Back

Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1995-07-01

Ίρν μα. τ πο ο ν ΤΠ κι] ΚΕΡΥΝΕΙΑ Μηνιαία Εφημερίδα, Εκῳραστικό Όργανο του Σωματείου «Αδούῆωτη Κερύνεια», Τιμή 30 σεντ Έτος {ο Ιούῇβιος {1995 Φύῆῆβο 32ο ΤΑ ΑΔΟΥΛΩΤΑ Αφού εμείς κιοτέψα- µε και δεν τους διώχνου- µε εδώ και 21 χρόνια, αφού εμείς τον εγκατα- λείψαµε γιατί είµαστε ρεαλιστές, αποφάσισε µόνος του ο Γέρο Πενταδάκτυλος να τους διώξει. Έστω και αν αυτό σήμαινε τη δική του αυ- τοκτονία. Έστω και αν αυτό σήμαινε τη δική του καταστροφή. Έτσι προχθές τα ξημερώματα άνοιξε τα σπλάχνα του και ξέρασε τις φωτιές του. ΟΙ πύρινες φλόγες έζωσαν το Γέρο Πενταδάκτυλο, σαν άλλο καμικάζι, απ᾿ άκρη σ'᾿ άκρη. Και οι ξενόφερτοι κουθαλητοί το έθαλαν στα πόδια και ακόµη τρέχουν. Που να 6ρουν τα κότσια να αντιστα- θούν. Δεν είναι µε κιοτή- δες που έχουν να κά- νουν µα µε θεριό χιλιά- δων χρόνων. Και ο Γέρο Πενδαδάκτυλος λαθωμέ- νος, καµένος µα περή- φανος, γύρισε την απα- λάμη του προς το νότο και υψώνοντας την ψηλά :. µας µούντζωσε για ἆλ- λη µια φορά. α λοιπόν του Λ δεν πέθανε ακόµα. Κι ας βιάστηκαν μερικοί να της κάµουν και µνημµό- συνο. Άλλοι ούτε να τη θυμούνται θέλουν. Προσπάθησαν να τη σβήσουν και απὀ τον Κύκλο των αναμµνήσε- ὠν τους, Μερικοί την κάνουν δώρο - ένα τό- ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΟΙ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΄Αγ. Ιλαρίωνας. Ακόμα κι η τούρκικη πυρκαγιά τον σεθάστηκε. Αγ. Ιλαρίωνας. Αδούλωτος, αγέρωχος κι απροσκύνητος. ΚΕΡΥΝΕΙΑ: Ζει και βασιΏεύει σο δα δωράκι - στο «σωτήρα» µας. Στον ειρηνευτή που ήρθε και έβαλε τον κάθε κατερ- γάρη στον πάγκο του. Για τους κατοίκους της Ούτε λόγος να γί- γεται. Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Χάθηκαν ἡ σκορπίστηκαν στα τέσ- σερα σηµεία του ορίζο- ντα. Από το Παραλίμνι της Αμμοχώστου ίσαμε την Ίνια της Πάφου. Εδώ που τα λέμε τι Ίνια τι Κερύνεια Τι Λωζάνη, τι Κοζάνη, που λένε. Στις πολιτείες τους και τα χωριά τους, στα κάστρα και τα αρχοντι- κά τους, οἱ Κερυνειώ- τες µόνο σαν φαντά- σµατα μπορούν να επι- στρέψουν, Κι αν η µι- σαλλοδοξία τους, ο σώωβινισμός και οι πα- ράλογες απαιτήσεις τους δεν τους αφή- νουν να το καταλά- βουν και να το χωνέ- ψΨουν, τότε ας είναι έτοιμοι να τα βάλουν με την «πλειο-ψηφία» του κυπριακού λαού, Ο ὠριμος πλέον και ρεα- λιστής Κυπρια-κός λα- ός δεν θα επιτρέψει σε Συνέχεια στη σεῆ. 14 07» Ιούῇβιος 1905 Π ΑΔΟ ΤΑ 1 1] ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ «Αδούλωτης Κερύνειας» του Απριλίου του 1977, που συνόψιζε τις θέσεις του ελληνοκυπριακών προτάσεων για λύση Διζωνική,, ων όλλων κατεχοµένων περιοχών, αναδηµοσιεύε- Σεηίδα 2 Η ιστορική απόφαση του Ανωτάτου δ0μελούς Συμθουλίου της «΄ ν ) ή Σωματείου απὀ το 1974 - 1977, καθόριζε τη θεση της Αδούλωτης Κερύνειας µετά την υποθο ἤ των Δικοινοτικής Ομοσπονδίας που θα ισχύει μέχρι την πλήρη απελευθέρωση της Επαρχιας Κββύνειας καὶ Ἡ ται αυτούσια σε απάντηση στους κάθε λογής ριψασπιδες κα! λασπολογους. «Το 45 µελες Ανώτα- τον Συμβούλιο του σωμα: τείου «Αδούλωτη Κερυύ- γεια» συνελθον εις ἕκτα- κτον συνεδρίαν και αφου εµελέτησε το πολιτικο 6ε- μα υπο το φως των τελευ- ταίων εξελίξεων του Κυπριακού. απεφασισεν τα κάτωθι- 1. Διαμαρτυρεται εντο- νὠώτατα για την παραχωρη- ση της πολεως και Επαρχίας Κερύνειας, ἢ οι- ασδήποτε κατά πλειοψη- φίαν Ελληνοκωπριακής πε- ριοχἠς εις την βουλιμµίαν της Αγκύρας και θεωρεἰ εντελώς απαραδεκτον την ουσιαστικήν Τουρκοποίηση µιας περιοχής της οποίας το 883. ανήκει σε Ελλη- νοκυπρίους και µόνο 12550 σε Τουρκοκυπρίους µε τον ξερριζωμόν τών Ελληνο- κυπρίων απὀ τις προγονι- κές εστίες τους. 2. Διαφωνεί µε την αποδοχἠήν της Διζωνικής Ομοσπονδίας, διοτι περιξ- χει το σπέρµα της Διχοτο- µήσεως και στερεἰ απὀ τους Τουρκοκυπρίους το δικαίωµα να επιστρεψουν στις εστιεςτους. 3. Πιστευει ότι η παρα- χώρηση εις την Τουρκοκυ- πριακή πλευρά της πόλεως και Επαρχαίας Κερύνειας, έστω και για διοικητικούς σκοπούς, ουδόλως συωνά- δειπρος τις διεθνώς παρα- δεδεγµένες αρχές δικαίου και ουδόλως δύναται η προσφορά αυτή να συντε- λέση εις την επίτευξη σων- θηκών οµαλής και εἰρηνι- κής ζωής εις τον τόπον. 4, Εχει την γνώµην τι οι υποβληθείσες προτά- σεις της Ελληνοκυπριακής πλευράς δεν εξασφαλίἰ- ζουν στην πράξη το δικαί- ωὠµμα επιστροφής ὅλων ανεξαιρέτως των προσφυ- γων στις εστίες τους, οὖτε και κατοχυρώνουν πλήρως τα ανθρώπινα και πολιτικα δικαιώµατα των προσφύ- γων ὅπως προνοούν τα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε. 5. Εκφράζει την αγανά- κτηση ολοκλήρου του λα- οὐ της πόλεως και Επαρχίας Κερύνειας και προειδοποιεί ότι δεν θα παραμείνη απαθής ο µαρ- τυρικὸς λαος σε οιανδήπο- τε λύση η οποία προεξο- Φλεί την κατάλυση και την καταστροφή του Κυπρι- ακου λαου. 6. Η εναρξη διαδοσεων για αποζημιώσεις σε µη επιστρέφοντες προσφυγες και τοιουτοτρόπως η ψυ- χολογικὴ προετοιμασία του Κυπριακού λαού για αποδοχή λύσεως. η οποια δεν θα µας δικαιώνη, θεω: ρειται απὀ το Σωµατειον εντελώς απαραδεκτος. Διακηρύσσουμε ακοµη µια φορά ὅτι την Υην µας δεν την εξαργυρώνουμµε µε οποιοδήποτε τίµηµα και ουδείς έχει δικαίωµα να στρέφει την προσοχή µας προς την κατεύθυνση αυ: τη. 7, ΗἩ τακτική της Ελληνοκυπριακής πλευράς να υποβάλλη προτάσεις δια να φανή διαλλακτική, την στιγμήν κατὰ την οποί- αν οι Τούρκοι ουδεμία δέ- σµευση δέχονται για απο- δοχη της ελεύθερης εΥγκα- τάστασης, που δίνει το ὃι- καίωµμα επιστροφής των προσφύγων, την ελεύθερη διακινηση και το δικαιωμα ἰδιοκτησίας, δεν είναι κατά την γνώµη του Σωματείου σωστή. Ο αγώνας εις τοιαύτην περίπτωση θα πρεπει να τεθή πάνω σε ἄλλες βά- σεις, δηλαδή σε προγραµ- ματισμένη και πολύμορ- Φον βάσιν και ουχί για της τακτικής απὀ υποχώρηση σε υποχώρηση να βαδίζω- με αργά µεν αλλά σταθερά στην αναγνώριση των «τετελεσμένων» δήθεν γεγονότων και των κατά τους Τούρκους «πραγµατι- κοτήτων», 8δ. Το Σωμµατείον απευ- θύνει θερμή έκκληση προς κάθε δηµοκρατικὀν και φι- λελεύθερον λαόν ἡ Κυ- βέρνηση και καλεί ὀσους κοπτονται δια τα ανθρώπι- να δικαιώματα, να µην επι- τρέψουν να επισηµοποιηθή µια αδικία και µια κατάφο- ρος παραβίαση του χάρτου των Ηνωμένων Εθνών σε βάρος και των δύο κοινο- τήτων της Κύπρου. 9. Εισηγείται εμμονή στην επιστροφή ΕλληνΝΟ: κυπριων καὶ ΓΤουρκοκυ: πρίων στα σπίτια τους υπό συνθήκες ασφαλείας. τον µη διαχωρισµον ζωνών, την πλήρη αποστρατικο: ποίηση και τη διασφάλιση των ελευθεριών του ατό- µου ανεξαρτήτως φυλής ή θρησκείας. πράγμα που συνέβαινε επἰ πολλά χρό- για στο παρελθον. Ειναι απαράδεκτον να διαχωρίζονται τεχνιεντως κοινότητες τη στιγµή κατά την οποίαν ολόκληρος η Ευρώπη ενώνεται και διξ- θνεις οργανισµοι συγκρο: τούνται. 10. Καλεί την Κυβερ- νηση και όλους τους ηγέ- τες των Κομμάτων να τη- ρήσουν σταθεράν στάσιν έναντι της τουρκικής βου- λιµίας και των προτροπών ἢ πιέσεως ξένων προς την Κύπρον δυνάμεων. Εάν δε, συνεχισθή η απαράδεκτος τουρκική στάσις, καλούµεν την ηγεσίαν µας να αποσύ- ρη τις ήδη για τους Κερυ- νειώτες απαράδεκτες προ- τάσεις επίτου εδαφικού. 11. Το Σωµατείον καλεί τον Κυπριακὸν λαόν σε συνεχἠ αγωνιστικότητα για διάσωση της ελευθε- ρίας της νήσου µας. Εκχώρηση οιουδήποτε μέ- ρους της Ιύπρου εις τους Τούρκους, χωρίς τη δια- σφάλιση των οὐσιωδών ατομικών και διεθνών ανα- γνωρισµένων ατομικών δι- καιωμµάτων σε ολους τους πρόσφυγες και γενικά σε όλους τους Κυπρίους, ανε- ξαρτήτως φυλής ἤ ϐρη- σκείας͵, στα πλαίσια µιας ενιαίας απὀ πολιτικής και οικονοµικής απόψεως Κύπρου, θα αποτελέση απαρχήν καταλύψεως όλης της Κύπρου απὀ την Τουρκία και την εξάλειψη του Ελληνισμού απ’ αυτήν. 28/4/1997». Για τους όσους ριψάσπιδες, κρᾶχτες της υποταγής στην τουρκική κατοχή και στα ξένα συμφέροντα που προσπαθούν να υπονομεύσουν τον απελευθερωτικὀ μας αγώνα: Η «Αδούλωτη Κερύνεια» πάντοτε εκφράζει θέση αναφορικά µε τη λύση του κυπριακού προθλήµατος. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είναι πάντοτε θετική στην το- ποθέτηση της καὶ µόνο όσοι συνειδητά εἰναι ταγµένοι να εξυπηρετήσουν τα τουρκικά συμφέροντα δεν το θλέπουν. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είχε και έχει θέση µέσα από την οποία εκφράζεται η απαίτηση του λαού µας, των προσφύγων µας, για αποκατάσταση των δικαίων του. Οιπάγιες θέσεις της «Αδοὐύλώτής Κερύνειας» για δίκαιη και θιώσιμη λύση Θέση Τη: Ζητούμε χωρίς ὀρους και περιορισμούς την αποχώρησή των τουρκικών κατοχἰκών στρατευµά- των καὶ των εποίκων, για να φύγουν τα εμπόδια που δεν µας επιπρέπουν να επιστρέψουµε στα σπίτια και τις περιουσίες µας. θέση. 2Η: Ζητούμε την αποκατάσταση Της κύριαρ- χίάς-και της ἀσκήσης εξουσίας από την Κυπριακή Κυθέρνηση σε οχόκληρη την Κύπρο, για να αποκατα- σταθεί η λειτουργία του κράτους σε ολόκληρη την Κύπρο. Θέση 3η Ζητούμε την επιστραφή ὁλών των προ- σφύγων,. Τούρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών καὶ άλλων, στα σπίτια και τίς περιουσίες τους, το οποίο να θασίζεται πάνω στἁ διεθνή. δεδομένα και δημοκρατικά θέσµια που να ενώνει πραγματικά τον τό- πο καιτους ανθρώπους. Ζητούμε σ᾿ αυτό το Σύνταγμα να κατοχυρώθεί η ισοτηηίά του κάθε πολίτη, ανεξάρτητα απὀ φυλή ή ϐθρη- οκεία, δημιουργώντας ένα κράτος δίκαιο στο οποίο η πλειοψηφία θα κύδθερνά και η µειαψηφία θα έχει κατο- χυρωμένα τα δικαιώματά της. Αυτές είναι οἱ θέσεις της «Αδούλωτης Κερύνειας» οἱ οποίες αποτελούν τη µόνη, ρεαλίστική,. δίκαιη καὶ θιώσιμη λύση στο Κυπριακό Πρόθλημα. Αποτελούν την µόνη ρεάλιστηέή πορεία για την. αποῖα υπάρχουν και επιχειρήματα προὠθησής της και ερείσματα αγώνα. Το Διεθνές. Δίκαιο µας προσφέρει αυτά τά εἴπχειρήματα καίτα ερείσµατα που αποτελούν ανίκητο ὁπλο αγώνα, Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΗΠ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Εκδότης: Το Σωματείο «Αδούηωτη Κερύνεια» Διεύθυνση: Οδός Ἁγίου Ιωάννη 1, Τ. κ. 3540 ΣτρόβοΏος Τηῆ: 02-456468, Φαξ: 02-368882 Την ύλη επιΏέγει και επιµεβείται Συντακτική Επιτροπή Υπεύθυνοι Διαφημιστικού Τµήµατος: ΑΒΙΝΕ ΑΝΕΕΤΙΡΙΝ6 δ ΜΑΕΚΕΤΙΝΕ 5ΕΕΝνΙ5 Τηῆ. 02-490559, Φαξ. 02-490649 Διευθυντής: Κ. Κυπριανού Επιμέῆεια Διαφημίσεων: Ξένια Καρανίκη, Νίκη Αχιβζέως. ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΛΙΔΩΣΗ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΤΔ Καντάρας 378, ΤηΠ.: 424526 Λευκωσία Ιούβιος 1995 ἵτ ΑΛΟΥΛΩΠΤΗἩ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Σεβίδα 3 Ανασήκωσε ο Πενταδάκτυλος την πλάτη κα! τους απόσεισε... Με πόνο ψυχής είδαμε απὀ μακριά την ὀμορφη Επαρχία µας να καίγεται, ανήµποροι να βοηθήσουμε. Με σφιγµένα δόντια συνειδητοποιούµε την τεράστια οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε απὀ την πυρκα- γιά, αγανακτούντες για την αδιαφορία και αδυναμία του Αττίλα να τη σταματήσει. Νοερά ζήσαμε όλα εκείνα τα µερη που καταστραφη- καν απὀ την πυρκαγιά που είναι ζωντανά στη µνήµη µας παρά τα 21 χρὀνια της προσφυγιάς και διπλός είναι ο πό- νος, διότι εμείς, µόνο εμείς. ξέρουμε τι είναι που χάθη- κο στις φλόγες. Κουράγιο συνεπαρχιώτες. Κουράγιο και απόφαση µαζί να εντείνουµε την πάλη και τον αγώνα µας για την απελευθέρωση των κατεχο- µένων µας τόπων και θα τα ξαναφτιάξουµε πιο καλά και πιο ωραία απὀ πριν. Τα δένδρα µπορεί να καίγονται! αλ- λά η γη µένει καιθα µας περιμένει να την αναστήσουµε Ακόμα µια επιτυχία των Οµογενών της Αμερικής Μετά απὀ συντονισμένες προσπάθειες των Όμογενών της Αμερικής, υλοποιήθηκε ακόµα µια |. απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου της ΠΣΕΚΑ (στο οποίο πῆρε µέρος και αντιπροσωπεία του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια»), που αφορούσε τη σταδιακή αποκοπή οικονομικής βοήθειας προς την Τουρκία λόγω της συνεχιζόμενης καταπάτη- σης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ἴδια την Τουρκία, λόγω της μεταχείρισης των Κούρδων και της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου. Με τη βοήθεια φίλων Γερουσιαστών, όπως τον 9οΏη Ροήἱθί και της Οα/οίγη ΜάΙΟΠΕΥ, εγκρίθηκε νομοσχέδιο που προνοεί τη σταδιακή διακοπή της οικονοµικής βοήθειας προς την Τουρκία κατά 25 εκατομμύρια δολλάρια εφ' όσον συνεχίζεται η ἴδια συμπεριφορά της Τουρκίας. Συγχαίρουµε θερµά τους Οµογενείς για τη δράση τους και ευχαριστοὺμε µέσω της Εφημερίδας µας τους φίλους Γερουσιαστές απὀ την τοποθέτηση των οποίων πρέπει να παραδειγ- µατίζονται πολλοί από εµάς εδώ στην Κύπρο. ΤΟΡΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΛ.: 1025 Τα 50χρονατου ΟΠΗ. 50 χρόνια µετά την ἵδρυση του, ο ΟΗΕ δεν είναι ο Οργανισμός µε τα οράµατα για τα οποία ιδρύθηκε µετά τον κα- ταστροφικό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε, η Ανθρωπότητα συσπειρώθηκε πάνω απὀ τα ερείπια του πολόμου και µε απο- φασιστικότητα προώθησε την ενότητα των Εθνών, ιδρύοντας τον ΟΗΕ: (α) Για να διαφυλαχθούν οι μελλοντικές γενιές απὀ τη δύνη του πολόµου, την οποία ο αιώ- νας µας, γνώρισε δύο φορές, (β) Για να επαναβεβαιωθεί η πίστη στα βασικά ανθρώπινα δι- καιώµατα και στην ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια, (γ) Για να επιβεβαιωθεί η πί- στη στην ισότητα ανδρών και γυναικών, των μικρών και µεγά- λων εθνών, (5) Για να εδραιωθούν συνθή- κες δικαίου και σεβασμού συµ- βάσεων και εφαρµογής του Διεθνούς Νόμου, (Ε) Για να ζήσουν οι λαοί µαζί σε ειρήνη, (ζ) Για να αποτραπεί η χρήση βίας µέσα απὀ την αποδοχή των Αρχών. Δυστυχώς σήµερα στα πεντη- κοστά γενέθλια του ΟΗΕ, βλέ- ποντας και ζώντας τον ΟΗΕ και τις δραστηριότητές του απὀ τη σκλαβωμένη Κύπρος µας, κανέ- μάμι ἳ σε τ νβεωρ Σῶσπγου Τιµάγια {8, Λάρνακα Μέγαρο Σεργίου, Ίος Όροφος Τηλ: 04-θ42204, 642560, 64996: ς Εακ. 9942209, Τηλ. Αέρα 1045 τα λωπο[ιθης πιοπρπρης να απὀ τα «Για...» για τα οποία ιδρύθηκε δεν εφαρμόζεται εδ. Στα µάτια του λαού µας ο ΟΗΕ Φφθήνει. Οι διοικούντες τον Οργανισμό και οἱ µεγάλες δυνά- μεις µέλη του, χρησιμοποιούν τον Οργανισμό για προώθηση των δικών τους συμφερόντων σε βάρος των οικονομικά και στρατιωτικά αδυνάτων. Ἠ αξιο- πιστία του χάνεται, διότι και οι µικρές χώρες. µέλη του, που αποτελούν τη συντριπτική Ππλει- οψηφία, ενδίδουν στους εκβια- σμούς των μεγάλων και δεν απαιτούν σεβασμό και εφαρµο- γή του Καταστατικού του Χάρτη. Η Κύπρος σήµερα έχει τη δυ- νατότητα και µπορεί µέσα απὀ τις συνθήκες ηµικατοχής που ζει να διαδραματίσει ρόλο στην αναγέννηση του ΟΗΕ και στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. Αυτό θα το επιτύχει επιµέ- νοντας στην εφαρµογή, όχι των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ για την Κύπρο που τα περισσότερα (1δι- αίτερα τα τελευταία) έχουν εκτραπεί από το πλαίσιο του Καταστατικού Χάρτη του ΟΠΕ, αλλά επιµένοντας στην εφαρ- µογή των Καταστατικών Αρχών του ΟΗΕ που δε σηκώνουν οὔτε ερμηνείες, ούτε παρερµηνείες. Αυτό θα ήταν και το καλύτε- ρο δώρο για τα θενέθλια του Οργανισμού, για τον άνθρωπο, για την Κύπρο. ὶ ἱ ἱ / ΤΠ ΑΔσΙπΩΤΗ ΣΡΙ Σ1Α Ιούλιος 1995 Το) η Πω Με εχέγγυο την οικονομική ευρωστία, τον επαγγελματισμό και τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού µας, δημιουργήσαμε για σας µια πανίσχυρη δίδυµη ασφαλιστική, Πανευρωπαϊκή Και Φιλική Ασφαλιστική. Ενώνοντας πείρα και επιτυχία προσφέρουμε σε σας ΤΟ µεγαλύτερο φάσμα ασφαλιστικὠν προγραμμάτων Ζωής και Γενικού Κλάδου. ο Πανευρωπιαἰακἡ ΙΨ ασφαλισιυυκἡ Σεθίδα 4 Η πανίσχυρη ασφαλιστική δύναμη: Ιούῇβιος {1995 Ἡ ΑΛΛΟ ΤΛΑΛΩ Τε] ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ τα χωριά της Κερύνειας µας Στα θόρεια της ορο- σειράς του Πενταδα- Χτύλου, κάτω απὀ τις δασωμένες κορφές του Γιαηλά σ' ένα µαγευτι- κὀ οροπέδιο, αναπαύε- ται η γραφική κωµόπο- λη του Αγίου Αμθροσί- ου. Χωμένη στο πράσι- νο και ὁροσισµένη από τις αὐρες του θουνού και της θάλασσας, κα- μαρώνει τις τόσες ομορφιές που την περι- θάλλουν. Ἀληθινὸ πανόραμα ξετυλίγεται µπροστά στα µάτια του θεατή απ' ολες τις µεριές, χάρη στην Ψηλή τοποθεσία που σαν εξώστης προ- βάλλει 900 πόδια πάνω απὀ την καταγάλανη θά- λασσα. Τα τελευταία σπίτια προς το βουνό αγκαλιάζονται µε τα πεύκα που πυκνά και ίσια σαν λαμπάδες σκαρφαλώνουν μεχρι τις κορυφογραμμµές. Γραφικὲς κοιλάδες, πλημμυρισμένες απὀ χρυσομηλιές, κατεβαί(- νουν ὡς τις ὅαντελωτες ακρογιαλιές͵ Μα και η ιστορία, αχώριστος σύντροφος της ομορφιάς, δεν λεί- πει απὀ τούτο το τοπίο. Εδώ βρίσκονται οι λαξε- µένοι τάφοι της αρχαίας πόλης Μακαρίας. Η Μακαρία κτίστηκε απόὀ τους Αχαιούς µαζί µε ἄλλες πόλεις στα βό- ρεια ακρογιάλια του νη- σιού, όπως η Καρπασία, η Ουρανία, Αχαιών Ακτή, ΑΦφροδίσιον και Μακαρία. Δέχθηκε κι αυτή την άγρια επιδρο- μῆ των Σαρακηνών, λεη- λατήθηκε και καταστρά- φηκε το 807 μ.Χ. Ὀλόγυρα της βρίσκο- νταν δξυφορότατες Ἅγιος ΑἈμθρόσιος - Μοναστήρι Παναγίας ἵπατης εκτάσεις μδ ἂφθονα τρεχάτα νερα. ὠραιότα- τους κήπους και µαγει/- τικά τοτήα, αὐτὸ ονο- µάστηκε Μακαρία, Φιλόοπονοι, εργατικοί και γεμάτοι ορεξη και προκοπή οἱ δυο χιλιᾶ- δες κατοικοι του χωριου αγαπούσαν µε πάθος τον τόπο τους και τον καμάρωναν ὅταν ταν έβλεπαν να γινεται κα- λύτερος µέρα µε τη μέ: ρα. ο περιοσοτερος κὀ- σµος γνωριζει τον Άγιο Αμβρόσιο απὀ τα χρυ- σοµηλά του. Είναι το χωριό των χρυσοµήλων, Πολυήμερη γιορτή ἠταν η εποχή των χρυσομή- λων που γλυκά, πρώιμα και μµηρώδατα ἕκαναν την εμφάνιση τους στα μέσα Μαιου και διαρ- κούσαν ίσα µε το τελος Ιουνίου. Σαν άλλοι θεριστᾶ- δες που θέριζαν και χό- ρευαν το χορό του ὃρὲ- πανιου, οἱ Αγιαμβροσί- τες μάζευαν τα χρυσο µηλα χορεύοντας και τραγουδώντας ἑνα δἱδι- κὀ τραγούδι που εφτια- ἔαν και µελοποίησαν οἱ ἴδιοι. Και ήταν τόσον ει δικοί στα τραγουδια, τόι- αίτερα στα τσιαττίσµατα οι Αγιαμβροσίτες, Νατο το τραγουδι. «Μεσ’ το χρωσαφι στ: λισµένη χρυσομµ:λίια μη αγαπημενη να σ᾿ εχουμε στο µαλ.ν μας είσαι σωστό καμάρι µας. Το φύλλωμά σου το σπλπνό το πράσινο και το πυκνό µαγευει την ψυχη µας κι είσαι χαρά δική µας. Χχρυσόμηλόο µου ζουμὲ- ρό είσαι για µας το γιατρι- κό ΑΑΠα ἀνδρωιιοι ὦ καοσλος μὲ ους ὠιτο Αηίτοος ναφσς ο... ρω ωαν σος ὃν ῥὲς ο ο ο... τογονοµοι. τς τ Ώ οί αν οποια ται -- ο ωμΕς ομι τα Εχω κοσμῶ | κι ἰσίως, αν θσω σσ ο λερσπτῃ ἵν νώτα πώ τες τμ νωξς οἱ ανθρωποι ηταν κωτί το διαφορετικο Ἠτων κι οιολετικα ζυµωμµενοι µαίτης, 3 . ο πο. -- ο ως - ελ ο πετ σ η! ς εις ὠ σος τι μετ τον αν οΟμπουιες γονης λα ῑς, Τατοτα ὃν φοτρωνεο οτι η κάν να απιοθάνει η - ο τζα αμ .. - τε μον ο των τν Μα νι ωρα κάῑς νι ολλ κών : ϊ ανα ἓν εν τα τα κ] Ἶϊ ας μὸ θα αι σαι νωρις ἱποριςἱ ο”. ς, ᾖ ο ωρσο. -- οσωροςορ ο... τα ος .Ἓ.. Επ δ 3 αά Ἡψ Γεν αλ το εἰ δκλ φώτα νε κι οταν αἱ γη οτε ννώ- νε καὶ δεν οἶχο τίποτε για δλμσαλλεὧώσῃ οι Απγιαμρροσίτος στρεφο- Ψάρεγα ηταν ----- παν πσαοςρ τς και το κών, νι απο το χωριό και να συ- νεχίσει το δρομο του. Σεηίδα ό Ἡ ΑΛΟΥΛΟΩ ΠΠ ΚΣΡΥΝΜΣΙΑ Άγιος Αμδρόσιος. Ναός Μελαντρίνας Επρεπε να καθήσει σε κάποιαν εξώβεργα βερκι. Μ' αυτόν τον τρόπο ο «μµεζες» δεν ἔλειπε ποτὲ απο το τραπέζι τους, Η σκληρή δουλειά, ο πολύς ιδρώτας, το ἀγο- νοτης γης, η δυσκολία - λογω αποστάσεως - στη διαθεση των προιόντων. καθιστούσαν τη ζωήῆ των ανθρώπων αυτών δύσκολη και τους έκα- μαν πολυ επιφυλακτι- κούς και προσεκτικούς, σχολαστικούς θα ελεγα, στην ξόδεψη των χρη- µάτων που µε τόσο μόὸ- χθο οικονομούσαν͵ σε σηµείο που πολλοί τους παρεξήγησαν και τους αποκαλούσαν τσιγκού- νηδες. Η αλήθεια όμως, για µας που ζήσαμε απὀ κοντά τους ανθρώπους αυτούς, είναι εντελώς διαφορετική. Όταν κέρ- διζες την εμπιστοσύνη τους ἦταν δτοιµοι να σου δώσουν και την ψυ- χή τους ακόμα. Κύριο εισόδημα του χωριού ήταν τα χρυσὀό- µηλα. Ακολουθούσε το λάδι, τα χαρούπια και τα δημητριακά. Οι χρυσο- μµηλοπαραγωγοί του Αγ. Αμβροσίου έσμιξαν µε τους χρυσομµηλοπαρα- γωγούς των γειτονικών χωριών Χάρτζια και Καλογραία και ἱδρωσαν τη Συνεργατική Εται- ρεία Χρυσομηλοπαρα- γωγών µε σκοπό τη διά- θεση του προιόντος τους σε αμειπτικὲς τι- μες. Την εποχή της συ- γκοµιδής - τα πρὠτα χρυσόμηλα ωρίµαζαν µετά τις 20 Μαΐου - το χωριό ἦταν στις δόξες του. Οἱ χωρικοί ηταν στο πὀδι απὀ νωρίς το πρωι ως αργα το βραδυ. Μαζεμα του καρπού. διαλογή σε ποιότητες ανάλογα µε το µεγεθος, μεταφορά στα κέντρα παραλαβής, συσκευασία σε ξύλινα κιβώτια και µεταφορά τους στις µε- Υγάλες πὀλεις του νησι- οὐ για κατανάλωση. Στην ἵδρυση της εταιρείας πρωτοστάτη- σαν μεταξύ άλλων οι Μιχάλης Φτωχὸς, Ανδρέας Χ' Κύρος, Γα- βριήλ Οικονομίδης και Κώστας Κυρατζής. Στο χωριό λειτουρ- γούσε Συνεργατικὴ Πιστωτική Εταιρεία µε πολλες καταθέσεις. Για την καλύτερη δι- οίκηση και πρόοδο της Κοινότητας οἱ κάτοικοι ἱδρυσαν Συμβούλιο Βελ- τιῴσεως το οποίο επι- λαμβανόταν όλων των προβλημάτων που αφο- ρούσαν την Κοινότητα, Την τελευταία εικοσαε- τία την επιτροπἠ του Συµβουλίου αποτελού- σαν οι : Κύρος χ'' κύ- ρου, Ανδρέας Χ’ Κύρου και ο Μιχαήλ Α. Φτωχός σαν αιρετά µέλη και ο Πρόεδρος της Κοινότη- τας, Μιχαήλ |. Πέσιο- γκες, εξ οφφίκιο. Στον Άγιο Αμβρόσιο λειτουργούσε απὀ το 1994 Ιδιωτική Σχολή που προπαρασκεύαζε τους μαθητές για τις Αγγλικες κυβερνητικές εξετασεις. Ιδιοκτήτης της Σχολής ἦταν ο Κώστας Σαββίδης, Στην αρχή η «Πρακτική Σχολή» ήταν διτάξια και µετά το 1937 έγινε τρι- τάξια αλλάζοντας την ονομασία της. Μετονο- µάζεται Ανωτέρα Σχολή Ἁγίου Αμβροσίου. Προσπάθεια των κα- τοίκων της κωμόπολης ηταν η ἱδρυση Ελληνι- κού γυμνασίου, γιατί οι µαθητές δυσκολεύο- γταν να φοιτούν στο Γυμνάσιο της Κερύνει- ας. Η επιθυμία τους πραγματοποιήθηκε, όταν η Κύπρος απέκτη- σε την ανεξαρτησία της καὶ την ευθύνη της παι- δείας ανάλαβε η Ελλη- νική Κοινοτική Συνέ- λευση. Η Ιδιωτική Σχολή περιήλθε στο δηµόσιο και ονομάστηκε Γυμνά- σιο Αγίου Αμβροσίου, Στην αρχή το Γυμνάσιο ἦταν διτάξιο και µέχρι το 1964 έγινε εξατάξιο κλασσικό γυ- μνασιο. το ιδιόκτητο κτίριο του γυμνασίου ανεγεί- ρεται το 1960-65. Το 1966-6/ επεκτεινεται αποκτώντας την τελική του μορφή, αίθουσες ὅι- δασκαλίας, εργαστήριο φυσικής, γραφεία, αί- θουσα καθηγητών. Απεραντη ειναι η ευ- γνωμοσύνη πολλών Αγιαμβροσιτὠν. που κα: τέχουν σήµερα επίζη- λες θέσεις στην Κυβερνητική μηχανή, προς τον ξεχωριστό και ακούραστο εκπαιδευτι- κὀ Κώστα Σαββίδη που εντελώς μόνος και αβοήθητος ἵδρυσε και κρατούσε κυριολεκτικά µε τα δόντια, την «Πρακτική Σχολή» Αγ. Αμβροσίου που τόσα πολλά πρὀσφερε στους ͵ νέους της περιοχής. Ονομαστές οικογέ- νειες στον Ἅγιο Αμβρόσιο ήταν: Τζώρ- τζηδες, Χατζηαντώνη- δες, Παπαγιώργηδες, Κουλαφάδες, Μίτηες, Πρωτοπαπάδες, Όικο- νοµίδηες, Παπαντώνη- δες, »ακκάδες, Ζόπποι, Κυρατζήδες, Μανούσοι, Παφίτες, Κνωδαρίτες κ.ά. Στον Άγιο Αμβρόσιο ανθούσε απὀ παλιά η λαική ποίηση και κατ' εξοχήν τα τσιαττιστά. Περίφημοι τσιαττιστά- δες που διακρίνονταν συνήθως σε διαγωνι- σμούς τσιαττισµάτων ήταν οι: Χατζηκωστής, Μιχαήλ Πέσιογκες, πρό- εδρος της κοινότητας για μµισὀ αιώνα, πέθανε πρόσφατα στην προ- σφυγιά - Βασίλης Χαπέ- σιης, Γιώργος Χαπέσιης και Πανίκος Χαπέσιης, ο Κυριάκος Παύλου, ο Τζιώρτζης, ο Νικόλας Κουγιούντας κ.ά. Ό τελευταίος ιερέας του Άγ. Αμµβροσίουο Παπαγιώρκης, πέθανε πρόσφατα στο µονα- στήρι του Αγ. Γεωργίου του Αλαμάνου όπου εγκαταστάθηκε και λει- Ιούῇβιος {19905 τουργουσε µετά την προσφυγοποιηση του Χωριό λοιπον πλο.. σιο απὀ καθε αποῴπ ο Άγιος Αµβροσιος καις͵ κἀτοικοί του για να εκ. φράσουν την ευγνωις- ούνη τους στον Ύψιστς για τα τόσα καλα, έντι- σαν µεγαλοπρεπηΏ ς-. κλησιά και την αφιεος σαν στον προστατ- Άγιο Αμβρόσιο. Εκτισα. ακόµα καὶ ξωκκλησ-α για να βρίσκονται κοντα στο Θεό, όταν δουλες αν στα ξέµακρα χωρα- Φια τους. οπως το. Αντιφωνητῆ, την Υπατη τη Μελανδρύνα. τοι Άγιο Δημητριάνο κα. τον Αη Γιώργη τοι Πλατυμμαάτη. Π φυσική οµορφια. { πλούσια ιστορική παρα: ὅοση, η εργατικοτητα και το συνεταιριστικο πνεύμα, συνταιριασµενο µε την πατροπαράδοτῃ Φιλοξενία των κατοι: κων, έκαναν τον Αγιο Αμβρόσιο τόπο χαρας και ευτυχίας, Οι Αγιαµ- βροσίτες δεν ἀλλαζαν το χωριό τους µε κανε: να ἄλλο κομμάτι της γης. Με δάκρυα και πονο πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. για να γλυτὠσουν απὀ τη µα: νία του Αττίλα. Σκόρπ:- σαν σ’ όλη την ελεύθε- ρη Κύπρο. Όμως δεν θα ξεχάσουν ποτε τη όμορφη γης τους. το περβόλια τους µε τὶς χρυσομηλιές, που τις ανάστησαν µε τον ιδρω- τα τοὺς κι έγιναν ἑνα µε τη ζωή τους. Στ1' αυτιά τους θα αντηχεί πάντα η γλυκόηχη καµπανα της εκκλησιάς τους να τους καλεί στο ανεπα: νάληπτο πανηγύρι της Λαμπρής. Γονατιστο: θα τρέξουν στη µεγαλ πλατεία, για να γιορτα: σουν τη μµεγαλί Ανάσταση και η «Τρι ζογύρα» θα διαλαλήσεϊ παντού το «Χριστος Ανέστη». Χρ. Χριστοδουλίδης Ιούβιος 19905 Π ΑΟΛΟΥΛΩ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Σεβίδα 7 20ΓΕΓΡΕΙΣ ΠΑΡΑ ΓΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ κ ἃ ες ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΟΝ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΤΥΠΩΝ κ Ἡ αἹἘ ΓΛΥΦΑΔΛΑΣ 4Γ, ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 1ΗΛ. 496591 ΟΙΚΙΑΣ. 337015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΘΕΛΕΤΕ ΞΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ - ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ ΔΙΑ: Σπίτια ” Γεωργικές Εργασίες Ισιωτές Μπυραρίες Εστιατόρια Πεβεκάνους Σκαῆιστές Πήυντηρια Αυτοκινήτων κ.ῇπ. ΛΑΙΠΕ ΦΟΣ ΕΙ ΙΟ ἩΣ Σο Γαβίδς δε Ίο ΟΕΕ ΤΗΛ. 362411, 362412, 09-592655, 4597200 Γαχ. 3624335 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΠΙ ΜΠΣΤΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΝΕΑΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΣΕΡ ΑΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10 π.µ. - 10µ.µ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Εμίι Α/οοπῖ. και σάουνα Καπίκα ΟΟΠΙΡΙΕΧ, Γἱάο Ηοιςε 1, Διαμ. 364, 4ος όροφος Τηλ. 09-3/39533, ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΒΕΡΝΑ πιο ιἠμώμ κ Σερβίρουµε μεζέδες 55.00 το άτοµο και όῆων των ειδών φαγητά δ. µακαρονάδες. ΑπΠῆιώτικες τιµές για µια ξεχωριστή Βραδιά. ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥ Για πΏηροιρορίες: Τη. 02-459509 Από το ΟΧΙ προς την Τρικούπη βΑλόλΟ ΠΙΙΡΓΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ: 1009 - 105,5 ΤΗΛ. 06-922525/06 - 522477 ΦΑΞ: 922464 Π ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ ἁ ΓΙΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΤΑΠΑΝΊΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΥΒΙΑςΟ5 ΚΟΙΟΚΑΦΙ5 ΑΟςΕΣΣΟΕΙΕ5 Καλύμματα µαξιλάρων - καθίσματα - ουμς - μαννητό(ωνα - νούμερα όλων των τύπων - ἀντένες - αεροπουοούδες - τηλέφωνα στιτι- οὗ και αυτοκινήτων. Καθρέπτες και όλα τα άλλα εἰδη. ΤΗΛ. 5248185 ΛΑΛΙ σι νΟΝ ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΛΑΜΠΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΑΣΣΑ7, Γνωρίζοντας τις ευθύνες µας και κατανοώντας τις υπογρεώσεις µας προς την εχλεχτή πελατεία και θέλοντας να βῥᾳδίζουμε πάντα µε τιΆ υπάογχουσες ανάγχες. συνεχίζουμε µε τον ίδιο ζήλο να προσ(έρουμε τις υπηρεσίες µας απὀ Ελληνίδες πτυγχιούχες Μασσέο χαι να διατη- οούμετις τιµές µας, προσφέροντας 2066 ἑκπτωση. Για όσους δεν έχετε επισκεφθεί το χώρο μάς, ελάτε χαι δεν θα χάσετε. Ευχαριστούμε, τηλ. 474812 Ἱ ΑΛΟΥΛΩΤΗΙ ΚΕΡΥΝΣ1Α Ιούβιος {995 Ο Υπουργός Εξωτερικών τα «μασά» στο θέµα της επιστροφής όλων Των προσφύγων. Αντιπροσωπεία του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» εἰχε συνά- ντηση µε τον Υπουργό Εξωτερικών κον Αλέκο Μιχαηλίδη µε τον οποίο συζητήθη- καν οι τελευταίες εξε- λίξεις στο Κυπριακό Πρόβλημα, Η Αντιπροσωπεία του Σωματείου, ὅπως ήταν Φυσικό, στάθηκε ἰδιαίτερα στο θέµα της επιστροφής όλων των προσφύγων και ιδιαί- τερα των Κερυνει- ωτών. Η διστακτικότητα του κ. Υπουργού να δηλώσει µε σαφήνεια Είκοσι χρόνια ζωής και αγώνα ότι η επιστροφή όλων των προσφύγῶὼν είναι απαραίτητη προυπόθε- ση για λύση και ότι αυ- τὸ αποτελεί επιδίωξη της κυβέρνησης, ανά- γκασε την αντιπροσω- πεία να διαφωνήσει και να τονίσει έντονα οτι οι πρόσφυγες δεν αποδέχονται µε κανέ- να τρόπο παζάρεµα του δικαιώματος της επιστροφής και του τελευταίου πρόσφυγα στο σπίτι και την περι- ουσία του. ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ» Συνάντηση µε Δασκαλάκη . και Φοντέν | Μέσα στους στό- χους του Θεατρικου Οµίλου του Σωμµατεί- ου «Αδούλωτη Κερύ- νεια» που λειτουργεί στη Λεμεσό, εἰναι το ανέβασμα έργου επί σκηνής µε θέµα την Κωπριακή πραγµατι- κότητα και τα προ- βλήματα που δηµι- ούργησε και συνεχί- ζει να δημιουργεί η βάρβαρη Τουρκική ει- σβολή και κατοχή. Στο έργο θα συµ- μετέχουν ερασιτέ- χνες ηθοποιοί µέλη του Σωματείου µας. Παρακαλούνται τα µέλη του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύ- νεια» που θέλουν να λάβουν µέρος στην παρουσίαση του ἑρ- Υγου, να το δηλώσουν το συντομότερο στους πιο κάτω: Κωστάκη Λαφα- ζάνη 09-354460 Δημήτρη Δημη- τρίου 09-224404 Βασιλική Φωτίου 05-3981955 Σκοπός δεν είναι απλά η παρουσίαση του έργου αλλά µέσα απὀ το έργο να συµ- βάλουμε και στην προώθηση του προ- βλήματός µας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Γι αυτό ο Θεατρικός Όμιλος, προκήρυξε διαγωνι- σµό συγγραφής θεα- τρικού έργου µέσα σε αυτά τα πλαίσια. Υπεβλήθησαν συ- νολικά έξι (6) έργα, τα ακόλουθα: 1. «Οι αγνοούµε- νοι της ελπίδας». ὁ. «Νήσος τις ἑσοτιν...». 3. «Ρομπότ 74», 4. «Το σπίτι που γεννήθηκα», 5. «Ὁ Γολγοθάς ενός πρόσφυγα». 6. «Το ὄὀνειρο της Περσεφόνης». Τα µέλη της Επιτροπής Μιχάλης Λουλλουπής, Κωὠ- στής Κολώτας και Ανδρέας Χριστο-δοι.- λίδης, αφού διάβα- σαν ξεχωριστά τα έργα που υποβλήθη- καν, συνεδρίασαν την 25η Μαρτίου 1995 και αποφάσισαν ομόφωνα την απονο- µή Ἐπαίνου στο έργο «ΤΟ ὀνειρο της Περσεφόνης», ΔΗΝΙΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γραμματέας Παραρτήµατος «Αδούλωτης Κερύνειας» Λεμεσού Αντιπροσωπεία του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» αποτελούµε- γη απὀ τους Κλεάνθη Σολέα και Ιωάννη Σιεκέρσαββα, είχε την 1/1995 συνάντηση µε τις Ευρωβουλευτίνες Νικόλ Φοντέν και Κατερίνα Δασκαλάκη που βρίσκονταν στην Κύπρο, προσκεκληµέ- γες της Εθνικής Επιτροπής ΑΛλΛΗΛλΕΥ- γύης για τους εγκλωβι- σµένους,. Η Δασκαλάκη είναι Ελληνίδα Ευρω- βουλευτής της Πολιτι- κής Ανοιξης, η δε κ. Φοντέν είναι η Γαλλίδα Α’ Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. δΣυζητήθηκαν µαζί τους οι απόψεις µας για το Κυπριακό Πρόβλημα καθώς και οι πρόσφα- τες πυρκαγιές που κα- τέκαψαν την Επαρχία Κερύνειας και καταγ- γέλθηκε η αδιαφορία και ῃ αδυναμία της Τουρκίας και αντιµετω- πίσουν τις πυρκαγιες καθώς και η άρνηση τους να επιτρέψουν τη δική µας προσφερὀµε: νη βοήθεια. Αφού ἀκουσαν τα γεγονότα, υποσχέθη: σαν ότι θα υποστηρί- ξουν και θα προωθ]- σουν στο Ευρωκοινο- βούλιο σχετικό ψήφι- σµα καταγγελίας καὶ καταλογισμού ευθυνών στην Τουρκία. -Δάνεια ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΦΟΥ Αγκύρας 120, Λεμεσός Τηλ. 05-466511 :ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ όλων των τύπων -Τρεχούμενοι Λογαριασμµοί Εξήντα χρόνια προσφοράς και δημιουργικής εργασίας Για ανάπτυξη και πρόοδο Για άνοδο του Βιοτικού Επιπέδου του λαού µας ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΣΙΓΟΥΡΙΑ Ιούθιος Ἡ ολ Ὁ ολ) Τα ΣΡΙ δή Σεβίδα 9 ΑΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΣΕΥΓ«ΣΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΠΙΑ ΟΙ ΛΑΠΗΟΙΩΤΕΣ Πραγματοποιήθηκε µε επιτυχία η δη δωρεάν εκδρομή των ηλικιωμένων Λαπήθου, στις 4 Ιουνίου 1995 Παντάνασσα καρδιά, καρδιά των Σσυμπλιγά- δὅων, του καημού, της πί- κρας. Της προσφυγιάς καρδιά. Της Λάπηθος ζωηκρατούσα. Χτύπησες στις 4 του Ιούνη δυνατό- τερα. Σ’ ἑνα μοναστήρι μίλια και μίλια µακριά απὀ κεί που διαφέντευ- ες. Εκατοντάδες Λαπηθι- ώτες αὐωτοί που κράτη- σαν τη ΥΠ. Αυτοί που µε άφησαν το στερνό βλέμ- μα στης προσφυγιάς τ' ατυχο συναπάντεμα. Δεν είδα τη Μαρούλλα, δεν είδα το Δήμο, έλειπε ο Χρίστος, αιώνια η µνή- μη. Όμως... όμως ἄλλοι μπήκαν στην οικογένεια των συνταξιούχων. Και τα φιλιά, τ' αγκαλιάσµα- τα, οι θύμησες. Το προσφυγικό Σωµα- τείο «Π ΛΑΠΗΠΘΩΣ» σε αγαστή πάντα συνεργα- ιδρώτα τη ζύμωσαν. Με το φτυάρι, τη δισιά, το γερο και το αἷμα. Αυτή τη γη τη δικαιούνται. Συνταξιούχοι πια βρέθη- καν την Κυριακή 4/6/95 στο Ὅμοδος, στην καθιε- Ρρωμένη πια καθεχρονικἠή εκδροµή. Μερικοί ἑλει- παν... Είναι αυτοί που σία µε το Δήμο Λαπήθου διοργάνωσαν την εκδρο- μή αυτή. Μιαν εκδρομή - µυσταγωγία. Μετά την άφιξη στο Όμοδος, γιό- µισαν τα πλακόστρωτα και τα υπαίθρια καφενε- δάκια µε Λαπηθιώτες. Και η εκκλησία του Σταυρού, πολύ µικρή να Με µεγάλο ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε, στις 17 Ιουνίου 19985, η συνάντηση - συνε- στίαση των συµµαθητών και συμμαθητριών αποφοίτων του Ελληνικού Γυμνασίου Λαπήθου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων απὀ την αποφοίτησή τους. Η συνάντηση έγι- νε στη Λευκωσία, στο κέντρο Γαπήν Νο5Ι. Στην εκδήλωση έλαβαν µέρος 42 συμμαθητές και συµµαθήτριες, ορισμένοι μάλιστα ήλ- θαν απὀ το εξωτερικό και άλλοι απὀ μακρινά σηµεία της Κύπρου, όπου είναι εγκατεστηµέ- νοι µετα την τουρκική εἰσβολή. Ορισμένοι συμμαθητές που βρίσκονται στο εξωτερικό, ἔστειλαν ενθουσιώδη μηνύματα στην εκδήλωση. Η νοσταλγία για τα μαθητικά χρόνια ήταν διάχυτη. Η υπενθύμιση γεγονότων, οι αναμνή- σεις και η επανασύνδεση όλων ἦταν επίσης στην ημερήσια διάταξη. Η αγανάκτηση για την κατάκτηση απὀ τους Αττίλες, του πανέµορφου τόπου απὀ όπου κατάγονται οι απόφοιτοι του Γυμνασίου Λαπήθου, δηλαδή τη Λάπηθο. τον Καραβά, τη Βασίλεια - Βαβυλά, την Ὄρκα, τα Πάναγρα, τα Λιβερά, τον Παλαιόσοβο, τους Μότιδες, ήταν επίσης διάχυτη. Η αποφασιστικότητα όλων για συνέχιση του αγώνα για απελευθέρωση και επιστροφή, εκφραζόταν σε κάθε συζήτηση. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης, ανέλαβε ομάδα πρωτοβουλίας απὀ τους Σοφοκλή Φυττῆ, Γηλέμαχο Κληρίδη, Δέσπω Κκολού, Καΐτη Παπαιακώβου και Πάμπο Αντωνίου. τς Από τη συνάντηση αποφοίτων 1969 του Ελληνικού Γυμνασίου Λαπήθου χωρέσει το προσφυγο- µάνι της ὀμορφης Λαπήθου. Εκεί ο ιερέας μίλησε για την ιστορία της εκκλησίας και απά- ντησε στις ερωτήσεις των επισκεπτὠν. ὙΎστε- ρα, την ὦρα που ο ἡλιος κάθεται στο θρόνο του όλοι μετέβησαν στην Αγία Μαύρη. Εκεὶ προ- σκύνησαν καὶ ἐγίνε η ου- νεστίαση. Μίλησαν ο Δήμαρχος Λαπήθου κ. Νίκος Ευαγγέλου καιο πρόεδρος του Σωματείου κ. Σοφοκλής Φυωττής. Είπαν μεταξύ άλλων για την προσωρινότητα της απουσίας µας απὀ τη Λάπηθο και τόνισαν την ανάγκη ενότητας, πίστης και εµµονής στον αγώνα και ότι «η καλύτερη συ- νεστίαση θα γίνει στην πλατεία Ηρώων Λαπῆ- θου στην ευλογημένη ώρα - την ἁγια ώρα της επιστροφής» στην οµορ- φοκόρη Λάπηθο, ὀπου: Παραθύρι, παραθύρι, λιόγερµα και δειλινό ωριμάζουν το λεμόνι, το μετάξι, ο πηλός. Γιοµάτη άνθη και παιδιά, γιοµάτη περιστέρια Λάπηθος φως ανέσπε- ρο, γλυκό σημάδι ελπί(- δας. Λάκης Γραφιάς Λογοτέχνης Υπεύθυνος Τύπου Δημοσίων Σχέσεων σωματείου «ΛΑΠΗΘΟΣ» ΣεΏίδα {10 Ἡ ΑΛΑ ΟΥ ΑΟ Τα ΚΕΡΥΝΕΙΑ Ιούῇιος {1995 ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ Θυμάμαι τα κατεχόμενα µέρη µας Το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνος Η ιστορική αλήθεια ο κάστρο του Αγίου Ιλαρίώνος είναι Τ ένα απὀ τα τρία κάστρα που βρίσκο- νται στην οροσειρά του Πενταδακτύλου. Τα ἄλλα δυο εἶναι εκείνο του Βουφαβέντο και της Καντάρας. Από τα τρία, το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωώνος είναι το πιο πλού- σιο σε ιστορικά γεγονότα καιτο πιο εντυπωσια- κό. Κτίστηκαν και τα τρία την ἴδια σχεδὀν επο- χἠ - τέλη του 11ου αιώνα µ. Χ. από τους Βυζαντινούς µε κύριο σκοπὀ να ενισχύουν την άμυνα των βορείων ακτὠν της Κύπρου κατά των θαλασσινών επιδρομών και φυσικά για να εξυπηρετούν και τις ευρύτερες στρατιωτικές ανάγκες του νησιού. τέχνη στην κάθετη σχεδόν κορυφή του βουνού, το κάστρο είναι εντελώς απρόσιτο απο τις τρεις πλευρές του. Μόνο απο τη νότια πλευρά του, όπου βρισκόταν και η σι- δηρόφρακτη είσοδος του, μπορούσε κανενας να προσπέἐλάσει µέσα στο φρούριο. κ τισµένο µε απαράμιλλη στρατιωτική Το ὁλο οικοδόµηµα αποτελείται απὀ τρεις αμυντικές ενότητες που βρίσκονται σε τρία δια- φορετικά επίπεδα. Το τείχος που το περιβάλλει έχει µήκος 1200 µέτρα και φέρει κατά διαστήματα { ηµικυ- κλικούς πύργους. Το φρούριο πήρε το σηµερινόὀ του ὀνομα απὀ ἑνα μοναστήρι, το οποἱο βρισκόταν παλαι- ότερα στον ἴδιο χώρο. Ο Άγιος Ιλαρίων ἠλθε στην Κύπρο για να αποφύγει τους Αραβικούς διωγμούς, όταν οι Άραβες κατέλαβαν τους Αγίους Τόπους και ἵδρυσε ένα ερηµητήριο εκεί στα βουνά για να µονάσει. Το ὀνομα του αγίου αυτού - που ήταν πολύ γνωστός - σωγχυζόταν ἄλλοτε µε το ὀνομα του Μεγάλου Αγίου ἱλαρίωνος, εισηγητή του μοναχικού βίου στην Παλαιστίνη, ο οποίος είχε επίσης έλθει στην Κύπρο και πέθανε κοντά στην Πάφοτο 371. Οι παλαιότερες ιστορικές αναφορές σ’ αυτό το φρούριο, βρίσκονται στα χρονικά της κατά- ληψης του νησιού µας απὀ το Ριχάρδο Α᾿ Λεοντόθυμο, Το φρούριο ἦταν τότε γνωστὸ σαν Δίδυμο, απὀ τη µορφή που έχει η διπλή κο- ρυφή του βουνού. ὀπου είναι κτισμένο. Το όνο- μα παραποιήθηκε σε Ντιενταμούρ (Πί6ι α’ Απιουη) απὀ τους Φράγκους στρατιώτες που συνόδευαν το Ριχάρδο Α' στην εκστρατεία τους στους Αγίους Τόπους (Τρίτη Σταυροφορία). Π πρώτη πολιορκία του φρουρίου έγινε απὀ το Ριχάρδο Α’ κατά την εκστρατεία του ενα- γτίον του Βυζαντινού Κυβερνήτη της Κύπρου ἱσαακίου Κομνηνού. Ἐπειτα απὀ την ήττα και την αιχμαλωσία του [σαακίου στη µάχη της τρεμιθούντος (1191), ο Ριχάρδος Α' αρρώστη- σε και η κατάληψη των φρουρίων της βορείου Κύπρου ανετέεθη στον Γουίδωνα Λουζινιανό. Ο Λουζινιανὸς στράφηκε πρὠτα εναντἰον του Φρουρίου της Κερύνειας, το οποίο παραδόθηκε ἔπειτα απὀ σύντομη μάχη. Το φρούριο όμως του Αγίου Ιλαρίωνος αντέταξε σθεναρή άμυνα και παραδόθηκε έπειτα απὀ διαταγή του | Ο Άγιος Ιλαρίωνας ἱσαακίου Κομνηνού. Στον επόμενο αιώνα, το φρούριο διεδραμά- τισε σηµαντικό ρόλο κατά τους αγώνες του Αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Φρειδερίκου Β', ο οποίος είχεν έλθει στην Κύπρο κατά τη µετάβαση στην Παλαιστίνη και του Ιωάννη Ιβελίνου, που ασκούσε καθήκοντα αντιβασιλέα του νησιού, εφ’ οσον ο βασιλέας Ερρίκος Α' Λουιζινιανός ήταν τότε ανήλικος. Ο Φρειδερίκος Β' διεκδίκη- σε την αντιβασιλεία για τον εαυτό του, µε την αἰτιολογία ὀτιτο στέµµα της Κύπρου είχε δοθςί στους Λουζινιανούς απὀ τον πατέρα του Ερρίκο Δ'. Αποτέλεσμα της διαμάχης αυτής ήταν ὁτι η Κύπρος περιήλθε διαδοχικά τέσσε- ρις Φορές, µέσα σε λίγα χρόνια, στους υποστη- ρικτές του Ερρίκου και στους υποστηρικτές του Φρειδερίκου. Ὅταν, για πρώτη φορά ο Φρειδερίκος αποβι- βάστηκε στη Λεμεσό, ο ἰωάννης Ιβελίνος κατέ- ΦυΥε στο φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα, Στην περίπτωση όµως αυτή η διαμάχη διευθετήθηκε Φιλικά και ο Ιβελίνος ακολούθησε τον αμτοκρά- τορα στη Σταυροφορίατου στην Παλαιστίνη. Επιστρέφοντας στην Κύπρο ένα χρόνο αρ- γοτερα (1229) ο Ιβελίνος βρήκε το νησί οτα χέ- ρια των υποστηρικτών του Αυτοκράτορα. Τους νικησε σε μάχη που ἐγινε κοντά στη Λευκωσία και αργότερα τους ανάγκασε να συνθηκολογή- σουν στον Άγιο Ιλαρίωνα έπειτα απὀ πολιορκία ἔννεα µηνών. α στρατεύματα του Φρειδερίκου σά- ρώσαν την Κύπρο για µια ακόµα φορά το 1292, όταν ο ἱωάννης Ιβελίνος απουσίαζε παλι απὀ το νησί, τη φορά αυτή στη Συρία, ὀπου βρισκόταν και ο βασιλέας Ερρίκος, Οι αδελφές και οι υποστηρικτές του νεαρού βα- σιλέα είχαν ζητήσει καταφύγιο στο Φρούριο του Αγίου Ιλαρίώνα, εναντίον του οποίου επιτέ- θηκαν τα στρατεύματα του Φρειδερίκου. ο Ερρίκος γύρισε έγκαιρα απὀ τη Συρία και νίκη- σε τα στρατεύματα του Φρειδερίκου στην Αγύρτα, στη νότια πλευρά της οροσειράς του Πενταδακτύλου. Την επιτυχία αυτή ακολούθη: σε η παράδοση των δυναµεων του Φρειδερίκου στην Κερύνεια και τούτο έθεσε τέρμα στις διεκδικήσεις του Αωτοκρατορα πάνω στο νησι μας. Κατά τα επόὀµενα 1560 χρόνια το κάστρο µε: τατράπηκε σε θερινό θέρετρο για τους εκάστο- τε Φράγκους βασιλιάδες της Κύπρου. Για το σκοπο αυτο έγιναν επισκευὲς και βελτιώσεις στα υπαρχοντα κτίσματα και φυσικά κτίστηκαν και τα βασιλικἀ διαμερίσματα πάνω απὀ τον κρημνὸ στο δυτικό τµήµα της αὐωλῆς. Ανάμεσα στις βασιλικές επισκέψεις αναφξ: ρεται και εκεινη του Ούγου του Δ' (1924-1959) που κατέφυγε στο κάστρο το 1948 για να απο: Φύγει µεγάλη επιδηµια πανούκλας που µάστίζε το νησ[. Το φρούριο χρησιµοποι]θηκεα για τελευταια φορα σαν καταφύγιο κατά την εισβολη των Γενουατών, στην Κυπρο. το 1973. οταν ο νεο: στεφθεις βασιλεας Πέτρος Β' κατέφυγε εκδ. μαζί µε το θεἰο του. τον τέως Αντιβασιλσα ἰωάννη Πρίγκιπα της Αντιοχείας και τους Βούλγαρους σωµατοφυλακες του ωαννῇ. Τοτε διαδραµατιστηκε µια απὀ τις πιο ὅρα- Ιούθιος {1995 ΑΑ Ὁ 1 Ω ἸΓ1ε] ΕΕΡΥΗΣΤΣ Σεβίδα 11 µατικές σκηνές της ιστορίας του φρουρίου του Ἁγίου Ιλαρίωνα. Ο Πρίγκιπας της Αντιοχείας πήρε µέρος στη δολοφονία του Πότρου Α’, αδελφού του και πα- τέρα του βασιλέα. Π βασίλισσα Ελεονόρα, χή- ρα του Πέτρου Α', συνεννοούµενη µε τους Γενουάτες αποφάσισε να εκδικηθεί. Διέδωσε - και ἐπεισεν - οτι οἱ Βούλγαροι σωματοφύλακες σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον Ιωάννη. Τότε ο Πρίγκιπας Ιωάννης οδήγησε τους Βουλγάρους σωματοφύλακες στην κορυφή του βουνού και ένα - ένα τους κρήµνισε στην ἄβυσ- σο. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι τερματίζεται ουσιαστικά, η ιστορία του φρουρίου του Αγίου ἱλαρίωνος. Ως την εποχή που αρχίζει η Βενετική κατοχή της Κύπρου (1489) οι βασικές αρχές της άµυνας μεταβάλλονται και τροπο- ποιούνται. Το φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνος, όπως και άλλα κάστρα διαλύθηκε μερικώς για να χρησιμοποιηθούν τα υλικά για διάφορα άλλα αμυντικά έργα στην Κύπρο, αλλά και για λό- γους οικονοµίας γενικά. ναφέρεται συγκεκριμµμµένα ότι ο πρώ- Αι Βενετός Κυβερνήτης του νησιού Φραντζέσκο Πριούλι διέταξε όχι µόνο να εγκαταλειφθεί το κάστρο αλλά και να κατε- δαφιστεί για να µην αποτελεί κίνδυνο σε περί- πτωση κατἀληψής του απὀ τους εχθρούς. Ως το 18/8 που το νησί πέρασε στην κυ- ριαρχία των Άγγλων το κάστρο του Αγίου ἱλαρίωνος, έμεινε έρµαιο στο έλεος των στοι- χείων της φύσεως. Με την ἵδρυση του Τµήµατος Αρχαιοτήτων απὀ την Αγγλική αποικιοκρατική κυβέρνηση το 1935 άρχισε και η τουριστική αξιοποίησή του. Χιλιάδες τουρίστες απὀ ὁλο τον κόσµο το επι- σκέπτονταν καθημερινά για να θαυμάσουν την ανεπανάληπτη θέα που πρόσφερε προς όλες τις κατευθύνσεις αλλά και να ζήσουν απὀ κο- ντά το θρύλο και το μυστήριο που εξακολου- θούν και σήµερα να το περιβάλλουν. ς το 1963 που το κάστρο καταλή- .., απὀ τους Τούρκους, μετά τις διακοινοτικές διαταραχές, το κάστρο του ΑΥ. Ιλαρίώνος κατείχε σταθερά την πρώτη θέση στις επισκέψεις τουριστὠν. Μετά το 1968, το κάστρο µατατράπηκε σε τουρκικὀ στρατιωτικὀ θύλακα και οι επισκέψεις τουρι- στών απαγορεύονταν. Στο φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνος κάνει συ- χνή αναφορά και ο Λεόντιος Μαχαιράς στο χρονικό του. Κάνει δε τρομερή εντύπωση σήµε- ρα στον αναγνώστη η διαίσθηση, η σιγουριά θα ἔλεγα του συγγραφέα, αναφορικά µε τη στρα- τηγική θέση του κάστρου. Από το παρακάτω απὀσπασµα φαίνεται έμμεσα η σηµασία που ο Λθόντιος Μαχαιράς αποδίδει στο κάστρο για τον έλεγχο της Κερύνειας «...και ὅεν τους ηύ- ρασιν ότι επήρασιν ψουμίν κι επήγαν εἰς την Κερυνίαν και επέψαν και τον πρίντζη εἰς τον Άγιον Λάριον. Και ο κοντοσταύλης δεν έπαψεν να πέψη και να κουβαλή Ψψουμίν της ρηγάδας απὀ το Μόρφου και απὀ την Πεντάγιαν να Υε- µώση την Κερυνίαν και τον Άγιον Λαρίον». Από πολλά χωρία του χρονικού του Λεόντιου Μαχαιρά, γίνεται φανερό πως ο χρο- νικογράφος, πολύ σωστά, πίστευε ὁτι ο κἀτο- χος του φρουρίου του Αγίου Ιλαρίωνος, µπο- ρούσε να ελέγχει, εκτός απὀ την Κερύνεια, τη συγκοινωνιακή οδό προς τη Λευκωσία καθώς και την ἴδια τη Λευκωσία. Τα παρακάτω απο- σπάσµατα του Χρονικού εἶναι χαρακτηριστικἁ των απόψεων του συγγραφέα. «Ο πρίντζης ευρίσκετον εις τον Άγιον Ιλαρίον καλά συντροφιασμένος µε τους σκλά- βους, τους Βουργάρους, Ρωμανίτ ες και Τατάρους και Πουρτέζιδες. Θωρώντας η ρήγαι- να ότι ο αντράδερφος της ο πρίντζης εἰχεν εις την συντροφίαν του πολλούς Βουργάρους εἰς τον Άγιον Ιλαρίον και πριν εβγή απε την Κερυνίαν εμήνυσέν του και ἠλθεν εις την Κερυνίαν µε πολλύν φουσάτον και φοβώντα εις το Διάβαν μηδέν την πιάση, εποίκεν και ελει- τουργήσαν, και επάνω εις το κορµήν του Χριστού ἐμοσεν ο γείς του ἀλλου να έχουν κα- λήν αγάπην. Και τότες εστράφην εἰς τον Άγιον ἱλαρίον, και εκλούθησεν η ρήγαινα ως το Πας, και αποχαιρετήσαν, και ἠρτεν η ρήγαινα εἰς την Λευκωσίαν και ο πρίντζης ενέβην µε το φουσά- τον του εἰς τον Άγιον Ιλαρίον». α ἁ ἆ Χ Οι εκτιµῆσεις του Λεοντίου Μαχαιρά για το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνος αποδείχτηκαν τα τελευταία χρόνια προφητικές γιατί αν οι Τούρκοι δεν καταλάμβαναν το κάστρο το 1965, κι αν δεν κατάφερναν να το κρατήσουν ὡς το 1974, ίσως τα πράγματα να ήταν σήµερα δια- Φορετικά. Φαίνεται όµως πως οι Τούρκοι διάβα- ζαν Λεόντιο Μαχαιρά περισσότερον απὀ µας. Βιθλιογραφία: Για το σημερινό σημείωμα θοηθήθηκα από σχετικές µελέτες - αναφορές των Γεωργίου Κωνσταντινίδη κα! Χριστόδουλου Κλεόπα στο περιοδικό «Αδούλωτη Κερύνεια» από τη «Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια» και Το «Χρονικό» του Λ. Μαχαιρά. Χρ. Χριστοδουλίδη 5ΤΗΡΙΟ 5 ΧΡΙΣΤΟΣ Κ. ΞΕΝΗ Ανδρικό και Γυναικείο Τµήµα Φᾠυσιοθεραπεία - Μασσάζ - Πρόγραμμα Χαπάρωσης - Ειδικά Προγράμματα Γυμναστικής Κατ' οίκον εξυπηρέτηση - Πηήρη Εχεμύθεια Σε Φφιβικό και άνετο περιβάῆΠον. (Ο χώρος κβιµατίζεται). ΤΗΛ. 02-3556231, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ - ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ Παντός Είδους Μεταθβικών Κατασκευών Οδός Λευκωσίας Νο. 22 Βιομηχανική Περιοχή Δαβιού Τηϊ. 452965 - 4δ64δΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ5ΤΕΕ ΡΕΤΤΕΚ Γεννήτριες από 4 250ΚΝΑ και μεταχειρισµένες γεννή- τριες 5 ΚΝ {500 ΚΡΜ (στροφές) Ραδιατέρ για ΜᾶΣΞεγΥ ΕεικωποσηΏ και Ρεγκίης Μηχανές, Στάρτερς για 5.6ΡΗ 5250 Ρεικίης. ο μρ ο Διαθέτουμε εξαρτήματα για ΤΜΙΝ ΕΥΙΙΝΡΕΕ τις ἄνω μηχανές 0-1 «40Ο 13.0 5500 160 «60Ο κ.α. τεΑαρίνο ςΟ. Λατσιά (παθιός δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού) Τηῆ. 457621 - Γαχ. 02-4814211, Λευκωσία .. 05-331342 Λεμεσός ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΑΙΕΙ δ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ δ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΕΠΗΣ ΠΙΣΣΟΥΡΙΡΕΑΕςΗ ΠΙΣΣΟΥΡΙ ΤΗΛ. 0Ο5-2212558δ Σεθίδα 12 Ἡ ΑΔΟΥΑΩ ΤΙ ΚΕΡΤΝΙΣΙΑ Ιούθιος {1995 ΠΩΛΟΥΝΊΑΙΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ { ζαππογα Ραπασοπίς ν/7 µε τρίποδα, προβολέα, βο1- τσα. 2 μπαταρίες. 2 φαπούς. 0ΠαΓΡΟΥ ΕΤῦ. { οοπιριίογ ΕοιπιαίΠ 50 ΜΗ µε πωιντερ ΟΙ οη 120.. με ποογοάµµα ΝΟ, ΑΡ ΡΡΑΣΕ, ΒΑΝΝΙΕΚ. λονι- στικό πρόνοαμµα «450. Γ ταπέλλά ἠηλεπτοονική ΑΙονοΙσΗι αξίας δαθ µόνο {450. . ΟΡ ρίανο υποδοχής 76 απὀ 4350 μόνο 5200. (01015ΗΓ) ΠοΠΠΟΥΝ ΤαΠάΟΠΙ, Γ 0) ρίαγοτ 1 6 απὀ 8200 µόνο ϱ190. 2 διπλά κασεττό(ωνα (λαλδοίιος- ΕΟΟ) ΕΙ το ένα ενισχυτή (ΑΟ) 120. Γ ενισχυτή (Ρίοποοςγ) 140. 12 πανάλια επαγγελματικά (εοηδοἱο πο ΠΙΟΠάΓΟΠ) από {520 µόνο {450. { νιάσο δπα1ρ Ε{90. 3 νἰάσο ΣΕς Ὀιβία (ΝΡ5, οπ Σ6ΤΟςΠ ἀἱδρίαν, ΗΟ) Μοάο! ϱΝ. - 1005 {290το ένα. {5ου ΤΝ 1Η” 8150. Γμοτόραά 50 ΚΙ 1 απάϊς {190 Γ φωτογραφική μηχανή (ΡΕΝΤΑΧ) µε 7 φίλτοα και (λαάς {150 µόνο, 2 κολόνες μενά(ωνα άσοάπιαης ο 120. 2 πολόνες μενάφωνα Ρίοποοςί 60Ν το ένα καιτα δύο 100, ἰ50 6 Ών όλα µαςί 450 ελληνικά και Ἑένα, 1 {αχ τηλέφωνο από Ε350 µόνο ε150. { σύστηµα κλιματισμού {3.000 ΕΤ Τοκ ήπια «ζεστό και κρύο) μόνο 1300, δίαπά μικροφώνων 2Χέ5.00, 415.00 δίαπά μικροφώνων 2 Χετοθ.ΕΙ4. 00 ρίαπά μικροφώνων κ1θ00. εἰ οῦ ἱ ΝΗνο Ρίοποςγ κανάλια ΕΤ. Γ ΝΗνο Κοῄδήπς 150. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΗΛ. 02-43044 αἱ δίΟΠ Ζ4λΙΡΟΠ.ΙΙΑΣΤΕΙΑ λεως, Γοίῤα Διγενή 4 λευκωσία ηλ, 02-21 -02-442074 ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΤΑ ΔΕΕΙΟΛΑ ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΟΠΑΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝ ΡΙΑ -ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ -ΑΝΩΊΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΛΛΕΙΡΗ ΚΑΙΦΡΟΝΤΙΑΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑ ΚΑΙΠΑΡΑΛΟΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΛΗ ΕΝΕΤΕΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Άριστη Ποιότητα και Οικονομία στην τσέπη σας Μιυπίς Πέ ΛΙ ΘΙάΝΟΕΝΤΕΗ ΝΕΟΝ ΦΙΘΝΛΗΜΙΝΑΤΕΡ ά ΝΟΝ- ΠΗΜΙΑΑΤΕΡ ΙΟΝς ΑΓΑΥΗ ΕΦ ΜΕΤΑΙΗΠΕΙΗΤΤΕΝ ΥΛΥΙ ΠΗΕΤΤΕΕΝ« ΛΗ ΚΑΕΣ ΟΕ ΛΙ ΟΝν σἑοπος τι Νίσοα Οσυσρίος δίτοσί ἁ Ρα οήοσσα Νίουδία ΟΥ κος ΝΙ(ςΟ5 ΣΤΑΥΕΙΡΕΣ «Το 02431115 ΝΙοΡς 0082451 Πἱγεείογς Εαν, 11-2-4414 000 ΗΤΤΑ ΓΙΡΟΣΙΩΙΗΙΚΟ Από την Εταιρεία ΑΡΙΝς ΑΡΝΥΕΕΤΙΣ ΝΟ ΜΑΝΚΕΚΕΓΤΙΝΟ «ΕΕΝΊΙ6Ε5Ι ΤΗ ζητεί ποοσωπικό προς άμεση ποοσλΊρη: α) Τηλεφωνήτοιες για ολική ἡ µεοική απασχόληση, (ποώινό, απο ψευματινό ή βραδινό Ωράριο). β) Λιαφημιστές - διαφημµίστοιες. γιά όλες τις περιοχές της Κύπρου. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΙ: ς) Μόνιμη και σταθερή εωγασία β) Ευχάριστο και πολιτισμένο περιβάλλον εργασίας ν) Ἐξαιοετιχές απολαβές. αναλόγως προσόντων ὃ) Άοιστες προοπτικές, νοήνγοση ανέλιξη ε) 13ος μισθός Ὁ) Πλήρη άλλα ωφεκήµατα. Τηλ. 02-490559, Φαξ. 02-4950649. ΛΕΥΚΟΣΙΑ 04-629100ΑΑΡΝΑΚΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΕΛΙΩΤΕΣ ΠΟΥΡΕΚΙΑ ΣΠΑΝΑΧΟΠΙΤΤΕΣ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΦΛΑΟΥΝΕΣ ΠΙΤΣΑ ΤΥΡΟΠΙΤΤΕΣ Κ.Λ.Π. ΚΟΥΠΕΣ ΚΡΕΑΤΟΠΙΤΤΕΣ ΦΕΤΤΑ ΜΠΟΓΑΤΣΑ ΧΑΛΛΟΥΜΩΤΕΣ ΧΑΜ - ΤΥΡΙ ΜΑΡΕΙΟΣΡΙΑΕΕ ΣΝΑΕΚςΙΤ0Ο. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ, ΕΟΡΤΕΣ, ΓΑΜΟΥΣ Κ.Λ.Π. 10, Αγίας Ζοηΐς Ανο., ΓΙπιᾶςςο! Τ6Ι. 05-360116 ὃ 370171, Εαχ. 05-334630 085.4:.. Για την άµεση και αντικειμενική ραδιοφωνική σας ενηµέρωση Τηλ. 1077/450512 Ιούᾶ8ιος 1995 Ἡ ΑΟ ΤΙ Γη ΙΑ ΕΞΡΊΝΕΙΑ Σεῆίδα 13 ΙΚΥ Σ ΓΑ ΥΓ ΟΣ Σ, ΠΑΝ ΓΙ ΓΟΥ ΕΜΙΠΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕ(ΟΦ. ΚΟΝΣΊΙΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΟΣ 20 ΣΙΡΟΡΟΛΟΣ ΤΕΙ. 400135. ΓΑΧ: 02-490014 ΜΟΡΙΗ ΕΤΕΙ. 09-515115 ΛΕΥΚΟΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ο ο ή {λὶ Για να σας συμφέρει η ηλική ενέργεια Με 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Με κάθε παραγγελία ενός ηλιακού θερ- µοσίφωνα σας προσφέρουμε { ατµο- πλοικό εισιτήρια για 2ηµερη κρουαζιέ- ρα στους Αγίους Τόπους. Θα µας θρείτε 09-514663, 04-724388, 04-621175 Λάρνακα ΚΟΞςΗΙΟΝΙΑ ΗΟΤΕΙ ΑΡΕΤ5 ΤΗΛ. - ΦΑΞ. 03-83 1435 τ.κ. 175 ΠΡΩΤΑΡΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Τα τουριστικά διαμερίσματα ΚΟΡΗΙΟΝΙΑ στον Πρωταρά είναι ιδανικά για άνετες και ευχάριστες διακοπές, Είναι Γ΄ κατηγορίας και διαθέτουν ωραιότατο ΒΑΚ και πισίνα. Παραδοσιακή φιβοξενία που σας κάνει να νοιώθετε άνετα. Σεβίδα {4 Συνέχεια από την Ίη σελ... ΚΕΡΥΝΕΙΑ: Ζει και θασιλεύει µια φούχτα Κερυνειώ- τών, σε µια διασκορπι- σµένη διµοιρία να οδη- γήσει τον τόπο σε πλήρη αφανισμό.» Αυτά έλεγαν και λέ- γουν οι γνὠστοί ρεαλι- στές και οπαδοί της µειοδοσίας και της υποταγής. Οι Κερωνει- ώτες όµως έχουν δια- φορετική γνώµη ὙΥψώ- νουν στεντόρεια τη φωνή τους, τη φωνή της τιµής και του δικαἰι- ου και όλοι µαζί, ενω- µένοι σαν ένας άνθρω- πος επαναλαμβάνουν τον όρκο πως ποτέ και καμιά δύναμη δεν θα τους εμποδίσει απόὀ του να αγωνίζονται ώσπου να επιστρέ- ψουν στα σπίτια τους. Ο Κερυνειώτης δεν μεταφυτεύεται εὐκολα σε ξένη Υη. Κι αν µετα- φυτευτεί δεν ριζώνει. Κι αν ριζώσει δεν καρ- ποφορείἰ. Τον ανέµελο ψαρά με το σκισµένο βρακί απὀ τους γκριζοπρασι- νους βράχους της Ὄρκας, των Λιβερών και της Βασίλειας, δεν μπορείς εὐκολα να τον κἀάμµεις χαμάλη στην πόλη, γιατί τα ρουθού- νια του είναι γεμάτα αλμύρα και φύκια της θάλασσας και δεν µπο- ρούν να συωμβιβαστούν με το καυσαξριο. Λαπηθιώτης κι ο Καρα- βιώτης που τ’ αφτιά του είναι γε- µάτα απὀ τη μουσική του νερόµυλου και των φύλλων της λεμονιάς και της συκαμινιάς εί- ναι αδύνατο να ζήσει με τον ἠχο του ΕΩΥΟ- στασίου και του ζυμω- τηρίου του μπετόν. Ο λάτρης της γης και πρωτομάστορας στο µεγάλωμα και την περιποίηση της χρυσο- µηλιάς, της ελιάς και της χαρουπιάς κάτοι- κος του ΑΥ. Αμβροσί- ου, της Χάρτζιας και της Καλογραίας εἶναι δύσκολο να μάθει να περιποιείται αμπέλια και να βγάζει κρασί. Το κρασί µόνο στο ποτήρι το γνώριζε μέχρι σήμε- ρα. Κι ο Δικωμίτης, ο Συγχαριώτης, ο Βουνι- ὠτης κι ο Κουτσοβε- ντιανός αν δεν ανηφο- ρίσει προς τις γυμνές βουνοπιλαγιές του Νό- τιου Πενταδακτύλου, να μυριστεί ασβέστιο και θυμάρι δεν σιγου- ριάζεται, Την ηρεμία της κε- ρυνειώτικης θάλασσας και του ολάνθιστου το- πίου ο Κερυνιώτης δεν την αλλάζει µε τίποτε. Ούτε και την ξεχνᾶ. Ὅσα χρόνια κι αν πε- ράσουν. Την ειρήνη του λευ- κού Αββαείου των αγ- γόλων του Πέλλα - Πάις ποιός άραγε Πελλα - παϊσιώτης εἷ- ναι δυνατό να διανοη- θεί να ανταλλάξει Και με τι Οι άνθρωποι που μάζευαν λαλέδες και κίτρινες µαργαρίτες απὀ τα Πάναγρα, τη Μύρτου και το Διόριος και κόκκινα κυκλάµινα απὀ την Κλεπίνη και τον Άγιο Επίκτητο δεν συνηθίζουν εὔκολα µε το μάζεμα της ανθοµο- λόχας και της σπα- τζιάς απὀ τους ὀχτους των αμπελιών της Μαλιάς ἡ του Άη Νικόλα στην Πάφο. ο Καρμιώτης κιο Αιγιωρκίτης που ξυ- πνούσε το πρωί κι αντί- κρυζε τα χαλάσματα του Αγίου Ιλαρίωνα και περνούσαν απὀ τα µά- Ἡ ΑΔΔΛΟΙΛΩΙΗ Κεντ τια της φαντασία τους Ρήγισσες κι αρχόντισ- σες, στρατηγοί και πο- λεµάρχες, μοναχοί και ασκητές, δεν µεταφυ- τεύονται εύκολα στο Καντού ἡ στην Αυδή- μου. µείς οἱ Κερυ- νειώτες, µΠο- ρεί να ανακα- τευτήκαμε µε τους υπόλοιπους συµπα- τριώτες µας και ζούμε ειρηνικά και δηµιουργι- κά µαζίτους. Δεν αφο- µοιωθήκαμε ὁόμως. Πολύ δε περισσότερο δεν εξαφανιστήκαμε. Ζούμε αρμονικά και φι- λικάἀ µε τους υπόλοι- πους συμπατριώτες µας όπως ζούσαμε για αιώνες και µε το σύνοι- κο τούρκικο στοιχείο, διατηρώντας πάντοτε ζεστή την ανάμνηση των εστιών µας και αναμµμένη τη φλόγα της επιστροφής. Το μέλλον µας, εμείς και µόνο θα το καθορίσουμε, εναρµο- νίζοντας το πάντοτε με το καλώς νοούμενο συμφέρον του τόπου µας. ΔΕΝ δεχόμαστε να παίξουμε τον τραγι- κό ρόλο του δίκαιου Αριστείδη, που ἔπρεπε να εγκαταλείψει τη γε- νέτειρά του Αθήνα, µό- νο και µόνο γιατί ἧταν συνετὸς και δίκαιος. σα ὀστρακα και να πέ- σουν ενα- ντίον µας, δεν δεχόµα- στε να εξοστρακιστού- με. Η Κερύνεια ήταν και θα παραμείνει η Ιθάκη µας, Ελληνικό- τατη απὀ τα βάθη των αιώνων δεν µπορεί τώ- ρα να αλλάξει κατοί- κους και χαρακτήρα. Η Κερύνεια ανήκει µόνο στους νόµιµους κατοι- κους της Ἑλληνες και Τούρκους. Σε κανένα ἄλλο. Ιούῇβιος {905 Από τη συνεστίαση του σωματείου ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΒΑΒΥΛΑ Το προσφυγικό σωματείο ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΒΑΒΥΛΑ στις ϱ/.5.:995 πραγματοποίησε την Ἐτηῆσια ΣυνεστίασἼτου στη Λεμεσο. Το πρωί της ημέρας αὐτῆς. έγινε εκκλησιασµος ὅλων των χω ριανών στην εκκλησια Αγίου Αντωνίου, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Κυρηνείας κου Παύλου. Εγινε δέηση υπέρ των αγνο: ουµένων και μνημόσυνο των πεσοντων κατοικώων του χωσιου που έπεσαν και χάθηκαν κατά την τούρκικη εισβολή του 1Εή».. καθως και αυτών που έφυγαν στην προσφυγιὰ µε το ὀνείρο της επιστοῦ: φῄἠς. Στη συνέχεια έγινε λητάνευση των πολωοῦχων Αγίων Κων το νου και Ελένης. Την ημέρα αὐτὰ το χωριο ΒΑΣΙΛΕΙΑ γιόρταζε κε λαμπρότητα. Στις Ἰ2 το μεσημέρι ολοι οι χωριανοί µαζεωτηκαν στο κεντρο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ». µέσα σε µια ατμόσφαιρα αγάπης κα: ενότητας, αναπολώντας το παρελθον. Τη συνεστίαση εωλόγησε ο Πανιερωτατος Ππτροπολιτῆης Κυρηνείας, τονίζοντας την αναγκη συστράτευσης ολων των προ: σφύγων σ᾿ ἑνα αγώνα δίκαιο µε στόχο τον ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στις πα: τρογονικές µας εστίες. Επισης τόνισε ὅτι µε την προσειχ εις το Θεό. µε τον τακτικὸ εκκλησιασμόὀ και την επ.στοοφῃ στο δρόµο ττς θρησκείας µας θα µπορεσουμε να βρούμε τη δικα ώση του εθνικοι, μας προβληµατος. Ο Πρόεδρος του Προοφι«γικοὶ δωμµατείσώ κος Χαράλαμπος ΜιχαΠλ οτην ομιλία του τόνισε τους στοχους καὶ οκοποὺς τοι σω: µατείου που ὅξεν εἶναι ἀλλο: απο τὸ διάτρηση της οντοτύτας Του χωριου, να κρατήσε: ενωµενους τους κατοίκου ντα: γιατην ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ολων των τρ Ποτέ να µην αῴτσουμε να οὐ νο ὃς και ν' αγωνιζο: Ὁ Νατοχὴ απο τους απρόσλλητους και ασχετους οἀρικοφόρο.ς Τσ σκοως, ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΛΕΥΟΕΡΗ. ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ιούθιος 1995 ΠἩ ΑΟ ΥΛΩ ΤτἩ ας δρ 12 ΣεΏίδα 15 ΟΚΑΙΑΚΛΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ Οἱ Κερυνειώτες ζώντας στην προσφυγιά δεν ξε- χνούν την όμορφη Επαρχία τους κα! τις εκδη- λώσεις και τα έθιµα τους. Στις 11 Ιουνίου 1995, συγκεντρώθηκαν στο χώ- ρο του Ναυτικού Οµίλου στη Λεμεσό και έζησαν ξα- νά στην προσφυγιά τις συ- γκινήσεις από τις εκδηλώ- σεις του Κατακλυσμού. Οἱ παλαιότεροι για να θυµη- θούν και οι νεότεροι για να µάθουν και να συνεχίσουν τα έθιμα και την παράδοσή μας. Ο ολισθηρός Ιστός, η καταδίωξη πάπιας, η εύρε- ση λεμονιού και φιάλης, οἱ αυγοδρομίες, οἱ σακκου- λοδρομµίες και η κολύµθη- ση ανδρών και γυναικών, ήταν τα παραδοσιακά αγω- γίσµατα που απόλαυσαν οἱ παρευρισκόμενοι. Το Ναυτικό της Εθνικής Φρουράς µε ταχύ- πλοα σκάφη και άνδρες των υποθρυχίων κατα- στροφών, έλθε µέρος µε επιδείξεις στη θάλασσα, σκορπώντας ρίγη συγκινή- σεως µε την άρτια εκπα(- δευση των ανδρών του. Στο καλλιτεχνικό πρό- γραµµα θραθεύτηκαν οι λαϊκοί µας ποιητάρηδες Βασίλης Χαπέσιης, Γιάννης Ὑτίκκης και Γιάννης Παπαϊωάννου, τό- σο για τα τσιαττίσµατα όσο και για τα δίστιχά τους. Ο Λαογραφικός Όμιλος Λατσιών το «ΑΛΑΚΑΤΙ» λάμπρυνε το πρόγραµµα µε τους υπέροχους ελλη- γικούς και κυπριακούς χο- ρούς και τα τραγούδια τους. Οι εκδηλώσεις του Κατακλυσμού 1995 ήταν υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Εσω- τερικών κ. Ντίνου Μιχαη- λίδη, ο οποίος παρέστη καὶ ευχήθηκε στο χαιρετι- σµό του όπως του χρόνου οι εκδηλώσεις γίνουν στο γραφικό λιμανάκι της Κερύνειας και της Λάμπουσας. Στις εκδηλώσεις παρέ- στησαν και πολλοί άλλοι επίσηµοι, Βουλευτές, Δήμαρχοι και Αξιωματικοί του Στρατού και της Αστυνομίας και φίλοι των Κερυνειωτών. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής των Δήμων, Σωματείων και Οργανώσεων Επαρ- Χίας Κερύνειας χαιρέτησε την εκδήλωση ο Δήμαρχος Καραθά κ. Π. Τσέντας. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΝΙΗΤΡΙΟΥ «1ου Κατακλυσμού» Τη Ιουνίου 1995. Για 21η χρονιά κι εμείς οἱ Κερυνειώτες αντί να λα- µνίσουµε, γεμάτοι που χαρά για τη θαλασσοφίλητη, ποθητή µας πόλη, τραβήξαμε για τη Λεμεσό αφήνο- ντας πίσω το αγαπημένο βουνό «φορτωμένο Τούρκο», να µας ανεµίζει το μαντίλι των δακρύων του, να πονά, να πικραίνεται, να πληγιάζει/ Άλλωστε, πως μπορούσαμε να του εξηγήσουμε πως τούτο το ταξίδι δεν γινόταν γιατί εµεις το θελήσαµε Πως να του πούμε πως εκείνη τη µέρα, τη µέρα του «Κατακλυσμού», απλώς δανειστήκαµε µια λωρίδα γυαλού για να φιλοξενήσει κάποια έθιμα µας, κάποια πατροπαράδοτα θαλάσσια παιγνίδια της µέρας Πως σα... το ιώξωά ὦ ος Αθλητές περιμένουν Τη σειρά τους για τον ολίσθηρο ιστό να του ορκιστούμε πως «Άπ Γυαλός» για µας είναι ο γυαλὸς που Φιλά το Κάστρο, που ὁροσίζει τη µυριστή χιλιόπλουμη ποδιά της Κερύνειας µας πως να του αποδείξουμε πως γία µας ενας και μοναδικός ὀρόμος υπάρχει, ο δρόμος που τον ξέρουμε και µας ξέρει, ο Ο παραδοσιακός ολίσθηρος ιστὸς δρόμος προς την Κερύνεια και πως ὁλοι οι άλλοι είναι εδώ και 2{ χρόνια για µας πικρὲς ανηφόρες Καθήσαμε, λοιπὀν, κατάντικρυ στη θάλασσα, λιγο- στοί Κερυνειώτες να παρακολουθήσουμε τα διάφορα αγωνίσματα. Ναι, το σώμα εκεί, όμως η ψυχή πεισµα- τικά πίσω, εκεί που µας έταξε η μοίρα, εκεί που δικαι- ὠματικά ανήκουµε και µας ανήκει. Εκεί που αφήσαμε ελπίδες κι ὀνειρα. Εκεί που βάλαμε σημάδι την καρ- διά µας. Η φιγούρα του λιμανιού της πόλης µας µας κυνηγά σαν µια κραυγή ακατάλυτη. ἨΗ Κερύνεια µας ακολουθεί παντού, στις χαρἒς, τις λύπες, σ' ὀλες τις στιγμές της ζωῆς µας. Χαρήκαμε, χειροκροτήσαµε τα παιδιά µας, τα µι- κρά µας δελφινάκια. Όμως το κύμα δεν µας τραγου- Το κυνήγι του σηµαδεμένου λεμονιού δούσε, γιατί δεν µας γνώριζε. Τα βότσαλα δεν ἠξε- ραν καν τ' ὀνομά µας. Η αμμουδιά δεν κρατούσε στο κορμί της τα δικά µας τα χνάρια ούτε καν του γραφι- κού Κερυνειώτη ψαρά. Π αλμύρα του γυαλού δεν έσμιξε µε της χαράς, παρά µόνο µε της πίκρας, του πόνου, του νόστου, του πόθου µας, το δάκρυ. Ταπλε- Οούμενα µας φώναζαν πως στο δικό µας λιμανάκι, στον παιγνιδιάρη γυαλό µας τώρα δεν αρµενίζουν βαρκούλες φορτωμένες µε των Κερυνειωτών τα όνει- ρα. µα καράβια πειρατικά, φορτωμένα µίσος και θάνα- το. Α ο μα ρρρος μαρια ος Και στο καλλιτεχνικὀ ακόµα μέρος οι «τσιαττιστές» δεν τραγούδησαν την αγάπη, τον έρω- τα. Μας είπαν τραγούδια γεμάτα Κερύνεια. Γεμάτα νοσταλγία, πίκρα, οργἡ για την αγαπημένη που µας ἁρπαξαν, µας χάλασαν, µας τούρκεψαν. Για τον ἡλιο, το φως που µάτωσαν εκείνο τον πυρακτωμένο Ιούλη. Τα µάτια µας γέμισαν δάκρυα που έδεσαν κόμπο τον όρκο του αγώνα για επιστροφή. Ναι, αγαπητέ Κωστάκη Λαφαζάνη έτσι εἶναι όπως το λέει ο ποιητής. «Τα γιασεµιά της Κερύνειας βλάστησαν στις καρ- διές µας και τ' ακρογιάλια της γλείφουν ακόµα τις φτέρνες των ποδιών µας. Τα βότσαλα της φυλακτό κι αποκούμπι για τις ώρες της πίκρας. Τις ώρες που η ψυχή µας ξαγρυπνά γυροφερνο- ντας τα στενἁ αγαπημένα δρομάκια και πνίγεται στα γιασεµιά της, τις ώρες που η καρδιά δροσίζει τ' ακρο- δάκτυλα στα µουραγια της. Την ὠρα που η σκέψη µα- τὠνει φιλώντας τις πληγες στο κορμί τον γέρο - Πενταδάκτυλο. Την ώρα που γινόμαστε ἕνα µε ὁτι μας γέννησε και µας ανάστησει Ποταμός ανειρήνευτος η θύµμηση σου κιο µαγεµέ- νος ήχος της φωνής σου λυγμὸς και χαμόγελο σκλα- βωμένη Κερύνεια». Σεθίδα {6 Καράβρι της Κερύνειας Σ αντάµωσα σ’ αμύριστες ακρογιαλιές να κρυφοδένεις κόμπο τον καημό της Κύπριδας αλφαβητάρι λησμονιάς μές στα θολά σου μάτια τ αμυγδαλωτά Θλιμμένες πινελιές φθοράς -του χρόνου αμείλικτη πατηµασιά στο ξανθοκίτρινο σκαρί - µοιρολογαν τ' αλλοτινό σου µεσουράνημα όταν ο ήλιος ἀχνιζε χρυσά κὠνσταντινάτα στο κορµί σου. Η έρµη πολιτεία ασάλευτη ανακυκλώνειτην ανάσα της μες στης καρδιάς την αλγηδόνα την ατέρµονη κιοι πόθοι µας αλαργινά πουλιά που ακροζυγιάζονταν στο ηλιόφωτο παράθυρο του Ονείρου για βαθυγάλανους ορίζοντες. Ψηλάφησα νυχτιές σταρμένες φεγγαρόσκονη στ' ακροθαλάσσι της Κερύνειας Πανιά σελάγιζαν στο κύμα το τραγούδι τους ανέµελο κι ἁπλωνε ο αγέρας γιασεμιού πνοες στα βήματά τους. Και τότες σ' αντίκρυσα καράβι γαλαζόπλωρο να ιχνηλατείς στα πέριορα της γης τ' απάτητα τα τωρινά και τα μελλούμενα υφαίνοντας αχάραγη αντηλιά τη µοίρα µας στα ποντοθώρητα τα πέπλα τ' Ουρανού. Τότες... Για την Τζιερύνεια Ο ΒΑΣΙΛΗΣ Χαπέσιης ήταν ένας από τους πιο τακτικούς κα! τους πιο καλούς «τσιαττιστές» που έπαιρναν µέρος στους σχετικούς διαγωνισμούς στη γιορτή του Κατακλυσμού στην Κερύνεια. Στο παρακάτω του ποίηµα που δημµοσιεύτη- κε στις 6/6/8ύ θυμάται µε νοσταλγία την Κερύνεια και τον Κατακλυσμό της. «Να γράψω γία τες χάρες σου Τζιερύνεια µου καµπόσα που νάχουν το ανάθεµα τζιείνοι που σε προδόσαν ὭἨσουν καμάρι του Βορκά βασιλικά ντυμένη αλλά εκαταστρέψαν σε οι ξενοπουλημένοι Τ' ὀνομα σου ἧταν ξακουστό στα πέρατα του κόσμου δέχουµαι να σε ξαναδώ τζιαι να χαθεί το φῶς µου για λλόου σου Τζιερύνεια µου κλαίω τζ' αναστενάζω τζύ όπου τζ αν κάτσω τζιαι σταθώ τ’ όνοµα σου φωνάζω Να κἀάµω μπρούτζινη καρκιάν τζιαι στήθη αλουμίνια για να λαλώ τον πὀνο σου όπου σταθώ Τζιερύνεια Τζιερύνεια µου ὁσοι ἑρκουνταν την Κύπρο να γυρίσουν Αγκαζιαρίσκασιν πολλοί καμάρι µεσ' του Κατσελλή να παν να κατοι- κήσουν Ἡσουν για ούλλα τα χωρκά του τόπου σου ο φάρος ΕΠ ΑΑΟ ΙΑ Τα ΠΙΟ ΗΣηΙα Α' Πανελλήνιο Βραβείο Ποίησης Δεκέμβοης 1994 παρία Μαρτίδου - Θεοφάνους Φιλόλογος ΙΕΡΗΣ 1. Δλ Ιούβιος 1995 Προτού χαράξουνε στο στήθος µας βαθύ πηγάδι την αρµωρα τους των φοβερών τεράτων τη ερµια στ' αφροχαρο το πλατανόφυλλο της Υης µας. Τώρα βυθίζοµα! στο χάσμα της σιωπής των αστεριών Τώρα πορεύοµαι ανοἰκειος και ανέστιος σ' ἑναν τόπο ξένο τον τόπο µου. Ἐένοι για µένα οἱ δρόμοι τ Ουρανού του πέλαγου τ' αµάραντα τα µονοπατια δεν τα ορίζω. Βαθυμετρώ τη σκοτεινή σιωπή µές στα ακροδάχτυλά µου σπαρταρά η ανόµη του ἡλιου µαδημένη ελπίδα αχνογάλανη. Χαράζω στην πέτρα των δακρύών µου μαρμαρωμένη παρουσία των ανθρώπων τα έργα. Πρόσωπα που συνθλίβονται µαραγκιασμµένα στις µυλόπετρες των πιο βαθιών ονείρων τους Ψυχές που ρήμαξαν το δάκρυ της χαράς των αθώων το στίγμα κιο στεναγµός της πέτρας μισή αρµαθιά κωκλάμµινα στα σύνορα της µνηµης Πίσω απ το προσωπείο ανάγλυφη η γεύση της φθοράς στο λαμπροπύρωμα των πόθων µας η μοναξιά του Χρεους ασυντροφευτη. Πώς ν’ αντικρυσω τη θωρια σου ΤΩΡΑ αφροστεφάνωτο σκαρἱ μ' ένα κομματιασμένο όνειρο στ ακρὀχειλο του πέλαγου καιτην Κερύνεια σιωπηλή λαβωματιά στο κουρσεµένο λιογερµα της γης µας Π Λάπηθος κουµέρα σου τζι' ο Καραβάς κουμπάρος Τζ ο Άις Γρόσης τακτικά έπρεπε να δκιαλέ- ξει γρυσόµηλα που τα κλά Τζιερύνεια να σου πειψει Ἑρκουνταν του Κατακλυσμού οι ξένοι σου να φάσι ούλος ο κόσμος να χαρεί, να παίξει να γε- λάσει Τώρα Τζιερύνεια πιάσασε τζιαι εδκιώξαµας οι ξένοι µάχουμε σε µεσ' την καρκιά πάντα µας ϱρι- ζωμένη Τζιερύνεια κἀμε ποµονή τζιαι ενάψουσι τα φώτα να φέξουν να περάσουμε τζιαι να ξαναγιορτάσουµε Κατακλυσμό σαν πρωτα ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΠΕΣΗΣ Ένα ἆἄλλο είδος ποιητικού διαγωνισμού κα- τά τη γιορτή του Κατακλυσμού ἠταν και τα ερωτικά δίστιχα όπως τα παρακάτω του Βασίλη Χαπέσιη που επίσης δημοσιεύθηκαν στις 6/6/87: «Είατην την Κυριακήν πόρκετουν αλλαμένη εἰσιεντα κάτω τα βρουλιά τζι’ ἐµοιαζεν όπως την εληά που κόβκει φορτωμένη. :ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ Ἑσταξεν σαν εζύµωνε µεσ' το ζωμάρι δρώμα τζι εφούρνισεν τζιείν΄τα ψουμιά τζι οὐλλη γυρὀν η γειτονιά µουσκομιρίζει ακόμα. κ Ὥσην αγάπη σ’ αγαπώ τζι' όση σε συλλοου- με να μ' αγαπάς την ήμισυ πάλαι ευκαρισκιού- μαι Α ἁ ἁ Για λλόοου σου παίρνω φωδκιά που τον κα- μό που πίνω τζς ο ποταμός ο Τάµεσης που σσίζει το Λοντίνο πας το κορμί µου να τέυλά Φφαίΐνεστε μον ισβήνω α α κα Έκαμα µιαν εγχείριση ποτζιεἰ πον ἳ καρκιᾶ μου τζ εφύτεψα τη γάστρα σου άσπρη µουσκο: καρκιά µου κ α ᾶἌ Νάμαι άρρωστος τζιαι να µου πεις πως αγαπάς γιανίσκω εσένα ξέρω για γιατρὀν τζιαι χάρον µου σὲ βρίσκω Ἀ α Ἀ Μια νυκτα πούρτα έσσω σου γιατί να μεν » ανοίξεις τζύ οὐλλην την καλοσύνη σου σε μένα να τη δείξεις» Ιούβιος 1995 Ἡ ΑΛ ΑΟΥΛΩ ΤΗ Κ«ΣΡΊΝΕΙΑ Σεθίδα {7 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΕ Κάψτε Αττίλες τη γη µας, Κατάρα θα γίνει για σας, άγονη, χέρσα θα μείνει. δεν εἶσθε δικά της παιδιά. Απόστημα ξένο στη δική µας πατρίδα, έχετε πάνω της πέσει σαν άγρια ακρίδα. Αν ήταν ποτέ δυνατό, η γη µας να ανοίξει στα σπλάχνα της µέσα εσάς για να πνῄήξει. Κάνε κουράγιο κατεχόμενη δική µας πατρίδα. Βουνό Πενταδάκτυλε άντεξε και τούτο τον πόνο. Οι ξένοι δυνάστες θα φύγουν για πάντα. Στη Υη τη δική σου δεν έχουνε ρίζες. Τικιαν στο πέρασμά τους τα πάντα ρηµάξαν, ερηµώσαν καταστρέψαν και κάψαν του Αττίλα οι γόνοι καταπράσινος και πάλι θα γίνεις απο µας τα δικά σου παιδιά, που Πίσω κοντά σου θαρθούμε, σύντομα, να χα- ρείας λευτεριά. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ, ΠΑΧΟΥΛΙΔΗΣ εκτοπισµένος απο τη γη του Πενταδάκτυλου Η παιδική χαρά! του Ντενκτάς Η τουρκική πρόκληση της οχύρωσης του Προμαχώνα µε τη δικαιολογία ότι κατασκευάζουν Παιδική Χαρά! δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Τούρκοι δεν µας παίρνουν καθόλου στα σοβαρά αλλά µας κοροϊδεύουν κιόλας. Βρισκόμαστε πράγματι στο κατώτατο όριο της απώλειας του αυτοσεβασμού και της αξιοπρέπειάς µας. ΝΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ. ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΕΛΕΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Από ρουµανία - Βουλγαρία και άλλες χώρες. Ανειδίκευτους ἡ ειδικευµένους. Δια «Οικιακές βοηθούς » Ξενοδοχεία Εστιατόρια: Φάρμες: Οικοδοµές » Ἐυλουργική κ.λπ,» Εργάτες -νοσοκοµες, Τότε αποταθείτε στο ΜΑΤΟΗ ΕΜΡΙΟΥΜΕΝΤ ΟΒΟυΡ για την εξυπηρέτησή σας. Επίσης διαθέτουμε έκδοση άδειας για εργοδότηση αλλοδαπών απὀ το Υπουργείο Εργασίας, νίδα και όλα τα σχετικά. Τηλ. 09-592020, Φαξ. 02-318286 τοοι ΙΩΝΑΣ 5 ΗΙΗΗ Φβρῃι ιδ (ΑΥΣΗ) ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟΛΑΡΝΑΚΟΣ ἡ η7ρ Φ ΔΩΡΙΑΤΊΙΚΑ ΝΟΤΟΠΟΥΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΧΟΝΔΑΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΟΝΙΣΤΕΣΙΗ ἃ Κοτόπουλα ζωντανά Ἄ Κοτόπουλα σανμένα ὰ Κοτόπουλα τεμαγισμένα (ίσεγαλάτες.͵ ζάμπες. συντζέρια, συκώτι. (ιλλέτο και χεϊμά) ΤΗΛ. 00-562675. 04-6208525 με ΥΓ ΕΡΓΑ ΕΕ ΑΙΤΕ ΕΚΛΕΚΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗΚΟΥΖΙΝΑΓΙΑ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣΗΠΓΛΑΤΕΣ Τη). 03-5δ3135δ ΠΡΟΩΊΤΑΡΑΣ. Ιολ ώ” (ζωή Μάρκου) Νυφικά Φορέματα ὄ Είδη [ άµου Απο Η.Π.Α ἅ Ευρώπη «ΝΗ ΤΕ ΡΕ ΛΜ» Κατάστιμιαά 25η ΝΙαρτίου, Χο. 6 Έννωμηῃ. Τη). ὁδς4θό6 Σεηίδα {8 Ἱ ΑΛΟΥΛΩ ΤΗ ΙΕΡΕΑ Ιούῇβιος 19905 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Με την ευκαιρία της εορτής των Πρωτοκορυ- φαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου - 29 Ιουνίου). ο Απόστολος Παύλος, τον οποίο η Εκκλησία µας ονομάζει «Πρώτον μετά τον Ένα», δηλαδή το Χριστό και τον οποίο ο Κύριος κάλε- σε «σκεύος της εκλογής Του», είναι ο κατ' εξοχἠ ερμηνευτής του Χριστι- ανικού Πνεύματος και ο ἀριστος παιδαγωγός για όλους τους χριστιανούς, κάθε ηλικίας, απὀ τότε και μέχρι σήµερα και μέ- χρι της συντέλειας των αιώνων. Παρουσιάζεται ως ένας από τους πιο έμπειρους καθοδηγητές των ψυχών. Οι 14 επιστολες του Αποστόλου Παύλου είναι µεστές πνευμµατικὠν νοημάτων και καθοδη- γούν τους πιστούς στο ὀρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν για να γί- νουν μέτοχοι της Βασι- λείας των Ουρανών. Με το σημείωμα τού- το θα ασχοληθούμε µε Ὁ ΑΠΙΟΣΤΟ)ΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΑΟΝ τις νουθεσἰες του Αποστόλου Παύλου προς τους συζύγους, γιατί σηµερα, ο γαμος, το «Μέγα Μυστήριο», (ΕΦ. Ε', στ.ὀ2), κλυδωνι- ζεται. Οι απιστίες των συζύγων. οι εγωισµοι των, η ανάρμοστη συ- μπεριφορά του ενὸς προς τον ἄλλον, οδη- γούν πολλές οικογένειες σε διάλυση και αφήνουν πίσω τους ερείπια. Ακόμη Φθασαμε στο ση- µείο και εμείς οἱ Ορθόδοξοι, να θεωρούμε µιαν απλή ληξιαρχική πράξη, τον πολιτικό γά- μο, ισόκυρο µε τον Εκκλησιαστικὀ γάµο που είναι ἑνα από τα επτά Μυστήρια της Αγίας µας Εκκλησίας, ενώ ο πολιτι- κὀς γάμος δεν εἶναι ἆλ- λο από «εὔὐσχημος μοιχεία» και «προιόν της απομακρύνσεως του αν- θρώπου απὀ τον Θεόν και απὀτοκον του κατά της Εκκλησίας Πολέ- µου». (1δε Εκκλησιαστι- κό Δίκαιο Νικοδήμου Μίλας). Η οικογένεια, είναι το Η Αγία Βερθάρα στην Κερύνεια: Ένα από τα πολλά εκ- κλησάκια στην Επαρχία µας που πί ριµένουν θουθά και αλειτούργητα την απελευθέρωση και την επιστροφή µας ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΟΓΕΓΟΔΟΥΛΟΥ ΤΗΛ. 06-3221578 ΑΡΙΓΑΚΑ κύτταρο της κοινωνίας και για να έχουμε µια υγιῆ κοινωνία, πρέπει να έχουµε υγιή οικογένεια και θα έχουμε υγιή οικο- γενεια, οταν ακούσουμε και εφαρμόσουμε πιστά όσα ο Μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος, λέ- γξι για τις σχέσεις των συζύγων και για το γάμο γενικά, Θα παραθέσουµε µερικά χωρία της Άγιας μας Γραφής, ὡστε ο κά- θε αναγνώστης να τα βρει και να τα μελετήσει για ψυχική του σωτηρία: «Αι γυναίκες τοις ιΙδἰ- οις ανδράσιν υποτάσσε- σθε ὡς τω Κυρίω, ότι ο ανἠρ ἐστι κεφαλή της γυναικός, ὡς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας... οἱ άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτών. καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν... Το μυστή- ριο τούτο μέγα εστίν...» (Εφεσ. Ε' στ. 22-31). «Τίμιος ο γάμος και η κοίτη αµίαντος... Πόρ- γους δε και μοιχούς κρι- νεί ο Θεός». (Εβρ. 13, στ.ϐ) «Λιά δε τας πορνείας έκαστος την εαυτού Υυ- ναίκα εχέτω και εκάστη τον ἴδιον άνδρα εχέτω... τη γυνή ο ανήρ την οφειλομενην εὔνοιαν αποδιδότω, οµοίως και η γυνή τω ανδρί. Η γυνή του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, αλλ’ ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανηρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, αλλ' η γυνή. Μη αποστερείτε αλλή- λους, ει µη τι αν εκ συµ- Φώνου προς καιρὀν, ἵνα σχολάζητε τη νηστεία και τη προσευχή... ἵνα μη πειράζη υμάς ο σατα- νάς διά την ακρασίαν υμών», (Κορινθ. Α' Κεφ. τ, στ. 2-9). Εάν ο κάθε Χριστι- ανός σύζυγος μελετήσει ἑστω και αυτά τα λίγα που παραγγέλει προς τους συζύγους ο Από- στολος Παύλος και εµ- βαθύνει σ' αυτά και τα κάνει βίωμα της ζωής του και τροπο συµπερι- φοράς απέναντι στο σύ- ντροφο της ἔγγαµης ζω: ἠς του. τότε ο γάμος του ουδέποτε θα κλονισθεί, ΠΕΞΤΑὕΠΑΝΤ Ας τακε ἀικαΥ η οικογενειά του θα είνα: ευλογημένη απὀ το Θεό και στην αιώνια ζωπ θα έχει θεση στη Βασιλεια των Οὐρανων. Εμείς, οἱ Ἑλληνες της Κύπρου και ιδιαίτερα ο: εκτοπισµένοι. αν ζούμε στο γάμο µας σύμφωνα με το θέληµα του Όεου. τότε και ο Θεός θα ακου- σει τις προσευχές µας, θα απαλλάξει την πατρί- δα µας απ' τις ορδές του Αττίλα και θα µας αξιώ- σει να επιστρέψουµε και επανεγκατασταθούµε στα σπίτια και στη γη μας και να τιμήσουμε του χρόνου τἐτοια µέρα τους Πρωτοκορυφαίους των Αποστόλων, τον Πέτρο και τον Παύλο στην ομώνυμη εκκλησιά τους στα Φτέρυχα και στα ξωκκλήσια και πα- ρεκκλήσια του Αποστόο- λου Παύλου και του Αποστόλου ΓΠέτρου στον Καραβά και στη Λάππθο και όπου αλλου υπαρ- χουν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΧΟΥΛΙΔΗΣ ΒΕΕΕΕ ΘΗΑΝΝΑΠΗΡΛΊΑ 1,09 ΕΟΩΔΛΙΝΟ ΓΥΡΟ 1.00 ΟΜΙΟΚΕΝ ΦΘΗΑΝΝΑΠΜΑ 1 ΟΩ ΚκΟτΩΠπΟΥΛΩ ΓΥΡΟ το ΒΕΕΕΡ ΚΕΒΑΕ τιαο ΒΟΔΙΝΩ ΣΟΥΒΛΑΚΙ τας Γαδ1 κεβαε το ΑΡΜΙ ΣΟΥΒΛΑΚΙ τιδο ΚΕΙΛΛΑ ΚΕΕΒΑΕΒ (ΚΕΕΤΑ] 1.30 ΚΕΙΝΛΑ ΚκΕΠΑΙΠΙ 1:30 ΟΗΙΟΚΕΝ ΟΝ οΠΑαβςσολι. 2.00 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ 2.06 πο ΜΙΤ σαι Ῥβδιος Ε το ΜΕ ΣΚΟΡ λιὰ ΟΜΗΙΟΚΕΝ ΕΠ ΤΕΤ5 ΟΝ οΠαΒβοΩκλι 25ο ΚΟΤΩΠΟΥΛΟ ΦιλΕτιΟο ΣΤΗ ΣΧΑΡΒΡΑ 2:50 δλτη οΑµεις πλω σε τ λε ΣκΩΡΦΑΛΙΑ ΓΑΙ ΑΕΕΙ. ο,7ο ΦΑΛΛΑΦΕΑ ο, 20 ΟΓΕΙΕΜΤΑίΙ ΞΑΜΟΩΟΝΝΙΟ ΜΕΣ 1.οο ΑΝΑΤΩΛΙΤΙΚΑ ΣΑΝ ΤΟΩΥΙΤΣ τ οὗ ολ... ΟΝΕ ΟΡ Σ ΙΕ ΗΕ Αρ. Αλί ΛΥΑΛΑ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΚΩΤΙ Ας ΝΝπΑΝ Αν Α Ι ΔΗΛΛΑ.ΙΕΕΝ ο,δο ΛΑΧΛΛΑΤΖΟΥΝ ο.6ο ΟΗΕΕΞΡΕ ΡΙΕΦ ο. 20 ΤΥΡΟΠΙΤΤΕΣ ϱ.20 ΘΡΙΝΑΟΗ ΡΙΕΣ ό,2ο ΣΠΑΝΑΧΟΠΙΤΤΕΣ θ,20 ΚΕΕΙΡΕ 0,20 ΚΟΥΠΕΣ ο. 20 Εουι. ο ἄνδα ΚΟΥΚΙΑ. λιδακεξικα το ΗΟΛΛΜΙΟΙ/ 5 ο. 5 ΧΟΥΝΙΜΟΥΣ ο.5ο ΜΟωΩΤΤτΑαβΒΑι. 0,50 ΜΟΥΤΤΑΠΑΛΑ ᾳ50 ΑΒΜΕΜΙΑΝ ΡαΞτοώβλια εσκο 6,ΟΟ ΑΡΜΕΜΙΚΟ ΠΑΣΤΩΟΥΡΜΑ επ κλοθοο ταββουις 0,50 ΤΑΓΙΕΙΟΥΛΕ ο,50 οΗιρς και Ω,45 ἵνοοΘς ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΣΙΠΙΣ αι ο,45 Μες 0.55 ΚΑΝΑΕΕ 10ο ΚΑΝΑΦΕ ο. ΡΑΚΙ ΑΝΝΑ -ΑΤΑΥΕΕΓ ο,2ο ΠΑακλΑαβα -ΑΤΑΙΕΟΦ ο.20 .. ΟΒΑΝΟΕ. ΩΠΑΡΕΕΠΟΙΤτ ΟΑΗΗΟΤ. ΑΡΡΙΕ, ΒΑΝΑΝΑ. ΡΙΝΕΑΡΡΙΕ δι ΟΤΗΕΗ ΕΠΩΙτ «Η10ΕΦΙΝ ΞΕΑΘΞΟΝ Ἔπτες νε νεα τ το (μα τ,οο ««. Πορτοκαλι. ΓΚΡΕΙΠΙΦΡΟΥΙ καρο]ω ΛΛΗΛΟ: ΔΛΠΑΜΑΝΑ. ΑΝΑΝΑΣ ἃ Άλλοι εΠποχιακο! χυµΜοί με 1 00 Ὁ ΤΠΕΣΣΥΤΑΤΕΡ ΛΑΜΕ ΕΚΕ Σ μικ 0.60 Ιούβιος 1905 Π ΑΛΛΟΥ ΛΩ ΤΙ ΠΕΡΥΣΙ Σεθίδα 190 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΙΙΑΣ κκ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1940 Εξυπηρετεί την Κοινότητα Λακαταμιας για 54 ολόκληρα χρόὀνιατοσο εις γεωργικούς σκοπούς όσο και τραπεζικούς. Κίνηση κεφαλαίων στην Εταιρεία µας σαράντα εκατομμύρια λιρών. »Ιδιόκτητα κτίρια και γραφεία. Ακίνητος περιουσία περισσοτέρων του ενός εκατομμυρίου λιρών. . Προς καλύτεραν εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής Λακατάμιας έχουµε λειτουργήσει υποκ τάστηµα του γραφείου µας σε διάφορες περιοχές ως κάτωθεν. Ὑποκατάστημα Συνοικ. Ανθούπολης Τηλ. 389541 Υποκατάστημα Αγίου Μάμα Τηλ. 3865985 Ὑποκατάστημα Ανθούπολης Τηλ. 3893/56 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΤΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΗΛ. 388840 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΔ ΙΡΙΗΑΣ ΑΟ Ισ ΕΙΣ ΑΤΕΙ, ΑΔΛΑΛΑΜΒΑΝΟΝΊΑΙ: ΣΤΕΓΙΗΣ ΣΗΙΤΗΟΝ ΞΥΛΙΗΝΗΣ ΠΕΡΓΟΛΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΕΡΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Αναλαμβάνοµαι πογιατίσµατα σπιτιών ΚΕΤΤΑΠΕΔΕΣΚΑΜΑΡΑ ΗΠ ΜΕΊΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Χαλλιδώνος δ. Τηλ. 245483 - Πάφος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΕΚΣΙΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΒΛΑ - ΑΜΜΟΣ - ΤΣΙΑΚΚΙΛΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΗΛ. 09-59 2562 ΣΕΙΝΑΝΙ ΟΔΙΕ ΠΣΕ ΕΤ) ΕὖΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΕΕΚ 5δΑ ΝνΟΣΡΟΚΟί 5ΊΚ. 5ΤΚΟΝΟΙΟ5 Τ.Τ. 2060 ΝΙΟΟΡΙΑ ΟΥΡΕ ΤΕΙ.. 02-429457 ΕΑΝ: 02-510041 Για κάθε σας Για την ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΝΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟΤΑΘΗΤΕ ΡΠΗΑΔςΑΙΙ8ς ἱπαιςίπαί Ααϊ ΟεπίΓθ 18, Μακαήος Ανθ. Νιοοξδία Ογρίις5 Τ6|: 02-44 1188, 09-542/868, Γαχ: 02-459188 ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΒΑΓΩΘΙ ΦΠΟΡ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ κ κ κ Λεωφ. Λάρνακος 44Γ Τηλ. 3995050 Αγλαντζιά Σεηίδα 20 Ἱ ΑΔΟΥΛΩ ΤΠ δν 5 πλ Ιούβιος {1995 ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΝΛΙΑ Κάτω απὀ το υπέρογκο βάρος της καταστροφής που ἦταν το επακόλουθο της τουρκικής εισβολής ο εκτοπισµένος γονάτισε οι- κονομικά. Σαν επακόλουθο της οι- κονοµικής καταστροφής εἷ- ναι και η αδυναμία του πρό- Φοιτητικά Δάνεια και Φόρος Εισοδήματος στοι. Για τους πιο πολλους Κύπριους, Π πανεπιστηµιᾶ- κή μόρφωση των παιδιών τους χει γίνει πραγματική οικονομική μάστιγα. Επειδή θέλουμε να πιστεύουμε πως τόσο το κράτος ὁσο και η Βουλή, θα θελήσουν να απαλύνουν αυτό το πρὀ- βληµα ἑστω και κάπως αρ: σφυγα να ξοδέψει λεφτά για τη µόρφωση των παι- διών του. Τη δυνατότητα αυτή την είχαν οι µη εΝτο- προβληματισμὀ. Σήµερα απαλλάσοεται απὀ το φόρο ορισμένο ύψος λεφτών για τόσο χρό- νο, ὁσο διαρκεί η σπουδή. Αυτό φυσικά είναι εν μέρει ευεργετικὀ όσο διαρκεἰ η µόρφωση (3-6 χρόνια) αλλά απὀ την άλλη συσσωρεύεί τέτοιο οικονομικό βάρος στους γονιούς που εἶναι κτο. Επειδή δε στην Κύπρο όλοι μιλούµε για κοινωνική δικαιοσύνη. ειναι καιρός να το αποδείξουµε και ἐµπρα- κτα, ὥστε τοσο οἱ ΕΚΤΟΠΙ- σµένοι ὁσο και οι χαμµηλα «ΟΙ τόκο! των εκπα!δευ- τικὠν δανείων για πανεπι- στήµια ἡ κολλέγια στην Κύπρο ή/ και στο εξωτερι- κό να απαλλάσονται του φόρου εισοδήματος μέχρι τελικής αποπληρωμής του δανείου. όπως ακριθώς και τα οικιστικά δάνεια». εισοδηματικές τάξεις να έχουν για τα παιδιά τους ίσες ευκαιρίες µὀρφωσης. Γι αυτό εισηγούµαστε οπως: Αναμένουμε να δούμε ποιο απὀ τα κοινοβουλευτι- κά κόμματα θα προωθήσει το θέµα και θα επανέλθου- πισθέντες και απὀ αυτούς με. µόνο οι οικονομικά εύρω- Υα: το παραθέτουµε για. πολλὲς φορές δυσβαστα: Ένας πρόσφυγας ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Δόθηκαν πρόσφατα στους πρώτους δικαιού- χους, µετά την επέκταση των κριτηρίων που καθο- ρίζουν τον όρο «εκτοπι- σθείς»͵ οι προσφυγικές ταυτότητες. Υπενθυμίζουµε ότι µετά απὀ πρόσφατη απὀ- φαση του Υπουργικού Συµβουλίου εκτοπισθέ- ντες θεωρούνται και όσοι κατά την ηµέρα της 5 ΣΤΙς φωτογραφίες «Γνήσια τέκνα της Επαρχίας Κερύνειας που μέχρι σήµερα δεν αναγνωρίζοντο ως πρόσφυγες, πα- ραλαμθάνουν την προσφυγική τους ταυτότητα, απὀ τον Υπουργό Εσωτερικών, µε Τά τη διεύρυνση των κριτηρίων» εισβολῆς κατοικούσαν στις ελεύθερες περιοχές ἡ στο εξωτερικὀ, για επαγγελµατικους, εκπαϊ- δευτικούς λόγους ἡ καὶ λόγους υγείας, Γι΄ αυτό υπενθυμµί- ζουμε ότι όλοι οἱ επηρε- αζόμενοι πρέπει να υπο- θάλουν αίτηση σε ειδικά έντυπα που μπορούν να προμηθευθούν απὀ το Τµήµα Έκδοσης Ταυτο- τήτων της Κυθέρνησης. Μην αμελείτε. ςΙαντος ζλγὶςΙοάοίου ΠΑΤΗΣ ἅ ΛΟΥΚΑΣ ΛΙΛ ΤΗΛ. 06-232607 ΑΕΩΦ. ΕΛΛΑΔΟΣ 96 ΠΑΦΟΣ (σγαπἀάραρας) ΜΑΝΑΟΙΝΟ ΡΙΕΕΕΤΟΚ Ριγαἰε Ραςῇβα ΜαςΚεπΖΥγ βεαςῃ Κά Ρ0.Βοχ 2203 ἱαίπαςα, (γργυς Τε|.: (04) 664490, 6ό4/36 Εακ: (04 668737 ΚΥΠΡΟΣ Μ. ΜΙΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΛ. 621997 .ΦΥΤΟΦΑΡΜΝΑΚΑ »ΛΙΠΑΣΜΝΙΑΤΑ ΣΠΟΡΟΙ .ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ Ιούῇβιος 1995 Ἡ ΔΑ Ὁ Ἡλω ἔτι ΚΣΡΥύὗΝΣΙΑ Σεηίδα 2 ο ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ δούλωτες Α Ψυχές - Αδούλώτοι Κερυνειώτες, μείνετε όρθιοι, αλύγιστοι, αγωνάτιστοι, απρο- σκύνητοι. Παλέψετε παντιο- τρόπως για την επι- στροφή, την τίµια, την πραγματική επι- στροφή. Παλέψετε ... και εμείς µαζί σας µε νύχια και µε δόντια με εφημερίδες και Ραδιο-σταθμούς για να ακούγεται δυνατή και βροντερή η φωνή των διω γµένων, των αδικηµένων, των σκλαβωμένων σε τε- λευταία ανάλυση και ο αντίλαλος να φθά- γει στα ἔγκατα των ψυχών των ξεσπιτω- µένων Κερυνει-ωτών - Μορφιτών - Βαρωσιωώτών και τέ- λος πάντων στα βάθη της Ψυχής όλων των εκτοπισµένων και µη, έτσι που να τους αφυπνίζει (να µας αφυπνίζει) να µας ορ- θώσει να παίρνουμε µια γερή ανάσα, να αναλογιζόμαστε τις ευθύνες µας και ο κά- θε ἑνας απὀ εμάς σε εκείνη την κατάστα- ση της υπέρτασης, ας µονολογεί τον όρκο «Επιστροφή ή Θάνατος». Αφού όλα έχουν πλέον αποτύ- χει, δεν µας μένει τί- ποτε άλλο, δεν ἔχου- με πλέον εκλογή, φτάνουν πια οι αυτα- πάτες ότι ο οποιοσ- δήποτε θα µας πει, ορίστε πάρτε την Κερύ-νεια, πάρτε τα κατεχόµενά σας, τα προσφέρουμε δώρο. Αδούλωτοι Κερυνειώτες, σας συγχαίρω, σας συ- µπαρίσταμαι, συμπά- σχω µαζί σας και σας εὔχομαι κάθε επιτυ- χΧία. Με περισσότερο δυναμισμό, αποφασι- στικότητα και προπά- ντως σταθερή και αδάµαστη θέληση, για αγώνα για επι- στροφή, δίνοντας σή- µερα τον πιο πάνω όρκο «Επιστροφή ἡ Θάνατος» πρώτα ο καθ ἑνας απέναντι στον ἰδιο του τον εαυτό και αφού βε- βαιωθεί, να ορκισθεί και ενώπιον Θεού και συναγωνιστών του. Μην σταµατάτε σας παρακαλώ, σήμε- ρα που ακέφαλοι χω- ρίς δυνατή ηγεσία συρόµαστε και παρα- συρόμµαστε στο νεο- πλουτισμό και στην ευμάρεια για να ξε- χάσουμε - για να αποπροσανατολι- στούµε απὀ την κα- τεύθυνση της επι- στροφής. Μην σταµα- τάτε, αναλογιστήτε που πάμε, μάλλον που µας οδηγούν και τότε θα αποφασίσετε σε πιο τόνο, σε ποια μήκη κύµµατος πρέ- πει να εκδίδεται η εφημερίδα «Αδούὐύλωτη Κερύνεια» και σε ποια µήκη και πλάτη πρέπει να διακινείται. Πρέπει πάση θυσία να φτάνει στην τε- λευταία γωνιά της Κύπρου στο τελευ- ταίο σπίτι, για να µας αφυπνίζει και να µας καθοδηγά στο δρόμο της αρετής της, της τιμής και της επι- στροφἠς. Είστε η τελευταία μας ελπίδα, είστε οι μόνοι που έχετε όλο το δικαίωµα να φωνά- ξετε δυνατά και σε τόνους που εσείς ξέ- ρετε και θέλετε και που πρέπει εμείς να δώσουμε τον όρκο μαζί σας και ενωμέ- νοι θα κατευθυνθού- με στο δρόμο που το τόξο της ταπέλλας του θα γράφει «ΠΡΟΣ ΚΕΡΥ-ΝΕΙΑ». Και τότε κανείς δεν θα µπορεί να µας σταματήσει. Θα το διαπλατύνουμε να γἱ- νει λεωφόρος, να µας χωρά όλους µαζί και είναι τότε που θα θΘο- ρυβηθούν πολλοί και δεν θα μπορούν ούτε να µας παρασύρουν ούτε να µας αποπλα- νήσουν, οὖτε να µας ξεγελάσουν, ούτε να μας αποικοιµήσουν. Σύνθημά µας ας Υ/- νει το «Ενωμένοι δώ- στε τον ὀρκο σήμε- ρα», «Επιστροφή ἤ Θάνατος». ΣΗΜΕΡΑ, δεν γίνεται αύριο. Αύριο θα είναι αργά. Και εσείς Αδούλω- τοι Κερυνειώτες, την έκδοση της εφηµερί(- δας σας µην την αμε- λάτε για αύριο. Αύριο θα είναι αργά. «Σήµερα ή Ποτέ». Ξεσηκωθείτε και ἔδ- σηκώστε μας. Ξαναθυ-μήστε µας ότι είµαστε Ἐλληνες της τιµής και της λευ- τεριᾶς. Η δική µας γενιά αφήνει µια απὀ τις λίγες αμαυρωμέ- γες σελίδες της Ελληνικής Ιστορίας. Και ας το μάθουν και φίλοι και εχθροί ότι σε κανένα δεν θα επιτρέψουμε και δεν γεννήθηκε ακόµη αυ- τός που θα τολμήσει να σταθεί μπροστά στους Κερυνειώτες για να τους πει, βρή- καμε λύση και εσείς δεν θα πάτε στα σπίἰ- τια σας. Χρίστος Αντωνίου Πενταγιώτης Πρόσφυγας ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΡΧΗΓΟΙ Είναι ανάγκη να ξυπνήσοιν οι πολιτικοί μας αρχηγοί απὀ το ΧΑΝΤΑΚΩΜΑ -- ΑΔΡΑΝΕΙΑΝ που τοὺς επροκάλεσε η δολία Βρετανική διπλωματία, για πάνω από 20 χρό- νια να βλέπουν το Κυπριακό Ζήτημα να προ- Χχωρεί απὀ το κακό στο χειρότερο και ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΑΤΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΛΥΣΕΩΝ κΑἱ ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΕΠΙ ΟΡΘΗΣ ΒΑΣΕΩΣ. Περιµένουν από τους Άγγλους, Αμερικάνους και Ντενκτάς να µας λύσουν το ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ. Είναι φανερό ότι τα διάφορα σχέδια της Βρετανικής διπλωματίας, συνεχώς διευκολύ- νουν την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, δια να µας εκδικηθούν δια τον Αγώνα της ΕΟΚΑ. Συνεχώς ολισθαίνουµε αποδεχόµενοι ξέ- γες εισηγήσεις Ομοσπονδία, να είναι διζωνι- κή, στερούντες τους Ελληνοκώπριους. απὀ τα ανθρώπινα δικαίὠματά τους δια να έχει ο τουρκικός τοµέας πλειοψηφία. Οι χαντακωμέ- νοι πολιτικοί µας, δεν αντέδρασαν όταν στον ΟΗΕ ελέχθη ότι αι σχέσεις Ελληνοκωπρίων και Τουρκοκωπρίων να µην εἶναι πλειοψηφία καιµειοψηφία, αποκρύβοντας έτσι την ἄληθι- νήν πραγματικότητα. Συνεχῶς γίνονται εις βάρος των Ελληνοκωπρίων εισηγήσεις περί ισότητος. Ἐλέχθη ακόμη να γίνει ταμείο που θα συνεισφέρουν οι Ελληνοκύπριοι να χρηµά- τοδοτούνται Τούρκοι τεµμπελχανάδες δια να υπάρχει οικονομική ισότητα. Αντί να τονίζουν το ΕΝΙΑΙΟΝ του Κράτους, τονίζουν το ΔΙΖΩΝΙΚΗ. Επιτρέπουν να γίνεται ο ισχυρι- σµός ότι η Κύπρος αποτελείται απὀ δυο λα- οὐς. Πόσο μεγάλος βαθμός ανοήτου πλιθιότη- τος υπάρχει να ισχυριζόµεθα ότι ΔΕΝ ΘΙΓΕΤΑΙ η. κυριαρχία της Κυωπριακής Δημοκρατίας όταν δεχόµεθα να συζητήσουμε να υπάρξει τουρκική προεδρία στην Κύπρο, Ὁμοσπονδία µε χαλαρή Κυβέρνηση κ.λπ. Επ Τουρκία θεωρεί βέβαιον ότι εξασφάλισε τον αφανισμόν του Ελληνισμού στο Βορρά και προσπαθεί να αποκτήσει δικαιώµατα στο Νότο δια να οργανώσει τον αφανισμό του Ελληνισμού και στο Νότο. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ Οἱ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΣΟΥΝ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΥΣΕΩΣ ΤΩΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ δια να σταματήσουν τα ρε- ζιλέματά µας και η χειροτέρευση του Κυπριακού. Φοίθος Σ. Χρίστης Λευκωσία Σεβίδα 22 φον ος . Μαχαΐρια και Σπάτουλες . Κορνέ Πέλλα ὴ σακούλα ζακαροπλαστικής. κ Φόρμες για γλυκά και παγωτά : κολλσνακό χαρτί φησίμστος εν Δαντέλλος σερβιρίσµστοα., ΑΠ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΣ ΛΙΔ ιααροκαµπτήλος πιαµπίκακης εὔβριοχτης ἁτροβθλου, τμ 14θῦ, Των. αδλρ Αο}780, ΦΑΕ 4574-47 ΛΕΥΚΩΣΕΝΑ ἩἹ ΑΔΟἩΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Ιούᾷβιος {1905 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΠΠΟΛΡΟΜΙΑΚΑ ΣΕΟΙΧΗΜΑΤΑ «ΟΚΑΟΗΤΗΤΗΣ» ΤΙΜΑ ΚΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ. 365690 ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΙδΑ ΚΑΙ 158 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΔΩ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΔΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ πρ ον. - στο ο ολ αλη κ Ν αὸ ας ου “ον τη ν. ἂν ο 20ΕΙΑΝΡ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ «ΦΙΛΙ» ΑΝΑΡΙΚΑ ά ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΟ {45 τώρα 420 ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ἆ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΟ {22 τώρα {εἰς ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΔΕΡΜΑ ΑΠΟ {22 τώρα 16 ΠΑΝΤΟΦΛΑΦΕΛΛΟ ΑΠΟ ΕΙ Γ τώρα 45 ΤΣΑΝΤΕΣ - ΤΑΞΙΛΙΩΤΙΚΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ -ΣΟΥΒΕΝΙΡ ΓΙΑ ΑΝΕΤΟ ΒΑΔΙΣΜΑ: Ζ0ΟΕΙ ΑΝΡ 5ΗΟΕΣς ΖΟΕΙΑΝΕ ΗΟΙΙΡΑΥΣ5 ΕΙ. ΑΤ», Κατ. Νο, {, (Τουριστική Περιοχή Γερμασόνειας) Δίπλα από το Ξενοδοχείο 1.Ε ΒΟΙ5. απέναντι απὀ την είσοδο του ΚΟΤΙ. Τηλ. 05-3274093. ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ, ΑΕΜΕΣΟΣ ΜΗ ΕλΡΟι σ ος τυ Ρο ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΛΤΑ ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΤΗΛ. 04-636156, 09-514487, ΦΑΞ. 957-4-696156 ΛΑΡΝΑΚΑ - ΚΥΠΡΟΣ Κατασκευάζουµε έπιπλα σε όλους τους ρυθµους. » Αναλαμβάνουμε επιπλώσεις και διακοσμήσεις κατᾶ- στηµάτων, ξενοδοχείων και κατοικιών. ἈΜελετημένη εργασία για πλήρη ικανοποίηση. 3 Λογικές τιµές και πολλές διευκολύνσεις. Ο Διευθυντής µας κ. Μιχάλης Μιλτιάδους είναι στη δια: θεση σας για να σας προσφέρειτις υπηρεσίες του. -Για όσους θα ενδιαφέρονται διαθέτουμε γραφείο (αντι προσωπεία) στην Αγγλία. ΜΙΤΙΑΡΟυΣ5 ΒΗΟΣΙΤΡ ΑΒΑΡΙΡΡΟύ ΙΝΡυΡΤΒΙΑΙ. ΕΡΤΑΤΕ ΤΕΙ. 04-636156, 09-514487, ΕΑΧ. 357-4-636156 ΙΑΠΝΑςΑ - ΟΥΡΒυΣ ” Ειτηβυωίε πιακεί οἱ ΔΠΥ ςἴγίε απα ἀθσίση. ” Ευγπἰδῃίπο απα ἀθοοίαίίνθ ΝΝΟΓΚ {οί 5Ώορς - Ποϊεἰ5 ἃπά Πουςες ἰς οί 5ρθοἰα[έψ. Ἡεεροηςίθίο απά τε[ίαδἰο οχθοιίίοπ οἱ γοι οίάθίς αἴθ ΓΘ5ΟΠΒΡΙΘ ρίίσες απα Οἱᾳ {αο/ίιθος. Όυν πιαπασθτ ΜΙ. Μίσηαίίς ΜίΜΙααους ἶς αἰνναγς αναἰαθίε ἰο ἃςοίςϊ γοι απά ο/εἵ γοι ἴπε 0ε5ὶ 8ανίοθ. ΥΜΕ αἰςο ηᾶνθ Ώ{αΠοΠ Α0ΔΠΟΥ ἵπ Επαἰαπά - Ιούλιος [995 Ἡ ΑΛΟΥΛΩΤΠ ΚΕΡΥΙΠΕΤΑ δ.σ. (ΗΠΑΕΑΙΑΜΡΙΡΕς ΚΕΕΥΝΙΑ ΕΙΕΕΤΕΙΟ ΟΟ.ΙΤΡ ΑΥΤΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σποράδων 42Α ΑΝΟΟΥΠΟΛΗ Τηλ. 02-355305 Μοριια, 00-532356 Φαξ. 354405 ΛΕΥΚΩΣΙΑ δ.(.(ΗΠΑΕΚΑΙ ΑΜΡΙΡΕςΣ ΚΕΚΥΝΙΑ ΕΙ ΕΟΤΕΙΟ 6Ο. ΙΤΟ ΑΟΤΟΜΑΤΙΟΝ ΡοΟδΝνΕκ σΕΝΕΚΑΤΟΝ ΙΝΡΤΑΙΙ ΑΤΙΟΝ ΓΑΟΤΟΚΙΗΣ5 ΡΙΑΝΤ ΜΑΙΝΤΕΝΑΟΕ, ΡΟΜΕΣΡΤΙΟ ΙΝΡΟΣΤΕΙΑΙ, ΙΣΤΕΑΙΙ ΑΤΙΟΝς ΡΡΟΚΑΡΟΝ 42Α ΑΝΤΗΟΙΡΟΙ 15 Τε]. 02-32553205 Μορίς, 00-532356 Γαχ. 354405 ΝΙΟΟΡΙΑ Σεθίδα 235 ΣΡΙ ΑΙΡΟ ΡΟ ΙΕΡΑ ΣΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΙΕΡΑΡΗΟς ΚΑΙ ΒΡΑΔΥ: εφα Αποιαύστετους λαγταοιστοὺς μεζέδες µας. τὸ «οε- τοιμηισταοαςτ5 -”-- δη ΤΕ ο ων. σκὀτατο ἁυποιακό φάορι µας και την εξαίρετη κουζί- να µας στις ὁροσόλουστες ῥεράντες µας στις ὀροσό- Ενοικιάζονται πεντακάθαρα διαμερίσματα µε προ- λουστες βεράντες µε «ώντο τή θάλασσα. µέσα σε ένα σωπική φροντίδα και πισίνα στο κέντρο της παταποάσινο και ποκιτισμένο περιβάλλον µακριά Κάτω Πάφου. από το θόρυβο χαιτο καυσαέριο, ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΑΛΥ: Για προκρατήσεις αποτείνεσθε στο : Απολαύστε το «ανητό σας. το χοχτέηλ. ή το πανωγό σας και γουέφετε κάτω από Τηλ. 06-241700 τους ἡγους της θαυμάσιας ουγήστοας µέχοι τα µεσάνιστα, γωοίς Ζαάμιά επιπλέον Φαξ. 06-24/3839 επιβάρυνση. ΜΠΑΝΙΟΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Ἡ ΣΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΜΑΣ ΝΙΟΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ διυνδιάστε το καλό «ο ητο ή τὸ ποτό ος με μπάνιο στη θάλασσα ἡ στις πισίνες του εστιατουίοῦ, οΛιαθέτουμε και μικρή πισίνα ατα παιδιά) ΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΑΝΑΛΑΝΡΑΔΛΟΥΜΕ ΛΕΞΙΟΣΕΙΣ - ὃ ) ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΟΑ ΣΑΣ ΠΕΙΣΕΙ ρα [ ᾿ Τη) ε(ωνείστε στο 222260 η 251333 ΠΠ]! ] Αιευθυντής Γιαννάχκης Ορασυβούλου ῄ ] ολο ΗΥ, άΐεςςν. 104.3 ΕΜ απορθδ]οω ών ΕΜ 5ΤΕΝΕΟΩ ο {ο υΟΝΔΑΙΚΟι ὴ1 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ σ” | α- , /͵ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΧΕΥΣΟΧΚΟΥΣ. ως ὃεν παίζεται µε τίποτα! ΤΗΛ. 5022995, 522411, ΣΑΧ: 922464 - ΚΑΤΩ ΠΥΡΕΟΣ ΤΗΛΑΥΡΙΑΣ Σεθίδα 24 Με αφορμή την εντεινόµενη ὅραστη- ριότητα των Αγγλοασ- µερικανών για να 6ρουν συμμάχους ανάµεσα στον Κυ- πριακό Λαό στην προ- σπάθειά τους να µας επιθάλουν τις τουρκι- κές θέσεις, το σωµα- τείο «Αδούλωτη Κερύ-νεια» εξέδωσε την ακόλουθη ανακο(- νωση. «Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για συ- μπερίληψη Κυπρίων δικηγόρων σε «μαύ- ρες λίστες» των Αµε- ρικάνων για δήθεν ὁραστηριότητες που δεν είναι της αρεσκεί- ας τους, αποκαλύ- πτουν µόνο μικρό µέ- ρος των αμερικανικών ενεργειών που γίνο- νται στην Κύπρο. Εμείς θα σταθούµµε σε µια άλλη ὅραστη- ριότητα η οποία ὀχι µόνο υπονομεύει το Κυπριακό Κράτος, αλ- λά αντιστρατεύεται και πλήττει τα καλώς νοούμµενα συμφέρο- ντα του λαού µας και ιδιαίτερα εμάς των προσφύγων. Αυτό όμως δεν έχει σηµα- σία για τους Αμερικανούς, φτάνει που εξυπηρετεί τα δι- κά τους συμφέροντα, πράγµα που οι ίδιοι το λεν και το επαναλαμ- βάνουν δημόσια. Επιθυμούμε να ανα- φερθούμε στην πολύ- χρονη ὁραστηριότητα των Αμερικανών Πρέ- σβεων στη Λευκωσία, η οποία φοβούμαστε ότι βρίσκεται στο απο- κορύφωμα της σήµερα ΠΠ ΑΔΟὙΛΩ ΕΠ ΙΕΡΕΣ και αφορά ένα καλά οργανωμένο πρὀγραμ- μα εξαγοράς συνειδή- σεων μεταξύ του Κυπριακού λαού µε στόχο την επιβολή των τετελεσμένων που δημιούργησε η τουρκική εισβολή, διό- τι έτσι εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους. Η επαναπροσέγγι- ση στη βάση που γίνε- ται, τα διάφορα σεμµιἰ- νάρια, τα γεύματα, τα δείπνα, οι δεξιώσεις, αποτελούν δραστηριό- τητες που στόχο έχουν να αλώσουν το εσωτερικό µας µέτω- πο. Αποτελοῦν οι ση- µερινές αμερικανικές δραστηριότητες συνέ- χεια της συνομωσίας εναντίον του Κυπρι- ακού λαού που οδήγη- Ο εχθρός αλωνίζει ειρηνικά σε στο Πραξικόπημα για να δικαιολογηθεί η τουρκική εισβολή. αποτέλεσµα της οποί- ας ήταν ο βίαιος δια- χωρισμός των δύο κοι- νοτήτων και επανα- λαμβάνουμε. που στό- χο έχουν σήµερα να οδηγήσουν στην ανα- γνώριση των διχοτοµι- κὠν τετελεσμένων και µετά στη νομιµοποίη- σή τους. Όλη αυτή η εχθρική για τα συμφέροντά µας δραστηριότητα φαίνεται να γίνεται µε τις ευλογίες και της Κυπριακής Κυβέρνη- σης, πράγµα που καθι- στά τις ευθύνες της Κυβέρνησης πολύ µε- γάλες. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας της ενότητας του λαού και Ιούᾷιος 19905 όχι να επιτρέπει την καλλιέργεια της διχό- νοιας. Ας µην επιτρέ- πουµε στους ξένους να µας χρησιμοποιούν για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους σε βάρος των δικών µας δικαιωώµαάτων. Υπενθυμίζουµε ότι εἷ- ναι τα σπίτια και οι πιε- ριουσίες όλων εμάς των προσφύγων που παζαρεύονται στα πα- ράνομα δείπνα, δεξιώ- σεις και τα σεμινάρια αμερικανικής έµπνευ- σης και χρηµατοδότη- σης. Προειδοποιούµε δε ότι εμείς οἱ νόμιµοι ιδιοκτήτες, δεν εξου- σιοδοτήσαµε κανένα να τα παζαρευύει. Αυτή η παρανομία πρέπει να σταματήσει για να αποφευχθούν δυσάρε- στες εξελίξεις» ππππυποππππσπποπαπαπαποιπασπππαπισπαπαπιπαππππιικπππωικππππὐσππππυπαπαπαποππππιααπππππιππππιππππππ ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΝΗ (1914-1995 Αποχαιρετούµε τούτη τη στιγµή µια σεβαστή δέσποινα, που η θεία Πρόνοια ένωσε τη µοίρα της µε την αγαπημένη μας Κερύνεια. Η Αγνή Τσίµμον Φεύγει απὀ αυτή τη γη µε τα χέρια της γεμάτα ὀόχι µόνο έµπρακτες καλωσύ- νες, αγαθοεργίες µα και µε αγώνες, αγώ- νες για τις παναν- θρώπινες αξίες της Ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέ- πειας. Πολύ νέα βρίσκε- ται εθελόντρια στην Αφρική, στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί είναι βαριά τραυματισµέ- νος ἑνας άλλος εθε- λοντής, Κύπριος, απὀ την Επαρχία Κερύνειας, ο αείµνη- ΤΣΙΜΟΝ κ. ΑΓΝΗ ΤΣΙΜΟΝ στος Γεώργιος ΤἸσίμον. Ενώνουν τις τύχες τους και µε το τέλος του πολέμου διαλέγουν να µεί- νουν και να εργα- στούν στην Αφρική. Η Αγνή, το /ο από τα 10 παιδιά της οικογέ- νειάς της, ο πατέρας της είναι Άγγλος και η µητέρα της Γαλλίδα, δεν φοβάται τη σκληρή δουλειά. Δίπλα στον άντρα της δουλεύει σκληρά για πολλά χρόνια και συμβάλλει στην οικο- νομική προκοπή τους. Ὅταν αποφασί- ζουν πως έφτασε η ώρα να περάσουν ήσυχες μέρες, γυρί- ζουν στην πατρίδα του συζύγου της, όπου µε αγάπη κτί- ζουν το σπίτι τους. Ένα σπίτι που δεν προλαβαίνουν να χα- ρούν, γιατί η τουρκι- κή εισβολή τους το στερεί µε τον πιο βί- αιο τρόπο και η Αγνή διώχνεται άγρια απὀ Τούρκους στρατιώ- τες, Μια εμπειρία τραγική για την εθε- λόντρια του πολέ- µου. Οι αρχέὲς για τις οποίες αγωνίστηκε και ελευθερώθηκε η Ευρώπη και ο κόσμος δεν ισχύουν για την ίδια και το σύζυγό της, Ὅμως η πίστη της στο Θεό ακλόνητη, την κάνει να προσέ- χει τους πιο δυστυχι- σµένους γύρω της και παρά το πλευρό του συζύγου της, δη- µάρχου της εκτοπὶι- σµένης πόλης της Κερύνειας µετά την εισβολή, δεν καταθέ- τει ούτε τον αγώνα, ούτε την ελπίδα. Αγόγγυστα συνεχίζει σε όλα τα µέτωπα. Πίστη στο πατρικό της χριστιανικό δόγ- μα, αλλά µε ανοικτό μυαλό, σέβεται και όλους τους ἄλλους, συμβάλλοντας στις πανανθρώπινες χρι- στιανικές αξίες της αλληλοβοήθειας και της ευσπλαχνίας. Μαζί βοηθούν πρό- σφυγες, κάνουν δω- ρεές σε σχολεία, σε καταυλισμούς, ανα- κουφίζουν όσο το δυνατό τον προσφυ- γικὀ κόσµο της Κερύνειας, θύμα όπως και αυτοί της τουρκικής εἰσβολής. Και όταν ο άντρας της πεθαίνει συνεχί- ζει η ίδια, σεμνά, το αγαθό έργο καθώς και τη δουλειά της στο αγρόκτημα του Φασουρίου. Η καρδιά της Αγνής σταμάτησε να κτυπά περιμένοντας δικαίωση. Για µας που µένουμε, πάνω απὀ τον ανθρώπινο πόνο µας για την αποδηµία της προς τον Κύριο, έχουµε το λαμπρό παράδειγµα της πίστης και του ήθου της, για να ου: νεχίσουµε τον αγώ: να μέχρι την ΣΠ: στροφή στο χώρο που τόσο αγάπησε και που τόσο ευτύχη: σε να ζήσει, το βό: ρειο ακρογιᾶλι της ακόµα σκλαβωμένης επαρχίας µας, τῆς Κερύνειας. Ρήνα Κατσελλή Ιούῇιος 19905 Ἡ ΑΛΟΥΛΩΤΗΙ ΙΕΡΊ Σεβίδα 25 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΤΟΙΣ ΦΑΡΙΣΣΑΙΟΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ Ελληνικε Κυπριακε λαε, Οι. εµπόροι των Εθνών σε ξεπουλούν. Διαμοιράζουν τα υπάρ- χοντα σου, Έχουν στή- σει τραπεζάκια χωρίς την ἀδεια σου και διαλα- λούν το εμπόρευμα που δεν τους ανήκει. Αγαλλιάζονται µε το επι- χεἰρηµα ότι εξυπηρετούν τα συμφἐροντά σου και ότι αυτό που κάνουν το κάνουν στ ὀνομά σου. Και εσύ αδιαφορείς, τους αφήνεις, δεν δια- μαρτύρεσαι, ασχολείσαι µε τα προσωπικά σου και όταν καταλάβεις ότι σου έχουνε ξεπουλήσει όλο σου το βιος θα είναι αρ- γα. Βλέπεις απὀ τη µια σε ξεπουλούν και απὀ την ἄλλη σου λένε θα αποζηµιωθείἰς διπλά και τρίδιπλα και ὁτι αφού θα αποζηµιωθείς, τι αξία έχουν λίγα µέτρα γης μπροστα σ' αυτα που θα «κδρδίσετε» ὁλοι. Με περισσὀ φαρισ- σαισμο και υποκρισία σ᾿ εκμεταλλεύονται θεωρώ- νγτας σε σαν κάτι που τους ανήκει, που δεν έχει δικαίωµα ν’ αντιστα- θεί στο ξεπούλημα που κάνουν. Ελληνικέ Κυπριακέ λαξ, Πάρε τώρα το Φρα- γκέλιο, αναποδογύρισε τα τραπεζάκια, εκδίωξε όλους τους εμπόρους και διαλάλησε σ' όλη την Οικουμένη ότι ΚΑΝΕΙΣ ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ δεν µπορεί να εμπορεύεται αυτά που µε µόχθο, ιδρώτα και αίμα ἑφτιαξες µέσα απὀ τους αιώνες. Ότι μµό- νο εσύ µπορείς να απο- φασίζεις για το βιός σου, χωρίς εμπόρους και µε- σάζοντες και δώσε τους να καταλάβουν τι σηµαί(- γει «ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ», Ελληνικέ Κυπριακὲ λαέ, Βροντοφώναξε οσ' όλους τους εμπόρους των Εθνών «ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΤΟΙΣ ΦΑΡΙΣΣΑΙΟΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ» ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ... Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες, «Το μαχαίρι ἔχει φθάσει στο κόκκαλο». Ως εδώ και µη παρέ- κει. Πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε µέσα απὀ το λἠθαργό µας. Πριν 21 χρόνια συ- ντελέσθηκε το μεγάλο και φρικτό έγκλημα στο πολύπαθο αυτό νησί που αν δεν τό- χουμε ξεχάσει και αυ- τό, είναι η Πατρίδα μας και ονομάζεται ΚΥΠΡΟΣ. Πριν 21 χρόνια μ' ένα προδοτικό πραξι- κόπηµα, άνοιξαν οι κερκόπορτες για να περάσει ο βδεληρός εισβολέας και να βε- βηλώσει τ' άγια χώμα- τά µας, τα οποία πότι- σαν µε το αίµα τους αγωνιστές και ήρωες της ελευθερίας. Πριν 21 χρόνια όκλεισε το πρὠτο μέ- ρος του ὁράµατος του Κυπριακού Λαού. Καταδικάσαµε όλοι το πραξικόπημα και την εισβολή συµπεριλαμ- βανομένων και εκεί- νων που σήμερα µε την υπογραφή τους θέλουν να κλείσουν όπως - όπως αυτό που ἀρχισετο 19/4. Τι ειρωνία και τι εµπαιγµός γι αυτό το λαό, να του λένε σή- µερα ότι όλα όσα κα- ταδικάσαµε τότε πρέ- πει να τα δεχτούμε και μάλιστα µε την ὑυπο- γραφή του ιδίου του λαού. Αυτά που πήραν µε τη βία οι βδεληροίἰ εισβολείς πρέπει να τους τα «βουλώσουμ ε» µε σφραγίδα ανεξί- τηλη και τη συμφωνία αυτή να την εναποθέ- ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ Το κορμί αναρριγά, τα μπράτσα φουσκώνουν, το βλέμμα σπινθιροβο- λεί, η καρδιά πάλλεται απο ενθουσιασµο και εθνική περηφάνεια και η Φωνή ακούγεται στεντό- ρεια «ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑ- ΔΩΣΩ», Ναι Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ. εσύ πρέ- πει τώρα, αυτή τη στιγ- μή, να δονήσεις την ατμόσφαιρα µε την ιαχή σου αυτή και να διαλύ- σεις σαν καπνό τα άθλια και δηλητηριώδη παρα- σκευάσματα που σου προσφέρονται ως ἆλλο κώνειο. Αποκλήρωσε και απο- µόνωσε ὅλους αὐτους που χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς το ιερό αυτό σύνθημα και ανελα- βε εσύ να το βροντοφῳ- νάξεις ως το πέρατα της οικουµένης σε ισχυρούς και αδύνατους, σε πλού- σιους και φτωχούς, σε φίλους και εχθρούς, σε όπου γης ελεύθερους ἡ σκλαβωμεένους. Εσύ διαφεντεύεις αυ- τόν τον τόπο. Μην αφή- νεις να πλαστογραφούν με την υπογραφή σου τη γνήσια θἐλησή σου και να κατασκευάζουν αν- θρωπόµορφα τερατα στ' ὀνομά σου. Τωρα είναι η ώρα να αποδείξεις ότι αφέντης και κυρίος σου εἶναι η ελληνική ψυχή σου, τα απαράγραπτα δίκαια σου, το καθαγιασμένο αίμα σου που µε αωτό πόὀτισες τα ιερά χώματα της πατρίδας σου και ἁν- ὄρωσες το δικαίωμα να ζεις ελεύθερα χωρίς σύ- νορα και συρµατομπλέγ- ματα. Δώσε ΤΩΡΑ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ την απάντηση: ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ. ΣΥΝΜΦΩΝΟΥΝ ΔΙΑΦΩΝΩΝΤΑΣ Ένας λαός περιμέ- νει. Προσπαθεί να ακούσει και στην ανά- γκη αφουγκράζεται. Και όταν αποφασίσουν να του μιλήσουν, του λεν κάτι μεταξύ τους χθες, του σήµερα, του αὐριο και του άπειρου μέλλο- ντος. Μπροστά σε συ- γκεκριµένα γεγονότα και δεδοµένα του µι- λούν τη γλὠσσα της Βαβέλ. Του λένε Οτι έχουν συμφωνήσει δια- Φωνώντας. Και µε αυτές τις «ομόφωνες» αποφά- σεις αναβαθµίζουν την αγωνιστικότητα αυτού του λαού που αύριο ίσως θα χρειαστεί να του ζητήσουν να αγωνι- στεἰ... Αλήθεια για πιο πράγμα, Γιατί άραγε του πα- ρουσιάζουν καθημερινά απὀ το κρατικό κανάλι το «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» Μήπως για να επιβεβαι- ώσουν να τονώσουν και να ενισχύσουν την αγωνιστικότητα που πη- γάζει µεσα απὀ τις «ομόφω-νες» αποφά- σεις Μήπως µέσα απὀ Μνηµόσυωνα Πρώων, Επετειακές και Εθνι-κές Εορτές διακηρύττουν και πάλι την αγωνιστι- κότητα που έρχεται σε πλήρη αρμονία µε τὶς «ομόφω-νες» αποφά- σεις Αλήθεια, τι καθοδή- γηση δίνεται σ’ αυτόν το λαό εκτός απὀ του να του ζητείται κάθε πέντε χρόνια να εµπι- στεύεται το μέλλον του στις «οµμόφωνες» απο- φάσεις αυτών που θα εκλέξει οι οποίοι θα σι- σκέπτονται και θα ξα- νασυσκέπτονται και θα συμφωνούν διαφωνώ- ντας, Επιτέλους ἠρθε η ώρα που ο καθένας υπεύθυνα µακριά απὀ οποιεσδήποτε σκοπιµό- τητες θα πρέπει να δια- Φφωνήσει διαφωνώντας και όχι συμφωνώντας και να αναλάρει τις ειυ- θύνες του για να δώσει σ’ αυτό το λαό το δικαί- ωµα να εκλέξει και να χαράξει το δρόμο που θέλει να ακολουθήσει, σουµε δίπλα απὀ τους τάφους των ηρώων μας για να παραδειγ- µατίζονται οι επόμε- νες γενεές µε ποιὀ τρόπο καταφέραμε να εξισώσουµε τους ἠρω- ἐς µας µε τους βδελη- ρούς εισβολείς και πως καταφέραμε να φορέσουµε το «φέσι» και µέχρι κάτω απὀ τ' αυτιά µας. Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες, Ξυπνήστε τώρα. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Οι πάτρονες αυτού του ταλαίπωρου κό- σµου θέλουν να τον κυβερνούν ὀπως τους συμφέρει. παραγνωρί- ζοντας και αξίες και ιδανικἀ. Βρήκαν συµ- µάχους σ' αυτό τον τόὀ- πο, ανθρώπους που για µόνο ιδανικὀ τους έχουν το χρήμα ἤ/ και την εξουσία και οἱ οποίοι προσπαθούν να ξεπουλήσουν σα - όσα σε δημόσιο πλει- στηριασμό αξίες, ιδα- νικά και χώματα ιερά. Σδυμπατριώτες Συμπατριώτισσες, Σε µας εναπόκειται τώρα. όχι αύριο. γιατί θα είναι πολύ αργά, να βροντοφωνάξουμµε. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟ-ΧΗ ΟΧΙ ΣΤΑ ΤΕΤΕΛΕ- ΣΜΕΝΑ ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΖΩΝΙ-ΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΓΩ- ΝΑ ΓΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ιούβιος {1995 ἹΠ ΑΔΟΥΛΩ ΤΙ δρ ΝΕΑ Σεθίδα 26 Τη ϱι ο απ κἲ ἑῶω .-- μι τπτ μέ Ε Ππή 1Ἡ ο ΚΕΝ τβο. ἵν, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΕΜΙΕ5 στην καρδιά της εµπορικής κίνησης της Πάφου δίπλα στα Κυβερνητικά Γραφεία, την Δημοτική αγορά και τον Δημοτικό χώρο στάθµευση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Προνομιούχα καταστήματα, γραφεία και διαμερίσματα. Εξασφαλίστε µια σίψουρη επαγγελματική στέγη σε συνδυασμό µε µια μοναδική επένδυση. ο 2 » ο ρα ΟΟΒΑΙ. ΒΑΥ ΡΙΑΖΑ. Μεγάλο Ανεξάρτητο Εμπορικό Κέντρο στην καρδιά του Κόλπου των Κοραλλίῶν στην διασταύρωση των δρόμων Πέγειας - Ακάµα - Κόλπου των Κοραλλίων. ο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Εστιατόρια, µπαρ, καφετέριες µε εξασφαλισµένες άδειες από τον ΚΟΤ, Μεγάλα καταστήματα µε αποθηκευτικούς χώρους και ιδιόκτητα υπόγεια, κατάλληλα για Σούπερμµαρκετ, Σουβενίρ, Μπουτίκ, Κομμωτήρια κ.τ.λ. Επενδύστε στο Εμπορικό Κέντρο ΟοΓ8ἱ Β8γ ΡΙ878 και εξασφαλίστε ένα σίγουρο και ψηλό δισόδηµα. σσ τι κ Επίσης ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ σε πολλές άλλες Εμπορικές και Τουριστικές τοποθεσίες, στην Κάτω Πάφο. ἱερίος Ες5/αΐες 30 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΑΣΩΩΝΗΣΙΕΙ/ Ὀβ/ Παφοςσ :06-233776 ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 02-448566 Ιούθιος {905 Ἡ ΑΔΟΥΛΩΤΙ ΕΡΥΕ ΤΑ σεβίδα27. Ἰ Β,....« µπροστά σε µια Τράπεζα εκατό ετών...που μόλις γεννήθηκε! Μπροστά στο πρώτο της νέο κατάστημα. Ένα κατάστηµα, που σχεδιάστηκε. στήθηκε και λειτούργησε δοκιµαστικά...σε µια αποθήκη. Δεν είναι εντυπωσιακό Η νέα Τράπεζα Κύπρου είναι έτοιµη να σας εξυπηρετήσει µε όλα τα υπερσύγχρονα τεχνολογικά της µέσα και πάνω απ΄όλα, µε το ζεστό, φιλικό και γεμάτο ειλικρίνεια. χαμόγελο των 3.000 υπαλλήλωντης, Το πρώτο νέο κατάστηµα βρίσκεται στην οδό Αρμενίας αρ.1. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν όλα τα ἆλλα. Από δω και πέρα το µόνο που Θα προδίδει την ηλικία της Τράπεζας Κύπρου θα εἶναι η πείρα της. .. πο Τράπεζα Κύπρου «ο ατα ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Σεθηίδα 28 ῃ ΑΛΟΥΛΩ ΤΠ ΚΕΡΥΊΗ 1. 1 Ιούβιος {1905 ΝΑΡΑ ΗΑΡΙΟ ΤΟυύΒΙΦΘΤ 90.9 ΓΜ ἀαΒΕΕΚ 1053.1 ΕΝ ο σπα 14 Μετά πον είδατε αυτους που πειραματίςονται ελάτε στα δολιµασμένα φουσρωτά ο ΧΜΡΙς Απονλειστινοί Αντισοόσωποι Κυποου ΡΑΝΜΑΚΑΤΕΛΡΙΝΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 57Η. ΤΗ. Τ478δ5. ΦΑΞ. 975562 ΛΕΝΠΗΕΣΟΣ 5ΑΥΥΑΣΡΟΤΙΓΙΣΥ ΤΕΙ. 06-2334804. ΕΑΝ. 245656 ΚΟΙΟΝΙ-ΡΑΡΗΟΣ Νίο ον οἩ νο Ογργις (τας ος 1 τς απ ο Ρος ῦν ἴλαϊ Πας σαΐποά οΓ ἰδίαπά α κ ον]ά κής τοριηαίοῃ. Οι ροιίοῦν ΝΟΓΚΝΠΟΡ Ἠτοιςῇ Πο πσο οἱ 1ης οογαΙπΙο ΝΗος] απ πο αΙ{οΠΠΙΟΗ το ἀο(α1] απά ΠΠόννο παν α ΟΥ {0 ΟΙ οΓ 1ο οΙδιοΠΙΕΓΣ ΑΠΕ ραπ σμίαΓ τασίς Ομ ῥίοσιοίς Πο] άο: Κοιν ας Ἐτασιάοπα] ρο1ουν δοῖν [οΓ τος, οο ου οἷις. νο δίίς νάνος απά ἁοςοταισς Ρἰαϊςς. (οποταίἰν αἰἱ νοτις οἱ ΠΕ ουαίν ροίοτν ῥτοιοίς ΥΝο αἰνανν γοππαίῃ Γαἱ(ΠΓυ]] (ο (γασίίοη ςδΑΝΥΝΥΑΣΡΟΤΤΕΕΥ 6]. 234508 ΚΟΙΟΝΙ-ΡΑΡΗΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΊΤΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΣ ΤΗΛ. 06-2324808, ΦΑΞ. 245656 ΚΟΛΟΩΟΝΗ -ΠΛΦΟΣ Συνεγίζοµεν τη µεγάλη παράδοση της κυπριακής τέχνης της χεραµιχής πουν εδόξασεν το νήσίµας, Το αφ ειοπλαστείον µας µε την τεχνοτροπία του γεραμικού τροχού και της λεπτής ειοοποίητης δηµιουογίας σας προσφέρει όλουςτους τύπους όπως -Σὔνοκα κουκίνας -Παραδοσιωκή ο ειοπ)]αστική για τσάι, Ζαᾳἑ κ.λ.π. -Ὑπέρογα βάζα ναι διακοσμητινά πιάτα -Ρενικά είδη χεραμιχής Ἱαρηλής ποιότητας και αισθητικής Πιστοί πάντοτε στην παράδοση σας αναμένομεν ΊΟΡΕΜ ΣΤΕΚΕΟ ΤΕΙ. 33900 - 1029 452053 ΕΑΝ. 477178 - Ρ.Ο.ον 4000 ΤΟΡ ΕΜ ΦΤΕΚΣΟ Για καλή και ποιοτική μουσική ακούτεπάντα ἸΟΡΕΜ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μτ. 1 ΟυΚΙΣδ ΗΛΡΠΕΠΚΥΣΡΑΝΤΗΟυ «ΤΑΨΕΕΝΑ [Ου ΚΙ5» Τει. 932751 ΟΛΑΣΤΗ ΣΧΑΡΑ Ειρήνης 3ἱ Αγλαντζιά Ἱι ΦΡΟΝΗΓΙΣΙΠΗΙΡΙΑ ΜΓΠΙΛΕΓΤΟΝ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ και σύντομα επιστροφή στην Κερύνεια Τηλ. 06-23535884 ΤΗΟΟΡΟΘ ΕΙΕΟΤΗΙΟ 6ΑΒΙ Ε5ΙΤυ. Α. ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ ΛΤΔ. ἵ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ πολι ΤΗΛ. 251772, ΕΑΧ. 234118 - ΠΑΦΟΣ . --- Κύριοι, Χάστε µέχρι ο Πρες σης Έχουμε ανοίξει κατάστηµα στην Πάφο, στη Λεωφ. νο κ ος Ελλάδος 88, έναντι ΕΑΙΒΙΝΑΥΞΦ ΜΙΤΦυΒΙΦΗΙ. πρόγραµµα της ΜΑΤΡΙ: Διαθέτουμε όλη τη σειρά των ειδών Ἡρων ο Ῥαρσας μα Ἡρ' ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. θα χασετε Εαραηι Σύρµατα όλων των διαμετρηµάτων διπα[6, Ποχίρίο, ρα” ἀπ... Διακόπτες ΜΟΒ, Θυροτηλέφωνα, φωτιστικά, «Θα νιώθετε υπερχα: σωλήνες πλαστικές και ολων των ειδών 7 -- Σχ ττε ονερυβια! ΕΙΕΟΤΗΙΟΑιΙ ΑΟΟΕΞΘΟΗΙΕΣ. : Τα αποτελεσματα θα σας Ηλεκτρικά καλώδια διαθέτουµε στην αποβήκη µας καταπλήκουν’ στην Πάφο. ρν Φουσκώματα και Μια επίσκεψη στο κατάστηµά µας θα σας πείσει για :Εξολοκλγσου απο ῥοτα- την καλή και άριστη ποιότητα των προίόντων ναι Το χάσιμο βάρους απο ατο ως επίσης και την ταχείαν εξυπηρέτηση σας. μο σε άτομο διαφέρει. Εκτης Διευθύνσεως Ο δικός σας ανεξάρτητος Α. ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ ΑΤΔ αντιπρόσωπος της ΜΑΤΡΙΞ Ιούβιος 1995 Πἱ ΑΛ ΑΔΟΥΝΩΤΠΙ ΚΕΡΥΝΕΤΑ Σεθίδα 29 6ΒΕΜΟΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ Γιλληνικό Καλοκαίρι Αιγαίο και όνιο. ὀ Κυπριακές Αερογραμμές πετάνε απευθείας στο Ηράκλειο, πῃ Ρόδο και π]ν Κόρκυρα. Αν η επιλογή για τις φετεινές καλοκαιρινές διακοπές σας είναι τα ελληνικά νησιά, οι Κυπριακές Αερογραμμές, μὲ τα υπερσούγχρογνα αεροσκάφη ΑΙΠΒΙ/5, σας προσφέρουν π] μοναδική εμπειρία να ξεκινήσετε πο διακοπές σας µε πα] φιλοξενία και το πλατύ χαμόγελο ων ανθρώπων τους. ΚΡΗΤΗ 4ΠΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ ἨΕΧΡΙ ὃ1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ κάὄδε Τειάρτη. Πέμπτη και Κυριακή ΡΟΔΟΣ ΑΠΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ κάθε Τρίη., Παραοκευή και Σάββατο ΜΕΡΚΥΡΑ ΑΠΟ ὅ0 ΙΟΥΑΙΟΥ ΜΕΛΡΙ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ κάδε Κυριακή Ανακαλύψτε ακόµα µε τις Κυπριακές Δερογραμμές, τα ιαξιδιωτικά πακέτα π]ς ΟΥΡΠΑΙΠ ΠΗΟΙΙΡΑΥ5 Πληροφορίες από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή τα κατά τόπους γραφεία ἵων Νυπριακών Αερογραμμών. ΣΤ ουρῃΗυό ΑαΙην/Ααύς πετάµε τιο ΨΏηλά Ἡ ἀλλ ολ Ω ΤΗ κ ΕΡΥ ΝΕΑ Ιούβιος {1995 ΣεθΏίδα 30 ΚΕΕΥΝΕΙΑ ΜΕΜΟΚΗ» ΕΚοςίαιγαηί ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΝΤΟΠΙΟ ΨΑΡΙ ΣΑΛΑΤΕΣ ΜΕ ΟΑΛΑΣΣΙΝΑ ΨΑΡΟΜΕΖΕΔΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙΛΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΟΑΛΑΣΣΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΔΙΚΟΙ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΑΥΣΚΟΛΑ ΤΟΥΣΊΤΑ. ΜΙΑ ΔΟΜΙΚΗ 0ΟΑ ΣΑΣ ΠΕΙΣΕΙ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΥΗΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ ΡΡΕ(ΙΑΙΙΤΙΕΣ. Π ΙΡΙΑΝΤΑΧΡΟΝΗ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΊΟΕΓΕΓΥΑΤΑΙ. 30Α. Μακατίο5 Αγο. Τε]. 03-721035. Αγία Ναρα, «Υργις Ιούλιος 1995 Ἡ ΑΔΟΠΛΩΠΤΗ ΠΕ ΕΡΠΙΕΤΑ Σεβίδα 31 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ' 95 γι Δημοκρατίας 64 Στρόβολος. Κάντε τα ὀνειρα σας πραγματικότητα ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσµο και περάστε αξέχαστες τις διακοπές σας αφού σας δΐδουµε την καλύτερη ευκαιρία. Έκπτωση σε όλα τα πακέτα διακοπών του 1995 καισε όλα τα αεροπορικά εισιτήρια µέχρι και 2056. Κι ακόµα: Εωκολίες πληρωμής Για πληροφορίες 02-91/852, 9689ύ5 ΕΑΜΙΗΙΥ ΤΑΝΕΒΗΝ «ΜΑΗΚΟΣ» Φ4Π ΙΟΓΕΠΖΟ ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΧΑΡΑΣ Κἰσίοταπίέε Π{4[4Πο ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΚΑΡΑΟΛΟΙ . .1νε Ρίαπο Νηιςὶς 175, αγεαογῖς Αἰχεπίϊοι δἱ. Κεσίοπαίἱ [{α[ίαη Ομἱσίπε ΑΥΙΟ5 ΡΟΜΕΤΙΟ5 ΤΗΛ. 473602 Ροςθεἱάοπος Ανεο. «[α ΡἰαΖ7Ζα» Νεχί {ο {Πε Αηπαρεϊιε Ηοῖς] π ωικο ΡΡ Καῑο ΡαρΠος Τε. 2456358 ΠΙΤΣΕΣ - ΠΟΤΑ ΑΝΡΕΕΑς ςΟ5ΤΑ (ΤΥΜΒΙΟΤΙΣ) Ζαννέτου 15 ΗΕΑΝΥ ΡΗΤΥ «ΗΑΕςΟΑΙ ΟΚΗΙ5 ΜΑΝΗΕΑςΤΗΕΕΣ Τη. 422990 τει. 05-358689, 09-545481, ΙΙΜΑΞΡΟΙ, ΕΑΧ. 05-392050 . Ας πιαρίᾶς είς Ώεανν αωίν «Πατςοᾶ! σπ!5 {ο ἀεςοπποθαῖε 1 ο 100 5Κκεννείς. «δροςἰαἱ ρήςες [οι ΓεςίᾶμΓαηϊς - ἴανειπᾶς Δασούποπη ΜΑΞΘΟΑαΕ στϱΙΟ :ΛΛακς γοιτ κνοι] θαδίεί απ Ὀς πιοίς «οπη{οτίαρἰε ἵω οίζεήπς Ρείίει 5ετνίας {ο γουγ «ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ» οΗδκαπησΓς ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑ (ΤΥΜΠΙΩΤΗΣ) Καπιπαυ ἑδαιπς απ τη Ἀευκωσίαις ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΗΣΤΑΡΙΩΝ Σας προσφέρουμε: ΣΑΟΘΝΑ, ΧΕΙΡΟΜΑΣΑΖ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΣΑΖ, Επαγγελματική εξυπηρέτηση σε δροσερό περι- ΤΗΛ. 05-3586890, 09-54548Ι, ΙΙΜΑΣΡΣΟΙ, ΕΑΧ. 05-392050 βάλλον µε πλήρες σύστηµα κλιματισμού. Από ανανεωμέ- »Κατασκευάζουµε επαγγεῆμµατικές Ψησταριές - σούβῇῃες - για 3 µέχρι ἱ00 σούβῆες. . 5 νο προσοντουχο προσωπικο. «Ειδικές τιµές για κέντρα - ταβέρνες. ΒΟΣΠΟΡΟΥ 19, ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ «Κάµετε την εξυπηρέτηση των πεβατών σας πιο εὐκοῆη και πιο άνετη δίνοντάς τους Και (έναντι Κρατ. Εκθέσεως) πιο καβή εξυπηρέτηση. 02-358231 (από 10 π.µ. - 11 μ.μ.) ασβ ή ιν 8 καποια οκακμα- ού απόξεΊ59 ἩεΜήποκαι η ΙΙ ο σα, κ ” υ... σε ππσθα κος. απόεβ» ᾽απός255 κυπσπππ ση. ΝΑ βλ 14 Τε ᾷ 1Φ ὁ οι οσα Ἡ σα, .-. τοσο οσο ο ση) ο από ε59 . από 185 αΠόΕ295 Ι ΑΝΔΡΕΑΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ:Λεωφ.Λάρνακος 116, Παβ/σα, ΤΗΛ. 02-545102- οδός Ἱσερίου 197, Στρόθοβοςτηᾶ. 02-425055 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣΛΤΔ κΟΦΙΝΟΥ:ΤπΛ. 322227

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Κυπριακό 25p
ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ κ. ΑΓΝΗ ΤΣΙΜΟΝ Κυπριακό 24p
Ο εχθρός αλωνίζει ειρηνικά Κυπριακό 24p
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ Κυπριακό 21p
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 20p
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 20p
Η Αγία Βαρβάρα στην Κερύνεια 18p
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 18p
ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΕ 17p
Για την Τζιερύνεια 16p
ΠΟΙΗΣΗ 16p
Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ 15p
ΟΙ ΒΑΣΥΛΕΙΩΤΕΣ 14p
ΚΕΡΥΝΕΙΑ: Ζει και βασιλεύει 1,14p
Αγ. Ιλαρίωνας. Ακόμα κι η τούρκικη πυρκαγιά τον σεβάστηκε. 1p
ΤΑ ΑΔΟΥΛΩΤΑ 1p