ο Μ.ο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝΜΙ5 ΤΡΙΑ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Κ.Μ.Ε ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ἡ Ζηνοβία Χαραλάμπους (Κοράκου), ὁ Κεμάλ Φεχμῆ Ἰμπραχὴμ (Μαυροβοῦνι) καὶ ὁ Δῆμος Χ. Κωνσταντίνου (Λεύ- κα) τώρα φοιτοῦν εἰς ἕνα εἰδικὸ σχολεῖο γιὰ Κωφαλάλους στὴν Λευκωσία, τὸ ὁποῖον ἄρχισε λειτουργίαν τὴν 2αν Νοεμβρίου. Τὰ δύο ἀπὸ τὰ τρία παιδιά εἶναι τέκνα ἐργατῶν τῆς Κ.Μ.Ε. Ἡ Ζηνοβία ἔχασε τὴν ἀκοὴ ὅταν ἧτο περίπου ἑπτὰ ἐτῶν καὶ ταχέως ἔχασε καὶ τὴ µιλιά της. Ὁ Κεμἀλ καὶ ὁ Δῆμος δὲν μποροῦν νὰ μιλοῦν διότι εἶναι Κωφοί, καὶ ἐπειδὴ δὲν ἄκουσαν ποτὲ ἄλλους δὲν μπόρεσαν νὰ µάθουν πῶς νὰ μιλοῦν. Εἰς αὐτὸ τὸ νέο σχολεῖο θὰ διδαχθοῦν νὰ ὁμιλοῦν καὶ νὰ ἐννοοῦν τὶ λέγουν οἱ ἄλλοι ἀπὸ τὲς κινήσεις στὸ στόµα καὶ τὰ χείλη. Θὰ διδοχθοῦν ἐπίσης πολλὰ ἀπὸ τὰ µαθήµατα ποὺ διδάσκονται στὰ στοιχειώδη δημοτικὰ σχο- λεῖα. Θὰ φοιτήσουν στὸ σχο- λεῖο µέχρις ὅτου γίνουν 16 ἐτῶν καὶ εἰς τὰ τελευταῖα στάδια τῆς ἐκπαιδεύσεώς των ἡ προσοχἡ θὰ στρέφεται προοδευτικὰ εἰς τὴν ἐπαγγελματικήν των ἑξά- σκησιν. Είναι ἐπίσης τὸ πρό- γραμµα ὅτι ἀπὸ τὴν ἡλικίαν τῶν 16 µέχρι τῶν 18 θὰ ἔχουν εἰς τὴν διάθεσί των ἐργαστηρία- κὲς ἐγκαταστάσεις διὰ βιοµη- χανικἠν ἐξάσκησιν. Ἡ πρωτοβουλία διὰ τὴν ἵ- ἵδρυσιν αὐτοῦ τοῦ πολὺ ἀναγ- καίου σχολείου ἀνήκει εἰς τὸν Ροταριανὸν Σύνδεσμον Λευκω- σίας ποὺ εἶναι ἕνας διεθνἠς ὀργα- νισµός, τοῦ ὁποίου ὁ κυριώτερος σκοπὸς εἶναι ἡ ἐξυπηρέτησις τῶν ἄλλων. ᾽Αντίλαμβανόμενος τὴν ἀνάγκην τῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν κωφαλάλων ὁ Σύνδεσμος παρεχώρησε 43200 ὑποτροφίαν εἰς ἕνα διδάσκαλον διὰ νὰ ἐκπαι- δευθῆ ὡς διδάσκαλος διὰ κωφα- λάλους. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Τµήµατος Παιδείας ἐξελέγη διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν ὁ κ.Γεώργιος Μάρκου, ἕνας νεαρὸς καὶ ἐνθου- σιώδής δηµοδιδάσκαλος, καὶ ἐ- σπούδασε εἰς Πανεπιστήμια τοῦ Ἠνωμένου Βασιλείου γιὰ 35 χρόνια. ᾿Έχει ὅλα τὰ ἀπαιτού- µενα προσόντα διὰ τὴν θέσι διευθυντοῦ τοῦ Σχολείου. ῶς βοηθούς του θὰ ἔχη µίαν ἝἙλ- ληνίδα διδασκάλισσα καὶ ἕνα Τοῦρκο διδάσκαλο. ᾿Ἔχουν ἐγγραφῆ εἴκοσι ἕνας µαθηταὶ ποὺ προέρχονται ἀπὸ ὅλα τὰ µέρη τῆς νήσου. ᾿Απὸ αὐτοὺς οἱ δεκαοκτὼ θὰ μένουν στὸ οἰκοτροφεῖο τοῦ σχολείου. Τὸ Δημαρχεῖον Λευκωσίας διέ- θεσε τὸ προσωρινὸν οἴκημα, τὸ ὁποῖον ἐπισκευάζεται μὲ ἔξοδα τῆς Κυβερνήσεως καὶ τοῦ Δη- µαρχείου. 'Ἡ κυρία δαπάνη θὰ παρέχεται ἀπὸ τὸν Ροταριανὸν Σύνδεσμον Λευκωσίας καὶ ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν, μὲ συµπληρω- µατικὴν οἰκονομικὴν βοήθειαν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Μεταλλευ- τικὴν Ἑταιρείαν καὶ τὴν Κν- πριακὴν Μεταλλευτικὴν Ἕται- ρείαν. Όλοι οἱ γονεῖς συνεισφέ- ροῦὺν ἀπέναντι τῶν ἐξόδων τῆς συντηρήσεως τῶν παιδιῶν των εἰς τὸ σχολεῖον, σύμφωνα μὲ τὴν οἰκονομικήν των κατάστα- σιν. Ὁ καθένας στὴν περιοχὴν τῆς Κ.Μ.Ε. θὰ χαίρεται διὰ τὴν Ζηνοβίαν, τὸν Κεμὰλ καὶ τὸν Δῆμον καὶ τοὺς γονεῖς των. “Ὁ- ταν τελειώσουν τὸ Σχολεῖον καὶ ἐπιστρέψουν στὰ σπίτια τοὺς θὰ μποροῦν νὰ -μιλοῦν εὔκολα τὴν δική τους γλῶσσα καὶ εὔκο- λα νὰ καταλαβαίνουν τὶ τοὺς ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΙΟΝ ΕΠΑΘΛΟΥ ΤΕΙΤ Εἰς τὴν πρώτη της συνεδρίασ!, ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ Κέντρο Εὐημερίας στὸ Μαυροβοῦνι τὶς 16 ᾿Οκτωβρίου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ὁμοσπονδίας ᾽Αθλητικῶν Συλλόγων Κυπρια- κῆς Μεταλλευτικῆς Ἑταιρείας (Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε.) συνέταξε καὶ ἐνέκρινε νέους κανονισμοὺς διὰ τὸ ᾿Έπαθλον Τέϊτ δι᾽ ἄθλητο- πρέπειαν. Αὐτοὶ οἱ νέοι Κανονι- σμοὶ οἱ ὁποῖοι ἰσχύουν ἀπὸ τὴν ἔναρξι τῶν ποδοσφαιρικῶν πρωταθλημάτων τὴν 1ην Νοεμ- βρίου, θὰ ἐξασφαλίσουν περισ- σότερον ὥστε νὰ κερδίζη τὸ Ἔπαθλον ὁ Σύλλογος ὁ ὁποῖος θὰ ἐπιδεικνύη τὴν µεγαλύτερην ἀθλητοπρέπεια. Οἱ ὅροι διὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ ᾿Επάθλου Τέῖτ παραμένουν στὴν οὐσία οἱ ἴδιοι, ἐκτὸς ἀπὸ μερικὲς μικρὲς τροποποιήσεις, τὰς ἑξῆς : (α) ᾿Αποδοχἡὴ τῶν ἀποφάσε- ὧν τῶν διαιτητῶν εἰς τὸ γήπε- δον ἀσυζητητί. (β) ᾿Ανώτερον παιγνίδι καὶ εὐπρεπὴς συμπεριφορὰ εἰς τὸ παιγνίδι καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτό. (Υ) Ἡ φύσις τῶν παραπόνων ποὺ ὑποβάλλονται εἰς τὴν Δικα- στικὴν ᾿Επιτροπὴν καὶ τὸ Διοι- κητικὸν Συμβούλιον, καὶ ὁ τρό- πος μὲ τὸν ὁποῖον γίνονται δε- κταὶ αἱ ἀποφάσεις τῶν Ἔπι- τροπῶν αὐτῶν. (δ) Αὐστηρὴ τήρησις ὅλων τῶν κανόνων καὶ κανονισμῶν. (ε) “Η εὐγένεια ποὺ ἐπιδεικνύ- εται ἀπὸ τὰ µέλη τοῦ Συλλόγου καὶ τοὺς θεατὰς ἀπέναντι τῆς ἄλλης ὁμάδος. (Ὀ Ἡ ἀποδοχὴ τῆς νίκης καὶ τῆς ἥττης μὲ τρόπον ποὺ συµβι- βάζεται μὲ τὰ ἀθλητικὰ ἰδεώδη. (η) Άλλα σημεῖα τὰ ὁποῖα δὲν ἀναφέρονται ἀνωτέρω. ἕως καὶ προηγουμένως, τὸ 'Έπαθλον ἀπονέμεται σύµφωνα μ’ ἕνα σύστηµα βαθμολογίας, τὸ ὁποῖον ἐπίσης ἐτροποποιήθη. Στὸ τέλος τῆς περιόδου τὸ κάθε µέλος τῆς Δικαστικῆς Ἐπιτρο- πῆς καὶ τοῦ Διοικητικοῦ Συµ- βουλίου ἔχει δικαίωµα νὰ δώση τρεῖς βαθμοὺς καὶ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων τέσσερις βαθμούς. Οἱ. διαιτηταὶ ποδοσφαίρου μποροῦν τώρα νὰ δώσουν τρεῖς βαθμοὺς γιὰ κάθε συνάντησι, τῆς ὁποίας εἶναι διαιτηταί, καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς βαθμοὺς θὰ ἐξαρτηθῆ κατὰ πολὺ Ἠποῖος Σύλλογος θὰ κερδίση τὸ ᾿Έπα- θλο. Τὸ ἔπαθλο Τεῖτ εἶναι τὸ πιὸ ἀξιόλογο ᾿βραβεῖό µας γιὰ τὸ ποδόσφαιρο. Οἱοσδήποτε σύλ- λογος μπορεῖ νὰ κερδίση ἕνα ποδοσφαιρικὸ πρωτάθλημα, ὅ- µως µόνο ὁ ἄριστος Σύλλογος μπορεῖ νὰ κερδίσῃ τὸ ᾿Έπαθλο ᾽Αθλητοπρεπείας. Ὁ Σύλλογος Λινοῦς- Φλάσσου κέρδισε τὸ ἔπαθλο τὸ 1952 καὶ ὁ Σύλλογος Πέτρας τὸ 1953. Κάθε συνάντη- σις ἀπὸ τὴν 1η Νοεμβρίου ἕως τὸ τέλος τῶν πρωταθλημάτων θὰ λαμβάνεται ὑπ ὄψιν διὰ τὴν ἀνάδειξιν τοῦ πιὸ ἀθλητοπρε- ποῦς Συλλόγου διὰ τὸ 1954, εἰς τὸν ὁποῖον θὰ ἀπονεμηθῆ τὸ 'Έπαθλον Τέϊτ. Ρ]οίο ϐγ: Ν. Ὀ, ΒωςοἩ. ΜΑΡΕΝ ὉΦΤΑΒΑΘΙΦΙ ἩΜ. ζ. ΡὉΝΝ ΥΕΒΒΑΙΤΙ ΕΕΒΑΡΙΝΡΑΝ υενί Εμνίνατ αὔσιῦκιεββῖϊνί πι ΑΙΑΝΙΑΗ ΟΗΡΌΕΙΙΑΗΙ τον ΜΟπΕΔΗΗΙΤ ΑΗΜΕΤ ΑΙσ 6ΑΤύΡ ΙΕ ΑΜΕΙΕ ΦΌΙΕΥΜΑΝ ΑΠΗΜΕΡΙ τεββίκ ΕΡΙΥΟΒ. ϱΑΥύ8 ΒΑΜΡΙΥΟΝ ΜΟπΕΑΗΗΙΤ ΟΙΌΡ ΦΑΙΙΜ ΙΡΙΕΜΕΕ ΒΑΚΙΜΙΝΡΑΝ ΕΕΥΕΑ- 1ΆΡΕ ΒἶΒ ΕΕΚΟΒὉΌ ΥΑΕΡΙΗΒ. ΗΕΒ Τκῖςϊ ΡΕ Τενί ΕΜΝΙΣΕΤ αὐζιῦκιβΕΙνΡρΕν 6οΟΚ ΜΕΜΝΌΝΡΌΒΙΑΒ. ο Μ. τζ. ΝΤΑΝ, Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ, ΣΥΤΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΑΧΜΕΤ ΑΖΙΖ ΤΣΑΟΥΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΝ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΟΥΛΕ’ΙΜΑΝ ΑΧΜΕΤ, ΕΡΓΑΤΗΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΤΟΓΥΙΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ο ΤΣΑΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ο ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΣ ΕΡΓΟΔΛΑΒΟΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ΕΠΙΔΟΣΙΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ. ΓΑΙ Ο1 ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΑΤΟΓΥΙΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 6.Μ.0.5.0.Α ΚΝΟΟΚΟΟῦΤ ΒΟΒΕΡΟΙΙΕ--ΕΙΕ5Τ εοὐνο Νον. 99 Ῥεπάαγία 5 Ῥμ]αδδοι αἲ Ῥοεπάσγία: Κείετοε --- Τ. τοιζοί). οἱἷά Κ/Κποτο Ὑ9 Τιρίκα «τος αἲ Κ/Κποτίο: Ῥεΐετες--Ώ. Ι0ΟΑΝΝΙΡΟΕΣ ος ᾱ. ΙΟΑΝΝΙΟΕΣ. απιθς Βίατί αἱ 9.90 Ρ. πι, λένε. Θὰ εἶναι ἀκόμη καταρτι- σµένοι διὰ νὰ κερδίζουν τὰ πρὸς τὸ ζῆν καὶ νὰ διάγουν ὁμαλὴν ζωὴ στὰ χωριά τους, 6.Μ.0. ΒΑΡΤΑΗΑΝΕΡΙ ΕΥΙΙΟΠ, ΔΥΙ ΡΟἄΤΜΙΙΑΒΙ ποπί οὐθνογίπ]ονί {θὈτ]ς οἀθτία: Βαγ να Όαγαη Μεμπιεί ἘεγΖἰΠίΠ οἱτ οδ]α, {π: ΡΕΚΑΙ., Βαν νο Όαγαπ Ἐπνει ἩἨβδαπιη Ὀἱτ οὕλα ἰπά: ΤΕΖΕΙ. Βαγ νε Όαναι Μαμπιυϊ Ηήδεγίπίπ Ὀἱς οὔλα, ἱδπί: ΜΠΣΤΑΕΑ. Βαν νο Όαγαα Νιάαϊ Τσταμπήίπ ΕὈἱτ ἆισι, ἰδπα: 5ΌΝΑ. Βαν νο Όαγαη Ὠαπίς [οταμίπίη οἱς Κισι, θά: ΕΑΤΜΑ. Ῥαγ νε Όαγαα Αππιει Ἰοταβίπιίη οἱ ΚΙ, δή: ΚΑΜΕΒ. ΠΑΤΕ ΚΌΡΑΦΙΝΙΝ ΡΕΟΙΦΕΝ ΝΙΖΑΜΙΙΑΒΙ Κιοτις πιαάεπ ΚΙΠΙΡΑΠΥΑΣΙ 5ΡΟΓ Καῑδρίατι Καταπιά(Ο.Μ.Ο,5.Ο,Α.) Ἰάατε Πεγεπίπ 16 Ελἰπιάε Κατα- ἆαδ εαὔ]ίκς πιετκε2ἰπάε γαρίικίατι Πκ ἱςΗπιαάα «ροτοι]]ς {σίπ Κοπαπ Ταΐιε Καραδιπα αἲῖ γεπῖ Καπιπ]αγ γαριρ -ἵαβνίρ εἰπιίρ]εταίτ. ΒΙτ Καδιπιάαπ Ὀετί Ῥαδίαγαη ΤΠΡοΙ αππυνα]ατιπάα γἠτιτ]ᾶδε βίτεη δα γεπί Καπυπ]ατ ΚΙραΠΙΠ 6η {74 8ροτοι Κυρ τἰαταμπάαπ ΚαζαπΙΙΠΙΑΦΙΠΙ «αὔ]απιαγα γατάιπα εἀοσεκιτ. Ταϊε ΚΙραδΙΠΙ ΚαζαηπΙαΚ Ιοίη ΑΤΑΠάΠ 6Υ58Ε Πεπιεῃ Πεπιεῃ αγΠί Καΐπιις Εακαῖ Όα2ι {ας ἀεβιςικ]ῆκ- Ίετ γαρήπιισατ. Βὰά ἀεδίικικιετ Φαπ]ατά: (α) Όγαπ οδπαδιπάα 5υαἱ5ίΖ νε ΠχήπαΚαςαδιΖ Πακεπαίπ Κατατίατι- πιῃ ΚαὈι]α, (8) ΟΥ εδπαδιπάα νε ογαπάαπ 6οητα Παζ νε οεπι]πιεποεδίπε ΠατοΚεῖ. (ὃ Ἱάατε νο ΠαΚεπι Ἠεγείί Ἱε δε]εᾳ οἰκβγεί]ετίπ πιαΠἰγει]ετί να δα Πεγει]ετίαπ νετάϊδί Κατατίατιῃ παςι] Κατφήαπάιδι. (ϱ) ΒΕὐιῆη ΚαπιΠ να πἰζαπι]ατα θικι ΕὈϊτ φεκϊ]άε Ἰἴααί. () Καρ ἠγε]οτὶ (αταμπάαη φογἰτοῖἶετε να πιθαξἰτ πιο βΌδΓθ- τί]εῃπ Πήτπιοί, -., (8) 5Ρροτπιεποθβίπθ Καζαππιαϊς νο Καγυείπιεζ. 08. Υικατιάα 2κτεάήπιεγεηῃ ΄ ἀΐδει ποκία]ας. Ώαμα εννεί ΚαραπΙῃ νεγπιεδίη- ἄᾳ εσας (ώτι]απ ρανας διά ας ἀεδιςητηπαϊςιτ, Μενθίπα δοπιπάα Ἱάατο νο Πακεπι Πεγοι]ετὶ ἠγε]ετί ἃς νε ΕδοΙ Καρίαπ]ατιπιπ ἆα νοτπιοΚ ἱςίη 4 εν Ράναπι νατά!ς, Ἐπιδοί ΠαΚεπα]ετί Όνὰ ψεπί δα] βῦτε Ιάατε οϊκ]ετί Πε ογΗΠ 1ςίΠ ἃς Ῥαναπ νετεοΙρ Όα ραναπίατ Παπαί Κυἁσᾶπ Καραγι Καζαπαςα- ὅτι ἰαγίη εἀεοεκίτ. Ταια Ἰκαραςι «Ώ ΚιγπιειΙ ΓΗ{15οἱ πιϊκα[ααππιζά!τ. Ἠετμαπρί Ὀἱτ Καῑᾶρ Οἱ Εποοί. ασπαναδίπι ΚαζαπαὈί]ῖτ, {ακαι δροτο]α]ς 1ςίπ Κοπαπ ΚΙραγι γα]πΙζ οπ ψίκαᾶρ Καζαπαδίτ. Καρα τος2 ἆε Ταπι- Έα Κιλάδῖ νο 1053 ἄε Ρείτε Κιδοᾶ ἰαταβηάαη. Καζαπήπιαδτ 1. Καφιπιάαπ πιενδἰπαίπ δοπΠα Καάατ ογπαπασαἰς πει οψαΠ. 1054 φεπεςί ἰςίπ επ 8ροτοι Κιδοϊῃ Παηρίςὶ οἰάαδαπα Κατατ]αιτασακ νο Ὀόψγ]ε]ίκ]α Καπαάἰφίπε, δρογοιι]α]ς Ιςῖῃ ΚοπαΏ Τατε Καραδιπι ΚαζΠάΙ- τασαΚ{ΙΣ. ΠΕΤΡΟΥ, ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΗΣ Ῥ]ιοίο ὃν Ὦ). 4. 6ποεῃ. : Ο Κος ΤΕΙ Τ ΑΠΟΝΕΜΕΙ το ΕΠΑΘΛΟΝ ΤΕΙ Τ ΑΙ ΑΘΛΗΤΟΠΡΕΠΕΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟ 1953 ΣΤΟΝ ΣΟΛΟΩΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΕ ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΔΛΟΤΟΥ ΠΕΤΡΑΣ, Μι. ΤΑΤΕ ΡΕΤΕΕ 8ΡΟΕ κυπὈΒβῦ 1968 ΦΕΝΕΘΙ ΤΑΕΙΜΙ ΚΑΡΤΑΝΙ δΟΠΟΝ ΡΕΤΒΟ ΝΑ ΤΑΠΕ ΒΡΟΒΜΕΝΙΚ ΜΟΚΛΕΑΠΤΙΝΙ ΥΤΕΕΙΕΚΕΝ. ΜΑΤΟΤΥΙΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 'Ὑπὸ ΊΝ. Ὦ. ΒαδοἩ, Διευθ. ᾿Ασφαλείας Τὰ µατογνάλια σας τῆς ἀσφα- λείας δὲν μποροῦν νἁ προστα- τεύσουν τὰ µάτια σας ἐὰν εἶναι χαλασμένα ἢ ἐὰν βρίσκονται στὴν θήκη καὶ εἶναι στὴ τζέπη σας, ἢ ἐὰν βρίσκονται ὑπὸ ἔπι- διόρθωσιν. Σ8ς ἐξυπηρετοῦν µο- γάχα ὅταν τὰ φορᾶτε. Αἱ παρα- Κάτω ὁδηγίες γιὰ τὸ πῶς νὰ φροντίζετε γιὰ τὰ µατογυάλια σας ἐτοιχοκολλήθησαν σὲ πολλὰ µέρη στὸ μεταλλεῖο, στὸν μύλο καὶ στὰ μηχανουργεῖα. Είἶναι ὅμως τόσο σπουδαῖες ποὺ δὲν εἶναι περιττὸ νὰ ἐπαναληφθοῦν. Νὰ θυμᾶστε ὅτι ἔχετε µονάχα ἕνα ζευγάρι μάτια. Τὰ προσέ- χετε ὅταν προσέχετε τὰ µατο- γυάλια σας ἀσφαλείας. 1. Ἡ “Ἑταιρεία σᾶς πρόσφερε τὰ µατογυάλια σας τῆς ἆσφα- λείας διὰ τὴν προστασία τῶν ματιῶν σας. 2. Πρέπει νὰ φορᾶτε τὰ µατογυάλια σας ὅλη τὴ ὥρα διὰ νὰ προστατεύετε τὰ μάτια σας 3. Εχετε τὰ µατογυάλια σας καθαρά, Πλένετέ τα μὲ κρύο νερὸ κάθε µέρα. Σφογγίζετέ τα μὲ χαρτὶ ἢ ὕφασμα πολλὲς φορὲς κάθε μέρα. Πάντοτε νὰ ἀρχίζετε δουλειὰ μὲ καθαρὰ µατογυάλια. 4. Μὴ ἐγγίζετε τὸ γναλὶ μὲ τὰ δἀάκτυλά σας. Τὰ δάκτυλά σας λερώνουν τὸ γνυαλι. 5, Χρησιμοποιεῖτε καὶ τὰ δυό σας χέβια ὅταν β άἁ- ζετε τὰ µατογυάλια σας.Πρῶ- τα τὰ βάζετε στὴν μύτη καὶ κατόπι τὰ στερεώνετε στ αὐτιά. 6. Χρησιμοποιεῖτε καὶ τ ἁ δυόσας χἑἐριαδτανβγά- ζετετὰ µατογυάλια σας. Πρῶ- τὰ τὰ βγάζετε ἀπὸ τ᾽ αὐτιὰ καὶ κατόπι ἀπὸ τὴν μύτη. 7. Βάζετε τὰ µατογυάλια στὴν θήκη τους ὅταν δὲν τὰ φορᾶτε. 8. Καταγγέλλετε βλάβην στὰ µατογυάλια σας ἀμέσως. 9, Φορᾶτε τὰ µατογυάλιασας. Προστατεύετε τὰ μάτια σας. Δυστυχήματα στὰ μάτια δὲν πρέπει νὰ συμβαίνουν. γαιαπάαδίατιπα1Ζ επι Ἡ- πιιππὶ να Ἠεπι ἄε Κεπάτ Παδαςί ναζϊε]ετίπϊ γαρατ νε δίτο (Ώεν]ει ελίτ) ΠαΚκιπ- ἁακί Ὀἡρί]ετῖπο ΖαΤατ ρείτε- οεἰς ἀετοσσάς ἹΚεπάϊ Ιφετίπα ἁαἱπιαζ]ατ.. Ὀΐδει ἀεν]ει]ει- ἆση Γα1Ιπ112 δι Κἱ Ὀἱσ Πακ νε ἶ5 Παγαϊιπα Ὀἱρᾶπε Καϊασακ 1ῶζαπαδιιΖ Κἰπιεείετ ἀεδι]ίζ. ---- ΓΟΚΙΡΙΡΙ5 α] δα, :δικασμένη Γοήώπε 1.---Νο. 1 ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΕΙΣ ΟΛΟΝ το ΠΡΟΣ(ΟΠΙΚΟΝ Μὲ αὐτὸ τὸ φύλλο κλείει ὁ πρῶτος χρόνος τῆς ἔκδο- σης τῆς ἐφημερίδος σας, τοῦ Ὑεματε Νοννς. Όλοι ὅσοι συνηργάσθησαν. εἰς αὐτὴν εἶναι ἄξιοι συγχαρη- τηρίων. ᾿Εκφράζω ἐπίσης τὶς Καλύτερες εὐχὲς δι᾽ ἕνα μακρὸ καὶ ἐπιτυχὲς στάδιο τῆς ἐφημερίδος στὰ χρόνια ποὺ ἔρχονται. Η τόσον καλὴ ἀρχὴ ὑπόσχεται εὖδο- κίµηση διὰ τὸ µέλλον. Δίχως ἄλλο, θὰ ἔχετε ὅλοι σας προσέξει τὴν αὐξημένη τελευ- ποῖα δράση τοῦ Τμήματος Εὐῃ- µερίας τῆς Κ.Μ.Ε. Τὸ “ὝΝειατε Νενα”” εἶναι ἕνα παράδειγµα. Παράδειγμα ἐπίσης εἶναι αἱ Θε- ριναὶ. Κατασκηνώσεις καὶ τὰ Κοινοτικἁ Κέντρα ποὺ Ἱδρύθη- καν τελευταῖα. 'Η Διεύθυνση τῆς Ἑταιρείας κι ἐδῶ καὶ στὰ Λὸς ᾿Αντζελες ἐνδιαφέρεται ζωηρὰ δι αὐτὸ τὸ ἔργο. ᾿Αναμένομεν περαιτέρω ἀνάπτυξη τῶν Κοι- νοτικῶν Κέντρων στὴν περιοχή μας. ᾿Απὸ τώρα κιόλας γίνονται προετοιµασίαι διά σημαντικὴν βελτίωση τῶν Θερινῶν Κατα- σκηνώσεων. ᾽Απὸ σᾶς ἀναμένον- ται κι ἄλλαι νέαι προσπάθειαι. ὍὉ λόγος διὰ τὸν ὁποῖο κάνοµε αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι τὸ ἀγνό µας ἐνδιαφέρο διὰ τὴν εὐημερία σας. Ἡ εὐημερία σας ὅμως ἐξαρτᾶ- ται κυρίως ἀπὸ σᾶς τοὺς ἰδίους. ᾿'Αν ἡ Ἑταιρεία ἐνίοτε σᾶς καθο- δηγῆ καὶ σᾶς τείνη χεῖρα βοη- θείας, εἶναι διὰ νὰ σᾶς κάµη ἵκα- νοὺς νὰ βοηθήσετε τοὺς ἑαυτούς σας. Τὰ Κοινοτικὰἁ Κέντρα, αἱ Θεριναὶ Κατασκηνώσεις, οἱ Πρό- σκοποι καὶ αἱ Προσκοπίναι Χρειάζονται ἐθελοντὲς περισσότε- ρο ἀπὸ οἰοδήποτε ἄλλο πρᾶ- Ύμα. Κατὰ συνέπεια τὸ κύριον στοιχεῖον ἀποτελεσματικῆς εὐη- µερίας εἶναι ἡ ἰδική σας συµµετο- χή, ἡ δική σας ὑποστήριξη, τὸ Ἰδικό σας ἐνεργὸν ἐνδιαφέρον. Χωρὶς αὐτά, τῆς 'Ἑταιρείας ἡ µικρὴ προσπάθεια εἶναι κατα- εἰς ἀποτυχίαν, Κάτι ἄλλο ἀκόμη: Εὐημερία δὲν εἶναι ἐλεημοσύνη. Ἔλεημο- σύνη σηµαίνει βοήθεια σ᾿ ἐκεί- γους που δὲν ἠἡμποροῦν νὰ βοη- θήσουν τοὺς ἑαυτούς των. “Ἡ ἐλεημοσύνη δὲν εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς λειτουργίας τοῦ Τµήµατος Εὐημερίας. . Στενὴ σχέση μὲ τὴν εὐημερία ἔχουν δύο ἄλλες σπουδαῖες δραστηριότητες τῆς Εταιρείας, Ἡ μιά ἐπιτελεῖται στὸ νοσο- κομεῖο τῆς 'Εταιρείας στὴν ΊΠεν- τάγυια. Σύντομα αὐτὸ τὸ ἵδρυ- μα θὰ εἶναι ἕνα τόσο σύγχρονο καὶ καλὰ ἐξωπλισμένο μικρὸ νοσοκομεῖο ὅσο οἰοδήποτε στὴν Μέση ᾿Ανατολή. Ἡ ποιότης τῆς περιθάλψεως δὲν θὰ εἶναι καλύ- τερη γιατὶ ἦταν πάντα ἐξαίρε- τη. Θὰ ὑπάρχουν ὅμως µεγαλύ- τερες εὐκολίες καὶ ἀνέσεις, πε- ρισσότερος χῶρος καὶ ἐπιπρόσ- θετος ἐξοπλισμός. ᾿Ελπίζω ὅτι Κανένας ἀπὸ σᾶς θὰ βρεθῆ ποτὲ στὴν ἀνάγκη νὰ εἰσαχθῆ στὸ Νοσοκομεῖο. ᾿'Αν ὅμως τοῦτο πρέπει νὰ γίνη, εἶμαι βέβαιος : ὅτι θὰ ἐκτιμήσετε τὶς βελτιώσεις. Σίγουρα αἱ νέαι ἐγκαταστάσεις θὰ εὐκολύνουν πολὺ τοὺς ὑπαλ- - ὦ- Ῥ]μοίο ὃν: 1). 4. 6γερπ Μτ. Ἡ. Τ. Μιᾶά λήλους τοῦ Νοσοκομείου στὴν ἐκτέλεση τῆς ἐργασίας των. Ἡ ἀσφάλεια ἐπίσης σχετίζε- ται μὲ τὴν εὐημερία. “Η ἀσφάλεια εἶναι ἰδική σας ὑπόθεση καὶ ἡ ἰδική µας, ἀλλὰ ἰδική σας κατὰ πρῶτον λόγο, ὅπως καὶ ἡ εὔη- µερία, Εἶναι ἰδική µας ἡ εὐθύνη νὰ δημιουργήσουμε συνθῆκες ἀσφαλείας καὶ νὰ σᾶς δείξουμε τὸν τρόπο πῶς νὰ ἀποφεύγετε τὰ δυστυχήματα στὴν ἐργασία. ᾽Αλλὰ εἶναι ἁπαραίτητο τὸ ἐνεργόν σας ἐνδιαφέρον διὰ νὰ γίνη ἡ Ι.Μ.Ε. ἀσφαλὴς τόπος ἐργασίας χωρὶς δυστυχήματα. Μέσα στὸν τελευταῖο χρόνο πολλὰ ἐπετελέσθησαν σ᾿ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Ότι ἔγινε ὅμως εἶναι µονάχα ἡ ἀρχή. Δὲν ημποροῦμε νὰ εἴμεθα ἱκανοποιη- µένοι ἢ νὰ χαλαρώσουμε τὶς προσπάθειέ µας, ὁσοδήποτε εὐνοϊκὰ καὶ ἐὰν εἶναι τὰ ἁποτε- λέσματα. ᾽Ακόμη δὲν εἶναι ὅσο πρέπει καλά. 'Ἡ κατάσταση θὰ εἶναι ἐπαρκῶς ἱκανοποιητική, µόνο ὅταν εἰς σειρὰν ἐτῶν δὲν συμβῆ οὔτε ἕνα δυστύχηµα μὲ ἀπώλειαν χρόνου ἐργασίας. Ἡ εὔὐημερία, ἕνα πρώτης τά- ξεως νοσοκομεῖο καὶ προσωπικό, καὶ ἡ ἀσφάλεια στὴν ἐργασία, εἶναι τρεῖς ἀπὸ τὶς κύριες λει- τουργίες τῆς Κ.Μ.Ε. ποὺ εἶναι ἀνεξάρτητες ἀπὸ τὴν παραγω- γή. Εἶναι οἱ καλύτερες ποὺ ξεύ- ροµε ὅτι μποροῦν νὰ γίνουν ἀπὸ ὅ,τι ἐξαρτᾶται ἀπὸ μᾶς, Τὸ ὑπόλοιπο πρέπει νὰ γίνη ἀπὸ σᾶς καὶ μὲ τὴν βοήθειά σας, σεῖς καὶ ἡμεῖ, ἠἡμποροῦμε νὰ εἴμεθα ὁλονὲν καὶ περισσότερο ὑπερήφανοι καὶ Ἱκανοποιημένοι δι΄ αὐτά. ἨΗΕΝΕΥ πτ. Μπύτῦ. πμ 0.Μ.0.5.0.Α. ΒΗΙΕΙΏ ΕΟΟΤΒΑΙΗΙ, ΒΟΒΕΡΌΙΕ Νογ. 15 ε[κα Οτεεὶςς Ἡ 5 Ῥπ]αςκοιι αἲ Τ.ιοίκα: Κείετεε---».Γ,.ΟΙΖΟῦ. Ῥεϊτα 5 Χοτος αἲ Ροίΐτα Ἐείετες --Ε. Πμ ΚΥΕΙΑΟΟῦ. οἱἷά Κ/ Κλποτο Ὑς Ναυ Κ/ΚΠοτο αἱ Κ/ΚΠποτίο: Κείετες---Ι. ΤΝΟΕ. Νον. 26 Ῥεπάἀαγία 5 Τ,ο[κα Του] αἲ Ῥεπάαγία: ΕΚείετες---Τ. 1ΟΙΖΟῦ. Νεν ΕΚ/Κμµοτο 9 Ῥμίαδεοι αἲ Κ/Κποτίο: Εείοτεε --Α.ΚΑΤ5ΕΧΟΣ, Τείκα τεεκς ας Οἷά ΕΚ/Κποτο αι ΙΤείκα : Ἐείετες---Α. ΤΕΟΝΙΟΌΑ. 6.πιθς δίατί αἱ 9.50 Ρ. πι, νο Ν ο ας ἑ Βυπύν κκς--- ο πετ]αςί -τεὈσίκς οετίζ. ἵοπιοεπηπϊ οεάςτίΖ. Φῆρ]μο γοΚκ ΚΙ Περίπί Φδαδις ΚΙΦΠΙΙΠΙΠ 9οη Ζαπιβπίατάα ατίαη Γααψει]οηπί οθτριήρςὑπαζάἡτ. εματε Νεννς Ὀάπαπ. Ὀἷτ πιὶςα]ῖ- ἁῑτ. Βὰ πιεγαπάα ἀῑδει {ααἩἱγει]ςτ, Ύαζ Καππρίἰατι νο γεπί Κὐτα]αῃ Κδν ππετκεζ]ετίάϊτ, (ἄετεκ Όωτα- ἀαί ΚιπΠπραΠγαΠΙΠ νε ᾳοτείδα Το5 ΑποοιεςίεϊΙ ἱάατο πιαἰκαπιίατι ος Παδηδία ρε] γακιπάαπ ἂ]ακαάατ οἰπιακίαάιτ. ΝΑιπιακαππιχάακί Κκὂν πιετκεΖ]ετῖπϊη οἴκεη ρε]ρπιοδίΠ] ἴεπιεππί εἀετίζ. Ηαιια φἴπιάϊ Ὀἷιε Υ87 Καπιρ]ατι ἰςίπ οἰάν]κσα αδ]α]αῖ γαρι]πιακιαάις, Περίηίζίη Ὀεκίεάί- δί ἆαμα Ῥίτςοκ αε]ἰοππε]ει ἆς Ῥείς γαΚιπάα γαριασαΚΙτ. Βαπίατι γαρ- πιαΚίακί µραγεπιΖ γαἰπιζ κἱΖίΠ το[αΏ νε καὔΗῤιηιζάιτ. ῬαΚκαϊ τείαἩ νο αὔ]]ς οἰζίπ Κεπαί Κεπαάϊπίἆ ἰςῖπ γαρασαΚίατι- π1ζα ἆᾳ Ὀαβμάις, ΚΙπιραπγαπΙΠ αἱζε γαρίιβι γατάιπα νε γο] ρδίει- πιο κἰζίᾳ Κεπάϊ Κεπάἰπίζε γατᾶι- ΠΙΠΙΖ Ιςίπαϊτ, ΚΟγ πιεγκοζ]ετί, Ύαζ Καπιρ]ατι, Εκεί νε ΚιΖ Ἰζοί τερεκἰκὕΠοτίπίη Πετρογάεπ Ζἱγαάε ρόπΠΏ]ετε ἸΠίγαοι νατὰιπ, Βα δεΚἰ]άε φαῤις να τε[αι {β]ετίπάε επ Ὀαρία ρεί]εη απ] θἱχίπ τορτίκ! πιεδαγ1ηῖΖ, ἀρρίεκ]επιεπίζ νε Εααι αἱάκαπισάις, Βυπίας οἴπιαζδα Καπι- ΡΔΗΏΥΑΠΙΠ αὔ ραντεῖί Οἶπιεγε πια]ι- Κἠπιάιτ. ΒὶΓ ποΚίαγα ἆαα ἵεπιας εἴπιε1 Ιίετίπι: Ἐείαμ νε οαὔ]ής {β]ετί παγι 1φ]εγί ἀσππε]ς ἀεδι]άῑς, Ἠαγιτ 1ΦΙετί αοἰΖ οἶατ Κπηδείοτε γατάιπα εἴπιείς ἀεππε]κεῖτ, δαδ]ι]ς ἀαἰτοςίπΙπ ναΖΙΓεθί Όὰ ἀεδι]άϊτ. δαδμ]ς ΙβΙετί ε πιϊπακοῦετί οἶαῃ νο ΚΙΠΙιραΠΥα ἵἱαταμπάαῃ βθφίοτί]εῃ Πκί {ααϊγοί ἆαμα νατ- αι: Β]ϊτίςί! Ῥεπάαγα ΠαρίαΠαπεδίηίη Ι9ίά1τ. Ῥεϊς γαΚιπάα Όὰ Παδίαμαπε ΜΟΦΤΑΗΡΕΜΙΕΕΕ ΒΙΠΕ ΜΕκτῦρ ο τα καγικίγία «Νεἰέατο ονηςς κ ποφτίγαϊ γη (αππαπη]απα!ς ὈυαπππαΚκίααις, ΓεὈειντῆάο Ὀι]απαα Αγπί Ζαπιαπάα σεἰασεἷκ γι]]ατ Ζατῆμπάα ἆα ππαναΠαΚκἰγειΙ Οἱ ποφηίναι Παναι ἆα Φίπιάϊ υαρίιδι ἵψί Ὀϊ Ὀαδίαησις πιαναΠαΚἰγειμ Οἱ ρε]εσεῶθε ἁθμ]άϊτ. οτία φατκία πιονουῖ ϱἩ Πιοάςτῃ Παρίαµαπα ἀετεσσθίπᾶς {εςμ]7 εζ1]- πας Οἱ Παῖο ρειἰτ]εσεκιτ. Τφίω ΚαμίοςΙ ἀεδίφεσεις ἀεδί]άϊτ ςἰἰπ]κῇ δα ἁαίπια [ενκα]θάο οἰπιαδίατ. Ῥακαί φἱπιό]ΐπε Ί]ᾶνο οἰαταἷς ἆαία Τ7ἱα Ὀἶπα Κοπίοτ νε ἰαςλίζαϊ γαριασαΚτιτ. Ἠῖϊς Ὀιτιπίσίη Όωταγα βεἰπιίγοε ΙΠιίγασι οἰπιιγασβδιηι Ἠπητ εἰτπεκ]ε Ὀεταῦοτ, Ποτίάς Βἱτ βῆη ρε[τεεπίζ γαρι]απ γεπ]λ]κ]ετί (ακάῑτ εἀεσςὂίπΙΖὶ Ἀπαιί οἰπιο]ίο- γι, ΡΗρῆς γοΚκ εί γαριαπ γεπί- ΗΚΙετ οταγα σε]οπ Κπιδε]ετ {ςῖῃ ἆθμα Ὀὔψί]ς Ἰκοἰαγ]ίς ἁσπιεὶς οἱ- σαιτ. δαῤμής θο]ἁπιαῖς ἆς Ιδιῖπαϊ «στ, δε]βπιεῖ νε επιηϊγεῖ σετε]ς βἱ2ΐπ νο βετείκεε Ὀἱζίπι αἰθκαάαιτ οἰάιδιι- πιαζ ΒἱΓ πιεδε]εᾶῖτ, Ἐακαί δαβ]ι]ς Ιφιετίπάε οἰάιδα ριρί επ [αζία βἱΖίπ οεμπίζάεαάϊτ. Φδαΐϊπι Ίβίεπιε φατί]ατι ἱοππίη οἴππε]ς νε ὃν Παδιας- ἴα γοἱ ρδιογπιεϊς Ὀἶσίπι Ιίπι]ζαἱτ. ῬαΚαι ο. Μ.Ο. γἱ δαπι Οἱ ἶ5 γοτί παπα δοἰκπιαῖς Ἱοίπ 1871Πι οἶαπ δεΥ οἰζίῃ [ααἱ αἰδκαπιζάπ. Βὰ Ἠιδηδία Ρεςπῃῖς βαεπείει Ζατβηάα ερὶγί πιαναΠακἰγει]ετ εἰάᾳς οα]]- πφίτ. Ἐακαί γαριήαηίατ γαἶπιΖ οἱτ Ὀαρίαηρις πιαμἰγειἰπάςαἰτ.Ε]άς εἀ]επ]ετ ἴ]ο Πὶς ΒἱζαπιαΠ ἴαἰππϊπ ομαπππβπιαΙψ1Ζ. Βα ἴψί οἴπιγαςσα- Ἡσ. ψί ποισοίετ απΏοαϊς αταάαπ Εἱτςο]ς δεπε]ετ Καζα5ιΖ οἰατακ ρε- οΙΙδὶ Ζ8πΙαΠ εἰάε οαἀ[ασεκίγ. Ῥαῦμίς νο οε]βπποί, Ὀἰτιποί 51Π1Γ Ὀἱς ΠαβίαΏαπε νε ο[ταςάι ἵ]ς 5ε]άπιει Ο.Μ.Ο πίπ ΠατεΚκεί Παπάς οἶπιι- γαι ἃς ΡεπεΙοίαἰτ, Ὑαριπιαρι 6η ἰψί οἶαῃ »εγ]ετ οἰάαδαπα ὈιΗγοτι17. (ετίγε Καΐαπ. ἰζίπ εἰπί2άςαΙτ νε 5ἱ2ἱΠ γαΓάΙΠΙΙΠΙΖ Ι]ε ρετεῖς 5ἱ7 να 6ετεκεε Οἱ Όὰ Πμθιδία σἰτίκςς ατίαη Οἱ Ἱῆῃατ νο πιεπιπαπίγεϊ ἀμγατι2. ἨΗΕΝΕΥ Ἱ. προ ο ἴαις λος 10 Νουεπιδενγ, 19689 ΠΡΟΟΗΝ ΥΠΑΛΛΗΔΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ Ὁ κ. Σάββας Κοκκινίδης, ὁ ὁποῖος προηγουμένως ὑπηρε- τοῦσε εἰς τὸ Τμῆμα Εὐημερίας, ἄρχισε τὲς σπουδές του εἲς τὸ τμῆμα τῶν κοινωνικῶν ἐπιστη- μῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου τὴν 4ην ᾿Οκτωβρίου. ὍὉ Σάββας ἔφθασε στὴν ᾽Αγγλία µόνον τὴν ὂην ᾿Οκτωβρίου καὶ ἔτσι δὲν εἶχε καιρὸν νὰ δῆ τὴν χώρα. Γράφει ὅτι τοῦ ἔκαμε μεγάλην ἐντύπωσι ὁ ὡραῖος Καιρός, ἀλλὰ μερικοὶ φίλοι του τοῦ λέγουν ὅτι τοῦτο εἶναι λίαν ἀσύνηθες διὰ τὸν ᾿Οκτώβριον, ὍὉ Σάββας ἔχει ἐξασφαλί- σει ἐργασίαν ὀλίγων ὡρῶν τὴν ἑβδομάδα σὲ μιὰν ᾿Αναμορφωτι- κὴν. Σχολὴν ἀγοριῶν. Φρονεῖ ὅτι ἡ πρακτικὴ αὐτὴ πεῖρα καὶ ἡ πεῖρα ἀπὸ ἄλλα εἴδη κοινωνι- κῶν λειτουργιῶν ποὺ θὰ ἆπο- κτήση, θὰ τοῦ εἶναι πολύτιμα ἐφόδια ὅταν ἐπιστρέψη ἐδῶ. Επίσης ἀναφέρει ὅτι ὅσους συνάντησε τοὺς βρῆκε φιλόφρο- νας καὶ ἑτοίμους νὰ τὸν βοη- θήσουν. -ὕ-ὐ----------------- ΒΑΒΙΚ 5ΑῦΙΙκ ΜΝΕΝυβῦ ΙΝάΙΗΤΕΒΕΡΕ ΤΑΗΒΙΜΝΕ ΒΑΡΗΑΡΙ (εςπηϊρίε καβ]ής Κιδπιπάα ςᾱ- Πφτι]αη ΛΜ, θαννας Κοζκκἰπίάςς 3 Ἐκίπιάε Τοπάτα Ὀπίνοιδιίς- ἰπάο 8ο08Υαἱ Κοπιάα ἴαμςί]]πα Ὀαδ]απαδίατ, Φαννας Ἱἱπριίετεγα ἃς Εκίπιάε νας] οἰάαδα ἹΙςίπ πιειη]ε]κοιὶ ΡΌτπιογε ναίτ Ῥαἷα- πιαΠΙΙΦΗΣ. Ίγί Παναπια. Ἠοδπα βἰταβίπῖ [ακαι Όασι ατἰκαἀαδ]ατιπ]ῃ Κοπάἰφίπε δα Παάναπιπ Εκίπι αγι ςῖπ αντί πιἠίαά Ὀἱγ Πάνα οἰάι- ὅαπα. ὔγ]εάικ]ετίπί γαζΙγος. Ῥαννας Ὀἱ αβἰαΆ οκυ]απάς βήπᾶε Ὀίκας φααί]]ς Ὀἱς ἄᾳ ἰς Ῥυππαφίατ, Βὰ ρταϊς τοοτίδο Τε ἀίβετ πενί ρτα]ς 5οδγαὶ Ιἰδιοτίῃ πιεπη]εκείίης ἁδπάδδα ΖαπιαΠ Κς- Πάἰδίπε «ο [αγάα]ι οἰασαδιπι εὔγ]ήγοτ,Αγπί Ζαπιαπάα ἴαπ1δῤι ΚΙπιδε]ετί γαΚιπ νε ἁαίπια γατάιπια παζι Ὀαἱάαδιπα ἄς Ιάνε εάϊγοτ. ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΕΙ Τ ΔΙΑ το 19583 195595 ΤΑΤΕ ΚΌΡΑΡΙΝΙ ΚΑΖΑΝΑΝΙΙΑΒ Ρ/οῖο ὃν: Ὀ.Α, Ότοση. Βαοὰ: 1 εί το γὶσ]η: Ἐπι]ίος Ἐπιηίαπίᾶες, Ῥοδίτος Ῥτοάχοπιου, Ὑἱαππί Παπίοποςδ, Οπίβίξοτος Ἀαντα, 0Ἰθατο]οςβ Ὑίβππακοι, ἆομπ Ἠῆ Πομπ, 8οῖοπ Ῥείτοι. ΕΤΟΜΙ: Ίνε[ε το τίρη: Απᾶτοις Ῥθνίοι, Τπθοβοπ]ος Νἱσοία, Απάτρας Ομτὶφίοΐοσοι, Ιομαπίς ὮἩθος]ιθγίάθς, ΕΚΔΟΤΗ ΔΥΟ ΝΕ(ΟΝ ΜΕΛΟΩΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Α.Σ.Ε.Μ.Ε. Ὁ Χαράλαμπος 'Ἡρακλείδης τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου Νέου Καλοῦ Χωρίου καὶ ὁ Προκόπης Λοϊζίδης τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Σνλ- λόγου Λινοῦς-Φλάσσου ὑπεδεί- χθῃησαν πρὸ ὀλίγου ἀπὸ τοὺς Συλλόγους των διὰ νὰ ὑπηρετή- σουν τὰ ἑπόμενα δύο χρόνια εἰς “τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς ΑΦ, Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. ᾿Αντικαθιστοῦν, ὡς προβλέπεται ἀπὸ τὸ Κατα- στατικὸ τῆς Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε., τὸν ᾿Ανδρέα Λεωνίδα τοῦ ᾿Αθλητι- κοῦ Συλλόγου Ζεροῦ καὶ τὸν Κώστα Σαβεριάδη τοῦ ᾿Αθλη- τικοῦ Συλλόγου Κατύδατας, οἱ ὁποῖοι ὑπηρέτησαν στὸ Διοικη- τικὸν Συμβούλιο τὸν περασµένον χρόνο. Καὶ τὰ δυὸ ἀποχωροῦντα µέλη ἀφιέρωσαν ἀπεριόριστα ἀπὸ τὸν καιρό τους καὶ ἔδειξαν ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον πρὸς ὄφε- λος ὅλων τῶν ᾿Αθλητικῶν Συλ- λόγων. 1ὁ Διοικητικὸν Συμβούλιο διὰ τὸν ἐρχόμενο χρόνο ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ Εύημερίας ὡς Πρόεδρο, τὸν ᾿Ανδρέα Πανα- γίδη τοῦ Προσωπικοῦ Εὐημερί- ας ὡς Γραμματέα, τὸν Φοῖβον Νεοκλῆ τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλ- λόγου Πέτρας τὸν Μουνὶρ Χουσεῖν τοῦ Τουρκικοῦ ᾿Αθλη- πικοῦ Συλλόγου Λεύκας καὶ τὰ δύο νέα µέλη. Τὸ συμβούλιο συνεδρίασε κιόλας ἀρκετὲς φορὲς διὰ τὴν ὀργάνωσι τῶν ποδο- σφαιρικῶν πρωταθλημάτων καὶ την µελέτη ζητημάτων ποὺ ἐνδιαφέρουν ὅλους τοὺς συλλό- Ύους Ὑενικά. Τὸ Συμβούλιον ἐλπίζει νὰ ὠργανώση καὶ ἄλλες ἀθλητικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς δρα- στηριότητες καὶ δέχεται εὖχα- Ῥίστως εἰσηγήσεις ἀπὸ τὲς ἔπι- τροπὲς τῶν ᾿Αθλητικῶν Συλλό- Ύων. ἡ -----«------- ΕΜΝΙΥΕΙ αὐζιῦκιβΕί ἩΝ. Ὀ. Βα8, Ἐπιπίψεί Ματ Ἐπιπίγεί οὔζ]ή]ετίαίζ Κατι γεγα οερίπΙΖάε ἴ8ΦΙΠΙΤα νεγα ἴ8- παὶτ οἰππακία Ίδο]ετ οζ]ετὶπίσὶ πιΙΠα[αζα εἀςπιεΖ]ετ. δἱ76 Εαγάα]ι οἰαθήπιε]ετί Ιςῖπ αἰγπιο[αάϊτ]οτ, Ἠετπεκααατάα σόΖ]ΜΙετίπ]Ζί πας] Εὔζεί]γεοεβίηῖᾳ Πακκιπάα αφαδι ἀακί ἴα]ϊτηαϊ πιαάεηάςε,ἀαδίγπιοπάς γε αἰε]γε]ετάε 118 {αΠίαίατι σοτὶ- ης δΠΊΙςδαάα οκαάατ ὄποππ]ια1γ- Ἰειά Παζιππαπάαπ Εαζία φιίς ςἱ]ς τεκτατ]απαπαζ]ατ. Ἠαιτ]αγιπιζ]ς γαϊπιΖ κι αὐσήπᾶΖ νατάις νε οη- Ίατι οϱὔζοί]ειπεκ Ιςίπ επιΠἰγοί βὔζ]ΗΚΙετ]ηϊ2ί αὔσει]ογίπίΖ:--- 1. ΚΙπιραηγα Επιπίγει σὔζ]ή]κ- Ἱεπί, ϱὐ2]εππίζίῃ πιαμα[αζαςι Ιςίῃ ἱζο νοτπφίίτ, 2. ει 7απαπ οὔζ]ετίπὶζίῃ ππυΠα[αζαςΙ Ἱςίπ ἁαίπια επιπἰγοι βὔζ]ἡδᾶ Κονιπι1Ζ. 8. Ἐπιπῖγει ϱό2]ΜΚ]ετίηίΣί ἁπίπια [επ Τπίιη. Τεπή ϱὐζ]ἠ]οτ]ς Ίδε Ὀαφίαγιπιζ νο Πο νιιγα (Τα ισα) οδηαδιηάα Ὀἱτ ϱοΚ ἀεί[α]ατ οπίασι φοβιίς δι ες γΙκαγΙπΙ7, ΚάδιΙ νεγα Ὀεζίε ΚιτΙαγηΙΖ. 4. ῬαπτπαΚ]ατιηΙ2 σαπη]ατΙῃ ἴζο- τΙΠΕ ΚΟΥΠΙαΥΙΠΙΖ, ραπιακ]ατ οαπι- Ίατι Ετ]ειῖτ. 5. αὐζ]ή]οτί {Κί Εἰιπιζὶ Κιἰ]απαταἷ (αϊαπιΖ. ὐζΙΗΚ]εῖ ον- γε]ᾶ Ῥάτηιπασα ΚογαπιΖ, δοηταάα ΑΤΙΠΙΖΙΠ ατ]αδιπα ρες]τίπἰ7, 6. ὐζιικ]ετί 1 Κκί ο] Ιπἰ2ἱ Κι]απατα]ς «ΙΚατιηΙΣ. Ἐννε]α Κπῑα- ΚΑΤΙΠΙΖζ8η. ςΙΚΗΤΙΠΙΖ 8οΏτα Ὀιι- πιπμζάαπ. αΙπΠι7. 3 7. ὔζ]ήκ]ετί ΚπαηπιαάιδιπιΣ Ζ4ππαπ οπ]ατι Κωτπ]ατιπάα παα- Ίηζα ο]πί7. δ. ὐ2]ΗΚ]ετε οἶαῃ Ζατητι ἀετ]αί ταρος. οεζ]πίΖ, 9, Ἐπιπίψει σὐζ]ἀδίῖ ἸκΙΙαπιη1Ζ, ᾿Οὐλ]οεϊπίσί ππαµα[ατα εϊπίζ ϱῦχ Καζαϊατιηα Ἰάζαπα γοΚτας. ο.Μ.Οο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝΦ ΡΕΝΡΑΥΑ ΚΟΥΕΜΕΕΚΕΖΙ ΤΕ ΕὉΤΒΟΙ, ΟΥΝΙΣΑΝ ΚΡΕΒΟ ϱοσύξΙΙΑΕΒΙ ΕΒἶΒ ΑΒΑΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΞΕΡΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΙΑΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ. 6.0. ΜΑΡΕΝ ΜΙΝΤΑΚΑΦΙΝΡΑΝ, ΥΕΝΙ ΑΟΠΙΑΝ ΟΚ”ὕΙΙΑ ΡΕΥΝΑΜ ΕΡΕΝ ὕᾳ ΡΠΡΙΖΥΕΦΑὄΙΕΟΟΟύΚ« Ζεπονῖα Ηατα]απιοας (ΚοταΚι), Καππα] Ἑο]πηί 1Όταβιπα (Καταάαῦ) νε Ὠίπιος ο, Οοπδίαπίίπι (1εΓ|ε) 2 Καφδιιάα Τ,ε[κοδαάα ἀῑ]δίζ νε φαὔιτίατ Ιςίπ αςι]απ γεπὶ οΚκυ]α ἄεναπι εἰπιεκίεάίτ]ετ. 3 ἰαἱεὈεάεπ κἰδΙ πιήδιαπάσπι ςοσιδιάιτ. Ζεπονία γεάΙ γαφιπάα Ίκεῃ θαὔ1ιτ οἶπιάς νε ϱἰῖ ρίάς Κοπιςπια Κα γειϊιπὶί ἂε Καγυεάϊγοτάα. Κεπια] νο Ὠϊπιος δαδιτ οἰάμκίατι νε ἀἰξετ]ετίπίπ ΚοπιαφαίατιπΙ ἀγα- πιβάικ]ατι 1ςΙΠ Κοπιφαπιαζ]ατ, Βὰ γεπΙ οκι]άα αὔιζ νε ἀιάαὶς Πατο- Κεί]ετὶ 1ε Κοπιιφίπαγα νε Κοπαφι- Ίβπι απἱαπιαγα Ὀδτεμ]εσσκ]ετά]τ. Αγηῖ Ζαπιαπάα κ οκυ]]ατάα ὅδτε- Π]εῃ ἀῑδει ἀειδ]ετάεπ ςοδωπιι ἅα ὄβτεπεσεκ]ετάίτ. 16 γαδιπα Καάατ οΚαία ἄεναπι εσοεκ]ετ νε οι] 50Π δεηε]ετίπε ἁοδτα ἅαμα Γαζ]α Ρτ8ΙΙΚ νο απιε]Ι 5αΠ΄αἴ]ατ ὃδτεπο- οεΚ]ετα(τ. 16 Ί]ε Τδ γαδ]αΓι αταδιπάα φαπαγί Ὀαιπιπάα γειςφτήπιε- Ἱεί ἰσίπ ἆς αἴε]γε]ετάς ςαἱιδασαἰς- Ιατᾶι, Ῥήγῆις Ὀἱς ΙΠάγαςι τοβί] εεῃ οα πιεκίεοίπ Κιωτι]πιαδιπάα 1] ἱερευΌῦς Ὀογπε]πι]εὶ Ὀἱτ ταβκ!]ᾶι οἶαρ ἅα ραγε]ετί Όαδκα Ιπδαπ]ατα Ἠιζπιεί οἶαὮ Τεἴκοφδα οΐατν Κι- ΙΠάοϊπάεπ οσεἰπιίφήτ, Ὀ[ςισ νε εαὔιτκατιπ ἰαἡςηϊπία Ιθζθπιαπια βὔτεπ Κυρ, Ἱηριιετεάε Ὀϊτ Ὀδτειπιοεπίῃ σαὔιπ νε ἁἀδιζ]οτίῃ πας] οκτ]ασαΚίατιπα ἴαἨδΙ] Ιςῖίῃ 39ο Πς Ὀἱτ «Κκο]ατείρ Ὀαλφειπίς- Πτ, ΜαατίΓ ἀαϊτεςιπιπάς γατάιππιγ]ε 6εης νε επετ]]ς δἱτ 1]κ οκ] ὃδτεί- πηεπί οἶβῃ- Μτ. «πεοτρε Μίατκο φας ]πιίς νο Ἰπβί]ίετο ἠπινειςίτο- Ἱετίπάε ἄςυαςιι]ς θεπε]κ ὈἱΓ (αμ σὂτπιἡφιζτ.οίπιαί Ὀμ]απαάιδα πι- ομ]γει]άϊτ, Κεπαϊδίπε γαγάιπι οάεπ Ὀἱτ Γήτς ετκε] νε Ὀἱτ Ἐαπι Καάϊιπ ὀδτείππεη νατάις, Κιοτιδίῃ πετ ἰατα[πάαη 21 ἰα]εῦε Καγάο]α- ΠΡ Ὀωπίατ οκα]άα γατ]ι Κα]ασα]κ-- Ἡτ. Τε[κοθα Ὀε]εάίγεςί, Ὀε]εάίγε νο ἨἡΚκῆπιοί γεατάιππιγ]ε [απιτ οἰαπαῃ ππανακκαϊ Ὀἶπα νεγπαἰφίίτ, ΜεφατΗϊῃπ Ὀὐγακ Ὀἱ ΚΙδπιπι 1 ε[Κκαδα Εοίατγ Κι]άοἤ νε ΠἠΚ- πιοί αὔτεσεκιίτ. «Ἠανείοι Ὑππαη Μαάεπ ΚΙΠΙΡΗΠΥΗΣΙ νε Κ1οτι5 Μαάεπ ἘΚιπιρβηγαδι ἅα πια] γατάιπιάα Ῥα]απασακατ,. Βδιάπ ταἰεδεπίπ ερενεγπί Κεπάϊ σοε]τ]ε- τίπο ρῦτα οἰι]άαἷί «οοιΚΙαΓΙπΊΠ πηαἰφοιϊ Ιςίπ Ὀάεγεςεκ]ετάίτ. Ο:Μ.Ο. παπίαΚαδιπάα ΊΠεικες Ζεπονία, ΚεπιαΚκ, Ὠίπιος νο αἰἱἱε- Ἰετπίπ πιεπιπυπ]ηΚίατίπΙ. ραγ]α- φασαΚίιτ. ΟΚα]α ὈἰΠτίρ Ἰόγ]ετίπε ἁδπα ἡκ]ετί ΖαΠ1ΑΠ Κεπάί Πδαπ]α- 'ΣἹατιηάα ΚοπιςαὈἰ]ςσε]ς νε Κεπά]ε- αὐτ]δ]ς πιεν]αῖ ἱςίπ ἵαπι πἹαπαδΙψ]ε | ἩλΑΒΑΝ ΜΕΗΜΕΤ πΕΚΑΌΡΕ (ΚΙΣΟΕΒ, 25.8 96ης Ιγί Πιζπιείίεη 5οητα 1] Καδιπιάα Ἰεκαϊάε «καπ ΒαΥ Ἡαξαη ΜεηἨπιοάε διὰ πιὔπαδεῦεί]ε επ {γί ἰεπιεπηϊ]εσίπαίΖὶ ὈάιπίτίΖ, 1913 ἆε ο ΖαπιαπΚί Μτ, (ωπίμετίε αΠοι]ής γαρπιαΚ]α. Ὀαδ]ατηι να οἰτα[ίαΚί οΦΥγαγι ἰαπιτάςε οκαάατ Γαγάαδι ἀοκιππιάδά ὨὈἱτ 8επε 5οητα Γπαδα πιαάεπίπε δἱτ ἀ]σετ οἰαταἰς σὐάστι]πιϊφ, Ὁταάα Ὀἱτ ναϊγα αδίαῦαφιςι οἰαταίς ςαδπιιδία. Όσυμ θὕτοῃ Οἱ Παφία]]ς ἀεντεςίπ- ἄεῃπ 5οπτα ἴεκτατ Καταάαδ πιαάς- πίηο ρε]π]ὶς νε οταάα Ιαδίαθαθι οἰατα]ς Ί9ο4ο α Ἱαάατ ςαἱιδπιιφίς. Ο. Ζαπιαπάαποστί Ῥεκοί οἰαταἷ ρα ἱ1δί1. ἩἨαδαη ἶδε γεῃῖ σίτεῃ ρεπςίοτε Όἱ οδίπε Ὀμίαπυτ. ᾿Γεκαϊάε, οικασθ]κ]ατι ΖΑπιάΠα ΡεΙίποεγε Κα- ἅατ ἀλτῆςί Ὀΐτ θεΚ]άε «αἱιςικ]ατι τακητάε Κεπάϊ Κεπάετιίπάεηπ νε ΚΙΠΙραΠΥα ἅαά οπ]ατία ράσα άγα σας, 65 5δεπε Όπος Ἠαδατ Τε[κοδαάα ἀοθπιάρεα ἅα 1913 ἀεποοτί Αγ- γοτρἰάᾳ γαφαπιαΚκία οἶαρ. ΚαΤιςι νε τε Κιζι 1 εξο 1ε οταάα γαβ8- ΠΠαγα ἄεναπα οάεσεΚ{ῖ, Ῥ]ιοίο ὃν: Ὦ, 4. 6τοσῃ. ἨΗΑΡΡΑΝ ΜΕΗΜΕΤ τίηε δῦγ]επί]εη]ετὶ Κοἰαγ]κ]α απ]α- ναὈΠεσεκ]ετάίτ, Αγπί Ζαπιαπάα Κῶγ]ετίπάςε Εϊΐτ ρεςίπος ἴεπιῖαπ να ποτπηαὶ Οἱ Παναῖϊ γαφαγαδί]πιεκ Ιοίπ Παζιτήκι οἰασακίατάιτ, Ῥτορηεϊείοι: Μτ, Ὁ. Α. «τεεη, ε/ο Ο,Μ.Ο. ΞΚουτίοιῖβδα. Ῥτίπθεά αἲ ΝΙΟΟΡΙΑ ὨῬτίπίηρ Ἠ[οτκς, Ὦψ 6Η, Νίοο]αοι ἃ- Έσπβ 19ὰ,, ος Ατείπος Βίε,, Νὶοοθία, Ῥμοίο ὃγ Γ. 4. 0τοοπ. Ο ΧΑΣΑΝ ΜΕΧΜΕΤ ΑΠΟΣΧΟΡΕΙ Συγχαρητήρια καὶ εὐχὲς στὸν κ. Χασὰν Μεχμὲτ ποὺ ἀπεχώρη- σε τὴν ]ην Νοεμβρίου μετὰ ἀπὸ ὑπηρεσίαν 25.5 χρόνων. ᾿Αρχισε τὸ 1913 ὡς µάγειρος τοῦ ἀειμνήστου Κάνθερ. ΄Ἠτο τόσο ἐπιτήδειος στὴν ἐπιδιόρ- θώσι ἐπίπλων τοῦ σπιτιοῦ, ὥστε μετὰ ἕνα ἔτος µετετέθη στὴν Σκουριώτισσα ὡς πελεκᾶ- νος, ὅπου ἀργότερον ἠργάσθη ὡς ἐπιστάτης στὸ Μεταλλεῖο. Μετὰ ἀπὸ µμακρὰν περίοδον ἀσθενείας ἐπέστρεψε εἰς τὸ µε- ταλλεῖον τοῦ Μαυροβουνιοῦ ὅ- που ἠργάσθη πάλιν ὡς ἐπιστά- της μέχρι τοῦ 1940. ᾿Έκτοτε ὑπηρετοῦσε ὡς φύλακας. Ὁ Χασὰν ἔχει κάποιαν µι- κρὰν συµβουλήν, ἰδίως διὰ τοὺς νέους ποὺ Ἀπροσελήφθησαν τελευταῖα. Νομίζει ὅτι ἐὰν ἐργά- ζωνται τίμια, τὸν καιρὸ ποὺ θὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὴν ὑπηρε- σία θὰ εἶναι ὑπερήφανοι διὰ τοὺς ἑαυτούς των καὶ ἡ ἝἜται- ρεία θὰ εἶναι καὶ αὐτὴ ὑπερήφα- νη γι αὐτούς, Ὁ Χασὰν ἐγεννήθη στὴν Λευ- Κὠσίαν πρὶν ἀπὸ 65 χρόνια ἀλλά κατοικεῖ εἰς τὸν Άγιον Γεώργιον ἀπὸ τὸ 1913, Θὰ συνε- Χίση νὰ διαµένη σ᾿ αὐτὸ τὸ χώ- ριὸ μὲ τὴν γυναϊκά του καὶ τὴν µοναχοκόρη του Λετιφέ. ο 0.Μ.0.5.0.Α. ΙΡΑΒΕ ΗΕΥΕΤΝΙΝ ΙκΙ ΥΕΝΙ ΌΥεβι Ο.Μ.Ο.5.0.Α. ἵπ ἰάατε Πεγειίη- 4ε «α]σπιας ἤσζτε πμπιάσάεκί Ικί 8επε Ιοίπ Ὑσπί (ΘΟαπιμκὸγ 8ροτ Κυ]άρήπάει Ἠαταίαπιδος Ττακ]ίάῑς νε Τάπα:Εαδα δρος Κι] ἠπάεπ ἄε Ῥτοκορίς Τιοίζα φας Ιπιίφήτ, ο Μ.Φ.5.0.Α. αΠπαγαρα»ι πιο ὈἱΠ- ος ἆε, 6εςεΏ 8επε Ζατ[ιπάα ἱάατο Πεγειϊπάςε «αρα ἆδετο 8ΡοΓ Κυσιπάεηπ Απάτοας Ι,εοπίάα νο Καϊϊάαια 6ροτ Κιάρήπάοη Κο- οἵας δανετίαάῑς ἵπ γετ]ετίπο 9ας]]- παϊθ]ετά(σ, Ἠστ ΙΚ{ οαἴις ἆσο Ὀὐτίτ 5Ρρο: Κυ] ρ]εγίπίη πιοπ[αα!]οτί ἱςίπ βενετεκ Ἠϊζπιει οεἰπιίφ]ετά(τ, (εἶεπ δεποπίῃ Ἱάατο Ἠεγοιί Όιι ΙΚί γεπὶ ἥγοαγε Πᾶνείει δα Φ81119- Ἰατάατ 1δατείι οἰασβΚίΙΤ: δαβιΙς πηος αἱ πιά ἠτί ταἰβί, Φαὔ]ικ ἀαἰτερίπάεη Α. Ῥαπαγίάϊς φεκτείετ. Ῥεΐτε 8ροτ Κι πάση Εϊνος ΝεοκΙ νε Ίιοίκε 5Ρρος Κυλάράπάεαπ Μήπις Ἠδδογίη, άατε Ἠεγειί Ἠαίοι Ε1 οἱ ἵασηιι- να]ατιΠ1 {αδῦί{ νε Ὀὐτῆπ Καάρ]ετὶ αἱάκαάατ εάςῃ ἀῑδει πιεδε]ε]οτί βτήρπιεκ ἵζετε Οἱ Κας ἁοία τορ]αηπαις Ὀιηυπππαίαά1τ. Ἠεγ οι βαΐτ 58ΡΟΙΓ νε οὔίεποςο {ααΙἰγοι]ετί 4ᾳε Ἱετῖρ εἴπιεκ (ἰαδννυιτηπάα οἶαρ Όα Πιδηδία Ρος Καῑάο]ετί 1άατε Πεγει]οτιπίπ ΕἰκΙτ]ατίπί ππεπι- πυπ]ωΚ]α. Ὀεχίος, | ΒΡΟΕΤΡ 0μΒ8 τσ Α. Ῥαπαγίᾶρς. ΚΙΠΙΌΡΙΙΑΕ ΡΒΟΔΒΑΜΙΙΑΒΙΝΙ ΕΕΝΙΡΙΕΤΙΥΟΒΙΙΑΕ]) Κιβρίατάαα Ὀἱς οοὔα ροταῖς ἄγε]ετίπίη να ρεγεκςο ἀῑδετ ἆαία 42 ταΗμΗ]ετίῃ καὔ]δι Πακκιπάα Εἰτίίκςς ατίαπ ΒἱΓ αἱάίκα οὔκιοτίγο- Ίατ. Ὄδγειετ Ῥίγεν Παζιταπιαίς, ἆαπς [ετηδί, {ε]βκοιζαάείοτο ἵαπο ἵορ]άπιαγα γατάιπι νο Γαίτ τα] οΚκα] τα]εδε]ετίπε γατάιπα οἰπιοξ]ε πιερρι] οἰπιαφίατάιτ, ΕΦΚΙ ϱΑΜΙΙΚΟΥ 1ὃτί ἴγε ΒαΕ Εε]άκειζαάε]ετίπε γατάΙπΙ Ἱςῖπ ΕἱΓ Κοπήίςε τἴοδκ] εἴ]ετ. Ἐν εν ϱε21ρ γαριίαπ Ὀἱτ τεδειτῆάε γἱτπιϊεΚίΖ Πίτα πακάϊ γε 1:58. ἀαδετίπαε γἰγεσε]ς ἱορίαπ- πηφητ. Βαΐα γαριαπ Εἱτ ρεζίπιῖγα εἰΙθες ἄγε ἱφητακ εαἰρ γίγεσεκ- Ἱετί ΦαἩδεπ οταάαΚἰ ππακαπι]ατα νετπαἰφ]εγά1τ. ΡΕΤΒΕ Ἰψείει δἱτ ρίγες ἱοπιφί! εἴπη]σ]ετ γε οἰάικςα Καἰασαμκ οἰπιαδίατ. Φ15. Τορίαπιρ δια πικίατ Βαξ Ζε]σε]ε Γε]θκειζαάς]ετίπε νετί]πιίς- πτ, Κι]ᾶρ Εντίῃα Οἴπιπαδγοδιπα ἀεναπα εἀεῃ ΙΚἰ Ῥαϊτε]ί Γα]κίτ οτ]κεῖς ϱοσοαβαπαΠ ἁπαγε]ετίηί ας νετ- πιεγί Πζετίπε απιιδίιτ, Ἐοίδίπ ἄς τίζᾳ8ι Ἶε Κι]ᾶρ Ῥειτεάεπ οἰαρία Ἐντίπα ΟΙπιπαδγοφδΗπα ἄσναπι ε- 4επ γε δεπε δοπµπάα επ Ἱψὶ πειἰοε]ετί αἰασαὶς Ἐτκεκ νο Κι οσα Ὀἶτετ Γάτα πιἠΚθ[αί νετε- οεκιῖτ, ΚΑΤΠΡΑΤΑ 6 Μ.Ο.5.ΟΑ. ἵπ επ΄ Κἀςίκς ἢγεςί οΙπ]αδιπα ταὔπιεῃ, ἰἡγα]ετίῃ Πετοἰτὶ ὙππαἨ αἀαίατι νο Β4Ε Γε]Κκειζαἀε]οτίπε 1,2. ἱαποᾷο Όιι- Παππτιρ]ατά1ς. ΥΕΝΙ ϱΑΜΙΙΚΟΥ Κι]άρ Υπαπ αἁαἶατι Γεἱᾶκοισα- ἀε]ετῖπε ΙΙ Πτα Ὀαδιρία Ὀ]αππηιιθ- τας, Εντίπα οπιπαδγοδπα ἄεναπι εἄεπ ἃς ΤαΚίτ ΚΟγ]ὰ «οσιβΗπ γαγι πιεΚκιερ ἁππια]γε]ετίπί Κια]ᾶρ ὅάο- πιεκιεάἰτ. Καρ ἡἠγε]ετί Βαξ Γε]βΚκειζαἀε]οτί Ι6ἶῃ 1,5ο. ἀεβετίῃ- ἄε γίγεσεκ νε ρἰγοσε]ς ἵορ]απαιφίΙς, ἘΡΕΒΟ Κι]Ιρ γεπὶ Ὀἱς Κῑδο Ίπφαδι Ιςίπ ΠΚ ἶαπε οἰατακ 1.35. νετπἰφῖγ, Αγπί ζαπιαπάα ἴα]ί οι] ταἩδίπί Ὀἱτερῃπιεςί Ἱςίπ Βἱτ τβΙερεγα 19. ἵαπεάςε Ὀυ απ ἱπιαδίας, θεπς- κ Ὑα2 ἆαπδι Κυ]ήδα {2 δαῇ Παφι]αϊ Ὀτακπιςίτ, ΗΕΕΚΕ ΤῦΒΚ ΒΡΟΒΕ κυιθΒβῦ Κυρ τα] οκι]]ατα Γαἷίτ ταἰς- Βεπίπ ἀεναπι εἀεδι]πιοσίηί φαὔ]α- πιακ ἱοίπ Ῥευ ΚΙΦΙΙΚ Εἱς Κοπιϊέγο δαΗἱρ, Τ,ε[κε Γἡτκ δροι Κιάδί Ὑοκκυ]]ατ τπτ Κασπίας, Βΐτ σος Τιείκο Ῥαγαπίατι ΚΙτπια 878 οἶαρ Κοπάί Ἠεγειί Ιάαγε]οτίπί Κωγπιηφ]ατάιτ. Κοπι(ε]ετ Ίσαρ οἰ- Πβί Ζαπιαπ ἰδίίάα «επ (α]εὈο]ετίῃ. ΙΙ α]ατΙΠΙ ἱποείεπιεκ Ἱςίπ ἴορ- ἱπ]τ]ατ. Βα γαζι γαζιάιδι ΖαΤπαΠ Κιτ ὥς ἰαἰερεπίη ,α[κοφαᾶα Τετ] 1 Ιδεείπε ἀεναπι οἀςὈΙ]πιοβὶ ἱςίπ Τμ5. νετπιφτ. Ῥατα, αΌοπε Ῥεάε] νε ἀῑδετ πιοπιραἰατάπη εἰάε εά]εοεκῆτ. ΚαΠρ Παΐσπ Όια Κωταπα 1:39. Ῥαδιεία Ὀα]άηπαας. οἶαρ 1.εἴκε Βε]εάϊγοςι ἆς Ίο 8επο 1:6ο. νετεσεκιίτ. ΡΕΝΡΑΥΑ Ῥεπάαγα τατμίπάς κ πιοάστῃ ἆαπς ἱετῖρ εζ]]πιῖς να ερενί Παἰκ εεἰπηφας, ΜααιεεςεΒξ Κι]Ιρ 7α- τατα αβταππιςίις, [αΚκαι οεἑδατει]ετὶ ΚιτΠΙαΥΙΡ Ἡεγ 8οπς γαζΙῃ Εἱτ ἀαπς [ετηοίπί ἰαδατ]αππακιαάιτίας. σΜ.ο. ΜΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝΘ ομῦΒΒ Ἑν ΑΔ. Ῥαπαγίᾶθς ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΩΝ ᾿Αρκετοὶ ἀπὸ τοὺς Συλλόγους ἐπιδεικνύουν μεγαλύτερον ἔνδια- φέρον διὰ τὴν εὐημερίαν τῶν μελῶν των καὶ ἄλλων ποὺ οἱ τύχη ηὐνόησε ὀλιγώτερον. Τὰ µέλη ἠργάσθησαν διὰ νὰ δώ- σουν δραματικὰς παραστάσεις, νὰ ὀργανώσουν χορούς καὶ νὰ ἐξεύρουν χρήματα διὰ τοὺς σεῖ- σμοπαθεῖς καὶ φτωχοὺς μαθητὰς Σχολῶν Μέσης Παιδείας. ΠΑΛΑΙΟΝ ΚΑΛΔΟΝ ΧΕΡΡΙΟΝ Τέσσερα µέλη ἐσχημάτισαν ἐπιτροπείαν διὰ τὴν βοήθείιαν τῶν σεισμοπαθῶν Πάφου, 'Οδι- Κὸς ἔρανος ἀπέφερε 428 εἰς χρῆ- µα καὶ τρόφιμα ἀξίας 428. Πέντε µέλη ἐξέδραμον εἰς Πάφον καὶ παρέδωσαν τὰ τρόφιμα αὐτοπροσώπως εἰς τὲς ᾿Αρχές. ΠΕΤΡΑ Τὰ µέλη ἐδίδαξαν ἀπὸ σκηνῆς ἕνα δρᾶμα μὲ ἱκανοποιητικὴν ἐπιτυχίαν, τοῦ ὁποίου αἱ καθα- ραὶ εἰσπράξεις ἀνῆλθον εἰς 15. Γὸ ποσὸν τοῦτο παρεχώρήθη ὑπὲρ τῶν Σεισμοπαθῶν Πάφου. ὍὉ Σύλλογος ἐπίσης ἀνέλαβε τὴν πληρωμὴν τῶν διδάκτρων δύο φτωχῶν μαθητῶν ἀπὸ τὴν Πέ- τραν, οἱ ὁποῖοι φοιτοῦν εἰς τὸ Γυμνάσιον Σολέας. Μὲ τὴν ἔγκρι- σιν τοῦ Γυμνασιάρχου ὁ Σύλλο- Ύος παραχωρεῖ δύο χρηματικά βραβεῖα ἐκ {] τὸ καθένα διὰ τὸν μαθητὴν καὶ τὴν µαθήτριαν τοῦ Γυμνασίου Σολέας ἀπὸ τὴν Πέ- Ἴπραν, οἱ ὁποῖοι θὰ λάβουν τοὺς καλυτέρους βαθμοὺς εἰς τὸ τέλος τοῦ τρέχοντος σχολικοῦ ἔτους. ΚΑΤΥΔΑΤΑ Παρ᾽ ὅλον ὅτι εἶναι ὁ µικρό- περος σύλλογος τῆς ΟΛ οῦ Κ.Μ.Ε. ἀπὸ ἀπόψεως ἀριθμοῦ μελῶν, τὸ κάθε µέλος εἰσέφερε ποσὸν {2 ὑπὲρ τῶν σείσµοπα- θῶν τῶν ᾿Ιονίων Νήσων καὶ τῆς Πάφου. ΝΕΟΝ ΚΑΛΟΝ ΧΩΡΙΟΝ Ὁ Σύλλογος εἰσέφερε {2 ὑπὲρ τῶν Σεισμοπαθῶν τῶν Ιονίων Νήσων. Ὑπὸ τοῦ Συλλόγου πληρώνονται τὰ μισὰ δίδακτρα τριῶν φτωχῶν μαθητῶν τοῦ χωριοῦ ποὺ φοιτοῦν εἰς τὸ Γυ- µνάσιον Σολέας. Τὰ µέλη τοῦ Συλλόγου συνέλεξαν τρόφιμα καὶ ἱματισμὸν ἀξίας περίπου {50 διὰ τοὺς σεισμοπαθεῖς τῆς Πάφου. ΞΕΡΟΣ Ὁ Σύλλογος εἰσέφερε 432 ὡς πρώτην δόσιν διὰ τὴν ἀνέγερσιν τῆς νέας ἐκκλησίας. ᾿Επίσης ἐβοήθησε ἕνα μαθητὴν μὲ ποσὸν {9 διὰ νὰ συμπληρώση τὰς σπουδάς του εἰς Σχολὴν Μέσης Παιδείας. ὍὉ ἐτήσιος θερινὸς χορὸς ἀπέφερε εἰς τὸν Σύλλογον Κέρδος «21. ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΥΚΑΣ ὍὉ Σύλλογος ἐφρόντισε διὰ τὴν ἵδρυσιν τοῦ Φιλοπτώχου Συνδέσμου τοῦ Τουρκικοῦ ᾽Α- θλητικοῦ Συλλόγου Λεύκας μὲ χωριστὴν ᾿ἘΕπιτροπείαν ἀπὸ πέντε µέλη, τοῦ ὁποίου σκοπὸς . εἶναι νὰ βοηθήση φτωχοὺς µα- θητὰς νὰ φοιτήσουν εἰς σχολεῖα Μέσης Παιῥείας, Πολλαὶ κυρίαι τῆς Λεύκας ἔχουν ἐγγραφῆ εἰς τὸν Σύνδεσµον καὶ ἔχουν τὴν Ιδικήν των χωριστὴν Ἐπιτρο- πείαν. Όταν εἶναι ἀνάγκη αἱ ἐπιτροπεῖαι κάµνουν Κοινὲς συ- νεδριάσεις διὰ νὰ ἐξετάσουν αἰ- ΒΡΟΒΤΕ |, ϱΟσύΕΙΑΒ ΟΥΝΑΜΑΙΙΡΙΕ Ῥ γῆς Κάπιδείει αἱιρπια]α,Πα]- διά Ιςςὔ]κ]ος ογπαπιαξία ὄῥτεπίγ- Ί6τ. Ρἱα5Ηδίπίε νεγα Ὀἱτ Κάπι 88η- ἁιδι Ιςετῖδίηάε ογΠαγαΏ γε Οἱ Φογ]ετ γαραῦ «ςοειΚ]αγ ἀαίπια αἰ]ατιπάα Ὀἰδεγ]οτ ἰαδατίατίατ. Ζιππία Ἠπάεπιεοί οἶαῃ εἰετάε ταφατίαπαπ φογὶ αεσῆς ππενκήπε Κογνας. Κεπαάί Παναὶ Καννει]ετίπί Ζεν- ΚΙοτὶπί κα Ὀιτ]ατιΏΙ νο ΡατπιαΚΙατΙΠΙ Κυααπιαίαί πιατί{οι]ετίηὶ αγΏΙΤ- πΊαγα γατάμη οεοεκ Οἱ «οΚ αιἡιτραζ]ικίατ να Ἠαντεῖ εά] εσείς 6εγ]ετ γαρατίατ. Βτ Καπα Υιβιηιπάα ογπαγαπ νε Κωπιάαα Ὀἱ Καῑε γαραῃ. Βἱς «οσα ἀῑκκαι εα{η2, Όπα γαρᾶτκεη Κεπά Ἠγαὶ ΚιννεΏπί νο οπάα ἀεδίςικιίκιετ γαριταπ Ζεν κπί αοτήτςεἠπάΖ.Δη- 81ΖΙΠ γαρίιδι Καῑς γήκ]]ς νε Ὀἱτπιεζ, Εδἱς φαδισία οπα. ἴείκτατ ἴπδα εἆςτ, Φοουκ αγηί Ζαπιαπάα Κεπαϊ Κατδ- Κιατίπί γαιϊφατίς νε Ὀὐγῆπιϊς ΕἱΓ Χπιδα αἰδί Παγαίτπι ἴαη2ίπι ες, Μαφε]ᾶ αὈτιπ πε οἰάηβιπα ὃδτει- πηε7δε, ὈἡγαάΙβᾷ Ζαπιαπ οπ1 ὄδτοπεσεβί ἱμπια]! Ῥεκ ΖαγΗΗΥ. Μαςαἱ «ὄγίεπιε εὔίεπος πεν{]εεί- πίπ επ εδἰἰδίάἰτ. Βαζι Πἰκᾶγε]ετ γθζ]οτος δεηε]ετ δΏτεσε]ππίφ, 4πΠᾶ- Ἰετάεπ Καζ]ατιπα σεςπηθτ. Ώεᾶε- ἸετίπαίΖ Ππαδαὶ φὄγ]οπιεπίη Γαγά8- Ίατιπι Οπής οἶπιαμ Ιά1εγ. ἴοί- Κάπς οἰπιαππαδί οατΏγ]ο Πικᾶγε ἀϊπ]οπιεϊς Ἠετ «οσαδαπ. Πακκιάιτ, Υαϊας νο απ΄ Ἱψίὶ ναί οἶαρ Καπαϊφίπο «ὄγί]επεη ΠΙΚκᾶγείετ «ἱ- οεἰ]ετίαᾳ ρίπαρβε οἶπαπ 1Πίγαοι Καάατ Ὀἱ Ἰπάγας Τε] εἀςτ. Αππο νε Ὀαυαίας ςοοµΚΙΓΙΠΙ ειμμαιίι γειφίταιείς ἱοῖη γεδίτίτ- Αγηί Ζαπιαπάὰ 2Ιπ]εηπί ᾱε Ἰγί πιαραϊἰατία. Ὀεδ]επιείς 142ππα!ς. Ἠικᾶγε ἀπγάμκ]ατι ΖαΠΠ8Π Παγα- Ιεηίπάς ππαΠίθβεπαι Παγναπ]ας γε ἱηδαπ]ας οαπἰαπάτιτίατ,. Κεπαί Κεπάἰ]ετίπῖπ Οἱ Πκἂγεπίη Καλτᾶ- ΠΙαΠΙΠΙΠ τοϊάπᾶ ογπαάικ]ατιη!, οεδυς πιᾶφβκ νε Ἰεκᾶίατι νε πια [ει]ετί γακιω]κίατι επιπῖγεί νε οἰάάϊγειιετί Φαγεδίπάε Ὀὐτίῃ σὐς]ἠ]ετὶ γεπα(κΙετίπί ΖαπΠεάεί- 11. ΦοουΚίατι ογπαπιαΚίαη νε οΥΗΠ ναφιακιγ]ε αἰ]ε]ετίπί ἵακΗΤτεῃ π]ε- ποάσπισγίΖ. Αἰἰε]ετίπ γαρα/]εοςβί εν οπ]ατα οναΠ Ιςίπ επιπἰγειἰ γετ]ε Φεςπιεὶς νο ἰβίοκ γοιατάαη αζαϊς ταππακτ. δαβΙΙς πιεκεζὶ Ἱε Κδν πιετκεζ]ετίπε ΥαΚΙΠ γαΦ1- γαπ]ατιη «οσιΚἰαΓΙΠΙ πε πε Ζ8ΠΙ8Π πιϊπικήπςο Όήταγα σερ Κεπαὶ- Ἱετίγ]ε ογπαπιαγα ἀαναί οἱαπυσίας. τήσεις ὑποψηφίων μαθητῶν. Μέχρι τῆς στιγμῆς ἔγινε ἔπιλο- γἡ τριῶν μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ φοιτήσουν εἰς τὸ Τουρκικὸν Λύκειον Λευκωσίας καὶ διὰ τοὺς ὁποίους ὁ Σύνδεσμος θὰ ἐξο- δεύση 445. Τὰ χρήματα θὰ ἐξευρεθοῦν µέσω συνδρομῶν καὶ ἀπὸ ἄλλους πόρους. Ὁ Σύλλο- γος εἰσέφερε κιόλας 4.30 εἰς αὖ- τὸν τὸν Σύνδεσμον καὶ τὸ Δη- μαρχεῖον Λεύκας θά εἰσφέρῃ 460 κάθε χρόνο. ΠΕΝΤΑΓΥΙΑ Ὁ πρῶτος σύγχρονος χοβὸς στὴν ἱστορία τῆς Πεντάγνιας ὠργανώθηκε ἀπὸ τὸν Σύλλογο καὶ πολλοὶ ἔλαβον µέρος. Ατν- χῶς ὁ Σύλλογος ζήμιώσε χρή- µατα ἀλλὰ τὰ µέλη δὲν ἀπεθαρ- ρύνθησαν. ᾿Έχουν πρόγραμμα νὰ κάµνουν ἕνα χορὸ κάθε καλοκαῖρι, ΔΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΟ Ὑπό:. ΔΟΥ 1:ΖΑ ΔΙΑΚΟΝΟ ΥΑΙΝΙΖ ΚΑΡΙΝΙΙΑΒ, Ι01Ν Ὑασαα: ἨΌΙΖΑ ΡΙΑΟΟΝΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ Οἱ ἐνήλικοι µανθάνουν διὰ τῆς σκληρᾶς ἐργασίας, τὰ παιδιά των ὅμως µανθάνουν ἀπὸ τὰ παιγνίδια. Τὰ παιδιὰ ποὺ ταί- ζουν, μὲ τὸ νὰ κατασκευάζουν πράγματα μὲ πλαστικὴν ὕλην ἢ. ἄμμον, πάντοτε ἔχουν στι μυαλό. ους ἕνα σχέδιο, πὰ δὲ χέρια πού εἶναι οἱ ὑπηρέτες τοῦ ἐγκεφάλου, ἐκτελοῦν τὸ σχέδιο. Κάμνουν ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ τὰ πλέον περίεργα καὶ θαυμάσια πράγματα, μὲ τὰ ὁποῖα ἀνα- πτύσσεται ἡ φαντασία, τὸ Υοῦ- στο, ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ τέχνη εἰς τὸ νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ δακτν- λάκία. τους. Παρακολονθεῖστε ἕνα παιδάκι σὰν παίζει μέσα στὸν ἄμμο κάνοντας ἕνα κάστρο. Θὰ δῆτε τὴν φαντασία ποὺ χρησιμοποιεῖ νὰ τὸ σχεδιάση καὶ τὸ γοῦστο ποὺ δείχνει Κά- ψοντας μετατροπές. Αἴφνης τὸ κάστρο καταρρέει καὶ αὐτὸ μὲ ἄπειρη ὑπομονὴ τὸ ξανακτίζει. Ταὐτόχρονα τὸ παιδάκι οἶκο- δομεῖ τὸν χαρακτῆρα καὶ δίνει σχῆμα στὴ ζωή του σᾶν μεγά- λος, Εάν, γιὰ παράδειγµα, δὲν µάθη τὴν ὑπομονὴ ἀπὸ μικρὸ παιδάκι, μικρά πιθανότης ὑπάρ- χει ὅτι θὰ τὴ µάθη ὅταν µεγα- λώση. ΟΥ Ἱστορίες καὶ τὰ παραμύθια ἀποτελοῦν τὴν πιὸ παλαιὰ ψυχαγωγία. Μερικὲς Ἱστορίες µετεδόθησαν ἀπὸ μητέρα στὴ θυγατέρα ἀπὸ ἑκατοντάδες χρό- νια πρίν. Οἱ πρόγονοί µας θὰ νοιώθανε ἐσωτερικὰ τὴν ἀξία τῶν παραμυθιῶν. Εἶναι δικαἰώ- μα τοῦ παιδιοῦ, ἰδιαιτέρως τοῦ μικροῦ παιδιοῦ, νὰ Ψυχαγωγῆ- ται μὲ ἱστορίε, ὄχι ὅμως ἵστο- ρίες ποὺ τὸ τροµάζουν. “Ἡ κα- ταλληλότερη ὥρα εἶναι ἐνωρὶς τὸ βράδυ καὶ οἱ Ἱστορίε ποὺ λέγονται στὸ παιδὶ τοῦ εἶναι τόσον χρήσιμες ὅσο ἡ λιακάδα στὰ ἄνθη. Οἱ γονεῖς τρἐφουν μὲ τροφὴ τὰ παιδιά τους διὰ νὰ τοὺς δώσουν γερὰ κορµάκια. Εἶναι ἐπίσης ἀναγκαῖο νὰ τρέ- φουν τὸ μυαλό τους μὲ καλὲς ἱ- στοριοῦλλε. Όταν ἀκούουν Ἱστορίες βλέπουν μὲ τὸ μυαλό τους περίεργα ζῶα καὶ ἀνθρώ- πους. Θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς των παίζοντας τὸν ρόλο τοῦ πρὠ- ταγωνισμοῦ τῆς Ἱστορίας, ποὺ εἶναι γενναῖος καὶ καλός, ἄντι- µετωπίζοντα ὅλες τὲς δυσκολίες μὲ φρόνησιν, ἱκανότητα, καλὴν διάθεσιν, πίστιν καὶ τιµιότητα. Δὲν μποροῦμε νὰ ἐμποδίζουμε τὰ παιδιὰ ἀπὸ τοῦ νὰ παίζουν καὶ νὰ ἀντιγράφουν τοὺς γονεῖς των καθὼς παίζουν. Οἱ γονεῖς μποροῦν νὰ ὑποδείξουν ἀσφαλῆ µέρη ὅπου νὰ παίζουν τὰ παιδιά των καὶ νὰτὰ κρατοῦν μακρυά ἀπὸ τοὺς δρόµους. Προσκαλοῦν- ται ὅσοι κατοικοῦν κοντὰ στὰ Κέντρα Εὐημερίας καὶ τὰ Κοινο- τικὰ Κέντρα, νὰ παίρνουν ἐκεῖ τὰ παιδιά τους καὶ νὰ παίζουν μαζύ τους ὁπότε εἶναι δυνατόν. ΤΕΝΝΗΣΕΕΙΣ Σ/ΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Ν.Ε. Συγχαρητήρια στοὺς νέους γονεῖς. Ὁ κος καὶ κα.Εὐέλθοντος Λούκα ἀπέκτησαν υἱὸν--ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ. Ὁ κος καὶ κα Ηροδότ. Γεωργίου ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Ὁ κος καὶ κα.Γεωργίου Κιούρτη ἀπέκτησαν νἱὸν-- ΑΝΔΡΕΑΣ. Ἀ μα, ὁ οἰάαδαπα ἴαπαγγ αι εἀεοινπαςῖ- πο Ὑπό: Σ. ΡΑΕ ΥΕ ΒΑΕ ΗΑΙΚΙ ΟΚαάᾶατ «οκ Παταοίψεί νε οἳἨ Καγιδιπα φεὈεβίγαί νετεπ πιϊτηίς Ζεἱζε]εάεπ 6οητα Βα[ι θἰπιάί Περί- πήσ ἀἠφιπάγοταΣ. Βὐτάα ἐγ]ετί νεγα εν]ετίπ Ὀἱς ΚΙΠΊΠΙ 8ΠΡΙΖΙΠ για. ἀϊφοικεα Βα[ιακί Κὔσιις εκεί νε Ἰιζ οοσιΚίατιπΙα τε Πἰφεικἰοτίπί απ]αϊπιακ σὐςτάτ. Αγηὶ φεγίη εἰζίπ Κεπαὶ ον]πίσε πιζρ Βαΐ Καζαδι ἀαδιῆς οἵαρ αάαππζίη οπ σἡζεὶ νε επ ἵατμί πιβηΖᾶΤΑΡΙΠΕ πια κΗτ. Οτπιαπί]ατι δενἰψοΓδαπ1Ζ Ῥαΐξι ἆα οενεσεκαἰπίΖ, οὑπκῇ αἀπάαἷᾶ επ. αἶἶζεί νε επ Ὀδνῆκ οτπιαπ]ατ Βα[ Καζαδιπάαάιτ.ΟΤΠΙ8Π ΠΙΦΠΖαΤΕΦΙ ϱζε]ά νε ἀπγαπιῃ ποτ ἰαταξπάαπ πε]επ ἴτίδί]ετ Ὀυταδίαια. αάαπια επ «α1ἱρ. ἵαται οἰάαβαπα ὄγ]ετίε. Ἠερίπίσ ΑΦ Πβ]ιοςὶ οί Αίτο- ἁῑάπ. οἴδαπεθίηί, ΒαΓ γακιπιπάα ἀεπὶσ ΚδριΚιατίπίη αταδηάαη οκιδιπΙ να Π Ἐοπιαμ]ατιη αα Ῥαΐι Πϊκἡπιεί πιεΓΚκε2ί γαρτΙκΙαΤΙΠΙ ΒἱοσεἰκκίπίΖ. Βαξία πετ δεπε Ὀἱπ- Ίθτος Ίπδαπιπ δερ οὐτά Ισ Ὀἱτ σος ΙατίΠῖ γοτ]ετ νατά. Ῥαξ. Κῶγ]ετί ἀαδίατ νε ονα]ατ ἠτοπίπάς ἁαδιπικ Οἱ Παϊάσά!τ, ΤΓορταΚίατι Ζεηρίη ἀεβῖ] νε παΙκιπ ροδτ Γακίτάϊτ. Βαχ1ίατι ΚΙ σεζῖη- πιε]οτίπί τοπία οἀθοί]πιεκ ἱςίπ γαζιά Ἰβ]επιες γε ρατα ἴεπιη οάσιπιεϊς ἴποτε Ὀαδκα γετίετε αἰάατ]ετ. Κδγ]ετίπάεῃ αζακία γα- θαβικίατι ΖζαΠ18Π Κεπάἰ]ειίπε ϱἰέ96- τἶγα “ΒαΕΙ/ ἀϊγε Πίταρ εἀετ]ετ, νε δὰ ἱηδαπ]ατάαπ Ο.:Μ.Ω. πηίαΚα- ειπάα αρονί νατάτ, Βαξ]]ατ εκδετ]- γα οἰ[ίςί οαρ ΤορταΚΙά5Ι νετίπαδἰΖ οἰάαδιπάαη αἰε]οεῖπί βεςΙπαίτε- Ὀ{]πιείς ἰςίπ Γαία ςαΠ6ΠΠΔΥα πΠπςς- Ὀυτάμτ]ας. Μαπιαξία ΒαΓ Καζαδι- ΏΙΠ πετ Ἰαταβπάα Τορταἷς νετίπηρίζ οἴπιαγιρ ππεγνο Ὑε Ζεοζε]ετίπ γεβθοβΙ]άϊδί Ὀΐτςοἷ νετῖετ νατάιτ Ἠοτ]κος ὈΠτ]ϊ Βαΐία επ Ιψί 1ρεῖς, Πο]μπι νε Ιοιπι γαριιτ. Δάαάα ος. Ἱψί πιηΖ]ατάα οταάα γεβΦΣ. Πα αγηὶ Ζαπιαπάα Ὀΐτςοκ Κεςὶ νε Κοναπ ἆα Ὀερίετ. Έδειτ ἱερείετ ᾳοσσκ κὔρερί σασαα : 8. Κοκζἰπίάος ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Κονκκινίδη Ἡ ΠΑΦΟΣ Ἡ Πάφος ἀπασχολεῖ τὴν σκέ- ΨΙ ὅλων µας αὐτὲς τὲς μέρες ὕστερα ἀπὸ τὸν τρομερὸν σει- σµὀ, ποὺ ἐπροξένησε τόσην Καταστροφὴ καὶ εἶχε τόσα θύµα- τα. Εἶναι δύσκολο νά ἀντιληφθῆ Κανένας τὸ συναίσθηµα τῶν τὰ σπίτια στὰ χωριά τους ἄρχισαν νὰ κατρακυλοῦν αἰφνι- δίως. Φαντασθῆτε ἂν ) συνέβαινε στὸ δικό σας τὸ σπίτι καὶ χωριό. Ἡ. ἐπαρχία τῆς Πάφου εἶναι ὀρεινὴ καὶ ἀνώμαλη. ᾿ Έχει µερικὰ ἀπὸ τὰ ὡραιότερα καὶ πιὸ ἱστορικὰ τοπεῖα τοῦ νησιοῦ μας. ᾿Εὰν ἀγαπᾶτε τὸ δάσος, ἡ Πάφος πρέπει νὰ σᾶς ἀρέση, γιατὶ τὰ καλύτερα καὶ μεγαλύ- τερα δάση εὑρίσκονται εἰς τὴν ἐπαρχίαν Πάφου. 'Ἡ θέα ποὺ παρουσιάζουν τὰ δάση εἶναι πραγματικὰἁ ὡραία καὶ οἱ ἔπι- σκέπται ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον θεωροῦν αὐτὸ τὸ κομμάτι τῆς Κύπρου ὡς τὸ πιὸ ἑλκυστικό. Θὰ γνωρίζετε τὴν ἀρχαίαν παράδοσιν σύµφωνα μὲ τὴν ὁποίαν ἡ ᾿Αφροδίτη, ἡ Θεὰ τοῦ 'Έρωτος, ἀνεδύθη ἀπὸ τὸν ᾱ- φρὸν τῶν κυμάτων κοντὰ στὴν Ι]άφον καὶ θὰ σᾶς εἶναι γνωστὸν ὅτι οἱ πρῶτοι Ρωμαῖοι διάλεξαν. τὴν Πάφον ὡς ἔδραν τῆς κν- βερνήσεώς. Ἡ Πάφος ἔχει πλεῖ- στα µέρη ἱστορικοῦ ἐνδιαφέ- ροντος ποὺ χιλιάδες τὰ ἐπι- σκέπτονται κάθε χρόνο. Τὰ χωριά τῆς Πάφου εἶναι κατεσπαρμένα στὰ βοννὰ καὶ τὲς πεδιάδες. Τὸ ἔδαφος δὲν εἶναι πλούσιον καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους εἶναι φτωχοί. ᾿΄Αρκε- τοὶ ἀπὸ αὐτοὺς µεταβαίνουν σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς νήσου τὸ καλοκαῖρι διὰ νὰ ἐργασθοῦν καὶ νὰ ἐξοικονομήσουν τὰ χρή- ἠσοτίπάς δἱτ απ ἱςῖῃ δεςςἰ7 ἀπταΓ- 1Π17 ἠτί]οτί Ὀεκ[ίγεπ ετκεκ νε Καάϊπ ςοδαπίατίηια [αι φατ1]α- ΙΙΙ ἀ1γαΙδΙΠΙΖ. Ἠειπεκαάατ εἰκειί Βαξιι]ατ ΓαΙτ- «6 ἄ4ε ραγεῖ πδαβπρετνετ νε φαπαἰπηϊἁἰτ]οτ. δει Εἱτ οἴοπιοὈί! Ίς Ὀἱς Κῶγε ρσεπίζ Πας ππετακ]α οιοπιοδίΗπ. εἴταβπα ἱορίαπίρ Επι οἰάαδυπασα πετεάεπ Ρε]άϊδίηΙΖί φοταγ. «οκ ρεςπιεάεπ Ὀἱπίςί σεἰῖιρ αἰὶοκί Τα Ὀἰτηκίς γαπιεῦε ἀανεῖ οάετ. Βὐιάπ Κιδτιδ]ατ πιδαΗς- Ρετνετ]κ νε γακιπ]κίατ ε ἴδΠΙΠ- πΙφΗΣ, Ἐακαι Ὀυπίατη Ῥαφιπάα Ῥαβ]ι]ας σετ, Ὁ κος καὶ κα.Παν.᾿ Αλεξάνδρου ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΣΤΑΥΡΟΣ. Ὁ κος καὶ κα.Στέλιου Κυπριανοῦ ἀπέκτησαν υἱὸν- ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ὁ κος καὶ κα.Εὐαγ.Μεσαορίτη ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ Ὁ κος καὶ κα.Πέτρου Εὐθυμιάδη ἀπέκτησαν υἱὸν--ΑΝΔΡΕΑΣ. Ὁ κος καὶ κα.[. Κωνσταντίνου ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΕΛΕΝΙΤΣΑ. Ὁ κος καὶ κα. Μικαὴλ Σάββα ἀπέκτησαν υἱὸν--- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ. Ὁ κος καὶ κα. Κώστα ᾿Ιωάννου ἀπέκτησαν θυγατέρα--ΜΑΡΙΑ. Ὁ κος καὶ κα.Χρυσ. Γεωργίου ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΕΥΔΟΚΙΑ. Ὁ κος καὶ κα. Κώστα Ιωάννου ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΑΡΤΕΜΙΣ. ᾽ . µατα ποὺ τοὺς χρειάζονται νὰ ζήσουν τὸν χειμώνα. Όταν ζοῦν μακρνὰ ἀπὸ τὸν τόπο τους ὁ κόσμος τοὺς καλεῖ «Παφῖτες» καὶ ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ ἐργά- ζονται στὴν Κ.Μ.Ε. Οἱ Παφῖτες εἶναι κατὰ κανόνα γεωργοὶ καὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἐργάζων- ται σκληρὰ διἁ νὰ συντηροῦν τὲς οἰκογένειές τους γιατὶ ἡ γῆ των εἶναι φτωχή. Δὲν εἶναι ὅλη ἡ γῆ τῆς Πάφου φτωχή. Ὑπάρ- χουν καμπόσοι θαυμάσιοι κῆποι εἰς τοὺς ὁποίους οἱ ἀγρόται πα- ράγουν διάφορα εἴδη φρούτων καὶ λαχανικῶν. Όλοι παραδέ- χονται ὅτι ἡ Πάφος παράγει τὸ Καλύτερο μετάξι, χαλλοῦμι καὶ λοκοῦμι καὶ τὲς καλύτερες µπα- νάνες στὸ νησί. Ὑπάρχουν ἐπί- σης πολλὰ πρόβατα καὶ αἶγες. Στὸν ἤσυχο κάµπο θὰ ἀκούσης συχνὰ τὸ γλυκὺ τραγοῦδι τῶν βοσκῶν καὶ τῶν ποιμένισσων σὰν βόσκουν τὰ κοπάδια τους. Μ᾽ ὅλο ποὺ οἱ πιὸ πολλοὶ Παφῖτες εἶναι φτωχοί, εἶναι φιλόφρονες καὶ πολὺ φιλόξενοι. Ἐὰν πάης μὲ αὐτοκίνητο σ᾿ ἕνα ἀπὸ τὰ χωριά, ἕνα 'πλῆθος περιέργων θὰ συναθροισθῆ γύ- ρω σου διὰ νὰ µάθῃ ποῖος εἶσαι καὶ ἀπὸ ποῦ ἤλθες. Πολὺ γρή γορα κάποιος θὰ σὲ προσκαλεστ στὸ σπίτι του διὰ νὰ σὲ φίλο- ξενήση. Όλοι οἱ Κύπριοι εἶναι πολὺ γνωστοὶ διὰ τὰ φιλόξενα καὶ φιλικά τους αἰσθήματα γιὰ τοὺς ξένους, περισσότερο ὅμως ἀπὸ ὅλους οἱ ΠΠαφῖτες. : ο η Ἐν, ἷς απο σεν ως εωμς παμπ. ΚΑΙ Οἵ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ἀγοριῶν καὶ τῶν κοριτσιῶν τῆς Πάφου ὅταν ὅλα ἢ µερικἀ ἀπὸ αὐτὸ 4 Ἶ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4p
ΔΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΟ Πολιτισμός 4p
SPORTS CLUBS 4p
ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. 3p
Ο ΧΑΣΑΝ ΜΕΧΜΕΤ ΑΠΟΧΩΡΕΙ 3p
SPORTS CLUBS 3p
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΞΕΡΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΙΑΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ 3p
Ο Μ. ΤΖ. ΝΤΑΝ, Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ 2p
ΜΑΤΟΓΥΙΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2p
Ο Κος ΤΕΙΤ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟ ΕΠΑΘΛΟΝ ΤΕΪΤ 2p
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΑΘΛΟΥ ΤΕΙΤ Αθλητισμός 2p
ΤΡΙΑ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Κ.Μ.Ε. ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2p
ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΕΪΤ ΔΙΑ ΤΟ 1953 1p
ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ 1p
BÜTÜN MÜSTAHDEMLERE BIR MEKTUP 1p
Mr. H. T. Mudd 1p
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ 1p