ΣΕΛΙΔΑ 4 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών της Βουλής πριν λίγες μἒρες κατάθεσε στη Βουλή πρὀ- ταση νόµου, µε σκοπὀ να ψηφισθεἰ νόμος που να καταργείτο δικαίωμα της Εκκλησίαςνα χειρίζεταιτο θέµα του αρραβὠνα, του γάµου, του διαζυγίου κλπ. Ταθξµατα αυτά, µετο νόµοπου εισηγούνται, θα τα αναλάβειτο Κράτος απότην 1η Ιανουαρίου 1990. Ο νόμος αυτὸς τροποποιεἰ το άρθρο 111 του Συντάγματος, και αφορά µόνο τα µέλη της Ελληνι- κς Ορθόδοξης Εκκλησίας, δηλ. η εισήγηση Των κ. Βουλευτών µεροληπτεἰ σε βάρος της Εκκλησίας μας. Γιατί, ὅμως αυτό Δεν ξεροµε. Επειδή αρκετοί ἔχουν άγνοια για το τι σηµαίνει «πολιτικὸς γάμος», γιατὶ αυτό πάνε να θεστήῄσουν οἱ βουλευτές µας, µε λίγα λόγια, θα εξηγήσοµε στη συνξχεια, χωρίς να εξαντλήσοµε το θέµα. Πολιτικὸς γάμος σημαίνει κατάργηση των βα- θμών συγγὲνειας: Δυό αδἔλφια παντρεύονται δυό αδελφὲς. Αν πεθάνει η γυναίκα κάποιου, µπορεί αυ- τὸς να παντρευτεἰ την αδελφή της. Τα πρώτα εξα- δἔλφια παντρεύονται. Ο ανάδοχος µπορεί να συνά- Ψει γάμο µετοπαιδίπου βἀφτισεή, ακόµη, οιµυρω- δικοί κουμπάροι παντρεύονται κλπ. Ακόμη πολιτικὸς γάμος σηµαίνει κατάργηση των θρησκευτικών διαφορών: Ο Ορθόδοξος Χρι- στιανὸς μπορεῖ να συνάψει γάμο µεοποιοδήποτε µη Ορθόδοξο, χωρὶς δυσκολία. Στην περίπτωση αυτή άνετα παντρεύεται ο Μουσουλμάνος µια Ορθόὸδο- ξη, χωρίς την υποχρέωση του Μουσουλμµάνου να αλλάξει τη Θρησκεῖΐα του ἠ το ὀνομά του. Και στα παιδιά του μπορεὶ να δώσει ονόματα µη Ελληνικά και Χριστιανικά. Π.χ. η Μαρία παντρεύεται τον Αλή και ο Αλἠς δίνει στα παιδιά του το ὀνομα Αἴσιέξ και Μουσταφά. Αυτό ὅμως θα αλλοτριώσει την εθνική και θρησκευτικἠ µας ταυτότητα. Πολιτικός γάµος ακόµη σημαίνει αδιαφορίατου νόµου γιατη διαφορά ηλικ]ας: Ο εξηντάχρονος µπο- ρεί να παντρευτεἰ εικοσάχρονη. Πολιτικός γάµος σηµαϊνει: προαγωγἡ των εικο- νικών γάμων. Πολιτικὸς γάμος σηµαϊνει απεριόριστος αρι- θμός γάμων: Στον πολιτικό γάμο οι λόγοι διαζυγίου εἶναι πάρα πολλοἱ. ΄Ετσι κάποιος που παντρεύεται μεπολιτικὀ γάμο, χωρίς σοβαρούς λὀγουςμπορείνα διαλύσει άνετα το γάμο του. Στην περίπτωση αυτή ἕνας θα κάμνει ἕνα συμβατικό και ολιγόχρονο γάμο και ο ἄλλος θα ζει µε την αγωνία και το Φόβο της διάλυσης του γάµου του κάθε στιγµή. Αντιλαμβάνεται όμως ο καθὲνας τι σημαίνουν αυτά. Ποιξς ταλαιπωρίες αναμένουν τους συζύγους και σεποιὰ ὁράματα θαζουν τα παιδιά των διαλυμέ- νων αυτών οικογενειών. Και τελικάτις συνέπειες θα τις επωμίζεται η κοινωνία, δηλ. ο καθένας απὀ µας. Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς ὅμως, που ἔχουν συνεϊδηση του µέλουςτης Εκκλησίας, πολιτι- κὁς γάμος σημαῖνει σύζευξη άνδρα και γυναῖκας χωρίς την ευλογία της Εκκλησίας. Αθέτηση και κα- ταπάτηση του Μυωστηρἰου του Γάμου. Δημιουργία οικογένειας χωρὶς την χάρη του Θεοῦ. Περιφρόνη- ση ενός απὀ τα επτἁά Μυστήρια της Εκκλησίας µας και μετατροπή του γάμου σε µια καθαρά ληξιαρχική πράξη. Αντικατάσταση των λειτουργών της Εκκλη- σίας µετον Δήμαρχο ἧ τον Πρὀεδρο (το Μουχτάρη) µιας κοινότητας. Αν αυτό δεν εἶναι πρόκληση κατά του Θεού και βεβήλωση του µυστηρίἰου του Γάμου, τότε τἰ εἶναι | Οτόπος µας εἶναι απὀ τους πρὠτουςπου αποδέ- χτηκε το κἠήρυγµα του Χριστιανισμού. Οἱ Πατερες μας µὲσα στους αιώνες πξρασαν δύσκολες και τρα- γικὲς συγκυρὶἰες. Κατακτητές πολλοί ἠρθαν και µας καταδυνάἁάστευσαν. Αρκετοί προσπάθησαν να µας αλλάξουν την εθνικἡ και θρησκευτικἠ µας ταυτότη- τα. Το γιατί αντέξαµεσ᾽ όλες αυτᾶςτις θύελλες, εἶναι γιατί καταφύγιο, προστάτις και κιβωτὸς σωτηρίας µας υπήρξε η Εκκλησία. Κοντά και µέσα στην Εκ- κλησἰα βρήκαμε ως ἆτοµα και ὡς λαὀς την καταξἰω- σἡ µας. Δυστυχώς ὅμως, ὁ,τι ὁεν μπόρεσαν οἱ εχθροἱ μας να επιτύχουν τόσους αιώνες, δηλ. να χάσοµε τον Ελληνισμό και το Χριστιανισμό µας, κινδυνεύο- µενα το καταστρέψουµε τώρα µε δικἠ µας υπαιτιό- τητα. Πιστεύομε ὅμως πως ο λαός µας εἶναι βαθειά προσηλωμένος στην Ελληνορθόδοξη Παράδοσή του και δεν θα επιτρέψει στους ελαχίστους ευρω- παϊζοντες, να Φξρουν στον τόπο µας τα υποπροϊόν- τα του δυτικού πολιτισμού και να τον αλλοτριώ- σουν. Αν το Συμβούλιοτης Ευρώπης, τοοποίἱο και επι- καλούνται οι εισηγητὲς -- βουλευτἒς µας, για την τροπολογία του νόµου, νοιάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε ας εφαρμόσουν τα δικαιώματα «αυτά, για να λυθεὶῖ το δράμα του λαού µας. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Η Ετήσια τελική γιορτήτων Χριστιανικών Συνδξὲ- σµων Γυναικών ἐγινεπια θεσμὀὸς. Περίπου δύο χιλιά- δες γυναίκες, µέλη των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών της ἱερὰς Αρχιεπισκοπής, πήραν μέρος στην προσκυνηµατικἠἡ εκδρομή, που ἔγινεκαιφέτος στην ἱερά Μονή Κύκκου. Η ὅλη εκδήλωση ἀρχι- σε µε συµµετοχή στη θεία Λειτουργία που τἔλεσε η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος. Κατά τη θΘ. Λειτουργία, κηρύττονταςτοθεἰολόγοη Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος ανέξ- λυσε και ανἔπτυξε τα νοή- µατα της Ευαγγελικής περι- κοπἠς της Σαμαρεϊτιδος, Ο Μακαριώτατος τόνισε ότι και ο σηµερινὸς ἀνθρω- πος ὀιψασμένοςκα!µη ξέ- ροντας πού να σβύσει τη δίψα του, καταφεὺγε! σε θολὰἁ κα! μολυσμένα νε- ρᾶ, ὁμως, κατέληξε, όποιος δοκιμἆσε! το κα- θάριο κα! ὁροσερὸ νερὀὸ της ὁ/ιδασκαλίας του /ηΠ- σού Χριστού θα ξεδιψά- σε/!µ!αγια πάντα. Αυτό το νερό θᾳ ὁροσίσεικαιφω- τἶσει την ψυχή του, πως και της Σαµαρείτισσας, γ,αμ/ἁἀ νέακαι φωτισμένη ζωή. Στη συνέχεια ἔγινε Παράκληση και αναπεμµ- Φθηκε δέηση για σύντμηση του χρόνου της ὁοκιμασίας του λαού µας και απελευθξ- ρωση των σκλαβωμένων εδαφών της Πατρίδας µας. Μεσα σε µια βαθειά κατα- νυκτικἡ ατμόσφαιρα, µέσα σε ρἴγη θρησκευτικής συγ- κίνησης και Ψυχικής ανά- τασης, τα µέλη των Χριστι- ανικὠν Συνδέσμων συνέ- Ψαλλαν ικετήριους ύμνους και λόγια θερµἠς παρακλή- σεως προς τον Κύριο και τη Θεοτόκο. Με ὁάκρυα στα μάτια και µε τη Φωνή να πάλλει απὀ ιερὀ ὄξος, οι Χριστιανὲς γυναίκες ξεχεῖ- λισαν τον πόνο και την αγωνία της ψυχής τους για το συνεχιζόμενο ὁράματου λαού µας, την προσφυγιά, την αδικία, Το χαμό αγαπη- µένων προσώπων, κατα- Φεύγοντας στον Ελεήµονα Κύριο και στη Μητέρα των Χριστιανών. Μετά τη θεῖα Λειτουρ- γία αντιπροσωπεία των εἷ- κοσι οκτὠ Χριστιανικών Συνδεσµων µετέβη στο θρονἰ της Παναγίας, όπου τελξσθηκετρισάγιο στον τά- Φο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Πρωτοχριστιανικὀὸ πνεύμα αγάπης και αδελ- Φφοσύνης ἔζησαν τα µέλη των Χριστιανικών Συνδξ- σµων Γυναικών καθώς πα- ρακάθησαν όλες σε κοινό γεύμα, το μεσημἑρι, που Φιλόφρονα πρὀσφερεη |ε- ρά Μονή Κύκκου. Το πρὀγραμμµα τελικής Γιορτής περιλάμβανε απαγγελἰες ποιημάτων, θρησκευτικἁ και εθνικά Μεταξύ ἀλλωνη κα Καλογή- ρου τόνισε ὅτι οἱ εἴκοσι οκτὠ Χριστιανικοί Σύνδε- σµοι Γυναικώὼν της ἱεράς Αρχιεπισκοπἠς και µε τον αριθμό των χιλιάδων μελών που περιλαμβάνουν αλλά και µε τη συνολική προ- σφορά τους στο θρησκευ- τικό, εθνικὀ, κοινωνικὀ και Φιλανθρωπικό τομξα, απο- τελούν σήµερα µιά δυναμι- Ο Λακαριώτατος, ο ηγούμενος Κύκκου και η οµιλή- τρ/α τραγούδια, εκκλησιαστι- κοὺς ύμνους και ανάγνωση λογοτεχνικού κειµένου αφιερωμένου στην Κυπρία μάνα. Στη συγκέντρωση μίλησε η πρὀεδρος του Χ.Σ.Γ,. Παραλιμνίου κα Αν- τρούλα Παπευέλθοντος, αντλώντας σχετικά διδά- γµατα απο την Ευαγγελικἠ περικοπἠήτης Σαµαρεϊτιδος. Αναφορά στο ἔργο των Χ.Σ.Γ. ἔκανε η πρὀεόδρος της Συντονιστικής Επιτρο- πὴς των Συνδέσμων κα Ορθοδοξία Καλογήρου. Στιγµιότυπο απὀ την Εκδήλωση κἠ πραγματικότητα. Σε σύντομο λόγο του, που ακολούθησε, ο Μακα- ριώτατος, αφού ευχαρὶ- στησε τις γυναῖκες µέλη των Χ.Σ.Γ., αναφέἔρθηκεκαι στην πρὀταση νόµου που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή απὀ την Επιτροπἡ Νομικών για τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Συντάγματος και καθιξρω- ση του πολιτικού γάμου. Ο Μακαριώτατος, αφού εξή- γησε τι σηµαϊνει στην πρα- γµατικότητα πολιτικὸς γά- μος, τόνισε ότι εκείνο!που τελούὑν πολιτικό γάμο θὲ- τουν αυτόματα τον εαυτὀ τους εκτὸς του σώματος της Εκκλησίας. Υπο- γράµµισε ακόµα ὅτι η κα- θιἔρωση του πολιτικού γάμου Θα ἔχει ολέθριες συνέπειες ὀχ' µόνο στη θρησκευτικἠ αλλά και στην εθνικἠ υπόσταση του λαού µας. /ὁιαίτερα σήµερα που Φανεροί και αφανεἰς εχθρο επιβου- λεύοντα, την Πατρίδα µας κα! που ὁ/εξάγουµε αγώνα εθνικἠς επιβίωσης σταχώματατων πατέρων µας. Διακοπτόμενος απὀ συνεχή χειροκροτήματα, ο Μακαριώτατος τόνισε ότι η Εκκλησία, που φύλαξε και κράτησε ΤΟ λαό µας ζωντανό µέσα σε Χρό- νους δίσεκτους κα! αιώ- νες δουλείας, Θα αντι- σταθεί µε ὁλες τις δυνά- µειςτης κα! μεκάθε μἐσο στην επιβολἠ του ποΛ!ΤΙ- κού γἁμου. Στο τέλος της εκδἠλω- σης διανεμήθηκε σ᾽ ὁλατα µέλη των Συνδέσμων, που ἔλαβαν µέρος στην εκδρο- μή, ειδικὀ βιβλιαράκι που εκδόθηκε απὀ τους Συνδξ- σµους µε θέµα την Ανά- στασητου Κυρίου καιτο ρό- λο της Παναγίας Μητέρας του Χριστοῦ καιτων άλλων Μυροφόρων Γυναικών στη μετάδοση και προσφορά των μύρων της Αναστάσε- ως. Το βιβλιαράκι αποτελού- σε προσφορά του Καθη- γουµένου της Ι.Μ. Κύκκου κ. Νικηφόρου. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Συνάντηση µε την Κοινοβουλευτική Επι- τροπή Νομικών εἶχαν η Χριστιανική ᾿Ενωση Κυπρίων Επιστημόνων, η Παγκύπρια ᾿Ενωση Ελλήνων Θεολόγων, «η Συντονιστικἠ Επιτροπὴή των Χριστιανικών Συνδέ- σµων Γυναικών, ο Σὺύλ- λογος Ορθοδόξου Πα- ραδόσεως «Οἱ Φίλοι του Αγίου ᾿ΌὌρους», η ΟΧΕΝ και η Χριστιανική ᾿Ενω- ση Νεολαίας και Φοιτη- τών. Η συνάντηση ἔγινε ὕστερα απὀ ἔντονη δια- μαρτυρία των εν λόγω Ενώσεων, γιατὶ δεν προσκλήθηκαν να εκφέ- ρουν τις απὀψεις τους για τη μελετώμενη τρο- ποποίηση της νοµοθε- σἰας, που αφορά το οι- κογενειακὀό δἰκαιο, ενὼ εἶχαν κληθεῖ άλλα σω- ματεἰα. Η συνάντηση πρα- γµατοποιήθηκε στο κτί- ριοτης Βουλήςτη Δευτέ- ρα, 29 Μαΐου, και κρά- τησε απὀ τις 4.45 - 7.15΄ μ.μ. Οιθέσειςπου εκφρά- στηκαν υπογράμμιζαν την ανησυχία για οποια- δήποτε τροποποίηση του ισχύοντος νόµου και τόνιζαν ὅτι τυχὀν ϐΘε- σµοθξέτηση της τροπο- λογίας, που εισηγούν- ται, θα ἔχει καταστρε- πτικὲς συνἔπειες για το θεσμὀ της οικογένειας, την κοινωνία µας και γε- νικότερα την επιβἰωσή µας ὡς Ελλήνων Χριστι- ανών σ᾿ αυτὸ τον τόπο. Τονῖστηκε επίσης στην Επιτροπἠ αυτἡ ὅτι ο θεσμός της οικογένει- ας στα χξρια της Εκκλη- σίας λειτουργεί αιώνες και συγκροτεῖ την οικο- γενεια και ὅτι σε τίποτε δεν ἔχουμενα ζηλέψοµε τις χώρες που εισήγαγαν τον πολιτικὀ γάμο, παρά µόνο αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν παράδει- γµα αποστροφἠς στοθξ- μα αυτό. Στους βουλευτές υποδείχθηκε ακόµη ὅτι µετην πρὀτασήτουςαυ- τὴ τίθεται θεμα εμπι- στοσύνης του λαού προς τη Βουλή, τα µἔλη της οποῖας ουδἔποτε προεκλογικἁ ανάφεραν στο λαό τετοια πρὀθεσἠ τους. Γενικώς µε τη συ- νάντηση αυτἠ δόθηκετο μήνυμα ότιτο Ορθόδοξο πλήρωμα δεν πρὀκειται να αρκεσθεἰ µόνο σε δι- αμαρτυρἰες αλλά θα αναλάβει δυναμικὸὀὸ αγώνα για να εμποδίσει την μελετώμενη τροπο- ποίηση, ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ τς ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Την Κυριακή, 11 ἰου- νίου, εορτή του Απο- στόλου Βαρνάβα, Ἱδρυτὴ και Προστάτη της Αγιωτάτης Εκ- κλησίας της Κύπρου θα τελεστεῖ Αρχιερα- τικὸ Συνοδικὸ συλ- λεΐτουργο, προϊσταμέ- νου του Μακαριωτά- του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυστοσόμου, στον ιερὸ ναό Απ. Βαρνάβα στη Δασούῦ- πολη. ἁ ΙΟΥΝΙΟΣ 1989 «Αγωλζρυ τον καλόν αγώνα.» (Α Ἱμ.στ 12) ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόσφατα κα- τατέεθηκε στη Βουλἠ απὀὸ ομάδα βουλευ- τῶν (νομικών της Βουλής), πρόταση νόµου, µετην οποία προβλέπεται τα θξ- µατα αρραβώνα, γἁ- µου, διαζυγίου κ.ά. να ρυθμίζονται απὀ το Πράτος και ὄχι απὀ την Εκκλησία, όπως γίνεται απὀ αιώνες μεχρι τώρα. Ανεξάρτητα απὀ τη µορφή και την ισχύ του πολιτι- κοὺὐ γάμου και των άλλων συναφών θε- μάτων, που σχετί- ζονται µε αυτόν, πρξ- πει ευθὺς εξ αρχήςνα τονισθεί ότι,τιςσυνξ- πειεςτηςνοµοθεσίας αυτής ὅεν θα τις υποστεί η Εκκλησία, όπως εσφαλμένα θα νομίζουν μερικοὶ, αλλά αυτός τούτοςο Ελληνικός Κυπρια- κὀςλαόςστο σύνολό του. Και λεμε τις συ- νέπειες, γιατί οπωσ- δἠποτε µε την τροπἠ που θα πάρει το οἱ- κογενειακὀ δίκαιο τελικά θα πληγεί ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας γενικότερα. Πολιτικός γά- µος σηµαίνει εὐκολη σύναψη αλλά και άνετη διἁἆλυση ενὸς γάμου κατάργηση αρκετών κωλυμά- των σὐναψφηςγάμου᾽ απεριόριστοι γάμοι ὠςπροςτον αριθμὸ. Και το φοβερότερο, συνοἰίκηση δὺο ατό- µων, άνδρα και γυ- ναΐκας, χωρὶς το Μυστήριο του Γά- µου,που ευλογεί και χαριτώὠνει και στε- ρεώνει το γἁμο και την οικογὲῖνεια. Σε τελική ανάλυση ο πολιτικὸς γάμος συ- νιστάἁ αποδοχἠ και διευκόλυνση της ανθρώπινης αδυνα- μίας και όχι ὑπηρε- σία στη λειτουργία της οικογένειας ἡ, όπως οι εισηγητὲς του υποστηρίζουν, Εκφραση και εξυπη- ρετηση των δηµο- κρατικών δικαιωμά- των του ατόμου] Επομένως δεν χρειάζεται να σκε- φθεί πολὺ κανῖνας, γιατί οἱ χώρες που εισήγαγαν το θεσμό αυτὸ παρέχουν τα στοιχεία, για να κρἰ- νει την ορθότητα ἡ µη του πολιτικοῦ γάἁ- µου. Ο αριθμός των διαζυγίων στις χώ- ρες αυτὲς εἶναι τρο- μµακτικὀς και η σὺ- ναψη δεύτερου και τρίτου ἡ και δεκατου γάμου αποτελεί συ- νηθισμένο Φαινόμε- νο! Και στην προ- κειµμέΈνη περίπτωση το αλλεπάλληλο σύ- ναψης και διάλυσης γάμων και τους ιδἰ- οὐυστους ανθρώπους ταλαιπωρεί αλλά κυρίως αθεράπευτα τραυματίζει τα παι- διά, που προἑρχον- ται απὀ τους γάμους αυτούς, Με τον τρό- πο αυτό η συνείδηση του ανθρώπου «ως συζύγου και γονιοῦ υφίσταται ἁάμβλυν- ση, ο άνθρωπος κα- ταντάἁ να γίνεται ασυνείδητος, τα παιδιά μεγαλώνουν µε τραυματικὲς εµ- πειρἰες και η κοινω- νία νοσεἰ. Και για µας εδώ. στην Κύπρο, εκτός απὀ τους πιο πάνω οδυνηρούς καρ- ποὺς,που θα µας φξ- ρει ο πολιτικὸς γά- μος,θα δρεψοµε και ἄλλους, που σχετί- ἴονται µε την επιβἰ- ὠσὴ µας ως Ελλή- νων και ως Χριστια- νών σ᾿ αυτό τον τὀ- πο. Γιατί πὠς ο πολι- τικὸς γἁἆμος θα ρυ- θµίσειτη σύναψη γἀ- µου ορθοδόξου µε ετερὀδοξο ἡ αλλό- θρησκο Και πώς τα παιδιά, που θα απο- κτηθούν απὀ ἕνα τὲ- τοιο γἁάμο, θα φΦϕξ- ρουν Ελληνικἁ ἡ και Χριστιανικά ονόμα- τα,πράγµαταπου μὲ- χριτώρα Φφρόντιζεη Ἐκκλησία Ο αλλό- θρησκοςκαιο ετερό- δοξος µε τον πολιτι- κὀ γἁἆμο δεν θα ἔχει Συνἐεχεια στη σελ. 2 --- Ισ ΕΤΟΣ Η΄ ΦΥΛΛΟ 71 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 1. Δημιουργεί σοβαρόὸ προβληματισμὀὸ και προκαλεἰὶ βαθειά λύπη το γεγονὸς ὅτι σ᾿᾽ αυτές τιςκρἰσιµες στιγμές,που η εθνικἠ και ήθρησκευ- τικἠ επιβίωση του λαοῦ μας αντιμετωπίζουν θΘα- νάσιµο κἰνδυνο και που ο λαός µας οφεἰλει ενω- μένος και σωστρατευμέ- νος όλος να αγωνίζεται για την αποτροπή αυτού του κινδύνου, κἀάποιο!, που ὀφειλαν να συμβά- λουν στη διαφύλαξη αυ- τὴς της ενότητας, επι- χειρούν συστηματικά να διασπἁσουν τον λαό πά- νω σε βασικώτερα θέ- µατα της όλης δοµήςτης κοινωνίας µας ὡς Ελλη- νικἠς και Ορθόδοξης Χριστιανικής. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ὁτι σοβαρά ρήγματα και ὅι- αμάχεςθα δημιουργήσει η προσπάθεια να πλη- γούν πατροπαράδοτοι θεσμοί ὡς εἶναι η Εκ- Εκκλησία µας µε τον όρο Πεντηκοστή εννοε], γε- ν/κὀτερατη χρον/κἠ περίοδο Των πενήντα ημερών ασπὀ Το Πάσχα, ειδικότερα την ημέ- ρα της επιφοιτήσεως του Ἁγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Την περίοδο αυτή χρη- σιµοποιεἴταιτο Πεντηκοστά- ρ)Ο΄ υμνολογ/κό - Λε/τουργ!- κὀ βΙβΛλίο, που περιέχει τις ασματικὲἐς ακολουθίες πέε- νήντα επτά ηµερών, απὀ την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Την Πεντηκοστή, ως θρησκευτική εορτή, τη συ- ναντούμε πρώτα στους Εβραίους κα! αποτελεἰίτη µε- γαλύτερη, µετά απὀ το /Πά- σχατους, εορτή. Αρχικό ἦταν «θερισμού εορτή»' τότε πρόσφεραν Οἱ /σραηλίτες τις απαρχὲς (πρώτους καρπούς) της γης. Επειδή οἱ προσφορές εγί- νοντο επτά εβδομάδες µετά το Πάσχα, η εορτή εκαλείτο και «Εορτὴ εβδομάδων» (Εξ. λό΄, 22). Κυρίως όμως η ημέρα αυτή αποτελούσε γ/α τους Εβραίους κα) µια επέτειο. ᾿Ἠταν ηµέρα ανα- µνήσεωςτης παραλαβήςτου Λόμου της Διαθήκης στο Ὁ Η Αγία και[ερά Σύνοδοςτης Εκκλησίας Κύ- πρου συνήλθε τη Δευτέρα 29 Μαΐου σε ἕκτα- κτη συνεδρία υπό την προεδρία της Α.Μ. τα Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου και ασχολή- θηκεμετην πρόταση νόµου για εισαγωγήτου πολιτικού γάμου στα µέλη της Ελληνικής Ορθό- δοξης Εκκλησίας και για την ανάληψη απὀ πο- κλησία, η οικογένεια και γενικά η εθνικοθρη- σκευτικἠ υπόσταση του λαοῦ µας. 2. Μια τέτοια προσπἁ- θεια, που πλήττει αυ- τούς τους πατροπαρά- δοτους θεσμούς, εἶναι η πρὀταση νόµου περί εἰ- σαγωγἠς του πολιτικού γάμου στα µξλη της Ελ- ληνορθόδοξης Εκκλη- σίας της Νήσου µας. Η ἱερά Σύνοδος διερωτά- ται ποιοί κρύπτονται π[- σωαπ᾿ αυτήτην προσπάἁ- θεια. Οπωσδήποτεόµως θξλει να πιστεύει ότι αυ- τοί δεν μµπορεἰ να εἶναι γνήσιοι ορθόδοξοι ἐλ- ληνες που ενδιαφξρον- ται ειλικρινἁ για την επι- βίώση του λαού µας. Η «Ἠπρὀταση νόμου για εισαγωγή του ΠΟΛΙΤΙ- κοὺ γόμου στα µέλη της Ελληνικής Ορθὀ- όοξης Εκκλησίας πλἠττε! την εθνικοθρη- ο ας κ Γ Μιτικά δικαστήρια της αντιμετώπισης θεµότων οικογενειακού δικαἰόυ, τα οποία μέχρι σήµερα ρυθμίζονται από την Εκκλησία, δηλαδή, ὡς εἰ- ναι η διάλυση αρραβώνών και γάμων. Η ἱερά Σύνοδος, µετά τη σε βάθος µελέτη του ὅλου θεματος, κατέλήξεστις εξής παράτη- ρήσεις και αποφάσεις εντύπωση αυτή της |Ιε- ράς Συνόδου στηρίζεται και πάνω στο γεγονός η πρὀταση νόµου για τρο- ποποίηση του σχετικού άρθρου του Συντάγµα- τος επηρεάζει δυσμενώς µόνο τα µξλη της Ελλη- νικής Ορθόδοξης Εκ- κλησίας, ενώ εξαιρεἰί τα µέλη κάθε ἄλλης θρη- σκευτικἠς ομάδας στα οποία αναφερεται επἰ- σης το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγμµα- τος. 3. Πολιτικός γάμος ἠδη υφίσταται και εφαρμόὸ- ζεται στην Κύπρο στις περιπτώσεις μικτὠν γάἁ- µων ἠ γάμων μελώνπου δεν ανήκουν στην Ορθό- ὅοξη Εκκλησία ἡ και ἆλ- ον ) ῷ κ Ὄρος Σ/νό, γεγονός που συνέἔβηκε την πεντηκοστὴ ημέρα, µετά την ἐξοδο απὀ την Αἱγυπτο( Εξ./θ’, 1-6). Αποτελούσε δηλαδή την επἐ- τειο της Διαθήκης. Η Ιουδαϊκἡ αυτἠ εορτή (όπως το ΓἸάσχα και άλλες) αντικαταστάθηκε στο Χρι- στιανισμὀό µε τη Χριστιανική Πεντηκοστή, προσλαμβό- νοντας νξο περιεχόµενο και ολ δ, ΠΟΝΤΗΚΟΟΤΗ γ/ανέο λόγο. Αποβαϊινει πλὲ- ον η εορτή Της δωρεάς του αγίου Πνεύματος, που εγ- καινιάζει στη γη τη Νέα Δ/α- θήκη, το Νέο Νόμο, το Νὁ- µο της Χάριτος κα! των καρ- πὠν του Πνεύματος: «Ο δε καρπὀςτου Πνεὐματός ἐστιν αγάπη, χαρᾶ, ειρήνη, µα- κροθυµῖα, χρηστότης, αγα- θωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια» (Γαλ. ε΄, 22). Δη: λαδἠ ὁ,τι ευγενέστερο επὀ- λες θρησκευτικές ομά- δες που προνοεἰ το Σύν- ταγµα. Εάν, επομένως, υπάρχουν ἁάνθρωποι που θἔλουννατελἔσουν πολιτικὀ γάμο, κανεὶς δεν τους εμποδίζει εφ᾽ όσο δεν ανήκουν ἡ θὲ- λουνναπαύσουννα ανἠ- κουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία ἡἦ στις ἄλλες θρησκευτικὲς ομάδες. 4. Γι αυτὸ η Ιερά Σύνο- δος ουδεμία ἔνσταση θα εἶχε, εἄν στο σχετικὀ άρθρο του Συντάγματος προστἰίθετο ειδική παρά- γραφος µε την οποἱα θα καθοριζόταν ότι «εάν οἱ- οσδήποτε των ανηκόν- των εις την Ελληνικὴν Ορθόδοξον Εκκλησίαν θελήσει να αποχωρήσει από αυτἠν και ὁηλώση τούτο, θα δύναται νατε- λἠ πολιτικὀὸν γάμον αντἰὶ εκκλησιαστικού». 5. ᾿Οσοναφορά στη διά- Συνξεχεια στη σελ. 2 8ησε, ποθεἰ κα! αναζητεί η βεβαρημἑένη ανθρωπότητα, εἶναι µόνο θεία δωρεά. Εἶναι για την Εκκλησία µας η Πεντηκοστή η γενέ- θλιος ημµἐρα της. Από τότε οδηγείται! κα! καθαγιάζετα! απὀ το ᾽Αγιο Πνεύμα, ἕως της συντελείας του αιώνος. Αποτελεί Λοιπὸν η Πεντη- κοστή την πλήρωση του ΓΠἆ- σχα µα κα! συνἁἆμα την αφε- τηρία του επἰ γης ἔργου της Μΐίας, Αγίας, Καθολικἠς και Αποστολικής Εκκλησίας. Δεν εἶναι απλὠς ἔναστορικὀ γεγονός, του οποίου κἁἀνου- µε ανάμνηση, αλλά το καθη- µερινόὀ βίωµατης Εκκλησίας, αφού ο /Παράκλητος απεοστά- Λη «ἱναμένη µετ᾽ αυτών (των αποστολών κα ὁιμαδόχων τους) εἰς τον αιώνα» (/ω. ὁ᾽, 16 17),.γΙιανα «διδάσκει και ναὐπενθυμίζειὁσα εἶπεο Κύ- ρ/ος (/ω. δ΄, 26). ετσι, ο κὀθε πιστόὸς γί- νετα! µέτοχος Των ὁωρεών, «Των εντὸς και δια της Εκ- κλησίας χορηγουμµένων». /διαἰτερα µέσω των µυστη- ρίων ζη την προσωπικἠ του πεντηκοστὴ κα! λαμβάνει τις δωρεές του Πνεύματος το οποίο Τα «πάντα χορηγεὶν προς πάντας, συγκροτώντας αιώνια το θεσμό της ἔκκλη- σίας. ΣΕΛΙΔΑ 2 Ρο Το μαρτύριο των 13 μοναχών της Καντάρας Γλυκοχάραζε. Τα πρὼ- τα πετεινά της αυγἠς τεντώ- θηκαν στο δροσερό αγερά- κι κι αρχίσανε να σκορπούν ανάερα τους πρωϊνοὺς ρυ- θμούς τους. Ψηλά στον ου- ρανό κάποια αστἑριατρεμό- παιζαν ακόµα στο φως της αυγἠς, δεν άντεχαν όμως ἆλλο, ἔσβηναν. Ο κόσμος ξυπνούσε ολόγελος. Μια νξα μὲρα αρχινούσε. Πάνω απ ᾽ τοΜοναστή- ριτης Καντάρας δυό πουλιά µε μεγάλες φτερούγες κἄ- ναν ἕνα γύρο, κουκούβισαν µε τη στριγγιἁ φωνή τους κάμποσες φορὲς κι ὕστερα πέταξαν μακρυά, κατά νό- του. Η αγρυπνία Των µονα- χών μόλις εἶχε τελειώσει. Η µεγάλη πόρτα του ναού της Παναγίας ἁνοιξε, αφήνον- τας ἕνα υπόκωφο τρίξιμο στη σιγαλιάτου πρωϊνοῦ. Οι μοναχοί βγήκαν στον αυλό- γυρο, κινήθηκαν σβελτάτα και σε λίγο μαζεύτηκαν ὁλοι στην ἔξοδο της Μονής. - Στ ὀνομα του Χρι- στού, ξεκινάμε, ἔκαμε ἕνας κοντόσωμος καλόγερος µε σκαμμὲνο το πρόσωπο και δυό εκφραστικά - αμυγδαλά- τα μάτια. - Ξεκινάμε, πάτερ [ό- νωνα, αποκρίθηκαν οι άλλοι και τα μάτια τους λάμψανε. Στο δρόµο οι αδελφοί δεν μιλούσαν. Μονάχα οι πατημασιὲς τους ακούὐγον- ταν καϊιτα κτυπήματα απ Τα ραβδιἁ, που κρατούσαν στο χέρι οι Υεροντότεροι. Ο ἡλιος εἶχε κιόλας ανέβη ἕνα κοντάρι απάνω, θωπεύον- τας χαϊδευτικά, µετις ζεστὲς ακτίδες του, όλη την πλάση. Περνούσαν οι αδελφοί το να χωριό μετά το ἆλλο. Ο δρόμος δεν ἔλεγε να τε: λειώσει. Αλλού ανηφόριζε, αλλού γινόταν φιδωτός και στενός, ενώ οι σκόνες που γιόµιζαν τον αξρα, καθὀν- τουσαν στα ιδρωμὲνα πρό- σωπα των μοναχών. ἛἜνα σµάρι ανθρώποι φάνηκαν απὀ μακρυά µεσ᾽ στα χωρά- φια, κρατώντας στα χὲρια τους τα εργαλεία της ὅου- λειάς, ενώ πίσω ᾿κλουθού- σαν μερικά ζωντανά. Ο ρυ- θμός της ζωής εἶχε ήδη αρ: χίσει. - Κουράγιο, θα φτάσου- µε, δεν γίνεται αλλιώς. Οι Φράγκοι μάς αναμένουν. Στ᾽ ὀνομα του Χριστού θα οµολογήσουµε την πίστη μας. Κανένας ας µη λιγοψυ- χήσει, πατὲρες και αδελφοί µου. Τούτα τα τελευταία λό- γιατα ᾿πε δυό και τρεις ΦΟ- ρὲς ο πατήρ Ιωάννης, ἑνας ψηλός, ξερακιανός καλόγε- ρος µε ψαρά μαλλιά κι ολό- λευκη γενειάδα, σπάζοντας τη σιωπή που βασίλευε ανά- µεσό τους. Οι ὧρες κυλούσαν, η µια µετά την ἄλλη. Στο µυα: λό των μοναχών κλωθογύ- Ο ἡλιος άρχισε να βα- σιλεύει. Θριαμβευτικἁ ἐγει- ρε στη δύση του, πἠρε ἕνα χρώμα πορφυρό και ἔβαψε εξαίσια το φόντο του ουρα: νού, παίζοντας νωχελικἀ µε µια τούφα απὀ συγνεφάκια που᾽ τυχε να βρεθούν μπροστά του. - Ως εµεγαλύνθη τα ἔρ: γασου, Κύριε, σιγοψιθύρισε ριζαν θημαριὲς - θημαριὲς οι σκέψεις. Θα μαρτυρού- σαν την πίστη τους μπροστά στους φραγκοπαπάδες. Κι αν χρειαζόταν, θα ᾿διναν και τη ζωή τους ακόµα Υια την αλήθεια της πίστης τους. Τούτο το τελευταίο τους ἔδινε δύναμη και υπο: µονή να αντὲξουν την κοὺ- ραση του δρόμου... Συνέχεια απὀ τη σελ. Ἱ λυση των αρραβώνων ἡ των γάμων η ἱερά Σύνο- δος δηλώνει σαφώς και αμετακλήτως ὁτι γάμος που τελέσθηκε απὀ την Εκκλησία μπορεὶ να λυ- θεὶ µόνον απὀ την Εκ- κλησία. Ό γάμος εἶναι Μυστήριο ιερό και μέγα και κανεὶς λαϊκός δεν μπορεί οὖτε να τελέσει οὗτενα διαλύσει Μυστή- ριο. Γι᾽ αυτό καμμιά διά- λυση εκκλησιαστικού γἁ- µου απὀ πολιτικό ὅικα- στἠριο δεν θα αναγνω- ρἰζεται απὀ την Εκκλη- σία. Για την Εκκλησία, εκκλησιαστικὸς γάμος, που διαλύθηκε απὀ πο- λιτικὸ δικαστήριο, θα εξακολουθεί να ισχύει. Ασφαλώς τα πολιτικά δικαστήρια μπορούν να διαλύουν µόνοντους γά- µους που δεν τελἐσθη- καν απὀ την Εκκλησία. 6. ἓν πάση περιπτώσει, η Ιερά Συνοδος θέλει να γνωστοποιήσει σε όλους ότι η σύναψη πο- λιτικού αντί εκκλησια- στικού γάμου αλλά και προσφυγή σε πολιτικά δικαστήρια για διάλυση εκκλησιαστικού γάμου απὀ µἔλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας θα ἔχει πάνω σ᾿ αυτά ως Φυσική συνἔπειατη στὲἒ- ρηση συµµετοχής τους σε κάθε πτυχἠή της εκ- κλησιαστικής ζωής ήτοι, μεταξύ ἄλλων, α. ὅεν θα μπορούν να κοινωνούν των Αχράν- των Μυστηρἱών. β. δεν θα μπορούν να γίνονται ανάδοχοι αλλά οὔὗτε και να παρἰστανται ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ως παράνυμφοι. γ. δενθατους επιτρέπε- ται να εκφωνοῦύν ομιλίες στους ιερούς χώρους των ναών, ως σε κηδεί- ες, μνηµόσυνα, δοξολο- γίε ἡ σε ἄλλες θρη- σκευτικὲς και εθνικὲς εκδηλώσεις. δ. δεν θα κηδεύονται εκκλησιαστικὠς και δεν θα τους γίνονται εκκλη- σιαστικἁ - θρησκευτικἁ μνημόσυνα στις εκκλη- σίες. 7. Η ἱερᾶ Σύνοδος πι- στεύει ότι κανένα µέλος της Βουλής των Αντι- προσώπων, συναισθανό- µενο την κρισιµότητα των στιγμὠν που διξρ- χεται η πατρίδα µας αλ- λά και τη σημασία της διατἠρησης των πατρο- παράδοτων και ιερὠν θεσμών που συνἔβαλαν στη διά µέσου των αιώ- νων επιβίωση του Κυ- πριακούὐ Ελληνισμού, δεν πρὀκειται να ψηφὶ- σει τον προτεινόμενο αυτὀ νόµο. Δεν χρειάζεται να αναφερθεὶ ὅτι ὁσοι τυ- χόὸν απὀ τα µέλη της Βουλής, αποβάλλοντας απὀ µέσα τους τη Χρι- στιανικἡ πίστη και τα ιε- ρά θέἐσµια, µέσα στα οποία γεννήθηκαν, ανα- τράφηκαν και μεγάλω- σαν, ψηφίσουν ἕνα τὲ- τοιο νόµο που αποτελεί ασέβεια αλλά και υπό- σκαψη της εθνικοθρη- σκευτικἠς δοµής της κοινωνἰας µας, δεν θα πρέπει να ἔχουν την αξίωση να παρουσιά- ζονται ως µέλητης Ορθό- δοξης Εκκλησἰας ἡ του- λάχιστον ὡς αμιλητές μέ- σα στις ορθόδοξες εκ- κλησἰες. Υ.Γ. Επειδή γράφτηκε στις εφημερίδες ότι η ἔκ- κλησία αντιὁρἁ στην αν- τιµετώπιση της λύσης του γάμου απὀ Τα πολ!Τ/- κἁ ὁικαστήρια, γιατ/θαχά- σε! τα εισοδἠἡματά της, και επειδἠ ὁημιουργούῦν- τα! λανθασμένες εντυ- πώσεις ως προς το ύψος των εν λόγω εισοδηµά- των - µια εφημερίδα σἠ- µερα (29 Μαΐου) ἔγραψε ότι αυτά τα εισοδήματα ανέρχοντα! σε πεντακὀὸ- σιες χιλιάδες Λίρες (ΛΚ 500,000) τον χρόνο -η /ερά Σύνοδος, προς ὁιἁ- λυση αυτών των ψευδώὠν εντυπώσεων, ανακοινώ- νει ὁτι τα εισοδήματα εκ των εκκλησιαστικὠν ὅι- καστηρίων μετά ὀυσκο- Λλίας καλύπτουν τα ἐξοδα. Ενδεικτικἁ αναφἑρονται αθροιστικἁ τα σύνολα Των εισοδημάτων απὀ Τα εκκλησιαστικἁ ὁικαστή- ρα της Γεράς ΑρχΙεπι- σκοπἠς και όλων των /ε- ρών Μητροπόλεων τα τρία Τελευταία χρὀνια. ετσι, Τα εισοδήματα αυ- τάγιατο 1986 ἦταν εξήν- τα πέντε Χιλιάδες Λίρες (ΛΚ65,Ο000), γ/ιατο 1987 εβδομήντα Τρεις χιλιάδες Λίρες(ΛΚ 79,000) και για Το 19868 εβόομήντα ενν- έα χιλιάδες Λίρες (ΛΚ 79,000). Αν υπολογίσει κανείς μισθούς Προξ- ὅρου κα ΛΊελών εκκλη- σιαστικὠν ὀὁικαστηρίων, διάφορα ἆλλα δικαστικἀ ἐξοόα, χρησιμοποιούμε- νους χώρους κΛπ γίνεται αντιληπτὀν πόσο ανε- παρκἠ εἶναι τα ἐσοόα αυ- τά. Επομένως «ου περί χρημάτων» ο αγώνας, αλ- λά περ ὁιασώσεως/ερώὠν κα οσἰίων. κάποιος καλόγερος και σταυροκοπήθηκε µε ευλά- βεια. Το πέπλο της νύχτας άρχισε να κατεβαίνει σιγά - σιγἁ και να σκεπάζει τη Υη. Οι δεκατρείς μοναχοί φιλοξενήθηκαν το βράδυ σε κάποιο μοναστήρι. Πραϊ - πρωϊ την άλλη μὲρα, βγή- καν και πἆλι στο δρόµο και κίνησαν. Σε λίγο φάνηκαν απὀ μακρυά ταπεινά σπιτάκια. Κάποιοι τρούλλοι προβάλ- λανε αγἑρωχοικατ᾽ απ΄ τον ἡλιο. Όι μυτερὲς κόγχες ενὸς ναού, που φάνηκε στο βάθος, λες και Ιρυπούσανε τον καθἀριο λευκωσιάτικο αξρα, ανεβαίνοντας ψηλά. Η ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σίγουρα ο ναὸς τούτος θα ταν η καθολικἡ της Αγίας Σοφίας των Φράγκων. Η Λευκωσία ἄρχισε σιγά - σι- γἁ να αποκαλύπτεται. Στο πρόσωπο των μοναχών απλώθηκε µια πρεμία καὶ µια γαλήνη, που φάνταζε απὀκοσμη. Η καρδιἀ τους σκίρτησε. Η μαρτυρία και το μαρτὺριο - αν χρειαζόταν - βρισκόντουσαν κοντά. Μπήκαν στην πὀλη. Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, που ἦταν ορθόδοξοι, εἶχανε ειδοποιηθεἰ ΥΙ᾽ αυτὴ την επίσκεψη των δεκατριών μοναχών της Καντάρας. Τους καταπἰεζαν κι αυτούς, ὁπως κι όλους τους Κυπρί- ους, οι Φράγκοι, και τους στρίµωχναν. Τρώὠγανε το βιὸς τους µε βαριὲς Φορο: λογίες. Ἰαι σαν να µην ἔφτανε τούτο, γὺρευαν από πάνω να τους Φραγκέψουν κιόλας. Γι΄ αυτὀ σήµερα το πρωϊ βγήκανε στους δρὀ- µους γεμάτοι ενθουσιασμὀ, να υποδεχτοὺν τους δεκα: τρείς καλόγερους της Καν- τάρας. Ο αγέἐρας γιόμισε µε θριαμβευτικὲς φωνὲς. Καλά - καλά δεν μπορούσες να διακρίἰνειςτιακουγόταν. Μὲ- σα απ᾿ το πλήθος προχω:- ρούσαν κι ἔρχονταν προς Το μὲρος τους τρία εξαπτἐρυ- γα, που κρατούσαν στα χξ- ρια τους κάτι ξυπόλητα μι- κρά παιδάκια μ᾿ ἐκφραση αθώα καιταπεινἠ. Μια µεσό- κοπη, λεπτή γυναΐκα, τυλι- γµένη στα μαύρα, πορευὀ- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ταν πίσω απ΄ ταπαϊδιά. Εἰχε . αναμμένα µέσα σ᾿ ἑνα πἠ- λινο θυμιατήρι κάρβουνα, ενώ στο δεξί της χὲρι κρα- τούσε φύλλα ελιάς. Πλησία- σε µε περισσή ευλάβεια, ενώ απ᾿ τα μεγάλα κουρα: σµένα μάτια της δυό χον- τρὲς στἆλες δάκρυα κυλοῦ- σαν στο σταφιδιασμὲνο της πρόσωπο. -. Ευλογήστε, ἁγιοι τατὲ- ρες, εἶπε, κι η Φωνή της μό- λις που ακουγόταν απ᾿ την συγκἰνησή της καὶτις Φωνὲς των ἀλλων. Ο πατήρ Κόνωνας πἠ- ρε στα χὲρια του την ελιά, την σταύρωσε τρεις φορές, μουρμούρισε µια ευχή και στράφηκε στο πλήθος ποὺ 'χε συναχθεἰ. Με το θυµια- τό στο χὲρι ἔκανε το σηµείο του Σταυροὺ στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, ενώ οι ορθὀδοξοι πιστοί, σκύβον- τας ὡς κάτω µε ευλάβεια, ἔπαιρναν την ευλογία απ᾿ το γέροντα. Όμως σε λίγο απ΄ το βάθος του δρόμου ἕκαναν την εμφάνισή τους κάποιοι ὁραγκοπαπάδες. Ακου: σαν τις φωνὲς και τους ἐέξαλλους ενθουσιασμοὺς του κόσμου και κατάλαβαν τί γινόταν. Το πρὀσωπό τους, σκλἠρυνε απὀτομα. Στα μάτια τους ζωγρα- φίστηκε µια ἔκφραση θυμού και αγανάκτησης. Προχώ- ρησαν µε σταθερὀ, αγἐρω- χο βήμα και κύτταξαν περι- φρονητικά τους καλόγε: ρους. Συνεχίζεται Συνξχεια απὀ τη σελ. Ί καμιά δεσµευση να αναθρξψει τα παιδιά του σύμφωνα µετην Ελληνορθόδοξη παράδοση. ᾿Ἔτσιθα διεισδύσει µέσα στην οικογῖνεια, στην κοινωνία και στο Εθνος µαςτο αλ- λογενὲς και αλλόδο- ξο στοιχεἷο µε προ- Φφανείὶς τις συνεπειες του. Αν κρίνει δε κἁ- ποιος απὀ τα υπάρ- χοντα δεδοµένα, θα δει ότι και τώρα οι γἁάμοι,προπαντόςµε αλλοθρήσκους, πα- ρά την υπάρχουσα διαδικασία σὺναψής τους, σ᾽ ἕνα μεγἁάλο ποσοστό καταλή- γουν στη διάλυση. Διερωτάται επομξ- νως κανένας τι θα συμβεί αὗριο µε την θεσμοθέτηση του πολιτικοὺ γάμου, όταν εὔκολα θα συ- νάπτεται και θα δια- λύεται γάμος µε ετε- ρόδοξο ἡ αλλόθρη- σκο Οἱ εισηγητὲς του πολιτικού γἁμου ας ρωτήσουν πόσοι τέτοιοι γάμοι, παρά τις διαδικασίες τις όχι εὔκολες που υπάρχουν, στεριώ- νουν, κι ακόµη ας πληροφορηθούν απὀ το Γραφείο Ευ- ημερίαςτην τραγικό- τητατων θυμάτωντε- τοιων γἁμων. ΠΜ! αυ- τά συμβαίνουν παρά το γεγονός ότι ο γἁ- µοςβρίσκεται στα χξ- ρια της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία εἷ- ναι συντηρητική και πολὺ προσεκτική. Τους ασκοὺςτου αιό- λου θα ανοίξουν εναντίον της οικογξ- νειας και της κοινω- νίας µας «οι προο- δευτικεςο) προτάσεις για το οικογενειακό δίκαιο. Η Εκκλησία, όπως προεΐπαμε, απὀτίποτα δεν φοβά- ται. Αντίθετα αγω- νιά για το μελλον των ανθρώπων αυ- τοῦ του τόπου. Τα πιο πάνω απλώς θίγουν το θξ- μα και αποτελοὺν μερικὲς σκέψεις για να προβληματί- σουν, ὀχι τους ειση- γητῖς, αλλά τον κὀ- σµο. Όι εισηγητὲς του πολιτικοὺ γάμου κατά την προεκλο- γική εκστρατεία τους δεν ανάφεραν ποτὲ στο λαὀ, που ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΙΟΥ ΓιΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ τους ψήφισε, και ο οποἱος στη συντρι- πτική του πλειοψη- φία πάλι θα τελεῖ θρησκευτικὀ γάμο, ὅτι χάριν ενὸς ελα- χίστου αριθμού ατό- µών θα επεφεραν τροποποιήσεις στο οικογενειακό δίκαιο µε ανυπολόγιστες συνέπειες για τους ίδιους, τα παιδιά τους και στον τὀπο µας. Τους πικροὺς καρποὺς του πολιτι- κοὺ γάμου τους γεύ- ονται οι χώρες, που παρασυρμένες απὀ τον αθεῖσμό των δι- αφωώτιστών του µε- σαΐίωνα αποτόὀλμµη- σαν αυτή τη βεβηλό- τητα ενάντια στο µυστήριοτης οικογξ- νειας, και δεν χρειά- ζεται νατους γευθού- µε κι εμεῖς. Σ᾽ εμάς, αν η οικογῖνεια και η κοινωνία µας εἶναι ακόµη συγκροτημέ- νες, και αυτό το πα- ραδέχονται και οι ξε- νοι, οφείλεται στους θεσμούς που για αι- ὦνες κρατοὺμε. Ας σεβαστούμε, λοιπὀν, ότι µας συντηρεί ως Ἓλληνες και Χρι- στιανούς. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Β΄ (τελευταἰο] Πάνω απ᾿ όλα ὁμωςο βίοςτου επισκόπου Παναρξ- του ἧταν υποδειγματικά ἅγιος και πανάρετος. Μια Ιστορικἡ μαρτυρἰα απὀ το σύγχρονο του Αγίου εκ- κλησιαστικὀ συγγραφξα Καισάριο Δαπόντε, που αναφξρεται στο ἔργο του «Ιστορικός κατάλογος αν- δρών επισήμων» (1700 -- 1784), λεει ότι «Προς τοις άλλοις δε, (τους δ'απρεπὲ- στερους κληρικούς Της Ορ- θοδοξίας) εἰναιονυν Πάφου της εν Κύπρω, Πανάρετος Κύπριος ἐπίσημος ὀχι, αλλ᾽ επισηµότατος, εις τα γράἀμ- µατα ὀχ!, ἀλλ᾽ ειςτας αρετάς, ειςτα πράγματα και εἶναι οὗ- τος πανάρετος, ζωντανὴ αρετή. Ο Θεόςνατονπολυε- τή», Απὸ το «Βἰο και Πολι- τεία» και την «Ακολουθία του που περιλαμβάνονται στο Μέγα Συναξαριστὴ (1892) γνωρίἰζουμετον ἆγιο και ασκητικὀ βἰο του που επιμελὼς ο ἶδιοςο Πανάρε- τος διατηρούσε αφανἠ. Αν όμως την αγιὀτητἁ του την ἔκρυβε Φανερωνότανε η πραὀτητατουκαιηταπεινὀὸ- τητα, η ακριβἠς επιµἔλεια για το ποἰμνιό του και η συμπάθεια και η διδοχἡ. Η τροφἠ του ἦταν πάντα λιτὴ «ἀπαξ της ημέρας μετά τον εσπερ!νὀν σιτιζὀµενος» και λέγοντας ότι δεν μπορούσε να τρὠγει «ὁ/ά την του στο- μµάχου ασθἑνειαν». Μετά πἠ- γαινε στον κοιτώνα του ὀπου προσπιότανε ὁότι κοι- µάται’ «όθεν παρατηρήσαν- τες αυτόν... ἔβλεπον αυτόν 4 επικοινωνία του ανθρώπουμεχώρουςκα! πρόσωπα, όπου η χάρη του Θεού Λειτουργεί µε ξεχωριστό και ἔντονο τρὀ- πο͵, εἶναι θε[ᾳ ευλογία. Τὲ- το!α ευλογία αποτέλεσε γ/α Τα μέλη της Χριστιανι- κἠς Ἵνωσης Νεολαίας και Φοιτητών η επἰσκεψἠ τους στο ᾽Αγιο Ορος, κατά τη ὀὁιάρκεια Των εορτών του Πάσχα. ΄Ολο ὅσο, ἔλαβαν µέρος στην προσκυνηµατικἠ αυτἠ εκὀρομή - µαζί µ᾿ αυτούς συγκαταλέἐγετα! κα!µια ομάδα Ελληνοκυ- πρίων αποδήμων της Βρεττανίας - μαρτυρούν γ/α Τα ανεξίτηλα βιώματα που αφἠνε! στην ανθρώὠ- π/ινη ψυχἠ η επίσκεψη στη χερσόνησο του ᾿Αθωνα. Ο/ εκδρομείς φτόσαμε στην Αθήνα τη Μεγάλη Τε- τάρτη κα! κατευθυνθήκαµε µε Λεωφορείο προς τη Θεσσαλονίκη, ἔχοντας ἔτσι την ευκαιρία να απολαύ- σουµε Την οµορφ/ἀ, αλλά κα/την/στορίακα/την παρά- όοση της ελλαδικής γης, περνώντας απὀ τα περἰχω- ρα της Αθήνας, τα Καμένα Βοῦρλα, Τις Θερμοπύλες, Την Αλαμάνα, τη Λάρισα κατα Τέμπη. Το βράδυ φι- λοξενηθήκαµε στην ἔκκλη- σιαστικἠ Σχολἠ Θεσσαλο- νίκης απ᾿ ὅπου ξεκινήσαμε Το πρωῖ της Μεγάλης ΓΠὲμ- πτης, γ/α να ὁιανύσουμε την πραγματικἁ µαγευτικἠ ὁιαδρομή μἔχρ! Την /ερισσὸ κα! την Ουρανούπολη. Απὸ την Ουρανούπολη µετα- 9Ο αΠπιοςσ ΠΑΜΑΡΟΤΟΟ ,στάμενον ὁρθιον εις προ- σευχἠν δ!᾽ όλης της νυκτὸς». Το κρεββάτι του επιμελὼὠς το ἔκρυβε απὀ τους γνω- στοὺς του για να µην το δούν, αφού αυτό δεν εἶχε οὖτε στρώμα οὗτε προσκὲ- Φαλον. Οταν λειτουργού- σε ἧταν πάντοτε «σύννους και σκεπτικὸς κα περἰδα- κρυς εκτης πολλἠς ευλαβεί- ας». Ο συναξαριστής αναφξ- ρει θαύματα του Αγίου κα- θώς καιτο θαυμαστὀὸ θάνα- τοτου. Αναφξρεται πως κά- ποιος ιερξας της επισκοπἠς του, Φιλάργυρος, εκµεταλ- λευότανε τους κατοίκους του χωριού. Αφού πολλὲς Φορἒς τον συμβούλεψε και τον παρατἠρησεμεαγάπηο Αγιος για να διορθωθεἰ, αυτός επἔµενε στο σφαλε- ρό του ὀρόμο. ΄Οταν για τρίτη φορά βρξθηκε µπρο- στά στον Αγιο άρχισε να ψευδορκεἰται, προφξρον- τας μάλιστα το ὀνομα του Χριστού. «Τότε και ο ἁγιος ως ἠκουσε ταύτα, µεγάλως εταράχθη, κα! ἐφριξεν εις την αφοβίαν του /ερέως κα! εκ της πολλής ταραχἠς κα/ του Θείου φόβου αποκρι- θεἰς λέγει αυτώ: Εµφραγήτω Το στόμα σου, ἰναμη ομνύη ψευδώς». Και οιερξέας βου- βάθηκε. ᾿Οταν αργότερα στις παραμονές του θανά- τουτου οιερξας αυτός µετά- νοιωσε ειλικρινά κάλεσε τον Αγιο να το συγχωρέ- σει. Ο᾽ Αγιοςπήγετον βρή- Φερθήκαμε µε καραβόκ στη Μονή Ξενοφώντος, πρὠτο σταθμό - προσκύὺ- νημἁ µας στο Γεριβόλ! της Παναγίας, Στη Λονή Ξενοφών- τος, ὀπου βρίσκονται! Οἱ θαυματουργὲς εικόνες του Αγίου Γεωργίου κα της Παναγίας της Οδηγήτριας, μείναμε μἐχρ! το πρω] της Μεγάλης Παρασκευής. Δευτέρα Διακαινισίμου. Η θαυματουργόὸς εικόνα ΘΓΙΟΚΟΠΟΟ ΠαῴφουΥ κεκαιτον συγχώρεσε. Αμὲ- σως ξανάρθε η λαλιά του και αφού εξοµολογήθηκε στον ᾿Αγιο,πέεθανε. Τοθαύ- μα τούτο επιβεβαιώθηκε και απὀ τον τότε Νητροπο- λίτη Θεσσαλονίκης Γερά- σιµο που βρεθηκετις μερες εκείνες στην Κύπρο. Ο ᾿Αγιος Πανάρετος προείδε το θἀνατὸ του και ἐτσι ο ἶδιος ετοίμασε τα εν- τάφια του και ἔσκαψε τον τάφο του. Τις παραμονὲς του θανάτου του ενώ βρι- σκόταν εξαντλημἔνος στο κρεββάτι εἶπε στον πρωτο- σύγγελλο της Μητρόπολης του να πάειτην επομενη κά- τω στην παραλία της Πά- Φου για να βρει ἕνα καράβι µέσα στο οποίο θάτανε ο πρώην Αγιος Καρπάθου Παρθένιος και να τον προ- σκαλέσει να ᾿ρθει να τον εξοµολογήσει. Ο Πρωτοσύγγελλοςνὸ- µισε πως ο Γἔροντας του παραληροῦσε και αµέλησε την εντολἠ Του. ᾿Οταν ὁμως κατόπιν τουτοξαναθύ- µισε ο ΄Αγιος Πανάρετος, υπάκουσεκαικατἔβηκεστο λιμάνι. Πραγματικά σε λίγο άραξε ἕνα καράβι που αναγκάστηκε από τον καιρό να προσαράξει εκεἰ. Στο καράβι βρισκόταν και ο Καρπάθου Παρθένιος. Αφού πήγανε μαζῖ στην Μητρόπολη ο Πανάρετος εξοµολογήθηκε και παρακά- Προσκυνηµατική Εκόρομή στο ᾽Αγ/ο στον αρσανἀά της Μονής Γρηγορίου απ᾿ ὅπου κα) µεταφερθήκαμεμεκαραβς- ΚΙ στη Μονή Διονυσίου, η οποία κα! µας φιλοξένησε Το βραδυ Της Μεγάλης /Πα- ρασκευής. Το πρωινὸ του Μεγάἁ- Λου Σαββάτου αναχωρή- σαµε για τη Δάφνη κ απ᾿ εκεί] µε Φορτηγά αυτοκίνη- «᾿ Αξιόν εστιν» κατά την ἐξοδό της απὀ την εκκλησἰα του Πρωτάτου (Καρυές). Απ᾽ εκεἰ αναχωρήσαμε γα τη Δάφνη, το λιμανάκι του Ἁγίου Όρους, Λε το ἰδιο µεταφορ/κὀ µέσο φτάσαμε στη Μονὴ Γρηγορίου. Αφού προσκυνἠσαμε ανε- βήκαμε στο επιβλητικὸ οκταώροφο Μοναστήρ,της Σ/µωνόπετρας, θαυμᾶζον- τας Την πανοραμικότητα του αγιορείτικου φυσικού τοπίου, αλλά κα! τοµέγεθος Της πίστης Των ανθρώπων, που µε τη θαυματουργική θεία ὀύναμη ανύψωσαν σε αφιλόξενο κα! απὀκρημνο βράχο ἕνα πραγµατικό οἱ- κοδομ!κὀό κα αρχ/τεκτονικὀ θαύμα. Λ/ετά Το προσκύνημα χα! Την υποδοχἡἠ µας στη Σ/µωνόπετρα, κατεβήκαμε Τα, διασχίζοντας την κεν- τρικἡ περιοχἡ του Αγίου Όρους, Τις Καρυές, Φτάσα- µε στη Λονή Φιλοθέου προστάτιδα της οποίας εἷ- να! η Παναγία η Γλυκοφι- λοὺσα, που η θαυµατουρ- γὸς εικὀνα της βρἰσκετα! στο καθολικὀ της Μονὴς. Η αναστάσιµη ακολουθία στο Λήοναστὴρ! ἦταν µια πρα- γωατικά ξεχωριστή εμπει- ρία. Απὸ τη Λ{ονἡ Φιλοθὲ- ου αναχωρήσαμετη Δευτέ- ρα της Διακαινησίμου, µε- ταφέροντας ο καθἑνας µαζί του αλησμόνητα βιώματα. Η ὁιαδρομῆ κατευ- θύνθηκε κατὸπιν προς τη Μονή των /βήρων, γνωστή γ/α το θαυματουργό καντἠ- ΑΙ της. Στην /βήρων προ- λεσε τον Παρθένιο να µεῖ- νει για να λειτουργήσει την ἄλλη μµἐξρα. Στη Θεία Λει- τουργία ο ᾿Αγιος Πανάρε- τος μετάλαβε των Αχράν- των Μυστηρίων και ευλὸ- γησε για τελευταἰα φορά το ποἰμνιό του. Ύστερα πα- ῥρακάλεσε και πάλιν τον ἆγιο Καρπάθου να μεῖνει καιτην ἄλλη µερα γιανατον κηδεύσει. Του ὀρισε όμως να τον ἐνταφιάσουν µε τα ρούχα που φορούσε. Οταν λοιπὀὸν παρέδω- σετην ψυχήτου στον Κύριο (1790) καιθα γινόταν η τα- φῄἠ, ο Πρωτοσύγγελλος που κατάλαβε πως απὀ τα- πεινοφροσύνη ἔδωσε την τελευταία του παράκληση εἶπε πως δεν ταἰριαζε στον Αρχιερξέα του να ενταφια- στεἰ ἐτσι. Οταν ἄρχισαννα αλλάζουν τα ρούχα του Αγίου Αρχιερξεα τότε µε θαυμασμό και ἔκπληξη βρἠ- καν µια ἆλυσο τυλιγµένη στοσώματου σταυροειδώς η οποία απὀ την πολυκαιρία ἦταν βυθισµένη σ᾿᾽ αυτό. Την αλυσίδα τούτη την αφαιρξσανε και την παρα- δώσανε στον Αρχιεπίσκο- πο Κύπρου Χρύσανθο που επισκέφτηκε την Πάφο µε- τάτο θαυμαστό θάνατοτου Αγίου και ο οποίος τη μετέ- Φερε στην Αρχιεπισκοπή. «Εκεί πλήθη ασθενών συνα- θροιζόµενα, µετ᾽ ευλαβείας ταύτην ασπαζόµενα τας /ᾱ- σκυνήσαµε Τη ϐθαυματουρ- γὁ εικόνα της Παναγίας της Πορταϊτσσας. Ακολούθως επ/σκεφθήκαµε Τις Καρυές και αφού προσκυνήσαμε την εικόνα «᾿ Αξιόν εστ»..., θαυματουργὸ εικόνα της Θεομήτορος, ανεβἠκαμεμέ- Χρ! το ασκητικὀ κελλ] του μεγάλου νεότερου Πατρα της Ορθοδοξίας του Αγίου Ν/κοόήµου του Αγιορείτου. Επόμενος σταθμός µας ἦταν η Μονἡ Κοντλουµου- σίου. Προσκυνήσαμε στο καθολικό Της Λ{ονής και τη θαυματουργὸ εικόνα Της Παναγίας της Φοβεράς Προστασίας κα! πορευτή- καμε μἐέχρ! το κελλί του πα- τρὸς /Παἰσίου, µ/ας σύγχρο- νης οσιακἠς µορφὴς του Ἁγίου Ὄρους. ΗΠ αγάπη του γξροντα κα! ΟΙ πραγµα- τ/κἀ χαρ/τωμἑνο λόγο! του ενστάλαξαν πνευματική ὁρόσο στις ψυχές ὅλων όσων εἶχαν την ευλογία να τον ακούσουν. ἐπ/στρέφοντας στη ΛΙονή Κουτλουμουσίου, αναχωρήσαµε γα Τον Τε- λευταίο σταθμὸ µας στο Αγιο Ὄρος,Ἱ τη Λονή Ξη- ῥροποτάµου, ὁπου Φυλάσ- σετα! Το µεγαλύτερο στον κόσμο Τµήµα του Τιμίου Σταυρού. Στην Ξηροποτά- µου «Φ)ιλοξενηθήκαμε Το βράόυ Της Δευτέρα της Δ/- κα/νησίµου. Το επόμενο πρωῖνό, κατεβαίνοντας στη Δάφνη, αναχωρήσαµε µε βαπορόκ/ιγ/ατην Ουρανούὺ- πολη κ/απ᾿᾽ εκε!γ!ατη Θεσ- σαλον]κη. Αργά το απόγευμα µας υποόξχτηκαν στη Μονή της σεις πάντοτε λαμβάνωσιν απὀ πἆσαν ασθἐνειαν». Σή- µερα η ἆλυσος αυτή του Αγίου βρίσκεται στο Σταυ- ροβούνι ὅπου δωρήθηκε απὀ συγγενεῖς του. Ο Συναξαριστἠς αναφξ- ρει επίσης πως την ημξρα της ταφής ενώ ἔπαιρναν το λείψανο για ενταφιασμό στο Μητροπολιτικὀὸ ναό του Αγ. θεοδώρου, κἀποι- ος Φφτωχὸς παράλυτος που τρεφόταν απὀτον ᾿ Αγιο και Βρισκόταν στο προαύλιο σύρθηκε να αγγἰξει το ἁγιο λείψανο. Και τότε γιατρεύ- τηκε απὀ την παραλυσία του. Η φήμη του Αγίου και τα θαύματα του ἔγιναν αμέ- σως γνωστά. Και η φήμη του ξεπέρασε τα ὁρια της μικρής Κύπρου. ᾿Ετσι πρὠ- τη, η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντι- νουπόλεως αφοῦ εξἔετασε καλώς τα πράγματα διά του Πατριάρχου της Γερασίμου (1793) όρισε να τιμάται ως ΄Άγιοςτης Εκκλησίαςκαινα γιορτάζεται µε πλήρη ακο- λουθία και ύμνους την Ίη του Μάη. «Ιδού Λοιπόν ὅτι και εις τους παρόντας καιρούς ἔλαμψε ὅι᾽ αρετής µεγάλης προς τον Θεὸν, ο ρηθεἰς ἁγι- ος Πανάρετος, στις εµπράἁ- κτως Π/στοποιε/ ημᾶς περ) των παλαιών αγίων, και περί των Ιστορουµένων αυτών θαυμάτων κα περί της οἱ- κειώσεως οπού ο άνθρωπος ΣΕΛΙΔΑ 3 ς να δις δμ] Ποιο ο ωμκα εν αξιοὗται προς τον Θεόν͵ δια της Ορθοδόξου πίστεως και εναρέτου ὁ/αγωγἠς και͵δού πραγµατικώς κα! οφθαλµο- Φανώς δοξάζετα! παρά τετω Θεώ κα σνθρώποις, δόξαν αιώνιον και ἀφθαρτον, διδά- σκων ημάς και µετά θάνατον µε το εαυτοὐ παράδειγµα την σωτηριὠδη οδόν, και πληροφορών ημάς ότι ουκ εκλείφουσιν εἰς τον σ,ώνα, υπηρέτα! τω Θεώ εκ της Ανατολικής Εκκλησίας ης πύλαι ἆδου ου κατισχύνου- σ:ν εις τον αιώνα, κατά το αφευδὲς στόμα του Κυρίου ημών /ησού Χριστοῦ. Ω πρέ- πει πάσα δόξα, τιµή κα! προ- σκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». (Συναξαριστἠς) Οἱ εκδροµμείς στην. Μονή Κουτλουμουσίου. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Πανόραμα Της Θεσσα- λον]κης, ενώ Την ἄλλη µέρα συναντηθήκαµεμετον ΛΙη- τροπολίτη Θεσσαλονίκης κα! κατόπιν επισκεφθήκαµε τη Μονἡ ΕΙκοσιφοινίσσης, η οποἷα σεμνύνεται γ/α την ομώνυμη θαυματουργό εἰ- κόνα της Θεοτόκου. Σεπε- ριοχἠ κοντά στην Καβόλα προσκυνἠήσαµε ΤΟ λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Το απὀγευμα Της επόμενης μέρας ανα- χωρήσαμε για την Κύπρο. Ο προσκυνητής του Αγίου Ὄρους, που προ- σἔρχεται σ᾿ αυτό για να αντλήσει δυνάμεις πνευ- μαγικές, αναχωρε] απὀ το Ορος βαθιά ανανεωμέ- νος. Ο! ξέἔχωρα κατανυ- κτικὲς ακολουθ][ες, ο) /Ιστορημένο! µε θαυμόσι- ες Το/χογραφ/ες νασᾖ, οἱ ἁγιες εικόνες, η ευλογία των τόσων αγίων Λειψά- νων, τα επιβλητικἁ κτίρια των Μονών, η εγκἁρδια Φ/λοξενία των πατέρων, η προσευχἠ που ανα- πέµπετα! αδιάλειπτα, η αγιότητατηςζωήςκαιτου αγώνα Των Λήοναχών, η παραμυθία που προσφξὲ- ῥρουν οι λόγο!των γερὀν- Των, αλλά ακόµα και Τα αναρίθμητα θαύματα που ακούει και βλέπει κανείς, ὅπως και η ανᾱ- παυση απὀ την Εξομολό- γηση ἡ τη συζήτηση μ᾿ ἑνα πνευµατικὀ πατἑρα, Λειτουργούν στο ᾿Αγιο Ὄρος µε τρόπο ἔντονο και δυναμικό, µετη χάρη του Κυρίου και!της Πανα- γίας Λήητέρας Του, της Βασίλισσας του Αγίου Ὄρους. ΜΗ επίσκεψη - προ- σκύνημα στο Αγιο Ὄρος δεν μπορεί παρὰ να εἶναι ἕνας σταθμός πνευματικής ανσζωογό- νησης. Θερμὲς εἶναι οι ευχαριστίες ὅλων ὁσων συμμετέσχαν στην εκ- ὁρομή προς τον Κύριο, ΤΟ Δοτήρα κάθε αγαθού, αλλά κα προς αυτούς που μµεπατρικἡ αγάπη και ενό/αφἑρον κοπίασαν για τη θαυμάσια αυτή εµπει- ρία. Αξξέχαστη επίσης µένε/σε µας η αγόπη κα! η Αβρα- µιαία φιλοξενία των ο|- κογενειὠών των καθηγη- τών κ.κ. Σταύρου Λπα- Λογιάννη και Γεωργίου Λήαντζαρίόδη.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Πολιτισμός 4p
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4p
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ 4p
Προσκυνηματική Εκδρομή στο Άγιο Όρος 3p
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΦΟΥ Ναυτιλία 3p
Η ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2p
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 1p
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 1-2p
ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1-2p