Back

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ, 1982-03-20

σι ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 Φ Τελευταια νεα Γιά λύση τού Κυπριακού προβλήματος ΚΕΣ ΛΡΧΕΣ 4 ΒΛΣΙ ΕΤΟΥΝ Τέσσερεις βασικες αρχες για λύση του Κυπριακου πρὀ βαλε κατα την προχβεσινη πρώὠτη συνεδρία του νξου «Ὑπουργικου Συµβουλίου» ο «Πρωθυπουργος» κ. Τσαγε ταῦ: α) Ἡ Τουρκοκυπριακη κοι νότητα πρέπει να αποκτήσει την Ιδιότητα ενος ισχυρου κράτους στο βορρα. Να µην γίνει. καμμία παραχώρηση Ότο Ηεμα της ασφάλειας και της ὠικονομικης αυτάρκειας. β) Εκφράζεται αντίθεση προς την µεταφορα, στην τρᾶ πεζα των διαπραγματεύσε: ων, όλων εκείνων των αποφά- σεών που ἔλαβαν τα Ηνωμέε: να Ἔθνη χώρις να αναγνω: ρισθει δικαίωμα λόγου στην Τουρκοκυπριακη κοινότητα, ακούγοντας µόνο την Ἑλλη νοκυπριακη πλευρα. Οι απο- φάσεις αυτες δεν αντικατο- πτρίζουν την κυπριακη πρα: γµατικότητα και ἔρχονται σε αντίθεση προς την «εθνικη υπόθεση». γ) Να συνεχισθει ο ρόλος της Τουρκίας ως εγγυήτριας δυνάμεως. δ) Να αναληφθουν σοβα- ρες προσπάθειες προς αντι- µετώπιση των. οικονοµίκων πολιτικων και νοµίκων αναγ: κων της Τουρκοκυπρίακης κοινότητος, ὡς χὠριστης ον: τότητος, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αναλύοντας το πρόγραµ: μα της «κυβέρνησης του. ο κ. Τσαγατάῦ. ανέφερε ὁτι θα δοθει προτεραιότητα στη δι- εὐθέετηση του θέµατος του κατωτάτου ορίου ηµεροµι!- σθἰίων., του θεματος των κοι- νωνικων ασφαλἰσεών, του θὲ: µατος του Φόρου εισοδήµα: τος, ὦστε νά οιχαµηλα αμοιβόμενες τάξεις καὶ του θεματος της αποζη: µιώσεως των αγροτών, οἱ οποίοι ἐχουν πληγει απο την ανομβρία. Επίσης, εἶπε ότι η ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΟ Συνέχεια απο την σελ. 1 σταση 3-4 μιλίων απο την ακτη. Βρισκόταν σε ανάδυση και εκινείτο αργα, µέσα στα Ελληνικα χώρικα ύδατα. Ώ Εξ ἀλλου. αργα χθες το απόγευμα τρἰα τουρκικα πο λεµικα εθεάθησαν ανοικτα της Ρόδου. ἄλλα εντος των τουρκικών χωρικών υδάτων, µε κατεύθυνση προς Βορρα. Το υποβρύχιο και τα πολε: µικα σκάφη μετείχαν. προφα- νως των αεροναυτικων γὺ: µνασίων του τουρκικου στὀ: λου.που ἔληξαν ήδη. αλλα η αποχώρηση τους απο την πε: ριοχη δεν ἔχει ακόµη Ολο: κληρωθει. Για το θεµα αυτο. ο ραδιο: στιαθµος της ᾿ Αγκυρας μετ: δωσε χθες ὀτιπέντε τουρκικα πολεµικα πλοία, που πήραν µέρος στις αεροναυτικες ασκήσεις «Θαλασσόλυκος 82» κατέπλευσαν στο λιμάνι της Αττάλειας. Τα πλοία αυτα θα µετάσχουν στον εορτασµο της επετείου για την ναυμαχία του Τσανακαλε και το βράδυ θα επιστρέψουν στη ᾿Αγκυ ρα «κυβἔρνηση» θα Φρονἰσει να διευθετηθει το θέµα των Τουρκοκυπρίων που ἔχουν αδικηθει κατα την εξαρΥῦ ρωση του κυπριακου νομἰ: 0! ΤΟΥΡΚΟΙ Τὸ πρόγραµµα τής νέας «κυβέρνησης» Τσαγατάῦ σµωτος. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Για την εξιυτερικη πολιτικη της νέας «κυβέρνησης». ο κ. Τσαγατάῦ εἶπε: Θα ακολουθείται µία εξω: τερικη πολιτικη. η οποία θα τυγχάνει. όπως μεχρι σήµερα. ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Η ΕΛΕΚ ΥΠΩΣΤΗΡΙΖΕΙ Λόγω υποψηφιύτητας Λυσσαρίδη οἱ Κυβερνητικὲὸς ανακοινώσεις Συνεχίζοντας τον πόλεμο ανακοινώσεων που ξέσπασε τελευταία μεταξυ Κυβἔρνησης.ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ η Κεντρικη Έπιτροπη του Σοσιαλιστικου Κόμματος µε νὲα ανακοίνωση: απάντηση της προς την Κυ: βέρνηση αναφὲρει ὁτι ο λό- γος των εσπευσμἔνων και εκτεταμένων Κυβερνητικων ανακοινώσεων εναντίον της ΕΔΕΚ. οφείλεται στην απὀ- Φαση του Προξδρου της κ. Λυσσαρίδη να κατέλθει στις προσεχεις προεδρικες εκλο: γες. Στη συνἔχεια αφου αναφξ- ρει ότι οἱ συνομιλίες συνεχί- στηκαν και παρατείνονται τεχνητα λόγω των «δεων» υποστηρίζει ότι η Κυβέρνηση µε την δικη της πολιτικη ἀφη: σε το Κυπριακο για δεύτερη χρονια ἔξω απο τον ΟΠΕ. Φυσικα υπάρχει η Τουρκι- Η «Αγροτική καταγγξλλει παραγνώριση Η «Αγροτικη», σε Χθεσινη ανακοϊνωση της, αναφερει: «Καταγγἕλλουμε δημόσια την απαράδεκτη ενέργεια του Διοικητη Συνεργατικής Ανάπτυξης κ. Χλωρακιώτη ο οποΐος σε σύσκεψη που πραγµατοποίθηκε για συζή: τηση της κατάστασης που επικρατει στον Συνεργατικο Όργανισμο Γεωργικής Ανά: πτυξης (ΣΟΓΕΑ) παράλειψε να προσκαλέσει και την σριἀνώση μας, τήν Πογκὸ: πρια Οργάνωση Αγροτων ΑΓΡΟΤΗΚΗ νου 0 εκφθρει τις απόψεις της. εν γνωρί- ζουμε τους λόγους που ο κ. Χλωρακιώτης ενἔργησε µ αυτον τον αντδηµοκρατικο και αντισυνδικαλιστικο τρό- πο. Νομίζουµε -προσθέτει-οτι το συνεργατικο κίνηµα περνα σήµερα δύσκολους καιρους και χρειάζεται για να ορθοποδήσει την βοή- θεια και συμπαράσταση όλων µας. Ἐνέργειες οπως αυτη του κ. Χλωρακιώτη που μάλλον διχάζουν και καταστρέφουν παρα . θουν το κίνηµα πρπει να εκλείφουν. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αγροτων ΑΓΡΟΤΙΚΗ πιστη στις αρχες και στους στο: χους της θα συνεχίσει τον αγώνα της ανεξάρτητα απο τις ενἔργειες και τον πόλε- μο που γίνεται εναντιον της για την εξυγίανση και Ορ: θοπὀδηση του Συνεργατι- κου Κινήματος για να γίνει ἕνα κίνημα που θα βοηθάει και θα συµπαραστέκετα! στον αγροτη της Κύπρου. κη αδιαλλαξία ---συνεχίζει η ανακοϊνώση-- και προσθε- τει: Με την δικη της ὅμως τα- κτικη η κυβέρνηση διευκολύ- νει τη συνἔχιση της αδιαλλα- ίας και παράλληλα δίνει προσχήµατα στην Τουρκία να µεταθέτει την ευθύνη για το αδιξξοδο στην δικη µας πλευρα». ᾿Οσο αφορα τα ἔργα της κυβέρνησᾳς, τονίζει η ανα- κοἰνωση, «μιλουν οι πράξεις και οἱ παραλείψεις που ζημι- ὠνουν τον τόπο ὁπως η ΞΕ- ΚΤΕ. Συνεργατισµος κτλ.». Τᾶλος υποστηρίζει ὅτι η Κυβἔρνηρη µονοπωλει τα μἒ- σα µαζικης επικοινωνίας, κομμµατικοποιειτο κράτος και ότι χρησιµοποιει τους µηχα: νισµους σύμφωνα µε τα κοµ- µατικα της συμφξροντα. της υποστηρίξεως της Τουρ: κίας καιθα αποφεύγεται κάθε ενἔργεια που θα μποροῦσε να προκαλὲσει ζηµια «στην Τουρκία. Στα θέµατα ξξωι ε: ρικης πολιτικης προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη των σχξ- σεων µετις Ίσλαµικες χώρες, υπεράσπιση των δικαιωμά- των. της κοινότητος στο πλαίσιο της ΕΟΚ. προσπά: θεια να ακούγεται καιηφωνη των. Τουρκοκυπρίων στα Ηνωμένα Ἔθνη και τα λοιπα διεθνη βήματα. Προνοείται αύξηση των καντιπροσωπει- ὧν» του «κράτουο» σε ξενες χώρες, εκφράζεται πλήρης υποστήριξη προς την Οργά: νωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και αναφξ: ρεται ὅτι θα επιδιωχθει η ΕΥ- καθίδρυση καλὠν σχέσεων µε όλες τις γειτονικες χώρες. Επίσης, προβλἔπεται συνεχι- ση επαφων µε ὁλούὺς τους συ- νασπισµους, χωρις καμμία διάκριση, για να αποφευχθει η ανάμειξη τοὺς στο κυπρια- κο. Καθηγητής πέεθανε ενώ μιλούσε... Δεν προλαβε να τελειώσει την ερώτηση του, εαν π ευθα- νασἰα θεωρείται αυτοκτονία, και ἔπεσε νεκρος στο βήμα της Ακαδημίας Αθηνων ο ακαδηµαϊκος Ιωάννης Σὸν- της. Προηγουμένως εἶχε παρα: κολουθήσει ενδιαφέρουσα ομιλία του αντεπιστἕλλοντος µἔλουςτης Ακαδημίας κ. Κλά- ους Ελεφ µε θεμα: «Αυτοκτο: νία ὡς Φιλοσοφικον πρόβλη: μα». Μόλις τἔλειωσε η ομιλία σηκώθηκε οἷω. Σόντης για να υποβάλει το ερώτημα του. Αισθάνθηκε αδιαθεσῖα και ἔπεσε. Η ΣΠΕ ΚΑΡΑΒΑ ΕΝΗΓΑΓΕ ΤΟΝ ΟΡΦΑΝΟ Η Συνεργατικη Πιστωτικη Εταιρεία Καραβα ονόματι «Σωτηρία» κίνησε αγώγη εναντίον του Παναγιώτη Όρφανου διατης οποίας ζητα 13.385 λίρες Αμέσως ἔτρεξαν δίπλα του οι δὺο παρὀντες γιατροι ακα- δηµαϊκοι Γ. Μερίκας και Σπ. Σκαρπαλἑζος οι οποίοι δια- πἰστωσαν ὁτι οθάνατος ἦταν ακαριαίος. Η συνεδρίαση διεκόπη και ο νεκρος µετεφέρθη σε νε: κροθάλαµο του «Εὐαγγελι- σμου». 600 Πολωνοι θέλουν να εκπατρισθουν ΒΑΡΣΟΒΙΑ, 19 (Α/ΠΕ/ - Περ 76 500 µε 600 ἁτομα, που πιστεύουν ὀτ εἶναι στόχος διώξεων στην Πολωνία, εξέ- Φρασαν Την πρόθεση να εκ- πστρισθουν µε Τον ὁρο να τους ὀοθει διαβστἠριο, ἔγινε γνωστο απο ὄυτικη δ/πλωµα- Τικ πηγη στην Βαρσοβία, τις γελευΤαίες μέρες. Λήεταξυ Των υποψηφίων σποδἠµων, ονοφἑρει η ἴδια πηγη, περ)λαµβόνονται πόνω σπο Ιδ ότοµα, που εἶχον συλληφθε! µετον σγρστ/ωτ!- κο νόμο κα στη συνέχεια απελευθερὠθηκον. 0 κ. Κυπριανου θα προεδρεύσει συσκέψεως του ΔΗΚΟ στη Λε- μεσο Ο πρόεδρος της Δημο: κρατίας και Πρόεδρος του ΔΗΚΟ κ, Σπύρας Κυπριανρ θα προεδρεύσει σήµερα Σάββατο -ατις--4- μ.μ» χωρν στων συνεδριων των Όλομε- λιων των Ἐπαρχιακων Επι- τροπων και των Συµβουλευ- τικων Σωμάτων, των Ἐπαρ: χιων Λεμεσου, Αμμοχώστου, Μόρφου και Κερύνειας στα Επαρχιακα Γραφεία του Κόμματος στην οὔο Αγίας Φὺ- λαξης 7 στη Λεμεσο. Εξ άλλου αὐριο Κυριακηο κ. Κυπριανου θα προεδρεύ- σει στις 10 π.µ. στο ξενοδο- χεἰοΑΣΤΗΡ Λεµεσου ευρείας Σύσκεψης των Στελεχων και των Κλαδικων Ἐπιτροπων των Επαρχιών Λεµεσου, Αμ: µοχώστου, Μόρφου και Κερύ- νειας. ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ζωτικων Ἐξουσιων. Αγνωστος «Χ» παραμένει, µόνο --αν υὉλοποιηθουν οἱ ανωτέρω Παρασκηνιακες προσπάθειες -- τιθα κάμει το κολοβωμένο ΔΗΚΟ, και το απομονωμένο ΑΒΕΛ. Πολλοι πιστεύουν ότι -- ενώπιον δσραμµατίικου αδιεξόδου-- το µεν ΔΗΚΟ θα διαλυθει. το δε ΑΚΕΛ θα σύυνταχθει µε την κίνηση ὑπερκομματικου υποψηφίου, ιδιαιτερα ἀν προκριίθει υπερ: κοµµατικος ο κ. Γεώργιος Ιωαννίδης. Η δίκη Ευδόκα Συνέχεια απο την σελ. ἶ των ἴτλων αυτων. 9. Οτι στην δια ηµεροµη ὦἶα. κατέθεσε οτι κατα την γενομἔνη ὑπ᾿ αυτου εξετα ση τοῦ. Κώστα Ηρακλέους στις 4481. στο σπίτι του, ἔδωσε 15 Φωτογραφίες γνωστών προσωπικοτήτων απο τιὸ οποίες ο ενάγοντας ανεγνώρισε Ἡς ἕντεκα ενω στην πραγματικότητα ανε γνώρισε µόνο τρεις και κα των τόπιν ὑποδειξεως ανεγνώ ρισε ακομα µια. 8ι Ότ. Ψψειδως κατέθεσε οτι η ὀωνπ πάνω στην μα χκητοταινια η. οποία ακοῦ σἱηκε στο Δικαστήριο δεν Άταν ὄικη του. δηλαδη του δια του. Γεωργιάδη. και οἱ Ἡ. εξἑταση την οποία ἑκαμε ὅτον Κώστα Ηρακλε ους στις 3.4.8]. διάρκεσε 3 12 ωρες. ενω οτην πρα γματικοτητα π ὀωνηῃ που ἀκωβίηκε την μον νη(ο Πεν στο ϱληκαιστήνηο ήταν η ὄτκι ος καὶ οἱ η εξετα ση που ἔκαμε στον ενάγον: τα στις 4.4.8] διάρκησε σε χρόνο λιγὠτερο της µιας ωρας. 4) Οτι κατάθεσε σαν τεκ: µήριο ἔκθεση οποία αναφξρεται οτ! η εξε- ταση που ἔκαμε στον Κώὠ στα Ἡρακλέους και τον ρώτησε τι σηµαίνει η λέξη «σθένος» και οτι αυτος δεν του απάντησε... ενω στην πραγματικότητα ο Κώστας Ηρακλέους απάντησε σημαίνει «σθένος». 5) Ότι µε σκοπο την πα’ ραπλάνηση του Δικαστηρὶ οὐ χρηυιµοποῖησε τα πιο πά νω αποδεικτικα στοιχεία, δηλαδη οτ! ἔπλασε αποδει κτικα στοιχεία. ϐ) Οτι κατάρτισε πλαστα αποδεικτικα στοιχεία. 7} Οτι ἔκαμε χρήση πλα στων αποδεικτικὠν Το χεὶ ων Η ἀνω υπόθεση ωρίλη για τς 29 9 82 του. στην. «« Αναπόφευκτες οι μαζικὲς απολύσεις στην Την περασμένη Πέμπτη 18.39.1982, πραγµατοποιήθη- κε συνάντηση των Σῶντε- χνων ύχων ΣΕΚ και µε τον Ἐκτελεστι- κο Πρόεδρο της Ἑλληνικης Μεταλλευτικης Ἑταιρείας κ. Π.Ποασχαλίδη. Στην αντι: προσωπεία των Συντεχνιων συμμετείχαν και εκπρὀσω: ποι των Μεταλλωρύχων απο τις περιοχες Μιτσερου, Καλαβασου-Βασιλικου και Κεντρικων Γραφείων. - Θέμα της συνάντησης ητο, Οἱ δυσκολίες που συ- ναντα η Εταιρεία στην πὠ- ληση των μεταλλευμάτων της και οι απολύσεις 170 εργατοὐπαλλήλων κυριως απο την περιοχη Μιτσερου. Συζητήθηκαν διάφορες απὀ- Ψεις μὲ σκοπο τον περιορι- σµο των απολύσεων και την μετάθεση ενος αριθµου απο τους πλεονάζοντες απο το Μιτσερο σε άλλες εργα: σίες της ΕΜΕ στην περιοχη Βασιλικου. Όμως τελικα. η Ἐταιρεία επἔμενε Οτι δεν µπορει να αποφύγει τις µα ζικες απολύσεις. Ύστερα απ αυτο, προβλέπεται να δηµι οὐργηθει οξυ πρὀβλημα ανεργίας στις περιοχες, που θα επηρεάσει µια σειρα χω: ρια, κυριως απο την Πιτσι λια. Η διεύθυνση της Έται ρείας συμφώνησε οπως πα ρατήνει την ημερομηνία τερµατισµου απασχόλησης για όλους Τους απολυθὲν- τες και µετα το Πάσχα. Υία να µην χάσουν το Φιλοδώ: ρηµα και τις πληρωμενες αργίες που προνοοῦνται απο τις Συμβάσεις. Επίσης η Διεύθυνση συµμ Φώνησε να πληρώσει µιαν ἔξτρα αποζημίωση. ῥάσει της υπηρεσίας του καθένος μαι του µιαθου του. πέραν των αποζημιώσεων που δι καιούνται απο το Ταμείο Πλεονασµου, συμφώνως του Νόμου Περι Πλεονα- ζοντος Προσωπικου.Επιπλὲ: ον συνεφωνήθη, οπως επι- διωχθουν απο κοινου επα- Φες µε τα αρμόδια Υπουρ- γεία, µε σκοπο την διευθξ- τηση των δυνατοτήτων δη: µιουργίας εὐκαιριων απα: σχόλησης των απολυθέεντων στις περιοχες τους. Ανεπηρξαστη η ἔρευνα γιά τους Γ. Διευθυντὲς Αναφξρει, χθεσινη επίση- µη ανακοίνωση: «Μερίδα του Τύπου ασχολούμενη µε την κα: ταγγελία οτι πιθανως να υπήρξε ανωµαλια στη δια- δικασϊα για την πλήρωση των θἔσεων Γενικων ὂιευ- ή στα᾿ Ὑπούβγεῖα : ο ον και... Ὃ. ἀπο την Ἐπιτροπη ἂημοσι ας Υπηρεσίας, ὪΘημοσιευε, διάφορες εικασίες και Ισχυ- ρισµους ποὺ µόνο σύγχιση µπόρουν να προκάλεσουν µεταξυ του λαου. Μερικα δημοσιεύματα Φθάνουν μὲ- Χρι του σημείου να προσά- πτουν κατηγορἰες σε βάρος του Προξδρου της Δημο- κρατίας και κυβερνητικων παραγόντων και µε διάφο- ρες 'δήθεν πληροφορὶες αποπειρώνται να επιρρὶ- ψουν ευθύνες ενω το ἔργο της διερεύνησης που αποφά- σισε ο Πρόεδρος της Δη- µοκρατίας δεν ἔχει ακόµα αρχίσει. Ας κἄµουν ολίγη ὑπομο- νη οσοι πραγματι ενδιαφξ- ρονται για το δημόσιο συµ- Φξρον και θα πληροφορη: θοῦν ολη την αλήθεια, αφου συµπληρωθει η σχετι- κη ερευνα την οποία κανξ- νας δεν πρπει να επηρεά- ἅι εἴτε µε δημοσιεύματα εἰ- τεµε άλλους τρόπους. Επαναλαμβάνεται οτι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εἶναι αποφασισμένος να δι- αλευκάνει πλἠρωώς το ολο θεμα σε ολες του τις πτυχες και να λάβει τα δέοντα μὲ: τρα προς διασφάλιση του κύρους, και. της αμεξαρληα! ας της Ἑππροπης Δημοδῖος Υπηρεσίας και κατοχύρωση των. διακιωµάτων των δη: µοσίων υπαλλήλων» ΟΔΗ.ΣΥ καταδικάζει τις αυξήσεις τιμων Ο Δημοκρατικος Συνα- γερµος, µε Χθεσινη ανακοϊ- νωση του εκφράζει την ἔν- τονη αντίθεση του στην αὖ- ἔηση της τιµης του πλε- κτρικου ρεύματος που ἔχει εξαγγελθη πρόσφατα, καὶ προσθετει: «Ο Δημµοκρατικος Συνα- γερµος θεωρει την αύξηση σαν εντελως αδικαιολόγη- τη, αφου γίνεται σε µια εποχη ποὺ οἱ τµες Του µα- ζουτ παρουσιάζουν σύυνεχη πτώση στην Διεθνη Αγορα. Η αὔξηση αυτη, που επιβα- ῥύνει γενικα τους κατανα- λωτες ηλεκτρικου ρεύμα- ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΞΕΗΤΕ Αγωγη για ποσο 22.125 λι- ρων καταχώρησε χθες στο δικαστήριο κατα της ΞΕΚΤΕ η τράπεζα «Γκρίντλεῦς». τος, δηλαδη ολόκληρο τον λαο, θα ἔχει δυσµενεις επι- πτώσεις, γιατι σε µια περιο- 6ο οικονοµικων δυσχερων, θα προκαλέσει παρα περα αὐξηση του κόστους ζωης, και µείωση της συναγωνι- ΕΚΑΜΕΝ ΤΟΝ... ΓΡΙΒΑΝ Συνξχεια απο την σελ. 1 Φερε ὁτι ισακώθηκε µε τους Κορματζιηδκίανους και οτι εθξραν τον. Μετα τηλεφώνησαν στις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τον παραπονοῦμενο στο Γεν. Νοσοκομείο Λευκωσίας και αφου εξετάσθη εκρατήθη στο Νοσοκομείο για νοση: λεία και βγήκε µεῖα πάρο: δο 8ηµερων Στ 37.81 ο παραπονὸ µενος προσήλθε στο ΤΑΕ Λευκωσίας και προξβει σε γρστ.τη κατάθεση Την δια µέρα εκλήθη στο ΤΑΕ καὶ ὁ κατηγοροῦ µενος και προέβη σὲ Υρα: πτη ΜΗεληµατικη κατάθεση οπου εἶπε µεταξὺ ἆλλων Οµ ο. πατέρας. τοι. διαμετει μάντραν καντα οσι απο: αδεια κυνηγὶου Ο. Επαρχος. Δεμεσου δι εικρινίζει οι Π ειδικη ἄδεια κυνηγίου συνενίζείαι. μόνο στις πέριοχες ο και 3 και πτη χερσόνπσο του Ακρω τηροι καθημερινα ὣος τν 3] 48ο. κα στα περιοκες Ττρούδουν, Ορκ και Τε τα] ως ἓῑς 36 4 ἃδ ΑΧΡΗΣΤΟΝ ! κες Παρασκευαῖδη και οτι στην μάντρα βοηθα και η µητέρα του. Την ημεραν του επεισοδίου. οταν εσχό- λασεν το απόγευµα και πή- γε σπίτι του. η µητέρα του του ανέφερε οτι ο παραπο: νούμενος της έκαμε ανηθι: κες προτάσεις και Οτι «εισίππωσεν» πάνω της. Μό: λις του εἶπεν η μητέρα του αυτη την κουβέντα. ο κα: τηγοροῦµενος ἔγινε εξω Φρενώων και ἔπιασεν την µοτοσυκλέττα κάποιου οἱ λου του και πήγε και σὺ νάντησε τον παραπονοῦµε: νο και αφου απέσπασεν την «ττοππούζαν» απο το χερι του. ἄρχισε να τον κτυπα σε ολόκληρο το σώμα του. Την ιδιαν ηµέρα καὶ ὦρα 10.45 μ.μ. ο κατηγοροὺμέε νος κατηγορήθη χγραπτως και πάν τησε: «Παραδέχομαι οι. τον εκτύπησα αλα ηταν σε µια σίημη πας δες μπορουσα να ελέγξω τον εαυτο μου Πάντιοι δεν ἠθελα να τοι κάμµω τόσην ζημιαν» Ο. κατηγορούμενος. κατε δικά σετ ες απο το Θικυ τηρπο ει κώνσίαν σε Τρεν την ες με έριε 111 αν στο ολ ακιόση στικότητας Των προϊόντων μας. Με την ευκαιρια αυτη, ο Δηµοκρατικος Σύναγερµος καλει την Κυβέρνηση να λά- βει τα αναγκαία µέτρα για την µείωση της τµης της βοενζίνας και των ἀἆλλων πετρελαιοειδων, ὦστε η να τιµη να ανταποκρίνεται στα νξα διεθνη δεδομένα. Όταν αυξάνουν οἱ τιµες των προϊόντων αυτων στη- Διεθνη Αγορα, κεραυνοβὀὸ- λα επιβάλλονται αντίστοι- χες αυξήσεις στην Κὐπρο. Πρ ΜΙΝΑ ΓΙΑ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ» ΤΗΣ Χθεσινη ανακοίνωση της ΠΟΕΔ αναοξρει ότι π Γραμ: µατεία της Ώργάνωσης σὺ νήλθε σε συνεδρία και ασχο” λήθηκε µε την κατάσταση που δημιουργεῖται µετα την απὀφαση της Κυβερνητικής πλευρας να αρνηθει στην εκλελεγµένη ηγεσία ΤΟ δι- καϊωμα να εκπροσωπει την Οργάνωση και να διαπρα- γµατεύετα! εκ μέρους της γὶα τα διάφορα προβλήµατα των µελών της. Η Γραμματεία της ΠΟΕΔ οτην ανακοΐνωση της «κα ταγγᾶλλει στο διδασκαλικο κόσμο και τη κοινη γνώµη γενικα τη συμμαχία της επί- σηµης πλευρας µε τη σὐΥ: χορδία των αμϕισβητητων του κύρους του εκλελεγμε: νου Διοικητικου Συμβουλίου καθώς καιτις συντονισμένες προσπάθειες που καταβάλ- λονται για τη διάσπαση των δασκάλων καιτη διάλυση της οργάνωσης τους». Περαιτέρω στην ανακοῖ- νωση της η ΠΟΕΔ αναφἑρει: «Η ΠΟΕΔ καταγγελλειτην εκμετάλλευση απο την Επὶ- σηµη Πλευρα της κατάστα: σης στην Οργάνωση, Υια να καταστρατηγἠσει κεκτημένα δικαιώματα των δασκάλων. όπως το ωράριο εργασίας ἡ για να δημιουργήσει νοµικες καταστάσεις σε βάρος τους χωρις τη συναίνεση των νο μίμων εκπροσώπων τους αλ- λα µε το πράσινο Φως της δι- ορισμένης ηγεσίας που Υια Ένα διάστηµα τους επέβαλε και επιδιώκει ακόµη να τους επιβάλει, ὅπως µε τα σχὲδια΄ υπηρεσίας ἡ µε την πυκνη οὐγκληση συνεδρίων κ.α. στον ελεύθερο χρόνο του δα- σκἀλου. Καταγγξλλει, τέλος, πως µε την απὀφαση της να αρνηθει τη νομιμότητα του Εκλελεγµένου Διοικ. Συµ: βουλίου η Επίσηµη Πλευρα μυκτηρίζειτη δικαιοσύνη, της οποίας η κυρίαρχη βούληση εκφράστηκε µε την πρὀσφα- τη απὀφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να χορηγήσει τα διατάγματα που ζητήθη- καν στα πλαϊΐσια της προσφυ: γης της ΠΟΕΔ κατα της γνώστης απὀφασης του Εφό- ρου. Τα διατάγματα αυτα εἶ- Ἁ) Όῆως ζηϊήθηκαν µε την αἴτηση της ΠΟΕΔ Λεμε: σου: 1) Προσωρινο διάταγμα µε το οποἱο η απὀφαση του Εφό- ρου Συντεχνιων για διεξαγω- γη νἔων εκλογών αναστέελ- λεται μέχρις εκδικάσεως της κῦριας προσφυγής. 9) Προσωρινο διάταγμα µε το οποίο η απόφαση του Εφὀ- ρου Συντεχνιων να διατάξει τοπαλιο Διοικ. Συμβούλιονα στα. αδέσµευτη. Η ΠΟΕΔ Καταγγελλει οσπάθεια διάσπασης Τη αναλάβει εξουσία καὶ να προχωρήσει στη διενέργεια εκλογών αναστᾶλλεται μὲ: χρις εκδικάσεως της κύριας προσφυγης. 4) Προσωρινο διάταγμα ὡς το σεβαστο Δικαστήριο ἠθε λε κρίνει ορθο και δίκαιο κά- τω απο τις περιστάσεις της υποθέσεως, Β) Οπως ζητήθηναν µε την προσφυγητου Κεντρικου Διοικ. Συµβουλίου. 1) Προσωρινο διάταγμα που αναστἔλλει το αποτέλε: αμα εκείνου Του μέρους της απόφασης του Εφόρου µε Το οποίο αὗτος. διέταξε την εκλογή νέου Διοικ Συµβου- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ λίου της ΠΟΕΔ., μέχρι τελι. κης εκδίκασης της προσου- γης. 2, Προσωρινο διάταγμα που να αναστέλλει το αποτὲ λεσµα εκεἰνοὺ του µέρουςτης απόφασης του Ἐφόρου µε το οποϊῖο αυτος διεταξε ὅτι οι νὲ. ες ἐκλογες για ανάδειξη Δ.Σ. στην ΠΟΕΔ θα διεξαχῆουν απο το παλιο Δ.Σ. Στη σχετικη απόφαση του το Ανώτατο Δικαστήριο αναφέρει (σελ. 8, πρωτελευ. ταΐα παράγραφος) «Τα προ. σωρινα. διατάγματα χορη- γοῦνται ως εχουν αντιστοί. χὠςζητηθει καιστις δὺο αιτή- σεις». ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΙΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΛΣΙΛ Πιέσεις σὲ ϐθαρος τών Εγκλωθισμενων ΑΘΗΝΑ. 19 (Α.Π.Ε).-- «Τὸ Γραφείο Τύπου τῆς Κυπρια: κἡς Πρεσβείας σὲ ανακοϊνω- σητου αναφερει ότι τά στρα: τεύματα κατοχἠς στἠ Βόρεια Κύπρο συνεχίζουν τήν κατα- πιεστικἠ πολιτική τους σὲ βά- ρος τών εγκλωβισμένων τής Καρπασίας. Οι αρμόδιοι τοῦ Β.Β.0. απολογούνται Με :αφορμη τηλεοπτική Εκποµπη του 8.8.0. που αφορούσε την κατεχόμενη περιοχη της Κύπρου, καὶ μεταδόθηκε στις 53.80, η Υπάτη Αρμοστεία της Όη- µοκρατιας ἕκαμε διάβημα στους αρµοδίους του 88.0. για την εκποµπη αυτη που δεν µπορει να χαραχτηρ!” στει αντικειµενικη και αμε: ρόληπτη. Όι αρμόδιοι του Β.8.0. ανέφεραν οτι σκοπος του προγράµµατος δεν ἦταν η προβολη του λεγομξ- νου. «Τουρκοκυπρισκου Ομµόσπονδου Κράτους», «Άν δὀδηκᾶν, τετοῖες Ἐὐτὺ- πώὠσεις», πρόσθεσαν οι αρ: µόδιοι του 8.8.0. «τότε απολογούμεθα». Εχει γίνει επίσης γνωστο οτί παροικιακες οργανώσεις και ιδιώτες στην Αγγλία δι- αµαρτυρήθηκαν στο Διευ- θύντη του προγράµµατος για τις παραπλανητικες εν- τυπώσεις που δημιούργησε το πρόγραµµα. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΟΔΗΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ Μεταφορξας σκυροδέµα- τοςπου οδηγούσε, στοδρόµο Σωτήρας - Αγ. Θἔκλας, ο Γα- βριηλ Πέτρου, 55 χρονων, απο τη Σωτήρα, κτύπησε στην καρότσα προπορευόµε- νου τράκτορ που ἦταν γεµά- τη απο εργάτριες. Το τρά- κτορ οδηγούσε η Μηλίτσα Λοϊζου Κοσμα, απο το Παρα- λίμνι. Σαν αποτἔλεσµα της σὺγ- κρουσης αναποδογυρἰίστη- καν τόσο το τράκτορ όσο και ο µεταφορξας σκυροθδἔµατος και τραυματίστηκαν σοβαρα η οδηγος του τράκτορ και η Μαροῦλα Βασιλείου, 19 χρο- νων, απο τη Σωτήρα. που Βρισκόταν στην καρὀτσατου τράκτορ. Αλλα 3 πρόσωπα τραυματίστηκαν ελαφρα. Επίσης Χθες, αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Παντελης Παντελη, απο τον ᾿ Αγιο Δο- μἒτιο, στη λεωφόρο Διγενη Ακρίτα, συγκρούστηκε µε μοτοσυκλέτα που οδηγούσεο Παντελάκης Χαραλάμπους αποτο Καϊμακλι, 19 χρονων, µε συνεπιβάτη το Σάββα Λι- αση, επίσης αποτο Καϊμακλι, 17 χρονων. Απο τη σύγκρουση τραυ- µατίστηκε μάλλον σοβαρα ο οδηγος της μοτοσυκλέττας Ο Τουρκικὸς στρατός απαγόρευσε καὶ Φέτος τὴν παράδοση, απὀ τὴν ειρηνευ: τικὴ Δύναμη τοῦ ΟΠΕ. στοὺς εγκλὠβισμένους µα. θητες τών Δημοτικών Σχο: λείων τού Ριζοκαρπάσου καὶ τῆς Αγίας Τριάδας σχολικών βιβλίων ποῦ ἔχουν σχέση μὲ µαθήµατα Νέων Ελληνικών Θρησκευτικών, ἱστορίας καὶ Γεωγραφίας. ΗἩ ανακοίνωση αναφὲρει ὁτιαπαγορεύτηκαν συνολικά 13 βιβλία. Η πολιτική τῶν δυ. νάµεων κατοχής, αποσκοπή στὸν εξαναγκασμὀ τών ελ ληνοκυπρίων εγκλωβισμἔ: νων νά εγκαταλείψουν τίς εστίες τους, συνεχίζοντας ἔτσι τὴν πολιτική τὴς δηµο: γραφικἠς αλλαγής, στὴν κα: τεχόμενη Βόρεια Κύπρο, προστίθεται στὴν ανακοίνω- ση. ΤΣΕΣΕΚΑ - ΜΠΛΓΙΕΡΝ στούς ημιτελικούς Ευρώπης ἐν ΕΕ ο -- ΖΥΡΙΧΗ, 19 (Α.Π. Ε.).-- Ὕστερα απὀ κλήρωση, ποὺ ἔγινε στἠν Ζυρἰχη, στήν ηµι- τελικἠὴ Φάση τὼν Τριών κυ: πᾶλλων τὴς Ευρώπης, πού θά γίνουν 7 καὶ 21 Απριλίου, θά διεξαχθούν οι εξής αγώνες: ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΣΕΣΕΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -- «ΜΠΑ: ΓΙΕΡΝ». ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ -- ΑΝΤΕΡΛΕ: ΧΤ. ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ΤΟΤΤΕΝΑΜ -- ΜΠΑΡΤΣΕ’ ΛΩΝΑ. ΝΤΥΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΟΣ - ΣΤΑΝΤΑΡ ΟΥΕΦΑ ΚΑ:Ι ΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ - ΓΚΟΤΕΜΠΟΥΡΓΚ. ΡΑΝΤΝΙΣΚ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ. ος τμωσαωαπανωσαααα Τραυματισμος Τοῦρκου «Ὑπουργου) Ο «Ύπουργος Υγείας του. Τουρκοµαχαλλα Οζελ Ταχοὶν- τραυματίστηκε με «βαν» ενω ταξίδευε απο τον τουρκικο τοµέα Λευκωσίας προς την Μόρφου. Ο Τα’ Χσίν εκρατήθη στο νοσοκο: μεῖο για θεραπεία. Σήµερα ο καιρὸς θά εἶναι στήν αρχή αἴθριοι. Τὸ απὀ-΄ γευµα ωστόσο θά καταστεί συνεφιασµένος. Ἡ Βερµο: κρασία ά Φθάσει οτοῦς 19 βαθμουὺς, Χθες η πιὸ φηλἠ ϐερμο: κρασία στή Λευκωσία ἠταν 18 βάμὴν καη πιό χαμηλή 5 Σιὸ αεροδρόμιο Λάρνακας 18 μὲ καὶ σιὸν Πρόδρυμο ο μέ µηθεν ΕΝΩ ΑΚΟΜΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΓΙΑ ΙΑ ΠΕρΑΣΜΕΝΑ Τεσσερεις φορές παραβιάστηκε χθὲς 0 Ελληνικὸς εναξριος χώρος στή Χίο - Ρόδο0 ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΝΤΟΙΜΣ ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ ΑΜΕΣΩΣ ΑΘΗΝΑ. Ι9 (ΑΠ.Ε.). --ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανακοίνωσε απόψε ότι κατά τὴν σηµερινή ημἔρα ἔγιναν τέσσερεις παραβιάσεις τοῦ Ελληνικοῦ Εναεριου χώρου στοπεριονεςζ Χίου καϊρόδου.. Σε κάθε μιά απὀ τίς παραβιά: σεις αυτὲς µετεῖαν δυὀ τουρκικά αεροπλάνα. τά οποια αναχαιτίισθηκαν απὀ Ελληνικά Φάντομς, τὰ οποία απογειωθηκαν αμέσως οπότε κα τὰ τουρκικά απεχώρη πο Κατόπιν αὐτοῦ η Ελληνική κυβέρνηση προέβη σὲιδιαιτε. ρως έντονο Ριάβηµα πρὸς την κυβέρνηση τής ᾿Αγκυ- ρας, τὸ οποίο ἔγινε διά τοῦ Ἓλληνος Πρεσβευτού στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα, Ο Κιυβερνητικὰς Εκπρό. Οωπος σχολιάζοντας ιό γε: γονός παρετήρησε ὁτι αὐτά συμβαίνουν τὴν στι μῆ κατά τήν οποία ο τουρκικός τύπος ομιλεί περί βελτιώσεως τών Οχέσεων τών δυό χωρών καὶ ἐνω σὲ ἄναλογες δηλώσεις προξῥη καὶ ο κυ βερνητικός εκπρόσωποι στὴν Αγκυρα. Εξ ἄλλου εγνώσθη ὅτι με χρι τῆς στιγμής η Του) ρκική κυβέρνηση. δὲν ἔχει δώσε απάντηση στά προηγούμενο διαβήµατα διαμαρτυρίας Τη: Ελλάδας γιά τίς παραβιόσεί ποὺ εἶχαν σημειωθεί στον εναέριο χώρο καὶ γιά τίς πα ραβιάσεις τοῦ «ΦΙΒ» Α8η νων Στὸ μεταξὺ η τουρκική αξ ροναυτική ἀσκηση «Θσλοῦ σόλυκας» διανύει τὴν τελεῖ ταία τὴς Φάση καὶ Οἱ τουρς κές ναυτικές µονάδες εισθἓ' ουν στό λιμάνι τὴς Σμύρνης Το πρὀγραµµα εκδηλώσεων 20η5ς Μαρτίου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Το Ὑπουργείο Εσωτερικὠν ανακοινώνει ότι η 16]η επέτειος της Ἐθνικης Παλιγγε- νεσίἰας θα γιορταστει Φέτος µε όλη τη λαμπρότητα, ΤΟ Άλεπτοµερες πρὀγραμμα ἔχει ως ακολούθως: 6.00 π.μ. Εωθινο απο τη Φιλαρμονικη της Εθνικης Ὄρουρας, τη «Φιλαρμονικη της Αστυνομίας και τη Φιλαρμονική της ΕΛ.- ΑΥ.Κ. 1. Διαδρομη της Φιλαρμονικης της Ἐθνι- κης Φρουρας Βασιλια Παύλου, Δημοσθένη Σεβέρη, Γρίβα - Διγενη, Λεωφ. Αγίων Όμολογη- των, Λόρδου Βύρωνα, Πλατεία Λένα, Οµή- ρου, Πλατεία Ελευθερίας. 2. Διαδρομη της Φιλαρμµονικης της Αστυ- νομµίας: Πλατεία Σολώμµου, Κωστάκη Παντελίδη, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Γέφυρα Κά- νιγγος, 3. Διαδρομη της Φιλαρμονικης της ΕΛ.- ΔΥ.Κ.: Πλατεία Ελευθερίας, Ἐυαγόρου, Δημ. Σεβέρη, Γρίβα - Διγενη, Θεμ. Δέρβη, Δια- γόρου. Τέρμα: Λέσχη ΕΛ.ΔΥ’.Κ. 8.00 π.μ. ἘΈπαρση της σηµασίας στον ιστο της Ἱερας Αρχιεπισκοπης απο Τµήµα της Εθνικης Φρουρας. Θα παιανἰζει η Φιλαρ- µονικη της Δυνάμεως. 10.00 π.μ. Δοξολογία στον Ἱἵερο Ναο «Φα- νερώμένης, Θα χοροστατήσει ο Μακαρι- ὠὦτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Χρυσόστομος. Τον πανηγυρικο θα εκφωνήσει ο κ. Ἰω- ἄννης Κωνσταντίνου, Φιλόλογος στο Α΄ Γυμνάσιο Ακροπόλεως. 11.00 π.μ. Παρέλαση παλαιων πολεµι- στων, µαθητων, προσοκὀπων οδηγών, σωματείων και οργανώσεων µπροστα απο το Οἰκημα της Ἑλληνικης Πρεσβείας. Η παρξλαση θα περάσει απο τους ακό- λουθους δρόμους Στασίνου, Ομήρου, Βή- ρωώνος, Μιχαλάκη Καραολη, Ευαγόρου, Γ.ΣΠ 3.00 μ.μ. Διασωματειακοι αγώνες στίβου στο Μακάριο Αθλητικο Κέντρο. 5.50 μ.μ. Ὑποστολη της σημασίας στην Αρχιεπισκοπη απο Τµήµα της Εθνικης Φρουρας. Θα παιανίζει η Φιλαρμονικη της Δυνάμεως. Τμµῆµμα στρατου και η Φιλαρμονικη τας Εθνικης ὥρουρας θα αποδἰδόὀυν τιµες στ νά «παλι χώρο µπροστα απο Ἱερο Ναο Φάνέρωμε- ο ΛΕΜΕΣΟΣ Σε πλατια σύσκεψη των Αρχών, κομμµά- των και οργανώσεων πόυ ἔγινε τη Δευτὲ- ρα 15.34.1982 στο Γραφείο του Ἐπάρχου Λεμεσου καταρτίστηκε το πρόγραµµα του εορτασµου της 25ης Μαρτίου, 1982. Ο εορτασµος θα αρχίσει στις 24 Μαρτί- ου, 1986. “Ο εορτασµος θα αρχίσει στις 24 Μαρτί- ου µε ομιλίες στην Τεχνικη Σχολη - που οργανώνουν οἱ εκπαιδευτικες οργανώσεις «και µε ἆλλες ενδοσωµατειακες τελετες. Πανηγυρικη δοξολογία, της οποίας θα προστει ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Άεμεσου κ.κ. Χρύσανθος, θα ψαλει στον καθεδρικο ναο Αγίας Νάπας. Σ᾽ αυτη΄θα περαστει Φξτος και ο Ὑπουργος Ἐσωτερι- κὠν και Αμύνης κ. Χριστόδουλος Βενια- μιν. Θ᾽ ακολουθήσει η κατάθεση στο Μνη- μείο Ηρώων και παρέλαση απο παλιους πολεµιστες, προσκόπους και οδηγους κα- θως και µΠθητες και μαθήτριες των σχο- λείων Μέο:.ς Εκπαϊδευσης. Το χαιρετισµο της παρελάσεως Όα δεχτει ο Ὑπουργος Εσωτερικών και Αμύνης, Οἱ εκδηλώσεις θα τελειώσουν µε αγώ- νες στίβου και λαμπαδοφορία απο προ-. σκόπους και οδηγους σε δρόμους της πὀ- λεως. Μωρο µε ὅυο κεφάλια γεννήθηκε στην Κων/πολη το ΜΩΡΟ της φωτογραφίας µας, ποὺ η φύση θἔλησε νά τού χαρίσει δυὀ κεφάλια καί δυό καρδιές, γεννήθηκε πρῖν απὀ λίγες ημέρες στήν Κωνσταντινούπολη. ΠΑΡΑ τὶς υπεράνθρωπες προσπάθειεςπου κατέβαλαν οι διασηµότεροι Τούρκοι γιατροἱ γιά νἁ τὸ σώσουν, τὸ άτυχο πλασματάκι πἔθανε προχθἒς, όταν καὶ οἱ δυὀ του καρδιὲς σταμάτησαν νἁ χτυπούν. ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ “0 Αµερικανος Πρὐεδρος προειδοποιει ΝΕΕΣ ΚΟΥδΡΕΣ ΘΑ ΕΛΊΦΑΙΝΙΣΘΟΥΝ ΣΓΗΝ ΚΑΓΑΒΑ’Ι ΚΗ Κούβες στην Περιοχη», Ο Ρήγκαν, στο μήνυμα του προς το Κογκρέσσο για την ἔγκριση της βοηθείας, αναφξ- ρει ακόµη ὁτι «εξτρεµιστικες ομάδες και βίαιες µειονότη- τες εκμεταλλεύονται την οι- κονοµικη αθλιότητα στην πε- ΡιΟχη, για να αποκτήσουν νέα προγεφυρώματα στο δυ- τικο ημισφαίριο. Ζητὠντας την ἔγκριση ἕκτακτης ΟΙκο- Σ «Αν δεν ενεγήσουµε αµέσως, θᾳ εµφανισθουν νέεες προειδοποίησε ο πρὀεόρος Ρήγκαν το αµερικανικο Κογκρέσο, ζητὠνταςαποτο σὠ- μα να εγκρίνει χώρις χρονοτριβη τοπρόγραµµα του για βοήθεια προς τα κράτητης Καραβαῖκης. Η ανησυχητικη αυτη προειδοποίηση ἔγινε λίγες ὧρες µετα την απειλη του προέόρου Μπρεζνιεφ ότι θα εγκαταστήσει σοβιετι- νοµικης βοηθείας 350 εκα- τομμυρίων δολλαρίων για την περιοχη κατα το τρέχον οικονομικο ἔτος, ο Ρήγκαν επισηµαίϊΐνει ότι απειλείται η οικονοµικη ευημερία και η ασφάλεια των λαων της Κα: ραΐβικης. Και τονίζει ὁτι «αν δεν ενεργήσουµε τώρα, οι κίνδυνοι θα ἄἀυξηθουν, νεες Κοῦβες θα εµφανισθουν και ΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 198. Η Γαλλία δεν δίνει τη Νίκη Σαµοθρακης «Μόντε Κάρλο Σώου» ΠΑΡΙΣΙ 18 (ΑΠΕ Ην. Τύπος) --Η Γαλλία απέρριψε Ἑλλη: νικο αἰτηµα γία την επιστρο: Φητης νίκης της Σαμοθράκης στη χώρα προξλευσης της, µελεια ὅμως, τη δυνατότητα µιας προσωρινης επἰσκεψφης της Αφροδίτης της Μήλου στην πατρίδα της, δήλωσαν σήμερα επίσηµοι του Υπουρ: γείου Πολιτισµου. Η Υπουρ γος Πολιτισµου και Επιστη: µων, κυρία Μελίνα Μερκοῦ: ρη. ζήτησε απο το Μουσείο του Λούβρου να επιστρέψει τους Ἑλληνικους Θπσαυρους του και απηύθυνε ἔκκληση στο Βρεττανικο Μουσείο να επιστρέψει τα Ελγίνεια Μάρ µαρα. που αφαιρεθπκαν απο την Ακρόπολη. πριν απο δύο αιώνες. Επίσημοι του Υπουργείου Πολιτισµου «δήλωσαν ὅτι τῷ μνημειώδες ακεφαλο άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης, ἔργο του 4ου π.Χ. αιώνα. δεν θ) ανβέξει σε ἕνα ταξίδι. Με ρικα τµήµατα του αγάλματος στηρίζονται απο σιδερενιο οπλισµο και η βάση του αγάλματος εἶναι ήδη στιασμε νη. Οσο για την Αφροδίτη της Μήλου, που Φιλοτεχνήθηκε πριν 1800 χρόνια. αναφερεται ὅτι το άγαλμα υπέστη Φθορει κατα την επιστροφη του απο την Ιαπωνία. το 1964. και ότι τόσο εὑηραυσία ἔργα ἰσως δεν ἑαπρεπει να μετακινοῦν ται περισσότερο απο µια 90 ρα κάθε αιώνα. δήλωσαν οἱ επίσημοι του Υπο ογείον) Η εαωτερικη δοµη το): αγαζµα τος πρέπει να εξετα ) µε εἰ όικα ὀργανα. σια να προ δι ορίσει η κατάσταση του. δὴ αωσαν Τ0 ΝΑΤΟ ΛΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΠΡΕΣΝΙΕΦ Για αναστολή της εγκαταστάσεως πυραύλων δυτικα των Ουραλίων ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. 19, (διαιτ. υπηρεσία) -- Το ΝΑΤΟ απέρριψε την πρὀταση Μπρξζνιεφ, για τους πυραύ- λουςκαιοπρὀεδροςΡήγκαν, επανξλαβε ότι µόνο η «μηδε- νικη λύση» θᾳ εξαλείψει την πυρηνική απειλη απο την Ευ- ρώπη. Ειδικότερα ο Ρήγκαν εἶπε ότι ο! «ανησυχίες» που εξξ- ᾿ Φῥάσε ὁ Μπρξζνιεφ ὡς προς τις πβρβέσεις των Ηνωμένῳν Ἠολιτειων να εγκαταστή- σουν σύγχρονους πυρηνι- κους πυραύλους στην Ευρώ- πη εἶναι «αδικαιολόγητεο. Ο Ρήγκαν, στην διάρκεια τελε- της στον Λευκο Οἰκο, απαν- τώὠντας σε ερὠτηση σχετικα µε τις «απειλεο» που περιξ- χονται στο λόγο του Μπρὲζ- νιεφ, σε περίπτωση που θα πραγµατοποιηθει η εγκατά- σταση των πυραύλων, βε: βαΐίωσε ότι δεν εἰχε ακόμη τον καιρο να μελετήσει σε βάθος το µέρος αυτο του λόγου. «Όμως, συνέχισε, πιστεύω ότι οι ανησυχίες του εἶναι αδικαιολόγητεῳ, Και πρὀ- σθεσε: «Οι διαπραγματεύσεις της Γενεύης.που διακόπηκαν προσωρινα. συνεχίζονται. Αυτοπου πρεπει να κάνουμε, εἶναι να συμφωνήσουμε σε ότι προτεΐναµε και πον θα οδηγἠσει στην πλήρη εξάλει- Ψη της πυρηνικης απειλης απο την Ευρώπη». Ο Ρήγκαν εἶχε προτεΐνει στις 18 Νοεμβρίου στη Σοβιε- τικη Ένωση την πλήρη διά- λυση των πυρηνικων πυραῦ- λων µεσαίας ακτίνας που βρίσκονται στο ευρωπαϊκο ἔδαφος, µε αντάλλαγμα να µην εγκαταστήσει το ΝΑΤΟ 572 νεους πυραύλους, απο το 1983. Στην ἔδρα του ΝΑΤΟ. χθες, ο γενικος γραμματέας της Συµµαχίας Γιόζεφ Λοὺνς απξρριψε τις προτάσεις Μπρεζνιεφ, τονίζοντας ὅτι η αναστολη της εγκαταστάσε: ως πυραύλων δυτικα των Ουραλίων, που προτεΐνει ο Μπρεζνιεφ. ισοδυναµει µε «πάγωμα» και διατήρηση της υφισταμένης σοβιετικης πυ- ραυλικης ὑπεροχης. Συγκεκριµένα, εἶπε, ο Λουνς, απάγωµα» στην εγκα- τάσταση των πυραύλων ος: 20 σηµαίνει ὅτι, απο τη µια άιλευρα η Σοβιετικη Ενωση θα διαθέτει 300 ο5 20 ενω, απο την άλλη, το ΝΑΤΟ δεν θα διαθετει κανέναν πύραυλο ανάλογου τύπου. ΚΑΙΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ Εκτος απο το Λουνε, και η Βόννη, προσθεσε χθες το βά ρος τπό οτην απόρριψη των πρωτάσεων Μπρεζνιεφ. Ο Δι τικογερµανος. υπουργου Εξωώτερικων. Χανς Ντήτριχ Γκένσερ εδήλωσε ότι η ανα στη την εγκατάσταση των ευρωπυρα ών, πουπρό εινε ο Μπεζνιεώ δεν αλλά ζει καθόλοῦ Ἱα γεγονος ὅτι εκατοντάδες σοβιεκων πι ρηνικων κεφαλων εξακωλω Ηουννα οημαδγόουν τη Δύση τν και ότι ἆλλες µπορουν να το- ποθετηθουν απο την ἄλλη πλευρα των Ουραλίων. «Γιατολὀγο αυτο, προσθε- τει ο Γκενσερ σε συνέντευξη στην «Μπιλτ Τσάιτουνγι». θα συνεχίσουμε να απαιτοὺμε αποτη Σοβιετικη ᾿Ενωσητην πλήρη κατάργηση των ευ- ρωπυραύλων», Ο Γκένσερ βεβαίωσε εξ άλλου ότι «δεν αισθάνεται απειλη απο τους δυτικους πυραύλους που ακόμη δεν υπάρχουν αλλα απο εκείνους που εἶναι εγκατεστημένοι στην Ανατολη». Στο Παρίσι, ο Γενικος Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Μπερεγ- κοβουα, δήλωσε, ότι η σοβιε- απ ΠΕΠ για το Εκατομμύριο , «καιτη φερεγγυότητα...-- Πραγματοποιήθηκε οσὺ- σκεψη τού Γενικοὺ Διευ- θυντή τοὺ Ὑπουργείου Οι- κονομικὠν καὶ ἄλλων Ὑπη- ρεσιακὠν παραγόντων καὶ τὴς Π.Ε.Π σχετικά μὲ τὸ θὲ- μα τὠν προσφυγικώὠν κατα- θεσεων καὶ τὴν Φερεγγυό- τητα. Η Ε.Π. ζήτησε τήν άμεση καταβολἡ τοῦ ποσού τοῦ. 1 εκατομμυρίου, πού εξηγγἔλθη, στοὺς πρὀσφυ- γες καταθέτες καὶ εξαγγε: λία συγκεκριµµἔνου σχεδίου γιά τὴν ολική αποπληρωμή τών καταθέσεων. Αναφορικά μὲ τό θέμα τὴς φερεγγυότητας η Π.Ε. Π επανέλαβε τὶς. εισηγἠσέις της, ποὺ περιἔχονται σὲ υπομνήματα, ποὺ απέστειλε πρὸ καιρού πρὸς τὸν Πρό- εδρο τής Δημοκρατίας, σχετικά μὲ τὴν αντιμετώπι- ση τοῦ θεματος. Οο κ. Χ΄ Παναγιώτου υποσχέθηκε ὁτι θά μεταφξ- ρει τίς εισηγήσεις τής Π.Ε.Π. στὸν Υπουργόν Οι- κονομικών γιά σχετική εισή- γηση στὸ Ὑπουργικὸ Συμ- βούλιο. Τὸ «Κολούμπια) εκτοξεύεται ξανά στὀ διάστηµα ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΝΑΡΒΕ: ΡΑΔ (ΦΛΩΡΙΔΑ). 18 (Α.Π.Ε.). -- Ἡ αντίστροφη µέτρηση γιά τήν τρίτη εκτόὸ- ξευση τοῦ διαστημικού λε- ὠφορείου «Κολούμπια ἁρ- χισε κανονικά σήµερα, στό ακρωτήριο Κανάβεραλ Η Ν.Α.Σ.Α. αποφάσισε πράγματι νἀαποδείξει στοὺς Δεν δέχονται επίσκεψη του Γκαντάφι οι Η.Π.Λ. ΒΙΕΝΝΗ. 18. (Α.Π.Ε.ΗΝ. ΤΥΠΟΙΣ) Η Αµερικανικη κυβξρνη: ση αντέδρασε «αρνητικα», στο ενδεχόμενο επίσκεψης του Λιβύου ηγέτη, συντα- γµατάρχη Καντάφι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλω:- σε ο υπουργος εξωτερικων Κ. ΠΑΡ «Ενημέρωσα τις Αµερικα νικες αρχές για την επιθυ: µία του Συνταγματάρχη Καντάφι να επισκεφθει τις Ηνωμένες Πολιτείες», δἠ- λωσε ο κ. Γίαρ σε συνέν τευξη τύπου. «η απάντηση τους ἦταν αρνητικη για την ώρα», πρὀσθεσεο κ. Παρ Ο. κ. Παρ επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες το περασμένο Σάββατο για να ενημερώσει τι Αμέρικανι κει αρχες για ἵῃν επιυκενη σιην Αυστρία του. Διῤύου ηγέτη την περασμένη εβδο μάδα. μελλοντικούς πελάτες της ότι τὸ «φορτηγό τοῦ διαστή- µατος» µπορεί νά εκτοξευ- τε! στὴν καθορισμένη ηµε- ρομηνία, παράἀ τὶς δυσµε- νεὶς μετεωρολογικές συνθή: κες. Η κατάσταση τών διαδρὀ- µων εκτοξεύσεως στἠ στρα- τιωτικὴἡ βάση Εντουαρντς. στὴν ἔρημο τής Καλιφόρνι- ας. Μοτζαβ, ποὺ ἔχουν πλημμυρίσει απὀ τὶς βρο- χὲς, παρ᾽ ολίγο τὴν τελευ- ταία στιγµή νά καθυστερή: σει τὴν αντίστροφη μέτρηση καὶ νά αναβάλλει τήν εκτό- ξευση ποὺ ἔχει προγραµα:- τιστεί γιὰ τὴ Δευτερα στὶς 17.00 ώρα Ελλάδος. Ἡ Βάση ᾿Εντουαρντς εἰ- ναι, εκτὸς απὀ κανονικὸς διάδροµος προσγείωσης στὸ τᾶλος τοῦ διαστημικού ταξιδίου, η βάση ασφάλει- ας, ὁπου τὸ διαστηµικὀ λε ὠφορείο πρέπει νἁ επιστρε ψει. 15 λεπτά µετά τὴν εκτόξευση του απὀ τόὸ Ακρωτήριο Κανάβεραλ, σε περίπτωση ατυχήματος, λό γω τὼν. ατμοσφαιρικών συνθηκών, η χρηοιµοποίηση τὴς βάσης εἶναι αυτή τή φορά αδύνατη, καὶ οι δυὀ. ασιροναῦύτες. ο Τζὰκ Λοὺς και'ο Τσάρλι Φουλερτον. σὲ περίπτωση ανάγκης, θά πρωσγειώσοῦν. τὸ. διαστηµι κό λεωφορείο στη σερατὴ τκήὴ βάση Γουσῖ. Χάνις, στὸ Νέο Μεεικό, ποὺ εἶναι κολύτερα, εξοπλισμένη γα οα θεντε τὸ Πρώτο διασΤη μικὸ ὄνημα. πο. χρήπµο πωπείται γιά πολλαπλή Φω ρα. τικη αναγγελία της καθηλώ- σεως του αριθµου των πυρη- νικών πυραὐλών µεσσαίας ακτίνας «αξίζει να εξετασθει προσεκτικα στα πλαΐσια της αναλύσεως μας για την Ισορ: ροπία δυνάµεων στον κὀ- σµο». Ἡ δήλωση του Μπε: ρεγκοβουα, στο τἔλος της εβδομαδιαίας συνεδριάσεως του ὑπουργικου συμβουλίου, αποτελει την πρώὠτη επἰσηµη γαλλικη αντίδραση στις δη- λώσεις του Μπρξζνιεφ. Ο Μπερεγκοβουα διευκρὶ- νισε ὅτι το ζήτημα αυτο δεν εξετάστηκε απο το υπουργικο συμβούλιο. «Η εξεταση θα γἱ- νει, πρὀσθεσε. Δεν Φαίνεται ὁτιεπιτου παρόντος οιθἑσεις που εξέφρασε η µια ἡ η άλλη αποτις υπερδυνάµεις επιτρὲ- πουν να βρεθει λύση στο αγωνιώδες πρὀβλημα, που εἶναι η µείωση των εξοπλι- σμων». Η ιταλικη κυβέρνηση σχο- λιάζουσα την πρὀταση Μπρξζνιεφ, εἶπε ὁτι αυτη µπορει να ερµηνευθειααν ἓν- δειξη προθἔσεως της Μόσχας για συνξχιση των διαπραγµα- τεύσεων για τους πυραύλους, . ϱ δυτικογερµανικος τύ- πος υποδέχθηκε µε µεγάλο σκεπτικισµο τις πρόσφατες προτάσεις Μπρξεζνιεφ, επι- σηµαίνοντας ότι αποτελουν πάνω απο όλα µια νέα σοβιε- τικη΄ προπαγανδιστικη προ- σπάθεια που προορϊζεται για τους εἰρηνιστες και την αρι- στερη πτέρυγα του Σοσιαλ- δηµοκρατικου Κόμματος της Γερμανίας. Γίνονται δεκτες, αιτήσεις απο πολίτες της οπριακης Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των. µελων της Δημόσιας Ὑπηρεσίας και της Δημµόσι- ας Εκπαιδευτικης Ὑπηρεσί- ας, για περιορισμένο αριθμο ὑποτροφιων για πτυχιακες σπουδες που πιθανο να πα: για συντήρηση ηλεκτρικου εξοπλισµου Το Κἔντρο Παραγωγικὸ- τητος Κύπρου, στην προσπά- θεια του να βοηθήσει τους σύυντηρητες εργοστασίων και βιοµηχανικων εγµαταστάσε: ὦν, διοργανώνει στα εργα: στήρια της Λευκωσίας σειρα µαθηµάτων µε θεμα «δοντή- ρηση Ηλεκτρικου Εξοπλι σμου». Τα µαθήµατα, που αρχί- ζουν στις 8 Απριλίου και τε: λειώνουν στις 8 Ιουλίου, ἔχουν σαν στὀχο την επιμὀρ: Φωση τεχνιτων συντηρησεως βιοµηχανικου ηλεκτρικου εξοπλισµου Υποτροφίες απο τη Λαΐκη Δημοκρατία της Κίνας ραχωρηθουν απο την Κυ- βἔρνηση της /Λαΐκης Όημο- κρατίας της Ἐϊνας για το ακαδηµαϊκο ἔτος 1982/83 στους ακόλουθους κλά- δους: Ιατρικη, Μεταλλειολογία, Τεχνολογία Ὑδραυλικων και Ὑδατικων Έργων Τε- χνολογία Ὑφαντουργικων, Καλες Τέχνες. Πιο πολλες λεπτομξρειες για τα προσόντα των υπο: ψηφίων καθως και άλλες πληροφορἰες θα δηµοσιευ- θουν στην Επίσηµη Έφημε- ρίδα της Δημοκρατίας ηµε- ρομηνίας 19 Μαρτίου, 1980. Αιτήσεις πρεπει να υπο: βληθουν στο ἔντυπο Γεν. 102, αντίγραφα του οποίου µπορουν να πάρουν οι εν- διαφερόµενοι απο το Γρα- Φφεῖο του Ἐπάρχου κάθε Επαρχίας και να συνοθδεύ- Όνται µε αντίγραφο του απολυτηρἰου. Οι αιτήσεις πρεπει να Φθάσουν στη Γραμματέα της Επιτροπης Υποτροφιων. Έπιτροπη Ὑποτροφιων, Λευκωσία, μἒ- Χρι τις 24 Απριλίου, 1982. κοὺς πυραύλους στρεφοµένους κατα τω» Η.Π.Α. στην Κούβα, αν δεν µαταιωώθει η προγραμματισμένη εγκατά- σταση των νέων αµερικανικων πυραύλων «Κρουζ» και «Πέρσιγκ» στη Δυτικη Ευρώπη. Η απε!λη Μπρεζνιεφ θεωρεῖται σοβαρότατη καµπη στις επιδεινούµενες στα- θερα σχέσεις Ε.Σ.Σ.Δ. - ΗΠΑ και στην εντεινόµενη ανα- ταραχη στην Κεντρικη Αµερικη. το κὀστος προστασίας της ασφαλείας µας απο το Νότο θα κλιµακωθειπερισσότερο». ΣΤΟ ΣΑΛΒΑΔΟΡ Ο πρὀεδρος εἶπε, ὅτιη Κυ- βέρνηση του Σαλβαδορ βρὶ- σκεται σε απελπιστικη ΟἱΚΟ- νοµικη κατάσταση, ἔχει ανάγκη απο βοήθεια να πο- λεμήσει τους αριστερους αν- τάρτες και θα λάβει 128 εκα- τομμύρια δολλάρια σε πρὀ- σθετη οικονοµικη βοήθεια εφἔτος, αν το Κογκρὲσο εγ- κρὶνει την δἔσµη. Εξ άλλου, οι αριστεροι αν- τάρτες πυκνώνουν τις επιθε- σεις τους και µέσα στην πρω- τεῦουσα και προαγγἔλουν γενικη επίθεση την ερχόμενη βδομάδα, µε στόχο την µα- ταΐωση τὠν εκλογων που ετοιµάζειη Κυβἔρνηση γιατις 28 Μαρτίου. Στη Βηρυτο, ἑἔναςαποτους αρχηγους των αριστερων αν- ταρτων του Ελ Σαλβαδορ, ο Καετάνο Κάρπιο, δήλωσε οτι αν εκδηλωθει πρὀθεση µεσο- λαβήσεως της Ουάσιγκτον µεταξυ ανταρτων και Κυβερ- νήσεως της χώρας του, θα την δεχθει, αλλα ὁτι οι αν- τάρτες του εἶναι εξ ἴσου ἔτοι- μοι καιγια να συνεχίσουν τον πόλεμο. Οι δηλώσεις του δη- μοσιεύονται στην εφημερϊδα της Βηρυτου «Αλ Σαφιρ»,που γράφει ότι ο Κάρπιο βρσκό- ταν πριν δὲκα µέρες στο Λἰ- βανο καὶ ὁτι εἶχε συνομιλίες µε τους Παλαιστίνιους ηγὲ- τες. Ἐπίσης, κυκλοφόρησε Φωτογραφία του Κάρπο, ενω εκπαιδεύεται σε στρατόπεδο Παλαιστινίων. Στη Νικαράγουα, το αρι- στερο καθεστως των Σαντι- νίστας, αιτιολογώντας την επιβολη στρατιωτικου νόµου στη χώρα για ἕνα µήνα σε πρὠτη φάση, ανακοῖνωσε ὅτι πρὠην εθνοφρουροι του ανατραπέντος αποτους Σαν- τινίστας, Σομόζα, ανατίναξαν δυο γέφυρες κοντα στα σὺ- νορα της χώρας µε την Ον: δοῦρα. παράλληλα διέκοψε για 24 ὧρες την ἔκδοση της εφημερίδας «Νουξβο Ντιά- ριο» για δημοσίευση ανακρι- βους πληρορορίας, ενω καλ- λιεργει πολεµικη ψύχωση εναντίον της Οδούρας και των Ηνωμένων Πολιτειων. θα βαπτιστει το παιδἰ του Βαλέσα έστω κι αν ὅεν απελευθερωθει ΒΑΡΣΟΒΙΑ, 18 (Α.Π.Ε.ΗΝ. ΤΥΠΟΙΣ) Η σύζυγοςτου ΛεχΒαλέσα δήλωσε ὅτι περιµἔνει πως ο σύζυγος της θα παραστει την Κυριακη στη βάπτιση της κὀ- ρης τους, οµως οι αρχες δεν ανακοΐνωσαν ακόμη εαν ο κρατούμενος ηγέτης της «Αλληλεγγύης θα ελευθε- ρωθει για να παραστει στην τελετη. Τόσο ο Βαλἒέσσα ὅσο καιη σύζυγος του συμφώνησαν η βάπτιση του εβδόµου παιδιου τους, της Μαρία - Βικτωρίας, που γεννήθηκε στις 27 Ιανου: αρίου. να γίνει άσχετα αν θα του επιτραπει αναμένεται να παραστει στη βάπτιση εἶτεθα παρἰσταται ο Βαλέσσα, εἶτε όχι, Το μυστήριο θα τελεστει απο τον επίσκοπο του Γκτανσκ Λεχ Καζμαρες, την Κυριακη. στις 3 το απὀγευµα, στη σύγχρονη ενοριακη εκ- κλησία του προαστίου οπου διαμἒνει η οικογνεια. Στους ξένους δηµοσιογρά- Φους δεν δόθηκε άδεια να µε- ταβουν στο Γκντανσκ την ημερα αυτη.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ Στην σειρα των Όμιλιων «Εισαγωγη. στη Φιλοκαλία» που γίνονται κάθε Σάββατο απόγευμα στον Καθεδρικο Ναο Ἁγίας Νάπας Λεμεσου απο το Ορθόδοξο Πνευματι- κο Κέντρο, σήµερα Σάββατο 20 Μαρτίου 1985,θα µιλήσειο Πανοσιολογιώτατος ΑΡρχι: µανδρίτης Επιφάνιος Ἐυθυ- βούλου µε θέµα: «Ο Τίμιος Σταυρος το αρραγες ὁπλον των Ορθοδὸόξων». Ωρα ενάρξεως 4.00 μ.μ. Ολοι Ευπρὀσδεκτοι. ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΤ. 22/85 Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου δέχεται προσφαρὲς γιά τὴν προμήθεια όλων τὠν ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ποὺ χρειάζον ταιστήν επέκταση τοῦ κτρίουεις Ακρόπολη. Σχειμές Πρωδιαγραφξι μποροῦν οἱ ενδιαφερόµε νοι νὰ προμηθεύονται απὀ τὸ γραφείο τὼν αρχιτεκτὸ νων τής Αρχής κ.κ. [5 Α Φιλίππου. οδός ἱωνοι αριθ. Ἔγκωμη. Δευκωσία, απὀ τὴ Θευτέρα ὁ2 Μαρτίου. 1952 Οἱ προσΦορες θά πρᾶπει νά εἶναι κλειστές καὶ νά Φιάσουν στό Κιῤώτιο Προσφορών τής Αρχής, οδός Προδρόύµοι, αρ. 121. Πολυκατοικία Χατζηκυριά κοιν, 4ος ὀροος, ελευκωνία, µέχρι τς 10.00 τής Παρα σκεοσήο, 9 Απριλίος. 1982 καὶ να αναγράφονται στο Φακελλο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» Γερη ἡ οποιασήποτε άλλη προσφορά. Εἰ Ανν δὲν εἶναι πόνρεη νὰ αποοεχ ΕΙ ΤΠ ναμηλόὸ | Παπανδρέου: ΕΠΕΙΓΕΙ 0 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Για Την κατάχτηση Της υπεροχης στους πυρηνικους εξοπλισµους ΑΘΗΝΑ, 18 (ΑΠΕ) -- πρωθυπουργος κ. Α. Παπαν- ϐρέου ἔκαμε την ακόλουθη δήλωση: «Ἠταν και εἶναι πάγια θὲ- οη της κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ ὁτιεπείγει για την τὺ- Χη ότιμόνον της Ευρώπης και της ανθρωπὀτητος ο τερµα- τισµοςτου αγώνα δρόµου για την κατάκτηση ὑπεροχης στους πυρηνικους εξοπλι- σμοὺς των δύο στρατοπέδων. Και επείγει, επίσης, να προχωρήσουν το γρηγορώ: τερο ανατολη και δύση σε ουσιαστικες δκαπραγματεύ- σεις για την αποκλιµάκωση των πυρηνικών εξοπλισµων και την ανεύρεση ισορροπίας σε ὁλο και πιο χαμηλο επϊπε- Ἡ µηδενικη επιλογη απο- τελει αναμφισβήτητα για την Ευρώπη --ανατολικη και δυτικη-- τον βασικο στόχο των διαπραγματεύσεων. Αλ- λα είναι σαφες ὅτι η κατάκτη- σητης µηδενικης επιλογης --- δηλαδη της απὀσυρσης ὁλών των πυρηνικων ὁπλων-- απαιτει µακρες και δύσκολες διαπραγματεύσεις. νιατι ποξ: πει να περιλάβει την ανεξάρ: τητη πυρηνικη ικανότητα της Γαλλίαυ και της Αγγλίας κα: θωςκαιτις προχωρημἒνες βά: σεις --κατα κὑριον λόγο αεροπορικως-- απο ὅπου µπορει να εξαπολυθει πυρῇ νίκη επίθεση. εἶτε προς ανα τολας εἶτεπρος δυσμας. Γι αυτους τους λόγους θε: ωρούμε την χειρονομία του προέδρου Μπρεζνιεφ να Θ: σει τἔρµα στην εγκατάσταση νξων πυραύλων 55-20 στου Ἑυρωπαικο χώρο µια πολυ θετικη ενἔργεια στην οποία ελπίζουμε ὁτι θα υπάρξει θε- τικη ανταπόκριση αποτην δύ- ση». Ο Υφυπουργος Προεδρίας Κυβερνήσεως, κ. Μαρούδας, σε ερὠτηση δημοσιογράφων αν µέσα στα πλαϊἰσια των δη: λώσεων του κ. Πρωθυπουρ: χου πρὀκειται να-εκδηλωθει σχετικη Ἑλληνικη πρωτο: βουλία, απάντησε ὅτι αυτο εἶναι πιθανον. Ο κυβερνητικος εκπρόσω- πος προσέθεσε ὁτι ισχύει πάντοτε η Ἑλληνικη θέση για την δημιουργία αποπυρηνο- ποιημνης ζώνης στα Βαλκά: νια. Σύνδεσμος Κατασκευαστώων ἔτοιμου Σκυροῦξµατος Εγινε σταγραφείατουκΕΒΕ, στη Λευκωσία η Ίδρυτικη Γε- νικη Συνέλευση του Συνδἒ- σµου Καταοκευαστων Ετοί- µου Σκυροδέµατος Κύπρου. Η Συνἔλευση αφου ενξ- κρινε το Καταστατικο του Συνδέσμου εξξλεξε ως πρὠτο Διοικητικο Συμβούλιο τους κάτωθι: Πρόϊδρας, Ι. Ιακώβου, Αντιπροςὄιος, Σ. Καμμίτσης, καιΣ δι τηήου, . Βίττης, Χ Κυριάκ-το, μελη. Το ο κητικο Συμβούλιο προχρ,πτσε ήδη σειρα Ενεργε. εν απροὠθηση των συμφέρωνίων του κλάδου. Δέν πἰὶότευε ὅτι κάνεις μπάνιο, γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ τὸν ἔφερα νά θεδαιωθή! ό ο -ῆ ο ὁ ὃν ὁ- Ν - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Άρκετα διαβάζουμε τε: λευταΐα απο τις στήλες των εφημερίδων. 2. Δὲκατο τρίτο στη σειρα του : Αντίστροφη δίφθογγος : Χρησιμοποιείται σε υποθξ: σεις. 8, Ο τίτλος βιβλίου του Βασίλη Βασιλικου (δυο λξ- ξεις). 4. Τρία Φωνήεντα.. οδύνη: ρα - Διεθνη αρχικα για τα πετρελαιοκίνητα πλοιάρια. 5. Χρειάζεται συχνα τακτο- ποίηση. 6. Μεγάλή᾽ λίμνη της Β. Αµερικης - Το λἒνε συχνα οι... βαρῄκόσι. '-. Θά τα βρείτε στη... λύση, 7. Ύπονοει και τον αιφνίδιο (καθ.) - Αραβικο άρθρο. 8. Ενα απο τα μεγαλύτερα αστεροσκοπεία των ΗΠΑ - Ῥήμα που εκφράζει ευθύνη (καθ.). 9 Ένας νάνος του Φυτικου βασιλείου (µε άρθρο) - Μὲ- σον... ὑπεκφυγηΏς. ΚΑΘΕΤΑ 1. Δημιουργήθηκε στις ελ- ληνοτουρκικες σχέσεις, µε- τα απο τις προκλητικες δη: λώσεις του πρωθυπουργου της χούντας Όυλουσου - Το ἴδιο µε το ϐΥ οριζόντια. 3. Συνηθισμᾶνο Φαγητό δὶ- ω ἅτας,. ..., . 3. Ἡ αρχαιότερη Χριστιανι- κη Υιορτη. 4 Απο τα χίλια τα... πιο πολλα. 5. Αντίστροφα, η Ίη του γι- «ορτάζεται διεθνως (γεν.). ΄Άυτο -δεν οθδι πἀνία τήν ἴδια µορφη. Ἑ. Επίρρηµα!που...'δημι” ουργει ερωτηµατικα. 7. Ἡττήθηκε, την περασμἒ- νη Κυριακη, απο τον ΗΠρα: κλη. 8. Τεράστιος ο ὀγκος τους (με άρθρο). 9. Η επιστηµονικη ονομασία της πάπιας : Κατεργάσιµες ουσίες (Υεν.). Η Μαΐρη Ιγγλέζη και η Γωγω Ατζολετόκη σε µισ σκηνη . απο τον «Κόσμο και Κοσμα» «Νέλλη ΛΗπλάϊ» εἶναι ο Τίτλος της αποψ!νης ταινίας της σειρας ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Πρωταγωνιστουν: Λίντα ΠὲΡρΑ, Τζην Μπάρρυ. Η νεαρη δημοσιογράφος Νέλλη αγωνίζεται να βρει δουλεια. Συναντα ὁμως παντου την προκατάληψη εναν- τίον της γυναίκας. Αποφασισμένη να επιτύχει αρχίζει η ἴδια να ζει τα θέµατα που ερευνα, ἔτσι κάποτε εργάζε- ται σαν πλύστρα, προσποιεΐται την µετανάστιδα που μό- λις ἔχει φθάσει στη χώρα και την Τρελη και κλείνεται στο ἁσυλο. Αὐτη η τακτικη Της ὁπως εἶναι Φωσικο την εκθέτει σε μεγάλους κινδύνους. - Στις 5.10 θα δούμε την Ταινία «Η κΑπρονοµισ του Μάγου Μπάχραμ. Ο γερο Μπάχραμ Αλη που ζει στα βάθη της γης ζητα κληρονόμο. Στᾶλλει το βοηθο του να του Φέρει ἕνα αγοράκι κι αυτος του Φέρνει τη µικρη Μάσια. : Τις 7.45 θα δοὺμε το δεύτρο επεισόδιο της τη- ΑεΟπΤΙκης σειρας του ομώνυμου μυθιστορήματος του Γρηγορίου Ξενοπούλου ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ο ΚΟΣΜΑΣ. ΓΠρωταγωνιστουν: Κώστας Ρηγόπουλος, Γώγω Ατζολετά- κη, Νίνα Ζαφειρόπουλου, Μαΐρη ἰγγλέζη κ.α. Στο ρόλο του Κροντηρα ο Νίκος Γαλανος. - Τέλος στις 9.00 που δούμε ἕνα µουσικο πρὀ- γραμμµα µετο «Ντούο Λος Αμίκος». πα ο 05.00 05.10 05.35 06.00 06.05 06.10 06.20 06.50 07.40 08.30 09.00 09.30 11.10 11.10 το ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΒΑΤΟΥ - ΒΑΤΟΥ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΟΥ ΜΠΑΧΡΑΜ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩ. ΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΔΛΛΕ- ΤΟΥ το ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΕΙΒΑΔΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙ ο ΚΟΣΜΑΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. ΑΡΓΑ το ΣΑΒ. ΒΑΤΟ ΠΡΟ. σημαντικο. Κριός, 21 Μάρτιου -- 20 Απριλίου : Επαγ. γελµατικη ἡ κοινώνικη σχὲσις που ἄρχισε µε πολυ καλες προοπτικες ενδέχεται να παρε- κτραπει αν δεν προσέἔξετε ὁσο πρπει. Γράμμα ΤΑΥΡΟΣ, 21 Απριλίου -- 21 Μαϊου : Ημέρα χωρις θεαµατικες εξελίξεις, αλλα και χωρις σο: βαρα προβλήµατα. Αντιθέτως θα ἔχετε σημᾶ- δια συµπαθείας απο πολλους. Συνάντησις µε παλαιους φίλους. ΔΙΔΥΜΟΙ, 22 Μαΐου -- 21 Ιουνίου : Η νὰ θαρραλξα αντιμετώπισης ενος προβλήματος θα [ὰ κη επίσκεψης. .. ψ. Εὶ η α ὼΦ συνάντησης. ΠΑΡΘΕΝΟΣ, πτεµβρίου : ζοντας όλα τα μα βρίου αρίου : βρουαρίἰου : σας απαλλάξει απο ἕνα άγχος και θα σας δεί- ξει το δρόµον για κάτι σπουδαιότερο. Κοινωνι- ΚΑΡΗΙΝΟΣ 22 Ιουνίου -- 23 Ιουλίου : Αναγνωρίσετε την αξία προσώπου του πολυ στενου περιβάλλοντος σας και Φερθήτε του ανάλογα παραμερίζοντας τοὺς µικροεγωῖσμους ΛΕΩΝ, 24 Ιουλίου --- 23 Αυγούστου : Δια: λἔξετε προσεκτικὠτερα τους στόχους σας και µη ζητάτε πράγματα ανώτερα των δυνάµεων σας. Μόνον ἔτσι θα επιτύχετε. Αισθηµατικη 24 Αυγούστου -- 23 Σε Ένα σηµαντικο πρόβλημα σας βρίσκεται στο δρὀµο της ρυθµίσεως αν δώσετε µία µικρη ώθηση ακόµη. Ευχάριστες βραδυνες ώρες. Μην εἶστε εγωῖστες ΖΥΓΟΣ, 24 Σεπιεµβρίἰου -- 23 Οκιωβρἰου Έχετε τη δυνατότητα να κρίνετε σωστα, ζυγί- δεδομενα. Μη παρασυρθήτε λοιπον σε ενἔργειες που δεν σας ταιριάζουν. ΣΚΟΡΠΙΟΣ, 24 Οκτωβρίου -- 272 Νοεµ- βρἰου : Η υπερντασης της εκκρεµότητας εἶναι χειρότερη απο την κούραση της δουλειας. Μη καθυστερήτε ἆλλο µια σηµαντικη ουζήτηση. ΤΟΞΟΤΗΣ., 23 Νοεμβρίου -- 21 Δεκεμ. : Ἡμερα αποφάσεων σε προσωπικο σας θέμα, ἔστω και αν τα αποτελέσµατα θα Φανουν αργότερα. Να ζητήσετε κάτ που σας ανήκει. Ποοχωρήστε άφοβα. ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ, 27 Δεκεμβρίου -- 29 ἵανου- Πιθανη προστριβη µε πρόσωπο δικο σας θα σας κάνει να πάρετε αποφάσεις ριζικες που δεν πρὀκειται όμως να τηρήσετε. Κάποιο πρὀσωπο σας περιμὲνει. ΥΛΡΟΧΟΟΣ 21 Ιανουαρίου -- 19 Φε- Συζητήστε κάποια πρὀταση που Φαϊνεται ενδιαφέρουσα, αλλα µη απαντήσετε πριν εξετάσετε όλες τις πλευρες του θέματος. Ταξίδι επαγγελµατικο. ΙΧΘΥΕΣ, 20 Φεβρουαρίου -- 20 Μαρτίου : Ασχοληθήτε εντατικα µε θεμα που τώρα αρ: χίζει για να ἔχετε ἕνα καλο ξεκίνημα. Τα προ τερήµατα σας θα Εκτιµηθουν πολυ σύντομα. µ ϱΣΗΗρυ. Θ.0.Κ. Τηλ. 41105 - Δη- µοτικο Θξατρο Λευκωσί- ας «Το διπλανο κρεββά- τι ώρα 8.00 μ.μ. Θίασος Παπαδηµήτρη Χώρος Παλαιας Εκθἐσεως «Ὁ γιος µου εν... γαµπρος µου» ώρα 7.20 και 10 μ.μ. ΕΠΤΑΜΗΝΗ ΦΥΛΑΜΗΙΣΗ ΓΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ .- αν ἵε πα Ποινη φυλάκισης εννια µη- νων επέβαλε στον Γιάγκο Ανδρέου 25 χρόνων απο την Γαληνη καιτώρα κάτοικο Πά- Φου, το Επαρχιακο Δικαστή- ριο Λεµεσου. Ο Ανδρξου κα- τηγορεΐται ότι ενω οδηγούσε όχημα στη Λεμεσο προκάλε- ΄σετον θάνατο του Χαραλάμ- πους Δημοσθένους απο την Λεµεσο. Ἔπαναφορα της θανατικης ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ: Τηλ. 458ο7 Καλιγούλας ΖΗΝΑ ΠΑΛΑΣ: Τηλ. «Να γδυθω ἠ θα µε γδύσειο». ΜΙΜΟΖΑ: Τηλ 43158 «Αγά- πη ποτισμένη µε δάκρυα». ΡΕΤΖΙΝΑ: Τηλ. 64567 «Καμικάζι της ασφἀάλτου». ΟΘΕΛΛΟΣ: Τηλ. 45819 «Η µεγάλη απὀδραση των 11». ΝΤΙΑΝΑ 3: Τηλ. 41353 «Η μεγάλη απὀδραση των 11» ΝΤΙΑΝΑ 4: Τηλ. 44840 «Τα σαραβαλάκια» ΠΑΛΛΑΣά« Τηλ. 62538 «Μπρους βη εναντίον σιδε- ροδάκτυλου» ΠΑΝΘΕΟΝ: Τηλ 75787 ΄.«Καθἒνας µε την. Τρέλλα,. ,.. ΑΤΤΙΚΟΝ: Τηλ 528734 «Ἡ του» οσα ΛΕΜΕΣΟΣ ΡΙΑΛΤΟ: Τηλ. 62392 «Το θανάσιμο χτύπημα του Δρά- κου» , ΟΘΕΛΛΟΣ: Τηλ. «Η µεγά- λη απόδραση των 11» ΚΡΥΣΤΑΛ: Τηλ. 52932 «Οι πολεµίστες της ασφάλτου ΑΡΙΕΛ: Τηλ. 71555 «Τα παιδια του Σαββατόβρα- δου» ΓΙΟΡΔΑΜΛΗ: Τηλ. 62687 «Σφάξτε τους καννίβαλους» ΠΑΛΛΑΣ: Τηλ. 62324 «Καθένας µε τη τρἆλλο του» ΡΕΚΑΛ: Τηλ. 6477» «Ερω- τικες ανησυχίες» ΟΣΚΑΡ: «Το εἴπρες του θανάτου». ΛΑΡΝΑΚΑ 4. ΣΙΝΕΜΑ... μαύρη καλλονη» ΟΘΕΛΛΟΣ: Τηλ. 57970 «Όι ἆθλιοιυν ΡΕΞ: Τηλ. 52223 «Το οκτά- γὠνο» ΜΑΕΡΙΔΗ: Τηλ. 53342 «Ἡ Σκύλλα» ΠΑΦΟΣ ΤΙΤΑΝΙΑ: Τηλ. 42088 «Οι δυο πολεµιστες του καρά- τεν ΑΤΤΙΚΌΝ: Τηλ. 32075 «Ο Κώστας εξω απο το ΝΑ- το» ΚΡΗΝΑΙΟΝ - ΔΕΡΥΝΕΙ- ΑΣ Τα Καμάκια ΒΑΡΝΑΚΙΔΗ - Στρόβολος «Απόδραση απο το Αλκατραῦ» ΛΗΝΑΙΟΝ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ «Ἡ πρόκληση του Δράκου», ο άνθρωπος αράχνη «Νού- μερο ἂν. μυ... πο!ινης ζητουν Τα συνὁὸικάτα των Αγγλων αστυνοµ/κων ΛΟΝΔΙΝΟ, Μάρτιος. ἰδιαΐτερη υπηρεσία. -- Με το ΕΥ: κληµα και την τιμωρία ασχολήθηκε κάποτε μεγάλος Ντο: στογιεῴσκυ και το κλασικο του ἔργο ἔγραψε και πέρασε στηνιστορία. Στους ταραγμὲνους καιρους µας δεν υπάρχει Ντοστογιξφσκυ, υπάρχει ὅμως πολυ ἔγκλημα και λιγοστη τὶµωρία. Κι εµπρος στους κινδύνους που διαγράφονται, η συνδικαλιστικη ἔνωση των Βρετανων αστυνομικών, µε µια πανεθνικἠ εκστρατεία ζητεί τὴν επαναφορά της ποινής του θανάτου για τους δολοφόνους, σε µια εποχη που το ἔγκλη- μα ανθει. Οἱ 118.000 αστυνοµικοι της Αγγλίας και Ουαλίας, µετην ενἔργεια,τους, ἔθεσαν πάλι επι τάπητος το αμφιλεγόμενο θέμα του εγκλήματος και του κολασµου του. «Καλοῦμε όλους τους πολίτες, αναφἐρουν σε διακήρυξη τους, να συµµεριστουν την αποψη µας ὁτι σήµανε η ώρα για την επαναφορα της ἔσχατης των πινων προκειµένου για Φόνο. Και αν συµφωνουν, θα πρέπει να κινητοποιήσουν τους αντιπροσώπους τους στη Βουληρ. Αλλα «σκληρη» κυρία Θάτσερ δεν φαἰνεταιπρόθυµη ν ακολουθήσει σκληρες λύσεις στο θἐµα και παρέκαµψε την πρὠτη κρούση για µια γενικη συζήτηση στη βουλη. Η τε- λευταΐα συνεδρίαση τής Βουλης, που εἶχε αφιερωθε! στην αποκατάσταση του Βρεττανου δἠµιου στη θἒση του, ἔγινε τον Ιούλιο 1979 και µε ψήφους 362 ἔναντι 243 το Βρετανικο Κοινοβούλιο απέρριψετην επαναφορατηςποινης του θανά: του. «ἷζαι αμφιβάλω πολυ, εἶπε η Μάργκαρετ Θάτσερ, αν µια νξα συζήτηση θα ἔχει διαφορετικη ἔκβαση». Η εκστρατεία όμως των Βρετανων αστυνοµικων βρἠκε απήχηση στις στήλες της Φιλοκυβερνητικης «Νταίηλυ Μαϊ- ηλ», που τονίζει ότι «στους δρόµους µας ο κίνδυνος παρα Η Γ/ΜΝΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Η ΡΑΚΕή ΑΝΤΙΤΥΠΑ του περιο- δικου «Κλαμπ ἱντερνάσιο- ναλ» κατασχέθηκαν ὑστε- ρα απο µήνυση που υπέ- βαλε εναντίοντου η Ράκελ Οὐύξλτς, γιατι δηµοσἰευσε Φωτογραφίες της που την εμφανίζουν γυµνη απο τη µέεση και πάνω. 5 Οἱ δΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ: ΝΕΣ φωτογραφίες -- όπως υποστήριξε η διάσηµη ΠθΟ: ποιος -- δεν εμφανίζουν την ἴδια. αλλα κάποια σωσία της, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ὅπου εκδίκασε την υπόθεση. δὲ- χτηκε σαν αληθινο τον ισχυ- Βίσμο της Χολλυγουντιανης σταρ. καταδίκασετον εκδότη και διεταξε την κατάσχεση του περιοδικου, κατάσχεση. που όμως δεν ἔγινε δυνατη για τον απλούσιατο λόγο ὅτι όλα τα τεύχη εἶχαν Υἱνει ανάρπαστα! ΟΙΠΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΡΡΑ Κατα το πεντάµηνο Σε: πτεμβρίου 81 «Ιανουαρίου 85. εξήχθησαν απο τις κατεχόµε: νες, περιοχες 38.000. τόνοι εσπεριδοειδων. Η πληροφορία αὐτη ὅημο σιεύεται σίτο χὔευΊνες εκδό: αειό των Τουρκοκυπριακων εφημερίδων. μονεύει, η άμυνα της κοινωνίας πρεπει να ενισχυθει, ποιος λόγος λοιπον να διστάζει η Βουλη» Όσημερινος εγκληματίας οπλοφορε!, ενωπριναποτην κατάργηση της ποϊνης του θανάτου σπάνια ο κακοποιος ἔπιανε στο χξρι το «σιδερικο», αφου ήξερεπως, αν σκότωνε, ο θάνατος θα ήταν και η δικια του σίγουρη κατάληξη. Σήµερα οι ληστείες γίνονται απο οργανωμένες συμμορίες και το δάχτυλο δε διστάζει να πατήσει τη σκανδάλη στον παραµικρο κἰνδυνο. Ο υπουργος Εσωτερικων συνδξει την άνοδο της εΥγκλη: µατικότητας µε την ανεργιακη κρίση και τη χαλάρωσητης κοινωνικης πειθαρχίας στη Βρετανία. Στα αἴτια αυτα οἱ αστυνοµικοι προσθέτουν καιτη Φυλετικη ἔνταση. Σύμφωνα µετη Σκώτλαντ Γυάρντ, 631 328 σοβαρα εγκλήματα ἔγιναν πρσι στο Λονδίνο και η κατα 8 τα εκατο αὔξηση εἶναι ῃ δραματικότερη στα 150 χρόνια της ιστορίας του σώματος. Η ἴδια κατάσταση επικρατει σ όλες τις µεγάλες πόλεις, που Έχουν εξελιχτει σ εκτροφεία του εγκλήματος. Στο Λίβερ- πουλ, που συγκλονἰστηκε το καλοκαίρι απο τις Φύλετικες ταραχες, σημειώθηκαν 128.824 εγκλήματα και η αὐξηση εδω ξεπερασε το 15 τα εκατο. Απο την ἀλλη µερια, στην εξιχνίαση του εγκλήματος παρατηρείται µια ανησυχητικη κάμψη και ο κόσμος άρχισε πια να χάνει την εμπιστοσύνη του στην αστυνοµια. Ολοι ητου να προμηθευτουν κάποιο ὁπλο «για ώρα ανάγκης». Η αὐτοδικία ὅμως δεν αποτελει κοινώνικη λύση. Και η ανα- σφάλεια παραμονεύει σε κἁ θε σταυροδρὀµι. Το σκιάχτρο της αγχόνης προβάλλεται ετσι σαν αναχρονιστικη λύση στο πολυ σύγχρονο και πιεστικο πρὀβλημα. Σεμινάριο εδαφομηχανικης και θεμελιώσεων ποπ Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικων και Αρχιτεκτόὸ- νων Κύπρου σε συνεργασία µε το Τεχνικο Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει διήµε- ρο σεμινάριο εδαφοµηχαν!- κης και θεμελιώσεων στις 27 και 28 τρχοντος στο Ξενο: δοχείο «ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ». στη Λευκωσία. Η κήρυξη των εργασίων του σεμιναρίου θα γίνει απο τον Ὑπουργο Συγκοινωνιων και Έργων κ. Γεώργιο Χα: τζηκώστα. Σύμφωνα µε σνετικη ανα- κοίνωση σκοπος του σεµινα: ρἱου εἶναι η ενηµέρωση στις σύγχρονες τάσεις της εδαφο- µηχανικηι και η ανταλ)αγη αποφεων κατεμπειρών µεῖα ἒυ των Κυπρίων και Ελλάδι των Μηχανικών πάνω στις θεωρητικες βάσεις της εδα- Φομηχανικης, αλλα και στην άμεση: εφαρµογη στη λύση των γεωτεχνικων προβληµά- των στον Κυπριακο χώρο. Στο σεμινάριο θα µιλή: σουν εἰδικοι πάνω στο θεμα απο την Ελλάδα και την Κὺ- προ. επίσης θα παρευρεθει καὶ χαιρετίοει το σεμινάριοο νεος Πρόεδρος του Τεχνικου Επιμελητηρίου της Ελλάδας κ. Νικόλαος Δεσύλλας. Για δηλώσεις συµµετοχης και για περισσότερες πληρο- Φφορϊῖες ο Σύνδεσμος παρα- καλει ὁπωι επικοινώωνουν οι ενδιαφερόμενοι µε το Σύνδε- Ὁμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, οὗος Αν νης Κομνηνηι 12, Τηλ: 41291, Λευκώσία Πρώτες βοήθειες 51111 Πυροσβεστικη 402497 Αρχηγείο Αστυνομία 4035035 Αρχη Ηλεκτρισμου 79201 ΣΥΤΑ -- ΒΛΑΒΕΣ 197 Αεροδρόμιο 041-- 54389 Γραφεία Τουριστικών πλη- ροφοριων 44264 ΡΙΚ 222341 Ταχυδρομείο 403291 Φαρμακεία (διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα) 62118 ςΓελιοΓελιο) Ένας διάσημος ραδιοσχο- λιαστης επέστρεψε σπίτι Δωρίτερα απθ-πην ταμτικη του ώρα για να βρει ολό: γυμνη τη γυναΐκα του στο κρεβάτι αγκαλια µε το νεα: ρο Φίλο της. Μεµιας τὀτε η ἀἄπιστη ἔπεσε στην επίθεση και του εἶπε: - Πριν αποφασίσεις, αγα- πῃΏητε µου, οφείλω να σου υπενθυμίσω ὅτι τους τελευ- ταίους δώδεκα µήνες στα τηλεοπτικα σου χρονικα δι- αφεύσθηκες απο τα γεγονὸ- τα σ᾿ ἕνα ποσοστο 96 τα εκατο. Πρόσθεσε, Άοιπον, ἀλλο ἕνα τα εκατο για την αποψινη σου διάψευσπ... 4σπυν Ένας αγγλικανος γερο- Πάστορας παντρεύτηκε µια Φλογερη και νεαρη γυναί- κα. Την πρώὠτη νύχτα του γάμου, λοιπον και πριν πξ- σουν στη νυφικη παστάδα, η νύφη βρήκε τον πάστορα γονατιστο να προσεύχεται, «Κύριε, τον άκουσε να ψι- θυρίζει, δώσε µου την ορµη και τη δύναμη που χρειάζο- μαι απόψε!... ἕι εκεῖν 1: Μόνο τη δύναμη ζήτησε απο τον Ἠύριο. Την ἐμ- πνευση και την ορµη θα σου τη δώσει το μαύρο νταντελένιο νυχτικο µου! Σίγουρες πληροφορὶες ΄Μια προνοητικη μητῖρα εἶπε στην κόρη της: -.Κάῑι ἔμαθα, παιδι µου, Αρραβωνιάστηκες µε τον |ά- κωβο Μάλιστα, µαµα. Αρρα- βωνιάστηκα. :Σε παρακαλω... Πως σκὲ- φθηκες να παντρευτεις τον ἵόκωβο που δεν ξερεις τι άνθρωπος εἶναι: τ Πως δεν Σἔρω, ἔκαμε η κόρη της. Ξξρω και παραξξ- ρω, αφου δυο µήνες πριν διέλυσε τον αρραβώνα του µε την καλύτερη µου φίλη! Το μοντελλο Ο νεαρος γλύπτης περι. διαβάζει µε την αρραβωνι στικια του σ ἕνα πάρκο Ἐαφνικα σταµατα µπροστα σ᾽ ενα ἀγαλμα που τον εν. τοπωσιάζει, Παριστα ἕναν ὑπεροχο Απόλλωνα, γυµνο σαν τον Αδαμ και χωρις το Φύλλο συκης Ώ! φωνάζει ο κολλιτὲ ὧνης µε Παυμασμο, Πώς ὃᾳ επ υμούσα να γνώρκία αι. τον τον γὕπτη για να τοῦ σφιγχα τὸ χερι’ - Εγω. παρατήρησε ἄστονα η πεισµατικα η µνήστη τοις, μα πα μώ ισα να γνώρησα τὸ μοντελο τοις Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΝΟ ΝΗΜΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ἑλληνικη µουσικη και τραγούδια ΕΙΔΗΣΕΙΣ. Απο την ελληνικη µουσικη παραγωγή Εμεις και ο κόσμος μας Για τα µικρα παιδια Μουσικη Ντελιμπ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Θέατρο απὀ τὀ ρα- διόφωνο 06.00 ΞΕΚΙ: 06.30 06.40 07.30 07.40 08.90 09.30 09.45 10.00 10.05 11.00 Πα πραγούδια Ἐλληνικοι δίσκοι Ραδιοφωνικη εφηµε- ρίδα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η Κύπρος σήμερα Η Κυπριακή δηµοτι- κἠ µουσική µε το συγκρὀτηµα Κώστα Μελλίδη Απο τίς τελευατίες εκδόσεις δίσκων τής ξένης ελαφράς µου- σικής 11.20 12.00 13.30 19.40 14.15 14.30 15.00 Αθηναϊκό πεντά- Υραμµο στὸ µικρό- Φωνοτου ΡΙΚ. Ἑλληνική µουσικἠ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ρυθμοί καί αριθµοἰ. ΗΒ ΗΧΩ ΤΩΝ ΓΕ. ΓΟΝΟΤΩΝ Ελληνικές συνθὲσεις ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ἡ ὡρα τοὺ εθνο- Φρουρού Θρησκευτική ομιλία Παλιά ελληνικά τραγούδια Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΓΕ. ΓΟΝΟΤΩΝ Σάββατο βράδυ Στίχοι καί µουσικἡ Τό ταχυδρομείο τών αποδήμων ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ἐξνη μουσική καὶ τραγούδια της επο- χἠς µας. ΕΙΔΗΣΕΙΣ Μελωδίες, τραγούδια ΕΙΔΗΣΕΙΣ Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15.30 16.00 16.05 17.00 17.30 18.00 18.05 19.45 19.00 19.30 20.00 21.00 21.90 22.00 22.10 23.00 25.05 ρυθμοί, 24.00 09.00 Νέες παραλαβὲς δί- σκων σοβαρᾶς µου- σικἠς ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ελαφρά μουσική Εκπαιδευτικο Ραδιό- Φωνο Ελαφρά μουσική 11.00 Η ώρα τὴς όπερας ο ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Ο ΕΜΙΝ Η νέα Τουρκοκυπριακη εφη- μερίδα «Ντεμόκρασι» με χθε- σινο σχόλιο της ζητα απο τον Πρόεδρο του «Ανωτάτου Σονταγµατικοῦ Δικαστηρὶ. ον του Τουρκοµαχαλλα κ. Όυλφει Εμιν να παραιτήηθη, υύτερα ποὺ το ὄνομα της συ. «νγου. του. ανεµείχβη σε σµανοαλο εἴσαγωώγης αὐτὸ κινητών «Μερσεντεσν στα ον βκικα µε ψεύτικο ἔγγρα Μ]Ι 10:00 10.05 κλασσική 10.20 10.30 κλασσικἡ Νησιώτικοι χοροι και' αν) αρμακεῖα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ Γ, Ηλιάδης ὁ Λεωφ. Πουλί- οὐ - Καποτα 19 Τηλ. 31838 ΄ Αναστάσιος Κοντόπουλος - Διγενη Ακρίτα 39 3995 Τηλ. 76927 Φαρµμ. Παπαξλληνα Ευαγό- ρου 138 Τηλ. 50502 ΛΕΜΕΣΟΣ Αθηνούλα Π. Λεωνίδου - Ειρήνης 137Α (πλησίον Αρ: χηγείου Αστυνομίας) Τηλ. 70440 Λάκης Ιωαννίδης Γλά- δστώνος 119Α Τηλ 6643509 ΛΑΡΝΑΚΑ Φαρµ. «ὁκάλα» Λεωφ. Μα: καρίου Γ΄ αρ. 69Α Τηλ. 56469 ΠΑΦΟΣ Χρίστος Χριστοδούλου Χαρ. Μούσκου 23 Τηλ. 34200 ο ΕΠΕΤΕΙΟΛΦΗ 3 20 Μαρτίου 18523 - Η Β’. Εθνοσυνέλευση του Αστρους αρχίζει τις εργασϊ- ες της 1941 . Ο Μουσολίνι, . ο οποίος εἶχε παρακολουθή- σει ο ἴδιος την εαρινη ιτα- λικη επίθεση στο Αλβανικο μέτωπο, µετα τη µεγάλη αποτυχία της, καλει τον ὑφυπουργο της Αεροπορίας στρατηγο Πρικολο και του λέγει: «ςας κάλεσα εδω επειδη απεφάσισα να επι: στρψω αὗριο στη Ρώμη. Δεν προελάσαµεν οὗτε κα: τα ἕνα βήμα! Περιφρονώ βαθύτατα ὁλους τους στρα- τηγους μου ΑΝΔΡΕΑΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ο... ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΡΑΣΤΙΟΥ Ἡ κατασκευη του δρόµου Πραστιου Κελλακίου μέχρι τὴ σύνδεση Φοινικαριων: Παρεκκλησιας που ἧδη ἀρχι- σεθα αναληφθει απο το Τμµή- μα Φασων φξτος και σε περί πτωση που δεν αποπερατω: θουν οι εργασίες Φξτος θα ολοκληρωθουν µέσα στο 1983. Αυτη την υπόσχεση ἔδωσε χθες ο Ὑφυπουργος Έσωτε: ρικων κ. Στυλιανου στην χω: ρίτικη αρχη ἹΠραστιου. ο... «0 ΓΛΛΑΖΙΟΣ ΔΟΥΝΛΡΒΙΣ» -ΛΜα εἶναι σερ ! μου απαν]ῶ: ΄ ὃν Ἡ Τον ἔχετ: - κ. βόλω ει. ' προσπάδειυ την ταραχή µι.ο . Φώτη!» συλλογ.ζ. ο. τν ποράόξενη εἶναι Π ζιοη! ΝΑ. τή 9 ». ἔχω το ὁικαίωμα να κΌτᾶ: στρἐψω την ευτυχία της κὀ ρης µου, ὀπως η ὀικημουμη: τέρα, κατέστρεψε κάποτε ΤΠ ό/κη µου ΟΧ., χίλιες φορες ὀχη... - Ναι, τον γνωρίζω λίγο απαντω µε Φωνη που προ: σπαθω να δείξω ἠρεμῃ, Τον γνώρισα κάποτε σε µια ἐκ: όροµη στη Βιέννη ... θα σᾷς περ/µένω, λο/πον, κα Τί όυο το σπὀγευμα της κ.ά κης. Ο Φὠράντς και η Λένα κ» Τάζονται µε μάτια που Λάρ᾽ πουν απο ευτυχία Υοτερᾶ εκείνος µε χοιρετόει και Φεύ: γε. Η Λένα τον συνοδεύει μέ χρ/την πόρτα ενω εγω ιρἐχω στο δωμᾶτιο µου για νο κρύ’ Φω τα ὀόκρυασ που πλημμύ ρ/ζουν τα µότια µου. Π Λευκωσιάτισσα στο Μακάριο µε τον Κεραυνο Π Αραδιππιώτισσα στην έδρα της µε τον Ευαγόρα τ0 Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΚΥΡΙΛΡΧΗΣΕ Οἱ οµάδες του Β΄ Γυμνασίου Κύκκου κυριάρχησαν στα µαθητικα πρωταθλήματα καλαθόσφαιρας, ΠΑΝΩ η πρωταθλήτρια ομάδα θηλἕων µε την προπονήτρια της ὅ. Θέκλα Χριστοδούλου. Οἱ παίκτριες εἶναι Χριστοδούλου Γ., Καϊάφα Χρ., Ποντίκη Κ., Χαραλάμπουἑ Ε., Νεοφύτου ΜΙ., Σωφρονίου Α., Κυριακίδης Δ., Χριστοδούλος ΜΙ. και Τσιανη ΜΙ., και ΚΑΤΩ η πρωταθλήτρια ομάδα αρρένων µε τον προπονητη της κ. Ζήνωνα Χριστοδούλου. Οἱ παίκτες εἶναι: Κρητικος Α., Νικολαϊδης Γ., Κώστουλος ΜΙ., Θεοχαρίδης Π., Σωκράτους Α., Τσαδιώτης Δ., Μελετίου Κ., Νικολαΐδης Μ., Στυλιανἰ- δης Χρ., Κατσαρης Μ., και Σάββας Σ. Αρχη της 22ης ἀγωνιστικης του Παγκυπρίου πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας σήµερα, µε δυο αγώνες. Στο Μακάριο στάδιο, η Ομόνοια Φιλοξε- νει τον «γεΐτονα» της Κεραυνο και στην Αραδίπ- που η αλλη Ομόνοια, υποδέχεται τον Ευαγόρα. Βαθμµολογικα οἱ αγώνες ενδιαφἔξρουν τοὺς φιλο- ξενουµένους, Λογικα όμως, οἱ βαθµοι Φαίνεται να πηγαϊΐνουν στους γηπεδούχους! Αναλυτικα, οἱ σηµερινοι αγώνες, παρουσιά- ζουν την ακόλουθη εικόνα: ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ Γυρεύοντας σανίδα σω- τηρίας ο Κεραυνος, ρἰχνε- ται το απὀγευμα στη μάχη µε την Ομόνοια, ελπίζοντας πως δεν θα την βρει στις μεγάλες... Φουρτούνες της! Πολυ δύσκολο το σηµερινο παιχνίδι για την ομάδα του Στροβόλου. Εχει την άμεση ανάγκη των βαθµων και δί- χως ἆλλο θα παλαΐψει απε- γνωσμὲνα για την κατάκτη- ση τους. Το πὀσο δύσκολη υπόθεση οµως εἶναι, περιτ. τεύει να το πούμε. Αρκοὺ- µαστε μόνο στο όνομα του αντιπάλου: Ὀμόνοια, Φυσι- κα, στο ποδόσφαιρο ὅλα µπορουν να συµβουν και κάθε λογικο προγνωστικο να αντραπει. Η Ομόνοια σήμερα, παι- ζει χώρις τον Καϊάφα και Ίσως αυτο να της προκαλξ- σει µερικα επιθετικα προ- βλήματα. Χωρις ωστόσο αυτο να σηµαϊΐνει οτι δεν µπορει να συμπληρώσει το κενο του. Ἡ πρωταθλήτρια, ἔχει στη διάθεση της αρκε- τη ασφάλεια βαθµων, αλλα αυτο δεν θα την εμποδίσει να στοχεῦσει την νἰκη, . λογικο Φαβορι. ὍΔιάσηης κ. Τσαν ρου. ἓ. “αφου παῤδυθίάζετᾶι κά τὸ. ΟΜΟΝΟΙΑΑΡ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ Σαββατιάἀτικα ξεσηκώνε- ται ο Ευαγόρας Πάφου και πόει στην Αραθίππου για να αντιμετωπίσει την τοπικη Ομόνοια. Ελπίζοντας πως αυτο το ξεσήκωμα θα του βγει σε καλο και θα εἶναι η απαρχη της σωτηρίας του. Βέβαια εἶναι δύσκολη η υπὀ- θεση του. Και το σηµερινο παιχνίδι και η όλη προσπά- θεια του να µην διαβαθµι- στει, Εχει ξεμείΐνει στην βα- θµολογία ενω ταυτόχρονα µόνο δυο ομάδες ἔχουν μείνει κάπως κοντα του. Ο ΑΠΟΠ και ο Κεραυνος. Εἰ- Στιγμιότυπο απο τον αγώνατου α΄ γύρου µεταξυ Κεραυνου - Ομόνοιας, Πρωταγωνιστες απο τα δεξια: Τσίκκος, Ν. Χαραλάμπους, Αντρος, Καϊάφας και πιο πίσω ο Γ. Σαββίδης ναι δύσκολο λοιπον (χωρις να θξλουµε να τον καταδι- κάσουμε) να ξεπεράσει και τους δυο για να σωθει. Ει- ναι υποχρεωμένος όμως, να κτυπήσει στη ζωη τις αμυ- δρες ἔστω ελπίδες του. Ἡ Ομόνοια, παρουσιάζε- ται Φφξτος πολυ δυνατη και Ιδίως µέσα στην ἔδρα της δύσκολα χάνει βαθµους. Τα προγνωστιικα την φἐρνουν σήµερα Φαβορι. [αι παρα τα ανμυντικα της προβλή- µατα (δεν παϊζουν Μάμας - Χριστοφϊῖδης) Φαΐνεται να κερδίζει τους δυα βαθμους. ΄Διαιτητης ο. κ. Γ.Φιλιππή., Ώρα ενάρξεως των αγώ- νων 9.30 μ.μ. Το αγγλικο πρωτάθλημα κεντρῶνεί το σηµερινο πρὀ- ταθλήματος. Στὸ κἔντρο του ενδιαφἔροντος φιγουρά- ρει το παιγνίδι Τόττεναμ - Επελἐγή απο τη ΦΙΜΙΠΑ 0 κ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΛΙΖΗΣΤΕΦΛΝΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Αλλα νέα απο Το χώρο του μπάσκετ α ϱ διεθνης Κύπριος Δι- αιτητης του Μπάσκετ κ. Στ. Χατζηστεφάνου επελἔγνι απο τη ΦΙΜΠΑ για τους δι- εθνεις Αγώνες Μπάσκετ, που θα γίνουν στη Συρία απο τις 18 µέχρι τις 22 του επόµενου µηνος. Όπως εἰ- ναι γνωστο στους αγώνες, που φἔχουν προκριµατικο χαρακτήρα για το [Πανευ- ρωπαϊκο Πρωτάθλημα, μετέ- Χει και η Εβνικη Κύπρου. Σύµφωνα µε πληροφορίες της εφημερίδας µας η ΦΙΜΠΑ οπέλεξε ονοµαστ- κα τον κ. Χατζηστεφάνου, για τους αγώνες που προα- ναφεραμε, ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Στο µειαξυ οἱ προπονή- σεις της Ἐθνικης μπάσκετ οναµένεται να εντατικοποι- ηῄουν µέσα στις προσεχεις λΐγες μέρες ἐν ὀύει των ὃιε: θνών αναγκών. Οι προπονή: σεις ἄρχισαν υπό τήν επίβλε- ύη τοῦ Ομοωιονδιακοὺ προ: πονητη κ. Νικολαΐδη, ενώ πρόσοατασιήτεχνικη ηγεσία της Εθνικης µας προστέθηκε καίο κ. Τ. ἰακωβίδης ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ Ο ΚΟΖΑΚΗΣ 8 Άτυχος ο συμπατριώτης μας ἆσσος του μπάσκετ Κοζάκης, που αγωνίζεται στον Όλυμπιακο Πειραιως, Ὁ θαυμάσιος καλαβοσφαι- Ριστης τη στιγµη που Φαινό- ταν να κερδίζει µε το σπαθι του θὲέση στη βασικη πεντά- δα των Ερυθρολεύκων, τραυματίστηκε στο πόδι σε προπόνηση της οµάδας του στη προπὀνηση της περα: σµένης Τρίτης και η συµµε: τοχη του στο αποψινο παι: γνίῖδι Πανιωνίου: Όλυμπιακου, για το ΓΠανελ- λήνιο Πρωτάθλημα Μπά- σκετ, κρἰνεται σαν αμϕίβο- λη. ΤΑ ΖΕΥΓΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΛΑΣ Ἡ κλήρωση για την προ- ηµιτελικη φάση του Κυπξλ- λου Ελλάδας ἔβγαλε αντιμξ- τωπα τα πιο κἀτω ζεύγη: Καστορια - Π.Α.Ο ΠΑΚ - Πανιώνιος ΟΦΗ - Κόρινθος ΔΛάρισσα - Διαγόρας Οι πρὠτοι αγώνες θα γἱ- νουν στις 3ἱ Μαρτίου και οι επαναληπτικοι στις 28 Απριλίου. ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ ΒΟΛΛΕΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Στην προχθεσινη πρεμιξ: ρα του Παγκυπριου πρωτα: θλήµατος βὀλλεῦ γυναικων σηββιώθηκαν τα εξης απο: τελξσµατα: Ολυμπιάδα - ΑΕΔ ΑΠΟΕΛ: Μαραθώνας Ανιλλεας : Σαλαμίνα ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 0--3 3---0 0-- 8 ᾱ--θ Ζήνωνας - Αχαιων Ακτη ς-- ΑΛΚΗ ΚΑΙ ΑΡΗΣ ΔΕΙΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ Με τους πρωτοπόρους Άλκη και Αρη να αγωνί- ζονται στα γήπεδα τους, συνεχίζεται σήμερα το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας, Στο ΓΣζ η Αλκη Φιλοξενει τον Χαλκά- νορα και στο Τσίρεο ο Αρης τον Ἑρμη Αραδίππου. Αναλυτικα: ΑΛΚΗ ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Λογικα δεν θα πρπει να συναντήσει δυσκολίες το απόγευμα η Αλκη µε αντῖ- παλο τον Χαλκάνορα. Σαν ομάδα ὕπερτερει καταφα- νως του αντιπάλου της και το γεγονος οτι παϊΐζει στο γήπεδο της φξρνει µε το μὲ- ρος της όλα τα προγνωσιι- κα. Ἡ Δαλίτικη ομάδα οµως ἔχοντας ἆμεση ανάγκη βα- θµων αφου ακόμα δεν ἔχει ξεφύγει ορίστικα απὀ τον κίνδυνο, θα προσπαθήσει να της κάμει ζημια. Κι αν δεν προσῖξει Ίσως την πά- θει απο τον ανεβασμὲνο Χαλκάνορα. Διαιτητης ο κ. Β.Κων- σταντίνου. ΑΡΗΣ--ΕΡΜΗΣ Οὗτε ο Αρης πρπει να συναντήσει δυσκολἰες το απογεύμα στο Τσίρειο, αφου ο Ερµης δεν φαίνεται Ίκανος να πάρει βαθµους. Καλύτερος ο γηπεδούὐχος σαν ομάδα, θξλοντας να αποφύγει µελλοντικα βα- θµολογικα απροόπτα, θα κυνηγῆσει τη νίκη για να εσφαλίσει την ἀἆνοδο του στην Α΄ Κατηγορία. Φυσικα ο Ἑρμης θα προ- σπαθήσει για ἕνα θετικο αποτέλεσµα. Διαιτητης ο κ. Γ.Αντωνιά- Σαουθάμπτον, ἕνα παιγνίδι που το αποτἔλεσµα του θα επηρξασει σηµαντικα τη µελλοντικη πορεία των δυο ομάδων στήν κούρσα του τίτλου. Απὸ τὸ αποτἔλεσµα εἶναι αμφίβολο ἁν θά ευνοη- θούν οι άλλοι δυὀ πρωτοπὀ- ροι Σουάνση καὶ Μαν. Γιου- νάῖτεντ, πού δοκιμάζονται επίσης εκτὸς ἔδρας. Αναλυτικώτερα τα κυριώ- τερα σηµερινα παιγνίδια παρουσιάζουν την ακόλου- θη εικόνα. ΤΟΤΤΕΝΑΜ-- ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ Το παιγνίδι της ημἔρας θα γίνει χωρις ἆλλο στο «Χουαῖτ Χαρτ Λαιν» του Λονδίνου ανάµεσα στη Τόττεναμ και τη γηπεδούχο Σαουθάμπτον. Το παιγνίδι εἶναι ντέρμπυ µε μεγάλη βαθµολογικη σημασία γιατι και οι δυο αντίπαλοι εἶναι απο τα Φαβορι για τον ττ- λο. Η Τόττεναμ εἶναι αρκε- τα πίσω στη βαθμολογία αλλα µε αρκετα παιγνίδια στο χξρι ελπίζει ὅτι θα σκαρφαλώσει στη κορυφη. Ηδη ἔχασε ἕνα τίτλο (το Ληγκ-Καπ) και δεν Φαίνεται διατεθειμἔνη να κάμει πίσω στο πρωτάθλημα. Το παιγνίδι εἶναι ανοικτο δης. για κάθε αποτἔλεσµα και σ᾿ Μεγάλο ενδιαφἐρον συγ. .. Ύραμμα του Αγγλικου Πρω- αυτο αναμένεται να πρωτα. γωνίστήδουν από ος πεδούχων οι Κλέμεν Ἀνήλες, Αρτοιβποὰ, Χδν τλ και απο πλευρας ΦΙλοξε- νουμᾶνων τα αστέρια τους Κἠήγκαν, Μοραν, Τσάνον και Ουάτσον. ΓΟΥΛΒΗΣ--ΣΟΥΑΝΣΥ Έκτος ἕδρας η δεύτερη στη βαθμολογία Σουἀνσυ. Οι «κύὐκνου του Τόσακ συγκρούονται µε τη Γούλβς που βρίσκεται σε δύσκολη βαθµολογικη κατάσταση και οπωσδήποτε θα βρουν δυσκολίες στη προσπάθεια τους να συνεχίσουν τη τιο- ρεῖα του προς τον τίτλο. ΝΟΤΤΣ ΚΑΟΥΝΤΥ-- ΜΑΝ. ΠΟΥΝΑΊΤΤΕΝΤ Έκτο- ἔδοας δοκιμάζον- ται καὶ η Μαντ. Γιουνάῖ- τεντ. Όι «µπἔµπηδες» παί- ζουν µε της Νόττς ,Κάουνν -.. και το παιγνίδι προβλέπεται Πάντως η Μάντσιεστερ το τελευταίο καιρο βρίσκεται σε καλη κατάσταση και τα καταφέρνει ἄρκετα καλα και εκτος ἔδρας, ΠΙΣΟΥΊΤΤΣ--Α. ΒΙΛΛΑ Η Ἱπσουῖτς παϊζει στην ἕδρα της µε τη περσινη πρωταθλήτρια Α. Βίλλα, Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε σχετικα καλύτερη αγωνιστι- κη κατάσταση απο τους φι- λοξενούμενους και στο γἡ- πεδο τους εἶναι το λογικο Φαβορι. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-- ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ Η Λίβερπουλ µε ἕνα τίτ. λο ήδη στο χξρι (το Ληγκ Καπ), αλλα εκτος του Κυ- π “δυνατο: -Και ᾽αμϕίρροποί- ΤΟΤΤΕΝΛΜ-ΣΛΟΥΘΛΝΠΤΟΝ ΣΤΟ ΠΑΙΓΝΙΛΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ πέλλου Πρωταθλητριων Ευρώπης (αποκλείστηκε απο τῃ. ΤΣιΣ.Α)) Φιλοξενει τη Σάντερλαντ και Φιλοδο- ει πως ὅεν θα κλωτσηήει κι αυτη τη φορα βαθμο µέσα στην ἔδρα της. Πάντως οι κόκκινοι ἔχουν µε το μέρος τους ὁτι χρειάζεται (ανωτε- ρότητα, ἔδρα) για να περά- σοὺν ἕνα ἠσυχο απόγευμα. ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το σηµµερινο πρόγραµµα συμπληρώνεται µε τα ακό- λουθα παιγνίδια: ΚΟΡΒΕΝΤΡΥ.---.ΑΡΣΕΝΑΛ ΛΗΝΤΕΣ--ΝΟΤΤ. ΦΟΡΕΣΤ ΜΑΝ. ΣΙΤΥ--ΕΒΕΡΤΟΝ ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΟΡΩ--Γ. ΧΑΜ ΣΤΟΟΥΚΣ.- ΜΠΡΑΊΙΤΟΝ Γ.Μ. ΑΑΛΠΙΟΝ.- ΜΠΡΑΊΙΤΟΝ .πῇ κ νά μον ο Ἄδες δν γρήγορο ξεκαθάρισμα λογαριασµων ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ συγ- κρούονται απόψε στο Γ.Σ.Π. για το μεγάλο ντερ: µπυ του α᾿ γύρου του πρω- ταθλήµατος Μπάσκετ Ανω- τάτης κατηγορίας. Το απο- Ψψινο πρὀγραμµα εκτος απο το µεγάλο ντερµπυ περι- λαμβάνει και ἄλλα δυο ενδιαφέροντα παιγνίδια. Στη Λεµεσο ο Απόλλωνας ὑποδέχεται το Κεραυνο και το Καϊμακλι ο Αχιλλέας την ΕΝΑΔ. ΑΠΟΕΛ--ΑΕΛ Κοσµοσυρροη αναμένεται απόψε στο Γ.Σ.Π. Το μεγά- λο ντερµπυ του α΄ γύρου ανάµεσα στο ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΔ αναμένται να τραβήξει σαν μαγνήτης τους φιλάθλους, που θα ἔχουν την ευκαιρία να απο: λαῦὺσουν ωραίο μπάσκετ. Οἱ δυο αντίπαλοι εἶναι οἱ δυο βασικοι διεκδικητες του ς τίτλου και αναμφισβήτητα τα ισχυρότερα σήµερα συγ- κροτήµατα στο χώρο της Κυπριακης Καλαθόσφαιρας. Ετσι το αποψινο παιγνίδι θα αποτελέσει ἕνα πρώτο... ξε- καθάρισμα λογαριασµμων για τους δυο μεγάλους και η νίκη αναμνεται να παι- χτει πὀντο µε πὀντο. Η ΑΕΔ µε επικεόΦαλης τους ἁσσοους της Θυρώτο και Παλάλα. ὅπως έδειξε στη πρώτη φάση του Πρω- ταθλήµατος, διαθέτει πληρξ- στερηῃ ομάδα ὅμως και το ΑΠΟΕΛ, ενισχυμένο τώρα και µε τον Πρασκἔλλη, µπροστα στο δικο του κοιφ νο, ΦΙλοδοξει πως θα πάρει τη νίκη και θα αυξήσει τις «μετοχες» του στην υπόθε- ση τίτλος. ΑΠΟΛΛΩΝ--ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στο γἠπεδο του ο Απόλ- λωνας παϊζει µε το δυνατο Κεραυνο. : Οι γηπεδούχοι χωρις νίκη στα δυο πρὠτα παιγνίδια ελπίζουν πως θα πάρουν τη νίκη και θα βελ- τιώσουν τη βαθµολογικη τους κατάσταση. ΑΧΙΛΛΕΑΣ--ΕΝΑΔ Δύυνατη αναμέτρηση αναμξνεται και στο Καῖμα- κλι, Αντίπαλοι ο Αχιλλέας και η ΕΝΑΔ, δυο οµάδες µε µεγάλες δυνατότητες που σκοπεύουν Ψηλα στο βαθµολογικο πίνακα. Σε κά- πως καλύτερη κατάσταση η ΕΝΑΔ. ΄ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Για... μηχανη Ἡ Λίβερπουλ εἶναι αναµ- φισβήτητα η καλύτερη ομά- δα της -ελευταίας 1Ιθετίας στην Αγγλία. Δέκα τῖτλοι σε λιγότερο απο δᾶκα χρό- νια. Κξρδισε το πρωτάθλη- μα Αγγλίας το 1976, 1977, 1979, 1980. Κέρδισε το κὺ- πελλο πρωταθλητριων Ευ- ρώπης το 1977, 1978 και 1981. Το Κύπελλο Ουξφα το 1976. Επίσης το Δἠγκ Καπ το 1981 και το 1985, νικώντας την Τόττεναμ µε 3--Ί το περασμένο Σάββα- το. Διεκδικει επίσης µε αξιώ- σεις το πρωτάθλημα Αγγλί- ας µετα απο ἕνα άσχημο ξεκίνημα. Όλη η προσοχη της θα στραφει τώρα στο πρωτάθλημα. Δεν ἔχει ἆλ- λες υποχρεώσεις ιδιαίτερα μετα τον αποκλεισµο της απο την ΤΣΚΑ Βουλγαρίας την περασμένη Τετάρτη, απο το Κύπελλο Πρωτα- θλητριων Ευρώπης µε συ: νολικο σκορ 2--Ι. Η τωρι- νη της θὲσ | εἶναι ἕκτη στο βαθµολογικο πίνακα εἶναι πλασματικη. Διότι ἔχει λιγό: τερα παιγνίδια απο τη Σα- ουθάμπτον και τη Σουάνση. Έτσι η διαφορα µπορει εὖ- κολα να καλυφθει, αν σκε: Φτει κανεις ότι µε το βα- θµολογικο σύστημα που ισχύει στην Αγγλία (τρεις βαθμοι για τη νίκη και ενα για την ισοπαλία). Προπονητης της απο το 1974 εἶναι ο Μπομπ Παίησ- λυ. Αυτος την οδήγησε στην κατάκτηση των τίτλων που αναφξραμε πιο πάνω. Εἶναι ανηλεης µε τους παί- κτες και καθὀλου ουναι- σθηµατικος. Επιδιώκει πάν- τα το τἔλειο και δεν διστά- ζει νἁ πωλήσει ἕνα παἰκτη ἡ να τον βάλει στον πάγκο όταν δεν προσφξρει αυτα που θξλει. Έτσι πούλησε τον τερματοφύλακα Κλξὲ- μενς στην Τόττεναµ και τον αντικατέστησε µε τον Ρο- δεσιανο Μπρους Γκρόπε- λαρ. Επίσης πούλησε για 150.000 λίρες τον ῬΡαιη Κξννεντυ στη Σουάνση και τον αντικατέστησε µε τον ἵρλανδο Ρόνυ Γουήλαν. Δεν δἰστασε να καθἠσει στον παγκο των αναπλη- ρωμµατικὠν τους Αγγλους διεθνεις Τόμσον και Τζὀν- σον. Τους αντικατᾶστησε µε τους Λώρενσον που αγὀ- ρασε απο τη Μπράῖτον και τον 2Ιετη Ρας, χωρις να επηρεασθει η απὀδοση της ομάδας. Ποιο ὁμως εἶναι το µυ: στικο της επιτυχίας της Λἱ- βερπουλ πρὠτα εἶναι η άριστη Φυσικη κατάσταση των παικτων της, που αρχί- ζουν και τελειώνουν µε τον ἴδιο ρυθµο. Πιέζουν τους αντιπάλους ακόµη και µέσα στη δικη τους περιοχη και δεν τους αφήνουν να πά: ρουν ανάσα. Δεύτερο η πολυ καλη οργάνωση της ομάδας. Κάθε παΐκτης ξξρει απο πριν που θα δώσει τη μπάλα και κάθε τους κίνη- ση εἶναι προγραμματισμένη απο πριν. Τρίτο επιτίθενται όλοι µαζι και αμύνονται όλοι µαζι. Δεν υπάρχουν θὲ- σεις στην ομάδα. Πολλα γκολ σημειώνονται απο τους αμυντικούς καὶ πολλὲς Φορες κάποιος επιθετικο..ς κόβει αντίπαλες επιθέσεις. Ο τρὀπος του παιγνιδιου της Λίβερπουλ εἶναι δοκι- µασμένος κατα τα χρόνια που πἔρασαν µε µεγάλη επιτυχία. Παραμὲνει ο ἴδιος μέχρι σήµερα. Οι παίκτες αλλάζουν αλλα η Φφόρμου- λα ὄχι. Τέλος, µε την κατά- κτηση του [Λἠγκ-καπ εξα- σφάλισε τη συµµετοχη της στο Κύπελλο Όυέφα το 1983. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ Γ΄ Κατηγορία 0 ΑΣΙΛ παΐζει µε την Αναγέννηση Με ἕνα µόνο αγώνα, συ: νεχίζεται σήµερα το Παγκύ- πριο πρωτάθλημα Γ΄ Κατη- γορίας. Η Αναγἔννηση Δε: ρῦνειας πάει στη λεμεσο οπου θα αντιμετωπίσει τον ΑΣΙΛ. Αλλη µια δοκιμασία για το συγκρότηµα του Στογιάνωφ που μὲσα σε 3 αγνωνιστικες βρέθηκε απο την πρὠτη στην τρίτη θὲση. σήµερα στο Γ.Σ.Ο., µε αν- τίπαλο τον δυνατο ΑΣΙΑ δεν την ικανοποιει αλλο αποτέλεσµα εκτος απο τη νίκη. Σε αντίθετη περίτ... ση θα σκρωιτ αιῴσει τις, πίδες της για άνοδο 1. στην Β΄ κατην ορια. Διαιτητης του αγώνα ο κ. Πενηνταέξ. Πάει... στα σίγουρα Εγινε ὅμως το μοιραίο. Το τραϊἱνο του συγκρούῦ στηκε µε κάποιο αλλο και το αποτέλεσµα ήταν να φτά: σει ο άτυχος Γκούντερ στο Βερολίνο µετα απο ἃ µέρες Ο Γκούῦντερ Βόὀενχιλντ τερματοφύλακας της Φρίμ: πουργκ (β΄ κατηγορίας Γερμανίας) όταν εἰδε προ οφατα σίην τηλεόραση Την πτώση του Μπόϊνκ στην Ουάσιγκτων. αρνήθηκε να ταξιδέψει αεροπορικως µε την ομάδα του, που θα ἔπαιξε στο Βερολίνο Προτίµησε λοιπον να πε: ράσει δώδεκα ὠὧρες µέσα στην κουκέττα του τραίνου, παρα 60 Άεπτα µέεσα στο αεροπλάνο. Μιλανέζικη φαγωμάρα Το να χάσει η Μίλαν απο την Ίντερ ἡ αντίστροφα, θεωρείται για τους οπαδους των δυο αὐτων μεγάλων Μιλανέζικων σωματείων σαν «Θανάσιμο αμάρτημα». Ιδιαίτερα τα τελευταία δυο χρόνια µε τον υποβι- βασµο της Μίλαν στην Β΄ κατηγορία, για τη γνώστη δωροδοκία, οἱ σχὲσεις τών συλλόγων οξύνθηκαν. Έτσι όταν ο νέος πρὀε: δρος της Μίλαν Φαρίνα, ανακοΐνωσε το πρόγραµµα στο οποίο θα στηριχῆει η ομάδα για να σωθει φέτος Τάκαναν «πλακάκια» Στο Σουδαν ο) ἕνα αγώ- να του πρωταθλήματος συ: νέβει το παρακάτω απροσ: δόκητο γεγονος: ο σἔντερ Φορ της γηπεδούχου ομά- δας εἶχε σημειώσει τρἰα γκολ και το σκορ ἦταν ἃ-- 0. Σε κάποια φάση ο παϊ- κτης δἔχθηκε ἕνα γερο κτῦ- πηµα απο το δεξιο µπακ της Φιλοξενούμενης ομάδας Πιάνουν τόπο τα λεφτα Η οµάδα της Ρόδερχαμ ἔδωσε το... µικροποσο των 100 χιλιάδων Άιρων στη Μάντσεστερ Σίτυ, προκειμἒ: νου..µα «αποκτήσει {ον,2 Ἐλαῖεδακάμα-4ἆ λεφτα της ᾗ Τζέρρυ Γκάου. Μέχρι εδω πὰμε καλα. , Στον πρὠτο όμως αγώνα που τον χρησιμοποίησε ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΡΝΛΚΑ ΤΖΟΥΝΤΟ - ΚΛΡΑΙΕ Επιδείξες στο τζούντο, στο Καράτε και στην αυτοά- μυνα θα κάνουν οἱ αθλητὲς {ου«Λάρνακα Τζοῦντο Καρά: τε Κλάμπ» Συγκεκριµένα οἱ µεγάλες αυτες επιδείξεις θα γἱνουν ὅτις 29 Μαρτίου 1982 στο Κινηµατοθέατρο Αραδίππου στις 8 µ.µ.. Στις επιδείξεις αυτες θα πάρουν μέρος οἱ τρεις εκπα!δευτες του Κλαμπ κ.κ. Κρις Γεωργίου, Μιχάλης Σκουρουμούνης (απο 1] Νταν στο Τζούντο) και Αντρος Χαραλάμπους (1 Νταν Καράτε) και οἱ πιο καλοι ἄθλητες του Τζούντο καιτου Καράτε του Κλάμπ «την αντίπαλη ομάδα. κάνοντας... ὦτο στοπ! Στη Βέση του Φυσικα, εἷ- χε παΐξει ο αναπληρωµατ!’ κος τερματοφύλακας, ο οποίος ἔφαγε 5 Υκολ απο Αυτα παθαίνει ὀποιος πά- ει... στα σὶγουρα! απο τον ὑποβιβασμο και ἔβαλε στο μάτι µε την ἵντερ το περιθώριο της ἧττας, ἔγινε σάλος. «Απ᾿ αυτους δεν πρέπει να χἀάσουμεῖ) δήλωσε ο νὲ- ος τεχνικος της Μίλαν Γκαλμπιάτι, «Όλα τα μάτς κι αν χά- σουµε την Ίντερ πρέπει να την κερδίζουν» Και Φφὺσικα η Ίντερ απάντησε αμέσως µε τον τζενεραλ-μάνατζερ Μπελτράμι. «Θα σας νικἠ- σουµε και θα υποβιβασθή- τε» θυμίζουν πραγματικα παιδικες αντιδράσεις. και βγήκε απο το µατς, ενω αποβλήθηκµε και ο παίκτης που τον κτύπησε. Το ἴδιο βράδυ ὅμως, οι δυο παίκτες θεάθηκαν µαζι να διασκεδάζουν! Τότε αποκαλύφθηκε πως ο τραυµατισµος και η απο- βολη ήταν κόλπο προσχε- διασμᾶνο ὥστε να λείψουν και οι δυο εκτος αγώνων για λίγο καιρο! εναντίον της Μίλμουρ -ο Γκάου αποβλήθηκε στο... τρίτο λεπτο του αγώνα! Ἡ ηγεσία της Ρόδερχαμ και κάνει φιλότιµες προσπά- θειες για να τον ...πάσάρει σε ἄλλη ομάδα Τις ἴδιες επιδείξεις θα κά. μουν οι πιο πάνω εκπα!δευ- τες και ἄθλητες του «Λάρ:- νακα Τζούντο/Καράτε του Κλάμπ» και στο Είτι και πά- λιν σε Κινηματοθέατρο στις 2 Απριλίου 1982 στις ὃ μ.μ. Τόσο οι επιδείξεις της Αρα- δίππου όσο εκείνες στο Είτι πιστεύεται ότι θα ἔχουν επι- τυχία γιατι σ᾿ αυτες παίρ- νουν μέρος ἀριστοι εκπαι- δευτες και πολυ καλοι αθλητες. Το Λάρνακα Τζούντο/- Καράτε Κλαμπ εἶναι μέλος της Παγκύπριας Όμοσπον- δίας Τζούντο/Καράτε/Τά- εκβοντο 0 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΙ Αρχίζουν σήµερα και λη χουν αὐριο οι Παγκύπριοι Χιονοδρομικοι Αγώνες, που διοργανώνει ο Όμιλος Χιο: νοδροµιων Κύπρου. Οι αγώνες συγκεντρώνουν µε: γάᾶλο ενδιαφξρον και, σὺμ- Φωνα µε δήλωση παράχον: τα του Ομίλου στην εφηµε: ρίδα µας, ο αριθµος ἵων αυμμετοχων στους Φετει νους αγώνες θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Στο σηµερινο πρὀγραµμα (οι αγώνες αρχίζουν στις 3.00 μ.μ.) θα γῖνει η Υιγαν- τιαΐία κατάβαση ανδρων και γυναικων, ενω για αὗριο εἶἰ- ναι προγραμματισμένη η τεχνικη κατάβαση -- Το αυριανο πρόγραµµα θα αρ- χίσει στις 9.30 το πρωι. Οι αγώνες θα γίνουν στη πίστα Χιονοδροµιων στο Τρόοδος Τους αγωνες αναμένεται να παρακολουθήσουν χιλιά- δες φίλοι του αθλήματος και αν κρίνουµε απο τη προσέλευση Φιλάθλων στις προπονἠσεις, ιδίως τα Σαβ- βατοκυρίακα, τότε αωεπιφὺ- λαχτα καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το ενδια- ὀέρον για το σκι αυξάνει κατακόρυφα στο τόπο µας. ΛΑ: ΚΗ - ΛΕΡΟΓΡΑΛΜΜΕΣ ΠΑ Τ0 ΕΡΛΣΙΤΕΧΝΙΚΩ Στους σηµερινους αγώνες του Ἑρασιτεχνικου πρωτα: ϐθληήµατος Α΄ κατηγορίας Λευκωσίας, δεσπόσει η συγκρουση µεταξυ τπυὺ αἲ µης τράπεζας και των Κὺ πριακων αερογραµµων. Στους άλλους αγώνες Β Οἱ τυπογράφοι που προπορεύονται στη βαθμο λογία, αντιμετωπίζουν τον ανεβασμένο Συνεργατισμο ὢ ἩΗ δεύτερη στη βαθμο λογίσ οµάδα της ΑΕΚ παὶ- ζει µε το Κτηματολόγιο και παρουσιάζεται το Φαβορι 5 Οἱ Αρχιτεχτονες αναμἒ- νεται οτι θα συναντήσουν ιδιαίτερες δυσκολίες µε αν: Μἠπαλο το δυνατο Χίλτον. 5 Ο: ὃασικες βιομηχανἰες μα. περάσουν ἠσυχο απὀ- γεύμα αφου αγωνίζονται µε την. ουραγο και ανίσχυρη ΑΥΜΑ 5 Τέλος η Στατιστικη αν- πιµετωπίζει τον Αναδασµο, σ. ἕνα παιχνίδι που κάθε αποτἔλεσµα εἶναι πιθανο. ΟΙ ΕΥΡΩΠΑ.ΙΚΕΣ αυτοκινητοβιομηχανἰες κάνουν µε γἆᾶλες προσπάθειες σε όλους τους τοµεις για την αὔξηση των πωλήσεων τους, κυρίως µετα την Ιαπωνική εισβο- λη. Ένα θὲμα που απασχολει ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρο τους επικεφαλης τών εταιρειων εἶναι οι ονοµασί- ες τών νξων μοντέλων. ΒΑΣΙΚΑ οι συζητήσεις και οι διαφωνίες περιστρξ- Φονται γύρω απο το πρὀ- βληµα ὄνομα ἡ αρίθμηση. Διάφοροι ερευνητες, µεταξυ τών οποίων και ψυχολόγοι, συσκἔπτονται σχετικα, δη- λαδη αν ἕνα νὲο μοντέλο µπορει να γίνει εµπορικότε- ρο, ἔχοντας ἕνα καινούργιο αριθμο ἡ ἑνα καινούργιο ὀνομα. Η άποψη τους τάσ- σεται περισσότερο µε το μἒ- ρος ενος ονόματος και μά- λιστα ὁσο το δυνατον πιο εντυπωσιακου. Όπως κάθε άνθρωπος θέλει να ἔχει µια ξεχωριστη προσωπικότητα, ετσι και το αυτοκίνητο πρξ- πει να αποτελει κάτι το ξε- χωριστο, Ιδιότητα που του δἱνε, ἕνα καινούργιο εντυ- πωσιακο ὀνομα και ιδιαΐτε- ρα όταν συνδυάζεται µε κά- ποιο γεγονος, επξτειο ἡ τις ενασχολήσεις των ανθρώ- πων. Όταν μετά τὸν πόλεμο η ΝΝ ονόμασε τὸ πρὠτο της μοντἕλο «Τύπος 1» δεν µπὀ- ρεσε εὐκολα να ωριμάσει στον αγοραστη η ιδξα, το αυτοκίνητο του να ἔχει αυ- το το ὀνομα. Αργότερα η ονομασία «σοκαθάριο εἶναι γνωστο ὁτι προκάλεσε αναστότωση. Η Πόρσε, που ἆλλωστε προορίζεται για περιωρισμέ- νο αγοραστικο κοινο διατή- ρησε την αρίθμηση -- 911 µε 964 -- ωστόσο η Ιδὲα της «Καρρέρα», ονομασίας µε λατινογενη προξλευση που θυμίζει αγώνες, αὔξησε ὢ δήμολκότητᾶ» Και 'την εµπορικότητᾳ. Την ἴδια επι- τυχία εἶχε και η Οπελ ποῦυ.' το 1936 επ᾽ ευκαιρία των Ολυμµπισκων Αγώνων ἔβγαλε το «Ολύμπια που ἔπιασε πολυ. Ακολούθησαν ονόματα απρ τον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων ὅπως Καντετ (εὐελπις), Αντμµιραλ (ναύαρχος), Κζαπιτεν (λοχα- γος) και Κομμοντόρε (σµή: ναρχος), πούλησαν επίσης πολυ καλα. Η ΒΜΜΗ ακολουθει ἕνα σὺ- στηµα µε «ριθμους, τις γνωστες σειρες 3, 6, 6 και 7. Σε δήλωπη του μάλιστα ο υπεύθ δημοσίων σχξ- σεων -μάρκετινγκ Καρλ πο Κίμμερ εἶπε ὅτι το σύστημα δεν πρὀκειται να αλλάξει. Όποιος αγοράζει ΒΜΗ πι- στεὺει στη μάρκα ΒΜΗ και όχι στον τύπο, Ανάλογη γραµµη ακο- λουθει και η Μερσεντες µε τη διαφορα ὁτι προστίθεν- ται και ορισμένα χαρακτη- ριστικα γράµµατα µετα τον αριθμο. Τελευταία δίδονται και ορισμένες ονομµασίἰες όπως «Μέλας ἂρυμοο που όμως εκτος Γερμανίας δεν ἔχουν κανὲνα νόημα και Υι᾿ αυτο δεν εξάγονται ἡ αλλά- ζουν ὀνομα όπως µε το ΝΝ Γκόλφ, ἕνας τῦπος του οποίου εἶναι γνωστος σαν «Ῥάμπιτ» (λαγος). Υπάρχουν περιπτώσεις παράλληλα που οἱ ονομασίὶ- ες δημιουργουν και νοµικα προβλήματα. Ετσι ο διάδο- χος του «Τάουνουο» το Φόρντ «Σιερρα» ἔγινε αιτία να ἔρθουν σε ρἰξη ο Τιμ Ντούττον, διευθυντης µιας µικρης αυτοκινητοβιοµηχα: νίας και η Φὸρντι Οο Ντούὐττον ισχυριζόταν ὁτι εἶχε δώσει το ὄνομα «ξιξρ- ρα» σε δικο του μοντέλο ἕνα χρὀνο πριν. Ευτυχώς τελικα όλα κατέληξαν σε µια αρµονικη συνεργασία. Πολλες αυτοκινητοβιομη: χανίες προσπαθουν να εν- τυπωσιάσουν µε διάφορες ονομασίες, ὠραϊῖες στο άκουσμα, εντυπωσιακες ἡ αντίθετα µε κάποιο νόημα. Ετσι ἔχουμε το «Φαϊρμπαίρ- ντ» της Πόντιακ, που αντι- στοιχει σε ἕνα πουλι, σύμ- βολο δύναμης για τουό {ν- διάνους και απο την ἄλλη πλευρά {ό «Ἀλλέγκρον της Μπρίτις Δεῦλαντ, που εν- τυπωσιάζει το µουσικο κὀ- οµο. Αλλες βιομηχανίες δί- νουν. ἕνα χαρακτηριστικο γράμμα στις ονομασίες των νξων μοντέλων ὁπως η Τάλμποτ µε το τελικο Α στα Σολάρα, Ταγκόρα, Μουρξνα και τελευταία στο Σάμπαν. Τελικα ὁὅμως υπάρχουν και θα υπάρχουν εταιρείες που ὅπως η ΒΜΗ ἠ η Πεζω θα μείνουν πιστες σε µια αρίθµηση γιατι πι- στεύουν πως και η πίστη στη παράδοση δηµίουργει καλες εµπορικες σχἒσεις. Ενα Τούρμπο στους αγώνες εἶναι µια σηµαντικη τεχνο- λογικη πρόοδος. Πρόκειται για το Ρενω 6 της γαλλικης Φίρμας που ἔχει ακόµα πολλα περιθώρια επιτυχίας ΤΟ Φίνο Τούρμπο Φέτος, η εταιρεία ΦΙΝΑ θα πάρει μἔρος στους αγώ- νες ράλλυ µε το Φίνα 5 τούρμπο µε ΟδηΥο τον «Λεωνίδα». Το αυτοκίνητο αυτο µε κυβισµο 1400 κυβι- κα βγάζει ισχυ ῥ00 ἵππων στις 7.000 στρ.) λεπτο χάρη στη βοήθεια του τούρμπο. Πρόκειται για την πιο εξελιγμἔνη µορφη κινητήρια αυτοκινήτου, που χαράζει ἕνα καινούργιο μᾶλλον στον τετράτροχο κινητήρα, αφου το Τούρμπο µε την πρὀσθετη πἰεση που δίνει στους κυλίνδρους επιτρέπει την αὐξηση της ιπποδύνα- µης απο 50--10034. Ὡς γνωστο, το τούρμπο λει- τουργει µε τα αξρια απο την εξάτμιση, και στη δικη µας περίπτωση, το Φίνα 5 τούρμπο πυρακτώνεται µε- τα απο 3 χλμ. διαδροµης. Περιστρέφεται δε µε 18.000 στροφες το Ἀεπτο. Η εξα- σφἀλιση της λίπανσης του γίνεται µε πίεση του λαδιου της µηχανης. Ειναι αυτονόητο, ὁτι το λιπαντικο καταπονεΐται τὀ- σο το τούρμπο. ὁὅσο και στη µηχανη. µε τις υψηλες πιε- σεις 'που δημιουργούνται απο τις εκρήξεις του µίγµα- τος. Προφανες εἶναι λοιπον. ότι η λίπανση δεν µπορε!ι να γίνεται µε ἕνα κοινο λι- παντικο, και αυτος εἶναι ο λόγος για τον οποίο ο κι- νητήρας του Φίνα 5 τοῦρ- µπο θα λιπανθει σε ὀλους τους αγώνες ράλλυ µε το νξο, ηµίσυνθετικης βάσεως λιπαντικο το Εκοφίνα. Το Εκοφίνα πρὀκειται να παρουσιασθει στην ελληνι- κη αγορα τον µήνα Μαϊο. Το Άλιπαντικο αυτο, το οποίο και θα εισάγεται συ- σκευασμἑένο, αποτελει ὁὅτι πιο τἔλειο ἔχει να επιδείξει η πετρελαῖκη τεχνολογία στον τομῖα αυτο. Τα γενικα χαρακτηριστι- κα του Ἐκοφίνα εἶναι τα εξης: - Ἱκανοποιει τις τελευταίες προδιαγραφες της ΑΡΙ και ΣΦ. ». Παρουσιάζει ισχυρότατη δράση εναντίον της Φθορας του κινητήρα γιατι περιξχει νξου τύπου αντιτριβικα πρὀ- σθετα, τα οποία επικαλύ- πτουν τα τοιχώματα των κυλίνδρων. Η µπλανη τότε περιστρέφεται πιο ελεύθερα. Εξατμίζεται ελάχιστα. ακόμη και στις εῴηλόοτερςς βερµοκρασιες., : Αόγω των αντ τοῤίκεν ιδιοτήτων, του. εξασθαλ (ζει οικονομια στα καζσίµα 3... «Γράμματα και αριθµο! στα νέα µ ν Συγχρο Απο τους 29 ὀδηγους, στους οποίους εἶχαν επι: βληθει κυρώσεις, στις 28 ἱανουαρίου, απο την Έκτε- λεστικη Επιτροπη της Διε- θνους Ομοσπονδίας Αυτο: κινητοσπορ, οι 27 ἔκαναν προσφυγη. Απεϊχαν, Υια άγνωστους λόγους, ο Ίτα- λος Ελιο ντε Αντελις και ο Κολομβιανος Ρομπξρτο Γκουερρξρο. ᾿ Οι πρόσφυγες ὅμως δυο ο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ οσο- ΓΡΑΜΙΙΛΤΑ ΚΛΙ ΛΡΙΘΜΟΙ σΤΛ.., ΝΕ ΜΟΝΤΕΝΑ Οι αποφάσεις του δικα- στηρἰου της Διεθνους Όμο- σπονδἰας Αυτοκινήτου φαῖ- νεται ότι ἔχουν πολλες αν- τιφάσεις. Μετα απο ακροά- σεις που κράτησαν πολες ὧρες και µετα απο συσκε- ψεις που κράτησαν επίσης πολλες ὧὦρες τα ἔξη μἔλη που αποτελούσαν την επι- τροπη θξλησαν να ἔχουν . συγχρὀνως και, Ἡλλ. αππτα.. αφάγωτη και Το σκύλο χορ: οαάλλων- οδηγωνν κου Κάρλαα--- -τάτον, χωρις να. Ρώῦντμαν και του Τσἰκο Σέρρα, δεν ἔγιναν σποδε- κτες απο το Θιεθνες Δικα- στἠριο γιατι δεν ἦσαν ἔγ- κυρες, Φαίνεται απο δω ὅτι η Λέσχη Αυτοκινήτων της Αργεντινης και η Όμο- σπονδία της Βραζιλίας δεν ενἠργησαν σύμφωνα µε τις διατᾶξεις των Κανονισμων. Δυστυχως Φαίγεται ότι ο Ρώὕτμαν καὶ ο Σἔρρα θα ὑποστουν τις συνέπειες, διό- τι, γΙ αυτους οι κυρώσεις που επεβλήθηκαν στις 28 Ἰανουαρίου απο τη ΘΔιεθνη Ομοσπονδία Αυτοκινητο: σπορ, παραμένουν θεωρη- τικα εφαρµόσιµες, παρ᾽ όλο που το δικαστήριο αναθεώ- ρησε τις ποινες των 25 οδηγων των οποίων οἱ πρὀ- σφυγες ἦταν σύὑμφωνα µε τους κανονισµους. Το δικαστήριο της Διε- θνους Ὁμοσπονδίας Αυτο- κινήτου ἔκανε αποδεκτες τις προσφυγες των οδηγὠν, σχετικα µε τις κυρώσεις που επἔβαλε η Ἐκτελεστικη Έπιτροπη της Δπεθνους Ομοσπονδίας Αυτοκινητο: σπορ. Αυτη η ετυμηγορία προ: Φφανως δεν εἶναι εκείνη που περίμενε ο ζαν Μαρι Μπαλέστρο, ο πρὀεδρος της Διεθνους Ὁμοσπονδίας Αυτοκινητοσπορ, ο οποίος µε µαεοτρία ἕκανε μία εκ- στρατεία προς τους ἁμε- σους συνεργάτες του προ- κειµἔνου οἱ οδηγοι του Γκράν Πρι της Νοτίου Αφρικης να τιµὠρηθουν. Το δικαστἠριο θα μποροῦσε να απαλλάξει τους ἕνοχους 9δηγους, αλλα δεν το ἕκα- νε. Αφου αναθεώρησε την δάση της Ἐκτελεστικης πιτροπης της Άιεθνους Ὁμοσπονδίας Αυτοκινητο: σπορ, αποφάσισε προσωπι- κη επιβολη κυρώσεως στους οδηγους. Ἡ ποινη αυτη εἶναι αἰ- σθητα Ἀιγώτερο βαρεια απο την προηγούµενη. όλους επεβλήθηκαν οι ἴδιες κυρώ- σεις. Απο την ἄλλη πλευρα διευθετήθηκε και το θεμα αγώνιστικης ἁδειας. ΗἩ τιµη του προστίμου μειώθηκε στα 5.000 δολλάρια και σε ἕνα µόνο αγώνα µε αναβο: λη για ἕνα διάστηµα ἕξη µηνων µόνο. μετρώντας απο 28 Ιανουαρίου. Και Φφιάνουμε στην οἳ: σία. Αυτες τες τις κερώὠσεῖς τς επέβαλε η Ἑκτελεστικη Επιτροπή, παρα τις αντι Ε- σεις ωρισμενων χώρων (Γερμανκα. Μεν Βρετας νέα, Ἱταίο, ΝΜονασκοὶ καὶ ΤΝ. µειαλων κατασκε-α χωρις νο ακοςυστε! η γνωμη των οὕπνων ωτων -σουν τη θὲση και των δυο πλευρων (οι οδηγοι και η Διεθνης Ὁμοσπονδία Αυτο- κινητοσπορ). Παρατηρει κανεις ὁτι ο τρόπος που ενήργησε η Δι- εθνης Ὁμοσπονδία Αυτοκι- νητοσπορ σ᾿ αυτη τη θλι- βερη υπόθεση αναμφίβολα καταδικάζεται. Διαβάζοντας τα πρακτικα της δίκης, και αν ἔπρεπε να τραβήξει κα: νεις µια παράλληλη µεταξυ αυτων που υποστηρίζουν τη Διεθνη Ὁμοσπονδία Αυτο- κινητοσπορ και αυτων που µίλουν για τους οδηγοὺς, θα βλέπαμε ὅτι ο δίσκος της ζυγαριας της Αιεθνους Ομοσπονδίας Αυτοκινητο: σπορ εἶναι πιο βαρυς απ᾿ ότι ο ἄλλος. σμα μας. καὶ τρόπαια. . Τά ποδοσφαιρικά π κας Κατηγορίας ο Τό Ελληνικό καὶ Αγγλικό π ὗ ο Μπάσκετ -- Βὀλλεῦ. παπα ο Νέα τοὺ Ιπποδρόµου -- Προ ᾗ Συνέντευξη μὲ τό Χρ. Γε ίσο (Μας Νέας Σαλαμίνας. ο Τὸ ΑΠΟΕΛ πἠρε ο Αντρέας Στυλιανούῦ οντέλα». Η Φόρντ για τονὲο αγωνιστικο της στους αγώγες αντοχῆς χρησιµοποιει και τα ὅσο στοιχεία αφου το όνομα του εἶναι «ΣΕ 100» νως εἶναι αθώοι αλλα και... ἔνοχοι Εἶναι πολυ δύσκολο να δώσει κανεις δίκηο ἡ αδικο και στις δυο πλευρες. Για να επἔµβει το δικαστήριο ἔπρεπε να κάνει ανάκριση για αυτα που συνέβησαν στο Κυαλάμι, πράγμα που δεν εἶναι στην αρμοδιότητα του. Το δικαστήριο λοιπον ὀφειλε να αποφασίσει µόνο για την νομιμότητα των ποϊνων που επεβλήθηκαν στις 28 Ιανουαρῖόυ (που εεἰωαξμρθησᾳ).-καὶ, όχι για το βάθος αυτης της υποθὲ- σεως. Είναι λοιπον η «συμ- περιφορα» των οδηγων στην Νότιο Αφρικη που εἰἶχε σαν αποτέλεσµα τη µερικη και ὀχι η ποινη που επιβλἡ- θηκε δεν στηρἰζεται σε κα- νὲνα συγκεκριµένο άρθρο του καταστατικου. Και όμως στην υπόθεση της Νοτίου Αφρικης η λο- γικη εἶναι άσπονδη. Απο τη στιγµη που το Δικαστήριο της Νοτίου Αφρικης ανα: γνωρίζει ὅτι οἱ αγωνοδίκες αυτης της χώρας δεν εἶχαν δικαίωμα να αφαιρσουν τις αγώνιστικες ἁδειες, οἱ απο: Φάσεις της Ἑκτελεστικης Επιτροπης που ακολούθη- σαν εἶναι απο μόνες τους άκυρες και µη γενόµενες. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ . Χρύσανθος Λαγός -- Φακξττι (ΠΟΛ), ενα μεγἁλο αστέρι τῶν Κυπριακών γηπέδων. 9 Ἡ Εθνικὴ Νέων ἕνα πρὀχειρο κατασκεύα- « αθόρυβοςΚασσιανἰδηςτὁ Νο. 1 στὸ στίβο ρωταθλήματα Α΄, Β’ ὠργίου (Μαὐρο) τὴς 15άρι στίς ισοπαλίες |. αυ μιὰ ζωὴ γεμάτη δόξα ο Νέα τὠν 14 ομάδων Α΄ . Κατ . ο Εὐθυμα καὶ σοβαρά κ.λ. ηγορίας. π., κ.λ.π. ΠΑΡΤΕ ΟΛΟΙ ΣΗΜΕ Ρ ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ Δ (4Ρ.49. ΤΟΥ «ΓΗΠΠΕΔΟΥ» Οι εγγραφες για τις 25 Μαρτίου Οἱ εγγραφες των Ἱππων 16η ἱπποδρομιακη Σι .-- η οποία ὕα διε }ν Εοχθει την ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Μαρτίου 1982. εχουν ὡς ακολούθως: Καθαρόαιµοι ΙΠΠΟΙ. 8ης κλάσεως 4 εἴων μεΙΤεν Ισοζυγισμος. 1498 µέτρα (7.1:9 φξρλουγκς περίπου). Πανκο. ΙΟΠΗ. ΠΕΤΡΟ ΣΤΕΛΙ. ΑΝΤΩΝΗΣ. ΦΕΛΙ ΤΣΙΑ, ΓΚΟΥΤ ΔΑΗ. Καθαροαίμοι Ιπποι 6 ετων και ανω 2ας κλάσεως. ἶσο ζυγισμος. 1498 µετρα σ12 Φφἔρλογκς περίπου). ΑΡΤΑΞΕΡΞΗΣ. ΑΖΝΑ: ΒΟΥΡ, ΑΤΜΙΡΑΛ. ΠΕΡΣΥ. ΑΔΩΝΙΣ. ΚΑΛΥΧΟΥΚ. Κυπριακοι πποι 3 ετων κήλωνες και εκτοµίαι με: τεν. Βάρη Καθ Ηλικίαν και Φύλον. 1201 μέτρα (6 Φφὲρ: λογκς). ΜΑΡΙΕΛΛΟ., ΡΑΤΦΟΡΤ. ΠΟΜΠΟΣ. ΚΑΠΤΑΙΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ. ΚΑΝΟΝ: ΒΕΝ, ΚΟΥΝΤΑ ΚΙΝΤΕ. ΜΠΑΝΥΡΟΝΣ ΣΑΝ. ΣΤΥ: ΛΙΑΝΟΣ.. Κυπριακοι πποι 3ης κλα- σεως 4 ετων µειτεν. ἶσος. γησμος, 1498. µέτρα 7 1) ὀέρλουγκς περιπου] ΓΙΑΝΚΥ. ΝΤΟΥΤΑ. Βο ΡΕΙΟΣ. ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΔΗ ΓΚΡΕΙΤ. ΝΥΜΦΟΥΛΛΑ ΖΗΔΛΙΑΡΑ. ΜΗΔΕΙΑ. Κυπριακο! Ἱπποι ὁας κὶς σεως ὃ και 6 ετών. Ιασοζ:ς. σµος. 1201 µετρα (6 σε, λουγκο). ΜΕΑΣ ΡΟΚΚΕΤ. Γουν ΚΑΡΑ ΛΙΖΑ. ΡΟΖΑΛΙΝΑ. ΙΜΠΝ ΕΛ ΣΑΜΠΕΝ. ΕΕ ΝΙΤΣΑ. ΜΟΝΡΟΕ. ΓΙΑΝ ΝΟΣ. Κυπριακοι Ίπποι ῥας κὲᾳ σεως 7 ετων και ἄνω, |σς ζυγισμος. 1201 μέτρο (6φἔρλογκς). ΑΙΧΕΡ. ΛΑΙΤ ΘΑΝΤΕΡ ΜΑΙ ΛΑΝΣΕΡ, ΠΑΤΡΙΩ ΤΗΣ, ΧΙΩΤΗΣ, ΟΜΠΡΕ. ΡΟΓΙΑΛ ΔΟΥΓΚ. Σηµ. Η ιπποδροµία γα καθαρδαιµοὺς Ίππους ἃ ετων κἠλώνας και εκτοµίας μέιτεν, επι αποσῖσεως 6 Φἔρλογκς. επειδη δεν ἔλαβε τον απαιτούμενο αριΏμο εγγραφων (4 εγγρασες], ακεροῦται. λα... Οι εγγραφες για την 1η Απριλίου. Οι εγγραφες των Ἱππων για τη Ἱ7η ἱπποδρομιακη Συ: νάντηση η οποία θα διεξα- Χθει την ΠΕΜΠΤΗ 1η Απριλίου 1982, εχουν ὧως ακολούθως: ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ «ΑΠΡΙ- ΛΙΟΥΣ. Κλασσικη ιπποδρο- µια δια καθαρόαιµους π: πους ἃ ετων κήλωνας, Εκτοµἰας και Φορβάδας, γεννηθέντας εν Κὐπρω. Βά- ρη: Κήλωνες και εκτοµίαι 53 κιλα, Φορβάδες 51.1/2 κιλα. Δεν παραχωρεῖται χά- ρις βαρων δια Μαθητευό- µενους. 1201 µετρα (6 Φερ: λογκς). Δειτουργει Σουή- πστεηκ των 250 µιλς. ΕΛΙΝΟΣ. ΚΑΣΤΕΛΛΑ, ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΣΟΝΑΤΑ, ΑΛΙΚΑΚΙ, ΜΟΡΝΙΓΕΚ ΣΤΑΡ, ΦΛΑΙΓΚ ΤΖΙΜ, ΧίΣ ΣΑΝ. ΣΕΡ ΤΕΡΡΥ, ΔΛΕΙΖΙ ΑΡ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΠΠΟ. ΔΑΜΕΙΑ, ΠΟΣΕΙΔΟΝΙΑ, ΑΚΟΥΙΛΟΥΣ ΜΠΟΥ. Καδαρόαιμοι Ἱπποι 3ης κλάσεως 5 ετων και ἀνω. Ισοζυγισµος. 1201 µέτρα (6 Φἔρλογκς). Εις δυο υποδι- αιρὲσεις. ΜΠΙΑΛΥ ΜΠΟΥ, ΚκοΟ- ΔΑΟΜΠΟ, ΠΑΝΑΤΖΕΚΕ, ΜΑΙ ΡΕΝΑ, ΠΕΝΤΑΔΑ. ΚΤΥΛΟΣ, ΚΡΕΙΖΥ ΧΟΡΣ, ΜΠΛΑΚ ΠΡΙΝΣ, ΦΩΤΕΙ- ΝΟΣ, ΜΑΤΑ ΤΑΚ, ΣΕΡ ΜΑΡΡΕΥ, ΚΡΕΩΝ. ΤΟ: ΣΚΑΝΑ, ΚΙΣΜΕΤ, ΠΟΛΥ. ΔΑΜΑΣ, ΑΓΡΑΣ, ΚΡΕΙΖΥ ΜΠΛΑΜ. Καθαρύαιµοι πποι Ίης κλάσεως. Ισοζυγισμος. ἵπποι µε ισοζυγισµον ανω των 65 κιλων θα τρέξουν µε 65 κι- λα. 1642 µετρα (1 μὶλι). . ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ, ΕΜΠΑΡ- ΚΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο ημα. ΚΑΝΤΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΖΕ ΝΕΡΑΛ, ΦΛΑΗΚ ΑΛΕΕ, ΣΥΝΘΙΑ, ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΓΚ ΜΠΕΡΤ, ΚΑΡΑΦΙΛΙΑ. ΝΤΑΝΑΓΚΟ. - Κυπριακαι φορβάδες 3 ετων µμµξιτεν. Βάρη Κα Ηλικιαν και φύλον. 120] μὲ τρα (6 φερλογκς). ΑΝΑΤΟΛΗ,ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΑ. ΙΑ ΜΟΥ, «ΨΗΜΟΛΟΦΙ ΤΙΣΣΑ, ΣΙΟΡΤ ΦΑΤ ΦΑΝ ΝΥ, Κυπριακοι πποι 3ης κλά σεως 5 ετών και ανω. ιοο: ζυγισμος. 16645 µετρα (1 µ- λι). ΔΑΛΙΤΗΣ. ΑΣΥΓΕΡΙΤΗ, ΝΑΤΙΟΥΑΛΑ. ΓΟΡΙΑΛΑΣ. ΡΑΦΑΕΛΛΑ. ΠΗΤ ΜΑΧΑΙ ΡΑΣ. ΠΗΝΕΙΟΣ. ΝΕΓΡΟΣ. ΦΑΝΤΑΤΙΝΑ, ΑΛΠΑΤΡΟΣ Κυπριακοι Ιπποι Ίης κλά. σεως. Ισοζυγισµος. ἵπποι µε ισοζυγισµον ανω ῇν,θὸ κι λων θα τρέξουν µε 65 κιλα. 1642 µέτρα (1 μίλι). ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ ΚΑΤΤΕΡ. ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ. ΑΥΛΩΝΙ ΤΗΣ. ΔΟΥΚΙΣΣΑ. ΡΕΤ ΦΑΝΤΟΜ., ΓΙΑΓΗΣ, ΔΟΥ ΚΑΣ. ΜΑΡΙΝΟΣ,. ΚΔΕ ΦΤΗΣ, ΜΙΣΙΕΛΕΝ. εν ΠΙΓΚ -ΠΟΓΚ ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΙΓΚ ΠΟΓΚ Σήµερα το απὀγευµα Διεξάγώνται σήµερα στίς 4.00 µ.µ. στα ασκητήρια τί Ομοσπονδίας στην Πα) λουριώτισσα οἱ. τελικό αγώνες στην Επιτραπεζό Αντισφαίριση στις πιο πᾶνν κατηγορίες Ἡ ΆΑπλους Ανδρων (ΑΑ ναξαγόρου -Γ.Πἔτρου). 8 ΆΑπλους Γυναῖκω (ΔΚωνσταντινίδου ΓΣ λάτα) 8 Άαπλους Εφήβω, (Α.Λοϊζίδης Λ.Μηχαη/ δης) 8 Απλους Παίΐδω: (Ν.Χ΄ Ἰωάννου :Γ.Θοεδο- λου). Στο µεταξυ ἔγιναν Τετάρτη οἱ. προημλεῖό- και οἱ ηµιτελικοι αγωήί στην κατηγορία ανδρων κ οι ηµιτελικοι και ο τελήθ: στην κατηγορία ΔΙπΔΟς Ανδρων. Τόσο στοὺς αγώνες Α' δρὠν ὁσο καὶ στοὺς ΑΥωὲ: Άγγλουν Ανδρών εννον αμµατικά. παϊννίδ'α. ΠΟ: τν Μουσίασαν θεατές Στους άντρες στον Γὲ το. ημιτελικο αν τιμεῖν ἦταν οἱ Α.Αναξανόρο Α Γεωργίου. Νικηης θείκίηκε ο Α.Α αξανοζ µε ἃ-- 1, Στο δεύτερο πώ κο ο Γ.Πέτμου αν θε πισε τον Χρ ΓιάΥκον . οποίο κέρδισε µε ὃ- ἡ 3 απο σκληρο αγώνα. Στο διπλουν Αν πρωταΒλητες αναδεο ος οἱ Α Γεωργίου. καὶ Χν 3 ἄκχου. αφου κεμοισθν τεΡΙκο Α Αν Γ Σωτηρίου. μὲ το τοις κίὶ -- | Τους αγώνες 608 , κατηνοριων αβλομετηδξ ΜΠΥΡΑ ΚκΕΟ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΛΝΤΟΥΝ ΣΕ “ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ο Βουλευτης Λάρνακας του ΔΗ.ΣΥ κ. Γεώργιος Γεωργίου υπόβαλε στις 17 Δεκεμβρίου 198Ι στον Υπουργο Εσωτε- ρικων την ακόλουθη ερώτηση: ΕΡΩΤ: «Οι θεοµηνἰες που ἐπληξαν την Επαρχία Λάρ νακας στις 14 και 15 [ουνιου 1981] ἐπληξαν µεταξυ ἀλλων και πολλους παραγωγους του χωριου Τρούλλοι. Επίσης λόγω των θεοµηνιων οἱ αγροτικοι δρόµο του ἴδιου χωριου υπέστησαν µεγάλες ζημιες Ερωτάται το αρμόδιο Υπουργεϊῖο να πληροφορήσει τη Βουλη: Ἱ. Έγινε εκτίµηση για τις ζημιες των γεωργων του χω: ριου Τρούλλοι: ὁ. Έγινε εκτίμηση για τις ζημιες των αγροτικὠν δρό- µων του χωριου: 3. Γιατι δεν δόβηκε οποιο- δήποτε ποσο στους πληγεν: τες γεωργους 4. Γιατι δεν διατέθηκε οποιοδήποτε ποσο για την επιδιόρθωση των αγροτικων δρόμων» ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ὝΎπουργος Εσωώωτερικ ' ἔδωσε την ακόλουθη απάἀν- τηση στις 15 Μαρτίου: (αΓεωργικες ζημιες: Το Τµήµα Γεωργίας προξ:- βη στην εξεταση των ζηµιων, αλλα δεν προέβη στην εκτί- µηση τους γιατι δεν υπήρχαν σοβαρα επηρεασθεντες γε- ὠργοι. Έτσι ουθεµία αποζη- µίωση δόθηκε. (β)Ζηµιες σεχωριτικουςκαι αγροτικους δρόμους. Το χωριο Τρούλλοι δεν επλήγη απο τη θεομηνία που ἔπληξε την περιοχη Λειβαδι- ὧν. Απο τη Βαρεια όμως βροχόπτωση κατα τη διάρ:- κεια του χειμώνα, τόσο οι χω: ριατικοι όσο και οι αγροτικοι δρόμοι υπξεστησαν ορισμένες ζημιες. Για τη βελτίωση και συντήρηση των δρόμων αυ- των. γίνεται πρόνοια στον Προύὐπολογισμο Αναπτύξεως “πτου Φετείύου χρόνου.» Ο βουλευτης Πάφου του ΔΗ.ΚΟ. κ. Κυριάκος Παπαδημητρίου υπόβα- λε στις 17 Δεκεμβρίου 1981 στον Ὑπουργο Υγείας. ΕΡΩΤ. «Νοουμένου ὅτι αντι- μετωπίζουμε ένα σοβαρο πρὀ- βληµα” υπογεννητικότητας, θα μπορούσε το αρμόδιο Ὑπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλη κατα πόσο ενδεὶ- κνυται να θεωρηθουν πολὺ: τεκνοι και αυτοι που ἐχουν 4 παιδια Καιεαν ὀχι ποια η δι- καιολογία ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο Υπουργος Ὑγείας ἔδωσε στις 12 Μαρτίου την ακόλου- θη απάντηση: «Το Ὑπουργικο Συμβοῦ: λιο κατα τη συνεδρία του της 10.9 81 αποφάσισε ὅπως κα- θοριστουν σαν πολύτεκνοι Οἱ πολίτες της Κύπρου που ἔχουν τουλάχιστο 5 παιδια. Μετα την απὀφαση αυτη. η Παγκύπρια Οργάνωση Πο: λυτέκνων υπέβαλε προς την Κυβέρνηση αἴτημα για ανα: γνώριση σαν πολυτεκνων και εκείνων που ἔχουν τέσσερα παιδια. Το θεμα παρεπεµφθη στο Ὑπουργείο τοῦτο και ετοιμάστηκε σχετικη Πρότα ση που υποβλήθηκε στο Υπουργικο Συμβούλιο για απόφαση.» Ο Βουλευτης Πάφου της ΕΔΕΚ Κ. Γιαννάκης Οµή- ρου υπόβαλε στις 15 Οκτωβρίου 198] την ακόλουθη ερώτηση: ΕΡΩΤΙ: Τον περασμένο Μάπ οι αμπελοκαλλιέργειες των χώριων Στρουμπι, Πολέμι και Κάθηκας της Επαρχίας Πά Φου υπέστησαν σηµαντικες ζημιες απο παγετο. Μετα απο τις ζηµιες κλιμάκιο ὙΥπουρ γων εἰχεεπισκεοτειταπιοπά νω χωρια και εδωσε υποσχε σεις για παροχη αποζηµ]ο σεων στους πλην εντές αμµτε λουργους Αντι όμως παροχηο απο ζημιώσεων η ΚΙβέρνπση προτεῖνει τώρα στους πλη γἔντες αμπελούργους την παροχη δανείων µε τόκο τ: για δυο χρόνια Αυτο σημάνει ο η Κι βερνηση αθξτησε τη. ρητη υπόσχεση που εἶχε δωσει τον περασμένο Μάη Ερωτάται το αρμόδιο Υπουργείο να πληροφορήσει το Σώμα: Ὦ) Που οφείλεται η πιο πἁ νω διαφοροποίηση της θἒση της Κυβέρνησης 2) Τι µέτρα προτίθεται να λάβει για παροχη πραγματι. κων. αποζημιώσεων στους πληγέντες αμπελούργους:» ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο Ύπουργος Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ἔδωσε στις Μαρτίου την ακόλουθη απάντηση: «Ὁ παγετος ἔγινετο Μάϊο του 1981. Αµεσως κλιμάκιο Υπουργων επισκέφθηκε την περιοχη για προσωπικη επι- θεώρηση και εκτίμηση της καταστάσεως που δηµιουργή: θηκε. Το κλιμάκιο των Υπουργων υποσχέθηκε στους ζημιωθέντες ότιθα κά- µουν πάν το δυνατο για παροχη βοήθειας. Το Υπουργικο Συμβούλιο προκειµένου να βοηθήσει τους πληγέντες αμπελουρ:- γους, και µε βάση την εισή- γηση της εξ Υπουργων Επι- τροπης που ορίστηκε για µε- λέτη του θεματος αυτου, ενξ- κρινε την παραχώρηση σαυ- τους οικονοµικης βοήθειας υπο µορφη δανεἰου ίσης µετο 50ρ των καλλιεργητικων εξό- δων στην περίπτωση ζημιας 8ο 0-70. και ἴσης µε ολὸ- κληρο το ποσο τὠν καλλιερ: γητικὠων εξόδων στην περὶ- πτωση ζηµιας 75-0---10030 και µε κατώτατο ποσο δανείου τις ῥ30. Παράλληλα το Ὑπουργι- κο Συμβούλιο µε απὀφαση του στις 10 Σεπτεµβρίου. 1981 (Αρ. 20.789) εξέδωκε σχετικο Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Επίσηµη εφημερίδα της Δημοκρατίας υπ αρ. 1724 και ημερ. η Ωκτ. 1981, µε το οποίο καλύπτειτις ζηµιες που προκαλούνται στα αμπέλια απο παγετο, γιατι οι ζημιες αυτες προηγουμένως δεν κα- λύπτονταν απο τον Νόμο 19 του 1977 περι Γεωργικης Ασφαλίσεως.» Ο ἴδιος βουλευτης κ. Ομήρου στις 3 Δεκεμβρίου 198] υπόὸ- βαλε στον Ύπουργο Εσώτερικὠων την ακό- λουθη ερώτηση: ΕΡ. Οικάτοικοι του χωρι!- ου ἶνια ἔχουν σαν κύρια απα- σχόληση την κτηνοτροφία. Στην κοινότητα υπάρχει ὁμωώςσοβαρο υδρευτικοπρὀό- βληµα που επηρεάζει άμεσα την κτηνοτροφικη ανάπτυξη. Ερωτάται το αρμόδιο Υπουργείο να πληροφορήσει το Σώμα τι µἔτρα λαμβάνον: ται για τη λύση του υδρευτι- κου προβλήματος στην κοινό- τητα Ίνιας για να υπάρξει ἔτσι και ενθάρρυνση της κτηνο- τροφικης ανάπτυξης.» ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο Ύπουργος Εσωτερικων ἔδωσε στις 10 Μαρτίου την ακόλουθη απάντηση: «Το χωριο Ίνια ἔχει 635 κατοἰκους και υδρεύεται απο την πηγη «Αππηδες» µε σὺ- στηµα κατ οἴκον διανοµης. Σήµερα λειτουργουν στο χω- ριο 2060 υδροµετρητες και η αναλογία κατα οικοδεσπότη εἶναι 20 κ.µ. νερου τη διµηνία. 2. Οἱ κἀτοικοι αντιµετωπί- ζουν πρὀβλημα ανεπάρκειας νερου κατα την περίοδο του καλοκαιριου. Το πρὀβλημα γίνεται οξύτερο σε περἰοδο ανομµβρίας. Για την ενίσχυση της υδατοπρομµῆθειας ἔγινε απο το Τµήµα Γεωολογικης Επισκοπήσεως ανόρυξη δο: κιµαστικὠων γεωτρήσεων, οἱ οποίες ατυχως αποδεἰχθηκαν ανεπιτυχεις. Προγραμματίζε- ται η ανόρυξη νξων γεωτρή- σεων μἔσα στοφετεινο χρὀνο ελπίζοντας ὀτιοινέες γεωτρή- σεις θα αποδειχθουν επιτυ- χειςγια να µπορξσου να καλὺ- ψουν και τις σε νερο κτηνο- τροφικες ανάγκες της κοινό- τητας.» Ο βουλευτης Αμμοχώ- στου του ΑΚΕΛ κ. Χαμ- πης Μιχαηλίδης υπόβα- λε στις 24 Νοεμβρίου 1981 στον Ὑπουργο Εµμ- πορἱου και βιομηχανίας την ακόλουθη ερώτηση: ΕΡΩΤ:«Όπως εϊναιγνωστοη διακηρυγµένη πολιτικη της Κυβέρνησης εἶναι η ανάπτυ- ξη της κτηνοτροφίας. Εἰναι επίσης γνωστο ὁτι απο την κτηνοτροφία απο: ζουν περι τις 15 χιλιάδες κτη: Τά Σοβιετικά στρατεύματα άρχισαν µέσα στὀ Πολωνικό ἔδαφος γυμνάσια μὲ τὴν επωνυ: µία «Φιλία 82». Στά γυμνάσια συμμετέχουν καὶ µονάδες απὀ τήν Ανατολική Γερμανία κα- θώς καὶ τοὺ στρατιωτικού καθεστώτος τής Πολωνίας. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Μην εγκαταλείπετε ξεκλείδωτα Τα αυτοκίνητα σας Μια ανεπίτρεπτα παρά- τυπη πράξη του διαπράττεται καθημερινα και παίρνει συ- νεχως μεγαλύτερες διαστά- σεις εἶναι η οδήγηση µηχανο κινήτων οχημάτων, απο µη εξουσιοδοτηµένα πρὀσωπα, κυρίως νεαρα, χωρις τη συγ- κατάθεση του ιδιοκτήτη τους. Η τακτικη αυτη με στόχο τα αυτοκίνητα, αλλα µε µε: γαλύτερη συχνότητα και προτίµηση στις ἔχει γίνει καθηµερινο Φαινό- µενο στις πόλεις και τα προά- στια. αλλα και στα χωρια. και οφείλεται αποκλειστικα στην αχαρακτήριστη αδιαφορία των. ιδιοκτητὠων και ἀλλων προσώπων που τα κατέχουν ἡ τα χρησιµοποιουν νόμιμα. Αυτοιαµελουν πολλες φορες να τα κλειδώσουν ἡ να πᾶ- ρουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να εμποδίζουν ἡ να αποθαρρύνουν τους οποι- ουσδήποτε που εκ προθέσε: ως ἡ συστήµατος επιδιώκουν την παράνομη οδήγηση. Κι αυτο συμβαϊνει επειδη µέχρι τώρα δεν ἔτυχε σε πολ λους να χάσουν το ὀχημα τους για να αντιληφθουν τις συνέπειες καιτιςταλαιπωρίες που συνεπάγεται ἔστω και η προσωρινη κι ολιγοήµερη απὠλεια του ζωτικου αυτου συγκοινωνιακου μέσου. ἠ δεν συνειδητοποίησαν ὁλοι την ατοµικη και νοµικη υὑποχρέ ωση τους για στοιχειώδη μέ τρα προστασίας της περιου σιας τους. Τα περισσότερα οχήματα βρίσκονται σχεδον πάντα µε τα απο Ἀϊνει μέρες ενγκαῖα λειμμένα. τις περιοσσύτέρες ὀορες στα πιο απίθανα και απομακρυσμένα µέρη. Απο τα πιο πολλα λείπουν διάφο: ρα εξαρτήματα της µηχανης, εγαλεία, ακόµα και τροχοι, χωρις να εξαιρούνταιφυσικα, κατα κύριο λόγο. ραδιοπι- κάπ. κασέτες και ἄλλα περι- οὐσιακα αντικείμενα που βρίσκονται στα οχήματα. Άρκετα οχήματα βρἰ- σκονται κτυπηµέἔνα και σε κακη µηχανικη κατάσταση γιατι αυτοι. εκτος του ὅτι δεν ἔχουν άδεια οδήγησης ἡ δεν οδηγουν καλα, δεν νοιάζον- ται αν τα κτυπήσουν οπουδή- ποτε ἡ αν η µηχανη χρειάζε- ται. επείγουσα συντήρηση. όπως νερο. λάδι ἡ κάποιο αν- ταλλακτικο. Τονίζεται ὅτι οι οδηγοι και κάτοχο! οχημάτων ἔχουν ευ- βύνη για τα οχήματα τους και νοµικη υποχρξέωση να µην τα εγκαταλείπουν χώρις προη- γουμµένως να λάβουν ὀλεςστις αναγκαίες προφυλάξεις ὦστε να µην µπορουν νατεθουν σε κίνηση κατα την απουσία τους. Ας εχουμε υπόψη µαςπως πξρα αποτις ταλαιπωρίες και τα δικα µας τρεχάµατα και των αρχων για την απώλεια του ἴδιου του οχήματος, ενδε- χεται το όχημα µας κατα την παράνομη χρήση του να εµ- πλακει σε θανατηφὁρο ἡ σο: βαρο δυστύχημα ἡ να χρησι- µοποιηθει απο τον δράση για διάπραξη κάποιου εγκλήµα τος. γεγονος το οποίο θᾳ επι Φξρει σ όλους µας επιπρὀ σύετες ταλαιπωρὶες (Απο τη Ραδιοφωνικη εκποµπη της Αστυνομίας) Ο ΙΣΡΑΗΛ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ ΤΕΛ-ΑΒΙΒ, 186 - ο Υπουργος Αμύνης του Ίσρα- ηλ. προειδοποίησε και πάλι ὁτι η χώρα του εἶναι πιθανον να αναλάβει στρατιὠτικη δράση εναντίον των Παλαι- στινίων στον Ν. Λίβανο. Οκ. Σιαρον εἶπε ὅτι τις τε: λευταϊες δυο εβδομάδες οι Παλαιστίνιοι ἔκαμαν 15 επιθε- σεις στο Ισραηλιτικο ἔδαφος και άλλες πντε στη περιοχη (ου Νοτίου Λιβάνου. Επίσης ανέφερε ὁτι χθες ανοϊχθηκε πυρ απο το Λιβανικο ἔδαφος εναντίον Ισραηλιτικου περι- πολικου σκάφους στα ανοι: κτα του Λιβάνου. αλ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ Ο ἱερος Ναος Φανερω- μῖνης Λευκωσίας, τελει αὖ- ριον Κυριακην µετα την θεἰαν λειτουργίαν, μνημό- συνον των Ευεργετων και Δωρητων του Ναου, και καλει πάντας τουςτιμώντας την μνήμην των όπως πα- ραστουν. Εκ της Επιτροπεἰας του ι.ν. Φανερωμένης. ΠΡΟΣΦΟΡΗΙ Ζητούνται προσφοραι ὅια την πωλησιν 795 δένδρων πεύκης Τρ8- χειας ισταµένων και 321 κυβικων µέτρων κατακεὶµένων εις Το ὄασος Παφου, εντος των διαµεριαµαῖων 86 και 80, τοποθεσία «Αλουπού- ὄκια», Σειρο Υλοτοµιας Φλέβας κα- θως επισης και όλων των ὄενδρων ατινα θα εκριζωθουν λόγω κατα: σκευης διαφύρων ὄρθμων Λι Προσφοραι δξον να φθασουν εις τον Πρθεῦρον του Συµβουλίου Προσφορων του Γενικου Λογιστηρι- ου εις Λευκωσιαν. ουχι αργοτερον της ης πμ της Ίθης Απριλίου. 1982 Περιασοτεραι λεπτοµερειαι να ληφθωσι παρα του Διευθύντου του Τμηματος Δασων εις Λευκωσιαν ἢ παρα του Περιφερειακου ἠασικου Λειτουβργου Παφου εις Σταυρον της Ψωκας νοτροφικες οικογξνειες. Σε αντίθεση µε αυτη τη δι- ακηρυγμένη πολιτικη ο Υπουργος Εμπορίου και βιο- µηχανίας κ. Ντίνος ἄιττης παραχώρησε ἀδεια για την εισαγωγη και επεξεργασία κατεψυγμµἔνου αιγινου γόάλα- κτος απο το εξὠτερικο. ΗἩ εισαγωβ] γάλακτος απο το εξὠτερικο θα ἔχει σο- βαρες αρνητικες επιπτώσεις για την κυπριακη κτηνοτρο: φία. Ερωτούμµε τον Υπουργο Εμπορίου: 1. Πως συνδυάζεται η παρα- χώρηση ἄδειας για εισαγωγη κατεψηγμµἔνου γάλακτος απο το εξωτερικο µε την ανάπτυ- ξη της δικης µας κτηνοτροφί- ας, 9. Γιατιπαραγνωρίστηκαν οι διαμαρτυρἰες των αγροτικὠων και κτηνοτροφικων Όργα- νώσεων και του Όργανισμου Γαλακτοκομικης βιομηχανί- ας και επετράπη η εισαγώγη κατεψυγµένου γάλακτος απο το εξωτερικο» ΑΠ. Ο Υπουργος Εμπορίου και βιομηχανίας ἔδωσε την ακόλουθη απάντηση στις 15 Μαρτίου. «Ἡ άδεια για την εισαγω- γη µικρης ποσότητας κατε- ψυγμὲένου γάλακτος απο τη Γαλλία παραχωρήθηκε βασι- κα για τη διεξαγωγη δοκιµων για την παραγωγη τυροκοµ!- κων προϊόντων αποκλειστικα για εξαγωγη σε νξες αγορες. 1. Νοουµέἔνου ὁτι οἱ δοκιµες αυτες θα επετύγχα- ναν, η εἴσαγωγη κατεψυγμέ- νου γάλακτος θα ἔκανε δυ- νατη την επαναλειτουργία Κυπριακων τυροκομείώνπου αδρανούσαν ἡ ὑποαπασχο- λούνταν λόγω ανεπάρκειας ντόπιου νωπου γάλακτος, µε ευεργετικες επιπτώσεις πάνω στην οικονομία του τόπου (αὖὐ- ξηση βιοµηχανικης παραγω- γης και εξαγωγων, εισροη ξξ- νου συναλλάγματος, απασχὀ- ληση εργατικου δυναµικου κλπ.), Εξάλλου, η γνωριμία των Κυπρίων τυροκόμων µε νὲες αγορες, πιστεύεται ὁτι θα άνοιγε το δρὀµο για την το- ποθέτηση των Κυπριακων τυροκοµικὠν προϊόντων στις αγορες αυτες πράγμα που θᾳ μαννᾶβαλλε- στην παραπξερα ανάπτυξη της ντόπιας κτηνο- τροφίας. 3. Η ἀδεια εισαγωγης κα- τεφυγμὲένου γάλακτος παρα- χωρήθηκε ὕστερα απο σοβα- ρη µελέτη και κἀτω απο αυ- στηρους όρους που διασφα- λίζουν τι δεν θα υπάρξουν οποιεσδήποτε δυσµενεις επι- πτώσεις πάνω στην Κυπρια- κη κτηνοτροφία και τη γαλα- κτοκοµικη βιομηχανία. Τόσο το εἶδος των τυροκομικων προϊόντων που πιθανο θα παραχθουν τελικα µε το εἰ- σαγόμενο κατεφυγμὲνο γάλα όσο και οι αγορες στις οποίες τα προϊόντα αυτα θα εξα- Χθουν πρεπει να τύχουν της προηγούμενης ἔγκρισης του Υπουργείου Εμπορίου και βι- οµηχανίας. Ετσι το Ὑπουρ- γείο αυτο ἔχει τη δυνατότητα να εμποδίσει την παραγωγη παραδοσιακων Κυπριακων τυροκοµικὠων προϊόντων µε το εισαγόµενο γάλα απο τη µια και την εξαγώωγη των προϊόντων που τελικα θα πα- ραχθουν στις παραδοσιακες αγορες για Κυπριακα τυρο- κοµικα προϊόντα απο την ἆλ- λη. 4. Η αποθήκευση και επε- ξεργασία του εισαγόµενου κατεψυγµένου γάλακτος κα- θως και η ποιότητα των προῖ- ὀντων που πιθανον να παρα- χθουν µετο εισαγόµενο γάλα υπόκεινται σε ἔλΕεγχο απο το Υπουργείο Εμπορίου και Βι- ομηχανίας το οποἱο λαμβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ὦστε απο τη µια να εµποδισθει η διοχετευση µε οποιοδήποτε τρὀπο του εισαγόµενου γά- λακτος ἤ των προϊόντωνπου πιθανο να παραχθουν απο αυτο στη ντόπια αγορα και απο την άλλη να αποφευχθει η εξαγωγη τυροκοµικων προϊόντων η ποιότητα των οποίων εἶναι ενδεχόμενο να δυσφημίσει τα Κυπριακα τυ ροκοµικα προϊόντα στις ξε- νες αγορες. 5. Η εισαγώγη κατεψυγμέ- νου γάλακτος µπορει να τερ- µατιστει οποτεδήποτε διαπι- στώθει ότι οι λόγοι για τους οποίους παραχωρήθηκε η ἄδεια εισαγωγης δεν ισχύουν πια ἡ ότι η εισαγωγη κατεψυ- γμἔνου γάλακτος εἶναι ενδε- χόµενο να επηρεάσει δυσµε: νως τη ντόπια παραγωγη ἡ διάθεση κυπριακου νώπου γά- λακτος και τυροκομµικων προϊόντων. Εν πάση ὁμως περιπτὠσει. απο τα αποτελε σµαῖα των δοκιμών που ἔγι ναν μεχρι τώρα Ἵε το εισαγο µενο κατεφυγµένο γάλα δεν Φαϊνονται να υπαρχουν προ ΟΠ ΊΊκες γα τῇ ο νεχίση ΤΠι ειν ωγης κατεογμένος γα λακτος » 5Η γυναίκα στο παρελθον ΤΙ ΕΙΠΛΝ ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ Της Νίκης Αναστασίου - Συμεωνάκη Εξετάζοντας το πρὀβλημα της γυναίκας Ἱστορικα διαπιστώσαμε πως η θεση της µὲσα στην σηµερινή κοινωνία δεν εἶναι απόρροια της βιολογικης ἦ της διανοητικης της κατωτερότη- τας ὅπως µάταια προσπαθουν ορισμὲνοι να µας πείσουν. Εἰναι γεγονος πως αυτη η αντίληψη υπάρχει σε αρκετους ανθρώπους. Ακόμα και στις μέρες µας η θεωρία για το βάρος του εγκεφάλου της γυναϊκας και της σχἔση τοῦ µε την εφυῖα της αξακολουθει να ἔχειτους οπαδουςτης. Με µαθη- Τη γυναίκα δεν µπορει κανεις να την κρἰνη σωστικα. Μονάχα στην ανθρὠπινη προοπτικη µπορουµε να συγ- κρίνουμε το αρσενικο µε το θηλυκο, Γιατι η κατάσταση της γυναῖ- κας σήµερα εἶναι αποτελεσμα µιας διαδικασίας πολλών αι- ὠνων πριν. Η δευτε ρεύουσα θέση της δεν υπαγορεύεται απο καποια ανάγκη Φυσικων βιο- λογικων χαρακτηριστικων αλλα διαμορφώνεται απο το περιβάλλον και απο την εκ- παιδευτικη και κοινωνικη παράδοση που ακόμα και στις μέρες µας εξακολουθει να κατευθύνεται και να ΕλΕΥ- χεται απο τους άνδρες. Ολο αυτοτο πλαἰσιο εἶχεσαν αποτἔλεσµα η γυναῖκα να μην ἔχει ακόµα και στις μἒρες μας κατακτήσει µια θἒση αν- θρώπινης αξιοπρέπειας σαν ελεύθερη και ανεξάρτητη ύπαρξη ἔτσιπου να µπορει να σωθει δίπλα στον ἀντρα στην πνευµατικη και επαγγελµατι- κη δραστηριότητα. Η κατάσταση αυτη περιό- ρισε τις επυτιχῖες της γυναί- κας σε πολλοὺς τοµεις και ταυτόχρονα άφησε να γεννη- θουν και να διαι ωνίζονται ἕνα σωρο κοινωνικες πηγες. Οι σοσιαλιστες ἦταν αὖ-᾿ τοι ποὺ τοποθέτησαν το πρὀ: βληµα της γυναΐκας σωστα. Και απὀδειξαν πὠς η μοῖρα της γυναΐϊκας εἶναι στενα δεμέ: νη µε την ιστορία της ατοµι- κης Ιδιοκτησίας, και πως ὅταν µπει στη παραγώγη θα ξανακερδίσει την οικονοµίκη της σηµασία που εἶχε χάση απο την προϊστορικη εποχη. Ἡ βιοµηχανικη επανάσταση αποτέλεσε το αντιστάθµίσµα σ αυτο το γκρέμισµα. Η µηχανη ἔχει εξαφανίσει Η Μπο Ντέρεκ θέλει να γίνει μητέρα ΗΜΠΟ ΝΤΕΡΕΚ σκέφτεται να θυσιάσει τα εκατομμύρια δολάρια που της αποφἔρουν οιταινίες της για να γίνει μητἒ- ρα. «Θέλω να αποκτἠσω ἕνα παιδι και να το µεγαλώσω ήρεμα και ειρηνικα». Και η Μπο, 25 χρόνων, προσθετει: «Η επιτυχία εἶναι βέβαια, κάτι συναρπαστικο. Αλλα δεν ἔχω πάρει στα σοβαρα τον εαυτο μου. ξερω πως δεν εἶμαι µεγάλη ηθοποιος». Η ΜΠΟ ΤΟ ΠΗΡΕ οπὀφα- ση. Απομἒνει ὁμώς να το αποφασίσει και ο σύζυγος της, Τζων Ντερεκ, 55 χρό: νων, που Εχει το γενικο πρὀ- σταγµα στη ζωη της και ἴσως να µη συµφωνεινα χάσει «την κὀτα που κάνει το χρυσο αυ: ΥγΟ» για χάρη της µητρὀτητας. Εγγραφες στην Α΄ τάξη Δημοτικου Σχολείου Πληροφορούνται οἱ ενδι- ᾿᾽αφερόμενοι γονεις και κηδε: μόνες ὁτι οἱ εγγραφες στην Α΄ τάξη των Δημοτικών Σχο: λείων για το ερχόμενο σχολ!- κο ἔτος θα πραγµατοποιη- θουν µεταξυ 22 Μαρτίου και ] Απριλίου, 1986. Σύμφωνα µε τους κανονι σµους θα γίνουν δεκτα γα εγγραφη παιδια που συµπλη ρώνουν τα πέντε χρόνια και Εξι µήνες τη ἶ Σεπτεμβρίου 1982 Παιδια που γεννήθηκαν την 1 Μαρτίου 1977 γίνονται δεντα για ΕνΥραφη Για βεαιωση της Πλικίαι απαιτείται επισηµο πιοτοποι ητικὸ γεννήσεως στις περισσότερες περιπτώ: σεις τη διαφορα της Φυσικης αντοχης ανάμεσα στον άντρα και την γυναϊκα εργάτρια και θα καταληξει να βοηθήσει στην χειραφξετηση της. µατικες συγκρίσεις ανάμεσα στο αρσενικο και στο θηλυκο μετρώντας το απόλυτο βάρος του εγκεφάλου επιχειρου να αποδείξουν την κατω- τερότητα της γυναίκας. Η αλήθεια όμως εἶναι πως ακόµα και σήµερα οἱ ερευνητες δεν μπόρεσα να προσδιορίσουν ποια σχξση µπορει να υπάρχει ανάμεσα στο βάροςτου εγκεφάλου καιτο βαθμο εφυΐας. Ακόμα κάποιοι ἄλλοι θα µας πούνε πως οι γυναίκες σοφοι εἶναι ελάχιστες σήµερα συγ- κρἰνοντας τις πάντα αριθµητικα µε τους αντοι- στιχους άνδρες. Σεπροηγούµενη ανάλυση του προβλήματος της γυναί- κας αναφερθήκαµε σ αυτα που εἶπαν οἱ μεγάλοι θεωρη- τικοι του σοσιαλισµου Μάρξ και Ενκελς, για τη γυναῖκα. Στην επόμενη ανάλυση βο αναφερθούμε στους υπό- λοιπους σοσιαλιστες, στους Μπέμπες και Λενιν και για τή θέση της γυναΐϊκας στη δοβιε- τικη Ενωση σήµερα. Για τα παιδικα πὐδια Νεα µόδα και στα παιδικα παπουτσάµκια για την Ανοιξη και το Καλοκαίρι του 1982. Χαρούμενα σχἒ- δια, ιδιαϊτερα για το Πάσχα που ἔρχεται, λανσάρει το κατάστηµα παιδικων υποδημάτων πολυτελείας. Το λευκο κυριαρχει στη γόβα ιδιαίτερα στολισμένο µε γαρνιτοῦρες µπρονῖε. Τα σουξντ μποτάκια µε] τρυπούλες σελευκο και βακετι χρώμα θαφορεθουν απο αγοράκια. 4. Ν. ΥΟΡΚΗ, 18 (ἱ6. Υπ.). Κίνδυνος - θάνατος Υια τα μικρά που πάσχουν απο ιώσεις εἶναι η ασπιρἰνη, ανεκοίνωσε χθες το Κέντρο Επιδηµιολογικων Ερευνών της Ατλάντα. Σύμφωνα µε τα συμπερά- σµατα µιας ἔρευνας Υία τις αιτίες θνησιμότητας στα μι κρα παιδια, το Κέντρο της Ατλάντα υπογραμμίζει οτι η χορήγηση ασπιρίνης σε πα μαμα ο 4 Κίνδυνος.- βάνατος πήγα” παιδιά μὲ ἰωση παιδια που ἔχουν γρίππη η ανεµοβλογια πολλαπλασιά- ζει σηµαντικα τους κινδὺ- νους να εµφανισθει το σὺν- δροµο του Ραϊ µια πάθηση που καταλήγει σε ποσοστο 20 ως και 3405 των περι- πτὠσεων, σε κὠμα και στο θάνατο. Πρόκειται για µια µορφη εγκεφαλοπάθειας που οἱ αἰ- τίες της παραμἔνουν ἀγνω- στες. ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ Η μόδα επιστρέφει οτ αχνάρια του 1940: Οἱ «Τζι -- Αιό». οἱ Αµερικανοι φαντάροι µε τις χακι στολες. και Οἱ κούκλες της εποχης µέ τα πρὠία «καυτά» σόρτς, ξυπνουν κύματα νοσταλ: γίας στους Ανγλους ἵηλεβεατες, Η αιπα εἶναι Το πολεµικο, σήριαλ «Βανταμµώσουμε ξανα»,που προβάλλεται απο το κανά Βι», µε µεγάλη ακροαµατικότητα. Πρωταγω Κποτουῦν οἱ ἀνίρες μίας αµερικανικης βάσεωος, στην αγγλίκη εξοκητου Σάφφολκιστα ταραγμένα νρόνιατου 4θ, και Φυσικα. οἱ ωραίες µε τις λαξεῦτες γάμπει, που αναθείκνοετόσοη στο λη, ὡσο µαὶ τα οοορτον. Τη Φιρτογραθία, ο η οποιος Γκάλιν Ον έρλικο, που παει τον «Ρέντν στο σήριαλ, µε ἕνα µανεκεν. ντομἔνο και χτενισμένο προ ἠθετίας και βάλε... Υπάρχουν και το ξε- ρουν πολλες απο µας, οι µικρες εκείνες λύσεις -- κλειδιαπου µπορου να κά- νουν τη ζωη µαςπιο εὖὐκο- λη µέσα στο σπἰτι. Πρὸ- κειτα! για τρυκ πρακτικα που βασἰζονται σε ἕξυ- πνους κα! µελετηµένους µηχανίσµους, στις συντα- γες της γιαγίας, αλλα και στην ἴδια τη...Φαντασία. Απ΄ αυτη τη στήλη η Μαΐρη Ελλεν, µια Αµερι- κανίδᾳ µε πρακτικο πνεῦ- μα και προπάντων πνεύμα οικονοµίας σας ἕξεναγει στον κὀσμοτων δικώωντης τρυκ για να ζήσετε εσεις καλα καιτοσπίτι σας καλύ- τερα. Το παιδι του Μάρ]ά, στον κήπο Ελάχιστοι ερασιτέχνες κηπουροι τολµου να πολ- λαπλασιάσουν μεμοσχεύ- µατα τα δέντρα τους. Και αυτο, γιατι πιστεύουν ότι µια τέτοια ὄουλεια εἶναι δύσκολη και πολυξξοδη. Ωστόσο κάνουν . µεγάλο λάθος. Ο πολλαπλασια- σµος, ιδιαϊτερα για τα δὲεν- πτρα που αγαπουν την υγρασία, τη λεύκα καιτην Ίτια, εἶναι ενα εὔὐκολο παι- γνίδιπου μπορούμενατο ξεκινήσουμε στις αρχες Μαρτίου. 8 Τέλη Φεβρουαρίου, αρχες Μαρτίου ξεκινάμε την επιχείρηση του πολ- λαπλασιασμου. Πρεπει όμως να εἶναι µια µέρα που το ἔδαφος δεν θα ἔχει πάγο και το χρώμα θα εἷ- ναι αφράτο. 8 Κόψτε απο το Φἔντρο προσεκτικα ἕνα κλῳωγάρι που θα εχει Φυτρώσει μέ- σα στο χρόνο. Το ιδανικο µήκος εἶναι τριάντα εκ. καµια Φορα όμως μπορεὶ- τεναχρησιµοποιήσετεκαι μοσχεύματα ενος µέτρου. Β διαλεξτε ἕνα χώρο Ιδιαίτερα υγρο. Αν και δεν θεωρεἰται απαραϊἰτητο, μπορεῖΐτε να πασπαλίσετε τη βάση του μοσχεύματος µε σκόνη που περιέχει ορ- µόνηκα!θατην βρείτεστα ειδικα καταστήματα. Β Βυθίστε το µισο κλω- νἀρισας μέσα στο έδαφος και πατήστε γύρω του το χώμα. Τον Μάϊο το αργότερο το νεαρο σας μόσχευμα θα ἔχει δώσει Φύλλα και ελ- πίδες στο κηπουρικο σας δαιμόνιο. ΙΑ ΤΡΥΚ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΕΥΠΝΕΣ μ Φυσικα θα θέλετε νο ἔσ- ναζωντανέψετε τις πέτρες σας αποτυρκουόζ που έχουν πεθάνει, και πἠραν αυτο το αντ/παθητικο πράσινο χρώὠ- μα. Για να δώσετε πίσω το Φυσ/κο τούς χρὠμα ρἱξτε τις πεθαμἑένες πέτρες µέσα σε υγρο κάλο γ/α τριάντα λεπτα 7ης ώρας. Προσοχη. 4 επι- χείρηση σωτηρίας, καλο εἶναι να γίνει µε ανοιχτα παράθυ- ρα, ἡ ακὀµα προτιμότερο στο ὑπαιθρο. ΑΠετα απ αυτο το παράξενο μπάνιο, τα τυρ- κουόςζ σας θᾳ ἔχουν σνακτἠ: σε! ΤΟ ζωντανο, µπλε τους χρώμα. πω ΝΗΠΜΟΘΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ τάση απομά- κρυνσης των Δημοτικων Εκλογών µετις συνεχεις αφορμµολογήσεις και αναβολες µας εκθέτουν ανεπανόρθωτα και µας εξευτελἰζουν και την ἴδια στιγµη επιτεῖ- νουν την ολοκληρωτικη αρτηριοσκλήἠ- ρωώση που διαφθεἰρει τη δημοκρατία ότις βάσεις της και ενισχύει τις δικτατορικες τάσεις που εἶναι δυνατον να υποκρύπτον- ται κάτω αποτιςοποιεσδήποτε απόπειρες δικαιολογιών. ΠΡΕΠΕΙΝνα γίνουν χωρίς άλλη καθνστὲ- ρηση οι δηµοτικες Εκλογες. Είναι τοῦτο. απαίτηση του λαου, ανάγκη της 6ήµο- κρατίας. Και θα διευκολυνθουν τα πρά- γµατα αν οι αντιδηµοκρατικα διορισμἒ- νοι υποβάλουν σήµερα τις παραιτήσεις τους. Αλλιως οι ἰδιοι µε δικτατορική νου- τροπία θα προκαλὲσουν την εις βάρος τους αντίδραση που ϐ) αρχίσει. ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΧΑΣΜΟΥΡΗΙΑ ΕΠΡΕΠΕ να διατηρηθει το κλίµα που δημιουργήθηκε µε την τριήµερη παρα- µονη του Πρωθυπουργου στην Κύπρο. Αἰσθημα εθνικου ενθουσιασµου κυριαρ- χοῦσε απο το ἕνα μἒχριτο ἆλλο ἄκροτης Νήσου. Αἰσθηµα σιγουριας. Ἠταν ατμόσφαιρα που εἶχαμε χρόνια να χαρούμε. Ανταποκρινόταν στην ιστο- ρικη ανάγκη και ενίσχυετις αγώνιστικες συνθήκες που πρεπει να επικρατουν σ᾿ ἕνα τόπο σκλαβωμἑνο. ΔΥΣΤΥΧΩΣ µετα την πάροδο των πρώὠτων ηµερων, µετα την αναχώρηση τουκ. Παπανδρεου,το αγωνιστικο κλίµα και η εθνικη ενδυνάµωση ἀρχισαν και πὰἆλιν να τορπιλλίζονται απο την ηττοπάᾶ- θεια, τη µοιρολατρεία και τις σκοπιµότη- τες των αδυναµιων. Και τα επίσηµα χα- σµουρητα οϱδηγουν και πάλι τον τὀπο στον... ανεπίσημο ὑπνοί Ἔτσι χάνονται οι πατρίδες. ᾿Ετσι διαι- ὠνίζεται η σκλαβια. ΄Ετσι ολοκληρώ- νονται τα ηθικα εγκλήματα. “ΒΛΑΚΩΛΗΣ ΣΥΝΗΒΕΙΑ.... ΕΧΟΥΜΕ ακόµα ἕνα µήνα μέχρι τη Λαµπρη και τραυματίσθηκε ἧδη ο πρὠ- τοςνεαρος απο κροτίδα. Κι αν ὀμη γῖνοι- το πάμε έτσι, µεχριτην Ανάσταση θα κο- πουν χξρια, πόδια και βάλε.. Αλλά, γιά ὀνομα τοῦ Θεού. Μέχρι πότε 'θἁ υποφἔρουµε απ᾿ αυτή τήν ανόητη, τη διαβολεμἔνη συνήθεια των κροτίδων Δεν βαρεθήκαμε χρόνια και χρόνια τὸ- σους ακρωτηριασµους Σώνει και καλα θἔλουµε δυναμίτες και μπαροῦτιανα µας μεταδώσουν τα αναστάσιµα μηνύματα: Γιατι να µη αναληφθει µια συνεχης Παγκύπρια εκστρατεία για την πάταξη αὐτης της βλακώδους και αιµατηρης συ- νήθειας, ῄε τη συμμµετοχη αστυνομίας, εθνοφρουρας, δασκάλων, γονιών, πολι- των γενικα Για να µη θρηνήσουµε για ἄλλα δυστυχήματα, για να µη κλάφουμµε για νξους ακρωτηριασµους. Για να µη συγκλονιστοὺµε απο ἄλλους θανάτους, Δεν µας φτάνουν οἱ μεχρι τώρα σφαγες και οι χαµοι απο τα πραξικοπήματα και τους πολἔµους Θξλουμε κι άλλα αἱματα αποτις τρᾶλλες που ανεχόµαστε Σύμφωνα µε το Δελτίο Τιμων Συναλλάγματος της 19.3.1982 η Κενιρικη Τρἀπεζατης Κύπρου ὀρισετις ακόλου- θὲς τιµες σε σχέση µε την Κυπριακη Λίρα: Φ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΩΛΗΣΗ ΛΓ8ΡΑ Δολλάρια ΗΠΑ 21718 21740 21820 Στερλίνες 12010 12060 12085 Μάρκα ὢυτ. Γερμανίας 5 1550 51850 δ.2000 ἂρσχμες 1433200 1940200 194.2700 Προθεσμίας Δ0λ ΗΠΑ στερλίνες 1 µηνος 2 1540 21750 12000 2 µηνων 2 1450 21160 11990 3 µηνων 2 1380 21779 11980 όµηνων 2 1210 2 1198 11968 Όιτιμες χαρτονομισμάτων για πράξεις µεταξυ της Κεντρι- κης τραπέζης και των Τραπεζων εἶχαν ὡς εξης Βολλάριο ΗΠΙΑ αδῖ ϐ2 58 72 Πίρα Στερλἰνα 832 64 619 00 Μάρκο Δυτ. Γερμανίας 193 49 180 68 Δραχμη 150 741 Με βάση τις τιµες συναλλάγματος που ίσχυαν στην Ἂρη: .-- Ελευθεροστοµίἰες ΞΕΚΤΕ τέρμα ἡ ΞΕΚΤΕΡΜΑ ἡ ΞΕΚΤΕ:- ΛΕΣ ΤΑΙ, ὁπως και να το πει κανεις, η αλή: θεια εἶναι µία: Η εταιρεία που ανέλαβε να κατασκευάσει το δρὀμο Λευκωσίας: Λεµεσου, δεν τα κατάφερε ἡ μάλλον ἑμεινε... µισόστρατα! Ἔτσι, ὑποχρεωτικα... ΞΕΝΤΕ: κουμπίζεται τώρα! ΠΟΛΛΗ... µὀὸδα ἔππεσε προψες στην Βουλη: Ἓνας βουλευτης μίλησε για μίνι λαϊ- κο µέτωπο. Κι ἕνας άλλος για μάξι λαϊκο τοι- οὔὗτον! Πάντως η κατάσταση βελτιώνεται. Διότι, εἶναι χίλιες φορες προτιµότερον οι πατέρες του ἔθνους ν᾿ ασχολούνται µετην μόδα παρα ΑΠΟ ΤΟΝ σσϱ-”ρσ”ρσρ0-0σο.-- ΔΗΜΙΗΤΡΗ πππὐπωπισωαεπαηο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ τηση, γνωστου ὀντος ὁτι μεταξυ των κομμᾶ:- Ίων αυτων υπάρχουν τεραστιες διαφορες απόψεων. Διαφορες µεταξυ των Ελληνοκυ- πριακων κομμάτων, διαφορες µεταξυ των Τουρκοκυπριακων τοιούτων, διαφορες µετα- ἔυ των Ελληνοκυπριακων και των Τουρκο: κυπριακων κλπ. κλπ. μΓ αδέσµευτη ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 20 ΜΑΡ{ΙΟΣ Για να Φανει ακόµα µὶα φορα πόσο δύσκο:- λος εἶναι ο αγώνας για... ἔνωση: Για 80 χρό- νια ο λαος µας αγωνιζόταν να ενώσει την Κύπρο µε την Ελλάδα. Αποτέλεσμα: Μηδεν µε τους... µώλους τους! Αν λήφθει, μάλιότα υπὀψιν ὅτι η συγκὲν- -ᾖ για την ακρίβεια 402 υπο το µηδεν... Τρία περίπου χρόνια η ΞΕΚΤΕ αγωνιζόταν ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΑΙ του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ και ὅυο Τουρκοκυπριακων κομμάτων, ου- νέρχονται σήµερα στην Τρίπολη της Λιβύης τρωση γίνεται στην «Τρίπολη» οἱ συζητητες θα γίνουν, οπωσδήποτε «πουθκιὀχώρκα». Οπότε, τθ πἐριεχόμενον του κοινου ανα: κοινωθέντος Νου θα εκδοθει, θα εἶναι, περὶ: που, το εξης: να ενώσει την... Λευκωσία µε την (Ίεμεσο. µαταγορατου Λονδίνου κατα το Ανοιγµατης στις 19.34.1082 η σχέση των πιο πάνω νομισμάτων µε την Κυπριακη λίρα δια- μορφώθηκε ως εξης Πωληση Άγορα Δολλάρια Καναδα 26408 26550 Ολλανδικα Φιορίνια 5 7023 57927 Ελβετικα Φράγκα 41118 4 1936 Βελγικα Φράγκα - 47084886 3877222 Γαλλικα Φράνγκα 135015 139964 ταλικες Ἀιρεττες 2835 1187. 2852 8138 ΓΙπωνικα Γιεν 507 1790 ο80.7847 Κορώνες Δανίαι 174896 7978 Νορβηγικες Κορώνες 140813 19 14986 Σοὐηδικει Κορώνει 128784 12 444 Ανοτριάκα Σε ἵνα 36 20342 38 4804 Εοκοῦδοι Πομτον αλ λίαν 1519902 192 9690 Ισπανικες Πειτέτει 908 9049 228 1390 θολλάρια Αυστραλίαι 20500 208615 Αποτέλεσμα: Ἔμεινε μισοδότζιην... Φαίνεται ὁτι η μόνη που κάτι κάνει εἶναι η... Ένωση Παραλιμνίου... για να συζητήσουν το Κυπριακο. Δεν χρειάζονται µαντικες ικανότητες για νᾷ καταλάβει κανέναςτιθα συµβειστην συζή- 0 µικρος Παναγιώτης έφυγε μαζι µε τα παιγνίδια του ΧΑΛΚΙΔΑ, 19 «Ανοιξε τα μάτια σου βρεὶΝότη,που θαταβρούµε τέτοια μάτια αγόρι µου» Τὰ μάτια τοὺ Παναγιώτη Ασημάκη, που πάλεψε 45 με: ρες µε τον θάνατο εἶναι κλει- στα, απο προχτες το μεσημἒ- ρι, στη µιαη ὠραπου τέελειω- σεο αγώνας του. Τώρα δεν ακοῦει τις πα- ρακλήσεις του παππου, δεν ακούει τους θρήνους, τα µοι- ῥραλογια, τις κραυγες. Δεν βλέπει τη μάνα του και τη γι- ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Τα τεράστια γαλανα και εκφραστικα μάτια του Παναγιωτάκη δεν θα ξανανοἰξουν πια. Για 4 συνέχεια ἦταν ἕνα μέσο επικοινωνίας μετους ανθρὠπουςπου στεκόντουσαν μέρα νύχτα στοπλευροτου. ΔΕΞΙΑ: Η µη. Πὸσο όμως Σελἰγοθαλυγίση κι αυτος απτον αβάσταχτοχαµο τραγηκῃ μητέρα Ἀποθυμα, οπατέρας αντέχει ακὀ ΄ του παιδιου του. αγια που κλαϊνε ασταμάτητα και λίοθυµουν κάθε λίγο. Στολισμένος ολάκερος µε λουλούδια και παιγνίδια κοι- μάται... Το προσωπάκι του ἔχει µια Ελαφρη χλωμάδα. Οπως τον κοιτάζεις θαρρεις πως κοιµά- ται και σε λίγο ϐ ανοῖξει τα μεγάλα µάτιατου να σε κοιτά- ξει. Ἡ Ίθχρονη µάνα του, ο παπους Αρίστος, οἱ δυο για- γιάδες δεν µπορου να το πι- στἔψουν, πως χάσαν το παιδι τοὺς, το αγόρι τους. «Ξύπνα ἀγόρι µου, ξὑπνα λεβξντη µου. Ξύπνα ν ακοὺ- σεις το µαγκάλα που περνά- ει...» Όδος Ληλαντίων 85 στη Χαλκίδα. Το σπιτικο του Ππα- ναγιωτάκη, δυο µικρα δωµά- τια όλο ὁλο, εἶναι βουτηγμἒ- νο στα μαύρα. Εκατοντάδες κόσμος µέσα κι ἔξω. Συγκλο- νισμἔνοι ὅλοι απ τον αγώνα του µικρου αγοριου και τον Εαφνικο χαµο του, πάνω που πήγαινε ν ανθίσει, θρηνουν. «Αδικα χάθηκες αγόρι μου». Δεν βλέπεις µάτι αδάκρυ: το. εν βλεπεις πρὀσωποπουνα µην «περπατα» επάνω του ο πόνος... Μόνο ο Παναγιώτης δεν πονα. Και μόνο ο ἴδιος μένει αδιά- Φορος κιανέκφραστος µ όλα τούτα που συμβαίνουν γύρω του. Σκηνες αρχαίας τραγωδὶ- ας ξετυλίγονται µέσα σε τού- το το σπιτικο στην άκρη της Χαλκίδας. Ό παππους του Παναγιώ: τη, ο. Αριστείδης Παπαδὸ- πουλος, που ἔδωσε το δέρµα του για να σωθει εγγονος. θρηνε!ι τώρα ὀρθιος πάνω απ το κεφαλάκι του. Ητανε δια- τεθειµένος να δώσειτα πάντα για να σώθει το αγοράκι του. αλλα δεν τα κατάφερε να το µρατήσει στη ζωη. Γι αυτο κι ο πὀνος του μοιάζει να µην ἔχει ὀρια. ἔτσι όπως βγαϊνει ὦΌπ τα στήθια του. «Αν ο Γιζμαρξλος ἔδινε δερµα θα το σώναμε το παιθ! μαο», λέει. «Αδικα το χάσαμε» Και γυρνώντας σε µας «Γράφτε να κάνουν μονάδα εγκαυμάτων, να µην κλά- φουν ἆλλες µάνες 1Ώχρονες, ὁὀπως η κόρη µου». Κι η κόρη του: «Αν το ἔν: τυναν 20 μέρες πριν θα ζοὺσε το παιδι µαο». «Σταματήστε», Φωνάζει η γίαγια και σωριάζεται κάτω λιπόβυμη. Την ξαπλώνουν «ανοΐῖχτε το παράθυρο να µπει αἔρας», Φωνάζει κάποιος, «Οχι το πα- ράθυρο», επεμβαίνει µια Υυ- ναϊκα, δημιουργείται µικρο- : ϕ η πανικος καιτελικα τη µεταφξ- ρουν στην κουζίνα, ὅπου µε- τα λίγη ώρα αρχίζει να συ- νΕρχεται, Στο δωμάτιο που βρίσκε- ται η σορος του παιδιου µπαί- νει ο δήμαρχος της πόλης κ. Γ. Σπανος. Με κὀπο προσπαθει να κρατήσειτα δάκρυατου. «Δή- µαρχε», φωνάζει ο παππους, απἀει το παιδι µας. Αδικα το χάσαμε». Σε λίγα λεπτα οι άνδρες ετοιμάζονται να σηκώσουν στους ὦμους το φἑρεῖτρο. «Οχι, µη µου το παίρνετε», πεφτει λιπόθυµη η μάνα. Μαι µια θεία του παιδιου: «Οχι, οχιµην της το παίρνετε, δεν ἔχει ἆλλο αγὀρι». Το Φφἔρετρο σηκώνεται στους ὤμους. ο παππους κοντεύει να χάσει Τὸ νου του. Τρέχει πίσω τους κι ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ να πηδήξει απ το μπαλκόνι. Μερικοιπιο Ψύχραιμοι µε κὀ- πο τον συγκρατουν. λαο «κ μρλλλλς Η ποµπη για το νεκροτα- Φεῖο ξεκινα. Το σωµατάκι του Πανα- γιώτη θα ενταφιαστει στο νε: κροταφείο του Μύτικα, τρια χιλιόμετρα ἔξω απ τη Χαλκί- δα. Στο παρεκκλήσι του νε- κροταφείου ο μητροπολίτης Χαλκίδας Χρυσόστομος ψάλλει τη νεκρώσιμη ακο- λουθία. Ο Αρχιμανδρίτης Εἰ- ρηναίος Δημητριάδης εκφω- κη. νειτον επικήδειο γιατο µικρο αγγελο. Η φιλαρµονικη του δήμου αποχαϊρετα τον Παναγιωτά- «Παἰχτε», Φωνᾶζει η για- για ανάμεσα στους λυγμους της, «ΠΠπαΐχτε τ αξίζουνε πολ- λα γιατι ἦταν ἠρωας». Κι ὑστερα πάνω στο µνή- μα ο σπαραγµος Φτάνει στο κατακὀρυφο. «Όχι, µην το βάζετε εκει, δεν µας λυπόσαστε Μην το βάζετε. 5 ηµέρες Στην αυλη µου καλύτερα να το Φξρετε». «Παιδι µου, αγόρι µου, πασαμου», φωνη -- κραυγη της μάνας µατώνει τις καρδι- ες όλων µας. Τοαγόριτης Εφυγε. Τρισή- µίσι χτες το μεσημέρι το σκξ- πασαν µε λουλούδια. Μόνο λουλούδια τοὐπρεπαν. Ετσι εἶπε. Γιατιήταν ἕνα αγγελάκι. Ένα µικρο πονεμένο αγγελά- ΔΕΙΤΟΥΡΠΙΑ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ Αυριο Κυριακη η Α.Μ.ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Χρυσό- στοµος θα λειτουργηση στον ερο ναο Παναγίας Παλλου- ριώτισσας και θα προστε!ι του καθιερωμµἔνου ετησίου µνη- µοσύνου των υπερ πίστεως καιπατρίδος αποτου αγώνος της παλιγγενεσίας μέχρι και της σήμερον αγωνισαμέἔνων και πεσόντων πατέρων και αδελφων ηµων. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΑὐριοΚυριακηο Θεοφιλέ- στατος Χωρεπίσκοπος Σα- λαμίνος κ. Βαρνάβας θα λει- τουργήσει και κηρύξει στο Παλαιομξέτοχο -- Ὁ Πανιερώτατος Μη: τροπολίτης Κυρηνείας κ. Γρηγόριος θα λειτουργίσει στον ἱερο ναο Αγίου ἂηµμη- τρίου στην Ακρόπολη. -- ο Πανοσ. Αρχιμ. κ. Φώτιος Κωνσταντινίδης θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ἱερο ναο Αγίου Σάββα στη Λευκωσία. --Θακηρύξουν οιΘεολό γοιτης Ἱερας Αρχιεπισκοπης κ. Νίκος Νικολαΐδης στο [πα- λαιχώρι Μόρφου, κ. Τάκης Χριστοφόρου στον ιερό ναο Αρχαγγέλου. Μιχαήλ (Τρυ πιώτη) στη Λευκωσία, κ. Αν τώνιως Αντωνιάδης στο τερο ναο Αγίους Κασοσάνου. στη Λευκωσία. κ.Ανόρέας ἱερεί δηι στον ἱερο ναο Παναγίας στη Μακεθονίτισσα, κ. [ωάν- νης Τανης στονιερο ναο Αρ:- χαγγέλου Μιχαήλ στο Κα- μακλι, κ. Πέτρος Πρωτοπα- πας στο Φτερικούδι, κ. Παν: τελης Κωνσταντίνου στο Παλαιχώρι Όρεινης, κ. Μι- χαήλ Λοϊζίδης στην ΚΚ. Λακα- τἁἆμια και ο κ. Γεώργιος Γε- ὠργιάδης στον Ασκα. -- Αὐριο Κυριακη ο ἵπα- νιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Χρυσόστομος θα λειτουργήσει και κηρύξει στονιεροναο Αγίου Ανδρέου της πόλεως Χρυσοχους. --Ὁ Πανσ. Αρχιμ.κ. Θεὸ- κλητος Τσίρκας θα λειτουρ- γήσει και κηρύξει στον ἱερο ναο Τιμίου Σταυρου Οµό- δους. ΕΙΣΦΟΡΕΣ Στο ταμείο εισφΦορων για ανεγερση προτοµης του α. Νίκου Δημητρίου ἔγιναν οι ακόλουθες νὲες εισφορες Ροταριανος Όμιλος Δευ: κωσίας Σ471.750 Κυὐυπριακο Εμπ. βιοµηχ. Επιμελητήριο (Κ.Ε. Β.Ε) έ9θ--- Κύριος και Κυρία Σεργίου Χ Μιχάλη 410-- ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΟΥΣ Για να καταστει δυνατη η µεταμόσχειυη νεθρων στην 1Τχρονη. Νίκη Ν. ἱωάννου, μαθήτρια της πᾶµπτης τάξης της Αµερικανικης Ακαδημίας Λευκωσίας, γίνεται θερµη ἔκκληση προς τα αισθήματα κάθε Φιλανθρώπου, για ΟΙΚΟ: νοµικη ενίσχυση. Διεύθυνση: ΝΙΚΗ. Ν. ΙΩΑΝΝΟΥ Βουφαβξντο 2, Διαμέρισμα 3 Προσφυγικος Συνοικισµος Πλατυ, Αγλαντζιας. Γίνονται, δεκτες και ει- σφορες στην εφημερίδα µας, Νέο ζώο βγήκε απο τον...σωλή- να ΚΑΜΠΕΡΑ. Ιδιαίτερη υπηρεσία. -- Το παιδι του σωλήνα ἁνοιξε το δρὀµο και ήρθε τώρα η σειρα για τον ζώο. Με τη µέθοδο του σωλή- να, Αυστραλοι ερευνητες κα- τάφεραν να δημιουργήσουν ἔαν νξο ζώο, διασταύρωση κατσίκας και προβάτου, Το «γκούντατ», αντίθετα απο τ ἄλλα γνωστα υβρίδια. ὅπως το μουλάρι. µπορει ν αναπα- ραχτει. Το ζώο εἶναι ἄγριο. όπως η βορειοαφρ:κανικη κατσϊκα, εὐκολα όμως εξη- μερώνεται. Κατα τον καθηνγητη Μουρ. επικεφαλης της ομάδας επι- στηµόνων, το «γκουντᾶτ» δι. αετει ωραίο και παχυ τρίχω- μα, το ενδιαφέρον ὅμως του πειράματος εἶναι καθαρα επιστηµονικο. -Αποτην 1βίπολη ἔβχομαι και στην καρφη κανέλλα! ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΛΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΕΣΜΕΥΙΗ Καθημερινη πρωϊνη ακομμάτιστη εφημερίδα ΓΡΑΦΗΑ Βασ. Βουλγαροκτόνου, 48 Λευκωσία ΤΗΛΕΦΩΝΑ Σύνταξη: 65198 Λογιστῆριο: 52560 ΚΟΝΤΕΥΕΙ νο ἔημερώ- ση, µα εγω χωμένη, βαθεια στην πολυθρόνα µου, αθέατη σχεδον στην µισοσκότεινη γων/α Τῃς σάλας, εξακολου- θω να παρακολουθω τοχορο των προσκεκληµένων Της κὀ- ρης µου, που σἡµερα κλείνει τα δεκαοχτω Της χρὀν!α. Ολο Το σπίτ! εἶναι πληµ- µυρισµἑνο απο Λουλούδια, µουσικη κα! χαρούμενα ν/ᾱ- Τα, µα η ὀ/κη µου καρδό!α εἶναι σφιγμένη απο σνησυχἰα. Γα- ρστηρω την µοναχοκόρη µου που χορεύει αδιάκοπα µε τον ἶόιο νεαρο άγνωστο, ἕνα ψη- λοξανθο αγόρ!, που την κοιτά- ζει βαθε/α στα μάτια κ! εκείνη του σπονταμεβλέμματαγλυ- κα κα! µε δειλα χαμόγελα, ενω στα µαγουλα Της ανθ]- ζουν δυο Φλογισμένα τριανΤά-. Φυλλα. Εἰνα!ιΦσονερο πως ανά- μεσα τους ἔχει γεννηθη κὀτι: πρωτόγνωρο κα θσυμᾶσιο ἑνας ὀυνστος κα! ωραΐος ἔρωτας. Λήα εἶναι ακριβως αυτη η αποκὀλυψη που µε τροµάζε! γ/αΤΙ λίγο πριν πεθάνη ο ἀν- Ἴραςμου, µου εἰχεζητήσεινα του υποσχεθω πως θα ἔκανα ὁτ/ μποροῦσα γ/ό να παντρὲ- ΨΦω Την µοναχοκόρη µας µε τον γυιο του συνεταἰρου του γ/α να µην κινδυνεύση να ὅι- σλυθη η επιχείρηση, που ἦταν ο σκοπος Της ζωης του. Του το εἶχα υποσχεθη κο, τὠ- ρα δεν περίμενα Παρα µὸνο νατελειώση η Λένατογυμνά- σιογΙανα της μιλήσω γ/ αυτο ΤΟ γἁάμο. Κσ/ιναπου αυτος ο άγνω- στος νέος ήρθε να καταστρέ- Ψη Τη γαλήνη µας. Μα πρέπει να προσπαθἠσω να κάνω κάἀ- ΤΙ πριν προφθάσει ο ἔρωτας να γίνη πολυ βαθυς κα! όυνα- τος στην καρδια της Λένας. ἔπι τέλους, Οἱ προσκΏλε- σμὲνο! αρχίζουν να Φεύχουν και µόνο εκείνος δεν φαίνεται να βιάζεται. Καθισμένος δἹ- πλα στο π/κ-απ αλλόζει τους δίσκους κα κόπου - κάπου σηκώνει το βαθυ ερευνητ!κο Ολέμμα του και µε κοιτόζει. Λα μονάχα όταν η σόλα ἔχει αδειᾶση εντελως σποφασίἰζει να σηκωθη κα! να ἔρθη προς ΤΟ µέρος µου κρατὠντας στο χὲἑρ! Του ἕνα δεμετὰκι. - Σας ἔφερα ἔνσ µικρο δώρο, µου λέει μλώντας κα- Λα ελληνικα, µα µε µια προ- Φορα ἔντονα ἔεν/κη. Η Λὲἒνα µου εἶπε πως αγαπότε την μουσικη. -Ο Φράντς εἶναι Βιεννὲ- ζος, µου εξηγε!µεφωνη γεμά- 7) ενθουσιασµο και περηφό- νεια η κόρη µου, µα ο πατὲ- ρας του εἶναι Ἓλληνος. Σου έφερε ἕνα δίσκο µαμα, που απο Τη µια πλευρα ἔχει ἕνα πο7 πουρ! απο βιεννέζικα βάλς κα! απο την άλλη τον «Γαλάζιο Δούναβι» του Στρό- ους. -Θσ ήθελα ακόµα, συνε- Χίζει ο νὲος ένω κόθετα! αντ]- κρυ µου να σος μιλήσω για μας... γ/α την ένα κο μένα. Γνωριστήκαμε σε µισ εκόρο- µη πριν απο ὅυο µῆνες και σνάµεσα µας εχει γεννηθη υα αγάπη βαθειο κοι ὀυνατη. Γ/αυτο θσᾳ σας παρσκολούσα νσµε ὀεχθήτεμια απαυτες τις ημὲρές µαζ! µε τον πατέρα μου. Ετοιμόζομαινα τον διακὀ- φω, να σρνηθω κἆθε τέτοια συζήτηση, να του πω πως η ένα πρέπει να παντρευτη έναν 6λλο Τα λόγια οι Φρά- σεις σχηµατ/ζονται στοµυσλο μου. μα ὧεν Φόνουν γα Πν/γοντα µεσα στα κύμστα Της µούσ/κης του «Γολάζιου Δούναβι» που η Λένα ἔχει το- . ποθετἠσε! στο π/κ-απ. Θἐἑλωνα μιλήσω, µα τα λὸ- γα εἶναι αδύνατο να φτάσουν σταχεἰληµουκα/σ/γα-σιγα παύουν να σχημµατίζωντα! κα! στη σκέψη µου, καθως Οἱ αναμνήσεις Φτερουγ/ζουν στα περασμἑνα. Λου Φαΐνε- τα! πως εἶμα σκυμμµένη κα! πάλι πάνω αποτο αγαπημένο ποτάμ! του Στρόους κα κα- θρεφτἰζω στα νερα του το πρόσωπο µου ἑνα πρὀσωπο ὁροσερο κα! νεαν!κο, πλοισ!- ωμένο απο µακρυα µαλλ/α, που ανεµίζουν στο αερόκ!. Κ/ ολόγυρα µου ἐἔρχονται κ! ἆλ- λα πρὀσωπα, Το δ/0 νεανικα κα! ὅροσερα µε ΤΟ ὅικο µου, µε σώματα Άλυγερα κα! µε βλέμματα φορτωμένα απο ὀνειρα. ΟΛΟΙ οἱ συµφο/τητες κα! οι συμφοιτῆΤτρ/εςµουπου ἦταν μαζι µου σ εκείνη την σλησμὀνητη εκόροµη. Υστερα ὅλα Τα ἄλλα πρὀ- σωπα, όλα τα ἆλλα μάτια χἁ- νοντα! κα μένουν μµονόχα όσο μαύρα μάτια παρᾶξενα γελαστα κα! σοβαρα μαζι. Εἰ- να! τα µότια του Φώτη του νεαρου γ/ατρου που αντ- κρυσα σκυμμένον απο πόνω µου ὅταν συνήλθα σε κάποιο νοσοκομείο, ὕστερα απο ἕνα µΙκρο αυτοκ/νητ/ικο δυστὺ- χημα, που µου εἶχεσυμβησ ἕνα ὀρόμο Της Β/ἔννης. «Περ[εργο, συλλογίστηκα µηχανικα, ἕνας Αυὐστριακος µεμαύραμάτ/α!». Μα την ἰδια στιγμη εκεἰνος µου μίλησε ελ- ληνικα: - Μην ανησυχήτε δε- σποιν!ς, ὁεν ἔχετε Τίποτα σο- ῥαρο. ΕυΤτύχως ο 0δηγος εἶχε γερα νεὺρα κα Φρενάρησε εγκαίρως. Β/ἕννη! ή πὸλι της µουσι- κης Της Χαρας του ροµαντι- σμου... Λου Φαίνεται πως περπσ- τω και πόλι οταγραφ,κα ὁρο- ᾠόκια των ολάνθιστων πάἁρ- κὠν της, πως σταµατω γεµά- τῃ θαυµασμομπροστα στη τὲ- Χνη των μνημείων της, πως αντικρύζω εκστατ/κη Τα µε- γαλόπρεπα ανάκτορα της και πλό/µου νομίζω πως ζαναβλὲ- πω την Ψηλη σιλουέττα του Φώτη του πιο υπέροχου και ευγεν/κου ξεναγου. Όλη την ηµέρα τρ/γυρίζο- με στα μνημεία, στα µουσε[α στις βιβλιοθήκες και τα βρά- όυα χορεύαμε σε µαγευτ/κα κεντράκια, χωμὲνα σε ολὸν- 6/στους κήπους, σε απίθανα υπαρξιστικα υπόγεια, ἡ σε ονεΙρεμὲνα αριστοκρατικο κλάμπς. Κ/ όμως όλα ἔχουν ἕνο τὲ. λος. ένω η αθὀνσατη μουσικη του Στράους εξακολουθε να Φερουγίζη µέσα στο ὁωμό- ΤΙΟ ξαναζω τις ΤεΛλευτα/ες στι- γμεξ του χωρισµου µου απο Το Φώτη. Βρισκόμαστε Ψηλα στο Κάλιμπεργκ. Απο κό τω η πὸλι 7υΛιγόταν στις αχνορόδινες Πάχνες του δειλινου ενω ο Δούναβις όστραφτε στις τε- λευτα]ες ακτίνες του ήλιου. Τίποτα δεν τάόραξε Τη γαλή- η εκείνης της ώρας, µανὀμ,- ζε κανεις πως στη διάφονη ατµοσφαιρο πλαν/όντουσαν σπόολες οἱ συγχορδίες του αΓαλάζιου Δούναβι». ᾿ Συλλογιζόµουν πως την ἄλλη µὲρα κιόλας, ὀλη αυτηη ομορφια όεν θᾳ υπήρχε πια για μενα κι ότι ο Φώτης ο νεος εκείνος που ἔνοιωθα να σναπω µ όλη τη ὀύναμη 7ης Φυχης µου, θ”ὸ γινότον ένας ξένος που ίσως ὁεν ὂσ ξανά βλεπαπια Πκαρδιαµου φου- σκωσε Τρικυμισµένη απο «Ώ ΓΛΛΑΖΙΟΌΣ ΛΟΥΝΑΒΙΣ» θλίψ/ και τα μάτια µου γἐμι- σαν ἔαφνικα ὁάκρυα. Ξ-/Γ/σΤ/κλαΙς) µερώτησεο Φώτης ενω µου σήκωνετρυ- Φερα το πηγοῦν! και µεκοίτα: ζε στα μάτια. - Δεν ξέρω, ψιθύρισαν ᾖσως.. Ίσως γ/ατ! Φεύγω οὐ- ριο. -ἠυπάσαι που θα χωρ]. σουµε µε ρώτησε σοβαρα -Δεν ξέρω... μουρμοὺρι σα Λα βλέποντας την πονεµέ- νη ἐκφραση που εἰχεπάρει10 πρὀσωπο Του, ἔγειρα σἵην αγκαλια του, λέγοντας Του µε λυγµους: - Λα. λυπάμαι που θᾳ χωρίσουμµε... Δε θέλω ναχω: ῥρ]σουμε.. Δε θέλω να σε χό- σω. Σ αγαπωή..ιἲ --Κ/εγω:σανσΠω, γὠνκο µου κορίτσι, µου φψιθῦρισε εκείνος, ενω µε ἐσφιγγε στην αγκαλ/α του. ΚΙ εγω σαγσαπω παράφορα. Σ αγάπησα σπο την πρώτη στ/γµη, που σαν: Τίκρυσα χλωµη και αναίσθη: τη στο κρεβάτι του νοσοκο: µείου. ἔµεινα πλάι σου ὀλητη Νύχτα ενω εσυ κοιμόσουν παρ ὁλο που ἠξερα πως δεν υπήρχε κίνδυνος. Λε τον ερ: χομο σου µου ἀλλαξες τη ζωη µου γέμισες την απέραντη µοναξια µου σ αυτη Την ξένη χώρα. Κ/ εγω δεν θἔλω να σε χάσω, ὃεν μπορω να σε χὰ- σω, αγάπη µου! /Πες µου πως θα µείνης γ/α πάντα µαζ! μού εδω στη Βιέννη! -Θαμείνω. Φώτη, ναι θᾳ μείνω για πάντα μαζισου, Του ψ͵θύρισα ευτυχισμένη. Λία εκείνος, ὥὕστερα σπο το σύντομο εκεἰνο ξεσπασμο. εἶχε ξαναγίνε σοβαρος - ΟΧΙ, Γιοῦλα µου εἶπε όεν μποροῦμµε να το κάνουμε αυτο, ὁεν είνα! σωστο να ὔε σναγκάσω να πάρης µια Τόσο µεγάλη απόφαση, ἔτσι γβή: γορα κ ἶσως επ/πόλαια. 26: ναγύρισε στην Ελλάόα. Φύγε µακρυα απο τη γοητεία Τῆς Β,ἔννης κ αν ακόµα και Τότε εξακολουθης να µε αγσπᾶί κ ἂν η αγόπη σου γ/α μὲνο δ0ὐ δίνει τη ὀὔναμη να αφἠσης γισ πάντα την πστρἰδα κῦ τους ὄικους σου, γράψε μού να ἔρθω να σεπάρω. ΛΊα δεν ἠρθεποτε οὐτεπή: ρα απάντηση στο γρόμμα που του ἐγραψα. /Πολλα χρῦ: ν/α ὕστερα απο το γόμου μού. η μητὲρα µου µου οµολύγησέ πως εἰχε βρη το γράμμα ποὺ εἶχα ἐΤΟΙµΟ γ/α να το ΤΟχύ΄ ὁρομήσω, µέσα στο συρτόβ του γραφείου µου. Ανοιξε ἵο Φάόκελλο Το ὁὀ/άβασε και 100: µαγμένη απο την απὀφαση µούυνα Φύγω µακρύα, 10 Υ γικατὲστηοε µε ἕνα ἆλλο ἄβ' ΝΠΤΙΚΟ, ἔκλεισε το Φφόκέλλο κα το ἔανάβσλε στη θἐΟῖ του. Γ/συτο ο Φώτης δεν εἰχέ 7ρέξει κον7α µου, γ/ αυτο δεν µου ἔανάγρσψε ποτε Τα µότια µου γεμίζουν ὁδ: κρυα. Ο, νότες του «Γαλάζιον Δούναβι» εἔακολουθου Φτερουγ/ζοων στο μυαλο μόν κα βλέπω την κὀρη μου κά τον νεαρο {ένο να µε κοῦ' ζουν µε αγωνία περιμένουν την απάντηση µου και ἐσφνἹ κα προσὲχω πως τα μάτιο τοῦ νεαρου Φράντς εἶναι μαύρῦ. γελαστα κα σοβαρα μαζι όμοια µε τα μάτια που 1000 εἶχα αγοπἠσει, τα µότια Τ9ύ «Φώτη - πατε πως εἶστε π8 τη Β/έννη λέω ὄργα, γΙ6 ἳὃ κρύψω το τρεμούλιασμα Ἱν Φωνης µου Τότε .. ἰαμό ο γνωρ/ζετε τω γ’ατρο Φωῖη Εἶναι ἕλληνας Συνέχεια στην σελ. 4 ή ΟΝΟΜΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ-- ΧΩΡΙΟ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΜΗΝΑΣ αδέσµευτη ΤΟ Τελ. Με κινητικότητα σε 2άωρη βάση, η Κυπρια- κη Δεξια απεργάζεται «Μάξι Κεντρο-Δεξιο» Εκλογικο Μέτωπο, σε αντιπαράταξη προς το «Μάξι Λαϊΐκο Μέτωπο», στο οποίἰο στοχεύει το ΑΚΕΛ, ὀπως απεκάλυψε προχθες στη Βουληο Γενικος Γραμματέας του, κ. Εζεκίας Παπαϊω- ἄννου. Κατ᾽ αποκλειστικες πληροφορίες επιτελείου Συνταντων και Συνεργατων της εφημερίδας µας, που παρακολουέουν την ολόπλευρη Κοµµατικη δραστηριότητα, η οποία συγκεντρὠνε- ται, σχεδον αποκλειστικα, στη διαµόρφωση των Στρατοπέδων γ'ατην Εκλογικη μάχη, στον Κεντρο-Δεξιο χώρο σημειώνονται, επ εσχάτων. ριζοσπαστικες ἐξελίξεις. γραμµα τοσήμων Τίθεται σε κυκλοφορία στις 12 Απριλίου, η ανα- µνηστικη σειρα γραμμµατοσή- µων «ΑΦΡΟΔΙΤΗ 82». που θα. αποτελείται απο δυο γραμματόσημα, 125 και 175 μιλς. Μαζι µε τα γραμμµατόση- μα της σειρας αυτης θα κυ- κλοφορήσουν Ειδικοι Φά: κελλοι. Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, σε περιορι- σµένο αριθμο. µε δυο γραµµατόσηµα σφραγισμΕ: να. µε εἰδικη αναµνηστικη σοραγίδα. ΣΠΕΙΡΑ ή] ας, .]α ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 19 (Α.Π.Ε.).- Η ασφά- λεια θεσσαλονίκης εξάρθρωσε τήν πιο επικίνὄυνγη σπεἰρα διαρρηκτὠων που εὕρασε τὴν τελευταία διετία στην θεσσαλονικη. Προκοιται για τούς Αλ. Κοΐδη, 14 χρονων, 8εοῦ. Ἱσακίρη, 27 χρονων και Μ. 1αββιδη, ὀ0 χρόνων, ανὲρ- γους ποὺ εκινούγτο μὲ {.Χ αυτοκίνη- το και διέπραξαν συνολικᾶ 58 διαρρή- ξεις σὲ κατασπηµατα καὶ οικίες. Β σπειρα απεκύµισε ὅπως ανακοι- γωσε η αστυνομία θεσσαλονίκης 1.900.000 ὅραχμες σὲ µετρητᾶ, 1190 ὀολλαρια, Τ00 γερµανικὰ μάρ- κα 100 χρυσες λίρες καὶ χρυσαφικἁ ὦ' συνολικής αξιας {1.500.000 ὅρα- ου ο χμων. ο ΔΑ λα ασ οσα ΕΤΟΣ Α ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 18 ΣΑΒΒΑΤΟ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ, 1982 ΤΙΜΗ: 100 μίλς απ Το ςς κυβέρνηση υπο υπερκοµµατ/κο πρὀεόὁρο/!/ Συγκεκριµένα: -- Την τροµακτικη αποδυνά- µωση της προσπάθειας να προβληθει υπερκομµατικος υποψήφιος, για τις Προεδρι- κες Εκλογες, ὕστερα αποτην κατηγορηµατικη απὀφαση του ὥημοκρατικου Συναγερ- μου να υποστηρίξει την υπο: ψηφιότητα Κληρίδη, και της ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ὁ Κατηγορίες γιά τὸν Ευδόκα καὶ επτά γιά τὸν Γεωργιάδη ΠΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΩΣΤΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Καταχωρήθηκαν χθὲς στὀ Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ποινικὲς διώξεις εναντίον τῶν Τάκη Ευδόκα 53 χρόνων, ψυχιάτρου καὶ τοῦ Ανδρέα Γεωργιάδη, 50 χρόνων, κλινικού ψυχολόγου. Ο μὲν πρὠτος αντιμετωπίζειτρεὶς κατηγορῖίες, ο δὲ δεύτερος επτά, ἠτοι : 1) Στις 25.8ἱ στη Λευ- κὠσία κατα την ακρόαση πολιτικης αγώγης του Κώ:- στα Ἡρακλέους που ζητοῦ- σε το ποσο τὠν 900 χιλιά- δων λιρων ὡς αποζημίωση για τραύματα τα οποία υπἒ- στει σε οδικο δυστύχημα, σε γνώση του προέβη σε ψΨευδη µαρτυρἰα που αφο- ροὺσε ουσιώδες ζήτημα που εκρεμούῦσε στην υπόθεση αυτη, ἠτοι ψευδως κατἔθεσε ενώπιον του επαρχιακου Δικαστηρίου Λευκωσίας οτι δεν εξετασε προηγουμένως τον ενάγοντα Κώστα Ηρα- κλέους νευρολογικα, ενω στην πραγματικότητα εξε- τασε αυτον νευρολογικα στις 29.1.80 και διαπίστωσε σ αυτον την ὑπαρξη ημι- πληγίας. 9) Ότι κατάρτισε πλαστα αποδεικτικα στοιχεία, ἠτοι στην ἴδια ημερομηνια και στην δια υπόθεση», επλασε αποδειµκτικα στοιχεία δηλα- δη κατέθεσε σαν τεκμήριο ἔκθεση του στην οποία απἒ- κρυψε το γεγονος οτι εξξ- τασε νευρολογικα τον Κώ- στα Ἡρακλέεους και διαπὶ- στωσε την ὑπαρξη ηµιπλη- γίας. 3) Ότι ἔκαμε χρήση πλα- στου αποδεικτικου στοιχεὶ- ου, οτι ὃ]λαδη εν γνώσει του χρησιμοποίησε τα πιο πάνω πλαστα αποδεικτικα στοιχεία. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ο Αντρέας Γεωργιάδης αντιμετωπίζει τις πιο κάτω κατηγορἰες: 1). Οτι εν γνώσει του προξ- βει σε ψευδη μαρτυρία που αφορούσε ουσιώδες ζήτημα που εκρεμοὺσε ἠτοι ψευδώς κατἔθεσε στο επαρχιακο Δικαστήριο Λευκωσίας οτι εἶναι. κάτοχος του τίτλου ΡΗΠΏ. στην Ψυχολογια του Πανεπιστηµίου της ἱερου- σαλημ και οτι εἶναι. ΕΕΗΟΝ 0Ε ΤΗΕ ΒΒΙΤΙΣΗ ΡΗΦΥΟΘΙΟ0ΒΙΟΛι Φ05ΙΕΤΥ, ενω στην πραγμα: τικότητα δεν εἶναι κάτοχος συνέχεια στη σελίδα 8 Π ροσφυγή στὀ ανώτατο γιά τὀν Γ. Εισαγγελεα ϱ Αντρέας Νικολάου ( Ἰ --ὴ : κ υπο ηλος του Δασονομείου } στο {ὖ Λευκωσίας µετην οποία ζητα απο την Παλλουριώτισσα κατεχώρησε χθες προσφυγη Ανώτατο Δικαστήριο Ὄ να του δόψει άδεια να κατα- ϱΧωρηήσει αἰηση για να εξα- «πρ Πε υπο ποῖαν εξουσίαν οκ. Κρίτων Τορναρίης κατ: χει τήν μεση του Γενικου Ει- «σαγγελεα της Δημοκρατίας «κατην εκδοση απαγορεῦτι Ὅκό ια κηνµατος ποὺ να ἐμ- ποοιενταν Γενικο Εισαγγελ εαν να κατέχει, ΕΝνΕΟΥεΙ καὶ να Εκτελει την Εξουσία αυτη. Ο αιτητης υποστηρίζει ὁτι βάσει του Συντάγματος, ο Γενικος Εισαγγελξας πρεπει να ὑπηρετει μέχρι του 68ου έτους της ηλικίας του. Ο Γενικος Εισαγγελέας εγεννήθη το 1902 και εἶναι σή μερα 80 χρόνων. Ο αιτητης ισχυρίζεται ὅτι η ανανέωση της θητείας του απο τον Πρόεδρο της ὤημο: κρατίας εἶναι παραβίαση τῶς Συνταγµατικὠων Αῤχων. και ότι ο Γενικος Εισαγγελέας πρέπει να εἶναι αποκλεἰώτικα ανεξάρτητος απο την Ἑκις λεστικη Εξουσία. Μὲ μιάν «ττοππούζαν» ΕΚΑΜΕΝ ΤΟΝ... ΓΡΙΒΑΝ ΑΧΡΗΣΤΟΝ |! Η μητέρα, οι ανήθικες προτάσεις καὶ Π... κουτσἠ αἶγαι Ο Ροβξρτος ἰωσήφ ἵωαννου 21 χρονων, καλουψιης στο Συνοικισµο Στροβόλου 2. Κατηγορήθη στο Ἐπαρχιακο Δι καστήριο Λευκωσιας, οτ! προκάλεσε βαρεια σωματική βλά: βη στον Κυριάκο Δημητρίου Παπα[Ἱαναγη, ἄλλως «Γρΐβα» 50 χρονων απο τον Στρόβολο στις 18.6.81.παρα τις αποθή- κες Παρασκευαΐδη στην Βιοµηχανικη περίοχη Στροβόλου. Τα γεγονότα της υποθξ- σεως οπως εξετεθηκαν απο τον εισαγγελέα λοχία Τάσο Παναγιώτου εχουν ὡς εξης: Ο παραπονούµενος εἶναι βοσκος και ἔχει κοπάδι απο 150 αιγοπρόβατα και δια- τηρει μάντρα παρα την βι- οµηχανικη περιοχη Στροβό- λου. Στις 198.6.5ἱ καὶ περι ὥραν 6 μ.μ. ο παραπονοὺ- µενος ἔβοσκε τα πρόβατα του κοντα στις αποθήκες Παρασκευαΐδη, οτε τον επλησιασε ο κατηγοροὺμε:- νος. επιβαϊνοντας µοτοσυ- κλέττας Ἀέγονιας του να πάει να δει την αἴγιαν του διότι ἦταν κουτση. Έκει που μιλοῦὺσαν για την αἴγιαν την κουτσην ο κατηγορούμενος επετέθει ξαφνικα κατα του παραπονουµἔνου, πήρε την «ττοπποὐζαν» απο το χὲρι του και άρχισε να τον κτυ: πα σε διάφορα σηµεία του σώματος του χωρις να του εξηγει τον λόγο. Αφου τον κτυποῦσε για 10---15 λεπτα, εγκατέλειψε το θύμα του καταγης. Ώ παραπονούμµε: νος ἄφου εσηκώθει κου: τσαΐνοντας ὠδήγησε το κο: πάδι του στην μάντρα ὀπου Εκει ἦταν και η σύζυγος του στην οποία διηγἠθη το επεισὀδιο. Μετα ἠρθε εκει στην μάντρα του παραπο- νούμενου κάποιος που ἔθε- λε να αγοράσει ἕνα πρόβα- το και όταν εἶδε το κτυπημὲ- νο πρὀσωπο τον ρώτησε σχετικα και αυτος του ανξ- συνέχεια στη σελἰδα 8 ΕΔΕΚ την υποψηφιότητα βΛυσσαρίδη, διαδέχθηκε νέα στρατηγικη προσπἔλασης του θεματος ὑπερκομμα- τικου, τις τελευταίες μέρες. 3ο) ΓΙΑΤΡΟΣ ης ΔΙΛΒΗΤΗ ΒΟΣΤΩΝΗ, 19 --- Εν. τυπωσιακη ανακάλυψη που θα αποτελὲσει ἰσως σταθµο στον αγώνα της Ιατρικης για την αντιµε- τώὠπιση του διαβήτη ανα- κοινώθηκε απο. Ἕλληνα Ἑ βήμα: σίον Κανα-” - Ο δόκτωρ Δημήτρης Ωραιόπουλος, του νοσο- κομµείου Γουᾶστερν, του Τορόντο, επινόησε Φορη- τη συσκευη καθαρισµου του αἱματος των διαβητι- κὠν, που κάνει τη δου- λεια του «τεχνητου νε- Φρου», και τοὺς απαλ- λάσσει πλὲον απο την εφ όρου ζωης εξάρτησητους απο τα μέχρι τώρα γνω- στα μηχανήματα. Η Νέα μέθοδος στοιχί- ζει πολυ Φφτηνότερα απο την αιμοδιάλυση µε τα συνήθη µέσα, και εξα- σφαλίζει πλήρη άνεση κι- νήσεων στον ασθενη, ο οποἷος ὅμως πρέπει να χρησιµοποιει ειδικο καθε: τήρα στην κοιλια για το διάστηµα που χρειάζεται για να γίνει η αιμοδιάλυ- ση. Η μέθοδος Ωραιόπου- λου ἔχει ἠδη εφαρµοστει σε 5.000 ασθενεις στις ΗΠΑ και τον Καναδα. Λακώνικα η νξα στρατη- γικη, που προάγεται µε πο- λυδιάστατη ενίσχυση, αφο- ρα: . --- Στην εκλογη ὑπερκομμα- τικου, κοινης αποδοχης φά- σµατος κομμάτων, και πολι- τικων προσωπικοτήτων, που να σχηματίσει Κυβέρνηση αντιπροσωπευτικη της κοινοπραξίας, και μάλιστα κατ΄ αναλογία δυνάµεωςτων μετεχόντων κομμάτων, µε, αποδεκτο µίνιμουμ πρὀ- χγραµµα αρµονικης σύνεργα- ΠΡΟΧΘΕΣ Το ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΑΤΑ. Γουρκικὀ υποβρύχιο στις ακτές τής Ωόόου ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 4-4 ΜΙΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ . Τουρικό υποβρύχιο, κινήθηκε χθὲς τό μεσημέρι στά ἑλληνικἁ χωρικά ὑδατα, κοντά στὶς ακτὲς τής Ρόδου καὶ ειδικώτερα στή θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου καὶ Σύμης. υπ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΡΕΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣΙ Το μεγάλο δώρο για την ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Το υποβρύχιο αντελήφθη- Φαν πολλοι ναυτικοι της Ρό- «.δου κα της Ῥω και δόμφωνα Ἡ µετα ὁσαὀνέφεραν, (οτουρ-᾽ κικο σκάφος κινήθηκε κοντα στις ακτες. Σχετικα µε το περισταάτικο, κυβερνητικοιπαράγοντες δή- λωσαναργατη νύχτα ὀτιπρά- γµατι µεταξυ Ρόδου και Σύ- µης επισημάνθηκε τουρκικο υποβρύχιο που μετείχε στην τούρκικη άσκηση «Θαλασσό- λυκοςβο». Όμωςτογεγονος δεν προκαλει καμμία ἄνησυ- χία γιατι πρὀκειται για επι- τρεπόµενη και αβλαβη διξ- λευση και όχι για παραβίαση τών χωρικων µας υδάτων. ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 3-4 ΜΙΛΙΩΝ Παντως σύμφωνα µε τα όσα ανέφεραν κάτοικοι της Ρόδου, το υποβρύχιο θεάθη- κε αρχικα στις 12.30 µετα το μεσημέρι! και πότε καταδυὀ- ταν και πότε αναδυόταν επι αρκετη ὠρα. Το τούρκικο σκάφος εθειάθη ανοικτα του χωριου Κρεµαστη, σε απὀ- συνἔχεια στη σελίδα δ Π νὺ Συνήθη τα Γυμνάσια τηςΡΑΦ Ψ στο Ακρωτήρι Απόλυτα συνήθη, και εποχιακα, µε τον καλο και- ρο, οπως σ όλα τα περασμ- να χρόνια, απο της Άει- τουργίας της Βάσης Ακρω: τηριου, χαραχτήρισε εκπρὀ- σωπος της βάσης αρξάµενα και συνεχιζόµενα εκει Υυ- µνάσια της βρεττανικης Αεροπορίας, εξ αφορμης διαφόρων εικολογιων στον τύπο. ΑΝ ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ. τόσων λίγων σε βάρος τόσων πολ- λων. ἦταν δυνατο να προβληθουν για διεκδίκηση βρα- βείου. η υπόθεση του δρόμου Λευκωσίας.Άεμεσου θα αποτελούσε ισχυρη υποψηφιότητα. Μπροστα της θα χλώμιαζαν παρόµοιοι «θρίαμβο!» που «λαμπρύνουν» τις ιστορίες µερικων ΑΦρικανικων και Λατινοαμερικανικων ολοκληρωτικων καθεστώτων. ὁπου ῃ εξαπάτηση του κοινου είναι εντελως ξετσίπωτη. Και η συντελεση της συνοδεύεταιαποτα ενθουσιώδη χειροκροτήματα θερµων ὑποστηρικτων των πολυχρονεμένων αρχόντων και τις επευφημίες όσων ενθηλακώνουν τιςπαχυλες προμήθειες, συμμετέχοντες στις διάφορες Φάσεις των σχετικων 1λα ροιραγικών.µε στόχο το µόχΏο καιτονιδρώὠτα τουλαου. ΜΗΝΕΣ καιµήνες ακούονται και γράφονται δημόσιες η δὲν ἦθελε Ἡ «Αποχη» απο τα συζυγι- κα καθήκοντα την πρώτη νύ- κτατου γάμου αποτελει λὀγο διαζυγίου, ἔκρινετο Δικαστή- ριο. Ο γάμος ἔγινε απο «προξε- νιο». Καιμετα το γαμήλιο γεὺ- μα ογαµπρος (50 ετων) καιη νύφη (4θάρα) αποσύρθηκαν στη συζυγικη κλίνη. Ο σύζυγος --που ἦταν ξα- ναπαντρεμένος, αλλα χήρεψε--- ήθελε να κάνει δικη του τη νύφη «εδω και τώρα». Αλλα εκείνη στο «εδω και τώρα» αισθάνθηκε «αιδω». Ποώτη Φορα θα κοιμόταν τήν πρώτη νύχτα... µε άνδρα και αισθάνθηκε Φό: βο --είπε στο Δικαστήριο. Ἔτσι, η νύκτα πἔρασε ἀκαρ- πη. Το πρωι ο γαµπρος κἆλε: σε την προξενήτρα και τους σύγγενεις, εἶπετι δεν συνέβη τοβράδυ και ζήτησε «µεσολά- βηση». Αλλαη νύφη ήτανηδη ντυμένη και ἐτοιµη να Φύγη απο το σπίτι. Ἔτσι, η ὑπόθε- ση ἔφθασε στο Δικαστήριο και ο γάμος διελύθη. καταγγελίες για όσα συνέβαιναν. Βροχη οἱ προειδοποιή- σεις και φίλων και αντιπάλων της Κυβέρνησης. Αλλα το αυτι των αρμοδίων οὖτε ἵδρωνε. ΄Ακουαν, ἔβλεπαν και οὖτε ψήλος στον κόρφοτους. Ενω ἔπρεπε να γνωρίζουν ότιη απάθεια και η ανοχή που ἔδειχναν συνξτειναν στη διεύρυνση του κακουργήµατος σε βάρος του δημοσίου ταμείου και συνεπως συντελοῦσαν στη στοιχειοθεσἰία εὐ-- Ἀληματικης ενοχης απο τους ιδίους. ΑΠΟ ΤΗΝ πρώτη στιγµη καιπου η ΞΕΚΤΕ εμφανἰστη- κε στο προσκήνιο και άρχισαν να γνωστοποιούνται τα παρασκήνια, οι αρμόδιοι ετεθησαν δημοσίως ενώπιον των εὐθυνών των. Εἶχαν προειδοποιἸΏειαποπαντου. Και ΕΚΑΔΥΨΑΝ µε δημόσιες δηλώσεις την υπόθεση. ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ των ἔργών, οἱ αρμόδιοι γροειδοπο!- οὕνται ὁπταυτη ῃ υπόθεση βρωµα. Οτι δεν βλέπουν τη Συμµπληρωµατικα πληρο- Φορούμαστε ότι η απαΐτηση του ΑΚΕΛ Εχει γίνει αποδε- κτη στις περιπτώσεις Επιλο- γης δοκίµων αξιωµατικων και ἤδη υπάρχουν δὀκιµοι αρι- στερης προξλευσης. Στο µεταξυ ἔχει αποφασι- σθει ο διορισµος, µε βαθμο υπολοχαγου, σαν μόνιμων αξιωματικών καριέρας. πτυ- χιούχων ιατρικων σχολων Σοβιετικὠν Πανεπιστημίων και γενικα προσώπων που ἔχουν φοιτήσει σε σχολες Ανατολικων χώρων. Τα πρὀό- σωπα αυτα θα υπηρετήσουν σε πὀστα διάφορων επαρχι- ων, και µερικα ἔχουν εἰδο- ποιηθει σχετικα. ΟΥΤΕ ΓΑΤΑ ΟΥΤΕ ΖΠΜΙΛ... δουλεια να τελειώνει. ᾿Οτι στο τέλος θα την παθαΐναμε, Και πάλιν δημοσίως ΕΚΑΛΥΠΤΑΝ την υπόθεση. ΠΡΟΧΤΕΣ συνήλθαν. Αφου και ο τελευταἰος πολίτης διεπίστωσε την απάτη, εξύπνησαν και οἱ! αρµὀδιοι. Κα- τάγγειλαν ὁτι συντελέστηκε το κακο που ΕΚΑΛΥΠΤΑΝ και αρνήθηκαν να διακὀψουν ἔγκαιρα. Και παραμένουν στις θἒσεις τους. Με τη συνείδηση ήσυχη και την καρδια καθαρη. Οὗτε γάτα οὖτε ζηµια. ΑΛΛΟΥ θα ἐπεφταν κυβερνήσεις. Αλλουθα συλλαμβά:- νονταν οι ἔνοχοι. Αλλου θα δημεύονταν περιουσίες. Αλ: λου! Εκτος απο µερικες χώρες της Αφρικανικης ηπείρου και της Λατινικης Αµερικης... ενω εδω αρχίζει νξο σήρι- αλ. Οι αετονύχηδες προετοιμάζουν νξο σενάριο. Με τὶτ- λο... «Αἴαρμπαιυ 1982 -- Κύπρος τέλος». Αποκλειστικό... ὃ ΚΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΓΙΑΤΡΟΙ ΡΩΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ Σύμφωνα µε ἔγκυρες πληροφορίες µας, η Κυβέρνηση προ: σανατολίζεται να διαμορφώσει την τακτικη που ακολουθείται χρόνια τώρα και διἔπειτην επιλογη και τοποθέτηση ατόμων σε θὲσεις άμεσης σπουδαιότητας στα σώματα ασφαλείας ὀπως στην Αστυνομία και την Εθνικη Φρουρα. Κατα τις ἴδιες πάντα πληροφορίες, προωθείται παλαιο και συνεχες αἴτηματου ΑΚΕΛ ---το οποίο ο Μακάριος απερριπτε-- για διορισµο ατόμων µε αριστερη προξλευση και δράση τόσο στην Αστυνομία όσο και στην Εθνικη Φρουρα, την τοποθέτηση τους σε διάφορα πόστα και τη µονιµοποϊησή τους. Επίσης τη. συμπερϊληψή τους στις εκάστοτε προαγώγες. σίας, µε: προξκταση την απομόνωση του ΑΚΕΛ, τη διάλυση του ΔΗΚΟ, την αναγωγη στο παρελθον των Λαἴκων Μετὠώπων, την δια- κυβέρνηση της Κύπρου κατα τρὀπο µη προκαλούντα τον γεωπολιτικο χώρο στον .. οποίο ανήκει, το άνοιγμα του δρόμου για σωστικη λύση του Κυπριακου. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ Οι διαβουλεύσεις, κατα τις ἴδιε πληροφορίες µας, θα ἔχουν επωδο, και στην κα: τἆλληλη ώρα, ν᾿ αποσύρουν τις υποψηφιότητες τους Κλη- ρίδης και Λυσσαρίδης, να Ἴπροβληθει ὑπερκόμματικος υποψήφιος, να υποστηριχθει απο ΔΗΣΥ, στον οποίο θα δοθουν 5 Υπουργεία, αποτην ΕΔΕΚ, µε Ὑπουργοποίηση Λυσσαρίδη και Χατζηδημη:- τρἰου, απο την Ένωση Κεν- τρου, µε Ὑπουργοποίηση Τά- : σου Παπαδοπούλου, αποτην ΝΕΔΗΠΙΑ, µε Υπουργοποΐη- ση Αλέκου Μιχαηλίδη και απο Τµήµα του ΔΗΚΟ, που θα καταγγεῖλει το /αῖκο Μἒ- πωπο, σ᾿ εκπροόὠώπους του οποίου θα δόθει ἕνα Ὑπουρ- γείο και ἕνα Υφυπουργείο. Μετο πιο πάνω σχήμα, κα: τα τις εκτιμήσεις των πρὀα- χωγών της “στρατηγίμπς, εξασφαλίζεται βέβαιη νίκη, λυση του ΔΗΚΟ, απομόὀ- νώση του ΑΕΔ, αλλαγη σὺ- νάδουσα Προς τον γεωπολ!- τίκο µας χώρο, για τη σωτη: ρία της Κύπρου: Ερωτηµατικα, για τις δυνα- τότητες: σύμπνξης τέτοιου Μετώὠπαυ, κατα τις ἴδιες πλη- ροφαρῖες, δεν εγείρονται. Το σκληρο «ερωτηµατικον ἦταν µόνο ο Λυσσαρίδης, η ΕΔΕΚ, που κατέστη υπερβἒ- βαιο πως ἦταν αδύνατο να υποστηρίξει ---ἔστω τελικα-- υποψηφιότητα Κληρίδη. Τώ- ρα θεωρείται βέβαιο πως θα συνταχθειµε υπερκοµµατικο, δεδομνης της δραμµατικης του αντιπαράθεσης και προς Κυπριανου, καιπρος ΑΚΕΛ. Αλλο εγειρὀµενο θὲμα, αν χωρίσουμε προς εκλογες µε ὑπερκομματικο, εἶναι η δυ- σαρμονία Ἑκτελεστικης και Νοµοθετικης Εξουσίας, που θ᾽ ακολουθήσει. Και τούτο, το θἒμα, αντι- κρύζεται στο δραστήρια προ- Εκλογικο παρασκήνια, µε πρυτανεύουσα την ιδέα προ: ὠθήσεως νξων Βουλευτικων Έκλογων, µετα τις Προεδρι- κες, για εναρμόνιση τὠν δυο συνέχεια στη σελίδα 8 ΕΝΗΜΕΡΟΣΗ ΓΙΑ ΞΕΙΚΤΕ, Από τήν κυβέρνηση Μετα την καταγγελία της συμφωνίας µε την ΞΕΚΤΕ, η Κυβἔρνηση --όπως γῖνεται αντιληπτο-- επιταχύνει την διαδικασία για την ταχύτερη δυνατη συνἔχιση και συμπλή- ρωση του δρόμου Λευκωσίας .Λεµεσου. Μερικα των διαδικαστικων µέτρων εἶναι Η Ἱά4άήμερη προειδοποίηση προς την Ξξ- ΕΤΕ, η ανάληψη του Ἔργου απο την Εργοδότρια Κυβξρ- νηση την Ιδη µέρα απο της γνωστοποιήσεως της αποφἀ- σεως, η διευθέτηση ποιος νξ- ος ἐργολήπτης ϐ᾽ αναλάβει το υπόλοιπο του ἔργου, η εµ- Φφάνιση του Ὑπουργου Συγ- κοινώνιων ενώπιον της Επι- τροπης Ἔργων και Δημοσί- ων Δσπανων της Βουλης, για ενημἔρωσητης, η εν συνεχεία ενημέρωση Αρχηγων Κομμά: των καιΕκπροσώπωντου τύ- που, κ.α. φ ψ Πάνω πᾶἆλιν ψ οτιμάριθµος Ο Γενικος Δείκτης Τιμων Λιανικης Πωλήσεως για τον Φεβρουάριο ανήλθε σε 105.96 µονάδες σε σύγκριση µε 105.05 τον προηγούμενο µήνα, σημειώνοντας αύξηση 0.919.. Η όνοδος οφείλεται κυρίως στην αὐξηση της τιµης των Φρξσκων λαχανικών, της ια: τρικης περίθαλψης, ορισμὲ:- νών ειδων ενδύσεως και τη συντήρησης αυτοκινήτων ὸ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΔΕΞΙΑ: ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 1p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 8p
Ανεπηρέαστη η έρευνα για τους Γ. Διευθυντές Πολιτική 8p
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΟΔΙΚΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ 8p
Πιέσεις σε βάρος των Εγκλωβισμένων 8p
Η ΠΟΕΔ καταγγέλλει προσπάθεια διάσπασης της Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 8p
Αναπόφευκτες οι μαζικές απολύσεις στην ΕΜΕ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 8p
Η «Αγροτική» καταγγέλλει παργνώριση 8p
Λόγω υποψηφιότητας Λυσσαρίδη οι Κυβερνητικές ανακοινώσεις 8p
4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ 8p
ΓΥΝΑΙΚΑ 7p
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 7p
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Πολιτική#Γεωργία 7p
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Αθλητισμός 6p
ΑΛΚΗ ΚΑΙ ΑΡΗΣ ΔΕΝ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ Αθλητισμός 5p
ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ Αθλητισμός 5p
ΤΟ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕ 5p
ΦΑΒΟΡΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΟΝΟΙΕΣ Αθλητισμός 5p
Η ΠΕΠ για το Εκατομμύριο και τη φερεγγυότητα 3p
Ελευθεροστομίες 2p
αδέσμευτη ΓΝΩΜΗ 2p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1p
ΕΚΑΜΕΝ ΤΟΝ... ΓΡΙΒΑΝ ΑΧΡΗΣΤΟΝ! 1,8p
Η νύφη δεν ήθελε την πρώτη νύχτα... 1p
ΟΥΤΕ ΓΑΤΑ ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΑ... 1p
Προσφυγή στο ανώτατο για τον Γ. Εισαγγελέα 1p
3 κατηγορίες για τον Ευδόκα και επτά για τον Γεωργιάδη 1,8p
Τουρκικό υποβρύχιο στις ακτές της Ρόδου Ναυτιλία 1,8p
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΞΕΚΤΕ 1p
ΚΙ' ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1p