ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟ Α/ΩΛ/Ο Β/ΒΛ/ΙΟ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΠΟΚΛΗΡΟΙ «Γακώβ δε εγέννησε τον /οὐδα και τους αδελφοὺς αυτού» (Ματθ. α΄, 2) 7ο Τι όμως ακριβώς συνξ- βηκεγια να αποκληρωθούν µε τέτοιο μάλιστα τρόπο οι δυο αυτοί γιοι του Ιακώβ Τα πράγματα εξιστορούν- ται στο 34ο κεφ. της Γὲνε- σης και ἔχουν ως εξής: Ο ΙἸακώβ εἶχε µια θυγατξρα, τη Δείνα, που απὀκτησε απὀ τη γυναϊκα του Λεία. Μόλις εἶχε συμφιλιωθεῖ µε τον αδελφό του Ἡσαύ κι ἦταν κατασκηνωμενος μ᾿ ὅλους τους δικοὺς του κοντά στη Συχὲμ. Η κόρη του η Δείνα, που ἦταν τότε 14-15 χρο- νών, βγήκε απὀ την πατρι- κἠ σκηνή, για να περιεργα- σθείτις γυναϊΐκες της πόλης Συχὲμ. Ο Συχὲμ, ὅμως, ο γιος του Εμμώρ απὀ τη Φυ- λἠ των Ευαίων, άρχοντας της χώρας εκεϊνης, ἁρπαξε τη Δείνα, κοιμήθηκε μαζί της και τη διεφθειρε. Προ- σκολλήθηκε δε ολόψυχα στη Δείΐνα καιµετην αγάπη του κατάκτησε την καρδιά της. Ύστερα πήγε στον πατέρα του Εμμώρ και του είπε «Φρόντισε µε κάθε τρόπο να πάρω σὐζυγό µου αυτή την κόρη». Ο ἱακώβ πληροφορή- θηκε τα γεγονότα αυτά. Τα παιδιά του ἦταν µετα κοπά- δια στην πεδιάδα. Στο µε- ταξὺ ἠλθε ο Εμμώρ, για να συνεννοηθεί µε τον Ιακώβ για την υπόθεση αυτή. Τότε γύρισαν και τα παιδιά του Ιακώβ κι άκουσαν τα συµ- βάντα. Αυτά τους πλήγω- σαν και τους ἔκαμαν να αγανακτήσουν. Τους φά- νηκε πολὺ µεγάλη η προ- σβολή του Συχὲμ να δια- Φθείρει τη µοναχοκόρη του Ιακώβ. Ο Εμμώὠρ όμως προ- σπάθησενατους καθησυχά- σει, Τους εἶπε ὁτι ο γιος του Συχεµ αγάπησε ειλικρινά την αδελφἠ τους και τη ζη- τά επίσημα σε γάμο. Τους παρακάλεσε να δεχθούν την πρὀτασή του και υπο- σχἔθηκε να δώσει σ᾿ αν- τἆλλαγμα ὁ,τιθατου ζητοῦ- σαν. «Θέλετε προίκα Ζη- τείστε όσα θέλετε. Μ΄ ὅλη µου την καρδιἀ θα σας τα δώσω», τους εἶπε. Σ᾽ αυτά απάντησαν µε δόλο οι γιοιτου Ιακώβ. Μά- λιστα ο Συμεών και ο Λευὶ απάντησαν, ὅτι ἦταν αδια- νόητο γι᾽ αυτοὺς να δώ- σουν την αδελφή τους γυ- ναΐκα σ᾿ ἕνα απερίτµητο. «Μόνο αν περιτµηθεί- τε όλοι οι άρρενες τῆς Συ- χὲμ θα δεχθούμε την πρό- τασή σας. Τότε θα σµίξουμε όλοισα µια φυλή. Αν ὀχι, θα πάρουµετη Δεΐνα καιθα Φύ- γουµε». Τα λόγια αυτά άρεσαν στον Εμμὠρ. Τα εἶπε και στους συμπολίτες του. Τα δεχθηκαν και ἔτσι όλοι οι αρσενικοὶ κάτοικοι της Συ- χὲµ υποβλήθηκαν στην πε- ριτομή. Και τότε, την τρίτη μἒ- ρα, ὀταν όλοι βρισκόντου- σαν στον παροξυσμὸ του πόνου τους ατιὀ την περι- τομή, συνέβηκε σ᾿ αυτούς η µεγάλη συμφορά. Ο Συ- μεών και ο Δευί, οπλισμένοι µε μαχαίρια µπήκαν στην πόλη χωρίς καµιά δυσκολἰα και κατεσφαξαν ὁλουςτους άρρενες της πόλης µαζί µε το Συχὲμ, που τους πρὀ- σβαλε. Πήραν ὕστερα την αδελφή τους Δείνα κι ἔφυ- γαν. Μπήκαν στην πόλη κι οι υπόλοιποι γιοι του [ακώβ και τη λεηλάτησαν. ᾿Υστε- ρα ἔσυραν στην αιχμαλωώ- σία ὀλεςτις γυναίκες καιτα παιδιά των Συχεμιτών. Ο Ιακώβ λυπήθηκε πολύ τότε για το ομαδικὀ αυτό ἔγκλημα κι εἶπε στον Συμεών και το Λευ: «Μ᾽ αυτὸ σας το ἑγ- κλημµα, µε εκάµετε µισητὀ, ἐτσι που να θεωρούμαι κα- κὁς και δόλιος απὀ όλους τους κατοίκους της χώρας αυτῆς...». Αυτά εἶπε τότε. Και τώρα, αντί να τους ευλογή- σει τους καταριξται: «επι- κατάρατος ο θυμός αυτών ότι εσκληρύνθη: διαμεριὼ αυτοὺς εν Ιακώβ καὶ δια- σπερώ αυτοὺς εν Ισραήλ». Σκύβουν κι αυτοί τα κεφάλια ντροπιασμὲνοι και παραµερίζουν, για να πλη- σιάσει οτἔταρτος στη σειρά γιος του Ιακώβ. (Συνεχίζεται) Απάτη ἡ και ὁαιμονοληψία Πεντηκοστιανών Συνέχεια απὀ σελ. Ί ἴδιο δε το ζεύγος, σε ανα- λογο ἔλεγχο, ὅεν μπορούσε να δικαιολογήσει την αἰιὸ- τοµη αὐξηση της περιουσἰ- αςτου, προπαντόςτων ακι- νήτων περιουσιακών στοι- χείων του. Και ο ρόλος των Μπάκκερ θα συωνεχιζόταν και οἱ ανίδεοι και αφελείς υποστηρικτἐς τουςθατους πλούτιζαν, αν δεν συνἔβαι- νετούτο το συγκλονιστικό: «Πριν τρεις βδομάδες ακριβώς, γράφει το περιο- δικό (30/3/87], το ζεύγος αποκαλυπτόταν απὀ τη µι- κρή οθόνη’ ενεχόταν σε σκάνδαλα καιη Τάµµη ήταν ναρκοµανής». «᾿Εβλεπα, ανάφερε η ἴδια, δαΐμονες να µου επιτίθενται. ᾿Εβλε- πα την κόλαση. ᾿Ηταν σαν να προσπαθούσε ο Σατα- νάς να µε σκοτώσει». Δη- λαδή οι εκστασιασμοί της ἦταν δαιμονοληψἰὶες και όχι ενἔργειες του «αγίου Πνεὺ- µατος»ἱ Τελικά η Τάµµη κλεΐστηκε σε κέντρο θερα- πεἰας τοξικομανών. Και ο Τζιμ «Η κρίση της οικογένειας Μπάκκερ, ἦταν υπέρμετρα µεγάλη, σημειώνει το περιοδικὀ,... και πάρα πολύ σοβαρή για την Εκκλησία... Του Θεοῦ». Ο Τζιμ παραδέκτηκεστοτέ- λος «ότι κατέβαλε ἕνα μεγά- λο χρηματικό ποσό (115 Χιλ. δολλάρια), για εκβια- σμµὀ», επειδή ενεχόταν σε σεξουαλικά σκάνδαλα. Ει- δικός λόγος γινόταν για τη 21 χρονών γραμματέα της αἱρεσής του Τζέσσικα Χάἁ- ου. Το Νενενεεκ αναφἑρει κι άλλα. Γι αυτά µπορεἰ, ὁποιος θέλει, να προστρξξει στο Νενδναεκ, Ν. 13, Μάρ- τιος 1987, σελ. 28. Εμεὶς απλώς, µε αφορ- μή αλλά και ενισχυτή το εν λόγω άρθρο, θἔλομε για ἄλλη µια Φορά να τονίσομµε και να διαφωτίσοµε καλὸ- πιστα ότιτο Πεντηκοστιανό κατασκεύασμα, που ζεκῖ- νησε απὀ την Αμερική, και που διαρκώς διασπάται και εµφανίζεται µε πολλούς τρόπους και µε πολλά ονό- µατα σ᾿᾽ όλοτον κόσµο, δεν εἶναι τίποτε ἆλλο παρά µια µεγάλη απάτη και ἕνα κα- μουφλαρισμέἔνο ἔργο του σατανά. Με τους εκστασια- σμοὺς, τα παραληρήματα, τους ενθουσιασμοὺς και γενικά µε το προκάλυµµα της θρησκείας, προσπα- θούν οι εγκεφαλοἰ του να παρασύρουν σ᾿ αυτό µέλη, Συνέχεια απὀ σελ. Ί σιν της πίστεως». Αυτός ο υπέρµετρος ζἠ- λος του τον ἔκανε να στραφεὶ εναντίον των ΟΩριγενιστών. Εδώ βρἰσκεται και το μοναδικό ατόπηµα τηςζωήςτου. Μόλιςο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας Θεόφιλος στράφηκε εναντίον των Ωριγενιστὠν παράσυρε (τον Αγ. Επιφάνιο εναντίῖο του Αγ. Ι. του Χρυσοστόμου, τον οποίο κατηγορούσε ο Θεόφι- λος ὡς Ωριγενιστή. Σύμμαχο του ο Θεόφιλος εἶχεκαιτην αυ- τοκράτειρα Ευδοξῖα. Τότε ο Άγ. Επιφάνιος µετάβηκε στην Κων/πολη, υπέργηρος, και συνεργάστηκε εναντῖο του Χρυσοστόμου. ”Ομως, όταν κατάλαβε το λάθος του, µετα- µελήθηκε και αποφάσισε να επιστρέψει στην Κύπρο. Κατά την επιστροφἠ του απέθανε καθοδό. Επίσκοπος Κωνσταντίας (Σαλαμίνας)της Κύπρου εξελξ- γηκε το 367-8 και ποΐμανε το λαό της για 38 ολόκληρα χρό- νια. Ο επίσκοπος Σαλαμίνας τὸ- τε ἦταν ο Αρχιεπίσκοπος όλης της Κύπρου. Πως ήρθεο ᾿Αγι- ος στο νησί µας πεϊθοντάς τα ότι βρήκαν τη σωτηρία τους (!), ενώ στην πραγματικότητα τα εντάσ- σουν, εκτός των ἄλλων, και σ᾽ ἕνα καλά οργανωμένο ὀΐκτυο απόσπασης χρημά- των και πλουτισμοῦύ µερι- κών, µετη µἔθοδο της υπο- βολής ἡ µετην ενξργειατων «πνευμάτων», µετρόπο ανά- λογο που συμµβαϊΐνει στα μέντιουμ ἡ στον πνευµατι- σμὸό γενικότερα. Γιατί, πώς διαφορετι- κά, μπορούν να εξηγήσουν και οι εδώ εκπρόσωποιτων Πεντηκοστιανώὠν, οι της ψευδεκκλησίας «του Θεού της Προφητείας» δηλαδή, τους εκστασιασμούς και τα υπόλοιπα, του ζεύγους των απατεώνων, των Μπάκκερ Ολα όσα οι Μπάκκερ πα- ρουσίαζαν, εἶναι ακριβώς τα ἴδια που και αυτοί πα- ρουσιάζουν εδώ στις συνάἁ- ξειςτους. Κι εκεἶνοι υποστἠ- ριζαν ὅτι το «ἆγιο πνεύμα» τους Φώτιζε, αλλά και εσεἰς, οι εδώ Πεντηκοστια- νοἱ, το ἴδιο υποστηρϊἰζετε. Η αποκἆλυψη των Μπάκκερ ἔδειξε ποιο «πνεύμα» τους καθοδηγούσε. Καιαν η απά- τη, τα ναρκωτικἁ και ο διά- βολος τους ενέπνεε εκεί- νους, στονα παρουσιάζουν ό,τι ακριβώς και σεις πα- «Α/ συνθήκαι, υφ᾿ αςο Επιφάνιος συνεδἐθη προς την Κύπρον ἔχουυιν ὧδε, κατά τον βίον: ... Όταν ο άγιος βρισκόταν στην Αήυ- πΤΟ πιεζόταν να γίνει εκεί Επίσκοπος. ΄Οµμως ο Επιφά- νιος ήθελε να γυρίσει κοντά στον σσκητὴ /Λλαρίωνα. ο /λαρίωνας όμως ἠρθε στην Κύπρο, γ/ατ πολλοί ἦταν ο: θαυμαστές του κο! ο! επισκέ- πτες Του που του ὁιατάρσσ- σαν Την πνευματική ησυχία του. ἔτσι ήρθε «επ/της Κυ- πρίων, εν τοις τόποις τοις Ο ΑΓ. ΕΠΙΦΑΛΝΙ/ΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ρουσιάζετε, τότε εσάς ποιο «πνεύμα» σας «φωτίζει», ὡστε μ᾿ εκείνους καταπλη- κτικά να µοιάζετε Κι ακόµη κι εσεὶς εδώ, δεν υποχρεώνετε, όχι νοµι- κά Φυσικά, τα µἔλη σας να καταθέτουν το 1006 κάθε µήνα απὀ το μισθό τους στην αἱρεσή σας Και δεν ακολουθείτε την ἰόια µε τους Μπάκκερ προσφιλή μέθοδο της εισφοράς Με- τά απὀ κάθε σας σύναξη, αφού εκστασιάσετε τα μἒ- λη σας, δεν περιφἑρετε ὅἰ- σκο, στον οποἱο αλόγιστα οι συγκεντρωθέντες αδειά- ζουν τα πορτοφόλια τους ἡ και «αποφορτώνονται» των κοσμημάτων τους, χάριν των αγαθοεργὠν () σκο- πών της αἱρεσής σας Εμεῖς, χωρὶς πάθος και µε πολλή λογικότητα, κα- ταλήγομε στα πιο πάνω συμπεράσματα, ὀχι µε Φανταστικάἁ στοιχεία, αλλά µε ντοκουμέντα, τα οποία ἕνα διεθνούς κύρους περι- οδικὀ παραθέτει, και στα οποία στοιχεία αυτοαποκα- λύπτονται οἱ διεθνεὶς απα- τεώνες. Και το κάνοµε αυτὸ για σωστή πληροφόρηση καιπροστασίατου Ορθοδό- ξου Ελληνικού λαού αυτού του τόπου. ΣΕΛΙΔΑ 3 ΓΙΑΤΙ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ Συνξχεια απὀ σελ. Ί επομένως στοχεύ- ουν κι απὀ κάπου αλλού κινούνται. Κάποιες άλλες, ὄχι αυτές, που θέλουν να Φαΐνονται ὁτι υπερασπίζονται σκοπιμότητες, τά- Χθηκαν να υπηρετή- σουν, και απὀ κά- ποια αλλά, ὀχι και τόσο καθαρά κίνη- τρα κατευθύνον- τας. Και µπορεί να νομίζουν ὅτι, επει- δἠ κρατούν κονδυ- λοφόρο και τυπώ- νουν και διανέµουν χαρτί, ἔχουν κά- ποια δύναμη στα χέ- ρια τους, βρίσκον- ται σεθἔση εξουσἰ- ας. Αυταπατώνται. Αγνοούν ποια εἶναι η δύναμη της αλή- θειας και της ηθικἠς αλλά και η εκδἰκη- σηπου πηγάζει απὀ την κακοποἱησή τους, Το ὀρυγμα και ο βόθυνος, που νομίζουν ὅτι ανο[- γουν για τους ἆλ- λους, δεν πρὀκειται! να καταπιούν τους αμύντορες των αξιών, αλλά αναμἒ- νουν τους παραβά- τες και τους ανό- µους. Η Αλήθεια εἷ- ναι ο ἴδιος ο Θεός. Και ὁποιος βαδίζει το ὀρόμο της Αλήἠ- θειας ὀχι µόνο δεν Φοβάται αλλά «κεῖ- ται εν τω Θεώ». «Εγὠ ειμί η... Αλἠ- θεια», εἶπε ο Κὺὐρι- ος. Και οΧριστός, η Αλήθεια, ταυτίζε- τα!µετην Εκκλησία Του. Κι αυτοί που τάχθηκαν ως Ποιμέ- νες γνήσιοι της Εκ- κλησίας Του, ἔχουν επίγνωση και συ- νεΐδηση αυτής της θείας δύναμης και εξάρτησης. Και το δέος της θέσης και της αποστολής τους τους συνέχει. Έξρουν να θέτουν πάνω απὀ τους εαυτούς τους την Αλήθεια, ώστε να διαφυλάττεται το κύρος και ο ἁσπι-΄ λος χιτώὠναςτης Εκ- κλησίας. Δεν χρειά- ζονται επομένως µαθήµατα εκκλη- σιαστικής τάξης και συνείδησης. Και µε οδύνη και πόνο πα- ρακολουθούν και ζουν τον πόλεμο Φθοράς, ὀχι τόσο τον προσωπικό τους, που γίνεται, αλλά της Αλήθειας, της Εκκλησίας. Ναι, την Εκ- κλησία διαβρώὠ- νουν µε όσα ασύ- στολα γράφουν, οι επἰδοξοι και νεο- Φανεὶς Κράκτες της «ηθικἠς»,οιδυστυ- χώς, άσχετοι µετην ηθικἠ. Αυτήν ηθε- λημµένα ἡ αθέελητα επιδιώκουν ἡ και ανξἔλαβαν να πλἠ- ξουν. Και η Εκκλησία σ᾽ αυτό τον τραγι- κὀ τόπο εχει πολύ- τροπη αποστολήνα εκπληρώσει. Και κοντά στα άλλα την εθνικἡ αγωνιστικἠ της ὀύναμη και αι- χµἠ επιδιώκουν να αμβλύνουν. Και τούτο µερικοἰ πρξέ- πει συνειδητά να το θέλουν. Ομως θα ὅδια- ψευσθούν. Γιατί η αλήθεια ποτὲ δεν ηττάται!’ γιατί ο πι- στὸς ορθόδοξος ελληνικός λαός επικροτεῖ και συγ- κινείται και περι- Φρουρεὶ την Εκ- κλησία του και συµμπαρατάσσεται µε τους Ποιμένες του που στοιχούν στη ζώσα Ορθόδο- ξη Εκκλησιαστικἠ και Εθνική του Πα- ράδοση. Και στις αγωνιστικές θρη- σκευτικὲς και εθνι- κέἐς επάλξεις θέλει ανυποχώρητους και ανὀθευτους τους Ποιμενάρχες του ο πιστός λαός. Ναι, ὅσοι ἔχουν ζωντανή και όχι σἀάπια ἡ εξαγο- ρασμένη ϐθρησκευ- τικἠ και εθνική συ- νείδηση πορεύον- ταικαιζουν σωστά. Για τους ἆλ- λους, τους κονδυ- λοφόρους, να απο- τολµήσοµε να πού- με, πως θα τους μείνει να μεταφρά- ζουν σε μελάνι τα αργύρια του εξα- γορασμοὺύ τους ἡ θα τυπὠνουν στο Χαρτί τη χολἠ των ενοχοποιητικὠν συμπλεγμάτων τους Η ΣΥΝΤΑΞΗ περί την Πάφον» ᾿Οταν λοι- πὸν ο Επιφάνιος δεν βρήκε αυ- τὸ στην Παλαιστίνη, Φεύγει µε δύο υποτακτικούςτου και φθά- γει εδώ στην Κύπρο, στην ΠΠά- Φο, για να συναντήσει τον πνευματικό του πατέρα. Κά- θησε κοντἀ του δύο µήνες. Μετὰ αποφάσισε να Φύγει. «Είπεν δε /λαρίων προς ἔπι- Φάνιον. Πορεύου επὶ την Σαλαμίνην, τέκνον͵ κα! ευρή- σεις τόπον του οικήσαι εκεἰ. Ο δε Επιφάνιος ουκ εβούλε- ΤΟ του ακούσαι των λόγων /λαρίωνος». Ετσι, όταν ανέ- βηκαν στο πλοἰο για το γυρι- σμόὀ, ἔγινε θαλασσοταραχἠ. «Κα τη τετάρτη ημέρα εδἰίω- ξαν το πλοἰον τα επιφερόὀµε- να κύματα, κα! προσεπέἐλα- σαν (αυτούς) επ/την Σαλαμι- νέων πόλιν». Σύμφωνα πάντα µε το Βι- ογράφο, τότε ἧταν όλοι οἱ επὶ- σκοποι του νησιού μαζεμένο! γιανα εκλέξουν Επίσκοπο «όυ- νάμενον ποιµαίνειν την ποἰ- µνην του Χριστού». Και προ- σεύχονταν να τους αποκαλύ- Ψειο Κύριοςτον πιοικανό. «Αν δε τις των επισκόπων ὁσιος ανἠρ... 9ο επίσκοπος Κυθρὲέ- ας ο Πἁππος... Τούτον εἶχον ἁπαντες ο! επίσκοπο! ως πα- τἐρα δια τε Την εν Χριστὼ οµολογίαν (μαρτύρησε) κα ό!α τα ἐτη της επισκοπής (58 χρόνια μἐχρ! τότε). Ην δε κα! πρὀγνωσιν Θεού ἔχων. Τού- τω (στον Πἁάππο) απεκαλύ- Φθη περί Επιφανίου, πως Χχειροτονηθή επ της Σαλαμµ- νέων Εκκλησίας επίσκοπος». κ... ἐτσι ἐφαξαον στη Σσλαμίνα, βρήκαν τον Επιφό- ν/ο κα! σχεδὀν µε τη βία το Χχειροτόνησαν επἰσκοπο...». (Συνεχίζεται) ΣΕΛΙΔΑ 2 ΤΣΕ1 α Τ0ῦε [ὔέ 16ο Μονή Αββά Θεοδόσιου Πάμε προς τ᾽ ανατολι- κά στη Μονή του Αββά Θε- οδοσίου του Κοινοβιάρχη, που την ἵόρυσε ο ἴδιος το 465. Σώζονται ερείπια του αρχαίου ναού προςτιµή της Θεοτόκου. Το όλο συγκρό- τηµα εἶναι ανακαινισμένο μεταξύ των ετών 190685- 1954. Ο καινούργιος ναός, µια τρίκλιτη βασιλική µε κοµψότατο τρούλο και τριώροφο καμπαναριό και µε κυκλικό τρουλίσκο, λάμπει απὀ καθαριότητα. Εἶναι ολοφάνερη η γυναι- κεία Φροντίδα. Ανάμεσα στις μοναχές µια Κυπρία όεν ἔκρυβε τη χαρά Της για τη συνάντησή της µε συµ- πατριώτες της και Άιγο- στοὺς γνωστούςτης από τη Λεμεσό. Το σημαντικότερο όμως προσκύνημα στο Μοναστήρι εἶναι το λεγό- µενο σπήλαιο των Μάγων που βρίσκεται στα νότια της εκκλησίας. Η παράδο- ση θελει τους Μάγους να ... λα . ἀ Ἱ.. 3 .. : : : ο : οΝ { : Φιλοξενήθηκαν εδώ, πριν γυρίσουν στην πατρίδα τους. Κατερχόμαστε 18 σκαλοπάτια. Δεξιά κι αρι- στερἆ δύο σπηλαιώδεις θά- λαµοι. Ο δεξιός εἶναι ο εντά- Φιοςτου Αγίου Θεοδοσίου Στα ενδότερα του σπηλαί[- ου υπάρχουν ἆλλοι δύο θά- λαμοι µε οστά αγνώστων σ᾿ εμάς, γνωστών ὁμως, στο Θεό. Στο δάπεδο της σπηλιάς βρίσκονται 365 τά- Φοι γεμάτοι λεϊψανα. Ανά- μεσά τους οι τάφοι της Σο- Φίας (µητέρας του Αγίου Σάββα), της Ευλογίας(µητέ- ραςτου Αγίου Θεοδοσίου), της Μαρίας (συζύγου του Αγίου Ξενοφώντα και μητέ- ρας των Αγίων Αρκαδίου και Ιωάννη), της Θεοδότης (μητέρας των Αγίων Κοσμά και Δαμιανοῦ) και Ιωάννη Φ/ΙΟΛΤΟΡ ΜΙΧΑΗΛΟΒΘΙΤΣ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚ/ Σπουδἀὰ στο ἔργο του 6ο Τον κορυφαίο Ρώσο ΛΟΥΟΤΕΧνη σπασχόλησον όλες οΟ/ πτυχές της σνθρὠ- πινης ὁραστηριότητας και ζωής. Θή µπορουσε κανείς ναπε! πως καταπ/άστηκεµε θέματα τόσο λεπτό και τόσο κρίσιμα, που, ἶσως, οἱ αν- θρωπολογικὲς επιστήμες του κα )ρούτου ούτεπου εἷ- Χαν εντοπίσει. Γ/᾽ συτὸ δί- καια ο Ντοστογ/ἐφσκ, πὴρε σπὀ τους κατοπινούς µελε- τητὲς Του ἔργου του το χσ- ρακτηρ!σμὀ του βαθὺ ψυ- χογνώστη κα) ανθρωπολό- γου. Ένας κσθρέπτης κα- θαρὸς κα ὁιάφανος του εσωτερικοὐ κόσμου του ανθρὠπου, µας αποκολὺ- πτετόα) στα ἔργα του. ἔτσι, η πρὀοδος που παρατηρε(- 7α/ στην εποχἡ µας, Των σπουόὠν γύρω απὀ τον ὀνθρώπο, ἔφερε στο προ- σκήνιο του επιστημονικού πια ενδιαφέροντος Τα ΛΟγο- 7εχν/κό ἔργα του ΝΤοστογιἕ- φσκι. Ανάμεσα στα θέµατα που σναπτύσσε! µε διορα- Τ/κότητα και οξύνεια πρω- γοφανή ο συγγροφέας, Φέρνε! στο Φως της ἑέρευ- νός του κα Το θὲµσ της Ππσ- ραφροσύνης, Της τρὲλλας. Το σνηµετωπὶίζει στο ἔργο Του «ἔγκλημα και Τιµω- ρἶα», µε Τέτοιο τρὀπο, που πραγματικά διανοῄε!ι νὲους ορίζοντες. Εγκστολείποντας 7ε- λείως κόθε ιδέα για οργον- κἡ βλάβη ἡ σνεπαρκἠ Λει- τουργία του εγκεφόλου στον Φρενοβλαβή, εντοπ- ζει την αιτίστης τρέλλος σε µ/α συγχυομἑνη αντίκρυση πραγµότων κα κατοστό- σεων, σ᾿ ἑνα, ὁπως θᾳ λὲ- γαµε σήµερα, υπαρξιακὸ λαβύρινθο, μὲσα στον οποίο ἔχει εµπλοκε] ο ἁρ- βωστος. Γ/᾽ αυτὀ κα!η προ- Γεινόμενη λύση γισ την αποκστάστσση της ψυχικής υγείας κα της Ισσοροπίας στον ασθενἡ δεν εἶναι ἄλλη απὀ ἕνα σωστό διάλογο. Πράγματη Η αρχἡ του ὁιαλόγου, που υιοθετεί ο Ντοστογ/ἐφσκι, γ/α θερα- πεία σ᾿ ἑνα ἄρρωστο ψυχ!- κά άνθρωπο, επιβεβαιώνε- ΤΟ! πἑρα για πὲρα απὀ τη σύγχρονη ψυχολογία, η οποία, εγκαταλείποντας σταδιακἀ τα ψυχοφάρµα- κα, σαν τρόπο αποθεραπε[- ας, προσανατολἰίζετα/ προς την κατεύθυνση µιας ὅ/α- προσωπικἠς σχἑσης του γ/- στροὺ µε Τον ασθενἠ, ενός διαλόγου. Το κείµενο ἔχει ως εξής. «Σας παρσκαλὠ, σας παρακαλώ! Φυσικά η Κσ- γερίνα /βόνοβναο εἶναι πολὺ ὁύσκολο να καταλάβει. Το ξέρετε όμως πως στο /Παρί- σι ἔγιναν κιόλας σοβαρἁ πειράµατα θεραοπεἰας Φρε- νοβλαβών µε µόνη πειθώ τη λογική, Ένας καθηγη- τής, που πέθανε εδὠ και λί- γο καιρὀ, ἕνας σοφὀς, βρή- χε πως θα μπορούσε να εφαρμόσει µια τἐτοια θε- ῥραπεία. Η βασικἡ Ιδὲα του ἦταν πως ο φρενοβλαβής όεν παθαίνει καμιά σχεδὀν οργαν/κἠ ὁιαταραχή, µα πως η τρέλλα εἶνα!, σαν μποροῦύμενα το ποὺμε έτσι, ἕνα λογικό λάθος, λά- θος στην κρίση, μιά λαθεμὲ- νη αντίληψη των πραγµά- Των. Δ/ἔψευδε σιγἁ - σιόὁ τις λαθεμὲνες αντιλήψεις Του σρρὠστου κα Φαντα- σθεῖτε, ἔφτασε λένε, σε λαμπρά αποτελἐσµατα!». Περαιτέρω ο κατοξιω- μένος βώσος λογοτέχνης σσχολεῖται διεξοδικἁ µετον Τύπο του καταπιεσµένου σπὀ την οικογἐνειό του στὸ- µου. Και ὅσα σηµεία ὅ!α- κρὶνειστον τύπο αυτό, εσω- Ἱερικἁ κα εξωτερικά, τα σποτυπώὠνε! µε µια εξαίσια Ικανότητα περιγραφικἠ, στο πρόσωπο ενὸς μεθὺ- στακα κα! σνοικοκύρευτου σνθρώπου, του Λήαρμελά- ντωφ. του Μόσχου. Στον ανατολικό και βό- ρειο τοίχο σε πεζούλια, ἕνα µέτρο πάνω απὀ το δάπεδο, και κάτω απὀ τυφλὲς αψἰ- δες, αναπαύονται 6 λάρνα- κες. Στα τοιχώματα, κατά- λοιπα ψηφιδωτώὼν συνθέ- σεων. Στην οροφή, διά- σπαρτα ζωγραφισμένα αστξρια, αναθυμίζουν τον αστέρα της Γεννήσεως που στάθηκε ο μοναδικός οδο- δείχτης των Μάγων. Ανερχόµαστε απὀ την κλίµακα της καθόδου. Στο σκληρὀὸ τοπίο του Μονα- στηριούὐ η µοναδικἠή αν- θρώπινη ὀψη εἶναι η δυτική του πλευρά. Εκεί τα κελιά, η βεράντα και το λιγοστό πρά- σινο. Το περιβάλλον των περασμένων αιώνων αναζεἰ µε τη γνώση. Ξαναβλεπου- µετον ΄Οσιο Θεοδόσιο και τους συμμοναστές του που εγκαινίασαν το κοινοβιακό σύστημα. Ξαναζούμε στι- γμες κοινής τράπεζας, ὅια- κονηµάτων, αγρυπνίας, όρθρου, λειτουργίας, εσπερινού... Παλιᾶς ευλο- γημένες στιγμὲς που χάθη- καν στο χρὀνο. ΄Αρχισε να πέφτει η Φοβερή ζέστη. Εἱμαστε πια στο ὁρόμοτης επιστροφής. ΄Ἔχουμε όμως, να κατ- βουµε σ᾿ ἄλλα τέσσερα προσκυνήματα. Ειδικότερα σπασχολε/ το Ντοστογιἐέφσκ η αντί- όραση που παρουσιόζει ο τύπος αυτὸς, στις εξωτερι- κὲς του εκδηλώσεις, στις σχἑσεις του µε πρόσωπα ἔξω απὀ τον κύκλο της στε- νἠς κα πληκτικής ΟΙΚΟΥε- νειακής ατμόσφαιρας. Τικά- νει, λο/πὸν, αυτός σαν βρε- θε] ἐξω απὀ το σπίτι του Πὼς διοχετεῦε! την καταπ]- εση κα! τους συνεχεὶς εξευ- τελ/σμοὺς που υφίσταται Ας αφήσουμε τον ἰδιο ΤΟ λογοτέχνη να µας απαν- τήσει: «Λήα κα Την τάση του στα ρητορ/κἁ σχήματαστην κουβέντα του, Φαίνεται πως Την απὀχτησε απὀ τη συνήθεια που εἶχενα μιλάει στα καπηλιάἀ κα! µε ὁιάφο- ρους ἄγνωστους. Η συνἠ- θεια αυτἠ γίνεται γ/α µερι- κοὺς µπεκρἠδες σνάγκη και /ὁ/αίτερα για κείνους που τους Φέρνοντα!μ᾿ αυστηρὀό- ΤηΤΑ στο σπίτ/τους κα!τους κσκομµεταχειρίζονται. Για ΤΟΟΤΟ, σαν βρεθούν σε µ!α παρέα µπεκρήδων, πασκίζουν πάντοτενα κἁ- νούυντους ἄλλουςνατους ὁικαιώσουν κι αν γἶνεται να αποσπάσουν ακόμη και την εκτµησή τους». Εδώ ο λογοτέχνης μός µεταφἑρε/ πολὺ αρ/στοτε- Χν/κἆ στο χώρο της αυτοδ(- καίωσης, που σαν ανάγκη την αισθἀνετα! κάθε κστα- πιεσµένος και συντριμμὲ- γος άνθρωπος, γ/α να απο- καταστήσει, ἔστω και προ- σωρινά ἡ κα ξεγελώντας Τους ἄλλους, το κύρος και την σξιοπρἑπειἆ του. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΚΙ Η ΑΓΙΑ ΝΗΣΟΣ |! 6ο Οι σχέσεις του µε την Ελλάδα και ο πόλεμος εναντίον των Περσών. Οταν το 411 π.Χ.ο Ευαγόρας αναλαμβάνει ξανά την εξουσία, στη Σαλαμίνα, πρὠτο του ἔργο ἧταν ναπροστατεύ- σειτην πατρἰδα του απὀ κάθε εχθρική επιβουλή και να οχυρώσει το βα- σἰλειότου. Τούτοθατου ἔδινε την ευκαιρία να εκτελξέσει το νξο ανα- μορφωτικό ἔργο του και να αρχίσει ἐτσι ο «χρυ- σούς αιώνας» της Κύ- πρου. Τοὐύτοτοἔργοτον ἔφερε σε μεγαλύτερες και στενότερες σχὲσεις µε την Ελλάδα. Με τον Ευαγόρα μεσουρανεί ο ΕΛΛΗΝΙ- ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ στην Κύπρο. Και, όπως ο 1σο- κράτης διαβεβαιώνει«αν και παρἆλαβε την πόλη σε κατάσταση βαρβαρό- τητας ... Τόσο πολύ τη μεγάλωσε, ὥστε να µην υστερεί απὀ καμμιά ἆλ- Λη, ελληνική πόλη», τόσο στις τέχνες, στα γράμ- µατα, στις επιστήµες, τον πολιτισμό. Η Σαλα- μίνα θεωρεῖἶτο τότε σαν το δεύτερο μετάτην Αθή- να καλλιτεχνικὀ κέντρο και ο ἰδιος παρομοιάζε- ται όπως τον Περικλἠ. Η συνεργασία αυτὴ του Κύὐπριου Ευαγόρα µε τους Αθηναίους ἦταν τόσο αδελφική, ὡστε κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέ- µου συνεχίζεται, εφοδιά- ζονταςτους µε υλικά. Οι Αθηναίοι για τις πολλὲς και µεγάλες υπηρεσιες του, ανακήρυξαν τον Ευαγόρα επίτιμο Αθη- ναίἰο πολίτη. Γνωρϊῖζον- τας μάλιστα το Φιλελλη- νισμὸ του πολλοί Αθη- ναἰοιταξίδεψαν στην Κύ- προ. Τιµητικὀ ψήφισμα του δἠ- µου των Αθηναίων προς ΤΙ- μή του Ευαγόρα. Οταν το 406 π.Χ.ο Αθηναϊκός στόλος κα- ταστράφηκε απὀ τους Πελοποννήσιους στους Αιγός Ποταμούς, στον Ελλήσποντο, ο Αθηναί- οςναύαρχος Κόνων κατέ- Φυγε στην Κύπρο. Ο Ευ- αγόρας το Φιλοξένησε στη Σαλαμίνα. Με τον Κόνωνα, και μετά απὀ αυτόν, ήρθαν και άλλοι Αθηναίοι που Φιλοξενήθηκαν απὀ τον Ευαγόρα. Και ο Κόνων καιἀλλοιπολλοίϊνυμφεύ- τηκαν µε κυπρὶες γυναί- κες, ενισχύοντας, ὅπως λέξει ο ιστορικός, «ό/α γνησίου ελληνικού αἷμα- τος το τέως καταπεπτω- κὀς Ελληνικόν στοιχε[- ον». Η σκέψη του Ευαγό- ρα ἧταν πώς να βοηθή- σει τους Φἰίλους του Αθηναϊους. Τότε λοιπόν ο Κόνων καιο Ευαγόρας συνεννοήθηκαν μ᾿ ἕνα σημµαντικὀ πρόσωπο των Περσικὠν ανακτό- ρων, το Φαρνάβαζο, όταν οι Πὲέρσες ασχο- λούνταν µε τις εξεγξρ- σεις των ἰωνικών πόλε- ων. Ὁ Φαρνάβαζος ἔπεισε το βασιλιά Αρτα- ξερξη να κτυπήσει τους Σπαρτιάτες στη θάλασ- σα. Ο Κόνων διορίστηκε ναύαρχος του στόλου που ετοιμάστηκε στη Σαλαμίνα απότον Ευαγό- ρα µε χρήματα που ἔφε- ρε ο Πξἔρσης Φαρνάβα- ζος. Ἔτσι το 394 π.Χ.ο στόλος του Κόνωνα συγκρούστηκε µε το Σπαρτιατικὀ στη ναυµα- χία της Κνίδου. Ο Κόνων νίκησε τους Σπαρτιάτες, παίρ- νοντας εκδίκηση γιατην καταστροφἠ στους Αι- γὸς Ποταμούς. Η ἠττα αυτὴ ἠταν και το τέλος της Σπαρτι- ατικής κυριαρχίας στη θάλασσα. Η Αθήνα ξανά- βρισκεπια την παλιά της δόξα µε την αποκατά- σταση της θαλάσσιάς της δύναμης, Οἱ Αθηναίοι τότε τὶ- µησαν τον Ευαγόρα και τον Κόνωνα και έστησαν τα αγάλματά τους µπρο- στἁἀ τη Βασιλικἠ Στοά στην Αθήνα, κοντά στο ἁγαλματου «Ελευθερίἰου Διός». Επίσης ἔδωσαν στον Ευαγόρα ἕνα στε- Φάνι στα Διονύσια και τιμητική θέση στις θεα- τρικὲς παραστάσεις. (Συνεχίζεται) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΗΝ «ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» 3ο Ερ: Κατά καιρούς ἔχουν διαφεύσει τον ερχομό της Β᾽ Παρουσίας του Χρι- στού. Τί υποστηρίζουν στο σημεὶο αυτό Απ: Ἔχετε πολύ δίκιο στην ερώτηση αυτή. Εδὠ ἔχουν πολλἒς φορὲς γελοιοποιη- θεὶ µε τις διάφορες χρονο- λογίες που ὁριζαν, ότι θα γίνειη Β΄᾽ Παρουσία. Μετις ψευτιὲς αυτὲς χάσανε πολ- λοὺς οπαδούς. Λἔγανε µά- λιστα µε µεγάλη χαρά το 1975, ὅτι ἔρχετα η κατα- στροφή του κόσμου και ἆλ- λα πολλά. Τώρα δεν ἔχουν ορίσει καινούργια ηµερο- μηνία. Ερ: Στενοχωρούνται αν τους φύγει κανεῖς απὀ κον- τάτους, δηλαδή επιστρέψει στην Ορθοδοξία, Ποιά μὲ- τρα λαμβάνουν Απ: Στενοχωρούνται πάρα πολὺ. Ιδιαίτερα δε οι «Πρε- σβύτερου, οἱ οποίοι κά. νουν προσωπικὲς επισκξ- ψεις στον ταλαντευόμενο. Κάνουν μεγάλες προσπά. θειες να σεκρατήσουν. Ακό- µη κλαίΐνε σαν μωρά παιδιά και σε παρακαλούν,. Και τούτο, διοτι ἔχει μεγάλη σημασία για αυτούς (ιδίως οικονομική) η απώλεια ενός ατόμου απὀ την οργά- νωση. Αν δεν παρουσιαστεὶ σε λίγες εβδομάδες στις συγκεντρώσεις που κά. νουν, τότε ανεβαίνει στο βή- μα ο «προϊστάμενοο και ανακοινώνει τη διαγραφἡ του λέγοντας συγχρόνως, ὅτι δεν εἶναι αδελφός, να μην του μιλάτε, οὖτε να του λξγετε καλημέρα, οὖτε κα- νὲνα χαιρετισμό. Για μένα στενοχωρήθηκαν πολύ ποὺ Έφυγα, διότι ἦμουν πολύ ὁραστήριος. Προσπάθη- σαν µε κάθε τρὀπο να µε δυσφηµίσουν. Ερ: Ποιοί εἶναι οι βασικοἰ λόγοι της μεγάλης μειώ- σεως του Χιλιασμοῦὺ σή- μερα στον κόσµο Απ: Οι λόγοι εἶναι πολλοὶ. Τα κηρύγματα που κάνουν και οἱ προσδιορισμοὶ βγή- καν όλα ψεύτικα. Τα μἔλη των δε κηρύττουν µε φανα- τισµὀ, διότι εἶναι τελείως απογυμνωμὲνα. Πολλοί απὀ αυτούς εἶναι δυσαρε- στημµένοι για τα αξιώματα και τις απολαβές, Μεταξὺ τους δεν μιλιούνται, εκτός Υιατα µάτιατου κόσμου. Οι καρδιςτους ἔχουν γίνει πᾶ- τρες. Στην οργάνωση υπαρχει μεγάλη διχόνοια. Καθημερινά ζητούν χρήµα- τα απὀ τους οπαδούς και ποτὲ δεν δίνουν σε κανᾶνα τίποτα. Ερὶ Ολες οι Εκκλησίες, όλοι οι Σύλλογοι και όλες οἱ οργανώσεις ἔχουν να παρουσιάσουν Φιλαν- θρωπικό ἔργο. Η ΕΤΑΙ- ΡΙΑΣΚΟΠΙΑ κάνει καθὀὸ- λου Φιλανθρωπικὸ Έργο, διατηρεἰ οικοτροφεία, ορφανοτροφεία, γηρο- κομεία κ.λπ. Απ: Οι Χριστιανικὲς Εκ. κλησίιες θα πρέπει να στρξ- ψουν την διαφὠτισή τους στο ποἰμνιὸ τους στο ση- μείο αυτό της Φιλανθρωπί- ας. Ουδέποτε εδωσαν σε Ένα πτωχό της οργανώ- σεώςτων. Αυτοί μόνο ζη- τοῦὺν και κτίζουν κτίρια για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ετίζουν εργοστάσια και τυπογραφεία και άλλα παρόμοια. Ούτε ἕνα φΦι- λανθρωπικὀ ἔργο δεν υπάρχει σε αυτούς. Φι- λανθρωπία για αυτοὺς εἷ- ναι να πουλάς τα βιβλία τους και τα περιοδικά τους και τα ἔσοδα να τα δίνεις µε μαθηματική ακρίβεια στους προῖΐστα- µένους, Με το ὅτι θα που- λάςτα βιβλίατους, λὲνε, κά- νεις το μεγαλύτερο Φιλαν- θρωπικό ἔργο, διότι τα βι- βλία τους µε τα «διατάγµα- τὰ» τους «προστατεύουν τοὺς πληγωμξνους ανθρώ- πους απὀ τους ληστάς αν- θρώπουο που εἶναι (λη- στὲς) όλοι οι µη Χιλιαστὲἒς. Διαφωτίστε, λοιπὀν, τους Χριστιανούς, ότι ποτὲ δεν βοήθησαν οὖτε δικὀ τους, οὗὖτε ξένο φτωχό. Ερ: Πληρώνουν οι Χιλια- στὲς χρήματα στην ΕΤΑΙ- ΡΙΑ εκτὸς απὀ την αγορά των βιβλίων Δώστε µας ἕνα μµικρὀ δείγμα εσόδων απὀ τα βιβλία τους, Απ: Τα ποσἀ που εἰ- σπράπτουν εἶναι αστρο- νομικά. Δεν μπορεί να τα συλλάβει το ανθρώπινο µυαλὀ. Απορώ πωςτακρά- τη τους αφήνουν ανεξΕλεγ- κτους και κυκλοφορούν. (Συνεχίζεται) ΣΕΛΙΔΑ ά ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Εἰναι προς τιµή των Υπευθύνων του Ραδιοφώ- νου η εκπομπή που κάθε Τετάρτη μεταδίδεται στις 10 π.µ. και που ἔχει τον τίτλο «Πατερικὸς λόγος». Οι Πατὲρες εκφράζουν τη γνησιότητα της πίστης και της Χριστιανικής ζωής. Στο δικότους αγώνα οφεἰλε- ται η διατήρηση της ανόθευτης Ορθόὸδοξής μας Πα- ράδοσης. Αυτοί αποτελούντις ρίζες µας καιχάρησ αυτούς διατηρήσαµε τη Φυσιογνωμία µας, θρη- σκευτική και εθνικἠ. Και επειδή υπάρχει Φοβερὴή απόσταση, μεταξύ του σημερινού ανθρώπου κα!των Πατέρων, κι ακό- µη επειδἠ πολλοί ὅεν ἔχουν ιδέα για τον ανεκτίµητο Πατερικὀ λόγο, εἶναι ανάγκη µε όλα τα µέσα να Φξ- ροµε σε επικοινὠνἰα γνωστική και βιωματικἠ τους σημερινούς ορθόδοξους Χριστιανούςμετους Πατέ- ρες. Οι Πατὲρες πρέπει µεκάθετρόπονα ζυμωθούν µετη ζωή µας, γιατί αυτοί µετο Φωτισµό που εἶχαν συνέλαβαν και ανξλυσαν όλα τα προβλήµατα της ὕπαρξης και ζωής. Πιο ανθρώπινη και προπαντὀς αληθινά Χριστιανική μπορεῖ να γίνει η ζωὴ µας µε τους Πατέρες και ακριβὼς σ᾿ αυτό η συμβολή του Ρ.Ι.Κ. εἶναι κατά πάντα αξιεπαινη. ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Μαζίµετις ειλικρινείς υποσχὲσειςκαιτη βεβαιό- τητα της γνήσιας συμπαράστασης στον αγώνα μας οἱ ομογενείς εκπρόσωποι της Α.Χ.Ε.Π.Α.,που πρό- σφατα ήρθαν στην Κύπρο, µας ἔδωσαν κι ενα παρά- δειγµα, που ειλικρινά αποτελεί και µάθηµα. Κατάτις επισκέψεις τους σε χώρους ιερούς, όπως τα Φυλα- κισµένα µνήµατα, κατά την κατάθεση στεφάνων, δεϊγμα της συναϊσθησηςτου χώρου πουβρἰσκονταν αλλά και των θρησκευτικὠν τους βιωμάτων, χωρὶς προσποἰηση ἡ σκοπιμότητα, τους εἴδαμενα βάζουν το σταυρό τους. Αυτό, ἔστω και αν για μερικούς αποτελεί λεπτομέρεια, εἶναι κάτι και που τους τιµά και μάς κάνει να ελπἰζομε στη βοήθειά τους αλλά και ταυτόχρονα εκφράζει τη συμπεριφορά τους που αξίζει να μιμηθούμε. ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ Χ.Σ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ «...Τα ἔκγονα, φέροντα κλά- ὅους αγαθοερ- γίας». Προτάσσοντας τον Τριαδολογικὸ Αναβαθµό του γ᾽ ήχου, που αρχίζει µε το «Κύκλω της τραπέζης σου ευφράνθητι, καθορώὠν σου Ποιμενάρχα...», και µε πασίφανη την πατρικἠ χα- ρά και συγκἰνησή του, ο Μακαριώτατος Αρχιεπί- σκοπος κ.κ. Χρυσόστομος χαιρετούσε και επευλογού- σε την πολυπληθή συγκέν- τρωση των μελών των Χρι- στιανικὠν Συνδέσμων Γυ- ναικὠν, στο οἰκημα του |.ν. Χρυσελεούσας Στροβό- λου, την Κυριακή των Μυ- ροφόρων, 3 Μαϊου. Καρπούς ὀντως πνευ- ματικούς, Φιλανθρωπι- κοὺς, εκκλησιολογικούς µε µια λέξη, απέδωσε συλλο- γικἀ το ἔργο των Χ. Σ. Γυ- ναικών. Αισθητή την πα- ρουσία τους κατέστησαν στις 23 ενορίες της Αρχιε- πισκοπικἠς Περιφξρειας, όπου ισάριθµο!ι Σύνδεσμοι λειτουργούν, αλλά και ἐν- τονη τη µαρτυρίἰα τους κα- ταθέτουν, όταν ενδεϊκνυ- ται, στην κοινωνία µας. Και ασφαλὼς η αποστολή των Συνδέσμων οὖτε εκπληρὠ- θηκε και τις απαιτήσεις των καιρών µας δεν ικανοποίη- σαν. Εργο πολύμορφο κα πολύπονο αναμἑνει την κάθε Χριστιανή γυ- ναΐίκα, υπογράμμισε ο Μακαριώτατος στο χαι- ῥετισµὀ του, μέσα στην ο/κογένεια, στον τόπο της εργασίας Της, στην ενορία που βρίσκεται και γενικότερα µέσα στην ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΑΣ κο/νωνία. {/ αυτό, αν- τλὠντας απὀ τον Κύριο δύναμη, ως ἄλλες Μυ- ροφὀρες κὀρες, να προ- σφἑἐρουν πρέπει Τα μύρα της αγάπης τους«εν ἔργω και Λόγω», παντού και πάντοτε. Κι ακόµη να ό!α- τρασνώσουν οφελουντον ορθρινό αναστάσιµο χαι- ρετισμό, το «Χριστός Ανὲἑ- στη», σεκάθε πεπτωκότα άνθρωπο, Τόνισε ο Μα- καριώτατος. / Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Χρυσόστομος απευθύνοντας ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Κατασκηνωτικό διήμερο στον Αγ. Νικόλαο Στέγης Την Παρασκευή και το Σάἁάββατο της Διακαινησίμου Εβδο- µάδος, 24-25 Απριλι- ου, πραγματοποίησαν οι νξοι τὠν Χριστιανι- κὠν µας Κινήσεων κα- τασκηνωτικὀ διήμερο στον Αγιο Νικόλαο της Στέγης, στην Κα- κοπετριά. Η εξόρμηση αυ- τή, που εἶναι καθιε- ρωμένη κάθε χρὀνο τη Διακαινήσιμη Εβδομάδα, εἰχε Φέτος µια ειδικἠ µορφή. Σ᾽ αυτή ἔλαβαν μερος νέ- οι τάξεων Λυκείου, σπουδαστὲἐς στο Ανώτερο Τεχνολογι- κὀ Ινστιτούτο(Α.Τ.Ι.), στρατιώτες και Φοι- τητές. Η δΔιακαινήσιμη Εβδομάδα, «καινὴ» (καινούργια) πραγµα- τικἁά σε όλα, µετα δώ- ρα της Ανάστασης να την πλημµυρίζουν, κα- ταυγασµένη µέσα στο Φώς, τη χαρά, την αγάἁ- πη, τη χάρη, τον αγια- σμὸ, δεν εἶναι το τὲ- λος του κάποιου αγώ- να µας που κάναμε στην περἰοδο της Αγίας Τεσσαρακο- στἠς. Εἶναι μάλλον ο »., ΙΠΠακαριώτατε, ΤΟ ἔργο της ημέρας σας δεν τέλειωσε. //᾽ αυτό και το συνεχίζετε. Βρίσκεσθε στο µέσο µιας ειδικής σύ- ναξης, γ/ορταστικἠς σύ- ναξης, ενὸς µέρους του συνόλου, που συμμετέὲ- σχε στην πρωϊνή Λει- τουργικἡ µυσταγωγία. Τη σύναξη αυτή αποτελούν μέλη των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικώντης Αρχιεπισκοπικἠς Περιφὲ- ρείας, που εἶχατε την ἐμ- πνευση και πρωτοβουλία ΤΟ χαιρετ/σμὀ Της αγάπης του κατά την εκδήλωση. Του Χαιρετισμού του Μακαριωτάτου προηγήθη- κεπροσφώνησητου αιδ. π. Κων/νου Κούκου, υπεύθυ- νου της Κατηχητικής Κίνη- σης της Ενορίας. ΟΠ. Κων/- νος στην προσφὠνησήτου μεταξύ ἄλλων, ανάφερε: ... Σήμερα ευνοηθἠ- καµεμετην πραγµότωση σ᾽ εµάςτης σχετικήςπρο- τροπής /γνατίου του Θε- οφόρου προς τους κα- τοίκουςτης Λήαγνησίας: »Σας παραινὠ να τα κάνε- τε όλα μέσα στην ομό- νοιστου Θεοῦ και να εἶναι σνἀμεσά σας προκαθἠ- µενος ο επίσκοπος... να /ὀρύῦσετε... ».., Ὀλιγοχρόνια εἶναι η ζωή των Συνδέσμων αυτών, αλλά ωραία, ρω- µαλέα και πολύκαρπη. Μακάρι το ἔργο τους να µεταφυτευθεί σ᾿ ὄλεςτις ενορ/ες. Μακάρι να µε- ταβληθοῦύν σε κοιτίδες ανάπλασης «εν Χριστώὼ» της κο/νωνίας µας...». Σηµαντικἠ θέση στο πρόγραμμα της εκδήλωσης των Χ.Σ.Γ. κατείχε και η προσφώνηση και ο απολο- γισμὸς της Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συνδἔσµων κας Όρθο- ὁοξίας Καλογήρου. Μιλών. ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ο} ο καθηγητής της νευρολογίας- φυχ/ατρικἠς στο Πανεπιστήµ!ο Θεσσαλ ονίκης κ. Σταύρος Μπαλογιάννης συζητά µετους νξους. καταλληλότερος χρό- νος για οικείωση των δώρων της Ανάἁστα- σης. Σ᾽ αυτό ακριβώὼς στόχευε η πιο πάνω εκδήλωση νξἕων των Κατηχητικὠν κινήσε- ὧν της |. Αρχιεπισκο- πἠς. ΝΙέσα στο υλι- στικὀ πνεύμα των ημερών µας, οἱ ευκαι- ρίες για πνευματικές συνάξεις, για πνευµα- τικἡ συγκρότηση και αναζωογόνηση, αλλά και, πιο απλά, για µια αλληλοενίσχυση µε την κοινἠ διαβίωση, εἶναι κάτι περισσότε- ρο απὀ αναγκαίο. Εἰἷ- ναι επιτακτικἠ ανάγ- κη. ταςη κα Καλογήρου, επεσἠ- μανε και τα εξής: »,,. 4 σηµερινἠ µας συγκέντρωση ἔχει πια καθιερωθεί]. Εἶναι µια ευ- καιρία να κάµουµε µια αναδρομή στη χρονιά που πἑέρασε και ενώπιο! ενωπἰω, να δούμε τι κά- ναµε,τιπαραλείψαμε, πὀ- σο ακὀµα υπολεἰπεται να εργαστούμε. »ή Φετεινἠ πνευµα- τική περίοδος ἔδωσε στις περισσὀτερες απὀ µας την ευκαιρία να σκύψου- µε, εμβαθύνοντας στο Μυστήριο της ζωής και τη 6. Λειτουργία. «Σ/γησότω», βἐβαια, «πάσα σὰρξ βροτεία» μπροστά στο φρικτό θυ- σιαστήριο. Σιωπἠ και αγά- πη, πίστη και φόβος Θε- οὐ συνοδεύει τις ψυχὲς των π/ιστὠν, που αγων]- ζοντα! να βιώσουν το θείο βάθος κα το οικου- µενικό εὗρος της θείας Ευχαριστίας...». Ακολούθως παρέθεσε στοιχεία απὀ τη ζωή και δρά- σητων Συνδἔσµων και κατὲ- ληξε: «Οχώροςτης ο/κογέ- νειας, της εργασίας, της κο/νωνίας, σας µην το ξε- χνούμε αγαπητὲς µου, πρέπει να εἶναι τα στάδια όπου μεθοδικά, µε πἀά- θος κα! ενθουσιασμὸ θα ὁιεζάγουµε τον αγώνα της αγάπης του Θεού και των ανθρώπων. Δεν µπορεί η γυναίκα να ὅι- εκόικε/ δικαιώματα, σε- βασμὸ, αναγνώριση, αν . αμέριμνα ασχολείται μό- Υό µε τον καλλωπισμὸ Της, ΤΟ χαρτοπαήγνιο τις κάθε εἶδους ὁπως θὲλει να νομίζει... «κοινωνικὲς εμφανίσεις» τῃς...». Εξαιρετική συγ- κυρία ἦταν η επῖσκε- Ψη στην Κατασκήνω- ση του καθηγητἡ της νευρολογίας - ψυχια- τρικής στο Πανεπιστή- µιοτης Θεσσαλονίκης κ. Σταύρου ΝΙπαλογι- άννη. Ο κ. Καθηγητής μίλησε και συζήτησε μετουςνξεουςτο μµεγά- λο θέµα της αγνότη- τας το απὀγευµα της Παρασκευής 24 Απριλίου. Η επιστηµονικἠ κατάρτιση του κ. Μπαλογιάννη, η πνευματικότητα, το πράο του χαρακτήρα του, αλλά και η ταπεῖί- νωσἠ του ἔδωσε στους νξους που ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙΤΗ ΔΡΑΣΗΤΩΝ συμμετέσχαν στο κα- τασκηνωτικὀ διἡµε- ρο, δυνατά μηνύματα και εµπειρίες. Το Σάββατο, 25 Απριλίου, δόθηκε η ευκαιρία στους νξους να υποβάλουν γρα- πτὠς ερωτήσεις πάνω σε ἄλλα θέµατα που τους απασχολούσαν. Οι ερωτήσεις τους ἔδωσαν αφορμή για συζήτηση και ειλικρι- νᾶεστερη προσέγγιση και ἔδειξαν ὅτι οἱ νέο! των Κατηχητικώὠν Κι- νήσεων εἶναι ἀνθρω- ποι µε πνευματικἀ εν- διαφἔροντα, ανησυ- Χίες και απορἰες πάνω σε σύγχρονα και επἰ- καιρα θἔµατα. ΣΤιγµιότυπο απὀ την εκδήλωση. Της εκδήλωσης, προη- γήθηκεθ. Λειτουργία, στην οποία συμμµετέσχαν οι Σύν- ὀεσμοι καιτης οποίας προξ- στη η Α. Μακαριότηςο Αρ- Χιεπίσκοπος. Μετά τη ϐ. Λειτουργίαο Χ.Σ. Γυναικών της ενορίας Χρυσελεούσας πρόσφερεσ᾽ όλους γλυκά, αλμυρά, και αναψυκτικά, Το πρόγραµµα της εκ- ῥήλωσης περιλάμβανε εκ- κλησιαστικούς ύμνους, τραγούδια, ανάγνωση δο- κιµίων και ποιήματα. Στην εκδήλωση πἠραν µέρος κληρικοἰ, ο Δήμαρ- Χος Στροβόλου κ. Ιωσήφ Χ΄΄ Ιωσήφ, η ενοριακἡ Εκ- κλησιαστικἡ Επιτροπή και άλλοι. Στο τέλος σ᾿ όλους, προσφέρθηκε απὀ το Μα: καριώτατο αναμνηστικό ενθύµιο, µε το αγιογραφι- κό: «Εάν µη Φάγητε την σάρκα του Υιού του αν- θώπου και πίητε αυτού ΤΟ αἷμα, οὐκ έχετε ζωήν ἐν εαυτοίς», που ἦταν και το σύνθημα αγώνα του Ἂν τικαῦ ἔτος 1986- ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ ἦταν η Λειτουργία που τελέστηκε την. Κυριακή του Θωμά, προϊσταμένου του Μακα- Ριωτάτου Αρχιεπισκόποιι κ.κ. Χρυσοστόμου στον ιε- ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ρὸ ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως και την οποῖα παρακολούθησαν τα µέλη της Α.Χ.Ε.Π.Α., που πρόὀ- σφατα επισκέφθηκαν την Κύπρο και οργάνωσαν Σε- μινάριο για το Κυπριακό. Κατά τη θεία Λειτουργία ο Μακαριώτατος στην ομιλία του αναφέρθηκε και στο Εθνικό µας ζήτημα. Το θέµα της Κύπρου ἔντονα απα- σχολείΐ τους ομογενείς στην Αμερική, το νοιώθουν ως ὁικὸ τους πρόβλημα, γι᾿ αυτό και η συγκἰνησή τους την ώρα της ομιλίας ἦταν κάτι που πιστοποιούσε τη γνησιότητα των αισθημά- τωντους, Μετά τη θεία Λειτουρ- γία τα µέλη του Χριστιανι- κού Συνδέσμου Γυναικών της Ενορίας παρξἔθεσαν στο Μακαριώτατο και στα μέλη της Α.Χ.Ε.Π.Α. πρόγευμα, ἔκφραση της αγάπης και της εκτίµησης προς τους αδελφούς ομογενείς του εξωτερικού. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ σε στρα- τόπεδα κατά τις μὲρες του Πάσχα πραγματοποίησαν µέλη της Κατηχητικἠς Κ- νησης του ιερού ναού Πα- ναγίας Παλλουριώτισσας, προσφέροντας στους στρατευµένους νξέους µας διάφορα δώρα. ας ὧν δν δη ο Ν «Αγωνίζου τον καλόν αγάλα.»(Α Ἱμ.στ 12) .- αλ ἵ᾿αγωνιστιμ πορεια ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΕΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ- Αδ. Κοραή 20-26, Λ/σία ΜΑ:Ι:ΟΣ 1987 ΧΡΧΙ6ΓΙΙΟΙΣΟΙΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΧΙΟςΟ ΕΠΙ Γη, Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, ΖΦΗΦΟΡΟΩ'’ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧλΝΑΣΟΤΑΟςΕΙ (αποσπάσματα) «Λυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανόςτεκα!γη και τα καταχθὀνια». « µεγαλειώδης γιορτή της Ανάστασης του Χριστού προβἆλλει πάντα ως µοναδικὀς κα ανυπέρβλητα χαρµόσυ- νος σταθμὸς στην πορεία της ανθρώπινης ζωής. Διώχνει τα οπο!/αδήποτε σκοτάδια απὀ τις ανθρώπινες ψυχὲς και σκέ- Ψεις και τις γεμίζει µε το υπέροχο Φως της νίκης και της ελπίδας. Κα τούτο γιατὶ η Ανάσταση ανταποκρήετα! στην πανανθρώπινη προσδοκία της λύτρωσης απὀ τη Φθορἑό κα! το θάνατο, απὀ τις αντινοµ/ες και Τις µαταιότητες Της ζωής. Λή/α προσδοκίαπου μαρτυρείται κα! εἶναι σύμµφυτῃ στο ὁια- σκορπισμένο σ᾿ ὁλαταμήκη κα!τα πλάτη τηςγης ανθρὠπινο γένος... »... Μέσα σ᾿ αυτό ακριβὼςτης απαισιοδοξίας Το σκοτε!- νό συναἰσθηµα, που κατατυραννε[τον άνθρωπο, λυτρωτικὀ κα!χαρούὐμενο ανατέλλει απὀ τον τάφο του /ησούτοφωςτης ελπίἰόας: ᾿Ανθρωπε, µη θλίβεσαι. Δεν εἶσαι πια δούλος της µαταιότητας. Ν/κήθηκε ο θάνατος. Κατίσχυσεη ζωή. Ο Χρι- στὀς, ο Υιόςτου Θεοῦ, που ενανθρὠπησε κα! σταυρώθηκε γ/α σένα, συνέτριψε τα δεσμἁ του θανάτου και ανξστη τριή- µερος, προσφἑροντας την Ανάσταση και τη ζωή σ᾿ όλο το ανθρώπινο γένος. Σ᾽ όλους εκείνους, που πιστεύουν σ᾿ Αυ- τὀν. Σ᾽ όλους εκείνους που ακολουθούν την πορεία, που Εκεἰνοςχἀάραξεκαιρυθµίζουν τη ζωή τους µέσα στοφωςτης ὁιδασκαλίας Του, της σταυρικἠς Του θυσίας κα! της Ανάστα- σἠς Του... »...Σταυρωμὲἑνοι κ! ἐμεῖς της αδ/κίαςτου κόσμου κα!των συμφερόντων των Ισχυρών, ας βαπτισθούµε µέσα στο Φως αυτών των διδαγµάτων, που µας προσφἑρειη σταύρωση και η Ανάσταση του Ιησοῦ. Ας µη λυγίσουμε μπροστά στον αρ!- θµό και στην υπεροπλἰατων σταυρωτὠν µας. Ας µην κουρα- σθούµε απὀ τον ανήφορο του Γολγοθά, αλλά ὁρθΙο!, ατα- Λάντευτο! κα! ανυπότακτο! ας συνεχίσουµεµε θάρρος καιµε πίστη την αγων/στικἡ πορεία, µἐχρ)τη µέραπουθα συντεΛε- σθείκαιη δικἡ µας ανάσταση. Καινα εἰστεβέβαιοι ότιη μέρα αυτή δεν θα αργήσει, αν παραµερίσουμε πάθη, διαφορές, πείσµατα, εγωισμούς, φιλοδοξίες, και δώσουμε τα χέρια, στηρίζοντας και εμψυχώνοντας ο ένας τον ἆλλο, γ/α να επι- σπεύσουμµε τον ερχομό της. Αν µε την ενότητα και αγων!στι- κόὀτητάἁ µας, µε τη µονολιθικότητα στη διεκδίκηση Των δι- καίων µας, καταστήσουµε σαφὲἑς σε εχθρούς και φίλους ὁτι µε κανένα τρόπο δεν πρὀκειται να συνθηκολογήσουμε µε την αδικία και ὁτι μάταια αναμένουν να µας υποσκάψει η διχόνοια και να µας γονατίσε! ο χρὀνος και οἱ ὀυσκολίες...». Απάτη ἡ κα! ὁαιμονοληψία ει εΕ]ο εΠ. Το ότι επρὀκειτο περί απάτης ἡ και ὅαιμονοληψ]- ας δύσκολα θα μπορούσαν να το καταλάβουν τα αφε- λἠ θύματα της Πεντηκο- στιανήἠς αἴρεσης. Εκτός απὀ τα µέλη, άλλα, σχεδὀν, 13 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολουθούσαν την τη- λεοπτική εκπομπή «Τε Πίπι Απά Ταπιπιν ΦΠΟΝ. Το ζεύγος Τζιμ και τάμμµη Μπάκερ ἠταν επι- κεφαλής µιας απὀ τις πολ- λές Πεντηκοστιανὲς αιρέ- σεις που ὅρουν στην Αµμε- ρικἠ. Για σαφξστερη Ππλη- ροφόρηση αναφἔροµεπως το 1906 στην Αμερική ο Προτεστάντης Α. Τόμλιν- σον, αφού απεσκίρτησε απὀ την Προτεσταντική αἷ- ρεση των Μεθοδιστών, ἵδρυσε άλλη αἱρεση, την οποία ονόμασε «Πεντηκο- στιανἠ Εκκλησία». Στη συνέ- χεια αυτό το κατασκεύα- σµατου Τόμλινσον ὁιασπά- στηκε, ἔτσι συμβαίνει µε τους Προτεστάντες, και σή- µερα υπάρχουν 70 τέτοιες Πεντηκοστιανὲς παραφυά- δες ἡ «Εκκλησίες». Μια απ᾿ αυτὲἒς εἶναι και η Πεντηκο- στιανἠ αἴρεση, που ἠἧρθε απὀ την Αμερική και στον τόπο µας και Φξρει τον τίτ- λο της ψευδεκκλησίας «του Θεού της Προφητείας». Μια τἔτοια, λοιπόν, Πεντηκοστιανή αἱρεση εκ- προσωπούσαν ο Τζιμ καιη Ττάµµη. Και, όπως συμβα[- νει σε όλες τις Πεντηκοστι- ανξς ομάδες και συνάξεις, ἔτσι συνέβαινεκαι μετοζεύ- γος Μπάκερ και στην Τηλε- οπτική εκπομπή. Δηλαδή γινόταν το «κήρυγμα», ακο- λουθούσε η «προσευχή» και η εκποµπἠ διανθιζόταν µε τους «εκστασιασμούς» (δάκρυα, παραληρήµατα, «γλωσσολαλιξς», «προφη- τεῖες» και άλλα). Στο τέλος, µέσω της τηλεοπτικής εκ- πομπής, καλούνταν οἱ τη- λεθεατὲς να στείλουν την εισφορά τους για τις «αγα- θοεργίες» της αἴρεσης! Μόνο πἑρσι (1986), ὑστερα απὀ ἔλεγχο των αρ- χών, η αἱρεση του Τζµ και της Τάµµη εἶχε ἔσοδα 129 εκατομμύρια δολλάρια Το Συνέχεια στη σελ. 3 ΕΤΟΣ ΣΤ᾽ --ΦΥΛΛΟΕΡΊ Τιμή 10 σεντ ΠΑΤΙΟ ΘΟΡΥΒΟΣ τουςπιστώνουν, οὗ- τε µε ενδιαφξρον ἡἦ συνείδηση εκκλη- | σιολογική τους χα- ρακτηρίζουν, αλλ᾽ Για μέρες τώρα, μερικοί ὅημοσιο- γράφοι ορισμένων εφημερίδων ανξἒ- λαβαν εργολαβικά να αναδειχθούν υπἕρµαχο! της ὅι- καιοσύνης,͵, της ηθικής, της αρε- τής(!). Με πηχυα[- ους τίτλους, µε δη- µοσιογραφικἀ ρε- πορτάζ, µε κύρια άρθρα, µε σχόλια, προσπαθούσαν οι ηρακλεῖς τούτοι, να περιφρουρήσουν την τάξη την εκ- κλησιαστική, να ὅὁι- αφυλάξουν το κύ- ροςτωνιερὠν κανό- νων, να γίνουν ερ- μηνευτὲς της Αγίας Γραφής, να υποδεὶ- ξουν το σεβασμὸ προς τον Καταστα- τικὀ Χάρτη της Εκ- κλησίας της Κύ- πρου κι ακόµη να συνταχθούν µε το ευσεβὲς πλήρωμα της Εκκλησίας! Και, για να εἶναι «συνεπείὶς»(!] σ΄ ὅ,τι ανέλαβαν αλλά και για να απασχολούν (ἡ ορθότερα να σκανδαλίἰζουν) το αναγνωστικό κοι- νόὸ, εἶτε Φφύλαγαν «στοιχεία», για να Ἴχουν κάτι το «και- νούργιο» για κάθε μέρα, εἶτε επινοούῦ- σαν κάτι εἶτε προ- σπαθούῦσαν, µε ορισμένα τηλεφω- νήματα να κατα- σκευάσουν «ειδή- σεις», Ομολογουμέ- νως πρωτάκουστο και πολύ... συγκι- νητικὁ το ενδιαφέ- ρον τους! ᾿Ολεςτις μερες τοῦτες, σχε- δόν ἕνα µήνα, κύ- ριο μἔλημά των εφημερίδων τους ἦταν το θέµα αυτό. Πολλή Φαιά ουσία του εγκεφάλου τους σπατάλησαν οι ἀνθρωποι, πολύ μελάνι! και χαρτίἱ διξ- θεσαν και πολύ ευ- αἰσθητοι(!) στα θρησκευτικά ζητή- µατα αναδείχτη- καν. Ειλικρινά δεν µας εἶχαν συνηθἰ- σει σε τέτοιου εἷ- ὅους αισθήματα ἔναντι της Εκκλη- σίας. Ξαφνικὴ ἠταν η µεταστροφήτους και ὀψιμη πολύ η ευαισθησία τους! Στο παρελθὸὀὸν για παρόμοια θἐµα- τα, δηλαδἠ προβλἠ- µατα συμµπεριφο- ράς κληρικών, µε τα οποἷα ασχολἠ- θηκε και πἠρε απο- Φάσεις, και καθα[- ρεσης ακόµη, η Ιε- ρά Σύνοδος, εἶτε ἔμεναν απαρατή- ρητα απὀ πλευράς δημοσιογραφίας εἶτε εφιλοξενούντο καταχωνιασμένα σε γωνιές µε ψιλά γράμματα σε εφη- μερίδες. Τώρα, ανἁ- Ο ΑΓ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 12 Μαΐου «ἱεράρχα σοφἐ Επιφάνιε,... αιρετικὠν θριαμβεύεις την ἄνοιαν» «Επιφάνιος ο Μέγας, ο περικλεἠς Αρχ/επίσκοπος Σαλαμίνος ἡ Κωνσταντίας, δ/καίως θεωρεία! ως εν των περιφανεστάτων αγλαίσμἁ- Των της Κυπριακής Εκκλησί- ας». (Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίαςτης Κύπρου. Χάκκετ - Παπαϊωάννου). Παρόλα αυτά δεν εἶναι κὐ- πριος στην καταγωγἠ. Γεννή- θηκε στην Ελευθερούπολη της Παλαιστίνης απὀ γονεὶς χρι- στιανούς () εβραϊκής καταγω- γής, Επιδόθηκε µε ασυνήθιστο ζήλο στα γράμματα και απὀ- κτησε πλούσια θεολογική και Φιλολογική µόρφωση. Γνώριζε πᾶντε γλὠσσες, την ελληνική, εβραϊκή, λατινική, συριακή και κοπτική, Φαινόμενο που εκ- πλήσσει για την εποχή εκεΐνη κατά την οποία δεν υπήρχαν ειδικὲἐς µἑθοδοι διδασκαλίας γλωσσών. Ο βῖος του γράφτηκε απὀ τρεις βιογράφους, οἱ δύο κα- τονομάζονται ως μαθητἒς του, και γι᾿ αυτὸ υπάρχουν πολλὲς πηγὲς της ζωής και του ἔργου του. Σενεαρἠ ηλικία µπήκεστο μοναχικό βίο και μαθήτευσε κοντἁ στο µεγάλο ασκητή Αγιο Ιλαρίωνα. Το ασκητικό μοναχικό στοιχείο χαρακτηρϊ- ζει ἔτσι όλη τη µετἔπειτα ζωή του. Πήγε και σε πολλά άλλα μοναστήρια κυρίως στην Αἱ- γυπτο και ἠλθε σε επαφή µε διάφορες θρησκευτικές ομά- δες, για να γνωρίσει, ὁπως ο ἴδιος λέει, τις μορφὲἒς χριστια- νικής ζωής και σκἔψης. Στην Αίγυπτο, όπως φαίνεται απὀ τα συγγρἀμματά του, γνώρισε προσωπικά τον πρόμαχο της Ορθοδοξίας Μ. Αθανάσιο. λογο θεμα κΙΝηΤο- ποίησε ὅὀΥημοσιο- γράφους, ξεσἠκω- σε Φωτορεπόρ- τερς, αναστάτωσε αρχισυντάκτες εφηµερἰδων, πἠρε τη θέση κυρίαρχου και επίµαχου θέἐµα- τος, υπερκάλυψε επίκαιρα Φλέἔγοντα θεματα, ὀχι βέβαια, κι αυτό εἶναι το τραγικό, για επικρὀ- τηση και υπερθε- ματισμὀ της κά- θαρσης της Εκκλη- σίας, αλλά για το αντίθετο. Γιατί άραγε Για- τὶ αυτὸς ο σἁλος Προς τι αυτή η αρ- θρογραφίἰία Να κι- νούνται άραγε στη σφαίρα του ιδανι- κού οι εν λόγω εφημερίδες και οἱ δημοσιογράφοι τους Οπότε, ας µας συγχὠρέσουν, για- τίτους ἔχομεπαρε- ξηγήσει, κι εμεὶς τους συγχωρούμε βεβαια για τα Φο- βερά ατοπἡματά τους, στα οποία «εν λόγω και ἔργω», απὀ ζήλο ἡ εν αγνοἰα τους υπἔπε- σαν ἡ µήπως κάτι ἀλλο, πολύ τραγικὀ και οδυνηρό, συµ- βαΐνει Δυστυχώς, ὁσοιγνωρἰζουντην πραγματικότητα, οὖτε µε «ζήλο ου κατ᾽ επίγνωσιν» Επίσης ἠλθεσε επαφή µεθαυ- µαστὲς και αντιπάλους του Αλεξανδρινού Θεολόγου Ωρι- γένη. Ο Επιφάνιος τάχθηκε ανεπιφύλακτα ενάντια στον Ωριγένη και των Ωριγενιστών. Ο ἴδιος μετέπειτα ἱδρυσε στην πατρίδα του μοναστήρι το οποἱο και διεύθυνε. ᾿Ετσι, ὁπως και ο δάσκαλος κα!πνευ- µατικός του πατέρας, απόκτη- σε και αυτός φήμη αγίου αν- ὀρός. οὗτε και στην άγνοια της πραγµα- τικὀτητάς τους το- ποθετοὺύν. Ο ὁλος πὀλε- μός τους δεν εἶναι γι την εκκλησια- στικἠ τάξη, την οποἷα ποσὠς περι- Φρονούν µε τα ἴδια τα γραφόμενά τους, οὗτετην αλή- θεια υπεραμύνον- ται της Αγίας Γρα- Φἠς, την οποῖα Αγία Γραφή, ἴσως, ποτε να µην ἔχουν ανοῖ[- ξει, αλλ᾽ οὖτε και μάχονται για τους ιερούς κανόνες, τους οποίους, αν γνώριζαν, θα τους ἔφραζαν το στόμα. Η επανἁἀστασήτους ακόµη δεν πηγάζει απὀ την ευαισθη- σία τους ἡ την αγα- νἀκτησή τους για αποτολµμώμµενη, κατά την ἁποψὴ τους, αδικία. Γι αυτά που τους λἔ- µε, κατά πόσο εἶναι αλήθεια, ας ρωτή- σουν οι ἰδιοιτη συ- νεϊδησή τους, για την ακεραιότητα της οποίας µας ὁ]- νουν το δικαίωµα να αμφιβάλλουμε. Κάπου αλλού Συνεχεια στη σελ. 3 Όμως ὄχι µόνο ζούσε αυστηρή ασκητική ζωή αλλά και ὅεν «εγκλωβίστηκε» σε κα- μιά σὐγχρονή του Θεολογική Σχολή και τάση. Και αυτό το δείχνουν τα συγγρἀμματάτου. Ως αυστηρός συντηρητικός, προσπάθησε να μεῖνει πιστός στην εκκλησιαστική παράδοση της Ορθοδοξίας. Ως «άγκυραν πἰστέως» και θεολογία εἶχε τη διδασκαλία του Μ. Αθανασίου και των τριὼν Καππαδοκὠν Πατέρων και Διδασκάλων, Μ. Βασιλείου, Γρηγορίου Θεολό- γου και Γρηγορίου Νύσσης. Ἔτσι και ο ἰἴδιος αναδεἰ- Χθηκε, όπως και οι «Δ/ὁάσκα- Λλού»του, ἕνας απὀ τους σπου- δαιότερους διδασκάλους της Εκκλησίας µε ευρύτατη ΘΕΟλο- γικἡ γνώση. «Τοισύτον εµόρ- Φωσεν εαυτόν ο ἆγ. Επιφά- ν/ιος αυτοδιδάκτως, συντη- ρητικὀν κα! ανυποχώρητον ζηλωτήν του ορθοδὀξου εκκλησιαστικού δὀγματος, µη γνωρίζοντα ουδεμίον απολύτως συγκατάβσσιν και οικονοµίαν εν τοις ζητήµσ- Συνέχεια στη σελ. 3