ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Με Αρχιερατικό Συνοδικό Συλλεΐτουργο, που τελξ- στηκετην Κυριακή, 11 Ιουνίου, στον ιερὀ ναό Αποστό- λου Βαρνάβα στη Δασούπολη, γιορτάσθηκε φξτος η μνήμη του Αποστόλου Βαρνάβα, Ἱδρυτή και Προστάτη της Εκκλησίας Κύπρου. Στο Συλλεΐτουργο προεξήρχε η Α.Μ. ο Αρχιεπὶ- σκοπος κ.κ. Χρυσόστομος, συμπαραστατούµενος απὀ τα μᾶλη της Ἱεράς Συνόδου, τον Ηγούμενο της Περάς Μονής Μαχαιρά και άλλους ανώτερους κληρικούς. Κηρύττοντας το θεῖο λόγο ο Μακαριώτατος, ανξ- φερε μεταξύ ἀλλων, ότι η πατρίδα µας αντιμετωπίζει σήµερα δύο μεγάλους κιν- δύνους. Ο ἕνας εἶναι εξω- τερικὸς και ο ἆλλος εσω- τερικός. Αναφερόμενος στον εξωτερικό κίνδυνο που προξρχεται απὀ την τουρκική επιβουλἠ και αδι- αλλαξία, ο Μακαριώτατος κάλεσε όλο τον λαό σε ενό- τητα και συστράτευση Υια απελευθέρωση και ανά- κτηση των σκλαβωμέἔνων εδαφών µας. Εἰναι το χρέος και η καλύτερη τιµή, τὀνι- σε, καιπρος τον Απόστολο Βαρνάβα αλλά και προς όλους εκείνους τους ήρωες και μάρτυρες της πίστεως και της πατρίδας, που αγί- ασαν µε το αἷμα τους τα ιε- ρά χώματα της πατρίδας μας, η θύµιση και η ὑπόσχε- ση ὁτι ποτὲ δεν θα ξεχά- σουµε τα σκλαβωμενα εδά- φη µας. Εκτενέστερη αναφορά ἔκανε ο Μακαριώτατος στον εσωτερικό κίνδυνο που απειλεί την πατρίδα μας. Και εἶναι αυτός η προ: σπάθεια που γίνεται απὀ μερικοὺς για εκσυγχρονι- σμὸ δήθεν του οικογενεια- κοὺύ δικαϊου και προσαρµο- γή του στις απαιτήσεις που µας επιβάλλουν οι εὐρω: παϊκὲς συμβάσεις ποὺ ὑπο- γράψαµε. Ἡ προσπάθεια αυτή, τόνισε ο Μακαριώτα- τος, θα ἔχει τελική κατάλη- ἔη την ανατίναξη του ιερού θεσμού του γάμου και της οικογξνειας. Δεν µπορεί δ- εκήρυξε ο Μακαριώτατος, να επιχειρείται προσαρµο:- γή της ηθικής του ΕυαΥΥε- λίου του Χριστοῦ στις απαι- τήσεις των οποιωνδήποτε. Δεν αποτελεί πρὀοδο ΨΗΦΙΣΜΙΑ Το πιο κάτω ψήφισμα επιδόθηκε απὀ όλους τους κληρικούς της |. Αρχιεπισκοπής στις 8 Ιουνίου 1989 στον Πρὀεδρο της Δημοκρατίας, Πρόεδρο Βουλής, Αρχηγούς Κομμάτων και Βουλευτὲς, µετά απὀ την ιερατική σύναξη και την ενηµέρωση που εἰχαν µετην Α.ΝΙ.τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστο- και εκσυγχρονισμό η επι- θυμία μερικών να επαναφξ- ρουν ἠθη πρωτόγονης επο: χής, χωρίς τη δἔσµευση και την. ευθύνη που συνεπά- γονται οἱ ηθικὲς αξίες και αρχὲς του Ευαγγελίου. αι ο πολιτικὸς γάμος εἶναι µια συμβολαιογραφικήὴ πράξη χωρίς την ανάληψη ευὐθυ- νών. Εἶναι δικαϊωµα του κα- θενὸς, υπογράμμισε ο Μα- καριώτατος, να εἶναι ἡ να µην εἶναι Χριστιανός. Δεν μπορεῖ όμως να λέγεται κά- ποιος Χριστιανός και να ενεργεὶ αντίθετα απὀὸ τον λόγο του Ευαγγελίου. Καταλήγοντας ο Μα- καριώτατος, κάλεσε όλους και τον καθένα προσωπικά να γίνει ἕνας στρατιώτης του Ιησού Χριστού για δια- φύλαξη αλώβητης της δι- δασκαλἰαςστου Ευαγγελίου. Οι ιερεῖς στο Προεδρικὁ Μέγαρο. «Εμείς, οἱ υποφαινό- µενο! κληρικοί της Περι- φὲἑρείας της /ερὰς Αρχιε- πισκοπής, σε σηµερινή /ερατική Σὐναξή µας στην /ερά Αρχιεπισκοπή υπόὀ την προεδρία της Α.ΛΙ. του Αρχιεπισκόπου µας κ.κ. Χρυσοστόμου, µελε- τήσαμε τα ὅσα ὅ(αλα- λούνται γ/α την πρόθεση της Βουλής να καταργή- σει, ἡ να Τροποπο/ήσει, το ἄρθρο 1 1 1 του Συντά- γµατος, που σηµειωτέο δεν εισάγει, αλλά ανα- γνωρίζε, επισήμως και κωδικοπο!εἰ το απὀ αιώ- νων πολλὼν ὀὁικαίωμα της Ορθόδοξἠς µας ἔκ- κλησίας να θεσµοθεἰ, να διευθετεῖ κα! να αποφα- σίζει πόνω σε θέματα αφορώντα τον ΟΙΚΟΥΕ- νειακό θεσμὀ, ήτοι σεθξ- µατα γάἁµου και ὁιαζυγ]- ου των μελών της. Στη Σὐναξή µας αυτή όλοι εμείς µεταφέραμε τις δικές µας αγωνες, αλ- λά και τις αγων/ες του Χριστεπωνύμου πληρώ- µατος της Εκκλησίας µας, τον πὀνο και τη θλίψη, την σπογοήτευση κα! τη ὁιαμαρτυρία όλων Των πιστὠν, για την τέτοια πρόθεση της Βουλής και ομόφωνα αποφασίσαμε να εκφράσουµε την αντί- θεσή µαςπροςτους ε/ση- γητές της κατάργησης, ἡ της τροποποἱησης, Του ως άνω άρθρου του Συν- τόγµατος. Και εἶναι τούτο καθή- κον και χρέος µας. Χρὲος µας προς Εκείνον, που σταυρώθηκεγ!αµας, τον Χριστό, χρἑος µας προς την Ορθὀδοξἠ µας Εκ- κλησία, την οποία Εκεί- νοςόρυσε, κα προςτους αείµνηστους προκατό- χους µας, που μἐσα απὀὸ πολλούς κινδύνους, ό(ω- γμούς κα! μαρτύρια παρέ- ὅωκαν σε µας την αλή- θεια της πίστεως ανόθευ- τη και εµπιστεύθηκαν στα χέρια µας τη διαφὐλαξή της, αλλά κα! χρέος µας προς αυτόν τον Λαό, του οποίου τη ὁιαποίµανση µας εμπιστεύθηκε ο Χρ!- στὸς. ΓΙ᾽ αυτὀ, εκπληρὠ- γοντας εντολἠ του Κυρί- ου, ὁικαιούμαστε να αγων!ούμε και να αγων!- ζόμαστε για τη σωτηρία των ψυχών του ποιμνίου μας, κατ εξοχή στις δύ- σκολες τούτες µὲρες, που, απὀ Τη µια µεριά, η υλιστικὴ θεώρηση της ζωής και τα ξενόφερτα ἔθιμα απειλούν να κατα- κρηµνίσουν τον ΟΙΚΟΥΕ- νειακὀ θεσμὀ, αλλά κα! την ὁλη εθν/κοθρησκευ- τική δομή της κοινωνίας µας, και, απὀ την ἄλλη, η παρουσία στη νήσο µας των στρατιών του αλλό- θρησκου εισβολέα απο- τελεί θανάσιμο κἰνδυνο γ/ατην εθν/κοθρησκευτι- κἠ, αλλά κα τη φυσική του λαού µας επιβίωση. Γ᾽ αυτό ειλικρινἁ ὅ(- ερωτώµαστε: Τ εἶναι εκείνο που σετἐτο!ες στι- γμὲς ὦθησε τους Βου- Λευτέὲς και άλλους, υπεὺ- θυνους κα! ανεύθυνους, να προβούν σε µ!α τέτοια ενέργε!α,που µακροπρὀ- θεσµαθα αποβεἰ ὀχι λιγό- τερο κσταστροφικἡ απὀ την εισβολἠ των Τούρ- κων Ποτέ δεν πιστεύαμε ότι οἱ εκπρόσωπο! του λαού, που ψηφἰστηκαν ὀχι γα να ὁιαλύσουν, αλ- Λλάγ/ανα συμβάλουν στη ὁιατήρηση της οικογέ- νειας κα) της εθν/κοθρη- σκευτικής µας υπόστα- σης, θα ἦταν δυνατό να Γιατί ο Χριστός δεν μετα βάλλεται και δεν προ: σαρμόζεται ανάλογα µε τισπερί ηθικἠς αντιλήψεις της κάθε εποχἠς. «Ὁ Ἆρι- στὸς εἶναι χθες και σήμµε- ρον ο αυτός και εις τους αιώναο). Ο Χριστός δεν εντοπίζεται στην Ευρώπη, για να προσαρμοσθούµε µε τις απαιτήσεις της. Ο Χριστός εἶναι πἔρα και πά- νω απὀ κάθε σύνορο. Μαι Αυτόν ακολουθούμε. Στη συνεχεια ἔγινε πα- ράκληση προς τη Θεοτόκο για εκδίωξη του Τούρκου εισβολέα, απελευθέρωση των σκλαβωμένων εδαφὼν μας και σύντμηση του χρό- νου της δοκιµασϊίας του λα: οὗ µας. Στο Συλλεϊτουργο πα- ραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Πρέσβης της Ελλάδας. πας. -] «Οχι Λιγότερο καταστροφική απὀ τον ᾿ΑΤΤΙλαη τροποποίηση του ΟΙκογενειακού Δικαίου» γίνουν ο) ἰδιοι ὄυναμιτι- στὲς Των θεμελίων τους. Λε ὁλη Τη σοβαρὀ- τητα κα! την ευθύνη,που επιβάλλει σε µας η απο- στολή µας ως κληρικών, ως πνευματικὠν ποιμὲ- νωντου λαούμας, καλού- µετους εντίµους κυρίους Βουλευτές ὅπως αναλΛλο- γ/σθοὺύν Τις καταστρεπτι- κὲἐς συνέπειες, που θα εἷ- χε µια τέτοια νοµοθέτη- ση, αντίθετη προς ὁλατα μέχρ, σήμεραπατροπαρά- δοτα θέσµα, και αποσὺ- ρουν πἁάραυτα τη σχετική εισἠγησή τους γ/α κατάρ- γηση, ἡ τροποποίηση του άρθρου 111 του Συντάγματος. Πάντως θέλουμε να καταστήσουµε σαφὲς ὅτι πιστοί στην αποστολἠ µας θα αγων/σθούµε µε κάθε τρόπο, για να ὅια- σώσουμετο πο]μν/ιὁ µας, που δεν εἶναι ἆλλο παρά αυτὸς οὗτος ο Ελληνικός κυπριακὸς Λαός, όπως ἐπραξαν απὀ αιώνες πολ- Λλών ο! αε]µνηστο! προκά- τοχοἷμας, στους οποίους οφείλεται, - κα! δεν πρὲ- πε! να ξεχνά αυτό η 8ου- Λλή κα ο! οποιο/δήποτε ἀἆλλοι -, η εθνικἠ κα! η θρησκευτικἠ επιβίωση του λαού µας. Λε την ελπίόα ὅτι οἱ ἑντιμοι κύριοι Βουλευτὲς δεν θα προδώσουν τον Χριστό κα! την Εκκλησία, µέσα στην οποία καικάτω σπὀ τη σκέπη της οποίας ανατράφηκαν, αλλἁ ἔστω και την ὑστατη αυτή στι- γµή θα ανανήψουν, ὅ/α- τελούµε, Μετ᾽ ευχών». (Ακολου- θούν υπογραφές) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Με σεμνή εκδήλωση γιορτάστηκε Την Τετάρτη, 21 Ιουνίου, η ἦξη των μα- θηµατων της ἱερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνά- βιι,. Σε σύντοµη ομιλία του ο διευθυντή, της Σχολής Πανοσιολογιώτατος ΑΡΧΙ: µανδὁρίτης κ. Διονύσιος Κυκκώτης ανέλυσε και ανέ- πτυξε το πρὀγραµµα ζωής καιλειτουργίαςτης Σχολἠς. Ανάμεσα σ᾿ ἄλλα υπΟ- γράμμισε ὅτι η Ἱἱερατικὴ Σχολή εἶναι ἕνα κανονικο σχολείο αλλά και διαφξρει. Εἶναι ὀχι µόνο χώρος μετά- δοσης κάποιων γνώσεων αλλά και αναμορφωτήριο ψυχών, Στόχος µας ανέφε- ρε ο Διευθυντής της Σχο- λής, ἠταν πάντα ἕνας. Η μόρφωση των σπουδα- στὠν σε πρὀτυπο καλού ποιμένα. Ο στόχος αυτός επιδιώχθηκε µε την κοινο- βιακἠὴ ζωή των μαθητών στο οικοτροφείο της Σχο- λής, µε το καθημερινὸ λα- τρευτικό πρόγραµµα, µετῆ συµµετοχή τους στο κοινό αλλά και στο εσωτερικὀ για αποδυνάµωση της Εκκλησίας, ιδιαίτερα σἠ- µερα που διεξάγουµε αγώνα για εθνική και θρησκευτικἡ επιβίωση στη γη των πατέρων μας. Ουδἔποτε όμως ως Εκκλησία, συνέχισε ο Μα- καριώτατος, θα δεχθούμε λύση που να µη δίνει το δι- καϊωμα της επιστροφἠς στους πρὀσφυγες ἡ την παραμονή Τουρκικών στρατευμάτων και μετά τη λύση του Κυπριακού προ- βλήματος. Εἶναι δικαίωμα του κα- θενός, ανέφερε ο Μακαρι- ώτατος, να εἶναι ἡ να µην εἶναι Ορθόδοξος Χριστια- νός. Αλλά δεν μπορεὶ να ζητά απὀ την Εκκλησία ὁι- καιώματα που μπορεί να ἔχει μόνο ἕνα μέλος. Αναλύοντας και αντι- κρούοντας τα επιχειρήματα των Βουλευτών για την τροποποίηση του άρθρου 111, ο Μακαριώτατος επε- σήμανε ὁτι καμιά ευρωπαῖ- . Γερατικὴή Σχολἠ «Απ. Βαρνάβας». Συμπληρὠνει Φέτος τὰ 40 χρὀν/α ζωής. τραπξζι, µε την κοινἠ µελξ- τη αγιογραφικών, πατερι- κὠν και άλλων πνευµατι- κὠν αναγνωσµάτων, µε διά- Φορες προσκυνηµατικὲς εκδρομές και µε άλλες εν- δοσχολικές εκδηλώσεις. Καταλήγοντας ο Διευ- θυντής, κἀλεσετους µαθη- τές της Σχολἠς και ιδιαίτερα τους τελειοφοίτους να ερ- γασθούν µε πνεύμα θυσίας στις ενορἰες και τα χωριά τους και να αποβούν άξιοι εργάτες του θερισμού του Κυρίου, Σε ομιλία του, που ακολούθησε, η Α.Μ. ο Αρ- χιεπίσκοπος κ.κ. Χρυσό- στοµος, αφού εξεφῴρασε τη χαρά και ικανοποἱησή του για ΤΟ ἔργο που επιτελείται στην ἱερατική Σχολή, ἔκαμε στη συνέχεια εκτενή ανα- Φορά και στην πρὀσφατη ψήφιση απὀ τη Βουλή τρο- ποποίησης του άρθρου 111 του Συντάγματος για το οικογενειακό ὀϊκαιο. Ο Μακαριώτατος αφού ανέλυσε το ιστορικὀ της όλης προσπάθειας των Βουλευτών για δήθεν «εκ- συγχρονισμό» του ΟΙΚΟγε- νειακού δικαῖου, τόνισε ὁτι η σπουδἠ µε την οποία ἔσπευσε η Βουλή να τρο- ποποιήσει για πρὠτη φορά ἄρθρο του Συντάγματος και μάλιστα αυτό που κω- δικοποιεῖ τα πάντοτε υφι- στάµενα δικαιώματα της Εκκλησίας σε θἔµατα γά- µου και διαζυγίου, εγεῖρει σοβαρες υπόνοιες για τα αληθινά κίνητρα. Και αυτά εἶναι, τόνισε ο Μακαρι- ὡτατος, η επιθυμία με- ρικώὠν και στο εξωτερικό κἡ σύμβαση δεν µας αναγ- κάζει να εισάξουμµε τον πο- λιτικὁ γάμο, οὗτε και τα ευ- ρωπαϊκά πρότυπα στον πο- λιτικό γάμο εἶναι τέτοιαπου να ζητούμµε και εμείς να τα μιμηθούμε. Μάλλον δεο πολιτικὸς γάμος αποτελεὶ οπισθοδρόµηση και πρω- τογονισµό και όχι πρὀοδο και εκσυγχρονισμό ὅπως πιστεύουν οἱ υποστηρικτὲς του. Εἰναι δικαίωμα της Πο- λιτείας να τελεί πολιτικούς γάμους και να νομοθετεὶ τους λόγους των ὁιαζυγίων της. Αλλά ὁεν μπορεί η Βουλή, υπογράμμισε ο Μακαριώτατος, να νοµοθε: τεϊὶ πάνω σε θέµατα πίστεως και να διαλύει θρησκευτι- κοὺς γάμους. Πολύ περισ- σότερο γιατί μελλοντικά στη σύνθεση της Βουλής μπορεῖ να ανήκουν και ἀν- θρωποι άθεοι ἡ άθρησκοι. Καταλήγοντας, ο Μα- καριώτατος υπογράμμισε ὁτι η επιβἰωσή µας σ᾿ αυτὸ τον τόπο και ὡς Χριστιανών και ως Ελλήνων, ακόµα και το γεγονός ότι έχουµε Χρι- στιανικά και ελληνικά ονό- µατα και όχι τουρκικά, αυτό οφεἰλεται στην Εκκλησία. Απευθυνόμενος τέλος ο Μακαριώτατοςπροςτους αποφοίτους της ἱερατικής Σχολής, τους κάλεσε να αναδειχθούν πραγματικοί ποιμένες και ἀξιοι οδηγοὶ του ποιμνίου τους. Στη γιορτή της ἱέρατί- κής Σχολἠς μίλησε επίσης μαθητής της Σχολής εκ μέ: ρους των αποφοϊτων καὶ αποδόθηκαν βυζαντινοί ὄμνοι. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 1η Ιουλίου «᾿Ονταν ο Σαρακηνοί] επήραν την γην της επαγγε- λίας, Τότε εβγήκαν οἱ πτω- χο/ο! χριστιανο/ απού εγλυ- τώσαν και επἡγαν ὀπου ηὐ- ραν καταφύγν’ ἦσαν αρχι- επισκόπο!, επισκὀπο!, /ερείς και λαϊκού κα! επήγαν ὀπου φτάσαν. Και ἧρταν κα εἰς την περίφηµον Κύπρον µία συντροφία, ὅπου ἦσαν τ᾽ (300) ονοµάτο! και γρο(- κώντα, ὀτ! Ἓλληνες εφεν- τεύγαν τον τόπο, ῥιατον φό- βον επἠγαν εἰς Το ἕναν μὲ- ρος κα! εἰς ΤΟ ἆλλον κα! εσγόψαν την γην κα! εµπἠή- καν µέσακα! επροσεύὐχουν- ταν τω Θεώ κα! ἦσαν ὁύο τρεις αντἁμα... Κα επόθα- ναν εις τον αυτό νησσὶν και πολλοί αξ αυτών τους εφα- νερώθησαν ὁό!᾽ αγγέλου, ἀλλο, ὁ/α τα θαυμαστά θαὺ- µατα... Ευρίσκετα! εις την Περιστερόὀναν της ΛΠεσαρί- ας ο ἅγιος Αναστάσιος ο Θαυματουργός, εις την Ορμετίαν ο ἆγιος Κων- σταντίνος στρατιώτης, εις την...»(Λεόντιος Μαχαιράς, «Χρονικόν» -- Ίδος αιὼ- νας). Πραγματικά! Η Εκ- κλησία της Κύπρου γνωρίζει και τιμά την Ίη Ιουλίου τον ᾽ Αγιο Κων- σταντίνο το Μάρτυρα και ιδιαίτερα το χωριό Ορµήδεια της επαρχίας Λάρνακας, ὀπου βρἰ- σκεται ναὸς αφιερωμξ- νος στη μνήμη του. 6ο - Ελάτε, σκυλιά, και θα τα πούμε τώρα. Αν µπορεί- τε, ξαναπέστε αυτὲς τις ανοησἰες για τον ἄρτο της θείας Μετάληψης μπροστά στον Αρχιεπἰσκοπὀ µας. Αιρετικοί, ε αιρετικοί/ Προ- δώσατε την αληθινή πίστη, μιά ἔγνοια σας! Ηρθε η ώρα σας να πληρώσετε. Με µιας οἱ πιστοί ποὺ ἴχανε κατακλύσει τους δρό- µους σώπασαν. Πολλοί, κυ- ρίως οι νὲοι, σφίξανε τις γροθιέστους θυµωμένοι, µα και πάλι μµετάνοιωσαν. Ἓκαναν, λοιπὀν, όλοι δεξιά και αριστερἀ, ανοΐγοντας δρόµο στουςλυσσασµἑνους Φράγκους παπάδες. Τοῦτοι οι τελευταίοι εἶχανε τη δύ- ναµη στα χὲρια τους. Μπο- ρούσαν να κάνουν ό,τι ἠθε: λαν. Οἱ δεκατρείς μοναχοί προχώρησαν απτὀητοι. Κά- ποιοι απ αυτοὺς κρατού- σαν σφικτά στο χὲρι ἕνα κομποσκοίνι και ήρεμα, Υα- λήνια προσεύχονταν. Όι βρισιὲς και οι κατηγορἰες των φράγκων που τους συ- νώδευαν δεν σταμάτησαν καθόλου. Με σπρωξιὲς και κτυπήματα τους ανέβασαν στη Φράγκικη Αρχιεπισκο- πή. Μπήκαν σ᾿ ἑνα αρκετά ευρύχωρο γραφείο. Απὲ- ναντί τους καθόταν αναπαυ- τικἀ ἑνας αρχοντάνθρωπος. Ηταν ο Αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος. Στο δἀκτυλὸ του εἶχε περασμένο ἕνα χοντρὀ, χρυσό δακτυλίδι, που γυάλιζε στο φωςτης μὲ- ρας. Τους κύτταξε αγριεμέ- να µετα μικρά αετίσια μάτια του, που ᾽᾿µοιαζαν µε δυὀ ΟΜΑΡΤΥΡΑσΟΚΩΜΟΤΕΝΜΤΙΜΟς ΟΘὰΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΟ Ο Μάρτυρας τούτος εἶναι γνωστός στο λαό της Κύπρου ως ο ΄Αγιος Κων- σταντίνος ο Αλαμάνος, ἕνας απὀ τους 300. Βέβαια οὖτε ο ΝΜίαχαι- ράς αλλά οὗτε και η Ακο- λουθία του και το Συναξά- ριο του Αγίου αναφἔρουν τον Αγιο ως Αλαμάνο, δηλ. Γερμανό. Εἶναι σίγου- ρο όμως πως δεν εἶναι ντόὸ- πιος, Κύπριος την καταγω- γή, αλλά ὅτι ἠρθε και ἔζησε και μαρτύρησε εδὠ. Το αλαμάνος, λοιπόν, στην προκειμένη περϊπτω- ση ταυτίζεται µε το «στρα- τιώτης». Από το Συναξάριο που περιλαμβάνεται στην Ακο- λουθία του Αγίου Κων- σταντίῖνου, που δημοσιεύ- τηκε απὀ το χρονογράφο Αρχιμανδρίτη Κυπριανό στην Ενετία το 1779, αν- τλούμε τις περισσὀτερες πληροφορίες γιατη ζωή και το μαρτύριό του. ΄ὍΟπωςκαιο Μαχαιράς ἔτσι και ο Συναξαριστής αναφέρει πως ο Κωνσταν- τίνος βρισκόταν µε άλλους τριακόσιους τον αριθμό στην Αγία Γη. Κατόπιν ἔφυγαν απὀ την ἱερουσα- λἡμ και «ό/έτριβον εις την ἔρημον του /ορδάνου». ΝΊη μπορώντας να παραμεῖ- νουν ὅμως ἀλλο εκεί στην πνευματική τους ησυχία, απἔπλευσαν µε κατεύθυν- ση το λιμάνι της Πάφου. Τοταξίδιτους δεν ἦταν εὐκολο. Τρικυμἰες και θύ- ελλες κατατσάκισαν το κα- ράβι, αλλά οι ᾿ Αγιοι «θεία Χάριτ» διασώθηκαν ὁὅλοι αβλαβείς. Ὕστερα διασπά- ρηκαν σ᾿ όλη την Κύπρο (1150 μ.Χ.(}, κατά την πε- ρἶοδο των Σταυροφοριών]. Ο Κωνσταντίνος μαζὶ µε άλλους τρεις συντρό- Φουςτου, αφού διάσχισαν το Νησί ἔφθασαν στην πε- ριοχή της «7ραχιάδος», στην Τραχειά δηλ. της επαρχίας Αμμοχώστου. Οι ”Αγιοι «επερ/πα- τούσαν Αποστολικἁ κα! εκἠήρυσσαν τον Χριστόν Θεόν εἶναι αληθινόν». Και ζούσαν αληθινά το Χριστό και κήρυτταν θαρραλξα την αλήθεια του Χριστοῦ. Τότε την Κύπρο, σύμ- Φωνα µε το Συναξαριστή, διοικούσε κάποιος ειδωλο- λάτρης (ἶσως χριστιανός εξωμότης) ηγεμόνας ο Σα- βίνος. (Εἴδαμε πιο πάνω πως ο Μαχαιράς λέει ότι όταν ἠρθαν οι 300 αυτοί στην Κύπρο «εφεντεύγαν τον Τόπο Ἕλληνες, που εννοείται μάλλον ειδωλολά- τρες. Αλλοι πάλιν τοποθε- τούν την κάθοδον αυτὼν των «300 αλαμάνων» αγίων στην Κύπρο κατά τις αρα- βικὲς επιδρομξς). Αφού άκουσε, λοιπόν, ο ηγεμόνας Σαβίνος για τη ὁράση και το ἔργο του Κωνσταντίνου καιτων συν- τρὀφων του διάταξε να τους συλλάβουν και να τους παρουσιάσουν µπρο- στὰ του. Και «εξετάζοντὲς τους οµολὀγησαν τον Χριστόν Θεόν αληθινὸν». Από κεϊνη τη στιγµή αρχίζουν για τους Αγίους µια σειρά απὀ πολλά και Φρικτά βασανιστήρια. Δέρνονται πρὠτα µε βούνευρα, τους κρεμμάνε και τους καταξέουν τις σάρκες. Τους βάζουν πάνω σε πυρωμὲένες σιδερξνιες τάβλες. Αλλ᾽ ὅμως «ἐμει- ναν µε τη χάριν του ζωο- ὁότπου Χριστού αβλα- βεἰς». Ομως τα μαρτύρια γα χάριν του Χριστού δεν σταματούν. Τους κάρφω- σαν κατόπιν στα πὀδια καρφιά και τους ανάγκα- σαν να τρέξουν. Ύστερα τους ξαναρίχνουν στη Φυ- λακή. Και αφού παρέμειναν στερεοῖ και ακλόνητοι στην πίστητους, ο Ηγεμόνας διά- ταξε τον αποκεφαλισμό τους. Ευλαβείς χριστιανοἰ πή- ραν κρυφά τα μαρτυρικά σώματα και τα ἔθαψαν µε τιμὲς στο χωριό Ορμήδεια (επαρχία Λάρνακας). Μετά ΗΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Το μαρτύριο των 13 μοναχώντης Καντάρας ο ώθτα λα ο πο μικρά αναμμένα κάρβουνα. Σε µια στιγµή ἀνοιξε Το στό- µα του καιµε ὖφος στητό και απὀτοµο ρὠτησε: - Ὥστε σεις εἶστε, που περιφρονεῄε τους θεσμούς καιτα ήθη της αγίας Ρωμαι- οκαθολικἠς Εκκλησίας Μου ᾿ϕεραν τα νξα σας κά- ποιοι δικοί µου άνθρωποι, ο μοναχός Ανδρέας και µερι- κοί ἄλλοι. Μου ᾿παν πως θεωρεΐε λανθασμένο να χρησιμοποιείται ο άζυμος ἄρτος στη Θεία Κοινωνία. Ποιὸς σας τάπε εσάς ολ᾽ αυτά Ε Ποιός, βρε αγράἀμ- µατοι καλόγεροι, Και νομὶ- ζετε πως το ζυμωμένο ψωμί που ἔχετε σεις για τη Μετά- ληψη, αυτό εἶναι που τιρέπει να χρησιµοποιείται Για δώστε µου µια απὀκριση. Το πρόσωπό του κοκ- κίνησε απ᾿ το θυμό. Βυθί- στηκε στην πολυθρόνα του και ανάµενε την απἀντηση. Το λὀγο πἠρε ογερον- τότερος και µε σύνεση εἶτε τοῦτα τα λόγια: ο 8) - Ναι. Το σωστόὀ εἶναι να χρησιμοποιείται ἔνζυμο ψωμί. Αυτό εἶναι που και ο Κύριός µας, |[ησοὺς Χρι- στὀς, ἔδωσε στους μαθητὲς του κείνο το βράδυ της Μ. Πέμπτης, ὅταν τἔλεσε για πρὠτη φορά το Μυστικό Δείπνο. Κι αν µας ρωτάς εμάς, τους ταπεινούς µονα- χούς της Καντάρας, αποδο: κιµάζουµε τις κακοδοξἰες της Ρωμαιοκαθολικής Εκ- κλησίας. ζίαι δε φοβόμαστε να στο πούμε καθαρὰἀ. Εσεὶς οι Φράγκοι νοθέψατε την πἰστη. Ο Ευστόργιος ταρά- χτηκε απ᾿ το θυμὸ του. Ἓκανε το χέρι του γροθιά, κτύπησε δυνατά το τραπέζι που καθόταν καιχολωμὲνος οὗρλιαξε: - Παλιοκαλόγεροι αν δεν πάρετε πίσω τα λόγια σας θα σας τιµωρήσω υπο- δειγµατικἀ. Θα σας ρίξω στο μπουντρούμι να σαπί- σετε, ψευτολωποδύτες. - Είμαστε για όλα ἔτοι- μοι. Δεν λυγίζουµε και δεν υποχωρούµε: την Όρθοδο- ξία µας δεντην προδίνουµε. Κι αν ἔχετε σεις τη δύναμη να µας βασανίσετε, πρἀξετὲ το. Την ψυχή µας δεν πρὀ- κειται ποτἐ να µας την πάρε- τε. Ας γίνει το θἔλημα του Θεού. Ο Αρχιεπίσκοπος κτύ- πησε νευρικό ἕνα κουδούν που βρισκόταν στα δεξιά του κ! αµέσως η πόρτα άνοιξε. νας στρατιώτης Χχοντροκὁόκκαλος, κρεµαν: ταλάς, προχώρησε µπρο- στά κα! στάθηκε προσοχή. - Ρίέτε τους στη Φυλα- κ. Εἶναι σκύλοι. Αφήστε Τους να τιμωρηθοῦν αρκε- Τά, ὥσπου να βάλουν µυα- λὸ στην κεφαλἠἡ Τους... Το μπουντρούµι ἠτανε υγρό και σκοτεινό. Ακτίνα ήλιου δεν ἔμπαινε κει µέσα. ΦΨηλαφώντας µε τα χέρια οἱ καλόγερο! κάναν δυό τρία βήματα μέσ᾽ το στενὸ και πληκτικὸ χώρο. Η συµπε- ριφορὀό Των στρατιωτών ήτανε σκληρή κι απαἰσια. Άλλοτε τους κτυπούσαν χωρίς λόγο κ! αιτία, ενώ ἅλ- λοτε τους στερούσαν το ξε- ροκόμµατο κα! το λιγοστὸ βρωμισμἑνο νερὀ, που ὅ- καιούνταν. ΣΙΥό - σιγἁ η υγεία τους άρχισε να κλον]- ζεται. Ο πατήρ Κόνωνας κά- θε τόσο τους μιλούσε, τους φύχωνε: - Αδέλφια µου, ΤΙ χαρά µεγάλη να υποφἑρει κανείς γ/α Το Χριστό. Ας εἶναι Το απὀ μερικά χρόνια «εφα- νερώθησαν τα Αγια αυ- τὠν Λείψανα ως πηγἡ βρύουσα άφθονα !ἆμα- τα», Και εγίνονταν αµέτρη- τα θαύματα εκεῖ στα λεῖψα- νά τους και θεραπεύονταν διάφορες ασθξένειες και Ιδι- αἴτερα κωφοί αποκτούσαν «παραυτίκα»την ακοήτους. Ο Συναξαριστὴς µας διασώζει ἕνα μαρτυρημένο παρᾶδειγμα ιατρείας, το εξἠς: Κάποτε ἕνας ηγεµό- ναςτου Νησιού που ἔπασχε από δυσεντερία και κὠφω- ση, µε πόθο και γεμάτος από θερµή πίστη προς το Θεό και τους Αγίους, πήγε σταλεϊψανα των Αγίων τοῦ- των μαρτύρων στην Ορµή- δεια, για να επικαλεστεῖ τη βοήθεια τους. Εκεί αφού προσκύνησε καιπροσευχἠ- θηκε, αμἔσως θεραπεύτηκε µετη χάρη του Θεού και τη µεσιτεία των Μαρτύρων. Για να δείξει την ευγνωμµο- σύνη του, ἔκτισε εκκλησία στο ὀνομα του Αγίου Κων- σταντίνου του θαυματουρ- γού και εις δόξαν του Τρια- δικού Θεού. «Κα τούτο», σημειώνει ο Συναξαριστἠής, «καθώς το μαρτυρεί και ΤΟ μνήμα του, (Αγίου Κων- σταντίνου/, οπού εἶναι εις ΤΟ δεξιὸὀν µέρος του Αγίου Βἠµατος Της Εκκλησίας». Τέλος µας βεβαιώνει πως «κα! τώρα», στα χρόνια δηλ.που ζειο συγγραφἑας του Βίου καιτης Ακολουθ[- ὀνομά Του ευλογημἑνο, που µας αξίωσε να γίνουμε μάρτυρες κα! ομολογητὲς ὀ/κοὶ του. ΛΙοναστήρι µας εἶναι τώρα το σκοτεινὀὸ τού- ΤΟ κελλἰ, Θαρρώ ὅμως πως θάνα! κ! ο τάφος µας. Κου- ράἆγιο. Πέρασαν ἔτσι Τρία χρό- ν/α. Κ/ ὅταν µια μέρα τους ἔβγαλαν απ᾿ τα υπόγεια σκοτεινἁ μπουντρούµια κ/ αντίκρυσαν ο ἕνας Τον ἆλ- Λο, φαίνονταν Τελείως αλ- λιώτικοι. Τα πρὸὀσωπά τους ἧτανε Φαγωμὲνα και χλω- μά. Τα μάτια τους βαθού- λωσαν κα ἔμοιαζαν σαν δυο σκοτεινές τρύπες. ΟΙ νέ- οἱ γξρασαν, ενώ ΟΙ γεροντὸ- τερο! ᾿διναν εικόνα απο- σαρκωμµένου ασκητή. Ο/ δήμ/οι, κατόπιν εν- ΣΕΛΙΔΑ 3. Μ ΚωκςταΙΤιΝο- ϊ 6 .Λ22ΕΝΟ} ας του Αγίου, «πρέπει να γνωρίζετε Φ/λευσεβεἰς Χρι- στιανοἰ, ὀτ! ὁσοι πάσχοντες ἕρχοντα/με πολλή και μεγά- λη ευλάβεια, γ/ατρεύοντα! απὀ κάθε λογής ασθένεια µετις πρεσβείες και Τις ΙΚε- σίες του Αγίου ενδὀξου Μεγαλομάρτυρος Κων- σταντἰνου». Ἔχει και η Κύπρος λοιπὸν «νέφος ΠΜαρτύ- ῥρων», που μπορεῖ να µας προστατεύσουν απὀ την κά- ψα της αντιπνευµατικής εποχής που ζούμε και να µας ὁροσίσουν µε το θαρ- ραλέο και ανδρείο παρά- δειγμά τους. Ας επικαλού- µαστε τη χάρη και τη βοή- θειἁ τους. Για µας και το Νησί ολόκληρο. τολής, ἔδεσαν τα πὀδια τους πάνω στις ουρὲς Των αλόγων κα τους ἔσυραν ανάμεσα στους ὁὀρόμους της Λευκωσίας. Και κεἰνο! Ο/ ηρω[κο]ἱμοναχο[ὀδέχουνταν τις πληγὲς και Τα μαρτύρια µε χαρά κα! αγαλλίαση. Ο’ σᾶρκες τους αχάµνωσαν, ξεκόλησαν απ᾿ τα κόκκαλα. Αλλο ξεφυχούσαν στους ὀρόμους, ενώ κεῖνοι που ακόµα άντεχαν σιγοψ!θὺρι- ζαν ύμνους στον Κύριο. ᾿ἔτσ μαρτυρικά Τε- λειὠώσανε το β]ο και την πο- λιτεία τους ο/ δεκατρείς ἀγι- ο/ µοναχοίτης Καντάρας. Κ/ ἧτανε το αἷμα τους ράντι- σµα κ αναψυχή στο ευω- διαστὀ λουλούδι, στην Λλευ- τεριἁ της πολύπαθης πα- τρ]δάς µας. «ΑΠΟΣΥΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ» Οι Εκκλησιαστικοἰ Επίτροποι της Αρχιεπισκο- πικἠς Περιφέρειας απξἒ- στειλαν προς την Α.Ε. τον Πρὀεδρο της Δημοκρατίας κ. Γ. Βασιλείου, την Α.Ε. τον Πρὀεδρο της Βουλής και Πρόεδρο της ΕΔΕΚ κ. Β. Δυσσαρίδη και προς τους Αρχηγούς του Δηµο- κρατικοὺ Συναγερμού κ.Γ., Κληρίδη, του Δηµοκρατι- κοὺ Κόμματος κ. Σ. Κυπρι- ανοὺ και του ΑΚΕΛ κ. Δ. Χριστόφια το ακόλουθο τηλεγράφημα: «Εμεῖς οι εκλελεγμὲενοι απὀ το λαό τετρακόσιοιπε- νήντα εκκλησιαστικοί Επί- τροποι της Αρχιεπισκοπι- κἡς περιφξρειας σε σύσκε- ψή µας στην Ἱερά Αρχιεπι- σκοπἠ αποφασίσαμε να κα- ταδικάσουµε την τροπο- ποϊηση του άρθρου 111 του Συντάγματος, µετην οποία εισάγεται ο πολιτικός γά- μος και για τα µἔλη της Εκ- κλησίας και παίρνει η Βου- λή το δικαίωμα της νομοθξ- τησης πάνω σε θεματα πί- στεως, όπως εἶναι οι λόγοι καιοτρόπος εκδόσεως δια- ζυγίου σε θρησκευτικό γά- μο. Καλούμε τους Βουλευ- τὲς,που, περιφρονὠώνταςτη Χριστιανική µας Θρησκείο και την παράδοση ψἠήφι- σαν, την εν λόγω τροπο- ποίηση, να επανορθώσουν το λάθος τους, άλλως απο- σύρουμε την ψήφο µας απὀ αυτοὺς και τους καλούμε να παραιτηθούν του Βου: λευτικοὺ τους αξιώματος, γιατί ἔπαυσαν να µας εκ- προσωπούν». (Ακολου- θούν οι Εκκλησιαστικὲς Επιτροπές). » ΣΕΛΙΔΑ 2 Την Τετάρτη, 14 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Ἵδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία Παγκύπρια συνάντηση αντιπροσώπων 57 Χριστιανι- κὠν Σωματείων και ἄλλων Οργανώσεων µετην Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστομο. Στη συγκἔντρωση μίλησε ο Μακαριώτατος και αναφἐρθηκε στο θεµατου πολιτικού γάμου, διαζυγίου και μετά την τροποποίηση του άρθρου 111 του Ἑυντά- γµατος. Ανταλλάγησαν απόψεις, ακούστηκαν εισηγἠ- σεις και πάρθηκαν αποφάσεις για αντίδραση στην ενἔργεια της Βουλἠς. Τέλος οι συγκεντρωθξέντες αντιπρόσωποι ενἔκρι- ναν το πιο κάτω ψήφισμα, το οποἱο και στάληκε: στον Πρὀεδρο της Κυπρια- κής Δημοκρατίας, τον Πρό- εδρο της Βουλἠς των Αντι- προσὠπων, τους Αρχηγοὺς Κομμάτων και τους ΈΒου- λευτὲς. «ςἡμερα, 14 Ιουνίου και ώρα 4.00 µ.µ., εκπρὀ- σωποιτων πιο κάτω 7 Σω: µατείων απ᾿ όλη την Κὐ- προ σε κοινἠ σὺσκεψή µας στη Λευκωσία, αφού µελε- τήσαµετην κατάσταση που δημιουργεΐται µε την ψἠφι- ση του νόμου που αφορά τον πολιτικό γάμο και το διαζύγιο, καταλήξαµε στα εξής: 1. Διαμαρτυρόμαστε ἓν- τονα για την τροποποίηση του άρθρου 111 του Συντά- γµατος. 2. Διαδηλώνουμε ότι οὖτε εμάς, οὗτε τις χιλιάδες των μελών µας, αλλ᾽ οὖτε και τη συντριπτικἠ πλειοψηφία του θρησκευόµενου λαού µας ὡς ψηφοφόρους, βρί- σκει σύμφωνους η απὀφα- ση της Βουλής. 3. Κρίνομε βεβιασμένη την απὀφαση αυτή της Βουλής. 4. Ζητούμε την άµεση και χωρίς χρονοτριβἠ ακύρω- ση της απόφασης της Βου- λής. Τυχόν εφαρμογή της θα αποβεί καταστρεπτική για την οικογξνεια, κοινω- νία και πατρίδα µας. Στη σὐσκεψη εκπρο- σωπήθηκαν τα εξἠς Σωµα- τεία: Παγκύπρια Οργάνω- ση Πολυτέκνων, Παγκύ- πρια Ένωση Ελλήνων Θε- ολόγων, Χριστιανική ἛἜνωση Κυπρίων Επιστημό- νων, Παγκύπριος Σύλλο- γος Ορθοδόξου Παραδόὸ- σεως «Οι Φίλοι του Αγίου ὌὌρουο», Πολιτιστικός Ὅμιλος «ΒΡἴζες, Σύνδε- σµος Προστασίας Αγἔννη- του Παιδιού, Παγκύπριος Ὅμιλος Εξωτερικής Ἱερα- ποστολής, Ορθόδοξος [ε- ραποστολικός Σύλλογος «Μέγας Βασίλειος», Ἆρι- στιανικἡἠ ᾿Ενωση Νεολαίας και Φοιτητών, Ο.Χ.Ε.Ν. Λευκωσίας, Φιλόπτωχος Αδελφότης Λευκωσία, Φι- λόπτωχος Αδελφότης Αγ. Ομολογητὠν, Ορθόδοξος Χριστιανική Αδελφότης Χρυσελεούσης Στροβόλου, Σύνδεσμος Κυριών Ακριτι- κὠν Περιοχών Χρυσαλινι- ὠτίσσης και Αγ. Κασσια- νοὺ, Χριστιανικός Σύνδε- σµος Γυναικὠὼν Καϊμακλί- ου, Χριστιανικὸς Σὺύνδε- σµος Γυναικών Παλλουρι- ὠτισσας, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Αγλαντζιάς, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Αγ. Αντωνίου, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικὼν Άγ. Δομετίου, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Ακροπόλεως, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Χρυ- σελεούσης Στροβόλου, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικὼν Αγ. Βασιλείου Στροβόλου, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Δα- σουπὀόλεως, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών ᾿ΕΥ- κωµης, Χριστιανικός Σὺν- δεσµος Γυναικών Ψημολό- Φου, Χριστιανικὸς Σύνδε- σµος Γυναικὠν [δαλίου, Χριστιανικὸς Σύνδεσμος Γυναικὼν Κ. /Δακατάµιας, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικὠν Π. Δακατάμιας, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Συνοικ. Κόκκι- νες Στροβόλου, Χριστιανι- κὀς Σύνδεσμος Γυναικώὠν Αγίων Τριμιθιάς, Χριστια- νικὸς Σύνδεσμος Γυναικὼν Παλιομετόχου, Χριστιανι- κὀὸς Σύνδεσμος Γυναικών Λατσιὼν, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικὠν ΠΠπλα- τὺ Αγλαντζιάς, Χριστιανι- κὀὁς Σύνδεσμος Γυναικών Αθηαΐνου, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Λυ- θροδόντα, Χριστιανικός «Σύνδεσμος Γυναικών Αν- θοὐπολης, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικὠν Αγ. Βαρβάρας Λευκωσίας, Χριστιανικός Σύνδεσμος σου ώωκκώσ Γυναικών Μακεδονίτισ- σας, Χριστιανικός Σύνδε: σµος Γυναικὼν Σταυρού Στροβόλου, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικὠν Συ- νοικ. Στρόβολος 3, Ορθό- δοξη ἱεραποστολικὴ Αδελ- Φφότης «Καλός Σαμαρεί- της, Όμιλος Βυζαντινής Μουσικής «Ο Μέγας Βασί- λειος», Σώμα Προστασίας Ορφανώὼν ἠ/και Απροστα- τεὐτων Παΐδων, Ἵδρυμα Σολομώντος Παναγίδη Δε- µεσός, Ορθόδοξο Πνευμα- τικὸ Κέντρο Λεμεσού, Θρησκευτικὀ Ορθόδοξο Σωματεῖο «Ταβιθά» Λεμε- σὸς, Ορθόδοξη Ἀριστιανι- κἠ Ενωση Γονέων Δεµε: σού, Φιλάρετος Σύνδεσμος Κυριών Τ. Προδρόμου Λάρνακας, Φιλόπτωχος Αδελφότης Άγ. Ιωάννου Δάρνακος, Φιλόπτωχος Αδελφότης Σωτήρος [Λάρ: νακος, Φιλόπτωχος Αδελ- φότης Χρυσοπολιτίσσης Λάρνακος, Φιλόπτωχος Αδελφότης Τ. Προδρόμου Δρομολαξιάς, Χριστιανι- κὁὸς Σύνδεσμος Γυναικὠν Παραλιμµνίου, Χριστιανικός Σύὐνδεσμος Γυναικών Δερύ- νειας, Χριστιανικός Σύνδε- σµος Γυναικών «Σωτήρας», Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικὼν Λιοπετρίου, ἛἜνωση Χριστιανών Ορ: θοδόξων Νέων «Ταρσίζι- ος». ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 1989, στην αἴθουσα τελετὠν του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ η καθιερωμξέ- νη ετήσια συγκἐντρωση των στελεχών της Κατηχη- τικής Κίνησης της ἱεράς Αρχιεπισκοπής, µε την ευ: καιρία της λήξεως της πνευματικής περιόδου 1988-89. Στη συγκέντρωση μί- λησεη Α.Μ. ο Αρχιεπίσκο- πος κ.κ. Χρυσόστομος ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τους κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες και στελέχητης Κατηχητικής Κινήσεως της ἱεράς Αρχιεπισκοπής, στη ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 24 Ιουνίου, στην ἱερατικὴ Σχολή Σεμινάριο των Θεολόγων - εκπαιδει)- τικὠν, που οργάνωσε η Παγκύπρια ᾿Ενωση Ελλή- νων Θεολόγων (Π.Ε.Ε.Θ.). Στο Σεμινάριο αναπτύχθη- καν τα πιο κάτω θέµατα: «Η στάση των μαθητὠν ἔναντι του µαθήµατος των θρησκευτικὠν» και «Παράγοντες που επη- ρεάζουντη φΦοΐτησητων μαθητών στα κατηχητι- κά σχολείἰα». Το σημµαντικὸ στην ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ συνέχεια τους ενημέρωσε γιατο επίμαχο θέµα της ψή- Φισης απὀ τη Βουλή της τροποποίησης του άρθρου 111 του Συντάγματος για το οικογενειακό δϊκαιο και την εισαγωγή του πολιτικού γἁάμου- διαζυγίου. Ακολούῦ- θησαν ερωτήσεις απὀ τους παρισταµένους και συζή- τηση για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών που ενδείκνυνται να γίνουν προς αντιμετώπιση της κα- τάστασης που δηµιουργή- θηκε. Στα στελέχη προ- σφέρθηκε ως συμβολικό δώρο βιβλίο. ΤΗΣ Π.Ε.Ε.Θ. παρουσίαση των πιο πάνω θεμάτων ἠταν το γεγονὸς ότι στηρίχθηκαν σε ἔρευνα που ἔγινε σε σχολεία, Γυ- µνάσια και Λύκεια, μεταξύ των μαθητών όλης της Κύ- πρου. Τα στατιστικἀ στοι- χεία ἦταν αρκετά κατατο- πιστικἁ και παρουσἰαζαν την κατάσταση και τις αντι- λήψεις που επικρατούν µε- ταξύ των νέων µας. Απότην όλη ανασκόπηση των θεµά- των προέκυψε το ενθαρ- ρυντικό αποτέλεσµα ὅτι οἱ νξοι µας εξακολουθούν να ἔχουν θρησκευτικἀ ενδια- Φἐέροντα. Συνέχεια απὀ τη σελ. Ί ιερά των ηρώων και μαρτύρων της Νήσου των αγίων συνταρα- Χθείτε για το εγχείρη- µα των απογόνων σας! Γιατί το ανόµηµα που τώρα διαπράττε- ται σε βάρος της Εκ- κλησίας, εν ονόματι του δήθεν εκσυγχρο- νισμού και εξευρω- παϊσμοῦ, τελικά δεν πρὀκειται να πλήξει ἦ να διαβρώσει την Εκ- ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ κλησία, αλλά πρώτα εκείνους που το σκη- νοθετούν και στη συ- νέχεια το ὀύσμοιρο λαό αυτού του τόπου. Βέβαια το πλήγμα κα- τά της Εκκλησίας ερ- μηνεύεται ως ἔμπρα- κτη ἔκφραση αγνω- μοσύνης και αχαρι- στίας στα όσα αυτή η Εκκλησία πρόσφερε σ᾿᾽ όλους µας και! στον καθένα ξεχωριστά. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Συνέχεια απὀ τη σελ. Ί απόφαση Εκκλησιαστι- κοὺ Δικαστηρίου, δεν μπορεῖ να τελέσει ἆλλο θρησκευτικὀ γάμο στην Εκκλησία µας. Γενικά η Ιερά Σύνο- δος παρατηρεί: Για θξ- µατα θρησκευτικής πἰ- στεως --και ο γάμος, ὅπως και η λύση του γάἀ- µου, εἶναι θἅἕµατα ϐθρη- σκευτικἠςπίστεως -- μό- νοη Εκκλησία µπορείνα νομοθετεἰ. Η Βουλή δεν εἶναι θρησκευτικὀ σὠ- -μα, και γι αυτό πολλὲς Φορξες τα µέλη της εἶναι δυνατὀ να µην ανήκουν στην αυτή θρησκεῖα, ἡ καινα μην πιστεύουνσε καμιά θρησκεἰα. Η ἱερά Σύνοδος θὲέ- λεινα ελπίζει ότιτα µέλη της Βουλής των Αντι- προσώπων Θα επαναµε- λετήσουν βαθύτερα το θὲµα, αφού προηγουμέ- νως ἔλθουν σε διάλογο µε την ἱερά Σύνοδο, και θα αναθεωρήσουν την απὀφασή τους. Η |ἱερά Σύνοδος εἶναι πάντοτε πρόθυμη να ανταλλάξει απόψεις µετ᾽ αυτών. Γιατί αν εἶμαστε ᾿ Ελ- ληνες και Χριστιανοί αναντίρρητα τα αυτό οφείλεται στην Εκ- κλησία. ᾿Οµωςηπρο- τἶμηση του «σύγχρο- νου» τρόπου ζωής δεν πρὀκειται να µας αφἠ- σει ανεπηρέαστους᾽ και µε λύπη το λἒµε, ατιμώρητους. Ετσι η αγωνία όσων αντιδρούν στις αλλαγὲς του ΟΙΚογε- νειακού δικαἰου δεν προξρχεται απὀ τον κίνδυνοπου διατρξχει η Εκκλησίἰα, Εκκλησία δεν χρειάζεται τη δικἠ μας προστασία, αλλά απὀ τους επαπειλού- µενους εχθρούς που τώρα θα εισελάσουν άνετα στο μικρό αυτό τόπο µας, το ἔσχατο αυτὀ μµετερίζι του Ελ- ληνισμού και του Χριστιανισμού στο χώρο της Ασίας και της Αφρικής. Εἶναι επομένως γι αυτὸ το λόγο, για την πατρίδα µας, και τους εαυτούς µας, και τις επερχόμενες γεν!- ἔἕςπου ανησυχούμε. Η Μεγάλη Ελλάδα χά- θηκε για τον Ἑλληνι- σμὸ και την ΟρθΟδο- ξία. Διερωτηθήκαμε γιατί Δυστυχώςτέτοιες τραγικὲς συγκυρὶἰες πάμε να δηµιουργή- σουµε εμείς οι ἴδιοι για το μᾶλλον αυτοῦ του τόπου. Εἶναι Φο- βερό να κινδυνολογεὶ κανενας Χχωρὶς να υπάρχει ανάγκη. Αλλά εἶναι ασύγκριτα Φο- βερὸ να «παΐῖρνουν Φωτιά τα σπίτια µας, κιεμεὶςνατραγουδού- µε», κατά την παροι- μιώδη Φράση. Η ιστορἱία και η πραγματικότητα µας πληροφορούν ὅτι το μελλον µας σ᾿ αυτὸ τον τόπο δεν μµπορεἰ να εἶναι ρὀδινο µε τέ- τοιεςτραγικὲς συνθἠ- κες. Το συναισθανὀ- µαστε αυτό Κιαν ναι, τι κάµνοµε ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ Συνέχεια απὀ τη σελ. Ί Φαση του ανθρωπίνου εἷ- ναι, στο πρόσωπο της Θεο- µήτορος, εἶχε σαν αποτξέλε- σµα να Φανερωθε[«Το µυ- στήριον το αποκεκρυμμέ- γον απὀ των αιώνων κα! απὀ των γενεών» (Κολ. α., 76). Η παρθενικἡ μήτρα, γίννετα! η πύλη εισὀδου του Απείρου στο πεπερασμένο, του Ἀχρόνου στοχρὀνο, για να ανοιχθούν Ο/ πύλες Της ὄνω /ερουσαλὴμ. Αποκα- θίστατα/ ἐτσι κα! πἆλιν ὅ/ά της νέας Εὔας {- Ζωής), η όια της πρώτης Εύας ό!α- σαλευθεἶσα Θεία κα αν- θρώπινη κοινων]α. Π Θεανθρώπινη, η «Χριστοειδὴς» κατά τον |ερὸ Καβόσιλα, σωτηρία, αποτε- λε πια ὅόια της Παρθένου Την οριστική κα! αµετόάκλη- Τη δυνατότητα ολοκλήρω- σης του ανθρωπίνου εἶναι. Στο πρόσωπο της Παρθενοµήτορος βλἐέπου- µε ΤΟ μυστήριο της Εκκλη- σίας να βιώνεται σ᾽ ὀλη την πληρότητἁ του, αφούὺ αυτή αποδἐχετα! Το θεῖο /όγο µε πλήρη υπακοή κα θερμή πίστη. {Π Εκκλησία, σαν Νύμφη Χριστού (Εφ. ε’, 22). που εζαγιάζεται απὀ Αυτόν, οφείλει να «παρί- στατα/τω Χριστώ παρθὲνος αγνἠ»(Β᾽ Κορ.,α᾿, 2) Αυτή την πιστότητα της Εκκλησί- ας στη θεία πρόσκληση κα πρόκληση, βλέπουμε να ὅι- αλάμπει και να ενσαρκώνε- ΤαΙγΙα πρὠτη φορά στο πρὀ- σωπο της Μαρίας. ΜΗ Αειπάρθενος αποτε- λε[στην Ορθοδοξία το πρὀ- τυπο Της ολοκληρωμένης και καταξιωµένης Γυναί- κας. Δείχνει πως η αγνότη- ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ τα, η καθαρότητα ψυχἠς και σώματος, η μητρότητα, η απολυπράγµονη πἰστη κα η προσφορά τῆς γυναι- κεἰας ὑπαρξης, εἶναι η πεµ- πτουσία κα! η πραγμάτωση του προορισμού Της γυνα[- κας, που ἔχει Το μµοναδικὀ προνόμιο να εἶναι η µάνα της ὁημιουργίας, να ἔχει ΤΟ κάθε ανθρώπινο ον δικότης παιδᾖ. ΑΕ ζωή της Θεοτόκου δείχνει στην κάθε γυναίκα πως η καταξωσή της δεν εἶναι Το αποτέλεσµα των πολλαπλών κα! ψηλού επι- πέδου γνὠσεὼν της, οὗτε των αγώνων της γ/α δήθεν /σότητα µε Τον ἀνδρα και πολιτικἠ - κοινων/κἠ κατα- ξίωση, αλλά το «Ιδού η ὁού- λη Κυρίου γἐνοιτόὸ µοι κατά Το ρήμα σου» (Ακ. α΄. 3δ). Η λέξη Ισότητα στις σχἑσεις των δύο φύλων, ἔχει κα- ταργηθε[ εδώ και δυὀ χιλιά- δες χρόνια. Στο Χριστιανι- σμὸὀ οἱ σχἐσεις των δύο φύ- λων εἶναι σχἐσεις /σοτιµίας κα! συμμετοχὴς στο δηµΙ- ουργ!κὀ ἔργο του Θεού και ὀχ! νομικές σχἑσεις και κοι- νωνικά -- πολιτικά κεκτημέ- να. Μόνο αυτή, η καταξι- ωμένη γυναίκα σαν μἀνα, σύζυγος, αδελφἠ, μοναχή, µπορεί], ὅπως εκείνη, να γί- νε/ΤΟ κάλλος στην ασχήμια, ηχαρἆκαιη παρηγορία στη λύπη. Η πλατυτὲρα που θα αγκαλιάσει µε τη στοργἡ, την αγάπη, την προσευχἠ Της, όλους τους αδελφούς του Υιού της Θεοτόκου. Πόσο μεγάλη στ᾽ αλή- θεια εἶναι η προσφορά και αποστολἡ σου, Χριστιανή γυναἶκα, του Χθὲς, του σἠ- µερα, του αὗὑριο! ΡΙσσα «Αγωνίζρυ τον καλόν αγώνα.» (Α πμ.στ 1) ο αζό / ή α ᾱ, νο κ - ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ -- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1989 ΕΤΟΣ Η΄ ΦΥΛΛΟ 72 Στο ματωμξέἔνο σώμα της Κύπρου ανοἰκτηκε αυτὲςτις μέ- ῥρες µια ακόµη πληγἠ. Δεν µας Φτάνει ο Ατ- τίλας. Δεν µας φτά- νουν οι τόσες των ξὲ- νων ραδιουργίες και συνωμοσίες. Δεν µας αρκούν οι τόσοι των εθνών ἔμποροι που µας κατακλύζουν. Τώρα εμείς οι ἰδιοι στο κατάστικτο της Κύπρου σώμα ανοἰ- ξαμε µια ἄλλη, αυτή τη Φορά, αθεράπευ- τη, ἶσως, πληγἠ. Αν μεχρι σήµερα αντέξαµε ως λαός, µε ενιαῖα ταυτότητα, εἷ- ναι γιατί κρατηθήκαμµε σε βάσεις και στερε- ὠωθήκαμε σε θεμξλιο, τἔτο!ιο, που τροφοδο- τούσε την πεµπτου- σία της ὑπαρξής µας και συγκροτούσε την όλη αναστροφἠ µας ὶ µέσα στο διάβα των καιρών. Κύματα ερχὀν- τουσαν και κύματα ἔφευγαν. Καταιγίδες ξεσπούσαν και θύελ- λες εφΦευγαν. Το σώμα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ όμως της Κύπρου κρατιόταν. Κρατιόταν γερά, ἔμενε ολόρθο. ᾿Αντεχε και κατήσχυ- νε τους εχθρούς του. Οι ἄραβες, οι σαρα- κηνοί, οι Φράγκοι, οι γενουάτες, οι ενετοί, οι τούρκοι, οι άγγλοι, πόσους και ποιούς να απαριθµήσει κανξνας Εκτός απὀ μερικές λέ- ξεις, κτίρια και τοπω- νύμια, τίποτε ἁλλο δεν μαρτυρεῖ το πἒ- ρασμά τους αλλά και την ἦττα και συντριβή τους στον τόπο τούῦ- το. Και το θέµα µε τους τούρκους θα Ἴπαιρνε κι αυτὀ σἰ- γουρα την ἴδια, ὅπως και των ἁἆλλων εχθρὠν κατἁἀληξήὴή του, µε την πάροδο του χρόνου, αν... Με τόσους εχθρούς μονομάχησε η ρἶζα τούτη του Ελ- ληνισμοῦ και του Χριστιανισμού στον τόπο αυτό. Κι όχι µὀ- Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Η Ἱερά Σύνοδος συνήλθε την Τρίτη 13 Ιουνίου σε ἕκτακτη συνεδρία υπὀ την προεδρἰα της Αυτού Μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστό- µου και µελέτησε την τροποποίηση που επἔφερε η Βουλή (Δευτέρα 12 Ιουνίου) στο άρθρο 111 του Συντάγματος, όσον αφορά στο γάμο και στο διαζύ- γιοτων μελών της Ελληνικἠς Ορθόδοξης Εκκλησίἰας. Κατ᾽ αρχἠ, όλα τα ΝΙἕλη της Ιεράς Συνόδου εξξ- Φρασαν τη βαθιά τους λύπη για την αδικαιολόγητα εσπευσµένη αυτή ενἔργεια της Βουλής, όταν μάλι- 1. Οτι η τοιαύτη τροποποίηση ἁάρθρου του Συντάγματος εἶναι αντισυνταγµατικἠ και ασφαλώς θα προσβλη- θεὶ στο Ανώτατο Δικα- στἠριο, καλείδετην Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημο- κρατίας, όπως αναπέµ- Ψει τον ψηφισθέντα νὀὸ- µο στη Βουλήπρος επα- νεξεταση του θξµατος και, σε περίπτωση εµµο- νἠς της Βουλής, τον πα- ραπέμψει στο Ανώτατο Δικαστήριο. Κανένας λό- γος ανάγκης δεν επἔ- βαλλε την τοιαύτη αντι- συνταγµατικἠ ενέργεια, ὡς δε εἶναι γνωστόὸ το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψεγιατον ἰδιο λό- Υο τροποποίηση του Συντάγματος για την παροχή ψήφου σε εκεῖ- νους που συμπλήρωσαν το 18ο ἔτος της ηλικίας τους. 2. ᾿Οτιμεκανένατρό- πο δεν δἐἔχεται τον οὗτω καλούμενο πολιτικὀ γἀ- μο για τα µέλη της Ελλη- νικἠς Ορθόδοξης Εκ- κλησίας της Κύπρου. Εἰ- ναι βεβαια ελεύθερος ο κάθε πολίτης να επιλέξει μεταξύ του ϐρησκευτι- κού γάµου κα! του οὑτω νο ἄντεξε, αλλά σε πεῖσμα των εχθρών της ανθοβολοῦσε κι ἔθαλλε. Ο ΈἙλληνο- Χριστιανικός πολιτι- σμὸς της γης µας ὅι- εκδικε[ μοναδικότητα στην πανανθρώπινη ιστορίἰα. Ποιά ὅμως ἦταν η ζωοδότρα πηγή, η αἔνναη κι αστείρευτη που κράτησε και ανξ- δειξε τη Φύτρα µας στο θαλασσοδαρμένο τούτο νησί Ποιός µας προστάτευσε στους διωγμούς Ποιός µας στήριξε στους κάθε λογής ανἔμους των καιρών Ποιός µας περιέθαλψε στις δυ- στυχίες Στην πείνα και τη ὀϊψα, ποιός µας ανέἔψυξε και µας ἔθρεψε Ποιός υπήρξε η ελπίδα, η καταφυγἠ και η παραμυθία µας Λαοίὶ που ζούσαν κι ἔθαλλαν στις γύρω Χώρες που µας περι- βάλλουν, ποιά ἦταν η 1ΡΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ κατἀληξή τους Ποιές Φωνὲς ακούει κανεὶς σἠμµερα στους δρὀό- µους της Αλεξάνδρει- ας, της Δαμασκού, της Αντιόχειας Αλλό- Φυλοι και αλλόθρη- σκοι κατοικοεδρεύ- ουν στην πατρίδα του Μ. Αθανασίου, του ἰωάννητου Χρυσοστό- µου, του Ιωάννη του Δαμασκηνοῦ, των Καππαδοκὠν Πατὲ- ρων και τόσων άλλων μαρτύρων, οσἰων, αγίων! Κι αντί του σταυρού, υψούῦται προκλητικά η ημισξ- ληνος. Κι αντὶ του αληθινού Θεού, υμνεῖἶται ο ΑλλάΧχΙ Δεν κατεχόµαστε απὀ σωβινισμό, οὗτε κι απὀ πνεύμα µισαλ- λοδοξίας. Παραθξτο- µε την πραγµατικὀότη- τα. Κι ας µη τολμήσει κανένας να απορρἰψει τον ισχυρισμό ὅτι όλοι τούτοι οι λαοἱ των οµόρων χωρών στα γνώριζεη Βουλή, ότιοι διάφορες προτάσειςτης γύρω απὀ την τροποποΐησητου Συντάγματος επρὀ- κειτο να συζητηθούν σήµερα Τρίτη 12 Ιουνίου ενώ- πιον της ἱεράς Συνόδου. Τα Μέλη της ἱεράς Συνόδου διατύπωσαν επίσης τις ανησυχἰες και την αγωνία τους για τις σοβαρξὲς επιπτώσεις, που θα ἔχει η τέτοια τροποποίἱηση στην καθόλου ζωή του πληρώματοςτης Εκκλησίας, πολὺ περισσότερο σήμερα, που η εθνικοθρησκευτικἠ επιβίωση του λαού µας αντιμετωπίζει θανάσιμο κἰν- δυνο. Μετά απὀ διεξοδικἠ συζήτηση και ανταλλαγἡὴ γνωμών η ἱερά Σύνοδος, που ἔχει την ευθύνη της διαφύλαξηςτης Ορθόδοξης Πἰστεωςκαιτην καθοδή- γηση του πληρώματος της Εκκλησίας σύμφωνα µε τα διδάγµατα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, αποφάσισε ομόφωνα: καλουµένου πολιτικού «γάμου». Εννοεῖται, ὅμως, ὅτι οποιοδήποτε μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας µας συνάψει πολιτικό γάμο, θέτει αυ- τόµατα τον εαυτὀ του εκτὸς της Εκκλησίας µε όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται η αποκοπἠ του απὀ το σὠώματης Εκ- κλησίας. 3. Οτι, όσον αφο- ρά στη λύση του γάμου, η Εκκλησία, και μόνη αυτή, δικαιούται να λύει τον εκκλησιαστικὸ γά- μο, γιατί ο γάμος εἶναι Μυστήριο, ενὠ η πολι- τεἰα µόνο τον πολιτικὀ. Γι αυτό για κανᾶνα λὀγο δεν θα αναγνωρισθεἰ λύ- ση θρησκευτικού γά- µου, οοποἱοςτελέἐέσθηκε κατά την τάξη της Ορθό- δοξἠς µας Εκκλησίας, εκτὸς εάν ο γάμος αυτὸς λυθεῖ απὀ Εκκλησιαστι- κὁὀ Δικαστήριο µε βάση τουςλόγουςπου προβλξε- πονται στον Καταστατι- κὁ Χάρτη της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας. Επομένως, ὁποιος δεν ἔχει λύσει τον θρη- σκευτικὀ του γάμο µε Συνέχεια στη σελ. 2 εἶναι καθαρά αλλόὸ- Φυλοι και αλλόδοξοι, Το γενεαλογικό των πολλών δξένδρο, αν ανακρίΐνουμε, θα φτά- σοµε κάποτε κάπου, που µε σπαραγμὀ ψυ- χἠς θα διακριβώσομε ότι το ριζικό τους, το εθνικὀ και θρησκευ- τικὀ, εἶναι εντελώς διά- Φορο απὀ τη σηµερι- νἠτους φυσιογνωμία. Σε µας, εδὼὠ στην Κύπρο, δεν συνἔβηκε η τραγικότητα τούτη. Η αντίστασητου λαού μας στον κίνδυνο αλ- λαξοπιστίας --- αλλο- εθνίας δεν μπορεὶ να εἶναι γεγονός τυχαίο. Δεν εἶναι οι συγκυρἰες των καιρὠὼν που µας γλύτωσαν, γιατί τὲ- τοιες συγκυρἰες κάθε άλλο παρά µας ευνό- ησαν. Τί, λοιπόν, µας ἔσωσε Ποιός µας πε- ριθρἰγκωσε Με συγκλονισμό εσώτατο παρακολου- θεί κάθε γνήσια ελλη- νικἡ και Χριστιανικἠ ψυχή τα όσα πρόσφα- τα στον τὀπο µας συμβαίνουν. Τα προ- στατευμµένα, για αιὠ- νες παιδιὰἁ της Κύ- πρου, τώρα που νόὀμµι- σαν ὅτι απόκτησαν την «ελευθερία» τους και ἔγιναν «αυτοδύ- ναµα», τώρα που ἔνοιωσαν πως ἔχουν Φωνή, όχι µόνο αγνό- ησαν τον προστάτη τους, αυτό θα ταν το λιγότερο, αλλά εκτός απὀ επιλήσμονες, ὄψωσαν το χξρι. Και, αγενώς Φερόμενοι, καταφέρουν ισχυρό ράπισμα επί της πα- ρειάςτης Τροφού, της Προστάτιδας, της Ζωοδότρας, της Γλυ- κειάς για τόσους αιώ- νες Μάνας όλων µας Εκκλησίας! Ουαἱ της αγνωμοσύνης! Ω της αχαριστἰας! Οἱ ευερ- γετηθέντες κινούν την πτέρνα κατά της ευ- εργξτιδος!| Κλάψτε όρη καιβουνὰἀ! Θρηνή- στε κοιλάδες! Και σεις κόκκαλα Συνέχεια στη σελ. 2 Το ΜΟΓΑλΑΘΙΟ΄ ΤΗς ΘΘΟΤΟΚΟΥ Η Ορθόδοξος ἔκκλη- σίας µας, µετην πνευματική ὁιαύγεια κα! Την ουρανο- ὀρόμο φορά, που την χα- ρακτηρίζει, εἶδε στο πρόὀ- σωπο Της Θεοτόκου Τη συ- νισταμένη της θείας χάριτος και του ανθρώπινου µεγα- λείου. Υμνογραφία, τἔχνη, λατρε]α κα! βίωµα Της ϐθρη- σκεύουσας ψυχἠς, που αναφέροντα! στην /Παρθέ- νο, ἔχουν µε αριστοτεχνία συνθἑσε! τον πιο Λλαμπρὸ γαλαξία στο Ορθὸδοξο στερέωμα, που κατέχει, µε- τά το Νοητὸ ᾿Ηλιο, την πρώτη θἐση στον επἰγειο Παράδεισο, την Εκκλησία. Αυτό εἶναι ὁικαιολογημένο, γ/ατ]η σωτηρία της ανθρω- πὀτητας εἶναι το «Πρωτό- τοκο» παιδ/ µας Γυναίκας. «Το εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της παρθένου ενανθρωπήἡσαν». Το μεγαλείο της Μαρί- ας, δεν συνίσταται οὗτεστις ὁιανοητικὲς Της Ικανότητες οὔτε στην πολιτική - κο/νω- νική της θέση, κάθε ἆλλο, αλλά στην ψυχο-σωμµατικἠ καθαρότητα κα! αγνότητἁ της, Τη μύχια πἰστη της, που την καταξίωσενα γίνει σκεύ- ος θείας εκλογής, αφού στο Θεῖο μήνυμα απαντᾶὰ µε το «δοῦ η δούλη Κυρίου γὲέ- γοιτὸ µο! κατά τορήµασου» (Λουκ.α”, 36) Αυτή η κατά- Συνέχεια στη σελ. 2

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΨΗΦΙΣΜΑ Κυπριακό 4p
ΓΙΟΡΤΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 4p
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Πολιτική 4p
«ΑΠΟΣΥΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ» Πολιτισμός 3p
Η ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 3p
Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ Ναυτιλία 3p
57 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 2p
ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 1-2p
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 1-2p
ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 1-2p