Back

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ, 1982-03-03

ΠΟΠ: η ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΠΕΙΛΕΙ ΣΑΝ Γ΄ ΑΤΤΙΛΑΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Καυτα προβλήµατα αντιμετωπίζουν Η θεση της γυναϊΐκας ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ -ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ Για τα άλλα παιδιά δεν παρέχεται τίποτε. Ἔτσι ἑνας εργάτης µε τρἰα ἡ πἔντε ἡ δεκαπντε παι- διά κάθε μέρα ... 56 μῖλς επ πλξον του ηµεροµΙἰ- σθἰου του. Οι κανονισμοῖ αυτοί να τροποποιηθούν ὡὠς εξής: 5 μὶλς για το πρὼτο παιδὶ, 10 μίλς για το δεύτερο παιδὶ, 15 μίλς για το τρίτο παιδἰὶ, 20 μὶλς για το τἔταρτο παι- δί κ.ο.κ. 17 Χα χορηγούνται γαμήλια δώρα 5200 για τις κόρες των, πολυτὲ- κνων. 18 Να εισάγονται καθ υπερβαση σε ποσοστὸ τουλάχιστο 105306 στις σχολὲς του Ὑπουργείου Εργασίας (ΑΤΙ, Ξενοδο- χειακὴἡ Σχολή Ἔενοδο- χειακὀ ἱντστιτούτο) παι- διά πολυτέκνων πραν του αριθμού των πολυτέ- κνὠών που εισάγονται μαζί µε τούς άλλους βά- σει τὠν γενικὠν κριτη- ρἱων. 19 Στᾶ κριτήρια γιά τη σὐνταξη καταλόγων ανέργων και καθορισμού θέσεως προτεραιότητος, να τεθοῦν σαφἠ κριτή: ριά υπὲρ των πολυτέ- κνων κα των παιδιών τους. 90 Τα παιδιά τών πο: λυτέκνων ε- α) Να παίρνουν δωρεάν τα διδαχτικἁἀ βιβλία του ἀναλυτικού µπρογράµ- μµατοξ πού υποχρεοῦται να αγοράσουν. β) Να εγγράφονται δω: ρεἀάν στα σχολικά Φρον- τιστήρια.γ) Να μµεταφε- ῥρονται δωρεάν µε τα λεωφορεία. ϐδ) Σε περιπτώσεις ὑυπο- τροφιών μεταξύ ισοβα- θµμιών να προτιμούνται. ε) Να παίρνουν πιστωποι- ητικά απορἰας Α για τις σπουδες τους στην Ελλάδα. Ὁ Να προτιμοῦνται στις κατασκηνώσεις του Υπουργεϊΐου Παιδείας, η) Να προτιμούνται στη προδηµοτική εκπαι- δευση. 2ἱ Οι Πολύτεκνοι γο- νες να απαλλάσονται απὀ το Φόρο «σχολικά», 22 Οι πολύτεκνες µη- τέρες (δασκάλες ἡ κα: θηγήτριες) να απαλλά- σονται της υπηρεσίας υπαΐθρου ὅταν ἔχουν παιδιά που δὲν πηγαϊ- νουν ακόµη στο Δημοτι- κὀ Σχολείο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 23 Όλα τα στρατευμἒ: να παιδιάἁ των πολυτὲ- κνων να ' Ιπαΐνουν δι’ πλάσιο επίδομα απὀ το εκάστοτε προβλεπόμενο. 24 Τα στρατευμένα παιδιά πολυτέκνων οΟἱ- κογενειών να υπηρετούν σε στρατὀπεθα που βρι- ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων κ. Ρεπορτας: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ, Ἰωάννης Φάκας σκονται ὁσο το δυνατὸ πιο κοντά στη κατοικία των γονέων τους. 25 ΎΝα τροποποιηθεί ο όρος «ανήλικα τέκνα» της απὀφασης της 19/1/81 του Υπουργικού Συµβουλίου ὡς εξής: Ανήλικα τέκνα σηµαϊνει άρρενα τᾶἔκνα που Φοι- τοὺν σε σχολές μέσης Παιδείας, στο ΑΤΙ ἡ στη Παιδαγωγικἠν Ακαδημῖ- αν ἡ ἔχουν ηλικία κάτω των 18 ετών και ᾿άγαμα θήλεα τέκνα οιασδήποτε ηλικίας. 26 ὙΝα επανἔλθει ο κανονισμὀς για παροχή βοήθειας στεγάσεως σε πρόσφυγες ἄρρενες που αρραβωνιάζονται κόρες πολυτἔκνων. 27. Οι πολύτεκνοι και τα παιδιά τους να επι- Η οικογένεια του Μάνη Μάνη Σάββα (16 παιδια) απο το ἠιοπέτρι. σκἔπτονται δωρεάν τους Αρχαιλογικούς χώρους µαιτα Μουσεία. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο κ. Φάκας ανέφερε περαιτέρω ὁτι κατόπιν οἱ οικογένειες πολυτέεκνων ο ΣΙ ΣΕ παἹ Η οικογένεια Παναγιώτη Χήρα (10 παιδια) που διαμένει στο Αρεδιου. διά και πάνω. Υ) Δωρεάν Παιδεία. ϐ). Δωρεάν ἱατροφαρμα- πιωώήμκωκό κευτικἠ Τιεριθαλψη. ε) Κατοχύρωση όρου πολύτεκνος. του ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ Πρόσφατα εἶπε στη συνἔχεια ο κ. Φάκας συ: ἛἜνα απὀ τα αιτήματα ποὺ θἔέσαµε στους Υπουργούς ἦταν η επιδό- παν σσ τηση των πολυτἐέκνων όπως γίνεται στην Ἑλλά- δα. Αυτοί απάντησαν ὅτι το κράτος ἔχει οἰκονομί- κὲς δυσκολίες. Η επιδό- τηση εἶναι αναγκαία. Στην αρχἡ ας εἶναι µι- κρἀ, Φτάνει όμως να γἰ- νει η αρχή. Λίνουµε κατωτέρω µια ἔνδειξη για τις πολύτεκνες οικογὲνειες στην Κύπρο: Με 18 παιδια - 1 οικογξ- νεια, µε 16 παιδια - 3 οι- κογὲνειες, µε 15 παιδια -1 οικογᾶνεια, µε 14 παιδια - 2 οικογξνείες, µε 13 παι- δια - δ οικογᾶνειες, µε 12 παιδια - 7 οικογνειες, µε 11 παιδια - 11 οικογὲνειες, µε 10 παιδια - 24 οικογξ- νειες, µε 9 παιδια - 30 ϱι- κογξνειες, µε 8 παιδια - 24. οικογξνειες, µε 7 παϊδια - 50 οικογνειες, µε 6, 5, 4 παιδια 5 οικογξνειες. Η οικογένεια Παπαντωνίου Ιωακειμ (10 παιδια) απο τον Κόρνο. πολλών προσπαθειών της Παγκύπριας Όργα- νώσεως Πολυτέκνων µερικἀ αιτήματα ἔχουν ικανοποιηθεί. Αυτά εἶναι: α) Μείωση στο μισὀ της στρατιωτικής θητείας του γιού οικογένειας με πἔντε παιδιά και πάνω. β) Ελάτιωση του Φόρου Εισοδήματος κατά Εἱ5 για κάθε παιδί, για Οἰκο- γενειες µε τέσσερα παι- ναντηθήκαµε µε τους Ὑπουργοὺς Ὑγείας και Εργασίας και τους εκθὲ- σαµε ξανά τα προβλή- µατα µας. Όλοι οἱ συμφωνούν υπάρχει Ὑπουργοί μαζί µας ὁτι υὑπογεννητικότητα και πρῖπει να βοηθηθούν οἱ πολύτεκνοι, αλλά η δο:- μή του Κράτους εἶναι εναντὶον των Πολυτέ- κνων. Η ΒΟΥΛΗ Η Βουλή ἔχει μειώσει το ποσὀ για τον Φόρο εισοδήματος, ἀλλ αυτό δεν εἶναι αρκετό. Πρέπει να πιέσει προς την Κυ- βερνητικὴ πλευρά να αποδεχθεί τα δίκαια αιτήματα µας. Η Π.Ο.Π. αγωνίσθη- κε κατά τις βουλευτικές εκλογὲς και κατάφερε νἁ αναδείξει τέσσερις” βουλευτές που εἶναι πο: λύτεκνοι. Αυτοί εἶναι ο κ. Λξανδρος Ζαχαριάδης του ΘΗ.ΣΥ, ο κ. Κ. Πα- παδηµητρίου και ο κ. Ψυλλίδης του ΔΗ.ΚΟ, και ο κ. Κατσουνωτός της ΕΔΕΚ. Βουλευτὲς πολύτεκνοι εξελἔγησαν επίσης και οἱ κ.κ. Κουρ- τελλάρης (ΑΚΕΛ) και Χ΄’ Κακού (ΔΗ.ΣΥ). Με ἔξη λοιπόν βουλευτὲς πολύτεκνους θα προ σπαθἠσουµε να πετύ- χουμε ικανοποίηση των αιτημάτων µας. Θα απαιτήσουμε, ανάµεσα σ άλλα, να γίνει διακοµ- µατική επιτροπἠ η οποία να επιληφθείἰ των προ: βλημάτων των πολυτέ: κνων. Με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυστόστομο η Γραμµα- τεία της ΠΟΠ εἶχε συ- νάντηση πριν δυο περὶ- που χρόνια και του επὲ- δωσε σχετικὀ υπόμνημα. Ο Μακαριώτατος δήλω- σε στην Γραμματεία ότι τον απασχόλησε το πρὀ- βληµα της υπογεννητικὁ- τητας και ὅτι σε συνοµι- λίες του µε τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης «συζή- τησε ακόµη και τρόπους για τήν αντιμετώπιση του. Σε λίγο καιρὀ και συγκεκριμμένα στις 11/3/1980 η Ἱερά Σύνο- δος µε επίσημο ανακοι- νωθεν που δημοσιεύτηκε στον τύπο ανέφερε «ξε εκδήλωση συµπαράστα- σης της Εκκλησίας προς τις οικογῖνειες των πο: λυτέκνων, θα τελούνται δωρεάν οποιεσδήποτε ιεροτελεστίες και θά εκ- δίδονται δωρεάν οποια- δήποτε πιστοποιητικἁ που αφορούν τόσο τους γονεὶς όσο καιτα άγαµα παιδιά των οικογενειὼν τους». Με το ἴδιο ανα- κοινωθὲν γνωστοποιεῖται επίσης ὁτι Όα παρἔχεται στους ιερεὶς επίδομα Ε5δ για κάθε τἐκνο απὀ το τρίτο και μετά μεχρις ενηλικιώσεως. Τώρα το επίδομα απὀ {9 αυξήθη- κεσεε1Ι0. ον ελίζεται ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ Το γυναικεῖο κίνημα ἔχει την αφετηρία του στο δεύ- τερο μισό της δεκαετίας του 60 σε όλες σχεδὀν τίς χώρες. Ιδιαίτερα αναπτύ: χθηκε στις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης. Στη Κύπρο το γυναικείο μίνηµα µορφοποιήθηκε και µαζικοποιήθηκε τα τελευ- ταῖα Υρόνια Ιδιαίτερα µετά (τη Τούρκικη εισβολή. Στο παρελθὀν αρκετὲς γυναῖκες ἔλαβαν µέρος σε κοινώνι- κοὺς αγώνες αλλά μαι στους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία ενάντια στο αποικιακὀ καθεστώς. Τώρα όμως η συµµετοχἠ της εἶναι πιο ουσιαστικἠ. Ἔχει συμ- βάλει σηµαντικά στην ανόρθωση. της οικονομίας του τόπου της και ἔχει ὑποβληθεί στις μεγαλύτερες θυσίες, ἔχει ανταποκριθεὶ μαζικἁ στο κάλεσμα για περισσότερα εργατικά χέρια και μάλιστα µε τους πιο εξευτελιστικοὺς μισθούς. ἛἜκτοτε η συµµετοχή της στους κοινωνικούς, πολιτι- κοὺς και οἰκονομικοὺς αγώνες εἶναι πιο σηµαντικἠ. Παρ όλα αυτά ὅμως εξακο- λουθεὶ να ζεὶ μὲσα σε ἕνα καθεστώς ανισότητας που ενισχύεται ακόμα περισσὀ- τερο απο τη κοινωνία και απο το κρἀάτος που τη θεω- ρεῖ σαν πολίτη δεύτερης κατηγορίας. Στη χώρα µας δυστυχώς εξακολουθούν να επιβιώ- νουν οἱ πιο αναχρονιστικοἰ θεσμοὶ, και παρἀ τις προ- σπάἄθειες που καταβάλλον- ται, τα κατάλοιπα εἶναι βα- θειά ριζωµένα ακόμα και στις συνειδήσεις των ἰδιων των γυναικών. Ο αναχρονιστικὀς ϐε- σμὸς της προϊκας που θξλει την αξιοπρέπεια. τῃς «γυναί, κας και διαωνίζει τη. θέση της υπστελειάς της ὅτο κοῦ νωνικὸὀ σύνολο, αποτελεὶ όχι µόνο σοβαρὀ πρόβλημα ἀνισης µεταχείρησης αλλά και ἕναν απο τους βασικώ- τερους «ικανούς: και αναγ- καϊους» παράγοντες για την εξαθλίωση της γυναίκας. Ἡ επροἰκα επιδρά αρνητικἁ για τη γυναίκα καὶ συμβάλλει στη διατήρηση της υποδεξ- στερης γυναικείας θὲσης. Ο θεσμός της προϊκας παϊζει ανασταλτικὀ ρόλο για µια σωστή και ανθρὠπινη εκ- παΐδευση και διαπαιδαγώγη- ση και πολλὲς Φφορὲς µπο- ρεὶ να δημιουργήσει τερά- στια προβλήματα στην οἱ- κογῖνεια (τσακωμούς µετα- ξὺ γονιών και παιδιών δια- λύσης ἡ αναβολὲς γάμων κ.λ.π. Το κράτος εἶναι εκεί- νο που ἔχει την ευθύνη για το ξερίζωµα αυτού του τόὀ- σο αντικοινωνικού θεσμού µε την υιοθέτηση και εφαρ- µογἡ οικογενειακἠς πολιτι- κής που θα δημιουργήσει στους ανθρώπους το συ- ναϊσθηµα της «ασφάλειας» για το μέλλον. Η ισότητα της γυναϊκας εἶναι κατωχυρωµένη απλώς σε µια αὀριστη συνταγµατι- κή. διάταξη (άρθρο 28 του Συντάγματος). Οἱ γυναΐκες ὠστόσο στη χώρα µας αποτελοῦν το 1/3 του εργαζόμενου πληθυ- σμοὺ (3803). Αν όμως λά- βωμε υπὀψιν πως απο τις γυναΐκες αυτές το 1/3 δηλ. 20χιλ. περίπου απασχο- λούνται σαν πωλήτριες µε τις γνωστὲς προοπτικὲς ποὺ παρουσιάζει αυτὴ η δου- λειἁ, ενώ απο τις υπόλοιπες οι 24 χιλιάδες απασχολούν- ται στη γεωργία κ.λ.π. οἱ υπόλοιπες 20 χιλιάδες που απομἔνουν ἡ απασχολούν- ται σαν ανιδείκευτες εργά- τριες εἶτε σαν γραφιάδες µε τις γνωστὲς συνθήκες ερ: γασἰας και µε μισθούς πεῖ- νας, χωρίς καμμιά ασφά- λεια, προοπτικἡ ἡ μονιµὀ- τητα. Οἱ γυναῖκες που κατὲ- χουν εποπτικὲς ἡ διευθυντι- κὲς θέσης εἶναι ελάχιστες και ανερχονται σε 264 πο- σοστὀ δηλ. ασήμαντο. Ετσι στη χώρα µας οἱ εργοδότες βρίσκονται στο γυναικείο πλυθυσµό τη φτηνή εργατικἠ δύναμη που τους επιτρεπει να ουσσω- ρεύου τεράστια κέρδη απο την εκμετάλλευση της ερ: χασίας της. Δυστυχώς στη Κύπρο οἱ παραδοσιακὲς συνδικαλιστικές οργανώσεις ἔχουν εγκαταλεΐψει τη γυ- ναϊκα στα χέρια Των ερΥοΟ- δοτών που την εκμεταλλεύ- ονται πλήρως. Πἐέρα απο κάποιες διεκδικήσεις πάνω στους μισθούς δεν ἔχουν κἀ- νει τίποτε προκειµένου να διεκδικήσουν ἕστω και τα στοιχειώδη δικαιώµατα της που σταδιακἀ θα τη βοηθή- σουν να βελτιώση τη θέση της. Δεν ἔχουν ασκήση καμμιὰς µορφής πίεση προκειµένου να αναγκά- σουν τους εργοδὀτες να αποδεχτούν τα αιτὴματά τους που αφορούν τις γυ- ναϊΐκες. Ετσι βλεπῶμε πως στη χώρα µας δεν ἔχουν εξα- σφαλιστεί οὗτε οι ἴσοι µι- σθοῖ ἔστω για τα κατώτατα ηµερομἰίσθια οὖτε καμμιά άλλης µορφής προστασία της εργαζόµενης εγκύου μητέρας, οὖτε ακόµα και η μητρότητα η διεθνώς κατω- χυρώμενη σε όλες τις χὠ- ρες σχεδὀν. Παρ όλα αυτά οἱ προο- πτικἐς που ανοίγονται για τη γυναϊκα εἶναι τεράστιες, Ἠδη οἱ γυναΐκες εργάτριες αποτελοῦν ἕνα σηµαντικὀ μέρος της εργατικής δύνα- µης. ᾿Επίσης η συμμετοχή της στη δηµόσια ζωή ἔχει κάπως βελτιωθεί «Η γυναί- κα παίρνει ενεργο µέρος σ ὀλεςτις δραστηριότητες τῶν πολιτίκὠων κοµµαιων και των. συνδικαλιστιὠν οργα- νώσεων και σε ἄλλους κυ- βερνητικούς οργανισμούς, καταλαμβάνει ὁλο και πιο συχνά ηγετικὲς θέσης. Ὅλα αυτά τις βοηθούν να αναπτύξουν την εµπειριά και τη προσωπικότητα τους, ανεβάζουν το επίπεδο δρα στηριότητας τους στη κοι- Ννωνία διευρύνουν τους ορί- ζοντες τους και τις βοηθού- νε να συνειθητοποιήσουν πως τα προβλήματα τους θα λυθούν µονάχα όταν και οι ἴδιες αγωνιστούν για αυ- τό, δίπλα σε όλους τους εργαζοµενους ἀἆντρες και γυναίκες. ΤΡΥΚΠΙΑΤΑ ΠΙΟΟΜΟΡΦΑ ΜΑΤΙΑ Είναι μερικά τρὺκ πού βοη- θούν νὰ αναδεικνύονται καὶ νὰ γίνονται πιὸ εντυπωσιακά τὰ μᾶ- τια. Τὰ τρὺκ αὐτὰ αφορούν στὸ μακιγιάζ τών βλεφάρων καὶ τῶν ματιών. ΠΙΑ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΛ - Αν υπάρχει μικρῦ διάστη- μα ανάμεσα στὰ φρύδια καὶ ἡς βλεφαρἰδες επινοήστε αυτὴ τὴ λύση : Απλώστε σὲ ὅλο τὸ βλὲ- φαρῦ ἢ αμέσως πάνω απὺ Ἶς βλεφαρίδες λευκὸ θµπρέτο. - Αν τὰ βλὲφαρἁ σας εἶναι βαβουλωτὰ, φτάνει νὰ βάλετε ομπρέτο πολύ ανοιχτὸ, γαλάζιο, μπὲζ ἡ πρᾶσινο τοῦ νερού. Τά βλέφαρα γίνονται αμέσως πιὸ απαλά. Εννοείται ὅτι τὸ ομπρέ- το, πού θά εἶναι σὲ κρόµα ἡ σὲ πούδρα, πρέπει νὰ απλώνεται σὲ ὖλο τὸ βλέφαρο Εγχειρίἰστηκεστην κοιλια της μάνας του Μέσα σπην κοιλια της µάναςτου και 33 μέρες πριν γεννηθει τον περασμὲνο Σ«πτἐµβριο, ο μκρούλης ᾿Αντριου υπέστη εγ- χείριση. Ἡ ενδοµήτρια νευροχειρουργικη εἶναι πια γεγονος και η επΈµβαση ἔγινε για να προληφΦθει βλάβη στον εγκἔφαλο του εμβρύου. Είναι ή πρὠτη ττοια εγχείριση στις Η.Π.Α. Στη φω- τογραφία, η κ. Ζανὲτ Πἐρσιαλ κρατόει ευτυχισμένη στην αγκα- λια το γιο της, µετα απο την προχθεσινη εξἔταση του, στο Μπλουμιντξηλ του [λλινόις, ποὺ απέδειξε ότι εἶναι καλα στην υγεία του. Μικρὰ Μικρά πού ενδιαφέρουν 5 Η ΚΑΙΣΑΡΟΛΑ ὅπου βρᾶ- ζετε τὰ ζυμαρικά πρέπει νὰ εἰ- ναι µεγάλη, ώστε νὰ παίρνει αρ- κετὸ γερῦ. α΄ Αποφύγετε νὰ φυλάτε τὸν καφὲ σὲ πλαστικἁ ἡ μεταλλικά δοχεία. Παίρνει μιὰ ἀσχημη µυ- ρωδι” Προτιμάτε τὰ δυχεία απὺ πορσελάνη ἡ γυαλὶ. 5 Κολοκύθια βραστὰ αλλιώ- τικα τεµαχίζετε τᾶ ἤδη βρασμέ- να κολοκυθάκια καὶ τὰ πασπαλἰ- ζετε μὲ τριμμένο τυρί, 5 ἍἜχετε στὸ ψυγεία υπο- λείμματα τυριών Πρὺς θεού, μὴν τὰ πετάξετε | Βάλτε τὰ σὲ μιά κατοαρολίτσα μὲ λγο βοῦ- τυρο καὶ λειώστε τα, θά αποκτή- 6εΤε μιᾶ ωραία, ἄσπρη σἄᾶλτσα μὲ τὴν οποία θά γαριιρετε τά μακαρόνια ἢ θὰ γεµίσετε µικρα βόλ-ω-βᾶν. - Αν εἶναι τα βλέφαρα βα- ρειᾶ κά πεφτουν πλάγια πάνω στά μάτια, οκιᾶζετε μὲ ομπρἐτο γκρὶζο σκούρο ἤ στὺ χρώμα τού κακάου, ακριβώς στὸ σημείο ὅπου σχηµαήζεται η πτυχη τοῦ ὕέρματος. Σβῆνετε μετὰ τὸ οµ- πρέτο πρὸς τοὺς κροτἀφους. -Αν εἶναι φουσκωτᾶ, θὰ κερδίσουν βάθος μὲ ἑνα ομπρὲ- το σκούρο (σχέδιο 4). Αλλά ἂν τὸ Φαύσκωμα ὅδν εἶναι απὸ φύσι- κού, μά εἶναι πρήξιμο, πρέπει νὰ συμβουλευτείτε τὸ γιατρᾶ. ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΛ -Γιὰ νὰ µεγαλώσετε τά μάτις πρέπει νὰ τραβῆξετε μιὰ λεπτῆ γραμμή μὲ τὸ ἀ-λάϊνερ ξεκι- γώντας ακριβώς απύ τὴν εσω- τερική γωνία καὶ φθάνοντας ἔξω απὀ τὴν εξωτερικῆ πλευρά τών βλεφαρίδων. Τραβάτε μιά γραµµή, τὸ ἶδιο λεπτὴ στὸ κάτω .«βλέφαρο καὶ φρονήζετε νὰ φτᾶ- ἴνει παρᾶλληλα μὲ τὴ γραμμή τού επάνω βλεφάρου αλλά χωρίς νά συναντηθεί μ᾿ αυτὴν, Γιὰ τὸ βρᾶ- ὅυ απλώνετε λίγο λευκό ομπρὲ- το ανάμεσα σῆς δυῦ γραμμές. Τελειώνετε βάζοντας πολλή μᾶ- 6καρα στὶς βλεφαρίδες. - Γιὰ νὰ επιμηκύνετε τὰ µα- τια, ἂν εἶναι πολύ στρογγυλᾶ, φτάνει νὰ τελειώσετε τὴ γραµ- μῇ τού ἆἷ-λάϊνερ λγο έξω απὀ τῆ γραμμή τοῦ ματιού. γραμμή πρέπει νά γίνεται πιὸ παχειὰ πρὸς τὰ ἔξω. -Γιὰ νὰ τὰ κάνετε περισῦτε- ρο στρογγυλά, ἂν εἶναι πολὺ αμυγδαλωτά, τονίζετε μὲ ἆ- λαϊνερ τόσο τὴν επάνω ὁσο και τὴν κάτω γραµµή τών ματιών καὶ πς σταµατάτε ακριβώς στὸ τε- λος τῆς εξωτερικῆς γωνίας των ματιών. -Γιᾶ νὰ φανούν πιὸ ἔντονα τά μάπα σας, θὰ καταφύγετε φυσικἀ σής ψεύτικες βλεφαρὶ- ὅες αλλᾶ καὶ σὲ μιᾶ χοντρή γραµµή κυρίως στὴν επάνω κὀγ- χη τών ματιών (σχέδιο 8]. -΄ Αν δὲν σὰς αρέσουν οἱ ψεύτικες βλεφαρίδες, ἔχετε μιᾶ εναλλακτική λύση : Τές βλε- φαρίδες ποὺ θὰ ζωγραφίσετε μόνες μὲ τὸ εἰδικὸ μολύβι. ΕΥΚΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑΝΑΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΤΕ. ΤΗΝ ΑΥ ΠΝΙΑ Πολλα ἆτομα κάθε ηλικ- ας υποφξρουν απο αὐπνία και καταφεύγουν στους γΊατρους και τα Φάρμακα για να την καταπολεμήσοὺν. Είναι, ὅμως, πολυ πιο υγΙεινο αν κ εσεις υποφξρετε συχνα, να θεραπεύσετε την αὐπνία σας µ αυτες τις δυο απλες ασκή- σεις, που µας ἔχουν ἔρθει απ τις ἱνδίες. Οι Φήμες λὲνεπως μόνον µ αυτες κατάφερνε να κοιµηθει ο μεγάλος Ίνδος πο- λιτικος Μαχάτμα Γκάντι! 1) Ἐαπλωμένη ανάσκελα στο πάτωμα, ἡ στο κρεβάτι σας, λυγίστε ελαφρα τα γόνατα και ανασηκώστε λίγο τα πό- δια σας, ανασηκώνοντας ταυτόχρονα και το κεφάλι, ὡστε να μπορεΐτε να βλἔπετε τα ὄὕχτυλα των ποδιων σας. Μείνετε λίγες στιγµες σ αυτη τη στάση ξαναγυρὶστε στην αρχικη κι επαναλάβατε την ἴδια άσκηση τέσσερις Φορες. Αυτες οι απλες κινήσεις χαλ- ρώνουν τους τεντωµένους μυς του «ηλιακου πλἐγµατοο) (ἕνα σύνολο στο στήθος, κοντα στο στομάχι) και Φὲρ- νουν βαθυν ὑπνο. 2) Αυτη η άσκηση στηρι(ετα! στη θεωρία πως για να χαλα- ρώσεισωστατο σώμα, πρέπει πρώτα να τεντωθει σωστα., Ἐαπλωμένη, λοιπον, πάλι ανάσκελα ὅτο πάτωμα ἢ στο κρεβάτι σας, τεντώστε ὁσο μπορεΐτε περισσότερο όλους του µυς του σώματος σας. ΄Ἔπειτα ανασηκώὠστε ελαφρα το κεφάλι πάρτε µερικες βα- θιες και αργες αναπνοες, και διατηρήστε αυτη την στάση για ἑνα λεπτο. Κατόπιν χα: λαρώστετοκορμισαςκαιξα ναρχίστε απο την αρχη, γις τέσσερις φορες. Μόλις αρχίσετε να νιώθετε τς κεφάλι σας να βαραίνει, ση- κώστε πρὠτα αργατοἑναπὀ: δι και µετα το άλλο. Η ελα- Φρια σώµατικη κόπωση, που δημιουργήθηκε, ἔται, θα σας κάνει ν αποκοιµηθήτε. ΣΙ ΕΞΑΣΦΛΛΙΖΕΙ ΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ Επικρίγονται οι ΗΠΑ και ἄλλες δυτικὲς χώρες για ανάμιξη τους στις εσωτερικες υποθέσεις της επι ο”, αρχἰίζς: χθεσινη δήλωσητου. εδρος της Δημοκρατίας. Ἔνα νέο κεφάλόσισαρν ακου λαου για Ελειὴ πριανου καὶ προοΌεττι, με ταζ «Η σημασία κα: οι εὐ: ενξι. αυτης θα διαφανουν ακομη περιώ(οπέρο µετην πᾶροδο του χρόνου». μμ εν ν ον Νέξο κας οκ. σοι νο «λὸ κ σΟ Ἱστορικό γεγονός Ὅπη κό τα σπο ώς ο ὃ τς σπλοσο οκτήρισε, μὲ Ἴνδρέου ο Πρό- ιο τον πφωνα του ζζυπρι- οωη. τονζει ο κ. Μυ- Ον: πππτωσεις της επίσκεψης ΜΟΣΧΑ, 2.-- Κοινό ανακοινώθεν για τις συνομιλίες που εἶχε στη Μόσχα ο ηγέτης της Πολωνίας στατηγος Γιαρουζξελσκι µετον Σοβιετικο Πρόεδρο κ. Μπρὲσνιεφ τονίζει ότι η φιλία καὶ η συμμαχία µετη Σοβιετικη ΕἜνω- ση αποτελουν τον ακρογωνιαῖο λίθο της εξωτερικης πολιτικης της Πολωνίας καὶ απαραίτητη προὔπόθεση για εξασφάλιση της ανεξατησίας της χώρας καὶ για την ασφάλεια των συνόρων της, Το ανακοϊνωθεν προσθἑτει ὁτι συζητήθηκαν επίσης ᾿θἅματα κοινου ενδιαφξροντος και η παρούσα διεθνης κατάσταση κι᾿ ότι η Σοβιετικη ΄Ἔνωση υποστήριζε και θα υποστηρίζει και στο μἕλλοτη Σοσιαλιστικη Πολωνία. Στη συνἔχεια το ανακοινωθεν επικρίνειτις Ἡν. Πολι- τείες και άλλες δυτικες χώρες για ανάμιξη στις εσωτερι- κες ὑποθέσεις τος Πολωνίας και χαρακτηρίζει τα μᾶσα που εξήγγειλαν οι Η». Πολιτεὶες και οι συὺμμαχοί τους εναντίον της Πολωνίας καὶ της Σοβιετικης Ενώσεως σαν ανοικτο εκβιασµο καὶ σαν απὀπειρα καταστροφης του ειρηνικου προτύπου των διακρατικων σχέσεων. Ο Πολωνος ηγέτης κ. Γιαρουζἔλοκι επέστρεψε ήδη στη χώρατου. μις νωςα-ααιωσιοασηρρισ Λιαπος Πο ρησεις για το νδη Ο Ύπουργος Συγκοινω- νιων και Ἔργων κ. [Γεώργιος Χατζηκώστας, που ηγείται κυβερνητικης αποστολας στην Ουάσιγκτον, άρχισε προχθες διαπραγματεύσεις µε εκπροσώπους της ὢιε- θνους Τράπεζας για τή δα- νειοδότηση του 3ου Σχεδίου Οδικης Αναπτύξεως. Ὅπως εἶναι γνωσίο, το Σχὲδιο θα χρηµατοδοτηθει απο τη ΘΔιεθνη Τρἀπεζα και εφαπεζα ἄνσιο το Ταμείο Αναπτύξεως του Μουβεῖι µε 192 εκ. δολλάρια και ἔ εκ, δολλάρια, αντίστοι- χα και θα περιλαµβάνει, µε- πάξυ ἄλλων, την ανάπτυξη τοι οθικου αγροτικου δικτὺ- οὗ Λεµεσου μήκους 200 περί- που χώιαμέτρων καθως και την κατασκευη νξας παρα- καμµπτηρίου της πόλεως Λε- µεσου ὡς τὸ χωριο Ερήµη, Βορείώς του χώριου Ὕψω- νας, 0 ΜΠΡΑΝΤ ΣΤΙΣ ΣΥ ΡΘΟΜΙΛΙΕΣ Συνὲχεια απο τη σελ } και παρασκήνιο --- εκφράζξ- ται η γνώµη ότιοι συνομιλίες καρκινοβατουν και δεν υπάρχουν ελπίδες επιτυχίας τους. Και τοῦτο γιατι οι δυο πλευρες αντίκρυζαν και αν- τικρύζουν µε απαρασάλευτη απροθυμία την αναγκαιότητα κάποια να κάµειτ᾽ αναγκαϊα βήματα συµβιβασµου, για ν᾿ ακολουθήσει ᾖ ἄλλη και να γίνει η συνάντηση στο μῖσο του δρόμου. Η κάθε πλευρα φοβάται να υποχωρήσει, γιατί πιστεύει ότιῃ ἄλλη δεν θ᾽ ανταποκο:- θει ανάλογα. κι᾿ ἐτσ' Βα μσὶ νει δεσμευμένη και εκτεῖιε.1ὲ νη. Νέα Υόρκη, 5 (ΑΠΕ) Σε ερώτηση Δημοσιογρά- Φου αν ο Γενικος Γραμματέ- σαςταυ ΟΗΕ συμμερϊίζεταιτην άποψη που εκφράζουν οι ση- µερινοι ΤΑΤΜΣ της Νξας Χόρκης, οτι οι ενέργειες του Ἑλληνος Πρωθυπουργου για την διεύνοποίηση του Κυπρι- ακου, ὕα βλάψουν , πιθανον, κοτά την γνώµη κύκλων του ΟΠΕ, την πορεία των διακοι- νοτικων. ο Εκπρόσωπος του Γ.Γ. απήντησε οτι ο Γενικος Γραμματευς συνεχίζει την ἁποστόλη πουτου ἔχειαναθέ- σειτο «υμΏούλιο Ασφάλειας για την Ὀιεξογώγη του διαλὀ- γου μεταξοτων δυο κοινοτή- των ονλα ὅτι τα ενδιαφερό- ψεύς µέρη ἔχουν το δικαΐίωμα να απαλάβουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία επι του θέματος Συνξχει1 απο τῃ σελ. 1 νεται ὑδραυλικος και λεει «Θα δοκιμάσω την τύχη µὸο και θᾳ γίνω αυτοερ. µενοο». Αν κάνουμε για τους επιστήµονε πει να κάνουμε και αὐτοτελως εργ.ζ .ος οποιοδήποτε επαγγελµ” καὶ αν ασκουν Υπήρξε και ενα τερο θέµα πολιτικής, Γιεν το κανουμε αὐτο ίσως ν θαρρύνουμε πας, επαγγέλματα. Ενω τε ος νουςστοµεις δεν Τους χως ος η μα Ἱτετοὺς επ᾽χί να επιβιώσουν. ε α- κάθε οικονοµίκη: τοι Ένω ἴσως να κε ίομυ προς ωπικο κάποι ο) ὀπου «ανξνα κινήτνω δεν δὲ νουμε ται ες οινωνικων Ασφα- Ἅ π Φώωνα µε ἄλλες πλη- ὡς µας τὸ ἔσοδα του λίσκων για το 138] υπολογ]- ᾱ- ο σερ περἰποὺ εκατομμὺ- ος ρες, Σνω το ἔξρδα του ον ϱ6 ττρηίου εκοτομμὺριά «}εονσασμα για το . τιμο κατα την 291 ΙπολογίζεταισεόΦ] του εκατομμύρια λίρες 19865 τα ἔσοδα του ͵ πολονιζονται σε 61 Ἠτππτ κεσμΏρια ττρες, τρ Όσε ο περίπου Το απο εν πε ἑναμείου κατά ο---- Οζ τορ κι ἆ ο Ελλ μέν ορῦ ο νο ας σεξ τε Σήμερα ο καιρος θα εἶναι κυρίως αἴθριος µεαραια μόνο σύννεφα κυρίως στις ορεινες περιοχες. Οἱ ανξµοι θα εἶναι δυτικο! Ελαφροι εως μέτριοι η δε θερμοκράσία θα φθάσει οτους 17 β. Ἆθες η πιο ψηλη θερµο- κρασία στη Λευκωσία ἦταν 17 β. και η πιο χαµηλη 15 β, στο αεροδρόμιο (Λάρνακας 18-6 και στον πρὀδρομο 5-0. Τα ύψη των Χιονιὼν στη Χι- ονἰστρα εἶναι ἑνα μέτρο και στην πλατεία Τροόδους 40 εκ. ΚΡΛΤΙΚΟ ΛΛΧΕΙΟ Κατα τη χθεσινη κλήρωση του Κρατικου Λαχείου, αρ. 9/82, 2.59] λαχνοι κξρδισαν σύνολικα το.,ποσο..των 639500 ως ακολούθως: 1ος λάχνος 148457:14:906. 9ος λαχνος 3094076 3.000 ἃος λαχνος 1418606 1.000 4ος λαχνος 209649 190900 δος λαχνος 200328 Ἅᾖ1:000 6ος λαχνος 163444. 1.000 . 7ος λαχνος 183157. 500 8ος λαχνος 3379383 500 θος λαχνος 330058 500 10ος λαχνος 2046286 500 11ος λαχνος 159727 500 12ος λαχνος 229841 500 18ος λαχνος 2893008 500 14ος λαχνος 1529970 500 Ίδος λαχνος 060415 200 16ος λαχνος 269846 200 17ος λαχνος 014564 200 18ος λαχνος 266257 200 19ος λαχνος 3177143 200 20ος λαχνος 223358 200 2]ος λαχνος 090626 200 22ος λαχνος 151770 200 98ος λαχνος 336601 200 24ος λαχνος 012125 200 25ος λαχνος 338056 200 36ος λαχνος 256150 100 27ος λαχνος 282400 100 28ος λαχνος 125184 100 29ος λαχνος 246027 100 ἄθος λαχνος 337238 100 8]ος λαχνος 080377 100 ἄδος λαχνος 094770 100 Ἄθος λαχνος 182/30 100 34ος λαχνος 009716 100 'Άδος λαχνος 939868 100 ἄδος λαχνος 023229 100 Απο Εδ0 κερδίζουν 35 λαχνοι που λήγουν σε 9671 Απο {30 κερδίζουν 70 λαχνοι που λήγουν σε 3334 ἡ 3431 Απο ΕΙθ κερδίζουν 350 λα- χνοι που λήγουν σε 861 Απο 5 κερδίζουν 700 λαχνοι που λήγουν σε 715 ἡ 774 Απο {2 κερδίζουν 1400 λα- χνοιπου λήγουν σε 809 ἡ 662 ἠ 416 ἡ 793 Διαπιστευτήρια του κ. Μουσιούτα στον ΟΗΕ, Ο κ. Ντίνος Μουσιούτας, συνοδευόμενος απο τον Αναπληρωτη Μόνιμο Αντι- πρόσωπο της Κύπρου στα Ηνωμένα Εθνη κ. Μιχαλάκη Σιερίφη. επἔδωσε την περα- σµένη Παρασκευη τα διαπι- στευτήρια του στο Γενικο Γραμματέα των Ηνωμένων Εὔνων κ. Περεζ - Ντε Κουεγι- αρ ως Μονίµου Αντιπροσω. ποὺ της Κύπρου στο Διεῦνη Οργανισμο ΕΥΕΗΙΟΙΣ Τὐπογραφεια δπμ ολ ΐδης, Βοο Βυυλ ἳ ρω ίτεον 16 ιν. ὕ [ησοῦξ ἠγθπησξ τῇ παϊδία, καὶ εἶπε τὸ ανεπανάληπτον : «ἄφετε τὰ παιδία ελθείν πρὸς με», καὶ ὄχι τὰ τερατώδη «κΠ- οµατα» τὴς ανβρώπινης µεγα- λομανίας, εἶπαν σὲ ουντάκτη τῆς ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΣ εφημερίδας µας οἱ παροικόγτες στὀ παληὀ κοιµητήρίο Λευκωσίας, πού εκ- κενώθηκε απὲ τούς αείµνη- στους κατοίκους Του πρὶν αρκε- τὰ χρόνια, μὲ πρόθεση - εκ τού πονηρού - νά γένει μέγα οιχύπε- δο γιγαντιαίων Πολυκατοικιών, Πρασεγγίσθηκαν, εκατὸν - περίπου - απὸ Ἡς χιλιᾶδες τῶν κατοίκων τὴς περιοχής, απὀ συντάκτη µας, μὲ τὸ ερώτημα : - Πώς αντικρύζετε τὴν ανα- βιώσασα φήμη, πώς η ΑΡχιεπΙ- κοπή σκοπεί -γί᾽ ἄλλη μιά φο- ρᾶ- ν΄ αντιπαρὲλβει τὴ θέληση εσάς τών περιοίκων, ιδιαίτερα, γἁ γίνει τὸ παλι κοιµητῆριο Πάρκο Πρασίνου, καὶ πρὀτυπος παιδικὸς κήπος, απὀ τὸ Δήμο Λευκωσίας, καὶ προτίθεται, σὺν- τοµα, νὰ στήσει στὸν νευραλγι- κὀ αυτὸ χώρο διατήρησης τού Φυσικού περιβάλλοντος γιγαν- πιαῖες Πολυκατοιήες 0µόφωνα, δηµοψηφισµατικά, ἄνδρες, γυναίκες, µαθητές, παιδιά τὴς περιοχῆς πού ρωτή- Βηκαν, απάντησαν κατηγορηµα- τικᾶ ὡς εξῆς - περίπου -ατὸν αυντάκτη µας: -Πολλὲς φοβές, ως τώρα, η Αρχιεπισκοπῆ ανπκρυσε τὸ πρὺ- βληµα μὲ τὸ οτενὸ πρἰσµα τοῦ Επιχειρηµατία { Μεγάλα οικόπε- ὅα, γιὰ γιγαντιαίες πολυκατοικἰ- ες επἰ τῆς Λεωφόρου Μακαρὶ- ου, σκέφτηκε, εἶναι πακτωλὺς ! Γι᾿ αυτὸ καὶ µετεκύμισε τά λείψανα τών τεθγεώντων απὸ τὸ πλείστο τοῦ κοιµητηρίου, πλην τοῦ Νοτιοδυτικοῦ τµήµα- τος, ὅπου αι τάφοι ἱεραρχών καὶ . Προεστών τής πρωτευούσης μετᾶ προτομών, γιὰ νά γίνουν ΠδχυκαΊδιΜὲς μὲ πβδοώΠδ τή Λεωφδρο Μακαρίου. Πάντα, εἶπαν οι περίοικοι, αν- τιδράσαµε ἔντονα καὶ µαταιώ- σΏµε τὰ σχέδια καταστροφὴς τοῦ Φυσικού περιβάλλοντος τὴς περιοχής µας. Η Λευκωσία χρειάζεται πνεύ- µογες πρασίνου, σ᾿ ὄλες Ἱς περιοχὲς της, καὶ ὀχι τσιμέντο καὶ οπτική ασφυξβ.Εναι ανεπὶ- Το παληο Κοιμητήριο της Λευκωσίας: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΡΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΛΙ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΛΙΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥΚΛΑΤΟΙΚΙΕΣΙ τρεή δη Εκλῆδια ν ἅ σὰν τοὺς αργυραμοιβοὺς τού Ευαγγελίου, τοὺς µεταποι- οὗντας τὸν θἰκον τοῦ θεού εἰς θἶκον εμπορίου ! 0 Ιησοὺς ηγάπησε πολὺ τὰ παιδιά { Ἱ Πάρκο πραάΐνου, καὶ παιδικὸς κήπος, χωρίς καθυστέρηση, νά γίνει τὸ παλιό κοιμητήριο, διά τοῦ Δήμου Λευκωσία. ! Η Κύπρος κέντρο διεθνών εμπορικών ὑραστηριοτήτων Το Ὑπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνερ- γασὶα µε το Κυπριακο Εµπο- ρικο Κἔντρο και το Εµπορικο Επιμελητήριο του Λονδίνου, διοργανώνει σήµερα στο Λονδίνο, Σεμινάριο µε θἐµα «Κύπρος - Εἔντρο για Διε- θνεις Εµπορικες Δραστηριό- τητεο». Σκοπος του Σεμιναρίου εἶναι η προβολη της Κύπρου σαν διεθνους κέντρου διαµε- ΥΔΑΤΟΛΕΞΑΜΕΝΗ. ΣΤΟ ΦΛΡΜΑΚΑ Ο Υπουργος Εσωτερικών κ. Χριστόδουλος Βενιαμιν συνάντηθηκε χθες µετην Αρ- δευτικη Επιτροπη Φαρμακα και συζήτησε µαζιτης το θέµα της κατασκευης υδατοδεξα- µενης στην κοινότητα. Ο κ. Βενιαμιν ανέφερε στην Επιτροπη ὅτι το αἰτημα για µείωση της συνεισφορας της στην κατασκενη της υδα- τοδεξαµενης θα εξεταστει περαιτέρω απο την ΄υβὲρ- νηση. Την Αντιπροσωπεία συνόδευσε ο Αναπλης . ης Επαρχος Λευκωσίας κ. Α. Παπαγαβριηλ. Σύμφωνα µε ἔγκυρες πληροφορίες µας, το Ὑπουργείο Εργασίας δεν πρὀκειται να ικανοποιήσει το αἴημα των χιλιάδων συνταξιούχων για την πα- |. ροχη Ίδης σύνταξης. Σχετικη σιµβουλη στους αρμοδίοις τοι: Δεν δίνεται Ίδη σύνταξη ] Υπούργειον ἔδωυε ο ανα- λογιστης του Αναλογικου σχεδίου Κοινώνικων Ασφαλίσεων. Στο μεταξυ όπως δἠλω- σε αρµὀδιοςτου Υπουργεί- ου Εργασίας, μελετάται -- εν ὀψειτης εµαριθµικης αἱ - ἕησης 9’ο--μια αὔξηση στη τακοµιστικου εμπορίου και των διάφορων πλεονεκτημά- των που προσφἑρει για ξένες επενδύσεις, υπεράκτιες εται- ρείες, τράπεζες και εργασίες διεθνων. ναυτιλιακων επιχει-᾿ ρήσεων. Στο Σεμινάριο, τις εργα: σίες του οποίου συντονίζει ς πρώην Ύπουργος Όικονομι- κων κ. Ρ. ξολοµίδης, θα µιλή σουν Κυβερνητικοι Λειτουρ: Υοι και εκπρόσωποι του Ιδιω- τικου τοµέα. Στο Σεμινάριο παΐρνου μὲρος εκατο περίπου Βρετα- νοι επιχειρηματίες και δηµο- σιογράἀφοι. σύνταξη. Θΐμα αγνοουμένων στην Επιτροπη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ο Μόνιμος Αντιπρόσω- πος της Κύπρου στο Γραφειο των Ηνωμένων Έθνων στη Γενεύη, κ. Α. Πούγιουρος, μιλώντας ενώπιον της ολομξ- λειας τῆς Επαροπης Ανθρω- πίνων Δικαιωμάτων, κατα τη συζήτηση του θἕματος των αγνοουμένων, εξήρε το ἔργο της Ὁμάδας Εργασίας που Ιδρύθηκε πριν δύο χρόνια για να μελετήσει το πανανθρώ- πινο θὲμα της τύχης των αγνοουμένων. Ο κ. Πούγιουρος τόνισε ότι η Κύπρος, αναγνωρίζον- τας ότι η Οµάδα Εργασίας ἔχει ακόµα να επιτελέσει πολλα για τη διακρίβωση της τύχης χιλιάδων αγνοουμὲ- νων, ἔνθερμα υποστηρίζει τη συνέχιση της θητείας της για να της δοΗεΙ ο σπαιτούµενος χρόνος να συμπληρώσει το µεγάλο. ανβρωπιστικο της έργο ΡΗΓΚΑΝ... ΞΑόΝ/ΚΑ κ ΞΕΙΚΤΕ: Απόφαση μετα την επιστροφη Χ Κώστα Για τις τελικες αποφάσεις της Κυβἔρνησης, σε ὅτι αφορα το «σήριαλ» ΞΕΚΤΕ - Δρόμος Λευκωσίας βεµεσου, αναμἔνεται η επιστροφη του Υπουργου Συγκοινώνκυν και ἛἜργων, κ. Χατζηκώστα, απο τις Ηνωμὲνες Πολιτείες, Οκ. Υπουργος βρίσκεται, ως γνωστο, στην Ουὐάσιγ- κτων, απο πενταημµξρου, για συνομιλίες που ὀχι µόνο ἁπτονται της δανειοδὀτησης του ἔργου τούτου -- µε τη Διεθνη Τράπεζα --- αλλα και της δανειοδότησης του Γ΄ οδικου Σχεδίου της περιοχης Λεµεσου. Γηροκομείο θα γίνει το νοσοκομείο Λάρνακας Το παλαιο νοσοκομείο στη /άρνακα μόλις εκκενω- θε[ θα λεπουργησει σαν γηροκοµείο- γηριατρείο, ούμφωνα µε ἐγ- κυρες πληροφορίες µας. Το νὲο νοσοκομείο κατὰ τις ἴδιες πληροφορίες µας θα εἶναι δυναμικότητας 250 κλι- νών. ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ «στ νν ὁ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ο Ὑφυπουργος Έσωτερι- κὠν κ. Πέτρος Στυλιανου, µἰ- λησε χθες στη «Πνευματικη Στέγη» Λευκωσίας µε θέμα: «Προὔποθέσεις και συντελε- στες για κυπριολογίκη επι- στηµονικη ἔρευνα στην Κύ- προ». Ο κ. Στυλιανου ανέφερε ότι: Επιβάλλεται η σύσταση ενος κεντρικου ολιτιστικου και επιστηµονικου φορέα. «Είναι απαραίτητη η ἵδρυση Πανεπιστημίου. -. Ἡ κυπριολογικη ἔρευνα πρἐπεινα εισαχθει ακόµα απο το δηµοτικο σχολεὶἰο. Ο κ. Υφυπουργος πρὀσθε- σεότιτο κράτος ἔχει χρέος να καθιερώσει βραβεία για επι- στηµονικες εκδόσεις και τι- µητικες συντάξεις για τους ανθρώπους που ασχολούνται µε την κυπριολογικη ἔρευνα, πων. σο ἔχει φθάσει τις χρόνο». ΜΕ ΛΙΑΙΑΝ ΚΑΠ ΚΛΧΑΗ.ς (Του ΔΙΟΓ. ΚΑΜΕΝΟΥ) Ο Αντιπρόσωπος της Κυ- πριακης Δημοκρατίας στη Διάσκεψη για Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, που διἔξαγεται στην Ισπανία κ. Χρ. Γιάγκου, μιλώντας ενώπιον της ολοµξέλειας της διασκἑψεως τόνισε ὅτι η προ- σπάθεια των συνέδρων πρξ- πει να αποβλέπει στην περά- τωση των εργασιων της Μα- δρίτης µετην υιοθέτηση ενος ισοζυγισµένου και ουσιαστι- κου εγγράφου. ΄ Αναφερόμενος στο Πολω- νικο, ο Κύπριος αντιπρόσω- πος επανξλαβε ότι, οτιδήποτε κι αν συμβαίνει στην Πολώ- νία θα πρὲπει να διευθετηθει εσωτερικα. Ο1 ἴδιες οι πολω- νικες αρχες πρόσθεσε ἔχουν εκφράσει την ελπίδα ὅτι οἱ εξελίξεις θα εἶναι τέτοιες που Αρνητικα αντιδρουν ο) Τούρκοι στην επἰσκεψη και τις δηλώσεις του Πρωθυ- πουργου της Ελλάδας κ. Αν- δρὲα Παπανδρέου. Οἱ. τουρκοκύπριακες δηµοσιογραφικη διάσκεψη του κ. Πρωθυπουργου και γράφουν: «ΜΠΟΖΚΟΥΡΤ»: «Ο κ. Παπανδρέου, ο οποίος συµ- πλήρωσε την προκλιτικη επἰ- σκεψη του, επέστρεψε στη εφημερίδες αναφέρονται στη. -Η Κυβέρνηση επαναλαμβάνει τη θἐση της στο Πολώνικο σύντομα θα καταστήσουν δυνατη την ἁρση των µἔτρων που λήφθηκαν και ἔχουν χα- ρακτηριστει ως προσωρινα». Σχετικα µε την κατάσταση στην Κύπρο, ο κ. Γιάγκου παρατήρησε: «Επειδή εἶίµα- στε και µεις οἱ ἴδιοι θύματα τώνπιο κατάφωρων παραβιά- σεων που δυστυχως συνεχῖ- ζονται ακόμα --- ὁλων των αρχώντης Τελικης Πράξεως, γνωρίζουμε πολυ καλα τα σοβαρα αποτελέσµατα των παραβιάσεων αυτων. Ζούμε κάτω απο τη βαρετη σκια τους κάθε μέρα για οκτω σχε- δον χρόνια τώρα και γΙ᾽ αυτο είμαστε, ίσως, σεκαλύτερη θξ- ση να εκτιμήσουμε τη σηµα- σία του σεβασµου και της εφαρµογης των αρχων αυ- τών». 8 τουρκοκυπριακος τύπος για την επἰσκείψη Αντρέα χώρα του». «ΜΠΗΡΛΙΕ»: «Ο Παπανδρξου ἔξεμεσε το δηλητήριο του και ἐφυγε». «ΧΑΛΚΙΝ ΣΕΣΙ»: «Ο κ. Παπανδρέου αναζητει φί- λουο. Η «ΜΠΟΖΚΟΥΡΤ»Ρ δη- μοσιεύει άρθρο του Οἵτάν- χαν μετίτλο «᾿Ηλθε, εξἔµεσε το δηλητἠριο του και ἔφυγε». «Όταν ἕλθει ο καιρος, θα του δοθει ἑνα µάθηµα στη Ο Υφυπουργος Εσωτερι- Ἴκων κ. Πέτρος Στυλίανου συναντήθηκε σήµερα µε τον Καθηγητη των πολιτικὼν επιστηµων του Πανεπιστημἰ- ου Αλµπανυ της Νέας Υὁρ- κης κ. Τζιξηµς Χήφυ, µε τον οποίο αντἆλλαξε απόψεις για την ἔκδοση που ετοιμάζει οκ. Χήφυ μας µε την τούρκικη εισβολη στην Κὺ- 46. Οκ. Χήφυ ανἔφερεπωςτο ἔργο του «επιχείρηση Αττί- λας» θα εἶναι ἕνα συνθετικο µυθιστόρηµα που θα παρου- σιάζει σφαιρικα το Κυπριακο πρόβλημα και τους αγώνες του Κυπριακου λαου των πρὀ- «Επιχείρηση Αττίλας» απὀ καθηγητη τών ΗΠΑ σφατων δεκαετιων µε ειδικη ἔμφαση στα γεγονότα του 1974, Οκ. Στυλιανου ανἔλυσε το δράμα του Κυπριακου λαου συνεπεία της τούρκικης ει- σβολης και προµήθευσε του ΆΑμερικανο Καθηγητη με Ἱστοριογραφικο και Φιλολο- γικΩ υλικα που σχετίζεται με την εργασία του.) τι τς Με την ευκαιρία αυτη, Οικ, Στυλιανου πάρακαλει τους Κυπρίους συγγραφεις ἡ οποιοδήποτε κάτοχο υλικου που σχετίζεται µε τα γεγονὸ- τατου 1974 να του στείλει αν- ττυπο ἡ φωτοαντίγραφο του ύλικου για νά το παραδώσει στον κ. Χήφυ. Το Υπούργειο Γεωργίας και Φυσικων Πόρων ανακοί- νωσε ὅτι, θα εφαρμόσει και Φὲτος το σχέδιο δανειοδότη- σης ἀνεργων γεωπόνων, το οποἱο ἔχει διευρυνθει ὦστενα καλύπτει και ανἔργους κτη- για δηµιουργία πρότυπων κτηνοτροφικων μονάδων. Το σχὲδιο προνοει παρα- ᾿χώρηση δανείων ύψους 7,000 µε επιτόκιο 706 και τε- ο Αµερικανος ὝΥπουργος Εξωτερι- κὠν συγκεκριμένα εἶπε ὅτι «η Κύπρος δεν χρειάζεται πια Αµερικανικη βοή- θεια γιατι η οικονομία της εἶναι µια απο τὶς υγιέστερε, αν όχι η υγιεστερη στην περιοχη της Μεσογείου» καὶ πρόσθεσε Οτι «το κατα κεφαλην εισόδηµα στη νἠ- 4,000 δολλάρια τον Πριν απο την κατ. τρατο, το Σεπτέμβριο του 1980. εἰ ι , εἶπε ο κ. Χαΐηκ, η πολιτιις σκόταν εκτος ελὲγ σκοτώνοντας μεχ Δάνεια σε άνεργους γεωπύνους - κτηνιάτρους για πρὀτυπα κτηνοτροφεία Χνικη βοήθεια µε σκοπο την ενθάρρυνση των ανέργων γεωπόνων και κτηνιάτρων να δραστηριοποίηθουν µε τη δι- μιουργία πρὀτυπων γεωργι- κὠν κτηνοτροφικων μονά- δων στις οποίες θα εφαρμὀ- ζονται σύγχρονες μέθοδοι Εκµεταλλεύσεως. Επίσης θα παρξχεται η ευκαιρία επιμὸρ- Φωσης μὲχρι 3 µήνες των εν- διαφερομἔνων στον τομὲα που θα επηλξξουν. Τελευταία ὦρα ΜΑΣ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ Η ΑΜΕΡΠςΗ «Γιατί εἶμαστεοι πλουσιώτεροιτης περιοχής» ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ,3.- ο Υπουργος Εξω- τερικων των Ηνωμένων Πολιτειὼν κς. Χαΐηκ δήλωσε σήμερ (χθες) ότι η Αµε- ρικανικη Κυβέρνηση τερματίζει το πρό- γραµμαβοήθειαςπροςτην Κύπρο λόγω του ψηλού, όπως εἶπε, επιπέδου οικονο- µικης αναπτύξεως στην νήσο. Ο κ. Χαΐηκ ἔκαμε τη δήλωση αυτη απαντώντας σε ερωτήσεις ενώπιον της Επιτροπης Εξωτερικών Ὑποθἔσεων της Αµερικανικης Βουλης των Αντιπροσὠ- ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Απαντώντας σε ερώτηση σχετικα µε την κατάσταση, στην Τουρκὶα η οποἰα προκαλεὶ Έντονες διεθνείς επικρίσεις λό- γώ της παραβιάσεως τῶν ανθ ρωπίνων δικαιωμάτων ο κ. Χαϊηκ εἶπε πως το στρατιώὠτικο καθεστώς της χώρας ἔχει αναλάβειτην δέσμευση να αποκαταστή- σει την εκλογικἠἡ, ὅπως την χαρακτήρι- σε διαδικασία, καὶ πρόσθεσε ὅτι οι επι- κριτες της Τουρκίας προσποιούῦνται ότι ξεχνουν όσα συνέβαιναν προηγουμῖ- νως στη χώρα. ἁληψη της απο τον η τρομοκρατία βρι- Χου καὶ καθηµερινα Ρ! 30 ἆτομα, ον. κ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΙΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Η Σηµερινες ιπποδρομἱες εἶναι, απο τις θεαµατικότερες της εόετεινης σαϊζον. Κι᾽ αυτο εξαιτίας της ισοδυναμίας των αλόὸ- γων και των αποστάσεων. 1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ Η ΚΑΡΑΛΙΖΑ θα οδηγήσειτην Κούρσα µαζι µετην ΕΛΕΝΙ- ΤΣΑ. Θα ακολουθήσει η ΡΩΖΑΛΙΝΑ, η οποία εἶναι πολυ βελ- τιωµένη και προπονημἔνη και η οποία ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ. ότι θα πάρει τη ΝΙΚΗ, µε δίδυµο την ΕΛΕΝΙΤΣΑ ἡ ΚΑΡΑΔΛΙΖΑ. Πρξ- πει ναπροσξξειτη ΜΟΝΡΟΕ πουµετιςπροπονήσειςτης δἰχνει ότι µπορει να αποτρὲψει το ΔΙΔΥΜΟ και να βρεθει δίπλα στη ΡΟΖΑΛΙΝΑ στο τᾶρµα.-- ΖηΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ Πιστεύουμε στο Ιδ49 αποτἔλεσµα της περασμένης βδοµά- δας. ΔΑ: ΚΑ πρώτη µετο ΛΕΩΝΙΔΑ στο δίδυµο. Πάρα πολυ καλη η ΓΙΑΣΣΙΜΟΥΛΑ. 3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ Κούρσατων ἔξη Φέρλογκς, σηµαίνει κούρσα ταχύτητας και πολλες φορες τέχνη αναβάσεως, Η ΝΕΒΕΡΓΚΙΒΙΝ εἶναι η πι- θανότερη φοράδα για το πρωτείο µε κίνδυνοτην ΑΝΑΤΟΛΗ. Η ΣΑΣΑ ΜΟΥ που τρέχει για πρὠτη Φορα, εἶναι πολύ καλη, αλλα προτιμοὺµε να υποδείξουµε τις δοκιµασµένες.--- 4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ Καιαυτη η Κούρσα εἶναιτων 6φξρλογκς. Λόγω αναβάσεως και ανωτερότητας βλἔπουµε τον ΠΡΕΖΙΤΕΝΤ νικητη µε τον ΝΤΑ ΓΕ ΧΑΡΤ ἡἠ ΠΟΜΠΟ στο δευτερεἰο. 5η ᾿Ἱπποδρομία Ο Στρατηγος και ΝΤΕΡΥΜΑΝ θα παλαίψουν για την πρὠτη θἒση. Φυσικα η ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ που εἶναι πολυ καλα, αλλα λόγω βάρους υστερει, δεν θα μείνει αµέτοχη. Η ΜΙΣ ΣΜΑΡΩ εἶναι σε θέση να χωρίσει τους δυο πρώτους βρί- σκονταστην ευκαιρία στην τελευταΐα στροφη και να μεταβάλει το αποτελεσµατικο ΔΙΔΥΜΟ. ετον. 6η ᾿Ιπποδρομία ΟΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚ ΜΠΕΡΤ ανώτεροςαλλα και Βαρύτερος του «ΚΑΠΤΑΙΝ ΚΡΙΣΤΗ» καιο ΝΤΑΝΑΓΚΟ που εἶναι πολυ βαρύς θα διεκδικήσουν την πρώτη θἐση. Έμεις, προτιμούμε τον ΚΑΠΤΑΙΝ ΚΡΙΣΤΗ. Ένα καλο αουτσἀῖντερ εἶναι ο ΣΙΡΟΚΟ που θα οδηγήσει και την κούρσα. Προσξξετε Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΚΑΝΥΟΥΜΕ 1ΗΙΠΠΟΔ. ΡΟΖΑΝΙΝΑ -- ΕΛΕΝΙΤΣΑ (ΜΟΝΡΟΕ, ΦΗΙΠΠΟΔ. ΝΕΒΕΡΓΚΗΒΙΝ -- ΑΝΑΤΟΛΗ(ΣΙΑΣΑΜΟΥ) ἃη ΄Ιπποδ. ΝΕΒΕΡ ΓΚΗΒΙΝ -- ΝΤΑΊ (ΣΙΑΣΑ ΜΟΥ) 4η ΙΠΠΙΠΟΔ. Π ΡΗΕΟΕΝΤ -- ΝΤΕΡΥΜΑΝ -)-ΠΟΜΠΟΣ ... ΡΠΙΠΠΟΔ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ --ΝΤΕΡΥΜΑΝ ---(ΜΙΣΣΜΑΡΩΙ 6η ΙΠΠΟΔ. ΚΑΠΤΑΙΝ ΕΡΙΣΤΗ. -- ΚΟΥΑΝΦΑΜΦΗΙΚ.: ΜΠΕΡΤ -- ΝΤΑΝΑΓΚΟ Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ τΟ ΠΑΡΟΛΙ ΜΑΣ 1η ιπποδρ. ΡΟΖΑΛΙΝΑ 2η Ιπποδρ. ΔΑ ΚΑ 6η ιπποῦδρ. ΚΑΠΤΑΙΝ.ΚΡΙΣΤΗ ααπσπνειρόςαπαακπαιπαυωκκαρ Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ Τη ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ θρα 1.45 μ.μ. (7. 119 φέρλογκο) ΗΠΠΟΣ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΡΟΖΑΛΠΝΑ»Η (6) ΝΤ. ΝΙΗΚΟἠΣ ΚΑΡΑ ΛΙΖΑ (2) ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΟΝΡΟΕ (3) Κ.ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΛΕΝΙΤΣΑ 4) Ρ. ΜΑΡΣΙΑΛ ΓΟΥΤΝ (5) ΗΛ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΥΓΗΡΙΤΗ 0) ᾱ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ. 2ᾳ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ Ωρα: 2.20 μ.μ. (1 μιλι) ΛΑΥ ΜΑ (ϐ) Γ.ΠΕΠΠΟΣ ΓΙΑΣΙΜ. (4) Ρ. ΧΑΤΣΙΝΣΟΝ ΚΟΥΣΗΣ 4) ΑΛΚΙΡΒΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (6) Β.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (9) Δ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ ΕΥΑΛΕΞ 6) Κ. ΝΙΝΟΔΑΟΥ 8η ΙΠΠΟΛΡΟΜΙΑ. ρα 2.56 µ.µ. (8 φέρλογκς) ΝΕΒΕΡ ΓΗΙΒ ΙΝ 0) ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΙΣ ΒΙΕΝ. (6) Ρ,. ΧΑΤΣΙΝΣΟΝ ΑΝΑΤΟΛΗ (9) Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΦΑΤ ΦΑΝΝΥ (9) Ρ.ΜΑΤΛ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΙΣ. 4) Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΣΙΑ ΜΟΥ (9) ΝΤ. ΝΙΚΚΟΔΣ 4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ώρα 2.90 μ.μ. (6 φέρλογκο) ΠΟΜΠΟΣ 2) Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΤΑΤ ΧΑΡΤ (6) ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ. ΚΟΥΝΤΑ ΜΙΝΤΕ. (4) Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΑΥΡΟΝ ΣΑΝ {Τ) ᾱ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΤΣΕΛΛΟ (9) Γ.ΠΕΠΠΟΣ ΚΑΠΤΑΙΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ () Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΡΕΖΙΤΕΝΤ ϱ) Ρ. ΧΑΤΣΙΝΣΟΝ 5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Αρα: 4.05 μ.μ. (1 μίλι) ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 8] Ρ. ΜΑΤΛ ΝΤΕΑΡΥΜΑΝ α) Ρ. ΧΑΤΣΙΝΣΟΝ ΜΙΣ ΣΜΑΡΩ (4) ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 2) Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΜΠΟΥ (3) Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΚΕΥ ΤΖΩΝ (6) δ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ 0 ίππος ΝΤΕΑΡΥΜΑΝ τρέχει µε παρωπίδες. θη ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ωρα 4 40 μ.μ. (7 1/2 φὲρλογκς) ΝΤΙΑΝΑΓΚΟ α) ΟΔ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΛΔΑΓΤΑΛΕΞ (8) Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΥΑΝΤΑΣΤΙΜ ΜΠΕΡΤ ᾖ(1θ) Ρ. ΧΑΤΕΙΝΣΟΝ ΑΖΝΑΒΟΥΡ-- (5) Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΡΟΚΟ (3) ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΑΛΥΧΟΥΝ (21 ΑΛΜΙΒΙΑΔΗΣ. ΧΑΙΣΠΟΤ 0] Ρ. ΜΑΤΑ ΑΤΜΙΡΑΝΔ 00) κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΡΙΣΤΙ (4) Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΣ (6) Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ Ό ππος ΚΟΥΑΝΤΑΣΙΙΚ ΜΠΕΡΤΙ τρεχει µε παρωπιδες 4. Καθυστερει εις την ἂφετηρίαν. 44. Καθυστερει ἡ παραμένει εις την Αφετηρίαν Στην 9η αγώνιστικη, του Παγκυπρίου πρωταθλήματος Β΄’ κατηγορίας, Αλκη και Αρης ξεχώρισαν στις δύο πρὠτες μεσεις του πίνακα και χωρις αμφιβολία αποτελουν το δἰδυµοπουθα ανἐβει στην Α΄ κατηγορία. Ας σηµειωθει ότι πέρσι, οι δυο οµάδες αποτέλεσαν το δίδυμο που υποβαθµἰστηκε απο την Α΄ στην Β΄ κατηγορία. Η απὀσταση που χωρίζει τους δυο πρωτοπόρους, Ιδιαίτερα την Αλκη, αποτους υπόλοιπους που ακολουθουν εἰναιτέτοια που µας επιτρεπει να θεωρήσουμε το διαβατήριο τους για την άνοδο τους στην Α΄ κατηγορία. Η Αλκη, στους 19 αγώνες της, ἔχει μαζέψει 36 βαθµους και βρἰσκεται στην πρὠτη θεση. Η απὠλειεςτης δηλαδη περιορίζονται µόνο σε 2 βαθμους και προξρχονται απ την σύντριβη της µέσα στη βΛεµεσοαποτο Αρη µες-1. Αν εξαιρσουµε λοιπον την αποτυχία της αυτη, η Αλκη στους υπόλοιπους αγώνες πω ΦΑΝΤΟΥΣΗΣ .,- (Αλκη) ο ο... της εντυπωσίασε και µας παρουσίασε ἕνα θαυμάσιο σύνολο. Σημείωσε ὅδ5 τἔρματα και δἔχτηκε µόνο 12 ἔχοντας την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. οΟ Άρης εἶναι! οπωσδήποτε, λιγότερο σταθερος απο την Αλκη µε περισσότερες απὠλειες στην συγκοµιδη βαθµων. Κατόρθωσε όμως να ξεφύγει αρκετα απο τον 3ο και 4ο στην βαθμολογία και δεν Φαίνεται να ανησυχει για την συνέχεια. Με 22 β. βρίσκεται στην δεύτερη θὲση. Εχει σημειώσει τα περισσότερα γκολ (64) και δέχθηκε 19. Με 28 β. στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αχνα. Στην θέση αυτη ο Εθνικος, γυροφξρνει για ἆρκετα χρόνια τώρα. Κάποια αστάθεια του όμως στα κρίσιμα σηµεῖα του πρωταθλήματος δεν του επιτρέπουν να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. ΦΦΦο βίο. πο Παγκύπριο Γυμνάσιοτὀ2 Ε΄ Λύκειο Λεμµεσου 54 Σε αγώνα καλαθοσφαίρας για το παγκύπριο µαθητικο πρωτάθληµα,που διεξήχθηκε Χθες στη Λεμεσο, η ομάδα του Παγκυπρίου Γυμνασίου Λευκωσίας νίκησε την αντί- στοιχη ομάδατου Ε΄ Λυκείου Λεµεσου µε 72--54. Στην τεταρτη θέση, µε ο5 β. το Κ.Ν.Μ Ανεξάρτητα απο το γεγονος των τελευταίων αποτυχιων του, που το ἐθεσαν οριστικα εκτος τίτλου, η πορεία του Κ.Ν.Μ. δεν παύει να εἶναι αξιοθαύμαστη. Στου πρώτο χρὀνο παρουσίας του στην Β΄ κατηγορία, το ὅτι πἔτυχε εἶναι υπξέραρκετο. Αυτο δείχνει πως στην ομάδα των Μαρωνιτων γίνεται δουλεια βάθους που σίγουρα στο μελλον θα ανεβάσει την ομάδα ακόµη περισσότερο. Ακολουθουν στην δη, 6η και Τη θὲση τρειςομάδεςπου, ο ρόλος τους τους επιτρέπει να ονομάζονται ρυθµιστες, όχι όμως της κορυφης (γιατι τα πράγματα εκει εἶναι ξεκαθαρισμένα) αλλα του πυθμένα. Όρφέας, Οθἔλλος και Απόλλων Λ. ἔχουν εξασφαλίσει απο τη µια την παραµονη τους και απο την άλλη ἔχασαν κάθε ελπίδα περαιτέρω διάκρισης τους. Με 19 β. ο Ορφέας, 18ο Οθελλος και 17 ο Απόλλων Λυμπιων αποτελουν την µέση κατάσταση στο πρωτάθληµα της Β΄ κατηγορίας. Στην τελευταϊῖα κατάσταση (ας την ποῦμε ἔτσι) συναντούμε επτα οµάδες που στο κεφάλι τους πλανάται ο πἔλεκυς της διαβάθµισης. Σε ἄλλους λιγότερο και σε ἆἄλλους περισσότερο. Συγκεκριµένα: Στην ὀγδοη θέση βρίσκεται ο Ἑρμης Αρ. µε 16 β. ἴσως οὗτε ἴδιος δεν ξξρει πως βρέθηκε εκει γιατι οἱ προβλέψεις ἔδειχναν πως πήγαινε για κάτι καλύτερο. Αν και η θέση του δεν εἶναι τόσο δυσµενης θα πρέπει στη συνἔχεια να προσἒξει αν δεν θἐἔλει να εµπλακει σε χειρότερες καταστάσεις. Με 15 β. στην 9η θἐση εἶναι η ΠΑΕΕΚ. Η ομάδα της Κερύνειας ἔχει απο χρόνια «σταθεροποιηθει» σαυτες τις θὲέσεις και ἔχει μόνιμη υποψηφιότητα για την Γ΄ κατηγορία. Τα καταφξρνει όμως και την γλυτώνει. Φξτος, τα πράγματα γΙ αυτην εἶναι κάπως χειρότερα. Ναι μεν βρίσκεται µπροστα απο αρκετες οµάδες, αλλα πρέπει να λάβει υπ ὀψιν της το γεγονος ότι αυτες οι οµάδες (οι περισσότερες τουλάχιστον) ἔχουν πλεονεκτήματα που αυτη δεν ἔχει, Δεν εἶναι εκτοπισθέντες ἔχου δικη τους ἔδρα και κάποια καλύτερη οικονοµικη ευχξέρεια. Αυτοι οἱ παράγωντες καταλογίζονται στην αρνητικη πλευρα του προβλήματος της ΠΑΕΕΚ πουπρέπει κάποτενα δώσεισ αυτο µια κάποια λύση. Στην 10η θἐση ο Χαλκάνωρας, µε 14 β.. Προκαλει οπωσδήποτε ἔκπληξη η απότομη αυτη πτὠση του Χαλκάνωρα που άρχισε τώρα να βρίσκει τα πὀδια του. Πράγματι, οἱ τελευταῖες επιτυχίες του ἔδειξαν ότι η ομάδα συνἑρχεται και διάχυτη εἶναι η αισιοδοξία στις τάξεις του ότι θα αποφύγει δυσάρεστες καταστάσεις, Με τους ἴδιους βαθµους στην Ί]η και]δη θὲση, βρίσκονται η ΑΕΜ και ο Αδωνις, Πξέρσι και οι δυο οµάδες βρισκόντουσαν πολυ ψηλα. Ιδιαίτερα η ΑΕΜ. Φξτος κινδυνεύουν και οι δυο. Η ΑΕΜ ἔδειξε κάποια βελτίωση στην απὀδοση της και στις τελευταίἰες αγώνιστικες ἔχει πάρειθετικα αποτελέσµατα. Αντίθετα ο Αδωνις ἔδειξε να περνα άσχημη περίοδο στην απὀδοση του. Όπως όμως προανάφερα, ο Αδωνις τοποθετεΐται στις ομάδες εκείνες που ἔχουν στο χέρι ορισμένα πλεονεκτήματα. Και αν τα εκµεταλλευτει α μπορέσει σίγουρα να αποφύγει τη διαβάθµιση. δε χειρότερη μοίρα συναντούμε τον Ακρίτα Χλώρακας µε 12 β. Ενω μπορούσε κάλλιστα ο Ακρίτας, εκμεταλλευόμενος τη. µακρινη ἕδρα του να βρισκόταν κάπου ψηλότερα. Φαίνεται ὅμως πως απο το συγκρὀτηµα του Ακρίτα λείπει το ἔμπειρο νξο υλικο που θα ανανεώσειτην ομάδα. Εἶναι γεγονος πως Φέτος παρουσιάζεται πιο αδύνατη απο κάθε αλλη χρονια. Και εἶναι ίσως το δευτερο µεγάλο Φαβορι για την διαβάθµιση. Το πρὠτο Φαβορι, εἶναι χωρις αμϕιβολία ο Διγενης Μόρφου. Περασμὲένα μεγαλεία...! Παίρνοντας τον δρόµοτης σκληρηςµοίρας,ο Διγενης κατέβηκε απο την Α΄ κατηγορία και τώρα κατεβαίνει απο την Β΄ κατηγορία. Με µόνο 6β. στο ενεργητικο του ἔἐχεί αποχαιρετἠσει το πρωτάθλημα της ΕΒ΄ ματηγορἰας και το µόνο ἴσως που περιμένει εἶναι να...δει ποιος θα εἶναι ο σύντροφος του! ΦΙΛΑΘΛΟΙ... γιά ἕνα καλο, κομψό καί μοντέρνο ντύσιμο, ἔτσι πού νά ξεχωρίζετε σὲ κάθε σας βῆμα μέρα ἤ νύχτα ελᾶτε κοντά µας υΝΙδΕΧ ΒΟυτΤΙΩΟυΕ ΠΕΤΡΟΥ (ποδοσφαιριστής ΑΓΙΟΕΛ) Οδός Θ. Θεοδότου, 200 µέτρα ἀπό τό ΝΙΜΡΥ κα/ Τό Ντιάνα 4, Λευκωσία ἠνασκόπηση του πρωταθληµατος Β΄ Κατηγορίας ΑΛΚΗ - ΑΡΗΣ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΟΜΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ: ο Πανίκος Χατζηλοίζου τού Αρη, πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας ϱ ΠΡΟ- ΠΟ ϱ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 6 ΣΟΥΗΠΣΤΕΊ ΚΣ Στυλιαν οὗ Θεμιστοκλή Δέρθη 21. ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Τηλ. 44140 Αντ ση Ἡ αρεα Ἡ Σπόρτ ΦΙΛΑΘΛΟΙ... ὁ διεθνής στράϊἵκερ τῆς 'Οµόνοιας σᾶς καλεῖ στό κατάστηµα του. Θά βρεῖτε αὐτό πού θἔλετε | ΚΑΙΕΑ» υΝΙΡΕΧ ΒΟουτίιΟουΕ /Πολυκατοι/κία Δημόκριτος 4, ὁδός ΛΙνασιάδου - Τηλ. 64660, Λευκωσία ΦΙΛΑΘΛΟΙ... σᾶς περιμένουμε στό κατάστηµα µας γιά νά σᾶς ἐξυπηρετήσουμε ΠΕΤΡΑΚΗΣ-ΑΝΤΩΛ/ΟΥ ΘΡΟΗΤΟ (ποδοσφαιριστές ΑΠΟΕΛ) όδός Πρεβέζης ἁρ. 108 (κοντά στό ξενοδοχεῖο Κλεοπάτρα) Β ”Εχομε γιά σᾶς ὅλα τά ἀθλητικά ἐίδη ΡύΜΙΑ, ιΕ 6Ο ΘΡΟΒΤΙΕ, ΑΒΕΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ Το περιοδικο για ολους τους φιλαόδλους και ολα τα σπορ Ώ. Ευνοῖκη ἦταν οπωσδή- ποτε η ἄναβολη των αγώ- νων τὠν ποδοσφαιρικων πρωταθλημάτων µας για την ΑΕΛ, αφου αυτο βο]- θησε στο να επουλοθουν τα τραύματα των τόσων τραὺ- ματισμένων της παϊκτων που θα μπορέσουν ἔτσι στη συνέχεια να δώσουν το πα- ρων τους, Ώ Πρὠτος θα κάνει την επανεμφάνιση του ο αρχη: γος της ομάδας Μαυρουδης που για τρια σύνεχη παι- γνίδια ἦταν ἕνεκα σοβαρου τραβήγµατος εκτος ομάδας. ΓΙ Στη διάθεση του κ. Μακ Πάρλαντ - προπονητη της ΑΕΛ - αναμένεται πως στο παιγνίδι µε τον Ευαγό- ρα ποὺ θα γίνει στο Τσαί- ρειο, να τεθουν και οι Ορ- Φανίδης, Αριστοτέλους, Χ. Παύλου, Παμπουλλης, Σω: κράτους που και αυτοι εἷ- χαν διάφορους τραυµατι- σμους. σ Ο Γ.Αναστασίου ἔχει πλξον καθιερωθει στη βα- σικη εντεκάδα της ΑΕΔ, ἔχει παΐδξει σε όλα τα παι- γνίδια μέχρι σήµερα, και Π Ο προπονητης του Απόλλωνα κ. Κρέιτσυ ἦταν για 4 συνεχεις μέρες ασθε νης, οἱ προπονήσεις όμως διεξήἠγοντο κανονικα υπο την επίβλεψη του βοηθου του κ. Σκαπούλλη. Φόση απο αγώνα Αξ/Λ-Ομόνοια ΜΙΚΡΛΑ-ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΣΤΑΥΡΟΣ πι Ο Σταύρος που ηταν και εκείνος άρρωστος και ὶ. απουσίασε απο το παιχνίδι µε την ΕΠΑ εἶναι τώρα εν- τελως καλα, και προπονεί- ται εντατικα. [] Θλάση εἶχε υποστει ο Π.Χ’ Λοΐζου πρώτος σκὀ- ρερ του ΑΡΗ και του πρω- ταθλµατος Β᾽ κατηγορίας και ἐτσι µε την αναβολή του. πρωταθλήματος ξεκου- ράσθηκε : Ώ Γράφτηκε στον τυπο εἴδηση µε την οποία αναφξ- ρετο ὅτι ο ΑΡΗΣ. προσανα- τολίζεται στην πρόσληψη νξ- οὐ προπονητη καθως και στην απὀκτηση δυο Σἔνων ποδοσφαϊἰριστων. Αυτο ἠταν µια αρκετα παλια εισήγηση η καλύτερα σκέψη του Δ.Σ, που αφοροῦσε οπωσδήποτε το μᾶλλον. Προς το παρων το υπάρχον δυναµικο της ομάδας. εἶναι. υπεραρκετο και Ικανοποιπτικο απο πλευρας προὀθορας και κὺ ριο μέλημα ὅλων. εἶναι να ανξλίε η ομάδα στης Α΄ κατηγορία. ἔλαφρας ταξιαρχία ΑΔ Καυ. αυτο δεν εἶναι διόλου τυ- χαϊο. Ο νεαρος αυτος παί- κτης εργάζεται συνειδητα για να ανέβει ψηλα και να βοηθήσει την ομάδα του. ΏΙ Διψασμένος για ποδὺ: σφαιρο εἶναι κυριολεκτικα ο διεθνης γκολκήπερ της ΑΕΛ Α. Κωνσταντίνου που ἔμεινε για καιρο ἕνεκα µη: νίσκου µακρια απο την ομά- δα και τους αγώνιστικους χώρους. Αισιόδοξει να επα- νἔλθει Φφουριόζος ὀχι µόνο για να βοηθήσει την οµάδα του αλλα και το Ἐθνικο µας συκρότηµα που σύντομα αρχίσει προετοιμασία εν όψει των διεθνων ὑποχρεώ- σεων µας. Ι Ο οπισθοφύλακας της ΑΕΛ Αντωνίου ἔμεινε τε- λευταῖα εκτος ομάδας, ο ἴδιος όμως πιστεύει πως αυ: το δεν θα κρατήσει για πο- λυ, αφου εργάζεται άοκνα και µε ζήλο για να επανέλ- θει και πάλι στη βάση του. Π. Πραγµατικο ξεφάντωμα ἔκαναν Φίλοι, μέλη και γε: νικα ο κόσμος της ΑΕΛ, στους δυο Αποκριάτζους χορους του Συλλόγου. Ὁ ο ο ον ΕΙ) Ο Ιωάννου ἄρχισε ελα- Φρες προπονήσεις και Ίι- στεύεται ὅτι σύντομα θα ακολουθήσει το κανονικο πρόγραµµα της ομάδας και θα µπει δριμύτερος στη ου: νέχεια του πρώχαθλἠμοξ. ΓΙ Ο καρναβδλἰσθαΝὁ ρος του Απόζλωνᾶ ἕῄλνε όπως αναμένετο µε µεγάλη επιτυχία. Πλήθος κόσμου - Φίλων του Σωματείου εἶχαν την ευκαιρία να περάσουν µια αλησμόνητη βραδια. ι Οἱ ποδοσφαιριστες τοι Απόλλωνα Φάνηκαν πρα- γµατικα τυχεροι µια κάι η αλλαγη που ἔγινε στο πρά- γραµµα του πρωταθλήμα- τος τοὺς επέτρεψε να το ϱἱ- ἔουν και αυτοι λιγάκι ἔξω µια και στην πόλη µας εγὶ- νετο αυτες τις μέρες του καρναβαλιου, πραγματικο ξεφάντωμα. Π) Απο χθες άρχισε η εν- τατικη προετοιµασία των παικτων του Απόλλωνα εν ὀψει του μεγάλου αγώνα µε την ΟΜΟΝΟΙΑ την Κυρια- κη. Ὑπάρχει δικαιολογημὲ- νη, αισιοδοξία απο ὁὀλους για την τελικη ἔκβαση του παιχνιδιου αυτου. Ὁ Ο ΣΥ .ΦΙ. του Απόλλω- να ετοιμάζεται τώρα για να παΐξει το δικό τόυ ρόλο στις κερκίδες του «Μακαρί- ου». Σ αυτο του κόσμο, τους Φιλάθλους της ομά- δας. Οἱ ποδοσφαιριστες βα. σίζουν τις δυνάµεις τους. . Ο ποδοσφαµ στης της ΤΣΙΓΚΗΣ καλιας εἶχε τελευταία εκτα- κτες επαγγελµατικες υπο- Χρεώσεις που δεν του επξ- τρεφαν να προπονηθει κα. ν νικα. Αυτη ήταν και η αι- πα που δεν αγωνίσθηκε στο παιχνίδι µε τον Ορφξα. - Ο. στρατηγος της ομα δας του ΑΡΗ - αρχηγος Μό ριος Μακρίδης - όσο ο χρό- νος περνα τόσο και πιο θε- τικος Ύπνεται, και όλο καὶ πιο πολλα προσοἑρει σ αι τη. Εϊναι δε γεγονος πως σε κάθε παιχνίδι ειναι απο - τους. πρώτους διακρινόµε: νους παίκτες του ΑΡΗ. 9ο ΑνΤρελλης του Απόλλωνα ἑνσ απο τα βσσικα ατου της ο ροροο ο Ὄσοοοο ορ σσ αρα Κυπρισκης ομάδος στον απογευµατινο αγώνα Συναντώνται το απόὀγευ- μα, στο Τοίΐρειο Στάδιο οι Εθνικές Ὁμάδες Νέων Κύπρου-Ελλάδας,. Το παιχνἰ- δι εντάσσεται µέσα στα πλαί- σια της προετοιμασίας των δυο οµάδων για τις διεθνεῖς τους υποχρεώσεις. Για την Εθνικἡἠ µας το παιχνίδι εἶναι µιακπρὀβα τζενερἆλε» για τη συνάντηση κατάτης Αλβανὶ- ας, ἕνα παιχνίδι που θα διεξα- χθεί στα Τίρρανα σε µια ακριβώς βδομάδα, στις 10, δηλαδή, του μηνός, Ετσι η σηµερινή συνάντηση δίνειτην ευκαιρία στον κ. ἰα- κώβου, να βγάλει τα τελικά του συμπεράσματα, ὁσον αφορά το σχήμα της ομάδας µας και τη κατάσταση των νεαρών διεθνών µας. Το σημερινό παιχνίδι, πα- ρά το Φιλικό του χαρακτήρα, συγκεντρώνει τεράστιο ενδι- αφξρον και αναμένεται νατο παρακολουθήσουν χιλιάδες Φίλαθλοι. Για το απογευματινὸ παι- χνίδι ο κ. Ἰακώβου ἔχει καλξ- σει τους ακόλουθους ποδο- σφαιριστὲς, απὀτους οποίους θα επιλέξει τη τελικἡ ενδεκἀ- δα: Κάντηλος,Γρηγσρίου,- Χαραλάμπους, Στεφάνου, :(ομόνοια Λευκωσίας) Πρωτοπαπάἀς, Ττοφαρίδης (Ολυμπιακός), Ζαχαρίου,- Χριστοφόρου, Χριστοδού- λου(ΑΕΛ),Ανδελλής (Απόλ- λων), Βασιλείου (Ανόρθω- ση), Χ.Χαρή (ΟθΕλλος), Σω- Φρονίου (Ευαγόρας), Χρυ- σοστόμου (Αλκή), Μελάς (ΕΠΑ), ἘΞενοφώντος (Κ.Ν.Μ.), Παλαιχωρίτης (Ὕψωνας) και Κυριάκου { Αρης) Σίγουροι για την αρχική ενδεκάδα θεωρούνται οἱ Αν- δα . Πρόβα τζενεράλε γιατη συνάντηση ἵκατατης Αλβ ανίας δρελλἠής, Παλαιχωρίτης στην άμυνα, Γρηγορίου, Χαρα- λάμπους στο κἐντρο,ενώ την επιθετικἠ τριπλέττα θα απο- τελἔσουν μάλλον οι Κάντη- λος, Μ.Ἀρυσοστόμου και Β. Πρωτοπαπάς. Για τις άλλες θέσεις τίποτε ακόµα δεν εἶναι σίγουρο και ο κ. Ιακώβου θα αποφασίσει μᾶλλον σεποιοὺς θα τις εμπιστευθεὶ λίγο πριν το παιχνίδι, Τ0 ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΛΝΝΛ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Το Σάββατο ότου Μάρ- τη, αρχίζει το Πρωτά- θληµα. Μπάαπετ Ανωτὲ- ρας Α᾿ Ματηγορὶας 1985 -88(Α᾽ και Β᾽ ὁμι- λος) για την ανάδειξη Πρωταθλήτριας Μπά- σκετ 1982 -84 ανδρὠν και παιδιών. Στην πρε- μιξ ρα του Α᾿ Οµίλου θα γίνουν τα καυτα παιγνίδια Κεραυνού ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, ΕΝΑΔ και Αχιλλεα - ΑΕΛ. Πιο αναλυτικάἁ το πλἠ- ῥρες πρόγραµµα των αγώνων Μπάσκετ ἔχει ὡς εξής: ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ Α᾿᾽ ΓΥΡΟΣ 6 Μαρτίου Κεραυνός -ὶ) ΑΠΟΕΛ Απόλλων - ΕΝΑΔ Αχιλλεὺς- ΑΕΛ 13 Μαρτίου ΑΠΟΕΛ - ΑΧιλλεὺς ΕΝΑΔ - Κεραυνός ΑΕΛ- Απόλλων 20 Μαρτίου ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ Απόλλων - Κεραυνός ΑΕΛ - ΕΝΑΔΑ Κεραυνός - Αχιλλεὺς 3 Απριλίου ΕΝΑΔ - ΑΠΟΕΛ Αχιλλεύς - Απόλλων Β΄ ΓΥΡΟΣ 10 Απριλίου ΑΠΟΕΛ - Κεραυνός ΕΝΑΔΑ Απόλλων ΑΕΛ - Αχιλλεὺς 1 Μαϊου αχιλλεὺς -. ΑΠΟΕΛ Απόλλων -ΕΝΑΔ Απόλλων ΑΕΛ 8 Μαΐου ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ Κεραιννός - Απόλλων ΕΝΑΔ - Αχιλλεύς 15 Μαΐου ΑΠΟΕΛ-Απόλλων ΕΝΑΔ-ΑΕΛ Αχιλλεύς - Κεραυνός 22 Μαΐου ΑΠΟΕΛ - ΕΝΑΔ Κεραυνός ΑΕΛ Απόλλων - Αχιλλεὺς Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β :ΟΜΙΛΟΣ Α΄ΓΥΡΟΣ, 7 Μαρτίου Ολυμπιάς -Ζήνων Εθνικός - Ομόνοια 14 Μαρτίου ΕΘΑ -Ολυμπιάς Ομόνοια - Ζήνων 21 Μαρτίου Ομόνοια - Ολυμπιάς Εθνικός - ΕΘΑ 28 Μαρτίου ΕΘΑ -ΟΜΟΝΟΙΑ Ζήνων - Εθνικὸς 4 Απριλίου Ζήνων -ΕΘΑ Ολυμπιάς - Εθνικός 2 Μαΐου Ολυμπιάς - ΕΘΑ Ζήνων - Ομόνοια 9 Μαΐου Ολυμπιάς - Ομόνοια ΕΘΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ 16 Μαΐου ΜΠΑΣΚΕΤ Ομόνοια -ΕΘΑ Εθνικός-Ζήνων 23 Μαϊου ΕΘΑ - Ζήνων Εθνικός Ολυμπιάς Σύμφωνα µε την προ- κήρυξη για το πρωτά- θληµα Παίδων θα γἱ- νουν οἱ εξής αγώνες για την ανάδειξη της Πρω- ταθλήτριας παΐδων: Η Πρωταθλήτρια του Α΄ ομίλου θα αγωνισθεἰ σε απλουν αγώνα σε ουδξτερο γήπεδο µε τη ος δευτεραθλήτρια του Β Οµἰίλου ομοίως σε απλουν αγώνα σε ουδὲ- τερο γήπεδο µε τη δευ- τεραθλήτρια του Α᾽Ο- µίλου στὶς 2.6.82 Ο: νικήτριες των ὡς ἄνω αγώνων ϐ) αγω- νισθοὺν μεταξὺ τους σε απλούν αγώνα σε ουδὲ- τερο γήπεδο στις 9.6.92. για την ανάδειξη της Πρωταθλήτριας -ου Παγκυπρἱου Πρωταθλή- µατος Καλαθοσφαίρας Παίδων 1981 - 82. τ Απόψε σε ἑκτακτη Γεν. Τ0 Λ.Π.0.Ε.Λ. ΛΠΟΦΛΣΙΖΕΙ Οίκημα ἤ βθλητικο Κεντρο Συνέλευση Σήµερα βράδυ συνἔρχε- ται η ἕκτακτη γενικἠ συνὲ- λευση των μελών του ΑΠΟ- ἘΛ για να μελετήσει το θὲμά της ανέγεροτις {οῦ ιδιόκτη- που οἰκήματοςτου Λευκωσιά- τικου συλλόγου, κοντά στο Χίλτον. Η συνἔλευση συγκεντρώ- νει αρκετό ενδιαφξρον γιατι σύμφωνα µε ἔγκυρες πληρο- Φορὶες µας οι απόψεις όσον αφορά το θὲµα αυτό διῖσταν- ται. Συγκεκριµένα υπάρχει η άποψη απὀ πλευράς Διοικη- τικου Συµβουλίου όπως αντὶ να αναγερβεῖΐ το οκημα θα εἷ- ναι προτιμότερο να γίνει πρὠτα το αθλητικό κέντρο του συλλόγου στην περιοχή Αρχάγγελος. Μια µεγάλη μερίδα όμως μελών του συλλόγου δεν συμφωνεί µε την άἄποψη αυτή του Συµβουλίου και εμμένει στη άµεση ανέγερση Του οικἠ- μᾶτοςπου αποτελεἰτο όνειρο καθε Αποελίστα εδὠ και πολλά τώρα χρὀνια, Μάλιστα τα μµἔλη αυτά προσθέτουν πως η ἔλλειψη ενού σύγχρονου και κατάἀλ- ληλου΄ οικήµατος τά κάνεινα μή συχνάζουν στο ΑΠΟΕΛ και να αναζητουν αλλου στὲ- γη, δεδομένου ὀτιτοτωρινό οἴκημα του συλλὀγου κρίνε- ται εντελως ακατάλληλο καὶ δεν προσφὲρει καµια άνεση. Τέλος αυτη η μερίδα τών µε- λών του ΑΗΘΕΛ, που επιθυμεὶ «διακαώς την ανέγερση Ιδιόκτη- του οικήµατος, εἶναι της γνώ- µης πώς τώρα εἶναι η πιο κατάλ- ληλη στιγµη για την εκτέλεση του ἔργου αυτου, γιαή εκτος αποτις εισφαρες που Βα γίνουν απ τους εκτιµητες καὶ φίλους του συλλόγου, το ΑΠΟΕΛ διαθέ- τει στο ενΕργΗΤΙΚΟ Του γύρω στις 178 χιλιάδες λίρες που προήλθαν απο την πώληση µιας ἕκτασης γης Κοντᾳ στο Τσέρι που αποτελούσε περιουσία του συλλόγου καὶ που εἶχε αποκτη- θει πριν χρόνια ἐναντι 25 χιλ. λιρών μύνο. Η κυπελλοπρωταθλήτρια ομάδα βὀλλεῦ γυναικων της ΑΕΛ µε τον προπονητη της κ. Μιχαηλίδη. ΤΑΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΒΟΛΛΕΥ. ΑΡΧΙΖΟΥΝ 15-16ΜΑΡΤΙΟΥ Εξαιρετικό ενδιαφερον παρουσιάζουν τα φετεινά πρωταθλήματα Πετοσφαϊ- ρας (Ανδρὠν Α και Β Κα: τηγορίας και Γυναικών), που αρχίζουν σε δυο περί- που βδομάδες. Συγκεκριμξ- να το Πρωτάθλημα Α Κα: τηγορίας Ανδρὠν αρχίζει στις 15 του Μάρτη και το Πρωτάθλημα Γυναικὠν την επομένη, ἰ6 Μαρτίου. Σύμφωνα µε απόφαση της Κυπριακής Ὁμοσπονδί- ας Πετοσφαίρας. τα πρω:- ταθλήµατα θα. διεξαχβοῦν Φετος ταυτόχρονα, ετσι που να δοθεί χρὀνος για καλὺ- τερη προετοιμασία των Εὔνικων µας. Πρωταγωνιστες στο Πρωτάθλημα Ανδρὠν ανα- µένεται να εἶναι και πάλι το ΑΠΟΕΛ. η Ανόρθωση, η Ν. Σαλαμίνα και η Αναγεννη- ση. ενώ οτὶς Γυναίκες η μά: χη αναμένεται και πάλι ανάμεσα στην ΑΕΛ. το ΑΠΟΕΔ και τη Ν. Σαλαμί να. Οκ. Κ. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Στο μεταξύ, η Γενική Συνέλευση των μελών της Κ.Ο.ΠΕ., που συνήλθε στις 17 του Φεβράρη, εξἔλεξε και πάλι σαν πρόεδρο της για. τα δυο επόμενα της χρόνια, τον κ. Κώστα Χ'' Ανδρξου. Ἡ επανεκλογἡ του. κ. Χ Ανδρεου χαρα κτηρίζεται σαν απόλυτα επιτυχής, γιατί εἶναι γνωοστήῦ η αγάπη του για το άθλημα και η μεγάλη του εργατικό: τητα. ΣΤΕΦΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΧΟΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Π.Λ. Εγινε πῃην Κυριακη το βράδυ στο Χίλτον, ο Απονιριάτικος χορος της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικου: ποδοσφαίρου Λευκωσίας. ΗἩ ὅλη εκδήλωση της ΟΕΠΛ, στέφθηκε µε επιτυχία, αφου οἱ παρευρισκόμενοι διασκἑἐδαζαν μέχρι τις πρωῖνες ὡὧώρες δημµμιουργόντας µια πραγματικα Αποκριάτικη απιόσφαιρα. Έτσι ακόμα µια πετυχεµένη εκδήλωση προστέθηκε στο ενεργητικο της ΟΕΠΛ και οι ερασιτἔχνες µας ἔδειξαν πως ἔἕξρουν να διακρίνονται εξίσου και στις... διασκεδάσεις! Τρίσ βασικα στελέχη της ἔθνικης ανδρων. Αποτ᾽ αριστερα: Κ. εἶτος ἴ μὸ οια), αγ. κουδάκης, (Απόλλωνα) και ΦΙλιππος(Ομόνοια) ΠΡΟΠΟΝΗΘΗΙΚΕ Π ΠΡΟΕΟΝΗΗ Χτες το απὀγευμα πραγµαϊοποήθηκε στο' «Μακάριο Αθλητιιο Κέντρο) η. πρώτη προπόνηση των διεθνὠὼν µας κάτω απο την επίβλεψη του οµοσπονδιακου προπονητη κ. Κώστα Ταλιάνου. Στην προπόνηση αυτη ποὺ αποτελειτην απαρχη της προετοιµασίας της Ἐθνικης Κύπρου για την συµµετοχη της στο Κύπελλο Έθνων, πἠραν μὲρος οἱ πιο κάτω 24 παίκτες: Ο Χάρης (ΕΠΑ) Ο. Κκξέζος(Ε.Ν.Π.) Ο Φοίβος, Τσούκας, Στἔφανος (Ανόρθωση) Ο Κλεΐτος, Φίλιππος, Πατίκκης, Πραξιτἔλους (Ομόνοια Λευκωσίας) ΦφῶΦ ο ΚΚ. Μιαμηλιώτης, Ν Παντζιαράς, Κ..Παντᾶαρας (ΑΠΟΕΛ) Ο Γιαγκουδάκης, Σταύρος, Χριστοδούλου, Χρυσοστόμου (Απόλλωνας) Ο. Φακξέττι, Κουννας(ΠΟβ) Ο. Μαυρης (Ολυμπιακος) Ο Προκόπης(Οµόνοια Αραδίππου) Ο Κωνσταντίνου 1, Πελεντρίτη, Αριστοτέλους (ΔΕΛ) Ο Τοϊγγης(Αρης) σελίδες. ΥΠΕΒΛΛΕ ΠΛΡΛΙΤΗΣΗ 0 ΝΙΚΛΚΗΣ ΛΠΟ ΤΗΝ ΕΝΛΗ Ο Νικάκης, τέρµα για την ΕΝΑΔΙ! Ο Ν. Καντζηλιέρης, που ανξἔλαβε φέτος την ΕΝΑΔ, ἔχοντας τάξει ψηλοὺς στόχους γι αυτήν, Φεύγει απαγοητευμένος πριν ακόµα κλείσει η σαιζὀν. Απαγοη- τευμένος γιατι, αυτοί που κυ- ρίως ἔπρεπε να του συµπα: ρασταθούν, οι παίµτες, σε κρἰσιµα για την ΕΝΑΔ παι- γνίδια δεν ἔδειξαν το απαιτού- µενο ενδιαφερον. Κάτω απὀ αυτέςτις πεωιστάσεις, ο Νικά- κης,που η δουλειάτου εκτιµή: θηκε αφάνταστα απὀ ὀσους ἦταν γύρωτου,πήρε την από: Φᾳσση να παραιτηθεἰ. Παρά τις πιέσεις ποι δὲ χθηκε. ο Νικάκης είναι αν εν δοτος και ἑτσιγιατην ΕΝΑΔ. σε µια κρἰσιµη γἸαύτην ώρα. αντιμετωπίζει. προβλήματα τεχνικου. Πληροφορίες µας αναφὲ ρουν ότιο Νικάκης ία αναλά: βει κάποιο ποστο στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. καιτις σκέψεις του. μεγάλο ενδιαφξρον. ΕΥΧΛΡΙΣΙΟΥΠΝΙΕ... Τατηλἐφωνατων γραφείων µας χθὲς δεν ἔλεγαν να σταματήσουν. Ο λόγος Η εφημερίδα µας ἕκανε Χθὲς την επίσηµη πρώτη της εμφάνιση και το ανα- γνωστικό κοινό µας ἔπαιρνε, εἶτε για να µας συγχα- ρεῖ, εἶτε για να µας κάμει εισηγήσεις και να µας δώσει τη δικἠ του γνώμη. Κι ανάμεσα στα τόσα τηλεφωνήματα που δεχθἠκαµε, πάρα πολλά ενδιά- Φεραν τις Αθλητικὲς µας σελίδες. Τα δεχθήκαµε με Ιδιαίτερη ευχαρίστηση και µε µεγάλη μας χαρά. Αυτό δείχνειπως ο κόσμος ενδιαφἔρθηκε για µας και ἔδειξεπως ἔμεινε ευχαριστημένος απότις αθλητικὲς μας ΄Ὅσογιατις εισηγήσειςτους, οι αναγνώστες µας να εἶναι σίγουροι πως θα ληφθούν υπ όψιν και σταδιακά θα τις εφαρμόσουμε: Αλλωστε ἔχουμε δηλώσειπωςοισελίδες µας ᾽ εἶναι ανοικτὲς για ὀποιον επιθυμεί να εκφράσει τη γνώµη: Ἐνχαριστοὺμε λοιπόν τους αναγνώστες µας γιατο ενδι- αφξρον κα!ιτην αγάπη του καιτους υποσχόµαστεπως κάθε μὲρα οι αθλητικὲς µας σελἰδες θα τους προκαλούν το ἴδιο η ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟ -- ΠΟ ΚΩΣΤΑ ΕΥΚΛΕΙΔΗ καί ΣΙΑ ὁδός ᾿Ελευθερίας 175 Τηλ. 63694 ΛΕΜΕΣΟΣ Β «Φίλοιτοῦ ΠΡΟ--ΠΟ. Είμαστε στή διάθεση σας γιά κάθε Εξυπηρέτηση καί συμβουλή. 8 Κατατίθετε τά δελτία σας στό Πρακτορεῖο µας, γιατί κοντά µας ἡ τύχη δὲν θά σᾶς ξεχάσει. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟ --ΠΟ ΚΩΣΤΑ ΕΥΚΛΕΙΔΗ καί ΣΙΑ ο ΟορισΟοντς ο εκ 1. Αξιοσημείωτη : νει στην Ἱστοροα Ἡ ἐς του απο τον Θάρει 2. Πρόσωπο πιο -... κης ῬΜυθολογίος Ἡ σ µαζόταν και Εὲς Ρήὴμα που αν για το χορο (αν ή: 3, Σημαντικό . τας του στρατιώτες 2 τας ναµικου. ο το εώς 4. Συχνα επιοωσο .. (καθ.). ---- 5. «Αν δε βρειείι οτα μένει. αδειανο (Ελλ. παροιμ.). 6. Τα ενδισφ-ρς.. ἕνα µεγάλο νησί ϱ ο -- τν Ἡ, δα ο Βουδίστριες καλο .ὸ σεν α- δν αρδρς α ὃν ἰαπωνία. ο Ὁ ονσός- Μιονου εν 7. Αναφάρεξως κῶς κάθε σμεαορ ωρών» ος βίος. αυ Ἑππμων ὃν ων ιῶδ 9. Προσκαλει.-- ἕνλιιι ---- συγκοϊινων]ακα οτι ὦ : 9 Αρχαϊοι κάτω] οι” . .. ἵδμδα ρας της Ασίας -- . ο σσ ο ο ο ο ο ο- βὰ 23 ων άου Προσω ναό: ο ο φασι Ἰ δν Ἱ Γρο0- Τζ ώπασι Ὁ ἳ-- ἐπ ας σως μεν .. ο μος τ Ῥυκαγωγία «Αγγελοι ναυαγο σώστες) «ΑΥγελοι ναυαγοσώστες) εἰ- ναι ο τίτλος της αποψινής γνωστής σειράς «ΑΥΥελοιτου ! Τσάρλυ» που θα δούμε στις 900, Η υπόθεση: Οἱ Αγγελοι ' παραθερἰζουν ακόµα στη Χαβάη. Μια απαγωγή ὅμως στην παραλίατους αναγκάζει να αναλάβουν µια νξα απο- στολή. Για να εξιχνιάσουν την απαγωγἠ γίνονται ναυα- χοσώστες κι ανλαμβάνουν καθήκοντα στο σηµείο της παραλίας ὀπου ἔγινε το επεὶ- σόδιο» Στο τελευταίο µέρος της ταινίας «Θαρραλέες γυναὶ- κες» που θα προβληθεί στις 9 σ5θα δούμε τις δραστηριὀ- τητες της Μαΐϊρη Λἰντελ. Ἡ υπόθεση:Η Μαΐρη Λίντελ ἐπὲ- ΥΣ δειξε γενναιότητα και περὶ: Φρονηση προς τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια του Β αυ: κοσμίου Πολέμου. «Κατορ- θωσε να φυγαδεύσει ατιὀ τη Γαλλία πρὀσφυγες διωκόµε: νους απότους Γερμανούς και παρά πολλούς άντρες της αεροπορίας των Συμµάχών. Θ.Ο.Μ. : Τηλ. 41105 Δη- μοτικὀ θξατρο Λευκωσίας «Τὸ διπλανό κρεββάτῳ ώρα 8.00µ.µ. Θἰασος Φιρφιρη Τηλ. 66601, Στασΐνου 15 «λε ἴσια µε αξινόστραφα», ώρα 8.30μ.µ., οκιΝΗτιστικο ΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠπΑβφο Ενὼ ο Γιαννάκης Μιχαήλ ἄνεργος απὀὸ την Μεσόγη της Πάφου οδηγούσε το αυτοκίνητο του μάρκας πῖκ --απ στις 8.15 το βράδυ κα- τα μήκος της λεωφόρου Νικολάου Νικολαΐδη στην Πόφο µε συνεπιβάτες τον δίκη της Χούντας Μια σµηνη απτην «Απερίγραπτη» του Ξενόπουλου, µεῖην Πένυ Παπουτση που παΐζει τη Θάλεια. θελει δυο µωρα Η Πὰμ του πολὑκροτου αμε- ρικάνικου σήριαλ «Ντάλλας» πὰἀλι στην επικαιρότητα... Στα τελευταία επεισόδια ψάχνει μαΏ µετον άντρατης Μπόμπυ Γιουῖν να υιοθετήσουν ἕνα µωρδ... Η Βικτώρια Πρίνσιπαλ, διάσημο και πλοῦσιο αστὲρι πιά της αμερικάνικης ἡ μἀλ- λον της παγκόσμιας ΤήλεΟ- πτικής αγοράς (Χάρις στορὀ- λοτης Πάμελας καιτα 25.000 δολλάρια το επεισόδιο που εισπράττει) θξλει να συµπλη- ρώσειτην προσωπικήτης ευ- τυχία µε ἕνα μωρό που ζητάει απὀ ἔναν ... ευτυχή θνητὀ... Εἰναι ο τελευταίος αγα- πηµένοςτης Βικτόριας ο σοὺῦ- 5.00 Ἔναρξη Γούντυ ο δρυοκολάπτης 5.30 Μαγικὲς σελίδες 6.00 Ειδήσεις. 6.05 Ειδήσεις στην Τουρ- κική . 6.10 Ειδήσεις στην ΑΥΥλι- κἡ 6.20 Εδὠ γεννήθηκε η Ευ- ρώπη πλ πᾱ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ:ΤηΛ. 45827 «Ουδὲν νεώτερου απὀ το δυκκού Μἔτωπο» ΖΗΝΑ ΠΑΛΑΣ:Τηλ.- 44128 «Τα παιδιά του Σαβ- βατόβραδου» ΜΙΜΟΖΑ:Τωλ. 43158 «ΕΙ δίκη της Χούντας, ΡΕΤΖΙΝΑ:Τηλ. 64567 «Ο Καλός ο κακός και ο άσχη: ΟΘΕΛΛΟΣ:ΤΗΔ.. 40819, «Η ΝΤτΙιΑΝΑΣ:Τηλ. 41353 «Τριαντάφυλλα. στον Πάγο» ΝΤΙΑΝΑΦό:Τηλ. 44840 «Το θανὰσιμο κτύπη- µατου Δράκου» ΠΑΛΔΑΣ:ΤΗΩλ. 62584 «Το κάλεσμα του πὀ- θου» ο ο ο ο ο ο. ών. περ στάρ της ποπ ο΄ Αντυ Γκιμπ 23 χρὀνων. Το ζευγάρι δεν κρύβει πια τον ἔρωτα του μετὰ το διαζὺ- γιο της Πρίνσιπαλ απὀ τον άντρα της ηθοποιό Κρίΐστο- 6.50 Χόλλυγουντ Φερ Σκίννερ,πριν απὀ ἕνα μή- 7.20 Ορίζοντες, να : 7.45 Απερίγραπτη (Θά- Εἶναι Εχωριστοι δουλεύ- λεισ) ουν μαζί πρόσφατα ηχογρᾶ: . Φησαν δίσκο µε τίτλο «Αυτό λα Εκ βοεα : που ἔχω να κάνω εἶναι να 9.00 Οἱ ᾿Αγγελοι του ονειρεύομαυ και κάνουν σχὲ- Τσάρλυ : δια για το μᾶλλον. 9.55 Θαρραλξες γυναίκες Τον μᾶλλοντα σὐῶγοτης 10.50 Ειδήσεις ΠΠάμ δεν Φφαϊνεται να πολυεν- σα ο λος απ δώ οσον 606891 «Ανήσυχες μαθήτριες» ΠΑΔΛΑΣΤΤΗηλ. 62324 «Μπρούς Λη οπρωτα: θλητής του ΤάεΚβὸ» ΡΕΚΑΛ.:Τηλ. 64772 «Αι’ μιλία η Πόρνη» ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΤΤΙΚΟΝ: Τηλ. 59873 «ΓΗΡΗΖ» ΟΘΕΔΛΟΣ.:ΤΗΙ. 67970 «Εθελοντὲς στον Ερω- ον δν σκ νο νο όν ΙΡ ΡΛΙΜΙΙΛ.Σ ΡΕΞ:Τηλ. 52229 «Ἡ αλε- πού του καράτε» ΜΑΚΡΙΔΗ:Τηλ. Ρ2342 «Το νησὶ µε τις χίλιες Ωδονές» ΠΑΦΟΣ ΤΙΤΑΝΙΑ:Τηλ. 32088 «Μαῦρη Γρανΐτα» ΖΗΝΑ:Τηλ. 349571 «Κα: μικάζι της ασφάλτου» τω. ΑΤΤΗ ΚΟ ΝΤΑ 1 32075 «Τα Φτερά της νὺ- κταο τος ενΛ ν-ὖ 9, « “5. αδελφό του Νεόφυτο και τον Νικόλαν Κωνσταντίνου ετών 25 επίσης απὀ την Μεσόγη συνεκρούσθη εις την διασταύρωση των λεω- φόρων Νικολάου και Νεοφύ- του Νικολαΐδη µε αυτοκῖνη- το τύπου Βάν ποὺ οδηγεῖτο απὀ τον Χαράλαμπον ἹΠα- παϊωάννου ετών 35 κτηνία- τρον ποὺ εἶχε σαν συνεπιβὰ- τιδα την ζύζυγο του Τοῦλα ηλικίας 23 ετὠν. Απὸ την σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγὀς και οι επιβάτες του Βάν που κρατήθησαν στο Νοσοκομείο Πάφου για νοσηλεία. Από τη σύγκρουση και τα δυὀ οχήματα υπέστησαν εκτεταμενες ζημιξς. ΠΑΝΘΕΟΝΙ:Τηλ. 75787 «Τα καμάκια» ΔΕΜΕΣΟΣ ΒΟΔΟΣ:Τηλ.71868 «Μή- νυµα απὀ των Κόλαση και Μπρούκ η επιστρέφει για εκδίκηση. ΡΙΑΔΤΟ:ΙΤηλ. 62392 «Ατέλειωτη αγάπη- ΟΘΕΔΛΟΣ:ΤηΗλ. Φ2232 «Οι μάγκες φοράνε μαύρα ΚΡΥΣΤΑΛ:ΤΗλ, 620936 «Όι άνδρες ἔξρουν ν αγαπούν» ΑΡΙΕΛ:Τηλ. 71555 «Ο Γαρδνιος ο σκληρόὀς του υὑποκόσμου» ΓΙΟΡΔΑΜΠΗΠ:Τηλ. Α) Προσφορες για την κράτηση χώρου σὲ «ους περ οπσσς Συμβούλιον Εμπορίας Κυπριακών Μαρόττων Ζήτηση Προσφορών πλοία : Τὸ Συμβούλιο Καρόττων ζητά προσφορές γίατην κράτηση χώρου σεπλοἰαγιαµεταφορα 7.000 περίπου Μ/τόννων καρόττων της ερχό- µενης εσοδεἰας 1982 απο τα λιμάνια Λάρνακας καὶ/ἠ Λεμεσοῦ σε διάφορα λιμάνια του Ἡν. Βασιλείου καὶ Ηπειρωτικης Ευρώπης. Β) Προσφορες γιατην Ασφάλιση Καρόττων : Τὸ Συμβούλιο Καρόττων ζητά προσφορὲς γίατην Ασφάλιση 7.000περίπου Μ/τόννωώντης ερχόµενης εσοδεἰας 1982 προοριζοµένων για λιμάνια του Ην. Βαλείου καὶ Ηπειρωτικης Ευρώπης. Γ) Προσφορες γιατην µεταφορα καρόττων: Το Συμβούλιο Κἑαρόττων ἴητα προσφορες για την µεταφορα 7.000 περίπου Μ/τόννων καρόττων αποταδιάφορα συσκευαστήριαστα λιμάνια Λάρνακας καί/ἡ Λεμεσού. Όιπιο πάνω προσφορες πρὲπει να φθάσουν στα γραφείατου Συµβουλίου, Ακίνητα Σύνερ- νατιµης Κεντρικης Τράπεζας, 2ος ὀροφος, Ἀευκωσία, το αργότεροτην 1η µ.µ.της Τρίτης, Όδης Μαρτίου, 1982. Γιατουςόρουςπροσφορών καὶ ὄλλες λεπτο- µέρειες οι ενδιαφερὀµενοι µπορουν να αποτεί- νονται στα γραφείατου Συμβουλίου. Το Συμβούλιο δεν εἶναι ὑποχρεωμεένο να δε- χθείτην χαμηλότερη η οποιαδήποτε προσόο- ρᾶ. Από τὸ Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Καρόττών. Ἐπαγγελματικά : ϕ Οἰκουενειακά Φ Φφ4 Αἰσθηματικά σ Προγαμιαῖα ΕΛΑΤΕ ΚΟΝΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ δΟΗΘΗΣΟΥΜΝΜΕ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒΣ Ἐπαγγελματίαι, Προσοντοῦχοι, Ὅο Πεπειραμένοι. ν ΓΧ) ΚΟΣΤΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ, 9 -- Λεγκασια ΤΗΛ. 76371 -- 75660. κ 24994999 δὸ δ Συμβούλιον Εμπορίας Κυπριακών Πατατων Ζήτηση προσφορων Α) Προσφορες για την κράτηση χώρου σεπλοία : Τό Συμβούλιο Πατατών ζητά προσφορές για την κρά- τηση χώρου σε πλοία για µεταφορα 120---140.000 Μ/τὸ- νων πατατὼν της ερχόµενης εαρινἠς εσοδεἰας απο τα λιμάνια Λάρνακας καὶ /ἠ Λεμεσού σε διάφορα λιμάνια τοῦ Ην. Βασιλείου, της Ηπείρωτικης Ευρώπης καὶ της Αδριατικης. Β) Προσφορες για την Ασφάλιση πατατώὠν : Τὸ Συμβούλιο Παπατων ζητα προσφορες για την Ασφάλιση 120---140.000 Μ/τόννων πατατὼν προοριζο- μένων για λιμάνια τοῦ Ην. Βασιλείου, της Ηπειρωτικὴς Ευρώτιης και της Αδριατικης. Γ) Προσφορες για την µεταφορα πατατων : Το Συμβούλιο Πατατώὠν ζητα προσφοοες για την µε: ταφορα 130--- 150.088 Μ΄ τόννων πατατὠν απο τα διά- φορα ουσκεωαστήρια στα λιμάνια Λάρνακας καν ἡ Λε: μεσού και σε διάφορα ψυγεία, δ) Προσφορες για την µεῖαΦορα πατατὠν : Τὸ Συµβούλιο ζητα προσφορες γιατην µεταφορα χὠ- µατος αποτουσκευαστήριαοτου στη Λάρνακα σεχώρο εξω απο το Συοκευαστήκπο. Οιπιὸ πάνω προαφορές πρέπει να Φῆάσουν στα γρα φείας του Συµβουλίου. Ακινητα Συ νεργστικης Κεντρι- κης Τράπεζας, ὁος ὀροφως. Λευκωσία, το αργότεροτην 1η μμ. της Τρίτης, 24ης Μαρπου, 1982. Γιατουςάρους προσφορών και ἀλλεςλεπτομξρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορουν να ἀποτεϊνονται στα γραφεῖα του Συμβουλίου. Το Συμβοῦλιο δεν εἶναι υὑποχρεωμένο να θεχθεὶ την χαμηλότερη ἡ ὀποιαδήποτε προοὐοορᾶ. Από τὸ Συµβούλιο Εμπορίας Κωπριακών Πατατώὠν. ν- ---- ο ώς ο διαφξρει το τελευταίο.- ᾿ακανδαλάκι της κυρίας Παμ. Μια σειρἁ απὀ αποκα- λυπτικες σξξυ πὀζες σε καλ- λιτεχνικά περιοδικά Αµερι: κἡς και Αγγλίας... Οσο για την ἴδια που την πρὠτη γυμνή εμφάνιση της Έκανε στα δεκαοκτὠ χρόνια της σήµερα 36 χρόνων µε µια επιτυχημὲνη καριερα και ἕνα πραγματικὀ ταλέντο κι ακό- μα τα εκατομμύρια, που κερ: δίζει σίγουρα δεν την αγγί ζουν καθόλου τα κουτσοµ: πολιά... Η Βικτόρια γεννήθηκε στην Ιαπωνία και πριν φτάσει 51111 Πρώτες βοήθειες Πυροσβέστικη 402497 Αρχηχείο Αστυνομία 403545 Άρχη Ἠλεκτρισμου «75201 ΣΥΤΑ -- ΒΛΑΒΕΣ 197 Αεροδρόμιο 041---54389 Γραφεία Τουρίστικων Άλλη” ῥροφοριών 4464 ΡΙΚ 62291 Ταχυδρομείο 403251 Φαρμακεία (διηµερεύοντα ο και διανυκτερεύοντα) 62118 ἹἹ--ννν Μια κυρία γέννησε ἕνα αραπάκι -- Ἀλεπεις, λξει στον ἆν- δρα της, τι πάθαμε μ αυτη τη μανία που Έχεις να κλεὶ- νης το φως, 4 Μεταξυ δεσποινίδων: Φλερτάρεις πάντοτε µε τον Φρέντ, -- Οχι, εἶναι πολυ νὲος. Μου τον πήρε η µα μα! κ Ο Γιῶργος συναντα τον Γιάννη που κρατα δυο πα- κέττα, Τον ρωτα τι ἔχουν τα πακέττα και ο Γιάννης του απαντα ὅτι Έχουν δυο γούνες που τις πηγαίνει δώρο στην πεθερα του. Ω ἆάλλος μένει ἔκπλη- κτος: --- ὢεν ἤξερα ότι ἔχεις τό- ση αγάπη στην πεθερα σου. -- Καθόλου! Αλλα την ἀκουσα που ἔλεγε χθες ὁτι θα ἔδινε την µιση ζωη της για µια γούνα. π µικρη Μαρίτσα καθως ακοὺει τη γάτα να ροχαλὶ- τει τεµπελικα µπροστα στη σοόµπα τρὲχει τρομαγμένη στη µαµα της και φωνάζει: -- Τρέχα µαµα. Ἡ γάτα άρχισε να βράζει) Ὁ Αχμέτ δερὶρ, ἕνας απο τους πιο πλούσιους εμπόρους του Μπουρκοῦ εἶχε πάει στο Αµπεσε, για λίγες μονάχα μέρες, για να αγοράσει διάφορες πραµά- τις. Ἔμεινε ὅμως εκει τρεις ολόκληρους µήνες Δεν του ἔκανε καρδια να Φύγει απο αὖτο το χωριο. Κι όχι γιατι του άρεσαν οι µαγευτικες τοποθεοὶες του, όσο γιατι γνώρισε εκει την Κομπίρα, την ομορφότερη κοπέλλα του Αµπεσε ... Ο Σεριρ αγάπησε την Ἠομπίρα μ᾽ ἕνα τρελλο, παράφορο ἔρωτα. [Πἴολλες φορες της εἶπε να γίνει γυ- ναικα του κάι να την πάρει μαζι του. οτην Αἴγυπτο. ὁπου θα την εἶχε σαν βασι. λισσα. Εκεϊῖνη ὅμως τον ἀκουγε πάντα χαμογελών. τας, µα ποτε δεν του ἔδινε κατηγορηµατικη απάντηση. “ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ 111118 στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 18 χρονων πέρασε απὀ το Λον- δἱνο, το Πουξρτο Ρίκο, την Τζόρτζια της Αμερικής ακουλουθώντας τον αξιώµα- Ἓνα νὲο σήριαλ αρχίζει να γυρίζεται αυτες τις µέρες 6ὲ Αθηναῖκο στούντιο. Πρωταγων!- υτες 0600 ΠΡΩΤΝΟ ΝΗΜΑ 06.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ και τραγούδια 07.0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 07.40 μουσικη παρσγωγη μας 09.50 Για τα µικρα παιδια κο Μπλάνκο 10.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10.05 νορα 11.00 µΡαδιοσκόπια μουσικη και τραγούδια ρίδαᾳ 13.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ. 13.40 κλωβισμένους 14.00 Αφήγημα ξενο πεντάγραμμο κα σας 15.00 Κλασσικα Φαβορι 15.90 Για τον καθᾶνα κι ἕνα τραγούδι 16.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16.45 ἈΝεανικα θέµατα τον Μπίλλυ Βων 17.099 ΗΧΩ ΤΩΝ ΓΕΓΟ- ΝΟΤΩΝ 17.30 ἩΗ ώρα τη υπαίθρου 18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ο καιρος 186.05 Ἡ ὡὦρα του εθνο- Φρουρου σαϊκκο 1900 Ἑλληνικοι δίσκοι 19.30 ΝΟΤΩΝ 25.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ σικη και τραγοῦδια κη ληνικο τρσγούδι 24.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Φωνο μουσικη 11.00 Έκλεκτα ἁµατα απο ὅπερες 1200 ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΣ 06.40 Ἑλληνικη μουσικη Απο την ελληνικη 08.30 Έμεις και ο κόσμος 0945 Ο κιθαρίστας Χούγ- Μουσικη χωρις σὺ- τικό πατρα της. Αρχισε την , µαριξρα της σαν φωτομοντέ- λο και μανεκὲν στην Νέα Ὑόρκη απὀ... εκρηκτικά εἰ- δύλλια. όν Τζένη Καρέζη και ο άντρας της Κώστας Καζάκος. Μαν εκτιµας το χρήμα, οὗτε περισσότερο οὗτε λιγό- τερο απ᾿ ὅτι του αξίζει, Εἰ- ναι πολυ καλος υπηρέτης, αλλα πολυ κακος σφἔντης Δουμας Αλέξανδρος Ἡ σκἔψη παρηγορει για όλα και τα διορθώνει όλα. Σαμφορ. τ ΔΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ. Παπαδάκης οδὸς Δῆ- δρας αρ. 272 τηλ. 64274 Κὸὁρτ) τηλ.54950 Φαρμακείο «όρνερ» /ε- πι σή ο μωσ, Κώστας Φερεκύδης οδός Μετοχίου αρ. 50 (Ρεβέκκα ὠφόρος Μακαρίου Γ΄ αρ. αἲ 11.30 Ἑλληνικη δηµοτικη 12.00 Ραδιοφωνικη εφημε- Μηνύματα προς εγ- 14.14 ΆΑπιο το ελληνικο και 1445 Βελτιώστε τα ΑΥΥΛΙ- 16.45 Παλιες επιτυχίες µε 1845 Εγκυκλοπαιδικο µα- ΗἩ ΗΚΩ ΤΩΝ ΓΕΓΟ- 20.00 Γύρω στομικρόφωνο 21.00 Ἑλληνικη ορχήστρι- κη μουσικη 21.30 Μουσικη δωματίου 25.10 Ἐλαφρα λοῖκη µου- 22.30 Ἐξνη ελαφρα µουσι- ὦᾷ.05 Σώντροφια µε το ελ. 10.05 Ελαφρα κλασσικη μουσικη 10.40 Εκπαιδευτικο βαδιὸ Φωνο 10.35. Έλαφρα κλασσικη μουσικη 10.45 Ἐκπαιδευτικο ῬΡαδιὸ. 10.50 Ελαφρα κλασσικη αποσπιά- ΕΝ 718 τηλ. 59804 ΛΕΜΕΣΟΣ Φαρμακείου «Ασπίον οδὸς Αγίας Φυλάξεως αρ. 68 τηλ. 66258 Ανδρὲας Κοραής οδὸς Αγίας Ζώνης αρ. 25 τηλ. 66299 ΛΑΡΝΑΚΑ Φαρμαμείο «Πανχέμικο» οδός Ζήνωνος Κιτιξωςαρ. 72Δ. τηλ. 55815 ΠΑΦΟΣ Ανδρέας Βρυωνίδης Λε- ὠφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ αρ. 98 τηλ. 35010 κατρ ο ΕΧΑΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΑΓΗ Ο Λοῖζος α. Δοϊιὰ απὀ την Λεμεσό. ονεφερε στην Αστυνομία ὁτι στις 26 Φε- βρουαριου Εχασς σ᾿ ἁγυω- στο μέρος στη Δεμεσὸ επι- ταγὴη των Κοννωνικὼν Ασφαλίαξων για το μὴ αυτὸ, µε ονγνωώστο ποῦ Εἶκε εκδ του, αριβμὸ νομα οί αν ὃ- οε: περ) σελ πο ο 145, αωτ'σιι, ς Ἀρανιπαικασθαπακεκ «ρθεις. ο νταπιωτστε σνακ σης-Ὅταν ΔΙΑΡΡΗΤΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΙΟ Των Τη νύκτο τος κε. Παρασκευής ο βρρηξαι το το νου, στηυ τω του Α τους πνασὸ Γτρ µασόγειος, ἄλλα ὃιν κε ψαν τίποτα απο τε Όσως Οι νεται αναζη οὗναν μόνο ἁρηματα. Την ἴδια νόκτς σνώστοι διερρηξσν τὸ «στᾶστημα ρ αποικιακὠν του Καλλινίκου, στην Σρι Οχή. Οἱ δράστες ὅὃεν µπῆ- καν στο Ἶ κατάώτηµα πα] ἔφυγαν γιστ ὃο. ολο αν απὀ το αὐτόματ: οὔπρμα ουναγερμουῦ πιο λει τοὔργησε οµοα καὶ ἔγκαι ρα. ...Λ. 'Ο ἄνθρωπος, ὁ ἀληθινός, διακρίνεται ἀπό τὀν ἄνθρωπο πού οἱ ᾿Εκκλησίες - παρρησιακά - ὠνό- µασαν «ποίμνιο», ἀπό τήν ἔφεση του νά προβληµατίζεται, νά ἔχει ἐλεύθερη σκέψη, ἐλεύ- θερη βούληση, ἐλεύθερη ἔκφραση, ὄρθια συνεί. δηση, στήν ἀπειροδιάστατη ἀντίκρυση τῶν προ- βλημάτων τῆς ζωῆς, ἀπό τά ἀτομικά ὡς τά ταξικά, ἀπό τά ἐθνικά ὡς τά Πανοικουμενικά. ΓΙ) αὐτό τόν ἄνθρωπο, τόν ἀληθινό, πού ἀγω- νιά µέσα στό χάος τοῦ σκοταδισμοῦ, τῆς παραπλά- νησης, τῆς εἰδωλολατρείας, τῆς ἀπανθρωπιᾶς, ἀλ- λά καί Τόν κυκαιῶνα τοῦ πάθους, καί τοῦ µίσους, ἐφημερίδων καί ἄλλων Μέσων Μαζικῆς ἸἘπικοι- νωνίας, πού βρίσκονται σέ µανιακή ἀντιπαράθεση στόν Φιλοσοφικό, κοσµοθεωρησιακό, Πολιτικό, κοινωνικό καί οἰκονομικό χῶρο τῆς ἀνθρώπινης σπέφης καί ἔκφρασης, ἐκδίδεται ἡ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ἐφημερίδα µας. Καΐ γιά τόν ἄνθρωπο, ἐξίσου. πού δέν ὑπέκυψε ἀκόμη, ὀλοκληρωτικά, στήν πλύση ἐγκεφάλου καί τήν παράδοση τῆς συνειδήσεως του, σέ ὅ,τι ἀφο- ρᾶ ἐπίμαχα προβλήµατα, στά µέσα μµαζικῆς ἐπι- κοινωνίας, ποὺ σἀν «Σειρῆνες» ὑποβάλλουν τήν ὁραματικώτερη ἀντιπαράθεση μεταξύ ἀνθρώπων, πού ἐγκυμονεῖ ὁλοκληρωτικό, πανοικουµενικό θά- νατο. Κι” αὐτοί οἱ ἄνθοωποι πρός τούς ὁποίους ἀπευθύνεται ἡ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ἐφημερίδα µας, εἷ- ναι οἱ πολλοί, οἱ ἐκλεκτοί, αὐτοί πού τούς διέπει ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΝΕΡΛ αδέσµευτη ἐλεύθερο πνεῦμα, αὐτοσεβασμός, ἀλληλοσεβα- σµός, ἀνθρωπισμός, ὑπευθυνότητα γιά συνέχιση τῆς ζωῆς, ἑδραζόμενης στήν ἀλληλεξάρτηση. - Ποιά εἶναι ἡ τυχοδιωκτική, ἀπάνθρωπη, κατα- στρεπτική πορεία τῶν Μέσων Μαζικῆς ᾿ἘΕπικοινω- νίας - σάν κανόνα - καί στὀν τόπο µας, καί στό Ἔθνος µας, καί στόν γεωπολιτικό µας χῶρο, καί διεθνῶς, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν πληροφόρηση καί τήν ἐνημέρωση, ἀλλά ἰδιαίτερα σήδημιουργία κοινῆς γνώμης, στήν ὁποία ἀντίποδας στέκει ἀπό σήµερα ἡ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ. - Εἶναι αὐτή πού βλέπετε, ὅλοι, κάθε µέρα καί κάθε νύκτα, στίς στῆλες τῶν ἐφημερίδων, ἀπό τό Ραδιόφωνο, στίς ὀθώνες τῆς Τηλεόρασης πού σε µιά µάζη ᾿Οδύσσειας ἀποθεώνει ἤ βρυκολοκιάζει ἰδέες, Φιλοσοφίες, κοσµοθεωρίες, κοινωνικά καί οἰκονομικά συστήµατα, πολιτισμούς καί πολιτιστικά κινήματα, προπαρασκευάζοντας τούς ἀνθρώπους τοῦ Πλανήτη µας καί νά πεθάνουν ἀκόμη, ἀτομικό ἤ νετρονικό θάνατὸ, γιά τήν ἐπικράτηση τῶν συµ- πλεκομένων πιστεύω τους! Διευκρινίζουµε! Ἔντονα καί κατηγορηματικά! Δέν ἀπαρνιόμαστε, κανενός τό διακίωµα, µέ τίµιο, ἐλεύθερο, ἀνθρώπινο διάλογο, νά θέλει νά δια- µορφώσει τό παρόν καί τό µέλλον ὁλόκληρου τοῦ Κόσμου, εἴτε µέ τήν Φιλοσοφία καί τίς ἰδέες τοῦ Μαρξισμοῦ- Λενινισμοῦ, εἴτε μ” ἐκεῖνες τῆς ᾿Αστι- κῆς Δημοκρατίας. Χωρεῖ, παντοῦ, σέ µιά προέ- κταση, κάθε συγγενής φιλοσοφία, πρός τίς δυό προηγούμενες, γιά προβληματισμό καί συζήτηση, ἐφ᾽ ὅσον ὁ µέγας Γκαῖτε εἶπε τό σοφόν γνωµικόν πώς, «μόνο οἱτρέλλες δέν συζητοῦνται»! ΄Η ὀργανωμένη ἐπιστράτευση τῶν Μέσων Μα- ζικῆς ᾿Επικοινωνίας, µέ ὅπλο τό ψεῦδος, πώς στή μιά πλευρά βρίσκεται ὁ θεός καί στήν ἄλλη ὁ διά- βολος, πού τυφλώνει, Φανατίζει, φτιάχνει εἰδω- λολάτρες, ἐκτρέπει τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τήν ζωή πρός τό θάνατο, εἶναι πού μᾶς βρίσκει ἀντίθετους! ᾽Αφήνοντας τόν ὀλέθριο ρόλο στούς δεσμµε υμένους, σέ Κυπριακό Χῶρο, σέ ὅλα τά ἐπί- πεδα: ᾿Αντιπαράθεσης ᾿Ανατολῆς καί Δύσης, ἀντιπα- ῥράθεσης Κυβέρνησης καί ᾿Αντιπολίευσης, ἀντι- παράθεσης πολυδιάστατης στό χῶρο τῆς ποληικῆς ζωῆς µας, ἀνιπαραθέσεων καθημερινῶν στόν χῶ- ρο τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς καί τῆς Οἰκονομίας μας, μέ λάσπη πού ἐγκυμονεῖ αἷμα, ἐμεῖς ἡ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ, ἀληθινά ἀδέσμευτη ἀπό ἔξωθεν ἐπιταγές θά πέρνουµε θέἐσ η, καί θά ἐκφράζουµε κρίση, καί θά διατυπώνουµε τήν ἐνδεδειγμένη ἐἔπίκριση, μέ γνώμονα πάντα τήν ὄρθια µας συνείδηση, καί τό ὕψιστο δηµόσιο καί ἐθνικό συμφέρον, πρός κάθε κατεύθυνση. Αὐτό εἶναι τὸ ΜΕΓΙΣΤΟ,Κάτι ἄλλο, ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ,πού τίθεται καί ἡ Ίδια ἀπό ρα, ὑπό τήν πάνδηµη κ᾿ εὐπρόσδεκτη κρίση. στήν σήμε- πρ ΕυσΠᾶ Η «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ» δεν θα εἶναι µόνο η εφημερίδα των ειδἠσε- ὧν, η δίπλη, πολιτικη και αθλητι- κη. εφημερίδα. Στην Κύπρο της πληθωρικης, ακόµη, Άγροτιας, µε τα πληθωρικα αγροτικα προ- βληµατα, που ζητουν και αναμὲ- γουν λύση, στην Υπαιβρο της Κυπρου την υποβαβμισμένη οναπτυξιάκα. ὅπου ζει ϱ µισος πλ σνυμος Του φηοίου. χρειᾶ- ζεται καιη ΑΓΡΟΤΙΚΗ ταυτὂτη- τα τῆς αληθίνης εφηµεριδας, που να ὄτνει τη μεγάλη μάχη των Αγρύτικων Δικαιων. τη μάχπ της Ἀναστασης της Κμπρίακης Υπαιθρου, τη µάχη της |Σ0β- ΡΟΠΗΣ Νάπγυξης τω» Ασιικῶν και Αγρο Ἠκῷν Ππεριοχων της Κύ- πρου. ή ΚάΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ, η «ΛΔξ- ΣΜΕΥΤΗ» και σε τούτο το χρξος, υπθσχεται στην Αγροτια, στον Κὐσμο της Κυπριακης Υπαί- Βρου, να σταθει σταθερα και µαχητικα σημαιοφόρος των αγώνων του για Δικαιοούνη. Όι στῆλες µας εἰναι ανοικτὲς στις αγροτικές οργανώσεις τού ᾽ γησιού. Καὶ στην ΠΕΚ, καὶ στην ΕΝΑ, καὶ στην Αγροτική. Όι στῆ- λες µας ειναι ανοικτὲς, γιὰ προ- βολή και τοῦ τελευταίου προβλἡ- µατος, καὶ τοῦ μικρῦτερου χω- ριού τῆς Κύπρου. Όι στήλες µας εἶναι αγοικτὲς στη γνώµη, στὴν κρίση, στὴν επίκριση, στῆν εισῆ- γηση, στην επιστολἡ καὶ τοῦ τε- λευταίου αγρότη τὴς Κύπρου, γιὰ οτι, ανάγεται στὴν δημοσιῦ- πητα, Καὶ, πέρα αποτήφιλοξεν εἷα η ρωμαλέα δικὴ µας Βὲση θὰ εκδηλωνεται στήν κἆθε Πε- ρἰσταση που διακυβεύονται αγροτικά συμφεροντα, θέση µα- χητικῆς καὶ αµέριοτης συμπαρά- στασης. Καὶ εἶναι. πολυδιάστατη η αδικία, σὲ βαρος τοῦ αγρύτη, πολύπτυχη, καὶ η παραγνῶριση του ανεπαγάληπτη απὀ τὸ κρᾶ- τος, τὸ Σύνταγμα, τὸ Νόμο, τὴν Κοινωνία, πού βασικὲς πτυχὲς της Παγοποιούνται κιαπὺ τὰ κὀµμμότο αχόµη ποὺ διστᾶ- ζουν να θίξουν σὲ αντιπαράταξη συμφέροντα ! Εμεις. αληβινα αδξσμευτ οι από συμφέροντα, θὰ φερου- µε κλασσικῷ ποράδειγµα, καὶ θά ρωώτησσυμε ποτε τὸ αντπκρυσε καὶ ο φιλαγροτικώτερος εγκὲ- Φαλος, η η φιλαγροτικὠτερή πέννα, στην Κύρο. ΕΙΝΑΙ γεγονος. αναμφιπβῆ- τητο, πως ἕνα ὅραματικὸ στοι- χείο, γιάτην κακοδαιµονία τῆς Αγροτιᾶς µας, εἶναι 0 μικρῦς, 0 ανεπαρχης αγροτικὀς κλήρος. Καὶ οταν η κατάλληλη γι αγρο- τικη εκμετάλλευση γῆ, αυγκε- κριµένου χωριού, μόλις επαρκεὶ γιά συντήρηση 100 οικογενειών «για παράδειγµα - εἶναι Φυσικό γά υπάρχει τοπική κρίση, Τᾶση πρῦς μετανάστευση έφεση γιᾶ αστυφιλία, ἂν τὴν γῇ κατέχουν 200 αγροτικὲς οἰκογένειες, καὶ ἔχουν σ᾿ αὐτὴ μερτικῦ, ἰαως, καὶ μιά Εκκλησία, καὶ ἑνα Μονα- στῆρι, κιη Κυβέρνηση μὲ κάποια «Χαλίτικα», καὶ ομάδα µεγαλοα- στών πού ζοὺν σήµερα σὲ πθ- λεις, πού τὴν ἔχοιν κληρονομιά απὀ πατέρες ἤ πάππους τους, κατοϊκους τού χωριού εκδημῆ- σαντες. Καὶ θὰ εἶναι φυσικό επακὸ- λουθο νὰ φύγουν οἱ πολλοί απὀ τὸ χωριῦ, νὰ μείνουν οι λίγοι, νά μεγαλώνουν οἱ πόλεις, νά εκµη- ὑενίζονται τὰ χωριᾶ, γιατί η ζωὴ στὸ χωριὸ γίγεται ασφυκτική, ζωῆ στέρησης και πενίας. Απὸ τῆν ἄλλη ηπ σύγχρονη Αστική Κοινωνία, η τεχνολογικῆ ανάπτυξη, ποὺ ανεβᾶζουν τὴν βιομηχανική ανάπτυξη καὶ περι- Ἐρίζουν τὰ «χέρια» στὴν Αγροτι- κη Οικονομία, εἶναι φυσικὸ νὰ ἕλκουν τὸν αγρότη νὰ γίνει εργᾶ- της, υπάλληλος. τεχήίτης επι- στήµυύνας, δµπορευόµενος, καὶ απὸ τὸ χώριὸ νὰ ζῆσει στὴν πὸ-' λη, μὲ καλύτερους 0ρους ζωῆς, ψηλότερες απολαυὲς, ανώτερο βιωτικὸ επίπεδο. Αυτη τήν κλασσικῆ εικόνα µε τάθεσης πληθυσμών, απὀ τὴν ᾿Υπαιβρο στίς πδλεις, λελ ογισµένη, προγραμματισμέ- νη, δημιουργική, στοιχείο προῦ- ὅου. γιᾶ νὰ τροφοδοτηθεί μὲ χέρια η σύγχρονη Αστική Όικο- νομία τη γνώρισαν οἱ Αμερικᾶ- γοι οι Καναδοί, οἱ Άγγλοι, οἱ Γάλλοι καὶ οι Γερμανοί, κι᾿ ἂν ο Παπανδρέου βλέπει δμσκολίες ένταξης τῆς Ελλὰδας στὴν ΕΟΚ εἰναιγιατ ὅ ἓν τὴ γνώρισε ακόµα πλήρως η εν πολλοίς αγ ροτικήῆ ακόµη Ελλαδα / Αλλά, ἂν ἔχει, ὄντως τὴ θετι- κή της πλευρά, η φυγῆ τών Λα- ντηδων απὀ τή Λάνια, γιὰ νά γίνουν γίγαντες σύγχρονης Πα- ραγωγῆς ποικίλων αγαθών σής πόλεις, στυλοβάτες ριζοσπα- στικής ικονοµικῆς ανάπτυξης, εργοδοτούντες χιλιάδες εργα- τοὔπαλλήλους, η φυγἠ τῶν Γα- λαταριώτηδων απὸ τὴν φτωχῆ Γαλαταριά, μὲ ανάλογα αποτελὲ- οµατα στὸ θετικὸ πεζίο καὶ η. φυγή τών Λευκαριτων απὀ τὰ Λεύκαρα, ομοίως - γιά ν΄ αρκε- σθούμε σὲ τρἰα εντυπωσιακά παραδείγματα, απὀ τς χιλιάδες διαθέσιµα - υπάρχει καὶ η ἄλλη πλευρά τοῦ νομίσματος {! Είναι, επιτρεπτὸ - κιἃς μένει τὸ.., βὑσαινο Σύνταγμα - εἶναι η 8 κ ἁ επιτρεπτό, ανθρώπινα : Συμφξροντα εκατομμυριοβχων, . επιτρεπτὸ, λογικά επιτρεπτὸ, Λανίτηδες, Γαλαταριώτηδες, Λευκαρίτες, νὰ δικαιούνται γα κατέχουν αγροτικῆ γή, κλη- απείρως στὸ προσοδαφὀρο επάγγελμα. Πὺτθά υψώθεῖ, απ᾿ ολους, στεντορεια η κραυγή, πού εμείς υμώνουμε σήµερα : - Μονοεπαγγελματισμὸς ! συνεχίζεται ρονομιά στὰ χωριά τών πατέρων καὶ παππούδων τους, ὅταν οἱ χωρικοί σ᾿ αυτὰ τὰ χωριᾶ, πει- νοῦν απὀ τῆν στενοτήτα αγροτι- κού κλήρου, καὶ φεύγουν σὰν τὰ χελιδόνια, πλὴν χωρὶς γυρισμὸ Νά ἕνα πελώριο θέμα, ποὺ δὲν τὸ ἄγγιξαν Οργανώσεις, Κόμματα γιατί υπάρχουν συμφὲ- ροντα πού δὲν ἤθελαν νά Β- ἔουν. Συμφέροντα στενύκαρδα ποὺ κάλυψε καὶ τὸ σύνταγμα ! µεγαλοαστών, Μεγαλοξεπιχειρη- ματιών ποή-ὄχουν γή:πρθγονι--- κη, κι αγορασµένη, σὲ χωριᾶ, πράγμα απαραὔεκτότατο γιατί πνίγει ακόµη περισσύτερυ τὸν αγρότη μὲ ανεπαρκεί κλήρο. - Νένεη γή στὸν αγρότη, Όλοι, γιὰ τή γῇ τῆς Κυβέρνησης, τής Εκκλησίας, τών Μοναστηρι- ὦν, αλλἁ κήδονται καὶ ὅλοι τῆς Γῆς τοῦ Αστοῦ, πού ἔχει ἆλλο, Ρ.6. ΟΒΙΝΟΡΙΤΟ Ρ Ο Βοχ12886 Νισοοςια Το 49801 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Η παραδοσιακη διακόσμηση Αγαπητη Σύνταξη, Κατα τη διάρκεια τού-Σε”». ρο χρώμα αλλα να µἔνουν σε µιναρίου «Αρχιτεκτονἰκη και Τουρισμοο που’ ἐγιρε ὅτη- Λεμεσο την περασμένη Τε- τάρτη 17.9.85, η κα ΄Αρτεµης Γιορδαμλη, Γεν. Διευθυντης του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, σεομιλἰατης ανξ- Φερε, σχετικα µε τη διακό- σµηση ξενοδοχείων, πως σε ἕνα κΚυπριακου ρυθµου εσω- τερικο διάκοσμο, δεν πρὲπει να βάφονταιτα ξύλα σε σκού- ἡ ανοιχτο χρώμα ὀπως. εἶναι, εἶπε, η καφετηρία του Χίλτον -- στη Λευκωσία. Η παρατήρη- ση, κατα τη γνώµη µου, δεν εἶναι ορθη γιατι το σκοὺρο χρώμα στο ξύλο αποδίδει πο- λυ καλύτερατην αἴσθηση του παραδοσιακου αφου στην πραγματικότητα τα ξύλα στο εσωτερικο παλιων παραδο- σιακων σπιτιων εἶναι συνἠ- θως πολυ σκοὺρα. Η κα Γι- ορδαμλη ἔχειταξιδεύσειπολυ σεπολλες χώρες του κόσμου και ἔχει επιοκευθει πάρα πολλα ξενοδοχεία όπως η ἴδια ανάφερε. ἼἼσως, όμως, δεν ἔχει επισκευθει αρκετα απο τα χωρια µας γιατι θά- πρεπε να εἰχε προσέξει πως τα ξύλα στο εσωτερικο λαϊ- κων σπιτιων, ὁπως π.χ. στην παλια Κακοπετρια καιαλλου, ἔχουν πάντα πολυ σκοὺρο χρώμα. Τα ξενοδοχεία της Κὺ- πρου πρέπει να συμβάλλουν στη διατήρηση µιας συνἔχει- ας µε το παρελθον µας. Ο εσωτερικος διάκοσμος πρὲ- πει να αντανακλα την τοπικη µας παράδοση και να αξιο- ποιεὶ και χρησοιμοποιειταντόὸ- πια ὑλικα και την ντόπια τὲ- χνη και χειροτεχνία. Τα ξενο- δοχεία µας πρὲπει να εἶναι ο καλλιτεχνικος µικρὀκοσμος µας, µια πολιτιστικη µικρο- γραφία του τόπου µας. Μόνο ἑτσι τα ξενοδοχεία µπορουν να προσφέρουν στον επισκξτιτη µια αξέχαστη και ευχάριστη εμπειρία που να ικανοποιει την επιθυμία του για γνήσια επαφη και γνωριμία µε τον τόπο µας µα- µε το απίθανο και το απροσδόκητο. Το δἐσιµο µε την παρά- δοση µας πὲρα απο το ὅτι εἰ- ναι εθνικη επιταγη, αποτελει και τεράστιο οικονομικο συμφἔρον. Το μέλλον του τουρισµου στον τόπο µας βρίσκεται στη διατήρηση του παραδοσιακου χαρακτήρα του νησιου γιατι αυτος ο χα- ρακτήρας θα αποτελέσει το βασικο πόλο ἕλξης για την προσἔλευση επισκεπτων. Ευ- τυχως, σ αυτο πιοτεύουν όπως Φφαϊνεται, και οι αξιωµα- τούχοι του Κυπριακου Ώργα- νισµου Τουρισµου που πρα- γµατικα. ενδιαφξρονται για την προβολη και διατήρηση της αρχιτεκτονικής µας κλη- ρονοµιας. Πολυ αξιεπαινη και σωστική εἶναι. λοιπον, η ενέργεια του Κ.Ο.Τ. να επι. βάλλει, όσο τοῦτο εἶναι δυνα: το, τοπικό παράαδωσιακο χα: ῥακτήρα τα νέα τουριστικα καταλύματα του ανεχείρον- ται στο νησι. Με εκτίµηση, (Ξ. Χατζησωτηρίου) 25 χρὺνια απο το θάνατο του αξετου του Μαχαιρα Γρηγόρης Αυξεντίου Μεσα στην πολυκύμαντη ιστορἰα του τόπου µας, υπάρ- χουν γεγονότα πηρωϊκα. Γε- γονότα γεμάτα μεγαλείο. Γε- γονότα που διδάσκουν και Φρονηματίζουν. Γεγονότα που αποτελουν σταθµο στην ιστορία µας. Ένα τἔτοιο γε- γονος εἶναι αναμφισβήτητα και η θυσία του Γρηγόρη Αυ- ξεντίου. Ο ηρωῖϊκος θάνατος του παλληκαριου της Λύσης που συντελέστηκε στο χώρο αυτο πριν 25 χρόνια, κάτω απο συνθήκες συγκλονιστικες, ξεπἔρασε κατα πολυ στις δι- αστάσεις ενος εξαιρετικου ἔστω συμβάντος και άγγιξε τα όρια του θρύλου. Σ αυτοτο χώρο, δεν πολξ- µησε απλως ἕνας γενναὶὸς. άντρας µ εκατοντάδες πἀνο- πλους αντίπαλους, Εδω κον- ταροκτυπήθηκε η αρετη και το ἦθος µε Την ανδρεία και την απανθρωπια. Εδω συγ- κρούστηκαν η πνευµατικη αλκη και το τέρας της υλικης βίας. Εδω οι ωραίες αξίες της φιλο- πατρίας, της αλήθειας, της δικαιοσύνης, αντιμετώπισαν τις στυγνες καὶ αποτρόπαιες μορφες της ὠμης σὄτρατο- κρατίας και της αποκρουστι- κης αποικιοκρατίας. Εδω ο Λεωνίδας του κυπριακου ελ- ληνισµου, προδομἔνος απο απαίσιο Εφιάλτη, την κατάρα της φυλης µας, βροντοφώνα- ξε το «µολων λαβε στους συγχρονους χρυσοφόρους Μήδους, πολἔµησε παλλη- καρίσια καιµέσααποτις φλό- γες πέρασε περήφανος στο πάνθεο των ηρώων, κερδὶ- ζοντας την αθανασίἰα. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ἔγραψε στο χὠρό αυτο µια σελίδα μεγαλείου που τότε, τώρα µα και πάντα, θα διατη- ρει ακἔραιο το ὑψηλο της νό- ηµα και τη μεγάλη της αξία. Απἒδειξε σ όλο τον κόσµο πως ἔχουμε, όχι λιγότεροαπο άλλους, το ηθικο ανάστηµα να στεκόµαστε σαν λαος και σαν κράτος, ισάξια και ισότι- μα, δίπλα στους άλλους ελεύ- θερους λαους τῆς γης. Στο κάλεσμα της πατρἰ- δας για απελευθερωτικο αγώνα, τα ηρωῖκα νιάτα της Κύπρου ἔδωκαν πρόθυµα,το παρον του. µε ευψυχία και σθένος, µε πίστη και αυτᾳ- πάρνηση, ἔθεσαν τον εαυτό τους στη διάθεση της πατρί- δας. Πρώτος ανάμεσα στους πρώτους ο Γρηγόρης Αυξεν- τίου. Οἱ αδἰσταχτοι δυνάστες μετήλθαν κάθε μέσο για να ᾿κάμφουν το αγωνιστικο Φφρό- νηµα και τη Ψυχικη ἄαντοχη του µαχόμενου λαου µας. Ο απελευθερωτικος µας αγώ- νας ἔπρεπε να κατασταλει. Η αποικία ἔπρεπε να διατηρη- θει. Αυτο απαιτοὺσαν τα συμφέροντα των ᾿Αγγλων και των συμμάχων τους στο ζωτικο αυτο χώρο. Με µια γκαγκστερικη ενξργεια οδήγησαν στην εξορία τον Εθνάρχη Μακά- ριο. Απομάκρυναν το Φύσικο ηγέτη, τον θαρραλξο και ἁκαμπτο µα συνετο και σώ- Φρονα αγωνιστη της ελευθε- ρίας και ενξτειναντις προσπά: θειες τους για υλοποίηση των σατάνικων και εγκληµατικώων σχεδίων τους. Όι διαλεχτοι αγωώνιστες που μάχονται στους κάµπους και στα βουνα, στις πόλεις και στα χωρια ἔπρεπε να εξουδετερωθουν. Ηξεραν απο καιρο πως πρὠτος ανά- µεσα σαυτους ήταν ο Γρηγό- ρης Αυξεντίου. ᾿Ηταν βέβαι- οἱ πως η σύλληψη και η τα- πεϊνωση του θα επηρέαζε άµεσα και αποφασιστικα το ηθικοτων άλλων αγώὠνιστων. Ἠλπιίζαν πως η εξουδετέρω- ση του θα ἦταν η αρχη της εξάρθρωσης του ἔνοπλου αγώνα. Γι αυτο κι εξσπξλυ- σαν ἕνα χωρις προηγούμενο κυνηγητο, µε ὁλα τα μῖσα που εἶχαν στη διάθεση τους, για την επίτευξη του στόχου τους που ἦταν η σύλληψη, η ταπείνωση κι ὁ εξευτελισµος του παλληκαριου .... Πόσο όμως γελάστηκαν. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, σεµνος, (δεαλιστης, αγνος πατριώτης,ὠριμος και συνει- δητος αγώνιστης, ανεβαίνει -σταθερα και αταλάντευτα τα σκαλοπάτια της προσφορας, ἔτοιμος για την ύψιστη θυσία. κι όταν η µοίἰρα τον καλει να κάμει το μεγάλο πήδημα προς την αθανασία, ο [Γρηγό- ρης βρίσκεται πανέτοιµος. Δέχεται το κάλεσμα της Ἱστορίας, Κι οι ουρανσι ανοί- γουν τότε διάπλατα κι αγκα- λιάζουν τον περήφανο σταυ:- ραετο. που απ εκεῖνη τη στι- γµη µπαϊΐνει στη σφαίρα του θρύλου και γίνεται αθάνατος. Οἱ λεπτομέρειες της απὶ- στευτης εκείνης αναμέτρη- σης εἶναι γνωστες και θα τις µεταδίνουµε στα παιδια µας σαν εθν'κη µετάληψη, για να κονώνουν σώμα καιαίµα της το εκ λαχήν ΤΟΥ κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Μ. ΕΚΠΛΙΔΕΥΣΕΩΣ 1 προκἠρυξη»με-μν,οποία καταζητείτο απο τους ᾿Αγγλουςο σταυραετόςτου Μαχαιρα Γρηγόρης Αυξεν- τίου, Φωτογραφία΄του Αυξεντίου τον καιρο του αγώνα. πατρίδας. η δεκάωρη ἄνιση σύγκρουση, η αντρειοσύνη καιη μεγαλοψυχία του ήρωα, πξρασανπια στην ἱστορια και πάρα πξρα ακόμα, ἔγιναν τραγούδι που θᾳ το τραγου- δουν τα φαράγγια και οἱ ρε- µατιες, τα βουνα και οι κἀμ- ποι του µαρτυρικου νησιου μας. Πόσο αλήθεια γελάστη- καν οι δυνάστες. Αντι να τα- πεινώσουν τον Γρηγόρη, οι ἴδιοι ταπεινώθηκαν και ντρο- πιάστηκαν. Αντι να τον εξον- τὠσουν, τον ἔκαμαν αθάνα- το Αντι να κάµψουν το ηθικο των αγωνιστων, τους πρὀ- σφεραν πρότυπο αγωνιστικο. Ο λαος µας ανθίσταται και δεν ὑποχωρει. πολεµα και δεν κάµπτεται. Και προσφὲ- ρειθυσίἰες αφειδώλευτες τους διαλεχτους νξους του, τους αγνους ιδεολόγους της τιµης και της αξιοπρέπειας που ανεβαϊνουν στην αγχόνη ἠπὲ- Φτουν διάτρητοι απο τις εχθρικες σφαίρες ἡ σαν τον Γρηγόρη γίνονται ολοκαυ- τώὠµατα χωρις να λυγίζουν, Χωρις να λιποψυχουν. Με εθνικη ὑπερηφάνεια και µε θάμβος ψυχης, φξρ- νουµε ξανα στη μνήμη µας τις πηρωῖκες µορφες τους αποτἰ- ουµε Φόρο τιµης στην υπἐρο- Χη θυσία τους και αντλούμε δύναμη και πίστη απο το πα ράδειγµα τους για να συνεχἰ- σουµε το σκληρο αγώνα µας για τη σωτηρία της πατρίδας μας. Η Σαουδαραβία αντίθετη στο διαμελισμο της Κύπρου ΡΙΑΝΤ, .-- Ο ραδιοστα: θµος της Ριαντ μετέδωσε σή- µερα (χθες) ότι υπάρχει ελπἰ- δα για µια οριστικη και ολὀ- πλευρη λύση του Κυπριακου. σαν αποτελεσμα, ὀπως ανξ- Φερε, της νξας πολιτικηςπου ἔχει υιοθετήσει η σηµερινή Ἑλληνικη Κυβέρνηση. Σε σχόλιο του µε την ευ- καιρία των συνομµιλιων που αἶχε εχει ο Υπουργος Εξωτε: ρικων της Ελλάδας κ. Χαρα- λαμπόπουλος, ο σαουδαρα- βικος ραδιοσταθµος ανέφερε επίσης, µεταξυ ἀλλων, ότι κανένας δεν χρειάζεται τον διαµελισμο της Κύπρου και οποιαδήποτε νξα κράτη που θα προξκυπταν απο ἕνα τὲ- ταιο διαµελισµο θα δηµιουρ: γούὺσαν προβλήµατα τόσο για τον εαυτο τους ὁσο και για τους άλλους. ᾽αδέσμευτη αι ΣΗΜΕ, ΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ἳ ν ΤΤΑΡΤΗ Ἐλευθεροστομίες ΔΗΜΗΤΡΗ πά . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ του συμβάντος µε την ράφταινα, η 5. Στη περίπτωση που θα σας ρωτήσει αν θέλετε κάτι να Μ]οε Εὐιαπου Κλρουνκηκ ορ χ πιήτε, προτιμήστε αναφυκτικον ἡ ποτε καφέ]. 6. Εαν σας φέρει αναψυκτικὸν ἡ ουῖσκι ρωτήστε µε τρό- πον ν᾿ ανοίξει παρουσία σας την μπουκκἀλαν. οποία, για να απαλλαγει απο τους ενοχλητικους πολιορ: κητες της, τοὺς ἔρριψε ποντικοφάρµακο στον καφε, δη- μοσιεύω πιο κάτω µερίκες πρακτικες συμβουλες για ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ να αφοο όσους σκἐφτονται να ερωτευτουν ἡ εἶναι ἧδη ερωτευμὲ- 7. Εαν επιμένει να σας προσφἑρει καφἑν, απαντήστε Ἔ Η ΘΥΣΙΑ της θα αρ ιον νι νοι καὶ σχεδιάζουν να εξορµήσουν προς ολοκληρωτικην έξυπνα, διά της Φράσεως «ἐλα, μάνα µου να πιούμεν ὧ ὃδοξύτερες σελίδες της όρων, Τουολο- ἁλωση της καρδίας - καί της... καρκόλας, βεβαίως της πόναν φεντζιάνιν τζ!᾿ οι θκυο» . καὔτωμα του Γρηγρόρη Αυξεντίου στα εκλεκτης των : ας ο θρυλικα καταράχια του Μαχαιρα εἶναι γε- γονος που τιµα το σύγχρονο άνθρωπο και χαράσσει πορεἰες 6ωης για όσους σέβον- ταετον εαυτοτους και υπερασπίζονται την τιµητηςπατρίδαςτους. ἰδιαἰτεροτονόημα του Μαχαιρα για µας που ζούμε σε συνθή- κες κατοχηςτωνεδαφων µας. διαΐτεροτο µήνυµατης ης Μαρτίου 1957 γιατοσηµε» Ρινο Ἓλληνατης Κύὐπρου, που καιτο κα» θήκον του εἶναι επιτακτικο για σκληρο 8. Εαν, παρ᾽ όλα αυτά, καταφἑρεινασας ποτήσει καφέν, που τον ετοίµασε στην κουζῖνα καὶ σας Τον ἔφερε, µη διστάσετε - µετα το πἐρας τῆς ερωτικης πανδαισίας -ἀν υπάρξει - να καταφύγετεστις πρώτες βοήθειες για πλύση του - στομάχου ! Διαφορετικα, απο το κρεββάτι τῆς Εκλεκτης σας, κιν- δυνέετε να βρεθήτε στο κρεββάτι της... νεκωοφ’ ο! . ᾿ . . ο οτὲ. 1. Μη γίνεσθε φορτικοι: Με ἄλλα λόγια εἶναι προτιµ ραημέθοδοςτου λάου-λάου καίη σταδιακή εξασθένηση της αντιστάσεως της, παρα οἱ επίµονες φράσεις ως «άῑε, µάνα µου, καῖλα», ἡ «θέλω τωρα», ἡ «άτε τζί εγίνηκα αφκιάτζιν». Καθ ιερινη πρωΐνη Ὅομμ. Πστη εφημερίδα 9, Αποφεύγετε να πλευρίζετε μοδιστούλες ἡ να κολλάτε ΓΡΑΦΕΙΑ σὲ ράφταινες. 8. Εαν δεν µπορείτε να τις αποφύγετε καὶ ἄν, Τελικα, Βασ. Βουλγαροκτόνου, 46 Στην υποδοχή του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Α. αγώνα και το Χρὲος του αισθητο για θν- πεισθει η καλη σας να σας βάλει ἐσσω ερευνήστε πρώτα. Παπανδρἑου πήρε μέρος καϊτὁ Κόμμα της Δικαιοσύνης -.. σία, ἂν χρειαστει, ο παράδειγµα της καλατο σπίτιτης αναζητώντας ύποπτα μαστραππούθκια. µε τον ιὄρυτη του κ. Μόδεστο Πιτοιλλον καὶ τα λάβαρα κ κλώὰ 4. Εαν εντοπίσετε ύποπτα μαστραππούθκια περιέχοντα Του κόμματος. Η φωτογραφία δημοσιεύεται για σκα: ἨΛΕΦΗΜΑ ποῦς... δικαιοσύνης -- όλοι οἱ ἀλλοι ηγέτες ἔχουν Φιγουρά- ὑποπτη σκόνη, να ξέρετε οτι εἶναι μᾶλλον... ποντικοφάρ- ρει στίς εφημερίδες εκτός απὀ τον κ. Μόδεστον. Σύνταξη: 685198 Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ μακον! Λογιστήριο: 52560 Η ο φμσᾶ νο σταθει και ῥουσία του ἛἝλληνα ᾽ Πρωθυοπουργου στο πάλη στα πόδια του, ψ ψ. Ἱ-----ῆ-ῆ--- παω Ἔθν αρ δη ποινα τρανά ο ἠ α. τῷ 11 ---σ- ραπ πκεπιας πα ι]]}]]:]Ύ-ὰ προς ι μικρξὲς «επιχειρή Ακ πα ειαρετεετ εδηµιούργησε σλλε- σειτην ετοιµότητατον |] Ξλ 8 ο ὝτῬῬς- πα να πάλληλες στορικε ἵτα ἵνα νέο, μεγάλο φ 5 / νε τος ευκαιρίες για την ἐκ- αγώνα λυτρωμµου. τα 5 ΕΕ «ἜξῬθἉτςς ποσο Ιστη καρδιατ ευκωσίας « ορ των αλλα καιτώὠνδυ- δειχθει 4 αιώνια . νατοτήτων μαι τον ο ο αγωνιστικων θελἠ: . . σεων του Κυπριακου Εἶνδι πάντα ἔτοιμος Οι μικρὲς «επιχειρήσειο» Π ΦφωαΛΙΑ ΕΕΣ ΑΒ ΑΠΗΣ Ελληνισμου. πάεικανος να αρχίσοι στην καρδια της Λευκωσὲ . . , , θούσε υα την πρεμίσει, µια νέα μάχη, Φτάνει ας Αν ήξερα πως ο γάμος εἴ- Επιτέλουςο Πάολο άνοιξε οὖσε να τη Ἠταν αρκετο για μόνο να νοιώσει στο ναι κουραστικός...! µονολό- την πόρτα. Προχώρησαν. Η -. Άσε µε ἴσαη -- ἐδῦ Ὃ στο λά του, ο .ο το ον νπορς, «Απ το πρωῖϊ µες τη γησε η Τζούλια καθώς σηκω- Τζούλια βρέθηκε σ ἕνα µιρκὀ φώναξε. νόταν απ το κρεβάτι. και σκοτεινὀ χωλ που απ τη , . Πρόεδρο της Ἑλληνι- να οµα. ὦ μαι καθο» Ώροχη και µέσα στο Κυριακή! Κι όμως το ἔυ- µια μεριά ανοιγόταν ἕνα δῳ- Δε σκοπεύω ν αρχίσω τη Κυβερνήσεως, να δαηγαρετουθικο τουὐ λιοπύρι για µια αν : ἲ κο : ζωή µου, σα σύζυγος, σ ἕνα Ὃ βανθιι ρε ο μπουκιακι ἑναποτὴ- πνητήρι εἶχε χτυπήσει την µάτιο. Μιρκό μικρούτσικο, τόσο φριχιό σπίτι. ἂν δεν ο ος παλ. ο - ν οος, ριν ἴδια ώρα, αδιαφορώντας για --- Αυτό εἶναιτο καθιστικὀ! μπορούμε να ἔχουμε καλύτε- νιστικους ἂν ειληκρῖ, τητα μάν . την κούραση της καιθυμἰζον- «.. φώναξε ο Πάολο. Τίποτα ν οπὶ, αν ἂξλεις σώνεικαι µους και την τωντου. ἳ ' . ταςτης πως την περίµενεµια δεν μπορούσε να σταματήσει {αλα να παντρευτεις, βρες νο μπα λνατρωγσά, δύσκολη και κοπιαστικἠ μὲ τον ενθουσιασμό του. Η μιαν ἄλλη, Μια ποὺ τά θέλει 1 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ του Ὃαρόσι που΄τρα: ρα. Τζούλια προχώρησε μὲσα να ζήσει σ᾿ ἕνα τέτοιο σπίτι. γουδα Μπη ΄ τσης. --- Δεν µ αρξσουν οιαρρα- στο δωμάτιο. Στους τοίχους Η Τζούλια ἔτρεξε προς τη ΒΑΣΙΚΟ στοιχείο τους. Πραγματικα σήµερα η ζωη βώνες που κρατοὺν πολύ υπήρχαν λεκὲδες απὀ υγρα: . ς : . ἔχει ακριβώσει τόσο που μό- : 1 Πάολ, ία. Πὶ ο µία µισόκλει στάση του λεωφορείου. Αυτή αγωνιστική ετοιµό- Να υποθέσουμε ότι ΄ ] καιρό ---της εἰχεπειο[Πάολο. σία. Πίσω σπο µια µ : Πάολο δεν την 3 λις µετα δυσκολίας βγαίνει τα, Ὃ : Ἰαμιρκο. Τη φορά ο [Πάο η τητα τοῦ λαου για ἕνα υπάρχουν πολιτικοι -Εγώ θἔλω να παντρευτοῦ: στη πόρτα υπήρχε µια µιρκο ἁκώλούδησε, Ἐπεῖνη ἕνδαιγε αγώνα. Απαραίτητη αγέτες ποὺ τοποῦς» µιαµπουκια φαῖ και ἑναποτή- µε αμἔσως. Τι κι αν δεν ἔχω σκοπική κουζίνα μετα πλακά- όλ πι δια ρομῆ, βιαδο- όμως και η σύμπνοια τουν τα στενα κοµµα- ρι Ἀραη,. πάρει ακόµα το πτυχίο µου. κιατου πατώµατος ξεφτισμὲ- ρώντας γι -- εμάτα απορία της πολιτικης του τικα συπφέροντα κά- Όταν μάλιστα ἔχεις και Βέβαια, στην αρχή θα κάνου- να. βλέμμαια των περαστικών. ηγεσίας. Η ετοιµότη- νω σπο το συμφἑρον στη πορτα σου µία «μάντραν µε οικονομίες... αλλά δε σε Ο Πάολοτην ἔπιασεαπτο τατων οργανωμένων πολιτικὠων καταστὰ- ΄ | ἁλι: ἡ ο ος . : ιτης, κλείστηκε στο δω- σεων για συµπαράτα» συγκεκριµένα άτοµα κεφάλι Να ζει κανεις ἡ να µητα στην αγκαλιά του και ΎΥησεσἑνα άλλο δωμάτιο, λί- μάτιο ος Δεν ἦθελε να δει ξη και ειλικρινή συ τῶν οποίων οἱ αι , µη: πι δέχτηκε την πρόταση του. Ύο πιο μεγάλο απ το προη. Μο το της ῶον ἡθελε να δε νεργασία σε κοινο μὲ» Φικες φιλοδοξίες κ } ἛἜτσι βρέθηκαν να τριγυρὶ- Υγοῦμενο. Το διαμξρισµα νασκέφτηκε όλα σα εἶχαν ο δισα τωρα. αρα παν θήρόμα ο επιούσιος ς μη και το δαιμόνιο της Φυλης Πολλες απο αυτεςτιςµι Ίσα, τρόφιμα φρούτα μἒχρι ζουν κάθε μέρα στους δρό- αρηπνσιν πε μια μξ συμβεὶ Κιο Πάολο κυριαρ- σεων του λαου στην Ὑας του αγώνα Μα για να το πιάσει ο άνθρωπος µας) ποιος ξερει κρες «επιχειρήσειο τις συ- Παιγνίδια σουβενίρς και ... Ἐν πιο διμάρισμα,, ὅπου θα ο λ μ . Χούσε σ όλες της τις σκέψεις. πραγμάτωση ους. τότε καπ οντα τα κὀμ. ΄ οοφζειαιχϊλιαδυοκὀλπακα Φυσικα χωρις τα μεγάλα ναντοὺμε καβηµερινα γύρω Παὐσιμα! ο σ πεβνούσας τοὺς πρώτους τάζοντας την. πα στα μάτια, Τον ἠθελθεκοντάτης, Μρνόηο Και εἶναι θλιβερη η µατα και οἱ ηγέτες χρόπους, κεφάλαια που θα φἔρουν και νο οίνν. τις προσξχουµε Χωρις καµια Ὃ ον φὸ τους μήνεςτου γάµουτους Ο -- Δεν εἶναι µεγάλο αλλά ορ Ἡδολο νο νά . διαήσιτωση του κ. ἵόυς αρᾷωκ να γνως ’ Ὅνῃ δῃ ην ἆ κάνει ΄ τὰ µεγάλά κδρδη, στη βιασύνη µας. πο νατώφιομουμµετα αν) ευθουὐιασιόστους ὁμωὸ ἡξ. Ἐκ Εἰν ας γνώνο, ται Ολο Παπανδρέου ὅτε όχι στοποιηθουν αμέσως, μα ας αν δει λοιπον ο ανθρω- Μικρα καροτσάκια στημξ- γαλοκαταστήµατα ἠ σούπερ ο νε μα μίκροωε, πμ μώως ρως. Πώς μπόρεσε να φερθεὶ κάνα υπάρχουν αννκ. αλλα απλα για να ζήσει. Για πάκος απο το µηδεν. να στα πεζοδρόμια καιστις --μάρκετ, πως συνηθίσαµε Ἔφταιγαν οι τιμὲς των ενοικί- μίζωὀτιθαβρούμεκἀτικαλὺ- «το ανόητα: Ἐανασκέφτηκε θέσεις στην κορυφη ὮΓιανα γνωρίζει ο κὀ- ναἔχει µια μοίρα στονήλιο.. Με εϊδωλοστοµυαλοκάποιο Ύωνιες διαλαλουν πραµάτα νά τα λέμε. Εἶναι αυτα τα ων Ματέτοιο νοίκι, θα ἔπρε- περ τα μικρα σµσκαι Προ, της κοµµατκης ΥΣ’ σρος ποιους να Ὅπο Ἑτσιτορίχνειοάνθρωπος εκατομυριοὐχοπουάρχισελὲ- Καὶ... ευκαιρίες. Απο πουκά- αµαξάκια σούπερ--μαρκετ πενα περιορίσουν το φαγητό Η λια ὅ . σπάθησε να τοδει µετα µάτια σὶαςαλλακαιότείναι στηρίζεικαιποιουςνα οτ δριο [λ εἰ νι . σπίρτα! µιοαφορματαρούχα,παπού- ΥΙα ἄλλη νότα στουςδρόµους τουςστοελάχιστοή ακόµα να Τζούλια δεν μπόρεσε του Πάολο. δύσκολη η γεφύσωο Ὁ εμπόριο (λἔνεπως, εἶναι ειπουλώντας... σπίρτα! ώέ : της κυπριακής πρωτεύουσας. να συγκρατήσει ἆλλο τα δά- του λαου Να υποθξ- ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ Το μήνυμα της συµπαράταξης της Ελλάδας στον αγώνα του Κυπριακου Ἑλλη- νισµου µετέφερεο κ. Παπανδρέου στο νη- σι. Το μήνυμα της συμπαράταξης ὅλων των Όγιων δυνάμεων του τόπου πρέπει να µεταδοθει τώρα απο καιοσύνης. Ας εκκα» θαριστουν λοιπον τα Ας εκκαθαριστουν αποφασιστικα ὅσοι σπέρνουν τους ανξ. κουτσούβελλα ε, τότε εἶναι που αναρωτιἑσαι ξύνονταςτο ο Χωρις τις διαφημίσεις στις εφημερίδες και στο ραδιόφω- νο ή στην τηλ.ὀραση. Εἶναι Οἱ µίκροπωλητες αυτοι «ηλικι- ὠμένοι στην πλειοψηφία του» ἕνα ἆλλο εἶδος στη µικρη µας κοινὠνἰα που διδάσκουν πως µε τον τίµιο κὀπο μπορεὶς να ζεις ἕστω και µὀνο για µια µπουκια και ἕνα ποτήρι. ΕΠΙΤΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΕΗΡΥΣΜΑ Ο Μιχαλάκης Δημοσθέ- νους απὀ το Τσἒρι, ανέφερε στην Αστυνομία Αγίου Ἰω- πειράζει ε Ἡ Τζούλια ἔπεσε αυθὀρ- µη τρὠνε καθόλου. Ἔτσι, ἀρχισαν να ψάχνουν στα προάστεια, αλλά και πάλι δε γινόταν τίποτα. Εκεΐνη την Κυριακἠ λἰγο πριν βγει η Τζούλια, χτύπησε το τηλέφωνο. --- Αγάπη µου --- ακρύστη- κεη Φωνήτου Πάολο --- ἔχω σπουδαία νεα. Βρήκα το στιτι που µας ταιριάζει! Είναι λιγά- κιµικρὀ, αλλά... ἔρχομαι αμξ- σως. Ο ενθουσιασμός του Πά- ολο ἔδωσε θάρρος στη Τζού- λια. Σε λιγότερο απο μισό λε- χἑέρι: --- Ἔλανα δειςτην κρε- βατοκόµαρα. --ῄαιτην οδἠ- κρυα της. Πώς μπορούσε να πιστέψει ο Πάολο ὁτι εκεΐνη θα ζούσε α αυτό το σταύλο Δε ζητοῦσε, βέβαια, πο- λυτέλειες αλλά ἕνα μικρὸ, σύγχρονο διαμἑρισμα! Εἰχε δεχθεῖ να κάνει θυσίες αλλά όχι και τόσο μεγάλες! Αυτό πήγαινε πολὺ! Ο Πάολο μονάχα εκείνη τη στιγµή κατάλαβε την απελπισία της. -- Αγάπη µου, της εἶπε --- καταλαβαίνω πως κάτι άλλο ονειρευὀσουνα, αλλά, θα δεις, µε λίγη καλή θἔληση θα Τα ὄνειρα της εἶχον τιναχτεί στον αἐραὶ ᾿Οταν ἔφτασε Μπορεὶ νάχε δίκιο. Με λί-, γη καλή θἔληση ἰσως να γινό- ταν µια συμπαθητική Φωλί- τσα. Λίγο βάψιμο στους τοί- χους, κάδρα, ἔπιπλα, καμιά λάμπα... κι όλα ϐ άλλαζαν. Ἠταν ανὀητη! Αγαπούσε τον Πάολο ὁσο κανέναν ἆλ- Ἆο στον κόσµο και τώρα συ- νειδητοποιούσε πως μποροὺύ- σε να ζήσει µαζί του οπουδή- ποτε. Ηταν ανόητη! Αγαπούσε τον Πάολο ὁσο κανέναν ἆλ- λο στον κόσµο και τώρα συ- νειδητοποιούσε πως μπορούῦ- την Κύπρο στην Ελλά- Ῥουςτου διχασµου, ἆς ἄννου Υπαΐθρου ὁτι στις 30 πό Εν δηκή γίνει ενα συμπαθητικό διαµὲ- σενα ζήσει µαζί του οπουδή- δα. Γιατι εκείνο ποῦ κπλωτόοκοπηθουν του περασμένου Νιόβρη κά- μόλις εἶδε τα αμάξι του να ρισµα: θα βάψουμε τους το ποτε. προξχει εἶναι η δικη όσοι µε τα ἔργα του τοικος Χωριού πού αστυνο- προβάλλει απ τη γωνία, ἐτ ρε. Χους, θα µπουν κουρτίνες, , µας συσπείρωση. Ἡ Ἱορπιλλίζουν την µεύεται απὀ τον ΄Αγιο Ἰω- ξε και κάθισε θίιλα τοῦ Διὲ «ἄδρα.. καιθα το µεταµορ- Ηταν ξαπλωμένη στο δικη µας αδελφικη, ανάγκη της συμπαρά- ἀννη του ἔδωσε επιταγἡ ια σχισαν το κάνκρα της πόλης Φώσουμε. κρεββάτι της, ανάσκελα, και συναγωνιστικη ενὀ- ταξης. Για να δηµι- 200 λίρες για πέτρες ποὺ {ιτ βάληξ αν ια ιό ὄννοι Η φωνή του, ὅμως, ἔχανε Κοτούσε το ταβάνι µε μάτια τητα. Η συναδέλφω- ουργηθουν οι δυνατό- του πώλησε, αλλά ὅπως δι ία που η Τζούλια Ὀνυσόροε σιγἀ-σιγἁ τη σιγουριά της. Βουρκωμένα. Το κουδούνι- ση Κυβέρνησης, Ἐκ- τητες κοινου ἄγώνα απιστώθηκε η επιταγἡ αυτή τελείως την ύπαρξη της. Πέ. Έκανε ν αγκαλιάσει την σµα του τηλεφώνου την εκα: κλησίας, Κομμάτων, Ύϊα όλους όσους δια- δεν εἶχε αντίκρυσµα. ρασαν απο χιλιάδες άγνωστα Τζούλια αλλ εκείνη τραβή. ΥΕ να Ἠναχτεί --- Τζοῦλια, : ὁ πατέχονται απο καλη Τελικά πρὀσθεσε:-- Εσύ -υ- Η Φωνή του Πάολο οργανώσεων, όπως δρομάκια καιτελικἀο[Πάολο ΧΙΠΝΕ. 1ελικα προσύεσε: ἳ : ἲ υπέδειξε ο Πρωθν θξληση και εἶναι ἑτοι- : ' Νόμιζα πως το σηµαντικό Φανέρωνε αγωνία. Η Τζούλια οορνός Γμιτουυπεν μοι να πρωταγωνι- σταµατησε τ αυτοκίνητο. ήταν να βρούμε ἕνα σπίτι: --- καταλάβαινε τοόο τον εἶχε Ἐν. -- {Ελ δ ) ἱ ὁ πάντων αγώνα της Οτήσουν στη μάχη της Νάμαστε! Ελα να δεις ταπεινώσει µε τα λόγια της] λεύυτεριας και της δε. . αλ... .. α-χ-Ἱ-- 1 πλ Τά Ὅ απυσυπααπκασακπιιαππωω 1. Σύμφωνα μετο δελτἰο συναλλάγματος της 2/3/1982 η Κεντρικη Τράπεζα της Κύπρου ὁρισε τις ακόλουθες Θρηήσκευτικα θἕματα Ο ΙΕΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Μεγάλη µορφη της ορ: θοδοξίας, ο ἱεράρχης και Μέγας Φωτιος, ο αποκλη- θεις υπο της Εκκλησίας και Χριστον πρὀοδον του, αλλα ακόµη και δια την θύραθεν του εµόχθησε. Η «Μυριόβι- δογμάτων και αληθειών, εορτάζει δε την Αγίαν µνή- µην του την 6 Φερβουαρί- των των μνημονευθέντων ἱεραρχων εις τον συγγραφι- κον τομξα, ἔκαμε ἔτσι ώστε πὀσο τυχεροἱ σταθἠκαμεί Η Τζούλια βγήκε απ το αυτοκίνητο προσπαθώντας να κρύψει την απογοήτευση της. Κοιτούσε το σαραβαλια- σμὲνο σπίτιπου ἔδειχνεο ΠΠά- ολο... Θα πρέπει νάχει χτιστεί τουλάχιστο πριν τριάντα χρό- νια κι ἦταν σκέτο ερεΐπιο. Ἔπειτα θἔλησε να πει κάτι για να περιορίσει τον ενθου- σιασμὀ του Πάολο, αλλά τε- Νόμιζα πως το σημαντικὀ ἦταν να βρούμε σπίτι... Ἕνα σπίτι για µας τους δυο... Η Τζούλια γύρισε και βγή- κε στο διάδρομο. Κστέβηκε τις σκάλες τρέχοτας και µετά στο δρόµο. Ο Πάολο την ακολουθούσε Φωώνάζοντας: -- Αγάπη µου, προσπάθησε να λογικευτείς! --- προσπα- --- Φἐρθηκα ανόητα, ἔγωι- στικά, πεισµατάρικα... Πόσο άσχηµα λόγια του εἶπα... Θα μπορὲσεις άραγε να µε συγ- χωρὲσεις ποτ: Ἀργότερα, ὅταν η Τζοῦ- λια κατέβασε το ακουστικό, χαμογελούσε ευτυχισµένα. λος», το περισπούδαστον ου ὶ ν . . : ας τιµες σε σχέση µε την Κυπριακη Λίρα: Όµολογητης και Ισαπόστο- ὃν ανεπανάληπτον αυτο ἱεράρχαι, κληρικοι και πρου, ο Μακάρι, η ὃν να λόνοιστας στόμα της, κά Οο/ Λ Ω ΛΙ / ά Α Αν Δολλάρια Η.Π.Α 2.18602.1890 219) ος και αγωνιστης ακαταμἀ. ἔργον Του, µαρτυρει Ίων πολλοι πιστοι Φὲ τοῦ, Επάξει κά να, τον. ὕστην παρέας μα τν - αι η ΄ 100656 χητος των Ορθων δογμά- λόγων µου το ασφαλες. Και ν ν Ῥουσι Το προωθήσει βαθμίδα ην ο ιρναν ΕΝΝΡΑΡΑ Στερλίνες 1.1980 01Ο σος ο. τν ἔνά πτις ἠρπηηκορε ππὲ πἀντιμον ὀνομα Του. ρ ἡ ασε ασμιοας Ο Πάολο δεν κατάλαβε σος. αν θὰ πσθιος 1100 1359600 Εζησαν εις εποχην πουη Κωνσταντινουπόλεως λαους Κατα τον αιώνα µας δυο δι ερου κλήρου. Έκτοτε, τίποτα και συνἔχιζε ν απαρι- Η Ετήσια Γενικη Συνελευ- ΠΕΝΘΗ Άραχμες δα | Εκκλησία δεν εἶχεν εισξτ τους Σλαύους, οι οποίοι ευ- πατριάρχαι ἔφερον το ὀνο: μπας δρα ομάν τον θµεί τα προτερήματα του δι- 5η του Συνδέσμου «Στασί- Πεθανε και κηδεύτηκε 1 µηνος 9 1690 9 Ι9001.1970 1204) ανανήψει εκ του σάλου της µῥρίσκονται μἔχρι τότε εις νώ το. Ο Αλεξανδρείας Θεῖου λόγον, Εις ᾿ρόνους αμερίσµατος -- Εξωτερικά, ιν μα ία ην Παιδαγω- στην προσφυγια ο σεβαστος 2 µηνων 9 1600 2.19101.1960 12050 Εικονομαχίας και των σΦο- μάρβαρον κατάστασιν εµε- ώτιος, η µεγάλη αυτη φυ- δυσκόλους και εις δοξασμὲ. βέβαια, δε λεει τίποτα, αλλά ας παδηµια Ἀύπρου (αμ... δάσκαλος της Λαπήθου μή 9.1530 2.19201.1950 1.206 δρων αιρέσεων. ρἴμνησε. Με δικην Του ΟΙογνωµία του αιώνος µας, ποσή ῃ µη βιάζεσαι να βγάλεις συµ- Φιθξατρο Β΄ την Κυριακὴ” Σάββας Τιμοθὲου. Ο αείμνη- νου 2.1960 219401 1930 12080 Φροντίδα, εστάλησαν εις Ὁ Οποῖος πολυ συνέτεινε νους Επι τρεις Ὀἔκαετιες τον περάσματα... δὲστο πρὠτα... Μαρτίου, 1982 και ώρα 9. Όιτιμες χαρτονομισμάτων για πράξεις µεταξυ της Κεντρικης Γραπέζης και των τραπεζων εἶχαν ὡς εξης: Έκαμε το παν δια να φξ- ρει την ορθην πίστιν και λατρείαν και να κατευνάσει τον σάλον, τα µίση και τα τας χώρας των Σλαύών, οἱ αδελφοι Θεσσαλονικεις Κύὺ- ριλλος και Μεθόδιος δια να και δια της προσωπικης του επεµβάσεως εις την αισίαν μαι ειρηνικην λὺσιν του κρονίσαντος και επι δεκαε- εγνώρισεν η Αρχιεπισκοπι- κη περιφἐρεια µας οἷος εἰ- ναι και Εκτιµα τα όσα προ- σεφερεν. Ἡ Στρατιωτικη -- Την ἔπιασε απ το χὲρι και την τράβηξε στο εσωτερικὀ του σπιτιοῦ. Την ὥραπου ανξ- 10.30 π.µ. Θεματα Λογοδοσίαασποτου στος ταν γνωστος για τη µε- γάλη εκπαιδευτικη, κοινωνι- κη και παρτιώωτικη προσφορα του. Επικήδειο λόγο εκφώ- ) ἱ : ' διδά: - α . . βαιναν τις σκάλες πρὀσθεσε: : : ι α Πώληση Αγορα σχίσµατα τα οποία επἐφε- ἠπολμσ, ΕΙ πα ολη τίαν (1900-1910) συνταρά- Σχολη Ευελπίδων δια της . Είναιστον πἔμπτο ὀροφο Ἑροκσρο ει εώατα δε Ματ ἕνας Ἐν Μερασς της ΠΩ ΚΟ Δολλάριο ΗΠΑ 1 Μῖλς 457.46 Μὶλς 45066 ρον αι αρῖσεις, Εἶχε πάν. νίκης πίστεως και πολιτι ὅας ο Εαπϊρσί ὰ απονοµης τιµητικου διπλώ. Ἰ 3 Ροφο. στεφάνου. Ταμειακη ἔκθεση Κερύνειας ο δάσκαλος Σο- Λίρα Στερλίνα 1 834.72 821.02 τοτε προ οφθαλμων τουτο. νο Τα γραμματα καὶ ον Αρχεπισκ ἣν ΕΝΚΛΗ: µατος και ἄάλλας πολλας δα νισεις κουραστι αποτον Ταμίακ. Ανδρέα Χα- Φοκλης Λάμπρου, που ανα- Μάρκο Δ.Γ. Ι 192.27 189.00 του Θεΐου Παύλου κόπων τας ἔχνας εις τούτους, Δια πας ϱχ Όπικου ζητή- διακρίσεις εγένοντο προς ναιθαν ὃν οσα πως τζηῖωνα, φἔρθηκε στην προσφορα και Δραχμη 1 7.4 7.35 το. «Ει αλλήλους δάκνετε Ἔωπον επ. δαῇ ΠΗΡΕ τιµην του. 3 ομναστικηα, το ΕρΥΟ το” νεκρου. τη σο: Με βάση τις τιµες συναλλάγματος που ἴσχυαν στη Χρηματαγορα του Λονδίνου κατα το ἀἁνοιγμα στις 2/3/82 η σχέση των πιο κάτω νομισμάτων µετην Κυπρι- ακη «Ἀῖρα διαµόρφωθηκε ὡς εξης:- και κατεσθίετε, βλέπετε µη Όπο αλλήλων αναλωθήτε». Μόνον την απαράδεκτον αλαζονείαν των Παπων της και εσαει θα θεωρουν τον Φώὠτιον οἱ Σλαύοι ὡς τον Φωτιστην των και τον µεγι- στον εὐεργέτην Των. ὡως Φροντίσαντα δια την ανα: Επίσης δε και ο Κων- σταντινουπόλεως Φὠτιος, µεγάλη µορφη των γραµµά. των και μύστης πης Έλλη. νικης Παιδείας. Είθε δε, ο Φωτισμος του Τριαδικου Θεου και η θερ- µη πρεσβεία του Ἱερου Φω- τίου επι ἔτη πλεἰστα να τον για τη σιλουέτα σου... ΤΟΝ ΑΓΑΠΟΥΣΕ Αγκομαχώντας ἔφτασαν στον πἔµπτο ὀροφο. Προτού Παρατηρήσεις επι της Λογοδοσίας και της Τα- µειακης Ἐκθέσεως. Εισηγήσεις Μελών. Αρχαιρε: ρο του καιατΊηκε πλήθος απο στεφάνια και λουλούδια. Η νεκρώσιμη ακο) ουβία εψά- λη στην εκκλιισία της Αγίας Δύσεως δεν ηνέχθη, και { ἱ προχωρήσουν στο μακρύ και : Παρασκευης Λακατάμιας « Ρη, νο αι Εθδαι- : ι μμ ἳ σἷες. Δολλάρια Καναδα αι 4 6869 πικσὺς πσαυ πίωῖς ἨἩ γ βαν των την πνευµατι Αλλα και εις τας ημέρας διαφυλάττει προς καρποφο σκοτεινό. διάδροµο, στάθη- ΕΙΣΦΟΡ Όλκανδικα Φιορίνια 66009 67021 ΚΕπικονωνίαν µε αυτω. μα µας και ο µέντωρ των κρι. Ρίαν ἔργων αγαβων και καν να πάρουν µια ανάσα. Η ΕΣ ἍΝ πορι ἳ Ἡ Εἰκε πονὲσει-πολυ δια τ Η. ορµοδοξία ἕκτοιε δε στανικων. γραμμάτων, ο. προς ὠφἔλειαν ηµων, της Τζούλια κοιτούσε τις πόρτες, Των εργασιων της [ ενικης λωνης και το προσω: Ἑλβετικα Φράγκα 4.109 4. 1997 ποὶ Χ' : η - Ἑ Ἡ πριροοα πο ας Αρχιμανδρίτης της Ἱερας Αγιώτάτης ηµων Εκκλησίας δεξιά κι αριστερά, κι αναρω. Συνέλευσης θα. προηγηθει ΠιΚΟ του Τελωνείου Λευκω: Βελγικα Φράγκα 953109 958671 τος την ζωήν σα ίση . ὕστως τα πιοᾶ ως τη Ἡ ΑρχΙεπισκοπης Φώτιος και του ευσεβους ηµων τιόταν πίσω απὀ ποιά κρυβὀ. στις 9.45΄ π.µ., Τακτικη Συ, σιας ειοἔφεραν ΕΙ] στον Γαλλικα Φράγκα 19.236 Ἅ19.3124 κεμόχθησε δια ..... ἡ ο νο Κωνσταντινίδης δεν ὕστερει Έθνους, ταν το μελλοντικό της «βασί. αΥΚύπριο Αντιαναιµικο την κατα ἐπέρμµανόον των. οωςοδόξων της δράσεως καὶ των α”ρε Α.Σ. λειο». νεδρία του Διοικητικου Συµ- βουλίου του «Φτασίνου». Σύνδεσμο αντι στεφάνου στη μνημη λιι Βασιλειάδη. ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΡΩΝ ΟΝΟΜΑ....-.... ου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.. πονμ Ἡ ΚΟβΙδ. Τ7 -- 9 9 ο 9ο. οἱ ο 6. ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ. Ὁ ο ο... .. -.- --- «ο, -ᾱν .. 99ος .... νο -- ΕΤΟΣ Α΄ Αρ. Φύλλου5-- ΤΕΤΑΡΤΗ, ἃ Μαρτίου, 1982 ΕΛΠΙΛΕΣ ΓΙΑ ΛΡΣΗ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΛΤΟΣ την ευοίωνη πορεία φέρεται ανασχέων: ο Μητροπολίτης Κυπριανος ΦΩΣ στην όκρη της σἡ- Ρραγγας υπάρχει και για την άρση του θλιβερού - απότου 1978 - Σχίσµατος στους κόλπους της ΕἘκ- κλησίας µας. Μαι αποκα- λύπτουμε, γεγονότα, κατ αποκλειστικότητα: «Θεολογική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Ἱερά Αρχιεπισκοπή, προ ηµερών, καιστην οποίαπήραν µέροςο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστο- µος, ο Αμαθούντος Μαλλίνι- κος, ο Παπασταύρος Παπα- γαθαγγέλου, και οι Θεολόγοι Ανδρέας Παρασκευάς, Π. Παρασκευάς, Παύλος Μου- χταρούδης και Αχιλλέας Αχιλλέως - µε δυο άλλους που δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεὶ η ταυτόὀτητατους κατέλς, μὲ Κριοτίουμκόὸ πνεύμα συνανπίληψης, σε σχέ- διο απόφασης κοινἠς αποδο- χἠς,γιαάρση, εκατέρωθε ν αποφάσεων εκκλησιαστι- κὠν ηγετὠν µας, που βρί- οκονταν σε αντιδικία το 1973, αποφάσεων που προκάλεσαν ζημιογόνο σχίσμα στην Εκ- κλησία µας, και θλιβερὀ διχα- σμὀ στον λαό µας Αυτή ήταν ητελευταία φά: ση μακρών διαβουλεύσεων. περί το ακανθώδες Ἐκκλησι αστικὀ ζήτημα, µε πρώτους αντιδίκους Μακάριο και Γεν νάδιο. Όντως, προ μηνών, εἶχαν σχετικὲς επαφἒς επὶ του θὲ- µατος, στο εκκλησιαστικὀ παρασκήνιο, Χρυσόστομος και Γεννάδιος, Στην μακρά και σύστηµα: τικὴ προσπάθεια, γιάρσητου Σχίσµατος, διεδραμάτισαν θετικό και αποφασιστικὀ ρό- λοοι κ.κ. Ζήνων Σεβέερης και Τάκκης Φωτιάδης, που εργά- στηκαν µε ιερό ζήλο σαν µε: σᾶζοντες, Ρόλο διαδραμάτισε -- ὠσσαύτως --- και ο Αρχιμαν- δρίτης Ιωάννης Διώτης, του κλίµατος της Ελληνικής Ορ- θοδόξου Ἐκκλησίας. Γίνεται αντιληπτό, ὅπως αποκαλύπτει ἔρευνα επιτε: λειου Συντακτικώὠν της «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΣΟ, πως µο- ναδικἡ ανάσχεση της πορείας προς αμοιβαία ἆρση των αποφάσεων του 73, ποὺ προ: κάλεσαν το Σχίσμα στους κόλπους της Εκκλησίας µας, ὑστερα απο την τελευταία συνάντηση, δύναται να προ: ἔλθε ατυχ ώς -- αποτον ασθενούντα και οικουρὀντα ανξνδοτον Μητροπολίτην Κυρηνείας Κυπριανόν. Αποτο προχθεσινο σοβαρο δυστύχημα κοντα στο Ακόκ:. Το«Λάνσερ»,που οδηγούσε Ὄντως, ο Μητροπολίτης, Κυπριανός, διαμἔνων απο ετὼν κλινήρης, εις την Υενξ- τειραν του Κακοπετριάν, Φξ- ρεται ότι δεν θὲλει ν ακούσει, οὗτε να συζητήσει ότι δήποτε συμβιβαστικό, Υι άρση του Σχίσµατος. Βρεττανος, εκτινάχτηκε στα χωράφια, μετα απὀ βίαιη σύγκρουση µε δυο ἄλλα αυτοκίνη- τα. Αποτἒλεσμα: επτὰ τραυματίες στο Λοσοκομεϊο... Πύργος της Τ.Ν. ἔπεσε πάνω σε πάσσαλο ΠΛΦΟΣ.2 (Ίου ανταποκρίτη μας]- Γύρω στις 6.30 μ.μ. χθες βράδυ κοτέπεσε ο Πύργος του σταθµου αναμεταδώσεως πηῃς τηλεδρασης του ϐ.ἰ.Κ.που εἶναι εγκατεστημένος στη Δρούσια. «Κατα την πτώση Του ἔπεσε ἐπὶ ηλεκτρικυὺ πασσᾶλου τον οποίο και ανέκοψε. Η ζηµια υπολογίζεται σε {5-20 χιλιάδες λίρες. Ὦ Στο µεταξυ προς διευκό- λυνση των αστυνοµικὠων ανακρίσεων συνελἠόθη κ. Φίλιππος Χαραλάμπους Κοκκινόφτας 35 χρονων απο τη Δρούσια. ο ΛΝΛΓΕΛΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΝΕΟΙ αναγνώστες, που παίρνετε σήµερα Υια πρώτη ὀορα την ΑΔΕΣΜΕΥ ΤΗ, και θα εκπλαγείτε γιατι θα την αγοράσετε δυο σελίνια, αντι ἕνα, ακούστε την εκβαθξέων σπαρακτικη µας εξήγηση: ΟΠΩΣ ξηγήσαµα κα!χθες, εκτεταμὲνα, καιµεδεδ ομε να φωτοτυπημένα, κάναµε απεγνωσμένη προσπάθεια να ξεπεράσουμε αντιδράσεις, πολεµικη, ὑστερικη µανία για αναστολη της ἔκδοσης µας. ΘΙΓΟΜΕΝΑ συµὀέροντα συναδελφων εκδοτων, που συνἠθισαν σε υπερκέρδη. µας κήρυξαν ανίερο πὀλεμογιατι αποφασίσαμε να προσφέρουμε διπλη εφημερίδα µε ἕνα σε: λίνι, και πειθανάγκασαν το Πρακτορεῖο Τύπου να µη µας κυκλοφορήσει στην τιµη του ενος σελινιου. Δεν εἶχαμε ἄλλη εκλογή: Για να κυκλοφορήσουµε ἔπρεπε να ευθυγραμμιστούμε στα δύο σελίνια! Το κάναµε µε λύπη, µε κατάθλιψη! Και το ἐπιπρὀσθετο, για µας λαβειν, θα σαὺυ το επιτρξ: Ψουμε, αγαπητε αναγνώστη, µε μεγάλα μηνιαία και ετ ἠ σια δώρα, όπως αναλυτικα ξηγἠσαµε χθες. Το κουπόνι, ἀνωαριστερα στην προμετωπίδα µας, ἴσως εἶναι και γία σενα αγαπητε αναγνώστη, Φορξας μεγάλου θώρου Πλι ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΙΡΩΝΕΣ ΣΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ πέντε χιλιάδες άτοµα Το 14Ἅτου ασφαλισμένου πληθυσµου της Κύπρου κα: θυστερει να πληρώσει τις Εἰ- σφορες στο Αναλογικο σχἒ- διο Κοινωνικών Ασφαλίσε- ων. Συγκεκριμἒνα οι καθυ- στερούντες ανέρχονται σε 4941. Απο αυτοὺς 1,911 χρωστουν ολόκληρο το δω: δεκάµηνο, 904 χρωστούν το εννεάµηνο, 754 το εξάµηνο και 1.372 χρωστουν ενα τρὶ- μηνο. Στο µεταξυ εκκρεµει ενώ- πιον του Ανωτάτου ΘΔικαστη- ρἱου η προσφυγη 1.000 περί- που αυτοτελως εργαζομένων για αντισυνταγµατικότητα των προνοιων της νομοθεσίὶ- ας που αφορα τα τεκµαρτα εισοδήματα. Αρμόδιος του Ὑπουργεί- ου Εργασίας µας εἶπε σχετικα για το θᾶμα της αντισυντα- γµατικότητας που εγείρεται: «Ὁ. κυριότερος ισχυρι- σµος εἶναι οτι σύμφωνα µε το Σύνταγμα καθορίζεται οτι ο καθένας πληρώνει Φόρους και τἔλη ανάλογα µε το εἰσό- δηµα του. Επειδη υπάρχει το τεκµαρτον εισόδηµα που σε ορισμένες περιπτώσεις µΠΟ- ρεινα εἶναι αυθαίρετο, ετιομὲ- νως ο ισχυρισµος αυτος εἶναι ότι δεν εἶναι οὖτε Φόρος οὖτε τἔλος αλλα εἶναι ασφάλι- στρο. Προτου θεσπισθει το νομοοχὲδιο αυτο τἔθηκε ενώπιον του Γενικου Εισαγ- γελέα το θέµα κατα πόσο εἷ- ναι συνταγµατικο ἡ ΟΧΙ καιο Γενικος Εισαγγελέας απάἀν- τησε ὁτι εἶναι συνταγµατικα εντάξει» Σε ερὠτηση µας κατα πὸ- σο ἔχουν γίνει καθόλου μελἒ- τες γΊα να εξαιρεθουν απο το σχὲδιο οι νξοι επιστήµονες, ο αρμόδιος του Ὑπ. Εργασίας απάντησε: «Έχουμε μελετήσει αρκε- τα σε βάθος το θεμα αυτο οχι µόνο στη Κύπρο αλλακαιστη Γενεύη και δεν πρέπει οὖτε καν να τολµήσουµε να κά- νουµε τῖτοια σκέψη. Έαν εξαιρέσουμε τους επιστήµο- νες διότιτον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο δεν κερδίζουν αρκετα, και κάνουμε υποχώ- ρήσεις για πολλους άλλους Κύπριους πολίτες αυτοεργα- ζόμενους, μικροβιοτᾶχνες. Για παράδειγµα κάποιος γί- Υπάρχουν Πακ, ΗΜΠαΙΓΠΗ/ ΠΕ) η άχη]ὰ Στο Ὑπουργείο Έργα- σίας υπάρχει αίτημα για µείωση του ορἰσὺ συνταξι- οδοτήσεως από 65 σε 62 ἡ 63. Επίσης υπάρχει αἴτημα για µείωση του ορίου συν» ταξιοδοτήόεως για τα σκληρα επαγγἑλματα. Ἓνα τρίτο αἴτημα λὲει οτι οι γυναϊκες θα ἐπρεπε ναπαΐρνουν σύνταξη κάτω απο τα 68. Τα τρία ανωτέρω αιτή- µατα σύμφωνα µε έγκυρες πληροθορίες «λἠσοὺν µέσα:στο 1988 το Συµβουλευτικο Σώμα του Υπουργείου Εργασίας το οποἵο θα κἀάμει ανἁλογη εισήγηση στο Υπουργείο. «παραπετναπκταπαηκακσταακασπσκαϊστακασπ-απσπαασπαατω, Απρίλιο 1988 αρχίζει λειτουργία το αεροδρόμιο της Πάφου Τον Απρίλη ἡ Μάϊο το 19883 θα τελειώσει η κατασκευη τοῦ αερο- δροµίου Πάφου, θα στοιχίσει δε γύρω στα πέντε εως πεντἔµισυ εκατομμύρια λίρες. Οπως δήλωσε ἔγκυ- ρη πηγη στην εφημερί- δα µας το αεροδρόμιο της Πάφου που πως εἰἷ- ναι γνώστο κατασκευά- ζεται στην Αχέλεια θα «εξυπηρετήσει πολυ τους γεωργους της περιοχης και τον τουρισµο µας. Ιδιαίτερα το αερο- δρόμιο θα συμβάλει στην αὔξηση της γεωρ- γικης παραγώγης εφ οσο θα γίνεται εξαγώγη πρώῖμων λαχανικΏν. Οἱ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ Το αεροδρόμιο θα εξυπηρετήσει τους του- ρίστες ιδίως κατα την καλοκαιρινη περίοδο που κατα δεκάδες χιλιά- δες διαμένουν σε ξενο- δοχεία της περιοχης Πά- Φου. Συνεχεια στη σελ. 8 17χρονος. αμ ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΣΗ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑ, 2(«Λάρνακαπρὲςς)).-- Γύρω στίς 4.90 μ.μ. σήµερα (χθες) μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Νοσοκομείο Δάρνακος ο Ιάκωβος Νικόλα Χατζη- ζαχαρία, 17 χρονών, µαθητης της Ε΄ τάξης στο Γυμνά- σιο Μακαρίου Γ΄. Μια ώρα µετα την µεταφορα του υπἔκυψε στο μοιραὶο καὶ όπως εξακριβὠθηκεπήρε µεγά- λη δόση ηρεμιστιων χαπιών. Η νεκροψία επιτης σορου του θα διενεργηθεί αὗριο (σήµερα). Ο εκλιπων που κατάγεται απο την Περιστερώνα Αµμ- µοχώστου καὶ διἔµενε στο Καλο χωριο Δάρνακος πα: ρακολουθείτο εδώ καὶ αρκεῖο καιρό απο ψυχίατρο. Οκ. Βϊλυ Μπράντ, πρὀεδροςτου Σ. --σύμφωνα μ᾿ ὀλεςτις ενδείξεις --- δια να συμμετάσχει στη συνάντηση του Γε Κυπριανου στη Ρώμη, τον Απρῖλιο, --Τιμη: 100 μίλς -΄ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΣΑΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ οσιαλδηµοκρατικου Κόμματος της Δυτικης Γερμανίας, ο οποίος δραματῖζει ενεργό µεσολαβητικο ρόλο στο ἑυπριακο, ενδθἔχεται νικου Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Γκουεγιαρ με τον Πρόεδρο | ο ο. κά 4 Την πληροφορία δημοσιεύει η τουρκική εφημερίδα «Τζουμχουριξτ» στην ἔκδοση της, της Κυριακης καὶ επαναλαμβάνει η τουρκοκυπριακή «Σοῦ». Η «ΤζιουμχουριξΏω αναφξ- ρεται στις πληροφορϊίες για µεσολαβητικες πρωτοβουλί- ες του κε. Μπράντ και γράφει, ότι ο αντιφατικὸς τρόπος µε [σε ετδέες- ἠλήροφοριες γησε σε διάφορα σχόλια. Και προσθξτει: «Οι συγκεκαλυμξ- νες δηλώσεις Ἑλλήνων αρ- Μοδίων, µετ τη συνάντηση των. κ.κ. Παπανδρέου και ἘΚνπριανου, ότι ο κ. Μπράντ θα διαδραματίσει µεσολαβη- τικο ρόλο στις προσπάθειες που θα καταβληθουν για λύ- σῃ του κυπριακου προβλή- µατος, διαφεύσθησαν απο τον εκπρόσωπο του κ. Μπράντ. Ο εκπρόσωπος όµως, τόνισε ο πρώην ΚΜαγ- κελλάριος, παρόλον ὅτι δεν θα αναλάβει µεσολαβητικη πρωτοβουλία, προτίθεται να συμμετάσχει στη συνάντηση του Γενικου Γραμματέως του ΟΗΕ, µε τον κ. Κυπριανου στη Ρώμη». ΤΟΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ Στο μεταξυ, σύμφωνα πειδιαΐτερες πληροφορὶ- εςτης «Αδέσµευτης»: Το µεσολαβητικο ρόλο Μπράντ αποδέχθησαν ἤδη, τόσου Ἑουρκίαόσο και η Βρεττανία, ενω δι» αφαΐνεται και ευνοΐῖκη αντίκρυση του σπο την Κυβέρνηση των Ηνωμὲ- νων Πολιτειών. Είναι αξιοσημείωτο ὅτι μὲ- χρι σήµερα, δεν εκδηλώθηκε καµια αρνητικη άποψη για την καταλληλότητα του Δυ- τικογερµαντικου πρώην Καγκελλάριου να µεσολαβή- σειστοΚυπριακο. Ολόκληρη η διεθνης κοινότητα διάκειται ευνοῖκα στη μεσολάβηση Μπράντ. Όλοι τον εμπιστεύ- ονται, τον θεωρουν ικανο και σεβαστο διπλωμάτη, πολιτι- κη προσωπικότητα μἔγιστον εκτοπίσµατοςπου εἶναι σεθὲ- ση να ενεργήσει σαν καταλύ- της σε δύσκολα διεθνη προ- βλήματα. Τον χαρακτηρισµο αυτο για τον κ. Μπράντ χρησιµο: ποΐησε, ὅπως εἶναι γνωστο και ο Έλληνας Πρωθυπουρ- γος κατα τη διάρκεια της εδω επίσκεψης του. ΚΥΠΡΟΣ: Είμαστε σύμφωνοι και χθες ο δικος µας Κυβερ- νητικος Εκπρόσωπος μίλησε για απὀλυτη σύμπτωση απὀ: ψεων Αθηνων και Δευκωσί ας, σε ὅτι αφορα την προσω- πικότητα του Βίλυ Μπράντ και τον ρόλο του στην προ: σπἔλαση του Κυπριακου». ΚΑΙΟΟΗΕ Η «Αδἔσμευτη» εἶναι, επἰ- σης, σε θὲση ν᾿ αποκαλύψει ότιοΓενικος Γραμματέας του ΟΗΕ συνήνεσε στο ρόλο ποὺ ανξλαβε ο Μπράντ. Το ρόλο αυτο θεωρει αναγκαιότατο για να ὑπερκεραστει το αδιξ- ἔοδο στις διακοινοτικες συ” νομιλίες. Στον ΟΗΕ -- προσκήνιο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΗΡΑΝ ΑΠΟ Τ0 ΕΙΛ 29 ΕΚΑΤΟΜ. ΛΙΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣ0 ΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΩΣΦΥΓΕΣ Πισιώσεις 23 περίπου εκατομμυρίων Άιρων απο το ειδικο Ταμείο Ανακουφίσεως Εκτοπισθἔντων (Ε.Τ.Α) χρη- σιµοποίησαν οι Υπηρεσίες Κοιώνικης Ευημερίας γιατην κάλυψη προγραμμάτων κοι- νωνικής ευημερίας. Συγκεγκρυµένα απο το 1974 μέχρι το 198] χρησιµο- ποιήθηκαν οἱ πιο κάτω πι- στώσεις: 1974 Ε94950. --- (Επίδομα εκτάκτου ανάγκης) 1975 Ε2.199.629.--- 1976 Ε5.329963.--- 1977 :3,767,533.--- 1778 Ε9.020,497.--- 1979 19,841,7893.--- 1980 42,664,360.--- 1981 ε2900,000.--- Συνολικα ἔχουν δοθει ε2δ,744,108 Αποτο ανωτέρω ποσο μὀό- νο Ε19.5 εκατομμύρια δόθη- καν σε πρὀσφυγες. Τα υπὀό- λοιπα δόθηκαν ως εξης: -. ϱΡ4 εκατομμύρια, σε δυ: σπαραγούντες που δεν εἶναι εκτοπισμµένοι. --. Ε2 εκατομμύρια σε ηλικι- ωμξνους και µη που διαμἒ- νουν σε στἔγες ηλικιωμένων. «63,5 εκατομμύρια για διά- Φορα προγράµµατα, στέγης νεανίδων και κοινοτικα κὲν- τρα ευημερίας. Μόνο στα Κξντρα Ευημερίας δόθηκαν ε491,000 λίρες. Εκπρόσωπος του Ὑπουρ: Καταπλακώθηκε απο εσκαφέα Γύρω στις 11 π.µ. χθες ενω ο. µηχανοδηγος Παῦλος Κωνσταντίνου απο την Ανὼ- γυρα, 45 χρονων, κατήρχετο απο εκσκαφξα που οδηγούσε στο Λατομείο Μονης, Υλύ- στρησε και ἔπεσε σε δρόμο του Λατομεῖου µε αποτὲλε- σµα να καταπλακωθει απο ἆλλο ακσκαφξα που οδηγού: σεο Κώστας Χριστοδούλου. απο τη Λεμεσο. Συνεπεία του δυστυχήµα τος ο Κωνγταντίνου τραυµα Συνέχεια στη σελ. 8 τίσθηκε θᾳνάσιµα. γεὶου Εργασίας όταν ρωτή- θηκε γιατί λήφθηκε το ανωτὲ- ρω ποσο απὀτοειδικο ταμείο Ανακουφίσεως εκτοπισθὲν- τὠν και ὀχι απο τον τακτικο προὔπολογισμο εἶπε: «Όι επιπτώσεις του εκτο- πῖσµου δεν περιορίζονται µε- ταξυ των προσφύγων µόνο. Δηλαδη ἔχουμε δυσπρα- γούντες οἱ οποίοι ἔγιναν δυ- σπραγούντες λόγω της εἰ- σβολης. Διότι αν κάποιος Λευκωσιάτης εἶχε την περὶ ουσία του, το εργοστάσιο και τον εξοπλισµο του στη Μια Μηλια, αυτη τη στιµη εἶναι κάτω απο την τάξη των δυ- σπραγούντων και βοηθείται απὀτοξ.Τ.Α.λόγω σπωλείας της περιουσίας του. χΤο 1975 υπήρχαν πολλοι άνεργοι που δηµιουργήθη- καν λόγω της εισβολης. Το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλί σδων σταμάτησε να δίδει επἰ- δοµα ανεργίας. Όλοι αυτοι χρηματοδοτούνται απο το Ταμείο Ανεργίας σαν ὃδυ- σπραγούντες. Αυτος ἦταν ο λόγος γιατιταποσα αυτα κα- λύφθηκαν το 1975--76--77 αποτοξΕ.Τ.Α. και όχι αποτον Τακτικο Προύπολογισμο. Ανεπίτρεπτη κατάσταση ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ µε την ἔναρξη των κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων τηςβουλης του Μαϊου του 1981 καιαπο τότε πολυ συχνα, η αἴθουσα του Κυπριακου Κοινοβουλίου ἔχει την εντύπωση πεδίου συνεχων προκλήσεων, Φανατικων κοµµατικων αναμετρήσεων και ακόµη ανεπἰίτρεπτων προ: σωπικων διαξιφφισµων. Τόσο μάλιστα, ἔντονες εἶναι οἱ αντι: θὲσεις, που εἶναι ππα κοινο µυστικο ότι κάθε Πέμπτη απὀ- γευµα θα γίνουμε ακροατες νξων ὑβρεων, νέων προπηλα- κισµων και νξων λιβέλλων. ΚΑΙ αν µεν αυτος ο κυκεώνας ἦταν αποτἔλεσµα του ασυγκράτητου πάθους για εξυπηρξτηση του λαου. αν ἦταν συνῖπεια προσπαθειων που καταντουν σκληρες λόγω κυ- ριαρχούσας αδιάλλακτης απὀφασης για άμεση προβολη των λαῖκων διεκδικἠσεων,τότε οιεκτροπες θα αντικρύζον- ταν απο διαφορετικο πρίσμα καιθα υπήρχαν τα ελαφρυντι- κα των καλων αγωνιστικων προθέσεων. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ὁμως, η βασανιστικη παρουσία της ἕντα- σης στην κοινοβουλευτικη µας ζωη και η παρατεινόµενη διαμάχη, είναι στοιχεία που προκαλούνται βασικα απο την τάση κοµµατικης επιβολης. Και η τάση αυτη εκτρξφει τη µισαλλοθοξία και αναζωπυρώνει πάθη αδελφοκτόνα που ἔπρεπε να εἶχαν προ πολλου αφανισθει κάτω απο τους σωρους των ερειπίων που προκάλεσαν. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εἶναι ανεπίτρεπτη. Απαιτείται διαμὀρ- Φωση σωστης κοινοβουλευτικης νοοτροπίας. Να υπάρχει δύναμη, να υπάρχει ζωη, να υπάρχει διάλογος ζωντανος. Αλλα να προκαλούνται απο την ἀμιλλα για εξυπηρέτηση του λαου. Απο το πάθος για συναδἐλφωση και όχι απο εκθεµελιώτικα κίνητρα. Η ΘΕΣΗ µας: Είναι απαραίτητη η συμφωνία γιατην ισχυ ενος κώδικα ηθικης συµπεριφορας στη Βουλη. Προηγοῦ µενο υπάρχει. Καθιερώθηκε σιωπηρα στην Ελλάδα µετα την αποκατάσταση της Δημοκρατίαςτο 1974. Μαι αποτελει ἕνα απο τουςθεμελιώδεις ηθικους νόμους που στη ρἴζουν τη Δημοκρατία και χαράσσουν πορεία αγώνα στο λαο.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
«Επιχείρηση Αττίλας» απὀ καθηγητη τών ΗΠΑ 8p
Δεν δίνεται 13η σύνταξη 8p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Κυπριακό 8p
Διαπραγματεύσεις στη Διεθνή Τράπεζα για το νέο δάνειο 8p
Νέο κεφάλαιο αρχίζει στη Κύπρο 8p
Δάνεια σε άνεργους γεωπόνους - κτηνιάτρους για πρὀτυπα κτηνοτροφεία 8p
Ο τουρκοκυπριακος τύπος για την επἰσκεψη Αντρέα 8p
Η Κυβέρνηση επαναλαμβάνει τη θέση της στο Πολωνικό 8p
Η Κύπρος κέντρο διεθνών εμπορικών δραστηριοτήτων 8p
ΜΑΣ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ Η ΑΜΕΡΙΚΗ 8p
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 8p
ΓΥΝΑΙΚΑ Γεωργία 7p
Καυτά προβλήματα αντιμετωπίζουν οικ οικογένειες πολυτέκνων Πολιτική 7p
ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Αθλητισμός 6p
ΑΛΚΗ - ΑΡΗΣ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΟΜΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ Αθλητισμός 6p
Πρόβα τζενεράλε για τη συνάντηση κατα της Αλβανίας Αθλητισμός 5p
ΤΟ Α.Π.Ο.Ε.Λ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αθλητισμός 5p
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΕΩΝ 5p
Η «αδέσμευτη» στη μάχη γι' ανάσταση της αγροτιάς μας 3p
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 3p
Γρηγόρης Αυξεντίου Πολιτισμός 3p
αδέσµευτη 3p
Ο ΙΕΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2p
Οι μικρές «επιχειρήσεις» στη καρδιά της Λευκωσίας 2p
Ελευθεροστομίες Πολιτισμός 2p
αδέσμευτη ΓΝΩΜΗ 2p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1p
ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑ 23 ΕΚΑΤΟΜ. ΛΙΡΕΣ 1p
Ανεπἰτρεπτη κατάσταση 1p
ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΣΗ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΩΝ 1p
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΚΡΗΞΗ 1p
ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 1,8p
Από το προχθεσινό σοβαρό δυστύχημα κοντά στο Ακάκι. 1p
ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ 1p
ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΟΥΕΓΙΑΡ Κυπριακό 1,8p