9.Μ.Ο. ΝΝΕΙΕΑΠΕ Νενς ο ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ἨΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Τὸν περασμένο μῆνα γράψαµε περὶ τῆς ἀξίας τῶν παιγνιδιῶν δια τὰ παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας, διὰ τὴν διάπλασιν καλοῦ χαρακτῆρος καὶ τὴν ἀπό- κτηση καλῶν συνηθειῶν ὥστε νὰ γίνουν καλύτεροι ἄνθρωποι. Καὶ τὰ μεγαλύτερα παιδιὰ πρέπει νὰ παϊζουν. Αὐτὰ ἦμπο- ρουν νὰ ἀσχολούνται μὲ πολὺ περισσότερα παιγνίδια ἀπὸ τὰ μικρά παιοιὰ ποὺ ἀκόμη δὲν φοιτοῦν στὸ σχολεῖο, ᾿ὠφελοῦν- ται σηµαντικα ἀπὸ τὴν συµµε- τοχή των σὲ ὁμαδικὰ παιγνίδια ὡς τὸ ποδόσφαιρον, ἡ πετό- σφαιρα, ἡ καλαὐόσφαιρα καὶ πολλά ἄλλα. «Όταν τὰ παιδιὰ ἐνηλικιω- θοῦν, διὰ νὰ εἶναι εὐτυχισμένοι καὶ χρήσιμοι ἄνθρωποι στὴν κοινωνία, πρέπει νὰ ξεύρουν πῶς νὰ συνεργάζωνται μὲ τοὺς ἄλλους στοὺς συλλόγους των, στὶς ἐπιτροπεῖε, στὰ σπίτια πων καὶ στὴν ἐπαγγελματικὴ των ζωή. 'ὣς ἄνδρες πρέπει νὰ εἶναι Ικανοὶ νὰ ἀντιμετωπίζουν δυσμενεῖς καταστάσεις, νὰ δια- τηροῦν τὴν αὐτοκυριαρχία των, νά εἶναι ὑπομονητικοὶ καὶ Ψψύ- χραιµοι. '΄Όλοι ξεύροµε ὅτι το παιδιά δέχονται τὶς νέες ἰδέες εὐκολώτερον ἀπὸ τοὺς µεγά- λους, ᾿ω καιρος να µαύη κανενα» πῶς νὰ διαγη εὐτυχισμενη και χρησιµη ζωῇ είναι ὅταν εἶναι μικρὸς και ἕνα ἀπὸ τὰ µέσο προπαρασκευῆς εἶναι νὰ λαμβά- νῃη µέρος σε ὁμαδικά παιγνίοια. Τὰ παιδιά µανθάνουν ὅτι µια ὁμάδα μὲ καλἠὴν συνεργασία σχεδὀὸν πάντοτε νικᾶ µίαν ομάδς της ὁποίας τὰ µέλη δεν συνεργα- ζονται μεταξύ των. Καταλαραι- νουν ὅτι δια νὰ άπολαμβάνουν τὸ παιγνίδι πρεπει νὰ πειθαρ- χοῦν στὸν διαιτητή, δεχόµενα τὶς ἀποφάσεις του χωρὶς συζη- τηση καὶ συμμορφούμενα μὲ τοὺς κανονισμοὺς τού παιγνιδιού. ᾿Αν δὲν πειθαρχοῦν εἰς αὐτόν, τὸ παιγνίδι χανει καὶ αὐτῶν τῶν ἰδίων τὸ ἐνδιαφέρον, καὶ τῶν παικτῶν καὶ τῶν θεατῶν. Μανθάνουν πῶς νὰ ἀγωνίζων- ται μὲ ὑπομονὴν μέχρι τέλους διὰ τὴν νίκη. ᾿'Αν ἐφαρμόζουν τὴν ἴδια τακτικὴ στὴ ζὠή, ποτὲ στὴ πραγματικότητα δὲν θὰ ἡττηθοῦν ἀπὸ τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς. Μανθάνουν νὰ ὃδια- τηροῦν τὴν αὐτοκυριαρχία των, δεχόµενα τὶς συγκρούσεις καὶ τὶς πτώσεις στὸ γήπεδο χωρὶς νὰ ἐκνευρίζωνται, γιατὶ εὗρί- σκουν ὅτι ἄν νευριάζουν, ἀπο- δίδουν λιγότερο καὶ ἔτσι ἔξασθε- νοῦν τὴν ὁμάδα των. Θὰ µάθουν νὰ ἔχουν ὑπομονὴ καὶ νὰ ἀνέ- χωνται τὰ ἄλλα παιδιὰ τῆς ὁμά- δος καὶ νὰ μὴ τὰ κατακρίνουν γιὰ λάθη, γιατὶ συνήθως κά- µνουν τόσα λάθη καὶ αὐτὰ τὰ ἴδια. «Ἡ συμμετοχὴ παιδιῶν σὲ ὁμαδικὰ παιγνίδια καὶ πρωτα- θλήµατα ἀποτελεῖ ἀνεκτίμητη προπαρασκευἡ γιὰ ἐπιτυχεμένη ζωὴ ὅταν ἐνηλικιωθοῦν. 'Όλοι οἱ γονεῖς ἔχουν καθῆκο νὰ ἐν- θαρρύνουν τὰ παιδιά των νὰ λαμβάνουν µέρος σὲ ὁμαδικὰ παιγνίδια καὶ νὰ δημιουργοῦν τὴν εὐκαιρία δι’ ὁμαδικὰ παιγνί- δια, ὅπου δὲν ὑπάρχει, κά ας ο ας ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝΕΙΣ ΜΟΝΟ 'Ὑπό: ΔΟΥ 1ΖΑ ΔΙΑΚΟΝΟ ΥΑΙΝΙΖ ΑΤΑΙΙΑΒ 10ΙΝ ατα: ΗΌΙΖΑ ΡΙΑΟΟΝΟ σοσύξΙΑΕ νΙοῖν τΙΜ ΗΑΙΙΝΡΕ ΟΥΝΑΜΑΙΠΙΡΙΗΙΙΑΒΡ «6ςεῃ αγ. οκ] γαδιπα ϱεἰπιεππὶς ᾳοσιικἰατάα ἆαῑια 1ψὶ Ὀἱ Κατακίοτ νο αἀεί]ετ πιεγάαπα ροϊϊτίρ οἩ- ΊατΙπ ἵψῖ ναίαπααφίατ οἰατακ γειῖς- πιοδί 1οΐπ ογάπάπ ἸΚιγπιειπάςπ οαδειπαϊφς. Ώαμα γῆς «οουίατ ἆα ογΙΠ {Πίίγαοιηι Πἱδδεάετ]ετ νε Κεπά]]ε- τἶπε [αγάα]ι οἰασακ Ὀἱςτ δεκί]άε Κὐςδ]ς «οσυκιατιηζ{πάσπ Γαζίᾳ πενὶ ογαπ Γλαγει]οτίπάση Ποφίαπιτ]ας, Ἐντρο], νο]εγοοὶ, Ὀαδκειροὶ νε ἁαλμα Ὀἱς οοἷς πι ονµπ]ατιάᾶ γετ αἰπιαζία ερεγί {αγάαίαπιτίας, Ῥήγῆκς ἱηβαπίας ϱ]οί Κῆςιϊκίετ ἆς παες'ηῖ ο] Κεπα{]ετίπε Γαγάα]ι οἶαῃ παγαῖι γαδιγασακίατδα, ΚΙΙΙρ, Κοπῇίε, εν, Κδγ νε Ιβεπάε ἀἰδετ]ετίγίε ἰβὈΙτ]δί γαρπιαδίπι ὄδτεππιεμά]ιτίετ, Βψὑκ]ετίπ γαρ- αδι δἰδί οπἷατ ἆα ϱς]ἡδά γεηπ]ε- ε{πί, Κεπά{ Κεπα]ετίηί ἴάατε είππε- ἷπί, παϊδαππαμακᾶτ να »αὈι] οιπιαδιπι Ὀήπιεμάϊτίετ. Ἡερίπιίζ οΠΐγοχαζ «Κ ἹκὔςιΚιετ γαριήαι τεκΗΕ]ετί ὈυγὑΚκιετάεηπ ἁἆαίια Κοἶαγ οἰπτας Κασιί εἀοτίετ, Βδγήκ]ετ ἱςῖπ Γαγάα]ι νε πιοδ'αί Ὀἱτ θακί]άε γαδ8πΙΑΥΙ Ὀδτεηππε]ετί Ζ4ΠΙ8ΠΙ κἰιςὑκιΗϊκ Ζαπιαπ]ατιάιτ, νε εη Ἱγὶ αφὔ]ετάετ Ὀἰτίίάς πι ογιπ]α- πα Καππακιις. ΟΦοοικ]ας, ἵψί ΙφΟϊτδί οἶαη Ὀἱτ απιπ ἱφοίτΗβιπάσα πιαἈταπι οἶατ. οἱς Επι ἨΠεπιεη ες ᾖΖαπιαη γεπεσοβίπἰ δδτεπίτίετ. Ογυπάαα αοδ]απα ο ἱ]πιοὶς ἱςῖπ Πακεπιίη Κα- «Βτί8γιπι «ἰκἂγεῖ εἴπιεάεῃ ἀἰπ]ε- πιεγί νε ογηα πἰζαπα]βτιπα ααί οἰπιεηίπ Ιάχ1ππ σε]ἀϊδιπὶ ροτῆτίετ, δει ἨαΚεπιο Ίτααῖ εἰππεζ]ειδε ογαπα ΚεπάΙ]ετῖ, ἀῑδει ονωποιίατ νο φεγἰτοῖ]ει ἱςίπ' Ὀοσπιας οἰασ]ατ, δοπ ἁάδ]ς «αἱποαγα Καάατ γεπ- αιεκ ςῖπ αιτία ααὔταδπιαγι ὅδτε- αἴ]οτ. ἨἩἨαγατα 4α Όα παζατ]α οαΚαΓ]αΤδ ΠαΥαΥΥα Κατρι]αδαςακ]ατι ρτοβ]επι]ετί ἆςᾳ Παεάεοεκιεταίτ. ογιπάα Κεπάϊ Κεπα[]ετίηῖ Κοπῖτοὶ εἰπιείπί νε εἰπίτ]εηππεάεπ ἀἀςιρ Καἰκπιαδιπι Οδτεηπίτ]ος. Οπίατ Πίά- ἀετ]επίτίειδε ἱγί οΥπΙγαπΙαγιρ ἴ8- Κιπιίατιπι γεπάϊτεσεκ]ετάίτ, Τα- Κιπιίασπ ἀῑδειτ Ἀγειετίπε Και ππφαπιαπαΚᾶτ οἴπιαγι νε Κεπαά(]ατί 4ε Παϊῖα:' γαριικίατι Ιᾳίπ οπ]ατα Καδαμαῖ Ὀμἱπιαπιαγι ΟΌδτεπίτ]ετ, Τϊπι ογπ]ατιπα νο {ατηιναίατα 1φΗταὶς εἴπιε]ς ΚΙ νε ετκεκ ςοοικ- Ίατιπι Ὀὐγ]ς Ὀἱ ΚΙπΙδε οἰαταΚκ ππιναξ{ακἰγειί Ὀἱς Παγαία αΠδατ- πια] Ιζπ εἩ Κιππεί Ὀἱτ ναδήᾶάις, Τϊπι ογαπ]απΙη Ὀπἱαππιαάιδι ψετ]ετάε Ὀπίασι Τεπιίπ οἰπιεκ νε ςοσυΚΙατιΠΙ Όὰ οἱ οί ογαπ]ατάα γετ αἰπιαγα τεδνίς εἴπιεκ Ὀὐδτῆπ εὖε- νεγίπ]ειε ἀῑῑδεη Ὀϊς ππες αἡγειτίτ θθ««δ-------- ΡΕΝΡΑΣΑ κῦσ ΜΕΕΚΕΖΙΝΙΝ ΠΥΑΤΕΟΡΟΌ Κδῦγ πιετκεζὶ 15 Καδιπιάα κ οκυ]άα Ὀἱτ ἈἨγαίο γαρπηφΗς. Ῥτορταπαι Ὠιτεκιότ]ετ Ἠεγείί Πα- 2ιταιηιδτ. Κ.Υ πιετκεζὶπία πια ναζϊψειιπί {γῃεφιτηπείς ἱςίπ. ναρι- Ίαα Όὰ Ἀγασπο πιαναβακ οσα οὑπκὰ Ὀδτίαπ Ῥεπάανα].ἶατ να ἆθία Ὀἱτ «ος ἱπδαπίας ἰδήτακ οιπαφ]ετάΙτ. {τι ἱορίαππηφας, Ῥτορταπι Πκϊ ρίγα», φἶτ]ες. γα] ἆαηδ]αςτ νο φατι]ατάαπ 1ρατεί. Ἐοἱ αἰαπ]ατιῃ Περςί Κὂγ πιετκεζὶ Ἀγείενί ΙΙ. Δυστυχήματα συµβαί(- νονν παντοῦ, οἰανδήποτε ὥρα, οτυζῦρ δΕΝΕ 0Μ.0. ΡΕ 0ΑΠΙΡΑΝ ΡΟΙαΕΕ Ύαηρος ἩἨτίδαπιίμα κ ἀεία ΚυπιραΠγαγα ἀῆ]ρετ οἰατα]ς σἰτπιίς νε οἴιζῆς 5εΠε 9ετεΓ! ςαΠδπαΙδΗΤ. Βὐἡτϊπ Όὰ πιἠάάεί Έδετο νε ᾿οἰνατιπάα ἀὐ]ρετ]]ς γαρπ119 νε οδἰΚί ΤΙΗΤΙΠΙΩ Ιπδαδιπάα Ὀυ]αππιιδία. Κεπάϊδίπε πε Ζ4ΠιαΠ ἷδο Ὀαδ]αάιβι εογυ]άμδαπάα Ὑαπρο ρής]κ φεἰκπποάσπ Ὀὐδιίῃ τοβεττααίι νετ- πηὶφΏῖτ, ΤΟΙ5 Ηαζίταη αγΙΠΙΠ ἠςιπ- οἳ (ατδαπιδα σὐπῦ Ὀας]απῃις νε ο ΖΙπ4Π ΟπΠδεΚίΖ γαθιπάα 1. Ἐν]αάϊτ νε Ῥεπάαγα΄ἆᾳ ναφατ. Κδγὑηπὕῆαπ οπ8ες αἰεάεῃ ἰδατεί οἰάιβα ΖαΠΙαΠΙ Παιτ]ατ, Ῥεπάαγα- απ γαβαγαΏ Ὀϊς ἆε Κιζ]ατι νατάι Κί Κοσα Κμµπιραηγαάα ἵτακίότ εὐτοϊςάὔτ, Ἠκίδίάα ετ]κεῖκ οἰπιαϊς ὕστε ΙΚκί «οοικ]ατι νατάΙ νε Τετ ἠκϊς]πῖ ἂς Γαζία φεν]γοτίατ. Κεπά]- Ἱοτί Κυ πιοτκεζιπίπ ἀγειετιάτ, Ὑαπροδαπ ΚΙπιραηγα ἰςίπ γαραδ επ Τενκα]θάε 95 Μτ, Ο. Ομπίπες 1ςῖῃ 'Γτοάοςία Ὀἱτ γαἆ ΚαΑΠΙΡΙ γαριιδιάπ. Ῥα ερεγί 5επε ὅπος Ττοᾶος΄α οἰάεπ γοίἱ οἰπιαάτδι Ζαππαπάα οἶπιας νε δίεσετί ἴαΦ8ΙΥαΠ αταὈαἰασιη οτπιαΏ. 1ζίετί Ιςἰπάει ρἰτάδίπί Πατίας. ΧΕΒΟ ΕΝΕΕΒΑΙ, Ρμοίο ὃν: Ὀ. Α. Ότεεῃ, ΣΙΑΝΑΟΡ 6ΗΒΥΡΑΝΤΗΟὉ ΥΠΗΡΕΤΕΙί ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ Κο» ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 'Ο Γιάγκος Χρυσάνθου ἔχει 33 χρόνια συντάξιµη ὑπηρεσία στὴν “Εταιρεία, Αρχισε δου- λειὰἁ ὡς πελεκᾶνος καὶ συνεχίζει στὸ ἴδιο ἐπάγγελμα. Όλα αὐτὰ τὰ Χρόνια ἠργάσθηκε στὸν Ζερὸ καὶ στὴν περιοχὴ τοῦ Ξεροῦ, καὶ δούλεψε στὴν κατα- σκευἡ τῆς παληᾶς ἀποβάθρας. «Ὅταν ρωτήθηκε πότε ἄρχισε δουλειά, ὁ Γιάγκος ἀπάντησε ἀμέσως καὶ ἔδώκε ὅλες τὶς λε- πτοµέρειες.΄ Ηταν τότε δεκαοκτὠ ἐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα ἦτο Τετάρτη, 3 Ιουνίου 1918. Εἶναι παντρεμένος καὶ κατοι- κεῖ στὴν Πεντάγυια, τὴν ὁποία ἔβλεπε νὰ µεγαλώνη στὸ ση- µερινό της πληθυσμὸ ἀπὸ τὶς 15 οἰκογένειε ποὺ εἶχε. 'Ο κ. καὶ ἡ κ. Ἀρυσάνθου ἔχουν μιὰν παντρεμένη θυγατέρα, ἡ ὁποία ἐπίσης κατοικεῖ στὴν Πεντάγυια. «Ο γαµβρός των ἐργάζεται στὴν “Εταιρεία ὥς ὁδηγὸς τράκτορ. Εἶναι πολὺ ὑπερήφανοι γιὰ τὰ δυό τους ἐγγονάκια (ἀγόρια), τὰ ὁποῖα εἶναι µέλη τοῦ Κοινο- πικοῦ Κέντρου. “Ἡ πιὸ ἀσυνήθης δουλειἁ ποὺ ἔκαμε ὁ Γιάγκος στὴν 'Εταιρεία το ἡ κατασκευἡ μιᾶς θερινῆς κατασκηνώσεως στὸ Τρόοδος γιὰ τὸν ἀείμνηστον κ.κ. Γκάν- θερ. Αὐτὸ ἔγινε πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια. Τότε δὲν ὑπῆρχε δρόμος εἰς τὸ Τρόοδος καὶ ἐνθυμεῖται καλὰ τὴν διαδρομὴν στὰ µονο- πάτια τοῦ δάσους μὲ ἁμάξια ' δομῆς, ποὺ μετέφεραν τὰ ὑλικὰ οἶκο- ΚΑΖΑΙΙΑΒΑ ΝΙΟΙΝ ΜΕΥΡΑΝ τΕΒΙΥΟΕὉΣΖΡ σΧαζεἩπ: ἩἨ. Ὀ. ΒΌΡΟΗ (Ἐπιπίγαί Μᾶ 4 ἄτῦ) Ἑαζαίατα πὶςίπ πιεγάαπ νετῖγο- τα ΝιςΙπ γατα]απιγοταΖο ΝΙςΙΠ 8171 φεΚίγοταζ» ΝΙςίαπ {επ οτί Καϊαταϊς γενπιίγο Καγυεάειίπιὸ ΑεπίΖ ηῖςῖη ἱ2ίῃ ΚαζαΠΙΖ γὐζίιτ- ἄεπ Ζατατα αβταδιη 2 Τπδαπ]ας Καζα οςἱτπιεζ]ετος ἄς οἶατ. ΕΒἰσ, Πα, ἁθτι, αἷπ να ἅἆαπα Γ7]4 5επε «αἶιρ τε Ὀϊτ Καζα 6εςππΘγεη πιαάεπ]ετ ἀεδίγπιεπ- (ες νε αἴε]γε]ει νατάιτ. Ἐδοι Όαφθκα αἁατη]ατ Καζα ϱεςἰτπιεάεπ «π]ισα- ὈἱΗτ]ετος αγπΙ δεν Ο,Μ.Ο. αάατῃ- Ίατι 4ᾳ γαραδ!]]τ. Καταάαὃ πιαάε- οἰ]ετί 8οη. Ζαπιαπ]ατάα ἀεναπι]ι οἰαταὶς 5ϱὃ οαίπ τεκ Ὀἱ Καζ 6εςἰτπιεάεπ «αἱφαταὶς γεπί Ὀἱτ τοζΚοτ ΚΙΓΠΗΡΙΗΤάΙΤ. Ῥοητα ΕΟἱΓ αάαπι ϱὔζ]Π]ς ταΚπααγι ἱἨπιαί ετε, βὔζίπε Ὀἱγ 5εγ οτί νο ἃς βἴπ Ἰφάεπ «ἀὔππιαγα πιεορας οἶάι. ΒΙ{Γ οπιπἰγεῖ σό2]ΗΚκ]ετίπί (αἰκπα- Π]8δΙ Κεπαϊδίπο ἃς οπ]ἰς γεν- ΠΠΙΥΕΥε πια] οἰάμ. Αγπὶ Ζαπιάπάα τεάανί Ἰςίπ ὥς ἀεία Παδίαπαπεγα βἰτπιεϊς Ιςίπ ἆᾳ ππεδατί[ γαρ. αὐσὴ ΙψΙ]εβίπσοεγε Καάατ 81ζι ε]κ[ῖ νε αγικαδαζ Καῑάι. Βὰα αάαπια Κιπιραηγα Ἱαταμπάαπ επιπἰψεῖ βὔΖ]ήΚ]ετί α νετ] παϊ]φή νε οπίατι ΚιλαπαδίτάΙ. ἨΗα]ουϊς γατα]αη- ἀϊδι Ζαπιαπ ϱὔζ]ή]οτίπί οερ]πάς (διγοτάμ. Ἐπιπίγει ϱὔ2]ΜΚ]ετί ϱῦ-- 7ε ἰακηπιας Ιςίπ νετηπιϊς οἶαρ οερίε ἰαδιηπιαίς Ιςίπ ἀεδι]]ετάϊτ. ἩἨο]ίκαιια Ἠϊς Οἱ Κάπιδο γατᾶ- Ἰαηπια]ς ἰδίεππεΣ, Ἠϊς Οἱ Κίπιδα Ὀἱτ Καζα γὑζήπάει Ιβ8ίΖ Καρ αἱ]εδίπο δΙκΙΠΠ «οεκἰτππεἰς Ίδίε- ππεΖ, Βὶτ ϱοἰ]ατι, ὃὰ οδοί φεγ]ετὶ αποαϊς Καζα οἰάμ]κίαη 5οτα ἀλρίι- πᾶτ, Ἡε γαρπια]ατι αρ ειδη αποαϊς γατα]απάΠκίαπ 8οτα Παϊιτ- Ἰατίας.. Οοἰίατι ἄπΠποακ ἰδιετίπάε Παΐα γαρΏικίαη 5οτα ο ἰδίπ ἀρὂτα Ὀἱτ ΦεΚκᾶε πας γαρήασαδιπι παΏυτ]ατ]ατ, Βαπαπ Ιγί Ὀἱ πιὶδα]ί Κδετοᾶα ϱΒδαπ νε αγαδι ζετίπο 8διτ 9εΥ ἀλφιτπιεκίε Ὀαβρατπια- ὅιπι ἆπταη ρεπς δὶ απιε]εάῖτ, Βα. Ἱπιδεπίη Ὀἱτ οἶ[Π επιπἰγεί οἰζπιεςί νατάι, Έακαῖι Όὰ «ἰζπιείς- πἰπί ενἰπάε ἴιταγοι νε Ιβίε Ὀΐτ οι οαδκἰ αγαϊκαοι αἰγίγοτάι. Επιηίγει «οἰσπιε]ετίπί αγαΚ]ατιπι βὂζετιεππεκ ἰοῖπ αἰά. Νε ενας υτακα. Οπ]ατι ενάςε Ὀτακπια]κ] αγακίατιπι ϱόζει]γεπιεΖ. ' Ἠει σε]επ οἶἶπ φαἱΐπι ἰβίεπιοίς Ισίπ ἀοθπιας Οἱ ϱἀπάϊτ. Ὠῦῃ βεςπιϊφᾳτ, οςπιίς ἀετε]ετη]ζὶ πατιτηγαταίς ὃὰ σὔπ δαἱπι ΙΦΙ6Π]ε- ἰπί ὀδτεππιεμγίζ. Βὰ εἴω 5αΐπι να ἀῑκκαιι οἰπιαίψιζ Κἱ γατα δἰσίπι Ιςίη ἆαλα Ιγὶ οἶδαῃ Ἐπιπίψεϊ Πατρίπ, Πετκεδίω ναζ1{εδιά]ς. ἹΚα- Ζαΐατα 1 Ζαπι γοΚκίατ. βαης Βόν]άγοτιπ, θοΚἰοἰπαίπ Βαφιπι Καγυθίέΐπι, ἀὔγπιθάίη ταῖ Φίλε, ἔχασα τὸ κεφάλι τοῦ σφυριοῦμου -τὸεῖδες μήπως Ὑπὸ: ΊΨ. Ῥ. ΒΌΒΟΗ Διευθυντοῦ ᾿Ασφαλείας. Ὑπάρχει λόγος νὰ παθαίνης δυστυχήµατα νὰ προξενῆς σω- . ματικὲς βλάβες εἰς τὸν ἑαυτό σου νὰ ἔχης πόνους νὰ εἶσαι μακρυὰ ἀπὸ τὴν δουλειὰ καὶ νὰ - Γιατὶ νὰ χάνῃς ἡμερομίσθια ἡ ὑποφέρῃ ἡ οἰκογένειά σου ἀπὸ τὸ δικό σου τὸ δυστύχημα Τὰ δυστυχήματα μποροῦν νὰ ἀποφευχθοῦν. 'Ὑπάρχουν µερι- κἁ µεταλλεῖα, μερικὰ ἐργοστά- σια, μερικὰ μηχανουργεῖα ὅπου ὁ καθένας ἠργάσθη ἕνα, δύο, τέσσερα, ἕξη καὶ περισσότερα Χρόνια χωρὶς νὰ πάθη δυστύχη-. µα ἀπὸ τὸ ὁποῖον νὰ χάση. ἡμερομίσθια. ᾿Εὰν ἄλλοι ἦμπο ροῦν νὰ ἐργάζωνται χωρὶς νὰ : παθαίνουν δυστυχήματα, καὶ οἱ ἐργάται τῆς Κ.Μ.Ε. ἠμποροῦν νὰ ἐπιτύχουν τὰ ἴδια ἀποτελέ- σµατα. Οἱ μεταλλωρύχοι τοῦ Μαυροβουνιοῦ τελευταῖον καιρὸ μιὰν νέαν ἐπί- δοση ὅταν σὲ 38 συνεχεῖς μι ς. ἕνα ἐργασίας δὲν συνέρη οὔτε δυστύχηµα στὰ µάτια μὲ ἀπώ- λειαν χρόνου ἐργασίας. Μετά τὴν περίοδον αὐτὴν ἕνας ἐργά- της παρέλειψε νὰ χρησιµοποιή-. σῃ τὰ µατογυάλια ἀσφαλείας, κάτι μπῆκε στὸ µάτι του κι ἔμει- νε τρεῖς ἡμέρες μακρυὰ ἀπὸ τὴν δουλειά. Τρία ἡμερομίσθια χά- θηκαν γιατὶ ὁ ἐργάτης αὐτὸς παρέλειψε νὰ χρησιμοποιήσῃ τὰ µατογυάλια του ἀσφαλείας. Ὁ ἐργάτης αὐτὸς ἐπίσης ἐξόδευ- σε χρήματα γιὰ νὰ πάη πρεῖς - φορὲς στὸ νοσοκομεῖο γιὰ περί- θαλψη. Ὑπέφερε ἀπὸ κάποιους πόνους καὶ ἔχασε καὶ ἀπὸ τὸν ὕπνο του ἕως ὅτου τὸ µάτι του γίνη πάλι καλά. Τὸν ἄνθρωπον αὐτὸν ἡ Εταιρεία ἐφώδίασε μὲ µατογυάλια ἀσφαλείας γιὰ τὴν προστασία τῶν ματιῶν του. Ὅταν κτύπησε ὅμως, τὰ µατο- γιάλια τὰ εἶχε στὴν τζέπη του. «Ὁ σκοπὸς τῶν ματογνυαλιῶν εἶναι νὰ προστατεύουν τὰ µά- τια, ὄχι τὶς τζέπες, ο. Στὴν πραγματικότητα κανέ- νας δὲν θέλει νὰ κτυπήση. Κα- νένας πραγματικὰ δὲν θέλει νὰ γίνεται αἰτία νὰ στερεῖται ἡ οἰκογένειά του μὲ τὸ νὰ μὴ. ἐργάζεται συνεπεία δυστυχήµα- πος, Πάρα πολλοὶ σκέφτονται αὐτὰ τὰ πράγµατα μετὰ ἀπὸ τὸ δυστύχηµα. Πάρα πολλοὶ ἐνθυμοῦνται πῶς ἔπρεπε νὰ κά- µουν τὴ δουλειὰἁ ὕστερα ποὺ. ἔγινε τὸ λάθος. Ένα καλὸ πα- ράδειγµα αὐτοῦ τοῦ γεγονότος παρουσιάζει ὁ νεαρὸς ἐργάτ στὸν Ξερὸ ποὺ ἔρριψε ἕνα βαρὺ ἀντικείμενο στὸ πόδι του, τὸ ὁποῖον τοῦ ἔσπασε τὸν µεγάλο ᾿ δάκτυλο τοῦ ποδιοῦ του. Αὐτὸς ὁ ἐργάτης εἶχε ἕνα ζευγάρι ὑὕπο- δήµατα ἀσφαλεία.. Τὰ ἀφῆκε ᾿ ὅμως στὸ σπίτι καὶ ἐφοροῦσε στὴ δουλειὰ παληὰ ὑποδήματα. Αν φοροῦσε τὰ ὑποδήματά του τῆς ἀσφαλείας δὲν θάσπαζε τὸ δάκτυλο. ᾿Ηγόρασε αὐτὰ τὰ εἰδικὰ ὑποδήματα γιὰ νὰ προ- στατεύῃη τὰ δάκτυλα τῶν ποδι- ὤν του, ἀλλὰ τὰ ἀφῆκε στὸ σπτί- τι. ᾿Εκεῖνα τὰ ὑποδήματα δὲν ἡμποροῦσαν νὰ τοῦ προστα- τεύουν τὰ δάκτυλα ὅταν δὲν τὰ φοροῦσε στὴν δουλειά, Κάθε νέα ἡμέρα εἶναι ἡ ἡμέρα νὰ ἐργάζεσαι μὲ προσοχὴν ἀπὸ δυστυχήµατα. ΄Η χθεσινἠ ἡμέρα πέρασε. Αἱ ἡμέρες ποὺ πέρασαν μᾶς διδάσκουν πῶς νὰ εἴμεθα σήµερα ἀσφαλέστεροι στὴν δου- λειὰ ἀπὸ δυστυχήµατα. Σήµερα πρέπει νὰ εἴμεθα ἀἁπολύτως προ- σεκτικοὶ µήπως πάθουµε δυσ χημα, ὥστε ἡ αὔριον νὰ εἶναι γιὰ μᾶς καλύτερη ἡμέρα. 'Η ἀσφάλεια στὴν δουλειὰ εἶναι καθῆκο γιὰ τὸν καθένα--κάθε ἡμέρα. Τὰ δυστυχήµατα εἶ περιττά. ἐπέτυχον τὸν άν ναι 3 ἁ - 8) -6:Μ.ο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝ5 3 Ἡ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ. ΒΑΥ Ἡ. τ. ΜΌΡΏ νο Ε. 1. ΠΕΝΡΗΙΟΚ5 ΚΔΒΕΑΡΑὄ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΑΕΙΙΚ ΗΕΥΕΠΙ ΤΕ ΕΙΒ ΑΒΑΡΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Ο0.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. ΟΙΚΥΡΙΟΙ Χ.Τ. ΜΑΤ ΚΑΙ Ρ. 1. ΧΕΝΤΡΙΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ''Τῶν πλείστων ἐπιτροπειῶν ὁ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ σκοπός, εἴτε αὐταὶ ἐκλέγονται εἴτε διορίζονται, εἶναι νὰ κά- ΄μνουν τακτικὲς συνεδριάσεις, νο ἀποφασίζουν γιὰ δράση καὶ νι προχωροῦν στὴν ἐκτέλεση. “Ο- σο µεγαλύτερη δράση παρου. σιάσει μιὰ ἐπιτροπεία, τόσο πιέ ἱκανοπτοιημένα εἶναι τὰ πραγµα- τικὰ καλὰ µέλη τῆς ἐπιτροπείας ᾿Απὸ αὐτὴν τὴν ἄποψιν 1 ᾿Δικαστικὴ ᾿Ἐπιτροπεία εἶναι ἐν- τελῶς διαφορετική. Τὰ µέλη τῃῆς εἶναι πιὸ ἱκανοπτοιημένε ὅταν δὲν χρειάζεται νὰ συνε- δριάσουν καθόλου. ΄Η Ἐπιτρο: πεία αὐτὴ πρωτοδιωρίστηκε τὸ 1951 διὰ νὰ ἐξετάζη παρά- πονα σχετικἁ μὲ τὲς ποδοσφαι- ἃ- . ρικὲ συναντήσεις τοῦ πρωτα- θλήμµατος. Δύο ἀπὸ τὰ τρία ἀρχικά της µέλη ἀκόμη ὑπηρε- τοῦν. Τώρα ἡ Ἐπιτροπείο ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς κυρίους Θόμπσον, Μὰρρ καὶ Γουΐλσων. Τὰ µέλη εἶναι ὅλοι ἐθελονταὶ καὶ διορίζονται κάθε χρόνο ἀπὸ τὸν Ἐπιθεωρητὴ Εὐημερίας,σύμ- ὧνα μὲ τὸ Καταστατικὸ τῆς ΘΑΣΚΜΕ, “Ἡ Δικαστικὴ Ἐπιτροπεία ἐ- πίσης ἐνδιαφέρεται διὰ ζητήµα- τα πειθαρχίας ποὺ ἀναφύονται ἀπὸ παράπονα, τὰ ὁποῖα τῆς ὑποβάλλονται ἀπὸ τοὺς διαι- τητὰς καὶ ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ ἀποκλείη ἕνα ποδοσφαιριστὴν ἀπὸ συναντήσεις διὰ περίοδον μέχρι δύο ἐτῶν. ᾿Ἐνδιαφέρεται ὅμως ἐξ ἴσου διὰ τὴν προαγωγἡ τῆς ἀθλητοπρεπείας μεταξύ τῶν ποδοσφαιριστῶν καὶ τῶν συλ- λόγων. Τὸ ᾿Έπαθλον Τέῖτ δί πρήον ποὺ τώρα ἆ- ποτελεῖ τὸ προσφιλέστερο βρα- βεῖο διὰ τὸν κάθε Σύλλογο, υἱοθετήθηκε ἀπὸ εἰσήγησιν τῆς Δικαστικῆς ᾿Ἐπιτροπείας εἰς μιὰν ἀπὸ τὶς πρῶτές της συνεδριά- σεις. ΄Η ἀρχὴ τῆς Δικαστικῆς Ἐπι- τροπείας εἶναι ἡ λῆψις δικαίων καὶ θετικῶν ἀποφάσεων καὶ ἡ αὐστηρὰ ἐφαρμογή των. Κατὰ τὸ πλεῖστον οἱ ποδοσφαρισταὶ καὶ οἱ Σύλλογοι ἔχουν ἀντιλη- φθῇ τὸν σπουδαῖον ρόλον τῆς Δικαστικῆς ᾿Επιτροπείας εἰς τὴν προσπάθειάν της νὰ «ἐξευγενι- ση» τὸ ποδόσφαιρον εἰς τὴν περιοχὴν αὐτὴν ὥστε νὰ τὸ ἀπολαμβάνουν περισσότερον καὶ οἱ παῖκται καὶ οἱ θεαταί. Κατὰ τὴν ποδοσφαιρικἠν περίοδον 1952--53 µόνον δύο παράπονα ὑπεβλήθησαν εἰς τὴν Δικαστι- κὴν ᾿ἘΕπιτροπείαν, ἡ ὁποία φρονεῖ ὅτι ὁ ἔπαινος ὀφείλεται εἰς τὴν σηµειουµένην ἀλλαγὴν τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ποδο- σφαιριστῶν καὶ τῶν Συλλόγων. Τὰ µέλη τῆς Ἐπιτροπείας εὔ- χονται νὰ ἔλθη ὁ καιρὸς ποὺ δὲν θὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ συνεδρι- άζουν διόλου. μια οφ ΝΠΙΑ ΤΙΟΡΤΠ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΕΝΤΡΟ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ Τὰ µέλη τοῦ Κοινοτικοῦ Κέν- τρου ἔκαμαν µίαν γιορτὴν στὸ Σχολεῖον τὶς 15 Νοεμβρίου. Τὸ πρόγραµµα τῆς γιορτῆς ἔγινε ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο καὶ ὁ σκοπὸς τῆς γιορτῆς ἦτο ἡ βελτίωσις τῆς οἰκονομικῆς θέσης τοῦ Κοινοτικοῦ Κέντρου. Σ᾽ αὐτὸ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο πέτυχε τὸν σκοπό του γιατὶ σχεδὸν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Πεντάγυιας πῆγαν στὴν γιορτὴ καθὼς καὶ πολλὰ ἄλλα πρόσωπα. Τὸ καθαρὸν κέρδος ἦτο 411. ο Τὸ πρόγραµµα περιλάμβανε δύο δραµατάκια, ἀπαγγελίες, Κυπριακοὺς χοροὺς καὶ ἄσματα, ὅλα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐκτελέστηκαν ἀπὸ µέλη τοῦ Κοινοτικοῦ Κέν- τρου, Βαελ: Ίε[ι το γίρη Ὑὶαπου]]α. Ῥε]εέσπου, Αγίεν Υοιβοπᾶ, Ἡ. Ἱ. Ἱιβᾶ, 8ἱείοτ πενκήτθ Ἡ. 1. Ἡοεῃ- ἀτίοκα, Αγθ]ο Αἰκάεηίσ, ᾷοο Ομὶκοᾷουῖοα απᾶ Απάτοας Ῥαπαγίάςς, Ῥ] ο ὃν: Ὦ. 4. Οτορῃ. οΜ6. ΒΕΡΣΕ ΤΑΚΙΜΙ ΟΜΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΜΕ.ΚΑΙΟΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΠΕ ΥΑΒΑΙ ΚΙΜΡΕ σπππτωπασοσπαο. Τε το τγἱρ]ά: Ορὶ δοῖοπ Εἰτίβ, Βαάάτείμτπ ὮΡίθ6. ἹΜιρίαῖα ΝΘάΠυ δι δρί. ἸΜϊομαρ] Κοῖο»., Ῥ]μοίιο ὃν: Ὦ. 4. 6γοεπ. Ῥίο, ΤΠ. Ἐίοπαρ, Ορ]. 8αΙ1 ΙΒΕΕΕ ΒΑΥΑΝΙΙΑΒΙ ΥΟΚΞΤΌΙΙΑΒΑ ΥΔΗΡΙΜ ΚύΕύΜΙΝυΝ ΕΑΚίΕ ΤΑΙΕΒΕΣΕ ΥΔΕΡΙΜΙ Ίάποί ἀθία οἰαταὶς Όι 8οπο γίπε Τ,είκο Βαγαπίατ Ὑο]δι]ίατα Ὑατάπη Ἐκταπια, ςοοι]κατι [α]ὶ οΚι]ίατα «ἄσεναπι εἄεῃπ αἱ]ε]οτίῃ ϱοομκ]ατίπιΏ Ὀἱσ ΚΙδΙΠΙ νεγα Ὀὐτίπ ἀυΠιγα νε πιαρταΓ]ατιπΙ ὄάεγε- οεκ{ῖτ. ὨὈδτί τα]εὈε Τιείκα Τεκπῆς νε Ότι ΟΚιαπ Εἰτποί δΙπΙΊηπα να ἀδτί τα]εὈοε ἆς Τ,οίκοθα Τῆτίς Σβεςῖπο ἀαναπι εἰπιεκίσάϊγ, ΒΙΙ- τάπ ἰα]εῬείετο Ιππμαπίατιπι ρες- ΠΚ]ετί νε αἱ]ο]ετιπῖπ ναζὶψοι]οτὶ ἀὔζειππεά]ϊδί τακΙτάς γατάιπι γα- ΡΙπΙαγα ἀεναπι εἀεσοεκ[ῖτ. ΜαΠίας αε]ετεάς γατάιπι οἆσπ Κυτήπα ρεΠτϊπί Ἀγε]ετίῃ αΏοπο Ῥεάε]]ετίπάςη καίπεπια ρὔφίοτί]α- τἱπάεπ Πγαίτο να Κοηδος Παφι]α- Ώπάαη νε φαἩςί Ιαπε]εγάσῃ ἴοπηῖῃ εἀετίετ, ΜΑΡΕΝ ΕΌΤΡΟΙ, ΚΔΕΡΠΙΑΞΜΑΙΙΑΕΙ ΤΕΡΗΙΊ ΕΡΙΙΜΙΡΦΤΙΕ ΜιναΠαΚαγει]ὶ Οἱ τος2---53 Γα15οἱ κεἸοπιπάαπ 8οτα δΙπΙάἰ 1053---δ4 5εζοπα Ιςῖῃπ Παζιτ]]κ]ατ γαρηπηρίατ. Βὰ δεζοπ Π]]κ. ἀεία οἰαταἷς ““Α: νε “Β'' αΙ[]ετιπίῃ ἸΚιδιηίατι τα- 8ιπάα Κατφι]ασπιαίατ γΥαριαςαΚ5. πΑΙ ϱΜΗπίπ Πε Ἰαππι “Β- ἰεπίπ Κατι] ΚΙδΏπΗ]ο ογΠᾶγα- οαΚτ. Καζαπαπ κ ροϊπί νο ερἰῖ Καἰάκίατ ταἰκήτάς Ῥΐγοι ροίπί αἰασακ]ατά]τ. Ον Ρτορταπ]! ϱὄγ- Ιεάίτ: δαϊιτειῆω η ισπ (ΑΝ 11) ἵε Γεοάστος απ Κίδπιι (18 10): δο]οπαπ Ίπδπα (Δίέ ἱδ) Πε Ἰο]σοδαπ Κιδπι (Β οη) δίαςοὈμ]οπαπ Κι (Αἱ οἵ) Πε ΚπίτισίςΊπ ιδπαι (Β οἱ): Ῥ]αΐεα (Α 5) τς Οεπια! τη Κι! (“Β' 1). Βὰ ἁδτι ογαππ Φοπιιπάα επ [πζία Ρροϊπι αἶαπ τΘίτη 9απιρίγοη οἰασαΚ{ι, Αγπί Ζαπιαπάα 10ς---54 ΥΙΊΙΠΙΠ ππβάεπ ΚΙΡαδΙΠΙ Καζαπαηἶατι Ὀ]- πια 1ς]π Ρἱτ ἆᾳά ποΚκ-οιί Κατςι]αθ- π1851 οἰασαΚίιτ. Βὰ ππαζεῃ Κρασι Ιςίπ Ἱκίποί ἄε[α οἰαταὶς γαριαπ Κατφι]αφπιαάτ. «εςεῃ 8επε ςοΚ 8ικι Ὁἱτ πιϊκαθαΚκαάαπ 5οητα Ο«6- ΠπιΦΙΩ ΚΙΦΠ1Ι Καζαππηςα. Τ]]ς ταυπάἁ Ῥτοριαπα: Ῥ]αΐεα Τε Κοοδιπ Χδπηι, ΟεπιαΙ1π Καδπ]ι Ἶς Τεοάο- τος Ἡῃ ιδται, Φο]ο παμπ ΚΙδΠ Ἶ]ς ΚππιαςϊςἹῃ ἆΙδπι να δαϊτοίτπ Ἡς οίαφοῦυ]]ος΄απ Κιδιπι]άτι, ΗΤΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ,ΚΟΜΗΣΣΑ ΜΑΟΥΝΤΠΑΤΤΕΝ ΤΗΣ ΒΟΥΡΜΑΣ, ς.1.,6.Β.Ε..Ὀ.0.Υ.Ο.ΕΠΙΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Μ.Ε., ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΦΟΡΗ- Τ(ΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΗΝ 25ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ. ΒΑΣ ΚΌΜΑΝΡΑΝ ΚΟΝΤΕΒ΄ ΜΟΌΝΤΒΑΤΤΕΝ ΟΕ ΒΌΒΜΑ 01. 6.Β.Ε., 9.0.Υ.Ο., 06 ΕΚΙΜΡΕ ΚΑ- ΒΑΡΑᾶΡΑ ΟΜΟ ΒΟιὔΜῦ 5ι. 10ΗΝ ΗΑΒΤΑΗΑΝΕ αοπυβυνῦ τΕεΕτΙ5 ΕΡΙΥΟΒ. ΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ταᾶν Βδαρί-π-0Πἱ6ξ, Βυτηια, 0.1., 4.Β.Β., Ὦ.0.Υ.Ο., Ἡοῃ. Β6οΙΘΙΑ1Υ, Ἰ[οπο- 1805 Ἐο]εβρίᾶας, Ρέας ΜΙομαεΙ Ῥαρα ὄνπαθοι, ΟἨτίδα πέος Απίοπισᾶθς, ΤΠθολματί Ἐτας]]άρα, Οορία» Βανοτίαᾶθς, Οµατα]. Απαίαρδίοα απᾶ Ἐγτί8οοα Απάτροι. 2.1.0. Βοίορταρ]ε. 1.ε[Π το τίρη: Βαρί. 1.8. Ταίθ, Απιρα]αποο ΟἨίορ Ί.Ὀ. Βικει Τπο ϱοππίθδς ἹΜοιπίραίίθη οἳ Μετὰ τὴν ἐπιτυχία ποὺ ση- μειώθηκε κατὰ τὴν περίοδον 1952--353, ἔχουν κιόλας γίνει εἰς τὸ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΝ αἱ διευθε- τήσεις διὰ τὴν περίοδον 1953-- 54. Αὐτὴν τὴν περίοδο, γιὰ πρὠ- τη φορά, θὰ ὀργανωθῇῆ πρωτά- θληµα μεταξὺ τῶν Τμημάτων τῶν βαρδιῶν «Α» καὶ «Β». Κάθε τμῆμα τῆς βάρδιας «Α» θὰ παί(- ξη ἐναντίον τοῦ ἀντιστοίχου τμήματος τῆς βάρδιας «Β». διὰ νίκην θὰ παραχωροῦνται δύο βαθμοὶ καὶ διὰ ἰσοπαλίαν ἕνας βαθμός. Αἱ συναντήσεις θὰ εἶναι ὡς ἑξῆς: Τὸ Τμῆμα Σατρεττὶν (Βάρδια «Α») νε Τμῆμα Θεοδώ- ρου (Βάρδια «Β»)' Τμῆμα Σό- λωνος (Βάρδια «Α») ν» Τμῆμα κολοῦ (Βάρδια «Β»): Τμῆμα Στασοπούλου (Βάρδια «Α») να Γμῆμα . Κουτρούτσιη (Βάρδια «Β»)' Πλατέα (Βάρδια «Α») ν» Γμῆμα Τζεμἁὰλ (Βάρδια «Β»). ΄Η βάρδια ποὺ θὰ συγκεντρώση τοὺς περισσότερους βαθμοὺς εἰς τὶς τέσσερις αὐτὲς συναντήσεις 3ὰ κερδίση τὸ πρωτάθλημα, Θὰ λάβη χώραν ἐπίσης πρω- τάθληµα ἸΙΝὸκ-ἄᾶουτ διὰ τὴν ἀνάδειξιν τῆς πρωταθλητρίας ομάδος 1953--.54, ἡ ὁποία θὰ κερδίση τὸ ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΜΕ- ΓΑΛΛΕΙΟΥ. Αὐτὸ εἶναι τὸ δεύτερον ἔτος τοῦ Κυπέλλου Μεταλλείου, τὸ ὁποῖον τὸ 1952--53 κέρδισε τὸ Τμῆμα Τζεμάλ, μετὰ ἀπὸ σειρὰν συναντήσεων μὲ ἀποτελέσματα μὲ μικρὰν διαφορὰν μεταξὺ τῶν ὁμάδων ποὺ διαγωνίστηκαν. Καὶ διὰ τὴν νέαν περίοδον αἱ ὁμάδες ὑπολογίζονται ὅτι εἶναι ἰσοδύναμες. “Ὁ πρῶτος γῦρος εἶναι : Πλατέα ν» Τμῆμα Κκολοῦ' Τμῆμα Τζεμάλ ν» Τμῆμα Θεοδώ- ρου Τμῆμα Σόλωνος ν» Τμῆμα Κουτρούτσιη: Τμῆμα Σατρεττὶν ν Ἰμῆμα Στασοπούλου. ---ονσττττσττττσττοπκακφῥρν----ο-ο ΝΕΟΣ ΥΠΑΛΛΗΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ἡ πιὸ πρόσφατη ἄφιξη µέ- λους προσωπικοῦ ἀπὸ τὸ ἐξω- τερικὸ εἶναι ὁ κ. Πὼὠλ Σιάνκο, Μηχανικὸς ᾿Ἐπιθεωρητής, ὁ ὁ- ποῖος ἔφθασε στὴν Κύπρο τὶς 23 ᾿Ὀκτωβρίου. Η πρώτη δου- λειὰ τοῦ κ. Σιάνκο ήτο µαθη- τευόµενος μηχανουργὸς σὲ ἡλι- κία 16 ἐτῶν. Μετὰ ἀπὸ περίοδον ἐτῶν προάχθηκε σὲ µηχανουρ- Υόὀν, κατασκευαστὴν ἐργαλείων καὶ ἐγγλύφων µεταλλίνων τύ- πων, καὶ ἠργάσθη ὡς Βοηθὸς ᾿Επιστάτης καὶ ᾿Ἐπιστάτης, Πρὸ τῆς κατατάξεώς του τὸν Φεβρουάριον τοῦ 1943 εἰς τὸ Πολεμικὸν Ναυτικὸν τῶν 'Ηνω- µένων Πολιτειῶν, ὁ κ. Σιάνκο ἐδίδασκε θεωρίαν καὶ τὸ πρα- κτικὸν µέρος τῆς κατασκευῆς τελειοποιηµένων ἐργαλείων καὶ µεταλλίνων τύπων εἰς τὸ μεγα- λύτερον ᾿Ινστιτοῦτον τῆς Νέας Ὑόρκης. ᾿Ἐνῶ ὑπηρετοῦσε εἰς τὸ Ναυτικὸν ἐπεσκέφθη μιὰ φορὰ τὴν Μεσόγειον καὶ κατόπιν ὑπηρέτησε γιὰ 23 χρόνια στὸν Εἰρηνικὸ ἐπὶ ἑνὸς πλοίου, τοῦ ὁποίου τὰ καθήκοντα ἦσαν ἡ ἐπισκευὴ ἢ ἡ διάλυσις φορτηγί- δων ἀποβάσεως, ποὺ ἐβλάβη- σαν ἢ ἐβυθίσθησαν ἀπὸ ἐχθρικὴ δρᾶσι καὶ ποὺ ἀποτελοῦσαν πηγὴ κινδύνου γιὰ τὶς ἄλλες φορτηγίδες ποὺ λάμβαναν µέρος στὶς ἀποβατικὲς ἐπιχειρήσεις. Πρὶν ἔλθη στὴν Κύπρο ἦτο Ἐπιθεωρητὴς :Μηχανουργείων στὸ Λὸς ᾽΄Αντζελες. πα Ετος απαῤοραὴ Εττα. οΜ.ο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕννς - . ο τον ππσ τας σας σα τεσα ΠΑΙΔΙΚΕΞ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΕΣ ΤΙΟΡΤΕΣ Χριστουγενιάτικες γιορτὲς θὰ ὠργανωθοῦν πάλιν φέτος στὴν Σκουριώτισσα, στὸ Μαυροβοῦνι καὶ στὸ Ξερὸ γιὰ ὅλα τὰ παιδιά τῶν ἐργατῶν καὶ ὑπαλλήλων τῆς ἡΚ. Μ. Ε. Πέστε στὸν πατέρα σας νὰ κοιτάξη τὶς εἰδοποιήσεις ποὺ θὰ τοιχοκολ- ληθοῦν οἱ ὁποῖες θὰ ἀναγρά- Ψουν τὶς λεπτομέρειες γιὰ τὶς ἡμερομηνίες, τὶς ὧρες καὶ τοὺς τόπους τῶν γιορτῶν. Όπως πέρυσι θὰ χρειασθῆτε δελτίον εἰσόδου τὸ ὁποῖον θὰ μπορῆτε νὰ λάβετε ἀπὸ τὰ Κέντρα Εὔημε- ρίας. υὙἧὔὐ-ᾱ“ϐϱ“ᾱκ----- Ο ΜΙΚΡΟΣ ΨΕΥΤΗΣ Μιὰ φορὰ κι ἕνα καιρὸ ζοῦσε ἕνας πολὺ πλούσιος ἡλικιωμένος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἑκα- τοντάδες πρόβατα. Ἰά εἶχε µοιρασµένα σὲ μικρὰ κοπάδια κι εἶχε πολλούς βοσκοὺς νὰ τὰ βόσκουν. ' Ένας ἀπὸ τοὺς βο- σκοὺς αὐτοὺς ἦταν ἕνα παιδί, ὁ Πέτρος. 'Ο ΙΠέτρος ἦταν καλὸς στὴν δουλειά του καὶ περιποιό- ταν τὰ πρόβατα πολύ. “ο πόθος του ἤτο νὰ γίνη ὁ πρώ- τοβοσκος. Μιὰν ἡμέρα ὅταν ἦτο ἔξω στὰ βουνα σκέφτηκε νὰ διασκε- δάση ἀστειεύοντας τοὺς συν- τρὀφους του, οἱ ὁποῖοι ἦταν καμπόσο μακρυὰ μὲ τὰ κοπάδια τους. ᾿΄ Αρχισε λοιπὸν νὰ φωνά- ζη δυνατα: «Λύκος, λύκος, βοήθεια... ἕνας λύκος σκοτώνεῖ τὰ πρόβατά µου». Οἱ ἄλλοι βοσκοί τὸν ἄκουσαν, πῆραν πέτρες καὶ ξύλα κι ἔτρεξαν νὰ τὸν βοηθήσουν. “Όταν ἔφθασαν ἐπὶ τόπου εἶδαν τὸν νεαρὸν Πέτρον νὰ κάθεται σὲ μιὰν πέτρα καὶ νὰ τοὺς περιγελᾶ γιατὶ πουθενἁ δὲν ὑπῆρχε λύκος. Θύμωσαν, ἀλλά αὐτὸ έκαμε τὸν Πέτρο νὰ γελάση ἀκόμη πιὸ δυνατά. Μετὰ ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες ὁ Πέτρος δοκίµασε πάλιν τὸ ἴδιο ἀστεῖο. Οἱ βοσκοὶ τὸν ἄκουσαν καὶ στὴν ἀρχὴ ἀπεφάσισαν νὰ μὴν πᾶν. Είπαν ὅμως στοὺς ἑαυτούς των: «Ίσως νὰ εἶναι ἀλήθεια, ἂς πᾶμε Καλύτερα νὰ δοῦμε». ᾿Έτρεξαν νὰ τὸν βοη- θήσουν, ἀλλά κι αὐτὴν τὴν φορὰ βρῆκαν πὼς λύκος δὲν ὑπῆρχε, γιατὶ ὁ Πέτρος Ψεύσθηκε γιὰ δεύτερη φορά. Βρῆκε πολὺ δια- σκεδαστικὀ τὸ ἀστεῖο, οἱ βοσκοὶ ὅμως κατέληξαν στὸ συµπέρα- σµα ὅτι ὁ Πέτρο ἦτο ἕνας Ψεύτης, ἀνάξιος ἐμπιστοσύνης. Λίγες ἡμέρες ἀργότερα ἕνας πραγματικὸς λύκος ἐφάνη κι ἄρχισε νὰ σκοτώνη τὰ πρόβα- τα, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο. “Ο Πέτρος ἄρχισε νὰ φωνάζη γιὰ βοήθεια, γιατὶ μόνος δὲν ἠμπο- ροῦσε τίποτε νὰ κάµη. ᾿Αλλοί- µονον ὅμως. Ποιὸς θὰ πίστευε πέτοιον Ψεύτη Κανένας δὲν ἦλθε νὰ τὸν βοηθήση’ ὁ λύκος σκότωσε ὅλα του τὰ πρόβατα καὶ ὁ Πέτρος στάθηκε ἀρκετά πυχερὸς ποὺ γλύτωσε τὸ δικό που τὸ τοµάρι. «ϱ ἀφέντης τοῦ Πέτρου θύμω- σε πολὺ μὲ τὸν Πέτρο, ἐπειδὴ ὅμως ἦτο ἕνας δίκαιος ἄνθρωπος καὶ ἦτο τὸ πρῶτον σφάλµα τοῦ Πέτρου, τὸν συγχώρεσε, ο Πέτρος κατάλαβε πόσο ἀνόητος ᾖτο καὶ ποτὲ δὲν εἶπε ἄλλο Ψέμα. Πέρασαν ὅμως χρόνια ἕως ὅτου ὁ κόσμος µάθη νὰ τὸν ἐμπιστεύε- σουσκ κὔῦδεβῖ σαζαπ : Ἰπΐίσα ὨὈϊβοοπο ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ὑπό: Δουϊζα Διάκονο ΚΕΙΦΜΑ6 ΡΑΕΤΙΙΙΕΒΙ ΑἱΙε]οτὶ «.Μ.Ο. ἄε «ςαἱιδαΏ ροσυΚ]ατ επ Ἐτίβδπαν ΓΡαΓ- πετ Όα 8εΠπ6 ἄο Ἐικαςα, Καταάαὃ νε Κδετο ἆα νετι]εσεΚ[ῖτ, Βαβραίατιπιζα ρατη]ετίπ Ψετ, [ατα να φααι]ετὶπὶ Οδτεππηε]ετί {ςίῃ Ἠδπ ταμταίατιπα Ὀαἰκπια]ατιπι 9γ- Ιεγίπίζ. «εςεπ δεπε οἰάπδι βιοὶ θα 5επο ἁε βἰτὶ Ὀϊ]εί]ε ορ ὃὰ μ]ειῖοτ Φδαδμς ΜετεΖ]ετίπάει τοπαίπ οἰαπαὈίΗτ. ὕ“ῬὌ“θᾱ-------------- κΌρῦκ ΥΑΙΑΝΟΙ Β]τ ζαπιαπίατ γἡ2]στος Κογαπιι οἶαα {πάγατ Οἱ Ζεηρίπ αάαπα νατάι. Βυπίατι Ὀἱτ σος οὔὕτί]ετε ΑΥΙΤΠΊΙ6 οἶαρ Πετ Ὀτίπε Ὀακπιακ 1οΐπ. Ὀἱτ 4ο «οὔαΠ Κογπιαφίι. η] ροὈαπίας αταδιπάα Ό5πιαῃ 18ίΠΙ Ρΐτ ας Κήςἰ]ς «οὔαπ νατάι. Ό5πιας αἱ.Καη. οἶαρ Κογιπ]ατιπα ΚαΤΦΙ 4α ἰγὶ πιµαππεῖε οάϊγοτάμ.(.αγερί δας «οὔαπ οἰπιαΚίῃ. Βὶγ σὔπ Ἱερείετ ἠζετίπάε οἳἷα- ατα φἠτ[]ετίγίε Κεπάἰπάεπ ϱοἷΚ αζακτα Ὀμαππγαα ἀῑδει «οΡαΠ- Ίατα Εἱτ ογαπ γαρππαγι ἀλςεπάῇ, «ΑΑ. Κυτι, Κατ, Κοδιπαζ Οἱς Κατι ΚονιπίατιπαΙ γἰγοσί ἀϊγε Ραδιτπιαγα Ῥαφίαάι. μπα, ἀαγαπ ἀΐδει «οὐαπ]ατ εἰ]ετίπε ἴα9 ἀεδπεκ αἰαταῖς Κκοφπιαδα Ὀαφιασιίατ. (αειά]- Κἰοτί 7απιαπ ΚὐςΙς Όδπαπιῃ οιτάαδαπα νε Κεπά]ετίπε Ῥακα- ταις οὐ]άλβάπα σὔτάῦ]ετ. Οπκὰ ειταξτα Κατι γοκία. Κιζπιδίατάι Εαίκας Όυπαπ πετίπε Όρπιας ἆαλα Εαζία οἰ]πιεδε Ὀηδίαάι. Β!τ Ἱκας Παβία 8οτα Όδπιαῃ αγΠὶ φαίκανι γαρπααϊς «ἴεάΙ, Φοῦαπίας ἀαγαποα Ιίπ ΡΙΙΠΙΕΠΙΕΥΕ Κατατ νοτα]]ετ. Ἐαϊαϊ 5οτα κεπαί Κεπα]- Ίετίπα: “ὩΏοδτα οἰαδί]ς οπΠ Ιοίῃ Ἰγὶδί σἰδε]πι. Όπα γαταιπι 1ςίπ Κοφισίατ. Ἐακαι άς Ὀἱ Κατ οἰπιαάιδπι νε Όδπιαπιπ κίποί ἀαΐία οἰαταίς ΚεπάΙ]ετίπί αἰάαίιδιηΙ ᾳὔτάϊ]ετ, Κεπά!κὶ ἵμμαί Ὀἱς 8εΥ γαριδιαι Ζαηπεάγοτάια, Ἐακαί ςουαπίατ ΌδππβπΙη γ8ἱαΠςΙ Εἱτ Κάπιςε οἰάαδαπα νε Κεπαάίπε οπιηῖ- γεῖ εἴππεπιίγο Κατα γΥετάμετ, Βὶγ Κας απ 5οητα Πακ Οἱ Κατε ᾳεἰάὶ να Κογυπίατι Οἱ ΒἱΓ γοπΠεΥε Ὀαδίαάι, Όδπιαῃ γα]Π17 Ῥαφιπα Ὀἱς 9εΥ ναραππιγασαδιπάθη Ππάαϊ ἰςίπ σαθιτάι. Ἑακαί Πεγμαίϊ Ῥόγ]ς Οἱ γαἰαποιγα Κῑπι ΙΠ8ΠΙΤάΙ Κεπαϊκίπε γατάιπι ἱςίΠ Πῖς Ὀἱσίςί σε]πισά!, Κωτι Ὀὔτῆπ Κογαπ]ασΙΠι να Καπαάϊδἰ ἆᾳ οαπΙπΙ ϱἰς]ῆκιε Κυτίατα]. Κογιπίασιη αἱ «ος άατι]πα19» Εακαι ἰῑίς ἀείαςι οἰάυιδα νε ἀοδτια Εἱεὶςί οἰάιδα ἰςίπ Όμπιαπι αἲ εἰ. Όσπιαπ πεκαάας --ἀε]οεδίπε Ὀἱτ Ρίου γΥαριβιπι απ]αάι νε Οἱ Κατα ἆαῑα γαίαπ. 9ὔγ]επιεάί. ΕαΚαί Πεικεσίᾳπ Κεπάϊπε γπε επιπἰγεί θἀαὈί]πιοςὶ ἹἸςίπ ερὶψίι 7απι8ῃ σεςίῖ, Ἑακαί εοπιπάα γίπε Ἠεικε- οἶπ ἱήπιαάιπι Καζαπάι. Έπ δοπυπάα ρα σοὔαπ οἰάμ, Ἑααί α7 ἆαμα παγατπα πια] οἰάαδυπα Ζαηπεί- πιθζπηϊκιηὶσὁ ται καὶ μὲ τὸν καιρὸ ξανακέρδισε τὸν σεβασμό τους. ᾿Ἐπίσης, στὸ τέλος, ἔγινε καὶ πρωτο- βοσκός. Δὲν νομίζετε ὅμως πὼς παρ᾽ ὀλίγον νὰ ἀπετύγχανε ο Ῥτορτίρίος: Μτ, ὮὉ. ΔΑ. «τεεῃ, οἱο Ο.Μ.Ο. 5Κουσιοτίςα. Ῥεϊπιθά αἲ ΧΝΙΟΟΡΙΑ Ῥηπβίπα οι], Ὁγ. 015. Νίουίαοι ᾱ 8ρη8 Ἰνᾶ,, οξξ Απαΐπου ΒύΕ., Νἱοοθίθ,, 2 ο) λος Βῦ ΕΕΦΙΜΡΕ ΝΕ ΥΑΝΙΙΡΗΚ ΥΑΒ2 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Μ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ: π ΚΦΕΒΟ ΒΑΥΑΝΙΙΑΕ κυπυμῦ ΡΑΖΑΕ ἩΑΖΙΒΙΠΥΟΒ Ίψί Ες Κτίδίπια σεςἰγπιε]ετί Ιᾳῖπ πππλίας αἰ]ε]ετε γατάιπα Ιςἶπ δετο Βαγαπία Ἐὔώταπα 12 Αταϊις αὐπὶ ὅ,. δεαῖ 3 ἵε πιἠφίαλάσπα]ετ Κταπαα Ὀἰπαδιπάα ]ς ραζατίατιηι ἵετῆρ εάεσεκ]ετα1ς, Ῥαγαπίατ Όια πιακσαί Ιςίπ αγἰατάι ςαιπιακία οἶαρ ερενί ὄταῦ 1φιεη παἷις Κτίδίπιας Κατί]ατι νο ονΙη- σακίατ κα ὐ]ασαΚκΓ. Έζφετο Βαγαπ]ατ Κταπ]α Κυτι- Ί8]ι οἩ αν οἶπιας νε 25 [ααἱ ἄγερί νατάιν. Ἠογειί Ἰάατε φπ]ατά!τ: Μτς, Β. Ὀ. Ιᾳραῖα Εεῖς, Μτ5. Β. 5. ΟΠήρίοι Φοκτείετ, ΛΙτ, 1. 5. Κοκἰκἰπὶάος Ὑεζπεάατ Υε Με. Ὀ. 1. Ὀϊασοπο, Μτ. Ἑ, ΔΑ. Υαππα]ί νε Ἐδετο δαζ]ῆς ΜεΓΚκε- Ζἱπάεπ Ἠεπισίτε ῬαυιΗπε Κοπιίῖε ἠγε]οτί. Κὐταπιαα Κωτα]άιδα Ζαπιβη- ἀαηῦοτί Ὀἱτ σαΥ ρατιίςὶ νε Οἱ ἆε Κοπιφπια]ατι νε Ὀϊς ἆε «ἀπηδίατι οἰπιαςίας. Ὀγείετ πει Παβία Έδετο αὔ]ιίς Μετκεζίπᾶε ἵορίαπις. Αγίής Ὀοάσ]]ετίπϊ δάετιετ νε Κεπάϊ ἄγε: Πς πίσαπι να Καπυπίατι ναταις. Ῥυωπίατ διπ]ατάι: (ὢ Κδετο νε οἰνατιπάα Ἀγε]ετ Ἶς ᾖαίκια τοίαΒα ἱοία ςα]δππαίς, (Ὁ. Βα Ππίακαάα Κι 1ζοί Τεςα]θιιπι Πετ]επιεῖς. (9 Κ9ετο ΙΙδερίπίπ γαριήπ]αδ΄πα αισπιας Ὑε γΥαριήάκίαη 8οητα οπα Κοτιπια]κ. (α) Γῆς οἷαὶ πια Ἡτ]ενἰπίη 9ο ςί- δί Εαάτ ςοὐιΚΊατιη ἆα[α γῦ]κεεἰς ταί[]ετίπο γατάιπη εἰπιεῖς. Πϊς τορἰαπίατια. ἀαπ Ὀἰτίπάς Ἐρὶῖς Μτς. Ἰδοαία ἡγε]οτίπ ΕΥ νο Πκ]οτίπί δα θὔζ]ετ]ε απ]αίπα]ς- απ, ον, Κδγὐπιισῦη ΙψΙΙς νε Πετ]επιοςί ἱςῖπ «αιφιγοτή7. ΗἩερί- πιἰζία αἱ]εππίζα ΚΘΙΡΙ Ὀοίς]αΓιπα1Ζ ναζϊ{ε]ετ΄ παίΖ νε οεπΙΒΒΙΠΙΙΖ4 Κατφι ἆα ὈοτςίατιηΙζ νατάιτ. Ο ΦΙΛΑΝΘΡΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ἘΥΡΙΟΟΝ ΛΕΥΚΑΣΒΟΗΘΕΙΜΑΘΗΤΑΣ Εἶναι τὸ δεύτερον κατὰ συνέ- χειαν ἔτος ποὺ ὁ Φιλανθρωπικὸς Σύνδεσμος Κυριῶν Λεύκας βοη- θεῖ γονεῖς διὰ νὰ δώσουν στὰ παιδιά τους µέσην µόρφωσιν. «Η βοήθεια ἀντιπροσωπεύει τὴν πληρωμὴν εἴτε ὅλων εἴτε µέρους τῶν διδάκτρων καὶ τῶν ἄλλων ἐξόδων. Τέσσερις μαθηταὶ φοιτοῦν εἰς τὴν πρώτην τάξιν τῆς Ἔπαγ- γελματικῆς Σχολῆς καὶ τῆς Σχολῆς Μέσης Παιδείας Λεύκας καὶ ἄλλοι τέσσερις φοιτοῦν εἰς τὴν τετάρτην τάξιν τοῦ Τουρκι- κοῦ Λυκείου στὴν Λευκωσία. ᾿Εκτὸς ἐὰν μεταβληθῆ ἡ οἰκονο- µικὴ κατάστασις τῶν γονέων, ἡ βοήθεια εἰς ὅλους τοὺς μαθητὰς θὰ συνεχισθῆ ἐφ᾽' ὅσον οὗτοι προάγονται κανονικά εἰς τὴν ἐπομένην τάξιν. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν μαθητῶν ἔγινε ἀφοῦ ἐξη- τάσθησαν ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπεί- αν αἱ αἰτήσεις τῶν γονέων. «Ὁ Σύνδεσμος βοηθεῖ ἐπίσης ἀπόρους οἰκογενείας. Τὰ ἆπαι- τούµενα χρήματα, συλλέγονται ἀπὸ συνδρὀμὰς τῶν τακτικῶν μελῶν, κινηματογραφικὰς παρα- στάσεις, θεατρικὰἁ ἔργα καὶ συναυλίας, καθὼς καὶ ἀπὸ ἕκτα- κτες εἰσφορὲς κ.τ.λ. ΤΕΝΝΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΣ Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ Κ.Μ.Ε. «0 κ.καὶ ἡ κ. Αβραάμ ᾿Οδυσσέως ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΝΙΚΗ. «Ο κικαὶ ἡ κ, Λευτέρη Γεωργίου ἀπέκτησαν υἱὸν--ΑΝΔΡΕΑΣ. «Ο κ. καὶ ἡ κ. Γιαννῆ Γιαλλούρη ἀπέκτησαν υἱὸν--ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ «Ο κ.καὶ ἡ κα. Ανδρέα Κάσσινου ἀπέκτησαν υἱὸν---ΙΦΑΝΝΗΣ. «Ο κ, καὶ ἡ κα. Κώστα Νεοκλέους ἀπέκτησαν υἱὸν--ΟΔΥΣΣΕΑΣ. «Οκ. καὶ ἡ κα. Μενελ. Φιλίππου ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΣΑΛΩΜΗ. «Ο κ. καὶ ἡ κα.Χ. Χαραλαμπίδου ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΚΥΡΙΑΚΟΣ. εΟ κ.καὶ ἡ κα.Προδρόµου Νικόλα ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ. «Ο κ.καὶ ἡ κα. Νίκου Ζενοφῶντος ἀπέκτησαν υἱὸν---ΦΙΛΙΠΠΟΣ. «Ο κ. καὶ ἡ κα.᾿Αβραὰμ]ωάννου ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΜΑΡΟΥΛΑ. «Ο κ.καὶ ἡ κα.Νεάρχου Κ. Μαρτᾶ ἀπέκτησαν θυγατέρα--ΛΟΥΚΙΑ. «Ο κ.καὶ ἡ κα.Λοΐζου᾽ Αντωνιάδη ἀπέκτησαν υἱὸν--ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ «Οκ.καὶ ἡ κα.Μιχ. Χαραλάμπους ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΑΝΔΡΟΥΛΑ. «Ο κικαὶ ἡ κα. Ανδρέα Ἱλαρίωνος 0.Μ.0.8.0.Α. Ι9ΑΒΕ ΗΕΥΕΤΙ «[ος οοςἰ]παῖς Ιδίει ἴαγίπ οἵαΠ- πια οἶδπ «οκ Ἱάατα Πεγει]ετί ΠΙΠ σαγοδί πιαπίαΖαπα τορ]απ!ιίατ τετῖρ οἰπιοίς Κατατ αἱππακ νε Ῥπ- Ίατι ταϊθίς πιεν]πε ΚογπηθΚΏσ. Ἠσεγει πεκαάαι {αζία ςαἱβ.158 Καπάϊ Ἰγε]ετί ἄε οκαάατ ππεπιπΗΠ ος. Βϊτ ἩαΚοπι Πεγεί Όμπα ἰδίκσηα τες! εἄςτ. Πεγεῖ ἱορἱαπππαάιβιπάα ΠΙΕΠΙΠΙΠ- ἀπ. τος1 ἆς Εαϊροἱ Κατφι]αφπια]α- ππάα. σἶκαι απ]αφπαζΠ]αατα Ῥακ- πας Ἰςὶπ φεσίεῃπ ἃς Ἰψεάεῃ ΠκῑΙ Ἠα]ᾶ ἁα[α Γαζίε βϱὔτπιεκ- σάϊτ,Κοπιίΐτο φἵπιάί ΛΑΤ. ΤΟπΙρςοΠ Ματ νε Ὑκοπάαπ ἴεδεκκῆ] οἶαρ Ὀιπίατια Περςί σὔπ η Πάῆτ νε Πες γή Ο.Μ.Ο.5.0.Α. ΑΠᾶγα5α5Ι Μ- Κἠππιετίπε σῦτε «αὔ]κ Ὀαρπιεππυτα ὠταμπάαπ {αγία εάἰΗτίετ, Ἠακίπι Πεγει αγπί Ζαπιαπάα Παἰκοπι]ετ ἰαταβπάαπ γαριίαη σἰ- Κάγειιετάεα ἀοδαμ νε ἀῑθίρμπί αἰδκαάατ οάεπ Ππιεδε]εῖετε «ἀθ Ὀακατίατ. Ἠετμαπρί Ὀἱτ ογαποι]- γα Ικ 8επεγε Καάατ Τατά εἰπιεῖς Πακίκιπα πιαλκείτ. ὨὈΐδετ (ατα[ίαΠ ογιπουίατ νε Καρίας ατασπάα ἰγὶ. ροτοιΙαόαπ Πας οἱπ]αριπα ςαμφιτ. δροτου]ακ Ἰπ ΚοΠαη - Ταϊς Καρας. παΚεπι Πεγειπία ΤΚ τορ]απ]ρτιπάα οτίαγα αἴι]απ. Εἱτ ΕΙτ ποιίςοςδί Κοηπιας νε Ῥαβίῃ ος. {αζία. ἀεδετιεπάϊτί]εα {ατοοί πικβ[αίιά1ς. Φκι Ὀϊ φεκί]άε πιακᾶι νε ἀοῦτα Κατατ αρ Ὀυπίατι (αοῆς αἰπιείς ΠαΚεπι Πεγειπίῃ ρτεης]οί οπασίας, Καἰβρίες νε ογωποι]ας δα πππῖαΚαάα σετεκ ογάποα νε βοτείφε κφεγ]τοί]ετ Ιςίπ σιτη]κοε «ονί]εη Εαϊσοΐαπ ἁαπμα ἰψὶ Ὀἱτ μαΐς αἰτπ]εςί ἰςΐπ παει Πεγεβηία ονπαώδι Ὀὔγῆίς τοῖία απ]απς οἰπιαἰιάείατ. 1952---53 ΠΠπῖοοί πιονφἰπιίπάο γαἱΏ17 ΙΙ 9ἰκἂγει ἀϊπ- Ίεππηίς Κά Όάπαπ 9ετεβί ογαπος νε ΚαἱΏρίατα αἰτῖτ, Ἠεγεί Ἠγε]ετί πίς τορ]αππιαγασαΚ]ατί πιενδίπαϊ αἰπιάϊάοπ Ὀεκεπιεκιοά(τςτ, ὤῶ---------------- ἀπέκτησαν υἱὸν--ΚΩΣΤΑΚΗΣ. «Ο κ.καὶ ἡ κα.Νικ. Χαραλάμπους ἀπέκτησαν υἱὸν--ΑΝΔΡΕΑΣ. Ιἀπέκτησαν θυγατέρα-- «Ὁ κικαὶ ἡ κα.Σ. Τριανταφυλλίδη ΑΦΡΟΔΙΤΗ. παλ ο------- να τς «κο ωρών ον ΟὐπΚκᾶ Ὀόψίιε Οἱ - 10 ὨὈεοβπιδεγ, 19556 Μλαάεπ ἘΚιπιραηγαδΙ. ΠΙΠ. Ὀδτῆῃ εἰταάιπα [τίσπιας Φο]θπιίατιπι ρὔπάση πι. Κπππραηγα α[εεί Ὀγίκ Οἱ απο οἶαρ ςαϊιπία νε γεαἰαπάα «ςαἱδαη απιε]ε Πε Ὀυπίατιη Καάιπ νο ςο- .. ομίατΙΠΙ ἆε ἸΠνα οἁςτ. ὭρΤος Αηρε]ες ἴε ΚαίαΠ Ὀἱζίετ ἆς δι απεπίω Γεγ]ετί οἶαρ Ῥυπάαα συταγ άιγατι2.ο- Ρ]εςίζ ΚΙ ὃν αἴ]ε Όες Ὀΐπ- ἄεπ ἁαμα {[αλίαάι Ἰ Όι οὐψγῆ]ς ὉὈ εαγιάιγ. Τής ἀεία οἰαταίς Ἡοτ Ὀἰτίπίζα ΥΤΙ ΥΓ φε]θπα]ατ ϱὔπάοτίγοταπι, Βντ ἆα αποθὶς πιΠίεΙΓ πιοππ]εΚει νε γετ]ετάε Ῥυϊαπαα ΚΙΠΙραηγα δίτα 5ἱσο Ῥαμρεάεαπ ῥΕὈἱτ ραζειεπὶαίπ Ὀιαππιακιπάαω ἀοίαγι πηὔπικῆπ οἰπωαδίατ,. Βα ραζεῖς ἰζίῃ [βγάα νο 7Ζενπίζ ἱςῖπ Ἱκατηπαακία οἶπρ ες δΕΥΙΡΙΠΙ Ζενκί ΒιἱασββιπΙζι πιά εάϊγο- ΤΗΠΙ. «εσεῃ 56Π8 Ζατηάα Ο.Μ.Ο. ἄε Καγιι ὈπίμπαἨ Ἠοτ ραῇᾗις {ςίπ ἆαμα Ἰγί Ἠαγαί φατίατι Τοπηήπί Παδαδυπάα ερὶγῖ ραντεί ρὸφιοτί]- ππϊφίτ, Ἡπκιαμαποπίπ ἆπλα ἵψί ναζῆε ρὔτεριπιεδὶ Ιςίπ πιοάςτῃ -. υἱτ Ἠαιε ροιϊτ]πις νο Ὀμταάα ετλαηρί Ὀἱτ Παριαμαπεάςεη ἆαίνα ἀγί πιπαπχεἰε αὐτήτοϊπίζ. Κατι να «οουΚΙαΤΙΠΙΖ4. Φδαδιις Ἰιδπιι “ταταβπάαπ ερἰγἰ γατάιπι]ατ γαρ]]ι- 'Υος, Εθ]εποε νε 5ροτ]ας ενε]κπάση άαμα 1ψῖ Ὀἱτ φεἰᾳ]άε ΠαζιτίαπΙγογ. Ἁγηί Ζαπιιπᾶα Ὀεπί ΠΠΟΠΙΠΗΠ -οὖεπ Ὀἱς Φεγ Καζαίατιη 37 οἰαφι- ἁπτ. Βὰ ἆα επηϊγοί Ἰωπιπίατη Ὀδτει]πιεοί νο Ὀμπίατια ταιοίς εαἱπιεκίάϊτ. Βὐτήτ βίας Κπῃ- Ῥ8ηΏγαΠΙΠ ἆᾳ Ιδίεάἰδί αἰοί ἁα]ια βιημα{]ι νε πιες' αἱ {ηδαπ]ατ γειῖς- Ἠτπιεκετ. Ίο Αημεϊεσίε Ῥιίππαι ἀῑδετ ταπιδιΚΙατΙΏΙΖ ἆά 9ἶζο φε]βπιίατιπι Ρὔπαάετίτ. ἨΝκοίδοπ αἰ]εθίπί Βτιις' Ίατι Μτ. Πανίάκοπ΄α, Μτ, Ὀυ, Μτ. πιει, Ἠεπιν Μιάα:ι, ατκεφιτη ντ. Μιά νε αΤΙΡΙΠΙ Πατ]ατθιπιζ ἀθδί]. πι Ἡερίπιίζ βἶπε ἵψί Ὀἱτ Ἱτίπιας να Ἠαγιγίι Ὀἱς γεπῖ γι ἁῑετίζ, ἨΔΕΝΕΥ ΜΌΡΕΡ. πο ος ΑΡΑΥΑ 8ΟΝ :ΖΑΝΑΝΙ ΑΕΡΑ ΥΑΡΙΙ, ος ΟΗΑΝΙΙΑΕ ΜαΚίπε Όαΐιοισι Μτ. Ῥαι] 5µαπ- Κο 23 Ἐκάπιάς ΚΙδτιδα να» 1 οἶπιας οἵπρ ἀσπίζ α9ΙΠΙ Ἠογείπα ΠηΠαὶς 4 εῃ 5οῃ ππεππτάιατ. Μτ, 9Παπ]κο ΠΠ τό γαρβιπάα ΕΒἱτ πιίπ]ςϊ οἶταῦι οἰαταῖς ϱαιςπιαβα Ὀαβίαγιρ Ὀΐτκας 5εηοάο ππαἰάπ]οτ, αἰεῖ γαρι- 61δι Καΐροι οἶπιας ιδία σαίιοιςι ΨΤάΜΠΕΙΙ νο ακιααίιοι οἰαγαίς ϱα]]φππιφίις, 1943 ΦαὈαἴιπάαη εννε] Βϊτ]οςίς επίκα ἸΏοπαηπαδιπα ἠημαῖς εάεῃ Μτ. 9Ἠαπκο ειν οτί εΠ γῆκοςεκ επδτήφιπάςο αἰοι να Καρ Ῥπ]απα Ῥταϊκ νο παζατὶ Κδιππ]απι. ὁδτοιϊγοτάιι.Βαμήγεα Μτ. ΦµαπΚο Ὀἱτ ἄε[α ΑΙ. Ώοπίχς δείᾳτ εἰπηίᾳ νο οπάαπ 5οτα ΙΚκίριι- σαἷ 6επε Ῥαν][ῖκιε Ὀαιγι]αη γεγα ΖΤαΤα βτογαη κος «ΙΚΑΤΠΙΑ Εεπη]ονίαί {απαὶτ γεγα οἰΚαττηα |. Αίγα οπίατι Όαισπια ἠοίπάο Ἰεήπάε ϱα ος. γαφιταδιγ]ο Κιῦχις. [ ΙΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΊΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ Μεέσῳ τοῦ “.Μ.α. ΥΝΕΗΕΑΕΕ ΝΕ Λ5” στέλ- λω εὐχὲς γιὰ τὶς γιορτὲς σ᾿ ὅλα τὰ µέλη τῆς οἶκο- γένειας τῆς Κυπριακῆς Με- ταλλευτικῆς 'Ἑταιρείας. 'Η οἰκογένεια εἶναι µεγάλη, γιατὶ περιλαμβάνει τὸν κά- θε ἐργαζόμενο στὴν ἐπι- φάνεια καὶ στὸ μεταλλεῖο Κι’ ὅλους τοὺς ὑπαλλήλους, μαζὺ μὲ τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά τους. ᾿Εκεῖνοι ἀπὸ μᾶς ποὺ ζοῦν στὸ Λὸς Αντζελες, ἐπίσῃς ἀποτε- λοῦμεν µέλη τῆς οἰκογενεί- ας, Καὶ εἴμεθα ὑπερήφα- νοι γι’ αὐτό. Περισσότερα ἀπὸ πέντε Χιλιάδες πρό- σωπτα ἔχει αὐτὴ ἡ µεγάλη οἰκογένειο.. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ μπορῶ νὰ διαβιβάσω ἕνα ἄγγελμα στὸν κάθε ἄνθρωπο καὶ Ὑγυναῖκα τῆς “Ἑταιρείας. Τοῦτο εἶναι δυνατὸ γιατὶ ἔχετε τώρα ἐφημερίδα ποὺ σᾶς λέγει τὶ κάµνουν οἱ ἄνθρωποί µας ἐκεῖ ποὺ ζοῦν κι ἐργάζονται. Σκοπὸς τῆς ἐφημερίδος εἶναι νὰ σᾶς ὠφελήσηῃη καὶ ἐλπίζω ὅτι κάθε φύλλο της σᾶς εὐχαριστεῖ, καὶ ὅτι σ᾿ αὐτὴ βρίσκετε κάτι τὸ ἐνδιαφέρο καὶ χρήσιμο. Στὸ Χρόνο ποὺ βαίνει πρὸς τὸ τέλος του ἔχει σημειωθῆ πρό- οδος σὲ πολλὲς κατευθύνσεις γιὰ τὴν βελτίωση τῆς ζωῆς ὅσων εὑρίσκονται στὴν ὑπηρεσία τῆς Κ.Μ.Ε. Τὸ νοσοκομεῖο συγχρο- νίζεται γιὰ νὰ σᾶς ἐξυπηρετῆ καλύτερα καὶ πουθενὰ στὴ Κύ- προ θὰ βρῆτε καλύτερη φροντί- δα. Μέσω τοῦ Τµήµατος Εὐη- µερίας γίνονται περισσότερα γιὰ τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά σας. Η ψυχαγωγία καὶ ὁ ἆθλη- πισμὸς εἶναι καλύτερα ὠργανω- µένα ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε. Μὲ ἵκα- νοποιεῖ ἐπίσης πολὺ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ δυστυχήματα λιγόστε- Ψαν καὶ ὅτι οἱ κανονισμοὶ ἆᾱ- σφαλείας ποὺ διδάσκονται μὲ σύστημα ἐφαρμόζονται καλύ- τερα. Όλα αὐτὰ κάµνουν ὑγιέ- στερους καὶ εὐτυχέστερους ἀν- θρώπους, ποὺ εἶναι ὅ,τι ἡ ἙἛ- ταιρεία θέλει νὰ δΠ. Ὅσους ξεύρετε στὸ Λὸς ᾿'Αν- τζελες σᾶς στέλλουν καὶ αὐτοὶ τοὺς χαιρετισμούς των. Θυμᾶ- στε τὸν κ. καὶ τὴν κυρίαν Νί- κολσον, τὸν κ. καὶ τὴν κυρίαν Μόγιαρ, τὸν κ. καὶ τὴν κυρίαν Προύς, τὸν κ. Ντάβιτσον, τὸν κ. Ντάπι τὸν κ. Χουάϊτ, τὸν Χένρι Μάτ, τὸν ἀδελφόν µου ἰατρὸν Μὰτ καὶ τὴν κυρία του. Ὅλοι µας σᾶς εὐχόμεθα πολὺ τὸν Καινούργιο Χρόνο, ΗΔΕΝΕΥ ΜΌΡΕΡ. ------ οΜ.05.60.Α. Κκουκοστ ΕΟΟΤΡΑΙΙ, ΑΟΗΕΡΌΙΙΕ ΤΙΒΡΤ ποῦνορ Ῥεο. 20 ἨΝαιν Κ/ΚΠοτίο να Ἄετος αἱ Κ/Κµοτίο: Ἐε[ετοε-- Ν. ΥὈΒΡΌΕ. Ῥείτα νε Τιοίκα Τατκς αἲ Ῥείτα: Ἠείετες--5, ΑΜΕΘ ΒΤΑΗΤ ΑΤ 2.90 Ρ.Μ. ς 1ο91101Ζου. 11 - ς κ, Αν )επετ]]ετίπί εὔθυμες γιορτὲς καὶ Εὐτυχισμένο | ΗὔΌκὔμετ ΕΕΕΔΗ ΜΕΜΌΕἳ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΡΠοίο ὃν: Ὦ. 4. Οτερη. Μι. ΝΟΖΗΕΤ ΘὕΜΕΒ, 0.Μ.Ο.ΜΙΝΤΑΚΑΡΙΝΑ αΕΙΙΕΝ ΥΕΝΙ ΗΌΚΌΜΕΤ ΕΕΕΑΗ ΜΕΜΟΌΕΤ ΜαΡιΡαγα Ῥεσαγίς «επ Βαν Απάτεας ΜιγοϊκΊπ γετίπο Ὀεσαγίς εά]επ γατάιπιοι τείαα ΠΙΘΠΙΙΙΤΙ Ῥαγ Νεζμεῖ Θαπιετ 15 ΕγΙΙΙ ας 1,είκεγε ρεϊπαίσήτ, Βαν ΦΙΠΙΟΓ Οἱ γαριπάα οἶηρ Ραγεῖ εποτ]ς- Πτ, Ἑδαφεπ Τεί[κα, Ὀ(]]τρα, Νπατα-- ἴμδα, δοµα νο Οπιοτίο τηιπίαἷα- 5ιπάα Ῥα]ήπαὮ «ἀοραπδες Κῶγοα ὈακαὈπιεδί ἱςίπ ἆς επετ]]ς οἶππαδι Ἰβζιπιά1τ. ΜαΠκεπιεπίη πεζατεί αἶππα Κονάιιδια «οσους νε δγί]ς Κπιδα- Ἱετάεπ πιαάα Βαν ἈΝήκμοι, αἰκι] ΠαδιαΠαπεδἰπάοπ «καη Ἱἰπιςε]οτ]ς αμα οννε]Κί πιβμ]κῆπι νο ιδία! οΚυ]α ταιερε]επίπίπ Κεπαάϊ Ἰόγ]ο ππάς γετ]εφεὈιπιε]ετίπε γαγάιπι εάογ. 5οΠ Ζαπηαπ]ατάα το[αἩ πῃο- ππητίατ 1 ΑΡιδίοζ 1ος3 ἀεηΏοτί γητήτ]ᾶδο ρίτεη Ὑο]ει]]ατα ὅατ ἅῑπι Ῥτο]αδί ταταξπάαπ ἱθίεπί]σῃ, ταἨΚί]καίι ἅα φἰπιάϊ τε[αἩ ΠΙοπΙΓ- Ιατι γαρπιακταάιτ Βὰ Κιταπι Ἰίπι- 5εςίζ αἲ]ε νε Γετί]ετε πια] γατάιπι- 4α Ὀμσίαπατ. . Ῥαγ ἸἈήδμει Τιείκοδα ἹΤπρί]ἱΖ ΟΚαΙαπα Ὀἰτάϊκίεα 5οτα δααῖ 1944 ἆε οτάιγα ρἰτίποεγα Καάατ Ἱάᾳφαῦα ἆαζα ΜαΠεπιοςίπάς Τετούπχαπ οἰατας «αἩφππιφατ, Βϊτ ϱοΚ πιεπα]εκε[]ετάςε Πζπιεί εἰπιῖς οἶαρ τοή7 ἂε Κιαπιρ8ηγα Όαθςα- ναφα οἰατακ τεμ ελπαίφατ. Κιδα Ὀἱτ Ζαπιαπάαη 5οτα Ζίτααί Παἰγεκίπάε ΚΔΗρΙΙΚ γαρίικίαη 8οτα Μαβιδα ΜαΠκεπιεείπάο ἀα]ο, ΚάΠρ νε τεγοὔπιαη οἰατακ ςα]ιο- πςΏτ. Εκίπι ΊοςΙ ϱ Μαῤιδα ἆα γατάΙΠΊοΙ τε[αἩ ππεπητα οἴπιας νε Όωταγα Ῥεσαγίς οἶαπα Καάατ Ότι ἴδια Καἰπιρίτ, Βαν Όιπιετ «οσοι ο 8ΡροΓ Κι]Ιρ]ετίγ]ε γαἰαπάαπ αἰάκαάατ οἶαρ δα Καῑδρ ἀγειετίπίη Καπάί Ἰφή[αάςε]ί ἨῬϊτ γο]άα ΚυλαπαδΗππε]ετῖ νε ἀῑδετ Κῶγ]ετάς ΚΙ Κυρ ἡψε]είπί ἁἆαμα Ἱψί αη]αγαὈΙπηε]ετί ἱςίῃ Όα ΚαΙδρία- τη γαρίΙδι [αγάαγι ἴακιίτ οἀςη]ει- ἀεπαάϊτ. Ἠα]εη γαφαάιδι ΑπιζεΗσι Κδγήπάε ετεκ Τήτς νε ρετεκθε Ἐππι ρεπο]ετί επ ΕΒὶ 85Ρρογ Κυθοῦ Κωτπιαρτατ, ΞΗΗΗΗ ΗΕ ΗΗΗΗΕΜΗΗΕΗΗΗΜΗΗΗΗ η Καζαῖατ ει γετάε να Πετ]εδε ταςίῖ ρε]εὈίῃ]τ, ΤΌα- Ίππα κε]θπιεί ἁἀλεπμπασ, Κεπαϊπὶζὶ ἁαίπια 5ο]βπιοί Σᾳϊπάε ὈυαπάαταπαΣ, ΗΕ ΗΕ ΗΕ ΗΡΙ ΠΕ] ΠΗΙ Ὁ Σύνδεσμος Κυριῶν Ζεροῦ θὰ ὀργανώση στὶς 3 μ.μ. τὴν 12ην Δεκεμβρίου, στὸν Σύνδε- σµον ᾿Επισήμων 'Ὑπαλλήλων, τὴν πρώτην του ἀγοράν, τῆς ὁποίας τὸ προϊὸν θὰ διαθέση ὑπὲρ ἀπόρων οἰκογενειῶν διὰ τὰ Χριστούγεννα. Αί κυρίαι προετοιμάζονται διὰ, τὴν ἆγο- ρὰν αὐτὴν ἀπὸ μηνῶν καὶ θὰ εἶναι διαθέσιµα πρὸς πώλησιν µία πλουσία συλλογὴ πλεκτῶν εἰδῶν, κεντήματα, Χριστουγεν- νιάτικες κάρτες καὶ διάφορα παι- δικὰ παιγνίδια. Τὸ τίμημα εἰσό- δου θὰ εἶναι ἕνα σελίνι καὶ θὰ δοθῆ ἐπίσης τέῖον, «Ὁ Σύνδεσμος Κυριῶν Ζεροῦ ἱδρύθη πρὸ δέκα μηνῶν καὶ πλέον καὶ περιλαμβάνει εἰκοσι- πέντε ἐνεργὰ µέλη. Τὴν Ἐπι- τροπείαν ἀπαρτίζουν ἡ κ. Ε. Δ. ᾿Ἠσαΐα (Πρόεδρος), ἡ κ. Ε. Σ. Χρήστου (Γραμματεύς), ἡ κ. Η. Σ. Κοκκινίδη (Ταμίας), καὶ αἱ κυρίαι Δ. Λ. Διάκονο, Ε. Α. Γιαννάκη καὶ ἡ ᾽᾿Αδελφὴ Πολὶν τοῦ Κέντρου Εὐημερίας ΖΞεροῦ (Μέλη). ᾿Απὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συλ- λόγου τὰ µέλη Φργάνωσαν µίαν δεξίωσιν μὲ τεῖον, µίαν δηµοσίαν ὁμιλίαν καὶ ἕνα χορόν. Τὰ µέλη συνέρχονται μιὰ φορὰ τὴν ἑβδομάδα στὸ Κέντρο Εὐημερίας Ζεροῦ. Πληρώνουν µηνιαίαν συνδρομἠ Καὶ οἱ σκο- ποὶ τοῦ Συνδέσμου σύμφωνα μὲ τὸ καταστατικὸ εἶναι : (α) “Η προαγωγἡ τῆς εὖημε- ρίας τῶν μελῶν καὶ τῶν κατοί- Κων τοῦ Ξεροῦ καὶ τῆς περιοχῆς. (β) «Η ἐνθάρρυνσις καὶ ἡ ὑπο- στήριξις τῆς προσκοπικῆς κινή- σεώς κοριτσιῶν τῆς ἄνω περιο- χῆς. (Υ) “Η πραγµατοποίησις τῆς Ἱδρύσεως τῆς ᾿Εκκλησίας Ξεροῦ καὶ ἐν συνεχείᾳ βοήθεια διὰ τὴν συντήρησίν της. (δ) ΄Ἡ παροχἡ βοηθείας εἰς φτωχὰ παιδιὰ συστηµένα ἀπὸ τοὺς Διευθυντὰς τῶν Δημοτικῶν σχολείων διὰ περαιτέρω σπου- δές, : «Ἡ Πρόεδρος κ. Εὐαγγελία ᾿Ἠσαία ἐξέφρασε εἰς µίαν ἀπὸ τὶς πρῶτες συνελεύσεις τὰ αἰσθήμα- τα τῶν µμελῶν, ὅταν εἶπε «... Σκοπεύοµεν νὰ ἐργασθοῦμε μαζὺ διὰ τὸ καλὸ καὶ τὴν πρό- 9δο τοῦ χωριοῦ µας, “Όλες µας ἔχουμε καθῆκο ἀπέναντι στὶς οἰκογένειές µας, ἀλλὰ ἔχουμε καὶ ὑποχρέωση ἀπέναντι τῆς κοι- νότηιός µας». 0. Μ. 6. ΗΑΡΤΛΗΑΝΕΡΙΝΡΕ ΕΚΙΜ ΑΥΙ ΡΟἄυΜΙΙΑΒΙ Ἐμονογ]π]θτί (οὐτίς οἀοτίᾳ Βαν νε Όαναι [υταμίπι εἰ πῖῃ Εἱτ ΚΙΖΙ--ΟΝΕΙ, Βαυγ νε ὕαγαηπ ΑΙ Βαϊ τη Εἱτ οὔ]α---δΑΟΙΚ., Βαγ νο ὕαγαπ Μ. ΑΙ Οεπια]Ίῃ οἱ ΚΖΙ---ΜΕΙ ΕΚ. Βαγ νο Ῥαγαπ λΜεμπιοι 5ο[ετῃ δί ΚΖΙ---ΕΕΕΒΕ. Βαγ νο Όαγαη Γιτήαη Ἠἡδογίπ η Εἱτ οξ]α---ΙΒΕΑΗΙΜ. Ο ΝΕΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Στὶς 15 Σεπτεµβρίου ὁ κ. Νουζχὲτ Σουµέρ, Βοηθὸς Λει- τουργὸς Εὐημερίας, ἀντικατέ- στησε τὸν κ. ᾿Ανδρέαν Μουρ- τζῆν, ὁ ὁποῖος μετατέθηκε στὴν ᾽Αμμόχωστο, 'Ο κ. Σουμὲρ εἶναι 30 ἐτῶν καὶ δραστηριώτατος. Αἱ ἀπαιτήσεις τῶν καθηκόντων του καλύπτουν ὅλα τὰ 95 χωριὰ στὶς περιοχὲς τῆς Λεύκας, Τυλ- ληρίας, Μαραθάσας, Σολέας καὶ Μόρφου. Τὰ καθήκοντα τοῦ κ. Σουμὲρ σχετίζονται κυρίως μὲ τὰ παιδιὰ καὶ ἐνήλικε ὑπὸ ἐπιτήρησιν σύμφωνα μὲ ἀποφάσεις τοῦ Δικαστηρίου. Φροντίζει ἐπίσης γιὰ τὴν ἀποκατάστασιν μὲ τὶς οἰκογένειε τους καὶ ἀνάμεσα στοὺς χωριανούς τους, πρώην τροφίμων τῶν φυλακῶν καὶ τῆς ᾽Αναμορφωτικῆς Σχολῆς, καθὼς καὶ προσώπων ποὺ ἀπο- λύθηκαν ἀπὸ τὸ ᾿΄Ασυλον Φρε- νοπαθῶν. Ένα ἐπιπρόσθετο γέον καθῆκο τῶν Κηδεµονευτι- κὤν Λειτουργῶν εἶναι ἡ συλλο- γἡ πληροφοριῶν σχετικὰ μὲ τὸ Σχέδιο Προνοίας, τὸ ὁποῖον λειτουργεῖ ἀπὸ τὴν Ίην Αὐγού- στου 1953 καὶ τὸ ὁποῖον παρέ- χει χρηµατικἁ βοηθήματα καὶ ἄλλην ὑποστήριξιν εἰς ἄπορα πρόσωπα καὶ οἰκογένειες, «Ο κ. Σουμὲρ εἶναι ἀπόφοιτος τῆς ᾽Αγγλικῆς Σχολῆς Λευκωσί- ας. Μετά τὴν ἀποφοίτησή του ἠργάσθη ὣς διερμηνεὺς καὶ µεταφραστὴς τοῦ ᾿Επαρχιακοῦ Δικαστηρίου στὸ Κτῆμα µέχρι τοῦ 1944 ὅτε ἐνεγράφη στὀν στρατό, 'Ὑπηρέτησε σὲ πολλὲς Χῶρες στὴν περιοχἡ τῆς Μεσο- γείου καὶ ἀπελύθηκε τὸ 1947 μὲ τὸν βαθμὸ ᾿Επιλοχία. Μετὰ ἀπὸ βραχεῖαν ὑπηρεσίαν ὡς ὑπάλληλος τοῦ Γεωργικοῦ Τµή- µατος, διορίστηκε δακτυλογρά- φος, ἐπιδότης καὶ διερμηνεὺς τοῦ ᾿Επαρχιακοῦ Δικαστηρίου ᾽Αμμοχώστου. Τὸν ᾿Οκτώβριον τοῦ 195] διορίστηκε Βοηθὸς ΚηδεμονευτικὀςΛειτουργὸς στὴν ᾽Αμμόχωστο καὶ παρέμεινε σ᾿αὐ- τὴ τὴν θέσι µέχρι τῆς τελευταίας του µετάθεσης, 'Ο κ. Σουμὲρ ἐνδιαφέρεται πολὺ διὰ τοὺς Παιδικοὺς καὶ ᾿Αθλητικοὺς Συλλόγους καὶ ἐκ- τιμᾷ τὴν ἀξία των εἰς τὸ νὰ βοηθοῦν τὰ µέλη των νὰ χρησι- μοποιοῦν τὸν καιρό τους σὲ κάτι τὸ χρήσιμο, καὶ μὲ τὴν συµµετοχή τους στὴν δράση τῶν Συλλόγων, νὰ µανθάνουν πῶς νὰ κατανοοῦν καλύτερα τὰ µέλη τῶν συλλόγων ἄλλων χω- ριῶν καὶ ἄλλης φυλῆς. Ηδη ἵδρυσε ἕνα ᾿Αθλητικὸ Σύλλογο στὸ ᾽Αμπελικοῦ, ὅπου διαμένει, μὲ µέλη ἀπὸ «Έλληνες καὶ Τούρκους. «Φου 0.Μ.0.5.0.Α. ΒΗΙΕΙΟ ΕΟΟΤΒΑΙΙ, ΒΟΗΕΡΌΙΕ Ώοες. 13 Ῥεπάαγία ν Ἱιεο[]κα Οτεε]» αἱ Ῥεπάαγία : Ἐε[οτος--- Τ. 1ΟΙΖΟῦ”. Οἱά Κ/Κµοτίο ν Χετοδαί Κ/ΚΠοτίο: Εεῖοτος σ-, ΥὈΓΡΌΕ, Ῥμίαξσοι νς 1με[κα Τι] αἱ Ῥμ]αρεοι: Ἑείοτες--- Ὀ. ΙΟΑΝΝΙΡΕΡ οτ 6. ΙΟΑΝ- ΝΙΡΕΡ. 6ΑΝΜΕΒ 6ΤΑΗΤ Απ 9.90 ΡΜ.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Μ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ 4p
ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 4p
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ 3p
ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ Χ.Τ. ΜΑΤ ΚΑΙ Ρ.Ι. ΧΕΝΤΡΙΞ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 3p
ΟΜΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΜΕ. ΚΑΙ Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ 3p
ΝΕΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 3p
Ο ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΟΜΗΣΑ ΜΑΟΥΝΤΠΑΤΤΕΝ 3p
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. 3p
ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 33 ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 2p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 2p
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΧΩΜΕΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ 2p
KAZALARA NİÇİN MEYDAN VERİYORUZ? 2p
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΝΟ Κυπριακό 2p
Ο ΝΕΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΜΕ 1p
Η ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΡΟΥ 1p
C.M.C.MINTAKASINA 1p
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1p
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1p