Back

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ, 1946-07-07

. τς . παν ν νο. ο ο ο ο ο η] πας αν ον Ἂ ον Ὑπεύθυνος: ΕΒΔΟΜΑΔΙΔΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ Μ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΓΙΗ Ὅ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΑ Εις µαν ἐποχὴν τόσον ταραγ-! ιοἳ σύλλογοι τῶν παλαιῶν πολε- µένην μὲ κοινωνικἀ καὶ πολιτικἀ ρεύµατα τόσον ἄλληλοσυγκρου- όµενα, μὲ τὸν ἕλλην, Κυπριακὸν λαὸν τόσον τραγικῶς διηρηµέ: νον, χάρις στὴν μικροκομματικἠν νοοτροπίαν μερικῶν κακῶν πολι- τικῶν ἀρχηγῶν, μὲ τὴν ἐθναρχί- αν ἀδυνατοῦσαν νὰ ἐξαρθῇ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ ἐπι- θάλει εἰς ὅλους τὸ πρὸς τὴν ξε- νοκρατουµένην πατρδα καθῆκον τους, εἶναι παρήγορον νὰ θλέπει κανεὶς τοὺς χθεσινοὺς µμαχητάς τῶν χιονισµένων θουνῶν καὶ τῆς ἡλιοκαμμένης ἐρήμου, νὰ συνε- χίζουν τὸν πρωτοπορειακὸν ἀγῶ- να διὰ τὴν ἐθνικὴν πολιτικἠν καὶ κοινωνικὴν ἀναγέννησιν τοῦ τό- που µας, Εἶναι ἀκόμα στ’ αὐτιά µας τὰ µεγάλα λόγια τῶν Μεγάλων τοῦ κόσμου περὶ δικαιοσύνης, ἐλευ- θερας, καὶ τοῦ δικαιώματος τῶν μικρῶν λαῶν ν᾿ ἀποφασίζουν μό- νοι καὶ χωρὶς ξενικὴν ἐπέμθασιν διὰ τὸ ἐθνικὸν καὶ κοινωνικὸν τους μέλλον καὶ ὅλος ὁ κόσμος τότε τοὺς πίστεψε καὶ τοὺς π΄στε Ψε καὶ ἡ πολυθασανισµένη µας Κύπρος, τοὺς ἐπιστεύσαμεν καί ἡμεῖς ὅλοι, ποὺ δὲν ἐδιστάσαμεν νὰ φορέσωμεν τὸ χακέ, νόµ ζοντες ἔτσι πὼς κερδ΄ζοντας τὸν πόλε- μον ἐπραγματοποιούσαμεν τὸ ὦ: ραιότερον, τὸ γλυκύτερον µας ὄ- νειρον. Καὶ εἶναι ἀκόμα στ᾽ αὐτιά µας τὰ µεγάλα λόγια τῶν ἐδῶ Κυ- θερνητικῶν κύκλων, τότε ποὺ καὶ ἡ πιὸ µικρὴ θοήθεια ᾖτο δι αὖ- τοὺς τόσον σηµαντ κἠ. ΓΠοῦ εἶναι ᾿Εκεῖνες οἱ ὡραῖς ὁποσχέσεις περὶ θοηθείας, περὶ οἰκονομικῆς ἄποκα- αστάσεως τῶν ΄ Αποστρά- των, εἴτε ὑπάλληλοι εἶναι αὐτοὶ, εἴτε ἀγρόται, εἴτε ἐργάται Καὶ Δλέπομεν σήμερον τὴν Κυωθέρνη: σιν ὄχι µόνον νὰ μὴ κρατᾶ τὰς ὑποσχέσεις της, ὄχι µόνον νὰ πε- ριορίζει τὴν δρᾶσιν της διὰ τὴν ἀνακούφισιν τῶν ἀποστράτων σ σπασμωδικὰ καὶ ἐπουσιώδη ἡμ'- µετρα, ἀλλὰ καὶ ν᾿ ἀρνῆται ν᾿ ᾱ- ναγνωρίση τὴν «Ἔνωσιν Κυπρί- ὧν ᾽᾿Αποστράτων» ὥς ὀργάνωσιν νόµιµον, ἀπαιτοῦσα τὴν ἐνσωμά- τωσίν µας εἰς τὴν ἡμικυθερνητὶ- κἠν Βρεττανικὴν Λεγεῶνα, Αὐτὰ γίνονται ἐδῶ εἰς τὴν µα καρίαν Κύπρον ἐνῶ σ᾿ ὅλα τὰ ἐἑ- 0ΓΜΑΥΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΠΡΟΚΛΛΟΥΝ ΤΟ ΛΛΟ Οἳ μαῦρες δυνάμεις τοῦ τόπου µας καπηλεύονται τῆς ἐκκλησίας, τὴ χοησιμοποιοῦν γὰ γνωσμένους ἀγῶνες. Όταν ἡ ἐπκλη σία ἠρεμεῖ κι ὅταν κατοχυρώνεται καὶ φρουρεῖται ᾗ θέση της ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς λαϊκοὺς φρουροὺς, τό- τε εἶναι ποὺ οἳ σκοτεινὲς δυνάµεις σηκώνουν ζήτημα ἀπειλῆς, τάχα τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ «Κομμουνσνό», ἐνῶ τίπια τὴν ἀληθ'νὴ ἀπειλὴ πᾶνε νὰ δυνάµες προέρχεται. Οὐρλ'άξουν οἳ ἐντεταλμένοι νὰ πην στὸ λαό, κατακεραυνώνουν ἀπὸ Στάλιν, τὸ Τίτο κ.λ.π. κι’ ἔχουν τὴν στους, ἀκομμάτιστους καὶ φορεῖς εἰρή γης μαὶ ἀγάπης, Γαυγ΄ ζουν οἳ φυΛλ- λάδες τῶν κπολαούξων καὶ σπρώχνουν τήφορο, ποὺ ἀφέθηκαν νὰ πάρουν, προ σχηματιξόµενες ὅτι ἡ θρησκεία «κιν' πράχτες νὰ ὑπερασπίσει μὲ τὸ αἷμα του τὰ ἵερά του καὶ τὰ ὅσια, τὴ πατρίδα τὴ Όρη δυνεύει» Προκμαλοῦν οἳ ἀσύδοτοι σκεία, τὴν οἰκογένεια. Δημοσιεύουμε ἐδῶ “Ὅταν ἡ ἀντίδραση ἀντιληφθεῖ τὸ χάσιμο κάθε Λαϊκῆς θάσης, κι ἄντι κρύσει τὴν ὅλοκληρωτικὴἡ ἐπ'ρροὴ τῶν προοδευτικῶν δυνάµεων στὶς µάδες, τότε, συνεπἠς πρὸς τὶς ἀρχές της, θὰ χρησιµοπο’ήσει κάθε µέσο στὴν ἐκ- στρατεία της ἐνάντια στὸ πρωτοπο- ἄρθρο σχεπάσουν, ποὺ ἀπ᾿ αὐτὲς τὶς μαῦρες ἐνπνεύσουν τὴν εἰρήνην καὶ τὴ ἁγά. τοῦ ᾿Αμθωνος ἀπ πντητικὸ σ᾿ αὐτὲς τὶς προκλήσεις:-- λεύθερα κράτη ξεύρομµεν ὅλοι ὅτι μιστῶν εἶναι ὀργανισμοὶ πανίσχυ ροι, ποὺ παίζουν ἐντελῶς ἐξαιρε- τικὸν ρόλον εἰς τὴν ζωὴν τοῦ | τόπου των. Οὐὗδεμ α ἐπιχείρησις, οὐδὲν ἐργοστάσιον, οὐδεὶς ἔμ- πορος, οὐδεὶς τέλος, ἐργοδότης ἔχει τὸ δικαίωµα στὴν Ἑλλάδα νὰ προσλάθη στὴν ὑπηρεσίαν του ὑπάλληλον εἴτε ἐπιστήμονα, ετε λογιστήν, εἴτε ἐργάτην, ἂν δὲν ἀποταθῆ πρῶτα εἰς τὸν σύλλογον παλαιῶν πολεμιστῶν, Καὶ τοῦτο εἶναι κατωχυρωμµένον διὰ νόµου καὶ ἀλλοίμονον εἰς ὅποιον σκεφ- θῇ νὰ τὸν ἀψηφίσει, Ἡμεῖς οἱ κύπριοι ἀπόστρατοι δὲν ἀντιμετωπ ζομεν, δυστυχῶς µόνον τὴν ἀντ/δρασιν τῆς Κυδθερ- νήσεως -- αὐτὸ εἶναι ἐπὶ τέλους ὡς ἕνα Φαθμὸν νοητόν. Δὲν συµ- φέρει σε μιὰ ξένην Κυθέρνησιν ἡ ὀργάνωση μιᾶς τόσον δυναμικῆς µάζας καὶ τὸ λαϊκὸν δύπνηµα, ποὺ εἶναι τὸ φυσικὸν ἐπακόλου- βον τῆς ὀργανώσεως. ᾽Αντιμετω- πίζοµεν καὶ τὴν ἁδιαφορίαν, ἂς μὴ κρυθόµαστε πίσω ἀπὸ τὸ δά- κτυλόν µας, καὶ τὴν περιφρόνηστ, ἀκόμη μιᾶς μερίδας Κυπρ ὧν, οἱ ὁποῖοι ληόμονοῦντες τὶ ὀφε΄λουν σὲ κε΄νους, ποὺ ἔδωσαν τὸ δικα”. Όμα σὲ κάθε Κύπριον νὰ περπα- τα μὲ τὸ κεφάλι ψηλά, τοὺς ὃ- βρίζουν ὡς πουληµένα ὄργανα ξένης προπαγάνδας. Ὑδρίζουν ἐκείνους, ποὺ ἀφί- νοντας πίσω τους ὅτι προσφιλέ- στερον ὁ καθένας εἶχε, τοὺς δι- κοός του, τὴ ζεστασιὰ τοῦ σπι- του, ἐπέτρεψαν σ᾿ αὐτοὺς ν᾿ ἄπο- Φύγουν τὸ κίνδυνον τῆς ὑποχρε- ωτικῆς ἐπιστρατεύσεως καὶ ν΄ ἆᾱ- σχολοῦνται μὲ τόσον ἱερὸν ζήῆλον εἰς τὴν λατρε΄αν τῆς μαύρης ἆᾱ- γορᾶς καὶ εἰς τὴν ἐκ τοῦ ἆσφα: λοῦς πολιτικολογ αν εἷς τὰς λέ- σχας καὶ τὰς ἀναπαυτικὰς πολυ- θρόνας τῶν σαλονιῶν των, Γι αὐτὸ ἡ ὀργάνωση µας ἡ ΕΚΑ πρέπει ν΄ ἀγκαλιαστεῖ ἀπ ὅλους µας πρέπει ν᾿ ἀγαπηθῇ φα- νατικἀὰ ἀπὸ, τὸν κάθε ἀπόστρα- τον. πρέπει νὰ προκόψει, ν᾿ ἀν- δρωθή, ὥστε ν᾿ ἀνταποκριθῆ στὸς προσδοκίας τῆς δούλης πατρ΄δος καὶ τοῦ θασανισµένου λαοῦ της Μ. Μ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ᾿Γατρὸς -- ᾽᾿Απόστρατος, τὴν ἱεροπρέπεια : 3 ον ιοᾶ . σύμδολο στοὺς ἀντιλαϊκοὺς των ἄπε στὴν οὖσ΄α καὶ μ’ αὖτά τους τὰ τερ: τὸ κομμουνισμό, τὸ ἀπαίτηση νὰ τοὺς ὀνομάξουν ἀδένπα: τοὺς κήρυκες τῆς θρησκε΄ας στὸ κα. τὸ λαό, ὅταν ὅ λαὸς ἀγωνίξεται η ἳ ἓὶ θειακὸ κίνηµα. Τοῦτο, εἶναι μιὰ ἆδι- αμϕισθήτητη πραγματικότητα. Ἰέσα σ᾿ αὐτὸ τὸ πνεῦμα, καὶ ὑπὸ τὸ φῶς τῶν σημερ'νῶν Κυπρ'ακῶν κπαταστά- σεων, ἄς ἐξετάσουμε τὴν πτωχικὴ καὶ ἀποτυχεμένή προσπάθεια μερ:κῶν δήµο Χ ρον.«οάφαµμα ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΑΥΛΑΙΑ ς ἓ δυτιπκο--μοναρχο- δημοκράτες τοῦ τύπου Τσέρτο Λ-- Ἡπέθιν καὶ Συν- τροφία ἡδονίζονται τώρα τελευταῖα μὲ τὸ πιπ΄λισµα τῆς νέας καραμέλας--ὲ- φεύρεσης, τῆς «σιδηρᾶς αὖλα ας». { Μπροστὰ στὸ θολὸ θλέμμα τους, τὸ θολωµένο ἀπὸ ἀντι-Σοβιετ.κὸ µῖσος καὶ ἰμπερ'αλιστιιὸ συµφέρο, ὀρθώνε- ται παντοῦ ἡ «σδηρᾶ αὖλα α. Τώρα τὴ ϐθλέπουν νὰ κατεδα΄νει ἀπὸ τίς 66- ρειες θάλασσες ὡς τὴν ᾿Αδριατικὴ Μα... παραπέρα, καὶ χαλοῦν τὸν κό- σµο μὲ τὸ πόκκ'νο φάντασμα ποὺ κυ- νηγάει τὴν Εὐρώπη». Αὐτοὶ εἶναι οἳ τρυφεροὶ ἐραστὲς τῆς ἀσύλληπτης ὁὀμορφιᾶς τῆς Αντι- κῆς Δημοκρατίας, ποὺ παθ.άξονται σὰν νευροπαθεῖς κορτάκηδες στοὺς πλούσιους πορφους της καὶ γλεντᾶνε τοὺς ζουμεροὺς παρποὺς τοῦ ΠΤαραδει σου. Ταμπουρωμένοι στὰ κρυσφήγετά τους ἐξανοντ΄ ζουν ἡφα΄στειους µεραυ: νοὺς ἐνάντια στὸν «Κόκκινο Κουρσά- ϱο» τῆς ᾿Ανατολῆς ποὺ στέλνει Λά: γνὲς ματιὲς στὴν ἁρ'στοχρατ κῄ τους ἐρωμένη καὶ τὴν πνίγει μὲ τοὺς σε- ξουαλικούς τους πόθους. ᾿Ανησυχοῦν συσπειρώνονται, συνωμοτοῦν γιὰ ν΄ ἄντιμετωσι σουν τὸ μεγάλο κ΄νδυνο ποὺ μούθεται πίσω ἀπὸ τὴ «σδηρὰν αὖ' λαΐα». ΣΚ’ ἕνας ἀπὸ τοὺς δυτικο--μο ναρχο--δήµοχράτες παταστρώνει τὸ σχέδ.ο δράσης. --Ὅλοι ἑμεῖς οἳ πτηλοβάτες τοῦ Δυτιιοῦ πολ'τισμοῦ μαξὶ μὲ τοὺς «ἐ- λεύθερους δούλους» µας ἄς σταθοῦμε πρόχωµα µμπροστὰ στὸ ρεῦμα τοῦ «Κόκκινου χείµαρρου» ποὺ κατεθα΄γε' ἀπὸ τὴν ᾿ Ανατολή. ”Ας σταθοῦμε Φρούρο µπροστὰ στὶς «Κόνκίνες ὁρ- δὲς» γιὰ νὰ ὑπερασσέσουμε τὰ χρήµατο κιέώτια µας, τοὺς τ΄τλους δ-οχτησίας τῶν λαῶν ποὺ δουλεύουν γ ὰ μᾶς, τῶν δούλων ποὺ πεθα΄νουν στὴ δουλε:ὰ γιὰ νὰ ζήσουμε ἐμεῖς ἄνετα κ’ εὐτυχ-σμέ- νου. Ας σταθοῦμε «Σιν κὸ Τεῖχος» μπροστὰ στὸν «Κόκκινο Φασισμὸ» ποὺ ξετυλίγεται σὰν φίδι κὺ ἀνοίγει τὸ στόμα νὰ δαγκάσει καὶ πνίξει τὴν πάναγνη Δυτική µας Δημομρατ α. μεῖς εἴμαστε οἳ πραγματικοὶ δή- µορράτες. Οἳ ἐφημερίδες µας εἶναι: εύτερες νὰ γράψουν ὅ,τι θέλουν. ἜἜ- χουμε ἀντιπολίτευση ποὺ εἶνα' λεύτε- ρη νὰ κρ΄νει καὶ νὰ ἐπικρ'ει τὶς πρά- ἒεις µας. Αὐτὴ εἶναι ἡἢ δηµομρατία. Ἱὴν κυττᾶτε ποὺ στοὺς «ἐλεύθερους δούλους» µας δὲν τὰ ἐπιτρέπουμε ὅλ᾽ αὐτὰ. Εἶναι γ-ατί, αὐτοὶ πάσχουν ἀπὸ μιὰ ἀρώστεα τὴν πολ:τωεὴ ἄνωρ'μό: τητα, ποὺ δὲν τοὺς ἀφίνει γὰ καταγο- ῄσουν τ᾽ ἀγαθὰ τῆς ΔηΠοκρατ᾽ας. η, αὐτὸ καὶ τοὺς ὑποθάλλουμε σὲ μιὰ προοδευτικὴἠ θεραπε΄α ἔτσι ποὺ σύντο- µα--μέσα σὲ μερικὲς ἑκατοντάδες χρό- για, νὰ γιατρευτοῦν καὶ νὰ νο: ώσου κι αὐτοὶ τὴ θεία πνοὴ τῆς Δυτ'κῆς Δημοκρατίας νὰ χαϊδεύει τὰ κουρα- σµένα κορμιὰ τους. Στὸ μεταξὺ ὅμως τὰ κανόνια µας πρέπει νὰ κάνουν τὴ δουλε'ά τους ἀνάμεσα στοὺς ἐλεύθε- ϱους δούλους µας. αἱ μὴν κυττᾶτε ἁκόωη πὼς ἐμεῖς οἳ λίγοι ἀἁπολαμθάνουμε ὅλα τ’ ἀγαθὰ τῆς νῆς, ἑνῶ οἳ ἄλλο, οἳ πολλοὶ σεει: νοῦν. πεινᾶ τὸ στομάχι κ ἤ ψυχή τους. Μὴν κυττᾶτε τὰ µέγαρά µας καὶ τὶς καλύθες τους µήτε τὰ παλάτ:α µας καὶ τς τρῶγλες τους. «Πακάρ οι οἳ πτωχοί.....λ Ἐῆμαστε δηµοκράτες ἐμεῖς. Δήμο: Μθάτες τῆς Δύσης. Αὐτὸ ὅμως δὲ ση- µαίνει πὼς ἡ Δηµομρατ’α µας πάει νὰ δύσει.... Θὰ τὴ στηρ ΄ἔουμε μὲ τὶς ἄτο- µικές µας θόμθες. Θὰ τσακ΄σουµε τὰ χέρ’α. τοῦ «Κόκκινου Ἐουρσάρον»...» Ἐϊῑπε καὶ κάθσε ὅ Δυτικο--μογαμ χο--δηµοκράτης. Καὶ τὰ θλέμματά του περδεῆ πλανήθηκαν στὴν Ανα τολή. ᾿Αντίκρυσε ἕνα κόκκινο σύγνε- φο στὸν ὁρ'ξδοντα. Καὶ μὲ δέος ἐψέλ- λισε: «Ἡ Σιδηρὰ Αὐλαία», (συνέχεια εἰς τὴν 2αν σελ΄'δα) ΠΑΗΒΕΙΟΣ Γραφεῖα: Ὁδὸς Λήδρας,10 ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΊΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΤΙΜΠι: 1 Γρ | ΙΙ | Σήμερα ἡ πρωτεύουσα φιλοξενεῖ τὴ π.ὸ μαχητικὴ καὶ πρωτοπόρα ἀγω- νιστικὴ δύναμη τοῦ τόπου, μὲ τὴν οὖσ΄α τοῦ Γ΄ Παγκύπρου συνεδρ ου τῶν ᾿Αποστράτων. Είναι ἐκεῖνοι σιοὺ χτὲς κρατοῦσαν τὸ ντουφἑἐκ: στὸν ὧὦμο καὶ κεῖ στὰ µέτωπα τῆς τ'μῆς ὃ αλα: λοῦσαν µέσα ἀπὸ μύρια στόµατα, τὰ δίκήα τῆς ὑπόδονλης πατρδας καὶ τῆς ὑπόσχοντον τὴ λευτεριά της. Εἴ- ναυ αὐτοὶ ποὺ μὲ τὸ στητὸ ἀνάστημά τους, ὀρθόστησαν τὸ ἀνάστημα τῆς πατρίδας καὶ τῆς σταθεροπο Ἴσαν τὴ θέσή ὅιλα στὶς χῶρες µε τὰ μεγάλα δικαιώµάτα καὶ τίς δίκαιες ἀπαιτή- σεις. Είναι οἳ ἀπόστρατοι:. Τοὺς θλέπουμε ποὺ πατεθα΄νουν ρωμαλέοι, ὁρμητικοὶ μὲ τὴν ὁρμὴ τοῦ κα:νούργίου ποὺ τοὺς παρορμᾶ, μαχη: τικοί, μὲ τὴ µαχήτικότητα τοῦ ὑπέρο- χου, ποὺ κλείνουν στὴ ψυχή τους. Κατεξαίνουν ἀπ τὰ χωρίᾶ, ἀπ τοὺς κάμπους, ἂπ᾿ τοὺς τόπους τῆς ἐπ µοχθης δουλε-ᾶς, ἀπὸ τοὺς τόπους ποὺ σέύνουν καὶ θάβουνε τὰ Όνειρα, τὰ ὄνειρα ποὺ ὑφαίνονται στοὺς ἀἄργα λειοὺς τῶν «δημοκρατικῶν» διακηρσύ: ἔεων καὶ τῶν «φτωχῶν» ὑποσχέσεων. Κατεξαΐίνουν ἓν τούτος γενναῖοι καὶ ἅκαμπτο:, ἔτοίμοι καὶ προετο!µασµέ- νοι γιὰ τὶς καινούργίες µάχες τῆς ὃ-καίωσης τῶν θυσιῶν τους. Τοὺς ἐέλέπουμε καὶ καμαρώνουμε σ) αὐτοὺς τὸ πνεῦμα τοῦ νοικοκυρ'ου καὶ τοῦ ἠθικοῦ μεγαλείου, τὸ πνεῦμα τῆς ἀπέραντης ἀγάπης πρὸς τὴ πα- τρίδα, πρὸς τὸ πατρ’κὸ χῶμα, ποὺ οἱ πατέρες τους τὸ πότισα» μὲ Ἱδρὼ καὶ αἷμα. Καμαβώνουμε τοὺς ἄσόυστους ἐθνικοὺς πόθους καὶ τοὺς καῦμοὺς, ξεθαµένους ἀπὸ τὴν μπερ:αλιστ κὴ ταφόπετρα μαὶ Ύγ’νομένους φάρους γιὰ τὸν προσανατολ’σμὸ καὶ καθοδή- γηση. . ο. Ἔχουν κάμει τὸν ἀπολογισμὸ τῆς π θε ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 1 β ἱ συφορᾶς καὶ τῆς ἄδ μίας, ποὺ 6αρύ- νου» τὴν περήφανη πατρίδα µας,μὲ τὴ χ΄λ όχρονη ἵστορα της, μὲ ἕνα Καὶ νούὐργ ο γράδο. Τὸ ἀλάθητο γράδο ποὺ τὸ κέρὸ σαν μµὲσα στὴ φωτιὰ τῆς μά- χης καὶ τῶφτίαξαν μὲ τὸ αἷμα τους ποὺ τόσο ἄφθονο χύθηκε ἀπὸ τὶς ὁλά- Ἴγοιχτες πληγὲς τους. Στέκονται σήµερα στοχαστικοὶ μὲ- οα στὸν ἱερὸ χῶρο, ὕπακονοντας στὸ προσκλητήρο τοῦ ΙΓ’ Παγκυπρ΄ου συ φευ τῶν ἀποστράτων. Αντ πρό: σωπο' 4.500 ὠργανώμενων ἀποστρά- των, ἔτοιμοι γ:ὰ νὰ κάµουν τὸ καϊνούρ γιο έῆμα, πιὸ πέρα ἀπὸ τὴ -δ-απστω- ση. Ὁ µακρόχρονος πόλεμος εἶναι κεῖνος ποὺ τοὺς ἐδ δαξε πὼς πέρα ᾱ- πὸ τὸν ἀπολογ:σμὸ καὶ τὴ διαπίστωση ὑπάρχει τὸ πεὸ ον τῆς δράσης, ὑπάρ' χει ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος ποῦ σκοποῦ. Πὸ καλὸ καὶ τὸ κακὸ δὲν μπορεῖ νὰ σταθῇ ἐμπόδο στὸ δρόµο τους. Ῥαἳ τὸ κακὸ καὶ τὸ καλὸ ἀποτελεῖ ἀφετη- ρα γιὰ ξεµινήµατα. ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΠΟ ΚΑΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ το ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ Το καιο το ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ. Ὁ σταθµός, τὸ δε- κίνημα καὶ ἡ ἄναδος καὶ πὸ πάνω Μαινούργιος σταθμὸς, κα’νούργιο ξεκί- νῆμα καὶ περαιτέρω ἄνοδος. Ῥηλότε- ρα κι ὅλο ψηλότερα. Καὶ ἀπ' τὸν δ- ϱ΄ζοντα π.ὸ πέρα κι’ ἄλλος ὅρ΄ξοντας. Ἕνα διαρκὲς ξεδ΄πλωμα τοῦ δρόμου. ποὺ ἔχουνε π'άσει οἳ ἀκούραστοι ὅ- δοπόροι, οἳ περήφανοι ταξ δευτές. Χαιρόμαστε τὸ Γ΄ παγκύπρο συ φέδριο τῶν ἀποστορά,-ων κας, γιατὲ χα-ρόµαστε τοὺς δημιουργοὺς καὶ τοὺς Φτιάχτες του. Κι’ εἶναι ἡ χαρά µας τὸ ἐμθατή ϱρίο γ’ὰ τὸν ὥραῖο δρόµο τους καὶ τξ- ναι ἡ φρουρά τους, ποὺ τοὺς φρουρεῖ στὴ κάθε ἄθλια Μακοµορ-ἀ, ποὺ θὰ ξεπροθάλλει δειλὰ στὸ δρόµο τους. 3 ἕ- ΕΝΑΣ ΧΛΙΡΕΙΙΝΟΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΚΙΜΕΝΗΝ Κυπριακὲ λαέ, Μὲ τὴν εὐκαιρ΄αν τῆς ἀποφυ- λάκισής µας, καὶ τοῦ ἐπαναπα- τρισμοῦ µας, αἰσθανόμαστε μέ- γάλην ὑποχρέώση, νὰ σᾶς ἄπευ- θύνωμεν τὰ πιὸ κάτω λόγια. σαν ἕνα θερμὸ χαιρετισμό, καὶ ἕνα µεγάλο εὐχαριστῶ, γιὰ τὴν ἐξαί- ρετη Φοήθεια ποῦ μᾶς πρόοφερες. Πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα. ὕστερα ἀπὸ σκλη ρἡ δίωξη -- Φρικτὸ ἐγκλεισμὸ στὰ συρματοπλέγµατα καὶ στὲς φυλακὲς -- θεωροῦμεν ἀναγκαιο νὰ διακηρύξουµε πὠὼς δὲν µετα- νοιώσαµεν καθόλου γιὰ ὅτι ἔ- χουµεν κάμει. ᾿Αντίθετα, αἴσθα- νώµεθα µεγάλη ἱκανοποίηση, καὶ περηφάνεια, ἀναλογιζόμενοι ὅτι μὲ τὴν πράξη µας κρατήσαµε τὸ ὄνομα τοῦ Συντάγµατός µας ψηλά -- μὴν ἀφίνοντας νὰ ἐκτε- λέσει ἔργα ἔξω ἀπὸ τὸ πνεῦμα καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ ἀντιφασιστι- κοῦ ἀγῶνα, γιὰ τὸν ὁποῖον, καὶ µόνο σχηµατ σθηκε ῃ.. ΚΥΠΡΙΑΚΕ ΛΑΕ Ι,, Τὴν ἀποφυλάκισή µας, τὴν θΕ- ωροῦμεν σὰν ἀποτέλεσμα τοῦ δι- κοῦ σου ἐντατικοῦ ἀγῶνα, καὶ ὄχι σὰν μεγαλοψυχ΄αν τῶν ἄρ- χῶν µας. Γι αὐτὸ καὶ θεωροῦ- μεν ἐπιθεθλημένο µας καθῆκο νὰ τὸ ἀναγνωρίσουμε αὐτὸ ἄναι- κτά, καὶ νὰ σοῦ ἀπευθύνωμεν ἕ- τσι ἕνα µεγάλο Εὐχαριστῶ !!.. διαίτερα εὐχαριστοῦμε τὴ λαµ- πρὴ ὀργάνωση τῶν χτεσινῶν µα- χητῶν, Ε.Κ.Α. Τὴν ᾿Οργανώ- ση τῶν Οἰκογενειῶν Στρατιώ- τῶν, Τὴν Παγκύπριαν Ἔρ- γατικὴν Ὁμοσπονδ΄α, ποῦ τόσο λαμπρὰ καθοδήγησαν τὸν ἀγῶ- να γιὰ τὴν ἀποφυλάκισήν µας, καθώς καὶ ὅλες τὲς Δημοκρατι- κὲς ἐφημερίδε τῆς Πατρ δος µας, ποὺ μὲ τὴν θετικἠ δουλειά τους διαφώτισαν ἁποτελεσματι- κἁ τὴν κοινὴν γνώµη στὸν ἀγῶ- να, γιὰ τὴν ἀποφυλάκισή µας ]. Παράλληλα, δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ ἐκφράσουμεν τὴν λύπην καὶ τὴν ἀπογοήτευσήν μᾶς, γιά τὴν πλήρη ἐγκατάλειψη καὶ ἀδι- αφορ΄α τῆς ἐκκλησ΄ας, καὶ μιᾶς µερίδας τοῦ Λαοῦ µας, παρὰ τὶς ἀναοίθμητες ἐκκλήσεις µας. ΚΥΠΡΙΑΚΕ ΛΑΕ. Σὲ σένα ποὺ μᾶς καταλαθαί- γεις, σὲ σένα ποὺ μᾶς νοιώθεις κατάθαθα γιατὶ εἴμαστε παιδιά σου, γιατὶ εἴμαστε κομμάτι ἀξε- χώριστο δικὀ σου, θὰ θέλαμε τελειώνοντας, νὰ σὲ διαθεθαιώ- σουµε τοῦτο: ᾿Απ' ὅλην αὐτὴν τὴν περιπέτειᾶ, ἀπ᾿ ὅλα αὐτὰ τὰ χτυπήματα, θγαίνουμεν πιὸ γέ- ροί, καὶ πιὸ ἀποφασιστικο’, γιὰ τὴν συνέχιση τοῦ “Ἱεροῦ µας ᾱ- γῶνα. Τὰ σύρματα καὶ οἱ φυλα- κές, μᾶς σφυρηλάτησαν, καὶ μᾶς ἀτσάλωσαν τὸ ἠθικό, τὴν π΄'στη καὶ τὴν θέληση γιὰ τὴν πρανµα- τοπο ηση τῶν ᾿Αντιφασιστικῶν ἵ- δανικῶν, τὴν ἀπόχτηση τῆς Ε- ΘΝΙΚΗΣ καὶ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ µας ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΙΙΙ Γυρνᾶμε ἀπ τὰ μπουτοούµια, καὶ ἑνωμέ- νοι μὲ τὶς ἀδάμαστες φάλαγγές σου, πιστοὶ καὶ ἀκούραστοι στρα τιῶτες τοῦ “ἱεροῦ σου ᾽Αγῶνα ! Ζήτω ἰ Ὁ ἡρωϊκὸς Λαός µας |. Γήτω ! ἡ Ἐθνική, καὶ Κοινωνικὴ µας Λευτεριά | ΘΕΜΙΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΙΟΣΤΡΑΤΟΣ 4 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΙΑΤΙΚΟ 1ΗΣ ΠΕΔ. Τὸ νέο καταστατικὸ τῆς ὀργά- Ννῶὠσης µας ποὺ ὑποθάλλεται σή- μερα στὸ Ἱστρορικό µας Γ΄. Παγκύπριο Συνέδριο ὑπὸ τοῦ συν. Γ, Σοφόκλη, εἶναι κεῖνο ᾱ- κριθῶς ποὺ χρειάζεται διὰ μιὰ ὀργάνωση τοῦ δικοῦ µας τύπου. Αὐτὴ τὴν στιγμἠ δὲν θὰ κατα- πιαστοῦμε μὲ ὅλα τὰ ἄρθρα τοῦ καινούριου καταστατικοῦ, ἀλλὰ θὰ δοῦμε μονάχα θασικὰ σηµεία ποὺ πρέπει νἁ τύχουν ξέχωρης προσοχῆς. Ἡ ὀργάνωση µας, μὲ τὸ νέο καταστατικὀ πα΄ρνει μιὰν Παγ- Κύπρια μορφὴ μὲ τὸ ὄνομα «[Ππαγ- κύπρια Ένωση ᾿᾽Αποστράτων» καὶ ἀποκτᾶ τὸ δικα ὠµα νὰ ἱδρύ- ειπαραρτήµατα εἰς διάφορα κέν- τρα τῆς Κύπρου, γιὰ τὴν καλλί- τερη προώθηση τῶν προθληµά- των τῶν μελῶν της. Ἕνα ἀπὸ τὰ πλεονεκτήματα αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου εἶναι τοῦτο: Βομιμοποιοῦµε τὴν Παγκύπρια Ἐπιτροπὴ ᾽Αποστράτων καὶ κα- θιστοῦμε τὴν καθοδήγηση της κα ταστατικὸν ὅρο. Σὰν σκοποὶ τῆς ὀργάνωσης προδιαγράφονται οί ἀκόλουθοι α) ᾿Ἠθικὴ ἀποκατάσταση τῶν μελῶν 6). ᾿Εθνικὴ καὶ ἠθικὴ ἐ- ξύψωση αὐτῶν. γ) Ὑλικὴ ἀπο- (ΩΡΙΣΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΟΡΑ τῶν εἰδικῶν προθληµάτων τῶν ἀποστράτων. Στ’ ἄλλα προθλή- µατα, οἰκονομικά, πολιτικά, ἔἕ- θνικά, ἡ Π.Ε.Α. θὰ ρ]Ἱνει ὅλοὶ της τὸ ἠθικὸ -- μαχητικὸ κῦΌρος στοὺς ἀγῶνες τῶν Λαϊκῶν Κυ- πριακῶν Δυνάμεων, µέσα στὶς ὁποῖες θὰ 6ρ σκουνται ἤδη οἱ ᾱ- πόστρατοι (στὶς Συντεχν-.ες οἱ ἐργάτες, στὴν ἀγροτικὴ ὀργάνω- ση οἱ ἀγρότες). Ἡ Π,Ε.Α. σ᾿ αὖ- τοὺς τοὺς ἀγῶνες δὲν θάχει ὀν- τότητα -- συγκεκριµµένη γιατὶ τὰ µέλη της θὰ ϐρ σκουνται καὶ. θ ἀγωνίζουνται στὶς ἐπάλξεις! τῶν θῥασικῶν τους ὀργανώσεων.| Μέσα ὅμως στὴν ἐξέλιξη αὐτῶνι τῶν ἀγώνων, ὅταν οἱ ἀγῶνες αὖὐ- τοὶ ἀνέρχονται στὸ µάξιουμ τους, τότε ἡ Π.Ε.Α, μπορεῖ νὰ ὃρᾶ σὰν ξεχωριστὴ ὀντότητα, συγκεντρώνονται τριγύρω της τοὺς ἀποστράτους, καὶ τοποθξ- τῶντας τους στὸν ὅλο ἀγῶνα τοῦ Λαοῦ, σὰν μιὰ τεράστια ἠθικὴ -- μαχητικἡ δύναμη. Σὰν µέσα γιὰ τὴν διεκδίκηση τῶν πιὸ πάνω σκοπῶν τίθενται τὰ ἀκόλουθα, α) Διὰ τῆς δηµοσιεύσεως τῆς ἱστορ΄ας τῶν θυσιῶν τῶν Κυ- πρ ων στρατιωτῶν στὸν πόλεμο γιὰ τὸ κατατσάκισµα τοῦ Μαζι- Φαπεςςτς-τεςτεεςςςετεςστεσσεςΞσςτΞΞτττςΞ ΙΑ ΤΕΝ ΑΕΙΕΙΘΙ Ι Ἡ «Παγκύπριος ἔπ'τουπὴ «Αποστράτων» ὕπενθυμ΄ζει σήµερα ἐπ ν ν αν ο. γ'ὰ τὴν ἔκδοση τοῦ ἀναμνηστικοῦ 4ε δὲν ἔχει ἀκόμα ἀποστράτων, νὰ δουλέψουν γ ἆ τὴν Ἆρίου ᾽Αποστράτων, τιὼς τὸ κπαθῆκον -τρου στὸν ἀντιφασιοτιιὸν ἀγῶνα» χιλιάδες τῶν ὀργανωμένων καί μὴ στηµα 6 μηνῶν ἀπὸ σήμερον. πηιὸ σύὐνθημά µας: ΕΜΗΡΟΣ «γιὰ ν᾿ ἀναστήσου µε τὴ μνήμη τῶν ἠρώων τῆς Δουκέρ πῆς ᾿Ιταλίας. ε ἐκσπληρωθῆ μαλεῖ ὃ ------ συτνιισσνυντττινττ στιττττιτῶ τες ΓΣΠ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΥΣΙΩΝ πραγµατοπο.ηση τῆς ἔκδοσης σὲ ὃδ:ά- θεια, Ἱ. Ιὸὁ τελευταῖο ἄρθρο τῆς παρα- γράφου μιλᾶ γιὰ συμμετοχή σὲ Διεθνῆ Συνέδρια των Εἶναι κι’ αὐτὸς ἕνας τοµέας δρά- σης ἀρκετὰ σημαντικός, Τὸ κνη: µό µας ἐπιθάλλεται νὰ θγῆ ἔξω ἀπὸ τὰ Κυπριακὰ σύνορα καὶ νὰ συνδεθῆ μὲ ἄλλα ἀδελφὰ πολε- μιστικὰ κοῦ, ἔτσι ποὺ νὰ τοποθετηθῆ στὴν γραμμὴ τῶν πολεμιστικῶν ὀργα-! νώσεων ὅλου τοῦ κόσμου. Οἱ ἆᾱ- πόστρατοι ὅλων τῶν χωρῶν ἐπι- θάλλεται νὰ σταθοῦν σὰν μιὰ συμπαγὴς -- μονολιθικὴἡ δύναμη στὴν µαχητικὴ πρὠτοπορεα τῶν λαῶν τοὺς γιά τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀρχῶν, τοῦ πολέμου στὶς χῶρες τους καὶ τὴν ἀποτροπὴ ἑ- νὸς καινούριου αἱματοκυλ΄σμα- τος, Αὐτὸ θὰ γίνει ὅταν ὀργανω- θοῦν σέ μιὰ Παγκόσμια Ένωση συντον΄σουν τοὺς ἀγῶνες καὶ τους, Τὰ παρακάτω ἄρθρα τοῦ κα- ταστατικοῦ εἶναι ἐπουσιώδικης μορφῆς, ᾿Απ΄ αὐτὰ ξεχωρίζουν 2 ποὺ ἀξ ζει νὰ τ) ἀναφέρουμε. Τὸ ἕνα εἶναι τὸ δικαωµα ποὺ Αποκτᾶ ἣ ὀργάνωση µας γιά τὴν᾿ ἐγραφὴ ἐπιτμων µμελῶν στὶς γραμμὲς της. Ἐπίτιμα µέλη µπο- | | | | | Όκα,ρίᾳ τοῦ Γ΄ Παγκυπρου Συνε- υκώµατος «τῆς προσφορᾶς τῆς Κύ- ἑ τὰς συνέδρους καί ὃ- αὐτῶν τς καὶ ᾿Αποστράτων. ' κινήµατα τοῦ ἐξωτερι-! ΕΜΠΡΟΣ γιὰ νὰ χαρίσουµε τοὺς ἠρωϊσμοὺς τοῦ Κυπρ:ακοῦ µας ἑστορίας τοῦ Αντ φασιστικοῦ «πολέμαν. ΕΜΠΡΟΣ γιὰ νὰ φανεῖ, γ ἆ νὰ δεῖ ὃ κόσμος τέ ἡ μικρή Κύπρος φοῦ ἄντιφασ. πολέμου, ποὺ τῆς ὃ'νει τιμητική θέση στὸ πλάϊὶ τῶν χωρῶν ΣΥΝΕΔΡΟΙ ! Δὲ θὰ ξεχάσι ε φεύγοντας ἀπὸ τὸν τόπο τοῦ Συνεδ αἶναι: νὰ ψάξετε τὶς ἀποσχευές σας, νὰ ἐρευνήσετε τὴ μνήμη σας--καί ψιστὲς νὰ πράξουν τὸ ἴδιο-- γὰ νὰ θρῆτε ἐπεῖνα ποὺ µαξέφατε στὰ μέ τὸ οωπομότερον. ἱ ι. ἳ Φωτογραφίες, διηγήσεις, εἰκόνες, χρονικἁἀ, ὅτι ἔχει σχέση μὲ τὴ πολε φιῶν ποὺ ἀνήκουν στὸ Ευπριακὸ Σύν αγµα γμαὶ τὸ ἐθελοντικὸ σῶμα, σρέ πι’ ἐνδιαφὲρον, νὰ μᾶς τὰ στείλετε γιὰ ν᾿ ἀποτελέσουν τὸ ὅλικό τῆς σγ . , Σ ΡΛλή ΤΙΜΗΣ ΜΗ Ημ Πιὸ Έργο αὐτὸ, τὸ ἀναμνηστικὸ 4ΕΥΚ/ΟΜΑ «τῆς ΣἈζύπρου στὸν ἀντιφασσστιμᾶ πόλεμο1999-.1945» ἀνήκει σ᾿ οδλόκληρη τὸ ἆἈΚυπρακἠ πατρδα. Θεωρώνταςτὴ προσφορὰ τοῦ ὁθολοῦ τοῦ κάθε κυπρίου, σὰν τὴ καλλίτερη συµθολιεὴ χείρονﵴα, ΚΑΛΟΥΜΕ ὅλες τίς τάξεις τοῦ κυπριακοῦ Λαοῦ, ἀνεξαρτήτως φύλου καὶ Θρησκεύματος, τὸ κα- Βένα ποὺ νοιώθει τὸν ἔαυτό του περήφανο γιατὶ ἡ μιιρὴ Κύπρος τόσα πολ: Λ1ὰ ἔδωκε στὸ πόλεμο, νὰ προσφέρει ὅτι μπορεῖ γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ ἔργου. προσφορᾶς τῆς κης, τῆς Κρήτης, τῆς ἀῑθύης' Σνυν)τος στὴ τιμητική σελδα τῆς ἔδωκμε στὴ Ζιζωτόφαντη ἑκατόμδη μὲ τς µεγάλες προσφορές. ρου ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ καθήκοντά σας νἁ μµάµετε μαΐ τοὺς ἄλλους συγαγω' τωπα τῆς τιμῆς μαὶ νὰ μᾶς στείλετε, µικὴ δράση, ἀτόμων ὁμάδων, κοµπα-: πει νὰ τὰ συλλέξετε μὲ προσοχή ραφῆς τοῦ ἔργον. Ἔτεπεςϐι εςεςςςςπεςατεςετςςςςςτςςσςσττσταςς οοῦν νὰ ἀνακηρυχθοῦν µόνο ὑπὸ τοῦ Συνεδρίου πολίτες ποὺ προ- οφέρουν ἀνεκτµητες ῥὑπηρεσίες στὸ οἰκονομικὸ πολιτικὸ καὶ ἐ- θνικὸ ἀγῶνα τοῦ Κυπριακοῦ Λα- οῦ. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ πέρνει ἡ ὀργάνωση µας τὸν τίτλο τῆς πιὸ µαχητικῆς ἀγωνιστικῆς ὀργάνω- σης τοῦ τόπου µας καὶ σὰν τέ- τοια δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἐκτιμᾶ (ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / 1 } | ἡ | | Τὸ ὃο Συνἐδρο τῶν ᾽Αποστράτων λαμθάνει χώραν ὕστερα ἀπὸ τὴν πλή- ϱἨ ἀποστράτευση ὅλων τῶν μαχητῶν τοῦ Κυπρ:ακοῦ «αοῦ. Στὸ ο δΣυνέ- δριο ἀντιπροσωπευόταν µόνο τὸ ἥμσυ περίπου τῶν ἀποστρατευθέντων τότε στρατιωτῶγν. Συνεπῶς μὲ τὴν συγκέν- Γτρωση ὅλων τῶν πολεμστῶν τοῦ Κν- πρ:ακοῦ «(ασοῦ, τὰ καθήκοντα καὶ ἡ γθαμμὴ ποὺ ἔχει νὰ χαράξει τὸ ὅο | Συνέδριο µας εἶναι σοθαρά. ”.Ας ϱ΄ΐουμε τώρα μιὰ ματιὰ στὴν σύνθεση τοῦ Ώου «Συνεδρίου µας κα νὰ τὴν συγκρίνουμε μὲ τὴν κπατάστα- ση ποὺ ἔχει νὰ παρουσιάσει τὸ ὃο Συ Μέδρ:ο γιὰ νὰ θγάλουμε συµπεράσµα- τα ἀπὸ τὴ δουλειὰ ποὺ “χει γίνει. Στὸ 3ο οδυνέδρο ἔλαθαν µέρος 115 ἀντιπρόσωσοι ποὺ ἀντιπροσῷ- πευαν 3610 µέλη. Τὸ ὃ8ο Συνέδρο µας θὰ παρακαλονθήσουν 190 ἄντ:- πρόσωσοι ποὺ ἀντιπροσωπεύουν «4000 µέλη. Αὖὐτὸ παρουσιάξει μιὰν αὔξηση τών μελῶν τῶν ὀργανώσεων τῶν ἆ- ποστράτων κατὰ 1.600 µέλη. Σὲ ὃ-ᾱ- στηµα δηλαδή 6 μηνῶ» (ἀπὸ τὰ τέλη «τοῦ Γεγνάρη ποὺ ἔγινε τὸ ο Συνέ ᾿δριο µέχρι σήµερα) τὰ µέλη τῶν ὄργα. γώσεων µας αὐξήθηκμαν κατὰ Θ0ο)ο. Φαινομεν σὰ τοῦτο παρουσιάξει μὰν | σημαντικὴ αὔξηση. ᾿Αλλὰ ἡἤ αὔξήση τῶν μελῶν εἶναι ἐλάχιστη σὲ σύγκρ'- ση μὲ τὸν ἀρ'θμὸ τῶν ἀποστρατευθέν- των κατὰ τὴν ὃδ’,άρκε:αν τῆς πεφ'όδον τῶν 6 αὐτῶν μηνῶν. ᾿Αυ λάξουµε ὑπ ὄψη πὼς τουλάχ΄στο ἀποστρατεύ- θηκαν 6000 στὸ διάστηµα τῆς περ'ό- δουν αὐτῆς ἤ ἀναλογία τῶν ἐγγραφέν- των στὴν ὀργάνωση µας εἶναι µ'πρή, αὐτὸ πρέπει νὰ προσεχτεῖ ἰδ α-. τερα ἀπὸ τὸ Συνέδριο µας. Γενικὰ συγµρίνοντας τὴ οδύναιή τῆς ὀργάνωσης µας σύμφωνα μὲ τὸν ὅλικὸ ἀρ:Θμὸ τῶν ἀποστράτων θὰ έροῦμε τὼς ἡ ὀργάνωση µας ἆντι- προσωπεύει τὰ 0ο)ο τοῦ ὁλ'κοῦ αὖ: τοῦ ἀρ'θμοῦ τῶν ἀποστράτων. 'Ο ὁὀλ'κὸς ἀριθμὸς τῶν ἐγγραφέν: τω» στὸν στρατὸ ἦταν 16.000 περί- που. Αν λάβουμε ὑπ ὄψη πὼς περ- που 1000 ἔπαναν παράταση τῆς ὕπη: ρεσ΄ας τους, ἐσκοτώθησαν στὰ διάφο- θα µέτωπα }.λ.π. ὁ ἀρ'θμὸς τῶν ἆᾱ- οι) ΥΙΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ϐ ΚΑΘΕ ΛΙΟΠΡΛΙΟΙ ”Αν ἀπὸ αὐτοὺς ἂἄφαρέσουμε τοὺς 660 «φυλακισμένους ποὺ τελευταῖα ἔφθασαν στὴν Κύπρο καὶ δὲν ἔχουν ἀκόμη ἐγγραφεῖ στὲς ὀργανώσεις µας ὁ ἂρ θμὸς πέφτει στὲς 14.900. Συγ- κρίνοντας τὸν ἀρ:θμὸ τῶν «4.000 ἅπο στράτων ποὺ ϐρ΄σκουνταν σήμερα ἐγ- γεγθαμµένοι στὲς ὀργανώσε΄-ς µας θὰ ξροῦμε πὼς ᾗἂἄντ προσωπεύουµε περί- που τὰ ὅθο)ο τῶν ἀποστράτων ὅλης τῆς Κύπρου. Ἰποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς στὴν ὃρ- γάνωση µας δρίσκετα. ἡἤ μµαχητικὴ Πρωτοπορε΄α τῶν πα΄διῶν ποὺ ἡ Κύ- προς μᾶς ἔστειλε στὸν πόλεμο ἐνάντια' στὸν Φασισμὸ. Τοῦτο δὲν μᾶς ἐἔμπο- δίξει ὅμως ἀπὸ τοῦ νὰ φροντίσουμε μὲ κάθε µέσο ὥστε στὴν ὀργάνωση µας νὰ μπεῖ κάθε ἂνοργάνωτος ἀπό- στρατος. 'Ἡ πλειοψηφία τῶν ἅπο- στράτων ποὺ ϐρ΄σµοντα: ἔξω ἀπὸ τὴν ὀργάνωσή µας εἶνε ἀνοργάνωτοι, δηλ. δὲν ἐρίσκονται σὲ καμμὰ ἄλλη ὀργά γωση ἀποστράτων. Ἡ ἈΒρεττανικὴ 4εγεῶνα ἕνα μικρὸ ἀρ':θμὸ ἀποστρά- των ἀντ'προσωπεύει- περὶ τοὺς 600. Συνεπῶς ἡ Π.Ε.Α. ἄντπροσωπεύ: ει τὰ δ6 ο)ο τῶν ὀργανωμένων ἄπο- στράτων. Ένα μεγάλο μµἐρος τῶν ἆ- ποστράτων παραμένε. ἀπόμα ἀνοργά νωτο. Πρέπει, ἔχουμε καθῆκο νὰ τοὺς πυτάξουµε, καὶ νὰ ἐργαστοῦμε γιὰ νὰ τοὺς φέρουμε στὲς γραμμὲς τῆς ὃὁρ- γάνωσης µας. Ὁ Κυπρακὸς Δαὸς ἔχει ἀπαιτήσεις ἀπὸ µιὰν ὀργάνωση τῶν κπολεμιστῶν. τοῦ ᾿Αντιφασστικοῦ ἀγῶνα. «Δὲν. αποροῦμε νὰ ἱκανοποιήσουμε αὐτὲς τὶς ἁπα τήσεις μὲ ἀνελλειπεῖς τὶς δυνά- πεις µας. Στὴν πόλη καί σὲ κάθε χωρὸ τὰ μέλη µας νὰ ἑογαστοῦν γ:ὰ τὸ δυνά- µωμα τῆς ὀργάνωσης µας. Πάνω ο) αὐτὸ τὸ ξήτημα θὰ ἔχει μὰ μιλήσει τὸ ὃο Συγέδρ'.ο µας καί θὰ πρέπει νὰ µ᾿λήσει μὲ σαφήνεια. Τὸ ὃο Συνέδριο µας θὰ πρὲπει νὰ δώσει ἓν- τολὴ στὰ µέλη τῆς ὀργάνωσης µας, στὰ μὲλη τῆς Κεντρκῆς ᾿Επ'τροπῆς ποὺ θὰ ἐκλέξει, νὰ ἑἐργαστοῦν ὥστο κὰ µάμουν τὴν ὀργάνωση µας, δυνατή, ποστρατευθέντων παραμένει 165.000. απτατικοατοσατασατσττακαιωοττασττωτττς . ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ἡ Ε.Κ.Α Λεμεσοῦ θεωρεῖ κα- θῆκον της ὅπως εὐχαριστήσει καὶ δημοσία τοὺς πιὸ κάτω οἴκους καὶ πρόσωπα ποὺ εἶχαν τὴν καλωσύ-' νην νὰ μᾶς ἐνισχύσουν οἶκονο- μικὰ. γιὰ τὴ δηµιουργ΄α Βι6λι- οθήκης, µέσα στὸ οἴκημα τῆς Ὁ συν», Ρ. Τριλλίδης | Εεραννὸς) Ἡ ἩΠ.Ε.Α. ἀοίγε σήµερα στήλη προσφορῶν ποὺ τῆς σοτἡνόποία θὰ Ἠαταχωροῦνται τὰ ὄνόματα Φοµμα «ΣΤΗΛΗ ΤΙΜΗΣ» καί καὶ τὰ ποσὰ, ποὺ θὰ προσφέρουνται ΔΙΗΣ» γὰ τὴν ἔμδοση τοῦ «ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ». ὃνει τ) ὃ- Ολοι στὴ «ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ Ἠ- αΕεςςςσεςςςοτςτεςτςεςςτεςαπσττςξςς πεςεεςπαςςςςετοςςςςεττεςςτιπεσςᾳ πες ασσττκεες κατάσταση τῶν θυμάτων πολέ-, µου -- ἀναπήρων καὶ οἰἴκογενει- ὢν τῶν φονευθέντων. δ) ᾽Ανάπ- τυξη τοῦ πνεύματος τῆς άλλη- λοόοηθε΄ας καὶ ἀλληλεγγύης µε- ταξὺ τῶν μελῶν καὶ ε). Συνερ-: γασία καὶ ἠθικὴ ὑποστήριξη ὅ | λων τῶν Κυπριακῶν Άπροοδευτι- | κῶν δυνάµεων ποὺ ἄγων ζουν- ται μὲ συνέπεια γιὰ τὴ λύση τῶν: γενικῶν προθληµάτων τοῦ Λαοῦ, µος. Οἰκονομικῶν -- πολιτικῶν! καὶ τῆς ᾿Εθνικῆς µας ᾽Αποκατά-͵ στασης, Μέσα στοὺς πιὸ πάνω σκοποὺς μπορεῖ νὰ διακρίνει καγένας τὸ πνεῦμα καὶ τὸν χαρακτῆρα τῆς ὀργάνωσης µας, Δυὸ ἄρθρα τῶν σκοπῶν τῆς Π.Ε.Α. τὸ γ) καὶ τὸ 5) εἶναι τὰ πιὸ ἀἄξιοπρόσεκτα. Ἡ ὁλικὴ ἀποκατάσταση τῶν 6υ- µάτων πολέμου καὶ ἡ παροχὴ ἠθικῆς ὑποστήριξης στὶς προο- δευτικὲς Κυπριακὲς Δυνάμεις γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν γενικῶν προ- Θλημάτων τοῦ τόπου µας. Αὐτές οἱ θέσεις ἔχουν ἤδη ἆ- νολυθεῖ ἐμπεριστατωμένα, στὴν Κεντρικἡ Εἰσήγηση, ἀξίζει ὅμως νὀ τὶς τονίσουμε πάλι,͵ Οἱ μόνοι ξέχωροι οἰκονομικοὶ ἀν ὤνες ποὺ θάχει νὰ διεξάγει ἡ Π.Ε.Α. εἶναι γιὰ τὴν ἐπίλυση σμοῦ, ϐ) Διὰ τῆς καταθολῆς ὅλων τῶν νοµμίµων µέσων ὅπως ἡ Κυ- θέρνηση ἐφαρμόσει προστατευτι- κἡ νοµοθεσα γιὰ τοὺς ἀναπή- ρους καὶ τὶς οἰκογένειες τῶν φο- γευθέντων. Υ) Διὰ τῆς συντάσεως σωµα- τείων ἀποστράτων στὶς κατὰ ἐ- παρχίαν πόλεις καὶ σὲ διάφορα ἀγροτικά κέντρα. ϐ) Διὰ τῆς ἐκδόσεως Δηµο- σιογραφικοῦ ὀργάνου καὶ δι΄ ὁ- μιλιῶν. ε) Διὰ τῆς συγκλήσεως Συνε- δρίων, πρὸς καλιτέραν ἐκπλή- ρώση τῶν ἐπιδιωκομένων σκο- πῶν καὶ διὰ τῆς συμμετοχῆς σὲ Διεθνῆ Συνέδρια ᾽Αποστράτων, Στὰ πιὸ πάνω ἄρθρα τίθεται για πρώτη φορὰ ἕνα σοθαρὸ ζή- τηµα ποὺ παραγνὠριζόταν προη- γουµένως. Αὐτὸ εἶναι ἡ ἀξιοπο΄- ηὐση τῆς συμθολῆς µας στὸν πό- λεμο μὲ τὸ ντοκουμεντάρισμα τῶν ἀγώνων μας. Εἴναι καιρὸς πιὰ ν΄ ἀργίσουμε τὴν συγκέντρω- ση στοιχείων τῆς ἱστορίας τοῦ Συντάγματος µας, μὲ προοπτικὴ καὶ τοὺς ὑπόλοιπους ἀγωνιστὲς τοῦ Λαοῦ µας, κατατάσσοντας ἀσιὸ τὰ Εσμπιά. τους στὶς γραμμὲς της, ' . Τὸ δεύτερο ἀξιοπρόσεχτο ση- ΑΕ)κὸς ποῦ Ρ 4.4 Σ. Τὸ 148 μεῖο εἶναι ἡ συνδροµἠ ποὺ µετα- τὴν ἐποχὴ, ποὺ, ὅ ἡραϊκὸς τρέπεται ἀπὸ µηνιάτικη σὲ χρο- {. 4αΣ ἕκαμα τὶς µεγάλες ἐκ μη ᾱ ὃ δ .. .καθαριστικὲρ ἐπιχειῤήσεις κα. Ότος Ὁ οιακανονισµὸς τῆς{[ιὰ τῶν Γερμανοφασιοιῶν, ὁ πληρωμῆς τῶν συνδρομῶν θά- γ ᾿ πρ σμης ρομῶν συ». Τριλλίδης βρισκότανε σιὴ πρεπε γὰ γίνει ἀπὸ καιρὸ γιατὶ εἶναι ἀκατανόητο νά ὑπάρχει στὸν δικὰἀ µας τύπο ὀργάνωσγ µηνιάτικη συνδρομή, μιὰ καὶ τὰ µέλη µας εἶναι διεσπαρµένα καὶ στὰ πιὸ μικρὰ χωριὰ͵ ἀκόμα, καὶ ἔτσι τοὺς εἶναι ἀδύνατο νὰ πλη- ρώνουν κάθε μῆνα συνδρομή. Ἡ συνδρομἠ παράλληλα ἐλατ- τώνεται στὰ 4 σελ. τὸν χρόνο. Κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο ἁπλοποι- οὔὓμε τὸν μηχανισμὸ µας, καὶ ἐ- λευθερώνουµε κατὰ κάποιον τρό- πον Ψυχολογικὰ τὰ µέλη µας καὶ τὰ σπρώχνουµε πρὸς τὶς 6α- σικές τοὺς ὀργανώσεις, Οἵ σύνεδροι ἕνα πράγμα πρέ- πει νάχουν ὑπ ὄψη τους ὅταν συ- ζητοῦν τὸ καταστατικό Τὸ πνεῦ- µα τῆς ὀρνάνωσης ποὺ πάνω σ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ οστηριχτεῖ τὸ γαινούριο καταστατικό Π. ΠΑΙΟΜ. σρώτή γραμμὴ καὶ τέµησε τὸ ἀγωνιστικὸ σπνεῦμα τῆς Κύπρον: συνόδελφοι συμµσιλη. ὥστε εἷς φέρµες ιᾶν συ δὃΓε τὴν ἔκδοση ἑνὸς Λευκώματος, Π ἐφημερίδα µας «᾿Απόστρα- τος» μπορεῖ νὰ συνεισφέρει ση- μαντικὰ στὴν ὅλη αὐτὴ προσπά- -------- ᾽Αλόγιστοι καὶ ἂκαμπει συντάγματος δέχονται τὴν ἁμοιβὴ γιὰ εἰς θυσίες τους: Τὰ συρµαιοπλέγματα. μητῶν σ'ὸν “ΑΠΟΣΤΡΑΤΟ’ ὦρ τὴ µέρα τοῦ οννεδρίου. πλέρ'α ἀἄντ προσωπευτωῶ τῶν ἂν- βοώπων ποὺ πολέμησαν. Δ. ΦΩΤΙΟΥ | Ἔνωσης µας. | Εἰσφοραί. Ἐταιρε΄α Λ.Ο.Ε.Α Λ. 10 Ἐ- ταιρεία ΙΚ.Ε.Ο. Λ. 3. Οἶκος Α. Γ. Πατίκη Λ. 3, Οἶκος Κ.Ι. Δρουσιώ τη σελ. 5 Οἶκος Λόλλος ΊΤαθδε- λούδης ΑΛ. 1, Γ. Χρυσοστόμου σελ. 1. Ολικὸ 17,6.0. 3 οι οἳ ἤρωες τοῦ Κυπρ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: (4ιὰ ὅσους ὀνειρεύονιαι χφυσωρυχεῖα στὸ ἐξωτεοι»ό Μοῦ ζητήθηκε νὰ πῶ καὶ γὼ τὴ γνώµη µου πάνω στὸ σοθαρὸ ζήτημα τῆς μετανάστευσης. Σὰν μιὰ Κυπρ΄α γυνα κα ποὺ ἔζησα γιὰ δέκα ὁλόκληρα χρόνια στὴν ᾽Αγγλα, ἀπ ὅπου γύρισα πρὶν μερικὲς ὀδομάδες, παρατήρησα μὲ πεγάλη µου λύπη πὼς πολλοὶ ἀπὸ τοὺς συωμπατριῶτες καὶ µε- :αξὺ αὐτῶν καὶ ἀπόστρατοι ἐπι- θυμοῦν νὰ μεταναστεύσουν στὴν ᾽Αγγλία. Ακουσα μερικοὺς νὰ μιλοῦν γιὰ ὑπέρογκους μισθούς, γιὰ ᾱ- μύθητα πλούτη κα. ευκαιρες ποὺ παρουσιάζονται στὴ ξένη αὐτὴ πο θεωρῶ καθῆκο µου νο διαφωτίσω τους προτιθέµενους νὰ, μεταναστεύσουν πάνω οτὴ πσα οι ὴ, κατάσταση ποὺ θᾶ- χουν ν΄ ἀντιμετωπβσουν. Ἡ ᾽Αγγλία περνᾶ σήµερα τὴν πιὸ κρ΄σιµη καμπὴ στὴν πολύ- χρονη ἵστορα της, Ὅλα τὰ θα- σικἁ τρόοιµα καὶ αὐτὸ τὸ ψωμὶ ἀκόμη, ὅλα ἀνεξαίρετα τὰ εδη ροωυχισμοῦ εἶναι μὲ δελτίο. Ὁ ἆ- ριθμὸς τῶν δελτων ποὺ παρα- χωροῦντοι δὲν καλύπτει τὶς ᾱ- µεσες ἀνάγκες ἑνὸς ἀτόμου, Γιὰ παράδειγ]'α, τὸ κρέας ποὺ µπο- ρεῖ ἕνας ν΄ ἄνοράσει μὲ τὰ δελ- τ΄α του δέν εἶναι περισσότερο ἆ- πὸ Ἰ σελίνι ἀξ ας τὴ ὀἑδομάδα, δηλ. ἀρκετὸ γιἀ δυὸ φαγητά. Αὐγά, εἶνα ζήτημα ἂν μπορεῖ νὰ πόρει ἕνα τὴ ὀδομάδα κι αὐτὸ µόνο τοὺς θερινοὺς μῆνες ποὺ ἡ ντόπια παραγωγἡ θρ΄’σκεται στὸ Ζεν θ της. ὍὉ ρουχισιιὸς εἶναι ἀκόνη πιὸ δύσκολος. Τίποτα δὲν µμπορεῖς ν ἀγορόσεις. ἔστω καὶ μιὰ νυ- φομαντιλιὰ ἢ ἕνα µμµαντηλάκι, χωρὶς νὰ καταθάλεις τὸ δελτο σου. Ἡ «ἀξία» τοῦ δελτίου σου ἀλλάζει ἀνάλογα μὲ τὴν ἑκάστο- τε παρακαταθήκη τῶν ρουχικῶν ἢ τὸν ὑποδημάτων. Αν ἡ παρα- καταθήκη πέσει χαμηλὰ τότε τὸ δελτ΄ο σου πέφτει στὴν «ἄξ α» του κι ἔχεις νὰ καταθάλεις πε- ρισσότερα δελτία Γιὰ παράδειγ- μα, γιὰ ἕνα ζευγάρι παποῦτσια εἶχες νὰ καταθάλεις 6 δελτία τώρα χρειάζεσαι 9 δελτ΄α. Ὁ ' Έπειτα ἔργεται τὸ πρόθληµα τῆς στέγης, Γιὰ νὰ θρεῖ ἕνας ἕνα δωμάτιο σήµερα στὸ Λονῖδνο θᾶ- χει νὰ γυρνᾶ τοὺς δρόμους γιὰ ὁλόκληρες ὀδομάδες. Τὸ δωιά- τιο, ἂν ξευρεθεῖ, θᾶνε κατὰ πᾶ- σαν πιθανότητα ἀνθυνιεινὸ καὶ ἀκατάλληλο. Τὸ νοῖκι θᾶνε ἀπὸ μιὰ ὥς μιάµιση λ/ίρα τὴ θδομά- δα, θέρµανση καὶ Φφωτισμὸς ἔξ- τρα, ᾽Ανέρχονται σὲ ἑκατομύρ- ρία τὰ σππια ποὺ καταστράφη- καν τελείως ἢ ὑπέστησαν θλά- ξη ἀπὸ ὀόμθες. Αὐτὰ τὰ σπτια δὲν κτζονται σὲ Πικρὸ χρονικὸ διάστηµα, Εἶναι Χχαρακτηριστι- κὸ πώς οἳ περισσότεροι ἀπ᾿ ὅσωυς παντοεύτηκαν στὴν ᾽Αγγλία κα- τὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου δὲν ἔνουν ἀκόιιη οὔτε τὰ σπίτια τους όλλ᾽ οὔτε καὶ τὰ ἔπιπλα τους Ωἵ γυναῖκες τῶν στρατιωτῶν ἔμεναν στὰ σπ΄τια τῶν σωγγε- νῶν τους, Οἱ ἄνδρες τους ἀπο- στρατεύτηκαν ἢ ἀποστρατεύον- ται τώρα κα θὰ θέλουν τὸ δικό τους σπ᾽ τι καὶ ἔπιπλα, Καὶ τώσα, ὡς πρὸς τὸ ζήτημο τῆς δουλειᾶς καὶ τοῦ μισθοῦ. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου ὑπορνρ ο άλη Έλλειψη ἀπὸ ἐρ- γατικὰ χέρια. ᾿Επιστρατεύθηκαν καὶ αὐτὲς οἱ νυωναῖκες ἀκόμη καὶ ἀντεκατέστησαν τοὺς ἄνδρες σὲ πολλὲς δουλειές. Μὲ τὴ λήξη τοῦ πολέμου καὶ τὴν ἀποστρά- τευση ἄργισε νὰ δημιουργεῖται πληθώρα ἀπὸ ἐργατικὰ χἑρια, ᾿Εκεῖ ποὺ οἱ γυναῖκες εἶχαν ἀντι- καταστήσει τοὺς ἄνδρες στὴ δου- λειά. διώχνονται τώρα καὶ οἱ θέ- σεις των συμπληρώνονται ἀπὸ ἄνδρες, Μέχρι ποὺ νὰ τελειώσει ἡ ἀποστράτευση θὰ ὃ”''ιουργηθεῖ καὶ ἀνεργία γιατὶ οἱ πολεμικὲς 6ιοµηχαν ες ποὺ ἀπεορόφησαν τὰ ἑκατοιιύορια τῶν ἐργατῶν κλε΄- ουν καὶ ἡ θιοµηχανία µετατρέπε. ται σέ εἰρηνικὴ παρανυωνή. ἜΕ- νας μαραγκὸς, γιά παράδεινι.α. πέρνει ἀπὸ 4 Λ. ὡς 4.10.0 τὴ 6δο- υάδα. ὁ κτίστης τὸ ἴδιο. Ὁ μέ- σος ὄρος τοῦ μισθοῦ τῶν έργα- τῶν «νενικἁὰ δὲν ὑπεοθα΄νει τὶς 4100 Λ. τὴ θδομάδα. “Οταν ὃ- πολογ΄σει ἕνας πὼς τὸ ἕνα τρ'το αὐτοῦ τοῦ μισθοῦ πληρώνεται ἐνοίκιο ἀντιλαμθόάνεται πόσο δύσκολο εἶναι για ἕνα ἐργάτη νὰ ζήσει μὲ τέτοιο μισθὸ καὶ πρὸ παντὸς γιὰ ἕνα ξένο ἐργάτη τοῦ ὁποίοιυ ἡ θέση θᾶνε ἀσύγκρι- τα πιὸ δύσκολη ἀπὸ τοῦ ντόπιου. Στὰ ξενοδοχεῖα καὶ τὰ ἑστιατό- ρια ποὺ δουλεύουν ἡ µεγάλη ιοψηφία τῶν συμπατριωτῶν 'ας ἡ κατάσταση δὲν εἶναι καὶ καλλίτερη. Οἱ ἐργάτες αὐτοῦ τοῦ ἐπαγγέλματος δὲν εἶναι ἀκό- µη ὀργανωμένοι στὴ Σωυντεχνα τους καὶ οἱ συνθῆκες δουλειᾶς εἶναι ἐλεεινὲς. Οἱ ὢρες ποὺ δου- λεύει ἕνας ἐργάτης τῶν ρεστω- Ὃνν εἶναι 10 καὶ ἄνω τὴν ἡμέ- ραν. ἛἜνας πιατᾶς ἢ κατσαρολ- λᾶς πα΄ρνει ἀπὸ Λ. 4 ἕως Λ. 2 τὴ ὀδομάδα κ᾿ ἔχει νὰ ὕδροκο- τὰ γιὰ 10-11 ὧρες τὴν ἡμέρα στὰ ἀνθυγιεινὰ ὑπόγεια τοῦ Λονδ - νου. ὌἜπειτα εἶναι κι ὁ φόρος εἰσο δύματος ποὺ ἀνέρχεται σὲ 6ο)ο τας λ]ρας γιὰ ὅλους τοὺς μιἰ- σποὺς ἄνω τῶν Λ. 80 τὸ χρόνο ὀνύπανδρους καὶ ἄνω τῶν Λ, 140 γιὰ τοὺς πανδρεµένους. Εἶναι ἀλήθεια πὼς μερικοὶ ἀπὸ -οὺς συμπατριῶτες µας κατόρ- θωσαν, µέσα στὶς εὐνοϊκὲς συν- Οὗκες ποὺ δημιούργησε ὁ πόλε- πος, ν΄ ἀνοίξουν ἑστιατόρια καὶ νὰ. κερδίσουν μερικὰἁ χρήματα. Ωἵ συνθῆκες ὅμως ἄλλαξαν καὶ πολλὰ ἀπ αὐτὰ τὰ ἑστιατόρια ἔκλεισαν ἢ πρόκειται νὰ κλεί- σουν. Ἡ. δουλειὰ τῶν ἑστιατορ΄- ὧν ποὺ ἄνοιξαν µέσα στὸν πόλε- πο. θασ.-ζετο κατὰ µέγα µέρος στοὺς ᾽Αμερικανοὺς στρατιῶτες εἶχε κάπου 2, ἕκατομ. ᾿Αμερικα- νοὺς στρατιῶτες γιὰ ἕναν διά- στηµα στὴν ᾿Αγγλία. Αὐτοὶ ὅ- µως ἐγκατέλειψαν τὴν ᾽Αγγλία ἀπὸ καιροῦ. Γενικό, οἱ σημερινὲς συνθῆκες τῆς ᾽Αγγλ΄ας γιὰ ἕνα μετανάστη εἶναι πολὺ δύσκολες καὶ κάνω ἔκκληση σ' ὅλους ἐκείνους ποὺ σκοπεύουν νὰ πᾶνε στὴν ᾽Αγγλία καὶ νὰ ὑποόθληθοῶν σὲ τεράστια ἔξοδα γιὰ τὰ ναῦλα τους κ.τ.λ, νὰ σκεφθοῦν σοθαρώτερα τὸ ζή- τηµα, Ὁ κυριώτερος ὅμως λόγος οπατὶ οἱ συμπατριῶτες µας δὲν πρέπει νὰ µεταναστεύσουν εἶναι πολιτικὸς, Σήµερα θέτουµε τὸ ζήτημα τῆς ἐθνικῆς µας ἀποκατάστασης μὲ τὸν πιὸ ἐπιταχτιικὸ τρόπο. Ἔχουυε ὅλοι ἱερὸ κι ἀπαράθα- το καθῆκο νὰ ἐργαστοῦμε γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ ἐθνικοῦ µας πόθου στὸ πιὸ κοντινὸ μέλ- λον. ᾿Εδῶ στὴν πατρίδα µας ἂς ἐργαστοῦμε γιὰ τὸ ψωμὶ καὶ τὴ λευτεριά µας. ΑΝΝΑ ΜΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ἆ ΠΡΟΣΟΧΗΙ! Απο φεσηη ΕΝΟΤΗΣ Τὸ σύνθηµα ποὺ ἄρχισε νὰ ἔα- πλνεται ἀνάμεσα σὲ ὅλες τὲς τά- ζεις ἐκείνων ποὺ θέλουν νὰ µε- ταθάλουν ἕνα παλιὸ κοστοῦμι σὲ κοινοῦργιο. --ΕΝΟΤΗΣ -- εἶνσι τὸ νέο συνεταιρικὸ ΑΤΜΟΩ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ᾿Αποστράτων ραπτῶν, Λευκωσίας ποὺ λειτουρ- γεῖ ἀπὸ τὴν Ίη ᾿]ουλίου στὴν ὁδὸ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ἁριθμὸ 12, πλησ΄- ον τῆς κλινικῆς τοῦ ἴατροῦ κ. 3. Κουρέα, ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ φορέματα ὅ- λων τῶν εἰδῶν μὲ τὸν πιὸ ἰδεώδη τρόπο τὰ τελειότερα µηχανήµα- τα καὶ φάρμακα. ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ σ᾿ αὐτὸ ᾽Από- στρατοι Ῥάπται μὲ πολύχρονη πεῖρα, ἐργασθέντες εἰς τά ἸΑγ- γλικἀ κλυντήρια καὶ καθαριστή- ρια τοῦ ἐξωτερικοῦ. ΣΤΕΙΛΕΤΕ. γιὰ καθάρισμα ἕ- να κοστοῦμι σας καὶ θὰ πεισθεῖτε πὼς τὸ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ- ΡΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΡΑΠΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ εἶναι τὸ τελειότε- ρο στὸ εἶδος του. ἰ οηὰ παρακαταθήκη νου τοῦ Κολοκοτρώνη ὃ Στὰ αἱματοποτισμέγα Αρκαδικὰ θουνὰ ζωντανευουν θρύλοιτοῦ{[ ἑρουτού ΝΊωριᾶ «24--6--44. Ἰ”μῆμα µας χτύπη- σε Γερμανικὴ φάλαγγα κοντὰ στὸ χωριό Χρυσοθίτσι τῆς Τρ΄- πολης. Σκοτώθηκαν 62 και τραυ- µατ σθηκαν πολλοὶ Γερμανοί. Λά φυρα 45 ὅπλα, 5 αὐτοκνητα, 1 ὁπλοπολυθόλο», (Ανακοινωθὲν τοῦ Στρατηγείου τοῦ ΕΛΑΣ ριθ. 23). ὍὉ ἀγῶνας τοῦ λαοῦ τοῦ Μω- ρηὰ τὸ καλοκαῖρι τοῦ 1944 ἔχει μπεῖ στὴν πιὸ σκληρὴ κι ἄποφα- σιστικὴ φάση. Ἑτὰ ᾿Αρκαδικὰ Γενικοῦ ὑπ ἆᾱ- θουνὰ τὰ αἱματοποτισμένα. Ψη-᾿ λὰ, ἐκεῖ στὶς ἑλατοσκεπασμένες ξουνοκορφὲς ποὺ παληότερα ὁ εΓερος τοῦ Μωρηά». μὲ τὴ 6ρον- τερὴ φωνὴ του σάλπιζε τὸν ἐθνι κὀ ξεσηκωμό, συγκροτεῖται καὶ ὀναπτόσφεται τὸ Τον Σωνὶμο τοῦ ΕΛΑΣ. Τ ἁ,ροτόπαιδα τς ἠρωϊκῆς ᾿ἁρκαὃδ΄ κο, ἄξιωι ἁπόὸ- Ύωνοι καὶ συνεχιστὲς τῶν ἡρωϊ- κῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 21, μὲ πωρω µένη τὴν καρδιὰ ἀπὸ τὴ φλόγα τῆς λευτεριᾶς, παρατᾶν τ᾽ ἀλέ- τρι καὶ τρέχουν μ᾿ ἐνθουσιασμὸ ὅα πατρὶδα τοὺς ἔοινε, Εἶναι ἡ ἐποχὴ ποὺ οἱ Οὔννοι μὲ τοὺς νέ- οως «προκυνημένους», τῆς ὁρδὲς τοῦ Γερμανο-Παπαδόγκωνα, μὲ ἠπηνώδη καὶ ξέφρενη ἐγκληματι- κότητα ξαμόλυσαν κατὰ τοῦ λα. ο τοῦ δούλωτου Μωρηά, τὸν πιὸ ἁπηνή, ἐξοντωτικὸ καὶ ἄγριο δι- ωγμό. Εἶναι ἡ ἐποχὴ ποὺ ὁλοκληρώ. ͵ γε, ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς τὴν ἑνό- τητά του στὴν ἀντ σταση καὶ ποὺ οἱ λ]ὶγοι προδότες -- «προσκυνη- µέγοι» κι’ ἀκόμα οἳἵ πιὸ λίγοι «συ νετοὶ», ξεκόθουν ἀπὸ τὸ δρόμο τῆς τιμῆς καὶ τοῦ χρέους πρὸς τὸ λαὸ καὶ τὴν λ / . ν ς Ι τά δράξουν τὸ τουφὲκι ποὺ ἡσκλα, τοῦ καθήκοντος : πατρ΄δα, προδίνουν τὴ Χχιλιοδο- ᾿ ἑασμένη ἑλληνικὴ ἱστορία, καὶ : θουτηγµένοι ὁλόσωμα στὸ θοῦρ- . κο τῆς προδοσιᾶς, γίνονται οἱ πε- ρ'Φρονιμένοι ἀπὸ τὴν παγκόσμια φιλελεύθερη -- ἀντιφασιστικὴ ἀν- θρωπότητα, οἱ «μαστρωποὶ εὐγενεστέρων ᾿Εθνικῶν παραδό- οεων», «Τὸ αἷμα τοῦ λαοῦ χύνεται πο τάµι. Σᾶν μαῦρα κοράκια οἱ Γε- νὶτσαροι τοῦ Παπαδάγκωνα ῥἓ- χουν πέσει ἐπάνω του καὶ προ- σπαθοῦν νὰ τὸν δουλώσουν, νὰ τοῦ σπάσουν τὸ ἠθικὸ καὶ νὰ τὸν µεταθάλουν σὲ δούλους, Φωτιές, κρεµάλες, ἀτιμώσεις, καταστρο- ρές, Ὁ Μωριᾶς φλέγεται ἀπὸ τὴ μιὰ ὡς τὴν ἄλλη ἄκρη. Μὰ μὲ ἆ- ξάμαστο ἠθικὸ μὲ σταθερὴἠ ἄπο- Φασιστικότητα ὁ ἁπαράμιλλος αὐτὸς λαός, δυναμώνει ἀκόμα πιὸ πολὺ τὴν προσπάθειά του καὶ επέφτοντας κάπου μά πάντα νι- κόντας», κρατᾶ ψηλὰ κι ἀμόλυν το τὸ τιμηµένο καὶ ματοθαμένο Φλάμπουρο τῆς λευτεριᾶς. Ἡ 6α- τοῦ ἀπόγο- υ. τι τὸν ὁδη- γεῖ σὲ μιὰ πρωτόφανη πατριωτι- κἡ ἔξαρση καὶ µέ τὸ αἷμα του γράφει τὸ φωτοξόλο νεοελλη- νικὸ Ἔπος τῆς Ἔθνι, ἸΑντστα- σης, Δυναμώνει ὁ ἐχθρὸς τὴν πίε- σή του, μὰ δυναμώνει ἀκόμα πιὸ πολὺ κι ὁ ΕΛΑΣ τὰ χτυπήµατά του, Οἱ Γερμανοὶ μὲ τὰ ἑλληνὸ- Φωνα ὄργανά τους ἔχουν περιο- ριστεῖ στὴν ὖΤρίπολη. Γιὰ νὰ θγοῦν ἔξω θᾶπρεπε νὰ κινητο: ποιήσουν µεγάλες δυνάμεις. Στὸ Ἀρυσοθὶτσι οἱ Γερμανοὶ εἶχα ἐρ- νοστάσιο ξυλείας ποὺ τὸ προστὰ τευαν μὲ ἰσχυρότατες δυνάµεις. Δυτικὰ τῆς θάσης αὐτῆς ἕνας ἆ- μαξιτὸς δρόμος ὁδηγεῖ στὰ «ζα- γελλάκια». Αὐτὸν µεταχειρ/ζον- ταν τὰ Γερμανικὰ αὐτοκίνητα, προστατευόµενα ἀπὸ ἰσχυρὰς δυνάµεις γιὰ νὰ τροφοδοτοῦν, ἀπὸ τὸ Δάσος τὸ ἐργοστάσιο μὲ ξυλεία. Τὰ ΜΚανελλάκια εἶναι το ποθεσ΄α ποὺ περιθάλλεται ἀπὸ ἐ- λατοσκεπασμένα ὑψώματα καὶ στὸ θάθος τῆς χαράδρας ποὺ σχηµατ΄ζουν ἑλίσσεται ὁ δρό- µος, τὸ Στοατηνεῖο τῆς Πελοπογν- νήσου τὴν 211644 στέλνει δια- τον στὸ 11 ᾿Ανεξάωτητο Τάγμα ας δ λάνους νΝ ἀνοπστυχθεῖ τὸ ταχύτερο σὲ Σύνταγμα καὶ νὰ ἐἑνκαταστήσει ἁμέσως τὸ Ἄταθ- ιὰ Λι κησηςσ του στὰ Μαγούλια να ἀπὸ τὸ Πυργάκι ποὺ ἔμενε τῶν ͵ τώρα, Ὁ ἀνώτερος µόνιµος ἀξιωμα- τικὸς ποὺ διατάχθηκε ν᾿ ἀναλά- ξει τὴ διοίκηση τοῦ συντάγμα- τος ἔφθασε στὸ Πυργάκι τὸ 6ρά- δυ τῆς 22 Ἴουν.ου ἀνέλαδθε ἀμέ- ως τὴ διοίκηση καὶ κοινοπο ησε στοὺς μέχρι τότε διοικητὰἁς τὶς διαταγὲς ποὺ εἶχε, Ἡ παληὰ διοίκηση ἀνάφερε ἀμέσως στὸ νέο Διοικητὴ πὠς εἶχε͵ μελετηθεῖ ἐπιχείρηση κατὰ τῆς θάσης Χρυσούθ΄τσι ποὺ ἀπο- τελοῦσε σφῆνα στὶς γραμμὲς τοῦ ΕΛΑΣ. στὴ περιοχἡὴ ἔκενη. Πρό- σθεσαν ἀκόμη πὠὼς γιὰ τὴν καλ- λίτερη ἐπιτυχία τῆς ἐπιχείρησης εἶγαν ἐγκαταστήσει τηλεφωνητὴ στὸ χωριὸ Πιάνα ἀπ ὅπου φαι- νότανε κάθε κνηση τῶν Γερμα: νῶν ἀπὸ τὴ Τρ΄πολι στὸ Χρυσο- 6 τσι καὶ ἀντίθετα. Ὁ τηλεφὼ νητὴς θὰ εἰδοποιοῦσε τὴ διο Κη- ση διὰ κάθε κίνηση ποὺ θὰ πα- ρατηροῦσε, εἶχαν δὲ ληφθεῖ ὅλα τὰ µέτρα ὥστε νὰ ἀντιμετωπισθεῖ μ’ ἐπιτυχία αἰφνηδιαστικὰ καὶ νὰ ἐξοντωθεὶ τὸ κινούμενο τμῆ- μα. Ὕστερα ἀπὸ ὁλονύχτια σχε δὸν σύσκεψη τῶν μελῶν παλιᾶς καὶ νέας διο΄κησης ἀποφασ-στη- πε νὰ ἀναθάλουν ὑπεύθυνα τὴ πεταστάθμευση τοῦ Σ, Δ. μέχρι τῆς ἐκπληρώσεως τῆς ἐπιχε΄ρη- σης ποὺ μελετήθηκε καὶ καταρ': τισθηκε τὸ σχέδιο ἐνεργεὶίας, «Τρεῖς λὀχοι θὰ ἐνεργήσουν τὴν ἐπφεση κατὰ τῆς φάλαγγος τῶν αὐτοκινήτων, διατεταγµένοι εἰς παράταξιν καὶ ἀπὸ θέσεις ἐγ- υὺς τῆς ὁδοῦ Χρωσοθ τοι -- Κα- νελλάκι. Ες λόχος θὰ ἐκάλυ- πτε τὸ ἀριστερὸν πλευρὸν τῶν τμημάτων τῆς ἐπιθέσεως ἐκ τῆς κατεωθύνσεως Τρ΄πολη καί ὁ 5ος λόχος εἶχε ὁρισθεῖ ὡς ἐφεδρεία τοῦ τάγματος. Τὸ σύνθημα τῆς Ψαταλήψεως τῶν θυσεων θὰ ἐδί- δετο ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Τάγ µατος. τὸ δὲ σύνθηµα τῆς ἐνάρ- ἔεως τοῦ πυρὸς τῆς κρούσεως θὰ 2δ δετο ἀπὸ τὸν λόχον ποὺ εὖ- ρίσκετο εἰς τὸ ἀριστερὸν τῆς πα- ρατάξεως, δηλαδὴ τὸν λόχον προσθολῆς τῆς φάλαγγος αὔτο- κινήτων. Ἡ. ὅλη προσθολἠ θὰ ἐ- γ΄νετο μετὰ τὴν Φφόρτωσιν τῶν αὐτοκινήτων καὶ κατὰ τὴν ἔπι- στροφή των πρὸς Τρπολη», Τὸ πρωῖ τῆς 24ης Ἴουνου 1944 ὁ τηλεφωνητὴς ἀπὸ τὴν Πιά να τηλεφώνησε ὅτι φάλαγγα μὲ 14 αὐτοκίνητα Γερμανικὰ ἑκιγή- θη ἀπὸ Δαθὲς πρὸς Χρυσοθ΄τσι κι’ ἀπὸ κεῖ µέσα στὸ δάσος γιὰ ξύλευση, Τὴν ὥρα τῆς εἰδοποιήσεως οἱ λόχοι τοῦ τάγματος ἔκάναν ἆ- σκήσεις κοντὰ στὸ χῶρο προσθο- λῆς κι ἔστι σύµφωνα μὲ τὸ πα- ραπάνω σχέδιο ἐνεργείας δια- τάχτηκαν νὰ κινηθοῦν ἁἀμέσως ἀπὸ τὰ ἀναγνωρισμένα δροµολό- για καὶ μ᾿ ὅλες τὶς ἀναγκαῖες ποοφυλάξεις νὰ καταλάθουν τὶς δέσεις τους, Στὶς 10.30’ τὸ πρωῖ, οἱ λόχοι ἔφθασαν στὴν τοποθεσ᾽α ποὺ εἷ- γε καθορισθεῖ γιὰ τὸ χτύπημα. Ὁ ὁπλισμὸς ἥταν φτωχὸς καὶ µέ ἐλάχιστα πυρομαχικά, Ὁ Γερμα- νικὸς ὁπλισμὸς εἶναι γνωστὸς σὲ ὅλους. Αὐτὸ ὅμως δὲν στάθηκε ἐμπόδιο γιὰ νὰ ἐκτελέσουν τὴν ἀποστολή τους καὶ νὰ προσθέ- σουν ἀκόμα μιὰ περίλαµπρη σε- λ΄δα δόξας, στὴ φωτεινὴ καὶ δο- ξοσµένη ἱστορία τῆς ἀντστασης τοῦ ΕΛΑΣ τὴν αἱματογραμμένη. Οἱ ἁἀντάρτες τοποθετήθηκαν κατὰ μῆκος τοῦ δρόµου τὸν ὁ- ποῖον ἐκάλυψαν σὲ 500 µέτρα. Μερικὲς ὁμάδες μόλις ἀπεῖχαν 5 10 µέτρα ἀπὸ τὸ δρόμο. Κα: λύφτηκαν ἔτσι ποὺ τίποτα δέν ἔδειγνε πὼς στὴν ἤρεμη αὐτὴ το- ποθεσία 6ρ΄σκονταν ψυχγἠ ζῶσα. Μὲ καρδιοχτύπι οἱ ἀντάρτες πε- ρμεναν ν᾿ ἀκούσουν τὸ θουϊῖτο τῶν μηχανῶν. , Σφίγκουν στὰ ριζασµένα χξ- .ια τους τὰ ὅπλα ἀποφασισμέ- νοι νὰ τσακίσουν τὸν ἐχτρό. Ὁ καθένας ἤθελε νὰ ἐκδικηθεῖ τὰ τόσα δεινὰ. Ὁ καθένας σκεφτό- ταν τοὺς ἠοωὶωὺσ. προγόνους µας ποὺ στὸ ἴδιο µέρος πολλὲς φοοὲς πολέμησαν τὸν Τοῦρκο μὲ τὰ ἴδια ἴδανικά, Λὲν ἤθελαν νὰ ὑστερίσουν. ᾿Ακριθῶς στὶς 11 καὶ 15’ ἕνα μακρυνὸ θουϊτὸ τά- ραξε τὴν ἡσυχία. Οἱ ἀντάρτες σκ ρτησαν ἀπὸ χαρὰ καὶ ἀγωνια, Ερχονται, Πραγματικὰ σὲ λ γα τὸ πρῶτο αὐτοκίνητο ξεπρόθαλε ἀπὸ τὰ ἔλατα. Τὸ ἀκολουθοῦσαν τὰ ἄλλα μὲ ἀπόσταση μεταξὺ 260 --30 µέτρα. Όλοι περιμένουν τὸν πυροθολισμὸ ποὺ εἶχε ὁρισθεῖ σᾶν συνθηματικὸ παράγγελµα πυρός. Μὰ τὸ σύνθημα ἀργεῖ καὶ τὰ τρία πρῶτα αὐτοκίνητα ὀγαῖ νουν ἀπὸ τὸν κλοιό, Τὶ συµόαί- νεις Ὕστερα ἐξακριθώθηκε ὅτι ὁ λόχος τοῦ ἀριστεροῦ ἀπὸ λά- θος ἄφησε καὶ ξέφυγαν τὰ τρία πρῶτα αὐτοκνητα. Ἑαφνικὰ ὅ πυροθολισμὸς πέφτει. Αὐτὸ ῆταν, ὃ ἀληθινὴ κόλαση φωτιᾶς µετα- ἀλήθηκε ἡ τοποθεσα κι ὁ θά- γατος ἐπὶ 13’ χόρεψε τὸν πιὸ τρε λὸ χορό του. Ἕνα αὐτοκνητο ἅ ναψε, Οἱ Γερμανοὶ μὲ ἀἄπεγνω- σομένες κραυγὲς προσπαθοῦν νὰ σωθοῦν φεύγοντεςμὰ τὸ θόλι.τοῦ ἀντάρτη τοὺς ξάπλωνε κάτω. Τρεῖς Γερμανοὶ μὲ µιδράλια πε- σµένοι κάτω ἀπὸ τ᾽ αὐτοκίνητα θάλουν σὰν λυσσασμένοι. Διατά- Χτηκε ἐξόρμηση καὶ ἐξουδετερώ- θηκαν κι αὗτοί, ᾿Απολογισμός: 62 Γερ, νεκροί, 3 αμμάλώτοι, 1 ταχωθόλο. 2 ὅ- πλοπολυθ., 2 αὐτόματα, 45 ἆτο- μικὰ τουφέκια 20 χειροθομόθ δες, 5000 σφαίρες. 11 αὐτοκίνητα λά- Φφυρα ἀπὸ τὰ ὁποῖα μὲ τὴν συν- δρομἠ τοῦ λαοῦ τῶν γύρω χω- ριῶν ἐθγῆκαν 65 λάστιχα. Τὰ ὀπολεγιατά τους ἀκόμα θρ΄σκον- ται ἐκεῖ καὶ μποροῦν οἱ «ἐθνικό- Φρονες νὰ πάρουν μίὰ ἰδέα πὼς πολεμοῦσε καὶ τὶ πρόσφερε ὃὁ ΕΛΑΣ, -Δικς µας ἀπώλειες δυὸ τραυµατ ες, δυὸ νεκροί. Αὐτὰ εἶναι τὰ κατορθώματα τοῦ ΕΛΑΣ, ποὺ τὰ παλληκάρια του ἤ Μεταδεκεμδριανὴ σαπίλα καὶ ὁ προδοτικὸς ἀγγλόδουλος δοσιλογισµός, κρατᾶν. «δεμένα στὶς φασιστικὲς Βαστίλιες.Ἔτσι πολέμησαν οἱ Ίρωες ποὺ σήµερα δολοφονοῦνται ἀπὸ νεοφαασιστι- κὲς -- Μοναρχικὲς συμμορίες τῶν συνεργατῶν τῶν Γερνανῶν, Ἔτσι γράφτηκε ἡ τρισένδοξη ἵ- στορ α τῆς Ἐθνικῆς ᾽Αντ.στασης ποὺ τὸ μετοδεκεμθριανὸ -- Φφαυ- λοκρατικὸ -- προδοτικὸ -- Αγ: γλο-Γερμανόδουλο σκυλολόϊ τῆς ὁλιγαρχ΄ας προσπαθεῖ γὰ κηλι- δώσει, Τὴν ἄλλη µέρα τῆς µάχης τὸ τάγμα συγκεντρώθηκε στὰ Μα- γούλιανα ὅπου ἄρχισε ἡ ὀργά- χτώὠση τοῦ Ίου Συντάγματος σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τῆς 1141 Μεραρχίας Πελοποννήσου, Τὸ κτύπημα στὰ Κανελλάκια καθὼς κι ἕνα ἀκόμα ποὺ ἔγινε ἕνα μῆνα ὕστερα στὶς ΔΛαθιὲς ἕ- ναντον 2Γερµ. αὐτοκινήτων, ἆ- νάγκασαν τοὺς Οὔννους νὰ ἐγ- καταλε΄ψουν τὴ θάση Χρυσοθί- τσι κι ἔτσι ὁ ΕΛΑΣ ν᾿ ἅπαλλα- χτεῖ ἀπὸ τὴ σφῆνα τους µέσα στὶς γραμμές του, ᾿Αποτέλεσμα ἀπὸ τὴν τέλεια ἐπιτυχία τῆς ἐπ'θεσης ταν ἡ ἆ- νόψωση τοῦ ἠἡρωϊκοῦ τῶν κατοί- κὠν τῆς περιοχῆς τῆς ᾽Αρκαδίας καὶ ἡ πύκνωση τῶν τάξεων τοῦ ΕΛΑΣ μὲ τὴν ἀθρόα κατάταξη ἐ- θελοντῶν στὸ 11ο Σύνταγμα, Ο ἥλωοας Παῦλος Δηκητρίον, ἀλλὰ νὸ Αικσεέτρε Ἱκοτώθηκεο τἱ 98 ᾿Απριλίου 1941 σνὴν ἕλ- λάδο, πσπολεμῶν-ας γιὰ τὴ λευ- τεριά της. 2 ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΑΝΑΛΓΗΣΙΛ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ᾽Απάνθρωπη, ἐκδικητικὴ καὶ στὸ θάθος ἀπολίτιστη εἶναι ὮἩἨ συμπεριφορά, ποὺ δείχνουν ὥρι- σµένοι ἰδιῶτες ἀπέναντι στοὺς «- γωνιστὲς τοῦ Κυπριακου συντά- Ύματος. Μιὰ ἀμείλιχτη δ ωξη τῶν ἀποστράτων, ὅπου κι ἄν α- ποταθοῦν εἴτε γιὰ δουλειά, ετε γιό διευθέτηση ἐκρεμῶν ὑποθέ σεών τους, ἕνας ἀκατονόμαστος διωγμός, ἕνας ξετσίπώτος πόλε- µος ἐνάντια σὲ κείνους ποὺ ἐθε- λοντικὰ θυσασαν σπίτια καὶ οἱκογένεια κι ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴ λευτεριὰ τῆς ἀνθρώ- πότητας. . Ὁ ἁἀπόστρατος, ποὺ ὃ:καιοῦται νὰ περπατᾶ μὲ τὸ κεφάλι ψηλά, ψιατὶ ἔκαμε τὸ καθῆκον του καὶ | μὲ τὸ παραπάνω σὲ τοῦτο τὸ πό- λεµο, εἶναι ὑπυχρεωμένος ν΄ ἄν- τικρύζει τὴν ἀχαραχτήριστη σωµ: περιφορὰ τῶν ἄκαπνων κηφήνων καὶ λογῆς-λογῆς μαυραγοριτων. ποὺ ἀσγολοῦντο στὸν εὔκολο πλουτισμό, κατὰ τὴ διάρκε:α τοῦ πολέμου, ποὺ ἄγων ζονται σἳ ρα νὰ λυγίσουν τὴν ἄξιοπε τοῦ ἀπόστρατοι:, μὲ τὴν ἄρνησι νὰ τοὺς δώσουν δουλειά, μὲ τὴν ἄρνηση ὁποιασδήποτε ἐπιθαλλό- µενης ἐξδυπηρέτησης. Στὸ θάθος ὅλου αὐτοῦ τοῦ ἡ- θικοῦ ἐκτροχ:ασμοῦ καὶ τῆς ἄχα- λήνωτης χυδαιότητας στέκεται ἡ ὀργάνωση τῶν ἀποστράτων σὰν τὸ κόκκινο παν’, ποὺ ἐρεθ ζει τοὺς ταύρους ο τὰ νὸ πε -. δοµλειά, πρέ- πει νἁ μᾶς φέρεις δήλωσ:α ὅτ' ων ἀνήκεις στὴν ΕΙΑ». Κάι πέτοια ἀκούονται Ψιθορι- στὸ ἢ φωναχτὰ στὰ ἐπσημα Γρα- Φεια. Ξ «᾿Ανήκεις στὴ. ΕΚΑ: Τότε φ”- γε ἀπὸ δω. Δουλειά δὲν ἔχει ', ἑαμοθούλγαρους:! » Κότι τέτοια ἀκούονται στὰ γρα- Γδιωτῶν μαυραγοριτῶν Σευτῶν τοῦ λαοῦ. «Νὰ πᾶς, κυρά µου, σὲ κενους πο ἔπτειλαν τὸ γιό σου σ-ὸ στρ”τό. Σὲ κείνους ποὺ στὸν ττε΄λανε νὰ σκοτωθῇ!» ταις Ἰκάτι τέτοια ἄκουσε ἡ γαροκαμέ- ὄα τοῦ. Ἆρωα Σμυρνιοῦ, Ἓπόθηκε στὴν Ἴταλ α. Π.στεύουν τ) ἀνθρώπινα αὐτὰ σκουλήκια, σ᾿ ὅποια ἑαθμῖδα τῆς κοινωνικῆς ἱεοαρχ΄ας κι ἄν ἀνή τε πιστεύουν. πὼς ἔτσι θὰ λυ- «σαν τοὺς ἀλύγιστους, γιὰ νὰ κρατήσουν γ.ὶ δισιων΄σουν τὴν ἄ βλ. ὑπάστασή τους υἅὡὑὐιιιιοιὕὕ--------ῆᾶὓὔἴ------ὓ-ὓῆὔᾱ--------- αακζρσττα τας Ὁ ᾽᾿Απόστρατος εἶναι ἕνας ἐρ- γάτης, ἕνας δουλευτής, ποὺ δ:α- θέτει δυὸ χέρια γερά, συνηθισµέ- να στὴ δουλειά. Δὲ μπορεῖ, λοι- πόν, νὰ τὸν πτοήσει καὶ νὰ τὸν κάμψει ἡ ἅἄθλια συμπεριφορὰ τῶν ἐχθρῶν τοῦ λαοῦ. Τοῦ ἀτσαλώ- ψει πιὸ πολὺ τὸ πεῖσμα καὶ τοῦ ο νει περισσότερη ὄναμη γιὰ νὰ σωνεχίσει τὸν ἀγῶνα του γιὰ τὸ Φωμὶ καὶ γιὰ τὴ λευτεριά του. Τὰ χτυπήματα, λοιπὸν, ποὺ δέ- χεται ὁ ᾿Απόστρατος Ἀπροέρχον- ται ἀπὸ δωὸ πλευρές, ᾿Απὸ τὴ Κυ- πριακὴ καὶ τὴ Κυθερνητικἡ πλευ- γαριάζονται τὰ κόλυθα ποὺ μᾶς δνει ἡ Κυθέρνηση, ποὺ ἀρκοῦν γιὰ μερικὰ ταξίδια, ποὺ πρέπει νὰ κάµεις γιὰ νὰ ἐπ. ἑκεφτεῖς τοὺς συγγεγνεῖς καὶ δικούς σου, ποὺ τοὺς ἐγκατά: λειώες ἁτὸ τάε ποὺ κατατά- χτηκες. Τρέχουµε στὰ Γραφεῖ- α΄ ἐξεύρεσης δουλειᾶς' καὶ ποὶ δουλειά. Περνοῦν μέρες, ϐΘδο: µάδες, μῆνες καὶ μεῖς ἱκέτες στά Γραφεῖα ἐξεύρεσης δου- λειᾶς Καὶ τ ἀποτέλεσμα τ΄ποτα. Στὸ χωριὸ εἴμαστε 20 ἀπό- στρατοι καὶ κανένας δὲν ἐπῆρε δουλειά, Πολλοὶ ἀναγκάζονται κά, Εϊδαμε τὴν ἁθλιότητα τῶν σωμπατριωτῶν µας. Βλέπουμε καθημερινὰ τὴ µεταχεριση ποὺ Ἐεωάδισοτο ὁπὸ τὴ Κυθερνητικἡ πλευρά. «Αποκατάσταση στὰ δικαιώ:! µατά µας | Δικαιώματα λο- --« Εμεῖς οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ λαοῦ, ἡ ῥραχυκομκαλὰ τῇ Λαθῆς πμ. χρατας δὲ Άυγ΄ἔουμε µμπροστὰ στὴ δα. ᾿Αφοσ:ωμένοι στὸν ἁπλὸ καὶ τἰ- µιο ἀγῶνα τῆς ἀντίστασης ἔναντ ον στοὺς 6αρθάρους εἰσθολεῖς καὶ τοὺς ντόπ΄ ους ἐθνοπροδότες, δρασκελῶντας περήφανοι μι ἀκατάέλητο: λαγκάδ ο καὶ 6αυνοκορφὲς ὃ ναµε τς τοπ κὲς κόχες, ξεσηκώναµε τὸν πε'νασμένο ει σιερήφρανο λαὸ µας σέ μαξ κά ἔθνι- Μοαπελευθερωτ κὰ κινήματα ποὺ θᾶ- γαι γ'ὰ πάντα ὃ πυρῆνας τῆς λαϊμῆς ἄντ στασης ἐνάντ'α στὴν ντόπια καὶ τὴ ξένη κυραρχία. 'Ἡ ποτ κὴ ἆλ- λαγὴ τῆς λαϊκῆς μᾶξας μὲ πρωτοπὀ-- ρα τὴν ἔργατο- ἀγροτικὴ τάξη ποῦο θε σὰν ἀποτέλεσμα τῆς ἀντ'κε΄μενι μῆς κατάστασης, ἀτσάλωσε θέρεψε | καὶ τελ.κὰ δημιούργησε τὴν ὑπέροχὴ συνε΄δηση τοῦ Λλαοῦ µας ποὺ στάθηκε { σρωτοπόρος ἀἆφετηρα τῆς ἀγων- στ κῆς ἀντίσασης, τῆς αὐτοθυσ ας καὶ τοῦ ρωμαλέου Δ4εκεμθο'ανοῦ µας |! ή νήματος. Σὰ φυσ'κὸ ἐπακολούθημα | τῆς πο οτικῆς ἀλλαγῆς είχαμε τὴν! ἁλματικὴ ποσοτ κὴ ἀνάπτυξη τοῦ ἓ ϐν κοαπελευθερωτ ποῦ µας νήματος ποὺ ξετ΄αξε µέσα σὲ λ΄γους µμῆνες, πετὰ ἀπ τὴ γεν'κὴ ἐπίθεση τῆς 11ης µεραρχ΄ας τοῦ ᾿Ελὰς στὴ ΙΜακεδονία, τὸ φασ΄στα εἰσθολέα. Αὐτὴ ἡ Όὑπέρο- Μη σο'οτ'κἡ καὶ ποσοτ'κἡὴ ἀλλαγὴ δη: η ούργησε τὴν ἵστορ'κὴ ἀναγκα ότητα τῆς ἑξέλξης τοῦ κοίνων ποῦ µας συ- στήκατος πρὸς τὴν ᾖἄνοδο, πρὸς τὴ λαϊκἡ ἰδημοκρατ΄α.---» νὰ μένουν ἀδρανεῖς κι ἄλλοι ἐτοιμάζουν τὰ χαρτιά τους γιὰ μετανάστευση. Γιὰ πόσο θὰ ἑ ακολουθήσει αὐτὴ ἡ κατά- σταση. ὥς πότε θὰ κὠφεύουν στὰ δίκαια αἰτήματά µας : Καιρὸς πιὰ νὰ κυττάξουµε τὴν ὑπόθεσή µας ἔξω ἀπὸ τὶς ὑπο- σχέσεις ποὺ δὲν ὑπάρχει ἐλπί- δα νὰ ἐκπλπρωθοῦν», Αὐτὰ γράφει ὁ συναγωνιστὴς Εὐ στάθιος Μαυρογέρης. Εἶναι τὸ ἵ- πιο παράπονο καὶ ἡ δια ἀπαίτη- οη ποὺ προθάλλει ἀπὸ χιλιάδες πόστρατους, ς Εἶναι καιρὸς πιὰ νὰ προσεχτε- μὲ περισσότερον ἐνδιαφέρον καὶ σποονὺν ἡ ὑῥπόθεση τῶν ἀποστρά των Καιρὸς νὰἀσταματήσει ἡ ᾱ- ναλνησ΄α μπροστὰ στοὺς ἀνθρώ- πους, ποὺ πρόσφεραν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν ἐπτευξη τῆς Ἠ - κης, ἰ Γ,Λ. ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ συνέχεια ἐκ τῆς Ίης σελίδος) 5 ογραφ!,κῶν φυλλόδων τῆς ἀντ δρα σης γὰ τὴν πατασυκοφάντηση τοῦ Λαϊκοῦ µας κ΄νήματος, καὶ τὴν πεση -«ὕστερ κ] π'εση-- ποὺ ἐξασμοῦν στὶς Έκμλήσ αστ κὲς ᾿Αρχὲς, γ ὰἆ νὰ τὶς παρασύρουν 1 σω ἀπτὸ ἀντ:λαϊνὸ ραὶ ἐθνοντόνο ἅρμα τους. Έϊναι γεγονὸς-- καὶ ἀσφραλῶς ὅλοι θὰ θυμόμαστε- πὺς καὶ στὸ παβελθὸν ᾗ Ἐκκλησ᾽α ὑπῆρξε ὃὁ ατόχος τῶν ἆλ- Λλεπαλλήλων παρασκην ακῶν πλευρήσε ων τῶν «ἐθνικοφρύνων», μαὶ μερκῶν «Έλληνοσοσ αλ στῶν» τοῦ τύπου. οὐτὺν ἀπόθλεπαν σὰν σὲ «σωτήρ'ο σαν δα», στὴν ὅπο΄ία νὰ στηρ΄ξουν τὸ φατρακυλούμενο οἰκοδόμημά τους, καὶ τὴν σαπλλα ποὺ ἐμπερ'πλείει. 2’ αὖὐ- τὴν ἄπο-άθηκαν ἐπανειλημμένα, ὅδη- ποῦντες τὴν ἐνεργὸ {/) συμμετοχή της στὴν ἐπστρατεία τους ἐγάντ α στὸ Λαὸ καὶ τὶς ὀογανώσες του. Σ’ αὔ- τὴν ἀποτε΄νουνται καὶ σήµερα--ὰ ροῦ τὸ ὅλο πα΄χν δ ἐπαναλαμθάνετα”- ἐκ- έ-άξοντας την μὲ µανιφέστα καὶ δήµο- σ'ογραωικἀ σηµε΄ὤματα, νὰ πάρει θέ- ση στὴν ὅπουλη ἐπίθεση ἐνάντ'α στὸ πρωτοπόρο καθοδηγητικὸὀ κ΄νηµα, ποὺ ἀγωνίξετα' νὰ ὀργανώσει τὶς λαϊκὲς ὄγων στ κὲς δυνάµε'ς, πιαρατάσσοντας τες ἐνωμένες στὸν ἐθν'κοαπελευθερω- τικὸ στ΄έο, ἔτο μες καὶ ἱκανὲς ν’ ἄν: τεπεξέλθουν στὶς ἅπα'τήσεις τοῦ ἐθνι- ψοῦ µας ἀγῶνα. Οὐρλ άξουν, ἐμτοξεύ- ουν ἀπειλὲς πρὸς ὅλες τὶς δ'ευθύνσες , , ν 9 να προαγγέλουν «θλ δερὰ ἔπε σόδ αἱ» Αὔτο', οἳ ἀονητές κάθε θέσης, κάθε ἐθνικῆς ἀνάγκης, κάθε Λλαϊκοῦ διλαι- ὦματος. Αὐτοὶ ποὺ ἔσπρωξαν περ'- «ρρονητ’κὰ καὶ 6άναυσα τὸ ροζασµένο χἑρ:, ποὺ ἄκακα καὶ μεγαλόψυχα τοὺς πρόσφερε ὅ Λαός. Αὐτοί, ποὺ χρόνια τώρα Ευσσοδομοῦν ἀστόχαστα σὲ θά- ρος τοῦ ἱερώτερου πόθου κῃς, τῆς ἐ- ϐν κῆς λευτεριᾶς µας. Αὐτοί, οἳ λι- ποτάκτες τοῦ στρατοπέδου τῆς ἐθνικῆς τιμῆς καὶ τοῦ καθήκοντος. Καὶ τὶ ἑητοῦν ᾖ2Ζητοῦν ἄμεση ἓ- πέµέαση τῶν ἐκκλησ αστικῶν Αρ χῶν γὰ προστασία -- ὅπως τὴν ἐννο- εὖν καὶ τὴν αἰσθάνοντα: -- τῶν Όρη: σπευτικῶν ὅμ,λητῶν στὴν ἐκτέλεση ἕ- νὸς ἐπ 6εβλημένου καθήκοντος! Καὶ πο ὸ εἶναι αὐτὸ τὸ καβῆκο ποὺ κατὰ τὴ γνώµη τους εἶνα. ἔπ'6εθλημένο σ᾽ ἵνα θρήσκευτικὸ Λειτουργὸ Ἡ ὃ δα: σκαλία τοῦ Χριστοῦ, ἤ κάτι α ἀλλη, ποὺ τυχὸν ἔχει -«τάρει τὴν θέση της τὸν τελευταῖο κα'ρό, κάτω ἀπτὴν ἵε: ρἡὴ στέγη τῶν ἐμκλησ ὤν µας Τὸ κά]- ουγμα τῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης ἤ τὸ κήρυγμα τοῦ σκοτεινοῦ µ΄σους καὶ τῆς ὃ χόνοο-ας ἀνάμεσα στὸ ἅἄςο σζιανεκὸ ποίμνιο : Εἶναι πραγµατ'κὰ λυπηθόν. 4υση- ρόν γ-ατὶ, τὰ γεγονότα μ.λούν καὶ λένε πὼς κάθε ἄλλο --- τοὐλάχ-στο στὶς πὸ πολλὲς περ'πτώσες -- παρὰ τὴν δι δασκαλ΄α τῆς ἀγάπης ἀπευθύνουν ᾱ- πτὸν ἄμέωνα οἳ θρησµεντ κοὶ ὅμιλη τές. 'Ὑπάρχουν π ὸ σοβαρὲς κι ἐπεί γουσες διδασκαλ'ες --- κατὰ τὴ γνώ: µη τους --«νὰ ἐξαγγελθοῦν ἀπτὸ δῆ µο τῆς ἐκμλησίας. Ενα, ἡ ἐπ'θεση ἐνάντια σὲ πρόσωπα καὶ καταστάσες ἑένες, καὶ πρὸς τὸν Λαό, κα πρὸς τὴν ἐμκλησία µας: Τὸν Κομμουνισμὸ, τὸν Στάλ:ν, τὸν Τίτο κλπ. Εἶναι τὰ κοµ- μµατ'μὰ συιφέροντα τῶν «ἀκρα:φνῶν πατρωτῶν», ποὺ πρέπει --ἔτσι συµ- φέρε:-- νὰ κυρ αρχοῦ» στὶς ϐθρησκευ- τικὲς ὁμιλίες τους, µέσα σ᾿ αὐτὴ τού- τη τὴν ἐνριλησ΄α, τὸ σύμέολο τῆς Χρ΄- ετ'αν κῆς ἁγάπης. Νὰ Λοιπὸν ποῦ ϐ6ρ:σκόµαστε: Σὲ μιὰ περ,δο κομματ'κῆς χρήησµοποίησης τῆς ἐκκλησ΄ας καὶ τῶν θρησκευτ κῶν µας συµξόλων. Καὶ ὄχι µόνο τοῦτο. Ἐάτι χε ρότερο. ᾿Εκεῖ ποὺ θἄᾶπρεπε νὰ πυρ’αρχεῖ ὁλόκληρωτ κἁ ἤ διδασκα Λία τοῦ Χρ'στοῦ καὶ ἡ ἀἁγάπη, καλλ’- εργεῖται τὸ μῖσος ἀπ᾿ ἐκείνους ποὺ δ' Καιωματικὰ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙ- ΝΑΙ ΟΙ ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ ΕΧΟΘΡΟΙ νὰ φεύγουν στὶς πόλεις, ἄλλοι | Αὐτὰ μοῦλεγε ἕνας ᾿Ἐπογίτης ποὺ σηυνόντησα ἐντελῶς τυχαῖα στὴν πλα- τεία Συντάγματος λ΄'γες µέρες προ: [ τοῦ ἀργ σει ἡ Δεκεμέρ ανὴ ἄντ'τα- ση. ᾽Αμούστακο πα:δ', μὲ τὰ γαλέδ'α ζωηρὰ σπ΄ νθηροέόλα µότα του, ποὺ οὖν τἀντίκρυξες γ᾿ὰ πρώτη «φορά, ᾱ- θελα σου νόµ'ξες πὼς κλε οὐσανε µέ- σο τους ἑλάκαρη τὴν 'Ἑλλάδα μὲ τὸ γαλέξδ ο ᾿Αττικὸ οὐρανό της. « ανθο- άλλης, φο τητὴς τῆς [ου κῆς, Εω: μὸς μὲ τὰ οὔλα του. 'Ἡ ἀλήθεια εἶτα- γε ὃδ'άχυτη στὸ πρόσωπο του, σὰ µι- λοῦσε γ ἆ τὸν ᾿ΗἨλέχτο ζξε, μετάδΊδε τὸν ἄγωνιστκὸ ἔνδουσ ασµό του μὲ τὴν ἁπλούτσκη ἀφήγηση, τὴ θετ'κὴ κρ΄ση, τὸ δυναμικὸ ρεαλ΄σμό του. ἀγῶνα... ὌἜτσι ἁπλᾶ συνεχ ξοντας τὴν ὃμ- λ΄α του μοῦ ἀφηγήθηκε μιὰ ἀπ τὶς μάχες τῆς ἀντ στασης ποὺ δόθηκε σ᾿ ἕνα µέρος κοντὰ στὴν Τρ΄πολη, σὰν ἕνα παράδε'γ»/α τῆς συνε’δητῆς αὖτο 6υσ ας τοῦ Ελλ. λαοῦ γ:ὰ τὸν ἀγῶνα. φ . . .. Ἠτανε µαλοκαῖρι τοῦ 43 τότες. Οἱ ᾿]ταλοὶ χάνανε ἔδαφος ἀπὸ µμµέρα σὲ μέρα. 'Ὁ Ἰπατόλο συνθηκολογοῦ: σε. Τὰ ᾿Ιταλ',κὰ φυλάκ'α δεχόντουσαν ἄγριες ἐπ᾽θέσε'ς ἀπὸ τ) ἀντάρτ'κο . κ. ς . αο ὰ ι ἀρκετοὶ ᾿Ιταλοὶ φεύγανε γὰ τὸ θουνὸ ποραδ΄νοντας τὸν ὅπλ-σμό τους. τὴν .4βή ς ᾿ βήνα, οἳ φο'τητὲς κατεξα΄νανε σὲ Ῥιωρλο, ῥ , Σελ: ι ι καδ.κὲς ἄπεργ ες μ᾽ ἁλόκα'ρο τὸ Λαὸ ἐνάντια στὴν πολιτ'κὴ ταχτ'κἡ τῶν Σ'ερμανοτσο] ἄδων καὶ τοῦ Ἰσολάκο- γλου. Σ᾽ ὀλάκαρη τὴν Ελλάδα µας . ο ασ ίδιος ομή δονοῦσε µυρ'όστοµα ἤ ἰαχὴ τῆς ἄντάρ της ἐποποίας. ἸΠέσα σὲ τέως, ὥριμες π'ὰ γ ὰ τὸ τὸ Ίαό µας συνθῆκες γεμᾶτος ὁρμὴ καὶ θέληση ἀνέλαθα μ'ὰ ἐπ μνδυνη ᾱ- ποστολὴ σ᾿ ἕνα χωρ'ουδό» ἔξω ἀπ τὴν Τρίπολη. Ὁ καπιτᾶνος τοῦ ἜΕ- λάς, θυμᾶμα, µοῦλεγε δακρυσιένος. Πα:δί µου. ᾿Εδῶ δὲν ὑπάρχει ζήτημα πειθαρχ΄ας, ἀλλὰ συνεδητὴςβέλησης, γὰ τὴν ἐγτέλεση τοῦ σκοποῦ µας. 4.άλεξα σένανε, ὂχ', τόσο Ὥγιατὶ πε'- βαρχεῖς στὶς ὃ-αταγὲς τῶνάνωτέρων, ὅσο γ!αεὶ νο ώὤθω πὼς ἔχει ὧρ'μάσει ἀγῶνα ας. ᾗ σ»έψη σου µέσα στὸν 'Ἡ ἀἄξ'οπο ηση αὐτῆς τῆς ἔσωτερ κῆς . σου κατάστασης εἶνα: ἡ µεγαλύτερη | ἴκανοπο΄ηση τῆς ψυχῆς µαν... 4΄νον: τας µου τὶς τελευταῖες συμθεουλὲς μοῦπε. «Δὲν ὑπάρχε'. τιμώτερο πρᾶ- µα, στὴ µάγη γιὰ τὸν ἀγῶνα τοῦ λα: οὗ, ἀπὸ τὸ θάνατο». Φεμ΄νήησα ματὰ τὸ σούρουπο μὲ ἡμιομάδα µου ποὺ ἀποτελούντανε νὸ ἀκόμη ᾿Επονῖτε. Περάσαμε τὸ σπ᾿τι τοῦ διάκου τοῦ χωρ᾽οῦ τὴν -- ἀπὸ ἀπὸ λαι : ΤΟΥ. τοὺς Δυστυγῶς Απ’ τοὺς ἱεροκήρυκες κοὶ θρησκευτικοὺς λε τουργούς. αὐτὴ εἶνα, ἤ πραγ: µατικότητα, καὶ δὲν ὃδ'αφεύ γε. κανενὸς τὴν προσυοχή, ὅσο κι ἄν προσπαθοῦν νὰ θολώσουν τὰ νε- ρὰ οἳ ὃδημοσ'ογραφικὲς φυλλάδες τῆς ἀντίδρασης, μ) ἀπώτερο σκοπὸ τὴν --- ξυππρέτηση καθαρὰ κομματικῶν συµ- φερόντων. ἸἩπορστὰ αὲ τέτο-α κατάσταση ὅ Κυ- πριακὸς Λαὸς δὲν πρὀκε'τα. νὰ στα- θεῖ μ᾿ ἀπάθεια. Δὲν θὰ πρέπει -- μὰ οὔτε κι ἔχει τὸ δικα΄ωµα -- κανένας ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ τοὔπαμε µόλ'ς ἀκούσει τὴ σφαρίχτρο ἴς ερορὲς νᾶχει ἔτοιμα τὰ ζᾶ καὶ γὸ τὰ στε΄λει μὲ τοὺς χωρ ἄτες ἔξω ἀπὸ τὴν ᾽Ιταλικὴ ἀποθήκη. Τοῦ ξηγήσαμε ιὼς εἴχαμε ὃδ:αταγὲς ἀπὸ τὸν ᾿Ελὰς νὰ π ἄσουμε μὲ κάθε θυσ΄α τὸν ὅπλι- σιὸ τῆς ᾿]ταλκῆς ἀποθήκης τοῦ χω- οἱ Γερμα: τῶν ὅ- ϱ'οῦ του προτοῦ φτάσουνε νο’. Είχαμε ἀπόλυτη ἀνάγκή πλων γιὰ τὴν ἐν σχυση τοῦ ἐφεὂρ κοῦ 'Ελὰς τῆς Πελοποννήσου. ἀϕφησα τὰ δυὸ πα ὃ ὰ σὲ μιιρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν ἀποθήκη καὶ οὲ λ γο πλησ᾽ασα τὸ σκοπὸ χωρὶς καμὰ «προφύλαξη. ᾖἩὸν χτύπησα στὸν ὤμο ο Δ'ο πητὴς τῆς ἀποθήκης εἶνα: µέσα : Ὁ ᾿Ἱταλὸς ἀμέσως ἔκανε διὸ 6ήματο π΄σω καὶ σήκωσε τὸ ὅπλο ἐνάντ α µου ρωτῶντας. ᾿Εσὺ ἛΕλαστης Τ.ὰ μὸ στ:γμὴ σκέφτηκα πὼς ἂν μὲ πιτροξο: λοῦσε ὁλάκα'ρο τὸ σχέὸ ο µας θὰ γαν αγοῦσε. Οχ' τ) ἀπάντήσα. Θέλω νὸ δῶ τὸ διο'κητὴ γ᾿ατὶ εἶνα' ἀπόλυτη ἀνάγκή. 4 σταχτ΄’κὸς ὅ ᾿]ταλὸς μὲ σῆ ϱε στὸ γραφεῖο τοῦ διο:κητῆ ποὺ 1ε νη τὴ στιγμὴ ἔδ νε τὶς τελευταῖες ὁ δήγ΄ες σὲ δυὸ ᾿Ιταλοὺς ἀξ-ωματ΄κους γὰἁ τὴν παράδοση τῆς ἀποθήκῆς σιοὺς Γερμανούς, ποὺ θἀρχόντουσα» σὲ Λ1γο. ᾿Αφοῦ πῆρα τὸ κατάλληλο Ὁ Φος τῆς ἑλοσυρῆς στρατωτ'κῆς πει θαρχ΄ας τοῦ μίλησα. «Εἶμα' μαπετό γιος τοῦ ᾿Ελὰς σ’ αὐτὴ τὴν περ ογή. Ἡ ἀποθήκη σας εἶνα. κικλωμένη ὅπ' τοὺς ᾿Ελαστες. ᾿Εὰν σὲ ὃδνὸ Λε φτὰ δὲν όπλ'σμέ σας ϐ) ἀρχ΄σει γεν κὴ ἐπθεση. Οἳ 1 καὶ τοῦπα... παραδώσετε τὸν τολο ἀξωματ'κοὶ λυσσάξανε. ἆπτή: σανε τὴν ἄμεση ἐγτέλεση κου. Ο ὃο: κητὴς ὅ σταχτ:κὸς γ᾿ατὶ ὅπως φαΐνε' τα ὅοκ µασε πολλὲς Φορὲς τὴν Έλα στ'νη ἄντρεα στὴ μάνη τοῦ ἑουνοῦ δέχτηκε. ἛἜνας ᾿]ταλὸς ἂξωματ'ὸς ἔθγαλε τὸ πστόλ' του καὶ μὲ σκάπευ σε. Ἡμουνα ἄοπλας. Ἐἶδα τὸ θάµστυ νο κα υντά. Ὁ διοικητὴς ξαφν:κὰ μὰ ἀπότομη κ΄νηση τοῦ π'στολ οῦ του ἔρ:ξε ἐνάντ'α στὸν ᾿Ιταλὸ ἄξ'ωια- τ »ὸ. Τὸ πα'γνζδ' τελεωσε. Οἱ 'ἴτα- Λο) δὲν εἴτανε φτιαγμένο: γιὰ τὸν ᾱ- }ῶνα. Πὰ Σᾶ φορτωμένα τὸ θαρὺ ὅπλ σμὸ μ’ ὅλο τὸ χωρ΄ὸ στὸ πὀδ, τραδούσανε τὸν ἂνηφορ'κὸ δρόµο τοῦ θουνοῦ. δὲ }'γο ἀκούαμε τὶς μηχανὲς τῶν τεθω: Τερμαν κῶν αὖτον νή- ὁλάμαιρο εἴτανε ἔτο-- μο γ ἆ νὰ δώσε: τὺν πιοώτη μάχη τῆς ἀντ΄'στασης. Κι ἔθλεπες τοὺς χωρ΄ά- τες, ξιπόλητους, γυµνούς, μὲ τὸ ὅπλο στὰ χέρ-α, νὰ ὃ ὤχνουνε ἀπὸ τὴν πε- ϱ'οχή µας τοὺς «φασίστες. 4:ώξαμε τοὺς φασ”στες μὲ τὸν ἴδ ο τὸν ὁπλι. ρακησμένων : ι των. Τὸ χωριὸ σµό τους. ὌἜτσ' πολέαησε ὅ Λαός µας σ)’ ὅ- Ἰόμαίρη τὴν Ελλάδα. Γυµνο’, ξυσό. λητο:, δημ ουργήσανε τὸ ὑπέροχο αὖ- τὸ θαῦμα ποὺ λέγεται ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. Χ.λ΄άδες ἀφανεῖς Ίρωες τῆς τ1’ας παράταξης πέσανε στὴ μάχη γ'ὰ τὴ Λεφτερ΄ά. Γυρ΄σαµε ἀπ τὸ ἑουνὺ γιὰ γὰ φέρουμε στοὺς ἰδιμούς µας τὴ χα: ρὰ τῆς ἀπελευθέρωσης. Θὰ ᾖῥζήσουμε λέφτερο. γ΄ατὶ οἳ συνειδήσεις µας εἷ- γαε γέννημα καὶ θρὲμα τῆς τετράχρο- γης ἀντ'σασιστικῆς πάλης, καὶ τιες ἀτσάλ-νες συνεδήσεις δὲν µπο»εῖ νὰ τὶς λυγ΄σει ὅπο-αδήποτε ἕ α κάτω Θὰ δή: σουµε λέφτερο: γατὶ ἔχουμε τὸ ὃ΄πηο μαξζύ µας γιατὶ ὃ λαός πυρῆγας τῆς λαϊπκῆς ἀναγένν]οης, τ δυναµμκὸ ἀτσάλι τῆς µάχής }γ ἁ τ Δημομρατία». , τε- μις : ο ἀπὸ ὅπο:εσδήποτε συνθῆκες. Όα µας εἶναι: ο» ον κ. Απὸ τότες μὲ ἀπολουθᾶνε πονγ- τοῦ τὰ ἁπλᾶ καὶ τίµια λόγ'α τοῦ ᾿Ε: πον τη. Όσες κακουχ/ες κ ἂν περά- σε τέτοιος Λαός, ὅση 6ίχ κι ἂν ἕξα- σκηθῇ γ'ὰ νὰ σταματήσει τὸ ρέμα τῆς ἀγόδου του θὰ συντρφτεῖ κάτω απ τὴν ἀντ'σταση καὶ τὴν αὐτοάμυνα του. Ῥανένας δὲν μπορεῖ νὰ γυρίσει τὸν τροχὸ τῆς Ἱστορίας πρὸς τὰ π΄σω. Ἱππορ”ἵ νὰ καθυστερήσει μὰ δὲ μπορεῖ νὸ ἀλλάξε, τὴν 'Ἱστορ'κὴ ἄναγκα ότη- τα τῆς ἐξέλιξης του πρὸς τὴν προ: δο, πρὸς τὴ ΔΛαϊκὴ Δηήμοκρατ-α. Φ. ΚΛΗΡΙΔΛΗΣ. πολ'τικὸς ἤ θρησκευτικὸς παράγοντας νἁ µετατρέψε' τὶς ΧἌριστ'αν κὲς ἔπ- Ἀλησίες σὲ τόπους πολ τ'κῆς δ’απάλης καὶ ἀντεγκλήσεων, ποὺ τόσο ἔπ'κονα προσπαθεῖ νὰ πραγµατοποιήσε!. μ'ὰ φού χτα ἀἄντ'λαϊκῶν στο΄’γείων. “Ὁ Δαὸς ἓ παγρυπνᾶ καὶ περιµένε’. Θ’ ἂγων. στεῖ --ἂν παραστεῖ ἀνάγκη -- γ'ὰ νὰ κρα- τήσει ψηλὰ κὺ ἀθεξύλωτη ἀπὸ πολ- τικὲς ἀποχρώσεις τὴν ἐκκλήσ'α του. , . : : Κ᾿ εἶναι τοῦτο, ἕνα ἐπιδεελημένο κα- θῆκον. ΧΡ. ΒΑΚΗΣ φὐδοΦΦΦφόΦθοφφθθφοθφς ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ : ευ ΦΦΦ4ς Ἡ σύνταξη τοῦ «᾿Απόστρατου» πα- ρακαλεῖ τοὺς συναγων΄στές µας, ποὺ ἤδη ἔχουν ἀνταποκριθῇ στὴν ἔκμλη- ση γ:ὰ συνεργασ΄᾽α, νὰ μᾶς στέλνουν Ψαθαρογραμµµένα τὰ ἄοθρα τους, ὅσο Σύγχρονα ὑπευνθυμίζουμε στοὺς συναγωτιστές, γεν κὰ κμοὶ ἴδι- ατερα σὲ κείνους ποὺ «έρουν νὀ χειρὶ ζονται τὴ πέγνα, ὅτ' ὃ «᾿Απόστρατος» ἐξυπηρετεῖ περ:σσότερον τοὺς σκο: ποὺς, γ:ὰ τοὺς ὅποους ἐκᾷίδετα' ἂν στηρ ξεται πάνω στὴ κολλεχτ βίστικη ὀουλείά, παρὰ στὴν προσπάβεα ἕνὸς Ὦ δύο ἀτόμων. ᾿Εχουνκαθῆκον νὰ μᾶς οτέλνουν ταγτ'κα τῇ συνεργασα τους εεαὶ τις ὑποδείξες τους ἀκόμα πάναι στὴν ἔκόοση, ποὺ τόσο πολύτ'ες τὶς θεωρεῖ ἡ συνταχτινκὴ ἐπ τροπ{). --Ἓνας συναγων.οτὴς μᾶς ρωτᾶ πότε θὰ ἐκδοθῇ τὸ λεύκωμα «τῆς προ- σφορᾶς τῆς Γύπρου στὸν ὀἀντφασι- σι͵κὸν ἀγῶνα». Εαθορ΄ζονμε, κατὰ ἕ- γα τρόπο, καὶ σὲ ἄλλη στήλη τῆς ἔφη- µερ ὃας µας, πὼς πρέπει γὦνα. ἔτοι- µο σὲ ἕξη µῆνες. Τοῦτο -' ἕνα έαθ- κό, θὰ ἐξαρτηθῇ καὶ ἀπὸ τὸ ουθμὸ ποὺ θὰ πάρε ἡ δουλε:ὰ γ ὰ τὴ συγ- κέγτρωσ τοῦ ὁλ'κοῦ, ποὺ χρε’άζετα, σιοροῦν. ὅπως τὸ παθορίσαιε σὲ πιρο]γούμενή ἔκδοση. Σ᾽ αὐτὸ πρέπει νὰ ϐο/)ήσουν ὕλο: οἳ συναγων στές, ἁἄνταπομρογό- κὲ τὸ πα τούµμενο ἐνδ αφέρον, στὴν ἔκμληση τῆς ΠΚΕΑ. στο -- τος ἄρθεὸς συναγων στῶν συν δροµητῶν παροπογνεῖτα, ὅτι δὲ πο΄ρνει ταχτ κὰ τὸ φύλλον. Έχουμε ὄμλώσει, ἐπανε΄λημμένα ὅτι πρέπει ν ἀποτεί- τογτα, ἄν έσως στὰ γραφεῖα µας, στὴν ΕΙΑ ΔΛευκωσας, ὅὃ)]λώνοντας τὴ διεὐθυνσή τους. Αὐτὸ θὸ μᾶς δοη ῥήσει στὸ ξεκαθάρ΄σμα τῶν Εἐέθλων μας, πάνω στὰ ὁποῖα ἤ91) ἐργαξόμαστε καὶ στὴ τελικὴ ὃ-:ευθέτηση τοῦ ζητή µατος. Πάντως, λέμε στοὺς συναγω: γιστὲς ὅτι Ἠρατοῦμε σειρὰ «φύλλων, τὰ δποῖα μποροῦν νὰ ζητήσου». --συν..Α- -'Αν. {4ὲ μᾶς κάμνει ἔν πληξη τὸ ἔπεισόδ ο, ποὺ μᾶς γράφεις. ᾿Αποτελεῖ ἕναν κοπο τῆς μαμρυᾶς ἆ λυσ δας τὴν ὁποία οἳ μαῦρες δυνάμεις τῆς ἂντ δρασης ἂγων ξοντα νὰ περά. οσουν στὰ χέρ'α τῶν ἀγωνιυτῶν τῆς ευτερ'ᾶς. 2’ ἔδ οξαν μᾶς γράφε”ς, μὲ τὴ σύ: σταση νὰ πάψῃς ν᾿ ἄγων ζεσοι γ ἆ τὰ ἴδαν-μά σου τὶ περιμένεις νἁ σοῦ ου: στήσουν, φίλε, οἳ στερηµένο: κάθε ἴδα φ κοῦ στὴ ζωή τους, ἐχτὸς ἀπὸ τὸ ἴ- δαν:κὀ τοῦ πλουτ σιοῦ και τῆς ἐκμε- τάλλευσης Ἰβήπως ἤθελες νὰ σοῦ συ- στήσουν νὸ πολεµήσεις γ ὰ τὴ θ6ελτί- ὡὦση τῆς ζωῆς σου, γὰ τὴ λευτεριὰ τος πατρ]δος σου Οχ. φυσικά. ἸΗπροστὰ σ) αὐτὰ τὰ αἰοχρθυργήμα- τά τους θὰ πρέπει νὰ σήκώσουµε τὸ ᾱ- φάστημά µας. καὶ τὴ φωνή µας, νὰ νὰ παραδώσσυµε στὴν ὀργὴ τοῦ λαοῦ µας, τὰ αἴσχη, λέγοντάς τους, «Αν δὲν μᾶς ἐλύγισε ἤ φωτίὰ τῆς μάχης, δὲν μπιορεῖ νὰ μᾶς λυγ΄σει ἡ πακομοι- ϱὰ καὶ ἤ ἀἄνηθ'κότητά σας...» Συν. Θ. Παρ. ἄρνακα. Περ΄μέ- νουµε νὰ συνεχίσετε τὴ συνεργασο σας πρὸς τὸν «ΑΠΙΣΤΡΑΤΟ». θέ- λουμε κάτι ὃ κό σας κάθε θδομάδα. Συν. ΠΡ. ΠΑΠ. Βαρώσια. Σᾶς ὑπενθυμ΄ζουμε ἁπλῶς τὴν ὑπόσχε ση, ποὺ μᾶς δώσατε καὶ σερ µένουμε. Κ.’' ἀκόμα περένουμε µεγαλύτερη προσοχἡ κι’ ἐνδ αφέρον γὰ τὴν ἔφη: περ ὅα. Σαν. Π. Λ. Λάρνακα. Ζη- τοῦμε ὃ πλασ ασμὸ τοῦ ἐνδ'αφέροντος πάνω στὴ ὃάδοση τοῦ Απόστοατου» στὴν ἐπαρχ΄α «άργακος. ἑεσκεπάαουμε καὶ τους, συνάμα: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, Ὑποστηρίξατε μὲ φανατισμὸ τὰ ἀσύγκριτα προϊόντα ΛΟΕΛ Δὲν ἐξυπηρετεῖτε ἔτσι τά συμφέ- ροντα κανενὸς κεφαλαιοὐχου ΑΛΛΑ τὰ συμφέροντα 2.000 µε- τόχων. Περιφρουρεῖστε μὲ τὴν ὑποστή- ριξιν σας τὴν πρώτην ἝἜταιρε αν ΤΟΥ ΛΑΟΥ Εἶναι ὑποχρέωσις ΟΛΩΝ Ὑπαύθινος: Μ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ» Λευκωσία