Back

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ, 1946-11-25

ἐς ᾿Υπεύθυνος: Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ Αι ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ τι. ὁ ἐκ ΚΑΝΕΙΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΙΠΕΣΗ ΗΣ ΤΗΝ ΠΛΠΛΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΛΣ Αἱ δηµοσιευόµεναι εἷς τὴν σηµεοι: ͵ νὴν µας ἔκδοσιν εἰδήσεις περὶ τῆς κα: | ταστάσεως, ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ μεταξὺ τῶν ὑπηρετούντων εἰς τὸ ἐξωτερικὸν Κυπρίων στρατιωτῶν, πιστεύοµεν ὅτι ὑπὸ τοῦ ἰθαγενοῦς πληθυσμοῦ. Δέν ἐπιτρέπεται ν᾿ ἀφήνωμεν τὴν : , κ.α.” ς ἡ : νεολαίαν µας νὰ ἐνδύεται τὴν µισθοφό- θὰ τύχουν τῆς δεούσης προσοχῆς κά: | θε Ἠυπρίου ὅστις ἐνδιαφέρεταιδιὰ τὴν τύχην τῆς Κυπριακῆς νεολαίας καὶ γε νικῶς διὰ τὸ μέλλον τοῦ τόπου µας. Διὰ κάθε ἀπόστρατον τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς εἰδήσεις αὐτὰς προκαλοῦν ᾱ- µνήσιν τῆς τραγικῆς καταστάσεως τὴν ὁποίαν ἐγνώρισαν κατὰ τοὺς τελευταί- | ους μῆνας πρὸ τῆς ἀποστρατεύσεως.» Δὲν εἴχομεν οὔτε τὴν ἐλαχίστην ᾱμ- φιέολίαν περὶ τῶν ἀφορήτων αὐτῶν συνθηκῶν αἵ ὁποῖαι θὰ ἐπεδάλλοντο εἰς τοὺς νέους ἐκείνους οἳ ὁποῖοι πα: ραπλανηθὲντες ὑπὸ δελεαστικῶν ὅπιο- σχέσεων κατετάγησαν εἰς µισθοφόρον σύνταγμα τὸ ὅποῖον δηµι- συργεῖ ἤ Βρεττανικὴ Κυθέρνησις. Δημοσιεύομεν τὰς εἰδήσεις αὐτὰς διότι πιστεύοµεν ὅτι ἐκτελοῦμεν ἕνα ἱερὸν καθῆμον πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ «ότον μας, ἕνα καθῆ- κον πρὸς τὴν ὑπόθεσιν τῆς Παγκοσμίου εἰρήνης καὶ ἀσφαλείας τῶν Δαῶν. Όταν αὐτὴν τὴν στιγμὴν συζητοῦνται ὑπὸ τῆς ᾿Οργανώσεως τῶν Ἠνωμένω» Εθνῶν µέτρα πθὸς ἀφοπλισμὸν, καὶ ἑλάττωσιν τῶν ν τον στρατιωτικῶν δυνάµεων τῶν διαφό- βων κρατῶν δὲν ἐπιτρέπεται ν᾿ ἀφή- νωµεν ξένην Κυδέρνησι» ν) ἀφαρπάξη εν νεολαίαν µας καὶ νὰ τὴν µεταφέρη εἰς τόπους ὅπου ἡ ὑπηρεσία ξένων στρατευμάτων θεωρεῖται ἀνεπιθύμητος τὸ νέον | ϱον στολὴν τοῦ Βρεττανικοῦ Ίμπε- ριαλισμοῦ καὶ νὰ ὑποξάλλεται εἲς τὰ θάναυσα στρατοκρατυιὰ μαρτύρια τῆς πείνας καὶ τοῦ ἐεανδεανοδισμοῦ τὰ ὁποῖα ἐπιφυλάττει εἰς τὰ θύματα της ἡ Βρεττανικὴ στρατιωτικὴ διοί- Χησις. ο ΜΗΝ ΗΝ παν ᾽Αγγλικὸς Στρατὸς ᾱ- Ξ πό Κυπριακὴ νεολαία Ἕ σηµαίνει προσθολή ἑ- Ξ νάντια στὰ Δημοκρα- Ἑ τικὰ καὶ Εθνικά µας -ξουν θύματα διὰ τὸν στρατὸν ἰδανικά, Νὰ περισώσουµε τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἀξιοπρέ” πειά µας ἀποκρούου- τες τὰ Μισθοφόρα τάγ- µατα τῶν Αγγλων. Ώ8 88 δν ιν πωα κιν ια Εἰς τὴν προπαγάνδαν τῶν ὲένων οἳ ὁποῖοι πειέρχονται τὴν ὕὅπαιθρον μὲ διαφόρους ὑποσχέσεις διὰ νἀπερισυλλέ ἄς ἂν- τωιαρατάξωµεν τὰς ἴδικὰς µας πειστι- κὰς νουθεσίας διὰ τοὺς σκοποὺς καὶ τὸν προορισμὸν τὸν ἁποῖον ἔχει νὰ ἔτι- τελέση ὅ πραιτωριανὸς αὐτὸς στρατὸς. Νὰ ὑποδείξωμεν εἷς τὴν ἀγροτικὴν ἱκυρίως νεολαίαν µας ποία τύχη τὴν Γπεριμένει κάτω ἀπὸ τοὺς δικτατορι- |οὺς νόμους τοῦ Βρετανικοῦ στρατοῦ. Είναι πολὺ σοθαρὸς ὅ ποῖος προκύπτει ἐκ τῶν προθέσεων [εῆς Ἐνυθερνήσεως. Ὁ ἈΚυπριακὸς [ααὲς καλεῖται νὰ: τὸν ἀντιμετωπίση | | | εε κίνδυνος ὅ ὅ- λογίας. Όταν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ | σπολέµου διὰ τῆς λαμπρᾶς συνεισφο- θρᾶς µας, ἐκερδίσαμεν τὴν ἐκτίμησιν τῶν «Δαῶν οσὰν μὲ πολιτισµένας καὶ δημοκρατικὰς. ἀρετὰς, τὴν στιγμὴν αὐτὴν ὅτε οἳ ξέ- νοι κυρίαρχοι προσπαθοῦν νὰ μᾶς 6ε- θηλώσουν διὰ τῆς συστάσεως ἔμπερι- αλιστικῶν ταγμάτων στερατοῦ µέσα ᾱ- πὸ τὰς γραμμὰς µας, πρέπει ν᾿ ἄπαν- τήσωμεν ἀρνητικῶς ἀποκρούοντες κά θε σχέδιον πρὸς διασυρμὸν τῆς νεο- Λαΐας µας, πρὸς τοὺς Βρεττανικοὺς σκοποὺς. ἄνθρωποι λανεὶς Κύπριος νὰ μὴ ἀφεθῆ νὰ πε θιπέση εἰς τὴν παγίδα τῶν ὑπευθύνων διὰ τὴν στρατολογίαν. Ἡ νεολαία µας χθειάξεται διὰ τὸν τόπον µας. Ν᾽ ᾱ- γωνισθῇ διὰ τὴν ὀλευθερίαν τῆς ὕσιό- δουλης πατρίδος µας, ὄχι διὰ τοὺς σκο- τεινοὺς ἰμπεριαλιστικοὺς σκοπούς. Τὸ Κυπριακὸν Σύνταγμα νὰ διαλυθῆ διότι προσθάλλει τὴν τιμὴν καὶ ἀξιοτρέπει- αν µας σὰν λαοῦ ποὺ ἀγωνίξεται διὰ τὴν ἐθνικὴ του ἀπελευθέρωσιν. Ἱρο- σθάλει τὰ ἰδανικά τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας διὰ τὰ ὁποῖα τόσας θυσίας προσέφερε ὅ Λαὸς µας κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ τελευταίου πολέμου. ΠΑΡΑ ΤΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΤΟΝ ΛΑΟΠΡΟΒΛΗΤΟΝ Η ΠΡ.ΣΒΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑ ΚΙΝΗΘΗ Μιὰ εἴδηση ποὺ μᾶς ἦλθε µέσον τοῦ ᾽Αραθικοῦ Πραχτορείου ᾿Αχρὰμ ἀπιὸ τὴν ᾿Αθήνα, ἀναφέρει ὅτι μερικὰ µέλη τῆς Κυπριακῆς ᾿Εδθνικῆς Πρεσδείας διεφώνήσαν μὲ τὴν ἀπάντηση τοῦ κ- Τσαλδάρη κατὰ τὴν συνέντευξη τοῦ τελευταίου μετὰ τῆς Ἐθνικῆς µας Πρεσθείας. Δὲν ἔχουμε µπροστά µας τὸ σπλῆρες κείµενο τῶν ὅσων διημεὶ- Φθησαν μεταξὺ Ευπριακῆς Πρεσέεί- ας καὶ κ. Τσαλδάρη. Ἐν τούτοις ἀπὸ τὰ ὀλίγα τὰ ὁποῖα µετεδωσε τὸ ὡς ἄνω Ἡρακτορεῖον φαίνετι ὅτι ὁ κ. Ίσαλ- δάρης ἐμμένει εἲς τὴν παληάν του ἄπογψιν περὶ κατ) εὐθείας διαπραγµα- τεύσεων μεταξὺ Ἑλληνικῆς καὶ Βρετ τανικῆς Κυθερνγήσεως. Τοῦτο σὲ τε- Λευταία ἀνάλυση σηµαίνει πὼς ὁ κ. Τσαλδάρης µμᾶς προτρέπει γιὰ ἀκόμη μιὰ φορὰ «νὰ µείνουµε Ίσυχοι καὶ νὰ περιμένουμε ἀπὸ τὴν ἐλεήμονα καὶ φιλεύσπλαχνο ᾽Αγγλία νὰ ὅδιευ- Βετήση τὰ πάντα». Δὲν εἴχαμε ἀμειέολία ὅτι τὸ παιγνὲ δι αὐτὸ θὰ ἐπαναλαμέάνετο. Τὸ τρα- γοῦδι τῆς «Ἓλληνο- Ἡρεττανικῆς φι- Λίας» δὲν ἀποτελεῖ ἁπλῶς δόγμα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ση µερινὴ ψευδο--Βυέέρνγηση τῆς Ελλά- δας, ἀλλάἀάναπόσπαστο κομμάτι τῆς ὅλης πολιτικῆς τους, αὐτὸ τοῦτο τὸ εἶναι τους. Χωρὶς τὴν ᾽ Αγγλία τίποτε δὲν γίνεται. Καὶ ὅμως αὐτὴ ἢἤ περι- θόητη «φιλία» δὲν ἐπιτρέπει κάτι τὸ πολὺ ἁπλοῦν, τὸ λογικὸ Καὶ τὸ δίκαιο. Αλλα ξεχάσαµε. Β-φιλία» αὐτὴ ὃ- παάρχειὶ μόνονὶ διὰ τὴν προµήθειαν τάνκς καὶ στρατοῦ ᾿ Αγγλικοῦ διὰ τὴν διατήρησιν τῆς -τάξεως καὶ τοῦ «{/ό- µου» εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ τὴν «ἐξόν διὰ τωσιν τῶν ἀναρχοκομμουνιστῶν», την «προστασίαν τῶν συνόρων τους έόρειους γείτονες». κἀριλία»ν, θνικὰ δίκαια τῆς ῇάλιστα, ὃ- ἀλλά ὄχι διὰ τὰ ἆ- Ελλάδας, ὂχι διὰ τὴν Κύπρον, ἡ ὁποία πρὸς λύπην τοῦ ..Ισαλδάρη ἀποτελεῖ ἐνόχλησιν διὰ τὴν παλ]ν του “φιλίαν» μετὰ τῶν ᾿Αγ /λων. πάρχει ἢ ἀπὸ Ἰω. νεκροθάπτης τῶν ὀθνωιῶν διεκ. δικήσεων τῆς Ἑλλάδος, συνεχίξει ᾱ- κόμη τὸν χαθᾶ του. Θέλει νὰ ἀποπέμ- Ψει τὴν Ἡρεσθεία µας ἀπὸ τὴν ᾿Αθή- να μὲ τὴν σκοτεινἠ του ὑπόσχεση ὅ- τι “τὸ Κυπριακὸν θὰ διευθετηθῆ δι’ ἀπ᾿ εὐθείας διαπραγματεύσεων µετα ξὺ τῶν δύο Κυθερνῄήσεων». Νὰ ἆμ- φισξητοῦμε τὶ εἴδους θὰ εἶναι αὐταὶ αἳ διαπραγματεύσεις Εἶναι περιττό. Έχουμε πίσω µας διδάγµατα ἀπὸ τὴν 2υνδιάσκεψη τοῦ ἹΤαρισιοῦ ὅπου αἳ δια-ρα εὖὐιες κ Τσ«λδάρη ἐστέφθησαν μετὰ πλήρους ἐπιτυχίας! ᾽Ακόμη ὅμως κάτι διὰ τὸ ὁποῖον θὰ πρέπει ν ὰ θαυμάσουμε τὸν ἄνθρωπο αὐτὸ, τὸ ἴνδαλμα τῆς νεώτερης «Δημο κρατικῆς Ἑλλάδας» εἶναι ἡ ἐπιθυμία του ὅπως ξεφορτωθῆ αὐτὴ τὴν ἄνεπι- θύμητη Πρεσθεία µέσα σὲ 15 µόνον µέρες. Καὶ τὸ σοθαρώτερον, ἔχει κλεί σει τοὺς ἀνθρώπους µας στὰ πολυτελῆ δωμάτια τοῦ Κξονοδοχείου «Μεγάλη Ἀρεττανία» χωρὶς νὰ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἀνοίξουν τὸ στόµα τους νὰ ποῦν κά τι στοὺς ρεπόρτερς τῶν ἐφημερίδων ποὺ ξητοῦν νὰ μεταδώσουν στὸν Ἕλ- ληνικὸ Δαὸ τὴν ἀλήθεια γύρα ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τοῦ ζητήματος µας. «Ίρο σέχετε μήπως μάθει τίποτε ὃὁ Ἓλλη- νικὸς 4αός» Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐντολὴ τοῦ κ. Ἰσαλδάρη. 'Ὁ Ελληνικὸς Λαὸς ὁ μόνος ποὺ ἔχει τὸν λόγο γιὰ τὴν σω- τηρία τῆς ὑπόθεσης µας θὰ πρέπει νὰ Ἠρατηθῆῇ μακρυὰ ἀπὸ τὸ ὅλο ζήτημα. Καὶ ὅμως, ὃ Ελληνικὸς Λαὸς εἶναι ἓ πεῖνος ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ μᾶς, σὰν ἡ µάνα γιά τὸ παιδί της, ἐκεῖνος ποὺ μὲ μιὰ καλὴ πατατόπιση ἀπιὸ τὴν Ποε- σῦ οθεία µας θὰ μποροῦσε νὰ κάμει τὸν : διάολο κομμάτια γιὰ νὰ μπεῖ σὲ καλὸ δρόµο ἢ ὑπόθεση µας. Μὰ, ἕνα τέτοιο πρᾶμα θέβαια θὰ δυσαρεστοῦσε τὸν κ. . Πσαλδάρη καὶ τοὺς «φίλους» του. ζαἱ ἔτσι ἰδοὺ τὸ κατάντηµα. 'Η Πρεσέεία µας νὰ κάθεται ὅλη µέρα στὸ «ΙΜεγά- Λη Βρεττανία» καὶ νὰ χασμουριέται μὲ σα στὲς πολυτελεῖς πολυθρόνες. Ένα τέτοιο κατάντηµα δὲν πρέπει νὰ γίνει ἀνεμτὸ. ᾿Εκεῖνα τὰ µέλη τῆς Ἡρεσθείας ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴν στάθη- καν ψηλὰ καὶ διεκήρυξαν τοὺς πόθους τοῦ Δαοῦ µας μακρυὰ ἀπὸ τὰ τριθυρί- σµατα τοῦ ᾿Αγγλόδουλου Ἱάοναρχοφα- σισμοῦ, πιστεύουμε πὼς θὰ ἀντιλη- φθοῦν τὸ καθῆκο τους στὴν προκειµέ- νη περίπτωση. Θὰ πρέπει νὰ κατε- θοῦν κάτω στὸν 'Ἑλληνικὸ Δαὸ καὶ νὰ σοῦν τὴν ἀλήθεια γύρω ἀπὸ τό ζήτημά µας. Θὰ προσφέρουν τὴ μεγίστη ὅ- σηρεσία ὁτὴν ὑπόδουλη Πατρίδα µας καὶ στὸ Ἓθνος. Πέραν τούτου μακρυὰ ἀπὸ τές προ- τροπὲς τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Φόρεῖν “Όφ Φις ἤ Πρεσθεία µας νὰ ἀναχωρήση ἀδέσμευτα ὅπου θεωρήση καλὸν γιὰ νὰ φινήση τὸ ζήτημα µας πρὸς τὴν Λύση του. ᾿Απραξία καὶ κινήσεις καθ) ὑπόδειξιν τοῦ κ. Τσαλδάρη σημαίνουν διαιώνιση τῆς σκλαξιᾶς µας, σηµαί- νουν ὁλοσχερὲς χαντάκωµα τῆς Ἅὑπό- θεσης µας. 4έν ὑπάρχει ἄλλη λύση. Ἡ Ίρε- σθεία µας θὰ πρέπει νὰ πάη καὶ στὸ 4ονδῖνο καὶ στὴν Νέαν 'Σόρκην, ἐκεῖ ποὺ ἀποφασίξζουν γιὰ τὶς τύχες τῶν Ααῶν, γιὰ τὴν τοποθέτηση τοῦ ζητή- µατός µας. Θέλουμε νὰ ἐπιστρέψει ἤ Πρεσθεία µας μὲ τὸ µέτπωπο ψηλὰ ὅ- τι ἔπραξε τὸ καθῆκο της καὶ στάθηκε ἄξια τῶν ἐντολῶν οῦ ᾿Ἑλληνικοῦ Κυ- πριακοῦ «αοῦ. Ὁ Κυπριακὸς Λαὸς Αν στραφεῖ πίσω «φέρουσα τὲς περιμένει καὶ σαρακολουθεῖ. ἡ Πρεσξεία αὐτὴ «ὑποσχέ- σεις» τοῦ κ. Τσαλδάρη περὶ «ἀπ θείας ᾿Αγγλο-ἑλληνικῶν εὖ- διαπραγµα- τεύσεων» θὰ στιγµατισθῇ καὶ τὰ µέλη της θὰ καταδικασθοῦν σὰν σφετερι- στὲς τῆς σκλαθιᾶς τοῦ Λαοῦ µας, σὰν προδότες τῆς πιὸ Ἱερῆς σης. Περιμένουμε. µας ὑπάδε- Ὑπεύθυνος Μ, ΑΝΤΩΜΙΑΔΗΣ ος Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ» Λευκωσία -- Γραφεῖα: Ὁδὸς Λήδρας,10 Γδιασκέψεως τῆς ΒΕἱρήνης ματαιώνων τὰ σχέδια της περὶ στρατο ᾽ ζ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΙΜΗΙ 1 Γρ. ΥΗΣ ΒΔΟΜΑΔΕΑΣ ΙΝΕ ΙΙΙ ΗΡΙ ΗΙ ΟΙ) Αρχισαν πάλιν οἳ ἐδῶ πράµταρες τῶν μοναρχοφασιστῶν νὰ ἐγείρουν ζή- τηµα περὶ τοῦ ἀκαταλλήλου χρόνου τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ᾿Εθνικῆς µας Πρεσθείας. Κατ’ ἀρχὴν οἳ ἄνθρωποι ἐναυάγησαν τὴν ἀναχώρησιν τῆς Πρε- σθεὶας κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συν- φέροντες ὡς πρὀφασιν ὅτι θὰ παρεέλάπτοντο αἳ Λοιπαὶ ἐθνικαὶ διεκδικήσεις. / Σήμερον, κατὰ τὰς ἰδίας ὡς πάντο- τε διαταγὰς ἐξ ᾿ Αθηνῶν, φέρουν ὡς λόγους διὰ τὴν νέαν των ἔνστασιν ὅτε ἢ κατάστασις εἷς τὴν Βόρειον 'Ελλά- δα εἶναι κρίσιµυς καὶ θὰ πρέπει ἡἢ ἛἙλληνιὴ Κυέέρνησις νὰ συγκντρώ- ο ο ον ω ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΑ. ΧΡΟΒΝΟΣ 1 ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ νεται ἐπὶ τοῦ σοξαροῦ τούτου ξητή- µατος καὶ νὰ μὴ προσφεύγη εἰς ζητή- µατα, ὣς τὸ Κυπριακὸν, τὰ ὅποῖα εἷ- γαι δευτερευούσης σημασίας. Αϊ κρού- σεις αὐταὶ τῆς ἈΜυθερνήσεως ΊΤσαλ- δάρη ἀποδεικνύουν πέραν πάσης ἀμφι- θολίας ὅτι ἡ γραμμὴ τῆς «Ἓλληνο- ἐρεττανικῆς φιλίας» ἡ ὁποία τόσα κα- κὰ ἐπεσώρευσε εἰς τὸ Ἓθνος, χίξεται ἀναλλοίωτη. συνε- Οἳ ἐδῶ πράκτορες τοῦ µοναρχοφα- σισμοῦ, ἑπομένως θὰ συνεχίσουν τὸ θὰ πρέπει νὰ ἀντιληφθοῦ», ὅτι ὅ Χνπρια- θιολί των, ἀλλὰ αὐτὴν τὴ φορὰν, κὸς Δαὸς δὲν θὰ ἀνεχθῆ τὰ ἀηήδιασμέ- να αὐτὰ ἀναμασήματα. Π ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τὰ ὅσα διαδραματίζονται εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Βουλὴν κάµνουν τοὺς πάν- τας νὰ διερωτῶνται κατὰ πόσον εἶναι ἄνθρωποι ποὺ συξητοῦν εἷς τὸ ἸΜέγα- γαρον αὐτὸ ἤ παιδάρια µαθητικῆς τά- ξεως. Πῶς μπορεῖ νὰ ἐπεξηγηθῆ τὸ γεγονὸς ὅτι οἳ ὀνομαξόμενοι «Βουλευ- τὲς» ἀλληλούθρίζωνται καὶ πακοφανί- ζωνται! ἀναμεταξύ των διὰ τὰ ἀσή- µαντα τῶν ζητημάτων Τὶ θὰ γίνει ὅμως Ὁ ἹΜπέθιν ἔτσι ἦθελε τὴν «Βουλὴν» τῶν Ἑλλήνων νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ παιδάρια διὰ νὰ δύ- ναται νὰ ὑπαγορεύει τὰς διαταγὰς του καὶ νὰ χαστουκίζξει ἀνεξέλεκτα τὸν Ἑλληνωιὸν «Δαόν. Αν ὑπῆρχαν ἄν- θρωποι εἲς τὴν Βουλὴν αὐτὴν τότε τὰ θαπίσµατα θὰ τὰ ἐδέχετο ὁ ἴδιος. Οὗὕτως ἤ ἄλλως, ὅμως, ὁ 'Ελληνικὸς Ααὸς ἤρχισε νὰ ἀντοποδίδη τὰ ραπὶ- σµατα καὶ συντόμως θὰ ἀναγκασθοῦν νὰ σωφρονισθοῦν τόσον ὁ ἸἨπέδιν ὅσον καὶ τὰ παιδάρια τῆς Βουλῆς. ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΞΕΝΑΔ ΕΔΑΦΗ Οἳ ᾿Αγγλο--ἀμερικάνοι εἰς τὴν συ- κοφαντικὴν των ἐπίθεσιν ἐναντίον τῆς 296. Ενώσεως προξάλλουν καὶ τὸν ἰσχυρισμὸν ὅτι τελευταἰα διατηρεῖ ὅ- περόγκους στρατιωτικὰς δυνάµεις εἲς πρώην ἐχθρικὰς χώρας τῆς Εὐρώπης Τὶ λέγουν ὅμως οἳ κύριοι αὐτοὶ διὰ τὰς ἰδικάς των δυνάµεις τὰς ὁποίας διατηροῦν ὄχι µόνον εἲς πρώην ἐχθρι- κὰς χώρας ἀλλὰ καὶ εἰς ἐδάφη Συµ- µάχων ᾿Εθνῶν. Εΐναι γνωστὸν ὅτι ἤ 206. Ένωσις εἷς Καμμίαν χώραν ἢ ὁποία δὲν ὑσῆρξε συνεµπόλεµμος τοῦ Χίτλερ δὲν διατηρεῖ στρατεύματα. 'Ἡ ᾽Αμερικὴ ὅμως διατηρεῖ στρατεύµα- τα, ναυτικὰς καὶ ἀεροπορικὰς 6άσεις εἰς Κίναν, ᾿]σλανδίαν, Δανίαν ἹΜαρόκ κον καὶ εἰς αὐτὴν ἄκόμη τὴνιϊ αλλίαν. Ἡ Αγγλία, διαθὲτει στρατεύματα, εἲς τὴν Αἴγυπτον, “Ελλάδα, ᾿Ινδονη- σίαν, Νότιον Περσίαν καὶ εἰς πολλὰς ἄλλας χώρας. Ὁ κ. Κόναλυ κατὰ τὴν συζήτησιν εἷς τὴν Συνὲλευσιν τῶν Ηνωμένων Ἐθνῶν ἠναγκάσθη νὰ ὁμολογήση ὅτι αἳ ὁλικαὶ ᾽Αμερικανικαὶ δυνάμεις ὑπηρετοῦσαι εἰς τὸ ἐξωτερικὸν εἶναι ε αι δ00.000Ο. Κατὰ τοὺς ᾿Αγγλοαµερικάνους ὅταν τὰ στρατεύματα των Ἀοησικοποιοῦγεαι εεῖς τὰς διαφόρους χώρας διὰ τὴν 2α- ὑτὴν ἰμπεριαλιστικὴν ἐπὲκτασιν κ δωμεδν τῶν Λλαϊκῶν κινημάτων καὶ τῶν συμφερόντων των, καμμία δὲν ὑπάρχει. παρατυπία Μόνον ὅταν τὰ στρατεύ- µατα τῆς 2οέ. ᾿Ενώσεως χοήσιµοποι- οὔνται διὰ τὴν ἀσφάλειαν καὶ τὴν Εἰ- Γρήνην τοῦ κόσμου. ἓν- ἐγείρονται οἳ ἵτασεις περὶ πινδύνου» Οἱ Ααοὶ ὅμως, πρὸ τῆς σαφήνειας τῶν γεγονότων, πλήρως ποῖος εἶναι ὁ ἐχθρὸς τῆς εἰ- ρήνης καὶ ποῖος προασπίζει πραγµατι- Γκῶς τὰ συμφέροντα τῶν λαῶν. | [ | ἀντιλαμθάνωνται 'ΤΟ ΗΛΕΚΊΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Ἡ Κυξέρνησις φαίνεται ὅτι δὲν ἐ- πιθυμεῖ νὰ ἐνδώση εἰς τὴν ἀγωνιώδη ἀξίωσιν τοῦ Λαοῦ τῆς πρωτευούσης ἀπυρώνουσα τὸ σχετικὸν συµέόλαιον μεταξὺ «Δήμου Δευκωσίας καὶ ᾿Η- Σεηεβρῆς Ἑταιρείας τὸ ὁποῖον ἀπὸ τόσα, ἔτη, διὰ τῶν σκανδαλωδῶν προ- νοιῶν του, ἀφαιμάστη τὸ κοινὸν πρὸς τὸ συμφέρον τῶν ὀλίγων µεγαλοκαρ- χαριῶν, µετόχων τῆς ἓν λόγω “ἜΈται- ρείας. Διάφοροι παράγοντες ἐντὸς τῶν κόλ πων τῆς Κυθερνγήσεως καὶ εὐμενῶς προσκείμενοι πρὸς τοὺς µετόχους προ- σπαθοῦν νὰ πείσουν τὴν Κυξέρνησιν ὅπως μὴ ἀκυρώση διὰ διατάγματος τὸ συµθόλαιο. Ὁ κίνδυνος εἶναι σοθαρός. Ἰόνον ἡ. ηκαανη σης: τοῦ «Δαοῦ τῆς Ερωπευ- ούσης ϐ) ἀποτρέψει µίαν κατάστασιν ἡ ὁποῖα θὰ διαιωνέσῃ τὴν ὑφισεάμενη» ἐκμετάλλευσιν ἐπὶ τοῦ κοινοῦ ἓκ μέ- θους τῶνδλίγων τῆς ᾿Ηλεκτρικῆς. Τὸ Δημοτικὸν Συμθούλιον ἀρκετὰ µέχρι σήμερον ἔχαμε διαθήµατα διὰ τὴν δι- καὶαν λύσιν τοῦ ξητήµατος. “Ὁ Λαὸς νὰ οαινηθῆ παράλληλα ὥστε νὰ ἑξα- σφαλιστεῖ «φτηνὸ, ρεῦμα καὶ νὰ ἕξα- λειφθῆ ἤ ἐκμετάλλευση τῶν προνοµοι- ούχων τῆς ᾿Ηλεκτρικῆς 'Ἑταιρείας. ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ἕνα δεῖγμα τοῦ κομματικοῦ µερο- ληπτικοῦ χαρακτῆρος μὲ τὸν ὁποῖον ὃ κ. Δέρθης συνηθίζει νὰ χειρίζεται τὰ διάφορα κοινοτικὰ ζητήματα εἶναι ἢ κατανομὴ τῆς σχολικῆς φορολογίας. ᾿Απὸ τὸ διορισµένο πόστο τοῦ σχολι- 9 κοῦ ἐφόρου προσπαθεῖ ὃ ἡγέτης τοῦ ΚΕΚ νὰ ἐκδικηθῇ μὲ τὴν κατανομὴν τῆς σχολικῆς φορολογίας τὴν ἧττα ποὺ τοῦ ἐπεφύλαξε ὃ {αὸς κατὰ .τὲς περασµένες Δημοτικὲς ᾿Εκλογές. Ας συνεχίσει ὃ κ. Δέρέης καὶ ᾗ συνοµω- ταξία του τὰ ἴδια σκάνδαλα. 'Ὁ Δαὸς σημειώνει καὶ ἐκδικεῖται εἰς τὴν κα- τάλληλον περίστασιν. Δὲν ἀμβιξάλλο- μεν ὅμως ὅτι τὸ πρόσφατον σκάνδα-- λον θὰ εἶναι καὶ τὀτελευταῖον του,διότε ἄρχισαν νὰ σθύνουν καὶ αἳ εὐκαιρίαι τῶν διορισμῶν, οὕτω καὶ ἤ σταδιοδρο- µία τοῦ κ. Δέρδη ἔτσι κι ἀλλοιῶς προχωρεῖΐ πρὸς τὸ τέρµα της. ΔΙΑΛΕΞΙΣ Σήμερον Δευτέραν, 25)11)46 καὶ ὥραν 6.80 µ.µ. θὰ γίνῃ διάλεξεις εἰς | τὸ οἴκῆμα τῆς Ε.Κ.Α. ᾽ Αμμοχώστου μὲ ὁμιλητὴν τὸν ἰατρὸν Ι. Ἰαρκουλ- Λῆν καὶ θέµα «Διαφορά ΚΌομμουνιστι- Γκῶν καὶ σοσιαλιστικῶν Κομμάτων». Ὅλοι οἳ ἀπόστρατοι καλοῦνται νὰ πα θενυρεθοῦν. ανν νο πο «νν νο ος ο «νο «νο νι 214 ΕΕΚΛΗΣΗ 1{αρακαλοῦμεν ὅλους τοὺς συνδρο- μητὰς τῆς ἐφημερίδος µας, τῶν ὅποί- ων ἔχει παλυῳωθεῖ ἡ µπερίόᾶδος τῆς ᾿συνδρομῆς, νὰ ἀνανεώσουν τὴν συν- ἱδρομήν των ἐμθάζοντες τὸ ἀνάλογον Γσποσὸν εἲς τὰ }Γραφεῖα τῆς ἔφημερ'- εδος, «Ἰήδρας 10Ο, Λευκωσία, ἢ εἰς Ἱπὰς κατὰ τόπους Ε.Κ.Α. ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ «ΣΤΛΣΙΣ” ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΟΤΟΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | :ΑΦΟΡΗΤΟΙ ΣΥΝΘΗΚΛΙ -- ο Κατὰ ἐγκύρονς πληροφορίας ἐκ τοῦ ώ . οντως ἐξωτερικοῦ Κύπριοι στρατιῶται ἕγος 4όχου, τοῦ 10520 Γκάρριζον πόμσπανυ ὅστις στρατοπεδεύει παρὰ τὴν Φανάραν (αἰγύ: πτου), ἠναγκάσθησαν µπερὶτὰ τέλη , να ἃ κο, αγά τοῦ παρελθόντος μηνὸς νὰ ἀργηθοῦν να . ο κ . «. λόδουν τὸ σιτηρέσιὀν των καθ) ὅσον, ὡς ἐδήλωσαν οἱ ἴδιοι οἳ στρατιῶται, «μόνον διὰ τοὺς χοίρους ἦτο κατάλλη- ! συμ τῶν ᾽ωματικῶν καὶ ἀξιωματικῶν εἶναι τοι-.ι Άον». Τοῦτο ἐχαρακτηρίσθη ὡς «στά- οις» ὑπὸ τῶν ὑπευθύνων διοικούντων | ο κι 5 ἀξιωματικῶν συνεπείᾳ τοῦ ὁποίου, ἐν ᾿ : τῶν ἃ6δ0Ο. στρατιωτῶν τοῦ «Λόχου 4 στρατιῶται κατεδικάάθἼσαν εἰς φυ- λακισιν ! ἹἩ κατάστασις εἰς τά Κυπρυιισὰ στρατεύματα τὰ ὁποῖα ὑπηρετοῦν σή: µερον εἰς τὸ ἐξωτερικὸν εἶναι πράγ: µατι πολὺ κακή. 'Ἡ τροφ:] ἤ ὅποία -πα- Ιδύο συνήθων μπαραγκῶν, ἤτοι 160 : ς , απο, ' ἡμισείας µόνον ὥρας ἀνάπαυσιν. Ες ξοὺς στρατιώτας, κατόπιν τοῦ µεγάᾶ- Λου τούτου καµάτου, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀναπαυθοῦν ἐπὶ τῶν ἨΛλ:νοστρω- ηνῶν των, παρὰ µόνον τὴν γύκτα ὅτε δὰ κοιμηθοῦν/ Εὶς ὁλόκληρος Λόχος ͵ ἐκ ὅ9δο στρατιωτῶν διαμένει ἐντὸς στρατιῶται διαμένουν ἐντὸς μιᾶς µσα- ράγκας! ᾿Η συμπεριφορὰ τῶν ὑπαιξι- θιξον τοὺς τόπους θὰ ἐγκατέλειπον ἱ αύτη ὥστε «ἐάν οἳ στρατιῶται ἐγνώ- κρυφίως τὴν στρατιωτικἠνξωήν»/Πε οἱ τοὺς ὦ0-- 40 στρατιῶται τοῦ Λόχου 1090 εἶναι παθημερινῶς ἄρρωστοι λόγῳ τῶν συνθηκῶν διατροφῆς καὶ , “ ὁ . διαθιώσεως, ἐξ ὧν οἳ ἕ--10 ὑποφέ : α τα θουν ἐκ δυσεντερίας. Οὗτοι δὲν ἅστο- στέλλονται εἲς ἹΝοσοκομεῖον διὰ νο- Γσηλίαν καθ) ὅτι κατὰ τοὺς ἄξιωμα- [Σικούς εἶναι «ψεῦτες καὶ ὀκνιάρηδες» :Εἰς στρατιώτης παρ) ὅλον ὅτι εἶχεν ρέχεται εἰς ἕκαστον στρατιώτην εἶναι ὑπερθολικῶς ὀλίγη, οἳ ὅροι διαθιώσε- ὡς των καὶ ἤ συμπεριφορά τῶν ἀνω- τέρων ἀξιωματικῶνε ἀφορήτος. Οὕτω «χ.. μα αντξόλα συνήθους µεγέ- ο ΄ η : ὄους κάπεταν ς 19 τεκώμα καὶ ες κανα Άτα Ὅνείως, καὶ μόνον ὅταν ἕκαστον στρατιώτην δίδονται τρία µό- ἳ εστάλη πρὸς νοσηλίαν. νον τοιαῦτα τεμάχια καθ) ὅλην τὴν | ἡμέρα», ἤτοι ἕνα τεµάχιον 1)10 τῆς φραντζόλας δι’ ἕκαστον φαγητὸν/ Α- Ἱ ΄ 3” Α 3 ΔΑ [ἐστάλη εἰς τὸν Στρατιωτικὸν ἰατρὸν Αϊ σχέσεις ἀνδρῶν καὶ ἀξιωματι- κῶν δὲν εἶναι ποσῶς καλαὶ, παρ) ὅλον ἱπέραν τῶν 40 6αθμῶν πυρετὸν δὲν | πὸ τῆς δης πρωϊνῆς ὥρας ἀρχίξουν τὰ γυμνάσια µέχρι τῆς Ίης μ.μ. μὲ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ε ε - Ξ ν ν ΄ Ότε οι στρατιωται οὗτοι διὰ νὰ γίνουν | δεκτοὶ πρὸς ἐγγραφὴν εἰς τὰς Κυπρι- | οῦδο ΠΩΣ ΛΙΕΞΑΓΕΤΑΙ Π ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΙΗΠ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ Ἡ οἰκονομικὴ ἀνασυγκρότηση τῆς, Τσεχοσλοθακίας προχωροῖ μὲ γοργὸ ουθμο. Οἳ ἐθνικοποιήσεις τῶν ἔπιχει- , ρήσεων φυσικοῦ πλούτου τῆς δ6αρειᾶς θιοµηχανίας, τῶν Τοαπεζῶν καὶ τῶν ἀσφαλιστικῶν ἑταιριῶν στάθηκαν ὃ ᾱ- ποφασιστικὸς παράγοντας τῆς ὅημι- ουργικῆς πινοῆς ποὺ κυριαρχεῖ σήµερα σ ὁλόκληρη τὴν Ἰσεχοσλοθακία. Ἡ πρόοδος ποὺ συντελέσθηκε µέχοι σήµε- ϱα ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὸ νέο ὃι- οικητικὸ καὶ διαχειριστικὀ σύστημα ποὺ υἱοθέτησε ἢἤ κυθέρνήηση τοῦ Ε- θνικοαπελευθερωτικοῦ Μετώπου στὸν τοµέα τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς παραγω γῆς. Στὴν κάθε ἐπιχείρηση δήµιουρ- γήθηκαν ἐπιτροπὲς ποὺ συνεργάξον- ται μὲ τὴ διεύθυνση. Παράλληλα δη- µιουργήθηκαν ἐπιτροπὲς ἐλέγχου τῶν ἑπαλλήλων, ποὺ συμμετέχουν στὴ δι- αχείρηση τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τῶν Π ραπεξῶν. Τὸ σύστημα αὐτὸ ἐφαρμό- σθηκε σὲ ὅλες τὶς ἐπιχειρήσεις ποὺ διαθέτουν πάνω ἀπὸ 400- 500 ἑργά- τες. Ας σημειωθεῖ ὅτι ἢἤ ἀναλογία τῆς ἐθνικοποιημένης θιοµηχανίας φθάνει τὰ 60Ο ο)ο τοῦ συνόλου τῶν βιομηχανικῶν ἐπιχειρήσεων. Κάθε ἐ- θνικοποιηµένη ἐπιχείρηση Λλογοδοτεῖ γιὰ τὴν πορεία τῶν ἑἐργασιῶν της ο) ἕναν ἀνώτερο κατευθυντήριο ὄργανι- σµό, τὸ «Τρὰστ» ποὺ ἐλέγχει τὶς ἐ- πιχειρήσεις ἕνὸς θιομηχανικοῦ κλάδου παρακολουθεῖ τὴν παραγωγικότητά τους καὶ συντονίξει τὴ δράση τους. 'Ὑπάρχουν 3385 τέτοια τρὰστ ἤ κλά- δοι σήµερα στὴν Ὑσεχοσλοδακία, ποὺ οἳ ἐπιτυχίες τους γίνηκαν κιόλας αἷ- σθητές. Ὁ ὑπουργὸς τῆς Βιομηχανί- ας άουσμαν ἀνάφερε ὅτι 5 ἀπὸ τοὺς 11. διομηχανικοὺς κλάδους ἄρχισαν ν᾿ ἀποδίδουν κέρδη. Οἱ κλάδοι αὐτοὶ εἶναι ἡ ῥαλουργία, ἡ χημική Θιοµη- Χανία, ἡ «Θιομηχανία χάρτου, κεβα- μευτικῆς, δέρµατος καὶ ἐλαστικῶν. Τὰ. τελευταῖα παράγονται στὰ περίφημα ἑργοστάσια ἹἩπάττα. Δυὸ ἄλλοι κλά- δοι,ἦ θιοµηχανία μετάλλου καὶ ἐνέργει ας (ἡἠλεμτρισμοῦ καὶ γκαξιοῦ) κα Λύπτουν τὰ ἔξοδά τους. Οἱ ὑπόλοιποι 4 δουλεύουν ἁπόμη μὲ δημιὰ ποὺ ὅμως ἐλαστώνεται 6αθμιαῖα. 'Ὁ ὑπουργὸς εἶναι αἰσιόδοξος γιὰ τὸ µέλλον καὶ δή- λωσε ὅτι ἤ αὐτοθυσία καὶ ὁ ἐνθουσι- ασμὸς τῶν ἐργαξομένων θὰ ἐξασφαλί- σουν σύντομα στὴν Τσεχοσλοξακία ἕ- να Ἀαλύτερο τρὀπο ζωῆς. ᾿Ανάφερε χαρακτηριστικὰ τὸ παράδειγµα τῶν ἐο }ατῶν σιδηροδρομικοῦ ὑλικοῦ ποὺ κα τόρθωσαν νὰ τριπλασιάσουν τὴν παρα- ' γωγὴ θαγονιῶν µέσα σὲ μικρὸ χρονικὀ διάστημα γεγονὸς ποὺ θὰ λύσει τὸ σερό ϐλημα μεταφορῶν µέσα 1947. Ἡ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τῶν Ἡ ἀτομικὴ ἰδιοκτησία δὲ θίχτηκε. ᾿ ᾿Αντίθετα οἳ ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις ἔ- χουν ἐλευθερία δράσης µὲσα στὰ πλαί σια πάντα τοῦ γενικοῦ σχεδίου. Έτσι ἀφοῦ ἐξασφάλισε ἕναν τρόπο ἄμεσου ἐλέγχου τῆς οἰκονομίας, ἡ κυθέρνη- ση ἐἑτοίμασε ἕνα δίχρονο σχέδιο γιὰ τὴν ἀγασυγκρότηση τῆς χώρας. Έτσι κατὰ τὸ 1947 καὶ 194δ θὰ ἃιατε- βοῦν 60 δισ. κορῶνες, δηλαδὴ 3800 στὸ ΠΠ ηϊ περίπου ἑκατομύρια χάρτινες γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό. ΟΙ ΠΡΟΒάΑΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΑΙΟΥ Τὸ σχέδιο προθλέπει τὴν κατάργη- ση τῶν παρασιτικῶν ἐπαγγελμάτων, τῆν παροχἡὴ μεγάλης δοηθείας στὸ συνεταιριστικὸ κίνηµα καὶ τὸ συντο- νισμὸ τῆς δράσης τῶν ἸΤραπεζῶν. ΖΣτὸν τοµέα τῆς παραγωγῆς προέλέ- πει αὔξήηση ὅλων τῶν θασικῶν προῖ- ὀνεων. Έτσι ἤ παραγωγὴ καρέούνων ϐ) αὐξηθεῖ κατὰ 17 ο)ο πιάνω ἀπὸ τὸ προπολεμικὸ της ἐπίπεδο, ᾗ παραγω- }ἡ σιδήρου κατὰ ὤδ ο)ο τοῦ ἠλεκτρι- σμοῦ κατὰ 7δολο τοῦ Βωδινοῦ κρέα- τος πατὰ ὃδολο τοῦ χοιρινοῦ κατὰ 100 ο)ο τοῦ µπέΐκου κατὰ 103 }) τοῦ θουτύρου κατὰ 10 ολο, τοῦ γά- λΊαμτος πατὰ 7δολο καὶ τῶν αὐγῶν κατὰ 6θο)ο. ΤΟ ΕΞΦΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ἡ κυξέρνηση ὅμως δὲν περιορίσθη πε ἀποκλειστικὰ στὴν ἀνάπτυξη τῆς παραγωγικῆς μµήχανῆς τῆς ἍΊσεχο- σλοβακίας. Μεγάλες προσπάθειες κα- ταθάλλονται γιὰ τὴ δραστηριοποίηση τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐμπορίου καὶ τὴν ὃ- πογραφὴ᾿ ἐμπορικῶν συμφώνων μὲ ἄλ λες χῶρες. 'Ἡ τελευταία ἔκθεση ποὺ Έγινε στὴν Πράγα εἶχε ἐξαιρετικὴ ἐ- πιτυχία πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση. ΄Ἔτσι µέσα σὲ μιὰ βδομάδα ᾗ διοµη- χανία ὑαλουργίας δέχθηκε παραγγελί- ες ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ, ποὺ φθάνουν τὰ 6 ἕπατομ. στερλίνες, ἐνῶ οἳ πα- θαγγελίες ποὺ δέχθηκε ἡ θιοµηχανία ' εἰδῶν πολυτελείας ξεπέρασαν τὰ 4 ἕ- πατοµμ. στερλἰνες. Ἡ ἐπιτυχία τῆς λίρες | | Ι 1 ἔκθεσης ἀποτελεῖ | τὸ σπρῶτο κτύπημα ποὺ δέχθηκαν οἳ οἰπονομικοὶ κύκλοι τοῦ ἐξωτερικοῦ ποὺ ἀντιδροῦσαν στὴν ἐπανάληψη τῶν ἐμπορικῶν σχέσεων μὲ τὴν Τσεχοσλο- | θαµία ἐπειδὴ ζηµιώθηκαν ἁπὸ τὴν ἐ- | θνικοποίήηση τῶν ἐπιχειρήσεων ἸΜπάτ- τα, Βάκουμ Οἵλ, Ῥέτκοθιτς καὶ Σίχτ | Ἡ νεαρὴ Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς Τσε χοσλοθακίας ξεπερνᾶ ἔτσι τὶς πρῶτες δυσκολίες τῆς άνασυγκροτησης καὶ | προχωρεῖ μὲ μεγάλα θήµατα στὸ δρό- µο τῆς δημιουργίας ἓνὸς ἀνωτέρου πο λιτισμοῦ. Ι [ΜΗΗΠΜΠΗΝΜΙΠΗΗΠΗΠΝΗΠΠΙΝΗΜΝΜΙΝΙΝΙ ᾿Απόστρατοι, Ὑπάρχουν εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ, μπορεῖτε πάλιν νὰ ἀπολχύσετε τὰ γνωστά σας περίφημα ἀγγλικὰ σιγαρέττα [ι ΠΙΕΙ (ἴλιο] ΠΕ [ΕΙ (ολο ”ἼΑσπρο πακέτιο τῶν 90. Ῥυστήσατε τα εἰς τοὺς φίλους σας. | εἰδοποίηση µέχρι σήμερα. 2ωΗΣ ακάς δυνάμεις ὑπέστησαν οὐχὶ μόνον τὴγ συνήθη ἰατρικὴν ἐξέτασιν ἀλλὰ καὶ ἰδεολογικὴν ἐξονυχιστικὴν τοιαύ- την. Ὑπάρχουν περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας ὑπαξιωματικοὶ ἑἐκμεταλεύονται τὴν ἁθλίαν κατάστασιν εἰς Ἠνεδρίσκον ται νεαροὶ στρατιῶται, διὰ νὰ προά- γουν οὗτοι ἀνηθίκους σποποὺς καὶ ὅ- ἐρέξεις! Τὰ «φαγητὰ µπεριέχον συνήθως πλείστας ἀκαθαρσίας, οὐδεμία ὅμως φωνὴ ἀκούεται ὑπὸ τῶν διοικούντων, οἱοσδήποτε δὲ στρατιώτης ζητήσει νὰ παραπονεθῇ, θὰ θεωρηθῇ ὡς «ὕποκινη- τῆς» δι) ἀνταρσίαν! Ες στρατιώτης ὅ [ὁποῖος ἀπετόλμησε νὰ ὑποξάλῃ παρό- /άοιον παράπονον κατεδικάσθη ἁἀμέσως . εἰς βδήµερον φυλάκισιν. Ι. ΣΑπὸ ἀπότνεως. ψυχαγωγίας 2εειὶ. Γμορφώσεως οὐδεμία ἑἐφημερὶς- ἔστω υφαὶ Κυπριακή-- ἀποστέλλεται πρὸς τοὺς Κυπρίους στρατιώτας τοῦ ἔξω- τερικοῦ. Κωρὶς θιθλία, ἐφημερίδας καὶ περιοδικὰἀ, ὑπὸ τὴν ἀπειλὴν τοῦ | στρατιωτικοῦ νόµου καὶ τῶν φυλακί- | ο. σι φ . σεων, ἐν µέσῳ θλιπτικῶν καὶ ἀφορή- [των συνθηκῶν διαβιώσεως ὑπηρετοῦν . σήμερον εἷς τὸ ἐξωτερικὸν αἳ ἄζνπρι- ακαὶ δυνάμεις. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Ἡ 98η ΙΟΥΝΙΟΥ Ἐλάβομεν καὶ δημοσιεύοµεν τὴν ἀκόλουβδον ἐπιστολήν : ᾿Αγαπητέ «᾿Απόστρατε», Κοντὰ στὶς τόσες καλωσύνες ποὺ ἔχει προσφέρει ἡ ἸΚυξέρνηση σέ ἅπο- στράτους εἶναι ἀκόμη μιὰ) ποὺ πρό- σφερε σὲ µένα, καὶ θεωρῶ καθῆκο µου ἄν καὶ ἀργὰ, νὰ τὴ φέρω εἲς τὴν δημοσιότητα γιὰ νὰ ἐπαινέσει ὃ κό- σµος τὴν προσπάθειά της. Περὶ τὰ µέσα Ιουνίου εἶχα γεμίσει μιὰ φόρμα γιὰ ἐπαγγελματικὴ ἐκπαί- δευση, ὅπως ἔκαναν τὸ ἴδιο καὶ σολ- λοὶ ἄλλοι συνάδελφοι µου. Όταν ἐδώ- -σαμε τὶς φόρμες στὸν ὑπεύθυνο ἄξι- ωματικὸ μοῦ εἶπε πὼς σὲ 15 περίπου µέρες θὰ εἶχα ἀπάντηση. Πέρασαν οἳ 16 µέρες καὶ ὃ ἄλλα 15 θήµερα. ᾿Εδέ Ίσε νὰ μὲ εἰδοποιήσουν στὰ µέσα τοῦ Αὐγούστου. Πῆρα τὴν εἰδοποίηση καὶ κατέθηκα ἀμὲσως στὴν Λευκωσία, στὰ γθαφεῖα τοῦ Διευθυντοῦ τῶν Δημοσίων Ἔν- γων. Μοῦ φώναξαν νὰ μπῶ στὸ Γρα- φεῖο, γιατὶ ὅπως μοῦ εἶπαν ὅ ”Αγγλος Διευθυντὴς ἤθελε νὰ μοῦ ὑποξάλει με- οιὲς ἐρωτήσεις. Στὸ γραφεῖο ἦταν παρόντες ἀκόμη δυὸ Κύπριοι, οἳ ὁποῖ- οι ἄν δὲν ἁπατοῦμε θὰ ἐκτελοῦσαν χθέη διεῤμηνέως. Κατ’ ἀπαίτησιν τοῦ ”Αγγλου ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δυὸ Κυπρίους μὲ ρώτησε πό- τε κατετάγηκα στὸν στρατὸ καὶ τοῦ ἀπάντησα τὸ 1948. Τὸ μετέφρασε στὸν ”Αγγλο ὃ ὅποῖος ἀμέσως μοῦ ξή- Ζήσε τὸ πιστοποιητικό ἀπολύσεως µου Πόλις τὸ πῆρε στὸ χέρι καὶ εἶδε τὴν Ἡμερομηνία τῆς ἐγγραφῆς µου στὸν στρατὸ (28 ᾿Ιουνίου 1945) ἔκαμε ἕνα μορφασμὸ καὶ εἶπε στὰ ᾿Αγγλι- κά: «4στε κατετάγη στὲς 98 ᾽ουνί- ου». ΙΜοῦ ὑπέθαλεν ἀκόμη μερικὲς ἐ- θωτήσεις καὶ ἀργότερα μοῦ εἶπε ν γα : : φύγω μὲ τὸν λόγο ὅτι θὰ μὲ εἴδοποι- : ι ούσανε σύντομα πότε θὰ ἔπαιρνα ἐργα- σίαν. . ᾱ α Ἐϊναι δυὸ μῆνες ποὺ περιμένω καὶ | αὐτὸ τὸ τσύντομα» δὲν Φαίνεται νὰ ἕ- χει τελειώσει. δὲν ἔχω πάρει καμμιὰ Ὁ λόγος χ ς εἶναι γιατὶ κατετάγηκα στὸν στρατό τὲς 2δ ᾿Πουνίου 19498, ποὺ Φαίνεται θεωρεῖται ἀποφρὰς ἡμερομηνία γιὰ τοὺς Αγγλους. ᾿Εὰν ὑπάρχει κανένας ποὺ κατὰ τύχην δὲν γνωρίζειτὶ σηµαί- ει γιὰ τὸν Αγγλο αὐτὴ ἡ ἥμεροκη- : ΄ Α 9 “ . ία τὸ ἀναφέρνω. Πρόκειται γιὰ τὴν ς ἡμέρα ποὺ οἳ 800 ἐθελοντὲς τοῦ Κυ- πριακοῦ αοῦ κάτω ἀπὸ τὸ πατριωτι- .” - :. κὸ σύνθημα τοῦ ΑΕΕ 4 πύχνωσαν τὲς | ὃ . . | 7ροαμμὲς τοῦ Ἀυπριακοῦ Συντάγματος καὶ δόξασαν μετέπειτα μὲ τὴν συνει- Γ σφορά τους τὸ Ἐυπριακὸ Σύνταγμα ' φαὶ τὴν Πατρίδα µας. Ἡ ἡμέρα αὐτὴ γιὰ τοὺς Αγγλους | μᾶ- | εἶναι στιγµατισµένη σὰν μαύρη ρα. Γιά τὸ Κυπριακὸ Λαὸ ὅμως ἡ ἢ- µερομηνία αὐτὴ εἶναι καὶ θὰ παραµέ- Γνει ἀνεξίτηλη στὶς σελίδες τῆς ἔστο- Γ ρίας τοῦ Ααοῦ µας σὰν μιὰ µέρα ὅδό- | ξης καὶ ἀδάμαστου πατριωτιομοῦ. Ὅτι θέλει ἂς πξῖ ὃ εὐγνώμων αὐ- τὸς ᾿Εγγλέξος. ἠΜετὰ τιµῆς, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡΟΥΤΑΣ Δακατάμια, 16)11)46. | πὸ τέτοιες σελίδες δόξης ιοὶ : ξένους δυνάστες. Οἳ σήµαινει πὼς δὲν εἶναι ἐνήμεροι τῶν ΓΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΑ ΞΟΦΛΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΑΊΟ ὅλο που πέρασαν ὁλόκληροι 9 Ἡ- ὃς 1Ταρ᾽ ἡ αῆνες ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς τελικῆς Γποστράτευσης ἐν τούτοις ὅλα µας τὰ προθλήµατα ποὺ τὴ στρατιωτικὴ µας δωὴ ισα εέμεην ᾱ- Ίυτα χάρις στὴν ἀχαρακτήριστη στά- ἀπορρέουν ἀπὸ Κυβέρνησης γενικα. Παρ) ὅλο ὅτι ποῦμεν κατάντησε χιλιοει- στοὺ Γξαναφέρωμεν στὴν δημοσιότητα καὶ νὰ ἀπαιτήσουμεν ἐπιτακτικὰ τὴν ἄμεση Λύση τους. ὍἛνα ἀπὸ τὰ θλήματα ποὺ ἔπρεπε ὅπωσδήποτε ὡς ἐκ τῆς φύσης του νὰ Λλυθῆ καὶ πρὶν ἀκόμη τῆς ἀποστράτευσης, εἶναι ἢἤ πληρωμή τοῦ οἰκογενειακοῦ ἐπιδόμα- τος στὶς γυναῖκες ἐπκείνων ποὺ ζοῦσαν στὰ χρόνια τῆς κατοχῆς στὴν Ελλά- δα. ὼς γνωστό, μετὰ τὴν κατάληψη τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τοὺς Γερμανοῖτα- λοὺς, Απρίλη τοῦ 1941 ἕνας σηµαν- τικὸς ἀριθμὸς στρατιωτῶν παρέµεινεν ἐκεῖ ἀφοῦ διέφυγε τὴν αἰχμαλωσίαν πολλὰ τοῦτα ποο- ᾿Αρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς παντρεύτηκαν ματὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατοχῆς καὶ ἔξησαν ἐκεῖ μὲ τὶς οἰκογένειες τους µέχοι τῆς ἀπελευθέρωσης, ἢ δραπέ- Έευσαν γρήγορα στὴ Μέση ᾿Ανατολὴ ἀφήσαντες τὶς οἴκογένειες τους πίσω, ἤ καὶ συνελήφθηκαν καὶ πάλιν καὶ στάληκαν σἀν αἰχμάλωτοι στὴν ΤΓερ- μανία ᾖἤ Ιταλία. Αὐτοὶ, λοιπόν, ποὺ εἶναι σήµερα ᾱ- πόστρατοι, ἀπαιτοῦν μὲ τὸ δίκηο τους ἀπὸ τὲς στρατιωτικὲς ἀρχὲς, νὰ τοὺς πληρωθῇ οἰκογενειακὸ ἐπίδομα ἀπὸ τὴ µέρα τοῦ γάμου τους. Ἐΐναι δικαία ἡ ἀπαίτηση τούτη τῶν ἀγωνιστῶν µας διότι παρ ὅλον ποὺ ζοῦσαν σὲ κατε- χόμενη χώρα δὲν ἔπαψαν ἐν τούτοις νὰ ἀποτελοῦν ὀργανικὰ καὶ µέλη τοῦ μα... πο ση τῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν και τῆς | 2 ο 3 9 να πωμένο ἓν τούτοις εἶναι καιρὸς νὰ τὰ : Συντάγματος. Καὶ τὸ σπουδαιότερο, Ἱαοῦ ἔπρεπε νὰ ξέρουν οἳ Στρατιωτικὲς :᾿Αρχὲς γιατὶ τὸ εἴπαμεν καὶ ἄλλες φο- Γρὲς, εἶναι ὅτι αὐτὲς οἱ οἰκογένειες ᾱ- ναγκάσθηκαν γὰ ξεπουλήσουν τὰ ὁ- Γπάρχοντα τους γιὰ νὰ ζήσουν. Όλοι οἳ στρατιῶτες αὐτοὶ μὲ τὴν πρώτη εὐ- Ιµαιρία ποὺ ,τοὺς δόθηκε δὲν παρέλει- [χναν νὰ ἐνωθοῦν καὶ πάλιν μὲ τὸ Σύν. Γ ταγµά τους καὶ νὰ συνεχίσουν ἐνεργὰ | καὶ μὲ πιότερο πεῖσμα τὸν ἀγῶνα ποὺ | ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀνέλαθαν νὰ τελειώ- σου». Παράλληλα μ᾿ αὐτοὺς ἔχουμεν καὶ Χείνους ποὺ προπολεμικὰ κατοικοῦσαν | στὴν 'Ελλάδα καὶ ἐνώθηκαν μὲ τὸ Σύν Γταγμα µας, σὰν Εύπριοι ποὺ ἤτανε μετὰ τὴν { ερμανικὴ εἰσθολὴ στὴ χώ- θα. Καὶ αὐτοὶ μὲ χίλιες δυὸ δυσκο- Λίες πατώρθωσαν νὰ περάσουν στὴ Μέση ᾿ Ανατολὴ γιὰ νὰ ντυθοῦν τὸ χακ- Κί. Αφησαν τὶς οἰκογένειες τους στὴν Ἑλλάδα, οἳ ὁποῖες ἀπροστάτευτες σὰν ἤτανε,ξέκαγναν ὅλο τους τὸ σπιτικό γιὰ νὰ πρατηθοῦν στὴ ξωή. Δὲν πῆραν ρ μα. . , οὔτε καὶ αὐτὲς πεντάρα οἴκογενεια- κοῦ ἐπιδόματος, γιὰ τὰ χρόνια τῆς κατοχῆς παρ’ ὅλο σιοὺ οἳ σύζυγοι τους δήλωσαν πὼς ἤτανε παντρεμμένοι ὅ- ταν ἐθελοντικὰ δρκιζότανε νὰ πολεμή- σου». Γι. Ἔχει, λοιπόν, παθῆκο ἡ Κυδέρνηση καὶ ἐπιταμτικὸ ἐδιαίτερα οἳ στρατι- ωτ'κὲς ἀρχεές νὰ σταματήσουν τὴν : ἐγκληματικὴ τους ἀδιαφορία. 'Ἡ ἅπρν τηση «θὰ τὰ κανονίσουµεν μὲ τὴν τε- λικὴν ἀποστράτευση» ποὺ δόθηκε τε- ΓΔευταῖα σ᾿ ἕνα ἁπόστρατο ποὺ ἀποτά- ἔθηκε γιὰ πολλοστὴ φορὰ στὰ γθαφεῖα Γπληρωμῶν γιὰ τὸν ἄνω σκοπὸν δὲν | εἶναι σὲ μᾶς ἀνεμτή. Ἡ ἀποστράτευση ᾿γιὰ μᾶς τέλειωσε καὶ θέλουμε νὰ ξω- Φλήσουμε καὶ μὲ τὸ στρατό. | ΠΑΝΙΑΣ. . Δύο χρόνια τώρα γίνουνται δηλώ- σεις ἀπὸ τοὺς Αγγλους Κἐπισήμους γιὰ τὶς προθέσεις τους ὅπως ἐγκαθι- δρύσουν τὸν γόμο καὶ τὴ τάξη» στὴν Ἑλλάδα. Διατηροῦνται ἐκεῖ τὰ ᾽Αγ- γλικὰ στρατεύματα, ποὺ σῆγαν γιὰ νὰ ἀπελευθερώσουν τὴν χώρα ἀπὸ τους 1ερμανοὺς, χωρὶς νὰ ὑπάρχει πρόθε- ση νὰ ἐπκενωθοῦν γιατὶ «δὲν ἔχουν πατωρθώσει ἀκόμη οὔτε τὸ «νόµο» οὔ- τε καὶ τὴ «τάξη» νὰ ἐκγαθιδρύσουν. Ὁ ΠΜπέθιν χωρὶς ντροπὴ συνεχίξει νἁ ὑπεραμύνεται τῆς τακτικῆς του στὴν Ἑλλάδα στὴν Συνέλευση τῶν ᾿ΗἨνωμέ νων ᾿Εθνῶν ὅπου «ἐχθροὶ» τῆς “Ελλά- δας δητοῦν νὰ μάθουν γιὰ τὶς ἀκριθεῖς δυνάµεις τῶν ” Αγγλων στὴν Ελλάδα μαὶ στὰ ἄλλα Σύμμαχα ἛἜθνη. Δυὸ χρόνια κατοχῆς τῆς ᾿Ελλάδας ἀπὸ τοὺς ᾿Εγγλέδους, ἔχουν φέρει τὴν χώ- θα στὸν κρημνὸ. ΙΠέτυχαν νὰ δηµι- ουργήσουν τὸν Δεκέμβρη καὶ πίστε- Ψαν πὼς τὸ κάθε τὶ διευθετήθηκιε. [ᾶ νε τώρα νὰ δηµιουργήσουνε καὶ δεύ- τερο Δεκέμβρη. Τὶ συµθαίνει σήµερα στὴν Ελλά- δα ᾽Απλῶς γίνεται ἐκεῖνο ποὺ ἔγινε κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Γερμανικῆς πατοχῆς. 'Ἡ οἰκονομική ἀφαίμαξη ἀπὸ τὸν ξένο κατακτητὴ, ἕένα στρατεύμα- τα, στρατόπεδα συγκέντρωσης., ἐξο- ρία στὰ ξερονήσια τῶν δημοκρατικῶν πολιτῶν, στρατὸς ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ πρώην Τάγματα ᾿Αοφαλείας. µέ τὰ νέα Τάγματα ᾿ Ασφαλείας τοὺς Χί- τες καὶ τοὺς ἄλλους ληστοσυμμορῖτες, τοὺς Σούρλιδες καὶ αλαμπαλίκηδες καὶ ὃ ἴδιος Ἑλληνικὸς Δαὸς ἀγωνιξό- Αενος ὅπως πάντα γιὰ τὴν ἐθνωιήῇ του ἀπελευθέρωση, γιὰ τὴν ἐπιθίωση του, γιὰ τὴν λαϊκὴ κυριαρχία. Τὶ σημαίνουν τὰ γεγονότα στὴν α- κεδονία ΚΕ ἶναι ἁπλῶς τὸ προανάκρον- σµα τῆς νέας ἀντίστασης τοῦ Ἕλλη: νωκοῦ Δαοῦ ἐγάντια στὴν δισελῆ κατο- χή, τὴν ᾿Εγγλέξικη καὶ τὴν ξενόδου λη µοναρχοφασιστικὴ πατοχή. Ὁ ἙΕλληνικὸς ΔΛαὸς σττει. ποτὲ δὲν κύ- Σ ΄ . Εΐναι πάντα ὅ ἴδιος γίγαντας «Ία ος που αγωνίξεται γιὰ τὴ «Ίευτεριά ι του που προτιμᾶ νὰ πεθάνει παρὰ γὰ - ΄ . ασ ξεῖ σκλάξος σέ ἀφέντες. 'Ἡ ἑστορία τοῦ « ως ο ος Ξ Ελληνικοῦ Λαοῦ εἶναι γεμάτη ᾱ- ἠρωϊ- - ο αν σµου στην ἀντίσταση του ἐνάντια σὲ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΣΝΕΧΙΙΗ ΤΟΝ ΛΓΘΝΝ ΠΑ ΤΗ ΛΗΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ γάλου του σχεδίου γιὰ ὑποδούλωση τῆς Ελλάδας. Ὁ Ἰπέβιν, ποὺ θέλει νὰ ἐπιδεικνύει πάντα το ἀκάματο πεῖ- σµα του, θὰ ἔλθη ἢ στιγμὴ ποὺ θὰ κα- ταριέται τὴν ὥρα ποὺ ἀποφάσισε νὰ ἀκολουθήση τὴν πολιτική τοῦ κ. Ἰσέρ- τσιλ στὴν “Ελλάδα. Ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς δὲν εἶναι συ- γηθισμένος νὰ δέχεται τοὺς µπάτσους καὶ νὰ σιωπᾶ. Δύο χρόνια τώρα, ἄχα- λίνωτα σφάδει, ἐξορίξει καὶ καταδυ- ναστεύει ὃ ἀγγλόδουλος ἸΜοναρχοφα- σισµός. Τὸ µαχαῖρι ἔχει φθάσει στὸ πόκκαλο. Αλλος δρόμος δὲν ὑπάρχει ἀπὸ τὸν τίµιο καὶ περήφανο δρόµο γιὰ τὴν ἀποτίναξη τῆς σκλαξιᾶς. Αὐτὸ τὸν δρόµο ἀκολουθεῖ σήµερα ὁ Ελλη- νωιὸς Δαός. Τὰ θουνὰ τῆς Ελλάδας, ποὺ µόνο γιὰ παληὲς δόξες καὶ ἀθάνα- τα ἔπη μιλοῦν, καλοῦν καὶ πάλιν τὸν ἛἙλληνικὸ Δαὸ, στὴν δράση, γιὰ τὸ γθάψιμο μιᾶς νέας Ἱστορικῆς ἀντί- στασης. ”Ας τρἐχουν τὰ ὄργανα τοῦ Πήοβαρ- χοφασισμοῦ γιὰ νὰ μεταδώσουν τὶς «θλιβερὲς εἰδήσεις» στοὺς µαστόρους τους. Τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὴν κατάσταση. Ας γελειοποιεῖται ὁ «Λλαοπρόβλητος» σρωθυπουργὸς μὲ τὰ «μέτρα ἐπιειπείας» του. Πίποτε δὲν μπορεῖ νὰ δαµάσει τὸν 'Ἑλληνικὸ -Λα- 6. 'Ἡ ἀρχή ἔγινε. τὰ ξουνὰ ἀντηχοῦν ἀπὸ τὸ τραγοῦδι τοῦ σύγχρονου «κλέ- Φτήη» ποὺ τραγουδᾶ τὸ νέο ἔπος τοῦ “Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, τὸ τραγοῦδι τῆς 4ευτεριᾶς, τῆς ἀθάνατης Λευτεριᾶς. Τὰ γεγονότα τῆς ἠήσκεδονίας συγ- πινοῦν ὁλόκερη τὴν ἀνθρωπότητα. Γι’ ἀκόμη μιὰ φορὰ ἡ Ἑλλάδα συγκεν: τρώνει τὰ Ελέμματα τῆς φιλελεύθερης ἀνθρωπότητας. 'Ἡ τύχη τῆς Δημοκρα τίας ἐρίσκεται γιά ἀκόμη μιὰ φορὰ στὴν σπλάστιγγα. 'Ἡ ἐξέλιξη τῆς κα- τάστασης β᾽ ἀποφασίσει κατὰ πόσο ἡ παγκόσμια ἀντίδραση αιπορεῖ νὰ µε- Ἐαχειρίξεται τὶς ἐπεμβάσεις της γιὰ τὴν παθυπόταξη τῶν λαϊκῶν κινηµά- των καὶ τὸ στραγγάλισμα τῆς δήµο- Ἀρατίας. Ὅποια κι ἂν εἶναι ὅμως ἡ ἐξέλιξη τῆς κατάστασης ἔχουμε µε- γάλη πεποίθηση στὸν ἀδάμαστο Ελλη γικὸ Λαὸ καὶ τὲς ἠρωϊκὲς ἐπαναστα Θὰ τὸν ἀγῶνα του μέχρι τέλους γιὰ νὰ ν , τικὲς του παραδόσεις. συνεχίσει ”Αγγλοι ἀγνόη- ος 5 κ σα» την ιστορία τοῦ Ἑλληνιιοῦ Λοςῦ. μεγάλων του παραδόσεων.« Ἡ Μεγάλη Ἀρεττανία θὰ ὁποστεῖ -πλ ἠγματα, θὰ καταρθακωθεῖ πάνω στὸ Ἑλληνικὸ ἕ- δαφος». Αὐτὸ τὸ τόνισαν πολλοὶ 6ου- | λευτὲς ᾿Εργατικὰ ὅταν γιὰ πρώτη οο- | ϱὰ ὃ Τσέρτσιλ ἔκαμνε ἔναρξη τοῦ µε- | θριαμθεύσει στὴν ᾿Ἑλλάδα ἡ λευτεριὰ καὶ ᾗ λαϊκὴ κυριαρχία. ᾿Ἐμεῖς οἳ Κύπριοι ἀδελφοί, ὑπόδου- [ Άοι στὸν ἴδιο δυνάστη, στεκόµαστε στὸ » 9 ΄ 3 -- ω ππευρό του στὸν τιτάνιο αγώνα για Γτὴν ἀποτίναξη τῶν δεσμῶν τῆς σµλα- θιᾶς.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 2p
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 2p
ΣΤΑΣΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΦΟΡΗΤΟΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΖΩΗΣ 2p
ΠΑΡΑ ΤΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΛΑΟΠΡΟΒΛΗΤΩΝ Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΚΙΝΗΘΗ 1p
ΤΗΣ ΒΔΟΜΑΔΑΣ 1p
ΚΑΝΕΙΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΙΠΕΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1p