Back

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ, 1946-10-28

ο ος «Υπεύθυνος: Μ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ντ π ς - ΔΙΕΥΘΥΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΛΠΛΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΠΑΝΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΤΗΡΙΑΤΟΥ ΤΟΠΟΥ «ἵἘ Ἐυξέονησις τῆς Αὐτοῦ Μεγα- λειότητος ἀπεφάσισε γἁ ἐπιδιώξη καὶ εὕρη εὐκαιρίας δια τὴν ἐγπαθίδρυσιν ἓν τῇ νἼσῳ φιλευβερωτέρου καὶ προ: ωδευτιμωτέρου κπαθεστῶτος σχετικῶς μὲ τὰ ἐσωτερικὰ ξητήµατα τῆς νήσου» Αὐτή ἡ δήλωσις ἔγινε εἰς τὴν Βου- λὴν τῶν Κοινοτήτων ἀπὸ τὸν γέον 'Σ- σουργὸν τῶν ᾿Αποικιῶν τὴν παρελ- θοῦσαν Τετάρτην ἡ δὲ ντόπια Κυθέρνη ση ἔσπευσε ἀμέσως τὴν ἰδίαν ἡμέραν νὰ δώση εἰς τὴν δήµοσιότητα τὸ ἀπὸ σιολλοῦ καγειρευθὲν 1Οετὲς πρόγθαμ- µα γιὰ «οἰπονομικὴν ἀνάπτυξιν καὶ εὖη µερίαν τῆς Νήσου». }Αξιέπαινη πράγ- µατι ἡ προσπάθεια τῶν Αγγλων μὲ τὴν χειρονομέαν αὐτὴν. Γιατὶ νὰ κπατη- γοροῦμε τοὺς ἀνθοώπους για ἐκμετάλ- Άευνση καθ) ἣν οτιγμὴν αὐτοὶ μᾶς προσφέρουν ἑκατομμύθια γιὰ τὴν αυ . . « «ἀνάπευξιν καὶ εὐημερίαν µας» Οἱ ἄνθρωποι μᾶς ὑπόσχονται ἕνα ἐπίγειον παράδεισον!// ὅπου οἳ ἀγνώμονες Κύὺ- πριοι θὰ πλέουν µέσα σὲ πελάγη εὖ- Δαιμονίας/! Μόνον ἠλίθιοι θά ἠδύναν χο νὰ ἀπολαπτίσουν μιὰν τέτοιαν ε- φαιρίαν: { Ὁ Ευποιακὸς «Ίαὸς ὅμως ποὺ ἔμαθς καλὰ νὰ ζυγίξει καὶ νὰ ἐπτιμᾶ τὲς τέ- τοιες δηλώσεις δὲν μπορεῖ παρὰ κι’ αὖ τὴ τὴ φορὰ νὰ ροντοφωνάξει πὼς δὲν χρειάξεται σχέδια’ ἐκεῖνο ποὺ θέλει, ἐκεῖνο ποὺ ἐπίμογα ξητᾶ εἶναι ἤ «ευ- τεριά του, ἡ ᾿Εθνική του «Δευτεριά. Δὲν μᾶς ἐξέπληξαν διόλου αὐτὲς οἵ δηλώσεις. 'Ἡ ἱστορία τοῦ Βρεττανιποῦ ἰμπεριαλισμοῦ θρίθει ἀπὸ τέτοια δείγ- µατα γενναιοδωρίας ἔναντι στοὺς ὅ- πόδονυλους λαούς του. 'Ἡ νέα στροφῇ τοῦ Βρεττανικοῦ ἴἸμπεριαλισμοῦ ἁπλῶς ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς πατροπαράδοτης ᾽]μπεριαλιστικῆς πολιτικῆς: δὲν ἀποτε- λεῖ ἀντίβεση, ἀνακολούθεια, ὅπως θέ- λουν νὰ νομίζουν μµερικοὺ. Εἶναι ἕνα κομμάτι ποὺ ἄμεσα συνδέεται μὲ τὴν πολιτικὴ ὁποιασδήποτε κῆς δύναμης. ἰμπεριαλιστι- Ὅταν ἕνας ΔΛαὸς Εαρεθεῖ τὰ δεσμά τῆς σκλαθιᾶς καὶ πάρει τὸ δρόµο τοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴν λευτεριά, τὴν ἄνεξαρτη τία του. ἡ ἰμπεριαλιστικὴ Δύναμη ἔ- χει νὰ σκεφτεῖ τοόπους γιὰ νὰ ἀλλάξη τὸ ρεῦμα τῆς πορείας τοῦ ὑπόδουλου λαοῦ. Θὰ ἐξεύρει τρόπους διαθέτει τὰ µέσα. Να ἐπιβάλη τὴν θία: Αὐτὸ τὸ µε- απποιπασασοσε ταχειρίζεται ᾽ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ µα: Γπαιώση τὴν ἱστορικὴ πορεία τοῦ λαοῦ γιὰ τὴν λευτεριά. Περισσότερο ἐνδυνα- µώνει τὴν θέλησή του γιὰ νὰ ἀγωνι- στεῖ γιὰ τὴν ἀποτίναξη τῶν δεσμῶν. : Ὑπάρχουν ἄλλα µέσα ὅμως: ὑπάρχουν τὰ δημοκρατικὰ µέσα- ἔτσι τὰ ἄποκα- λοῦν-- ὑπάοχει ὃ δρόµος τοῦ ἈΚοινο- : ξουλευτισμοῦ καὶ τῆς παροχῆς «συνταγ ματικῶν ἐλευθεριῶν». Τὰ μαρτύρια αἷ- ώνων σκλαβιᾶς τὰ σκεπάξουν μὲ τὸ 6ε- λούδινο νόμισμα μιᾶς «ψευδοβουλῆς». Οἳ Δαοὶ ὅμως δὲν ξεχνοῦν. Τὰ τέ- τοια ὃῶοα τὰ ἀπολακτοῦν. Τέποτε δὲν ἀνακόπτει τὴν πορεία τους γιὰ τὴ πραγματικἡ λευτεριά, τὴν ἀνεξάρτητη Στὰ σχέδια τῆς ΠΜυ- βέρνησης ἀντιπαρατάσ σουµε τὴν ἀταάλινη δέ ληση γιὰ τὴν Ἐθνινὴ µας Λευτεριά. αθσκνν «κ. (ιν «ΖξΡΑ καὶ ἐλεύθερη ζωή. Ἡ στάχτη τῶν «συνταγματικῶν ἐλευθεριῶν» δὲν μπορεῖ νὰ κλείσει τὰ θλέμματα τῶν λα- ὤν ποὺ στρέφονται μὲ ἐπιμονὴ πρὸς τὸν πραγματικὸ δρόµο τῆς ἀνεξαρτησί- ας καὶ ἐθνικῆς ἀπολύτρωσης. Ἡ Μ. Βρεττανία κάμνει λάθος ἂν νοµίξει ὅτι μπορεῖ νὰ παίξει τὸ παιγνί- δι της κατὰ τέτοιο τρόπο μὲ ἕνα λαὸ πολιτικὰ ὥριμο, ὅπως τὸν Κυπριακό. Ἐἴμαστε ὑπόδουλοι καὶ τὸ γεγονὸς δὲν ἀλλάξει μὲ ὁποιεσδήποτε δῆθεν «ἐλεν- θερίες» κι’ ἄν μᾶς παραχωρήση ὁ κα: ταµτητής... Θὰ ἀλλάξει ἡ κατάσταση µόνον ὅταν ἢ ξένη Κυθέρνήση ἐγκα- ταλείψει ὅλότελα τὸ ἔδαφος αὐτό, σοὺ ὀνομάξεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΣΗΡΟΣ. «Ὁ Ἑλληνικὸς ΚΜυπριακὸς ΔΛαὸς δὲν μπορεῖ νὰ χάψει ἔτσι εὔμολα τὰ «δήµο- Ἠβατικὰ συντάγματα» ποὺ μαγειρεύ- ουνται ἀπὸ τὴν ἰμπεριαλιστικὴ Κυδέρ- γηση τῆς ᾽ Αγγλίας. ἸΠόνον τυφλοί, µόνον ἄνθρωποι ποὺ θέτουν τὸ ἀτομικό τους συµφέρο πάνω ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ µέλλον τοῦ τόπου θὰ µπο- ροῦσαν νὰ χαιρετίσουν τὲς νέες ποοθέ- εσεις τῆς ξένης Κυθέρνήσης. Τιὰ τὸν πραγματικὸ Λαό, τὸν λαὸ ποὺ παρὰ τοὺς αἰῶνες τῆς ξένης σκλαδιᾶς συνεχί ξει ἀκούραστα τὸν ἐθνικό του ὃφόμο τὰ τέτοια σχέδια ἀποτελοῦν πλῆγμα ἐ- νάντια στὴν πορεία του καὶ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ τὰ ἀπεχθάνεται. Ας τὸ ἀντιληφθῇ, Λοιπόν, ἡ ξένη Κυβέρνηση. 'Ο Ελληνικὸς Κυπριακὸς Λαὸς ἔχει χαραγμένη τὴν πορεία του τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀνακόψει. Νὰ παραμερίσει τὰ «σχέδια» καὶ νὰ ἐνδώ- σει στὴν μιὰ καὶ μοναδική µας ἀπαίτη- ση, τὴν ἐθνική µας Λευτεριά. Θὰ συνεχίσουμε πιὸ ἐντατικὰ τὸν ᾱ- γῶνα µας γιὰ τὴν δικαίωση τῶν ϐν- σιῶν µας, τὴν “Ενωσή µας μὲ τὴν η - τέρα Ἑλλάδα. Τὰ 1ΟΌετῆ σχέδια νὰ τὰ ρίψουµε στὸ πρόσωπο τῶν εὐγενῶν δωρητῶν! καὶ νὰ ἀντιπαρατάξουμε τὴν ἀδάμαστη θέλησή µας γιὰ ΣΟΝΙΚΗ ὰ4ΕΥΤΕΡΙΑ. Ἰπροστὰ στὸν κίνδυνο ποὺ ἀντιμετω- πίζει ὁ τόπος νὰ συναισθανθοῦμε τὰ κα- θήκοντα ποὺ πέφτουν στοὺς ὤμους µας σὰν ὑπόδονλου ΔΛαοῦ. Νὰ πάψη ἤ διαί- ρεση καὶ οἳ κομματικοὶ διαπληατισμοὺ καὶ νὰ προχωρήσουμε στὴν ὁλόπλενρη πι’ ἀγωνιστικὴ διεκδίκηση τοῦ αἰτήμα- τος µας. Οἳ ἄνθρωποι τῶν «δεσμεύσεων» συναισθανθοῦν τὲς εὐθύνες τους, καὶ ἄς ἐγκαταλείψουν τὴν µπροηγούμενὴ ταµτική τους ποὺ τόσα κακὰ ἐπισώ- ρευσε στὴν ὑπύθεση µας. Αλλος δρόμος γιὰ τὸν [υπριακὸ Λαὸ δὲν ὑπιαάρχει. Ἰόνο τὸ πιαλλαϊκὸ ἐθνικὸ μέτωπο θὰ μπιορεῖ νὰ ἀντιπα- ρασταθεῖ στὰ σχέδια τοῦ κατακτητή. Καὶ ἕνα τέτοιο ἐνιαῖο μέτωπο θὰ πρέ- πει νὰ τὸ δημιουργήσουμε πάση ϐθυ- σία. Ηδη ὃὅ «Δαὸς πρὸς αὐτὴ τὴν κα- τεύθυνση τραθᾶ. Όσοι ἐν νέου ἐμπόδια στὸν ἐθνοσωτήριο αὖ- τὸ δρόµο νὰ παραμεριστοῦν καὶ νά στιγ- ματισθοῦν σὰν χαθιέδες τοῦ ξένου {- περιαλισμοῦ. Ας σιροχωρήσουµε μοναδικὸ δρόμο γιὰ τὸ ξεσκλάδωμα τοῦ ΔΛαοῦ µας. ΠΑΝΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΙΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 4ΕΥΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ: ΔΑΣ ΜΑΣ. , ας παρεμέάλουν 3 τον Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΛΟΥ 96 τοῦ ᾿Οχτώέρη! Ἡ µέρα ποὺ σ]- κώθηκε σύσσωμος ὃ «Λαός µας γιὰ τὸ χῶμα τον. γιὰ τὴν τιµή του, γιὰ τὴν ζωή του καὶ τὴν Αευτεριά. Πρὶν 6 χρόνια, μιὰ µέρα σὰν κι) αὖ- τή, τὰ Βουνά, τὰ φαράγγια, οἱ κάµποι καὶ οἳ θάλασσες τῆς Ἑλλάδας ἀντιλά- Άησαν τὸ στορικὸ ΟΧΙ τοῦ 4αοῦ τῆς Ἑλλάδας. Ιπροστὰ στὸν κίνδυνο τῆς σκλαξιᾶς, π᾿ ἀπειλοῦσε τὸν ἀφανισμὸ τῆς φυλῆς, ἔδωσαν τὰ χέρια ὅλοι οἱ Ἓλληνες, οἳ ξασιλικοὶ καὶ οἳ δήμοκρά- τες, οἳ σοσιαλιστὲς καὶ οἳ ποµµουνι- στὲς. Καθε γωνιὰ τῆς ᾿Ἑλλάδας µετα- τράπηκε σὲ πυρούμενη «φλόγα, ἔτοιμη νὰ κάψη τὸν 6άρβαρο ἐπιδρομέα. Οἵ φομμουνιστὲς ἡγέτες ποὺ θρισκόντου- σαν πετάµενοι στὶς φυλακὲς καὶ στὰ ξερονήσια ἀπὸ τὸ φασιστικὸ--Μεταξικὸ φαθεστὼς διαξλέποντας τὸν κίνδυνο ποὺ απρεμόταν πάνω ἂἀπ᾿ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Λαό τὴς κάλεσαν τὸν {αὸ σ᾿ αἱματηρὲς. «Έπαθλο τ) ἀγῶνα τοῦ «Ία- οῦ, θᾶναι μιὰ Ἑλλάδα Ἀλεύτερη, ἀνε- ἑάρτητη, λαοκρατουµένη, μ ἕνα λαϊκὸ πολιτισμό». Πὲ τοῦτο τὸ σύνθημα ρίχτηκε ὃ Λαὸς στὸν ἀγῶνα. Ηδη τὸ μακελιὸ ἐμαίνετο σ’ ὅλάκερη τὴν Εὐρώπη. 'Ὁ φασισμὸς πάνοπλος μ᾿ ὅλα τὰ σύγχρονα, κατα” στρεπτικἁἀ µέσα ποὺ τοῦ ἔδαξε στὴ διά θεσή του ἡ ἐπιστήμη, προχωροῦσε νι: κήφόρος. 'Ἡ Εὐρώπη στέἐναξε κάτω ἀπ᾿ τὴ σξάστικα προδοµένή ἀπὸ τοὺς ἀρχηγούς της. Οἵ Δαοὶ ἀπροετοίμαστοι ὅπως ἦσαν ἔχασαν τὴν πρώτη μάχη. ἀγῶνα γιὰ τὴν λευτεριά του, σὲ θυσίες «Η πάλη δὲν τέλειωσε. “ὃ Ελληνικός λαὸς συνεχίζει τὸνὶ ατορικό του δρόμο } Δημοχρατία, γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Άευτερια. γιὰ τή Καὶ μαξδὶ μ᾿ αὐτοὺς ὁ 'Ελληνικὸς «Ία- ός. Γ Ὁ ἀγῶνας ὅμως δὲν χάθηκε. Ὁ ᾱ- ξονικὸς φασιομὸς παρὰ τὶς | παράτες ποὺ διοργάνωσε δὲν νίκησε. Οἳ λαϊκὲς | δυνάµεις ἀνασυντάσσουνταν ὀργανό- γουνταν, γιὰ τὴν ἐξόρμηση τους. Στὴν κάθε χώρα ξεφύτρωσαν κινήματα ἀντί- στασης, καθαρὰ Λλαϊκὰ γεγνήµατα ποὺ µετέθαλαν τὴν Εὐρώπη σ) ενα Βεζού- διο, σ᾿ ἕνα ὑφαίστειο σὲ διαρκῆ κἰνηστ. Γέννησε κι ἡ Ελλάδα τὴν ἀντί- στασή της, τὴν παλλαϊκή της ἐθνικὴ ἀντίσταση, τὸ ἐθνικό-- ἀπελευθερωτινό της Μέτωπο. 1 έννημα καὶ θρέωµα τὸ (συνέχεια σιἡ ’ 2αν σελίδ}) Γραφεῖα: Ὁδὸς Λήδρας,10 π ΕΒΔΟΜΑΔΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΊΡΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΙΜΗΙ 1 Γρ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΗΝ ΗΝΙΗΠΜΙΝΙΥΙΜΗ ή «Ύστερα ἀπὸ τὲς εελευταῖες ἀνακοι- γώσεις τῆς Βρεττανικῆς Κυθέρνησης γιὰ τὸ μέλλον τῆς νήσου µας, δὲν ὕ- πάρχει ἄλλος δρόµος γιὰ τὸν Κυπρια- κὸ «Λαὸ νὰ ἀκολουθήση. Νὰ ἑνώσουμε τὲς δυνάµεις Αας σὰν ῥἠπόδονλοι, νὰ δημιουργήσουμε μιὰ ἀκατάθλητη ἄγω- νιστικἠ φάλαγγα γιὰ νὰ διεκδικήσουμε τὴν λευτεριά µας. Οἱ χθεσινοὶ διασσπα- στὲς τοῦ Λαοῦ ἄς ἀντιληφθοῦν τὸ ὁλέ- παραμεριστοῦν γιὰ νὰ προχωρήση ὃ Λα ΠΔΡΑΦΩΝΙΑ : Ὅλες οἳ Ελληνικὲς ἐφημερίδες τοῦ τόπου, ἀπὸ τὴν ἄκρα δεξιὰ ὡς τὴν τὴν ἀριστερά, στάθηκαν ὅμοφωνες στᾶ- νω στὴν ἀπόρριψη τῶν 10Ό χρονων σχεδίων τῆς Βρεττανικῆς Κνυδξέρνησης Ἡ ἀγγλόφωνος συνάδελφος ἡ δποία ἐκδίδεται ἀπὸ Ἓλληνα Ἀύπριον πι- δειγµα τῶν ὑπολοίπων Φάνηκε ὅμως ξεκάθαρα καὶ αὐτὴν τὴν φορὰν ὅτι πρόκειται περὶ πραγματικοῦ ὀργάνου τῆς ξένης Κυβέρνησης. Ὕστερα ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτό, προ- τείνοµεν ὅπως ὃ ἑκδότης τῆς ὡς ἄνω ἔφημερίδος μετονομασθῆ εἰς Μίστερ Πιξιάκ -εἷς τὸ δποῖον ἄλλωστε θὰ ἀρέ- σχεται καὶ ὅ ἴδιος καλλίτερογ--διὰ νὰ μὴ ὑπάρχουν παρεξηγήσεις διὰ τὴν πραγµατικὴν ἐθνικότητα τοῦ ἐκδότου τῆς ὡς ἄνω ἐφημερίδος. Οἱ ΔΡΙΘΜΟΙ Τὸ 1Οετὲς σχέδιο τῆς Ἡρεττανικῆς Ἐνυξέρνησης γιὰ «οἰκονομικὴν ἀνάπτνυ ἔιν καὶ εὐημερίαν» περικλείει ἀρχε- τοὺς ἀριθμοὺς οἳ ὁποῖοι σαστίξουν κυ- ριολεκτικά! «Χιλιάδες, ἑκατομμύρια, παραθέτουνται σὲ μιὰ προσπέθεια τοῦ ρεττανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ νὰ πείση τὸν Κυπριακὸ 4αὸ γιὰ τὶς εὐγενικές του προθέσεις. Οἳ ἀριθμοὶ ὅμως δὲν μποροῦν νὰ πείθουν, ὅταν μάλιστα ὃ- πάρχουν ἄλλοι μεγαλύτεροι ἀριθμοὶ ποὺ µεταθαίνουνἁ στὴν Μητρόπολη «γιὰ τὴν εὐμάρεια τοῦ ᾿Αγγλικοῦ πλουτοκρατικοῦ δαλαντίου». Νὰ συγ- χωροῦμε ὅμως τοὺς ᾿Εγγλέζους, εἶ γαι συνειθισµένοι στὶς ἀκριθεῖς στατι- στικὲς, καὶ ξεχνοῦν ὅτι οἳ Εύπριοι ᾱ- πεχθάνονται τὲς τέτοιες στατιστικὲς ποὺ θέλουν νὰ συσκοτίζουν τὴν κατά- σταση. ΤἩΊ ΛΕΓΟΥΝ: ἵΕ παροχἡὴ συντάγματος εἰς τὴν Κὐ πρὰν εἰς τοὺς κύκλους τῆς «ἐθνιό- Φρονος παράταξης» καὶ εἷς τὸν ἐθνάρ- χην µας ἦτο γνωστὴ ἀπὸ μαιροῦ. Πῶς ασορεῖ γὰ συνδυασθεῖ ᾗ ἐπιμονή ὕπως μὴ ἀναχωρήσει ἡΠρεσθεία µας στὸ ἐξωτερικό ὅταν ἐγνώριζαν τὰ σχέ- δια τῆς ξένης ἈΚυδέρνησης Γιατὶ προσπαθοῦσαν νὰ πείσουν τὸν ἘΚυπρι- αχὸ {αὸ ὅτι τὰ πράγµατα θὰ διευθε- τηθοῦν μιὰ χαρὰ μέσον τῆς ὁδοῦ τῆς «Ἓλληνο-- Βρεττανικῆς φιλίας» χωρὶς νὰ ὑπάρξει ἀνάγκη γιὰ δράση ἐκ μὲ- ρους µας Γιατὶ διαλαλοῦσαν σ᾿ ὅλους τοὺς τόνους ὅτι τὸ μέλλον τῆς Εύπρου εἶναι διευθετηµένον ἀπὸ τὴν Ἓλληνι- κὴν Κυθέρνησιν σὲ συνεγνόηση μὲ τὸ Φόρεῖν ὌὌψφις ἸΜήπυς εἶναι αὐτὴ ἡ διευθέτησις ποὺ Ματώρθωσε νὰ µαγει- ρεύση ὃ Τσαλδάρης καὶ οἳ ἐδῶ πρά- χτορες του Τὰ µμυστικὰ ἔγγοαφα που ἔφθαναν ἐξ ᾿Αθηνῶν «ο περιέ- αλειαν» τους Εἰναι καιρὸς νὰ δοθοῦν ἀπαντήσεις στὸν Λαό. Ας μὴ ἐκδηλώνουν -{ιρο- δριον σφάλμα τους ἔναντι τῆς Πατρί- δος. Οἱ δεσμεύσεις καὶ περιπλοκὲς να . στεύαµε ὅτι θὰ ἀκολουθοῦσε τὸ παρά- . ἐφημερίδων. ΑΡΙΘ. ΦΥΛΑ. 25 ΧΡΟΝΟΣ 1 ΝΔ ΕΝΟΘΟΥΜΕ πιᾶ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ὁς τὸν δρόµο τῆς ἐθνικῆς του ἀποκατά στασης. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι τὴν τε: λευταία αὐτὴ στιγµή οἳ ἄνθρωποι τῶν «δεσμεύσεων» θὰ συνέλθουν καὶ θὰ ἀν- τιληφθοῦν τὰ καθήκοντα τους ἔναντι τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ μέλλοντος τῆς ὅ- πόδουλης Πατρίδας µας. 'Ὁ Δαὸς στε- ριμένει τὴν στάση τους. “Οποιαδήποτε ὅμως κι ἄν εἶναι ἡ στάση τους ὃ Λαὸς μπροστά στὸν πίν- δυγο θὰ ἔνωθαϊ µόνος του γιὰ νὰ πρα” µατοποιήσει τοὺς πόθους του. τὴν ἝἜ- γωσή του μὲ τὴν Μητέρα “Ἑλλάδα. σποιηµένην δογὴν οἳ ἄνθρωπυι τῶν παρασκηνίων καὶ τῶν μηχανορραφιῶν γιὰ τὴ νέα ἐξέλιξη. 'Ὁ Δαὸς ἀντιλή- Φθηκε ἀπὸ ἐξ ἀρχῆς τὲς προδοτικές τους μανοῦθρες. Εὑρίσκεται ἐν ἐπιφυ- λακῇ καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψη τὴν ἔπιτυ- χία τῶν περαιτέρω θλέφεων τους. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 'ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ Διάφοροι ἠἐπίσημοι Κυθερνητικοὶ Λειτουργοί, τελευταῖα, εἷς δηλώσεις τους ἀναφέρουν ὅτι ἕνας ἐκ τῶν λό- γων τῆς ἀνόδου τοῦ τομαριθμοῦ καὶ τῆς ὕπαρξης πληθωρισμοῦ εἶναι καὶ οἳ ἀπόστρατοι οἳ ὁποῖοι διὰ τῶν ἔπι- χορηγήσεων τὰς ὁποίας λαμβάνουν ᾱ- πὸ τὴν Κυθέρνησιν συντείνουν εἰς τὴν δηµιουργίαν πληθωρισμοῦ εἰς τὸν τόπον. Τὸ ἐπιχείρημα εἶναι ἁπόλυ- τα γελεῖον. Οἳ χαμηλὲς ἐπιχορηγή- σεις ποὺ παίρνουν ἀπόστρατοι ἀπὸ τὴν Ἐνθέρνησιν χρησιμοποιοῦνται διὰ πα- θαγωγικοὺς σκοποὺς καὶ ἔτυι εἶναι παράδοξον πὼς οἳ ἴδιοι δὲν τὸ γνωρί- ξουν καὶ θέλουν νὰ ἐπιρρίψουν εὖὐθύ- νες εἰς τοὺς ὀλίγους ἀποστράτους οἳ ὁποίοι ἔτυχον μερικῆς ἐπιχορηγήσε- ως διὰ καθαρῶς ἐπαγγελματικοὺς σκοπούς. Οἵ Λόγοι διὰ τὴν ἄνοδον τοῦ τιµαρίθµου ἀλλοῦ νὰ ξητηθοῦν ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους τῆς Κυθερνήσεως καὶ ἄς μὴ προσποιοῦνται ὅτι ἀγνοοῦν τὴν» κατάσταση. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Ὁ ΔΛαὸς τῆς Δευμωσίας παρακο: λουθεῖ μὲ ἐνδιαφέρον τὰ ὃ αδήματα τοῦ λαϊκοῦ Δημοτωιοῦ Συμεουλίου τῆς πρωτεύουσης γιὰ ἐλάττωσὴ τῆς τιμῆς τοῦ ρεύματος. Διὰ πρώτν φορὰν ἀναλαμθάνονται τόσον συνεπῆ καὶ συστηματικὰ διαθήµατα διὰ τὴν ἐξάλευψιν μιᾶς ἀδιχίας ἡ ὁποία ἀπὸ χρόνια µαστίξει τοὺς Δευκωσιάτας Λό- ς τὴν γω τῆς ἀδράνειας καὶ τῆς συµφερον τολογικῆς πολιτικῆς τοῦ προηγουμικ- νου Δημοτικοῦ Συµθουλίου ἐπὶ τοῦ ᾖ- δίου ζητήματος. 'Ο Λαὸς τῆς Λευκωὼ- σίας ἴσταται παρὰ τὸ πλευρὸν τοῦ Δη- μοτικοῦ Συµβουλίου εἰς τὰ διαθήµα- τά του διὰ τὸ τόσον σοξαρὸν ζήτη: μα, ᾗ δὲ ἱκανοποίησή του θὰ σηµαί- νει µίαν περιφρανῆ νίκήν διὰ τὸ Δήμο- τικὸν µας Συμµβούλιον καὶ τὸν ϱαὸν γενικά. σποτ ποσοστο ρε Καλεῖται ἕντακτη γενικὴ συνέλευση τῶν μελῶν τῆς Ε.Κ.Α. ᾽Αμοχώστου, τὴν Πέμπτη», 91 ᾿Ομτωθρίου 1946 καὶ ὥραν 7 µ.µ. εἰς τὸ οἴκημα τῆς ὁο- γάνωσης. ) Φέματα: 1. Ζήτημα οἰκήματος. 8. Συνδρομή Λέσχης. ΣΗΜ. Παρα-αλοῦνται ὅλα τὰ µέλη γὰ κανονίσονν τὲς συνδρομές των μέ- χοι τῆς ὡς ἄνω ἡμερομηνίας. 'ν»ρύβυνος Μ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗΣ Λευκωσία -- ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ Π ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΑΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (συνέχαια ἐκ τῆς Ίῆς σελἰδο.) Έ ΑΜ τοῦ Δαοῦ, πιστὸς συνεχιστῆς τοῦ ΟΧΙ τῆς Άδης τοῦ ᾿Οχτώξρη φούντωσε καὶ γιγαντώθηκε μεταθάλλον τας ὁλάκερη τὴν Ἑλλάδα σὲ μιὰ πυρα- πτωμένη φλόγα γιὰ τὸν κάθε καταπιξ- στή, γιὰ τὸν κάθε δολοφόνο καὶ άλνσο- δέτη τῆς Ἑλλάδας. Καὶ τέτοιοι δολοφό- νοι, σφαγιαστὲς δὲν ἦσαν µονάχα οἱ Βάρδαροι φασίστες ἐπιδρομεῖς ἀλλὰ παὶ οἳ ντόπιοι ἐθνοπροδότες ΙΙπουραντάδες καὶ Ράλληδες ποὺ ξεπούλήσαν τὴν 'Ελ- λάδα καὶ ἔχυναν τὸ αἷμα της γιὰ τὴν διατήρηση τοῦ δρώμικου τους τομαριοῦ. 'Η ἱστορία θὰ περάση τὰ μαῦρα χρό- για τῆς φασιστικῆς κατοχῆς στὶς μελα- νώτερες της σελίδες. Καμμιὰ προηγού- µενη ἀνθρώπινη πισοδρόµιση δὲν ἔφτα- σε στὸ σημεῖο ποὔφτασε ἤ μαξικὴ ἄπιο- κτήνωση τῶν ἀξονικῶν φασιστῶν. Τὸ Χαϊδάρι καὶ οἱ ἠλεκτρικοὶ νελίδανοι, τὸ πες) «Έπιπς τε τὸ «ΘΧΕΟ τοῦ Ελ. ληνιιοῦ ΔΛασῦ συνεχί- ζεται ὧ» τὴν ἐπίτευξη τῆς πραγματικῆς του Δευτεριᾶς, εν εβιν οἙΕΕήἈτεΞλὸ Δίτιτσε καὶ τὸ Λταχάου θὰ στέκουν σὰν σύμθβολα τῆς φασιστικῆς ἐγγληματικό: τητας. Τὸ κάθε κακὸ ὅμως ἔχει καὶ τὸ τέλος του. Ἔτσι καὶ ὃ ἀξονικὸς «φασισμὸς συντρίφτηκε κάτω ἀπὸ τὸ ἑάρας τῶν ἐ- δίων του ἐγκλημάτων. Οἱ προδοµένοι λαοὶ σύντρέφαν τοὺς καταχυτὲς τῆς Λευτεριᾶς μὲ τὰ δόντια τους καὶ μαδὶ μὲ τὸ τσάκκισµα τοῦ φασισμοῦ ἔδωσαν θανατηφόρο κτύπημα ἐνάντια σὲ κάθε μορφὴ Βίας καὶ καταπίεσης. Μαξὶ μὲ τὸ φασισμὸ ἠττήθηκε ”δ απεριαλι- σμὸς, ἡ ἀπαραίτητη τούτη ἐκδήλωση τοῦ καπιταλισμοῦ. Αν ὃ φασισμὸς ὅμως ουντρίφτηκε καὶ μαξὶ μ’ αὐτὸν ὑπέστη καὶ ἠθικὴ ἧτ- τα καὺ ὃ ἰμπεριαλισμὸς, τοῦτο δὲν ση- µαΐνει πὼς οἳ ἰμπεριαλιατικὲς δυνάµεις θὰ πειθαρχήσουν στὶς καινούριες ἔστο- ρικὲς ἀναγκαιότητες γιὰ ὁμαλὸ πέρα- σµα στὴν ᾖαἴκὴ δημοκρατία καὶ τὸν σο- μι ΛΔΑΟΥ εἶναι τέτοια ἡ φύση τοῦ ποινωνικοῦ αὖ- Ι τοῦ συστήµατος. Θά προσπαθήσουν καὶ πάλι νὰ ρίξουν τὰ πλοκάμια τους για τὴν κατάκτηση Δαῶν, γιὰ τήν ἐλμε- τάλλευση τους. Θὰ προσπαθήσουν καὶ πάλιν νὰ ρίξουν τοὺς Δαοὺς σὲ καινούρ- γιες συμφορὲς γιατὶ μονάχα ἔτσι θα ἐ- ξασφαλίζουν τὴν δική τους διατήρηση. Ἡ μορφὴ αὐτὴ τοῦ ἀγῶνα τους, ποὺ εἶναι οὐσιαστικὸς ἁμυντικὸς ἄγῶνας, μπαρεῖ κάλλιστα νὸ χαραχτηριστεῖ σὰν τὶς τελευταῖες ἀπεγνωσμένες πιροσπά- θεις ἑνὸς πνιγµένου π᾿ ἀδράχνεται ἀπ) ὄτιδήποτε γιὰ νὰ σωθεῖ. Τὸ µάξιμουμ τῆς ποοσπάθειας τους γιὰ τὸ ρίξιμο τῆς ἀνθρωπότητας σ᾿ ἕνα καινούρλιο µακε: λειὸ δὲν θὰ πετύχει. 'Ὁ ὄγκος τῶ» Λαἴ- κῶν Δημοκρατικών Δυνάμεων καὶ αὖ- τῶν τῶν χωρῶν τους ἀκόμη δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψει. Ἑκμδηλώσεις τῶν ἀπεγνωσμένων τους προσπαθειῶν Ελέπουμε σήµερα στὴν Ἑλλάδα. 'Ο Σαξωνικὸς ἵμπερια- λισμὸς προσπαθεῖ ν᾿ ἀναδιώση ἐκεῖ µέ- σα τὸν φασισμὸ γιὰ νὰ τὸν χρησιµοποι” ήση σὰν ἀντισσέιετικὸ προπύργιο. Σιὰ νὰ τὸ πετύχη ὅμως αὐτὸ εἶναι ἀνάγκή νὰ τσακκίση τὸ Δημοκρατικὸ Κίνημα. Κι) ἔτοι ἐρισκόµαστε σήµερα μάρτυρες μιᾶς καιναύργιας φασιστικῆς κατοχῆς στὴν Ἑλλάδα, μ ὅλες της τὶς φρικα- λέες ἐκδηλώσεις (δολοφονίες, ἐξορίες, ειἆ.στ.) Ὁ ἙΕλληνικὸς Δαὸς δίδει μάχη σή” µερα, σὰν παγκόσμια δημοκρατικἡ περο- έμταση ἑνάντια στὶς τελενταῖες ἅπε- γνωσμέγες προσπάθειες τῶν ἀἄντιδρα- στικῶν ἰμπεριαλιστικῶν κατάλοιπων γιὰ τὸ πισαδρόµηµα τῆςξστορίας.Εἶνε μιὰ µάχη τῶν ὀπισθοφυλακῶν τῶν µαύ- θων δυνάµεων ἐνάντια στὴν δήµοκρα- τικὴ ἀνθρωπότητα. Εἶναι δέδαιο πὼς αὐτὴ τὴν µάχη θὰ τὴν χάσουν καὶ σύν- τοµα οἳ μαῦρες δυνάμεις τῆς ἀντίδρα- σης, τὰ κοινωνικὰ αὐτὰ παράσιτα, θὰ χαθοῦν στὰ ἐρέέη τῆς νύκτας. Στὸ μεταξύ ὅμως ὁ ᾿Ελληνικὸς «Δαὸς μάχεται, χύνοντας παθημερινὰ αἷμα. Στὸν ἀγῶνα του αὐτὸ ατέκεται συµσια- ααστάτης ὁλάκερη ἡ Δημοκρατικὴ ἂν- θρωπότητα ποὺ παρακολουθᾶ τὴν παγ- πόσµια ἀντίδραση ξεγυμνωμένη ἀπὸ τὰ «Εελούδινα τῆς παραπετάσµατα». Χαιρετίξουµε κι ἐμεῖς μὲ τὴν σειρά µας τὸν ὀγωνιξζόμενο Ελληνικὸ «Δαὸ καὶ τοῦ δηλώνουμε πὼς στεκόµαστε στὸ πλευρό του στὴν πάλη γιὰ τὴν ΕΥ ΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕ- ΞΑΡΤΗΣΙΑ. σιαλισμό. ἀὲν θὰ πειθαρχήσουν γιασὶ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΝ ΓΥΨΟΠΟΙΕΙΟΝ “ΚΥΠΡ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΥΨΟΠΟΙΤ ΑΣ” Ἠρχισεν τὰς ἔργασίας του τὸ νέον Τυψαποιεῖον ὁδὸς Πα. τριάρχου Γρηγορίου, 10 (ἔναντι ΣῬυντεχνιῶν Λευκωσίας). Καλοῦνται οἳ ἑνδιαφερόμεγοι ὅπως δοκιμάσουν τὸν ἐγγυημένον γιά τὴν ποιότητά του γύψον, Ταχεῖχ ἐξυπηρέτησις,---Τιμαὶ ἀσυναγώνιστοι. Οἵ ϱεσυνεταῖροι : ΚΥΠΡΟΣ Χ’ ΝΙΚΟΔΑ, ΜΕΛΗΣ ΣΙ1ΟΥ- ΦΤΑΣ καὶ ΠΡΑΚΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (ἁπόσερατοι). ΠΠ ΙΙΙ ΕΠΙ ΑΗΟ Συνεταιρισμὸς Ὑποδηματοποιίας Ἡ ΚΥΠΡΟΣ 58 Φιγουρίνια στὴν διάθεσιν τῶν δρας ἄρ. 86 (παραπλεύρως τοῦ Ἡρώτοι «Ο νεοϊδρυθεὶς ἂνω συνεταιρισμὸς δὰ προσφέρῃ στὴν ἀγορὰν ὑποδήματα ἀνδρικά, γυναικεῖα καὶ παιδικὰ εἷς ὕλα τὰ σχέδια καὶ γοῦστα. ἐκδόσεις τῶν Αθηνῶν.Λώσατε τὰς παραγγελίας σας εἷς τὸ ἔργα, σεήριόν µας ὁδὸς ἉἹπποκράτους ἆο. ου Σταμάτη), ἤ στὰ καταστήματα Ῥ, Ν. Τ εἰς τὸ κατάστηµα Π. Φωτιάδη, ὁδὺς Ἡρικούπη ἄρ. ψαντι Φαρμακείου «Εὐαγγελισμός»). Δεχόμεθα παραγγελίας ἀπὸ μεταπωλητὰς ἐκ τῶν ἄλλων πόλεων Αί τιµαί µας 20 0) Χαμηλότεραι τῶν ἄλλων καταστημάτων τῆς ἰδίας ποιότητος καὶ τέχνης. | συνέταιροι : Χρ. Ελευθεριάδης, ΑΔ. ᾿Ἐκαλάκτυλος καὶ Π. Φωτιάδης. πελατῶν µας. Αἱ τελευταῖαι θΏα (ἔναντι ἐπιπλοποιρί. σαγγαρᾶ, ὁδὸς Λή: Βιβλιοπωλείον), Ὦ 65, (ξ- Διεθνοῦς πιά ιμ(ΠΠΠΠιμ ΠΠ λιω (Πιν Πιν [Παιν ΠΠ ιω Πιν Πεμ (νι Τι ΠΠ ει Σημµ.---Προσεχῶς {ΠΠ σι θὰ συνεργασδοῦν καὶ ἄλλοι ὕποδηματοποιοί πο ποσα Κμ: τν ΙΕΠΙΣΤΟΔΛΑΙ απ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ᾿Ελάξομεν τὴν ἀκόλουθον ἐπιστολῆν τὴν ὁποίαν καὶ δημοσιεύομεν )Αγαπητὲ «᾿ Απόστρατε», Οἳ ἀπόστρατοι τοῦ χωρίου µας ἔχουν νὰ κάµουν τὶς ἀπόλουθες παρατηρήσεις σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιχορήγησιν ἐπαναγ: Καταστάσεως : Ἰὴόλις κυκλοφόρησε ἡ σχετικὴ ἄἆνα- κοίνωση γιὰ τὸ Σχέδιο αὐτὸ τῆς Κυ: βέρνησης, ἁρκετοὶ ἀπόστρατοι τοῦ χω- ριοῦ µας ὑπέξαλαν αἰτήσεις μὲ τὴν ἐλ- πίδα ὅτι θὰ ἐτύγχαναν τῆς ὑποσχομέ- γης ἐνίσχυσης γιὰ νὰ ἀποκατασταθοῦν στὴν πολιτικὴ ζωή. 'Ο πρῶτος συνά- δελφος εἶχε τὴν τύχη γὰ πάρη ἀμέσως ἀπάντηση καὶ ἔτρεξε στὴν πόλη Ἠπι- στεύοντας πὼς θὰ διευθετᾶτο ἢ ὑπόθε- σή του. Γὸ µόνο ποὺ ἐκέρδησε ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν πόλη, ἦταν ἡ στερε- ότυπη ἀπάντηση «ἡ αἴτησή σου θὰ ἕξε- τασθῆ» καὶ τὸ μεροκάματο ποὺ ἔχασε μαδὶ μὲ τὰ ἄλλα ἔξοδα γιὰ ἀγώγια, κ. λ.π. Τὸ ἴδιο συνέξη καὶ σὲ δεύτερο, τρί το καὶ τέταρτο συνάδελκρο. ἒνας πέμπτος συνάδελφος ὑπόξαλε κε’ αὐτὸς αἴτηση, ἄν και ἦταν 6έδαιος ἓκ τῶν σιροτέρων ὅτι δὲν θὰ εἶχε καλύ- τερη τύχη ἀπὸ τοὺς προηγουµένους. ιὸς γεγονὸς δὲν ἔτυχε οὔτε ἀπάντησης κἄν. Μιὰ ἀπάντηση σημαίνει καὶ ἀπώλειαν χθόνου καὶ τὸ ἁρμόδιον Σραφεῖον φαίνεται ὅτι ὃ πολογίζει δε- όντως ὥστε νὰ μὴ σπαταλᾶ τὸν καιρόν του εἰς ἀπαντήσειςἡ / ᾿Αποροῦμεν πὼς ἔχει διατεθεῖ τὸ πο- σὸν τὸ ὁποῖον καθορίσθη ὅτι θὰ διανεί- µετα εἰς ἀποστράτους. ᾿᾽Εκτὸς ἐὰν τὸ ποσὸν αὐτὸ πρόκειται νὰ διατεθῆ εἰς τὰ περιθόητα Γραφεῖα ᾿Ἐπανεγκατα- στάσεως διὰ νὰ μὴ. δίδουν ἀπάντηση κᾶν εἰς τοὺς διάφορους ἀποστράτους οἳ ὁποῖοι ἀποτείνωνται πρὸς ἐνίσγυσιν. Ἡ Κυθέρνησις ὀφείλει νὰ προσέξῃ τὸ γεγονὸς καὶ νὰ μὴ ἀφήσῃ τὴν κατά- στασιν εἷς ἀνθρώπους οἳ ὁποῖοι ἔχουν ἀποδειχθῆ ὅτι δὲν ἐπιδεικνύουν οὔτε τὸ ἐλάχιστον ἔνδιαφέρον πρὸς τοὺς ᾱ- πὀστράτους. ᾿Επιμένουμε, σὰν ἁπόστρα τοι, ὅπως τύχουµε τῆς πρέπονσας. µε- ταχείρησης καὶ τῆς ἀναγκαίας ἐνίσχυ- σης γιὰ νὰ ὑποξοηθήσονυμε τὴν ἀνάρρω- ση τῆς οἰκονομικῆς κατάστασης τῶν οἳ κογενειῶν µας καὶ τοῦ τόπου µας γε για. κόπο» Φιλικά, ΑΝΔΑΡΕΑΣ ΚΑ. ἀπόστρατος Παλαιόμυλος, δ)10)1946 »0---- Οἳ ἔγκλειστοι ᾿Ἑέραῖοι τοῦ στρατο- πέδου «ζαραόλου» μᾶς ἀπὲέστειλαν ἐ- πιστολὴν εἷἲς τὴν ὁποίαν διατυποῦν τὰς ἀπόψεις των σχετικῶς πρὺς τὸ 'Έθρα- ἴκὸν ζήτημα καὶ τοὺς λόγους τοῦ ἐκ- δηλουμένου μεταναστευτικοῦ ρεύματος 'Ἑδραίω» πρὸς τὴν Παλαιστίνη». Εὐ- χαρίστως θὰ ἐδημοσιεύαμεν τὴν ὡς ᾱ- γω ἐπιστολήν, ἂν ἡ ἀπογευματινῆ συνάδελφος «Ευπριακὸς Τύπος» δὲν μᾶς ἑἐπρολάμβανε δηµοσιεύσασα τὴν ἵ- διαν ἐπιστολὴν εἰς τὰς Ἄθης καὶ Ένδης τρέχοντος. Ἐπιφυλασσόμεθα ὅμως εἷς πρσε- χεῖς µας ἐκδόσεις νὰ σχολιάσωκµεν τὸ πεέµενον τῆς ὣς ἄνω ἐπιστολῆς, ἰδί ως ὅσον ἀφορᾶ τοὺς λόγους ποὺ θοῦν εἰς τὴν µεταγάστευσιν ᾿Εξραίων πρὸς τὴν Παλαιστίνην. ς }- ΑΡΧΔΙΡΕΣΙΑΙ Ἡ νέα ᾿Επαρχιακὴ {Ἐπιτροπὴ τῆς Β. Κ.Α Λευκώαίας ἁπαρτίσθδη- κ ἀπὸ τοὺς ἀκολούδους Ματ δαῖος Νικολαΐδης υΥρυμματεύς, Φρῖξος Νικολαΐδης Ταμίας, Α. Σωτηριάδης, εἰσπράκτορας καὶ Βάσος ἸΚουφάρης καὶ Αγ. Εὐδυ: µίου ὥς σύμβονλοι, Οἵ Λοῖζος Πέτρου καὶ Χαρ. Γροῦτας ἐξελέγη- σαν ὣς ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ὕπαι: θρον. ΑΠΟΣΙΡΑΙΟΙ Ὑποστηρίξατε μὲ φα- νατισμὸ τὴν καινούρια Ἐπαγγελματικὴ ᾽Ὀρνά- νωση τῶν ᾿Αγροτῶν. ἐκδόσεις της. ΤΩΝ ΛΑΤ ΚΩΝ Τῦπαμε καὶ τὸ ξαναλέμε. 'Ἡ Κνθέρ- νηση ἀρνεῖται ἐπίμονα νὰ προσφέρη λύση στὰ διάφορα προδλήµατα τοῦ Κυπριακοῦ Δαοῦ. Καὶ τοῦτο, γιατὶ σὲ Χαμμιὰ περίπτωση, δὲν µμποροῦν νὰ συμπίπτουν τὰ συμφέροντα ἑνὸς σκλα ἑωμένου λαοῦ, μ’ ἐκεῖνα τοῦ κατα: μτητή του. Γιὰ τὸν πρῶτο, ἡ συνιστα- µένη τῶν ἀγώνων του, δὲν μπορεῖ νᾶ- ναι ἔξω ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ καὶ ποινωνι- χῄ το ν Λευτεριὰ. Κάθε νίκη, κάθε µόριο δύναμης Καὶ κάθε σπιθαμὴ ποὺ κερδίξει στὴν καθημερινὴ πάλη ἐνάντια στοὺς ντόπιους καὶ ξένους ἓκ- μεταλλευτὲς, τὴν χοησιμοποιᾶ γιὰ τὴν ἀποφασιστικὴ καὶ ἀνειρήνευτη διεξαγω γὴ τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ του ἀγῶνα. Πιὰ τὸν δεύτερο--τὸν κατακτητή-- ὁ ἀντικειμενικὸς σκοπός, δὲν μπορεῖ νᾱ- ναι ἔξω ἀπὸ τὴν διαιώνιση τῆς κυρι- αρχίας του, πάνω σ) αὐτὸ ν τοῦτον τὸ ν σκ]αξωμένο λαὸ, τοῦ ὁποίου λα- ταπατᾶ τὴν λεντεριὰ καὶ τὰ διπαιώ: µατα. Κάθε του κίνηση καὶ σκέψη ᾱ- ποέξλέπει στὸ τσάκκισµα τῆς μαχη” τικῆς δύναμης τοῦ σκλαξωμένου, στὴν παράλυση καὺ τὸν ἐνταφιασμὸ τῆς ἀπελευθερωτικῆς του προσπάθει- ας. ἸΜήσως ὑπάρχει κανένας ποὺ ἆμ- φισξητᾶ τὴν µεγάλη ἀλήθεια τοῦ κοι- νωνικοῦ αὐτοῦ νόµου Μήπως δὲν ἑ- παλήθευσε καὶ ἐπαληθεύει καθηµερι- νά, παντοῦ καὶ πάντοτε ᾿Ας κοιτᾶ- ἔουμε στὶς ᾿Ινδίες, στῇν «Αἴγυπτο, στὴν Παλαιστίνη, στὴν ᾿Ινδονησία, στὴν Ἀύτρα γενικὰ κάθε σκλαξωμένη γωνιὰ τοῦ κόσμου. Δὲν εἶναι σ) ὅλες ἀνεξαίρετα τὶς πιὸ πά- νω χῶρες, ποὺ τὰ Λλαϊκὰ ἄπελευθε- ρωτικὰ κινήματα κτυπήθηκαν ἄγβθια ἀπὸ τὰ ἰμπεριαλιστικὰ Αβόλια τῆς «σοσιαλιστικῆς» Κυθέρνησης τῆς Αγ- γλίας: Οἱ Λλαϊκοὶ ἀγωνιστὲς ποὺ { θαυματούργησαν στὴν ἀντιφασιστικὴ πάλη , δὲν Βρίσκουνται σὲ διωγμὸ [δε ἐξαρίζουνται, ι δὲν στἐλλουνται στὶς φυλακὲς σὠν οἳ χειρότεροι ἓγν- { κληματίες Ποιὸς μπιρεῖ νὰ τὸ ὅδια- Γ ψεύσει καὶ ποιὸς ριψοκινδυνεύει } ἑαυτό του ἠθικὰ, ἀναλαμθάνοντας Γτὴν ὑπεράσπιση αὐτῶν τῶν ὁργίων, Σ ποὺ διαπράττουνται σὲ ξάρος ἐκείνων 2:αἱ σὲ τὸν ασοῦ θυσιάστηκαν στὸν ἀγῶνα ἐνάν- τια στὸν Φασισμό Μὰ γιατὶ νὰ λέμε αὐτά Γιατὶ νὰ τρέχουμε στὴν ᾿]νδονήσία καὶ στν Αἵγυπτο καὶ νἁ µὴ κπυτάξουµε τὴν δι µα ς κατάσταση, τὴν ἆΕυποι- ακή ΠΜήπως δὲν εἶναι ὃ Κυπριακὸς Λαὸς ποὺ πρόσφερε 90 µτχιλιάδες παιδιά του στὸν ἀντιφασιστικὸ πο- λεμο Μήπως δὲν εἶναι οἳ Λαἴμὲες µας ὀργανώσεις ποὺ ἔστειλαν Τὰ µέλη τους στὸν στρατό Ωστάαο, | σύρτηκαν σὲ στρατόπεδα συγκεν- τρωσης 58Ο ἀπὸ τους ἀντιφασίστες στρατιῶτες µας' στάλησαν στὶς φυ- Λακὲς οἳ 15 συντεχνιακοὶ µας ἡγέ- τες. Καταδιώκουγται καὶ ἀπολύουν- ται ἀπὸ Κυέερνητικὲς δουλειὲς, µέλη ταδρι λαϊκῶν ὀργανώσεων. Πόλεμος ἐνάντια στὸ ἑργατικὸ κίνημα, ἐνάν- τια στὸ Λαό µας. Πεταφέρθηκαν }ερμανοὶ αἰχμάλωτοι γιὰ “θῆ τὸ ἀνεργιακό. Εγκατεστάθησαν ἑέραῖοι καὶ ἐπιδεινώθηκε ἡ ἔπισιτι- νὰ ὄξωυν- οτική, κατάσταση τοῦ τόπου. Εἶναι ἡ τέτοια Κυξερνητικὴ πολιτικὴ : ἂν- τίθεση τῶν συμφερόντων τοῦ λαοῦ μας Κι ὅμως εἶναι τόσο σύμφωνη μὲ τὶς ἰμπεριαλιστιμὲς τάσεις τῆς Βν- Βέρνησης, ὅσο καὶ ἀντίθετη μὲ ταὰδί- χαια τοῦ Κυπριαμοῦ 4αοῦ ποὺ κπατα- πατοῦνται. Τὶ μένει λοιπὸν νἁ πάμου- ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΠ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΑΓΩΝΩΝ µε Τὰ συμφέροντα µας ξεχωρἰξουν. Τὰ δωιά µας δὲν μποροῦν νὰ συµέα- δίζουν μὲ ἐκεῖνα τῆς ἀποικιακῆς Ἑν- θέρνησης. Δὲν μποροῦμε Λλοιπὸν νά περιμένουμε καμμιά θετικὴ ὁράση ἀτιὸ μιὰ τέτοια Ἀνβέρνηση, ὅσον ἀφορᾶ τὰ έασικὰ µας οἰκονομιμια προθλήμα- τα, ὀλιγώτερον δὲ γιὰ τὴν ἐθνικὴ µας ΔΛευτεριὰ. ᾿Ἡ µέχρι σήµερα πολιτικὴ τῆς Κυξέρνησης δικαιώνει ἀπόλυτα τὰ πιὸ πάνω, Ξεπινῶντας ἀπὸ τὸ ση” μεῖο νὰ πτυπήση τὸ ἀπελευδερωτικὸ µας κίνηµα »τυπᾶ ἀνεπανόρθωτα τὴν οἰμονομία µας σπρώχνοντας την στὴν ἀποτελμάτωση καὶ τὸ ἀδιέξοδο. ἜἜχουμε τὰ μάτια ἀνοιχτὰ, καὶ τὸ µυ- αλὸ σὲ δράση. Αὐτὸ ποὺ καμνει--παξ ὀφείλει νὰ κάμνει κάθε ὑπόδουλος «Αα- ὁς. Μόνο θεόστραξοι καὶ δειλοὶ, ἔθε- λόδουλοι καὶ ἐκ συμφέροντος προδό- τες μποραῦν νὰ παραέλέψουν αὐτὴ τὴν πραγματικότητα. Γιατὶ τὶ ἄλλο ἆπο- τελεῖ ὃ Λαὸς, παρὰ τὴν κυρία σαν ὃ» γιειᾶ Εάση τοῦ ἐθνικοῦ µας ἀγῶναι Κυ ὅταν κπτυπᾶται ὁ «4αὸς αὐτὸς, στὰ ἀνοιχτὰ καὶ στὰ παρασκήνια, μὲ τὴν φυλάκιση ἡγετικῶν του στελεχῶν καὶ μὲ ἀναχρονιστικὲς μεθόδους, δὲν κτυ- πᾶται ἀπότομα καὶ ἢ βασικὴ του ὑσό- θεση, ἡ ἐθνικὴ λευτεριά του ᾽Απάντη ση δὲν χρειάζεται. Βγαίνει ἀπὸ τὰ ἵ- δια τὰ γεγονότα. ἸἨόνο µια χοῦφτα μεγαλραατῶν, ατηριγµένοι στὶς κυρ: τωµένες καὶ ἀσθενικὲς πλάτες τους, λακὲδες τῆς ξένης Κυθέρνησης, ἔσ' πευσαν νὰ σκύψουν μπροστα στὸν «ᾱ- φέντη» καὶ νὰ ὑποξάλουν τὲς εὔχαρι στἰες τους, «γιὰ τὴν δίκαιη ἀπόφαση τοῦ κακουργοδικείου», ποὺ ἔστελλε στὰ ὑγρὰ κελλιὰ τῆς φυλακῆς τὴν ἐρ- γατικὴ µας ἡγεσία. Μόνο αὗτοὶ στέ- κπουνται ἀπαθεῖς, «ἀφωνότεροι ἰχθύος» μπροστὰ στὸ καθημερινὸ ὁνρᾶμα τῶν ἐργαζομένων καὶ τὶς ἄθλιες συνθῆκες κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες διαξιοῦν. Ἰήόνο αὐτοὶ νοιώθουν τὶς Λλαϊκὲς ὀργανώσεις παὶ τὰ µέλη τους σὰν ὁ διάολος τ’ ᾱ- για καὶ τὸ λιξάνι. Μὰ τὂπαμε πολλὲς φαρὲς ὡς τώρα. Δὲν πρόκειται νὰ ὑποστείλουμε τὴν σημαία τῶν Λλαϊκῶν καὶ ἐθνιωιῶν µας ἀγώνων, ὄσεσδήποτε καταδιώξεις καὶ στερήσεις κι’ ἄν μᾶς ἐπιφυλάσσει τὸ μέλλον. Έχουμε σταθερὴ γραμμὴ τὸν ἀγῶνα καὶ Εασικὸ σκοπὸ τὴν ἐ- θνικὴ λευτεριά µας. 5) αὐτὴ τὴ κα. τεὐθυνσή προχωροῦσε σταθερὰ, κι) ἔχουμε τῇ συνείδησή µας ἤσνχη για” τὶ ἐκτελοῦμε τὸ ἱστορικό µας καθῆκο. Σὰν ἂνόθρωποι ὅμως ρεαλιστές, ἔχου µε καθῆκο νὰ ἀγωνιξόμαστε γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀπελευθέρωση τῶν ἐἑργαξσ µένων, γιὰ τὸ σταμάτηµμα τῆς ἀνεργί- ας καὶ τῆς πείνας ποὺ τοὺς μαστί» ἔουν, ἔτσι ποὺ νὰ ἐνδυναμώναυμε καὶ νὰ σταθεροποιοῦμε τὴν λαϊκὴ ἐθνικὴ στρατιά. Εϊναι καθῆκο ὅλων τῶν ἕ- βνικὰ κινουμένων ὀργανώσεων, ποὺ θέλουν τὸ ἐθνικὸ στράτευμα πυκνὸ, δυνατὸ καὶ χορτᾶτο, ἔτοιμο νὰ οεχτεξ στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν Λευτεριὰ τῆς Πα- τρίδας µας, νὰ ὀρθώσουν τὸ ἀνάστη- μά τους καὶ νὰ δροντοφωναάξουν στῇν Κνξέρνηση : Σταμάτα λοιπὸν τὴν ἀνο χρονιατικἡ πολιτική σου. βῶσέε Λύση ἐπὶ τέλους στὰ προέλήματα τοῦ Κυ” πριακσῦ «4αοῦ. Ῥίέξε αιὰ ματιὰ στὶς εἶ- σηγήσεις του καὶ λῦσε τὸ ἀνεργιακό. τὴν στέγη. τὸ ἔπισιτιστικό τοῦ πρό- Έλημα. Τὸ ψωμὶ εἶναι ἀπαραίτητο γιά νὰ ζήσει ὁποιοσδήποτε «Λαός. 4” παιτοῦμε καὶ τοῦ δικοῦ µας «Λαοῦ τὸ πρωµμί, ποὺ συνεισέφερε τόσο οτὸν µε γάλο ἀντιφασιστικὸ ἀγῶνα. Λευκωσία, 239)10)46 ΧΡ. ΒΑΕΗΣ Κεντρικό» Πρῶτοι ΣΗΕΜ,-- Παρακαλσῦμεν ρα. [Ἡσι- 2ς''Ι ποισν ο σποτ οσο ποστς απ ασ ο σώ μα σπα οπασπσσπτ στο παπα απ πω σαν ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΛΠΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδὸς Φανερωμένης ἀρ. 2, (ἔναντι Τραπέζης Κύπρου]. σκοπο ΜάΣ: ᾿Ανάπτυξις τοῦ σνεύμη- τος τῆς συνεργασίας καὶ ἀλληλεγγύης -- Συνένω σις τεχνικῆς »αταρτίσεως τῶν μελῶν «τρὸς έἕκα νοστοίησιν καὶ τοῦ σελέον ἰδιοτρόπου πελάτον --. Εργασία ἐπιμελημένη Τιμαὶ λογικα ί. συνεταῖροι : Σαββίδης, ]ωσὴφ ᾿Ιωσηφίδης καὶ Σωτήρης Μιχαηλίδης. λατείαν ῥας ὅπως μᾶς -τεριβάλῃ καὶ ὅπως καὶ ποότερον διὰ τῆτ ὑποστηρίξεώς της. ..19,, Σάββας τὴν ἀἄξιότιμον σε σήμερον πσττισττστινσιττσκσχστσστχσστστσεσττα

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 2p
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 2p
ΤΗΣ ΒΔΟΜΑΔΑΣ 1p
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 1-2p
Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΙΑ 1p