Back

Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1995-11-01

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1995 Με σύνθημα ΛΥΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ πραγµατοποιῄθηκαν στις 86.10.1995. µε µε- γάλη επιτυχια εκδηλώσεις µε την επωνυμία «ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΤΖΙΑΣ», Οι εκδηλώσεις έγιναν στον προσφυγικο συνοικισμό Αγίου Ελευθερίου στα Λατσιά. προσωρινή ἑδρα του Σωµατειου «Η Ελευ- θερη Χαρτζια» και ηταν κατω απο την αιγί- δα του Πανιερωτατου Μητροπολιτη Κερυ- γειας κ.κ. Παύλου Το 90λο προγραµµα αρχισε µε κοινό εκκλησιασµόὀ των Χαρτζιωτων στην εκκλη- σια του Αγ. Ελευθερίου. Κατά τη διάρκεια του εκκλησιασµου εγινε δέηση για ανευρεη των αγνοουμένων και µνημοσυνο τοσο των πεσοντων κατα την Τουρκικη εισβολή Χαρ- τζιωτων ὁσο καὶ των θανόντων στην προ- σφυγιὰ κατοικὠων του σκλαβωμενου χω: ριού. προισταµένου του {. Μητροπολίτη Κε- ρύνειας κ.κ. Παύλου. Οἱ κάτοικοι της Χάρτζιας ειχαν την εωκαιρία κατα τη διάρκεια του εκκλησιασμού να προ- σκυνησουν να προσευχηθούν στην Αρχαία Εικόνα του Χριστού. που τώρα φυλαττεται στο Βυζαντινό Μουσείο και προέρχεται απὀ το κατεχόμενο χωριό τους. Η εικόνα µετα- φερθηκε στον χώρο των εκδηλώσεων µετά απο παράκληση του Δ.Σ.του Σωματείου και του Π. Μητροπολίτη Κερύνειας κ.κ. Παύλου προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύ- πρου κ.κ. Χρυσόστομο, που ανταποκρίθηκε θετικά σ᾿ αυτή την επιθυμία τωνχΧαρτζιω- τών. Το Δ.Σ. εκφράζει τις θερµές ευχαρι- στές του και προς τους δύο και δίνει την υπόσχεση πως δε θα πάψει ποτέ ν᾿ αγωνί- ζεται µέχρι την Άγια µέρα της επιστροφής στους κατεχόµενους τόπους. Ακολούθως, οι Χαρτζιώτες συγκεντρώθη- καν στο προσωρινό οἰκημα του Σωματείου στο κέντρο Πενταδάκτυλος, Εκεί υπήρχε έκθεση φωτογραφιών τόσο πριν την τουρ- κικη εισβολή όσο και πολύ προσφάτων φω- τογραφιών του χωριού, μἐσ᾽ απὀ τις οποίες η μνήμη γύρισε νοερά στο σκλαβωμένο χωρὶό και η πίστη δυναμώθηκε και έδωσε υπόσχεση πως η Χάρτζια δεν ξεχνιέται. Την όλη εκδήλωση προσφώνησαν ο Πανιε- ρώτατος Μητροπολίτης Κερύνειας κ.κ. Παύλος, ο Δήμαρχος Λαπήθου κ. Νίκος Ευ- αγγέλου εκ µέρους της Συντονιστικής επι- τροπἠς Δήμων και Οργανώσεων Κερύνειας και ο Δήμαρχος Λατσιών κ. Χριστάκης Χρι- στοφίδης. Και οι τρεις έστειλαν μήνυμα αγώνα, καρτερίας και ενότητας μέχρι να έλθουν καλύτερες µέρες στο πικραμένο νη- σί µας. Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου κ. Πέτρος Πέτρου τόνισε ὁτι οι Χαρτζιώτες και γενικά οἱ Κερυνειώτες δεν ανέχονται και δεν υπογράφουν οποιαδήπο- τε καταστροφική λύση. Λύση χωρίς την επι- στροφή στην Κερύνεια αποτελεί ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ. Κατόπιν, το µέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτρης Κυ- ριάκου µε σχετική ομιλία του ξενάγησε τους παρευρισκόμενους νοερά στα αγαπη- µένα µέρη του χωριού. Το πρόγραµµα εμπλουτίστηκε µε το σκετς «Χάρτζια εν να πάμε πίσω σίουρα» που έγραψε συγχωριανός και παΐκτηκε απὀ παι- διά Χαρτζιωτών. Ακολούθως, ρίγη συγκίνησης προκάλεσε στους παρευρισκόμενους η απονομή τιµητι- κὠν πλακετών στις οικογένειες των νεκρών και αγνοουμένων της Χάρτζιας. ΠΠ ΔΛΑΛΟΥΛέΕΈΤΗΕ” κΕΡΥΝΕΛ πο Τι ΝΡΑΛΣΤΕΗΡΙΦΤΗΤΕΣ τοῦ προΣλςφχΓον ΣΤΗΝ προΣσΦτειὰ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΤΖΙΑΣ Ο Πανιερώτατος Μητροπολίης Κυρηνείας απονέμει τιμητική πλακέττα σε συγγενἠ αγνοουµένου στην εκδήλωση Των Χαρτζιωτών κατό την οποία τιμήθηκαν οι συγγενείς των αγνοουμένων Χαρτζιωτών. Το Δ.Σ. τίµησε επίσης τον συνθέτη του τρα- γουδιού «Το ὀνειρο» κ. Ευαγόρα Καρα- γιώργη ο οποίος ενθουσίασε τους Χαρτζιώ- τες τραγουδώντας µαζί µε τη συνοδεία λα- ούτου το σχετικό τραγούδι. Το Δ.Σ. του Σωματείου «Η Ελεύθερη Χάρ- τζια» ευχαριστεί ιδιαίτερα την Εταιρεία Οα4ήδῦε(ᾷ που πρόσφερε τις τιμητικές πλα- κέτες, τις διάφορες εταιρείες που πρόσφεραν δώρα ἡ και διαφημίσεις καθώς και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που αποδέκτηκαν την πρόσκληση και ιδιαίτερα τον Π. Μητροπολίτη Κερυνείας κ.κ. Παύλο που έθεσε τις εκδηλώσεις υπὀ την αιγίδα του. Χαιρετισμός στην εκδήλωση Χαρτζιωτών, 8 Οκτωθρίου 1995, από τον Δήμαρχο Λαπήθου κον Νίκο Ευαγγέλου Πανιερώτατε, αγαπητοί συνεπαρχιώτες, Φφί- λοι Χαρτζιώτες και όλοι όσοι τιµάτε µε την παρουσία σας την σεμνή αυτή εκδήλωση. Σας απευθύνω εγκάρδιον αγωνιστικόν και αδελφικόν χαιρετισµόν. Κατ’ αρχήν ευχαριστώ τον αγαπητό µου φί- λο Πέτρον, Πρόεδρο του Σωματείου Χάρ- τζια, που εἶχε την ευγενή καλοσύνη να µε προσκαλέσει για ένα χαιρετισμό. Συγχαίρω τους διοργανωτές και συντελε- στὲς της Πατριωτικής, Αγωνιστικής και Αντικατοχικής αυτής εκδήλωσης. Οι εκδη- λώσεις σαν κι' αυτή είναι απαραίτητο και πρέπει να γίνονται. Δεν πρέπει να ξεχνιού- νται ποτὲ αυτοί που ἑέδωσαν ὁτι πολυτιµότερο εἶἰχαν για την υπεράσπιση και τη λευτεριά αυτού του λαού, εκ των οποίων αρκετοί ακόµα εἶναι αγνοούμενοι μέχρι σή- μερα. Με τις εκδηλώσεις αυτές διατηρείται η µνή- µη Των κατεχοµένων εδαφών µας και ακόµα γράφεται η Ἱστορία, που εἶναι στοι- χεία απαραίτητα για την συνέχιση του αγώ- να µέχρι την Ἐπιστροφή. Στα πρόσωπα αὖ- τά που τιμούμεν σήµερα, τιµάται και όλη η κοϊνότητα της Χάρτζιας, Ιδιαίτερα δε οι Υο- γείς, αδέλφια και συγγενείς των. Οἱ τιμώμε- νοι δε, µας δείχνουν τον δρόμο που δεν εἰ- ναι άλλος απὀ τον αγώνα μέχρι την απε- λευθέρωση της γης που αυτοί πότισαν µε το αίμα τους, Δεν εἶναι λίγο το γεγονός ότι µια µικρή κοινότητα, 600 κατοίκων η ηρωική Χάρτζια να έχει δέκα νεκρούς και αγνοου- μένους. Η Χάρτζια µαζί µε τον Άγιο Αμβρόσιο και την Καλογραία, τα δυτικότερα χωριά της επαρχίας µας προς την Αμμόχωστο, έπαι- ἔαν σπουδαίο ρόλο στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ {1955-59 και έχουν αρκε- τούς ήρωες γνωστούς και αφανείς αγωνι- στές στην περιοχή αυτή. Αυτό το γνωρίζω προσωπικά. Μερικοί δε απὀ αυτούς βρίσκο- νται μεταξύ µας. Ας µου επιτραπεί να µην αναφέρω ονόματα, πού και πότε τους γνώὠ- ρισα. Αγαπητοί συνεπαρχιώτες, πέρασαν 2/ ολόκληρα χρόνια απὀ τότε που ο Αττίλας πάτησε το βροµερό του πόδι στη Υη της Κε- ρύνειας και σ’ όλη την κατεχόμενη γη µας. Ούτε ένας πρόσφυγας δεν επέστρεψε στο σπίτι που γεννήθηκε και το οποίο του ανή- κει. Ακόμα καὶ αυτούς τους 300 εγκλωβι- σµένους µας στην Καρπασία ἐπιβουλεύο- νται κάθε βρόµικο σχέδιο για να τους διώ- ξουν. Και ερωτώ! Τι κάμνουν οι ισχυροί της γης Πού είναι τα Ηνωμένα Ἐθνη, η Ενωμέ- νη Ευρώπη, η µόνη υπερδύναμη η Αμερική, η Αγγλία, που τυγχάνει να είναι και εγγυή- τρια δύναμη της µαρτυρικής µας γῆς, Απαντώ. Μας βάζουν στην ἴδια µοίρα το θύμα και τον θύτη και περιμένουν να τα βρούμε, δήθεν, µόνοι µας!!! Σε ποιούς τέλος πάντων πρέπει ν᾿ αποτα” θούμε για να βρούμε το δίκαιο µας, εφόσον τα ανθρώπινα δικαιώµατα δίδονται κατ' επι- λογήν στους λαούς Δεν ζητούµε κύριοι περισσότερα αλλά οὖτε καὶ θε δεχθούμε λιγότερα, απὀ ότι δικαιούται ο κάθε άνθρω- πος σ' αυτή την γη. Περάσαµε απὀ χρονί- ζουσες συνομιλίες, αλλαγές Κυβερνήσεων, αλλαγές γενικών γραμµατέων των Ηνωμέ- γων Εθνών, και τίποτε δεν ἐγινε. Ούτε ένα µικρό σκαλοπάτι δεν µπορέσαµε να ανε- βούμε. Γι’ αυτό το λέω απερίφραστα, ότι έφτασε το μαχαίρι στο κόκκαλο και επιβάλ- λεται Κύπρος και Ελλάδα και ο απανταχού Ελληνισμός να αφυπνηστεί. Γενική Συνέλευση «Ελεύθερου Αγίου Επικτήτου» 19 Ακόμα και την θρύση του χωριού Χαρτζιά θεθήλωσαν οἱ Τούρκοι κατακτητές θάφοντας την κεκτίνη. Κατ’ αρχή να ενωθεί και µε µια φωνή να διεκδικήσει χωρίς ηττοπάθεια οτι δικαιούται και µε πίστη στο Θεό και στη δική του θέλη- ση για αγώνα, οποιασδήποτε µορφής κι αν χρειαστεί, να είναι έτοιμος να προχωρήσει μπροστά, αν θέλουµε να αποκαλούμε τους εαυτούς µας Έλληνες καὶ μάλιστα Ορθόδοξους, πρέπει να πιστεύουμε ότι µε- τά τον Γολγοθά ακολουθεί η Ανάσταση. Ὅσον αφορά το Αμυντικό Δόγμα λέω µόνο ΝΑΙ. Κάλλιον αργά, παρά ποτέ” και το συ- ντομώτερο δυνατό, με σωστό προγραμματισμὀ. Δεν θα επεκταθώ ούτε θα επιρρίψω ευθύ- νες σε κανένα, γιατί το πρόβλημα µας ἐμει- γε εκεί που ἦταν πριν 21 χρόνια. Καλώ όλους τους Κερυνειώτες, ανεξάρτητα απὀ κομματικές τοποθετήσεις, να οργανωθουν στο προσφυγικὀ τους σωματείο και εκεί Η ΧΑΡΤΖΙΑ Ζε] ΚΑΙ ΜΑΣ Κάσ1 η τ. που δεν υπάρχουν σωματεία να ἰἱδρυθούν, και όλοι µαζί να διατηρήσουμε την οντότητα µας και να αγωνιστούµε ενεργά καιόχι παθητικά για να ακούεται παντού µια φωνή, Ἡ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ” µε πρωτοπόρο τον θεόπεµπτο και ακούραστο Μητροπολίτη µας Παύλο. Να διαλαλούµε παντού χωρίς φόβο ότι δεν βάζουμε καμμιά υπογραφή και δεν ξεπουλούμε Πατρίδες Ελληνικές και Χριστιανικές. Σύνθημα και στόχος µαςη ΕΠΙΣΤΡΟΦΗστις ρίζες µας. Τελειώνοντας επαναλαμβάνω. Ότι ο Ελληνισμός της Κύπρου θα επιβιώσει µόνο σε µια Κύπρο Ελεύθερη, Ενωμένη, χωρίς στρατούς και εποίκους και µε την πλήρη εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους κατοίκους της. Σας ευχαριστώ Ο Δήμαρχος Λαπήθου κος Νίκος Ευαγγέλου σπονέµε! τιμητική πλοκέττα σε συγγενή αγνοουµένου στην εκδήλωση Των Χαρτζιωτών κατό την οποία τιμήθηκαν οἱ συγγενείς των αγνοουμένων Χαρτζιωτών. Έγινε την Κυριακή 20/10/95 και ώρα 10.30π.µ. στο οίκηµα του Σωματείου «Αδοὐλωτηκερύνεια», ΑΥ. ἰωάννη 7, Στρόβολος, η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Ελεύθερος Αγ. Επίκτητος», κλιμάκιο Λευκωσίας. Εκ μέρους του απερχοµένου Διοικητικου Συµβουλίου καλωσόρισε τα παρευρισκόµενα µέλη η Πρόεδρος του κλιµακίου κ. Χλόη Προκοπίου και στη συνέχεια η γραμματέας κ. Ξένια Χρυσοστόμου έκαμε απολογισμό των δραστηριοτήτων του απερχοµένου Συμβουλίου γία το χρὀνο που πέρασε. Μετά την παρουσίαση της ταµειακῆς κατάστσης του Σωματεἰου από τον ταµἰα κ. Αθανάσιο Αθανασίου και κατόπιν εισήγησης του Μιχάλη Τσαγκαρίδη. έγινε συζήτηση πανω στο Εθνικό θέµα. Όλοι όσοι πήραν τον λόγο τόνισαν έντονα την αποφασιστικότητα των Αγιεπικτητώὠν ν᾿ αγωνιστούν για επιστροφη στα σπίτια και τις περιουσίες τους µε ολα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους πλήρως κατοχυρωμένα. Ακολούθησε εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτήστηκε σε σώμα ως ακολούθως 1. Χλόη Προκοπίου Πρόεδρος 2. Αντρέας Σταύρου Αντιπρὀεδρος 3. Στάλω Σαββίδου Γραμματέας 4. Αθανάσιος Αθανασίου Ταμίας 5, Γιαννης Πιερίδη Μέλος - Εκπρόσωπος του Σωματείου στη Συντονιστική Δήμων Σωματείων και Οργανώσεων Κερύνειας 6. Ξένια Χρυσοστόμου Μέλος - Συντονίστρια Εκδηλώσεων 7. Αντρέας Ἑλληνας Μέλος - Υπεύθυνος Εκδηλώσεων 8. Αντρέας Γρηγορίου Μέλος - Υπεύθυνος Εκδηλώσεων ϱ, Τίος Μοιστάκας Μέλος - Υπεύθυνος Εκδηλώσεων Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των Κερυνιωτών Με την ευκαιρία της ημέρας ανακήρυξης του Ψευδοκράτους, η Σωντονιστική Επιτροπή Δήμων Σωματείων και Οργανώσεων της Επαρχίας Κερύνειας, διοργανώνει εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που θα γίνουν την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 1995. Το πρωί της ηµέρας αυτής, εκπρόσωποι της Συντονιστικής θᾳ επιδώσουν υπόμνημα διαμαρτυρίας στις Πρεσβείες των κρατών μονίμων µελών του Συµβουλίου Ασφαλείας µε την σειρά που αναφέρεται πιο κάτω. 11:30 π.µ. - Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένου Βασιλείου 11:90 π.µ. - Πρεσβεία Γαλλίας 12.10 π.μ. - Πρεσβεία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 12.90 π.μ. - Πρεσβεία Ρωσίας 12.50 π.μ. - Πρεσβεία Κίνας Το απόγευμα στις 9.40μ.µ. θα τελεστεί δέηση από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας κ.κ. Παύλο στον ἱερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στη Λεωφόρο Κένεντι. Μετά τη δέηση, γύρω στις 4 .00µ.µ. θα γίνει πορεία απὀ την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής προς το οδόφραγµα Λήδρα Πάλας όπου θα επιδοθεἰ υπόμνημα διαμαρτυρίας σε εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών. Καλούνται οι Κερυνειώτες να δώσουν μαζικά το παρὀν τους στις απογευματινές εκδηλώσεις, και τα Οργανωμένα Σύνολα της Επαρχίας προτρέπονται να παρουσιαστούν µετα λάβαρά τους. Συντονιστική Επιτροπή Δήμων, Σωματείων δι Οργανώσεων Επαρχίας Κερύνειας ο 1Φ7Α 1, . ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΔΟΥΛΩΤΗ - Ἡ ' ΚΕΡΥΝΕΙΑ» . .- ουν η πα πο μμ αά λα ΝΝ ΗΕ Ν ι Αα ἰἱ Α ΕΕ ” Ν Ε Ρ ἰἱ Δ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 9 ΕΤΟΣ Ίο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ Το ΤΙΜΗ 3930 ΣΕΝ ἹΤ ΑΔΟΥΛΟΤΑ Δικοινοτικές εκδηλώσεις Κάθε µέρα γινόμαστε μάρτυρες και νέων Δικοινοτικών έργων και εκδηλώσεων µε την έγκριση και τις ευλογίες του Κράτους. Οι Δικοινοτικές αυτές ὅραστηριότητες ενθαρρύνονται και χρηματοδοτούνται είτε απὀ τον ΟΗΕ εἶτε απὀ την Ευρώπη και εµείς παθητικά ακολουθούμε απροβληµάτιστα και επιπόλαια. Συμπεριφερόµαστε µε τον ίδιο επιπόλαιο τρόπο µε τον οποίο οι ξένοι εξασφάλισαν την συγκατάθεση µας για την ανταλλαγή πληθυσμών που επετεύχθη µε την μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων απὀ τις Ελεύθερες Περιοχές στα κατεχόμενα «προσωρινά» για ανθρωπιστικούς τάχα λόγους επανένωσης οικογενειών. Στόχος όμως δεν ἦταν αυτός. Ἠταν ο διαχὠρισµός των δύο κοἰνοτήτων πράγµα που για τους σχεδιαστές της διχοτόµησης της Κύπρου (από το 1956) ήταν ἑνα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Το ίδιο και σήµερα, στόχος των Δικοινοτικών προγραμμάτων είναι να εδραιωθεί στις συνειδήσεις του κόσμου ὁτι οἱ δύο Κοινότητες είναι πλέον χωρισμένες και το γεγονός αυτό να γίνει πλέον αποδεκτό ώστε να εξασφαλισθεί τελικά η από µέρους µας αναγνώριση του παρόνοµου καθεστώτος στα κατεχόμενα ως ξεχωριστής ισότιµη κρατικής οντότητας. Κατά τα άλλα το Κυπριακό Πρόθληµα δεν έχει λυθεί ακόµα και διεξάγεται αγώνας για να εξευρεθεί λύση η οποία τελικά θα τεθεί στο Λαό για έγκριση...! Κυπριακέ Λαέἑ, Μέχρι πὀτε θα επιτρέπεις άραγε να υποτιμούν την γοημοσύνη σου Μέχρι πὀτε θα επιτρέπεις στους ξένους και τους ντόπιους µειοδότες να συνεχίζουν να ξεπουλούν τα δίκαια σου Η εκκλησία του Αργαγγέλου Μιχαήλ σε ανάμνηση του εν «Χώναις θαύματος» είναι σκαρφαλωµένη σαν επιθλητικός κατάλευκος πύργος απάνω σ᾿ ένα θεοκρέµαστο θράχο, µέσα στην καρδιά της μικρής πολιτείας, που αγναντεύει αγέρωχα Το πέλαγο. Αν η όμορφη Κερύνεια τουρκοποιηθεί το ἶδιο θα συµθεί για όλη την Κύπρο Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Σηµερινή στις 22/10/1995 ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κερύνειας κ. Παύλος προε!δο- ποιεί µε σαφήνεια για τους κινδύνους που εγκυμονούν για ολόκληρη την Κύπρον η τυχόν Τουρκοποίηση της Κερύνειας. Αναδημοσιεύεται ολόκληρη η συνέντευξη. Κατηγορηµατικός εἶναι ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κερύνειας κ. Παύλος σε συνέντευξη του στη «Σ» : Αν η λύση του. Κυπριακού προνοεί τουρκοκυπριακή διοίκηση για Την Κερύνεια, τότε η τουρκοποίηση δε θα είναι µόνο γι’ αυτήν αλλά και για ολόκληρο Το νησί. Ο Πανιερὠτατος επισημαίνει ταυτόχρονα τον ασίγαστο πόθο για επιστροφή και τονίζει ότιο πόθος αυτός «θα πρέπει να γίνει ηφαίστειο που να κοχλάζει και ποτὲ να µη σταµατα. ώσπου να βρούμε τη λύτρωση, και τη δικαίωση». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι έχουµε χρέος να µεί- γουµε αμετακίνητοι στην ορθή κρίση, εχοντας την ελπίδα µας στο 8εό και στην Ελλάδα. ΕΡ: Πανιερώτατε, πώς αισθάνεστε ως Μητροπολίτης µιάς κατεχόμενης απὀ αλλοπίστους Επαρχίας ΑΠ : Αν ένας πρόσφυγας αισθάνεται τον ασίγαστο πόθο να επιστρέψει πίσω στο σπίτι και την περιουσία του, πόσο μάλλον πιο έντονα νιώθει ο Μητροπολίτης της Επαρχίας Κερύνειας που πονεί και στενάζει αναμένοντας διακαώς την εγκατάστα- ση του στην Μητροπολιτική περιφέρειά του, µαζί µε το ποίμνιό του. Διακατέχομαι απὀ ασίγαστη θλίψη και ψυχικό πὀνο νιώθο- ντας ὅτι ἀπό την Επαρχία της Κερύνειας ὅεν έμεινε σπιθαµή εδάφους, που να µήν µολύνεται απὀ την παρουσία των τουρκι- κὠν κατοχικών στρατευμάτων και των κουβαλητών Τούρκων εποίκων. Ατενίζοντας απὀ µακρυά Την οροσειρά του Πενταδακτύλου και βλέποντας όσα χωριά μπορώ να διακρίνω απὀ τη νότια βουνο- πλαγιά. και ακόµη το µίασµα των Τούρκων να φαίνεται χαραγ- µένο πάνω στα χώματα του ὀµορφου Πεναδακτύλου που αγία- 28η Οκτωθρίου 1940 Τιμούμε την επέτειο του ΟΧι. Τιμούµε το ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού στην ξένη επιθουλή που το θροντοφώναξε τιμώντας την παράδοση και την Ελληνική Ἱστορία, ανεξάρτητα απὀ την αριθμητική υπεροχή καὶ την υπεροπλία του εχθρού. , τιμούμε την επέτειο διακηρύσσοντας Το δικό µας ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ - ΣΤΑ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ - ΣΤΗ ΔΙΖΩΝΙΚΗ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Τιμούμε την επέτειο απαιτώντας αγώνα αντικατοχικό, απελευθερωτικό και καλούμε την πολιτική ἡγεσία του τόπου να τιμήσει και αυτή έµπρακτα τις δικές της αναφορές στο έπος του 1940, αλλάζοντας και στόχους και τακτική στην αντιμετώπιση του Κυπριακού Προθλήμµατος. σαν τα αἵματα των μαρτύρων της πίστεως και των ηρώων της πατρίδας, ο πόνος αυξάνεται, µατώνει την καρδιά και γίνεται αβάστακτος. Με ψυχική οδύνη κάθε φορά ακούω ἡ διαβάζω για τη σύληση των εκκλησιών µας, την κλοπή των αγίων εικόνων µας, τη βεβήλωση και ανασκαφή των τάφων των κοι- µητηρίων µας, τη συστηματική προσπάθεια Των κατοχικών στρατευμάτων για τουρκοποίηση των κατεχοµένων εδαφών μας. Η πρόσφατη µεγάλη πυρκαγιά που κατέκαυσε τον κατα- πράσινο Πενταδάκτυλο, έκαψε και την Καρδιά µου. Ἐβλεπα όπως ὁλοι τη λαἰλαπα του πυρός, χωρίς να μπορούμε να τρέ- ἔουμε να βοηθήσουμε, πἐραν απὀ τις διαμαρτυρίες προς τα µόνιµα µέλη του Συμβουλίου Ασφάλειας. ΟΛΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7 ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΟΙ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΠΕ ΑΛΟΦΥΧΛΕΕΗ ΚΕ ΡΥΝΕΕΛ -----. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ί90ς ... ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟ! Ά ώνώς ΄ ᾖ ή 8 . προσ τιμένος . ἳ Φάκταρης 1. Αγία Βαρβάρα 27. Αρκοσύτζιν 1. Ζουμαχάς 1. Λαϊνάες 1, Ξωφανωτα «Πρ ὃ ίσα 2. Αγία Βτοτζιά (Ευδοκία) 28. Ασπρόβρυσες 2. Λάκκος του Ασσά ρ 3 Φοιζό 3. Αγιά Γαλατερούσα 29. Ασπρόβρυση κ 3. Λάκκος του Μπεκκίρη Π ἱ µε ὃς φόρι 4. Αγιά Μαρίνα 80. Ασπρογή 1, Καμάρα 4. Λάμπουσα τ, ἠαλάσήμα, ὃ Ῥαήαι τ Φτελλι ως 6. Αγιά Ματούσα 2. Κακοτρής 5. Λειβάδι 2. Παπαθαμμένος - Ἐανό . τε οὐδκια 6. Αγιά Μαύρη Β 3. Καλλιθέα 6. Λειβαούδκια 3. Παπάς Ρωμανός 6. Φτολιχάρι 7. Αέρας 1, Βαθύλακκος 4. Καμίνια 7. Λούκκος 4. Παναγιά Κρινιώτισσα : 8. Αηρκώτισσα 2. Βαθυρκάκας 5. Κάστρο 8. Λούρες τους Αγάδες 5, μολις π-- χ 9. Άης Ανδρόνικος 3. Βασιλειάτης 6. Κατσάβραχα 9. Λυδραμιές 6. Περβόλια : Ἐν πολορχείο 1. Χαλόπετρα 10. Άης Αντώνης 4. Βατέρκα 7. Κατσούρης 7. Περιστερκώνας ἲ ολα --- 2. Χαμοζάφεντης 11. Άης Γιάννης 6. Βιλλουρίνα 8. Κεφαλόβρυσος Μ 8. Πέτρα της Γέρακας, : ώς να 8. Χ” Παυλής 19. ης Γιώρκης 6. Βρυσίν του Αμερικάνου 9. Κοιλάδες 1. Μαγαζένια 9. Πέτρες Καβαλλαρκές : λιθ κάτω ἡ (Σύννης) 19. Άης Γιώρκης Εξορινός 7. Βρυσίν του Γινάτη 10. Κοκκινάδκια 9. Μαγγανιές 10, Πετρόβουνος ὃ Σν ς, Πανιση, ον Σηµείωση της Σύνταξης. Τα 14. Άης Γιώρκης ο 8. Βρυσίν του Παπά 11. Κοκκινόκρεµµος 3. Μάλη .. Πετροκόλυµπος 7 σταρ, τοπώνυμια που Σπηλιώτης 9. Βρυσίν του Πάρπα 12. Κολύμπα 4. Μάντρα της Ζως 12. Πηγή του Αρχάγγελου . ὕρταρος Εημοσικύσ, 16. Ἁης Ευλάλιος 13. Κολύμπες 5. Μάντρα του Βίζου 19. Πηγή του Δράκοντα 8. Σφινᾶριν εξααφαλίζοντα αύ 16. Άης Κουρνούτας Γ 14, Κόλυμπος 6. Μάντρα του Καζέλη 14. Πηγή τυ « Ευατζέλη» ϱ, Σωτήρα ςγκυρο πηνέα Όμίς 17. Άης Μάμας 1. Γερόνησος 19. Κόρνος 7. Μελίσσια 19. Πλάκα 10. Σωφρονιστήριο πρόερόπόνται οι 18. Άης Ξορινός 2. Γλιάστρα 16. Κοπριές 8. Μερσινερόν 16. Πλατεία Ηρώων αναγνώστες που πιθανόν ν 18, Άης Παύλος 8. Γομαρίστρα 17. Κουφἠ πέτρα 9. Μούττη της Αρκόµαντρας {7. Πλευρά τους Τ ο πώῤημώ 3 20. Άης Σωτήρικος 4. Γυρίσματα 18. Κρέµµοχας 10. Μούτη του Δαφνιού Πογιατζήδες 1, Τερατσούδκια Ὃ πούμε νε ωμά 21. Αθκιακόκρεµµος 19. Κρινιά 11. Μούτη των Δέντρων. 18. Ποταμός του Λύκου 2. Το σπίτι του Ντεμάν μια (για Κάθ χωριό), 22. Αἰσιαλή Δ 20. Κρινιώτισσα 19. Ποταμούδια 3. Τραπεζα Να τα Υνὠστοποιούν στην 23. Αλώνια 1, Δασιά 21. Κοσσιηνάς Ν 20. Ποτός 4. Τρίµιθος Σύνταξη της εφημερίδας 24 .Αμμάτι 2. Διπλαρκάτζια 295. Κυπαρισσόβουνος 1. Ναυπηγεία 21. Πουρίν 5. Τρίµματος «Αδούλωτη Κερίνεια», Τ6. 29. Ανατολιτζιή 3. Δράκοντας 23. Κυπαρισσόνας 22. Πουρνελλιά 6. Τσεκκινού 3940, Λευκωσία. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ Διδάσκεται το Ολυμπιακό άθληµα του Τζούντο από προσοντούχους προπονητές για παιδιά απὀ 6 χρονών και άνω. Πληροφορίες στα τηλ. 02-314698, 09-582500 κ.Ε. ΟυΡΤ 6ΟΝΤΒΟΙ. ΙΤ0, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΛΙΑ ΠΑΤΩΜΑΙΑ Κεντρικά Γραφεία: Χύτρων 17Δ, Τ.Κ. 3625. Λευκωσία - Κύπρος Τηλ. 457907, 45/568 ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥΣΚΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΛΕΘΡΙΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑ Τηλ. 0432760, 04-432864 Αναλαμβάνονται παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Θα κτίσετε ή θα επιδιορθώσετε το σπίτι σας το μαγαζί σας, το ξενοδοχείο σας ΑΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥΣΚΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΑΣ Η ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ - ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΙΣΘΕΝΗ ΠΑΝΙΚΚΟΥ Πιττάλου 1, Λαϊκή Λευκοθέα Τηλ. 731987 ΛΕΜΕΣΟΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ο η οὐλεὶο ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ ΠΛΟΥΤΗΣ ΛΟΙΖΟΥ ΛΤΔ «ἲς ΡΕΤΗΑΙΑΝΟ Ι.ΤΟ ἡ ααμορικμκαν, Ιώ μσ μα θνι γύειοι από πέτρα! ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ .. Πέτρινα κάγκελα Σιντριθάνια - γλάστρες Κολώνες - αψίδες Φανάρια - λιοντάρια 5 Κλιμάρα και πολλά άλλα διακοσµητικἀ } Δεν σχίζουν, } νδεν ξεφυλλίζουν. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ : «Αντέχουν στο χρόνο και σ᾿ 4 Πέτρινες κολώνες και Ί µέτρο πέτρινο καπάκι όλα μαζί } όλες τις καιρικὲς συνθήκες. 598. Ιδανικὀ για κάγκελο βεράντας και μπαλκονιου. } Όλα φτιαγμένα οπὀ γνήσια Αναλαμθάνονται σκαλιστή πέτρα και µόρµαρο. Γύψινες διακοσμήσεις Κορνίζες Βοζέτες Καµάρες Κολώνες ΛΕΩΦ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΥΛΒΑ ΟΟὐβΊΙ, ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΗΛ. 05-44559ά, 09-555451 ΒΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΣ υ . ο ου σσΨσωναουσοσνυυοσνυνν 4 σον ονν Γ ΓΩΝΙΑ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ Τ.Κ. 9082, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ μον τα αν το ΤΗΛ.: 02-3444878 [ος ο ο) όλ] ΄ λα - τς σοι ΦΑΞ 02-433347 ΕυΒΝΙΤύΒΕ 1 00.3 δι Ί 05 9 ΕΝ ο {ς ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8Α ΕΑΝ5, ΒΑΡΙΟ5 ᾽ ο. Ἴ ΕΠΙΠΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Μ Το - ος) ΓΚΡΑΒΟΥΡΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ, λα Η 3 Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ, Πλ ο Γης ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ στ . ᾗ : ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ Νεγκασιὰ με ΚΑΙ α | νι ΤΗΛ. 02-351986 ποσο ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ὦ . ΤΗΛ. 922325, 522477, ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ.- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΕΕ ΑΔΟΥΛέΕΣΈΙΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Οι θὲσεις του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» πάνω σε διάφορες πτυχές του Κυπριακού προβάλλουν µέσα απὀ την έκθεση πεπραγμένων για την διετία 1993-1995 που κατάθεσε ο Γραμματέας του Σωματείου κ. Ιωάννης Σεκερσάββας στην Γενική Συνέλευση του Παραρτήµατος Λευκωσίας στις 29/10/95, η οποία δημοσιεύεται κατωτέρω: Έθεση Πεπραγµένων απερχοµένου Διοικητικού Συµθουλίου Παραρτήμµατος Λευκωσίας 29/10/1995 Συνεπαρχιώτες, Συνεπαρχιώτισσες, Εκ µέρους του απερχοµένου Διοικητικού Συµβουλίου, των: Μιχάλη Λουλουπή, Κλεάνθη Σολέα, Ανδρούλλας Χριστοδούλου, Ιωάννη Σεκερσάββα, Ανδρέα Σάββα, Χλόης Προκοπίου, Στέλλας Νικολαιδοι!, Γρηγόρη Κατσελλή, Νίτσας Σολωμµονίδου, Κώστα Γιαννάκη, Ἑλλης Σταύρου, Νίκου Καλαμαρά, Πανίκκου Χαρίτωνος, Ευανθίας Παπασάββα και Βάσου Καμένου και των επιλαχόντων µελών, Νίκης Ιωάννου και Κατερίνας Παντελίδου σας καλωσορίζω στην 21η Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια». Θα σκιαγραφήσω πολύ σύντομα την δράση του Σωματείου µας τα τελευταία 2 χρὀνια απὀ την ηµεροµηνία της προηγούμενης Γενικής Συνελευσης που µας εμπιστεύτηκε την Διοίκησή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο άσκησε τα καθήκοντα του μὲσα απὀ τακτικές Συνεδριάσεις µια φορά την εβδομάδα και έκτακτα όποτε εχρειάζετο. Υπήρξε επίσης τακτική επαφἠ και συνεργασία µέσα απὀ το εκτελεστικό Συμβούλιο µε τα άλλα τρία Παραρτήματα του Σωματείου µας στην Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εργάστηκε µεθοδικά για την υλοποίηση του Προγράµµατος δράσης που ενεκρίθη στην Ίη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου του Σωματείου, που έγινε µετά την τελευταία Γι ενική Συνέλευση. Το Πολιτικό Πρόθληµα της Κύπρου Πρώτο κεφάλαιο στο πρόγραµµα δράσης του Σωματείου ήταν η παρακολούθηση των εξελίξεων στο Κυπριακό Πρόβλημα και η προώθηση των θέσεων του Σωματείου ιδιαίτερα αναφορικά µε την λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Οι θέσεις του Σωματείου που απὀ το 1977 είχαν παρθεί στην Σκαρίνου και µε τις οποίες το Σωματείο είχε διαφωνήση µε την απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου τότε να υιοθετήσει την λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και να υποβάλει χάρτη µε την Κερύνεια να τίθεται υπὀ Τουρκοκυπριακή Διοίκηση, είχαν επαναβεβαιωθεί στην Ίη Συνεδρία του Ανωτάτου Συµβουλίου. Με υπομνήματα, ανακοινώσεις αλλά και µε επαφές µε Κόμματα, Οργανώσεις, και την Κυβέρνηση υποβάλλαμε τις απόψεις µας, και εκάµαµε κριτική σε εξελίξεις που δεν ήταν προς όφελος του αγώνα µας για επιστροφἠ στα σπίτια και της περιουσίες µας. Το κάθε τι που εκάµαµε, το κάθε τι που αποφασίζαµε είχε πάντοτε γνώμονα την υποβοήθηση του αγώνα για επιστροφή. Καταφέραµε να εργαστούμε σύλλογικά και ὑπερκομμµατικά πράγµα που µας επέτρεπε να αντιδρούµε και να ενεργούµε άµεσα και αποτελεσματικά. Υποδείξαµε έγκαιρα ότι η εµπλοκή µας στην συζήτηση των ΜΟΕ αποτελούσε µια αρνητική εξέλιξη που θα οδηγούσε σε νέες υποχωρήσεις απὀ µέρους μας. Μετά απὀ ενδελεχἠ µελέτη των σχετικών εγγράφων του ΟΗΕ είχαμε διαπιστώσει ότι µέσα απὀ τα ΜΟΕ θα οδηγούμαστε στην αναγνώριση του παράνομου καθεστώτος στα κατεχόμενα, καὶ την οικονομική του ενίσχυση. Αφού δε εµείς αναγνωρίζαµε πρώτοι το παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα µέσα απὀ τα ΜΟΕ, θα ανοἰγαµε τον δρόµο και για την διεθνή αναγνώρισή του. Στόχο έχουν τα ΜΟΕ να χωνέψουμε εμείς το γεγονός ὁτι οι Τούρκοι θα ζήσουν στα κατεχόμενα και εμείς απ᾿ εδώ και να µάθουµε να συμβιώνουμε µε αυτό το γεγονός, δηλαδή µε τα τελεσμένα της εισβολής και κατοχής. Τα ΜΩΕ εἶναι τελικά η λύση. Είναι η σφραγίδα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας που διχοτοµεί την Κύπρο και αποκλείει την δική µας επιστροφή. Ειδικά εµάς των Κερυνειωτών. Τα εμπεριστατωµένα υπομνήματα µας και τα επιχειρήματα μας επιβεβαιώθηκαν. Ο Ντενκτάς εξασφάλισε την νέα µας υποχώρηση, δηλαδή την αποδοχή των ΜΟΕ, και επρόβαλε νέες απαιτήσεις. Απαίτησε να του αναγνωρίσουμε και την Κυριαρχία. Επιδίωξε να το πετύχει τούτο µέσα απὀ τις άτυπες συναντήσεις που έγιναν µε τον Πρόεδρο Κληρίδη. Το Σωματείο µας διαφώνησε µε τις άτυπες συναντήσεις για τον εξής λόγο: Αποτελούσαν ακόµα µια υπαναχώρηση της πλευράς µας από τους όρους που έθετε η ίδια για συνέχιση των συνομιλιών μετά απὀ το φιάσκο με τα ΜΟΕ και µε τις «ἄτυπες» συναντήσεις εγκαταλείπετο η προσπάθεια για «επανατοποθέτηση» που διακήρυττε η Ηγεσία µας, για λόγους όπως απεδεἰχθει εντυπώσεων, µετά το φιάσκο των ΜΟΕ. Διαφωνήσαμε και µε τον τρόπο που εδιεξήγοντο η ἁτυπες συνομιλίες. Η προσέλευση του Ντενκτάς στις συνομιλίες ανεµίζοντας τα σύμβολα του παράνοµου καθεστώτος στα κατεχόμενα καθώς και το δηµόσιο θέαµα που επρὀσφερε έπλητταν το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρακολουθήσαµε απὀ κοντά τις εξελίξεις που ακολούθησαν αναφορικά µε την ἔνταξη µας στην Ευρωπαική Ένωση. Ἡ Ευρωπαϊκή Προοπτική ήταν πάντοτε µια θετική εξέλιξη. Όμως µας ανησυχεί το γεγονός ὁτι γίνεται πολύς λόγος για παραμερισμό του Ευρωπαϊκού κεκτηµένου για να υποβοηθηθεί η εφαρµογή της λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Μας ανησυχεί ἰδιαίτερα η Βρεττανική δραστηριότητα σε αυτόν τον τοµέα πράγμα που πιθανό να εξηγεἰ και την συγκατάθεση της Βρεττανίας στην ἑνταξή µας στην Ευρώπη. Μας ανησυχεί επίσης το γεγονός ότι αυτές οι πληροφορίες δεν αντικρούονται σοβαρά απὀ την δική µας Πλευρά. Δίδεται η εντύπωση ότι κάπου υπάρχει και η δική µας συγκατάθεση για µια τέτοια εξέλιξη. Προειδοποιήσαµε έγκαιρα µε επιστολές και υπομνήματα και ελπίζουµε να µην επιβεβαιωθούμε στους φόβους µας. Παρακολουθήσαμµε προσεκτικά τις δραστηριότητες των ξένων µεσολαβητών και µελετήσαμε τις διάφορες πρωτοβουλίες των Άγγλων και των Αμερικανών. Είναι η διαπίστωση µας ότι όλοι ανεξαίρετα οι µεσολαβητές μηχανεύονται Για οσους ριψάσπιδες, κρἀχτες της υποταγής στην αι ΚαΤΟχη και στα ξένα συμφέροντα που προσπαθούν να υπονομεύσουν τον απελευθερωτικό µας αγώνα: Η «Αδούλωτη Κερύνεια» πάντοτε εκφράζει θέση αναφορικά µε τη λύση του κυπριακού προθλήµατος. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είναι πάντοτε θετική στην τοποθέτηση της και μονο οσοι συνειδητά είναι ταγµένοι να εξυπηρετήσουν τα τουρκικά συμφέτοντα δεν το θλέπουν. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είχε και έχει θέση µέσα απὀ την Όποια εκφράζεται η απαίτηση του λαού µας, των προσφύγων ολ ΚΕ τένμεπΥΤ{ Πτα 6η λα ροτς της «Αδούλωτης Κερύνειας» για δίκαιη και «ΠΠ Την] ο ο η Τμ.” λος λὴ, αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και των εποίκων, για να φύγουν τα εμπόδια που δεν µας Επιτρέπουν να επιστρέψουµε στα σπίτια και τις περιουσίες πια θεση 2η: ζητούµε την αποκατάσταση της νο λε ὴ άσκησης εξουσίας απὀ την Κυπριακή Κυθέρνηση σε διατυπώσεις και εισηγήσεις οι οποίες ομσιαστικά είναι υπέρ των Τουρκικών θέσεων και στοχεύουν σε περαιτέρω υποχωρήσεις µας για να διευκολυνθεί η Τουρκία να άρει την αδιάλλαξία της. Ενόψει ὅλης αυτής της ξένης δραστηριότητας δεν μας (ικανοποιεί η συνεχιζόμενη στάση της δικής µας πλευράς τόσο όσο αφορά τους στόχους, όσο και την γραµµή και τακτική. Παρά το γεγονός ὁτι έχει διαπιστωθεί πέραν πάσης αμϕιβολίας ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, οδηγεί σε απεµπόληση Κρατικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων µας, σε αντίθεση µε το Διεθνές Δίκαιο, η Κυβέρνηση και η Πολιτικη ηγεσία του τόπου εξακολουθούν να την θεωρούν στόχο του αγώνα µας. Το ἰδιο ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι εξακολουθούµε να είμαστε οὐραγοί των εξελίξεων. Δεν υπάρχουν οὖτε αναλαμβάνονται δικές µας ουσιαστικές πρωτοβουλίες που να στοχεύουν στην αποκατάσταση της Διεθνούς Νομιµότητας, Περιορίζεται η Κυβέρνηση να καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας να πάρει µέτρα για εφαρµογή του Ψηφίσματος 939, δηλαδή να μας επιβάλει την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία στην βάση των Ιδεών Γκάλι. Δηλαδή να µας επιβάλει τα τετελεσμένα της Τουρκικής Εισβολής. Είναι σαν να σπρώχνουμµε εμείς οι ίδιοι την καρέκλα κάτω απὀ τα πόδια µας ενώ η θηλειά είναι ήδη περασμένη στο λαιμό μας. Έχει επιβεβαιωθεί µέσα απὀ τις επαφές µας ότι η όλη πολιτική της Κυβέρνησης βασίζεται στην απαράδεκτη υπόθεση ὁτι δεν θα θέλουν όλοι οι πρόσφυγες να επιστρέψουν στα σπίτια τους διότι έχουν αποκατασταθεί εδώ. Αυτή η θέση επιβεβαιώνει τις δικές μας εκτιμήσεις ότι µε την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν μπορούμε όλοι να Επιστρέψουµε, η σε όσους τυχόν επιτραπεί αρχικά να Επιστρέψουν, δεν θα επιβιώσουν υπό Ἰουρκοκυπριακή Διοίκηση, πράγμα που κάτω απὀ πίεση παραδέχτηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών, καθώς καιο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, είπε σε συνάντηση µας ότι « δεν μπορούμε να λέμε απὀ τώρα στους πρόσφυγες ότι δεν θα επιστρέψουν όλοι. Αυτό θα το κάνουµε όταν έχουµε να αξιολογήσουμµε τα υπέρ και τα κατά µιας τελικής λύσης». Ο δε Πρόεδρος της Δημοκρατίας μάς είπε κάτω απὀ Πίεση σχετικών ερωτήσεων ὁτι « ο ίδιος δεν θα έστελνε την οικογένειά του στο στόμα του Λύκου», Τα γεγονότα επιβεβαιώνουν τους φόβους, τις ανησυχίες, αλλά και τις εκτιμήσεις µας ότι δεν διεξάγεται αγώνας για απελευθέρωση, αλλά «αγώνας» για να δεχθούµε τα τετελεσμένα και να τα προσυπογράψουµε. Αυτή η εκτίµηση επιβεβαιώνεται και καθημερινά µε τα όσα γίνονται τάχα στο όνοµα της επαναπροσέγγισης, µε τα κοινά συνδικαλιστικά φόρουμ καθώς επίσης και τα Δικοινοτικά έργα που υλοποιούνται ώσαν το Κυπριακό Πρόβλημα να έχει λυθεί. Αποζεικτικό είναι και το γεγονός ότι ο Πρόεδρος μιλά συνεχώς για επιστροφή εδαφών ώστε 2/3 των Προσφύγων να επιστρέφουν υπό Ελληνοκυπριακή διοικηση και 1/3 υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση. Ουσιαστικά καταδικάζεται η Κερύνεια εξολοκλήρου να μείνει υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση µε όλες τις συνέπειές. Και οι συνέπειες είναι: Τουρκοποίηση για τον τόπο, μόνιμη προσφυγιά για όλους εµάς. Είναι γι αυτό που η ανάγκη για ενίσχυση και κλιμάκωση του αγώνα µας είναι µεγάλη. Με µια τέτοια πολιτική σε τί χρειάζεται και το αμυντικό δόγµα Το αμυντικό δόγμα αποτελεί πράγματι µια θετική εξέλιξη νοουµένου όµως ότι θα υπάρξει και η ανάλογη προσαρμογή στην πολιτική µας. Διαφορετικά δεν χρειάζεται. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες καταφέραμε να υιοθετηθεί και να υπογραφτεί διακήρυξη απὀ όλα τα Κερυνειώτικα Σωματεία, Δήμους και Οργανώσεις, καθώς και απὀ τον Μητροπολίτη µας, µε την οποία διακηρύττεται ότι οι Κερυνειώτες απαιτούν επιστροφή σε ελεύθερη Κερύνεια όπως ήταν πριν το 1974 και όχι υπό Τουρκοκυπριακή Διοίκηση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η υπογραφή αυτής της διακήρυξης θα αποτελέσει την απαρχή ενός πιο δυναμικού και καθολικού αγώνα για να αποτρέψουµε την Τουρκοποίηση της Επαρχίας µας και της µόνιµης προσφυγοποιήσης µας. Καταφέραµε τα τελευταία δύο χρόνια, όσο ποτέ προηγουμένως, να διοχετεύσουµε τις απόψεις µας ευρύτερα στον λαό µε την μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη απὀ τον Ημερήσιο Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Για το σκοπό αυτό εδώ και 6 µήνες κυκλοφορήσαμε και τη δική µας εφημερίδα, την οποία φιλοδοξούµε, µε την βοήθεια του κάθε Κερυνειώτη να την κάµουµε το δορύ του αγώνα µας, Διαφώτιση Η. διαφώτιση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ήταν στις πρωτεραιότητες του Σωματείου. Φυλλάδια στα Αγγλικά και Γερμανικά διανεµήθηκαν κατά χιλιάδες σε ξένους εδώ στην Κύπρο και εστάληκαν και στο εξωτερικό σε Βουλευτές, Γερουσιαστές, Παράγοντες, Οργανώσεις κλπ. Διαφώτιση, συντήρηση της µνήµης και ενηµέρωση των νέων μας για τα κατεχόμενα γίνεται µέσα από φυλλάδια, φωτογραφίες, και πρὀσφατα µε το Λεύκωμα φωτογραφίας «Μάνα Γη Κερύνεια µου». Ανάπτυξη σχέσεων µε Οργανώσεις / Σωματεία / Προσωπικότητες Και αυτός ο στόχος του Σωματείου έχει προωθηθεί σε µεγάλο βαθµό. Η συνεργασία µε προσφυγικά σωματεία άλλων κατεχοµένων περιοχών καθώς και µε Προσφυγικες Οργανώσεις συνεχίστηκε επιτυχώς. Έχει εδραιωθεί µια μόνιμη συνεργασία µε τις Οργανώσεις των Αποζήμων. Επιτεύχθη σηµαντικό άνοιγμα προς τους Απόδημους της Αμερικής. Αριθµός Οργανώσεων Αποδήμων έχουν ταυτισθεί µε τις θέσεις µας και έχει συσταθεί μόνιμη Συντονιστική Επιτροπή συνεργασίας. Με την βοήθεια των Αποδήμων έχουµε κάμει επαφές µε αρκετούς ξένους Γερουσιαστές και Βουλευτές. Συνεχίστηκε η συνεργασία µε τα Σωματεία, Δήμους και Οργανώσει ς της Επαρχίας Κερύνειας, Πολιτιστικά Η προώθηση των θέσεων και των απόψεων του Σωματείου, η προώθηση του αγώνα για απελευθέρωση και επιστροφή συνεχίστηκε και µέσα απὀ Την πολιτιστική δραστηριότητα του Σωματείου. Σε αυτόν τον Τομέα πρόσφερε πολλά η Καλλιτεχνική ομάδα και η Χορωδία ολόκληρη την Κύπρο, για να αποκατασταθεί η λειτουργία του κράτους σε ολόκληρη την Κύπρο. Θέση 8η: Ζητούμε την εποστροφή όλων των προσφύγων, Τουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και άλλων στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Θέση 4η: ζητούµε την επεξεργασία Συντάγματος το οποίο να θασίζεται πάνω στα διεθνή δεδοµένα και δημοκρατικά θέσµια που να ενώνει πραγματικά τον τόπο και τους ανθρώπους. Ζητούμε σ᾿ αυτό το Σύνταγμα να κατοχυρωθεί η ιστοτιµία του κάθε πολίτη, ανεξάρτητα απὀ φυλή ή θρησκεία, δημιουργώντας ἑνα κράτος δίκαιο στο οποίο η πλειοψηφία θα κυθερνά και η μειοψηφία θα έχει κατοχυρωμένα τα δικαιώματά της. Αυτές είναι οἱ θέσεις της «Αδούλωτης Κερύνειας» οἱ οποίες αποτελούν τη µόνη, ρεαλιστική, δίκαιη και θιώσιµη λύση στο ΜΕ ΤΠ ο ΠΠ ΗΗ πορεία για την οποία υπάρχουν και επιχειρήματα προώὠθησής της και ερείσµατα αγώνα. Το Διεθνές Δίκαιο µας προσφέρει αυτά τα επιχειρήματα και τα ερείσματα που ο Κε ζο )τηΠΗΡΟ του σωματείου. Η χορωδία µας πέρασε δύσκολες στιγμές αλλά κρατήθηκε στην ζωή µε την αφοσίωση των µελών της και του πιανίστα Ευάγγελου Αναστασιάδη. Τελικά η Χορωδία ανασυγκροτήθηκε και επαναδραστηριοποιήθηκε πλήρως υπό την Διεύθυνση της κας Σπυρούλλας Γερολεμίδου. Η προσφορά των µελών και των δύο συγκροτημάτων ήταν και θα είναι και στο μέλλον ανεκτίµητη. Οίκηµα Έχουν εκπονηθεί τα σχέδια και επιτέλους θα προχωρήσουμε στην επέκταση του οικήµατος µε την δηµιουργία µας μεγάλης αίθουσας εκδηλώσεων και ακόμα 3 γραφείων. Οργάνωση Στο θέµα της Οργάνωσης υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Το νοεσύστατο Τµήµα Νεολαίας αποτελεί ακόµα ένα βήμα για διεύρυνση και καλύτερη οργάνωση του Σωματείου. Αυτό το θέµα της οργάνωσης θα πρέπει να αποτελέσει πρώτη πρωτεραιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστίες Εκ μέρους του απερχόμενου Συµβουλίου επιθυµώ να εκφράσω τις ευχαριστίες σε όλους όσους συνεργάστηκαν µαζί µας τα τελευταία 2 χρόνια και βοήθησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Ευχαριστούμε όλους όσους εβοήθησαν το Σωματείο οικονομικά για να φέρει σε πέρας το έργο του. Ευχαριστούμε τον Ημερήσιο τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, για την προβολή των θέσεων µας. Ιδιαίτερα θέλουµε να σταθούμε στις εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Σηµερινή, Αγώνα και Φιλελεύθερο και τον ραδιοσταθμό ο Λόγος οι οποίοι τίµησαν σε πολύ µεγάλο βαθµό την ελευθερία του λόγου και την ανάγκη να ακούονται όλες οι γνώμες. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους τους επιχειρηματίες, εταιρείες κλπ που διαφηµίζουν απλόχερα στην εφημερίδα µας και καλούμε µε την ευκαιρία τους Κερυνιώτες να προτιμούν όλους αυτούς στις δοσοληψίες τους. Ευχαριστούμε όλους εκείνους τους Κερυνιώτες που ήταν πάτα παρόντες στις εκδηλώσεις του Σωματείου ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο το έργο του. Ευθύνες και υποχρεώσεις του κάθε Κερυνιώτη Συνεπαρχιώτες, Συνεπαρχιώτισσες, 21 χρόνια πρόσφυγες είναι πολλά. Θα πρέπει να εντείνουµε τις προσπάθειες μας ώστε να δημιουργήσουμε τις προὐποθέσεις για ευόδωση του αγώνα μας. Θα πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα. Θα πρέπει να δραστηριοποιήσουµε και τον τελευταίο Κερυνειώτη στον αγώνα. Θα πρέπει να καταρρίψουµε τον μύθο ότιη Κερύνεια είναι χαμένη. Θα πρέπει να πείσουµε τους μη πρόσφυγες ότι η Κύπρος δε θα σωθεί µε την Τουρκοποίηση της Κερύνειας. Για να το πετύχουμε τούτο και να αποφύγουμε την τραγική πιθανότητα να πληρώσουμε τελικά την νύμφη για το έγκλημα που έγινε εις βάρος της Κύπρου πρέπει πέραν απὀ τις τυχόν κομματικές ή ιδεολογικές µας τοποθετήσεις, ανεξάρτητα απὀ την κοινοτική µας δραστηριότητα, να συσπειρωθούμε και να δραστηριοποιηθούµε κάτω απὀ το αγωνιστικό λάβαρο του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» που απὀ το 1974 αγωνίζεται για να αποτρέψει την Τουρκοποίηση της Κερύνειας Ας µην μεμψημιρούμε και ας µε απογοητευόµαστε µε τις δυσκολίες, Όλα αυτά θα υπερπηδηθούν και θα νικήσουμε, φτάνει ο κάθε συνεπαρχιώτης να κάµνει το ελάχιστο το οποίο ούτε οδυνηρό ούτε δαπανηρό είναι: (α) Να πιστεύει πρώτα - πρώτα ίδιος ότι η όλη κατάσταση εἶναι ανατρέψιµη εφόσον το δίκαιο είναι µε το µέρος µας (Β) Να διαλαλεί ο καθένας µας ξεχωριστά την απαἰτησή του για επιστροφή στο σπίτι και την περιουσία Του για να απομωνόνονται και αποστοµόνονται οι ψιθυριστές και οἱ κινδυνολόγοι που µας θέλουν να µείνουµε για πάντα πρόσφυγες, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι θα σωθεί η υπόλοιπη Κύπρος. (Υ) Να µεριμνήσει ο κάθε ένας να μεταδίδει στα παιδιά του αυτή την πίστη και την απαίτηση. Είναι Υί αυτό που το Σωματείο πρωτοστάτησε για να αναγνωρισθεί επιτέλους η προσφυγική ιδιότητα σε όλους του νόμιμους κατοίκους των κατεχόµενων περιοχών για να αποκατασταθούν οι αριθμοί των καταγοµένων απὀ τα κατεχόμενα και να εξασφαλισθεί η συνέχεια. (δ) Να συµµετέχουµε όλοι µαζί στις εκδηλώσεις και τις κινητοποιήσεις που γίνονται ὀχι µόνο τις Κοινοτικές, αλλά ιδιαίτερα τις επαρχιακές. Θα πρέπει να θυσιάζουµε ο καθένας μερικές ώρες κάθε τόσο που γίνονται εκδηλώσεις και να είµαστε παρὀν. Οι ξένοι µάς παρακολουθούν και σφυγμομετρούν. Γι’ αυτό η απλἠ παρουσία του κάθε ενός στις εκδηλώσεις είναι απαραίτητη και εήιβεβληµένη, ὉὨσοι μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο θα πρέπει να βοηθήσουν, Το Σωματείο µας εἶναι ανοιχτό για όλους, Υπάρχουν επιτροπές οι οποίες εργάζονται και χρειάζονται την βοήθεια και την ενίσχυση απὀ τον κάθε ένα και παρακαλούμε δηλώστε συµµετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν µπορεί να κάµει όλα ὁσα χρειάζονται πέραν του να συντονίζει. Συνεπαρχιώτες, Συνεπαρχιώτισσες, Θα καταθέσω την έκθεση των πεπραγμένων κλείνοντας µε αυτό που έχουμε πει κατ' επανάληψη: Το αν θα μείνουμε για πάντα πρόσφυγες εξαρτάται απόλυτα απὀ εµάς τους ίδιους. Εξαρτάται αν θα λιποψυχήσουµε, εξαρτάται αν θα παρασυρθούµε απὀ τους διάφορους κινδυλόγους, συµφεροντολόγους, ντόπιους και ξένους, οι οποίοι µας θέλουν να εγκαταλείψουµε τα δίκαια µας για να εξυπηρετηθούν τα δικά τους άνοµα συμφέροντα. «Νύν υπερ παντων ο αγών» όπως ανάφερε το σύνθημα κάτω απὀ το οποίο έγινε η ιδρυτική Συνέλευση του Τµήµατος Νέων της «Αδούλωτης Κερύνειας», πράγµα που µας εγγυάται ελπίδες και προοπτικές για το µέλλον. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΛΟΦΥΛώΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Κυκλοφορεί το πρώτο Σάθθατο κάθε µήνα. Εκδότης: Διεύθυνση: Το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» Οδός Αγίου ἰωάννη 7, Τ.Κ. 3940, Στρόβολος Τηλ: 02-4564684, Φαξ: 02-368882 Την ύλη επιλέγει και επιμελείται Συντακτική Επιτροπή Υπεύθυνοι Διαφημιστικού Τµήµατος: ΑΒΙΝΑ ΑΡΒΝΕΗΤΙΡΙΝᾷ ἃ ΜΑΗΚΕΤΙΝάΑ ΘΕΗΝΙΟΕΦ Τηλ. 02-490559, Φαξ: 02-490649 Διευθυντής: Κ. Κυπριανού Επιμέλεια Διαφημίσεων: Ξένια Καρανίκη, Νίκη Αχιλλέως, Εκδοτική παραγωγή: ΡΟΗΟΩΘΗΑΡΗΙΟΡΦΙΤΟ, Τηλ. 02-445516 ΗΑΛΛΟΥΔΛΕΟΤΗ ΚκΕΡΥΝΕΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΓΚΑΡΑΖ ΛΟΙΖΟΣ ΣΤ. ΛΟΙΖΟΥ Επιδιορθώσεις όλων των τύπων οχημάτων ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ | «ΤΕΕ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΟΑΓΕ 9ΝΑΟΚ 18ΒΩΡΟΣ ΕΞΥΠΗΒΡΕΤΗΣΗ Εφαρμογές εξώστ «Γίνονται και ρυμουλκήσεις νι να ία Ὃ ος, 360 ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Χαλκάνορος 68, (έναντι Διδυμοποίησης) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΑΛΙ ΔΕΥΘΥΝΙΗΣ ᾖήικάηης (ιάγκου ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ αλ ο πας ον ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣ ηΡΟΣΘΕΡΟΝΤΑΙ ΦΤΑΝΙ. ΕΥ ΒΑΟΙΝΑ ο θ, .. ΚΑΙ ΤΑΚΕ ΑΝΑΥ ΑΝΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ κεντυςσκὺύ 5ΤΥΙΕ ΝΕΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΝΕΣΟ Μάπασε:: Δημήτρης Τσικκίνης Φώτης ἅ Γιώργος 39, 9ΤΕΙΙΟυ ΚΥΒΙΑΚΙΟΕ 9ΤΗ. (ΟΡΡΟΡΙΤΕ ΤΡΙΗΙΟΝ 5ΤΑΡΙΗΜ) τει. 05-3339586, 388888 ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ ΚΑΙ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΔΡΟΜΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ ΤΗΛ. 398270 - 398277 Άρχισε τη λειτουργία του στη Λεμεσό, ΙΙΜΑΘδΟΙ. - ΟΥΡΗΟΣΝ οδός Πότρου Τσίρου 41 (περιοχή ΝΑΑΕΓΙ) νέο πρακτορείο ποδοσφαιρικών ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ στοιχημάτων της εταιρείας ΨΜΕΡΑΚΛΗΣ ΦΤΑΝΙ.ΕΥ ΒΑΟΙΝΑ. Καθαρίζουµε: «Τέντες « Χαλιά . Τζάμια . Γενικό »ΠΟΥΛΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ Καθάρισμα. ΠΕΤΡΟΥ ΤΣΙΡΟΥ 41 Σπίτια ΤΗΛ. 05-732390 - 732691 Τηλ. 498407 ΦΑΞ: 05-732941 Παλλουριώτισσα ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ -Ι ΟςΚΡΜΙΤΗ ΑΔΑΜΙΔΗΣ Κλειδιά ΧΑΣΑΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΑΣ: ένα τηλεφώνημα είµαστε κοντά σας Κλειδιά όλων των τύπων Αγ. Ανδρέου 251, Λεμεσός Τηλ. 354105, τηλ νύκτας 359549, 09-5355239 Τηλ. { 354105 Φα μη - 4 αά ου] σι .. ων . ο ο) απ πιαπὶ Τανδγπα ὰι Παραδοσιακή φιλοξενία στο ΘΟΟΒΡΙΟ5 ΗΕΟΤΑυΒΑΝΤ Από το 1969 το εστιατόριο Σκορπιός γράφει τη δική του ιστορία στο χώρο των «καλών» εστιατορίων. Και ποιοι δεν έχουν μιλήσει για τη Γαλλική του κουζίνα και τα κυπριακά σπεσιαλιτέ του. Σκορπιός Ανοικτό μεσημέρι και βράδυ (εκτὀς Κυριακής) Αναλαμβάνουμε δεξιώσεις και πάρτυς Σκορπιός Μπαρ και Σκορπιός ἴ8Κκθ - ΒΥΝ8Υ Ειδικές τιµές για πάρτιυς τις Κυριακές Σκορπιός. Η υπέρόαση στις γεύσεις. Διεύθυνση: Αντρέας Βόσκος, Γιάννης Αργυρού Στασίνου 3, Έγκωμη, Τηλ. 445950 ο. ΚΕΡΙΑΙΙ ΚΑΝΤ Α τοαδί πατσοιτ Μαετοηί πο πε ο α. . ύνο Φώιότ μὴ γαις νπισπιαἰρισδὴ ὸ : ᾱὰ, Ἀῆατο /ου:Ό8η 4ἱηθ ἃπά ἆαπορ Λι ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΜΑΣΣΑΖ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΝΕΑΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΣΕΡ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10 π.μ. - 10 µ.µ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Εμ α/ο και σάουνα Καπίκα ΟοπΙΡΙΕΧ, | Ιάο Ηουςε Ί, Διαμ. 361, 3ος όροφος - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΊ1995 ἨΛΑΛΟΥΔΛέΕΤΈΤΗ ΚκΕΕΡΥΝΕΕΑ ή 6ε/δα των ττα/δὼὧν ποαπροσφυιόπουλοη ρα (ρου) «Ἔφορι 6 ι 76 τοδσιῶ μεσέωα -- «συρα γ΄ τον” «ακάζί {12 αρ σ” μία, δρ ωςωυρώ πι σρωτω “.σατε τε Ἰσορια ἔτιασε ειοδο) ετη» ὄνωο το 4. : , ο λλν 2 ἆσα νῶ Ἠτδός7ουν «ᾖρόόφυγεν «ὄια του» σω δατριδα. 2 ὅατι -α. 70 /ωθρου:μέε να Ἱνῃ2οιόθουνε 6 ϱ7ἳ τα) νόσο αι τα “τονρξικτῶ ὀτσα- τε νατΏ «2» ἐα)οῦςγουν 23 «θε ὀτήν Ἄερυνει α, οτι ζγ//Ο2ιωστο όζον «ζω Αορέα νάι ὁ Φ74 τα 6ο {ου ε/ϱτσυν 4. σ σε ο 4- σρτι υώᾶ 7ου» 077οσυ «μελος σ Φώεγίον οι 46/3 ον ωωοι «λα «βονοωυ οι σῶνοριοι. σ {οᾖ τᾶα μλή 2εν 'τᾶ, σνην σι ϐ ανα. κ Αντ η οῥεικὰ Άλκριζα ολ κ“ τρ 2» ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΟ Νίτσας Σολωµονίδου Αναστασίου Με είπαν... προσφυγόπουλο γιατί δε γεννήθηκα στον τόπο µου. Είμαι προσφυγόπουλο κι απλώνω τις φτερούγες µου στον ήλιο. Τις απλώνω για να μεγαλώσουν... Τις απλώνω για να δυναμώσουν... Θέλω μ᾽ αυτές να πετάξω εκεί... Εκεί... που δε μ᾿ αφήνουν να γνωρίσω.... Εκεί που δε μ᾿ αφήνουν να παίξω... Εκεί που δε μ᾿ αφήνουν να μεγαλώσω... Εκεί που τελικά θα πάω... Θα πάω γιατί πρέπει... Θα πάω γιατί το θέλω. {νῶ σ2 ἐέωήζι «τοτε Φη ἓ Α χάσει ο ωρυο λαῤά. 5 } ο ἁρωσώτ ο. ή «ώρωωμο ἄομρωκ ων. . 41 6)ὰ 42. οπιέ2. Ἐν ο αλα μι -ο--ω--κ- «-ν ασσνσιοκὰε 9 αεί Αρκάδα” ἔων. Ἵσηρμμα σΑ,πιώυμιι ἀά 6ο ἐέλα-.{ώνδρο.. ζω ϱρᾷ ται πα... ὁπκοζιω ο εως. ζόκα, «ὀνολωωδαε, θ σι «ἀΑΑερέΦο-Σ. γ0.. υπ αι εζωδοι «ὦδλοιβοίμμι οδιωέαι 3 -ᾱ. ὀι ία. οιδοα. οιθια. {σνά ωρα... ζσιο ζω «θθριόνδιῶο «αμ --- ἆ) αι σα Αδευρέφουνς ιο Ἱαοκώὼ. ο... ο) ο. . ἀνκ πουν αλα αμ... οζτω φβρσαα, Ώω ζόρι «ές. ως «λα ᾱ--- Ὕδρη ο Δρδω -ου ρα -α. ωρών» Ἅά τε» δέᾳ «ων ὀιθλων/ 4). (τί γα Ίρίουν αρ Ὀούρονοι) Ἱι θέ γιων ὧο ό ᾿ λα ώον αρόωνν ος Ἕνριος 6) Πού να ασωακούα« Ία αγφβάβναι ἁώ- ἆᾳφ. δι ἁάνα ανυὐίνιαιωία ον θε μα . ἆδν δλωμέρυ 2, {ο ιό Ανω ώ φον. ον. Πιθρωον «θρᾳϐ/ ύφος Ψμφωνο, -μὲ οἶν ἀνοβιώδνα. «ωῤιώρθα. τον κἀροι τον Φε, ” ποπροσφυοπουλακΠονα5 ιού] Δεν Φεγνω Δευ Ξεγνω: θε το Φατριδα µου εἶναι σιιαβωρύν Λεν ἄεγω: Ότι υβαργοιν 1ρο 79 Βροσφι/ε ὥου δαν Ἐργιώ. σι. ο. Ὄρυμιιοι ἀρδαῖαν πω γτ τα. αδικο, Δοι Ξεγω: Ὅμ. αι. Ἰούρμοι σιιοτιωσαγ 37: αγδρω- {ος ατα η} Εισόθ)τ. Δε Σεγπω. θε ωβοργουν Ι6:3 ο/ηοουμέεχο. ὤμ.. βοργας Εγωθωδισμέγει.. )Λες Σργνὼ - -.. .Όα. οι Ἵουρμοι ἠεπθάσηαας. εωιηλσιάςι ------ σος άχφουδ. τσι ὅτι τρ -εῬρογοσιω.. μοι Δεα ἀεω: ἃ ε. οι) ἐνωωοιος νκδ Ὁως. ἂβοηντισευιολς µας Ὡροπομιας, εώυριοι ααζαζθόσησας τα. αν φ ο ο ος δρωδιίνα μα μασα Ίο ζωαῤωμο ιδ]. ....... Ελευθεριαςιδιοασηοιὰς (γιαλαοση ϱκωβρυµενυοὴ τε 1 ως. Ότι οι ούριόι σιορῶισαγθαφα τω συµβορα ο. ... ὄυσευγία, Φογουθαμα. -. . -- |Δεσ. Σεγνω: Όσα Φοχρίδα µου.-εὥραδει.. ---- --- ΝΑ ΕπΕΥΘΕΡΟΟΣΙ. ....... ο Άθ ερὼ --... ἕ Οἱ συγγενείς των αγνοουμένων καρτερωύν τὸ γυρισμό των αγαπημένων τους. στ ζαφαδή ἐτωὲς.. --ἄθρυς ο. Ώρορςβ | ο νωιος ω(άχικότα........ ἁ ν { ωρίν φον, κοωοώκιαιαώώνανκνα που τῶχοιύ αλ ζια θεό 1 ἐπωνανασδδακαώδονσραωσπαυρακ-πσηνησα παπα Ἀορκισσκδε Όολι μα ππθας ζει ο οσο Φοικζαξι του» ᾖ : -- ια ζι στ λοσο 1ι σ8 ΗΛΛΟΥΛΟΣἘΗ ΚΕΡΥΝΕΕΑΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 απ πο ιτεστακα κμηρονΝο Νε Η ΛΑΝύΨΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Πρώιμη Περίοδος Χαλκού, 2300-1900 π.Χ. ΜΕΡΟΣ Β (τελευταίο) Το δεύτερο µέρος ξαναδημοσιεύεται λόγω λαθών στην εκτύπωση της προηγού,µενῆς έκδοσης). Το δεύτερο πηλοπλαστικὸ σύνολο απὀ τον ταφο µε αριιθµό 26 { αρ. ευρήµατος 26 ). του ιδίου νεκροταφείου µας μεταφέρει κάπου αλλού. Μας ανοίγει ἑνα παράθυρο στην κοινωνικη καὶ θρησκευτική ζωή του συνοικισµου των Βουνών. Το συνολο µας παρουσιάζει ένα τέμενος, δηλαδή ένα υπαίθριο και περίκλειστο ἱερο χωρο, µία µικρῆ ἑκταση υπαίθριας Υης που περιβάλλεται από χαμηλὀὸ τοίχο (μάντρα) και µέσα σ' αυτή γίνεται απὀ αριθμό ανθρωπων µια τελετουργία ἄγνωστου σε µας σήµερα χαρακτήρα, ίσως θρησκευτικοα. Στην περἰπτωσή µας η περίφραξη του τεμένους ειναι εφοδιασµένη µε μνημειώδη πύλη που εξέχει πανω απὀ την περίφραξη και ενώνει τα δύο της άκρα. Μέσα στο χώρο του τεμένους εμφανίζονται ολόγλυφες και ανάγλυφες µορφές ανθρώπων και ζωων. Ακριβώς απέναντι στην πύλη και πάνω στην εσωτερικἠ επιφάνεια της περίφραξης του τεμένους υπάρχουν σε ανάγλυφο τρείς μορφές. ἔρανα, που αποτελούνται απὀ σανιδόσχηµα σώματα τα οποία αντί για κεφαλες έχουν βουκράνια. Τα «χέρια» τους είναι απλωµενα στα πλευρά και ενωμένα. Απὸ τα «χέρια» τους κρέμονται φίδια. Μπροστά στα τρία ἔόανα υπαρχει μικρό. βαθούλωμα (λιμνούλα) που ορίζεται απὀ χαμηλό χείἰλος που εξέχει ελαφρά και περικλείει τα. ξόανα, Μπροστά στο βαθούλωμα αυτό εµφανίζεται µια γονατιστή µορφή που σκύβει σ' αυτὀ, Δεξιά και αριστερά του συμπλέγματος των ξοάνων, υπάρχουν κτιστά θρανία (πεζούλες) όπου κάθονται πέντε ανδρικές µορφές σε δύο οµάδες έχοντας τα χέρια σταυρωμµένα στο στῆθος. Απέναντι στα ξόανα, πάνω σε εντυπωσιακό θρόνο κάθεται µε την ἴδια στάση µια άλλη ανδρική µορφή που φέρει «στέμμα» στο κεφάλι. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι όλες οι καθιστές µορφές αν σηκωθούν όρθιες, θα είναι διπλάσιου ύψους σε σχέση µε τις άλλες µορφές του συμπλέγματος που παρουσιάζονται ὀρθιες. Στην Προϊστορική Τέχνη η διαφορά του ύψους του σώματος υποδηλώνει διαφορά σηµασίας. Τα υψηλόσωμα πρόσωπα είναι συνήθως θεοί, βασιλιάδες, ήρωες, γενικά ξεχωριστές µορφές. Σε κάθε πλευρά του τεμένους και συνέχεια στα θρανία των καθηµένων μορφών υπάρχουν χωρίσματα ( στάβλοι }) στα οποία Φφυλάγονται ζώα (βοοειδή) τα σφάγια δηλαδή που προορίζονταν για θυσίες και που τα Φροντίζουν ὀρθιες µορφές. Στη µέση περίπου του τεμένους, µια άλλη ομάδα πέντε όρθιων ανδρικών μορφών µε τα Χέρια στο στήθος στέκονται σε κυκλική διάταξη. Ίσως να εκτελούν κάποιο κυκλικό χορό, να ψάλλουν ἡ και να προσεύχονται. Στην αριστερή πλευρά της εισόδου του τεµένους, µέσα σ’ αυτό και πλάι στο στάβλο, υπάρχει µια ἄλλη µορφή, ίσως γυναικεία, που κρατεί στην αγκαλιά της κάτι που ενθυµίζει λίκνο μ’ ἑνα παιδί σ’ αυτό. Στην αριστερή πλευρά της πύλης στο εσωτερικό του τεμένους υπάρχει όρθιος ένας «φρουρός». Η όλη σύνθεση σωµπληρώνεται από µια άλλη µικρή ανθρώπινη µορφή, που σκαρφαλώωμένη στο περιτοίχισµα στη δεξιά έξω πλευρά της πύλης, παρακολουθεί απ’ έξω την τελετή που γίνεται στο τέμενος. Για την ερμηνεία του συμπλέγματος αυτού έχουν προταθεί πολλές και θαυμαστές θεωρίες. Σ όλες τους γίνονται δεκτές ὡς πιθανές ἡ εωλογοφανείς με σοβαρὀ σκεπτικισμό που πηγάζει απὀ την έλλειψη γραπτών πηγών για τη ζωή τὼν ανθρώπων στην περίοδο αυτή. Η απουσία γραπτών πηγὠν κάνει τις θεωρὶες αυτές, όσο γοητευτικές κι άν είναι, ὑποπτες ὡς προς την ορθότητα και ακρίβεια των συμπερασμάτων τους. Και τούτο γιατί όλες τους στηρίζονται σε Φαινόμενα και καταστάσεις άλλων εποχών που τα διαφωτίζουν γραπτές πηγές. Ας δούμε θεωρἰες. Κάποιοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για τελετή σχετική µε τη µγονιµότητα / παραγωγή στηριζόμενοι στα βουκράνια και τα φίδια. Άλλοι, έχοντας υπόψη τα ἴδια σύμβολα. μίλησαν για τελετή ταφἠς νεκρού ηγεμόνα ή λατρεία του νεκρού ἡ τελετή στη µνήµη του µπροστά στον τάφο του, θεωρώντας τα τρία ξόανα σαν πόρτες υπόγειου τάφου. Όλες αυτές οι τελετουργίες γίνονται στην παρουσία του ηγεμόνα που κάθεται στο θρόνο και αξιωματούχων του κράτους που κάθονται στις πεζούλες δεξιά και αριστερά των ξοάνων. Κάποιοι άλλοι αποστήριξαν την επιφάνεια (δηλαδή παρουσίαση) ύστερα απὀ επικλήσεις νεκρών ηγεμόνων ή θεών, που κατέχουν τιµητικήν θέση στην όλη παράσταση. Τελος, πρόσφατα προτάθηκε η ερμηνεία του νεκροµαντείου. µε βάση τη διήγηση της λ’ ραψωδίας της Οδύσσειας. της Νέκνας δηλαδή. Σύμφωνα µε την Οµηρικἠ ὀιήγησα ο Οδυσσέας θέλοντας να μάθει το μέλλον πἠγε στη χώρα των Κιμμερίων. ἐσκαψε ένα µικρὸ λακκο µέσα στον οποίο χύθηκε το αίμα των σφαγίων. δηλαδή των ζωων που θυσιαστηκαν. µε σκοτό να βγούν απὀ τις πυλες τοῦ Άδη οἱ ψυχές των νεκρών και. αφού πιουν αἷμα. να μιλήσουν στον ἠρωα για τα μελλούμενα. Ανάλογα µε την περιγραφή της οκηνῆς αυτῆς τα τρἰα ξόανα στη παράσταση των «Βουνων» συμβολίζουν τιις πύλες του Άδη απ’ όπου θα βγουν οι ψυχές, Και αφού πιουν αἷμα απὀ σε συντομία μερικές απ’ αυτές τις ωμβ᾿β.ϱῑ..., γίνεταἰ µε πολλή φειδώ, γιατί σε περιπτώσεις σαν Σκηνή τελετουργίας σε υπαίθρ!ο Τέμενος (πολυπλαστικό σύνολο) τη λιμνούλα µπροστά απ’ αυτές, θα απὀκαλήψοιν στη µορφή που κάθεται στο θρόνο τα μελλούμενα. Ίσως ακόµα να µπορούν να ερµηνευθούν οἱ µορφές που κάθονται δεξιά και αριστερά των ξοάνων ως ἄρχοντες του τόπου ἡἢ ηρωοποιηθέντες πρώην βασιλείς ἡ ηγέτες. Κοινό στοιχείο όλων αυτών των ερμηνειών είναι η παρουσία στο σύμπλεγμά µας µερικών πραγμάτων τα οποία σε κατοπινότερους ἱστορικούς Χρόνους κατείχαν θέση συμβόλων στην λατρεία της θεάς της Γονιμότητας, του Θανάτου και γενικά του Κάτω Κόσμου. Πραγματικά το φίδι και τα βουκράνια σχετίζονται µε τη λατρεία των θεών του Κάτω Κόσμου (Πλούτωνα, Περσεφόνης) και κατεπέκταση µε τη θεά της Γονιμότητας, αφού για να υπάρξει γονιμότητα / παραγωγή. Πρέπει ο σπόρος να χωθεί (ταφεί) στα σπλάχνα της γης, να «πεθάνει» μ' άλλα λόγια, και απὀ την ἴδια γη να «ξαναγεννηθεἰ» µε τη µορφή νέου φυτού, νέας ζωής. Η θεά που σχετίζεται µε τη γονιμότητα παραγωγή γεωργία γενικότερα στους μεταγενέστερους χρόνους είναι η Δήμητρα. Με τον τρόπο όμως αυτό κάνουµε ένα άλμα απὀ τα δεδοµένα και τη γνώση που έχουμε απὀ µια νεώτερη εποχή σε µια άλλη πιο παλιά. Δηλαδή δανειζόµαστε τη σηµασία που ορισμένα στοιχεία (σύμβολα) είχαν σε µια νεώτερη εποχή και τα προβάλλοµε στην υπό εξέταση παράσταση, που είναι χρονολογικά αρχαιότερη και προσπαθούμε µε τον τρόπο αυτό να δικαιολογήσουµε µια ερμηνεία σχετική µε το τι η παράσταση αυτή µας παρουσιάζει. Πως μπορούμε ..όμως να είμαστε σίγουροι ότι τα στοιχεια / σύμβολα (φίδια, βουκράνια) είχαν για τους ανθρώπους της Πρώὠίµης Περιόδου του Χαλκού την ίδια σημασία που αυτά είχαν στους ἱστορικούς Χρόνους Παρ' όλες όμως τις δυσκολίες που παρουσιάζει η προσπάθεια «αποκωδικοποίήησης» του νοήµαοτός της η παράσταση αυτή, το όλο πηλοπλαστικό της σύνολο, αποτελει για την Κύπρο ένα μοναδικό εύρημα που για Χρόνια τώρα κεντρίζει τη δημιουργική / διεισδυτικἠ φαντασία των ερευνητὠν στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τη οσηµασία της. Γεγονός αναμφισβήτητο παραμένει ότι η παράσταση αυτή πιστοποιεί την ύπαρξη µιας καλά οργανωμένης κοινωνίας, µε διακρίσεις που γίνονται κατανοητές απὀ τη διαφορά του ύψους των µορφών, για συστηματικές θρησκευτικὲς τελετουργίες σε ορισμένους χώρους µε κάποια αρχιτεκτονικἠ διάταξη. Ίσως ακόµα να µας εισάγει σε κάποιες μεταφυσικές δοξασίες και απὀψεις που ἠσαν κοινες µόνο σε μερικούς μυημένους οι οποίοι συμμετείχαν στις τελετουργίες αὐτές. Έτσι μπορούμε να θεωρήσουμε ως «αμύητο» πρόσωπο τη µικρή ανθρώπινη µορφή που εἶναι σκαρφαλωμένη στην εξωτερική Επιφανεια του περιτοιχίσµατος του ιερού κοντά στην πύλη και απο τη θέση αυτή παραλολοιυθεί τα τελούµενα στο τέμενος. Να πρὀκειται µήπως για πρόσωπο «αμύητο» ἡ για ἆτομο που τελούσε υπό « κατήχηση » Αλλά και πάλι µε την ερμηνεία αυτἡ καταφεύγοµε σε προβολή δανείου απὀ αλλες μεταγενέστερες εποχές πράγμα που πρέπει να Σύνθετο τελετουργ/κό αγγείο, κέρινος. κι αυτή η εξωτερική ομοιότητα στα επί µέρους στοιχεία δεν υποδηλώνει πάντοτε και συγγένεια στην σημασία. Πέραν από τα δισερµήνευτα αυτά ευρήματα υπάρχουν και άλλα πήλινα κατασκειάσµατα όμορφα και εξίσου γοητευτικἀ,. Πρόκειται για μικρά. ειδώλια (αγαλματάκια) µικρὠν ζώων, µιμήµατα δηλαδή κατοικιδίων ζώων (βόδι, ἀλογο, κριάρι) ή και αγρίων ακόµα (ελάφι) που το µικρὸ τους μέγεθος σε συνδυασμό µε άλλα παρόμοια μικροὺ μεγέθους πράγματα (τραπέζι, κύπελλο, μαχαίρι, πινέλλο, αδράκτι), όλα σε µέχεθος μινιατούρας, μαρτυρούν πως τα πράγματα αυτά δεν ἦσαν τίποτε άλλο παρά παιγνίδια για μικρά παιδιά. Έτσι, µε οδηγό µόνο το ἐνστικτό τους και Χωρίς να έχουν υπόψη τους βασική παιδαγωγική ἀποψη του Πλάτωνα. οι Κύπριοι της Πρώιμης Περιόδου του Χαλκού µόρφωναν τα παιδιά τους Μινωικό αγγείο από την εξοικιώνοντάς τα « εξ απαλών ονύχων » στη γνώση του περιβάλλοντος κόσμου και Των ασχολιών της καθημερινής ζωής. Προτου ἆφησουµε την κεραμεική πρέπει να πούμε δυο λογια για τα ανθρωπόμορφα ειδώλια των ταφων της περιοδου αυτής. Πρόκειται για σανιδόσχηµα διδώλια, πλακωτά σαν φύλλο απὀ σανίδι. ὀπου µόνο ἢ μύτη και τα αυτιά αποδίδονται πλαστικα (εξεχουν). Μάτια. χείλη, γένεια, χέρια. κοσμήματα και ρούχα µε το διάκοσµό τους αποδιδονται µε εγχαράξεις στο κοκκινο χρώμα του. πηλού, συνηθως Υεμισμένες µε άσπρο ασβέστη. πραγμα που δημιουργεί µια ευχάριστη αντίθεση αλλα συνάμα τονίζει τις ανατομικές λεπτοµερειες. την παρουσία κοσμημάτων και τη διακόσμηση Των φορεμµάτων. ΤΟ τελευταίο αυτό µας κάνει να παραδεχτούμε πως η επίδοση των ανθρωπων αυτών στην υφαντική καί στο κέντηµα ήταν αξιόλογες. Αυτό ἄλλωώστε μαρτυρείται απὀ τις πολλές ηλακάτες (αδραχτια) από τις οποίες σώζονται µόνο οι κεφαλές τους που ήσαν πήλινες, µια και το κάτω µερος του ἦταν ξύλινο και γΙ’ αυτό διαλύθηκε). τα σφονδύλια και τα βαρη του αργαλειού που βρίσκονται στους τάφους. Μερικα ειδώλια έφεραν αρχικα ενωτια (σκουλαρίκια) όπως μαρτυρούν οι τρύπες στα αυτιά τους, µόνο που τα κοσµήµατα αυτά ἦσαν κατασκευασμένα απο λεπτό µεταλλικο σύρμα και Υἱ αυτό δεν σώθηκαν. Τελειώνοντας µε την κεραµεικὴη της περιόδου αυτής θα πρέπει να παρατηρήσοµε Οτι µερικά απὀ τα δηµιουργήµατά της είναι τόσο λεπτεπίλεπτα και εὔθραµστα που σίγουρα δεν θα ἡσαν αντικείµενα πρακτικής καθημερινής χρήσης. Δεν θα άντεχαν σε Περισσότερες από µια χρήσεις, κυρίως τα σύνθετα σπονδικἁ αγγεία, ὅπως οι κέρνοι κ.ά. Σίγουρα τα αγγεία αυτὰ µέσα στα οποἰα αναμίγνυαν διάφορα υγρά για σκοπούς σπονδών ἡ πρὀσφεραν στους νεκρούς σπόρους και άλλα γεννήµατα σε µικρές ποσότητες, θα πρέπει να ἦσαν πράγματα που έγιναν λίγες µέρες πριν απὀ την ταφή και χρησιμοποιήθησαν για µια µόνο φορά την ώρα του ενταφιασμού. Μπορεί να έσπασαν κατά την ταφή ἡ αργότερα µε το πέρασμα του χρόνου απὀ πέσιµο χωμάτων απὀ την οροφή και τα τοιχώματα των τάφων. Ανάµεσα στα πήλινα κτερίσματα βρίσκονται και αρκετά οστέϊνα (π.χ. βελόνες, πυξίδες, χτενιές), λέθινα (όπως κόπανοι, αξίνες, ακόνια, ψήφοι περιδεραίου, σφοντίλια κ.ά. ) αλλά και μεταλλικά αντικείµενα (δηλαδή μαχαίρια, κύπελλα, όπλα, διάφορα εργαλεία και σύνεργα γεωργίας, κυνηγιού, ψαρέματος κ.λ.Π.). Δεν λείπουν επίσης κοσμήματα απὀ χαλκό και πολύτιμα μέταλλα, στολισµένα µε ημιπολύτιµους λίθους, υαλόμαζα και χάντρες όπως δακτυλίδια, σκουλαρίκια, βραχιόλια, περιδέραια. Μαζί µε αυτά βρίσκονται και σύνεργα καλλωπισμοῦ, όπως τριχολαβίδες (τσιµπίδες), ξυράφια κ.ά. Να ολοκληρώσομε την παρουσίαση µας αυτή µε τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου καὶ Τῶγ γύρω χωρών. Ο χαλκός σε µορφή ταλάντου ήταν το κύριο προϊόν εξαγώγης απὀ την Κώπρο την περίοδο αυτήν και σε κατοπινούς χρόνους 65 σχεδόν όλες τις γειτονικές χώρες μέχρι π µακρινή Σαρδηνία. Από τις γύρω χώρες φβάναν στην Κύπρο διάφορα πράγματα µε µορφῇ εμπορευμάτων, δώρων ή και αναμνηστικών ακόμα. Έτσι, σε κάθε σχεδόν τάφο είναι απίθανο να μη βρεθούν ψήφοι περιδεραίου απὀ υαλόμαζα ἡ αντικείµενα απὀ ελεφαντόδοντο που συνήθως προέρχονταν απὀ τη Συροπαλαιστινιακή ακτή ή την Αίγυπτο. Ένας τάφος στη Βασίλεια απέδωσε µια εντυπωσιακή για το μέγεθός της αλαβάσιρυϊ λεκάνη αιγυπτιακής προέλευσης. Τέλος, σ᾿ ἑνα τάφο της Ἁγίας Αναστασίας στην Λάπηθο (τάφος αρ. 406) ανάµεσα στα άλλα κτερίσματα βρέθηΕ ένα μοναδικό για την Κύπρο εὔώρηµα, ένα γραπῖ αγγείο µε προχοή απὀ περιοχή της Κνωσσούι τες Παλαιοανακτορικἠς Περιόδου (Μεσομινωίκ ! Περίοδος) γύρω στο 1900 π.Χ. πράγµα που δείχιει τις επαφές μεταξὐ Κρήτης Και Λαπήθού (Κερύνεια) απὀ τὀτε. Αλλά για την σημασία Των επαφὠν αυτών και τις συνέπειές τους δὲ μιλήσουμε σε ἀλλο µας άρθρο για τη Μέση ΚΑ Τελευταία Περίοδο του Χαλκού στην επαρχία µας. Μιχάλης Λουλλουπής ΞΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 Π ΑΛΟΤΛΟΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ | 15 λμ.. -.. ΜΑ Σ «Ὅδα όμως ΚΑΙ να Κατάδηρεφε ο ΙΤΓά5 // φυχΗ που Τὰ ἑτιᾶθε μένει ζωντανή’ μέσα μα», δυντηρε/ τν Τίδτη πω» δα 6µίουµε µε τι ρε µας 6το μικρό περήρανο μέτωπο Τις Κότρου». Στην Κερύνεια μασ! ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΗΣ τά ΗΑΛΟΦΥΧΛΔΕΟΤΕ ΕΚΕΕΡΥΝΕΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 «Σρυγµοµεηρ/στε Οἱ 6ΤαΤιστιΚΟΦΥΟ ΚΑΙ πέστε µου: ΓΤόδο τοι εκατό τιαήρνε! ανδρώπινν συνείδκσι ΤΤό6ο τος εκατὸ Μ΄ δόμκε/ο» «Κατάᾶμεηρ/στε τι φήρους 685 ΓΠοΜπευτὲς ΚΑΙ τέστε ου 6ε τοια κά ἐνΕ ἵ ὀνομα του χωριοὀ µου ακ{αγμένο, βεχασμένο, τη ορ ιμώνο, » μ- | δΙΑΦΗΜΙΣΗ 19 ΠΕ Ε5.00 ΤΟ ΜΗΝΑ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΕ ... ΝΑΤΕΗΙΙΝΕ ΘΕΗΝΙΟΕΝ Ι ΤΟ Τηλεφωνήστε 09-626809 Τώρα 02-315495 ας ων κοδιθλΣάΕ Η ΝΥΑΤΕΒΙΙΝΕ 9ΕΗΥΙΟΕς ι.ΤΌ µε την υπογραφή συμφωνητικού για ένα χρόνο µε Το ποσό των 260 θα προσφέρει τις ακόλουθες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Συντήρηση διασωληνώσεων υδραυλικών, μηχανισμούς, επισκευές μίξερ µπάνιων, νιπτήρων, αποχωρητηρίων και νεροχυτών. 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Συντήρηση διασωληνώσεων, μηχανισμούς, μηχανήματα (Βο/ε, ΒιΓΠΕΙ, αντλίες). 3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ: Συντήρηση και ξεθούλωμα του στυστήµατος µέχρι το πρώτο παραδεξάµενο. Σε περίπτωση διαμερίσματος μέχρι τον κεντρικό αγωγό (κάθοδος). 4. ΗΛΕΚΊΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα, διακλαδώσεων διακοπτών πρίζες και λάμπες. Νοείται ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση τῶν υποστατικών είναι εγκεκριµένη από την Α.Η.Κ. 5. Βλάθες που τυχόν θα προκληθούν λόγω ανωτέρας θίας, όπως σιεσµός, πυρκαγιά, έκρηξη υγραερίου, δεν περιλαμθάνονται στο συμφωνητικό. 6. Όλα τα ανταλλακτικά (υλικά και μηχανισμοί) που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανωτέρω εργασίες θα προμηθεύονται από τον συνδρομητή. 7. Εργασίες που δεν καλύπτοντα! στο συμφωνητικό όπως νέες εγκαταστάσεις υδραυλικών θέρµανσης, τοποθέτησης και συντήρησης αἰΓ οοπά[βῖοη γίνονται κατόπιν ειδικής συμφωνίας. 8. Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας το συμφωνητικό θα ισχύει εάν η νέα κατοικία θρίσκεται στα γεωγραφικά όρια της εργασίας µας. Η ΝΑΤΕΒΙΙΝΕ ΞΕΗΒΝΙΟΕΡ ΙΤΏ είναι υποχρεωμένη να έρθει σε επαφή µε τον συνδρομή και να αποκαταστήσει την θλάθη εντός 24 ωρών, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ὸΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΤΕΗΙ ΙΝΕ «ΕΒΝΙΟΕΡ ΙΤΡ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΚΕ ΜΕΛΟΣ Η ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 94Β ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 09-626803, 02-31549»ὐ 12 Με την έκδοση του βιβλίου αυτού, µιας θαυμαστής σειράς Φωτογραφιών και στοχαστικών κειμένων, το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» φέρνει στη μνήμη µας την πόλη και επαρχία της Κερύνειας. Μας παρουσιάζει, µε τις εξαίρετες φωτογραφίες του λαμπρού καλλιτέχνη κ. Ζακ Ιακωβίδη, το θαυμαστό και αξέχαστο κόσµο Της γλυκειάς Κερύνειας µας. Η πανέμορφη φύση, τα µοναδικά της μνημεία και οι άνθρωποί της µας παρουσιάζουν, µέσα από το φακό του Ζακ Ιακωβίδη, το θαύμα που δημιούργησε εκεί ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός, το θαύμα που για αιώνες µεγαλούργησε και δίκαια καθιέρωσε την Κερύνεια σαν την όμορφη νύμφη του νησιού µας. Καλλιτεχνικές φωτογραφίες ζηλεωτής ποιότητας, εμπνευσμένα κείµενα διαλεκτών πνδυματικώὠν ανθρώπων του τόποι µας που γνώρισαν και αγάπησαν την Κερύνεια, αγωνιστικοί Χαιρετισμοί της Θρησκευτικής και Πολιτικής Ηγεσίας µας συνθέτουν το περιεχόµενο του βιβλίου αυτού, που ένα και µόνο έχει σκοπό: να µας θυμίζει, να φέρνει διαρκώς μπροστά µας την παρουσία της ΕΛΛΟΥΧΛΕΟΤΗ κεΡΥΝΕΕΑ ΜΑΝΑ ΓΗ, ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΜΟ Έκδοση Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» Μνήμες µιας µικρής, γλυκειάς κι’ αδούλωτης πατρίδας με φωτογραφίες του ΖΑΚ ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1905 Παρακαλούμε, αγαπητοί µας φίλοι, όταν παραγγέλλετε το θιθλίο µας, να στέλλεται µαζί µε το συμπλήρωμένο Δελτίο Παραγγελίας το αντίτιμο του βιθλίου ή θιθλίων που παραγγέλλετε (τιµή θιθλίου θιθλίων και ταχυδρομικά) είτε µε τα επιταγή (ΜοπΠ6γ ΟΓάε είε µε τραπεζική επιταγή (τσεκ) στο όνοµα του Σωματείου «Αδούλώτη Κερύνεια», Τ.Κ. 34840 Λευκωσία), πάντοτε µε ασφαλισµένη Επιστολή («συστηµένο» γράμμα). Μη στέλλεται χρήματα (χαρτονομίσματα) στο φάκελλο, γιατί µπορεί να παραπέσουν ἡ και να χαθούν. καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Είναι ένα έντυπο που πρέπει να γίνει το προσκυνητάρι κάθε Κερυνιώτη, κάθε Κύπριου και όλων των φίλων της Κύπρου, Να εἶναι πηγή έμπνευσης, καρτερίας και απαντοχής όλων µας μέχρι την ἁγια µέρα της επιστροφής. Για τους Εκπαιδευτικούς ένα πολύτιμο βοήθηµα στη διδασκαλία της Πατριδογνωσίας και ιδιαίτερα του «Δεν Ἐεχνώ», που το συμπληρώνει ένα μικρό Ανθολόγιο κειμένων, πεζών καὶ ποιημάτων, γραµµένων απὀ εκλεκτούς πνευματικούς ανθρώπους του τόπου µας. Για τα παιδιά μας µια πραγματική Βίβλος Γενέσεως, που να τους κάνει περήφανους για την καταγωγή τους και να υπενθυμίζει το χρέος τους, και χρέος ολονών µας, πως την Κερύνεια δεν θα την ξεχάσουμε, ὃεν θα την µικρής µας πατρίδας και να τονώνει τη θέληση, το πείσµα για αγώνα επιστροφής, δικαίωσης καὶ λευτεριάς. Γιατί τότε µόνο θα χαρούμε και θᾳ γιορτάσουµε τη λευτεριά του νησιού µας, όταν όλοι, λεύτεροι και αφέντες, θᾳ επιστρέψουµε στη ΥΠ που µας γέννησε, στο λίκνο των ονείρων µας, στη ΜΑΝΑ ΓΗ, στην ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΜΑΣ. Η έκδοση εἶναι τυπωμένη σε χαρτί πολυτελείας, διακόσιων είκοσι οκτώ (228) σελίδων, µε ογδόντα δύο (82) έγχρωμες ξεπουλήσουμε και δεν θα την ανταλλάξουμµε ποτέ και µε τίποτε στον κόσμο. Η Κερύνεια ζει και µας καρτερεί. Ο Πενταδάκτυλος περιμένει και καθημερινά διαλαλεί: ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ σηµαίνει, ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ --------------------------- ν . 1 / ας ἃ ΡΕΝΜΑΙΤΟ ᾗὸ Εισαγωγείς καὶ Διανομείς ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ρτας Ἰ, Ἅγιος Δομέτιος ἆθδομ μα «ΟΝΜΜΑ ΟΙΙ5 ἃ Τηλ. 02-449106, Τ.κ. 4174 ΟΗΕΜΙΟΑιΙς - | - . η Φαξ 475924 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ απ Ε Γενικό Γραμματέα {Σωματείο «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» | ! Τ.Κ. 3940, Λευκωσία ! | Κύρις, | ἶ Ι Παρακαλώ στείἰλετέ μοι)... ιο ωνιωνοκτνιω, (ολογράφως) ......,.. (αριθµός) αντίτυπα Του. | βιβλίου σας «ΜΑΝΑ ΓΗ, ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΜΟΥ». Εσωκλείω επιταγή ΚΕ......... για την αξία του (των) πιο πάνω αντιτύπου (ων) και ' ταχυδρομικά έξοδα. | Πο ο ο --,, | ο ος ΥΣ ὅ.. 1 ΐ Πω πο μμ - ! : ) ι 1 ! 1 ο μμ, { 1 Ι | Σηµείωση: Τιμή Βιβλίου ΚΑ10.00 ταχωδροµικά: | ! α) Για την Κύπρο 51.00 | β) Για το εξωτερικό: Ελλάδα κς1:00 ! . 4 μα. -----ᾱ-ἷ---ᾱ-ἷᾱ-οωωωω ποπ ου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΧΑ αχ α ΜΑΕΙς ΜΙΧ ΟΟΝΟΒΕΤΕ ΜΙΧΕΗΕ 10 αἁ Χα κ το ΔΑΛΙ ΤΗΛ. 599411. 524709 Ι πλω ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 Η Τουρκία και η Ρωσσία έχουν φθάσει τελικά σε συμφωνία σχετικά με το δρομολόγιο του πετρελαιαγωγού, απὀ τις αχτές της Κασπίας Θάλασσας προς την Δύση. Στις ακτές της Κασπίας βρίσκονται τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στην υφήλιον η επεξεργασία των οποίων ακόµα δεν άρχισε. Το πετρέλαιο από το Παχού του τουρκόφωνου Αζερμπαιτζάν θα έχει δύο αγωγούς. Ο ένας αγωγός θα φθάσει στην πόλη της Ρωσσικής Ομοσπονδίας Νοβοροσιαχ και ο άλλος στο λιμάνι Πατούνι της Μαύρης Θάλασσας στην Γεωργία. Από το Πατούνι, µε προέκταση του αγωγού αυτού, θα μεταφέρει πετρέλαιο η Τουρκία στην παραλιακή της πόλη Γιομουρταρλία. Η Γιομουρταρλία βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Τουρκίας µε την Συρία. Το σχέδιο δρομολογίου των αγωγών ήταν ρωσσικό, και τελικά έγινε αποδεκτό και απὀ τον πρὀεδρο της Τσετσενίας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον. ο Αμερικανός πρόεδρος έπεισε τον τσετσένο πρόεδρο πὠς θα ήταν καλύτερη επιλογή να µην εξαρτάται π εξαγωγή του πετρελαίου µονάχα απὀ ένα αγωγό. Το πετρέλαιο θα επεξεργάζεται 11μελές Συνδικάτο εταιριών κάτω απο την ονομασία ΑΖειΏαίαη [πῖθι- Πβίϊοπαἱ ορθίΓα!ἴίπᾳ Οοπιρ8ΗηΥγ το οποίο ηγούνται η βρετανική ΒΡ και η Στάτοίλ της Νορβηγίας και συνέταιρη της ΒΡ και οι οποίες υποστήριζαν την ύπαρξη δύο αγωγών. ενώ η Ουάσιγκτων πίεζε Φορτικά για την ὑπαρξη µονάχα ενὸς αγωγού, και εναντίον του ρωσικού σχεδίου. Όμως οι εταιρείες πετρελαίου αναγνώρισαν πως η Ρωσία ακόµα διατηρεί µεγάλη επιρροή για να αγνοηθεί, και έτσι ΠΠ ΔΔΛΔΟΦΥΛέΕΡΈΣ κΕΡΥΝΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΛΛΈΤΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ της δημοσιογράφου / ερευνήτριας κ.Φανούλλας Αργυρού - Λονδίνο δέχθηκαν το ρωσσικό σχέδιο. Ο αγωγός προς το Νοβορόσισκ θα οναμάζεται ο βόρειος αγωγός καιο δεύτερος προς το Πατούνι και την Τουρκία ο δυτικός αγωγός. Στην πραγματικότητα οι ΗΠΑ δεν ήθελαν καθόλου τον αγωγό να περνά από την Ρωσία γι’ αυτό και ενισχύουν ενδεικτικά τους Τσετσένους µε οπλισμό. Η διαμάχη στην Τσετσενία που προκαλεί συνεχή πολιτική αστάθεια στην περιοχή δίνει ανα πάσαν στιγµή την δικαιολογία στο Συνδικάτο, μελλοντικά, να επιλέξει για περισσότερη χρήση τον αγωγό ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. Ἑτσι και η ρωσσική εισβολή στην Τσετσενία. Η Τουρκία λοιπόν, µετά την επιτυχία της να ελέγχει τα νερά του Εφράτη τώρα θᾳ καταστεί μπαίνοντας στον 219 αιώνα, και η µεγαλύτερη χώρα επιρροής στην περιοχή, εφόσον θα ελέγχει και τον Δυτικόν Αγὐγωγό των μεγαλυτέρων αποθεμάτων μαύρου χρυσού στον κόσμο. Μέχριτο 2010 όταν αναμένεται να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία ο αγώγός, οι Τούρκοι ελπίζουν ότι το πετρέλαιο θα ρέει διαμέσου του αγωγού στο μεσογειακό τουρκικό λιμάνι ΟΘΥΠΘΠ, το οποίο και βρίσκεται περιθωροποιηµένο απὀ το 1990 όταν και έκλεισε ο περσικός αγωώγός, µε την Τουρκία σε τρομακτική θέση ισχύος. Το Συνδικάτο ελπίζει να εξάγει 5 εκατομμύρια τόνοιις το χρόνο µε το ξεκίνημα της επεξεργασίας, παρόλον ότι το δρομολόγιο των αγωγών των μεγαλυτέρων εξαγωγών του μαύρου χρυσού του επόμενου αιώνα ακόµα δεν έχει µπεί στην τελική ευθεία. Ότι και να συμβαίνει, όµως, η Τουρκία έχει αυξήσει την επιρροή της στην περιοχή για ακόµα µια φορά έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου οι οποίες αναγκάζονται συνεχώς σε συνθηκολογήσεις εις βάρος τους, σε σηµείο που προχωρεί ακάθαικτο και το σχέδιο του ΝΑΤΟ για διαμελισμό της Ελλάδας ξεκινώντας απὀ την «αυτονόμηση» της Θράκης. Γνωρίζοντας τέτοιες γεοπολιτικές ( και οἱ οποίες είχαν γνωστοποιηθεί στο εξωτερικό εδώ και µήνες) είναι που βρίσκει ένας πόσο γελοίες είναι οι καταστάσεις που επιβάλλονται στην Κύπρο απὀ ορισμένους βαλτούς κύκλους κατά καιρούς. ΄Οπως π.χ. το περσινό Συνέδριο στην Κύπρο των « Λαών της Μικράς Ασίας» ούτω λεγομένου για βοήθεια εκδηµοκρατικοποίησης της Τουρκίας αφενός, (µε λεφτά των κυβερνήσεων Ελλάδας Κύπρου, αλλά µε ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΡΟΤΡΗΝΣΗ όταν και µας κουβαλήθηκε ολόκληρη κουστωδία Κούρδων, Ελλήνων, (συμπεριλαμβανομένων και ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ) Αρμενίων και Λαζών) και του αστερισμού των Συναυλιών έναντι εκατοντάδων χιλιάδων λιρών αφετέρου. Και σαν χαζοί καθήσαν όλοι να ακούουν πασης φύσεως Φφλυαρίες απὀ τους κουβαλητούς όπου το Κυπριακό, µείζων θέµαγια την Κύπρο.. είχε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙΗ Για να εισαχθεί αργότερα και δήλωση από την διοργανώτρια κάποια Θέκλα Κίττου (που κατέβηκε από την Αθήνα) ότι ἁκουσον άκουσον ούτε λίγο ούτε πολύ οι απορριπτικοί κάνουν κακόἰἰ Με αποτέλεσµα να γίνει το σώσε στο Συνέδριο µε παρέμβαση των Κερωνειωτών και άλλών φορέων και ατόμων που υποστηρίζουν την απελευθερωτική γραμμή για την κατεχόμενη µας πατρίδα. Και ἔδωσαν και πήραν οι προβολές απὀ τις τηλεοράσεις, τις εφημερίδες και τα Περιοδικά της Κύπρου για το «σημαντικό» εκείνο Συνέδριο που έγινε µε ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ των Αμερικανών για να ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ. Με µια σκηνοθετημένη µικροδιαδήλωση των Αλεβιτών στην Κωνσταντινούπολη τις ίδιες μέρες... Βρέ χαβιάρι δωρεάν που πέφτει... Φτάνει να µην αντιδρούν οι Ἑλληνες 11 επικοδοµητικά και να ροκανίζεται ο χρόνος υπέρ της Τουρκίας και των συμφερόντων των καρτέλ του μαύρου χρυσού. Τουρκικοί πανηγυρισµο(. Και βέβαια πανηγυρίζει ο τουρκικός τύπος ο οποίος θεωρεί ανάλογη αποτυχία της Ρωσίας ο τουρκικός τύπος τις εξελίξεις γύρω απὀ τους αγωγούς πετρελαίου πιστώνοντας την Τανσού Τσιλέρ για επιτυχία. Η πρωθυπουργός της Τουρκίας Τ. τσιλέρ ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Μπίλ Κλίντον και τον πρόεδρο του Αζερμπαιτζάν Χαιντάρ Αλίεφ για το ρόλο που ἐπαιξαν. «Το γεγονός ότι το πετρέλαιο θα μεταφερθεί απὀ δύο αγωγούς µέσω του ρωσσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ καιτου Γεωργιανού Σουπσά είναι ο λόγος του ενθουσιασμού στην Άγκυρα αφού αποκλείεται ο αγωγός του άξονα των Ρώσων-Ελλήνων και ΡΚΚ» έγραψε ο τουρκικός τύπος, μ’ άλλα λόγια ο αγωγός που θα κατέληγε στην Αλεξανδρούπολη. Ὅπου στην τελική ευθεία των πραγμάτων η Τουρκία που ήδη ελέγχει τα νερά του Εφράτη θα ελέγχει και τον αγωγό του μαύρου χρυσού προς την Δύση από ένα λιμάνι που αντικρύζει την κατεχόμενη Κύπρο. Πιο ειρωνικά ενώ οι Αμερικανοί προωθούσαν µέσω των Ελλαδιτών Φίλων τους το «Συνέδριο» εκείνο (για τους λαούς της Μικράς Ασίας στην Κύπρο) και οι τελευταίοι ζούσαν στα πελάγη της Ψευδαίσθησης και της διάχυτης πολιτικής µωρίας ότι ο αγωγος θα περνούσε απὀ την Ρωσία (ἆρα συνεργασία Ρώσων - Ελλήνων και Κούρδων)/ΡΚΚ) ο κ. Κλίντον και τα ΚΑΡΤΕΛ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ προωθούσαν το δρομολόγιο µέσω Τουρκίας! ως οσο 9ος 9ος 99299999 ὁσο ο 5090000099 000 90000000 04090 9040909999 5509000000 0 0990900009 90 0090900004 505 4000000092 9092000990 9 9002922920) 99 ο... ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ Ο ΜΠΟΥΡΛΟΤΙΕΡΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Με πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του,ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος διάλυσε µέρος απὀ το σκοτάδι που! περιβάλλει εδώ και χρόνια το Η μακραίωνη ιστορία του Ἑλληνικού Έθνους είναι γεμάτη από αγώνες και θυσίες για το ευγενέστερο αγαθό που χάρισεν ο Θεός στον άνθρωπο, την ελευθερία. Μεσα στην μακραίωνη αυτή ιστορία. ανάµεσα στις χιλιαδες χιλιάδων που εδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία, ξεχωρίζουν σαν φωτοειδείς αστέρες, απ᾿ την αρχή µέχρι σήµερα, μορφές ηρωικες. αγνές και άδολες, που χωρίς υστεροβουλίες και επιδιώξεις οιασδήποτε µορφής ανταλλαγμάτων, αγωνίσθησαν και θυσιάσθησαν δια να ζήσουν οι συνάνθρωποί τους ελεύθεροι πάνω σ' αυτή τη Υη που ὠρίσεν ο Θεός να κατοικούν οι Ἑλληνες. Μια απὀ αυτές τις άδολες αγνὲς µορφες του σύχρονου Ελληνισμού, είναι και η µορφή του Κυριάκου Μάτση. του σταυραετού του Πενταδακτύλου. που το ἁλικο αίμα του πὀτισε τη διψασµένη για ελευθερία Κυπριακή Υη, εκεἰ στο κρησφύγετο του Δικώμου, την 19ην Νοεμβρίου 1968. Ο Κυριάκος Μάτσης ήταν ο Παπαφλέσσας της ΕΟΚΑ, ο Ρήγας του Κυπριακού Ελληνισμοῦ πριν απὀ την έναρξη του αγώνα του 1955-59. Είχε συναίσθηση της ευθύνης και του χρέους του. ελευθερία της ιδιαίτερης πατρίδας του και η ενσωμάτωσή της µε τον εθνικό κορμό, ἦταν γ΄ αυτόν πάθος, Γεννημένος στο Παλαιχώρι, στα αγνά χώματα της Πρωομάνας Πιτσιλιάς το 1926, και µε τον σπὀρο της πίστης και της πατρίδας, πούχαν ρίξει οι γονεὶς και το σχολείο στην ψυχή του, ετοιμαζόταν Υία την µεγάλη στιγµή. Άκουγε τη φωνή του νησιού του που δεκαετίες ολόκληρες ανατάραζε τις αλυσίδες του, να τον καλεί να πράξη το χρεος του. Έτσι ὅταν έφθασεν η ώρα της ιερής οργής, η ΤΠ του Απρίλη του 1955, γεμάτος δυναμισμό και αυτοθυσία. στελέχωσε απὀ τους πρώτους τις τάξεις της ΕΟΚΑ. Γράφει ο Διγενὴς για τον Κυριάκο Μάτση, « το γενναίος, συνετὸς και ηγωνίζετο διά το ιδεώδες της Ελευθερίας». Κι όλα αυτά. γιατί ἦταν γνήσιος Ελληνας και αληθινός Χριστιανός, Είναι γνωστή σ όλους η προσφορά του Κυριάκου Μάτση στην ἐπικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Θα αρκεσθώ στο παρὸν σημείωμα να αναφερθώ σε ἑνα περιστατικό µόνο, το οποίον πρέπει να προβληματίσει όλους µας, σήµερα ιδιαίτερα που το 4096 της πατρίδος µας στενάζει κάτω απὀ την µπότα του Τούρκου εισβολέα. απὀ το μικρότερο πολίτη µέχρι τον ανώτατο άρχοντα αυτού του τόπου. Όταν συνελήφθη ο Κυριάκος Μάτσης, σε ένα απὀ τα ανθρωπομαζώµατα του Χάρντιγκ και ευρίσκετο εκεί στις φοβερές φὐλακές τις Ὁμορφίτας και υφίστατο φρικτά βασανιστήρια απὀ τους τροµερούς ανακριτές, Μακαουαρτ. Μόρρις καὶ Μπερέιρα, υπέμενε τα πάντα µε γρανιτένια θέληση, χωρίς να δώση την παραμικρή πληροφορία για την οργάνωση και τον ΑρχηΥό του. Ο «σιδηρούς» στρατάρχης Χάρντιγκ, ενόμισεν, ὁτι μπορούσε µε χρήματα να δελεάση τον Κυριάκο Μάτση για να αποκαλύψη το κρησφύγετο του Διγενή. Πήγε λοιπόν αυτός ένας στρατάρχης, και ταπεινώθηκθ µπροστά σε ένα νέο Ελληνόπουλο, φθάνοντας στο σηµείο να του προτείνη 500.000 λίρες, υπέρογκο ποσὀν, και ότι θα του ασφάἀλιζε και τη ζωήν του απὀ κάθε κίνδυνο. Όμως ο Κυριάκος Ματσης κύταξε στο προσωπο το Βρεττανο στρατάρχη και τούπε µε περίφανη φωνή : «Εξοχώτατε’ ου περί χρημάτων τον αγώνα ποἰούµεθα, αλλά περί αρετής». Η απάντηση αυτή του ήρωα προς το στρατάρχην Χάρντιγκ, τον οδήγησεν, αντί στην εὔκολη απόλαυση της ζωής και στην αιώνια καταισχύνη, στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς, στην απὀδρασή του απὀ αυτά, στο δρόµο του καθήκοντος και του χρέους, στον αγώνα και στην αιώνια δόξα, απὀ την απαράμιλλη θυσία του. Σήµερα που η πατρίδα βρίσκεται εµπερίστατη µε το 4096 των εδαφών της κάτω από το πέλµα του τούρκου εισβολέα, αν θέλουμε να δούµε καλύτερες μέρες, αν θέλουμε να επιστρέψουµε και εγκατασταθούµε στις πόλεις και στα χωρία µας, αν θέλουµε να δρασκελίσουµε λεύτεροι, σε λεύτερο Πενταδάκτυλο και να αφανίσουµε απὀ αυτόν το βδέλυγµα της ντροπής, τη σημαία µε το µισοφέγγαρο,που πληγώνει για τόσα χρόνια, αν θέλουµε να µην είµαστε η τελευταία γενεά Ελλήνων πάνω σ᾿ αυτή τη Υη, πρέπει ὁλοι µας, άρχοντες και αρχόµενοι να ενστερνισθούµε το αγωνιστικό πνεύμα του Κυριάκου Μάτση και να θέσουµε γνώμονα του κάθε αγώνα µας, της κάθε ενέργειάς µας για λευτεριά της κατεχόμενης πατρίδας µας το «ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούµεθα, αλλά περί αρετής». Αν έτσι ενεργούµε, θάναι και το καλύτερο μνημόσυνο για τον ήρωα Κυριάκο Μάτση και θα αξιωθούµε σύντομα να δούµε λεύτερη την κατεχόμενη Υη µας, να λειτουργηθούµε στις βεβηλωμένες εκκλησίες µας και να ράνουμε µε τα άνθη της αγάπης και τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης µας τους τάφους των αδικοχαµένων παλληκαριών μας και να υψώσουμε την γαλανόλευκη, περήφανα να κυματίζει πάνω απ᾿ τα ερείπια του κρησφύγετου του Κυριάκου Μάτση. «Θέλει αρετήν και τόλµην η ελευθερία» Χριστόδουλος Γ. Παχουλίδης. «καθεστώς» των Βρεττανικών Βάσεων στην Κύπρο. Το πόρισμα της Επιτροπής επιθεθαιώνει ότι οι Βρεττανικές Βάσεις (α) Δεν αποτελούν Κράτος (6) Δεν είναι Κυριάρχες Επίσης το πόρισμα ξεκαθαρίζει ότι οι αρχές των Βάσεων ενεργούν παράνομα και αντισυνταγµατικά όταν προβάλλουν εμπόδια στους γεωργούς που προσπαθούν να καλλιεργήσουν τα κτήματά τους που βρίσκονται µέσα στις Βάσεις. Παράνομη κρίνεται και η σύλληψη και προσαγωγή γεῴὠργών στα δικαστήρια. Τα νοµικά ευρήματα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμότων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι πράγματι σηµαντικά και ελπίζουμε να αξιοποιηθούν δεόντως απὀ το Κράτος, την Βουλή και τα Κόμματα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και η Γενική Εισαγγελία θα δώσει στην δηµοσίότητα τα δικά τὴς πορίσματα σχετικά µε τις Βρεττανικὲς Βάσεϊῖς για να ενημερωθεί ο Λαός, παραμερίζοντας οποιεσδήποτε πιέσεις, ή πολιτικές σκοπιμότητες. 10 «Σήμερα, θα παινευτώ και θα κλάψω. Σήµερα, στον Αγ. ΕΠΙΚΤΗΤΟ, µε Τῃ δική µου ψυχή δακρυσµένο µα ολάσπρο κερί θα πάω µαζί σας, ν᾿ ανόφω». Μ' αυτά τα λόγια η κα Χλόη Προκοπίου δέχτηκε να πάµε µαζί ένα νοερό ταξίδι στο οκλαβωμένο χωριό της, τον Ἅγιο Επίκτητο, που βρίσκεται κτισμένο τέσσερα μίλια ανατολικά της κερύνειας. Νωρίς το πρωινό µπήκαµε στο γραφικό χωριό µε τα κάτασπρα σπιτάκια που πετάγονταν µέσα απὀ το σταχτοπράσινο της ελιάς καιτο σκούρο πράσινο της χαρουπιάς, Περάσαµε μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Επικτήτου του ερηµίτη που αργότερα έγινε ιδρυτής του χωριού. Εκεί στρέψαµε πίσω τους δείκτες του χρόνου πενήντα χρόνια πριν, γύρω στα 1930 - 50, για να γνωρίσουμε το τότε αγροτικό σπίτι του χωριού. Χωρίς να το καταλάβουμε βρεθήκαµε να κοιτάζουµε πόνω απὀ το χτισμένο µε αχυροπηλό σιµιντήρι. Καταφέραμε να δούµε τη Φφρακτή, ἑνα χώρο περιφραγμένο µε αγκαθερά φυτά, τη σπαλαθκιά, τις παλλοίρες και τα μαζιά. Χτυπήσαμε µε δύναμη το μπρούντζινο χερούλι του ξωπορτιού της γιαγιάς της ξεναγού µας, που παρά τα χρόνια της ήρθε τρεχάτη, τράβηξε το σύρτη από µέσα και εμείς απὀ την εξωτερική πλευρά τραβήξαμε το µαντάλι στο μεγάλο ξωπόρτ! και µπήκαµε στηναπλόχωρη, καλοσκουπισµενη αυλή. Πολύ κοντά στην αυλή είδαµε το λάκκο µε το αλακάτι και δίπλα τη κτιστή νηστιά µε το χαρτζί, όπου ζέσταιναν νερό για κάθε είδους καθαριότητα και δίπλα το πόδι στο οποίο στηριζόταν µια πλάκα απὀ την πέτρα, όπου οι νοικοκυρές έπλεναν τα ρούχα τους µε τη φαούτα. Εκεί βρισκόταν και το πιθάρι, ὀπου έκαναν την αλουσίβα µε στάχτη και ζεστό νερὀ αυτό το μείγμα, ήταν το «απορρυπαντικό» των νοικοκυρών του χωριού. Ἄκρη, άκρη ο γραφικός φούρνος µε του φουρνόφκιο, το διχάλι, το σύρτη και δίπλα ο σωρός µε τα κλαδιά για το άναμμα του φούρνου και τα κλαδιά για το μαγείρεμα - χωρίς να λείπουν και οι ΗΕΛΛΟΦΥΔΛΕΕΈΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΠΙΚΤΗΤΟ χοντρές κουζούλες για το κάψιμο του Ιούδα. Σε κάποια γωνιά, ακουμπισµένος και ξεχασµένος, ο «σκαλαβάτης», ο πρόδρομος της σκάλας ένας ξεφλουδισµένος κορµός κυπαρισσιού που σε κανονικές αποστάσεις είχε στρογγυλεµένα ξύλα που εξείχαν απὀ ὧτις δυο πλευρές, ώστε να ανεβαίνει κάποιος πάνω. Αρκετά απομακρυομένη, σε µια γωνια, βρισκόταν η «χρεία», η «ανάγκη» (τουαλέττα). Απ’ έξω υπήρχε η σαρκά µε την οποία κάθε Σάββατο οι νυκοκυράδες έκαναν τη γενική τους καθαριότητα, σκουπίζοντας απὀ την αυλή µέχρι και το ξωπόρτι. Μαρτυρία της καθαριότητας των κατοίκων του Άγ. Επικτήτου είναι το πιο κάτω δημοτικό: «Θεέ µου, τζιαι να πέθαινα μιαν τζιερκατζιήν ηµέραν που εν σαρισµένα τα στενά τζιαι τα λεχγά αλλαμένα». Το ίδιο καθαρά ήταν και ο γουµάς (κοτέτσι) το κουνελαρκό και το πεζουναρκὀ, ο στάβλος µε τα ψηλά παράπαχνα (ταγίστρες των ζώων) και το πλακωτό δίπλα που χρησίµευε για λουτρό. Εδώ δίπλα, είδαµε και το «ασιερωνάρι» µε τη µεγάλη τρύπα στην οροφή που χρησίμευε για αποθήκευση του αχύρου απὀ τη στέγη. Στην άκρη, κρεμµασμένες απὀ τα βολίτζια, τέσσερις χοντρές βέργες, όπου πάνω ἐβαζαν τις ψαθαρκιές «καματερό» (μεταξοσκώληκες). Πολύ κοντά απλώνεται μπροστά µας η πετρόσκαλα που µας οδήγησε στο «ανώι», το χώρο όπου φύλαγαν τη σοδειά τους: σιτάρι, κριθάρι, κουκιά κ.α. Ώρα, όµως, να μπούμε «έσσω», όπως θα έλεγε και η γιαγιά Δαφνού. Ανεβήκαµε τα δύο πέτρινα σκαλιά, για να μπούμε στο μεγάλο μακρόστενο δωμάτιο, το «μακρυνάρι», µε το ραντισµένο , καλοσκουπισµένο, χώματένιο δάπεδο. Στο βάθος της κάµαρης είδαµε τις τάβλες και από πάνω το μάλλινο κρεβάτι µε τα στρωσίδια. --- Στο σπίτι της γιαγιάς δεν εἶχε µπει ακόµη η «κωμοδρομήσιµη καρκόλα», ούτε η «καρκόλα» µε τους τέσσερις στύλους και τη µεταξωτή κουνουπιέρα, το πορκερούδι, που τύλιγε ψηλά τους στύλους και τον τορναρέττο που τύλιγε χαμηλά τα πόδια της. Όπως επίσης και η κονσόλα µε τα σκαλιστά λουλούδια και πουλιά και το Ερµάρι µε τα ίδια σχέδια και τη στρογγυλή ή σε σχήµα καρδιάς στεφανοθήκη, Αντί τούτων, η γιαγιά χρησιμοποιούσε δυο σεντούκια μαύρου χρώματος. Στο µέσο του δωματίου, είδαμε το μακρόστενο ταβλί που σε µεγάλες γιορτές χρησιμοποιείτο, όταν όλη η οικογένεια ήταν μαζεμµένη για να γιορτάσει. Από πάνω ἦταν το γυαλί µε τη φτηνή χρυσομπογιά όπου πάνω του οἱ νύμφες κρέµαζαν τα «τέλια του γάμου». Σε µιαν άλλη άκρη του δωματίου ήταν η «νηστιά» και στις δυο πλευρές τα ερµαράκια που ἐμοιαζαν σαν μονόφυλλα παράθυρα. Πάνω από τη τσιµινιά (τζάκι) ήταν η σουβάντζα µε τα πιάτα, τα καπνιστερά, τα καντηλέρκα, τις πλουμιστές γυάλινες µερέχες για το ροδόσταγµα. Πάνω στη νηστιἁ απὀ µια σπόντα κρεµόταν το παλιό λυχνάρι µε το Φφυτίλι που συντρόφευε τις κοπέλες που ύφαιναν και ἑραβαν τα προικιά τους (κιόµως τώρα µια κρεµαστή λάμπα το έβλεπε κάπως περιφρονητικά κι εκείνο παρηγιοριόταν µε το παλιό δίστιχο): «Τζ’ ίντα το θέλει η µάνα σου τη νύχτα Το λυχνάρι, αφού έσιε! µες στο σπίτι της Το νήλιον, Το φεγγάρι,» Σε µια γωνιά βρισκόταν η καρέκλα, η «κουτσούλα» όπου πάνω στο στρογγυλό, μπρούντζινο δίσκο ἡ τη τσέστα η γιαγιά ἑστρωνε το τραπέζι για το βραδινό. Από το «μακρυνάρι» µέσα απὀ µια χαμηλή πόρτα µπήκαµε στο «τζελάρι» ἡ στο «σώσπιτο». Τα πιθάρια του λαδιού ή για το αλεύρι, το πουργούυρι... βρίσκονταν στη σειρά. Η µεγάλη ξύλινη «βαρέλα» για τις μαύρες, αλατισμένες ελιές. Ακουμπισμένη στον τοίχο η βούρνα για το ζύµωμα και όλα τα απαραίτητα σύνεργα. Στον τοίχο κρεµασμένα τα πανέρια και τα «τσέστα» και απὀ τα «βολίτζια» κρέµονταν η «κοφινιά» για τα ψωμιά. Εκεί στο «σώσπιτο» ήταν τα σύνεργα για το ανέµισµα, µε αντίθεση µε τα εργαλεία της σποράς και του αλωνίσµατος που ήταν βαλμένα στο «σιερωνάρι» (σταύλο). Σε µια προέκταση του «τζελαρκού» βρισκόταν η «βούφα» (αργαλειός) και το «αρκαστήρι» µαζί µε όλα τα απαραίτητα σύνεργα για την κατασκευή των υφαντών, Κι ενώ θαυμάζαμε τα υφαντά τα «κουκουλάρικα», Τους «ιταρέδες» κι εκείνα τα χρυσά «βρουλιά» απὀ μετάξι, η γιαγιά - Δαφνού µας φώναξε πίσω στην κουζίνα. Πάνω στο ταβλίἰ μας περίµενε ένας ξύλινος δίσκος, για να µας φιλέψει µε το πατροπαράδοτο γλυκό του αθασιού και να µας ὁροσίσει µε ένα ποτήρι νερὀ απὀ τις ὅυο κούζες που κάθονταν αδελφωμένες στον ξύλινο κουζοστάτη. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 Σαν ξαναβγήκαμε στην αυλή, προσέξαµε σε µια γωνιά µια στρογγυλἠ βαριά πέτρα, το «τζυλίντρι». Μ΄ αυτό οι Αγιοεπικτήτες, όπως και οι άλλοι γεωργοί της περιοχής, κουπάνιζαν το καρνιόχωµα, ένα αδιάβροχο, Υκριζωπόὀ, σκληρό χώμα που έπαιρναν απὀ το χωριό Κάρμµι και το χρησιμοποιούσαν για τις στέγες των σπιτιών τους, αφού το ἁπλωναν πάνω από τον αχυροπηλό που µε τη σειρά τοποθετούσαν πάνω απὀ τις Ψαθαρκές που έµπαιναν πάνω από τα «βολίτζια», για να σχηματίσουν µια αδιάβροχη στέγη. Ξαναπεράσαμε δίπλα απὀ το φράχτη' µια σπαλαθκιά µας ἅρπαξε µε τα σουβλερά αγκάθια της. Απορήσαμε, όµως η φίλη µας, µας εξήγησε πως µε τούτο ήθελε να µας παϊνευτεί πως Ψηλά σε τούτη τη φρακτή, αφού στοίβαχε λίγα κλαδιά η αγρότισσα, ἁπλωνε την πεντακάθαρη µπουγάδα της. Προχωρήσαμε προς το ξωπόρτι. Η γιαγιά - Δαφνού φανέρωσε κάτω απὀ µια πέτρα το χοντρό «ανοιχτᾶρι», που μ᾿ αυτό κλείδωσε το ξωπόρτι µαζί του κλείδωσε τις γλυκές µα οδυνηρες αναμνήσεις εκείνου του αγροτικού σπιτιού. Γωρίσαμµε πίσω στο χρὀνο᾿ όμως, αφήσαμε την ψυχή µας πίσω, εκεί στο γραφικὀ Άγιο Επίκτητο. που τὀτε κούρνιαζε ευτυχισμένος στην αγκαλιά του βουνού Πενταδάκτυλος και δρόσιζε ξέγνοιαστα τα ακροδάκτυλα σε ένα ήσυχο γιαλό... Ἀφήσαμε την ψυχἠ µας να µατώνει καθημερινά απὀ το συρματόμπλεγµμα που ζώνει το αγαπημένο βουνό και να κλείνει µε πόνο το βλέφαρο να µη βλέπει εκείνα τα µισοφέγγαρα που βάρβαρα χάραξαν στο θυμαρομύρίιστο κορμί του. Ο πόθος, όμως, για επιστροφή µας θεριεύει την πίστη και την αποφασιστικότητα να γυρίσουμε στα αγαπημένα µας χώματα. Σηµείωση: Τις πληροφορίες τις Πήραμε από τη δασκάλα κ. Χλόη Προκοπίου. Σωτηρούλα Λιζίδου, [5 Νατάσα Παπαγεωργίου, Γ5 Από το περιοδικό «Επιλογή» εκφραστικό όργανο των µαθητών και µαθητριών του γυμνασίου Έγκωμης Σχολική Χρονιά 1989 - 1990 5ΤΕΕΑΝΟΣ ΕΙ5Η ΕΕΣΤΑΓΕΑΝΤ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥ ΤΗΕ ΒΕΣΤ ΕΙΞΗ ΜΕΖΕ ΙΝ ΤΟΝΥΝ ῥαρῄος Τει.: 06-234767, 6ΟΝΦΤΑΝΤΙΑς 7, ΚΑΤΟ ΡΑΡΗΟΣ ΡΟΗΤ νιΕΝ Ποςίαυγοηἳ Γεωργίου Βυζηινού Πάνω από την αίθουσα επιθατὠν του Λιμένα Λάρνακας Τεράστιος χώρος για ρ8ΓΚίΠ6 ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ Λαρνακείς τέρμα πια στο ψάξιμο γι’ αυτό που ζητούσατε. Στο λιμάνι της Λάρνακας σε ένα όμορφο κτιριακό συγκρότημα µε θέα τη θάλασσα και στα στολίδια της λειτούργησε και σας περιμένει το δικό σας εστιατόριο. Οι άνετοι χώροι του, η καθαριότητά του µα και το προσωπικό του σας περιμένουν να το γνωρίσετε/ ΡΟΗΤ ΝΙΕΝ ΒΕΞΤΑΒΑΟύΝΤ για σας, την οικογένεια, του φίλους, τα πάρτυ των γενεθλίων, των εορτών, των αρραβώνων ακόµα και των γάμων σας. ΡΟΗΤ νΙΕΝ ΒΕΣΤΑυΒΑΝΤ Σερβίτεται φρέσκο ψάρι καθημερινά. Είμαστε στην διαθεσή σας ολόκληρη την βδομάδα για την άµεση εξυπηρέτησή σας απὀ τις 12.00 το μεσημέρι μέχρι τις 12.00 τα µεσάνυωκτα. ΤΗΛ. 04-663624 Κάθε Παρασκευή, Σάό6δατο, ζωντανή µουσική νδΑΕΕΤΥ ΤΙΝΕ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ πο µε 24ωρΏω ΕξυπηρέτησΏω ΡΑΕ ΤΗΑ.: 2498076 ιο αν εύχεται ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ λος αλ σ. ΕΓΟΠΙ Ί2 ποοη - Τ ΕΓΟΠΙ 5:00 ρ.πι. ΕΓΟΠΙ 5:00 Ρ.πι. 9] Νο 1 ο τει 597777 Από 12:00 Π.µ. - : 11:00 ρ.Π1 - οπο Από 5:00 μ.μ. - 11:00 μ.μ. Από 5:00 μ.μ. - 11:00 µ.µ. οοννκοσνσκονρκοκσσεσορασπορααφαισκ άήουν ΡοΙ! ΝΟΥ ΜΕΝ 6 11:00 ρ.πι 41:00 μ.μ «που» - 11100 ρ.5. ον ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΕΗΛΛΟΥΛέΑΤΗΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Το γραφικό χωριό µε τα ακρογιάλια τα γαλαζίοπράσινα Ξετυλίγοντας το κουβάρι της θύώµησης ενός 73χρονου, του Ιάκωβου (κουµή) Κρασισµένου, θα σας ξεναγήσουµε σήµερα νοερά σ’ ένα όμορφο µικρό Χωριό στην κατεχόμενη επαρχία της Κερύ- γιας. Τα Λιβερά. «Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού ήταν Καραβιώτες και ἠρθαν στο χωριό γύρω στο 1850 αγοράζοντας γη για τρία πουντζιά ριάλια (300 γρόσια). Σαν πέ- ρασαν λίγα χρόνια αρκετοί απὀ αυτούς πούλησαν το µερίδιό τους και έφυγαν. Έτσι στις αρχές του 1900 ξεχώριζαν στο χωριό πέντε οικογένειες. Του Κρασιµένου, του Πισιαλή, του Μόσιου, του Μαλα- χία και του Κοσιάρη. Οἱ πρώτοι κάτοικοι του χω- ριού ἦσαν καρβουνιάρηδες». Αργά - αργά οι θύµησες ξετυλίγονται και τα περι- στατικά ένα-ένα καταγράφονται. Πάμπολλες οι φορές που τα έχω ακούσει, αλλά παντοτε νιώθω την ἴδια συγκίνηση. Νοσταλγικά ξαναεπιστρέφω στη γενέθλια γη, στα καταγάλανα ακρογιάλια του πολυαγαπηµένου τόπου. «Δύσκολοι καιροί κόρη µου, Για να ζήσουμε αρχίζαµε δουλεία απὀ το γέν- γηµα και µας έβρισκε το βούττημα του ἡλιου, µέσα στα χωράφια για να βγάλουμε τη ζήση µας». «Ἡμαστε εφτά αδέλφια και οι Υονιοί µας δεν άφη- σαν κανένα να τελειώσει το σχολείο. Ἠταν προτιμότερο Υί αυτούς να µάθουµε δουλειά γιανα µπορέσουµε να ζήσουμε παρά να χάνουμε τον χρόνο µας πηγαίνοντας στο σχολείο». Οι ευθύνες τους για αντιμετώπιση των σκληρών συνθηκών της ζωής άρχιζαν απὀ πολύ νωρίς. Μεταφέρω εδὠ το περιστατικό που µας διηγήθηκε πριν χρόνια ο πατέρας για να δείξει ακριβώς την όλη όψη του νομίσματος. Ο γερο - Ιάκωβος ήταν δεν ήταν 13 χρόνων όταν ο πατέρας του ο Γιαννής ο Κρασισµένος του φόρτωσε γύρω στα μεσάνυχτα δύο ζώα µε τέσσερα «σατσιά» κάρβουνα να τα πά- ρει στη Λάπηθο να τα πουλήσει. Να πει ότι φοβόταν το σκοτάδι και εκείνα τα θεοσκότεινα µονοπάτια απὀ τα Λιβερά προς τη Λάπηθο δε γινόταν. Και εκείνο το στοιχειὀ που του είπε κάποτε η μάνα του η Ελένη πως υπήρχε στην περιοχή «Ξύλενη» της Ὄρκας απὀ όπου θα περνούσε τι γινόταν Ἐτσι βρέθηκε µέσα στα άγρια μεσάνυχτα παρέα µε δύο ζῴα και ένα στυλ- λάρι για μπαστούνι να κατευθύνεται προς τη Λά- πηθο, παρακαλώντας το Θεό να µη συμβεί οτιδή- ποτε. Προσπέρασε το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στην παραλία και τη «Ξυλένη». Σταμάτησε και δόξασε το Θεό που δε συνέβη οτιδήποτε. Μα δεν έφτασε να τελειώσει και έγινε το αναπάντεχο. Το στοιχειό βρισκόταν ολοζώντανο µπροστά του µε τη µορφή ενός σκύλου!! Για µια στιγµή έµεινε άφωνος. Μετά σκέφτηκε να µην του δώσει σημασία και να προχωρήσει. Αλλά φεύ! Το στοιχειό τον μιμείται κιόλας. Περπατά, περπατά και αυτό, στέκεται, στέκεται και αυτό. Μόνη λύση, βάζει το σταυρό του, γυρίζει το στυλ- λάρι που κρατούσε καταφέρνοντας δυνατό κτύπη- μα στο κεφάλι του στοιχειού που ουρλιάζοντας τον αφήνει ήσυχο και φεύγει κατά το βουνό. Προ- σωρινά είχε γλιτώσει απ’ αυτό, Σουγλίζοντας τα ζώα και ανοίγοντας το βήμα όσο μπορούσε βρέθηκε γέννηµα ήλιου στον ποταμό των Πανάγρων και από εκεί γύρω στο μεσημέρι φτάνει στη Λάπηθο. Ξεπουλά στα γρήγορα στον πρὠτο πελάτη που βρίσκει τα κάρβουνα παίρνει τα τριάντα σελίνια και «τσιννητός» πίσω στο χωριό πριν να νυχτώσει και ξαναβρεί οµπρός του το στοιχειό». Δύσκολη, Της Ελένης Παντελή Το ξωκλήσι του Άη Γιώργη στο δρόµο προς την Όρκα. γεμάτη στερήσεις η ζωή των αγροτών. Δουλειά συνέχεια «γέννημα - βούττημα ἡλιου». Περπατητοί, µε τα ζώα φορτωμένα, έπρεπε να παν στη Λάπηθο για να αλέσουν σιτάρι για το φτιάξιμο του ψωμιού. Και ἅμα ήταν χειμώνας τύγχανε φορά που ἑκαμναν τρεις ηµέρες να επιστρέψουν πίσω στο χωριό. Ψωμί ζυμωμένο στην κυριολεξία µε τον ιδρώτα, τον κόπο και τον πόνο του αγρότη επαληθεύοντας τη δική του ρήση «Πρέπει να δρώ- σεις να για φάεις». Βοσκός Μα η ζωή συνεχίζεται και ο γέρο -ἱάκωβος σε ηλι- κία δεκαπέντε χρόνων γίνεται βοσκός. Τριακόσιες κκ Ταθέρνα «ΕΔΩ ΛΕΜΕΣΟΣ» Ταβέρνα «Εδώ Λεμεσός» ή ταβέρνα της Λεμεσού µε τους εκλεκτούς παραδοσιακούς μεζέδες της, το όμορφο περιβάλλον που θυμίζει την παλιά καλή εποχή της Λεμεσού µας, που µαζί µε τους Γιωργαλλέτους που τραγουδούν από τραπέζι σε τραπέζι, τραγουδούν απὀ παλιές και νέες επιτυχίες, και όπως κάθε βράδυ γίνεται ἑνα Λεμεσιανό ξεφάντωμα. Μια απὀ τις πιο ευχάριστες θραδιές στην ταθέρνα «Εδώ Λεμεσός», µαζί µε το (ἰ8ο ΑΠΙΕΗΠΑ. Είμαστε ανοικτοί κάθε 6ράδυ εκτός Τηλ. 362887 - 359819, 953578 - 3679681 ΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 111, ΛΕΜΕΣΟ Κυριακής. αἶγες η αρχἠ «πουμισιάρικες» µε το χωριανὸ του τον Σταυρή του Πέουλα. Περνούν 2 - 3 µήνες, πέ- φτει θανατικό στο κοπάδι και τα ζώα ψοφούν συ- νέχεια. Αποτελέσματα ο συνεταιρισμός διαλύθηκε και παράδωσε στον Σταυρή 120 αίγες. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο ἰἴδιος «Απέτυχα σαν κτηνοτρόφος», Μετά όµως απὀ τον κάµατο της ημέρας υπήρχαν και ώρες ξεσκάσµατος και δια- σκέδασης. Στο καφενείο πλάι στη θάλασσα επιδί- δονταν σε ένα µοναδικὀ χόμπι. Γύρω στους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο που η θάλασσα «- τραβιόταν» και τα ψάρια ξέκοβαν στις «Κολύ- µπες» η παρέα µε φίλους πήγαιναν στην «Πυρκά». «Παίρναμε σχίζες (δαδί του πεύκου) τα καµάκια και το κρασί µας και διασκεδάζαµε. Πλάι στη θά- λασσα µε το γλυκό φλοίςβο των κυμάτων µε ψάρι στα κάρβουνα και γλυκό κρασί. Τύγχανε νύχτα που μαζεύαμµε 8-10 οκάδες ψάρι. Διασκεδάζαμε µέχρι το «χάραμα του φου» και επιστρέφαµε στο χωριό για να συνεχίσουμε χωρίς διακοπή τη δου- λειά». Ο Διονύσης κι ο Στασής Ζητήσαμε απὀ το γέρο-ἰάκωβο να µας διηγηθεί ένα περιστατικό απὀ τη διασκέδαση που γινόταν πλάι στη θάλασσα. «Ἠταν γύρω στο Μαρτάπριλο και ήρθε ο Στασής ο µάντης απὀ τη Μόρφου για να «γανώσει» τα χαρ- τζιά. Τη νύχτα αποφάσισαν µε το Διονύση τον Τυ- ράνη να παν στη «Μούττη του Φαστελλάρη» στην «πυρκά». Μπροστά ο Διονύσης µε το καμάκι, πίσω ο Στασής µε το δαδί και το ζεμπύλι να μαζεύει τα ψάρια, Μα ο Διονύσης ἤθελε να πειράξει τον Στασή. Μα- ζίμε το καλό ψάρι του έβαζε και «ψωλές» που δεν τρώγονταν. Άναψαν τα κάρβουνα για να ψήσουν το ψάρι και ο Στασής µη ξέροντας επέµενε να ψή- σει και τις «ψώλες». Σκασµένος στα γέλια ο Δίο- νύσης του εξήγησε ότι δεν τρώγονταν. Έφαγαν, ἠπιαν οι δυο τους, µα ο Στασής το έβαλε μέσατου. Θα πλήρωνε µε το ἰδιο νόμισμα το φίλο του. «Δε πέρασαν 2-3 µέρες και µια νύχτα που ήταν µαζεµένοι στον καφενέ ήλθε ο Διονύσης σκοτω- μένος από τη δουλειά και βαριά γριπωµένος. Ο Στασής του παράγγειλε ζεστὀὸ τσάι για να γιάνει όπως του εἶπε. «Μα µε το τσάϊ», του λέει ο φίλος του «να εἶσιεν κανέναν που έξερε να µου ρίψει λλία καζιά ήταν να γινώ περτίτζιν». Αυτό ήταν. Πέ- ντε - έξι καντήλες απὀ τον καφενέ και ο Στασής προθυµοποιήθηκε να «ρίψει» καζιά στο φίλο του. »Μα όταν έπρεπε να τα βγάλει τα γύριζε πάνω στη ράχη του και τα τραβούσε απότομα. Ο δΔιονύ- σης τσίριζε και φώναζε στο Στασή: «Σιγά σιορ τζιαι εν να µου φκάλεις τες πέτσες µου». »Η ώρα της εκδίκησης έφτασε. Η απάντηση του Στασή: «Έλα τώρα που σ᾿ έχω πουκάτω εν να σου δείξω. Αν ηξέρεις εσού να σινάεις «ψώλες», ξέρω τζιαι εγιώ τζιαι ρίφκω καζιά». Για πολύν καιρό εἷ- χαν να λένε στο χωριό και να γελούν για το πάθη- µα του Διονύση». Μαζί µε τις σκόρπιες θύμησες ο γέρο-ἱάκωβος δεν παραλείπει να εκφράσει τον πόνο και τη γλυκιά νοσταλγία για την επιστροφή µε πολύ παραστατικὀ τρὀπο. «Τούτη ήταν η ζωή µας κόρη µου, έτσι επερνούσαµε µα τζαι έτσι προτιμώ τζιεί- γην τη ζωή παρά τούτην που ποδά». Μόνο η επι- στροφή στην αξέχαστη, αγαπημένη Υη, στα ήρεμα γαλαζοπράσινα ακρογιάλια των Λιβερών είναι γι’ αυτόν η λύτρωση. Και όταν σ’ αυτή τη γη τυγχάνει να έχεις χύσει αἷ- μα και ιδρώτα και έχεις ακουμπήσει ἑνα κομμάτι από τα όνειρα και τις ελπίδες µιας ζωής τότε πο- νείς και οργίζεσαι. Γιατί σου τα στερεί και τα μολύ- γει ο βάρβαρος Αττίλας. Μαζί µε τη νοσταλγία µας θα τονίσουμε και τη δι- κή µας πίστη και επιμονή πως όσο θα υπάρχουµε θα αγωνιζόµαστε να επιστρέψουµε πίσω. Π μνήμη θα γυροφέρνει πάντα εκεί. Οι πρόσφυγες δε βο- λεύτηκαν όπως νομίζουν μερικοί. Θα επιστρέψουν πίσω στα χιλιάκριβα αγαπημένα χώματα. Ο τόπος μας είναι εκεί καὶ µας καρτερεί. Τον είπαν τουρκοπατηµένο. Μπορει. Μα δεν σκλαβώνεταιονους, ο λογισμός, η θέληση. Η σκέψη και η ψυχή βρίσκονται εκεί, ανδρώνονται, ζουν, δημιουργούν. Η ύπαρξη του ζωντανή να µας φωνάζει χωριό µου μακρινό, συνείδησή µου. Συντροφιά στην προσφυγιά µου. ΛΙΒΕΡΑ. Το κομμάτι αυτό αφιερώνεται στους γονείς µου Ιάκωθο (Κουμή) Κρασισμµένο και Βασιλού. Τους ακούραστους εργότες Της γης Των Λιθερών. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ ον κ εἶμει 4 υπ - ΖΠνν ἄθοο( [ἰα ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΑΒΑΝΙΑ ΜΙΝΕΡΑΙ. (ΒΙΒι ΑΤΗ) οΕΙΙΙΝα5 ΡΑΗΤΙΤΙΟΝΦ Σπάρτης 17, Τηλ. 02-524598 ΔΑΛΙ Συνεχίζοντας τον παραλιακό χωματόδροµο στη βοριεοδυτική γωνιά της επαρχίας Κερύ- νειας και αφού περάσουµε το χωριό Όρκα σε απόσταση έξι περίπου χιλιομέτρων συνα- ντούµε ένα άλλο μικρό πανέμορφο όµως χωὠ- ριουδάκι που ακούει στο όνοµα Λιβερά. το τοπίο καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής είναι πανοραμικὀ. Με το αριστερό σου χέρι χαϊδεύεις το βουνό και µε το δεξί τα άγρια βράχια της θά- λασσας. Είναι στιγμές που νομίζεις πως δεν θα τη γλιτώσεις απὀ τις µεγάλες πέτρες που απειλούν να ξεκολλήσουν απὀ το βουνό και να σε πλακώ- σουν. Σ' ένα μάλιστα σηµείο του δρόμου στα αρι- στερά υπάρχει µια τεράστια πέτρα, τόσο επικίνδυ- νη, που πολλοί περαστκοί αναπτύσσουν στο ση: µείο αυτό την ταχύτητα τους μήπως πέσει και τους πλακώσει. Ὅσο πλησιάζουµε το χωριό, το δάσος γίνεται ακόµα πυκνότερο κι αγκαλιάζει κυριολεκτικά το χωριό σε σχήµα πετάλου. Βουνό, δάσος, χωριό, βράχια, κύματα, σε µικρή απόσταση το ένα απὀ το ἀλλο συνθέτουν ένα ασυνήθιστο και μοναδικό ίσως θέαμα. Η περιοχή των Λιβερών αγοράστηκε απὀ ομάδα Καραβιωτών γύρω στα 1850 για ένα πουτζί λίρες χρυσές. Οι Καραβιώτες αυτοί που αποτέλεσαν και τους πρώτους κατοίκους του χωριού μοίρασαν την περιοχή σε 32 τεμάχια, κλήρους - ππάγια στα τούρκικα. Σε µερικά όµως χρόνια αρκετοί απὀ αυ- τούς πώλησαν το µερίδιό τους στους άλλους και έφυγαν. Έτσι γύρω στις αρχές του αιώνα µας στο χωριό ξεχώριζαν πέντε µόνον οικογένειες Οι Κο- σιάρηδες, οἱ Κρασισµένοι, οἱ Μόσιηδες, οι Μαλα- χίες και οι Πισιάρηδες. Τούτες οἱ λίγες αλλά πολυμελείς οικογένειες που ρίζωσαν στο χωριό έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των Λιβερών. Άνθρωποι εργατικοί και φιλότιµοι όλοι τους κατόρθωσαν, λιγότερο µε τα πρωτόγονα µέσα που διέθεταν, περισσότερο όμως µε τον ιδρώτα και το αίμα τους να μετατρέ- ψουν την άγονη και άγρια φύση σε µια απὀ τις ομορφότερες περιοχές της Βόρειας Κύπρου. Σαν ακρίδα έπεσαν οἱ οικοπεδοφάγοι και οι όπου γης λάτρεις του βουνού και της θάλασσας όταν ανα- κάλυψαν την περιοχή. Η ονομασία του χωριού Σχετικἀ µε την ονομασία του χωριού υπάρχουν δυο παραδόσεις. Η µια αναφέρεται στα Μεσαιωνι- κά χρόνια και συγκεκριµένα στα 1366. το έτος αυτό ο βασιλιάς της Γαλλίας απέστειλε προς τον Κύπριο βασιλιά Πέτρο τον Α', κάποιον απεσταλµέ- νο του που ονομαζόταν Ολιβιέ, απὀ τον οποίο άγνωστο πώς, πήρε το ὀνομά του το χωριό. Η νεώτερη και πιο αληθοφανής εκδοχή είναι ότιτο χωριό πήρε το όνομά του απὀ το δυνατό δυτικὀ άνεμο ᾿Λίβα που φυσά τακτικά στην περιοχή. Όταν ρωτούσαν τους κατοίκους του χωριού από πού ήταν, απαντούσαν ότι είναι από την περιοχή που βαρά, κτυπά, φυσά, ο Λίβας. Και έτσι απὀ το λίβας-βαρά προήλθε η ονομασία του χωριού Λιβε- ρά. Σε µικρή απόσταση απὀ το χωριό 4 περίπου χιλιόμετρα βρίσκεται το Ακρωτήρι του Κορμακίτη. Παλαιότερα το ακρωτήρι αυτό ονομαζόταν - Κρόμμυον απὀ τα πολλά άγρια κρεμμύδια - λου- λούδια µε βολβούς - που ευδοκιμούσαν και ευδο- κιμούν ακόµα στην περιοχή. Ακρωτήριο Κορμακίτη ονομάστηκε αργότερα από το Μαρωνίτικο χωριό, το µεγαλύτερο στην περιο- χή. Εκεί που η μύττη του ακρωτηρίου σβήνει µέσα στους αφρούς των κυμάτων ένας τεράστιος φά- ρος θυμίζει στους ναυτικούς την παρουσία του ακρωτηρίου -και τους προτρέπει να εἶναι προσε- κτικοί. Δίπλα απὀ το σημερινό φάρο υπάρχουν τα ερεί- πια, παλιού, το πιθανότερο ενετικού πύργου κα- θώς και αρχαίοι τάφοι σκαλισµένοι στο βράχο, λεί- Ψανα ενός πανάρχαιου πολιτισμού. Στην άλλη µεριά του φάρου µια τεράστια χαράδρα συνδέει την ὑπαρξή της µε µια ωραία παράδοση. Απὸ εδώ, λέγει η παράδοση, έκοψε τις πέτρες ο Ἅγιος Μάμας καιτις μετέφερε µε το αμάξι του στη Μόρφου για να κτίσει την εκκλησία του. Μερικοί ισχυρίζονται πως διακρίνουν ακόµα τα αυλάκια - τις αντροσιές - που χάραξαν τροχοί της άµαξας καθώς και τα σημάδια απὀ τα πέταλα των αλόγων. ΗΛΑΟΦΟΥΛΩΟΤἘΙΕΚΕΕΡΥΝΕΙΛΑ ΛΙΒΕΡΑ Ενάμισι περίπου Χιλιόμετρο ανατολικά του φάρου υπάρχει η τοποθεσία το Νερό των Αποστόλων”. Η παράδοση λέγει πως σ’ αυτόν τον τόπο έφτασαν οι Απόστουλοι Παύλος και Βαρνάβας καταδιωκόµενοι απὀ την Πάφο. Είναι γνωστό πως όταν οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας πήγαν να κηρύξουν το Χριστιανισμό στην Πάφο οι Πάφιοι αφού τους έδειραν και τους ελιθοβόλισαν τους έδιωξαν κακήν κακώς. Σε άθλια κατάσταση και κα: τάκοποι έφτασαν στην παραλία των Λιβερών όπου κάθισαν να ξεκουραστούν και να πιούν νερό από µια πηγή που υπήρχε εκεί κοντά. Η πηγή αυτή υπάρχει ακόµα και σήµερα, λέγεται δε ότι δεν στέ- ρεψε ποτέ όσες ανοµβρίες και αν γνώρισε ο τόπος. Είναι το Νερό των Αποστόλων. Έτσι το ονόμασαν οι χωρικοί σε ανάμνηση του γεγονότος που αναφέραμε. Από την ονομασία της πηγής πήρε και το ὀνομά της η περιοχή: το Νερό των Αποστόλων. το 1967-68 µε πρωτοβουλία του τότε δασκάλου του χωριού Κωστάκη Λαφαζάνη και του ἱερέα µ. Παπαγιάννη κτίστηκε πάνω απὀ την πηγή µικρὀ εκκλησάκι στη µνήµη των δυο Αποστόλων. Ὕδρευση Το χωριό για πολλά χρόνια έπαιρνε το πόσιμο νερό του απὀ µια µικρή πηγή µέσα στο χωριό. Σι- γά-σιγά όµως µε την αύξηση του πληθυσμού -το 1974 κατοικούσαν στο χωριό 180 κάτοικοι - αυξά- γονταν καὶ οι ανάγκες σε πὀσιµο νερό. Το Νερό των Αποστόλων ἠταν πολύ δύσκολο να µεταφερ- θεί στο χωριό, έτσι ο τότε πρόεδρος του χωριού Ματθαίος προσπάθησε και πήρε στο χωριό πόσιμο νερό απὀ µια διάτρηση στη Βασίλεια, 15 περίπου Χιλιόμετρα µακριά, απὀ την οποία διάτρηση υδρεύ- ονταν το 1974, 13 χωριά. Η Κολιά Ως τα τελευταία χρόνια νερὀ για άρδευση δεν υπήρχε καθόλου γι’ αυτό και οι καλλιέργειες στο χωριό ήταν µόνο ξηρικές. Λύση στο πρόβλημα της άρδευσης έδωσε η αγορά από Λιβερκώτες του τσιφλικιού Κολιά. Το τσιφλίκι Κολιά στα νοτιοδυτικά του χωριού ανή- κε σε κάποιο Τουρκοκύπριο από το Γερόλακκο που αφού έκλεψε την αγαπημένη της, καρδιάς του -τη σύζυγό του - ήρθε κατατρεγµένος απὀ τους δι- κούς της και κατοίκησε στην περιοχή των Λιβε: ρών. Ἐκαμε οκτώ παιδιά, τα πάντρεψε και τα εγκα- τέστησε στο κτήµα το στην Κολιά κτίζοντας και ένα σπίτι για το κάθε παιδί του. Δεν περνούσαν ΕΚΛΕΚΤΟΝ Γνήσιον Μέλι Μέλισσας 9073 κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ δι Αδελφός Λτὸ (Κερηνειώτη) Ελαιόλαδον ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κυπριακές Μαρμµελάδες από Κυπριακά Φρούτα Οδός Κυκλάδας Νο. 40 Ανθούπολη όµως καλά μεταξύ τους τα παιδιά αυτά και έτσι ένα ένα έφευγαν πουλώντας και το µερίδιό τους στους Λιβερκώτες”. Έτσι σιγά-σιγά ολόκληρο το τσιφλίκι της Κολιάς περιήλθε στην κατοχή τους. Εκεί λοιπόν οι Λιβερκώτες έκαναν διατρήσεις και έφεραν στην επιφάνεια µπόλικο νερό µε το οποίο σε λίγα χρόνια άλλαξαν την όψη της περιοχής. Οι λόφοι και η στενόµακρη πεδιάδα πρασίνισαν και οἱ άνθρωποι άρχισαν να εγκαταλείπουν την υλοτο- µία και τα κάρβουνα και να καταγίνονται µε την καλλιέργεια των λεμονόδεντρων τα οποία όπως αποδείχτηκε ευδοκιμούσαν πολύ. Συγκοινωνία Οι δρόμοι τόσο µέσα στο χωριό, όσο και εκείνοι που οδηγούσαν στο χωριό, ένας απὀ τα Πάναγρα και ένας απὀ τον Κορμακίτη ἦταν χωμµατόδρομµοι. Οι προσπάθειες του τελευταίου προέδρου της κοινότητας κ. Γεωργίου Γ. Λιβέρα για ασφαλτόστρωσή τους δεν πρόλαβαν να καρποφο- ρήσουν. Τον πρόλαβε η προδοσία και η εισβολή. Η συγκοινωνία και η επικοινωνία µε τον υπόλοιπο κόσμο γινόταν µε λεωφορείο που έφευγε καθηµε- ρινά από το χωριό για να μεταφέρει τους µαθητές του γυμνασίου στη Λάπηθο και τους υπόλοιπους επιβάτες στην Κερύνεια καὶ τη Λευκωσία. Στο χωριό υπήρχαν και πολλά ιδιωτικά αυτοκίνητα. Η εκκλησία Ἡ εκκλησία του χωριού ήταν αφιερωμένη όπως γράφουμε και στην αρχή στον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Γι αυτή την αφιέρωση φαίνε- ται να µην υπήρχε κανένας (ιδιαίτερος λόγος. Επι- κρατέστερη άποψη είναι ότι εκείνοι που την ἑκτι- σαν την αφιέρωσαν σε Αγίους των οποίων το όνομα έφεραν αγαπητά τους πρόσωπα. Την παλιά εκκλησία έκτισαν σύμφωνα µε πληρο- Φφορίες µας ο Κοσιάρης και ο Μαλαχίας µε αχυροπηλό. Ἠταν µια προχειροκτισµένη και ατη- µέλητη εξωτερικά εκκλησία, στολισμένη όµως και περιποιηµένη εσωτερικά και µε αξιόλογες εικόνες. Η νέα εκκλησία κτίστηκε το 1970-71 µε πρωτοβου- λία του τότε δασκάλου του χωριού Κωστάκη Λα- φαζάνη και του ιερέα του χωριού µ. Παπαγιάννη. Την ιδέα της ανεγέρσεως νέας εκκλησίας ασπά- στηκαν ὁλοι οι κἁτοικοι οἱ οποίοι συνεισέφεραν γενναιόδωρα για το σκοπό αυτό. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Νίκου Ιωάννου Κωνσταντή απὀ τα Λιβερά και τότε στην Αφρική που ανερχόταν σε 51500 (χιλιες πεντακόσιες λί- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΝΕΡΗ ρες). Ο Στέλιος Σταύρου πώλησε ειδικά για το σκοπό αυτό µεγάλο κτήµα και µε τις χίλιες λίρες που πή- ρε έκαµε απὀ μόνος του το εικονοστάσι. Η 21η Μαΐου ήταν ξεχωριστή μέρα για τα Λιβερά. Γιόρταζε η εκκλησία τους. Οι δρόμοι, οι αυλές, τα σπίτια και φυσικά καὶ η εκκλησία άστραφταν από καθαριότητα. Η προηγούµενη εβδομάδα ήταν αφιερωμένη στο ασπρόγιασµα των τοίχων και των σπιτιών και στο σημαιοστολισµό. Κόσμος πολύς από τα γειτονικά χωριά και όλη την επαρχία ερχόταν να καταθέσει τα μύρα της ευλά- βειας και της πίστης του στο γραφικό εκκλησάκι καιτους τιµώµενους Αγίους του. Όλοι αυτοί οι ἂν- θρωποι - οἱ προσκυνητές - ετύγχαναν αφάνταστης φιλοξενίας απὀ τους κατοίκους του μικρού χώ- ριού. Σβηστό σήµερα και για δεκατρία ολόκληρα χρόνια το καντήλι των Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στο γραφικό εκκλησάκι των Λιβερών περι- μένει απὀ μέρα σε μέρα τη γριά Λιβερκώτισσα να δρασκελίσει το βουνό, να µπει γονατιστή στην εκ- κλησία, να το ξανανάψει µε τη σπίθα της Ψυχής της µουρμουρίζοντας: Νυν απολύεις τη δούλη σου Δέσποτα... Ότι είδον οι οφθαλμοί µου ξανά το χωριό µου...'. Το σχολείο Νέο ήταν και το μικρό µονοδιδάσκαλο σχολείο των Λιβερών. Κτίστηκε σε ἕκταση γῆς 6 στρεμμά- των που δώρισε ο Χρίστος Λιβέρας. θείος του ση- μερινού Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Δημητράκη Λι: βέρα. Ποσό {500 (χιλίων πεντακοσίων λιρών) έδωσε η Ελληνική Κυβέρνηση και τα υπόλοιπα η Κυπριακή. Από τους τελευταίους δασκάλους του χωριού αναφέρουμε τον Κουρούγιαννη, τον Γρηγόρη Γρη- γοριάδη απὀ το Καζάφανι, τον Κωστάκη Λαφαζά- νη απὀ την Κερύνεια και τελευταίος ο Σοφοκλής Λάμπρου. Όλοι οι δάσκαλοι που πέρασαν από τα Λιβερά δια: τηρούν ακόµα τις ωραιότερες αναμνήσεις από το πέρασμά τους ιδιαίτερα απὀ τη Φιλία, την αγάπη και τη θερµή φιλοξενία των κατοίκων του χωριού. Αξέχαστο θα τους μείνει - όμως και όλους µας -Το εύγεστο ψάρι των Λιβερών το οποίο εγεύοντο κα: θηµερινά. Μιλώντας για ψάρι πρέπει να αναφέρουμε ὁτι όλοι σχεδόν οι άντρες κάτοικοι των Λιβερών καταγίνο- νταν ερασιτεχνικά µε το ψάρεμα και ιδιαίτερα ΤΟ παράνομο µε δυναµίτη - περασμένα ξεχασμένα. Ἠξεραν τον τόπο και την εποχή που περνούσαν από την περιοχή οἱ διάφορες αγέλες ψαριών, κέ: Φφαλοι, µινέρια κλπ και κατάφερναν µε το δυναμίτη να πιάνουν μερικές φορές μέχρι και 400-500 οκά- δες ψάρια. Με το διορισμό του µακαρίτη σήµερα Ροδή, ξακουστού µάστρου του δυναμίτη, σαν Ψά: ροφύλακα, το παράνομο ψάρεμα έληξε οριστικά. Στην περιοχή υπήρχε και θαυμάσιος φυσικός ορµ σκος όπου πάρκαρε µε σιγουριά την ψαρόβαρκα του ο Σταύρος Παπαγιάννης που σήµερα ζει ΕΚΤ µισµένος στη Λεμεσό µε την αλμύρα της θάλασ: σας να γεμίζει και πάλιν τα ρουθούνια του. Με το ψάρεμα µε τον δυναμίτη καταγινόταν όπως λέγεται και ο αείμνηστος ιερέας της κοινότηῖας Παπαγιάννης - πέθανε στην προσφυγιά σε ηλικα 85 ετών - πράγµα που ήξερε και ο µητροπολίτς Κερύνειας. Μια Κυριακή που ο τότε Μητροπολίτης Κερύνείας Κυπριανός επισκέφθηκε τα Λιβερά γιανα λειτουβ’ γήσει, ο Παπαγιάννης βγήκε να τον προὐπαντήσεὶ χωρίς την ελληνική σηµαία όπως ήταν η απαίτηση του Μητροπολίτη. Σε ερώτηση του τελευταίου ΥΙᾶ: τί δεν πήρε ελληνική σηµαία ο Παπαγιάννης απα' ντησε τι δεν ...βρήκε. -Αν ήταν κανένας δυναμίτης για ψάρεμα ήταν ν6 βρεις ήταν η απάντηση του Κυπριανού. Και οἱ παρευρισκόμενοι γέλασαν µε την καρδιά τους. Η προδοσία και η εισβολή που την ακολούθησέ απογύµνωσαν κυριολεκτικά και τα Λιβερά απο τους νόµιµους κατοίκους του. Ξεριζωμένοι 8 όµως και ταπεινωµένοι οι Λιβερκώτες ζουν σπν φιλόξενη γη του Νότου µε τα µάτια στραμμένα Ἱᾶ ντοτε στον Βορρά. Εκεί! Στους γκριζοπράσνου- βράχους των Λιβερών. Χριστάκης Χριστοδουλίδης ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 9 ΤΗΛ. 03-825094, 03-821798, 09-529034 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ -Αναλαμβάνουμε µε υπευθυνότητα κάθε είδους οικοδομικές εργασίες απὀ έµπειρο προσωπικό. - Σύγχρονα μηχανήματα -Τιµές λογικές .. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Γαλλικών καλλυντικών µε αποκλειστικότητα. Πληροροφίες 09-622495 ΠΩΛΕΙΤΑΙ υψηλής ποιότητας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΕΕ ΛΔΟΥΛΕέΕΈΕ κΕΡΥΝΕΕΛΑ Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Σημερινή στις 22/10/1995 ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κερύνειας κ. Παύλος προειδοποιεί µε σαφήνεια για τους κινδύνους που εγκυμονούν για ολόκληρη την Κύπρον η τυχόν Τουρκοποίηση της Κερύνειας. Αναδημοσιεύεται ολόκληρη η συνέντευ- δη. Κατηγορηµατικός είναι ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κερύνειας κ. Παύλος σε συνέντευ- ξη του στη «Σ» :Αν η λύση του Κυπριακού προνο- εἰ τουρκοκυπριακή διοίκηση για την Κερύνεια, τότε η τουρκοποίηση δε θα είναι µόνο γι αυτήν αλλά και για ολόκληρο το νησί. Ο Πανιερώτατος επισημαίνει ταυτόχρονα τον ασίγαστο πόθο για επιστροφή και τονίζει ότι ο πόθος αυτός «θα πρέ- πει να γίνει ηφαίστειο που να κοχλάζει και ποτέ να µη σταματά, ώσπου να βρούμε τη λύτρωση, και τη δικαίωση». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι έχουµε χρέος να µείνουµε αμµετακίνητοι στην ορθή κρίση, έχοντας την ελπίδα µας στο θεό και στην Ελλάδα. ΕΡ: Πανιερώτατε, πώς αισθάνεστε ὠς Μητροπολίτης µιάς κατεχόμενης από αλλοπί- στους Επαρχίας ΑΠ: Αν ένας πρόσφυγας αισθάνεται τον ασίγαστο πόθο να επιστρέψει πίσω στο σπίτι και την περιου- σία του, πόσο μάλλον πιο έντονα νιώθει ο Μητροπολίτης της Επαρχίας Κερύνειας που πονεί και στενάζει αναμένοντας διακαώς την εγκατά- σταση του στην Μητροπολιτική περιφέρειά του, μαζί µε το ποίµνιό του. Διακατέχομαι απὀ ασίγα- στη θλίψη και ψυχικό πόνο νιώθοντας ότι ἀπό την Επαρχία της Κερύνειας δεν έμεινε σπιθαµή εδά- Φους, που να µήν µολύνεται απὀ την παρουσία των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και των κουβαλητών Τούρκων εποίκων. Ατενίζοντας απὀ μακρυά την οροσειρά του Πενταδακτύλου και βλέποντας όσα χωριά μπορώ να διακρίνω από τη νότια βουνοπλαγιά, και ακόµη το µίασµα των Τούρκων να φαίνεται χαραγμένο πάνω στα χώματα του όµορφου Πεναδακτύλου που αγίασαν τα αίµατα των μαρτύρων της πίστεως και των ηρώων της πατρίδας, ο πόνος αυξάνεται, µατώνει την καρδιά και γίνεται αβάστακτος. Με ψυχική οδύνη κάθε φορά ακούω ἡ διαβάζω για τη σύληση των εκκλησιών µας, την κλοπή των αγίων εικόνων µας, τη βεβήλωση και ανασκαφή των τάφων των κοιµητηρίων µας, τη συστηματική προ- σπάθεια των κατοχικών στρατευμάτων για τουρ- κοποίηση των κατεχοµένων εδαφών µας. Η πρόσφατη µεγάλη πυρκαγιά που κατέκαυσε τον καταπράσινο Πενταδάκτυλο, έκαψε και την καρδιά μου. Ἐβλεπα όπως όλοι τη λαίλαπα του πυρός, χωρίς να μπορούμε να τρέξουµε να βοηθήσουμε, πέραν από τις διαμαρτυρίες προς τα µὀνιµα µέλη του Συµβουλίου Ασφάλειας. ΕΡ: Ποιά προθλήµατα αντιμετωπίζει στο ποιµαντορικό σας έργο εξαιτίας της προσφυγο- ποίησης της Μητρόπολεώς σας ΑΠ: Οι ιδιάζουσες συνθήκες της διασκορπίσεως του ποιμνίου µου σε όλο το ελεύθερο νησι, καθι- στούν το έργο µου δύσκολο. Είναι πολλά τα προ- βλήματα που αντιμετωπίζω στο ποιµαντορικό µου ἐργο εξαιτίας της προσφυγοποίησης της Μητροπόλεως µας. Το ποίμνιό µου βρίσκεται ξερι- ζωμένο σε ολόκληρο το ελεύθερο µέρος του νησιού µας. Ταξιδεύω βέβαια συνέχεια, για να μπορώ να συναντώὠ τους Κερυνιώτες όπου και αν βρίσκονται. Χάρις στην αγάπη του Μακαριώτατου και των Πανιερωτάτων Μητροπολιτών, λειτουργώ και κηρύττω απρόσκοπα παντού. Παρόλη όµως την ευγένεια των εφηµερίων µας και την εκδηλου- µένη καλωσύνη τους, νιώθω ξένος γιατί δε βρίσκο- μαι στη Μητρόπολιτική µου περιφέρεια. Και η επι- κοινωνία µου µε τους Κερυνειώτες γίνεται δυσκο- λώτερη, γιατί οι ναοί που εκκλησιάζονται µαζί µε άλλους πρόσφυγες ἡ µη, δεν ανήκουν στη Μητρόπολη. Οι λίγοιιερείς που υπηρετούσαν στην ἱερὰ Μητρόπολη Κερύνειας πριν απὀ την εισβολή, λειτουργούν σε ναούς που ανήκουν είτε στην Ἱερά Αρχιεπισκοπή είτε σε άλλες ἱερὲς Μητροπόλεις. Στερείται λοιπόν η Μητρόπολη ιερέων και ἱεροκη- ρύκων, που είναι τα βασικά στελέχη. Στερείται ακόµη και ενός έστω δικού της ναού µε Κερυνειώτες ιερείς και ψάλτες, µέσα στον οποίο θα μπορούσαν να συνγκεντρώνονται οἱ Κερυνειώτες, να απαλύνεται ο πὀνος της προσφυ- γιας και να διευκολύνεται η επικοινωνία τους µε τον Ποιμένα τους. Ὅταν βλέπω τον Κερυνειώτικο λαό να έχει στραµ- μενα τα γεµάτα απὀ αγωνία για το μέλλον βλέμ- µατά τους προς τα πρόσωπὀ µου, φθάνουν μέχρι το βάθος της ψυχής µου οι πόθοι του, οἱ αγωνίες του, οι κτύποι της καρδιάς του. Όταν βλέπω τα λυπημένα µάτια των αγαπημένων µου Κερυνειωτών που τρέχουν να εκκλησιαστούν στις Εκκλησίες όπου λειτουργὠ. ατενίζοντας το προσωπὀ µου µε σεβασμὀ και εμπιστοσύνη, περι- μένοντας πὀτε θα ἐλθει επιτέλους η απελευθέρω- ση και σωτηρία, τότε γεμίζει η καρδιά µου απὀ ΣΥΝΕΝΤΕΥΣΗ Ν Η ΟΝΟΡΦΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΤΟΥΡΚΟΠΟΙΗΟΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΣΥΝΒΕΙ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ δάκρυα αλλά και αποφασιστικότητα να αγωνισθώ µε όλες µου τις δυνάμεις, ώστε αυτός ο υπέροχος Κερυνιώτικος λαός ποτέ να µη νιώσει αδικηµένος ἠἡ ξεγραμµένος ή πεταγµένος στο έλεος του εισβολέα. Γιατί η εκκλησιαστική και εθνική απο- στολή µου αποβλέπει στην στερέωση της ορθοδόξου πίστεως, στην εθνική αναζωογόνηση, συντήρηση και αναζωπύρωση του πόθου για επι- στροφή του προσφιλούς µου ποιμνίου στα σκλα- βωμένα εδάφη µας. Κίνδυνοι ΕΡ: Πώς σχολιάζετε τα όσα λέγονται για παραµο- νή της Κερύνειας υπὀ τουρκοκυπριακή διοίκηση ΑΠ: Ὁσοι νομίζουν πως η Κερύνεια αποτελεί Εµπόδιο στη λύση του Κυπριακού και είναι έτοιμοι να τη ξεγράψουν για να διευκολυνθεί δήθεν η λύση του προβλήματος µας, απατώνται. Αν η λύση προνοεί τουρκοκυπριακή διοίκηση για την Κερύνεια, τότε η τουρκοποίηση δε θα είναι µόνο γι αυτήν, αλλά για ολόκληρο το νησί. Βλέπουμε τί έγινε στην Κωνσταντινούπολη, στη Ίμβρο, την Τένεδο, αλλά και τί γίνεται τώρα µε τους εγκλωβι- σµένους µας. Οι Τούρκοι θα κάμνουν το παν για να γίνει η ζωή αβίωτη στους Ελληνοκυπρίους που θα αποφασίσουν να ζήσουν κάτω από Τουρκοκυπρίακη Διοίκηση, ώστε να εξαναγκα- σθούν να φύγουν. Σε εποχή που οι πάντες μιλούν για διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν εἶναι σωστό εμείς οι ἰδιοι οικειοθελώς να τα απεμπολπούµε. Πρέπει να διεκδικούµε το δίκαιό µας. Ο λαός της Κερύνειας, όπως και όλοι οι Ἑλληνες της Κύπρου, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πάνω απὀ τους µεγά- λους και δυνατούς της γης υπάρχει ο Παντοδύναμος Θεός και Κυβερνήτης που ελέγχει και κατευθύνει τα πάντα. Και ότι ο δίκαιος Θεός της αγάπης, δε θα αφήσει να κρατήσει για πάντα η αδικία. Για να γίνει αυτό βέβαια, θα πρέπει και εμείς να συμπεριφερόμµαστε στις μεταξύ µας σχέ- σεις και συναλλαγές, µε αγάπη και δικαιοσύνη τηρούντες πιστά τις εντολές του. Ψηλό φρόνιµα ΕΡ: Ποιές οι προσπάθειες της Μητροπόλεως σας για την εξύψωση του αγωνιστικού φρονίµατος των µελών του ποιμνίου σας ΑΠ: Προστρέχουµε στους συνοικισμούς και τα προσφυγικά Σωματεία, στου κερυνειώτικους συλλόγους και στα σχολεία σ’ ολόκληρη την ελεύ- θερη Κύπρο όπου υπάρχει κερυνιώτικη μαθητιώσα νεολαία. Προσπαθούµε να βρισκόμαστε ανάµεσα στο ποίμνιό µας, ώστε µε το λόγο του Ευαγγελίου να τους εμψυχώνουµε, να τους παρηγορούμε, αλλά και να τους καλούμε σε μετάνοια και επι- στροφή στο Χριστό. « Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείἰν ουδέν», (Ιωάν. 15,5) µας διαβεβαίωσε ο Κύριος. «Ζων γαρ ο λόγος του Θεού και ενεργής και τοµώτερος υπέρ πάσαν µάχαιραν δίστοµον». (Εβρ. 4, 12). Χρησιμοποιούμε λοιπόν το λόγο του Θεού «. ευκαίρως ακαίρως». (Β΄Τιμ. 4,2). Προβάλλουμε επίσης τις παραδόσεις της φυλής µας και την ανυποχώρητη διεκδίκηση των δικαίων µας σε όλες τις συναντήσεις. Στις λατρευτικές συνᾶξεις, αλλά και στις συγκεντρώσεις, είµαστε ανάμεσα στο ποίμνιά µας και το ενισχύουµε. Μέσα στα σχέδιά µας, είναι και η έκδοση επίσηµου περιοδικού της ἱεράς Μητροπόλεως Κυρήνειας, για πνευματική και εθνική διαπαιδαγώγη- ση.Στοιχειώδης δικαιοσύνη και ηθική και εθνική επιταγή, επιβάλλουν όπως κρατήσουμε µέσα µας άσβεστη και ενεργό Τη φλόγα της επιθυμίας και του πόθου για ελευθερία και επιστροφή. Είναι πεποίθησή µας, ότι ο πόθος της επιστροφής θα πρέπει να γίνει ηφαίστειο που να κοχλάζει και ποτέ να µη σταµατά, ὡσπου να βρούμε τη λύτρω- ση και την απελευθέρωση. Ο πόθος αυτός καλ- λιεργείται συστηματικά, µε τη διαρκή υπενθύμιση ότι και η Επαρχία της Κερύνειας, όπως και όλα τα σκλαβωμένα εδάφη µας, δεν πρέπει να απουσιά- ζουν από τις σκέψεις και τις προσευχές µας. Κόπωση ΕΡ: Πώς νομίζετε ότι πρέπει να µεθοδευτεί ο αγώνας για δικαίωση και επιστροφή ΑΠ: Είναι καιρός να εκτινάξουµε απὀ πάνω µας το λήθαργο της αδιαφορίας και το πνεύμα της µοιρο- λατρίας και της δειλίας. Γιατί διαφορετικά, κινδυ- γεύουµε απὀ ολοκληρωτική καταστροφή, εθνική ταπείνωση και εξευτελισμό. Ο λαός θα πρέπει να πάψει να παραμένει απαθής παρακολουθώντας τις εξελίξεις και ρίχνοντας τα βάρη στους ώμους των άλλων μεμψιμοιρώντας διαρκώς. Ίσως η επίπλα- στη ευδαιμονία και η πρόσκαιρη ευμάρεια να έχουν κάμψει το φρόνημα μερικών. Ίσως ακόµη, η μακροχρόνια εκκρεμότητα του προβλήματος µας να όχει καταπονήσει πολλούς ώστε, απὀ την πολλή κόπωση, να νοσταλγούν τη γαλήνη του συμβιβασμού. Δε µας διαφεύγει ακόµα το γεγονός ότι, όταν ο άνθρωπος είναι αδύνατος και δέχεται αφόρητες εξωτερικές πιέσεις, υπάρχει κίνδυνος να αποδυναμώνεται η αγωνιστικότητα του. Όμως, παρόλες τις αντιξοότητες, ας µην υπο- στείλουµε ποτέ τη σηµαία του αγώνα. Ας µη συμπεριφερόμαστε σαν άνθρωποι που µεταφέρο- νται απὀ τα κύματα της θάλασσας, που τα µετακι- γεί ο άνεµος. Δεν εἶναι άµοιρος ευθυνών ο λαός για τα τεκταινόμενα. Γι αυτό θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσει τι θέλει και να το ζητά ανυποχώρητος. Οι συνεχείς υποχωρήσεις χειροτερεύουν τη θέση μας. Ἐχουμε χρέος να µείνουµε αμετακίνητοι στην ορθή κρίση, έχοντας τη ελπίδα µας στο Θεό και στην Ελλάδα. Ο λαός των Εβραίων πέτυχε εκείνο που ἠθελε µέσα σε τόσους εχθρούς..,γιατί έμεινε και µένει πιστός στις παραδόσεις τόσο της φυλής ὁσο και της πίστεώς του. Στην Κύπρο, δυστυχώς, υπάρχει µία τάση ξενομµανίας και ένας φόβος µήπως κάνουµε κάτι που δε θα αρέσει στους ξένους, Ποιούς ξένους Σ' αυτούς που ενθυμούνται τα ανθρώπινα δικαιώ- µατα µόνο όταν αυτά συμπίπτουν µε τα συμφέρο- ντά τους, Γι’ αυτό, µόνον η πίστη στο Θεό και το δίκαιο του αγώνα µας θα δώσουν θάρρος και θα τονώσουν την αγωνιστικότητα του λαού µας. Η Εκκλησία ΕΡ: Πόσο σηµατνικός εἶναι ο ρόλος της Εκκλησίας στο να κρατηθεί η νεολαία µας µακρυά απὀ το ρεύμα του κακού, το οποίο σαρώ- γει στην εποχή µας ΑΠ: Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι ανεκτίµητος στην ορθή και υγιή διαπαιδαγώγηση της νεολαίας. Πρέπει οι γονείς να σέβονται την Εκκλησία και να µη μένουν αδιάφοροι ή ακόµα χειρότερα, να έχουν εχθρική στάση προς αυτήν, γιατί πρώτοι αυτοί θα γευθούν τους καρπούς της αµαρτωλής συμπεριφοράς τους, Γιατί νέοι που η ζωήτους δεν είναι ριζωµένη στην Ελληνοχριστιανική πίστη και παράδοση, γίνονται εγωϊστές, ἁβουλοι, συμφεροντολόγοι και δειλοἰί.Έχουν τραυματισµέ- νη την προσωπικότητά τους και σπασμένα τα φτερά των ονείρων τους. Έχουν ἑλλειψη σταθερότητας ψυχικής και συναισθηματικής και μεγαλώνουν µε εκδικητική διάθεση απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας. Ο σημερινός νέος ευάλωτος καθώς είναι, λόγω απειρίας της ηλικίας του και απομακρύνσεώς του απὀ τη ζωή της Εκκλησίας, µαγνητίζεται και ελκύειται απὀ το κακὀ. Στο σημερινό νέο, που προτιµά να επιδιώκει την πρόσκαιρη ευτυχία, να ζει µε τη ψευδαίσθηση της φανταστικής εὑδαιµο- γίας, να χαίρεται µε τη Ψψεύτική επιτυχία και να απολαμβάνει την επίπλαστη ανεξαρτησία, έρχεται η Εκκλησία για να ικανοποιήσει τις πιο λεπτές εφέσεις και ανάγκες της ψυχής του. Η ευθύνη της Εκκλησίας για την ανατροφή της νεολαίας µε (δα- γικά, οραματισμούς, αρχές, ήθος και χαρακτήρα είναι µεγάλη και αποτελεσματική. Ως θείο καθί- ὄρυμα µε κεφαλή το Χριστό και ζωοποιούσα δύνα- µη το Ἅγιο Πνεύμα, συνεχίζει το αγιαστικὀ και λυτρωτικό της έργο στο ποίμνιὀ της. Νεολαία µε συνεχή και αδιάλειπτη προσευχή και ακατάγνω- στη διαγωγή, νιώθει κοντά στον Κύριο ολοκληρω- µένη και ασφαλής, γιατί καθοδηγείται από τον ίδιο το Χριστό. Είναι παρήγορο ότι υπάρχουν αρκετοἰ, που αναγνωρίζουν τον ουσιαστικό και αποτελεσματικό ρόλο της Εκκλησίας στην εξάλει- Ψη του κακού και συνδράµουν στο έργο της. Οι αιρέσεις ΕΡ: Νομίζετε ότι ο Χριστιανισμός κινδυνεύει καθόλου από τις εκατοντάδες των αιρέσεων Και τί γίνεται στην Κύπρο για την αντιμετώπισή τους ΑΠ: Θα Χχρησιμοποιούσα αντί της λέξης Χριστιανισμός τη λέξη Εκκλησία, που είναι και ο πιο δόκιµος όρος για µας τους Ορθόδοξους. Ασφαλώς « πύλαι Άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ.16,18), όπως είπε το αψευδές στόμα του Κυρίου, αφού είναι αυτό το άχραντο Σώμα Του παρατεινόµενο στους αιώνες. Πλην όµως, ο πιστός ο οποίος παραμένει µακρυά από την εκκλη- σιαστική ζωή και δε μετέχει των Μυστηρίων της Εκκλησίας, υπάρχει κίνδυνος να χάσει για πάντα τη ψυχή του. Ζούμε σε εποχή όπου ο υπερήφανος άνθρωπος έχει θεοποιήσει τα µηχανήµατα και, έμμεσα, τον εαυτό του. Ο ανθρωποκεντρισμός και ο εγωισμός του σύγχρονου ανθρώπου, τον οδήγησαν στη νεο- ειδωλολατρεία και τις διάφορες αιρέσεις. Έχει ισοπεδώσει τις αξίες και ζει και συμπεριφέρεται µε πολλή επιπολαιότητα, σαν να πρόκειται να μείνει για πάντα εδώ στη Υη. Δυστυχώς, οι άνθρωποι οι οποίοι εἶναι ἀγευστοι του γράµµατος της Αγίας Γραφής, λόγω και της φυσικής περιέργειας, εύκο- λα παρασύρονται και εμπλέκονται στα δίκτυα των διαφόρων αιρέσεων, οι οποίες καταφέρνουν και ξεγελούν τους αφελείς, παρουσιαζόµενες µε το προσωπείο δήθεν της φιλοσοφίας ή παραψυχολο- γίας, Έτσι, ο αφελής άνθρωπος εὔκολα αποκοιµί- ζεται, γίνεται ἆβουλο όργανο στα χέρια κάθε επι- τήδειου αιρετικού, αφού µέσα του παραλύει κάθε αντίσταση και εξασθενίζεται ο έλεγχος της συνει- δήσεως, που είναι έµφυτος σε κάθε πλάσμα του Θεού. Γρήγορα, ὁμως, η σύγχυση και η αβεβαιότητα που συνοδεύουν τις αιρέσεις αυτές, παραχωρούν τη θέση τους στην απόγνωση και απελπισία, που οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στην αυτοκτονία. Η Ἱἱερά Αρχιεπισκοπή και οι κατά τόπους Μητρόπόλεις, έχουν τους εντεταλµένους κληρι- κούς και ιεροκήρύυκες, οἱ οποίοι µε τις συστηµατι- κές διδασκαλίες τους, διαφωτίζουν σχετικά το λαό. Εκδίδεται, παράλληλα, και γραπτό διφωτιστικό υλικό προς ενηµέρωση των πιστών. Η προσπάθεια βέβαια πρέπει να είναι συνεχής, και με άγρυπνο βλέμμα να παρακολουθούνται οι αιρέ- σεις, για να μπορούν να αντιμετωπίζονται αποτε- λεσματικά. 24 Ἡ ΑΛΟΘΥΧΛΕΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΖΗΣΤΕ, καὶ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΓΤΕ για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - Γ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΟΛΠΙΚΑ θέµατα της Κύπρου, | Ευρωπαϊκής Ένωσης | καθώς και Διεθνή. {Οι ΜΙΚΡΕΣ και ΜΕΓΑΛ : αγγεβίες της ο... { «ΜΑΕΚΕΤΙΝ» σας δίνουν την ευκαιρία της άµεσης : πθηροφόρησης της ᾿. αγοράς για προσφορές και : ευκαιρίες του σήµερα. αντε ασε οσο θενωπαοὴ Διαφημίστε στην «ΜΑΗΚΕ ΤΙΝα για να είστε µέσα στην αγορά, --- γιατί είστε στο σωστό χώρο της διαφήμισης. ΑΓΟΡΑΣΤΕ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΤΕ - ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΕ ΣΤΗ «ΜΑΕΚΕΤΙΝΕ» ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΕΚΕΤΙΝα Τηλ. 02-490959, 04-6059100 - Φαξ 02-49064» οἱ ΔΠΟΘΗΚΕΣ ΜλιΟ] ΛΠΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ 21. ϱ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟΥ από ε2τοτμ. ο ΠΑΙΩΜΑΤΑ, ΜΟΝΟΚΟΤΟΥΡΕΣ [Εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) από ε3τοτ. μ. 9. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Μπάνιο, αποχωρητήριο, νιπτήρας) από ΕΊ50 το σετ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΤΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ Επιοκερδε/γε Τ5 ατοδρήκες µας» οἡμερα/// ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Οδός Καλαμών, Στρόβολος, Τηλ. 09-483126 ΛΕΜΕΣΟΣ. (90 Αγ. Φυλάξεως (200 από την υπεραγορά ο χλς ο Γ ΛΑΡΝΑΚΑ: Οδός Δον. Σολωμού, (Πίσω απὀ παλαιό τον ΒΙΛΛΚΟ) ον 04-065090 παποσισωἊέ΄ ἓ α Ἀ 3 ο ο... τουπν! στη . ἡ οἄ ντα δα μθβοσι υπ εν τν 4 πλ ῖ Ἂν ἂν δ ἃἓ κ ον («Οοππε ἀπα επ]ογ ἃ «Ο05Υ ς«αΠαΙεἰἰσηί ἀἰηπει {ῃ ἃ γεἰαχίησ ἀἴπιοξρήε[ε ονειοοΚκίπσ {Ιπ]αςςο[΄ς ΜΕΡΙΕΝΑΙ «Α5ΤΙΕ ΙΝΤΕΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΟΙΙΙΣΙΝΕ ΟΗΠΑΚςΟΑΙ ακΗ. ΞΡΕΟΙΑΙΙΤΙΕς 3 «ους «ΘΗΝΡΑΥ ΚΟΑΣΤ ΙΙΝςΗ» ΒΙΙΓΕΕΤ οἱ 5ΕΤ ΜΕΝΙΙ ΡΑΚΤΥ ΒΟΟΚΙΝς [οι μρίο 60 ῥρειςοης (Ώἰςςο οἱ Ιἱνε ΜΝΛιδίς ορίίοπα) ΕΠΙ. «ΕΝΤΚΑΙ. ΗΕΑΤΙΝΩ ορεη 12 ἴο Άρπι δ. 7 {ο {12ρπι (Ἰο5εα ενειγ Τιεςάᾶγ ΟΡΡ. ΙΙΜΑΣΕΣΟΙ. «Α5ΤΙΕ - Νκ οι ΡΟΕΤ ΤΕΙ. 05-359895 / 0-518084 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΗΕΠΛΛΟΦΥΛΔέΡΕΤΈΗ ΚΕΕΡΥΝΕΕΛ 29 θα...λιαρίσµατα Οι Τούρκοι συνεχίζουν προκλητικά να παραβιάζουν την συμφωνία απαγκίστρωσης (που ποτέ δεν έπρεπε να είχε γίνει) µε την ανέγερση και άλλων οχυρωματικών έργων, πάνω στον προµαχώνα, στην καρδιά της Λευκωσίας ενώ εμείς συνεχίζουμε το θα...λιάρισµα που άρχισε όταν οι Τούρκοι πρωτοάρχισαν τα οχυρωματικά έργα. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το όλο θέμα πλήττει ανεπανόρθωτα το κύρος και την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας τόσο προς τα έξω, όσο καὶ στο εσωτερικό µας µέτωπο. Όχι µόνο δεν υπήρξε καμιά αντίδραση και ανταπάντηση στις προκλήσεις των Τούρκων αλλά µε τα συνεχιζόμενα θα...λιαρίσµατα χωρίς αντίκρυσµα, ενισχύεται η τουρκική προκλητικότητα πράγµα επικίνδυνο για τον τόπο. Επαναλαμβάνουμµε ότι είναι καιρός η Κυβέρνηση και γενικάο Πολιτικός Κόσμος του τόπου να σταματήσουν µε την Χλιαρότητα στην συμπεριφορά τους να ανοίγουν συνεχώς «παράθυρα» στον Τούρκο εισβολέα να συνεχίζει την εµπέδωση της κατοχής. Από τις δραστηριότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας Στα πλαίσια των πρόσφατων αποστολών του στο εξωτερικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεδίωξε να πεισθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να πάρει αποφασιστική δράση για προώθηση λύσης του κυπριακού προβλήματος µε εφαρµογή των ψηφισμάτων του για την Κύπρο. Ποια είναι όµως τα ψηφίσματα του ΟΗΕ των οποίων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιδιώκει εφαρµογή Σύµφωνα πάντα µε τον ἰδιο, αναφέρεται στο Ψήφισμα 9395 και στη λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Οµοσπονδίας. Αυτή η επιδίωξη του Προέδρου έχουµε την γνώµη ότι δεν εξυπηρετεί ούτε και προωθεί τα δίκαια του Κυπριακού Λαού. Αυτή η επιδίωξη του Προέδρου διευκολύνει τους Αμερικάνους και τους Άγγλους να μας επιβάλουν µέσω του Συµβουλίου Ασφαλείας την διχοτοµική λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας όπως τη θέλουν οι Τούρκοι και όπως αυτή θα εξυπηρετεί και τα δικά τους συμφέροντα. Δεν πρέπει να εξαπατώµαστε ότι υπάρχει κακή και καλή Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Η ουσία αυτής της λύσης είναι µια και µόνον. Ο διαχωρισμός του Κυπριακού Λαού σε Ἐλληνες και Τούρκους, πάνω σε θρησκευτική και ρατσιστική βάση, που εξυπακούει ότι οι Τούρκοι θα ζουν σε µια αμιγή ζώνη και οι Ἑλληνες σε ἀλλη. Η Τουρκοκυπριακή μειοψηφία, του 1836, εξισώνεται πολιτικά µε την Ελληνοκυπριακή πλειοψηφία του 8236 και γίνεται απόλυτα κυρίαρχη στη Ζώνη της και συγκυρίαρχη πάνω στην υπόλοιπη Κύπρο. Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία υπενθυµίζουµε ὁτι ἦταν η λύση που ήθελαν οι Τούρκοι απὀ το 1956 και την οποία συμφώνησαν να επιβάλουν στην Κύπρο Τούρκοι και Άγγλοι μαζί. (Αυτό επιβεβαιώνεται µέσα απὀ τα απόρρητα έγγραφα του Βρεττανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Κύπρο που δημοσιοποίησε η δημοσιογράφος/ερευνήτρια κ. Φανούλα Αργυρού). Μέσα απὀ αυτή τη δραστηριότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας το µόνο που θε επιτευχθεί θα είναι να φύγει η καρέκλα κάτω από τα πὀδια της Κύπρου που έχει θηλειά στο λαιμό. Κατά τα άλλα όπως διακηρύσσεται στα µνηµόσυνα και τις επετείους η Κυβέρνηση αγωνίζεται για την «κατάργηση της κατοχής», αγωνίζεται ενάντια στα τετελεσμένα, αγωνίζεται για την «απελευθέρωση της Κύπρου», για την αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Προσφύγων και την «Πατρίδα ουκ ελλάττω παραδόσει». Οἱ µέχρι σήµερα µονομµερείς υποχωρήσεις µας αποσύρονται από Το τραπέζι των συνομιλιών Μιλώντας σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή στο ΡΙΚ,ο Γενικός Εισαγγελέας κος Αλέκος Μαρκίδης δήλωσε ότι «οι μέχρι σήµερα µονομερείς υποχωρήσεις µας αποσύρονται απὀ το τραπέζι των συνομιλιών και οποιαδήποτε νέα διαπραγμάτευση θα πρέπει να ξεκινήσει απὀ τις αρχικές θέσεις των δύο πλευρών». Θα μπορούσαμε να επικροτήσουµε την πιο πάνω θέση και να αναφωνήσουμµε µε ανακούφιση «επιτέλους». Όμως ο ίδιος ο κ. Μαρκίδης στο ἰδιο πρόγραµµα εξανέµισε κάθε ελπίδα διευκρινίζοντας τη θέση της Πλευράς µας σε σχέση µε τις Συμφωνίες Κορυφής ότι «για οτιδήποτε έχει συμφωνηθεί δεν ενδείκνυται η εκ µέρους µας πρωτοβουλία διά παρέκβαση από τα συμφωνηθέντα». Που ήσουν πούποτε, όπως λέει και η Κυπριακή παροιμία. Ο κ. Μαρκίδης µας στέλλει πίσω στα διχοτοµικά τετελεσμµένα µε τον παραδοσιακό τρόπο των εντυπώσεων που µας συνήθισε η πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου. Η επανένωση της Κύπρου! Στο τελευταίο συνέδριο της ΠΕΟ, αλλά και σε συνεχείς αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας και Κομμάτων, όπως το ΑΚΕΛ και το ΔΗΣΥ, γίνεται λόγος για «Επανένωση της Κύπρου». Τι σηµαίνει όµως γι αυτούς που χρησιμοποιούν την ορολογία αυτή, «επανένωση» της Κύπρου Από τη στιγµή που όλοι όσοι μιλούν για επανένωση της Κυπρου είναι και θιασώτες της Διζωνικής Δικοινοτικής Ὁµοσπονδίας η «επανένωση» που ζητούν πρέπει, να σηµαίνει τον σχηματισμό µιας Οµοσπονδιακής Δομής που να «ενώνει» δυο ξεχωριστές οντότητες που δημιουργήθηκαν µε την Τουρκική εισβολή και κατοχή και που θα προνοεί να μείνουν οι Τούρκοι στα κατεχόμενα εδάφη ανεξάρτητα απὀ το ποσοστό των εδαφών αυτών και εμείς απ’ εδώ για να ζήσουμε «επανενωµένοι», αλλά πλάι -- πλάι. Δηλαδή αυτή η θέση, αυτόματα εξυπακούει, κατά τη δική µας γνώµη, αποδοχή των τετελεσμένων της τουρκικής εισβολής, αποδοχή του διαχωρισμού που δημιουργήθηκε µε τον βίαιο εκτοπισμό των Ελληνοκυπρίων απὀ τα κατεχόμενα και την μεταφορά των Τουρκοκυπρίων εκεί. Αυτή η θέση εξυπακούει την καταδίκη των Τουρκοκυπρίων που γεννήθηκαν στις ελεύθερες περιοχές, καθώς επίσης και μεγάλου αριθμού ελληνοκυπρίων προσφύγων στην μόνιμη προσφυγιά. : Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο μανδύας µιας Οµοσπονδιακής, ἡ Συνοµοσπονδιακής δοµής δεν θα αποτελεί επανένωση της Κύπρου αλλά µια επίπλαστη προσωρινή κατάσταση. Γι’ αυτό έχουµε την γνώµη ότι όσοι μιλούν για µια τέτοια επανένωση βοηθούν τους Τούρκους να νομιµοποιήσουν τα τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής ανεξάρτητα από τις μελλοντικές συνέπειες. Υπάρχουν ΝΑΤΟΙΚκά σενάρια για αυτονόµηση της Δυτικής Θράκης Από καιρό είχε εντοπισθεί απὀ διάφορους παρατηρητές και σχολιαστές ότι το θέµα της Δυτικής Θράκης Κυπροποιείται. Είναι γεγονός ότι η τουρκική µέθοδος άλωσης της Κύπρου που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, υπομονετικά καὶ μεθοδικά, άρχισε να επαναλαμβάνεται στην περίπτωση της Δυτικής Θράκης. Στην περίπτωση της Κύπρου, χρειάστηκε να περάσουν τριάντα τόσα χρόνια για να πληροφορηθεί ο δίσµοιρος Κυπριακός Λαός ότι τα τουρκικά σχέδια είχαν συμφωνηθεί µε τους Βρεττανούς Αποικιοκράτες, οἱ οποίοι μάλιστα είχαν αναλάβει ενεργό ρόλο και υποχρέωση για προώθηση και υλοποίηση τους. Στην περίπτωση της Κύπρου τα άνοµα Τουρκικά σχέδια μπόρεσαν να υλοποιηθούν λόγω της στάσης και πολιτικής της Κυπριακής, αλλά και της Ελληνικής ηγεσίας, η οποία όχι µόνο δεν µπόρεσε τότε να εκτιμήσει σωστά την κατάσταση, αλλά και εκεί που τα πράγµατα ήταν ολοφάνερα δεν εἰχε ούτε το θάρρος, ούτε το σθένος να αντιδράσει. Δεν καταγγέλθηκαν έγκαἰρα στο λαό τα τεκταινόμενα. Αντίθετα εδίδετο πολιτική κάλυψη µε τη σιωπή τους και το Παρασκήνιο αφήνετο ανενόχλητο να οργιάζει µέχρι που καταλήξαµε στη σηµερινή Κυπριακή τραγωδία. Ενόψει των δικών µας εμπειριών πραγματικά ανησυχούµε για τις εξελίξεις στη Δυτική Θράκη. Ανησυχήσαμε ιδιαίτερα όταν ακούσαμε για ξενοκίνητα σενάρια για αυτονόµηση της Δυτικής Θράκης. Η ανησυχία µας ήταν ακόµα µεγαλύτερη όταν ακούσαμε επίσηµα χείλη να τα διαψεύδουν. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δεν θα επαναλάβει τα ἴδια καταστροφικά λάθη που έγιναν στην Κύπρο µε το να υποβαθμίζει τις προθέσεις και τις επιδιώξεις των ξένων, είτε Αμερικάνων είτε του ΝΑΤΟ. Αυτό µας ενδιαφέρει άμεσα διότι χλιαρή αντιμετώπιση κάθε νέας Τουρκικής επιβουλής θα έχει γέες συνέπειες και για την Κύπρο. Είναι καιρός να αντιμετωπισθεί ουσιαστικά ο τουρκικός επεχτατισµός αν θα ελπίζουµε σε καλύτερες μέρες τόσο για τον Ελληνισμό γενικά, όσο και για την Κύπρο. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Πωλούνται διαµ. στην Μακ/ίσσα, Μοντ Παρνάς ετοιμοπαράδοτα, του ενός, δύο, τριών υπνοδωµατίων. Αποπληρωμή 19 χρόνια. Τίλοι εξασφαλισμένοι Κύπρου. Τηλ. 352242, 352788 από Τράπεζα ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΙΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ δι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΛ. 05-721883 Σταυραετού Μαχαιρά 298 Άγιος Αθανάσιος έναντι νέου Δημοτικού Μεγάρου Λεμεσός ΓΙΑΤΑΞΙΔΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΡΑΝΣ - ΓΙΟΥΡΟΠΑ Οδός Ανεξαρτησίας 142Α Τηλ. 372458, 372446, 942211 ΛΕΜΕΣΟΣ 4Λ4ΡΟΥ/4 ΤΌ4Ν4ΓΩΤΟΥ ΦΥΧΟΕΡΕΥΝΗΤΟΜΑ ΜΕΝΤΙΟΥΜ Δ/ΠΩΜΝΑΤΟΥΧΩΣ Οδό. Ευρπτίδου Χαθάκ Κώρτ 2 4Αµ. 22 /εμεδός Τκα. 260294, 262242 Θέλετε ξένους εργάτες ειδικευµένους, ανειδίκευτους και όλα τα επαγγέλματα ειδικοί στις οικιακές θοηθούς Γρηγόρη Αυξεντίου 1188 Άγιος Δομέτιος. Τηλ. 3962411/2, Εχ 362495 Τηλ. γραφείου 721883, σπιτιού 324188 κουττοΟουΒβ!Ι» ΤΗΑΡΙΝα «0 Ι ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΡυΖυ Τζων Κέννετυ 1 Παλλουριώτισσα Τηλ. 4930041 / 42 Ι5υ2ΖΙ) ΘΡΑΒΕ ΡΑΗΤ5 1, ὁοηη Κεηπεάγ Ραουγίοίϊδ5α Τ6|. 490041 / 42 22 ΕΛΛΟΥΛέΕΡΕΈΗΕ ΚΕΡΥΝΕΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΚΥΚΕΝΙΑ ΜΕΜΟΒΙΓοΟ Ποςίαιιγδηῖϊ ΡΠΑ ΦΡΕΣΚΟ ΝΤΟΠΙΟ ΨΑΡΙ ΣΑΛΑΤΕΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΙΝΑ ΨΑΡΟΜΕΖΕΔΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΔΙΚΟΙ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΑ ΓΟΥΣΤΑ. ΜΑ/ 4 40ΟΚ/ΛΙ θ4 Σ4δ ΠΕ/ΙΣΕ/Ι. ΕΠΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ 9ΡΕΕΙΑΙ/ΙΤΙΕς. ή ΤΟΡΑΝΓΑΧΦΟΝΗ ΓΕΙΑ ΛΛ ΑΣ ΣΣ ΤΟ Ε/ΥΥΤΑ/. 90Α, Μακαγῖος Ανα. ΤεΙ. 03-721035, Αγία Ναρα, Ογριις5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΕΛΛΟΦΥΛΕΟΈΗ ΚΕΡΥΝΕΕΑ 21 ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΑΔΟΥΛΩΤΗ Σαν ήλιος που λάμπει, σαν Υγη ποὺ γυρνά να ξέρουν θα γίνεις δική µας ξανά κι αν είµαστε μόνοι, κι αν είναι πολλοί θα ώσσει ο Θεός µου, να μείνουν ξεροί. Θαρθούμε να σε πάρουμε, χωρίς, εσέ δεν κάνουµε θαρθούμε να σε πάρουμε, τον τούρκο θα ξεκάνουµε γιατί σαι συ Κερύνεια, Μάνα µας Βάρβαροι κλέφτες, ἀπιστοι ψεύτες, σαρπάξαν και σατίµασαν και προδοµένη και σαρωμένη, να κλαις σαφήσαν και να βογγάς Τραμουντάνα θα φυσήσει, να τους αναθεµατίσει τραμουντάνα θα φυσήσει, κι ο στρατός σου θε να στήσει παστο Κάστρο τη σηµαία µας Θα κυματίζει και θα σκορπίζει, σ' όλο τον κόσμο κρυφή χαρά, και το Καράβι και µε καμάρι, στο Λιµανάκι σου θα µπει, Κερύνεια μας Ο Άης Λαρκός θα ξυπνήσει θαγναντέψει, θατενίσει Ο Άης Λαρκός θα ξυτινήσει σαν τ᾿ Αρχαγγέλου ηχήσει ῃ καμπάνα, η καμπάνα, της Χαράς Κερύνεια µας, Κερύνεια µας, θαρθεί άσπρη µέρα και για µας Κερύνεια µου, Λεβέντησσα, µα πόσο σε πεθύµησα Ὀλον τον κόσµο γύρισα, µα σαν εσέ δεν είδα ναι µείς είµαστε Ἐλληνες και σύ 'σαι Ελληνίδα το πόδι που σε ρήμαξε, να λύσει τζαι να στάξει ν᾿ ανοίξει Υη το στόμα της, να τους κατασπαράξει. Κερύνεια µας, Κερύνεια µας, Γλυκιώτησσα, Αγία µας, Κερύνεια µου, Αρχόντισσα, όπου και νάσαι γύρισα Νεράδια είσαι του γυαλού, κόρη της ηλιακτίδας πέρδικα Πενταδάκτυλου και της καρδιάς ελπίδα φήνα κουντούρα να γινείς τζαι να τους καταφόεις να µε εβρίσκουν νεπαμόν, τζιούτε στιγμής κολάϊν Κερύνεια µας, Κερύνεια µας του Πράξανδρου, σμαράγδι µας Κερύνεια µου, ανθόσπαρτη, τώρα και πάντα αξέχαστη Κυκλάµινα στα βράχια σου, φούλια στα σπιτικά σου τα ρόδα σου, τα γιασεµιά, τα µατσικόριδα σου κατάρα τζαι ανάθεµα, κόλαση, μαύρη πίσσα να ξυληφτούν που πάστη γην τζεινοι που σαπατήσαν Κερύνεια του καλοκαιριού, Κερύνεια του Χειμώνα την ομορφιά σου ζήλεψαν, Θεοί και Παρθενώνας Κυρά γοργόνα του βορειά, μονάχα εσύ είσαι Χαρά Κυρά γοργόνα του βορειά, σταγκάλια σου θα µπω ξανά πήρα λουλούδια για ναρθώ, σε σένανε που αγαπώ Κερύνεια µου, Κερύνεια µου, αιώνια αιώνια Ρίζα µου Α.Κ. Δαμασκηνός ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αναλαμβάνω κουτσοδούλεια, µονώσεις ταρατσώὠν πάσης φύσεως χαλάσματα σουβατίσµατα, κεραμικά και ότι έχει σχέση µε οικοδοµή. Για ποιότητα εργασίας, για τεχνική ικανότητα για υπευθυνότητα, για ταχεία εξυπηρέτηση αποταθείτε: ΤΗΛ. 09-542092, 314563 Λευκωσία Στον Κυριάκο Μάτση Στα χέρια περήφανα η δόξα τα αθάνατα βάγια κρατεί τον ήρωα τρέχει να στέψει, τον ήρωα που κοίτεται ἀπνους στη γη. Το ἀπνου το σώμα το πέρνουν οι εχθροί και το θάφουν στις φυλακές, σε χώρο δικό τους που απόρθητος είναι, έτσι νομίζουν οι Άγγλοι, γιατί όλα στις λόγχες στηρίζουν, όμως των Ελλήνων το αθάνατο πνεύμα, ποτέ αυτές δεν λυγίζουν. Του Κυριάκου του Μάτση της θυσίας το αθάνατο πνεύμα, ελεύθερο, και τότε και τώρα, παντού τριγυρνά, σ’ όλα της δύσµοιρης Κύπρου τα µέρη και σ όλους µας δείχνει το δρόμο που πρέπει ο καθ᾽ ένας απὀ µας για να πάρει, αν θέλει ελεύθερος, σε ενωμένη ελεύθερη Κύπρο να ζήσει. Χριστόδουλος Γ, Παχουλίδης «Δίσεκτα Χρόνια» Δίσεκτα χρόνια, Νίκο µου µακρά που την Τζιερύνειαν κρούσαν τα φύλλα την καρκιάς κλαίσιν τζιαι δέρνονται οἱ λάς τζιαι καύκουνται, µα το Θεό για όσα πίσω εµείναν. στους τόπους µας κουφάδες. Ἑτσι µε δίχα πόλεμον αρπάξαν µας καµπόσα ας ὀψουνται οι αίτιοι που δώσασιν την αφορµήν τζι ας μεν εύρουσιν νεπαµόν τον τόπον που προδώσαν. Πλούτη εκάµαν τζιαι ποδά τζιαι σπίθκια τζιαι ριάλια Μα στης Τζιερύνειας µας τη μα η καρκιά πάντα φακκά γη για τζιείνα ούλα τ’ ακριβά οι ρίζες εν γερνούσιν π᾿ ορφανευτήκαν άξιππα καρκιά, τζι ο νους µας πάντα Τζιερύνειας παραγιάλια. τζιεί περνοθκιαβαίνει η ψυσιή σε τζιείνα που άλλοι τσέλουνται μα που µας καρτερούσιν. Χλόη Προκοπίου Σκάπουλλοι γενήκαν τα µωρά οι κορασιές µαννάδες τζιείνα τα χρόνια τα παλιά που ήταν ούλα στη σειρά εφύαν,͵ τζι ἡρταν µονοφατσιά Εκ µέρους όλων των συγχωριανών µου Αγιεπικτητών θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Λοϊζου Πρωτοπαπά, να του πώ ότι στον Αγ. Επίκτητο δεν «ελοάτουν ξένος» και να του αφιερώσω το πιο κάτω ποιήµα γραμμένο στην Κυπριακή διάλεκτο, όπως και το δικὀ του. Πωλείται χωράφι! Πωλείται χωράφι στη βιομηχανική περιοχή Ύψωνα πίσω απὀ τη «Μωσαϊκή μας» 3/ρ σκ., µε δικαίωµα διαβάσεως 20 ποδών µέσω κτηµατολογίου και οδικών διχτύων από την Πολεοδομία. Πληροφορίες: τηλ. 05-477937. 09-5 354859 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. ΙΑΜΑΒΙΣ ἃ (0 ΙΤΡ ΘΗΙΡΟΗΑΝΡΙ ΕΗΟ Θωμά Έλλιοτ 16Α Τηλ. 05-462625, 365415, 369668 « Άγιος Επίκτητος - Το δεύτερο χωρκό µου» Αόρατος σγιάν άγγελος π᾿ ουρανοκατεβαίνει σγιαν την οσσιάν να τον θωρείς να στέκεται οµπροστά σου, στο σπίτι σου νυχτιάτικα να μπαίνει τζιαι να Φφκαίννει να σε ξυπνά, να σ’ αρωτά « πώς πάει η αφεγγιά σου», συλλοϊσμένο σε θωρώ, τζι ήρτα να σου συντήχω σηκώστου έλα κλούθα µου, τσας να σε παρπατήσω». Έτσι µου φανερώθηκεν γλυτζιά στο όραμά µου, τζί ανόρπιστα εβρεθήκα π᾿ αππέσσω στην αυλή µου στον Άγιον Επίκτητον για να µπλαστεί οµπροστά µου µία φάτσα που εν έρκετουν πιλέ στην αθθύµησή µου. ΄Οπως τον εία, είεν µε, Τζι αρκιεψεν να μ’ αρρώνει τζιαι µε τα δκυό του µου ένεφκεν τα σιέρκα να µε θκιώγνει. Ἠπουν να τιάω κοντίττερα για να τον σταματήσω τζι’ έπιαχα που το πέττο µου να του δώκω μουσκοκάρφιν να δείξω τη φιλία µου, µα πρίν µεταποῖσω εµπήκεν έσσω τζί έπιαχεν µασιέριν τζι ' ἠρτεν πίσω τζι έδειχνεν µου τα δόγκια του τζιαι τη ψυσιήν του σκάρτην. Ἠρτεν µου στη σκέψη µου αν πρέπει τον οχτρόὀν µου ογιαν μούπεν ένας «σύντροφος» να τον λαλώ «αρφόν µου.» Ελάμνισα παράµερα ώσπου να ξημερώσει τζύ αντάν εἰα τον «Ασιελιάν» που πήρεν να γρουσώσει το τζιύµµαν του που έσπαζεν τζι’ έστηνεν ζωνάρι, τζιο γέρο - Πενταδάκτυλος να κροκοκοτσιηνίζει καρφίν το δείν µου πάνω τους, να φύει εν κιάρει τζι ας ένωθα την τζιεφαλἠν, καρκιάν µου να ραίζει. Η σκέψη µου μ᾿ εσιέττησεν αλλού για να λαµνίσω να πάω εις την εκκλησίαν τζιαί να Τον προσσυνήσω τον Ἁγ. Επίκτητον, σήμερον που γιαρτάζει ηντάξερα ο γέρκατος πως ήταν ν’ αντκρύσω έναν σωρόν Ἰουρκομανιόν να κάµνουσιν ναμάζιν τζι όπως επήα σγιάν οσσιάἀ, οσσιά έκαµα πίσω. Η πίκρα που µε πότισαν, ένιωθα την κουβάρι, να µου τσιλλά το στήθος µου, αβάσταχτον γαμάριν τζι ἑτράβησα ως τη φτερκάν που εν λείπει το ρέμαν να δροσιστώ έναν κουτσίν τζιαι ήντα είδα καρτζίν µου τον κάµπον πον παράδεισος ναν κόλαση για µέναν αφούς οχτροί τον νέµουνται τζι εκρουσεν το βλαντζίν µου. Ἠρτεν µου τέθκιον τσάντισµαν, τζι είπουν φονιάς να γίνω Φώκον να δώκω να καούν τζι εγιώ σταχτός να μείνω μες το χωρκόν π’ αγάπησα τζι ας ελοούµουν ξένος ντα φελάμε ν᾿ αδρικώ εννά το ξεπουλήσουν, στο κρίµα µου να λατσιηστώ, φονιάς καταραμένος τζι ας μ’ αναθθεµατίζουσιν, ας µεν µε µακαρίζουν. Νίκος Λοϊζου Πρωτοπαπά Κοτζιά Ττεππέ 37, Λάρνακα Α δι Α Κασιουρή ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΑ Πωλούνται διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων στο Παραλίμνι περιοχή Κάππαρη Α8Α Κασιουρή ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ Τηλ. 09-523244-ο ΧΑΡΗΣ ΚΑΦΑΡΙΔΗΣ ἃ ΥΙΟΣ ΛΤΔ Ξυλέμποροι Μάνης 8, Τ.Κ. 40, Λευκωσία Τηλ. 472763, 4754442 Τηλ. αποθήκης 3215/61 Φαξ 457420 ΑΝΡΒΟΝ ΕΙ ΕΟΤΗΟΝΙΟΣ ΙΤΟ 6ΑΗ ΑὐΡΙΟ ΘΡΕΟΙΑΙΙΡΤ5 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ Αἱ ΙΝΕ - ΟΙ ΑΒΙΟΝ - ΒΟΟΚΕΟΒΟ ΕΟΦΑΑΤΕ ΡΗΕΟΙΡΙΟΝ ΡΟΝΝΕΒΗ -ωἱ ΑυΡΙΟ, ΜΒ ΟΙ ΑΗΤ Διευθυντής ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΤΖΙΗΣ Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, 182, Λεμεσός, Τηλ. 9559689, Φαξ 3529862 ΦΥΤΑΓΟΡΑ - ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΝΟΗ) ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ, ΑΡΡΑΒ. ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ :ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ ΓΑΜΩΝ, ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ ΣΟΛΟΧΡΟΝΑ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Καντάρας 37Α, Στρόβολος Τηλ. 02-4282689, Οικ. 02-312853 ΚΙΕΟΡΑς ΡΕΜΕΤΗΙΟυ Αροςῖο[ος Ραν[ος Ανο. Τα]. (06) 232279, 232508 Ρ0Ο.Βοχ 204 - Εαχ: 246024 ΡΑΡΗΟςΣ - ΟΥΡΒυύΘ 6ΑΗ ΒΕΑΙΕΗ ΝΕΥΝ ἃ υ95ΕΡ (ΑΗ5 ΦΡΑΗΕ ΡΑΗΤΟ ΑΒΗΑΑΕ ΦΕΗΝΙΟΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΡΕυΑΕΟΤ Κη 64Η ΗΕΝΤΑΙ. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ δι ΑΙΗ ΟΟΝΡΙΤΙΟΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ, Τηλ. οικίας 386233 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τηλ. οικίας 329386 ΤΗΛ. 09-595569 Οδός Μαυροκορδάτου 418, Αγία Φύλα, Λεμεσός Ρ . Μ. 5ἱ.ΚΟΟΗΕΕΝΙΝα ΙΤΩ ΡοίΓος ὃ. [οισᾶς ΛΙάΓΚίαες | οβίΠοι Ρἱα5ἱἱ95, Τοχίϊες . εαἰπεπνοήκς Ρἰ88/ΐο Τοχίθς 9ἱκ5ο[θθηίπα ΥΝΟΙΚΞΠΟΡ: Βιομηχανική Περιοχή Εργατών Το|. νοίκ5µορ: 62400686 20 Ε ΑΛΑΛΟΥΛΕΕΙΕ ΚΕΕΥΝΕΕΛ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΟΥ Οι νικητές του διαγωνισμού του χορού του λεμονιού µαζί µε τον πρόεδρο του σωματείου κ. Καραδάς και µέλη της οργανωτικής επιτροπής. Για όγδοη συνεχή Χρονιά διοργανώθηκε απὀ το προσφυγικό σωματείο Ο Καραβάς” η παραδοσιακή εκδήλωση του Καραβά Χορός του λεμονιού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο ΛΗΔΡΑ στη Λευκωσία και σ’ αυτήν παρευρέθηκαν πέραν των 400 Καραβιωτών και φίλων της κωμόπολης Καραβά από κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου. Στα πρόσωπα όλων διάκρινες έντονα ζωγραφισμένη τη συγκίνηση και τη νοσταλγία της αγαπημένης κωμόπολης του Καραβά. Ο παραδοσιακός Χορός του λεμονιού ξεκίνησε πριν 55 περίπου χρόνια µε βασικό στόχο να τιμηθεί το τοπικό προιὀν του Καραβά, το λεμόνι. Η εκδήλωση καθιερώθηκε και κάθε χρόνο οι Καραβιώτες διοργανώνουν την εκδήλωση αυτή σαν µια γιορτή εωχαριστίας προς το Θεό ποι! τους αξίωσε να δουν τους καρπούς των κόπων τους να δικαιώνονται µέσα απὀ µια καλή σοδειά. Οι Καραβιώτες πριν 21 χρόνια διώχτηκαν κυνηγηµένοι απὀ την καταπράσινη κωμόπολη τους. Σήµερα η θύµηση της πατρικής γης φέρνει στη σκέψη ένα βαθύ αναστεναγµόὀ και ένα βαρύ πόνο στην καρδιά. Ὅμως ο αγώνας της επιστροφής συνεχίζεται και σ' αυτό τον αγώνα βάλσαμο στη δοκιμασία της προσφυγιάς αποτελούν όλες οι εκδηλώσεις της κωμόπολης Καραβά που µε πολλή αγάπη και ενθουσιασμό διοργανώνουν κάθε χρόνο οι Καραβιώτες. Η παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε µε εξαιρετική επιτυχία απὀ το συγχωριανό µας Σάββα Κοσιάρη. Το πρόγραµµα εμπλουτίστηκε µε ΤΩΙΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑἱ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Οδός µιά όμορφη χορευτική παρουσία απὀ την ομάδα χορού των υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου οι οποίοι κατενθουσίασαν τους παρευρισκόμενους, καθώς επίσης και µε µιά όμορφη σατιρική ενότητα τα κείµενα της οποίας έγραψε ο Σάββας Κοσιάρης και τα απέδωσε µε πολλή επιτυχία ο συνεπαρχιώτης Κώστας Σιαξιατές. Στη συνέχεια ακολούθησε ο διαγωνισμός του Χορού του λεμονιού” όπου τα ζευγάρια χόρευαν στο ρυθµό της μουσικής µε ένα λεμόνι στο μέτωπο. Βραβεύτηκαν µε πρώτο βραβείο το ζευγάρι του Αρίστου και της Αλέκας Μελή, µε δεύτερο βραβείο το ζευγάρι Χάρης και Σούλλα Κωνσταντούρη και τρίτο ζευγάρι Γιώργος και Στέλλα Σφανιδάκη. Στην κλήρωση δώρων που έγινε στο τέλος της εκδήλωσης, παραμένουν αζήτητα τα δώρα που κέρδισαν οι ακόλουθοι αριθμοί: 0563, 10649, 12424, 1978, 2491, 9075, 0092, 11084, 1942, 11147, 9998, 7242, 5196, 7764. Οι κάτοχοι των λαχνών που κέρδισαν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε την κ. Δόέσπω Ευτυχίου στο τηλέφωνο 02-453985 για να παραλάβουν τα δώρα τους. Φεύγοντας οι Καραβιώτες από την εκδήλωση ανανέωσαν την υπόσχεση τους πως στόχος και επιδίωξη τους είναι και θα παραμείνει η επιστροφή στον αξέχαστο Καραβά εκεί που τα σπίτια, τα χωράφια και οι λεμονιές µας καρτερούν, εκεί που η γη του Καραβά περιμένει για 21 χρόνια τους νόµιµους κατοίκους της να γυρίσουν. ο ο ο ολα ωώ----.--- ορθά, Ἡ αν ἔδασον μετρα ὅσα - δρα μα Ἡ πονέπεκε κ γόρα τους έμα µε ΜΜΕ νο κος Νίκου Πατήχη 61 Τηλ. 05- 7426715 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 Αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Κερύνειας µε τον Αυστραλό Βουλευτή κον «υ/ί8η Ε. ΦίθΙ8Πί που ήταν στην Κύπρο για Το Θ᾽ Παγκόσμιο Συνέδριο Αποζδήμων τον Αύγουστο του 1995. Στιγµιότυπο απὀ την συνάντηση που ο Γραμματέας και ο Α᾿ Αντιπρόεδρος (Παράρτημα Λευκωσίας) της Αδούλωτης Κερύνειας, κ. ἱωάννης Σιεκέρσαθθας και Κλεόνθης Σολέας είχαν µε Τον Βρετανό θουλευτή κ. Τοµ Κοξ στο περιθώριο του Θ΄ Παγκόσμιου Συνεδρίου Αποδήμων 16 Πραγµατοποιήθηκαν στις 29/10/1995 οι Γενικές Συνελεύσεις όλων των παραρτημάτων του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια», στην Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα. Στις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών έγινε αξιολόγηση της δράσης του Σωματείου τα τελευταία 2 χρόνια και συζήτηση πάνω στην πορεία του Κυπριακού Προβλήματος. Ως αποτόλεσµα της συζήτησης εγκρίθηκαν Ψηφίσματα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Πολιτική και Θρησκευτική Ηγεσία του τόπου καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τα οποία δημοσιεύονται κατώτερω. «Ψήφισμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Πολιτική και Θρησκευτική Ηγεσία» Τα Μέλη του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια», τα οποία συνήλθαν σήµερα 29/10/1995, σε τακτική Γενική Συνέλευση, διακηρύττουν τα ακόλουθα: 1) Οι Κερυνειώτες δεν έχουν βολευθεί στην προσφυγιά όπως κἀποιοι θέλουν να τους παρουσιάζουν, ούτε και έχουν κουρασθεί απὀ τον χρόνο. 2) Οι Κερυνειώτες ζουν και αγωνίζονται για ένα και μοναδικό σκοπό: Να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους, σε µια ελεύθερη Επαρχία Κερύνειας σε µια ελεύθερη Κύπρο, όπως ήταν πριν απὀ το 1374 και όχι υπὀ Τουρκοκυπριακή Διοίκηση. 3) Αξιολογώντας τις µέχρι τώρα Εξελίξεις κρίνεται ότι, µε την επιμονή της Πολιτικής Ηγεσίας του τόπου να υποστηρίζει ως λύση του Κυπριακού Προβλήματος, τη Διζωνική Δικοινοτική Ὁμµοσπονδία, οἱ Κερυνειώτες πιστεύουν ότι όχι µόνο δεν θα ανοίξουν οι δρόμοι για επιστροφή στα σπίτια µας, αλλά αντίθετα μεγαλώνει ο κίνδυνος να μείνουμε για πάντα πρόσφυγες. 4) Ενόψει της πιο πάνω διαπίστωσης η Γενική Συνέλευση καλεί την Πολιτική Ηγεσία να επαναξιολογήσει τις θέσεις της τόσον όσον αφορά το στόχο όσο και την τακτική και να προχωρήσει σε επανατοποθέτηση του Κυπριακού Προβλήμµατος, ως θέµατος εισβολής και κατοχής. 5) Επαναλαμβάνεται η προειδοποίηση, µε βάση το δικαίωµα που δίνει σε κάθε άνθρωπο ο Διενθής Νόμος, ότι οι Κερυνειώτες δεν έχουν εξουσιοδοτήσει ΕΕ ΛΑΦΥΛΕΡΕΈΝ Ες ΕΟΥΝΕΕΛ πο ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ τοῦ ΣθΝΝΤτΤΕὗ μἀμφτλοτς κα ΝΕΑ Γενικές Συνελεύσεις Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Παράρτημα Λευκωσίας. Από δεξιά: Γιώργος Χατζηγεωργίου, Σοφοκλής Φυττής (πρώην πρόεδρος της Αδούλωτης Κερύνειας), Κούλλα Σολωµμονίδου Κογκορόζη . Ο Ανδρέας Σάόθόα καταθέτει! την ταµειακή έκθεση. κανένα να παζαρεύει τα δικαιώµατα τους και ότι απορρίπτουν κάθε τέτοια προσπάθεια. ϐ) Καλείται η Πολιτική Ηγεσία του τόπου να θέσει τέρµα στην απαράδεκτη διαχείρηση του θέµατος των αγνοουμένων και να αναλάβει διεθνή σταυροφορία, µε προσφυγή σε κάθε Διθθνές Βήμα που προσφέρεται, για να εξακριβωθεί επιτέλους η τύχη του κάθε αγνοούµενου. 7) Να µεταβιβάσει η Ηγεσία µας σ’ όλα τα Διεθνή βήματα, ότι λύση χωρίς επιστροφή των Κερυνειωτών θα είναι αιτία ανωμµαλίας και ταραχών µε απρόβλεπτες για όλους µας συνέπειες». «Ψήφισμα προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Μπούτρος - Μπούτρος Γκάλι» Τα Μέλη του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια», τα οποία συνήλθαν σήµερα 29/10/1995, σε τακτική Γενική Συνέλευση, σας διαβιβάζουν τα ακόλουθα: 1) Διαμαρτυρόμαστε διότι για 21 χρόνια ο ΟΗΕ επιτρέπει να συνεχίζεται η κατοχή των σπιτιών καὶ των περιουσιών μας απὀ τα Τουρκικά στρατεύματα κατά παράβαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και εµείς όλοι εξακολουθούµε να βίµαστε πρόσφυγες στην ίδια µας την Πατρίδα. Γενική Συνέλευση του Σωματείου - Παράρτημα Λευκωσίας. 2) Διαμαρτυρόμαστε διότι εσείς προσωπικά αντί να προωθείτε ιδέες που να βασίζονται στις Αρχές του ΟΗΕ και που στόχο να έχουν την άµεση και χωρίς όρους εφαρµογή τους, προτείνετε ἰδέες που είναι εντελώς αντίθετες µε τον Κατασταστικό Χάρτη. Διαμαρτυρόμαστε διότι η όλη στάση και συμπεριφορά σας ενθαρρύνει την Τουρκική αδιαλλαξία και βοηθεί στην εδραίωση και νομιμοποίηση των τετελεσµένων της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. 3) Εν ονόματι και των 50 χρόνων ζωής του ΟΗΕ, και της επαναβεβαίωσης της υποστήριξης των Μελών του ΟΗΕ στον Καταστατικό του Χάρτη, σας καλούμε να αναλάβετε επιτέλους τις ευθύνες σς που πηγάζουν απὀ το Χάρτη του Οργανισμού προς τον οποίον είσαστε εντολοδόχοι, να παραμερίσετε τις πιέσεις των χωρών Μελών που είναι έξω απὀ τις πρόνειες του Καταστατικού Χάρτη και να αξιοποιήσετε την Ολομέλεια των Κρατών Μελών για να εφαρμοσθούν στην Κύπρο οι Διεθνώς κατοχυρωµένες αρχές. Κάτι τέτοιο θα δικαιώσει την Κύπρο και θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία του Οργανισμού µε αποτέλεσµα να εδραιωθεί και η ειρήνη. Αυτές οι ευθύνες σας επιβάλλουν να προωθηθεί πολιτική που: α) Να καταργεί την Τουρκική κατοχή της Κύπρου µε την άµεση και χωρίς όρους απομάκρυνση των Τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και των Τούρκων εποίκων. β) Να αποκαθιστά την κυριαρχία και την εξουσία της Κυπριακής Κωβέρνησης σε ολόκληρη την Κύπρο. Υ) Να αποκαθιστά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ολόκληρου του Λαού, µε την επιστροφή των Τουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Αρμενίων. Μαρωνιτών στα σπίτια και τις περιουσίες τους. δ) Να εξασφαλίζει για την Κυπριακή Δημοκρατία ένα δημοκρατικό Σύνταγμα στο οποίο η πλειοψηφία θα κυβερνά και τα δικαιώµατα των µειοψηφίων θα έιναι κατοχυρωμένα. ε) Να οδηγεί στην εξακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων της Κυπριακής Τραγωδίας». Στην συνέχεια ἑγιναν αρχαιρεσίες µέσα απὀ τις οποίες αναδείχθησαν οἱ ακόλουθοι που θα αποτελούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 Ο Γραμματέας του Σωματείου και Ιωάννης Σεκερσαόόός καταθέτει την έκθεση πεπραγμένων στη Γενική Συνέλευση. Ανώτατο Συμβούλιο του Σωματείου για την διετία 1995 - 1997: Παράρτημα Λευκωσίας: .Αναστασίου Νίσα «Γεωργάκης Χάρης «Γιαννάκη Κώστας «Θεοφίλου Γεώργιος «Ἰωάννου Νίκη Καλαμαράς Νίκος .Κατσελλής Γρηγόρης .Λουλλουπής Μιχαήλ «Νικολαΐδου Στέλλα 10. Προκοπίου Χλόη 11. Σιεκέρσαββας Ἰωάννης 12. Σολέας Κλεάνθης 19. Σταύρου Ἐλλη 14, Χαρίτωνος Πανίκκος 19. Χριστοδούλου Ανδρούλλα Επιλαχόντες: Μαργαρίτα Σολέα Κατερίνα Παντελίδου Παράρτημα Λεμεσού 1. Κωστάκης Λαφαζανης 2. Ανδρέας Παπαμιχαήλ 3 Δημήτρης Δημητρίου 4. Ἑλενα Ευσταθίου 5. Κωστάκης Σιακαλλης 6. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος 7. Ευανθία Θεμιστοκλέους 8. Ττοφινής Σωτήρης 3. Κωστάκης Χουβαρτάς 10. Κωστάκης Ελευθερίου 11. Ελενίτσα Κωνσταντίνου 12. Βασιλική Φωτίου 13. Δημήτρης Κατσιανής 14, Τάσος Ασπρής 15. Κώστας Αριστείδου Παράρτημα Πάφου: «Λουκάς Κατσιαρτος Γιάννης Ηλιάδης «Μάμας Κωνσταντίνος ,Σωτηρούλα Δημητριάδου «Γιώργος Παφίτης «Γεωργία Στυλιανού «Γιώργος Σιαξιατές «Ανδρέας Παστρικός «Σάββας Ευθυμίου 10, Γιαννής Φωτίου 14. Σωτηρούλα Πετρίδου 12, Άννα Ζαραπατάκη 19. Φρόσω Κκελογρηγόρη 14. Μαργαρίτα Παφίτου Σιβιτανίδου Παράρτημα Λάρνακας «Γιώργος Θεοδούλου Σταύρος Ελευθερίου «Λευτέρης Ελευθερίου .Ἄριστος Ευθυμίου «Γεωργία Ιωακειμίδου «Στέλλα Παντζαρά Ευριπίδης Θεοδούλου . Πανίκος Ιακώβου «Νίκος Ευθυμίου 10. Τασούλα Καριόλου 14, Καλλισθένη Ιωακειμίδου 19. Κική Αρότη 14. Κώστας Σιεκκερής 14, Αντρούλα Σολοµωνίδου Ελευθερίου 19. Φούλα Σολοµωνίδου Κογκορόζη 16. Ανδρέας Κουδουνάς 17. Άννη Θεοδούλου - επιλαχούσα ο ὪΟΟΟΩΡΟ - ο Ιὑοσιβ-- Γενική Συνέλευση του Σωματείου - Παράρτημα Λευκωσίας. Ανακοίνωση του Σωματείου «Αδούλώωτη Κερύνια» µε αφορμή τα «χουθαρταλλίκια» του Προέδρου της Δημοκρατίας Είναι με πικρία και αγανάκτηση που ακούσαμε απὀ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πως όταν ἐλθει στην Κύπρο θα κάνει προσφορά προς τους Τουρκοκύπριους και να τους δώσει εκατομμύρια δολλάρια από την άμυνα µε αντάλλαγμα την αποδοχή της αποστρατικοποίησης. Είναι σε όλους μας γνωστές οι θυσίες που όλοι µαζί και ο καθένας ξεχωριστά κάνουμε για την άμυνα του τόπου. Εμείς οι πρόσφυγες πληρώνουμε απὀ το υστέρηµα µας, χωρίς καμιά διάκριση απὀ τους µη πρόσφυγες, αγώγγυστα, για να γίνει η σωστή αμυντική θωράκιση, ὠστε να μπορούμε να υπερασπιστούμε τους βωμούς και τις εστίες µας αν χρειαστεί, ώστε να υπερασπίσουμµε τουλάχιστον την αξιοπρέπεια και τα ιδανικά που πιστεύουμε. Είναι για αυτό το λόγο που ουδέποτε θα δεχτούμε να υλοποιηθούν υποσχέσεις απὀ οποιονδήποτε γιανα δοθούν δήθεν αυτά τα λεφτά στους Τουρκοκύπριους και στοιις ἐποικους της ανατολίας για να ριζώσουν στα σπίτια μας για µια πλασματική αποστρατικοποίηση. Κανένας, µα κανένας δε έχει το δικαίωµα να αφοπλίσει το νησί µε το δράκο της ανατολίας να βρίσκεται πάνοπλος 40 μίλια µόνο μακρυά και µε µερικές δεκάδες χιλιάες «ειρηνοποιούς» Τούρκους στρατιώτες που πιθανόν ως τότε να φορούν µπλε µπερέ, να καταπατούν τα ιερά χώματα της πατρίδας µας, Εμείς δεν είμαστε φιλοπόλεμοι. Αλλά οὖτε και ανεχόµαστε να υποτιμούν την νοημοσύνη µας. Ποιος µας ρώτησε αν δεχόμαστε να δώσουμε τα λεφτά που µας αποκόπτονται για την άμυνα. στους Τουρκοκύπριους και στους κουβαλητοὺς για να ριζώσουν στα σπίτια και τις περιουσίες µας Ποιός αφελής πιστεύει πώς καὶ να δεχτούν προσωρινά την αποστρατικοποίηση οι Τούρκοι δεν θα παρασπονδίσουν και παλιν ζωντανά παραδείγματα της Εμπιστοσύνης τους µας δείχνουν καθημερινά µε τη δηµιουργία παιδικών πάρκων και κιόσκων στον προµαχώνα. Μια είναι λοιπόν η προυπόθεση για να ζήσουν οι Ἑλληνες και οι Τουρκοκύπριοι ειρηνικά στην Κύπρο. Να αγωνιστούν μαζί μας να διώξουµε τους κουβαλητούς και τα τούρκικα στρατεύματα απὀ το νησί µέχρι και του τελευταίου στρατιώτη, να επιστρέψουµε όλοι πίσω στα σπίτια μας λεύτερα και ασφαλισµένα, να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα μας ορθή µε ἑνα σύνταμγα που θα κατοχυρώνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα ὀπου θα ἰσχύει το ένας ἄνθρωπος, µια ψήφος, µακρυά απὀ ομοσπονδίες και συνομµοσπονδίες. Τότε και µόνο τότε να δοθεί οικονομική βοήθεια προς τους Τουρκοκύπριους για να ορθοποδήσουν. Τότε και µόνο τότε θα δεχτούμε εμείς οι εκτοπισµένοι να δοθεί το υστέρηµα µας σε άλλους ὀποιοι και να εἶναι. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 μας τεΣλ Συντονισμός από την Κυθέρνηση ... Με αφορμή όλα τα δυσάρεστα γεγονότα, αναφορικἀ µε τους αγνοουµένους και τους εγκλωβισμένους µας, όπως τα ζήσαμε πρόσφατα και την σχετική ανακοίνωση της Κυβέρνησης στην οποία, επισημαίνετο ότι όσο καλοπροαίρετη και να είναι η οποιαδήποτε πρωτοβουλία ιδιωτικής φύσεως, πρέπει να εντάσσεται χρονικάἀ και ορθολογιστικά, αλλά και απὀ πλευράς τακτικής, µέσα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού όσον αφορά τόσο την πολιτική πτυχή του Κυπριακού, όσο και τις πολύ ευαίσθητες ανθρωπιστικές πτυχές του”, καὶ στην οποία επίσης ετονίζετο ότι, “ο σχεδιασμός αυτός, ὅεν µπορεί παρά να αποτελεί έργο και καθήκον µόνο του Κράτους”, η Αδούλωτη Κερύνεια έθεσε τα ακόλουθα ερωτήµατα σε υπόμνημα προς την Κυβέρνηση: Πότε η Κυβέρνηση ανάλαβε, σωστά και ουσιαστικά αυτό της τον ρόλο, ο οποίος πράγματι της ανήκει Πότε και πώς η Κυβέρνηση εσχεδιάσε και εµπρόωθησε σωστή και δυναμική πολιτική στο θέµα είτε των αγνουµένων, είτε των εγκλωβισμένων, είτε αυτού του ἴδιου του Κυπριακού Προβλήματος Πότε η Κυβέρνηση αξιοποιήσε µε δική της πρωτοβουλία το ιδιωτικό ενδιαφέρον και τις δυνατότητες των διαφόρων Οργανώσεων και Σωματείων ώστε να υπάρχει και συντονισμός και κοινός σχεδιασμός Στο υπόμνημα εσηµειώνετο επίσης ότι: (α) Η έλλειψη σωστού σχεδιασμού τόσο στην πολιτική, όσο και την Ανθρωπιστική Πτυχή του Κυπριακού Προβλήματος, υποχρεώνει τους πολίτες να αναπτύσσουν τις δικές τους πρωτοβουλίες οι οποίες μάλιστα, όπως αποδείχθηκε κατ' επανάληψη ήταν καὶ οι µόνες σωστές και ουσιαστικές. (β) Είναι καιρός η Κυβέρνηση και η Πολιτική Ηγεσία γενικά, γα σταµατήσουν να πατρωνάρουν και να δικτατορεύουν το κάθε τι και μάλιστα, όπως φαίνεται στον Λαό, χωρίς στόχους που να εκφράζουν το αίσθηµα και τα οράµατα του Λαού. (Υ) Είναι καιρός η Κυβέρνηση και η Πολιτική Ηγεσία του τόπου να σταματήσουν να δείχνουν την ἀκρατη και απροβλημάτιστη ευαισθησία που δείχνουν στο τι λεν οι ξένοι και να σταματήσουν να γίνονται δέκτες των εισηγήσεων του κάθε λογής ξένου (πρέσβη, Μεσολαβητή, κλπ) που είναι σίγουρα στρατευμένος εκτελεστικός λειτουργός των Ἐμπόρων των Εθνών” που στὀχο έχουν τα δίκαια και τα συμφέροντα µας και να ακούσουν τον Λαό µας. Ετονίζετο επίσης ότι είναι καιρός η Κυβέρνηση και η Πολιτική Ηγεσία του Τόπου, να αναλάβουν τις ευθύνες των αρχίζοντας µε την αποκατάσταση της απαραίτητης ενότητας ανάµεσα στην Ηγεσία όσο αφορά το στόχο τους στο Κυπριακό. Εφόσον γίνει τούτο και ο στόχος θα σταματήσει να είναι ο συμβιβασμός µε την κατοχή, που ουσιαστικά σημαίνει νομιμοποίηση της, που σηµαίνει απεµπόληση των Κρατικών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων µας, τότε θα αποκατασταθεί και η Λαική ενότητα που θα αποτελέσει και την ασπίδα ενάντια στους ξένους κατακτητές αλλά και τους ξένους µεσολαβητές οι οποίοι συνεχίζουν το έργο του Αττίλα. Ετονίζετο επίσης ότι στην συνέχεια θα πρέπει επίσης να αποφασίσει η Ηγεσία ότι υπάρχει και ο Λαός, του οποίου το μέλλον διακυβεύεται καιο οποίος πρέπει να ακουσθεί και να αξιοποιηθεί πλήρως. Οι υποχρεώσεις προς τον Λαό δεν πρέπει να είναι µόνο προεκλογικές διακηρύξεις, ούτε και το καθήκον και η εμπλοκή του Λαού πρέπει να εξαντλούνται µε την άσκηση µιας ψηφοφορίας κάθε τέσσερα ἡ πέντε χρόνια. Τόλος επισηµαίνετο ότι αφού γίνουν τα πιο πάνω τότε η Κυβέρνηση «δικαιωματικά θα διεκδικεί και το δικαίωµα και να σχεδιάζει και να συντονίζει. ΟΗΕ. της Επαρχίας Κερύνειας. Εκδήλωση καταδίκης του παράνομου καθεστώτος στα κατεχόμενα Η παράνομη ανακήρυξη των κατεχοµένων εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε «Τουρκικό Κράτος» αποτελεί την µεγαλύτερη Τουρκική πρόκληση µετά την στρατιωτική εισβολή τοις. Ἡ Τουρκική αυτή ενέργεια µας κλείει μόνιμα τον δρόμο της επιστροφής ιδιαίτερα εάν εφησυχάζουµε και αφήσουμε, αδιαμαρτύρητα, το παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα να εδραιώνεται ὡς µια πραγματικότητα. Γι αυτό έχουµε υποχρέωση όλοι µας, πρόσφυγες και µη (αλλά Ιδιαίτερα οἱ πρόσφιγες) να διαμαρτυρόµαστε και να επισηµαίνουµε την παρανομία. ΔΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 15/11/1998, ΩΡΑ 4 μ.μ. ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΡΕΥΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΛΗΔΡΑ ΠΑΛΑΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΔΟΘΕΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ Προγραμμµατίστε απὀ τώρα τις δουλειές σας και να εἰσαστε ἑτοιμοι ο καθένας να αφιερώσει { - 2 ώρες απὀ το χρόνο του. Αυτή η θυσία δεν είναι τίποτε μπροστά στον αγώνα που έχουµε να διεξάγουµε. Η εκδἠλώση διαμαρτυρίας οργανώνεται απὀ όλα τα Σωματεία, Δήμους και Οργανώσεις Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» ΕΛΛΟΦΥΧΥΛέΕΕΤΙ ΚΕΡΥΝΕΓΑ Δρυ στι ριοτα Ἑλ '... ΣΘΝΙΤΜΙΟΥ ΝΝο μοντ, κεμταμρεὰ Ιδρυτική Συνέλευση Τµήµατος Νεολαίας Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» (ΝΕ.Α.Κ.) Πραγματοποιήθηκε µε επιτυχία την Κυριακή 15/10/95 στο οἰκημα του Σωματείου η ἱδρυτική Συνέλειση του Τµήµατος Νεολαίας του Σωματείου. Στόχος της Ιδρυτικής Συνέλευσης ήταν να εξαγγελθεί επίσηµα η απόφαση για ίδρυση Τµήµατος Νεολαίας και να εκλεγεί 9µελής προσωρινή επιτροπή. Στη συνέλευση απεύθυνε χαιρετισμό ο κ. Μιχάλης Λουλλουπής, Πρόεδρος του Σωματείου, και παρουσιάστηκε το έργο της ομάδας πρωτοβουλίας η οποία είχε αναλάβει τη διοργάνωση της Ιδρυτικής Συνέλευσης. Το Σωματείο ασπαζόµενο προηγούµενη εισήγηση ομάδας νέων αποφάσισε την ἵδρυση και λειτουργία Τµήµατος Νεολαίας, σκοπός του οποίου θα είναι η προώθηση των σκοπών και στόχων του Σωματείου ανάμεσα στους νέους της Επαρχίας Κερύνειας, όπως καθορίζονται στο καταστατικό του Σωματείου (α) η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των νέων ολόκληρης της επαρχίας Κερύνειας. (8) η καλλιέργεια και διατήρηση ζωντανής της μνήμης των κατεχοµένων και η ενδυνάμωση της πίστης για επιστροφή. (1) η ανεπιφύλακτη και δια παντός µέσου ενίσχυση του αγώνα µας για απελευθέρωση και επιστροφή στις πατρογονικές µας εστίες. Μέλη στο Τµήµα Νεολαίας μπορούν να γίνουν όλοι οι νέοι που κατάγονται απὀ την Επαρχία Κερύνειας και είναι ηλικίας 19-90 ετών. Η ιδρυτική συνέλευση του Τµήµατος Νεολαίας ενέκρινε επίσης το λάβαρο του τµήµατος και εξέλεξε προσωρινή Βµελή 17 τοῦ ΝΕ.Α.Ι«. ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΗΑΣ, ΝΥΝ πυρ ΠΑΝΤΩΝ ὁ ΑΓΩΝ΄ Από την Ιδρυτική Συνέλευση Τµήµατος Νεολαίας 15/10/95. επιτροπή η οποία σε συνεργασία µε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου θα εργαστεί για την τελική επεξεργασία των κανονισμών λειτουργίας και θα συγκαλέσει την πρώτη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Νεολαίας (ΝΕ.Α.Κ.). Τα µέλη της προσωρινής επιτροπής είναι: Κουνναµά Μαρία Γιωργάκης Χάρης Κατσελή Δώρα Κατσελή Δέσπω Χαννίδου Χρυστάλλα Σολέα Χριστίνα Πηνελόπη Καραολιά Κύριλλος Νικολάου Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν εισηγήσεις και επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ίδρυσης του Τµήµατος Νεολαίας (ΝΕ.Α.Κ.) το οποίο θα προσφέρει µια υπερκομµατική στέγη για συνεργασία και δραστηριοποίηση των νόων της Επαρχίας Κερύνειας. Στην παρέλαση της 2δης Οκτωθρίου Κάτω απὀ το σύνθημα: «Η Κερύνεια αγωνίζεται για την Κύπρο, Η Κύπρος αγωνίζεται για την Κερύνεια», το σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια», πήρε µέρος στην φετεινή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Με τη συµµετοχή του στην παρέλαση το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» τίµησε από την µια την Εθνική επέτειο καὶ ταυτόχρονα επαναβεβαίωσε την πίστη του στα δίκαιά µας και διαδήλωσε την αµετάθετη απόφασή µας για ανένδοτο αγώνα μέχρι την απελευθέρωση, πιστό στα ιδανικά που απορρέουν και από την Εθνική μας επέτειο. Η παρέλαση έγινε φέτος κάτω από το πιο πἀνωσύνθημα διότι οι εξελίξεις µας προβληµατίζουν κατά πόσο η Κύπρος αγωνιζεται για την Κερύνεια. Οι προβληματισμοί µας πηγάζουν απὀ τις θέσεις και διακηρύξεις των Κυβερνώντων που κάθε άλλο φαίνονται να συνιστούν αγώνα για την Κερύνεια. Ο προβληματισμός µας επίσης επεκτείνεται και στην δράση διαφόρων οικονοµικών συμφερόντων τα οποία φαίνεται ότι δεν εννοούν τον αγώνα για απελεὐθέρωση της Κερύνειας. Ακόμα και µέσα στον ἴδιο το Λαό των µη κατεχόµενων περιοχών οἱ διάφοροι κινδυνολόγοι και ψιθυριστές έχουν 4 . ἑασκί απο τν ο 1. 71) ΜΗ ον διοχετεύσει την άποψη ότι η Κερύνεια δεν σώζεται, ότι η Κερύνεια είναι χαμένη υπόθεση κλπ. Ἐνα είναι βέβαιο. Εμείς οι Κερυνιώτες, οι νόμιµοι κάτοικοι ολόκληρης της Επαρχίας αι Κερύνειας αγωνιζόµαστε γι αυτήν και θα αγωνιζόµαστε µέχρι την ηµόρα της δικαίωσης. Μέχρι την ηµέρα που θα ψάλλουμε το «τη Υπερµάχω» και θα τραγουδήσουμε τα ο, -.ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΓΡΑΦΕΙ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ Ιδιαίτερα ζωντανές και συνταρακτικές στο περιεχόµενο τους είναι οἱ εικονες απὀ τις ώρες που ζούσαμε τη Μεγάλη Βδομάδα στην εκκλησία µας, στο Μιχαήλ Αρχάγγελο, στην Κάτω Κερύνεια. Η Εκκλησία µας δεν έχει τίποτε το φανταχτερόὀ, δεν εἰχε τίποτε από τη Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια ἀάλλων ονοµαστών εκκλησιών. Μικρή στο μέγεθος, κάτασπρη στην κορφή ενός βράχου, που το πήγαινε - έλα των πιστών τον είχε κάνει ἡµερο, Πλαγιαστό, στεκόταν απέναντι στο πέλαγο, εκεί που το κύμα αιώνες αλογάριαστους κτυπά ἆλοτε λυσσασμµένα κι άλλοτε μούρµου- ρίζοντας χαϊδευτικά πάνω «στην πέτρα τ’ Αρκατζιέλου», σχηματίζοντας λευκότατο αφρό γύρω του µέσα στη θάλασσα για να µην ξεχάσουμε ποτέ το θαύμα. Ένα τρομερό κουρσάρικο καράβι ερχόταν, κατά τους θρύλους, να φέρει την καταστροφή στην ἡμερη πολίχνη µας. Ξεψυχισμένοι απὀ το φόβο τους οι Κερυνιώτες κοιτούσαν µε τρόμο το θάνατο να πλησιάζει, όταν ξαφνικά τα κύματα αναταράχτηκαν αφρισµένα κι ύστερα πήδησαν ψηλά, µεσούρανα: Ο προστάτης Αρχάγγελος, διαφεντεύοντας τον τόπο του στην κρἰσιµη ώρα, έρριξε πέτρα θεόρατη απὀ την κορφή του βράχου πάνω στο εχθρικό καράβι και το βούλιαξε βαθιά στη θάλασσα. Κι η πέτρα του στέκεται ακόµα εκεἰ κρατώντας κάτω βαθιά τους κουρσάρους. Στο εσωτερικό της εκκλησίας η λιτότητα, εκφρασμµένη µέσα στα ιερά σύμβολα της ορθόδοξης πίστης, δημιουργούσε τη μόνιμη και Χαρακτηριστική για τις Εκκλησίες µας υποβλητικότητα. Περνούν μπροστά απὀ τα μάτια µου σεβάσµιες μορφές, γερόντων που η παρουσία τους Εκεί στην εκκλησία, στο ἰδιο πάντα στασίδι, είχε γίνει ένα µε το χώρο, εἶχε αγιαστεί µαζί µε το χώρο. Μυχές θεοσεβείς που τώρα αναπαύονται εν ειρήνη. Βλέπω ακόµα μπροστά µου το τέμπλο µε τον ἰδιο τον Αρχάγγελο, που ντυμένος στο λεπιδωτό του θώρακα, κρατώντας την αστραφτερή ρομφαία του µας κοιτούσε αυστηρά, πάνοπλος και µεγαλόφθαλμος «φρουρώντας την αριστερή πύλη του Ἱερού. Ὀλόρθος σαν κολόνα λεπτή µα δυνατή, αλύγιστη ψηλόλιγνη λεύκα στέκεται ακόµα στην Ωραία Πύλη ο παπα-Αλέξαντρος κι έλεγχει µε γρήγορο αρπαχτό βλέμμα ολόκληρο το πλήρωμα, Δεξιά και αριστερά οι ψαλτάδες, οι γλυκύτερες και ΕΑΔΟΥΛΕέΕΝΕΈΙΕ ΚΕΕΥΝΕΕΛΔ «Ανάστα ο Θεός» στον σπαραχτικότερες φωνές που ακούστηκαν ποτὲ κάτω απὀ θόλο εκκλησίας. Κι απὀ τα µικρά παράθυρα των Κατηχουμµένων ανάμεσα σε τεράστια κλαδιά δέντρων βλέπω ακόµα κάτω χαμηλά τη θάλασσα, γαλανή, πράσινη, ατέλειωτη, ζωντανή παρουσία. Ποτέ δε θα ξεχάσω την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην εκκλησία µας το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Όλη η τρυφερότητα για τον Εσταυρωμένο Νυμφίο. Ο οδυρµός για τη ζωή που κατετέθη στον Ἄδη, έἐδιναν τη θέση τους σε µια διάχυτη αδηµονία, η καρδιά µας κτυπούσε δυνατά και η εωαισθησία µας έφτανε ως την υπερένταση. Ασυνήθιστη κίνηση γινόταν στην εκκλησία. Το πήγαινε - έλα του καντηλανάφτη που έλεγχε τα μαύρα µρούχα µπροστά στα εικονίσµατα, µια µεγαλύτερη βιασύνη στον αιώνια ᾖβιαστικό παπα- Αλέξαντρο, κάποια κλάματα μωρών που µάταια οἱ µητέρες τους πολεμούσαν να τα καθησυχάσουν, εκείνα τα ατέλειωτα έµπα - έβγα των επιτρόπων µέσα στο ἱερό, όλα αυτά γἐµιζαν την καρδιά µας υποψία και φόβο µήπως συμβαίνει τίποτε που δεν το ξέρουμε, µήπως κανένα εμπόδιο παρουσίαστηκε ξαφνικά και δε θα βλέπαμε φέτος Ανάσταση σαν να ήταν ποτέ δυνατό να µην αναστηθείἰ ο Χριστός σαν αν µην γινότανε κάθε χρόνο η Ανάσταση εδώ στην εκκλησία µας. Την καρτερούσαμµε την ἁγια ώρα µε χαρά κι αγωνία. Ἠταν η αγαπημένη µας στιγµή. Επιτέλους θα μπορούσαμε χωρίς... συνέπειες να κτυπήσουµε δυνατά τα πόδια µας στο ξύλινο πάτωμα των Κατη- χουμένων να κάµουµε δαιμονισμένο θόρυβο, χωρίς να µας θυµώσει κανένας, ούτε καν θα µας αγριοκοίταζαν οἱ µανάδες µας, αφού κι εκείνες την ἴδια ώρα θα κτυπούσαν μ’ όλη τους τη δύναμη τα κινητά καθίσµατα των «σκάµνων» τους δημιουργώντας πραγµατικό πανδαιµόνιο. Ατέλειωτη µας φαινόταν η ιστορία µε τους τρεις παπάδες, που επ’ ουδενί λόγω ήθελαν να προσκυνήσουν την εικόνα του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα και ὄροσο- λουσμµένοι µέσα στην «κάμινον του πυρός την καιοµένη» υμνούσαν τον Κύριον «εις πάντας τους αιώνας». Κιο ωνάς πάλιπου δεν ήθελε να πάει στη Νινευϊ «την πόλιν την μεγάλην». Που τόλμησε σαν άτακτο παιδί να παρακούσει τον Κύριον και πλήρωσε ακριβά την παρακοή του κι η κολοκύνθη που εξηράνθη κι όλα µας φαίνονταν ατέλειωτα κι ασήμαντα µπροστά σ᾿ αυτό που ήταν να γίνει. Ο αναγνώστης νιώθοντας ίσως την ανυ- ποµονησία µας,. διάβαζε βιαστικἁἀ - βιαστικά τα κείµενα τόσο που αν δεν τα - ξερες απὀ πρὠτα δε θα καταλάβαινες πολλά πράγματα. Νιώθαμε πυκτή την ατμόσφαιρα τόσο δυνατά και τόσα πολλά ρκάτ ζιελο ὧως ταν τα συναισθήματα που µας έπνιγαν. Τέλος ερχόταν η στιγµή! Βλέπω ακόµη μπροστά µου ολοζώντανο τον παπα- Αλέξαντρο να στέκεται µεγαλόπρεπος στην Ωραία Πύλη μ' ανασκουμπωµένα τα πλατιά μανίκια του ράσου του ὡς τους αδύνατους αγκώνες µε τα µάτια να λάμπουν πίσω απὀ τους άσπρους φακούς µε τη νεράΐδα ν᾿ ακολουθεί υποχρεωτικά τις βιαστικές κινήσεις του κεφαλιού. Κρατεί μπροστά του το απαραίτητο «ζεμπύλι» γεµάτο µε φύλλα δάφνης, κινείται ορµητικά προς το κέντρο της εκκλησίας και βάζοντας στη φωνή ὁση δύναμη του έδιναν η αντοχή κι η ευσέβειά του, φωνάζει, στην πραγματικότητα κραυγάζει, δονώντας τον αέρα, εκείνο το μοναδικό «Ανάστα ο Θεός ημών, κρίνον την ΥΠν/...». Σεισμός ακολούθησε τούτο το άγγελμα! Ὅλη η κρυμμένη µας ανυπομονησία, όλη η αγωνία, όλες οι χαρές κιόλες οι λύπες γινόταν ήχος, θόρυβος, ποδαπάτηµα, δάκρυα... «Ανάστα ο Θεός ημών», µαστίγωνε τον αέρα ο παπα Αλέξαντρος σκορπώντας µέσα σ’ ένα απερίγραπτο ανακάτωµα τις δάφνες. Την ἴδια ώρα ο καντηλανάφτης, κατάξανθος, Πνιγµένος µέσα στο κατάµαυρο ράσο του, συνεπαρµένος που ἐλαχε σ’ αυτόν η µοίρα να µας φέρει σηµάδι «αλάθητο πως, αλήθεια, αναστήθηκε ο Κύριος, κρατούσε μπροστά στο στήθος του δαφνοστεφανωµένη τη µικρή εικόνα της Ανάστασης και µε γρήγορο πολύ βηµατισµό διέτρεχε όλη την εκκλησιά, ενώ η καμπάνα χτυπούσε δυνατά, γρήγορα, Χαρµόσυνα, ν᾿ ακουστεί παντού σ’ όλη Τη Υη ως πέρα στον Πενταδάκτυλο και σ᾿ όλη τη θάλασσα ως πέρα στην Καραµανιά, ν᾿ ακουστεί πως εμείς εδώ µέσα στην εκκλησιά του Αρχαγγέλου Μιχαήλ της δεν ξέραμε αν ήταν θυμωμένος µαζί µας για το θόρυβο που κάναµε ἡ αν χαιρόταν βαθιά µέσα του. Ἠταν πολύ επίσηµος για να µας αφήσει να καταλάβουμε. Ὅταν συνερχόμουν κάπως απὀ το συνταραχτικό εκείνο ξάφνιασµα των αισθήσεων καὶ των συναισθημάτων, έρριχνα αµέσως, βιαστικά τα µάτια µου στα εικονίσµατα. Ἠθελα κι εγώ µια φορά γα μπορέσω να δω µε τα µάτια µου το ρίξιµο των μαύρων ρούχων μπροστά απὀ τα εἰκονίσµατα. Δεν το αξιώθηκα ποτέ! Ἠταν τόσα πολλά και υπέροχα που γινόταν την ἴδια στιγµή, που ποτέ σ'όλη τη παιδική µου ηλικία δεν είδα κανένα χέρι να τραβά προς τα κάτω. Πίστεψα σιγἁ - σιγἀ πως µόνα τους έπεφταν, η θριαμβευτική ιαχή του παπα Αλέξανδτρου «Ανάστα ο Θεός» τα έριχνε σωρὸ κάτω, όπως οι σάλπιγγες τα τείχη της ἱεριχούς. Κι ύστερα καταλάγιαζαν όλα. Ο παπα Αλέξανδρος στο ιερό, οι δάφνες σκορ- πισµένες παντού στο πάτωμα και στους ώμους των αντρών, ο αναστηµένος Χριστός στο Προσκυνητάρι δαφνοστε- φανωμένος πηδούσε πάνω απὀ τον τάφο κρατώντας σε δεξί του χέρι ένα κοντάρι µε σηµαία. Σκυμµένοι στο χώμα, νεκροί από το φόβο, οι φρουροί της κουστωδίας. Κι οι ψαλτάδες σαν τους ανθρώπους που ανακουφίστηκαν στο τόλος ύστερα απὀ µεγάλο µαράζι, έψαλλαν ύμνους ανα- στάσιµους, σκοπρίζοντας ένα αίσθημα λυτρωτικό το αίσθηµα της κάθαρσης. Οι Ἅγιοι µέσα απὀ τα εικονίσµατα τους µας κοιτούσαν καλοσυνάτα µε κάποια λύπη. Ἐτσι γιορτάζαµε την Ανάσταση στην Κερύνεια στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Τώρα μένει κλειστή η εκκλησία μας, απερπάτητα τα Ἠπλαγιαστά σκαλοπάτια, που µας έφερναν χρόνια αμέτρητα στο βράχο, σιωπηλό ορθώνεται στη μοναξιά του το καμπαναριό κι οι Ἁγιοι µας παραδοµένοι στη θλίψη. Το κύμα όμως χαϊδεύει σαν πρώτα, χαϊδεύει σαν πάντα «την πέτρα τ᾽ Αρκατζιέλου», νανουρίζει στο γιαλό τις νοσταλγἰες µας, τις ελπίδες µας, την απὀφασή µας να γυρίσουμε πίσω µια µέρα το ακούμε στον ύπνο µας καὶ στον ξύπνιο µας κι ο ήχος του φτάνει κοντά µας σαν τον υπέροχο εκείνο βιβλικό Κλαυθμό «Εάν επιλάθωµαί σου, ἱερουσαλήμ, επιλησθείη η δεξιά µου΄ κολληθεί η γλώσσα µου τω λάρυγγί µου, ἑαν µή σου µνησθώ...». Γράφει ο Χριστόδουλος Παχουλίδης «Πάντα ουν όσα, αν θέλητε ίνα ποιώσιν υμίν οἱ άνθρωποι, ούτω και υμείς ποιείτε αυτοίς, ούτος Υάρ ἐστιν ο νόμος και οἱ προφήται.» (Ματθ. Ζ,στ 19). Μεγάλες διάνοιες του παγκοσμίου πνεύματος, που ενέσκυψαν και μελέτησαν σε βάθος τη Χριστιανική Θρησκεία, αβίαστα απεφάνθησαν, ότι η Θρησκεία αυτή είναι ανηπέρβλητη και τα διδἀάγµατά της µεστά απὀ θείες αλήθειες. Και είναι ανυπέρβλητη η Χριστιανική Θρησκεία, γιατί ο ιδρυτής της δεν είναι ο οιοσδήποτε θνητός και πεπερασµός άνθρωπος, αλλά ο Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της εν Τριάδα αδιαιρέτου Θεότητος. Είναι δε µεστή απὀ Θείες αλήθειες, γιατί ο ιδρυτής της είναι «η αλήθεια και η ζωή», Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, στη γνωστή του «επί του όρους ομιλία», απευθυνόµενος προς τους δώδεκα µαθητές τους και προς το πλήθος που έσπευσε να ακούσει τη Θεία Διδασκαλία Του, μεταξύ άλλων έδωσε και το χρυσό κανόνα συμπεριφοράς ανθρώπου προς άνθρωπο : « Πάντα ουν όσα αν θέλητε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, ούτω καὶ υμείς ποιείτε ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ αυτοίς, ούτος γαρ ἐστιν ο νόμος και οι προφήται». “Ματθ. Ζ,στ. 19). Ἂν θέλουµε οι άνθρωποι, να επικρατήσει η χαρά, διρήνη, και η δικαιοσύνη στη Ύη, πρέπει όλοι, άρχοντες και αρχόµενοι, ἆτομα και ἔθνη να κάνουμε βίωµα και τρόπο ζωής µας στη συμπεριφορά µας, ανάμεσά µας, τα πιο πάνω λόγια του Κυρίου. Να βλέπουμε τον συνάνθρωπό µας στη θέση του εαυτού µας και όπως θέλουμε οι συνάνθρωποί µας να Φέρονται σε µας, να µας ανέχονται µε όλες τις αδυναμίες και ατέλιές μας, να µη µας αδικούν, να µη µας προσβάλλουν, να µη μας Κερύνειας «εοράκαµεν τόν Κύριον!». Κι Περιοδικό Αδούλωτη Κερύγεια όλο µας κοιτούσε κατάµατα ο παπα Αλέ- . ξαντρος, κι όλο µας πετούσε ορμητικά, Τεύχος 14, χρονή 6 δυνατά τα φύλλα της δάφνης, κι εμείς 1984 σσ. 16-18 μειώνουν, έτσι και µεις, µε τον ἰδιο τρὀπο να συμπεριφερόμµαστε προς πάντα συνάνθρωπὀ µας. Τα κράτη, όπως θέλουν να σέβονται τα άλλα κράτη Την ελευθερία και ακεραιότητα τους, έτσι και αυτά πρέπει να σέβονται την ελευθερία και ακεραιότητα των άλλων κρατών και να µην επιβουλεύονται τα µικρά και αδύναμα κράτη. Ἂν πράττουµε, σαν άτοµα και σαν όθνη, µε αυτό το τρόπο, τότε οὔτε πόλεμοι, ούτε µίση, ούτε έχθρες και, διχοστασίες θα υπάρχουν στη γη και όλοι µας θα ζήσουμε εἰρηνικά στην επίγεια ζωή µας και θα γίνουμε και μέτοχοι της επουράνιας βασιλείας του θεού, όταν ο Κύριος µας καλέσει κοντά Του. Ας µη πούμε, ότι αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς είναι δύσκολος και ανεφάρµοστος, γιατί Αυτός που το δίδαξε, ΤΟ δίδαξε για ανθρώπους και όχι για υπεράνθρώπους. ΑΝ ο καθένας προσπαθήσει, να τον εφαρμόζει για τον εαυτό του, σιγα-σιγά, µε τη βοήθεια του θεου, θα γίνει κτήµα ολόκληρης της ανθρωπότητας, για το καλό και την ευτυχία ολόκληρου Του ανθρώπινου γένους, όσα χρόνια αυτό θα υπάρχει στο πλανήτ που λέγεται γη. Η θεία παραίνεση του Αρχιποίµενος Χριστού προς τους θεοκύρυκες μαθητές του, λίγες ηµέρες προ του εκουσίου Πάθους Του, « Ο Ποιµήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων», (Ιωάννου Ι, στ. 10), εφηρµόσθη κατά γράμμα απὀ τον Άγιον Δημητριανόν, Επἰσκοπον Χύτρων της Κύπρου, που έζησε επί αυτοκράτορος του Βυζαντίου θεοφίλου, στις αρχές του Θου μ.χ. αιώνα. Γεννημένος στο Χωρίο Συκά, κοντά στο σημερινό Παλαίκυθρον, 9 Ἅγιος Δημητριανός, εζούσε κατά Χριστόν ζωήν και εξελέγη Επίσκοπος Χύτρων απὀ τον προκἀτοχὀν του Ευστάθιον, όταν αυτός ανήλθεν εις τον Αρχιεπισκοπικὀν θρόνον του Αποστόλου Βαρνάβα. Εκείνα τα χρόνια ἦσαν δύσκολα για την δύσμοιρη Κύπρο, γιατί Αραβικές επιδροµές ήσαν στην ηµερησία διάταξη, λόγω της εµπερίστατης κατάστασης που διήρχετο κατά τους Χρόνους αυτούς η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Σε µια απὀ τις Αραβικές αυτές επιδρομές, το 912 μ.χ. οι Άραβες επιδρομείς, αφού ρήμαξαν τα πάντα στο πἑρασµά τους, πήραν και ένα µεγάλον αριθμόν αιχμαλώτων, από το ποίµνιον των Χύτρων. Ο Άγιος Δημητριανός, Επίσκοπος Χύτρων (Κυθρέας) Χριστόδουλος Παχουλίδης Ο Άγιος Δημητριανός, αν και δεν Πνοχλήθη από τους επιδρομείς, µόνος τος, αυτοπροαιρέτως, χωρίς να λογαριάση την ηλικίαν του, ήταν περίπου 75 ετών ηκολούθησε το αιχμαλωτισθέν ποίμνιόν του για να βρίσκεται μαζί του και το στηρίζη στου Χριστού την Άγια πίστη και διά να φροντίζη δια την Φυσική του σωτηρία. Έτσι, εκεί στην Βαγδάτη που µετεφέρθη το αιχμαλωτισθέν ποίμνιόν του, εὑρίσκετο και αυτός, ο καλός ποιμένας, μαζί του, Και µε τις αδιάλειπτες προς Θεόν προσευχές και τις ΣΝΕΡΥεΙΕς του προς τον αρχηγόν των επιδρομέων, βοηθούμενος και απὀ τον Πατριάρχην Νικόλαον τον Μυστικὀν, κατάφερε να ελευθερώση τους αιχμαλώτους ομοφύλους του και µαζί να επιστρέψουν εις την παϊρικήν Υην των Χύτρων. Εκεί έζησε το υπόλοιπον της επι γης ζωής του και παρέδωσε το πνεύμα προς τον Δημιουργόν Του. Η Αγία µας Εκκλησία τιµά την µνήµη του την θην Νοεμβρίου. Ναοί επ’ ονόματι του ευρίσκονται στον Λάρνακα Λαπήθου, στην Οµορφίτα,στην Φλάσου, στο χωρίον Ἅγιος Δημητριανός της Πάφου. Σήµερα, που το µέρος που ήταν η Μητρόπολις του Αγίου Δημητριανοῦ, µαζί µε το υπόλοιπον 4096 της Κύπρου µας ευρίσκεται κάτω απὀ το πέλμα του τούρκου εισβολέα, ὀλὰ οι πρόσφυγες ας παρακαλέσωμεν τον Ἅγιον Δημητριανόν να πρεσβεύη προς τον Θεόν να ελευθερωθούν τα κατεχοµενα µέρη µας και να επιστρέψωµεν ὁλοι οἱ Εκτοπισµένοι εις αυτά, όπως επέστρεψε τότε Το αιχμαλωτισθέν ποίμνιόν του. ΑΜΗΝ.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ 2p
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Πολιτική#Κυπριακό#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 23p
ΠΟΙΗΣΗ 21p
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΟΥ Πολιτισμός 20p
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΤΖΙΑΣ Κυπριακό#Τοπική Αυτοδιοίκηση 19p
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Πολιτική#Κυπριακό#Γεωργία 18p
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ 17p
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 16p
ΤΟΥΤΗ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ 14-15p
ΜΑΝΑ ΓΗ, ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΜΟΥ 12p
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 11p
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ Κυπριακό#Γεωργία#Ναυτιλία 11p
ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΠΙΚΤΗΤΟ 10p
Το γραφικό χωριό με τα ακρογιάλια τα γαλαζοπράσινα 9p
ΛΙΒΕΡΑ Κυπριακό 8p
Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΗΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Πολιτισμός 6p
Η σελίδα των παιδιών 5p
ΘΕΣΕΙΣ Πολιτική#Κυπριακό 3p
Αν η όμορφη Κερύνεια τουρκοποιηθεί το ίδιο θα συμβεί για όλη την Κύπρο Κυπριακό 1,7p
ΑΔΟΥΛΩΤΑ Κυπριακό 1p