ΙΝν [ῆσρε Ἰλόννς γοἰιῶπο ῥ.---Νο. 4 10 Λαγοι, 1964. Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΚΑΛΟΥ Χ{ρΙΟΥ ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 19559 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΑΣ Μὲ 625 1/4 βαθμούς, ἀπὸ ὁλικὸν 100 βαθμῶν, ὁ ᾿Αθλητικὸς Σύλ- λογος Νέου Καλου Χωρίου κατέλαβε τὴν πρώτη θέση στὸν ἐτήσιο πίνακα Εαθμολογίας κι ἀνακηρύχθηκε ὁ καλύτερος γιὰ τὸ 1933, ἀπὸ τοὺς ἐννέα συλλό- γους ποὺ βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὴν προστασἰα τῆς Κ.Μ.Ε. Μὲ µικρὴ διαφορὰ ἁκολουθει ὁ ᾿Αθλητικὸς Σύλλογος Πέτρας ποὺ συγκέντρωσε 6ἱ5 βαθμούς. ο ᾿Αθλητικὸς Σύλλογος Ζεροῦ πῆρε τὴν τρίτη θέση μὲ 465 βαθμούς. Η κατάταξη τῶν ἅλ- λων συλλόγων ἔχει ὡς . 4ος Πεντάγνιας 341 Ρος Παλαιοῦ Καλοῦχωρίου 2τὰ 6ος Κατύδατας .. ν 243 Τος Τούρκων Λεύκας 224 8ος Λινοζς-Φλάσσους .. ο” Οος Ἑλλήνων Λεύκας .. ὃς Ἡ βαθμολογία λαμβάνει χώ- ραν κάθε χρόνο, τὸν Ιανουάριο, Κι ἀφορᾶ τὴν γενικὴ ἐπίδοσηῃ σ᾿ ὅλον τὸν προηγούμενο Χρόνο. ᾿Αποβλέπει στὸ νὰ ἐνθαρρύνη τὰ µέλη νὰ βελτιώνουν τὰ οἰκή- µατα καὶ τὴν διαχείρηση τῶν συλλόγων καὶ νὰ ἐπεκτείνουν τὸ πρὀγραμµα τῆς δράσης των, ὥστε νὰ αὐξάνεται ἡ ὠφέλειο καὶ αὐτῶν τῶν ἰδίων καὶ τῶν κοινοτήτων στὶς ὁποῖες εὗρί- σκονται οἱ Σύλλογοι. ΄Ο βαθµο- λογικὸς πίνακας διαιρεῖται σε δυὸ ξεχωριστά κεφάλαια, στὸ Καθένα ἀπὸ τὰ ὁποῖα παραχω- ροῦνται ἕνα ἀνώτατο ὅριο 50 βαθμῶν. Τὸ πρῶτο κεφάλαιο διαλαμβάνει τὸ καθαρὰ ὀργα- νωτικὸ µέρος, ἤτοι τὴν εὐπρέ- πεια τοῦ οἰκήματος καὶ τὴν διατήρηση τῶν ἐπίπλων καὶ ὀργάνων, τὴν κανονικὴ πληρω- μὴ τῶν συνδρομῶν τῶν μελών, τὴν τήρηση λογαριασμῶν, τὴν βιβλιοθήκη, τὴν καταχώρηση πρακτικῶν τῶν συνεδριάσεων καὶ διάφορα ἄλλα ζητήματα μικρότερης σημασίας. Τὸ δεύτε- ρο κεφάλαιο σχετίζεται μὲ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ ὁ σύλλογος προ- σφέρει στὰ µέλη του καὶ γενικἀ στὴν κοινότητα στὴν ὁποία ἀνήκει. Τὴν πρώτη θέση στὴ βαθµο- λογία γιὰ τὸ 1952, ποὺ ἦταν ὁ πρῶτος χρόνος τοῦ διαγωνι- σμοῦ, κατέλαβε ὁ ᾿Αθλητικὸς Σύλλογος Ξεροῦ μὲ 35 1/4 βα- θµούς, ᾽Αρκετοὶ σύλλογοι βελτί- ὡσαν σημαντικὰ τὴ θέση τους τὸ 1953. Ο ᾿Αθλητικὸς Σύλλογος Πέτρας, ποὺ πῆρε τὴν τρίτη θέ- ση τὸ 1952 μὲ τὸν χαμηλὸ ἀρι- θμὸ τῶν 235 βαθμῶν, σημείωσε 16256 πρόοδο στὸ 1953, στὴν ἐσωτερικὴ ὀργάνωση, τὴν δια- χείρηση καὶ δράση--ἐπίτευγμα πραγματικἁ ἀξιόλογο. Οἱ σύλ- λογοι Ξεροῦ. καὶ Πεντάγυιας αὔξησαν . βαθμοὺς ποὺ αν τὸ 1922. πε µέλη καὶ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλ- λόγου Νέου Καλοῦ Χωρίου πρέ- πει νὰ εἶναι ὑπερήφανοι γιὰ τὴν ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ποὺ πῆραν ἀπὸ τὸν πρῶτο χρόνο ποὺ διαγωνί- ΜΑΥΒΟΥΟΌῦΝΙ ΝΠΝΕΒΡ Ρ/οίο Ὁγ : ὉὈ. Α. Οτεεπ. ΟΤΡΑΝΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΥΕΝΙΖϱΑΜΙΙΚΟΥ 8ΡΟΕ κυιῦβῦ ΘΕΚΕΕΤΕΗΙ ΒΙπΏκ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΩΝ ΙΡΠΗΣΌΥΕΙΕΕΕ πΛΗΙΗΠΙ, υβῦιτῦ ΡΕΕΕΟΒΙΕΕΕ ΑΥΙΗΒΜΑ ΕΔΡΟΒὉΝΠ ΟΚύΕΚΕΝ Ρλοίο ὃν : Ὀ. Α. Οιθεν. ΟΜΟ ΠΑΡΒΤΑΗΑΝΕΡΙ Ἠ προτη παρχιακὸς ᾿ατρό, ὁ κ. Γ. 06ΑΚ ΑΣΙ ΡΟἄσμΜΙιΑΗΙ Καμιντζῆς, ὁ κ. |. Χατζηδηµη- πεπί ερενογίη]θνί (θὈτῖκς εζοτίᾳ. Βαν νε Όαγαῃ ΝπεἨπιςί ΜΑΙΦΙΑΓΑΠΙΠ οἱτ Ίάι- ΤΟΕΗΑΝΙΥΕ. Βαγ νε Όαγαη λήεμππεί Γρταλπιίῃ Εἱς Ίσι ΗΑΤΙΟΕ. Βαγ νε Όαγαῃ ΟεπιαΙ ἨΗλφεγιηϊα Ὀἱτ ΙΣΙ---ΦΕΝΑΥ, Βαγ νε Όαγαπ Ὑεάαϊ Ρἱτ οὕ]α---ΟΜΕΒ. Ῥαγ νε Όαγαιπ Ἠήβεγίπ Παλ] τη Οἱ οδ]α---ΑΗΜΕΤ. Βα8γ νε Όαγαπ Κεπια! ἨΗἡφεγίη ἵπ Ὀἱς οδ]α-- ΔΙΌςΤΓΑΕΔ, Οπιοτίη στηκαν. Κι οἱ δυὸ Σύλλογοι, τοῦ Νέου Καλοῦ Χωρίου καὶ τῆς Πέτρας, θὰ λάβουν πολύ- τιµα χρηματικἁ βραβεῖα ἀπὸ τὴν Εταιρεία ἐπειδὴ ἐξασφάλι- σαν πάνὠ ἀπὸ 60 βαθμούς. Ο Σύλλογος Νέου Καλοῦ Χωρίου θὰ λάβη ἐπίσης ἕνα πιστοποιη- τικὸ γιὰ νὰ τὸ ἀναρτήση στὸν Σύλλογο, ἐπίσημη ἀναγνώριση τῆς τιμῆς ποὺ τοῦ ἀπονέμεται ποὺ ἐξασφάλισε τὸν τίτλο τοῦ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ 1953, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΛΕΥΚΑΣ - ΜΟΡΦΟΥ Η ᾿Επιτροπὴ Εὐημερίας Λεύ- κας καὶ Μόρφου ποὺ συνεστήθη τελευταῖα ἀπὸ τὴν Κυβέρ- νησι, συνεδρίασε γιὰ πρώ- τη φορὰ στὶς 15 Φεβρουαρίου στὸ Δημαρχεῖο Λεύκας, ὑπὸ πὴν προεδρία τοῦ κ. ΊΛ/.Ε,Οἱοπιεῃ», Διοικητοῦ Λευκωσίας, Τὰ ἄλλα µέλη αὐτῆς τῆς ᾿Επιτροπῆς, (στὴν Κύπρο ὑπάρχουν ἄλλες ἕξη τέτοιες ἔπιτροπές), ποὺ ὅλοι, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα, παρευρέθησαν στὴν συνεδρία, εἶναι οἱ ἑξῆς : Ο κ. Ν. Σουµέρ, Βοηθὸς Λει τουργὸς Εὐημερίας (Γραμμα- Γτεύς), ὁ κ. Ν. Λανίτης, Ἐπαρχι- ακὸς ᾿Επιθεωρητής, ὁ Δρ. Ἡ. Νικολόπουλος, Δήμαρχος Μόρ- ρφου, ὁ κ. ᾽Αλῆ Κεμάλ, Δήμαρ- Χος Λεύκας, ἡ κ. Νετιμὲ Ναζήμ, ἡ κ. Θέα Φυλακτοῦ, ὁ Δρ. Οἰκονομίδης, Κυβερνητικὸς Ἐ: τρίου, ὁ κ. Α. Κοντογιάννης, ᾿Επαρχιακὸς Λειτουργὸς Εὔύημε- ρίας, ἡ κ. Σοπέρ, ᾿Ἐπιθεωρήτρια Εργασίας καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ ᾿Επαρχιακοῦ Δικαστηρίου Λευ- Κωὠσία, Ὁ κ. Δ. Α. Γκρήν, Διευθυντὴς τοῦ Τµήµατος Εὐη- µερίας τῆς Κ.Μ.Ε., παρακολού- θησε τὴν συνεδρία ὑπὸ ἀνεπί- σηµη ἰδιότητα. :Ω σκοπὸς τῆς Ἐπιτροπῆς, ὣς ἐξήγησε ὁ Πρόεδρος, εἶναι νὰ ἐξακριβώνη τὶς ἀνάγκες προ- νοίας τοῦ διαμερίσματος καὶ νὰ φροντίζη γιὰ τὴν θεραπεία τους, Νὰ παρέχη συμβουλὲς καὶ τὴν ὑποστήριξί της στὸν Ἐπαρχια- κὀ Λειτουργὸ Εὐημερίας σχετικἁ μὲ τὴν ἐκτέλεσι τῶν καθηκόντων του. Νὰ ἱδρύη ὑπεπιτροπὲς ὅπου Χρειάζονται καὶ νὰ συντο- νίζη τὶς ἐθελοντικὲς προσπάθειες στὴν περιοχἡ ποὺ ἐκδηλώνον- ται στὸν τοµέα τῆς προνοίας. Ἡ ᾿Επιτροπὴ ἔχει σκοπὸ νὰ συνεδριάζη μιὰ φορὰ τὸν μῆ- να, ἐναλλὰξ στοῦ Μόρφου καὶ στὴ Λεύκα. ΥΕΝΙ ϱΑΜΙΙΚΟΥ ΒΡΟΕ, κὐπυβῦ 1958 ΥΠΙ ΚκὐὉΠΌΡΙΕΕΒ ΒΙΕΙΝΟΠΗΟΙΝΙ ΚΑΖΑΝΡΙ. ΡΕΤΕΕ 8ΡΟΒΕ, κι ϱβῦ ΡΕ Ἰκίνοί αξβΙΏῖ ΤΓαΠΗ] «ατειῖγ]ε ἀεγοσείετε αγΙΓ- πιᾶΚ αδη]ά ἠσετίπάετ γεπί Οαπλ]1- ΚΟΥ 5ροτ Κι]ΙὈᾶ του αᾳ 63 τη πα οἰαταῖς Τ9ος32 ἆε Ο. Μ.Ο. ἆσπ γατά]πα ϱῦτεῃ ἀοκαΖ 8ροτ Κααδί- ηὕπ 6η 1γὶδί οἰαταὶς Π8π οὐ Ιπαϊρας, Α7Ζ Ὀϊ [ατκία γαπὶ τοο ἆς ότ} πιατκΚ αἰαταὶς Ῥειτο 8ροτ Κηάυ ἠκϊποί νε Έίδετο 5ροτ Κυρά ἆς 46) ππατκία ἠςϊποι ροεἰπιίρείτ, δει Κιρ]ετίῃ ναζὶγειῖ φΌγ]ε- αϊτ, 4Ἀποῦ Ῥεπάαγα 34: πια. σίποί Εδιί ϱαπικὸν 274 πιατίς, 6ιποι Κατάλια 24 3ἱ4 πιατς, Τἱποῖ Τείκε Τήτκ]ετί 224 ππατ]ς. δίποί Τπιι---Εἶαθι ο πιατίς, ουπος Τ,ε[κε Ειπαίατι 84 πιατ]ς. ΤαβΠ] αδα](γ]ε ἀετεοείετε αΥΙΓ- πι8 Ἠετ δεπε Όσακ αγιπάα γαρΙΙρ ΚιΙὈὔπ βεςπις Ὀϊ δεποάε]ί ΓαΠγει]ετίπί παζατι Πρατε ασ, Ῥήπαῃ ραγεδί Καίαρ Ἀγε]ετίηίῃ Κι]ά οί πετ γδπάοκί [αα]ίψει]ε- τἱηῖ, ἱάαΤε νε ΡΤΟΡΤΕΤΠΙΩΙ ρε]ίςείτ- πεβε (αρνί να Όνμ δυτεῖ]ε Ίαπι ἀϊδετ Ἀγείετο νο Ἠεπι ἆςᾳ οἑπιθαϊ- Ίατι ἠγε]ετίπε ἆαλα {αζία Εαγάα]ατ εαδ]αππαΚίιτ. Βὰ πιειοά Πατ ΕὈἱτί 5ο πιατκίαη 1δατεῖ Πκί ιδπ]α αντι- Ἡπ. Βἰτίποί Κιδιπα πιάνο Ε[αἰ«{γετ]ὶ Ὀἱτ Ίαι ἀρίῃ Ἰάαπιεςὶ ἱςίη, η] ὈΙΠαδΙπΙΠ εδγα νο ογΙπ-α]οι]οτίπῖπ αππαπηϊ ναΖίγε, αΌοπο Ὀεάε]]ετίπί ΠΙΠΠΙΑΖΑΠΙΕΠ θάΐγεηπ ἠγε]ετίπ πὶδ- Ὀεί, Πεδαρίατιπ τατα]π]αςι, Κὐτ- Ρμαπε νε ρεςπῃρ ἵορ]απίι]ατιῃ ποϊ]ατι ϱἳοί ἆαμα 42 ὄποπα]ί Ιβίοτ βΙ5ἱ ρταΓ]ς πιοβε]ο]ετάεπ {ρατειιίτ, Ἠάποί ΚΙδιπι Κυ δίπ Κεπάϊ ἄγε- ]ετὶ Πε ἱςϊπάε Βιαπάιικ]ατι σ6- πιααῖα Υαρίδι Πισπιετ]οτάϊτ, Βα πιἡ]κβ[αϊ Ἱςς2 ἆς 35 1/4 πιατκ]α Κδετο 8ροτ Κι ᾶοά (ατα μπάαη Κ1Ζ3ΠΙΠΗΦ νε 1053 5οποςί δίτ σος Κι]ρ]ετάς ὈῬΜψίς σε[ἰςσπιο]οτο Φ4ΗΙ: οἰππηφίατ. 10952 ἆᾳε 23 πΙαΓΚία απησαὶς ὑοῦποῦ ρε]οὈί]οτι Ῥεϊτε 5ροι ΚιῑΙΡᾶ τος ΖατΠάα Κιβρῆπ ναζίγει, Ιάατο νε ῥτο- ὅταπιπάα Ὁρ ἆο 162 αἰρί Ὀἱτ βε]ίσπλε Καγἀειπαίςεῖτ ΚΙ ὃα γῆς Οἱτ΄ Ῥαβατιάις, Ἐδετο {ε Ῥεπάαγα Κυ]ἠρ]ετί ἆᾳ ρεςεΠ δοπεΚκῖπο Πίςδ- δείεῃ ἵψὶ Πετίαπιείετ ΚαγἀειπιϊςΗγ. ΤαβΠ1. αφἠ]άπο ταὈί οἰάν]κίατι Π]ς φεπεάςπ Καζαπάικ]ατι ΒΙΕΙΝ- ΟΙ ΤΚ. ἵεη ἁσίαγι γεπῖ Οαπι]ικὸν «Ρος Κιοὔπῆπ Πεγειί ἰάατο γε Ἠγε]ειτῖ πεκαάατ στι ἀπγσαίατ γετἰπάεάἰτ, (πετεὶς Υεπί (ϱαπι]ήκδγ νε Ρετεκδε Ῥεΐτε 5ροτ Κιάρ]ετί 6ο τα γιικατι πιατίς α]άικίατι ἰςῖπ Καπιραηγαάαη Ὀἡγίκ πια] γατάιπι βὂτεσεΚ]ετ νε γεπὶ ϱαπι]κὸγ «Ρο Καϊάδϊ Πβνοῖση τοσ1 ἤπ ΕΝ ΤΥῖ ΔΡΟΕ ΚΟΌΙΟΒΙ7 οἰάιδι Φετοβίπὶ Ὀμάίτεσε]κ «ετοενε] ἨὈϊτ ταφ]- παπιο αἱασακίιτ, --«-- σμ.σ5.0.Α. ΒΗΙΕΙΡ ΡΟΙΝΤΡΘ ΡΟ ΑΝΤ, Ὁ, Ῥοϊπία Ῥεπάαγία -α1 αι Τείκα Γωτίκς Ἄοτοδ .. 1 εἴκα ατεσίο Νου Κ/ΚΠοτίο διὰ πες Οἷά Κ/Κλοτίο στ 1.---ῬΗϊαδεοιι 1 Ῥ---Ρ]αγεὰ, Ἠ/---οα, 1.--Τιορῖ, Ὦ---Ὁταννηα, ον ων 1 1 οι ο ο Ὁν ον Ὡν ων Γ κ ὓ ων -ᾱ- --- ωοιωι ω 1 η { - ἰν ο -ᾱ- ωι οονο ΒΡΟΒΤΕΒ ο 5ΒΡΒ ΒΥ: Ῥ. Α. ΤΑΗΙΗΠ, ΌΒΕΤΙΥΙΕ ΡΕΒΕΟΕΙΕΕΕ ΑΥΙΒΜΑ ΝΕΤΙΟΕΡΘΙ κυμῦρΙΕΒΙΝ ΙΙ ΥΕ ΖΑΧΙΕ ΤΑΕΔΕΙΙΑΕΙ ΒΕωΙ ΟΙΜΌΡΤΌΟΒ, ΄ΤαΠΗ] «αγετῖψ]ε ἀετεσε]ετε αγΙΙ- πια αθὑ]ἠπία πεισο]ετίπε Οἱ ϱῦ7 σεζά]τεοε]ς οἰαγδακ Ῥπίατιη ἀοκιιζ Κωῑά Παἰαπάα Πιαιδαςὶ 1]α απππα{ Ἰψῖ. ἵαταξ νο ΖαγιΓΗΚΙατιπι οτίαγα Κογάιδια απίαςατ, Βωπίατιη Όαζι- Ίατι Όα γαζιάα αςικ]απασαΚ!τ. Ὀϊδετ]ετί Τε πιάκαγεδο εα]ά]- δίπάο επ ἰψί ἰκί Κιάσίπ αΌοπε Ὀεάε]]ετῖπϊ Κοἰαγ]κία τορ]απια]ατι ιαδαά Π(Ἱ Οἱ ἱδ ἁἀαδι]άίτ. Βάπαῃ δΐτ 5εὈεβί {ψί Οἱ τοδ!]βία δαπῖρ οἰπιαὶς δα ἄε' επ πι μίπι 5εὈεὈί Όὰ Κιλρἰοτάο Ἱψί Οἱ [παμγεί ΡτοΡταΙΠΙΠΙΠ Ὀ]άππααςι Κυϊάσᾶτ ρετεκ Κεπάϊ Ἀγε]ετὶ νε 6ετεί]ςε ειταξἱατιπάα]ς! οεπηαα(ἶατι Ιοίπ ἆαμα {αγάα]ι δεγ]ετ γαρπς οἰπιαρι γε Ῥαπαπ. πείσει ἠγε]ετίπίῃ ΎΏοπε Ῥεάε]]ετίπί 5ενε 8ονο νεγππε]ετί νε Ὀμπόάας ατα ἀμγπιαίατι 11. Κοπιίε ἡγε]ετίπίπ Κυ δοᾶπ τετακ]ἰδί ἱςῖπ ΙδίεΚίε οαἱιδπιαίατι, Οἰτιριτ]ετίγ]α απεπΚΙ Ὀἱτ φεΚκί]άε σἱιπιε]οιῖ νε ἴσαοι Παμπάε ἱδάία εἴπιεάεη Παγαιί Ιάατεάεπ ςεΚἰ]- πηε]οτί, Ιγί Καταίατ νετὶρ Ὀπίατι τατοῖῖς οἰπιε]ετί Ισαπιαπα, αΠΠΕΠ πιατκίατ ϱὔσιογπι]φίίγ, ΦαΥάΙδΙΠΙΙΖ 6ενδα[Ι Παὶζ Κοπιϊῖς- πίπ Ὀυ]υπάσδα απΠρίες ἴψί Πατ αἶπιις οἰπιαγαπίατ αΖ πιατίς αἱπιὶδ- Ίατάις. [ γε]ετίῃ σετεἰς Κεπάϊ ατα- Ατα]ατιηάα ρετε]ςε. Πεγειί ἰάατε Ἡςε ΙδΟίτΙδΙ γαρπια. ἀετεσε]ετὶ, αΌοπε Ῥεάς]ετίπί ππΠίαΖαΠΙΕΠ Ὀάσπιε]οτῖ, Κοπιτεπίπ ΚατατίατιΏΙ Καουὶ, Ὀυπίατι ταοῖς νε γαριοι τεπ]«]ετάε Ὀαίαπαρ Ὀαἱαπππαάικ- Ίατι ἆα γίπε αἰπαηπ πιατκ]ατάαπ Ὀε]1{ οἰπιιδίατ, Η ἠδπιπϊγει δαΠΏϊθί νε αἰκαιι ἡγε]ετίπίπ Ὀιυπάάδα Κι]άρ]ει 1ψὶ ἄετεσο αἶπιις Παἰοιικί Ὀδγ]α ἠγε]ετάςῃ πιαΏτιιπι ΚυΙρ- Ίετ Πγί ἀἁετεσε]ετ αἰαπιαάτ]ας, Α7 ἆα οἶδα. γυατάα ανα ἠκίατι- ππιζια Κι]Πρ ἱάαγοδίπε οἶαῃ [εί Ἱοραρ (ωίπιαάα, αΌοπο Ὀεάς]]εγίπἰ τορ]απιαάα νε ἆαμα εννε]κὶ ἴορ- ΙαπίιπΙΠ ποϊ]ατιπΙ Γαϊπιαάα απαΏ πηρτκ]ατάα Ἰοπάἰπί ᾿σὔδίεγπαίφιίτ, Ἠεγειί ἱάατο πεκαἁατ [επα ἰδ]επιῖς Οἶδα να ἡγείετ. Πογαίί ἱάατε Ιε πεκαάατ 32 Ι8ΕΙτ]Ιδί γαρπαις οἶατδα οἶδπ. νεζπεάατ γίπο Ιψί ἀε[ιετ τπια Ισ, δεΚκγείος βροαςπιὶς ἵορ- Ἱαπ]ατι ΚαγάςάεὈΙΙτ νε ταηκί]άατ ἆα αὔοπε Ὀεάε]]ετίαί ἵψί Ὀἱτ φεΚί]άε τορ]αγαθ]Ητ. Ζαΐεπ πιατκ- Ίατ ἆα Όμπα ρὸριειπιίγοτπια ὁ Ἐπ ἰγί. ἃς Κι]άρ Πεδαρ (πϊίπιαάα 15 Πατ ἆα 15 αἰπιιφίατάις. (ετίγαε Καΐατ αἰ Καάρ Ώεδαρ ταἴππαπΙΠ Ὀἱτ Ἰκι]άρ. ἱςίπ οκαάατ ὄπεπιή νε οἰάυ]οα Κοἶαν Ὀἱ {5 οἰπιβδιπα ταὔππεηπ απΠοαὶς 3ο ἅα 1 αἰαὈί]- πιἰφ]οτάϊκ, Τγί ποῖ αϊπια ἴα Ζοτ ἀοδι]άϊτ. Ἐπ Ιψί ἃς Κυρ δα Ἠαδαία 6 ἅα 3 αἰπιφ]ατάιτ.αετίγα Καϊαπ 6 Καλάρ ἴδε 12 ἃς 1 αἰπαφίις. 81 Αται 1953 ε Καάατ Ἠγε]ετίῃ Ὁ, 9ο αΌοπο Ὀεάε[ατίπί ὄάεα]κ- Ιετί ἱςίῃ γαϊπιζ κ Καρ θες πιατίς αἰπιιδατ, Ὑεπί (απιικὸν Κω οιπᾶτ 64. ἱγοφιπῖη Περί νε Ῥοιτοεάο ἁε 68 ἠγεάεῃ 65 ἶ αΌοπε Ραταίασιηι δάσπαίφιεταίτ. (Οετίγε Καΐαπ ΚιαΠρ]ογάεα ἨΠὶς Ὀϊτίκί Κοπαάἰ]ετίπο ἐς πιατίκι »αὔ]ιγασακ ο, ὃς ο γαιφεπιεπιεπιίφ]οά/τ. ΤαμΗΙ αδάά πιατκ]ατι αγηί Ζαπιαπάα Κιῑάρ]ετία Ζαγις ἴατα- Εατιπι ἆαπ αὔφιειήτ, Ἐπ Ζαγι Κιᾶρ, Καρ Ὀἰπαδίπιη ΙπΙΖΕΠΙΙΠΕ 6βγα νο ογΗΠ αἰει]ετίπίπ θαΚαππα 37 ὄπεπι νετοεπ ΚηΙάρ]ετ Ιάἱ Κἱ Ῥᾳ. ἆα ἡγειετίη αἱδκαφιζιδιπι ἄπ1θθΠ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ Σ᾽ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ Βῦ ΕΕΦΙΜΡΕ ΗΑΤΑΙΠ ΟΜΑΒΑΚ αὐπρύαὐκῦσ ΡΕΥΙΕΕ ΝΕΙΕΕΡΙΕ 5 ΚΡΕΒΟ ΒΑΥΑΝΙΙΑΒ κυιὐπυνῦν Πις ΦΕΝΕΙΙΚ ΤΟΡΙΙΑΝΤΙΡΙ ΒΕΟΠΕΝ ΥΕΝΙ ΙΡΑΕΕ ΒΗΕΥΕΤΙ ἱκμβα οάεπ ΊἨεγειί ἰάατοπίη ταροτήπι. ἀἰπ]επιεκ, γεπὶ Οἱ Ἱάατο Ἠεγείί δεςππε]ς ἰςίῃ Κδετο Βαγαπίατ Κυτήπχα 17 φαῤραῖ ρπᾶ Έζσστο αζ]ῆς πιετκεζ]πάς κ 5επε- κ τορ]απίδιπι Υαρπιφς. Ἐαροτίας 1053 ΥΙΠΠΙΠ εἩ πη- Ἠίπι Ιί Ῥαφατιςί! Ὀἱ ἆαπς νε Ὀἷτ ἆς ραζατ ὑζετίπάε ἁἀατπφίΗς. Ίκηία εάεπ Ἐεῖν ἴε κνεκτεῖεγ Ὀιπ]ατάαι πετ Ικίςἰπίη ἆςά πηιι- να[[αἰκἰγαηπίπ ἠγε]οτῖ]ε Πεγεί 1ά8- το αταδιπάαἷί ἰδοϊτηδίπάει {επί ρε]ἀϊδιπί ὄγ]επιίφ]εταίτ. Β Γαα]1- γει]ετίπ πια Ὀακιπάαα ἆα πια ναβακς οἰάμκίατι νεζηεάετια φαπο]ίς ταροτιπάαπ Ὀαι! ἰάἱ. (εἶεπ 5επε ἱςίπ γαριαη δεςἰπι- Ἱετάς αδαδιάαΚί Ῥαγαπίατ ΠεΥ΄εΠ Ιάπτεγε κος ιπαϊφιετάίτ:- Ῥπ Ε- ναηρε]ία Ιδαία, Βαφκαη, Ώπ Ὠερρί- πα Ὀϊακοπο ΑδὈθθκαΠ, Βη Ταροι- Ία Τιοῖζα δεκετείετ, Ῥπ Ῥαπαγοία Ῥαξιί Ὑοζπεάατ, Ἑπ Ματ] Ἡατα]απιδίάοα αε Ῥπ Έενεκκα 1ροαπίάοι 4ά Πεγειί Ἰάατε Ἀγε]ετί. Υοπίάοπ δεςῖ]εαπ Ὀαδκαι ῬΒπ Ἐναπρο]ία Ἰδαία, γεπὶ δεςῖ]εῃ πεγειί ἰάατογί τετ εἰπιίς νε Κωάδᾶα ραγε]ετίπίπ αμακκυκα Ιςίπ. ςαἱιπιαίατιπΙ ἵεδν]κ αἴπαϊφιτ, αὔφιοτίτ. Ἐπ Ἱψὶί ἀδτι Καρ οφγαἰατιπια Ῥακαππι ἱςίῃ 16 ἆα 13 πιατῖς αἰάικίατ Παϊ]άςε επ 7Ζαγή ἀδτι Κιῑάρ 16 ἅαπ γαἰπιζ 3 πιατκ αἰαὈιπαϊφιοτάίτ. Γζαϊάι Ἰ ΙΚί 8επε ὅπος Ὀὐτήπ Κμάρ]ετ Κεπαάί Ὀϊπα- Ίατιπα Ἠσπιεη ἵαπιαπγίε επί εδγαίας αἰπιιφ]ατά]. πιαπαῖγοι ἱάρατιγ]ε ἀεπὶ]εὈὶ- τὲ 1ος3 ἵαΠ] θὰ πειίοε]ετί ἅπιε νοτὶοϊάϊἰτ. Έτ ἱγί ἃς Κυῑάδ 1ος2 ἰαπάεΚί επ {γὶ ΚαῑΠρίεη ἆαμα [αζία πια αἶπι νε Όα φοἰκ]άᾳ Ἀγε]ετί ἴε οεπιαα[]άγιᾶ ἆαλα ἱγὶ Παζπιειίετ γαρπφίατά!Γ, 1954 δεποδἰπίη 1953 ἄεπ ἆε ἆα[ια ἵψὶ Ὀἱτ ετακίγε φαμῖῖ οἰασαδι οὐτίπ Ἀγε]ετίω νε Κιαρ]ετία φαπηἰπαί ἁῑῑεβί οἰασαΚίτ, Βὶτ Κπιδε Ιδίεάϊδὶ αἰοὶ νο. ἰδίεάϊδί Καάατ δοἰβππεί Ισίπάε Ὀυἱαπας, 80 ΒΕΝΕΠΙΕ ΜΑΥΝΑ ΚΑΡΤΑΝΙΙΟΙ βανας Ῥιδρυίἱ5 κ ἃς 5επε ι|- απιε]ᾳ νο 1923 ἀεπ 1953 ε Καάατ ππανπα Καρίαπ]ιδι γαρπιαίς 5ατεῖ]γ- 1 1920 ἄεπ Ῥετ Καπιραπγαάα ςαἱιρπιακίαἁιτ.τ1ο53 ἄε Ὀετί δαή]άε πιανπα (ἰαπιτί Τε αὔταφς, Φἰπιάϊ Εἱτ πιανπα Ἱκαρίαπι οἶθῃ οδ]α Εξειαϊος Θα Ιθίπί Ὀἱτ «οκ φοπε]αετ Ῥετασετ ΙβΙεάϊδὶ Ὀαῦαδιη- ἆαπ. ὁδτεππαϊφατ. Ὀΐδει Ὀἱτ οὔ]α Ατἰκιοϊε]ἰς 1937 ἆο νυΚυα βε]εῃ Ρἱτ Καζα πεϊἰοεςί διπιβφιᾶτ, Ὠΐδετ Πκί Κἢςἰ]ς Κι71 Οἶτὶ 19ο7 ἄε ἀῑδετί 8ο Τ9ΟΙΙ ἆε οἰπιακ ἤσοτε Παρία]ικ νλζιπάει Οἰπιβφ]ετάίτ. ΑδΙεπ φἰπιάί εν νε ΚαΤΙΙΠΙΠ Ὀυα]απάαβα (απ οἶαρ. φἱπιαί Ῥοΐαπιος ἴο Καπισια ἆα Καῑιτ νε Παβτα 5οηίατι Ἡε τα]. ϱἡπ]ετί Κδγίπε ρἰἀετ. Φανας ἵς πιανηαἰατιπ γαἰΠιΖ αἷτ τς γεαί ἴοπ ππαάςεπ διῦικ]α- τΙΠΙ να αποακ 2 οαατία γἠκ]ει]ε- Ὀαάκ]ετίπὶ Παιτίατ ΚΚ Ὀσπ]ίατ πια] γήσοτιΣ ἴοη 81Φ4Π νε 15 ἀαἰκικαάα γκ]ει]επ πιανπα]ατία Ἰψὶ Οἱ τεζαῖ ἴεςκ] εει. Ἠετ πεκαάατ ἅα ἀδτί «οσιΙ6αΠ- ἆαπ ἠςϊπά Καγοειπιϊς νε Ῥαπιῃ γἠσιπάεπ 1ζταρ ςεκπιὶρδεάςε πιοβΗΓίΗτ. 64 γαδιπάα οἶάρ εΓκεπ Ὀἱς Ζαπιαπάα Ἰεκαϊάε «οἰκατακ Κατιςι 1ἱε ἃς ἵοτιπαπαπ Ὀυση- ἁάαδα (αΗπίγε ορἰάῖρ γετ]εδε- οεκτ. ΤΕΝΝΗΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΕΒ.Μ.Ε. ὍὉ κ.καὶ ἡ κ.Γεωργίου Φυλακτοῦ ἀπέκτησαν υἱὸν--ΑΝΔΡΕΑΣ. ὍὉ κ. καὶ ἡ κ.Χαραλ,Μ.Καμπίτη ἀπέκτησαν υἱὸν--ΦΕΙΔΙΑΣ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.Στυλιαν.Ζαπόλυτου ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥ Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Νεοκλή Μιχαἡλ ἀπέκτησαν δίδυµα--- ΣωΤΗΡΟΥΛΛΑ καὶ ΜΑΡΙΑ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ. Αναξαγ. Σωκράτους ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΓΕΩΡΓΙΑ. ὍὉ κ. καὶ ἡ κ. Σάββα Ἰωάννου ἀπέκτησαν υἱὸν--ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ὁ κ. καὶ ἡ κ.Γεωργ.Κ. Τουµάζου ἀπέκτησαν θυγατέρα--ΑΛΙΚΗ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.Γεωργ. Παναγιώτου ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΤΖΟΥΛΙΑ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Χαραλ. Κατσιάµη ἀπέκτησαν υἱὸν---ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ. 30 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΦΟΡΤΗΓΙΔΟΣ ὍὉ Σάββας Πουσπουτῆς ἐργά- ζεται στὴν Εταιρεία ἀπὸ τὸ 1920, ἐργάτης τὰ πρῶτα τρία χρόνια, κι ἀπὸ τὸ 1923 ἕως τὸ 1953 καπετάνιος στὶς τοῦπες. Τὸ 1953 μετατέθηκε ἀπὸ τὴν θάλασσα σὲ δουλειὰ στὴ ξηρά, στὴν ἐπιδιόρθωση φορτηγίδων. Ὁ γνυιός του Εὐστάθιος ποὺ εἶναι τώρα καπετάνιος μιᾶς τού- πας, ἔμαθε αὐτὸ τὸ ἐπάγγελμα ἀπὸ τὸν πατέρα του, μὲ τὸν ὁποῖον δούλεψε πολλά χρόνια. Ένας ἄλλος γυιός του, ὁ ᾿Αρι- στοτέλης, πέθανε ἀπὸ δυστύ- ημα, τὸ ὁποῖον τοῦ συνέβηκε τὸ 1937. “Ὁ Σάββας ἔχασε καὶ δυὸ κόρες, τὴν Ροδοθέα καὶ τὴ Φοιτοῦ, ποὺ πέθαναν σὲ μικρὴ ἡλικία. Τὸ σπίτι του εἶναι στὸ χωριὸ Γαληνὴ ὅπου μένει κι ἡ γυναϊκά του. Τὶς ἐργάσιμες µέρες ὁ Σάββας μένει στὸν Ποταμὸ τοῦ Κάμπου καὶ μεταβαίνει στὴ Γαληνὴ τὰ Σαββατοκυρίακα καὶ τὶς γιορτές. Θυμᾶται πολὺ καλὰ ὁ Σάββας τὶς πρῶτες τοῦπες ποὺ χωροῦ- σαν µόνο ἕξη-ὲφτὰ τόνους µετάλ- λευμα, κι ἡ φόρτωση μιᾶς ἀπ αὐτὲς ἔπαιρνε δυὸ ὧρες. Οἱ ση- μερινὲς τοῦπες εἶναι τῶν 130 τόνων καὶ φορτώνονται σὲ 15 λεπτὰ τῆς ὥρας. Παρ᾽ ὅλο ποὺ ὁ Σάββας εἶχε μὲ τὴν ἀπώλεια τῶν τριῶν ἀπὸ τὰ τέσσερα παϊδιά του ἀλλε- πάλληλες τραγικὲς ἀτυχίες, μιὰ µοίρα ἀπὸ τὶς σκληρότερες ποὺ κτυποῦν ἕνα ἄνθρωπο, αἰσθά- νεται ἀκόμα κάποια εὐτυχία στὴ ζωή. Εἶναι τώρα 64 ἐτῶν καὶ πρόκειται σύντομα ν᾿ ἀποχω- ρήση ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία καὶ ν᾿ ἀποτραβηκτῆ στὴν Γαληνὴ ὅπου ζοῦν ἡ γυναϊῖκά του, ὁ γυιός του καὶ τρία ἐγγόνια του. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Σόλωνος Σαββίδου ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΠΕΡΣΟΥΛΑ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.Χριστάκη Πασιαρτῆ ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΑΝΔΡΟΥΛΑ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.Χριστοδ. Ιωάννου ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ. Μιχ. Χριστοδούλου ΙΕΕΚΕ ΥΕ ΟΜΟΒΕΟ. ΒΕΕΑΗ κομῖτεςί Ἡκ ΤΟΡΙΙΑΝΤΙΦΙΝΙ ΥΑΡΤΙ Ὑσπί Κτα]ατ Τείκο νε Οπιοτίο τοίαὮ Κοπιίαςί Πὐκἠπιεί ἵατα- Βπάαπ. (οφἱθιαπάιτιίαα αἀαασ]κί Ὀαρίθί Κοπτε]ετῖπ γεαἰπαϊδἰαήτ. Βι Κοπιίία 1ίς ἀεία οἰαταἰς 15 Φαΐία Τείκοφα Κοπιςετί Μτ. ΟἸεπιοπς ἰπ Ὀαθκαπ]διπάα Τείκε Ὀε]οάίγα ἀαίτορίιπάε {ορ]αππαιδίις. ΒανκαΠ΄άαπ πιαάα Κοπηῖς αθαδι- ἀαἰκί Κπιδε]ετάεα ἰσατειήτ, Βαπ- Ιατάαη Εἱτί παἡἰθίαρηα ροτίγε ΚαἰαΠ- Ίατιη Περςί ἵορ]απιιάα Παζιτ Όι- Ἱαπαγοτάα:- Τιείκε τε[αὮ ππεπαήγα γαΓάΙπΙοΙςΙ Βαγ Ν. δαπιες 8εἰΚτο- ἴογ, Καζα πι]{ειιῖςί Μτ. Ν. ΤΕ απΙ(ς, Οπιοτίο Ὀε]εάίψε τοῖδὶ Μτ, Νοο- Ιοραίο5,. Καζα ἀοκίοτι Ὀτ. Ε. Ἡοοποππίάες, Μτ. (α. Καπιποίς, Μτ. 1. ἨΠμ Ὀεπειίου, . Καζα τοίαα πιεπιάτα Λάτ. Α. Κοπίο- γαηπί5, ἵφ Καάϊπ π[ειϊφί Μ19. Ῥοροι νε Τ,οἴκοφα πιαΠκεπιεδίπίη ταίδ. Ο.Μ.Ο. δαδιής ππεπιήτα Μτ. Ὁ. Α. ἄτεεπ σαντί τεςπαί Ὀἱτ θεκί]άς Ιφήτας εἰπαίςηγ. ῬαθΚκατ ταταβπάαη ἆα αςικίαΠ- ἀιῑδι φεκἰ]άς Όι Κκοπη{επίη ϱαγεςί, Καζαάα]ά τε[α Ιφ]ετίιηϊπ Ιπάγας- Ίατιπι τες Οἱ{ νε Ὀμπ]αγι ΚαΤΦΙΙΑΠΙΙΥΕ ςαἱιρπ]αίς, Καζα τείαα ππεπαύταπα Ιίηὰς γοἱ αῶδιοτηείς νε γδτάιπι εἴππείς νε ἱσαὈιπάα Καζαᾶα Κιτα]απ ἀϊδει αὐπ ΠΠ τεία 1β]ετίγ]ε ΙὈίτ- Η6ἱ γαρασαϊς γατάιπιοι Κοπατε]ετί ΦεςπηεΚ(ῖγ, Κοπαῖε ΠΙΙΠΙΑΖΑΠΙΕΠ νε 58 Ἡε Ὁπιοτίο γε Τιοίκεάε πετ Αγ ιορ]αππιαγι ἵαδατ]αππακίαάις, ΜΑΒΙΝΕ ΡΕΡΑΒΤΜΕΝΤ Ρ]μοίο ϐγ: Ὀ. Α. .. ΒΑΥΥΑΡ ΡΟΠΒΡΟΌΤΙΒ ΡΕΝΡΑΥΑ ΤΕ ΧΘΕΒΟ ΕὉΤΒΟΙ, ΤΑΕΙΗΜΙΙΑΒΙ ΝΟΚΑΝΥΟΠ ΕΙΝΑΙΙΝΕ. ΚΑΙΜΠΙΡΙΗΑΕΒΡΙΕ Ῥεπάαγα ἵ]ε Έδετο Επδοί {8- Κιπιίατι Ο.Μ.Ο.5.Ο.Α. ποκαναῖ Κατφι]αφπιαίατι ΕΠπα]]ετίπε Καΐπιις- Ιατά]ς, να Ῥεπάαγα, ΙΓ ἁπι---Εϊαθα 1] οἶαῃ ΠΚ πιαςίατίπΙ Κοἰαγ]κία νε ς---ο Καζαππιιφ]ατάι. Ἰκίποί τανιπάάα Ἐδκί Οαπι]μικὸν ἵε Τιεξκε ταπηίατι (βΚαπι]ατίπῖα. σαλοί 1ο ογπιγασαΚ- Ἰατᾶι. Ἐακαῖ Όα πας ογάπου νε φογἰτοϊ]ετίπ ἰψί δἱε δροτοι]αίς ταίτα βὔριετεπιε]ετίπάεη γατιάα Καπιιβ- ἄτ, Ἠακεπι Πεγ΄εἴί πετ Κκί (ακμπιι 4ο ἀϊδκαμ[ε εἰπιϊφατ. Ῥεπάαγα Ὀυπάατ ἁοϊαγι Επαία ρεςιηϊςτ, Ὠϊδετ Εϊτίποί τανυπά ογιπ]ᾶ- τιπάα Ἐδετο Ὑεπί (απικὸν Κι- Ιασπᾶ α--ι νε Τοίκε΄ Γήτκ]ετί ἆς ογάπάς. 5οπ ἀαΙκακιπάα Ὀἱχ ροἱ αἴαταϊς Ῥεΐτε Καάοάπϊ γεΠ- πιὶβτ. Κδοτο ἴακιπι 21 Φαραϊτία Κδετοάα Τ.είκε Τήτκιετιπί 2---ο γεπὶρ Εἰπαίε Καπιφ. Ο:Μ.Ο.5.Ο.Α. ποκαναί Καραᾶ- 81ΠΙ ΚαζαπαςαΚίατια Ὀεί οἰασαδι 9ο Ίπας, Ο.Μ.Ο.5.0.Α. εί Κατφι]αφιπια]ατι 5οπα ετίπςς, Ἐδέτο ἀπέκτησαν υἱὸν--ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ.1Ιε Ῥεπάαγα αΓαδιπά8 οἰασαΚί1, 3] π ο Μ.Ο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΜ5Θ 8 ΒΡΟΒΤΡ Ξ 0Ο15ΒΡ ΒΥ: .Ώ.Α.ἄπθθῃΠ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΝΠΗΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓ(ΟΝ τ] ΕΔΕΙΞΕ Ἡ ΒΑΘΜΟΛΟΤΙΑ Μιὰ µελέτη τῶν ἀποτελεσμά- των τῆς βαθµολογήσεως τῶν ἐνγέα συλλόγων δείχνει ὡρισμέ- νες εἰδικὲς καὶ γενικὲς ἐπιτυχίες καὶ ἀδυναμίε. Παρακάτω γίνε- ται λόγος γιὰ μερικὲς ἀπ᾿ αὐτές. Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι οἱ δυὸ καλύτεροι σύλλογοι βρῆκαν µμικρὴ δυσκολία, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς πλείστους ἀπὸ ποὺς ἄλλους συλλόγους, στὴν εἴσπραξι τῶν συνδρομῶν τῶν μελῶν. Η ἐπιτυχία τῶν δύο συλλόγων σ᾿ αὐτὸ τὸν τοµέα ὀφείλεται σ᾿ ἕνα βαθμὸ στὴν Καλύτερη ὀργάνωσί τους, μὰ πιὸ πολὺ στὸ Καλό τους πρό- γραμµα. Οἱ σύλλογοι αὐτοὶ ἔκαμναν κάτι τὸ ζωντανό, τὸ ὠφέλιμο γιὰ τὰ µέλη καὶ τὴν κοινότητά τους, ποὺ ἐνέπνεε στὰ µέλη σεβασμὸ κι ὑπερηφά- νεια γιὰ τὸν Σύλλογό τους, καὶ πλήρωναν πρόθυμα τὶς συνδρο- µές τους. Οἱ βαθμοὶ κάθε συλλόγου εἶναι τὸ κάτοπτρον ποὺ δείχνει ἂν τὰ µέλη τῆς ἐπιτροπῆς διε- πνέοντο ἀπὸ ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ συλλόγου τους, ἂν ὑπῆρχε µεταξύ τους ἡ όμα- δικἠ ἁρμονικὴ συνεργασία, ἂν µέλη τῆς ἐπιτροπῆς δὲν ὑπέβαλ- λαν παραίτησι ἀπὸ τὸ ἀξίωμά τους µόνο γιατὶ καταψηφίστη- καν δικές τους ἀπόψεις ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν συναδέλφων τους ἂν τέλος αἱ ἀποφάσεις ποὺ ἔπαιρναν κι ἐκτελοῦσαν ἦταν ὀρθές. 'Όπου τὴν Ἐπι- τροπὴ χαρακτήριζαν αὐτὰ κι’ ἄλλα προσόντα, ὁ Σύλλογος γιὰ τὸν ὁποῖον ἦταν ὑπεύθυνη, κατέλαβε ψηλὴν θέσί στὸν βα- θμολογικὸ πίνακα: ὅπου ἡ Ἐπι- τροπὴ παρουσίασε ἐλλείψεις, ὁ Σύλλογος δὲν συγκέντρωσε παρὰ λίγους βαθμούς. Οἱ βαθμοὶ κάθε συλλόγου δείχνουν ἐπίσης κατὰ πόσο τὰ ἁπλᾶ µέλη συνεργάζονται µετα- ξύ τους καὶ μὲ τὶς ἐπιτροπές τους, πλήρωναν κανονικἁ τὶς συνδροµές τους, δεχόνταν κι ἐκτελοῦσαν τὶς ἀποφάσεις τῶν συμβουλίων τους, κι ἔκαμναν ἐποικοδομητικὴ κριτική. Όπου τὰ µέλη ἐκτελοῦσαν τὰ καθή- κοντά τους μὲ πραγματικὸ ἐνδι- αφέρον στοὺς συλλόγους τους, οἱ βαθμοὶ ἦταν πολλοί: ὅπου ἡ εὐθύνη τῶν μελῶν ἦταν ἀνύ- πίαρκτη, οἱ βαθμοὶ ἦταν λίγοι. Θὰ φανῆ ἴσως παράξενο ὅτι ἀπὸ τοὺς παράγοντες ποὺ θίξα- µε πιὸ πάνω ἐπηρεάσθησαν ἁπλὲς σχετικἁ λειτουργίες, σὰν ἡ τήρηση τῶν λογαριασμῶν, ἡ κἀαταχώρησι τῶν πρακτικῶν τῶν συνεδριάσεων κι ἡ συλλογὴ τῶν μηνιαίων συνδρομῶν. 'Ένας θὰ νόμιζε ὅτι ὅσο κι ἂν ἡ Ἐπι- προπὴ παραμελοῦσε τὰ καθή- Κοντά της, ὅσο ἑἐλλιπὴς κι ἂν ἦταν ἡ συνεργασία τῶν μελῶν μὲ τὰ Συμµβούλιά τους, δὲν θὰ µπόδιζε τὸν ταµία νὰ κρατᾶ καλὰ τοὺς λογαριασμούς, τὸν γραμματέα νὰ καταχωρῇ ὅπως πρέπει τὰ πρακτικὰ καὶ τὸν εἰσπράκτορα νὰ µμαζεύη τὶς συνδρομὲς ἀπὸ τὰ µέλη. ᾿'Ας κυτάξουµε τώρα τὴν ἀνάλυσι τῆς βαθμολογίας. Γιὰ τὸ λογι- στικὸὀ µέρος οἱ τρεῖς Καλύτεροι Σύλλογοι πῆραν σύνολο 13 βαθμοὺς ἀπὸ τὸ ἀνώτερο ὅριο 15 βαθμῶν. Οἱ ἄλλοι ἕξη σύλ- λογοι πῆραν ὅλοι 1 βαθμὸ ἀπὸ τοὺς 30 ποὺ μποροῦσαν νὰ πάρουν. Αὐτὸ παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι ἡ τήρησι λογαριασμῶν εἶναι οὐσιωδέστατο ζήτημα γιὰ Ἡ ΕΠΙΤΟΠΕΙΑ ΤΟΥ 1953 ΤΟΥ ΑΘΑΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΛΟΥΝ ΧΩΡΙΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΘΕΣΙ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΗ, Ὁδῦτιῦ ΤΕ ΥΑΡΠΙΑΝ ΜΌΡδΑΒΑΚΑΡΑ ΒΙβΙνοπίκ ΚΑΖΑΝΑΝ ΥΕνί ϱΑΝΠΙΚΟΥ 8ΡΟΕ κὉῦβὔνῦν 1958 ΦΕΝΕΡΙ ΗΕΥ ΕΤΙΣΙΡΑΕΕΡΙ. Ῥ]ιοίο ὃν: Ὦ. 4. στορῃ. Άαελ: Ι.ο[ί το γἱρ] ἍἨϊπιοῦ ΟΠ8ΥαΙαπηροις (Ττθβειτοτ), ΝΘΟΡΗΥ- {ο Ῥαπανί (Ῥτεβδιᾶοπ{), Βοῖοι ΤΗ. Ἱμοΐσοι (δεοτείατγ). Έτοπι: ει ἰο γρ]: Απᾶτθας Αοἰπίοίίς ὃς Ῥαπαγίοιϊ θοτρβίοι (Οοπιπα{έθο Μεπαρθιβ). τὸν κάθε σύλλογο καὶ δὲν εἶναι δύσκολη ἢ πολύπλοκη δουλειά, ὅπως δὲν εἶναι κι ἡ καλἠ κατα- χώρησι τῶν πρακτικῶν. Γιὰ τὴν τήρησι τῶν πρακτικῶν οἱ πρεῖς Καλύτεροι σύλλογοι συγ- κέντρωσαν 3 βαθμοὺς ἀπὸ τοὺς 6. Οἵ ὑπόλοιποι ἕξη σύλλογοι πῆραν 1 'βαθμὸ ἀπὸ τοὺς 12. Μονάχα οἱ δυὸ καλύτεροι σύλ- λογοι πῆραν τοὺς πέντε᾽ βα- θμοὺς ὁ Καθένας ποὺ παραχω- ῥροῦνται στὴν περίπτωσι ποὺ περισσότερα ἀπὸ τὰ 9056 τῶν μελῶν εἶχαν ξοφλήσει τὶς συν- δροµές τους ἕως τὶς 3] Δεκεμβρί- ου 1953. Όλα τὰ 64 µέλη τοῦ συλλόγου Νέου Καλοῦ Χωρίου εἶχαν ξοφλημένες τὶς συνδρομές τους καὶ τὸ ἴδιο τὰ 65 ἀπὸ τὰ 68 µέλη τῆς Πέτρας, Κανένας ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἑπτὰ συλλό- Ύους δὲν ἔφτασε ἔστω τὰ 85556 ξοφλημένων συνδρομῶν γιὰ νὰ κερδίση 3 βαθμούς. Ἡ ἀνάλυσι τῆς βαθμολογίας ἐπίσης δείχνει καὶ τὶς σοβαρὲς ἀδυναμίες. Οἱ σύλλογοι μὲ τὴν Χαμηλότερη ἀπόδοσι παρου- σιάζονται ὅτι ἔδειξαν λιγότερο ἐνδιαφέρο γιὰ τὴν εὐπρέπεια τῶν οἰκημάτων τους καὶ γιὰ τὴν καλὴ ἐμφάνισι τῶν ἐπίπλων καὶ τῶν ὀργάνων τῶν παιγνι- διῶν τους. Αὐτὸ δείχνει ἔλλειψι ἐνδιαφέροντος τῶν μελῶν γιὰ τὸν σύλλογό τους. Οἱ τέσσερις σύλλογοι μὲ τὴν χαμηλότερη ἀπόδοσι πῆραν 3 βαθμοὺς ἀπὸ τοὺς 16 γιὰ τὴν κατάστασι τῶν ἐπίπλων, ἐνῶ οἱ τέσσερις σύλ- λογοι μὲ τὴν ὑψηλότερη ἀπό- δοσι΄ πῆραν 13 βαθμοὺς ἀπὸ τοὺς 16. Αὐτὸ εἶναι ἀκόμα σοβα- ρότερο ἂν ληφθῇ ὑπ ὄψει ὅτι ὅλοι οἱ σύλλογοι ἐφοδιάστηκαν μὲ. νέα σχεδὸν ὅλα τὰ ἔπιπλά τους, λιγότερο ἀπὸ δυὸ χρόνια πρίν. Γενικῶς ὁμιλοῦντες, τὰ ἆπιο- τελέσματα τῆς βαθμολογίας γιὰ τὸ 1953 εἶναι ἐν τούτοις ἔνθαρ- ρυντικά. Τρεῖς σύλλογοι ξεπέ- ρασαν τοὺς βαθμοὺς τοῦ καλύ- τερου συλλόγου γιὰ τὸ 1952 καὶ προσέφεραν κοινωφελῆ ὑπη- ρεσία στὶς κοινότητες τους, Όλων τῶν μελῶν κι ὅλων τῶν συλλόγων θὰ εἶναι ἡ εἰλικρινὴς εὐχὴ τὸ 1954 νὰ σηµειώση ἀκό- μα µεγαλύτερη πρόοδο ἀπὸ τὸ 1953. ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΞ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ ΑΙ ΞΕΡΟΥ ΠΡΟΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΤΡΙΑ ΤΟΝ τΕΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ἡ Πεντάγνια κι ὁ Ξερὸς εἶναι οἱ δυὸ ὁμάδες ποὺ ἔμειναν στὸν τελικὸ ἀγῶνα τοῦ ποδοσφαιρι- κοῦ πρωταθλήματος Νόκαουτ τῆς Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. Ἡ Πεντάγυια ἐπεβλήθη μὲ εὐκολία (5--0) στὸ πρῶτο της παιγνίδι ἐναντίον τῆς Λινος--- Φλάσσους. Στὸν δεύτερο γύρο θὰ ἔπαιζε μὲ τὴν νικήτρια τοῦ ἀγῶνος Καλοῦ Χωρίου-- Ἑλλή- νων Λεύκας. Ἡ συνάντησι ὅμως ἐκείνη διεκόπηκε λόγω φιλονει- κίας κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ παι- γνιδιοῦ καὶ κακῆς συµπεριφο- ρᾶς ἐκ µέρους τῶν θεατῶν. “Ἡ Δικαστικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπέκλεισε καὶ τὲς δύο ὁμάδες κι ἔτσι ἡ Πεντάγυια “προχώρησε στὸν τελικὸ ἀγῶνα. Στὶς ἄλλες συναντήσεις τοῦ πρωταθλήματος ὁ Ξερὸς ἐνίκησε τὸ Νέον Καλὸν Χωρίον μὲ 3---Ι, καὶ οἱ Τοῦρκοι τῆς Λεύκας τὴν Πέτρα μὲ ἕνα τέρμα, τὸ ὁποῖον σημείωσαν στὸ τελευταῖο λεπτὸ τοῦ ἀγῶνος. Στὶς 2ἱ Φεβρουαρί- ου ἡ ὁμάδα Ξεροῦ ἐνίκησε τοὺς Τούρκους Λεύκας μὲ 2--0 στὸν Ξερὸ καὶ προκρίθηκε γιὰ τὴν τελικὴ συνάντησι. Ὅ τελικὸς. ἀγώνας γιὰ -τὴν ἀνάδειξι τῆς νικητρίας τοῦ Κν- πέλλου Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. μεταξὺ τοῦ Ξεροῦ καὶ Πεντάγυιας θὰ γίνη στὴν Πεντάγνια μετὰ τὸ τέλος τοῦ πρωταθλήματος ἸΑ- σπίδος τῆς Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. 6μΜ.05..Α. ΒΗΙΕΙΡ ΕΟΟΤΒΑΙ1, ΟΕΡΌΙΕ Ματ, 14 Χετον νς Νε Κ/ Κμοτίο αἲ Χετος: Εείετες --- ]. ΤΕΝΕΙΟΚ. Ματ, 21 Χετον ν Ῥεηααγία αἲ Χετος: Κείστεε---». ΤΟΙΖΟῦ Ῥμ]αβδουι ν» Οἰά Κ/ΚΠοτίο αἲ Ῥμίαδεοι: Ἐείετες--- Ὦ. ΙΟ0ΟΑΝ- ΝΙΡΕΡ οι ᾱ. ΙΟΑΝΝΙΟΕΣ. Ματ. 25 Τ,εἴκα (τοεεῖς νς Ῥείτα αἲ Τείκα: Εείετοε--Ρ. ΕΕΤΗΥ- ΜΙΑΡΕΣ. ὙἈΝεν Κ/ΚΠοτίο να Πείκα ἜΓιτκ αι Κ/ΚΠοτο: Εείετες-- Ώ. ΙΟΑΝΝΙΟΕΡ ο ς. ΙΟΔΝΝΙΡΕΣ, ΤΑ ΜΑΤΟΤΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 'Ὑπὸ Ἰ. Ὦ. Βαδοί, Διευθ. ᾿Ασφαλείας. Τὰ µμµατογύάλια ἀσφαλείας, τῶν ὁποίων γίνεται τώρα χρῆ- σις ἀπὸ τοὺς πλείστους ἐργάτες, ἐμποδίζουν βλάβες στὰ µάτια ἑπτὰ τούὐλάχιστον ἀνθρώπων κάθε µῆνα. Αὐτὸ τὸ πιστεύοµε, γιατὶ οἱ στατιστικὲς δείχνουν ὅτι κάθε μῆνα τοῦ 1952, κατὰ µέσον ὅρο, 9 πρόσωπα πάθανε δυστυχήµατα στὰ µότια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα χάσανε χρόνον έργα- σίας. 'Ὁ µέσος ὄρος διὰ τὸ 1953 εἶναι µόνον 2 πρόσωπα τὸν μῆνα. Ποῖοι εἶναι αὐτοὶ οἱ ἑπτὰ ἄνθρωποι κάθε μῆνα Ποῦ ἐργά- ζονται Ποιά δουλειὰ κάµνουν Ἡ ἀπάντησίις εἶναι ὅτι κανένας δὲν ξεύρει ποῖοι εἶναι, ποῦ ἐρ- γάζονται, ἢ ποία ἡ δουλειά τους, Ξεύροµε ὅμως ὅτι ὅποιος δὲν ἔπαθε βλάβη στὰ μάτια εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς τυχεροὺς ἑπτὰ ἀνθρώπους. Εἶσαι σὺ ἕνας ἀπ᾿ αὐτούς Τὰ µατογυάλια ἀσφαλείας χρησιμοποιήθηκαν ἀρχικὰ τὸ τέλος Αὐγούστου. Καθώς περισ- σότεροι ἄνθρωποι ἐμεταχειρί- ζοντο τὰ µατογυάλια ἀσφαλεί- ας, ὀλιγώτεροι ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ ἐστέλλοντο στὸν Γιατρό. Τὸ μεταλλεῖο ἀποτελεῖ τὸ παρα- στατικώτερο παράδειγμα.Στοὺς τελευταίους τέσσερις μῆνες µό- νον ἕνας ἐργάτης ἔχασε χρόνον ἐργασίας ἀπὸ βλάβη στὰ µάτια. Στὸν καθένα μπορεῖ νὰ συμβῆ δυστύχημα στὰ μάτια, μὰ κα- νένας δὲ μπορεῖ νὰ ἀντικατα- στήση τὸ µάτι ποὺ ἔχασε. Ένα μικρὸ κομματάκι σίδερο, ἕνας κόκκος ἄμμου, μιὰ σταγόνα ὀξέος, ἔχουν τὴν δύναµι νὰ καταστρέψουν ἕνα μάτι τελείως. Τὰ µατογυάλια ἀσφολτείας προ- στατεύουν τὰ µάτια καὶ ἔλατ- τώνουν τὶς πιθανότητες δυστυ- χηµάτων. Καὶ ὅμώς µμερικοὶ παραπονοῦνται γιατὶ φοροῦν µατογυάλια ἀσφαλείας. ᾿Ίσως θὰ ἔπρεπε αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀφίσουν τὰ µάτια τους στὸ σπίτι διὰ νὰ μὴ χρειάζεται νὰ φοροῦν µατογυάλια ἀσφαλείας. Μὰ τότε πῶς θὰ μποροῦσαν νὰ ἐργασθοῦν χωρὶς μάτια Τὰ µατογυάλια ἀσφαλείας προφυ- λάττουν τὰ µάτια ἀπὸ σοβαρὰ δυστυχήματα. Αἱ στατιστικαὶ ἀποδεικνύουν αὐτὴν τὴν ἁλή- θεια. ᾿Ἔχε πάντοτε τὰ µατο- γυάλια ἀσφαλείας στὰ μάτια σου, γιὰ νὰ προστατεύης τὰ μάτια σου. Ο Ἰος ΊΝ. Ρ. ΒΠ80Η, ΔΙΕΥ- ΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΒΑ- ΖΕΙΤΑΤΥΑΛΙΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ του ἘΧΥΡΙΑ- κο ΗΡΑΚΛΕΙΔΗ. Εμνίντετ πὔρυευ Μτ, 7. Ὁ. Β0β6Η ΚΥΒΙΑΚΟΒ ΙΒΑΚΙΙΡΙΡΕ ΕΜΝΙΤΕΤ αὐσιῦκιββϊνί ΤΑΚΔΗΚΕΝ. Ῥ]οίο ὃν : 1, Απίοπίοι. 6Μ.05.0.Α. ΙΡΑΕΕ ΗΕΥΕΤΙ ΥΟΙΕΥΒΟΙ, ΡΙΝ ΡΟΝ ΥΕ ΒΑΤΗΑΝς ΚΑΕΦΠΙΑΘΜΑΙ,ΛΗΙ ΠΕΕΤΙΡ ΕΤΜΙΦΤΙΕ, ΡΡΟΓ Καάρ]ατί Ιάατο Πεγείιπίπ ἀοΚκαζ φαῦαί Καταάαξ 5αβΗ]ς ππετ- Κεζϊπάε ναριιδι τορ]απηδιπάα 9 «ροτ Κιάοᾶ αγαδιπάα γεπί 5ροτ Γααἡγει]ετί Παζιτίαηπ]αςι Ἱςίπ ςαἡρπια]ατάα δππάρίατ. Ἠκιποί 5επε ἀεβῖ Τε νε οἰ[ι]ετ αταδιπάα Ρίπροπ Καγφι]αςπια]ατι γαρµασαΚς, Βαπίατι ΚαζαπαΠΙατα Ῥεΐτε νε Ὑεπί (απικὸγ Καῑαρ]ετί ἰαταβηάαπ Καραίατ νετιεσεἰΏῖτ Κιπιρβηγα ογµπομίατα πιαάαίγα- Ίαγ νετεοεΚκ{τ. Τίς ἀεία οἰαταίς Όνὰ 9οπο νοἰεγ- Ροἱ νο καίταης Κατφι]ασπια]ατι ἆα οἱασαΚίισ,. Φαΐταης Κατφιαςπιαία- τιπάα πετ Κιλοιπ Ὀἰτίποί κίποί νο ἠςήπεήρήπήπ Πετ Ὀἶτί ἀϊδετ Καάοῦπ Ὀϊτιποί Πκίποϊί νε ἠςίϊπ- ος ἴ]α ἠκίδοτ ογαπ ογπαγασα]ατ- ἁπ. ὙΝο]εγοοὶ ἸΚατι]αβπΙΒδΙΠΙΏ πιαΏἰγείί δοηταάαη Ἰάατε Παγοιί ταταβηάαπ ἴεδοίί εά]εοεκ[ῖγ. Ῥϊπ Ῥοῦ νε κσαίταηπς πιαςίατι ππατί ογία]ατιπάαῃ 5οπτα Ῥαδ]απια]ς ὤσετα οωπιατίεςὶ αἰκφαπι]ατι Ὀἱτ- Ίκιε ογπαπασαΚί1τ. Ψο]εγοοί Κατ- ΦΙΙΑΦΠΠΗΙ ῬΡίπ Ῥοπ ἆαπ 5οπτᾶ γαριασαΚτς. (ὐτῆφῆ]επ ἀῑδετ Ὀἱτ πιεδε]ε Κι]άρ]ετίῃ Ὀἰτίποί ἵακιπιπα Εβἰτ- πΊογοπ ογιπο]ατιπάαη πι ίαβδεϊκ- Κα Παπι]ετ]ε Ὀϊτ ΠΗδοἱ ποκανι Κατφιαδπ]αςι ἅῑτ. Τ9ς4---55 Γ19οἱ ῬτοβταπΙπΙΏ [εδοίήπάεη ὅπορ Όὰ πιεφε]α Πα]]οάΙ]εσε]τῖγ. Τάατε Πογειϊπίπ Κη]βρίοι αἴαδι ΚαΤΦΙ]ᾳΦΠΙΒΙΑΓΙΏΙ ροδαΙιπιαΚταἷί βαγεςί Κι]Ιρ]ετίπ Κεπάϊ νοἱεγρο], Ρίη Ῥοῃ νε θΐταπο Κατδιαςπιαἰατι- πι Παζιτίαγιρ Καάρ]ετ αταςι Πα - Ἰατάα ογπιγασα]ς επ 1γῖ ογαπομ]ατί φεςπιε]ς νε αγπί ΖΗπιαπάα Ὀἱτ «οἷς ἂγε]ετε δα ϱἰοί Κατθιαςπια]ατάα γε αἱπ]αίὶς Πςαί1ΠΙ νεγπ]ίς οἶπιαΚκ- ασ, αὔσιξβί ΚΤΕΤΑΒΑΝ αὔζιῦκΙΕΕ, Ν. Ὦ. Βπδοι - Ἐπιηίγοί Μα ἡτα ΦΙΤΠάΙ πιἠριαμάεπα]ετίη Βίτ ςο- ὕδυπιτπ ρἰγάἰδί σὐζ]ήΚ]ετ αγάα επ αδαδι γοαί ΚΙΦίπΙπ σόζ]ετιπὶ Κωτίατ- παιδί. Βυπα 5 τακαπι]ατάαη Ὀιψοτα7, 1952 ας Ποτ αγ οτια]απια 9 αππε]ε ναζίτ Καγυσάἰςί καζαίατα ἁὂταπιις Παἰουκά Όα αγ τοςλ4ςε ιγάα 2 γε ἀήρπιαφιιτ, Ἠετ αγάα Καζα σεςἰτπ]γεπ διὰ γεαί Κπιδε Κἰπι]ετάΙτὸ ἨἈετεάα ρα ἡφιτ]ατ, Ι9]ετί πε]ετάΙςὸ ΦΙρΠε- ἱΖ Κἱ Κπιδε ἸΚίπι οἰάικ]ασιπι πετεῖε α]δικΙαγιπι ππεγ{7. ΒΠΠ]- Πεηῃ Ὀἱγ 6ΕΥ ναϊΐδα ος Καζα ρεςίτπαίγεπ ᾖΚἰπιδεπίπ ὃὰ γεάὶ Κιριάσπ Ὀἱτῖςι οἰάαδαάατ, βἱ2 ας οπ]ατάαπ Ὀἱτί παὶςἰηί2ε Ἐπιπίγει ρδζ]Κίετί ρεςεπ Α- ὄμδίοζαπ δοηµπα ἀοδται νετ]άϊ, Ῥα οσὔὐσ]ῆ]]ατί ἰαἰκαπ]ατιῃ δΗΥΙΦΙ ατίῖιδι Ιοίῃ ἀοκίοτα ρὐπάετιεπ]ετίη Φ4Υ15Ι αζαμγοτάα. Βωπαπ επ 1γί ππδαἩπί πιαάεπάς ρὔτεο[]τί2. («εςεπ ἁἀδτι αγ 7Ζατιπάα ρύζαά γατα]απάιβι Ἰςῖπ Ὀἱ απιε]ᾳ δε ρἰάεπιεπηϊφ[, (ὔσ ΚαζαδιΠΙ Πετκες ροςΐτο ὈΗ](τ [ακαι Όαξκα Ὀΐτ ϱῦζ Κάπιδεγα ταΚκιαπιαΖ. Βὶτ Ῥατσα «εἰς, Ὀϊτ Καάπι ἴαποδί Βίτ ἁαπιία αλά ρὐζᾶ Κῦτ εἀεριίτ. Ἐπιπίγει σὔσ]ήΚκ]ετί- αὔσ]ετὶ πι]αίαζα εἄετ νε Καζα Ἰππηαετ]πἰ αζαἱτιτ,Βδγ]ε οἰπιακ]ε Όεταῦετ «οὔια σὔζ]Μκ]ετάεπ 9Ικἂγοαί εζστ. Βε]κί ας Ότι αάαπαίατ επιπ]γεῖ σὔζ]ἡ]ετίπϊ [ακπιαπιακ Ιοίῃ ρῦ7- Ἱετίπί ενάε Ὀιτακπιαδι ἀλςαπιτ]ετ, Ο. απαῃτ ρὺζείσ αάαπι πας] ϱα βατ Ἐπιπίγει σὐζ]ἡχκ]ετί ρὺζ]ετί Κατίατι. Αδι Κασαίαγιη Ὁπῦπε ρεςο. Ὑπρίήαι Καγι]ατ Ῥυπαῃπ ἁοδτα οἰάαδαπα σὔρίετίτ, (αὔζ]οτίπιζιπ 5ε]άππει{ 1ςίῃ επιπἰγεῖ ϱὀζ]Κ]ετίπίζὶ Ἱει Ζ4ΠΙΒΠ. - πῃ σο.Μ.ο. ΝΕΙΕΑΒΕ Ν Εννς Ἡ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΓΟΝΕΟΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΡΟΥ Τὴν Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου, οἱ γονεῖς τῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ζεροῦ κι οἱ διδάσκαλοι συγκεντρώθησαν στὸ σχολεῖο γιὰ νἁ͵ μελετήσουν τὴν ἵδρυση Συλλόγου Γονέων. Πολλοὶ γονεῖς παρευρέθησαν Κι ἄκουσαν μὲ ζωηρὸν ἐνδιαφέρο τὶς ὁμιλίες τῶν διδασκάλων καὶ τοῦ διευθυντοῦ τοῦ σχολείου σχετικἁ μὲ τὸν προορισμὸ καὶ τὰ καθήκοντα τοῦ Συλλόγου Γονέων. Ὅ διευθυντής, κ. Παῦλος Παπαδόπουλος, ἐτόνισε ὅτι οἱ διδάσκαλοι καταβάλλουν κά- θε δυνατὴ προσπάθεια γιὰ τὴν μόρφωση τῶν παιδιών, ἀλλὰ χρειάζονται τὴν συνεργασία τῶν γονέων γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου των. ᾿Ανέφερε ὅτι µερικοὶ γονεῖς πηγαίνουν στὸ σχολεῖο διὰ νὰ ἐκφράσουν τὸ παράπονο ὅτι τὰ παιδιά τον δὲν πέρασαν τὶς ἐξετάσεις κι ἔμειναν στάσιμα. ᾿'Αν οἱ γονεῖς αὐτοὶ ζητοῦσαν ἀπὸ τοὺς διδα- σκάλους μιὰ τοὐλάχιστο φορὰ τὸν μῆνα πληροφορίες γιὰ τὴν πρόοδο τῶν παιδιῶν τους, θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ βοηθήσουν τὰ παιδιά τους νὰ μὴ µείνουν στὴν ἴδια τάξι, Οἱ γονεῖς πρέπει νὰ ἔρχωνται σὲ συχνὴ ἐπαφὴ μὲ τοὺς διδασκάλους διὰ νὰ πληρο- φοροῦνται γιὰ τὴν πρόοδο τῶν παιδιῶν τους στὸ σχολεῖο κι ἀκόμη γιὰ κάτι σπουδαιότερο, τὴν διαγωγή τους. Όταν ὁ µαθητὴς ξεύρει ὅτι ὁ πατέρας του ἢ ἡ μητέρα του ἐπισκέττον- ται τὸ σχολεῖο μιὰ φορὰ τὸν μῆνα, μὲ τὸν σκοπὀὸ νὰ μιλήσουν μὲ τὸν διδάσκαλο γιὰ τὴν δια- γωγή του, τὶς συνήθειε καὶ τὴν ἐπίδοσή του στὰ µαθήµατα, αὐτὸς θὰ δείξη µεγαλύτερο ἐνδιαφέρο καὶ θὰ φροντίζη νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸ καλύτερος μαθητής. «Φροντῖστε γιὰ τὸ δέντρο ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ εἶναι µικρὀ, ἂν θέλετε νὰ μαζέψετε καλὸν καρπὀ» εἶπε ὁ κ. Παπα- δόπουλος. Τὸ ἴδιο μὲ τὰ παιδιά. ᾿Ὀφείλομεν νὰ τὰ προσέξουμε καὶ νὰ τὰ βοηθήσουμε, μαζὶ διδάσκαλοι καὶ γονεῖς, ἀπὸ τὴν µικρή τους ἡλικία, ἂν τὰ θέλουμε νὰ γίνουν νέοι ἐργατικοί, καλοί, ὑγιεῖς καὶ σώφρονες, καὶ ἄξια µέλη στὶς κοινότητές τους. Ἐν συνεχεία ὁ κ. Παπαδόπου- λος ὑπεγράμμισε τὴν βλάβη ποὺ γίνεται στοὺς μαθητὲς ἀπὸ µερι- κὲς κινηματογραφικὲς ταινίες, ἀκατάλληλες γιὰ παιδιά, ποὺ γι ἄγνωστους λόγους μερικοὶ γονεῖς ἀφίνουν τὰ παιδιά τους νὰ τὶς βλέπουν. Οἱ γονεῖς πεί- σθησαν νὰ ἐπιτρέπουν στὰ παι- διά τους νὰ βλέπουν µόνο ἐκεῖνα τὰ κινηµατογραφικὰ ἔργα ποὺ οἱ διδάσκαλοι θεωροῦν κατάλ- ληλα γι αὖτά. Ἡ συνέλευσις ἔκλεισε μὲ αἶσιο- δοξία γιὰ τὸ µέλλο τοῦ Συνδέ- σµου Γονέων Ξεροῦ. ΗΗΗΗΗΕΗΕΗΗΗΗΗΗΗ ΗΕ ΗΗ1 Πλεῖστα δυστυχήματα προκαλοῦνται ἀπὸ τὴν ἀνθρωπίνην ἀμέλειαν. Μὴν εἶστε ἀμελεῖς. ΠΠ ΕΠΕ ΕΕ Ῥτορηθίος: Μτ. Ὁ, Α. τεεῃ, εἱο Ο.Μ.Ο., ΞΚουτιοιίςεα. Ῥππιοά αἱ ΝΙΟΟΡΙΑ Ῥηπίπα οτί, ὃν 0Ο, Νἰοοίασι δὲ Βσηβ Ἰμά,, οἩ Απείπου Βία, Νἱοοδίβ, ΗΕ ΕΙΤΗΗ ΗΕ ΗΕ ΗΕ ΗΗΞ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝΕΙΣ ΜΟΝΟ 'Ὑπό: ΔΟΥ1:ΖΑ ΔΙΑΚΟΝΟ ΥΑΙΝΙΖ ΑΤΑΙΙΑΒ, 1ᾳἱΝ Σασαα: ΗΌΙΖΑ ΡΙΑΟΟΝΟ ΚΡΦΕΒΟΤΚ οκύυμῦνῦύν Πικ. ΕΒΕΝΕΥΙΝ τΟΡΙΙΑΝΤΙΡΙ 7 δδαί Ῥαχατ ρἰπά Έδετο 1ῑκ οκ] ἰπ]εῦαςί αἰἰε]ετὶ ἵε πααα]απι- Ιον Ὀϊτ οἰκα] αἷ]ε ὈἰτΗδί Κατι]πιᾶ- 8ΙΠΙ πιὔπακαδα οἴπιοῖς 1οίπ οἷιὶ Εἰπαριπάα Ὀἱτ ἱορίαπίι γαρπιιδίατ- ἅντ. 6εἰεπ εὈενεγίπ]ετ Ὀδτείπιει- Ιογ νο πιά ἡτ ταταξπάαη Ὀδγ]ε Ὀἳ ΚατπιαΏ. ραγεςίηί απἰαϊηαίς ἱςῖη γαρικίατ Κοπιφπιαία αἰθκα ἴε ἀἰπ]επιϊθ]ετα]τ. Ῥα5 ὅῥτείπιει Λατ. Ῥανίος Ῥαρᾶ- 4οροι]ο» εθενεγίπίετε ὀψτείππεῃ- Ἱετίπ εἰοτίπάεπ ρε]άϊδίπΙ γαρικ- Ίατιπι Εακαῖ Ι]οτίπί ἵαπι ὈαφαταὈ]]- πιε]ετὶ ἱςίῃ ερενογ]η]ετίῃ 1θΟΙΓΙΙ- διπί ἰδιεάἰδίπί οὔγ]επαϊφῆίτ. Βαπα Ὀἱτ πιῖδαἱ οἰπιαίς οί Όαζι εὖε- γογἰπ]οτίπ οΚκιία. σε]ετείς ς«οοι- ΙατιπίΠ. ιπΙΕ]άσιπι. 6εστηεάἰκ]ετῖπί νο αγηὶ διηπία Καἰάικίατιπα ἁἀαῖτ φἰκάγει ειηκ]ετίωῖ «ὔγ]επαίφείτ, οθενογίπ]ετ Πὶς οἴπιαδα αγάα Ὀἱτ Κατα οἶδιπ οΚυ]α σἰα{ρ Ὀβηείπιεπε ςοσιΚίατι Πακκιπάα 5οσπιις οἶδα- Ιατάι «οσμδα Ὀἱτ γαγάιπη ΥΒΡΙΊΠΙΦ οἰαῦίΗτ νο κιπΙῇ!πι. ρεςευί]]τάί. Οδτείπσα Τε ἴεπιᾶδα σε]ά]- Κετὶ τακήτάε, εβθενεγΙπ]εΓ εδε- τἶγα ςοσυΚΙατίη]η αἰάϊςί νε Ὀυπάαη ἆαμα ὄπεπιί οἰαταὶς Κατακιετί Παἰκκιηάα ΚοπιφαδΗτίες,Β]τ «οοιι]ς Καεπάί Όαθαδι νεγα οκυ]α. ϱἰάΙρ Κατα]κίοτί αἀαί]ετί νε σἰαϊφί ΠακπΠ- ἆα ὁδτείπιοα ε ΚοπιΙφασβδ]ΠΙ Ὀδτοπίπος ἰδίπε ἆα]α Εαζία αἶβκα βὔδιοτεσεκ νο εἨπάεω ρεἰεπὶ γαρππαγα ςαἱιφασακατ. Μτ. Ῥαρα- ἀοροίος ““Τγί πιεγνε αἰπιαϊς ἱδίετ- οπίζ Ὀϊ ἄὔασα ἸΚὐςἰκ ἵκεη Ραϊιπιζ ἀεάὶ. ΦΩοσυίατ Ιςίπ ἆε ὄγ]σάίσ, Βήγάἀἀκκ]ετί Ζ8πΠ8Π δ05Υ- οἵο πάς φαγριι νε ἀλςίποςι, φε[Κκα!]ι νε αιςκάπ Κἰπηδε]ες οἶπια- Ίατι Ἱςίπ Κὔςκκεπ ἀῑκκαι ειπε] να δδτείπιεη Ἡςε Ι80ἰΤΗ6ἱ Υαρπιᾶ- μάς, Με, Ῥαραάορι]ος αγΠῖ Ζαππαπάα δασι ΕλΙπα]ετία Ζατατ] τοβ]τ]ετίπά επ. Ραμβειπαίς νε Ό821 αἰλε]ετίη Ὀ]ετεῖς οσικἰαππΙπ. δα ειπα ΕΠλπι]ετί σὔτπιε]οτίπο πιᾶφαᾶε εἰϊβιπΙ 9ὔγ- Ιοπιίφατ. Ὑαριαα πι βπακαφαάαΠ «οητα οὈενεγίπ]ετ ςοσικΙάΓΙΠΙΠ γαἶπιζ ὁδτειπιεπίη πιβπαδίὶρ 6ῦή- ἀῑδί Εμπι]εηί ϱΌσιπε]ετίπίη ἀοῦτα οἰασαδιαι Καδαῖ εἰπιὶφ]ετάίς. Τορίαπίι Κδετο οκ] αἰ]ε Ὀἰτ]]- διηίπ Πετῖςί ἰςίπ. ἵψί ἵεπιεππί]ετάε Ὀν]ηπατας ἀαδηπαιδς. “--- Ἡ ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΡΟΥ ΕΚΛΟΓΗΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τὴν 11ην Φεβρουαρίου ἔλαβε χώραν στὸ Κέντρο Εὐημερίας Ξεροῦ ἡ πρώτη γενικὴ συνέλευ- σις τοῦ Συλλόγου Κυριῶν Ξεροῦ, σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικό. Τὰ θέµατα τῆς συνελεύσεώς ἤ- σαν ἡ ὑποβολὴ τῶν ἐτησίων ἐκθέσεων ἀπὸ τὰ ἀποχωροῦντα µέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἡ ἐκλο- γἡ τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συµ- ουλίου. Στὶς ἐκθέσεις ἀνεφέρθησαν εἰδι- κἁ ὁ χορὸς καὶ ἡ φιλανθρωπικὴ ἀγορά, τὰ σπουδαιότερα γΕΥο- νότα τοῦ 1953, ποὺ ἐσημείώσαν ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία. “Ἡ Πρόε- δρος καὶ ἡ Γραμματεὺς ἀπέδω- καν τὴν ἐπιτυχίαν τῆς διοργα- νώσεως τοῦ χοροῦ καὶ τῆς ἆἀγο- ρᾶς στὴν καλἡ συνεργασία τῶν μελῶν καὶ τῆς ᾿Επιτροπῆς. Ἡ ἐπιτυχία ἀπὸ οἰκονομικῆς πλεν- ΤΟ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΔΙΟ ΠΗΣ Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. ΔΙΟΡΓΑΝΟΟΝΕΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΠΙΝΤΠΚΟ ΚΑΙ ΣΚΑΚΙΟΥ Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο ᾽Α- θλητικῶν Συλλόγων, σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς τακτικές του συνεδρίες ποὺ ἔγινε ατὶς 9 Φεβρουαρίου στὸ Κέντρο Εὐημερίας Μαυρο- βουνιοῦ, κατάρτισε σχέδια γιὰ τὴν διοργάνωσι περισσοτέρων ἀθλοπαιδιῶν μεταξὺ τῶν ἑννέα συλλόγων. Ὅπως τὸν περασμένο χρόνο θὰ διεξαχθοῦν καὶ φέτος ἀγῶνες πρωταθλήματος γιὰ πιγκπὸ-- μονο] καὶ διπλοί, Στοὺς συλλό- γους ποὺ θὰ κερδίσουν αὐτὰ τὰ πρωταθλήματα ϐ᾽ ἀπονεμηθοῦν κύπελλα τὰ ὁποῖα θὰ προσφέ- ρουν οἱ ᾿Αθλητικοὶ Σύλλογοι Πέτρας καὶ Καλοῦ Χωρίου. Ἡ Ἑπαιρεία θὰ προσφέρη τὰ µε- τάλλια γιὰ τοὺς νικητές ἀθλητές. Γιὰ πρώτη φορᾶ φέτος θὰ διεξαχθοῦν πρωταθλήματα σκα- κιοῦ καὶ πετοσφαίρας. Στὸ σκάκι οἱ πρῶτος, δεύτερος καὶ τρίτος καλύτεροι παῖκτες στὸν κάθε σύλλογο θὰ συναγωνισθοῦν μὲ τοὺς ἀντιστοίχους καλύτερους παῖκτες τοῦ ἀντιπάλου συλλό- γου. Ὁ τρόπος διεξαγώγῆς τοῦ πρωταθλήματος γιὰ τὴν πετό- σφαιρα ϐ᾽ ἀποφασισθῆ: ἀργότε- ρα ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ Συμβού- λιο. Τὰ παιγνίδια τοῦ πιγκπὸ καὶ σκακιοῦ θὰ γίνωνται μαζὶ Σάβ- βατο βράδυ καὶ θ) ἀρχίσουν περίπου στὰ µέσα Μαρτίου. Τὸ πρωτάθλημα γιά τὴν πετό- σφαιρα θ᾽ ἀρχίση ἅμα τελειώσει τὸ πρωτάθλημα τοῦ πινγκό. Στὴ συνεδρία συζητήθηκε ἐ- πίσης ἡ ὀργάνωσι ποδοσφαιρι- ρικοῦ πρωταθλήματος «νόκ- αουτ», στὸ ὁποῖον οἱ Σύλλογοι νὰ ἀντιπροσωπευθοῦν ἀπὸ παῖ- κτες ποὺ δὲν συμπεριλαμβά- νονται στὶς πρῶτες ὁμάδες. Συµφωνήθηκε νὰ γίνη ἐπανεξέ- τασι τοῦ ζητήματος πρὶν ὁρι- σθῆ τὸ πρόγραµµα τῶν ποδο- σφαιρικῶν συναντήσεων γιὰ τὴν περίοδο 1954--1955. Ἔνας ἀπὸ τοὺς σκοποὺς στοὺς ὁποίους ἀποβλέπει τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο, μὲ τὴν προκήρυξι περισσοτέρων πρωὼ- ταθληµάτων μεταξὺ τῶν συλ- λόγων, εἶναι νὰ ἐνθαρρύνη τὴν διεξαγωγὴ πρωταθλημάτων στὴν πετόσφαιρα, τὸ πιγκπὸ καὶ τὸ σκάκι ἀνάμεσα στὰ µέλη Κάθε συλλόγου χωριστά. Έτσι θὰ ἀναδεικνύουνται οἱ καλύτε- ροι παῖκτες ποὺ θ’ ἀντιπροσῶ- πεύσουν τὸν Σύλλογό τους στὰ πρωταθλήματα καὶ θὰ ἔχουν παράλληλα τὴν εὐκαιρία καὶ πολλὰ ἄλλα µέλη νὰ συμμµετέ- χουν σὲ ὀργανωμένους διαγῶ- νισμούς. ρᾶς τοῦ προγράµµατος τοῦ Συλλόγου φαίνεται εἰς τὸν ἴσο- λογισμὸν τοῦ ἔτους, Ἡ νέα ἐπιτροπὴ ποὺ ἐξελέγη διὰ τὸ ἑπόμενον ἔτος κατηρτίσθη εἲ σῶμα ὡς ἑξῆς: Πρόεδρος, κ. Εὐαγγελία ᾿Ἠσαΐα. ᾽Αντιπρό- Εδρος. κ. Δέσποινα Διάκονο. Γραμματεύς, κ. Τασούλα Λοΐζου. Ταμίας, κ. Παναγιώτα Παφίτη. Μέλη, κ. Μαρούλα Χαραλαμπί- δου καὶ κ. Ρεβέκκα Ὑπσαρίδου. Ἡ νεοεκλεγεῖσα Πρόεδρος, κυ- ρία Εὐαγγελία ᾿Ἠσαΐα, συνε- χάρη τὰ νέα µέλη τῆς ἔπιτρο- πῆς διὰ τὴν ἐκλογή των καὶ προέτρεψε τὰ µέλη νὰ ἔργα- σθοῦν μὲ ἐνθουσιασμὸ διὰ 'τὴν προαγωγὴ τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου των. ΞμΗμμΗμΗΗΜΗΗΡΗΕΣ Κάμε τὴν ἀσφάλεία ὡς ΗΕ 1 καθημερινό σου σκοπό. ἓ ἕ ΞΗΗΗΗΤΗΗΠΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΝΗΤΗΗΗΗΗΗΗΗ ουσς σΤαζ8ηπ Ὑπό: ΕΠΙΤΥΧΙΑ Στοὺς παλαιοὺς Καιροὺς αἱ νδιάνικαι φυλαὶ τῆς Βορεῖο- αμερικανικῆς ᾿Ηπείρου συνήθι- ζαν νὰ δοκιμάζουν τὴν γενναιό- τητα τῶν νέων πρὶν τοὺς δε- κτοῦν στὴ φυλὴ ὡς πολεµιστάς. Αὐτὴ ἡ δοκιμή ἦτο ὁ νέος νὰ ὑποβληθῆ εἰς βασανιστήρια καὶ νὰ μὴ κλαίη ἀπὸ τοὺς πόνους. Ένας φύλαρχος ποὺ ζοῦσε στὰ ἁπόκρημνα βουνὰ κοντὰ στὸν Εἰρηνικὸ ὠκεανό, χρησιµο- ποιοῦσε μιὰ διαφορετική καὶ πτιὸ ἔξυπνη μέθοδο. ὍὉ φύλαρχος αὐτὸς δοκίµαζε τὴν δύναμι καὶ τὴν γενναιότητα τῶν νέων μὲ συνεχὲς τρέξιμο στὸ βουνὸ ὅσο Ψηλότερα μποροῦσαν. Τὴν ὥρισμένη ἡμέρα τέσσερις νέοι ξεκίνησαν τὴν αὐγή. «ο πρῶτος ἐπέστρεψε μὲ ἕνα Κλώ- νάρι ἐλάτης διά νὰ δείξῃ τὸ ύψος στὸ ὁποῖον ἔφθασε. ο δεύτερος ἔφερε πίσω ἕνα κλωνά- ρι πεύκης καὶ ὁ τρίτος ἕνα θάµνο ποὺ φυτρώνει σὲ μεγάλα ὕψη. ὍὉ τέταρτος ὅμως γύρισε μὲ τὸ ὥς τοῦ φεγγαριοῦ. Καὶ ὅταν Ἄθε πίσω αν τελείως ἔξαν- τληµένος καὶ τὰ πόδια του ἦταν καταξεσχισµένα ἀπὸ τὶς πέτρες. «Τἰ ἔφερε καὶ πόσο Ψψηλὰ ἀνέβηκες» ρώτησε ὁ φύλαρχος. «Κύριε», ἀπήντησε, «ἐκεῖ ποὺ ἔφθασα οὔτε ἐλάτη ὑπῆρχε µήτε πεύκη νὰ μὲ προστατεύη ἀπὸ τὸν ἥλιο, οὔτε λουλούδια νὰ ξεκουράζουν τὰ µάτια µου, ἀλλὰ µόνο βράχοι καὶ χιόνι καὶ ἄγονη γἢ. Τὰ πόδια µου εἶναι πληγωμένα, εἶμαι ἐξαντλημένος καὶ ἦλθα ἀργά, ἀλλά...». ᾿Εδῶ πῆρε μιά ἀνάσα καὶ καθὼς μιὰ δυνατὴ λάμψις φώτισε τὰ µάτια του, ὁ νέος συνετπλήρωσε, «Ἔφθασα στὴν κορυφἡ κι’ εἶδα τὴ θάλασσα». Δὲν σᾶς ἀρέσει αὐτὴ ἡ ἴστο- ρία Μᾶς δίδει τὸ μυστικὸ ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ τῆς ἐπιτυχίας. Καρτερία-- αὐτὸ εἶναι τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας. Δὲν σταμάτησε τὴν προσπάθειά του παρὰ ὅταν δὲν μποροῦσε νὰ πάη μακρύτερα. Αί βιογραφίαι τῶν μεγάλων ἀνδρῶν ἀποδεικνύουν τοῦτο. Ὁ ᾿Αβραὰμ Λίνκολν, Πρόεδρος τῶν ᾿Ἡνωμένων Πολιτειών, ἐπέ- τυχε μὲ τὴν καρτερίαν. Όταν ἦταν παιδί, ζοῦσε σὲ μιά περιο- χἡἠ στὴν ὁποία τὰ βιβλία ἦταν σπάνια καὶ ἦταν σχεδὸν ἀδύ- νατο νὰ βρεθοῦν. ᾿΄Ακουσε ὅτι ἕνας γεωργός, ποὺ ζοῦσε σὲ μιὰ μακρυνὴ ἀπόστασι, είχε ἕνα βιβλίο καὶ διὰ νὰ πάρη αὐτὸ τὸ βιβλίο περπάτησε µέσα στὸ δάσος καὶ τὴ βροχή. Καὶ κοπία- ζε τὴν ἡμέρα καὶ διάβαζε τὰ βιβλία του τὴν νύκτα μὲ τὸ φῶς ἑνὸς κεριοῦ. Ὁ καθένας θὰ ἔχη ἀκούσει γιά τὸν Έλληνα Δημοσθένη ποὺ ἔγινε ὁ ἐπιφανέστερος ρήτωρ ποὺ ἔχει γνωρίσει ὁ κόσμος. Εἴχε ἐλαττωματικὴ φωνὴ καὶ δὲν ἦτο ἑπομένως προικισμένος ἀπὸ τὴν φύσι γιὰ ρήτορας. Ἐν τούτοις μὲ τὴν ἐπιμονὴ καὶ τὴν δύναµι τῆς θελήσεως κα- τώρθωσε νὰ ὑπερπηδήση τὰ ἐμπόδια ποὺ στὴν ἀρχὴ φαί- νονταν ἀνυπέρβλητα. Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἀρνηθῇ τὴν θέσιν εἰς τὴν ἱστορίαν ποὺ κατέλαβε ὁ Κεμὰλ ᾿Ατατούρκ, ὁ ὁποῖος ὑπερίσχυσε τῶν ταλαι- πωριῶν καὶ τῶν δυσχερειῶν διὰ τῆς Καρτερίας. Ζωγράφοι, ποιηταί, μουσικοί, ἐφευρέται καὶ ἄλλοι ποὺ διεκρί- κὂΡΕΡΙ Ῥ. Α. αερα Ὀ.Α. ἄτθθῃ ΜΌΝΑΕΕΑΚΙΥΕΤ ΕΦΚΙ ζαπιαπἰατάα Κάζεν Απιεί- Καάα γαφιναπ Κισί ἀετίη]ετ Καθι- Ιε]ετίπο Πατροι οἰαταἰς αἱασαἰίατι σεπς]ετί αἱπιαζάαη ὅποε οεδατεί]ε- τὶπὶ ἀαεηοτ]ετάῖ. Βίτ, «οἷς ἀε[αίατ δα ἱπιήμαπ. σεπς]ετίῃ εζβὶ, οεἴα. ᾳεκοτεῖς Ὀαδιτπιαπια]ατιπάατ. 198- τοι], ἆ Ῥαφίξῆς Οἰγαπιδήπαπ. γαπιπάα. Ὀμίάπαῃ Καγα]ιῖς ἁαθίατάα γαβΙγ8Π Ὀἱς ἹΚαὈίιιε τοῖς Όαθκα εὐτίά νε ἅαμα αἷα]]σα Οϊ γοί Ὀμππμδίη. Βὰ τεῖς σεπς]ετίπίπ Κμννεῖ νε οεφατει]ετίπί ἀεπεπαείς ἱςίπ Ὀἱς ἆαδ Πγζετίπε ἁπτπιαάαπ τπιαπα- ῬήάκΙετί Καάατ ππιαπάιτα, νε Κοριατάυτάα. Κατατ νοτ]επ ρᾶπάς ἁδτε ρεης φααὈ]εγίω Πατεκεί εἰ]ετ. Βἰτίπ- οἷδί οικεδι γετίπ γὔκδεκηβίηί βὔίετεπ ΡἱΓ ςαπι ἁαῑι ]ε ρεἰάῖ. ἸΙποίςὶ Ίπος Ὀἱτ οαπι ἀβί, νε Ρίταζ 5οητα ἠςΜποῦςα ἄε Ὀἱτ ΑΙΡ αἱ! πειἰταΙ, Έακαι ἁδτάμποϊςα αποαὶς αγ Ιιδιπάα σετῖγα ρε]εὈί]- παἰφ, Οεἰάϊδί ΖζαπιαΏ. Ὠφιῦ γιτη]- π.15, 8γαΚΙατι ταδιατάαη Ῥατςα]αῃ- πας νε γοτυ]πιαφία. εϊ “Νε ρειϊτάϊπ νε πετεγε Καάατ εππιαπαὈΙ]άῑπδ ἀϊγε δοτάι.. «Ἠβοπαάίπα ἀϊγε᾽ οεναρ νετᾶ. αΩἰτήδίπι γατ]ετάε Όαπα βδἰρε οἀεοεῖς πε Ὀἱτ «απι ποάο Ὀἱ 1 νατάι, ναίπιΖ Καγαῖατ κατ νε Κυτα Ρἱσ αταζί νατάι. ΑγακΙατιπι ρατςᾶ- Ιαηπιιδ. νε γοτρβυπυπῃ ἀπ. «ες αεἰάϊπι, {αΚατ.. .. Βυταᾶα ἀυτάα να ϱὔζ]ετίπάς Κινι]ειπι]ας γαπαΠ 6επς αάαπῃ ἄεναπῃ εἴα. “τερεγε πἱαφίπι νε ἀεπὶσὶ ᾳδτάϊπα”'. Βι Πἰκᾶγε Ποβδαπασα Εβἰπαίψος πι» Βὰ ἨὈϊε πιιναΠακἰψειῃ ΘΙΤΓΙΠΙ νετίγοτ. Ῥα ἅα αζἰπιάΙτ, Αγίΐπι πιαναΕακΙγειη δΗΤΙΚ1Γ. ἰὑςμποι σεῃς ἁαία Γαία 1ετ- Ἰοπιίγοσεκ Ὀΐτ να2ἰγείε ϱεἰίπσεγε Καάατ γὐτήπαβφτῆτ. : Βήγείς αάαπι]ατια Ὀἰψορταβ]ετί Όωπα ἶδθατ οάετ. Απιοτίκα Εἰτίε- φις Ὀον]εηετίπία ΟὐπαπαςδαβΚαΠΙ, Αὐταβαπι Τἠπκοῖα αΐπι Φαγεδίπὰε ππιναΓξαὶς οἰπιασίατ. ΟοουκΙαδαῃ- ἆαπ γαφαάιδι πιεπι]εκετιε Κἰαρίαγ΄ αΖάι νε αἩηπιαςι ἱπικθπδισίά!, τοσε]ς. Οἱ πωοβαίοάς γαβίγαπ Οἱ οἰ[οίπίαπ Οἱ Κῑαοι οἰάαβαπα ἀυγάσδια ΖαπιαΏ γαδιατ νε οἵ- πιαη]ατ αταδιπάα οπ. Ὀι]ππαϊς {ςῖπ γτιάἄ. 8ουτα ϱἰπαΙΖ]ετί γυτῆ- γετοἰς νε 5εοε]εηῖ πιᾶπα 1βιβιηάα Κἴῑαῦιπι οΚιγατας γοίαπα ἄεναπι ει. . Ὠὔναπιπ επ. πιεσπας ΠαΠΟΙ οἶαῃ Ὑαπαπ]ι Ὀσπιοφίπεπίςί Ώςγκας ἴαπιτ. δαΚαῖ Ὀἱτ φεδὶ νατά νε ἀοδυσίαα γήκφεὶς βεθίε, Κοπιφ- πιαζάι. Ασίπι νε ἰταάεςὶ δαγεδίηαε ΠΠ Καεπάϊἰκίπο ἡἈφιϊπ μρε]εσοεδὶ Ζθηπειιζί 5εγ]ετίη Περρίπί γεπάϊ, Κεπιαὶ Αιαιάτκδπ τατητεΚί πιἡ]ίπα γετὶπἰ ο Κατφι]ηδιρ αμπηί φαγοφίπάο Ὀαδατάιδι ϱὔς]ζΚ]ετί Κίπιδα Ἰπκᾶτ εἀεπιεΖ. Μιναβαἷς οἰπιας τεδδαπΙ, φαΐς, πιφικἰφίπαδ, πιμοῖετ νε ἀθίια Επισε]ογ ππιναξίαἰς οἰαοίπιείς Ἱςῖπ Ὀἰτςοκ Ζοη]κίατα ΚαϊΙαΠΙπΙγα νε οπίατι γεηπηίγα πιεσδατ οἰπιιδ]ας- ἁπ. Βϊτ αάαπιιπ πιιναακἰγομηί, Ὀἰτκτάϊξί ρατα νεγαΏιαῖ ατκαἁας- ΊΤΙΠΙΠ 5αγιδιπάαπ. ἀεβί] Ὀαςαίατι Ιίπ γαριιδι µγὶ νο {αγάα]ι 1φίετίε ὃ]ςπιε]]γί2. γίνουν διάσημοι ἐχρειάσθη νὰ ὑπομείνουν πλείστας ταλαιωώ- ρίας καὶ νὰ ὑπερπηδήσουν πολ- λὰ ἐμπόδια. Δὲν πρέπει νὰ κρἰ- νωμεν ἑνὸς ἀνθρώπου τὴν ἐπι- τυχίαν σύµφωνα μὲ τὸν πλοῦτον ποὺ ἐσυσσώρευσε ἢ τοὺς φίλους ποὺ ἔκαμε, ἀλλὰ ἀπὸ τὶς καλὲς θησαν εἰς τὸν κόσμον, προτοῦ πράξεις ποὺ ἔκαμε διὰ τοὺς ἄλλους. ον