Back

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ, 1947-01-20

ΑΜΕΣΗΕΘΝΙΚΗΑΝΑΓΚΗ Τὰ τελευταῖα γεγονότα γύρω ἀπὸ τὴ δράση τῆς Πρεσέείας µας στὸ «Δονγέϊῖνο, μᾶς ἔχουν ἑ- πιθάλει δυὸ ἐασικὰ καθήκοντα. Τὸ πρῶτο ἐντελῶς ἄμεσο, τ᾽ ἄλλο συνέχεια καὶ ὁλομλήρω: ση τοῦ πρώτου. Καὶ γιὰ νά µ:- Ίήσουμε συγκεκριµµενα, ἔχουμε οκ. ὁ , τς μ ἠδη ἐκτελέσει τὸ ἄμεσο καθῆκο, προσφέροντες τὴν ὑποστήριξή κας στὴν Πρεσθεία, καὶ λευτε: εώνονιάς τήν ἔτσι ἀπ'τὸ κλουθὶ ν και 9 α ας . ς ποὺ ζητοῦσε νὰ τὴν κπλείσει ὃ ἐγγλέζικος ἰμπεριαλισμὸς. «’ αὐτὸ ἀνταποκριθήκαμε ὅλοι. Τοῦτο ὅμως δὲν θὰ πρέπει σὲ καμμιὰ περίπτωση νὰ μᾶς τρο: φόδοτᾶ μὲ αὐταπάτες. Αντί- θετα. Γιὰ νᾶμαστε συνεπεῖς πρὸς τὸν σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο τρέδαµε πρὶν λίγες µέρες νὰ δι- αμαρτυρηθοῦμε τηλεγραφικὰ ἑ- γάντια στὴν συκοφαντικὴ ἐκ- στρατεία τῶν ἰμπεριαλιστικῶν κύκλων τοῦ 4ονδίνου πρέτιει νὰ κοιτάξουμε τὰ γεγονότα μᾶς ἔσπρωξαν σ᾿ αὐτὲς τὶς εκ- δήλώσεις σ᾿ ὅλο τὸ ξάθος τους γιὰ νὰ θροῦμε ἡτὶς αἶτίες καὶ τοὺς παράγοντες ποὺ ἔχουν γεν γήσει μαὶ θρέψει τὴν ἀνυπό - στατη καὶ ποὺ συκοφαντικὴ ἔἐπι- χειρηματολογία ὕπουργι- κῶν κύκλων ἐνάντια στὸ κῦρος τῆς Πρεσθείας µας καὶ θγάζον τας τὰ συμπεράσματά µας, νὰ τραδήξουµε μὲ θάρρος κι ἄγω- μιστικότητα γιὰ τὴν ἀνάληιψη τῶν καθηκόντων καὶ τῶν ὅπο - χρεώσεων σιοὺ μπαίνουν µπρο- στ µας. Κι ἔτσι, περνοῦμε στὸ δεύτερο καθῆκο. Γιὰ τὴν κατανόηση τῶν αἶτι- ὢν καὶ τῶν παραγόντων γέννησαν τὶς προχθεσινὲς τορ- π΄λλες τῶν καπιταλιστῶν τοῦ 4ονδίνου, εἶναι ἀρκετὸ νὰ ϱἱ- ξουµε μιᾶ ματιὰ στὶς πρόσφατες πολιτικὲς δυµώσεις ποῦγιναν στὸν τόπο µας. Τότε θὰ διαπι- στώσουκε πέραν πᾶσης ἆμφι - ἑολίας, πῶς καὶ τὰ ὅπλα καὶ τὴν εὐκαιρία τῆς χρήσιμοποί- Ίσης αὐτῶν τῶν ὅπλων ἐνάντια στὴν Πρεσθεία µας, δὲν τὰ ἕ- χει εὔρει ὃ θρεττανικὸς ἵμπες: αλισμὸς σὲ κανένα ἀπόκρυφο ὅ- τῶν ἃ σου πλοστάσιο τῆς Σκωτίας ἢ τῶν '1νδιῶν, μὰ τὰ ἔχει πάρει ἀπὸ μᾶς τοὺς ἰδίους, µέσα ἀπὸ τὴν δωιή µας κατάσταση, τὴν Κυ: τὸ ἴδιό µας οὗ πριακή, µέσα ἀπ τὸ σπ᾿τι. Εϊἴμαστε ποὺ εἶναι ἔτοικοι ν᾿ ἀφήσουν τὸ παρελθὸ καὶ τὶς εὐθῦνες τοι στὴν ἵἱστορία, κοιτάξοντας τὸ παρὸ καὶ τὸ µέλλο, μὰ νοµίξου: µε, πὼς μὲ τὴν ακριτική τῶν παληῶν καταστάσεων μποροῦμε νὰ ὀφεληθοῦμε τεράστια γιὰ τὴν χάραξη σωστῆς γραμμῆς ποὺ ἐπιξάλλεται ν᾿ ἀκολουθήσου µε. 1) αὐτὴν καὶ µόνο τὴν πρό- θεση κάμαμε τὴν κριτική µας, καὶ θὰ ἐξακολουθοῦμε νὰ τὴν κάµνουµε ἆἷς ὅτου εἶναι ἄναγ - μαΐα, γιὸ τὸ παλὸ τοῦ λαοῦ µας καὶ τὴν πραγματοποίηση τῆς ἐ- θνικῆς Λευτεριᾶς του. Ξεσηκωθήκμαμε ὅλο: ενάντιο στὶς προπλήητικὲς συκοφα”τίες τῶι κύκλων τοῦ «Φόρεῖν Οφ: φις». Διαδηλώσαμε τὴν ἀγανά. πτησή µας γιὰ τὶς χονδροει- δεῖς ἀναίδειες τῶν ἰμπεριαλιστι μῶν κύκλων τοῦ Λονδίνου. Τί κάµαμε ὅμως Τὶ κτυπήσαµε, καὶ ὥς ποιὸ έαθμὸ κτυπήσαμε μὲ τὸ τηλεγραφήματά µας Ν᾽’ ἀπαντήσουμε σ) αὐτὰ τὰ ἐέρω- πρῶται τήµατα, πάµνοτας ταυτόχρονα τὸν ἔλεγχο στὶς συνειδήσεις μας. Ὅσο ὅμως κι ἂν προσπαθή: ᾳουν μερικοὶ νὰ περωελέξουν τὸ πράγματα, ἡ ἀπάντηση θὰ μένει μιὰ καὶ σταθερὴ: πτυπήσαµε τὸ ἀποτέλεσμα ἀφήνοντας ἀνέγγι- πτη τὴν αἰτία τὴν κατάσταση ποὺ γέννησε αὐτὸ τοῦτο τὸ ἄπο: τέλεσµα. Καὶ πιὸ καθαρὰ. Ἐτυ πήσαµε τὶς σατανικὲς «ἔμπερια: λιστικὲς πλεκτάνες χωρὶς νὰ γπίξουµε οὔτε στὸ ἐλάχιστο τους Κυπριακοὺς κενους παρ΄: γοντες, ποὺ ἔχουν δώσει τὶς ᾱ ύπαρκτες οὐσιαστικὰ θάσεις γιὰ τὶς τδερεες, συκοφαντικὲς ἐμστρατεῖες. ᾿Αποκαλέσα, καὶ κόξουλους καὶ συκοφάντες ἕ- κείνους ποὺ χτύπησαν τὴν Ποε σθείας µας. Τί δίως πρεπει 2 ὰ ἀποκαλέσουμε ἐπείνους ποὺ τροφροδηκουσαν τὶς σκευωρίες καὶ τὰ σχέδια τῶν κακοθούλω» καὶ συκοφαντῶν { Δειλοὺς καὶ προδότες ᾽Απάτριδες καὶ Λλαο- πλάνους Οτιδήποτε κι’ ἄν τοὺς ἆπολα Ίέσουμε μιὰ εἶναι ἡ πραγµατι- κότητα. Μὲ τὴν ἀντωατρίιωτι- κἠ συμπεριφορὰ τῆς ντόπιας ἐθνικοφροσύνης, μὲ τὴν λυσσα- σµένη ἐπίθεσή της ἑἐνάντια στὸ σύνθημα τῆς συνεργασίας καὶ τῆς συμφιλίωσης, ἔχει δώσοε την εὐκαιρία στὰ τσοακκάλια τοῦ Δονδινου νά ἐπιτεθοῦν στὴν κα: τάλληλη στιγμὴ Πυπριακὸ λαὲ καὶ τὴν ὑπόθεσή του. ἸἩποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς ἡ συνέπεια καὶ ἢ συνεχὴς ἐπα: γούπνιση τοῦ λαοῦ γιὰ τὴν πε: οιφρούρήση τῆς ἄνειπροσωπιε:- ας του έχει ἀποτρέψει τὸν κιν: δυνο τῆς ἀπομόνωσης. που ἐκνδη- λώθηνεε σερὶν λίγες µέρες. «ἀ4ὲν εἶναι ὅμως σωστὸ νὰ περιορ- στοῦμε σὲ κεῖνα τὸ διαθήµατς γιὰ δυὸ θασικοὺς λόγους: Δὲν ξέρουμε ἂν, καὶ πότε θὰ δηµι- ουργηθεῖ παρόμοια κατάσταση Χιὰ νὰ τὴν προλάδουµε, ἔτοι ποὺ νὰ μὴν ἀναγκαξόμαστε τῶν ὑστέρων νὰ ἁἀμυνόμαστε ἀλλὰ νὰ ἐπιτιθέμεθα. Καὶ δεύ- ορο, ποὺ εἶναι καὶ τὸ σοέξαρό- τερο, ενάντια στὸν ἐκ εἶναι φανερὸ πὼς θὰ 6ρε- θοῦμε στὴν ἀνάγμη κνἁ διεξά-- γουµε πιὸ δύσκολους καὶ σκλη- ροὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν ἐθνικήν µας ὑπόθεση. Τὰ τελευταῖα γε: γονότα τοῦ «ἠονδίνου, εἶναι ᾱ- κριθῶς ἐκμεῖνα ποὺ ἐπαλήθεύ- ουν τὸ πιὸ πάνω. ᾿Εκεῖνο, Λοιπὸν ποὺ πρέπει νὰ πάμουμε σήµερα εἶναι νὰ δώ- σουμε τέλος οτὶς ἀντεθνικὲς εἐ-- πεῖνες καταστάσεις ποὺ ὃυστυ: χῶς διατηροῦνται ὥς τὰ σήμε» ρα. γασία εἶναι ἀπαραίτητος παρά- γοντας γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ᾱ- γῶνα µας. Τὸ παγκύπριο ἐθνι- κοαπελευθερωτικὸ μέτωπο ἔπι- θάλλεται νὰ πραγµατοποιηθεῖ, ἔτσι ποὺ οἳ κατακτητὲς νὰ δε: ἀπὸ τὴν τελευ- ταία οπιθαμὴ Πυπριακῆς κατά: στασης πάνω οτὴν ὅπο΄ίαν θέ- λῆσαν νὰ στηριχτοῦν γιὰ νὰ κτυ πήσουν τὸν Λαό µας. Ποιὸς µπο: οεῖ ν’᾿ ἀμφισθητήσει πὼς τὸ ἆλ- ληλοφάγωμα καὶ τὰ καθημερινὰ γρογνθοκοπήµατα τῶν πολιτικῶ» παρατόξεων τοῦ τόπου, οἳ ᾱ- 'Ἡ ἐνοποίηση καὶ ἤ συνερ- πουμπιστοῦν κι) ΤΟ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ναιδεῖς ἐπστρατεῖες ἐνάντια στὸ παγλύπριο ἐθνικὸ συλλαλητήριο καὶ τὸ ἀντεθνικὸ τροπάρι γιὰ σλανογραικύλους καὶ ᾿Αλθανόφ! λους, δὲν εἶναι ἤ ρίζα, ἤ πηγὴ ἡ μάνα ποὺ γέννησε τὶς σατα' γεκὲς πλεχτάνες τοῦ {ονδίνου, Βὰ συνετιστοῦν Λοιπὸν οἳ δια: σπαστὲς ἔστω καὶ τὴν δωδεκά: την. Ἰοὓὺς καλἐσαµε κι’ ἄλλοτε κοντά µας ἐπανειλημμένα, παρὰ τὴν ἄρνηση Ἀαὶ τὸν ἀφρό τῆς λύσσας τους ποὺ μᾶς προέτασ: σαν σὲ κάθε πρόκληση. 'Ἡ ἄρ γηση καὶ τ) ἀλφιόνι τῆς διάσπα σης εἶναι τὰ ὅπλα ποὺ δὲν θέ λήησαν ποτὲ νὰ καταθέσουν. Θὸ συνεχίσουν καὶ σήµερα τὴν ἴδιο ζακτικἡἠ ποὺ ἔχει ὁδηγήσει στὶς γνωστὲς συκοφαντίες τοῦ «{ογ- δίνου ἐνάντια στὴν µπρεσξεία µας Θ) ἀδιαφορήσουν καὶ τώ: ρα στὸ σωτήριο σύνθημα τῆς ἕ νοποίησης καὶ θὰ κτυπήσουν μὲ τὴν ἴδια λύσσα καὶ ἀντεθνικότη τα τὶς ἑνωτικὲς δυνάμεις τοῦ τόπου µας Ὁ «Σεθάσµιος Ἰητροπολτης Κυρηνείας κ. ἸΜακάριος, ἂς ἆᾱ- ραλάθει τὸ ἔργο τῆς συφιλίω- σης, 6έθαιος πὼς θὰ ἔχει ὅλό- πλευρη τὴν ὑποστήριξη τοῦ λα- οῦ ποὺ Ὄρευ δη προχωρήσει ἀρκετὰ σ᾿ αὐτὸ τὸ σημεῖο. ᾿Ε- χουμε κπαθῆκο νὰ ἐνδυναμώσου- µε τὸ πατριωτικὸ µας μέτωπο, κάμνοντάς το τέτοιο ποὺ νὰ εἷ- ναι σὲ θέση νὰ ἀναλάξει καὶ φέ- ει εἰς πέρας τὰ δύσκολα καθή- κοντα ποὺ μπαίνουν μπροστά µας. ᾿ Απ’ ὅτι φάνηκε μὲ τὴν μετάβαση τῆς πρεσθείας µας στὸ Δονδῖνο, θᾶχουμε ν᾿ ἀντιμε- τωπίσουµε σκλήρότερους ἀγῶ- νες μαὶ ἰσχυρότερες ἐπιθέσεις ἀπ᾽ τὸν θρεττανικὸ ἰμπεριαλι- σµό, στὸ σύντομο µέλλο. Νὰ γί- νουµε Λοιπὸν πανέτοιµοι ἑνωμέ- νοι σ᾿ ἕνα παγμκύπριο ἐθνικὸ συ- νασπισμὸ, μὲ μιὰ κατεύθυνση καὶ μιὰ προοπτική: Νὰ διώξου- πε τοὺς ξένους ἀπ μας. τὸν τόπο ΧΡ. ΡΑΚΗΣ ----ᾱ-ᾱ Η Π.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 'Ὑπὸ τῆς Παγκυπρίου Ἔπι- τροπῆς ᾽Αποστράτων ἀπεστάλη τῆν 16ην τρὲχοντος πρὸς τὸν ᾿Αποικιακὸν Γραμματέα τὸ ἅἁπό- Άουθον ὑπόμνημα ἐν πρὸς τὸ ζήτημα τοῦ χορηγήµα- τος ᾿Επανεγκαταστάσεως: «Ἔγτιμε κύρ:ε, ΙΕ ξαγκύπρια ᾿Επιτροπὴ ᾿Α ποστράτων κατὰ τὴν συνεδρίαν της τῆς 11ης τρὲχοντος ἀπεφά σισε ὅπωςὑποθάλη μέσον Σ- μῶν σιρὸς τὴν σεθαστὴν Ενδέρ νησιν τὰ ἀκόλουθα ἓν σχέσει πρὸς τὸ χορήγηµα ἔπανεγκατα: στάσεως ἕι) ἀποστράτους ἐπιθν μοῦντας νὰ δημιουργήσουν ἰδι- κάς των ἐργασίας: 1. Ἐν τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν ὑποθληδεισῶν πρὸς τὰς'Κ- παρχιακὰς ᾿Επιερυπτὰς Ἔπανεγν καταστάσεως αἰτήσεων ὑπὸ ἆᾱ- ποστράτων ἀξιούντων τὸ χορή: σχέσει ΄γημα ἐπανεγκαταστάσεως καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ὅσοι ἐξ αὐτῶν ἐνισχύθησαν διὰ τοῦ χο: ρήγήματος αὐτοῦ δὲν ἔλαθον παρὰ ἐλάχιστον ἓν συγκρίσει πρὸς τὸ ἀπαιτηθὲν ὑπ αὐτῶν ποσὸν χορηγήµατος, καθίσταται φανερὸν ὅτι τὸ ποσὸν τὸν 4.δ6 000 τὸ ἀποφασισθὲν ἀρχικῶς ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως εἶναι ᾱ- πολύτως ἀνεπαρκὲς διὸ τὰς ὁ νάγκας τῆς ἀποκαταστάσεως ποστράτων ἐπιθυμούντων προθοῦν εἰς τὴν δηµιουργίαν ἰ- δωιῶν των ἐργασιῶν. ΠΗἩρὸς τοῦ το εἰσηγούμεθα ὅπως ἡ Σεβα. στὴ Ευδέρνησις αὐξήση τὴν ἐ πιχορήγησιν δι τὸν σκοπὸν τῆς . ͵ ς 9 ἐπανεγκαταστάσεως τῶν ἅἄπο: στράτων, καὶ ἐγκρίνῃ πιοσὸν εἲς τρέπον ὥστε νἀ ἱκπανοποιηθοῦν πλήρως αἳ ἀνάγκαι τῶν ἅπο- στράτων ἔκε νων οἱ ὁποῖοι χρει ἄξωνται τὴν Κυβερνητικὴν ἑ- γίσχνσαιν διὰ τὴν ἀποματάστασιν τω». βν Α -α 2. Εἰσηγούμεῦα ὅπως παρα: ταθῇ ἡ περίοδος διὰ τὴν ἀπο: δοχὴν αἰτήσεων ἁἀποστράτων διὰ τὰ Χχορήγημα ἔπανεγ- καταστάσεως ἡ λήξασα τὴν 91, 19) 1946 δι ἓν ἀκόμη ἑξά- µηνον διὰ νὰ παρασχεθῆ ἡ εὖ: καιρία εἰς πλείστους ἀποστρά- 1 αν ο νο σσ ον απνο οσο «αν. τους ὅπως ὑποθάλωσι αἰτήσεις διὰ τὸ χορήγηµα ἐπαγεγκατα- στάσεως καὶ οἳ ὁποῖοι διὰ δια- Φοςους λόγους δὲν ἠδυνήθησαν προηγουμένως νὰ πράξωσι τοῦ- το. 8. Θεωροῦμεν ἐπίσης ἄναγ - καῖον ὅπως ἀναθεωρηθοῦν αἱ ἆ πυρωθεῖσαι αἰτήσεις πλείστων ἀποστράτων οἳ ὁποῖοι ἐζητοῦσαν τὸ χορήγήµα ἐπανεγκαταστάσε- ως καὶ αἳ ὁποῖαι κατὰ τὴν γνώ- µῆν µας ἀδικαιολογήτως ἅπερ: ρίφθησαν ὑπὸ τῶν ᾿Επαρχία- κῶν ᾿Επιτροπῶν ᾿Επαγεγκατα- στάσεως. 4. Ἐν τέλει Ἔντιμε Κύριε, εἰσηγούμεθα ὅπως εἰς τὸς Ε- παρχιακὰς ᾿Επιτροπὰς ᾿Ἔπανεγ ματαστόσεως συμπεριληφθοῦν καὶ ἀπόστρατοι µέλη τῆς ἴδι- κῆς µας ὀργανώσεως οἱ ὅὁπεῖοι πιστεύοµεν θὰ συµδάλουν τὰ µέ- γιστα εἲς τὴν καλὴν Λειτουργί- αν τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τὴν καλυτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν ᾱ- ποστράτωρ. Εὐελπιστοῦντες ὅτι αἱ ἀνω- τἐρω εἰσιγήσεις µας θὰ τύχουν τῆς ἴδια τέρας ὑμῶν μελέτης, Διατελοῦμεν τῆς 'Ὑμετέρας ᾿Εντιμότητος Εὐπειθεῖς Θεράποντψς Μ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Πρόεδρος». ' πω οσ ον ο πνο νο νο ον ο Φον Ὁ συν. Κώστας Χαχολιάδης καὶ ἡ ὃδ. Παναγιώτα Θ. Ῥοκολί- δου ἐξ Αχνας τελοῦν τοὺς γά- µους των τὴν προσεχὴ Κυριακὴ 19 τρἐχοντος εἰς Αχναν. Με- τὰ τὴν τέλεσιν τοῦ µυστηρίεν οἱ ν όντστοε θ’ ὀναχωσήσ-νν διξ Λεμεσὸν. «πο -- οκ... «ο Νο. ΕΙΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ἱδρύθη Νέον 'Εστιατόριον | Τὸ “ΔΙΒΘΝΕΣ” | ὁδὸς 'Ερμοῦ Νο 138 ἱ ὑπὸ τὴν πεπειραμένην | διεύθυνσιν τοῦ κ. ΝΙ-: κόλα Δημητρίου καὶ εἰς ϐ λαϊκὰς τιµάς. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ἱ Ὑποστηρίξατέ το. ἱ «ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ» Η ΕΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΤΗΝΑ ΓΙΑ 10 0Π0Ι0 ΤΙΠΟΤΕΛΕΝΕΚΑΜΕΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ἡ 4. Ε. ὁ Κυβερνήτης στὸ Λόγο του πρὸς τὸ Συµόουλευτι- ὸ Συμβούλιο μὲ δυὸ λόγια μᾶς εἶπε πιὼς πρόθλημα ἀποκατά- στασης δὲν ὑπάρχει πιὰ καὶ πὼς «οἳ ἀπόστρατοι ἤσυχα καὶ σταθερὰ εἰσέρχωνται εἷς τὴν πο λιτικὴν ζωήν.» Δὲν μᾶς εἶπε ὅ- µως ἡ Α. Ε. τὶ ἔκαμε ἡ Ευδέρ νηση γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ἀποστράτων. ᾿Αρκέστηκε µόνο στὴ διαπίστωση πὼς οἳ ἆ πόστρατοι “ἤσυχα καὶ σταθερὰ εἰσέρχωνται στὴ πολιτικὴ ζω- ή» καὶ μὲ ὑπαινιγμοὺς προσπά ὅησε νὰ δικαιολογήση τὴν Κυ- θερνητικὴ ἁδιαφορία ἔναντι τοῦ ἑητήματος τῆς ἀπιοκατάστασης. ᾽Απὸ τὶς δηλώσεις αὐτὲς τῆς Α. ΕΚ. φαίνεται καθαρὰ ὅτι ἡἢ Κυθέρνηση καμμιὰ δὲν ἔδωσε προσοχὴ στὲς ἀλλεπάλληλες δί- Χαιες διαµαρτυρ.ες τῶν ἅπο- στρότών, ἀλλὰ ἀντίθετα τὴν ὅλη ὀνσφερ.α τῶν ἀποστράτων ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου θέλησε νὰ τὴν ἀποδώσει κατὰ τὴν ἔκ- Φρασή τῆς Α.Β. σὲ «πακόθου- λες διαδόσεις» καὶ «παραπλανη- τικὴν προπαγάνδα», γιὰ ν᾿ ᾱ- ποφύγη ἔντεχνα ὅποιαδήποτε ἀπάντηση στὴν µεγάλη ἀγανα- χτηση μαὶ κατακραυγὴ τῶν ᾱ- ποστράτωλ. Ἡ 4. Ε. μιλᾶ γιὰ «διαδόσεις» καὶ “φῆμες» ἐκεῖ ποὺ οἳ ἁπό- στρατοι ἐπαγνειλλημένα καὶ ζων- τανὰ διαδήλωσαν τὴν ἀγανά- πτήση τους ἔναντι οτὴν Κυθερ: νητικὴ ἀστοργία. Μιλᾶ γιὰ «δι- αδόσεις» καὶ «φῆμες» ὅταν καὶ αὐτὸς ὅ ἴδιος δὲν κατώρθωσε νὰ μᾶς πεῖ συγκεκριµένα γιὰ τὸ τὶ ἔχει κάμει µέχρι σήµερα ἢ κυθέρνήηση γιὰ τὴν ἀποκατά- σταση τῶν χθεσινῶν στῶν µας. πολεμι- ἠήπαίνουν οἳ ἁπόστρα Ἐοι: «ήσυχα καὶ σταθερὰ στὴν πολιτικὴ ζωή» ὄχι 6έβαια χα- οις στὴν κυβδερνητικὴ ἐνίσχυσῃ καὶ φροντίδα ἀλλὰ κάτω ἀπὲ τὲς πιὸ ἀντίξοες καὶ δυσχερεῖς συνθῆκες. Αν 6έδαια ἡ 4. Ε. αὐτὸ τὸ ὄνομάξδει ἀποκατάσταστ τῶν οτατιωτῶν µας, πολὺ «φο- ἑούμαστε πὼς κανένα δὲν θὰ ο ον 9 ο θρεῖ ποὺ νὰ συμφωγᾶ μαζί του. Τὸ τος τοῦ χωριοῦ νὰ ἔγκαταλει- πει σπιτι ἔρ]μο καὶ οικογένεια στὴ δυστυχία καὶ νὰ τρέχει στὴν πόλη γιὰ νὰ εἐρεῖ Κάπο α δουλειὸὲ γιὰ γὰ δήσει ἴσως νὰ 6εωρτῖ- ται “σταθερὴ εἴσοδος στὴ πολι τικὴ ἑωή», σὲ καμμιὰ ὅμως πε ρίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ λογιστεῖ αποκατάσταση. Τὸ νὰ ἀναγκάξε ται ἕνας ἀἄπιόστρατος νὰ κλείει τὸ μικρὸ μαγαξέ του γιατὶ τοῦ λείψανε τὰ Λεφτὰ, καὶ καμμµι- αἱ ς , ο ἄς ἐνίσχυσης δὲν τυγχάνει ἀπὸ ο σα τς ὃν ει τὴν Κυδέρνήση δὲν μπορεῖ 6έ- 6αια γὰ θεωοηθῆ ἀποκατάστα- ση. Ας μὴ προσπαθᾶ, λοιπον, ἡ { ο ντοπια Κυθέρνήσοη νὰ μᾶς κορο Ἰδεύη ὃτι τᾶχα τἆφτ.αξε μιὸ χα- ϱρὰ μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῶν στρατιωτῶν µας. Αν ὑπάρχει ἑνα σοθαρὸ πρόϐθληµα στὸν τόπο .. ο ο μα, μὲ Ἀρ ϱς αὐτὸ πρὸς τὸ ὁποῖο ἢ Ἠνθέρνη- ση ὤφειλε μὲ κάθε ἠθιμὴ ὑπο' Ι ὤφ μὲ κάθε ἠθικὴῇ ὕπο χρέωση νὰ δώση μιὰ συστή, ϱι ζικὴ λύση αὐτὸ εἶναι τὸ πρό- ϐλημο τῆς ἀἁποκατάστασης τῶν στρατιωτῶν µας, γιὰ τὸ ὁπεῖο Ίων : αι, δυστυχῶς, ἀπολύτως δὲν ἔκαμε τίποτο. νὰ ἀναγκάζεται ὁ ἀπόστρα- Λᾶς ἀνάφερε ὅμως ἡἢ Α. 1. τὶς δ0.000 ἄἱρες. Αν μὲ τὸ ποσὸ αὐτὸ --- τὸ μηδαμινὸ καὶ καθ) ὅλα ἀνεπαρκὲς γιὰ ἕνα τό- σο µεγάλο σκοπὸ -- ἡ Κυβέρνη ση πίστευσε πὼς θᾶλυνε τὸ ὅλα ἑήτημα τῆς ἀποκατάστασης, ἔ- πεσε ἔξω. ΕΒέδαια, δὲν πιστεύ- ουµε οὔτε μεῖς ὅτι τέτοια ἦταν ἡ πρόθεση της. ᾿ Αντίθετα πι- στεύουµε πὼς οἱἳ δ0. 000 4ἱρες ἦταν ἁπλῶς τὸ πρόσχημα μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ξεφωρτονόταν γιὰ καλὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ τόσες θυσίες προσέφεραν γιὰ τὴν διά σωσ τί ' ὕτοπρατορ-ας. «Τὸ ποσὸ τῶν 765 Λιρῶν δὲν θὰ δινόταν σὲ ὅλους» εἶπε ἡ 4Α. ξ. Τὺ γγωρίξαμε, αὐτό, ᾿Εξο- χώτατε γι’ αὐτὸ καὶ διαµαρτυ- εἠθήναμε ἀτιὸ τὴν ἀρχή. ᾽ Αλλὰ παὶ γιὰ κείνους ποὺ προωριζό- ταν - ὅσους θ) ἄρχιξαν ὃδ.κές τους ἐπιχειρήσεις --- μήπως δό θηκε Μιὰ ἔρευνα στὰ Γραφεῖα τῶν ᾿Επαρχιακῶν Πειτουργῶν ᾿Αποκατάστασης θὰ φέρει εἲς φῶς ἑκατοντάδες αἰτήσεις γῦ αὐτό τὸ σκοπὸ ποὺ ἀπορρίφθη- σαν, ἑκατοντάδες αἰτήσεις ποὺ μένουν ἀναπάντητες καὶ λίγες 1 φα αὐτὰ πᾶ- πολὺ λίγες ποὺ ἔχουν ἀπαντηθῆ μὲ τὸ ποσὸ τῶν δέκα µέχρι σα- ράντα 4ιρῶν. Οὔτε 19)ο δὲν θὰ ἐρεῖς ἀπὸ τές χιλιάδες τῶν αἰ- τήσεων ποὺ ὑπεθλήθηκαν νὰ ἔ- χει πάρει στὸ ἀκέραιο τὸ τόσο χαργαλιστικὸ ποσὸ τῶν {65 4ι- ρῶ». Οὔτε, λοιπόν, οἳ 80.000 «4ἱ ϱες δὲν λύνουν τὸ ζήτημα τῆς ἀποματάστασης τῶν στρατιω3 τῶν µας. Τὸ πρόσχηµα αὐτὸ δὲ στάθηκε ἰκανὸ νὰ µασκαρέψει τὸ ὅλο ξήτηµα. Ἡ Κυβέρνηση τοῦ τόπου µας ἀποκαλύφθηκε µσιροστά στοὺς ἀποστράτους μπροστά σ᾿ ὁλάκερο τὸν Ἐνυπρια πὸ «αό, γυμνή, ἀνοιχτὴ στὴν καθ ὅλα δίκαια κατηγορία πὼς καὶ σ) αὐτὸ τὸ ζήτημα τίποτε ἀπολύτως δὲν ἔκαμε, τίποτε ποὺ νὰ δικαιολογᾶ ἔστω καὶ στὸ ἕ- λάχιστο τὶς µεγάλες ὑποχρεώ- σεις ποὺ ἔφερε ἔναντι στοὺς ἂν θρώπους ποὺ µόνο μὲ ὄμνους ἁρκέστηκε νὰ περιλούη. Κατη- γοροῦν, λοιτόν, οἳ ἀπόστρατοι τὴν ἁστοργία τῆς αὐτή, ἀδιάφο- ϱο ἄν ἡ Α. ΚΕ. τὶς κατηγορίες αὐτὲς θέλει νὰ τὲς καταγγέλει ὡς «διαδόσεις» καὶ «φῆμας». Κατηγοροῦμε κι ἐμεὲς σὰν ἐκφραστικὸ ὄργανο τῶν ἄπο- στράτων, ἀδιαφορῶντας ἄν ἡ Α. ΕΣ. θὰ μᾶς προσάψει κι ἐμᾶς «κακόβουλου ὃι- αδότου» γιὰ τὴν σταθερὴ µας θέ ση ἔναντι στὴν ἀνακόλουθη καὶ ἀντιλαϊκὴ Κυδερνητικῇ κὴ. ν ͵ ο τὸν τίτλο τοῦ τακτι- Οἱ ἀπόστρατοι καὶ ὃ Κυπρια- κὸς Δαὸς ἔχουν ἤδη σχηµατι- σµένη γνώμη ἐπὶ τοῦ ξητήμα- τος αὐτοῦ καὶ καμμιὰ δήλωση -ἔστω καὶ ἄν αὐτὴ προὲρχε- ἀπὸ τὸν ἀνώτατο ἄρχοντα τοῦ τόπου δὲ μπορεῖ νὰ ἀλλάξη τὸ πράγματα. ται 4. Φ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΝΜΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ (συνέχεια ἐκ τῆς Ίης σελ.) ακὰ τὴν ὥρα ποὺ ζυμώνεται τά ση σαπίλα. Τυρθάζξουµε καὶ µε θιμνοῦμε γιὰ ἕνα σωρὸ µιχρο- πράγματα, γιὰ κρ:ιτικὲς καὶ σχό λια τὴν ὥρα ποὺ προέχει τὸ καθῆκο τῆς ἀνθρώπινης ὑπόστα σης, τῆς συνεἰδησής µας πὼς εἴμαστε ἄνθρωποι καὶ µόνο ἂν- θρωποι. Πρέπει νὰ παταθέσουµε κάθε ἄλλη φροντίδα γιὰ νὰ ᾱ- σχοληθοῦμε νὰ σώσουμε τὸν ἂν θρωπισµό ἂπ᾿ τὴν ὀργανωμένη, ἀπ τὴν ὀργανικὴ σαπίλα. Δὲν ἀνήκω σὲ Μανένα κόμμα-- ἀντίθε τα μὲ ὅτι πολλοὶ θὰ φαντάξονται ἴσως. Οοἳἵ ΦΩΝΕΣ τῆς ᾖαραγιάννη καὶ τοῦ ὕπαξιωμα τικοῦ Κύπρου θοοῦν σ᾿ ὁὀλοκλη: ϱη τὴν ὑφήλιο, στὶς ἀκαδημίες, τὰ πανεπιστήμια, τὰ σγευματὲ- δασκάλας κὰ καὶ ἐπιστήιιογιὰ σοκατ ἴς στὶς ἐπαγγελματικὲς καὶ ἐργα: τικὲς ἑργανώσεις, οὲ ὅλα τα ἕ- θνη, σὲ ὅλους τοὺς συναγθρώ- πους κας. Καὶ τοὺς ζητοῦν νὰ κρίνουν µόνοι τους ἄν δὲν νοιώ: θουν καὶ οἳ ἴδιοι μιὰ αείωσῃ. μιὰν ντροπὴ νὰ ἀγήκουν σὲ «ὰ ἀνθρωπότητα ποὺ ἀγέχεται μιὰ τέτοια κατάσταση, σὲ ιιὰν ὁ ποιαγδήποτε γωνια τῆς γῆς ᾿Ελλάδα, 1ν- εἴτε Λέγεται εἴτε δονησία, εἴτε ᾿]νδίες, ἤ Νότια ) Αφρική. Εἶναι μιὰ ἔκκληση σὲ ὅλους ποὺ διατηροῦν κάποιο. ἂν θρώπινο αἴσθημα. Νὰ ξεσηκώ- σουν τὸ κόσµο σισ ποδάρι, νὰ ἃ παιτήσουν ἀπὸ τὴν ὀργάνωση τῶν ᾿Ηνωμένων ᾿Εθνῶν νὰ διορ Φανώσει μιὰ σταυροφορία ὄχι γιὰ νὰ χτυπήσει τὰ ἐδῶ ἀνδρεί- πελλα --αὐτὰ θὰ πέσουν μοναχά τους-- ἀλλὰ γιὰ νὰ συντρ΄ψει τὴν. Αγγλία τοῦ Τσῶρτσι} καὶ τοῦ Ἰπέδιν, τὸ πιὸ αἰσχρό καὶ θρωμερὸ κράτος 6ἱ- ας ποὺ γνώρισε Ὁ κόσμος. Προχθὲς ἀκόμα ὃὅ Στρατάρχης Ἱοντγκόμερυ ἆλι- χτοῦσε:---. «Σκοτῶστε τους, σκοτῶστε τους/{1.... Ποιοὺς αὐτοὺς ποὺ πᾶνε ἄφοδα στὸν θά γατο τραγουδῶντας τῇ Άευτε- ριᾶ. Δὲν ἔμαθε ἀκόμα πὼς ἡ ἆ ποτὲ /άπη τῆς {ευτεριᾶς ποὺ τρέφε ται ἀπὸ θυσίας τὸν τὸν πόοθο θάνατο. τῆς γικάεε ΔΕΝ ΧΟΡΟΥΝ πιὰ πολιτικο λογίες, δὲν χωροῦν συζητήσεις πάνω σὲ ἰδέες καὶ συστήµατα μαὶ σὲ κοσµοθεωρίες. ᾿Εδῶ τοέ µουν τὰ θεμέλια τοῦ ἀἄνθρωπι- σμοῦ καὶ τῆς ἀνθρώπινηςὶ ὃ- πόστασης. Κ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΙΩΦΕΡ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ Το 1907 Ἡ Παγκύπριος Σχολὴ Ῥωφὲρ ἑγκαινιάζει σήμερον τὴν ὀ0ἡν ἐπέτειον ἀπὸ τῆς ἵδρύσεώς της, βτίαν αὐτὴν ἐδίδαξε καὶ παρέδωσεν ἀδείας φέρ, ἓκ τῶν ὁποίων 4Τ6 αυρίαι οἱ 4065 αὐτοκινήτων ὅλων τῶν τύπων, τοῦ ὁλικοῦ ἀριθμοῦ ατὰ τὴν 20 εἷς 6968 σω: καὶ δεσποιγίδες Εκ ἔλαβον ἀδείας ὅδηγοῦ δηλ. ἀπὸ ὃ θέσεων µέχρι 96 θέσεων. Οἵ ὑπόλο ποι ἀπὸ 3 θέσεων μέχρις Ἰ θέσεων. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ δηλοῦμεν, ὅτι ὑδάἀ συνεχίσωµεν καί κατὰ τὸ 1941 τὴν ἴδίαν τακτικήν καὶ μὲ τὰ ἴδια ἔγγραφα, τὰ ὁποῖα εἶναι νομικῶς ἔγκυρα καὶ ἁπ]ᾶ Μὲ τὰ ἔγγρα. ὅστις πληρώγει τὸ συμφωνηθὲν ποσὸν μᾶς δεσμεύει µέχρι τελικῆς ἁδείας. Ὁ μαθητευόμενος δὲν οὔτε µίαν δεκάραν ἓὰν κατὰ δήσεως του κτυκήσῃ τὸ αὐτοκίνητον ἄλλην ημίαν τὴν ὁποίαν ἤδελε απροξενήσει Οὔιε ἐπίσης νὰ πληρώσῃ λάδια, Αὐτὰ περιλαμβάνουν τὰ ἔγγραφα μας, ᾽Αλλ δὲν δίδοµεν τόσηναηµασίαν σηµασίαν εἰς τὰ ἔργα µας. ὑποχρεοῦται τήν διάρκειαν ἤ δι΄ νὰ πληρώσῃ τῆς ἕἔκμαα οἴανδήκο τα ἄθελά τον. βενζίνες κλπ. ἡμεῖς εἷς τὰ ἔγγραφα δίδοµεν Μειὰ τιμῆς ΧΡ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Διευθυντὴς τῆς Παγχυπρίου οσο νο ανοσνο νο «νο αν ον ο πο «πο «νους νο πο ο «ον Τις ἐργασίες σας στὸ ΝΕΟ ΚΔΡΕΚΛΟΠΟΙΕΙΟ τοῦ 'Ὁδὲς Μουοεφιζαιὲ (ἔναντι Δρυμιώτη καὶ .«...-..-ςο.α-.-.ο.ςι.σ } ἀπόοτρατου ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ τοῦ μηχανουργείου καὶ χυτηρίου )Δουλειὰ στερεή, ἐπιμελημένῃ καὶ καθ’ ὅλα ἐγγυημένη.ἳ Σχυλῆς Σιωφέρ. Νο 6, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κασινοπούλου) νυν ανα. ανν «νο πνο «νο πο ποσο». ..οα..ο--. πι ασ. νι .ό . νου ο νο ο νο νο «νο πο πο «νο «νο πο ανο α- - - Ὑπεύθ, Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ» . ἐπ ων ο -- ο 'Ὑπεόθυνος: Μ, ΑΝΤΩΝ ΕΒΔΩΜΑΔΙΑΙΟ ΟορΙΑΝνοΟο ΤΗΣ ΙΑΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΓΙΗ | Γραφεῖα: Ὁδὸς Λήδρας,10 ΨΥΧΡΟΤΗΣ ΚΑΙ “ΦΙιΛΙΑ” κζστοιο Ὅταν κάποτε 9 ποστ ρρτι γλος ἐκπρόσωπος τοῦ κοῦ “Ὑπουργείου τῶν )Αποικι- ὤν ἐρχόταν στὴ Κύπρο γιὰ νὰ ἐρευνήση τὴν ἐπικρατοῦσα κα- τάσταση καὶ νὰ Βολιδοσκοπήσει τὸν Κυπριακὸ 4αὸ μὲ ἀντίθετες ἀπὸ τὸν ἀναλλοίωτο αὐτοῦ πόθο λύσεις, ὃ Κυπριακὸς Δαὸς ὃδι- αδήλωσε κατὰ τὸν πιὸ ἐπ:ισημο τρόπο τὸν ἀπέχθεια του πρὸς τέ φοιες λύσεις καὶ μὲ διαδηλώ- σεις καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις 6ρον τοφώναξε τὴν μ:ὰ καὶ µοναδι- :Κή του ἀπαίτηση νὰ ζήση ἑἐλεύ- θερος, ἀπαλλαγμένος ἀπὸ ἀφέν- τες καὶ προστάτες. Ἠέριος στὸ σπίτι του ὅπως θέλει καὶ προ- τιμᾶ αὐτός. Δὲν ἄρεσε ἡ ε- θνοπρεπὴς αὐτὴ στάση τοῦ Κυ- πριακοῦ αοῦ στοὺς Ἰυβερνῆ- τες µας, τοὺς κακοφάνησε, τό- σο, ὥστε ὁ ᾿Ὑπουργὸς τῶν ᾽Α- ποικιῶν ὅταν στὸ Δογδίνο συ- νάντησε τοὺς ἐργατικοὺς µας ἂν τιπροσώπους ποὺ παρευρἐθησαν στὸ πρῶτο Παγκόσμιο Συντε-- χνιακὸ «Συνέδριο, τοὺς παραπο νέθηκε γιὰ τὴν «ψυχρὴ» στάση μὲ τὴν ὁποία ὑποδέχτηκαν οἳ Κύπριοι τὸν ἐππρόσωπο τοῦ Ὑ- πουργείου τῶν Απο μιῶν. Εἴ- γαι περιττὸ νὰ ἀναφέρουμε τὴν πληρωμένη ἀπάντιση ποὺ τοῦ- δωσαν οἳ ἐργατικοὶ ἀντιπρόσω- ποι. ᾿Εκεῖνο που ενδιαφέρει στὴν προκειμένη περίπτωση εἷ- ναι ἄλλο. Τοῦτο : Μιὰ σύγκρι- ση μὲ μιὰ ἀντίθετη ἄφυχρὴ» στάση. ᾽Απὸ µέρες τώρα, ἐρίσκεται πιρίδονης δύναμης, ἀλλά ἑνὸς ὑπόδουλου αοῦ τοῦ Κυπειακού Δαοῦ. Δὲν 6ρίσκίται ἐεῖ γιὰ θολιδοσκοπήσεις γ:ὰ λύσ σύώφορες πρὸς τὸν Αγγλικό Ίμός γιὰ λύαεις ποὺ θὰ πρὀσθαλ λαν τὴν ἐθνική του ἀξιοπρέπεια, ἀλλὰ μὲ ἐθνικὴ περηφάνεα νὰ πεῖ στοὺς κυρ αρχούς µας τὸ πόθο τοῦ ὑπόδουλου (αοῦ µας καὶ νἁ ζητήσει τὴν ᾿Εθγικῖ ζου Αευτεοριά. Δὲν πῆγε στὸ Λονδίνο γιὰ νὰ προσθάλει τὰ Ανικά φρονήματα τῶν Αγγλων Αν ἦταν τέτοιος ὃ σχοπές της ἀπόλυτα διπσιοληγηµένη ὁποια- δήποτε Μακομεταχε-ρ]σ] ἀπὸ µέ εους τῶν ἄγγλων. ᾿Αντίθετα ὁ σκοπὸς της διεκδικῶντας τὴν 9 ἑ- λευτεριὰ ἑγὸς ὑποδούλου στοὺ: ”Αγγλους αοῦ, ἐν'σχύει τὸ ἐ- ]εύθερο ἐθνικὸ «ορόνημα τοῦ ἵ διου τοῦ ᾽Αγγλικοῦ αοῦ. Ποιὰ ἦταν ὅμως ἤ στάση τῶν 'Αγγλων κυρίαρχων µας Οἳ ἀλλεπάλληλες εἰδήσεις ποὺ μᾶς ἔργονται ἀπὸ τὸ 1ονδῖτνο µι λοῦν γιὰ ἀμινησία, στρίπωγµα τῆς Πεεσθείας µας στοὺς τέσο οις ξενοδοχείου τῆς ἄρνμῦη εη. ο πλ ία” ϱος» ᾽Αγγλικὸς τύπος οὔτε λέ- ξη γιὰ τὴν ἄφιξή της, γ ὰ τὸν σκοπό της καὶ γιὰ τὴν παραμὸ- νῄ της στὸ Δονδῖνο. ᾿4.τθτ. οἳ ἐμπεριαλιστικοὶ κύκλοι τ Λονδίνου φαμπιο καραν καὶ τὴ» εἴδηση πὼς ἡ Πρεσβεία µας τοῖχους τοῦ εἶναι «αὐτοδιόριστη» καὶ «καγέ- να δὲν ἐππροσωπεῖ». Αὐτὸ ση: στὸ 4ονδϊνο ἡ ᾿Εθνική µας ρε σβεία, ἐκπρόσωπος κι’ αὐτὴ ὄχι: «αΐγνει “φυχρῆ» στάση ἀπὸ μέ: ους τῶν ”Αγγλων ἰμπεριαλι- ΜΕΣΑ στὴ γερμανοϊταλικτ] πατοχἡ ὃ ἑλληνιιὸς λαὸς ἀνέθη- κε στὰ δουνὰ γιὰ ν᾿ ἀντισταθεξ στὸν κατακτητὴ. 'ὉΟ ἐχθρὸς γιὰ γὰ οἰκονομήσει δικές του δυνά- µεις ἀποτάθηκε στὰ καθάρµατα τοῦ τόπου, πολιτικά καὶ στρατι- ωτικά καὶ διοργάνωσε µαδίέ τους μισθοφορικἀ τάγματα σιοὺ θασά νισαν ἀνθρώπους,ἔκαψαν χωριά, ἔκαμαν ὁμαδικὲς σφαγὲς καὶ ἐ- κτελέσεις χωθὶς ὅμως νὰ µπο- ρἐσουν. νὰ λυγίσουν τόν Ἓλληνι κὸ {αό ποὺ πολεμοῦσε γιὰ τὴ Άευτεριά του. Πλησίαξεν ἢ νί- πη τῶν συμμάχων. 'Η ᾽ Αγγλία θέλοντας νὰ 6άλει σιόδι σὲ τοῦτο τὸ µέρος τῆς Εὐρώπης γιὰ νὰ τὸ χρησιμοποιήσει σὰν ὁρμητή- ϱριο ἐνάντια στὴ Σύμμαχο της Σοθιετικὴν Ενωση παρουσιά- σθηκε σὰν προστάτιδα δῆθεν τῆς Ελλάδας καὶ ὅταν σιὰ ἔφυ- γαν οἳ Γερμανοί, χάρις στὴν πί- εση τοῦ Σοθιετικοῦ Στρατοῦ ᾱ- πὸ πάνω καὶ τοῦ Ελληνικοῦ Στρατοῦ, τοῦ Σ44ΑΣ στὸ ἔσω- τερικό, ἔκανε ἀπόόθαση στὴ χώ:- θα µας. ΙΓ νώριξε Καλὰ πὼς ὃ πολέμησε, γιὰ τὴ λεντεριά του καὶ ἀντιστάθη- κε στὸν κατακτητὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχθεῖ νὰ γίνει ὑπόδουλος τῆς Αγγλίας γιὰ νὰ ἐξυπηρε- τήση τὰ ἐμπεριαλιστικά της σχέ δια εἶτε γιὰ ἐπίθεση ἐνάντια στὴν Σοβιετική Ένωση ---ποὺ ὄχι µόνο δὲν εἶχε τίποτε μαζί της ὃ Ελληνικὸς Λαός, ἀλλὰ τὴν εὐγνωμονοῦσε κιόλας γιατὶ λαὸς αὐτὸς ποὺ ἔδιωξε τὸν ἐχθρό - εὔτε γιὰ νὰ προστατεύσει τὴν Αὐτομρατορικὴ γραμμή στὴ Με- σόγειο ποὺ χρησιμεύει στὴν Αγ γλία γιὰ νᾶχει στά χέρια της τὰ πετρὲλαια τῆς Μέσης ᾿Ανατο- ὑπόδουλες Βρεττανικὴ λῆς καὶ νὰ κρατεῖ γε’ 5 θη ἔκὸ ορόνηια, ὅτεοι- αδήποτε δικαία ἐθνικὴ διεκδί- κήση. Τὰ τέτοια πράγματα δὲν τοὺς ἐνδιαφέρουν. Τοὺς ἔνδια- Φέρει µόνο ἄν καὶ κατὰ πόσο ὃ ἐπισκέπτης μὲ τὶς ἐνέργειες του θὲ δημιώση ἢ θὰ ὠφελήση τὰ ἴμπερ αλιστικὰ συμφέροντα τῆς αὐτοκρατορίας. Καὶ στὴ πεα κειμένη περίπτωση, μ᾿ αὐτὸ τὸ φακὸ ἐξετάζοντας οἳ ᾿Αγγλοι ἱ- ἀπεριαλιοτὲς τὴν ἄφιξη τῆς 'Ε- θνικῆς µας Πρεσθείας, Ερὶσκουν πῶς δὲν πρόκειται νὰ ὠφελήσι τὰ συμφέροντα τῶν, μᾶλλον θὰ τὰ δημιώση, γιατὶ λευτεριά γιὰ τὴν Ἀύπρο σηµαίνει ἀπώλες αιᾶς πιλούσιας ἀποιμίας, μιᾶς θαυμάσιας θάσης στὴν Αὔτοχρα τορικὴ συγκοινων.ακὴ γραα- 0]. Ας μὴ μᾶς ἐκπλήττει λοι- πὸν ἡ ψυχρὴ αὐτὴ στόση τῶν Ἡ Ἡ εὐγένεια των χρήσιμο- ποιεῖται µόνον ὅταν πρόκειται νὰ ἐξηπηρετηθοῦν τὰ συμµφέ- θοντα τῆς «Πανίσχυρης» Αῦτο- Ἀρατορίας των. Σὲ ἀντίθετη πε- θύπτωσ] Εΐναι ἀξ ἆφορο ]α ο αὐτοὺς κά ἐθγικὸ ἀθροφροσύνη καὶ ἀλοιώτικο «φρύλλο», ἀπ᾿ αὐτὸ ποὺ δοκερᾶ- ξει καὶ ἡ Πρεσθεία σήμερα στὲ «ονδιγο. ἀπάρχει : σιαρέ πλούστα ᾳοθίίατα γεὰ τὸν ἔθνι- ππαπελσνθερωτιπό µας ἀγῶνα. ΓΙᾶς δίνει νά παταλάέξουµε μὲ τὶ εἴδευς ἀερέντες ἔγονιε γὰ κά - - Ύσουμε. Πᾶς ὃ Ὕει νὰ κοταλά- βουµε πὼς τὸ παραμύθι γιὰ «Φι λ.α» εἶνα: τόσο ξεφτισµένο ὅσο καὶ γιὰ ἄνδρες. Τὸ ι αν ας αλ ενος : γεγονὸς αὐτὸ μᾶς ἐπιβάλλει νὰ σκεφτοῦμε πὼς ὃ ἀγῶνας µας γιὰ {εντεριά δὲν μπορεῖ νὰ σι νεχισθεῖ μὲ τὶς σημερινὲς διη- ορεµένες καὶ συνεπῶς ἀδύνατες δυνάμεις. Ὁ ἀγῶνας γιὰ τὴν δικαίωση τῶν πόθων µας πρέ- πει νὰ εἶναι ἐγιαῖος, µονολιθι- συντονισµένος, ὅπως ἕτι- αἴα καὶ συντονισμένα στρέφει τὰ ελ: ς , δύν ἆ θέλ] της ἡ κυρίαρχη ὀύγαμή τὰ παραμύθια νους» γιὰ ὥριμους κορν οσα αός͵ ε π Ε ς ας ἄντια στὴν ἐθνικὴ µας ὑπόθε Τοῦτο ἄς τὸ παταλάθουν οἳ ή θύκες τῆς µπαγιάτικης «Ελλη: γο---Βρεττανικῆς φιλίας» αι’ ἄ: συνετισθοῦν. Πιὸ µεγάλο κακὲ στὺν ὑπόθεση µας δὲν μποροῦν νὰ συνεισφέρουν ἄν συνεχίσου» τὸν ἁμανὲ τῆς «φιλίας» τους μὲ ”Αγγλους. τὴ: «φιλία» τους τὴν εἴδαμε στὰ 656 χοόγια Βρεττανικῆς κατοχῆς. Τὴν «φιλία» τους τὴν έλέπει ὃ Ἑλληνικὸς «Δαὸς µέσα ἀπὸ τὰ ᾿ τους μαρτύρια τῆς πιὸ φριμτῆς Ἠα-- τοχής του. Τὴν «φιλία» τους τὴν δοχιµάξδει κ ἡ 1ρεσθεία µας σήμερα στὸ Πονδῖνο μὲ τὴν ωυγρὰν ὑποδοχὴν ποὺ τῆς ἔπε- βύλαξαν. ἈΧρειάξονται μήπως καὶ ἄλλα στοιχεῖα γιὰ νὰ στει- : .”.- 5 ἀθι -- ατουνι «λλες ὠτοδείδεις ἅλ- ο 9 ᾱ- Λη πεµαήρις εἶνα: περιττᾶ. ἐβνικοαπελευθερωτικὸς µας γῶνας ἄς πάρει π'ἁ τὴν μονο: Ίιθικό-ῆτα ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ πατωεθώσει νὰ ἀντιπαλαίψει πὸ τὸν ἀδυσώπητο ἰμπεριαλισκὸ ποῦ μᾶς περισφίγγει. ψφθφρϕὁὁ-ϕ-ϕ4-δ-δ-ϕ-ῥ-ϕ--ο- οὐ οφ ᾖ-ό ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝ. ΕΦΗΜΕΡΙΛΑ τὶς Ινδίες καὶ τὲς ἄλλες ’4- γατολικὲς ᾿Αποιπκίες. Αὐτὰ τὰ σχέδια τῆς ᾿ Αγγλίας εἶναι τόσο γνωστά καὶ τόσο φανερά, ποὺ πολλοὶ Αγγλικοὶ κύκλοι, κοινο- δουλευτικοὶ καὶ δήµοσιογραφι- ποὶ, ἀναγκάσθηκαν γὰ τὰ ὅμολο- ήσουν. Ἡ ΑΓΓ4ΑΙΑ Ελέποντας τὴν ἀταμπτὴ πατριωτικὴ στάση τοῦ ᾿Ελληνικοῦ «αοῦ θρέθηκε ὕπο- χρεωµμένη γιὰ νὰ πραγµατοποι-- ήσει τὰ σχέδια τής νὰ καταφύ: γει στοὺς ἴδιους ποὺ εἶχαν προ σεταιρισθεῖ καὶ οἳ ᾖἵ ερμανοὶ κα θὼς μαὶ σὲ μερικοὺς ἄλλους ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ χάσουν τὴν εὐκαιρία. “στερα ἀπὸ τὴν ᾱ- πελευθέρωση ὃ λαὸς ζήτησε µέ τὰ σπιὸ εἰρηγνικὰ µέσα νὰ κυθερ γηθεῖ ἀπὸ μιὰ λαϊκή δηµοκρατίᾶ καὶ νὰ τιμωρηθοῦν οἳ προδότες ποὺ εἶχαν συνεργασθεῖ μὲ τοὺς {ερμανοϊταλοὺς. Στὴν Αγγλία ὅμως δὲν σύμφερνε αὐτὴ ἡ λα- ἱκῆ δημοκρατία ποὺ μὲ κανένα τρόπο δὲν θὰ παραδεχόταν νὰ τὴν “Ἑλλάδα στὰ ΄ Αγγλικά σχέδια, οὔτε ἡ τικῶ- ρία τῶν προδοτῶν μιὰ »αὶ τοὺς χοησιμοποιοῦσε ἡ ἴδια γιὰ τοὺς σκοπούς της. Γιά νὰ προκαλέ- σει τὴν ἐξέγερση τοῦ Λαοῦ καὶ ὑποδουλώσειε γὰ ερεῖ ἔτοι ἀφορμὴῆ νὰ τὸν ον χέαλ : δ6- ἐξοντώσει, ἔθδαλε τοὺς προδό τες ποὺ εἶχαν ἐοηθήσει τοὺς Γερμαγοὺς νὰ χτυπήσουν πάλι τὸν ἅἄοπλο Ελληνικὸ «αὀ ποὺ διαδήλωννε μὲ τὸν πιὸ εἰρηνικὸ τρόπο τὰ «φρονήματα του. Οἳ ἐνέδρες καὶ οἳ ὁμαδι- κὲς δολοφονίες ἀπὸ τὰ ξενοδο- χεῖα καὶ τὰ κρατικὰ καταστή- µατα κράτησαν τρεῖς μέρες. ᾿Ε- χουμε τὴν προκήρυξη τοῦ Στρα τηγοῦ «Σκόμπυ ποὺ λέει: «Σᾶς πήσω καὶ σᾶς κτύπησα.» Δ4ὲν χτύπησε τότε ἀἁκόμα μὲ τὸν ᾿Αγ γλικὸ Στρατό, ατύπησε μὲ τὰ ἴδια κπαθάρµατα ποὺ εἶχαν κτυ πήσει τὸν Λαό καὶ οἳ ΙΓ ερµανοί. ᾿ Ακολούθησε ἤἡ Δεκεμθριανὴ ἂν τίσταση τοῦ Δαοῦ ἐνάντια στὴν Ἑλληνικὴ Κυθέρνηση ποὺ ᾖ- ταν ὑπεύθυνη ἀπέναντι του καὶ ἡ σφαγἡὴ του ἀπὸ τὸν ᾿Αγγλικὸ στρατὸ τῆς κατοχῆς μ’ ὅλο ποὺ ὁ λαὸς δὲν εἶχε πειράξει στρῶ- τος οὔτε μιὰ τρίχα ἐγγλέξευ. Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ τελείωσε μὲ τὴ συμφωνία τῆς Βάρκιξδας. 4 σὸ τότε ἡ Αγγλία ἐξαπολουθεῖ νὰ ὀργιάδει στὸν τόπα γιὰ νὰ ὃι- αιωνίσει τὴν πατοχή της μὲ τε- λικὸ. σκοπὸ γὰ ἐπιτύχει τὰ μπε οιαλιστικἁἀ της σχέδια. Παράδω σε ξεσκέτιαστα τὸ Ἐράτος στοὺς προδότες σιοὺ εἶχαν ἐοηθήσει τὸν ἐχθρό, καταπάτησε μαδέ τους, τὴν συμφωνία τῆς Βάρ- µιζας ποὺ. τὴν εἶχε ὑπογράψει καὶ ἡ ἴδια, ἀνέθαξε μαὶ κατέθα- ξε κυθερνήσεις ὅπως καὶ πότε τῆς κάπνιζε. Ίζαὶ ὅλον αὐτὸ τὸν καιρὸ γιὰ νὰ συνδαυλίδει ἐρεθισμό δὲν ἔπανε νὰ διατυ- µπαγνίζξει καὶ νὰ προπαγανδίξει τὸν ἀνύπαρμτο «σλανϊκὸ κίνδυ- νο», τόσο ἀγύπαρκτο καὶ τόδον ἀστεῖο ποὺ ὅπως προαναφέρα- µε, τὸ ὁμολογυύν καὶ πολλοὶ Αγ γλοι ξουλευτὲς καὶ μιὰ μερίδα τοῦ ᾽Αγγλικοῦ τύπου. Σύγχρονα ξαπόλυσε τὴν. τρομοκρατία γιὰ νὰ φτιάξει τὶς ἐκλογὲς τῆς ὢ 1 ης ΠΜαρτίου καὶ ἔπειτα νὰ ἓἐγ- καταστήσει τὸ καθεστῶὼς τῆς 4 Αὐγούστου καὶ ἑδραιώ- σει ἔτσι τὴν καταπἰεση τοῦ “Ἑλληνικοῦ {αοῦ. Καὶ μὲ τὰ ἴδια ὄργανα ποὺ εἶχαν χρη: σιµοποιήσει οἳ Γερμανοί, ξανάρ τὸν νὰ προειδοποίησα πὼς θὰ σᾶς κτυ- χισε τές δολοφονίες, τὶς ἐχτε: λΐσεις, τὰ ἑασανιστήρια καὶ τὶς οφαγὲς. ΠΕΕΙΕΚΟΙ θὰ ρωτήσουν:--. ᾖαὶ ὃ Δεμέμβοης ἦταν ὁλότελα ἀθῶος.... ἴαί, ἀπόλυτα. ]]α- θαλείπουμε τὶς σκηνοθεσίες ποὺ θαπλανήσουν τὴν κοινἠ γνώµη. Ναί, ὁ Δειέμβρης ἦταν ἀθῶος. Γιατὶ ὅ Δεκέμθρης ἦταν ἤ ἆᾱ- γανάµτηση τοῦ Δαοῦ. Γιατὶ ὅ Δεκέμδρης ἦταν η ἑκδίκ]]ση τοῦ Δαοῦ ἐγάντια σὲ κείνους ποὺ ἐχτέλεσαν τὶς ἐντολὲς τοῦ ἐχθροῦ, θασάνισαν, σκότωσαν, 6ίασαν, ἔχαψαν, χωρὶς νὰ τι- μωρηθοῦν ἀπὸ τὸ ἐλεύθερο Κρά τος. Πρὶν ἀπὸ τὸν Δεκέμθρη, ἆ φοῦ ἔφυγαν οἳ ΙΓ ερμανοὶ ὡσό- του νᾶλθει ἡ Κυθέρνηση ἀπὸ εὸ ἐξωτερικὸ ὅ λαὸς κυθέρνησε μά νος του τόν τόπο μὲ τὴ µεγαλύ- τερη τάξη καὶ χωρὶς νὰ στάξει μιά στάλα αἷμα, περιμένοντας νὰ βρεῖ τὸ δίκηο του. ᾽Αντὶ αὖ- τό, τὸν δολοφόνησαν µέσα στοὺς δρόμους τῆς ᾿ Αθήνας τὴν ὥρα ποὺ πανηγύριξε εἰρηνικὰ τὴν ᾱ- πελευθέρωση καὶ διαδήλωννε τὰ φοονήµατα του γιὰ τὴ δήµο- κρατία. 'Ὁ Δεκέμέρης ἦταν ἆᾱ- 9ῶος γιατὶ ἦταν ἡ ἀγανάμτηση καὶ ᾗ ἀντίσταση. Οχι τὸ ὄργα- χωμένο Κράτος. ΠΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ κράτος ποὺ τὸ δημιούργησε ἢἤ ᾽Αγγλία, ὅρ- γανώνει σφῳαγὲς καὶ θιασµούς. Τὸ σήμερινὸ κράτος, ποὺ τὸ »ευ- θερνᾶ ἡ Αγγλία ὀργανώνει Θα σανιστήρ’α. ς τώρα διαθάσα- µε στὶς ἐφημερίδες χλιαρὲς πε: οιγραφές, ἁκόμα καὶ μὲ κάποι- αν προσθήκη ἀπὸ «φιλολογίαν, γιὰ διωγμοὺς, γιὰ ἐκτοπίσεις, γιὰ δολοφονίες θιασμούς, έασα- νιστήρια, ἐχτελέσεις. Ηταν μιὰ ἡχὼ, ἕνας ἀντίπαλος, ὄχι μιὰ ξωντανὴ φωνή. ΣΗΜΕΡΑ ἔχουμε δυὸ γράα-- µατα ἀπὸ δυὸ ἀνθρώπους σιοὺ ἔχουν ἐπιξήσει --ὣς πότε ἄρα- γε θὰ ξοῦν ἀκόμα, Έχουμε τὸ γοάμμα τῆς δασκάλας Πέπης Ἰαραγιάννη, ἔχουμε τὸ γράμμα τοῦ ὑπαξιωματικοῦ Φιλ. Κύρου, θὰ εἴχαμε καὶ τὸ γράμμα τοῦ ἆλ ΠΑΕΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΙΜΙΙ 1 Γρ. Χρονογράφημα “ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕ” Περὶ «ἐθνικοφροσύνης» ἦταϊ ὁ λόγος κι ἡ συξή«]ση προ- χτὲς. Κι’ ὁ ἀφελὴς τῆς παρέας τόλμησε, ἐπιτέλους, ὕστερα ἀπὸ µεγάλο δισταγμὸ νὰ ρωτήσει : ἀὲν μοῦ ξηγᾶτε καὶ μένα ϱἳ λοι τὶ πάει νὰ πεῖ «ἐθνικόφρω}» «ἐθνικοφροσύνη» Γιατί, ἑ- δῶ ποὺ τὰ λέμε, θὰ μοῦ στρίψει. Ἱζάποιος σχολαστικὸς ἄνοιξε τὸ Λεξικὸ τῶν ψευτογνώσεων τοι κι ἄρχισε τὸ συναξάρ: τῆςξρ- μἨνείας, μὰ ὁ 'ἀφελὴς γλήγορς τούκοιρε τὴ φόρα: Ακουσε, ϱὲ φίλε, καλὰ καὶ ἅγια ὅλα αὐτά. Πὸ µάθηµά σου τὸ ξέρεις. Κά- τσε κάτω. «Σήμερα ὅμως αὐτὰ τὸ µαθήµατο δὲν περνοῦ», δώ: ρισέ τα στὸ ἀρχαιολογικό µου- σεῖο. Σήμερα ἆλο:ώτικα εἶνε τὰ πράματα. Βλέπεις, γιά παραὀειγ μα, ἕνα καθὼς πρέπει Ἠύριο. 2 ὅλη του τὴ ζωή δὲν ἔπανε τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ διπλώνε σπονδυλική στήλη μπροστά στὸν ἀφέντη τῆς ὑπό: δονλης πατρ΄ὅας µας νὰ περο- ἃ παὸ τὴν του σκυνᾶ καὶ νὰ γλύφει τὰ πόδιςο τῶν δογάνων τοῦ καταχτητὴ μαὶ νὰ Λλαδώνει τοὺς τροχοὺς μηχανεύτημαν τότε γιὰ νὰ πα-: τῆς μηχανῆς ποὺ καταπιέξει τὸ λαό µας. Σήμερα αὐτὸς ὁ θὼς πρέπει κύριος γαΐνει σιά- εἰ) μιᾶς ὤρονος » φυλλάδας μπὶ κράδε: πα: γω σεὸ φρά} «ἐδνιλιό- σὰν πετεινάρι τὴν «ἐθνικοφοο- σύνη» του. Εἰναι Άγει µεγά: λος κράξεί τὰ κουτορνύθια νὰ τα καθαλνυ- μένει. ᾿ Απὸ μεριὰ θλέπεις τὸν προδότη τῆ- τάξης του, ποὺ ξεπούλησε τὴ ογείδη- ση του γιὰ τριάκοντα αςγύρθια χι ἔδωσε τὸ φίλημα τοῦ ᾿[ού-- δα στὴ µεγάλη Ιδεολογία. νὰ πρύθεται σήµερα στὶς στενοχω- ϱες στῆλες μιᾶς πουληµένης τέ θνικόφρονος» «φυλλάδας καὶ νὰ γίνεται ὃ θερμὺς καὶ φανατικος ἀπολογητὴς τοῦ τυράννου κι λυσσασµένος φαλσεττοφόρος ὁ: λοφόνος τοῦ Λαοῦ, διαλαλών- τας τὴν “ἐθνικοφροσύγη» του στή... δημοπρασία. Καὶ νᾶτανε μονάχα αὐτά Με ἂς τ) ἀφήσουμε, ϱὲ φίλοι, γιατι ὅσο τ) ἀναδεύουμε τόσο πιὸ στο λὺ θρωμᾶνε. πατριώτης καὶ τὴν ἄλλτι γα πρᾶμα δὲν μπόρεσε νξ καταλάθει ὃ ἀφελὴς τῆς παρε: ας : Πὼς ἀπὸ χαιρὸ ἤ «ἔθνικο- Φροσύνή» τριπλοκλειδώθηκε µέ- σα στὰ χρηματοκιξώτια τῶν κα ταφερτξήδων καὶ τῶν τοαρλατά γωλ ἡ ἔπνοιο τοῦ ἔθνους ἔγινε συνάλλαγμα στὶς χρηµατι- στικὲς ὑποθέσεις τῶν πατριδο- μπαμάληδω». ᾽ Αλλοιώτικα δὲ θά τὸν σοκάριξαν τόσο πολὺ οἱ «ἐ- θνικόφρονες» καὶ θὰ διασκέδο- δο µαδ. τοὺς.νε νι « ΜΙΝΩΣ ΠΕΡΔΙΟΣ. αι) λου ποὺ πέρασε ἀπὸ τὴν «ἄνά- χριση» τοῦ ὑπαξιωματικοῦ Νέ- κου Ἰαραμιντζῆ, αὐτὸν ὅμως τὸν «κανόνισαν» καὶ ἔτσι σώπα- σε γιὰ πάντα. Καὶ πόσα ἄλλα τέτοια γράμματα θᾶχαμε ἀπιὸ ἕ- κατοστὲς ἀνθρώπους ἄν δὲν φρόντιξαν νὰ τοὺς κάνουν σωπιάσουν μιὰ γιὰ πάντα. {4 ΑΥΤΕΣ οἳ δυὸ φωνὲς ποὺ ἤρταν ὣς ἐμᾶς παλλόμενες καὶ ζωντανές, 6οοῦν. 4ὲν γράφω σὰν λογοτέχνης, γράφω σὰν ἄνθρωπος. ἹἩπροστὰ στὴ Φφρ΄κη ποὺ µεταδίνουν αὐτὲς οἳ δυὸ φω νές, μπροστά στὴ ποταπότητα καὶ τὴν κατάπτωση ποὺ ξεσκε- πάξουν -- τὰ γράμματα, οἱ τέ- χνες, ἡ κάθε μαλλιτεχνικὴ ἐνδή λωσις µοιάξει σὰν χλευασμός, σὰν κοροϊδία ἀπὸ κάποιο πνεῦμα πονηςῦθ ποὺ θὲλει νὰ μᾶς ἅπα- σχολήσει μὲ ζητήματα ἐπιφανει νὰ (συνέχεια εἰς τὴν 2αν σελ.) ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ κ ΑΡΙΘ. ΦΥΑ. 36 ΧΡΟΝΟΣ 1 μμ μμ (Π( [Ἠ(μ([ [Πιν ΓΗ ἱωήΠΒ(ἡ]ῆν ΤΗΣ ΒΛΟΜΛΛΑΗ ΝΕΜΕΣΙΣ η) ΞΕΓΥΜΝΩΘΗΚΑΝ ῖμαστε περ΄εργοι ν᾿ ἀκπούσου με τὶς ἀπόψεις τῶν «ἐθνικοφρό γων» τοῦ τόπου γιὰ τοὺς «Ίαο- πρόθλητους τῆς “Ελλάδας, ὕστε ϱα ἀπὸ τὶς προχθεσινὲες εἰδήσεις πὼς ἡ «Ελληνικὴ κυθέρνηση δέν θὰ ἐπιτρέψει στὴν Ἐυπρια- μὴ πρεσθεία νὰ περάσει τὶς ᾿Αθῆνες». Άλλοτε, θέδαια ὑπῆρχε μιὰ εεὐγενὴς» ἅμιλλα μεταξὺ τῶν ἓ θνιποφρόνων τοῦ τόπου ποιὸς νὰ βρεῖ τὶς ὥραιότερες ἐκφράσεις καὶ τὰ ὄμορφα κποσµητικά ἐπίθε ζα γιὰ νὰ ὑμνήσει τὴν ἀγυρτία καὶ τὴν παμπεσιά ποὺ ὀνομάξε- ται ]αοπρόθλητος» Κυξέρνηση. Μαὶ ἀκούστηκαν ἀπόψειςς πὼς ο, “Παοπρόθληται» θὰ θοηθοῦ - σα» «εν εὐθέτω χρονω» τὴν κυ- πριακὴ πρεσέεία νὰ προωθήσει τὴν κυπριακὴ ὑπόθεση ἀἄποτε- λεσματικά, μαὶ χίλια δυὸ ἄλλα, γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὶς προ οπάθειες ποὺ κατέβθαολλαν ὅρι- σµέγοι κύκλοι, γιὰ νὰ μᾶς σεί- σουν πὼς ὁ Τσαλδάρης κι ἢ παρέα του.. στὸ 3 ον απο ἐπαγρυσινᾶ π]λευρὸ µας. Ρὰ ἄν ὑπῆρχε ἔστω καὶ ἡ ἐλάχιστη ἀμφιδολία γιὰ τὴν προ δοσία τῶν «λαοπροέθλήτων» οἱ προχθεσινὲς εἰδήσεις τὴν ἔχουν διαλύσει. “Ἡ προδοσία τους ὧλο κληρώθηκε μὲ τὴν ἀπαγόρευση ποὺ τοὺς ὑπέθαλε τὸ «Φοόρεῖν Όφφις» σχετικὰ μὲ τὴν Έ τσποι ακἡ πρεσβεία. Τοὺς ἔπεσε ἡ εἄσκα. Ας τοὺς χαίρεται ἢ ντό- πις ἐθνιποφροσύνι. ΑΝΑΜΑ {υὸ βάλει δο« ΣΗΜΑΤΑ γεγονότα τελευταῖα ἔχουν σὲ δύσκολη θέση τὸ ἄντι- λαϊκὸ Ματασκεύασμα τοῦ «Φέ- εεῖν Ὄφφις ποὺ ὀνομάξεται «Ἕλλην κὴ » Κυθέρνηήση. Τὸ πρῶτο εἶναι ἢ ἔκθεση τῆς Κοι νοξουλευτικῆς ᾿Αγγλικῆς ᾿Απο στολῆς καὶ τὸ δεύτερο ἤ ἆνα- µενόμενη ἄφιξη στὴν Ελλάδα τῆς ᾿Επιτροπῆς ᾿Ερεύνης. ᾿4- κούσαμε καὶ πάλιν τὰ ἀναμασή- ατα τοῦ «ἐπίσημου» τύπου ποὺ τελευταῖα ἔχει στριμωχθεῖ τόσο πολὺ μὲ τὴν κατάσταση, ὥστε ᾗ στάση του νὰ γίνῃ κα- ταγέλαστήη σ'ὁλάκερη τὴν Παγ- «όσμια κοινὴ γνώμη. Τὶ νὰ ποῦν οἳ ἄνθρωποι Δέν εἶναι εὔκολο νὰ ἀπορρίψεις μιὰ δυσά ρεστη ἔκθεση ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἦλθαν ὡς «φίλοι» νὰ δοῦν τὴν Κατάσταση. Καὶ τὸ σοδαρώ τερο, πὼς νὰ τὰ θολέψεις μὲ αιὰν Διεθνῇ ᾿Επιτροπὴ Ερεύνης ποὺ πρόκειται νὰ δεῖ πρόσωπα καὶ πράγµατα µέσα οτὴν χαώδη κατάσταση ποὺ δημιούργησε τὸ μετεδεκεμθριανὸ ἀγγλόδουλο µο γαρχοφασιοτικὸ κράτος Καὶ εἶναι αὐτὰ τὰ «Πρόσωπα «τοαὶ πράγματα» ποὺ ἰσχύου»ν στὴ προκειμένη περίπτωση καὶ ποὺ δὲν εἶναι καθόλου εὐνοϊκὰ ὃ ὰ τοὺς κυρίους τοῦ «Ελληνικοῦ» Εράτους. Τὰ ἀναμασήματα, Λοι στὴ γιὰ νὸ κασκαρέψουνε τὰ σεράγµατς. Ἡ «μάσκα» ὅμως ἄρχισε µό- γή της νὰ πέφτει καὶ γυυνὴ πιὰ φα:νεται ἡ πραγματικότητα ὥστε τίποτε νὰ μὴ εἶνε σὲ θέση γὰ σώσει τὸ «Λαοπρόέλητο» συ- νογθύλευμα ποὺ ἀσχημονεῖ σὲ ξάρος τοῦ “Ελληνικοῦ ήαοῦ. πέν, πρώτη γραυκή, κάπως ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΓΑΜΟΥ Ὁ κ. Παναγιώτης Χ΄᾽΄ Πιχα ήλ, ἐξ Αγ. Δοµετίου καὶ ἡ ὃὈ. Πολυξένη ᾿Εφρέμη ἐξ ᾿Ανώγυ- θας, ἔδωσαν ἁμοιδαίαν ὑπόσχε- σιν γάμου. Θεριῶς συγχαἰρο- με». :

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ 1p
ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΚΑΜΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2p
Η Π.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΙΚ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 2p
Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ 2p
ΤΗΣ ΒΔΟΜΑΔΑΣ 1p
ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ 1p
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ 1p
ΨΥΧΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ 1p