Back

Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1995-06-01

ᾗω ΙΠΑΛΟΥΛΟΤΗ ν Αη Μηνιαία Εφηµερίδα, Εκφραστικό Όργανο του Σωματείου «Αδούθωτη Κερύνεια», Τιμή 30 σεντ . Έτος {ο Ιούνιος {995 Φύθῆο 2ο ΤΑ ΑΔΟΥΛΩΤΑ Οι Αδούλωώτοι Κερυνειώτες είµα- στε όλοι, ψυχή τε και σώματι, Ταγμέ- νοι στον αγώνα της επιστροφής σε µια ελεύθερη επαρχία Κερύνειας και οι έµποροι των εθνών πρέπει να ξέρουν ότι ποτέ δε θα υπο- κύψουμµε στα σενά- ρια και τις πλεκτά- γες τους που στο- χεύουν στην τουρ- κοποίηση της πατρί- δας µας. Ποτέ δεν θα υπο- στείλουμε τη ση- µαία του αγώνα µέ- Χρι να μπορέσουμε να την ξαναστήσου- µε στο Κάστρο της Κερύνειας και σε κάθε εκκλησία της επαρχίας µας. Το δίκιο είναι µα- ζί µας και ποτέ δε θα το απεµπολήσου- με. ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΕΣ Η ιστορία µας και οι αγώνες του λαού µας μέ- σα απὀ τους αἰώνες, που του επότρεψαν να επιβιώ- σει σ' αυτόν τον τόπο, επι- βεβαιώνουν ότι η φυλή μας έχει τις ψυχικές και όλες τις άλλες αρετές που χρειάζεται ένας λαός για να αγώὠνιστεί και να αποκτήσει την ελευθερία Συνέχεια στη σεῆ.12 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΝΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Οι τρέχουσες εξελίξεις εἶναι πολύ σοβαρές και εγκυμονούν σοβαρούς κιν- δύνους που πηγάζουν απὀ τα εξής γεγονότα: Η παρούσα Αγγλοαµε- ρικανικἠ πρωτοβουλία δεν είναι καθόλου επιπόλαιη. Η εμπλοκή του ιδίου του Αμερικανού Προέδρου µαζί με δικό του εκπρόσωπο στις συνομιλίες, καθιστά την πρωτοβουλία ουωσιαστι- κη µε πρόθεση και επιδίωξη να επιτύχει πάση θυσία. Αυτό το γεγονός, δυ- στυχώς, δεν καθιστά την εξέλιξη ευνοίκή για µας, διότι το περιεχόμενό της δεν οδηγεί στην απελευθέ- ρωση και την αποκατάστα- ση των δικαιωμάτων µας. Αντίθετα προωθεί ἑνα συµ: βιβασμὀ µε την κατοχή στη βάση της λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας την οποία εδέχθη και έκαµε λάβαρο του αγώνα µας η πολιτική μας ηγεσία. Με την πρωτο- βουλία αυτή, προωθούνται περαιτέρω υποχωρήσεις δι- κές µας για να βρεθεί κοινό έδαφος και να διανοιγούν οι προοπτικές για υπογρα- φἠ συμφωνίας. Όσο και να πιεσθεί η Τουρκία για να υποχωρήσει στις απαιτή- σεις της, (πάντα µέσα στα πλαίσια αναζήτησης συµβι- βασμού) το καλύτερο που μπορούμε να περιμένουμε είναι π.χ. αντί 9876 των απαιτήσεων της που ικανο- ποιούνται απὀ τις μέχρι τώ- ρα υποχωρήσεις µας, να περιοριστεί στο 9736. Κάτι τέτοιο σίγουρα δεν θα απο- τελεί αποκατάσταση της δι- καιοσύνης. Υπάρχουν πράγματι σε- νάρια και μάλιστα αρνητικά για µας και σε τίποτε ὅεν ωφελεί η διάψευσή τους. Αντίθετα θα πρέπει να απο- καλυφθούν στο λαό για να γίνει δυνατό να αντιμετωπι- σθούν. Μέσα από αυτά τα σε- νάρια τα οποία φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, υπάρ- χουν στοιχεία που θα υπο- θηκεύσουν επικίνδυνα το Συνέχεια στη σεῆ. {2 ΣΥΝΟΡΑ ΛΑΣ Οἱ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ος» 416109 | | 5 Σεηίδα 2 Ἡ ΑΔΟΥΛΩ ΓΗ δν ΥΣ 14λ Ιούνιος {9905 ΟΕΣΕΙΣ Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΜΑΣ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 1. Να αποκατασταθεί και στην Κύπρο η Διεθνής Νομιμµότητα. Μήτιως η Διεθνής Νομιμότητα είναι συνάρτηση του μεγέθους ενός κράτους ἡ της οικονομικής και στρατιωτικής δύναμής του Μήπως η Κύπρος δεν είναι µέλος της Διεθνούς Κοινότητας: Πως εἶναι δυνατὸ να πειθόµαστε ὁτι οι πραγματικότητες εδώ εἶναι τέτοιες ώστε να µην ισχύει για την Κύπρο τι ισχύει για άλλα κράτη ή να µην ισχύςι ότι ίσχυσε για το Κουβέιτ: Πως εἰναι δυνατό εµείς οι ἴδιοι να µην καταγγέλλουμε την τουρκική εἰ- σβολή Πως είναι δυνατό, εµείς οι ίδιοι µε την πο- λιτική και τακτική µας να έχουμε μετατρέψει το πρὀβλημά µας απὀ θέµα εισβολής και κατοχής που εἶναι, σε διακοινοτική διαφορᾶ 2. Να φύγουν απὀ την Κύπρο όλα τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, Χωρίς όρους. Είναι δυνατὀὸ να διανοείται κανένας σας. είτε να πείθεται ότι όσο μικρό κράτος και να εἶναι η Κύπρος δεν πρέπει ασυζήτητα να απαιτεί την απιο- χώρηση και του τελευταίου Τούρκου εισβολέα: Ποιό δίκαιο ἤ ποιός νοµος µας στερεί το δικαιωμα να το απαιτούµε Ποιός νόμος υπάρχει που να δι- καιολογεἰ την παραμονή τούρκικων κατοχικὠν στρατευμάτων στην Κύπρο Κανένας. Γι αυτό εξάλλου επιδιώκεται η δική µας συγκατάθεση και υπογραφή για να νομιµοποιηθεί η εδω παρουσια τους. 3. Να φύγουν από την Κύπρο όλοι οι Τούρκοι έποικοι. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οἱ Τούρκοι ἐποικοι απέκτησαν δικαιώµατα. Ποιοί όμως το λεν αυτό Οι ἰδιοι που υποστηρίζουν ότι εμείς οι νόµιµοι κά- τοικοι των κατεχοµένων δεν εἶναι δυνατό να επι- στρέψουμµε στα σπίτια και τις περιουσίες µας. Αν σε εμάς που είµαστε γεννημµένοι, ριζωμµένοι στους τόπους µας για χιλιετηρίδες µας αρνούνται το δικαίωµα να επιστρέψουµε, τότε πως είναι δυ- νατό να πειθόµαστε ὁτι οι έποικοι απόκτησαν ὃδι- καιώµατα και να µην απαιτούµε την άµεση απομά- κρυνσή τους Ειναι δυνατό να πείθεται κανένας οτι π παρᾶ- νοµΏ µεταφορά και εγκατάσταση των Τούρκων εποίκων στα κατεχόμενα µερη. τους δίδει δικαίώ- μα παραμονής 4. Να αποκατασταθεί η ανεξαρτησία και η κυ- ριαρχία του Κυπριακού Κράτους. Είμαστε ἡ δεν είµαστε κράτος µέλος του ΟΠΕ Πως είναι δυνατό αντὶ να ζητούµε αποκατάσταση της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας του Κυπριακού Κράτους µας, συζητούµε για το διαχωρισμό του σε ζώνες, συζητούµε για εξουσίες που θα εκχωρη- θούν, συζητούµε για ξεχωριστές κρατικές εξου- σίες γα κάθε κοινότητα κ.λπ., κ.λπ 5. Να αποκατασταθεί η εξουσία της Κυπριακής Κυθέρνησης πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο. Πως είναι δυνατὀ να μιλά ένας για ἑνα κυρίαρ- χο κράτος όταν η κυβέρνησή του στα πλαίσια Διζωνικῆς Δικοινοτικής Ομοσπονδίας δεν θα ασκεί κρατική εξουσία πάνω σε ολόκληρη την επικρά- τεια 6. Να αποκατασταθούν άµεσα και χωρίς πε- ριορισμούς όλα τα Ανθρώπινα Δικαιώματά µας όπως αυτά καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο, στον Καταστατικό Χάρτη Του ΟΗΕ και στις Οικουμενικές Διακηρύξεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως: -Το δικαίωµα της επιστροφής στα οπίτια και τις περιουσίες µας. - Το δικαίωµα ελεύθερης διακίνησης σε ολό- κληρη την Κύπρο. -Το δικαίωµα ελεύθερης εγκατάστασης σε ολόκληρη την Κύπρο. -Το δικαίωµα ιδιοκτησίας, νοµής περιουσίας και άσκησης επαγγέλματος. Το δικαίωµα όλων µας των Κυπρίων να ζήσουμε ειρηνικά σε µια «Η ΑΔΟΥΛΟΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ελεύθερη, ενιαία, ανεξάρτητη και δηµο- κρατική Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι δυνατό να διανοηθεἰ κανένας ότι εμείς οι ἶδιοι παραγράφουμµε για ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Εκδότης: Το Σωματείο «Αδούθωτη Κερύνεια» Διεύθυνση: Οδός Ἁγίου Ιωάννη 7, Τ. κ. 3040 Στρόβοϊβος Τηῆ: 02-456464, ᾧαξ. 02-368882 Την ύπη επιΏέγει και επιµεῆείται Συντακτική Επιτροπή Υπεύθυνοι Λιαφημιστικού Τµήµατος: ΑΡΙΝα ΑΝΕΕΤΙΡΙΝΟ ὃ ΜΑΕΚΕΤΙΝΕ 5ΕΕΝΙςΕ5 Τηϊ8. 02-49055090, φαξ. 07-490649 Διευθυντής: Κ. Κυπριανού Επιµέβεια Διαφιμήσεων: Ξένια Καρανίκη, Νίκη Αχιβηέως,. ΣΤΟΙΧΕΗΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΛΙΔΩΣΗ-ΙΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΕΥΘΙΡΙΟΥ ΛΙΔ Καντάρας 378, Τηῆ.: 424516 Λευκωσία τους εαυτούς µας τα πιο πάνω διεθνώς κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώµατα: Μα είναι ποτέ δυνατό, είτε πρὀσφυ- γες είµαστε, είτε ὀχι, να προσυπογρά- Φουμε την απεµπόληση των πιο πάνω δικαιωμάτων µας και να ευελπιστούμε Οτι ἔχουμε μέλλον στον τόπο µας Είναι δυνατό να πιστέψουμε πως αν επιµείνουµε σε αυτή µας την απαίτηση δεν θα βρούμε υποστήριξη: 7. Να αποφευχθεί πάση θυσία η νο- µιµοποίηση του διαχωρισμού του κυ- πριακούὐ λαού σε Τούρκους και Έλληνες, σε κυρίαρχες κοινότητες πά- νω σε φυλετική και θρησκευτική θάση. Ο κυπριακόὸς λαός είναι ἑνας και ζούσε ανάμεικτα σε ολόκληρη την Κύπρο. Θα πρέπει να επιδιωχθεί συνταγ- µατική ρύθμιση που να κατοχυρώνει ότι όλοι εια: στε ἰσοι πολίτες ἐναντὶ του νόµου σε ενα ενιαις και αδιαίρετο κρατος. Εἰναι δυνατό την εποχή που τα ρατσιστικά κα- θεστώτα γκρεµµίζονται, να πιστεύει κανένας οτ. δεν έχουµε τη δυνατότητα να αποφύγουμε τη ὅ- µιουργία ρατσιστικού κράτους στην Κύπρο Είναι δυνατό να µη διδασκόµαστε απὀ τα πα- ραδείνµα της Γιουγκοσλαβίας και της Σοβιετικής Ενωσης ὁτι απὀ τη στιγµή που θα δηµιουργΓθει ὉΌμόσπονδο Κυπριακό Κράτος πάνω σε φυλετική και θρησκευτικἠ βάση (Διζωνικη Δικοινοτική Ὁμοσπονδία) δημιουργούνται οἱ προυποθέσεις για την ανεξαρτητοποίηση και τη διχοτόμηση: 8. Να καταργηθούν τα οποιαδήποτε επεµθατι- κά δικαιώµατα τρίτης χώρας. Είναι δυνατό να δυσκολευόμαστε να πείσουµε ότι εµείς δεν είναι δυνατό να αναγνωρίσουμε ὅδι- καιώµατα επέμβασης τρίτης χώρας στην Κύπρο Είναι δυνατό να πιστέψουμε ὁτι αν αντισταθούµε, κάτι τέτοιο θα µας το επιβάλει κανένας στη λύση: 9, Να αποθάλουµε ο κάθε ένας απὀ µας τον εφησυχασµό και την απάθεια που µας έχει κατα- λάθει και µας αποπροσανατολίζει και µας κρατεί µακριά απὀ τον αγώνα που έχει να κάμει η Κυπρος ενάντια στον Τούρκο κατακτητή. Είναι κανείς αφελής που να πιστεύει πως αν σήµερα συμβιβαστούμε µε την κατοχή και υπογρά- Ψουμε µια οποιαδήποτε λύση που να µη βασίζεται στις Διεθνώς Αναγνωρισμµένες Αρχές, γλυτὠσαµε απὀ τον τουρκικό επεκτατισµόὀ, απὀ την τουρκική απειλή Να αποβάλουµε τους κομματικούς συναισθη- ματισμούς που µας αποτρέπουν να συµµετασχου- με στη διαµόρφωση θέσεων αφού «πειθαρχηµένα» και απροβληµάτιστα δεχόμαστε τις κομματικὲς θέσεις που παίρνοντα!ι σε επίπεδα ηγεσίας. Οἱ ηγέτες έσφαλαν στο παρελθόν και θα σφάλουν και στο µέλλον. Ο λαός υφίσταται πᾶ- ντοτε τις συνέπειες τυχόν λανθασµένων αποφά: σεων της ηγεσίας. Είναι καιρός λοιπόν ο λαός να παίξει και το δικό του ρόλο στη διαµόρφωση των αποφάσεων, μάλιστα στο κυπριακό πρόβλημα. Το κυπριακό πρόβλημα αποτελεί πρὀβλημα Παραβίασης Ουσιαστικών Αρχών Διεθνούς Δικαίου και Νόμων, η αποκατάσταση των οποίων δεν χω: ρεί συμβιβασμούς οὐτε παζαρέµατα. Δεν εινα: συνδικαλιστικό αίτηµα ὁπου ζητάς 6556 αυξήσε.ς και στο παζάρι παίρνεις 35ο. Είναι πρόβλημα δικαί- ωμάτων, εἶτε Ανθρωπίνων, εἰτε Κρατικών. τα οποία δικαιούµαστε και πρέπει να αποκαταστα- θουὺν και να γίνουν σεβαστά. Είναι αδιανοτητο να πιστέψουμε ότι ο λαός δὲ- χεται περιορισμό των δικαιωμάτων του. Γιατί σιω- πα τότε Γιατί αφῆνει να παζαρεύονται τα δικαιώ” ματά του Να αποβάλουµε την αμφιβολία µας για τη δυ- νατότητα δικαιῴσης και να απαιτούµε δικαιωση. Να το κάνουμε ξεκάθαρο. κάθε μέρα. όλη µε: ρᾳ, σε δικούς και ξένους ότι εμείς δεν απεμπολού- με το δικαίωμά µας για επιστροφή στα σπιτια κα: τις περιουσίες µας. Να το καταλάβουμε δε οτί. επιστροφή. σίγουρη. µόνιμπ και ασφαλίσµενη, με Συνέχεια στη σελ. 3 Ιούνιος 1995 Συνέχεια απο σελ. 2 τα δικαιώματά µας, ανθρώπινα, θρησκευτικά, πολιτικά, κοινω- νικά, οικονομικά και άλλα, πλήρως κατοχυρωμένα, δεν µπο- ρεί να εξασφαλιστεί µε λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ὁμοσπονδίας. Αντίθετα πρέπει να καταλάβουμε ὁτι µια τέτοια λύση θα εἶναι η αρχή νέων δεινών. Να καλλιεργήσουµε στα παιδιά µας την αγάπη και τη µνή- μη για τις πατρογονικὲς τους εστίες για να µπορέσουµε να δώσουμε την απαιτούμενη συνέχεια, για να νικήσουμε το χρόνο, Τα παιδιά µας, είτε γεννήθηκαν στα κατεχόμενα, είτε όχι, θα πρέπει να κατηχηθούν ανάλογα και να εἶναι έτοιµα να συ- νεχίσουν τον αγώνα µετά απὀ εμάς, αν χρειαστεί. 10. Να αποκηρύξουµε τη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, διότι εξ ορισμού δεν εξασφαλί- ζει όλα τα πιο πάνω Δικαιώματα, Ανθρώπινα και Κρατικά που κατοχυρώνοντα! Διεθνώς και να αποσυρθούν οἱ προτά- σεις µας του 1977, Σήµερα µετά απὀ 21 χρόνια συναίνεσης και συζητήσεων για εξεύρεση συµβιβαστικής λύσης Διζωνικής Αικοινοτικής Ομοσπονδίας, έχει ξεκαθαρίσει πράγµα που έχει και υιοθετη- θεἰ και απὀ αυτά τα Ηνωμένα Ἐθνη, ότι για να εφαρμοστεί µια τἐὲτοια λύση πρέπει: α. Να τεθούν περιορισμοί στους αριθμούς των Ελληνοκύπριων προσφύγων που θα επιστρέψουν στη ζώνη που θα διοικεί η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Β. Να περιοριστεί το δικαίωµα ιδιοκτησίας των Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα. Υ. Να αναγνωριστεί πολιτική ισότητα των δυο κοινοτήτων και να αναγνωριστεί ισοτιµα κατανεμημένη κυριαρχία στα δύο οµόσπονδα κράτη. Ουσιαστικά η πλειοψηφία του 82ος εξισώνεται σε όλα, µε τη μειοψηφία του 1856, δ. Η διοίκηση της κάθε κοινότητας να µην επεμβαίνει κα- θόλου στη διοίκηση της άλλης. 6. Οι συνταγματικές ρυθμίσεις που θα διέπουν τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, θα προὐποθέτουν ότι για οποιαδήποτε ουσιαστική ομοσπονδιακή απόφαση θα απαιτεί- ται η συμφωνία της μειοψηφίας του 1855, Πάνω σε αυτή τη βάση, δηλαδή της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όσο και να γίνονται διαπραγµα- τεύσεις, πάντοτε η κατάληξη Θα είναι η ίδια. Το µόνο που θα µπορεί να επιτευχθεί θα είναι µικρή διαφοροποίηση στους περιορισμούς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων µας, ενώ θα διατηρείται η απόλυτη ηγεμονία της μειοψηφίας του 1850 πά- γω στην πλειοψηφία του 8256, Είναι δυνατό µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, να αμϕι- βάλλει κανείς ότι η λύση της Διζωνικής Ὁμοσπονδίας θα υποθηκεύσει το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού και θα αποτελέσει την αφετηρία διάλυσης του Κυπριακού Κράτους Είναι δυνατό να αμφιβάλλει κανένας ότι µια λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Οµοσπονδίας θα µας καταδικάσει, µε τη δική μας έγκριση, στη µόνιµη προσφυγιά Είναι δυνατό να αμφιβάλλει κανείς ὁτι η Τουρκία θα ασκεί εξουσία πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο µέσα απὀ τη λύ- ση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας Συμπερασματικά, αν αποβάλουµε τους κομματικούς συ- ναισθηματισμούς µας θα δούµε ότι µε τους συμβιβασμούς πάνω σε βασικἀ θέµατα αρχής που εξυπακούσι η λύση της Διζωνικής Δικοίνοτικής Ὁμοσπονδίας δεν επιτυγχάνουµε δι- καιοσύνη. Αντίθετα θα οδηγηθούµε σε απεµπόληση δικαιώ- µάτων και νέες περιπέτειες. Πολλοί λεν ότι αυτά είναι τα ιδεώδη και δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν. Είναι µήπως προτιμότερο να τα απεµπολή- σουµε εθελούσια χωρίς να εξασφαλίζουµε το μέλλον ἦ να παραμείνουµε προσηλωμένοι σε αυτά και να τα διεκδικούµο Για µας η σωστή επιλογή είναι χωρὶς δισταγμό, η δεύτε- ρη. ἤἩ ΔΑ ο Ἡ ΛΕΡ ΝΕΑ ΣεΏίδα 3 ΓΡΩιόμο ΠΙΡΓΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ: 100,3 - 105,3 ΤΗΛ. 06-522325 / 06 - 522477 ΦΑΞ: 922464 Π ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ ἁ ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ .ΤΑΝΕΙΝΟΣ ΕΡ5ΤΑΊΤΕς ΙΤΟΩ Πανοραμική θέα στην καταπράσινη Παναγιά Τάφοι των Βασιπέων για σωστή επένδυση Παναγιά Μαιζονέττες 2 ὃ 3 υπνοδωµατίων Ἰάφοι των ΒασιΠέων - Μαιζονέττες 2 δ 3 υπνοδωµατίων Οδός Ακαμαντίδος δ. Νεοφύτου Γεωργίου - Καταστήματα και διαμερίσματα 2 ὃς 3 υπνοδωµατίων στο «Διαμάντω Κωρτ». Πάροδος Ν. Έῆβηνα {δ, Πάφος Τηῆ. 237753, 249934, ΕΑΧ 2490935 σι. ΚΟΝ ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΝΑ ΛΑΜΠΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΑΣΣΑΖ7 Γνωρίζονταςτις ευθύνες µας και κατανοώντας τις υποχρεώσεις μας προς την εχλεχτή πελατεία και θέλοντας να βαδίζουµε πάντα µετις υτάρχουσες ανάγκες, συνεχίζουμε µετον ἰδιο ζήλο να προσφέρουµετις υπηρεσίες µας από Ελληνίδες πτυχιούχες Μασσέρ και να διατηρούµετις τιµές µας, προσφέροντας 3060 έκπτωση. Για όσους δεν έχετε επισκεφθεί το χώρο µας, ελάτε και δεν θα χάσετε. Ευχαριστούμε, τηλ. 3748512 ΣεΏίδα 4 Ἡ ΑΔΟΥἨΛΩ ΤΗ ΚΚ ΣΡΥ ΕΣ 11ἱ Ιούνιος {1905 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚάνλΛΙάλΣ (ΑΖΙΛΙήνΣ) δι ΜΝΡΚΟΣ ΜΑΝΗ :ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ »ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΤΗΛ. 03-862637, 03-824969, 09-513295 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΣΩΤΗΡΑ ΑΚΗΣ ΧΡ. ΒΑΝΕΖΟΣ Ειδικός Φυσιοθεραπευτής - Γυμναστής Καθηγητής Σωµατικής Αγωγής Πωλούνται χωράφια Πωλούνται πάνω στο ύψωμα του Σσκοπευτηρἰου απὀ 5-15 ακάλες µε 3” νερό 511.000 τη σκάλα. 11 Ἡῃ σκάλες πίσω απὀ τη Νέα Λήδρα µε 1{ρ νε- ρό κατάλληλο για περβόλι 57.500 τη σκάλα. 8 σκάλες πίσω απὀ τη Μετάλκο 2 νερό 529.000 τη σκάλα. Κτηνοτροφικά απὀ 3 σκάλες και ώνα ϱ3.500 τη σκάλα στο Τσέρι. Οικόπεδα βιομηχανικά στο Σοπάζ, Λατσιά, Νήσου, Οικιστικά Νέα Λήδρα, Λατσιά. Εξοχικά δίσκαλα στη Βαβατσινιά µέσα σε πεύκα Σ16.000. Περβόλι στη Βαβατσινιά 5-100 σκάλες με 90 τ. νερό την ώρα και 4.000 οπωροφόρα δέ- ντρα και καρπὀ έτοιμο για συγκομιδή 53.800 τη σκάλα. Περβόλι στη Γαλάτα 4 πάνω στο δρόµο 519.000 το όλο. ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΣΙΑΚΛΙΔΗΣ Τηλ. 02-476868, 476924 Λ/σία Φαξ. 02-476923 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Μηχανική φυσιοθεραπεία θεραπευτική γυμναστική, θεραπευτικό µασσάζ, υδροθεραπεία, γυµναστικές ασκήσεις ΣΣΠΟΝΔΥΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (οσφιαλγία, αυγεναλγία, ισχιαλγία, αυχενοβραχιόνιο κ.α.) «ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ (μυικές - συνδεσµικές κακώσεις, κατάγματα, τραυματισμός αρθρώσεων κ.α.) ΧΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (σκολίωση, κύφωση, λόρδωση) ΣΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (διαγνωστικός έλεγχος - θεραπεία) ΣΝΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (μειεγχειρητική θεραπεία γόνατος, αστραγάλου, ώμου, κ.λ.π.) Σταδίου 51, Πολ. «ΖΕΝΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» Διαμ. 301 - 3ος όροφος ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 316753 ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΟΙ Α/ΦΟΙ ΒΊΟΛΆΡΗ σο, ΙΤΌ ΤΗΛ. 04-721924 ΟΡΜΗΔΕΙΑ Κοντά µας θα βρείτε όλων των ειδών φρέσκα Φφθαρτά ἃ φρούτα Πρόθυµη Εξυπηρέτηση ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΣΣΑΖ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΝΕΑΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΣΕΡ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10 π.μ. - 10μµ.µ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Ευ] Α/οοπί, και σάουνα Καπίκα ΟΟΠΙΡΙΘΧ, ἰάο Ηοιισθ 1, Διαμ. 964, ὃος όροφος Τηλ. 05-4739533, ΛΕΜΕΣΟΣ ι. Ιούνιος 1995 πι ΑΑΔΟΠΛΑΦΊΤΠ ας ΣΙΡΥΙΝΙΣΙΑ Σεθίδα 5 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΔΟΥΛΩΤΗ. πο ο. ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ἑήπκοσα πρόνηαι σαφής ἵκσὶ τῶν Αναλυτικά οι απόψεις του σωματείου µας για τις διάφορες πτυχές του Κυπριακού είναι 1. Συνοµιλίες: 1, Συνοµιλίες για τον καθορισμὀ της Συ- νταγµατικής Δομής του Κυπριακού Κράτους να διεξαχθούν µόνον αφού φύγουν τα τουρκικά κα- τοχικά στρατεύματα και Οἱ εποικοι. 12 Προτού γίνει διά- λογος θα πρέπει να γΥί- νουν εξαρχής αποδεκτές βασικές αρχές που να εἰ- ναι δεσμµευτικές και για τις δύο πλευρες π.χ. η κατοχύρωση των βασι- κών. ελευθεριών και όλων των ἄλλων Ανθρω- πίνων Δικαιωμάτων να θεωρείται δεσµευτική και να µην τίθεται υπό δια- πραγμάτευση. 2. Η αποχώρηση των τουρκικών κατοχικὠν στρατευμάτων και επο(- κων: Η αποχώρηση όλων των τουρκικών στρατευ- µάτων και εποίκων να γί- γει αµέσως και ὀχι µε χρονοδιάγραμμα. 3. Η επιστροφή των προσφύγων. 3.1 Θα πρέπει να επι- στρεψουν στα σπίτια τους όλοι οι Ελληνοκύ- πριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Λανίτοι κ.λπ. 3,2 Η επιστροφή να είναι καθολική, ταυτό- χρονη και μόνιμη. 3,3 Εξελικτική επι- στροφἡ αριθμού προ- σφύγων µέσα στα πλαί- σια µιας Διζωνικής, Δικοινοτικῆς Όμοσπο- νδίας θα σηµαίνει για αυ- τούς τους πρόσφυγες μόνιμη καταδίκη στην προσφυγιά 3,4 Όα πρέπει οι προ- σοπαθειες εξεύρεσης λύ- σης να βασίζονται πάνω στην αρχή ότι όλοι οι πρὀσφυγες θέλουν να επιστρέψουν και πρέπει να επιδιώκουμε να εξα- σφαλίσουµε τόσο το ὅδι- καίωώμα όσο. και τις ασφαλείς προυποθέσεις για επιστροφή όλων. Π προβολή και καλλιέργεια της ιδέας ότι οἱ πρόσφυ- γες δεν θα θελήσουν να επιστρέψουν, ενώ ανα- ζητείται λύση, πιστεύου- με ότι πλήττει τον αγώ- να για επιστροφή και στοχεύει να προετοιμά- σει το έδαφος για λύση που δεν θα εξασφαλίζει απόλυτα και καθαρά την επιστροφή όλων. 4. Αποζημιώσἒεις: Διαφωνούμε ριζικά µε την προβολή αποζημιώ- σεων που θα προσφερ- θούν, δήθεν σε πρόσφυ- γες που δεν θα επιστρέ- ψουν. Και το θέµα των αποζημιώσεων, πιστεύ- ουµε στοχεύει να πλήξει το ηθικό και να αποπρο- σανατολίσει τους πρό- σφυγες για να διευκο- λυνθεί η προώθηση λύ- σης που δεν θα οπιτρέ- πει την επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπ(- τια τους, 5 Αμυντική Θωράκι- ση: Το σωματείο µας πι- στεύει ότι η Αμυντική Θωράκιση της ελεύθε- ρης Κύπρου αποτελεί µια από τις σημαντικότερες προὐποθέσεις για την περαιτέρω διεξαγωγή του αγώνα µας. Πρέπει να είμεθα έτοιμοι να αμυνθούμε σε οποιαδή- ποτε περίπτωση ανεξαρ- τήτως του πόσο δυνατός είναι ο εχθρός και να εἷ- µαστε σε θέση να απο- τρέψουµε αρνητικές για μας εξελίξεις. Πιστεύου- µε ότι π αμυντική µας θωράκιση µπορεί να επι- τευχθεί πολιτικὠς και στρατιωτικώς. Στον πολι- τικό τοµέα η Κυβέρνηση πρέπει να λάβει τέτοια µέτρα ὡστε να δηµιουρ- γηθούν οι σωστές πρού- ποθέσεις για προσφορά κάλυψης της νήσου µας, σε περίπτωση νέας επι- δροµής από δυνάμεις των οποίων τα συµφέρο- ντα συμπίπτουν µε τα δι- κά µας. Το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα που αναπτύσσε- ται µε την Ελλάδα θέ- λουµε να πιστεύουμε ότι καθοδήγηση του κρά- τους για να φυλάει τα μετόπισθεν. Ο κάθε ένας να οργανωθεί και εκπαι- δευθεί για να προστα- τεύσει τη γειτονιά του, το χωριό του, την πόλη του και όλοι σαν σύνολο την Κύπρο. Όταν ο κάθε ένας ξέρει το πόστο του του για να υπηρετήσει θα υπάρχει στα µετόπι- σθεν μέριμνα για την οἱ- κογένειά του. Πρέπει όλοι όσοι δεν έχουν ένα πόστο, γυναίκες παιδιά και γέροι να ξέρουν τιθα κάνουν, που θα παν και ποιός θα τους µετακινή- σει στην ἑσχατη περί- ο... ο ΚλΘΕ ΚΥΠΡΙΟΣ. ΝΑΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. ΟδηΥεί προς αυτή την κατεύθυνση. Για να είναι αποτελε- σµατική η άµυνα Θα πρέ- πει να αξιοποιηθεί ολό- κληρος ο λαός µε το να στρατευωθεί στην προ- σπάθεια επαγρύπνησης κατά εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών. Πρέπει να ὅημιουργη- θούν οἱ σωστές προύπο- θέσεις ούτως ώστε ο κά- θε Κύπριος να µπορεί να προσφέρει υπηρεσία στην άμυνα της πατρί- δας και της οικογένειάς του. Η γραµµή αντιπαρά- ταξης µπορεί να φρου- ρηθεί και να παρακολου- θείται αποτελεσματικά σε όλο της το µήκος µε την οργάνωση, εκπαίἰ- δευση και χρήση του πληθυσμού που ζει κατά µήκος της γραμμής. Παρομοίως να χρησι- µοποιηθείἰ ο λαός, οργα- νωμµένος και καλά εκπαι- δευµένος κάτω απὀ την από τώρα και είναι οργα- νωμµένος στην περιοχἠ του, την ώρα του συνα- γερμού θα αποφευχθεί η σύγχιση και ακαταστασία που γνωρίσαμε το 19/4. Είδαμε Κερυνειώτες να µην γίνονται αποδεκτοί για κατάταξη στην Κερύνεια διότι έπρεπε γα παρουσιαστούν στην µονάδα τους στη Λευ- κωσία. Πολλοί βρήκαν το θάνατο κατευθυνόµενοι προς τη Λευκωσία να κα- ταταχθούν, τη στιγµή που ο πόλεμος γινόταν στην Κερύνεια. Η οργάνωση του λα- οὐ να συμπληρωθεί µε την προμήθεια του ανα- γκαίου εξοπλισμού και την υπογραφή στρατιω- τικώὠν συμφωνιών που σαν κράτος έχουµε κἆάθε δικαίωµα να κάνουμε. Ένας στρατιώτης για να αποδόσει στο µέτω- πο, πιστεύουμε, επίσης ότι πρέπει να ξέρει ότι φεύγοντας απὀ το σπίτι πτωση. Δεν µπορεί ένας να προσφέρει θετικά στο μέτωπο όταν εγκαταλεί- πει την οικογένειά του στην τύχη. Τα σχέδια της Πολιτικής Άμυνας πρέπει να είναι γνωστά σε όλους και ὀχι µόνο στους λίγους. Τα σχέδια αωτά θα είναι άχρηστα αν δεν τα γνωρίζει κα- λώς, αυτός που θα τα εφαρμόσει. Αν υπάρχει άγνοια κατά την ὥώρα του συναγερμού, µόνο πανι- κὀός θα προκληθεί, διότι δἰναι αδύνατο να δοθούν καὶ να εφαρμοστούν οδηγίες αυτοστιγµής. Πρέπει σε κάθε γειτονιά να υπάρχουν μεγάλα και στερεά καταφύγια. Είναι αδιανόητο να κτίζονται πολυκατοικίες µέσα στην πόλη χωρίς να είναι υποχρεωτικό να κτίζεται και το ανάλογο καταφύ- γιο, Σεβίδα ό πΠ ἈΔΟἨΥΛΩ ΤΙ ΙΣΡΤΝ ΣΑ Ιούνιος 1905 αω, κας Οι Κερυνειώτες πρόσφυγες που διέµεναν στην Πάφο µε- τά απὀ επαφἑς που εἶχαν µε το Εκτελεστικό Συμβούλιο του σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια», αποφάσισαν την ἱδρυση Παραρτήµατος στην Πάφο. Το Μάιο του 19/79, µετά απὀ ἱδρυτική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Α' Λυκείου και στην οποία παρθιρέθηκε μεγάλος αριθµός Κερυνειωτών ιδρύθη- κε το παράρτηµα Πάφου. Πρώτα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εξελέγησαν άτοµα που είχαν την πρωτοβουλία για την ἵδρυση του Παραρτήματος και πρώτος πρόεδρος ο Απόστολος Πασιάς. Αρκετά απὀ τα ιδρυτικά µέλη του Παραρτήµατος εξακο- λουθούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο µέχρι σήµερα. Το Παράρτημα Πάφου, ανέπτυξε πλούσια δράση, µε στόχο πάντοτε να διατηρήσει άσβεστη τη φλόγα της αγων- στικότητας και διατήρηση της µνήµης της κατεχόμενης πα- τρίδας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήµατος Πάφου, απαρτίζουν για την περίοδο 1993 - 95 οιπιο κάτω: Πρόεδρος: Λουκάς Κατσιάρτος Α' Αντιπρόεδρος: Γιάννης Ηλιάδης Β' Αντιπρόεδρος: Μάμας Κωνσταντίνου Γ' Γραμματέας: Γεωργία Στυλιανού Ταμίας: Γιώργος Παφίτης Μέλη: Ανδρέας Παστρικός Ἄννα Ζαραπατάκη . Σάββας Ευθυμίου Γιάννης Φωτίου Φρόσω Κελογρηγόρη Στο Εκτελεστικό Συμβούλιο συμμετέχουν: Λουκάς Κατσιάρτος Γιάννης Ηλιάδης Γιώργος Παφίτης Σήμερα, 545 χρόνια απὀ τότε, εμείς ο Ελληνισμός της Κύπρου, που υποφέρει από τον ἴδιο αλλόθρησκο λαό, ας θυμηθούμε τη μαύρη εκείνη Τρίτη της Έ9ης Μαΐου 1498. Ας θυµη- θούμε τη στάση των Χριστιανών της Δύσης τότε και τώρα και ενωμένοι, µε Πίστη στο Θεό, ας στηριχθούµε για ελευθερία και επιστροφή στη σκλάβα τώρα γη µας, στις δικές µας δυ- νάµεις, στις ακατάβλητες δυνάμεις της αιώνιας Ρωμιοσύνης. Ας θυμηθούμε την υπέρτατη θυσία του αειμνηµόνευτου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Ας παρηγορήσουµε τη θλιμμένη µορφή της Παναγιάς, στα εικονίσµατά της, στις κατεχόμενες τώρα Εκκλησίες μας και ας της υποσχεθούμε και εμείς, όπως τότε οι Ἑλληνες της Βασιλίδας των Πόλεων: «Σώπασε, Κυρά Δέσποινα και µην πολυδακρίζεις» Με τη δική µας αγὠνιστικότητα και τη θοήθεια του Ύπου σου και Θεού µας, σύντομα, τα κατεχόμενα τα µέρη µας, «πάλι δικά µας είνα!». ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΧΟΥΛΙΔΗΣ Ἱ ΑΙ ΤΑ ΨΕΝΝ ΕΑΜΗΥ ΤΑΝΕΕΝ δ ΤΑΚΕ ΑΝ/ΑΥ ΤΗΛ. 04-625066 Αρχίδαµου και Άτῆαντος 5 (Μετά την ποβυκ. 5ΝΕΙ ΤΟς) ΔΡΟΣΙΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ :ΣΕΡΡΙΡΟΝΤΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ δ ΑΦΘΟΝΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΠΡΟΘΥΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΠΑΝΝΑΡΑ «Το δετην Πόλιν σοι δούναι ούτ' εµόν εστίν, οὐτ' όλλου των κστοικούντων εν ταύτη. Κοινή γαρ γνώ- µῃ παντες αυτοπροαιρέτως αποθανούµεν και ου φε/ισόµεθα της ζωής ημών». «Το να σου παραδόσουµε την Πόλη δεν είναι δική µου ευθύνη ούτε ο/ουδήποΤτε άλλου σπό όλους ὁσοι κατοικούµε σ᾿ αυτή. Γιατί, όλοι µας µε κοινή απόφαση και µε τη δική µας θέληση θα πεθάνουμε (υπε- ρασπίζοντάς την) και δε θα λογαριάσουµε (καθόλου) τη ζωή µας» 0 ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΗ ΔΙΕΚΛΙΚΑ ΤΑ ΛΙΚΑΙΩΛΊΙΑΤΑ ΣΟΥ Ιούνιος 1995 π. ΑΔΟΛΦΟ ΤΙ ΠΚ ΕΣΡΠΝΕΠΑ Σεηίδα 7 Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι Την Κυριακή, Ἰ4 Μαΐου 1995, η Επαρχιακή Επιτρο- πή ΠΟΕΔ Κερύνειας, σε εκ- δήλωση που έγινε στη Λαπάτσα, βράβευσε τα παι- διά που πέτυχαν στο διαγω- νισμό «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι για Επιστροφή στην Κερύνεια», Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΟΕΔ Κερύνειας είχε προ- κηρύξει το διαγωνισμό αυ- τὸ απὀ τις αρχές του 1995 για όλα τα παιδιά της Ε' και Στ' τάξης όλων των σχολεί- ων µας ανά την Κύπρο µε στόχο τα παιδιά µας να γνωρίσουν την Κερύνεια, όλη την Κερύνεια, ή κάποιο χωριό ἡ περιοχή και µέσα απὀ τη γνωριμία (από δα- σκάλους, γονείς, συγΥγε- νείς, βιβλία, φωτογραφίες, κείµενα, ποιήµατα κ.λπ) να την αγαπήσουν πιο πολύ και να επιδιώκουν την απε- λευθέρωση των κατεχοµέ- νγων εδαφών µας και επι- στροφή στα χωριά καιτους τόπους µας που µας τα ἀρ- παξαν µε τη βία οι Αττίλες. »το διαγωνισμό αυτό, που τα επί µέρους θέµατα του ἧταν: α) Αν μπορούσα να πάω στην κατεχόμενη επαρχία Κερύνειας, τιθα επισκεπτό- µουν και γιατί. β) ο πατέρας ή η γιαγιά ἤ ο... µου περιγράφουν την επαρχία Κερύνειας και τη ζωήτους εκεί. Υ) Π επιστροφή στην Κερύνεια είναι ανθρώπινο δικαίωµα γι’ αυτό και ο αγώνας µας για απελευθέ- ρωση πρέπει να είναι συνε- χής και ανένδοτος, δ) Το κυπριακό εἶναι πρόβλημα εισβολής και κα- τοχής και παραβίασης αν- θρωπίνων δικαιωμάτων. ε) Μια επιστολή που να απευθύνεται σε τρίτους (προέδρους, βουλευτές, γνωστούς µας κ.λ.π.) που να τους εξηγώ τι ακριβώς συνέβη στην επαρχία Κερύ- νειας το 19/4 και τι να ζη- τῷ απ αυτούς. Ελαβαν µέρος εκατόν παιδιᾶ από όλα τα σχολεία της Κύπρου, προσφυγόπου- λα και µη. Η κριτική επιτροπή, αφού διάβασε τις εκθέσεις, ἐκρινε ότι τα βραβεία θα δοθούν ως εξής Ίο Βραθείο {50 και δί- πλωμα - απονέµεται στην Αγγελική Κάρνου, μαθήτρια της Στ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Δ᾿ Αγλαντζιάς. 2ο Βραθείο {30 και δί- πλωμα - απονέμεται εξίσου στις μαθήτριες Γεωργία Κλεάνους και Κλέλια πανα- γιώτου της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς Λάρνακας. 3ο Βραθείο 590 και δί- πλωμα - απονέµεται στη μαθήτρια της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πάνω Κυβίδες Λεμεσού, Ερατώ Πλουτή. Ἐπαινο παίρνουν: Ο Σταύρος Τερλικάς, µαθητής της Ε᾽ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Σιάς και η Άντρια Κυριάκου, µα- θήτρια της Στ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Δρο- σιάς Λάρνακας. Μπράβο στην ωραία αυ- τή πρωτοβουλία της Επαρ- χιακής Επιτροπής ΠΟΕΔ Κερύνειας, Μπράβο στα παιδιά - όλα τα παιδιά -που έλαβαν µέρος στο διαγωνι- σµό και Μπράβο στους ὅα- σκάλους που παρότρυναν τα παιδιά γι’ αυτό το διαγω- νισμό και που τοὺς πρὀσφε- ραν υλικό, δούλεψαν µε ζή- λο το θέµα και γενικά εργά- στηκαν για να γνωρίσουν καλύτερα τα παιδιά µας την Κερύνεια. Πιστεύουμε πως αυτή η ωραία πρωτοβουλία θα γί- γει θεσμός ώστε να καλ- λιεργηθεί στα παϊδιά µας η αγωνιστικότητα (που δυ- στυχώς τόσο πολύ λείπει) ὥστε να διεκδικούµε τα δί- καια µας, αλλά και η αγάπη της επιστροφής στους τό- πους που βίαια και άδικα μας άρπαξαν και βέβηλα κατακρατούν. Χρειάζεται τα παιδιά μας να γνωρίσουν τους τό- πους µας, όλους τους κατε- χόµενους τόπους µας, για να τους αγαπήσουν πιο πο- λύ και να µάθουν ν' αγωνί- ζονται γι’ αυτούς γιατί είναι δικοί µας, μονάχα δικοί µας και των παιδιών µας, Στην ἴδια εκδήλωση τι- µήθηκαν επίσης και οι αφυ- πηρετήσαντες δάσκαλοι από το 1992 καθώς και οι νεοερχόµμενοι στον διδα- σκαλικό κλάδο. Με ειδική πλακέτα τιµή- θηκε και ο αφυπηρετήσας πρώην Διευθυντής Δημοτι- κής Εκπαίδευσης κ. Νίκος Λεοντίου. Η όλη εκδήλωση είχε πολύ µεγάλη επιτυχία και µέσα απὀ το τραγούδι της Δώρας Θεοδώρου και τη μουσική του Τάσου Πρωτο- παπά, οἱ Κερυνειώτες εκ- παιδευτικοί και οι φίλοι τους, έσµιξαν τον τόπο µε την αντοχή, το δάκρυ µε την ελπίδα για να συνεχί- σουν στην προσφυγιά τον αγώνα της απαντοχής ώσπου να γυρίσουν στην Κερυνειώτικη γη που «Ζη και µας Καρτερεί». για επιστροή στην Κερύνεια ΚΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ δ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ειδών Υγιεινεής Ι.Ε.Ο. Σουηδίας και Κεραμικών ΙΜΟΚΕΕ - ΜΑΕΚΑΖΖΤΙ ΙΤΑΛΙΑΣ -ΥΛΙΚΑ ΟΙΟΔΟΜΗΣ (ΤΟΥΒΛΑ) -Κόπβα πορσεβάνης ΖΕΡΚΟ - ΡΙΑ5Τ - Ηπεκτρικά Είδη -Μπογιές - ΣΑΓΡΕΔΕΣ -Ὑδραυβπικά Είδη Και ότι άῆῆο σχετικό µε το κτίσιμο του σπιτιού σας. ΟΣΟ για τιµές και ποιοτητα ρωτήστε τους προηγούμενους πεβάτες µας. Θα µας βρείτε στο: ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ ΤΗΛ. 04-721213 ΕΑΧ. 721115 κκ ὠΙΓΙΡΙΡΙΕΙΣ ΠΙΑ ΝΑΙ ΓΙ ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΝΟΛΟΝΊΤΩΝ ΤΥΠΩΝ κ ΓΛΥΦΑΛΑΣ 4Γ, ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΗΛ. 496501 ΟΙΚΙΑΣ. 557015 ΛΕΥΚΟΣΙΑ κε κ ΑΗΠΗΙΛΙΓΟΣ ΤΠΕΙΝΙΠΕΣ Φωτεινές Διαφημήσεις Τηῆ. 04-655570 Λαρίσσης {2, Καμάρες ΜΑΣΣΑΖ «ΤΟ ΚΟΥΚΛΙ» Ανοίξαμε για σένα τον Πάτρη του ποιοτι- κού Μασσάζ. Τον άντρα που ξέρει να Φροντίζει το σώμα του. ἈΛετά από µια κουραστική µέρα. Κάνουμε τις φαντασιώ- σεις σας πραγματικότητα σε ένα σύγχρο- νο υπερποΏυτεβές στούντιο. ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΕ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ Τη. 02-4934155 Σεβίδα 8 Ἱ ΔΔΟΝΥΛΟΤΠΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Ιούνιος {995 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Παρουσιάζουµε στο φύλλο αυτό της «Αδούλωτης Κερύνειας» σε επίσηµη μετάφραση όλο το κείµενο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε επόμενες εκδόσεις της εφημερίδας µας θα αναλύσαµε τις πρόνοιες των άρθρων της Διακήρυξης µε σκοπό να διαπιστὠσουμε Ί) κατά πόσον τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι σήµερα σεθαστά στον τόπο µας εξαιτίας της τουρκικής εισθολής και κατοχής μεγάλου µέ- ρους του νησιού µας και,͵ 2) κατά πόσον η λύση που προτείνεται στο εθνικό µας θέµα, δηλαδή εκείνη της Διζωνικής Δικοινοτικής Οµοσπονδίας, είναι σύμφωνη µε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 10 Δεκεμθρίου 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΠΕΙΔΗ η αναγνώριση της αξιοπρέπειας που εἶναι σύµφυτη σε όλα τα µέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλο- τρίωτων δικαιωμάτων τους, αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσµο. ΕΠΕΙΔΗ η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας που εξεγείρουν την αν- θρώπινη συνείδηση και η προοπτική ενός κόσμου όπου οἱ άνθρωποι Θα εἶναι ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμὲνοι απὀ τον τρόὀµο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου. ΕΠΕΙΔΗ έχει ουσιαστική σηµασία να προστα- τεύονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα απο ένα κα- θεστώς δικαίου ώστε ο άνθρωπος να µην ανα- γκάζεται να προσφεύγει, σαν έσχατο τελευταίο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας καιτης καταπίεσης. ΕΠΕΙΔΗ έχει ουσιαστική σηµασία να ενθαρ- ρύνεται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάµεσα στα έθνη. ΕΠΕΙΔΗ µε τον Καταστατικό Χάρτη οι λαοί των Πνωμµένων Εθνών διακήρυξαν και πάλι την πίστη τους στα θεµελιακά δικαιώματα του αν- θρώπου, στην αξιοπρέπεια και στην αξία της αν- θρώπινης προσωπικότητας, στην ισότητα δικαιω- µάτων ανδρών και γυναικών και διακήρυξαν πως είναι αποφασισμένοι να συντελέσουν στην κοι- νωνική πρόοδο και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στα πλαίσια µιας ευρύτερες ελευθερίας. ΕΠΕΙΔΗ τα κράτη - µέλη ανέλαβαν τῃν υπο- Χρέωση να εξασφαλίσουν, σε συνεργασία µε τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, τον αποτελε- σµατικό σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώ- που και των θεµελιακών ελευθεριών σε όλο τον κόσμο. ΕΠΕΙΔΗ η ταυτότητα αντιλήψεων ὡς προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτές έχει εξαιρε- τική σηµασία για να εκπληρωθεί πέρα ως πἐρα αυτή η υποχρέωση. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πως η παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο τῆς κοινωνίας, µε τη διακήρυξη αυ - τή διαρκώς στη σκέψη να καταβάλλει, µε τη δι- δασκαλία και την παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεἰ ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών και να εξασφαλισθεί προ- οδευτικά, µε εσωτερικά και διεθνή µέσα, η πα- γκόσµια και αποτελεσματική εφαρµογή τους, τό- σο ανάµεσα στους λαούς των ἴδιων των κρατών - µελών όσο και ανάµεσα στους πληθυσμούς χωώ- ρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Άρθρο Ί. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύ- θεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώμα- τα. Είναι προικισµένοι µε λογική και συνείδηση καὶ οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Άρθρο 2. Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επι- καλείται όλα τα δικαιώµατα και όλες τις ελευθε- ρίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καµιά απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Δε θα µπορεί ακόµη να γίνεται καµιά διάκρι- ση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας απὀ την περιοχἠ απὀ την οποία προέρχεται κανείς, εἰτε πρὀκειται για χώ- ρα ἡ εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπὀ κηδεµο- νία ἡ υπεξούσια, ἡ που βρίσκεται υπό οποιονδή- ποτε ἀλλο περιορισμό κυριαρχίας. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ Άρθρο 3. Κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στη ζωῇ, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ Άρθρο 4. Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή µερικής᾽ η δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οποιοαδήποτε µορφή απαγορεύονται. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ Άρθρο ». Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλ- λεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή µεταχεί- ριση σκληρή, απάνθρωπη ἡ ταπεινωτική. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 6. Καθένας, όπου κι αν βρίσκεται, έχει δικαίωµα στην αναγνώριση της νομικής του προ- σωπικότητας. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Άρθρο 7. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόµο και έχουν δικαίωµα σε ίση προστασία του νόµου, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση. Όλοι έχουν δι- καίωµα σε ίση προστασία απὀ κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα διακήρυξη και απὀ κάθε πρόκληση για µια τέτοια δυσμενή διάκριση, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άρθρο 8. Καθένας έχει δικαίωµα να ασκεί αποτελεσματικά ένδικα µέσα στα αρμόδια εθνικἁ δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεµελιακά δικαιώµατα τα οποία του αναγνωρί- ζουν το Σύνταγμα και ο νόμος. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Άρθρο 9. Κανείς δεν µπορεί να συλλαμβάνε- ται, να κρατείται ἡ να εξορίζεται αυθαίρετα. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΜΙΑ ΔΙΚΗ Άρθρο 10. Καθένας έχει δικαίωµα, µε πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπὀθεσή του δίκαια και δημόσια, απὀ δικαστήριο ανεξάρτητο και αµερό- ληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα δικαιώµα- τα και τις υποχρέωσεις του, εἶτε, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το βάσιμο της κατηγο- ρίας που στρέφεται εναντίον του. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Άρθρο 11. 81. Κάθε κατηγορούμενος για ποι- νικο αδίκηµα πρέπει να θεωρείται αθώος έως ότου διαπιστωθεί η ενοχή του σύµφωνα µε το νόµο σε δηµόσια δίκη κατά την οποία θα του έχουν εξασφαλισθεί όλες οι απαραίτητες για την υπεράσπισή του εγγυήσεις. 52. Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που, κατά το χρόνο που τελεστη- καν, δεν συνιστούσαν αξιόπαινο αδίκηµα κατὰ το εσωτερικό ή διεθνές δίκαιο. Επίσης δεν θα επι- βάλλεται ποινή βαρύτερη απὀ εκείνη που ἴσχυς κατά το χρόνο που τολέστηκε η αξιόποινη πρά- ξη. ΤΟ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 12. Κανεὶς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικἰα ἤ την αλληλούρα- φία του, οὖτε προσβολές της τιμής και της υπό- ληψής του. Καθένας έχει το δικαίωμα της προ- στασἰας των νόμων απὀ επεμβάσεις και προσβο” λὲς αυτού του είδους. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Άρθρο 19. δ1. Καθένας έχει το δικαίωµα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της διαµονής του στο εσωτερικὀ ενός κράτους. | Ιούνιος {995 π ΔΔΟΠΛΟΩ ΤΠ ΙΚΙΣΙΡΥΝΙΣΙΑ Σεῆίδα 9 | 62. Καθένας έχει το δικαίωµα να εγκαταλεί- πει οποιαδήποτε χώρα, ακόµα και τη δική του και να επιστρέφει σ' αυτή. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ Άρθρο Ἰά. 81. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά ασύλο και να του παρέ- χεται ἀσυλο σε άλλες χώρες. 6 2. Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί κανείς να το επικαλεσθείἰ σε περίπτωση δίωξης για πραγ- µατικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου η για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο 15. 81. Καθένας έχει δικαίωµα σε µια Ιθαγένεια. 52. Κανείς δεν µπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του, οὖτε το δικαίωµα να αλλάξει ιθαγένεια. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Άρθρο 16. 61. Από τη στιγµή που θα φθάσουν σε ηλικία γάµου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς κανέναν περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το δικαίωµα να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώµατα ως προς το γά- μο, κατά τη διάρκεια του γάµου και κατά τη διά- λυσή του. 52. Γάμος δεν µπορεί να συναφθεί παρά µόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των µελλο- νύµφων. 53. Η οικογόνεια είναι το φυσικό και βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωµα να την προστατεύει η κοϊνωνία και το κράτος. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Άρθρο 17. 81. Κάθε άτομο, µόνο του ή µε ἀλ- λους µαζί, ὀχει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας. 52. Κανείς δεν µπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ Άρθο 18. Κάθε άτομο έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας! στο δικαίωµα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή θρησκείας ή πεποιθή- σεων, όπως και η δλευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθή- σεις, µόνος ή µαζί µε άλλους, δημόσια ἡ Ιδιωτι- κά, µε τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και µε την τέλεση θρησκευτικών τελετών. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Άρθρο 19. Καθένας έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της γνώµης και της έκφρασης, που σηµαίνει το δικαίωµα να µην υφίσταται δυσμε- γείς συνέπειες για τις γνώμες του και το δικαίω- μα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληρο- Φφορίες και ιδέες, µε οποιοδήποτε µέσο ἐκφρα- σης και από όλο τον κόσµο. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 20. δ1. Καθένας έχει το δικαίωµα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς. δ2. Κανείς δεν µπορεί να υποχρεωθεί να συµ- μετέχει σε ορισμένο σωματείο. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Άρθρο 21. 51. Καθένας έχει το δικαίωµα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, εἰ- το άµεσα είτε έμμεσα, µε αντιπροσώπους ελεύ- θερα εκλεγμένους, 52. Καθένας έχει το δικαίωµα να γίνεται δε- κτός, υπό ίσους όρους, στις δηµόσιες υπηρεσίες της χώρας του, 53. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρα- τικής εξουσίας η θέληση αυτή οφείλει να εκ- Φράζεται µε τίµιες εκλογές οἱ οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, µε καθολική, ίση καὶ µυ- στική ψηφοφορία, ή µε αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της εκλογής. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Άρθρο 22. Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινὼ- νικού συνόλου, έχει δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση αυτή, µε την εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, ανάλογα πάντα µε την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους, έχει χρέος να του εξασφαλίσει την ικα- νοποίηση των οικονοµικών, κοινωνικών και πολι- τιστικὠν δικαιωμάτων, που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 23. δΊ. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελ- µά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθή- κες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργία. 62. Όλοι, χωρίς καμιά διάκριση, έχουν δικαίω- μα ίσης αμοιβής για ίση εργασία. 63. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωµα σε δί- καιη και ικανοποιητική αµοιβή, που να εξασφαλἰ- ζει σ' αυτόν και την οικογένειά του, συνθήκες ζωής που να αρµόζουν στην ανθρώπινη αξιοπρέ- πεια. Η αμοιβή της εργασίας πρέπει να συµπλη- ρώνεται, αν υπάρχει ανάγκη, µε άλλα µέσα κοι- νωνικής προστασίας. 64. Καθένας έχει το δικαίωµα να ιδρύει µαζί με άλλους συνδικάτα καὶ να συμμετέχει σε συν- δικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων του. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ Άρθρο 24. Καθένας έχει δικαίωµα στην ανά- παυση, σε ελεύθερο χρόνο και ιδιαίτερα σε λογι- κό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε Πε- ριοδικές άδειες µε αποδοχές. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΕΣ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άρθρο 25. δΊ. Καθένας έχει δικαίωµα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ἴδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευημερία και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη, όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. Ἐχει ακόµη δικαίωµα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστεια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα µέ- σα της συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξάρτητων απὀ τη θέλησή του. 62. Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωµα σε ειδική μέριμνα και περίθαλψη. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν εἶναι νόμιμα ή εξώγα- μα, απολαμβάνουν την ἴδια κοινωνική προστασία. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 26. 81. Καθένας έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική της βαθµίδα. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκ- παίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα µε τις ικανότητές τους. 52. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότη- τας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρὀ- πινων δικαιωμάτων και των θεµελιακών ελευθε- ριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη Φιλία ανάµεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές οµάδες και να προάγει την ανάπτυξη των ὅρα- στηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατή- ρηση της εἰρήνης. 63. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά τους. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Άρθρο 27. 81. Καθένας έχει το δικαίωµα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρὀοδο και στα αγα- θά της. 62. Καθένας έχει το δικαίωµα να προστατεύ- οντα τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογο- τοχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Άρθρο 28. Καθένας έχει το δικαίωµα να συµ- µετέχει σε µια κοινωνική και διεθνή τάξη, όπου τα δικαιώµατα και οἱ ελευθερίες που προκηρύσ- σει η παρούσα Διακήρυξη να μπορούν να πραγ- µατώνονται σε όλης τους την έκταση. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Άρθρο 29. δΊ1. Το άτοµο έχει καθήκοντα απέ- ναντι στην κοινότητα, µέσα στα πλαίσια της οποίας και µόνο εἶναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 6 2. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς δεν υπόκειται παρά µόνο στους περιορισμούς που ορίζονται απὀ τους νόμους, µε αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σε- βασµός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαι- τήσεις της ηθικής, της δημόσιας τάξης και του γενικού καλού σε µια δημοκρατική κοινωνία. 63. Τα δικαίωµα αυτά και οἱ ελευθερίες δεν θα μπορούν, σε καμιά περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων εθνών. ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Άρθρο 30. Καμία διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν µπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέ- χει σε ένα κράτος, σε µια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωµα να επιδίδεται σε ενέργει- ες ἡ να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων καὶ των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σ’ αυτήν. ΣεΏίδα 10 ΠΠ ΔΑΔοΟοπΛώ ΤΠ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Ιούνιος {1995 Επέστρεψε από την Ουάσιγκτον, η αντιπροσω- πεία του σωματείου «Αδού- λωτη Κερύνεια» που πήρε µέρος στο Β’ Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ που έγινε µεταξύ 238 και ὁ5 Μαΐου 1995. Την αντιπροσωπεία αποτελού- σαν ο Α' αντιπρόεδρος του Παραρτήµατος Λευκωσίας κος Κλεάνθης Σολέας καιο Γραμματέας του σωματείου κος Ἰωάννης Σιεκέρσαββας, Υπὸ το φως των εξελί- ξεων και της Αγγλοαµερι- κανικής Πρωτοβουλίας η παρουσία των αντιπροσώ- πων µας στο Συνέδριο, ήταν ουσιαστικἠ και απεδεί- χθη απαραίτητη. Οι αντι- πρόσωποι µας είχαν την ευ- καιρία να συναντηθούν µε τους ηγέτες της οµογένει- ας απὀ την Αμερική, Αγγλία και Καναδά και να συζητή- σουν µαζί τους την πορεία του Κυπριακού και να µετα- φέρουν την αποφασιστικό- τητα του λαού µας για συ- νέχιση του αγώνα μὲέχρι την απελεωθέρωση και την επιστροφή. Στις επαφές µε τους ομογενείς διαπιστώ- θηκε ότι όλοι τους δεν ξε- χνούν την πατρίδα και ενω- µένοι, εἶναι όλοι τους ενταγµένοι στον κοινό αγώνα για απελευθέρωση και επιστροφή. Έντονη και πολύπλευρη είναι η ὁράση των Ἑλληνο- αμερικανών και η προσπά- θεια, ώστε το Κυπριακό να δυρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και μάλιστα στις προτεραιότη- τες του Ιδίου του Προέδρου Κλίντον. Λόγω ακριβώς αυ- τής της έντονης δραστηριό- τητας των ομογενών της Αμερικής, προσήλθε και προσφώνησε το συνέδριοο ίδιος ο Πρόεδρος Κλίντον, ο οποίος αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Κυβέρνησής του για να σπάσει το αδιέξοδο και να βρεθεί λύση στο Κυπριακό πρόβλημα. Για τους ἴδιους λόγους στο Συνέδριο, όχι µόνο παρέστησαν και µίλη- σαν οἱ Αμερικανοί εκπρό- σωποι που χειρίζονται το κυπριακό κύριοι Ρ. Χόλ- µπρουκ και Γουίλλιαμς αλ- λά ήταν διαθέσιμοι για συ- ζήτηση και απάντηση ερω- τήσεων. Αυτό το γεγονός έδωσε στους αντιπροσώ- πους της «Αδούλωτης Κερύνειας» να θέσουν έντονα την απαίτηση του λαού µας γία κατάργηση της κατοχής και επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Επίσης στο διήμερο Συνέδριο έγιναν συναντή- σεις και µε πολλούς γερου- σιαστές και βουλευτές οι Η ομάδα των Κερυνειωτών που δυναμικά έθεσε τα δίκαιά µας στο 6ο Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ, µαζί µε τον Κυθερνητικὀ Εκπρόσωπο οποίοι συμμετέχουν σε σο- βαρές επιτροπές που έχουν σχέση µε την παροχή οικο- νομικής βοήθειας στο εξω- τερικό και την εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Διαπιστώσεις από το Συνέδριο 1, η θέληση αλλά και οι δυνατότητες των ομογενών στο εξωτερικό να συμβά- λουν θετικά στην προώθη- ση του αγώνα µας εἶναι µε- γάλες. Όλοι τους εργάζο- νται µε ζήλο, Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η δράση των ομογενών της Αµερι- κής, οι οποίοι µακριά από κομματικές και άλλες σκο- πιµότητες, εργάζονται ενω- µένοι και προωθούν το Κυπριακό στη βάση αρχών, Στη θάση αυτή η ανταπό- κριση των Αμερικανών επι- σήµων είναι πολύ θετική και Οἱ προοπτικές να είχα- µε ενεργότερη και ευνοϊκή υποστήριξη από την Αμερική θα ήταν πολύ µε- Υάλες αν και η Κυθέρνηση προωθούσε το κυπριακό στη θάση των ίδιων αρχών αντί για το συµθιθασµό που προωθείται για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ὁμοσπονδίας. Σε µια τέτοια περίπτωση και µε την ενερ- γότερη συντονισμένη προ- σπάθεια Κυβέρνησης και ομογενών θᾳ ήταν δυνατὀ να έχουμε πολύ µεγάλη υποστήριξη στο πρόβλημά μας. Με την πρωτοβουλία και τις ενέργειες των Ἑλληνο- αμερικανών, µετά ατιό απὀ- Φαση του περσινού συνε- δρίου της ΠΣΕΚΑ ψΨηφίσθη- κε το νομοσχέδιο για τους Αμερικάνους αγνοούμε- νους, το οποίο τελικἀ θα αφορά και τους δικούς µας αγνοούµενους. Φέτος, µε πρωτοβουλία της ΠΣΕΚΑ, το Συνέδριο αποφάσισε να προωθήσει την έγκριση νο- µοσχεδίου για τους εγκλω- βισµένους, σύμφωνα µε το οποίο απαιτείται απὀ την Τουρκία να διορθώσει τις συνθήκες διαβίωσης των Ελληνοκυπρίων εγκλωβι- σµένων, να επιτρέψει σε όλους τους εγκλωβισμµέ- γους που ευρίσκοντο στα κατεχόμενα όταν έγινε η συμφωνία της Γ’ Βιέννης να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να επιτρέψει σε παρατηρητές του ΟΗΕ να επισκέπτοναι και να επιτη- ρούν τις συνθήκες διαβίω- σής των εγκλωβισμένων. Το νομοσχέδιο προωθείται σε συνεργασία µε το σωµα- τείο «Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία», το οποίο εκ- προσωπήθηκε στο Συνέδριο με τον κ. Κυριάκο Κάλαττα. Επιπρόσθετα, οι οµογε- νείς της Αμερικής προω- θοὺν σε συνεργασία µε Γερουσιαστές και βουλευ- τές, νομοσχέδιο για διακο- πή μεγάλου µέρους της οι- κονοµικής βοήθειας προς την Τουρκία για κάθε μέρα που θα διατηρεί στρατεύµα- τα στην Κύπρο µετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. 2. Από τις συζητήσεις με τον κ. Χόλμπρουκ και τον κ. Γουίλλιαμς διαπιστώ- θηκε ότι πράγματι µέσα από τον Αγγλοαμερικανικὴ Πρωτοβουλία προωθούνται σενάρια γία λύση τα οποία δεν είναι καθόλου θετικἀ για την Κύπρο, διότι βασί- ζονται στα τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής για δηµιουργία δύο ξεχωρι- στὠὼν κρατών, ανεξάρτητα απὀ έκταση του εδαφικοήύ, συνδεδεμένα µε µια χαλα- ρἡ Ὁμοσπονδιακή Κυβέρ- νηση. 3. Στο θέµα της επι- στροφής των προσφύγων, οι Χόλμπρουκ και Γουίλ- λιαµς μιλούν για Επιστροφή μονο του ποσοστού εκείνου που θα είναι δυνατόν να Επιστρέψει ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η συµβιβα- στικἠ λύση που επιδιώκε- ται. Στη δική µας επιμονή και. υπόδειξη ότι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πρέπει να εφαρμοσθούν πλήρως, µας παραπέμπουν στη δική µας την Πγεσία γι αυτό το θέµα. Σηµειώνουν δε ότι εκείνοι απλά 6οη- θούν τους ηγέτες των δύο πλευρών στην Κύπρο να 6ρουν ένα συµθιθασµό στη θάση των προτάσεων που οι ίδιοι! έχουν θέσει στην τράπεζα των διαπραγµα- τεύσεων. 4. Το θέµα των εποίκων, κατά τον κ. Γουίλλιαμς, δεν είναι του παρόντος και δεν συζητείται. Με την παρουσία των εκπροσώπων µας στο Σδυνέ- δριο της ΠΣΕΚΑ ακούστη- κε, σ' αυτή την κρίσιμη φά- ση του Κυπριακού, δυνατή και ξεκάθαρη, µέσα στον ίδιο το Λευκό Οίκο της Αμερικής, η φωνή των Κερυνειωτών, η Φωνή όλων των προσφύγων της Κύπρου, ότι δεν νοείται, οὐ. τε και θα γίνει αποδεκτή, λύση στο Κυπριακό που να αποκλείει την Επιστροφή και του τελευταίου πρό. σφυγα στο σπίτι του, Ὅσο για την παρότρυν- ση των Αμερικανών επισή- µων, αναφορικἀ µε αυτό το αίτηµα µας, να απευ- θυνθούµε προς τους ηγέ- τες µας, επισηµαίνουµε πράγματι την ευθύνη τους και τους καθιστούµε υπεί.- θυνους για τυχόν απεµπό- ληση των δικαιωμάτων μας, Ο κ. ». ΝΝΙΙαπις ακούει απὀ πρώτο χέρι το αίτημα όλων των προσφύγων µας για επιστροφή «Οίκος Λευκός - οίκος πατρικός» Ο Μ/ Κλίντον, λέει, θα χαρεί και μάλιστα ποσώς ἆμα το Κυπριακό σε λύση θάχει φτάσει και ο δικός του Οίκος, λέει, ο Λευκός το γεγονός λαμπρά θα το γιορτάσει. Κιεγώ η ξεσπιτωµένη Κερυνειώτισσα ρωτώ τον φίλτατο και Πλανητάρχη Κλίντον «Τι γίνεται, πες µου λοιπόν να σε χαρώ με τον δικό µου τον πατρικὀν µου οἰκον»: «Θα στηθεί και σ' αυτόν το Μέγα Πανηγύρι κι εγώ θα τσουγκρίσω εκεί της λευτεριάς ποτήρι αν εἰν' έτσι, φίλτατε, ναρθώ κι εγώ να µε κεράσεις] να ευχηθώ στον Οίκο σου να ζήσεις να γεράσεις». «Διαφορετικά, ξέχνα χαρούλες, πανηγύρια γιατί εγώ δεν την ξεχνώ, Μεγάλε, την Κερύνεια, τον τόπο που μ' εγέννησεν, εκεί ὀπου ανήκω, και το δικό µου, το μικρό, µα ποθητό µου οίκο»! Χλόη Προκοπίου ΛΕΜΕΣΟ. ΣΤΟΥΝ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 11/6/1995, ΑΠΟ ΤΙΣ 5Μ.Μ. Οἱ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 6Α ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΝ τον ΚΑΤΑΚΛΥΣΝΙΟ, ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑ- Η ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ Ιούνιος 1995 Π ΔΑ οἸΛλ ΤΠ ΚΙΕΙΡύΝΕΣΠΑ Σεθίδα {{ ΣΤΑΣΙΝΟΥ 21ΙΑ ΤΗΛ. 02-360252 Ραδιομαγνητόφωνα Ἠβεκτρικά παράθυρα ΦΑΞ, 02-450524 ” Καθύμματα ταπετσαρίας Μουὴς 09-562501 :ζεπίτα Γοςἱίπσ ΛΕΥΚΩΣΙΑ .Κόβονται Κλειδιά Παρελεί(θήσαν οι νέες συλλογές µας Βαπιροο κα τευθείαν από ΚΙΝΑ - Σαλονάκια, καρέκλες, καλαθά- πια, Επίσης διαθέτοµεν έπιπλα δάσους, παιγνίδια, ΠΙΤΤΙΕΤΙΚΕς κλιπ. Εξαιρετινά χαμηλές τιµές γνωριμίας Σαλονάνχια από {200 µόνον, Επίσης καρέκλες ορθο- πεδιγές, ανατομικές 825. Καταστήματα ΠΟΜΕΑΚΤ ΕΕΙΙΚΝΙΣΤΙΝΟ5 Λ.Α.Ν’ Κωνσταντίνου Σταδίου δὰ (έναντι ρυγείων «ΑΛΠΕΙΣ» Λάρνακα τη). 01-654541. ΧΡΙΣΤΟΣ Κ. ΞΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΟΣ - ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ Παντός Είδους Μεταθᾶδικών Κατασκευών Οδός Λευκωσίας Νο. 22 Βιομηχανική Περιοχή Δαδιού Τη. 482965 - 4Δδό64δΙ ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΑΛΙΟ ΛΙΝΜΑΝΑΙΕΙΕ δ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ὃ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΕΠΗΣ ΠΙΣΣΟΥΡΙΡΕΑΕςΗ ΠΙΣΣΟΥΡΙ τηλ. 0Ο5-221255 ον ΕΥΚΑΙΡΙΑΗ ΠΟΥ 9ΛοΙ ΠΕΡΙΜΕΜΑΤΕ. ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕΝ τισ ΝΕΕΣ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜ. ΤΕΚΛ Ν ΕυήςΟ 9οθοΒω, 12000Β1ω, 1δύρ0βτα, 18000Β1α 24000814, ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΜ τὰ ο φι νά, ασύρματο τηλεχειριστήριο. Συσκευές κλιματισμού ΕυυΙΟ0 εἰθοῖτοπίς Ιαπωνικής Τεχνολογίας µε τηλεχειριστήριο. : Σεβίδα 12 Συνέχεια απὀ την Ίη σελ... Κρίσιμες ώρες περνά... μέλλον του Κυπριακού Λαού, ὁπως: (α) Η επιστροφή εδα- φών, ώστε να επιστρέψουν όσο το δυνατόν περισσότε- ροι πρόσφυγες στα σπίτια τους υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση µε αντάλλαγμα περαιτέρω συνταγματικές παραχωρήσεις προς τους Τούρκους, συμπεριλαμβα- νοµένης και χωριστής κυ- ριαρχίας. Επισημαίνεται ότι ενώ το 1960 ελέγχαμε εδα- φικά ολόκληρη την Κύπρο, οι συνταγματικές πρόνοιες της Ζυρίχης είναι εκείνες που έδωσαν τότε στους Τούρκους τη δύναμη και τα ερείσµατα για ό,τι επακο- λούθησε. Το «καρόττο» αυ- τόὁ του εδαφικού και της επιστροφής περισσότερων προσφύγων υπό ϱλληνοκυ- πριακή διοίκηση που χρησι- µοποιείταί για να «που- ληθεί» η απαράδεκτη, διχο- τοµική λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στο λαό, θα αποδειχθεί σά- πιο για µας και τελικά θα μας δηλητηριάσει όλους, (β) Επαναλαμµβάνεται το σενάριο της διάσπασης των προσφύγων, µε την επι- στροφή τάχα και της Μόρ- φου, για να υποβοηθηθεί η νομιμοποίηση των τετελε- σµένων της εισβολής, πρά- γµα που επιτυγχάνεται ανε- ξάρτητα απὀ το μέγεθος του εδάφους που θα δοθεί στους Τούρκους. Η διαφωνία των κομµά- των ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ και ΔΗΚΟ για την πρωτοβουλία που αναπτύσσεται µε μυστική διπλωματία και μάλιστα μέ- σα απὀ διαδικασία «Πάρε - Δώσε», αποτελεί ενθαρρυ- ντικό στοιχείο µέσα στην κρισιµότητα των στιγμών. Αυτό όμως, έχουµε τη γνώ- µη, ότι δεν αρκεί. Θα πρέ- πει να κινητοποιηθεί και ο λαός ενάντια, έστω και στη διαδικασία, για να σταµατή- σει. Όμως, σημαντικότερο είναι και τα τρία κόμματα που διαφωνούν να ασχολη- θούν όχι µόνο µε τη διαδι- κασία αλλά και µε την Οου- σἰα. Ενόσω ὁλα τα κόμματα εξακολουθούν να είναι θια- σώτες της Διζωνικής Δικοι- νοτικἠής Ομοσπονδίας, οἱ διαφωνίες τους εἶναι κατά τη γνώµη µας χωρίς καμμιά αξία. Οι ξένοι δικαιολογούν τις πρωτοβουλίες τους και το περιεχόµενο που τους δίδουν, µε το γεγονός ὁτι η ηγεσία µας έχει αποδε- χθεί λύση Διζωνικῆς Δικοι- νοτικής Ομοσπονδίας και ότι στη βάση αυτή θα πρέ- πει να βρεθεί ο συµβιβα- σµός, αφού παραμερισθούν τα εµπόδια, στα οποία περι- λαμβάνονται και αρχές καὶ δικαιώµατα, είτε του κρά- τους, είτε ανθρώπινα. Ιδιαίτερα απευθυνόµα- στε στους συνεπαρχιώτες μας πρόσφυγες απὀ την επαρχία Κερύνειας, διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς ουσιαστικά θα «πλη- ρώσουμε τη νύμφη». Στα υπό συζήτηση σενάρια εμείς οι Κερυνειώτες κατα: δικαζόµαστε για πάντα στην προσφυγιά. Οι κρα- τούντες βέβαια επιμένουν ότι θα επιστρέψουµε αλλά υπό τουρκοκυπριακή διοίκη- ση. ΗἩ δική µας η εκτίµηση είναι ότι αυτές οἱ διαβεβαι- ώσεις είναι απατηλές. Όμως, αν υποθέσουμε ὁτι έστω και τούτο να γίνει κα- τορθωτό, (δηλαδή να επι- στρέψουµε υπό τουρκοκυ- πριακή διοίκηση) τότε το καλύτερο που µας επιφυ- λάσσεται εἶναι να έχουµε την ἴδια τύχη µε τους Ίμβρι- ους, τους Τενεδιούς, τους Κωνσταντινοπολίτες και τους σημερινούς εγκλωβι- σµένους µας στην Καρπα- σία. Γι αυτό καλούμε τους συνεπαρχιώτες Κερυνειώ- τες σε εγρήγορση για να αποτρέψουµε το μοιραίο. Η «Αδούλωτη Κερύ- γεια» δηλώνει απερίφραστα ότι απορρίπτει µια τέτοια δξέλιξη. Είµαστε δε βέβαιοι ότι όλοι μαζί, συσπειρωμέ- νοι, θα την αποτρέψουµε. π ΑκΘΠΑΦ ΤΙ ΡΕ Ία του. Στηριζόµενοι σ'᾿ αυτές τις αρετές της φυλής µας, αγωνιζόμαστε και εμείς σήµερα για τη δική µας απελευθέρωση, για την αποκατάσταση των δικαί- ων µας που καταπατού- νται βάναυσα στο τέλος του εικοστού αιώνα. Συνεπαρχιώτη, Το δίκιο είναι µε το μέ- ρος µας και οι Διθθνείς Νόμοι αποτελούν πανί- σχυρο όπλο στη διάθεσή µας για να το διεκδική- σουµε. Οἱ δυνατοί της γης μπορούν προσωρινά να µας επιβάλλονται µε τη δύναμη των ὁπλων, όµως δεν µπορεί κανένας από τους δυνατούς της Υης να υπογράψει εκ µέρους µας την απεµπόληση των δι- καιωµάτων µας. Προικισµένοι λοιπόν με τις αρετές της φυλής μας, ας αντισταθούµε, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι µαζί στην ξένη επι- δροµή και σε κἀθε προ: σπάθεια που επιδιώκει απὀ εµας να προσυπογρά- Ψουμε τη νομιμοποίηση των τετελεσμένων που δημιούργησε. Συνεπαρχιώτη, µπορείς και πρέπει να αντισταθείς και να αγωνι- στείς για την απελευθέρω- ση των πατρογονικών σου εστιών. Δεν µπορείς να επιτρέ- Ψεις να θυµατοποιηθεί και τουρκοποιηθεί η επαρχία Κερύνειας στο βωμό των ξένων συμφερόντων. Δήλωνε παντού και πά- Συνέχεια απὀ Την Ίη σελ... Μήνυμα ελευθερίας ντοτε ότι δεν όχεις βολευ- τεί στην προσφυγιά. Διακήρυττε ότι ποτέ δεν θα δεκτείς λύση που να σου στερεί την επι- στροφή, ἡ που να σε καθι- στά πολίτη δεύτερης ποιό- τητας, απομονωμένο και αποκομµένο απὀ τους υπόλοιπους Ελληνο-κύπρι- ους µέσα σε µια τουρκική ζώνη υπό Τουρκοκυ”πρια- κή Διοίκηση. Δεν μπορεί να υπάρξει Κύπρος ελεύ- θερη, χωρίς την Κερύνεια ελεύθερη. Κλείσε τ' αυτιά σου στην ιδέα για αποζημιώ- σεις και την απαλλοτρίώση ιδανικών. Αλήθεια ποιο εἰ- ναι το τίµηµα για τον τάφο του πατέρα, του παππού, του αδελφού, της μάνας Ποιο είναι το τίμημα για τις εκκλησίες µας, την πο” λιτιστικἠ µας κληρονομιά Ποιο το τίµηµα για τον τόὀ- πο της θυσίας του Κυριάκου Μάτση Αντιστάθου στις φωνές της µειοδοσίας και του ψευδορεαλισμού που δί- δουν άλλοθι στον Τούρκο εισβολέα να εὁδραιώνει τα τετελεσμένα της εἰισβο- λής. Απαίτα τα νόµιµα ὅὄικαι- ὠματά σου για ίση κατανο- µή των βαρών της εισβο- λής και κατοχής. Δημοσιοποία τα προ- βλήματα µε τα οποία σου επέβαλε να ζεις η εισβολή και η κατοχή και απαίτα δι- καιοσύνη. Γαλούχησε τα παιδιά σου µε το ὁραμα της ελευ- θερίας και της επιστρο- Ιούνιος {905 φής, Αντιστάθου στα ναρκῳ. τικα και των εκφυλισμό των ηθών που μπορούν να υπονομεύσουν τον αγώνα για απελευθέρωση και επι. στροφή. Γνώριζε ότι οι ξένοι εκτιμούν και τιμούν αυ. τούς που αγωνίζονται για τα δίκαιά τους και όταν συ- νειδητοποιήσουν ότι εσύ δεν υποχωρείς θα αλλα. ξουν τη στάση τους απὲ. ναντί σου. Τα 21 χρόνια κατοχής µπορεί να φαίνονται πολ- λά, τα καθημερινά Προβλή- µατα καὶ οι αδικίες ακόµα περισσότερες, τα επανα- λαμβανόμενα αδιέξοδα µπορεί να αποκαρδιώνουν, οι σημερινοί χειρισμοί της ηγεσίας µας µπορεί να µην εµπνέουν, οι Φφιλοτουρκι- κές ενέργειες των ξένων µπορεί να απογοητεύουν. Όμως, µήπως παρόμοιες συνθήκες δεν επικρατού- σαν και πριν την 25η Μαρτίου του 18241, τη µέρα της εθνικής μας Παλιγγενεσίας Και όµως το αθάνατο ελληνικό πνεύ- μα ανάστησε τον ελληνικό λαό, ξύπνησε το ραγιά ο οποίος πήρε την τύχη του στα χέρια του και τον οδή- Υησε στην ελευθερία. Και εσύ σήµερα µπο- ρείς, Ξεκίνα µε την κατο: χή, Απόρριψε τον απαρά- δεκτο συμβιβασμό που τροχιοδροµείται και κάνε βίωµά σου όλα όσα απλά αναφαίρονται πιο πάνω. και να είσαι σίγουρος για την απελευθέρωση της Κύπρου. Το μέλλον θα ες ναι δικὀ σου και των πα διών σου. ΘΕΛΕΤΕ ΞΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ - ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ ΔΙΑ: Σπίτια Γεωργικές Εργασίες Ισιωτές Μπυραρίες ” Εστιατόρια Πεβεκάνους 3 Σκαβιστές Πυντηρια Αυτοκινήτων κ.ῇπ. ΒΛΛΑΙΙΠΕ ΣΓΟΙΩΣ ΜΙΑ ΚΟ πε Κο ΙαΝ Σε θΙΣΕΨΊΟΙΕ (ΟΙΗΕΚΕΙΣ ΤΗΛ. 362411, 362412, 09-592655, 459200 Εαχ. 3624355 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΊΤΑΙ: ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ- ΧΑΛΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ -ΚΕΡΑΝΗΝΑ ΤΖΑΜΙΑ - ΑΥΤΟΝΙΝΗΤΑ ἘΦΥΛΑΞΙΣ ΧΑΛΙΩΝ ΞΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΠΙΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ α- οὦ ΕΓΡΓΥΗΣΗ Η 1ΙΞΝΡΟΝΗ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ ΣεΏίδα 14 Με Επιμελημένη Εργασία από Εµπειρο Προσωπικό και µε τα πιο Σύγχρονα Μηχανήματα Υια την Δική σας Εξυπηρέτηση σε Φανταστικούς Χρόνους Παράδοσης Ἡ γνωώστή σας ταβέρνα δΑΝ οιοκοΙο -μετο ζεστό και οικογενειακό της περιβάλλον - αρχίζει και πάλι την λειτοοργεία τας στων καρδιά τπῃς αλακατάµειως από τις 10/12/1994 στο νέο της μοντέρνο, ιδιόκτπτο κτίριο. Λειτουργεί καθπµερινά προσφέροντας νόσωµους μεζέδες σχάρας (οουπιές, σοργός, κοτόπουλλο, παγιδάκια κ.λ.π.) καθώς επίοτις κα μερίδες της αρεσκείας σας. ῃΠ ΑΔΟΠΛΟΠΗ ΕΙΡ ΝΕ ΤΠΙΕΡΑ ΑΕΙΟ Τη ΓΕΥΣΗ... αχ ΔΑΝ ΟΙΟΒΙΟ ΤΑΨΕΒΝΙΤΟ τωλ.: 02 - 38040964 02 - 6225850 Κονδύλη Ἠο.1, Κάτω Λακατάμια Ιούνιος {1995 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΒΕΡΝΑ πονιμμώμηκΩ Σερβίρουµε μεζέδες 95.00 το άτομο και όῆων των ειδών «φαγητά ὃ µακαρονάδες. Αῆβιώτικες τιµές για µια ξεχωριστή βραδιά. ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥ Για πΏηροφορίες: Τηῆ. 02-459509 Από το ΟΧΙ προς την Τρικούπη ο σο [οιο]ο ο ο τγ ον ΠΙΟΤΟ ΔΩΡΕΑΝ- Με επιτυχία λειτουργεί εδώ και ἑξι µήνες. Η αίθουσα δεξκώσεων που χκανοτοιεί όλες τας απαιτήσεις. Χωρππταικότπτα εσωτερικού χώρου µέχρι 500 άτοµα κα εξωτερικού χώρου µέχρι 5000 άτομα. Για γάµους, αρραβώνες, βάσεις, γενέθλια, συνεστιάσεις και κάθε είδους κοομικές συγκεντρώσεις είνα ο εδανικότερος χώρος. Προσκρέρετα: επιλογή «ραγητών σε μερίδες ἆ μπουερέ. Εάναι δυνατό να παραχωρπάθεί π αίθουσα χωρίς τα πιο πάνω. Τιμές πολύ ελκυστικές, µε απεριόριστο κυπριακό ποτό δωρεάν. ἀαΥΒΟ ΡΕΙΙ4ΗΤ Υπὸ νέα διεύθυνση Γνσρος κοτοέλᾶ ΓΥΡΟΣ Εοδίινο ΣΑΝΤΦΥΤΕΕ ΣΕΗΤΙΟΥ ΚΟΥΠΕΣ ποΡτοΚΑΛού δι κἀροττοῦ δις ΕΤΗΣΕΕΜΗ ΘΑ ΣΑ ΕΗΤΕΠΟΣΛΦΣΕΙ ἀφαθαρώύστα Ἐξυσηρέτησα ' Φρονσίδο κοακκηήνσαση σρος {ον σεκάτό ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ ῥβσκαρίου 1886. ΤΗΛ, 579098 Αακοτάμετα ΚΑΜΑΠΟΩΥΡΕΕΡΤΟΥ ΦΡΕΣΚΟ ΧΥΜΟΙ ΙΑ ΛΥ {Αλ ΔΙΠΛΟΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΨΥΧΑΝΑΛΥΊΤΡΙΑ Εκπληκτικές ικανότητες για οποιοδήποτε θέµα σας ενδιαφέρει Επαναφορά προσώπου και λύσιμο μαγείας Τηλ. 02-463765 Ιούνιος 1905 ΠΕ όλ Ὁ ΛΙ ερ Νε Τὰ Σεθίδα 17 ΠΡΟΣ ΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΑΙ αν δεν ήταν πρόσφυγας. λής. Θα περιμένουμε τα γράμματά σας στη διεύθυνση: Ένας απὀ τους στόχους της εφημερίδας µας είναι να δηµοσιοπο προσφυγικός µας κόσµος αντιμετωπίζει στην προσφυγιά, τα οποία Είµαστε 6έθαιοι ότι ο πρόσφυγας σήµερα µακριά από το σπίτι θλήµατα επιθίωσης, εξακολουθεί να υφίσταται τις οδυνηρές συνέ Ο πρόσφυγας σήµερα δεν µπορεί να σπουδάσει, ούτε να απο Ο πρόσφυγας έχει τις ίδιες υποχρεώσεις µε όλους τους άλλους πολίτες οι οποίοι όχι µόνο δεν έχασαν τίποτε, αλλά απολαμθάνουν τις υπεραξίες της γης, της περιουσίας και των εισοδημάτων τους που δημιουργήθηκαν λόγω της εισθο- Είμαστε θέθαιοι ότι όλοι οι πρόσφυγες, άλλοι λίγο, άλλοι πολύ, ζουν ο καθένας και το δικό του δράµα και πρόθληµα. Αυτά τα προθλήµατα, θέλουμε να δημµοσιοποιηθούν µέσα απὀ την εφημερίδα µας, για να καταρριφθεί και ο μύθος που πολλοί έντεχνα πλάθουν ότι οι πρόσφυγες την έχουν σήµερα καλύτερα από πριν και ότι έχουν θολευτεί στην προσφυγιά. Εφημερίδα «Η Αδούλωτη Κερύνεια», Τ.Κ. 3940, Λευκωσία. Τηλ. 02-456464. ήσει και να προθάλει τα πολλαπλά προθλήµματαπουο πιστεύουμε είναι πάρα πολλά. και την περιουσία του όσο και να έλυσε τα άµεσα προ- πειες Της εισθολής, κατοχής και του εκτοπισμού του. καταστήσει τα παιδιά του όπως θα μπορούσε να το κάνει Κατόπιν επιθυµίας των κατοίκων του χωρίου Θέρ- µιας, της επαρχίας της Κερύνειας το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» τέλε- σε την Κυριακή, 14/5/9895, στον ιερό ναόὸ Αγίου Στυλιανού στις Άσπρες, πα- νηγυρική λειτουργία προς τι- µήν της Παναγίας της Θερμιώτισσας. Της λειτουργίας χορο- στάτησε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κος Παύλος. Συγκινητική ἤταν η προ- σέλευση όλων των κατοίκων της Θέρμµιας, καθώς και εκα- τοντάδων άλλων απὀ την επαρχία Κερύνειας. Με δέος και δάκρυα στα µάτια, προσκύνησαν οι Κερυνειώτες, µετά απὀ 21 χρόνια, τις ιερές εικόνες της Παναγίας και του Χριστού, οι οποίες µετα- φέρθησαν το 1975 στις ελεύθερες περιοχές απὀ εγκλωβισμένους κατοίκους της Θέρμιας. Έκτοτε οι εικόνες φυλάσσονται στην προσω- ρινή έδρα της ἱεράς Μητρόπολης της Κερύνειας. Για πρώτη φορά φέτος έγινε λει- τουργία η οποία θᾳ καθιερωθεί και θα γίνεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή µετά το Πάσχα. Κατά τη λειτουργία έγινε δοξολογία και μνημόσυνο για τους πεσόντες, καθώς και τους αποθανόντες στο χωριό Θέρμµια κατά και µετά την εισβολή στη διάρκεια του εγκλωβι- σµούτους. Μετά το πέρας της λειτουργίας πραγµατο- ποιήθηκε εορταστική εκδήλωση για τους κα- τοίκους της επαρχίας, στην αίθουσα του Γυμνασίου, δίπλα στην εκκλησία. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ συγκινητική. Δόθηκε η ευκαιρία στους συνεπαρχιώτες να συναντηθούν όλοι µαζί κάτω απὀ τη σκεπή της προστάτιδας τους, της Παναγίας της Θερμιώτισσας. Η Παναγία µας, ὁπως το 19/4 προστάτεψε τους κατοίκους της που έμειναν εγκλωβισμέ- νοι στο έλεος των Τούρκων περισσότερο απὀ ἕνα χρόνο, ἐτσι και τώρα ενώνει τα παϊδιά της ξανά και τους ενδυναμώνει στον αγώνα της επιστροφής, Κατά τη διάρκεια της τελετής εκφωνήθη- καν λόγοι απὀ τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κηρωνείας κον Παύλο, απὀ τον Γιαννάκη Σιεκκέρσαββα του σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» και την κα Κούλα Παπανικολάου εκ μέρους των κατοίκων της Θέρμµιας. Στο τέλος προσφέρθηκαν γλυκά και ανα- ψΨυκτικά και όλοι μαζί µε δάκρυα στα μάτια τραγούδησαν το «Όνειρο» («Αχ Τζερύνεια μάνα µου»), Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της γιορτής. Σεθίδα 18 ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΑΣ «(ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ) Αγαπητή Σύνταξη, Στις 195 Μαΐου υπήρξα μάρτυρας της ευσινειδη- σίας, της αφοσίωσης και της ακεραιότητας µε την οποίαν άνδρες του Τµή- µατος Τελωνείων επετέ- λεσαν το καθήκον τους πατάσσοντας την παρανο- µία και κατάσχοντας δε- κάδες µπουκάλες ουίσκι ἤ και επιβάλλοντας φόρο 510 στον κάθε παράνομο. Ως εδὠ θα μπορούσε να τελειώσει η επιστολή µου και τα παιδιά του Τελωνείου να την παρου- σιάσουν στον προϊστάµε- νό τους και αυτός να τους επαινέσει σίγουρα για το ζήλοτους. Αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να ξεσκεπάσω και τους παράνομους. Π δημοσιότητα θα τους απο- τρέψει µια για πάντα απὀ το να επαναλάβουν την παράνομη πράξη τους. Οι παρανομήσαντες εἰ- ναι µέλη του προσφυγικού σωματείου «ΚΑΡΑΒΑΣ» που έκαναν ομαδική εκ- δρομή - προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Η εκδρομή εντασσόταν στα πλαίσια της ετήσιας εκδή- λωσης του σωματείου για τους ηλικιωμένους. Φέτος εξασφαλίζοντας χαμηλές τιµές, θέλησε να δώσει στους ηλικιωμένους Κα- ραβιώτες και τους συγγε- γείς τους την ευκαιρία να ταξιδέψουν - πολλοί για πρὠτη Φορά - για το προ- σκύνημα που ἠταν το όνειρο µιας ζωής και που ίσως δεν θα πραγµατοποι- οὖσαν διαφορετικά. Αλοίμονο όµως στο γερο Αντρέα που νόμισε πως τώρα στα γεράματα του - και χωρίς να είναι µέλος κανενός επιµελητη- ρίου - μπορούσε να γίνει παράνομος εισαγωώγέας ουίσκι µε ένα ταξιδάκι που κράτησε μόλις τις µισές από τις 72 ὦρες που προ- βλέπει ο νόμος µας. Τι νό- µισες γέρο Αντρέα Πως με τα µισά λεφτά της σύ- νταξής σου για µια θέση δίπλα στο αμπάρι του πλοίου, θα εξοµοιωθείς µε τους ΝΙΡ5, τα ακριβά ταξί- δια και τα πλούσια αφορο- λόγητα, Ευτυχώς φτῳωχέ Αντρέα που κάποιοι σε προσγειώνουν] Κι εσύ γιαγιά Μαρίτσα ντροπή σου! Αφού πριν απὀ λίγες ώρες µε τόση ευλάβεια προσκύνησες τον Πανάγιο Τάφο, δοξά- ζοντας το Θεό που σ' αξίωσε, θέλησες στο πρώ- το σου ταξίδι - και απὀ τα χάλια σου, φαίνεται, το τελευταίο - να κατακλέ- ψεις το γκουβέρνο µας στερώντας του δασμούς τουλάχιστον {1θ.- Τι ψυ- χἠ θα παραδώσεις Ευτυχώς που τα παιδιά του Τελωνείου σε απάλ- Ἱ Αλλο ΑΙ κε ρἩ ΝΙΣ 14 λαξαν απ’ αυτή τη φοβερή αμαρτία, Αυτοί για να ξέ- ρεις δεν έχουν στο σπίτι τους οὖτε σταγόνα από αφορολόγητα. Τέλος, αγαπητή σύ- νταξη, θέλω να σας πλη- ροφορήσῳ ὁτι είµαι και ερασιτέχνης ψαράς. κι αφού δεν τα καταφέρνω να ψαρεύω ξιφίες και καρ- χαρίες, ψαρεύω µε πολλή επιτυχία γοπούλες και χά- νους. Με εκτίμηση Στέλιος Παναγίδης Πρόσφυγας από τον Καραθά Ιούνιος {905 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΧΗ ΚΟΣΊΤΑ Κατασκευάζουµε όλα τα είδη αννειοπλαστικής ἄ ἩἹ ἃἙ Δρόμος Μουτταγιάκας, περιοχή Αμαθούντος Τηλ. 05-323635. Λεμεσός Ιούνιος 1995 η ΑΔΔοπλω τη ΚΕΡΥΝΕΙΑ Σεθίδα {9 | ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ (ΑΔΕΛΦΟΙ) Κ. ΠΑΥΛΟΥ ἅ ΔΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΤΔΑ Σε ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΓΑ «ΦΡΕΣΚΑ» ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΛΕΣ ΖΩΝΤΑΛΝΕΣ ἅ ΦΡΕΣΚΟΣΦΑΓΜΕΝΕΣ ΠΙΑ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ας ΤΗΛ. 4232058, 422602 ΛΥΣΗ -ΜΕΝΕΟΥ Εύχομαι σύνταξη επιστροφή ΙΑΜΤΙΣ ΤΚΑΝΥΕΙι δ τουκς Ῥ, ΡαπαΡΙοίοι Μαπαβὶίηςδ ὨΙΓΘΟΙΟΓ 758. Αγίανν Ζοπ]ς 51Γ,, ΓΕ Ιππαςςοι. ΟΥγρτυς, Τε]: 09-341024. 341652. Εακ. 05-244015. Τείοχ: 4059 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΥΒΙΑς05 ΚΟΙ ΟΚΑΡΙ5 ΑΟΟΕΣΡΣΟΒΙΕς Καλύμματα µαξιλάρων - καθίσματα - οιµς - μαγνητόφωνα - νούμερα όλων των τύπων - αντένες - αεροπουρούδες - τηλέφωνα σπιτι- οὗ καν αυτοχινήτων. Καθρέπτες και όλα τα άλλα είδη. ΤΗΛ. 524δ1δ ΑΑΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΣΤΙΟΡΙΆΠΙΟ Εγκεκριµένοι Κτηµατοµεσίτες ΤΗΛ. 02-450020 Πωλούνται και αγοράζονται χωράφια, οικόπεδα, διαμερίσματα, οικίες, καταστή- µατα και αποθηκευτικοί χώροι. Άμεση εξυπηρέτηση Τηλ. 02-450020, Φαξ. 02-450003 ΓΥΡΟ ΗΟΜΕ ΤΑΚΕ ΑΙΥΑΥ πιο ΜΕΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΘ ΤΗΝ Τη ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΡΜΕΝΙΑΣ 28Α, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΛ. 420929 ΞΓΥΡΟΣ ΒΟΔΙΝΟΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ .......ι.ι.ιιι ιο ιανκοκον οκ νο νο τωτον 513959 «ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ................ιι..ιιιιιιι ιν ιωιωιων 15 ΞΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ .......ι..ιιιι ιο ινοοοοοιανονοκωονοκο να κεκτττν 50.90 ΑΕ πο ἷἲἷἲἷἲἷὖ”ἷ----. 1.90 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΩΡΑ ΕΠ ------- Σ1.60 ΣΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΣ π-.. 51950 ΛΑΟ ΡΑ ΓΑ ΠΕΝ ππ----υυ-------- 51.00 ΣΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΣΧΑΡΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ...........ι.ι... ιοί οκ ωονο κα νατλλκεν 51.90 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΧΑΡΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ............ιιι ινα οο κο κακτ λα νεα 51.60 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 12.00 μ.μ. -2.30 µ.µ. και 6.00 μ.μ. - 10.00 μ.μ. (ΕΚΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ) ΚΥΡΙΑΚΕΣ 6.00 μ.μ. - 10.00 μ.μ. «Για µεγάλες παραγγελίες γίνεται κατ' οίκον παράδοση» ι-- ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΡΑΧΙΜΗ (ΤΑΚΗΣ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Ε. ΒΡΑΧΙΜΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Υοραυλικαί ε/χαταστάσεις και για χάθε υδραυλικό ποόβλημα, Κεντονκές Θερμάνσεις ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 04-25250 -ἘΥΛΟΦΑΓΟΥ ΑΙΠΙΕΣΌΣ ΙΕΕΕΥΙΠΙΗΙΡΙΒΙΠΕΙΡΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΓΕΙΑΣ Τηλ. θ6-621406 ΠΕΓΕΙΑ ΗΣΗΠΕ ΠΕΓΕΙΑΣ δέχεται καταθέσεις όλων των τύπων µε ευνο]- κούς όρους. Παρέχει δάνεια στα µέλη της για απόκτηση ιδιωτικής κατοικίας χαι για γεωργικούς σκοπούς. Διαθέτει όλα τα γεωργικά προϊόντα των µελών της στην κυποιακή αγορά και εξωτερικὀ, Προμηθεύει τα µέλη της µε όλα τα γεωργικά χοειώ δη. Διαθέτει συσκευαστήριο και φυκτικούς θαλάμους όπου παραλαμ- ῥάνει χαι διαέτει τις μπανάνες των µελών παραγωγών της, Παρέχει πλήρη εξυπηρέτηση στα µέλη της και ψενικά στην κοινό- τητα Πέγειας, Προσπαθεί µε όλα τα µέσα που διαθέτει για την αύξηση του βιοτι- χού επιπέδου των µελών της. ΣΠΕ Πέγειας σηµαίνει κατανόηση, προσφορά, εξυπηρέτηση, εχε- μύθεια και προπαντός ασφάλεια στις καταθέσεις. ΣεΏίδα 20 1 ΑΑΟΥ Ας Τα ΙΚΣΡΊΝΣΙΑ Ιούνιος 1995 Θυμάμαι τα κατεχόμενα µέρη µας .Τα κάστρα της Κερύνειας «Κάστρα, στοιχειά παΠιών καιρών σε µυ- ῥρωμένον τόπον. Εδώ περάσαν βάρβαροι κι αφήκαν την οπΒή τους. Μα ποιοί ξένοι πήραν ποτέ τούτη τη γη µαζί τους Και ποιός ποτέ του την καρδιά ἀῆῆαξε των ανθρώπων». Χρυσάνθη Ζιτσαία Βαθειά η ιστορία µας... βαθειές και οι ρίζες µας... και τα κάστρα µας ορθόστητα δια- Παῆούν πως τούτος ο τόπος απὀ πάντα αντι- στεκόταν στον κατακτητή και πάντα υπερά- σπιζε τούτη τη γη. Βουφαβέντο, Καντάρα, Ἅγιος Ιῆαρί- ὠνας, ᾠρουροί ασάῄΏευτοι στο πέρασμα του χρόνου μνημονεύουν µέσα στο διάβα της εστορίας πως στήθηκαν εκεί από το τέῆος του 11ου και αρχές του 12ου αιώνα απὀ τους Βυζαντινούς για να παρακοβουθούν τα πῆοία των Σαρακηνών. Πάντα οἱ κουρσάροι καταῄήστευαν τον τόπο µας, πάντα οι αἢβόθρησκοι µας κούρ- σεύαν καὶ µας Πεηἠατούσαν. Μα ο τόπος εκεί... ρίζωσε στην ιστορία και τώρα βροντο- Φωνά για δικαίωση, για Πευτεριά για αγώνα. Τα κάστρα του Αγίου Ιαρίωνα, της Καντάρας, του Βουφαβέντο που ποτέ δεν κουρσεύτηκαν, ποτέ δεν πατήθηκαν από κα- τακτητή ποδάρι, τώρα βογγούν... βογγούν για κατάρα κι ανάθεµα του κουρσάρου Αττίῆα που τα πάτησε και τα κούρσεψε ὑύπουῆα γιατί τα Βρήκε προδωµένα. Βογγούν και ζητούν δι- καίωση. Νίτσα Σοθομωνίδου - Ανστασίου πρώτη γνωριμία µου µε το θρυλικό και θεό- Η ρατο καστρο του Βουφαβέντο - ενός απὀ τα τρια καστρα της οροσειράς του Πενταδακτύλου - πάει πισω στα δύσκολα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Χρόνια εξαιρετικής λιτότη- τας - αν Οχι και δυστυχίας - που η κάθε οικογένεια στο νησι, αγροτική η αστική - οι αγροτικές οικογένει- ες ηταν σε πιο πλεονεκτική θέση - ηταν υποχρεωμέ- νη να ζῆσει - να επιβιωσει - µε ό,τι παρήγαγε και με Ο,τι μπορούσε να εξασφαλίσει µε τα ἴδια της τα χὲ- ρια. Τα βουνά µας, ιδιαίτερα η οροσειρα του Πενταδακτύλου, υπήρξαν σωτηρια για πλείστες όσες οικογένειες. Με τα δασικἁ της δέντρα κυπαρίσσια, πεύκα κ.λπ., έλυαν το προβλημα της θέρμανσης, του μαγειρέματος, της στέγασης και της επίπλωσης των σπιτίιων ενώ µε τα καρποφόρα, χαρουπιες, ελιές, µο- σφίλιες, αντροκλιες, αμυγδαλιες στα χαµηλώματα κιλπ., συνέβαλλαν στη συνέχιση και την επαὐξηση της ζωῆς σε χρόνια πραγματικά δίσεκτα. Ένας τέτοιος - τόπος - παράδεισος για την επο- χἠ - ἦταν και Το δάσος του Βουφαθέντο, ένα δάσος ὃ περίπου χιλιάδων στρεμμάτων στην οροσειρά του Πενταδακτύλου, ανάµεσα στα χωριά Κουτσοδέντη, Βουνό, Πέλλα - παῖς και Κλεπίνη, ἑνα δάσος που σαν τεράστιο δακτυλίδι έζωνε κυριολεκτικά το Ιστο- ρικόὀ κάστρο. Στο ὅασος αυτό συναντιώντουσαν τακτικά θχι μονο κατοικοι απὀ τα γειτονικα χωριά που αναφἑρα- µε αλλα και απὀ το Συχαρι, το Δίκωμο. το καζάφανι καιτον Άγιο Επίκτητο. Δασοφύλακες και αγροφυλα- κες, ἔκλειναν η ἑκαναν τα στραβὰ μάτια που λέμε και ἄφηναν τον κόσμο να πάρει ὅ,τι ήθελε για να µπορέ- σει να επιβιώσει. Ο δικὸς µου ο πατέρας ήταν αγροφώλακας την εποχή εκείνη και θυμάμαι πως οι επισκεῴεις του στο δάσος του Βουφαβέντο ἦταν τακτικές. όχι τόσο για να το προστατέψει ὅπως είπαμε αλλά για να φέρει κι αυτος ὁτι μπορούσε απὀ τον πλούσιο κορφο του. Θωμαμαι που μικρά παιδια τον περιμέναμε να' ρθει το βράδυ. να ξεφορτώσει τα ξύλα, ἡ τα κλαδιά απο τα γαιδούρια. να φέρει το δισάκκι και τη βούρκα στο σπιτι για να αρχίσουμε να τα ανακατεύουμε. Και τι δεν βρισκαµε μὲἐσα! Οτι φανταστεις. Ανάλογα φυ- σικα µε την εποχη. Μανιτάρια, χωστές, γαλατούνες, ὁρις 68110 1 αγρξλεια, µόσφιλα, αππίδια, σύκα, ελιές, χαρούπια, αντρούκλια. Κάποτε κάποτε και κανένα περδίκι, ἤ κα- νένα λαγό. Είχε τον τρόπο του ο νεος τότε Τρύφωνας να τα συλλαμβάνει. Αυτά όμως δεν λέγο- νται. Εγώ ὅμως τον πατέρα τον περίµενα και για ένα ἆλλο λόγο. Από το Βουφαβέντο ἐεπέστρεψε και ο ἴδιος φορτισµένος. Γιατί συχνα ανέβαινε και στο κά- τρο που το εἰχε γυρισμένο - όπως εσυνήθιζε να λέει :πατιά - πατιᾶ. Και τι δεν ήξερε για κείνο το κάστρο] Κι ἐτσι ὁπως ἦταν προικισμένος µε µια ασυνήθιστη ευφράδεια και ἱκανότητα να ζωντανεύει το κάθε τι, ἄναβε τη φαντασία µου και Φούντωνε την επιθυμία µου να το επισκεφθώ κιεγώὠ. Όσες φορες τον παρακόλεσα να με πάρει µαζί του η απαντησή του ήταν σταθερή: «Είσαι μικρός και το ανέβασμα στο κάστρο εἶναι εξαιρετικά δύσκολο και επικινδυνο. Όταν µεγαλώσεις θα σε πάρω». Κάποτε «μεγάλωσα», Έγινα δώδεκα χρονών και πείστηκε ὁτι δε διέτρεχα κανένα κίνδυνο, Και με πή- ρε. Περισσότερο για να µε βγάλει από το κεφάλιτου. Η επίσκεψη µου στο Βουφαθέντο αποτέλεσε ορόσημο τόσο στις Εμπειρίες µου όσο και στην αντί- ληψη των πραγµότων. Ουδέποτε προηγουμένως - αλλά ούτε και ὕστερα - οτιδήποτε με εντυπωσίασε τόσο πολύ. Ανάµεικτα συναισθήματα γοητείας, φό- 6ου, περηφάνειας και τολµηρότητας πλημμύριζαν Κάθε λεπτό το είναι µου. Αντικρύζοντας το κάστρο απὀ κόποια αποσταση, δεν πιστευεις στα μάτια σου, Μα εἶναι δυνατό αυτές τις πέτρες τις πελεκητές να τις έβαλε εκεἰ επάνω χέ- ρι ανθρώπινο, Μα εκεἰ µόνο πουλιά μπορούν να κτί- σουν τη φωλια τους. Και ὅμως τις έκτισαν άνθρωποι και µάλιστα σε εποχή πού τα Οικοδομικά µέσα - σκα- λωσιές, γερανοίκ.λπ. - ἠταν ανύπαρκτα. Από µια χαλασμµένη εἰσοδο, στον ανατολικό τοί- Χο. κατω απὀ ένα μισουκρεμισµένο πύργο µπήκαµε στο κάστρο.Με την εἰσοδό µας ο πατδρας µε πήρε απὀ το χέρι και δεν µε άφησε ούτε λεπτό ὡς την ὦρα που επιστρέψαµε στο ίδιο µέρος. Καθόλη τη διαδρο- μή µας ο πατέρας δεν ήταν µόνο φύλακας καὶ προ: στάτης αλλά και ξεναγός, Και ήξερε τόσα πολλά. Σε κάθε βήμα µας είχε και κάτι να µου πει. Κι όλο µιλου- σε. Ίσως βέβαια να τόκανε για να µε κάνει να ξεχά- σω την κούραση απὀ το φόβο µου από το φοβερό ανεβασμα. «Τοῦύτα τα στενόµακρα δωμάτια, δεξιά και αρι- στερἁ ἦταν ο τόπος όπου ο βασιλιάς φύλαγε το όπλα και τα πυρομαχικά του. Βλέπεις εκείνο το ορθογώνιο δωμάτιο ανάμεσα σ’ εκείνα τα πολλά κτίσματα Ηταν η εκκλησία το» κάστρου. Κάτω απὀ τους θόλους εκείνων εκεί των ὅωωα- τίων, βρίσκονται δύο τεράστιες απὀ τις τρεις ὑδατο- δεξαμενές απὀ τις οποίες υδρεύονταν οι ἑνοικοιτο» κάστρου. τΣ’ αυτήν εδώ την πλατεία η Βήγαινα έπαιζε λ.- ΥΜΡΙ µε τις υπηρετριὲς της, Η λίγκρα της ήταν τόσο µεγαλη όσο µια μαρμάρινη κολώνα. Τον καιρό του πολέμου η Ῥήγαινα χρησιμοποιούσε τη λίγκρα της καιτα λιγκριά σαν όπλα εναντίον των εχθρών. Σε μῶ μάχη η λίγκρα της ξέφυγε απὀ τα χέρια και προσγε- ῴθηκε στη Λευκωσία ακριβώς μπροστά απὀ την πος- τα της Κερύνειας. Όταν έχασε το όπλο της αντί να μείνει και να πα ραδοθεὶ στον εχθρὀ έτρεξε προς τις ψηλότερες «0: ρυφές του κάστρου και έπεσε - κάτω απὀ το πανύφ λο τείχος του στο κενό. Ελα πάμε να σου δείξω απὲ που ακριβώς», Σε λίγο βρισκόμαστε πάνω απὀ ένα πανύφηλο τείχος. Με κράτησε γερά απὀ τη µέση και µε ἀφγσὲ να σκύψω να δω. Θεὲ µου! Τι χάος ἠταν εκείνο! 84 πρέπει να διαλύθηκε η καηµένη η Ρήγαινα. «Πέφτοντας η Ρήγαινα το χέρι της κτύπησε 6 εκείνο εκεί το απὀκρηµνο µέρος. Την ἴδια στιγµή ο τρῶσε µια µουσκοκαρφιά - γαρυφαλιά -που για πολ: Ιούνιος 1995 λά χρόνια έκανε τα πιο µυρωδάτα μουσκοκάρ- φια. Τη µουσκοκαρφιά αυτή την κατάστρεψε κάποιος κυνηγός πυροβολώντας την µε το όπλο του, προς το τέλος του περασμένου αιώ- να. Ο παππούς σου τη θυμόταν καλά». Σε δύο ὠρες βρισκόμαστε στην κορυφή του βράχου. Από εκεί απόλαυωσα την πιο όὀμορ- φη θέα στη ζωή µου. Φαίνεται σχεδόν ολόκλη- ρη η Κύπρος. Η Αμμόχωστος, η Λάρνακα, η Λευκωσία, η Μόρφου και φυσικά η Κερύνεια. Μόνο ἕνα κομματι της Πάφου που κρύβεται πί- σω απὀ το Τρόοδος είναι αθέατο. Το κατέβασμα µας ἦταν το ἴδιο δύσκολο µε το ανέβασμα. Η πείρα όμως του πατέρα μας βοήθησε να «προσγειωθούµε» ομαλά. Το βράδυ στο σπίτι δεν ἄφησα ἄλλον να μιλήσει, το ἶδιο και την άλλη µέρα στο σχολείο. Τόσο ο ὁάσκαλος ὁσο και οι συμμαθητές µου κρεµµό- ντουσαν απὀ τα χείλη µου. Και τώρα λίγα λόγια για την ιστορία του κάστρου όπως τα πήραμε απὀ το σχρτικὀ ἐντυ- πο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου «Δεν ξεχνώ». Το κάστρο Βουφαδέντο είναι κτισμένο σε µια απρόσιτη θουνοκορφή της οροσειράς του Πενταδάκτυλου, που έχει ύψος 945 µέτρα απὀ την επιφάνεια τῆς θάλασσας. Το όνοµα του δεν είναι ελληνικό, Είναι Φράγκικο, που σηµαίνει τόπο των πολλών ανέ- µων, δηλαδή τόπο ευάερο. Είναι επίσης πιθα- νό, το ὀνομα Βουφαβέντο να δόθηκε στο κά- στρο σε ανάµνηση του κάστρου Βωῄανεπὶ που υπήρχε στα όρη της Σαβοΐας. Λέγεται ακόµη πως Βουφαβέντο είναι λατινοποίηση τῆς λέ- ξης «Κουτσαφέντης» επώνυμο του ιδρυτή του μικρού χωριού στην τοποθεσία αυτή. Το κάστρο λεγόταν «Κάστρο του Λιονταριού» σύµφωνα µε τον Κύπριο χρονο- γράφο Λεόντιο Μαχαιρά. Κτίστηκε αρχικά γύ- ρω στο τέλος του Ί1ου και στις αρχές του 12ου αιώνα απὀ τον αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό την ίδια περίπου εποχή που κτίστη- καν και τα άλλα δύο φρούρια της βόρειας ορο- σειράς, εκείνα του Αγίου Ιλαρίωνα και της Καντάρας. Η Κύπρος την εποχή αυτή είχε αποκτήσει µεγάλη στρατιωτική και πολιτική σηµασία για τη Βυζαντινή αυτοκρατορία, λόγω της κατά- κτησης σχεδόν ολόκληρης της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους. Η έναρξη των σταυρο- Φοριών γύρω στα τέλη του {1ου αιώνα αὔξησε ακόµη περισσότερο τη στρατηγική σημασία της Κύπρου, γιατὶ απὀ την Κύπρο οι Βυζαντινοί απὀ τη µια ενίσχυαν τους Σταυροφόρους και απὀ την άλλη τους παρακολουθούσαν στενά. Τα κάστρα της θόρειας οροσειράς και (ὅ(- αίπερα Το Βουφαδέντο που είναι κα! Το πιο πι ΑΟ ΛΩΤΠΙ ΙΚΙΕΙΡΝΙΣΠΑ ψηλό δέσποζαν της θάλασσας της Κιλικίας και των νότιων παραλιών της Μικρός Ασίας, Απ’ εκεί μπορούσαν να παρακολουθούνται οἱ κινήσεις Των πλοίων στην περιοχή και µε φω- τιές µεταδίδονταν οἱ ειδήσεις στη Λευκωσία που είχε γίνει πρωτεύουσα της νήσου. Δεν έχουμε ὠστόσο πληροφορίες για το κάστρο του Βουφαβέντο κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Γνωρίζουμε όµως πως ήταν ένα απὀ τα κάστρα που παραδόθηκαν στο Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο το 1911, µετά την ήττα του ἰσαάκιου Κομνηνού. Περισσότερες πληροφο- ρίες για το κάστρο έχουµε απὀ την περίοδο της Φραγκοκρατίας στην οποία ανήκουν και η είσοδος και τα δύο δωµάτια της κάτω ζώνης καθώς και οι µικρές μετατροπές στα κτίρια της κορυφής, Τότε το κάστρο του Βουφαβέντο χρησιµο- ποιήθηκε σαν οχυρό, σαν σταθµός σήμανσης και κυρίως σαν φυλακή. Το 1235 οι υποστηρι- κτές του Γερμανού βασιλιά Φρειδερίκου Β' επωφελούµενοι απὀ την απομµσία του βασιλιά και τῶν Ιβελίν στη Συρία και την Παλαιστίνη, εισέβαλαν στην Κύπρο και κατάλαβαν όλα τα φρούρια, εκτός απὀ εκείνα του Βουφαβέντο και του Αγίου Ιλαρίωνα, όπου είχαν καταφύγει οι υποστηρικτές των Ιβελίν. Η γυναίκα του πρί- γκιπα Μπάλιαν Ιβελίν, η Εσκίβη Μομπελιάρ, μεταμφιεσμένη σε μοναχό διέφυγε από τη Λευκωσία και κατάφυγε στο Βουφαβέντο για να σωθεί απὀ τους διωγμούς των εχθρών του ανδρός της. Σ' αυτό το δυσπρόσιτο κάστρο όπου η λαι- κή φαντασία τοποθετεί τα «εκατόν και ένα σπίθκια» ο βασιλιάς Ερρίκος Β' όταν γύρισε από την εξορία του το 1311 φυλάκισε τον αδελφό του και τον πρίγκιπα Μπαλιάν Ιβελίν. Σάἀυτό επίσης ο βασιλιάς Πέτρος Α' το 1968 έκλεισε τον ἰωάννη Βισκόντη που είχε την απρονοησία να ανακαλύψει τις σχέσεις της βασίλισσας µε κάποιο κόμητα, αφήνοντας τον εκείνα πεθάνει απὀ την πείνα. Το 1983 το κάστρο βρισκόταν στα χέρια των Λουζινιανών. Όταν ήρθαν οι Ενετοί στην Κύπρο το 1489 αποφάσισαν να κατεδαφίσουν και τα τρία κάστρα της οροσειράς τόσο για να εξοικονοµήσουν τα έξοδα της φρούρησής τους όσο και για να µην μπορούν να τα χρησι- µοποιήσουν τυχόν εχθροί τους. Βουδάἁ κι ασυντρόφευτα, τα σκλαθωμένα κάστρα µας περιμένουν ανυπόµονα την ώρα που Την µπότα Του Τούρκου κατακτητή 6α αντικαταστήσει Το γνώριμο περπάτημα Των γόµιμων κατοίκων της περιοχής. Χρ. Χριστοδουλίδης Σεβίδα 2 Θέᾷετε να περάσετε ευχάριστα τη µέρα σας Κάντε µια βόῆτα στον Αρακαπά 30 ἠεπτά απὀ τη Λεμεσό. Επισκευθείτε την εκκβησία της Παναγίας της Ιαματικής και µετά ξεκουραστείτε στο δροσερό και κατα- πράσινο περιβάῆῆον του κέντρου «Δασάκι της αματικής». Αποζαύστε ... οφτό κέφτικο, τταβά, σούβῆα, μεζέδες, Βουκουμάδες. “Ειδικές τιµές για πάρτυ - βαπτίσεις - αρραβώνες. Για προκρατήσεις: τηῇ. 05-622256, 622880 5ΤΗΡΙΟ 5 Ανδρικό και Γυναικείο Τµήµα Φυσιοθεραπεία - Μασσάζ - Πρόγραµµα Χαβάρωσης - Ειδικά Προγράμματα Γυμναστικής Κατ' οίκον εξυπηρέτηση - Πλήρη Εχεμύθεια Σε φιβικό και άνετο περιβάββον. (Ο χώρος κβιματίζεται). ΤΗΛ. 02-3558231, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ὤιΡΠΠΡΠΠΑΤΠΕΡΟΣΦΙΠΗΚΘ γευµατινό ή βραδινό ωράριο). Κύπρου. ΗΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: ε) 19ος μισθός Ὁ) Πλήρη άλλα ὠφελήματα. Απότην Εταιρεία ΑΡΒΙΝα ΑΡΝΥΕΚΤΙςΣΙΝΟΦά ΜΑΚΚΕΤΙΝΟ ΣΕΕΝΊΙΟΕΣ ΙΓ ΤΡ ζητεί προσωπικό προς άµεση πρόσληψη: α) Τηλεφωνήτριες για ολική ή μερική απασχόληση, (πρωινό, απο- ϐ) Διαφημιστές - διαφηµίστριες, για όλες τις περιοχές της α) Μόνιμη και σταθερή ερνασία β) Ευχάριστο και πολιτισµένο περιβάλλον εργασίας Υ) Εξαιρετικές απολαβές, αναλόγως προσόντων ὃ) Άριστες προοπτικές, γρήγορη ανέλιξη Τηλ. 02-400559, Φαξ. 02-490649. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 04-629100 ΛΑΡΝΑΚΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΟΣΤΑΚΗΣ ΙΟΑΝΝΟΥ ΤΗΛ. 02-63267/ ΛΑΓωΦ. ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' 105 ΛΕΜΕΣΟΥ Αναλαμβάνοµεν κάθε είδους οικοδομικές εργασίες σύµφωνα πάντοτε µετις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνικής τὠν οικοδομικών ανεγέρσεων. Συνέπεια στην ποιότητα, στην παράδοση ἃ στις τιµές. ἄ Ευκολίες πληρωμής Γεννήτριες από 4 250ΟΚΝΑ και μεταχειρισμένες γεννή- τριες »ΚΝ 1500 ΚΡΜ (στροφές) Ραδιατέρ για ΝΜᾶςδςευ ΕειτκωποσΠ και Ροτέης Μηχανές, Στάρτερς για 5-6ΡΗ 4250 Ρει]ῃς, τρ ο Διαθέτουμε εξαρτήματα για τΜΙΝ «ΥΙΙΝΡΕΚ τις ανω µηχανες {0-1 4400 {3-0 Ξ5ΟΟ Ι16-0 60ο κ.α. ΤΑΑΡΙΝΟ ςο. Λατσιά (παβιός ὀρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού) Τηῇ. 451621 - Εὰχ. 02-481421, Λευκωσία 05-331342 Λεμεσός ΣεΏίδα 22 πΔΔοΙλωἩἳ Ἡ ερ Ν ΣΙ Ιούνιος 19905 “ΑΘΛΗΤΙΚΑ Ψάχνοντας στο αρχείο µας, θρήκαµε µια παλιά φώτο- γραφία της ΠΑΕΕΚ, στα πρώτα δύσκολα χρόνια µετά το 1974. Τότε που µε ελάχιστα µέσα (πολλά έξοδα κάλυπταν οι ίδιοι οἱ ποδοσφαιριστές) και µε πολύ κόπο, προσπαθού- σε να στεριώσει η ενοποίηση ΠΑΕΚ και ΑΕΚ, αλλά και να κρατηθεί το όνοµα της Κερύνειας σ᾿ ένα αθλητικό σωµα- τείο. Διακρίνουμε τον Γιαννάκη Βασιλείου, τον Ευγένιο Ηρακλέους (Νάκη), τον Τάκη, τον Τζιάκκη, τον Σταύρο (έπαιξε αργότερα στο ΑΠΟΕΛ), τον Κτωρίδη, τον Ντίνο Παπάκη, τον Αντωνάκη, τον Σάθθα Κοσιάρη, τον Ευθύθουλο Ευρυθιάδη και τον Μιχάλη Πεππή! Σ' εκείνες τις δύσκολες περιόδους στήριξαν την ΠΑΕΕΚ και θοήθησαν στο να έχει και µεγάλες επιτυχίες, αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως ο Σοφός, ο Γιώργος, ο Μειτανής, ο Τέλης, ο Αρότης, ο Τσαγγαρίδης, ο Κρίνος, ο Πισκοτίδης, ο Σοφοκλής και άλλοι. Ίσως ήρθε η ώρα να δραστηριοποιηθούν και πάλι όλοι αυτοί, όχι θέθαια ὡς ποδοσφαιριστές (πού να τους αφή- σουν τα χρόνια!) αλλά από διάφορα άλλα πόστα, ενισχύο- ντας το έργο της διοίκησης της ΠΑΕΕΚ. Ας αναλάθει το Διοικητικό Συμθούλιο της ΠΑΕΕΚ την πρωτοθουλία να µα- ζέψει όλους τους παλιούς ποδοσφαιριστές και νάναι σί- γουρη ότι θα θρει ανταπόκριση. ΜΙΝΑ, ΙςΞΡΥΝΙΞΙΩΡΙ«Α ΜΙΚΡΑ ΠΟΛΛΕΣ οµάδες της πε- ριοχής Λευκωσίας, θέλουν να χρησιμοποιήσουν σε Φι- λικούς αγώνες το γήπεδο «Κερύνεια», προσωρινή έδρα της ΠΑΕΕΙΚ. Και ποιος δεν θάθελε να έχει τέτοιο στολίδι. ΣΕ λειτουργία έχει τεθεί, το εστιατόριο στο γήπεδο «Κερύνεια». Ο Ξάνθος υπό- σχεται άψογη περιποίηση. κ κ α Τον μοναδικό, παγκύ- πρια, χώρο για παραπληγι- κούς φιλάθλους θα αποκτή- σει σύντομα το γήπεδο «Κερύνεια». Φτάνει που το αποφάσι- σε ο Σάββας Χριστοφίδης. Πέστο κι έγινε που λένε! κ κ κ ΣΤΟΝ πρόσφατο φιλικό του Ερασιτεχνικού, μεταξύ Λαϊκής Τράπεζας . Κυπριακών Αερογραμμών, που έγινε στο «Κερύνεια», ο γιατρός Αντρέας Σταυρί- δης, τάχθηκε µε το µέρος της Λαϊκής. Κι αυτό γιατί όπως διευκρίνισε «η Λαική µου δίνει δάνειο 5.000 λίρες σε εικοσιτέσσερες ώρες»! Βέβαια η Λαική έχασε µε Ἱ- 0. Δεν ξέρουμε ὅμως αν έχασε και ο Αντρέας το δά- νειο] ΜΕΣΙΣΤΙΑ την θέλουν οι άνθρωποι της ΠΑΕΕΚ, τη σηµαία του σωματείου στο στάδιο «Κερύνεια». Μέχρι να επιστρέψουµε στην Κερύνεια... κ Χ κ ΜΑΣ βρίσκει σύµφωνους η απὀφασή τους. Χρειάζεται όµως και αλλαγή η σημαία. Ο αέρας την κατέστρεψε. Ἀ κ κ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ο Δήμος Στροβόλου και δεν ασφαλ- τοστρώνει ένα μικρό κοµµά- τι χωμµάτινου δρόμου που «πέφτει» στα ὁρια του, στο γήπεδο Κερύνεια. κ Ἅ κ ΕΝΤΑΞΕΙ, κύριε Δήμαρ- Χε, έχει έξοδα ο Δήμος Στροβόλου. Μια ακόμη όμως θυσία, δεν την αξίζει η ΠΑΕΕΚ µας ΛΠΙα ΠΑΕΕΚ από τα παλιά’ ΤΕΛΙΚΟΣ: Εκδήλωση μνήμης... Η παρουσία της ΠΑΕΕΚ στον τελικό του Κυπέλλου Καλαθόσφαι- ρας αποτελεί σταθμό, όχι µόνο για την πορεία του σωματείου της Κερύνειας, αλλά και για το ἶδιο το άθλημα. Για πρὠτη φορά σε τελικὀ αγώνα Κωπέλ- λου, επικράτησε τέτοιο Φφίλαθλο κλίµα, χωρίς οὐ- τε ένα υβριστικό σύνθη- μα, χωρίς καμιά ασχηµο- σύνη. Αντίθετα: Συγκλονι- στικὲς ἦταν οι στιγμές που έζησαν οι φίλαθλοι στο γήπεδο (και χιλιάδες τηλεθεατές) µε την µετα- τροπή του τελικού, σε αντικατοχική εκδήλωση. Και σε εκδήλωση µνήµης και τιµής της Κερύνειας, Χιλιάδες Φίλοι του ΑΠΟΕΛ, σταμάτησαν να επευφημούν τη δική τους ομάδα, φωνάζοντας ρυθ- µικά ΠΑΕΕΚ - ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΞΕΠΙΣΤΡΟΦΗΙ Η ΠΑΕΕΚ έχασε στον τελικὀ από τον ανώτερο αντἰπαλό της. Κέρδισε όμως την εκτίµηση όλης της Φίλαθλης και µη, Κύπρου. Για την προσπά- θειά της, για την ποιότητα του αγώνατης... η τραγική ειρωνεία, απο αγώὠνιστικής πλευ- ράς, είναι ότι αυτή η ομά- δα που έφτασε στον τελι- κὀ, κερδίζοντας τις καρ- διές των Κυπρίων, υποβι- βάζεται στη δεύτερη κα- τηγορία. Παράλληλα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Ευρωπαικό Κύπελλο Καλαθόσφαιρας! Δεν μεμψιμµοιρεί η ΠΑΕΕΚ που θα αγωνίζε- ται στη δεύτερη κατηγο- ρία. Στόχος της άλλωστε, πρωταρχικὸς, δεν ἦταν ποτέ οἱ νίκες στους αγω- νιστικούς χώρους, αλλά η συντήρηση της µνήµης της αγαπημένης πόλης και η διατήρηση των Κερυνειωτών σε θέση εγρήγορσης. στον αγώνα για επιστροφή. Στο πλαίσιο αωτό θα κινηθεί η ΠΑΕΕΚ και στην ἐξοδό της στην Ειρώπη. Και σ' αυτό το σηµε-α, η πολιτεία, άμεσα µε τους αθλητικούς φορείς και ἐμ- µεσα µδ τους κρατικούς μηχανισμούς. θα πρέπει να βοηθήσουν την ΠΑΕΕΚ στην προσπάθειά της. Είναι µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για µεταφορά των μηνυμάτων που θέ- λουµε και πρέπει στο δις- θνἠ χώρο. Η παρουσία της ΠΑΕΕΚ στην Ευρώπη µπορεί να μετατραπεί σε διαφωτιστική εκστρατεία για το πρὀβλημά µας. Ας µην ξεχνάμε τι έγινε πἐρ: σι όταν η Ανόρθωση αγώ: νίστηκε στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ µε αντίπαλο την Αθλέτικο Μπιλμπάο. Πόσο κέρδος αποκόμισε η υπόθεσή µας µε την αξιο- ποίηση του εκτός ἑδρας αγώνα, για προβολή τῆς Αμμοχώστου και του Προ’ βλήματός της, τού Κυπριακού προβλήματος. Ασφαλώς, µε τα ΠενΙ- χρά οικονομικά µέσα. η ΠΑΕΕΚ δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει μόνη της, στο βαθµό που όλο: θέλουμε και επιδιώκουμε. Γι αυτό άμεση και ουσια στική θα πρέπει να εἶναι η παρέμβαση του κράτους. Παράλληλα θα πρέπει να αρχίσει να ὅραστηριοποι” είται προς αυτή την κα τεύθυνση και η ΠΑΕΕΚ. ζητώντας την αρρῶγή των Κερυνειωτών. Ειτε ως σωνόλων είτε ὣς ατθ- µων. Κανένας δεν θα 6ρ’ νηθεί, δεν έχει το δικα’ μα να αρνηθεί οποιαδήπθ: τε βοήθεια στην ΠΑΕΕΚ. που είναι βοήθεια στην Κερύνεια µας... Σάθθας Κοσιάρῆς Ιούνιος {9905 αἱ ΑΟ ΠΛΩ ΤΙ ΚΤΕΡἩ ΝΕΠΑΛ Σεβίδα 23 ΙΟ ςΑς ΕΙ Γ ΡΕΙΝΕ ςΑΕς5 ΝΙΟΟ5 ΝΙςΟΙΑΟΙ ΜαπᾶσεΓγ 122, ΡΙΑΙΕ ΡΑ55ΙΑ σι. τει, 656763 Ροβοχ {126 659633 ΓΑΚΝΑςΑ - ΟΥΡΕΣ ΜΟΒΙ Ε ΝΟ.οθ»Σ72355 ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΑΡΟ ΣΙΑΗΛΗ ΠΗκ. Μάρω ΣιαηΒή, εύχεται στους µαθητές της καΠή επιτυχία στις εξετάσεις, τόσο των Γαββικών όσο και των άθῆων εξετάσεων. Ευχές επίσης για ένα καβό καβοκαίρι.. Οι εγγραφές για το 1995-06 Θα γίνουν {15- 30 Ιουνίου και {-{5 Σεπτεµβρίου τις απο- γευµατινές ώρες. Οι θέσεις είναι περιορι- σµένες γιατί τα τµήµατα είναι µικρές οµάδες από 8 παιδιά, Τηῆ. 356081, 316469. Διευθ. Οµονοίας 30Λ, έναντι Γυμνασίου «Άσπρες» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΙΡΕΟ ἃ ΑΙΡΙΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ἰ. Παντός είδους βιντεο) ραφήσεις με επαγγελματικά τεχνικά µέσα. { (ΡΟΚΑΡΟΑΣΡΤΡΤΑΝΡΑΚΗΟΣ). 2. Τη διεκπεραίωση αντι/ράφων ΥΤΟΕΟ ἆ ΑΟΡΙΟ σε οποιοδήποτε µήχος χαι ποσότητα, µε ενγυημένη ποιότητα. 5, Μετατροπή από αμερικάνικο σύστημα (ΝΤ5Ο) στο ευρωπαϊκό (ΡΑΙ/ΣΕΟΑΜ). ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΥΜΕ: Χώρο 200τ.µ. καθαρό και ύφους {5μ. γιά όλα τα εί- ὃη φωτογραφήσεων Ἆαι πινηματογραφήσεων. Μηγανή καπνού (ςΜΟΚΕ ΜΑΟΗΙΝΕ). Παρακαλώ επικοινωνήστε µαξί µας, ΝΙΤΕΙ. ΒΚΟΑΡΕΟΑΣΤ 5ΤΙΡΙΟΣ, Αποστόλου Βαρνάβα 9, Λευκωσία, Τηλ, 06-461736, Φαξ. 02-454001 ΗΓ (αι ἸγαςΠ ΙΤ ιά Γενικοί Αντιπρόσωποι Κύπρου ΑΤΟύςΠ ΕΕΕΕ ΝΕΠΙΟΙ Ε ΝΑΣΗ :Ἡ επανάσταση στο γενικό Γύρω, γύρω, κάτω, µέσα αλλά χαι στη μηχανή το αυτοκίνητό σας ϱ΄ πλένεται Ψ΄ κερώνεται ν΄ στε/νώνεται χωρίς βούρτσες, χωρίς χέρι σε χρόνο ρεκόρ μερικών λεπτών Η μηχανή µας που στην Αμερική πλένει πάνω από ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα την ηµέρα. Τώρα στην Κύπρο Λ, ρ--.- ν΄ Ειδική ασφάλεια όσο έχουµε στα χέρια µας το αυτοκινητο σας ν΄ Ειδικές προσφορές κάθε 6 πλυσίµατα το έβδομο ΔΩΡΕΑΝ ν΄ Ειδικές συμφωνίες µε εταιρείες Βιοτεχνική περιοχή Λάρνακας (απέναντι από την Πράσινη Πολυκατοικία) Τηλ. 6643260, 09544174 ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΨΥΧΟΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ (ΜΕΝΤΙΟΥΜ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΔΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΧΑΡΑΙ 2 ΔΙΑΜ. 295, ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΗΛ. 36020904, 365342 ΓΓομιωσα{ρ κο Παρα ΠΕΝΟΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ -ΜΙΚΑΠΑ ΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙΓΙά ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΑ.Π.Θ/ΝΙςΠΣ Οδός Αντιότης, ὠμέγα Κωρτ, κατ.25δ, ΛΑΡΝΑΚΑ Τηλ. 04-542434 Τηλ. αυτ. 00555513 φαξ. 04-642433 ΑΡΗΚΟΡΙΤΕ 5ΤΕΑΚ - ΗΟΙΠΣΡΕ τει. 2322464 ΑΚΚΟΤΙΕΙ ΝΗΙ ΑΕ ΣεΏίδα 24 πι ΔΔΟἨἩΛΩ ΤΙ ΠΙΕΡ ΝΣ{Α Ιούνιος {905 ΤΗΕ ΕΟΚΕΙΟΝΕΕ 5ΕΕΝΙςΕ ΟΕΕΙςΕ ΘΕΛΕΤΕ ΞΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ / ΑΝΙΛΙΚΕΥΤΟΥΣ ΠΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΒΟΗΘΟΥΣ (ας. ΑΕΧΕΝΤΙΟΙ 11“8Β ΑΥΙΟΣ ΡΟΜΕΤΙΟΣ, ΝΙςΟΣΙΑ ΤΕΙ. 02-362411, 362412 - ΕΑΧ. 02-362433 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΩΣΑΙΚΩΝ ἃ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Γ. ΣΤΑΣΗ δ ΥΙΟΙ ΛΤΑ ΔΡΟΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ - ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΤΗΛ. 03-526δ90, 09-532170, ΣΩΤΗΡΑ ΦΑΞ. 03-527917, ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ 03-68278684 ΣΓια πατώματα και επενδύσεις διαθέτουμε φυσικά μάρμαρα και μωσαϊκά σε µεγάθη ποικιβία μοντέρ- νΝων σχεδίων καὶ χρωματισμών. «Το όνοµα µας είναι συνώνυμο µε την τεβευταία Πέξη της μωσαϊκής βιομηχανίας και τεχνοβογίας, ΜΟΡΑΙςΣ5 δ ΜΑΕΒΙΕ ΕΑΟΤΟΕΥ . 5ΤΑΡΙ5 ὃ 5ΟΝ5ΙΤΡ ΟΝ ΤΗΕ ΚΟΑΡ ΕΚΟΜ 5ΟΤΙΕΑ - ΙΙΟΡΕΤΗΙ ΤΕΙ. 03-826890, 09-8532170, 5ΟΤΙΕΑ ΓΑΧ. 03-5279017, ΡΕΕς. 03-827884 ΣΥΝΝΕ ζ8Π 5αβρίν γοιι νν(ῃ πηαΓΏίἰςς πα Πποσαίςς 5μἱ{αρ]ιε {ο ῄοοῄπς απ «οαίίῃσς ἱπ α ναπθίγ οἱ ΠιοάεΓΠ Οεσίσης ἀπαί ςοἰοι:5. «Ομ πᾶπης ἰ5 5γποηΥπιοις ννϊζῇ αΐοςί {γεπάς απαὶ ἴεςΏποΡΠΡι ΟΠῃ ΥΓ ππαπυ[ας{ωήησ οἱ Πηοδᾶϊς. Ερεχθείου Ι0Β, Καϊμακαί Τηῃ. 09-5158329 Αναβαμβάνουμµε φωτιστική κάΠυψη: «συναυπιών «θεατρικών παραστάσεων Σφεστιβάηῆ »εκθέσεων »επιδείξεων µόδας «καθβιτεχνικών εκδηβώσεων ΣτεΠευταίου τύπου φωτιστικά :ηΠεκτρονικός εξοπβισµός «πεπειραμένο προσωπικό ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ, Για άμεση ανταπόκριση τεηθεερωνήστε: 09-5153729 ΑΦΥΣΑΝΘΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ἅ ΠΟΠ ΑΤΙΑ Εσκαφές Ισοτεδώσεις Εσχαφές µε ἀἵβεει Εκσχαφές µε ΚοςΚκ ΌγεαΚε (πιστόλα) Μεταφοοές υλικών οικοδομής Επιχωματώσεις - Μεταφορές τούβλων ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΔΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διεύθυνση: αγία Βαρβάρα Λευκωσία Τηλ. 02-522019. 09.542693, 09.572178 φαξ. 524185 «ΟΔΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Γ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ (25ης ΛΛαρτίου, αρ. 17, Λευκωσία) Το (Ωδείο µε την 25χρονη προσφορά και καηβιτεχνική δηµιουργία. Γίνεται σωστή και υπεύθυνη διδασκαβία µε στὀχο τη δηµιουργία καἠβιτεχνικής συνείδησης στο μαθητή Και σωστά επαγγεβματικού προσανατοβισμού στην τέχνη. Έναρξη µαθηµάτων {ης Σεπτεµβρίου {995 Λειτουργούν τάξεις: Εγχόρδων - Πιάνου - Αρµονίου - Κιθάρας - Ανώτερων Θεωρητικών Ορχήστρα Εγχόρδων. Για περισσότερες πῆηροφορίες αποταθείτε καθηµερινά στο τηἠέφωνο 494792, Λευκωσία Πηυντήριο ὃ Καθαριστήριο ΑΟ ΣΤΠΙΑΙ ΛΑ, ΒασιΏθέως Παύθου 62 Ἅγιος Δομέτιος Λευκωσία Τη. 47690901 ι Ιούνιος 1995 π ΔΑΔΟΠΛΩΤΠΙ ΚΙΕΡΥΜΙΕΠΑ ΣεΏίδα 25 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΣΙΠΝΙΔΙΕΙΣ ΥΙΑΙΡΙΟΣ ΒΙΔΙΙΚΙΕΙ ΠΙΡΟΣΦΟΡΑ. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: .ὙΛΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «ΝΤΕΠΟΖΙΤΑ -ΠΥΡΓΟΥΣ .ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΞΕΒΟΥΛΛΟΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΗΙΣ »ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΕΣ ΛΙΑ ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ :ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΤΖΑΚΙΩΝ :ΚΑΓΚΕΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ να, Φα : ΕΣΚΟΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ομπρέλλα χηπου διαμέτρου 3 µέτρων 468.00 ή ΣΛΙΑ ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΚΛΑΕΣ ΓΙΑ 4 µέτρων {65.00 µε σιδερένια βάση, ΛΟΥΛΟΥΛΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Σ'ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ: ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΟΠΟΥ το ΨΩΝΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΓΝΙΔΙΙ ΟΝΗΣΙΛΟΥ 20Α -Β.ΠΟΛΟΣ - Ν. Σ. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΛΊΔ ΤΗΛ. 247656 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ 24, ΤΗΛ. 473838 - ΠΙΝΔΑΡΟΥ 14, ΤΗΛ. 454547 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ο τσ ΡΤΙοΟΚΙΑΓΟΙ(Α ἁ δοµς [14 ΗΛΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ Κεσίπα Ραΐαςε Ηοίε! Τε|. 463051, 52, 53 ΡΟ.Βοχ 1460 6ΑΡΙΕΣ ΚΕΟΙΝΑ ΝΙΟΟΡΙΑ - ΟΥΡΚΙΙ5 ΕΙ ΕΕΣ ΚΙΟ ΓΙ Ζαεστό νερό χειμώνα Καλοκαίρι | ρα ο πμπυ ες θλόκληρς πο σσήπ. Δοκιμασμένοι, εγγυηµένοι γιά πολλά χρόνια και γνωστοί γιό την τεχνική τελειότητα τους δρ ΚΑΝΤΑΡΑΣ 378, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΤΑΧ. ΚΙΒ. 8254 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ. 424526 - ΕΑΧ. 429730 ΤΗΛ. 02 356122, ΕΑΧ. 02 994216 Σεθίδα 26 Ἡ ΔΔΟἩΛΩ ΤΠ ΚΚ ΕΡΊΜ ΕΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Την Ττην Ιουνίου εκά- στου έτους, η Εκκλησία Κύπρου τιµά και γεραίρει τη μνήμη του ιδρυτού και προ- στάτου της, Αποστόλου Βαρνάβα. Ο Απόστολος Βαρνά- βας, Κύπριος την πατρίδα, από τη θαλασσοφίλητη Σαλαμίνα, Ιουδαίος το γέ- νος, Λευίτης την φυλή, έφερε κατ’ αρχάς το όνοµα λωσής, μετέπειτα δε ως µα- θητής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, µμετωνομά- σθη Βαρνάβας, που ερµη- νεύεται υιός παρακλήσε ως, διά να ξεχωρίζει απὀ τον άλλον Ιωσή, τον επιλη- θέντα Ιούστον. Την εποχή του Χριστοῦ, μετέβη εις ἱεροσόλυμα και εφοίτησεν εις την περίφημη Σχολή του Νομοδιδασκά- λου Γαμαλιήλ. Ο Γαμαλιήλ ἠᾖτο, «Νομοδιδάσκαλος τί- µιος παντί τω λαώ». (Πραξ. Ε' 94). Εκεί εγνώρισε και εἷ- χε φίλον και συμφοιτητήν τον Ταρσέα Σαύλο, τον µε- τέπειτα επικληθέντα Παύ- λο. Ὅμως µε την αποφοίτη- σή τους απὀ την Σχολή του Γαμαλιήλ χώρισαν, έστω και προσωρινά, οἱ δρόμοι τους μεθ τον Σαύλον. Ο Βαρνάβας ακολούθησε τον Διδάσκαλον Ιησούν τον απὀ Ναζαρέτ και έγινεν ένας απὀ τους πιστούς ακόλου- θούς Του «Των εβδομήκο- ντα πρώτος...». Ο Σαύλος πήγε στην πατρίδα του Ταρσό, για να κερδίση τους πρώτους καρπούς της σπουδής του απὀ την Συναγωγή της πατρίδας του. Μετά την λυτρωτική Θυ- σία και την κοσµοσωτήρια Ανάσταση του Χριστού και την έλευση του Αγίου Πνεύματος, ο Βαρνάβας, ο οποίος είχε κάποιον αγρό εκεί στα Ιεροσόλυμα, τον επώλησε και έδωσε τα χρή- µατα εις τους Αποστόλους και έγινε διαπρύσιος κἠρυ- κας της θρησκείας του Ναζωραίου Ιησού. Σηµειώ- σατε ότι εκεί στην Ἱερου- σαλήμ ο Βαρνάβας είχεν αδελφήν καλουμένην Μα- ρίαν, εις την οικίαν της οποίας κατά την παράδοσιν ἐγινεν ο Μυστικὸς Δείπνος. Ο υιός αυτής της Μαρίας και ανεψιός του Βαρνάβα, εἶναι ο Μάρκος, ο οποίος αργότερα έγραψε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Ο Παύλος, µετά την εξάπλωση της νέας ϐθρη- σκείας «κατήλθεν εις ἱεροσόλυμα», έγινε όργανο του Συνεδρίου των Ιουδαίων και σκληρός διώ- κτης των Χριστιανών, μέχρι της ευλογημένης ώρας του δρόμου του προς την Δαμασκόν, όταν ο Κύριος απὀ διώκτην τον κάλεσε διά οπτασίας και τον έκανε κήρυκα του λόγου Του «Σκεύος της Εκλογής Του». Η Φιλία του Βαρνάβα προς το Παύλον και το κύ- ρος του Βαρνάβα μεταξύ των Αποστόλων και των λοιπών Χριστιανών, στάθη- κεν αιτία να κερδίση η Εκκλησία τον Παύλο. Τον Βαρνάβα ενεπιστεύθησαν οἱ Απόστολοι και δέχθησαν ανάμεσά τους τον πρώην διώκτην του Χριστού. Τον Βαρνάβα ενεπιστεύθη ο Παύλος και κατήλθε µαζί του εις ἱεροσόλυμα προς τους λοιπούς Αποστόλους. Όμως για την Κύπρο, αν δεν υπήρχεν ο Βαρνάβας, δεν θα οδηγούσε σ' αυτή τα βήματά του ο θείος Παύλος. Η Κύπρος δεν βρι- σκόταν στην διασταύρωση μεγάλων συγκοινωνιακών κόμβων και ο Ταρσεύς Παύλος έβλεπε καθαρά, ότι ο σπόρος του Ευαγγελίου έπρεπε να σκορπισθή στα μεγάλα συγκοινωνιακά κέ- ντρα της Οικουμένης. Συμφώνησεν όµως και δέ- χθηκε τη γνώµην του φίλου του Βαρνάβα και του ανεψι- οὐ τού Βαρνάβα, του Μάρκου, να διέλθουν και από την Κύπρον. Έτσι, γύρω στο 45 μ.Χ, Βαρνάβας, Παύλος και Μάρκος, φθάνουν στη Φφη- µισµένη Σαλαμίνα της Κύπρου και ακούραστα κη- ρύττουν απὀ εκεί μέχρι Πάφου την Θεία Διδασκα- λία του Ναζωραίου και κα- ταργούν την θρησκεία της Αφροδίτης και των όμοιων με αυτήν ψευδοθεών. Εκεί στην Πάφο, µετα- στρέφουν και το Ρωμαίο Διοικητήν της Κύπρου Σέργιον Παύλον, απὀ ειδω- λολάτρη σε Χριστιανό και τιμωρούν διά προσωρινής τυφλώσεως τον Ιουδαίο µά- γον Ελύμα που αντιστρα- τεύετο το έργον των. Όμως ο Ελύμας δεν ξέ- χασε το πάθηµά του. Ζητούσε εκδίκηση. Όταν δε, διά δευτέραν φοράν ο Απόστολος Βαρνάβας επι- σκέφθη την Κύπρο και έγι- νεν Επίσκοπος Σαλαμίνος, ο Ελύμας ξεσήκωσε τους ἰουδαίους και εθανάτωσαν διά λιθοβολισμού τον Βαρνάβα, γύρω στο 51 μ.Χ. Ο Μάρκος έθαψε το νεκρό σώμα του θείου του κοντά στη Σαλαμίνα, σε ένα Ρωμαικό τάφο. Και µετά θάνατον ο Βαρνάβας μεριμνούσε διά την Εκκλησία του, την οποί- αν επὀτισε µε το τίµιο αἷμα του. Όταν δε η των Αντιοχέων Εκκλησία ηθέλη- σε να υποτάξη την Εκκλησίαν της Κύπρου, ο Απόστολος Βαρνάβας εφά- νη δι’ οράµατος εἰς τον τό- τε Αρχιοπίσκοπον Ανθέμιον (4/8 μ.Χ), του υπέδειξε τον τόπο που ήτο θαμένο το λείψανόν του, το οποίον επάνω του είχε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον «Ελληνιστί γεγραμμµένο υπό της ιδίας του Βαρνάβα χειρός». ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Ανθέμιος, ἔλαβε το τίµιον λείψανον του Αποστόλου Βαρνάβα και το επ’ αυτού Ευαγγέλιον και µετέβρη εἰς Κωνσταντινού- πολη προς τον Αυτοκράτο- ρα Ζήνωνα και εζήτησε τα δίκαια της Εκκλησίαστου. Ο Αυτοκράτωρ και οι περί αυ- τόν διεπίστωσαν και οι της Εκκλησίας της Αντιοχείας δεν μπορούσαν να αμφι- σβητήσουν, ὁτι η Εκκλησία της Κύπρου ἠἦτο επίσης Αποστολική, ως η της Αντιοχείας και ἁρα ισότι- μος. Ο Αυτοκράτωρ Ζήνων εχορήγησεν εις τους Αρχιεπισκόπους Κύπρου προνόµοια τα οποία αυτοί διετήρησαν και διατηρούν ζηλοτυπότατα µέχρι σήμε- ρον. Μεταξύ ἀλλων ἑλαβον το δικαίωµα να υπογρα- φουν δια κινναβάρεως, πράγμα το οποίον µόνον οἱ αυτοκράτορες εδικαιούντο, να φέρουν πορφυρούν μανδύαν και σκήπτρον αυ- τοκρατορικὀν, αντί ποιµα- ντικής ράβδου. Δικαίως λοιπόν, ο Κύπριος ιστορικός (ΑρΧχιμ. Κυπριανός, σελ. 151-), γράφει διά τον Απόστολον Βαρνάβαν: «Δεν ιξεύρω αν ἄλλος Απόστολος ὑπερα- σπίσθη τοσούτον την πα- τρίδα του, αν εφάνη τόσον φιλόπατρις ὡς ο ημµέτερος συμπατριώτης Βαρνάβας, όστις ζων µεν απήλλαξε τους συμπατριώτας του από την βδελυράν θρησκεί- αν των ειδώλων, διδάξας αυτούς την αληθινήν πίστιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θανών δε, ελευ- θέρωσεν την ἱεράν Εκκλησίαν της πατρίδος του απὀ της καταδυναστεί- ας των φυλάρχων και πλε- ονεκτών αντιοχέων κληρι- κὠν και εἰς ύψος ήγειρεν αυτήν τοσούτον, ώστε ζη- λούσθαι και υπ' αυτών των της πρώτης τάξεως ἱεραρχίας. Αληθώς και αναμφιβόλως επλήρωσε ο τωόντι υιός παρακλήσεως, ο Βαρνάβας, λέγω, το μᾶ- χου υπέρ πίστεως και πα- τρίδος καθ' όλα τα µέρη. Ἆρα πόσον χρέος ἐχομεν οι Κύπριοι εις τον λυτρω- τήν των ηµετέρων ψυχών και ευεργέτην της ηµετέ- ρας Εκκλησιαστικής δόξης και παροχέα Ἐκαστος ημών κρινέτω και ας τιµά και ας εορτάζη τον έφορον της πατρίδος και προστά- την και εις την παρούσαν ζωήν και εις την μέλλουσαν», Ιούνιος {905 Σήµερα που η Κύπρος βρίσκεται εµπερίστατη µε το 4056 της γης της κάτω απὀ το πέλμα του Τούρκου εισβολέα, εις το οποίον µέ- ρος ευρίσκεται και ο τάφος και η ἰ,. Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα, ας στρέψωμµεν τον νουν και την ψυχήν µας προς τον προστάτη µας Απόστολον Βαρνάβαν και ας τον παρα- καλέσωμεν να μεσιτεύση προς τον αγαπηµενον του |ησούν, τον Κύριον και Θεόν µας, να συντάµη το δράμα µας. να απαλλάξη την νήσον µας απὀ τον αλ- λόθρησκον εισβολέα και τους εποίκους, να µας αξιώση να επιστρέψουµε εις την κατεχόµενην τώρα γη µας, εἰς τα σπίτια µας, εις τα ιερά µας προσκυνή- µατα. Αν µε πίστη το ζη- τούµε, ο Θεός θα µας το δώση και σύντομα, του χρόνου, ανήμερα της γιορ- τής του Αποστόλου Βαρνάβα, σε ὀλες τις κατε- χόµενες τώρα Εκκλησίες μας, ιδιαίτερα στην |. Μονήν του αποστόλου Βαρνάβα να ψΨάλλουμε «Το μέγα κλέος της Κύπρου, της Οικουµένης τον κήρυ- κα, των Αντιοχέων τον πρὠτον, της χριστωνύµου κλήσεως αρχιτέκτονα, της Ρώμης τον κλεινόν εισηγη- τήν και θείον τὼν εθνών σαγηνευτήν, το της χάρι- τος δοχείον, του Παρακλήτου Πνεύματος τον επώνυμµον, Απόστολον τον μέγα, τον του θείου Παύλου συνέκδηµον, των εβδομήκοντα πρώὠτον, των δώδεκα ισοστάσιον' πά- ντες συνελθόντες σεπτώς οι πιστοί τον Βαρνάβαν άσµασι στέψωμµεν, πρε: σβεύει γαρ Κυρίω, ελεηθή- ναι τας ψυχάς ημών». Εγκαίνια Προσωρινής Έδρας ι. Μητροπόλεως Κυρηνείας Την Τρίτη, 16 Μαΐου 1995 τελέσθηκαν από την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο και την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Γλαύκο Κληρίδη τα εγκαί- για της προσωρινής έδρας της ᾗἵ, Μητροπόλεως Κυρηνείας που βρίσκεται στην οδό Αχιλλέως, αρ. 3 στην Αγλαντζιά. Μετά τον αγιασμό που τέλεσε ο Μακαριώτατος ακολούθησαν ομιλίες από το Σεβ. Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Παύλο, το Μακαριώτατο και τον Πρόεδρο της Δημοκρα- τίας, Ευχή ὁλων: Προσωρι- νή και ολιγόχρονη να εἰ- ναι η. διαµονή του Επισκόπου Κυρηνείας σε τούτο το οίκημα και σύ- ντοµα να µεταφερθεί στην πραγματική και µόνι- µη του έδρα, στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Κυρηνείας, στην Κερύνεια μας. ἱεροί Ναοί στην κατε- χόμενη επαρχία της Κερύνειας που γιόρταζαν Το µήνα ΜΝΙάΙο. ὃ Μαΐου: Της Αγίας Μαύρης, Γιόρταζε το οµώ- νυµο παρεκκλήσι, λίγο έξω απὀ την πόλη της Κερύνειας. 5 Μαΐου: Της Αγίας Ειρήνης: Γιόρταζαν οἱ ἱεροί Ναοί της Αγίας Ειρήνης της ενορίας Αγίας Ειρήνης Καραβα και του χωρίου Αγία Ειρήνη (Κερύνειας). 21 Μαΐου: Των Αγίων Θεοστέπτων και Ιδραπο- στόλων Κωνσταντίνου και Ελένης: Γιόρταζαν οι |. Ναοί των χωριών Βασί- λειας και Λιβερών. Όιπιο πάνω ἱεροί Ναοί. μαζί µε όλους τους ἆλ: λους κατεχόµενους ἱερούς Ναούς µας, για οἱ τώρα χρόνια παραµενουν βουβοί, βεβηλωμένοι, Είθε σύντομα να αξιωθούμε να βρεθούμε σ' αυτους, να τους αγιάσουµε και να αναπέµψουµε απὀ αυτούς ευχαριστήριες δοξολογίες στο Θεό για την ελευθε: ρία και δικαίωση της πα” τρίδας µας. Χριστόδουλος Γ. Παχουλίδης Ιούνιος 1905 Π ΔΑΟΠΛΦΩΊΤΠΙ ΙΕΡΗ ΝΕΠΑ ΣεΏίδα 27 ΑΝΑΡΤΑΡΙΑ ΠΕΡΤΑυΒΑΝΤ ΡΙΗΕΟΤΟΗ:ΡΕ8ΠΡΟς ΟΠµαΓαΙ8ΠΡοις Ορεηίπα - Ὀίπηει ἃι Ὀ8πος Ι]νε Μιφὶο - Ὀαποίπα - Ογρτις5 Μεζα Τεκε[επα ΗοίεΙ Αρῖς, Ροΐαπιος Υεηπαςογἰας Τε]. 9265326, ΙΙΜΑΞ55Ο5 «σα, ΔΑΚΤΥΛΑ ΕΛΙΩΤΕΣ : ΠΟΥΡΕΚΙΑ ΣΠΑΝΑΧΟΠΙΤΤΕΣ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΦΛΑΟΥΝΕΣ ΠΙΤΣΑ ΤΥΡΟΠΙΤΤΕΣ Ν Κ.Λ.Π. ΚΟΥΠΕΣ μ) ΚΡΕΑΤΟΠΙΤΤΕΣ ν ἡΡΕΑΤΕ 05 ἑβηαηΚ. ΜΠΟΓΑΤΣΑ ΧΑΛΛΟΥΜΩΤΕΣ ΧΑΜ - ΤΥΡΙ ΜΑΡΙΟΣ ΡΙΑΕΕ ϱΝΑςΚςΙΤΟ. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΙΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ, ΕΟΡΤΕΣ, ΓΑΜΟΥΣ Κ.Λ.Π. {0, Ἁγίας Ζοηίς Ανο., ΓΙπιᾶςςοι Τε. 05-260116 δ 370171, Εὰχ. 05-334630 ΓΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΑΣΚΟΠΑ ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΜΑΣ ΣΤΩΝ ΚΟΡΝΟ ΠΟΥ ΣΗΟΥΡΑ 9Α ΒΡΕΙΤΕ ΟΤΙΘΕΛΕΤΕ ΠΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΟΡΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΙΣΟΠΕΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΣΙΑΚΙΛΙΟΥ ΚΑΙΓΑΜΜΟΥ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ: ΓΙΒΩΙΡΙΗΟΣ ἹφΙωΠΟΥ ΤΗΛ. 02-532716 ΚΟΡΝΟΣ ΜΑΙ ΟΕ ΕΣΤΑΤΕ ΙΝΥΕΣΤΕΜΕΝΤ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ {) διαμέρισμα 3 υπν. µε θέα προς τη θάλασσα επι- πλωμένο 4300 μηνιαίως. 3) Λύο καταστήματα µε φίτετ, Α/6:, έπιπλα γραφείου ή χωοίς 4250 το καθένα. ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ )) Στούντιο Ίος όροφος µε ιδιόκτητο πάρχινκ περιο- χή Νεάπολης 41 {500 2) Μονάρι ισόγειο στη Νεάπολη Ε1 1.500 3) Κατάστημα µε Α/06 στη Νεάπολη {1 1.500 4) Χωράφι 16 σκάλες πευκόφυτο στην Καλαβασό Λεμεσού Α7δθτη σκάλα, 5) Χωράφι 16) ακάλες Αογιμανδοίτα Μουσερέ Πάφου {600 τη σκάλα. ϐ) Χωράφι στη Λωρά λεμεσού 5 σκάλες {500 τη σχά- λα. 7) Χωράφι στην Ακουμγό Πάφου 5ἱ σκάλες 45.500 τη σκάλα, Τηλ. 340824 - 340826 - 348852 24 090-572454 ΚΕΝΥΝΕΙΑ ΜΕΜΟΜΚΙΕ» ΚποςίαιιΓαηί Εγεςῃ Ίοσαἱ [ςῃ οεαίοοά δαἰαάς Εἱ5ῃ Μεζε ΟΕ ΣΡΕ(ΟΙΑΙΗΙΤΙΕΣ 30Α. Μακαγίος Αγο, Τα. 04-721035 Αγία Ναρα, ΕΥΡρΓις πι ΜΟΒΕΙΕΑΝΡ ΛΙΕΕΙΕΣ5 | ηρ ΟΟΜΜΟΝΙΟΑΤΙΟΝς ΤΡ δα. ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΤΗΛΡΠΙΚΟΙΝΟΟΝΗΕΣ »Τηλέφωνα ΟΡΜ- ΝΟΚΙΑ- ΕΚΙΟΣΡΟΝ- ΜΟΤΟΚΟΙΙ Α-ΟΝΡΙΤΕΙ- δά ο »Αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας «ΑΝΡΚΕΝ» αμερικανικής προέλευσης Εγκατάσταση συστηµάτων ανοιχτής επικοινωνίας αυτοκινήτου. . Κεραίες όλων των τύπων (Ψυαλιού, μαγνητικές, εσωτερικές. ασύρμα- τε . ρορωνικά συστήµατα επιχειρήσεων και σπιτιών » Συστήματα συναγερμού . Ασύζμάτους - Ραβοίς - Γαχ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΓΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΑΡΤΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΓΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣ 11 Καλλιπόλεως, Λευκωσία 1055, Κύπρος Τηλ. 02-46448ί. Φαξ. 02-464742, Φορητό: 09-623250 Σεθίδα 28 Ἡ Δλο Ἡ Τα ΙΕ Ρ ΥΕΑ Ιούνιος 1995 ΜΙΙς5Ι06 ΗΑΙΙ, ΚΕΦΤΑ ΚΑΝΤ Η ΟΜΟΡΦΗ ΝΥΧΤΑ Γωνία Ιλαρίωνος, Καϊμακλί Ρ. Πόλος, Τηλ. 433320 Ὦ ο ΚΩΝ Το Χ μοβ µ .θνν ο Ένα νέο μοιυσικογο- ρευτικό κέ- ..- ς ή ντρο έκανε ια «κ την εμ(άνισή ἤ ο του στην καο ἄν διά του Ἡ. ναι ον ή η Πόλου, .. στην Αγίου .. Πλαρίωνος, μὲ το όνομα «Ἡ ΟΜΟΡΦΗ ΔΥΧΤΑ» ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΠΝΕΤΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ ΚΛΩΣΤΗΣ Λόγω ἀθῆων ασχοβιών ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στη Βιοµ. Περιοχή Λάρνακας. Για πθηροφορίες: Τηῆ. 04-652712, 637003 ΝΑΟΣ Ας ΣΡΙ ΚΑ Είμαστε ένα από τα πιο σύγχρονα Στούντιο Μασσάζ στη Λευκωσία. Και αυτό δεν το Πέμε εμείς. Γιατί είµαστε αυτό που σας έβειπε ως τώρα. Ανανεωμένα προγράµµατα καὶ νέες αφίξεις. Τηῆ. 02-4903035 ΟΠΙΙΡΒΕΝ5 ΦΗΟΕΟ ΤΗΛ. 333616 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΔΙΚΩΝ - ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΡΒΗ ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Βοῦο ΟΠἱο-Κἰπάαγ-ἆοο]]θ 6176 19-08 ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΛΑΟΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 5ἱΖ6 00 - 45 ΑΠΕΝΑΝΤΗ ΑΠΘ ΤΕΙΡΕΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΘΝ η κ - οττοίδέ Μ. ” » ας [Πὲ ΛΕκΟΡΑΡΙΙς κ 4 » « ο ” Ἡ . ἆ -{ | Σ κ Ἡ «κά ΔΑ ΜΑΧΑΛΟΥ Π Ἰ Γπ----- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΣΕΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΙΓ ϐ0απιογα Ραπανοπίςο Μ7 µε τρίποδα. προβολέα, βώί- τσα, 2 μπαταρίες. 2 φακοῦς. «Πατρεί ΕΤ70ῦ. | ΟοπιριίοΓ Εουπιαίπ 20 ΜΒ µε ποιντερ ΟΠήσοη 1294. µε ποονράµµα Ν ΝΑ, ΝΡ. ΒΒΑΡΕ. ΒΑΝΝΓΕΙΚ. λοΥΙ- στικό πρόγραµµα ἐ450. { ταπέλλα ηλεκτοονιχή ΜονοΗσί αξίας 1530 µόνο 1450. Γ ΟΡ ρίάνογ υποδοχής 7 6Ρ'5 από {350 µόνο 4200. (1Π1Τ) πιεπιοτΥ Ταπάοπ. 160 ρίαγετ | ΟΡ απὀ {200 µόνο Σ120. 2 διπλά κασεττόφωναά (καδνοιίο»- ΝΕΟ) ΕΤ{θτο ένα 1 ενισχυτή (ΝΑΡ) {130. { ενισχυτή (Ρίοποςτ) { 140. 12 κανάλια επαγγελματικά (οοπσοίς ΙΠπίς ΠΙΟΠΑΓΟΙ) από 4520 µόνο {450. Σνίάςο δπατρ {190. 2 ν]άοο ΝΕΟ ὨὈἱδίτα| (ΥῬ5. οἨ «οΓοςοῃΠ ἀἱλρίαν. ΠΟ) Μοάοι Ὀκ - (0056 Ε220το ένα. 15ου Τν 14” εΙ50. Γ µοτόρα δΖΙΑ ΚΙ Ταπάϊς { {50 Γ φωτογραφική μηχανή (ΡΕΝΤΑΝΧ) µε 7 αφἶλτοα και («λας {Εἱ50 µόνο. 2 πολόνες μεγά(ωνα ἀοσάπιαμ» «120. 2 κολόνες με/άφωνα Ρίοήςσοί 60ΝΝ το ένα και τα δύο Σ100. 150 0Ρ” όλα µαζί {450 ελληνικά γαι ξένα. { αχ τηλέ(Ωνο από {350 µόνο {150. Ι σύστηµα κλιματισμού 13.000. ΗΤΙΙ Τοκίπια (εστό και κοῦο) µόνο 4300. δίαπά μιχροφώνων 25.00. ΕΙ5.00 δίαπά μικροφώνων 2 κετοῦ, ΕΙ4.00 δίαπά μικροφώνων {κ 1θ00. {10.00 1 ΜΙΧοί ΡΙΟΠςοΓ ο κανάλια 79. . ΝΗχου Κοραής ε5θ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΗΛ. 02-450464 Ιούνιος 1995 πι ΑΔΟἨἩΛΦΩ ΤΠ ΚΕΙ ΡΗΝΕΠΑ Σεθίδα 29 | ΞΠΙΝΝΝΓΙΡΟΙΣΙΕΙΓΓΊΡΣΙΕΙ Επαναπροσέγγιση µε τη σωστή έννοια πρέπει να στοχεύει στην αποκατάστα- ση των σχέσεων μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων ως ισότι- µων πολιτών ενός ενιαίου και δημοκρατικού κράτους στο οποίο όλα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των πολιτών να είναι πλήρως κατοχυρωμένα. Δυστυχώς, ὅμως η επα- ναπροσέγγιση όπως γίνεται σήµερα, έχουµε τη γνώµη ότι δεν έχει τον πιο πάνω ξεκάθαρο στόχο. Από την πλευρά µας γί- νεται µια ἄνευ προηγουμµέ- νου καπηλεία της λέξης και της έννοιας της επαναπρο- σέγγισης χωρίς να εξηγεί- ται τι ακριβώς επιδιώκεται. Από την πλευρά τους οι Τουρκοκύπριοι ηγότες (είτε κομμάτων, είτε σωντεχνιών, είτε εργοδοτών και επιχει- ρηµατιών, είτε οποιονδήπο- τε άλλων Οργανώ-σεων, πολιτικών, επαγγελµατι- κὠν, πολιτιστικών και ἆλ- λων), θεωρούν ως δεδοµέ- νο και ενεργούν ως η τουρ- κοκυπριακή πλευρά να υπάρχει και να λειτουργεί ως ξεχωριστή κρατική οντότητα. Ὅλοι αυτοί οἱ τουρκοκυ- πριακοί παράγοντες εργά- ζονται εντατικά και µεθοδι- κά για την αναγνώρισή τους από εµάς ως ξεχωρι- στής κρατικής οντότητας. Αυτό επιβεβαιώνεται από δηλώσεις που κατεπα- νάληψη κάνουν αρχηγοί τουρκοκυπριακών κοµµά- των, οι οποίες μάλιστα γί- νονται εδώ στις ελεύθερες περιοχές, όπως π.χ. δηλώ- σεις ΑΚΚΙΝΤΖΙ σε τηλεοπτι- κό πρόγραµµα στο ΡΙΚ, δη- λώσεις του ΑΤΟΥΝ ὁτι «επαναπροσεγγίζει» ως Πρωθυπουργός (όταν ήταν Πρωθυπουργός), δηλώσεις του ΟΖΚΙΟΥΡ ο οποίος µά- λιστα µια φορά μιλώντας στην Πάφο, µας είπε «κοφτά και ξικούτσουλλα» που λέμε, ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε ὅτι θα επι- στρέψουµε όλοι οι πρόσφυ- γες στα σπίτια µας. Το ἴδιο γεγονός µαρτυ- ρείται επίσης και από τη δυ- σκολία στην ετοιμασία «κοινών» πλαισίων και «κοινών» διακηρύξεων. Αυτό οφείλεται κατά τη γνώμη µας, στο γεγονός ότι οι Τουρκοκύπριοι απορ- ρίπτουν θέσεις οι οποίες εἰ- ναι ευνοικές για τα δίκαιά μας, διότι εφόσον εφαρµο- σθούν θα αποκλείουν την υλοποίηση του στόχου τους, που είναι η αναγνώρι- ση των δύο ξεχωριστών οντοτήτων οι οποίες συ- ζούν δίπλα - δίπλα σε ισότι- μα, κυρίαρχα κρατίδια. Στην ἴδια προσπάθεια εντάσσονται κατά την γνώ- µη µας και ενέργειες όπως το Πανσυνδικαλιστι-κό Φόρουμ και τα διάφορα Δικοινοτικά έργα που στο- χεύουν στην αμοιβαία απο- δοχή ξεχωριστών κρατικών οντοτήτων στην Κύπρο. Για να θεωρήσουμε ότι Οἱ πιο πάνω εκτιμήσεις µας είναι λανθασμένες ερωτού- με: Είναι έτοιμοι οι Τουρ- κοκύπριο! επαναπροσεγγι- στές να αποδεχθούν και να διακηρύξουν δηµόσια ότι µας αναγνωρίζουν το δι- καίωµα να επιστρέψουµε στα σπίτια και τις περιου- σίες µας Είναι έτοιµοι οι Τουρ- κοκύπριοι επαναπροσεγγ- στές να αναγνωρίσουν στους Τουρκοκύπριους πρόσφυγες το δικαίωµα να επιστρέψουν στα δικά τους σπίτια κα! περιουσίες Είναι έτοιµοι οι Τουρ- κοκύπριοι επαναπροσεγγι- στές να υποστηρίξουν δη- µόσια την ανάγκη να φύ- γουν όλα τα τουρκικά κα- τοχικά στρατεύματα και οἱ έποικοι Είναι έτοιμοι οι Τουρ- κοκύπριο!ι επαναπροσεγγι- στές να σταθούν στο ύψος που αρμόζει σε κάποιο που επιδιώκει γνήσια επανα- προσέγγιση και να προ- σπαθήσουν έστω να στα- µατήσουν τη θεθήλωση των εκκλησιών και των ἆλ- λων ιερών µας χώρων και της πολιτιστικής µας κλη- ρονομιάς στα κατεχόμενα Είναι έτοιμοι οι Τουρ- κοκύπριο! επαναπροσεγγι- στές να σταθούν και να απαιτήσουν την ανθρώπινη διαθίωση και τα Ανθρώπινα δικαιώµατα που δικαιού- νται οἱ Ελληνοκύπριοι εγκλωθισμµένοι Δυστυχώς τίποτε απὀ τα πιο πάνω δεν βρίσκεται στην Ημερήσια Διάταξη των δραστηριοτήτων των Τουρκοκύπριων επαναπρο- σεγγιστὠν όπως δυστυχώς Φαίνεται ότι δεν είναι ούτε στην ημερήσια διάταξη των ὁραστηριοτήτων των αντι- στοίχων δικών µας επανα- προσεγγιστών. Αυτό αντανακλάται ξε- κάθαρα στις διάφορες δια- κηρύςεις τους και Ιδιαίτερα στην Κοινή Διακήρυξη που υπέγραψαν οἱ συνδικαλι- στές στο Φόρουμ. Η διακήρυξη αποφεύγει επιμελώς να αναφερθεί στο δικαίωµα της επανεγκατά- στασης έστω των εργαζο- µένων προσφύγων. Ὅσο δε αφορά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα µι- λά για διασφάλισή τους, αντί για αποκατάσταση τους που είναι αυτό που θέ- λουμε στην περίπτωση µας. Τα Δικαιώματά µας τα Ανθρώπινα, είναι διασφαλι- σµένα απὀ την Οικουµενι- κή Διακήρυξη και αυτό που στερούµαστε εμείς είναι την εφαρµογή τους, Η διακήρυξη εκείνη του Φόρουμ βολεύει και εξα- σφαλίζει όλες τις τουρκικές επιδιώξεις που και πάλιν απορρέουν απὀ την ύπαρξη δύο ξεχωριστών οντοτή- των. Τους εξασφαλίζει να κυκλοφορούν ελεύθερα και να εργάζονται, να παίρνουν ἰσοµισθία, να οφελούνται από ενιαίο σύστηµα οικονο- µίας κ.λπ. Με δύο λόγια, επανα- λαμθάνουμε ότι η επανα- προσέγγιση στη θάση που γίνεται: 1. Οδηγεί στην εδραίω- ση δυο ξεχωριστών οντο- τήτων που θᾳ ζουν δίπλα - δίπλα µε εξασφαλισµένα τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ὠφελήματα που επιδιώκουν να αποκτή- σουν ξεχωριστά οἱ Τουρ- κοκύπριοι και, 2. Τορπιλλίζει κάθε προσπάθεια επανατοποθέ- τησης του κυπριακού ως θέµατος εισθολής και κα- τοχής. Πίσω από το ΚΑΛΟ ΟΝΟΜΑ κρύθεται αυτό που ζητάτε! ΤΟ ΠΑΖΑΡΑΚΙ Παιδικά » θρεφικά . θαπτιστικά . θρεφική προίκα » παπούτσια παιγνίδια « δώρα » κουζινικά » αξεσουάρ » είδη ταξιδιού «δερμάτινα Χαριτωμένα µοντελάκια για... σύγχρονα κουκλάκια! Άψογη εφαρµογή, άριστη ποιότητα σε σχέδια και χρώματα ειδικά για θρέφη και παιδιά Δείτε κοντά µας την Τέλεια Παιδική Μόδα... και δεν θα έχετε πια... απορίες! /! ΣΗΜ: Το ΠΑΖΑΡΑΚΙ διευθύνεται απὀ τον Χρυσούλλη Παπαπαλουκά εκ Μπέλλαπαϊς ΣεΏίδα 30 πι ΔΔΟἩΛΩώΤΙη Κρύα Ιούνιος 1995 ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Πολύτιμος χρόνος χάνεται στην αναζήτηση κοινής βάσης για τη συνέχιση διαπραγματεύσεων. Σε ἑνα πρόβλημα εισβολής και κατοχής όπως είναι το Κυπριακό, κοινή βάση εἶναι το Διεθνές Δίκαιο το οποίο παραβιάστηκε και συνεχίζει να παραβιάζεται κατάφορα και πρέπει μονομερώς να αποκατασταθεί απὀ την Τουρκία. Εμείς τα θύματα της εισβολής και κατοχής δεν έχουµε τίποτε να διαπραγματευθούμε. Η καθυστέρηση που παρατηρείται µε το πρόσχημα της εξεύρεσης κοινής βάσης απλώς επιτρέπει στην Τουρκία να εδραιώνει ανενόχλητη τα τελελεσμένα της εισβολής και επιβεβαιώνει ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση στην ουσία δεν αντιμετωπίζει το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής Η ΛΑΜΠΟΥΣΑ τον αρ ρρος με ερ το παρα σειρα: ᾗ4 Παμβσίοις αί ““οάμέεαίη Τη9Θ πιοςί Θχοῄίπο ΠοἰθΙ ἱπ Αγία Ναρα. ΒαΗίηα ο μπίαουθ Ιοοσῇοη, Τηθ Ώοπηθ ἠθς Ὀθ]νθθη Ἀνο μμ ὃ οἱ {ηΘ ἰονθίίθςί Όθασῃες ἱη «Υρπις. νο ή Οοπηρἰθ!θ ννα!ῖθι δροής {αοἱήθ, δροής οΘΠ/16, 3 Ποοαι! {θηηίς οοµΠ5, 55η «ΟΠ, 5αµΠα, ον ο Ιαοιζζὶ απ ΟΥιαρίµΓη. σαχ ἡ ο ἳ δοννηθίηθίγου αιθΊΏθ ασῄνθ γρθ, οΓνναη!Ίο Μα 6ΟΘΠΑ Ιαζγ οἶαγς οπ οπθ οἱ ΙΠ8 Ώθαςῃθς, 118 : Όογης {5 {οι γου., πο ιδ ο μαζι] πο Τηο Όορης ΑΥΙΑ ΝΑδΑ Ρ.0.Βοκ 498, Αγία Ναρα, ντα Τ6ἱ: (037)24006-9, Τοἱςχ: 3242 ΘΟΜΕ [ο ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΟΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ» ΚΥΡΙΑΚΟΣ 4. ΧΑΡΙΖΙΩΤΗΣ ἁ ΥΙΟΣ Σερβίρεται οφτό κλέφτικο | Επίσης αναλαμβάνουμε πάρτυ. | Γπεῖωι ρα ΕΣ ΑΠ Δημοκρατίας 54 .... πανε κι ιοφρθρας ὅσα Σον. Άγιος Ελευθέριος ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. πλ μαμα θδιηὸ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΤΕΥΣΕΙΣ 27p
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 26p
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 23p
ΤΕΛΙΚΟΣ: Εκδήλωση μνήμης... Πολιτισμός#Αθλητισμός 19p
ΜΙΚΡΑ - ΜΙΡΚΑ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΙΚΑ 19p
Μια ΠΑΕΕΚ από τα παλιά! Αθλητισμός 19p
Τα κάστρα της Κερύνειας 17-18p
ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΑΣ (ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ) 15p
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Κυπριακό 14p
ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Κυπριακό 10p
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κυπριακό#Πολιτισμός 8-9p
Γνωρίζω, Δεν Ξεχνω και Αγωνίζομαι για επιστροφή στην Κερύνεια Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά#Γεωργία 7p
ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ Γεωργία 6p
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 5p
ΘΕΣΕΙΣ Πολιτική#Κυπριακό 2-3p
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΝΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1,12p
ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΕΣ Κυπριακό 1,12p
ΤΑ ΑΔΟΥΛΩΤΑ 1p