το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΠΜΕΡΙΑΣ ΔΙΔΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙ(ΟΝ Κάθε µέρα μᾶς παρέχονται συμβουλὲς διὰ ζητήµατα καὶ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπί- ζομε, Μᾶς παρέχονται συµβου- λὲς ἀπὸ τοὺς δασκάλους µας }.. διὰ τὰ ἐκταιδευτικὰ προβλήμα- τα τῶν παιδιῶν µας, ἀπὸ τὸν Ὑιατρό µας διὰ τὲς ἀρρώστιες μας, ᾿ἀπὸ τὸν µουκτάρη διὰ ζητήματα ἄρδευσης καὶ μικρῶν νομικῶν διαφορῶν ποὺ ἀφο- ροῦν τὰ χωράφια µας καὶ γενικἀ τὴν περιουσία µας. Αὐτὸς εἶναι κι’ ὁ σκοπὸς τῶν Κλινικῶν Εὐημερίας τῶν Ἱαι- διῶν ποὺ ἀποτελοῦν τμῆμα τῶν Κέντρων Εὐημερίας. Πέραν τῶν τοῦ παιδιῶν ὑπαλλήλων εἶναι ἐγγεγραμµένα στὰ Κέντρα Εύη- µερίας κι οἱ γονεῖς τους, ὅταν ζητήσουν, λαμβάνουν ὁδηγίες σχετικὰ μὲ τὴν περιποίηση, τὴν Όγεία καὶ τὴν μεταχείριση τῶν παιδιῶν τους. Ὁ κυριώτερος 'σκοπὸς τῶν Κλινικῶν εἶναι νὰ διατηρήσουν τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν προλαμβάνοντας τὲς παθήσεις τῆς βρεφικῆς ἡλικίας, ποὺ δυνατὸν νὰ προκαλέσουν ἐλαττώματα ἐμποδίζοντα τὴν ἀνάπτυξη. Πολλὰ ἀπ᾿ αὐτὰ ὁ- }.«φείλονται, κατὰ κυριώτερον λό- Ὕον στὲς ἐλλειπεῖς γνώσεις τῆς μητέρας ὅσον ἀφορᾶ τοὺς ἆ- πιλοῦς κανόνες τῆς ὑγείας. Ἡ Κλινικὴ Εὐημερίας τῶν Παιδιῶν χωρίζεται εἰς δύο τµή- µατα. Τὸ τμῆμα φροντίδας τῶν Ῥρεφῶν (μέχρι τῆς ἡλικίας τῶν δύο χρόνων) καὶ τὸ τμῆμα φροντίδας τῶν παιδιῶν τῆς ππροσχολικῆς περιόδου (μέχρι καὶ συμπεριλαμβανομένης τῆς ἡλικίας τῶν πέντε χρόνων). Τὰ παιδιὰ προσέρχονται δι΄ ἐξέτα- ση στὲς Κλινικὲς τακτικά, καὶ μιὰ φορὰ τὸν μῆνα τοὺς γίνεται ἐπίσκεψη στὸ σπίτι. Τὸ κάθε παιδὶ ἐξετάζεται ἀπὸ τὸν για- πρὸ μιὰ φορὰ τὸν χρόνο κι ἂν παραστῆ ἀνάγκη συχνότερα. ᾿Επιβάλλεται νὰ παίρνωµε ἕνα παιδὶ στὸ γιατρὸ μόλις ὑπάρξη ὑποψία ἀρρώστιας. ᾿'Αν ὅλοι οἱ Ὑονεῖς ἀκολουθοῦσαν τὸν ἁπλὸν αὐτὸν κανόνα θὰ ἀποφεύγονταν ' σοβαρὲς ἀρρώστιες καὶ µεγάλη στενοχώρια, καὶ τὸ Προσωπικὸ Ἐὐημερίας ἐνθαρρύνει συχνὰ τὸν κόσμο νὰ ἐνεργῆ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση. Οἱ Κλινικὲς Εὐημερίας δὲν ἕ- χουν ὥς σκοπὸ τὴν περίθαλψη ἀσθενῶν παιδιῶν. ᾿΄Αρρωστα παιδιὰ πρέπει νὰ προσέρχωνται ἀπ᾿ εὐθείας στὲς ᾿Ιατρικὲς Κλι- νικέ. Ὁπωσδήποτε τὸ Προσω- πικὸ Εὐημερίας κάμµνει τὰ ἁπλᾶ ἂν ἀλλὰ μεγάλης σηµασίας ἐκεῖνα πράγματα, ποὺ βρίσκονται στὸν Κύκλο τῆς ἱκανότητας κι’ ἐκπαί- δευσής του. Τὰ βρέφη ζυγίζον- ται καὶ κρατοῦνται σημειώσεις διὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς ἀπό- κτῃησης κανονικοῦ βάρους. Κατὰ τὸν Φεβρουάριο ζυγίστηκαν 354 Βρέφη. καὶ δόθηκαν ὁδηγίες στοὺς γονεῖς τους. Δίδονται ὁ- δηγίες στὲς μητέρες, ἐπὶ τῆς δίαι- τας, τῆς προπαρασκευῆς τροφῆς καὶ ἐπὶ ὅλων τῶν ἄλλων προ- βλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ γονεῖς στὴν προσπάθειά τους ν᾿ ἀναθρέψουν ὑγιᾶ κι εὐτυχισμένα παιδιά. η αλ] ας ΙΡ τν αν. Γι εἰ ΔΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΟ 'Ὑπό: ΣΙΣΤΕΡ ΓΕΦΕΙΝ ΥΑΙΝΙΖ ΚΑΡΙΜΙΑΕ. Ι0ΙΝ σασαπ: ΗΕΜΡΙΕΕ ΥΕΤΕΙΝ ΒΑΔΗΚ ΜΕΜΠΕΙ,ΑΒΙΝΙΝ ϱουοῦξΚ ΒΑΚΙΜΙ ΗΑΚΚΙΝΡΑ δαῦυπιξβί Ἠετ η Κατφι]αφτιὔιπαιζ πιερε- Ίε]ετ Πακκιπάα ὁδήτιετ ἀάμγατι7. ΦοσυΚατιπζιη ἰετρίψενί πιοςο]ς- Ἱετί Πακἰαπάα ὁδτείπιεη]ετίπαίζάεῃ, δβετ]ετ αἨτιζ. Ἠαδτα οἰάαδαπιαζαα ἀοΚίοταπχαΖ, Η]απια νογα πια] να βταΖίγε αἲῖ ΚΙςἰίς απ]αςπιαΖ]κ]ατ- ἅα ππαΠίατιη Εἰκτίπί δ8οτατι2. Β]Ζίπι ἆς 5αὔ]ις πιοτκεζ]οτὶπη-- Ζ1π Εἱτ ΚιδπαΙ οἶαπ Ωοσυ]ς δαδ]]ς ΚπἰκΙοτίπίη ϱαγοςί Ὀυά ασ, δαδΠ]ς πιετκεζ]ετίπι]ζάᾳς 10ο ἆἄεπ Εαζία αηπε]ετίη ςοουΚίατΙ Καγι οἶὰρ αΠε]ετῖ, ςοοιικίατια Ὀαϊαπαι, 1 Παίι νε Ιάᾳτε]ετί Πακκιπάα παφίῃαϊ]ατ αμσ. ΚΙπίδίπ επ οφας]ι ραγοςὶ, Τψί οἶαῃ «οουδι ἰγί οἰαταίς πιάτα [α- Ζα εἴπιεκ νε Κῆςί]ς γαδία ςοσιδαῃ Ὀὔηγεειπϊ γαναφ]α[ασαἰς ἀῑδβοι ατι- Ζαἶατιῃ Όπῖπο ρεςπιεΚεῖτ. Βωπ- ΊτιΏ «οδι Ὀδγίις Ὀἱτ ἄετεσογα Καάατ αππε]ετίπ «οσους Ιψίδὶ ΠαΚκιπάα Κ πιαϊθπιαιίατι οἶπια- ΠΊβδΙΠα αἰ[οάΠεβῖ]ς. Φοεις δαδιης ΚΗπίδί ΙΙ Ἱακπια αγτηι:-2 γαΦίΠα Ἱκαάατ γαντυ]ατίῃ νε οκ] «αὔ1πα γαπὶ 5 γαθιπα Καάατ ςοσιΚκίατιῃ Όααπῃ. ΟΦοοσιικίατ πηηίαΖ8ππεη Ἐπίκίς αὐτῆ]ῆτ νε εγ]ετίηᾶε Ζϊγατεί εα1]Ιτ. Ἠετ ςοοιι]ς 8επεᾶε Ὀἱτ ἀε[α νο ἴσαρ οάεικε ἆαΏα ες ἀοχίος ἱαταβπάαπ σὔτί]- 1άτ,. Ἡαρια]ήκίαπ εὕρμο εά[ῖγ εάΙπιεΖ «οσιδιι ἀοκίοτα αθετπιοῖς «ος ὄπεπιμαϊτ. Βὐτῆπ αἰ]ε]οτ Ότι Ὀα51ἱ Καπιπα τῖαγειτ οἴφε]ετ ςοἷ αει]ατιῃπ νο Πακία]κίατιπ ὃπίπε ΡεςΠεὈ]]ῖτ, δαὔμίς πιεπιιτ]ατι ἅα ϱοἷΚ ἀεία Κεπά]]ετίπί ὃια Πιδηδία ιερνῆς οάετ. «οσικ δαδιης ΚΗπιΚΙετί Ἠαδία ᾳοοιΚίατα Ὀακππαϊς ἰοίπ ἀεβι]άϊτ. Ἠαρία «οου]ίατ ιμΠίγα ΚπΙΚΙ6- τίπάεπ Ὀἰίπε σὔτάτή]ερι]τ. Μα- πιαβίῃ καβμῆς πιεπιητίατι ΚαὈΙ]]γεῖ- Ἱετίπίη πιῆφαάε εττίβἰ ἀοτοσσάς Όι Ῥαδίϊ [ακαί ὄποπη]ί Ι]ετί γαρατίατ. ΓοειΚίας, αὔιτμκ]ατιπΊη. ΑΓΙΙΦΙΠΙΠ ππαπῖαζαπα οἱαφδυπάᾶη επαῖῃ οἶπιαίκ Ἰσίπ ἵατιμτ]ατ. Φασαῖ αγιπάα 354 ςοσι]ς {ατ]πιις νο αἰ]ε]ετίπο δδηϊ- Ίετ νετἰ]παϊςιτ, Αππειετε ςοσιικ]α- ΤΙ δΙΠΠαΙΙ να πιεδαῖ οἰαταἷ Ῥήγιίπιεγε «αἱιδιτκεπ Κατφι]αφ]ς- κατι Ρρτορ]επιίετ, γἰγεοεἷς ν.5. Πακαπάα ὄδήτιετ νετίἡτ, ωθν--------αθ------ Οἱ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΥΤΡΩΝ ΣΤΟ ΞΕΡΟ Ἕνα Τμῆμα στὴ ἉἈΒορειο- ἀνατολικὴ γωνιὰ τῶν νέων ᾿Εγκαταστάσεων Λουτρῶν στὸ Ξερὸ ἔχει κρατηθῆ εἰδικὰ διὰ τὲς οἰκογένειες τῶν ὑπαλλήλων κι’ εἶναι τώρα ἔτοιμο πρὸς χρῆσιν. ΓΤὸ τμῆμα αὐτὸ ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ πέντε καμπῖνες ἐφοδιασμέ- νες μὲ Λλουτῆρες ζεστοῦ καὶ κρύου νεροῦ, εὑρίσκεται στὴ διάθεση ὅλων τῶν μελῶν τῶν οἰκογενειῶντῶνύπαλλήλωνπου ͵ διαμένουν στὸ Ξερό, ἐκτὸς τῶν βρεφῶν κάτω τῶν δύο ἐτῶν, καὶ ἀγοριῶν πέραν τῶν ἓξ ἐτῶν. Ἡ ἐποπτεία στὸ Τμῆμα αὐτὸ γί- νεται ἀπὸ γυναίκα ὑπάλληλοκαὶ θὰ εἶναι ἀνοικτὸ κάθε µέρα ἐκτὸς τῶν Κυριακῶν, μεταξὺ 8.30 καὶ 10.30 π.µ., καὶ μεταξὺ 2. καὶ 4 μ.μ. Εἰσιτήρια εἰσόδου στὲς κα- μπῖνε, τὰ ὁποῖα στοιχίζουν 3 γρ. δίὰ κάθε ἐνήλικο καὶ 15 γρ. διὰ κάθε παιδὶ δύνανται νὰ ἆ- οραστοῦν ἀπὸ τὸ Κέντρο ὐημερίας στὸ Ξερό, Όσοι χρη- σιμοποιοῦν τὸ Λουτρὸ ὀφεί- λουν νὰ προμηθεύουν οἱ ἴδιοι ΑΗ ΤΕΙ 3 ο. Μ.Ο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝ5 τε ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ Πέραν τῶν ἑκατὸν λειτουργῶν εὐημερίας ἀπ᾿ ὅλα τὰ μέρη τῆς νήσου παρευρέθησαν στὸ ἐτήσιο συνέδριο εὐημερίας ποὺ ἔλαβε χώραν στὴν Λάπηθο τελευταίως ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ κ. Γ. Κλίφφορτ, ᾿Ανώτάτου Λειτουργοῦ Εὐημερίας τῆς Κύπρου. Στὸ συνέδριο παρευρέθησαν ἐκπρόσωποι τῆς Σωφρονιστικῆς Σχολῆς Λαπήθου, τῶν Σανατορίων, τῶν Κηδεμονευτικῶν Λει- τουργῶν, τοῦ Ὑυχιατρείου, τῆς Σχολῆς τῶν Τυφλῶν, τοῦ Τμή- µατος Εργασίας, τῆς Κυπριακῆς Μεταλλευτικῆς Εταιρείας καὶ τοῦ Τµήµατος Παιδείας. Τὸ συνέδριο συνεζήτησε κυρίως τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν ὅσοι ἀπολύονται ἀπὸ ἱδρύματα ἐντὸς τῶν ὁποίων τοὺς παρείχετο περίθαλψη κάποιου εἴδους, Ὁ κ. Νῖκος Ροῦσσος, Ἔπαρ- Χιακὸς Λειτουργὸς Εὐημερίας ᾽Αμμοχώστου μίλησε διὰ τὴν ἀνάγκη: τῆς παροχῆς βοήθειας πρὸς τὰ παιδιὰ ποὺ ἀπολύονται τῆς Σωφρονιστικῆς Σχολῆς Λα- πήθου. ᾿Εξήγησε πὼς οἱ Ἐ- παρχιακοὶ Λειτουργοὶ Εὐημερί- ας ἐπισκέπτονται τὰ παιδιά ἐνῶ ἀκόμα φοιτοῦν στὸ Σωφρο- νιστήριο, μὲ σκοπὸ νὰ κάµουν αχέδια πρὸς βοήθεια τῶν παι- διῶν ὅταν αὐτὰ ἀπολυθοῦν τῆς Σχολῆς. ᾿Ανέφερε πὼς ἡ προκο- πὴ τοῦ παιδιοῦ ἐξαρτᾶται κατὰ µέγα µέρος ἀπὸ τὴ στάση τῶν γονιῶν συγγενῶν, ἐγχωρίωνκαὶ ἐργοδοτῶν. ᾿Έψεξε τὴν ἔλλειψη Ἱδρύμάτων ἀναψυχῆς καὶ Παιδι- κὠν Λεσχῶν καὶ τὴν ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος ἀπὸ µέρους τῶν περισσοτέρων Κυπρίων ὅσον ἆᾱ- φορᾶ τὴν ἵδρυση λεσχῶν διὰ παιδιὰ στὰ χωριά ἔτσι ποὺ τὰ παιδιὰ αὐτὰ νὰ ἔχουν ἕνα νόμιμο µέσο διὰ χρησιμοποίηση τῆς ἐ- νεργείας των. 'Ὁμιλῶν ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς φροντίδας διὰ τοὺς ἀποφυλακι- ζομένους ἀπὸ τὲς Κεντρικὲς λακές, ὁ κ.Σ.Ζαχαριάδης, ἜἘπαρ- χιακὸς Λειτουργὸς Εὐημερίας Λευκωσίας, τόνισε τὴν σπουδαι- ότητα τῆς ἐξεύρεσης ἐργασίας διὰ τοὺς ἀποφυλακιζομένους. Πολλὰ ἔχουν ἐπιτευχθῆ στὸ παρελθὸ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἀλλὰ πολλὰ πρέπει νὰ γίνουν ἀκόμα. Πολὺ σύντομα θὰ εἰσαχθῆ στὴν Κύπρο ἕνα νέο σύστηµα Κατοπινῆς Φροντίδας, πρᾶγμα ποὺ ἐλπίζεται ὅτι θὰ λύση πολλὰ ἀπὸ τά ὑφιστάμενα προβλήματα. Ὅ γιατρὸς κ.Μ.Γ,.Κωνσταντι- νίδης ἀπὸ τὸ Σανατόριο Κυ- περούντας μίλησε διὰ τὴν φρον- τίδα ποὺ χρειάζονται οἱ ἆπο- λνόμενοι τοῦ Σανατορίου. Οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ θεραπεύονται εἷ- πε, ἀλλὰ συχνὰ ὑποφέρουν χωρὶς λόγον ἕνεκεν τοῦ φόβου ποὺ αἰσθάνονται ἀπέναντί τους οἱ οἰκογένειές τους καὶ οἱ φίλοι τους. Ὁ φόβος ποὺ ἔχουν µερι- κοὶ ὅτι θὰ χάσουν τοὺς φίλους τους, τοὺς κάμνει συχνὰ νὰ κρύβουν τὴν ἀρρώστια τους. Αὐτὸ ἀργότερα ἔχει ὡς ἐπακό- λουθο τὴν παραμονή τους στὸ νοσοκομεῖο διὰ θεραπεία ἐπὶ ἕνα πολὺ μεγαλύτερο χρονικὸ διάστηµα. Όταν ἡ φυματίωση διαγνωστῆ ἐνωρὶς μπορεῖ νὰ θεραπευτῆ, κι’ ὁ παθὼν δύναται νὰ ἐπιστρέψη στὴν ἐργασία του. ᾿'Αν περάση πολὺς καιρὸς μέχρις ὅτου ἡ φυματίωση δια- γνωσθῇ τότε ἴσως ὁ παθὼν καταστῆ ἱκανὸς µόνο δι’ ἔλα- φρὰν ἐργασία, ἢ σὲ μερικὲς περι- πτώσεις, τελείως ἀνίκανος δι᾽ ἐργασίαν. Τόνισε τὴν ἐξαιρετι- κἡὴν ἐργασία ποὺ ἐπιτελεῖται ἀπὸ τὲς Ἐπιτροπεῖες Κατοπινῆς Φροντίδας ποὺ βρίσκονται σ᾿ ὅ- λη τὴ νῆσο διὰ τὴν παροχὴ βοηθείας σὲ τέως φυματικούς. Ὁ κ.Δ.Α.Κρήην, Ἐπιθεωρη- τὴς Εὐημερίας τῆς Κ.Μ.Ε. µίλησε ἐπὶ τῆς σπουδαιότητας τῆς δια- τηρήσεως καλῶν σημειώσεων κατὰ τὴν διάρκεια ὁλοκλήρου τῆς περιόδου τῆς παροχῆς βοη- τοὺς ττόρους τους καὶ τὸ σα- ποῦνι τους. Δἐνέπιτρέπεται τὸ πλύσιμο ρούχων µέσα στὲς Καμπῖνες. θείας ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ Ἱδρύ- µατος. Οἱ καλὲς σημειώσεις βοηθοῦν τὸν Λειτουργὸ τῆς Εὐημερίας νὰ βελτιώση τὴν ἱκανότητά του καὶ εἶναι πολύ- τιμες ὅταν ἕνας λειτουργὸς πα- ῥραλαμβάνη μιὰν ὑπόθεση ἀπὸ ἕνα ἄλλο. ᾿Ανέφερε παραδείγµα- τα στὰ ὁποῖα ἐφαίνετο ὁ σπου- δαῖος ρόλος ποὺ ἔπαιζαν οἱ καλὲς σημειώσεις στὴν ἐπιτυχία προσπαθειῶν διὰ τὴν ἀἆπο- κατάσταση διαφόρων ἁἀτό- µαν µέσα στὲς κοινότητές τους, «Οἱ καλὲς σημειώσεις» εἶπε «ἔξοι- κονομοῦν πολὺν χρόνον πρᾶ- γμα µεγάλης σπουδαιότητος διὰ τὸν πολυάσχολο λειτουργὸν εὐημερίας». Ἡ δ. Ρ.Σαλλακιάν, Λειτουργὸς Εὐημερίας Λευκωσίας, ἔκαμε μιὰ ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία σχετιζο- µένην μὲ τὴν φροντίδα ποὺ τυγχάνουν τὰ ὀρφανα στὸ Ἡ- νωμένο Βασίλειο, ὅταν καὶ οἱ δύο γονεῖς τους πεθάνουν.Στὴν Κύπρο, πρὸς τὸ παρό, οἱ συγ- γενεῖς ἀναλαμβάνουν τὴν φρο- ντίδα τῶν περισσότερων ὀρφα- νῶν, ἀλλὰ πολὺ λίγα πράγµατα γίνονται διὰ τὴν προστασία τοῦ ὀρφανοῦ παιδιοῦ ποὺ ἄπο- μένει ὁλομόναχο στὸν κόσμο. Χρειάζεται κατάλληλους θετοὺς γονεῖς οἱ ὁποῖοι θὰ τοῦ δώσουν τὴν ἀγάπη, τὴν φροντίδα καὶ τὴν ἀσφάλεια ποὺ εἶναι τὸ δικαίωµα κάθε παιδιοῦ. Ὅ γιατρὸς κ, Μικελλίδης, ὑπεύθυνος τοῦ Ψυχιατρείου Λευ- Κὠσίας, µίλησε μὲ µεγάλη ζέση διὰ τὸ κακὸ ποὺ προξενεῖται σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀπὸ ἐκεί- νους ποὺ περιγελοῦν ἕνα ἄρρω- στο ποὺ ἀπολύθηκε ἀπὸ τὸ Ψυχιατρεῖο, Αὐτὸ πολλὲς φορὲς ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἔπι- στροφὴ τῶν ἀρρώστων στὸ νοσοκομεῖο διὰ περαιτέρω θερα- πείαν. Ἡ θεραπεία τῶν διανο- ητικῶν νοσημάτων εἶναι συχνὰ εὔκολη καὶ οἱ ἀσθενεῖς ἀπολύ- ονται τοῦ νοσοκομείου µέσα σὲ λίγες µέρες ἢ ἑβδομάδες. Κάθε ἄρρωστος χρειάζεται την συµ- πάθεια τῆς οἰκογενείας του, τῶν φίλων του καὶ τῶν ἐγχωρίων του καὶ ὁ γιατρὸς ἐξέφρασε τὴν γνώμη πὠὼς μιὰ µεγάλη πρόοδος ἔχει σηµειωθῆ πρὸς τὴν κατεύ- θυνση αὐτὴ κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια. Πολλὰ ἀπὸ τὰ διανοη- τικἁ νοσήματα εἶπε, ἔχουν ὡς αἰτία τὴν συμπεριφορὰν τῶν Κυπρίων γονιῶν, οἱ ὁποῖοι συχνὰ ἀποδεικνύονται ὑπερ- βολικὰἁ προστατευτικοὶ ἢ ὑπερ- βολικὰἁ τραχεῖς στὲς σχέσεις τους μὲ τὰ παιδιά τους. Ἡ κ. Κρήνλαντ, Διευθύντρια τῆς Σχολῆς Τυφλῶν τοῦ 'Αγίου Βαρνάβα στὴν Λευκωσία, ἀνε- φέρθη στὴν µεγάλη ἀνάγκη ἐξεύρεσης ἐργασίας διὰ τοὺς τυ- φλοὺς ποὺ ἀπολύονται τῆς σχολῆς. Ένας τυφλός, εἶπε, μπορεῖ νὰ συναγωνιστῆ ἐπὶ Ίσης βάσεως μὲ πρόσωπο ποὺ βλέπει, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐκτέ- λεση πολλῶν ἐργασιῶν. Μίλησε Ιδιαιτέρως διὰ τοὺς τηλεφωνη- τὲς καὶ ἀνεφέρθη στὴν βοήθεια τῆς 'Ἑταιρείας Τηλεφώνων καὶ Τηλεγράφων, ἡ ὁποία πρώτη προσέλαβε τυφλοὺς τηλεφωνη- τὲς ποὺ ἀπεδείχθησαν ἱκανό- τατοι. Ἕνα νἐο Ίδρυμα (Πο5ίε]) διὰ τοὺς τυφλοὺς θἀλειτουργή- ση σύντομα στὴν Λευκωσία, 5 ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ Ἡ νέα Διευθύντρια (Μεϊῖτρον) τοῦ Νοσοκομείου, δ. Μ. Κρόµαρ, καὶ ἡ δ. Τζ. Κρίφφιτθ Τζόουνς, σίστερ, ἔφθασαν στὴν Κύ- προ τὴν 2ἴην Μαρτίου 1953. Μὲ τὴν συμπλήρωση τῆς ἐκ- παἰδευσής της στὸ Βίρµιχαμ ἡ δ. Κρόµαρ ἐπιστρατεύτηκε στὴ Στρατιωτικὴ Νοσοκομειακὴ Ὕ- πηρεσία τὸν Σεπτέβρη τοῦ 19309 κι ὑπηρέτησε µέχρι τοῦ Μαΐου τοῦ 1948 στὸ 'Ἡνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Κάτω Χῶρες, Γερμανία, Αἴγυπτο καὶ Παλαι- στίνη. Δέκα µέρες μετὰ τὴν εἶσ- βολὴ τῶν συμμάχων στὴ Γαλ- λία βρέθηκε στὸ Κάεν μαζὺ μὲ τὸν Βρεττανικὸ Στρατὸ ᾿Απε- λευθερώσεως κι ὑπηρέτησε στοὺς Σταθμοὺς Τραυματιῶν κοντὰ στὴν γραμμὴ τῆς µάχης, καθ ὅλην τὴν διαδρομὴ πρὸς τὸ Ναϊμένγγεν κοντὰ στὸ ᾿΄Αρ- νεμ καὶ κατόπι στὴν Γερμανία. Μετὰ τὴν ἀποστράτευσή τῆς ἡ δ. Κρόµαρ ὑπηρέτησε ὡς βοη- θὸς Διευθύντρια σὲ Νοσοκομεῖα στὸ Πότμιν, Κόρνγουολ καὶ Σριούσπερι. Ἡ δ. Τζ. Κρίφφιδ Τζόουνς ἐκπαιδεύτηκε στὰ Νοσοκομεῖα Τσιάρινκ Κρὸς καὶ Γιουνιβέρσιτι Κόλλεῖτς τοῦ Λονδίνου, κι’ ἕ- πηρέτησε ἐπὶ πέντε χρόνια ὡς νοσοκόµος στὸ Τμῆμα τῶν Δνυ- στυχηµάτων σὲ μιὰ µεγάλη ἐπιχείρηση μηχανῶν στὴν Οὐ- αλλία προτοῦ µεταβῆ ὡς νοσο- κόµος σ᾿ ἕνα Ναυτικὸ Νοσοκο- μεῖο στὸ Κάρτιφ, καὶ ἀργότερα σ᾿ ἕνα ἰδιωτικὸ Μαιευτήριο στὸ Λονδίνο, Κατὰ τὸν ᾿Ιανουάριο τοῦ 1953 προσελήφθηκε ἐπίσης ὡς σί- στερ καὶ ἡ κυρία ΕΒ. Πένροους, Ἡ κ. Πένροους ἐκπαιδεύτηκε στὸ Λέῖσεστερ καὶ εἶναι σύζυγος τοῦ ᾿Αξιωματικοῦ τῆς ᾿Αερο- πορίας Πένροους ποὺ τώρα βρί- σκεται δι᾽ ὑπηρεσίαν στὸ Κανά- λι τοῦ Σουέζ. πρᾶγμα ποὺ θὰ τοὺς βοηθήση πολὺ ν᾿ἀποκτήσουνκάποιαν ἆνε- ξαρτησία. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς παλι- οὓς µαθητές της βρῆκαν τακτικὴ δουλειὰ ἀλλά πολλὰ ἄλλα ἆ- πομένουν νὰ γίνουν ἀκόμα. Ὅ κ. Η.Ε.Αμιά]εῖσα, Διοικη- τὴς Ἐργασίας, μίλησε τελευταῖ- ος ἐπὶ τῆς ἀνάγκης ἐξευρέσεως ἐργασίας δι ὅσους ἔχουν κάποι- αν ἀναπηρία. Οἱ ἐργοδότες στὴν Κύπρο εἶπε, ἦσαν συχνὰ ἀπρόθυμοι νὰ προσλάβουν ἐρ- γάτες ὑποφέροντες ἀπὸ κάποιαν ἀναπηρία ποὺ προξενήθηκε ἀπὸ δυστύχημα, ἀπὸ φόβο μήπως προξενηθοῦν καὶ ἄλλα δυστν- χήµατα. Αὐτὸ ἀποδείχτηκε ἀνα- ληθὶς σ᾿ ἄλλες χῶρες, ὅπου ἡ ἀναλογία τῶν δυστυχηµάτων παρέμεινε ἡ ἴδια. ᾿'Ανθρωποι ποὺ πληγώθηκαν μιὰ φορά, τείνουν νὰ γίνουν προσεκτικώ- τεροι καὶ συνετῶς ἀσφαλέστεροι ἐργάτες. Ὁ κ. ΟΠιάιεῖίρῃ ἀνέ- φερε ὅτι στὸ Ηνωμένο Βασίλειο κάθε ἐργοδότης ποὺ ἀπασχολεῖ περισσότερους τῶν εἴκοσι ἔργα- τῶν εἶναι ὑπόχρεος νὰ προσ- λάβη 356 ἐργάτες ποὺ ἔχουν κάποιαν ἀναπηρία. Π.χ. Μιὰ Ἑταιρεία ποὺ ἁἀπασχολεῖ 100 ἐργάτες ὀφείλει νὰ προσλάβη τούὐλάχιστο τρεῖς ἐργάτες ποὺ ἔχουν κάποιαν ἀναπηρία,. Ὑ- πάρχουν πολλὰ εἴδη ἐργασιῶν ποὺ ἄνθρωποι μὲ κάποιαν άνα- πηρία μποροῦν νὰ κάµουν τόσο καλὰ ὅσον καὶ οἱ ἀπολύτως ὑγιεῖς ἄνθρώποι, Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ συνε δρίου ἐτονίσθη ἡ ἀνάγκη τῆς ἐπιδείξεως περισσότερου ἐνδια- φέροντος ἀπὸ µέρους τῶν Κν- πρίων διὰ τοὺς λιγώτερο τυ- χεροὺς συμπατριῶτες των, καὶ ἀνεφέρθησαν πολλὰ ἐνθαρρυντι- κἁ παραδείγματα ποὺ ἔδειχναν τὴν πρόοδο ποὺ ἐπετεύχθη πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, 2 σμΜ.ο. ΜΕΙΕΑΒΕ Νενς ΤΑΡΤΑΡΑ ΤΕΕΠΙΡ ΕΡΠΙΕΝ ΥΠΙΙΚ ΒΑΕΙΕΚ ΚΟΝΕΕΕΑΝΡΘΙ Αάαπιπ ΕΙ ςοἷς γετ]ετίπάοπ γήζάεῃ {πζία απιεῖ]α 8οη Ζαπιαη]ατάα Τ,Αρια '4α γαριαη Φαδ]ίς Κοπ[εταπσιπα Ιδτας εἰπιὶφ]εγα1τ. Ὑήχκοείις Ῥαδμςπιεππάτα Μτ. 7. ΟΠΗ οτά απ ἱεγΗρ ειἠδί Όὰ Κοπίεταησα Ιφι]αίς εἀεπ]ετ αταδιηάα Τ,Αρία Ιδία! ου]α, πιοτκεζὶ Παρίσμαπο, ΥοΥεΠι Παφία[απε]ετί, 5οδγα] γατάιπι νε τε[αἩ δοινὶκ]ετί, Ο.Μ.Ο. νο πιαατῖξ ἀαἰτεκιπίη ἆςᾳ ἀε]ερε]αετί Ὀα]απαγοτάα. Ῥτορταπηιπ Ὀὐϊψεῖς Ὀἱς ισπ], Ἠαδιδί (εάανί αὔταϊικ]ετί ππΏοβκεφε]ετάετ ςιἰκκίαπ 8οΏτα ΙΠ5αΠΙΒΤΙΩ Κατφιαφίιῶι πηεδε]ε]ετίῃ πιϊπακαδαδιπα ΠαδτεςΙ]πιίφί]. Μαδιδα Καζα τοί[αἩ ΠΙεΠΙΙτι. εΓκεκ «ςοοικίατίπ Τ,βρία Τ8]αἩ ΟΚιαπάαπ οικΠκίαΠ 5οητα ππΠ- τας οἰάυκίατι γατάιπιάαπ Ῥαμρεαίρ. Καζα τε[αὮ ππεππιγΙατΙπΙΠπ ἆα]α 1 βρίια Ιδ]αα ΟΚιΙαπάα ἵκεπ ὃα ςοοικίατι Ζγατει ερ ςικτ]ατι Ζ8πιαΠ Ιδίκραετί Ἱφίπ Ρρ]Δηίατ Παζιτ]αάικίατπι απ]ατα. Βὰ Πιαςαδία Εἱτ «ο πιεδε]ε]ετίῃ εὈενεγηίῃ, Ἠ]διππ]αιπΙη, Κῶγ]ἠ]οτίπίη νε φαΠ{ρ]ετίπίπ (ακιηπάιδι να2ϊψεία ἀαγαπάιδιηι φὔγ]εγίρ διὰ Πιαδηδία ἘιυτιδίαΚί οτκεὶς ςοοικίατι Ἱ- Ἱπρ]εγίπίη νε ἀῑδειτ εὔ]εποε γοτ]ε- τιηῖη αΖ]διπι νε «ο ΚιοτιςΠ]ατιπ ΚΟγ]ετῖπάαε «οοιΚ]ατιπιη ναἰάτ]α- τηὶ ΚΙγππατΗ Ὀἱτ φε]ῖ]άε 5αγίοάε- οεδίι Κι]άρ]ετ Ἰιγπιαάα ρὔδίετ- ἀῑκ]ετί αἰβκα αζ]ιδιπάαπ κ«ἰκαγεῖ εἰππίφίτ, Μετκεζί Παρίρμαπεάεπ ςκαῃ εαὈς πιαρµδ]ατα γαρι]ασαἰς πτι]α- πιεἰε Πακκιπάα ΚοπιφαἩ 1,οἴΚοδα Καζαδι ταε[α ππεππτα Μτ,. ΖαΠα- τίαάε» Όα βἰοί ΚΙπιειετε Ὀΐ ἵ8 ῬπιαπΙιη ὅποπαί ἠζετίπάο ἁιι- πηυφίατ. Β Παφιδία σεςπηϊφίε ϱοΚ ἴφ]ετ γαρ άιδιπι Γακαῖϊ ἆαμα γαρι]α- ος Ιφ]ετίῃ «οΚΙαδαπα αςιΚ]απι1ς νε Κιὐτιδία ρε] γαΚιπᾶα Κιιτι]ασαίς Εἱτ Παρίμαπε ΔΟΠΓΗΦΙ Ὀαίιπι βἰδίεπαί 1ῑε Ὀΐγ ςοἷ πιαδε]ε]ετίπ ΠαεάΙ]εοεδίπί φὐγ]επιίίτ. Κἰρετιπάα δαπαϊοτγαπιαπάαη Ὄτ, Μ..Κοπειαπιϊπίάες Παθία- πεάςεῃπ «οικαπίατιῃπ Ὀαιπαι Πακ- Κιπάα Κοπιςπαφίατ, Βὰ οαἰθὶ Κἰπιβε]ετίῃ τεάανΙ οἰαπάικ]ατιπι ΓαΚαί αἲ]ε ἴ]ε ατκαάας]ατιπιη Κεπά- Ἱετί Πακἰκιπάα επαἴφε ἀιιγπιαδιπάατ 1άσαπιδιιζ γετε ΚοτκτυΚ]ατιπι 5ὃγ- επαφής, Αικαάαφἰατιπάαπ πιαϊ- ταπῃ Καϊασακίατι γο]ιπάαςΚί Όὰ Κοτκµ]ατι «οκ ἀεία Κεπαἰ]ετίπα Παδία οἰάα]κίατιπι ϱἱΖ]εππῖγε 5ενΚε- ἀετ. Βια να2ϊγει, δοπιπάα ἅαίια Γα7ἱα Παδίαπαηο Ὀακιπιιπα Ἰμίγας βὔδιοτίτ. 5οπ Ζαπιαπίατάα Παρία- Ίατιπ ἀοκίοτα ετκεπ µαἰπιεκίπϊ τεδνὶκ γοἱαπάα «οκ ἱ]ετί οἰά1]ά]- διπῖ «Ὀγ]επαίφτ. 'Ὑετεπα Παρία]ιῷι τε7 Κερεά]τδε ἴε7 Ιψί οἶἰὰτ να Ίοει]κες Ιδίπο τε7 ἀθπερι]τ. Αἷοαὶ ταἰκτάε ΠαΡΒΙΕ ἱ5 γαραδί]τ νεγα Πὶς ἵ5 γαραπιαζ Βωπάαη 8οητα | ρεςπαῖς Ύετεπι Παδία]ιδιπα Παρία- Ἠαπε 8οητα8Ι ὈαΚίτ ἨΠεγειί {ατα ΓΙη- ἆαπ γαρι]αη γατάιπαΙ πιειοάπαἰςῖτ. Ο.Μ.Ο. πῖπ οαδμς πιεπυτα Μτ. ὮὈ.Α.τεεπ ετεκ τεάανὶ εβπαδιπάα νε ῥΡετεκςεε Ὀυπάαῃ βοηταΚ{ Ζαπιαπ]ατάα ἹΙγί Καγι]ατ τή πιαπΙη Ὀπεπαϊπί Ὀεμγιπαφτ, Ῥὰ ΠαδαδίαΚί Ιψί Καγιίατ Ὀἱ φαὔ]ής πετά 191 Παἰκαπάαἰί Εηρ]θίπΙ ατίτι νο ΠιεπιΙτ ἆε- δϊςιδί Ζαπιαπ γετίπε 6εςεπε ἆᾳ οὐγῆκ ᾖ{[αἰάε]ετί «ἀοκαπτ, Ῥμπάαπ 5οητα Κεπάϊ οεπιϊγεί]ο- χΊπάε γετ]εδῖρ ναζ!ο ρὔτεοςξκ Κἰπιδε]ετ αταδιπάακί [ατίατιπ Ιγὶ Καγιιίατ [πίππαγα Ὀαδι οἰάιδπια πηδα]]ετ]ε απ]αἴπαις νο Όα ΓατκΙατιῃ σοκ Πιδιδ]ατάα πιινα[[ακἰγοί ]ε ππινα Πα ΚΙγοιδιΖ]]ς ἀετεσοεδίπε Κα- ἄατ αἰτδίηῖ «ὄγ]εππ]φιῖτ, Τψί Καγιῖ- Ίατ Ὀἱτ δαβΗς ππεππτα ἰςῖπ νακίτ Καζαπάιτίτ. 1 εἴκοθα φαδΠς ππεπτιτα Μἱ959 Ἐ. Φα]ακίαι Ἰπαί]τοτοάς ὄλκαἡσίετα γαριίαπ Ὀαίαπα Πακκαιπάα επίετοδαη. Εϊτ Κοηπιιθπια γαρπιι γε θἰπιάϊκὶ Ζαππαηάα Κιρτιδῖα Οκείζ ςοσικ- Ίμτα Πδιππ]ατιπιη Ὀο]αδιπι Γαία γαραγα πιΖ Καΐπιιρ ςοοιι]ατ ἰςίπ Βίτ κἰδιεπΙ] ΌαΚιπι οἰπιβάιῥιπι φὔγ]επιίφητ, Ἠειτ «οοιδἁπ Πακίκι οἶαῃ νε Κεπάϊφίπε Οἱτ ἄνεγ αἰ]επίῃ νετεσεδί δενρ!, ΌαΚιπα νε επιπὶγεῖε Ἰίγαοι νατάιτ, ΑΚ Παβιαμαπεκίπάε Ὀτ. ΜΙΚε]- Πάςφ Ὀίτοοϊς γετ]ετάε ἸΚδγ]ά]ετίπ ΠακίαΠαπεάεπ ςἰκαηίητα ἸαΤδΙ οἶβῃ. ΙδηΠζα]ατιπάαπ Ὀαμδειπαῖς νε ὃδι- ΠΠ πειῖοςρςὶ ὈϊτςοΚ]ατιπιη Τε]κτατ τοάανί Ιςῖῃ ΠαδίαΠαπεγε ἁθπά[ϊκ]ε- πἱπὶ φὈγ]οπαϊφιῖτ. Αἰκι] Παφια]κ]α- ΠΙΠΙΠ ἴοααν]δί «οἷς ἀε[α Κοίαν οἶατ νε Είτκας ρίῖῃ νεγα Παβία ΖατΕπάα ΠαριαΠαηοάεπ «οικαδἰΗτίετ. Ἠετ Παρία, αἰ]εδίπάει ατκαΔαθἰατιπάαπ νε ΚΟγἠ]οτίπάεπ πας Ες Ὀἱτ ππι]ᾶ- πιε]ο Ῥοϊ]ετ νε Ὀτ. ΜΙκε[]άςς 1η 9ὄγ]εαά]δίπο ρῦτε ὃι Ὀαἰιπιάαῃ 80Π γἱιατάα ερεγί ρε]φππε]ετ οἱ- πηυδίητ, Οοἷς ΠαδίαΠ]κίατ Κιυτιδ]ι αἰ]ε]ετίπ. ςοσικἰατίπα Κατςι 1ῆσι- ππηπάαη [αζία πιϊφεῆς νεγα φετῖ οἰπια]ατιπάαη οτί ρε]]τ. δέ, Βατπαῦδας Κδτῖετ ΜεΚιεβί ΏαΖΙτι Μτδ. (τοεεπ]απά, οΚα]άαῃ οκΠ]κίαη «οπτα Κὔτίετο ἶ5 Ὀι]πια- ΏΙΏ ὄπεπι Δζοτίπάο ἁωτπδίας,, “ἩῬ]τςοἷ Ιδιετάε Κδτ]οτίπ φαὔ]απι, πδαπ]ατ Καάατ {γί οἰάΚίατιπι να ος Πιδηδία Τοκοδα Οαῦίε ὃς τείεςς Τά. Ιποί Κας Κδτα Γορεταιὸτ οἰατακ ςαἱιφίιτάιδίπι να Ῥὰ ορεταϊδτ]ετίπ «ο 1γιο]ά]ζ]ατι βὐτή]πιήφτῦτ, Τιείκοφα΄άα Κδτ]ετ 1ςίπ αςι]ασαίς γεπί Κοδιῖς, παϊδία]ς1] οἰπιαίατι Ιςίπ αρεγὶί [αγάα]ι οἱα- σαΚίτ. (εςπιῖς ἰαἱεθε]ετίπ «οὔα 1 Ὀμ]πιακία Ῥεταῦετ γαρι]ασα]ς αμα ςοἷς Ίδίετ νατάς, δοη οἰαταίς {5 Κοπιϊφετί Μτ. Ἡ. Ἑ. ΟπαΠεἰρῃ, 5ακαί «οοιΚίατιπ ἵ9 Ὀυ1πιαςι Γῶζαππα Παἰκιπάα Κοηπις- ππαςτατ. Καδτιδία Ὀϊτοοκ 16 φαΠῖ- Ρἱοτί ἁαΐια Γαζία Καζαίιτα πιεγάαπ γετιπηθκίπ ἀῑγα Ὀἱτ Καζα οδετὶ εαΚαί]αδαη ΚΙπιδενί ΙΦΙείπιίγε ἵπτα- Γιαν ϱὐτήππαίγοτίατ, Βαπιαπ Όαδ]α ππεπη]εκεί]ετάε Ώόγ]α οἰπιαάιδιπι νε Καζ Φ8ΥΙΦΙΠΙΠ αγηὶ οἰάιδυιπα φὄγ]επαϊφεῖτ. Βΐτ ἀεία Γεπα φεΚἰ]άε γαταἰαπαπ ΚΙπιδε]ετίῃ αγτι]ς ἁῑκκαι]ι οἰάυΚίατι ϱοτ]παιςτάς, ΛΑτ.Οπιιά- Ιεἰραπ Πατί εὐτάλδίῆπε οὔτε Τηρί]ετεάα γἱτπλϊάεπ [πζα απῃε]ε Ιβ]είεη πετ ἶ9 «αΠΙ1δί γῆῖσε ἰῖς δαἷκαί αππε]ε ΙΦΙεἴπιίγα πιεοριτάατ, ΝΊε- 5ε]ᾶ τοο Κῑδί Ιδιείεω Ὁἱτ Ώτπια ἲς ἄε δααί απιε]ε Ιφίαιίτ, δαδίαπι αάαπλ]ατ Καάατ δαΚαῖ αάαπα]ατιη ἆα γαραὈ(]εσεδί Ὀἱτ ςοἷ Ιδίετ νατάιτ. Βήτῆπ Κοπ[οταης οδπαριπάα Κι- Ὀτιδμ]ατιῃ ἆαμα α2 ΤαΗΠΗ ναϊαη- ἀαθίατι Ἱςίπ αἰβκα ρὔφιεγπιε]ετί Ιῶζυπχα Ἠσετίπάε ἁιταίπιας νε 5οπ Φβεπε]ετάε πιεγάαπα ρε]εῃ ΡεΙςπιεγί βρῦδίετεπ Ὀἱτ ςοἷς πῖδα]- Ἱετ νετιπαϊφιτ. ΤΕΝΝΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ Συγχαρητήρια στοὺς νέους γονεῖς, ὍὉ κος καὶ κα Χ. Ζαχαρία ἀπέκτησαν υἱὸν--ΧΑΜΠΗΣ. Ὅ κος καὶ κα ΤΠ. Σάββα ἀπέκτησαν υἱὸν-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ὅ κος καὶ κα Σ. Νικόλα ἀπέκτησαν υἱὸν -- ΝΙΚΟΣ. ὍὉ κος καὶ κα ἸΑ. Καούρου ἀπέκτησαν θυγατέρα --ΕΛΕΝΗ. Ὅ κος καὶ κα ᾿Ανδρα α΄ Κωνσταντίνου ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΝΤΙΝΟΣ. Ὅ κος καὶ κα ᾿Ανδρέα Κωνσταντίνου ἀπέκτησαν θυγατέρα--ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ. Ὅ κος καὶ κα Γιαννῆ Χαρα- λάμπους ἀπέκτησαν υἱὸν--ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. Ὅ κος καὶ κα Μ. Μονυζουρίδη ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΜΑΡΟΥΛΛΑ. Ὅ κος καὶ κα ᾿Ανδρέα Νεοφύτου ἀπέκτησαν θυγατέρα--ΕΛΕΝΗ. ὍὉ κος καὶ κα Λ. Α. Τάνερς ἀπέκτησαν υἱὸν --ΛΩΡΡΥ. τες νε ΚΌΖΕΥ ΜΑΤΥΑΤΡΑ ΚΑΖΠ.ΑΒ ΥΔΡΑΒΕ ΚΑΜΝΕΙ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΜΑΘΙΑΤΗ Ῥμοίο ὃν 4. Ηειεί. Ἱτ, ΜΕΗΜΕΤ ΝΕΒΑΖΙ. ΥΕᾶΑΑΝΕ ΜΟΡΤΑΗΡΙΜΙ σ.Μ.0. σΧασφη: Α. Ἠειο]ς Μεμπιεϊ ἸΝΜίψαΖί 19ο ἆα Τἡτὶς 1αβεείπάεπ ππεζαπ οἰαμάαπρετί ἀεναπα]ι Ὀἱτ φεκ]άε Ο.Μ.Ο. ἂε ςαἱιπιαἰίαά1τ, Βαθκα Ὀἱτ πα δίαϊι- ἀῑπι Ἱςῖῃ «ο Πβππβπιιθς. Μεμπιεάϊπ Πσπποιπίπ Ῥήψίς Ρίτ ἆϊδπαι Ο.Μ.Ο. πίπ Ὀὐτίπ πιαθεπῖπϊ Ὀνίπιαάα ἸΚιλαπιίαπ γικαππα αππε]γεβίπάε ρεςπαἰςίῖτ, Καταάαδάαα Πῖς Οἱ πιαάεπ Ὀυ]απ- πιηΖάαπ ὅποςο ἨὈϊε Κεπάϊςί Όὰ Βππε]γεάε «ςαφιγοτάμ. Μαάεπ ατατηα 1919 ἆᾳ ἁπτπιας νελπεμππεί ἆαμα {βζία αππε]γε]ετ Ιςίπ δΚι- τἱψοίΐδδαγα πακ]εάΙ]παίφιῖ, 1923 ἴε Μεμπιει Ὀτί Ἐοστε- π]αΏ οἰαταἷς γίπε Καταάαδα σειιτ]]- παὶφα. Μαάεπίιπ γετῖπίι Ὀμ]ππακ 1θίπ ᾖὈἱ Κετοε ἆαπα ἀαεπεππε]κ διεπϊγοτάμ. Βι ἀεπεππο Ὀιρπ]ϊ Καταάαῦ πιαάεπ{πῖ Ὀα]πιαία πεί]- οεἰεπά1. ΛΙαάεπίη παΚίατιαι Ὀ]πια νε ὄτπεκ]ετο αγΊτππα Ιδὶ 1931 ε Καάατ ἀἄεναπι εἴΠ. Βμπάαη 8οητα Ζαπιαπ]α γίζπιο Κιδπιπάα, απ ἰγαπῖί πιαάεπίπάε, Οεπδί Μαϊγ- αἲ αἶππ πιαάεπίπάε, Αρίις νε φίπιαὶ Μαΐϊγαί γεταΠιπάα Πατρ εδηαδιπάα θἱτγεπολοτίάο «αἱ βπα1δ- πτ, Φίπια] Μαϊτγαϊία Πατρτεη ὅποε αἶππ αταπια Ιθίπάε νε φἰπιάὶ ἄε 1ο47 ἀεπ Ὀετί πιαάεη αταπιαάα πόταφπηθΚία νε Ὀδγ]εμείε Ο.Μ.Ο. Πὶπ µρε]εοεδπί «ἴεπιίπ εἰπιίγε αδταςπιαΚκίαά1ς. Μεμππαῖ εν]ιάϊτ, Ιά Κιζι νε ΤΚ οκυ]άα Οδτειπιεπης γΥαραπ Ὀϊ οὔία νατάιτ. Ἠει πεκαάατ δής 5ης Τείκεάε Ἰα]ιδα ἅα φἶπιάί αἲ]εςί 1ε Τ,είκοβαάα γαδαπιαΚίαάιτ. (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 3ην στήλην, τῆς Ίης σελίδος) τοῦ Κοιν. Κέντρου καὶ τοῦ ἸΑ- θλητικοῦ Συλλόγου καὶ τόνισε πὼς παρ᾽ ὅλο ποὺ ἐκτιμᾶ πολὺ τὴν βοήθεια,ποὺ ὁ κόσμος προσ- φέρει τόσον αὐθόρμητα διὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν σκοπῶν τῶν Κέν- τρων, ἐν τούτοις ἀπαιτεῖται περισσότερη βοήθεια καὶ συνερ- γασία, Μεγάλο ἐνδιαφέρο ἐπεδείχθη στὴν ἐργασία τοῦ κ. Σπύρου Κυπριανοῦ τοῦ ἐθελοντῆ βοηθοῦ τοῦ Κοινοτικοῦ Κέντρου, ὁ ὁποῖ- ος ἀνέλαβε τὴν ἐκγύμναση παι- διῶν στὴν πυγμαχία. Έγινε ἐπίδειξη τριῶν ἀγώνων, καὶ τὰ παιδιὰ ἔκαμαν μιὰ θαυμάσια ἐμφάνιση. Τὸ Συμβούλιο τοῦ Κοινοτικοῦ Κέντρου θὰ ἐξετάση εἰσήγηση διὰ τὴν κατασκευὴ ρἱνκ διὰ τὴν πυγμαχία. 'Ἡ εἴσ- πραξη ἀπὸ τὴν παράσταση ἀνῆλθε εἰς {5.0.0 καὶ τὸ ποσὸ μοιράστηκε μεταξὺ τοῦ Κοινο- τικοῦ Κέντρου καὶ τοῦ ᾿Αθλητι- κοῦ Συλλόγου. Θε]βπιεῖς Ἠεικε», ἨΕΕ αν, επεππιίγειίε «ἁῑκκαί οἰπιολμαά!τ, Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 'Ὑπὸ Α. Ἠειοξ Ὅ Μεχμὲτ Νιαζὶ εὑρίσκεται στὴν ἀδιάκοπη ὑπηρεσία τῆς Κ.Μ.Ε. ἀπὸ τοῦ 1919 ποὺ ἀπε- φοίτησε τοῦ Τουρκικοῦ Λυκείου τῆς Λευκώσίας. ᾿ Έκτοτε δὲν ἐδούλεψε ἐκτὸς τῆς Κ.Μ. ἛἜται- ρείας. Ὅ Μεχμὲτ κατεγίνετο κυρίως στὰ γεωτρύπανα ποὺ χρησιµο- ποιήθηκαν πρὸς ἐξεύρεση σχε- δὸν ὅλου τοῦ μεταλλεύματος τῆς Κ.Μ.Ε. ᾿΄Αρχισε ὑπηρεσία στὸ γεωτρύπανο τοῦ Μαυροβουνιοῦ προτοῦ εὑρεθῆ μετάλλευμα στὸ µέρος αὐτό. “Η ἔρευνα αὐτὴ διε- κόπη ἀργὰ τὸ 1919 κι’ ὁ Μεχμὲτ µετεκινήθη μὲ τὸ γεωτρύπανο στὴ Σκουριώτισσα διὰ περαι- τέρω διατρήσεις. Τὸ 1923 ὁ Μεχμὲτ ἐπέστρεψε στὸ Μαυροβοῦνι ὡς Ἐπιστάτης Γεωτρυπάνων, ὁπότε ἀπεφασί- σθη νὰ γίνη ἀκόμα μιὰ προσπά- θεια διὰ ἐξεύρεσῃη μεταλλεύμα- τος. Ἡ «Προσπάθει» αὐτὴ κατέληξε στὴν ἀνακάλυψη τοῦ κυρίου ὄγκου τοῦ μεταλλεύμα- τος στὸ Μαυροβοῦνι. Ἡ ταξινό- µηση κ᾿ ὁ ὑπολογισμὸς τοῦ ὄ- Ύκου τοῦ μεταλλεύματος κρά- τησαν μέχρι τοῦ 1931. Ἔχρη- µάτισε ἐκ διαλειμµάτων ἸἘπι- στάτης στὸ Φλοτέῖσιον, στὸ ἐργοστάσιο ἐπεξεργασίας χρυ- σοῦ, στὸ Νότιο Μεταλλεῖο Χρυ- σοῦ στὸ Μαθιάτη, ὑπογείως στὸ Βόριο Μαθιάτη καὶ στὸ ᾽Απλίκι καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου στὸ Συριανοχῶρι. ὍὉ Μεχμὲτ κατεγίνετο ἐπίσης μὲ τὲς διατρήσεις πρὸς ἀνακάλυ- Ψη χρυσοῦ πρὸ τοῦ πολέμου. ᾿Απὸ τοῦ 1947 οἱ διατρήσεις συνεχίζονται ἁδιακόπως καὶ ὁ Μεχμὲτ μὲ τὸ γεωτρύπανο βρί- σκεται πρὸς τὸ παρὸ στὸ Βό- ρειοΜαθιάτη ἐρευνώντας διά πε- ρισσότερο μετάλλευμα πρᾶγμα ποὺ θὰ παρατείνη τὲς ἐργασίες τῆς 'Ἑταιρείας ἐπὶ πολύ. Ὁ Μεχμὲτ εἶναι παντρεμένος κι ἔχει ἕνα γυιὸ ὁ ὁποῖος ἐργά- ζεται ὡς δηµοδιδάσκαλος, καὶ δυὸ θυγατέρες. Μένει τώρα μὲ τὴν οἰκογένειά του στὴ Λευκώ- σία ἀλλὰ ὁ κανονικὸς τόπος τῆς διαμονῆς του εἶναι ἡ Λεύκα. ΡΕΝΡΑΥΣΑ ΗΑΡΤΑΗΑΝΕΡΙ ᾱ. Μοπαϊθι Ἡακιαμαποπίη γεπὶ Μαϊτοπι Μ55. Οτοππας, πὂτα Πεπιφίτε Μ159. 1. ατΙ[Πα Τοπες 1] Ὀἱγκτε 27 Ματι 53 ἴε ΚΙῦτιδα ναςι] οἰπιαφίατά]τ. ἙῬτπήηρμαπιάα ἰαΗΠςίπί Ὀἱίτ- ἀἰκίοη 8οητα Μ55, Οτοπιας 1939 ἅα αθΚκετί ηῦτα φετνἰείηπο ημας εἴπιί νο Μαγις 1948 ε Καάατ Τπρϊ]ίοτε, Έταηδα, Ἐε]επιοπίς, ΔΙ- πΙβηγα, ΛΙδιτ νο ΕΙκΗπάε ςαἱ1δ- παφατ, “Ὀ σπιπάειπ Ίο στ 5οητα Τπο]]Ζ οτάαδαπΠ γαταλ]ετα ῬαΚκαη Ιδίαδγοπ]ατιπάα οἰπιακ ὥστε 1ίΠ ἝἍαεΠ ἆς 6οητα ἆα ΝΙπιερεη, Ατηβεπι νο Αἰπιαπγαάα Πιζπιεί βδτπιϊφιᾶτ. ΤΓετμῖς οἰιπάυκίαπ 8οητα Μ6. Ότοπια Βοάπιίη, Οοτην/α! νε δΗτενςρατν «εί ΠαφίαΠαπε]ετάαε ΛΜαίτοη γατάιπῃ- οιδι οἰπαὶςῖτ. Μ159. (τί [Πία Ίοπος Τ, οπάταᾶα ΟΠατίης Ωτοςς νε πίνεικίίε Κοἰ- 16] Παβιαλαπε]ετίπάε ἴα]ίπα αὈτπιϊς οἶαρ. Κατάιτο Ὠεπίζοί]ετ Ἡαφία- Ἠαπεδίπε ϱἰϊπιεζάεῃ ὅπος Ὑαἰες 1Π Ὀΐτςοἷς δαπαγί γετ]ετίπᾶε γατα- µ]ατα Όακαη Πεπιρῖτε κ αΠγ]ε ρα ἱβπηιφίιτ. Φοηταάαπ Τ,οπάτα΄ᾳα Οἱ Ἠαδαςί ΚΙπίκίο πὂτς Πεπιβίτε οἰαταῖς «αΙ1ΦΠΙΙΡΙΤ. Νετς Παεπιφίτο Μΐ5ς. Ύ. Ῥεητοδε αα Οσα τος3 ἵεῃ Πϊραταη ναζὶ- Τεγε Ὀαφίαπις Ὀμ]απαγοτ. Μτ8, Ῥεητορδο Τ,εἰσεφίετ΄αε ἴα]ϊπι ρῶτ- πις οἶαρ οἰπιά{ 5ὔνογίς Καπαμηάα Πανα 5ΙΌαγι Ῥεπτοφς΄αη Κατις ιά πας . ἘΡΕΒΟ ΥΙΚΑΝΜΑ ΕΤΙ Ἐφετοάακί γεπῖ γήκαηππια εν]πίῃ ΚάζεΥγ ἀοδα Ταταιπάα]ά Ὀἱτ ΚΙδίπά απιε]επίη αἰ]ε]ετίπε αγτιπαις οἶαρ φἰπιάϊ Κυλαπ]πιαϊς Ιςῖπ Παλιτά]τ. Ἐ6ρ γικαπππα Ὀδ]ρεδίπάεη ἱδατεί οἶαΏ νε φισαἰς ο φοδτ]ς 5αψι οἶαῃ. Όὰ ΚΙδιπι Ἐδετοάα Υ8βΙΥάΠ να Ικί γαφιπάαα αφαῦι οοοικἰατία. αἷα ψαφιπάαα γήκαπ ετκείς ςοσι]κ]ατ Πατίς Ὀὔτάπ απιείε αἰ]ε[ετί ἴατᾶ- Ειπάαπ Καπ] 1Ητ. Βὰ Κιδπια Ὀἱτ Καάϊῑπ ΌαΚατ νε Ῥαζατάαη πιαάα πετ ϱἳτ 8.30 16 10.30 νε 2 Τε 4 8ταδι αςικατ. (πρ Ὀμει]ετί 3 Κατα οἰΙρ Ἐφετοάακί »αβι]ς πιετκεζἰπάεπ Τεππίη εα]οὈΙτ. Ὑπκαππια ενἰπὶ ΚαἰΙαπαΏ Κπιδε]θ- τί Καοπάἰ . θ8ῦΌάπ νε 1ΤοΓΙΕΓΙΠΙ ρειἰτπιε]ετί Ῥεκ]επίτ. Ὑπκαππια ενἰπᾶάε «απιαδΙτ γήκαπιαἰς ππεπαπΙ.- ἀατ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΞΕΝΟΥΣ ΜΙΡΑΕΙΒΙΕΒΗΙ ΚΑΗΡΠΙΥΑΝ ΡΕΝΡΑΥΑ ΚΟΌΥ ΜΕΕΒΚΕΖΙ ΗΕΥΗΤΙ ΙΡΑΕΕΡΙ - Ἐγοπί: Ιιε[ί ιο τἰρ]ῖ: ΡΕΝΡΑΣΑ ΗΑΡΤΑΗΑΝΕΡΙ ΜΑΕΤ ΑΣΙ ΡΟᾷὉΜΙΛΕΙ υἱτ οδὅ]α-- ΟΖΚΑΝ. ποπὶ Ἐφονονίπ]θςί (θυσίς οἀετῖᾳ Ὑεπῖ Εὐενεγἰπ]ετῖ εευτί]ς εἀετῖᾷ Βαν νε Όαγατ Ἰοταβίπι 'Γαλτίη Β4Υ νε ὕΌαναι ΑΙ Ἠλπιπίπ Ῥ]μοιο ὃν Ὦ. 4. 6τεοπ. Βαε]: Ίιε[ί ιο τί: ἹΜατοπ]]α Ίοβηπου, Ῥαπαγίοᾶίς 1 Ἐγτίαοοα, Βσπιθοη Ἰντίαπί]πιοις (Μα]μίατ), ΝοοϊγίοἙ Ἑλεία(μίοι, ρου]ος Κο]ς]πίᾷθ8, Όοτα Οητὶδίοι. Ἐ]οηπίίδα Ἐ]οηιοτίοι, Ῥηείατο ΟΠ16ο5), Ἰπο]ῖβτο Αάνίςοι), ἼΖεποι ΟΠεϊσιοᾶοι]ᾶθἙ (Ῥτοβίάεη{), Ἰενοπᾶοα Ῥ. Ἠ]ὶ Ἐντίακοι. Απάτοας Ελείαίπίοα, Αραίπο- ΊΝ. Ομ Ποτά (8οπίοτ Ἡ). Ἡ. Οπίππ (0ο]οπία]. Ἰψᾶο Οπψοίΐοτοα (1αᾶςς), Ρίτ οδὔία ΟΕΗΑΝ. Βαγ νε Όαγαπ Ἠεσατ Ἠλπιπίῃ Ὀἱτ οδ]α--- ΤΗΙΜΙ. Βαν νε Όαγαν ἨΗβφογίπ ΤΌταΒἰπιίπ Ες οὕἷα 5ΕΝΑΙ.. μας, ΒαΥγ νε Όαγαπ 1Α.Ώδμπαεις1π Ὀἱς οὔ]α -- ΤΑΌΒΙΕ. ῥά » Ἱ οὑδο τσ Ταυς Ἰλάνος κ γοἴώπε Ἰ.---Νο. 6 ΟΑΝΙΙΑΕΙ ΚΌΕΤΑΒΜΑΚ 101Ν ΥΔΗΡΙΜΗ ΕΡΙΝΙΖ ὙασαἩ: Ὦγ. Α. Ε, Βοβο Μιαγγεπ ἍµΠαφία]ηκ]ατάα νεγα Ῥϊτςοἷς απιεΙγαι]ατάαπ 8οητα Ὀϊτ Ἠαδίαγα Καπ νειπιοκ ὃὰ ρίτ δις κής γαριατ Ὀϊτ φεγάἰτ νε πα ἹερίπίΖ ὈῬΗἱγοτδαπΖ. Μαπιαβῃ Ἀππε]ε]ετίταϊΙΖ νε αἰ]ε]ετί αταδιπάα ἀΦτεπῖ]ά(δΙ Ζαππαπάα Καπ νετπιεάε Επ σεκἰπρεπ]]ς νατάιτ νε πιενοιί Ὅ'Κοτκα Πε φαἱζαπίατι οτίαάαπ Καὶ- ἀιτπιαίς ἱςϊπαάϊτ Κά ὃὰᾳ Κοπιάα Ὀἱ- Κας 5εΥ ΥαζιγογΗ7. Καπ νετπιε Ἡρ]εςίσ ΚΙ Ὀίτκας Ἀδιτάαπ ὭῬὈετί Ὀϊμπίγοτ, Ἐακαι 1Π58Ώ Καπιπιπ ἀδτί οερίτίεπ 1οατεῖ οἰάιδπα νε πΙΙαγγεΠ Ὀἱτ Ἠαδίαγα Αποαις ΠΙΙΑΥΥΕΩ Ὀἱτ «αφ ΑΠΙΠ νετ]]άϊδί γεηί Ὀϊτοεγάϊτ. Μήπαςίρ ποενί Καπ νετί]άϊζί τακάϊτάς απἹε- Ἠγε ἱαπιαππιγ]α αΗπιάϊτ. Απιειίγε Ὀαθ]απιαάαπ ὅπος Καπιη ἰδιεηί]ετ πενίάεη οἰάυῦπα οπαίπ οἰππαἷς ἱςίῃ ἀγίοε ἀῑκκαι εἀΠίτ. Βίςοι- Ίατιπιζ Κτίπκ ναζίῖψειιε ἨΠαρία- Ἠαπεγε ρε τί]εΏ νε Καπ νετ]πιεςί | 1ᾳ 1γί]εφεπ ατκαάας νε Πιδιπι]ατ- Ώιζι Ὀγοτδαπ17. Βεποπίη δα πιονβἰπαϊπάθ οοσαΚ- Ίατ οοἷς ἀθῖα οἱδ Ῥαχξία γοπιθ]]θ ταἹαίδια οτατ]ατ. Βίτκας βααίΐ ζα1- Ἠπᾶα οοου] Καπιπῖη παάρίπι Ρΐ5 Κιδππι «Ἠχθβίπο ροοἰττ,. Ἐαηδις Κα]ιγ νο Ἱαηπ νετ]πιθᾶ(ᾷ1 (πκάϊτᾶρ δν. Ῥϊκας δααίία Ο]ήτ]ου, οἶπιάί Ότα- ἆα αππο]ετία ςοσιιίατα ϱἱὅ Ῥακία νοτπιε]οτίπίη το] κε]ετί Ἡχετίπάε ἁυτασακ ἀεδί]]πι {αΚαϊ Όὰ ςοσικΙα- τιἩ Ὀἱτ «οΚΙαΓΙΠΙΠ Ἰαπ νετπιεκ φαγορίπάε Κατα]άικίατιπα Ἰδατεῖ ειπιεἰς Ιδίιετίπι. ῬΒα αὔιτ Ἠβδία ςοσιιΚκίατια απὶ Ιψι]ερππε]ετῖπϊ ρὸτ- πιε]ς διτ ἀοιίος ἰςῖπ επ επίετεδαη τεοτήεἰετάεπαϊτ. Βαπαπ «οσοι ερενεγπίπεπεἰκαάατ οηίετεδαπ οἱ8- οδπι οἱ ταμπιῖπ οπίΖ2. αγΠῖ ΦεΚί]άε απιε]γαῖ γαρι]ιτκεΏ Ἱετκες ΕἱΗτ Κ εὔετ Ἠαζιτ Καπ ναϊδα ὃν απιοΗγατίατ »απιεα γαρηαδΙΗτ. ΚιστιφταΚί ἱηΚαι]ατάαη Οἶτί δι- ἁντ Κῑ: εὔεκαπ απιεµγαϊ εδηαδιπάα νετίητες ἀεπιεκιίτ Κί Παδία αὔιτάιτ, Βα ἵαπιαπγίε αφ κιζάιτ. Καπ, απιε]γαα φαπιοο γαραὈίπιεκ ἀςίπ νε αγηϊ Ζαπιαπάα 9οΚα ππυΚα- νεπηεῖ εἰ δί Ιςίπ νετῖἡτ. Καπ νετεπ αἆαπι νεγα Καάϊπ πε οἶατὸ 6οΚκ ἀεία Όαπα ἰψί οἶαρ οιπιαά1δίπΙ φοτατ]ατ. Ἠ/ετεοςκ Κιάατ ΚαπΙΏ νατ πρ Ἠει ἱπδαπ ἱςίῃ Καπ νετπιείκ τπιαπα1γ]ε φαἱΐπα Εἱτ Ιήτ. Ὑεῖετ Κ ΚεπάΠετί 8οπ Ὀϊτ κ αγ 7ατ- Ἠπάα Παφία οἴπιας οἰπιαδιπ]ατ. Ώαΐα Ποετίγα οἰάετεὶκ ἀῑγεσεδίπι Χ Καίς ναφπι αθπαις Πετκες Ἱςῖπ Καπ νετπιεκ οιημαϊίατι ἰςίπ ἄε ἡψιά]τ, 9οπ Πατρίο αθκετίοτ Ἰςῖπ «ΟΚ Καπ ἱφιεπ]]γοτάι νο Ἰπαι]ίετεαε Ἠεπιεπ Ἠεπιεῃ Ἡοτ εΓκε]ς νο Καάϊπ Ἱατρ πιἠάάειίπος ΙΚὶ νεγα ἃς ἀθία Καπίατιπι νοτπϊς]ετά]. Ἠι]ᾶδα: Καπ νετπε Το νε απιε[ἰγαῖι ἀΠπγαδιπιη ὄπεπιιί Οΐτ Χιδπαι οἰπιάς νε οπ0ἰπ]ετος {ΠδαΠΙΠ Ἠαγασπι Κωτίατπηδατ. απ νετπ]ε Ἱπιατπιγ]ε φαἰϊΐπι νο Ὀἰτςοκίατιπα Ταγάα]ι Οἱτ 115. ἨΠερὶπίᾳ Ῥεπάαγα ἩἨπριαμαπεςί Καπ νετπ]ε δεγν]ίπε Ἰἰπα]ετίπίΖὶ ΚαγάσιπιεπΙζί τεςα εἀοτίπι, Βι α’ζ]ῃ Πακιαμαπεπίζάιτ. Κεπάί ναϊαπάαφ]ατιπαΖ]Ώ «ΒΠΊΑΓΙΠΙ Κωτίατπαις οἱαςαΚΦΙΩΙΖ νε Όα ρατῖρ ἀβηγαάα Ὀε]κί ἄε Βταϊπ οἱζ ᾿Κεπαϊπί νέγα Πιδιππ]ατιζάαπ Εἱτ] ο Καπα πωµίας οἰαὈί]{τ. ιὼ 3 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ 'Ὑπὸ Ἰ. Ὦ. Βαδοι Διεθυντοῦ ᾿Ασφαλείας, Αν σταθῆς καὶ σκεφτῆς διὰ τὸ ζήτημα τοῦτο, θὰ προσέξης ὅτι σχεδὸ κάθε φορὰ ποὺ συµ- βαίνει ἕνα δυστύχηµα κάποιος ἄνθρωπος ἔχει σχέση μὲ τὸ δυσ- τύχηµα. Σχεδὸν πάντα, μὴ λαμ- βανομένου ὑπ) ὄψη τὶ ἄλλο εἶναι περιπλεγµένο, ἕνας ἄνθρωπος εἷ- ναι περιπλεγµένος ἐπίσηῃς. Μπο-- ρεῖ νὰ μὴν πληγώνεται πάντα, ἀλλὰ μὲ κάποιο τρόπο εἶναι ἀναμεμιγμένος στὸ δυστύχημα. Τώρα κάµετε αὐτὴ τὴν ἐρώτηση στὸν ἑαυτό σας. Εἴδετε καμμιὰ | φορὰ κανένα δυστύχηµα νὰ καταδιώκη κάποιον Εἴδετε πο- τέ σας καμμιά μηχανή, καμιὰ σκάλα, κανένα βράχο, ἢ κανένα ἐργαλεῖο νὰ τρέχη πίσω ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο διὰ νὰ τὸν κόψη, νὰ τὸν µωλωπίση ἢ νὰ τοῦ σπά- ση κανένα κόκκαλο Βεβαίως δὲν ἔχετε δῆ. Σχεδὸν σ᾿ ὅλες τὲς περιπτώσεις ὁ ἄνθρωπος πλη- σιάζει τὴν μηχανή, κάμνει Κάτι ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ κάµη ἐνῶ βρίσκεται στὴ σκάλα, ἢ δὲν µε- τακινῆ τὸν βράχο. Μὲ τὴν «ἀσφάλεια κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐργασίας» ἐννοοῦμε ὅλα τὰ προφυλακτικὰ µέσα ποὺ χρησιμοποιοῦνται κατὰ τὸν χει- ρισμὸ τῶν μηχανῶν καὶ ἄλλων ἐργαλείων, τοὺς κανονισμοὺς ἀσφαλείας, τὴ χρησιμοποίηση ὑποδημάτων «καὶ καπέλλων ᾱ- σφάλειας, καὶ πολλὰ ἄλλα πρά- γματα ποὺ θὰ σᾶς βοηθήσουν νὰ ἐργάζεστε μ᾿ ἀσφάλεια. Παρ᾽ ὅλο τοῦτο δυστυχήματα ἔξακο- λουθοῦν νὰ συμβαίνουν. Γιατί Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι δυστυ- χήµατα ἐξακολουθοῦν νὰ συµ- βαίνουν ἕνεκεν τῶν ἀνθρώπων. ᾿Ανθρώπῶν πού ζξεχνοῦν, ἀν- θρώπων ποὺ εἶναι ἀπρόσεκτοι, ἀνθρώπων ποὺ θέτουν τοὺς ἑαυτούς των σὲ κίνδυνο, ἀνθρώ- πων ποὺ ἀρνοῦνται νὰ μάθουν, ἀνθρώπων ποὺ δὲν σκέφτονται διὰ τὴν ἀσφάλειά τους. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἄνθρώποι ποὺ προξε- νοῦν τὰ δυστυχήματα. Οἱ ἄνθρώπο! αὐτοὶ μποροῦν ἐὰν θέλουν νὰ εἶναι ἀσφαλεῖς. Εἶναι εὔκολο νὰ εἶναι ἀσφαλὴς κανείς, Διὰ νὰ εἶναι ἀσφαλὴς κανεὶς πρέπει νὰ ἐκτελῆ ὀρθὰ τὴν ἐργασία του, νὰ ἐνεργῇ σύμφωνα μὲ ὁδήγίες ποὺ πέρνει, νὰ ὑπακούῃ στοὺς κανονισμοὺς καὶ νὰ μεριμνᾶ διὰ τὴν ἀσφάλειά του κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἔργα- σίας͵ τν ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΑΣ Τὸ Κοινοτικὸ Κέντρο καὶ ὁ ᾿Αθλητικὸς Σύλλογος τῆς Πεν- τάγνιας παρουσίασαν ἕνα πλού- σιο πρόγραµµα τὴν 6ην ᾿Απρι- πριλίου 1953, ἀποτελούμενο ἀπὸ χορούς, τραγούδια, κώωμω- δίε, ἀπαγγελίε καὶ ἐπίδειξη πυγμαχίας. Οἱ Προσκοπίνες τοῦ Κοιν. Κέντρου ἔλαβαν ἐνεργικώ- τατο µέρος στὴν παράσταση, Η δ. Κίπσον, Διοικητὴς ἐκπαί- δευσης τῶν ο. το, ἔκαμε μιὰ μικρὴ ὁμιλία πρὸ τῆς ἐνάρ- ξεως τοῦ προγράµµατος. Ἐπε- ξήγησε ὥρισμένα ζητήµατα τὰ ὁποῖα συχνὰ γίνονται αἰτία παρεξηγήσεως μεταξὺ τοῦ κοι- νοῦ. Δήλωσε πὼς ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερος σκοποὺς τῆς κίνησης τῶν Προσκοπίνων εἶναι υ πΑς 6ΙΥΜΕ ΤΟΒΕΝΙΝΕ ΙΡΤΙΒΑΚ ΕΡΕΟΕΚ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΗ ΣΤΗ ΣΤΕΨΗ Ῥ]οίο ὃν Τ). 4. στοεῃ. Μος ΑΙΡΗΕ ΑΚΡΕΝΙΖ ἸΜο]ῖατο Ὠερατίπιρηί. ΤΑΟ αΙΥΜΕ ΜΕΒΑΡ Ἱ αδΒΕΟΕΚ ΟΙΑΝ 5ΑὄµΚ ΜΕΝΡΕὉῦ Κμα]ςε Εἰσαυεϊπ ἴας ρίγπιε πιεταφἰπιίπε Ιφῆταὶς εἀεοε]ς οἶαπ νε Κισ Ἱσοῖετί ΚαταππΙπΙΠ 5εςίἰδι αἶτ ΚΣ 1ζοίδὶ Πάετίπάεπ Ὀϊτίδί ας Ῥαγαπ Αγδε ΑΚκάεπίΖ ἁῑτ, Βαγατ ΑΚάεπίζ 195ο ἄεπ Ὀοετί Καταδαῦ φαὔ]]ς ππετκεζἰπάε Πιζπιεῖ ϱὔτπῃε- Κίε οἶάρ γεπῖ]ε Κατα]αη νε ρτριάε Ὀἡγίγεπ γιτπαί ἁδτι Τῆτ]ς Ἐτονπίε 1Ζοἱ]ετίπίη Πάετίάϊτ. (ιἱάθοεκ ρατήπΙίω πιερυἱά, Α- πιετίκαη ΑΚκαάεπιί ΚιΣ- ἰζοῖ]ετί Καρίαπι Μτς, Ὠεν]είγαῃ οἱασαί1Γ. Ὠΐδειτ κεςί]επ]ετ αταδιπάα Λήτς. Τῆάα Ῥαπαγοίιϊ5 (Τ ατπαΚκα), ΝΙϊβ5, Ἡοιπιίπεημ ἘἹΚαφίφναπ (1 πιαφο!), Μ159. 1 εἰο Τ.95α (Τ,ε[κοφα), νε Ῥαγαηπ «ὔπετ ἸἨΝε]αί (1,ε[κοφα) ΡυαππιαΚκίαάιτ]ατ. οταρ 1 Δτπακαάαπ 25 Μαγιδία Πατεκεῖ εἀεσεκίτ. 31 Μαγιδία Ιπρί]ετεγε νατάικ]ατι Ζ4ππαΠ Ὀΐτ ΚΣ ἴσοί Καππριπα ρὶά{ρ οταᾶα Όαοκα πιεπη]εκοι]ετάεπ μρε]εσεκ ὈίτςοΚκ ΙΖοϊ]ετ]ε ΕὈἱτ Παία Καϊασακίατάιτ, Βωπάαῃ 5οητα ἴας ρίγπιε ππεγαρ]- παϊπϊ ρὂτππε]ς ἱςίηπ Τοπάταγα ρῦ- τἠτή]εοεΚ]ετάῖτ. Ἐοσαίεαδο΄άςε ἰΚκί Ἠαΐτα ταπι ᾳὔτεσσκίοτ. Βτταδι εν Ἐοτεςί ἄε Ὀὐὑγῆκς Ὀἱτ εν οἶαρ επ ολΚκί Κι ἰζα]]ετί (α]πι γετίάϊτ. (κε τκεπ Ὀἱτ ΙΙ στ Ῥατίίε οπάαη δοητα ἀα Ἰενίςτοάςκί Κιζ Τ2οϊ]ετί Ὑπναφι “Οατ Οµα]ειί ἄε Κα]ασα]κ- Ιατ. Γεπιπιαζ οτία]ατιπάα Ψεπεάῖ]ς τατίΚάγ]ε Ἐτοτιδα ἀδπεσεκ]ετά]τ. νὰ ἐνθαρρύνη τὰ κορίτσια, νὰ ἐνδιαφέρωντα “περισσότερο διὰ τὴν θρησκεία τους. Σχετικἁἀ μὲ τὴν στολὴν ποὺ φοροῦν οἱ Προ- σκοπίνες, ἡ δ. Κίπσον εἶπε ὅτι δὲν ἔχει νὰ κάµη τίποτε μὲ τὸν στρατὸ ἀλλὰ ἐπιδιώκει νὰ δη- µιουργήσῃ ἕνα αἴσθημα κοσµιό- τητας καὶ Ισότητας μεταξὺ τῶν κοριτσιῶν, ὍὉ κ. Ἠλίας Χ΄' Κυριάκου Πρό- εδρος τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου εὐχαρίστησε τὴν δ. Κίπσον διὰ τὴν ὁμιλία της. ᾿Έδωσε ἔμφαση στὰ καλὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἐπιφέρει ἡ συνεργασία μεταξὺ (συνέχεια στὴν 2αν σελίδα, 2η στήλη) ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ Ζ0ΕΣ 'Ὑπὸ Δρος Α.ΙΕ. Ῥόους. Ἡ Μετάγγιση Αἵματος σ᾿ ἀρρώστους ποὺ πάσχουν ἀπὸ ὡρισμένες ἀσθένειες καὶ κατόττιν ὠρισμένων ἐγχειρήσεων, βρί- σκεται στὴν ἡμερησία διάταξη κι’ οἱ πιὸ πολλοὶ ἀπὸ μᾶς εἶναι ἐνήμεροι τοῦ ζητήματος τούτου. Ὑπάρχει ὅμως ἀκόμα, ὁπωσδή- ποτε, πολλὴ ἀπροθυμία ἀπὸ µέ- ρους τῶν ὑπαλλήλων µας καὶ τῶν γυναικῶν τους διὰ τὴν πα- Ρροχἡ αἵματος ὅταν τοῦτο τοὺς ζητηθῆ, κι’ εἶναι μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀπομάκρυνσης τῶν ἔπικρα- τούντων φόβων καὶ προκατα- λήψεων ποὺ γράφομµελίγα πρά- γµατα διὰ τὸ ζήτημα τοῦτο. Ἡ ἀξία τῆς µετάγγισης τοῦ αἵματος εἶναι βεβαίως γνωστὴ ἐδῶ καὶ μερικοὺς αἰῶνες, ἀλλὰ εἶναι σχετικῶς προσφάτως ποὺ ἀνακαλύφτηκε ὅτι τὸ ἀνθρώπι- νο αἷμα διαιρεῖται εἰς 4 εὐκρινεῖς ὁμάδες καὶ µόνο αἷμα ὡρισμένων ὁμάδων δύναται νὰ δοθῆ σ᾿ ᾧ- ρισµένον πάσχοντα. Δεδομένου ὅτι παραχωρεῖται ὁ ὀρθὸς τύπος αἵματος, ἡ πορεία εἶναι ἀπολύ- τωῶς ἀσφαλής. Λαμβάνεται µε- γάλη φροντίδα πρὸ τῆς µετάγ- γισης διὰ νὰ ἐξασφαλιστῆ ἡ παροχὴἡ τοῦ καταλλήλου τύπου αἵματος. Πολλοὶ ἀπὸ σᾶς θὰ ἔχετε δῆ φίλους ἢ συγγενεῖς νὰ µεταφέρωνται στὸ νοσο- κομεῖο σὲ μιὰ κρίσιμη κατάστα- ση καὶ προσέξατε τὴ δραματική τους ἀνάρρωσηῃ μόλις τοὺς γί- νικε Μετάγγιση Αἵματος. Κατὰ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ τοῦ ἔτους τὰ παιδιὰ συχνὰ παθαίνουν δηλητηρίαση ἀπὸ κουκκιά. Μέσα σὲ λίγες ὧρες τὸ παι- δὶ οὐρεῖ κάµποσο αἷμα' γί- νεται πολὺ ἀναιμικὸ κι’ ἂν δὲν τοῦγίνή Μετάγγιση Αἵμα- τος ἀποθνήσκει συνἠθωςμέσα σὲλίγες ὧὤρες. Δὲν σκοπεύω ἐδῶ νὰ ὑποδείξώ στὲς μητέρες τοὺς κινδύνους ποὺ περικλείει ἡ ἀπὸ µέρους των παραχώρηση ἆμα- γείρεντων κουκκιῶν στὰ παι- διά τους διὰ νὰ φᾶν, ἀλλὰ θέλω νὰ τονίσω ὅτι ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν αὐτῶν ἔχει σωθῆ μὲ τὴν µετάγγιση αἵματος. Εἶναι μιὰ ἀπ᾿ τὲς πιὸ συγκινητικὲς περιπτώσεις στὴ σταδιοδροµία τοῦ γιατροῦ ἡ παρακολούθῃση τῆς ἄμεσης ᾱ- νάρρωσης τοῦ ὀξύτατα ἄρρω- στου αὐτοῦ παιδιοῦ. Πόσο πιὸ πολὺ συγκινητικἡ πρέπει νὰ εἶναι διὰ τοὺς ἀνήσυχους γονεῖς. «Ὁμοίως, στὴν περίπτωση µε- γάλων ἐγχείρήσεων εἶναι γνω- στὸ πὼς οἱ ἐγχειρήσεις αὐτὲς διεξάγονται μὲ ἀσφάλεια ἐὰν ὑπάρχη αἷμα διαθέσιμο. Μιὰ ἀπὸ Τὲς ἀντιλήψεις ποὺ ἐπικρατοῦν ᾿στὴν Κύπρο εἶναι ὅτι ἂν γίνη µετάγγιση κατὰ τὴν δνόρνεά ἐγχειρήσεως, ση- µαίνει ὅτι ὁ πάσχων βρίσκεται σὲ ἀπελπιστικὴ κατάσταση. Αὐ- τὸ εἶναι τελείως ἀναληθές! ΤΠα- ραχωρεῖται ΄ αἷμα διότι ἔτσι καταπολεμεῖται ἡ καταληψία (σιόκ), καὶ οἱ μεγαλύτερες ἐγ- χειρήσεις μποροῦν νὰ διεξα- χθοῦν μὲ ἀαφάλεια. Συχνὰ μοῦ ὑποβάλλεταί ἡ ἐρώτηση. «Εΐναι ἀσφαλές ἂν εἶμαι πολὺ ἀδύ- νατος διὰ νὰ δώσω αἷμα» “Η ἀπάντηση εἶναι ὅτι εἶναι ἔντε- λῶς ἀσφαλὲξ σχεδὸν διὰ ὅλους νὰ δίδουν αἷμα, ἐκτὸς ἐὰν οἱ ἴδιοι ὑπῆρξαν ἄρρωστοι κατὰ τοὺς τελευταίους ἕνα ἢ δυὸ μῆ- νες. Θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω ὅτι εἶναι εὐεργετικὸ διὰ τὴν ὑγεία ϐ Μαν, 19δ8. ΥΠΑΛΛΗΔΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΝ ΣΤΕΨΗ Ἡ δ.᾽Αϊσὲ ᾽Ακτενὶζ ἔχει ἐπι- λεγῆ ἀπὸ τὸν ᾿Οργανισμὸ Προ- σκοπίνων Κύπρου ὡς µία ἀπὸ τὲς ἕξη ἀρχηγοὺς Προσκοπίνων ποὺ θὰ παραστοῦν στὴν Τελετὴ τῆς ὙΣτέψης τῆς Βασίλισσας Ἐλισάβετ. Η δ. ᾽Ακτενὶζ ἐργά- ζεται στὸ Τμῆμα Εὐημερίας στὸ Μαυροβοῦνι ἀπὸ τὸν ᾿Οκτώβριο τοῦ 1950 καὶ εἶναι ἀρχηγὸς μιᾶς ὁμάδας Πουλιῶν (μικρῶν Προ- σκοπίνων) Τούρκων ποὺ ὑπό- σχοντα!ι πολλά. Υπεύθυνος τῆς ἀποστολῆς θὰ εἶναι ἡ κ. Τεοβλετιάν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ᾿Αρχηγὸς τῶν Προσκο- πίνων τῆς ᾽Αμερικανικῆς ᾿Ακα- δηµίας. ᾿Ἐπιλέγησαν ἐπίσης διὰ νὰ παραστοῦν στὴν Στέψη ἡ κ. Τίλδα Παναγιωτίδη (Λάρνα- κα) καὶ οἱ δεσποινίδες Χερμινὲ Κεσισιὰν (Λεμεσός), Λητὼ Λάσ- σου (Λευκωσία) καὶ Κιουνὲρ Νεζτιὰτ (Λευκωσία). Οἱ Προσκοπίνες θὰ ξεκινήσουν ἀπὸ τὴν Λάρνακα τὴν 25ην τοῦ Μαΐου. Ὅταν φθάσουν στὴν ᾽Αγγλία τὴν 3]ην τοῦ Μαΐου, θὰ μεταβοῦν σὲ μιὰ Κατασκήνω- ση Προσκοπίνων ὅπου θὰ παρα- μείνουν ἐπὶ μιὰ ἑβδομάδα μαζὶ μὲ Προσκοπίνες ἀπὸ Ἠπολλὲς ἄλλες χῶρες. ᾿Απ’ ἐδῶ θὰ µετα- βοῦν στὸ Λονδῖνο διὰ νὰ παρα- κολουθήσουν τὴν Στέψη. Θὰ τύχουν δυὸ ἑβδομάδων ἐκπαί- δευσης στὸ Φόξλίς, ἕνα µεγάλο οἴκημα στὸ Νέο Δάσος, καὶ τὸ ἀρχαιότερο Κέντρο ᾿Εκπαίδευ- σης τῶν Προσκοπίνων. Στὴν ἐπιστροφὴ θὰ παραμείνουν μιὰ ἢ δυὸ µέρες στὸ Παρίσι καὶ λίγες μέρες στὸν «Οἰκίσκο µας», τὸ διεθνὲς σπίτι τῶν Προσκοπίνων στὴν Ελβετία. Θὰ γυρίσουν στὴν Κύπρο µέσον τῆς Βενετίας κατὰ τὰ µέσα τοῦ ᾿Ιουλίου, --------«------- ΕΥΕΙΠύ κῦσ ΜΕΕΚΕΖΙΝΙΝ ΕΔΑΙΥΕΠΙ 12 ἨΝίδαπ Ῥαζατ ρπή ὅ.ς. 58ατ 4 ᾱε Εντίπα Κὔνγ πιετκοζίπίῃ Ἡγε]ετί (αταμπάαπ Καρ Ὀἰπαδιπάα Ὀἱτ Ῥτορταπι ἵοτῖρ οὐπιίφτ. ΏαπΠεςί γατιπι οἰΗπάςπ 178 Βει καπ] νο Ὀὐτίη Ἐντίμα ςοσικ- Ίατι ἆά ππεοσαπεπ ἰδεταἷς οι]ετ, Ῥτορταπι: ατκα]ατ, φΗἱτ]ετ, ἄαγα]ος νε ΠΚ Κοπιεάἰάσπ 1ρατει, {4.9.ο. τορ]αητηις νε Εἱτ πιῖκατι Κυ]άοα Εἱτ Κἠτῆρηαπε Ὀαρίαιπιακ ἰςίπ Κι]]α- πΙασαΚ{ΙΓ. κάθε προσώπου πέραν τῶν 40 ἐτῶν νὰ δίδη αἷμα κάποτε κάποτε. Κατὰ τὸν τελευταῖο πόλεμο, µεγάλη ποσότης αἵμα- τος χρειαζόταν διὰ τοὺς στρα- τιῶτες, καὶ στὴν ᾽Αγγλία σχε- δὸν κάθε γυναίκα καὶ ἄνδρας ἔδιδαν αἷμα δυὸ φορὲς τὸν χρόνο κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου. Ἐν συντοµίᾳ ἡ Μετάγγιση Αἷ- µατος ἔχει γίνη ἕνα' σπουδαῖο καὶ καθημερινὸ µέρος τῆς Ἰατρι- κῆς καὶ Χειρουργικῆς κι’ ἔχει σώσει δεκάδες χιλιάδων ζωῶν. Ἡ παραχώρηση αἵματος εἶναι ἀπόλυτα ἀσφαλὴς καὶ εὔεργετι- κἡ σὲ πολὺν κόσµο. Κάμνω ἔκκληση σ᾿ ὅλους σας νὰ ἔγγρα- Ψετε τ᾽ ὄνομά σας στὴν Ὕπη- ρεσία Μεταγγίσεως Αἵματος τοῦ Νοσοκομείου Πεντάγνιας ποὺ εἶναι ἡἰδική σας Ὑπηρεσία. Θὰ σώζετε τὲς ζωὲς τῶν συµπα- τριωτῶν σας καὶ σ᾿ αὐτὸν τὸν ἀβέβαιον κόσµο ποῖος ξέρει τὴν ὥρα ποὺ σεῖς ὁ ἴδιος ἢ. ἕνας ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς σας θὰ χρειαστῆτε τὴ Ὑπηρεσία αὐτή. ςοσυς 'Ὑπὸ Δ. Ο ΓΙΩΡΤΟΣ ΚΙ Η ΗΧο ὍὉ Γιῶργος κι’ ἡ μητέρα του ζοῦν στὴ Λευκωσία. Τελευταῖα ἐπεσκέφτηκαν τοὺς συγγενεῖς τους στὴν ὕπαιθρο σ’ ἕνα χωριὸ πο) βρίσκεται κοντὰ στοὺς πρό- πολδες ἑνὸς βουνοῦ. Μιὰ μέρα πῆγαν περίπατο σὲ μιὰ κοιλά- δα. Ἡ μητέρα τοῦ Γιώργου κάθησε κάπου νὰ ξεκουραστῆ. Ο Γιῶργος ἔζησε ὅλη του τὴ ζωὴ στὴν πόλη, καὶ δὲν ἤξερε τὶ θὰ πῆ ἠχὼ γιατὶ ποτέ του δὲν τὴν εἶχε ἀκούσει. ᾿Ενῶ ἡ µητέρα του ξεκουραζόταν, αὖ- τὸς προχώρησε νὰ ρίξη μιὰ µα- τιὰ στὰ γύρω, κι’ ἔβγαλε μιὰ φωνή. Μιὰ φωνὴ τοῦ ἀπάντησε κι’ ὁ Γιῶργος νόμισε πὼς κάποιο ἄλλο παιδὶ ἦταν ἐκεῖ. «Εεεε φώναξε, «Εεεεο ἦλθε πίσω, ἡ ἀπάντηση. «Ποιὸς εἷ- σαι» ξαναφώναξε. «Ποιὸς εἷ- σαι» ἦτο ἡ ἀπόκριση. Ο Γιῶρ- γος ἔκαμε τὴν ἴδια ἐρώτηση δυὸ τρεῖς φορὲς καὶ πῆρε τὴν ἴδια ἀπάντηση. Θύμωσε πολύ! «Θὰ σὲ κτυπήσω» Κξεφώνισε. «Θὰ σὲ κτυπήσω» ἔφτασε στ᾽ αὐτιά του ἡ θυµμωμένη ἀπάντη- ση. Ὅ Γιῶργος φοβήθηκε λίγο κι ἔτρεξε στὴ µητέρα του. «Μητέρα» εἶπε «δὲ θέλω νὰ µεί- νῳ ἐδῶ γιατὶ στὴν κοϊιλάδα βρίσκεται ἕνα κακὸ παιδὶ ποὺ μοῦ συµπεριφέρθηκε ἄσχημα καὶ θέλει νὰ μὲ κτυπήση». Ἡ μητέρα του το γνωστικὴ, κατάλαβε καὶ εἶπε στὸ γυιό της, «ἂς πᾶμε νὰ µιλήσωμε εὐγενικὰά μὲ τὸ παιδί». «Ἐεεε φώναξε φιλικἀ ὁ Γιῶργος. «Εεεε ἧτο ἡ φιλικὴ ἀπάντηση. «Εἶσαι ἕνα καλὸ παιδὶ» φώναξε γλυκὰ-γλυκά. «Εἶσαι ἕνα καλὸ παιδὶ» ξανα- κούστηκε ἀμέσως. «Έλα νὰ παίξωμµε» «Έλα νὰ παίξωμε» ἦτο ἡ ἐνθαρρυντικὴ ἀπάντηση. Ὁ Γιῶργος ἐστράφη στὴ µη- πέρα του κι εἶπε ὅτι ὑπάρχει ἕνα καλὸ κι ἕνα κακὸ παιδὶ στὴν κοιλάδα. Ύστερα ἀπ᾿ αὖὐ- τὸ ἡ μητέρα του τοῦ ἐξήγησε γιὰ τὴν ἠχώ. «Όταν μιλᾶς ϐθυ- µωμένα καὶ ἄσχημα θ᾽ ἀκούσης θυμωμένα καὶ ἄσχημα λόγια. ”Αλλ᾽ ὅταν μιλᾶς σὲ κάποιον φιλικὰ καὶ μ᾿ ἀγάπη ϐ᾽ ἀκούσης λόγια φιλίας καὶ λόγια ἀγάπης. Ὅταν συμπεριφέρεσαι σὲ κά- ποιον μὲ σύνεση καὶ καλωσύνη κι’ ἐκεῖνος θὰ σοῦ συμπεριφερτῆ μὲ σύνεση καὶ καλωσύνη --άκρι- βῶς ὅπως κι’ ἡ ἠχώ». θθ«---- το ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΣΧΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΩΟΝΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Τὴν Κυριακὴ στὲς 12 τοῦ ᾽Α- πρίλη στὲς 4 µ.µ. ὠργανώθηκε θεατρικὴ παράσταση ἀπὸ τὰ µέλη τοῦ Κέντρου στὸ οἴκημα τοῦ Ἱδρύματος. Πουλήθηκαν 118 εἰσιτήρια τοῦ μισοῦ σελι- νιοῦ καὶ ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς Εὖὐ- ρύχους παρακολούθησαν δωρε- άν. Τὸ πρόγραµµα ἀπετελεῖτο ἀπὸ τραγούδια, ἀπαγγελίες, διαλόγους, καὶ δύο κωμωδίες, ΟΙ εἰσπράξεις ἀνῆλθαν εἰς {4.9.0 καὶ θὰ ἀποτελέσουν τὸν πυρῆνα διὰ τὴν ὀργάνωση βιβλιοθήκης στὸ Κέντρο. ὍὉ μηχανικὸς μπορεῖ νὰ ἐφαρμώση νἐο δύναμο στὸ αὐτοκίνητο, ἀλλὰ ὁ για- τρὸς δἐνμπορεϊ ν᾿ ἀἄντι- καταστήση τὸ φῶς τοῦ ματιοῦ. Προστατεύετε τὰ µάτια σας. ΗΕ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΠΗΗ ΗΕ σαζαπ : Ἑ. Α. ἄ1θοΠ ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ κῦβερῖ Α. ζρήην ΑΠί ἩΤΕ ΑΚΡΒΙΒΑΡΑ ΑΗ Τε αππεφί 1,ε[κοθαάα Ύ8βαΓ. δἱς Ἰκδγάς Πιδιπι]ασιπΙ ϊγατεῖ οἴε]ετ. Βὶτ αἴπ Ὀἱτ ναάίγε 6εζπ]ε- γο ρἰτή]ετ. ΑΠπίη αππεςί ἀἰπ]εῃ- πιεῖς Ιςίπ οἵπτάα. ΑΙ Ὀδ(ᾶπ Παγα- ππι φοΠίτᾶς σεςἰτπα]φ. Ὀἱτ αΚείδαἅα ἀιγπιαπαί νο πε οἰάπδαπα ἅα Ὀήππϊγοτάα, ΔπΠηοςί οἴατυσίεῃ αταφιτπιαΚ ἱςίῃ αὐτι]άϊ νο «αδίτι- νονά]. ἄετίγο Ὀἱτ 965 βε]άϊ νε ΑΙ ρε]επ φαδίπ Ῥαφκα Ὀἱ «οσοαδιΠ οδναῦδι οἰάμδπα 7Ζαηπεί. ««Ἠα]]ο”. ἀΐγε «αδιτάι. -:«Ἠα]]ο” «εί σετὶ σε]άι. “δες Κἰπιδίη ἀεαὶ,. Οεναρ “δει Κπικίαρ 11. ΔΙ δα οιιαΙΙ Πκί ἃς ἀοία δοτάα γε ποτ ἀεβιθιπάα αγπί σεναῦι αἰάι. ΑΙ ὈϊταΣ Κκοτκία. Απηεδίπε Κοδία, “Άππε Ὀυταάα ἀωτπιακ ἱθιοππίγοτυπηα. Ναάϊπίπ Ιςϊπάε Βἱ- τα” ἀαΐνα γυΚκατιάα Ῥοηίπι]ε Κανρα εἰπιείς είνα δτ τετρίγερίΖ «οσοι νατάισ”’ ἀεά!. Αππεθί οπα: 'ἱάε- πι νο οπα ϱϊσείοε ΚοπιαφαΙιπι” ἀεά!. ΑΙ σσεὶ Ὀἱς 9αρ]ε. 'ἨαΙ]ο”” ἀεά!. (ὔσαι Οἱ αε5 Ἠα]]ο” ἀεά]. Ύαναβσα: “δε γί Εἱτ οοουΚθαα” ἀεάϊ. 565 “δεπ γἱ δἱ ςοσικκαπ” ἀααϊ. ““Οε] νε Ὀεπίπι]ε ογπα”” ἀεά]. 5ος “(06 νο Ὀεπίπι]ε ουπα” ἀϊψε οεναρ νετα. ΔΙ απηοδίπε ἁθπῖρ ναᾶϊάε Ὁϊτ Έεηα να Εἰτ ἆς ϊγὶ «οοάδαπ οἰάι- ὅσπα οὐγίοάι. Αππεθί οΖὔαπιαῃ οπα αἰκκἰαάαγι απἱαία.͵ ΟΕκεῖεπ- ἀἰδίπάς να Ἔεπα οὔζ]ετ 9ὔγ]εάί- ὄϊπάε ἔεπα φὔζ]ετ ἄπγατιη. Εακαί Εϊτὶκῖπο ατκαάαδοα Ὑα. Ἱγί ὔσ]ετ 9ὄγ]οίδοῃ «επ ἄᾳ ἵγὶ νε αγκαάαθσα φὔζ]ετ Ἰ8ίΠτείΠ. Βἱτὶςί Ιςίπ ἀβςιϊῃ- σε] να ἵψί Ἰδίετ γαρ8ϊΙ88Π ΟΕΥαΡ οἰατα]ς ἀλφήποεΙ να Ἱψί ΊδίεΓ σὔτῆτεϊπ, .. ΤιρΚι αΚείδαάα ϱἱρί σι ΙΝΡΑΝΙ,ΑΒΝΥΕΚΑΖΑΙΙΑΒ ἵασας: ἩἨ. Ὁ. ΒΌΡΟΗ (Ἠπιπίγαί Μα τί) Ὀήςήπαρ ἆαᾳ εἰταβπιζα Ὀακίι- ὄιπισ Ζαππαπ Πεππεῃ πετ ἀε[ακιπάα Βΐτ Καζα νε δα Καζαγα αὔταπιις δἱτ ἵπδαπ αὐτεβιἡταίπίΖ. ἨΠεπιεῃ ποι Ζαπιαπ ἀῑδετ φεγ]ετάεπ πιαάα Ὀἱτ ἵπδαπ ἆα Καζαγα ααδτας,[ηδαἨ πο ΖαππαΠ γατα]αΠπιαγα ΙΤ. Ιπι- 4ἱ Κοπάϊ Κεπάϊἰπίζε Όα 518 δοτι]- πιαΖ. Βΐτ ΚαζαΠΙΠ Ιπδαπ1 Παδιὶ ταΚΙὈ ειϊδίπί ϱοτα πᾶζ πιά Βΐτ πιαΚἰ- πεπίΠ, Ὀἱτ πιετάἰνεπίῃ., Ὀἱτ ΚαΥα- ΠΙΠ νεγα Ὀϊτ αἰειίω Ὀϊτ ἴπδαπι γατα]απηαἰς νεγα Ὀἱτ Κεπβιηῖ ΚΙΤ- πια ἰςῖπ ατκαδιπάαη Κοριαδυπα Πίς τα Ιπᾶσ πι φρμῃεςίζ Κἱ αὔτπιεαἰπίΖ. Ἠεπιεπ Πετ αμνα]άςᾳ ἵῃδαηῃ ο πιαΚίπεγε ἁἀοδτα ρίάετ, ππετάΐνεηπ Πζετίπάε ἴκεη γαρπι- γασαδι Ὀἱτ φεγὶ γαρατ νεγα Ὀΐ Καγα ΡατςαδΙπΙ Καἰάιγπιιγα ἀΠΗΤΙΣ, ἸίπίΖάε οπιπἰγα ἀἲφιπααδη- πᾶζ αἰδί ΕΜτάῃ πιακίπε νε ἀΐδετ τες ἰζαἴίαη ΚοτΙπππανι ἆα ἀλρί- πῄτοϊπασ, επιπὶγεί ΚαπαπΙατΙΠ, επιπἰγεί 6αρΚα νο ροπ]ετίπί νε οπιπϊγαιῖε ΙΦΗγεβι]πιεἰς ἰἱςίπ δἱζε γατάιπαι ἀοκιπασαϊς ἀῑδετ φεγ]ετί ἀπ το πῆΣ. Βθγ]ε οἰπιαξκ]α Όεταῦετ Καζαΐτ γίπο Ζήπατ εἄςτ, ΝΙςίπ2 δεβεδί φιάτ Κἰ, Καζαΐατ ἱηπδαηίατ γἠΖήπάσα πιεγάαπα βε- Ἡτ. Ο ἱπδαπίατ ΚΚ υπυτατίας, ἀϊκκαῖφιζάιτίατ, ὁδτεππιεκ Ιδίε- πιεζ]ετ να Ιδ]ετὶ ερπαδιπάα οπηπ]- ψειιε οἴπιαφιπι ἴδίεπιοζ]ετ. Κα7Δ- Ίατα. φεὈεβίγεί νετεπ Ὀμηπ]ατάις, Βι ἱπδαπ]ατ, ἰδίετςεα, επιπὶγεῖίε οἰπιαδιπ ὀδτεπεβίμτ]οτ. Ἐπιπίγειίε οἴπιαςι Κοἰαγάιτ, Ἰφίπίζί ἁοδτα γαρπιαξ]α, επαίτ]ετα Ιἴααϊ εἴππεκ]ε ἵνα ςαΙιφιγκεπ οεπιπ]γει ἁἀλφίίῃ- πιεΚκ]ε ΚαοϊιάΙτ. 5οΏ Ζαπιαπ]ατάα ἁαδίατ αταδιπάαΚί 6.Μ.Ο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝ5 ΑΖ ΏΛΔΗΑ ΕΕΑΤΗΕΒΡΤΟΝΕ ΚΠΡΑΡΙΝΙ ΚΑΖΑΝΡΙΝΙΑΒΡΙ ΠΑΡ᾽ ΟΔΙΓΟ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΟΥ ΦΕΔΕΡΣΤΟΟΥΝ. β]λοίο ὂν 7. Ἡήασπεν. ΛΒαεΆ: Ιε[ί το γή : Ἡ. Ῥδ8τας (59088) Β. ΚανπαΙ (Πορρί{α1). Μ. ΟἨτγεαπίποι (9ίοτος) 5. Κο] ϊπ]ᾶθς. Α. Ῥαπαγίᾶος (ἸΛε]ῖατο) α. ἨΠ. Ὠϊοπγείοα (Πορρί{α). ΈγΟΜΙ: Ι.ε[ί {ο ΠΡΙ : (ΑΙ Πορρί(α]). 011. ΟπαταΙαπιροας, 0Ο. ΤΠδοάοριοα, . Μι αάοις, ᾱ. ἄθοιρμίοα, ΑΔ. Ἐαβδίπος ΒΡΟΒΤΡ 019ΡΒΒ Βν 8. Κοϊκἰπ]ᾶςς ΜαΠακ Κας ΚΙ δροτ ΚιῑΙρ]ε- τ1παΖ τετακκί οάϊγοτ, ἨΠεροί ἄε ς8118ΙγΟ5, Βιι αγ Πετ Ζαπιαπίπάςεπ Τ47ἱα οἰαταἷς Οἱτ σοκ Κιαάριετίη πιϊπιεςς]]]ετί Ὀΐζε γαζιρ Γαα]γεί- Ἱετίπάεηπ Ὀαμφει]ετ. Ἰαῖκο τῆτκ Κπάρᾶ, Νε]άει Ὠαγιοδία Τοίκε Τῆτίς Κυάσήπῆῃη γεπί ρτοραδαπάα πηῖ]-- πηεβρ]]άῑτ. Ὑπαζάιδιπα ρῦτε 27 Ματίία Καῑᾶρ ἘΚιστιδ Ζϊγατεϊ εάεπ Τήτίς ταἱεθε]ετίπε 15ο Ἰὶδὶ- πἶπ ἰδίτα]ς οτδί Ὀϊτ ρατίί νειπιῖς- τπτ, 9ο Ὀἱτ 1άατο Ἠεγεί ἱορίαῃ- Ἠδιπάα 23 ἸΝιφαπάα Ὀϊτ ςοοι]ς Ρατιϊςί νε το Μαγιδία Κιᾶρ ἄγε- Ἱετί αταδιπάα Εἱτ αἴ]ειίζπι ππκαὈαΚκαςι Παζιτ]αΏπ]Βδι ἹΚαταΓ- ΙαφιγήπαΙςίΙς. επί ϱαπι]κὸψ Κυρ, Βα Κι Ὀἴπ ΓΗ] Πε ἀεγεσείετε αγΊΤΙΠΕ αδα]ἤ Ὀας γα [άαπὈετί γεπί γε αὔίαπι εδαφ]ατ ἱζετίπο Πἱετίε- πιίγε Ῥαφ]αάιδι σὔτ]ῆγου, Ἰάατα Πεγείῖ ἡγε]ετίπῖῃη ταῃαη, Ζ1Ἡπεη να Ῥεάεπεπ Ετ]κίο ΙπΚίδαβιπι 5αὔ]ι- γασαΚ ᾖὈἱ πιϊεβδδοδοπίπ Κιυτι]- ΠΠΗΡΙΠΙ ϱαγο εάΙππηϊς]ετάίτ. Ἑαρίοτ Ῥαζατι Ὀἱτ εὔ]οποε τετρ οζ]]πιῖς νε (απικὸγ, Αγηϊκοία νε ΑΥΥΟΓ- ριάεπ Ὀϊτςοις Κἰπιδε]ετ Ιδίτας οἰπηϊφ]ετάϊτ. ᾿Γορίαπαη ρατα 27 Ίατα οἶαρ ἆαμα εννε]κί ἵορίαπαῃ πηκίατ]ατι σεςπιὶφίιτ. Ἑαρίετ Ῥα- Ζατίεςί βἰῖηῃ ἱάατο Ἠεγειί ἠγε]ετί Ῥεπάαγα ΠακίαΠαποακίπί 7Ζἱγατεῖ ορ Ὀὐδιήπ Ἡαρίαίατα Πεαϊγείετ ἀαὔτιπαιίατάιτ. δοπ Ζαπιαπ]ατάα Κογῦπ ΚΙΙδε Κοπιίδγοι Καμοιη 1άατε Ἠεγεί! ἴ]ο ἴοπ]ᾶδα ερ Είδε Ιςῖῃ Ίαπε ἵορίαπιαάα γατάμπ]ατίπα ΙβίεπΙφ5, Ῥοπάαγα 8ροτ Κυρ, Μήπιεςςἡπαϊζάεπ ὁδτεπαάϊδί- παῖζε ρῦτε ὃὰ Καῑάρ Εα1οοἱ Εππίπε Ἠθνείεαπ ἘΚἰτίακος (εοτρίαάἰς᾽ {π γοιϊφητα{δι ἃς 5οτΠροὶ νε Ὀίκας νο]εγΏο] (αξιπαι Παζιτ]απααδητ,. Ῥὰ Επι]ετ ππαπίαΖαΊπεη Ρρτακίς γαρ- πιπαΚίαἁιτίατ. Κυάρ Εἱ πο ανιῖ (ατπάναδι Παζπ]απαις οἶαιρ Ο6.Μ.Ο.5.Ο.Α. ἆαπ Όςς νε ἀῑρατάαπ ἆα ἃς Καρ Ἰφηταῖς οἰτηϊφετ. ές πιας 26 Νφα- ηάα Ῥοϊτο το Ζοΐγα αταδιπάα οἷα- οαίζιγ. Γιγαιτο Κοῖα ΚῦΥ ππετκο- ΖΙπίπ γατάιπα Τε «ΕΕΕΕ Ιδίπ] Ὀἱτ Ρἱγεςί Παζιτίαπ]γα Ὀαδίαπιις- Ἰατάις, Ἐδετί Βίτςοκ Κὔγ]ετάς οΥ- ΠΑΠΙΑΥΙ ἀλςἠππαεκίοάιτ]ετ, Ἠαςι- Ιαϊ «ροτ Καῑάδᾶ νο Κῶγ ππεγκεζί αταδιπάα ραγ]αφι]ασαΚίτ, ΒΡΟΒΤΕ ΟΙΠΒΒ Ῥν 5. Κοκκἰπἰᾶες Τὰ σωματεῖα µας κάµνουν ὁριστικὴ πρόοδο. Όλα τους εἶναι πολυάσχολα. Κατ᾽ αὐτὸν τὸν μῆνα περισσότεροι ἀντα- ποκριτὲς ἀπὸ οἰανδήποτε ἄλλην φορὰν μᾶς ἔχουν γράψει διὰ τὲς ὁραστηριότητες καὶ τὰ σχέδια τῶν σωματείων τους. Τὸ Σωματεῖο τῶν Τούρκων Λεύκας. Ὁ Νετζὲτ Ταγίογλου εἶναι ὁ γέος µας ἀνταποκριτὴς ἀπὸ τὸ σωματεῖο τῶν Τούρκων Λεύκας. Μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τὴν 2Την Μαρτίου τὸ Σωματεῖο προσκά- λεσε κι ἔκαμε πάρτυ στοὺς Τούρκους φοιτητὲς ποὺ ἐπεσκέ- φθηκαν τὴν Κύπρο. Παρευρέθη- καν 150 ἄτομα στὸ πάρτυ αὐτό. Σὲ μιὰ τελευταία συνεδρίαση τῆς ἐπιτροπείας, ἀποφασίστηκε ἡ ὀργάνώση Παιδικῆς γιορτῆς στὸ σωματεῖο τὴν 23ην τοῦ ᾽Α- πριλίου καὶ ἡ ὀργάνωση ἀγώ- νων στίβου διὰ τὰ µέλη τὴν 19ην Μαΐου. Τὸ Σωματεῖο τοῦ Νέου Κα- λοῦ Χωρίου. Φαίνεται πὼς τὸ Σωματεῖο αὐτὸ ὠργανώθηκε πάνω σὲ γε- ρὲς καὶ ἀποτελεσματικὲς βάσεις ἀφότου εἰσήχθηκε τὸ σύστηµα τῆς Ταξινομικῆς ᾿Ανάλυσης. 'Η ἐπιτροπεία ἔθεσε ὥς σκοπό της τὴν δηµιουργία ἑνὸς ἱδρύματος ὅπου θὰ πραγματοποιεῖται ἡ σωματική, πνευματικὴ καὶ δια- νοητικὴ ἀνάπτυξη τῶν μελῶν του. Τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα ὠργανώθηκε παράσταση τὴν ὁποία παρακολούθησε πολὺς κόσμος ἀπὸ τὸ Καλὸ Χωρίο, Άγιο Γεώργιο καὶ Άγιο Νικό- λαο. 'Η εἴσπραξη ἀνῆλθε στὲς Ἐβετο 8ροτ Κυάρᾶ, Ἐαρίετ (τα εδπιαδιηάα 57 Ἰαχίτ Κάπιδο Ιςῖπ Ποάίγο δαἴΙΠ αἰιωπιαϊς ὥστε 12 ΤΊτα δατ{εἁΙ]τηῖς- ατ, ΜαΒίας Κπιδε]ετῖ τεδοῖί Ἱςῖπ Μτ. ΒαβάϊΦ νε δο[τοπίς ἵεη ππῖ]- τοφεΚκκ!] Ὀἱτ Πεγεῖ κοεςϊ]πιϊφιτ. Βὰ Καρ Κεπάἰ ἠγε]οτί Ὀπ]απαῃ Εἱς 811 οκ] Οῥτεποϊδίπίη 1952--- 54 γηιπάακί Ὀὐτῆη πιαδταΓΙατιΠΙ δάεπιοκίεάϊτ, Ὑὔσπιε 5ροτ]ατι ἴε- αδί ἱςίπ Κυρ φἰπιάἰάσῃ Παζιτ]]κ- Ίατ γαριγοτ νε Ἡαζίταπάα Ἐδετο ἆα Ὀϊτ ἆαπο τετῖρ εἀεσεκ]ετίπῖ Γ «ΓΗπιιά εἀϊγοτίατ. 42/.0.0 καὶ κατέρριψε Κάθε προ-- ηγούμενο ρεκόρ. Τὴν Δευτέρα τῆς Λαμπρᾶς ἡ ᾿ἸἘπιτροπεία τοῦ Σωματείου ἐπεσκέφθηκε τὸ Νοσοκομεῖο τῆς Πεντάγνυιας καὶ μοίρασε δῶρα σ᾿ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς. Τελευταίως ἡ Ἔκκλη- σιαστικἡ ᾿Επιτροπεία τοῦ χω- ριοῦ ζήτησε τὴ βοήθεια τοῦ Σωματείου πρὸς ἐνίσχυση τοῦ ταμείου τῆς ᾿Εκκλησίας. Τὸ Σωματεῖο τῆς Πεντάγνιας. Μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἀνταποκρι- τής µας ὅτι τὸ Σωματεῖο αὐτὸ ἔχει ὀργανώσει ἐκτὸς τῆς ποδο- σφαιρικῆς ὁμάδας, τρεῖς ὁμάδες. σώφτ-πὼλ μὲ τὸν Κυριάκο Γε- ὠργιάδη ὡς προπονητή, καὶ. πολλὲς ὁμάδες πετόσφαιρας (Βόλλεῦ-πώλ). Οἱ ὁμάδες αὐτὲς προπονοῦνται τακτικά. Τὸ σωματεῖο ὠργάνωσε ΤΠο- δοσφαιρικὸ Πρωτάθλημα Νὸκ- ἄουτ στὸ ὁποῖο λαμβάνουν µέ-- ρος πέντε Σωματεῖα µέλη τῆς Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. καὶ τρία μὴ µέλη. Τὸ πρῶτο παιγνίδι θὰ διεξαχθῆ τὴν ὀ6ην τοῦ ᾽Απρίλη μεταξυ Πέτρας καὶ Ζώδιας. Ὁ Καλλίτε- χνικὸς Όμιλος τοῦ σωματείου μὲ τὴ συνεργασία τοῦ Κοινοτι- κοῦ Κέντρου ἔχει ἀρχίσει προε- τοϊµασίες διὰ τὴν ἀναβίβαση τοῦ ἔργου «Η ΤΙΜΗ». Σκοπεύ-- ουν ν᾿ ἀναβιβάσουν τὸ ἔργο σὲ διάφορα χωριά. Οἱ εἰσπράξεις θὰ µοιράζωνται ἐξ ἴσου μεταξὺ τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου καὶ τοῦ Κοινοτικοῦ Κέντρου. Τὸ Σωματεῖο τοῦ Ξεροῦ. Δώδεκα λίρες ξοδεύτηκαν ἀπὸ τὸ Σωματεῖο κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ᾿Εορτῶν τῆς Λαμπρᾶς διὰ τὴν ἀγορὰ Πασχαλινῶν δεµά- των διὰ 97 πτωχὰ ἄτομα. Μιὰ εἰδικὴ ἐπιτροπεία ἀποτελουμένη ἀπὸ τοὺς κ.κ. Παφίτην καὶ Σω- φρόνην, διωρίσθηκε διὰ τὴν ἔπι-- λογὴν ἐκείνων ποὺ χρειαζόταν πραγματικὰ τὰ δέµατα. Τὸ Σω-- ματεῖο ἀνέλαβε ὅλα τὰ σχολικἁ ἔξοδα διὰ τὸ 1952--53 ἑνὸς ἐκ - τῶν μελῶν του ποὺ φοιτᾶ σὲ: σχολεῖο μέσης Παιδείας. Γίνονται οἱ προκαταρκτικὲς. διευθετήσεις διὰ τὴν διοργάνω- ση κολυμβητικῶν ἀγώνων, κι. ἐλπίζεται ὅτι τὸ σωματεῖο θὰ πραγµατοποιήση χορὸν κατὰ τὴν Ίην τοῦ Ιουνίου 1953. Ῥτορείθίος: Μάτ. Ὦ. Α. ἴθεπ, ε/ο Ο.Μ.Ο. θΚκουτίοῖῖρδα. Ῥτϊπιεᾶ αἲ ... ΝΙΩΟΡΙΑ Ῥτπέίηα Ἠοτκα, ὃν ΟΝ, Νίοοίποι ἅ Όση 114., οξ Ατείπου Βΐ5,, Νϊοοβίθοι,