ανω ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΝ Ισ κ «Αγωνίζου τον καλόν αγά.» (Α πμ στ 19) ΙΟΥΛΙΟΣ -- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988 ., ΕΤΟΣ Ζ΄ -- ΦΥΛΛΟ 63 Κάθε ἔργο που επιτελεί ο άνθρωπος και του εξασφαλίζει τα σωστά πλαίσια ζω- ἠς εἶναι αρεστόὸ στο Θεό και ευλογείἶται απὀ την Εκκλησία μας. Τούτο δε φΦαϊΐνεται απὀ το γεγονός ὁὅτι στα λειτουργικά βι- βλία της Εκκλησίας μας υπάρχουν ειδικὲς προσευχὲς και δεή- σειςπου αναφἔρονται σ᾿ ὀλεςτις πτυχές της καθημµερινἠς ζωής και των αναγκών του αν- θρώπου. Πξέρα όμως απὀτα πλαΐσια αυωτά υπάρχει ένα ἆλλο ἔργο σηµαν- τικὀ και θεάρεστο. Και το οποίο ἔχει εξί- σου ανάγκη ο κάθε άνθρωπος. Και δεν θα ἦταν υπερβολή να λέ- γαµε ὅτι η σπουδαιό- τητα και η αξία του βρίσκεται πολύ πιο Ψηλά απὀ το συνηθι- σμένο, το ιερό, καθη- μερινὀ ἔργο. Το θεο- Φιλές αυτό ἔργο εἶναι βασικά ἔργο αγάπης και θυσίας. Και τους καρπούς του οι ἁν- θρωπο!ι απολαμβά- νουν τόσο στο µήκος ΘΘ6ΟΦΙὰ6ο 6ΡΓΟ της εδώ ζωής, αλλά και στην ἄλλη ζωή, την ατελεύτητη σαιω- νιότητα. Ποιό εἶναιτο ἔργο αυτό Εἶναι το ἔργο της ιεραποστολἠς, δηλ. της προσφοράς των σωστικὼν αλη- θειών του Ευαγγελἰ- ου. Δυστυχώς το ἐρ- γο αυτό απὀ πολλούς θεωρείται περιττὀ, απὀ ἆλλους αχρεϊΐα- στο, και, ἴσως, απὀ μερικούς επιζἠἡµιο. Ετσι ελάχιστοι ἔχουν συνεϊδηση της ση- μαντικότητάςτου. Και η αναγκαιότητἁ του εἶναι εξίσου σπουδαία και στα δεδοµένα της παρούσας ζωής. Κα- μιά άλλη διδασκαλία δεν μπορεϊΐ να αγγίξει τόσο βαθειά και να μεταμορφώσει! τόσο ριζικἁ τον άνθρωπο και να τον διακρατἠ- σει στα πραγματικά ανθρώπινα µέτρα όσο η θεία διδασκαλία. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ «Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ» Η Θρησκεία µας, ως γνωστό, εἶναι Χριστο- κεντρική. Ο Χριστός εἰ- ναι για µας τους Χριστι- ανούὺς ο ενανθρωπήσας Υιὸς και Λόγος του Θε- οὐ, ο Σωτήρας και Λυ- τρωτἠὴς της ανθρωπότη- τας, το δεύτερο πρόσω- πο της Αγίας Τριάδος. Γι΄ αυτό εἶναι τοπιό ιερὀὸ και θεῖο πρόσωπο, εἶναι η πεμπτουσὶία της λα- τρείας µας, του σεβα- σμού µας, της ευσἐβειάς μας. Εἶναι το κἔντρο, γύ- ρω απὀ το οποἰο περι- στρέφεται η όλη θεώ- ρηση και βίωση της χρι- στιανικἠς ζωὴς και κο- σµοθεωρἰας. Είναι αυτή ηζωήκαιτοφωςτουκὸ- σμου. Αντιλαμβάνεσθε, επομένως, πως, ὁὅσοι τουλάχιστο ἔχουμε μὲ- σα µας ἶχνη ευσέβειας, όσοι τουλάχιστο ἔχουμε συνείδηση της ονοµα- σίας µας, ἔστω, ὡς Χρι- στιανών, δεν εἶναι δυνα- τό να µείΐνουµε αδιάφο- ροι μπροστά στη βλα- σφημία, που επιχειρεί- ται µε την εν λόγω ται- νία, που παρουσιάζει τον Χριστό κατά Φοβερά ανόσιο τρόπο ὡς ἕνα ὀχι µόνο κοινό θνητόὀ, αλλά και ως ευτελἠ και δούλο στα πάθη του άνθρωπο, τη στιγµή μάλιστα της μεγαλύτερης, της ασύλ- ληπτης προσφοράς του προς την ανθρωπότητα, τη στιγµήτης σταυρικἠς Του θυσίας. ΄Οταν ανα- λογίζεται κανεἰς και μό- νο τη σταύρωση του Χριστοῦ, στην οποία εκ- δηλούται κατά τρόπο συγκλονιστικό η ἄπειρη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, δεν μπορεὶ παρά να καταληφθεἰ απὀ ρίγη συγκινήσεως και ταπεινωμένοςνα αφήσει να τρέξουν οι πηγές των δακρύων, δακρύων ευ- γνωμοσύνης, αλλά και δακρύων συνεϊΐδησης του μεγαλείου της θεῖ- κἠς αγάπης κα! της δικἠς μας µικρότητας και ανα- ξιότητας. Πιστεύουμε πως εμείς εδώ στην Κύπρο, όσο κι αν στη ζωή πολ- λών απὀ µας παρουσιά- ζονται κάποιες στιγμὲς θρησκευτικής αδιαφο- ρίας, δεν ἔχουμε Φθάσει σε τἔτοιο επίπεδο κατά- Μάταια οι άνθρωποι θα προσπαθούν µε τους οποιουσδήποτε ανθρώπινους τρὸ- πους να ανακαινίῖσουν τον άνθρωπο. Ειλι- κρινἁά ποιοί κανονι- σμοἱ ἡ νόμοι μπορούν να ρυθμίσουν την αν- θρώπινη συμµπεριφο- ρά, ὀταν ο ἶδιος ο ἅν- θρωπος εσωτερικά δεν εἶναι πεπεισμένος για την αξία των αρ- Χὠν της ανθρώπινης ζωής Οταν δε λεμε προσφορά των αλη- θειών του Ευαγγελἰ- ου, ας µη νοµισθείἰ ὁτι εννοούμε την παροχἠ μερικών συνταγών καλἠς διαγωγἠς. Αλ- λά την ταυτόχρονη µε τη διδασκαλία µετοχή του ανθρώπου στη ζωήτου Θεού, ὡστεο άνθρωπος να γίνει κοινωνὸς θείας Φφύ- σεως, Να εξοµοιωθεῖ, πρέπει, ο άνθρωπος µε το Αρχετυπὀ του, τον Πλάστη και Δημµι- ουργόὀ του, ὥστε να πτωσης, που να δεχό- µαστε αδιαμαρτύρητα τον εµπαιγμὀ της δικής µας θρησκείας, τη δια- κωμὠώδηση αυτού του ἴδιου του Σωτήρα και Λυτρωτή, που σταυρώ- θηκεγίαµας. Αςµας επι- τραπεῖ να πούμε πως οι κίνδυνοι που αντιµετω- πίζει ο λαός µας απὀ την εισβολἠ της Τουρκίας στη νήσο µας ωχριούν, κατά τη γνώµη µας, µπροστά στη συνειδη- σιακἠ Φθορά που θα επἔλθει, αν επιτρέψουμε την «εισβολή» µιας τέ- τοιας ταινίας. Γι΄ αυτό θἔλουµενα πιστεύουμε ὁτι τόσο όσοι ασχολούνται µε την εισαγωγἠ και προ- βολή κινηµατογραφι- κὠν ταινιών, -- εφόσον εἶναι Χριστιανοί και ΄ Ελ- ληνες --, αλλά και όσοι εἶναι υπεύθυνοι για τη χορήγηση αδείας εισα- γωγὴἠς ταινιών, θα δια- Φυλάττουν µέσα τους, αν ὄχι πλήρη, κάποια τουλάχιστο ἴχνη θρη- σκευτικἠς συνείδησης, κάποια μόρια ευλάβειας και ευσἔβειας. Αλλά κι αν ακόµη αυτοὶ συνέ- βαινε να µην εἶναι Χρι- στιανοὶ, ἡ ᾿ Ελληνες, απὀ στοιχειώδη ευγένεια θα ὀφειλαν να επιδείξουν σεβασμὀ και να µην προκαλέσουν τα ιερά Συνέχεια στη σελ. 2 καταξιωθεῖ του αλη- θινού προορισμού του καινα αποτελέσει το πραγµατικὀ κὀ- σµηµα της όλης δηµι- ουργίας. Εποµένωςαν η κἁ- θε σωστὴ εργασία ευ- λογεἶται απὀ το Θεό αυτό το ἔργο της προσφοράς και της αυτοπροσφοράς ὅεν μπορεὶ παρά να εἶναι και θεάρεστο και 6ε- οφιλὲς. Ο [ιερός Χρυσό- στοµος, στοιχώντας στον Απόστολο Παύ- λο, υπογραμμίζει ότι κανένας δεν μπορείΐνα σωθεὶ απὀ µόνοςτου, καιη σωτηρία του αν- θρώπου. αρχίζει απὀ τον κὀσµο τούτο, µε τη βοήθειατων ἆλλων και µε την προσφορά στους άλλους. Ασφαλώς το ϐ6Θε- οφιλἒς αυτό ἔργο το τόσο αναγκαίο ὅόεν τελεσφορεῖ χωρὶς να υπάρχουν οι αναγκαί- ες προὐποθξσεις, τόὸ- σο ὁσο αφορά εκεί- νους που το αναλαμµ- βάνουν ὁσο και εκεῖ- νους προς τους οποἱί- ους αναφξἔρεται. Ἓνας διαρκἠς πόθος και µια εσωτερική πα- ρόρμηση, που ασφα- λώς εἶναι κίνητρο του ἴδιου του Θεού, πρξ- πει να σηµαδεύει την διάθεση του ανθρώὠ- που που αναλαμβάνει «ἔργον ευύαγγελι- στού». Αλλά και ως «καλἠ γη» πρέπει να αποβαίνει ο «ακούων τον λόγον του Θεού». Γι αυτό, αν κάθε εργασία απαιτεί πολ- λὲς προὐποθξσεις και κὀπο πόσο μάλλον αυτή της ιεραποστο- λής Και γνωρίζουν όσοι αναλαμβάνουν τέτοια ευθύνη τις ευ- χάριστες αλλά και τις οδυνηρἒς, πολλές Φορὲς, εµπειρἰες της πορείας τους. Μπορεϊ να σπἐρ- νουν και να καλλιερ- Κατασκηνωτικὀ Τριήμερο 1 Αδ. Κοραή 20-26, Λ/σία . ο Τιμή 10 σεντ γούν, χωρὶς πολλές Φορξῖς να ὀρέπουν καρπούς. Ν]πορεὶ ακό- µη και να απογοητεύ- ονται,͵ να πικραίνονται και να γίνονται αντι- κείμενο χλευασμού, και ειρωνεῖας. Όμως µέσα τους ὅδιακρα- τοῦν αλώβητη την πε- ποἰίθηση ότι ο Κύριος εἶναι εκεϊνος που αναπληρώνει κάθε ἔλλειψη αλλά και αυ- ξάνει το ἔργο τους. Επιπλέον ξξρουν πως ως «κατενώπιον ϐΘε- οὐ» εργάζονται, προ- κειµένου να προσεγ- γίσουν οποιοδήποτε συνάνθρωπὸ τους, και ἔχουν «τον µισθὀν τους απηρτισμένον», γιατὶ ο Θεός «ετάζει», τη διάθεσἠ τους και «ανακρῖνει» το ἔργο τους, Σ᾽ αυτούς τους θεοφιλεῖς εργάτες ο Απ. Παύλος απονέμει το θεόπνευστο τίτλο του «Συνεργού Χρι- στού», ἑνας τίτλος τι- µητικὀὸς και προνοµι- οὗχος, στην καθόλου ζωή του ανθρώπου, την παρούσα και τη μᾶἔλλουσα. των Χριστιανικὼν Συνδέσμων Γυναικών Με τη βοήθειατου Θε- οὐ και τις ευλογίες της Εκ- κλησίας οι Χριστιανικοί Σύνδεσμοι Γυναικών πρα- γµατοποίησαν το Β᾽ τους κατασκηνωτικὁ τριήμερο (3- 6 Αυγούστου) στον Αγ. Νικόλαο Στέγης. Στο τριήμερο πήραν μερος 250 µέλη των Χ.Σ.Γ. της Αρχιε- Ιδιαΐτερη θέση εἶχεστο τριήµερο η διάλεξη της κας Αγγελικής Οικονομίδου, Φαρμακοποιού και κυ- κλάρχισσας, που ήρθε για το σκοπό αυτό από την Ελ- λάδα. Θέμα της ήταν: «Ο ρόλος της χριστιανής συζύγου στην πνευµα- τική ζωή του συζύγου Αφορμή ὁιαίερης ευλογίας κα! χαράς υπήρξε η επῖ- σκεψη του ΜΙακαρ/ωτάτου στην Κατασκήνωση των Χ. Σ. Γυναικών. πισκοπικἠς Περιφἑρειας. Μέσα στο θαυμάσιο Φυσι- κὀ περιβάλλον οἱ κατασκη- νώτριες εἶχαν την ευκαιρία να συμπνευματιστούν, να συμπροσευχηθούν, να συ- ζητήσουν κοινά προβλήµα- τα, να ψυχαγωγηθούν και ανανεωμὲνες να γυρίσουν στα σπἰτιατους, για να συ- νεχίσει η κάθε µια τον ατο- μικὸ και οικογενειακὀ της αγώνα. της», Το θέµα ἦταν πολύ ενδιαφέρο, γιατί η πνευµα- τική ζωή της συζύγου εἶναι σίγουρα ἕνας συντελεστής της πνευματικής ζωής του συζύγου. Οἱ δυο τους συµ- πορεύονται γιατη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός εἶναι και ο σκοπός του γάμου. Μεπολλή γλαφυρότη- τα η κα Οικονομίΐδου ανα- Φἐἔρθηκε στις περιπτώσεις που ο σύζυγος εἶναι αρνη- τής, αδιάφορος ἡ ϐρη- σκευόμενος και διέγραψε τη συμπεριφορά της χρι- στιανἠς συζύγου στην κάθε περίπτωση. Τα παραδεί- γµατα από την πραγµατικό- τητα που χρησιμοποίησε και που δείχνουν πως χρι- στιανές σύζυγοι µε την προσευχόµενη υπομονή, επιμονή, αγάπη και σταθε- ρότητἁά τους, ενίσχυσαν πολύ το όλο θέµα. Οιαπορἰεςπου υπεβλή- θησαν και η συζήτηση που ακολούθησε ἔδειξαν πόσο τοθέµα αυτό απασχολεῖ σή- µερα τη χριστιανἡ γυναίκα. Ιδιαΐτερη τιµή κα! πρα- γµατικἠ ευλογία αποτέλεσε για τις κατασκηνώτριες η επίσκεψη στην κατασκή- νωση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυ- σοστόµου. ΟΙ κατασκηνώ- τριες εἶχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν απορἰες και να κάµουν εισηγήσεις πάνω σε θξἔµατα, ὁπως του πολι- τικού γάμου, των αιρἔσεων, της εκκλησιαστικής περι- ουσίας κ.ά. Συζήτησαν επῖ- σης µαζίτου τρόπους καλύ- τερης οργάνωσης και πα- ρουσίας στις ενορἰες και τις κοινότητες του ἔργου των Χριστιανικών Συνδξσµων Γυναικών. Συνέχεια στη σελ. 2 ΣΕΛΙΔΑ 4 ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΔΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ Στην πρὀσφατη τηλεοπτική συζήτηση γιατο θὲ- µα των εκτρὠσεων ομολογουμένως δεν µας εξξενι- σαν τόσο οι απόψειςτων εκπροσώπων -- γυναικὠν του Οικογενειακούὺ Προγραμματισμού και του σω- µατείου «᾿ἰσα δικαιώματα -- ᾿ἶσες ευθύνες», ἀλλω- στετιςθἐσειςτουςτιςξἔραµεκα!ιτις αναμῖναμε, όσο εκείνες του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Οκ. Β.Γ.Ε. µε πολλἠ ωµότητα και µε το ύφος που του ἔδινε η θἔση του υποστἠριξε ότι η ἔγκυος γυναϊκα ορίζει το ἔμβρυο που Φξρει, γιατί ανήκει στον εαυτό της, και ρα, προκε!µἔνου να το κάμει ἔκτρωση, αυτό εἶναι αναφαίρετο δικαἰωματης. Επικαλέστηκε δεορισμξ- νες νοµοθεσἰες ἄλλων χωρῶν για να κατοχυρώσει την ἀποψή του. Σταπλαϊσιατου παρόντος δεν µας επιτρέπετενα αντικρούσοµετη θἒση αυτή. ᾿Αλλωστεο εκπρόσω- πος του «Συνδἔέσµου Προστασίας του Αγέννητου Παιδιού», παρά το γεγονὸς ότι αποτελούσε τη µειο- ψηφούσα µονάδα στη συζήτηση, κατόρθωσε και ἔδωσε σαφεὶς και αποστομωτικὲς απαντήσεις, ώστε οι τηλεθεατὲς να πάρουν το σωστό μήνυμα. Αυτό ὅμως που θα ρωτούσαμετον κ. Β.Γ.Ε. να µας απαντήσει εἶναι: Αν η γυναϊκα ἔχει αυτό το δι- καΐωμα, που της δίνει, ο κ. βοηθός, τότεο ἴδιος ως νομικός πὠὼς θα αντιμετώπιζε περίπτωση ανδρός του οποἷου η σύζυγος θεληµατικἁ απέβαλε το κυο- Φορούμενο παιδἰὶ τους Κι ακόµη ας µας πει, πότεο πατὲρας αρχίζει να ἔχει δικαιοδοσία επἰ του παιδιού του Πώς δε εξηγεῖ το γεγονὸς ότι ο πατέρας δίδει στο παιδὶ του το δικό του πατρὠνυμο Ειλικρινά µας εξέπληξε και µας απαγοήτευσεο κ. Β.Γ.Ε., τόσο για την ηθικἠ τοποθἐτησή του ἔναντι των εκτρώσεων ὁσο και για τη νομική του! ΜΕ ΠΑΡΡΗΣΙΑ Αξιος συγχαρητηρἰἱων εἶναι ο µαιευτήρας -- γυναικολόγος ὃρ Σάββας Κυριακίδης για την εκ μὲ- ρους του δηµόσια καταδίκη των εκτρώσεων. Ο κ. Κυριακίδης δημοσίευσε εκτενὲς άρθρο στο Φιλελεύ- θερο (22-24.7.88] µε τίτλο «Εκτρὠσεις -- Ο τρίτος Αττἰλας». Ο Σύνδεσμος Προστασίας του Αγἔέννητου Παι- διού εισηγήθηκε στο ΡΙΚ να καλέσει καιτονκ. Κυρι- ακίδη στην πρόσφατη τηλεοπτική συζήτηση για τις εκτρώσεις, αλλά δυστυχὼς το ᾿Ίδρυμα απέρριψε την εισήγηση. Η προσωπικἡ μαρτυρία ενὀς ιατρούο οποίος εγαταλεἶπει την ανάξια της αποστολής του αλλά πάντως κερδοφὀρο επιχείρηση των εκτρὠσε- ων, θα ἦταν οπωσδήποτε περισσότερο ενδιαφξ- ρουσα απὀ τις σοφιστεἰες που εἶπαν ορισμένοι απὀ τους συζητητὲς. Ελπίζουμε ότιτην παρρησίατου κ. Κυριακίδη θα ακολουθήσουν και άλλοι ιατροἰ. Χάριν πληροφόρη- σης αναφἑέρουµε ότι στην Ισπανία, ὅπου εδώ και λίγο καιρό νοµιµοποιήθηκαν οἱ εκτρώσεις, εἶναι πο- λύὑ δύσκολο να ευρεθούν ιατροὶ πρόθυμοι να σκο- τώνουν τα αγέννητα παιδιά. Επίσης υπάρχει και ὅιε- θνής ιατρικἠ οργάνωση, η Παγκόσμια Ομοσπονδϊα των Ιατρών που σέβονται την Ανθρώπινη Ζωή (250.000 µέλη σεθδ χὠρες),που σκοπός της εἶναι η προὠθηση της παραδοσιακἠςιατρικἠς ηθικής όπως την εξξφρασε ο ἱπποκράτειος ΄Όρκος και η Διακἠ- ρυξη της Γενεύης του Παγκόσμιου Ιατρικού Συνδὲ- σµου (1948). ΠΠΟ ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Το ὅτι η Ελληνική Τηλεόραση προ πολλού ἔχει ξεπεράσει τα όρια σεβασμοὺ των ακροατὠν της αυτό εἶναι γνωστὸ. ΄Ὅμως δεν σημαίνει ὁτι θα πρπει να προβάλλει και η δικἠ µας Τηλεόραση και τα υποπροῖ- ὀντατης ΕΡΤ. Βεβαιαυπάρχουν και καλάπρογράμμα- τατης ΕΡΤ και αυτά αξίζει και πρῖπει νατα προβάλου- με, ᾿Ουτι εἶναι ελληνικό δεν σημαίνει ότι εἶναι και καλό. Μια επιλογή και περικοπή των προγραμμάτων εἶναι αναγκαία. Γι’ αυτότοΡ.[.Κ.,που στὲκει από πλευράς σοβαρό- τητας πιο ψηλά απὀ ἆλλους σταθμούς, οφείλει να µη δέχεται ανεξελεγκτα ό,τι του αποστέλλουν. ἔαι αναφε- ρόµαστε συγκεκριµένα στην εκποµπἠ «ΌΘξματα απὀ την Ελλάδα», ἕνα πρόγραµµα κατά τα ἆλλα σοβαρό και υπεύθυνο, γι αυτό και επικίνδυνο. Γιατί παρενξ- βαλεοπαραγωγόςτου στην εκπομπή της Παρασκευής 16ης Σεπτεμβρίου σχόλιο και σκηνὲς απὀ την αναἰ- σχυντη ταινία του διαβόητου Σκορτσξζε βασισμένη στο ξργοτου βλάσφημου ἕλληνα λογοτέχνη Ν. Καζαν- τζάκη «Ο τελευταίος πειρασμός». Ώς µη ώφειλε το θεµατης εν λόγω ταινίας παίρνει διαστάσεις και ασφαλώς οι «κατασκευαστές» της επι- διώκουν να σπιλώσουν το πρόσωπο του Κυρίου, για να διαβρώσουν συνάμα τις συνειδήσεις των χριστια- νών. Επομένως εἶναι ανεπίτρεπτο ὁσοι τουλάχιστο φἒξ- ρουν το όνοµατου Χριστιανού να συντάσσονταικαινα συμμαχούν ἡ ἕστω να προάγουν τους ανίερους σκο- πούὺς των συγχρόνων αντιχρίστων, γιατί γίνονται και οι ἶδιοι αντἰχριστοι. Πραγµατοποιήθηκαν και φέτος απότις 4 Ιουλίου μεχρι τις 2 Σεπτεµβρίου Οἱ κατασκηνώσεις των Κατη- χητικὠν Σχολείών,των Χρι- στιανικὠν Συνδἔσµων Γυ- ναικὠν καιτης Χριστιανικής Ἔνωσης Νεολαϊας και Φοι- τητὠν στις ιδιόκτητες εγκα- ταστάσεις της |. Αρχιεπι- σκοπής, στον ᾽Αγιο Νικό- λαο της Στέγης στην Κακο- πετριά. Ιδιαἵτερα για την Κα- τασκήνωση αρρένων, όπως πάντα, η συµµετοχή των Ηβίωσητου Θεού μέ- σα σε µια ατμόσφαιρα χριστ/αν/κἠς συναδἐλ- Φωσης κ) αγάπης αφήνει στην ανθρώπινη ψυχἠ πλούσιους πνευματικούς θησαυρούς κα! συναισθἠ- µατα ιερά κ! ανεξίτηλα. Τὲ- το/ες εµπειρίες έζησαν οἱ Φοιτητὲς και οἱ νέοι που συμµετέσχαν στην πενθή- µερη κατασκήνωση της Χριστιανικής ᾿ἼἜνωσης Λ/εολαίας κα Φοιτητών στο ωραίο περιβάλλον του Αγίου Λ/κολάου Στὲ- γης απὀ τις 29 Αυγού- στου μἐχρι τις 2 Σεπτεµ- βρ[ου. Ως θἑέµατης κατασκἠή- νωσης επιλἔχθηκεη Θεία Λειτουργία. Γύρω απὀ το πνεύμα και τη ὁομή της Θείας Λειτουργίας ανα- πτύχθηκαν τρις εµπερι- στατωμὲἑνες εισηγἠσεις ΟΙ οποίες πλαισιώθηκαν απὀ οικοδοµητικἡ συζἠ- τηση. Η καθ᾽ όλα αξιό- λογη προσέγγιση σ᾿ ετοῦ- τη Την ύψιστη λατρευτική | πράξη της Εκκλησίας µας ολοκληρὠθηκεκατάτρό- πο βιωματικό µετη συµ- µετοχή ὅλων Των κατα- σκηνωτών στη Θεἷα Λει- τουργία στον /στορημένο ναότου Αγίου Ν/κολάου. Παράἆάλληλα το πρὀ- γραµµα της κατασκήνω- σης διανθίστηκε µε ελεύ- θερες συζητήσεις ο) οποἱες ἔδωσαν ευκαιρ]/ες προβληματ/σμοὺῦ, αν- ταλλαγής σκέψεων κα σπόψεων κα ενίσχυσης στον πνευματικό αγώνα. Ι Η άντληση θείων να- µάτων απὀ τον αγ!ογρα- Στα προπύλαια της Ι. Αρχιεπισκοπής. Ο! κατασκηνω- τὲς µαζίµετο Μακαριώτατο ΛΙγοπρ!ντην αναχώρησή τους γΙατην Κατασκήνωση. Ημµελέτη του λὀγουτου Θεού καθημερινό εντρύφημα στην Κατασκήνωση. Δύναμη κ! ευλογία πολλή χἀριζε το πρω!νὸ αγιογραφικό ανάγνωσμα σ᾿ ὅλους. Η Κατασκήνωση τηςΧ.Ε.ΝΕΦ. -.., ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Κατασκήνωση Αρρένων των Κατηχητικὠν Σχολείων της ]. Αρχιεπισκοπής παιδιών ἠταν αθρόα και ενισχύθηκε µε νξα στελέχη. Το κατασκηνωτικὀ δεκα- πενθήµερο πρόσφερε σ᾿ όλους εµπειρίες χριστιαν!- κής αναστροφἠς και Πνευ- µατικἠής οικοδομής. Το σύνθημα της Φετει- φ/κὸ λόγο, ὅπως κα! η γλυκύτατη εμπειρία Της προσευχής, Τα πρωϊνά, κα τα βραδυνάἁ, καθὼς κα!στον Εσπερινό καιτην Παράκληση, σφράγισαν την όλη κατασκηνωτική ζωή µεξἔχωρα ευλογημέ- νο τρόπο. Κοντά σ᾿ αυτά οἱ προβολές, ο Ψυχαγωγ|- κὲς εκδηλώσεις, ο περί- πατος στο δἁσος, η ἔκθε- Παράλληλα µε Τη βυζαν στην Κατασκήνωσηχορω νής Κατασκήνωσης ήταν «Παρακαταθήκης Φύλα- κες». Παρουσίαζε πρωτο- τυπία και συνάμα ἕνα απροσµετρητο θεολογικό βάθος. ᾿Εδωσε δε την ευ- καιρία στους οµαδάρχες να αναπτύξουν καϊριας σηµα- σὶας θέµατα, ὁπως η Τρια- δικότητα του Θεού, η θεό- τητα του Κυρίου και του Αγίου Πνεύματος, η Εκ- κλησία κλπ. Η λέξη «παρα- καταθήκη» εἶναι ἕνας ὀρος που απαντάται στην Καινή Διαθήκη και σηµαίνει την εκκλησιολογική πίστη που µας παρέδωκε ο Κύριος. Δηλώνειτην πληρότητατης ζωής της Ορθόδοξης ᾿Εκ- κλησίας µας. Εἶναι η ζωή και η εμπειρία της Εκκλησίας µας µέσα στους αιώνες. Αυτό που εἶναι αποταµιευ- µένο µέσα στην Αγία Γρα- Φφἠ κι αυτό που ζη η Εκκλη- σὶα µας εµπειρικἀ, Αυτή Η επίσκεψη στην κα- τασκήνωση του Δρος Σταύρου Μπαλογιάννη, νευρολόγου - ψυχιά- τρου, καθηγητή του /ΠΠα- νεπιστηµίου Θεσσαλον]- κης, κα!ιη εκ µέρουςτου ανἆλυση αγιογραφικού αναγνώσματος και εισή- γησης πάνω στην προ- παρασκευἠ του Γερέα γ/α τη Θεία Λειτουργία κα! Τα άμφια ἦταν γ/α τους κα- τασκηνωτέὲς µ!α /ὁ/αίερα Μια πρωινή εξόρμηση στο δἁσος. Η ομᾶδα µας, µετά ΤΟ αγιογραφικὀ ανάγνωσμα. ση βιβλίου κα! η προ- σφορἀ αναμνηστικών δώρων - βιβλίων σχετι- κών µετο θέµα της κατα- σκήνωσης συμπλήρω- σαν Το ὁλο πρὀγραμμα, καθιστώντας το ἔτσι πρα- γµατικἆ πλούσιο και οἱ- κοδοµητ/κὀ. /διαίἹερα η ώρα ειλικρινείας, ὁιαπνεό- µενη απὀ πνεύμα αλλη- λοσυγχώρεσης και αδελφικἠής συνένωσης των φυχών άφησε στον καθἑἐνα συναισθήματα ἁγια κα! ακατάλυτα. ξεχωριστή ευκαιρία. Ομολογουμένως ο, μέρες της κατασκήνωσης ΤηςΧ.Ε.ΝΕ. Φ. ἦταν μὲρες αναψυχἠς κα! πνευµστι- κής τόνωσης που µε ιοι- αἵτερη συγκίνηση ανα- πολοῦν ο) κατασκηνωτὲς νέοι και φοιτητὲς. Διάπυ- Ρες ας εἶναι ο! ευχαριστ/ες µας προς τον Κύὗριο και θερμἠ η παρἀκλησή µας να ενισχύει, όσους κοπ- σσαν γ/α την πραγµότω- ση της κατασκήνωσης. τινή χορωδἷα, οργανώθηκε δία κα! ορχήστρα. Η συµµε- τοχή στο πρόγραµµα της τελικής γιορτής κατᾶθεσε τη µαρτυρίατης προσπάθειας που γνεται Τόσο στην Κα- τασκήνωση ὁὅσο κα! στα Κατηχητικἁ µας. την «παρακαθήκη» ο Απ. Παύλος εντἔλλεται στο µα- θητή του Τιμόθεο να Φυ- λάττει ὡς κόρην οφθαλ- μού. Αυτὴ δε και να παρα- δώσει στους χριστιανούς. Και τούτη η «παρακαταθή- κη» σώζεται και διαφυλάγε- ται απὀ τότε αλώβητη μξἒχρι σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία µαςπου την ζη τὀ- σο γνήσια και αυθεντικά όσο καὶ στους αποστολι- κοὺς χρόνους. Για να μεταδοθεὶ δε πιο πρακτικά και εποπτικά στους κατασκηνωτὲς η εν- τολή να εἶναι «φύλακες της Παρακαταθήκης» εκδόθηκε ἕνα ὁμορφο βιβλιαρόκι 48 σελίδων στο οποίο περι- λαμβάνονταν τα θἔματα της «Παρακαταθήκης» τα οποία Φυσικά και ανα- πτύσσοντανστα παιδιά. Η αγωγἠ βεβαια που προσφξρεται στην Κατα- σκήνωση εἶναι πολύπλευ- ρη. Ἔτσι, η επίσκεψη στην Κατασκήνωση του καθηγη- τὴ Ψυχιατρικής ὅρ Παύλου Κυμίση και η συζήτηση µε τα παιδιά θεμάτων πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά και εφηβικἁ προβλήματα, ἔδωσε την ευκαιρία για ἕνα γόνιμο και δημιουργικό διά- λογο. Ἓνας διαγωνισμός δε εκθἔέσεως που ἐγινε, ἔδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να διατυπώσουν τις σκέψεις και τα συναισθή- ματά τους γιά το ἔργο που επιτελείται στην Κατασκή- νωση. Η τελικἠ γιορτή που ἔγινε την Κυριακή, 17 Ιου: λίου, στην παρουσία της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, ἔδωσε για άλλη µια φορά τη βε- βαιότητα για τη σοβαρότη- τα του ἔργου που επιτελεῖ- ται στην Κατηχητική Κίνη- ση της Εκκλησίας. Την πεμπτουσία του προγράμματος στην Κατα- σκήνωση αποτέλεσαν οἱ λατρευτικὲς ακολουθὶἰες και η προσέλευση στο µυστή- ριοτης|. Εξοµολόγησης και στο Κοινό Ποτήριο. Η δε κατανυκτικἡ αγρυπνία που τελέστηκε το Σάββατο, 16 Ιουλίου, σ᾿ ανάµνηση του θαύματος του Αγίου Νικο- λάου που ἔσωσε πέρσι την Κατασκἠνωσή µας απὀ τη βέβαιη καταστροφἠ απὀ τη Φωτιά, επισφράγισε την προσἠλωσή και στερἑωσἠ μας στις Ιερές Παραδόσεις της ζωής της Εκκλησίας μας. «Παρακαταθήκης, λοιπόν, Φύλακες»| Τα νέα βλαστάρια της Εκκλησίας μας μ᾿ αυτή την υπόσχεση και τη βεβαιότητα προχω- ροῦύν! ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Στον πολυπληθή κατά- λογο των Κυπρίων Αγίων περιλαμβάνεται καιο ᾿ΟΌσι- ος Κενδέας, ο οποίος στην Κυπριακή διάλεκτο ονομά- ζεται «Αης Τζεγκιάς» και µε το ὀνομα αυτὸ εἶναι γνω- στὸς ανάἁ το Παγκύπριο. Ο ΄Αγιος Κενδξέας ανἠή- κει στην τάξη των νεωτέ- ρων αγίων της Κύπρου που ελἔγοντο «Αλαμάνο!». Βέ- βαια καμιά ιστορική απὀ- δειξη δεν υπάρχει που να µας δηλώνει ότι πράγματι εἶναι Γερμανικής καταγω- γής αλλά μάλλον αντίθετες αποδείξεις µας βεβαιώνουν ότι οι ορθόδοξοι αυτοὶ Αγιοι δεν ἔχουν καμιά σχέ- ση µετην Αλαμανία. Το χρονικὀ του Μα- χαιρᾶ, η αρχικἡ πηγή που µας πληροφορεί για τους αγίους τούτους, λέγει «᾿Οταν ο! Σαρακηνοί επἠ- ραν την γην Της εΠπαγγε- Λίας, Τότε εβγήκαν Οἱ πτωχοί Χριστιανοί αποὺ εγλιτὠσαν, και επήγαν ὁπου ηὐραν καταφύγιν΄ ἦσαν αρχιεπίσκοπο!, επί- σκοπο!, Γερείς κα! Λλα[κοί κα! επἠγαν ὀπου φτάσαν' και ἠἡρταν και εις την πε- ρίφημον Κύπρον µια συντροφία, ὀπου ἦσαν τ᾿ (300) ονοµάτο! (πρὀσω- πα)...». Σ΄ αυτούς λοιπόν τους «00 ονομόάτους»που ἡρ- θαν στην Κύπρο το 1187, µετά την άλωση της ἱερου- σαλἠὴμ απὀ το Σαλλαδίν, περιλαμβάνεται και ο ἁγιος Κενδέας. Ας δούμε όμως για λίγο τη ζωή τού Οσίου πριν ἔρθει στο νησὶ µας. Δεκαοκτώ χρονών ἦταν όταν αποφάσισε να αφήσει τα εγκόσµια και να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή. Βρέθηκε ἔτσι σε Μο- ναστήρι στα Ιεροσόλυμα. ο Ο0ο01ο0 ΚΘΝΙΑΘΑΟ ΟΘΑΥΜΑΤΩ ᾿Αφησε ὅμως το κοινόβιο, για να ακολουθήσει το δύ- σκολο αγώνα του ερηµητι- σμού στην ἔρημο του Ιορ- δάνη. Εκεΐ κατοίκησε σ᾿ ἕνα µικρὀ σπήλαιο σε τὀπο κρημνώδη και δυσκολοπά- τητο, προσευχόµενος, νη- στεύοντας, αγρυπνώντας... «Τούτον θέλοντας να τον ὁοξάση ο Θεός, τον ἐφανέρωσε οὕτω», οση- μείωνει ο συναξαριογρά- Φος του. Στα ἔρημα εκεΐνα µέρη ασκήτευε και κάποιος Φημισμένος ασκητής που λεγόταν Ανανίας. Στον Ανανία αυτόν ἔστειλε ἕνας άρχοντας το γιό του µεσυ- νοδεῖα συγγενών και υπη- ρετών, για να το θεραπεύ- σει απὀ το ακάθαρτο πνεύ- µαπου τον πείραζε. Ο Ανα- νίας απὀ ταπεϊνωση ὅεν τους ὀἔέχθηκε, αλλά τους ἔστειλε πιο βαθειά στην ἔρημο να ζητήσουν τον ασκητἡ Κενδξεα. Ὕστερα απὀ ταλαιπωρἰες τον συ- νάντησαν. Του εἶπαν το λό- γοτης επἰσκειψής τους. Πα- ρόλη την άρνηση του, ο Κενδξας, ύστερα από πολ- λὲς παρακλήσεις και δά- κρυα, προσευχήθηκε στο Θεό και εἶπε µε ταπεΐνωση: «Ο ῥούλοςτου Θεού Ανανίας, προστάσσει σε ὁ!᾽ εμού ακάθαρτον πνεύ- μα, εν τω ονόματ! /ησού Χριστού να ευγἠς απὀ το παιδί. Το ακάθαρτο πνεύ- μα βγήκε αμέσως χωρίς να προξενήσει καμμιά βλάβη στο νξο. Ὕστερα απὀ το θαύμα αυτό που γρήγορα ἔγινε γνωστὀ ο Κενδξας πείσθηκε και χειροτονήθηκε ιερέας σε Μοναστήρι. Σε λίγο όμως επέστρεψε και πάλιν Το ασκητήρ!ο κα! ο τάφος του Αγίου Κενδἐα στο Λήο- ναστήρ! Του κοντά στο χωριό Αυγόρου. στην ἔρημο, για να μπορεί να ζη «τον ησύὗχιον βίον και ερημικὀν» που τὀσο σγαπούσε. Εκε] συνέχισε τους πνευματικούς του αγώνες, παλεύοντας προς «τας αρ- χὰἁς κα Τας εξουσίας του κοσµοκράτορος του αιὠώ- νος τούτου». ᾿Ηταν γύρω στα 1187 ὅμως, όταν οι βάρβαροι Σαρακηνοί που κατάλαβαν την Παλαιστί- νη, διέκοψαν τον «ήσυχον βίον» του Κενδέα και των άλλων μοναχών και Χριστι- ανών. Πολλοϊ απὀ αυτούς θέ- λησαν να συνεχίσουν αλ- λού τον ασκητικὀν αγώνα της προσευχἠς. ΄Ετσι, ανα- θέτοντας την προστασία τους στον Ουράνιο Πατέ- ρα, ἔφυγαν µε πλοίο απὀ την Αγία Γη. Ἔπειτα απὀ πολυτά- ραχο ταξίδι, οι ασκητὲς ἠλ- θαν στην Κύπρο και «όιε- σπάρησαν εις διάφορα μέ- ρη του νησιού». Ο Κενδξ- ας, βγαϊνοντας απὀ τη θά- λασσα, ναυαγὸς και αυτός, ευχαρίστησε το Θεό για τη δοκιμασία του και για το ὅτι τους διαφύλαξεν αβλαβείς και «έκαμε την καλύβαν του, ειςτον εκρεµνόντου αιγ/αλού της Πάφου κα! εκατοίκα εκεὺ. ᾿Αρχισεπά- λιν τον «καλόν και ωραῖον» του αγώνα. Δεν ἄργησεη οσιὀτητἁ του να ελκύσει την προσο- χἡ των κατοἰκων της περιο- χής. Καθημερινάτον επισκέ- πτονταν, για να ακούουν απὀ το στόμα του λόγια Θεού και για να τους απα- λάσσει απὀ κάθε εἶδους ασθένεια «ψυχής τε και σώματος». Ο Σατανάς, βλέποντας τη θεάρεστη και ευεργετική του ὁράση δεν εννοούσενα τον αφήσει ἠσυχο. «Κατά την περίοόον ταύτην του βίου του ἐἔτυχεν !ὁιαζού- σης προσοχής εκµξέρους του πονηρού» (Χάκκετ - Παπαϊωάννου). Με πολλἠ προσπάθεια όμως και µετη χάρη του Θεού κατάφερε να εξελθει νικητής. Κάποτε ο Όσιος άκουσε ὅτι ο συνασκητής του |ωνάςζούσεπροςτα μέ- ρη της Νέας Ιουστιανής, μακρυά απὀ την Πάφο, στην επαρχία Αμμοχώ- στου. Εἶχε μεγάλη επιθυμία να πάει να το συναντήσει. ᾿ΑΦησε την ασκητικἡ του καλύβα και άρχισε το ταξί- δι. Παντού απὀ όπου περ- νούσετον καλοδἔχονταν µε αγάπη και ἔφερναν τους αρρώστους και τους γιά- τρευε. «Και ερχόμενος εις τόπον Λλεγόμενον μάν- δρες, πλησίοντης Τραχιά- δος» (Τραχιά, περιοχἠ κον- τά στο χωριό ᾿Αχνα) βρὶ- σκει ἑνα σπήλαιο και αφού εκατοἰκησε εκεὶ ἔβαλε όρκο να µην βγει απὀ εκεῖ πια για να πάει σ᾽ ἆλλο τὀπο. Όμως η επιθυμία του να συναντήσει τον αγαπητὀ του Ιωνά παράµενε. Η Θεἶα Πρόνοια ὅμως θέλησε να εκπληρώσει την επιθυμῖα του Αγίου. ᾿Αγγελος Κυρί- ου σήκωσε τον ὁσιο Ιωνά απὀ το κελλἰ του ἠσυχα, και σεµια στιγµή τον ἔφερε και τον έβαλε στο σπήλαιο του Κενδέα. Ασπάστηκαν συγ- κινημὲνοι ο ἕνας τον άλλο και συνομἰλησαν γιατο Θεὸ και τη ὀόξα Του. Ο Κενδέ- ας, αφού ευχαρίστησε το ΣΕΛΙΛΑ 3 Θεό που τον καταξίωσε να δει τον «ποθητὸὀν του» ἱω- νά, ξαφνικά ο ἰωνάς αρπά- κτηκε πάλιν απὀ τον ᾿ Αγγε- λο και χάθηκε απὀ μπροστά του. Τούτο τον ἔβαλε σε σκέψεις. Δεν ἠθελενα πιστέ- Ψει ὅμως ὅτι ἦταν Φαντασία του. Λύνοντας λοιπὀν τον όρκοτου βγήκε απὀ το σπἠ- λαιο και ξαναπήρε το ὁρό- μο, για να βρει το κελλί του αγαπημένου συνασκητὴ του. ΑΦού τον συνάντησε, ο Ιωνάς του διηγήθηκε το θαυμαστό γεγονός. ᾿Ενιω- σαν αγαλλίαση, και ο όσιος Κενδέας ξαναγύρισε στο σπἠλαιὁ του. Ο Αγιος Κενδέας σε βαθειά γεράματα παράδω- σε ειρηνικά την τίµια ψυχή του στον Κύριο. «Κα τι να διηγἠτα τινάς' οὗτος εδίωξε και πολλά δαιμό- νιααπόὀτους ανθρώπους, κα! εθεράπευσε κα αρ- ῥρωστίαις αγ/ιάτρευτους, ἐκαμε κα! εδόθησαν και νερά εις ανύδρους τόὸ- πους κα! ἐεκατέβασε κα! πολλαίς φΦοραίς υετούὺς (βροχές) όια προσευχἠς του απὀ τον ουρανόν και ἄλλα πολλά σηµεία ἐκα- µενο Θεός δ/,αµέσουτων ευχών του». Τα θαὐματά του συνεχίζονται μέχρι τις μέρες µας... Γι αυτό καιολαός µας πολὑ τον σέβεται και τον τιμά. Μικρή απὀδειξη τοῦ- του οι δύο ναοί αφιερωμέ- νοι στο ὀνομά του. Ο ἕνας, μεγαλοπρεπής στην Πάφο και ο άλλος κοντά στο χω- ριό Αυγόρου, ὀπου και το Μοναστήριτου Αγίου, οτό- πος ἄσκησης και αγιάσµα- τός του. Τη µνήµη του τιμούμε στις 6 Οκτωβρίου. «Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδεκ». Το βιβλίο της Γενέσε- ως, που εἶναι το πρὠτο βι- βλίο της Αγίας Γραφής, εκτός απὀ τη δηµιουργία του κόσμου και του αν- θρώπου, την πτώση των πρωτοπλάστων και άλλα γεγονότα, περιέχει και τη ζωή των μεγάλων Πατρι- αρχών του περιούσιου λα- οὗ του Θεού. Ἓνας μεγάλος πρωτα- γωνιστής σ᾿ αυτὀ το βιβλίο εἶναι το εκλεκτό τέκνο του Θεού ο Αρβαάμ. Ἓνα περιστατικὀ όμως απὀ τη ζωή του Αβραάμ που εἶναι κάπως παράξενο και κρύβει, εκ πρὠτης ὀψεως, κἀποιο µυ- στἠριο, εἶναι το γεγονόςτης συνάντησής του µε το Μελχισεδεκ. ΄Οταν ο Αβραάμ επὲ- στρεφε απὀ νικηφόρα του εκστρατεία εναντίον τεσσά- ρων ισχυρὠν βασιλἕων, συνάντησε στο ὀρόμο του το Μελχισεδέκ. Αυτός, όπως αναφερει, χαρακτη- ριστικά η Παλαιά Διαθήκη, ἦταν «Βασιλεύς Σαλἠμ και ερεὺύς του Θεού του υψίστου» (Γεν. ιδ’, 18). Ο Αβραάμ όμως δεν ξαφνιάζεται και δεν απορεἰ, όταν τον συναντά. Αντίθε- τα, ο γενάρχης του ευλογη- µένου λαού του Θεού ανα- γνώρισε το Μελχισεδεκ ανώτερόὸ του, Δέχεται, χω- ρίς ὁισταγμὀ, ευλογία απὀ τα χερια του και στο τέλος του προσφέρει το ἕνα δξ- ειελικεοο µΜοΟορΡρΦεο κατο απὀ όλα τα λάφυρα της νίκης, που µετἔφερε μαζί του. Εκεϊνο όμως που κάνει ιδιαϊτερη εντύπωση στον αναγνώστη του περιστατι- κού αυτού, εκτός απὀ τη συμπεριφορά του Αβραάμ προς το Μελχισεδξκ, εἶναι και οι χαρακτηρισμο],πουο συγγραφξας του βιβλίου της Γενέσεως απευθύνει προς το πρόσωπο του άγνωστου αυτού βασιλιά. Αναφξρει χαρακτηριστικά πως ἦταν βασιλιάς της πό- λης Σαλήμ, δηλαδἠ βασιλι- ἁς της πόλης της ειρήνης. Γιατί η λέξη Σαλἠμ στην εβραϊκἡ γλὠσσα σημαῖνει ειρήνη. Ακόμη τον χαρα- κτηρίζει ως βασιλέα του Θεού του υψίστου. Το δε ὀνομά του περιἔχει ιδιαίτε- ρο νόημα. Στην εβραϊκἡ γλὠσσα ΜΕελχί (Μἐλεχ) ση- μαίΐνει βασιλιάς. Και Σεδέκ (Σαδὠκ) σηµαίνει δικαιοσύ- νη. Βασιλιάς δικαιοσύνης λοιπόν το ὀνοματου ἁγνω- στου αυτού ἀνδρα της Πα- λαιάς Διαθήκης. Δεν εἶναι όμως τυχαῖο το γεγονός πως γύρω απὀ το πρόσωπο του Μελχισε- δἐκ κρύβεται κάποιο µυστή- ριο. Ο προφήτης Δαῦίό σε ἑνα απὀ τους Μεσσιανι- κούς ψαλμούς του ανα- γνώρισε και ανακήρυξε το Μελχισεδἐκ ὡς τύπο και προεικὀνισµα του Αρχιε- ρὲα Χριστοῦ.« Ωμοσεκύ- ριος και ου µεταμεληθή- σετα!' συ ερεὺς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ»(Ψ. 109, 4]. Θαυμάσια ὅμως εξή- γηση για το πρόσωπο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης κά- νει ο θεόπνειστος συγ- γραφξας της προς Εβρα[- ους επιστολἠς. Λξει σχετικά ο Απόστολος Παύλος:«Οὐ- τος ο Μελχ/σεδἐκ. βασι- λεύς Σαλήμ, ερεὺς του Θεού του υψίστου,οσυ- ναντήσας Αβραάμ υπο- στρέφοντ απὀ της κοπής των βασιλέων και ευλογή- σας αυτὀν, ως και δεκά- την απὀ πάντων ἐμέρισεν Αβραάμ» (Εβρ. ζ΄, 1-3). Μας παρουσιάζει λοι- πὸν ο Απόστολος των Εθνών το πρόσωπο αυτό όχι μόνο υπέροχο, αλλά και θείο και µοναδικὀ. Τον αποκαλεὶ απάτορα, αμήτο- ρα και αγενεαλόγητο, ὀπως ακριβώς τον παρουσιάζει η Αγία Γραφή. Η οποία σκὀ- πιµα παρασιωπά τη γέἔννη- ση, το γενεολογικὀ δἐνδρο και το θάνατο του ΛΊελχι- σεδἐκ. Εἶναι επομένως ο Μελ- χισεδέκ τύπος, προεικὀνι- σµα καιτέλειο σύµβολοτου Χριστού. Ο Χριστός κατά την ανθρώπινη του Φύση ἦταν απάτωρ, δεν εἶχεπατἒ- ρα, αφού γεννήθηκε κατά υπερφυσικό τρόπο απὀ τη Θεοτόκο Μαρία. ᾿Ηταν ακό- µη κατά τη θεῖα του Φύση αµήτωρ, ὅεν εἶχε δηλαδἠ μητέρα, αφού γεννήθηκε «προ πάντων των σιὠ- νων» απὀ τον Ουράνιό του Πατέρα. Επίσης ὡς Θεός ο Κύριος δεν ἔχει προγόνους και η ύπαρξη του δεν ἔχει αρχή οὖτε τᾶλος, εἶναι δη- λαδἠ αγενεαλόγητος. Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ Το θεμα χωρὶς να υπερβάλλουμε, πραγµατι- κἁ οργιάζει στις μµἑρες µας. Λξγονταικαι γράφονται τό- σα πολλά και μάλιστα απὀ ανθρώπους ὀχι και τόσο υπεύθυνους ὥστε ο λόγος περί Αντιχρίστου ἄλλοτενα εἶναι ελλιπής και άλλοτε Φανταστικός, σε σημεῖο που να παραπληροφορεῖ και να εκφοβῖίζει παρά να ενημερώνει. Τοπερίἱ Αντιχρίστου ζή- τηµα που θα εκθέσοµε σε µερικές συνέχειες για µια σωστή, ὀπως πιστεύομε ενηµέρωση, απαντάται τόὸ- σο στην Αγία Γραφή όσο και στην πατερική γραµµα- τεία. Σαν τέτοιο λοιπόν ἔχει τη θέση του στη διδασκα- λία περί εσχάτων της ορθὀ- δοξης δογµατικής. Ο ερ- χομός του Αντιχρίστου εἶναι σημάδι ὅτι επίκει- ται η Β᾽ Παρουσία του Κυρίου. Παρόμοια σημά- δια, προγνωστικἁἀ της Β΄ Παρουσίας, θα εἶναι ακόμα η κήρυξη του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη, η επιστρο- Φἠ των Εβραίϊων στο Χρι- στὀ, η αποστασία πολλὼν εθνών, Φυσικές καταστρο- Φὲς και πόλεμοι, η εµφάνι- ση του Ενώὠχ και του Ηλία, που θα δώσουν τη μάχη κατά του Αντιχρίστου, κ.α. Πρέπει επίσης να διει- κρινίσουµε ὅτι υπάρχει μία διάκριση μεταξύ Αν- τιχρίστου και αντιχρι- στισμούῦ. Αντιχριστισµός εἶναι ἔνα πνευματικό φαινό- µενο, το οποίο ενσαρκώ- νουν στο πρὀσωπό τους, διαβόητες προσωπικότητες της ιστορίας, οι οποίες δια- κρίνονταν για το αντίθεο πνεύμα τους την αλαζονεῖα τους τον εωσφορικὀὸ εγωῖ- σµό τους. Τέτοια πρὀσωπα υπήρξαν ο Αντιόχος Δ΄,ο Επιφανής, ο Καλιγούλας, ο Νέερωνας κ.α. Ο Αντἰχρι- στος εἶναι ἕνας και νοεί- ται ὡς συγκεκριμένο πρόσωπο και ωςιστορι- κὁὸς άνθρωπος. Οι Αντί- χριστοι ὅμως, αυτοί δηλ. που ενσαρκὠνουν το φαινό- µενο του αντιχριστισμοῦ, εἶναι πολλοί (Α΄ ἰωά. β΄, 18]. Μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου το τερά- στιο κράτος του διαιρέθηκε σε τέσσερα βασίλεια: Μα- κεδονίας, Θράκης -- Μ. Ασίας, Συρίας και Αιγύ- πτου, κάτω απὀ τους τέσ- σερεις στρατηγούς του. Τον Κάσσανδρο, Λυσίμα- χο, Σἔλευκο και Πτολεμαίο. Στη σειρἁ των Σελευκιδών πρὠτοςήταν ο Σἔλευκος Α΄ ο Νικάτωρ(311 - 281 π.Χ.) ενώ ὁέκατος και τελευταίος ο Αντίοχος Δ΄ ο Επιφανής. Σ᾽ αυτότον Αντίοχο Δ΄ τον Επιφανή αναφἔρονται οι τέσσερεις προφητικὲς οράσεις του προφήτη Δα- νιήλ περί Αντιχρίστου. Ο Αντίοχος θεωρείται ὡς ο σημαντικότερος ιστορικὀς πρόδρομος του Αντιχρὶ- στου. Υπήρξε τύραννος Φοβερός και ανελξητος, δό- λιος και πλάνος, κακούργος και πανούργος. Εγωϊστής και αλαζόνας δίωξετο λαόν του Θεού κι ακόµα στρά- Φηκε εναντίον του ἴδιου του Θεού. Μόλυνε το ναὸ και εισήγαγε ειδώλολατρι- κά αγάλματα. Στα 3 1/2 χρόνια της βασιλείας του κυβέρνησε µε ραδιουργία, δόλο και αναισχυντία. Ἠταν η βασιλεία του περὶ- οδος αιμάτων και σκότους. Δίκαια λοιπόν ο προφἠ- της Δανιήλ, περιγρά- Φονταςτον Αντίοχο, βλέ- πει προφητικἁ στο πρὀ- σωπό του τον αρχηγό του σκότος καιτου ψεύ- δους, τον Αντἰχριστο των εσχάτων καιρών. Ο ευσεβἠς πιστός, λοι- πόὸν πρέπει να εἶναι σωστά ενημερωμὲνος και να ἔχει τη δύναμη και τη διαύγεια πνεύματος να συλλαμβάνει τα μηνύματα των καιρών. Η ἔξαρση των δυνάμεων του κακού πάνω στη γη, ο πλε- ονασμός της αμαρτίας, η σταδιακή αλλά σταθερἠ κατίσχυση του διαβόλου καιτων δυνάμεων του σκὀό- τους ἕναντι των δυνάμεων του Φωτός ο διωγμός της Εκκλησίας, που θα εξαρθεί Ιδιαίτερα στους ἔσχατους χρόνους, και η βεβήλωση των ιερών, η κτηνώδης πίε- ση του δαιμονικού τυράν- νου καιτο αντίχριστο πνεύ- μα, που θα καταλάβει την ανθρωπότητα εἶναι μερικά γεγονότα χειροπιαστά για τον Αντἰχριστο. Γι΄ αυτό εἷ- ναι, ιδιαιτερα επἰκαιροςο λό- γος στις μξρες µας περί Αν- τιχρίστου. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Τα απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη Το σημείωμα τούτο, πούναι το ακροτελεύτιο µι- ας προηγούμενης σειράς άρθρων µας για το Μακρυ- γιάννη, θα πραγμµατευθεί τις κρίσεις του Στρατηγού για τη Θρησκεία και την Πατρίδα. Αναμφίβολα οι Εκτιμήσεις τούτες, μακρυά απὀ του να εἶναι µόνο θεω: ρητικὲς διατυπώσεις, αντα- νακλούν καϊρια το προσω- πικό ἠᾖθος, τις γιγάντιες δι- αστάσεις του τιµηµἔνου αυ- τού τἔκνου της ηρωοτόκας ελληνικής Υης. Ιστορώντας, λοιπὀν, τα παθἠματά του απ᾿ τις συμπλοκἒς, τις τόσο ἀνι- σες, µε τα φουσσάτα του εχθρού, ο Μακρυγιάννης αποτυπώνει στο χαρτὶ, ανά- µεσα σ᾿ ἆλλα, τούτες τις υπξροχες σκέψεις: «Γλυκώτερον πράμα δεν εἶναι ἀλλο, απὀ την Πα- τρἰδα και Θρησκεία. Όταν δι᾽ αυτά τον άνθρωπον δεν τον τύπτει η συνεἰδησἠ του, αλλά τα δουλεύη ως τίμιος καιταπροσκυνή, εἶναι ο πλέ: ον ευτυχής και πλἑον πλούῦ- σιος». Ομως την ανιδιοτελή αγάπη που τρφει προς την Πατρίδα του θα την εκδη- λώσει, ἕξω απὀ τα γνωστά σε µας σχήματα των αιμα- τηρὠν αγώνων καιϊιτων συ- νεπακόλουθων θυσιών του για τη λευτεριά της, και κά- που αλλού. Βαθύς γνώστης ο ἶδιος της ιστορικής συνξ- χειας του Ελληνισμού, που αδιάλειπτα πορεύεται µέσα απὀ τους αιώνες και φτάνει ἴσαμε τις μρες του, δεν θα επιτρὲψει να πωληθούν αγάλματα της προχριστια- νικἠς αρχαιότητας σε «κάἁ- το. ευρωπαίους. Αντίθετα θα πληρώσει ο ἴδιος τους στρατιώτες του, για να τα αγοράσει. Ὑπόσχεται, μά- λιστα, σαν συσταθεὶ το ἔθνος, να τα δωρήσει στην Κυβξρνηση που θα αναλά- βει τις τύχες της ελεύθερης πια Πατρίδας του: «Εἰἶχα δυὀ αγάλματα περίφημα, µια γυναΐκα και ἕνα Βασιλόπουλο, ατόφια - φαίνοντας οἱ φλέβες τόση εντέλειαν εἶχαν. ΄Οταν χά- λασαντον Πόρον, τάχαν πά- ρη κάτι στρατιώτες κα!εις τ᾽ Αργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίΐων᾿ χίλια τἀλ- λαρα γύρευαν. ΄Αντεσα κι εγώ εκεί, πέρναγα, πήρα τους στρατιώτες, τους µἰίλη- σα: - «Αυτά και δέκα χιλιά- δες τἆλλαρα να σας δώσου- νε, να µην τα καταδεχθήτε να βγουν απὀ την Πατρίδα ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕ- ΠΙΣΚΟΠΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Συνέχεια απὀ τη σελ. Ί αισθήµατα του λαού μας. Εχοντας τις σκὲ- Ψεις αυτὲς ἶσως να εἶναι περιττὸ να αναφερθού- με στις ασφαλώς ἆντο- νες και ποικίλης µορφἠς αντιδράσεις τόσο απὀ την επίσημη Εκκλησία, όσο και απὀ τοπλἠρωμά της, τον θρησκευόµενο λαό µας, αν παρ᾽ ελπίδα επιδιωχθεὶ ἡ επιτραπεί να προβληθεί µια τέτοια βλάσφημµη ταινία. 7ο µας. ἂι᾿ αυτά πολεμήσα- μεν». (Βγάζω και τους δίνω τριακόσια πενήντα τἆλλα- ρα)’ κι όταν φιλιωθούμεν µε τον κυβερνήτη, (ότι τρωγό- µαστε), τα δίνω και σας δίνει ὁ,τιτου ζητήσετε δια να μεϊ- νουν εις την πατρίδα απάἀ- νου». Καιτάχα κρυμμένα. Τὸ- τε µε την αναφορά µου τα πρόσφερα του Βασιλέως να χρησιµέφουν δια την ΓΙα- τρίδα». Αλλά καιτην Ορθόδο- ξη Εκκλησία λαμπρά και ισάξια θα την τιμήσει. Ανα- σύροντας µέσα απ᾿ την ὠριμη πια μνήμη του, Ιστο- ρικὲς περιπἔτειες, γιουρού- σια κατά των Τούρκων µε τ᾽ ασκἒρι του, θα υπογραμ- μίσει για άλλη µια φορά, µε κείνο το αξεπἔραστο λαϊκό του ιδίωμα, που τον ανα- δεικνύει κορυφαίο των γραμμάτων της νεοελλην!- κἡς λογοτεχνίας, τη συµ- βολή του μοναχισμού στους αγώνες για εθνικὀ ξεσηκωμό, για λευτεριά και αξιοπρπεια. Ετσι θα γρά- ψει χαρακτηριστικά: «... αυτάτα μοναστήρια ήταν τα πρὠτα προπύργια της επανἁστασής µας. Οτι εκεί ἦταν και οι τζεμπιχανξ- δες µας κι όλα τ᾽ αναγκαία του πολέμου ὀτ᾽ ἦταν παρά- µερον και µυστήριον απὀ τους τούρκους. Και θυσιά- σαν οι καϊμἑένοι οἱ καλογξ- ροι και σκοτώθηκαν οἱ πε- ρισσότεροι εἰς τον αγώνα. Και οι Μπαυαρέζοι παντή- χαιναν ὁτ᾽ εἶναι κατουτζϊνοι της Ευρώπης, δεν ἠξεραν ὁτ᾽ εἶναι σεμνοί κι αγαθοἰ άνθρωποι και µε τα ἔργα των χεριώντους απὀχτησαν αυτά, αγωνἰζοντας και δου- λεύοντας τόσους αιώνες και ζούσαν μαζι τους τόσοι φτωχοί κι ἔτρωγαν ψωμί». Αυτὲς τις απόψεις που, ὅπως πιο πριν ση- μειώσαμε, φανερώνουν τη γνησιότητα του ήθους του Στρατηγοῦ, τις συ- ναντά κανεἰς πολὺ συχνά, μελετώντας ἡ μάλλον εν- τρυφώὠντας στα «Απο- μνημονεύματἁ, του. Εκεί µέσα, ανακαλύπτει συνει- δητά, σ᾿ ὁλοτο µήκοςτης γἠϊνης διαδροµής του, τα δυό μεγαλύτερα ιδανικά, γιατα οποία, καθώς διδά- σκουν οἱ αρχαίοι ἜΕλλη- νες, αξίζει κανεὶς να πε- θαΐνει: τη Θρησκεία και την Πατρίδα. Η προσφο- ρά του Στρατηγοὺ Μα- κρυγιάννη υπήρξε, κατά γενικἠή ομολογία, ανεκτί- µητη. Οιθυσἰεςτου αξεπξ- ραστες. Η προσἠλωσὴ του αξιομίµητη. Η θερµη και ο ζήλος της καρδιάς του διάπυρος! Ἔτσι, τοῦτη η σειρά των άρθρων µας για τον Στρατηγό ας θεωρηθεἰ µικρή µόνο και ασήμαντη εκδήλωση τιµής και θαυ- μασμού στα όσα για την ανάσταση του δούλου απ΄ την τυραννικἡ δεσποτεἰα του εχθροὺ, εκείνος επιτέλεσε, Το παράδειγμά του ας Φρονηματίζει ὅλους μας, ιδιαίτερα σ᾿᾽ αυτὲςτις κρἰσιµες φάσεις που δι- Ερχεται ο ελληνισμός του τόπου µας. Μέεχριτώὠρα εξετάσαµε γενικά διάφορες, ανατολὶ- κἠς προξλευσης, μµυστικι- στικὲς αιρὲσεις. Παράλλη- λα επιχειρήσαµε µια κριτικἡ προσέγγιση σ᾿ αυτἒς, ὠστε να κατατοπισθεἰ ο φίλος αναγνώστης, και, κατά συ: νἔπεια, να εκτιμήσει ορθά την απειλητική διάσταση που προσλαμβάνει, σε κάθε µια κοινωνία, η διάδοση και ανεμπόδιστη επἔκταση τὲ- τοιὼν µυστικιστικής φύσης, αιρξσεων. Ἔτσι, σε προηγούµε- να άρθρα µας, καταπιαστή- καµε, ανάμεσα σ᾿ άλλα, µε την προσωπικότητα των γκουρού (δασκάλων), οἱ οποίοι διεκδικούν για τον εαυτὀ τους τον τίτλο του «σωτήρα» της ανθρωπότη- τας, και τονίσαµε την εξευ- τελιστική καταπίεση ποὺ υφίστανται τα παρασυρμἔ- να και ανυποψίἰαστα θύμα: τα σ᾿ αυτὲς τις αιρετικὲς οµάδες, µια καταπίεση που εγγίζει τα όρια της απο- προσωποποίησης του ατὀ- µου. Προκειμένου, μάλι- στα, να γίνουμε πιο αξιότι- στοι, παραθέσαµε τα συµ- περάσματα σοβαρἠς ψυχι- ατρικἠς ἔρευνας, σύµφωνα µετα οποία αρκετά συχνά η ὑγεία και ισορροπία οπα- δών τέτοιων αιρᾶσεων δια- σαλεύεται σοβαρά και επι- κίνδυνα. Το άρθρο µας τούτο εἶναι το τελευταίο της σει- ράς. Σ᾽ αυτὸ κρίναµε σκὀ- πιµο να ακουστούν και κά- ποιες ἆλλες απόψεις: Εκεῖ- νες ειδικών εμπειρογνωμὀ- νων, οι οποίοι ἠρθαν στην Αθήνα το 1984 και ἔδωσαν συνέντευξη τύπου σε ἕλλη- νες δημοσιογράφους πάνω σε καυτά θΕµατα που αφο- ρούν την εσωτερική οργἁ- νωση και τη δράση αυτών των αιρέσεων. Πιστεύουμε ότι το περιεχόµενο των απαντήσεων θα Φφανεὶ χρή- σιµο και στους δικοὺς µας αναγνώστες. Ερώτηση: Εἶπατε πως οι Κρίσνα μπορούν να εξελι- χθοὺν σε τροµοκρατικἡ ορ- γάνωση! ποὺ το στηρἰζετε Γκξρι Μάγιερ: Ο ἴδιος ο Πραπουπάτα (δάσκαλος των Κρίσνα) εἶπε ὅτι ο µα- θητἠς πρπει να ακολουθή- σει το δάσκαλο και στο θά- νατο ακόµη και ότι δεν επι- τρπεται να επιζήσει του δασκάλου... Επιπρόσθετα μέλη που ἔφυγαν και άλλοι οπαδοϊὶ, που βρίσκονται μὲ- σα στην κίνηση αυτή, βε- βαΐωσαν πως µε εντολή του γκουροὺ θα σκότωναν και τους γονείς τους. Αν εἶναι ἔτοιμοι να σκοτώσουν τους Συνέχεια απὀ τη σελ. Ί Ἓνα. τριήμερο κατα- σκηνωτικἠς ζωής µετις λα- τρευτικές του εκδηλώσεις, τα αγιογραφικά του ανα- γνώσματα, τις εὐκαιρίες συµπροσευχἠς και συµµε- τοχής στα μυστήρια της |ε- ράς Εξοµολόγησης και Θ. Κοινωνίας προσφἑρει οπωσδήποτε πολλά, ἰδιαί- τερα ωφξλιµο εἶναι για την πνευματική ζωή συζύγων και µμητἔρων, που µπαϊνον- τας η κάθε µια στο σπίτι της, από τη δική της θέση και ἔπαλξη καλεῖται να ευ- αγγελισθεί ψυχές που οθε- ὃς της εμπιστεύτηκε να αναθρἑψει. Το κατασκηνω- τικό τριήμερο σ᾿ αυτήν την προσπάθεια της Εκκλησίας Φιλοδόξησε να βοηθήσει. Πόσο το πὲ- τυχε µόνο ο Θεός ο «ετάζων νεφρούς και καρδίας» µπο- ρεῖ να το ξξρει. ΞΕΝΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ --- 6ο --- γονεῖς τους, τότε δεν θα δί- σταζαν να σκοτώσουν και κάθε άλλο Ερώτηση: Μήπως ἔχετε υπΟ- ψη σας οποιαδήποτε στοί- χεία για παράνοµη δράση των Κρίσνα Γκὲερτι Μάγιερ: Βασικά στοιχεία ἔχουμε απὀ την Αμερική, µας εἶναι γνωστὲς περιπτώσεις εμπορίου ναρ: κωτικὠν και διάφορα εγ- κὁς τύπος αναφἔρθηκε στο θὲμα των Κρίσνα µε αφορ- µή µια δίκη. Από την Αµμε: ρικἠ ἔγινε πριν ἕνα χρὀνο γνωστὸ, πως ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κἔντρου των Κρίσνα επρὀκειτο να συλληφθεί στη Μόσχα σαν πράκτορας της Ο61Α. Λίγο πριν, μπόρεσε να αποδρά- σει αλλά τα μᾶλη της οργάἁ- νωσης στη Μόσχα συνελήἠ- Λ{αθητὲς του γκουρού ἦταν υποχρειωμἑνοιναπίνουν ΤΟ νερό µέσα στο οποίο ο γκουροῦ ἔπλενε τα πόδια , του... κλήματα. Φριτς Χάακ: Πρόσθετα µε τα πιο πάνω, ας σηµειωθεῖὶ πως σήµερα υτιάρχουν ἓν- δεκα διάδοχοι --- γκουρού στους Χάρε -- Κρίσνα. Ἓνας απ᾿ αυτούς συνελἠ Φθη στο Μπερκλεῦ απὀ την αστυνομία. Στο αυτοκϊνητὸ του βρήκαν αυτόματα όπλα το ὀνομά του εἶναι Χανς Κάρρυ. Απὸ την ομά δα του συνελήφθησαν και καταδικάσθηκαν άτοµα για Εμπόριο ναρκωτικών και γιαφόνο.Σεγερµανικὀ ναό σε µια ἔρευνα που ἔγινε το 1974 βρξθηκαν στο χώρο του βωμούῦ ὁπλα, Καιήμουν προσωπικά παρὠν σεσυζἠ- τηση στο δεύτερο πρὀ- γραµµα ΄ της αυστριακής τηλεόρασης, όπου τέθηκαν σε αντιπαράθεση οἱ γονεῖς ενός οπαδού των Κρίσνα µε τοπαιδίτους, Οταν η μητξ- ρα εἶπε στο γιό της ότι της εἶχε πει πως ακόµη και θα τους σκότωνε µε διαταγἡ του γκουρού, ο γιός της απάντησε µε το πρόσωπο στραμμὲνο προς τον τηλε: οπτικὀ φακό Ναι! Γκερτ Μάγιερ: Ο ελληνι. Φθησαν και Φυλαινίσθησαν. Κατηγορήθηκαν, μάλιστα, μεταξύ ἄλλων, πως εἶναι ἔνοχοι πράξεων ταπεινωτι- κὠν για την ανθρώπινη αξιοπρξπεια, ὁπως για το ὀτιήταν υποχρεωμένοινα πῖνουν το νερό µέσα στο οποίο ο γκου- ροὺ ἔπλενετα πὀδιατου. Ερώτηση: Μπορεί κανείς να δει πίσω απὀ αυτὲς τις ομά δες τιολυεθνικὲς επιχειρή- σεις Κλαιρ Σαμπολλιόν: Ἠταν η πρὠτη µου διαπί- στωση, όταν ἀάρχισα να συλλέγω πληροφορίες στη Γαλλία γύρω απὀ τοτί εἶναι οι Χάρε -- Κρίσνα, οΜουν κ.ο.κ. Ἔβλεπα µόνο μικρὲς ομάδες, στη Γαλλία, στη Γερμανία και αλλού. Αλλά οι ἴδιοι µου εἶπαν: Ω, εἶμα- στεδιεθνεὶς! Από το ενα μὲ- ρος παρουσιάζοντο ταπει- νοί «είμαστε πτωχἁ παιδιά, δεν κάνουμε τίποτε κακό», αλλά, όταν συνἔχισα τις ερωτήσεις, η ομάδα ήθελε να µε εντυπωσιόσει και εἰ- πε: «αλλά ανήκουµε σε µια πολὺ µεγάλη οργάνωση». Κατασκηνωτικό Τριήμερο των Χριστιανικὼν Συνδἔσµων Γυναικὠν Ευκαιρ]ες Ψυχικής ανανἑωσ, φοόιασμού πρόσφερε το κατα χομένου εισήγηση της κας Α Φαρμοκοποιοῦ, Κυκλόρχισα ης κα! πνευματικού ανε- σκηνωτικό τριήμερο υν. Γυναικών. Κορύ- Τέλεσεη µεστή περ/ε- γγελικἠς Οκονοµίδου, ς,που προσκλήθηκε γ/α ΤΟ σκοπό αυτό σπὀ την Ελλόσδα. Κατόπιν ἔμαθα, εἶχαν φΦί- λους στην Αμερική, στην Ιαπωνία, στην Κορὲα κ.λ.π. Ρώτησα, τι κάνουν εκεί αυ- τὲς οι οµάδες, τὶ ισχυρίζον- ται γιατον εαυτό τοὺς και τὶ σκᾶπτεται κανείς γι αυ- τοὺς. Ἔτσι πληροφορήθη- καν πως ἔχουν στην Αµερι- κἡ πολλά ακίνητα, µεγάλες εκτάσεις, ἕνα μεγάλο ναό, βιομηχανία καὶ εμπορικὲς επιχειρήσεις ἡ ὁτιοκ. Μουν ἔχει τώρα δικό του ναυπη- γείο και µεγάλη αλιευτική επιχείρηση και θἔλει μ᾿ αυ- τό τον τρόπο να κερδίσει πολλά χρήματα. Οιεργαζό- µενοι σ᾿ αυτὲςτις επιχειρἠ- σεις εἶναι όλοι μἔλη της κἰ- νησης (δηλ. απλήρωτοι ερ- γάτες πλήρους απασχόλη- σης) κλπ. Κάθε παράρτηµα δεν ἔχει καμιά αυτονομία. Λαμβάνει διαταγὲς απὀ ἕνα κἔντρο, κατά το πλείστον στην Αμερική, μερικές Φο- ρὲς επίσης στην Ινδία ἡ στην Κορξα. Στην πράξη το χρήμα πηγαινόερχεται, όπως πηγαινοξρχεται, ὅπως μετακινείται συνεχώς και το εργατικὀ δυναμικό. Αυτή εἶναι η πρακτική πλευρά. Ερώτηση: Αν αυτές οι ομά- δες εἶναι διεθνείς οργανώὠ- σεις, σηµαϊνει αυτό πως πρώην θύματα αντιµετωπί- ζουν προβλήματα, αν εγκα- ταλείψουν την ομάδα, Φρίτς Χάακ.... αλλά γνω- ρἴζουμε απὀ ανθρώπους και ομάδες, ὁπως η Σ.ανιεν- τὀλοτζυ, πως οι ἀνθρωποι προγμµατικἁ πρξπει να Φο:- βούνται για τη ζωή τους, Στην περίπτωση της «Ανάντα μάρκα» υπήρξε µια δίκη εναντίον του ἴδιου του. γκουρού, επειδή οἱ πρὠτοι οπαδοί του γκου- ροῦ που εγκατλειψαν την οργάνωση βρέθηκαν σ᾿ ἕνα δάσος µατοκρεουργη- μἒνοι. Γνωρίζω. απὀ πείρα πως αν κόποιο µἔλος σπὀ τη µεση ιεραρχία µιας ομά- δας την εγκαταλεϊψει, για ολόκληρα χρόνια φοβάται να μιλήσει γιατα εσωτερικό της οργάνωσης, Γκερτ Μάγιερ: Αυτό εἶναι το χαρακτηριστικὀ παράἀλ- ληλο µετο οργανωμὲνο ἓγ- κληµα. Τα µέλη µιας εγ- κληµατικήὴς οργάνωσης δεν μπορούν σχεδὸν ποτὲ να την εγκαταλείψουν ζων- τανοί. Τα πιο πάνω, ας προβληµατίσουν σοβαρά τον καθὲνα, κι ας αποτελξ- σουν αφορμή για µια πιο υπεύθυνη αντιμετώπιση των αιρέσεων αυτών σπὀ υπεύθυνους και µη, ΜΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ µε τον ιερξα της Ενορἱας σου ἡτο Γραφείο Θρη- σκευτικἠς Διαφωτίσε- ὡς της [εράς Αρχιεπι- σκοπἠς μπορεὶ να σε βοηθήσει σε θἔµατα ἡ προβλήματα που σε απασχολούν, ἡ ακὀμη και θα σε απαλλάξει απὀ τους ανεπιθύμµη- τους αιρετικούς που, τυχόν, σε ενοχλούν. Κι ακόµη σε πλη- ροφορούμε πως στις ενορἰες µας υπάρχουν ευκαιρἰες κατάλληλες κ ε.τ ο ενεοὶ ο στ πο Πλ σα πα ους -- µεγάλους, που προσφέρουν κατάρτι- ο ελ. ο δ11ς στης µας και της οικο- δομἠς µας εν Χριστώ.