Back

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ, 1946-09-15

2 ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΑΤΕ ΤΟΥΣ Ι8 ᾿Εδῶ καὶ ἕξη µέρες συνεχίζεται μιὰ γενικὴ κινητοποίηση τῆς ἐργατιπῆς τάξης τοῦ τόπου µας ὑπὲρ τῆς ἀπο- φυλάκισης τῶν 18 συντεχνιακῶν ἦγε- τῶν ποὺ κατεδικάσθησαν ἀπὸ τὸ Κα: κουργιοδικεῖον {ευκωσίας τὸν περα- σµένο Γεννάρη σὲ 139 καὶ 1δ μῆνες φυλάκιση γιατὶ τάχατες συνωµώτισαν νὰ ἀνατρέψουν τό..͵.συνταγματικὸ κα θεσοτὼς τῆς Κύπρου. Ὁ κάθε δηµοµράτης Κύπριος, ὁ κάθε τίµιο πατριώτης θλέπει μὲ συμπάθεια καὶ ἐνισχύει ὅσο μπορεῖ αὖ- τὴ τὴ νέα κινητοποίηση γιὰ τὴν ἅπε- Λλευθέρωση τῶν ἑργατικῶν ἡγετῶν, γιατὶ πιστεύει πὼς ἄδικα κατεδικά- σθησαν ἀπὸ τὸ Ἡρεττανικὸ Κακυυρ: γοδικεῖο τὸ ὁποῖο στηριζόµενο πάνω σὲ ἀνελεύθερους καὶ δικτατορικοὺς Νόμους ἑἐξέδωκε τὴν καταδικαστική του ἀπόφαση. : Σ᾽ ὅλο τὸ μακρυνὸ διάστηµα τῆς δίκης τῆς Παγκύπριας Συντεχνιακῆς Ἔπι- τροπῆς (ΠΣΕ) καὶ τῶν 1δ μελῶν της, δόθηκε ἤ εὐκαιρία στὸν κάθε Κύ: πριο νὰ σχηματίσει γνώµη καὶ νὰ μπεῖ στὸ θάθος τῶν σκοπῶν καὶ τῶν γα: ταχθονίων σχεδίων τοῦ ξένου κτητή. 'Ἡ δίκη ποὺ τόσο καλὰ καὶ σα- τανικὰ σκη γοθετήθηκε ἀπὸ τὴν ἄστυ- νοµία καὶ τὸ Νομικὸ ΤῬωῆμα τῆς Κυ- θέρνησης εἶχε διπλὸ σκοπό: Νὰ κπτυ- πήσει ἀποφασιοτικὰ τὸ ἐργατικὸ κί- νηµα ἀποκεφαλίξοντάς πῶντας τὴν ἑργατικὴ ἡγεσία νὰ κτυ- πήσει ἔμμεσα καὶ τὸ ἐθνικοάᾶπελευθε- ρωτικὸ κίνηµα τοῦ λαοῦ µας ποὺ τε- Λευταῖα ἔχει πάρει µεγάλη ἀνάπτυξη. Έτσι ἔγινε καὶ μὲ ἄλλες χῶρες: καὶ ἡ Κύπρος δὲν μποροῦσε νὰ µείνει ἕ- ξω. ἸΗόλις συνεπληρώθη ἤ στρατιωώτι- κὴ ἧττα τοῦ φασισμοῦ, οἳ μπεριαλι: στικὲς δυνάμεις ἕστρεψαν τὰ πυρὰ καὶ τὰ πτυπήµατά των ἐνάντια στὰ λαϊκὰ κινήματα τῶν Ἰδιαφόρων χωρῶν γιὰ νὰ τὰ τσακίσουν καὶ νὰ τὰ καταπνίδουν. Καὶ ἡ Κύπρος µας μὲ τὸ ὑγιὲς καὶ ᾱ- ναπτυγµένο κίνημα της δὲν μποροῦσε ν’ ἄἀποτελέσει ἐξαίρεση στὴν ἰμπερια- λιστικὴ αὐτὴ ἐξόρμηση. Πὰ ἀποτελέσματα τῆς ἱστορικῆς καὶ πολύκροτης δίκης τῶν 185 Συντεχνι- κατα- το καὶ πτυ- ακῶν ἡγετῶν ἐπροκάλεσαν τὴν γενι- κὴ ἀγανάκτηση, τὴ διαμαρτυρία καὶ τὴν κινητοποίηση τῆς ἐργατικῆς τά: ξης καὶ τοῦ ἐργαξομένου λαοῦ τῆς Πατρίδας µας ἐνάντια στὴν καταδικα- στικὴ ἀπόφαση τοῦ Κακουργοδικείου. Οἳἵ ἑἐργάτες τῆς Κύπρου διεδήλωσαν παντοιότροπα τὴν ἀπαίτήση των ὅπως ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι οἳ ἀρχηγοί των. Μέσα στὴ Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων γί- νεταί συζήτηση γιὰ μισὴ ὥραν εἴἶδι- κὰ γιὰ τὴν καταδίκη τῶν συντεχνια- κῶν ἡγετῶν κατὰ τὴν ὁποίαν ὃ φιλο- πύπριος καὶ προοδευτικὸς .Αγγλος Βουλευτὴς κ. Σόλλεὺῦ ἐπιτίθεται ὃρι- µύτατα ἐνάντια στὴν καταδίκη τῶν µε- λῶν τῆς ΠΣΕ καὶ τὸ δικτατορικὸ κα: θεστὼς τῆς Κύπρου. ΠΗολλὲς συντε- χνίες τῆς ᾽Αγγλίας µκπινητοποιοῦνται καὶ ἀποστέλλουν ψήφισμα διαμαρτυρί- ας ζητῶντας τὴν ἀποφυλάκιση τῶν Κυπρίων συναδέλφων τους. Στὸ «Σέντραλ Χὼλ» τοῦ «4ονδίνου, ἣ Κυ- πριακὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Λονδίνου ὀργανώ- νει µεγάλη καὶ ἐπιθλητικὴ συγκέν- τρωση εἰδικά γιὰ τὸ ζήτημα τῶν 1δ, Ἅπιονυ μιλοῦν καὶ ὑποστηρίζουν τὸ δέ καιο αἴτημα τῆς Κυπριακῆς ἐἔργατι- κῆς τάξης ἐξέχοντες Βρεττανοὶ ἔργα- τικοὶ ἡγέτες, διακεκθιµµένοι πολιτικοὶ παράγοντες τῆς ᾿ Αγγλίας καὶ ἀρκετοὶ ”Αγγλοι Βουλευτές. Γ.Γ. τῆς Π.Σ.Ο. συν. {ούΐ Σαγιὰν καυστηριάξει τὴν ἀντιδραστικὴ πολιτι- κὴ τῆς]Μ. ἈΒρεττανίας ἕναντι τῶν ἐρ- γατικῶν» κινημάτων καὶ καταδικάξδει τὴν φυλάκιση τῶν 1δ µμελῶν τῆς ΠΣΕ. Στὴ Σοθιετικὴ Ένωση τὸ ἐπιί- σηµο ὄργανο τῶν Σοθιετικῶν ἔΣυντε- χνιῶν «Νέοι Καιροί ἀφιερώνει σελ΄- δες ὁὀλόκλήηρες γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς ΠΣΕ ξεσκεπάζοντας τὴν Βρεττανικὴ πολιτικὴ στὶς ἀποικίες. 'Ο Ραδιοφωνι- κὸς Σταθμὸς τῆς Ἰόσχας ἐπανειλημ- µένα ἀναφέρεται στὴν καταδίκη τῶν Κυπρίων οσυντεχνιακῶν ἡγετῶν καὶ μµαστιγώνει ἀλύπητα τὴν καταπιεστικἠ καὶ ἀντιδραστικὴ τῆς Μ. Βρεττανίας ἀπάνω στοὺς ἀποικιακοὺς λαούς. Ύστερα ἀπ) ὅλα αὐτὰ τὰ διαθήµατα, πολιτικὴ ὕστερα ἀπὸ τὴν τρομερὴ πίεση ποὺ ἕ-. ΖΣτὴ Γαλλία ὃ, ξησκήθη τόσο πάνω στὴν τοπική ὅσο καὶ στὴν Ἰεντρικὴ Βρεττανικὴ Κυ- Εέρνηση ἀνέμενε κανένας πὼς ἡ Κυ: θέρνηση θὰ ἔσπευδε, ἔστω καὶ μετὰ τὴν καταδικαστικἠ της ἀπόφαση, νὰ ἐπανορθώσει τὸ λάθος της καὶ νὰ σώ- σει τὸ γόητρο τῆς ἀποφυλακίζοντας τοὺς συντεχνιακοὺς ἡγέτες. Δυστυχῶς ὅμως δὲν συνέξη κάτι τέ- τοιο. Ἡ Κυβέρνηση ἐσυνέχισε τὴ γνω- στή τῆς πολιτική. Νὰ κλείει τὰ μάτια, νὰ κλείει τ᾽ αὐτιά της παὶ νἁἀ περιφρο: νεῖ τὴν ὁμόφωνη καὶ γενικὴ ἀπαίτη- σή τῆς ἐργατικῆς τάξης γιὰ τὴν ᾱ- µεση ἀποφυλάπιση τῶν συντεχνιακῶν ἡγετῶν. Ἐγνηὰ ὁλόκληροι µῆνες ἔχουν περά- σει ἀπὸ τὴν ἡμέραν ποὺ οἳ 18 Βρί- σκουνται κλεισμένοι στὶς φυλακὲς. 4ἱ- άστηµα ἀρκετὰ µεγάλο. 'Ἡ ὑπομονὴ τῆς ἑργατικῆς τάξης ἔχει ἐξαντληθεῖ, γι’ αὐτὸ σήµερα ἀναγκάξεται νὰ ἔπα- ναλάδθει τὰ διαθήµατά της, αὐτὴ τὴ φορὰ πιὸ ἔντονα, καὶ νὰ κινήτοποι- θεῖ ζωντανὰ γιὰ τὴν ἀποφυλάκιση τῶν ἡγετῶν της. Οἱ 18 ἀνήκουν στὴν ἐρ- γατική µας τάξη, γιατὶ αὐτὴ τοὺς γέν- νησε, αὐτὴ τοὺς γαλούχησε, αὐτὴ τοὺς ἐδημιούργησε καὶ τοὺς ἀνέθασε τόσο ψηλὰ στὴ συνείδηση τῶν ἔργα- τῶν καὶ γενικὰ τοῦ λαοῦ µας. Εἶναι λοιπὸν φυσιχκὸ νὰ τοὺς θέλει πίσω, ᾱ- φάμεσά τής καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τής σὲ .. .. . κάθε ἑργατικὸ καὶ λαϊκὸ ἀγῶνα. Γι . ἀπόκτηση τῆς ἐθνικῆς καὶ κοινωνικῆς ι αὐτὸ ἀγωνίσθηκε, ἀγωνίξεται καὶ θὰ ο νὰ ανή : . ἀγωνισθεῖ μὲ κάθε µέσο ποὺ διαθέτει γιὰ νὰ τοὺς ἀποφυλακίσει, γιὰ νὰ τοὺς ξαναπάρει πίσω µγιατὶ τῆς ἀνήκουν, ψιατὶ εἶναι δικοί της, δικοί της γιὰ πάντα. συνέχεια ἐκ τῆς Ίης σελίδος) ἄλλο νὰ κάµουµμε, παρὰ νὰ ρίξουμε στὴν φωτιὰ ὅ,τι θυµίξει τὸν µεσαίω: να, κι ὅλοι μαξί, χέρι μὲ χέρι, νὰ χύσουμε στὰ λαϊκοδημονρατικὰ καλού- πια τὴν ζωή, κι ὅτι ἔρχεται σέ έπα- φἠ μαξί µας. Τὸ ἀντίθετο, θὰ σήμαινε ὑπαναχώρηση καὶ προδοσία τῆς δήµο- κρατικῆς ἰδέας. Ἰοὔῦτο, καὶ ὀλέθριο θάναι, καὶ ἀπαράδεμτο ἀπτὶς λαϊκὲς δυνάµεις ποὔδωσαν σακκάτηδες καὶ νεκροὺς στὸ πεδίο τῆς μάχης. Ας κοιτάξουμε, λοιπόν, τὸ σωστὸ, κι ἂς μποῦμε στὴν ἐκτέλεση καὶ τὴν πλήρη ἐφαρμογή του. Ας πιάσουµε τὴν ᾱ- ποκατάσταση τῶν ἀποστράτων. ᾽4ς δοῦμε ποιὰ εἶναι, καὶ ποιὰ θᾶπρεπε νᾶναι ἡ συμπεριφορὰ τῆς ντόπιας ἐθ- γοδοσίας ἔναντι τῶν ἀποστράτων. Μιὰ ἀπάντησήη στὸ πιὸ πάνω ἐρώ τήµα δίνεται ἀἁπτὸ πιὸ κάτω χαρα: πτηριστικὸ ἐπεισόδιο: Κάποιος ἀπό σερατος, σὰν µπῆκε στὴν πολιτικὴ ζωὴ ὕστερα ἀπὸ ἔξη χρόνια στφατι- ωτικῆς ὑπηρεσίας, πέρασε ἁπτὸ γρα- «ρεῖο κάποιου ἐμπορικοῦ οἴκου- ἀφοῦ εἶχε διαξάσει μιὰ σχετικἡ εἰδοποίήση στὶς ἐφημερίδες-- καὶ ζήτησε ὅδου- λειά. Ὁ ἔμπορας, ἀφοῦ κοίταξε ἑ- ρευνητικὰ τὸν ἐπισκέττη του, παρα” τήρησε μὲ μιὰ χαρακτηριστικἡ ἀφέ- λεία: «ΠΜοιάξετε σὰν ἀπόστρατος. 'Ὑπηρετήσετε στὸν στρατό» «ΜάλΛι- στα κύριε», ἁπαντᾶ ὃ παραστεκούµε- νος ἀπρόστρατος. «Δυστυχῶς µπαιδέ µου κάποιος ἄλλος σᾶς πρόλαθε», ἡ- ταν ἤ ἀπάντηση.. Απάντηση κατα- πέλτης. Ἀαιρέτησε Τὶ μπιοροῦσε νὰ κάμει, ἀφοῦ «κάποιος ἄλλος τὸν πρόλαθε» πὴν ἄλλη µέρα, ξαναδιαθάξει στὶς ἐφημερίδες τὴν ἴδια εἴδηση. Μ΄ ἆᾱ- φοῦ εἶχε πάει, καὶ τοῦπαν πὼς «κά- καὶ θγῆκμε. Ἡ ἑργατικὴ τάξη εἶναι ἀποφασιομέ- γη νὰ συνεχίσει τὸν ἀγῶνα της ὥσό- του πετύχει τὸν σκοπό τής, δηλαδὴ νὰ ἀπελευθερώσει τοὺς ἡγέτες της, νὰ ᾱ- παλλάξει τὸ λαό µας ἀπὸ τοὺς κατα- πιεστικοὺς καὶ ἀναχρονιστικοὺς νό- µους ποὺ τοῦ ἐπεξλήθησαν παρὰ τὴ θέλησή του καὶ νὰ προχωρήσει πιὸ πέ- ρα µαξί μὲ τὸν ὑπόλοιπο Λλαὸ πρὸς τὴν µας Λευτεριᾶς. Φ. ΠΑΡΤΑΣΙ4ΗΣ περα κε σε ονοενε νε κνε μεωή ενα ποτε δητοι ταχνῖται. οὐκ «ρε οκ ο [Γ«ΕΜΠΟΡ Ἔττννακς κο ἝἜΞβτλὸ λδλυσςς.----ε/ως------Ἂραρ---- ο “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΣΧΗ” ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, κατόπιν διμήνου ἀνακαινίσεως καὶ μετατροπῶ. ἡ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΣΧΗΣ» Λευ«ώσίας ἀνοίγει τὰς πύλας της περὶ τὰ τέλη Σεπτβµβρίου 196, καθ) ὅλα ἑτοίμη νὰ φιλοξα ῇ τὸ κοινό, λειτουργοῦσα ὡς καφεναῖον, ἑστιατόριον, μπὰρ -αἱ ζαχαροπλαστεῖον, καθαριότητα καὶ πρόθυµον ὑπηρεσίαν πρώτης ιάξεως Ἡ Μέα Διεύθυνσις τῆς «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΕΣΧΗΣ» δὲν δων καὶ κόπων ἐν τῇ προσπαθείᾳ της νὰ παρουσιάσῃ κάτι τὸ πρωιοφα γὲς διὰ τὴν Κύπρον. Οὕτω ἡ Λευκωσία ἀποκτᾶ ἕνα σύγχρονο οἰκο-θνει- ακὸ Κέντρον, καθ’ ὑπάρχει στὴν [όπρον. | άν 'ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ, Στὴν στοἀν Χ΄’ Γιώρκου Χ΄΄ Κσυμῆ, ἀρ.4 καὶό6 εἰς Βαρόσια ἤρχισε τὴν λειτουργίαν του ὁ ξυλουρ γικὸς- στνεταιρισμὸς ᾿Αποστράτων ἡ «ΠΡΟΟΔΟΣ». Κατασκευάζονται ἔπιπλα, δήποτε σχετιζόµενον μὲ τὴν ξυλουργικήν. Προτοῦ παραγγείλεῖβ τὰ Επιπλά σας ἤ ὁτιδή- ἄλλο σχειικόν, ἐπισκεφθεῖτε τὸν σμὸν ἀποστράτων ἡ «ΠΡΟΟΔΟΣ:», εἰς τὸν ὁποῖ- ον ἐργάζο ται εἰ πλέον πεπειραμένοι καὶ εὐσυνεί» π.ρτοπαράθιρα καὶ ὅὃ,τι συνεται!ρι: απνωαενωετνα-εκς- σέλα ρωξ--έ οκ δένςδ κε ὅλα Εὐρωπαϊκόν, παρόμοιον Διὰ πληροφορίας ἀποταθῆτε: ΕΙΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΟΝ ΚΑΙ ΛΙΑΧΕΙΡΙΣΕΟΣ ΛΚΙΝΗΤΟΝ «ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΣ» Ῥηλέφ. ὅ99--ἦ 679 ΛΕΥΚΩΣΙΑ σεν νἙσστνκἘζωσεκ-- ον... ΑΗ ΠΠΙΠΠΠΠΠΠΗΠΗΜΗΠΗΝΗΗΠΠΜΗΠΠΙΠΗΝΜΗΗΗΠΗΝΙΝΙΒΗΙΗΝΗΗΙΠΙΜΗΙΗΝΙΜΠΙΗΙ ΗΕ ΙΝΜΗΙΜΙΝΗΗΙΝΙΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ Ο ΔΗΠΗΜΟΚΡΑΤΗΣ Μεγάλη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Εφημερίδα “ὄργανον ἐθνιχῆς, πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς πάλης. Πλησίον ᾿Αρρεναγωγείου Καραθὰ στὸν δρόµον Λαπήθου ἀρχίξει ἀπὸ τῆς {η6 Δεκεμθρίου τὴν Λλειτουργίαν του τὸ Νέον ΕΠΙΠ4ΟΠΟΙΕΙΟΝ μὲ τὴν ἐπωνυμίαν ΕΠΙΠ4ΑΟΠΟΙΕΙΟΝΟ ΕΞ Α4ΔΑΕΤΥΛΟΣ ---- , ς ΄µως τοῦ τὴν εἶχε δώσει κάποιος ἄλ- ποιος ἄλλος τὸν πρόλαθε!». δὲν ἤξε- ϱε τὶ νὰ ὑποθέσει. Τὴν ἐξήγηση, ὅ- λος ὑπάλληλος, ποὺ ἐργαξόταν σ) αὖ- τὸ τὸ γεαφεῖο: Ὁ «ἀφέντης» δὲν ἢ- θελε ἀποστράτους στὴ δουλειὰ του {! Καἱ γιατί Γιατὶ ὁ ἀπόστρατος δὲν κυρτώνει τὸ κορμί, καὶ δὲν γλύφει τοῦ ἀφέντη. Νὰ ὃ τρόπος τῆς σκέψης τους ! Ὁ Λλαὸς ὅμως, ποὺ ξέρει νὰ ἔλέ- καὶ νὰ ἐπτιμᾶ τὸ καθετί μέσ) ἁπτὸ πρίσμα τῆς λογικῆς καὶ τοῦ δί- μηον, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ καταδιχκά- σει αὐτὰ τὰ ὅργια ποὺ γίνουνται σὲ βάρος τῶν ἀγωνιστῶν του. Ίδχουμε τονίσει κι ἄλλοτε καὶ τὸ τογίζουµε καὶ τώρα, πὼς δὲν εἴμαστε διατεθή- δουλόφρονα τὰ πόδια πει 1. ΕΠΙΙ4Α διαφόρων εἰδῶν τῆς ἓ- ποχῆς. 5. ΕΠΙ 44 διαφόρων εἰδῶν ἵεο- τερισμοῦ. ὃ. ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΣΥΡΑ διαφόρων εἰδῶν. 4. ΣΤΕΓΕΣ διαφόρων εἰδῶν. δ. ΟΤΙ ΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΘΗ Τιμαὶ λογικαί. Εργασία ἐγγυημένη: | ΕΥΚΟΛΑ μὲ ἄμαμπτον ἀφείσθη ἐξό τοῦ ὁποίου δὲν | | | ἐξασφαλίσῃ τὸ μέλλον. ῥρον τὴν ζωήν του. τοῦ ἐπαγγέλματος ἡ Σχολὴ µατος, Οσοι ἐκ τῶ µαθήµατα, καὶ ὅσοι ο καλοῦνται νὰ προσέλθωσιν ΝΜΙΜΗΜΗΡΙΗΝΗΗΙΙΙΗΝΙΙΗΝΙΙΙΙΗΙΗΙΝΗΛΙΗΜΗΝΙΙΙΝΙΙ δ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ «Υ πεύθυνος Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Τυπογραφεῖα: «ΖΑΒΑΛΛΗ» Α)οία. χρονοτροβὴν κοντά της. Σαῖς οἱ ἴδιοι ξέρετε φθσεφθοοουφθον ος ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ Ἡ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΕΡΑΥΜΟΥ σᾶς καλεῖ διὰ νὰ σᾶς συστήσῃ κάτι τὸ ὁτοῖον Ὁποιονδήποτε πρόσωπον εἴτε ἀπόστρα:ος αἴτε μή μὲ τὰ χρήµα:α ποὺ ἐξοδεύει διὰ νὰ διασκεδά ῃ µια βραδυά, μπορεῖ ἐντὸς 10--15 ἡμερῶν να ἐκμάθῃ ἕνα ἐπάγγελμα ἐκ τοῦ ὁποίου νὰ ἀποζῇ εἰς ὁλόκλη: Οἱ ἀπόστρατοι σήμερον προτιμοῦνται ὡς σωφὲρ καὶ ὀφείλουν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν περίστασι’. Διὰ τὴν ταχυτέραν καὶ εὐκολωτέραν ἐεμάθησιν τοκίνητα, 4 Ταξὶ, 6 Μοτοσυκλέττας καὶ πολλὰ ἄλλα µέσα. Καΐ τοῦτο χάριν οἰκονομίας χρόνου ἀποστράτών λόγῳ ἀναπαρκείας αὐτοκινήτων, δὲν ἤ ' νήθησαν νὰ παρακολουθήσωσι τετάθησαν δι’ αἰτήσεώς διὰ γἁ παρακολοιθήσωσιν τοιαῦτα µαθήµατα, παρα: τερον, πρὸς παρακολούθησιν τῶν τοιούτων µαθηιά.: τῶν καὶ πρὸς ἀπόκτησιν σχατικῆς ἁδείας. Διατελῶ μετὰ τιµης ΠΛΝΜΜΗΜΜΜΙΗΙΗΑΜΝΗΜΙΠΙΗΗΝΗΜΗΝΝΗΜΙΝΝΙΝΜΝΑΙΝΝΗΗΗΝΙΝΙΗΗΝΙΝΗΗΝΗΙΝΗΗΙΙΜΙΕ φθ0Φ0ν0Φ0φ0Φ09090909Φ098609Φ099φ099009 Ἡ ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΙΩΦΕΡ σᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὅποισς ἀπὸ σᾶς σκοπεύει νὰ µαθῃ σιωφέρ, τελειοποιηθῇ σι. φὲρ ὣς μπορεῖ ν᾿ ἀτοταθεῖ ἔχουμε ψεταξύ µας τὴν καλλίτερη ἀλληλοκατανόη- ση. Στὰ µαθρα ἐκεῖνα χρόνια τοῦ πολέμου ὁ ἕνας κοντά στὸν ἄλλο, εἴχαμε τὸν ἴδιο σκοπὸν καὶ κατορθώναµεα νἁἀ ἀλληλοῦποστηριχθῶμεν, Όσοι ἀπὸ σᾶς θέλατε νἁ γίνετα παρασύρεσθε ἀπὸ ρεκλάμες, ΕΛΑΤΕ Ι ΘΕΟΔΩΔΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ (Διευθυντὴς ᾽Απόστρατος). φΦθ9Φ9896 4090099999 99999999909999990 ΝΑ ΠΑΨΜΗ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ χουν ἐκμεταλλευθεῖ κατὰ τὸν αἶσ- χρότερο τρόπο τὴν ἀπουσία τῶν στρα- τιωτῶν, κλέθοντας τὰ Λίγα Λεφτὰ τῶν οἰκογενειῶν τους, ποὺ οἳ πιὸ πολ- λοὶ πλήρωσαν μὲ τὴ ζωή τους. Τονί- ξουμε πὼς ἔχουν καθῆκο νὰ σκε- φτοῦν λογικὰ καὶ δίκαια. Καὶ σὰν σκεφτοῦν ἔτσι, νὰ τὶ πρέπει νὰ κά” νου: Νὰ θοηθήσουν στὴν ἆ- ποκατάσταση τῶν άπο- στράτωγν. Νὰ πάψουν τὴν ἄγρία πολεμική τους ἐνάντια στὸν περήφα- νο, ἀντρίκιο καὶ δημιουργικὸ χαρα: κτῆρα τῶν ἀγωνιστῶν µας. Σὰν ἆνα- ψε ἢ µεγάλη μάχη ἤ προσπάθεια ὅ- λων--κι αὐτῶν τούτων τῶν σηµερι- νῶν ὑδριστῶν µας-- ἦταν ἤ δήµιουρ- γία ἀγωνιστικῶν χαρακτήρων, ἑλεύ- θερων κι ἀτσαλωμένων, πάνω στοὺς ὁποίους θὰ θρυματιζόντουσαν οἳ φασι- στικὲς φάλαγγες ποὺ εἶχαν κατακλύ- σει τὴν Εὐρώπη, κι ὅποῖες ἀπειλοῦ- σαν ἀπὸ µέρα σὲ µέρα νὰ ἐνταφιά- σουν τὶς γηραλέες δυτικὲς ὅήμοκρα” τίες. Γιατὶ λοιπὸν ν) ἀρχόμαστε οσή- µερα νὰ χαλάσουµε ἐκεῖνο ποὺ ατί- σαµμε χθές: Γιατὶ τούτη ἡἢ πισωδρό- μηση Ὅτι ὅμως κι ἄν συμβαίνει στὰ παρασκήνιο τῆς ἀντίδρασης, μὲ ὅποια τρόπο κι ἂν προσπαθᾶ νὰ µπήξει τὸ στιλέτο τής, ὁποιαδήποτε µέσα κι ἄν χρησιμοποιήσει γιὰ νὰ δαμάσει τὴν ἐλεύθερη ψυχἠ τοῦ Δαοῦ µας, νᾶναι ξεθαία πὼς ἐπαγρυπνοῦμε στὶς ἐπάλ- ξεις. Θυμόμαστε τὶς θέσεις ποὺ ἔχει πάρει στὶς 3 τοῦ ᾿Ιούνη ἐνάντια στὸ προοδευτικό µας κίνημα, καὶ δὲν μᾶς ξεγίξει ἢ σηµερινὴ τακτική της. Θὰ ἐκθέσουμε ὅμως κάθε ὑθριστή, ὅπως καὶ ὅσο τοῦ ἀξίζει, Τὸ διώξιµο ἀπτὶς δουλειὲς καὶ ἡ καταδίωξη τῶν ἅἄπο- στράτων εἶναι ἢ αἰσχρότερη πράξη μαὶ ἢ µεχαλύτερη Αρισοιὰ ἐἑνάντια στὴν δηµακρατία γιὰ τὴν ὁποίαν πολέ- µησαν χιλιάδες λαϊκοὶ ἀγωνιστές. Τὸ καθῇκο ἔναντι τῶν ἀποστράτων ὄφεί- λει νὰ πάρει σάρκα καὶ ὁστᾶ. Ν ἃ γἰ- νευ πραγματικότητα. Νὰ λέμε πὼς ἔχουμε πάποιο καθῆκο, χω- ὰ νὰ Ἱ Ἡ οἷς νὰ κάµνουµε τίποτε τὸ συγκεκοι- µένο γιὰ τὴν ἐκτέλεσή του, εἶναι οἴρε- τρὰ ὑπαναχώρηση ἀπ αὐτὸ τοῦτο τὸ καθῇκο. Όταν Λέμε πὼς «εὐνοοῦμε τὴν ἀποκατάσταση τῶν ἁποστράτω»», ἐνῶ στὰ σκοτεινὰ γραφεῖα ὀργανώ- νουµε τὴν πιὸ ἄγρια ἐκστρατεία ἔνάν- τιάἁ τους-- τὴν ἐμπτσρατεία νας δὲν εἶναι τίποτ) ἐσκεμμκενη προσπάθεια τὸν Δαὸ κι ἐκείνους τῆς πεί- ἄλλο παρὰ μιὰ νὰ ξεγελάσουμε ποὺ πολέμησαν µένοι ν) ἀνεχτοῦμε τὴν τέτοια ἆἀσυ- γιὰ νὰ ζήσουμε) μεῖς λεύτεροι. νέπεια µμιᾶς κλίκας µμαυραγοριτῶ», ποὺ οἳ περισσότεροι ἄν ὄχι ὅλοι, ἕἔ- ΧΡ. ΒΑΚΗΣ. ΕΝ Ι Π ΠΠΠΠΠΜΠ μΣΙ θἀ σᾶς διαθέτει 4 φορτηγὰ αὐὖ- καὶ χρή: τών ὅσον τὸ δυνατὸν ἀνωρί. πΠΠΗΠΠΗΝΗΗΝΟΕΕΙΕΠΗΠΗΠΗΠΗΝΗΗΙΙΜΗΙΗΜΗΙΜΙΜΝΗΗΝΙΙΝΙΜΙΝΜΗΙΝΙΗΝΗΙΗ Π ΧΡ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ε 600 ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ἢ νὰ χωρὶς πὼς ἐμεῖς οἱ ἀπόστρατοι εἴμεθα σιωφὲρ µή δο949 9999 9999999990 πι ο. τι τν ο ο ων τὸ ΑΝ ΙΤ τἩ ππα-- ή η η] σι η Ν μπ Φ ος ο νο σος «ὁ Ν κά ον ον) δν κου ΚΑ ) κ. οὗ Ὑπεύθυνος: Μ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ. Γραφεῖα: Ὁδὸς Λήδρας,10 ΕΡΔΟΜΑΔΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΊΤΡΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΓΙΗ ΤΙΜΗΙ 1 Γρ. ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΙΟΥ ες ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 19 ΞΧΡΟΝΟΣ ΔΥΟ ἨΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Καὶ ἕνα ἁκόμα ράπισμα στὶς ἆναι- μικὲς παρειὲς τῶν θαμώνων τοῦ ᾽Αρχιεπισκοπικοῦ πύργου ἔφτασε προ” χτὲς ἀπὸ τὴ δασανισµένήη µας 'Ἑλλά- δα: «Συντονιστική ἐπιτροπὴ ἐκτιμῶ- σα αρισιμμότητα στιγμῶν ποιεῖται ἔκκμλησιν ἁμέσου ἀποχωρήσεως πρεσξείας ἐξωτερικὸν εὐόδωσιν Κυ- πριακοῦ ζητήματος». ΡΓιὰ ἀγωνιώδης ἔκκληση τῶν Ἐν πρίων πατριωτῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ πρὸς τοὺς ἐδῶ ὑπναλέους πατριῶτες τῆς πολυθρόνας καὶ τοὺς γυρολόγους τῆς ἐθνικῆς µας Ὀπόθεσης, χυ ἐκεῖνο, ὅπως ὁλόκληρος ὃ λα- ός µας, ἐχτιμοῦν τὴν θρυλουμένην «ἕλληνο-- θρεττανικἠν φιλίαν», χωρὶς τοῦτο νὰ τοὺς ἐμποδίξει νὰ Ελέπουν τὶ τεκταίνεται πίσω ἀπὸ τὴν τερπνήν αὐτὴ φράση. Καὶ ὅμως στὴ Κύπρο ὑπάρχουν οἳ αὐτοκαλούμενοι «ἐθνικόφρονες»---Π- τοι οἳ µέχοι....παβαληρισμοῦ πατριῶ: τες- ποὺ μὲ τ' αὐτιά τους ὀρθόστητα πρὸς τὶς σειρῆνες τῶν «Φόρεϊν ὂφις, μαὶ τῶν κονσουλάτων δένονται στὰ κατάρτια τῆς νωχέλειας καὶ τοῦ Φιλο- τομαριομοῦ καὶ προδίδουν ἀσύστολα τὴν ὑπόθεσή τους. 9 ν ν ι «Θὰ πᾶμε στὸ ἐξωτερικὸ, σαν πρεσθεία, ὅταν κ ὅποτε μᾶς τὸ ἑἐ- πιτρέψει ἡ ἑλληνικὴ Κυθέρνηση... Τὰ «δέκα καὶ τὰ ἑκατὸ χρόνια» ᾱ- µόμα σμ)αξιᾶς τῆς Κύπρου δὲ συγ»!- φοῦν τοὺς γερο-μαθουσάλες τῆς «ἐδνι- κοφροσύνης», δὲν ταράσσουν τοὺς ὃ- πηρέτες τῆς χλιδῆς καὶ τῆς ξαχα- ρένιας ζωῆς, ποὺ τοὺς χαρίζουν οἳ ἁρμονιμὲς σχέσεις μὲ τὸν καταχτητή. Θὰ πᾶνε ὅποτε τοὺς τὸ ἐπιτρέψει ᾗ ἑλληνικὴ Κυβέρνηση. Κι’ αὐτὸ ση- µαίΐνει ὅτι δὲν θὰ πᾶνε ποτέ. Γιατὶ τοὺς τῶχει ψιθυρίσει ἡ ἑλληνικὴ Κυ- Εέρνηση, ἡ σημερινὴ Κυθέρνηση τοῦ Τσαλδάρη : «Θὰ ϐθλάψετε τὴν ὑπόθεση ἄν πᾶ- τε, καὶ προπαντὸς ἄν πάει ὁ 4ε- σπότης καὶ οἳ....Κομμμουνιστές..» αἱ τὸ πιστεύουν τὰ ἐδῶ τοιράκια καὶ λουφάξουν. Καὶ κοροϊδεύουν τὸ κόσμο, λέγοντας «θὰ πᾶμε στὸ καιρὸ τὸ κατάλλήλο», ἀντὶ νὰ ποῦν καθαρὰ καὶ παστρικά : δὲ θὰ πᾶμε ποτὲ γιατὶ ἔτσι μᾶς διατάζουν. Φοξοῦνται ὅμως νὰ τὸ ποῦν ντό- µπρα. Φοθοῦνται τὸ λαὸ, ποὺ περιμέ- νει μὲ ἀγωνίαν νὰ δεῖ τὴ φωνή του µεταφερομένη στοὺς τόπους ποὺ ᾱ- πονέµονται τὰ δίκαια. Αὐτὲς εἶναι οἳ μύχιες σκέψεις τοῦ ἐθναρχικοῦ Συμέουλίου μαὶ τῆς Κυ- πριακῆς «ἐθνικοφροσύνης», σκέψεις καθοριξόµενες ἅπ ἔξω. Αὐτὴ εἶναι ἢ ἀλήθεια καὶ νὰ πάψουν νὰ τὴ πού: ἔουν ἀπὸ τὸ λαό, στὸ ὄνομα τοῦ ὁποί- ου θέλουν νὰ ἐνεργοῦν. ἸΗπροστὰ σ᾿ αὐτὴ τὴ κατάσταση, ασ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, ποὺ ἀγωνίξον- ται νὰ τὴ κρύψουν οἳ «ἐθνικόφρο- νες», συνῆλθε τὴ περασμένη Κυρι- ακἡ τὸ Συμθούλιον Δημάρχων καὶ ἀντιδημάρχων ἐθνικῆς συνεργα” σίας, μὲ τοὺς ἀντιπροσώπους τῶν συ” νεργαζομένων ἘἙομμάτων καὶ ὄργα νώσεων. Συνῇλθεν, ἐκτίμησε τὴ κα: τάστασή καὶ πῆρε ἀπόφασή. “Όσο γιὰ τὴ πρώθηση τῆς Ὀὑπόθεσής µας, ἥ προσωρινἠ ἀναμονή, μαξὶ μὲ τὴ σιλα- τειὰ διαφώτισή τοῦ Λαοῦ στὸ ποῦ Ερίσκεται σήμερα ἡ ἐθνική µας ὑπόθε ση καὶ γιατὶ βρτκεται κεῖ, ἐθεωρήθὴ ἡ σκοπιμώτερη Λύση. Αὐτὸ σηµαίνει πὼς πέραν τῆς ἀναμονῆς--λογικῆς ἀναμονῆς-- καὶ τῆς διαφώτισης ὑπάρ- χει ἢ δράση τοῦ Συµβουλίου τῶν Δη- µάρχω», ὣς τὴν ἀποστολὴ τῆς τριµε- λοῦς ᾿Αποστολῆς ἐφ᾽ ὅσον ἡ δεξιὰ ἢ ἐθνικόφρων «παράταξη» θὰ ἔξακο- λουθεῖ ν᾿ ἀκούει τὸ τραγούδι τῶν ἔξω- τῶν Στὰ πατριδοκαπηλικὰ παμώματα τῆς «ἐθνικοφροσύνης τὸ Συμθούλιον Δημάρχων καὶ ᾽Αντιδημάρχων ἐθνικῆς συνεργασίας ἀπαντᾶ: Ἕνωση μὲ μιὰ Ἑλλάδα ὁποιουδήποτε καθεστῶτος. Κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὰ ἕλλην. δίκαια τερικῶν Σειρήνων. Πρέπει, ὅμως, νὰ σταθοῦμε πάνω σὲ δυὸ ἄλλες σοθαρὲς ἀποφάσεις, ποὺ ἑ- πῆρε τὸ Συμµθβούλιον τῶν Δημάρχων : (1) «Καίΐτοι ἕκαστος δύναται νὰ διατηρεῖ ἐλευθερίαν γνώμης ἐπὶ τῆς ἓν Ελλάδι πολιτικῆς καὶ σολι- τειακῆς καταστάσεως ἢ πιαράταξις ἐθνικῆς συνεργασίας ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπιδιώκει τὴν μετὰ τῆς ἐλευθέ- ρας πατρίδος ἕἔγωσιν ἀνεξαρτήτως πρὸς τὸ ἐκεῖ κρατοῦν πολιτικὸν ἢ πολιτειακὸν καθεστώς». Αὐτὴ εἶναι ᾗ μιὰ ἀπόφαση, ποὺ δὲ χρειάξεται σχόλια. Ἠουλώνει τὸ στόµα ἐκείνων ποὺ διακρένοντες «ἁδιέξοδον» τῆς παράταξης ἐθνιμῆς συνεργασίας, μετὰ τὸ νόθον δημοψήφισμα τῆς 1ης Σεπτεµθρίου, ἔλεγαν κι ἔγραφαν, : ο κ χαριεντιξόµενοι: Γιὰ νὰ δοῦμε τὶ θὰ η « ν ο ΡΑ κμάμουν τώρα. Θὰ ἐξακολουθοῦ νὰ ξητοῦν τὴν ἕνωση μὲ μιὰ 6ασιλευο- µένη Ελλάδα:» ἳἩ Ἑλλάδα δὲν ἀνήκει σὲ 6ασι- ληάδες οὔτε σὲ Μανέναν ἄλλον. ᾽Ανή- πει στὸν Ἑλληνωιὸ λαό. Αὐτὸς εἴναι ὃ μοναδικὸς νοικοκύρης. Εἶναι ὃ µό- νος ποὺ ξέρει ἄν θέλει ξασιληάδες ἢ Δημοκρατία. Κυ ἀφοῦ τὸ ξέρει αὐτό, 8 Κυπριακὸς ἑέρει οκοαὶ νὰ πολεμήστι γιὰ τοῦτο γιὰ κεῖνο. Τὸ ἴδιο κι λαὸς εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἔχει ὅποιες πολιτικὲς ἀντιλήψεις θέλει. Αὐτὸ ὅ- µως δὲ μπορεῖ νὰ σταθῆ ἐμπόδιο στὸ σκοπό του καὶ τὸ πόθο του γιὰ τὴν ἔνωση. Καὶ μετὰ τὴν ἕνωση εἶναι φυ- σικὸ νὰ πολεμήσει στὸ πλευρὸ τοῦ ἕλ- ληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὰ πολιτειακά, τὰ πολιτικὰ καὶ κοινωνικά του ἰδανικά. Πίποτα δὲ μπορεῖ νὰ τὸν ἐμποδίσει τό- τε. Γιατὶ θᾶχει δώσει τὴ µάχη γιὰ τὰ ἐθνωιά του ἰδανικὰ. καὶ θὰ τὴν ἔχει περδίσει. Σ αὐτὴ τὴ µάχη ἔχει ϱἳ- γε - ο χτεῖ τώρα, ἀνεξάρτητα πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν ἀντιλήψεω». Στὴ παράταξη, λοιπόν, τῆς ἐθνι- φῆς συνεργασίας, στὴ Λλαϊκὴ παράτα- ξη, τὴ συνεπῆ καὶ ἀγωνιστικὴ ἔθνι- κο-ἀπελευθερωτικἠ παράταξη δὲ µµπο- ρεῖ νὰ θρεθῆ κανένας ποὺ νὰ ζητᾶ τὴν ἔνωση μὲ ὄρους. 'Ο µόνος ὄρος ποὺ μπορεῖ νἁ μπαίνει εἶναι ν᾿ ἀπο- δεσμευθοῦμε ἀπὸ τὶς δυνάµεις µπρο- στὰ στὶς ὁποῖες κπύπτουν τὸν αὐχένα οἳ «ἐθνικόφρονες» τῆς Κύπρου. Οἱ «ἐθνιμόφρονες Λοιπόν, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θάξουν ὅρους στὸ ἐθνικό µας ζή- τηµα καὶ ἐκεῖνοι πρέπει νὰ Λλογίζων- ται ὑπεύθυνοι γιὰ ἕνα πιθανὸν ναυά- γιον τῆς ὑπόθεσής µας. (3) «ἓν σχέσει πρὸς τὰς ἐθνικὰς διεκδικήσεις ἡ παράταξη τῆς ἔθνι- κῆς Φυνεργασίας διακηρύττει ἄπρο- κάλυπτα ὅτι τάσσεται ὀλοψύχως ὃ- πὲρ τῆς ἐππληρώσεως ὅλων ἄνε- ξαιρέτως τῶν ἐθνικῶν πιόθων τοῦ ἑλλ. λαρῦ (Κύπρος, Β. Ηπειρος, )Ανατολικὴ Θράκη, διαρρύθµισις ἑλ- ληνο---θουλγαρικῶν συνόρων) καὶ ᾱ- ποδοκιµάξει σφοδρότατα πᾶσαν ἀντέ- σεραξιν εἰς τὴν ἵπονοπο΄ ἠσίν των, ὡς καὶ πᾶσαν ἐπιβουλὴν κατὰ τῆς τῆς Ελλάδος ὅποδεν- δήποτε καὶ ἂν αὕτη προέρχεται ὃ] ὑποθάλπτεται». Αὐτὴ εἶναι ἡ θέση τῆς Λλαϊκῆς πα: ράταξης μπροστὰ στὶς ἐθνικές µας διεκδικήσεις μαὶ σὲ κάθε ἀπειλὴ ἑνάν- τια στὴν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδας, ὁὀποθενδήποτε κι ἄν προέρχεται αὕτη. Κι’ ἄν σήµερα ἤ ἠρωϊκὴ καὶ µατω- µένη Ελλάδα στὴ θέση τοῦ ζξήτουλα στὰ πράσινα τραπέξια κι) ἂν ἡ φωνή της δὲν ἀποτελεῖ προσταγὴ ἀκεραιότητος θρίσκεται οἳ αἰώνιοι δὲ φταίει αὐτή. «Φταῖνε τύραννοι καὶ ἀγοραπωλητὲς της, ποὺ τὴ μετατρέπουν σὲ κλωτσοσκούφι στὰ πόδια τῶν ἰσχυρῶν «φίλων» της. Κι) ἄν σήμερα παίρνουν τὸ θάρρος χθεσινοὶ σφαγιαστές της νὰ ξητοῦν κομμάτια ἀπὸ τὴ παθημαγμένηπορφύθα τῆς Ελλάδας, ἀντὶ νὰ ὑποχρεώνον- ται νὰ ἐπιστρέφουν τὰ δικαιώματά της φταῖνε καὶ πάλιν ἐκεῖνοι, ποὺ ἀγωνί- ξονται νὰ τὴ μετατρέψουν σὲ μιὰ σφῆ να φασιστικὴ κι ἐμπρηστικὴ τῆς εἰ- ρήνης τῶν Βαλκανίων καὶ πιὸ πέρα τῆς Εὐρώπης. ᾽ Αλλὰ πέραν τοῦ ποιὸς φταίει (τερο- θάλλει τὸ ἀπαράγραπτον δικαίωµα τῆς Ἑλλάδας τοῦ Ελληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὴ πραγματοποίηση τῶν ἐθνικῶν διεκ- δικήσεων καὶ γιὰ τὴν ἀἄκεραιότητα τῆς χώρας. Ὁ Κυπριακὸς λαὸς δὲ μπορεῖ νὰ θλέπει μὲ διαφορετικὸ μάτι τὸ ζήτη- μα τοῦτο, ἀπὸ τὸ μάτι μὲ τὸ ὁποῖο τὴ Ελέπει κι ὃ Ἑλληνωιὸς Λαός. Καἱ δὲ διστάξουµε νὰ ποῦμε πὼς ἄν κάποια µέρα ὃ ἑλληνικὸς λαὸς κληθεῖ στὰ ὅ- σπλα νὰ προασπίσει τὸ ἐθνικό του χῶ- μα, κι ὃ ἑλληνικὸς Κυπριακὸς Λλαὸς δὲ θὰ χάσει τὴν εὐμαιρία νὰ πολεμή- σει στὸ πλευρό του γιὰ τὸν ἴδιο σκο- στό. βδικα, λοιπόν, «πασχίζει ἡᾗ σα- τριδοκαπήλε΄α τοῦ τόπου μὲ σαλ!αρί- σµατα Ἠαὶ ξεράσµατα νὰ παρουσιάσει προοδευτικὲς δυνάµεις τοῦ τόπου, προσανατολιξόµενες ἰδεολογικὰ πρὸς κατευθύνσεις ἐχθρικὲς στὰ ἔθνικά µας δίκαια. Εναι αὐτὴ ἤ πατριδοκα- πηλεία, ποὺ χειροχροτεῖ τοὺς ξεπουλή- τὲς τῆς Ἑλλάδας µας στοὺς μπερια- λιστὲς τῆς Δύσης. Εΐναι αὐτοὶ ποὺ ε- χασαν τὴν ἔννοια τοῦ πατριωτισμ κι ὄχι ἄλλοι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ Ὅταν πίσω ἀπὸ τὶς ῄσιλάτες σου πλέκεται καὶ ξεπλέκεται κάτι ποὺ σὲ ἀφορᾶ, τότε τ’ ἀποτελέσματά του πρέ- πει νὰ τὰ περιμένεις ἐναντίον σου. Γιὰ χρόνια τώρα πολλά, ἀπ τὴ σκλαθιὰ τοῦ Ευπριακοῦ λαοῦ, μὰ προ: παντὸς ἀπ᾿ τὴ τλενταία του μαύρη σκλαξιά, ὅλα τεκταίνονται πίσω ἀπὸ τὲς ἁλάτες του. ᾿Εκεῖ ὁφαίνονται μὲ μµαστρωπικὰ καὶ µπόσικμα τεχνάσματα, ὅλα τὰ σχοινιὰ καὶ τὰ παλαμάρια γιὰ τὴν ἁλυσσόδεση τῶν πιὸ στοιχειώδι- κων δικαιωμάτων τοῦ Λαοῦ µας, τῶν πιὸ ἀνθρώπινων ἐκδηλώσεων, ἠθικῶν καὶ θρησκευτικῶν. ᾿Ερήμην τοῦ Κυπριαιοῦ λαοῦ δί- νονται λύσεις, στὰ ζητήµατά του, σ) αὐτὴ τὴ Ειολογική του ὕπαρξη, ποὺ σχετίζονται πιότερο μὲ δένα συμφέ- ροντα, παρὰ μὲ τὴ δική του Ἑλληνικῇ καὶ πολιτισμένη ὑπόσταση. Δὲ ξεχνοῦμε θέδαια τὶ οἳ καταχτή- τές µας ἐννοοῦν πολιτισμό. Κατ’ αὖ- τοὺς ἔξω ἀπ᾿ τὸν ᾽Αγγλικὸ πολιτισμμὸ δὲν ὑπάρχει πολιτισμός. Γι’ αὐτὸ κι ἀγωνίξονται νὰ μᾶς διδάξουν τὸ δικό τους πολιτισμό. Δὲ ξεχνοῦμε τὴν ἀχα- θαχτήρηστη στάση τους μπροστὰ στὸ περήφανο ἑλληνικὸ λαό, καὶ στὸν ἑλ- ληνικόὀ µας Κυπριακὸ λαό. αὐτοὶ, ἀσφαλῶς ξεχνοῦν τὸ φῶς ποὺ σκόρπισε ὃ παρθενώνας, ξεχνοῦν τὴ πρωτογεννήτρα χώρα τῆς ἄημομθα- τίας, ξεχνοῦν τὰ Μεσολόγγια καὶ τὰ Ζάλογγα. Κι ὅλα αὐτά γεννήθηκαν πρὶν ἂἀπ' τοὺς κυρίους αὐτούς. Καὶ στὴ γἐννησή τους τοὺς ἔστελναν φῶς »Ενῶ καὶ τοὺς φώτιδαν στὴ κάθοδό πρὸς τὸ κοινωνικὸ στῖθο. Τέτοιους, Λοιπόν, λαοὺς µάχονται ν’ ἆλυσσοδένουν οἱ «πολιτισμένοι» κα: τους ταχτητὲς καὶ δὲ θὰ εἶχε µεγάλη ση- µασία ἄν περιοριζό- ταν στὶς δικές τους ἰμπεριαλιστικὲς δυνάµεις : Στὴ δία καὶ στὴν ἐπιθολή, µοναδιµά τους ὅπλα. Μὰ τὸ κακὸ εἷ- ναι πὼς Ερίσκονται οἳ πράχτορές τους, µέσα στὶς τιµηµένες χῶρες, ποὺ τοὺς θοηθοῦν. Τοὺς θοηθοῦν καὶ τοὺς δείχνουν τὰ μονοπάτια καὶ τὰ ἐθνικὰ περάσματα. Τὸ ἴδιο ἔκαμε κι’ ὃ ἐφι- ἅλτης. Καὶ ἤ σπορὰ τῶν ἐφιάλτηδων δὲ ξαλείφτηκε ἀκόμα. -- ἂχχ. ᾿᾽Απὸ καιρὸ τώρα ἀκούονται τὰ σιγο- ψιθνρίσµατα γύρω ἀπὸ τὸ ᾿Αρχιεπι- ξήτημα. Ἅ«Σιγοψιθυρ΄σµατα καὶ κινήσεις. Κι’ ἐδῶ ποὺ τὰ Λέμε, ὃ τρόπος αὲ τὸν ὅὁποῖον γίνονται οἳ κί- νήσεις αὐτὲς τὶς χαρακτηρίζει σὰν ὕποπτες καὶ θυσοδομικὲς καὶ συνεπῶς ἀντίθετες μὲ τοὺς πόθους καὶ τὰ αὖ- ὁ ἀγώνας τους σκοπικὸ οθήµατα τοῦ Λαοῦ, µας. ᾿ Αρχιεσπίσλο- πος Κανταθρυγίας, οἰκουμεγνικὸν πα: τριαρχεῖον, ἑλληνικὴ ἘΚυθέρνηση, ὅλα αὐτὰ τὰ ὑψηλὰ ὀνόματα ἀποτελοῦν τὰ ἀόρατα νήματα, ποὺ ἔχουν δέσει καὶ κινοῦν τὸ ᾿Αρχιεπισκοπικό µας ἑήτη- µα, ποὺ πᾶνε ν᾿ ἀποτελέσουν ἕνα σι- δεροκλοιὸ ἀποπνιγμοῦ, γύρω ἀπὸ τὸ λαιμὸ τῆς ἐμκλήῆσίας µας. Κεῖνο ποὺ πάει νὰ γίνει εἶναι νὰ μᾶς φορτώσουν κάποια µέρα, στὸ σύν: τοµμο µέλλον, κάποιον ᾿Αρχιεπίσκοπο, ἐλέῳ τῆς ἑλληνο-θρειτανικῆς διπλω- µατίας κι ἕναν ὑπηρέτη τῶν ξένων συµφερόντων. Κι’ ὅλα αὐτὰ ἑἐρήμην τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ. Συνηθισµένο παιχνίδι τῶν ἀφεντάδων µας καὶ τῶν ὁμομαίμων πραχτόρων τους. Καιρὸς νὰ λυθῆ τὸ ᾿Αρχιεπισκοσι- κὀ µας ζήτημα, Καιρός ν᾿ ἀἁπαλλαγῆ ᾗ ἐκκλησία µας ἀπὸ τὴ θαρθαρικὴ µυ- λόπετρα ποὺ φέρνει γιὰ χρόνια στὸ λαιμό της. Καιρὸς ν) ἀκουστεῖ ἡ ἀἄπο- φασιστικἠ φωνή: ΚΑΤΩ Ἡτα ΧΕὶ ΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚήΗΣΙΑ ΜΑΣ. )Αλλ’ ὅμως ἕνας εἶναι ὃ φυσικὸς νοι- κοκύρης αὐτῆς τῆς ὑπόθεσης: Ὁ Ἐνυπριακὸς λαὸς. Σ᾽ αὐτὸν ἀνήκει ἡ ἐχκκλησία του Καὶ κάθε ἄλλος, ὅποθεν- δήῄποτε πάει νᾶμπει µέσα εἶναι ἕνας ποινὸς ἱερόσυλος, 'Ὁ λαὸς µας πρέπει νάναι ἕἔτοιμος γιὰ νὰ κλωτσοκοπήσει τοὺς ἱερόσυλους. Ἡρισκόμαστε στὴ πιὸ κρίσιμη παμπ τοῦ ἐθνικοῦ µας ζητήματος. Περιμέ- νγουµε τὴν ἐθνιμή µας ἀποκατάσταση, καὶ οἱ ”Αγγλοι κυρίαρχοι θιάξονται καὶ πιέζουν τὴ λύση τοῦ ᾿Αρχιεσι- σκοπικοῦ, ἀποδεχθέντες «νἀ ἄρουν τοὺς δεσμευτικοὺς Νόμμους». Καὶ ἡ ντόπια ἐθνικοφροσύνη δὲ συνετίζεται στὸ θαθμὸ τουλάχιστον ν᾿ ἀντιληφθῆ ποῦ πάει νὰ ξεσπάσει τὸ θαῦμα.. Στὶς παραμονὲς τῆς «φιλικῆς» παραχώρη- σις τῆς Κύπρου στὴν Ελλάδα- ἔτσι δὲ μᾶς λένε οἳ ἐθνικόφρονες-- εἶναι κάμποσο ὕποπτο ν᾿ ἀντικρύζεις τὶς γα- λαντομίες τοῦ καταχτητῆ, σὲ δητή- µατα, ποὺ εἶναι ἀποκλειστικὸ καθῆκον ΝΑ ΠΑΨΗΟ ΛΙΟΓΜΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΝ Ἡ ἁγενὴς συμπεριφορὰ μερικῶν ἐφ- γαδοτῶν ἔναντι τῶν ἀποστράτων, μᾶς ἀναγκάξει νὰ ἐπανέλθουμε καὶ πάλι, κε ἀπ᾿ αὐτὴ τὴν στήλη νὰ φωτίσουµε τὸν τρόπο καὶ τὰ παρασκήνια τῆς πρόσληψης ὑπαλλήλων σὲ μερικοὺς ἐμ- πορικοὺς οἴκους καὶ ἰδιωτικὰ γραφεία. Ἔχω ὑπόψη µου ἕνα πρόσφατο καὶ. ἁἀρμετὰ χαρακτηριστικὸ ἐπεισόδιο. Αὲν θὰ ἀναφέρω ὀνόματα καὶ πόλη. 'ΑΛ- Ίωστε θασικὸς σκοπὸς ἐτούτου τοῦ ἄρ- θρου δὲν εἶναι νὰ θίξει πρόσωπα μὰ νὰ καταγγείλει τὴν ἐχθρότητα καὶ τὴν. ἀχαρακτήριστη καχυποψία ποὺ ἐἔμφο- θοῦνται μερικοὶ ἐργοδότες, σὰν πρόκει- ται νὰ πτυπηθεῖ ἢ πόρτα τοῦ γραφεί- ου τους ἀπὸ κάποιο διμασμµένο τῆς δουλειᾶς ἀπόστρατο. Γι αὐτὸ καὶ θὰ περιοριστοῦμε μονάχα στὰ πράγματα, ἀφήνοντας τὴν κοινή γνώµη ν᾿ ἄνεύ- ϱει τοὺς τέτοιους ὑθριστὲς στὸν κύ- κλο ποὺ κινεῖται, νὰ τοὺς ὑποδείξει τὸ σωστὸ καὶ τὸ δίκαιο, καὶ νὰ τοὺς µπάσει στὸν δρόµο τῆς ἐκτέλεσης ἕ- νὸς ἱεροῦ κ ἐπιθεθλημένου καθήκον: τος. Γιατὶ ἢ ἀποκατάσταση τῶν ἅπο- στράτων, ναὶ μὲν ἀποτελεῖ πρώτιστο παθῆκο τῆς Κυθέρνησης καὶ τῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν, μὰ κατὰ δεύτε- ϱο λόγο, ἐξ ἴσου σοδαρὸ μαὶ ἔμπρακτο ρόλο ὀφείλει ν᾿ ἀναλάθει ἢ ντό- πια ἐργοδοσόία. Δέγω ὀφείλει, γιατὶ στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ ἐκ- λωιαροῦν οἳ ἀπόστρατοι πλάϊ στοὺς ἅλ- Άους ἀνέργους τοῦ νησιοῦ µας ἔξω ἁπτὰ γραφεῖα καὶ τὰ ἐργοστάσια, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ᾱ- νῄκει καὶ στοὺς πρώτους καὶ στοὺς δεύτερους, ἂν θέλουμε νὰ πιστεύουμε πὼς ἔχουμε περάσει ἀπτὸν χασάπικο πάγκο μιᾶς ἐξάχρονης πάλης, μὲ πλή- ϱη ἐπίγνωση τοῦ σκοποῦ τῆς θυσίας τόσων ἑκατομυρίων» ἀγωνιστῶν τῆς λευτεριᾶς καὶ τῆς δηµοµρατίας. Αν . κ . ς πραγματικὰ ἔχουμε κατανοήσει τὸν σκοπὸ καὶ τὸ περιεχόµενο τοῦ ἀἄντι- φασιστικοῦ ἀγῶνα --ἀπτὴν δική µας σκοπιὰ ἔχει γίνει σύμθολο, τὸν πυστεύ- ουμε, κι εἴμαστε ἔτοιμοι νὰ δώσουμε χι’ αὐτὴν τὴν ζωή µας στὸν µατωέα- µένο θωμὸ του-- ἂν ἔχει φυσήξει µέ- σα µας ἔστω καὶ λίγος ἀέρας λεύτε- ρος ἁπτὸν ὁρμητικὸ σίφουνα τῆς «Λαἳ- κῆς δηµοµρατίας, δὲν ἔχουμε τείποτε (συνέχεια εἷς τὴν 2αν σελ/δα) ----α τοῦ λαοῦ µας καὶ ποὺ αὐτόματα θὰ τἄλυνε μὲ τὴν ἀπελευθέρωσή ταυ. «Αὖ τὸ σηµαίνει πὼς ἡἢ κίνηση αὐτὴ δὲ κρύθει καθαροὺς καὶ τίµιους σκοποὺς πὼς ἡ κίνηση αὐτὴ εἶναι ἕνας και- νούριος χρυσοῦς χαλκὰς γιὰ τὸ λαιμὸ τοῦ Λλαοῦ µας. ᾽Απὸ τοῦτο πηγάξει ἣ ἀνάγκη νὰ κρατιέται ἐνήμερος ὃ λα- ός µας γύρω ἀπὸ κάθε μ΄'νηση, στοὺν ἀφορᾶ τὸ ᾿Αρχιεπισκοπικό. Δίκαια πρέπει ν᾿ ἀποροῦμε μὲ τὴ ταχτικὴ τῆς σιωπῆς, γύρω ἀπὸ τὸ ζή- τήµα τοῦτο, ποὺ ἔχει υἱοθετήσει ὃ το- ποτηρητὴς τοῦ ᾿Αρχιεπισκοπικοῦ Θρό- νου. 'Ο λαός, ποὺ πολλὰ μαθαίνει ᾱ- πὸ δεξιὰ κι’ ἀριστερά, ἔχει τὴν ἀπαί- τηση νὰ λυθῆ ἤ γλῶσσα τοῦ ᾿Αρχιεπι- σµοπικοῦ μεγάρου τῆς σιωπῆς καὶ ν᾿ ἀκούοει ΕΠΙΣΗΜΑ τὸ τὶ γίνεται γύρω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία του. ᾿ΟΌσφραί- νεται τοὺς κινδύνους ποὺ ἕρπουν πρὸς αὐτὴν καὶ ἔχει κάθε δικαίωµα νὰ θε- ωρήσει συνενόχους ὅλους ᾖἐκείνους, ποὺ ἔχουν υἱοθετήσει τὴν µπολιτικὴν της σιωστ]]ς. «Κάποιο λάκκο ἔχει ἢ φάθα» καὶ ἑλληνικὸς Κυπριακὸς λαὺς ν᾿ ἀνοίξει τὰ μάτια του τέσσερα γιὰ νὰ ἐμποδίσει καινούργια δέσμευση «καὶ οτραγγαλισμὸ, κεκτημένων δικαιωμάτων. ο αλεῖται ὁ καινούρια καταπάτηση

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΔΥΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 1p
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ 1p
ΝΑ ΠΑΨΗ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 1-2p
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΑΤΕ ΤΟΥΣ 18 2p