1 ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝ5 νετ ΙΕΕΚΕ ΚΙΖ Ιζοῖ ΤΕ ΥΑΥΒΟ ΚΌΡΙΑΗΒΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΕΙΑ ΔΕΥΚΑΣ Ῥ]οίο ὃν Ὀ. 4. στεεη. το ΑΛΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ το ΘΕΡΜΟ ΚΑΙΡΟ Ὑπὸ ἩΝ. Ὦ. Βαβοῇ, Τὸ ζήτημα τῆς καλῆς ὑγείας εἶναι πολὺ σπουδαῖο. Όταν ἕ- νας δὲν αἰσθάνεται καλὰ ἢ ἔχει πόνους, δὲν εἶναι Κύριος ὅλων του τῶν δυνάμεων. Τέτοιος ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἀσφαλὴς ἐργάτης γιατὶ σκέφτεται πολὺ τὴ δική του δυστυχία χωρὶς νὰ σκέφτεται ἀρκετά ἐκεῖνο ποὺ κάµνει, Σ ἐκεῖνον ποὺ δὲν ἔχει τὸ νοῦ του στὴ δουλειά του ἐνῶ ἐργάζεται θὰ συμβοῦν δυ- στυχήµατα. ᾿Εκεῖνοι ποὺ ἔχουν τὸ νοῦ τους στὴ δουλειά τους εἶναι οἱ καλύτεροι ἐργάτες καὶ στοὺς καλύτερους ἐργάτες συµ- βαίνουν τὰ λιγώτερα δυστυχή- ματα. Διά νὰ ἐξασφαλίσουν καλύ- τερη ὑγεία κατὰ τὸν θερμὸ καιρὸ εἶναι ἐπάναγκες διὰ τοὺς ἐργά- τες νὰ τρώὠγουν περισσοτερο ἁλάτι. Τὸ σῶμα χρειάζεται τὸ ἁλάτι. Όταν δὲν ὑπάρχει άρκε- τὸ ἁλάτι στὸ σῶμα µμπορεῖ ν’᾿ ἀρρωστήση κανεὶς λόγω τῆς ζέστης, ν᾿ ἀδυνατίση, νὰ νοιώθη ζάλες, νὰ αἰσθάνεται νύσταν καὶ κούραση, µπορεῖ νὰ λιγο- θυµήση, νὰ ἔχη σπασμοὺς στοὺς μῦς, νὰ κάµνη ἐμετοὺς ἢ νὰ γίνη βραδὺς ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἱκανό- τητα του νὰ σκέφτεται καὶ να μιλᾶ. “Ὅταν ὁ καιρὸς εἶναι θερμὸς ὅλοι Ἱδρώνουν. Μαζὺ μὲ τὸν ἵδρωτα ἐξέρχονται καὶ ἅλατα ἀπὸ τὸ σῶμα. Τὸ σῶμα προ- μηθεύεται τὸ ἅλας του ἀπὸ τὴν τροφὴ καὶ τὸ νερὸ ποὺ εἰσά- γονται σ᾿ αὐτό. Όταν ἔπικρα- τοῦν ζέστες ὅλοι πρέπει νὰ βά- ζουν περισσότερο ἁλάτι στὸ φαγί τους. Αν ἕνας ἁπασχολεῖ- ται μὲ ἐργασία ποὺ προξενεῖ ὑπερβολικὸν ἵδρωτα τότε πρέ- πει ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς νὰ παίρνη ἕνα ἢ δυὸ χάπια ἅλατος κάθε µέρα ἐκτὸς τοῦ περιπλέον ἅλα- τιοῦ ποὺ πρέπει νὰ µπαίνη στὸ φαγί τον. Οἱ ἐργάτες πρέπει ἐπίσης νὰ πίνουν περιπλέον νερὸ κατὰ τὸν θερμὸ καιρὸ ἔτσι ποὺ τὰ σώματα τους νὰ κρα- πιοὔνται δροσερά. Εἶναι πολὺ καλὴ ἰδέα νὰ πίνη κανεὶς µπό- λικο νερὸ ὅταν παίρνη ἕνα χάπι ἅλατος. Μερικοὶ λέγουν ὅτι δὲν αἰσθά- νονται καλὰ ἀφοῦ πάρουν ἕνα χάπι ἅλατος Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἀργοῦν νὰ πάρουν τὸ χάπι καὶ Ἱδρώνουν πολύ, ἢ δὲν πί- γουν ἀρκετὸ νερὸ μαζὶ μὲ τὸ ΚΑΤΕΤΑΣΧΘΗΣΑΝ ΑΚΟΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑΕΞΗ ΟΔΗΓΟΙ ἘΑΙ ΠΟΥΔΑΡΙΑ Ἡ μεγαλύτερη Τελετὴ Κατά- ταξης Προσκοπίνων ποὺ ἔλαβε χώραν στὴν περιοχὴ τῆς Κ.Μ.Ε. µέχρι σήµερα, πραγµατοποιή- θηκε τελευταίως στὸ Κέντρο Εὐημερίας τοῦ Μαυροβουνιοῦ. Ἡ δ, Κίπσον, Διοικητὴς Ἐκ- παίδευσης, διηύθυνε τὴν Τελετὴ βοηθούµενη ὑπὸ τῆς δ. Πεϊχὲρ Γουφὶκ ἀπὸ τὴ Λευκωσία. Κατετάχθησαν οἱ ἀκόλουθες ἔξη 'Οδηγοὶ ποὺ ἐκπαιδεύτηκαν ἀπὸ τὴν δ. ᾿Αϊτὲν Γιουσούφ: Μερὰλ Σιεφκέτ, Χαπιπὲ Χασσάν, ᾿Ο(τὲν Χαλίλ, Σεβὶμ ᾿Αχμέτ, Ζαλιχὲ Μεχμὲτ καὶ ᾿Ισιὴκ ᾽Αλή. Ἡ δ. ᾿Αϊσὲ ᾽Ακτενὶζ ἀρχηγὸς τῆς πρώτης ὁμάδος Πουλιῶν Λεύκας κατέταξε ἀκόμα δέκα Πουλάκια (μικρὲς Προσκοπίνες). Αὐτὲς εἶναι: Μεριὲμ Σιεριφαλί, Χάτιτζιὲ Ισμαήλ, Φατμὰ Χου- σεῖν, Ἰντζὶ ᾽Αζμί, Μεριὲμ Χασ- σάν, Μελιχὰ Νουρί, ᾿Ισμὲτ Χου- σεῖν, Νεζακὲτ ᾽Αλί, Κουζιτὲ Τζε- μἀλ καὶ Μελικἁ Ἰμπραχὴμ. Ἡ δ. Γιαννούλα Πελεκάνου ἀρχηγὸς τῆς 2ης ὁμάδας Πουλι- ὢν Λεύκας, κατέταξε ὀκτὼ ΠΠου- λάκια. Αὐτὲς εἶναι: Έλλη Ἰω- άννου, Τασούλα Χαραλάμπους, Ἕλλη Λούκα, Ἑλλη Λάμπρου, Μαρούλα ᾿Ανδρέα, ᾿΄ Αννα Θεο- δώρου, Μαρούλα Μουσιεµέσιη καὶ ᾿Ανθούλα Κουτρούτσιη. Κατετάχθησαν εἴκοσι δύο[του- λάκια τῆς Άης ὁμάδας Πουλιῶν Λεύκας. Ἡ ὁμάδα αὐτὴ εἶναι ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Τούρ- κικου Δημοτικοῦ Σχολείου μὲ τὴν δ. Σεβὶµ Ζιχνὶ ὡς ἀρχηγόν. Τὰ. νέα Ἰ[ουλάκια εἶναι: ᾿Ινὰλ Σιεφκέτ, Τουγιουντζιοῦ Ναζίμ, Μελὶκ ᾿Αχμέτ, Σαπιπὰ Χαλίλ, Τζαλὲ Μουσά, Πεμπὲ Μουστα- φᾶ, ᾿Ενὰλ Μουνσίφ, Χατζὲρ Ἰσμαήλ, Κιουνὲρ ᾿Ιτάλ, Κοντζὲ Μεχμέτ, Κοντζὲ ᾿Ιζέτ, ᾿Ακτζὶν ᾽Αττά, Κιουλσὲν Χασσάν, Σιεφὰ Σιεκὲρ ᾿Αλί, ᾿Αϊσιὲ ἸΙζέτ, Κοκτζὲν Ρασσίχ, ᾿Ονεῖ Χουσεῖν, Σεβὶντζ Ναζίμ, ᾿Αττιγὲ Αλί, Νεριμὲ Μουσταφά, Πεμπὲ Σαλίχ, Σε- βὶντζ Μουσταφά. χάπι, Πολλοὶ προτιμοῦν νὰ παίρνουν τὸ χάπι ἅλατος ἀφοῦ φᾶν κάτι. Τρεῖς ἁπλοὶ κανόνες ποὺ πρέ- πει νὰ ἀκολουθοῦνται κατὰ τὲς θερμὲς ἡμέρες εἶναι οἱ ἀκόλουθοι : Προφυλάξατε τὸ κεφάλι καὶ τὸ σῶμα ἀπὸ τὸν ἥλιο, τρῶτε κάµποσο ἅλας, πίνετε µπόλικο νερό, ΚΙΕΚΑΙΠΙ κΙσ ἴσοῖ ΥΕ ΒΕΟΥΝί ΡΑΒΑ ΚΑΣΡΕΡΠΙΡΙ Ο:Μ.Ο. πιπίαΚαδιπάα. φἰπιάίγε Καάατ γαριίαπ ΚιΖ Ἰποί Καγάο]αΠ- πια. πιεταθἰπα]αίπία επ Ὀὔψᾶδα 6εςεπ ρῖη ΚαταάαδάαΚί 5αδ]ς ππογκοΣἰπάς γαριπηφῖις, Μεταςίπὰ Τ,ο[κοδαάαπ Βαγαπ Ῥεγκες Τεν- βἰίπ. τε[ακαγ]ο Κιῦοτι Ταμπι Κοπιίφοτί Μ5. «ἴδθοι ἱάατε εἰπαϊφς. Καγάοϊαπαπίας φαπίατά1ς Ῥαγατ Αγίει Ὑαδυίαπ γειΙθΙτ- ἀῑδί αἷα κια πο: Μετα] ενκεῖ, Ἠαδίοο Ἡπβαῃ. Ὀσάει ἨαΙ], Θονίπι Αμππεῖ, ΖαΙΐπε Νεμπιεῖ, 1φής ΑΗ. Ίιοίκα Ὀϊτίποί Βτονπί]ετίπάεα Έτουα Οία Άγθε ΔΚάεπίζίπ Καγάαιαδί οἩ Ὀτονηί: Μειγεπι Φοηξα], Ηαίίος ἶφπιαί!, Ἐαϊπια Ηἠδεγίη, 1ποί ΑΖπιὶ,ΜΕΣΥ- επι ἩἨαδαπ, Με]ίμα Νιπί, {δπιεί Ἠήφδεγίηπ, ΝεζαΚεῖι ΔΙ, (ὐσιάε Οεπιαὶ να Μεϊπα Ἰρταίπι, Τ,οίκε ἠκίποί Βτονπί]ατίπ Βτονη Ον Μ95. Ὑαππια]]α Ῥε]εκαπο- παπ ΚαγάειΙδί κεί Ὀτονπί: ΕΠ Ὑπαππα, ΕΙ Ἱαπύτα, Ταφα]]α Ἠαταίαπαοας, ΕΙ Ταικα, Ματαϊ]ία Δπάτοα, Αππα Γεοάστι, Ματυ]]α Μφεπιςθί νε Απάζυ]ια Κατας!, ἰὐςεποι 1,είκα Βτονπί]ετίπε 22 Ῥτονηί Καγαεἰπήφατ. Βαπίας Τ είχε Τητὶς 1ίς οκα]άπα θαδ11, οἱ Βαγ- απ ΦενίπιΖ{ηπίβτοννπ Ον] ἁάτ: πα]. ΦενΚκεῖ, Ώάγασι ΝαΖΙΠῃ, Μεϊειἰς ΔΙπιοί, δασίπα Πα], ]αΐε Μαρα. Ῥεπιοε Μιδιαΐα, Έπαι Μπδίε, Ἠασες Ίαπιαϊ], (ποτ ΤάαΙ, ἄοπσα Μειμπιεί, (σοποα Ι27εΐ, ΑΚοιπ Αἴα, Ο]δεῃ ΗαδαΗ, Φίζα Φεκοτα], ΑύΥ5ε Ίστει, (αΌικςεπ Καδιµ, Όπαν Ἠλδεγία, δενίπς Ναζιπι, Αάγα ΔΗ, Νετίπιε Μαςία- {α, Ῥοπιοςα ΦαΠΠ, δενίης Μιφίαία. ) Απ) ο/άπάς Βαθαςιᾷη/ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΟΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Τῆς Ἡρῶς Μυριανθούση Σ’ ὅλο τὸ κόσµο οἱ πόλεῖς προσελκύουν μὲ ἕνα ἀκαταμά- χητο τρόπο τοὺς νέους καὶ τὲς ψεες τῶν ἀγροτικῶν περιοχῶν. Αὐτὸ εἶναι ἔκδηλο τόσο στὴν Αγγλία ὅσο καὶ στὴν Κύπρο. Εἶναι συχνὰ κρῖμα ὅταν οἱ νεαροὶ αὐτοὶ ἀφήσουν τὴν ὕπαιθρο διὰ νὰ συρτοῦν στὲς πόλεις, ὅπου πολλοὶ θὰ µετανοιώσουν καὶ θὰ γυρίσουν πίσω στὰ χωριά τους. Πολλοὶ νεαροὶ κα- ταφθάνουν στὲς πόλεις χωρὶς χρηµατα καὶ χωρὶς νὰ εχουν καµει διευθετήσεις πρωτύτερα, ὅσον ἀφορᾶ τὴν διαµονή τους κατὰ τὴ διάρκεια τῆς προσπά- θειας τους νὰ βροῦν ἐργασία. Ἡ Ἁρμόδια Κρατικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Λονδίνου, παραχωρεῖ προ- σωρινὴ διαμονὴ στοὺς νεαροὺς αὐτοὺς καὶ σ᾿ ἄλλους ἄνδρες καὶ γυναῖκες ποὺ διὰ διάφορους λόγους βρίσκονται προσωρινὰ ἄστεγοι. Τελευταῖα ἐπεσκεφτήκαμε ἕνα τέτοιο Ίδρυμα διά Ὑγυναῖκες. Ὅταν ἕνας Κοινωνικὸς ᾿Εργά- τῆς ἢ ἕνας ἀστυνομικὸς συναν- τήση μιὰ γυναῖκα ποὺ δὲν ἔχει ποῦ νὰ µείνη, τὴν πέρνει στὸ Ίδρυμα αὐτό. Σ’ ὁποιανδήποτε ὥρα καὶ σ᾿ ὁποιανδήποτε κα- τάσταση κι ἂν βρίσκεται ἡ γυναῖκα, ἡ Διευθύντρια ὀφείλει νὰ τὴν δεκτῆ. Η γυναῖκα πρέπει νὰ πληρώση 3/- διὰ τὸ στρῶμα καὶ τὸ πρόγευµά τῆς ἢ ὡς ἀντάλλαγμα πρέπει νὰ ἐργαστῆ στὸ Ίδρυμα ἐπὶ τρεῖς ὧρες. “Η Διευθύντρια βοηθᾶ τὴ γυναῖκα νὰ βρῆ ἐργασία καὶ µόλις κατα- στῆ Ἱἱκανὴ νὰ φροντίζη διὰ τὸν ἑαυτό της ἐγκαταλείπει τὸ μέρος. Ἡ Διευθύντρια μᾶς διηγήθηκε τὴν ἱστορία. μερικῶν γυναικῶν ποὺ ἔμεναν µαζί της. Μιὰ γυναῖ- κα ἐκδιώχτηκε ἀπὸ τὸ σπίτι της ἀπὸ τὸν ἄνδρα της καὶ τὴν βρῆκαν νὰ κοιμᾶται στὸ πεζο- δρόµιο. Δυὸ κορίτσια ἀπὸ τὴν ὕπαιθρο ἤθελαν νὰ δοκιμάσουν τὴν τύχη τους στὴν πόλη καὶ ἔφθασαν στὸ Λονδῖνο ἀργὰ τὸ βράδυ χωρὶς νὰ ξέρουν ποῦ θά ἔμεναν ἢ τὶ θὰ ἔκαμναν. Καὶ στὲς δυὸ περιπτώσεις µεταφέρτηκαν στὸ ἵδρυμα αὐτό, ἡ Διευθύντρια ἀνέλαβε τὴ φροντίδα τους, καὶ θὰ παραμείνουν ἐκεῖ μέχρις ὅτου ολ άλλο ος ΕΝΥΦΙΖΙΒΒΕ ΒΑΚΑΝ ΤΙΟΝΡΒΑ ΥΌΕΤΙΛΗΕΙ αζαα: Ίτο Μταπίαςι Βὶτ ςοἷς γετ]ετᾶε φε[ίτ]ετ Ρεης Καάϊπ νο ετκοζίετε ἁαμα οα2ἱρΙΙ5, Βᾳ Κιοτι ἀπ οἰάιδα εἰοί ἱπρίπετο ΙςίΠ ἄε ἀοδταάατ.ραγαΏι (δοβεᾶξ τἡτ Κ Όὰ σεπς Κἰπιδε]ες φελ]γ]ετάε γαδαπιαϊς Ιςίπ οτα]ατα σἰάετίετ [αΚκαϊ δοπαπάα Ρεβίπιαη οἰαταίς γίπε ΚΟγΙετίπε ἀδπειίετ. Βὶτ ςοζίατι ΦεΏτε Ρατα5ΙΖ οἰαταίς σεΗτ]ετ να {9 ὈαΙπιαγα «αΦ1αΓι πιἠάάσι Καϊπιαἰς ἰςῖπ γετ Τεπιίη δἴππσζ]οτ. 1,οπάτα νηἂγεῖ πιες]ὶδί δα ἠπδαπίατα να παδίεαάάῑξ 8εῦὈε- υἱετάσπ. ἁοίανγι εν Ὀπ]απιαγαῃ ἀΐδει Κἰπισείετε ππινακΚκαῖ γαστ σπα εζετ, 6οη Ζαπιαπίατάα Καάιη]ας ἴατα- Ππάαπ Κἰίαπίαπ Ῥογ]α Ὀἱτ γατάα Ἰίψαται εἴη]κ. Ἠετίιαηαί Οἱ τεζαΒ πιοππυτά νεγα Ὀἱ Καζα ρο]δὶ, Κα]ασας γετί οἴπιαγαν. Ὀἱς Καάῑπι υαἱάυἰκατιπάα Ὀδψίε ὨὈἱ γετε σδιϊτΏτίατ. Ὑατάαπ παςρ΄α1 Καάϊπι Κπισεπίη σε]ά1δί δααΐα νεγα Παίπε αἰκππιγατακ οπα αἱπιαγα πῃες- Ρατάασ, Καάναι γαϊαϊς νεο φαῦὈα] ΚαΏναϊτιδι Ιςίπ γα 3|- Υεητ νεγα ἃς φααϊῆς εν {βί Υ8ραΤ. Μεθ᾽α] Καάῑπ Καπάϊἰδίπα ἵν Ὀπ]πιαϊς {ςίπ γατάιπα εαετ νε Κεπάϊ Υβ5ΕΥΙΦΙΠΙ ἴοπαίπ οἀεσεὶκ ναὔϊγειε βε]ποε γυτάα. ἴεικεάετ, Μες αἱ Καάϊι Ὀΐσε οταάα Καῑ8Ώ ΒἰτςοΚ]ατίπΙΠ. Ἠἰκγεδίπί φὄγ]εα]. Καάιπιατάαα Ὀλτίδί Κοσᾶδι ἴατᾶ- βπάαπ Κοναίπιας οἶαρ, Ρος Ὠὠταβιπάαα. ΚαἰάσιιΠ Ἀσζετίπάε αγιτκες. Ὀυ]απάα. Τά. 6εης ΚΙΖ ἱ Ὀαϊπιαἰς Ισίπ 6εοε ες ναἰκίτταε Γ,οπάταγα βε]άϊ]ει νε ἀαῑνα εννε]- ἄοιπ πετεάξ ΚαἰασακίατιπΙ νεγα πο γαρασακίατπι ἀἲφζωπιεαήετ. ἨΗετ Ἰκὶὶ ἀςᾳ γωτάα σὐιϊτήμπιᾶς οἵὰρ ον νε ἵ Βιἱαπσεαγα Καάατ οταάα ΚαϊασαΚ]ατά1τ. Ἐνείζ Καΐαπ Ἱαπιφε]ετίπ Ὀαδιπάαη. σεςεπ]ετ οοἷς ἀε[α Ζοσ]αΚΙατ]α ἀο]α οἵαρ γὔτοκίε ασιςι νετ. Υωκατιᾶα ταπξ οἰδιπαί φεἰα]άεκί γατι]ατ οπίατα. ςοκΚΙετίπῖ δπιεὮ οδῃ απ ίατας, ἐξευρεθῇ μιὰ σταθερὴ λύση διὰ τὰ προβλή ματά τους. Ἡ Ἱστορία τῶν ἄστεγων τῆς γῆς εἶναι συχνὰ ἱστορία ταλαι- πωριῶν καὶ μεγάλου πόνου, καὶ ἱδρύματα σὰν αὐτὸ ποὺ ἀναφέραμε πάρα πάνω, συντεί- νουν πολὺ στὴν ἀνακούφισή τους, γοίωπιε 1.---Νο. ὃ. 10 ιν, 1955. ΓΈΠΙΣΤΑΤΗΣ ΕΠΙΤΡΙΑΝΤΑΕΝΑ ΕΤΗ Ὅ κ. Κώστας ᾿Ανδρέα Ἐπι- στάτης στὸ τμῆμαΣυντηρήσεως τοῦ Χωρίου καὶ τῶν Δρόμων ἀπὸ τοῦ 1929, ἔγινε ἐπιστάτης στὸ Ζυλουργεῖο τέσσερις μῆνες κατόπιν τῆς προσλήψης του ἀπὸ τὴν Εταιρείαν τὸ 1918. Αν καὶ τὸ πραγματικὸ ὄνομα τοῦ Κώστα εἶναι Κώστας ᾿Αν- δρέα, εἶναι γνωστὸς σ᾿ ὅλους ὣς «Κουτσιούκς»,«Κουτσιοὺκ» εἷ- ναι Τούρκικη λέξη καὶ σηµαίνει » µ» μικρὸς ἢ Κοντός. Πρὶν πολλὰ χρόνια ὁ µακαρίτης ὁ κ. Κάνθερ ἐπισκεπτόταν μιὰ ἐργασία,στὴν ὁποία βρισκόταν τρεῖς ἐπιστά- τες ποὺ ἔφεραν τὸ ἴδιο ὄνομα, Κώστας. Όταν ζητοῦσε τὸν Κώστα ἐξηρτᾶτο ἀπὸ τοὺς ἐργάτες νὰ φώνάξουν ἕνα ἀπὸ τοὺς τρεῖς. Δυὸ φορὲς στὲς τρεῖς ἐρχόταν ὁ Κώστας τὸν ὁποῖον ὁ κ. Κάνθερ δὲν χρειαζόταν. Τελικὰ μιὰ µέρα ὁ κ. Κάνθερ, ἀνεκοίνώσε δηµοσίως ὅτι ἀπὸ τὴν στιγμὴν ἐκείνην καὶ πέρα, ὁ Κώστας ᾿Ανδρέα δι’ ἐκεῖνον θὰ ὠνομάζετο Κουτσιούκ. Ὁ Κώ- στας είναι ὑπερήφανος διὰ τὸ ἐπώνυμό του τὸ ὁποῖο ἑλληνι- κοποιήθηκε μὲ τὴν προσθήκη τῆς τελευταίας συλλαβῆς--Ώς. ὍὉ «Κουτσιούκης» ὑπηρέτησε στὴν 2θηνβρεττανικὴ Μεραρ- χία κατὰ τὸν πόλεμο τοῦ 19]ἱ4 --ἰ1δ καὶ βρέθηκε παρὼν στὴν παράδοση τοῦ Βουλγαρικοῦ στρατοῦ,. Εἶναι ἑξῆντα δύο Ν. χρόνων, μένει στὴν Παλαιὰ-- Ἑταιρείαν καὶ ἔχει τρία παιδιά. Ῥ]ιοίο ὃν Ἠ. 1. ταση. Ἡπ. 60ΟΡΤΑΒ ΑΝΡΕΕΑ 31 ΦΕΝΕ 160Ι ΒΑΦΙΙΟΙ ΕΤΤΙ 1929 ἆαπ Ῥετί Κὂγ νε γοἱ Ὀαίκιπιι ερἰδῖαἁι οἶαῃ Μάτ. Κορίας Απάτεα 1915 ἄε Καπιραηγαάα ἰ5 αἰάκίαπ ἀθτί αγ 8οπτα ἀὔ]σετ]ς ΚΙΡΠΙΙΠΙΠ ερἰδιαάι οἰπιαδία. Ἠειπεκαάατ Ἱβπαὶ Απάτοας δε ἄᾳ Πατ ἵαΓαξία ΚῆἠςδκΚις ἀίγε ὈϊΗηπιεκτεά(τ, Μάτ, ιπίμετ 9οπ οἰατακ Περί ἁς Κονία Ιβίπι ἃς ερἰσίαάΊω ςαὶις- αδι Ὀἱτ γαρι ἰφίπί Ζἱψατεῖ οάϊγοτάι. Κορία΄γι Ιδίεάϊδὶ Ζαπιαπ Παπαί Κοφια΄γι Ιδιοάϊδηῖ απιείεγε 8ὔγ- ]ετᾷ!, Ἠετ ἃς ἀείαπιπ ΙΚΙ ἀε[αδιπάα γ8η]Ι5 Κορία σε]ταάὶ. ΝΙΠΕΥεί ο βἠπάσα Ἱπσατοη Μτ. ππίμες ορια γα ΚῄὐςΙκ ἀϊγεοεδπί Πει- Καθςο Ὀϊάῑτάϊ. Κοβῖα», 5οπιπα 18 βε]πιεκ]ο Ἐιπισαίασαη ὃν |άΚκα- Ὀιπάαα σύτατ ἁαγπιακίαάιτ, Κλςῆκίς 1οΙ4---1918 ἆε 29 ππσοα Ἰηρίμ τάπιεπί {ῑε Πίζπιει βτπιϊς νε Βιἱρατ οτάαδυπη τοςΗπιϊπάς Ἠαζιτ Ὀυαπππαδία, 62 .γαβιπάαάιτ, αδΚί Κι] Ὀεδίπάς γαδατ νε 3 «οσα γατάτ, μ ας ΜΙΝΤΑΚΑΜΙΖΡΑΚΙΚΙΖ ΙΖ0ΙΕΕΙΝΙΝ ΠΜΕΡαῦΙ, 6ΕΟΕΝ ΑΥΙ 6.:Μ.Ο. πιπίιαΚκαδιπάα ΚιΖ ἱζε]- µὶς Ὀαδιγα]ιάαπρετί ερεγνί πιερρα] οἰππαφ]ατάιτ. Τοβκ]αΐιπ Πατ Κοῖα Κεπάϊ εἈψε]ετί ΙςίΠ επίε[αδαη [88- Ἠψει]ετ ΠαζιταπιαΚίαάατ. 9οη ζα- ππαπ]ατάα 6ο Έδετο Κιζ ἰζοίδὶ νε α]ε]ετί οτ.Απάτεαδ ΠΙΙΠΑΣΗΤΙΠΕ αζαπ Οἱ ϱεΣὶ (οτήρ ειπιϊφιετά[τ. Φαὕ]]ς πιοπιτ]ατιπιη ἆα Ὀαζι]ατι δεταδετ]ετίπαε ϱ]τπήφεῖ, ΕπῖεΓεδαΠ γοτ]ετ ϱεζ]]παϊ νο ροσοδί Ππαπα- ητάα ρεςϊτπιϊφατ. Καβιεάεκἰ- ἱετίπ «οξι αάαπιΏῃ ὃν ΚΙδηλΙΠΙ κ ἀεία οἰατακς ρὀτπιϊς]εταίτ. ῥαβιης ππεπιατ]ατιπάαἩ αἷτι Ἰιζ {χο οἳ, ΗΠατίοη΄άα ἃς εὐπ]ὰκ δἱτ (πμπα ρὐτάμ]ετ. 12αϊίς Παἰκιπάα αΚὶ Κοπίεταπς ἀἰπ]εά]]ετ, Ὀἱς «οκ σεΖϊη!]ετο αἰη]ετ νο ἵπιήπαπ]ατ Ραςί]ετ, (εοε]εγίη ἹΚαπιρ αἴεδὶ εγ]εποε]Ι οἰπιας νο γεπί φασκι]ατ μα «ἁἆαηδίαι ὁδῥτεππαίφ]εταῖτ, Μαγι σὐπά Έςδετο δαβικ Ππετκοζἰπάε Τε5΄1{ εαἰ]παίς εἰς, Ὀαης- 141, οἰπιπαφε]ς, πιῄδαὈακα ογΠ- 185, ἀἰτεὶ ἆαπδι νε οἰφεὶς Κιτα]]- ρεδίπίη ἴας ρἰγπιεδιπάεη ππΏίο- ΦΕΚΚΙ ΡΙΟΡΙΑΠΙ 5ΑἨΠΕΥε Κοι- απηφία.. Έδετο Ἰαπρετ]ετί, ΚιΖ ιζομετὶ να γαντα Καφβίασι νε Όασι κὐςήυ]ς ςοουκίας τοὶ αἰπιδίατάι. αἰτίς φετοερίι νε [αΠπιίπεη 3009 ΚὶΦὶ Ιηταὶς εἰπιίςη. βε]δεῃ αἰίι γαντα Κας, Καταάαβ Φαδμς Μεικεζιπἀεξκὶ Ὑαντακας δρτοετί]ετίπο Ἱδήτακ οἴπιίς νε ουη]ατι 200 ΚΙ δογτειπαφίτ, Βῃςοκ ογιπ]ας ΟΥΠΑΠΠΙς νε βατκατ ςαὔτηπαφίῃ. Κφδετοᾷδη 15 ΚΙ ἰσποί νε Έαηρει ΚΙ Ιζοϊετιπίη Αἴαἱασα΄ ἀαΚί Καπιρ αἰεδίπί οὐτάὔ]ετ.5οπ{α οταάαπ αάαπιῃ ει ἵαταπάαση ρείεπ Ὀϊτςοκ ΚΖ ἰζοί σταρ]ΒτίΏΙΏ 188Ηγει]ετίπί δεγτείπἹεΚκ]ε Πο να- Κιτ σεςἰτπιίφ]εταῖ, Βἱζΐπι ἰζο]ετί- πιὶΖ ἆςᾳ Ὀκας δατκι ςαβΙΣΠΙΙΡ να ἆ4απς οεἰπιϊσ]εταῖ, ΡΙΟΑΚ ΗΑΥΑΡΑ πὍσα ΙΝΤΙΥΑςΟ ΥΝΑΕΡΙΒ . Ὦ. ΒιδοἈ Ἐπιηϊγεί ΜΜ ά Πτα, Ίψί ιηπαϊ ὄπεπα]ίάτ. Βΐτ αἆαπα Παδία οἰάμζθαπάα νεγα Οἱ γετίπὰς 8171 Πϊδείηδίπάε ἴαπι πιπηαδιγΙα Καννειῃ ἀεδι]άίτ, Βόγ]ε Εἱτ αἆαπι φαΐπι Ὀἱ απιεῖ]ε οἰαπιαΖ, οὐπκά ἆαμα {α2ἱᾳ 19 ἰςείπ ἀεβι]άε Κεπαί μαι {ᾳίπ ἀφπϊς, 1βιετκεῃ Κεπάί ΙίΠί ἀΦΙππιογεη ὨΕἶπςί Καζα γαρας. Τίετκεπ 19]επί ἀἰφιπεῃ- Ίετ επ Ιγὶ απιε]εἰοτάίτ νε επ 1γί απιε]είετ επ αὔ Καζα βΡεςίτεπ ΚΙπιδε]ετά1γ. Θιοαϊς Ἠαναάα Ιδίείκεπ ἁα[α ιηλαία οἰπιαίατι Ἰςῖπ απιε]επίῃ {α7]ἱα ἴα7 γεπιεδὶ Ιάζιππάιτ. Ὑ σι] - απ ταζα ἱπάγαςι νατάιτ. στα ΚΑΕΙ πιἰκιατάα ἴα7 οἰπιαάιβιπάα Ε1τίφί ισαΚ]ς νεγα ΖαγΙ{Π]ς Πΐδδε- ἀαὈίμτ, Όαδι ἀὐπεοιίτ αγκιςι βε]ίτ νε γοτραπ ἀῑϊρετ, σανι]α ος, αάα]αςί (ατα]αβῖτ, ΚαδαοΙΙτ νογα Κοπιςπια νε ἀῑφῆππιε Παδιδυπάα γανας οἰαὈί]15. Ἠανα εισαἰς οἰάιδιι να]! Πετίκες τοτ]ετ, ἴετὶεάϊδί νακ νἠσυτίαη καπ ουἱατ ἵαζα ἆά Ῥεταῦετ 81ΗΓ- Ίατ, Ὑπαουί τα7 ΙπάγασιΏι γῖγεσοεκ νο ουάαπ᾽ ασ. διοβίς Παναάα Πεικος γἰγεοεθίπάε ἁἀαίια Γα7ἱα ἄιζ αἰπια]ιάιτ. Ἐδει «οκ τετ]ίγοιδα Ἠοπι Ὀίκας ἴπζ Πβρι Ἠεπιάςε γεπηεκτε {[αζία 17 γεπεΠά!ς, Απιο]ε]ει γαζιΠ νἠοι]αγίΠΙΏ 515117 Καϊπιαπιαςι Ἰςίπ [αζία 5α ἅἆᾳ ἱςπιε]ίαϊτ]ετ. Βὶτ 117 Παρί απάιδι ΖπΙαΠ Ὀοἱ δα ἰσππεκ ἂςά ἵψί Οἱ Φεγαἰτ, ΗΠΟΔΟΣΦΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ. ΚΑΤΟΣΟΥΣ πες μιδκν ῬΙΚΗΟΜΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ . ο το.ΥκΕΝΠΡΙΚΙ Ν Ῥ μα, 0 τοΥΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ος εὸ ΣΤΟΟΥΝ ΑΔΛΑ ΔΕΝ ΑΠΕΘΑΡΡΥΝΘΗ. ΜΕΕΚΕΖΥΕΥΑΕΙΤΤὉΊΤΜΑ ΡΑΙΕΕΙΕΕΙ ΕὉΤΒΟΙ, ΤΑΚΙΜΙ ΕΕΑΤΗΕΒΡΘΤΟΝΕ ΚΌΡΑΡΙΝΙ ΤΟΤΑΝΙΙΑΗΕ ΤΑΕΑΕΙΝΡΑΝ ΜΑΟΙΌΒ ΕΡΠΙΡΙ-ΕΑΚΑΤ ΝΕΥΜΙΤ ΟΙΜΑΤΡΙ. Ρεξ ει ιο τρ: Ἐτασλμᾶςς, Ρ]οῖο ὃν Ὀ. Α. ὤτεεπ Μ. Νοοϊγίᾶθς, Α. Οµηρίοι, 5ἱ. Εντί]ας, ΤΗ. Ἡ, Καϊδιαπίς, 7, Βπβλίοη (6086) Ἡ, Ιοϊσϊᾶθα, Α. Ζαἷος. Ελοπι 1ιε[ί 1ο τΙΡΗΙ : Ῥ. Οπαταϊαπαρουβ, 1. Τουοῖς, ἴ. Ὠναλῖπι, σᾳ5, ΟΠεαπίποις, ΚΑΥΡΟΙΌΝΑΝ ΙΖ0Π.ΕΒ Βϊτ Κας αγ ἰαΠπιάεη 8οτα, Εἱτ Κας δεπεάεπ Ῥήταγα 1ς κ 1ζοί πάρα Ἐδοτοάα 31 Μαγιδία Καγ- ἀοἰαππαρίατ. Βυπ]ατάαπ Ὀἰτὶ Κδετο ετκεκ «οσοι ΚιΙὈἳ Ἱτάριι οἶαρ τ ἰζοῖδί νε Ὀἱτ Πάστί νατάτ. Ὠἱδοτί δε Ῥεπάαγα Κῶγ πιετκεζὶ υραάατ Κ Όὰ ἆα 12 ἰζοί νο Είτ µάετάεα πιϊίεςεκκα]ά1τ, ΚκετοάαΚί Ίζοί Πάοτί ᾿Γακῖς Καςαπιίκητ, Ἰσοῖιετ κυπἰατάις: Απάτεας (αεοτρία, Απάτεας Νίκο, Απάτεας Κἰτίακα, Απάτοεας (αντί- εἰ, Ατίδς (αεοτρίι, (πεοτρε ΜΙ- οΠαε]. Ὑϊοαπηϊς (αρίάΐς, Υἱοαπηίς δίαντα, Τι εἰς Οτἰδίοάυ λα, Ντο (εοτρίαἀες, Νίκος Α, ἰΜΝκο]αίάες, Ῥαπιθος Νίκο, ΜΗΠαάϊς ΚΙτίακα, Φο]κταῖίς Καςαπιΐς, δοιγῖς Ὑϊοαῃ- πα, Μείτος Νε]αϊδο», Επρῖς Λπεῃπ- 8Η, ΛΛατίος Ἑτίηπριίς νε Ὑαππακίς Απίοπία ἆπσ, Ῥεπάαγα ζοί Ἱάετί Μπα] Ητίαπιμια ἁωισ. Ἰσεί]ετ φυπ]ατάτ, Απάτοας ΝΛ]Παάις, Απάτεας (6- οτρίᾳ, Απάτεας Μπα, Απάτεας Ὑοτοπάϊς, ἨἩτίριοάμίο ΛΜΙΠαΙΙ. Ἠτίκιοάιι]ος Φίπιει, ΛΙΠαΙ Ὑϊο- αηπα. (Οτιροτίς Ανταπι, Νἰκοίαος εοτρία, 5ρίτον Απιοπία,Απάτοᾶς Ἠτίδια νε Κἰίακος Κιεουαα. Τείκοδα Καζαδι ἰζοί Κοπιδετὶ Οοἰοπεί Οατου ἨαΙ ΕὈἱ ἴποί οἶαπ οὕ]απαῃ νε ΔΜήαδιδαάα ἁἀθτί 8επο 1Ζοἱ ὄδτειπιεπ]βί γαραπ Καζα ΜΗ {ειῖς πιιανὶπἰ Μτ, ΚαπατίςΊπ γατάιται 1ε τὔτεπί ἱάατε εἰπιίφ, Καγάο]αππιαάαη 5οτα Κωπιίδετ ἱζεί]ετ 1 ε[κοφαάαπ Κοπά]ετιπί 1χοί Καγιά εἰπιοὶς Ιςίπ ρε]ἀϊβίπε ππεπι- πυπ οἰάαδαπα Ὀγ]επιίφ. Ὑεππίῃ οι κ]ετίπὶ νε δα γεπιπ]ετίπε φαάης ΚαἰασαΚίατιπΙ Ὀπαίτ εἰηβίπἰ εὔΖ]ετίπ ἴἶανε οἰπιφίτ,. 1ζο]μῤίπ Ραγεςί {α[ΐπι κατοΏγ]ε πιες'αί νο Γαγάα]ι ναϊαπάαθίατ γειστπιεκ ορ Ῥεπάαγα νε ἆδετο ἰζ6ι]ετὶ οἰπιάϊ ὃι ἸαΗπιάρη {αγάα]απασακ- Ιατάιτ. Ἰσοῖιετ οηά8η 8οηἵα Ῥα21 φακ]ας οὔ]εγίρ ονιπ]α οΥΠΕΠΙΙΦ- ας νε εγἰτοὶ Κἰῑεδί ἵατα[ιπάαῃ Ὀεδεη]παίφατ, οἱ ΠΡΟΣΕΟΠΙΝΕΣ ΙΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣΕΙΧΑΝ ΠΟΛΥΑΣΣΧΟΛΟ ΜΗΝΑ ᾿Αφότου ἔκαμαν ἀρχὴ στὴν περιοχἡ τῆς Κ.Μ.Ε. οἱ ΙΙροσκο- πῖνε ὑπῆρξαν πολνυάσχολες. Κάθε ξεχωριστὸς Κλάδος τῆς Κίνησης διοργανώνει ἐνδιαφέ- ρουσες δραστηριότητες διὰ τὰ µέλη. του. Τελευταίως ἑξῆντα Προσκοτίνες καὶ γονεῖς ἀπὸ τὸ Ζερὸ διοργάνωσαν ἕνα μακρυνὸ ταξίδι στὸ Μοναστῆρι τοῦ ᾿Αποστ. Ανδρέα. Τοὺςσυνώδευ- Ψαν καὶ µέλη τοῦ Προσωπικοῦ Εὐημερίας, ᾿Επεσκέφτησαν ἐν- διαφέροντα τοπεῖα καὶ πέρασαν τὸ βράδυ στὸ Μοναστῆρι. Διὰ πολλούς ἀπὸ τὴν παρέα ἦτο ἡ πρώτη φορά ποὺ ταξίδεψαν στὰ µερη ἐκεῖνα. Έξη ἀρχηγοὶ Προσκοπίνων ἀπὸ τὸ Ἱιροσωπικὸ Εὐημερίας παρηκολούθησαν ἐπὶ τρεῖς µέρες µαθήµατα στὀν Αγ. Ἰλαρίωνα. Ἠκουσαν δυὸ διαλέξεις ἐπὶ τῆς Κίνησης τῶν Προσκοπίνων, πῆ- γαν ἐκδρομὲς πεζῆ, καὶ πέρασαν διάφορες ἐξετάσεις, ᾽Απήλαυσαν τὴν φωτιὰ τῆς κατασκήνωσης κατὰ τὸ βράδυ καὶ ἔμαθαν νέα τραγούδια καὶ χορούς. 'Ἡ Μέρα τοῦ Μάη γιορτάστη- κε στὸ Κέντρο Εὐημερίας στὸ Ξερὀ. Παρουσιάστηκε πρόγραμ- μα ποὺ ἀπετελεῖτο ἀπὸ χορούς, γυμναστική, παιχνίδια Χορὸν Γύρῳ ᾿Απὸ Τὸν Ι]άσσαλο τοῦ Μάη, καὶ στέψη τῆς Βασίλισσας τῶν Λουλουδιῶν. ᾿Έλαβαν µέ- ρος ὅλα τὰ σώματα τῶν Προ- σκοπίνων τοῦ Ξεροῦ καὶ παιδά- κια τῆς προσχολικῆς ἡλικίας. Ἡ εἴσοδος ἧἦτο ἐλευθέρα καὶ περὶ τοὺς τρακόσιους θεατὲς παρευρέθηκαν. ᾿Ογδονταέξη Πουλάκια (µι- κρὲς Προσκοπίνες) παρευρέθη- καν στὴ Γιορτὴ τῶν Πουλιῶν ποὺ ἔλαβε χώραν στὸ Κέντρο Εὐημερίας στὸ Μαυροβοῦνι καὶ ΟΡΚΟΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Τὴν Ά]ην Μαΐου ἔγινε στὸ Ξερὸ ἡ ὁρκομωσία δύο Ὁμάδων Προσκόπων τῆς Περιφερείας τῆς Κ.Μ.Ε. Οἱ ὁμάδες ἐκπαιδεύτηκαν ἐπὶ μερικοὺς μῆνες κι εἶναι οἱ πρῶτοι πρόσκοποι στὴν περιφέ- ρειά µας ἐδῶ καὶ µερικἀ χρόνια. Ἡ ὁμάδα τῆς Παιδικῆς Λέσχης Ξεροῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ δεκα- εννέα παιδιὰ καὶ τὸν ἀρχηγό τους κι’ ἡ ὁμάδα τοῦ Κοινοτικοῦ Κέντρου Πεντάγνιας ἀποτελεῖ- ται ἀπὸ δώδεκα παιδιὰ καὶ τὸν ἀρχηγό τους. Ὁ ἀρχηγὸς ἀπὸ τὸ Ζερὸ εἶναι ὁ Τάκης Κατσιάµης κι’ οἱ Πρό- σκοποι εἶναι: ᾿Ανδρέας Γεωργί- ου, ᾿Ανδρέας Νίκου, ᾿Ανδρεας Κυριάκου, ᾿Ανδρέας Γαβριήλ, ᾿Αρέστης Γεωργίου, Γεώργιος Μιχαήλ, Ιωάννης ΧΚαπίδης, ᾽|- ὠωάννης Σταύρου, Λουκῆς Χρι- στοδούλου, Μύλτων Γεωργιά- δῃης, Νῖκος Α. Νικολαΐδης, ΙΙάµ- πος Νίκου, Μιλτιάδης Κυριά- κου, Σωκράτης Κατσιάµης, Σω- τήρης Ιωάννου, Μῆτρος Με- λαΐσης, ᾿Ενγκὶζ Μενσουρ, Μά- ριος Γριγκής καὶ Γιαννάκης ᾿Αντωνίου. Ὁ ἀρχηγὸς ἀπὸ τὴν Πεντά- γνια εἶναι ο Μιχαὴλ Ἀρυσάνθου κι’ οἱ Ιρόσκοποι εἶναι: ᾿Ανδρέ- ας Μιλτιάδους, ᾿Ανδρέας Γεωρ- γίου, ᾿Ανδρέας Μιχαηλ, ᾿Αν- ορέας Γερόνταϊῖς, Χριστόδουλος Μιχαήλ, Χριστόδουλος Συμεών, Μιχαηλ ᾿Ἰώάννου, Γρηγόρης ᾿Αῤραάμ, Νικόλας Γεωργίου, 2πυρος ᾿Αντωνίου, ᾿Ανορέας Χρίστου καὶ Κυριάκος Ἀλεο- βῥούλου. ὍὉ Συνταγματάρχης Κάρπν- χόλ, ᾿Επαρχιακὸς Διοικητὴς τῶν Προσκόπων διὰ τὴν Λευκωσία, ὁ Ὑγνιός του ποὺ εἶναι ἀρχηγὸς Προσκόπων καὶ ὁ κ. Κανάρης Βοηθὸς ᾿Επαρχιακὸς ᾿Επόπτης Λεύκας, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἐπὶ χρόνια ᾿Αρχηγὸς Προσκόπων στὴν ᾽Αμμοχωστο, διηύθυναν τὴν τελετή. Κατόπιν τῆς ὀρκω- µοσίας ὁ Διοικητὴς εἶπε στοὺς Προσκόπους ὅτι χάρηκε πολὺ ποὺ τοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ κάµη τὸ ταξεῖδι αὐτὸ ἀπὸ τὴν Λευκωσία διὰ νὰ τοὺς ἐγγράψη ὡς Προσκόπους. Μόλις πρὸ ὀλίγου ἔδωσαν μιὰν ὑπόσχεση εἶπε τὴν ὁποίαν ἤλπιζε πὼς θὰ Κρατοῦσαν. Ὁ σκοπὸς τοῦ Προσκοπισμοῦ εἶναι νὰ κάµη εὐτυχεῖς καὶ χρήσιµους πολῖτες κατόπιν εἰδικῆς ἀγωγῆς καὶ οἱ Πρόσκοποι ἀπὸ τὴν Πεντάγνια καὶ τὸ Ζερὸ ἔχουν τώρα τὸ προνόμιο τῆς ἀγωγῆς αὐτῆς. Κατόπιν τούτου οἱ Πρόσκοποι παρουσίασαν μερικὰ τραγούδια καὶ παιγνίδια τὰ ὁποῖα ἤρεσαν στοὺς πολλοὺς θεατὲς ποὺ πα- ῥρακολουθοῦσαν τὴν τελετή. περισσότεροι ἀπὸ διακόσιους θεατὲς παρηκολούθησαν. Ία- ρουσιάστηκαν πολλὰ παιγνίδια καὶ τραγούδια, Δεκαπέντε Προσκοπίνες ἀπὸ τὸ Ξερὸ παρευρέθηκαν στὴ µε- γάλη φωτιά τῆς Κατασκήνω- σης τῶν Προσκοπίνων στὴν ᾽Α- θαλάσσα, ἔμαθαν ἀρκετὰ πράγ- µατα ἐκεῖ παρακολουθώντας τὲς δραστηριότητες πολλῶν ὁ- µάδων Προσκοπίνων ἀπ᾿ ὅλην τὴν νῆσο. Οἱ Προσκοπίνες µας παρονσίασαν διάφορους χοροὺς καὶ τραγούδια. ο Μο ΝΕ ποτ ΕΕΣ ΙΕΑΒΕ | ΝΝΘ ΣΠΕΥΔΕ ΒΡΑΔΕΩΣ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΩΣ Ἡ ἱστορία αὐτὴ συνέβηκε πρὶν πολλα χρόνια σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ τὰ µόνα µέσα μεταφορας ἦσαν τὰ πόδια τοῦ φτωχοῦ καὶ το ἆρμα τοῦ πλούσιου. Δὲν ῥ- πῆρχαν πλατειοὶ ἀσφαλτωμένοι δρομοι ὅπως σήµερα, ἀλλὰ ἁπλά μονοπάτια. Στά πιὸ πλα- τειἁ ἀπὸ τὰ μονοπάτια αὐτὰ ταξίδευαν ἅρματα ἐπίσης, ' Οἱ ἀρχαῖοι ἀγαποῦσαν τοὺς αγῶνες καὶ τὰ παιγνίδια ὅσο πολὺ τ' ἀγαποῦμε καὶ μεῖς ση- µερα καὶ µερικοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς τ' ἄγαποῦσαν ἀκόμη περισσό- τερο. Χιλιάδες κόσμου ἀπ' ὅλην την χώρα ἐμαζεύοντο στὰ στά- δια οια νἁ παρακολουθήσουν τοὺς ἀθλητές. ΄Ητο κάτι παρὀ- µοΙο με κοινὴ γιορτή, καὶ ενῶ πλησ]ιαίε ἡ ἡμέρα τῶν ἀγώνων, Οἱ ὀρόμοι που ὡᾠδηγοῦσαν πρὸς τὸ στᾷδιο γέμιζαν μὲ πε(οὺς καὶ ἅρματα, Ἕνας γέρος ἀπεφάσισε νὰ πάη να δῆ τοὺς ἀγῶνες τῆς χρο- γιᾶς ἐκείνης ποὺ ὐὰ γινόταν σε µια πολη 50 µίλια µακριά ἀπ τὸ χωριο του. Ζεκίνησε 4 μέρες πριν τούς ἀγῶνες καὶ ὑπελόγισε πως θά βρισκόταν στὴν πόλη λίγες ὧρες πρὸ τῆς ἐνάρξεως τὼν ἀγωνων. Περπατησε δέκα μίλια περίπου, ὅταν ἄκουσε τὸν θόρυβο ἑνὸς ἅρματος. Μόλις τού δόθηκε καιρὸς νὰ παρα- µερίση καὶ τὸ ἅρμα τὸν πέρασε µέσα σ᾿ ἕνα σύννεφο σκονης. ΙΜ” ἕνα βλέμμα ὁ γέρος κατα- λαβε πὼς τὰ ἄλογα ησαν σκο- τωµένα τῆς κούρασης Κι ἕνας τροχὸς ᾖτο δεχαρβαλωμένος. Ἔνας νέος στεκοταν µέσα στο ἅρμα. ΄Ητο σκεπασµένος μὲ σκόνες. Τὸ ἅρμα σταμάτησε κι’ ὁ ὁδηγόὸς στραφηκε πρὀς τον γέρο καὶ ρώτησε. «Ι έροντα νοµί(εις πὼς θὰ φτάσω στὴν ὥρα πού πρέπει διὰ τοὺς ἀγῶνες» Ὁ γέρος ἀπάντησε, «᾿΄Αν ταξιδεύ- ης μὲ τὴ µισὴ ταχύτητα ποὺ ταξιδεύει τώρα θὰ «φθάσης ἐκεῖ στὴν ὥρα ποὺ πρέπει, ἀλλά ἂν συνεχίσης νὰ ταξιδεύης μὲ τὴν ἴδια ταχύτητα φοβούμαι πιὼς ποτὲ δὲν θὰ φθάσης ἐκεῖ». Ὁ νέος κτύπησε μὲ τὸ µαστίγιο του τὰ ἄλογα ἀνυπόμονα, θυμωμένος μὲ τὴν ἀπάντηση τοῦ Ὑγέρου ποὺ τὴ θεώρησε ἀνόητη. Τὰ ἄλογα χύμηξαν μπροστὰ προτοῦ ὁ Ύερος κα- τορθώση νὰ µιλήσῃη στὸν ὁδηγὸ γιά τὸ ξεχαρβαλωμένο τροχό, Μετὰ δυο µέρες ὅταν ὁ γέρος ἦτο σχεδὸν στὀ τέλος τοῦ ταξι- διοῦ του, βρέθηκε μπροστὰ σ᾿ ἕνα ἀξιολύπητο θέαμα. Τὸ ἅρμα τοῦ νέου ἀναποδογυρί- στηκε, ἔπεσε µέσα σὲ μιὰ χαρά- δρα κι’ ἐκεῖνος καὶ τ’ ἄλογα του σκοτώθηκαν. Ποτὲ δὲν θά µπο- ροῦσε νὰ δῆ τοὺς ἀγῶνες γιατὶ δὲν ἔδωσε προσοχἡὴ στὴ συμµ- βουλὴ τοῦ γέρου. Ὁ γέρος συνέχισε τὸ ταξίδι του λυπημέ- νος κατάκαρδα ἀπὸ τὸ θέαµα ποὺ ἀντίκρυσε. Σπεῦδε βραδέως ἀλλὰ ἆσφα- λῶς ἦτο καλὴ συμβουλὴ στὴν Κύπρο κατὰ τοὺς ἀρχαίους ἐκεί- νους καιροὺς καὶ εἶναι ἀκόμη καλύτερη σήµερα, κυρίως μὲ τὰ τόσα ποδήλατα, µοτοσυκλέττες καὶ αὐτοκίνητα στοὺς δρόμους ἔτοιμα νὰ σὲ στρώσουν κάτω ἂν δὲν εἶσαι προσεκτικός». Νὰ εἴσαστε σὰν τὸ γέρο σιγανοὶ ἀλλὰ σίγουροι. οοσσκ κὀὂβεβῖ σαταπ : ΑΒ. Κο π]άθ8 ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 'Ὑπὸ Ε. Κοκκἰπ]ᾶθς ΥΑΝΑΡ ΕΑΚΑΤ ΒΑΙΙΝ Ῥα Πκᾶγο «οκ βεπε]ετ ὅπος, {αΙτ αἀαππίατιπ ᾖΤαφδί ναδιίαδι Κεπαί αγακίατι νο Ζεηριπ]ετίηΚἰ 196 αἲ νε αταὈαίατι οἰάιδα Ὀἱς Ζαπιαπάα οἰπιαρίατ. Βὰ σήπ οἰάιι- δι διοί σοηῖς αφ{α]τ γοῖ]ατ οΙπιαγιρ γαἰπιζ ἆατ ἰζίετ νατάι. Βα ἰζ]οτίη 4ΐμα ρεηῖ οἰαπίατι ἨἈπετίπάς αταθαίατ ἃᾳπ ρἰἀεοἰΗγοτάα. Ἠδ]άί ἱπβαπ]ατ 8Ροτ νε ογιπίατι Οἰσζίπι Καάατ Παϊτία Ὀασι]ατι Ὀἰζάεπ 17] φενἰγοτάα. ΛΛεπι]εκείιϊία Πε ιαταξιπάαΏ Ὀἱπ]ετος ΙΠπδαη ογαπ]ατι σότπιεἰς ἱςίπ κιαάγππ]ατα. ρε]- γοτάα, Βὶτ ταῦ1 ρπή βἱοί 14ἱ νε «ταάγυππα. Ρἰάεηῃ γοὶ Ύάαγα νε αταραίατ ἴ]ε ἁοῑι 141. Ίαήΐγατ Ὀἱς αάαπα ο 86Πς Κοπάϊ ΚΟγΙπάσεπ εἰ] πι] αζακία οἰασαις οἰαα. Οἱ ατἱειίσζπι πιήδαραΚαδιηι ριαΐρ ϱὔτπιεγε Κατατ νετάΙ.ΟγυΠ- 18ΤΙΏ ρπήπάεηπ ἁἀδτι ρήτ εννει ψοία οικίι ογαπ]ατ ὈαφίαπιαΖζάαη οίτκας δααῖ Όπος οταάα Ὀμ]άπασα- διΠι Πεδαρίααι. Αποακ οἩἳ πι] σιτγαἰ Κι Οἱ αταῦα δεδὶ ἀμγαι, «2ετηαὶ γαπα διςταάι νε αταὈα Ὀἱ ιοζ Ὀμίαία Ὀτακ[κίαη 8δοτα ρεςί. Ἰαάγας αἀαπι αἴἰατιΏ «ο γοτι]άιι- ρυπα νε Ὀἱ τεκετιεβιπάε «ικΠ]ε(Κ ἀχετο οἰάαόαπα βοταἁ, Αταυαάα βεπς Ὀἱτ ἀάαπι ἁαταγοται. στὰ Όαδι τοᾳ ἰ4ἱ, Αταρα ἁμτάα νε φαμἱδί δοτάα. 'Ἱαΐγατ αάαπι 8ο ογµπί]ατα νακήηπάςε ρἰἀευίε οεἰκπαϊγίπαὁ Ἰαΐΐγαι οεναρ νετάί: δίπια! ἰτϊριηισίῃ γατι κἡτ αιπάα ΕἰάετδεπιΖ οἵαγα νακἰ!΄ γειςἰτεί- Π1Ζ, Εακαϊ φιπιάΙκί ὔτ'αππιζάα βἰάειδοµίώ Ζινάειδέαι οἵάγα Ες ψειφπιεγεσρκδἰπἰΖ’’. Έεαπς αάαπα απάγατιπ Όὰ οεναθΙπ1 ψειδίᾳ Ὀυ]άα γε ὄίκε Ἡε αἴατι Καπιςι]αά!. Ίωάγατ αάαπι Κεπαϊδίπε οικασαὶς τεκετ]εἰς 19ἱΏΠ Ὀἱς 86Υ 5ὔγ]εγεππε- ἀεπ Κας. Τί στ 8οητα δ6ΥγαΠαίΙ Ἡςπιεη Ἠεππεπ ὈΠγοτκειπ 1Πίίγατ αἆαπι αοικίι ὉὈἱ 8αππε οὔταϐ, Οεπς 84 4ΠΠΙΠ α{αῦαςΙ ἀαντί]πιῖς νε Οἱ γαπιαςίαπ α5αδι ἀλρπαφιᾶ, (ετεκ Κεπα!κί νε Ρετείθε αἴ]ατι θἰπιήφιᾶ, Βα φεκιάε ΙΠάγατιη ΠπαδίΠαΏπι ἀἰπ]επιεαϊθί Ιςίπ ογαπί]ατι ρῦτε- πιἰγεσεΚι. Ἰμτίγατ αάαπι πιαΏζαπ οἰαταἰς βεγγαΠαίιπα ἀεναπι εἰ. Ο σὐπιετάε νε Πατία Όὰ ρᾶτ Ὀἱιε Κιοτιίία γανα νε οαἰῖπι οἰπιας επ Ὀὐγῆις παθίμαίητ. Βἰ]- Ἠαβ5α ὃν ρἠπ]κή Οἱδίκ]ετ]ετ, πιοίος- Ιατ νε οἴοπιοθ]]]οτ ο Καάατ Κά Πετ 8Ώ κἶζὶ οἰδπεγευίΗτίετ, οδἰζάς ἱπιίγατ αἆαπι μἱοί γανας νε θα]ΐπι οἰάπιαΖ, ΥΕΝΠΙΒ ΘΕΙΝΠΡΤΙΕ, Μτ, Ε. 1]. Ἠεπάτίοςἵπ φαΏδὶ εἰτεῖετί ΛΜτ. 1,. Ν. Μοοτε 18 Ματῖ, 19534 ἵἴε ΚιῦΌτιδα ναδ] οἰπιιφίατ, ΙΚεπαϊςὶ Το Απηρε]ες' ἵεη ρεἰπιεκίο οἶαρ ἀὔπγαπια Όὰ ΚΙΝΠΙΙΠΙ {γί Ὀἠπιεκιεάϊτ. οὔηκὴ- 8οπ Πατρίο Βιτιεφίς Αππιετίκα Πάνα Καννει]ετίπάς ΜοτοκΚκο, (ΟεζΕγΙτ» Ταπι8, Ίταίγα, Κοτρίκα νε Ἐτα- θα4α ἃς 8επε ΠαΖππει οὔτπϊφία, Μτ. 1, Χ’, Νίοοτε φίίτε ε παῦετ βὔπάετπις νε φἰίτε οΚάπια ΚΙΣΠΙΙΠ- ἆα «αδγοτάι.. Μτ. Μοοτε 1.05 Αηρε]ες'εΚί Καοτηΐγα Ὀπίνοικίτεσίπε ἁἀδτί Ὀμςι]ς 6οπς ἄεναπι εαἰρ πιβ2]κίε Β.Δ. ἀερτοςείπῖ αἰππιφιτ.Κατιςί ἢς θΚιτίοιίδα΄ἆα (καπιεῖ εἰπιεκ- τοάίτ. Μία θέσις διά τὸ κάθε τι καὶ τὸ κάθε τι στὴ θέσιν τόν εἶναι σπουδαῖα διὰ τὴν ἀσφάλεια. απΗΜΕΗΗΜΗΕΗΗΜΙΟν Ἐν νμμ η ΡΕΜΙΕΥΟΙὉΙ 1βοπιΕηί ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ. 1ιο[ί το γίδα: Αἰπιθί Ἡαελίπ, ΤυταΠίπι Αδείπ, Οοδίος ας, βίαπίίποι, Εθλπαῖ ΠΜιρίαῖα. ΕΝΕΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Κατὰ τοὺς τελευταίους τρεῖς μῆνες ἕνα νέο εἶδος ὑπηρεσίας παρέχεται στοὺς ὑταλλήλους καὶ ἐργάτες καὶ τὲς οἰκογένειες τους στὰ Κέντρα Εὐημερίας. “ὥρισμένες ἐνέσεις ποὺ προη- γουμµένως γινόταν στὸ Νοσοκο- μεῖο γίνονται τώρα στὰ Κέντρα Εὐημερίας Μαυροβουνιοῦ καὶ Ξεροῦ τὸ πρωὶ ὁποιασδήποτε ἐργάσιμης ἡμέρας καὶ στὸ Κέν- τρο τῆς Σκουριωτίσσης τὴν Δευτέραν καὶ Ἱ[αρασκευήν. “Η διευθετηση αὐτὴ ἔγινε μὲ τὴ συνεργασία τοῦ Πιροσωπικοῦ τοῦ ἹΝοσοκομείου μὲ σκοπὸν ν᾿ ἀπαλλάξη τοὺς ὑπαλλήλους καὶ ἐργάτες ἀπὸ τὴν σπατάλη τοῦ Χρόνου καὶ τὰ ἔξοδα τῆς μεταφορᾶς τους στὸ Ίοσοκο- μεῖο, επίσης δὲ ἔτσι ἀποφεύγεται ὁ συνωστισμὸς στὸ Νοσοκομεῖο καὶ ἀνακουφίζει τὲς μητέρες ποὺ δὲν µπορούν νὰ ἀάφησουν τὰ βρέφη τους ἢ τὰ µικρὰ παιδιά τους µόνα τους διὰ μεγάλα διαστήματα. ᾿Αφοῦ ἐξετασθοῦν οἱ ἀσθενεῖς ἀπὸ τὸ γιατρὸ σὲ μιὰ ἀπὸ τὲς ἰατρικὲς κλινικὲς καὶ τοὺς γίνη γνωστὸ ὅτι χρειάζονται ἕνεση, ἐφοδιάζονται μὲ συνταγἡὴ τὴν ὁποίαν παρουσιάζουν στὸ Κέν- τρο Εὐημερίας. Οἱ ἐργάτες κι’ οἱ ὑπάλληλοι βοηθοῦν τὸ Τρο- σωπικὸ Εὐημερίας ἂν µεταβαί- νουν στὰ Κέντρα μόλις πάρουν τὲς συνταγές τους. Σὲ µέρες ποὺ δὲν ἐργάζονται οἱ ἰατρικὲς κλι- νικὲς οἱ ἀσθενεῖς πρέπει νὰ βρί- σκωνται στὰ Κέντρα Εὐημερίας ἀκριβῶς στὲς ἃ π.μ. Θὰ ἦτο καλὸ ὁπωσδήποτε, νὰ θυμᾶται ὁ καθένας τὶ ἔγραψε ὁ Δρ. Ρόους στὸ ἄρθρο του κατὰ τὴν πρώτη ἔκδοση τῆς ἐφημερίδος “ὙΜειίατο Νεννς᾽΄ τὴν 10ην Δεκεμβρίου 1952. «Εἶναι μιὰ συνήθης πλάνη στὴν Κύπρο ὅτι µόνο φάρμακα ἀπὸ ἐνέσεις ἀξίζουν. Τοῦτο εἶναι ἀπολύτως λανθασμένο καὶ πλεῖ- στα φάρμακα ποὺ λαμβάνονται ἀπὸ τὸ στόµα εἶναι περισσότερο ἀποτελεσματικά». ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝΕΙΣ ΜΟΝΟ 'Ὑπό: ΣΙΣΤΕΡ ΤΕΦΕΙΝ ΤΑΙΝΙΖ ΕΒΕΥΕΥΙΝΙΙΕΕΒ Ιον σαζαα: ΗΕΜΡΙΗΕ ΥΕΥΚΙΝ ΒΑΟΙΙΚ ΜΕΒΚΕΖΙΕΒΙΝΡΕ ΥΑΡΙΙΑΝ ΕΝΟΕΚΘΙΟΝΙΑΕ «εςεπ ἃς αγ Ζατιηάα οαζ]ῆς πιοικεΖ]ετίπάε, απιε]εγο νε αἰ]ε]ε- τίπο γεπς Οἱ γατα γαρήππαγα Ὀαφίαππηφας, Οεςπιίρτε Παδίαηα- πες γαριαπ Ὀἱ «οἷς επ]εἰκδίγο- Ίαχ (1γπε) θἰπιάϊ Καταάαῦ νο Ἐδετο ΦαδμΙς πιεγκεζ]ετίπάς 5αὐαΠ]ατι νε Ἠμκαφαάα ἃά Ῥαζατ νε Όππιαα βΜπ]ετὶ γαρ]μηαιαάιτ, Βὰ δετνίς, Παδίαµαπε ΠεγεΏ 1ε Ρίτ]κτε Πασιτ- 18ΗΠ115 οἰ1ρ, απ]ε]επίΠ Παδίαπαπε- γε εγαμαῖ εἀἰρ νακῖ νο Ρρατα ΚαγὈξίππεπηςοί, Παδίαπαπε]ετάξ ΙΖά1Π8ΠΙ πιεγάαα νετπιεπιεῖς νε γαντιΙατιπι γναϊπιζ Ὀτακπιαγαῃ 8ΏΠΕΙεΤε γητάιπι ἍἡἹΙςπ γαρι]- ΠΙΙΦΙΙΣ, Ὁς ΚΗπίΚιεω Εἰτίπάς Παφιαῖατ ΠΠΙιΥεΠε εαΙάΙκίεη 5οτα Κοπαάϊ]ε- τίπο επ]εδίγοπ Ἱάζήπια Ὀά στ νο Οἱ αΠαάςιπαπιε]ετὶ ἴ]ο φαδ[ής πιεικεχίπο οθπαετΗτίοτ, Ἰφεί]ετ φαμαςεἰπαπιειετίπ{ αἱ αἰπιαΖ 5αζ- μὶς πιετκεζΖίπε ρἰάει]ετδε οταἁαΚἰ- Ἱοτίπε Κοἰαγίής οἶπιας οἶατ,ΚΗπς καρα οἰάπδα Ζαπιαπ ἹΠαδία]ατ δαθαΏ. ἵαπα δααί φεκίζάε σαδι]ς πιεγκεΖιπάε Ἠαζιτ Ὀυαππιαλάι- 145. Ἠεικεςίῃ ὈὮτ. Ἐοδα΄πΠ 1ο Ατα- κ 52 Ἰατπ Ἠαιίατο Νε αα γαζαικίατιπα ΠαΏτ]απηαδΙ 5ΥαΠΙ τανδἰγεαἰς. Κιστις ἴα γαἰπιΖ οεπ]εἰδίγοῃ αδυ] 1ο νετ]ετ Ἱαςίατια Γαγάα]ι οἰάαδυπα Ἱπαπππαίς γαπις Ὀἱς ἀλφεπήςινς, Αδιζάση νετῖ]εα Οἱς οοκ ]βςίατ ςοἷς ἀα[α πηϊεβδἰγάἰτ- 1ε5, ο ΡΕΝΡΑΥΑ ΗΑΡΤΑΗΑΝΕΘΙΝΡΕ ΜΑΥΙ8 ΑΣΙ ΡΟΔὔΜΙΑΕΒΙ Χοπὶ εὐονεση]οτί ἰουτῆς οἀετῖ. Βαγ νε Βαγαπ δαΙα Απίῖη Ὀἱγ Κισι πα: ΙΑΙΓΕ, Β4γ νε Βαγαη δα ΑΗ πίΠ Ες Κάι ἱδπαίὶ :. ΕΙ ΜΑ. Ῥτορείείουι: Μτ. Ὁ. Α. «τεεῃ, οἱο Ο.Μ.Ο. Κουτιοςα. Ῥτϊπιθά αἲ ΝΙΟΘΟΡΙΑ Ῥήπάπᾳ Ἠοτ», Ὁν Οµε. Νἰσοίποα Βση8 1μνὰ,, οἳξ Ατείπου Βυε., Νἱουθία, Ἱ Ῥμοίο ὃν 1). 4. 6ΓοεΠ. ἄθοτρο Κοίοῖος, ἄεοιρο 0οη- ΒΡΟΒΊΒ. ομσβς Ἑν Ὦ.Α.πδθΠ. λ τν ΥΕΝΙ ϱΑΜΙΙΚΟΥ ΡΟΗ κυιὐβὺ Ῥὰ Κυρ 9ο Ζπιαπ]ατάα Καϊοποτγοάα Ὀἱ Θενοη-α-δίάε (Ψεάί ΚἰΦί Πε ογπαπαμ) Ὀΐ Εοοῖ- Ρα (τη ναςι Παζιτ]απαιφς, ΑΙ. ΟΜ.Ο. Καβο ἱδητας εἰιπ]φίτ: Υεπά Οαπιμκὸν, Ὠδκί αταμκὸγ.,. Τείκε Ἐωπι, Ῥεπάαγα, Ῥοΐτα νε Τλπα Ἐ]αδα, Γιαπήναπιπ ραγοςί 5ροτ Κιάρ]ετίπί Ὀἰτοϊτίπο ἁαίια Τ82ἱα γακ]αρίιτπια οἰὰρ Πετ ογΙΏ ψἰτπαί ἀαἰίκα «Ἀτπχάς. ήπια Ἐἶακα 5οπ ογυωπάα Τ,οίκε πι επι. ---ο. γεηπφτ, 1ΕΒΕΕΕ ἨΟΝΜ ΑΡΟΕ κυιύβῦ Μαγιεία αφαδιάαἷκὶ φαΠι]ατάση πιΏτεφεἰ«Ι γεπί δίτ Κοπιῖτε Κωτι]-- ἁπ. Απάτεας Ζαἷος Εεῖ», Είρρος γαθή]γαάϊς δεκγεῖοτ, [.απητος Ηθ]]- γοαππι Ψεζηεάας, ΚοΚκος Ὀἰπι- υία Γαμκί]άατ, Ὑαηπίς Νἰκοίαα να Φίεµο5. Εἰτί]ας ἸΚοπιῖιςο αζαΐατι 5ος πιἰς]εγα(τ, Ὀγε]ετ αταδι Ὀἱτ φαπίταης τωτηι- να»ι ἱετήρ επι νο Φαπιρίγος οἶαῃ Ἰνίκος Ὑϊοαππια Ὀἱς πιαάαίγα αἰπασας. Κάβο Ἀγειετὶ τεῖ 16. Ὀἰτ]ῆκιο 5οπ. Ζαπιαπ]ατάα Καβίσες Ῥυγυπα γαγνα Ὀἱτ σεζ]ηΏ γαρπιις- Ιατάις, ΚιΙάριεἷί Τηρί]ίζος ἀθτοίετ πιοπηπιπἰγεισαφ Ὀἱς Φεκί]άε ἀε- ναπα εἰπιεκιαάϊσ, Βὶτ οοἷς Κῶγ]ετ Εοοπιί Λάεπιυσίας Βϊτ]σίπας Ἱς γατάιπι Κοπ[οταπκ]ατιπα ρἰτπιαΚίς- ἁῑτίες, ' ΡΕΝΡΑΣΑ 8Ρ08Β κυιβῦ Ῥεςίιεῃ ἨἈγε]ετίῃ γατάιπιγ]ε ΚαῑάὈ 21 ἨΗασίταπάα Ώγαίτο γ8ρ- παιδί. Θα γαίπιζ Ὀἱτ Ὀαδίαπρις οἶαρ γαίτογα ἀῑδος γετ]ετάε ἄᾳ γαρπιακ ἀλφἠπΗἰπιείεαΙς, Καά- οὔπ Γατσοί ταππαναςι πιοπιπ- πὶγοιραης ἨὈἱς κφεκί]άε ἀεναπι εἰππεκίς οἶαρ ΙΚὶ γοηί πι ἁαία, σε Τείκε Ἐαπι νο Τάπα Ε]αςα Κασαὶ ειπήφήτ, Κωάσὕπ σαζετεδὶ «ο πανα{[αΚκΙγειΙ οἶαρ πει ἄγε ἵατα- Ππάαη οκαππιακίαάις,Εαϊδοί Επ, ἵδνες ϱεπῖὶ ΝΙΚΊΝΙΙΑΝΗΟ ἵπ ππιὶ ἐς ΠΚ ἀσία ουπαπηιφας. Τκ ονπα. βεπηίοί]ετ 2---ἶ ΚΑΖΠΠΙΦ Γακαῖ οπάφη 5οπταΚἰΠΙ 3----ἵ ΚαζαΠ- ΠΗΦΕΣ, ο. Καζα]ας οι γετάε να µοτ ἓ ναι οἰαδς, ΙΗΗΗΜΗΗΜΗΝΗΗΝΗΡΗΗ ΜΗΝ ΗΗΙΗΗΗΜΗΜΗΗΗΗ τν Μ.Ο. ΝΕΙΕΑΒΕ Νενς 38 ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ος ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΕΝΕΜΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΤΟΥΣ ΞΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ Τὸ τελικὸ παιγνίδι τῆς περιόδου ἔλαβε χώραν μεταξὺ τῆς ὁμάδας τῆς Πέτρας (Νικήτριας τοῦ κυ- πέλλου Τεϊτ διὰ τὴν ἀθλητοπρέπειαν) καὶ τῆς ὁμά- δας τοῦ Ξεροῦ (Νικήτριας τῶν Κυπέλλων Νὸκ ἄουτ καὶ ᾿Ασπίδας τὰς Ο.Α.Σ.ΙΚ.Μ.Ε.). Ὁ Κος Ρ. Τζ. Χέν- τρικς καὶ ὁ κ. Τέῖτ ἦσαν παρόντες καὶ ἀπένεμαν τὰ Κύπελλα καὶ τὰ μετάλλια στὸ τέλος τοῦ παιγνιδιοῦ ποὺ ἔληξε μὲ 3--2 ὑπὲρ τοῦ Ζεροῦ. Τὸ Κύπελλο Τέϊτ εἶναι τὸ πολυτιμµώτερο ᾿Έπαθλο ποδο- σφαίρου ποὺ μπορεῖ νὰ κερδισθῆ ἀπὸ τὲς ὁμάδες, “Ἡ ἀπονομή του στηρίζεται στὴν προσωπικὴ ἐντιμότητα καὶ ἀκεραιότητα τῶν σωματείων, τῶν ἀρχηγῶν τῶν ὁμάδων, τῶν ποδοσφαιρι- στῶν, τῶν διαιτητῶν καὶ τῶν μελῶν τῆς Δικαστικῆς Ἐπιτρο- πείας, ὅλοι ἐκ τῶν ὁποίων Ψηφί- ζουν ὑπὲρ τῆς ἀἆθλητοπρεπε- στέρας ὁμάδας. Ἡ Πέτρα κέρδισε εὔκολα μὲ 34 1/2 ὀΨἎήφους. Οἱ Ἕλληνες Λεύκας κι’ ἡ Κατύδατα ἦλθαν δεύτεροι μὲ 27 βαθμοὺς ἕκαστο. Τὸ ᾿Αθλητικὸ Σωματεῖο Ξεροῦ σημείωσε μεγάλην ἐπιτυχία διὰ τὴν περίοδο ποὺ ἔληξε. Κέρδισε τὸ Δίπλωμα διὰ τὴν Ταξινομι- κὴν ᾿Ανάλυση ποὺ ἀπονέμεται διὰ πρώτην φορὰν στὸ καλύ- τερο σωματεῖο τῆς χρονιᾶς. Ἡ ποδοσφαιρικἡ ὁμάδα τοῦ σωµα- τείου διετήρησε στὴν κατοχή της διὰ δεύτερο κατὰ συνέχεια χρόνο τὴν ᾽Ασπίδα τῆς Ο.Α.Σ. Κ.Μ.Ε. καὶ κέρδισε τὸ Κύπελλο Νὸκ Αουτ τῆς Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε., ποὺ ἀπονέμεται διὰ πρῶτο χρόνο. Κατά τὴ διάρκεια τοῦ πρωτα- θλήµατος διὰ τὴν ᾿Ασπίδα ἡ ὁμάδα τοῦ Ξεροῦ δὲν ἔχασε οὔτε ἕνα παιγνίδι. Οἱ τελικοὶ βαθμοὶ ἦσαν ὡς ἑξῆς : Ξερὸς 17, Τοῦρκοι Λεύκας 13, Λινοῦ-- Φλάσου 12, Πεντάγυία 11, Παλαιὸ Καλὸ-Χωριὸ 9, “Έλλη- νες Λεύκας 8, Νέον Καλὸ Χωριὸ 7, Πέτρα 7, Κ.Α.Ε. 4 καὶ Κατύ- δατα 0. ᾿Ἐνῶ παρέδιδε τὸ Κύπελλο Τεῖτ καὶ τὰ μετάλλια στὴν ὁμά- δα τῆς Πέτρας, ὁ κ.Τέϊτ μίλησε διὰ τὴν τιμὴ ποὺ τοὺς ἔγινε μὲ τὴν ἐκλογήν τοις ὡς τὴν ἆθλη- τοπρεπεστέραν ὁμάδα τῆς πε- ριόδου. ᾿Ανεφέρθη στὴν µεγάλη πρόοδο ποὺ ἔγινε ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐπιδεξιότητα τῶν παικτῶν καὶ τὴν πειθαρχία πρὸς τὸ σφύ- ριγµα τοῦ διαιτητοῦ, πρᾶγμα ποὺ ἔκαμε τὸ ποδόσφαιρο τοῦ τόπου µας κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια πιὸ εὐχάριστο καὶ διὰ τοὺς παῖκτες καὶ διὰ τοὺς θεατές, Εὐχαρίστησε τὸν κ. Λ. Ἱερωνυ- µίδην διὰ τὲς διαλέξες ποὺ ἔκαμε στοὺς διαιτητές µας, καὶ τοὺς κ.κ. Τόμσον, Μὰρ καὶ Γουῖλσον ποὺ ὑπηρέτησαν στὴ Δικαστικὴ ᾿Ἐπιτροπεία ἡ ὁποία εἶχε νὰ ἐξετάση µόνο δυὀὸ ἐνστά- σεις κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ σὲ σύγκριση πολλῶν ἐνστάσεων κατὰ τὸν περασμένο χρόνο. Κατόπιν τούτου ὁ κ.Χέντρικς ἀπένεμε τὸ Κύπελλο Νὸκ-΄Αουτ, τὴν ᾿Ασπίδα καὶ τὰ µετάλλια στὴν ὁμάδα τοῦ Ξεροῦ. Μίλησε διὰ τὴν αἰσθητὴ πρόοδο ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀθλητοπρέπεια, ἕνα θαυμάσιο παράδειγµα τῆς ὁ- ποίας ὑπῆρξε τὸ παιχνίδι ποὺ μόλις τέλειώσε. «Χωρὶς πρα- γματικὴν ἀθλητοπρέπεια», εἶπε «ἡ νίκη εἰς οἰανδήποτε ἀθλητικὴ δραστηριότητα δὲν ἀξίζει καὶ ἡ ἧπτα δὲν εἶναι δυσάρεστη δι᾽ ἐκείνους ποὺ ἐπιδεικνύουν ἀθλητοπρέπειαν ὍὉ κ. Χέντρικ ἐνεχείρησε κατόπιν τὸ Δίπλωμα τῆς Ταξι- νομικῆς ᾿᾽Ανάλνυσης καὶ ἕνα τσὲκ στὸν κ. Στέλιον Χρίστου Πρό- εδρον τοῦ Σωματείου Ζεροῦ, ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ Ὁ κ. Λ. Μοὺρ ἴδιαίτερος γραµ- µατέας τοῦ κ. Χέντριξ ἔφθασε στὴν Κύπρο τὲς 18 Μαΐου 1953. Κατάγεται ἀπὸ τὸ Λὸς᾽΄Αντζε- λες ἀλλὰ τὰ µέρη αὐτὰ δὲν τοῦ εἶναι ἄγνωστα, διότι κατὰ τὸν τελευταῖο πόλεμο ὑπηρέτησε πέραν τῶν τριῶν ἐτῶν στὸν κλάδο τῆς ἀποκωδικοποίησης καὶ κρυπτογράφησης τῆς ᾿Λερο- πορίας τῶν Ἠνωμένων Πολι- τειῶν, στὸ Μαρόκκο, ᾽Αλγέρι, Τυνησία, Ιταλία, Κορσικἡ καὶ Γαλλία. Ὅ κ. Μοὺρ παρηκολούθησε ἐπὶ 45 Χρόνια στὸ Πανεπιστή- µιο τῆς Καλιφορνίας στὸ Λὸς ”Αντζελες καὶ πῆρε τὸ Δίπλωμα Β.Α. στὴν Μουσική. Μένει στὴν Σκουριώτισσα μὲ τὴν γυναῖκα του. ᾿Ανεφέρθη ἐν συντοµίᾳ στὲς ὑπη- ρεσίες ποὺ πρόσφερε τὸ σώμα- τεο στὰ µέλη του καὶ στὴν κοινότητα πρᾶγμα ποὺ συνέ- τεινε στὴν ἀνακήρυξη του ὡς τὸ Καλύτερο Σωματεῖο τοῦ 1952, ᾿Εδήλωσε ὅτι ἡ ἐξασφάλιση τῆς τιμῆς αὐτῆς ἐστηρίζετο σὲ πολὺ περισσότερα πράγματα ἀπὸ τὴν ἐπιδεξότητα µμιᾶς ἐπιλέκτου ποδοσφαιρικῆς ὁ- µάδας, καθότι χρειαζόταν µε- γαλύτερη ποικιλία πταλέντων καὶ μιὰ διαρκὴς προσπάθεια ἀπὸ τὸ κάθε µέλος τοῦ σωµατεί- ου. Στὴν ἀπάντησή του ὁ κ. Στέ- λιος Χρίστου τόνισε ὅτι ὁ σκο- πὸς τῶν ᾿Αθλητικῶν Σωματείων εἶναι ἡ δηµιουργία καλύτερων χαρακτήρων μεταξὺ τῶν πολι- τῶν τῆς αὔριον, πρᾶγμα ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ κατορθωθῆ µέσα στὲς ταβέρνες καὶ στὰ χΧαρτο- παικτικἁ κέντρα. ᾿Εξέφρασε τὲς εὐχαριστίες του ἀπὸ µέρους τοῦ σωματείου πρὸς ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι συνέτειναν στὴν ἐπι- τυχία τοῦ ποδοσφαίρου τῆς περιόδου αὐτῆς καὶ συνεχάρη ἐγκαρδίως τὴν ὁμάδα τῆς Πέ- τρας ποὺ Κέρδισε τὸ Κύπελλο Τεῖτ καὶ τὰ ἄλλα σωματεῖα διὰ τὲς ἄξιες λόγου δραστηριότητες μὲ τὲς ὁποῖες καταγίνονται. Ἡ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΕΡΟΥ. ΚΦΕΒΟ ΔΡΟΕ κυιῦβῦ ΕὉύΤΒΟΙ, ΒΑΝΡΙΟΝΙΙΛΗΙ. ἍἈαολ Ι:ε[ί ιο Κίρ: Νίοος Οματίέαίς, Ζεποη οοξρίοιι, ἄεοτσθ Μιολα]αξίς ΟἨτϊβίοἩᾶθ», Απᾶν Ῥμοίο ὃν Ώ. 4. 6τεοῃ. Οµαπίέαλίς, Ά]θοσος ΟΠασίέακίς, εα5 Βοβτίοι, ΝΙβΙΐογος Οητίφίοι. Βγοπ! Τε] το Πέρ]ε: ΘΙθονου]ος Βθοτείοι, 89Υ8Ι Ἐπιι, Τα5ος Ομεὶρίου, 1ιουκίς Οἱπίφ(οᾷου]ον. ΒΡΟΕΒΤΕ ο5ΒΡ τσ τος πνλρτς Ὦ.Α. ἄτθρι ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Τὸ σωματεῖο αὐτὸ ὠργάνωσε τελευταίως ποδοσφαιρικὀ πρω- τάθληµα σέβεν-α-σάϊτ στὸ Καλὸ Χωρίο.Εξη σωματεῖα τῆς Ο.Α.Σ, Κ.Μ.Ε. ἔλαβαν µέρος. Νέο Καλὸ Χωρίο, Παλαιὸ Καλὸ Χωρίο, Ἕλληνες Λεύκας, Πεντάγνια, Πέτρα καὶ Λινοῦ-Φλάσου . Κάθε παιγνίδι κρατοῦσε εἴκοσι λεπτὰ καὶ τὸ πρωτάθλημα ποὺ ὠργα- νώθηκε μὲ σκοπτὸ νὰ φέρῃ τὰ σωματεῖα πιὸ κοντὰ τὸ ἕνα πρὸς τὸ ἄλλο, κερδίστηκε ἀπὸ τὴ Λινοῦ-Φλάσσου ποὺ νίκησε στὸ τελικὸ τοὺς Ἕλληνες Λεύ- κας μὲ 1-0. ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΥΚΑΣ Μιὰ νέα ᾿Ἐπιτροπεία ἐξελέγη τὸν Μάϊον ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς κ.κ. ᾿Ανδρέαν Ζάκον Πρόε- ὅδρον, Μιχαἡλ ᾽Αντάρτην ᾿Αντι- πρόεδρον, Φίλιππον Βασιλειά- δην Γραμματέα, Λάμπρον Χ΄’ Ιωάννου Ταμίαν, Κόκον Δημη- τρίου Εἰσπράκτορα, ᾿Ιωάννην Νικολάου καὶ Στέλιον Φυρίλλαν Συμβούλους. ᾿Δργανώθηκε ἐνδοσωματειακὸ πρωτάθλημα σκακιοῦ κι ἀπενε- µήθη μετάλλιο στὸν ἨΝῖκον Ἰωάννου ποὺ ἀνακηρύχτηκε νικητής. Μέλη τοῦ Σωματείου μὲ τὸν ΤΠρόεδρον ἐξέδραμαν πεζῆ στοὺς Καφίζες Τὰ μαθή- µατα ᾽Αγγλικῆς µέσα στὸ σω- ματεῖο συνεχίζονται ἱκανοποιη- τικά. Πολλὰ µέλη παρακολου- θοῦν τὲς διαλέξεις τῶν πρώτων βοηθειῶν ποὺ γίνονται στὸ 2ύλλογο τῶν ᾿Ἐπισήμων., ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ Μέλη τοῦ Σωματείου βοηθού- µενα ἀπὸ ἐπίλεκτα µέλη τοῦ Κοινοτικοῦ Κέντρου ἀναβιβά- ζουν ἕνα ἔργο τὴν 2ἱην τοῦ Ιουνίου στὴν Πεντάγυια. Αὐτὸ θὰ εἶναι µόνο ἡ ἀρχὴ καθότι ἔχει γίνει σχέδιο ὅπως τὸ ἔργο ἀναβιβαστῆ στὰ περισσότερα γειτονικὰ χωριά. Τὸ πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ποὺ ὠργάνωσε τὸ σωματεῖο προχωρεῖ Ἱἱκανοποιητικὰ καὶ ἀκόμη δύο σωματεῖα ἐκεῖνο τῶν Ἑλλήνων Λεύκας κι’ ἐκεῖνο τῆς Λινοῦς-Φλάσσους ἔχουν γίνει δεκτὰ διὰ συµµετοχή. 'Η Ἔφη- μερίδα τοῦ Σωματείου σημειώνει μεγάλην ἐπιτυχία καὶ κάθε μέλος τὴν διαβάζει. ᾿Αναφέρει τὲς δραστηριότητες τοῦ σωματείου καὶ περιλαμβάνει ἄρθρα γενικοῦ ἐνδιαφέροντος. 'Ἡ ποδοσφαιρικὴ ὁμάδα συναντήθηκε δύο φορὲς μὲ ὁμάδα τοῦ Σουηδικοῦ πλοίου «Βίκινγκ Λάντ». Στὸ πρῶτο παϊγνίδι νίκησαν οἱ ναῦτες μὲ 2--1 μὰ στὸ δεύτερο ἡ Πεντά- | γνια ξώφλησε μὲ 3--]. Ἑ ΤΕΝΝΗΣΕΙΣ ΜΑ:Ι:ΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ Συγχαρητήρια στοὺς νέους γονεῖς. Ὁ κος καὶ κα Γιάννη ᾿Ἰωαννίδου ἀπέκτησαν υἱὸν- ΜΑΡΙΟΣ. ὍὉ κος καὶ κα. Ὅμηρου Παναγῆ ἀπέκτησαν υἱὸν--ΑΝΤΡΙΚΚΟΣ. Ὅ κος καὶ κα. Πανταζῆ Λοΐζου ἀπέκτησαν υἱὸν ΓΙΑΝΝΗΣ. Ὅ κος καὶ κα. Μιχαἡλ Σάββα ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ. ὍὉ κος καὶ κα᾿ Αντώνη Γιαλλούρη ἀπέκτησαν υἱὸν- ΓΛΑΥΚΟΣ. Ὁ κος καὶ κα.Θρασ.Καράγιαννη ἀπέκτησαν θυγατέρα--ΚΛΑΙΡΗ. Κ5ΕΒΟ ΥΕ ΡΕΤΕΕ ΒΡΟΒ, ΚΌΙΌΡΙΕΒΙΝΕ ΗΕΡΙΥΕ ΕΡΠΙΕΝ ΤΑΗΙΠ, ὉδΌΙΗΙΥΙ ΙΕ ΡΕΕΕΟΒΙΕΜΕ ΒΕΕΤ ΕΙΚΑΡΙ ΥΕ ΕὉΤΒΟΙ, ΚΌΡΑΡΙ Ἐιίρο]. δεχοπάπµΠ. 5οπ πιαςι Ῥεΐτε Ῥροτ Κι]Ηδᾶ (Βρυτου]ῖς Ιςίῃπ Κοπαπ Ταῖο ΚιραδΙΠΙ Ἱαζα- ΠΈΠΙαΤ) ]ε ςοτο Κυ] δΙ(Ο.Μ.Ο. 5.0,Α. Νοῖς ουῖ Κιρα νο φ]Ηπί ΚαζαπαπΙατ) αταδιπάα οἰπιαδίατ Κδετοπιη ἃς ΙΚί Καζηπάιδι δα ογήπΙΠ δοπιπάα Ἠασι Ὀα]άπαῃ Μτ. Ἐ. Τ. Ἠοεπατίακα νε Μτ. ]. ᾱ. Ταΐε Καρα νε πιαα]γα]ατι νετ- πη]ρ]ετάίτ, 'Ταϊε Καραδι Επι]οτίπ Καζαπαῦίιεοεβί επ Κιγπιείῇ Καρα οἶαρ ΠαΚοπι Ἠογει ταγαΕπάαΠ Κυ]Ιρ]ετίη πι Καριαπίατιηιη. βαΙ- δοἱ ογιπομ]ατιπη, τοβετ]ετίῃ νο ἥψ]ετίη οαἩςί ἀλεήςι]ῆ]ς νο Ὀίτατα- Πικ]ατι ϱὔΣ θηῄπάς ταα]αγαϊς 6η [.7]α δροτίπιεη]]ς ϱὔδίοτεῃ [πια νετ, Ῥεϊτο οταζάδτι Ὀιρι]ς τ6γ]ε Κο]αγ]κία Εἰτίποί οἶπιας νε Τείκε Ἐιπι Ππαί ἵῑε Καπάαϊα ἅα Πετοϊτί γἱτπαγεάἰ τογίε Ικίποί Ρε]παϊφ]ετά[τ. Έφετο Βρος Κι] άρήηϊπ σος ππιναΠαΚἰγειμ Εἱτ 8εζοπι οἶπιας γε ΠΚ ἀεία οἰαταίς θεπεπῖπ οἩ ἰψί Κυ] σᾶπε νετί]εῃ ΠΠ] 1ο ἄετοσς- Ίεπιε 5ετ[[καδιπι αἰπαιδ]ατάιτ, Εαϊ- Ὀοἱ. ἨΠπι]ετί Ικίποί ἀσία οἰαταίς Ο.Μ.Ο.5.Ο.Α. κ άῑπί πιΠαίαζα εἰπίφ]ετ νε Π]ς ἀεία οἰαταὶς νετί]οῃ Ο.Μ.Ο.5.Ο.Δ. πο ανιῖ ΚαραδΙπι Καζαηπαιρίατά!ς, ΦΙΕ πιήςαὑακαθιπάα Έκετο επιὶ Πὶς Ὀἱτ ογαπ Καγθειπιεπιἰφ[ῖτ.δοµ τατηµναίατ φΌγία 141: Κδετο 13, Τείκε Γήτ]κ]ετί 13. Τ ήπια Ε]ασιι 12, Ῥεπάαγα τ1, Εδκί (Οαπιηκὸν ο, Τείκε Ειπι]ατι 8, Ὑεπί Οαπι]κὸγ 7. Ρείτε 7.Κ.Δ.Ε. {νε Καάαια ο. Ῥεϊτε ἴπιίπε ΄Ταϊο Ἰήραδιπι γετίτκεη Μτ, Ταϊο φεπἰπἰπ οπ ἰψί 5ροτου]ασι οἰάμ]κ]ατίπι σὔφίοτπποἷκ]α εἰάᾳε οἰτκετί Φετοξίοεη Ὀαμδοίτί, Ογιπομίατιη ογαπιπάακί σε]ίδ- πιεγί, τε[ετίγε ἁἅαμα Ἱψί ἵτααί εἴΠΚ]ετίπε ἴεπιας εἰπαίς νο Ὀόψ]ε- ἨΚΙε ρετε ογµποιίατ νε ρετο]σε βεγἰτοί]ετ 1ςίπ ἆαθα εὔ]επος! Ὀἱγ Πα]ε ρἰτάϊβίπί ὄγ]επαϊφητ, Εο[ετί- Ίετε νεταἰδὶ ἸΚιτίαι Μτ, 1, Ἱετοππίάϊδε νε Πακεπι Παγοιίπάς ναζί{ε βὔτει ΝΊεδοις. ΄ΓΠΟΠΙΡΒΟΠ, Ματ, νε Ὑκῆκοπία τεβεκκίῖτ εἴ- πηὶφείτ. Βια Παεπι Πεγεί ρεςςεῃ Φεπεπίπ ὨὈἱ οοἷς κφἰκβγοι]οτίπε Κατφι]ής Όὰ 5επε γα]πι2 ΙΚί «ἰκάγοι ἀἰπ]εηπηίφείτ, Μτ. Ηεπάτίκς 5οητα 1952 ἴα]]1] Ἶε «ἀετεσείεπιε κοτιΕίκαδιπι νο Ὀἱτ οεΚί Έδετο ΚιηΗδί τοίδὶ Μτ. Φιο]ον ΠΗτίιιγα νεγπίφτ, ἴὖγε νε οεπηϊγει]ετίπο ρῦσιεταικ]ατί να Κιλἠοϊπ 1ος2 δεπεθἰπίῃ εη Ιψί ΚυΙ ο οἰπιαδιπι πα ἠπακὕπ Καπ ΠΖπιει]ετάεΠ Κιδασα ῬαἩδοιπαἰρίτ, Βα πιἠκᾶίαιιῃ Καζαπι]ππαδι ἱςῖπ δεςἰκίπ Οἱ Πππίπ ογαπαπάαπ [αζ]ᾳ βογ]ετε ἀαγαπάιδιπι οἴπκά ὃΌα πιακδαῖ ἱςίπ Κιάοίπ ποτ ἠψοκίηϊπ Ὀἱτ «οκ ραντεῖί νε πιοχὶγεῖ]ετα καΠἱρ οἶπιαςι ]8ζιπιαις, Μτ, δίε]ος Ητίδία οεναρ οἰατα]ς Ὢρρος Κι ἠὈύπίπ ραγεδιπίη ΥΤΙΠΙΠ πεδ]πάε ΙςΚί νο Κιπιας γο]αγ]α εἰάε εἀοπιίψειπ ἁαία δαβίαπι Κατακίετ γειφετππεἰς οἰάαβαπαῃ ἠζετίπάε ἁμτάα, Καὰρ παππα πιιναΓακΙγει] Ὀἱγ ΕΠ ΡοΙ 8οΖοπι1 1ᾳίπ γατα ρεςσοη]ετο ἰοφεκ]κῆτ εἰπαίᾳ, Ρείτο εππϊπί Γαΐο ΚαραδΙΠΙ ΚαζαπάΙΚκ]ατι ἱςίῃ νε ἀῑδει Κιιάρ- Ἱετί ἄε Κιγπιειί Εααἰἰγει]οίπάστι ἀοἰαγι τεοτῆς οιπιϊφιίτ, ὍὉ κος καὶ κα. ᾿Ηλία ᾿Αρέστη ἀπέκτησαν δίδυµες θυγατέρες -- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ. ὍὉ κος καὶ κα.]ωώ.Νεοτιτολέμου ἀπέκτησαν υἱὸν -- ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Ὅ κος καὶ κα. Ελευθερίου Χαραλάμπους ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΙΦΑΝΝΑ.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
SPORTS CLUBS 4p
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΝΟ 4p
ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 4p
ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4p
H ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΕΡΟΥ 3p
SPORTS CLUBS 3p
ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΕΝΕΜΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΞΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ Αθλητισμός 3p
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 2p
ΚΑΤΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΑΚΟΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑΕΞΗ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΚΙΑ 2p
ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΜΟ ΚΑΙΡΟ 2p
ΠΡΟΣΚΟΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑΣ 2p
SICAK HAVADA TUZA İNTİYAÇ VARDIR 1p
KAYDOLUNAN İZCİLER 1p
ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΙΧΑΝ ΠΟΛΥΑΣΧΟΛΟ ΜΗΝΑ 1p
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1p
Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1p
MINTAKAMIZDAKİKIZ İZCİLERİNİN MEŞGUL GEÇEN AYI 1p
ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΕΠΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΤΗ 1p