) [ΙΙ [ἱβὺ Ν 5. ΚΟΚΚΙΝΙΡΕ Ὁ ἀνταποκριτής µας κ. -Δ. Ἰωαννίδης ἀπὸ τὴν Πέτρα κά- µνει εὐχάριστα σχόλια διὰ τὸν τρόπον τῆς διοργανώσεως τῶν ποδοσφαιρικῶν πρώωταθληµά- των τῆς Κ.Μ.Ε. ᾿Αναφέρει ἐπίσης τὲς διαλέξεις διὰ τοὺς διαιτητὲς ποδοσφαίρου ποὺ ἔγιναν ἀπὸ τὸν κ, Λίλλην Ἱερωνυμίδην καὶ τονίζει τὴν σπονυδαιότητά τους, Ὁ κ. Ἱερωνυμίδης εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς καλύτερους διαιτητὲς τοῦ τόπου µας. Στὴν ἀρχὴ τῶν διαλέξεών του τόνισε πόσο πολὺ πρέπει ὁ διαιτητὴς νὰ φροντίζη νὰ φαίνεται ἀντάξιος τῆς ἆ- ποστολῆς του. Διαιτητὲς δυσ- κίνητοι, μεροληπτικοὶ καὶ οὐχὶ γνῶστες τῶν κανονισμῶν, προ- ξενοῦν ἀλγεινὴν ἐντύπωσιν καὶ γίνονται πρόξενοι παρεξηγή- σεων καὶ διαπληκτισμῶν μεταξὺ τῶν ποδοσφαιριστῶν καὶ τῶν θεατῶν. Όλοι σχεδὸν οἱ διαι- τητὲς τῆς Ὁμοσπονδίας µας καὶ πολλὰ µέλη τῶν σωματείων παρηκολούθησαν. ᾿Επεξηγήθη- σαν ὅλοι οἱ κανονισμοὶ κι᾿ ἔγι- ναν συζητήσεις ἐπὶ διαφόρων σημείων, ὍὉ κ. Λίλλης ἔκαμε πραγματικὰ μιᾶς πρώτης τά- ξεως δουλειά. ᾿Ελπίζομε πὼς οἱ θεατὲς τοῦ ποδοσφαίρου θὰ συνεργασθοῦν διὰ νὰ συµπλη- ρωθῆ ἡ καλὴ ἐργασία ποὺ ἄρχισε ὁ κ. Λίλλης, κ 3 ἆἃἎ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ Τὸ παιγνίδι εἶναι ἕνα µέσο ἀνάπτυξης τοῦ ἀνθρώπου. 'Ὁ- λοι παίζουν ἀναλόγως τοῦ φύ- λου των, τῆς ἡλικίας των καὶ τοῦ μέρους εἰς τὸ ὁποῖο ζοῦν. Πολλὲς φορὲς τὸ ὕψος τοῦ πο- λιτισμοῦ μιᾶς χώρας κρίνεται ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ οἱ κάτοικοί της συμπεριφέρονται κατὰ τὰ παιγνίδια των. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ παιγνι- διοῦ γίνεται ἀντιληπτὸ πόσα πολλὰ ἐπιτελοῦνται μὲ τὴ συν- εργασία. Καταπολεμεῖται ὁ βλα- βερὸς ἐγωϊσμὸς κι ἀναπτύσσε- ται μιὰ εἰλικρινὴς φιλία μεταξὺ ἐκείνων ποὺ παίζουν. Γενιέται ἡ ἀγάπη κι ἡ ἐκτίμησι πρὸς τὸν συνάνθρωπό µας ποὺ βοηθᾶ πολὺ στὴν καλυτέρεψι τῶν σχέσεων τῆς ἀνθρωπότητος. Τὶ ντροπὴ ὅταν οἱ παῖκτες ἀγωνίζονται μὲ µόνο σκοπὸ νὰ νικήσουν! Τίποτε δὲν τοὺς ἐνδια- φέρει παρὰ πῶς νὰ συντρίψουν τοὺς συμπαῖκτες τους. Καμμιά ἐκτίμησι γιὰ τοὺς ἀντιπάλους κι’ οὔτε ἕνα δεῖγμα συμπάθειας σὲ περίπτωσι δυστυχήµατός των. Κρῖμα! Σκοπὸς τοῦ παι- γνιδιοῦ δὲν εἶναι ἡ ταπείνωση τῶν συμπαικτῶν µας. Τὸ παι- Υνίδι πρέπει νὰ παίζεται μὲ σθένος καὶ ὄρεξι, ἀλλ ἂς μὴ ξεχνοῦμε ταυτόχρονα πὼς παί(- ζομε γιὰ Χάρι αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ ἀθλήματος, καὶ γιά τὴν σύναψι καλυτέρων σχέσεων καὶ δημιουργίαν μιᾶς φιλικώτερης ἀτμόσφαιρας. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΣ 10 ΝΟΣΟΚΟΝΜΕΙΟΝ ΠΕΝΙΛΓΥΙΑΣ Συγχαρητήρια εἰς τοὺς νέους γονεῖς 9 Ὁ Κος καὶ Κα. Ζήνων Θεοεδώρου κορίτσι--ΑΝΝΑ. Ζενοφῶν Κουμπαρίδης κορίτσι--ΕΛΛΗ. Παντελῆς ᾿᾽Αδάµου ἀγόρι-- ΜΙΧΑΗΛ. 6.Μ.Ο. ΝΕΙΕΑΠΕ ΝΕΙΝ5 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διὰ τὴν προαγωγἠὴν παιγνι- διῶν κάθε εἴδους ἐντὸς τῆς ἝἛ- ταιρείας αἱ ἀκόλουθοι εἶκοσι- πέντε ὁμάδες ἔχουν ὀργανωθῆ : Τμῆμα Μαυροβον- νιτοῦ: Ἱ. Πλαταία, 2. Ἡ ὍὉ- µάδα τοῦ κ. Σατρεττίν. ἃ. Ἡ ὁμάδα τοῦ κ. Θεόδωρου. 4. 'Ἡ ὁμάδα τοῦ κ. Κκολοῦ, 5. 'Ἡ ὁμάδα τοῦ κ. Σόὀλου. 6. Ἡ ὁμάδα τοῦ κ. Τζεμάλ. 7. Η ὁμάδα τοῦ κ. Πολύβιου. 8. “ΗἩ ὁμάδα τοῦ κ. Στασόπουλλου. 9. Ἡ ὁμάδα τοῦ κ. Κουτρούτσικ. Τμῆμα Ἠλεκτρολό- γωα καὶ Μηχανικῶν. 10.Ηλεκτρική. 11.Σιδηρουργεῖο. 12. σα. καὶ Καράζ. 13. Χυτήριο. 4. Μηχανουργεῖο. 15. ᾿Ηλεκτρολόγοι. Τμῆμα Μύλων. 16. Ἡ βάρια τοῦ κ. Μακτόναλτ τὸ Εργαστήριο καὶ τὸ Γραφεῖο. 17. 'Ἡ βάρια τοῦ κ. Γουῶκερ καὶ τὸ συνεργεῖο ἐπιδιορθώσεων τοῦ κ. Ζενῆ. 18. Ἡ βάρια τοῦ κ. Χόλλαντ καὶ τὸ συνεργεῖο ἐπιδιορθώσεων τοῦκ. Λουκῃ. Τμῆμα Οἶκο- δομῶν(κονστράκξιουν) 19. Τὸ συνεργεῖο τοῦ κ. Λάμ- πρου. 20. Τὸ συνεργεῖο τοῦ κ. Νίκου. Ξερὸ Τζένεραλ. 2]. Σιδηροδροµμικοὶ καὶ Διάφο- ροι. 22. Τράκτορς, ᾿Εκσκαβέι- τορς καὶ Θαλασσινοί. Διάφο- ροι. 23. ᾿Ασφάλεια, Διατήρη- σις δρόμων καὶ Τρυπάνια. 24. ᾿Αποθήκη, Ιατρικὸ Τμῆμα καὶ Τμῆμα Εὐημερίας. 25. Κεντρικὸ Γραφεῖο Σκουριωτίσσης, Γρα- φεῖα ᾿Εργασίας καὶ Γραφεῖο ᾿Αποβάθρας. ὋὉ κ. Φέδερστόουν θὰ ἀπονέμη τὸ κύπελλο φούτμπωλ εἰς τὴν ὁμάδα ποὺ μπορεῖ νὰ τὸ ὕπερα- σπίση ἐπὶ τέσσερις φορὲς διαδοχικά. Παρόντες κάτοχοι εἶναι τὸ Τμῆμα ᾿Ηλεκτρολόγων, Παιγνίδια θὰ κανονίζωνται δι ἐπιστολῶν ὑπὸ ἐπιτετραμμένων προσώπων πρὸς τὸ Τμῆμα ᾿Ἠλεκτρολόγων. Τὸ Μεταλλεῖο ἔχει ὀργανώση ἕνα πρωτάθλημα νὸκ-ᾶουτ εἰς τὸ ὁποῖο λαμβάνουν µέρος α- ὀκτὼ ἐκ τῶν ἐννέα ὁμάδων του. Τὸ Προσωπικὸ ἐκ τοῦ Ἐξωώτε- ρικοῦ θὰ ἀπονέμηῃ κύπελλο στοὺς νικητές, ἳ Οἱ Μύλοι καταγίνονται κυρί- ως τώρα μὲ τὸ νέο γιὰ τὴν Κύ- προ παιγνίδι τὰ Πέταλα. Διε- ξαγάγεται πρωτάθλημα καὶ τὸ ἐνδιαφέρο γιὰ τὸ παιγνίδι αὐτὸ ἀναπτύσσεται, Ὁ κύριος Κὶνκ διαθέτει κύπελλο γιὰ τὴν νική- τρια ὁμάδα. | Δημήτρης Κυριάκου κορίτσι--ΕΛΕΝΗ. Νεόφυτος Παναγῆ κορίτσι--ΓΙΑΝΝΟΥΛΛΑ. Σπύρος Συμεοῦ ἀγόρι-- ΚΥΠΡΟΣ. Χρῖστος Ἰωάννου κορίτσι--ΓΙΑΝΝΟΥΛΛΑ. Νικόλας Γεωργίου ἀγόρι--ΣΑΒΒΑΚΗΣ. Νῖκος Παπαδόπουλος ἀγόρι--ΑΝΔΡΕΑΣ, Γαβριὴλ ᾽Αντωνιάδης κορίτσι--ΕΙΡΗΝΗ. ᾿Αρέστης Παναγῆ κορίτσι--ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ. Γεώργιος Μύξης Δίδυμα ἀγόρια 1. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ. 2. ΠΑΝΑΓΙὼΤΗΣ. οΡΟΛΙΡ (11185 πα Ῥεϊταάαξί περτῖγαι πιὐπιεβεί]]- τηὶζ Αγακίορι παὔδαὈαΚαΙαΓΙΠΙΙΖΙΠ τεφά]ατ Πακζκιπάα Ιψί Εάν Όεγαῃ εἰπαίφαϊτ, Μπερκ], Βαν 1119 Ἱετοπῖπηπϊάϊθίπ Αγακίοραι ούυπα Ἠααπάα Παἰετη]ετίπιίζο νετᾶϊδὶ οοη{εταπδ]ατάρπάα ΌὈ8Πς οάϊγοτ νε Ὀαρβίδὶ οοΏ{εγαπβΙαΓΙΏ ΓΑΥ4 ΒΙΠΕ. ΠΙΩΠΦΙΙΦΕΠ ἍεἰΠεπηπαϊγει νετίγος, Βαγ Πετοπίπιϊάϊς αάατηΙζιπ 6η ἶψί ΠαΚετη]επίπάειπ Ὀἰτίάϊς, ὙΨετάϊδὶ οοη[εταηθάα 1ριάα Ὀἱτ ΠαΚεπιίη, ναζἰεδίπε Ἰβγής οἰάαδυπα σὔδίετ- πιεῦε πεκαάαγ «ςαἱιδπιαὶς Ίσαρ αιΗδίπῖ επεπηπαϊψει]ε απ]αίπΙφά1, Έαζ]α 9ἱδπιαῃ νε Αγακίορι ΠΙζΒΠ]- Ίατιπι Ὀϊπιεγεῃ Παἰκαπι]ες αοιπασα]Κ Ὀἱς Παὶ σὔδιετάϊκάση πιααάα Ἠσπα ογιποµ]ατ νε Ἠεπιάς θογἰτοῖ]ετ βταδιπάα Κανραίατα δεςεῦ οἰυσίατ, ΟεπιϊψεΗπιΙΖ]ῃ Ἡεπιεη ἍΠεπιεΠ Ὀὐτάη Πακεππ]ετί νε δροτ ΚὐΙΔΟ- 1αγΏΙΖ αΖθΙΑΤΙΠΙΠ ςΟδιι οΟΏΓΕΓΕΠ- ἶατα Ἰφταις ειπφάἰτίετ, Βαγ Τετοπ]πα]άἶς Πετοῖς Ππίζαπαι 8Υτισα ἱποε]επίν νε Ἱαεπ]]ετοε {ψίοε απ]αϊπαιφά!τ,. ἘενκεἰΔάε Ὀϊ 15 γαρπιιφάιτ. Ὀὐπιὶά εάετὶσ]εί θεγ]τοὶ- Ίετ Βαγ Πετοπϊπαϊδίπ Ὀαφίαπιις οἰάαδα Ιψί βίω Ἰκπια] Ιςσίπ εἰοίτῃδῖ αὔφίοτοσεΚίοτ. ΟΥΟΌΝΙΑΕΙΝ ΜΑΚΡΣΑΡΙ 5. ΚΟΚΚΙΝΙΡΕΘ Όγαπα. ἵῃδαπιη ἱπίίφαῃ Ιςίη Ὀἶτ ναφίϊίααις. Ἠετ]ες, ἸΚκοπαϊ οἰπδίπε, γαθιπα νε γαβαάιδι πια] οὔτε ονπατ. Οοἷς ἀεία, Ὀϊτ παοπη]εΚειίη πιεάεπ]γεί ἀετεσεβὶπῖ αΠαλςιπίπ ογαπ]ατιηι 9ογίτ αεἴππεκίε απ]αγα- Ο1ΗτίΣ. Όγιπ ναειπάα εἰοἰτ]δί]ε πε]ετ γαρπιαϊς πιὔτηκῆπ οἰάπδα αδτή]πιήφάιτ,. Όγαπ εβδηαδιπάα Ζᾳτατ]ι Ὀεηυ]ῆς ταΏα οτίαάαη Καίκατ νε ογιποµίατ πιεγαπιπάα ἁοδία]ς ταηα Ῥεδ]επίτ,. Τηβαπ]ας αταδιηάα ππµμαὈδεί γε Πὔτπιει ἀάγσι]ατι ἆοδατ Κὶ Ῥαπ]ατ Ὀεφετίψεί αἱθκαία- τα! Πετ]επιεδίπί πλῖπα «ετε- οεᾶς Τεδνῆς εάςτ, ΝεΚκαάατ αγίράἰτ ΚΙ Ῥαζεπ ογµπου]ας γαίπιζ ογαπα Καζαππιαδα ςαὔα]ατ. Βασιοί ογΗΠ- οπίατ ογµπάαπ οἰάάὶ Ὀἱς Ζεν] ἀπγαπιαζ]ατ. Ὑερᾶπο ἀλςιποειετί ονιπ ατκαάαδίατιπι ρατςαἱαππαΚ- πι Εαοιετίπε Πῖς 5αγδιίατι γοΚκάατ νε οπἰατάαι Ὀἶσιδί γατᾶ- Ἰαπά1δι ναϊαῖ οπα ΚαΤδι Πὶς πιεΓ- Πααιοί ρθίετπιεζ]ετ. Νε γατικ! ΟγυπάΠ. πιαἰαάι ογήῃ ατκαάας- ΙαΤΙΠΙΣΙ ἰαμ]ίτ οἰπιοϊς ἁσδι]αίτ. ΒΕὔιᾶπ ατζα νε Καννειίπζ]ε ογΙΠ- Ίατα ἱφτα]ς οἀεἰῖπι Γακαϊ αγηίζα- ΠΠ απ πλαιπα]ιψιΖΚί Ρος Παίτι Ιςίπ νε αταπιιζάα Ἠήςηϊα]ᾶκα νε ἆαμα 1γί Ὀϊς ἀοσῖ παπα ΏΙΕί γαταϊπαα]ς 16] ΟΥΠΑΠΙΒΙΨΙΖ. μαδς---------- ΚΑΡΙΜ ΑΥΙ ΖΑΒΕΙΝΡΑ Ρεπάαγα Ηαςίαμαπθςἰπάθ Ὀοῦαπ Όοσουκίαν επί Ἐλρονογίπο Τουτίκ]ον. Βαν νε Βαγαπ ΑΙ δαμπε ΒδαΠΠπ παπάς Ὀἱτ ετκεκ «ςοουῖς. Βαν Οεπί Όπιοεε Ἐοποίγθ Ἰπα]πάο Οἱ ΚΙ ςοοι]ς, Βαν Οεπια] ῥαίτο Αγὶὶ ἰἱσπιϊπάς Ὀἱτ ετκεκ «οσοι. Βαν Ἠιδεῖῃ ἸἩαδαπα ΕΒἰαί ἱθπι]πάς Ὀἱτ ετκεὶκ «οοιίς. Βαν Μεμπιεά ΑΙγε ἹΠιαξίαϊα ἰβπα]πάς ΕΒἱτ ετκεκ «οσοι. Ῥτορείθίος: Μτ. Ὦ. Α. «τεεῃ, ο/ο Ο.Μ.Ο. ΞΚουτίοιίβδα. Ῥτϊπιοά αἲ ΝΜΙΟΟΡΙΑ Ῥτπιίπα οικδ, ὃν ΟΚΤ. Νϊσοοίαοι ὃ δοης Ἰ1μά., οἩ Ατεπος 5ἱ., ἨΝ]οορία, ο ελ ο ίρικς σοσυκ ΥΑΖΑΝ:-ΑΥΤΕΝ Υυ5υΕ ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΟ ΕΛΕΝΗΣ ΠαΑΣΧΑΛΗ κὸςεσί Ξέρω πόσο πολὺ σᾶς ἀρέσουν τὰ παιγνίδια. Γι αὐτὸ κι ἐγὼ σᾶς παρουσιάζω ἕνα µμικρὸ παιγνιδάκι τὸ ὁποῖο ἐλπίζω νὰ σᾶς εὐχαριστήση. Εἶναι τὸ ᾿΄Ασπρον-᾿΄Αστρον. Χωρίζεστε σὲ δυὸ ὁμάδες. Ἡ ἀπόστασις μεταξὺ τῶν δυὸ ὁμά- δων νὰ εἶναι 12 πόδια. 'Η μιὰ ὁμάδα λέγεται ᾿΄Αστιρον καὶ ἡ ἄλλη ᾿'Αστρον. Πίσω ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ σὲ ἀρκετὴν ἀπόστα- σιν βρίσκεται μιὰ γραμμὴ ἡ ὁποία σημειώνει τὰ ὅρια. Μετὰ ἀπὸ τὴν γραμμὴν αὐτὴ δὲν μποροῦν νὰ σᾶς πιάσουν. Ένα παιδὶ ἔξω ἀπὸ τὲς ὁμάδες φώ- νάζει Ασπρον ἢ ᾿Αστρον. Ὅταν φωνάξη ”Αβσπρον ἡ ὁμάδα ποὺ ἔχει τὸ ὄνομα ᾱ- σπρον τρέχει νὰ φύγη πρὸς τὰ πίσω καὶ νὰ περάση τὰ ὅρια. Ἡ ὁμάδα ᾿΄Αστρον τρέχει νὰ τοὺς πιάσῃ. Όσους πιάσουν πρὶν τῆςγραμμῆς βγαίνουν ἔξω. ἴδιο γίνεται καὶ μὲ τὸ Αστρον. ᾿Εξακολουθεῖτε νὰ παίζετε μέχρις. ὅτου µείνετε λίγοι ἢ ἡ μιὰ ὁμάδα χάσει τὰ παιδιά τῆς. Νικήτρια εἶναι ἡ ὁμάδα ποὺ στὸ τέλος τοῦ παιγνιδιοῦ ἔχει τὰ περισσότερα παιδιά, Παιδικὸν πνεῦμα. Ὁ δάσκαλος: Τάκη τὰ γραπτά σου στὸ σπίτι τὰ κάνεις µό- νος ᾿ Τάκης: Βεβαιότατα ὅλα ἐκτὸς ἀπ᾿ τὰ λάθη Αὐτὰ τὰ κάνει ὁ μπαμπάς! Αἴνιγμα: Δυὸ γειτόνοι, ὅ- λον τὸν κόσμον βλέπουν καὶ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον δὲν τὸν βλέ- πουν. Τὶ εἶναι --------δ----------- Ε ΚΥΡΙΕ! ΔΩΣΕ ΜΑΣ ΜΙΑ ΣΠΡΟΞΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟ ΕΕΕΝΡΙ, ΤΌΟΤΕΕΝ ΛΕΑΒΑΜΙΖΙ στ ΥΕΕΙΝ Ῥήεπια] Ἡββραυ ὃς Ἠβί]ο Ώ/{ο]ια] ὤϐὦὪ«ὃ---------- ΥΕΝΙ αξι ΕΝ ΜὕΘΤΑΗΡΕΜΙ ΕΒΙΜΙΖ Έαφιπι αγι Ζατμπάα 19 γεπῖ πιδίαΠάσπα οἰτκεί ἰαταβπάαη δε αἱππαιφάαγ. Βαγαπ Ἐτιπηϊπία Μ. Ιοδἱβίάν ἱεπιίπάς γεπὶ Ὀἱτ ὄδτεποί Παδιααίειοι Ἡαδίαπαπο Καάτοδιιπα αἰτπιϊδάϊκ. {φίπα]ετί αφαδιάα 2ἶκτ οἰήπαι Κάπιδε]ετ ἀαμί γεπί ππεππυτ]αγά]τ: Κατα] :-- Γταδίνυ]ο ἆατα- ναηπι. Απρασίας: Εαλτί Ἠδ- 88Ώ. Ἐδθιο - Όπιωπι: Έτοδα Ίμα, Κατοαᾶ ΤειαΙα: Ἠαια Μ. Κὰςίίς Αιαπαςἱ Ἠαταίαπιοις, Κεπιαὶ Ἠιδείῃ, δαΠα ΟαπιραΖ, Μαδιαία 1,446, Κάρίπ Ἠιδείη, Αμπιοά Ἡασαη, Νιτεάάἴπ β]α]- πΊΒΗ, 1άβαπί ΜιαΦΗ, ΑὐάνΙα Μιδίαία, θαάτεάἁἶπ Ἐαΐξ, Ηθείη ΌρπιαΏ, Ναζί ΑΙ Μεμπιεά, Ἠτίκιον Απίοηί, Οαΐετ Μεηπιεά. Ὀιατί (Ὄσαι Ον) νο Οὗδποα γαἰιῖ]ε {ακάτ Ὀἱ οάµποι Ὁϊτ ἄετο Κεπατιπάα οὔμπ ΚΕΦΊΠεΥΕ βἰτπιϊο, Ἰαθήθα Καΐια ὉὈἱ Κὐάῑς Κεδετκεπ ἵὉα]ία εἨπάεπ Κασαρ ἄετεγο «ἀῆφπωᾶς. Φἰπιάϊ πο γβρ8σβδΙΠΙ, Όαφίκα Ὀἱτ Ὀαίτα αἱπιαῖς Ιςίπ Ρραϊίαπι γοκ οὐπκά οάυπ Κερπιο]]α γαφίγοταπα. Ατης Ρρατα ΚαΖζαΠΑΠΙΑΠΙ νο ας Κα]ασαγιπι ἀεπιῖς. Βὰ Έεπα ΠαὈοτί Κατιδιπα νο ςοσικΙατιΠα γετοσεδί ἀλθιποεςίε ροἷς Κεάετ]εππαίς. Ελετί]ε γηζεπᾶ Καραγαταϊκς Βωπα ὄγ]εγεπιεπι. Ῥεπ ας ΚαϊαοϊΗτίπι {ακαί 5εναΙ]ὶ γαντηίατιπα πας] εκπιε]οίζσ Καὶα- Ὀὔ1 γρ”. ἀΐγε αδ]αγατα]ς ἄετε Κεπα- 11η οἵυτπλας. Ο βιταᾶα ρεςπιεζίς οἶαπ Ὀτατίε Όπα ΙΦΙΗρ πο ἱςίῃ αξ]αάιδιΏΙ 5οτπαφ. Οάωπος πἹεβε- Ἰεγί απ]αϊταιφ. Ὀιαπτ, 'Ῥε]ά Όεπ 5απα γατάππ εἀεὈΙτίπα” ἀϊγετεῖς 8αγα αἴ]απαθ. ἨΒϊτασ 8οητα Ὀἱτ αἰίαπ. Ὁαίτα ε εαάαπ ορ Βα Ὁβίτα δεπἰηπηϊάἰσρ” ἀΐγο οτπης. Οάµποι, 'Ηαγίς Ῥεπίπι ἀεδι]ά κ” ἀσπαῖφ. Ὀτατῖι αἰίαπ. Ὀαίίαγι ἀετε Κοπατιπάα ΌτακΙρ γίπε Αγ αἴαπαις. Βα ἀεία ρήσεὶ Ὀἱτ επι Ραΐτα ειάαπ «κατπα. Οάµποα ο Ῥαἰίαπιπάα Κεπάϊπίῃ οἰπιαάιδιπι ὄγ]επαῖφ. Ἱ ταν, σήπιᾶφ Ὀαιίαγιάα ἀἱροτίπ γαπιπα Κοπιυς. [)ςὔποί ἀε[α οἶαταἷς ἴεκτατ 5ιιγα αἴ]απιι γε ὃν ἀεία οάμποπιπ Ὀα]ίαδιηι βεβτπαϊ. Βυπα οὔτε οὔάμποα φενἰης]ε Γταπῖϊπ αγαΚίατιπα Καρα- πατακ Βα Ὀεπίπι ἸὈαιαπιάιτ. Ῥήητῆπ Ἰα]οϊπαε 8απα Τερεκκῆτ εἀετῖπι”. ἀεπιίφ. Ὀτατί, οὔωποι- ΏΙΏ Παπηδία νε ἀὐτῆςί ΠαΠπάεῃ ΠΙΕΙΙΠΗΠ Καῑαρ 'Απαάπ νε σὐπιᾶς Ῥαϊίαίατ δεηίη οἶδαπ επί ἁοδτα Καρία νο ἀλτίςι Πατεκείῃπ γάζ- Ίετος αίμα Ὁα]αάαπ ᾖ2ϊγαάε Κἰγπιειάἰτ]ετ”” ἀεγετείς αΖαΚίαθ- πας. Βὐγεις Ὀϊτ δενίπς]ε ενίπε ρίάεπ οάμποιαι Ὀαιίαδιπι Καγίρ εἴῆδί σὔπ ἰσπ Ταητίδίπα ἅσα εἰπιῖς οεὐπκὴὰ οἰπιάί Ζεηείπ Ὀἱς αάαπι οἰπιαφάιι, Οάμποα ὃα ασαγίο ΠΙκᾶγεδίπϊ ατκαἀαφίατιπα οὄγ]επαῖς. Βαπίαι- ἆαπ. Επί, Κεπάϊθί ἁααπί Ὀτατῖε αἰαΐρ γατάιπα]πι Ιδίεπιεγὶ ἀλςεῃ- πιῖς. Ώετεγε σἱάϊρ Ὀα]ίαδιπι 5Ηγα αἴπιι νε γι]δεἷ δεδίἰε αδίαπιαγα δαφίαπ!ς. Ὀτατα οαπαπ γατάµμηιπα Κοβπλς. 8γα α]αταίς Ὀϊτ αἰέαῃ δαϊία. ῑφασι οικατπιις νε Κεπαϊπίπ οἵαρ οἰπιαάιδιπί 5οτπιήφ.. Οάα «Ἐννοι Ὀεπιπιάϊτ” ἄεπῃφ. Ἐακας δα γαίαπ οεναθιπάαπ Ὀτατίτ ςοἷς ἁαπιπαις Υο οπα: θεα γα ἁἶτ. Αἰπιπ Ἠδάίγε]ει γαῖπιζ ατα Καϊθίατ Ιςϊπαϊτ,. δεπία Καοϊα αἰιπάαπ. γαρι]πτις ἀοβι]άίτ. Ἠεπι ματ νο Ἠεπιάς παπιαδδυζά:ς, Οπιπ ἰςῖπ Όὰ Όαϊία δεπίη οἶαππαζ”” ἀσπιίς νο Ότακαρ Εβἰιπιῖς. (2ηοί «οἰ]θηί 5ηοί φιζηὔπάθη) αἶτι, δαπία Οἶαι ογαηςαΚ]ατ]α γηΙὰ ἱςετί Εἶτάί. ἨΗεγεσαηῖα φε]αππ]απάι ἰδεάε οπα κ ἀοία οἰαταἷς αὔτετ γανταοικ]ατ αὔίαπιᾶ- γα Ὀαρίαάαι, Ἑακαι Όα Ἰπάγατ Ζαΐ ἹΚεπα]οτίπε ογποσαἰς ραΚεῖ]ε- τίπί νετπιοῦςο Ὀαφίατ Ὀαρίαπιαζ ϱῦ7 γαρ]ατι ἁυτάα νο ϱΊπιεγε Ὀδθ]αάι- Ίασ. Αγπὶ εγίεπος ἵορ]αηῖιδι γΙα 229ἱπᾶς ΓζδετοπΙπ Οεπιϊγεί σάᾶ- ιπάαᾶα νακαὈαἰπιαφάατ. ΜΠί- παπί «οσιιΚἱατία γἠΚ]ὰ οιοπιοδ!]]ες ἀεναπι] θΗτείτε οἵαγα βεἡγοτάι. Αγίη 23ποῦ σὐπᾶ φαπιαία] Γακαῖ πιθσιιά ἀοδίίατιταζι Καδιὶ εἰπιεῖς ται ὈΚωτοίβεαπιῃ ἰάἱ. Θα ορ]απᾶ ἀδτι ἀεία (εκτατ]απάι νε ϱοσυΚίας ςἈδιτπια νε σ]πιε]ετίε ΑΥΙΓΗΠΚΕΠ δαηία Οἶαυς θεδοἰζ Οἱ Κυττα]αφ Ἡαδτεά «ε]κ{ῖ, εὄγ]ίγοιθαη. Βὰ Ὁαἱία 5εηίπ ἀεδιι- - ν Ἡ . κ (Νο τα 1αυὸ λάωος γοἴιωπο 1.---Νο. 9. 4 10 Ἱαπιαγ, 1965. ΝΙΓΛΛΙΙ ΣΙ Τθλ ΤΠ 1 ΙΙ ΝΝΙ) 1951- Ἕνας χρόνος ρεκὸρ Σὲ μιὰ πρόσφατη συνέντευξι ὁ Δρ Βροπλεύσκυ δήλωσε πάς κατὰ τὸ 1951 ἔγιναν 217 γεν- νήσεις στὸ ἈΝοσοκομεῖο τῆς Πεντάγνιας. Αὐτὸς εἶναι ὁ µεγα- λύτερος ἀριθμὸς γεννήσεων στὴν Ἱστορία τοῦ νοσοκομείου. Πρὶν ἀπ᾿ τὸν τελευταῖο πό- λεμο ὑπῆρχε µεγάλη προκατά- ληψι, ἐναντίον τῶν τοκετῶν στὸ νοσοκομεῖς, ἀνάμεσα στὲς γυναῖκες ποὺ πρόσμεναν γέν- ναν. Ἡ προκατάληψ! αὐτὴ ἧἦτο πολὺ ἐμφανὴς κατὰ τὸ 1927 ὅ- ταν µόνο 4 γέννες σημειώθηκαν στὸ νοσοκομεῖο. ᾽Απὸ τοὺς ἆᾱ- ριθμοὺς αὐτούς, εἶπε, δύναται νὰ γίνη ἀντιληττὴ ἡ ἀξιοση- µείωτη πρόοδος ποὺ ἐπετεύχθη ἀπὸ τότε στὴ διαφώτισι τῶν ἐγγύων γυναικῶν περὶ τῶν πλεονεκτημάτων τῶν τοκετῶν στὸ ᾿νοσοκομεῖο. “Ὁ Δρ. Βροπλεύσκυ τελείώσε λέγοντας, «εἶναι τελείως φανερὸ τώρα ὅτι οἱ περισσότεροι ἐργά- τες τῆς Κ.Μ.Ε. ἀντελήφθησαν τελικἁ ὅτι τὸ πιὸ ἀσφαλὲς µέρος γιὰ νὰ γεννήσουν οἱ γυναῖκες των εἶναι ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ὅπου τοὺς παρέχεται ὅλη ἡ ἀπαιτούμενη ἰατρικὴ περ θαλψι καὶ προσοχή». σακαίίαπαα Καιπιάϊτ ο Υαζαπ: βδο]βπιείιί Μἠάἀτὴ Ῥαν Χ.Ὀ. Βυς. δαΚαίίαπαπ ΚΚΙπιάΙτὸ Ἐννεί, 18 γαραπ αάσπιάι Κα Καζαγα αδταγιρ ΜαΚατ]απατ. Βϊπαεπαίογα κεἰθππεί νο πιοππίκαζα πιερε]εκιπάς επςοὶ αἱλκαάατ οἶαπ οάατ. δε]βπιει πἰζαππίατιπα ἀῑκκαι οὔεπ αἀαπι παάίτοη οακαϊ]απιτ οὐπ]κή πίζαπι- Ίατ ἱκεπάϊςἰπῖ ἱκαζα]ατάαη 5αΚΚ]απιακ ΙςΙῃ γαριπφά1ς, Καζαίατ εὈεῦαί οἰπιαζίατ. Καζαίατ αποαϊς ἰαμβίζμκάοπ Πετί ρεϊπιεζίετ. ἨἩοτοίς ἹΚαζαπιπ Ὀἱχ «ορεξδί νατάιτ. Καζαΐατιη 5εὈεὈ]ετί Καϊάιτήιτοα ἱπδαπ]ατ ακαι]ηΠΦΖ. Ἐακαϊ τεοτήδο αὔφιεγπιίθάίτ Κ Ἠεπιεπ Ἡσπιεπ Πατοίτ Καζ8ΠΙΠ φοὈοῦί ἰδὶ γαραἩ αάαπι οἰππαφάας, οἈπκά οπαἵας, οὐπκά ἁικαῖςιζ οἶατ. ΟΠα]άε Ἱαζαίατ παδῃ πΊεΠ εάεβρῖατὸ Ἠεπιοηπ Ίθεπιεπ Ποτοίτ Κάζα 191 γαρας. αάαπι ἰαταμπάαη ππεΠ ἑερά]οὈΙΙτ, Βϊπαεπα]εγνα ο αάαπι επιίπ νε ἀκκαι Ὁϊτ 1βςῖ οἶαῃ νε ης ναράιδιπι ἀλφίπει νε εἰ]ετίε αγαΚατιπΙ Πετεγα Κοάαδιπα Ἰψί ἀῑκ]και εάεπ νε φε]θπιεί πἰζαπη]α- τπι ἴαιάρ εάεπ νε 19ἱΖ Καῑάῑδι ᾳΏπ]ετ Ιςοῖπ ϱΜπάσἰΚ]ετίπί Καγίρ οίπιοῖς Ιδί6ΠΠεΥΕΠ ΙήπηδοάΙτ----ζαἷαῖ φακαίίαπαἩ. αἀαπιάα ος. Βίτ 1βοὶ ΙἸδίειεο Καζαίατι πἹεΏ οάσὈί]τ. [ψί Ὁἱ ἶδοί ΚΑΖΑΥα πὔταπαα, εὐπ]κἡ ἀῑκκαιι νε επαἶπ Εἱς Ἰδοιάϊτ. ΟΒΑΒΑΙΑΜΒΟΒ ΙοΑνκοῦ ΕΙΒΟΤΗΒΙΟΛΙ, Ἐπιδιορθώνει τὸν ἄξωνα δὲ ΡΗΙΡΙΑΒ ΟΗΠΜΠΑΒΙΡΕΒ ΡΕΡΛΕΤΜΕΝΤ '᾿Ἐπιδιορθώνει μιὰ ἠλεκτρικὴ ΗΑΞΤΑΗΑΝΕ ΡοᾶυΜιΑΠΙ Όοκ Απίπιιδαιν. Ὠοδιπιίαγιῃ επροῦυ 195149 οἰπιιςάιγ. (εςοπἱετάε ὈὉ βδτήθπις εδηαδιπάα ἸὈοκίογ Ψτοῦίενκίς ἀεπαϊφά τί 1951 δεηεςί Ζαταπαὰς Ρεπάθνα ἩαριαΠαπεδίπάς 217 τοσο] ἀἴπγαγα ρεἰπιὶφάϊτ, Βι -Ακαπι Ἡαριαπαπεπίῃ τατμίηάε οπ. Ὀὐγῆικ ἁοδαπι τακαπιάιτ. Ἠατράαῃπ εννεὶ Παπι]ς ἹΚαάιη]αι ϱοσιΚ]ατιΏ1Ώ Παδίαπαπε]ετάε ἁοῦ- ππβςι αἰεγμίπάε Ιάΐετ, Βὰ ἵα. εη2ίγαᾶς 1927 δεπεβιπάε ρὐτήῆ]- πιβφάνσ Κ ο 8δεπε Ζατηηάα γα]πιζ 4 οοου]ς ἀοθπιιδάνμ. Ὀοκίου ἀεπηῖς-- ἁίτ]α Ό ταΚκαπη]ατα οὔτε ο νακτἴῖαη Ὀοτί Παδιαμαπε]ετάς ἁοδιτπιβηΏΙῃ Εαγάαἱατι Παπηῖ]ε Καάιπίατα απ]αϊι- 181 ερεν τοταἰίκ νακαὈαπιαράιτ, Ώο]χίος Ὑτου]ενδ]εί 5ος οἰατας ἀεπι]φάΐτ: 'ρίπιάΙ Κοτιδ Μαάεη Φἰτκοι ἰφςΙ]ετίπίη εκδετὶςί Κατι]ατι ἰᾳίπ ΗΑΣΤΓΑΗΑΝΕΝΙΝ επ επιίῃ ἀοδμπα γοτὶ οἰάαδαπα ἸΚαϊῑγει απ]απαιφάιτ]ατ οὐπκὰ Ἰβσιπι οἶαῃ οὐτάα αδοῖ Όακιππ νε ἀϊκκαι οταᾶα πιενοµίάατ,” -«ὃ-------- ΛΥΝΙΣΤΕ ΝΛ΄ ΒΟΗΘΗΣΕΙΕ Ακόμη ἕνας χρόνος ἔχει περάσει, ᾿Ατενίζοµε πρὸς τὸ 1953. Εὐχόμαστε νὰ εἶναι Χρό- νος εἰρήνης καὶ εὐτυχίας γιὰ ὅλους. Ας ἀποφασίσωμε ὅλοι µας νὰ βοηθήσωμε τοὺς γείτονές µας τοὺς ἐγχωρίους µας καὶ τὰ παιδιά µας. Κάθε ἕνας μπορεῖ νὰ βοηθήση γιὰ τὴν εὐημερία τοῦ κοινοῦ! Σεῖς, Κάνετε ὅτι µπορεῖτε Θὰ μπορούσατε νὰ γίνετε µέλος ΠΡΟΣΚΟΠΙΝΕΣ ΣΤΟ ΞΕΡοΟ. Κισζ Ισοϊμεηβί ΚΘΕΕΟΡΑ. Βασ] Τιθ[ε (ο τρ]: -] Ἐτοπέ: Ι)ο[ί (ο τὶρῃέ: σαρίαίη, κιΖ ΙΖο]ι ΕΒἱ οοταλία Ζοσταῖοα, Ομτγεία]]α Απίοπίοι δε Ίνοπο Ὑοπάιαίαποα. Τιαππου]α Α. Υαππο]ί, Νίΐδα Ῥαδολα]ὶ Ἐπρίο Α. Υἱαππαξί, κίΜι ΕΒΡΙΗ2 Ταἱίπι Κοπιὶδετί Βαγαῃ (ἱῦδοη Ιατα[πάαπ γαζήπφά1ς. Καζαάα [ζοί ΕλαΠγειπίη Ὀαρία- ἁῑδι Όνὰ διταάα Μαντοναπί, Τιεί]κε να Κδετοᾶα διὰ δα] δοτα]πιακταά1ς. ΚΙ {σοϊετί Ἑτκείς ΙΣο]ετίηῖη οφὶ οἰπια]κε]α Ὀεταθετ Ὀὐςομτάπ αντι Ὀἱτ τεςα]8ιάΙτ νε Ὀδιῆπ (αΗπα]ετί αντιά. Ετκείς [χαίμβὶ 1908 9εΠ- αἶπάς 1,οτά Ἐοῦετί Ῥαάςῃ-Ρουε]] ταταξιπάα ςοσιυΚκίατα Ἡορ ρδτη]αρ ἀεπαίς Ρετάςε ατ]καφιπάαἰάί ππεπα]ε- Κεί]ετ Ὀϊδίςσπα Παεπιεπ Ἠσπιεπ Ὀὔτῆπ πιεπ]εκει]ετάε Ὀαρᾶπ ετκε νε ΚίΖ Ιζοϊ]ετί πιενομίάατ. Τζοϊ ταπαί οἰ]ῖπι νε Δάειε βὔτε ἀεδίρίτ {ακαϊ Περθιπίπ Καζι] εἰῖδί Ιάεα]]ατ Κεπάϊ Γαητι νο πιεπ]]ε- ἑνὸς σωματείου ἢ νὰ ὑπηρετή- Ιαταβηάαη ἴςδὶς εἀῑ]άΙ οἰπκί Κει]ετίπε ΚαΤφι οἶαπ ναζεάςεη νε σετε σὲ μιὰ Ἐπιτροπεία. Ίσως πιαπιαί]ονἩ ἀλφμπαϊ ΚΙ ετεκ Όαςκαίατιπα Ἠϊσπιεί αἴπιεϊκάςεη νε νὰ χρησιμεύατε ὡς εἰρηνοποιὸς οοσυϊίατα επιπὶγεί εἀ]άϊδι νε Ίχοί Καπιπαπα Ιἰααϊιόαπ Ιρατοίάϊς, σὲ περιπτώσεις διαφορῶν. ᾿Ισως ν᾿ ἀποδεικνυόσαστε ἕνας καλὸς προπονητὴς μιᾶς ποδοσφαιρι- κῆς ὁμάδας ἀγοριῶν ἢ ν᾿ ἀνα- λαμβάνατε τὴν διδασκαλία φι- λοτεχνηµάτων σὲ κορίτσια. Δύ- ναστε νὰ δίδετε τὴν ὑποστήριξί σας σὲ προοδευτικὲς ἐπιδιώξεις,. Αὐτὰ εἶναι µόνο μερικά παρα- δείγµατα γιὰ τὸ πῶς μπορεῖτε νὰ βοηθήσετε. ααοοσικθβῥῥων------------ ΥΑΗΡΙΜ ΕΡΕΒΠΙΕΜΙςΙΝ2 Βὶτ 5επο ἁα]α σερ ρπαὶφάῑτ, ΦΙπιάϊ 1653 5εηοδίπε ἁοδτα Ὀακί- γοτήΖ. [πφα]]αἩ γοηί 8επο πη]ε- παίΖ 1ςῖΠ Εἱτ ο11Ἡ νε 5ααᾶεῖ 5εποςί οἰασαΚαις. Ἠετοίτιταϊσ Κοτηφι]ατι- πιιζα, ΚΟγ]Ι]ετιπιίζαε νε «οοκ- ΙΑΤΙΠΙΙΖ γατάιπι εἴπιεδε Κατατ οπίατπι ἴαμπι ροτάϊδά τακάϊτάε οπἷατ ἆαμα οοἷς {αγάα]ι ΚΙπηδε]οτ να ἆαᾖα Ζἱγαάς πιοδι]ψεί ἀετι]άε εἀαβι]εοεϊὶ δαΠΙθΙετ οἰαοίτ, ««Ἠτκείς ςοσικ]ατα πιαῄηςιις Τζος” Ἰβππίπάς Οἱ Καρ γαζατ γαζπιβ2 Πειγετάε 1ζοί αφκετ]ετί οτίαγα οικάι νε Ὀἡγίς Ὀἱτ Τχοὶ Γορία- Πίδιηάα απδίΖιη Κ17 Ἰζοϊ]ετί ἀαΠῖ οτίαγα. οικαάιας. Βὰ Κίζίατ Τᾳοὶ οἶαρ οἰαπιαγασακίατίπ. δοτπ]αἰατι Ἡσοτίπο Τοτά Βαάει-Ροννε] νε Κιζκατάαθι Όεταῦετ ΚΙ Τζαϊ]οτί Τερκθίιτι τετρ εἴμ]ετ, Ῥα τεφἰ]ᾶι Ἠτκκείς Ἰσαἶ]οτί ἱαφία]8 πι αγπί οἰπιακία Ὀεταῦετ Ὀςοάτάῃ {ατίς]ι Ὀϊτ τοβίά]βιάι ςοὐτ]κὰ θα τοδΚά]ά: Ἰιζ]ατ Ἱςῖῃ Κατα παφάα να Κιζίατιῃ ετκοζΚ]ετο ὈεηΖείιί]πιε- εἰπί ΠὶςΕίΓ Κάπιδε ατζα εἰπιεζᾶ]. ὙΥεπιεὶκ Ρἱβγπιεϊς. ἀῑκί νε Παδία Ῥαϊκιοι]ς οί Καάνπ]ατα γακ1ΦΓ {α211εἴ]ετε ἆαπα {αζΐα ελεπιπηϊψεί ΤζαἱΗδίη. πιακκαάι ΚΙζ]ατιη ΙπΚ]- ϱαΏπΙ πιἠπικῆη οἰάάδα Καάατ ψυ]φεὶς ἄοετεοεγε γΥειϊφάἰτπεκαάϊτ. Τα]πι, ΔἱεΙοκςοτ ταὈϊαίι παὐίαἷεα αἰππείς, αοσιῖς Παναάα ἴεπ]κεςίζ αἴες γακπιαῖς νε οπυπ]α γειπεκ Ρϊθίτπιεϊς νο Καπιρειης οἱοί ογαπ νε πιεγάαπ Γααψειί ναδιαρί]ε οἶατ. Κσ Ἰτοιετί, Ετδαι Ὀα]απ- ἄπῑκσα, Ὀαρἰκαίατιπα γατάιπα οἴπιεβε (ορνίκ οἰαπας. Κ1ζ]άτα πιαῄδας Οἱ ταίαπα. τεογήρείετ πιενομιάασ Κἱ Πετίεπιο ναφἰιακἰοίαρ Κεπα]ετί Ιςείπ εἰάε οάεσεκ πἹΙαγγεα Ὀϊς Ἠαάςε ταβί!] οἆςτ. ἰὐσήπιμ]ὰ Οἱ ἀϊπγαάα Κιζ 1Ζοἱμδί αδαγὶφίω ἰοπηπίπί Κοῖαν- Ιαφάιτπιαία οὐὑπκὴή Ὀδιάπ ἀὔπγαάα Κισ Ἰσοϊετί Εἰπθίτίπα Κιζκατᾶςς» παζατ]ε ἹὈακατίατ νε Οἰτισ]τιπϊ ἵαπίγιρ τακάῑτ εἴπιεβε ςαἡφιίατ.Βα τοβα]θίιπ ας Παάιάα Ἱ : Ἰαπαί διπΙξ νεγα ἵπιαῃ αγγ] | τος μηχανήματος μμ ον Ἠεικες οεπιααϊ Πιζπιειϊηάς | νοτ]]πη]φῖ, ή, ο. μὶςὈἱς ων Βὶτ πιαλπαπίη αἹκαοπᾶδιηι ἐπί Βὶσ οἰοιέτ]ς φοὔααίπι ἑαιίς πεσαηρὶ ὈἱΓ δητοῖίο Υατάιπα οὰο-] Ίγοί τοά]Δα ἀἴπγαπιπ Ίος] γοΚάνς. οάει]κοτ. οάρι]οη. 51, ΘΕΝ εἰἰπάεπ ρε]επί γαρί- - γοτπηαδιπὸ Βϊτ ΚΗΙΗΡ νεγα Εἱτ πα ΠμΜΙ ΙΟΤΙΜΠΑΙΥΑΤ ΤΑΗΡΠΗΙΝΡΕ Ῥεϊταϊι ῬΒαγαη Ληϊτίαπιαςί οἱπιάί Ἱοπάτα Ὠατή]επήπιηάα πι Ἰσηππαίναι ἀοτρ]ετί αἨϊγοι. Κ1δτιδα ανάεμπάε Αάαπιπ σἰτήκος Ὀὐγῆ- γεπ. Ἰσήπιαϊ Πισπηεί]ετίπάε 1ψὶ πηῄοςη]εζ οἰαταἷς γε αἰασακάιτ. Ταἱἰπαιπία Ὀϊτ Κιδπιι οἶπιαῖς ὥστε Ρατεῖεᾶε γαζ]]ατ γαΖαςαΚά1Σ, ΜΕΛΕΤΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΝ Ἡ δ. Μυριανθούση ἐκ Πέτρας εἶναι τώρα φοιτήτρια τῆς Κοι- νωνιολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Λονδίνου. Θὰ ἐπιστρέψη καλά κατηρτι- σµένη διὰ νὰ πάρη τὴν θέσι της στὲς ἐπεκτεινόμενες κοινώ- νικὲς ὑπηρεσίε τῆς Κύπρου, “ῶς µέρος τῆς ἐκπαιδεύσεώς της στὴν ἐφημερίδα µας. Ἠεγεί αἴθδι οἰαβ]]τείπ, Βε]κί πιάπαΚαθα Ζιμῆτ επδίπάε Οἱ επ]πσα ναζεδιπί γαραδΙΙτείῃ. Ῥε]κί Οἱ αγαξΚίορα [αἰ«παΙπΙΠ Τγί Βὶτ ταἩπιςϊςί οἰαὈισδίω γααῖ Ὀἱς τα]κιπα καζ]ατα [απαΕίγε 1ςί ἀθτς]ετί νετεβ]ἡγκίῃ. Μήτεταϊίκί Ῥτο]ε]οτ ἀοφίεκ]εγεβ]ι]τοίῃ, Βαπίατ, 5δἙἘ- ΝΙΝ εμπάεπ ρε]εὈῖ]τ γατάιπι- Ἰατάαπ αποαϊς Ὀΐκας Ιαπεβίάϊτ, ΜΚάπΙςί οἴοπιοδί]ε γεπί Οἱ ἀϊκκαί ο{πίζ. ΡΟΟΤΟΗΒ ΝνΒΟΒΙ ΕΝΞΚΙ ΙΞΟΕΝ ςΕΚΙΙ ΙΥΟΒΗ Ώοχκτος Ὑτου]ενδκί ἘΚιοτιδάαπ αγτιασαΚάΙχ. 1920 ἄεπ Ὀετί Κι- Ὀτιδάα «ἀοἰκιοτ]αὶς αἰπιεκίςάϊτ νε 1932 Φδεπορἰπάοιπ ὨὈετί Μαάει Φίτκει Μήδιαλάσπαϊπίπε Ἠιζπιεί εἰπιίφάϊτ. Ὀο]ίοτπ Ὀίγςο]ς ἀοφι]α- τι αγτηπιαριπάαη, πιἠτεαβείτ οἰασα]ς να Καεπάϊεί ἰςῖπ Ἠαγιτῃ ϱπ]ει τεπιεπηϊ εἀςοσεκάϊτ, αἱασαΚά1τ, 0.Δρ ΒΡΟΠΛΕΥΣΚΙ ΛΠΟΧΕΡΕΙ ὍὉ Δρ Βροπλεύσκι ἀφήνει τὴν Κύπρο. ᾿Εξασκοῦσε τὸ ἰατρικὸ ἐπάγγελμα στὴν Κύπρο ἀπὸ τοῦ 1920 καὶ ἐξυπηρέτησε τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Εταιρείας ἀπὸ τοῦ 1932. Οἱ πολλοί του φίλοι λυποῦνται γιὰ τὴν ἀποχώρησί του καὶ τοῦ εὔχονται κάθε ἐπιτυχία. Έαγαπ Μἰτίαπταςί πιΏμίεΗΕ 5αμάςι | ἐπισκέπτετα! διάφορα ἱδρύματα | Ίαπιρα (ΑΚκαδΙ]ἱ ἔαΚαϊ ἀοζίος Καγίρ| Αταϊς αγίπιπ τουπάα Κ1οσιδα Τὸν Δρ. Βροπλεύσκι θὰ δια- Ακ ακαὰ Ἰῖγατει οἰπηεζἀεάῖτ. | εὐημερίας. Θὰ Ὑράφη διὰ τὲς]οἶαη βὸσῆπ γὙετίπο Ῥαφκα Αχ] να] οἶαη Ώοκίος Μ. Β. οππετ- δεχθῇ ὁ Δρ. Κόμερφορδ ὁ ὁποῖος 'Ὑαρπι!ς οἰάυδα Σϊγατει]ετί κιπ- ἐπισκέψεις της πρ δηµοσίευσιν Κογαπα. ΟπιΠ ἰσίπ ϱὂζ]ετίπίσε Γοτὰ Ὠοκίος Ψτοῦ]ενοξίπίπ γετίηῖ ἔφθασε στὴν Κύπρο στὲς 10 π τοῦ Δεκέμβρι τὸ 1952, 2 Ο.Μ.ςΟ. ΝΕΙΕΑΕΕ ΝΕΝΜ5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΟΔΗΓΟΙ (Προσκοπίνες |) Ὑπὸ Δος Β. ΚΙΠΣΟΝ Διοικητοῦ δι᾽ ἐκπαί- δευσιν ὁδηγῶν Εἶναι µία γίνει γύρω Λεύκαν καὶ αὐτές ποὺ ἄρχισαν νὰ περιφέρεια. Αἱ Ὁδηγοὶ εἶναι κίνησι ἀἆδελ- φἠ τῶν Προσκόπων, ἀλλ᾽ εἶναι ἐντελῶς ξεχωριστὴ ὀργάνωσι κι ἡ ὅλη ἐκγύμνασι γίνεται ξεχωριστά. Ἡ Προσκοπικὴ Κίνησι ἄρχισε ἀπὸ τὸν Λόρδον Ρόπερτ Πέϊῖτεν- Πάουελ, τὸ 1908, διότι ἐσκέφθη ὅτι τὰ παιδιὰ μποροῦσαν νὰ φανοῦν πολὺ περισσότερο χρή- σιµα καὶ μποροῦσαν ν᾿ ἀναλά- βουν περισσότερη εὐθύνη ἂν τοὺς ἐδίδετο ἐμπιστοσύνη καὶ ἐκγύμνασι, Συνέγραψε ἕνα βι- βλίο μὲ τίτλο «Προσκοπι- σμὸς διὰ παιδιὰ» κι ἀμέσως Προσκοπικὲς ὁμάδες ξεπετάχθη- σαν παντοῦ, καὶ σὲ μιὰ µεγάλη Προσκοπικὴ συνάντησι, πρὸς μεγάλην ἔκπληξιν ὅλων, πα- Ρουσιάσθηκαν καὶ µερικἁ κορί- τσια. Ρώτησαν τὸν Λόρδον Πεϊῖτεν- Πάουελ ἂν μποροῦσαν κι αὐτὲς νὰ γίνουν Προσκοπίνες κι ἐκεῖνος μὲ τὴν ἀδελφή του σχεδίασαν τὴν κίνησι τῶν Κο- ριτσιῶν “Ὁδηγῶν. Έμοιαζε μὲ τὴν ὀργάνωσι τῶν Προσκόπων ἀλλ᾽ ἔν τούτοις το ἐντελῶς διαφορετικἡ διότι προορίζετο µόνον διὰ κορίτσια καὶ κανεὶς δὲν ἤθελε νὰ κάµη τὰ κορίτσια ὅπως τ᾿ ἀγόρια. Πολὺ περισσό- τερη ἔμφασι δόθηκε σὲ γυναι- κεῖες ἀσχολίες ὅπως τὸ µαγεί- ρεµα, τὸ ράψιμο κι ἡ νοση- λευτική. Αἱ ὀργανώσεις αὐτὲς εἶχαν ἀπήχησι μεταξὺ τῶν παιδιῶν ὅλου τοῦ Κόσμου καὶ τώρα Ἄ- πάρχουν Πρόσκοποι καὶ Ὁδη- Υοὶ σ᾿ ὅλες σχεδὸν τὲς χῶρες τοῦ κόσμου, ἐκτὸς τῶν χωρῶν πίσω ἀπὸ τὸ σιδηροῦν παρα- πέτασµα. Ἡ ἐκπαίδευσι εἶναι κάπως διαφορετική, ἀνάλογα μὲ τὲς συνήθειες καὶ τὸ κλῖμα, ἀλλ᾽ ὅλες ἔχουν ὅμοια ἰδεώδη καθήκοντος πρὸς τὸν ἰδικόν των Θεὸν καὶ πατρίδα, βοήθειαν πρὸς τοὺς ἄλλους κι ὑπακοὴν στὸν ἸΝόμον τῶν Ὁδηγῶν. ὍὉ σκοπὸς τῆς ὀργάνωσης τῶν Ὁδηγῶν εἶναι νὰ βοηθήση τὸ κορίτσι νὰ φθάση στὸ ψηλό- τερο ἐπίπεδο ἀνάπτυξης ποὺ μπορεῖ. Ἡ ἐκπαίδευσι γίνεται κυρίως μέσον παιγνιδιῶν καὶ ὁραστηριοτήτων στὴν ἐξοχή, ὅπως ἡ Μελέτη τῆς Φύσης, τὸ ἄναμμα φωτιᾶς (μ’ ἀσφάλεια) στὸ ὕπαιθρο καὶ Ψήσιμο φαγη- τοῦ, κατασκήνωσι. Αἱ 'Οδηγοὶ ἐνθαρρύνονται νὰ βοηθοῦν τοὺς ἄλλους ὁποτεδήπιοτε τοὺς δοθῆ εὐκαιρία. Ὑπάρχουν σειρὲς ἐξε- τάσεων γιὰ τὲς ὁποῖες τὰ κορί- τσια προετοιμάζονται καὶ αἱ ὁποῖες χρησιμεύουν ὡς σκαλο- πάτια στὸ δρόµο καὶ προσφέ- ρουν στὲς ὁδηγοὺς κάτι τὸ θετι- κὀ στὸ ὁποῖο ν᾿ ἀποβλέπουν. Σ᾽ ἕνα ἀνήσυχο κόσµο ἡ ᾿ΟὈργάνωσι τῶν Ὁδηγῶν εἶναι μιὰ κίνησι ποὺ συντείνει στὴν ἐπίτευξι εἰρήνης, γιατὶ αἱ “Ὁ- δηγοὶ ὅλου τοῦ κόσμου θεώ- ροῦνται ὡς ἀδελφὲς καὶ φροντί- ζουν νὰ Ὑνωριστοῦν καὶ νὰ ἐκτιμήσουν ἡ μιὰ τὴν ἄλλη. Δὲν ὑπάρχουν φραγμοὶ φυλῆς, τάξης ἢ πίστης κι’ εἶναι ἐντελῶς ἔξω τῆς πολιτικῆς, ἐρώτησι ποὺ ἔχει στὸ Μαυροβοῦνι, Ξερὸν τὲς ἡμέρες ὁμάδες Ὁδηγῶν λειτουργοῦν στὴν Ἠετ ΚαζθπΙΠ ΕὈἱ βεὈεὈί νατ. Ο εθὔοδε πιθμαὶ νατππεπιοί]θ Καζαπιπ Ὀππᾶ αἴπφ οἰατδπΖ, ΦΙΒΚΕΤ 5ΡΟΒ Ῥἰτκεί ἁαΠΗπάο Πετμαπβι οἶπ6 5ροτ ογιπ]ατιπι Ποτείππεϊς ἱςίῃ 25 ἴαἷκιπῃ Τεδίς] εα Ιἠπαῖφαἰν, Γακιπι- Ίατ φυπ]ατάς:---- Καγαάσᾷ Τακθἰπιϊ: αι ῬΡία- τ]τεαβ. 2. Βάγ δαάτεάἁἰπίη Κ1ῑαει 3. Βαγ Γεοάστιπιπ ΚτἴαΡι. 4. Βαν ΚοἱοδαΏ Κ1ίαδι. 5. Βαγ 9οἱοπΙΙΠ. ΚΠαδι. 6. Βαγ ΟεπιαµΏ Κ1ίβΙ. 7. Βαν Ῥομνίοδαπ Ἐ1αφι, 8. Βαγ Φταδορι]οδαη Ἰπαδ. ο. Βαγ Καιταςιπίη ἈΚιίας. ΜαΚίπα νε ἍΕΙΕΚΙΤΙΚ Τοκβδίρι: το. Ἐ]εκιτῆς Μετκεζῖ, τι. Ὠεπιϊτοί νε Καζαπ ΜεικεΣ, 12. Ὠήὔ]ρετ ὈἡΚκᾶπι νο Κατα]. 13. ὨὈδκπιεοὶ ὨδΚκβΠί, 14. Μαίπα ὈὔΚκᾶπι. τς, Εἰεκιτῖκ Ὀἴκβηι. Ὠεᾶίππιεη ΓβΚδἰπιὶ: 16. Βαν Μακάοπα]- ἴαπ. ΡΗῖ νε ΑπιεΙγαϊμαποςί νο Ὠαἰτεβί. 17. Βαγ Ὑοκετιη ΦΗἱ νο Βαυγ ἈΚδεπ]δίη ἰαπιϊταί ἸΚαξί]οςί, 18δ. Βαγ Ηοϊαπάμπ ΦΗΕ νε Βαγ 1αἰδίπ ἵαπηίταϊ Καξί]αςί. ἱηδααί: 1ο. Βαγ ΤΑπιΟτΟΡΙΠ ἸαξΙ]οδι. 29. αυ Ἰίκοθαπ Καβίεςι. Ἰ5θγο- ΑἰθΙθπιωπι: 21. ὨὈεπιχγοία να δαΐτα, 22. τακιδτία: νο Καζπια ΜαΚπαίατ νε ὨὈεπίσ Ἅβίετί, ιν ΠΠίΘΙΗ: 23. Ἐπιπίψει νο Κδγ νε Ὑοἱ ΜιΠαίαζαδι νο Φαἱκαπια απιε[ίγαι (ΟΠπατηάτί]- ΠΠβ). 24. Αποατίατ νε Τιοῦ] να Φααάεί Γαἰτε]ετί. 25. δκητίοιίδα- ΠΙΠ ΝετκεΖ ΓΠαϊτεεί, Φ8ᾳἱ Γαἶτο- Ἱετὶ νε Τππαηπ Ταἶτεςί, Βαν ἨἘεάετοίοα ἁἀδτί ἁἀσία ἀεναπη]ι βητείτε παλζα[ααγα ππαγαβαἰς οἰαῦί]εοεκ (ακιππα. Ὀἱτ Ἀγακίορι Κραδι Ποάϊγα οἰπιίδα[τ. Ἠαμπαζπάα δα Καρανι τπίαῃ Ειεκιτῆς Ταἰτοκίαίγτ. Κπραγι ΚαΖαππιαϊς Ἱςίπ εαἱβηίγειάατ Ὀἷτ ΚίπΙδε [αταβηάαπ ]οιιτίκ Ὠαίτο- είπε ἰαμτίὶ πιεγάαπ οΚπαίατι βὐπάετί]εσεΚκα!γ, Μαάεῦ, ὨὈἱ Έποσκ-οιί Αγακίορι πιφαῦακαςι. Ἱετῖρ εἰπιϊφαἰτ Ἰά δα ογπίατα δεΚίζ νεγα ἀοκιζ ἴαιπα Ιφείταὶς οἄεσεί- ἁῑτ. Μαάσπίη ἀεπίζαφιτι πιεπα- Ιατι Ἰωζαπαῃ ἴαισα Ὀἱ Καρα Ἠεάίγε οἀεσεκάϊτ, Έαδστις Ἱςίπ γεπὶ οἶαῃ ''Ἠοιτςε- 8ποςς” ἱαπι]πάε]ί ογαπ Ὠεβίτπιςῃ Μετκεζϊπίπ Ὀὐὑψῆις Ὀἱ 8ρο- Γαα]γειί οἰαοακάιν. Βῑτ πιβφαῦαἷα νακυραἰπιαδάς νε Όὰ οἰθί ογΙπ- Ἰατάα αἰθκα βἰτῖ]κοε ατίππαἰς ὥστο- αἷτ. Ἱάζαπαπ ἵακιπια Βαν Κίπα ταταβηάαη Ὀἱτ Καρα νετ]εοσκαϊτ, --«---------- Καϊϊάαία Όρου ΚἠΙἠρίπιῃ Βα5Κὰ Εγἰεποες Τορ[απίιςι Καβζαίαπιη [ας ΚὐάΟᾶ 8δοΏ Ρἠπ]ετάε Πατοκείε μρεςπιϊφα]τ, ΚΙΙΔΡ Ηεγεμπίηῃ (εφεροῦςή νε Πετοῖτ αζθηιη ΠαγταΠΗδι δ8γε- αἰπάε εγ]εποε Τορ]απίίατι ἵἱετῖρ εα]πιΐς νε ῬαδΚα Αὕαςι ΚαταΙπιιας- αατ.Βα ἱορίαπτί]ατα Ἡσπιεη Ώσπιθῃ Ὀὔτᾶπ οεπιααῖϊ Ἱφηταίς οιπιίφα1τ, 28 ἵτα νε 5 «π Καάα Ὀἱτ Καζαπς ας] οἰπιαδάιτ, Βὰ πιερ]αβάαπ 17 Ία νε 5 φΙπ Κδεγα νετἰ]εσεκ νο ππἠιασα[ὶςί Κδγ [ατ]οτιπῖη γατάιπιΊηα ἰαἱῑδίβ εά]ασεΚκά1τ. «δ------- [0 ΙΑ]ΗΠ0 ΣΟΝΛΤΗΙ ΠΜ) ΜΠΙΝΙΙΝ ΟΡΓΛΝΩΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΛΤΙΚΙΙ ΠΛΡΛΣΙΛΣΗ Τὸ μικρὸ σωματεῖο τῆς Κατύ- δατας ἀναπτύσσει δράση. Μὲ τὴν πρωτοβουλία τῆς ἐπιτρο- πείας καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸ κάθε μέλους ὠργανώθηκαν δράµατα καὶ Χριστουγενιάτικο Δέντρο. Σχεδὸν ὅλη ἡ κοινότης παρευρέ- θΠ. Οἱ ἀπολαβὲς ἔφθασαν τὸ ποσὸ τῶν {28.5.0. ᾽Απὸ αὐτὰ 41Τ.5.0 θὰ ᾿περιέλθουν στὸ ταμεῖο τῆς ἐκκλησίας καὶ τὰ ὑπόλοιπα θὰ διατεθοῦν διὰ βοήθειαν τῶν ἀπόρων τοῦ χὼ- ρίου. ΦΙΒΚΕΤΙΝ ΑΥΑΚΤΟΡυ Μήἠκαρακαϊανιπιπ Βά85Ι8ΠρΙΟΙ. Φἰτκείίπ Ὀἰίποί Αγακίοριι πια ὈαΚαδι Βαν Οεπια]ιῃ γε Βαν Φίηδορι]οδΠ. ἰακππ]ατι αταδιπάα Αταϊῆς αγίπια Ἰδίπάς Καταάαδιη Αγακίορα πιογάαπιπάα νυκιὈι]- πιφάασ, Βὰ ΠΚ Ἰαἰκπιᾶα Όος Κὺν ιοπηθ] οἀἡπιίφάϊτ,. 95οπ ηποίῖος οἰατας (αιπιίατ Ἰκίρδεγ 'σοι' ος πιῄφανί ρο]παίφ]ετ. Ἡακεπι]ῤί Απάτεας 1,εοπὶἰάα γαρπαφά1τ, Βὶτ βὔςιοτί ογαπιπάαΏ {ρατοί οἶαῃ ὃὰ πιβαῦακα Ἡογεσαηπ να Πὔπετ]ε οὐπαπι]ά1 νε Ὀΐτςοίς εδ]! ογιπομίας εἶαπ Ιγὶ αγαΚίορι ογιιποµ]ατι οἰάικίατιΏι ὃαά ογαπ- απ απίαπιιφ οἰάπίατ. Τακιπαίατ Ὀνπίατάι: Βαν Οδπιααπ Ἠαϊκιπα : 19- πια] ΑΔΗ Μετεαῃ, δαἰϊπι Ίδίαπι, Νίκο Ἠτίδα, Ίζτει ΔΙπιεά, ΑὐάαΙΙαα Ὑπδιί, Τενεις Ἠλδάα- νετα!, ἴζζει ΜαμΙάάἶπ. ΑΗ Ἐαὶξ, Οε]αὶ Μειμπιεά ΔΙ, Μικιαία Ἱ. ΄Γαμκίπ, Ἠδάφβεοία Όκπιαπ, ἩἨαδδαῃ Ν. ἨΗνδεείπ (2). Βαν Βίαβορ]οβααπ Ταίπαι: Ἠϊάϊαδ Μείαςα», ἸΚορίας οἱτί- πα, Ῥεϊτο Αίαντα, Κεπιαὶ ΑΖἱΖ, ΕΕΗΠΙος Ἠαοί Ἠατα]απιδιις (α), Ναπιαπ Ὑπδαξ, ΜεΠπιεά Ἠα- ἱδ, ΌβπιαΠ δα (1), Πα] ΗαΠ, Μιφιαξα ΜεπιάἩ, Ψεάαϊ Όππογ, ΤΟ ΣΩΜΑΙΤΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΥΚΑΣ ΕΚΛΕΓΕΙ ΝΕΑΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΝ Εἰς Γενικὴν Συνέλευσιν ποὺ εἶχαν τελευταίως στὸ οἴκημά των τὰ µέλη τοῦ Σωματείου τῶν Ἑλλήνων Λεύκας ἐξέλεξαν νέαν ᾿ἘΕπιτροπείαν. Πρόεδρος εἶναι ὁ Δρ Χαρ. Σταµατιάδης, Ὑποπρόεδρος ὁ ᾿Ανδρέας Ζάκος, Γραμματέας ὁ Φίλιππος Βασι- λειάδης, Ταμίας ὁ Νῖκος Ἰωάννου. Μέλη ὁ Μίκης Πασχάλης καὶ Μιχαὴἠλ ᾿Αντάρτης, Ὅ ᾿Ἐπιθεωρητὴς τῆς Εὐημε- ρίας ἐνήργει ὡς Πρόεδρος. Τὰ µέλη ἐξέλεξαν µίαν νέαν µέθοδον ἀναδείξεως τῆς ᾿ἘΕπιτροπείας των ἡ ὁποία ἐπεξηγήθη ὑπὸ τοῦ ᾿Επιθεωρητοῦ Εὐημερίας καὶ ἡ ὁποία νομίζουν ὅτι δὲν θὰ παρουσιάζη τὰ προβλήματα ποὺ ἀναφύονται ὅταν γίνεται ἐκλογὴ τῆς ᾿Ἐπιτροπείας ὡς σῶμα. Τὰ µέλη τῆς νέας ᾿Επιτροπείας ἔχουν ἕνα δύσκολο ἔργο μὲ τὴν ἀναδιοργάνωση τοῦ σωματείου των. ᾽᾿Αντιμετωπίζουν τὰ προ- βλήματά των μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ τὴν ὑποστήριξη τῶν μελῶν των. ΚΑΛΟΙ ΦΙΛΟΙ ΓΥΙΣΡΟΡΤΙΙΑΒ Ετοπέ: [οί {ο τρ: ϱ ΝΕΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΛΙ ΚΑΛΑ. ΚΛΤΙΗΡΙΙΣΜΕΝΟΣ ὍὉ ἹΙατρὸς Κόμερφορτ εἶναι τώρα ἀρκετὰ γνωστὸς εἲς πολ- λοὺς ὑπαλλήλους, καθότι βρί- σκεται στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἓ- ταιρείας ἀπὸ τῆς 10ης Δεκεμβρί- ου. Εἶναι καλὰ κατηρτισµένος διὰ τὴν παρούσαν θέσιν του ὣς Εἰδικὸς Μαιευτὴρ καὶ Γυναικο- λόγος. Ἡ ἀρχική του ἐκπαί- δευσις ἐγέψετο-εὶς τὸ Νοσοκομεῖο τῆς Αγίας Μαρίας τοῦ Λονδί- νου ἀπὸ ὅπου τὸ 1949, κατόπιν ἐντατικῆς μελέτης πέντε ἐτῶν, ἐπῆρε τὸ Δίπλωμα τῆς ᾿Ιατρικῆς καὶ τὸ Δίπλωμα τῆς Χειρουργι- Κῆς. Παρηκολούθησε κατόπιν ἐπὶ ἓν ἔτος δι’ εἰδίκευσιν εἰς τὴν Μαιευτικὴν καὶ τοῦ ἀπενεμήθη τὸ Δίπλωμα Μαιευτικῆς τοῦ Βασιλικοῦ Κολλεγίου Μαιευτι- κῆς καὶ Γυναικολογίας. 'Απέ- κτησε κατόπιν πεῖραν πέραν τῶν ἓξ μηνῶν εἰς τὴν γενικὴν ἰατρικὴν καὶ πεῖραν ἑνὸς ἔτους ᾿Εσωτερικοῦ ἰατροῦ εἰς τὸ Νο- σοκομεῖο ' τοῦ ΄Αµερσιαμ καὶ ᾿ἘΕσωτερικοῦ: Χειρούργου Μαι- ευτῆρος εἰς τὸ Νοσοκομεῖο τῆς Αγίας Μαρίας. ὍὉ ἰατρὸς Κόμερφορτ ὑπηρέ- τῃησε κατόπιν ὥς Ε.Α.Μ.Ο. ἐπὶ δύο ἔτη ὡς ἀξιω- (συνέχεια στὴν 3ην σελίδα, 5η στήλη) οχαγὸς εἰς τὸ: Βασ: Ίιε[ί (ο τα]: Οπθίήπ Ἰβπιφ]], Πα] ἆθπια], Πιγὶας]μᾶτ Ἡαβραμ, Ὑα]κςο] Ἡάβδαι, ὃς ΑΙ Ἱαπιαί]. Τήρπις] Ἡλβδαπ ὃς Ευ]αᾳπ Ἡλδξαη, ο πενί ΡΟΕΚΤΟΒΟΝΟΣ μκεμΜΕΙ, ΙΙΥΑΚΑΤΙΙ ΒΙΒ ΡΟΚΕΤΟΒΡΌΟΒ, ὈοΚίος Κοπιετέοτά Αταμης αγι- η1Π τουπάαπ Ὀετί αταπαιΖάα Ῥαἱαῃ- ἀάδα Ιςίπ ατηῖς Ὀϊςοκ πιήφίαΙι- ἀεππ]ετος Ἱἵψί Ἰαπιηπηϊφάϊτ, Βα Ώοκιος, Εδε]]ς νε Καάϊιπ ἨΗαρία- ἨΚΙατι πιΏ{εμαςίςί ιΠαΏ]α «Ιπια]Κί ναζ][εδίπάε οἰνετίφῃί ΠγαΚκαι]α παϊσοεμ]λεζαάϊτ. Π]ς ἀοἰκιοτ]α]ς {α]]- πηπί Τ οπάταπΙη δὲ, Λάατγ Ἡαρία- Παπεδίπαςε ρτιπίϊφ να Όερ 5επο]]]ς ἰάάεΓ]ᾗΙ (αἨ5ΙάεΠ 8οητα 1ο4οάα ο Ἡαριαμαπεάςεη ἸὈοκιοτ]αίς νε Οειταμ]ς ἀἲρ]οπιαίατιαι αἱπιφάις. Οπάαπ δοητα ὮὈἱς 8επο Καάατ ἘΟεΙκ Φαπαϊιπάα (απ σὔτπιϊς νε Εὐε]]ς ἀἱρ]οπιαδίπι ἀδΗἱ αἶπα]β- ᾱμ, ΏαΠα 8οητα αἷπ αγάαπ Εαζία Οἱ πιϊάάει Ζατβπάα αἱε]ῶπτιπα ἀοζίοτ]α]ς εἰπιςδ νε ΑπιετδΠβπι ἩᾳριαΠαποδίπίη ἁαμῖ ἀοἰίοτα νο δι, Νίατν Ἡακίαπαποφίηίπ αλ Ἐδειῆς φαὈεθίπάε «ἁαλίῖ ἀοϊίοτι οἶθτα ὨὈἱ δεπε Πιζπιεί εαἰρ ιεογήδε Καζαππιφάπ. Οπάαῃ 8οητα Ώοκίος Κοπιετίοτά, Α]άετ- θΠοί΄ππ Απκοετὶ Αγία Ἠαδίαμαπε- αἰπάς γυζῦαδι ττοεδί]ε ΙΚὶ 5επα ΕΡεΙΙΚ δαῦεδί Ὠοκίοτιι οἰπιαδάιτ, Ῥοχίοι Κοπιετίοτά να Ζενοςδὶ Κ1ῦτιδα ναδι οἶαί απο Είτκας Ἱβίια οἰπιιςδαάα ἹΠετίκίκίάε Όια Αάδάα «ςοἷ πιει οἰαςαἰκ]βτιΠΕ Καϊῑγει επαπαάΙχ]ετ, 1οπάγα Ἡαρίαμαηθδίηθ Ζίγατοί ΎᾳσαἩ: το ΜΙτίαπιΠιςὶ, ΤιοπάταπΙα Ἰππί Ἰκεραάίγαι Μεκιεδἰπίη [παί [ομπιαίγαϊ τα]ο- Βε]ετί ταἡπα]ετίπῖπ Ὀἱτ Καδππι οἰαταῖς πΙΠΠ{ΕΙΕ πιοδθεκε]ετί να φαπἀοι πιετκεζ]ετίπῖ Ζἱγατει εἰπιεἰκισαίτ-- Ἱετ. (εςεπ]ετάε 1,οπάταπΙη Φἱπὶγ Ἠπεία ίατιπα πιαῄδας ΜΗ Ἐα- ία Παπεκἰπϊ ᾖ72ἱγατεί οτε Βα ΠΠμΕΡΘεΦε ΄Γϊππατῃαπε ἀεβ]] αὶχ {αίκαῖ θἰπίτ]ετε [οβτί οἶαῃ Πασίαμκίατα αδταπαφ ΚΙπιδε]ετε γατάιπι εἆςτ. Ἠακίαπαπε Ὀὔ γῆς ἀεβι]άῑτ ο ΚΙ γαἰπιΖ 18δο γαϊαὂι νατάιτ, ΠαδίαΙατΙη εἷκεετίςί οἴϊπά ἤΖ Παδίαςι οἶαρ γαΐπιζ Όαϊιπι ἱςίη οταγα Εἰάετίτ. Ηαδίαίατα τηθΏφιης Ὀἱτοοίς Κο]αγ κατ ναταιτ. Ἐε]ςε Ἡβταπα1θ εἰ]ετίη ππεβίπε πιαΗςις τοοβίζαϊ νατάατ. Ελ 1Φὶ οαίατι νε Ῥαλςε]οτ νε Ὀϊ Κὐτάρμαπε ἆαβί νατάιτ, ἩθειαΠαπεπίω ππεπηυτίπ Καάτο- βυπάα 5αἆαΚκα ἴευζί οάεη ΠπεΠη- Ἰατάα ναταις. Ῥππ]ας ταπι ὂτπιίϊ Ιοήπιαϊ ΙφςΙεταίτ νε «οκ ἆθ[α Παθίαίατιη Πιαβαςῖ πιεφε]εἱοτίηίπ Ἠα]ήπε γατάιπα αἰπιεκίο οΠΙΒΓΙΠ Ιψηεφπ]εδίπε πιθάατ «οἰωτίατ, Βὶτ Μαρία ἰεάανί οἰαπάικάαηπ 5οπτα οπα γατάιπι εἰπιεκίε ἄεναπα ϱάει- Ίετ νε Ὀἱ ἰ Όυ]αρ οεπιβαίιηάα ἴεκτατ γετ]ερπηεςὶ Ιςίῃ Καηαἰφίπα γοὶ αδὐφιετίτ]ατ, --υ-υ-υ-ὸ- 0. ΛΗΣ ΒΛΣΙΛΜΗΣ ΗΠΙΗΚΕΠΙΕΙΝΙ. ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΙΡΕΙΛ ΤΗΣ Κ.Ν.Ε. ἂιΣτὰ Χριστουγενιάτικα πάρι- τυς ποὺ ὠργανώθηκαν διὰ τὰ παιδιὰ τῶν ἐργατῶν καὶ ὑπαλ- λήλων στὸ Μαυροβοῦνι, Ξερὸ καὶ Σκουριώτισσαν, παρευρέθη- καν πέραν τῶν 1.300 παιδιῶν. Στὲς 20 Δεκεμβρίου τὸ οἴκημα τοῦ κινηματογράφου στὸ Μαυ- ροβοῦνι ἐπλημμύρισε ἀπὸ ρια καὶ κορίτσια Τούρκων καὶ Ἑλλήνων ἀπὸ 4--Ι4 χρονῶν στὲς 10 π.μ. καὶ 2 μ.μ. ΤΠαρου- σιάσθηκαν διασκεδαστικἁ παι- γνίδια καὶ ὄμορφα τραγούδια. Ὅ κ. Τὸτς μὲ τὴν κινηµατογρα- φική του μηχανἡ ἔδειξε παιδικὰ φὶλμς ποὺ ὅλοι ἀπήλαυσαν. Ὁ “Αης-Βασίλης ἔφθασε φορτω- µένος μὲ δῶρα, ᾿Ἐγένετο δεκτὸς μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀλλὰ µερικοὶ ἀπὸ τοὺς πιτσιρίκους ποὺ ποτὲ πρὶν δὲν τὸν εἶχαν δῆ ἄρχισαν τὰ κλάματα. ᾿Ἐσιώπησαν ὅμως καὶ Χαµογέλασαν ὅταν ὁ γέ- Ροντας τοὺς ἔδωσε τὸ δέµα τους. Τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ στὸ Ξερὸ εἰς τὲς 22 Δεκεμβρίου στὸ Σύλλογο Ἐπισήμων. Ταξιὰ γεμάτα ἀπὸ παιδάκια κατέφθαναν συνεχῶς. Στὲς 23 Δεκεμβρίου ἦτο ἡ σει- ρὰ τῆς Σκουριώτισσας νὰ φιλο- ξενήση τοὺς θορυβώδεις ἀλλὰ - εὐτυχισμένους Φίλους µας, “ΗἩ γιορτὴ ἐπαναλήφθηκε 4 φορὲς ἐδῶῷ καὶ καθὼς τὰ παιδιὰ ἔφευ- γαν μὲ χαρὲς καὶ γέλια ὁ “Αης- Βασίλης κρυφὰ-κρυφὰ ἀναστέ- ναξε μ᾿ ἀνακούφιση. ------«---------- ΒΑΝΤΑ 01ΑΌ8’ῦν ΕΙΒΕΙ8 ΜΑΡΗΕΝ ΡΙΕΚΕΤΙ ΒΑΒΗΑΒΘΙΝΑ ΖΙΥΛΕΕτΤί Καταάαῦ, Κδετο νε ΦΚωτίοίίδεα 1ςί νε ΠΙΟΠΙΙΓΙΒΓΙΠΙΠ ςοσυκΙατΙπα ππθηθις [ετῆρ εαοῃ ῬαεΚκα ϱγ- Ίεπος ἱορ]απίθτιπα 1,3οοάςθΏ 82]. «οσους Ιφίτακ οιπιφα:τ, Αταλῆς αγΊΏΙΏ 2οποί οἰπᾶ Κατα- ἆαδιπ Ἐδά Φίπεπια Βίπαςι κα ΏαἩ 58αΐ τοάα νο ΟὈδίεάεη δ6οηπτα θ8αΐ 28ε 4 ΥαβΙΠάαΠ τή ΥβδΙΠ8 Καάατ οἶθη Γῆτκ νε Ἐάπι Κιζ νε εγκεἰς ϱοσυΚἰατία ἀοἰπιαφάα.αὐσεί τῆτ- Κὔῑει ςαὔιτι]άι νε εγ]εποε]ί ογ- Ί8τ ονπαπ]άι. Βαν Ὠσάς υπ. φἴπεπια πιαΚἰπανί]ε ᾳρίετί]εῃ «ο- ἀγό- δ) σας ΒἰΗπι]οτί Πεικαδίη Ἡόσδαπα ἂν, (4ὔποῦ φομ[θπίη Βηοί φὔιωπῦπο Ροἰς) κ -.. οςσ.Μ.Ο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝΜΘ Η ΕΙΛΙΛ Τ0Υ ΜΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΘΛΗΙΙΚΟΝ ΣΩΜΛΙΕΙΩΝ Κ.ΝΜ. Ε. Τί εἶναι τὸ Διοικητ. Ὥυμ- βούλιΦ τῆς Ε.Μ.Ε.: ἠΤὶ κάμµνει γιὰ τὰ ᾿Αθλητικὰ Σωματεῖα ᾽Απὸ ποιοὺς ἀποτελεῖται Γιατὶ ὑφί- σταται τέτοιο σῶμα Αὖ- τὲς εἶναι μερικὲς ἀπὸ τὲς ἐρωτήσεις ποὺ ἠγέρθησαν κατ αὐτὲς τὲς μέρες ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐργασίας ναὶ τὸν σχεδίων ποὺ τὸ Συμβούλιοἔχει ἀναπτύξει. Τὸ ᾿Διοικητικὸ Συμβούλιο ᾱ- ποτελεῖται ἐκ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τµήµατος Εὐημερίας, τοῦ Σάββα Κοκκινίδη, τοῦ Μουνὶρ Χουσεῖν, τοῦ Κώστα Σαβεριάδη, τοῦ ᾿Ανδρέα Λεωνίδα καὶ τοῦ Φοίβου ΙΝεοκλῆ. '“Ἡ κυριώτερή του εὐθύνη εἶναι νὰ προαγάγη τοὺς σκοποὺς τῆς Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. ὅπως φαίνονται στὸ Καταστα- τικό, Αὐτοὶ οἱ σκοποὶ εἶναι :- (α) ᾽Ανάπτυξις φιλικῶν σχέ- σεών μεταξὺ τῶν μελῶν σωµα- τείων καὶ χωρίων τῆς περιφε- ρείας τῆς Κ.Μ.Ε. (β) ᾿Ενθάρρυνσις τῶν σωµα- τείων ὅπως ἀναλαμβάνουν εὖ- θύνας διὰ τὴν δηµιουργίαν κα- λυτέρας ζωῆς διὰ τὰ µέλη των καὶ διὰ τοὺς κατοίκους τῆς κοι- νότητος εἷς τὴν ὁποίαν τὸ σώ- ματεῖον ἐγκαθιδρύεται. (Ύ). ἸΑνάπτυξις ἀθλητικῶν δραστηριοτήτων µμεταξὺ τῶν μελῶν τῶν σωματείων, ἐντὸς τοῦ χωρίου, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς περιφερείας τῆς Κ.Μ.Ε. (δ) ᾿Ενθάρρυνσις ἀθλητοπρε- -. πείας εἰς ὅλα τὰ ἀθλητικὰ ἀγω- νίσµατα ὄχι µόνον εἰς ὁμάδας τοῦ σωματείου, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλα τὰ ἀθλητικὰ γεγονότα τὰ ὁποῖα προάγονται ἐκ τῶν σωματείων. Τὰ µέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συµ- βουλίου ἔχουν ἤδη ἀποδειχθῆ ἀντιπρόσωποι ὅλων τῶν σω- µατείων. ᾽Αποτελοῦν μικρὰν ὁ- µάδα ἕνεκεν τῶν δυσκολιῶν τῆς μεταφορᾶς καὶ διότι ἔτσι μποροῦν νὰ συζητοῦν ἐπαρκέ- στερον καὶ νὰ παίρνουν ἀποφά- σεις Ὑρηγορώτερον ἐπὶ καθ ἑνὸς ἐκ τῶν πολλῶν προβληµά- πων ποὺ τοὺς παρουσιάζονται. Έχουν συχνὲς συναντήσεις καὶ ἐργάζονται σκληρά. Τὰ ΤΠοδο- σφαιρικἁ Πρωταθλήματα διὰ τὸ 1952--53 καὶ ἡ σειρὰ διαλέ- ξεων διὰ τοὺς διαιτητὲς ἀπὸ τὸν κ. Λίλλην ὠργανώθηκαν ἀπὸ τὸ Δ. Συμβούλιο. Καθὼς τὰ ἐνδιαφέροντα καὶ οἱ δραστηριό- τητες τῶν Σωματείων πολλα- πλασιάζονται ἡ ἐργασία τοῦ Διοικητικοῦ Συµβουλίου θὰ γίνη ἀκόμη σπουδαιότερη. ----υᾶῆ- ΚΑΛΟΣΟΡΙΖΟΜΕ ΤΟΥΣΝΕΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ Κατὰ τὸ Νοέμβρη δέκα ἐννέα ἐργάτες προσελήφθησαν ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία. Τὸ νοσοκομεῖο ἔχει μιὰ νέα μαθητευόµενη νοσο- κόµα τὴ δ. Ερμινία Μ. Ἰωση- φίδου. Αλλοι νέοι ἐργάτες εἶναι : Καράζ: Θρασύβουλος Καρα- Γιάννη. Αποθήκη: Φαχρὶ Χασσάν. Ξερὸ Τζένεραλ: ΦρόσαἨλία. Μαυροβοῦνι Ὑπογείως: Χαλὶλ Μ. Κου- τσιούκ, ᾿Αθανάσις Χαραλάμ- πους, Κεμάλ Χουσεῖν, Σαλὶχ Τσαμπάζ, Μουσταφὰ Λαττίφ, Κιαζὶμ Χουσεῖν, ᾽Αχμὲτ Χασάν, Νουρεττὶν Σουλεϊμάν, Λεσανὶ Μουσλί, ᾿Απτουλλὰ Μουσταφά, Σατρεττὶν Ραΐφ, Χουσεῖν ᾿Ο- σµάν, κ ᾿Αλὶ Μεχμέτ, Χρϊ- ὡστος ᾽Αντόνι καὶ Τζιαφὲρ Με- χμέτ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ Σε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Φοιτητὲς τῆς Κοινωνιολογίας στὴν Οἰκονομικὴ Σχολὴ τοῦ Λονδίνου ἐπισκέπτονται διάφο- ρα Ἱδρύματα κοινωνικῆς εὔημε- ρίας, ὡς µέρος τῆς ἐκπαιδεύσεώς των. Τελευταίως ἐπεσκεφθήκαμε τὸ ᾿Εθνικὸ Νοσοκομεῖο Νευρο- παθῶν στὸ Λονδῖνο. Δὲν εἶναι Ψυχιατρεῖο ἀλλὰ βοηθᾶ ἐκείνους ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ ἀσθένειες οἱ ὁποῖες ἐπηρεάζουν τὸ νευρικὸ σύστημα. Τὸ νοσοκομεῖο δὲν εἶναι µεγά- λο καθὼς ἔχει µόνο 180 στρώµα- τα. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς εἶναι ἐξωτερικοὶ καὶ προσέρχονται διὰ θεραπεία µό- νο. Οἱ ἀσθενεῖ ἔχουν πολλὲς ἀνέσεις. Ὑπάρχει εἰδικὴ συσκευὴἡ δι᾽ «ἐκγύμνασι τῶν μυῶν ποὺ παρέλυσαν. Ὑπάρχουν ἐπίσης αἴθουσες χειροτεχνίας, κῆποι καὶ βιβλιοθήκη. Τὸ προσωπικὸ τοῦ Ἀοσοκο- µείου περιλαμβάνει καὶ Λει- τουργοὺς Εὐημερίας. Εἶναι ἐκ- γυμνασμµένοι κοινωνικοὶ ἐργάτες καὶ συχνὰ συντείνουν στὴν καλυτέρεψι τῆς ὑγείας τῶν ᾱ- σθενῶν μὲ τὴ βοήθεια ποὺ τοὺς προσφέρουν στὴν ἐπίλυσι τῶν προσωπικῶν των προβληµά- των. ᾿Εξακολουθοῦν νὰ Ἠπαρέ- χουν βοήθειαν πρὸς τὸν ἀσθενὴ κατόπιν τῆς ἰάσεώς του, τὸν βοηθοῦν πρὸς ἐξεύρεσιν ἔργα- σίας καὶ πρὸς ἀναπροσαρμογὴ στὴν κοινωνία. Ἡρὼ Μυριανθούση. -ϱο----------- ΠΟΙΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΤΕΙΑΙ/ Ν. Ὀ. Βυφοῇ Διευθυντὴς ᾿Ασφαλείας. Ποιὸς τραυματίζεται Μάλι- στα ἐκεῖνος ποὺ κάμνει τὴν ἐργασία ἐκεῖνος εἶναι ποὺ πα- θαΐνει τὸ δυστύχημα καὶ τραν- µατίζεται. Έτσι, αὐτὸς εἶναι ποὺ πρέπει νὰ ἐνδιαφέρεται πε- ρισσότερο ἀπ᾿ ὅλους γιὰ τὴν ᾿Ασφάλεια καὶ τὴν πρόληψι τῶν δυστυχηµάτων. Λ᾿Εκεῖνος ποὺ ἀκολουθεῖ τοὺς κανόνες ἆσφα- λεία, σπάνια τραυματίζεται διότι οἱ κανονισμοὶ γίνονται γιὰ νὰ τὸν προστατεύουν ἀπὸ τὰ δυστυχήματα. Τὰ δυστυχήµατα δὲν συµ- βαίνουν µόνα τους. Τὰ δυστυ- χήµατα δὲν εἶναι ἁπλῶς κακὴ τύχη. Ὑπάρχει μιὰ αἰτία γιὰ κάθε δυστύχημα. ᾽Απομακρύ- νετε τὴν αἰτία τῶν δυστυχηµά- των καὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν θὰ τραυµατίζωνται. ᾽Αλλὰ οἱ στα- τιστικὲς ἀποδεικνύουν ὅτι ἔἐκεῖ- νος ποὺ ἐκτελεῖ τὸ ἔργο εἶναι ἡ αἰτία σχεδὸν κάθε δυστυ- χήματος. Ζεχνᾶ. Εἶναι ἀπρό- σεκτος. Πῶς μποροῦν τότε ν᾿ ᾱ- ποφευχθοῦν τὰ δυστυχήματα ᾿Εκεῖνος ποὺ καταγίνεται μὲ τὴν ἐργασία μπορεῖ νὰ προλάβη σχεδὸν ὅλα τὰ δυστυχήματα. Αὐτὸς ὀφείλει νὰ εἶναι ἀσφαλὴς ἐργάτης. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνθρω- πος ποὺ πρέπει νὰ εἶναι προ- σεκτικός, Αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνθρω- πος ποὺ πρέπει νὰ σκέφτεται γιὰ κεῖνο ποὺ κάµνει. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ὀφείλει νὰ κοι- τάζη ποῦ τοποθετεῖ τὰ χέρια του καὶ τὰ πόδια του. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ πρέπει νὰ τηρᾶ τοὺς κανονισμούς. Αὐ- τὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν θέλει νὰ χάση ἡμερομίσθια ἕνεκεν ἀπουσίας-- ἀλλὰ αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ τραυματίζεται. Ὁ ἐργάτης δύναται, ἐὰν θέλη, νὰ σταµατήση τὰ δυστυχήµα- τα. Ένας καλὸς ἐργάτης δὲν παθαίνει δυστυχήµατα, διότι εἶναι προσεκτικὸς ἐργάτης, ἆ- σφαλὴς ἐργάτης. κιΒΗΙ5 ΜΑῦΕΝ Φ]ηκετί ΡΟΗ κὖι ὑΒι ΑΒΙ ΟΕΜΙΥΕΤΙΝΙΝ ΕΑΑΙΙΥΕΤὶ ΝΕ ΙΏΑΒΕ ΗΕΥΕΤΙ Ἐιοτι ἹΜαάρι Βἰκοί 8ος κήὐ]άρίατι Ορπιϊγοπῖπ Ἰάατο Ἠογοαίὶ πο Βροτ Κὐῑάρίατι 1ίπ ὃα Ἠογεί πο αρίΥοτ. Ἡογοί Εἰπι]οτᾶρη {ρατοίᾶϊσ Ρ Ἡδγίο Ῥτ Ἠογείίπ πιακδαᾶϊατι πο οἰαὈ1τῬ 1βίο Ῥυπ]ατ, τα Ἡοαγαμπ γαρᾶιδι 1β]θτίῃπ τσο Κυτάαδα ρτο]θ]θτίη πρίθ]οοθὶ οἴαστακ, ὂα ὅϊπ]οτάς βοτα]αη Ῥασι υπ Πατάις, Ἱάατο Ἠσγεί, δαθάοι Ναζιτι ρανας ΚοΚκκἰπΙάϊἰδάει, Μπιτ ἩἨἡδοϊπάεη,Κορίας δανετίαἀἰφάεῃ. Απάτοεα Τεοπϊάβάαπ νε ὮΕϊνο ΝεοΚΠάεπ παὔτε]κκαῦ. Ὀϊτ ἨΗογείι- ἁϊτ. Κιοτι Λαάεπ Φίτκει 8ΡΟΓ ΚὐλΙάὈίατι Οεπαϊψεηπία ἨΝΙζαπι- ηοπηεκ]ηπάε Καῑά εάἴ]εῃ πιακδαϊἶατι Πετ]είππεκ ὃα Ἠεγείηῃ Ὀαδίισα ναζ1{εκίά]τ, Μα(κβαϊ]ατ φυπ]αταίτ:---- (8) Αζθίατ νε Α7 ΚΙΙδίατι νε στι Μαάεηπ «ᾠἰτκεῖί 988Π8δΙ ἀαΠΏϊμπάεκί Κδγ]ετ αταδιπάα ἁρδίαπε αἱβκαίατ Ὀεδ]είπιείς, (5) ΚΙΙάδίατι, Κεπά!. αΖθίάτι νε Κὔήσαπ Ὀυ]υπάυδα οεπιαβίιη αμαἰΙδὶ Ιςίπ ἆαία Ιψὶ. Οἱ Παγαί τοπη]Πί ναΖ1{ες]πὶ ἀεταλάεγο {εδν]]ς εἰπιε]ς, (ο) ΚΗΙΙΡ αΖθίατι πιεγαπιπάα να ΚΟγ]ετάε νε Κιοτις Μαάεπ φἰτκοῖὶ 58Ώαςδι ἀθΠίΠ]πάε νο Πατίοϊπάε 8Ρος Γαα]ψειϊπί Πετϊ]είππείς, (ἆ) Ὑαΐπισς ΚΙΙΙΡ (αΚκιπιατι ἀεδι] Παϊτα ΙΙ σ]ατια ἀερίο]εά1δί δάτῆπ 8δρος πι δααΚα]ατιπάα ἀαλί ϊψὶ. βροτοι]ας ταπα Ὀεδίεπιεζ, Ἱάατοε Ἠεγεί αἴθίατι Ὀδιάη ΚΙΙΙΡΙασιη πιὔπιερςί]]ετί οἰάι]κ]α- ΤΙΠΙ Ζαΐεπ Ίδοαί εἰπιὶφάϊτίεξ. ἸΝακ]γαί πιήρκἠ]αιπάαπ ἀο]αγι Όα Ἠεγει [ας ὉὈἱ Ἠεγειάϊτ οὕπΚκὰ Ζαπασ εάεῃ Ὀϊγοο]ς πιεδε]ε- Ἱετίῃ Πετοϊτί Ὀδγ]εσς ἆαπα αγραπ φυτεῖίε Κοπιφι]α οί γε Κατατ]ατ ἆαπα «αὈυ]ς νετ]ευίΙΗτ. Ἠεγει αΖβίατι κικδής Τορίθπίς να ἵἰψί ϱαἱ1φιτ. 1952---.3 βεπεδί ἸΙθῃ Κιοτις Ναάεπ οἰτκειϊπΙη' 9ΠΙε]ά” νε 'Κπουκοιι’ Καγφαςπιαίατι νε Ῥαν 1... Πετοπὶπια]δίη τετρ οτβὶ Αγακίορι Πακεπι]]ς ἀειδ]ετὶ ὃν Ἠεγεί ταταξβπάαπ ΤοςΚ41 εάπαίφατ. δροι ΚΜΙΌΙατιπιΠ αἱθία νε Γαο]]- γε απίίκσα Ἰάατε Ἠεγεμπίῃ 19ἱ ἆαπα Ὀἡγῆς ελεπιπιϊγεί Κεδρ οἀοοσκάϊς. ΟΡΥΒΘΕΑ6 ΤΟΒΡΠΙΕΒ ΕΙΕΟΤΒΙΟΛΙ. ΡΕΡΊ. ᾿Εξετάζει τὸ στάρτερ τῆς μηχανῆς. Βϊε πιαϊπαπιη “βατίρσίπιὖ ΠΊΠΒΥΘΗΏΘ Θ41ψοΥ. Βϊ Ζἠπηατεπίῃ νεγα Κὐάραπ Πατοίχ {ετάἶπε πιϊς κ] πιεφε]ε]ετίε οὕταςαρ οπἶατι Πβ]ειπιεὔε α]]ς- ΠΊΒΦΙΠ8 Άτοαί νοτ]πηε]ἰάϊτ. ΔΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΟ Υπο ΓΙΑΝΝΟΥΛΛΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΥΑΙΙΝΙΖ καΏινι αβ ἰσίν ΥΑΖΑΝ:“ΑΥΤΕΝ ΥυβδιΕ ᾿Ελπίζω πὼς θὰ ἔχετε διαβά- σει τὴν πρώτην µας ἔκδοσιν καὶ πὼς θὰ ἔχετε πολλὲς εἰση- γήσεις νὰ κάµετε. Θὰ τὲς δεχθώ μὲ µεγάλη εὐχαρίστησι καὶ θὰ κάµω ὅτι μπορῶ νὰ δώσω ἆ- παντήσεις ἐκεῖ ποὺ χρειάζονται σὲ μελλοντικὲς ἐκδόσεις. Συχνὰ βλέπομεν στὴν ἐπιφά- γεια τῶν βερνικωµένων ἐπίπλων κηλίδες ἢ θολώματα κατὰ τό- ποὺς, λόγῳ ἀκαθαρσίας ἢ κακῆς ποιότητας βερνικιοῦ. Μποροῦ- μεν πολὺ εὔκολα νὰ τὲς ἀφαιρέ- σωµε τρίβοντάς τες μὲ ἕνα πανὶ βουτυγμµένο στὸ νερὸ καὶ μετὰ μὲ ἕνα στεγνὸ πανί. Θὰ ἔχωμε τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα ἂν βάλωμε λίγο λάδι καὶ κατόπιν τὸ τρί- Ψωμε καλά. ᾿'Αν τὸ βερνίκι χάσηῃ τὴν λάμψιν του τρίψετε τὴν ἐπιφάνειαν μὲ οἰνόπνευμα. Μπορεῖτε νὰ καθαρίσετε τοὺς Καθρέπτες τοῦ σπιτιοῦ σας πολὺ εὔκολα ἀφοῦ ἑτοιμάσετε ἕνα μῖγμα, μὲ ἀναλογίαν 9 µέρη βενζίνης καὶ 1] µέρος µαγνησίας καὶ ἁπλώσετε ἕνα στρῶμα ἀπὸ αὐτὸ στὴν ἐπιφάνεια τοῦ καθρέ- πτη. Όταν στεγνώσηῃ τὸ τρί- βετε καλὰ μὲ ἕνα καθαρὸ µαλακὸ ροῦχο.---᾽Αποφεύγετε πάντοτε τὴν φανέλλα διότι ἀφήνει χνοῦ- δι.--Ὁ καθρέπτης σας θὰ γίνῃ «γΥιαλί». Οἱ περισσότερες νοικοκυρὲς φοβοῦνται τὲς ἐργασίε τῆς κουζίνας ὅπως τὸ καθάρισμα τῶν κατσαρολλῶν, τιγανιῶν κ.τ.λ. διότι τὰ χέρια λερώνονται πολὺ καὶ µένουν ἀκαθαρσίες µέσα στὰ νύχια. Πολὺ εὔκολα μπορεῖ ἡ νοικοκυρὰ νὰ καθαρίσῃ τὰ χέρια της ἀφοῦ τὰ πλύνη καλὰ μὲ χλιαρὸ νερό, τὰ σκου- πίσῃ καὶ τὰ τρίψῃ μὲ λεμόνι, ποὺ εἶναι τὸ πρόχειρον καλ- λυντικὸν τῆς κουζίνας. Κάνει τὸ δέρµα µαλακὸ καὶ καθαρίζει τὰ νύχια. ῶθ«------------ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ Στὶς ἑπτὰ τοῦ Δεκεμβρίου διεξήχθη ὁ πρῶτος ἀγῶνας ποδοσφαίρου ἐντὸς τῆς ἝἜται- ρείας μεταξὺ δύο ὁμάδων τοῦ Μεταλλείου. Τὸ Τμῆμα τοῦ κ. Τζιεμὰλ καὶ τὸ τμῆμα τοῦ κ. Στασόπουλλου. Πέντε χωριὰ ἀντεπροσωπεύθησαν στὲς δύο ὁμάδες. Τὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε 2---2. Διαιτητὴς ἦτο ὁ κ. ᾿Αν- δρέας Λεωνίδα. Τὸ παιγνίδι, ποὺ δὲν ἦτο µέρος πρωταθλήματος, ἐπαίχθη μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ἐπιδεξιότητα καὶ πολλοὶ «γέροι» ἀντελήφθη- σαν πὼς σαν ἀκόμη καλοὶ ποδοσφαιριστές. Οἱ ὁμάδες ἤ- σαν : τὸτμῆμα τοῦὔκ.Τζιε- µάλ: Ἰσμαὴλ ᾽Αλὶ Μερτζιάν, Σαλὶµ Ἰσλάμ, Νῖκος Χρίστου, Ἰζὲτ ἸΑχμέτ, ᾽Απτουλλά Γιου- σούφ, Τεφὶκ Ζ. ἈΧουταβερτί, Ἰζὲτ Μουχετίν, ᾽Αλὶ Ραΐφ, Τζε- λὰλ Μεχμὲτ ᾽Αλί, Μουσταφᾶ Κ. Ταξίν, Χουσεῖν ᾿Οσμάν, Χα- σὰν Ν. Χουσείν. (2) ΤὸΤμῆμα τοῦ κ.Στα- σόπουλλου: Φειδίας Με- ταξᾶς, Κώστας Σιρίµης, Πέτρος Σταύρου, Κεμὰλ ᾽Αζίζ, Εὐτύχιος Χ’' Χαραλάμπους (1) Νουμὰν Γιουσούφ, Μεχμὲτ Χασίπ, ᾿Ο- σμὰν Σαλὶχ (1), Χαλὶλ Χαλίλ, Μουσταφὰ Μεντούφ, Βετὰτ ᾿Ομέρ. Ὑπήδραφι ρεΙρ ρεςπιίφαϊτ Γαἷαί 5ίζε γεπὶ γήπιζ Κυῦα οἶδαπ ἀεπιεγα ρος Καΐπιις ἀεδί]ὶΖ Ζ8ΏΠε- ἀετίπι. Ἰὐπιίά οἀετίπιί αἰ]είοτί- πἰζ]ε Ὀεταῦετ σήσεὶ νακιί ρεςίτε- τεκ γεπῖ σα βἰτπιὶφείηίζ. Βα ΦαγΙπΙΖάα δἱζε Όαζι υ{ακιο[εἷς τεπαἱΖΗΚΙετάεπ ὈαἩς εἀεοεβίπη. ΒΗάἱδιπί οί Ὀπίαφής Καρίατι γἰκαπιακ εν Καάιπιπια δευπιεάϊδὶ Ὀἱσ 1Φάΐτ οὐηπκὰ εἰ]ετίπ Ὀοσμ]πια- 81Πα νε τπακίατιη Κἰτιεηπεδίπε φεΏεῦ οἶατ. ΒπαΠ Ιςίπ οὔετ ἵδε Ὀαδίαπιαζάαη εννεὶ εἰ]ετίπίζϊ ἴασε ε8ῦὈήπα ΒαΏΓΙΓδ8ΠΙΖ Κἰτ]ετ τπαΚκ]α- τα. βεςεπἹο2. ᾖἰδπίσ Ὀἰκάσπ 8οητα εἰ]ετιηίζὶ γίκαγαρ ἠσετ]ετίπε Ίεπιοῃ οἠτιπαΖζ. Οὔτοξεκδιπίζκί αἰ]οτῖπίζ γιπιωδακ νε ΠιτπαΚΙαΓιΠΙΖ τεπηίζ Καασακαιτ. ΕλΠετίηϊσίη ἀθτῖςί φετῖ]εφίτδο ρεςς γαἰππαάαη πιδαν πηϊατάα Ἱεπιοπία Κατιφιῖς σ]δοτίῃ δὑτηπαΖ. ΑγπαἰατιηΙΖι ΕΒὔποδε Κατι ΒΡΠΙΕΥΙΠΙΖ εὐπκά Ὀοσυ]ατ. Αγπα- Ί8τιΏΙΖι κρϊτίοταΚιδί]α [επιζ]εγίη νο 6οητα Τοπαίζ Ὀἱτ Ὀεσ]ε 5Η11ΠΙΖ. (πιεπίο νε ππετπιες Ὀζετίπάε]ί Ἰεἰκείστ ἱαπσαδαγα ε Κοαγοα τεπηἰΖ]επεΟ](τ. (ἱςεκ ναζοἰατι Κἰτ]επίγςε Ις]ε- τἶπε αἶτκο γαΏυί τασζία δα ἀδκαρ ςαἱκαΙαγιπΙΖ νε ϱὔτεσεκδίπὶζκί Κοἰαγσα τοπαίζ]εηίτ. Ῥεηςετε οαπι]ατίιπι ερίτιο ἴε τεπαΖ]εγε]ΗτεϊπΙΖ [αΚκαι Ὀυπίατι Ραζεῖε Ἰκβδιτ]ε (επαζ]επιεὶς επι ἆα]α Κο]αγαάίτ νε Πεπιάε ἆαᾖα 1οιΖ οἰωτ. (αΖεῖεγί 5γα Ὀαίιτιρ οαπΠΙ Ίγίοε ἰμπίΖ νε 8οητα Όαθκα Ὀἱτ Κατα ραζείο ἴε σαπι Κυτιίαρ ρατ]αἴτη1. Ἠει εν Καάῑπι εργα]ατιπα ϱοξ ἀλκίκαί εἴππεμαίτ, Ἐφναϊατάαχί 1εκε]ετ ιδίαὶς Ὀἱτ Όεζ]ε 5ΙΗΙΠΠΠεΠΙΕ- μαάϊς οὐπκὴῇ Γεπα οἶατ, ΟΙ τε τεπηΙζ]εγ]ηίΖ νε 8οητα Κείεπ Ὀρζ]ε Ρατ]απιζ, Τα εβγαπΙΏ οἰπδίπε βῦτε οἰ]ᾶ ΚιΠαπιππα]άιτ. Ζοεγιῖ- ΏγαΡι νε Ἱἱαπραβδυγα πιήφανί πηκτατ]ατάα Κατιφίιταταίς ΕΦΥΒΠΙΖΙ τεπΖ]εγεΙ]ἱτδΙηῖΖ, {πΚαι οπαπ]α εθγαίατ αφή οἳᾶ οαἰοί ρατ]αὶς οἰαπ]αΖ. θᾱ------------------- ΤΒΕΕΕΝΙΝΕὉΜΒΡΟΗ κὔνύπυ Τε[κεπίπ Ἐαπι 8ροτ Κὐδοα Ρεςεπ]ετάε ΚΑΠΟ οἁα]ατιπάα νυκαὈυίαπ ἍὨὈ επε Τορ- Ιαητιάα γεπὶ Ὁἱς Ἠεγοαί δεςπιὶφά!τ. Ὠοκίοτ Ἡ. δίαπιαΙαάϊς Ἠεγει Εεὶςὶ νε Απάτεας ΖακΚκος [κποί Ἐεαὶς οἰατα δες παϊφάιτ]ετ, ΕΠΙρ- Ρο ὙΨακφῤααϊς γεπί Ἠεγειίῃ ΚΔΗΡΙ, Νίκος Ίσοαποι Ὑεζπεάατι να ΜΙς5 ῬαθκαΙς ἵε Μίμαϊἱ Απάστις ΑζΔΙατιάιτίας. ῬΒιπ κεςϊπιάε «δαπάοί ΊἈΝαζιτι Ἐεὶς ναζϊ{εριπὶ γαρπηφάιτ,ΑΖΔΙας γοπί Ὀἱ δοςίπι αδαία Πππασ ει]οτ, Βὰ αδαὶ δααάεί ΊΝαΖΙΓι (ΑταΠηάαπ απ]αμ]π]δάι νο Ὀἱτ Ἠεγειίπ ρταρ οἰατακ κεςϊάϊδί νικά Ζπ1σ οἆεπ πιεδε]ε]ετάετ ΟΠΙΠ οαγοεδίπάε Καςιπι]ασβὔιπα ΑΖθίατοα Καπααί ΚοςὈ εἀπιὶφα!τ. Κὐῑλδα γεπήεφάϊτπιε]ὶς πῃεςδε- ]αδί γεπῖ Ἠεγει Ιςίπ πιϊςκιὶ Ὀἱτ ἶ6 οἰασα]καάα Ἠσγεί ο πα φίδι ῬἡγΏ Πογοσαπία νε αΖβΙΑΓΙΠΙΠ γαταιηϊ]α ΚαΤΦΙΙΕΥΟΓ. (συνέχεια ἀπὸ τὴν 3ην στήλην, τῆς 2ης σελίδος) ματικὸς ἐπὶ τῆς Κλινικῆς Μαιευ- τικῆς εἰς τὸ Οἰκογενειακὸ Στρα- τιωτικὸ Νοσοκομεῖο εἰς ᾿΄Αλτερ- σιοτ. ᾿Αν καὶ ὁ ἰατρὸς καὶ ἡ κ. Κόμερφορτ ἔφθασαν ἐδῶ πρὸ λίγων µόνον ἑβδομάδων, αἱ- σθάνονται καὶ οἱ δυὸ βέβαιοι ὅτι θὰ εἶναι πολὺ εὐτυχεῖς εἲς τὴν Κύπρο. ᾗ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
YENI GELENÜSTAHDEMLERIMIZ 4p
ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4p
SPORTS CLUBS 4p
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4p
SPORTS CLUBS 4p
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ 3p
ΠΟΙΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΤΑΙ 3p
ΔΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΟ 3p
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 3p
ΚΑΛΩΣΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ 3p
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ.Μ.Ε. 3p
Ο ΝΕΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΤΗΡΤΙΣΜΕΝΟΣ 2p
ΚΑΛΟΙ ΦΙΛΟΙ 2p
Ο ΑΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ Κ.Μ.Ε. 2p
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙ ΟΔΗΓΟΙ 2p
KIZ IZCILERI KIMLERDIR? Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
Ο Δρ ΒΡΟΠΛΕΥΣΚΙ ΑΠΟΧΩΡΕΙ 1p
ΜΕΛΕΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΝ 1p
CHARALAMBOS IOANNOU & PHIDIAS CHIMARIDES 1p
ΔΥΝΑΣΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ 1p
ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΚΕΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1p