σΜ.ο. ΨΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΜ5 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΡΟΥ ᾿Απὸ τὶς 15 Δεκεμβρίου ὁ Σύλλογος στεγάζεται σὲ νέο οἴκημα, ἰδεῶδες γι᾿ αὐτὸ τὸν σκοπό. Τὰ µέλη κιόλας αὐξήθη- καν καὶ οἱ συγκεντρώσεις στὸν Σύλλογο εἶναι μεγαλύτερες ἀπὸ πρίν, Μὲ. τὴν βοήθεια ποῦ κ. Χ. Μπακαλούρη ποὺ διέθεσε δω- ρεὰν τὴν κινηματογραφική του αἴθουσα, ὁ Σύλλογος διοργάνω- σε θεατρικἠ παράστασι καὶ Χριστουγενιάτικο Δένδρο τὴν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων. ᾿Απὸ τὸ Δένδρο πραγµατοποιή- θηκε καθαρὸν κέρδος {32. “ΗἩ ᾿Ἐπιτροπεία ἐβοήθησε μὲ εἴδη ματισμοῦ ἀξίας {δ ἕνα πολὺ πτωχὸν µέλος τοῦ Συλλόγου. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΔΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Κατόπιν προσκλήσεως ἀπὸ τὸν Σύνδεσμον, τὴν 6ην Δεκεμ- βρίου κατῆλθε στὸ Καλὸν Χωώ- ρίον 'μιὰ Τουρκικἡ ποδοσφαιρι- κἡ ὁμάδα ἀπὸ τὴν Πέργαμο (ἐπαρχία Λάρνακος). Μετὰ ἀπὸ φιλικὴ συνάντησι, στὴν ὁποίαν ἐνίκῆσε τὸ Καλὸν Χωρίο, δόθη- κε δεξίωσις στὸν Σύλλογο διὰ ποὺς τριάντα ἐπισκέπτες, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛ.ΠΕΤΡΑΣ Τὰ µέλη διοργάνωσαν γιορτὴ στὸ Σύλλογο τους τὶς 20 Δε- κεµβρίου τὸ πρωὶ διὰ 160 παι- διὰ τοῦ Ελληνικοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου. Τὸ πρόγραµµα ποὺ ἐκτελέστηκε ἀπὸ τὰ παιδιὰ μὲ τὴ βοήθεια τῶν διδασκάλων των,περιελάμβανε δύο δραµατά- κια, ἀπαγγελίες καὶ ἄσματα. Στὸ Κάθε παιδὶ δόθηκαν γλυκί- σµατα. Π ἴδια γιορτὴ ξανάγινε τὸ ἀπόγευμα γιὰ τοὺς κατοί- κοὺς. ᾿Ἐπραγματοποιήθη κέρδος {Τ μὲ τὸ ὁποῖον οἱ διδάσκαλοι θὰ ἀγοράσουν εἴδη ρουχισμοῦ διά τοὺς ἀπορώτέρους µαθητάς. Τὴν ἡμέραν τῶν Χριστουγέν- νων τὰ µέλη ἐδίδαξαν ἀπὸ σκη- νῆς ἕνα ἔργο μὲ θρησκευτικἠν ὑπόθεσι, μὲ εἰσπράξεις {6. ᾿Απὸ τὸ Χριστουγεννιάτικό τους Δέν- δρο τὶς 26 Δεκεμβρίου εἶχαν κέρδος 410. 9 ἅ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧορΙΟΥ Τὴν 26ην Δεκεμβρίου τὰ µέλη διοργάνώσαν γιορτὴ διὰ 150 παιδιὰ ἀπὸ τὸ Καλὸν Χωρίον, Άγιον Νικόλαον καὶ τὸν '΄Α- γιον Γεώργιον, στὰ ὁποῖα δό- θηκαν γλυκίσµατα. 'Τὸ πρό- γραμμα περιελάμβανε ἕνα δρα- µατάκι, τραγούδια καὶ ἀπαγ- γελίε, ποὺ ἐκτελέστηκαν ἀπὸ τὰ παιδιά. Σὲ τρεῖς χωριανοὺς δόθηκαν εἴδη ρουχισμοῦ ἀξίας 6 λιρῶν, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ποσὸν τὸ µεγα- λύτερον µέρος προῆλθε ἀπὸ εἰδικὸν ἔρανον ποὺ διενεργήθηκε μεταξὺ τῶν μελῶν. ὭῬὝὌφὙθθ««ὃ--- 6.Μ.06. ΒΑΡΤΑΒΑΝΕΒΘΙΝΡΕ ΚΑΡΙΜ ΑΥΙ ΡΟἄᾷῦΜΙΙΑΗΙ Υοπί οἈενογίπ]θυί {οὈτί]ς εζετίᾳ. Βαν νε Όαγαα Εελμπαί ΑΗπιεί Κάζιπαπ Ὀἱτ Ἴισι, ἰδπιί «ἳΓΤΙΚΑ ΕΜΙΝΕ Βαν νο Όαγαι Ἐαδιπι Μεμπιεί η δἱτ Κιζι ἱδππί ΡΕΡΙΗΑΝ Βαν νο Όαγαπ Έπνετ Μ. ΑΗ πίΠ Ὀἱτ Κισι ἰδπί ΑΥΡΕ. Βαν νε Όαγαν [ρταμίπι Α.ΑΖἱΖ 1 Ὀἱς οὔ]α ἰπί ΟΕΜΑΙ.. Βαν νε αγαπ Μεμπιοί Ἠαδαη' 1η Εἱς Κισι ἰπί ΦΡΕΝΟΌΙ. Ῥαν νε Ῥαγαπ ἨἩήρεγίη Μ. ΒἰταάοτΊπ δἱς ΚΙΖι πι ΕΜΙΝΕ, ἑνὸς παιγνιδιοῦ ποδοσφαίρου ἀπὸ τὸν διαιτητή, ἐξαρτᾶται εἰς µεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὴν συµ- περιφορὰ τῶν θεατῶν, ἴδίως ὅταν τὸ παιγνίδι λαμβάνει χώ- ραν εἰς ἀνοικτὰ γήπεδα. Μὲ τὴν εὐκαιρία ποὺ ἔχομε τώρα τὴν ποδοσφαιρικἡ σαιζόν, λίγα λόγια ὑπὸ τύπο συµβου- λῆς θὰ συμβάλουν εἰς τὸ νὰ καταστοῦν τὰ παιγνίδια περισ- σότερον εὐχάριστα, ἂν ὑπάρξη ἡ δέουσα ἀνταπόκρισις. Πρέπει νὰ γίνη παραδεκτὸν ὅτι ἡ µόνη ἐξουσία διὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ παιγνιδιοῦ εἶναι ὁ διαιτητὴς καὶ οἱ δυό του ἐπόπται γραμμῶν, Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς θεατές µας ἀναγνωρίζουν τοῦτο, ἀλλὰ ἀκόμη ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ δὲν τὸ ἀντιλαμβάνονται καὶ κάποτε ὁρμοῦν στὸ γήπεδο διὰ νὰ ὑποβάλουν διαμαρτυρίες. Οἱ ἐπεμβάσεις αὐτὲς δὲν εἶναι δίκαιες διὰ τὸν διαιτητή, τοὺς ποδοσφαιριστὲς καὶ τὴν πλειο- νότητα τῶν θεατῶν, καὶ τὸ ἀποτέλεσμα κάποτε εἶναι ὅτι ὁ διαιτητὴς ὑποχρεώνεται νὰ ἐγ- καταλείψη τὸ παιγνίδι. Οἱ θεαταὶ βοηθοῦν τὸν διαι- τητή, τοὺς ἐπόπτες γραμμῶν καὶ τοὺς ποδοσφαιριστὲς ὅταν παρακολουθοῦν τὸ παιγνίδι ᾱ- πὸ θέσεις ἀρκετὰ ἔξω ἀπὸ τὶς ἐξωτερικὲς Ὑραμμὲς τοῦ γηπέ- δου. Μερικοὶ θεαταὶ στέκονται σχεδὸν µέσα στὸ τέρμα ἢ µέσα ἀπὸ τὶς γραμμὲς τοῦ γηπέδου σ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ παιγνι- διοῦ. Εἶναι τὸ καθῆκον τοῦ Συλ- λόγου, εἰς τοῦ ὁποίου τὸ γήπε- δον λαμβάνει χώραν ἡ συνάντη- σις, νὰ μὴ ἐπιτρέπη σὲ θεατὲς νὰ εὑρίσκωνται ἐντὸς τοῦ γηπέ- δου. Οἱ πλεῖστοι σύλλογοι συνεργάζονται τώρα σχετικἁ μὲ αὐτὸ τὸ σοβαρὸ:, ζήτημα, Οἱ διαιτήταί µας γνωρίζουν καλὰ τοὺς νόμους τῶν παιγνι- διῶν, ἰδίως ὕστερα ἀπὸ τὶς σε]- ρὲς διαλέξεων τὶς ὁποῖες ἔδωκαν ὁ κ, Ἱερωνυμίδης τὸ 1922 καὶ πρὶν πολὺ λίγο καιρὸ ὁ Ε/5εί. Στόουν, κι οἱ δυὸ διαιτηταὶ τῆς Κ.Ο.Π. Οἱ θεαταὶ πρέπει νὰ μάθουν νἄχουν ἐμπιστοσύνη στοὺς διαιτητὲς καὶ νὰ σέβωνται τὶς ἀποφάσεις των, γιατὶ οἱ διαιτηταὶ θέλουν νὰ κρατοῦν τάξι στὸ παιγνίδι καὶ ὄχι νὰ τὸ καταστρέφουν. Συχνὰ ἀκούονται οἱ θεαταὶ νὰ. φωνάζουν «χέρο ὅταν ἡ µπάλα ἐγγίση τὸ χέρι ἑνὸς ποδοσφαιριστοῦ, ἢ «φάουλ» ὅταν ἕνας ποδοσφαιριστἠς ρίξη κάτω ἕνα ἀντίπαλο. Στὴν πρώ- τη περίπτωσι εἶναι «χέρι» µόνον ἂν, κατὰ τὴν γνώµη τοῦ διαιτη- τοῦ,ὁ παίκτης ἤγγισε τὴν µπά- λα μὲ τὸ χέρι σκόπιµα, δηλαδὴ κινήθηκε τὸ χέρι διὰ νὰ ἐγγίση τὴν. µπάλα καὶ ὄχι ἡ µπάλα κτύπησε τὸ χέρι. Στὴν δεύτερη περίπτωσι εἶναι «φάουλ» ἂν ὁ παίκτης ἔσπρωξε τὸν ἀντί- παλό του μὲ ἐπικίνδυνο τρόπο. Αὐτὰ τὰ παραδείγµατα καὶ πολλὰ ἄλλα δὲν εἶναι ἐν γνώσει ὅλων τῶν θεατῶν. Οἱ Σύλλογοι θὰ προσέφερον καλὴν ὑπηρεσία εἰς τὸ κοινὀν, καθὼς καὶ εἰς τὰ µέλη των, διὰ τῆς διοργανώ- σεως ἐλευθέρων διαλέξεων ἐπὶ τῶν νόμων τοῦ ποδοσφαίρου. “ῶριμοι θεαταὶ θὰ ἠδύναντο νὰ εὐκολύνουν τὸν διαιτητὴν βοη- θοῦντες εἰς τὴν συγκράτησιν ἐκείνων τῶν πολὺ ὀλίγων ἀτό- µων στὸ κάθε χωριό, οἱ ὁποῖοι εἶναι πάντοτε ἔτοιμοι νὰ ἐπικρί- νουν τὸν διαιτητὴν καὶ τοὺς ποδοσφαιριστάς, καὶ οἱ ὁποῖοι φαίνονται νὰ διασκεδάζουν προ- καλοῦντες ἐνοχλήσεις. ΣΟοΛλων Θ. ΛΟ:/ΖΟΥ Καλὸν Χωρίον. Κῑάς ἱάατε αἰπιαςί Πιδιδίψίε ογΙΠ αςικ δαΏαάα οἰάιιδι ΖαϊπαΠ Γ4718- φιγίε δεγἰτοἰ]ετίω {ααπασαδι ναζῖγ- εἴε Ὀαδμαις, Φἰπιάϊ ΕαἴδοΙ πιενδἰπιπίη γ8- ΏΒΦΠΊΗΦΙ Πγετίπο πιαΠαΠί ΕαροΙ πιας]ατιπιζάαη ἅαία [αζία Ζεν]ς αἰαοί]πιείς ἱςίπ τίαγεῖ εα]εσεκ]ετί ἡπι]α! 1]ς ίτκας ἰανδίγεάςε Ὀπ]απα- σαὔ1Ζ. Βὶτ ογαπ Ιάατε εἰπιε] ἱςίΠ υὔτῆπ φαἱδΗίγειίη ΠαΚεπα Ία κ γαΠ αΚεπιίη επάε οἰάπδιι 1γίοε απἱαφηπα]ιάας. δεγιτο]ετίπαἰζίη ροὔα Ῥαπα ΤαΚκάϊτ δίππεΚΙε ετα- ου. Πα]ᾶ ἀαμα Ὀπι απ]απγαη]ατ να σοκ ἀείαίατ Ρτοϊεδίο ἰςίπ [68παγα. Πῆσαπι εάεηῃ Οἱ «ο Ἱηδαπίατ ἁα νατά. Βὰ, Πακεπι ΙςίΠ, ογµπομ]ατ, νο βετίγε ΚαῑαΠ φογἰτοί]οτ Ιςῖῃπ ἁἀοῦτα οἰπιανιρ ΓΠακοπιίπ ογιπάαη οεΚκ]πιεςί Ίε ποιϊοε]εηίτ. δογἰτοί]ετ ογαπάαη οἰάικσα ἀ1δβαΓΙ Ρίτ γετάε ονυπΗ. δεγτειπεΚἰε Πακοπι. ΙαγΙΠΔΠΙΕΠ νε ογαπομ]αγα γατάιπα εἰπιῖς οἰωτίατ. Βα21 βεγίτ- οἴ]ετ Μπ ογαπ οβΠαδιπάα Καρι- ΠΙΠ νο ΟΥΙΠ δ4ΠΗΦΙΠΙΠ ἱςίπάς ἄωτατ. Όγαπ. φαἩαδιπα Παἰκιπ βἰτππεπιεδίπε ἀῑκκαί εἰπιεκ: ο{ᾶ- ἀαῑα γαι Καῑᾶοε ἀἴδεῃ πες α]ἡγαὶ οἶαρ Οἱ σος Κα]βρ]ετ δα Πιδιιδία ΙδΟΙΓΙΘΙ ΥΒΡΙΥΟΓ. Φοπ Ζζαπιαπ]ατάα Κεπάἰ]ετίπε Ἐ/δρι, δίοπε νε οπάαη εννεἰ 1952 4ο Μτ.. Ἱετοποπιίάϊ ἵατα[ηάαα γοτί]επ ἀειδίοί πε[σοδἰγ]ε Ὀὐτάπ ΠαΚεπι]ετίπαίζ ογΙπΙς Καπιῆ- Ίατιπι Εἱπιεκιοά!ς. Β Ιά σαΐις ἆα Κ.Ο.Ρ. Πακεπιϊάϊτ]ες. δεγὶτεῖ]ετ Παοπαιίπ Κατατίατιπα Πὔτπιεί εἰπιεδίπί ὅδτεπππεμαϊτίετ, Οὐπκὰ Ἠοκεπι]ος οψαπιι Ὀοσπιας ἀεδῖ]άᾳ Κοπίτο! εἰπια]ς ΙδίετΙετ. Φογἰτοϊ]ετῖῃ ςοἰς ἀεία, [ορ οὗ ΗΠ- συιπαπ. Κοίαπα νυτάµδα Ζαπιαπ ἁμαπάς νεγα Οἱ ογαπος ΚαΤςι- αιπάακίπί ἀλφήτίπος “Ἔτος-]κίοϊκ ἀϊγο ςαδιτάικίατιπι ἀγατιΖ. Ἠει φεγάεπ ὅπος ἵορ αποακ Πακεπίῃ Καπααίίπςος Καδῖί οἰατακ ογαποι ιαταβπάαπ ἴιταίαιδα γαπὶ Ἱορ Κοΐαπα ἀεβῖ] ἄςᾳ Κοῖα ἴορα ἁοδτια ΠατεΚκεῖ οἆαετ νε ἴορα ἀοιπσδα ἁμαπάς οἶατ. Ὀϊδετ Ἱατα[αῃ Ετος-Κῑοἷς γαἰηιΖ Ὀἱτ ογποι! ΚαΤςΙ- ιπαα]ἰά ΤεΠ]ΚεΙΙ Ὀἱτ φεκ]άα Πί]- οὔὕπι θάειδε νετ]τ, Βίτ «οκ φογἰτοῖ]ετ αναπία] Καπυπασα Ὀ]- πιεζ. ῬΒα νο Όυσπα Ῥεηζετ πϊδα]]ετ Πακἰιπάα, πιαἱἠπιαα 5εγἰτοῖ]ετ Ὀὐπαϊγεδίτ, Καῑδρίετ ὃ Παφαρία Πακα [αγάαἰι οἰαὈί]πιεΚ {ςίη ΕΗ10οἱ Καπιπίατι Πακκιπάα Κοπ[εταης]ετ τοτῆρ εἀειΗτίετ. ΟἱΡΠ δεψ]τοί]οτ Κανρασι]κίαα Ζεν]ς αἶαπ, Παίκεπι να ογποπίατι (επ]κίάάεπ Ποβ]αΠαΠ, Ὀίκας Κἰπιδεγί Κοπῖτοί εἰπιεκ]ε Παοπιςο γατάιπι εἰπιίς οἰατίατ. 50ΤΟΝ ΤΗ. ΤοΙζοῦυ Κ/Κλοτίο ΙΝΟΠΤΕΒΕΡΕΙ ΠΑΗΡΠΙΡΕ ΒΌΙΌΝΑΝ ο.Μ.0ο. ΝΟΒΡΙΕΕΙ Ο:Μ.Ο. Ῥεπάαγα Παδίαπαηπε- ἰπάο απ ὈμσιΚ 5οπο πδτδ]ήκ γαραπ Βαγαπ Ητίρδίπα Κενοικ- Ίαη, 341 Αταλκία αςακ ες Καπι- Ραηγα (αταμπάαῃ 3 5επς οΚιτυ]ᾶ- σαῦι ΑΠτοννΖεῦιτγ ἀεκί Ἐογαὶ δαἱορ Ππῇσπιατγ ο Επίκ, 'Ταἱ- α{ἰπί Ὀἰήτίπος Βαγαι Κονοτκίαπ Ῥεπάαγαάαξί να2Ι{ερίπε ἁἀδπεσεκ- ἄτ, Ἐογαὶ δαἱορ Ιπείππιαιν ἂε Βαγαπ ΚενοτΚκίαῃ, ΚΙπΙιραΠΥΒΠΙΠ 1951 ἆς (αἩςία ρὔπάετάϊδί Βαγαπ Ἠοάν ΗΠ Ὑπαππϊγί ὈμίασαΚ{Γ. Βάνα ἨΗΙ Ὑϊαπηϊπίη 1954 ἆε Κιῦτιδα ἀθηπιοςί Ὀεκιεηπιεκίεα!. Έεςοπ Ἠαζίται ἱπρίετεγε βὔῃ- ἀετί]εῃ πὂτς Ματι]ία Απίιοπίοιι Ἡ[οτάακί Κίπρ Οεοιρε Παδίαα- ποδίπάε πὂτκ]θκ ἰαΏδίή. γαρπιαΚ- ἴ941ς. Ἀπι]απησαίε]α κ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕὉΤΒΟΙ, ΗΒΑΚΕΝΠΙΝΙΝ τν οι ο. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ςΕΥΙΒΟΠΙΕΕΡΕΝ «σοσυκ κὔβεβῖ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΒΙΟΑΡΙ σασαη : Ἰήσα Ὠϊβοοπο Βν Α. ΣΤΟΥΣ ΘΕΑΤΑΣ ον ον Ῥρπαγίᾶος| ὍὉ ἀποτελεσματικὸς ἔλεγχος Βὶτ Πακεπαίπ ΡἱΓογυπι 1ν] 9ο, ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ πιικϊ ΤμἩ ΚΔΕΘΕΑ τ νακΙπ Ὀἰτίαάε σὔπεφῃ νε ρἀζεὶ Ὀἱτ σἠπάε Ὀἱ Κατρα΄ Οἱ: οΤΠΙ8Π Ἰςετίδίπάε αφιγοτάαι. ΝΠαγεῖ γετα΄ γετᾶ Κοηιιρ ἀΐδει Κατρα]ας οἱδί 2ιρ]απιαδα Ὀαφίαάι. ΑΠδιΖΙΠ Ὀἱτ αὔασιπ ἀῑριπᾶο Ὀὐγακ: Ὀἱς Ρατςα Ρεγπί τα, Ῥεγπὶτί ἄε- Παὶ νεπιακ ἰοίπ αὔασοιπ Ὀζετίπε Κοπάα. ἘωτβαΣ. δἱ ΠΚ οπα αὔτίῆπος αὔλιπάαἷί ρεγπίτί αἰπιᾶβα Κατατ ναταῖ. Αἰαγνατί Ὀἱγ δερ]ᾳ 'Οἵὔπ αγάια Κατρα .Ὀευν, σἶἶπ πο Καάατ ρήζε], ἀθδί] πα» Βαϊιγοτήπα. ΚΚ: Ῥαρίῃ ο ταΗΠΗςίπίΖ, πο ϱήζεὶ ρεγπ]τί- ηἰζ νατάιτ. ΦΜρῃεςδίΣ Κἰ εἰσίπ βἰθὶ Ἱγί νε παζὶκ γαταϊικ]ατ ἁαίπια ταΗΗΗ οἶατ' ἀθαὶ. ΚατραπΙη Κεπ- ἀῑδίπε ρεγηὶτίπ Πατία Ὀἱς ΡΓςΒΡΙΠΙ νετπγεσεβίπϊ απ]γαα Π]κί αἶαΥ εἰπποκίαε ἀεναπιία ἀθάλκί δι εἱζί σὔτππεκ ἱσίη σε]άϊδιπαί Ὀϊίψοι- 8ἩΠ.. ΒίΓ ΔΘαΤΚΙ «ϱὔΙΓΘΑΠΙΖ πε οἵατ2 ΟΚαάατ σε] «εδίπίζ ναι ΚΙ. Βδιϊπ ἀτκαάαφίατιπια »ὔγ]εάίπι νο αθεῖα Όαπα Ἰάπιδα ἱπαππηβάι. Βίταζ «ΑὔιβαπιΖ επι Ὀεπί δενΙπάἱ- τθοςίς Άσπῃ ἆςᾳ ατκαάαδΙατιπ]α. δε5ἰ- πἰζίπ. ϱῇσεὶ οἰάαδαπα ἱπαπάιτα- σΚδιπΙΖ. ΒΜΙρ8Ι. Ὀμς εεδηἰζὶ ἀάγίπσα ςαὔιγπιακίαη ναΖρεςεςεκ. Κάτρα Ε]κἰπίη «Ὀγ]εά[κετίπάεπ οαάατ σοἰς συτυτ]απάι ΚΙ Κεπαάϊπί φατκ1οι Κιφίατια. Ἱαταμ Ζαππεϊτ, Αδζιπάα Ὀἷ ρατρα Ῥρεγπίς οἰάι- δπι (απιαπλγ]α απαίαταϊς σατκι ραὔιγπιαδα Ὀαφίαάι. ᾿Γηκίπίπ ἆε {βιοάΙδί ρεγΠίτ ραγςαδΙ γετε ἀῆςιι. Τεδεκκῆτ εἀετίπι Ὀεγίπι ἀθαί. ΣΤ Ποπ Ὀοτή φατἰκΠατιπΙζ]α ταΏαϊ- 817 εἰπιογίπ. Κοικυης δτἡς ρίζα τεκτατ: Ὀαφαπιαζάαη ὅπςες Ὀίτα» αζακ]αδπιαππα πιῆκιπάο εαἰπίχ. Κατρα Οἱ 96Υ δὔγ]επιεάεπ Καῑάι, [γί Οἱ δοδί οἰηαάδίηι θὰ Καάατ ἡἠζή]πιίγα οσΚίὶ, Οπάαπ 8οητα 6εςεη αγἱαΓ Ζατμπάα Ἀδής Ὀἱ νᾶζιε ἁςια. ΒαφκαϊατιπΙ φαἡῖο «Ὀἱτ - οεκί]άε πιοίΠοάσπ Ὀἱτ Κίπιδα 7Ζαπιαίτ, οὐπικϐ -Κατφιιπάαἰκηῖπ Πἱς]ετίηί Ιποἰῖτ. Βὰ φεκι]άᾳ «αἩῖτε πιείπε ἵπαπαι. Οἰτί ἄα: αἨπιακ. Ὠεβί πιο Ι ΜΑΡΕΝΟΠΙΕΒΙΝ ΥΕΝΙ ΕΜΝΙΣΕΤΙ ΕΕΚΟΒΙΙΑΗΙ Ἑν Ὁ. Ὦ. ΒΌΡΟΗ Ἐπιπίγθί Μη τά Καταάαῦ πιαάεπο]ετί επιπἰγεῖτε- Κοτ]ατι ατινοτ. Βωπίαγτος3 δεπεδί- ΠίΠ 5οπ ἀδτῖ αγι Ζατμπάα Ο.Μ.Ο. αιμίηάα ςαἱιδαη Ὀὐὔτίη αάαπι]ατίη- πάει ἆαμα α7 νακῖτ Καγοεάϊοϊ Καζαΐατ σεςἰτπαϊφ]ογα!. ΝΛαάεπεί]ετ οι πα Ὀἱτ φεΚῖ]άε «αἱιδπιαξα ὄδτεῃ- ἀλκ]ετίπάσα δυτατ ἀαγπιακίαάιΓ- Ιατ. 27 Ἐκἰπιάεηπ ΙΠὂατεη 25 ϱΏπ φατμπάα Καζα γἠζηᾶση ἁμταῃ τοῖς Ὀϊτ απιείε οἰπιαπδί, Βα Καζαθιζ]ῆς πἰπαγεϊ Ὀἱτ αάαπιιῃ Ὀἱς οίορ ἴαλίαςι Ἀσετίπε ΕἱΓ Ζἰποῖτ αἴπιαδι νο [αΠμίαπια ἀἲςαρ εαῦ ἰφατεί ρατπιαβιπιΏ Κιπήπιακιγ]α 9όπ Ὀυ]άμ. Βα, φοἰί]άς τεκοτ Τεβκί] οάεπ 25 αϊπῆη 5οπ Ὀ]πιαδιγ]ε αππε]ε]ε γοπί Ῥαδγαπ φίζτε τεκτας ΕἱΓ επιπἰγεί τεκοτα γαρπιακ ἰσίπ ἵδε Κογι]άπίατ, Ἠετ 6εζεπ ϱὔπ πιᾶ- ἀθποί]ετί φαἰπι Ιδίετκεπ ρδτατ ςα]ϊπι απιεἰε οἰπιαἷς ἱςίῃ εἀϊπα]- ΚΙστῖ αζίπι, υ[αὶς τε[εὶς ἹΚαζαίατιη νι νε γεπί Ὀαδίαη Ὀαδίαπιιγα πιεορατ οἰπιαίατιπα ταὔπιει, γεπί οπιπίψεῖί τοκοτ]ατίπΙ πιεγάαπα βειϊτοσεκιῖτ. Ηὶς δἱτ ϱὸζ Καζα5ι ϱεςἰτππεΚεί- 2ἱΏ 6εζεΏ 58 πάει 5οΩΓΗ, ΠεΓ- πιαάεποί ἁθία ἰγὶ Ὀἱτ τεος ΠΊΕΥ- ἆαπα ρειἰγπιεκ ἰςίπ. οὔτάα Ζαπιαη Ὑπό: Λουΐζα Διάκονο Ἡ ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΤΕΡΑΞ Μιὰ φορὰ κι ἕνα καιρὸ ἕνας Ἱέραξ πετοῦσε ἀνάμεσα στὶς σκιὲς τῶν δένδρων τοῦ δάσους κι ἀπολάμβανε τὴν ὡραία ἡμέ- ρα. .Κατόπι χοροπηδοῦσε στὸ ᾿ἔδαφος ὅταν ἔξαφνα εἶδε ἕνα µεγάλο κομμάτι τυρὶ χάµω, δίπλα στὸν κόρµο ἑνὸς δέντρου. Τὸ ἅρπαξε καὶ πέταξε σ᾿ ἕνα χαμηλὸ κλῶνο διὰ νὰ τὸ κατα-. βροχθίση. Μιὰ γρπὰ πονηρὰ ἀλεποὺ ποὺ παρακολουθοῦσε τὴν σκηνὴ ἔβαλε στὸ ᾿νοῦ της νὰ τοῦ πάρη Τὸ τυρὶ γιὰ τὸν. ἑαυτό τῆς. «Καλημέρα κ. “Ἱέρακα», εἶπε ἡ. ἀλεποὺυ μὲ Κκολακευτικὸ ᾿τόνο, πόσο ὥραία ἡμέρα. Ἠσουν τυ- χερὸς αὐτὸ τὸ πρωῖ ποὺ βρῆκες αὐτὸ τὸ ὥραῖο κομματάκι τυρί. Βέβαια, καλὰ κι εὐγενικὰς πλά-, σµατα σὰν κί ἐσένα εἶναι πάντα τυχερά». Βλέποντας ὅτι ὁ Ἱερα- κας δὲν εἶχε σκοπὀὸ νὰ τῆς προσ- φέρη οὔτε µέρος ἀπὸ τὸ τυρί, συνέχισε τὴν κολακεία ΄ της. «Ἠλθα ἐδῶ µόνο καὶ µόνο γιὰ νὰ σὲ δῶ. Θέλω τόσο πολὺ νὰ ἀκούσω τὴ φωνή σου. Εἴπα σ᾿ ὅλους τοὺς Φίλους µου ὅτι τραγουδᾶς, μὰ δὲν μοῦ πίστε- Ψαν. Νομίζεις ὅτι μπορεῖς νὰ. κελαδήσης ἔστω λίγό Θὰ μὲ Ἱ ἔκαμνε ὑπερβολικὰ εὐτυχῆ καὶ - οἱ φίλοι µου 'θά μάθουν πόσο χαριτωµένα τραγουδᾶς. ᾿Ακόμη- καὶ τὸ ἀηδόνι θά ἐντρέπεται νὰ ξανακελαδήσή. ὕστέρα ποὺ θὰ σὲ ἔχη ἀκούσεν. ο Τόσο πολὺ ὁ Ἱέραξ κολακεύ- θηκε ποὺ ἐνόμισε τὸν ἑαυτό του. βασιλέα τῶν πτηνῶν ποὺ κελα- δοῦν. Λησμονώντάς τελείώς τὸ κομμάτι τοῦ τυριοῦ στὸ στόμα. του, ἄνοιξε Τὸ στόµαά του γιὰ νὰ τραγουδήση. Τὸ Ἱτορὶ ἔπεσε χάµω κι αὐτὸ ἦταν ὅ,τι ἡ πονη- ρὰ γρηὰ ἀλεποὺ περίµενε. ᾿Α- στραπιαίως ἅρπαξε καὶ Κατε- βρόχθισε τὸ τυρὶ καὶ φεύγοντας” κύτταζε τὸν ἱέρακα κοροϊδευτι- κά. «Σ’ εὐχαριστῶ κύριε Κρα-΄ κρᾶ» εἶπε,. «μὴ. μοῦ χαλᾶς τὸ. στομάχι μὲ τὸ κελάδηµά σου.. Περίμενε ἕως ὅτου ἀπομακρυνθῶῷ. ἀρκετὰ γιὰ νὰ ἀρχίσης τὸ ἁπαί-. σιό σου κρὰ--κρά». ὍὉ Ἱέραξ ἔμεινε ἐκεῖ καὶ δὲν. ἔλεγε. τίποτε-- οὔτε νὰ θυμώση. μποροῦσε γιατὶ προσβλήθηκε σὰν κατάλαβε πὼς δὲν εἶχε οὔτε . µέτρια φωνή. Γιά μῆνες ἀργό- τερα πετοῦσε γύρω μὲ θλιμμέ- νην ἔκφρασι. α.. Τὸ πρόσωπον ποὺ κολακεύε! κάποιον ἄλλον ἀνειλικρινῶς εἷ- ' ναι σκληρὸν γἱατὶ σχεδὸν πάν-. τα τοῦ θίγει τὸ ἀἴσθημα, ἰδίως ὅταν ὁ θιγόµενοέ τὸ ἀνακαλύψει, ΚΙ ἐκεῖνος ποὺ δέχεται τὴν κολα- κεία εἶναι ἀνόητος Μήπώῶς διαφωνεῖς ᾿ ς να πιαμακκακ οἰαταίς επιπὶγεῖ βὐσ]κ{ετίπὶ οἰγπιοςίπί Παπτ]αάι. ΦοΚκ ϱεςρπιεάεπ 58 ϱἰπ τεΚκοσι: ΚιτιασαΚίΙτ νο Ὀαπαπ ἱςῖη Πειίκας συτας ἀαγιιακίαςιΓ. Ῥήτῆῃ Καδιπιαγι Ζατβηάα γετα]-- Ὠπάα ναί Καγδιπα δευευίψεί γοτεῃ γα]πιζ ΙΚκί Καζα οἰπας. (ετοἷς απιο]ε]ος να σετε]ος αἰ]ε]ετί δα. φοκί]άς φα]ΐπα Ὀἱτ Ιδίεῃ ϱαττ ἀαγπιακία Παιιάιτ]ατ. «οκ µες-- πιεάση ΚαΖα5ΙΖ 6εςεῃ Αγ]ατ οἰαοακ- πτ, Βυπα ΚαζαδΙΖ σεςεῃ ΙΚἰ ἃς αγ. τρ εἀεσεκ. δοπιπάα «ΚαζαδΙΣ πεςεπ ὈἱΓ 5οΠε οἰαραϊκ. Ἠετ φαἰϊπ] σἡπ Ἠεάεῖς Ὀίταζ ἆαμα γαΚἰαδαῃ.. Εἱγ αἀμπιάιτ. Πεικες Ὀὐῆῃ ΖαπιαΠ. φαΐπα αφδα ὃν πιὐπικιπάϊς,, 3 πἙ ας. .σ.Μ.Ο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝΘ ο ΔΡΑΣΙΣ ο ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΝΩΝ 3Α :Οἱ προσκοπῖνες τῶν περιοχῶν Λεύκας καὶ Ζεροῦ, ποὺ παρου- :σίασαν ἐξαιρετικὴ .δραστηριό- πητα. στὴ περίοδο τῶν Χρι- στουγέννων, ἀποτελοῦν τώρα υπὴν µεγαλύτερη µονάδα στὴ Κύπρο εἰς ἀριθμούς, ἐξαιρέσει µόνον ἐκείνων .τῆς' Λευκωσίας. : Τὶς 6 Δεκεμβρίου τριάντα πέντε πουλάκια, ὁδηγοὶ καὶ ὁμαδάρχαι ἀπὸ τὸν Ζερόν, συνο- :δευόµεναι ἀπὸ τὶς ἀρχηγούς “των τοῦ Κέντρου Εὐημερίας Ξεροῦ, παρέστησαν εἰς παρά- στασιν ποῦ Τσίρκουλου «Ζαμ- -πΠέρλοο στὴ Λευκωσία. Ἡ 13η Δεκεμβρίου ἦταν γιὰ :πὶς. προσκοπῖνες τοῦ Μαυρο- βουνιοῦ μιὰ µεγάλη µέρα, γιατὶ περίπου 40 μικρὲς καὶ µεγαλύ- τερες προσκοπῖνες μὲ τὶς άρχη- γούς των καὶ µέλη τοῦ προσω- πικοῦ Εὐημερίας ἐξέδραμον στὴν Σαλαμῖνα, ᾽Αμμόχωστον καὶ Λάρνακα. Στὴ Σαλαμῖνα ὁ ὑπεύ- ΝΤ ᾿παραμελημένον, θυνος ὑπάλληλος ἐξήγησε στὶς προσκοπῖνες τὴν ἱστορία τῆς ἀρχαίας ἐκείνης πόλεως καὶ : περιεργάστηκαν τὰ ἐρείπια καὶ τὸ µέρος τῆς Ρωμαϊκῆς ἀγορᾶς ποὺ βρέθηκε τὸν περασμένο χρόνο. Στὴν ᾽Αμμόχωστο ἐπε- σκέφθηκαν τὸ λιμάνι κι εἶδαν καμπόσες ἀρχαῖες ἐκκλησιές,τζα- μιὰ καὶ ἄλλα κτίρια Ἱστορικοῦ ἐνδιαφέροντος. Στὴν ἐπιστροφὴ πέρασαν ἀπὸ τὴ Λάρνακα κι’ εἶδαν τὴν ἀποβάθρα καὶ τὴ προκυμαία. Σὲ τελευταῖες συνελεύσεις οἱ προσκοπτῖνες καὶ ὁμαδάρχαι 2ε- »ροῦ ἀπεφάσισαν ὅτι µέσα στὸ 1954 θὰ φροντίσουν γιὰ τὸν Καλλωπισμὸ τοῦ κοιµητηρίου Ξεροῦ, τὸ ὁποῖον εἶναι τελείως Εἶναι γεμᾶτο ἀπὸ θάμνους κι ἀγκάθια καὶ δὲν ἔχει οὔτε ἕνα διάδροµο, Τὰ κο- υρίτσια λένε, «δὲν θὰ ἐκπλαγῆτε «ἂν μετὰ τὴν πάροδο κάποιου “Χρόνου, θὰ δῆτε ἕνα νεκροταςεῖο ὁλότελα διαφορετικό, μὲ δια- δρόμους κι ὡραιότατα ἄνθη». Τὰ πουλάκια τοῦ σώματος προσκοπίνων Ξεροῦ εἶναι πολὺ μικρὲς ἀκόμῃη γιὰ νὰ βοηθήσουν τὶς μεγαλύτερες προσκοπῖνες, μὰ ἔχουν κι αὐτὲς τὸ σχέδιό «πους. Θὰ κεντήσουν ἕνα τραπε- ζομµάνδηλο μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ δικά “τους σχέδια, μὲ τὶς λέξεις «Τὰ πουλάκια τῆς Κ.Μ.Ε., Τμῆμα '.Ζεροῦ» στὴ γωνία. 'Όταν τε- λειώσουν τὸ ἐργόχειρο, θὰ τὸ δωρήῄσουν ὡς µέρος τῆς προίκας σ᾿ ἕνα τὰ κορίτσια ποὺ ὑπέφερε ἀπὸ τοὺς σεισμοὺς τῆς Πάφου. ΟΙ προσκοπῖνες ἔχουν τακτι- κὲς ἑβδομαδιαῖες συνελεύσεις καὶ λειτουργοῦν τώρα τμήματα στὰ κέντρα Εὐημερίας Ξεροῦ καὶ Μανυροβουνιοῦ, στὸ Τουρκικὸ Σχολεῖο Λεύκας καὶ στὸ Κοινο- τικὸ Κέντρο Πεντάγυιας Ύ- πάρχει στενἡ συνεργασία µετα- ξὺ ὅλων τῶν ἀρχηγῶν καὶ τῶν τοπικῶν δημοτικῶν σχολείων. Ένα παράδειγµα εἶναι ὅτι οἱ προσκοπῖνες Ξεροῦ ἔπαιξαν ἕνα δρᾶμα στὴ Χριστουγενιάτικῦ γιορτὴ τοῦ σχολείου Ξεροῦ. ως μμ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ Η δεσποινὶς Χριπσιμὲ Κεβορ- κιὰν ποὺ ὑπηρέτησε ὡς ἀδελφὴ νοσοκόµος στὸ Νοσοκομεῖον τῆς Κ.Μ.Ε. στὴν Πεντάγνια γιὰ 65 Χρόνια, ἀνεχώρησε ἀπὸ τὴν Κύπρο γιὰ τὴν ᾽Αγγλία ἀερο- πορικῶς τὴν Ἅ]ην Δεκεμβρίου. Τὴν στέλλει ἐκεῖ ἡ 'Ἑταιρεία διὰ τριετῆ ἐκπαίδευσιν εἰς τὸ Βασι- λικὸν Νοσοκομεῖον Σάλοπι στὸ Σριούσπερυ. Όταν. συµπλη- ρώση τὴν ἐκπαίδευσι της, ἡ δ. Κεβορκιὰν θὰ ἐπανέλθη στὴ Κύπρο γιὰ νὰ ἐπαναρχίση τὰ καθήκοντά της στὴν Πεντάγνια. 0.Μ.0. 6ΟσύΚΙ.ΑΕΙ ΚΕΙΡΜΑΡ ΡΑΕΒΤΙΕΒΙΝΕ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤΕΡΠΙΛΛΑΡ 6-1 Γ6-1 ΚΑΤΕΒΡΠΙΙΑΒΙ ΤΑΜΙΒ ΕΡΕΗΚΕΝ ΙΡΤΙΒΑΚ ΕΤΤΙ 21, 22 νο 23 Αταιήςια Έρςστο, Καταάαδ νε Ἠικάδαάα γαριίαη 5οπε]κς Κτίσπια5 ρατη]εγίηο. Ο. Μ.Ο πιιδιαπάσπι]ετῖπε ΠἹΕΠΦΙΙΡ δἱπ ἃς γᾶσ «οσι]ς 1ἶταὶς ειπιϊφεῖτ, Έσδετο νο ΓΚαταάαό 5αδ]ικ πεγοαιί Ὀἱς Κας ογΙπ νο εβίεποςο ἱετῖρ οιππίς Εααϊ 5εἰςΙΖ ρτορταπιάαη Που Ὀἰτίπίη επ ὄπεπιῃ Και χαΙΙ Ὠἱδπεγ ἵῃπ Ἱποδγ Ας ἨἩατίκαίατ αἰγατιπάα Γηπαϊπίη ρῶφιοτί]παο»! 11. ἘΗπιάεη δοτα. ΚΙΠΙΙΖΙ εἰοίδα Ἡε ΌεγαΖζ ςαἰκα]ιψία. δαπία ΚΙά5 ςΙΚΙρ «οσυΚίατα Καπισα νε ΄Γήτίκςς Κοπιρπιαφίµτ, ΘοσμΚκίατα. 6οεςεΠ βεπεάεπ θἰπιάίγε πεκαάατ Ὀἰγίι- ἁλκ]ετίπι, νε ἹΚεπάἰ]ετί Ια Οἱ θταᾶα Ὀι]αππιαἰς οί ἀαῑπιι Κατ Ὀυἱήπαῃ. αζαἰκταά γοτιπὶ Ότακιρ βε]αϊδιπί ὀγ]επηρατ. Όαμα Ὀἱε Κας οὔζάεπ 5οτα δαπία Κἰάδ ποτ «οειῥα Ὀϊτ ΡραΚει γοπαῖφ α Ὀβάσπι νε ΡἱΓ ἄε ροτίοκαὶ νετα], Ρµοίο ὃν: Ν. «. Ηρπάγίοις, 1/1 το ίσα: ΟἨτὶδίος Ῥαΐαΐος ὃς Υἱαππίς Σί8ΠΠ8ΡΕΒ. ΠΡΟΣΕΟΠΙΝΕΣ ΤΟΥ ΞΕΡΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΡΕΒΟ ΕΙΖ Ισοϊμεβίνί ΕΙ αβσὶντῖίτε ϱΙΚΑΗΚΕΝ αὔπύγοπβυνυσζ Ῥμοί» ὃν: ΕΒ.4. ὄτοεῃ. Βαελ: Ίμε[ι το πρ: Μπ. Ἑ. Απίοπακί, Ἰτ, Ὦ. ὮῬίαοσπο, Βἰδίου Ῥαπ]1πο, ΕΤΟΠΙ: 1,ε[ί ιο τί: 18. Ἑ. δίθΊοα (Βοτείανγ), Ἰτ. Ἑ. Ι658ία (Ρτοβιάςηϐ), τα. 1. Κοκἰιπ]ᾶοα (Ἔτεαςατοτ). 6 Μ.0.5.0.Α. ΒΗΤΕΙΓ ΕΟΟΤΒΑΙΠ, ΒΟΒΕΡὉΙΕ ᾖαπ. 10 Νεν ἘΚ/κΚποτίο ν Ῥείτα αἱ Κ/ΚΠοτίο: Εείοτοε--- Ν. ΥΓ) 9ἱ)Ε Χοτος νο Ῥμ]αρεοιι Στὸ Βασιλικὸν Νοσοκομεῖον Σά- λοπ ἡ δ. Κεβορκιὰν θὰ ξανα- συναντηθῆ μὲ τὴν παλαιάν της συνάδελφο στὴ Πεντάγυια, δ. Χέντυ Χατζηγιάννη, τὴν ὁποίαν ἔστειλε ἡ Εταιρεία στὸ Σριού- ΡΠοίο: ὃν . 4. Οπου. Ἡ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΞΕΡΟΥ ΣΗΝΙΕΙΟΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Ὁ Τοπικὸς Σύνδεσμος Κυριῶν Ξεροῦ διοργάνωσε ἀγορὰν τὴν 12ην Δεκεμβρίου εἰς τὸν Σύνδε- σµον ᾿Επισήμων Ὑπαλλήλων τῆς Κ.Μ.Ε., ἡ ὁποία ἀπέφερε καθαρὸν κέρδος {258. 'Ἡ ἀγορὰ ἦταν ἀνοικτὴ ἀπὸ τὶς 3 μέχρι τὶς Τ μ.μ. καὶ ἡ Κίνησις ἀρκετὰ ζωηρά. Ὑπῆρχε µεγάλη ποικι- λία ἀντικειμένων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐπωλήθησαν τὰ περισσότερα. Ἡ Δεσποινίς Γκίπσον, ὑπεύ- θυνος διὰ τὰ σώματα Προσκο- πίνων Κύπρου, εἰς σύντοµην ὁμιλίαν της ἐπήνεσε τὴν πρωτο- βουλίαν τοῦ Τοπικοῦ Συνδέ- σµου καὶ προέτρεψε τὶς Κυρίες νὰ ἐξακολουθήσουν τὴν δρᾶσιν των εἰἲς τὸ ἀνώτερον δυνατὸν ἐπίπεδον διὰ τὴν εὐημερίαν τῆς κοινότητός των. Ἡ ἐπιτροπεία καὶ τὰ ἄλλα µέλη μεταξὺ τῶν Κυριῶν ἐπιθυ- μοῦν νὰ εὐχαριστήσουν ὅλους ὅσους συνέβαλαν στὴν ἔξαιρε- τικἡ ἐπιτυχία τῆς πρώτης ἀγο- ρᾶς ποὺ διοργάνωσαν. Ἐείετεε--Κ. ΚΑΛΕΑΕΙΡΕΡ. Χοτος ν» Ῥεπάαγία αἱ Χοτος: ΒΡΟΒΤΡ 0158ΒΒ Βν: Α. Ῥαπαγ]ιάθ». ΚΦΕΒΟ 8Ρ08 κσιῦβῦ Κυιμσής τς Ατα]κάι ἵαδιπᾶ- σΆδι νε «οοἷὶ πιϊραίί οἰάιδα ΖᾳΠππεάΙ]επ γεπί Ὀἶπα ἵοπαῖα εα]]- πιὶφείτ, [γα δγΙ5Ι ατίπις οἶαρ Καιῆρις φἰπιαί ἆαπα Γαζἱα ἤνο]οι ιορ]αππιλκίαάατ, ΘἰπεπιαβαποςίπΙ Ὀεάανα νετοΠ. Λατ. ἩΗαταίαπιδιις Βακκαιιτίςδίη γατάιπαι Τε Κτίσπιας σὐπῆ Ὀίτ Ῥρίγεςδ νο Εἱ ΓΚτίδπιας Άδαοι γαρήπιςητ. Κτίβπιος αὔαςι]- απ αἩ. {32 Ἰαδι]αι οἰπιηρίας. Κοππῖτε ςοἷς [αΙτ Ὀϊτ ἴγογε {5 Ιαγπιεπάς εἰοίδο γατάμπιπάα ὈυαππηφίΗτ. Εδκί ὑΑΜΗ Κκῦσ 6 Αταϊικια ΙΤ Άτπακα ἹΚαζαδιπάα Ρετραπια Κδγήπάεπ Ὀἱτ Εαίδοί ἴακιπαι ΚιΙοϊπ ἀανοι]ςί ἰα. Φθαπιηκογῆπ σαΠρ ρε]άϊβί ατίκα- ἄαθσα Ὀἱ ογαπάαπ δοτα οἵαζ παἰδαΕίτ φετεξίπε Ἰ]βρις ΕἱΓ ρατῖί νετιπαϊφείτ. ΡΕΤΒΕ 8ΡΟΒ κυιῦβῦ 20 Αταμῆς 5ααμι γείοτ Κοπαϊ Κι]Ιρ Ῥἰπα]ατιπάα 16ο Βαπι Γήκο- Καὶ «οοΙὔαπα ὈἱΓ Ρατ γετπιφ]ετ- αἴγ. Ὁδτείπισπ]ος γατάιππ]γ]ε ςο-. οΙΚΙΑΤΙΠ Παζιτ]1ά1δι Όι Ρτορδτᾶπι κ Κιδα Ρὶν 5 5Ητ νο φατκι]ατάαα ΙρατείΗ, Ἠει «οσα Οἱ ραΚκοῖ ΦεΚετίεπ]ε νοτπιίφτῖ, --Ὁδιοάεπ 8ο αγηί Ῥτορτᾶπι ρἡγεκ]ετ ἰσίπ επι νε {7 φαβιαππηφΗτ. Μα πηῖκτατ ὅῥτοίπιοῃ ἰαταβιηάαη επ Εακί ςοοικ]ατα εἶθίδε αἱπιαίς 1ο Κυ]απι]ασαΙΓ. Κτίδτηας ρἠπῆ ἤγε]ατ (αταξιπάαπι ἀἰπῖ ΕἱΓ ρίψες (οπης!! εἀἡπιϊς νο νε 46 εἰάε εαπιϊφιῖτ. Ετίςοὶ σὐπκὰ Ἐτίρπιας αῥασιπάαπ {1ο Παρί Καϊπδίς, ΥΕΝΙ ϱΑΜΗ κὂν κυτῦβῦ Βοχίηρ εὐπή Ἀγείετ, Οαπιμκὸγ, Αγ ἈΝικοίαος νε Αγ Ὑοτρί ἆοπ τιορ]απαηΠ. 15ο ζοσµῤα Ὀἱ ρατί εγήρ ερ Ἡετ Ὀϊτίπε αντι, ὈἱΓ ΡραΚκεί κφεκετ]ετπς νειτπαϊσ]οτά1. Ῥτορταπι «οοιΚ]ατιΠ Παζιτ]αάιβι Κὐςυκ Ὀἱτ τεπιθ] ατα! νε οἱτ]οτ- ἀεπ {ρατοιί, Ὀγείετ αταθιπάα ἵορ]απαη Ρατ Πε ἃς Κδγ]άγο {6 Καάατ οἰθίδα γατάιππάα Ὀπ]αππιαφ]ατάας, ρ------ ΤΕΝΝΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Μ.Ε. Συγχαρητήρια στοὺς νέους γονεῖς. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. ᾿Αναστάση Κτωρῆ ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΡΕΒΕΚΚΑ. “Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Μωυσῆ Χριστο- δούλου ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΤΡΟΟΔΙΑ. | Ὁ κ. καὶ ἡ κ.Παναγῆ Γεωργίου | ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΓΚΛΟΡΙΑ. | Ὅ κ. καὶ ἡ κ.Κυριάκου ᾿Ανδρέου ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΙΧΡΥΣΟΥΛΑ | Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Σάββα Σταύρου | ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΙΜΑΡΟΥΛΑ. | Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Πολυκαρ.᾿Αθανάση ἀπέκτησαν υἱὸν--ΘΕΟΦΑΝΗΣ. Ο κ. καὶ ἡ κ. Αναστ. Πανταζῆ ἀπέκτησαν θυγατέρα--ΕΛΕΝΗ. ὍὉ κ. καὶ ἡ κ. ᾿Ἰώὠ.Κωνσταντίνου σπερυ τὸ 1951, καὶ ἡ ὁποία ἀνα- µένεται νὰ ἐπιστρέψη: στὴ Κύ- προ µέσα στὸ 1954. 'Η νοσοκό- µος Μαρούλα ᾿Αντωνίου, ἡ ὁποία στάληκε στὴν ᾽Αγγλία τὸν περασμένο Ιούνιο, ἐκπαιδεύ- ετα! εἰς τὸ Νοσοκομεῖον Βασι- λέως Γεωργίου στὸ ᾿]λφορντ. αἲ Χετός :Κείετες-- 5.1. ΟΙΖΟΙ) Τε[κα Τιτίς ν» ΟΙά Κ/Κμοτίο αἱ Ἱοο[κα : Κε[ίετες--). ΙΟΑΝ- ΝΙΡΕΡ οι ᾱ. ΙΟΑΝΝΙΡΕΑ, --ἷαπ. 17 Τε[κα ἄτεεκς νε Ῥείτα αί Τε[κα Ἐείετες-- Ρ. ΕΕΤΗΙ- ΜΙΑΡΕΡ. Χαν Κ/ΚΠοτίο ν Πείκα Τωτ αἲ Ε/Κμοτίο: . σος - Κείετος--Α. ΤδοΙΙΙΑ». -- ἀπέκησαν θυγατέρα-- --ἷαπ. 3ἱ Οἱά Κ/Κμοτίιο ν΄ ΚΡΙΝΟΥΛΑ. Ῥεπάαγ]α αἲ Κ/Εμοτίο :Ἐε[ετος | Ὅ κ καὶ ἡ κΕὐρυπίδη Πανταζη --Ἡ, 1 ΟΙΖΟΙ). Τεἴκα (τοεκ. ἀπέκτησαν υἱὸν-- ν» Χοτος αἱ Τε[κα: Ἐοίετοε--]. | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ΝΟΕ. Ῥείτα ν Ῥηϊαρου αἲ Ὁ κ.καὶ ἡ κ.ΖαντῆΧρυσοστόμου Ῥεϊτι: Ἐείετες--Α. ΑΟΗΝΙΟ- ἀπέκτησαν υἱὸν--- Τῆ]5, ᾿ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. ς.Μ.ς. ΝΕΙΕΑΡΕ ΝΕνς ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΗ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ Οἱ γονεῖς ὅλοι θὰ εἶναι σύμφω- νοι ὅτι ὁ δρόµος τοῦ χωριοῦ δὲν εἶναι ἀσφαλισμένος οὔτε κατάλληλος γιὰ τὰ παιγνίδια τῶν παιδιῶν τους ᾿ἀστόσο οἱ δρόµο! ἀποτελοῦν τὰ παιδικἁ γήπεδα στὰ περισσότερα Κυ- πριακὰ χωριά. Μερικοὶ γονεῖς λένε, «αὐτὸ δὲν εἶναι δική µας δουλειά’ ὁ δάσκαλος, ἢ ἡ χωρι- τικὴ ἀρχή, ἢ κάποιος ἄλλος εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ὀφείλουν νὰ φροντίσουν». Αλλοι γονεῖς λένε, «ἐγὼ κα'ρὸ δὲν ἔχω: δὲν ὑπῆρχε γιὰ µένα γήπεδο ὅταν ἤμουν παιδί: δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τὸ ζή- τηµα” ἐξ ἄλλου στοιχίζει πάρα πολλά», Οἱ περισσότεροι εἶσθε καλοὶ γονεῖς καὶ θέλετε νὰ κάµετε κάτι, μὰ δὲν ξεύρετε τὶ νὰ κάµετε. Μπορεῖτε πολλὰ νὰ κάμετε. Θὰ μπορούσατε ἴσως νὰ σχηµα- τίσετε μιὰν ἐπιτροπείαν, ἡ ὁ- ποία νὰ ἐξεύρῃ ἕνα γήπεδο, ἢ νὰ πείσετε τὸν Μουκτάρην΄σας ἢ τὸν δάσκαλον νὰ φροντίσουν αὐτοί. Διὰ τὸ γήπεδο δὲν Χρε!- άζονται ὄργανα ποὺ στοιχίζουν πολλὰ χρήματα, διότι ὅταν τὰ παιδιά χρησιμοποιοῦν τέτοια ἀκριβὰ ὄργανα, ἐν µέρει ἐμπτοδί- ζονται ἀπὸ τοῦ νὰ ἀναπτύξουν πλήρως τὴν φαντασία τους. Χρειάζεσθε ἕνα κομμάτι γῆς σὲ κεντρικὴ θέσι͵ τὸ ὁποῖο θὰ µπο- ροῦσε νὰ δωρήση κάποιος καλὸς πολίτης. Αν δὲν ἔχει σκιερὰ δέντρα, νὰ φυτευθοῦν μερικά ποὺ μεγαλώνουν γρήγορα. Γιὰ τὰ παιδιὰ προσχολικῆς ἡλικίας Κάµετε μιὰν τάφρον μὲ ἄμμο, μερικὰ ξύλινα φτυαράκια καὶ κιβώτια ἀπὸ μικρὰ κομμάτια ξύλου, ποὺ μπορεῖτε νὰ πάρετε ἀπὸ τὸ κατάστηµα τοῦ ξυλουρ- γοῦ τοῦ χωριοῦ. Θὰ μπορούσα- τε ἴσως νὰ καταφέρετε τὸ ἕυ- λουργὸ νὰ δωρήση ἀποκόμμα- τα ξυλείας σχήµατος τούβλων, διὰ νὰ χρησιμοποιοῦνται γιὰ κτίσιμο. Μιὰ µικρὴ καλυβούλα κτισμένη μὲ παλπὰ πλιθάρια ἀπὸ τὰ παιδιά, στὴν ὁποία νὰ παίζουν καὶ νὰ τὴν θεωροῦν σὰν σπίτι τους, γιὰ τὸ ὁποῖον νὰ εἶναι οἱ ἴδιοι ὑπεύθυνοι οἶκο- κύρηδες, θὰ ὠφελοῦσε πολὺ τὰ παιδιά. ᾿Απὸ τὸ γκαρὰζ τοῦ χωριοῦ ἢ ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες αὐτοκινήτων θὰ μπορούσατε νὰ πάρετε µερικὰἁ παληὰ ἐλα- στικά. Όταν ὑπάρχει ἕνα μακρὺ σανίδι ὀλίγες ἴντσες ψηλὰ ἀπὸ τὸ ἔδαφος, τὰ παιδιὰ θὰ περπα- τοῦν πάνω σ᾿ αὐτὸ ὅλη τὴν ἡμέρα καὶ ἔτσι θὰ µαθάνουν πῶς νὰ περπατοῦν καὶ νάχουν Ίσορ- ροπία. “Όταν τὰ παιδιὰ ἔχουν πολὺ λίγο νερὸ ποὺ θὰ τρέχη μέσα στὸ γήπεδο, θὰ κτίσουν φράγματα, θὰ βγάλουν ὑπό- γεῖες στοὲς καὶ αὐλάκια καὶ θὰ κτίζουν κάστρα μὲ ἄμμο, Διὰ μεγαλύτερα παιδιὰ ἕνα ξερὸ δέντρο στὸ ἔδαφος μὲ κομ- μένους τοὺς ψηλούς του κλώ- νους, καὶ τὸ ὁποῖο ἂν εἶναι δυνα- τὸ νὰ ἔχη μιὰ µικρὴ ἐξέδρα λίγα πόδια ψηλὰ ἀπὸ τὴν γη, ποτὲ δὲν θὰ παύη νὰ τὰ ἑλκύη καὶ νὰ τὰ διασκεδάζη, ὅπως θᾶκα- ναν καὶ μερικὰ παληόκαρρα. Παληὰ ἐλαστικὰ αὐτοκινήτων, ἕνα κομμάτι σχοινὶ καὶ ἕνας Χοντρὸς κλῶνος δέντρου κά- µνουν θαυμάσιες αἱῶρες (σοῦ- σε). Η πετόσφαιρα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀκίνδυνα καὶ φτηνὰ παιγνίδια ποὺ 'μπορεῖτε νὰ ἀρχίσετε, Ἐπίσης τὸ νέο παιγν/- ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΝΟ 'Ὑπό: ΔΟΥ 1ΙΖΑ ΔΙΑΚΟΝΟ ΥΔΙΝΙΖ ΑΤΑΙΑΕΒ Ιῷν Ύαζαι: 1ΌΙΖΑ ΡΙΑΟΟΝΟ ΗΕΕ, κὐνῦν ΕΒἲβ οσύυν ΒΑΗΑΦΘΙΝΔ ΙΗΤΙΥΑΟΙ ΨΑΒΡΙΒ, Βήτὔῆπ εὐενογίπ]ετ ΚαὈι] εάετ- Ίετ ΚΙ Κὂν εοκακίατι ςοσκατιῃ ΟΥΠΑΠΙΕΡΙΠά πιἠσαας οα1]εσς]ς γετ- Ιετ ἁαδί]άίτ, Ογία οἴπιαριπα ταῦ- Ππεη ΒΙτ΄ σοκ. Κιορτι5 Κῶγ]ετίπάς φοΚκα]κίατ οναῃ γεπίαἰτ, Βα Ἱχα- 5ηρία ἸΚῶν ὀδτείιππεπί νεγα Κοπῖδγ- οπα ἀλφύππιειαατ''. Ὠςετ. Βαθκα- Ίάτι, “γακαπι γοκ. Κὔἀςνκκεπ Ῥεπίπι Ὀἱ ογαπ γετίπα γοίια. Ῥαπα ποὸ Οοἷ ραμαίιγα ἵπα] οἱ. Πα]Ὀυ]ά απϊπίπα ΚΚ «οΚΙαγιπΖ Ἰψὶ εὐενεγίπ]ετ οἶαρ Ὀἱβεγ]ες γαρτηα]ς Ιδίετ]ετ, Ἑακαί γαραπια7- Ιατ. Ὑαραδί]εορδιπίζ «ο 5εγ]ες ναταιτ. Εἱ Κοπιίε Κατιρ ΚΟΥ ὄδτοίπιοῃ νεγα πιαΠίασιπΙ ΟἱΓ ογαπ. θαπαδι γαρπιακ ἰοίπ ἵκπαγα ρα ἱιφαὈαΗτεῖπίΖ. ΟοςικίατιΠ Κεπαάϊ παγα] Καννει]οτίπίῃ ἱπ]άδα[ιπα Ρρείς ϱ Καάατ Γαγάα]ι οἰπιαγαὈί]εῃ ραα]ι ογΙπ 88ΠαδΙ ἰοολπίζαίι αἰπιγα Ιάσαπα γοἰκατ. ΒΙτ ΚΟγΙᾷ νεγα Οἱ ῬαδΚαδι (αταπάαν ὈαΠβος ΙαὈί]εῃ ΡἱΓ γετ, ππετκεζί νο ἵψί Ὀϊτ γετὰε Ὀνίαπα δαἱπι Ὀἱς γετςοΚ πιπα- αἱριίτ. (δ]ρε γαρασακ αὔαείατι γοκρα οαυμς Ὀἡγίγειη αὕαςίατ εκειἡταίπἰΖ. Μάεκιεος ρἰιπιίγεῃ Κἰςἰ]ς ςοουἰκίατ Ἱςίωπ Ὀἱτ Καπι βαΠπά1ῦι νε γοηπἰζάε Ὀι]ήπαπ ἀΠ]ροτίῃ πιαβαΖβδιπάαΏ αἱασββΙΠΙΖ ταἨία ρατγςαἱατι ἴ]ς (αΏτα δαπάι]ς νε Κῄτεκίοτ γαραδηἱτδίπίζ. Βε]κίάε ἀἡ]σετί ἶἱζο ατἴβῃ ἵαπία Ρρατςα]α- τιπάαη νοεγπίγο Ίκπα εάεὈΙγδιηί7. Βωπ]ατ ναρι Κιδιπιίατι οἰατα]ς Κι]- δι μὲ καλλίκια ὄνου, τὸ ὁποῖον ἦτο ὑπερβολικά δημοφιλὲς στὴν θερινἠ κατασκήνωσι. Όταν ἡ ἐπιτροπεία συνεδριάση γιὰ πρώτη φορὰ διὰ νὰ μελετήσει τὸ ζήτημα τῶν ὀργάνων, θὰ ἐκπλαγῆτε ἀπὸ τὶς διάφορες καλὲς Ἰδέες τῶν μελῶν. Όλα τὰ ὄργανα πρέπει νὰ εἶναι ἀσφαλῆ γιὰ τὰ παιγνίδια καὶ νὰ διατηροῦὔνται σὲ καλὴ Κατάστασι, Καθαρίζετε τὸ γή- πεδο ἀπὸ τὶς βελόνες, μυτερὰ ἀντικείμενα καὶ ἀπὸ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἐπικίνδυνο πρᾶγμα. ΄Η ἐπιτροπεία τοῦ γηπέδου πρέπει νὰ ἀποτελῆται ἀπὸ ἄνδρες καὶ γυναῖκες ποὺ ἐνδιαφέρονται καὶ ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ δραστηριό- της των κυρίως ἀρχίζει μετὰ τὴν ἐξεύρεσι τοῦ γηπέδου. “ΗἩ ἐπίβλεψις ἔχει μεγάλην ση- µασίαν καὶ οἱ μητέρες θὰ µπο- ροῦσαν νὰ βοηθήσουν, ἐπιβλέ- πουσαι τὰ μικρὰ παιδιὰ μὲ τὴ σειρά, παίζουσαι μὲ αὐτὰ καὶ διηγούµεναι ἱστορίες. Πόση, χα- ρὰ θὰ νοιώθη μιὰ μητέρα ὅταν γυρεύοντας τὰ παιδιά της θὰ εἶναι σχεδὸν βέβαιη. ὅτι θὰ τὰ βρῆ στὸ κοινοτικὸ γήπεδο. Πόσο ἀνακουφισμένη ἐπίσης θά εἶναι νὰ τὰ ἔχη ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι σ᾿ ἕνα ἀσφαλισμένο µέρος, ὅπου πάντοτε δὲν θὰ εἶναι ὕπο- χρεωμένη νὰ κάµνη εἰς αὐτὰ παρατηρήσεις ὡς «μὴ τὸ κάµετε αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο. εἶσαι ἕνα κακὸ Κορίτσι μὴ προχωρεῖς». Εἶναι τοῦ κάθε γονέως τὸ κα- θῆκον νὰ δηµιουργήση εὐκαιρίες διὰ τὰ παιδιά του νὰ παίζουν ἀσφαλισμένα, γιατὶ μὲ τὰ παι- γνίδια τὰ παιδιὰ προετοιµά- ζουν τοὺς ἑαυτούς των γιὰ μιὰ εὐτυχισμένη καὶ ἐπιτυχεμένη ζωὴ σὰν μεγαλώσουν. Ένα παιδικὸ γυμναστήριο στὸ κάθε χωριὸ εἶναι ἀπαραίτητο. ᾿'Αν ἐπιδοκιμάζεις, μὴ. περιµένης ἄλ- λους νὰ φροντίσουν--φρόντισε ἐσὺ καὶ χωρὶς ἀναβολή. ΜΌΚΕΜΜΕΙ, ΒΙΒ, “ΚΑΛΙΚΙΑ”' -- ΕΝΑ ΝΑΙΡ) --- ΚὺΥ οἵσύυν ΡΑΠΑΙΑΒΙΝΡΑ ΓΒΕΟΕΝΙΕΟΕΚ οσυνρῦΒ. αὔρτεββίτρίϐί ΖΑΜΑΝ ΜΕΗΜΕΡ ΜΙΗΑΥΙΠΙ Ὑϊ ΟΥΝΑΒΚΕΝ αὔβύτοββυνυζ. Α ΙΔΕΩΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟΥ. ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ἘΑΙ Ο ΜΕΧΜΕΤ ΣΙΑΚΗΡ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΝΗ ΟΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. ΥΑΖ ΚΑΜΡΙΝΡΑ ἩΠΚκ ΚΙΕ ΥΕ ΙΠΥΑ5 ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΓΙΑ Το Ῥμοίο ϐγ: Ὀ. Α Θτεεῃ. Ἰαπα]1τ. Οοσι]ατ ἰαταβπάαπ γ8ρι- Ἰασαϊς Οἱτ Κὐςῆ]ς Κετρῖς Κι]άῦεοϊκ εν ὕὈακιππι ὁῥτεππιεϊς 1Ιδάγεπ ϱοσικίατ Ἱἱςίπ «οκ [ανάα]ιά]τ, Βι]απάιδαπαΖζ γετάεΚὶ Ὀἱ οἵο- πιοβῖ εαμΙοἰπίπ ραταοιπάαπ Ὀἶτ Κας ορ] |Ιαςτῖ]ς τεετ]ε]κ εἰάς εάο- Οἱ τδίπἰΖ. Ὑετάεπ ὨὈίκας ἵπς γὔ]κδεκ]ίκτε αΖαΠ Ὀἱς (αητα Ἀσετίη- ᾱε ςοοιΚκίατ Ὀὐιάπ σπ γὔτῆπιε- ΚΙε ΠπιπµναΖεπο οἰάε εἴπιεδιπί δδτεπίτ]ιετ,. Όγυπ εαΏαδι Ιςεἰπάεῃ νεγα Κεπατιπάα δεςεπ ὈΡἱτ α7 βιάα Ὀεπι]οτ γοτα]ίι τἠπε]]οτί, Καπαϊίατ νε Καπ Καῑείει γαρι]α- δή, Ώαμα Ὀψ κ «οσυΚ]ατ ἱςίη γετο ἀλςήτή]πιϊς Οἱ αδας νο Ὀάπιῃ ἠζετίπάς Ὀ]ήπασακ ἀῑζ Ὀἱτ ΚΙδΙΠΙ νε ἀῑδετ ἰατα[ίαη οδΚί Ὀἱ αταὈα ερογί εὔ]εποε] οἰατ. Εδκί Ιαδις τεκετ]είκ]ετ Εἱτ ρατςα {ρ νε 98ὔ]απα ΕἱΓ αὔας ἁαἱπάαη ἴγί Οἱ δαµποαΚ γαριαδίΠτ. Νοἱεγσοί ονπαπιαἰς γαρασαδΙπΙΖ πι ογαπ]ατιπάαπ 6η πσιιζα οἰκαπιάιτ. ο επ δα πια ἰτ ᾱς. Αγπί Ζαπιαπάα γαζ Καπιριπᾶα σος εενΙρ Ὀεδεπί]εη οδεκ πα] ογαπα. ἆά νατάιτ. 1 εελίζαι ἰδίΠὶ ρὔτήφιπεις {εί τορ]απασα]ς Κοπηῖϊς- ἀε Ἀγε]οτίῃ πο Ιψὶ Εατίετ Πετί φἠτοσςβίπε β8δαςΔΚΡΙΠΙΖ. Ῥὐτάπ ογαπ εδγαίατι ογπαπιεἷ οί »απι οἰπια]. (ἱνί, Ἰκαδίπ Καπατ] ἀεππτρατςαδι νε ἴοκε]ί οἰαοίίεσεκ Πει φεγάει 5αΚΙΠΙΠΙ7. ΟγΠ. εαμαςι Κοπηεςδί αἱθκαάατ Κἰπιδε]ετάεα πιὔτεδεκκΙ] οἰπια]ί να ον δαμαςι οεἰάε εαϊάησε Πακ ναζιε]ετίπίπ Ῥαδἱ8ά1βΙΠΙ οἠπιεμάἰτ]ετ. Ἰαζατεί εἴπιο ὄπεπι- Ἡ Εἱς φεγάϊὶτ νε απηπείετ διτα ε ςοσικίατι σὂσει]εππεκ οπἰατία οΥ- παπα πιαδα]. ὄγ]επιοκ εὔτειϊγ]ίε {αγαα]ι οἰαὐιΗτίετ. ϱοςΚΙΓΙΠΙΠ ονάσεπ ἀϊβατι δαπη Οἱ γετᾶςε νο Κοπάὶ αζατ]απηαδιπάαη αζακ Ὀἷε γαγᾶς ογπαιπαϊίατι ἆ ΕΒἱΓ αππο Ιςίπ πεκαάατ για], ΘΦοσυΙαΓΙΠΙΠ. δα πι ΟἱΓ σεκα]άς ογπαπιαίαγίπι [επ]ίῃ Πεν εὈενογΠίΠ ναζι[εσίαϊτ. Οὔπκὰ ογΠ 5αγεδίπαάε ᾿ςοσυΚ]ας Κεππαἰ ΚεπάΠετῖπί Γαγαα]ι ναϊαπάας οἰαταῖς γουφτ]τ]ετ. Ἠετ Κδγάς Οἱ: ογιιπ 5αἱαδι Γαγαα]ι Ὀἱς φογάϊτ. Ῥταικ νε Ἱετ Κδνίπ δἀεγεὈί]εσαδί Ὀἱτ δεγα(τ. δἱΖζ ἄᾳ δα Εἰκἰτᾶς ἴδεπίζ ἀετμαὶ ἁανταπί- ΠΙΠΙΖ. ΒαλΚαδιπιπ Ῥαπα θἰσία ἰςῖῃ γαρπιαδΙπΙ Ὀεκ]επιεγίηίἔ. μμ ΕΠΣΕ ΗΕ ΕΕ ΕΕ ΗΕ ΕΕ ΤΗ ΠΠ ΤΗ Ὅταν σὲ κατηγοροῦν, : νὰ ζῆς μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ κανεὶς νὰ μὴν πιστεύη τὲς κατηγορίες.--ΠΛΑΤΩΝ. ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΙΠΙΠΙΤΙΠΗ τ Ῥιορτίθίου: Μτ, Ὁ. Α. «τεεπ, ο/ο Ο.Μ.Ο., δΚκουτίοιίδα, Ῥτπιθϱά αἲ ΝΙΟΟΒΙΑ Ῥτίπθίαα πας ὃν Οµ5, Νἰοοϊαοι ἃ ὃσηβ νὰ, ο ιν .. Ν]οοδία,, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Κ.Μ.Ε ΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΕΣ ΤΙΟΡΤΕΣ Χίλια τριακόσια παιδιὰ τῶν ἐργατῶν καὶ ὑπαλλήλων πῆγαν στὶς ἐτήσιες Χριστουγεννιάτικες γιορτὲς πού ἔγιναν στὸν Ξερόν, Μαυροβοῦνι καὶ Σκουριώτισσα τὶς 21, 2ὲ καὶ 23 Δεκεμβρίου. Τὸ προσωπικὸν Εὐημερίας παρουσίασε µμερικὰ ἀπὸ τὰ νούμερα καὶ παιγνίδια στὸν Ξε- ρὸν καὶ τὸ Μαυροβοῦνι, ἀλλὰ τὸ κυριώτερον µέρος τοῦ προ- γράμματος στὴ κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς ὀκτὼ γιορτὲς ἦταν ἡ περί- φημη ἔγχρωμη ταινία µίκυ- µάους τοῦ Γουφλτ- Ντίσνεῦ, «ἡ ᾽Αλίκη στὴ Χώρα τῶν Θαυ- µάτων», Μετὰ ἀπὸ τὴν Κινηματογρα- φικἡ παράστασ, ἔκαμε τὴν ἐμ- φάνισί του ὁ Αης Βασίλης, φώ- τοβόλος στὸ κόκκινο του µαν- δύα, καὶ μὲ τὴν ἄσπρη του γενειάδα καὶ μίλησε στὰ παιδιὰ στὰ Τούρκικα καὶ στὰ Ἕλληνι- κά, Μόλις ἔφθασε εἶτε πὼς διέ- Κρινε πόσο πολὺ µερικὰἁ ἀπὸ αὐτὰ μεγάλωσαν ἀπὸ τὸν πε- Ρρασμένο χρόνο. ᾿Ανέφερε στὰ παιδιά ὅτι εἶχε διανύσει μιὰ µεγάλη ἀπόστασι γιὰ νάλθη ἀπὸ τὴν πατρίδα του ὅπου σ᾿ ὅλο τὸ χρόνο ἔχει χιόνι καὶ παγωνιά, γιὰ νὰ τὰ ξανασν- ναντήση. ᾿Αφοῦ εἶπε ἀκόμη λίγα λόγια, ἄρχισε νὰ δίνη στὸ κάθε παιδὶ τὸ δῶρο του--ἕνά σακου- λάκι μὲ κουφέτες καὶ. ξηροὺς Καρποὺς κι ἕνα πορτοκάλι, «γοι ψου(θπ”ἳ 06 ἱπίθιεςῖεί {ΠΠ μισίθςς --ἰ δεί! 5α{αἲγ 5ἰιοθς! Ἐπαϊπίπα, ἰφἰπιᾶεα Ἰορβ]απππιγασᾶ- ΚΑΙΠΙ7, οπιπἰψθί οἰζπιο]θτί δαίατιπι. 'Ἡ δουλειά µου δὲν θὰ σᾶς ἐνδιαερέρη- πωλῶ ὑποδήμα- τα ἀσφαλείας, ιο η Μα μέ, ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΝΕΑΝ ΕΠΙΔΟΣΙΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βν ἵΝ. Ῥ. ΒὉΒΟΗ. Διευθ. ᾿Ασφαλείας. “Οἱ μεταλλωρύχοι ἐπιτυγ- Χάνουν νέες ἐπιδόσεις ἀσφαλείας εἰς τὸ Μαυροβοῦνι. Στοὺς τελευ- παίους τέσσερις μῆνες τοῦ 1953 οἱ ἄνθρωποι τοῦ µεταλλείου ἔπαθαν ὀλιγώτερα δυστυχήµα-. τα μὲ ἀπώλειαν χρόνου ἐργασί- ας, παρὰ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐργά- ἷ ζονται εἰς τὰ τμήματα. τῆς Κ.Μ.Ε. στὴν ἐπιφάνεια. Οἱ µε- ταλλωρύχοι εἶναι πολὺ ὑπερή- φανοι γιατὶ μποροῦν νὰ ἐργά- ' ζωνται μὲ ἀσφάλειαν ἀπὸ δυσ- τυχήµατα. Εἰκοσιπέντε κατὰ συνέχεια ἡμέρες μετὰ ἀπὸ τὶς : 27. ᾿Οκτωβρίου, δὲν ὑπῆρχε μεταλλωρύχες ποὺ ἀπουσίαζε ἀπὸ τὴν δουλειὰ λόγω δυστυ- χηµατος. Αὐτὴ ἡ νέα ἐπίδοσις ἐτερματίσθη ὅταν ἕνας ἐργάτης ἔρριξε ἕνα ἆλυσο πάνω: ἀπὸ ἕνα ξύλινο ὑποστήριγμα, τὸ ὁ- πτεοῖον ἔπεσε καὶ τοῦ ἔσπασε δείκτη τοῦ δεξιοῦ του χεριοῦ. Γνωρίζοντες οἱ µεταλλωρύχοι ὅτι ὁ καιρὸς νὰ εἶναι ἀσφαλεῖς εἶναι στὴ βάρδεια τους, ἀπεχαι- ρέτησαν τὴν παληὰν. ἐπίδοσιν. τῶν 55 χωρὶς δυστύχημα ἡμε- ρῶν καὶ ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ: γιὰ νὰ δημιουργήσουν μιὰν νέα ἐπίδοσι. Τὴν μιὰ µέρα κατόπιν τῆς ἄλλης ὅλοι οἱ µε- ταλλωρύχοι ἐργάζονται μὲ ᾱ- σφάλεια. ΄Η ἀποφασιστικότης των νὰ εἶναι ἀσφαλεῖς θὰ δηµι- ουργήση νέες ἐπιδόσεις ἆσφα- λείας, ἔστω ἂν πότε πότε σὺμ- βαίνει ἕνα δυστύχηµα καὶ πρέ-. πει νὰ γίνη, μιὰ νέα ἀρχή. “Όταν ἡ ἐπίδοσις γιὰ δυστυ- χήµατα στὰ µάτια χωρὶς ἁπώ- λεια χρόνου σταμάτησε στὶς 58 ἡμέρες, κάθε µεταλλωρύχος ἐπέ- . βαλε στὸν ἑαυτό του νὰ φορᾶ τὰ µατογυάλια. ἀσφαλείας του πάντοτε καὶ ὅλοι ξεκίνησαν ἐκ νέου διὰ νὰ σηµειώσουν μιὰ νέα ἐπίδοσι. Σύντομα οἱ μεταλλω- ρύχοι θὰ ἔχουν καταρρίψει τὴν παληὰν ἐπίδοσι τῶν 98 ἡμερῶν καὶ θὰ εἶναι ὑπερήφανοι πάλι γιὰ τοὺς ἑαυτούς τών. Μόνον δύο δυστυχήματα αμ ἀπώλειαν χρόνου ἐργασίας συ- νέβησαν . σ᾿ ὅλο τὸν μῆνα Νοέμβριο. Οἱ ἐργάται καὶ αἱ οἰκογένειαί των ᾿μποροῦν νὰ εἶναι πολὺ εὐτυχεῖς καὶ ὑπερή- φανοι διὰ τὴν ἀσφάλειαν αὐτοῦ τοῦ ἐπιπέδου. Σύντομα θὰ περνᾶ ἕνας ὁλόκληρος μῆνας στὸν ὁ- ποῖον Κανένας δὲν θὰ παθαίνη δυστύχηµα. Κατόπι θὰ περνοῦν δύο ἢ τρεῖς μῆνες χωρὶς-δυστυ- χήµατα καὶ κατόπι θὰ Ἓλθη ὁ. καιρὸς ποὺ δὲν θὰ συμβαίνουν καθόλου δυστυχήματα σ᾿ ἕνα ὁλόκληρο χρόνο. Κάθε ἀσφαλῆς ἡμέρα εἶναι ἕνα βῆμα πιό κοντὰ στὸ στόχο ὁ ὁποῖος ᾿μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῆ ἂν ὁ καθένας πάν- τοτε προσέχει νὰ ἀποφεύγη τὰ δυστυχήματα σὰν ἐργάζετοι, - πω : ΚΡΕΒΟ ΒΑΥΑΝΙΙΑΒ κυβυμῦ ΡΑΖΑΗΙ ΜΌΥΔΕΕΑΚΙΥΕΤΗΙ οινὉ 12 Ατα]ικία Έδετο Βάγαπ]ας Κιταπάπαπ. Ο,Μ.,Ο. Ὁδιαδαφι- Ίατι. Κα] οήπάς γαρίκ]ατι Ρ8ζαΙ- απ {25 φαί Κἄτ Ὀιτακατακ ππι- ναΓ[ακἰγεῖ]ε ποιἰοε]επά]. Ῥαζα1 ὅ,5. φααΐ 3ΐεπ 7γό Καάατ αςικς οἴπιας νε Ἠεικες [αταιπάαη ἀεριεκ]επίρ οφγαἰατιῃ «οὔα σαηπαιδατ, Κιζ Ἰ[σείίε Κοπιφετί ΜΜ (ἱρδοι Κιδασα Ὀἱτ Κοπισπια Υαρ- πι νο :Βαγαπία ΚυταπάπάΠ ΙΙΠὶ ὄνετεκ οπἰατι Παϊκα ΚαῑδΙ οἶαπ »αὔ]]κ γατάιπαβτιπα «εναπα οιπιε]ετῖπί τοδνς οιπαίςτ. ή Κοπτῖϊε νε Βαγαπίατ, Ὀὐψηκ Ὀἱτ πιιναβακἰγει]ε πειἰοε]επ 1κ ρα- ζατ]ατιπάα γατάιπα 6εςεῃ Ἡεήκεκο τεφεκκἠτ]ετίπί Ὀἰ]άῑχίτ, α Φ