Back

Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1995-05-01

., Π ΑΛΟΥΛΟΩΤΗ κΕΡΥΝΕΙΑ Εκφραστικό Όργανο του Σωματείου «Αδούῆωτη Κερύνεια» Έτος 1ο Μάϊος 19905 [ΙΑ ΑΔΟΥΛΩΤΑ Η «Αδούβωτη Κερύ- νεια», το προσφυγικό σωματείο της προσωρι- νά σκΠαβωμένης επαρ- χίας της Κερύνειας, έταξε σαν στόχο και σκοπό της ἱδρυσής του, που χρονοβογείται από το {1974 µετά τη βάρβα- ρη τουρκική εισβοβή, να κρατήσει ΨηΒά το ἠάβα- 2ο του αγώνα μέχρις ἆτου ἐῆθει η ευΏογημµέ- ΄η εκείνη ώρα της απε- Ἱευθέρωσης, Αυτό τον αγώνα συ- ᾿εχίζουµε και µε την (ανηγυρική έκδοση της «ημερίδας µας «Η Α- ούῆωση Κερύνεια» που υκῆοφορεί για πρώτη ῥορά. Εἠπίζουμε πως ο (άθε Κερυνειώτης αβθά και κάθε Κύπριος, θα αγκαβιάσει αυτή µας την προσπάθεια και θα έῆθει αρωγός στο έργο Ἴας. Ο κάθε γνήσιος Κερυνειώτης που αγα- τά την Κύπρο µας ας ενώσει τη φωνή του και -ς ενέργειές του µε τις υκές µας και υπεράνω ομµμάτων ας αγωνι- τούµε όᾷβοι µαζί για α ενιαία και εβεύθερη προ. ΕΜΠΡΟΣ ΠΙ Κυπριακέ Λαέ «Νενικήκαμε» σου εἰ- παν το 1960 όταν οι Άγ- γῆοι σου επέβαβῆβαν το διχοτοµικό Σύνταγμα της Ζυρίχης. Τότε, κάτω από τον εκβιασμό, «Είτε Ζυρίχη, είτε διχοτό- µηση» σου επεβηήθη µε τις ευβογίες της τότε ηγε- σίας του Ελληνισμού, ένα Σύνταγμα, μοναδικό στο είδος του, το οποίο όµως ήταν µεταβατικός σταθ- µός προς τη διχοτόμηση, όπως την είχαν σχεδιάσει και συναποφασίσει οι Άγγβοι και οι Τούρκοι από το 1956. Αυτό δε, δεν εἰ- ναι δική µας εκτίµηση. Είναι αποκάἠυψη αυτών τούτων των εγγράφων του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Κύπρο. Σήµερα, κάτω απὀ πα- ρόµοιο εκβιαστικό σύνθη- μα, «είτε Ομοσπονδία, είτε Διχοτόμηση» επιχει- ρείται το κβείσιμο του Κυτπρακού µε στόχο τη µο- νιµοποίηση των τετεβε- σµένων της εισβοβής. Λε στόχο τον μόνιμο διαχω- ρισµό των δύο κοινοτή- «Το κάστρο της Κερύνειας». (Ανατοβική όψη): Αιώνιο σύμβοβο του ιστορικού µας χρέ- ους και της ιστορικής µας συνείδησης των, την αναβάθµιση της τουρκικής μειοψηφίας του 168946 σε ισότιμο εταίρο της εἠὐἠηνικής πῆειοψηφίας του 8206, σε ένα κυρίαρχο τουρκικό κρατίδιο καὶ µε αναγνωρισμένη επικυ- ριαρχία πάνω σε οβόκῆη- ρη την Κύπρο. Κυπριακές Λαέ, Συνέχεια στη σεβ. {1 | Η ΜΝΗΜΗ ΞΑΓΡΥΠΝΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Στα πρώτα ένα - δύο χρόνια όῆοι την έκῆα- μαν. Άῆβοι τη µοιροΏό- ύγησαν κιόῆας. Ἠταν .µορφη, πού όμορφη. εν έπρεπε να σκαβω- εἰ. Κι εκείνοι οἱ άνθρω- Γοι της! τί καβοσυνάτοι, συχοι «φιβειρηνικοί! }ῆοι τους! Κρίµα που Ἰώὠχτηκαν από τα σπίτια ους. Ας όψονται οι αίτι- . Θα πἠβηρώσουν µια µέρα οι αίτιοι. Και οι Κερυνειώτες Θα επιστρέ- ψουν στα σπίτια τους... Έτσι έῆεγαν ὁόῇβοι. Όταν ξαφνικά κάτι ρεα- Διστές είδαν τα πράγµα- τα πιο ρεαβιστικά. «Δεν μπορούμε να τα θέβουμε όῆα, Λένε. Ο Τούρκος για- τί ήρθε Να κάνει περί- πατο και να φύγει Α- σφαθώς όχι] Κάτι θα κρα- τήσει κι αυτός. Κι εκείνο που κρατά καθύτερα εί- ναι η Κερύνεια. Κομμάτια να γίνει, ας την κρατή- σει. Φτάνει να γῆυτώ- σουµε εμείς και το υπό- Δοιπο µέρος της πατρί- δας µας». Αυτά είπαν και ο πό- ῆεμος ἀρχισε. Ένας πό- ῆεμος σιχαµερός και ανίερος. Ένας πόβεμος κηρυγµένος και ακήρυ- χτος. Ορατός και αόρα- τος. Ένας πόῆεμος εΥγκε- Φφαβικός µε στόχο την πῆύση εγκεφάβων. Να ξεχαστεί η Κερύ- νειας... Σα να µην υπήρ- χε. Σαν νάτανε ένας εγκβηµατίας που δικά- στηκε και εκτεΒέστηκε και βιαζόµστε να απαῆ- Παγούμε από τη µιαρή µνή του. Σαν νάτανε µια πόρνη που πρόσβαῆε το σὀϊ της και την αρνήθηκε η γενιά της. Ένας κα- πνός που τον σκόρπισε το πρώτο φύσημα του αέρα. Έτσι τη θέῆουν οι ρεαβιστές, οἱ σωβινι- στές, οι σοφιστές και οι προπαγανδιστές, Έτσι τη θέῆουν, οι κίτρινοι, οι κόκκινοι και οι άχροοι ακόµα κονδυβο- Συνέχεια στη σεῆ. 11 ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΟΙ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Μάιος 1995 Ἡ ΑΑΟΥΛΩ ΤΕ Πιερ ΝΙΣ1 ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ἱεάποσι Ἱρόνια ωής «ἩΠ «Ιγώ γε Γενικά: «Η ανεπιφύβακτη και δια παντός µέσου ενἰί- σχυση του αγώνος του Κυπριακού Λαού δια την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και η ασφαβής επι- στροφή όῆων των πΆπρο- σφύγων εις τας εστίας των υπό συνθήκας εὔευ- θερίας,͵ ασφάδβειας και εθνικής αξιοπρέπειας». Έτσι καθορίστηκε στο Καταστατικό ο σκοπός της (ὄρυσης του πρώτου προσφυγικού σωματείου, της «Αδούηωτης Κερύ- νειας» το 1974, αµέσως µετά την τουρκική εισβο- ή, κατοχή και το βάρβα- ρο εκτοπισμό µας από τα σπίτια και τις περιουσίες μας. Για να αντεπεξέῆθει σε αυτόν τον αγώνα το Σωματείο «Αδούβωτη Κερύνεια» οργανώθηκε και στις 4 εΠεύθερες επαρχίες, στη Λευκωσία, Από το Ανώτατο Συμβούβιο εκΒέγεται (κα- τά Παραρτήματα) το Εκτεβεστικό Συμβούβιο του σωματείου το οποίο είναι ΙΒμεβές και είναι το Σώμα που υΠοποιεί τις αποφάσεις του Ανωτά- του Συμβουβίου και συ- ντονίζει τη δράση των Παραρτηµάτων. Με ἀῆ- ῆους μηχανισμούς επι- τυγχάνεται η άμεση επα- Φή και συνεννόηση µετα- ξὐ των µεθών του Ἐκτε- βεστικού Συµβουβίου και η ευεβηξία στη δράση, των αρκετά αποµακρυ- σµένων μεταξύ τους Παραρτηµάτων του σω- ματείου. Βασικότατο χαρακτηρι- στικό του σωματείου µας και όὁβων των Συµβου- βίων που το υπηρέτησαν στα 20 χρόνια ζωής του, ήταν και είναι η υπερκοµ- µατική ὁραστηριότητα. Το ο ΗΒ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΊΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΟΔΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα µε την ίδρυση ξεχωριστών Παραρτηµά- των. Κάθε Παράρτημα δι- οικείται από {ἱδμεῆβές Διοικητικό Συμβούβιο του σωματείου, το οποίο µετά τη Γενική Συνέῆευση εἰ- ναι το Σώμα που παίρνει τις αποφάσεις ποβιτικής και καθορίζει γραµµή δράσης. σωματείο µας κατάφερε να Πειτουργήσει υπερ- κομματικά υπό την έν- νοια ότι κάθε απόφαση που παίρνεται στα εκτε- Πεστικά όργανά του εἶναι αποτέβεσμα εἠεύθερης σκέψης, προβθῆηματισμού και διαβόγου ανεξάρτητα από ποία ιδεοβογική ή κομματική ιδιότητα µπο- ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Εύχεται επιστρο(ρή στην ΚΕΡΥΝΕΙΑ Μάνης {{ Συν. Στροβόξου 2 Τηῆ. 497254 Λευκσία ρεί να έχει το εκάστοτε µέβος του Διοικητικού Συµβουβίου. Ποτέ. απο- ῴάσεις κομμάτων επηρέ- ασαν τη Λήψη αποφάσε- ὧν του σωματείου καὶ ποτὲ δεν περιμέναμε να τοποθετηθούν τα κόμμµα- τα προτού το σωματείο πάρει θέση σε ένα θέµα. Πιστά στις πρόνοιες του εγκεκριμµένου καταστα- τικού µας, τα Συμβούῆια που διοίκησαν το σωώμµα- τείο στα 20 χρόνια στη Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα, αγωνίστη- καν µε συνέπεια για την υβοποίηση του ταγµένου σκοπού της ἵδρυσης του σωματείου. Ο αγώνας µας ήταν εξυπαρχής σκῆηρός καὶ ἀνισος. Είχαμε πάντοτε να παθαίψουµε µε ποῆ- βούς καὶ ποικίῆᾷους εχθρούς και αντιπάβους. Ανθρωπιστικές ὅραστηρότητες: Στα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς ο μεγαβύτε- ρος εχθρός ήταν η συµ- ᾠορά που Βρήκε τον ῆαό μας και η αθβιότητα στην οποία µας έριξε η τουρκι- κή κατοχἠή απὀ τη µια µέ- ρα στην άΠῆη. Έπρεπε να απαμβῆυνθεί ο πόνος και να ανακουφιστεί ο ἠαός της Κερύνειας και όῆΠοι οἱ πρόσφυγες από τα κατε- χόµενα που είχαν µάθι- στα σκορπιστεί σε όβα τα εβεύθερα µέρη της Κύ- πρου. Νέσα από διάφορα σχέδια βοηθείας και συµ- µετοχή µας σε διάφορες επιτροπές ανακούφισης προσιύγων, το σωματείο µας συμπαραστάθηκε έμπρακτα σε πάρα ποῆ- Δούς δυσπραγούντες ου- νεπαρχιώτες µας. Συῇβο- γή και διανοµή τροφίμων, ειδών ένδυσης και υπό- δησης, καθοδήγηση προ- σφύγων για αξιοποίηση κυβερνητικών προγραμ- µάτων βοήθειας, εξασφά- ἤιση υποτροφιών σε µα- θητές καὶ μαθήτριες για τεχνική και επαγγεῆµατι- κή κατάρτιση, συἠῆογή και διανοµή βΒιββίων κῆπ., αποτεβούσαν μόνιμη αρ- χικά ὁραστηριότητα του σωματείου που συνεχίζε- ται µέχρι σήµερα όταν χρειάζεται. Συντήρηση µνήµης και καθβιέργειας αγωνιστικού Φρονήµατος Όσο τα χρόνια περ- νούσαν καὶ µπήκαµε καὶ στο «Οικονομικό Οαὐύμα», εχθρός µας πια άρχισε να γίνεται ο χρόνος και η ευμάρεια. Άρχισε να µας ανησυχεί τότε και µας τροµοκρατεί σήµερα ο αποπροσανατοβισµός και ο εφησυχασµός του ἠαού µας που εἶναι αποτέῇε- σµα του χρόνου, της ευ- µάρειας, αΏθβά και µιας καῆά ενορχηστρωµένης προσπάθειας που προω- θούν οι ξένοι και η οποία δυστυχώς βρίσκει έδαφος μεταξύ µας. Οι πιο ποῆ- ἢοί που έζησαν στα κατε- χόµενα άρχισαν να κου- ράζονταϊι και οι νέοι µας που γενιούνταν στην προσφυγιά δεν ήξεραν τίποτε για τα κατεχόµε- να. Γυ αυτό έπρεπε να αναθηφθεί ο αγώνας για τη συντήρηση της µνήµης και της καἠβιέργειας του αγωνιστικού φρονήματος από τη µια καὶ η ενηµέ- ρωση και καθοδήγηση των νέων µας από την άϊβη. Ἠταν αυτή και συ- νεχίζει να είναι και σήµε- ρα µια γιγαντιαία προ- σπάθεια, η επιτυχία της οποίας αποτεῆεί βασικό- τατη προὐπόθεση για ευ- ώδοση του αγώνα µας. Αυτό επετεύχθηκε µε συ- ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» νεχή επαφή µε τους συ- νεπαρχιώτες µας, οποι- Φήποτε βρίσκονται στις εβεύθερες περιοχές της Κύπρου, µε συγκεντρώ- σεις, εκδηθώσεις ποβῇιτι- στικές και καθβιτεχνικές, συνεστιάσεις, ομαδικές εκδρομές, εκθέσεις, διά- φορες εκδόσεις και ἀῆῆα ποἢῆῆά. ΛΛέσα από αυτές τις ὁραστηριότητες επι- τυγχάνεται η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συνεπαρχιωτών µας, δια- τηρούνται άσβηστες οι μνήμες μεταξύ των «παβιών», γνωρίζουν τα κατεχόμενα οι νέοι µας και σιρυρηβατείται έτσι ο πόθος για επιστροφή και γιγαντώνεται η φθῆόγα του αγώνα για την επι- στροφή. ἈΛέσα σ αυτά τα πβαί- σια εντάσσεται και η ἵδρυση της χορωδίας και της καηβιτεχνικής ομάδας του σωματείου. Και στα δύο συγκροτήματα συµ- μετέχουν µε ενθουσια- σµό Κερυνειώτες πρό- σφυγες, ακόµα και µη Κερυνειώτες, φίβοι της Κερύνειας που συμμµερί- ζονται τους αγώνες µας για επιστροφή. Κυπριακό Πρόβῆημα - Διαφώτιση Ο μεγαθύτερος όµως εχθρὀς τον οποίο εἰχαμε καὶ έχουµε να αντιµετΏ- πίσουµε στον αγώνα µας για υβοποίηση του σκο- πού της ίδρυσης του σω- µατείου µας είναι πάντο- Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΛΑΣ «Ἡ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» Επιτροπή ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Εκδότης: Το Σωματείο «Αδούβωτη Κερύνεια» Διεύθυνση: Οδός Ἁγίου Ιωάννη 7, Στρόβοῆος Τη8: 02-456468, Φαξ. 02-368881 Την ύβη επιΏέγει και επιµεβείται Συντακτική Υπεύθυνοι Διαφιμηστικού Τµήµατος: ΑΡΒΙΝΕ ΑΝΕΚΤΙΡΙΝ6 δ ΜΑΕΗΚΕΤΙΝΕ 5ΕΕνΙςΕ5 Διευθυντής: Κ. Κυπριανού Επιμέβεια Διαφιμήσεων: Ξένια Καρανίκη, Νίκη Αχιββέως. ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΛΙΔΩΣΗ-ΕΚΙΥΠΩΣΗ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΤΑ Καντάρας 378, Τη8.: 424526 Λευκωσία Μάιος {1995 τε η τουρκική κατοχή και τα επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας, η συμμαχία των Άγγῆων και Αμερικανών µε τους Τούρκους οι οποίοι προωθούν µεθο- δικά τα τουρκικά σχέδια στην Κύπρο, µε τρόπο που να εξασφαβίζονται και τα δικά τους συµφέ- ροντα. Σοβαρό επίσης εί- ναι η ηττοπάθεια που επεκράτησε μεταξύ ηγε- τικών παραγόντων του Π ἀλλ ο ἩὙΛλΩ ΤΙ ΙΡ ΥΜΕ ών Νναμούσε µε τρίτο Αττίῆα και η οποία στόχευε στην αποδοχή από µέ- ρους µας της τουρκικής κατοχής και των τετεῇβε- σµένων που δημιούργη- σε και τεβικά στην νοµι- µοποίηση της µε την υπογραφή ἠύσης στη βά- ση αυτών των τετεῆε- σµένων. Αναθάβαμε τότε µια τιτάνια προσπάθεια απο- τροπής αυτού του ενδε- Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ τόπου, οι ποβῆιτικές απο- φάσεις που πάρθηκαν από το {1974 µέχρι σήµε- ρα και οἱ χειρισμοί που γίνονται για προώθηση του Κυπριακού Προββή- µατος προς ἠύση. Σε αυτό τον τοµέα το σωματείο µας αφιέρωνε πάντοτε και αφιερώνει τον περισσότερο του χρόνο και δυνάμεις. Άξονας τών ὅραστηριο- τήτων µας είναι η συνε- χής επαγρύπνηση, η µε- ἠέτη των εξεῆίξεων και η αξιοβόγηση της όβης πο- Διτικής κατάστασης. Αυτή η προσπάθεια προωθείται µε επαφες µε την Κυβέρνηση, τον ποβιτικό κόσµο της Κύπρου, παράγοντες, την εκκἠησία, σωματεία, ορ- γανώσεις, ξένους πρε- σβευτές και ξένους επί- σηµους που επισκέπτο- νται την Κύπρο. Οι απο- φάσεις µας προωθούνται µε υπομνήματα, επιστο- Βές, ανακοινώσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρω- σης, εκδόσεις περιοδι- κών, φυβῆαδίων, αφισών, φωτογραφιών κ.ῆπ. Επίσης οι θέσεις και από- Ψψεις µας προωθούνται και µέσα από μαζικές κι- νητοποιήσεις διαµαρτυ- ρίας, συγκεντρώσεις, συῆ- Παθητήρια, καθιστικές εκ- δηβώσεις, πορείες, πικε- τοφορίες, αναγραφή συνθηµάτων, πανό κ.Ἀπ. Το 1977 εντοπίσαµε έγκαιρα την προσπάθεια των ξένων, ιδιαίτερα των Ἁγγῆων και των Αμερικανών να υπαγο- ρεύσουν τόσο τους στό- Χους της ποβιτικής όσο και την τακτική που έπρεπε να ακοβουθήσει η πῆευρά µας. Ἠταν µια προσπάθεια που ισοδυ- χοµένου αἲβά δυστυχώς δεν το πετύχαµε. Η πῄει- οψηφία της τότε ποβῆιτι- κής ηγεσίας του τόπου συμπεριβαμβανομένου και του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου υιοθέτησαν τις απαράδεκτες προτροπές των ξένων µεσοβαβητών και προχώρησαν στην συμφωνία Κορυφής και τεβικά στις προτάσεις µας του 1977 για Λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ὁμοσπονδίας, που πῄῆαι- σιώθηκαν καὶ µε γεωγρα- Φφικό χάρτη. Μετά από εκείνη την εξέβιξη το Ανώτατο Συμβούβιο του σωματείου µας συζήτησε διεξοδικά τις εξεβίξεις, ανάῆυσε όῆα τα ενδεχό- µενα και τις προοπτικές και µε την ιστορική του απόφαση που πάρθηκε στη Σκαρίνου στις 28/4/1977 κατάγγειθε τις αποφάσεις της ηγε- σίας και προειδοποίησε για την οπισθοδρόµηση και τους μεῆβοντικούς κινδύνους, Η συζήτηση στα όργα- να του σωματείου συνε- Χίστηκε και τεθικά κωδι- κοποιήθηκαν οι θέσεις του σωματείου µας στο Κυπριακό Πρόββημα οι οποίες εξακοβουθούν να ισχύουν από τότε (1977) µέχρι σήµερα. Οι ξεκάθαρες θέσεις µας ή όπως ονοµάσθη- καν «Η Αδούζωτη Κερύ- νεια και το Κυπριακό Πρόββημα» είναι ὡς ακο- Πούθως: Το Κυπριακό είναι πρόβθῆηµα εισβοβής, κα- τοχής και απεβευθέρω- σης. Η Κύπρος, ένα Ανεξάρτητο και Κυρίαρ- χο Κράτος, ΛΛέῆος του ΟΗΕ, υπέστει εισβοβή, αποτέῆεσμα της οποίας είναι κατοχή του 4096 του εδάφους της και η προσφυγοποίηση 200.000 ποβιτών της. Ως εκ τούτου η ηθική και το δίκαιο επιβάῆῆουν να αρθεί η αδικία σε Βάρος της Κύπρου και του βαού της. Για να βρεθεί δίκαιη και διαρκής ἠύσῃη στο Κυπριακό πρόβῆηµα, το σωματείο «Αδούβωτη Κερύνεια» πιστεύει ότι πρέπει: .. Να φύγουν τα τουρκικά κατοχικά στρα- τεύµατα για να εκβείψει η παράνοµη κατοχή του κυπριακού εδάφους. 2. Να φύγουν όῆῇοι οι Τούρκοι έποικοι. 3. Να επιστρέψουν όβοι οι πρόσφυγες στα σπίτια και τις περιουσίες τους, ανεξάρτητα απὀ φυβή, θρησκεία ή εθνικό- τητα. Έτσι θᾳ αποκατα- σταθεί και ο δηµογραφι- κὀός χαρακτήρας της Κύπρου. 4. Να συμφωνηθεί η συνταγματική δοµή ενός ανεξάρτητου κράτους που να διασφαβίζει την ενότητα και την κυριαρ- χία του πάνω σε όβη την επικράτεια της νήσου και που Θᾳ κατοχυρώνει όῆα τα δικαιώµατα, όβων των ποβιτών. Για να επιτευχθούν τα πιο πάνω πιστεύουμε ότι πρέπει: 1. Να διαφυῆθαχθεί σαν κόρη οφθαῆμού η κρατική µας υπόσταση. 2. Να καήβιεργηθεί και συρηβατηθεί η ενό- τητα του εσωτερικού µας μετώπου. 3. Να συμφωνηθεί και υιοθετηθεί κοινή γραµµή όῆων ανεξαίρετα των κομμάτων µε Ράση τους πιο πάνω στόχους, 4. Να καθβιεργηθεί κΠηίµα αγωνιστικότητας και να τονωθεί το ηθικό του Λαού. 5. Όβοι οι πόροι και τα µέσα του κράτους να στρατευθούν στον αγώ- να. 6. Να κινητοποιηθεί και αξιοποιηθεί το σύνο- Πο του Κυπριακού Λαού στον αγώνα για κατάρ- γηση της κατοχής. 7. Να γίνει σωστή και ουσιαστική αμυντική θωῶ- ράκιση. δ. Το Κυπριακό πρό- ββηµμα να αντιµετωπι- σθεί στην πραγματική του µορφή, σαν πρόββη- μα εισβοβής και κατοχής. Σεθίδα 3 ΔΕΝ ΞΕΠΟΥΛΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1Η ΓΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ 9. Να αποσυρθούν οι προτάσεις µας του {977 που καθορίζουν τη Διζωνική, Δικοινοτική Ὁμοσπονδία σαν ἠύση του Κυπριακού προβῄθή- ματος. 10. Να ενταθεί η διε- θνοποίηση του Κυπρι- ακού προββήµατος πάνω στη βάση ότι είναι πρό- βΠηµα εισβοβής καὶ κατο- χής. Να γίνει σταυροφο- ρία καταγγεβίας της τουρκικής επιδροµικής ποβιτικής στην Κύπρο. Να καταγγεῆθούν και συ- νεχώς να τίθενται ένα- ντι των ευθυνών τους όῇοι όσοι προσφέρουν ποβιτική, στρατιωτική και οικονομική κάϊυψη της Τουρκίας για την κατοχή της Κύπρου, μέχρις ότου µεταβάδουν τη στάση τους έναντι της Κύπρου. Να επιµείνουµε στα διε- Θνή βήματα και ειδικά στον Οργανισμό Ηνω- µένων Εθνών για τη Δή- Ψψη πρακτικών µέτρων εναντίον της Τουρκίας για να αποσύρει τα κατο- χικά στρατεύματα και τους εποίκους από την Κύπρο, εφαρμόζοντας τα ψηφίσματα του σχετικά µε το Κυπριακό πρόββη- μα. 11. Αφού διευθετηθεί η εξωτερική πτυχή του Κυπριακού, όπως αναφέ- ρεται πιο πάνω και όᾷοι οι πρόσφυγες επιστρέ- Ψουν στα σπίτια τους να γίνουν συνομιβίες µετα- ξύ των δύο κοινοτήτων για να βρεθεί ἠύση και στη συνταγματική πτυχή του Κυπριακού. 12. Από την αποχώ- ρηση των κατοχικών στρατευμάτων µέχρι την τεβική διευθέτηση του προβθήματος, την ασά- Πεια όῆβων των ποβιτών να αναβάβει ο ΟΗΕ. 13. Η ἠύση που θα εξευρεθεί να είναι υπό την εγγύηση του Συµ- βουβίου Ασφαβείας των Ηνωμένων Εθνών. βία: -ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟΥ θα είστε µόνο εσείς ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΒΑΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Οδός Καβαμών, Στρόβοβος, τηῇ. 02-483/26 ΛΕΜΕΣΟΣ: {193 ΑΥ. Φυβάξεως, (200 μ. από την υπεραγο- ρά ΒΗΧΑΣ), τηῇ. 05-731999 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΒΑΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Οι Αποθήκες ΒΑΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ προσφέρουν σε τιµές απίστευτες και σε µεγάβες ποσότητες µια τεράστια ποικι- ΑΠΌ 352 ΤΟ τμ. ΞΠΑΤΩΜΑΤΑ, ΜΟΝΟΚΩΤΟΥΡΕΣ (Εσωτερικών και εξωτερικών χωρών)από α3 το τμ. -ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Μπάνιο, αποχωρητήριο, νιπτήρα) ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΥΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ! Επισκεφθείτε µας στις αποθήκες µας και κερδισμένοι απὀ α{ἱ50 ΤΟ ΣΕΤ ροντας 3000 έκπτωση. θα χάσετε. ΖΙΚΟΟΝ ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΛΑΜΠΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΑΣΣΑ7 Γνωρίζοντας τις ευθύνες µας και κατανοώντας τις υποχρεώ- σεις µας προς την εκβεκτή µας πεῆατεία και θέβοντας να βαδί- ζουμε πάντα µε τις υπάρχουσες ανάγκες, συνεχίζουμε µε τον ίδιο ζήῆο να προσφέρουμε τις υπηρεσίες µας απὀ Ελβηνίδες πτυχιούχες Μασσέρ και να διατηρούµε τις τιµές µας, προσφέ- Για όσους δεν έχετε επισκεφθεί το χώρο µας, εβάτε και δεν Ευχαριστούμε, τηῇ. 374082 [| Μάιος 1995 ΔΑ ο Ἠ Ἰ1εἱ Περ Ἡ ΜΕ] ἆ Σεβίδα 4] ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ» ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Από της ίδρυσης του σωματείου µετά την εισβοθή του 1974, ιδρύθηκε και Λειτουργεί στη Λεμεσό Παράρτημα µε αξιόβογη δράση τόσο πάνω στο εθνικό θέµα, διαφώτιση, διαβήµατα, επαφές όσο και σε ποβιτι- στικές και άῆβες δραστηριότητες που σκοπό έχουν τη διατήρηση της µνήµης των κατεχοµένων εδαφών µας, όσο και την ενηµέρωση του βαού πάνω στις θέσεις και απόψεις του σωματείου µας. Πρόεδροι του Παραρτήµατος της Λεμεσού υπήρξαν κατά σειράν: Οκ. Στέβιος Κατσεβθής, πρώην Δήμαρχος Κερύνειας και πρώην υπουργός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο αείμνηστος Χρίστος Λλουρούζης, πρώ- ην Γυμνασιάρχης καὶ ο κ. Χριστάκης Χριστοδουβίδης, Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επίτιµος πρόεδρος του σωματείου υπήρξε ο αεί- µνηστος Γεώργιος Τσίµον, πρώην Δήμαρχος της κατε- χόμενης Κερύνειας, που στήριξε παντοιοτρόπως το σωματείο και του οποίου η οἰκονομική βοήθεια µέσω της συζύγου του εξακοβουθεί να στηρίζει το σωματείο. Το Διοικητικό Συμβούβῆιο του Παραρτήµατος για την περίοδο 1993-1995 απαρτίζουν οι πιο κάτω: Πρόεδρος Α' Αντιπρόεδρος Β΄ Αντιπρόεδρος Γ. Γραμματέας Ταμίας Β. Γ. Γραμματέας Β. Ταμίας Εκπρόσωπος Τύπου Εκδηβώσεις Τµήµα Νεοβαίας Γυν. Τµήµα ΝΛέβη «Κωστάκης Δαφαζάνης : Ανδρέας Παπαμιχαήᾶ Σα Χρύσω Ιωάννου Δημήτρης Δημητρίου : Σωτήρης Τοφινής :Ευανθία Θεμιστοκβέους Κώστας Χουβαρτάς :Βασιβική Φωτίου :Κωστάκης Εβευθερίου : Τάσος Ασπρής :Επηενίτσα Κωνσταντίνου :Αιμιηία Οικονόμου :Δημήτρης Κατσιάνης :Κώστας Αριστείδου :Ἐβευθερία Χαραβάμπους Από αυτούς, οι ακόῆουθοι μετέχουν στο Εκτεήεστικό Συμβούβιο του σωματείου: Κωστάκης Λαφαζάνης Δημήτρης Δημητρίου Σωτήρης Τοφινής Βασιβικής Φωτίου Τάσος Ασπρής Μένετε στην περιοχή Λεμεσού Χχορεύετε Η «ΑΔΟΥΛΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ», Παράρτημα Λεμεσού, προτίθεται να δημιουργήσει συγκρότηµα Κυπριακών και Εἠθἠηνικών χορών ανοιχτό για όῆους τους συνεπαρχιώτες Κερυνειώτες που κατοικούν στην περιοχή Λεμεσού, ανεξάρτητα από ηβικία. Όσοι ενδιαφέρονται, να δηθώσουν συµµετοχή, σε οποιοδήποτε µέῆος του Διοικητικού Συµβουθίου του Παραρτήµατος Λεμεσού, ή στα τηθέφωνα 05-354460, 05-0336929 και 05-353350. Εβενίτσα Κωνσταντίνου Δημήτρης Κατσιάνης Χρύσω Ιωάννου ΝΙΚΟΣ Γ, ΛΕΩΝΙΛΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Γεωργίου Γρίβα Διγενή 30 ΧΛΩΡΑΚΑ ΤΗΛ. 243845 09-5ι6256, 09-526715 Μάιος 1995 πι ἀλλ ὤ) ΙΙ] ΝΗΣΙΑ Σεθίδα 5 ΘΕΣΕΙΣ Ἡ αρχή τῆς Παισιοψηρίας Είναι ποβῆβοί στην Κύπρο που µας Βένε: Λλα τί ζητά επιτέβεους η Αδούζωτη Κερύνεια Τί θέλει Τι προτείνει σαν ἠύση του κυπριακού: Εμείς για ποἠῆοστή φορά απαντούµε. Τίποτε πε- ρισσότερο και τίποτε ἠι- γότερο. Εβευθερία και κα- τοχύρωση των ανθρωπί- νων δικαιωμάτων µας. Και αυτά δε Θθᾳ επιτρέ- Ψουμε σε κανένα να µας τα στερήσει. Και σ' αυτό έχουµε και ποββούς φί- ῆους και υποστηρικτές, ακόµη και στο Κογκρέσο της Αμερικής. Και αν δεν το πήραμε είδηση ακόµη πώς κάνου- µε τρομερό Πάθος στην πρώθηση ἠύσης του κυ- πριακού µε τη διζωνική ομοσπονδία σαν παντιέ- ρᾳ, ας διαβάσουμε τα νο- µοσχέδια που προοθού- νται στο Κογκρέσο για να διδαχτούµε τουβάχιστον. Και για την «Αδούζωώτη Κερύνεια» είναι ξεκάθα- ρο. Εκεί που δεν μπορού- µε να επέµβουµε για να τα κάνουµε θάβασσα δι- πῆωματικά, εξεβίσσονται γεγονότα που ευνοούν την Κύπρο. Απόδειξη εἰ- ναι το νομοσχέδιο που προωθείται από τους Γερου-σιαστές ΑΙίοηςε Ὠ' σου Απηαίο και [αἵ1γ ῬγεςςΙεγ. Παραθέτουµε αυτούσιο το ενημερωτικό φυββάδιο του δικού µας Γραφείου τύπου και Πἠηροφοριών. Απῆώς εμείς Θα υπο- γραμµίσουµε µια παρά- γραφο. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Κατατέθηκε στις 20/3/95 από το Γερου- σιαστή ΑΙζοηςε Ὀ' Απιπαϊο Νομοσχέδιο το οποίο προνοεί για αποκοπή Αμερικανικής βοήθειας προς την Τουρκία ύψους 50Ο χιβιάδων δοββαρίων την ηµέρα μέχρις ότου συμμορφωθεί η Τουρκική Κυβέρνηση µε όρους που αφορούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωµμά- των και του διεθνούς δι- καίου συμπεριβαμβανο- µένης καὶ της περίπτω- σης της Κύπρου. Ο Γερουσιαστής {.αἴτγ ΡιεςςεΓ εἰναι συγκηδεµό- νας του νομοσχεδίου. Πιο κάτω παρατίθε- γται αποσπάσματα από τα Πρακτικά του Κογκρέ- ημερομηνίας 20/3/1995 που αφορούν την κατάθεση του Νομο- σχεδίου. Στο κεφάβαιο Κατά- θεση Νομοσχεδίων και Κοινών Ψηφισμάτων”», Νομοσχέδιο για περιορι- σµό της βοήθειας προς την Τουρκία βάσει του Νόμου περί Εξωτερικής βοήθειας του 1961 και του Νόμου περί Εβέγχου Εξαγωγής Οπῄισμού µέ- χρις ότου η χώρα αυτή συμμορφωθεί προς ορι- σµένα επίπεδα ανθρωπί- νων δικαιωμάτων”. Καταθέτοντας το Νομοσχέδιο εκ µέρους του ἴδιου και του κ. Ργεςς]ει ο κ. Ὀ' Αππαῖο, µε- ταξύ ἀθθων, είπε: Είναι καιρός, µετά από ἁκαρπη σιωπηρή διπῆωματία ποῆ- Δών ετών, το Κογκρέσο να µπει στην πρωτοπο- ρία του χειρισμού ενός ευρέος φάσματος θεµά- των που αφορούν την Τουρκία περιβαµβανομµέ- νων της επιδείνωσης της κατάστασης των ανθρω- πίνων δικαιώμµάτων, του συνεχιζόµενου αποκβει- σμού των προμηθειών ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Αρμενία, της άρνησης της να εργαστεί προς την κατεύθυνση διαρκούς και δίκαιης Δύ- σης στην Κύπρο, της στέ- ρησης των βασικών δικαι- ὠμάτων της Κουρδικής µειονότητάς της και της συνεχιζόμενης καταπίε- σης των Χριστιανικών κοινοτήτων στην Τουρ- κία. Στα πρακτικά του Κογκρέσου καταγράφη- καν και τα ακόβουθα συ- μπεράσµατα για το Κυπριακό: Ἡ Τουρκία συνεχίζει την παράνομη στρατιωτι- κή κατοχή της Κύπρου και έχει εμποδίσει προσπά- θειες για επίτευξη δίκαιης και μόνιμης ἠύσης του Κυπριακού προβἠήµατος και συνεχίζει το μαζικό ξεριζωµό των Εὔβηνοκυ- πρίων που προκήθηκε από την Τουρκική εισβο- Δή στην Κύπρο το 1974’. Στο Κεράᾶαιο Περι- ορισμοί στη Βοήθεια προς την Τουρκία ανα- φέρεται Οι όροι του Τµήµατος αυτού ικανο- ποιούνται όταν ο Πρό- εδρος πιστοποιήσει στο Κογκρέσο ότι η Κυβέρ- νηση της Τουρκίας: Λάβει έμπρακτα βήµα- τα για πθήρη αποχώρη- ση των στρατιωτικών της δυνάμεων από την Κύπρο και αποδείξει την υποστήριξη της για Λύση που θα αναγνωρί- ζει την κυριαρχία, ανε- ξαρτησία και την εὔα- Φφική ακεραιότητα της Κύπρου, µε συνταγµατι- κή δηµοκρατία που να βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας, στο κράτος δικαίου και στην προστασία των ὅι- καιωµάτων της µειονό- τητας. Ανακοινώσεις µε το θέμα έκαναν το γραφείο του Γερουσταστή ΡὨ' Απιαδΐο και η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Αμερι- κής, Το Νομοσχέδιο υπο- στηρίζεται, μεταξύ ἁββων, και από το Εὔβηνοαμερι- κανικό Ινστιτούτο και το Κουρδικό εθνικό Κογκρέ- σο της Βορείου Αμερικής, Στην ανακοίνωσή της η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Αμερικής, µετα- ξύὐ ἀἆθῆῆων τονίζει: “η απθή αθήθεια είναι ότι η Τουρκία κυβερνάται από οµάδα εγκβηµατιών οι οποίοι παραβιάζουν συ- στηµατικά τα ανθρώπινα δικαιώµατα των ἰδιων των ποβιτών της και των γειτονικών της εθνών, τόσο οκῆηρά καὶ βάναυσα όσο και τα πιο τυρρανικά καθεστώτα του κόσμου. Οι Ηνωμένες Ποβιτείες καταδικάζουν τον {ράκ, το [ἱράν, την Κίνα, τη Λιβύη και τη Βόρεια Κορέα, αἲΠά επιδιώκουν απεγνωσμένα να Βρουν δικαιοβογίες για τις εξί- σου ανήθικες παραβιά- σεις των ανθρωπίνων δι- καιωµάτων από την Τουρκία, δήθῆωσε ο Γερουσιαστής Ρ' Απιαῖϊο. 22 Μαρτίου 1995 Όπως ββέπετε και στην υπογράμμιση µας µιθά για Δύση που να βα- σίζεται στην Αρχή της πβειοψηφίας. Ευτυχώς που δεν μπορούμε να επέµβουµε εδώ και να προωθήσουµε τη ἠύση ὅι- ζωνικής οµποσπονδίας. Αφήνουμε τον αναγνώ- στη να κρίνει. 3 πρόης --- μή 2 ΗΠΑΡ ή σι (11 009999 Ἱπαι να ὀρεθεή προ πε ιεησσηένιω Ψ ὦ λαός Σχοβιάζοντας σχετική δήθᾷωση του αναπῆηρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώ- που κατά την οποία δια- βεβαίωνε το ἠαό ότι µε τη μυστική διπβωματία δεν πρόκειται να βρεθεί προ τετεθεσμένων ο Λαός’, η ᾿Αδούζωτη Κερύ- νεια” επισημαίνει: Η ιστορία των τεῆευ- ταίων 35 χρόνων διαψεύ- δει τον αναπβηρωτή Κυβερνητικόν Εκπρόσω- πο. Η Ἱστορία της ζωής αυτού του Λαού είναι ότι µέσα από τη μυστική δι- πθωματία διαψεύσθηκαν κατ’ επανάΒηψη τα ορά- µατα και οι προσδοκίες του. ΛΛέσα από τη μυστική διπῆωμµατία οι Ηγέτες αυ- τού του Λαού επέτρεψαν να οδηγηθεί από τετεῇε- σµένο σε τετεἠεσμένο, στη σηµερινή τραγωδία που ανάΒογη της δεν υπάρχει στην τρισχιβιετή Ιστορία του. α) Λέσα από τη µυστι- κή διπῆωματία κβηρονο- µήσαμε το τετεβεσμένο γεγονός της διχοτοµικής Λύσης της Ζυρίχης και Λονδίνου. β) ΝΛέσα στα πῆαίσια της μυστικής διπῆωματίας η Ηγεσία αυτού του τό- που γνώριζε ότι µετά και τη Ζυρίχη, οι Βρεττανοί και οι Τούρκοι εξακοΠου- θούσαν να συζητούν τον γεωργραφικό διαχωρισμό, το διαμεβισμό της Κύ- πρου που θα προῦὔποθέ- τει προσφυγοποίησή µας όµως άφησαν τα πρά- γµατα να εξεβίσσοονται σε τετεβεσμένο γεγονός χω- ρίς ο Λαός να γνωρίζει τίποτε. Υ) Μέσα απὀ τη µυστι- κή διπβωματία κβηρονο- µήσαμε ως τετεβεσμένο γεγονός τη Διζωνική Δικοινοτική Ωμοσπονδία που ήταν η επιδίωξη της μυστικής διπἠωματίας τη δεκαετία του {950 και 1960. ὃ) ΛΛέσα από τη μυστι- κή διπῆβωματία κβηρονο- µήσαμε ὡς τετεβεσμένα γεγονότα την ποβιτική ισότητα της μειοψηφίας του {806 µε την πῄειοψη- φία του 82906 για να δικαι- οδθογείται η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. ε) Μέσα από τη μυστι- κή διπῆωματία κἠηρονο- µήσαμε ὡς τετεβεσμένο γεγονός τις Ιδέες Κουε- γιάρ και μετά Γκάῆδι µε περιορισμούς στην εφαρ- µογή των Ανθρω-πίνων Δικαιωμάτων μας, για να µπορεί να εφαρµοσθεί η Διζωνική Δικοι-νοτική Ομοσπονδία. στ) Μέσα απὀ τη μυ- στική διπβωματία που υι- οθετείται σήµερα, είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγηθού- µε σε νέα τετεβεσμένα στα οποία στοχεύει η ΑΥΥΒο- τουρκοαμερικάνι- κη πρωτοβουῆία που είναι η σταδιακή έστω αναγνώ- ριση ξεχωριστής Κυριαρ- χίας και ξεχωριστής Κρατικής οντότητας στο παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα. Και η ᾿Αδού- ῆωτη Κερύνεια’ συνεχίζει σε σχετικό υπόμνημα προς την Ποβιτική ΗΥε- σία: ᾿Ανησυχούμε διότι η Ηγεσία για ακόµα µια Φο- ρά µε τις απαράδεκτες δι- καιοβογίες που προβάῆ- Λει, ανοίγει την πόρτα στην Αγγἠοτουρκοαµε-ρι- κάνικη διπῆωματία να οἠοκβηρώσει το έργο της σε βάρος της Κύπρου και του Λαού µας. Οι άνθρω- ποι του σκοταδιού µόνο εγκἠήµατα κάµνουν και είµαστε βέβαιοι ότι µέσα από τα σκοτάδια της µυ- στικής διπῆωματίας ακόµα ένα έγκβηµα θα γίνει σε βάρος της Κύπρου. Προει- δοποιούµε ότι μπαίνουμε στη τεθευταία φάση του Κυπριακού και αν επιτρα- πεί να εξεβιχθεί αυτή η πρωτοβουβία, στα σκοτά- δια της μυστικής διπῆω- µατίας, θαᾳ µας επιβήη- θούν νέα καθοριστικά τε- τεβεσμένα. Στο όνομα του Λαού και της ἱστορίας µας κα- ἠούμε την Ηγεσία να στα- µατήσει αυτή τη πορεία προτού είναι αργά. Η δια- ᾠφάνεια, η ενηµέρωση του Λαού θᾳ αποτεβέσει και την ασπίδα της Ηγεσιας ενάντια στην συνομωσία σε βάρος µας που συνσχί- ζεται” Μάιος 1995 ΠΠ ὢδ ο Απ ας δρ Ἱ Σεθίδα 6 πράξεων επαναθαμβάνονται Ἡ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ, ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ: Οι αντιφάσεις μεταξύ Βόγων και ποβθιτικών Η αποδοχή από την πθευρά µας της Αγγῆοα- µερικανικής πρωτοβου- Λίας για προώθηση του Κυπριακού Προββήματος µέσα από μυστική ὅδι- πΏωματία καὶ µάβιστα µε διαδικασία πάρε - δώσε, καθώς και η εξαγγεβῆία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κοινοπρα- ξιών µε τους Τούρκους, υπό τις παρούσες συνθή- κες αποτεΠούν αντίφαση μεταξύ των θόγων και των ποῆιτικών πράξεων των Ηγετών µας. Ἔχουμε τη γνώµη ότι και τα δύο στοιχεία της εξέβιξης αυτής εἶναι αντίθετα µε το κοινό ανακοινώθέν της συνά- ντησης της Αθήνας απὀ ποῆΠές απόψεις αἲβθά ιδιαίτερα επισηµαίνουµε την αντίφαση µε την διαπίστωση ότι το Κυ- πριακό είναι πρόβῆημα κυρίως” εισβοβής και κα- τοχής. Εν όψει εκείνης της διαπίστωσης πως µπορεί να γίνεται δεκτή η Αγ: γβοαμµερικανική πρωτο- βουβία η οποία είναι ξε- κάθαρο ότι στοχεύει σε περαιτέρω υποχωρήσεις μας για εφαρµογή Διζω- νικής Δικοινοτικής Όμο- σπονδίας Αυτό το έχουν κάμει ξεκάθαρο τόσο ο Πρόεδρος ΚΠί- ντον µε πρόσφατες δη- ῆώσεις του (µάβιστα µε- τά την συνάντηση του με την ΤσιΠέρ), όσο και ο ειδικός αντιπρόσωπός του κ. ΜΗ ΕΙΑ-ΜΣ5, ο ΝθΝ Επαοπή-Νἰσοςδἰᾶ κά υδρόθια φυτά. ενυδρίων και λιμνών. και παπαγάλο!. Θἰπι]β5ίομθ. Γερμανία: «Β9 ΟΠΙΡΗ. Ιταλίας ργοἱθοῖ 5.Γ.Ι, ὕιδοα ον δαοιρΊς 5, ΕΥἰμααο(8 5ίτ. πας Οαγλεκς (ιαε Τροφές, θιταµίνες και φάρμακα ψαριών, πουλιών και σκύλων. Διακοσμητικά ενυδρίων. Πλαστικά και φυσι- Ενυδρία γλυκούκαι αλμυρού νερού όλων των τύπων και διαστάσεων. Φίλτρα εσσωτερικά και εξωτερικά Αντλίες και παιγνίδια νερού για πίδακες και συντρι- θάνια. Κλουθιά όλων των τύπων. Καναρίνια, φίντσες Αντίπρόσωποι φημµισµένων οίκων εξωτερικού ὁπως: Αγγλίας: ΙΝαϊθιιίία Ἠες. Ιπα. | ἴά, Φἰπιριβννεθα δ σν Τε. 02-953284 Εάχ: 02-394449 βρεττανός ΎΥπου-ργός Εξωτερικών, ο κ. Φεῦσέῆ, καθώς καὶ οἱ Ευρωπαίοι εκπρόσωποι. Για τον ἴδιο Δόγο πως µπορεί να εξαγγέήονται εμποροβιομηχανικές κοι- νοπραξίες µε τους Τούρ- κους, οι οποίες ανεξάρ- τητα απὀ οποιεσδήποτε προὐποθέσεις ἡ όρους που µπορεί να τεθούν, στην ουσία οδηγούν σε αναγνώριση του παρά- νοµου καθεστώτος στα κατεχόμενα και των πα- ράνομων οργανώσεων που υπάγονται σ᾿ αυτό, ως ξεχωριστών οντοτή- των και ταυτόχρονα οδηγούν στην οἰκονομι- κή του ενίσχυση Επισημαίνεται ότι αυ- τή η εξέβιξη θα ανοίξει την πόρτα για παραµερι- σµό της απαγορευτικής απόφασης του Ευρω- παϊκού Δικαστηρίου ανα- ς, ΥΙΟΤΙ5 ΡΑΝΑΚΑΜΑ ΙΤΡ. Εισαγωγείς κινητής τηΠεφνίας Αφθεντικά αξεσουάρ ΤΟΛΜΟΥΜΕ ΠΑΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΕΙΟ55ΟΝ ΟΗ 337 Ξ470 ΕΕΙζς5ΟΝ ΟοΗ198 4360 ςΗΑΡΙ ΤΩς 400 αΛ45 Νοκια 2110 4475 Νοτοκο!!Α 5200 4292 ΜΟΤΟΚΟΙΙΑ 7200 5375 ΜΟΤΟΚΟΙΙΑ 8200 .485 ςΟΝΥ «365 ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ Φ.Π.Α. αι ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΙΜΟΥΝ ὍΌβα Ευρωπαϊκής Κατασκευής και Προέβευσης Αποδεκτά απὀ τη (Υ.ΤΑ. Η Εταιρεία που νοιάζεται για σας ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΛ.: 04-6521354, 0962Ι757 ΛΑΡΝΑΚΑ ία νεπίαπα, ένα κατάστημα του τηρεί όλες τις προδιαγραφές για να ντύσετε το σπίτι σας µε γούστο, οισθητική τελειότητα και φινέτσα στα εἶδη: ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ, ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ και πολλὲς άλλες εφαρμογές. Το παράθυρο άνοιξε λοιπόν (.α νοηίαπα) και αυτό που προσπαθούμε είναι να κρατάμε τις τιµές σε χαμπλά επίπεδα και την ποιότητα σε υψηλά 5ίαπααγα, γιατί σον εισαγωγείς έχουµε αυτή τη δυνατότητα και δίνουμε στο κοινό να διαλέξει αυτό που χρειάζεται, µε ευκολίες πλπρωμµής. Καιτο κυριότερο απ’ όλα σας προσφέρουμε το ράψιμο κουρτίνων και την εφαρµογή χαλιὼν εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. ια νοπίαπα, ἕνα κατάστπµα που εχει σαν στόχο να ντύσει το σπίτι του 2000. (Χώρος για στάθµευση χωρίς καμιά ταλαιπωρία). ία νεπίαπα γούστο και φιέστα Ηρώων 33, Στρόβολο - ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τωλ. 314812, 314812, 314791, Φαξ 425655 Φορικά µε τις εξαγωγές από τα κατεχόμενα. Επισηµαίνουμε επἰ- σης το γεγονός ότι και οι δύο πιό πάνω εξεβί- ξεις συμβαίνουν ακριδώς µετά την συνάντηση των Αθηνών που µας δίδει το δικαίωμα να εκτιμού- µε ότι ήταν προαποφα- σισµένες πριν τη συνά- ντηση της Αθήνας και δι- καἰοβογείται να εξάγεται το συμπέρασμα ότι το κοινό ανακοινωθέν ήταν απθώς και µόνο για δη- µιουργία εντυπώσεων στον Λαό, ενώ η ουσία των αποφάσεων ήταν ἀῆῆη. Απαιτούνται εξη- γήσεις καὶ ξεκαθάρισμα θέσεων απὀ όῆΒους τους εμπἠεκόμενους Ηγέτες, Ποιά είναι Δοιπόν η σηµασία της διαπίστωσης της κοινής συνάντησης στην Αθήνα ότι το Κυ- πριακό είναι πρόβῆημα εισβοθής και κατοχής, όταν συζητούµε ἠύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομποσπονδίας που βα- σίζεται στα τετεβεσμένα της εισβοβής και υιοθε- τούµε µέτρα µέσα από τα οποία θαᾳ αναγνωρι- σθεί και θα ενισχυθεί οἱ- κονοµικά το παράνομο καθεστώς που ὄὅημιουρ- γήθηκε απὀ τα τετεῆε- σµένα της εισβοβηής, Πού πάει η ποθυσυζη- τηµένη προσφυγή µας στον ΟΗΕ ΔΛας τρομάζει η ευκοβία µε την οποία αιτιοβογούνται τα αδι- καιοβόγητα απόὀ τους Ηγέτες µας και που τόσο εὐκοβα γίνονται συνήγο- ροι των πρωτοβουδβιών των 'Αγγῆων και Αμερι- κανών οἱ οποίοι αποδε- δειγµένα πῆέον επιδιώ- κουν παραμµερισµό του Διεθνούς και Ευρωπαί- κούὐ Δικαίου για να ικα- νοποιήσουν τα Τουρκικά και δικά τους συµφέρο- ντα στην Κύπρο σε βά- ρος των Διεθνώς κατο- χυρωμένων δικαιωμάτων του Λαού µας, Ως πότε πθέον θα επαναβαμβά- νεται το ίδιο σενάριο καὶ να επιτρέπεται να περ- νά απαρατήρητο Ὡς πό- τε αυτός ο Λαός Θα επι- τρέπεται να οδηγείται στην αυτοκτονία αδια- μαρτύρητα Μάϊος 1995 ἵ] ὃν ο Ἡ 4 ώ) Τε ας ΡΙΡΤΝΜΣΠΑ Σεβῆίδα 7 Π ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ν πιδπραι πςφια Ἱπηῃπώ ῃ [οι θ απ ΓΣπιοσςή ύρω στο 9000 π.Χ. κάτι το ξεχωριστό, το μοναδικό παρουσιά- στηκε στη ζωή των ανθρώπων που ζούσαν στις εύφορες κοιβάδες της ΛΛλεσοποταμίας, του Νείβου και του Ιορδάνη. ταν µια αὐβαγή στον τρόπο ζωής τους που έµεῶβε να έχει σοβαρό- τατες μακροχρόνιες και απρόββεπτες συνέπειες. Ένα γεγονός που τους ἀθῆαξε ριζικά το ρυθµό της ζωής, κάτι που στάθη- κε σηµαδιακό στην όδθη πορεία του ποβιτισμού τους, Οι µέχρι τότε περι- πθανώμενοι νομάδες των πιο πάνω περιοχών - για να σταθούμε µόνο στη δική µας µεριά της γης - αποφάσισαν, ποιος ξέρει κάτω απόὀ ποια έμπνευση, σύμπτωση ή ακόµα και ανάγκη, αντί να γυροφέρνουν ζητώ- ντας έτοιμη τροφή Υι αυ- τούς και τα κοπάδια τους, να σταθούν κάπου, σε Αγκύστρια µια εύφορη πεδιάδα και να παράγουν την τροφή τους. Λε την πράξη τους αυτή εγκαθίδρυσαν την άσκηση της γεωργίας και ταυτόχρονα έκαναν ένα αποφασιστικό βήμα στη µεγάβη πορεία για την εξάρτησή τους από τη Φύση. Τώρα πια δεν περι- µένουν απὀ τη φύση να τους ετοιμάσει τροφή και αυτοί να περιπἠανώνται για να τη βρουν, αἲθά οι ίδιοι µε την εργασία τους, θα συνεργούν, θα ανα- γκάζουν τη γη να τους δίνει τροφή, στο µέρος που διάΠεξαν να εγκατα- σταθούν και να την καῆ- Πιεργούν. ΝΛέχρι το 9000 π.Χ. περίπου η γη έδινε τροφή στον άνθρωπο όπως αυτή «ήθεβε» και σύφωνα µε τους δικούς της «όρους». Τώρα το σκη- νικό αὐβάζει. Ο άνθρω- πος δεν είναι πια απόὀΏυ- το εξάρτηµα της γης και των «θεβήσεών» της. Παβαιότερα, αν η γη έδι- νε τροφή, ο άνθρωπος και τα ζώα του έµεναν κάπου. Αν για οποιοδή- ποτε Πόγο η γη «αρνιόταν» να δώσει τρο- Φφή ο άνθρωπος δεν είχε ἀλῆη εκβογή. Θα µετανά- στευε και θα περιπῆανιό- ταν σε άῆῆους τόπους, αφού το ένστικτο της αὐ- τοσυντήρησης δε Θα τον άφηνε να αφανιστεί. Ο ανθρώπινος Ποιπόν πα- ράγοντας μπαίνει ενερ- γητικά και συμμετέχει µό- γνιµα πια στη διαδικασία της παραγωγής τροφής. Τούτο όµως είχε κι ἁῆ- Λες συνέπειες. Η καθβιέρ- από στεατίτη γεια της γης, η σπορά, εξυπακούει την προσµο- νή της συγκομιδής. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο που έσπειρε να περιµέ- νει τον καρπό των κὀ- πων του. Έτσι, ο ἀνθρω- πος αἠῆάζει τρόπο ζωής. Από περιπθανώμενος βοσκός γίνεται γεωργός µε μόνιμη κατοικία στη γη που του ανήκει και την καθβιεργεί. ΛΛαζί ἠοι- πόν µε τη γεωργία έχου- µε και τη µόνιµη κατοικία σε µια περιοχή, την εγκα- τάσταση, τη δηµιουργία συνοικισμών, των πρώ- των πυρήνων της κοινω- γικής και ποβιτιστικής ζω- ής. Η συναίσθηση της ιδιοκτησίας, η επιθυµία της ανταββαγής αυτού που έχω ή που µου πε- ρισσεύει µε κάτι δικό σου, οδηγεί στο εµπόριο,.στην αβἠηβοεξάρτηση, στο «δεσµό» της κοινωνίας, φέρνει τον ποβιτισµό σε µια πἠατύτερη βάση, το θεµέβιο του ποβιτισμού, το πῆατύ και μόνιμο βά- Θρο του. Ποβιτισµός υπήρχε Βέβαια και στην προηγούµενη Φάση της ανθρώπινης ζωής, της «συηβεκτικής» ή «κυνη- γετικής». Τότε που ο άν- θρωπος εύρισκε έτοιµη την τροφή του στα δέ- ντρα και τη µάζευε για τις ανάγκες της στιγμής ή αναγκαζόταν να την κυ- νηγήσει, όταν δεν του παρεχόταν από τη φύση. Στη φάση όμως αυτή, η συνεχής μετακίνηση, ο αγώνας για επιβίωση δεν του άφηναν διαθέσιμο τον αναγκαίο χρόνο για να σκεφτεί και αφήνο- ντας Δεύτερη την καἢβι- τεχνική του διάθεση να ασχοθηθεί µε έργα τέ- χνης. Τώρα µε τη μόνιμη εγκατάσταση σε µια δική του µητέρα - γη που του ανταποδίδει τους κόπους του, νιώθει µια ασφάβεια, άνεση και σιγουριά για το µέβῆον και έτσι η καῆβι- τεχνική του διάθεση, ἢυ- τρωµένη από την αγωνία της επιβίωσης, βρίσκει διέξοδο σε έργα όµορφῴα που τον ευχαριστούν, που κάνουν τη ζωή του όσο πρωτόγονη κι αν εἰ- ναι, πιο ευτυχισμένη να τη ζει. Από τα σύνεργα της πρώτης ανάγκης, της συντήρησης και προστα- σίας, ο άνθρωπος προχῶ- ρεί στο καθβιτέχνημα, σε κάτι κομψό. Κάῑι που µπορεί να µην του είναι απόῆυτα αναγκαίο για να ζήσει αθῆά τον ευχαρι- στεί, του προξενεί χαρά, του είναι ίσως ακόµα και περιττό. Έτσι, πάνω στη στέρεη βάση της γεωρ- γίας και της µόνιµης εγκατάστασης ο άνθρω- πος στήνει τον αργαβειό πάνω στον οποίο υφαί- νει το πέπῆο της ΠρΟκο- πής και του ποβιτισμού του από τότε ὡς σήµερα και για οσο θᾳ υπάρχει πάνω στη γη διαφεντευ- τής και κύριος της. Οι νεοβιθικοί άνθρω- ποι, µε την αὐξηση και τον υπερπβηθυσμό, νιώ- σανε γρήγορα την στενό- Φφισβήτητο είναι πως στο τέῆος της 7ης χιβιετίας (6.100-6.000 π.Χ), αφού ὑπερνίκησαν το φόβο της θάβασσας και νιώθοντας Κάτοψη του χώρου Βρυσί στον Άγιο Επίκτητο τητα της γης και το πε- ριεχόµενο της απόδοσής της, Άρχισαν Ποιπόν µια νέα περιπβάνηση, όχι σε αναζήτηση τροφής, όπως παβαιότερα αἢἠθά για εξεύρεση νέας γης για ένα καινούργιο ορίζοντα. Νε τον τρόπο αυτό η εξάπῆωση ήταν αναπό- Φευκτη, πρώτα στις γει- τονικές χώρες και ύστερα μακρύτερα. Με την από- σταση από την αρχική κοιτίδα, την ανάμειξη µε άηβους Βαούς και τη γνω- ριµία µε νέους τρόπους ζωής, ο ορίζοντας του ανθρώπου πβῆαταίνει, κερδίζει νέες εµπειρίες, πβουτίζεται και ρίχνει καινούργιες καταβοβές, Ο ποβιτισµός διαρκώς ανε- βαίνει, αναπτύσσεται σε γέα επιτεύγματα, κάνει τον άνθρωπο πιο εύθυμο και εβεύθερο παραγωγό μαζί και καἠβιτέχνη. Στην περιπθάνησή τους για µια καϊύτερη γη οι άνθρωποι της Νεοβι- θικής Εποχής, αντίκρυσαν από κάποια ακτή και µέ- σα στον καθαρό ορίζοντα της ΛΛεσογείου τα βουνά του νησιού µας. Σηµασία µεγάθη δεν έχει η γεω- γραφική θέση της ακτής αυτής - ανατοβικά της Συρίας ή βόρεια της Μ.. Ασίας (σημερινής Τουρκίας) - αφού η αρχική προέβευση όῆων αυτών των ἠαᾳαὦών ήταν η Νέση Ανατοβή. Γεγονός αναμ- ασφαβισμένοι πάνω στα όποιας µορφής πηεούμµε- νά τους πέρασαν τη στε- νή θαβάσσια Δωρίδα και αποβιβάστηκαν στο νησί μας. Η Κύπρος ήταν τότε ακατοίκητη, καταπράσινη και γεµάτη νερά, ένας παράδεισος που τον προ- στάτευε από όᾷες τις µε- ριές ή θάῆασσα. Που όµως να γινε η πρώτη ἀφιξη ανθρώπων στο νη- σί µας Κανείς δεν µπορεί γα απαντήσει µε σιγου- ριά. Ηπιο πιθανή τοπο- θεσία φαίνεται να είναι το ακρωτήρι του Αποστόβου Ανδρέα στην ανατοβική άκρη της Κύπρου. ΗἩ άποψη αυτή εξυπακούει την προέβευ- ση των πρώτων κατοίκων της Κύπρου από τη Συριακή Ακτή. Πραγματι- κά, στο πιο αποµακρυ- σµένο µέρος του ακρωτη- ρίου, στο «Κάστρο» σαν την αφετηρία της εξά- πθωσής τους στη χερσό- γησο της Καρπασίας, στη βόρεια ακτή, στη Άλεσα- ορία και στη Νότια Κύ- προ. ΛΛια οβόκβηρη αβυσί- ὅαᾳα από νεοβιθικούς συ- νοικισμούς μαρτυρεί την πορεία της εξάπῆωσης των πανάρχαιων κατοί- κὠν του νησιού µας. Ο συνοικισμός του «Κάστρου» ανήκει στην «Ακεραµεική» ή «Προκε- ραμεική» φάση (6.000 - 5.250 π.Χ) την πιο παβιά στην ιστορία της Κύπρου. Τότε που οἱ άνθρωποι Μάιος {905 χρησιμοποιούσαν κυρίως την πέτρα, µαβακή ή σκθηρή αδιάφορο καὶ Βἰ-, γότερο το ξύβο και τα όστρακα, για να κατα- σκευάσουν εργαβεία, σκεύη, ὁπῆα καὶ κοσµήµα- τα. Το ξὐῆο ασφαθώς Θα το χρησιμοποιούσαν μµό- νο που τίποτε δεν σώθη- κε από αυτό. Τον πηθό τον αγνοούσαν γενικά’ δεν είχαν ακόµα παρατη- ρήσει τις ιδιότητές του σαν υδικό κατασκευής. Σύγχρονοι σχεδόν µε το «Κάστρο» είναι οἱ συνοικι- σµοί της «Τέντας» κοντά στην Καήαβασό και της Χοιροκοιτίας στην παβαι- ότερη φάση του. Άνθρωποι της ίδιας Φυ- Δβής ζούσαν και σῖους τρεις συνοικισμούς. Είναι οι πρώτοι κάτοικοι της Κύπρου που, απ’ όπου κι αν ήρθαν, δεν ήσαν κα- θόβου πρωτόγονοι. Είχαν ᾠφθάσει σε αξιόβογο βαθ- µό ποβιτισμού προτού εγκατασταθούν εδώ. Γνώριζαν τη γεωργία, την εξημέρωση των κατοικί- διων ζώων, την οικοδοµιἰ- κή, τη ναυσιπβοῖα. Στα εργαβεία τους χρησιµο- ποιούσαν την πέτρα καὶ την τρίβαν και την ἠύαι- ναν. Μέχρι σήµερα δεν ανακαθύφθηκαν στην Κύπρο κατάβοιπα ανθρώ- πινου ποβιτισμού πιο πα- Λιού από την 7η χιβιετία π.χ. Στις αρχαιότερες εποχές, δηβαδή τη Λεσο- Λιθική και Παβαιοβιθική, η Κύπρος φαίνεται να είναι ακατοίκητη. Στην επαρχία µας, την Κερύνεια, επισηµάνθηκαν ποῆβοί νεοῆιθικοί συνοι- κισµοί. Συστηµατικά ερευ- νήθηκαν δυό. Ο ένας στην τοποθεσία «Τρουῇ- Δί» και ο ἀῆθῆος στο «Βρυσί». Οι τοποθεσίες αυτές βρίσκονται πάνω σε µικρές «γῆώσσες γης (ακρωτήρια) που προεξέ- χουν στη θάβασσα. Αρχαιότερος είναι ο συ- ψοικισµός στο «Τρουβῆί», δέκα περίπου µίῆια ανα- τοβικά της Κερύνειας. Πρόκειται για ένα μικρό κωνικό ἠόφο στην κορυ- ᾠφή του οποίου ορθώνεται ένας συμπαγής βράχος. Η βόρεια πῆευρά οδηγεί στη θάθασσα. Στη νότια, σαν κάτω από την προ- στασία του µεγάῆου βρά- χου βρέθηκαν τα κατά- ἤοιπα του συνοικισμού. Οι ανασκαφές που έκαµε το 1941 ο Π. Δίκαιος στο χώρο αυτό, έφεραν στο Φως σπίτια και των δύο φάσεων της Νεοβιθικής ΙΑ. Περιόδου. Στα κατώτε- ρα στρώματα κοντά στο φυσικό Βράχο, βρέθηκαν σε δάπεδα σπιτιών πέ- τρινα εργαβεία (αξίνες, κόπανοι, τριπτήρες, μύ- βοι), Δεπίδες από πυριτό- Λιθο και οψιανό, εργαβεία απὀ κόκκαῆο και σπασµέ- γα πέτρινα αντικείμενα καθηµερινής οικιακής χρήσης. Πήῆινα αγγεία δεν Βρέθηκαν πουθενά στα τρώµατα αυτά που χρονοβογούνται στη Νεοβιθική ΙΑ περιόδου (στην Ακεραμµεική φάση, 6.00 - 5.250 π.Χ). Σε ἀῆ- Βο σηµείο του ἴδιου συ- νοικισμού, πάνω από τα δάπεδα της Α' κεραµεί- κής «φάσης, βρέθηκαν πα- τώµατα σπιτιών, που εκτός απὀ τα πιο πάνω ευρήματα έδωσαν και κε- ραμεική δυό κυρίως ρυθ- μών. Αγγεία µε κόκκινη στιἠπνή επιφάνεια χωρίς καθόβου διακόσμηση και αγγεία µε κόκκινη διακό- σµηση πάνω σε ἢευκό βά- θος. Τα σχήµατα των αγ- γείων είναι κυρίως ἠεκά- γες και οινοχόες χωρίς Βαβές, Η διακόσµησή τους αποτεβείται από οµάδες κατακόρυφων γραμμών και κύκῆων σε αλυσιδωτή διάταξη. Ὁδα εἶναι φυσι- κά χειροποίητα και χρο- νοβογούνται στη νεοβιθι- κή ΙΒ Περίοδο (στην Πρωτοκεραμεική φάση, -Επιπβώσεις ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΚ ΚΑΖΑΦΑΝΙΟΥ) ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ -ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ια... -Εκτεβούνται όβων των εἰδών εργασίαι ΤΗΛ. 4305435, 483371 Αμμοχώστου 3 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αα ἉἈ ΠΠ ΑΑΟοπΙλΩ ΤΗ ΙΙ ΣΡΥ ΝΕΑ 5250 - 5000 π.Χ). Τα σπί- τια του συνοικισμού αὖὐ- τού ήσαν κτισμένα µε πέ- τρες και πηθό στα κάτω µέρη ενώ οἱ τοίχοι ήσαν από χαβίκια, ἠάσπη καὶ καβάµια. Το σχήµα τους ήταν μακρόστενο κυκῆι- κό, σχεδόν εὐθειψοειδές. Κάθετοι στύθῆοι μπηγµέ- νοι στο πάτωμα στήριζαν τις οροφές. Ο δεύτερος συνοικι- σµός Βρέθηκε στην τοπο- θεσία «Βρυσί στον Παχύαμμο, κοντά στον Άγιο Επίκτητο. Ανήκει στη Νεοβιθική ΙΒ Περίοδο (στην Πρωτοκεραμεική φάση, 5250 - 5000 π.Χ). Είναι κτισμένος στην κα- τωφέρεια µιας «γβώσσας» γης που φθάνει µέχρι τη θάβασσα. Οι ανασκαφές, που ἀρχισαν το {1970 από τον καθηγητή κ. Ε. Πέβτενμπεργκ, του Πα- νεπιστηµίου της Γασκώ- βης και ανακάῆυψαν ση- µαντικό µέρος του συνοι- κισμού, διακόπησαν µε τη βάρβαρη τουρκική εἰισβο- Δή. Ο συνοικισμός αρχίζει πάνω απὀ τη θάῆασσα και εκτείνεται σε µικρή απόσταση προς νότο. Ἠῆθαν σε φως ποθῆά σπίτια κοββητά σχεδόν το ένα στο ἀῆῆο. Γενικό γνώρισµά τους είναι το ακανόνιστο κυκβικό σχή- μα της οικοδοµής που προσαρμόζεται στη µορ- «ροβογία του εδάφους. Τα τοιχώματα συγκῆίνουν εβαφρά προς τα πάνω, ώστε να σχηματίσουν οροφή κωνοειδούς µορ- φής. Οι τοίχοι, που σώζο- νται σε µερικά σπίτια µέ- χρι τέσσερα µέτρα ύψος, είναι καµωμένοι µε ξύβι- να στηρίγματα. Η διακί- νηση των κατοίκων µετα- ξὐ των σπιτιών γινόταν µε μικρούς διαδρόμους. Οι πόρτες των σπιτιών είναι στενά ανοίγματα πθάτους µόβις μισού µέ- τρου. Στη µέση κάθε οι- κίας υπήρχε η εστία, το µέρος που άναβαν φωτιά για θέρµασνη και µαγεί- ρεµα. Σε αρκετά σπίτια, γύρω από τις εστίες, Βρέ- θηκαν κτιστά θρανία (πε- ζούβες) σε κυκβική διάτα- ξη, πράγµα που δείχνει πως στα σπίτια αυτά γι- νόντουσαν συγκεντρώ- σεις οικογενειακές ή και ευρύτερες, κοινωνικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα. Η τεβευταία αυτή άποψη ενισχύεται και από ένα ἠίθινο ανεικονικό ειδώ- Διο στοβισµένο µε κύ- κῆους και φυτική διακό- σµηση που Βρέθηκε στην εστία ενός σπιτιού η οποία περιβαβῆόταν από θρανία. Το ειδώᾷιο τούτο θα ήταν κατά πάσα πιθα- νότητα αντικείµενο ἢα- τρείας. Η κεραµεική του συ- νοικισμού είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, τόσο για τα σχήματα, όσο και τη διακόσμηση της. Λεκάνες µε προχοή, σκύφοι, κύ- πεῆῆα και πρόχοι µαρτυ- ρούν την εξεβιγµμένη χρήση της κεραµεικής στην καθημερινή ζωή στο «Βρυσί». Πῆούσια είναι η διακόσμηση των αγγείων µε πῄβατειές ταινίες κάθε- τες και οριζόντιες, µε πα- ράήδηῆες κυµατοειδείς γραµµές που μιμούνται την επιφάνεια της θά- Άασσας σε απαΏό κυµατι- σµό, µια διακόσμηση που Σεβίδα ὃ προοιωνίζει την «κτενι- στή» κεραµεική της Νεο- Λιθικής ΙΙ Περιόδου (3500 - 3000 π.Χ), που είναι το κύριο χαρακτηριστικό της αγγειοπΏαστικής της τε- βευταίας φάσης του νεο- Διθικού ποβιτισμού στην Κύπρο. ΔειΠπά δείγµατα της κεραµεικής αυτής βρέθηκαν στο «Βρυσί», η ανάπτυξη όµως του κερα- μεικού αυτού ρυθμού, τε- Δειοποιήθηκε στους συ- νοικισμούς της νότιας ακτής της Κύπρου, στη Χοιροκοιτία και τη Σωτήρα. ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΛΛΟΥΠΗΣ Μ.ς.Μ. ΕΙΕΟΤΗΕΙς ΓΤΡ ΕΙεείγίςαἰ Εησίπεείς ὃ- (οπίΓγᾶαςίοΙ5 ΗΑΕΗΕΙΣ ΜΙΝΑ» (05145 ΤΟΕΙΡΕΣ Ὀ]γοςίοί Ζαππείου Νο. | Κατάστημα Νο. 3 ΤεΙ. 06-236252, Ταχ. 06-236252 ΡΑΡΗΟΣ - ΕΥΡΚΙΣ5 ΜΑΣΣΑΖ Προσφέρεται κατ οίκον µασσάζ από πεπειραµένη µασσέρ. Τηῆ. 02-348621 ΒΟΘΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ «Οἱ ΦΙΛΟΡ ΣΙΜΟΣ ΓΤΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΗΛ. 00-525134, 05-376492 ΟΔΟΣ ΚΕΔΡΩΝ 25, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ Μάιος 1995 µ ΑΛΛΟΥ Α ΩΙ ΕΡΕ ΤΙΝ Σεβίδαο ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΔ. ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΤΗΛ. 319194 Αθηνών 7ό6Α ΣτρόβοῦΏος ΝΙΡΕΟ ἀΑΜΙΕ» ὃ 5ΝΑ(Κ5 ΣΑΙΡΙΣΗ ΙΟ ὃν Ηλ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟ ΡΙΟΑΡΙΙΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΙΙΡΡΕΕΣ δ ΝΙΡΕΟ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ 50, ΤΗΛ. 31610 κ ο. ἁ κ ἀ κ Πρ]οΠίρ Τοι61ΙΒ Α ΥΠΗ (οπιρ/ίπιεηίς Ππιᾶςςοί {αγπαΚά Ρ.Ο.8οχ 3[80 Ρ.Ο.βοαχ 772 ΕΓαραίοηυ (ουτί ΖαςΜαΓ]Αάες (οιγέ 256, ΜαΚατίος Ανεπιε ᾖ{5, Ν. ΛΥΙοπᾶ δίγεεί Τε[ερῄοπε: 05-355644 ἍΤεΙερῄοπε 04-651[433 ΤεΙεχ 5505 Τε[εεορίετ 04-623138 ΝΙεοσίὰ Γ.Ο, Βοχ 7233 |ςί ἀπαά 2πα ΕΙοοΓ ΡΓαπεμγορεᾶπ Βμ]άΐπσ 8δ, ΜαΚατίος Ανεπιε ΤεΙεχ: 6149 ΤΚΟ55 ΕΥ Τε[εςορίει 02-3771{1{5 ΘΕΛΕΤΕ ΞΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ - ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ ΔΙΑ: Σπίτια Γεωργικές Εργασίες 3 Ισιωτές Μπυραρίες Εστιατόρια Πεβεκάνους Σκαβιστές Παυντήρια Αυτοκινήτων κ.ηπ. ΕΛΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΗΕ ΕΟΚΕΙΟΝΕΚ 5ΕΚΝΙΕΕ ΟΕΗΕΕ Τηῆ. 362411, 362412, 09-592655, 459200 Γαχ: 2602435 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΙΗ Α. Ρ. Τ6ἰοατίάθς Ι ΤΩ Κοντά µας µπορείτε να βρείτε την οἠοκθηρωμένη σειρά των προϊόντων ΙΜΕΤΕΚ: Σίδερα ατμού, κοινά, ταξιωτικά. στεγνωτήρες µαθβιών, αερόθερµα, Λήίχεις, ηἠεκτρικές κουβέρτες, Τοστιέρες/ Ψηστιέρες. Ακόμα εκχυµωτές |ππίάίβεις, καφετιέρες, Ὀἱεπάείς, είδη περιποίησης προσώπου και δέρµατος, ζυγαριές κουζίνας και μπάνιου. Για κάθε κουζίνα και κάθε γούστο, µπορείτε να βρείτε τους αποσµητήρες Βατα[α1. Επίσης κοντά µας µπορείτε να βρείτε τα διεθνούς φήμης ιταβικά οίάἰπίεςς δίεεἰ (αἰάετοπί καὶ τα µαχαιροπήρουνα δεἰο[ᾶ σε έξι διαφορετικά μοντέβῆα. Για τους επαγγεβματίες εστιάτορες, κρεοπώῆες ή και για τους μερακῆήδες της κουζίνας, διαθέτουµε την πθήρη σειρά των επαγγεβματικών μαχαιριών δαπε]]!, ΝΑΙ ΣΤΗ 79Η ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Διεύθυνση Α δ Π. Τσιγαρίδης ΛΤΑ Συγκρότημα Νικοβαῖδη, ΓΠάδστονος !{, καταστήματα 7,8 Λάρνακατ.κ. 2052 Τηῆ. 620666, Φαξ. 620667 Είμαστε!! ἰδιωτικό Φροντιστήριο Εγγεγραμµένο στο Υπουργείο Παιδείας Διδάσκουμε: ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΊΙΚΑ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Σε ένα ΑΡΤΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΤΡΙΟ. Με ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ. ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΗΗ ΕΙΣΑΣΤΕΙΗ ΓΟΝΕΙΣ ἡ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ. Που ΝΟΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ ΨΑΧΝΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣΙΗΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΕΛΠΩΘΟΥΝ Ἡ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΖΗΤΑΤΕ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΙΠΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:: Όταν ΔΥΟ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΙΟΝΤΑΙ. Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΜΑΣΟΥ 09, ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ ΗΝΑΙ ΕΙΡΕΙΗΙΤΥ. αῑΠῃ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΟΥΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ Τηῆ. 498814 Μάιος 19905 «Τα κυκβάμινα της Κερύνειας σαν Δαγουδάκια, ντυµένα πάντα την ασπρορόδινη γοητεία τους μ' εκείνα τα παρά- ξενα φυῆβαράκια τους µοιάζουν αληθινή ζω γραφιά», Τα κυκΒβάμινα της Κερύνειας δεν ξαστοχούν ν ανθίζουν ακόµα και µε τους τούρκικους βοριάδες που πἠάκωσαν την πανέμορφη επαρχία µας Ἡ ΑΟ ΑΟ ΤΗ κ δρ δν Σεβίδα {0 Ο6ΟΒΑΙ. ΒΑΥ ΡΙΑΖΑ. Μεγάλο Ανεξάρτητο Εμπορικό Κέντρο στην καρδιά του Κόλπου των Κοραλλίων στην διασταύρωση των δρόμων Πέγειας - Ακήµα - Κόλπου των Κοραλλίων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Εστιατόρια, µπαρ. καφετέριες µε εξασφαλισµένες άδειες από τον ΚΟΠ. Μεγάλα καταστήματα µε αποθηκευτικούς χώρους και ιδιόκτητα υπόγεια, κατάλληλα για Σούπερµαρκετ, Σουβενίρ, Μπουτίκ, Κομμωτήρια κ.τ.λ. Επενδύστε στο Εμπορικό Κέντρο Όοιᾶἰ Β3Υ ΡΙ878 και εξασφαλίστε ένα σίγουρο και ψηλό εισόδημα. μας Επίσης ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ άλλες Εμπορικές και Τουριστικές τοποθεσίες, στην Κάτω Πάφο. ἱοερίος Ες5!ΙσαΙες 30 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΚΑΕΦΩΩΝΑΣΙΕΙΩΦΑ 4 ΠΑΦΟΣ «06:233775 ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 02-448566 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΙΚΟΣ ΠΟΡΙΘΑΓΕΜΙΓΟΣΣ ΤΗΛ. 02-430288 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 45 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αναβαμβάνουµε πάσης φύσεως υδραυβικές εγκαταστάσεις από άρτιο ἃὃ πεπειραµένο προσωπικό Γρήγορη εξυπηρέτηση Τιμές Βογικές Λάπηθος Νίτσα Σοβομωνίδου - Αναστασίου Σε γύρεψα µέσ' τους εφτά ουρανούς... μα ήσουν στου Πενταδάχτυβου τον κόρφο. Σε γύρεψα στους εφτά ήβιους... μα γηυκοφιβιώσουνα στης Αϊρκώτισσας το κύμα. Πέταξα µε τους εῴτά αετούς... στ αποκορύφωμα της σκέψης... Σε βρήκα στην ποδιά της Ρήγαινας, στου Πράξαντρου το ξομπβιασμένο ὀνειρο. Μάδησα του κάθε ἠεμονανθού το πέταβο, σεριάνισα στης ιστορίας το γύρο. Άπήηῆωσα τη φωνή µου κι άκουσα τις χίβιες φωνές. Λάπηθος, Λάμπουσα, µοσκοβοβιά και μύρο. Μπηῆεγμένο το δίκτυ στ όνειρο... Νλέσ το όνειρο η πεθυµιά µου... εὐπίδα. ΝΛια η ἠαχτάρα, µια η χαρά... «Λάπηθος», ξεχωριστή πατρίδα. Μάιος 1905 ἙἩ ΑΟ ΤΙ ΙςΙΡΙΡ ΝΕΑ Σεθίδα 11 Συνέχεια από την ἴη σεΏ»: Η Μνήμη ξαγρυπνά... Φόροι. Έτσι τη θέῆουν οι Τειρεαίες και οι Πυθίες της ποβθιτικής µας ζωής. Έτσι τη θέ- Βουν οι βραβευµένοι µε τούρκικα παράσημα. Ἔτσι τη θέσβουν οι ιε- ρείς του Μαμμωνά και οι θιασώτες του ««ράγωμεν πίωµε». Έτσι τη θέῆουν ακόµη οι κο- σμοποῦβθίτες «ειρηνιστές». Εξιβαστή- ριο θύμα. Ξεγραμμένη από τα δεῳφτέρια τους. «Μηδέν κρατούμενο» στις αριθµητικές τους πράξεις. Οι πιο μετριοπαθείς της φορούν τον χιτώνα της Ιφιγένειας, Της πρωί- δας των ομώνυμων αρ- χαίων τραγωδιών που πρέπει οπωσδήποτε να θυσιαστεί για να φυσήξει ούριος άνεµος και ν΄ αρ- µενίσουν τα καράβια προς την Τροία. Άτε όµως και τη Θυ- σιάσαµε. Άτε και φύσηξε καὶ ούριος άνεµος. Άτε και φούσκωσαν τα πανιά. Ποιά Τροία να ποβεμή- σουµε. Ποιά ὡραία ΕΛένη να εβευθερώσουμε Ποια- νού την τιµή να αποκα- ταστήσουµε Συνέχεια από την η σεῆ. Συµβιβαστήκα µε τότε η ηγεσία µας µε τα ιδανι- κά, τα οράματα και τα δί- καια του ἠαού µας, µε την ψευδαίσθηση ότι θᾳ εξα- σῳφάᾶιζε την ειρήνη και την ευημερία σ αυτόν τον τόπο. Η ωραιοποίηση τω νπροθέσεων καὶ των προ- οπτικών το 1960 δεν οδή- γησαν σε ειρήνη και ευτυ- χία όπως ψεύτικα και υπο- κριτικά υπόσχονταν οι ξέ- νοι τότε. Αντίθετα οδήγη- σαν σε εκατόµβες θυμµά- των, πρόσφυγες και αγνο- ούμενους. Σήµερα η ιστορία επανααμβάνεται. Δίδονται ψεύτικες υπο- σχέσεις απὀ τους ξένους, Γίνονται ξανά Βανθασμέ- νες εκτιµήσεις των προθέ- σεων των ξένων και οδη- γούμαστε σε συμβιβασμό πάνω σε βασικές αρχές που θᾳ υπομονεύσουν τα κρατικά, τα ανθρώπινα και ἀῆβα δικαιώµατα µας. Και όῆα αυτά µε την ψευδαί(- σθηση ότι ο βαός θᾳ ζήσει ειρηνικά σ’' αυτόν τον τό- πο. Η ιστορία απέδειξε ότι από τη στιγµή που ένας μικρός Δαός συµβι- βΒάζεται µε τα δίκαια και τα Ανθρώπινα Δικαιώ-ματα του σε Οι πιο ὠμοί τη µετα- τρέπουν σε αργύρια. Θα αποζημιωθούν ἠένε και τα σπίτια καὶ οι περίου- σίες. Έτσι τους ἢένε οι αριθμομηχανές και τα κομπιούτερ τους. Ο ἠαϊκός µας ποιητής οραματίζεται τον Χάρο στο τσεγκέβι και τις γριές ουρά να τον αὐγο- ῥράζουν µε το κιβό. Οι χα- σάπηδες της Κερύνειας δεν µας είπαν πόσα το κιβό θᾳ ξεπουῆήσουν έναν ΠενταδάκτυΠο, ένα Βουφαβέντο, µια Κερύ- νεια (την πόβη), µια Λάπηθο, ένα Καραβά, ένα Πέῆῆα - πάἀϊς, µια Κβεπίνη, ένα γκριζόµαυ- ρο βράχο από τα από- κρηµνα ακρογιάβια της Όρκας και των Λιβερών. Δεν µας είπαν οι πῄῃηρωμένοι ντεβῆάϊη- δες πόσα και σε ποιόν θα καταχωρήσουν το σβηστό καντήἒι στο βουβό κοιµητήρι του χωριού. Πόσα θα που- Λήσουν τον ἔξύῆινο σταυρό που ορθώνεται πάνω από το Φτωχικό εικονοστάσι του έρη- µου παρεκκθῆησιού στην αγκαβιά του Πενταδα- κτύβου. Αλήθεια, πόσα θα πουθήσουν εκείνο το γα- ἠανόβευκο κύμα που «ι- ἠάει ηδύπαθα τα ερωτιά- ρικα χείβη της παραβθίας της Χρυσοκάβας, της Γηυκιώτισσας, της Αχει- ροποιήτου, του Παχύαμ- µου, του Ζεφύρου ή της Αϊρκώτισσας Γεβάστηκαν όμως όῆοι και ρεαβιστές και φιβοτομαριστές και χα- σάπηδες και ντεῆβάβη- δες. Γεβάστηκαν γιατί η Κερύνεια δεν βοβεύεται µε τίποτε ἠιγότερο από τους κατοίκους της. Τους αγνούς και φιβήσυχους εκείνους κατοίκους του βουνού και της θάβασ- σας, η μνήμη των οποίων ξαγρυπνά. Ἐαγρυπνά πάνω απὀ το επιββητικό της Κά- στρο καὶ φτερουγίζει πα- ρέα µε τους οβόβευκους γάρους πάνω από το γραφικό της Διμανάκι, Ἐαγρυπνά και κυβάει µε το νερό των Κεφαβό- βρυσων της Λαπήθου και του Καραβά προς τον ήµερο κάμπο µε τις ἢε- µονιές και τις συκαμινιές. Κανοναρχά µε τους Καθοβικούς καβόγερους Τρυπητή αντίθεση με τις Διεθνείς Αρχές, δεν έχει μέῆηβον. Κυπριακές Λαέ, Ὑποθηκεύεται το μµέῆῆον σου και σου επι- ᾠφυβάσσονται νέες περι- πέτειες και γέα δεινά. Τώρα είναι η ώρα η ὅι- κή σου. Το µέῆῆον σου εί- ναι δική σου υπόθεση. ΝΛην επιτρέψεις επανά- Πηψη του παρεβθόντος Ο εὐκοβος δρόμος της νοµι- µοποίησης των τετεβε- σµένων της εἰσβοβής δεν θα σου εξασφαβίσει το µέβῆον. Μην εξαπατάσαι ότι εξασφαθίζεται η Εἠεύθερη Κύπρος µε την τουρκοποίηση των κατε- χοµένων. Η ευημερία, η κάτω από τις στοές και τις δαντεηβωτές καµάρες του Αββαείου του Πέῆῆβα- πάῖς. Ξεμπῆέκει ακόµα ψά- ρια από τα δίκτυα µαζί µε τους ψαράδες του Λιμιώνα, του Καραβά και του Βαβυβά. Δροσίζεται κάτω από τα Μήµερα πεύκα της Χαβεύκας και τα Δυγερό- κορµα κυπαρίσσια του Κυπαρισσόβουνου. Λούζεται συντροφιά µε τους ποβύχρωμους επι- σκέπτες της Αἰρκώτισσας, της Λάμπουσας, του Ζεφύρου και του Παχύ-αμμου. Σκουπίζει τον ιδρώτα των εργατών που καίνε τα ασβεστοκάμµινα στο Δίκωμο, το Βουνό και το Συγχαρί. Σεριανίζει στα στενά δρομάκια της βα- σίἠειας και του Καρμιού. Συνοδεύει τους κυνηγούς στους πβούσιους κυνηγό- τοπους του Διορίου και της Μύρτου. Μυρίζεται τους ἠαῆέ- δες των Πανάγρων, τα κυκβάµινα του Πέβῆα- πά(ς, το θυμάρι του Πε- νταδάκτυβου, τις ορτάν- σιες, το βασιβικό, τα φού- Λια και τα γιασεµιά στις βεράντες των αρχοντό- σπιτων της Λαπήθου και του Καραβά. Προσεύχεται κάτω απὀ τους ζωγραφιστούς θόβους του Αντιφωνητή, της Λάμπουσας, του Αγ. Αμβροσίου και του Αγίου Παντεβεήμονα. Ξαγρυπνά η μνήμη και θυμάται και. πβῆανιέ- ται κι ορθώνεται και καρ- τερεί και εὔπίζει και ανα- σκουμπώνεται και υφαί- νει τα πανιά για το κα- ράβι που Θα κάνει το µε- γάβο ταξίδι προς την Ιθάκη. «Πάντα στο νου του έχει την Ιθάκη, ο Κερυ- γειώτης. Το «ᾠτάσιμο εκεί είναιο προορισμός του. Και ὅεν το βιάζει το ταξίδι του διόῆου. Δεν το µπορεί. Καθύτερα όµως, χρόνια ποΏηθά να διαρκέσει και γέρος πια ν αράξει στο νησί. Φτωχός έστω. Πῆούσιος όµως µε όσα κέρδισε στο δρόμο της προσφυγιάς Και σοφός, µε τόση πείρα, από το ίδιο ταξί- δι, δη το κατάῆαβε οι Ιθάκες τι σημαίνουν». 4 παάδίου οί“ ομαίαν Τηθ Γιος ΘχοίΠς Ποῖθ! {ω Αγία Ναρα. Βα1 {ω α απίαιωθ ΙοοαΠοη, ἴπθ Ώογης [ος οθ[ΜθΘθηι Λο οί 16 ΙονθΙἰθςί Όθασῃος ἱπ ΟΥρηυ5. (ογηριθίθ ν/αῖθισροµς{αο(ῇ]θς, «οοµίς οθηΙΤ6, 3 ἠοοαι! Ἰθηπίς οοωΠς, 5οααςδΏ οουΠ, 5αιπα, Ιαοιιζζὶ απ ΟΥΓηΓαςίµγη. Φον/ΠΘΙΠΘΙγοι ος [ηθ ας[ᾖνθΊγρθ, ογν/απῖ το «ΩΘΠΑ ΙαΖγ οαγς οπ οΠθ οἱ ἴῃθ Ὀθασῆῃθς, Τηθ ΌοπηςῬ ἱς {οι γοι, οικονομική πρόοδος, τα κτίσµατά µας, τα αυτοκί- γητά µας εδώ στην εβεύ- θερη Κύπρο θα είναι υποθηκευµένα στους Τούρ-κους για πάντα. «Το δις εξαµαρτείν ου Βαού σοφού». Μάιος 1995 Ἡ ΑΑΔΟΠΛΩ ΤΕ ΤΡ ΤΗΠΣΤΑ ΣεΏίδα {2 ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ο Α' Αντιπρόεδρος του Παραρτήµατος Λευκωσίας κος Κἠεάνθης Σοθέας καιο Γραμματέας της «Αδούζωτης Κερύνειας» κος [ωάννης Σιεκέρσαββας, συζητούν µετον κ. ΚΑν (οΗἱῃ, Γραμματέα της Ευρωβουβευτικνας Ραµ[εης «Γεεη. Ο κ. Καν ζοµἵπ βρι- σκόταν στην Κύπρο µε την ευκαὶρία του πρώτου ετήσιου θρησκευτικού μνημµόσυνου του δοῦο- Φφονηθέντος Θεόφιβου Γεωργιάδη. Ο κ. Κάγ (οί ενηµέ- ρώσε τους εκπροσώπους του σωματείου για την πορεία ένταξης της Κύπρου στην Ευρώπη και για τις προσπάθειες που καταβάῆβει το Ευρωκοι- νοβούβιο να ασκηθούν πιέσεις πάνω στην Τουρκία ενόψει της προ- σπάθειας για Τεβωνειακή Ένωση της µε την Ευρώπη. Η απάντηση στο βασι- κό ερώτημα που απασχο- Λεί τους πρόσφυγές µας, κατά πόσο η ένταξη στην Ευρώπη θᾳ προεξοφβά και την αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαι- ὠμάτων µας, στην βάση του «Ευρωπαϊκού Κεκτη- µένου», φαίνεται να εξαρτάται αποκβειστικά από την ἠύση και το πε- ριεχόµενο που εμείς Θα της δώσουμε... Φαίνεται ότι το Ευρωκοινοβούβιο δεν Θα έχει διαδικαστικά τις δυ- νατότητες να εμποδίσει πρόνοιες στη ἠύση που να εἶναι αντίθετες µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο αν η δική µας ηγεσία υπογράψει µια τέτοια ἠύ- ση. Όσο ένθερμους ἃἢοι- πόν υποστηρικτές και αν έχουµε. όπως την Ραμ]επο ΩΓεεπ η οποία πρωτοστατεί στον αγώ- να υπέρ των δικαίων µας µέσα στην Ευρώπη, η ὃι- κή µας η ηγεσία και εµείς θαᾳ φέρουμε την ευθύνη και τον κύριο ἠόγο ὡς προς το ποια Θα είναι η ἠύση στο πρόββημά µας και αν τα Ανθρώπινα μας Δικαιωμάτα αποκα- τασταθούν ή όχι. Το Ευρωπαϊκό Κεκτ- ηµένο θα είναι ωφέβημο για µας νοουµένου ότι εμείς το αξιοποιήσουµε θετικά και το προβάβου- µε αποφασιστικἀ ως ὁπᾷο για να αποτρέψου- µε κακή ἠύση και όχι για να τη διορθώσουμε εκ των υστέρων. Αυτό το γεγονός επι- βάῆῆει την επανατοπο- θέτηση του Κυπριακού στη σωστή του βάση ως διεθνούς θέµατος εισβο- Δής και κατοχής και όχι ὡς µιας απθής διακοινο- τικής διαφοράς όπως το προβάῆβουμε σήµερα συ- ζητώντας για Δύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ὡμµμοσπονδίας. ΑΛ ΞΝΙ 5 ΞΟςΛΙ ὈιΓοῦοί Γιώργος Παπαγεωργίου Εύχομαι επιστροφή στην Κερύνεια ίης ΑπριΏίου 67 Τηῆ. 03-522560 Παραθίμνι ἄεοισες ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ὃ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΒασιΏίσσης Φρειδερίκης 12, ΕΙ - «τοςο Ηουςςα, Λευκωσία Τηῆ. 369226 - ᾧαξ. 369234 Κατασκευές δ Χονδρικές πωβΏήσεις ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ. ΜΙΧΑΟΛΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ {9, ΠΑΦΟΣ, ΤΗΛ. Ο09-5260ἱ6 Κτίζουµε για σας και σας προσφέρουμε τους πιο ευνοϊκούς όρους, Εργασία επιµεἠηµένη που εκτεβείται µε υπευθυ- νότητα και σοβαρότητα. Πάντα πρόθυμοι - πάντα οι ᾠθηνότεροι. κ Ἀ κ ᾱ. ΜΙςΗΑΟΙΑΣ5 ΡΗΗΡινα «ΟΝΤΕΑΕΤΟΚΕ ΑΜΡΕΙΟΚΟΡΟΝ 19, ΡΑΡΗΟΣ, ΤΕΙ. 09-526016 ΝΕ Ρα γουτ Ἠοµςε ἅπα ἀἰνναγΥς5 νε ο[ίστεα γοι {ης Ρεςί {θιπης. Νεαϊ ννοΓκ εχεςιιίεά ννΙῖῃ τεςροπςἱρ]ἡ(γ απά γε[α[σοτγ. ”.Αἰνναγς τεβγ {ο 5ετνε γοι. | ᾿ ΑΙννᾶγς ἴηνε «Πεᾶρει ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ -Ὑπό κατασκευή ανεξάρτητα σπίτια στην Ερήµη µε εμβαδόν 130-150 τ.μ. Τιμή 45.000 και άνω. -Ὑπό κατασκευή ανεξάρτητα σπίτια στην Ἁγία Φύῆα σε 3/4 οικόπεδα, µε εμβαδό {150-170 τ.μ. Παράδοση εντός ό µηνών. -Οικόπεδα στην Ερήµη (σωστά ἡ 3/4). -: Σωστά ή 3/4 οικόπεδα σε ύψωμα µε θέα προς τή θάλασσα στην Αγία φύβα, -Ὑπό κατασκευή οικόπεδα στου Σοῦνι µε εμβαδό 800 τ.µ. και άνω και µε θέα προς τη θάᾷασσα. - Ένα διαμέρισμα 2 υπνοδωµατίων στη Λεωφ. Νίκου Παττίχη σε ποβύ µικρή ποῄυκατοικία με εµ- βαδό πέραν των 101. Κωμοδρόμος ἃ Υιοί ΛΤΑ. Νίκου Παττίχη 25 Τη. 33276ἱ Λεμεσό Μάιος 19905 Ἡ Αλ ο ΥλΩΤα κε] ΡἩ Νε [ά ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΜΒΑ (βίας τι Πλνου αὐα ο δν ον ον ανα άν. ρόδι τος Γανι Βίας οἷς ο ο ο ον ” Εωοροιη Ὀενίπονν οοοἷν Γιο] ση ΠΗΠΙΟΤ οἱ ΜΟΓΟΙ ΠΠ «ΟΗΠΙΊο». Ἔπιε Ραίοά: βορίηπιης απμσην 1105, Κεφυγεπιεπίς: Ν{ς Ταἱεσῃ Τανβ]ίαπ Οταάἁματό (ουνὸ Απηπικιταίο Τε]: (35 11-2-220150. Έα: (4.1) 2 ΛΣΠ2Ι ΟΥΡΕΙΣΙΔΤΕΕΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΙΑΡΤΙΤΙ ΤΕ ΟΕ ΜΑΝΑ ΟΕΜΕΝΤ ΒΕΙΝΝΙΝά «ΑΝΛΒΥ 1995 ΙΝΤΕΕΝΛΠΗΘΝΑΙ ΜΒΑ ΟΡΕΙ5 α πετά ἰοπα! Γαζμ]ν - Ο 7 Ἱου] η Το] αἲὸ ΟΦΗ 19 απ ομοίων ἱπίοτια σπα) Οκήπονν νολου]ν, Πο Ες ο ο ο ΑΙαποΠοσιοῦ Βήνος δν Λοοἱς [ο0ά ση Βσίηονς δε μοοί α Ππιέγπα σπα! ϱπΠΟΜΗΗ τς Ἰωννος αδς οάνό κά σ]ον [η Ππιοζηααημι ρίάποος ἐποόρην σπα ΠΙαγΚοίίην, αἱ Ἀνηλονς οἨΝ γοηπΊση]ς 1ης . ἡπτογπο υπο) δΙαηςοΓάς - ΦΙΛ ωΤιίν απο νο 1 ἀκαζσθ]ῖς οά ΠΟ οἳ πώ Ιηρ ασ οσον τοπα Τορ « Ιπίετπαἴοπαὶ Ργο]ουίς Ανραπ ΟΓποΙ ΜΗ. ΟΗ ΝΑ σης Πάνο οίος Οἱ1 οπής νροηνοτος Οποῖος δόῦνοση σης ο ΓΝΟ νοαί ΡΓοσάπΊπ]ον. Ε πινόσΙ δν ἀορτος, ΝΟΚ οχροΠίομος, Ππσπον ἵΠ ΕΠο]Ινῃ, ΕΟΒ ΕυΗΤΗΕΒ ΙΝΕΟΒΜΝΑΤΙΟΝ ΡΙΕΑΡΕ ΟΟΝΤΑΟΤ: 5ἱ Ακάθεπιίας Άνεπις, Αμίαπα[ία, Ἁποσδία, ΟΎρτυν ΝΙΚΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ Αρ. 41 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΩΡΤ, ΔΙΑΜ. 301 ΤΗΛΙΦΦΦδδ Ἆν είστε έτοιµες για µια ριζική αλλαγή ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αφυδάτωση, Ρυτίδες, Πανάδες. Ακμή. Χαλάρωση [στών, Κηλίδες Γήρατος. ΘΕΡΑΠΕΙΣΣ ΣΩΜΑΤΩΣ Πτώσπ Στήθους ἑαρηιθας ὀύσφιξη, Ἀδειναυυμά ΜΕ τα καταπληκτικό προίϊὀντη: 3 οὐ 2 Επίσης κονιά µας θα βρείτε τα Πιο οὐ ψχρονα μήκανπµατα για ἕνα ωραίο και τέῶσιο σώμα Χάνετε οὐ πόντους στη περιφέρεια σε 19 μέρες Χάνετε μέχρι 19 πόντους απο τς ψάµπες και 30 απο τους μηροὺς σε 15 μέρες, ΜΡΗΟΡΑΣΣ. ΒΕΝΤΟΥΖΑ. ΒΙΟΕΝΕΒΩΥ. ΣΑΟΥΝΑ. Επίσης µε κάθε θεραπεία ποι κδείνετε οπο Γνοτιτούτο µας κι ἕνα Δώρο Ἐκιβηξτι 27/72 7ς -7ὸδ«ςΣ 7 Σ Μαρίνος ωνοταντίνο στον εαυτό σας, τότε ελάτε κοντά µας !Ι! Αποτρίχωση µε μέλι. Μαπίσυτο Ροάϊουτο, ΜαΚο αρ για όλες τίς ὥρες Μάσα αρα ἁπτεασε απο {20 - {1 Ειδική προσφορά 20 Θεραπείες απο 5200 - ε140 Σεθίδα {13 ἀΞΜΙΝΑ ΕΛΑ ΧΑΘΕΝ ἡατά ζομαι Ε4ΡΩΦΕΡΑΕΣ., αρυιτεΕΜεβΕ. ΕΤΡΑΣ τον τβρ. ο. ΤΗΕΟΘΑΝΝΑ ςΟ. (το ΡΗΑΕΙΜΑΟΕΥΤΙΟΑΙ Ηουςξ. βήρορσεμςβερα οπβύτομς θδε διὰ τοξο ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΑΜΠΟΥΣΙΑΝΑ ος ος ὸ Πωλούνται 4 προνομιούχα, πολυτελή, ανεξάρτητα διαμερίσματα τριών υπνοδωµατίων (145 τ.μ.). Εξαιρετική τοποθεσία στον Άγιο Βασίλη στα Στρόβολο. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ Διαθέτουν επιπράσθετα: α) ξεχωριστή αποθήκη 10 τ.μ. β) καλυμμένο χώρο στήθµευσης γ) πρόνοια για κεντρική θέρμανση Τιμές Ισόγεια διαμερίσματα 259.000 Ανώγεια διαμερίσματα {55.000 Ειδική έκπτωση για αγοραστές από την επαρχία Κερύνειας. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑΠΑΝΚΟ ΛΤΔ, ΤΗΛ: 917194 ΜΟΥΗΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΗΝΛΛΠΠΙΜΙΝΗ ΑΝΔΡΈΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 124, ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ, ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειδικά µαθήµατα για μεγάλους ΚΙΘΑΡΑΣ (Ατομικά) ΑΡΜΟΝΙΟΥ (Ατομικά, ομαδικό) ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 22Α, ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ. 319225 Μάιος 19095 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΊΙ Α ΝΑ ΡΝΟΡΑ ΠΙΟ ΙΑΤΣΚΟΝΣΗ 12 ΒΙΛΕΣ ΕΕΣ ΠΠ Σ ΙΚΡΡΥΝΜΕΙ ΑΣ ΝΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΞΟΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΦΟΡΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 235 ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Στις 23 Απριβίου η Ἁγία µας εκκἠησίας γιορτάζει τη μνήμη του Ἁγίου Μεγαβομάρτυρα Γεωργίου του Τροπαι- οφόρου. Αυτή τη µέρα, η σκέ- Ψη του κάθε Κερυνειώτη στρέφεται στη γη του, στη σκἠαβωμένη Κερυ- νειώτικη Επαρχία και θυμάται τις Εκκβησίες, τα Παρεκκβήσια και τα Ξωκῆήσια του Αγίου Γεωργίου στην Επαρχία μας, που η αγάπη του βαού µας προς τον Αγιο Γεώργιο, τον” Εβευθερωτή των Αιχμα- Πώτων και τον υπερα- σπιστή των φτωχών, οἱ- κοδόµησε προς τιµή του. Νοερά ο καθένας από µας βρίσκεται εκεί και θυμάται τις χαρές και τα πανηγύρια στην όμορφη μας Επαρχία και οβόθερ- µη αναπέµπει προσευ- χή, σύντομα, όδοι µας, Δεύτεροι να βρεθούμε εκεί, να γιορτάσουµε όπως πρέπει τον Άγιο Γεώργιο σε ἠεύτερη πα- τρίδα. Μαζί µε τη χαρά για την Ανάσταση του Χριστού να ζήσουμε και τη χαρά για την Ανά- σταση της πατρίδας µας. Οι Εκκβησίες προς τι- ΕΠΙ ΤΗ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1905» Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1955-59 Όπως σε όῆΠους τους αγώνες του Ἓθνους η Εκκἠησία πρωτοστάτησε, έτσι καὶ στον αγώνα του 1955-59, του Κυπριακού Εἠβηνισμού για Αυτοδιά- θεση - Ένωση, δεν ήταν δυνατό να έχει δευτερεύ- οντα ρόΠο. Εκτός από την Εθναρχούσα Εκκβησία, µε πρωτοπόρο τον Αρχιε- πίσκοπο Νακάριο τον ᾖ, που η πρωταγωγνιστική δράση της είναι αναμφι- σβήτητη απὀ όὀβους, ενερ- Υό και πρωταγωνιστικό Ρρόβο έπαιξε στο σύνοθό του και ο εφημµεριακός κἠήρος, τόσον των πόβε- ων όσον και της υπαί- θρου. Ὅταν ἠῆθε η ευΏογη- µένη ώρα του ξεσηκωμού και έῆαβαν το μήνυμα του αγώνα, η ανταπόκρι- σή τους υπήρξε χωρίς εν- διασμούς. Έγιναν οι στρατοβόγοι των αγωνι- στών και βρήκαν την ίδιαν ανταπόκριση από τους ενορίτες τους, γιατί σε αγώνες εθνικούς, συ- νεπαγοµένους θυσίες και μαρτύρια, αβθά καὶ Φωτο- στέφανα δόξας, µόνον άνθρωποι µε βαθειάν πί- στη προς τον Χριστό, εί- ναι οἱ ενδεδειγµένοι για να βαστάξουν το Βάρος της θυσίας χωρίς Υγογγυ- σμούς και υπαναχωρήσεις αΏβά και το βάρος της δό- ξας, χωρίς επάρσεις και εγωισμούς. Όσοι δεν εἰ- χαν το Χριστιανικό πνεύ- μα εμφυτευμένο στη Ψψυ- χή τους, µάβΠον ἐέβῆαψαν τον αγώνα, είτε απὀ Υογ- γυσμούς και µεμψιμοιρίες, είτε απὀ ηθεβηµένη προ- βοβή του εαυτού τους. Ο εφημµεριακός µας κβήρος προσέφερε ανι- διοτεθώς τις υπηρεσίες του στον αγώνα. Οι τα- πεινοί παπάδες µας ἐγι- ναν οι μπουρβοτιέρηδες των ψυχών των σκῆαβω- µένων ραγιάδων, έδωσαν τα σπίτια τους να γίνουν καταφύγια αγωνιστών. Έγιναν οι πνευµατικοί πατέρες των αγωνιστών που µε του Χριστού την άγια φῆόγα και µε την εξοµοβόγηση, τους έκα- ναν να περιγεβούν τον θάνατο, γιατί ήδη ζωντα- νοί κέρδισαν την αθανα- σία. Ἐγιναν οι τροφοδό- τες των αγωνιστών, οι σύνδεσμοι της οργάνω- σης, οἱ προστάτες των παιδιών καὶ των γυναι- κών των αγωνιστών, των Φφυβακισμένων και κρα- τουµένων. Ἐγιναν οι ει- ρηνοποιοί στη κοινότητά τους και δεν δίστασαν, όταν το έφερε η ανάγκη, να πάρουν και το ὁπᾷβο στο χέρι. ) Υπέστησαν τα πἀν- δεινα από τον κατακτητή. Προπηβακίσθηκαν, βασα- νίσθηκαν, φυβακίσθηκαν, εσύρθησαν στα κρατητή- ρια, είδαν τα σπίτια τους να ανατινάζονται από τον δυνάστη, εθυσίασαν τα πάντα εις τον βωμό της εΏευθερίας, αθβά δεν ἠύγισαν και δεν πρόδω- σαν. Όταν δε, τεβείωσεν ο αγώνας, χωρίς να διεκ- δικήσουν τιµές και αντα- µοιβές, απεσύρθησαν εις τα ἴδια, εργαζόµενοι, αθόρυβα και ανιδιοτεβώς για την αναδημιουργίαν της κοινωνίας µας επί χριστιανικών βάσεων και προτίµησαν να κρατή- σουν µε απόβυτη µυστι- κότητα την προσφορά τους πρός την πατρίδα. ΌὈνόματα δεν αναφέ- ρω για να µην αδικήσω κανένα. ὍΌβοι ήσαν υπέ- ροχοι. Το έργο του καθε- νός Θθαᾳ το αναθύσει ο Ιστορικός του µέββοντος, Όμως, αν και πέρασαν τόσα χρόνια, πρέπει ὁῆβοι μας, Εκκἠησία και Ποβι- τεία, να τιµήσουµε την προσφορά του εῴηµερια- κού κΒήρου στον αγώνα. Να τιµήσουµε αυτούς που πέθαναν και αυτούς που ζουν, για να είναι παρά- δειγµα στους νεωτέρους, Ἡ Αάλο ΩΙ ΠΙΕΙ ΣΤΑ µή του Αγίου Γεωργίου στην Κερύνεια µας εἰ- ναι: Ενοριακοί Ναοί: {. Στην Πάνω Κερύ- νεια 2. Στο Ομώνυμο χω- ριό Άγιος Γεώργιο 3, Στο Χωριό Βουνό. 4. Στο Χωριό Κάτω Δίκωμο. 5, Στην ενορία Αγίου Γεωργίου στον Καραβά. 6. Στο Χωριό ὍὌρκα. Ετερόδοξοι Ναοί προς τιµή του Αγίου Γεωργίου. {. Ενοριακός Ναός του Αγίου Γεωργίου στον Ἀαρωνίτικο χωριό Κορμακίτη. Παρεκκῆήσια και Ξωκκῆήσια .. Ο Ἅγιος Γεώργιος του Κάστρου στην στις δύσκοῆες ώρες που περνά και πάᾷιν η πατρί- δα µας για εβευθερία των κατεχοµένων εδαφών µας και για επιστροφή και επανεγκατάσταση όῆβων των προσφυγών στα τώρα κατεχόμενα µέ- ρη µας, κάτω από συνθή- κες πἠήρους ελευθερίας, ειρήνης και ασφάβειας. Σεβίδα 14 | Κερύνεια Κάστρο), 2. Ο Ἅγιος Γεώργιος ο Πῆατυμάτης στον Άγιο Αμβρόσιο. 3. Δύο Ξωκκῆήσια επ' ονόματι του Αγίου Γεωργίου, στον Άγιο Επίκτητο. 4. Παρεκκῆήσι του Αγίου Γεωργίόυ στο Καζάφανι. 5. Ἅγιος Γεώργιος ο Σπηβιώτης και Άγιος Γεώργιος ο Ξεωρινός στη Λάπηθο. 6. Παρεκκβήσι Αγίου Γεωργίου Πέηθαπάϊς, 7. Παρεκκβήσι Ἁγίου Γεωργίου Μονής Σινά Βασίβεια, (µέσα στο του στο του της στη ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΧΟΥΛΙΛΗΣ Λλόνο η πίστη µας προς τον Χριστό και η στροφή µας προς το πα- νάγιο θέβηµά Του, θα µας δώσουν την δύναμη να αγωνισθούµε για σωτηρία και δικαίώση της πατρί- δας µας. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ, ΠΑΧΑΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΥΡΤΗ Ισιώματα και Μπογιατίσµατα αυτοκινήτων ΛΥΜΠΙΑ ΤΗΛ. 02- 523544 ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ -ΤΜΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ - μές ΦΙΡΕΓΠΙΩΙ]Κοαί ΙΡ ΡΕ) Φίλιππος Τίγρης Δόγω ανακαινήσεως του καταστήματος µας θα βρείτε όλα τα είδη 5αρεππατκεῖ µε περισ- σοτερη ποικιλία προϊόντων σε λογικές τι- Τηλ.: 621467, ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ [Μάιος 1995 ΓΕ ολλ Ο ΠΑΛΙ ας] ΣΤ. Σεβίδα 15 | ΑΟΛΗΤΙΚΑ Πο δια ἱ ΦΠῃΙΙΦιἤ «λοοο Τον Σεπτέμβριο του 1974, κι ενώ κάπνιζαν ακόµη τα αποκαῖδια του ἰούβη, έγινε στη Λευκω- σία η πρώτη συγκέντρω- ση για την επαναδρα- στηριοποίηση των σωµα- τείων της επαρχίας Κερύνειας - µεβών της ΚΟΠ. Παρά τα φοβερά προβθηήµατα από όσα τραγικά, εβάχιστα πριν, είχαν προηγηθεί, η από- ῴαση ήταν ξεκάθαρη: Η Κερύνεια έπρεπε πάση θυσία να δώσει το παρόν της στην αθβητική χρο- γιά που άρχιζε, ΠΑΕΕΚ Κερύνειας και ΑΕΚ Καραβά συμμµμάζε- ψΨαν όσες δυνάμεις µπο- ρούσαν υπό τις περιστά- σεις να ενεργοποιηθούν. Τις µέτρησαν... της ξανα- µέτρησαν κι έκριναν ότι έπρεπε να ενώσουν και το πόνο τους και τις ὃυ- νάµεις τους. Λε αποχώ- ρήση σωμµατειακών ή ἁῆ- ῆων σκοπιµοτήτων, και µε μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των συµῳφε- ρόντων της Κερύνειας, δημιουργήθηκε η ΠΑΕΚ / ΑΕΚ και στη συνέχεια η ΠΑΕΕΚ. Ένα επιπΒβέον ᾿έψιβον' στο όνοµα της ΠΑΕΚ, έκανε τη διαφορά. Κι ήταν µια οβόκῆηρη επαρχία, που έµεῆῆε να στεγάσει σ' αυτό το σω- µατείο τον πόνο για την προσφυγιά και τον πόθο για την επιστροφή. Θάθεῆα να µείνουµε σ αυτό το σημείωμα, µα- κρυά από ονόματα, αριθ- μούς και ημερομηνίες. Γιατί η ΠΑΕΕΚ δεν µπο- ρεί να είναι και ὃεν µπο- ρεί να εκφράζει τίποτε ἀῆῆβο, παρά µόνο την Κερύνεια, την αγαπηµέ- νη πόβη και επαρχία. Και η ΠΑΕΕΚ του /[974, δεν µπορεί να εἰναι διαφο- ρετική απὀ αυτήν του 1995 έστω κι αν είχαν παρεµβοβή σ’ αυτό το διάστηµα, και µήνες, και χρόνια και γεγονότα... Ὡστόσο, ας µου επιτρα- πεί να ανοίξω µια µόνο µικρή παρένθεση στην οποία θᾳ αναγράψω ένα µόνο όνομα. Ως εθάχι- στο φόρο τιµής για έναν άνθρωπο που δεν Ββρί- σκεται σήµερα σε ζωή. Έναν άνθρωπο, που δεν ήταν Κερυνειώτης αγά- πησε όμως την ΠΑΕΕΚ και την επαρχία µας, πα- ράφορα. Στηρί-ζοντας στις πρώτες δύσκοῆες ώρες, µε κάθε τρόπο τη µεγάβη προσπάθεια που αρχίζαµε. Κί ο άνθρωπος αυτός είναι ο ΔΛάριος Πάπαββος, που πέθανε γικηµένος από την επά- ρατη νόσο... ΗΠΑΕΕΚ Ποιπόν, άντεξε στο χρόνο και στα προβθήματα. Σαν τσιγγάνος γυρόφερε την πρωτεύουσα και τα προ- ἀάστεια, µε έδρα πότε εδώ και πότε εκεί. Φιβόξενη η ΕΘΑ Ἐγκωμης, κράτησε κοντά τις την ΠΑΕΕΚ για προ- πονήσεις και διοικητικές συγκεντρώσεις, για χρό- την έφερε ακόµη και στην τρίτη κατηγορία, το µόνο πράγµα που δεν είχε θέση, ήταν η κούρα- ση] ἴΝαι, οἱ άνθρωποι που ανέῆαβαν να κρατήσουν με νύχια και δόντια την ΠΑΕΕΚ, ἀθῆοτε ἠίγοι και ἀῆῆοτε περισσότεροι, ποτέ δεν κουράστηκαν, ποτέ δεν απόκαµαν και ποτέ δεν σήκωσαν τα µάτια απὀ απέναντι... Από τον Πενταδάκτυβο... Εικοσιένα χρόνια µε- τά το διωγµό από την Κερύνεια, εἰκοσιένα χρό- για µετά την υπογραφή της πρώτης πράξης του αγώνα της επιστροφής, η ΠΑΕΕΚ στέκει µε ἠεβε- ντιά στα αθβητικά πράγ- µατα του τόπου. Κτίζει και δημιουργεί στην προ- σφυγιά. Όχι γιατί αποδέ- χεται πως θᾳ μένει εδώ. ΑἠῆΔά γιατί αισθάνεται πώς έτσι ενισχύει αυτό που υπηρετεί την Κερύνεια και την επι- στροφή. Και δεν είναι µόνο η ρίας. Είναι κι αυτή η όα- ση που δημιούργησε στη Λακατάμεια, σ ένα χώρο που µέχρι πρότινος απε- χθανόταν να κοιτάξει μάτι ανθρώπου. Το στάδιο Κερύνεια”.. Τόσο όµορῳα ηχεί αυτό το όνομα... Πόσο ὄροσε- ρά κοἠβούν τα χείθη κα- θώς το προφέρουν... Το {995 Ποιπόν, βρἰ- σκει την ΠΑΕΕΚ στο δικό της προσωρινό, προσῳφυ- γικό σπίτι. Είναι ένας σταθµός. ΛΊια ανανέωση ουσιαστική, της αρχικής πορείας, που ὅεν επιτρέ- πεται να Δοξοδρομήσει έστω και εκατοστό.. Και απόὀ αυτό το σταθµό, η ΠΑΕΕΚ και τα στάδια της ετοιμάζονται για τα ἀῆ- µατά τους, Αυτή Βίγο-ποβύ είναι Ι. στορία της ΠΑΕΕΚ. Αθήῆητικό σωματείο της επαρχίας Κερύνειας. ΑΠΠά και σηµαία στον αγώνα της επιστροφής και της δικαίωσης της µι- κρής µας πατρίδας, Γιατί, ας µην ξεχνούμε.. τα σύ- νορα µας, είναι οι ακτές της Κερύνειας. Σάββας Κοσιάρης. για ποββά. Την ευχαρι- στούµε.... Σ αυτό το οδοι- πορικό της ΠΑΕΕΚ, που εξαιρετική αγωνιστική πορεία πως στο πρωτά- θΜβηµα δεύτερης κατηγο- ΞΙΩΛΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Τηλ. 02-632005 Αρχ. Μακαρίου 25, ΑΡΕΔΙΟΥ Διεξάγοντοαι πάσης φύσεως Ξυλουργικαί Εργασίαι: Πάγκοι Κουζίνας Φορμάίκα και απὀ ξὺ- λο, Ράφια, Ερµαράκια κλῃ. Επίσης κατασκευάζοτναι όλων των ειδών Έπιπλα: Μοντέρνα, Κλασσικά, Σκαλιστά, Τορνευτά, Έπιπλα σπιτιού µε υψπλό γούστο και τέλεια γραµµή. Σαλόνια, Υπνοδωμάται, Τραπεζαρίες και έπιπλα Γραφείου µελετημµένα µέχρι και την τε- λευταία τους λεπτομέρεια ϕ Ειδικευµένο Τεχνικό Προσωπικό ϕ Πρόθυμη Εξυπηρέτηση Φϕ Γιολύ Λογικὲς Τιμές Γρήγορη Εκτέλεση Παραγγελιών Εγγύηση π Πολυετής µας πείρα Πωλείται καινούργια κατοικία 225.000 Πωλείται µόλις αποπερατωθείσα κατοικία εμβαδού 400 τ.µ. κοντά στο Δημαρχείο ἘἙγκωμης και ξενοδοχείο Λήδρα. Διαθέτει 4 υπνοδωμάτια και σοφίτα ως 5ον ανε- ξάρτητο υπνοδωμάτιο. Ἐχει μεγάλους χώρους υποδο- χής, ΕΑΜΙΙΥΠΟΟΜ, πρωινή και απογευματινή βεράντα καλυμμένες µε ξύλινες πέργολες και ανθώνες τριγύρω. Στο ισόγειο διαθέτει ανεξάρτητο ενιαίο χώρο εµβα- δού 130 τ.μ. κατάλληλο για γραφείο ή για ανθώνες τρι- γύρω. Στο ισόγειο διαθέτει ανεξάρτητο ενιαίο χώρο εµβα- δού 130 τ.µ. κατάλληλο για γραφείο ή για οιονδήποτε άλλη χρήση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 452022, Λευκωσία Μο ΝΤΑΙΝ Βοςε ΗΟΤΕΙ ΑΡΤ ΒΗΕΦΡΤΑυΒΗΑΝΤ - ΟΑΕΕ - ΒΑΗ Οπ γοιΓ ΜΥ ἴο ἴμε ΤΓοοάος Μοιηίαἰπ Βαπσε γου ΝΤ «ΟΠΕ 8ο[{ος5ς ἴπο ρἰοίυωγεδοις ν]]ασο οἱ ΡεῦΠοιΙ85, ΠοπηθῬ {ο 1196 ἰγαα[ίοπαἱ Ποῖς|-γοςἰβιτδηῖ ΜΟυΝΤΑΙΝ ΒΟΡΕ νήοΓς γου αΓθ ΜΘΙςοΠ]θ, {ΟΓ ἃ 6ΠΔΟΚ ΟΙ 8 πιεᾶ| {Τοπι ου ἰγας ίοπα8ἱ Ογργὶοϊ ομἱδίπο ἀαοοοπιρδᾶηἰθα ΟΥ ἴπε Ρε5ἱ οἱ ΟγρΓις Μήηθ. Οι/ Ποῖε! ἰ5 {μτπίδηεα ἱῃπ νου απ αεοογαίθα ἵπ εΒΓΙΠ οοἰουΓ5 Πα {ΤΟΠ 5 Ρᾶἱςοηίθδ 9Π6 ο8π 6ΠΙΟΥ {πο νίθον οἱ ἴῆθ «ΠΘΙΤΥ ΙΓεθ αᾳΓονος 45 νε! α5 ἴπο Τιοοςαος πιοιηίαίης. Ηε(ο αἱ ΜΟΟΝΤΑΙΝ ΒΟΘΞΘΕ γου ψΙ! Ὀο ποῖ ΘΥ ἰγααΙοηαἱ Ογργῖοὶ ΠοςριἰαΙΙ1γ. Μαπαςσγ: 6ΗΑΒΑΙ ΑΜΒΟΡ ΜΙΟΗΑΕΙ. ΤεΙ.: 02-952727/952525, ΡΘάΠομΙᾶ5, Τιοοᾶος Ἡ ὢλοἵ Αλ ΕΙ ΣΡΥΝΣΗΑ Μάιος 1995 « Σεηίδα {16 ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 'Ἡ ΛΑΠΗΘΟΣ΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΠΙΚΟΥ χορούς. α/ ΠΑΛΜΛΗΓΣΚΔΙΗΚΔ2 [οὐ ΜΙΛΙ ΛΩΣΕΩ ΝΕΩΝ ΑΛΗΙΘΟ 1 Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ἠαός, προσδοκά στο ευτυχισμένο αύριο, όταν επενδύει σωστά στη νεο- ῆαία που διαθέτει. Ἔτσι και το Προσφυ- γικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» σε συνεργα- σία µε το Δήμο της όµορ- ῴφης κωμόποβῆης διοργά- γωσαν αγωνιστική καἢῆι- τεχνική εκδήῆωση για τους νέους της Λαπήθου. Η εκδήῆωση έγινε στις 11.:3.95 και ώρα 5.30 μ.μ. στη Σχοβή Τυφθών στη Λευκωσία στην παρουσία του Δημάρχου Νίκου Ευαγγέβου. Στις δὐσκοβες στιγμές που η πατρίδα περνά πρέπει να φουντώσουμε των αγώνα. ΜΛονιασμµένοι πρέπει να ετοιµάσουμε τη σκυτάξη σε µια καθ᾽ όῆα έτοιµη και ἀξια νεο- Δαία. Ἔτσι και οἱ Λαπη- θιώτες νέοι και νέες, έδωσαν το παρόν τους για τη μεγαβομάρτυρα μάνα γη τους, τη γβυκιά του ήΒΠιου αχτίδα τη Λάπηθο που είναι πια γι αυτούς φάρος φωτεινός και γῆυκό σημάδι Επί- δας. Μετά το καβωσόρισμα των νέων απὀ τον Στέῆιο Στυβιανού, προ- σιώνησε την εκδήῆωση ο υπεύθυνος νεοβαίας του Σωματείου, Σπύρος Χρι- στοφίδης. Στη συνέχεια νέοι και νέες της Λαπή- θου παρουσίασαν τη δική τους δουβειά. ΑπάγγειΏε ο [4χρονος Αντρέας Αποστόζου Αθηνοδώρου το ποίηµα του «Δίκιο - Εἠπίδα - Λευτεριά». Χαρα- κτηριστικοί οι στίχοι..«Και ἠίγοι αν βρεθήκαµε - το δίκιο είν’ δικό µας. Κι όποιος για δίκιο ποθεμά τη νίκη δεν την χάνει». Ακοβούθησε το ποίηµα της Νερόπης Χρυσοστό- µου Μιχαήϊ µε τίτῇβο «Πόθος» που διαπνεόταν από το νεαντικό πόθο της επιστροφής στην πα- νέµορφη Λάπηθο. Η συγκίνηση συνεχί- στηκε ταν νέοι και νέες της Λαπήθου που µετέ- Χουν στην Κρατική Ορχήστρα Νέων έπαιξαν διάφορα μουσικά κοµµά- τια. Ἠταν οι: Σοφοκβής Πάνου ἰωαννίδης, Δέσποινα Παπανδρέα Ζορπά, Αἠέξης ΛΛάριου Κυριακίδης, Νιόνικα Παναγιώτη Θεοδότου και Μαρία Ανδρέα ΛΛενοίκου. Αριστες εντυπώσεις άφησε η αηδονοηαβούσα Πηνεόπη Γεωργίου Καραοδιά, που τη συνό- δευε στο πιάνο η Μαρία Μενοίκου. Κάτι Λίγο από τη ΔΛαρία Κάῆῆας κάτι Αί- Υγο από το σµίξιµο του Δημοτικού τραγουδιού και Βυζαντινής μουσικής απέδωσε αγωνιστικά τρα- γούδια. Για άῆῆβη µια φορά παρουσιάστηκε και το συ- γκρότηµα του Σωματείου που πήρε τα κοβακευτικά σχόῆια των παρευρισκο- μένων. Ἠταν µια προσπάθεια των κοριτσιών της Λαπήθου υπό τη διδασκα- Λία της Νίτσας Σοήῆομω- νίδου. Χόρεψαν µε Κυ- πριακές ενδυμασίες Κυ- πριακούς και Εἠἠηνικούς Το πρόγραµµα κυθού- σε έχοντας για «φόντο» γραμμένο: «ΛΑΠΗΘΟΣ ΜΟΥ Σ' ΑΓΑΠΩ». Ιδιαίτε- ρα την ώρα της προβοβής των πρόσφατων καὶ πα- Διών διαφανειών της κω- µόποβης, η συγκίνηση ήταν έντονη ακούοντας την επεξήγηση του Προ- έδρου Σοφοκῆή Φυττή, Οι νέοι αμίβητοι, σκεφτικοί καὶ οἱ μεγαβύτεροι ὅακρυ- σμµένοι. Ακοηούθησε συζήτηση µε εισηγήσεις για την κα- Λύτερη Λειτουργία της επιτροπής νέων ὡως και για ενεργότερη συµµετο- χή των νέων. Στον προθάθαμο της Σχοθής Τυφῆών υπήρχε έκθεση ζωγραφικής νέων Λαπηθιωτών ζωγράφων. Η Δεξίωση που ακο- ἠούθησε είχε ένα διαφο- ρετικό χαρακτήρα. Λαζί µε την αβηηβογνωριμία είχε και το κέντρισμα της κρίσης για δηµιουργία ευ- ρέως πνεύματος και απαθβαγή από την άγνοια καὶ την πβάνη για το σημερινά δεδοµένα στη μοιρασμένη πατρίδα. Δόθηκε το μήνυμα ότι πάντα οἱ νέοι έχουν ισχυρότερη µνήµη, η δε αγνότητα που τους χαρα- κτηρίζει τους επιτρέπει να εμπνέονται πιο εὐκο- Δβα απὀ τα Ψψηβά και τα µεγάβα. Να πιστεύουν και να αοσιώνονται µε αυ- ταπάρνηση και ηρωισμό στα ιδανικά και στο καθή- κον. Να οραματίζονται τη Δευτεριά. Τονίστηκε ότι αν οι δυνάµεις αυτές της ψυχής δεν αξιοποιηθούν µε την πάροδο του χρόνου, εξα- σθενούν ή εξαφανίζο- νται. Έτσι ῆαοί που δεν καἠβιέργησαν τους νέους τους σωστά, χάθηκαν ή παράµειναν κενοί. Χωρίς ικανότητες, χωρίς αρετές, χωρίς όπῆα για την αντι- µετώπιση του µέββοντος. Οι νέοι πρέπει να ανα- βαπτίζονται στο φωτεινό παρεῆθόν, να οπΏβίζονται µε το υγιές παρόν για να καταξιωθούν το Πεύτερο, ευτυχές αύριο. Έντονα οι νέοι άκουσαν τόσο απὀ- το Δήμαρχο Λαπήθου κ. Νίκο Ευαγγέβου όσο και απὀ τον Πρόεδρο του Σωματείου ότι εδώ που βρίσκονται είναι προσω- ρινά. Πρέπει να συνεχί- σουν τον αγώνα για να βρεθούν εκεί που η ιστο- ρία τους έταξε: Την οµορ- Φοκόρη Λάπηθο. Λάκης Γραφιάς, Βογοτέχνης, Υπέυθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Σωματείου «ΛΑΠΗΘΟΣ» [ Μάιος 1995 Ἡ ΑΑΟΠΛΦΤΠΙ ΠΚ ΙΕΡΠΜΕΙΑ Σελίδα 17] φφήφησμιςι Γανυωής νυν αἩαυσης παν πηβλών που Προφφυωνμιθώ δωμιςιτδήο «ἷπ] ΛΑΠΗΘΟΣΩ, 3/4/99, προς πον Πρόδδρο ππς Δημοπρραιτίαις, το ωπιουρυυπό Σι υούδηδ, πους Αριηὑούς των Πκομπάπων, τον Αρηισπήσκοπιο αι Πιρασθα οί της [ή]έιδος Η Γενική Συνέῆευση των µεβών του Προσφυ- γικού Σωματείου «Η ΛΑ- ΠΗΘΟΣ», που πραγµατο- ποιήθηκε στις 2/4/095, στη Λευκωσία, ψηφίζει τα ακόβουθα: .. Τα µέῆη του Προ- σφυγικού Σωματείου «Η ΛΑΠΗΘΟΣ», διαδηθώνουν για µια ακόµα φορά την πίστη τους στο διεξαγό- µενο αγώνα οὔόκδηρου του Κυπριακού Λαού, για δικαίωση της Κύπρου, την επικράτηση των πανα- θρώπινων αξιών της ελευθερίας και της δικαιο- σύνης, την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας και εὔα- φικής ακεραιότητας της Κύπρου και την διασῳφάβι- ση των ανθρωπίνων ὅδι- καιωµάτων όῆων των πο- Λιτών του τόπου µας. 2. Η Γενική Συνέβευση επιθυμεί να Φέρει σε γνώση του Προέδρου πως οἱ πρόσφυγες της Λαπήθου µαζί µε τους υπόβοιπους πρόσφυγες προσββέπουν και επιµέ- νουν στην εξεύρεση Δύ- σης του κυπριακού προ- βλήματος µε ειρηνικό τρόπο, στα πῆαίσια των αρχών του Ο.Η.Ε. Η ἠύση πρέπει να είναι βιώσιμη να διασφαβίζει την επι- βίωση του Εββηνισμού στην Κύπρο. Οι βασικές προὐποθέσεις γία µια βιώσιμη ἠύση πρέπει να περιέχονται σαφώς στην τεβική συμφωνία για Αύ- ση. Τέτοιες προὐποθέσεις, μεταξύ ἀ4ῆῆων, είναι η αποχώρηση ὁῆβων των κα- τοχικών στρατευμάτων και όβων των εποίκων, η κατοχύρωση και διασφά- Πιση της ανεξαρτησίας της Κύπρου µε διεθνείς εγ- γυήσεις, η κατοχύρωση του δικαιώματος καθοῖι- κής επιστροφής των προ- σύγων στις πατρογονι- κές τους εστίες και η ασφαβής διαβίώσης τους σ’' αυτές, σε συνθήκες πἠήρους εφαρµογής και εξάσκησης των ανθρωπί- νων δικαιωμάτων τους, 3. Η γενική Συνέλευση καβεί την Κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στην προώθηση, µε κάθε τρόπο, της διαδικασίας για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων προ- σώπων της Τουρκικής Εισβοῇήής, 4. Οι Λαπηθιώτες δεν ξεχνούν την κατεχόμενη, ιστορική κωμόποβή τους και τονίζουν πως, διατη- ρώντας άσβεστη τη μνήμη της καὶ την αγάπη τους γι’ αυτή σκοπό έχουν µέσα απὀ τις διάφορες εκδηβώ- σεις και ὁραστηριότητες τους, να συµβάῆουν όσο μπορούν στον αγώνα για καθοβική επιστροφή στα σπίτια και τις περιουσίες τους, χωρίς να δέχονται οποιασδήποτε µορφής απαθβοτρίωση ή ανταθβα- γή ή αποζημίωση για τη γη τους και την αποξένω- ση απὀ τα ἱερά και τα όσια της Λαπήθου. 5. Οι Λαπηθιώτες κα- Δούν την Κυβέρνηση και την ποβιτική ηγεσία να µην ενδώσει σε πιέσεις, υποδείξεις ή εκφοβισμούς απὀ το ξένο παράγοντα ή απὀ την Τουρκική επε- κτατική ποβιτική. Η απο- δοχή νόθου και εµβαῆω- µατικής επίβυσης του Κυπριακού που προδια- γράφει αρνητικά το µέῆ- Δον της Κύπρου και του Εηβηνισμού δεν θα γίνει δεκτή από το Λαό µας, Η ποβιτική ηγεσία του τό- που µας, θα πρέπει να επιμένει σε σωστή, δίκαιη και βιώσιμη ἠύση που να µη βασίζεται στα τετεῇε- σµένα της εισβοβής και κατοχής, ούτε να αποδε- χθεί τον υποβιβασμό και τη θυματοποίηση της πθειοψηφίας του 80960 που αποτεβούν οι Εἠβηνοκύπριοι µε την πα- ραχώρηση υπερέξουσιών και υπερδικαιωµάτων στη μειονότητα του {806,που αποτεβούν οι Τουρκοκύ- πριοι. Με τιµή, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΤΙΖΕΙ ΚΑΑΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ » ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΣΠΙΓΤΙΑ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΕΞΟΧΙΚΑΚΑΙΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Λευκωσία: 02-37605δ, Λάρνακα: 04-650546 Λεμεσός: 05-226542, Πάφος: 06-536337 και 9.00 - 95.00 μ.μ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Το Κέντρο µας λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στην οδό Αθω 4. πολυ- κατοικία Κέννεντι και ώρες 11.00 - 1.00 Για Ρεντεθού τηλ. 318515 Ἐγκωμηῃ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΝΡΕΕΟΑΕΤΕΝ Στην Μακεδονίτισσα λειτουργεί εδώ χαι {5 χρόνια στο σύγχρονο κτίριο του το Νηπιαγωγείο ΚΙπιεγραγάεη” :Δέχεται παιδιά απὀ δύο χρονών -Είναι ανοικτό από Τη Σεπτεμβρίου µέχρι τέλος Ιουλίου, Για εγγραφές για την νέα σχολική χρονιά απευθύνεστε για ρεντεβού στα τηλέφωνα 352060, 351719, -Ἡ Διεύθυνση είναι Βυζαντίνου 4 Μακεδονίτισσα, 6ΑΗ ΑΗ ΟΟΝΒΡΙΤΙΟΝ ΘΕΒΝΊΙΟΕ 6. Κουιίέξοια]]ς ἃ 5οπ Πιιὰά οατ Αἰτοοπαιἰοπίπσ δ8ἱες ἅ- Φετνίσα Το ΔΙ ΜαΚες 1Ε, Ἀ. Μίολακκορουίου 5π., Ρ.Ο.8Βος 1071 Μιοοσία, Τοὶ.: 02-368806, Εακ: 03-467103 μα υνυνυννυυνυννυνυννυνυυνυνυυνυνυνυνυννυνννυν ΤΗρ του άβοσνετ «ΟΠ(ΔίΩς (Ες 12 δη “ἜΞΕ()7Ο)ΙΝΕ, ΣΡΕΡΙΕΤΙΝΟ ὰ Ι]ΡΣΤΑΝΟΕ -υ ο ΠιαΥ οι) ν ὃς δετνὺςειὶ ὤ-νπο ος ἀοσσπιωτλφκέοτνοά ὉΥ οαππ 3 ος γοκεΏςσὰ ρετκοτὶ ΑΔΑΔΑΔΑΛΑΔΑΑΔΑΔΑΔΔΑΔΑΔΦΑΔὰςΑΑ4Α 9 ΜΗΟ 450: πο {υγ αιήοπια(ῖο γθυγο]!ίπᾳ πα γεομαγρίπᾳα 5υ5ΐθπι Του τθῖτιαᾳθγαηί 134 Α. Μάιος 1995 Ἡ ΑΛΟΥΛΩΤ 4 ΚΕΙ ΡΥΎ ΝΑ Σεθίδα {8 / η. ας ΜΠΟΓΑΤΣΑ, ΧΑΛΛΟΥΜΩΤΕΣ, ΧΑΜ-ΤΥΡΙ, ΔΑΚΤΥΛΑ, ΠΟΥΡΚΙΑ, ΣΑΝΤΟΥΊΤΣ, ΠΙΤΣΑ, Ι.Λ.Π. ΜΑΒΙΟ5Σ ΡΙΑΟΕ ΞΝΑΟΚΡΙΤΡ. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ, ΕΟΡΤΕΣ, ΓΑΜΟΥΣ, Κ.Λ.Π. 10, Αγίας Ζοπίς Ανθ., { Ιπιᾶςςοι Τει.: 09-460116, 370171, Εαχ: 05-334630 ΕΛΙΩΤΕΣ, σπανλλοςτεΣ, ΦΛΑΟΥΝΕΣ, ΤΥΡΟ- ΠΙΤΤΕΣ, ΚΟΥΠΕΣ, ΑΤΟΠΙΤΤΕΣ. ΦΕΤΤΑ, Ἐρεκθείου 108, Καωμακλί Τωλ.: 09- 5153229 αναλαθμάνουμε φωτιστικἠ κάλυψη συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, φεστιβάλ, εκ- θέσεων. επιδείξεων μόδας, καλλιτεχνικών εκδηλώ- σεων, τελευταίου τύπου φωτιστικά, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, πεπειραµένο προσωπικό. ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ για άμεση ανταπόκριση τηλεφωνείστδα: Τηλ. 09-518329, Γαχ: 02-43949394 1 ου. ος «άν... Μ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ!!! ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ ΤΩΡΑ ΑΙΙΟ ΤΗ σιξεο ἷ ει εΟσΟΝΜ ο | 'Ἱ ΑΠΟ 9299 εα|| πΟΜ/ΙΙ| ΕΡΚ55ΟΝ .. Νοκη μηηοεοκ ΕΥΚΟΛΙΕΓΣ ΠΛΗΡΩΜΗ». Ἕλ β ΙΓ Χρονο ΕΤΙΎΗΣΗ . ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ στο 363622 ΣΕ ΠΟΑΥ ΧΑΜΗΛΙΙΣ ΤΙΜΕΣ! ν 09ο 5240 . -528000 οιΕΟ ΤΕΙΕΟΟΜ . 244 Κα]Ιροίσος 2ν..1 γοαγίιος ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΙΗΙ ὔδκ αν ονννα ανν Τει:02-361622. ϱ9-524000 ΦΘΗΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ς150 [Εαχ:02-363336 ΝΙΟΟδΙα Εοππκπωσαιαασαπιασπαπ ὃν Ὁ, Μαν ο ο ο δῶ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΛ. 399750, 399806 ΝΥΚΤΑ 306509, 396067 ΛΕΜΕΣΟΣ Εκεί που η Μουσική ζωντανεύει Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Γωνία Ειρήνης ὃ ΕΠευθερίας 5, Τηῆ. 05-344344, Λεμεσός Γυμναστική στο σπίτι σας Κυρίες - Δεσποινίδες γυµναστήτε στο σπίτι σας χωρίς περιττές ταλαιπωρίες και άγχος. Με πρόγραµµα φτιαγμένο εἰδικά ψία τιε δικές σας ανάγκες απο πτυχιούχα ψυµνάστρια. Περισσότερες πληροφορίες Τηλ. 02-459953 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ. αἵ «ΡΟΝΙΑ Προσφοράς στο Λεµεσιανό κοινό Μάιος 1995 ο) ΤΑ ΤΙ Περ Ύ ΕΠΑ Σεβίδα {19 ΤΑ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΑΣ ΜΕΡΗ Τούτες οι φωνές δεν είναι ἀῆῆες, παρά µόνο δικές µας... Τούτες οι (ρωνές δεν μι- Πούν τίποτε ἀῆῆο παρά για γυρισμό, για δικαίωση, για Βευτεριά. Τούτες οι Φωνές, είναι οἱ φωνές των δικών µας χωριών που στενάζουν κάτω από τον βΒάρβαρο κατακτητή και ζητούν τη Πευτεριά τους και την επιστροφή αυτών που τα έκτισαν, που τα πότισαν µε τον ιδρώτα τους τόσες γενεές, αυτών που πραγματικά τα δικαι- ούνται. Αγρικά η Φωνή της Κερύνειας, αγρικά η φωνή του κάστρου της, αγρικά η φωνή του κάθε χώρου καὶ χωριού της. Αγρικούν τ' αγριοβούβουδα, το θυμάρι, η µερσινιά και η δάφνη. Αγρικούν ν’ ακούσουν τη φωνή που θα πει «Λευτεριά», «Δικαίωση», «Γυρισμός», Ἀγρικά και η τουβίπα των Πανάγρων, µατωµένη και µαδηµένη... Δεν τις γνωρί- ζει τούτες τις άγνωστες φωνές που τώρα ακούει και της σκίζουν κάθε της πέταῆο. Καρτερά τα ξυπόῆυτα αγόρια και τᾳ ϱρο- δομάγουΏα κορίτσια που την πρόσφεραν στους τουρίστες μ' ένα χαμόγεῖΏο ζεστό, καρτερά τα παιδιά των Πανάγρων που στέκονταν κάθε Κυριακή στις τβευρές του δρόμου μ' ένα µάτσο στο χέρι κόκκι- νες τουῆίπες, τις ἠουπίες των Πανάγρων. Τα Πάναγρα, µε τ' απΏά σπιτάκια που τα χωρούσε η µια σου χούφτα, τα Πάναγρα που τόσα ήταν όσα έιανε το µά- τι σου στις δύο πΏευρές του δρόμου, τα Πάναγρα µε του Πρωτόκβητου την εκκθη- σία να γεμίζει το προαύβιο, ο δρόμος, τα χωράφια κάθε του Νιόβρη τριάντα, την ηµέρα του Απόστοβου Αντρέα. Τώρα, η τουβίπα, είναι πιο κόκκινη από πριν, τώρα η τουβίπα ντρέπεται. Ντρέπεται γιατί είναι σκβάβα, την µαδά Βέβηῆο χέρι, την πατά αβῆόθρησκο ποδά- ρι. Η τουθίπα μµατωµένη Καρτερά... δικαίωση... Λευτεριά καρτερά... καρτερά τη Νίτσα Σοβωμονίδου - Αναστασίου . . σσ Φ Τα Κωρτά τα Ὀληκέι πρ ύν τα Κώριά πῃς με -- ἱαπη[5 Ιιαᾳἱοζί5 ΕΙ ΟΝΝΕΗ ΟΕΝΤΕΒΗ 696, ΒΙΑΗΕΝΙ ΑΚΗΙΤΑ 5ΤΗ. ΝΙΟΟΡΙΑ ΤΕΙ. 02-367022 ΠΑΝΑΓΡΑ: Ακόμα σκαβωμένα...περιµένουν την επιστροφή όῆων στα σπίτια τους Αν δεν γινόταν η τουρκοανταρσίᾳ το Δε- κέµβρη του 1963 που είχε σαν αποτέβεσμα, ανάµεσα στα άῆῆα και την αποκοπή της συ- γκοινωνίας Κερύνειας Λευκωσίας, µέσω Πογαζιού και Κιόνεβι, εἠάχιστοι Κύπριοι θα γνώριζαν την ύπαρξη του χωριού Πάναγρα. ΛΛετά την τουρκος- νταρσία όμως, η συ- Υγκοινωνία Κερύνειας - Λευκωσίας - και κατ' επέκταση µε την υπό- Ποιπη Κύπρο, γινόταν µέσο Μύρτου, Πανά- γρων, Λαπήθου κ.ῆπ., γεγονός που έθγαβε από την αφάνεια το μικροσκοπικό και ἀν- γὠστο ως τότε χωριό Πάναγρα. Το ταξίδι, µε τα τότε συγκοινωνιακά µέσα - Οχήματα, δρόμους κ.ἠπ. - ήταν αρκετά κουρα- στικό. Τα Πάναγρα ήταν ο ιδεώδης σταθ- µός για ένα ποτό και Πίγη ξεκούραση για τους επιβάτες. Έγι-ναν δηΠαδή τα Πάναγρα κάτι ανάᾶογο που ήταν την ἴδια περίπου εποχή ο Σταθµός της Σκαρίνου στο δρόµο Λευκωσίας Λεμεσού. Έτσι γνωρίσαμε οι Κύπριοι, ιδιαίτερα όµως εμείς οι Κερυνειώτες το γραφικό και ήσυχο χωριουδάκι, τα Πάναγρα. Ο γράφων - που θεωρούσε τον εαυτό του από τους πῆέον «κοσµο- γύριστους» είχε την ευ- καρία να περάσει από το χωριό, µόνο 2-3 Φο- ρές πριν από το {[963. Η πρώτη φορά ήταν τον Ιούνιο του {950 όταν τεβειόφοιτοι τότε του Γυμνασίου Κερύνειας κάναµε την τριήµερη τεβική εκδρο- µή µας και περάσαμε από τα Πάναγρα µε κατέυθυνση τη Μόρφου, Ξερό, Βουνί, Πύργο, Πάφο κ.ἠ.π. ΠΗ δεύτερη φορά ήταν όταν ο καθηγητής της Γεωγραφίας στο Διδα-σκαβικό Κοββέγιο Μόρ-φου µας πήρε σαν σπουδαστές τότε να µεβετήσουμε κάτι περίεργα και αξιόβογα - όπως τα χαρακτήριζε -πετρώμµατα στη ρίζα του «Ατόκρεµ-μου» 1-2 χιβιόµμετρα στα Βόρεια του χωριού. Μια ἀθβη φορά πή- γα µε τον πατέρα µου στο πανηγύρι του χω- ριού - 30 Νοεμβρίου του Αποστόβου Ανδρέα - για να που- Πήσουμε το παστέβῆι που µε τόση τέχνη έφτιαχνε µε τα ἴδια του τα χέρια. Σήµερα εικοσιένα σχεδόν χρόνια µετά τη βάρβαρη τουρκική ει- σοβοβή, µια γάστρα µε δύο τουῆβίπες σ ένα μπαῆκόνι ξανάφερε στη µνήµη µας το µι- κροσκοπικό πῆην τόσο όµμρφο χωριό, τα Πάναγρα, γνωστό σαν το χωριό µε τις πιο όμορφες τουβίπες, Αυτή την εποχή, ιδι- αίτερα κατά τις ηβιό- ῆουστες μέρες του χει- μώνα στη µικρή κοιθά- δα των Πανάγρων και στις πῆαγιές που την περιτριγύριζαν γινό- ταν ένα ἀῆῆο, διαφο- ρετικό από τα συνηθι- ΙΕ όλο Φώς ΣΥ ΝΣΙΑ Σεθίδα 20 Μάιος 1905 Κατάσπαρτες µε τουβίπες οι πβαγιές του σµένα, πανηγύρι. Το πανηγύρι της τουβίπας. Εκδρομές από κάθε µε- ριά της Κύπρου, ιδιαίτε- ρα της περιοχής, πήγαι- ναν εκεί για να χα- ρούν την οµορφιά και την αγριάδα του τοπί- ου αἡβά και για να σε- ριανίσουν νανάµεσα στις ασυνήθιστες σε χρωματισμούς τουῆίπες που τόσο ποθύ αῴθο- νούσαν στις πβαγιές και τις κοιῆάδες που εἰ- χες την εντύπωση πως κάποιος άγνωστος και αόρατος κηπουρός τις έσπειρε µε το ζεμπύβι τάρι του. Ποββοί μάζευαν τα όμορφα Πουβούδια που έμοιαζαν σαν καθῆιτε- χνικά δισκοπότηρα και στόβιζαν μ' αυτά τα βά- ζα και τις σάῆες τους. Άηβποι έµπαιναν στον πειρασμό να ξεριζώ- σουν οΠηόκβηρο το ᾖου- Πούδι µε το βοββό του για να το µεταφυτέ- Ψουν σε γάστρα και να στοῆίσουν κάποιο μπαΏῆκόνι. Κι αυτές οἱ αφιβότιμες - οι τουῆί- πες - αντί να Διγοστεύ- ουν, όΠβο και πἠήθαι- ναν. απαράβθαχτα όπως ο γεωργός σπέρνει το σι- ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΞΙΛΑΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ Διαθέτουμε πβούσια συββογή απὀ μαξιΏάρες βε- ράντας και κήπου για όῆα τα είδη καρέκων. «Πέραν των 20 διαφορετικών σχεδίων υφασμά- των σε µια πΠούσια συββογή χρωμάτων. .Επίσης ανααμβάνουµε να επιδιορθώσουµε κού- νιες κήπου. »Ισχύουν ειδικές τιµές για κέντρα. ΝΤΙΝΟΤΕΞ Κωνσταντίνος Τσαούσιης Εἠθάδος 76-δ0 (έναντι περιπτέρου, εκκΒη- σίας Καθοβικής) Τηῆ. 355549 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Σταυρός» ΟΙΚΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Χρίστος Χρίστου ΑναΠαμβάνουμµε βαπτίσεις και όβα τα είδη πάρτυ. Επίσης σερβίρονται πβούσιοι μεζέδες συμπεριβαμβανομένου οφτόν κβέφτικον (ρίφι του βουνού), σούβῆα (ρίφι, χοιρινό και κοτόπουΒΠο), ταβάς Δευκαρίτικος και τα ξακουστά πουρέκια Βαβατσινιάς. ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ Τηῆ. 342780 Το χωριό φαίνεται να ξεκίνησε σαν γεωρ- γικό ή ποιμενικό κατα- Φύγιο. Ηπρώτη του µά- βιστα, τοποθεσία ήταν Πίγο βορειότερα, στη ρίζα του «Ατόκρεμμου» που αναφέραμε ἠίγο πιο πάνω. Το όνομα του πρώτου χωριού ήταν «Κρέμµμισµα του Καμήβου» και σύµφωνα µε µια παράδοση το πήρε από κάποιο δυ- στύχηµα που συνέβη κάποτε σε κάποιο «καμηθάρη» που µετέ- Φφερε άχυρο από τη Μύρτου ή το Διόριος - εδώ υπήρχαν καµήῆες ως τεβευταία - σε χω- ριά της βόρειας Κερύνειας. Σ' ένα από τα ταξίδια του, γβίστρη- σε ο κάµηθος που ηταν καβαηβάρης και έπεσε απὀ το ύψος του τερά- σοτιου κρεμμού µε απο- τέβεσμα να σκοτωθεί και ο ἴδιος καὶ η καµήῆα του. Από τότε το μικρό χωριό που αναφέραμε ονομάστηκε «Κρέμμι- σµα του καµήΠου». Κι όταν αργότερα το χω- ριό µεταφέρτηκε στη σηµερινή του τοποθε- σία - από έηβειψη νε- ρού και καθβιεργήσιµης γης - η περιοχή και ιδι- αίτερα ο πρώην «Ατό- κρεµµος» διατήρησαν το τοπωνύμιο «Κρέμμι- σµα του καμήβου» Τουβίπες: Ακόμα ξεφυτρώνουν στα σκαβωµένα µέρη µας ονόματα όπως «Ατό- κρεµµος», «Ατόµμουττη», «Ατοφωβἒιά», «Ατόπε- τρα» και τεβευταία «Κρέµµισµα του καµή- ἤου». Έχει ύψος 30 πε- Το χωριό Βγήκε από την αφάνεια µετά την τουρκανταρσία Μια όμως και μιβού- µε για τον «Ατό- κρεμµο» ή «Κρέμμισµα του καµήΠου» και πριν δώσουμε άῑῆες πῄηρο- Φορίες για το χωριό, θεωρούμε σκόπιμο να µιήσουµε ἢίγο γι’ αυ- τόν τον επιββητικό Βράχο που τόσο η αφύ- σικη αγριάδα του ὁ- σο και η χθωρίδα και η πανίδα του πρόσφεραν στον επισκέπτη ανε- πανάβηπτο θέαμα. Ο βράχος - κρεμµός -Βοιπόν αυτός είχε κα- τά καιρούς διάφορα ρίπου µέτρα και µήκος 200 µέτρα. Είναι από- τοµος καὶ επιβηητικός και δεν µπορείς να τον ανεβείς χωρίς τη βοήθεια τεχνικών µέ- σων. Είναι ποθύχρωμος από την ποικιῆία των πετρωμάτων που τον συνθέτουν και η ββά- στηση γύρω του είναι πβούσια. Στις τρύπες του και τις ρωγμές - σχισµάδες - φωβιά- ζουν αγριοπερίστερα, κοβιοί, γεράκια, κου- κουβάγιες, πετροχεῆί- δονα και άθῆα εποχια- κά πουβιά. Παβαιότερα ΦώῆΠιαζαν εδώ και γύ- πες που οι χωρικοί τους ονομάζουν αε- τούς - «ατούς» από όπου πήρε και ο κρεµ- µός το όνομα του «Ατόκρεμμος».. Στις µικρές σπηβιές που βρίσκονται στα χαμηθότερα µέρη του προσώπου καὶ σώμ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γιζική.αποτ ίχωση τας ΕΙ µέρος, Χωρίς Βεβόνα » Χωρίς Πόνο Χωρίς Ουβές Τηῆειρωνείστε τώρα για δωρεάν δοκιμή τηῇ. 02-331949 Αποτρίχωση µε μέῆι για πόδια {5.00 (εοπιρΙεἴε) Μάιος {1995 βράχου Φφωβιάζουν όῆων των ειδών τα ερ- πετά, κουφάδες, θερκά, αβιζαύρες, κουρκουτά- δες κ.ά. Από το βράχο δεν Λείπουν και τα µε- ἠίσια τα άγρια. Κάποτε το µέῆι ξεχείβιζε από τον ανθοβόο - την εἰ- σοδο της κυψέβης - και κατηφόρησε προς τη βάση του βράχου, προς άφατη χαρά των ερπε- τών καὶ των εντόμων. Από τις ρωγμές του βράχου ξεπροβάὔβουν Φυτά χαμηΠού δάσους όπως, σχοινιές, τριµι- θιές, στερατζιές, δάῳφ- γες, βεβανιδιές, αόρα- τοι, καππαρκές, αὖγρε- Λιές κ.ἠπ. Την άνοιξη µε τα ποβύχρωμα αγριοβούῆουδα έµοια- ζε µε μπουκέτο. Μέχρι το {1950 ο κρεμμµός εχρησίµευε και σαν Δατοµείο από όπου έβγαζαν µάρµα- ρα για τα δάπεδα των σπιτιών και γυψόπετρα για κατασκευή γύψου σε γειτονικά γυψοκά- μινα. Στη βάση του κρεµ- μού υπήρχε πηγή µε ὅροσερό νερό από την οποία υδρευόταν το Χωριό. Όταν το νερό της πηγής ἠιγόστεψε, οι κάτοικοι αισθάνθη- ᾳ καν την ανάγκη να µε- τακινηθούν νοτιότερα όπου μπορούσαν να ζήσουν µια πιο άνετη ζωή. Όχι σε µεγάθῆη από- σταση από το «Κρέμμι- σµα του καµήβου» υπάρχουν αρχαία χα- ἠάσματα από ποθύ πα- Πιό οικισμό µε το όνο- μα «Κοντήβια», Το σημερινό του όνομα «Πάναγρα» το πήρε το χωριό - σύμ- Φωνα µε ισχυρισμούς των πιο ηΠικιωµένων απὀ τους κατοίκους του - από το γεγονός ότι παβαιότερα η πε- ριοχή είχε ποβύ κυνήγι «Πάνυ - Άγρα» Οι κάτοικοι του, εκατόν περίπου ψυχές -20 - 22 οικογένειες, ασχοβούνται µε τη γε- ωργία και την κτηνο- τροφία. ΛΛερι-κοί από αυτούς είχαν έρθει από τη γειτονική Βα- σίῆεια, τη Λάπηθο, τη Μύρτου και το Διόριος, Η εκκβησία του χω- ριού ήταν αφιερωμένη στον Απόστοῦο Αν- δρέα και στις 30 ΝΟ- εµβρίου γινόταν µεγά- Βῆο πανηγύρι µε προ- σοκυνητές από τη γύρω περιοχή. Το πανηγύρι αυτό ήταν για τους χω- ΠΡΟΛΝΡΟΝΙΟΣ ΜΑΝ ΠΙΑ ΕΙΡΓΟΛΑΦΟΣ ΟΙΚΟΛΟΡΙΩΝ ΤΗΛ. 02-533797, 09-582797 ΠΥΡΓΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΜΠΕΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ κ κ Σ(ΣΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4Γ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΗΛ. 4968οΟ/ ΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛ. 337015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ κ κ ρικούς µια ξεχωριστή ευκαιρία να δείξουν Και να ασκήσουν τη φι- Βοξενία τους που ήταν έμφυτη σε όῆους τους κατοίκους. Μόνιμος ιε- ρέας δεν υπήρχε στην κοινότητα. Τη θεία Λει- τουργία και τα Άγια Μυστήρια, τεβούσαν εκ περιτροπής ιερείς από τα γειτονικά χωριά, Ιδι- αίτερα από τη Μύρτου καιτην Όρκα,. Το σχοῆείο Βρισκό- ταν στην αυβή της εκ- κἠησίας και από την αρχή της ἱδρυσής του ως την καταναγκαστι- κή. διάῆυση του το 1972 Δειτουργούσε σαν μονοδιδάσκαβο µε αριθµό µαθητών από 10-25. Η πρώτη δασκά- ῆα που εργάστηκε στο χωριό ήταν η Εβένη Χοιρίδου και τεβευταί- οι οἱ Απόστοβος Καρα- τζιάς και Γρηγόρης Γρηγοριάδης. Ο τεβευταίος κοινο- τάρχης του χωριού ήταν ο Παύβος Αντω- νίου που κατοικεί σή- μερα στο συνοικισμό «Κόκκινες Λευκωσίας και αζάδες οι Κῆεά- νθης Χριστοφόρου και Χρίστος Αγαπίου. Την κοινότητα υπηρέτησαν σαν κοινοτάρχες σε προηγούμενα χρόνια και οἱ µ. Νικοβής της Θεογνωσίας και Τιμό- θεος ἰωάννου, ΕΠ μοναδική Ψυχα- γωγία των κατοίκων του χωριού - των αρρέ- νων Φυσικά - ήταν το καφενείο. Τέτοια κα- Φενεία υπήρχαν δύο στο χωριό. Εκείνο της ΘΟεογνωσίας Νικοβάου όπου βρισκόταν και το ταχυδρομείο του χωρι- ού και εκείνο της Αγάθης Αντωνίου. Τα- χυδρόµος του χωριού ήταν για ποθβά χρόνια ο µ. ο Καζαντζιής που µε ένα σαράβαηΏηο - παρωδία αυτοκινήτου - μετέφερε τα ταχυδρο- µικά σακούβια όθων των χωριών από την Κερύνεια ίσαμε τη Μύρτου. Πβηροῴφοριακά ανα- φέρουμε πως τα ταχυ- δροµικά σακούβια από την Κερύνεια ίσαμε την Καπογραία μµετέ- Φερε για ποῆΠά επίσης χρόνια και µε παρό- µοιο - σαράβαῆβο ὅη- ἠαδή - αυτοκίνητο ο μ. Αλ ΟΛ ΦΩΤΗ ΙΕ ΡΥΜΕΓΩ Σεβίδα 2 σαΏάτες, σάῆτσες, όσπρια και χίπιες «(ΠΟ ΠεμΡΠΩΣν ΤΟ ΛΑΔΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ! ΟΙ ΚΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΟΥΜΟΥΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Βγαίνει από τον καρπό της εβιάς και έτσι αναδεικνύε- ται αναντικατάστατο για την οµαβή Λειτουργία και προστασία του κυκβοφοριακού µας συστήµατος. Η Βεπτή ευχάριστη γεύση, καθώς και η διαύγεια του «Άγιος Γεώργιος» το κάνουν πραγματικά ξεχωριστό για αγιονέζες, στη μαγειρική σας, τα ύο άἢπες χρήσεις, ΠΑΓΟΣ ΠΣΩΡΡΙΟΣ2 Νοστηµεύει τη ζωή µας... “θωρακίζει την καρδιά µας Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ δ ΑΔΕΛΦΟΣ ΛΙΑΔ Κυκλάδων 40, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ: 3δ9ύ73, ΦΑΧ: 370940 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Στασής από Καβογραία. Στα δύο Ποιπόν αυ- τά καφενεία της Οεογνωσίας και της Ἀγάθης οι κάτοικοι των Πανάγρων εὖρι- σκαν Πίγη ξεκούραση και ψυχαγωγία παίζο- ντας την «πρέφα», την «πιβότα» ή το τάβῆι τους, Ψυχαγωγία για τους κατοίκους του χωριού ήταν επίσης και ο πε- ρίπατος προς τα γειτο- νικά υψώματα και δάση του Πενταδακτύβου - το χωριό γειτνιάζει ποθύ µε την κορυφή «Κόρνος», - όπου εύρι- σκαν, ανάΒογα µε την εποχή, τα νόστιμα µα- νιτάρια, τα αγρέβια, τις καυκαρούδες - είδος άγριας αγκινάρας µε αγκάθια - και ἀῆῆβα ποββά, εύγεστα και ια- µατικά αγριόχορτα. Στην περιοχή αφθο- νούσαν και τα περίφη- μα μανιτάρια της ανα- θρήκας. «ΔΛΛάστορης» την τους για ποἠθά χρόνια ο µ. ο Κουρουσιάκκης που φίΠευε μ' αυτά, φί- ἤους γνωστούς και πε- ραστικούς, . 3 ΄ Τουβίπα κόκκινη στην πήϊινη γάστρα που κρέµµεται από το αρχοντικό μµπαῆ- κόνι µε μπῆεγμένο σχοι- νάκι, Και σεις οι ἀῆθῆες στους καθοφτιαγμέ- νους κήπους δεν ζήῆεψα την τύχη ή την ομορφιά σας Η δική µου η τουβίπα πιο κόκκινη από σας και πιο περήφανη ριζωµένη στη σχισµά- ὅα του Ατόκρεμμου Εκεί που δεν ᾠτάνει χέρι ανθρώπου να τη ξεριζώσει. ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Χρ. Χριστοδουβίδης ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ «ΚΑΡΜΙ» Η ΠΡΩΤΗ Κερύνεια ΡΑςΚΕΡ δ ΕΧΡΟΚΤΕΡ ΒΥ ΚΑΚΜΙ ΙΜΡΟΕΤΣ - ΕΧΡΟΕΤΣ ΙΤ) 53, ΕΚΑΝΚΙΗΙΝ ΚΟΟΣΕΝΕΙΤ, ΤΕΙ: 05-367639, 340420, ΕΑΧ: 05-340270 ΙΙΜΑΣ5ΟΙ - εΥρείίς Μάιος 1905 Ἡ ὣ δολ Ἰ ΠςΙΡΙΡΎ ΝΕ] ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΣΤΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΤΣΕΛΛΗ 25 του Μάρτη αρραβωῶ- νιάστηκες τη µακαριστή Θεοδώρα όπως µας έῆεγες, 25 του ΛΛάρτη µας έφυγες Χαράῆαμπε. Όχι για τη Κερύνεια που Πάτρεψες όχι για την επιστροφή που ήταν όραμα και σκοπός της ζωής σου, αἲθά για τους ουρα- νούς, όπου ο Ουράνιος Πατέρας σε κάῆΠεσε. Ὅπως και οἱ ἁἀῆβοι Κερυνειώτες Χαράβα-μπε, όπως και οι άῆῆοι πρόσρυ- γες, δεν ευτύχισες να δείς να τιμωρείται το ἐγῆημα και η αυθαιρεσία, δεν ευτύχισες να αισθανείς την ανείπωτη χαρά της επικράτησης της θείας δικαιοσύνςη καὶ στη δική σου πατρίδα, δεν έζη- σες το γκρέµµισµα του τεί- Χους της µισαθῆοδοξίας, δεν έγινες μάρτυρας της θείας πνοής που Θᾳ σαρώσει τα καταχθόνια έργα του διαβό- Λου, τη συμφορά, τα ερείπια, τον πόνο, την οδύνη, το στεναγµό και θα κάμει να βασιβεύσει η χαρά η ηθική η συναδέῆφωση, η γαθήνη η ειρήνη και η αγάπη στο µι- κρό μαρτυρικό νησί µας. Ἔζησες δό οὔβόκθηρα χρόνια, και µόχθησες όχι µόνο γία την οικογένεια σου προσπαθώντας να ὅημι- ουργήσεις µε τον τίµιο µό- χθο σου το οικονομικό της υπόβαθρο, θέτοντας σε ἢει- τουργία το μικρό εργαστήρι ξυβουργείο μετατρέποντας το µε θέῆηση, υπομονή και επιμονή σε εργοστάσιο απὀ τα μεγαθύτερα του είδους του στην επαρχία και την Κύπρο, και δίνοντας στα παιδιά σου τις αρχές και τις δυνατότητες που τα κατέ- στησαν τίµιους και χρήσι- µους ποβίτες, αθθά και για τη πατρίδα σου δίνοντας σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε αγώνα της αγόγγυστα το παρόν σου µε ζήῆο ενθου- σιασµό και αυταπάρνηση. Στα οκτωβριανά, στον αγώ- να του 5595-59, στην ανταρ- σία των τοὔύρκων το 63-64 ήσουν παρόν δείχοντας µε το παράδειγµα σου στα παὶι- διά και τους συμποῇῆίτες σου το δρόμο της αρετής. Και πρόσφυγας κατε- τρεγµένος και αδικηµένος από την κακή µοίρα του εῆ- Δηνισμού έζησες την τραγω- δία σε όθη της την έκταση, είδες τα παιδιά σου ἀἁῆῆα αιχμάθωτα στα χέρια του Αττίβα, αβῆά εγκἠωβισµένα στα σπίτια και στα χωριά τους και άθῆα κυνηγηµένα και δεν δείΠιασες ὅεν κα- τέρρευσες. Παρέμεινες να αγωνίζε- σαι επί κεφαβής της οἰκογέ- νειας σου θέτοντας σε ενέργεια όῆη τη δύναμη της ψυχής σου καὶ στάθηκες στα πόδια. σου. Επαναδραστη- ριοποιήθηκες, δηµιούργησες, αναστήθῆωσες τα ερείπια, ξα- νάδωσες ζωή και πνοή στο περιβάῆῆον σου, στα παιδιά και τα εγγόνια σου. Κοιµήσου ήσυχα Χαράῆαμπε Κατεβπή και µη στεναχωριέ- σαι πως ὃεν πήγες στην Κερύνεια, στο σπίτι που σε γέννησε, εκεί που µόχθησες και σου ανήκει. Αιωνία σου η µνήµη........ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ. 5ΙΟΙΙΤΙ κας. νεωμένες σειρές, ΑΚΙΑΗΑ 00. (Το. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ μς Χαρείται την άνοιξη, τις γιορτές και το καΠοκαίρι σας, καθώς επίσης και την πιο ευτυχισμένη µέρα της ζωής σας µε ΜΙΟ πε Τα εσώρουχα που δίδουν ζωντάνια στο γυναικείο κορμί. Τα εσώρουχα που φροντίζουν την κρυφή οµορφιά της γυναί- 5 21 χρόνια στην κυπριακή αγορά και πάντα με συνεχείς ανα- 5’ Εξάγονται σε χώρες της Ευρώπης, Λ. Αμερικής, Η.Π.Α., Μ. Ἀνατοβής, Περσικού Κόῆπου και Αφρικής, Νες αεᾶς ο' ὁ πι πην πούπρο 8 Οεοτσἰοι δίοκκοι, Ὀᾶξοιροίὶς 143, Τε. 423856, Νἰσοσία - ὄΥρτυς ΤιΧ: 3307 ΕΙΥΡΕΕ ΟΥ, Εαχ: (02) 319211 Τείεσι ΑΟΤΑςΗΑ ΝΙζΟςια ο χ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ Ι ΣΤΗ ΔΙΖΩΝΙΚΗ Βυζαντινή εκκθησία ΠΓεράς Μονής Ἁγίου Χρυσοστόμου ΣεΏίδα 22] ΓΕΟΩΡΙΊΙΟΣ ΤΡΟΥΑΛΟΥΡΗΣ ΓΕΝΗΚΑ Ι2ΙΩΜΑΤΑ ΒΑΦΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 28, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΤΗΛ. 02-331991 Όῆα Όσα Χρειάζεται να Ξέρετε γιατις Ταινίες που Προβάβῆονται στους Κινηματογράφους! (Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας) α Ώρα Έναρξης 1 Διάρκεια 8 Πρωταγωνιπές 3 Καΐηρς 5 Σύντομη κρπηκή από τον Ξένο τύπο, α Σκηνές που ϐ8ᾳ πρέπει να προσέξετε Ιδιαπερα πι δαθμός Επιτυχίας στους κινηματογράφους του εξωτερικού | ”-ᾱ οι. ο - -- -- -υ-υύήὼᾱ υΡρΟΒΠΩΕΕΠΒ ΜΟΝΟ 185 ΣΕΝΤ 10 Λεπτο ΦΕΗΗΕ ΤΕ, ΤΚ. 8797. ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ ἀθρίδο σε ΤΕΙ Μάιος 1995 εἰ δι άλ ο ΑΤΕΙ ΚΠιμάκιο του Σωματείου Αδούζωτη Κερύνεια αποτεβούμενο από τους Ιωάννη Σιεκερσάββα, Νίκο Καἠαμαρά, ΚΠεάνθη Σοῇβέα, χῆόη Προκοπίου και Στέῆῆα Νικοβαῖδου είχε συνάντηση µε τον καθηγητή Νέοκβή Σάρρη, κοινωνιοβόγο, Τουρκοθόγο καθηγητή στο Πάντειο ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ὃ ΜΑΣΑΖ Πάντα µε Νεαρές Επαγγεβματίες Μασέρ ΡΙ Μ Καπίκα (οΓγπρΙεχ 14ο Ηοιςε 1, Λιαμ. 361, 2ος Όροφος Έναντι ΚΑΝΙΚΑ ΠΑΝΤΗΕΟΝ ΗΟΤΕΙ. Τηῆ: 05-373533 ΙΚΙΣΙΡΥΝΗΕΙΔ Σεβθίδα 23 Πανεπιστήµιο, σε πρόσιρατη επίσκεψη του στην Κύπρο. Με τον κο Σαρρή συζητήθηκε και αναἠύθηκε η συμπεριφορά της Τουρκίας και οι τρόποι µε τους οποίους πρέπει να αντιµετωπισθείη Τουρκία και η επεκτατική της ποβιτική σε βάρος του Εἠῆηνιομού. Καθημερινά από 10 π.μ.-{0µμ.µ. και Κυριακές 4-10 μ.μ. «ΚΥΚΕΝΙΑ «ΟΕΝΕΚ» Κεςσίαιταηί ὃ ΤαΚκε Αννὰγ Έχουμε ανοίξει για σας το «ΚΥΕΒΕΝΙΑ «ΟΕΒΝΕΒ» µε μοναδικό σκοπό να προσφέρουμε κά- τι διαφορετικό απὀ τους ἀθβους, Μια γεύση αΏβιώτικη που εγγυάται να ικανοποιήσει και τα πιο δύσκοβα γούστα στη µα- γειρική. Εἠάτε ἠοιπόν να δοκιμάσετε τα εκθεκτά φαγητά µας που ετοιµάζουμε καθημερινά για σας ή τηἠεφωνήστε µας για ΗΟΜΕ ΡΕΙΙΝΕΕΥ. «Σουβῆάκι χοιρινό :Σουββάκι κοτόπουβο «Σιεφταβιά : Σουββάκι Ξιφίας : Γύρος κοτόπουβο Γύρος βοδινό :Χάμπουρκερς Κοτόπουβο και πατάτες ψησταριάς ᾿. Σουπιά σχάρας ἡ κρασάτη : Χταποδάκι κρασάτο :Καβαμµαράκια τηγανητά .Παϊδάκια :Κοτοθέτα χοιρινή :Μπριζόηα δαµαβίσια .. Αφέβια »Παστίτσιο . Νουσακά ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ τΤΑΙΙΟΤΙΕ ΚΙ δίς Αρχ. Μακαρίου Γ {6 Τη. 2426901 Γεροσκήπου Πάφος Το μυστικό µας είναι στη γεύση των «φαγητών µας ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Οδός Ταγματάρχη Ανδρέα Αρέστη 4, Μακεδονίτισσα Τηῆ. 350725 Ιδιοκτήτησς: ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΣΣΑΖ «ΜΕΡΦΑΙΙΝΑ» Ἀ Ἀ ἄ Αποηαυστικό, ξεκουραστικόὀ, ὀροσερό, χαΠαρωτικό, εηΠηνικό ΜΑΣΣΑ/ «ΜΕΦΦΣΑΙΙΝΑ) Καθημερινά 8.00 π.μ. - 1.00 το βράδυ Ἀ α 3 Γρίβα Διγενή, Ποβυκ. Βοεαία ΡΙοςκ Β . 1ος όροιρος, διαμ. 104 Τηῆ. 05-310026, 05-312391, Λεμεσός Μάϊος 19905 Ἡ ΑΔΟοὕ σα ΙΚΙΡΡΥΡΕΙΑ ΣεηΏίδα 24] ο --- πα προσ Για νο Γι Γα Μετά απο ποῆύχρο- γες εντατικές ενέργειες του Σωµατεἰου Αδούθωτη Κερύνεια’ στις οποίες εν- σιχύθηκε µε την κινητο- ποίηση και συμμετοχή εκατοντάδων επηρεαζό- µενων προσφύγων από όῆβες τις κατεχόμενες πε- ριοχές της Κύπρου, επε- τεύχθη τεβικά η διεύρυν- ση του όρου εκτοπισθείς για να καλύψει και ἀάῆΠες κατηγορίες νοµίµων κα- τοίκων των κατεχοµένων περιοχών οι οποίοι αδι- καιοβόγητα δεν εκαδύ- πτοντο μέχρι σήµερα. Μετά από από(ραση του Υπουργικού Συµβου- ἠίου ο όρος εκτοπισθείς επεκτείνεται και στις ακό- ῆουθες κατηγορίες ποβι- τών οι οποίοι κατάγονται από τα κατεχόμενα: ᾱ. πρόσωπα τα οποία πριν και µέχρι την ει- σβοβή είχαν τη μόνιμη κατοικία τους στις εβεύθερες περιοχές Πόγω του επαγγέῆμα- τος τους αῆβά το σπίτι τους ἠ/και γενικά η περιουσία τους ήταν στις κατεχόμενες πε- ριοχές, β. πρόσωπα τα οποία πριν και µέχρι την εἰ- σβοβή είχαν τη μόνιμη κατοικία τους στο εξω- τερικό Πόγω υποχρέω- σης που απέρρεε από μόνιμο ἡ µε σύμβαση διορισμό που τους προσφέρθηκε ενόσω διέµεναν στην Κύπρο και εφόσον δεν ήταν μετανάστες. Τα κύρια κριτήρια για κατάταξη αἰτητών στον πιο πάνω ορισμό είναι: ᾱ. Ηκαταγωγή των αιτη- τών. β. Ηκατοχή κατοικίας ή ἀῆῆης ακίνητης Ιδιο- κτησίας ή άλῆβης περι- ουσίας τόσον στα κα- τεχόµενα όσον και στις εβεύθερες περιο- χές, γ. Αν ήταν υποχρεωμµέ- νοι οἱ αιτητές να δια- µένουν εκεί ένεκα του επαγγέῆματος τους. ὃ. Η χρονική διάρκεια της διαµονής στις εἠεύθερες περιοχές (µικρή η µεγάθη). Λε την απόφαση αυτή του Ὑπουργικού Συµβου- Λίου κατοχυρώνεται η ίση μεταχείριση των ποβιτών και ικανοποιείται το περί δίκαιου αίσθημα του Λαού και διατηρείται η συνέ- χεια στον αγώνα για επι- στροφή στις πατρογονι- κές µας εστίες. Παρά το γεγονός ότι η απόφαση του Ὑπουργείου Συµμβουβίου δεν καλύπτει όβους τους νόµιµους κα- τοίκους των κατεχοµέ- νων περιοχών, είτε κα- τοικούσαν εκεί στις 20/7/1974, είτε όχι, αυτή θεωρείται ως ένα θετικό βήμα μπροστά. Εκτιμάται ιδιαίτερα η συµβοβή του Υπουργού Εσωτερικών στο όβο θέµα και προ- σββέπουμε στην δική του την προσωπική συνεργα- σίᾳ όσο και των Λειτουρ- γών του Υπουρ-γείου του, στην υβοποίηση της από- ῴφασης. Ανεξάρτητα από αυτό το γεγονός η προ- σπάθεια της ᾿Αδούβωτης Κερύνειας θα συνεχισθεί μέχρις ότου αναγωνρι- σθεἰ και στον τεβευταίο νόμιμο κάτοικο των κατε- χοµένων περιοχών η προσφυγική ιδιότητα. Καθούμε όῆους τους επηρεαζόµενους να απευθυνθούν στο Τµήµα Τραυτότητων της Κυβέρ- νησης και να ζητήσουν τα σχεδικά έντυπα και να υποβάβουν την ἀιτηση τους χωρέι καθυστέρηση. τυχόν δυσκοβίες, η προβηήµατα να παραπέ- µπονται στο Σωματείο ᾿Αδούβωτη Κερύνεια για να καταβάῆῆεται από κοι- νού προσπάθεια για επί- ἤυση τους. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η οροβογία ᾿Δίκαιη και βιώσιμη ἠύση στο Κυπριακό Πρόββημα” χρη- σιµοποιείται κατά συρ- ροήν από δικούς και ξέ- νους κατά τρόπο που δη- μιουργεί Δανθασμένες εντυπώσεις καθότι στην ουσία εξυπακούει ἀἆῆῆο από ότι ετυµοβογικά ση- µαίνουν οι Δέξεις που την συνθέτουν. Η οροβογία «Λίκαιη και βιώσιμη ἠύση” αναφέρε- ται, εκτός αν διαψευ- σθούµε, στην ἠύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ὁμοσπονδίας. Ἀλπορεί όμως ποτέ η Λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας να είναι Δίκαιη, ἡ Βιώσιμη Σίγουρα όχι. Οἱ βασι- κές ᾿αρχές' που διέπουν την ἠύση αυτή αντίκει- νται σε κάθε αρχή Δικαίου, άρα δεν µπορεί να είναι δίκαιη και µια άδικη ἠύση σίγουρα δεν θα είναι ούτε βιώσιμη. Ας δούµε όµως ανα- ἠυτικά τις αρχές της Διζωνικής Ομοσπονδίας: (α) Προὐποθέτει την μετακίνηση πβηθυσμών, ώστε οἱ δύο Κοινότητες που ήταν ανάμεικτες να χωρίσουν. Συνεπώς προ- ὑποθέτει ριζική αβθαγή του Δημογραφικού χαρα- κτήρα της Κύπρου όπως αυτός διαμορφώθηκε «φυ- σιοβογικά µε τα χρόνια. (8) Μέσα στα δεδοµέ- να της Κύπρου όπου οἱ Τουρκοκύπριοι αποτεβού- σαν µια ποβύ µικρή µειο- νότητα, µόνο 1806 και µε ιδιοκτησία µόνο {2.6966, κατανεμημένη σε οὔό- κήηρη την Κύπρο για να εφαρµοσθεί η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, δηβαδή για να παραµεί- νουν οι Τουρκοκύπριοι στα κατεχόμενα πρέπει να αποκβεισθούν οἱ Επἠηνοκύπριοι που προ- έρχονται από τα κατεχό- µενα και οι οποίοι ήσαν αριθµητικά η συντριπτική πῆειοψηκία και κατείχαν το μεγαηύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας (πέραν του 8006). Συνεπώς προῦπο- θέτει καταπάτηση Ανθρωπίνων Δικαιωμά- των. Εξάββου πού πάν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Τουρκοκιπρίων Ποιός τους ρώτησε αν ήθεῆαν ή αν θέῆουν να εγκαταβείψουν για πά- ντα τα σπίτια και τις πε- ριουσίες τους στην εβεύ- θερη Κύπρο (ψ) Ο Δικοινοτικός χα- ρακτήρας της ἠύσης αυ- τής, που εξισώνει ποβῆιτι- κά την μειονότητα του 1800 µε την πῆειοψηφίαᾳ του 8200 και διχοτοµεί την Κύπρο πάνω σε «υ- Δετική και θρησκευτική βάση οδηγεί σε αντιδηµο- κρατική και ρατσιστική ἠύση πράγµα απαράδε- κτο για την εποχή που ξηΔώθηκε το απαρχάιντ στην Νότια Αφρική. (6) Ο Δικοινοτικός χα- ρακτήρας της ἠύσης προ- ὑποθέτει δικαιώµατα βέ- το στην μειονότητα του {806 κατά τρόπο που Θᾳ καθιστά το Σύνταγμα µη Δειτουργήσιμο και καθό- ῆου βιώσιµο. (ε) Π ιστορική καταβο- ΔΒή της ἠύσης αυτής, σε συνδυασμό µε τα επεχτα- τικά σχέδια της ΄Αγκυρας στην περιοχή, τα οποία κανένας δεν πρέπει να αμιρισβητεί, οὖτε να υπο- τιµά προδικάζουν ότι η ἠύση αυτή θα είναι προ- σωρινή, και απῆά θα δώ- σει στην ΄᾿Αγκυρα τα νόµι- μα ερείσµατα που χρειά- ζεται για την ἀθωση οΏό- κΠηρης της Κύπρου. ΛΛια Δύση που την διέ- πουν αρχές όπως οι πιο πάνω ΟΥΤΕ ΔΙΚΑΙΗ ΟΥ- ΤΕ, ΒΙΩΣΙΜΗ θα είναι. Ουάσιγκτων. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΙΕΚΑ Αντιπροσωπεία του Σωματείου ᾿Αδού- ῆωτη Κερύνεια, θα πάρει µέρος στο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ στην Το συνέδριο θα γίνει μεταξύ 23 και 25 ΝΛαϊΐου 1995 και σ' αυτό θᾳ παρόν µέρος αντιπρόσωποι Οργανώσεων των Αποζδή- µων Κυπρίων από την Αμερική, Αγγβία, Αυστρία, Καναδά και Εὐηάδα. Στα πβαίσια του Συνέσµου θα γίνουν συναντήσεις µε Αμερικανούς Βουβευτές, Γερουσιαστές, εκπροσώπους της Αμερι- κανικής Κυβέρνησης και Εκπροσώπων του Τύπου, ομογενών και ξένων. ΠΟΝΤΑΛΑ ΤΟΙΕΙΘ ΤΗΛ. 06-321081, 06-421555 Τικ. 12 Δ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΗ 4, ΛΕΩΦ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 87 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΣΕΝΤΕΡ ΠΑΦΟΣ, ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κυπριακό 24p
Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Πολιτισμός 24p
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ 23p
ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΣΤΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΤΣΕΛΛΗ 22p
Κατάσπαρτες με τουλίπες οι πλαγιές του 20-21p
ΤΑ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΑΣ ΜΕΡΗ Πολιτισμός 19p
Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης των μελών του Προσφυγικού Σωματείου «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» 17p
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Η ΛΑΠΗΘΟΣ Τοπική Αυτοδιοίκηση 16p
ΠΑΕΕΚ: Η σημαία... Αθλητισμός 15p
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 14p
ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 12p
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 10p
Λάπηθος 10p
Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Γεωργία 7-8p
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ, ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ Κυπριακό 6p
Μυστική Διπλωματία και ..... δεν πρόκειται να βρεθεί προ τετελεσμένων ο Λαός Κυπριακό 5p
ΘΕΣΕΙΣ 5p
ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ» ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 4p
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ Κυπριακό 2-3p
Η ΜΝΗΜΗ ΞΑΓΡΥΠΝΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1,11p
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ 1,11p
ΤΑ ΑΔΟΥΛΩΤΑ 1p