Back

Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1996-02-01

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» Φ Η Ν ΙΓ δ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 9» ΕΤΟΣ Ἰο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ ΤΙΜΗ 30 Σ ΕΝ ἵΤ Το ότι µπήκαµε στην προεκλογική περίοδο άρχισε γα διαπιστώνεται ήδη στην πράξη. Οἱ Κομματάρχες πανταχού παρόντες, η καταγραφή των «προθληµάτων» του Λαού γίνεται και ξαναγίνεται. Άρχισε να φουντώνει το «αγωνιστικό» πνεύμα και οἱ διακηρύξεις άρχισαν να δίνουν και να παίρνουν. Όμως οἱ πολπικές πράξεις και ενέργειες τῆς Πολιτικής Ηγεσίας άλλου λίγο και όλλου πολύ όπως διατυπώνονται μεταξύ των εκλογικών περιόδων, δεν συνάδουν µε τις προεκλογικές διακηρύξεις, Ιδιαίτερα εκείνων που αναρριχόνται στην εξουσία, Θα πρέπει η Πολπική Ἠγεσία να απαντήσει γιατί όλοι οι ξένοι που ασχολούνται µε το Κυπριακό Πρύθληµα όταν στριμωχθούν για την ανάγκη αποκατάστασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ιδιαίτερα της επιστροφής και του τελευταίου πρόσφυγα στο σπίτιτου, παραπέμπουν στους Πολπικούς µας Ηγέτες «οἱ οποίο! συμφώνησαν µε τους Τούρκους για λύση Διζωνικής Ομοσπονδίας». θα πρέπει οι Κυθερνώντες γα απαντήσουν στο ερώτημα, πότε οι πρόσφυγες τους εδήλωσαν ότι δεν θέλουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και µε ποιό δικαίωµα θασίζουν την πολιτική τους την προώθηση λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Όμοσπονδίας) στο αυθαίρετο συμπέρασμα ότι «οι περισσότεροι πρόσφυγες δεν θᾳ θέλουν έτσι και αλλιώς να επιστρέψουν στα σπίτια τους» Ερωτήματα θασανιστικά που ενόσω δεν ξεκαθαρίζουν σφραγίζουν την ενοχή της Ηγεσίας αυτού του τόπου έναντι της χώρας Και Του λαού. | 01 μα | 6 1996: ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΕΤΟΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ και ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ο λαός και θέλει και µπορεί αρκεί να υπάρχει Ηγεσία να το αποφασίσει Διεθνείς εξέλιξεις. Η δυναμική αυτή όχι µόνο επηρεάζει αλλά «αγκαλιάζει» και το Κωπριακό Πρόβλημα κατά τρόπο που προβλέπεται να εἶναι σαρωτική σαν ένας Κυκλώνας. Οτιδήποτε βρεθεί στο δρόμο του που να µην εἶναι καλά στερεωµένο ή ριζω- µένο θα το σαρώσει και θα το αφανίσει. Αξιολογώντας το Κυπριακό Πρόβλημα και την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται σ᾿ αυ- τήν την κρίσιµη και καθοριστική φάση των Διεθνών εξελίξεων και μεταβολών, εύκολα κρίνεται ότι δεν θα μπορέσει να αντισταθεί στον επερχόμενο «Κυκλώνα» αν δεν λη- φθούν µέτρα διορθωτικά. Αν δεν ληφθούν διορθωτικά µέτρα θα απο- τελεί έγκλημα εκ προµελέτης, εφόσον όλες οι δυνατότητες για να αποτρέψουµε την καταστροφή υπάρχουν. Ο Λαός και θέλει και µπορεί, αρκεί να υπάρχει Ηγεσία να το απο- φασίσει. Η απόφαση πρέπει να παρθεί τώρα πριν απὀ την αναμενόμενη κάθοδο των Αµμε- ρικανών απεσταλµένων. Θα μπορούσε ως βάση να αποτελέσει η ομόφωνη (τουλάχι- στο έτσι ανακοινώθηκε) απόφαση του Εθνι- κού Συµβουλίου, στις 9/1/96, ότι δε θα πάµε σε συνομιλίες αν δεν εξευρεθεί κοινό έδα- φος στα βασικά θέµατα. Έχοντας επιπρόσθετα υπόψη και τις άλλες δηλώσεις της Ηγεσίας του τόπου ότι δεν θα απεµπο- ληθούν τα Δικαιώματα του Λαού και ότι δεν συζητείται η Κυριαρχία του Κράτους καθώς και την κοινή διαπίστωση όλων των κομμά: των όπως αυτή διατυπώθηκε στην πρόσφατη συζήτηση στην Βουλή, ότι το περιεχόµενο της αναμενόμενης Αμερικανι- κής Πρωτοβουλίας δεν είναι καθόλου ευνοϊκό για την Πλευρά µας, τότε έχουµε την γνώµη πως υπάρχουν περιθώρία Υια λή- ψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων εκτός αν οι πιο πάνω τοποθετήσεις της Ηγε- σίας αποτελούν µόνο ρητορικά σχήματα. Τ. 1996 µπήκε µε µια νέα δυναμική στις Ένα πρώτο πρακτικό διορθωτικό µέτρο απο- τελεί η πρόσφατη εισήγηση της «Αδούλω- της Κερύνειας» προς την Πολιτική Ηγεσία του τόπου να οργανώσουν απὀ κοινού µια παγκύπρια µαζική Λαϊκή Κινητοποίηση µε την οποία να υποδεχθούµε τους αναμενό- µενους Αμερικανούς εκπροσώπους στην Κύ- προ, ὀχι µε εχθρική διάθεση προς τους Αµμε- ' ρικανούς αλλά µε το ακόλουθο περιεχό- α. μενο: α) Να αποτελεί µαζική λαϊκή διαμαρτυρία για την συνεχιζόμενη Τουρκική κατοχή και την συνεχιζόμενη Τουρκική αδιαλλαξία. β) Να δίδει ξεκάθαρο το μήνυμα ὁτι η Πλευ- ρά µας δεν µπορεί να εμπλακεί σε νέο διά- λογο υπό το φως της συνεχιζόμενης Τουρκι- κής αδιαλλαξίας. Υ) Να δίδει ξεκάθαρο το μήνυμα ότι η Πλευ- ρά µας δεν προτίθεται µε κανένα τρὀπο να κάνει νέες υποχωρήσεις προς τους Τούρ- κους. δ) Να δίδει ξεκάθαρο το μήνυμα προς τους Αμερικανούς µεσολαβητές ότι οἱ πρωτοβου- λίες τους είναι ευπρόσδεκτες µόνο εφόσον στοχεύουν στην αποκατάσταση της Διε- θνούς Νομιµότητας στην Κύπρο, δηλαδή: () στην κατάργηση της κατοχής, µε την αποχώρηση όλων των Τουρκικών στρα- τευμάτων απὀ την Κύπρο, (1). στην αποκατάσταση του Δημογραφι- κού χαρακτήρα της Κύπρου µε την αποµά- κρυνση των Τούρκων εποίκων απὀ την Κύ- σης πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο, (Ν) στην επεξεργασία ενός Συντάγματος Θεωρούμε ότι δεν εἶναι δυνατό να διαφωνεί Αυτό το λιμανάκι, µάτια µου, χορεύει στην καρδιά µας μ᾿ έρωτα. Κύπρος Χρυστάνθης και εφαρμοσμµένα στην πράξη. προ, το οποίο να εγκρίνει ο Λαός στο σύνολο µε την πιο πάνω εισήγηση κανένας ο οποίος (1) στην αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, µε την επιστροφή όλων των προσφύγων Ελλη- νοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και άλλων στα σπίτια και τις περιουσίες τους, (ΙΝ) στην αποκατάσταση της κυριαρχίας και της εξουσίας της Κυπριακής Κυβέρν- τους και όχι ξεχωριστά σε θρησκευτική ή διακηρύττει αγώνα ενάντια στην Τουρκική κοινοτική βάση, και το οποίο να προβλέ- κατοχή. Αν δεν γίνει τώρα αυτή η κίνηση πει για ένα ενιαίο δημοκρατικό Κράτος Δι τότε θα αφεθούµε ως Κράτος και ὡς Λαός, καίου στο οποίο ὁλοι οι πολίτες θα εἶναι έρμαιο στις εχθρικές διαθέσεις όχι µόνο των ίσοι έναντι του νόμου µε όλα τα δικαιώµα- Τούρκων κατακτητών αλλά και των Ξένων τατους, ανθρώπινα, οικονομικά, πολιτικά, µεσολαβητών, οι οποίοι κατά κοινή διάγνω- κοινωνικά, θρησκευτικἀ καθώς και η ση ήδη κινούνται µε Φφιλοτουρκικές διαθέ- ασφάλειά τους πλήρως κατοχυρωμένα «σεις και προθέσεις. Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ Οι συνεχιζόµενες και εντεινόµενες προσπάθειες για Αμμοχωστοποίηση του Κυπριακού αποτελούν μια καλομελετηµένη και ενορχηστρωµένη προσπάθεια των ξένων Κέντρων να διευκολύνουν την απὀ µερους µας µονιµοποίηση και νομιμοποίηση των τετελεσμένων της κατοχής µε την «σαλαμοποίηση» του Κυπριακού και την διάσπαση του ενιαίου μετώπου µας ενάντια στην συνεχιζόμενη Τουρκική κατοχή. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» κατεπανάληψη κατάγγειλε και προειδοποίησε γ΄ αυτή την προσπάθεια. Την προειδοποίηση το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» επαναλαμβάνει και τώρα µε σχετική επιστολῆ Του στο Δήμαρχο Αμμοχώστου, ενόψει ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ οΟἱ της εξαγγελίας που έκαµε ο Δήμαρχος Αμμοχώστου ότι µέσα στον Μάίο θα οργανωθεί διεθνής συνάντηση για την Κύπρο µε θέµα την κατοχή της Αμμοχώστου και την ανάγκη για επιστροφή της στους νόµιµους κατοἰκους της. Σημειώνεται στην επιστολή της «Αδούλωτης Κερύνειας» ὅτι τόσο αυτή η εξαγγελία, όσο και παρόμοια εκδήλωση που έγινε πριν τα Χριστούγεννα στο Βρεττανικό Κοινοβούλιο βοηθούν τα ξένα σχέδια σε βάρος της Κύπρου. Δεν είναι δυνατὀ να γίνεται λόγος για διεθνή συνάντηση στην Κύπρο µε συµµετοχή ξένων Βουλευτών και παραγόντων µε την εμπλοκή μάλιστα και της Βουλής και Κυβέρνησης η οποία να ασχοληθεί µόνο µε το θέµα της Αμμοχώστου. Τέτοια συνάντηση θα πρέπει να αποτελείἰ καθολική αντικατοχική εκδήλωση καταδίκης της συνεχιζόμενης Τουρκικής κατοχής τόσο της Αμμοχώστου ὀσο και της Μόρφου, της Καρπασίας, της Κερύνειας και της Μεσαορίας και την ανάγκη να επιστρέψουν όλα τα κατεχόμενα στους νόµιµους κατοἰκους της. Καλείται και δηµόσια το Δημοτικό Συμβούλιο της Αμμοχώστου να επανεξετάσει το όλο θέµα ώστε η εκδήλωση να γίνει απὀ κοινού µε τους Δημάρχους των ἀλλων κατεχοµένων πόλεων και να αποφευχθεί η διάσπαση μας στην οποία προσβλέπουν οι ξένοι. ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ μ------- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 Γιατους Βρεττανούς «φίλους» της Κύπρου έχουµε και στο παρελθὀν προβληματιστεί και προβληματίσει. Τα γεγονότα έχουν κατεπανάληψη επιβεβαιώσει τους φόβους µας καὶ τις εκτιμήσεις µας. Στην ουσία αποτελούν τους Δούρειους Ίππους µέσα απὀ τους οποίους η Βρεττανική διπλωματία προωθεί τις Βρεττανικές θέσεις στο Κυπριακό. Η καθαρά ανθελληνική στάση ενός απὀ τους Πγέτες των Βρεττανών Φίλων της Κύπρου όπως τον αποκαλύπτει η συμπατριώτισσα µας δημοσιογράφος κ. Φανούλα Αργυρού, του Λόρδου Μπέθελ. είναι αντιπροσωπευτικές. Παραθέτουµε αυτούσια την αναφορά της κας Φανούλας Αγυρού. «Το τέλος της βασιλείας ενος τέρατος» εἰναι ο χαρακτηριστικός τίτλος του τελευταίου άρθρου του Ανθέλληνα και... Ἱροέδρου της διζωνικής δικοινοτικἠς οµόσπονδης ομάδας «φίλων» Βρετανών περιβόητου Λόρδου Μπέθελ και που δημοσιεύθηκε στην Ενεπίπᾳ δἰαπακίαά στις 4.19.1995. Το «τέρας» (για τον «πατέρα» των τάχα «φίλων» των «Κυπρίων») ο Ανδρέας Παπανδρέου! Το πρὀστυχο κείµενο του άρθρου του (που... σκιαγραφεί άριστα και το ρόλο του ως «προέδρου των φίλων» καθώς καιτους καταχθόνιους στόχους των στο νησί!) περιελάμβανε μεταξύ άλλων και τα εξής: «..Ἠταν σὐμμαχός µας όμως δεν µας έδωσε τίποτα. Όταν διαβουλευόταν µε τους Αμερικανούς ἡ τους Ευρωπαίους, η κύρια του επιδεξιότητα ήταν να µας λούζει µε βρισιές και μετά αφού µας µαλάκωνε, ερχόταν σε µας για περισσότερα λεφτά. Έκανε μεγάλη ζημιά του λαού του... Οι Δυτικοί ηγέτες ποτέ δεν συγχώρεσαν τον Παπανδρέου γαι εκείνες τις επαναλληµένες ενέργειες απιστίας όταν ο Ψυχρός Πόλεμος βρισκόταν στα ύψη, όταν η δική του κύρια πολιτική φιλοδοξία ήταν να κλείσει τις αμερικανικές βάσεις και να υποστηρίξει την Σοβιετική αυτοκρατορία που βρισκόταν σε έξαρση. Ούτε έχουν συγχωρέσει τον ελληνικό λαό για την επανεκλογή του µε τέτοιο προθάδισµα το 1981 και το 19685. Σοβαρά ελληνικά συμφέροντα όπως η λύση του Κυπριακού είχαν τεθεί στην πάντα απὀ τους Αμερικανούς και άλες δυτικές κυβερνήσεις, τόσο µεγάλη ήταν η αγανάκτισή τους έναντι της Ελλάδας λόγω των χρόνων εκείνων, όταν είχε επιτραπεί στον Παπανδρέου να παραμείνει την εξουσία και να διαιρέσει τις προσπάθειές µας... Δυτικοί Ηγέτες έμειναν µε ανοιχτό το στόμα και σε απόγνωση, παρακολουθώντας µονάχα την Ε ΑΔΟΥΛΕΤΙΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑ οι ΔΟΥΡΕΙΟΙ ΙΠΠοΟι ανάσταση του Ελληνικου τέρατος µε εννιά κεφαλές. επισημαίνοντας μονάχα ότι ο Ελληνικός Λαός πρεπει να έχει τρομερά µικρή µνήμη...». Νταθός 1 και 2 Το τι έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου ο Ελληνισμός το έχει καταγράψει, το έχει επικρίνει µε δυνατή Φῶνη, και ενόσω ο Ανδρέας Παπανδρέου ζούσε και «Νταβοποιούσε» τα πάντα. Γι’ αυτό και (Ευτυχώς) κατι ειχε συμβεί και είχαµε γλυτώσει απο την Ὑλοποίηση των διαφορών Νταθός στην ολότητα τους. Αυτό δεν το συγχωρεί ο «φίλος» Μπέθελ γιατί αν ο Ελληνισμός άφηνε τον Α. Παπανδρέου να υλοποιῆσει αμφότερα τα Νταβός στην κυπρο. ο Λόρδος Μπέθελ θα έµπλεκε το Ω.ΕΥΚκωμµμιο σήµερα του Α. Παπανδρέου και δεν θα ταν «τέρας με εννιά κεφαλές» γι αυτον καιτους ὁμοιούς του... Δεν συγχωρούν τον ελληνισμό Θα σταθὠ όµως στο κυριότερο σημείο του κειµένου του «προέδρου των φίλων» στο σηµείο που ξεδιάντροπα γράφει ότι «Οι δυτικοί ηγέτες ποτέ δεν συγχώρεσαν τον ελληνικό λαό...» µε ποιο θράσος ο πράκτορας αυτός των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών νἰς-Β-νί5 την πρώην Σοβιετική Ένωση και νυν Ρωσία, τολμά να υβρίζει έναν ολόκληρο ελληνισμό απλά και µόνον γιατίο λαός αυτός (για οποιουσδήποτε λόγους) είχε ψηφίσει δημοκρατικά υπέρ του Ανδρέα Παπανδρέου: Εξάλλου ο καιρός του Εμφύλιου πολέμου είχε περάσει (που πετούσαν τις χρυσές λίρες απὀ τα αεροπλάνα και κατεύθυναν τον εμφύλιον σπαραγµόν στην Ελλάδα) όπως πέρασε και το μεγαλείο της τιάλαι ποτό αυτοκρατορίας τους (µόνο που µας έμειναν δυστυχώς «κληρονομιά» ορισμένοι πιστοί Ελληνοκύπριοι «Αυλοκόλακες» στο Λονδίνο και λίγοι στην Λευκωσία γι’ αυτο και επικράτησαν άνθρωποι όπως τον Ανθέλληνα Λόρδο Μπέθελ ως «φίλοι»!). Τιθέλει να µας πει δηλαδή ο πολύς Λόρδος και µέλος των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας (ΜΙΡ/β) ότι ο Ελληνικός Λαός έπρεπε να εἶίχε πάρει την άδεια και έγκριση του Φόρειν ΌὌφφις για να ψηφίσει και επειδή δεν την πήρε Υι’ αυτό τα «σπασμένα» τα πλήρωσε ο Ελληνισμός της Κύπρου (Το είπε καθαρά βέβαια από κακία και έχθρα). Από την άλλη ο «Φίλος» ενώ κατηγορεί τον Ελληνικό λαό για µικρή µνήµη, προσποιείται απώλεια µνήµης στο γεγονός ότι ήταν οἱ δυτικές δυνάμεις που εκπροσωπεί που είχαν δώσει το πράσινο φως για την Τουρκική Εισθολή και σφαγή στην Κύπρο. Ως αποτέλεσµα της οποίας ο Ἑλληνικός λαός αγανακτισμένος ψήφιζε εις αντίδραση της μεγαλύτερης τραγωδίας του Ελληνικού Έθνους... Τα σκάνδαλα της Λιάνης Τιλεέι καιτι δεν λέει ο Λόρδος «Φίλος» για τη Λιανη Παπανδρέου σαν να εἶναι η πρὠτη φορά που άκουσε στην ζωή του σεξουαλικά σκάνδαλα. Οι πρώτοι διδάξαντες τα σκάνδαλα αυτά είναι η βρετανική πολιτική ζωή και η βασιλική οικογένεια µε πρὀσφατα τα σκάνδαλα του Πριγκιπα Κάρολου που ἠθελε να βλέπει τα ταμπὸὀ της Καμίλας στο... αποχωρητήριο! Αυτά και αν είναι σκάνδαλα των σκανδάλων απὀ ένα Πρίγκιπα που µπορεί να ηγείται και της Αγγλικανικής Εκκλησίας µια µέραί Και μάλιστα σκανδαλα που ευλόγως αφήνουν και κάποιο στίγμα παραλογισμού στους πρωταγωνιστές... Αλλά ποιος μίλησε! Ο Λόρδος Μπέθελ! Ο οποίος απὀ τις προσωπικές του ὁραστηριότητες αν µη τι άλλο, θα έπρεπε να τη ρουφήξει στο θέµα αυτό, για να µην αναφερθεί κανένας και στα πασίγνωστα σεξουαλιικα σκάνδαλα (μάλιστα ανώµαλα) της πρώην ηγεσίας του κόμματος στο οποίο πρὀσκειται. Τα οποία απασχόλησαν ουκ ολίγοις µήνες τόσο τον βρετανικό τύπο ὁσο και τον παγκόσμιο... Πως µπορεί αυτός ο ανθέλληνας να διατηρεί το «προεδρείο φιλίας» και να γίνεται δεχτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ἄλλους παράγοντες του νησιού Πώς µπορεί ο Βρετανός αυτός να κρατά δέσµια των Ανθελληνικών Διζωνικών δικοινοτικών οµοσπονδων σχεδίων του Φόρειν Ὀφφις τόσο µια ολόκληρη Ομογένεια (µέσω της κηδεμονευόμενης απόὀτον {ἰδιο καὶ τους ὁμοιούς του Διζωνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων Βρεττανίας) και το Μέλλον της Ελληνικής Κύπρου Πόσο µπορεί ένας να τον αντικρύζει και να δέχεται «φιλίες Κυπρίων» (σημ. Ποτέ δεν είπαν ότι είναι φίλοι Ελλήνων - πάντοτε «φίλοι Κυπρίων» δηλαδή και των Τουρκοκυπρίων) καινα εμπιστεύεται στα χέρια του ανθέλληνα αυτού την... λύση του Κυπριακού. Το τι έκανε και δεν έκανε ο Α. Παπανδρέου θα το καταγράψει η ιστορία είτε µε ευγνωμοσύνη είτε µε κατάρες. Αν ο πολύς Λόρδος Μπέθελ όµως δεν ήταν αυτός που εἶναι, ένας µισητός ανθέλληνας και τίποτα λιγότερο (σηµ: πριν ένα χρόνο σε συνάντηση του µε τον Γλ. Κληρίδη α Για προκρατήσεις ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ στην πανέµορφη Δρούσια Ενοικιάζονται σε προσιτές τιµές επιπλωµένα διαμερίσματα Επιπλώσεις Μ. Κωνσταντινίδη Λτὸ Έπιπλα κλασικά, χειροποίητα και μοντέρνα Έκθεση: Αγ. Παύλου 120, Εργοστάσιο: Στυλή 18, τηλ. 447182 99 προωθούσε την άµεση υλοποίηση των ΜΟΕ και είπε πως η Κυριαρχία θα συζητηθεί σε άλλο στάδιο!) ο οποίος εξυπηρετεἰ αντικαθιστώντας τον διχοτόµο ΦἱΓ Ηυςῃ Εοοί στο προεδρείο των «Φίλων» τα σχέδια του Φόρεῖν Όφφις θα είχε βγει απὀ το 1981 µέχρι καιτο 1985 µε άρθρα εβδομαδιαία εναντίον του Α. Παπανδρέου. Και εναντίον του Ελληνικού Λαού και να προκαλούσε τίµια και παστρικἀ. Οχι τώρα που ο Παπανδρέου εἶναι ένας ζωντανός νεκρός. Τέτοιες πράξεις δεν είναι ούτε τίµιες, οὖτε ανδρίκιες, πὀσο μάλλον... «Φιλικές» προς τον Ελληνισμό. τον οποίο µας λεει ξεκάθαρα πως ποτέ δεν έχουν συγχωρέσει. Πως µπορεἰ αυτός ο άνθρωπος λοιπόν να έχει οποιανδήποτε σχέσηµε τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εσείς µπορείτε να τον συγχωρέσετε: Μπορείτε να τον εμπιστεύεστε ως «φίλο» και «κηδεμόνα» της λύσης του Κυπριακου: Για Δρ. Β. Λυσσαρίδη, Σπ. Κυπριανού, Αλ. Γαλανό, Γλ. Κληρίδη, Δ. Χριστόφια Παραδοσιακά οι Αρχαίοι Έλληνες πρὀγονοι µας περιφρονούσαν αµετανόητα όλους εκείνους που δρούσαν µε τέτοιο τρόπο. Αλλά να απευθύνω και µια ερώτηση απευθείας σε όλους τους προαναφερθέντες ειδικά δε στον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ Δρ. Β. Λυσσαρίδη ο οποίος είναι ο κύριος εκπρόσωπος του ΠΑΣΩΚ στην Κύπρο: Τι έχετε κύριοι να πείτε για τον «Φίλο» Μπέθελ µετά απ’ όσα ομολογεί για το ρόλο του, ταυτόχρονα υβρίζει τον εκλελεγμένο Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Ανδρέα Παπανδρέου σε τέτοιο επίπεδο, σε µια τέτοια στιγµή (όπου ο Παπανδρέου βρίσκεται άρρωστος βαρετά στο κρεβάτι) και σε µια εφημερίδα τρομερά μεγάλης κυκλοφορίας στην Βρετανία, καθιστώντας ξεκάθαρα υπεύθυνο ολόκληρο τον Ελληνικό λαό για τη µη «λύση» του Κυπριακού «γιατί» οἱ Δυτικοί ηγέτες ουδέποτε συγχώρεσαν τον Ελληνικό λαό επειδή ψήφισε τον Α. Παπανδρέου»! Μην ξεχνάτε ότι ο «φίλος» Ξέχασε την ανεκτίµητη προσφορά του Δίσμοιρου Ελληνικού Λαού στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και θυμάται να καταριέται τι το ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ενός λαού που «βιάζεται» µια ολόκληρη ζωή απὀ αυτά τα ίδια τα συμμαχικά δυτικά (και ανατολικά - η κάθε πλευρά για τα δικά της συμφέροντα) που υπηρετεί ο ίδιος ο «φίλος» Λόρδος! Κλείνω µε την ερώτηση: Ο Ελληνισμός της Κύπρου και της Ελλάδας θᾳ ανέχεται ακόµα αυτόν τον άνθρωπο ως «φίλο» και «πρόεδρο» ομάδας «Φίλων της Κύπρου» στο Λονδίνο Φανούλα Αργυρού Αγ. Δομέτιος τηλ. 461612 ΕοοΟοῦ Ι ΑΝΟ σµαπιρί5 Αἰοχαπατοι Σπύρου Λάμπρου 9, Αγ. Οµολογητές Ευχές στην πελατεία του για ευτυχισμένο το 1996 ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Δρούσια - Πάφος - Κύπρος Τηλ. 06-237006, 332082, 09-526577 Ευτυχισμένο το νέο έτος 1996 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΦΟΥ Άγκυρας 120, Λεμεσός Τηλ. 05-366511 --Καταθέσεις όλων των τύπων --ΤἹρεχούμενοι λογιαριασμοί --Δάνεια ΧΑ Σά Εξήντα χρόνια προσφοράς και δημιουργικής εργασίας ΣΧ 1 --Για ανάπτυξη και πρόοδο Για άνοδο του βιοτικού επιπέδου του λαού µας -Πληρώνεται: ρεύμα, τηλέφωνο, νερό ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΣΙΓΟΥΡΙΑ Περίπτερο Χαριτάκη Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 28 Τηλ. 462846 Λευκωσία Ευχές για το νέο έτος 1996 ΙΚΟΡΤΑΝΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ κ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΒυΙΡΙΝΑ ΒΕΝΟΝΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΟΕ ςο.Ρ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟύ - Τοοπηίς8Ι ΜΒΠΠᾷΘΓ ΙΚΟΣΤΑΝΟ (ΙΝΝΕΘΤΜΕΝΤΣ5) 6ο. ΙΤΟ 12, Ρτἰηςοςθς ἀθ ΤγΓα, Μαγίιεπα 06ουΓί, οΗἱςος 101 ΡΟ.Βοχ 7211 Νἰεοςὶᾶ τ6ἱ (02) 366825 Εαχ: 00357 2 476572 Φ2το ΜΑ ιοΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΡ. 794 ΤΗΛ. 05-/32454 ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Εύχεται Καλήν Επιτυχία ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ίοοι 92 ΗΕΠΗΛΑΟΧΛΟΩΤΗ ΚΕΕΡΥΝΕΕΛ γε ασζὈ ΟΙΙ Ες ΠΟΝ 197, ΑΥΙΑΞ5 ΕΥΙΑΧΕΟΣ 95ΤΗ., 6ΑΙΑΧΙΑ ΟΕΝΤΕΗ τει. 732113- ΕαΑΧ 386768686οΟ -ιΙΜΑΞΣΘΟΙ. ο... στις ορει. .- ἂν ΠΜΣ, ὃν Τὰ. ΤΑ ΡΕΡΙΝΜΙΝΕ ΝΙΗΥ 1938 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ . ΟΔΟΣ ΜΟΝΕ, ΖΑΚΑΚΙ - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΤΗΛ. 711007 - 711019 ἱπιρππαιίοπαί ΕδσμΙίγ Ομ |βοϊμθίς αἴθ Ρ{οιΙΩΠΙ {ο ΟγρΠι5 (τοπη Ιβααίπᾳ ἰπίθπιαῖῖοπαί θιςίπθςς 5οΏοοίς, ἰπο]μαίηᾳ Παιναια, Νοήπθςίεπι, ΝεὶΝ Υαής, ΦΥΤεοΟ ο. ΑΝΟΟΠΕΣΛΕΙΑ Μαποῄθςίθι Βισίηθςς 5οΏοοἱ, ἱοπάοη Βιςίπθςς 90001, |η5εᾶᾷ 88 οἴπείς. ]αν3 Ψ Ὀίαωτς ἱπιεμπαί[οπαί σππσιΠμπι Γιάννης Κουτσεβίνης (Γεωπόνος) (ἱᾶ9565 απ οᾶσθ σἰι]σίες ἰη Ιπ'β/παϊοπαἱ Ππα[οθ, αχροΠίΠβ, η... .-ὺυυ ἱπίθππαοΠᾶἱ Ὀμςίηεςς θηνΙτοηπηθηί, ἴπθ ΕμίΌρθαη ἰΠίθη, «ραῇ, Ν] 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ἆ ΕΜΠΘΡΙΑ ΦΥΤΩΝ ἆ ΑΝΘΕΩΝ ἵπε Εα5ί Βίου, οἱο, Λεωφ. Στροβόλου 146 [πισμπαϊΙομαί διαπάαμας Τη, 06: ἀΒΙ οἰαη(α[άς αἴθ 5θἱ ἴο ἰΠΙθΠΠαἴΟΠαΙ |ενες οἱ εχοε[εῃος ΡΥ 8η τικ. 8702. Λευκωσία : . , , ασβθεπηϊο οουποῖ οἱ Ιβ80ΐΠᾳ ἀοδαθπηίος ΊΤοπῃ ἵορ Εμ{ορβαη Ὀμςίηρςς «οῃοοίς. 10 ΣΟΛΟΝΕΙΟΝ ΚκΕΝΙΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ Ὁ-πιορπαἴοπα! Ργοεεῖς ᾿ ί ε.α ͵ Ας ραῇ οἱ ΙΠείγ ΜΒΑ, ΟΙΜ 5ἰυθεπίς πανε οαπίεὰ ουϊ 6οπΙρΒηγ πρὠην Βιβλιοπωλείο ΒΠάρθΠουςθ λειτουργεί τώρα κανονικά «ροῄδοΙσά ριοἰθαῖς ἵπ ἃ πυίθε οἵ(αιείθη οουηῇῇθ», στο καινούργιο οίκηµα στην οδό Βυζαντίου στη Λευκωσία ' » Βιῤλία παντός θέµατος και ενδιαφέροντος ελληνικά και αγγλικά Ἠπιε Ρεη!οῦ -. ποίο θεϊΜΕΕΠ 0Π8 ΟΙ νο γΕᾶΙ ΡΙΟϱΓΔΠΠΠΠΕς, ΡΕ0ΙΠΠΙΠΩ » Καινούργιες εκδόσεις βιβλίων ΙΠΙΦη/ 1996 Μεγάλη συλλογή μυθιστορημάτων ' » Πλούσια συλλογή ακαδημαϊκών και τεχνικών βιβλίων -- ποημΙρεπιεΠῖδ «Σχολικά βιβλία χαι βοηθητικά εξετάσεων ὑπὶνεις!γ ἀε0Πεθ, ννοήκ εχρεήµποε, Πυεπογ ἵπ Επαίςη. Βιβλία Τέχνης Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών {οᾶης απά ραηίαί «οἰοίαιςΠίρς αἴθ ανοϊαὐ]ε (οι Ογρήοὶ » Βιῤλία Ηλεκτρονικών Ὑπολογιστών και Λογισμικά ραηἰαἰραπὶς µπάθί δρθοία! 50ΠΕΠΙΘ. . Παιδικά βιῤλία » Οπτικοακουστικές κασέττες .. μα. Β . Χαρτικά και είδη γραφείου : βεσποΠδ[Ιθη » Ευχέρεια διερεύνησης µέσω ηλεκτρονικών υπολονιστών κα ασ οω ͵ Παρα ελίες βιβλίων οπτᾷ ὄλο τον κόσμο - ..... [ο σσ ΚΑΙ :Ὑπόγειος χώρος στάθμευσης Μονο μή ννω Και επιπλέον στο νέο µας τµήµα θᾳ βρείτετις ο ο ΠΟ ΟΙ ΕΙ σσ ευγετήριες κάοτες µας. πλούσια συλλογή από ] ο ο μα ΙΙ μασπα μΜΙΣΟΠΗ ΙΕΡΗ ΤΟ Ο- πουδέλλες, χαρτί περιτυλίγµατος καθώς και ώμώ αλ χειροποίητες διακοσμήσεις και πρωτότυπα δώρα. ΕΟΕ ΕΙΒΤΗΕΗ ΙΝΕΠΗΜΛΛΤΙΟΝ Ρ!ΕΛΦΕ ϱ0ΝΤΛΕΤ: Προσβλέπουμε στο να ανανεώσουµε παλιές Ταἱεθῃ ΤαςΗἱ[ίαη, αΓαἀιαίθ 0ουγςο Αἀπιπίσίταίοτ, Τεί: 02 430050, Εαχ: 02 331121 ΜΕΜΒΕΗ ΟΕ ὑΝΙΤΕΡ ΦΤΑΤΕ ΤΕΝΝΙΣ ΑΞςΟΟΙΑΤΙΟΝ ΟΥΡΗΟ5 ΤΕΝΝΙ5 ΕΕΡΕΒΑΤΙΟΝ 8 ΟΥΡΠυΟ5 ΤΕΝΝΙ5 ΟΟΑΟΗ ΑΞΦΟΟΙΑΤΙΟΝ γβ5δς5ος Ηα]οισθς Τεηηίς5 Ιη5ϊγιοῖϊοί δι 6ο8σῇ , ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 ΗΕ ΛΔΟΥΛΟΩΟΤΗΕ ΚΕΡΥΝΕΕΑ 9Ί ΠΟΛΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΕΙ Να γιατί ανησυχούμµε... Όταν στο φετεινό χορό της Ένωσης Συντακτών όλοι οµαδικά οι Πολιτικοί Ηγέτες του τόπου διαλάλησαν τραγουδιστά ότι «η δική τους η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δύο και εδιερωτούντον μάλιστα ποιο από τα δύο κομμάτια πρέπει να αγαπούν» οι ανησυχίες µας για τον τόπο, τα δικαιώµατα, και την ύπαρξη µας όχι µόνο επιβεβαιώθηκαν για ακόμα µια φορά αλλά μεγαλώνουν περισσότερο. Να ήταν πράγματι µια στιγµή ομαδικής εξοµολόγησης και αποκάλυψης προς το Λαό γιατί διαιωνίζεται το Κυπριακό και όλο καταλήγουμε σε αδιέξοδα, εφόσον οι ηγέτες µας ακόµα διερωτούνται «ποιο κομμάτι από τα δύο αγαπούν» και δεν φαίνεται να αποφασίζουν τελικά τι να κάµουν Η µήπως να ήταν µια στιγµή ειλικρίνιας µέσα από την οποία ήθελαν να µας επιβεβαιώσουν ότι µε τους χειρισμούς που έγιναν και γίνονται, η Κύπρος έχει τελικά µοιρασθεί στα δύο Η Πολιτική αφέλεια της Ηγεσίας του δίσµοιρου τούτου τόπου ξεπερνά κάθε όριο της λογικής και η κάθε εκδήλωση της είναι απερίσκεπτη σε βαθµό που δίδει το δικαίωµα να κρίνεται ότι υποβοηθεί την διχοτόµηση της Κύπρου. Η πατρίδα µας, Κύριοι δεν έχει μοιραστεί στα δύο. Ενα µέρος της είναι υπό Τουρκική κατοχή και υποτίθεται ότι ηγείσθε του αγώνα για να την απελευθερώσουµε. Η πατρίδα µας µια είναι και την αγαπάμε ολόκληρη το ίδιο και γι’ αυτό εµείς τουλάχιστον, αγωνιζόµαστε για να την ελευθερώσουµε. Πώς είναι δυνατόν µε τέτοιες συνθήκες να θιάζεται ο Ντενκτάς και η Τουρκία για λύση αφού διαθλέπουν ότι υπάρχουν περιθώρια να εξασφαλίζουν περισσότερα από ότι και οι ίδιοι λογαριάζουν Όλα τα αναγκαία στοιχεία για λύση ευρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Επανερχόµενος πρόσφατα στην Λευκωσία ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΟΗΕ στην Κύπρο, µετά απὀ συζήτηση του Κυπριακού µε την Αμερικανική Κυβέρνηση δήλωσε για πολλοστή φορά ότι «όλα τα αναγκαία στοιχεία για λύση ευρίσκονται σττο τραπέζι των Διαπραγματεύσεων». Αυτό µας ανησυχεί διότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ευρίσκονται µόνον όλα τα στοιχεία που οδηγούν στην νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής και κατοχής. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ευρίσκοντια όλα τα στοιχεία για να σφραγισθεί η Τουρκική λύση, η διχοτόμηση της Κύπρου σε Τουρκική και Ελληνική καθώς και της Τουρκικής επικυριαρχίας πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο. Αυτή η θέση του ΟΗΕ, που είναι και Αγγλοαμερικανική θέση, επιβεβαιώνουν την ανάγκη που υπάρχει η δική µας πλευρά να µεθοδεύσει αποδέσμευση µας από όλες τις µέχρι τώρα υποχωρήσεις µας που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι αυτές δεν οδήγησαν στον «έντιμο συμβιβασμό» που αναζητούσε η Πολιτική µας Ηγεσία, αλλά προετοίµασαν το έδαφος για την πλήρη : συνθηκολόγηση µας µε την κατοχή, σε πλήρη αντίθεση µε τον Διεθνή Νόμο. Ακόμα ένα σηµείο που επιβάλλει αυτή την επανατοποθέτηση είναι καὶ η διακήρυξη του Ντεντκάς ότι «Π κοινή βάση» που ζητά η Πλευρά µας για επανέναρξη των συνομιλιών είναι οι Συμφωνίες Κορυφής. ουν ΓΙΑΤΙ Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΑΑ ΑΛΛΑ ΠΕΡΗΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΡΟΜΟ ῬηΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΜΙΟΥΡΡΗΣΤΙ ΕΝΑ ΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΜΙ. ΓΙΑ ΛΝΑΡΕΣ ΚΛΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Προειδοποιούµε για ακόµα µια φορά για τον καταστροφικό κίνδυνο που εγκυμονεί η διατήρηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όλων όσων έχουν κατατεθεί µέχρι τώρα, ιδιαίτερα αν οι ξένοι µεσολαθητές και η Τουρκία αποφασίσουν να τα αποδεχθούν ως µεταθατική λύση στην επίτευξη των τελικών στους στόχων στην Κύπρο. Η Τελωνειακή Ένωση της Τουρκίας. Όσα δεν λέχθηκαν! Δημοσιογραφικές πληροφορίες σχετικά µε την έγκριση της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας µε την Ευρώπη απὀ το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, αναφέρουν ότι αυτή έγινε: α) Διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέδωσε στον ωμό εκβιασμό των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που απειλούσαν το Ευρωκοινοβούλιο και ιδιαίτερα τους αντιδρούντες ότι αν δεν εγκρινόταν η αίτηση της Τουρκίας θα αναστέλλετο και η ενταξιακή πορεία της Κύπρου προς την Ευρώπη. β) Μετά απὀ «παρακλήσεις» της Κυπριακής Κυβέρνησης προς το Ευρωκοινοβούλιο ιδιαίτερα προς τους αντιδρούντες Βουλευτές να υποστηρίξουν την Τελωνειακή Ένωση της Τουρκίας για να µην ανασταλεί η πορεία της Κύπρου προς την Ευρώπη. Πολύ κοινό και λογικοφανές το σενάριο και προδιαγράψει και αυτό που θα ακολουθήσει: «Ὑπογράψετε την υποταγή σας στους όρους του Τούρκου κατακτητή, ξεπουλάτε την πατρίδα σας, υπογράψετε τον αφανισμό σας, διότι αν δεν το κάνετε τώρα θα αναγνωριστεί το Παράνομο Καθεστώς στα κατεχόμενα, θα.υπάρξει ανωμαλία, η Τουρκία θα καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο κλπ κλμ». ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Οἱ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ρε ρυετ. ΤΡΟΠΟΣ 1ΩΗΣ. ον νο πο - Μο µεγαλη εἰκονα οπο ἕνα μικρό μέγεθος 45ιο Ρεοιδείοη τ εν-θοᾷ Ἡ σπολουση τῆς µεγόλης ὀβονης που χρειόζεται ελοχιστο χωρο χάρη στο συστημα οπἱσθῶς προθολης. ο ος ο ο ο λα. οσο σε νε βρε ος µευδλσς ολονος δὲ ᾠλοκλάρες θονες θα τὰ ἁμομάσο ου ῬἨλλκσε σου ζεοσῶνο το μα κ οκβομόνν κλίτε οκ ως Ἀρδάκτε σσ να οος ἵν ντο βρηκα οσο Ἀκθκκ σος ο οφ Φενλς ὁσδος Άι µε. εώανμς ενος κονου νεα σε ὡς αδρονά «ακεδρεκσα τὰς Ὁ ντίβεί Ας Ὕρνς μα ο ο ο κάσον ἔλέσετε πεασδσ ας Ἀπτόοκι αεολαωῤὂνετε ὃς ταλέαπαἒς εως | Εν/-6ΟοΟ «....------ Νιώστε τη μαγεία στις 60 ντζες!. ΡΟΡΥ Ρ0Π ΡΙΝ( ΟΟΝΡΙΓΠΟΝΙΝ( ΣΥΣΦΙΞΗ ΑΛΥΝΑΤΙΣΜΛ ΜΗΝ ΣΥΜΒΙΡΑΖΗΕΣΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΑ ΛΜΗΙΠΟΤΙ. ΓΕ ΧΜΙΝΑΣΤΓΗΡΙΑ ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ Να ΕΧΕΤΕ Το ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΕΕΣ. ΛΕΠΤΟ ΤΟ ΣΕ 1 εκ ΣΕ ο ΜΑΝΟΣ κ Σι... ΟΡΟ ΡΟ, ϱ0 τη »ἳ08 ΑΑΕΟ ΔΑΚΕ ΣΛΒΝΗ ΝΤΟ ΕΝΑΝ ΗΕ ΧΑΝ Μεν μυ Ἡι κ 4 1 Ῥποσοκσοκεσος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΟΛΩΝ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΤΔ ΙΡΗΡΕΒ ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ {14 ΤΗΛ. 621221 ΛΑΡΝΑΚΑ -αωλοονωαλαοροαλλο. σαδιο ΟΟΜΡύΤΕΗ οΟ.ΙΤὸ Ῥοκγο ρολ. ἱ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 ΗΛΛΟΙΛέΕΟΤΙΗΕΚΕΡΥΝΕΕΑ / να νέο τηλέφωνο κοινής χρήσης πλό στη χρήση, συμμαζεμένο για εὐκολη τοποθέτηση διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό και εμφάνιση. Είναι το νέο τηλέφωνο κοίνής χρήσης µε κερµατοδέκτη Γ8ΥΡΠΟΠΘ. Είναι ιδανικό για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα, κολλέγια και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Τοποθετώντας το ΡΒΥΡΠΟΠΘ στο χώρο σας µπορείτε να είστε ἠσυχοι για απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς επίβλεψη και άμεση αποπληρωμή. Προσφέρεται σε πολύ ελκυστικές τιµές από την Ργοΐοίε[, την εταιρεία µε την πολύχρονη πείρα στον τοµέα των τηλεφωνικών συσκευών και συστηµάτων. Η Ριοἱοίαι εγγυάται το κάθε προίόν καθώς και την υποστήριξη µετά την πώληση. τε.εςοππιιπίἰσατ]ίοῃ Ρρ ἵ ο ἆ [| οι «ς Ἰ4, ΑΒ. ΧΕΝΟΡΟῦΙ.Ο5 9ΤΗ, Ρ.Ο.ΒΟΧ 3ρ90, τει. 02-366060, ΕΑΧ 366061, ΝΙΟΟΡΙΑ, ΟΥΡΗΙ5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 ΕΕ ΛΛΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΒΙΕΤΧΩΛΣ Παντός είδους ξυλουργικές ἃ εργαστηριακές επιδιορθώσεις επίπλων και σαλονιών Γίνονται και παραγγελίες σαλονιών επί καταλόγων Ακαμαντίδος 1 Ρυάκη, Πάφος ΤΗΛ. 09-621619 Μου Τηλ. 2995989 έκθεση τηλ. 248485 εργαστήριον ΤΠποπιας Κιοτὶάοες πιᾶπᾶσοεις ΚΑΘΕ ΒΡΑΛΥ ΦΑΓΗΤΟ - ΜΟΥΣΙΚΗ ΧΟΡΟΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ Μακεηζίε ΒθεᾶςΠ (ΝθαᾶΓ Αἰγρογί) ΤεΙ. 04-628δό66, Γαχ: 04-6590485 Ρ.Ο.Βοχ 944 Ιαίπαςα - Ογρτις ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟΣ ΤΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΛ. 02-382087 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ, 02-833554 οικίας Διαθέτουμε πάντοτε φρέσκα: Κρέατα χοιρινά - κρέατα αρνίσια - κοτόπουλα λουκάνικα - παστουρμάδες Αναλαμθάνουμε: Γάμοις - Αοραθώνες - Πάρτυς κ.λ.σ. -Πρόθυμος Εξυπηρετηση -- αμα, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙ «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Ανοικτό µέρα και νύχτα Τηλ. 04-659293, 04-6240084, 623984 Φαξ: 04-659133 Μιχαλάκη Νικολαϊδη ΠΙΕΡΗΣ ΕΦΙΑΤΕ Ἐναντι Μορή Μακαρίου 28 ει Αλλος λεΈ ΚΕ ΥΝΕΕΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ (ΚΩΤΣΙΟΣ) Εργολάβος Οικοδοµών - Κτηματομεσιτικών έργων - Κατεδαφίσεις Νέας Έγκωμης 8, Έγκωμη - Λευκωσία Τηλ. 02-455258, 354278, οικ. 02-316364 Κόβονται πέτρες καρτέρι για επενδύσεις (Γερόλακκου) Πωλούνται μεταχειρισμένα πορτοπαράθυρα, έπιπλα, κεραμύδια κ.λ.Π. Α. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΛΙΑ ” Χρυσοχοεία ΛΕΥΚΩΣΙΑ Οδός Λήδρας 132 Οἡγ Ρι8ζα Οεπίτθ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ Λεωφ. Αγίας Μαύρης 318, Ναχος Αρίς ΝΙΦ5Ι Βεασῃ Ηοίθ| - ΏΟΜΕ Β68οῃ Ποῖθι Εργαστήριο: Οδός ΜεΥ. Αλεξάνδρου 49, Λευκωσία Τηλ. 02-475490 Τηλ. 02-472395 Τηλ. 03-721463 Τηλ. 02-4/29/6 ΚΥΠΡΟΣ ΝσΟοδΙιΟο «Α ΕΟΗΒ ΟΟΜΜΕΗΟΙΑΙ ΡΗΟΤΟΑΗΑΡΗΥ ΟΝΙΥ Ατοῄμ. Κγρτίαπος 9ἱΓ. 105Α Τε: 02-422859, Εαχ: 02-492937 θἰτονοίος, Νἰσοοςἰ8 ΒΑΣΟΣ 0Ο. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ός η . Τηλ. γραφείου 322166 Πόλη Τηλ. οικίας: 942129 Πωμός π 09-916/598, 09-632106 ΚΚ ΝΙρΣ ἹΓλΙΝΙΓΙΙΝΌυΣ ὧω ἱΠΙΝΙΑΛΙΓΙΩΙΓΟ εύχεται καλή χρονιά ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κκ κ κ Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 20, Στρόθολος Τηλ. 490195, Εαχ: 02-490014 Μορί[ο ἴθι. 09-5151139 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΡΙΑΥ ΒΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΜΑΣΣΑΖ ΛΕΜΕΣΟΣ - ΤΗΛ. 373539 Γον νο ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Πάντοτε µε νέο προσωπικό µε νεαρές ειδικευµένες µασσέρ από Ελλάδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10π.µ. - 11µ.µ. και ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΝΙΚΑ ζΟΜΡΙ ΕΧ, ΙΙΝΡ ΗουςξΕ 1, 8ος, 361 Οι ΑΠΟΟΗΚΕΣ ΒΑΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΤΣΗ. 9211 ϱ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απὀ «2 τοτ.µ. 9 ΠΑΤΩΜΑΤΑ, ΜΟΝΟΚΟΤΟΥΡΕΣ (Εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) απὀ Ε3 τοτ. 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Μπάνιο, αποχωρητήριο, νιπτήρας) απὀ 5190 το σετ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΤΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ Επηοκερδε/τε ΤΙ ατποδκε» µας ήμερα!!! ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Οδός Καλαμών, Στρόβολος, τηλ. 02-483126 - ΛΕΜΕΣΟΣ: 193 Αγ. Φυλάξεως (200 µέτρα από την υπεραγορα ΒΗΧΑΣ), τηλ. 05-371999 ΛΑΡΝΑΚΑ: Οδός Διον. Σολωμού, (πίσω απὀ παλαιό εργοστάσιο ΒΙΑΛΚΟ), τηλ. 04-665090 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 ΗΕ ΛΑΛΟΥΛΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ 27 εἰατίοημ 6ΑΗ ΑυΡΙΟ ἃ ΒΕΥΟΝΟ ΑΝάΕΙ Ο5 ΒΗΑΡΙΟ Οο.Ι το «ΑΗ ΑυΡΙΟ ΘΡΕΟΙΑΙΙΡ5Τ5 δ0 Ὠἱορπίς ΑΚΙΙ85 Ανθ. ΑΝΟΕΙ ΟΦ ΡΙΟΝΥςΙΟυ ος - πι Μαπασῖπα Ὀἱιθοίοι οπῬ Ο02-46548/ 02-446/88 ΕΧ 02-44664 ΟΙ8ΓΙΟΙΠ Θέλετε ξένους εργάτες ειδικευµένους, ανειδίκευτους και όλα τα επαγγέλματα ειδικοί στις οικιακές θοηθούς Γρηγόρη Αυξεντίου 1188 Άγιος Δομέτιος. Τηλ. 962411/2, Εαχ 362499 ὤ0ΕΙΑ ΡΑΙΑ(« ΤΟΜΠΟΛΑ ΚΑΦΕ ΤΗΛ. 05-3596652, 375570, 922200 (Πρώην 0 » ΜΒίίου δισκοθήκη πλήρως ανακαινισµένη και υπο ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Ελάτε να δοκιμάσετε τα εκλεκτα 5η8οΚ στο μπουφε µας, και να περάσετε ένα ευχαριστο ΧΕΙ ΑΡΧΕΙΕ ΒΑΗΒΕ ΟυύΕ ΒΟ55 Ἰ «ΦΑΡΟΣ» οδός Τυλληρίας 6 (Δίπλα από Λότρα Έμερκε) ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΤΑΚΕ ΑΥΝΑΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΒΕΙΙΝΕΗΥ Εκτελούνται παραγγελίες δια μεσημεριανό από 12π.µ. - 3ἂμ.µ. Λειτουργεί από τις 10.2.96 Τηλ. 042-490 2/7 ΒΑΒΒΕ ΟυΕ ΒΟ895 2 «ΦΑΡΟΣ» Λεωφ. Αρχιεπικόπου Μακαρίου 48, Καϊμακλί ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ - ΘΕΗΥΙΡΕς ΠΑΡΑΛΑΡΗ - ΤΑΚΕ ΑΥΝΝ/ΑΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΒΕΙΙΝΕΒΗΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ Εκτελούνται παραγγελίες δια δείπνο από 7μ.µ. - 10μ.µ. Τηλ. 02-4/7957 απόγευμα µαζί µας. Ταθέρνα «ΕΔΩ ΛΕΜΕΣΟΣ» Ταβέρνα «Εδώ Λεμεσός» ή ταβέρνα της Λεμεσού µε τους εκλεκτούς παραδοσιακούς μεζέδες της, το όμορφο περιβάλλον που θυμίζει την παλιά καλή εποχή της Λεμεσού µας, που µαζί µε τους ΓΠιωργαλλέτους που τραγουδούν από τραπέζι σε τραπέζι, τραγουδούν από παλιές και νέες επιτυχίες, και όπως κάθε βράδυ γίνεται ένα Λεμεσιανό ξεφάντωμα. Μια από τις πιο ευχάριστες ϐθραδιές στην ταθέρνα «Εδώ Λεμεσός», µαζί µε το 6ἰ8ο ΑπίθηΠᾶ, Είμαστε ανοικτοί κάθε 6ράδυ εκτός Κυριακής. Τηλ. 362887 - 359819, 353378 - 367981 ΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 111, ΛΕΜΕΣΟ 26 ΕΕ ΛΑΦΘΙΧΛΟΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 «Από τον παππού στον εγγονό» ΠΑΡΟΙΜΙΙΕΣ - ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΡΠΙΑ «Θα σταθούμε στη γη που µας γέννησε µε τη µνήµη εκείνων που διάβηκαν την αγάπη για κεινους που θάρθουνε και τη θεία γαλήνη στα σπλάχνα µας» Από αυτή την έκδοση της εφημερίδας µας «Αδούλωτη Κερύνεια» θ’ αρχίσουμε τη δημοσίευση παροιµιών, εκφράσεων, ρητών, όπως τα ξέρουμε, όπως τ’ ακούμε απὀ τους πατεράδες µας, που µπορεί το 1974, διωγµένοι µε τη βία των όπλων απὀ τη γη τους, να µην πρόλαβαν να φέρουν μαζί τους τίποτε απὀ το βιὸς τους, όµως έχουν φέρει και κρατούν ευλαβικά φυλαγμένα στην καρδιάτους, ήθη, έθιµα, θρύλους και παραδόσεις, δοξασίἰες, ρητά, παροιμίες. Όλα αυτά έχουµε χρέος να παραδόσουµε στα παιδιά µας, ως την ευλογημένη ώρα που θα µπορέσουµε επιτέλους να τους παραδόσουµε καιτη γη που δικαωµατικά τους ανήκει. Κάποιες απὀ αυτές τις παροιμίες, ρητά, εκφράσεις, σίγουρα συναντούμε και σε άλλες περιοχές του νησιού µας, κιίσως τις βρούμε σε βιβλία κι άλλα έντυπα, αποτέλεσµα έρευνας που έχουν κάνει άνθρωποι που πιστεύουν πως η κάθε µορφή της πολιτιστικής µας κληρονομιάς πρέπει να περνά από γενιά σε γενιά. Παραθέτουµε τις παροιμίες και τ’ άλλα κατά αλφαβητική σειρά και εξηγούµε πως το γράµµα Α στην αρχή της πρὀτασης και απὀ µόνο του σηµαίνει «ὀποιος». Θα προσπαθήσουμε ακόµα να δώσουμε για το καθένα ένα ὁσο πιο πιστό ορισμό μπορούμε. 1) «Α πον ακρώννεται γονιού παρά γωνιάς τζιοιµάται» Ανηπακοή στους γονιούς έχει κακἀ αποτελέσµατα. 2) «Α πον θέλει να πα στο μύλο, πέντε µέρες κοσσιηνίζει» Λέγεται για όσους δεν θέλουν να κάµουν κατι και βρίσκουν τρόπους, δικαιολογίες να το αναβάλλουν. 3) «Α πον ανίωσεν παιδίν αρσεν|κόν τον φόον του Θεού εν είδεν» Φαίνεται πως το µεγάλωμα των αρσενικών παιδιών εἶναι πιο δύσκολο από των κοριτσιών. 4) «Α που συφφωνά στα θέρη, εν µαλλώνει µες τ᾿ αλώνια» Οικαλές συμφωνίες κάνουν τους καλούς φίλους. 5) «Α πον εσύντυσιεν εθάψαν τον ζωντανόν» Αν δεν ζητήσεις ο ίδιος το δίκαιὀν σου κανένας δεν πρὀκειται να σου το προσφέρει. ϐ) «Α που φυλάει τα ρούχα του έσιει Τα μισά». Αν δεν προσέχεις αυτά που έχεις, σίγουρα θα τα χάσεις. 7) «Α που χόσει τον παλιόσακκον τζιηνούρκον τον γυρεύκει»» Αν κάποιος χάσει κάτι παλιό, εξ αιτίας κάποιου άλλου, σίγουρα πρέπει ο δεύτερος να του το αντικαταστήσει µε καινούργιο. ϐ) «Α πον ευκαριστιέται µε τα λλία, ούτε µε Τα πολλά» Πρέπει να είµαστε ολιγαρκείς. 9) «Α που θέλει τα πολλά χάνει τζιαι τα λλία» Στην προσπάθειά µας να πάρουμε περισσότερα από όσα µας δίνονται µπορεί να χάσουμε και αυτά. 10) «Α πόσιει γίθκια γλέπει Τα, Τζ! α πού τα γλέπει τρώτα» Η φροντίδα για το βιος µας πρέπει να προέρχεται από µας τους ίδιους. 11) «Α πόσιει δέντρον έσιει σσιός». Όλοι χρειαζόμαστε κάποιον που να µας νοιάζεται. 12) «Α πόσιει πούζαν ΤζΙαι παιδί στον γάµον ήντα γυρεύκει» Αν θα πας σε χαρές γεμάτος έγνοιες καλύτερα να µην πας. 13) «Α πον αππέξω του χορού, πολλά τραούθκια ξέρει» Η αξία µας φαίνεται σε καταστάσεις που µας αφορούν προσωπικά. Ί4) «Α πον θέλει σφυρκιὲς στον κωμοδρόμον εν πααίνε!». Όταν αποφασίσουµε να κάµουμµε κάτι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποστούµε τις συνέπειες. 15) «Α π᾿ αντραπεί τζι’΄ αγκαστρωθεί κακόν αγκάστριν έσιει» Αν μπλεκτούµε σε άσχηµες καταστάσεις γιατί ντραπήκαµε ν᾿ αρνηθούµε, αυτό θάχει άσχημες επιπτώσεις σε µας, 16) «Α πον αντρέπετα!, ο κόσμος εν δικός του» Σίγουρα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν και την κοινή γνώµη. 17) «Α πον έσιε! µάναν ΤζΙαι αρφήν κλουθά του η νύκτα τζι η σφκη» Η παροιμία μιλά για την αξία της µάνας και της αδερφής και γενικά της οικογένειας. 18) «Α πον ηµπόρει να δέρει τον γάδαρον, δέρνει Το στρατούριν». Λέγεται στις περιπτώσεις που στην αδυναμίαν µας να κτυπήσουµε εκεί που θα θέλαμε, ξεσπούμµε κάπου αλλού. 19) «Α πον είδεν θουνά ΤζΙαι κάστρη, είδεν φούρνον τζι’ εξηππάστιν». Όποιος δεν ἐχειιδέαν απὀ κάτι το πραγματικά µεγάλο εντυπωσιάζεται µε το πιο ασήμαντο και συνηθισμένο. 20) «Α πον φορτώνει πόσσω του, Τάνα του να γεµώσει» Το δικό µας βιός είναι σίγουρα και το πιο ακριβό και γί αυτό γνοιαζόµαστε πραγματικά. Η συνέχεια στην επόµενην έκδοση. Σας αφήνουμε µε την πιο κάτω πασοϊἰµία: «Το κρίµαν αγκαστρώνεται τζιαι µε τζιαιρὀν γεννά». Πως είναι, λοιπόν, δυνατὀν τα τόσα κρίµατα που οι Αττίλες διέπραξαν σε τούτο το νἠσί να µην γεννήσουν και να τους πνίξουν δι Αγοράζονται και πωλούνται Στην αποθήκη µας θα βρείτε: Σαλόνια Καθιστικά Τραπεζαρίες µε τις καρέκλες τους Ἱραπέζια κουζίνας µε τις καρέκλες τους Ὑπνοδωμάτια διπλά µε κοµοδίνα, κτλ Κρεβάτια µονά και ενάµισυ µε κοµοδίνα, κτλ Ολόκληρη επίπλωση εξοχικού Ψυγεία Πλυντήρια “Τραφεία ξύλινα και μεταλλικά Ἄλλα πολλά είδη εξαιρετικής κατάτασης σε φανταστικές τιµές και ποιότητα ς ριακειρ ο νὰ ον. 02-480515 ορ, 9 ϱ5- 59291 ΜΜ ση ὑ9ὰ ΣΤΠ ον ΡΟ. ΒΟΧ 8018 - 2090 ΝΙΟΟδΘΙΑ ΕΑΧ: 02.360719 ΕΠΙΠΛΑ - ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ σε ΑΡΙΣΤΗ κατάσταση, σχεδόν καινούργια! Ὅσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται όπως τηλεφωνήσουν το συντομότερο (ζητήστε τον Αντρέα ἡ την Κατερίνα) γιατί, λόγω εξαίρετης κατάστασης ποιότητας και τιµής, ξεπουλάµε σε χρόνο ρεκὀρ στ(δήποτε ἐξασφαλίσουμε! | ” Δοκημόστε µας και δείτε πως τα λεφτά σας αποκτούν πραγµστική αξίαί σε ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ τιµές Από Μέχρι 5195 -295 Ξ80 - 175 5195 - 250 Ε75 - 195 5195 - ο50 550 - 80 ε550 - 850 530 - 100 5ά0 - 150 525 - 100 ΦΟΥΡΝΟΣ Σ ἆἅ ΚΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΓΕεΡΙ Όλα τα είδη αρτοποιείας Σωτήρης ἃ Κώστας Σίφουνας Τηλ. 488576 Λεωφ. Αθαλάσσης 4, Γέρι, Λευκωσία ΜΙΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΡΑΒΙΟΛΕΣ ΠΑΠΠΑΡΤΕΛΛΕΣ - ΤΑΛΙΑΤΕΛΛΕΣ - ΦΙΟΡΟΥΛΛΕΣ ΦΙΔΕΣ - ΚΟΧΥΛΙΑ - ΚΑΤΤΟΥΔΕΣ - ΓΑΡΙΔΕΣ - ΣΕΛΕΝΑΝΚΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΝ: ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Η ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ ΛΤΔ Γρηγόρη Αυξεντίου 94Γ, Κοκκινοτριµιθιά τηλ. 894764 - 899032 Ρανῖ Ηαῖι 9ίμαίο ΡανΙιος ΡανΙου 180 Ρἰπαάκτοιι 9ἱγ., ΝἰοοθίΒ Τει. 02-458181 ««ΠΙσΟΟΤτ Τα «φυσίγγια µε τις µεγάλες επιτυχίες του αιρήνουν ετιοχή ΛΑΚΗΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ Ενώσεως 23, τηλ. 355572, Λεμεσός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 Λαϊκή παράδοση, λαϊκή τέχνη για µας τους Κερυνιώτες είναι ζωντανό κομμάτι της ζωής µας, του ίδιου µας του εαυτού. Μετά την εισβολή αυτή η τέχνη έχει γίνει κάτι το ιερὀ, κάτι που δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, να το αποχωριστούµε.Οι θύμησες των παιδικών µας χρόνων είναι η ζωή µας ολάκερη, οἱ ρίζες, οι καταβολές µας. Κλείνοντας τα μάτια, βλέπω τις γυναίκες του χωριού µου να κάθονται όλες µαζί και να δουλεύουν µε τόσην επιδεξιότητα, κι απὀ αυτά τα άξια χόρια να βγαίνουν αριστουργήματα, που άλλες τα φύλαγαν για την προίκα τους ἡ να στολίσουν τα πεντακάθαρα σπίτια τους, άλλες να τα δωρήσουν σε συγγενείς και φίλους κι άλλες το εἰχαν σαν βιοποριστικό επάγγελμα. Πολύ έντονα θυμούμαι τις γειτόνισσες µουτις Τοφακούδες καί ιδιαίτερα τη µάνα τους την Ελεγκού να υφαίνουν µέρα νύχτα στο «αρκαστήρι» τα ωραιότατα υφαντά, ιδιαίτερα τα «φακωτά» ολομέταξα που οι άντρες τα έκαναν γαμµπριάτικες φορεσιές που διαρκούσαν πολλές δεκαετίες πλέονοντάς τα και σιδερώνοντάς τα µε εκείνο το σίδερο των καρβούνων (ζεσταινόταν µε κάρβουνα) που όλοι χρησιμοποιούσαμµε τὀτε. Το 1955, θυμάμαι, επισκέφθηκε την Κύπρο ο τότε Υπουργός των αποικιών Ι6ΠΟχ - Βογά και ήθελε ν᾿ αγοράσει κάτι παραδοσιακό για τη σύζυγο του και για τον εαυτό του. Τους προµήθευσα ένα θαυμάσιο ολομέταξο κομμάτι και έφυγαν ενθουσιασµένοι. Άλλες περίφηµες υφάντρες για τα μεταξωτά ήταν οι Αμαλούδες, οι Κλωστρίνες, οι Καπετάενες. Εκτός απὀ την Υφαντική ήταν και ξακουστές για τα κεντήματα. Ἐφτιαχναν και θαυμάσιες κουβέρτες σε μεταξωτό φακωτό. Ύφασμα µε Λευκαρίτικο ΕΛΛΟΥΛΕΟΤΗ κΕΡΥΝΕΙΕΛ «Λαϊκή Κερυνιώτικη τέχνη» κέντημα που διδάκτηκαν απὀ Λευκαρίτισσες κεντήτριες που τις ἔφεραν στη Λάπηθο οι έµποροι της εποχής, οἱ Νικόλαος Ευαγγελίδης, Μεταξάς, Δημήτρης, Καλημέρης, Μιλτιάδης Λαπηθιώτης, Τσαγγαρίδης, Κουλλουράς, Αλλαμένος όλοι απὀ την Λάπηθο. Στον Καραβά η µητέρα µου Μαρίτσα Κ. Μανώλη, εκτός απὀ την ντόπια αγορά, εξήγαγε και µεγάλες ποσότητες στην Ευρώπη, Αμερική, Ιδιαίτερα στη Γερμανία και Αυστρία. Θυμάμαι τις γυναίκες του Καρμιού, του Τριμιθιού, του Αη Γιώρκη, των Μότιδων του Παληόσοφου που έρχονταν κάθε Κυριακή µε τα γαϊδούρια, να πεζέψουν στο σπίτι µας και τη μάνα µου ν᾿ αγοράζει τις πιπίλες τους, την Τρίπουντη, τη τεσσαράπουντη, τη δεκάπουντη, την αθασωτή κι εγώ µικρή να µετρώ τους πήχεις και να τους γράφω στο χαρτί. Με τα χρήματα που ἐπαιρναν αγόραζαν ρούχα και παπούτσια για την οικογένειά τους και ότι χρειάζονταν για τη δουλειά τους. Κουβαρίστρες Β.Μ.Ο. και Άγκυρας, Ττίρα, Χίντικο, Ιταρί γιατί εκτός απότα μεταξωτά που έχω αναφέρει οι Υφάντρες ύφαιναν και παντελοννίκια και αλατζιές για φορέματα και πουκάμισα. Άριστες Υφάντρες υπήρχαν και στο Πέλλαπαϊς το Καζάφανι, τη Θέρμια και στην ἴδια την πόλη της Κερύνειας. Μια χρυσοχέρα υφάντρα ήταν και η µακαρίτισσα η πεθερά µου η Μηλιά του Σταυρή που συχνά µου έλεγεν ότι µπήκε στη βούφα απὀ εννιά χρονών, επειδή και οι αδερφές της ἦταν πολύ καλές υφάντρες, η Πολυξένη, η Θύμησες της Ἕλλης Νίκου Σταύρου Μάρθα, η Μπούρενα. Η Κερυνειώτισσα ήταν άφθαστη ακόµη και στο «πλουμί», δουλειά του βελονιού. Τα δημιουργήμµατά της ποιος δεν τα θυμάται και που δεν λυπάται που της τα άρπαξαν οἱ κουρσάροι που μπήκαν στο νησί µας και μοσχοπωλούν σε ξένους και δικούς όσα εμείς φτιάξαμε με αγάπη και ξενύχτι! Θυμάμαι εκείνα τα εξαίσια «φερβουλιτέ» που τα έφτιαχαν µε μακουκούδι κυρίως οι Καραβιώτισσες. Περίφηµα ἦταν τα φερβουλιτέ της Στασούς τ’ Αντωνιού, της Καρκαουτσιούς, της Θεονίτσας του Κλεάρχου, της Στασούς του Χχ”Δημήτρη, της Φρακάλενας, των Θεοτοκούδων και κυρίως των αδερφάδων Κουτσοκούµνη Αναστασίας και Πολυμνούς, που όταν η µάνα µου επἠρε παραγγελίαν να στείλει στη Βιέννη γιακάδες για τους Φοιτητές της Ιατρικής, αυτές τους έφτιαξαν. Θεέ µου, τι κομψοτεχνήµατα! Φαρδιοί εξάγωνοι γιακάδες µε µαργαρίτες και γιασεμιά, που νόµιζες ότι δεν ήταν ανθρώπινα τα χέρια που τους έφτιαξαν. Δυστυχώς αυτό το είδος της δαντέλλας ι παρόλουν που υπάρχουν µερικές γυναίκες που το φτιάχνουν δεν µπορεί να συναγωνιστεί τη δαντέλλα εκείνης της εποχής. Νάταν λέτε ο χώρος, το περιβάλλον, η ομορφιά, η αγάπη κιη ωραία διάθεση Ἑνα είδος κεντήµατος που χάθηκε παντελώς είναι το «Νθηίδ», µια θαυμάσια τέχνη που µας έφεραν στην Κύπρο οι Βενετσιάνοι. Το «νθπίςδ» το δίδαξε στη Λάπηθο και στη Κερύνεια το δίδαξεν η Άννα του Γιαννουδαίου απὀ τη Σκάλα του περίφημου βιολιτζιή. Το «νεπίς» γινόταν πάνω σε σκληρό μαξιλάρι σχεδιασμένο σε Χαρτί µε βελονιά κουμπότρυπας και «τσίμπι» και µέσα είχεν όλων των ειδών τις µαργαρίτες, τριαντάφυλλα και μυθικές μορφές. Με λύπη θυμούμαι που µια Παρασκευή στο γυναικοπάζαρο η µακαρίτισσα η μάνα µου πούλησε σε µια Αυστριακή έναν ωραιότατο δισκόρουχο µε την µορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκείνη την ώρα ἑνοιωσαπως πουλούσε ένα κομμάτι από τον εαυτό µου που δεν έπρεπε µε κανένα τρόπο να Φύγει για το εξωτερικό. Που νάξερα πως ολάκερος αυτός πλούτος θα ελεηλατείτο και οι ληστές θα το πουλούσαν στο εξωτερικό παζαρεύοντας εµάς τους ἴδιους. Η µακαρίτισσα η Ἐλλη Λουκαΐδη απὀ τη Λάρνακα µε επροµήθευεν τα περίφημα «Υεηί5» και έχω χαρίσει µερικά στις κόρες µου. Προσπάθησα να βρω γυναίκες να τα αντιγράψουν µα δεν τα κατάφερα. Ως τώρα πολύ λίγες ἠταν οἱ γυναίκες απὀ την Επαρχία µοας που τα έφτιαχναν απὀ τον Άγιο Μηνά Λαπήθου οι αδερφές Μαντίδη, Αναστασία και Χαριτίνη και απὀ τον Καραβά οι Τοφακούδες. Όσον για τα περίφηµα «φιλί» καμωμένα σε νυχτικιές που µας τα δίδαξαν οι πρόσφυγες που έρχονταν στο µικρὀ λιμανάκι του Καραβά, τα έφτιαχνε ωραιότατα η οικογένεια της µακαρίτισσας της Κικής του Τσέντα, όπως και το «ροκοκό» µε χρωματιστά μουλινέ πάνω σε λινό και Ζωδιάτικο ἡ 25 υφαντό «ιταρέ». Χρυσοχέρες ήταν και οι αδελφές Χρυστάλλα και Στασού της Αννέτας που έφτιαχναν κουβέρτες σε ωραίο αθασί χρώμα στολισμµένες µε λογής - λογής λουλούδια. Στην αρχἡ µιλήσαμε για μεταξωτά. Είναι γνωστό πως το μετάξι το παίρναµε απὀ το «καματερό» (μεταξοσκώληκα) που εκτρέφαµε στα σπίτια µας. Από το κουκούλι, λοιπόν παίρναµε το μετάξι για τα υφαντά µας. Ὅμως και το ἴδιο το κουκούλι, ασπρισµένο βέβαια, το χρησιμοποιούσαμµε για να φτιάχνουμε ωραιότατα κάδρα που στολίζαµε τους τοίχους του σπιτιού µας, στον προθάλαμο κυρίως γιατί ανάµεσα στα περίτεχνα σχηµατισµένα λουλούδια κυρίως, γράφαµε κι ένα καλωσόρισμα, µια ευχή, ένα γνωμικό, ένα ρητό, όπως «καλώς ήλθατε». Κι ήταν τόσο μεγάλος ο πλούτος της Λαϊκής Κερυνειώτικης τέχνης και τόσο µεγάλη η αξιοσύνη της Κερυνειώτισσας που σίγουρα κάτι ή κάποιες δεν θυμάμαι αυτή τη στιγµή. Υπόσχοµαι να τα ξαναπούµε. Για την ώρα ας συγκεντρώσσουµε όλες µας τις δυνάμεις εις τον αγώναν για επιστροφή και δικαίώωση. Ας βροντοφωνάξουμµε να τ’ ακούσουν όλοι, πως δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να ξεπουλήσει την πανέμορφη τη θαλασσοφίλητη Επαρχία µας. Πιστοί στην Ελληνική καταγωγή µας ϐ᾽ αγωνιστούµε για κατοχύρωση όλων των ανθρωπίνων δικαωµάτων µας. Κι επειδή πιστεύω (γι αυτό άλλωστε αγωνίζομαι) στην επιστροφή, υπογράφω. Έλλη Νίκου Σταύρου Οδός Ελλάδος δΊ Κερύνεια τίτλου. Το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» και η Σχολική Εφορεία Λαπήθου συγχαίρει τον κ. Ηρακλέους για το διδακτορικό τίτλο που του απονεμήθηκε. Τιημητικός τίτλος στον Ντίνο Ηρακλέους Στις 19/12/95 ο Ντίνος Ηρακλέους από την Λάπηθο, Γεωπόνος στο Τµήµα Γεωργίας (Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας) µετά απὀ επιτυχή δημοσία ανάπτυξη της διδακτορικής του διατριβής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε θέµα «Συμβολή στη µελέτη του Αλευρώδη του Καπνού [Βεπιίδία ἰ8Ρ8οἱ (εηηᾶαίας)] και του Παρασιτισμού του στη Κύπρο» έτυχε Διδακτορικού στο Γεωπονικό ΖΗΤΕΙΤΑΙ σπίτι στην Λευκωσία ή Λάρνακα προς αλλαγή µε σπίτι στο Παραλίμνι, παρά το «Γιώρκειον Νηπιαγωγείο». Για πληροφορίες στο τηλ. 02-312196 Λευκωσία κ. Ανδρέας ἱεροδιακόνου Το Σωματείο ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ευχαριστεί όλους όσους διαφηµίζουν µέσω της εφημερίδας «Αδούλωτη Κερύνεια» και καλεί τους Κερυνειώτες να συναλλάττονται µαζί µε όλους αυτούς που συμµπαραστέκοντα! στον αγώνα µας ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ δι ΣΙΑ ΛΤΑ το ον κατειὭδιαν απο το Παντούς είδους ξυλουργικές εργασίες αν ακας οσο σ Στολές καταδύσεων στα µέτρα σας 5αιοδροτὶ χρωώμώτων και Γιά. Ἀλεναλη Ό πη ει τς ΗΑΗΝ ΤΟ Γ ΗΑΗΜ ΥΕ Ον νετ, ο ο ο - ου ὄ , αθ ο τρα με ΜΜ Μάνινγκ άνι 11 νΜ{ ο υ--υ-υ-υ- ου --υ-υ-υ-ᾱ--ι εσα . κ. ΟΕ Ηὴ ατο κ: ο ε σε ο ο ο ο ο -- ου - άν η΄ ΟΜΗΗΑΡΕ ο έν. ΟΕ ΜΗ ΓΑ ΑΓΠΙΑ{ΗΠΝΟΥΣ ΣΚΣ ΛΑΟΥΣ {ΙΑ ΑΠΙΑΙΠΗΗ ΤΗΝΕΣ ΓΑΤΕΣ 6984 ΤΟ ΕΕ 1Η ΟΥ” Τηλ. οικίας 6426598 συμπεριλαμθάνεται Τηλ. 02-334220, 02-496263 Ἶ έρον σας! Επισκεφθείτε µας για Το συµφερ αννλισίοος αρ ο ) . ταλᾶσι ἡ ος Όθψπο ποματήσς ενα - , καν ο ασε τα δαν τελονι τοῦ βφὶ ἔοοά (ναών ἁ -. ο 39 Τηλ. εονοθίςς ὦδρα τον -- πανω αλα βεν απ ει ο ο 8 πα» τω | ἱ ο... νόθο ΑΕΙ Γκ σερ. , ο . ο ο μα ῳ «ται τος τω ενος Παράδοση ἁονα Ὄσκ 3 ΜΕΒΟΛΙΝΟ ΜΕΚΟΠΛΑΟ ενας ο ΠΠ ΜΕΒΟΥΝΟ ΕΠΟΝ 8 λΗΠἩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Οδός Νικου Πατιχη 61 Τηλ. 05-732675 24 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Χριστούγεννα... Μια λέξη τόσο µικρή μα τόσο µεγάλη που φτάνει γλυκόηχα στα αυτιά µας και αγγίζει ανεξίτηλα κάθε χρόνο την καρδιά µας. Η γιορτή που ενώνειτους ανθρώπους και µας γεμίζει µε ελπίδες και όνειρα... Χριστούγεννα απὀψε... Κι όμως κάποια µάτια σιγοκλαίνε κάποιες καρδιές πονούν Αναλογιζόµαστε τη σκλαβωμµένη Υη µας και τα όνειρα που αφήσαμε εκεί απραγµατοποίητα... Χριστούγεννα απὀψε... Κι η µνήµη δεν µπορεί να ησυχάσει... Ξυπνάει και ελεύθερη πετάει Αφήνει πίσω το συρματόμπλεγμα και τριγυρνάει σε τόπους γνωριμίας και αγαπημένους Ταξιδεύει στο Καραβά, στη Λάπηθο, στη Μόρφου, στην Αμμόχωστο, στην Καρπασία Σταµατά σε σπίτια, σε δρομάκια σε εκκλησίες, σ’ ακρογιαλιές Θυμάται... θυμάται και πονεί Μα δεν λυγίζει... όχι... Τικιαν είµαστε εδώ εμείς ανήκουµε εκεί που γεννηθήκαµε και σίγουρα εκεί θα γυρίσουμε. Άννα Βιολάρη Δεκ. 1995 Ἡ ΛΑΟΦΥΧΛΕΩΟΤΗ ΚκΕΡΥΝΕΕΛ πφαΣη ΚΕΡΥΝΕΙΑ, ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ Το καράβι σου, Κερύνεια µου, το καράβι σου, Πατρίδα µου σκλάβο σε ξένα χέρια θρηνε(. Το κλάμα του σπαραχτικὀ µοιρολόι µερὀνυχτα αντηχεί στου κάστρου τη βαριά σιωπή. Κλαίει την όμορφη πόλη που ορφάνεψε, τους έρηµους δρόμους, τα βουβά καμπαναριά, τη µατωµένη ανατολή, τα θλιµμένα δειλινά. Κλαίει τα κουρσεµένα ὀνειρα, τους λεμονανθούς που δε θα καρπίσουν Κλαίει... κλαίει... κλαίει... Και μεις στην αντίπερα ὀχθη καρτερούµε το γυρισμό. Περιμένουμε κάποιο πλεούμενο κι όλο ρωτούμε «αν θα έχει για µας πλοίο. αν θα έχει οδό» Στης αγωνίας µας το σπαραγμόὀ, ακούμε, πατρίδα µου, το δικό σου παλμό, την ψυχή του καραβιού σου. Ψυχή του καραβιού. δική µας ψυχἠ, αιώνια, ακατάλυτη, παντοτινή, στη µακρινή σου την πορεία, έγραψες περήφανη ἱστορία. Τι κι αν σε κύκλωσαν τυφώνες, τικι αν σου σχίσαν τα πανιά οἱ µπόρες, αλύγιστη διαβαίνεις µέσα στους αιώνες. Ψυχή του καραβιού, δική µας ψυχή, που δε σ᾿ αγγίζει ο χρόνος άγγιστη περνάς από τις Συμπληγάδες, κι ελεύθερη αρµενίζεις για κάποια Ιθάκη, για κάποια Κολχίδα, για κάποια Κερύνεια. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΖΙΕΡΥΝΙΑ Τα καλλύτερα µου χρόνια αφηκά τα πουποτζιή παγωμένα µες στα σιόνια τζιαι βρεµένα στη βροσιῆ Οὐύλλα τα ὀνειρά µου που εἰχα τζιαι βαθκιά αισθήµατα µε τη βία µου τα πήραν με ποδοπατήµατα. Εν νανοίξω την καρκιά µου τζιαι να πω τον πὀνο µου µόνη πιον παριορκά µου να στραφώ στον τόπο µου. για την Κερύνεια Ξ, Πολυκάρπου 22.19.92 ΝΑ ΓΙΝΟΤΑΝ Να γινόταν να γυρίσουν ούλλα τούτα που αρκής Τζιαι τα λάθη να τα σβύσουν οι ιστορικοί της γης. Να σβυστούν που τα βιβλία τα κακά ιστορικά τζιαι να ξεχαστεί η βία που του κόσμου την παθκιάν. Ξ, Πολυκάρπου 22.12.92 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 199 ΕΝΝΑ Ῥτει ΤΖΕΙΝΗ ΜΕΡΑ Στην όµορφην Τζερύνειαν µας έχω τζαι Ὑιω να ρίσω τζι απο τα βάθη της καρκιάς εννά της τραουδήσω Στην µέσην έσει εκκλησιάν σαν το πεζούνιν τ' άσπρον η θἀλασσά της, το βουνόν. το λιμάνιν τζαι το κάστρον εν’ ζωγραφκιά που γίνηκεν που µάστρον δίχα λάθη τζαι τζείνη ζωγραφίστηκεν µες στης καρκιάς τα βάθη. Στην οµορκιάν εν πλάσεται στην πλάσην ούλλην άλλη τζιν ό,τι βλαστά στο χώμαν της µπλέει στο φως. στα κάλλη. Το χώμαν της επότισεν µε Υαίμαν ένας γιος µου να πάω εἰς τον τάφον του, Χάρην Θεέ µου, δώσ' μου! Λάδιν, τζεριν στο µνήµαν του πρώτην φοράν νατ άψω µε κλάμαν, κλάµαν του γονιού µε τζείνον να τον κλάψω! Τα δάκρυα, το γαίμαν του, να το Βρουν τζαι να σμίξουν τζαι φκιόρα που το σμίξιµον να πιούσιν τζαι ν᾿ αννοίξουν τζαι να μυρίσ᾿ ο τάφος του µε λευτεριᾶς αέρα, πιστέψετε, αδέρκια µου, εννά ᾿ρτει τζείνη μέρα. Του Χαράλαμπου Δημοσθένουι αφιερωμένο στο γυιο τοι που σκοτώθηκε στι Πέντε Μίλ στον Καραθι Βασιλική Φωτίου Κτηµατική Εταιρεία ΧΡ. δι Λ. Λουκά Πωλούνται υπό ανέγερση κατοικίες στα Λατσιά Τηλ. 09-625494 Κτηµατομεσίτικο Γραφείο Κουρρής Κώστας Λεωφ. Μακαρίου 25, Παραλίμνι Τιααῖηπα Όο ἴα Στέλιος Βαρελλάς Αμμοχώστου 6, Αγλαντζιά Τηλ. 02-39393201 Ευχόμαστε σ᾿ όλη την πελατεία µας Χρόνια Πολλά ΕΠΕΛΕΓΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΟ 1996 Η διεύθυνση της εταιρείας ΟΙΥΜΡΙΑ θα είναι πάντα ἑτοιμη να λύσει οποιοδήποτε κυνηγετικό πρόβλημα των Κυπρίων κυνηγών και σκοπευτών οι οποίοι μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της εταιρείας: Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας Τηλ. 04-6365309 - Εαχ: 04-63965059 Λευκωσία Τηλ. 09-822910 οι ΥΜΡΟΡΙΑ ΑΒΤ ΑΑΙ.ΙΕΒΥ ΡΑΙ.ΙΙ 6ΑΗΤΗΒΙΡαΕς ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ζακύνθου 17 Τηλ. καταστήµατος 04-62535741 Τηλ. οικίας 04-658511 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΥΡΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΛΤΔΑ. χοντρικές και λιανικές πωλήσεις Ζαΐμη 1Α-Β, Στρόθολος Τηλ. 427872 - 499879 Κλήρου, τηλ. 699085 Η εταιρεία ΣΙΝΕ ΗΟΙ ΙΥΝΟΟΡΟ Ν.5.Κ Ι οαΐἴποι Ρἰαςί | 1α Εύχετα! ευτυχισμένο Το νέο έτος 24Γ Ἰφιγενείας Ακρόπολη τηλ. 311904 (4 γραμμές) Γλάδστωνος 868, Λεμεσός Τηλ. 05-962496 Ευχές για την πελατεία µας για ευτυχισμένο 1996 ΠΑΓΟΔΑ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Το εστιατόριο µας εὔὐχεται στην εκλεκτή πελατεία του Ευτυχισμένο το νέο έτος 1996 Λουκή Ακρίτα 11. Λευκωσία Τηλ. 474945 Ώρες λειτουργίας 1-2.45, {90-11 .30 Καθημερινά εκτός Κυριακής ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΤΑΚΕ ΑΝΑΥ Τηλ. 369990 Λεμεσός Το ΘιμρθΓΠΙ8ΓΚ6ί Γεωργίου Αλλαγιώτη εύχεται στην πελατεία του Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 1996 Αριστοµένου ὃ, Αγ. Νικόλαος Καρρας ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: (ο! [ίαπα Υ ουν ΒΕΡΤΑυΒΑΝΤ - «ΑΕΕ - ΒΑΒ Τηλ. 642023, 09-526487 Τσάδα (δίπλα από το γήπεδο Γκολφ) ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΛΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Βαπτίσεις «Γενέθλια - Πάρτυς Δεξιώσεις - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις ΧΑΡΕΙΤΕ ΕΝΑ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΦαΓΟΠΟΤΙ ΝΕΙΦΟΝ΄5 ΙΝΝ Επίον α αΠηκ ἰΠ α Γ68ἱ ριΙ0 αἰπιοδρῃθίε ΟιΓ ρ8ίίο οῄθ/ς 8 θθ8ιΙι/ ορεη 5εᾶ ΥΗ Υθ Πανθ ροοΙ ἴ80ἱθ6 ΠΟΠΠΘ - οοοκθά Ράἵ {ο0ή Τεα - οοῄἤθς αΠά {Γεςδη οιΚκθς ΑΙΙ 5εΓνθα ἱπ /ΤΙεπαΙγ διγγουπαίπβς Υοι ο8π Ππα ιι5 οη ἴμθ οἱα |.'πιαδδοί - Νίἰοοφδία Ηοβά, |μςί Ρθίοιθ Εἰἰ85 Β88οῇ Ηοϊθι (πθαπαϊπα ἴονναιας Νἰοοςίθ) ΤεΙ: (05) 323474 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 ΕΛΛΟΦΥΛΕΤΗ ΚκΕΕΡΥΝΕΛ 29 ΤΑ ΜΑΚΡΑ ΚΟΝΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΊΜΒΡΟΣ - ΤΕΝΕΔΟΣ, Τουρκική κατοχή ήταν για τον περισσότερο κόσμο εδώ στην Κύπρο (τουλάχιστο όσους δεν έζησαν την προηγούµενη τουρκική κατοχή) µια µακρινή ιστορία. Όμως τα «γυρίσματα του καιρού» όπως λέει και µια λαϊκή παροιμία, µας έταξαν να γνωρίσουμε από κοντά την Τουρκική κατοχή και θηριωδία. Περισσότερο από όλους µας οι Πηρωικοί εγκλωβισμένοι µας στην Καρπασία καὶ στην Επαρχία της Κερύνειας. Κάτω από την πίεση του Τουρκικού Καθεστώτος βασανίζονται, ταλαιπωρούνται και δυστυχούν και οδηγούνται σταδιακά και αυτοί στην προσφυγιά, επιβεβαιώνοντας την ιστορία ότι οι µεν Τούρκοι κάτω από το Τουρκικό Καθεστώς είτε καταδυναστεύονται, είτε εξοντώνονται είτε εξισλαμίζονται. Αγνοώντας την ιστορία και κλείνοντας τα µάτια στο ζωντανό δράµα των σημερινών εγκλωβισμένων µας η ηγεσία αυτού του τόπου κοντόφθαλµα εξακολουθεί να επιδιώκει λύση που θα αναγκάζει Ελληνοκύπριους να επιστρέψουν υπό Τουρκική Διοίκηση στα κατεχόμενα σε µια Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. (Το ότιο Ντενκτάς και η Άγκυρα ποτέ δεν θα δεχθούν κάτι τέτοιο δεν έχει σημασία). Μια πρόσφατη μαρτυρία απὀ την µαρτυρική Ίμβρο, όχι πριν 30-40 χρόνια αλλά το 1995 την εποχή που η Τουρκία εξασφάλισε την Τελωνειακή Ένωση της µε την Ευρώπη, προεξοφλά µε βεβαιότητα το τελικὀ αποτέλεσµα μίας Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας - Νομιμοποίηση της πλήρους Τουρκοποίησης των κατεχοµένων περιοχών της Κύπρου. Για να προβληµατίσουμε για ακόµα µια φορά την ηγεσία του τόπου επαναδημοσιεύουµε το σχετικό ρεπορτάζ του κ. Χρ. Τελίδη. κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ δι. Αδελφός Λτὸ (Κερηνειώτη) ΕΚΛΕΚΤΟΝ Ελαιόλαδον ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γνήσιον Μέλι Μέλισσας Κυπριακές Μαρµελάδες από Κυπριακά Φρούτα Οδός Κυκλάδας Νο. 40 Ανθούπολη ΤΗΛ. 389675 . ατεπτπππππμηη τρεξτε ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΤΡΙΚΑ - ΣΑΚΚΑΚΙΑ -ΦΟΥΣΤΕΣ - ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΦΟΡΕΜΑΤΑ - ΜΠΟΥΦΑΝ - ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΚΑΛΤΣΕΣ και ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ... Ο Χριστός ξέχασε την µαρτυρική Ίμθρο Ρεπορτάζ Χρ. Τελίδης. Ο Χριστός δεν γεννήθηκε κι αυτά τα Χριστούγεννα στην µαρτυρική Ίμβρο. Ολόκληρο το 1995 ούτε ένα Ελληνόπουλο δεν γεννήθηκε στο νησί, κι ούτε ένα ζευγάρι δεν πέρασε την είσοδο κάποιας απὀ τις εκκλησίες για να έλθει εις γάμου κοινωνίαν, ώστε να ανθίσουν ἔστω για λίγο, τα χαμόγελα των Ελλήνων γερόντων που απόὀμειναν στο νησί. Μόνο θανάτους και νεκρώσιµες ακολουθίες είχαµε στην Ίμβρο, απὀ τους 3930 νοµαταίους που υπήρχαν πριν απὀ µόλις δύο χρόνια, όταν επισκεφθήκαµε το νησί, το 1995, κλείνει µε λιγότερους απὀ 300 Ἑλληνες. Απομεινάρια ανθρώπων, µε λαβωμένες τις ψυχές και τα σώματα, τσακισµένοι απὀ τη ζωή µε ανήµπορα τα µέλη τους να σέρνονται µέσα σε ερείπια ολόκληρων χωριών, αποδεκατισµένων από τον πληθυσμό τους. Φωνές ανθρώπων λησµονηµένων, µέσα απὀ το τηλέφωνο. Η φωνή του µπάρµπα Νίκου απὀ τους Αγίους Θεοδώρους σπαραγµός καρδιάς. «Πεθαίνουµε. Τελειώνουμε, µέρα µε την µέρα λιγοστεύουµε. Σε όλο τον κόσµο ελπίζουν, περιμένουν ο καινούργιος χρόνος να φέρει κότι καλύτερο. Εμείς δεν περιμένουμε τίποτα. Πάψαμε να ελπίζουμε από καιρό» Ούτε ο ερχομός του καινούργιου χρόνου µπορεί να σηκώσει τη θλίψη απὀ τις καρδιές αυτού του τόπου. Λυπήσου όσους μοναχοί τοὺς μιλούν σε στέρνες και σε πηγάδια και πνίγονται µέσα σε κύκλους της φωνής. Λυπήσου τους γέροντες και τις γερόντισσες που τελειώνουν τη ζωή τους χωρίς τις φωνούλες και τα χαμόγελα των εγγονών τους και των μικρών παιδιών. Οι γλυκιές αναμνήσεις των ημερών του Αυγούστου ἡ του Πάσχα, όταν κάποιοι ἱμβριώτες φτάνουν στο νησί για να περάσουν λίγες μέρες µαζίτους, δεν κρατούν πολύ και δεν αρκούν για να καλύψουν την μοναξιά και τον πόνο ενός ολόκληρού χρόνου. Ούτε τα Χριστούγεννα αλλά οὖτε και για την Πρωτοχρονιά ήρθε κόσμος στο νησί απὀ την Ελλάδα. Ἠταν και ο άσχηµος φετεινός καιρός που είχε ως αποτέλεσµα το νησί να είναι αποκλεισµένο για πέντε συνεχείς µέρες. Το μοναδικό πλοίο που επέστρεψε απὀ την Ίμβρο την περασμένη Πέμπτη µετά τον αποκλεισμό πάλευε µε τα κύματα επί ώρες λόγω της µεγάλης θαλασσοταραχἠς και ότως µας είπε ο επίσκοπος Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιος, λίγο έλειψε να βυθιστεί. Αντιπροσωπεία Μόνο µια µικρή αντιπροσωπεία νέων των Ιµβριακών Ενώσεων πήγαν στο νησί για να περάσουν τα Χριστούγεννα και έμειναν και την Πρωτοχρονιά. Οι εκκλησίες ανήµερα των Χριστουγέννων λειτούργησαν, έστω και µε ελάχιστους πιστούς, που µετρουνταν στα δάκτυλα του ενός χεριού, ανήµποροι άνθρωποι, µε προβλήµατα στην υγείατους, σύρθηκαν κυριολεκτικά στις εκκλησίες για να γιορτάσουν τη µεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης για να γυρίσουν στη συνέχεια και να κλειστούν στα σπίτια τους, να θυμηθούν ωραίες στιγμές του παρελθόντος, όταν τα σπίτια έσφυζαν απὀ ζωή και τα γλέντια ῥδιναν και έπαιρναν. Μοναδικός σύνδεσμος µε την πατρίδα, η τηλεόραση αφού στους δέκτες τους πιάνουν τα ελληνικά κανάλια. Την Πρωτοχρονιά η πανηγυρική Θεία Λειτουργία παρουσία του επισκόπου κ. Φωτίου, έγινε στο Σκοινούδι, αλλά των Θεοφανίων δεν θα γίνει όπως θέλει η παράδοση στο Κάστρο. Η εκκλησία έχει μετατραπεί σε αποθήκη απὀ τους Τούρκους και έτσι ο εορτασμός θα γίνειστα Αγρίδια. Τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη όταν βγαίνουν προκλητικά στο Αιγαίο σκίζουν τον ουρανό πάνω απότην Ίμβρο πετώντας χαμηλά. Κι όταν την περασμένη Πέμπτη ένα απὀ αυτά στη διάρκεια αναχαϊτισης απὀ ελληνικά αεροσκάφη βέθηκε στη θάλασσα, η αγωνία των Ελλήνων της Ίμβρου μεγάλωσε. Η κατάσταση στην Τουρκία εἰναι ρευστή και κάποιοι καραδοκούν ώστε να βρουν αφορμές και να εξαπολύσουν τις επιθέσεις τους κατά του ελληνικού στοιχείου. Ευαισθησία Ἠδη ακούγεται ότι ο έπαρχος του νησιού, ένας αρχιτέκτονας που έδειξε ευαισθησία για την αρχιτεκτονική κληρονομικά των κατοίκων του νησιού - τα οικοδοµήµατα των εποίκων Τούρκων είναι πραγµατικἁ εκτρώµατα - αντικαθίσταται γιατί τα ανοίγματα του στο ελληνικό στοιχείο θεωρήθηκαν υπερβολικά. Αυτές τις µέρες ας κρατήσουμε κάτι στην ψυχἠ και στο μυαλό µας για τις ελεύθερες φλογισμένες ψυχές της Ίμβρου, που δεν περιμένουν καμία αυγή ούτε και απὀ τον καινούργιο χρόνο. Νοερά είµαστε δίπλα τους. Εκεί στο καφενεδάκι του κυρ Γιάννη και της κυρά Μαρίας, στο «Μανταμίν - Ντιμπέκ Καβεσί», στους Αγίους Θεοδώρους. Για να σηκώσουμε στην υγεία όλων των ἱμβρίων το ποτήρι µε τη ρακή και να µας χτυπήσουν και να µας ψήσουν εκείνο τον περίφημο τουµπεκ καφέ - κοπανιστόὀ καφέ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Ελληνοκυπριακή Ηγεσία καθώς και η επίσηµη Ηγεσία της Ελλάδας θα αντιληφθούν ότι µε το να συνεχίζουμε να επιδιώκουμε λύση Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας σπαταλάτε πολύτιμος χρόνος ο οποίος αφήνει την Τουρκία ανενόχλητη να εδραιώνει καὶ «Ντε Γιουρε» την κατοχή της Κύπρου και ταυτόχρονα ενθαρρύνεται ο Τουρκικός επεχτατισµός που στόχο έχει καὶ άλλα Ελληνικά µέρη, όχι μόνο στην Κύπρο. ΝΙΩΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ἀΗΜΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙΗ ! ..δεν παίζεται µε τίποτα ύμμηω 22 εεΑΛΑΦΥΛΕΩΟΤΗ κεΡΥΝΕΙΛ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΥΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Μόλις πρόσφατα έχει περιπέσει στην κατοχή µας η τελευταία Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ημερομηνίας 10.12.95 προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά µε την Κύπρο. Η Έκθεση προηγήθηκε του Ψηφίσματος 1035 (95) για την ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο. Από τα δύο γεγονότα, Έκθεση και Ψήφισμα του ΟΗΕ τα µόνα σχόλια πού ακούστηκαν επίσηµα ἦταν κάµποσες θριαµβολογίες για το ότι κάπου στο Ψήφισμα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έκαµε αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Την ουσία, Ιδιαίτερα της έκθεσης, ο Κυπριακός Λαός την αγνοεί. Όμως αυτή η οὐσία είναι που αποτελεί και την θανατηφόρα θηλειά στο λαιμό του Κυπριακού Λαού η οποία αφήνεται σιωπηρά από την Πολιτική Ηγεσία του τόπου να σφίγγει γύρω απὀ τον λαιμό του Λαού θανάσιμα. Μελετώντας την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα στο σύνολο της διαπιστώνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας δίδει υτιόσταση και «νομιµοποιεί» την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε µετά την Τουρκική εισβολή και κατοχή. ΠΠ’ αυτό το θέµα φταίνε οἱ υποχωρήσεις προς την κατοχή που έκαμε η δική µας Πλευρά. Εκτός από το γεγονός ότι η Έκθεση δίδει υπόσταση ξεχωριστού Κράτους στο παράνομο Καθεστώς στα ο Γι σεν τρις ΕΕ τα λ ες Σωκράτης κ. Σαμ Ατᾶὸ ας {ων η δης Αρμοοός (5) δια (νεν κατεχόμενα, το απαλλάττει και απὀ την ευθύνη για την κακομεταχείριση όλων των εγκλωβισμένων µας µε το δισέλιδο παράρτηµα ΙΝ στην Έκθεση. Μέσα από δύο σελίδες ο Γενικός Γραμματέας παρουσιάζει τους Τούρκους ότι προσφέρουν στους εγκλωβισμένους µας ένα σωρό διευκολύνσεις πράγµα που δεν γίνεται στην πραγματικότητα. Παρουσιάζει ο Γενικός ΠΠ ραμματέας τον Τούρκο κατακτητή και το παράνομο Καθεστώς στα κατεχόμενα µε ένα πρόσωπο άλλο απὀ ότι είναι στην πραγματικότητα. Αντίθετα, µε την εικόνα των Τούρκων σε σχέση µε τους εγκλωβισμένους, παρουσιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση ότι δεν κάµνει αυτά που πρέπει σε σχέση µε τους Τουρκοκύπριους που µένουν στις ελεύθερες περιοχές και ότι η Κυβέρνηση µας συμφώνησε να συμμορφωθεί µε µια σειρά µέτρων. Έχοντας υπόψη τις διαδικασίες ετοιµασίας των εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα, µέσα απὀ τις οποίες ενημερώνεται και διατυπώνει απόψεις η κάθε πλευρά έπρεπε και μπορούσε να αποτραπεί το περιεχόµενο της έκθεσης ἡ τουλάχιστο να φαίνονται οἱ διαφωνίες της Κυβέρνησης και διορθωτικές παρεμβάσεις της. Τίποτε όµως απὀ αυτά δεν Ἔλετι τροβη να εν ωσης: Ανιηήκω σε θλπροσς τωγνοκς και δεατό ερ ες μάθε περ λισο. Ἔα πιο πάνω μοδὂλα εναν εχετε. Σωκράτης Κ. εδ, πὸ | κβάτης Κ. Σα δι λ ὁ ων δα 4. ςλ να ο Ἶ ον ζ με ΟΤΗΟΝΟΣ ΒΚκΟς ΟΟΝΣΡΤΚύΕΤΙΟΝ» ΙΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ζΟυΗΤτ (Κοντά στην Πυροσβαστική Υπηρεσία) Εννιά Μεζονέττες ΞΜε δικό τους χώρο στάθµευσης -Με κήπο. -Σχεδιασμένες για άνετο και σύγχρονο τρόπο ζωής. .Ευρύχωρες βεράντες και στις δύο όψεις. Αγοράστε τώρα Ειδικές τιµές µέχρι το τέλος του χρόνου: γα ονέττες 2 ὑπνοδωμ. 108 ται, οπύ ἑδοθθθτωυα 4.000 κ Πλ ο ΟΙ κο ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΗ Πωλούνται ανεξάρτητες πολυτελείς κατοικίες, 3 υπνοδωµατίων στη Μεσόγη ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 14 ΠΑΦΟΣ, ΤΗΛ: 236170, ΕΑΧ.: 235827 Μοβιιε: 09 526021 κ Περίπτερο Κ Γιώργος Ποβυβίου : ὄτρες και... µό]ιο το ζητήσετε ἵΧ Κάνιγγος 22, Τηλ: 253742 Πάφος --------------μααακασιοαααασορααασα φαίνεται να ἐγιναν. Φαίνεται ότι τα πράγματα αφήνονται στην τύχη τους καὶ η πολιτική η παθητική η µη διεκδικητική, συνεχίζεται. Με αυτό τον τρόπο εδραιώνεται στην συνείδηση του έξω κόσμου ότι εμείς έχουμε «χωνέψει. την παρούσα κατάσταση και ότι την αποδεχόµαστε και «εξελίξιµα» και αδιαμαρτύρητα την νομιμοποιούμε. Κάῑι τέτοιο απὀ πλευράς του Λαού δεν συμβαίνει και η εικόνα που δίδεται προς τα έξω είναι αποκλειστικά προιὀν της χρεωκοπηµένης πολιτικής που ακολουθεί η Πολιτική Ηγεσία του τόπου, που στόχος της είναι όχι αγώνας αντικατοχικός απελευθερωτικός, αλλά η αποδοχή και νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής και κατοχής, πράγμα που εκφράζεται µε την αποδοχή της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ὡς λύσης του Κυπριακού Προβλήµατος. Προειδοποιούµε για ακόµα µια φορά για τα δεινά που προδικάζει αυτή η πορεία και για µία ακόµα φορά ζητούµε αναστροφή της, αποδέσμευση µας απὀ τις µέχρι τώρα υποχωρήσεις µε µεθόδευση αγώνα για αποδέσμευση µας απὀ τις Συμφωνίες Κορυφής και τη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η Τουρκία δικαιολόγησε την στρατιωτική της εισβολή στην Κύπρο ότι έγινε τάχα για να αποκατασταθεί η Συνταγματική τάξη. Η δική µας η Πλευρά ούτε αυτό το γεγονός δεν εκμεταλεύεται και να το χρησιμοποιήσει ὡς μοχλό πίεσης για την αποχώρηση της Τουρκίας απὀ την Κύπρο και για να ξυλωθεί η κατάσταση που διαμορφώθηκε ώστε να αποκατασταθεί έστω η Συνταγματική τάξη την οποία επικαλέσθηκε η Τουρκία. Μήπως αυτό δεν επιβεβαιώνει την αποδοχή των τετελεσµένων της εισβολής Μπορούμε να βγούμε απὀ το θανάσιμο «αγκάλιασμα» της Τουρκίας φτάνει η Ηγεσία να το θελήσει. Ας αρχίσουμε λέγοντας στον Λαό όλη την αλήθεια και αξιοποιώντας το Λαό ὡς ασπίδα στα ξένα σχέδια. 9 εφημερίδες Φ Περιοδικά ὁ είδη καπνού ὁ σοκοβάτες 9 αναψυκτικά ότι άᾗῄο ζητήσετε, | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 Ε ΛΛΟΥΛΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ 2Ί ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ Το ότι δεν είµαστε μόνοι στον δίκαιο αγώνα μας, τον καθαρά αντικατοχικό, απελευθερωτικό το ξέρουμε και το πιστεύουμε. Αυτή η πραγματικότητα όµως επιβεβαιώνεται και µέσα απὀ τα έμπρακτα μηνύματα συμπαράστασης και συμπαράταξης που παίρνουμε ένα από τα οποία δημοσιεύουμε αυτούσιο παρακάτω: «Προς Το Διοικητικό Συμβούλιο Του Σωματείου ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Αγίου Ιωάννου 7 Στρόβολος, ΤΤ 152 Λευκωσία ΤΚ 3940 Κύπρος Αγαπητοί Κύπριοι Συμπατριώτες, Στους προθαλάµους της τεράστιας αίθουσας της διεξαγωγής του Ίου Συνεδρίου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, στη Θεσσαλονίκη, στις 3/12/95, συνάντησα, προς µεγάλη ευχάριστη έκπληξη τον καλό µου Φίλο, σεµνό και ευγενικό αγωνιστή της ελευθερίας και της Δημοκρατίας καιτης Εθνικής Αποκατάστασης του Ελληνισμού της Κύπρου, κύριο Νίκο Νικολάου, µπροστά στο περίπτερο µε τα έντυπα κλπ υλικά της Κύπρου που αυτός διεύθυνε και µου έδωσε την έκκληση σας προς τους Συνέδρους του Ίου Παγκοσμίου Συµβουλίου του Αποδήμου Ελληνισμού καθώς και την Διακήρυξη της Συντονιστικής Επιτροπής Δήμων, Σωματείων και Οργανώσεων Επαρχίας Κερύνειας. Διάβασα προσεκτικά τα 2 αυτά κείµενα, τα οποία με εκφράζουν απόλυτα. Άλλωστε γι' αυτές τις αρχές και θέσεις αγωνίζοµαι και εγώ, χρόνια τώρα. Σας συγχαίρω για το αγωνιστικό Πατριωτικό και Εθνικὀ φρόνημά σας. Αν ο Ελληνισμός θέλει να επιζήσει πρέπει, επιτέλους να αντιληφθεί ότι δυστυχώς αυτό που μετρούσε καιµετρά στις διακρατικές σχέσεις είναι η ΔΥΝΑΜΗ προεχόντως η οικονομική, η Στρατιωτική, η ψυχική, η Δύναμη της Ενότητας. Και πρέπει να την αποκτήσουμε το συντομώτερο δυνατό!!! Και ταυτόχρονα είναι η ΟΡΓΑΝΩΣΗ του Ελληνισμού. Αυτόν τον συντονιστικό ρόλο, έρχεται να διαδραματίσει το Συμβούλιο του Απόδημου Ελληνισμού που ήδη εκλέχτηκε κατά τις εργασίες του Συνεδρίου του στη Θεσσαλονίκη ένα είδος Κυβέρνησης δηλαδή και σύντομα θα εκλεγεί και το Κοινοβούλιο Βουλή του Απόδημου Ελληνισμού. ΏὨστε σε συνεργασία µε την εκάστοτε Ελληνική Κυβέρνηση να συσπειρώσουν την σήµερα ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ του ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ καινα την ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ, ὡστε να αποβεί αρκούντως αποτελεσματική και υπολογίσηµη, απὀ εχθρούς και φίλους. Δυστυχώς µας πήρε ακριβώς 100 χρόνια για να ακολουθήσουμε το παράδειγµα των εβραίων, που στην Βασιλεία της Ελβετίας, στα 1896 Ππρωτοσυνέστησαν το Παγκόσμιο Σικνιστικό Συμβούλιο. Σπεύδω αµέσως να τονίσω, ότι δεν έχω καµία σχέση µε τοὺς Εβραίους αλλ’ επιτέλοὺς ας αναγνωρίσουμε και ας οργανωθούμε και σε παγκόσμιο και σε εσωτερικό επίπεδο όπως ακριβώς αυτοί, αν θέλουµε να ζήσουμε ελεύθεροι και ευτυχισμένοι. Και ας µη ξεχνούμε ποτέ την διαιώνια ισχύ της διαπίστωσης και διατύπώσης του Περικλή, στον «επιτάφιο» του όπως µας την παραδίδει ο θεμελιωτής της Επιστήμης της ἱστορίας, Θουκιδίδης «Το δ' εύδαιµον, το ελεύθερον, το δ' ελεύθερον το εὔψυχον». Παρακαλώ και πάλι, δεχθήτε τα συγχαρητήρια µου και τον θαυμασμό µου για τον Ανυποχώρητο αγώνα σας. Τα σύνορα µας φθάνουν πέρα απὀ την Κερύνεια! Με αγωνιστικούς πατριωτικούς και Δημοκρατικούς χαιρετισμούς και τις καλύτερες ευχές µου προσωπικά σε σας και σ' όλους τους Κύπριους Αδελφούς. Φιλικώτατα Δημήτριος Φ. Βουνάτσος Βουλευτής Νομού Λέσβου Είμαστε βέβαιοι ότι και ο τελευταίος Ἑλληνας σκέφτεται ΔΕΝ ΞΕΓΡΑΦΟΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΜΑΣ ΗΠ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ έτσι και ότι οἱ δυνατότητες του αγώνα µας γίνονται απεριόριστες. Φτάνει οι Ηγεσίες µας να απελευθερωθούν απὀ τα συμπλέγματα ηττοπάθειας και ενδοτισμού που τις διακατέχουν και να κάµουν την στροφή που χρειάζεται για να ξεκινήσει ο πραγματικός αντικατοχικός, απελευθερωτικός αγώνας που απαιτείται µέσα στις συνθήκες που ζούμε, ώστε να απελευθερωθεί η Κύπρος και να ανακοπεί ο Τουρκικός επεχτατισµός. ΠΝΤΠΡΟΣΩΠΟΣΣ.Α Γ. ΚΟΠΟΚΑΣΙΠΗΣ ΤΗ ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΛΗΣ ΕΥΡΩΠΕΗΙΚΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΟΒΟ ΣΑΛΑΜΙΝΗΣ ΝΟ.36 ΑΥΤΟΡΟΥ ΤΗΝ. ϱ4-922154 ΠΕΡΑΛΙΜΝΙ ΠΕΩΦ. ΓΡΙΒΚ ΠΙΓΕΝΗ 129 Τπλ. 03-829088. Φαξ: 825144 την Ἱετάριι 14/2/1996. θα οας ὁιαυκεδάσνα 46 ΜΠΟΥΦΗΕ ἁΠΟΊΟ Τηλ: 02 - 389494/389624, ..- ἡλλιΕντινε΄/ς {λαυ ΦΑΝ αΙιΟοΚΟΙο Για να χεις µια αξέχαοίΗ, ρομανιική [ἰραδιά ελάτε οτὸ ΦΑΝ ΟΙΟΠΟΙΟ οἱ Λακαιόμια ΕΙ ἄνυοη του χώρου, έλοια υξα ηρέινου και τὸ πλούσιο μπουφέ µας οὗ μα ρουμανική οαιμόοφαιρα μὲ την κατάλληλη μυνοική μμλεύου μή ότι θα. ος εχοριοτήοει μλήριως, [νώ ἕνα παιχνίδι αγάπης καὶ ρι Ἠν οομού ϱ0 - 639258 ΦΑΡΜΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΚΥΛΩΝ «ΗἩ ΦΕΡΝΑ» Εκπα!ιδεύονται σκυλοι εἰιδικα δια το κυνηγι Η εκπαίδευση των σκύλων γίνεται µε καθημερινές εδορµήσεις σε 8ιότοπους 1. καθαρόαιµος µε ρθό:ϱ9. Προύνο, 4 χρονων. ΕπςιιδΏ ροιπίθί ὃ κηθαρόαιμος µε ϱρόρ/ες, ΒΗΠΊΡος, ο χρθνων, Ο6τ8ή ροιηίθΓ Πωλούνται µικρά σκυλακια (Επα!ὶσῃ ροἰπίετ) µε ολο [ζο α.ἷοα Και για ὀσους έχουν πρόβλημα που να αφήσουν τους σκύλους τους ἡ για τις διακοπές τους ἡ και ολόχρονα. µε ειδικές και πολύ χαμηλές τιμές η φάρμα µας διαθέτει και χώρους για φιλοξενία αυτών των σκύλων. Για περισσότερες Πληροφορίες απογείνεστε στα Τηλέφωνα: 05-39821, 05-490055, 09-517502 ἰδιοκτήτης Βάσος Μανές 2. Καθαρόαιµη µε ρθάϊᾳ:θθ. Ρόζα, 63. χρονών, Εηοίιςη ροίηίθυ 4. Καθαροσαιµος µε ροάΐαίοο Προυνο, 22 µηνών. Επρίιϱὴ ροίπ!θγ 8 Καθαρόαιµος µε ροάκγοο, Μακ, 2 χρόνων, 8ΘΠΠΘΠ ροζος 20 ΕΕ ΛΑΦΣΛΕΟΤΕΗΕ κε ΡΥΝΕΙΑ Σελίδες από το ημερολόγιο της Βασιλικής Φωτίου «Οἱ ξεριζωμµένοι µας») Τη γιαγιά µας την έφερε ένα βράδυ το αυτοκίνητο του Ερυθρού Σταυρού. Ἠταν χειμώνας κι έβρεχε πολύ, θυμούμαι. Κι όσο έκλαιε ο ουρανός άλλο τόσο έτρεχαν τα µάτια της γιαγιάς. Την έδιωξαν, λέει, οι Τούρκοι από το σπίτι της κι από το όμορφο χωριό της, τον Άγιο Επίκτητο Κερύνειας. Ἠταν άρρωστη πολύ και ζήτησε να την αφήσουν να έλθει σε γιατρούς στις ελεύθερες περιοχές. Της το επέτρεψαν, µε τον όρο να µη στραφεί πἰσω. Τον παππού τον κράτησαν. Ἠξερε τούρκικα και τον χρειάζονταν για διερμηνέα, για να μπορούν να συνεννοούνται µε τους υπόλοιπους κατοίκους του χωριού, που ἦσαν εγκλωβισμένοι. Έλα, σώπα, γιαγιάκα, της λέγαμε όλα τα εγγόνια της. Θα δεις που θα συνηθίσεις και τη Λεμεσό. Είναι όμορφη πόλη. Θα σ᾿ αρέσει, έχει και θάλασσα... Τι µας ήρθε να πούμε για θάλασσα! Νέο κύμα φούσκωσε το στήθος της γιαγιάς και ἀρχισε μ' αναφυλητά ένα μακρόσυρτο µοιρολόι. Και πως να αποχωριστώ τη θάλασσα σου, Κερύνεια µου... Μήπως θα ζήσω να σε ξαναδώ, πόλη µου ξακουστή, µε τα Περίσσια κάλλη... Θα ζήσεις, γιαγιάκα, θα ζήσεις. Είµαστε σίγουροι, πως µια µέρα όλοι θα πάµε εκεί, κοντά της. Με τον καιρό στέγνωναν τα µάτια της γιαγιάς όµως η σκέψη τα λόγια, η καρδιά της, όλο το είναι της είναι στραμμένα εκεί. Με τον καιρό στέγνωσαν τα µάτια της γιαγιάς όµως ῃ σκέψη, τα λόγια, η καρδιά, όλο το είναι της είναι στραμμένα «εκεί». Σ' ἑνα ασβεστωμένο σπιτάκι, που άφησε σκαρφαλωμένο στην πλαγιά ενός βουνού, που το λένε Πενταδάχτυλο, σ' ένα όμορφο χωριουδάκι, που το νανουρίζει η καταγάλανη Κερυνιώτικη θάλασσα και το χαϊδεύει απαλά η µυρωμµένη αύρα του Παχύαμμου. Μας μιλά ατέλειωτες ώρες για το μικρό της περιβόλι, Υαι τα ζωντανά, που άφησε πίσω της. Όλα εκεί, ψυχωμένα κι άψυχα, έχουν γί' αυτή ἆλλο νόημα, άλλη ομορφιά. Ό,τι κι αν λέγαμε, ό,τι κι αν της δίναµε το δεχόταν, γαι να καταλήξει στο τέλος σε µια πικρή σύγκριση. Τι ελιές είν’᾿ αυτές Να τρωγες απὀ τις ελιές του περιβολιού µου. Έτρεχε το λάδι στο στόµα σου. Όχι αυτά τα... ξύλα. Τα φρούτα το ίδιο. ---Όχιπες µου, Μαρίνο, έφαγες πιο µελωμένα σύκα απὀ εκείνα της μεγάλης µας συκιάς. Ἠπιες πιο δροσερό νερὀ απὀ του πηγαδιού µας Κι εγώ συμφωνούσα σ’ όλα. --- Θυμάσαι τη µεγάλη µας κληματαριά, τις φουντωὠτές ροδιές... -- Και βέβαια τα θυμούμαι. Δεν ξέρω όµως αν όλα αυτά που θυµόµουν ήταν δικές µου αναμνήσεις ἡ αν τα έβλεπα µε τα μάτια της γιαγιάς. Όμως ήξερα καλά και µε την πιο µικρή λεπτομέρεια, τι εἰχεαφήσει πίσω της η γιαγιά. Στο µεγάλο λιακωτό µε την ξύλινη στέγη ένα σκαλιστό μπαούλο, ένα καθρέφτη µε ζωγραφιές, ένα αναπαυτικό ντιβάνι και ψάθινες καρέκλες. Στα υπνοδωμάτια ψηλά κρεβάτια µε κάγκελα, που τα στόλιζαν «παπλώματα» µε κρόσια, που τα Φτιαξε η ίδια µε το σμιλί, κι ωραίες ἁσπρες κουρτίνες µε δαντέλλες. Σ' ένα δωμάτιο ο αργαλειός. Ώρες ώρες ακούω το ρυθμικό σκοπό του τακ... τακ, ...τακ, τακὶ Στη βεράντα οι γλάστρες µε γεράνια, πλατύφυλλους βασιλικούς και ορτάνζιες. Λίγο πιο κάτω το γιασεµί και οἱ µπουκαμβίλιες. Στο πίσω µέρος του σπιτιού τα ζωντανά. Ένα κοτέτσι απ' όπου μαζεύαμε µε το καλάθι τα αυγά. {Πιο πέρα κάτω απ’ τον παχύ ίσκιο µιας χαρουπιάς αναπαυόταν ο φίλος µου, ο γαϊδαράκος, που µαζί κάναμε τις πιο απίθανες κούρσες ανεβαίνοντας τις δασωμένες πλαγιές του Πενταδάχτυλου. Τι θυμάσαι απὀ την Κερύνεια, µε ρωτά κάθε τόσο και είναι αυτό για μένα µια ιερή εξέταση, που πρέπει να παίρνω ἀριστα. ---Το γραφικό λιμανάκι, που φιλοξενούσε μικρά και μεγάλα πλεούμενα. Δίπλα ρίχνει τη σκιά του ένα περήφανο κάστρο... -- Μην του ακούς, γιαγιά, διακόπτει η αδελφή µου. Ἠταν µόνο 4 χρόνων, όταν έγινε η εισβολή. Αυτά τα ξέρει από φωτογραφίες. Μα εγώ είμαι σίγουρος, πως αυτά που θυμάμαι είναι δικές µου αναμνήσεις. Μπορώ να ξεχάσω πως στο µώλο υπήρχαν κάτι κούνιες, που μ’ ανέβαζαν ψηλά κι αγνάντευα πέρα ως πέρα την πιο γαλανή θάλασσα του κόσμου. Πέρασε ένας χρόνος. Ένα βράδυ µας ήρθε κι ο παππούς. Ἠταν πάλι χειμώνας κι έβρεχε πολύ. Νάταν άραγε µια απλή σύμπτωση Σ’' όλους φάνηκε πιο γερασµένος. Εγώ δεν τον θυµόμουν καλά, µα απὀ τις φωτογραφίες κι απ' ότι άκουα περίµενα να δω ένα λεβεντάνθρωπο µε ένα µεγάλο, επιβλητικό μουστάκι και δύο φωτεινά µάτια που σε καθήλωναν µε το βλέμμα τους κι έβλεπα τώρα μπροστά µου ένα αδύνατο γεροντάκο να κλαίει σα μικρό παιδί. Κάθε τόσο σταματούσε και µας έλεγε. --Ντρέπομαι, παιδιά µου, που άφησα τα χώματά µας, που πρόδωσα τον τόπο µας. Μα τι να κάµεις Μας έδιωξαν. Μας έβαλαν να υπογράψουµε, πως φεύγουμε µε τη δική µας θέληση. Τώρα καταλαβαίνω καλά, γιατί τα γαλανά µάτια του παππού ξεθώριασαν κι έχασαν τη δύναμή τους και γιατί τα µαλιά του έγιναν κάτασπρα σαν το χιόνι. Κλάψαμε και µεις ώρα πολλή µαζί του, Μα τα δικά µας µάτια στέρεψαν, όχι όµως και τα δικά του, που γεμίζουν κάθε φορά που θυμάται, τι άφησε πίσω του. Ο παππούς δούλευε στο υγειονοµείο κι οληµερίς γύριζε από ρεματιά σε ρεματιά κι απὀ πηγάδι σε πηγάδι για να ρίχνει φάρμακο για τα κουνούπια και τα άλλα βλαβερά έντομα. Περπάτησε πιθαµή προς πιθαμή όλες εκείνες τις δασωµένες βουνοπλαγιές, τις µυρωμένες ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 λαγκαδιές. Τον μεθούσε η μυρωδιά του πεύκου, του κυπαρισιού, του σχίνου, του χαμομιλιού, της αγριοβιολέττας, του κυκλάµινου κι όλης της άλλης πλούσιας βλάστησης του ξακουστού µας Πενταδάχτυλου. Και τώρα, ὦ τώρα! Μένει σ’ ένα τούρκικο σπίτι, στην οδό Βαγιαζήτ, στην Τούρκικη συνοικία της Λεμεσού. Σ’ ένα υγρό ανήλιαγο σπίτι, σε δυο καμαρούλες χωρίς αυλή. Κλαίνε ἡ δεν κλαίνε αυτά τα µάτια τώρα τελευταία φόρεσε γυαλιά ο παππούς µας, ο Φώτης γιατί αδυνάτισε το φως του. Μα θολώνουν τόσο συχνά αυτά τα τζάμια, που κρύβουν τα πονεµένα µάτια του παππού µας. Υγραίνονται µε την πρώτη ανάμνηση της όμορφης Υης, που άφησε πίσω του. εδ ΟΙ ΕΑΝΕΕΣ ΦΥΣΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ: ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ - ΜΩΣΑΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑ Κάαῑ ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ - ΜΩΣΑΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕ ΤΕΡΑΚΟΤΑ ΤΡΙΨΙΜΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑ: ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ - ΜΩΣΑΙΚΩΝ ΚΑί ΑΛΛΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕ ΠΛΑΚΟΣΙΡΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ ΜΕ ΠΕΙΡΑ ΠΕΡΑΝΤΩΝ 160 χρονων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 Ε ΑΔΟΥΛέΕΡΈΤΗ κΕΕΡΥΝΕΕΑ 19 ΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ το 1965 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ Συνεχίζοντας την προσφορά της στον Κυπριακό Λαό, η δηµοσιογράφος/ερευνήτρια κα Φανούλα Αργυρού φέρνει στην δημοσιότητα τα νέα Βρεττανικά έγγραφα που αναφέρονται στην Κύπρο για την περίοδο 1965 µε το ακόλουθο άρθρο: «ΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑΤΟ 1965 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ: ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ :ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙ- ΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ «ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, Η ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ΄/ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥ- ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΤΑΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ τΟ 1965 - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΟ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ «ΕΝΟΙΚΙΑ» ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ Ο 5ἱΗ ΡΑΝΙΌ ΗΟΝΤ ΥΠ. ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑ- ΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ο οποίος αντικατέστησε τον 5ἱΒ ΑΗΤΗυΒ Οἱ ΑΒΚ). ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙΠΩΣ ΕΒΛΕΠΑΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Οἱ ΒΡΕΤΑΝΟΙ :Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ (ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ) ΚΑΘ' ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΕ- ΚΕΙΑ ΤΟΥ 1965, Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ /ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΟΥ ΒΒΟ: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΝ ΟΦφΙΣ Η νέα αποδέσµευση του απορρήτου βρεττανικὠν επίσηµων διπλωματικών και άλλων εγγράφων που αφορούν το έτος 1965 γιατο Κυπριακό καιτα Ελλαδικά (για το κοινό σήµερα 1.1.96) δίνει -μετά απὀ 30 χρόνια- µια θλιβερότατη εικόνα των καταστάσεων. Προβάλλονται πια µια προς µια χρόνο µε χρόνο. οι αλλεπάλληλες αδυναμίες και ανικανότητες των τότε κυβερνώντων την νεαρά Κυπριακή Δημοκρατία, µε τελικό αποτέλεσµα απὀ τα δικά µας λάθη να βοηθείται τα μέγιστα η αντίπαλη πλευρά - η ΤΟΥΡΚΙΑ. Να επισημάνω ότι τα έγγραφα αυτά εδώ και δύο χρόνια (απὀ τα έγγραφα του 1965 και εντεύθεν) αναφέρονται ὀχι μόνον σε ζώντες Ελληνοκύπριους πολιτικούς αλλά σε άτοµα που ακόµα βρίσκονται εν ενεργεία πολιτικοί. Η πορεία της ιστορίας όμως και της αλήθειας όσο πικρή και αν είναι δεν σταματά και είναι ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ από κομματικές ἡ οποιεσδήποτε άλλες σκοπιμότητες ή εμπόδια για την συσκὀτησή της. Το ἴδιο αδιάβροχη (για τις δικές της ενοχές) είναι και η ἴδια η Βρετανία που τα αποδεσµεύει και τα εμπορεύεται. Με την ίδια ευαισθησία είναι εκτων πραγμάτων αναγκασμένοι να διακατέχονται και οἱ εν Κύπρω εμπλεκόμενοι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. Χρυσόστομος. Οι αποκαλύψεις των εγγράφων για το 1965 έχουν ἄμεση σχέση µε την αρνητική στάση του σημερινό Μακαρ. Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσόστομου γία τη λυση Της Ομοσπονδίας (την οποίαν θέση δικαιώνουν συγκεκριµένα ) και την οποία αποκαλεί «ερµαφρόδητη, εµπαιγµό του λαού για επιστροφή, ρατσιστική και ΛΥΣΗ ΔΙΧΩΤΟΜΗΣΗΣ. Θα δούµε τις θέσεις διαφόρων (το 1965) για το θέµα. Θα παρουσιάσω τα έγγραφα µε τη σειρἁ που έχω προβαλει τους πιο πάνω τίτλους για να δίνεται όσο το περισσότερο συνοχή στην σηµασία των εγγράφων, αλλά, και για να αναλυθούν καλύτερα τα διάφορα θέµατα και να µπορέσει ο αναγνώστης να τα παρακολουθήσει. Αποδεσμεύθηκαν και άλλα έγγραφα για το 1964 που είχαν κρατηθεί καθώς όµως και ορισμένα για το 1966. Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Μετά τις έντονες διαφωνίες Αθήνας - Λευκωσίας το 1964 για την λύση του Κυπριακού µέσω της Ενώσεως, καιτην απὀρριψη των σχεδίων Ατσεσον απὀ τον [. Παπανδρέου (το τι πρὀτεινε ο τελευταίος και τι δεχόταν το 1966 σε συνέχεια των διαπραγματεύσεών της Γενεύης το 1964 θα αναλύσω στα επόµενα κείμενά µου) η Τουρκία προχώρησε και έπιασε στον υπνο την Κυυπριακή Κυβόρνηση και την Ελλάδα. Γνωρίζοντας πια τις σχέσεις Λευκωσίας και της Μόσχας (και των Χωρών που βρίσκονταν σε αντιπαράθεση µε τη Δύση) τις αγορές οπλισμού απὀ την Σ. Ένωση και πόσο επηρεαζόταν ο Μακάριος απὀ Τ0 ΑΚΕΛ το οποίο εκπροσωπούµε αυτόματα το 3075 του πληθυσμού τη θέση του ΑΚΕΛ που ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ µε την Ελλάδα και το οποίο έδινε και σήµατα πολιτικής στην Σ. Ένωση για το Κυπριακό, εντός του Οκτωβρίου 1964 η Τουρκία ἦλθε 6ε επαφή µε τη Μόσχα. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΤΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1964 Στις 13 Νοεμβρίου 1964 ο Βρετανός αντιπρόσωπος Της Μ. Βρετανίας στο ΝΑΤΟ στο Παρίσι ενημέρωσε το Φόρειν Όφφις ότιο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. Β/Ο5ἱ0 κάλεσε συνεδρία των «ειδικών» της Γραμματείας του γαι το Κυπριακό (τους Εἰπίθίίε:. Ι6- ΠΑΙΟΗ, 5οῃ/Απι - Νεϊςοη και τον ἰδιο τον δἱΓ 9ΠιοΚΌυτα )για να τους ενημερώσει για την ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΘΕΣΗ Ο- ΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και πως η Τουρκία θα προωθούσε τη λυση αυτή ΜΕΣΩ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ και ότι είχε προγραμματιστεί συνάντηση µε τον Τούρκο ΥΠ. Εξωτερικών κ. Ερκιν στις 18 Νοεμβρίου 1965. Ο κ. Έρκιν θα έδινε στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ περισσότερες λεπτομέρειες για το ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης στο θέµα. Έγραψε ο Βρετανός αντιπρόσωπος: «Συζητώντας το θέµα είπαµε ότι πρώτα θα πρέπει να µάθουµε απὀ τον κ. Έρκιν και προτού αρχίσουµε- ὑηά Οἱ ἃ πιοηςίοΓ’ς ος κ’. τεῖση Αὰ Άλλθιὰ Ἐδοπγκκράοω 23 οεατιθᾶ θω 4 ϱ1ωμβ. Ἠθοραι α Οἱ09ο νο Ἡγα ἠαλόρια τε χο ρα --- ἐς πιέσεις πάνω στην Ελληνική πλευρά, αν η Τουρκία είναι διατεθειµένη να δεχθεί σχέδιο που παραχωρεί το 9576 της Κύπρου στην Ελλάδα ἡ αντιθέτως αν τώρα βασίζονται ΜΕ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ στην ΑΠΟΔΟΧΗ λύσης στα πλαίσια ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Οκ. Βιοείο εἶναι πεπεισμένος βάση της συζήτησης που εἰχε µε τον κ. Έρκιν στην Αγκυρα, ὁτι ο τελευταίος θα πει ότι µια λύση που θα επιτευχθει µέσω της Ελλάδας είναι γι’ αυτόν προτεραιότητα, και πως η διευθέτηση για Όμοσπονδία που θα προωθεί και θα αποκτηθεί µε Σοθιετική Βοήθεια µέσω των Ηνωμένων Εθγών είναι ΥΙ αυτόν η άλλη λύση αν η πρώτη αποτύχει. Ο Αμερικανός Εἰπίθίίει εξέφρασε τις αμφιβολίες του κατά πόσο η χώρα του θα υποστήριζε τέτοια λύση γιατί ήδη είχαν βάλει τρομερές πιέσεις στην Ελλάδα και δεν ἦθελαν να εκτεθούν περισσότερο. Το θέµα των πιέσεων πως και απὀ ποιους θα εξασκούνταν στην Ἑλληνική πλευρά αφέθη να συζητηθεί µετά την αναμενόμενη επίσκεψη του κ. Ερκίν στο Παρίσι. ΤΟΥΡΚΟ-ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Με τηλεγράφημα του Βρετανού Πρέσβη στην Άγκυρα δἱΓ Η. Μιι8γ ηµερ. 14 Νοεμβρίου 1964 αποκαλύπτεται ότιη Τουρκία έπαψε πια να δέχεται λύση Ενώσεως είτε µε ανταλλάγματα είτε αλλοιώς και ότι ΤΟΥΡΚΙΑ και ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΟΥΝ η κάθε µία τις ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Το τίµηµα που πληρώνει η Σοβετική Ένωση για να κερδίσει την ΚΑ- ΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (κάτιπου η Τουρκία µε σοβαρά ανταλλάγματα απὀ την Ελλάδα το 1965 εἰχε πια συγκατατεθεί να δεχθεί µε 957οτου κυπριακού εδάφους να παραδιδόταν στην Ελληνική επικράτεια και είχε αποσυρθεί απὀ την «διπλή Ένωση» ήταν η Φανερή υποστήριξη στην ύπαρξη «Δύο κοινοτήτων» στο νησί και της λύσης της Οµοσπονδίας. Η ΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο- ΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ο Αμερικανός κ. ΒιςΚ αναφερόμενος στην αντίδραση του Γεώργιου Παπανδρέου (Νοέμβριος 1964) στην λύση Ομοσπονδίας είπε τα εξής: «Η κυβέρνηση του Παπανδρέου συνεχίζει να παίρνει µια αδύνατη γραµµή και οἱ ελληνικές ελπίδες για Ένωση άρχισαν να αδυνατούν καθώς ο Πρόεδρος Μακάριος έπαιξε την Σοβιετική Ένωση εναντίον της Δύσης, δημιούργησε τις σχέσεις του µε την Αίγυπτο και εργάζεται στο να κτίσει την προσωπικότητά του ανάµεσα των Αδεσμεύτων». ΑΦΟΡΗΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ 1964-1966 ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ 18 Νοεμβρίου: Ο κ. Ερκιν στο Παρίσι ενημερώνει τους «εἰδικούς του ΝΑΤΟ ότι εκείνο που η Τουρκία τώρα έχει ως επιλογή: «Μια λύση βασισμένη στην ανεξαρτησία της Κύπρου µε ομόσπονδο σύνταγμα, που να διαχωρίζει τις δύο κοινότητες και αυτοδιοίκηση για τις Τουρκικές περιοχές. Ερωτηθείς γα διευκρινήσει τι εννοούσε µε«το διαχωρισμό των κοινοτήτων» ο κ. Ερκίν αν και δεν ἦταν ξεκάθαρος είπε ὁτι «Δεν βλέπει γιατί οι Ἑλληνες που ζουν σε περιοχές µε Τουρκικές πλειοψηφίες να µην παραμείνουν εκεί που είναι». ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ρωτήθηκε απὀ τους νατοικούς ο κ. Ερκίν αν σε τέτοια περίπτωση (λύση Ομοσπονδίας) η Τουρκία θα επέμενε στην Αποστρατικοποίηση της Κύπρου εφόσον οκ. Ερκίν μόλις είχε μιλήσει για ναυάγιο διαπραγματεύσεων µε την Ελλάδα από την οποία είχαν ζητήσει να αποστρατικοποιηθούν νησιά της Δωδεκανήσου που είναι πλησίον της Τουρκίας. ο κ.Ερκίν απέφυγε απευθείας απάντηση και περιορίστηκε να πει ότι η τουρκική κοινότητα δεν νοιώθει πια ασφαλισµένη µε τη δύναµη τών Ηνωμένων Εθνών στο νησί. Η ΔΗΛΩΣΗ ΓΚΡΟΜΙΚΟ - Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ! 21 Ιανουαρίου 1965 ο τότε Υπ. Εξωτερικών της Σ. Ένωσης κ. Γκρομίκο επἰίσηµα δήλωσε οτι «Ἡ Ομοσπονδία είναι ένα είδος συνταγματικής λύσης για το Κυπριακό». Η Σοβιετική συνωμοσία όµως παρασιωπήθηκε και καλύφθηκε στο νησι. ὅπως γραφει οτότε Υπ. Αρμοστής 8ἱΓ Ώανίά Ηωπί σε λεπτομερή αναφορά του. (Θα αναφερθω σ᾿ αυτήν πιο κάτω). Τελικά η Σοβιετική συνωμοσία δεν μπόρεσε να κρατηθεί κουκουλωμµένη και τον Αὐγουστο του 1965 οι Βρετανικές εφημερίδες ἦταν γεμάτες µε την «διπροσωπία» της Σοβιετικής Ενωσης γράφοντας ὁτι «για πρωτη φορά µεῖα απὀ 20 χρόνια ο Ελληνισμός είναι θυμωμένος µε την Σοβιετική Ένωση αφού ο Τούρκος πρωθυπουργός κ. Ουρκουπλού µετά απὀ επἰσκεψή του στην Τουρκία δήλωσε: «Οποιαδήποτε λύση του κυπριακού πρέπει να αναγνωρίζει την ύπαρξη δύο χωριστών εθνικών κοινοτήτων στο νησί». Παράλληλα η «Οὔδθ/νεί» έγραψε ότι: «η Ρωσσία υπέγραψε συμφωνία εµπορικής συνεργασίας µε την Τουρκία 260 εκ. Σχεδόν όλες οι εφημερίδες στην Κύπρο οι οποίες μέχρι τώρα ζούσαν µε την ψευδαίσθηση της ρωσσικής υποστήριξης τώρα κατηγορούν την Ρωσσία. Ο κ. Κυπριανού Υπ. Εξωτερικών παραδέχθηκε σε ομιλία του ότι «οι συμπατριώτες του νοιώθουν πικρία και απογοήτευση». ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΚΡΟΜΙΚΟ Ιανουάριος 1965 23 Ιανουαρίου 1965: Ἐλληνας Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου: «Εκφράζω όχι µόνο τη λύπη µου αλλά καιτην ἐκπληξή µου για την δήλωση του Σοβιετικού Υπουργού Εξωτερικών. Γιατί στην Κύπρο οι Προύὐποθέσεις για Ομοσπονδία Δεν υπάρχουν. Η απόδειξη τούτου είναι ξεκάθαρη λόγω των αριθμών. Το σύνολο της Τουρκοκυπριακής μειονότητας στην Κύπρο εἰναι µονάχα 1806 και δεν βρίσκονται σ’ ένα τόπο, είναι σκορπισμένοι ανάµεσα στην µεγαλύτερη Ελληνική πλειοψηφία. Επομένως δεν µπορεί να γίνεται λόγος για δύο χωριστές εθνικές κοινότητες. Η Κύπρος είναι µια µεγάλη ελληνική νήσος στην οποία βρίσκεται µια µικρή τουρκική κοινότητα η οποία οπωσδήποτε έχει δικαίωµα προστασίας που παραχωρείται σε μειονότητες. Γι αυτό η λύση Ομοσπονδίας είναι απαράδεχτη στην Κύπρο». Στις 22 Ιανουαρίου δεν είχε προηγηθεί άλλη ανακοίνωση της Ελληνικής κυβέρνησης: «Οι προτάσεις Γκρομίκο δεν λύουν το πρόβλημα και αποφεύγει ο κ. Γκρομίκο να διευκρινίσει σε ποιες περιοχές του κυπριακού εδάφους θα µπορεί να δημιουργηθεί ομοσπονδία. Μήπως προσυπογράφει ο κ. Γκρομίκο τις απαράδεκτες θεωρίες της Άγκυρας για καταναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών γαι να επιτευχθεί µια τεχνητή πλειοψηφία Γνωρίζει ότι αν δεν εκδιωχθούν δια της θίας Έλληνες απὀ τα σπίτια τους δεν φθάνει η μετακίνηση Τούρκων απὀ τα χωριά τους που επιδιώκουν οι Τούρκοι τρομοκράτες Θα πρέπει να, υποθέσουμε ότι σε µια εποχή που στην ἴδια την Σοβιετικἠ Ένωση ο Γερμανικός πληθυσμός των Ουραλίων που είχε δια της βίας ξεριζωθεί την εποχἠ του Στάλιν τώρα επιστρέφει στα σπίτια του, στην Κύπρο θέλουν να επιβληθούν πρωτόγονες μέθοδοι οι οποίες (μέθοδοι) είναι αναχρονιστικὲς µε τα σημερινά δεδομένα». Η ΓΚΑΝΑ Στις 19 Ιανουαρίου 1965 η Βρετανική αντιπροσωπεία ενηµερώνειτο Λονδίνο ότι οι Τούρκοι ξεκίνησαν εκστρατεία για υποστήριξη της Ομοσπονδίας στο νησί και είχε ήδη εκδηλωθεί η Γκάνα υπἑρ της Οµοσπονδίας. ΑΛΓΕΡΙΟ Ενημέρωση από την Ουάσιγκτων προς το Φόρειν Ὄψφφις: «Ο Τούρκος Πρέσβης στο Αλγέριο καταβάλλει δυνατές προσπάθειες να αποσπάσει υποστήριξη σε ψήφισμα του να υποστηρίζει µια Ανεξάρτητη Κύπρο θασισµένη σε δύο χωριστές και επί ίσης θάσης κοινότητες και Ομοσπονδία». Σύµφωνα µε την Αμερικανίδα του Στέιτ Ντεπάρτμµεντ κα Β{8ΟΚεη «ο Τούρκος πρέσβης ενδεικτικά υπολογίζει να συστρατεύσει υπέρ των θέσεων του τους Κινέζους Κομμουνιστές. Οι Τούρκοι πιστεύουν ένα τέτοιο Ψήφισμα στο Αγλέριο θα φανεί χρήσιμο μελλοντικά στα Ηνωμένα Ἐθνῃ...». ΡΩΣΣΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Στις {9 Αυγούστου 1965 ο Ρώσσος κ. Βοροβίεβ πρώτος Γραμματέας στην Ρωσσική πρεσβεία στην Λευκωσία καλέστηκε γα συζήτηση στην Βρετανική Πρεσβεία. (Να σημειωθεί ότι η Ρωσσική πρεσβεία είχε και το θράσος τότε να... παραπονεθεί για την Κριτική που τόλμησε να κάνει (μερικώς!) ο Ελληνοκυπριακός τύπος για την υποστήριξή τους προς την Διχοτομική Λύση Ομοσπονδίας των Τούρκων. Στην συνομιλία του ο κ. Βαροβίεβ παραδέχθηκε τελικά ότι «εν πάση περιπτώσει, όταν τα πράγματα ἑλθουν στο χτένι η Τουρκία είνα μεγαλύτερης σηµασίας για ιστορικούς και στρατηγικούς λόγους, για την Ρωσσία απὀ την Ελλάδα ή την Κύπρο ή και τις δύο µαζί». Ο κ. Βοροβίεβ δήλωσε ότι ο ίδιος πίστευε πως η πλειοψηφία του λαού δεν ήθελε πράγματι την Ένωση αλλά προσποιείτο και στην πραγματικότητα ήθελαν να παραμείνουν στην Κοινοπολιτεία και να απολαμβάνουν τα αγαθά της. ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ Οἱ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΣΤΑΣΗ: ΜΕ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ Σε αναφορά του ηµερ. 23 Σεπτεµβρίου 19650 ΦΙΤ Ὠανίά Ηυπί έγραψε: «Το ανακοινωθέν της Μόσχας µετά την επίσκεψη του Τούρκου Πρωθουπουργού στην Ρωσσία περιλαμβάνει ορισμένα αρκετά προσβλητικά σηµεία για τους ελληνοκυπρίους: α) Υποστηρίζει την εγκυρότητα των συμφωνιών (Ζυρίχης/ Λονδίνου - θα εξηγήσω στα επόµενα κείµενα µου τι εννοείται εδώ). ϐ) Αναφέρθηκε σε δύο εθνικές κοινότητες γ) Εξέφρασε ετοιμότητα να δεχθεί λύση ομοσπονδίας για την Κύπρο. Το α και το Υ πιο πάνω έχουν λογοκριθεί στο νησί, αλλά αμφότεροι τύπος και Υπουργοί επέκριναν το β, την δημοσίευση του οποίου δεν θεώρησαν ασφαλές να λογοκρίνουν. Η κριτική ήταν συγκρατηµένη, όµως είναι έκπληξη πως υπάρξαν και αυτές οι συγκρατηµέγες επικρίσεις, εφόσον η Κυπριακή Κυβέρνηση έκανε το παν για να παρουσιάζει την Ρωσσία ως το µεγαλύτερο φίλο της µέχρι και στην κομμουνιστική εφημερίδα επετράπει να πει πως η Ρωσσία έκανε λάθος. Οι Τουρκοκύπριοι είναι κατενθουσιασμένοι. Αυτό ίσως να έχει αρνητικό αποτέλεσµα και να τους ενθαρρύνει να µην προσέρχονται σε συνομιλίες µετους Ελληνοκυπρίους. Η Ρωσσική Πρεσβεία είναι εξοργισµένη µε τους Ελληνοκυπρίους που τόλµησαν να τους επικρίνουν. Ως αποτέλεσµα ίσως, η Κυπριακή Κυβέρνηση στο μέλλον να βασίζεται περισσότερο πάνω στους Αφροασιάτες παρά το Κομμουνιστικό µπλοκ στα Ηνωμένα Ἐθνη. Αυτό ίσως να είναι μειονέκτημα για µας όµως ίσως να ξεπερνιέται µε το κέρδος της απογοήτευσης των Κυπρίων απὀ τους Κομμουνιστές». Ο 8ἱΓ Ώανία Ηυπί προχωρεί και λέει: «Η θέση της Σ. Ένωσης δεν ἦταν νέα. Η θέση α αναφερόταν και στην ανακοίνωση της 6 Νοεμβρίου 1964, µετά την επίσκειη στην Μόσχα του κ. Ερκίν. Η θέση β εξεφράστηκε τρεις φορές προηγουμένως: στην ανακοίνωση του Νοεμβρίου, στην δήλωση Κρομίκο και στην Ομιλία του κ. Ποτκόρνυ αρχηγού της Ρωσσικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση στις 5 ἰανουαρίου 1965. Η θέση Υ εἶναι 7 µηνών. Διατήρησαν, εντούτοις, όλη τους την δύναμη να εκνευρίσουν τους Ελληνοκύπριους και ζήτησαν την επέµβαση εκείνων που «ελέγχουν» τον Τύπο και την κοινή γνώµη µε τις γνωστές μεθόδους. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις η λογοκρισία ήταν η πρώτη άμυνα. Η θέση α για άλλη µια φορά αφαιρέθηκε εντελώς απὀ οποιαδήποτε αναφορά στον τύπο. Επίσης, το ίδιο και η θέση Υ παρόλον ότι τον Ιανουάριο υπήρξαν οργισµένες αντιδράσεις. ο Ελληνοκυπριακός τύπος θα ήθελε πολύ να λογοκρίνει και τη θέση β όµως φοβήθηκαν, και µε λόγο. Τον Νοέμβριο του 1964 λογόκριναν το θέµα αυτό όμως, όπως θα έλεγε ο Αισχύλος, «Η Γνώση έρχετσοι όταν οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι». Το ΒΒΟ και οι σοβαρές βρετανικές εφημερίδες μετέδωσαν την είδηση καθώς και οι Τουρκοκύπριοι, και έτσι τους εξουδετέρωσαν την προοπτική λογοκρισίας. Αυτό το θέµα λοιπόν επέζησε και έκτοτε είναι κύριο θέµα συζητήσεως. Δεν πρέπει βέβαια να υποθέσετε ὁτι ο κόσμος έµαθε για την κακή γλὠσσα που χρησιμοποιήθηκε στην Μόσχα και τους τίτλους των ειδήσεων και κύριων άρθρων όπως θα µάθαινε αν π.χ. αυτά γραφόντουσαν στο Λονδίνο ἡ την Ουάσιγκτον. Εν πάση περιπτώσει µερικές αναφορές έγιναν στον κυπριακό τύπο, συνήθως υποβαθμισμένες σε µέσα σελίδες, µε λογοκριµένα τα δύο τρίτα των κειμένων. Κυβερνητική ενηµέρωση ήταν ελάχιστη, περιορισμένη σε ορισμένες δηλώσεις ανώνυμων κύκλων οι οποίοι δεν εξέφρασαν ικανοποίηση για την ανακοίνωση. Ζήτησα από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο να εξηγήσει την νερόβραστη αυτή συμπεριφορά και πόσο ευχάριστο θα ήταν αν τυγχάναµε και εµείς παρόμοιας µετριοπάθειας σε παρόμοιες περιπτώσεις. Ὑποσχέθηκε ο µακάριος ότι την επόμενη θᾳ έκανε βαρυσήµαντη κριτική για την ρωσσική στάση. Διακατεχόμουν απὀ σκεπτικισµὀ την ώρα εκείνη και δικαιολογημένα όπως απεδείχθηκε. Την επόμενη η µόνη δήλωση απὀ το Προεδρικό Μέγαρο (5 µέρες μετά) ήταν ὁτι δεν θα υπήρχε καμία δήλωση. Εν πάση περιπτώσει, ως κάποια ανακούφιση να πούμε, οκ. Κυπριανού Υπ. Εξωτερικὠν χαρακτήρισε την ανακοίνωση σε συνέδριο Φοιτητών ὡς «μη αποδεχτή» και πως είχε προκαλέσει πικρία και απογοήτευση και µετά σε δηµόσια συγκέντρωση στη Λεμεσό δήλωσε πως «η θεωρία των δύο κοινοτήτων ήταν άκρως αντίθετη µε την ιδέα της µη επέµβασης στα εσωτερικά µιας ανεξάρτητης και κυρίαρχης χώρας, µια Αρχή που η Σοβιετική Ένωση είχε υποστηρίξει από την αρχή»... Ο τύπος ἦταν επικριτικός, µε ένα ύφος συγχώρεσης, όμως η γλώσσα του ήταν δίχως ζωή για να αξίζει αναφοράς εκτός απὀ την «Χαραυγή», το όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος, ΑΚΕΛ. Αυτό αφέθει να γράψει όπως έκανε τον Νοέμβριο του 1964 µετά την επίσκεψη Ερκίν, ότι η Σοβιετική Ένωση είχε πέσει σε λάθος όταν μίλησε για δύο εθνικές κοινότητες και πως ενεθάρρυνε την Διχοτόμηση µε τέτοιες δηλώσεις...». Ο δἱΓ Ώανίά Ηυπί συνεχίζοντας εξέφρασε την ἐκπληξή του για την τριτοκοσµική συμπεριφορά των Μ.Μ.Ε. στο νησί (είχε µετατεθεί στην Κύπρο απὀ αφρικανική χώρα που όντως εἰχε πιο πολιτισµένο σύστημα) και έγραψε: «Σ᾽ αυτό τον κόσμο των ονείρων ἦταν κακὀγουστο όταν µονάχα πριν δύο µήνες ο ἴδιος ο Αρχιεπίσκοπος, είχε δηλώσει πως η Ρωσσία ἦταν εναντίον της Ενώσεως. Η Ρωσσική υποστήριξη στην ομοσπονδία εἰναι ακόµα πιο επιζήμια». (Και όµως είχε λογοκριθεί). Η διζωνικἠ Οµοσπονδία, όπως ακριβώς την ήθελαν οι Τούρκοι (µε γεωγραφικό διαχωρισμό και μετακίνηση πληθυσμών απὀ το 1957 στο Λονδίνο) καιτους υποστήριξε η Σοβιετική Ένωση από το 1964 και 1965 η οποία επενέθει για να εξασφαλίσει! τα δικά της και τα τουρκικά συμφέροντα δολοφονώντας την προοπτική Ένωσης των Ελλήνων της νήσου, εἶναι η λύση που δέχθηκαν οι ηγέτες της Κύπρου. Και υπεραμύνονται ο ένας πιο πολύ απὀ τον άλλον την Τουρκική λύση ομοσπονδίας διχοτόµησης της πατρίδας µας, χρησιµοποιώντας μάλιστα μερικοί και μεθόδους εξοντώσεως των αντιδιζωνικών αντιομοσπονδιακών για να επιτευχθεί η Τουρκική λύση µια ώρα γρηγορότερα. Τέλος πρώτης παρουσίασης». Φανούλα Αργυρού Σηµ.: Αναφορά στην Ομοσπονδιακή αυτή λύση, όπως συζητήθηκε μεταξύ Βρετανίας και Τουρκίας το 1957, 58 στο Λονδίνο και προβλήθηκε το 1964 και {965 και µέχρι σήµερα βρυκολακιάζει ὡς «ερµαφρόδητη» λύση σύμφωνα και µε τον Αρχ. Κύπρου κ. Χρυσόστομο γίνεται στα δύο βιβλία της γράφοντος «Έτσι κατέστρεψαν την Κύπρο» εξαντλημένο και «Από την Ένωση στην κατοχή». Φ.Α. ο υυ--- ο... 18 ος 18 ΕΔΕΣ ΑΦ Νε 15 ΕΕΣ ΧΕΙΣ Λ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 ΖΗΣΤΕ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΤΕ για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ θέµατα της Κύπρου, Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Διεθνή. Οι ΜΙΚΡΕΣ και ΜΕΓΑΛΕΣ αγγεβίες της «ΜΑΚΚΕΤΙΝΟ» σας δίνουν ἵτην ευκαιρία της άµεσης 'πἠηροφόρησης της ᾿ αγοράς για προσφορές και Γ ευκαιρίες του σήµερα. α τω πόρος Ἰο κενο, -Ὕασπν, ο ου. Διαφημίστε στην «ΜΑΗΚΕΤΙΝΑ για να είστε µέσα στην αγορά, ΥΙαΤί είστε στο σωστό χώρο της διαφήμισης. ΑΓΟΡΑΣΤΕ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΤΕ - ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΕ ΣΤΗ «ΜΑΕΚΕΤΙΝΑ» ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΕΚΕΤΙΝα Τηλ. 02-490559, 04-659100 - Φαξ 02-490649 Ρεἱ1ΐθ ᾶ . Γἱςοονεν ΓΙπαπεία! (γρτιης Ρροοι ΤταβίιΕ - ΥΗΙΩΕΟ ΟΑΜΕΘ Ειπά οαὲ άοπι εἶιε ρτοίςσθοπᾶἰς ον πο ἁπίά νε Ὀαδίηοςς ορροταπἰς» «γρτωας οεις ἄπ Ὀεπεῖα γοιτ ἱωτειαβοπαὶ ἠαρονκορασίᾳ με ἑρεά αὲ Ὀνήκ σπα άρρίες αημά σαν] ἴ ορειαίοης. Ρτέπχὰσν εχαπιρἰος ασ: - »” ο Τήε {Αχ ταῖε οἩ ρτοξιῖς οἳ Ογρτας οβκβοτε ζοπιραβίες ἐς 4 2588, ᾗ ε υ σ η απο .”.. κΕΙ ἅ Ν Ε ι Α » ΟΥρτας ἱστηε οπίψ ουν αχ εοαπῖτν {πε ἁοπίά νντἩ α τεαὶ ἀσαδίς ν ἴακ ἵτεαίΥ ποινοίκ ζονοτίηᾳ ἐπὸ πιόδὲ ἐηροτίαηϊ ἱταθίως {οµπ1τίο5. Από ϊ η ν .βπμα ΕΛΕ χο Ε Ρ Ι Α .ΤΗ6 εσς οἱ 19 Ογρτως τᾶκχ τεδίεὸ Εαδτέσῃ Εάτορεδα ςομσίες ον ασκοατα ονας στην... ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ἐωτ αλοτὸ οοπηρτερθησίνς Οετα]ς, ρίέακο αςκ ἔοτ ος Ὀτος Ἠάτος Οσ σαἳ Ὀεποῖτίν ἐπ π ἑασλάσνοὶ ος Αίάεκῶς Ότακον η νίοαα Δεν πρό κε ἰίται Ἱπα ρα μια νοσταλγική ο αἱ ος περυνιώτικη γεύση από τρ ο Ἡ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ - ΣΙ ΕΦΤΑΛΙ { ο ὄρν Ὅη ὁ ὄπδ κ ἶ Π ν μπω α δ) ρανς, «κάλο μις, πως, ορ, ! , .. παμε 5 ημάς να Ἡ ὁ Εν Ὁ ἐς κά ο ον Ἐν : ον Αα τ 2 ᾱ. ξ : τ ----ᾱ- Ἡ τὰ .”... .. ἓ ἕμ, ἳ ελ ἃ Γ- μον ξ : . ου μς ἳ ἳ 3 ο ες | ια σμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 Ε ΑΔΟΥΛέΕΡΈΕ κε ΡΥΝΕΙΑ Νιάρκος Εφέσου ο Ευγενικός «Εως του θανάτου αγώνισαι περί της αληθείας» (Σοφ. Σειράχ, δ. 268) Ένας απὀ τους κορυφαίους προµάχους της Ορθοδοξίας, δυναμικός μαχητής της αλήθειας και βράχος ασάλευτος, πάνω εἰς τον οποίον έσπασαν τα κύµατα του παπισμού και τον οποίον εθαύµασεν ὀχι µόνον η Ορθόδοξος Ανατολή, αλλά και η Καθολική Δύσης, είναι χωρίς αμφιβολίαν και ο Επίσκοπος Εφέσου Μάρκοςο Ευγενικός, του οποίου την ἐτήσιαν µνήµην η Ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει την 19η Ιανουαρίου. Ο Μάρκος ο Εφέσου, Μανουήλ κατά κόσμον, ἦτο γέννηµα της βασιλίδος των πόλεων της Κωνσταντινούπολις. Γεννημένος κατά τα χρόνια της τελευταίας αγωνίας της ψυχικής οδύνης της (μεταξύ των ετών 1991-1395). Στα χρόνια αυτά την Κωνσταντινούπολιν την περιέσφιγγαν και οι Τούρκοι και οι Παπικοί. Οἱ µεν Τούρκοι ζητούσαν ευκαιρίαν να την υποτάξουν και οι Παπικοί να την εκλατινίσουν. Είχε την τύχην, ο νεαρός Μανουήλ να έχει διδασκάλους του, τον σοφόν µητροπολίτην Σηλυβρίας Ἰγνάντιον τον Χορτασμένον καιτον φιλόσοφον Γεώργιον Γεμιστόν ή Πλήθωνα. Κοντά εἰς τον Πλήθωνα είχε συµµαθητή του τον Βησσαρίωνα, τον μετέπειτα Επίσκοπον Νικαίας. Οι δύο άνδρες έμελλε µετά απὀ τεσσαράκοντα έτη να αντιµάχονται από διαφορετικήν ο καθένας θέσιν εις την ψευδοσύνοδον της Φλωρεντίας. Ο Μάρκος αποδείχθη πρόµαχος της Ορθοδοξίας και ανεδείχθη Ἅγιος, ο δε Βησσαρίων αρνητής της πατροπαράδοτης Ορθόδοξης κληρονοµίας και Αρχιερατείας και έλαβεν δια Ο Άγιος ἱερομάρτυρας Χαράλαμπος την στάσιν του αυτήν το στέµµα του Καρδινάλιου της Λατινικής Εκκλησίας. Ἐγινε Μοναχός και ασκητής εις τας Μονάς της Αντιγόνης καιτων Μαγγάνων και κατέστη άνθρωπος σοφός», σπανίας µορφώσεως και Θεολογικής καταρτίσεως», κατά τους χρονογράφους της εποχής του. Λόγω της μορφώσεως και του ήθους του, αλλά και της καταγωγής του, ο μοναχός Μάρκος είχε σχέσεις µε τους δύο Βυζαντινούς αυτοκράτορες Μανουήλ και Ιωάννην Παλαιολόγον. Όταν ανήλθεν εις τον θρόνον του Βυζαντίου ο Ιωάννης Η’ο Παλαιολόγος, η αυτοκρατορία του εκινδύνευε τα µέγιστα απὀ τα στίφη των τούρκων. Δια τούτο σκεπτόμενος µόνον την βασιλεία του εστράφη προς την Δύσιν και ενόµιζεν ότι µε µιαν ένωσιν της ορθοδοξίας µε τον παπισµόν θα ελάμβανε απὀ την Δύσιν την αναγκαίαν βοήθειαν δια να αντιμετωπίσει τον επερχόµενον κίνδυνον. Προετοίµαζε λοιπόν µε τον Πάπα Ευγένιον τον Δ’ µία σύνοδον μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της παπικής δια να ετοιμάσει την ένωσιν των δύο Εκκλησιών. Ο Μάρκος ο σώφρων ασκητής και βαθυστόχαστος Θεολόγος, εξελέγη πρώτος μαζί µε άλλους απὀ τον αυτοκράτορα δια να λάβει μερος εις την σύνοδον αυτήν. Επίσης, εκλέγεται απὀ τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και ἱεροσολύμων ὣς αντιπρόσωπος των εις την σύνοδον της Φλωρεντίας. Με την θέληση του αυτοκράτορα χειροτονείται Επίσκοπος Εφέσου και ανακηρύττεται έξαρχος πάσης της Ανατολικής Συνόδου. Ο Μάρκος αναλαμβάνων το βαρύ έργον που του ανατέθηκε, δεν διέψευσε τας Ελπίδας εκείνων που δικαίως απέβλεψαν προς αυτόν. Η σύνοδος της Φερράρας - Φλωρεντίας, άρχισε την Θη Απριλίου 1498. Εκεί εφάνη το πραγµατικό πρόσωπον του Πάπα Ευγένιου του Δ΄. Αυτός δεν απέβλεπεν εις την πραγµατικήν ένωσιν Ανατολής, και Δύσεως, αλλά ήθελε κυρίως να επεκτείνει την εξουσίαν του προς Ανατολάς, υποτάσσων την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και απαιτούσε υποταγή αυτής προς αυτόν, χωρίς ο ίδιος να αναιρεί τίποτα απὀ τις κακοδοξίες του. Κατά τον ιστορικόν Συρόπουλον, προσέφερε 200 φλουριά και εξηγόρασε συνειδήσεις. Επήρε µε το µέρος του τον αυτοκράτορα ἱωάννην, υποσχόμενος ότι θα του ἐδιδε 900 άνδρες και δύο γαλέρες για να ενισχύσουν την φρουράν της Κωνσταντινούπολις. Ο Πατριάρχης Ιωσήφ, ήτο γέρων και άβουλος και κατελήφθη από φοβεράν «τρέµουλαν» και «απέθανε, τρόμου και κλόνου επιστάντος αυτώ». ΟΙ Παπικοί εκινούντο ὁραστήρια. Απειλές επί απειλών σε όσους δεν υπέγραψαν και κυρίως προς τον Εφέσου Μάρκον. Συνευδοκούσαν και οι Λατινόφρονες Νικαίας Βησσαρίωνας και Ρωσσίας Ισίδωρος. Επίεζε και ο αυτοκράτορας, όλοι σχεδόν υπέκυψαν. Οἱ λατινίσαντες παρεκάλουν τον Μάρκον να υποχωρίσει και υπογράψη και κάνει «κάποιαν οικονομίαν» χάριν της ενώσεως. Ο Εφέσου απαντούσε: «Ου συγχωρεί συγκατάβασις εις τα της πίστεως». Εις τα θέµατα της πίστεως έλεγε, δεν χωρεί συγκατάβασις και οικονομία. Δεν υπάρχει μικρόν και ανάξιον λόγου εις τα θέµατα της πίστεως. Εις τον αυτοκράτορα που τον επίεζεν ο γενναίος Επίσκοπος Εφέσου απήντησε: «Ου ποιήσω τούτο ποτέ καν ει τι και γένηται». Δηλαδή δεν πρόκειται να κάνω ποτέ αυτό που µου ζητείς έστω και αν κινδυνεύει και αυτή η ζωή µου. Προς τον Πάπαν που τον επίεζε να υπογράψει σθεναρά απήντησεν, ότι ουδέποτε θα αρνηθεί την ακραιφνή και καθαράν πίστιν και την ανόθευτη διδασκαλίαν την οποίαν παρέλαβε και κατέχει η Εκκλησία απὀ του Σωτήρος Χριστού και εφεξής. Τελικά υπέγραψαν τον «ὁρον» ο αυτοκράτων, 18 Αρχιερείς και ένδεκα κληρικοί της Ανατολής. Δεν υπέγραψαν ο Εφέσου καιο αδελφός του ἰωάννηςο Ευγενικός, ο Σταυρουπόλεως Ησαίας και ο Ιβηρίας, ο οποίος προσποιήθηκε τον τρελλόν και κατόρθωσε να διαφύγη. Από τους λαϊκούς δεν υπέγραψεν ο δεσπότης Δημήτριος, αδελφός του αυτοκράτορα, ο οποίος είχε ήδη αναχωρήσει απὀ την Βενετιάν συνοδευόμενος απὀ τον Γεώργιον Γεμιστόν (ἡ Πλήθωνα) και τον Γεώργιον Σχολάριον. Όταν ο Πάπας, έµαθεν ότι δεν υπέγραψεν ο Εφέσου Μάρκος είπε: «Λοιπόν, εποιήσαµεν ουδέν». Τόση ήτο η δύναμις και επιρροή του Εφέσου, ώστε χωρίς την υπογραφή του η ένωσις δεν θα εγίνετο. 0Ο Εφέσου Μάρκος εν ιερεύσι διέπρεψεν εν εν αρχιερεύσι διέλαµψεν. Ο Εφέσου Μάρκος εν ιερεύσι διέπρεψεν, εν αρχιερεύσι διέλαμψεν. Ἡθλησεν υπέρ της Εκκλησίας πάνυ καλώς. Αδάµαντος στερεώτερος ώφθη προς την µετάθεσιν. Τετίμηκεν τους ηµετέρους προγόνους (Γ. Σχολάριος). Όταν ο Βασιλεύς και η Ελληνική αντιπροσωπεία έφθασεν εις την Κωνσταντινούπολιν την 1/2/1440 ο λαός κατά τον ιστορικόν Δούκαν ρωτούσε: «Πως τα της Συνόδου, ει άρα ετύχοµεν την νικώσαν» και οι Αρχιερείς µε καταφανή μετάνοιαν απεκρίνοντο: «Φοβούμενοι τους Φράγκους πεπράκαμεν την πίστιν Πμών...». Όταν δε τελικά και ονέος Πατριάρχης Μητροφάνης, απέτυχε να πείσει δια την ένωσιν και τον διεδέχθη ο Γρηγ’οριος ο Πνευματικός τον οποίον και αυτόν κατεδίκασε Σύνοδος εις Κωνσταντινούπολιν ως λατινόφρανα, το 1450 μ.Χ. και την σύνοδον της Φλωρεντίας απεκήρυξεν ως «φευδοσύλλογον απατηλὀν, Φφενακισμόν εγκόσµιον και βίαιον», η Ορθοδοξία εθριάµβευσε. Ο Μάρκος απηλευθερώθη απὀ την Νήσον Λήμνον την 4ην Αυγούστου 1442 και επέστρεψεν εις την ήσυχη Μονήν των Μαγγάνων στην Κωνσταντινούπολι. Επειδή δε ησθάνετο τον θάνατον να τον πλησιάζει, προητοίµασε διάδοχον του εις τους περί την Ορθοδοξίαν αγώνας, τον Γεώργιον Σχολάριον, ο οποίος και θα ολοκλήρωνε τον θρίαµβον του. Πιθανόν µετέστη προς Κύριον το 1444 0 Εφέσου Μάρκος κατά τας σκοτεινάς εκείνας στιγµάς που η Εκκλησία και το Γένος διήρχοντο εσχατον κίνδυνον εκλατινισμού και αφελληνισμού από τους Δυτικούς και πολιτικής υποταγής και κατάργησις της οντότητας απὀ τους Τούρκους, υπερασπίσθη μέχρι θανάτου την Ορθοδοξίαν διότι πίστευε ακράδαντα στην ορθότητα της πίστεως µέσα εις την Ορθοδοξίαν και ότι χωρίς την Ορθοδοξίαν το Γένος µας θα αφανιζόταν ενώ έχοντας την Ορθοδοξίαν θα αναγεννάτο και θα επιβίωνεν, έστω και υποτασσοόµενον πολιτικά εις τους τούρκους. Οι Παπικοί µέχρι σήμερον δεν έπαυσαν να βυσσοδομούν παντοιοτρόπως κατά της Ορθοδοξίας, Με δόλιον τρόπον µε την Ουνίαν που ὅρα κυρίως µέσα εις ορθόδοξα µέρη και εκμεταλλεύεται πολιτικές αστάθειες λαών Ορθοδόξων προσπαθεί να δημιουργεί προβλήµατα εἰς την Ορθοδοξίαν. Φθάνει δε σε τοιούτον σηµείον πολέμου κατά της Ορθοδοξίας, ώστε να συμµαχεί µε φανερόν ἡ κρυφόν τρόπον µε αλλόθρησκα έθνη, προκειµένου να κτυπήση την ορθοδοξίαν. (δε και παράδειγµα Σερβίας τόσον κατά τον δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον, όσο και σήµερα). Χρέος επιτακτικόν και καθήκον όλων των Ορθοδόξων κληρικών και λαϊκών εἶναι να διαφυλάξουν ως κόρην οφθαλμού την Ορθόδοξον µας πίστιν. Να ζούμεν µε συνέπεια, Χριστιανική µέσα εις την Ορθόδοξον µας πίστην͵ πρόµαχοι µεν της Ορθοδοξίας, αλλά και ειρηνικοί και πλήρεις αγάπης προς πάντα άνθρωπον. Να έχομεν κατά νουν, ότι η Ορθόδοξος µας πίστις είναι η µεγαλυτέρα δωρεά που εδόθη απὀ τον Θεό εις τον κόσμον. Είναι «ο άρτος της ζωής» δια τους «πεινώντας και διψώντας την δικαιοσύνην». Είναι ζωή µαρτυρική. Καθημερινή άρσις του Σταυρού αλλά η µόνη και συντομώτερα οδός που οδηγεί τον άνθρωπον προς την οδόν της αλήθειας και της ζωής, τον Χριστόν, προς την λύτρωσιν και την θέωσιν. Είναι τέλος δι’ όλα αυτά η Ορθοδοξία η ελπίδα του σημερινού κόσμου, ο οποίος παραπαίει χωρίς φως και ελπίδα. Ο ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (10 Φεθρουαρίου) «Τον στερρόν οπλίτην και Χριστού στρατιώτην και µέγαν εν μµάρτυσιν, Χαραλάμπην τον πανένδοξον, συνελθόντες ευφηµήσωμεν...». Με αυτά τα υπέροχα λόγια µας καλεί η Αγία µας Εκκλησία να τιµήσοµε τη µνήµη του Ιερομάρτυρα του Χριστού Αγίου Χαραλάμπους και να αντλήσουµε δύναμη απὀ το παράδειγμά του, ώστε να αντέξουµεν στις δυσκολίες της ζωής, να µείνουµε σταθεροί στην Ορθόδοξη µας πίστη και να αξιωθούμε να γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού. Ο Άγιος Χαράλαμπος, ἡ Χαραλάμπης, όπως ελέγετο, έζησε στα σκληρά χρόνια των διωγμών κατά των Χριστιανών, όταν το αίμα των Χριστιανών μαρτύρων έρρεε ἄφθονο και πότιζε το αγλαόκαρπο δέντρο της Χριστιανικής πίστης. Τότε αυτοκράτορας στη Ρώμη ήταν 0 ειδωλολάτρης και σκληρός Σεβήρος και Ηγεμόνας της Μαγνησίας, της πόλης που εζούσε 0 Άγιος Χαράλαμπος και υπηρετούσε ως ιερέας του Χριστου, Ο επίσης σκληρός και απάνθρωπος Λουκιανός. Στα δύσκολα εκείνα χρόνια Σμψυχωτής των Χριστιανών της Μαγνησίας και κήρυκας της θείας διδασκαλίας του Ναζωραίου, καθώς καὶ σφοδρός πολέμιος των ειδώλων, ήταν ο ευλαβέστατος ερέας Χαραλάμπης. Τρέχει παντού, να παρηγορήσει, να τονώσει, να ενισχύσει. Οι Χριστιανοί µε το χαμόγελο στα χείλη και µε ιερές ψΨαλμωδίες βαδίζουν στην ομολογία στο μαρτύριο, στο θάνατο. Οι ειδωλολάτρες κατάπληκτοι μπροστά στο θάρρος των Χριστιανών και την παρρησία τους . ομολογούν και αυτοί Θεό τους τον Χριστό και πεθαίνουν µε το όνοµα Του στο στόμα τους. Ο Ηγεμόνας κατάλαβε ὁτι εμψυχωτής των Χριστιανών ήταν ο ἱερέας Χαραλάμπης. Διατάσσει να τον συλλάβουν καινα τον οδηγήσουν ενώπιον του και τον καλεί να αρνηθεί τον Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Όμως ο άγιος ἱερέας σπεύδει να δώσει την απάντησή του: --- «Ἀρχοντά µου, την πίστη µου δεν την αρνούμαι. Χώμα άχρηστο τα είδωλα και οι Θεοί σας. Ο Χριστός µου είναι ο µόνος αληθινος Θεός και η βασιλεία του ἀφθαρτη και αἰώνια θα ξαπλωθεί σ όλον τον κόσμο. Σ᾽ αυτή την βασιλεία υπάρχει θέση για όλους και για σένα. Ελάτε όλοι στο Χριστό. Ο Ηγεμόνας τότε µε µανία φωνάζει: Στα βασανιστήρια. Βγάζουν την ἱερατική στολή του αγίου και του γδέρνουν όλο το σώμα του. Όμως αυτός µε γαλήνη ποφερει τα παντα. Ο Ηγεμόνας επιχειρεί µε τα ίδια του τα χέρια να τον γδάρει. Όμως τα χέρια του αµέσως εκόπησαν και κρεµµάσθηκα στο σώμα του ιερέα Χαραλάμπη. Ο «Άγιος Χαράλαμπος µε αγάπη προσευχήθη στον Θεόν και του επανένωσε τα χέρια στο σώμα του. Οι δήµιοι που παρευρίσκονταν εκεί, Πορφύριος και Βάπτος, οµολόγησαν αµέσως τον Χριστόν, Θεόν τους. Μαζί τους οµολόγησαν τον Χριστόν Θεό και τρεις γυναίκες που παρευρίσκονταν εκεἰ. Αμέσως ο κάκιστος Ηγεμόνας,. χωρίς να σκεφθεἰ καθόλου για το θαύμα που του όγινε, διέταξε να τους αποκεφαλίσουν µαζί µε τον ιερέα Χαράλαμπο. Οι ψυχές των μαρτύρων πέταξαν στη βασιλεία του Θεού και ο ἀπιστος Ηγεμόνας έμεινε όργανο του Σατανά και κληρονόμος της αιώνίας κόλασης. Την ζωή και την αρετή του Αγίου Χαραλάμπους και όλων των Αγίων Μορφών ας ζηλώσουμε και µεις σήµερα για να δούμε καλύτερες μέρες στο μαρτυρικό µας Νησί για να αξιωθούμε να επιστρέψουµε στην κατεχόμενη τη Υη µας και του χρόνου να γιορτάσουµε τη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους στις κατεχόμενες τώρα Εκκλησίες του, στο ἸΤριµίθι και στο Αγριδάκι της Κερύνειας και όπου αλλού υπήρχαν. ΑΜΗΝ. (28 Ιανουαρίου 1994) «Δίκαιος εάν φθάση τελευτήσαι, εναπαύσει έσται.͵.». Τα πιο πάνω λόγια παρμένα απὀ το Βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης «Σοφία Σολομώντος», βρήκαν εφαρµογή στο πρόσωπο του μακαριστού Μητροπολίτου Κυρηνείας Γρηγορίου, τον οποίο ο Κύριος κάλεσε κοντά Του, να τον αναπαύσει απὀ τη µαρτυρική ζωή του, την εικοστή ογδόη Ιανουαρίου 1994. Πράος, φιλακόλουθος, ανεξίκακος, ο µακαριστός Μητροπολίτης Κυρηνείας Γρηγόριος, χειροτονήθηκε Επίσκοπος Κυρήνειας στις 31 Μαρτίου 1974, Αν και µόνο 3 ὦ µήνες διετέλεσε Επίσκοπος στην Κερύνεια, γιατί τα τραγικά γεγονότα του Ιουλίου του 1974, τον έκανα και αυτό πρόσφυγα µέσα στην ίδια την πατρίδα του µαζί µε ολόκληρο το ποίμνιό του, αγάπησε, τόσο πολύ τη Μητροπολιτική του Επαρχία και θεωρούσε τον εαυτό του πραγµατικό Κερυνειώτη και αισθανόταν βαθύτατα το δράµα του εκτοπισµένου ποιμνίου του. Το δράµα και η αγωνία του εκτοπισµένου ποιμνίου του, επιδείνωσαν την κλονισμένη από την ασθένεια του πάρκισσον υγεία και τα τελευταία δέκα χρόνια της επίγειας ζωής του υπήρξαν πολύ μαρτυρικά. Ἐζησα κοντά του όλο το μαρτύριὀ του και γνώρισα την υπομονή και την εγκαρτέρησή του. Ουδέποτε παρεπονέθη και ουδέποτε έχασε τις ελπίδες του προς τον Θεό. Με καθαρότητα σκέψης μέχρι τέλους της ζωής του, είχε το είναι του στραμμένο στην κατεχόμενη Μητροπολιτική του Επαρχία και παρακαλούσε διαρκώς το Θεό για ελευθερία και δικαίωσή της. Μετέστη προς Κύριο την 28η Ιανουαρίου 1994, αφού πρὠτα εξοµολογήθη και πήρε µαζί του εφόδιο, τα Άχραντα Μυστήρια, το Αίμα και το Σώμα του Κυρίου. Μετετέθη εκεί, «ένθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγµός». Είμαι βέβαιος ότι από κεί που σήµερα βρίσκεται κοντά στο θρόνο του Δημιουργού κοντά στο επουράνιο θυσιαστήριο θα προσεύχεται διαρκώς για ελευθερία και δικαίωση της µαρτυρικής του Επαρχίας και για επιστροφή του εκτοπισµένου ποιμνίου του εις την πατρική του γη, εις την κατά Κυρήνειαν Επαρχία, κάτω απὀ συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας. Τότε θα είναι και η χαρά του, εκεί στους ουρανούς πεπληρωμένη. Είθε τούτο σύντομα να γίνει και το χρόνου να τελέσουμε το μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Κυρηνείας Γρηγορίου στον Αχάγγελο της Κερύνειας. Χριστόδουλος Γ. Παχουλίδης Γραμματέας |. Μητροπόλεως Κυρηνείας ΗΕΗΛΑΟΥΛΕΤΈΤΗΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ομρυσδκυ τικ ΘΕΝΝΤἡὰ ΓΡΑΦΕΙ Ο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΧΟΥΛΙΔΗΣ «Εν Ιορδάνη Βαπτιζομµένου σου Κύρις...» Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ετών τριάκοντα αρχόµενος...» (Λουκ. Υ᾿ 23), πριν αρχίσει το κοσµοσωτήριον έργο Του, σαν άνθρωπος απλός σαν Ισραηλίτης αληθινός και υπάκουος στους ιερούς νόμους, για να γίνει παράδειγµα για µας, έρχεται από την Γαλιλαία εις τον Ιορδάνη ποταμό προς τον προφήτη και πρόδρομό Του Ιωάννη, και ζητά «του βαπτισθήναι υπ αυτού». Ο Τίµιος Πρόδρομος δεν τον εγνώριζε µέχρι τότε, αν και µέσα στα σπλάχνα της µητέρας του σαν βρισκότανε, µε την παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος, «εσκίρτησεν εν αγαλλιάσει». (Λουκ. Α.44), ἐτσι και τώρα τον αναγνωρίζει σαν Θεό του, σκύβει ευλαβικά το εντολές του Θεού για τους ανθρώπους, ώστε και αυτοί να µάθουν το χρέος τους έναντι στο Νόμο του Θεού. Σκύβει ευλαβικά το κεφάλι ο «μείζων εν γεννητοίς γυναικών» (Ματθ. ια’ 11) και υποχωρεί ταπεινά και υπάκουα στο Θείο Θέλημα. Ο Χριστός, «βαπτισθείς ανέβη ευθύς από του ύδατος». Ο Ιησούς ως απόλυτα αναµάρτητος βγήκε αµέσως απὀ το νερό του Ιορδάνη γιατί δεν είχε τίποτα να εξομολογηθεί όπως όλοι οι θνητοί. Και τότε εφάνη της Αγίας Τριάδας η φανέρωση. Το Πανάγιο Πνεύμα κατέβη απὀ τους ανεωγµένους Ουρανούς µε το σχήµα περιστεράς, προς τον |Ιησούν Χριστό ενώ η φωνή σύνθεση μεγαλείου και ταπεινοσύνης, έχουµε δικαίωμα να απεμπολούµε το θέληµα του Θεού Έχουμε δικαίωµα να µη σεβόµαστε την εν Τριάδι Θεότητα, Ὅταν ο Τίµιος Πρόδρομος αναγνωρίζει πόσο μικρός και ανάξιος είναι ενώτιον του Χριστοῦ, τι πρέπει να αισθανόμαστε εμείς Νοερά ας μεταφερθούμµε και µεις εκεί στον Ιορδάνη, ας προσκυνήσουµε ευλαβικά τον Κύριον και ας µετανοήσομε για τις αμαρτίες µας. Τότε ας τον παρακαλέσουµε να ακούση τις προσευχές µας για κάθε πρόβλημα µας και ιδιαίτερα για την ελευθερία και δικαίωση των κατεχοµένων εδαφών της µαρτυρικής Κύπρου µας και για την επιστροφή και ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 199 κεφάλι και µε βουρκομένα μάτια και σντριβή ψυχής του λέει: «Εγώ χρείαν έχω υπό σου βαπτισθήναι»! Τρέµω σαν άνθρωπος να αγγίσω το ύψος της Θεότητάς Σου. Όμως ο Χριστός τον διατάσσει: «Αφές άρτι». Παραμέρισε εκλεκτή ψυχή τους δισταγμούς και τις ἀντιρρήσεις σου. Αυτό που σου Φαίνεται ταπεινωτικό και αταίριαστο για µένα, πρέπει να γίνει, ώστε ως άνθρωπος να εκπληρώσω όλες τις του Θεού Πατέρα ακούστηκε ταυτόχρονα, γλυκειά και ισχυρή συνάμα να βεβαιεί ότι Αυτός που ως άνθρωπος βαπτίσθηκε στον Ιορδάνη είναι ο Υιός και Λόγος του Θεούο αγαπημένος, «Οὖτος έστιν ο υιός µου ο αγαπητός εν ω ευδόκησα». Εμείς, δύο χιλιάδες χρόνια µετά τα μοναδικά και ανεπανάληπτα εκείνα γεγονότα, που αποτελούν µια υπέροχη επανεγκατάσταση όλων των εκτοπισµένων εἰς την πατρικήν µας Υη, κάτω απὀ συνθήκες ελευθερίας, ειρήνης και ασφάλειας και τότε, να είµεθα βέβαιοι ότι ο Χριστός θα µας εισακούση και θα µας δώσει ότι του ζητούµε και του χρόνου θα αξιωθούμε να γιορτάσουµε την Βάπτισή του στην Αμμόχωστον, στην Κερύνεια, στη Λάπηθο, στον Καραβά, στο Ξερό και σ’ όλα τα κατεχόμενα µέρη µας, 0 µέγας Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντιγουπόλεως Ο Ἱερός Φώτιος ο λαμπρότερος και μεγάλος της Εκκλησίας πατέρας και διδάσκαλος, ο οµολογητής της Ορθοδόξου Πίστεως και ισαπόστολος, ήκμασε κατά τους χρόνους των Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου Μιχαήλ, υιού του Θεόφιλου Βασιλείου του Μακεδόνος και του υιού αυτού Λεὀντος. Υπήρξε στους δύσκολους για την Εκκλησία χρόνους του, ο κατ’ εξοχή γνήσιος Φορέας της Ορθοδόξου Παραδόσεως και δι αυτό απέβη ο πλέον φωτισμένος και άρα ο πλέον σπουδαίος, Θεολόγος της εποχής εκείνης. Το φρόνηµά του και η Θεολογία του ἦσαν έκφραση του είναι της Εκκλησίας και αποτέλεσµα του φώὠτισμού του Παναγίου Πνεύματος. Ο Μέγας Φώτιος έστησε φραγμό στις κακοδοξίες της Παπικής Εκκλησίας και η Ανατολική Εκκλησία µε τους αγώνες και τη Θεολογία του, διαφύλαξε τη γνησιότητά της που σοβαρά κινδύνευε από τους Επισκόπους της Ρώμης και τους Θεολόγους των Φράγκων. Οι Πάπες της Ρώμης, εµβολιασμένοι απὀ κοσμικές αντιλήψεις νόθευαν την ορθή πίστη της Εκκλησίας και τη νοθεία τους τούτη, την εκκλησιολογική τους αρρώστια Μπαλταζάρ, Ασχάς 2752 Λευκωσία 3 Εργαστήρι ζαχαροπλαστικἠς ΔίΑΘΕΤΟΜΕΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Εκτελούνται κανιός εἶδους παραηγελίαι διά: - ΠΑΡΤΥ - ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ - ΓΑΜΟΥΣ - καισΠπτια Τηλ. 0264313143 Ευριπίδης Ευριπίδου Οµία 02-642460 δοκίµασαν µε τον Πάπα Νικόλαο (858-867), να τη μεταφέρουν δυναμικά και στην Ανατολική Εκκλησία, (Ζητούσαν πρωτείο εξουσίας, ζητούσαν δικαιοδοσία σε άλλη Πατριαρχική Εκκλησία και άλλα πολλά). Ο Φώτιος µε τους αγώνες του διέσωσε και εξέφρασε την έννοια της τοπικής εξουσίας. Το πρωτείο της εξουσίας που απαιτούσε η Εκκλησία της Ρώμης πλήγωνε επικίνδυνα το θεσµό της τοπικής Εκκλησίας. Ο Επίσκοπος της τοπικής Εκκλησίας θα µεταβαλλόταν έτσι, ως ένα σηµείο σε όργανο διοικητικό. Δεν θα ήταν «εἰς τύπον Χριστού, κεφαλή της Εκκλησίας», όπως Θεολογούσεν ο Άγιος Ἰγνάντιος ο Θεοφόρος και όπως δεχόταν η Ανατολική Εκκλησία και ο Φώτιος κατανοούσε. Επίσης οι Θεολόγοι της Παπικής Εκκλησίας χωρίς ισχυρή Ορθόδοξη παράδοση δίδασκαν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και απὀ τον Υιόν. Δίδασκαντο «ΕΙίοαιθ» και μερικοί το πρόσθεταν στο σύμβολο της πίστεως. Η Ανατολική Εκκλησία διαισθανόταν ότι µε τη διδασκαλία αυτή γίνονται δύο αρχές των προσώπων ο Πατήρ και ο Υιός οπότε πρέπει κανείς να αμφιβάλλει για την ενότητα της Θεότητας και για την οµουσιότητα του Αγίου Πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιόν. Ο Ἱερός Φώτιος, κατόρθωσε να καταδείξει Θεολογικά µε τη βοήθεια της Παράδοσης και την καθοδήγηση του Αγίοιι Πνεύματος, την αλήθεια και έτσι φάνηκε καθαρά ότι το «ΕΙΙ- οσυθ» δεν στηρίζεται δεν είναι πραγµατικότης, είναι φανταστική αλήθεια και για τούτο θέτει σε κίνδυνο σοβαρό την ἴδια τη σωτηρία εκείνου που την αποδέχεται, Χάρη στη διδασκαλία του Αγίου Φωτίου, έκτοτε, οι δυτικοί Θεολόγοι προσπαθούν να ἑρμηνεύσον το «Είῄοριθ» χωρίς να νοθεύεται η Τριαδολογία. Όμως ο ἱερός Φώτιος δεν είναι µε αυτά µόνο που ασχολήθηκε αλλά αγωνίσθηκε σθεναρά ενάντια σε κάθε αἱρεση και υπέρ της Ορθοδοξίας, Αγωνίσθηκε κατά τον Μανιχαίων, των Εικονοµάχων και των πάσης φύσεως αἱρετικών. Άφησε αναµένο της αλήθειας το φως, το Φως της Ορθοδοξίας στον Λιχνοστάτη των Εθνών. το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και από αυτό ξεχύθηκε µε τη φλόγα της μεγάλης ἱεραποστολικής ψυχής του Μεγάλου Φωτίου στους Μοραβοὺς, στους Σλαύους, στους Βούλγαρους, στους Ρώσσους. Είναι για τούτο που τη 6 Φεβρουαρίου, ημέρα µνήµης του Μ. Φωτίου, γιορτάζουν οι όπου γης Ορθόδοξοι και πέρνουν δύναμη κυρίως οι λαοί των Βαλκανίων και η µεγάλη χώρα του Βορρά, η Ρωσσία, για να αντισταθούν στα κύματα της Ουνίας, της μαγείας, όλων των ξένων Πανθρησκειών, για να κρατήσουν άσβεστη τη φλόγα της Ορθοδοξίας στα εδάφη τους. Και εδώ στη µαρτυρική Κύπρο. που το κατεχόμενο μέρος της κρατεί ἑνα αλλόθρήσκο έθνος και το υπόλοιπο μαστίζουν Χιλιάδες αιρέσεις. πρέπει να κρατηθούµε στη µητέρα Ορθοδοξία για να σωθούμε και να αξιωθούμε του χρόνου να γιορτάσουµε το Μέγα Φώτιο. στο παρεκκλήσι του στο πανέμορφο Πέλλαπαίς. τή Των Τριών Ἱεραρχών Επί τη εορτή Τριών εραρχ Οι Τρεις ἱεράρχες, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιῴάννης ο Χρυσόστομος, των οποίων την ερή µνήµη η Εκκλησία µας εθέσπισε να εορτάζουµε την Ἄθην Ιανουαρίου, υπήρξαν οι αδάµαντες εκείνοι του Χριστιανισμού, που µε την απαράμιλλη τέχνη του λόγου µε φλόγα πίστεως και άφθαστη χάρη και επιχειρήματα ακαταµάχητα, υπεράοσπιζαν την πίστη τους, ανέπτυσσαν την Χριστιανικήν αλήθεια, εσκόρπιζαν το φως και εθεράπευαν τις τραυματισμένες ψυχές των ανθρώπων, καθοδηγούσαν τους πλανωμµένους στο δρόμο της αλήθειας, εκήρυτταν τη δικαιοσύνη, την αγάπη, την ευσπλαχνία, την αδελφότητα και την ειρήνη. Ανεδείχθησαν σκαπανείς υπέροχοι του αληθινού πολιτισμού που οδηγεί τους ανθρώπους σε κόσμους υψηλούς και ωραίους και ανυψώνει σαν κλίμακα πνευματική απὀ τη Υη στα ουράνια. Τιμούμεν ιδιαίτερα σήµερα τους τρείς ἱεράρχες ὡς προστάτες των Γραμμάτων και της Ελληνοχριστιανικής Παιδείας, γιατί στα πρόσωπα τους ενώθηκαν αρμονικώτατα η θρησκεία και η Παιδεία το αρχαίο αθάνατο πνεύμα και ο Χριστιανισμός. Αυτή η σύζευξη του Χριστιανικού και του Ελληνικού πνεύματος που επέτυχαν ο φωτισμένος νουν τῶν Τριών ἱεραρχών είχε καρπό την Ελληνοχριστιανική Παιδεία. «Όταν λέγω παιδεία», τονίζει ο Γρηγόριος, «εννοώ και την Εθνική παιδεία την οποία πολλοί των Χριστιανών, κακώς αντιλαμβανόμενοι, απορρίπτουν ὡς επικίνδυνη και σφαλερή και ὡς απομακρύνουσα από τον Θεό. Εμείς τουναντίον και των εθνικών σοφών αποδεχόµεθα την έρευνα και τη θεωρία, απορρίπτουµε όµως ότι οδηγεί στην πλάνη στην απώλεια». Στην ἴδια γραµµή βαδίζει και ο Βασίλειος µε την επιστολή του προς τους νέους «όπως αν εξ ελληνικών ὠφελοίντο λόγων» που διδάσκει όχι µόνον τους ανεψιούς του, που φοιτούσαν στις εθνικές σχολές, αλλά και όλους µας για την σπουδαιότητα της εθνικής σοφίας. Ο Χριστιανός, λέγει, πρέπει να µελετά όλα µε καλή διάθεση, να µιµήται το αγαθό και να αποφεύγειτο κακό. Αλλά την αγωγή, λέγουν οι Τρεις ἱεράρχες, θα συμπληρώσουν οι διδάσκαλοι, γι αυτό και η εκλογή τους πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Δεν αρκεί ο διδάσκαλος να έχει πλούτο γνώσεων αλλά πρωτίστως επιβάλλεται να έχει ᾖθος, να είναι «εαυτού διδάσκαλος» κατά τον Χρυσόστομον. Ο Διδάσκαλος πρέπει να είναι αρχέτυπο βίου, κανών αρετής και άριστος στη διδασκαλία του. «Ἡ µη δίδασκε ή δίδασκε δια του παραδείγµατός σου», λέγει ο Γρηγόριος «ἀλλως ὁ,τι κτίζει δια της δεξιάς σου χειρός το κρημνίζεις δια της αριστεράς σου». Η σηµερινή τεχνολογία µπορεί να έχει καταπληκτικά επιτεύγματα και να έχει φθάσει στο κολοφώνα της δόξας της. Άνθρωπο όμως µε ψυχή µε συναισθήματα, µε χαρακτήρα, άνθρωπο να αγαπά τον Θεό και το συνἀνθρωπὀ του απέτυχε να φτιάξει. Η επιστροφή της Παιδείας του τόπου µας στις υψηλές ανθρωπιστικές αξίες, στα νάµατα της θείας διδασκαλίας του Ναζωραίου και στα διδάγµατα της αρχίας κλασσικής γραμματείας αποτελεί ανέβασμα πνευματικό και σωτήρια πρὀοδο. Εκεί που κατοικεί ο Χριστός, εκεί ευρίσκεται και η αληθινή ευτυχία, η αναγέννηση, η δηµιουργία, η πρόοδος. Πρόοδος δεν είναι η κατάλυση ενός λαμπρού παρελθόντος µε υψηλές αξίες, όπως εἶναι η Ελληνοχριστιανική Παιδεία, αλλά η βίωσή της. Ελλάδα και Ορθοδοξία συμπορεύθηκαν σε όλους τους αγώνες μαζί. Μαζί ανέβηκαν τον Γολγοθά και μαζί έφεραν την Ανάσταση του Γένους. Ελλάδα και Ορθοδοξία εἶναι στενά συνδεδεμένες. Απετέλεσαν, αποτελούν και θα αποτελούν ένα σώμα, µια ψυχή, ένα πνεύμα. Γι’ αυτό- Είναι ανάγκη η Ελληνική Νεότητα, όπου και αν ευρίσκεται, να γαλουχείται µε τα ιδανικά της Ελληνοχριστιανικής Παιδείας και να κρατεί ψηλά τη σηµαία του Χριστού και των ιδανικών της φυλής, που Ειναι η αναπνοή του Ἓθνους. Αν θελήσουμε να σβήσουμµε τα ιδανικά αυτά, θα σβήσουµε και ως Ἐθνος. Ας αγωνιστούµε λοιπόν για τη µόρφωση, όχι µόνο της διάνοιας της νεότητας, αλλά και της ψυχής, οἱ δε τιμώμενοι Ἶρεις Ιεράρχες, ας γίνουν οι πνευματικοί τροφοδότες και καθοδηγητές και της νεότητάς µας και όλων µας και ας έχουµε σύνθημά µας: Ο Χριστός εἶναι η Ελπίδα του κόσμου και προς Αυτόν πρέπει να στρέφεται πάντοτε το είναι µας. αν ΘΡΟΗΤ ἂν ἂν ΘΕΒΝΙΟΕ ΡΑΡΑΝΑΦΤΑςΙΟυ «Ενας ΤΑ ΣΤΑ ΒΜΝΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Πτυχιούχος ΞΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Σιτανιδίου Κρατικής Σχολῆς Αθηνών -....-.- Προμαχώνων 8, Στρὀθολος - Λευκωσία, Τηλ. 02-321903 Τέτοιοι δρόμοι δεν υπάρχουν πια στις ελεύθερες περιοχές, αφού κι εκείνοι που οδηγούν και στα πιο απομακρυσμένα χωριά έχουν μετατραπεί ή μετατρέπονται σε λεωφόρους. Μιλούμε για το δρόμο Κερύνειας - Καλογραίας όπως τον διασώσαμµε και τον συντηρουµε στη μνήμη µας. Ένα δρόμο φιδωτό µε ολη τη σημασία της λέξης, µια μαύρη στενή κροδέλλα, ασιδέρωτη, µήκους 36 περίπου χιλιομέτρων, που ξεκινούσε από τη σιδηρόφρακτη πόρτα του κερυνειώτικου κάστρου και τελειωνε στην Πλατεία της ακριτικής Καλογραίας. Δρόμος στενός και «σαρακοφαγωμένος», γεμάτος στριψίµατα και λαγκούβες και όµως ποτέ δεν κούραζε τον ταξιδιώτη. Γιατί όπως προχωρούσε, χέρι µε χέρι µε εκείνη την ανεπανάληπτη ακρογιαλιά, και καθώς η μυρωδιά της βενζίνης που καιγόταν στην µηχανή του παλιού λεωφορείου υποχωρούσε µπροστά στη μυρωδιά της θάλασσας, του σχίνου και της χαχομηλιάς - σπατζιάς - ο ταξιδιώτης δεν εύρισκε καιρό να συνειδητοποιήσει την ταλαιπωρία του από το ταξίδι. Στην άκρη λοιπόν της κορδέλλας ένα μπουκέτο απὀ κάτασπρα, απλά και απλόχωρα σπιτάκια, ενωμένα µε την αγάπη των ενοίκων τους και συνταιριασµένα µε την ανεπιτίδευτη τέχνη του άγνωστου αρχιτέκτονα - αυτοσχέδιου κτίστη - άκουαν στον τόσο γνωστό για τα μοναστήρια γυναικών, όνομα, Καλογραία. Λίγο έξω απὀ την Καλογραία δύο χιλιόμετρα ανατολικά, πάνω ακριβώς στη μαύρη κορδέλλα που έτσι ασιδέρωτη μας οδηγεί προς την Ακανθού, το Λευκόνοικο, την Αμμόχωστο καιτον Απόστολο Ανδρέα, µια ταπελλίτσα µας πληροφορεί ότι εδώ, ΚΕΡΥΝΕΙΑ- ΤΕΡΜΑ. Μια αόρατη γραµµή από τον Οξύβουνα ως την θάλασα οριοθετεί την κερυνειώτικη επικράτεια και µας ανοίγει την πόρτα προς την επαρχία Αμμοχώστου. Πάνω ακριβώς στην αόρατη αυτή γραµµή το περιβόλι του καθηγητή - αγγλοδιδασκάλου Κώστα Σαββίδη απὀ το Πέλλα - Πάις που νυμφεύτηκε στην Καλογραία, µε τα καλοκαιρινά ζαρζαβατικά του και τα Χειµωνιάτικα λαχανικά. Το χωριό και η ονομασία του Η Καλογραία ή Καλορκά είναι το αντολικότερο χωριό της επαρχίας Κερύνειας. Είναι κτισμένη στην ποδιά και στα πόδια της κορυφής «Οξύβουνας» µιας απὀ τις δεκάδες κρυφές της οροσειράς του Πενταδακτύλου. Η γη απὀ το βουνό ίσαµε τη θάλασσα µια έκταση πάνω απὀ πέντε Χιλιόμετρα ανήκει αποκλειστικά στους κατοίκους του χωριού. ΤΟ μεγαλύτερο µέρος της γης αυτής είναι καλυµένο µε δασικά δέντρα, όπως πεύκα, κυπαρίσσια, τριµιθιές, αντρουκλιές κ.α. Μεγάλη επίσης έκταση καλύπτουν οι ελιές και οἱ χαρουπιές, Στην υπόλοιπη, την καλλιεργήσιμη γη, οἱ Καλορκώτες, που στη µεγάλη τους πλειοψηφία ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι, έσπερναν σιτάρι και κριθάρι καλλιεργούσαν οπωροφόρα δέντρα, χρυσοµηλιές, ροδιές, Φορμόζες κ.λ.Π., καλοκαιρινά ζαρζαβατικἀ, ντομάτες αγγουράκια, µελιντζάνες, κρεμμύδια, κ.ά, και χειµωνιάτικα λαχανικά, κραµβιά, κουνουπίδια κ.λπ. Λόγω της ατοστάσεως απὀ τα αστικά κέντρα που καθιστούσε την καθημερινή προμήθεια των αναγκαίων για το νοικοκυριό και τη συντήρηση της οικογένειας προϊόντων, αλλά και εκ παραδόσεως οι οικογένειες στην Καλογραία φρόντιζαν να είναι αυτοσυντήρητες. Κρέας απὀ το κοτέτσι, το κοπάδι ἡ τα βερκά - ήταν και αυτοί ειδικοί όπως και οι γείτονές τους Αγιαμβροσίτες - χαλλούμια από τον κουρελλό, σιτάρι, κριθάρι, πατάτες, κολοκάσι, ξηρούς καρπούς απὀ την αποθήκη, λάδι από τις ελλιές τους, μέλι απὀ τα µελίσσια τους χόρτα και λαχανικά από τα χωράφια και τα περιβόλια τους. Πολύ λίγα τρόφιµα αγόραζαν οι Καλορκώτες απέξω. Μερικές απὀ τις οἰκογένειες στο χωριό καταγίνονταν µε την κτηνοτροφία. Το 1974 υπήρχαν στο χωριό γύρω στα 1000 αιγοπρόβατα. Τον ἰδιο χρόνοο πληθυσµος του χωριού ανερχόταν σε 600 περίπου. Τελειώνοντας µε τη γη της Καλογραίας πρέπει να αναφέρουμε ότι στα διοικητικἁ της όρια βρίσκονται δύο αξιόλογα µνηµεία, η βυζαντινή εκκλησία του Αντιφωνητή στα νοτιοδυτικά και σε απόσταση 2.5 χιλιομέτρων και το μοναστήρι της Μελανδρύνας στα βορειοδυτικά γύρω στα» Χιλιόμετρα. Σε απόσταση 3 χιλιομέτρων στα βορειοανατολικά της Καλογραίας, στο ακρωτήρι Μούλος, που διοικητικά ανήκει στην Αμμόχωστο, υπάρχουν ερείπια αρχαίου παραλιακού οικισμού. Είναι εδώ που παλιοί μελετητές όπως ο Χόγκαρθ και ο Σακελλάριος τοποθετούν την αρχαία κυπριακή πόλη Μακαρία. Το χωριό σύµφωνα µε διηγήσεις των γεροντότερων κατοίκων του χωριού πήρε το ὀνομά του απὀ το παρακάτω περιστατικό: Την εποχή της τουρκοκρατίας σ᾿ ένα χωριό της Καρπασίας γινόταν γάμος. Η νύφη ήταν πολύ όµορφη και ο Αγάς της περιοχής ήθελε να την κλέψει. Ένας άλλος Τούρκος, φίλος του Ἑλληνα γαμβρού πήγε το απόγευμα στο γάμο, να χαιρετήσει τάχα το ανδρόγυνο και µίλησε στο γαµβρό για τις προθέσεις του Αγά. Ο γαµβρός χωρίς να χάσει καιρό, βγάζει τα ρούχα του τα γαµβρικά και φοράει ρούχα της δουλειάς, ντύνει καιτη νύφη µε επίσης ρούχα κουρελιασμµένα και ενώ δίνει οδηγίες να συνεχιστείο γάμος, αυτός παίρνει ένα ἀλογο και φεύγει από το χωριό για να κρυφτεί κάπου ώσπου να περάσει το «κακό» και να ξαναγυρίσει. Τη Δευτέρα του γάμου, ο αγάς πἠγε στο χωριό να χαιρετήσει ΗΕ ΑΔΟΥΛΕΟΤΙΕ ΚκΕΡΥΝΕΕΑ Ἐλ ΠΟΗΝΥΛΓΑΠΗΝΕΝΗ ΑΛΟΓΡΑΙΑ τάχα το ανδρόγυνο. Όταν έµαθε πως το ανδρόγυνο έφυγε, έγινε θηρίο. Διάταξε να τους βρουν και νατους παρουσιάσουν αµέσως μπροστά του για να δώσουν λόγο γιατί τον περιφρόνησαν και έφυγαν χωρίς να του το πουν. Ο πατέρας του γαμβρού που ήξερε που εκρυβόταν ογιος του, όταν είδε το θυμό του αγά και άκουσε τη διαταγή του, έτρεξε βρήκε το γιο του και του είπε να φύγει όσο πιο µακριά μπορούσε. Το άλλο πρωί γαµβρός και νύμφη καβάλλησαν το άλογό τους και µε χίλιες προφυλάξεις ξεκίνησαν µε κατέυθυνση προς τα δυτικά. Σε κάθε χωριό που έφταναν εκμυστηρεύονταν το πρόβλημά τους στον παπά του χωριού, έµεναν στο σπίτι του, ξεκουράζονταν έπαιρναν τρόφιµα και την άλλη µέρα συνέχιζαν το ταξίδι τους προς το άγνωστο. Κάποτε έφτασαν στην περιοχή του σημερινού χωριού Καλογραία. Εκεί συνάντησαν ένα «σεβάσμιο» βοσκό που έβοσκε τα πρόβατα του μοναστηριού του Αντιφωνητή. Του ζήτησαν ψωμί και νερό και βρίσκοντας ότι μπορούσαν να του έχουν εμπιστοσύνη του είπαν τον πόνο τους καιτου ζήτησαν να τους βοηθήσει. Πραγματικά οβοσκός τους φάνηκε πολύ χρήσιμος. Σωτήρας θα λέγαμε. «Προχωρείστε, τους είπε καισε μισή περίπου ώρα θα φτάσετε στο μοναστήρι του Αντιφωνητή. Το μοναστήρι αυτό έχει παλιές και πολλές φιλίες µε το Σουλτάνο ο οποίος του παραχώρησε και ειδικά προνόμια και φιρμάνια. Ἑνα από τα φιρμάνια αυτά αναφέρει ότι το μοναστήρι έχει δικαίωµα να προσφέρει προστασία, άσυλο σε οποιοδήποτε πρόσωπο θέλει και κανένας, µα κανένας, Έλληνας ή Τούρκος έχει το δικαίωµα να παραβιάσει αυτό το φιρμάνι. Ούτε ο στρατός, ούτε και ο ίδιος ο Αγάς. Πηγαίνετε εκεί και θα βρείτε οπωσδήποτε προστασία και αγάπη». Σε µισή ώρα οι νεόνυμφοι κτυπούσαν την πόρτα του μοναστηριού. Ο ηγούμενος, ένας σεβάσμµιος γέροντας τους υποδέχτηκε µε πολλή καλοσύνη. Ἐμειναν εκεί µε τους μοναχούς και το βοηθητικό προσωπικό του μοναστηριού και βοηθούσαν στις διάφορες δουλειές. Όταν πέρασε αρκετός καιρός και εξέλιπε κάθε κίνδυνος αποφάσισαν να κτίσουν το δικό τους σπιτικὀ. Με τη βοήθεια και την ευχή του ηγουμένου έκτισαν ἑνα όμορφο σπιτάκι στον τόπο ακριβώς που συνάντησαν το σωτήρατους, το βοσκό του μοναστηριού. Το σπίτι αυτό οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών ονόμασαν το οπίτι της καλορκάς - καλόγραιας - επειδή η νοικοκυρά του έμεινε πολύ καιρό στο μοναστήρι. Όταν ήθελαν να την επισκεφθούν έλεγαν: «Πάμε στην καλορκάν». Δίπλα απὀ το σπίτι της καλορκάς κτίστηκαν σιγά σιγά και άλλα σπίτια, ώσπου σχηματίστηκε το χωριό που πήρε όπως ήταν φυσικό το όνομα Καλορκά - Καλογραία. Οι κάτοικοι του χωριού λόγω της φύσης της εργασίας τους και της καθηµερινής επαφής τους µε τη φύση ήταν άνθρωποι Φιλειρηνικοί και πιστοί. Σχεδόν κάθε Κυριακή και µεγάλη γιορτή οι κἀτοικοι του χωριού εκκλησιάζονταν στη µικρή εκκλησία του χωριού που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Μάμα και δεν έφευγε κανένας απὀ την εκκλησία αν δεν έπαιρνε αντίδωρο από το χέρι του παπά -Σωτήρη ιερέα της κοινότητας. Στο χωριό λειτουργούσε νεόκτιστο δημοτικό σχολείο µε 70 παιδιά και 3 δασκάλους. Το 1979-74 υπηρετούσαν στο δημοτικό σχολείο Καλογραίας οι συνάδελφοι Μάμας Κωνσταντίνου, Σάββας Παμπόρης και Μιχαήλ Χαπέσιης. Κοινοτάρχης του χωριού ήτανο Μιχαήλ Φωτίου και αζάδες οι Νικόλας Χατζηαδάµου, Χρυσόστομος Χατζηνικόλας, Νικόλας Καΐσσαρης, και Νικόλας Τουµάζος. Την εκκλησία υπηρετούσαν εκτὸς απὀ τον Παπα - Σωτήρη,ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, ως ιεροψάλτης και οι Νικόλας Καίσσαρης, Ζωρζής Μιχαήλ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 Φώτης Σταυρής και Γιώργος Χατζηκαλλή ως εκκλησιαστικοί επίτροποι. Γραμματέας της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας ήταν ο Γιαννής Δεσπότη και υπεύθυνος του Συνεργατικού Παντοπωλείου ο Ανδρέας Σάββα. Το ελαιοτριβείο που λειτουργούσε στο χωριό, η αποθήκη σιτηρών καιο διαχωριστήρας χρυσοµήλων ήταν περιουσία της Συν. Πιστ. Εταιρείας. Τοπωνύμια Πολύ χαρακτηριστικά είναι τα τοπωνύμια της περιοχής Καλογραίας. Αναφέρουµε μερικά. Λίσσιες στη βόρεια παραλιακή πεδιάδα, ο σιτοβολώνας του χωριού. Μαζέρι και Ρουκανίας, οι περιοχές που έβγαζαν πρώιµα χρυσόμηλα. Δράκοντας, οροπέδιο µε περιβόλια χρυσομµηλιών. Λουόµενος και Μαύρον Όρος με χρυσομηλιές, ελιές και χαρουπιές. Λιμιώνας, φυσικό λιμανάκι, καταφύγιο ψαράδων από τον Άγιο Αμβρόσιο. Ματσουκούι: Εδώ υπήρχε μικρό, προχειρόκτιστο «μνημείο« κάτι σαν εκκλησάκι ποὺ βλεπουμε συνήθως στα πλευρά αγροτικών δρόµων ύψους 2.5 µέτρα και πλάτους {.5 μ. Στην κορυφή του υπήρχε σταυρός και κάτω απὀ το σταυρό τα γράµµατα Σ.Μ. και τη χρονολογία 1912. Το μνημείο αυτό - απὀ το οποίο πἠρε και το όνοµα η περιοχή κτίστηκε εις ανάμνηση του ενθαπόστολου Σπύρου Ματσούκα που επισκέφτηκε το έτος αυτό την Κύπρο.Κατά την περιοδεία του επισκέφθηκε την Καλογραία όπου τραγούδησε πατριωτικά τραγούδια και απάγγειλε ηρωϊἰκά ποιήματα. Οι κάτοικοι της Καλογραίας για να θυμούνται το πέρασμα του από το χωριό τους έκτισαν στην εἰσοδο του χωριού το µικρό αυτό μνημείο και το ονόμασαν Ματσουκούι. Δεν συγκινήθηκαν οι Καλορκώτες απὀ τις «χαρές» τις ευκολίες, τον πλούτο και τις ανέσεις των πόλεων, στις οποίες τους έριξε ἀθελά τους η προδοσία και η εισβολή. Όνους τους, η σκέψη τους, η ψυχή τους είναι εκεἰ. Κάτω απὀ τον Οξύβουνα. Στα σπίτιατους, τα περιβόλια τους, στη γη των πατέρων τους. Στη Υη τους. Στη γη των παιδιών τους. Χρ. Χριστοδουλίδης ΤΗΛ. ΓΡΑΦ 122025 ΟἱΚ. 331876, 221146 ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 6 ΥΙΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΙΜΜΦΙ ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΤΗΑ. ΑΥΤΟΚ. ο 116274 προ αλ ο οἱ κο ο ο ΜΠΟΣ ΚΑΡΑΔΑΜΠΟΥΙ μας εσ νο ουδ οἱ. Εβδ αερα, τες ΕΟΚ ΤΜΑ λα 85. σας ἐεΙ κΗΙ ΕΙ /ΛΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ κ κα. «ο νοσὰ Ααπε κ πον νι 5.163.881.97 Κέρδισε το μοναδικό ΕΞΆΡΙτου ΙΑΟΤΤΟΊποΟυ θρέθηκε στη Κυπρο΄ στις 2Η1095. ΄ 14 19.12.95. Παραμονές Χριστουγέννων κι όλα ντύθηκαν στα γιορτινά. ΓΙ ιορτές στις πλατείες, τα σκολειά! Όλα και όλοι περιμένουν τη Γέννηση του μικρού Χριστού που θα «σπάσειτις αλυσίδες και θα λυτρώσει τον κόσµο απὀ τα δεσμά της πνευματικής σκλαβιάς». Οι βιτρίνες λάµπουν στολισµενες µε χρωματιστές κορδέλλες, ΑΠ Βασίληδες, τα καταστήματα γεμάτα όμορφο γιορτινόὀ εμπόρευμα. Στην εποχή µας, βλέπετε δεν ισχύει το «Εν Πάσκα της γωνιάς» έστω κι αν είναι η µισή πατρίδα στο σταυρό. Όχι δεν κατέβηκαν στο «παζάρι». Τα είδα απὀ την τηλεόραση. Όμως δεν θαμπώθηκα. Τρόµαξα, μπορώ να πω, πιο πολύ πόνεσα γιατί λίγο πιο κάτω απὀ τούτο τον κόσµο τον φωνακτά γιορτινόὀ, τον πλούτο και το βόλεμα, είδα νοερά και απτά μαζί εκείνη την ατελείωτη σειρά το συρματόμπλεγμα βαθειά πληγή στο σώµα του ίδιου του Χριστού. Είδα τον Τουρκοπατηµένο Πενταδάκτυλο «αίμα που δεν στερεύει στο σώμα του |ησού». Είδα την Κερύνεια µου πυρακτωμένο καρφί στο σώμα του Χριστού. Είδα το χωριό µου τον Άγιο Επίκτητο µαζί μ’ όλα τα Τουρκοπατηµένα χωριά µας, ακάνθινο στεφάνι στο τρυφερό ἁγιο µέτωπο του μικρού Χριστού. Είδα τη φάτνη της πόλης µου κουρσεµένη, σκοτεινή, τσακισμµένο το σταυρό, τα βώδια νεκρά, Είδα τους βοσκούς ξέψυχους από τους Τούρκικους βοριάδες και τους Μάγους να περιπλανιώνται µες τα σκοτάδια. Τον Κερυνειώτη ουρανό, δίχα το λαμπερό αστέρι, ορφανό µε τις κόκκινες σημαίες ν᾿ ανεμίζουν προκλητικά την επαίσχυντη παρουσία τους στην Κερύνεια του Κηφέα και του Πραξάνδρου. Κι οι Κερυνειώτισσες κυράδες Οι Αγιεπικτήτισσες νοικοκυρές Πώς αφήνουν το τζάκι της πόλης µας σβηστό Σβηστούς τους φούρνους άφκιαχτα τα σπιτικά ΕΕ ΛΑΑΦΥΛΟΤΈΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ «Της Κερύνσιας η φάτνη» «ασάριστα τα στενά». Μα ναι εκεί είναι! Δεν µπορεί! Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν ξεχνιέται δεν ξεγράφεται, όχι µε 22 µα οὔτε µε χιλια χρόνια αυτή η γη. Γιατί αυτή η Υη είναι δική µας. Αυτή τη γη την ανάστησαν οι πάπποι κι οι πατεράδες µας, µας ανάστησε, την ποτίσαµε µε αἷμα, ἵδρωτα δάκρυο εμείς! Κι αν έχουν μείνει αραχλιασµένα τα σπιτικά, αν η ξύλινη σκάφη που ζυµώναμε τα κουλούρια και τα Χριστόψωμα έμεινε να σαπίζει σ᾿ εκείνη την σκλαβωμένη γωνιά µαζί µε το θκιαρτιστικό και τα βουππωσάνιδα, αν το τραπέζι που βάζαμε πάνω το βουρνί µε τα κόλλυφα τα στολισµένα µε µυρωδάτα ροδοπέταλα, το πλουμιστό κολοκούδι µε το κρασί και το πορτοφόλι µας γαι να τα ευλογήσει ο Αη Βασίλης, χάθηκε µέσα στο κούρσος και την καταστροφή, εµείς είµαστε εκεί! Στην πραγματικότητα δεν φύγαμε ποτέ κι ας έχουν μείνει απεριποίητες οι περίφρακτες αυλές, ανάσπριστα τα σπιτικά. Κι αν η ευλογημένη ελιά που µας έδινε το λάδι για το σβηστό τώρα καντήλι στον τάφο των νεκρών γονιών, για το ρημαγμένο τώρα καντήλιτου Χριστού έχει τσουρουφλιστεί, εμείς θα δανειστούµε ένα κλωνί απὀ την ελιά της προσφυγιάς για να το ρίξουµε στην Βρακιά την παραμονή της πρωτοχρονιάς όχι για να µας φανερώσει ποιος µας αγαπά µα για να µας πει αν µας έχει ξεχάσει ακόµα κι ο ἴδιος ο Θεός. Αν είµαστε άξιοι να γυρίσουμε σε τούτο το άγιο κομμάτι Υης. Για να µας επιβεβαιώσει έστω, ότι αγωνιζόµαστε πραγματικά για να µην Τουρκέψει γαι πάντα αυτό το ποτισµένο µε «τόσων μαρτύρων αίμα», κομμάτι γης. πελατών µας. και στην ποικιλία. Θα µας βρείτε: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΡΗΣ ΚΙΖΗΣ ἃ ΥΙΟΙ ΛΤΔ - ΛΑΡΝΑΚΑ Χοντρικές και λιανικές πωλήσεις πρωτοπόροι και σ᾽ αυτὸ ο Πάντα πρόθυμοι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ο Πρωτοπορούμε στην εξυπηρύτηση, στην ποιότητα 1. Λεωφ. Στρατ. Τιμάγια, ΕΒΙΧΟ5 ΟΟὐΒΤ Νο 4, Τηλ. 63978680, φαξ 662697 2. Λεωφ. Φανερωμένης 110, τηλ. 658747 3. Δρόμος Λάρνακας - Δεκέλειας, τηλ. θ4649ά 4. Αρχ. Κυπριανού, τηλ. 654769 Κι αν έχουµε το δικαίωµα σαν Κερυνειώτες να πούμε χωρίς να µας ξεραθεί να µας κοπεί η γλώσσα «Τι να γίνει Κάποιο κομμάτι πρέπει να χαθεί και φυσικά το «μιτσί παιδί!». Μα ὀχι. Χίλιες φορές όχι! Και μόνοι να µείνουµε εμείς οι Κερυνειώτες λίγοι ή πολλοί θα κρατήσουμε Ψηλά τη σηµαία της αρετής και της τιµής. «Το χώμα δεν δανείζεται, δεν δίνεται πεσκέσι κι αν ξένα χέρια το κρατούν µε τον καιρό θ’ αδειάσουν τι έχει τις ρίζες του βαθειά µες τη σπηλιά του χρόνου κι έχει προζύµι τους νεκρούς, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 φουσκώνει και στοιχειώνει». Ας διδαχτούµε ας πάρουμε κουράγιο απὀ τη ζωή του Χριστού! Τη Γέννηση, το Γολγοθά, το Σταυρικό θάνατο και την Ανάσταση. Μπορεί τώρα να πορευόµαστε στα σκοτάδια της νύχτας, µπορεί το αίμα να τρέχει απὀ της καρδιάς την πληγή, όμως δεν µπορέι θάρθει η αυγή. Ως τότε κοντά σου, Κερύνεια µου, μ' όλη την ψυχή και την αγάπη µας, µε την καρδιά γεμάτη από την χιλιάκριβη εικόνα σου, άσβηστη, αψεγάδιαστη ανειρήνευτη. Μαζί σου θ’ ανεβούμε τις σκάλες των δακρύων σου ὁσπου της λευτεριάς το αστέρι φωτίσει το ὀρόμο της επιστροφής. Ὥσπουο Χριστός της αγάπης γεννηθεί στης Χρυσοκάβας τη σπηλιά κι άγγελοι διαλαλήσουν το άγιο μήνυμα στα στενά τα κοντούνια και τα µουράγια σου, στη Λάπηθο, τον Καραβά, τα χωρά και τ’ ἀκρογιάλια σου. Χλόη Προκοπίου ΙΝ οι ΕΑΝΙΝΑ ΝΙΝΟΟΝΞ-ΟΑΒΡΕΤ5Ρ”:ΓΙ ΟΟΒΗΣ τει 45976 ΝΙΟΟΡΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΤΔ. Ξυλουργικές Εργασίες και Επιπλώσεις Κτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι ή το κατάστηµα σας Ελάτε κοντά μας. Κατασκευάζονται παντός - Θυρώματα, »σκεπές ξύλινες σε σπίτια καὶ ότι αφορά εργασίες ᾿ µε ξύλο. [είδους ξυλουργικές δργασίες «διακοσμήσεις καταστημάτων, Κανάρη 32 Πάφος, Τηλ: (06) - 292197 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 ΗΛΑΦΥΧΑΟΩΤΈΙ ΚΕΡΥΝΕΕΑ 19 Οι Καζαφανιώτες οργανώνονται! Μέσα σε µια ενθουσιώδη ατμόσφαιρα οι Καζαφανιώτες (γενικός γραμματέας), Γρηγόριος Σταύρου (βοηθός από κάθε γὠνιά της ελεύθερης Κύπρου μαζεύτηκαν στην Κοφίνου και αποφάσισαν να οργανωθούν σε γραμματέας), Δοξούλα Κοντού (ταμίας), Γρηγόρης Σωματείο ὡς µέσο για να συσπειρωθούν οι συγχωριανοί [ρ Ἠγοριάδης (βοηθός ταμίας), Ἄκης εύρος, ἠνθμεας και ταυτόχρονα όλοι ενωμένοι να ενώσουν την φωνή Γρηγοριάδης, Φρόσω Φράγκου, Δώρα Χαβάτζια τους, αλλά και την προσπάθεια, µε όλους τους άλλους Παπαγεωργίου, Ξένια Χαραλάμπους Αργυρίδου, Γιώργος συνεπαρχιώτες Κερυνειώτες για να επιτύχει ο αγώνας Γεωργιάδης, Μιχάλης Βιολάρης (Μάκης), Πιερής Πιερή, της επιστροφῆς. Ανδρέας Μεητάνης, Μιχάλης ΧαραλάμπουσΣωτηρίου, Στην συγκέντρωση εκλέγηκε επιτροπή για να προωθήσει Γεί ( , ͵ ͵ την οργάνωση του Σωματείου, η οποία απαρτίζεται απὀ ργιος Σαπηρίοι ΘΕΡΕΜ, Πρεπμώτερες Θαρμᾶς τους ακόλουθους: Παπαθωμάς, Δημήτρης Νικολάου, Ανδρέας Κυπρή Πέτρος Βραχίµης (πρὀεδρος), Ηλίας Ηλιάδης Χατζησάββας, Σωτήρης Πιερή, Σωτήρης Κκωστής, (αντιπρόεδρος), Ανδρέας Τσιάρτας (αντιπρόεδρος), Κώστας Χρήστου Κτωρής, (µέλη). Φοίβος Χρήστου (αντιπρόεδρος), Τασούλα Στυλιανού Στη συνέχεια ακολούθησε συνεστίαση. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βιθλιοπωλείο - Χαρτοπωλείο ΑΒ. ΧΡ, ἃ Λ. ΛΟΥΚΑ ΛΤΔ Ν. Πιερή Στεργιόπουλος ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΕΣ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Σχολικά Είδη - Γραφική Ύλη ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΣΙΑ Λογιστικά Βιβλία - Δώρα - Φωτοτυπίες ἃ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Διγενή 58 Λατσιά Βασ. Ευαγόρου 28, έναντι Κλ. Σεργίου ΤΗΛ. 09-625494 Τηλ. 02-485411 Τηλ. 650668 ΛΑΡΝΑΚΑ 12 Καραθιωτόπουλλα έξω απὀ Το Σωματείο Καραόάς. Λευκωσία.... η µόνη μοιρασμένη πόλη στον κόσµο. Η καρδιά της μικρής µας πατρίδας που λογχισμένη απὀ τους ανατολίτες εδώ και 21 χρόνια αιµορραγεί καθημερινά. «Πράσινη γραµµή» ονόμασαν τη λόγχη που μοιράζει την πρωτεύουσα... εγώ τη λέω γραµµή της αδικίας, του ξεριζωμού, του εγκλωβισμού, της αἰχμαλωσίας. Να μπορώ να ταξιδεύω σε όλους της γης τα µέρη να απολαµβάνω και να γεύοµαι κάθε σπιθαµή φυτικής και ανθρώπινης ομορφιάς και ὁμως τούτη η απαίσια γραµµή µέσα στην ἴδια µου την πατρίδα να µε εμποδίζει να πάω στο σπίτι µου, στη γειτονιά µου,το Χωριό µου. Να μ’ έχει πρόσφυγα, εγκλωβισμένο µέσα στην ίδια τη γη µου. Είναι ἀδικο... είναι ἀδικο...» Αφόρητη καταπάτηση των καλά - καλά να µην ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολυκαταλαβαίνουν κατά µήκος δικών µου... των δικών σου... των της πράσινης γραµµής θᾳ μιλήσει δικών µας. Τα μάτια υγραίνονται, ποικιλότροπα στις αγνές Καραβιώτικες παιδικές ψυχές. Επτά του Γεννάρη 1996 πρωί και ενώ ο κόσμος της Λευκωσίας απολαμβάνει ακόµατο Κυριακάτικο του πρωϊνό καμία τα δόντια τρίζουν, τα χείλη τρεµοπαίζουν, η καρδιά χτυπά σε άλλους ρυθμούς. Οργίζοµαι, αγανακτώ.. Δεν ταιριάζει σε τούτη τη Υη για να ναι σκλαβωμένη. Φυλάκια, συρματομπλέγµατα, σαρανταριά παιδιά του Καραβά νεκρή ζωή... Πράσινη γραµµή. κάθε ηλικίας απὀ 3 χρόνων μέχρι Τούτο λοιπόν το χώρο απὀ τον 16 χρόνων που ἦλθαν από την κυκλοφοριακό κόμβο του Σοπάζ µέχρι και τον κυκλοφοριακό κόμβο του αεροδρομίου Λευκωσίας όπου και ο ὄρόμος που οδηγεί ολόισια στην λεμονανθούσα αγαπημένη μας γενέθλια γη, τον Καραβά, διαλέξαμε εμείς οι Καραβιώτες - Προσφυγικό Σωματείο και Δήμος «Καραβᾶ» φέτος τα Χριστούγεννα για γα γιορτάσουµε την καθιερωμένη ετήσια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση µας με τα Καραβιωτόπουλα, Λένε πως µια εικόνα ζωής αντιστοιχεί µε χίλιες λέξεις και σίγουρα µια διαδρομή αλλιώτικη απὀ τις καθημερινές ... µια διαδρομή ολοζώντανη μαρτυρία ολων αυτών που κάθε µέρα ακούνε από χίλια στόµατα κι ίσως επαρχία Λεμεσού και Λευκωσίας μαζεύονται στο χώρο των προσωρινών εγκαταστάσεων του γηπέδου ΠΑΕΕΙΚ. Επιβιβάζονται σε λεωφορείο της εταιρείας «Λάμπουσας» τα γνωστά λεωφορεία του χωριού μας, φορούν τα αναμνηστικά καπελάκια των χρωμάτων των λεμονιών µας και έβληµα το έμβλημα του προσφυγικού µας σωματείου και ξεκινούν µαζί µε τους συνοδούς τους (µέλη του Σωματείου) για µια αλλιώτικη «χριστουγεννιάτικη γιορτή». Μια γιορτή πρόκληση, µια διαδρομή για να γευτούν και να νιώσουν την πικρή αλήθεια. Και η διαδρομή αρχίζει... Παιδιά και συνοδοί ΟΝΝΘΓ Υ ο υ Β ΓΙ/ΝΟΩΕΗ ΤΙΡ5 ο δηςν | δια νρθςιμςᾶμιοῃ ! Πο 84 νο αθθ {ο Θες (ο κ έ{ε Γι (πο ναἴθα απ ΓΗ [τα σας {1 αμ {ὁ δµρηπ ᾷ ἂξκιδίνου 1Η ΛΙᾷΟΣ να νο ὁ γε λνν ρε αττ) Σ1 ς ν έαπΕςγς εραστές τε Απούηοχ Άπβ.Ἡς Ἠδκά ὄθνροφο ΠΟΙΟ λμβὰν 15 ΟΜΙΑΟι 5ἵΏ Αγίός ΝΙΟΟΙΑΟΣ (ΙΜΑδσΟι τει 06 42291 ε πώ ΗΛΛΟΥΛΕΩΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Για 21 χρόνια η μοιρασμένη πατρῖδα µας πληγώνει... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 Τα Καραθιωτόπουλα στην πράσινη γραμμή (Μία αλλιώτικι Χριστουγεννιάτικη γιορτή) Τα Καραθιωτόπουλλα στον Τύμπο της Μοκεδονίτισσας. και προχωρούµε προς τον κυκλοφοριακό κόμβο του ΜΠΑΤΑ. Έτσι καθώς ο δρόμος προχωρεί ολόισιος προς το βορρά λες και σε οδηγεί κατ’ ευθείαν στο αγέρωχο βουνό. Κι είναι τόσο καθαρό τούτο το πρωινό που για µια στιγµή νοµίζουµε πως αν απλώσουμετο καλοσωρίζονται, συστήνονται, γνωρίζονται μεταξύ τους καλύτερα και µιλά ο καθένας για την Καραβιώτικη καταγωγή του. Δίνονται εξηγήσεις στα παιδιά για τη διαδρομή και το στόχο µας και χαρίζουµε στο καθένα απὀ ένα βιβλιάριο µε σχετικές πληροφορίες αναφορά στον Καραβά και χέρι θα αγγίξουµε την λαβωμένη τργούδια που αναφέρονται στα : πλαγιά του. Χριστούγεννα και την προσφυγιά. Ωχθεέ µου, τόσο κοντά µα τόσο Τα παιδιά δείχνουν ζωηρότατο ενδιαφέρον, ακούνε προσεχτικά κάθε λέξη και πληροφορία. Μιλούν, ρωτούν, συζητούν, συμμετέχουν ποικιλότροπα. Μα πάνω απ᾿ όλα αφουγκράζονται και αισθάνονται κάθε µήνιµα και συναίσθηµα που μυστικά και ανεπαίσθητα εκπέμπει η όλη ατμόσφαιρα. Και ενώ κουβεντιάζουµε για την μοιρασμένη πόλη της Λευκωσία, φτάνουμε στον πρώτο σταθµό της διαδρομής µας, στον κυκλοφοριακό κόμβο του ΣΟΠΑΖ στο χώρο εκείνο που για µας τους Καραβιώτες απέκτησε τον τελευταίο καιρό κι ένα καινούργιο συμβολισμό αφού αυτό το χώρο διάλεξε ο Καραβιώτης νέος Γιάννης Αποστολίδης για να περάσει στα κατεχόμενα για να εκπληρώσει την επιθυµία του να γνωρίσει το χωριό του. Τα µάτια γυροφέρνουν αχόρταγα... συγκίνηση µα και οργή πλημμυρίζει ολονών τις ψυχές μας... ο καθένας αφήνεται στο δικό του μονόλογο λες και βρίσκεται µόνος του στο χώρο κι ὕστερα οἱ συζητήσεις αρχίζουν να δίνουν και να παίρνουν.... Φεύγουμε µε ανάµικτα αισθήματα μακρυά... Η γλώσσα δένεται... λύνεται... ξεστομίζουμε λέξεις και φράσεις που εξελίσσονται σε συνθήματα. Και το λεωφορείο δονείται κυριολεκτικά. Μα προχωρεί. Με οδηγό το χωριανό μας Σωτηράκη Καλλή μπαίνει στην πόλη. Τείχη, πολιτιστικό κέντρο Μελίνας Μερκούρης, Πύλη Αμμοχώστου... τεκμήρια µιας μακρόχρονης Ελληνικής ιστορίας. Τα κοιτάμε µε έκταση, τα συζητάμε τα σχολιάζουµε. Σταθμεύουμε στο χώρο της Πύλης Αμμοχώστου και όλοι µαζί σαν ένα σώμα περπατητοί µπαίνουµε στα δρομάκια της περιοχής και φθάνουμε στο οίκηµα του σωματείου µας που προσωρινά στεγάζεται µαζί µε το Δημαρχείο Καραβά σε ένα ανακαινισμένο τουρκοκυπριακό σπίτι απέναντι απὀ το σχολείο του Αγ. Κασιανού. Σταματούμε για λίγο εκεί, νοσταλγούμετις όμορφες ξέγνοιαστες µέρες στην αγαπημένη µας κωμόπολη, βγάζουμε µερικές αναµνηστικές φωτογραφίες και συνεχίζουμε να περιδιαβάζουµε τα δρομάκια της Χρυσαληνιώτισσας. Οι δρόμοι ἀδειοι, έρημοι. βουβοί .. Διακοσμητικά φυτά .. Ανθοδέσµες ”. Συνθόσεις-Αιγαηᾳθπιθηί5 . Παραγγελίες απὀ το τηλέφωνο σσ Εμ μα σι η αν ο η ο Λεωφ. Αποστόλου Παύλου (διασταύρωση Λεωφ Τάφοι ἵων Βασιλέων) Τηλ. 2422932 Τσ Καραδιωτόπουλλα στην Πράσινη Γραμμή. λόγω της Κυριακάτικης αργίας αντιλαλούν από τις δικές µας κουβέντες και φωνές καθώς οι μεγάλοι κουβεντιάζουν και ενημερώνουν τα παιδιά για τις παλιές µέρες τούτων των εμπορικών δρόμων. Φτάνουμε στο φυλάκιο όπου ο εθνοφρουρός µας κοιτάζει περίεργα. Το βλέμμα µας περιφέρεται αχόρταγα... οι σημαίες της ντοπής διακρίνονται ολοκάθαρα πίσω απὀ τα ερειπωμένα σπίτια, ενώ η γαλανόλευκη κυματίζει περήφανα μπροστά µας. Τι αντίθεση Θέε µου] Ο εθνοφρουρός ευγενικά µας καλεί να αποχωρήσουμµε γιατί θα ενοχληθούν οι «ξενόφερτοι». Ακούς εκεί να ενοχληθούν Λες και τούτος ο τόπος είναι δικός τους... Σεβόμαστε όµως το νεαρό ενθοφρουρό µας και σιωπηλά αποχωρούµε. Τα πόδια µας είναι πιο βαρετά, το βήμα γίνεται πιο αργό... και το μυαλό γεμίζει µε χίλιες δύο αλλιώτικες σκέψεις... Επιβίβαση ξανά στο λεωφορείο και η διαδρομή συνεχίζεται. Μνημείο Ελευθερίας, Αρχιεπισκοπή, άγλαμα Μακαρίου Γ{, τάφος τείχη, Δημαρχείο, Λαϊκή γειτονιά, Πλατεία Ελευθερίας, ζωντανές εικόνες µιας ολόκληρης ζωής γίνονται σηµεία αναφοράς και συζητήσεως µέχρι που το λεωφορείο φτάνει στην περιοχή της Πύλης Πάφου παρά τον Προμαχώνα Ρόκας. Τα παιδιά µε το βλέμμα τους προσπαθούν να εξερευνήσουν το χώρο. Ψάχνουν επίµονα να διακρίνουν την δήθεν «παιδική Χαρά». «Οχυρωματικά έργα είναι Κυρία» φωνάζει γεμάτος βεβαιότητα ένας έφηβος. «Μπράβο παιδί µου» σκέφτομαι ευτυχως που δεν πιστεύεις σε σαπουνόφουσκες και κοιτάζω τα παιδια κουνώντας καταφατικά το κεφαλι µου. Οι ρόδες γυρίζουν Οµως. όπως και το ρολόιτου χρονου και φτάσαμε μπροστά στο οδόφραγµα του Ληδρα Πάλας Τα παιδἀ βιάζονται να κατέβουν. Έχουν ακούσει τόσες Φορές για τούτο το χώρο που έγινε συμβολο αγώνα που θελουν να τον γνωρίσουν και τα ἴδια. Παρατηρούν γύρω γύρω περίεργα. Ρωτούν για το ερειπωµενο κτίριο, το βουβό ξενοδοχείο, τα ανακαινισµενα σπιτια, το οδόφραγµα. Τους εξηγούµε πως τούτος ο δρόμος σε 20 λεπτά µας παει στην Κερύνεια, Ρωτούν αν Ηπορουν να προχωρήσουν. Θέλουν να προχωρήσουν. Μα το οδόφρονµα εἶἰναιπιο πλ ατο τη Ηπὸ, μα ο αλσιν δν : ῥασουντο αυτοκινητα των ξενων Άκους εκεί να επιτρεπεται ῃ εἶσοδος για «αλλους» και για µας. ο... εμάς που είναι δικά µας να είναι για 21 χρόνια κλειστός. Η αγανάκτηση και η οργή µας πνίγουν. Τα παιδιά αλληλοκοιτάζονται σαστισµένα και απορημένα. Είμαι σίγουρη πως τώρα καταλαβαίνουν ακριβώς τι σηµαίνει η λέξη «αδικία». Με ανάµικτα συναισθήματα και µε τη σκέψη πως δεν θα ησυχάσουµε δεν μπορούμε να ησυχάσουµε μέχρι να αλλάξουμε τα τετελεσμένα ξαναμµπήκαμε στο λεωφορείο. Διασχίζουμε την πόλη και φτάνουμε στον κυκλοφοραό κόμβο του αεροδρομίου. «Τούτος ο δρόμος παιδιά οδηγά ολόισια στον Καραβά. Από εδώ ολόκληρα χρόνια ταξίδευαν οἱ χωριανοί μας...». Οι συνοδοί λες και µας κούρδισαν επαναλαμβάνουµε τα ἴδια λόγια. «Τούτος ο ὄρόμος παιδιά οδηγείἰ...». Ἡ σκέψη µας ελεύθερη πετά πάνω απὀ τα οδοφράγµατα και τους κλειστούς δρόµους και φτάνει ολόισια στον Καραβά. Σεριανίζει σε τόπους γνώριµους κι αγαπημένους µέχρι που το λεωφορείο κάνει στάση στον τελευταίο σταθµό της σηµερινής µας διαδρομής. Φτάνουμε στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας για να εναποθέσουµε ένα συµβολικὀ στεφάνι τιµής και δόξας στα παλληκάρια της Κύπρου καϊτης Ελλάδας που αψηφώντας τον εχθρό πολέμησαν γενναία αφήνοντας την τελευταία τους πνοή σε τούτο το πολύπαθο γησί κατά τις µέρες της τουρκικής εισβολής και συνάμα να δώσουμε όρκο ἱερό πως δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη θυσία τους. Με σεβασμό και εθνική συγκνησ! εναποθέτουµε το στεφάνι στους νεκρούς µας ήρωες και περήφανο Ψάλλουμε τον εθνικό ύμνο. Αποχωώρούμε σιωπηλά πλημμυρισμένοι µε ποικίλα συναισθήματα µα και µε ἕνα πείσμα πιο δυνατό απὀ Χθες. Με το σύνθηµα «Ο Καραβάς ζεί μας καρτερεί» επιστρέφουµε στ πρωινή αφετηρία µας ὁπουοι γονείς περιμένουν τα παιδιά του: για να μοιραστούν µαζί τους 065 έχουν ζήσει τούτη την σηµερινή αλλιώτικη διαδρομή. Μια διοδρο που κατά τη γνώµη των ἴδίων 19 παιδιών θα τους µεινει αξεχασί Το προσφυγικό σωματείο “Ὁ Καραβάς» και ο Δήμος . Καραβάπιστεύουμε πωςτουῦ.. σηµερινή εκδήλωση θα αφηθΏ! ὦ ἵχνη της σε κάθε παιδική Ψυλον”' για να τους θυμίζει πως εδώ είμαστε προσωρινα. Οι ρίζες µας. το σπίτι µας 3 -α μας εἶναι ενε: στον ος α κα' αληθύνα χοιοτσο νο αρτασουνε μονο ναρίσουµε ελευθερο: στον Καραβα! Αμην᾽ Άννα Δημητρίου εκπα! κ Μέλος του Δ.Σ. του προσφυγ! , σωματείου «0 Καρόθό' Βιολός: δευτκᾶ -Ἕ-...-ααααααααααιυυα.αἓ.αρμρμρμρμρῶᾶρμρωμρωμῶωαωαναμααλμαα---.α--. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 Ἡ ΑΛΑΛΦΘΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΕΑ 14 Μέσα σε µια ζεστή ατμόσφαιρα το Δημαρχείο Κερύνειας έκοψε και φέτος, στην Προσφυγιά, (13/1/1996) την Βασιλόπιττα και επρόσφερε στους ἨΚερυνιώτες που μαζεύτηκαν στο Φιλοξένια ένα ευχάριστο απόγευμα µε την ευχή αλλά και τον όρκο ότι δεν ᾖΚξεχνιέται η Κερύνεια και ότι όλοι οι Κερυνιώτες θα αγωνίζονται πάντα µέχρι την επιστροφή στην Ελεύθερη Κερύνεια. ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ. ΠΕΟΟΠΟΤΑΟΥ Προετοιμασία για Σχολή Καλών Τεχνών Προετοιμασία γιο Αρχιτεκτονική Διδάσκεται Άρχιτεκτονικό Σχέδιο Κλάδος Διοκοσμητών κοι Αρχιεκτονικὀ Πληρ. 9ης ΙΟΥΩΙΟΥ 5, ΔΑΡΝΑΚΑ ἳ ν εν ο μἡ ορ ΤΗΛ: 09-620526. 09 «516621, ΑΝΑΡΙΤΑ, ΠΑΦΟΣ Νερο. ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ἃ ΡΗΓΑΙΝΗΣ ΤΗΛ. 390429 ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 10 ΗΛΛΟΦΙΧΛΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΕΛ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 Εκδήλωση Κατοίκων Αγίου Αµθροσιίου Οἱ εκτοπισθέντες κάτοικοι του Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας χιόρτασαν στην προσφυγιά καὶ φέτος τον πολιούχο τους Άγιο Αμβρόσιο. Η γιορτή είναι στις Δεκεμβρίου αλλά ζήτηθηκε άδεια απὀ τον Παν. Μητροπολίτη Κυρηνείας καὶ μετέφεραν τη γιορτή στις 10 Δεκεμβρίου που είναι Κυριακή για να μπορούν και οἱ εργαζόµενοι να παρευρεθούν... Τελέστηκε στην Παναγία Παλλουριώτισσα η θείᾳ λειτουργία και μνημόσυνο των 480 Αγιαμβροσιτὠν που πέθαναν µετά την Τουρκική Εισβολή και αναπέµφθπκε δέηση για δώδεκα αγνοούμενους Αγιαμβροσίτες απὀ τον Παν. Μητροπολίτη Κυρηνείας κ.κ. Παύλο. Ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας και αντικατοχική εκδήλωση στο οδόφραγµα Μιας Μηλιάς. Της παρείας ηγήθηκε μαζί µε το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Μητροπολίτης Κυρηνείας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κος Ανδρέας Μουσιούττας που αντιπροσώπευσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρόντες και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Βασιλείου µε µέλη του επιτελείου του κόμματος του, ο πρὀεδρος του Σ.Κ. ΕΔΕΚ κος Λυσσαρίδης και εκπρόσωποι απὀ όλα τα άλλα Κοινοβοιυλευτικά κόμματα. Μόλις η πορεία πλησίασε το οδόφραγµα τους υποδέχτηκε ο γλυκής ἦχος της καμπἀνας του Αγίου Αμβροσίου που ηχογραφήθηκε πριν το 19/4 από Αγιαµβροσίτες που διαμένουν στην Αγγλία. Με τον ἠχο αυτό της καµπάνας οναγγέλονταν όλα τα χαρμόσυνα γεγονότα καθώς και η προυπάντηση του Μητροπολίτη µας στον Άγιο Αμβρόσιο. Με τον ήἠχο αυτό υποδεχθήκαµε και τον Μητροπολἰτη µας και την πολιτική ηγεσία στο οδόφραγμα. Μόλις η πορευόµενοι έφθασαν στο οδόφραγµα η χορωδία της «Αδούλωτης Κερύνειας» υπὸ την Διεύθυνση της Αγιαμµβροσίτισσας Σπυρούλλας Γερολεμίδου Χ Κύρου, του Σολίστα Μιχάλη Χ' Γιάννη, και πιανίστα τον Ευάγγελο Αναστασιάδη, τραγούδησαν αγωνιστικά τραγούδια. Το περιβάλλον της εκδήλωσης με φόντο τον σκλαβωμένο Πενταδάκτυλο µε όλη την Πολιτική ηγεσία παρούσα, και με την άνευ προηγουμένου αγωνιστική εισαγωγή της µαέστρου Σπυρούλας βοήθησαν ἐτσι που η απόδοση της χορωδίας ήταν ἀνευ προηγουμένου, καισε κάθε τραγούδι που ακουγόταν ολοι οι παρευρισκόμενοι αλλά και η πολιτική µας ηγεσία δἀάκρυζαν. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι απὀ 200 Αγιαµβροσίτες που αποτελεί ένδειξη και απόδειξη ότι οι πρόσφυγες της Επαρχίας Κερύνειας οωδέποτε θα πάψουν να αγωνίζονται για επιστροφἡ στα σπίτια και τις περιουσἰες τους και απελευθέρωση των κατεχοµένων εδαφών µας, Στην εκδήλωση σε σεμνή τελετή το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Ελεύθερος Άγιος Αμβρόσιος» παρέδωσε το λάβαρο του Σωματείου στο Κέντρο Νεότητος «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» Αγίου Αμβροσίουι. Και τούτο ὀχι διότι το Διοικητικό Συμβούλιο σταματά οποιαδήποτε δρατηριότητα του αλλά για να δείξουν και οἱ νέοι µας ότι και αυτοί συνεχίζουν τον αγώνα επιστροφἠς άσχετα αν γνώρισαν η όχι τον Άγιο Αμβρόσιο. Στη συνέχεια διαβάστηκε και επιδόθηκε στον εκπρὀσωπο Των Ηνωμένων Εθνών ψήφισμα προς το Γενικό Γραμματέα Μπούτρος Γκάλι. Μετά το πέρας της εκδήλωσης το Διοικητικό Συμβούλιο δεξιώθηκε τους παρευρισκόµενος στο ιδιόκτητο οἰκημα του Σωματείου στην ΑἈγλαντζιά. Τέτοιες εκδηλώσεις τόὀσο σε προσέλευση ὁσο και σε περιεχόµενο δίνουν στην Κυβέρνηση και στα κόμματα το σωστό μήνυμα για απελεωθέρωση τῶν κατεχοµένων και επιστροφή όλων στα σπίτια και τις περιουσίες µας. Πρέπει να ξέρουν της γης οἱ δυνατοί, οἱ σύγχρονοι Πόντιοι Πιλάτοι, οι ἐμποροι τῶν μικρών και αδύνατων κρατὠν πως όσα χρόνια κι αν περάσουν δεν θα ξεχάσουμε τα σπίτια µας καὶ τις περιουσίες µας. Δεν δεχόμαστε αποζημιώσεις ἡ ανταλλαγή περιουσιών διότι τούτο σηµαίνει ξεπούλημα της πατρίδας µας. Ο Γραμματέας Αντώνης Οικονόμου Οµιλία του Προέδρου του Προσφυγικού Σωματείου Ελ. Αγ. Αμθρόσιος στην αντικατοχική εκδήλωση των κατοίκων Αγίου Αµθροσίου, 10.12.95 Σας χαιρετώ και σας καλοσωρίζω στη σηµερινή αντικατοχική µας εκδήλώση µε το σύνθημα του Σωματείου µας «Λύση µόνο µε επιστροφή», Σας συγχαίρω γιατί ήρθατε από τα τέσσερα άκρα της Ελεύθερης Κύπρου, εκεί ὀπου σας έρριξε ο Αττίλας, για να διαδηλώσουµε όλοι µαζί τον ασίγαστο πόθο µαςγια ο) επιστροφή. Αφού τιµήσατε σε πάνδηµη λειτουργία τον προστάτη, πολιούχο Άγιο του χωριού µας, τον Άγιο Αμβρόσιο, κι αφού τελέσαμε μνημόσυνο για όλους τους χωριανούς µας που πέθαναν στην προσφυγιά χωρίς να μπορἑσουν να ὅουν και πἁλι το αγαπηµενο µας χωριό και τελικά αφού αναπέµψαμε Δέηση για τη διακρίβωση της τύχης των Αγνοουμένων µας, ήρθαμε εδὼ, μπροστά στο συρματόμπλεγµα του αίσχους, για να συνεχίσουμε την αντικατοχική µας εκδήλωση. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσω θερμὰ τὸν αγωνιστή Μητροπολίτη µας που είχε την καλοσύνη να τελέσει τη Θεία λειτουργία, να προστεί τοι Μνημοσύνου και να αναπέµψει Δέηση για τους αγνοούµενους µας. Διαλέξαμε το µέρος αυτό για την εκδήλωση µας για πολλούς λόγους: 1. Πίσω απο τον αγαπημένο µας Πενταδάκτυλο, που τον βλεπουμε καθαρά απ᾿ εδ. είναι το αγαπημένο µας χωριό. κρυμµενο στο πράσινο των Χρυσομπλιών, και τών λεµονιών, των χαρουωπιών και των ελιών, λουωσμένο µε τα ήρεμα νερά της Κιλικίας και µοσχομυρισµένο απὀ τα Πεύκα, τα µυρσίνια και τα θυμάρια του Γιαηλά. Είναι εκεί βουβό και μας περιμένει, και το ξέρουμε όλοι οι Αγιαμβροσίτες πως ποτέ δεν στέριωσε πόδι Τούρκου στο χωριό µας. Από το {5/1 που πρωτοήρθαν στην Κύπρο δεν κατοίκησε ούτε ένας αἲτ' αυτούς στον τόπο µας, γι αυτό και το μεγαλοχώρι του Αγίου Ἀμβροσίου µε τους 2000 κατοίκους εἰχε πάντα αμιγή Ελληνικό Πληθυσμό. 2. Εδώ βλέπουμε το σὐρματόμπλεγμα της ντροπής. Βλέπουμε την πραγματικότητα. Για 22 χρὀνια µας περιμένει να το σηκώσουμε. Είναιτο µόνο συρµατόμπλεγµα που χωρίζει τους ανθρώπους στον κόσµο. Για 226 χρόνια απά τον Αρχ. Μακάριο μέχρι τονΠρόεδρο Κληρίδη οι Κυβερνήσεις µας ἑκαμαν ὁτι μπορούσαν µα το Κυπριακό πάει απὀ το κακὀ στο χειρότερο. Αυτό που µας χρειάζεται εἶναι αλλαγή τακτικής. ἴσως µε µια Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με μοναδικό στόχο τῃ λύση του Κωπριακού Προβλήματος. Τα κόμματα μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους, γνώρίζοντας όµως πως κανένα κόμμα δεν µπορεί να εφαρμόσει το πρόγραµµα του κάτω απὀ σωνθἠκες ηµικατοχής και µε τον κίνδυνο ολικής καταστροφής ορατό. 3. Απ' εδώ µας βλέπουν τα Ηνωμένα Ἐθνη και οι Τούρκοι και θα αντιληθφούν απὀ πρώτο χέρι πως ο λαός µας δεν τα βάζει κάτω όσα χρόνια και αν περάσουν. Η αντικατοχική µας εκδήλωση συμπίπτει µε την 47η επέτειο της διακήρυξης τών δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών απὀ τη Γ. Συνέλευση των Η.Ε. Καλούμε όλους αυτούς που προσυπογράφουν τῃ διακήρυξη να τιµήσουν την υπογραφή τους, να δώσουν χξρι βοήθειας στους 200.000 χιλιάδες πρόσφυγες µας που ο Αττίλας, για 92 χρόνια, τους στερεί κάθε ανθρὠπινο δικαίωμα και κἄθε θεμελιώδη ελευθερία. Θάθελα στο σηµείο αυτό να ευχαριστήσω την Ελληνική Κυβέρνηση και γενικά όλο τον Ελληνικό λαο για την αμέριστη σωμµπαράσταση τους στον αγώνα µας. Χέρι µε χέρι µε την Κυπριακή Κυβέρνηση µας χαρίζουν µια κάποια ασφάλεια από τις γνωστές βλέψεις του Αττίλα µε απώτερο σκοπό τη σωντόμµευση του μαρτυρίου μας. Θάθελα να τελειώσω µε τη θέση του Σωματείου µας στο Πολιτικό Θέμα Ἐθνικά παραδεκτή λύση για µας προυποθέτει: 1ον Αποχώρηση των Τουρκικών Στρατευμάτων Φον Να φύγουν οι χιλιάδες των παρανόμων Αποικιστών που κουβόλησε ο Αττίλας. 3ον Επιστροφή στα σπίτια και τις περιουσίες µας κάτω απὀ συνθήκες Ασφάλειας και δημοκρατίας και µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα µας εξασφαλισµένα. Αν παρ’ ελπίδα υπογραφεί συμφωνία που δεν θα συνάδει µε τα πιο πάνω, θα βρει το Σωματείο µας και τα 2.000 µέλη του και γενικἀ όλο τον προσφυγικό κόσµο αντιμέτωπο. Λύση που δεν θᾳ (καναποιεί την ολότητα του πληθωσμού θα εἶναι εφήμερη και θα µας οδηγήσει αύντομα σε απρόβλεπτες κὠκοτοπιές. Ευχαριστώ και πάλιν όσους Αγιαµβροσίτες διάλεξαν να είναι µαζί µας σήµερα και κακίζω βέβαια αυτούς που δάλεξαν την ησυχία του στατιού τους, περιμένοντας να γίνουν όλα απὀ τους άλλους, Ευχαριστώ τους επίσηµους προσκεκλημένους µας που η παρουσία τους µας ενδυναμώνει στη συνέχεια του αντικατοχικού αγώνα. Καλώ όλους Χωριανούς. φίλους και επίσηµους στη Δεξίωση που δίνει το Σωματείο µας στο οίκηµά του, Παρθενώνος Τά, Αγλαντζιᾶ, αμέσως μετά τη λήξη της σημερινής εκδήλωσης. «Λύση µόνο µε Επιστροφή» Ζήτω ο Αδούλωτος Κυπριακός Λαός Ζήπω η ανεξάρτητη, ενωμένη. Κωπριακή Αημοκρατία. Ζήτω το Έθνος. Το ψήφισμα που οἱ κάτοικοι Αγίου Αμθροσίου επέδωσαν σε εκπρόσωπο του ΟΗΕ στο οδόφραγµα της Μιας Μηλιάς στις 10/12/95 «Εμεὶς οι κάτοικοι του κατεχόµενου χωριού, Άγιος Αμβρόσιος, Κερήνειας, σήµερα 10 Δεκεμβρίου, 1995, συναβθροισµένοι παρά το οδόφραγµα Μιας Μηλιάς, όπου µας ανέκοψε ο Τουρκικός Αττίλας στην ειρηνική Πορεία Επιστροφής µας στα σπίτια µας και τις περιουσίες µας, ομόφωνα ψηφίζουμε ἴα κάτωθι: 1. Επισημαίνουμε την κρισιµότατη φάση που διέρχεται το Κωπριακό Πρόβλημα, και την ανάγκη για σωστή αντιμετώπιση της, γιατί απ᾿ αυτή εξαρτάται το μέλλον του τόπου και του Κυπριακού Ελληνισμού. 2. Διαδηλώνσυμε την αποφασιστικότητα µας Υια Επιστροφή και Μόνιμη εγκατάσταση στα πατρογονικά µας σπίτια και Ἱεριουσίες, κάτω απὀ συνθήκες δημοκρατίας, ελευθερίας, ασφάλειας και ὁλὼν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων µας κατοχυρωµένων. 8. Διακηρύττουμε την αποφασιστικότητα καὶ ετοιμότητα µας να εργαστούμε και ΜΟΝΟΙ και απὀ κοινού µε όλες τις δυνάµεις τοι! τόπου γία δίκαιη λύση του Κυπριακού Προβλήματος. 4. Καταδικάζουµε έντονα την αδιαλλαξία και την αρνητική στάση της Τουρκίας για λύση του Κυπριακού και καλούμε τους διΘθνεἰς οργανισμούς καὶ τις Χώρες που την επηρεάζοων, να αακήσαυν αποτελεσματικές πιέσεις γαι κάμψη της αδιαλλαξίας της ώστε να παραμεριατούν τα διαχωριστικἀ συρματομπλέγματα του αίσχους. 5. Ζητούμε να διευκρινιστεί η τύχη των αγνοουμένων του χωριού µας και όλων των Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών αγνοουμένων. 6. Καλούμε όλες τις δυνάµεις του τόπου, µε πνεύμα συνεργασίας να εργαστούν συλλογικά, µεθοδικά και αποτελεσματικά για επίτευξη των πιο πάνω, στα πλαίσια του κοινού αγώνα όλων για τη σωτηρία της πατρίδας µας. 7. Εξουσιοδοτούµε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου µας να επιδώσει το παρὀν ψήφισμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής, στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και στους αρχηγούς των πολιτικών Κομμάτων. Διοικητικό Συμθούλιο του Προσφυγικού Σωµατίου «Ελεύθερος Άγιος Αμθρόσιος» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 ΗΛΛΑΟΦΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Από την εκδήλωση θράθευσης των Κερυνειωτών αριστούχων τελειοφοίτων Λυκείου. Εκδήλωση διαμαρτυρίας για την παράνομη κράτηση και καταδίκη του Γιάννη Αποστολίδη από το παράνομο καθεστώς Ντενκτάς Με πρωτοβουλία των Προσφυγικών Σωματείων Λαπήθου και Καραβά έγινε στις 24/12/95 στο Λήδρα Πάλας εκδήλωση διαμαρτυρίας για την παράνομη κράτηση και παράνομη καταδίκη του Γιάννη Αποστολίδη απὀ το Παράνοµο Καθεστώς Ντενκτάς. Η εκδήλωση διαμαρτυρίας κράτησε 2 ώρες περίπου και κατά τη διάρκεια της έκλεισε η είσοδος του Λήδρα Πάλας προς τα κατεχόμενα. Στην εκδήλωση εγκρίθηκε ψήφισμα προς τα Ηνωμένα Έθνη µε το οποίο εκαταγγέλοντο οἱ παράνομες ενέργειες του παράνομου καθεστώτος Ντενκτάς σε σχέση µε την κράτηση και καταδίκη του Γιάννη Αποστολίδη και εκαλούντο τα Ηνωμένα Ἐθνη και τα Μόνιμα Μέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επόµβουν για να απελευθερωθεί ο Καραβιώτης πρόσφυγας. Ολόκληρο το ψήφισμα όπως επιδόθηκε έχει ως ακολούθως: Τη Μάγοις οἱ Καίανας, αρίίπος απα {ο Βδ/ιισθθ Α5ς5ο- οἰθίίοης οἱ «ΚαΓανᾶς», «ἱ αρίίπος» απα «Ααοιιοίί Καηπία» 5ίτοηα!γ οοπάειηπ Τπθ ἴἡθοαί ἱπιριαςοηπιθπί απά ἴ]θοαί οοηνἰοίοη οἱ οι /εἰονν γοίµφσοο Ὑϊαπηίς Αροφἰοιίαθς ΟΥ ἴηθ ἴίθααἱ Τωηκίδη Ηθσίπιθ {η ἱ1θ οσουρίθα ἀιθᾶς οἱ ΟγριΙς. (Ώεείαιθα ἴίθσαί ϱν ἴπο 5θοιΙΠίν Οοιωποί Ηεςοιαήοης 541 8Π4 550). ΥΙΒηπίς Αροςϊοιίάθς ννας αιΓοςἰθαά ὈΥ ἴπθ Τιγκίδη οοομραἴίοη {ογοθς {η Πίς οΠοιί ἵο Θχθ/οἰδε Πἰς Ιθοἱπιαῖο (ΟΥ Ιπίογηθίίοπᾶ | ΑΝ, {πο Ὀπίνθιςσαἱ ὨθοιαΓαϊίοη {οί ΗΠΙ8Π Βἰσπίς πα {Πο Ὁ).Ν. ΟπαπΠει) ΒἰσΠΙ {ο ΓΘίµ{η ἴο Πὶς νί]αρθ, ΚάΓαν85, 8πά Πὶ5 ποπ]θ ἰμοιθ. Η!5 Ἰθᾳα αΓΓθςὶ απά ρ/οδθουίοη ΌΥ {ῃθ Ἰίθσαί οουΠ ἰΠ ἴπα Τικίςδη οσομρίθα αίθας οοης{{μίες γδῖ αποϊῄ νἰοἰαίίοη οἱ Ιπιεγηαίίοπαἱ ανν Όν Τωήκευγ ἵπ ΟΥργιις. Όη ΡεΠάΙΐ οἱ ΥΙαηπίς Αροφἰο[ίᾶθς, Πί6 {αππίν απα αἱἱ πε Ιθίιρθες {Τοπι Καίάνας, .αρβ[πος αΠα αἰἱ ἴηθ οίποι {οννης 8Πα νΙίαρες οἱ ἴπθ οσομρίθα ΠἱςἰΠοί οἱ ΚγΓθπία Νο ἂςΚκ ἰΠθ υ.Ν. ἴο ΠΗΙΙΠΙ! ἰπθίτ τοι ας ἴπθυ «Πομία Ον αοϊίπα ἱπιπιθαίαίϊθίγ απά οχεοἰσίπο ἰΠαίτ αμἰποτῖϊγ ἵπ οήηαίπα Ρ/θς6ςι/Θ ἴο Ό8[ε οπ ΤωΓΚΘΥ απά ἴπθ Τιγκίςη ἵτοορς ἰπ Ογρτις ἵο (Θίθαςθ Υἱαηπίς Αροφἰο[ἰάθς ννήπουί απγ {αΠθί 0εΙ8Υ. Τι(κεγ απά ἴπε Πιεσα| Τωγκίση (Θᾳἱπ]θ ἱπ 16 οσοιρἰθα α[θᾶς οἱ Ογρίως «Ποια ποί 06 αἰοννθά αηΥ Ιοπ66/ ἰο πιακθ ἃ ΠΊΟΟΚΕΙΥ οἱ Ιηϊθιπαἴίοπαι ΔΝ, |μςίίοθ απα ἴπο Αιϊποηϊγ οἱ Ἰπθ .Ν. ας ἴπο ρ/οϊἱθοῖοί οί Ηωπι8η ΗἰσΠίς». Τπε ρο[ΐοη ἰς 5ίᾳπθά Ὀν Νίσος Εναηρεἰοι, Τῃθ ΜΑΥΟΙ οἵ Ι8ρΗῃος Ραπαγιοῖίς Τδεπίῖας, ΤΗ Μ4γΟΙ οί ΚάΙΔν8ς Φοΐοσᾗς ΕῇΠῑίς, Ριβδίαεπἰ οἱ Πείµσθθ Αβςοοίαίίοῃ «Ι.8ρίος», ΚΙεήαθς ΤΕΙΘΠΙ8ΟΠΟΡ, ΕΘ5/αθηί οἱ Πε/Ι6θε8 Ασςοσίβίίοῃ «Κάίάνθς». Ιοαηπίς 9Πεκειςαννᾶς, 96ο/8ί8ΓΥ οἱ Κγγεπία ΗΘ/Ι6θες Αξςοοί8[ίοη «Ααοιμοίί ΚεηπΙᾶ». Ανακοίνωση προς τα µέσα ενημέρωσης του 9ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Κερύνειας επαρχίας µας ἐμείναν αλειτούργητα. Με την ευκαιρία αυτή ευχόμαστε σε ὀλο τον Κυπριακό λαό εωηµερία και εωτυχία και πάνω απ᾿ όλα το 1996 να φέρει την ελευθερία και την επιστροφή µας στους αγαπημένους τόπους µας. 330 Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κερύνειας Ελευθερία - Επιστροφή Ανακοίνωση του Δήμου Λαπήθου Επ᾽ ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους ο Δήμαρχος Λαπήθου, εκ µέρους του Δημοτικού Συµβουλίου, επεσκέφθηκε στις 6/1/96 τα ακριτικά Φυλάκια της περιοχής Λεύκας, όπου αφού έκοψε την Βασιλόπιττα στην ἑδρα του 22 ΤΠ, έδωσε διάφορα δώρα στους στρατιώτες των Φυλακίων. Ειδικά δε εκ µέρους του Δήμου παρέδωσε και το χρηματικό ποσό των Σ100 στο Διοικητή του Τάγματος για κάλυψη αναγκών του υιοθετηθέντος φυλακίου «ΑΦΥΣΑΛΟΣ» οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για αγορά µιας κουζίνας και για κἀλυψη άλλων αναγκών του φυλακίου. Σκοπός του Δήμου Λαπήθου είναι η εξύψωση του ηθικού των οπλιτών µας ειδικἀ στα ακριτικά φυλάκια που δυστυχώς σπανίως τα επισκέπτοναι τα σωματεία, οι οργανώσεις και άλλοι παράγοντες. Επίσης εδόθει η διαβεβαίωση ότι οι Το 38ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κερύνειας εκφράζει και δημόσια τις θερµές του ευχαριστίες σε όσους ενίσχυσαν το ταμείο του αγοράζοντας την Χριστουγεννιάτικη κάρτα που έχει εκδόσει. Η Οικονομική ενίσχυση δεν ήταν αυτοσκοπός για την έκδοση της κάρτας µας, αλλά ταυτόχρονα και η υπενθύµηση ότι για ακόµη µια φορά όλες οι εκκλησίες και τα ξωκκλήσια της σκλαβωμένης πρόσφυγες της Λαπήθου είναι µαζί µε τους στρατιώτες, στρατευμένοι για τον ίδιο σκοπό που δεν είναι άλλος απὀ τον αγώνα µέχρι την επιστροφή και δικαίωση χωρίς ξένους στρατούς και εποίκους. Νίκος Ευαγγέλου Οι Σχολικές Εφορείες Κερύνειας, Λαπήθου, Καραβά και Αγίου Αμβροσίου της Επαρχίας Κερύνειας οργάνωσαν στην Σχολή Τυφλών, στις 27/12/95 εκδήλωση προς τιµή των αριστούχων αποφοίτων του 1995 των Λυκείων της Κύπρου, µε καταγωγή απὀ την πόλη και Επαρχία της Κερύνειας. Διευκρινίζεται ότι κερυνειώτες θεωρούνται όλα τα παιδιά των οποίων είτε ο πατέρας είτε η μητέρα τους κατάγονταν απὀ την Επαρχία Κερύνειας. Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Δήμαρχοι της Επαρχίας Κερύνειας, οἱ Βουλευτές Κερύνειας, η Υπουργός Παιδείας, εκπρόσωποι Σωματείων και Οργανώσεων της Επαρχίας Κερύνειας και πλήθος Κερυνειωτών, γονέων και φίλων των τιμούµενων μαθητών. Στην εκδήλωση µετά απὀ δέηση που έκαµε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κος Παύλος, μίλησαν ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κος Παύλος, η Υπουργός Παιδείας, οἱ Πρόεδροι των Σχολικών Εφορειών της Επαρχίας Η Υπουργός Παιδείας κα Κλαίρη Αγγελίδου Ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Παύλος ΕΕ ΛΑΛΦΥΛΩΤΗ κεΡΥΝΕΕΑ ΡΑΣΤ Κερύνειας, κύρίοι, Κρινος Ελισσαίος της Κερύνειας, Σοφοκλής Φυττής της Λαπήθου, Χριστάκης Χριστοφόρου του Καραβά, και Γιώργος Χατζηκυριάκου του Αγίου Αμβροσίου. Μέσα απὀ όλες τις ομιλίες εκφράστηκαν θερµά συγχαρητήρια στα παιδιά της Επαρχίας Κερύνειας Ονοματεπώνυμο που αρίστευσαν στην προσφυγιά, μακριά από τα ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σπίτια τους και τις ρίζες τους, και τονίστηκε ότιη { Με ρόπη Χρυσοστόμου Μιχαήλ πρόοδος τους πρέπει να είναι φωτεινό 2. Χριστίνα Δημήτρη Χριστόφια παράδειγµα προς όλους. 3. Ιωάννα Χρ. Χρυσάφη Η όλη εκδήλωση έληξε µε απαγγελία δύο 4. Γιώργος Χρ. Πογιατζής ποιημάτων απὀ την δ. Χριστούλα Ντ. Ηρακλέους δ. ος ὃς πημασπενασ και τη δ. Σωτηρούλα Κοζάκου, την απονοµή των ο ώς σα Ἰωάννη Πεκρή διπλωμάτων και βραβείων και ευχαριστίες από την απόφοιτο αριστούχο ὅ. Νικολέττα ΣΠ. 8. Νόνη |. Ελευθερίου Χριστοδούλου εκ µέρους όλων των αριστούχων. 9. µΝικολέττα Α. Ιωάννου Οι αριστούχοι τελειόφοιτοι ήσαν συνολικά 56 από π ος ή ΜρΙΝ λίδου διάφορα χωρίὰ της Επαρχίας Κερύνειαςκαι ο Ελένα Αγάς Χμστοδοιλίδου φοιτούσαν σε Λύκεια και στις τέσσερεις 18. Ερικαίτη Ιωάννη Λοϊζίδου ελεύθερες Επαρχίες της Κύπρου ὡς ακολούθως: 14, Άντρη Ιωάννη Κούκου 15. Αλκιβιάδης Α.. Χ᾿Ανδρέου 16. Κυριακή ἱορδάνη Σαββίδου 17. Μαρίλια Ανδρ. Παναγιώτου 18. Αθηνά Γεωργίου Δράκου 19. Χριστιάνα Γ. Χατζηγεωργίου 20. Χαράλαμπος Παν. Χαραλάμπους 21. Μαρία Γ. Παντελίδου 22. Σωτηρία Κυριάκου Κωφού 23. Χρυστάλλα Θ. Μιχαήλ 24. Νικολέττα Σπ. Χριστοδούλου Ο πρὀεδρος της Σχ. Εφ ον ος αι ης σης 4 Ἡ πα : ν Μορουλα ΜΙΙχ. Τιαυληῆ νο αμσο παραβά κ. Χρισιᾶκης 27. Ελένη Κωστ. Παπαϊωάννου ριστοφορου 28. Ελπίδα Αλέξη Βασιλείου Γεώργιος Χατζηκυριάκου 36. 46. Ο πρόεδρος της Σχ. Εφ. Κερύνειας κ. Κρίνος Ελισσαίος 92. Ο παρουσιαστής της εκδήλωσης 99. 54, 58. 56. Μαρία Κύπρου Χαραλαμπίδου Ελένη Στ. Αποστόλου Ξένια Σωτ. Τσαγγαρίδου Κωνσταντίνος Ηρ. Χ” Ιωάννου Ανδρέας Ηρ. Λαός Στυλιανός Κ. Στυλιανού Παναγιώτης Χαρ. Αντωνίου Κατερίνα Ι. Κουφού ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 37. 38. Ο πρόεδρος της Σχ. Εφ. 99. Λαπήθου κ. Σοφοκλής Φυωττής 40. 41. 42. 49. 44. 45. Θεογνωσία Α. Σακκαλή Κυριάκος Τσιαπούττας Δέσποινα Λουκά Φιλίππου Κατερίνα Παν. Νικολάου Κωνσταντίνος |. Παπαμιχαήλ Μάριος Χρ. Χαραλάμπους Χαρίκλεια Χαραλάμπους Ανόρονίκη Γαβ. Παμπόρη Κωνσταντίνος Παν. Στυλιανού Ειρήνη Δημήτρη Κκεψή ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Α7. 48. : 49. 90. 51, ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ Ελένη Ευαγ. Μαυροπούλου Βάσω Γ. Χατζηχριστοφή Ανδρούλα Φώτη Παπαδέτη Στεφανία Χαρ. Κογκορόζη Εύα Κώστα Σιεκκερή Αννέτ Μιχ. Νικολάου Μιχάλης Σ. Κελογρηγόρη Κώστας Μάριου Αρχοντούς Σοφία Ανδρέα Ανδρέου Γαβριέλλα Ν. Θεοδοσίου ΕΡΥκειατον ολώτον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 199ι Καταγωγή Καταγωγή Πατέρα Μητέρας Τραχώνι Κυθρέας Λάπηθος Κ. Δίκωμο Πελέντρι Μαραθόβουνος Κερύνεια Καραβάς ΆἉλωνα Λαρν. Λαπήθου Αγριδάκι Λάπηθος Λαρν. Λαπήθου Αγ. Μαρίνα Αγ. Μαρίνα Σκυλλούρας Σκυλλούρας Ὄρκα Μύρτου Άγ. Γεώργιος Καραβάς Καρπάσια Καρπάσια Κάρμµι Τράχωνας Κερύνεια Λευκωσία Κερύνεια Κερύνεια Κ. Δίκωμο ΚΚ. Δίκωμο Κλεπίνη Αγλαντζιά Αγ. Ειρήνη Αγλαντζιά Νικητάρι Αγ. Γεώργιος ὍΌμοδος Αγ. Γεώργιος Καλογραία Μπέλλαπαϊς Λεμεσός Κερύνεια Μύρτου Πέλλαπαϊς Ακανθού Κερύνεια Βουνός Αλάμπρα Λάπηθος Λάπηθος Καραβάς Καραβά Αγ. Αμβρόσιος Άγ. Αμβρόσιος Χάρτσοια Χάρτσια Βουνός Βουνός Μύρτου Νεάπολη Μόρφου Κερύνεια Αγ. Επίκτητος Αμίαντος Αγρός Λάπηθος Κοντεμένος Ζώδια Κοντειιένος Κοντεµένος Λεμεσός Κερύνεια Κ. Δίκωμο Κ. Δίκωμο Άγ. Αμβρόσιος Αγ. Αμβρόσιος Κολόσσι Αγ. Μάμας Πεδουλάς Λιβερά Λάπηθος Καλογραία Καραβάς Καραβάς Ελλάδα Άγ. Γεώργιος Αγ. Αμβρόσιος Ευρύχου Κερύνεια Κερύνεια Καραβάς Αμίστος Διόριος Κερύνεια ΑΥ. Αμβρόσιος Άγ. Επίκτητος Καραβάς Αγριδάκι Λάπηθος Καραβάς Λεμεσός Καλογραία Καραβάς Λάπηθος Μύρτου Νέο Λειβάδι Μόρφου Καλογραία Λάπηθος Αμμόχωστος Γερμανία Καραβάς Κερύνεια Πραιτώρι Κερύνεια ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 ΗΕ ΛΑΛΟΥΛΕΟΤΙ ΚΕΡΥΝΕΕΑ ΣΤΟ περιθώριο του αγώνα Στο περιθώριο του αγώνα για απελευθέρωση και επιστροφή το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» (Παράρτημα Λευκωσίας), τα Μέλη της Χορωδίας του και άλλοι συνεργάτες βρέθηκαν όλοι µαζί σε ἑνα προ- Χριστουγεννιάτικο ξεφάντωμα που οργανώθηκε στο Οἰκηµα του Σωματείου στη Λευκωσία. Μέσα σε µια χαρούμενη Εορταστική ατμόσφαιρα, χορό στους εύθυµους ήχους του πιάνου απὀ τον πιανίστα της χορωδίας Ευάγγελο Αναστασιάδη και την κιθάρα του µέλους της χορωδίας Λάμπρου Χριστοδούλου και τραγούδι, διασκέδασαν και πέρασαν µια ευχάριστη βραδιά. Ανταλλάγησαν ευχές για τα Χριστούγεννα και τον νέο χρόνο και επαναβεβαιώθηκε η αποφασιστικότητα όλων να εργαστούν πιο έντονα και δυναμικά και πιο συντονισμένα µέσα στο 1996 για ευόδωση του αγώνα για απελευθέρωση και επιστροφή στις πατρογονικές εστίες. Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση, µέσα στα πλαίσια της φιλοσοφίας ότι οι Οµογενειακές Οργανώσεις έχουν υποχρέωση να προωθούν και υλοποιούν τις αποφάσεις Αμμοχωστοποίηση του Κυπριακού Προβλήματος. Μετά απὀ πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ότι µε την αναβολή της καθόδου του κ. Χόλμπρουκ οι Ομογενείς της Αμερικής θα έβλεπαν τόσο τον κ. Χόλμπρουκ όσο καιτον Πρόεδρο Κλίντον για να τους ζητήσουν να προωθήσουν την επιστροφή της Αμμοχώστου (κάποιων γειτονιών της Αμμοχώστου µόνο), το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» απέστειλε στον Πρόεδρο της ΠΣΕΚΑ, κον ΡΠΙΗίρ ΟΠήΦδΙορΠςι, την ακόλουθη επιστολή: Μι. ΡΠΗἱρ ΟΠήςδίορΠει Πρόεδρο ΠΣΕΚΑ για όλες τις Κυπριακές Οργανώσεις Αμερικής Αγαπητοί Συμπατριώτες, Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 11/1/96 οι Οµογενειακές Οργανώσεις θα έχουν συνάντηση µε τον κ. . Χόλπρουκ καθώς και µε τον Πρόεδρο Κλίντον, προτού οκ. Χόλπρουκ επισκεφθεί την Κύπρο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ὁτι οι Οµογενείς θα ὧν ζητήσουν απὀ τον κ. Χόλπρουκ να προωθήσει την παράδοση τηςΑμμοχώστου στους κατοίκους της. Ενόψει των πιο πάνω συναντήσεων οι οποίες θα είναι πολύ σημαντικές γι' αυτήν την περίοδο, θα θέλαµε να σας υποβάλουμε τις ακόλουθες απόψεις: Μην αχρηστεύετε τις μοναδικές ευκαιρίες που έχετε να συµβάλετε στην σωστή προώθηση του Κυπριακού της Κυπριακής Κυβέρνησης χωρίς να τους επιτρέπεται λόγος στην λήψη των αποφάσεων αυτών, τους ζητεί τώρα να προωθήσουν και την ΗΕβΟυΙ Ες ΟΟΝΣΡΤΗύΟΤΙΟΝς Ι Τρ ᾿ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 384 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΟΙΝΕΕΒΙΝΟ ΑΝΟ ΒΟΙΡΙΝΟ «ΟΝΞΣΙΚυΕΤΙΟΝ 6ΟΜΡΑΝΥ Λεωφ. Κέννεντυ ἃ Τριωτόλεμου Ἱ, Λευκωσία Ταλ. 467050, 467245, ξαχ. 3672590 Προβλήματος παρασυρόµμενοι από τα λάθη της Κυπριακής Κυβέρνησης. Η δυνατότητα σας να δείτε τώρα τον κ. Χόλπρουκ και τον Πρόεδρο Κλίντον αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να δώσετε τα σωστά μηνύματα τα οποία δυστυχώς έχει αποτύχει να δώσει η Κυπριακή Ηγεσία. Ἠδη έχει αποκαλυφθεί ότι η αναμενόμενη Αμερικανική Πρωτοβουλία στοχεύει να εξασφαλίσει και άλλες δικές μας υποχωρήσεις, ιδιαίτερα στο θέµα της Κυριαρχίας. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η Αμερικανική Πρωτοβουλία έχει αυτό το αρνητικό για µας περιεχόµενο διότι η πολιτική της Κυπριακής Κυβέρνησης είναι λανθασμένη πράγµα που την κάµνει αδύναμη να αντισταθεί στις πιέσεις. Ενόψει αυτής της κατάστασης προσφέρεται σε σας η μοναδική ευκαιρία να βοηθήσετε να αντιστραφεί αυτή πορεία η οποία για 21 χρόνια επιτρέπει στην Τουρκία ανενόχλητη να εδραιώνει τα διχοτοµικά τετελεσμµένα της Τουρκικής Εισβολής και κατοχής. Τώρα είναι η ώρα να σταματήσετε να γίνεστε συνεργοί στην Τουρκοποίηση της κατεχόμενης Κύπρου, µέσα απὀ µια λανθασμένη πολιτική της Κυπριακής Κυβέρνησης που σας θέλει µόνο για να υλοποιείτε τις αποφάσεις και την πολιτική της χωρίς να σας επιτρέπει να συμβάλλετε στη διαμόρφωσή της. Θα πρέπει τόσο ο κ. Χόλπρουκ όσο και ο Πρόεδρος Κλίντον να καταλάβουν ότι οι Ελληνκύπριοι δεν θα ανεχθούν πλέον τον Τουρκικό εµπαιγµόὀ. Θα πρέπει να τους τονιστεί, επικαλούµενοι τις διακηρύξεις του ίδιου του Προέδρου Κλίντον περί Ανρθωπίνων Δικαιωμάτων, ότι έφθασε η ώρα η Τουρκία να συναιτισθεί και να αποκαταστήσει την Διεθνή Μονιµότητα στην Κυπρο , αποσύροντας απὀ εδώ τόσο τα στρατεύματα της όσο και τους Τούρκους εποίκους και να παραδώσει όλα τα κατεχόμενα στους νόµιµους κατοίκους τους, τους πρόσφυγες µας και όχι µόνο επιλεκτικά την Αμμόχωστο. Το Κυπριακό Πρόβλημα είναι ενιαίο και δεν πρέπει να Αμμοχωστοποιείται και να σαλαμοποιείται. Η δυναμική επέμβαση της Αμερικανικής Ομογένειας χρειάζεται τώρα όσο ποτέ και το εκτόπισμα που διαθέτει ενόψει των Αμερικανικών εκλογών την καθιστά πανίσχυρη ώστε να μπορέσει να αντιστρέψει την καταστροφική πορεία του Κυπριακού. Με εκτίµηση Για το Σωματείο Μ. Λουλλουπής (Πρόεδρος) |. Σιεκἑέρσαθθας (Γραμματέας) ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ Οἱ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΗΠΑΛΛΑΟΥΧΛΕΈΤΙΕΚΕΡΥΝΕΕΑΛ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 Με την ευκαιρία της συνόδου στην Κύπρο των Προέδρων των Κοινοθουλίων της Κοινοπολιτείας Η σύνοδος στην Κύπρο των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας ήταν πράγματι ένα σηµαντικό γεγονός που ενίσχυσε την Κρατική µας οντότητα. Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε µετά τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το Κυπριακό κατά την οποία ο «οικοδεσπότης» της συνόδου Πρόεδρος της Βουλής κος Αλέξης Γαλανός εἰχε δηλώσει πως όσοι τάσσονται εναντίον της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας υποβοηθούν τη διχοτόµιση. Σημειώνουμε αυτό το γεγονός διότι αναφερόμενος στην σύνοδο ο κ. Γαλανός εἰχε κατεπανάληψη δηλώσει πως µε την σὐγκλησή της στην Κύπρο ενισχύεται η Κρατική µας οντότητα και απὀ την άλλη δίδεται η ευκαιρία για διαφώτιση των συνέδρων γύρω απὀ το Κυπριακό και διερωτηθήκαµε τι διαφώτιση μπορούσε να δοθεί στους ξένος απὀ ένα θιασώτη της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Οι προβληματισμοί της «Αδούλωτης Κερύνειας» τέθηκαν στον κ. Γαλανό µε την πιο κάτω επιστολή µας: «Κύριον Αλέξη Γαλανό Πρόεδρο της Βουλής Κύριε Πρόεδρε, Παρακολουθήσαµε µε ενδιαφέρον τη σύνοδο εδώ στην Κύπρο των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας και συμφωνούμε µε δήλωσή σας ότι τέτοιες συνόδοι ενισχύουν την Κρατική Οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης συμφωνούμε και µε άλλη δήλωσή σας ὁτι το επιπρόσθετο όφελος είναι ότι τέτοιες συσκέψεις που γίνονται εδώ στην Κύπρο προσφέρουν την ευκαιρία για επί τόπου διαφώτιση για το Πρόβλημά µας. Αυτό που µας προβληματίζει σοβαρά όµως είναι το είδος της διαφώτισης που τους γίνεται όταν άξονας της πολιτικής µας είναι σταθερά η υιοθέτηση της Διζωνικής Ομοσπονδίας ὡς λύσης του Κυπριακού η οποία εκτός των άλλων κακών που έχει, θα οδηγήσει και στην διάλυση αυτής ταύτης της Κρατικής µας Οντότητας. Η αποδοχή της Διζωνικής Διικοινοτικής Ομοσπονδίας ως λύσης του Κυπριακού αποτελεί, επαναλαμβάνοιµε αποδοχή και συγκαλυμµένη συμμόρφωση προς τα τετελεσµένα της Τουρκικής Εισβολής και κατοχής πράγµα που δεν αφήνει περιθώρια για σωστή διαφώτιση των ξένων. Φοβούμαστε μάλιστα ότι απὀ τη στιγµή που εμείς οι ίδιοι αποδεχόµαστε το διαχωρισμό του Κυπριακού λαού σε ὁ πολιτικά ισότιμες κοινότητες που θα ζουν σε δύο ξεχωριστές ζώνες, διαχωρισμό που τον προκάλεσε η Τουρκική εισβολή, πιθανόν να φαινόμαστε και αντιφατικοί στους ξένους, που ίσως να διερωτώνται γιατί δεν υπογράφεται απὀ τώρα µια τέτοια λύση. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά της Προέδρου της Βρεττανικής Βουλής των Κοινοτήτων Μπέτι Μπούθροῖτ, όταν μιλούσε εκ µέρους όλων των Κρατών Μελών της Κοινοπολιτείας για την ανάγκη επίτευξης δίκαιης και μόνιμης διευθέτησης του Κυπριακού Προβλήματος µε τη δημιουργία ενός Όµοσπονδου Κράτους. Συνειδητά δεν γίνεται καµιά αναφορά στην Τουρκική εισβολή µε αποτέλεσµα το Κυπριακό να παρουσιάζεται σαν µια διακοϊνοτική διαφορά. Αυτό βολεύει την Μεγάλη Βρεττανία διότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι Αγγλοτουρκικό σχέδιο για την Κύπρο από το 1956. Σχέδιο που κανένας Βρεττανός Πολιτικός δεν έχει αποκηρύξει. Όμως και η από µέρους µας αποδοχή της δεν αφήνει οποιαδήποτε περιθώρια στα άλλα κράτη να υποστηρίξουν την Κυπριακή υπόθεση στην σωστή της βάση ὡς πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Γι’ αυτό το λόγο η σηµασία της σύσκειμης (καὶ πολλών άλλων παρομοίων) όχι µόνο μειώνεται αλλά χάνεται. Ζητούμε τη βοήθεια σας για να διανεμηθεί τώρα στους ξένους Κοινοβουλευτικούς δικό μας διαφωτιστικό υλικό. ἡ να µας δοθούν τα ονόματα και οι διευθύνσεις όλων των συμμετασχόντων Προέδρων των Κοινοβουλίων για να τοὺς στείλουμε και τις Πρ Για 6η Χρονιά φέτος διοργανώνουµε τον Αποκριάτικο Χορό ΦΑΝ ΟΙΟΒ6ΟΙΟ στη Λακατόμια με ἄφβονο φαγητό ποτᾷ γλέντικαι χορὸ Η µεταμφίεση δεν εἶναι απαραίτητη αλλά βα δωθούν βραβεία στις καλύτερες µεταμιριέσεις 2ος {ν ΛΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ / 5ΑΝ σΙιοκσΙο Παρασκευή 232.2.1996 {10 ΜΠποΟΥ Φις κ Ποτο Τηλ: 02 - 380624, 00 . (90258 4 ” ν δικές µας γραπτές απόψεις για σκοπούς διαφώτισης τους». Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι ένας απὀ τους Κοινοβουλευτικούς κατά την επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή δήλωσε σε τηλεοπτικὀ Σταθμό ότι ελπίζει πως η διαχωριστική γραμμή που έβλεπε θα πέσει και οι άνθρωποι εδώ να ζήσουν πλάι πλάι σε ειρήνη. Είμαστε βέβαιοι ότι ο ἀνθρώπος πραγματικά το εννοούσε αλλά πλάι πλάι, δηλαδή οι Τούρκοι απὀ εκεί και εµείς από εδώ, δεν θα ζήσουμε ποτέ σε ειρήνη. Ταυτόχρονα το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» προβληµάτισε τους Κοινοβουλευτικούς απὀ την Κοινοπολιτεία µε το ακόλουθο υπόμνημα: «ΑΙ/Φ/96 Το ἴπ68 ΟοπππιοπνεΒΙΙΠ 9ρθαᾶΚθ:5 απα Βιθσίαεπον Οῄΐοεις Ώρα: 9ἱΓ5/ΜΒά8ΠΙΘΕ Οπ Ὀοθῄµαίί οί ἴπς ἄ{θαΚ Ογρήοϊ (Θίµᾳεος {Τοπη ᾖωθ ἰςίποί οἱ ΚΚγγθηία, ΝΠίΟΠ ἵς ννΠοίίγ οοευρἰθα ὈΥ ἴηπθ ΤμγΚίδῃ Ίἴοορς 5ίπορ 1974, κ νθἰσοπιθ γου {ο ΟγρΓως. ΝΕ Πορθ γουί νὶςίϊ Πείθ ηας αἰνεη γου ἴπε ορροπιπίῖγ ἴο Νίπεςς ἴπθ ἄΓαπι8 οἱ οἱΓ οοµηίτγ πα οΗΓ ρθορἰθ απά ἰαί Όγ Θἰωπίπα ἴο γουΓ ποπ]θ οουπίτγ γου 5ηαίί οοηἱηϊουίθ ἰοναίας ἴπε ϱΗοηί5 πθοθξδα!γ {οι {Πθ ΓΘδἱοΓαϊϊοη οἱ Ιπίθι- ΠΒΙίοΠαΙ [αν απα |μςίῖος ἰπ ΟΥγρΓυς. Ν/6 Ιἰςίοπθα {ο {πε Ιαάν Ξρθ8κοί οἱ ἰπο ΒΠΙΙδῃ Ηουςθ οἱ ΟοπππΊοης ἴἰαἰκίπο αροιί ἴπε 5αρροΠ οἱ αἱἱ οί γοιυ ἰπ (ἰπαίπα α ρθ8ΟΘΠΙΙ ]ωςί απά ροιπιαπεη!ΐ θο]μ[ίοπ ἴο ἴπο Οιωρίως Ρ/οβἰθπι.Ηοννενθ ννθ αἴθ νθίγ ΠΊΙσΠ 6οΠοεΓΠΘΑ γν]αὶ Θ40Π οηθ οἵ γοι πιθ8η ὈΥ ἰμδί 8πα ρθ/ππαπεπί 5οἰμΐίοη Ρεο8ι158 ἴποςε Μοίας, νΝΠίση Π8νε Ώ6οοΠ1Θ 5ο οοΠήπιοη ἴο μ5θ6, οοµίά Ππθαπ ἁηγἰπίπα. » ΥΝοιΙα {ἰ Ό6 |μςίῖσς ἵο πιαἰηίαίϊπ ΤωΓκΙδη πηἰίαηγ ρίθ5θ6ηςθ οη ἴπθ ἰδίαπά2 »ΥΝοιιίά ΙΙ οε |μςίίος ἴο αἰίονν πε ἰποιςδαπάς οί Τωγκἰδη 5οὔ[εις Ὀτουρηί Πε[ε Ὀγν ΤωίΚΘΕΥ 5ἰποῬ 1974 1ο τοπια!Ώ οη {π9 Ι5ίαπά2 » ἸΝοιία ἴἰ Ὀο ]μςῖίος ἴο ἴπιροςς ομ ἴπθ Τωγκίδῃ Ογρήοϊς νΠο µ5εα {ο {νε αἱ ονεί ἴπε ἰδίαπα ἴο Γθῃ]αίη ἃ5 τθίµρεες ἰπ ἴπθ οοομρἰθά αγεᾶς2 γΝουι]α ἤ ϱθ |μςίῖοε {οι {πθπῃι ἴο οοπίίπιε Ιἰνίπα ΙιθσαΙ/γ ἵπ οιΙΓ ΠΟΠΠΘΕ, οη ου Ιαπα θπαά Ιθσαίν ρος5θςςἰηᾳ οί παἰμΓαἰ, ριοαμοίίνθ. ιουηςίϊο αηα ἱπαιςίηϊαἰ ννδαίίῃ, (αἴπει ἴπ8η ΓθἰαΓπίπρ ἴο 1Πθί{ ΟΝΝΗ Ποππθς απά ρ[ορε/ίγ2 Αί8 γοι 8ννα[θ οἱ 1πθ {οἱ ἴπαϊ ἰΠί5 16 8 ρί6- γθαιυἰςίῖε {οι ἴπθ ἱπιριεπιεηίαϊϊοπ οἱ ἴπθ 5ο οθΙιεα Βἰζοπαἱ Βίοοπιπιωπα Εθαριαἴίοπ2 :ΥΝομ]αά Π ϱ9 Ιμςίίσε {οι µας ἄίθθΚ ΟΥγρήοίς ΥΠΟ οοπηθ {Τοπη ἴπθ οοσομρίθα αἴθᾶς ἰο ΓθππαίΠ Γθίµᾳθες ἰπ ομΓ οννη οοµηῖηγ {οι Θν6/ ἵπ ο/άεί {ο Δοοοπποααἴθ ἴπο ἱπιρ]επιεπίαίίοη οἱ α Βἰζοπαίι Βἰσοπιπιμπᾶἱ Εθάθιαἴίοη {π ΟΥγρΓυς” » ὙΝοιαά ἰἱ ος ]μςίίοῬ ἴ{ πε πηἰπογΙγ οἱ 18756 ἱ6 σίνθη οοης[ω[ίοπαἱ 5μµρε/-ΠαΠίς αἱ ἴπε Εχρθης6 οἱ ἴπε πιβ]οΠ!ν οἱ 82032 ΥΝΝΘ 5ἰτοπᾳα!γ ΟθἱἱΘνε Ἱπαί ἵὲ Θνειγοπθ οἱ γου 5βθᾶ(σῃ6ς ἀεθρ ἱπίο γοιΙΓ 5ο, /ΓΘ8α {Τοπι 8ηΥ ρο[πίσαἰ οχρεαἰεποίες 8πα /ΟΓ ρΓεβ5υΓθ5 {τοπι ναήίους ΩιαΠθι5, γου ννῖι αοίθε ννΙῖῃ ως ἴπαί ἴί ννοπ΄ἰ 09 |ωςῖοῬ ἰ{ οπε οἵ πποίθ οἱ ἴπε 8Όονθ {Βοΐοι5 Ώθοσπιθ ρ8η οἱ ἴπ9 ἴγρο οἱ 5οἱυΐΐοπ ΝΝΠΙΟΗ ἶς ργθςδεπ!!γ οείπᾳ ργοπποίεα. ΝΝΘ {πιιθὶγ Ὀε/ίενε ἴαί ἄεθρ ἴπ γουι πεαπς γοι 4οαιθο ννήη μ5, ἴῆθ νίοἥπης οἱ α Ὀπα[ίαί {οιθίσπ αααιθςσίοη, ἴ]αί α |μςί απα Ια5ίίπς ςοἰμίίοπ σᾶπ ΟΠΙν Όθ6 αοπίενεα: ) ή ἴηο Τωγκίδη οοομραἴίοη ἴτοορς αἴθ νήπαΓαννη Ίοπι ΟΥρΓΙΗ5 νΜΙΙΠ πο οοπαίοης ΒἰίαςΠθα. ϱ) Η πο Τωγκίδη 5είίθί5 αΓθ (Θπιονθά ΊΤτοπῃ ΟΥρ/ω5 η πο τθβἰηοῖῖσης. ϱ) ἥ ἴηθ «ονειθἰαπίγ απα πε αυἰποή!ϊγ οί ἴχε Ιθᾳαἱ ςονθιηπιεπί οἱ ΟΥγρύΗ5, ἃ ΜαΕπιΟεΓ Οοιπίγ οἱ ἴπθ Οοπιπιοηννθα({ῃ απα ἴπα ΟΝ, ἰς ΓβδίοΓθα ἄἱ ονθ ἴπε ἰδιαΠά. α) Ι{ ἴπθ Ηωπιαη ΒἰοΠίς5 οἱ 8ἱἱ Ογρήοίς, ἄίθεµς, Τικ’, Αιπιοπίαης, Μαιοπίΐθ5 ἃπα οἰπεις αἴθ [αγ Γθδίογθα 5ἰαπίπο ννΠ ἴπε ΓΘἰµΓΠ οἱ αἱ {Π6 (Θ/16665, οἱ 8ἱἱ Γασες 8Πά {8Πῃ ἴο {Παίγ αποθςίΓαἱ Ποπιθς απά ρἴορεήγ. ϱ) Ια Πενν Οοης{ήμίίοη ἰ5 ννο(κθά οἱ Ρᾶ86ά οµ ἴπθ αεπιοοιαίίο ρηποίρἰες αἰοίαίθα ὉΥ ἰπίθι- ΠΔΙΙΟΠΔΙ ανν, απα ννΠἰσΠ 5/Παἱ αμαΓαηίθθ 8ηα 5αΐθαιιαίά θουα!ῖγ {οι αἰἱ ο ίζθπς5 υπαεί ἴπθ ἱ.8νν, ννΙῃ ἴπα ππἰποΠΊγ’ς τἱσαΠῖς {ο ϱ8 αμαΓαηίθθα απα 5αΐθαιια{αθά. ϐ ή απ Ιπἰειπαϊίοπαἰ Γοίος ο8Π 08 εµ65εά ἴο οΌδεινο Ίπ6 5θοιΠῖγ πα ἴῑπε ἱπιριεπιεπίαίίοη οἱ ἰπθ ΟοπεΙἑμίίοη αἱἱ ονθί ἴπθ ἱδίαπα μηί ἴπθ οοπῄάθηςθ απἹοΠᾳ ἴπθ ρθορἰθ οἱ Ογρίυς ἰ8 Γβ5ἱΟΓ6α ἴο ναί ἰἱ ννας ροίοΓε ἴπο {οιθίᾳη ἰπῖριίθίοπος οΓθαίθᾶ ἴπθ 5ο σαίίθαά Όγρίι5 ΡτοβΙεπῃ. Ιγοιι αἰἱ θίαπα ΠΓπι οἳ ἰπθ πεθα ἴο ΓΘ5ἱοΓ8 Ιπίε(πα!ΙοηδΙ ανν οη ἴπε ἄαΌονο πιεηϊοπθά ἴπος γοιι 5Παίἱ ϱθ οοπ(ποιίπα ἴοο ΝΝοήα Ρθ8ο08 απΠά 5/αίἱ ϱ8 θἰήπιιπαίίπο ἴπε ἄθηαεις Βηδίπα Ί’οπῃ ριθοθαθηίἰς ννΠΙΟΠ αἴθ ἵπ νιο|αϊοῦ οἱ Ιπἰθιπαϊίοπαίἱ ἂνν. ἨΠο Κποννς. ΟΙ Ρ{οβίθπη ἰοά8γ ΠΙ8Υ Όεοοπιθ [ης Ρ{οῦίθιη οἱ 8ηγοπθ οἱ γοι ἰοπιο(ονν, φοπιθἰΠίπᾳ ννο ἄο ποί οἱ οουΓ5ε Μή5Η. Εοι {ωήῃοι { ἠοιπιβίίοη ννθ εποίοδθ ΓθΙεναπί Ιθαῇείς. ΤΠΒΗΚ γοι πα ννε 5/ια!! αρρίθοίαἰθ [ο ῃᾶνθ γοιΙτ οννη ννγίᾶθη νίθννς οὐ αἲἱ ἴπε 8Όονθ. ῬίΠοθίεΙγ ΟΠ ΡεΠαΙ οἱ [πε Κγιθηία Ηείµοσεες Αβεοοιαϊοη ἰ, 5Πεκε(ςαννᾶς 980/8Ί8/γ Ω Ὁ ΟΟΝΕΕΟΤΙΟΝ σο Κυπρο....” “ευόειε 57ν ανωτεογ ποιοτγτω που κωόερωσε το Αριστο» ὢρ το Νο. Ι δαγαροπίωστε/ό ΖΑΧΑΡΟΠΑΛΑΣΤΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΛΑΤΑ Αεωφ. [2/49 ΔΙγεν} 494 174. 4429 74, Λευκνωσα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 ΕΕ ΛΑΔΛΔΟΥΛέΕΕΙΕ ΚΕΡΥΝΕΕΑ 9 Χριστουγεννιάτικο ξεφάντωµα Νεολαίας Αδούλωτης Κερύνεας (ΝΕ.Α.Κ.) Πραγματοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία το Χριστουγεννιάτικο ξεφάντωµα που διοργάνωσε στις 29 Δεκεμβρίου το Τµήµα Νεολαίας της Αδούλωτης Κερύνειας (ΝΕ.Α.Κ.). Π πρώτη αυτή προσπάθεια της ΝΕ.Α.Κ. έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς νέους Κερυνειώτες να συναντηθούν, να γνωριστούν και να περάσουν ένα ευχάριστο βράδυ µε µπόλικη μουσική και χορό. Στην εκδήλωση κληρώθηκαν πολλά δώρα και παρακαλούνται όσοι κέρδισαν να επικοινωνήσουν µε το σωματείο τηλ. 06-456464 για να παραλάβουν τα δώρα τους. Όπως αναφέρθηκε και σε σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση, η παρουσία και µόνο τόσων νέων που κατάγονται απὀ την πόλη και επαρχία Κερύνειας αποτελεί ένδειξη ότι οι νέοι Κερυνειώτες δεν ξεχνούν ούτε ξεπουλούν την πατρική Υη. Το προσωρινό συμβούλιο του Τµήµατος Νεολαίας (ΝΕ.Α.ΙΚ.) θα ἠθελε να ευχαριστήσει όσους πρόσφεραν δώρα για την κλήρωση ἡ προἰίόντα που προσφέρθηκαν στο ξεφάντωμα. Κυρίως όµως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους νέους Κερυνειώτες που µε την παρουσία τους συνέβαλαν στην επιτυχία της πρώτης µας προσπάθειας για συνένωση των νέων της επαρχίας µας. Ανανεώνουµε επίσης την υπόσχεση που δώσαμε στην ιδρυτική συνέλευση της ΝΕ.Α.Κ. για σωνέχιση του αγώνα για επιστροφή στην κατεχόμενη πόλη και επαρχία µας. Με την ευχή το 1996 στα δικά µας σπίτια στα κατεχόμενα χωριά και τις πόλεις µας, αρχίζουμε µια νέα σελίδα στην συμμετοχή των νέων της Επαρχίας Κερύνειας στον αγώνα για να γίνει η ευχή πραγµατιικότητα. η τε ῥλ ΗΕΑΛΛΟΦΥΛΩΟΈΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑ πο τιΣ ἀραΣστιριοτας τς Αγιασμός στην «Αδούλωτη Κερύνεια» Με Αγιασµό που έγινε στο Οίκηµα του Σωματείου, πριν τα Χριστούγεννα (14/12/35) από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Παύλο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου (Παράρτημα Λευκωσίας) και τα Μέλη της Χορωδίας του, έκλεισαν τον κύκλο των δραστηριοτήτων τους για το 1995. Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα απὀ τον Αγιασμό. Πρωτοχρονιάτικα μηνύματα του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» στους Απόδημους Κυπρίους Με την ευκαιρία του Νέου Χρόνου το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια απέστειλε στους Απόδηµμους Κυπρίους της Βρεττανίας, Αμερικής, Καναδά, Ελλάδας και Αυστραλίας ευχετήριο αλλά συνάµα και αγωνιστικό µήνυμα αφύπνησης και ενεργοποίησης ὅλων στον αγώνα ενάντια στην Τουρκική κατοχή. Αναλυτικά το περιεχόµενο του μηνύματος ήταν ως ακολούθως: «Το Σωματείο “Αδούλωτη Κερύνεια” απευθύνει στους Κύπριους Απόδημος ιδιαίτερα στους πρόσφυγες µας χρόνια πολλά και είθε το 1996 να απελευθερωθεί η Κύπρος και όλοι οι πρόσφυγες να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Είµαστε βέβαιοι ότι για όλους εσάς Ιδιαίτερα τους Πρόσφυγες, οι χώρες που σας φιλοξενούν είναι ένα προσωρινό καταφύγιο και όλοι νοσταλγείτε την ώρα να επαναπατρισθείτε και να επιστρέψετε και εσείς µαζί μας στα σπίτια µας.Ας δώσουμε απόψε µε την αλλαγή του Χρόνου τον όρκο ότιθα κάνουμε το 1996 έτος πραγματικού αγώνα ενάντια στην κατοχή και να µην επιτρέψουμε να γίνει και αυτὸ (το 1996) ακόµα ένα έτος υποχωρήσεων προς τους Τούρκους κατακτητές, όπως ήταν και Τα υπόλοιπα 9] χρόνια απὀ το 1974 μέχρι σήµερα. Για να το πετύχουμε όμως τούτο θα πρέπει εµείς, ο Λαός να απαιτήσουμε αυτήν την αλλαγή. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι οι υποχωρήσεις που έγιναν δεν οδηγούν σε δίκαιη λύση ούτε στην αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων µας. Αντίθετα μονιμοποιούν και νομιμοποιούν την Τουρκοποίηση των κατεχοµένων περιοχών της Κύπρου και υποθηκεύουν το μέλλον και της υπόλοιπης Κύπρου στους Τούρκους. Σας υπενθυμίζουµε τις απαράδεκτες υποχωρήσεις που έγιναν μέχρι τώρα για κοινό προβληματισμό. Α) Αποδοχή του διαχωρισμού της ΟΔΟΣ ΑΚΑΜΑΝΤΙΔΩΣ 15 (ΔΡΟΜΟΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ), Τηλ. 2302045--231113 Κύπρου σε δύο Ζώνες, µια για τους Τούρκους και µια για τους Ἑλληνες, όπως τον προκάλεσε η Τουρκική εισβολή και κατοχή (δηλαδή η αποδοχή της Διζωνικής Ομοσπονδίας ως λύσης του Κυπριακού). β) Αναγνώριση της πολιτικής ισότητας στην Τουρκοκυπριακή μειονότητα του 1806 πράγµα που άνοιξε τον ὄρόμο για αναγνώριση και κυριαρχίας και ξεχωριστικής κρατικής οντότητας στο παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα (δηλαδή η υιοθέτηση της Διζωνικής και Δικοινοτικής Ὁμοσπονδίας ως λύσης του Κυπριακού). Υ) Η ετοιμότητα της Ηγεσίας µας να δεχθεί συνθήκες που είτε δεν θα επιτρέπουν, είτε θα αποτρέπουν την επιστροφή των Ελληνοκυπρίων προσφύγων στα σπίτια τους. Η προὐπόθεση που έγινε δεκτή από την ηγεσία µας ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους για να είναι δυνατή η εφαρμογή της Διζωνικής Δικοινοτικής Οµοσπονδίας. Η ετοιμότητα της Ηγεσίας µας να μιλά για αποζημιώσεις για να εξαγοραστείἰ το δικαίωμα της επιστροφής, επανεγκατάστασης, κατοχής και νοµής των περιουσιών µας. Αφού λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τα πιο πάνω να απαιτήσουμε απὀ την ηγεσία µας αλλαγή γραμμής και τακτικής. Να ζητήσουμε την αναγκαία επανατοποθέτηση του Κυριακού Προβλήματος ως Προβλήματος εισβολής και κατοχής. Για να διανοίγουν σωστές προοπτικές για πραγµατικό αγώνα που θα σπάσει τα αδιέξοδα θα πρέπει τόσο εσείς όσο και εμείς ὁλοι εδώ στην Κύπρο, να αποβάλουµε την παθητική συμπεριφορά και να εξαναγκάσουμµε, µε την ενεργοποίηση µας, εκ των κάτω την ανάληψη του απαιτούµενου αντικατοχικού, απελευθερωτικού αγώνα. Ας είναι αυτό, ο όρκος μας για το νέο έτος 1996». Στο μήνυμα προς τους Οµογενείς της Βρεττανίας επισημαίνονται οι ιδιαίτερες δυνατότητες της Ομογένειας εκεί καθώς και οι συνεπαγόμενες ευθύνες της Ηγεσίας της ομογένειας εκεί, µε τα ακόλουθα: «Εσείς στην Μεγάλη Βρεττανία ευρίσκεστε στο επίκεντρο των Α.Σ. ΣΧΙΖΑΣ ΛΤΑ Ο ΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΚΛΩΝ μένα”): τε. σε όλα το είδη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 12, ΛΑΤΣΙΑ ΤΗΛ. 483582 ΤΗΣ ΛΔΦΥΛΟΤΗΣ κε» εξελίξεων στο Κυπριακό. Ευρίσκεστε κοντά στο κέντρο το οποίο ὀχι µόνο φέρει την βασική ευθύνη για τη δηµιουργία του Κυπριακού Προβλήματος αλλά ελέγχει και τις σημερινές εξελίξεις και τις «προσπάθειες» για εξεύρεση λύσης. μεγάλος αριθµός Κυπρίων στην Μεγάλη Βρεττανία µε ουσιαστικό λόγο και στα εκλογικά πράγµατα της χώρας, δημιουργεί µεγάλες δυνατότητες για τους Κύπριους Αποδήμους. Όλες αυτές οι δυνατότητες όµως, έχουµε την γνώµη που επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα, ότι ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν στο βαθµό που έπρεπε στα τελευταία 21 χρόνια. Η Βρεττανική Κυβέρνηση ποτέ δεν ένοιωσε την ουσιαστική πίεση που απαιτείται για να αναλάβει τις ευθύνες της έναντι της Κύπρου. Οι ευθύνες της Ηγεσίας της Ομογένειας είναι µεγάλες. Ὑιοθετήθηκαν από αυτούς οι Βρεττανικές θέσεις στο Κυπριακό Πρόβλημα, Χωρίς κριτική αξιολόγηση, που συνοψίζονται στη Λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ὁμοσπονδίας όπως αυτή διαμορφώθηκε µετά την Τουρκική εισβολή και σύµφωνα πάντα µε τις Βρεττανοτουρκικές συμφωνίες και συνοµωσίες απὀ το 1956 σύµφωνα πάντα µε τα Απόρρητα Έγγραφα του Βρεττανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ἐτσι εξουδετερώθηκε κάθε δυνατότητα της Ομογένειας να πιέσει την Βρεττανική Κυβέρνηση να αλλάξει γραµµή και να υποστηρίξει την αποκατάσταση της Διεθνούς Νομιμότητας στην Κύπρο. Αφήνεται η Βρεττανική Κυβέρνηση ανενόχλητη να Προωθεί, σε συνεργασία µε τους Τούρκους και τους Αμερικανούς την διχοτοµική πολιτική της στο Κυπριακό, µέσω τόσο του «Φόρεῖν Ὀφις» αλλά και µέσω των ειδικών οµάδων των Βρεττανών «Φίλων της Κύπρου». Προς τους Οµογενείς της Αμερικής οι οποίοι αναπτύσσουν Ιδιαίτερη δραστηριότητα στο μήνυμα της «Αδούλωτης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 Κερύνειας» περιλαμβάνονταν και τα ακόλουθα: «Εσείς οι ομογενείς της Αμερικής ευρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων στο Κυπριακό, Ευρίσκεστε στην χώρα που έχει τη δυνατότητα να πιέσει την Τουρκία να αποκαταστήσει στην Κύπρο την Διεθνή Νομιμότητα. Η συνειδητή και γιγαντιαία προσπάθεια που καταβάλλεται στον τοµέα της διαφώτισης είναι αξιέπαινη και σας τιμά ιδιαίτερα ως τους πραγματικούς πρέσβεις των δικαίων του Λαού µας στην Αμερική. Οἱ φιλότιµες προσπάθειες σας οι οποίες πραγματικά γίνονται πάνω στην σωστή βάση, σας δίδουν το δικαίωµα να έχετε λόγο και στη διαµόρφωση της πολιτικής της Κυπριακής Κυβέρνησης. Η δική σας σωστή διαπίστωση ότι οι σημερινές θέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης, σε ὑχέση µε τη δική σας διαφωτιστική προσπάθεια, δημιουργούν σύγχιση και προβλήµατα που όχι µόνο δυσκολεύουν το έργο σας αλλα πολλές φορές εξουδετερώνουν και τις δικές σας πρωτοβουλίες, σας επιβάλλουν και το ρόλο να συμβάλετε στην αλλαγή της Κυβερνητικής Πολιτικής στο Κυπριακό πάνω στην ουσία του. Δεν µπορεί εσείς να ξοδεύετε καὶ λεφτά και χρόνο στην διαφώτιση γία να εφαρμοστούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κύπρο και η Κυπριακή Κυβέρνηση να συζητεί περιορισμούς στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ή/και αποζημιώσεις για να διευκολυνθεί η εφαρµογή της Διζωνικής Δικοινοτικής Ὁμοσπονδίας. Ας κάνουμε όλοι µας το 1996 χρόνο αναπροσαρµογής, χρόνο. απόφασης για αγώνα πραγματικά αντικατοχικὀό, απελευθερωτικό. Έχουμε υποχρέωση να αποβάλουµε την παθητική συμπεριφορά µας και να αναλάβουμµε τις ευθύνες µας ποὺ μας επιβάλλουν να συμβάλουµε στην υιοθέτηση νέας, σωστής πολιτικής γραµµής και τακτικής από την Κυπριακή Κωβέρνηση». ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 Συμπατριώτες, πρόσφυγες και µη, Το Κυπριακό πρόβλημα βρίσκεται σήµερα σε πολύ κρίσιµη φάση, απὀ την έκβαση της οποίας εξαρτάται αν όλοι εμείς οι πρόσφυγες θα παραμείνουµε για πάντα πρόσφυγες στην ἴδια µας την Πατρίδα και αν μαζί µε όλους τους άλλους Ελληνοκύπριους θα καταντήσουµε Όμηροι των Τούρκων και θα ζούμε την αβεβαιότητα του μέλλοντος σε µια Κύπρο που ουσιαστικά θα είναι Τούρκικο Προτετοράτο, και εύκολο θύμα για τα πάγια επεκτατικἁἀ σχέδια της Τουρκίας. Τώρα είναι η ώρα, αρχές του 1996 και πριν εκδηλωθεί η Αμερικανική Πρωτοβουλία, που καθέναςµας Οφείλουµε να αποβάλουµε τους κομματικούς µας συναισθηματισμούς, τις αναστολές µας και την αδιαφορία µας και να προβληματιστούµε σοβαρά. Οφείλουµε να απαντήσουμε σε σηµαντικά ερωτήµατα όπως: 1. Έχουμε κατανοήσει τι πραγματικά σηµαίνει Διζωνική ὉΌμοσπονδία για την Κύπρο Αντιλαμβανόμαστε ότι χωρίζονται ο Κυπριακός Λαός στα δύο µε βάση θρησκευτικά και φυλετικά κριτήρια 2. Αντιλαµβανόμαστε ὅτι αλλάζει ο Δημογραφικός χαρακτήρας της Κύπρου 3. Έχουμε πεισθεί ότι το μέλλον της Κύπρου εξα- σφαλίζεται µε τον διαχωρισμό των Τουρκοκωπρίων απὀ τους Ελληνοκύπριους σε δύο ξεχωριστά Ὁμόσπονδα Κράτη έστω και αν τα «χαρτιά» θα προνοούν για ύπαρξη Κεντρικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, 4. Έχουμε πεισθεί ότι µε την Διζωνική Δικοινοτική Ὡμοσπονδία εξασφαλίζονται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όλων µας Επιστρέφουν ὁλοι οι Πρόσφυγες στα σπίτια τους Αν κάποιοι επι- στρέφουν, έχουμε πεισθεί ότι αυτοί θα ζήσουν ευτυ- χισμένοι, θα στήσουν οικογένειες και θα επιβιώσουν στην υπὀ Τουρκοκυπραική Διοίκηση Ζώνη Θα έχουν το δικαίωμα οι υπόλοιποι να διακινούνται και να επα- νεγκαθίστανται οπουδήποτε στην Κύπρο Θα ἐχουμε όλοι το δικαίωµα Ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Κύπρο Θα δικαιούται ο κάθε Κύπριος να αγοράζει, να κατέχει και να πωλεί περιουσία οπουδήποτε στην Κύπρο Θα έχουµε το δικαίωµα να εργαζόµαστε οπουδήποτε στην Κύπρο Ποιά θα είναι τα πολιτικά Δικαιώματα όσων τυχών θα επιστρέψουν στην υπό τουρκοκυπριακή Διοίκηση Ζώνη Θα έχουν δικαίωµα ψήφου Θα δικαιούνται οι ίδιοι να εκλέγονται σε οποιοδήποτε αξίωμα στην ζώνη που θα κατοικούν Ποιός έμπρακτα, στην καθηµερινή διαβίωση θα εγγυάται την ασφάλεια και τον σεβασμό των δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όσων τυχόν επιστρέφουν στην υπό Τουρκική Διοίκηση Ζώνη 5. Έχουμε πεισθεί ότι η δΣωνταγµατική ρύθμιση που εξυπακούεται από µια λύση Διζωνικής Δικοινοτικής ὉΌμµοσπονδίας δεν υποθηκεύει το µέλλον Ένα τέτοιο κράτος θα είναι λετιουργήσιµο Θα έχει µια Διεθνή οντότητα Έχουμε πεισθεί ότι η εξίσωση της μειοψηφίας του 1856 µε την πλειοψηφία του 8236 σε συνδυασμό µε τα Συνταγµατικἁ «Βέτο» που προὐποθέτει αυτή η εξίσωση και µε βάση τα οποία οι δύο κοινότητες Πρέπει να συναποφασίζουν κάθε ουσιαστικό θέµα, αποτελεί δίκαιη διευθέτηση µε καλές προοπτικές για το µέλλον, Συμπατριώτες, Επίσημα, όλα τα πιο πάνω ερωτήματα, παραμένουν αναπάντητα. Ξεκάθαρες επίσηµες απαντήσεις αποφεύγονται όπως ο δίαβολος αποφεύγει το λιβάνι. Και όµως τα ερωτήµατα έχουν απαντηθεί µέσα απὀ τα γεγονότα των τελευταίων 226 χρόνων µέσα απὀ τις ἰδέες Γκάλι, µέσα απὀ τις µεσολαβητικές προτάσεις των ξένων. µέσα απὀ τις αντιθέσεις και αντιφάσεις της ἴδιας της Πολιτικής µας ηγεσίας. Όλες οι απαντήσεις είναι αρνητικές και καθόλου ευνοικές για την Πλευρά µας. Π.χ. (α) Μετά απὀ 28 χρόνια συνομιλιών στη βάση των Συμφωνιών ΗΕ ΛΛΟΥΛέΕΡΈΗ κΕΡΥΝΕΙΑ οΗΣειο Ὥρα σοθαρού προθληματισμοῦ και της αναγκαίας επανατοποθξέτισιης Κορυφής που προσδιορίζουν τη λύση του κυπριακού να είναι λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ο ίδιος ο ΟΗΕ συνοψίζοντας τα πράγματα µέσα απὀ τις ἰδεές του Γενικού Γραμματέα, καθορίζει τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν για να εφαρμοσθεί στην Κύπρο η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, όπως (). Θα πρέπει να καθορισθούν ανώτατα ὀρια προσώπων της µιας Κοινότητας που θᾳ κατοικούν στην Ζώνη που θα διοικεί η άλλη Κοινότητα ώστε η κάθε Κοινότητα να διατηρεί πληθυσμιακή πλειοψηφία στην Ζώνη που θα διοικεί. Αυτός δε ο περιορισμός θα ισχύει για πάντα και εξυπακούει ότι δεν θα επιστρέψουμµε όλοι στα σπίτια μας. Γι’ αυτό μπαίνουν περιοριστικά κριτήρια γαι το ποιοι θα επιστρέψουν. Επίσης µε αυτό τον τρόπο το δικαίώµα εγκα- τάστασης οπουδήποτε στην Κύπρο περιορίζεται και καταπατείται. Η) Θα πρέπει να καθοριστεί ανώτατο ποσοστό ιδιοκτησίας που πρέπει να κατέχουν πρόσωπα της µιας Κοινότητας που θα κατοικούν στην Ζώνη που θα διοικεί η άλλη Κοινότητα ώστε η κάθε Κοινότητα στην Ζώνη που θα διοικεί να διατηρεί πλειοψηφία στην ιδιοκτησία. Και αυτός ο περιορισμός θα ισχύει για πάντα, οπότε, όχι µόνο οἱ πρόσφυγες θᾳ στερηθούν την ιδιοκτησία τους σήµερα, αλλά και το δικαίωµα απόκτησης περιουσίας οπουδήποτε στην Κύπρο στο μέλλον θα περιορίζεται και θα καταπατείται. 8) Όσοι κατείχαν περιουσία στα κατεχόμενα αλλά δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι εκεί πριν την εισβολή θα χάσουν το δικαίωµα της ιδιοκτησίας τους εκεί και θα αποζημιωθούν. Και µε αυτή την πρόνοια κατα- πατείται το δικαίωµα ιδιοκτησίας. ΙΝ) Θα πρέπει να αναγνωριστεί πολιτική ισότητα στις δύο κοινότητες. Αυτό εξυπακούει πολιτική εξίσωση της μειοψηφίας του 1856 µε την πλειοψηφία του 8235. Ν) Θα πρέπει να αναγνωρισθεί κυριαρχία στο κάθε ομόσπονδο κράτος. β) Δεν πρέπει να ξεχνούμε την φιλοσοφία Λέτσκυ, του Αμερικανού Συντονιστή στο Κυπριακό, ο οποίος εκφράζοντας την επίσηµη Αμερικανική θέση, δήλωσε ότι οι Ἑλληνες θα πρέπει να το καταλάβουμε πως για να λυθεί το Κυπριακό, «Ο Ελληνισμός θᾳ ζήσει µεν στην Κύπρο, αλλά ὀχι σε ολόκληρη την Κύπρο». (- Οµιλία Λέτσκυ σε σεμινάριο για το Κυπριακό στην Αμερική). Αυτή η ξεκάθαρη Αμερικάνικη θέση αποκλείει την επιστροφή ὁλων µας στα σπίτια µας και γίνεται για να βολευθεί η εφαρµογή της Διζωνικής Δικοινοτικής ὉΌµοσπονδίας. Αυτή η Αμερικανική θέση δεν άλλαξε μαζί µε την αποχώρηση του κ. Λέτσκυ. Πρόσθετα πρέπει ο καθένας να θυμάται ότι η Λύση της Διζωνικῆς Δικοινοτικής Ομοσπονδίας δεν είναι λύση ανάγκης που παρουσιάστηκε και προβλήθηκε µετά την Τουρκική εισβολή και κατοχή. Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι η λύση της οποίας το όνομα αποτελεί προκάλυψη γαι την διχοτόμηση και η οποία ήταν ο στόχος των Τούρκων τον οποίο προωθούσαν οι Άγγλοι απὀ το 1956. Αυτή η σοβαρή πραγματικότητα αποκαλύπτεται ξεκάθαρα µέσα απὀ τα έγγραφα του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποδεσμεύθηκαν και δόθηκαν στην δημοσιότητα. Από το 1956 τα Αγγλικά σχέδια τα οποία εξα- σφαλίζουν τα τούρκικα συμφέροντα και προνοούσαν για Διζωνική, καθόριζαν ότι θα υπάρξουν 200,000 πρόσφυγες και καθόριζαν ότι οἱ δύο κοινότητες θα ετοποθετούντο πάνω σε ίση πολιτική βάση, ακόµα και ότι θα τους αναγνωριστεί καὶ το ξεχωριστό δικαίωµα αυτοδιάθεσης. Επίσης αυτό που διαπιστώνεται απὀ τα Αγγλικά Έγγραφα είναι και η µεθόδευση για να υλοποιηθούν οι στόχοι των Αγγλοτουρκικών σχεδίων. Γι αυτό δεν είναι τυχαία που φθάσαµε στο 1974 και την τουρκικη εισβολή ούτε και ότι μετακινήθηκαν οἱ πληθυσμοί και χωρίστηκε ο Κυπριακός Λαός στα δύο, οὖτε και ότι προωθήθηκε η Διζωνική ως «η λύση ανάγκης» µετά την Τουρκική εισβολή. Ἠταν όλα προσχεδιασµένα και η ηγεσία του τόπου υιοθέτησε και έκανε λάβαρο του αγώνα µας τις τουρκικές θέσεις που στόχο έχουν την διχοτόμηση. Επίσης αποκαλύπτεται µέσα απὀ τα Βρεττανικά Έγγραφα ότι οι σημερινοί µεσολαβητές για «δίκαιη» λύση του Κυπριακού έχουν και την πατρότητα των διχοτοµικών σχεδίων που συζητούνται. Συµπατριώτες, Από όλα τα πιο πάνω φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι δεν µπορεί να αναμένουμε ούτε δίκαιη, ούτε βιώσιμη λύση, ούτε και αποκατάσταση των δικαιωμάτων µας µέσα από µια Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Επίσης, η τουρκική συμπεριφορά και μεταχείριση του Ελληνισμού της Τουρκίας, παρά τις διεθνείς συμφωνίες, προσδιορίζουν και το μέλλον όσων για λόγους σκοπιμότητας θα επιστρέψουν στην υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση ζώνη. Μήπως η μεταχείριση Των δικών µας των εγκλω- βισµένων παρά την συμφωνία της Βιέννης είναι καλύτερη Όλες αυτές οι πραγματικότητες δεν αφήνουν αμφιβολία ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν οδηγεί σε δίκαιη και βιώσιμη λύση. Είναι ξεκάθαρο ότι θα εξασφαλίζει τα Τουρκικά συμφέροντα, θα απεµπολήσει τα δικά µας δικαιώµατα και θα υποθηκεύσει το μέλλον με δυσοίωνες προοπτικές για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Γι αυτό είναι ευθύνη του καθενός µας να συµθάλουµε ώστε η πορεία πορς την Διζωνική να ανακοπεί. Όσο δύσκολο και να φαίνεται, αποτελεί την µόνη σωτήρια εξέλιξη. Αφού γίνει τούτο να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό και να αντιμετωπιστεί στην σωστή του θάση ὡς θέµατος εισθολής και κατοχής. ν΄ ΥδβαΥλΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ ν΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ γ΄ εἰδίκες εΓκΟλίες ΠΛΗΡΩΜΗΣ ν/΄ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ν/΄ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕίρα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Επ ΣΣ Νο. ΛΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Μ Ρ ό ΠΛΗΡΗ ΕΡΑΙΠΠΤΗ ΕΓΤΥΗΣΗ ΤΟΝ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ ΚΑί ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ΄ ος Πο ο ὢ ππκος 4 ουχυκι Ὦ ΠΟΝΌΑ ἴ «ὐβαμυ «Ὁ Νισσαν [9524 Για όσους ριψάσπιδες, κράχτες της υποταγής στην τουρκική κατοχή Καὶ στα ξένα συμφέροντα που προσπαθούν να υπονομεύσουν τον απελευθερωτικό µας αγώνα: Η «Αδούλωτη Κερύνεια» πάντοτε εκφράζει θέση αναφορικά µε τη λύση του κυπριακού προθλήµατος. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είναι πάντοτε θετική στην τοποθέτηση Της και Παπ κ. ΠΠο] Τι λα] νε.) τουρκικά συμφέτοντα δεν το θλέπουν. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είχε και έχει θέση µέσα απὀ την οποία εκφράζεται η απαίτηση Του λαού µας, των προσφύγων μας, για αποκατάσταη των δικαίων του. Οι πάγιες θέσεις της «Αδούλωτης Κερύνειας» για δίκαιη και Βιώσιμη λύση Θέση Ίη: Ζητούμε χώρις όρους και περιορισμούς την ο ΙΓ αμ «λα. των εποίκων, για να φύγουν τα εμπόδια που δεν µας επιτρέπουν να επιστρέψουµε στα σπίτια κα τις σε ο ζο ία πα Θέση 2η: Ζητούμε την αποκατάσταση της κυριαρχίας και της ασκησης εξουσίας απὀ την Κυπριακή Κυθέρνηση σε ολόκληρη την Κύπρο, για να αποκατασταθεί η λειτουργία του κράτους σε ολόκληρη την Κύπρο. Θέση 8η: Ζητούμε την εποστροφή όλων των προσφύγων, Τουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και άλλων στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Θέση 4η: ζητούµε την επεξεργασία Συντάγματος Το οποίο πο πιο Ιολ α μ]] θέσµια που να ενώνει πραγματικά τον τόπο και τους ανθρώπους, Ζητούμε σ᾿ αυτό το Σύνταγμα να κατοχυρωθεί η ιστοτιµία του κάθε πολίτη, ανεξάρτητα απὀ φυλή ή θρησκεία, δημιουργώντας ένα κράτος δίκαιο στο οποίο η πλειοψηφία θα κυθερνά και η μειοψηφία θα έχει κατοχυρωμένα τα δικαιώματά της. Αυτές είναι οι θέσεις της «Αδούλωτης Κερύνειας» οι οποίες οτε Πε Σε να κ] η «ΚΑ ο .ὴ Κυπριακό Πρόθλημα. Αποτελούν την µόνη ρεαλιστική πορεία για την οποία υπάρχουν και επιχειρήματα προώθησής της και ερείσµατα αγώνα. Το Διεθνές Δίκαιο µας προσφέρει αυτά τα επιχειρήματα και τα ερείσματα που αποτελούν ακίνητο όπλο αγώνα. ΛΕΜΕΣΟΣ . ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 16064 - ΤΗΛ. 05 - 2793860 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΒΠΛΛΟΥΛΩΤΗ κεΡΥΝΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Κυκλοφορεί το πρὠτο Σάθθατο κάθε µήνα. Εκδότης: Διεύθυνση: Το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» Οδός Αγίου Ιωάννη 7, Τ.Κ. 9940, Στρόβολος Τηλ: 02-456464. Φαξ: 02-368882 Την ύλη επιλέγει και επιμελείται Συντακτική Επιτροπή Υπεύθυνοι Διαφημιστικού Τµήµατος: ΑΒΙΝΑ ΑΡΝΕΗΤΙΡΙΝΑ ἃ ΜΑΗΚΕΤΙΝΑ ΘΕΗΝΙΟΕΣ Τηλ. 02-490559, Φαξ: 02-490649 Διευθυντής: Κ. Κυπριανού Επιμέλεια Διαφημίσεων: Ἐένια Καρανίκη, Νίκη Αχιλλέως, ΠΗΛΑΟΦΥΛΟΈΗΕΚΕΡΥΝΕΕΔ μιεμεα» ΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996 τα Γεωγραφικά Τοπωνύμια της Κλεπίνης και η σημασία τους στην διατήρηση της εθνικής µας παράδοσης «Α» «Γ» 8. Κοκκινόκρεµµος να ... μον Αἱ λ . . Απο Γιάννης, 1. Δάσος Βουφαβέντο 11, Κυπαρισσόβουνο 4. Αθκιάτζια σοδὸς Πενταδακτύλου ο δμοαή 5. Αμπέλ . . 6 σης 1. Εκιούς Γιαταγή 2, Λακάνες 7: Αλμυρά 2. Εληές του Λοίζου 8. Λατσίν Β. Αλωνάκι «Ζ» 4. Λούρα 9. Αναθεματούρκα Αν μη 5 λούκκους των Σεριτζιερκών ή : «Λη» Ἡ Ἐν οθ ρυμμας «Κ» 1, Μανιταρού 12. Ασπροχώραφο 1. Κακονομή 2. Μανταρλἰα «Β» 2. Καστέλλι 8. Μαυρόνερα 1. Βαζανάτες 3. Κάρκας 4. Μερσίνια 21. Βούφες 4. Κάῑσιμο 6. Μερσινιώνας 8. Βούρκαρης 5. Καψάλια 6. Μουττάλλιν του Αμπελιού 4. Βορτονοσπάστης 6. Κάψαλος 7. Μούττη του Αμπελιού 7. Κηπιά 8. Μούττη του Άρτου 9. Μουττάριν Τρυπηµένον 10. Μούττη του Αυγανού «Ν» 1. Νερά του Αλή «Ο» 1, Οκιούζ Γιαταγή «Π» 1, Παληά 2 Παληόμαντρα «Παναγιά της Αγιὰς «Πελεκητός .Παληά Κλεπίνη «Περναρωτος «Πλεύρα της Παληάς «Πετρομµούδκια .Πετρομούδκια του σπήλιου 10. Πιθάρι 11, Πουζιάρης 12. Πουμπούρκα Οσο σσο ΕΛ ΗΛΟ ΕΥ ΔΕΝ μη Πε ΗΛ. «Ρ» 7. Τράχωνας του Βούρκαρη 1, Ρασίν της συτζιάς 8. Τσακκισμοκούπιν 2, Ρασίν των Λατσιών «Φ» 3. Ράσιη της Μερσινιάς 1, Φράγκα 4. Ράσιες «Χ» «Σ» 1, Χαλίκα 1, Σκαλί 2. Χαμερή 2, Σκαλωτός 3, Χώματα 3. Σκλινίτζια 4. Χωράφιτης Θεορούς 4, Σπήλιος του Παπάγιωρκη 5. Χωράφι του Κερίµη 5. Στενή λαξιά 6. Χωράφιτο Λούκκου 6. Σταυροί 7. Χωράφιτου Παπά «Τ» δ. Χωράφιτου ΡΒότσου 1. Τζιναρωτή 9. Χωράφια του Καλλή 2. Τούμπα 10. Χωράφια τους Μαύρους 3. Τούμπα του Νικόλα 4. Τούμπες Όμηρος Χ’ Σάθθας 5. Τοππάκας 9/1/96 6. Τουνασικήπια Ες υγεία Κάθε πρόθληµα έχει και τη λύση του. Ο Κωνσταντίνος εντοπίζει πλήρως: Ονόματα, Ζώδια, Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον, Χρονοδιαστήματα, Προοπτικές κ.λ.π. Για προσωπικό ραντεθού, 445200/09582792 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΡΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΣ 100.9 δι 105.39 ΕΜ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Ν ϐα ωκαι σύγκριση καμία! ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ᾿Λεωφόρος Μεσὀγης, Πάφος Τκ 1457. ΤΗΛ 2502919, ΦΑΞ. ο91011 ΤΗΛ. 522925, 522477, ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ο 4η ΚΑΝΑΛΙ Για την άμεση και αντικειμενική ραδιοφωνική σας ενηµέρωση Τηλ. 1077 / 459512 ι ου εἰο ΠΛΟΥΤΗΣ ΛΟΙΖΟΥ ΛΤΔ αι Τις ΡΣΓ.Τ«.] ΓΩΝΙΑ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ἀ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ να. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τ.Κ. 90862, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΗΑΝΡΙςΒΑΕΤ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛ.: 02-444878 ΟΟΡΡΕΒΝΑΒΕ πι ην. ΦΑΞ 02:435347 να ις ΤΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8Α ΕΑΝς. ΒΑΡΙΟ5 ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ : ΓΚΡΑΒΟΥΡΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ αλλη ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ, λα. ΓΡΑΝΜΑΤΟΣΗΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΦΤΑΜΡ5Ο ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΛ. 02-351986 λαο ο --- ααπασαααντακααε κωσααας ποσα 90 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1996 Γ δΙΑΦΗΜΙΣΗ | ος ο ο σσ ο ο ου ο -- -ᾱ- --ᾱ- ο ο ο - ο” παν 8 ς ος ξ Ανν μες οι ρε πρεοθρν εβοσαμ ρα ος, ἑωκδνς δα ος «42 ΤΑ ΠΕ οοσοοσοσοοοσσοσοσῦς ἔ ς τ ὁ δρ 3 κο ῴ Ὕ α αμ” κ , ἳ η Σεός ο ἓς ο ἃ αλ. νο. ντ δ κ 4 Ένα πρωτοποριακό υπερποβυτεβές ΝΙ(ΗΤ 6188 που ξεχωρίζει, προσφέροντας ένα θέαμα χωρίς τέβος και µια στροφή στη νυχτερινή διασκέδαση τών ΝΙ(ΗΤ ΟΙ ΙΙΒςΣ. ΕξοπΏισµένο µε τα πιο σύγχρονα Φωτιστικά και ηχητικά, μ᾿ ένα ποικίβο καηβιτεχνικό πρόγραµµα εφάμιΏΠο των πιο φημισμένων «ἰωῦς του κόσμου. Περάστε ευχάριστες στιγµές, µέσα σε µια ζεστή, ποβιτισοµένη ατμόσφαιρα καὶ χαρείτε ένα θέαµα αὐβοιώτικο. Γίνονται δεκτές όλες οι Πιστωτικές Κάρτες ας Ἔ] ΦΦΦΦΦθΦθΦθοΦθΦθςφφ0ο99Ῥ6ί οοοοθοοοσθοσοσοοο ΝΑ Γεωργίου Α’ 90, Ποταμός Γερμασόγειας (4 ΠΡΙ, ο) ὃ 5 Τηλ. 321294, Φαξ. 321294, ΛΕΜΕΣΟΣ ὀοοοοοοοοοφοοοοοῦ Οοοοοοοοοοοοοοροοοοοοοσσοσοί ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙ 61 υβ 6ΟΒΑΙ. ΒΑΥ ΡΙΑΖΑ Νέα τεράστια καταστήµατα στο αναπτυσσόμενο 6Ο0ΒΑΙ. ΒΑΥ. Ενα ανεπανάληπτο Κέντρο 50 λειτουργικών καταστημάτων µε ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατάλληλα για ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΣΟΥΒΕΝΙΒ, ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ, ΜΠΟΥΤΙΚ, ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ κ.τ.λ. ΞΤΕΡΗΑΝΙΕ 4ΑΗΌΕΝΣ5 Νέα ευρύχωρα καταστήµατα στην αναπτυσσόμενη περιοχή του ΦἰθρηΕΠίθ ΝΙΙ808 στην Τάλα. Ολα µε µεσωπάτωμα και μεγάλες βεράντες, κατάλληλα Υία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΙΑΡ, ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ κ.τ.λ. γιοι ΕΤΤΑ ΑΒΡΕΝΣ5 Δύο μεγάλα καταστήματα και ένα Εστιατόριο στην περιοχή του Ράρῆίθ558 Ηοϊθ! στην Κάτω Πάφο πάνω στην υπό κατασκευή λεωφόρο Αεροδρομίου - ζοταΙ Β88γ. ΒΥΖΑΝΤΙυΟΜ 4ΑΒΗΡΌΕΝ5 Μεγάλα γωνιακά καταστήµατα στην Τουριστική λεωφόρο Τάφοι των Βασιλέων κατάλληλα για ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΟΥΠΕΡΜΑΔΒΚΕΤ, ΜΠΟΥΤΙΚ, ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ, ΣΟΥΒΕΝΙΡ. ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΙΑΤΑ στο ΒΑΝΑΕ 4ΑΗΡΕΝ5 στη περιοχή του ξενοδοχείου ΡΑΡΗΟΡ ΑΜΑΤΗύ5 ιο ο... ο.“ ἱερίο Ε5.0ΟΟΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Ε40Ο ΤΟΝ ΜΗΝΑ } ΓερίοςξΕσισ[ες 33 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜ4ΣΩΩΛΑΣΙΕ] 4 / ΠΑΦΟΣ: 06.299775, ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 02.448566 94 ΓΕ ΛΑΛΦΧΛΟΤΗΙ κΕΡΥΝΕΕΛ Μικρά θέµατα που ενδιαφέρουν Προσφυγικές ταυτότητες Υπενθυμίζεται ότι όσοι κατά την εισβολή ὃεν ευρίσκοντο στα κατεχόμενα για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους και δεν είχαν πάρει προσφυγική ταυτότητα, τῶρα δικαιούνται και πρέπει όλοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τµήµα Ταυτοτήτων. Μην αμελήτε. Πεστε το και σε άλλους γνωστούς που πιθανόν να µην το έχουν πληροφορηθεί. Όσοι έχουν υποβάλει αἴτηση και ακόμη δεν έχουν πάρει απάντηση να σηµειώσουν ὁτι έχουν ήδη γίνει παραστάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο και το όλο θέµα παρακολουθείται. Για τυχόν προβλήµατα που αντιμετωπίζονται στην εξέταση της αίτησης σας επικοινωνείτε µε το σωματείο στο τηλέφωνο 02-456464. Εθνικό θέµα Οι εξελίξεις γύρω από το Εθνικό µας θέµα δεν φαίνεται να σπάζουν Τ.8 ΟΡ4ΙΠΗΠΗΡ Φε θυ] πποοδΙα ες προ ί Πῃ ν ΕΝΤΗΑΝΟΕ ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ5 ΝΕΡΝΕΘΕΟΑΥ ο7ἱη ΜΑΒΗΟΗ {996 3.00 Ρ.Πῃ. ΦΟΗΟΙ ΑΒΦΗΙΡ ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ5Σ ΜΟΝΡΟΑΥ δ8ίΠ ΑΡΗΙΙ 1996 9 00 α.πῃ. Είμαστε!!! Ιδιωτικό Φροντιστήριο ΕΥγγεγραμμένο στο Υπουργείο Παιδείας. Διδάσκουμε: Αγγλικά, Γαλλικά, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Σε ένα άρτια εξοπλισμένο. λειτουργικό κτίριο. Με προσωπικό που νοιάζεται για Την πρόοδο των μαθητών του, Μαθηματικά, Λογισική, Γονείς ἡ Κηδεµόνες Που νοιάζεστε για την πρόοδο τῶν παιδιών σας, . Ψάχνετε πάντοτε το καλύτερο για την µόρφωση τους ». Θέλετε να βελτιωθούν ἠ να περάσουν τις εξετάσεις τους µε καλύτερους βαθμούς «Ζητάτε η πρόοδος τους να µην εξαρτάται από την τύχη αλλά να εἶναι σίγουροι για τα αποτελέσµατα Όταν ὅυο δουλεύουν προς τον ἴδιο σκοπὀ καί µε βάση τα ίδια κριτήρια συναντόνται Η δική µας συνάντηση ορίζεται στις 22 Αυγούστου Το πρωί στην οδό Ταμασού 9, στον Στρόθολο και το όνομά µας είναι ΕΙΡΕΙ.ΙΤΥ. ΙΙ) ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΟΥΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ταμασού 9, Στρόθολος Τηλ. 328874 ΗΟΤΕΙ. ΑΡΑΗΤΜΕΝΤΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Στην πόλη της Χρυσοχούς σε ένα ήσυχο περιβάλλον µπορείτε να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα τόσο την Χειμερινή ὁσο και την Καλοκαιρινή περίοδο. Διατίθενται διαμερίσματα του ενός και των δύο υπνοδωματίων καθως και 5ἰυαί[ο. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ Απευθύνεστε στα τηλέφωνα 06-322228, 06-321045 τα αδιέξοδα. Αντίθετα η πρωτοβουλία των κινήσεων έχει αφεθεί αποκλειστικἁ στους ξένους πράγµα που τους διευκολύνει να προωθούν ανενόχλητοι τις Τουρκικές θέσεις. Θα μπούμε στο 1996 µε ανησυχία για το μέλλον. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που πρέπει να επαγρυπνούµε χωρίς να απογοητευόµαστε. Με τις ευχές γιατο 1996, ας δώσει ο καθένας µας και τον όρκο ότι µε το Νέο Χρόνο θα δραστηριοποιηθεί περισσότερο απὀ προηγουμένως στον αγώνα για επιστροφή.Μόνο έτσι θα σπάσει το αδιέξοδο. Με την δική µας εκ των κάτω κινητοποίηση. Η μαζική παρουσία όλων των Κερυνειωτών στις εκδηλώσεις που γίνονται θα φέρει και την απαιτούμενη στροφή. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις καιθα σας ενημερώνει ανάλογα. Λεύκωμα φωτογραφίας «Μάνα γη, Κερύνεια µου» Το σωματείο µας έχει εκδώσει και κυκλοφορεί τώρα ἑνα πολυτελές Λεύκωμα µε 86 έγχρωμες φωτογραφίες απὀ την Επαρχία Κερύνειας το οποίο διατίθεται αποκλειστικά απὀ το Σωματείο. Αποτελεί πραγματικά το Λεύκωμα αυτό δώρο για την οικογένεια και τους φίλους σας. Τιμή Ξ10. Ζητήστε το απὀ το Σωματείο το οποίο είναι ανοικτό κάθε πρωί μεταξύ 09-12.30π.µ. (Ταχυδρομικά τέλη 51.00). Εκλογικοί καταλόγοι Ενόψει των βουλευτικών εκλογών όλοι όσοι κατάγονται από την Κατεχόµενη επαρχία Κερύνειας και δεν είναι εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους Κερύνειας, ή είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους άλλων εκλογικών περιφερειών θα πρέπει να αποταθούν για εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους της Περιφέρειας Κερύνειας. Ρατίγ ΡΙαπηθ[5 Για γάµους, εγκαίνια, πάρτυ προσωπικού, δεξίωση στο σπίτι ἡ και συνεστίαση στο δικό σας χώρο ή στο δικὀ μας (µε 2 τζάκια) Δώστε αίγλη και χαρακτήρα στο πάρτυ σας και ἁάστε τις έγνοιες στο έμπειρο προσωπικό µας (15 χρόνια πείρα σε 5 αστέρων ξενοδο- χεία). ΡΒΑΗΤΥ ΡΙΑΝΝΕΗΣ Για χορούς καρναβαλλίστικους Τηλ. 951270 - 456045, Λευκωσία Ξεκουραστείτε πίνοντας το ποτό σας κοντά µας ΤΗΛ. 06-236888 Οδός Γεωργίου Γρίθα Διγενή 30 Χλώρακα Ὑπεύθυνος: Βύρων Άνυφτος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 19: Από τις δραστηριότητες τωι Ομογενών της Αμερικῆς Συνεχίζοντας την θετική καὶ ουσιαστική συμβολή τους στον αγών μας για απαλλαγή απὀ την Τουρκική κατοχή οι ομογενείς της Αμερικής προώθησαν περαιτέρω και κατάφεραν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη της επιτροπής Εξωτερικών Ὑποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής στην προσπάθεια για να εγκριθεἰ νοµοσχέδι που να ζητεί την αποστρατικοποίηση της Κύπρου. Επίσης έχουν κλιµακώσει την προσπάθεια τους για να επιτραπεί η πώληση πυραύλων ΑΤΑΟΜΕ στην Τουρκία µε την κλιμάκωση γραπτὠν διαμαρτυριών όλων των Ομογενών. ΜΠίιο Ηθαβίήου 10006 Φοοῖοἡῦ ἨΝΠΙς5ΚΥ ἀἰθει[[οαά απαά Ροϊµ[οαά ἵη Θοοϊίαπα ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ το οκποκεπου κατασκευζρται καὶ μποπλιάρεται στη δκεατία μόνη γαα εξαγωγή κατὰ εκλογή, οε Ορισμένες µο: νο χώρες, κατόπιν µεγαλων προσπαθειών, η εταιρία µας κατά: Φρρε να εξασφαλίώσι την απώκλεισπκώτητα γιᾳ να το προ: οἱµµει στων Κοπριο κατανοσλωτή. Προσφέρουμε ἕνα μποιρκαλι δωρεαν για καθε κιβωτιο των 290 Γκ 1 για ὕκοπους γνωριµιας (χονδρυή τιμή]. Η Ὁ πρωσφόμιοχωσι µέχρι αἱ δλαρτίου. Εαν ώρες και για Πρωτοχρονιάτικο δώρο Δῳκιμώατ το καὶ θα οας καταλήξει! Γενικοί Αντιπρόσωποι | Αδ ΑΟ ΡΒΟΥΙΑΤΖΙς5 -ΗΗΡΟΗΤ - ΕΧΡΟΗΤΙΤΟ Επᾶςθο], Τοί. 05-4δαθάτ Εαχκ: 05-445587 Οι σπέσιαλ λουκουμάδες µας το ὠραίον το οφτόν µας οι πλούσιοι µεζέδες µας τζιαι το προσωπικὀν µας κάµνουν σας να σσοιέρεστε όποτε εν να θέλετε νάρτετε τζιαί να κάτσετε στο κέντρον το δικό µας. Τούς γάµους σας τα πάρτυ σας ακόµα τζιαι βαφτίσεις εμείς αναλαμβάνουμεν τζιαί δκιούµεν εγγυήσεις εν κάθε µέρα ανοικτόὀν το κέντρον µας τζιαί 6λάατε με Σούπερ περιποίηση σε όλους τους πελάτες. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΗΒ ΜΑΔΑΡΗ») ΤΗΛ. 02-652877, 02-652982 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛ. 06-321361 (100πι από το ΜΑΒΙΟΝ ΗΟΤΕΙ.) Εάν ζητάτε Ἴθρος Φρέσκα ντόπια κρέατα θα τα βρείτε καθημερινά στο κρεοπωλείο μας στις καλύτερες ποιότητες και τιµές Εγγύηση µας οἱ αµέτρητοι ευχαριστημένοι πελάτες µας Πρόθυμη εξυπηρέτηση «ΝΤΙΝΟΣ νΙΡΕΟ 6. 0β» ΝΑΙ στο «ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΡΕΟ 6ι 0β» ΓΙΑΤΙ Στο «ΝΤΙΝΟΡ ΝΙΡΕΟ σι 08» θρίσκετε πάντα όλα τα τελευταία έργα που παίζοντο! στην Αμερική και Ευρώπη (10.000 ταινίες). --9.900 Ελληνικά ὄργα ---Ἑλληνικές σειρές -- Προσφέρει άμεση και πρόθυμη εξυπηρέτηση μεσα τ ένα ευχάριστο και ὅροσερο περιβάλλον µε πλης κλιματισμού στ Η προσφορα µας για 3 έργα 51 συνεχίζεται --Όλα τα τελευταία έργα των κινηµατογραθ»' ενοικιάζονται προς 50.50. ΕΛΑΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΣΤΟ «ΝΤΙΝΟΣ νΙΡΕΟ 6.0Β» ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΡΕΟ 6.08» Νικολάου Θ. ἰωάννου 36, Καϊιμακλί ΤΗΛ. 3948080 (κοντά στο Σωματείο «ΑΧΙΛΛΕΑΣ)

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Μικρά θέµατα που ενδιαφέρουν 34p
ΟΙ ΔΟΥΡΕΙΟΙ ΙΠΠΟΙ 33p
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Κυπριακό 31p
«Από τον παππού στον εγγονό» 26p
«Λαϊκή Κερυνιώτικη τέχνη» Κυπριακό#Πολιτισμός 25p
ΠΟΙΗΣΗ 24p
ΤΑ ΜΑΚΡΑ ΚΟΝΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Πολιτισμός 23p
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΥΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Πολιτική#Κυπριακό 22p
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ 21p
Σελίδες από το ημερολόγιο της Βασιλικής Φωτίου Κυπριακό 20p
ΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟ 1965 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ Πολιτική 19p
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 17p
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Πολιτισμός 16p
ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ Κυπριακό#Πολιτισμός#Γεωργία 15p
«Της Κερύνειας η φάτνη» 14p
Οι Καζαφανιώτες οργανώνονται 13p
Τα Καραβιωτόπουλα στην πράσινη γραμμή 12p
Το κόψιμο της Βασιλόπιττας του Δήμου Κερύνειας 11p
Εκδήλωση Κατοίκων Αγίου Αμβροσίου Πολιτική#Κυπριακό 10p
Εκδήλωση διαμαρτυρίας για την παράνομη κράτηση και καταδίκη του Γιάννη Αποστολίδη από το παράνομο καθεστώς Ντενκτάς 9p
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Πολιτική#Δημόσιος Τομέας 8p
Οι ομογενείς στον «χορό» της Αμμοχωστοποίησης του Κυπριακού Κυπριακό 7p
Στο περιθώριο του αγώνα 7p
Με την ευκαιρία της συνόδου στην Κύπρο των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας Πολιτική#Κυπριακό 6p
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Κυπριακό#Πολιτισμός 4-5p
ΘΕΣΕΙΣ Κυπριακό 3p
ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ 2p
Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ Τοπική Αυτοδιοίκηση 1p
1996: ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΕΤΟΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυπριακό 1p
ΑΔΟΥΛΩΤΑ 1p