ι) ᾖὺςσ γομπε ὁ.--Νο. 5 ΔΕΞΙΟΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΣΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΔΟΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΥΡΙΑΣ Τὰ µέλη τοῦ Συνδέσμου Επισήμων Ὑπαλλήλων τῆς Κ.Μ.Ε., ἔδώσαν δεξίωσι τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, ᾿ 21ης Μαρτίου, πρὸς τιμὴ τοῦ Προέδρου τῆς Κυπρια- κῆς Μεταλλευτικῆς ἛἜται- ρείας καὶ τῆς κυρίας Μάτ, οἱ ὁποῖοι ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Κύπρο τὶς 4 ᾿Απριλί- ου, μετὰ ἀπὸ παραμονὴ ἐδῶ τριῶν ἑβδομάδων. Στὴν δεξίωσι παρευρέθηκαν 200 περίπου ἄτομα, ἀνά- µεσα στὰ ὁποῖα ὁ κ. καὶ ἡ κυρία Χέντριξ, τµηµα- τάρχαι, ἀρκετὰ µέλη τοῦ προσωπικοῦ ἀπὸ τὸ ἐξω- τερικὸ κι ἕνας μεγάλος ἀρι- θμὸς ἀπὸ κυρίες, Τὸν κ. καὶ τὴν κ. Μὰτ προ- σφώνησε ἐκ µέρους τῶν μελῶν ὁ κ. ᾽Ανδρόνικο Λούκα, Πρόε- δρος τοῦ Συνδέσμου. ᾿Ανάφε- ρε ὅτι κανένα ἄλλο γεγονὸς δὲν συγκινοῦσε τὰ µέλη περισ- σότερο ἀπὸ τὴν εὐκαιρία νὰ συναντήσουν τὸν κ. καὶ τὴν κ. Μὰτ. ᾿Εξέφρασε τὸ αἴσθημα ὅλων ὅταν τοὺς εὐχήθηκε ύγεί- α, µμµακροηµέρευσι καὶ. κάθε εὐτυχία, κι ὅταν ἀναφέρθηκε στὸν. κ. Μὰτ προσωπικὰ μὲ τὰ πιὸ κάτω λόγια: «Όλοι µας πιστεύοµε ὅτι σκεφτόµα- στε ὀρθὰ ὅταν θαυμάζουµε τὴν ἀκαταπόνητη ἐνεργητικότητα ἑνος ἀπόλυτα ἀξιοσέβαστου µε- γάλου φίλου µας, ποὺ κέρδισε ὅλη τὴν ἐμπιστοσύνη µας.Ποὺ περπατώντας τὸν δρόµο τοῦ πεπρωμένου του, συνεχίζει μὲ νεανικὸ ἐνθουσιασμὸ τὴν ἐκτέ- λεσι ἐνὸς εὐγενικοῦ ἔργου ἀπὸ τὴν «ὑψηλὴ κοινωνικὴ θέσι ποὺ πραγματικὰἁ ἀξίζει καὶ τιμᾶ. Διευθύνει καὶ καθοδηγεῖ τὴν προσπάθεια, τῆς ὁποίας σκοπὸς εἶναι ἡ ἀνθρώπινῃη εὖ- τυχία γιὰ χιλιάδες πιὸ ἀδύνα- των συνανθρώπων του. Η προσπάθεια αὐτὴ εἶναι ἕνας ἀγώνας συνεχἠς ποὺ ποτὲ δὲν τελειώνει, Σ᾽ αὐτὸ τὸ ἔργο ὁ κ. Μὰτ μπορεῖ νὰ εἶναι βέβαιος ὅτι θὰ ἔχη πάντα τὴν ὁλόψυχη συνεργασία µας». Στὴν ἀπάντησί του,.,στὴν προσφώνησι τοῦ κ. Λούκα, ὁ κ. Μάτ εὐχαρίστησε τὰ µέλη τοῦ Συνδέσμου γιὰ τὴν ἐγκάρ- δια ὑποδοχὴ, ποὺ ἀκόμα μιὰ φορὰ ἐπιφύλαξαν γι’ αὐτὸν καὶ τὴν κυρία του. Αὐτὸ, εἶπε, ἦταν φυσικὸ νὰ τὸ περιµένη ἀπὸ εἷ- λικρινεῖς φίλους. ᾿Εξέφρασε τὴν ἐκτίμησί του γιὰ τὴν νοµιµο- φροσύνη, τὴν σταθερὴ ἀφοσί- ὡσι καὶ τὴν ὁλοπρόθυμη συνερ- Ὑασία τοῦ ὑπαλληλικοῦ προ- σωπικοῦ γιὰ τὸ ὁποῖο εἶπε εἶναι πραγματικἁ ὑπερήφανος. ᾿Ἠθελε νὰ πιστεύη ὅτι ὅλοι, Ἄ- πάλληλοι καὶ ἐργάται, καταλα- βαίνουν τὶς τίµιες καὶ δίκαιες διαθέσεις τῆς 'Ἑταιρείας, καὶ τὸ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρο της γιὰ τὴν εὐημερία καὶ τὴν εὔτυχια τους. Έτσι θὰ μποροῦσε νὰ ἐλπίζη ὅτι κιαὐτοὶ ἦταν ὑπερήφανοι γιὰ τὴν 'Ἑταιρεία. Κατόπι ὁ κ. Μὰτ ὠμίλησε γιὰ τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει σηµειωθῆ σὅλα τὰ τµήµατα τῶν έἔργα- ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΑΡΡΒΕΥ: Σ. ΜΑΤ σιῶν γενικὰ, μὲ φανερὴ ἵκανο- ποίησι ὅτι πολλὰ ἔχουν γίνει, Ἡ Εταιρεία ἐπέτυχε Τόσο ἵκα- νοποιητικὴ ἀπόδοσι σ'ὅλους τοὺς κλάδους, ὥστε νὰ εὑρίσκε- ται σήµερα σὲ μιὰ ἀξιοζήλευτη θέσι. Εἶπε ὅτι ἡ µεγάλη αὐτὴ πρόοδος ἔγινε βαθμιαῖα σὲ πολ- λὰ χρόνια ἀπὸ τὴν ἑνωμένη προσπάθεια καὶ καλἡ συνεργα- σία ὅλων τῶν ὑπαλλήλων κι ἐργατῶν. Εἶδε πολλά μεταλλεῖα σὲ διάφορες χῶρες τοῦ κόσμου, μὰ κανένα ἀπ᾿αὐτὰ δὲν εἶναι τόσο συγχρονισµένο ὅπως τὸ Μαυροβοῦνι. Στὸν Μύλο ἡ ἀπό- δοση τῆς δουλειᾶς εἶναι τόσον ὑψηλὴ καὶ τὰ μµεταλλουργικὰ ἀποτελέσματα τόσον ἱκανοποι- ητικἁ, λαμβανομένου ὑπ'όψιν τοῦ εἴδους τοῦ μεταλλεύματος τὸ ὁποῖον κατεργάζεται, ὥστε εἶναι ἀμφίβολο ἄν σ᾿ ὅλο τὸν κόσµο ὑπάρχει παρόμοιο ἔργο- στάσιο ποὺ Λλειτουργεῖ καλύ- τερα ἀπὸ τὸν Μύλο µας. Σωνε- χίζοντας ὁ κ. Μάτ ἀναφέρθηκε ὀνομαστικὰ στὸ κάθε τμῆμα τῆς Ἑταιρείας χωριστὰ κι ἐπαίνε- σε ὅλο τὸ προσωπικὸ γιὰ τὰ ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα. Μὲ Ἰδιαίτερη ἱκανοποίησι ἀναφέρθηκε ὁ κ. Μὰτ στὴν µε- γάλη ἐλάττωσι τῶν δυστυχή- µάτων στὶς δουλειὲς, κι ἐξέφρα- σε τὴν ἐλπίδα ὅτι στὸ μέλλον τὰ δυστυχήματα θὰ εἶναι ἀκόμη λιγότερα. Γιὰ τὶς ἰατρικὲς ὑπη- ρεσίες τῆς 'Ἑταιρείας ἀνάφερε ὅτι ὅταν τελειώσε! ἡ οἰκοδομικὴ ἐργασία στὴν Πένταγυια, τὸ προσωπικὸν θᾶχη τὸ εὐεργέ- τηµα ἑνὸς νοσοκομείου ποὺ δὲν θὰ ἔχη σχεδὸν καμιὰ διαφορὰ ἀπὸ ἕνα ὁλοκαίνουργιο. Τέτοιο νοσοκομεῖο δὲν θὰ ἔχη νὰ πα- ρουσιάση καμιά βιομηχανικἡ ἐπιχείρησι στὴν Μέση ᾽Ανατολὴ. Τὸ τμῆμα εὐημερίας, εἶπε ὁ κ. Μάτ, προσφέρει ὠφέλιμη ὑὕπη- ρεσία στὰ διάφορα χωριὰ ποὺ εὑρίσκονται στὴ: μεταλλευτικὴ περιοχἡ. Θεωρεῖ βέβαιο, ὅτι μὲ τὴν βοήθεια καὶ συνεργασία τοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν οἰκογε- νειῶν των, τὸ τμῆμα αὐτὸ θὰ µπορέση νὰ προσφέρη ἀκόμη περισσότερα. Τέλος ἐτόνισε ὅτι ὁ σκοπὸς κί ὁ πόθος τῆς Ἑται- ρείας εἶναι νὰ κάµη τὴν περιοχἡ της, τὴν πιὸ εὐτυχισμένη σ᾿ ὅλη τὴν Κύπρο. Μόλις τελείώσε ὁ κ. Μὰτ τὴν ὁμιλία του ἐδώρησε στὸ κάθε µέλος τοῦ Συνδέσµου ἕνα ἀἆνα- πτῆρα τσιγάρων ὡς ἐνθύμιο τῆς εὐτυχοῦς συναντήσεώς των. σμπο ΜΕΡΕΙ ΗΌΚΌΜΕΠ ΚΑΡΙΝ ΕΕΕΔΗ ΜΕΜΡΕὉῦ ὮΕϊτοςί Τ,ο[κεάε Ὀμίαπαπ ἨΗ- Κὔπιεί ῥδαδμς πιοεπατα ἘΒαν Ιοαηπίάςβάεα πιπαάα ΚΙΠΙραπγα πιεηδρίατι, ΠπΙΠίαΖΕΠΠΕΠ Τ.εί]ο- καάµηπ ϱδε]Ιρ Ὀυμταάακί Κογ]ετί 2ἱγατεί εἄεπ Ἠήβκήπιει δαδμς ΠἹεπΙήτα Βαγαῃ Ἐ. Φααίαῃ ἴαΓᾶ- Ππάαπ ἅα Πιζπιεί εα]πιεκίςαϊτ. Ῥαγαῃ Φα]α]ίαπ Ἐγπιεπί οἰπιαία Ῥεταδετ γι. Γὔήτκςς νο Ἐαπισα Κοπισατ. Ἰ9ὶ ας Ἱήρατίγία 12 γαφιπάοη ΚῄΔςί]ς οτκεκ 1ο Πε γαφίαΚΙ Ἰῑζ νε Καάνι πι ἠογϊπα]ετίη 1]αμιάατ. Αγπί 7Ζαπιαπάα αι] ΠαδίαΠαποδίπάση ςπκαπί]ατι Ζἱγατοί εάετ νε Εαίτίετοε Ὑατάιπι Ῥτο- Ἰεδίπάεη γατάιπι σὔτεσείς Κάπιδε]ετ νεγα αἴ]ειετ Ιοίπ αταφιπιαίατ γαΡ8Γ. Ῥαγαι δαακίαπ ᾿Γήτκϊγεᾶς Τατοιις Καδαδαδιπάα ἀοδπιας. ΓαΚαί Τιε[κοβαάακἰ Ἐτπιεπί 1]ίς ου] ἰα Απιοτίκαηπ ΑΚκαάεπαϊ ἆςε {αμςί] εἴπιίς νε. 19639 ἅα Αἰκαάεπιάσι πἹεζαη οἰπιαφίας. Βαπάαπ 5οητα γοάϊ 5επο ὃν οκα]άα δδτειπιεπ]]ς ΨΑΡΠΙΙΡ νο «οπηπάα ἨΗΠκήπιείίει Τοπάτα [πίνειβιθείπάε 2 5επο Φοδγαἱ 1δίεγ {α5Ι1 Ίσίω πιεσσαπΙΠ]ς αἰπ]δίτ. 1051 ἆᾳ Κιρτιδα ἁθπε]- ἀεποετί φἰπιά]ά ναΖ]Εοδίπάο αἷις- πιακίαάις., Ἠήκῆπιεί θ1ζ]]ς φογνἰςΙηῖη 1053 Παζἰταπιπάα Ῥαφ]αϊτιδι γοπί Ὀἱτ 18, Βἱτ Πακίπα ἰαταβπάαῃ πια]. εα]- ἀῑδι, τετκεαΙ]41βί νοενα αΠ]βίι τεμ] κεάε Ὀυαπάιπδαπα Ἱπαπιαῃ 15 γαδιπάαΏ αφαδι ςοσΚ]ατιΏ Ὀαδίκα αἰ]είετ γαπιπα νετήπιςφὶάϊτ. Βα αἰ]ε]ετ γαπιπάαΚἰ οοοικί]ατι Πὐκ- πιεί Κοτατ, οπἶατι το[α] πιοπιΙσ]αΓ ΏλΠίαΖαΠΠΙεΠ Ζἱψατει εάἱρ ςοσικ 16 αἰ]είετε γατάιπιάα Ὀπίαπιτ, Ἠετ φεγάεπ ὅπος ὈῬόδγιε ΕὈἱς ενίπ πιὔϊπαςίρ ορ οἰπιαάιῶι Παἰκιπάα 1ψΙ Ὀἱτ φε]κ]άᾳ αταφίιγπ]α ΥαΡΙΙΓ νο γαπίατιπα Ὀἱτ οοσι]ς νετ]άἰκίεη δοτα Όα αἴ]εγο Ὀΐτ ἆςᾳ αγ]ις ἴα]ιδίδαϊ νοτ]1τ. Βϊτ ενίπ πιὔιπαςδίιρ αὔτή]πιεςι 1ςίῃΠ επ πι Πίπι πιες΄εἰα ο αἰ]επίῃ ἁωταπια νε πο ἆε Ζεπρὶπ]δί Οἰπιαγίρ. πετ «ὀοιδαπ Πακ! οἶαῃ ἀϊκκαί ΙΠιίτηαπα νεκφενρϊγινετεβί]- ππε]κ Καδμιψεί νο ἰδιεδίά!ΐτ. Βάπιπ 1ςίπ ἆε γαἶπι «οσα Κεπάϊ αἰ]ε]ετίπίπ ὉὈἱ Ὀγοκὶ ἰπαις ρἰρθὶ πιΙαπηε]ε εάεπ αἰ]ε]ετ Και] εα{]ς- οεΚκ{ίτ, ΚΑΒΌΟΙ, ϱ:Μ.Ο. τος πιεπιΙΓ- Ιαν Κυάτυπα Ἀγε]ετί 21 ΝΙατί ραζαί σὐἀπῆ ὁδ]εάςι δοπτα Κ1στις ΛΙαάεπ Καπι- Ρ8ηγαςι ταῖς Μπ. Μιαάά ε οί φετοξίπε Οἱ Καρι] ρατιίςι νειπιϊς]οτάϊτ. Μν. Μιάά' ἵπ αδὶ αάαάα ἃς παίτα Ἱκα]άκίαῃ 6οπτα 4 Νίδαπ στὰ αγτηπιιρ]ατά!ς. λήτ. ἨΠεπάτίοκς τε ε5ί. ἀΐδοι ἁθίτε ταϊς]ατῖ, Ὀΐγςο]κ ἀαπίζαδι είταάι νο Όαγαῃ- Ια: ἆα «ἆαπὶ οἰπιαἰὶς στο 2οοΚἰδί μαζι Ὀυἱαπάγοτα ια. ζγεῖει ΠαπΊιπα τοῖς Μτ, ΑΔπ- ἀτοπίκος Τμλικαδ Κοπιςπιας νε πιϊφα[τίοταο ο. βε]άϊπίΖ ἀεπιϊφιίγ. Μτ, Τι ικας Μτ. Μιάά ο ερῖῃ] Κατήππαπ Ὀἰπαδιπάα ϱὂτπιοκ Καάατ ΌαξΚκα Πϊς Ὀϊτ δογίῃ Κοπά]ετί ἱςίπ ΖενΚκᾖ οἰπιαάιθιπι 5Όγ]επαίς, Ὀὔ ή ἀψε]ετίη Πἱδ]ετίπε ἵετοί πια οἱαΓα]ς Μτ. Μιαάἁ ἴε αδίποε οιππαϊ νε β{1γει ἀῑ]εάϊκιεα 6οητα 5ὔΖ]ενῖπα Φὔγίο ἄεναπα εἰπιφιίτ: Ἠαγαί πιϊοαάε]εδίπάς Κεπάϊἰπάςη αβαδιΙ Ίῃδαπ [ορ] ΠακΙαγίηίΏ ἆαπα πιςς'αϊ γαφαπαίατι Ιςῖπ Ιδῖ ἴσαδι ἆαά οἶδα Μτ,. Μιάά' τα Ὀϊτπιε” επετ]ὶ νε ραντεῖ βσιετάϊβίπί ϱὔτήγοτιαζ. Οπαπ (απαδα Όα γοὶἱ αξι Ὀἱ ραγαάἰς νε δετεβί Κεπάαϊἰδίπε αἰάτ. Βι 5ετοΓΗ βαΠδιῃπ ϱσιοτάϊδί σαν- τεῖ]ετὶ (ακάϊτ οετ νε ΌὈμπι φὔγ]ετκεαπ Πῖς Ὀἱς τορδί αἰηπάα ΚαἰπιαιδιπαιΖ1: η: ΠΠΙ1ΡΙΠ1 ΙβίοτίΖ. Ηις Οἱ ΖαπιαΠ δοπι οἰπιαγαῃ ὃιι αδι] ἰδιο Ντ, Μιά ἁαίπια «Άη να ρόπὔ]άεη ρε]εσεκ ἶ5 Ὀἰτ]ῤίπιίζα πιαζµατ οἱασβθιπα επ]ίπ. οἰαδ[1τ. Μτ, Μιάά «εναρ νετὶρ δαπη]πηΙ ατκαἁας]ιόιη ἴψὶ Οἱ ἀο[] οἶαῃ νε Καταπα ἀγο]ετιαίπ Παζι]αάιδι Όιὰ φοπη]παϊ Ρρατίίγο [εφεἰκίὶν οἰπωϊςίτ. Ὑεοτῇ πιεππιιτίατίη 15]ετιπάς σθρίετ- ἀῑκ]ετί Ι6ΟΙΤΗΡΙ, δαζαΚαί, νο Ὁβδ]ι- 161 τακάῑν εἰἠβίΠί νε δια δερεδίεη δυτατ ἀπγάμδυπα κὀγ]επιρήτ, Αγπί Ζαπιαπάα πιοππιγίατιη Κοπα- Ἱετίπί «καἱφηταπίατ ἰαταμπάαη ἁοδτα νε ἴψί ΒἱΓ φεκἰ]άε ΠἹΙαΠ]6- Ίεγε (αἱ (ατα]άκατιπάα, 5αδ]1]ς 10 Αργή, 1964. ΡΜΙ ΜΕΜΠΕΒΙΑΗ ΚΌΒΟΜΌΟΝΡΑ Μι. ἩΠ. 5. ΜΟΡΡ ΥΕ ΕδΙ Ι0ΙΝ ΥΑΡΠΙΑΝ ΕΕΡΜΙ. νο 5βαἀοι]ογί ΙςΙῃ ΡοΓεΚεῃ αἰβίκαν σΟδιετάἡκ]ετίπάεπ επαῖπ οἰάαδαπιι νο Κατφιής οἰαταὶκ ἆα οπἱατιῃ Καπιραπγαάαπ υτατ ἀπγάικ]α- τιπα Ἱπαπάιβιπι ὀγ]επιίδετ, Ντ. Μαὰά γαρήαπ σεπῖ να Ὀὐγῆ] τοτακκ1άεπ ἀιγάιιδι 5ενίη- οἱ Ὀομτίπϊίς να Ὀὔὐδιάπ οεἴταάιῃ τορ]α οἰαταἰς Ιςοἰτ]βί Τε Τετ φαηαάα γαρι]απ απιαπαϊ ϱεΙβπἹεγα νο άπιῃ πειἰοςδί πιογάαπα ρε]ετ νο Ποτκορίπ ἆᾳ ιδία εἀερίιεοεᾷᾶί ψ]κδεἰς εἰ]ίγαι ἀετεσςκίπεο 1δᾳτεῖ οἰπα]φίίτ. Βϊτςοἷς πιεπη]εαί]ετάεἰκί πιαάεπ]ετί στά σήπα [ακαί Ὀήπ- Ἱατάαπ ΠΙςὈἰτιπάς ςαἱιδηπα φατί]ατι- ΠΙπ ἹΚαταάαβάακί]ετ Καάατ 1ψγί οἰπιαάιδιπι φὀγ]επιίφητ. Οδβήτπια Κιδηπάα ελ]γεί ἀετεοεκπίη {εν- Καϊδάςε γή]κασις οἰάπδυπια νε οικα- τας πιαάεηίπ οἶπς νε Καλιεςίπϊ βὔρίοτειπ πποία]Ππ]ς πεϊἰσοε]οτίπ οκαάατ ἰψί οἰάαδαπα κ«ὄγ]ενίρ ἀθπγαάα Πὶς Οἱς πιαάεπάεκί ὅδετ- πιο ΚΙΦΠΙΙΠΙΠ Ὀἱ2Ζ πικῖ ἀετοσεδίπάς Ἰψί 15 οἰκατάιδιπα 5ἀρπε] οἰάι- ὅσπι Ἱδατεί οἴπαῖς ἵτ, Μτ. Μιαάά Π6Γ ο Ὀεπίη Ιδίπε αΥΤΙ ΥΕΙ ἴεπιας εἴπαί νο Ιψί Ιδιετίπάεπ ἁἀοίαγι Περθίπί ταΚκάϊτ οἰπηφιίτ Μτ. Μιάά Παβαδίγ]ε Καζα φαγιριπάα Γατκοα]Ιτ Ὀἱτ αΖ8ΙΠΙΒΠΙΠ Ὀυαπάαδαπα νο Πατία Πετίάς Όα Πδηδία ἁἆαμα Πετί σἰά]εοεβίηί ἀπ ειἰὔ]πὶ Καγάαιπαϊφατς, Αγπί Ζαπιαπάα ΚΙπιραηγαπΙΠ Πμμίγε Ι]ετίπε ἵεπ]ας οἴππῖς νε Ῥεπάαγαάα δα» Ὀἰιίδί ΖαπιαΠ απιεἰε νε ἀῑδοτ πιοπιυτίατι Ὀὐδτάπ οσία φατ]κία επαΠριτίάς οπηδα]ἶπο ταρί- ΙαΏπιιγαη Οἱ ΠαδίαΠαπεγο πια]]ς οἱασακίατιπι «γ]επαϊςείτ. Ῥυιπάαῃ οοπτα Μτ, Μιαάά παβιής νε τε[αα ἆιδππα ἴεπιας οἵπηΙς νο πιαάςπ πππίαἰκαδιηάα Ὀἱτ ροκ οεπιϊγει]ετο Ἱγί Πιζπιεῖ]ετ γαρίιβιπι νο απιε]ε]ατίῃ ἆς Ι6ΡΙΓ- Ηδί οἰάσδα ἁα]α ἆα Ιψί Πισπιεί]ετ γαραδ]]εσεθίπί 5ὔγ]επηϊφιτ,. Καπι- ΡΑΠΥΑΠΙΠ ραγεδί δα ΠιπίαΚαγΙ ΚΙΌΤΙΙΠ επ πιῄτο[βεἩ µΡραΓς88Ι Πα]πο οκπιαΚκίτ. Κοπιβπαδίπα 5οη νετίτκεπ ΜΥ, Μιάἁ Όντ πιεί Τορ]απίίηΙη Ὀἱς Παίιταδι οἰπια στο ΚΙΓΙΠΙΙΠ πες Ἀγερίπο Ὀἱ ακπιαὶς Ἠεάίγα οἰπηϊφίγ. ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΒΑΡΑᾶ ΜΑΡΕΝΟΠΕΗΙ Ῥλοίο ὃν: . 4. ὄπεει. . { Μ 4 ο.Μ.Οο. ΜΕΙΕΑΒΕ ΝΕνς Ἡ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΔΕΣΧΗ ΞΕΡΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Τὰ µέλη τῆς Παιδικῆς Λέσχης Ξεροῦ ὑπερδιπλασιάστηκαν ἀπὸ τὸν ᾿Οκτώβριο τοῦ 1952 κι ἐδῶ, ποὺ ἀναδιοργανώθηκε ἡ Λέσχη ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Χριστοδουλί- δη, διδάσκαλο στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο Ξεροῦ. Τὰ µέλη τῆς Λέσχης εἶναι τώρα 62, Ἑλληνό- πουλα καὶ Τουρκόπαιδες, ἡλικί- ας ἀπὸ ὀκτὼ µέχρι δεκαέξη ἐτῶν. Η ἐτησία συνδρομὴ εἶναι ἕνα σελίνι. Τὰ µέλη χωρίστηκαν σὲ τρεῖς ὁμάδες, ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία τους, ἤτοι μεγάλους, µέσους καὶ μικρούς, καὶ καθεμὰ ὁμάδα χρησιμοποιεῖ τὸ οἴκημα σ᾿ ὥρι- σµένες ὧρες. Ὑπεύθυνος ἀρχη- γὸς τῆς ὁμάδας τῶν μεγάλων ποὺ περιλαμβάνει 20 παιδιά, εἶναι ὁ Μιχαἡλ Χριστοδουλίδῃς. Οἱ ἄλλες δυὸ ὁμάδες, τῶν 16 παιδιῶν µέσης ἡλικίας καὶ τῶν 26 µικροτέρων παιδιῶν, εὗρί- σκονταἰ ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ Τάκη Κατσιάµη, ποὺ ὑπηρετεῖ ὣς ἀρχήγὸς στὴν Λέσχη ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1952. Κάθε ὁμάδα εἶναι χωρισμένη σὲ πρεῖς μικρότερες ὁμάδες μὲ χωριστοὺς ὁμαδάρχες. Οἱ όμα- δάρχαι τῶν μεγάλων εἶναι οἱ Μίστος Θεοδώρου, Μῆτρος Με- λαΐσης καὶ Μουνὶρ Τελαβέρ. Οἱ ὁμαδάρχαι Ὑιὰ τοὺς μέσους εἶναι οἱ Στέλιος Χαριτάκης, Πέ- τρος Ροτσίδης καὶ Σάββας ᾿Αν- τρέα. Οἱ ὁμαδάρχαι γιὰ τοὺς μικροὺς εἶναι οἱ ᾿Ανθούλης Κα- τσιάµης, ἈΝῖκος ᾿Αγαθοκλέους καὶ Γιαννάκης Μανώλη. 'Ἡ ὁμά- δα τῶν μεγάλων ἐξέλεξε ἐπίσῃς τὸν ᾽Αντρέα Χρυσοστόμου, ὡς Πρόεδρο, τὸν Μίλτωνα Γεωργι- άδην, Γραμματέα, καὶ τὸν Γιαν- νάκη ᾽Αντωνίου ᾿Αρχηγὸ γιὰ τὶς ἀθλοπαιδιέ. Σνυνεδριάζουν μιὰ φορὰ τὴν ἑβδομάδα, κρα- τοῦν πρακτικὰἁ τῶν συνεδριά- σεὠν των κι ἐφαρμόζουν τὶς ἀποφάσεις ποὺ λαμβάνει ἡ ἐπι- τροπεία. 'Η ὁμάδα τῶν µέσων ἐξέλεξε ἀρχηγὸ γιὰ τὶς ἀθλοπαι- διές, τὸν Στέλιο Χαριτάκη. Κατὰ μέσον ὅρο τὰ 850ς τῶν μελῶν λαμβάνουν ἐνεργὸν µέρος στὸ πρόγραµµα τῆς Λέσχης ποὺ, περιλαμβάνει παιγνίδια κι ἀθλοπαιδιὲς µέσα κι ἔξω ἀπὸ τὸ. οἴκημα, ὁμαδικὰ συνέδρια καὶ συζητήσεις ἀπόψεων, ξυλο- τεχνία καὶ δραµατάκια. Τὴν ἡ- µέρα τῆς Πρωτοχρονιᾶς τὰ µέ- λη. ὠργάνωσαν μιὰ γιορτὴ ᾿ γιὰ τοὺς γονεῖς τους ποὺ ἀπέφε- ρε γιὰ τὸ ᾿ταμεῖο τῆς Λέσχης Σ1.15.0. ᾿Αργότερα, στὸν ἴδιο µῆνα, οἱ ἀρχηγοὶ καὶ 35 µέλη πῆγαν μὲ λεωώφορεῖο στὴν Λευ- κὠσία καὶ παρακολούθησαν μιὰ παράστασι τοῦ Τσίρκουλου Ζαμπέρλα. Ένας ἀπὸ τοὺς κυριώτερους σκοποὺς στοὺς ὁποίους ἆπο- βλέπει ἡ Παιδικὴ Λέσχη εἶναι νὰ δίδη. εὐκαιρίε στὰ παιδιὰ- µέλη της νὰ κάµνουν κάτι τὸ χρήσιμο κι ὠφέλιμο στὶς ἐλεύθε- ῥρές τους ὧρες. Τὸ ὅ,τι σ᾿ αὐτὴ τὴν κατεύθυνσι ἡ Παιδικὴ Λέσχη ἐπιτυγχάνει, εἶναι πρὸς ἔπαινο τόσο τῶν ἀρχηγῶν ὅσο καὶ τῶν παιδιῶν, 0. Μ. 0. ΗΑΡΤΑΗΑΝΕΡΙ ΒΌΒΑΤΑΥΙ ΡΟᾷΤΜΙΙΑΒΙ Εὐενεγίἰπ]οτί τευτίκ οζοτί7. Ῥαγ νε Ῥαγαπ ἸἩΠαφαπ Ἠαμ]ίπ Ὀἱτ οὕ]α, ἱδπιί--“ΤΙΤΜΕΕ. Βαγ νε Όαγαῃ Ἠαδαπ ἨΗἡβογίπίπ δίτ Και, ἱδπα---ΥΓΓΚΞΕΙ, Βαν νε Ῥαγαή Αὐάπ]]αα Ἠαδαπιη Ὀἱτ οδἷα, ἱδπ-- ΗΑΙὉΚ. Β8Υ νε Όαγαπ Ανπί Μεμπισά(ῃ Ὀἱτ οδ]α, ἱππη---ΑΙ.1. Βαγ νε Όαγαπ ΑΗ Καϊπιζαάε Πίῃ Ὀἱτ Κισι, ἱεπή--δονῦς, Ῥαγ νε Ὀαγαῃπ Αμπιει Ἠλδεγίπίῃ δἱτ σι, ἱδπ-- ΝΕΥΑΙ,, ΚΦΕΒΟ ΕΕΚΕΚ ϱου0ῦκ κυ,βῦνῦν ΒΙΒ, ΚΙΡΙΗ ὈΥβιξεαί ΙκΙ ΙΙΡΕΒΙΕΕΙ ΤΕ ΒΙΒ ΑΒΔΡΑ. ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΤΓΟΥ ΞΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΡΧΗΓΟΥΣ. Ρμοίο ὑγ: Ὦ. 4. ζτοδῃ. ΡΕΝΡΑΣΑ ΚῦΥ ΜΕΕΚΕΖΙ κΙΖ 1Ζ0Π,ΕΗΙ, ΑΡΑ 17ο ΤΑΙΙΜ ΚΟΜΙΖΕΗΙ Μιδε 4ΙΒΡΟΝ ΤΑΕΒΑΕΙΝΡΑΝ ΥΕΜΙΝ ΕΤΤΙΕΠΗΕΚΕΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ-ΠΡΟΣΚΟΠΙΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΝΤΑΤΥΙΑΣ ΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΟΡΚΟ ΣΤΗΝ Δνίδα Β. ΤΕΙΠΣΟΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΙ ιο τσι Ρ]οίο ὃν: ἢὈ. 4. ζτοοῃ, Βίο]]α Τποορμαποις, ἄθογσοπ]]α Νθατοκ]λοι, Αἰμίπα νηίρίάοι, αςἱαία ΠΠἱομασ], ΑρμτοβΙα ροτρμίοι (πϊάθη, ]μᾶο Οπἰδίρμοτοι (Ψ]αδε Ορπίο Ἰθαάοτ), ἸΜίςς ῬΒ. ἱνδοι (δ]απᾶ ἸΤναϊπίπς Οοπιπιὶβοίοπος). Ἠἱπποαῖ]α (θοιρ]μίοαι, Απάτοπ]]α, 0Πηγβοβίοπιοα. ΡΕΝΡΑΥΑ κὂῦν ΦΗπιάϊ οπάοκυΣ Κἰφίάεῃ Ίσατε | ΟΜΟΣΟΑ. ΤΑΒΙΕ ΤΕΝΝΙ6 οἶαῃ αζαΐατ ο Πεγειί Ιάατεγί 5ες- ο ο... παὶδ]εταίτ: Έάγαη Έτοδο Ε. ΠΗΙὶ ο. ΚΌΕΒΌΙΑΝ ΒΑΥΑΝ Β Κἰτίακι, τεῖδ ΈΒαγαπ Απιροπί κυιὈΒβη Μ. ΚιιβαναΚί γατάιτποι τοῖς: ΒΟΒΕΡΌΙΕ ΄Ἠεγει! Ι4ατοςοΚ! ο Ὀαγαπ]ασιη Ῥαγαηπ Μ. ΤΙ.εἰ]α Κιιδανακί 10 Αρτ: Ἱμε[κα Τσ 9 Εδδιετάϊκ]ετί αἰθκα Ἡζείπα 8ΟΠ | δοκτοίος: Βαναπ Τενεπάα Ῥ. ΠΠ Καιγάμαία, Ῥοπάαγία νε ουν Ζαππαη]ατάα Ῥεπάαγα Κὂν πιοτκε- Ζἱπὰς Ὀἱτ Ὀαγαπ]ατ Κιῑάδᾶ Κωτια]- πιαδίατ, ΚιάὈᾶπ επ Ῥαφία σε]ετ- 6αγεςί ἆαης, Ιἰγαίτο, ραζατίατ ἴει- πρ εἀετε]ς,ἀϊἰδει {αγα[ίαῃ ἆα 5αδαπ γατᾶιπι αἰπιοκίᾳ Κὺγ πιογκελἰηίη πια ναζὶγειίπε Εαγάα]ι οἰπιακήτ. Βαγαπίαι 1 ραζατίατιπι Ἠαζίταῃ αγιπάα γαρπιαγι Κατατ]αςτῃρ ὃα πιακραί Ιςίπ φἰπιάϊάση παίις να Ὀτρή Ιδ]ετῖπε Ὀαφ]απιιδ]ατᾶιτ Ἡσς- γειί Ἰάατο Ῥαγαπ]αι Κιαάδα ἴε Ιδ{εΚΗ Ὀἱτ φεΚ]]άε ἵᾳ Εἰτ]δί γαρα- τα] 421 βε]εῃ ΘΡΥΕΠΙΠ δἴΊΠ ΒΗΠΠΊΕΡΙ ἰσίη {3. ἰπεάᾳ Ὀἱμπ- ππιφίατ, ὁ αι Τ ΕΩΣ ΠΕΜ ο ποστ ΚιτίαΚα νεζηεάατ Βαγαπ Απιη]- Ια. ΚοΚκκπἰάα ἴςε Βαγαπ ἱτα]]α Ητικίράιι]α ἆά Ἠεγειί Ιάατε ἴγο- 1ο. [Ἰγείετ Ποι Οατδαπιδα νο ἶο- γειῖ Ιάατε ας αγάα Ὀἱς ἀοία ἱορία- πασαΚκ]ατά1, Ὀψγείει γαῖπιζ Κὂγ πιοτκοζἰηίη Ἀγεςί οἶαῃ ςοοι]ίατ Ἱςίπ ἀεδί Γακαὶ απιαπ]ῖγετ]ε Ὀὐτάπ οεπιίγοί Ἱςίπ γαρι]ασαὶς «οΚ5εγ]οτ οἰάιδαια τακάῑτ οἀϊγοτίατ,. Αγπί Ζαπιαπάα επ Ὀὐψίκς Ζζοτδααπ Οἱ Καάσα Ὀαφ]αϊπιας οἴπιαγιρ δα Καλάθι αγίας νο δεηείετος ἀεναΠΠΙΠΙ ςαᾶ- Ἱαπιας οἰάπδυπα ἃα απ]γοτ]ατ, Κ/Κμοτίο. 17 Αρτ“: Νεν Κ/ΚΙοτιο ν5 Ῥμ]αδεοι. Οἱἰά ἘΚ/αοτίο να Χετο». Ῥεΐίτα ν» Ἰιοίκα Τιτ]ς. 1 Μαγ: Ῥμ]αροι ν» Χοτος ΟΙά Κ/ΚΙοτίο νε Τιο[κα Οτεε]ςς Ρείτα νν Νεν Κ/Κμοτίο. Γιε[κα Τατ] νς Ῥεπάαγία. 8Μαν: Καιγάμαία ν Χσογο». Ῥεπάαγία ν» ΟΙά Κ/Κµοτίο. Τιε[κα (τοεκ ν Ῥεΐτα. Νενν Κ/ΚΠοτῖο νν Ἱιο[κα Τιτίς. Ἠοπιε ἵεαπι αρρεατς Εῑδί οἨ Ώιε δεοαυ]ς, «απιες σίατί αἲ 7.30 Ῥ.πι. ΒΡΟΕΤΡΒ σμΌΒΡΒ Βν: | Ῥ.Α.ἄπθρΠ. ΥΕΝΙ ϱΑΜΙΙΚΟΥ 8Ρ0Β. κυιῦΒβῦ Πιββῖςί 16ΙΝ ΕΑΙΙΥΕΤΙΙΕΒΙΝΙΝ ΡΕΟΟΘΒΑΜΙΝΙ ΗΑΖΙΒΙ,ΑΜΙΡΤΙΒ, Ἠαγαίιη Πατ δα[μαδιηπάα Πηιινᾶ- Παϊκ οἶπιας Εἱτ αάαπι, Ὀἱτ τἴῖοσας, οἶβίςϊ, ϱεπετα] νεγα Ὀἱτ Όαδα ἆα οἶδα Ιδίηὶ ὄποσάεπ Παζιτίαγαη Βἱ- ἠδίάϊς, Μιζαβαἰς οἴπιας Ὀἱτ τῆο- εατ νε ΕΒὶτ οἶξιςὶ, εκπιεζάεπ ὅπςς γεγα δα αἱπιαζάαη ὅπος «δγα γο ΖαΠτε]ετί εί Ὀπ]ασαΚίατι Είψαίι να Ῥμπίατα: Κατρι '8Π ταῦῦειϊ παζατι ἱῆθατο αἵπια- Πάιτίατ, Νανα ΕΕαΚίγειΙ Ὀἱς (οπο- τα] Ὀδτῆ [ενκα]θάς Πα[οτί Κατφι- Ιαγαβ]]πιεἰς Ἱςῖῃ ἆαΠα αννο]άεπ ο]8πίατ Παζιτ]αππα]άιτ. Οοσυ][α- ΠΠ δαβ]]ς νε ΤαΏδ{Η]πί ἆαμα εννε]- 16η ἀΙφῆπππεγει δἱτ Ῥαῦα ἅα ἰψί οἵτ Όαρα ἀεβι]ά]τ. Τ]επίγί αθτπιοϊ νο Πετίοί Ιςίῃ ρ]8π]ατ Παζιτ]απιαϊς νε Ῥι θεκἰ]άε πινα Πας οἰπιαίς ρτεηςίθί Π]ς ἀρία οἰαταἷς Ὁἱς Ο.Μ.Ο.5.Ο.Α. 6ροτ Κιι- (8 αταβηάαη τακάῑτ οα]πιίφείτ. Υεπὶ (απικὸν Κι Ὀἠπίτ Πογειί «ατεδί Οππιἠζάεἰά Ὀἱτ δεπο ἱςίπ [ααἡγει]ετ]πί οἰπιάίάεπ Ρρἰπ]α- πφ]ατάιτ. Μαππαβα Εὐὔῆα Ιψὶ ρ]Δπίατ αἰοί Ὀυμπίας ἆα φεταίίε αγπιαίς ὥστε ἀεδιφη]ερίΗτ]οτ. 1954 εδηαδιπάα Κοπιῖτα Κα]ῆρα κοπΏςπια γαρπιακ Ιοίπ ἃς Κῑδὶ 4ανοαῖ αἰπιεὶς ταδαννιταπάκφά!σ. Ίπ-- σ]]ζος νε Ιίς γατάιπι ἀτε]οτὶ Ώετ παξία. ππαπίαζαπιεηπ Μτ, ἨΗτίςία- Κίδ ΜΙΠαε]άες, να Ἠαταίαπιρος [ταἰκ]ιάϊς Ἱαταβηάαη. νογ]θοεΚκΗτ, ΑΙ ἵγε Ἠτίκιακί Μήπαϊμαάϊς 1η, Ιάατεδίπαάς Ὀἱ Ἐῑδε Κοτοδιι Κωτ- πας οἶαρ Πετ Παίτα ρτακεῖς γαρ- πιακίαάιτ]αν. Βἰτίςϊ ΚΙ ρῖϊῃ ἄεναπα εἴππεκ ἴσετε ὂες ϱεζί ἱετῖρ εαϊ]- πα](φίτ, ΟαπΙμΚκΟΥγ, Ανηϊκοία να Αγγοτρὶ Κῶγ]ετι «οσυΚ]ατι ἆα Ὀίτες ᾳὐπ]]ς σεζιπίῖγε ρδιτή]οσαικίτ, ῬαδΚκα Τα εδπαδιπάα ἵἈγείετ Κοτο ἴς Ὀἰτ]κίε Ο.Μ.Ο. Παδία- Παπεκἰηαοἷί Παςίαίατι Ζἱγατεῖ θἆθ- οεΚ(ίγ. Ῥαδία (αΠ1Πί Πακίαπαπεάςε βεςίτειπ Παδία]ατα Ἰῑδε ςατία]ατι ραβτηασα]ς, Φεἰκετἶοπ]ο νο ςἰςοἷ]ετ νετ]εσεκάτ, [ογεἰετάεη Ὀἱτ 6µταρ ἴα ϱὔπ ΕΠΗ οἰαταίς Καπ νετεοεΚ]ετ- αῑτ, ΕἘτκεκ νε ἸΖζ ςοσυΚ]ατι ἰςίῃ Εδἱτ Κτίδίπιας ραγί]δὶ ἵετῆῖρ εά{]εσοῖς νε αγηπὶ Ζαππαπάα (απι]κόγ νο ΑἈγγοτβί πιοκιερ]ετῖπᾶε Γαίτ ςο- οιΚΙατα Ὀεάανα νετ]πιεἰς ἤσετε εἳὓτ ἴεπαπίπίΙ ἆς ταδατ]απιαΚία- ἁπίατ, ῬΒα ῥρτοσταπιιπ ταδΚί ΙςΙΠ Ίσαρ εεπ Ραταγι ἱεπιῖη ἰςίῃ Ὀἱτ ῬαδΚα ΖαππαΠΙ νο Ὀϊτ ας γαζΙΠ. οἰπια]ς ὥζτο ά τοπιςῇ] Παζιτίαπα- σαΚίατ. Κοπιίτε ροτιπ ὀπεπιπί «ἀᾳ Ὀἱτ ἵαταία Ὀταπιαγιρ Οαπι]ηκὸγ νε Αγγοτβἰάεἷί ετἷεὶς ς«οοιΚἶατιῃ πει Παξια Απάτοας ΑΠπίοις ἵατα- Ππάα βαῖσοί δδτει]πιε]οτί {ςίπ Εἱτ «οἷ γας συταρίατιπα. αγτπια ΊατιΠ1 Κατατ]αςιγπαιφίιτ, Βἰς δονοη- α-θίάς Γατδο] (ατπαναςι Ὀἱ 5οΓι- Ὀοἱ. {ωτπιναδι νο Ο.Μ.Ο.Φ.Ο.Α. 5ροτ Κιρ]ετί ἱςία Ὀἱ ἆς αἴ]ς- Πζίπα Κατφιαςπ]αςι Παζιτίαῃ- πας. Καρ Κεπάϊ ἡγε]ετί επ Κιαπιραηγαάα ςαἱδαπίατιῃ τἠΏδατἩ Ὀυαπάυδα γα αγίατι εδηαθιπάα 5εΚἰἆ νεγα οπ σἠπ]ῆκς Ὀἱς Καπιρ ἸαωτασαΚτ, Κοπιτε ἠγε]ετί Όι φαΚἰ]άς 1]6- τἰδἰπί Παζιτίαγιρ 1ος ὕπ πιανα- Παἰγειἰὶ οἶπιας ἰςίπ σετεΚοῃ. Ι]]« Ἁάιπῃι απἰπηςατ, Ἠετ ἴγαγε ἱῖ- τα εἴπιεκ νε Κι]ᾶρ ρτορταπι Γα8- Πψει]ετίπίη Πετπαηρὶ Ὀἰτίπάςε γατ- άΠΠΙΠΙΠ 6εςπιεςί ἱςίη Ειδαί νετί]- πιἰφίτ φἰπιάίγε Καάατ ατα κ]ε- τησ Όὰ ῥρἱθηίατηια ἰαϊθίς εάΊπιεκτε οἰάιόυπια ρὸίετίγος, ον | ΒΡΟΒΤΕΒ 0Η5ΒΒ ΒΥ: Ῥ. Α. Ο ος Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΟ ΣΕ ΠΡΟΤΓΡΑΜΝΙΑ ΤΡΙΑ ΤΟ ΜΕΔΛΟ Σ᾽ ὁποιαδήποτε κοινωνικὴ τάξι κι ἂν ἀνήκει, εἴτε εἶναι ἐπιχειρηματίας, γεωργός, στρα- τηγός, ἢ ἐνεργεῖ ἁπλῶς σὰν πατέρας, ὁ ἄνθρωπος ποὺ εὖδο- κιμεῖ εἶναι ἐκεῖνος ποὺ προνοεῖ γιὰ τὸ µέλλο. Ὁ καλὸς ἔμπορος κι ὁ καλὸς γεωργὸς προσπα- θοῦν νὰ προβλέψουν τὴν ζήτησι καὶ τὶς τιμὲς γιὰ τὰ ἐμπορεύματα ἢ τὰ προϊόντα τους, πρὶν νὰ κάµουν ἀγορὲς ἢ πρὶν νὰ σπείρουν. Ὁ καλὸς στρατη- γὸς πρέπει νὰ καταστρώση τὰ ἐπιτελικὰ σχέδια πρὶν ἀπὸ τὴν µάχη καὶ μὲ κάθε ὑπολογισμὸ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση κάθε πιθανοῦ ἐνδεχομένου. Δὲν µπο- ρεῖ νὰ εἶναι καλὸς πατέρας ἐκεῖ- νος ποὺ δὲν προνοεῖ ἀπὸ πρὶν γιὰ τὴν μόρφωση καὶ τὴν προ- κοπὴ τῶν παιδιῶν του. Ἡ ἀξία ἑνὸς σχεδίου δράσεως γιὰ τὴν ἐξασφάλισι τῆς ἐπιτυ- χίας τοῦ σκοποῦ ἀναγνωρίστη- κε, γιὰ πρώτη φορά, ἀπὸ ἕνα ᾿Αθλητικὸ Σύλλογο τῆς Ο.Α.Σ. Κ.Μ.Ε. Τὰ µέλη τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου Νέου Καλοῦ Χωρίου κατάρτισαν πρό- γραµµα δράσεως γιὰ ὅλο τὸ ἔτος. Τὸ πρόγραμμά των ὅμως, σὰν ὅλα τὰ καλὰ προγράµµατα, εἶναι ἑλαστικὸ καὶ ὑπάρχει περι- θώριο γιὰ ἀλλαγὲς ἂν οἱ περι- στάσεις τὸ καλέσουν. Μέσα στὸ 1954 ἡ ἐπιτροπὴ σκοπεύει νὰ προσκαλέση τρεῖς ὁμιλητὲς γιὰ ὁμιλίες στὸν Σύλ- λογο. Θὰ γίνωνται τακτικὰ ἑβδομαδιαῖα µαθήµατα εἰς στὰ ᾿᾽Αγγλικὰ καὶ τὶς Πρῶτες Βοή- θειες κάτω ἀπὸ τὴν καθοδήγησι τοῦ Χριστάκη Μιχαηλίδη καὶ τοῦ Χαράλαμπου Ἡρακλείδη. “Έξη µέλη σχημάτισαν χορω- δία ποὺ θὰ ψάλλη στὴν ἐκκλη σία, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Χριστάκη Μιχαηλίδη, καὶ γίνονται πρό- ες μιὰ φορὰ τὴν ἑβδομάδα. Αποφασίσθηκε νὰ γίνουν πέντε ἔκδρομές, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ μιὰ νὰ εἶναι διήµερη. Τὰ παιδιὰ τῶν σχολείων τοῦ Καλοῦ Χω- ρίου, 'Ἁγίου Νικολάου καὶ 'Α- γίου Γεωργίου θἄᾶχουν ἐπίσης ἐκδρομὴ μιᾶς ἡμέρας. Μέσα στὶς γιορτὲς τοῦ Πάσχα ὁ Σύλλογος μαζὶ μὲ τὴν χορωδία θὰ ἐπισκεφτῇ τοὺς ἀρρώστους στὸ Νοσοκομεῖο τῆς 'Ἑταιρείας, καὶ μὲ ἐκκλησιαστικοὺς ὤμνους, ἄνθη καὶ γλυκίσματα θὰ τοὺς παρηγορήση ἐκεῖ στὸ κερββάτι τοῦ Νοσοκομείου ποὺ θὰ βρί- σκονται τὸ Πάσχα. Ένας ἀρι- θμὸς μελῶν ἐνεγράφησαν ὡς ἐθελονταὶ αἱμοδόται, Τὰ µέλη θὰ ὀργανώσουν Χριστουγενιάτικη γιορτὴ γιὰ κορίτσια κι ἀγόρια. ᾿Ελπίζουν ἐπίσης νὰ μπορέσουν νὰ παρέχουν πρωινὸ ρόφημα ἀπὸ γάλα στὰ σχολεῖα Καλοῦ Χωρίου καὶ Αγίου Γεωργίου γιὰ ὠὡρισμένα παιδιὰ κατόπι προσεκτικῆς ἐπιλογῆς. Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν σχετικῶν ἐ- ξόδων θὰ παικτοῦν δυὸ δράµα- τα ἀπὸ µέλη, τὸ ἕνα τὸ Πάσχα καὶ τὸ ἄλλο ἀργότερα τὸ καλο- καῖρ!, ᾿Ἐπιτροπὴ δὲν παραμελεῖ τὸν ἀθλητισμό, στὸν ὁποῖον ἐπίσης δόθηκε ἡ πρέπουσα ση- µασία. Παιδιὰ τοῦ Καλοῦ Χω- ρίουκαὶ 'Αγίου Γεωργίου χωρί- στηκαν σὲ ὁμάδες ἀνάλογα μὲ 6πθεῃΠ. Ψ ΄ τὴν ἡλικία τους γιὰ προπόνησι ο σΜ.ο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝ5 ΜΑΟΒΗΙΝΕ ΘΗΟΡ ΡΕΕΒΦΟΝΝΕΙΊ, ΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ κὔὐρῦκ εὔμδβκὸβ᾽ ὕν ϱΟΑΗΚΙ ΒΟΥΑΝΙΗΚΕΝ Ρµοίο ὃν: ΠΚ. ]. Ηοπάτίεμα. 1οίπος Ῥο]γάοτοι. στὸ ποδόσφαιρο, ποὺ ἀνέλαβε νὰ κάµνη ὁ ᾽Αντρέας ᾿᾽Αχνιώτης μιὰ φορὰ τὴν ἑβδομάδα. ᾿Απο- φασίστηκε ἡ ὀργάνωση ποδο- σφαιρικοῦ πρωταθλήματος «σέ- βεν-α-σάϊντ», πρωταθλήματος σόφτµπωλ καὶ ΄᾿ἀγωνισμάτων στίβου, γιὰ τοὺς ᾿Αθλητικοὺς Συλλόγους ποὺ ἀνήκουν στὴν 0.Α.Σ. Κ.Μ.Ε. Γιά τὰ µέλη τοῦ Συλλόγου των θὰ γίνη φροντίδα γιὰ κατασκήνωση στὸ βουνὸ γιὰ ὀκτὼ ἕως δέκα ἡμέρες, στὴν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ, ποὺ τὸ προσωπικὸν τῆς Εταιρείας θἄχη τὴν ἄδεια ἀναπαύσεώς του. “ΗἩ ἐπιτροπὴ Κατάρτισε ἕνα πρόγραµµα γιὰ τὸ μέλλο κι ἔτσι ἔκανε τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἐξασφάλισι ἐπιτυχίας στὸ 1954 γιὰ τὸ Σύλλογο ποὺ δια- χειρίζεται. Στὸ κάθε µέλος δόθη- κε ἡ εὐκαιρία νὰ συμµετέχη ἢ νὰ συµβάλλη σὲ κάποιο τοµέα τοῦ πλατειοῦ προγράµµατος δράσης τοῦ Συλλόγου. Εως τώρα αἱ ἐνδείξεις εἶναι ὅτι ἡ πρόοδος στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράµµατος εἶναι ἱκανοποιη- τική. ΤΕΝΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Μ.Ε. ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Μιχαἡὴλ Γαβριὴλ ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ὍὉ κ. καὶ ἡ κ. Μιχαἡλ Κλεάνθους ἀπέκτησαν υἱὸν- ΧΡΗΣΤΟΣ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.Κυρ. Παπαπέτρου ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΣΟΦΟΥΛΑ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.Ανδρ.Χαραλάµπους ἀπέκτησαν υἱὸν--- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. Ο κ.καὶ ἡ κ.Μιχ.Ν.Καστελλάνου ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΑΓΝΟΥΛΑ. “Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Παντελῆ ᾿Αδάμου ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ. ὍὉ κ.καὶ ἡ κ.Νίκου Συρίµη ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΠΡΑΞΟΥΛΑ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.Παναγιώτη Μιχαἡλ ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΚΥΡΙΑΚΟΥ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. ᾿Οδυσσέα Λορτζὲ ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ ὍὉ κ. καὶ ἡ κ. ᾽Αντώνη Κούμνα ἀπέκτησαν υἱὸν--- ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΔΡΥΣΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ ᾿Απὸ πρωτοβουλία τῶν κυ- ριῶν στὴν ᾿Επιτροπὴ τοῦ Κοι- νοτικοῦ κέντρου Πεντάγυιας, Ἱδρύθηκε τελευταῖα, σὰν πα- ράρτηµα τοῦ Κέντρου, Σύνδε- σµος κυριῶν. Τοῦ Συνδέσμου ὁ κυριώτερος σκοπὸς εἶναι νὰ παρέχη οἰκονομικὴ βοήθεια στὸ Κέντρο, μὲ τὴν διοργά- νωώσι θεατρικῶν παραστάσε- ων, χορῶν καὶ φιλανθρωπικῶν ἀγορῶν, καὶ νὰ τὸ καθοδηγῆ μὲ ἐθελοντικὴ ὑπηρεσία ποὺ θὰ προσφέρουν τὰ µέλη. Οἱ κυρίες κιόλας ἀπεφάσισαν γιὰ τὴν διοργάνωσι τῆς πρώτης φιλανθρωπικῆς ἀγορᾶς τὸν ἐρ- χόμενο ᾿Ιούνιο, κι ἄρχισαν νὰ κεντοῦν γιαὐτὸν τὸν σκο- πὸ. Μὲ µεγάλη προθυμία τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Κέν- τρου δάνεισε στὸν νέο Σύνδε- σµο {42-0-0 γιὰ τὴν ἀγορὰ τῶν ὑλικῶν ποὺ χρειάζεται γιὰ τὴν φιλανθρωπικὴ ἀγορὰ. Τὰ µέλη τοῦ Συνδέσμου εἷ- ναι τώρα δεκαεννέα κι ἐξέλεξαν τὴν ᾿ἘΕπιτροπὴ ποὺ ἁπαρτί- ζεται ἀπὸ τὴν κ. Φρόσα Ε, Χα- τζηκυριάκου, Πρόεδρο τὴν κ. ᾽Αντιγόνη Μ. Κουτσαβάκη, ᾽Αντιπρόεδρο, τὴν δ. Λέλ- λα Μ. Κοὐτσαβάκη, Γραμ- µατέα, τὴν κ. Λεβεντοῦ ἩΠ. Χατζηκυριάκου, Ταμία, τὴν δ. ᾿Ανθούλα Κοκκινίδου καὶ τὴν δ. Ἡρούλα Χριστοδούλου, µέλη. Τὰ µέλη τοῦ Συνδέσμου συνέρ- Χονται σὲ συνέλευσι κάθε Τε- τάρτη κι ἡ ᾿Επιτροπὴ συνεδριό- ζει μιὰ φορὰ τὸν μῆνα. Τὰ µέλη ἀναγνωρίζουν ὅτι ὑπάρχουν πολλὰ πράγματα ποὺ μποροῦν νὰ κάµουν γιὰ τὸ καλό, ὄχι µόνο τῶν μελῶν τοῦ κοινοτικοῦ κέντρου, μὰ ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν κοινότητα γενικά. Καταλαβαίνουν ἐπίσης ὅτι ἡ κυρία δυσκολία δὲν ἦταν ἡ ἵδρυσι τοῦ Συνδέσμου, ἀλλὰ ἡ ὁμαλὴ κι ἀποτελεσματικὴ λει- τουργία του γιὰ κάµποσα χρό- για μπροστά. Ὁ κ. καὶ ἡ κ.'Αντ. Χαραλάμπους ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΑΙΜΙΛΙΟΣ. ὍὉ κ. καὶ ἡ κ. Κώστα Συρίµη ἀπέκτησαν υἱὸν- ΜΙΧΑΗΛ. ὍὉ κ.καὶ ἡ κ.Μ.Γ.Παπαδοπούλου ἀπέκτησαν θυγατέρα--ΔωΩΡΑ. Ὅ κ.καὶ ἡ κ.Γιαν.Θ.Κουλαούζου ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ. Ῥ]ιοίο ὃν: ἢὮ. 4. στορῃ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ ΕΤΕΥ(ΟΝ ΤΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙΣΤΟΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ Νέα! κλινικαὶ γιὰ τὴν ἴατρι- κἡ παρακολούθησι ἐγκύων γυ- ναικῶν καὶ μικρῶν παιδιῶν γιὰ τὶς οἰκογένειες τοῦ προσωπι- κοῦ, ἄρχισαν νὰ λειτουργοῦν στὴν Πέτρα, ἀπὸ τὸν Μάρτιο, καὶ στὸ Καλὸ Χωρίο, ἀπὸ τὸν ᾿Απρίλιο Μὲ αὐτὲς τὲς δύο κλινικὲς, ὁ ἀριθμὸς τῶν κλινικῶν ποὺ λειτουργοῦν στὰ γύρω χωριὰ ἀνέρχεται τώρα εἰς πέντε. Στὴν Πέτρα ἡ κλινικἡὴ λει- τουργεῖ στὸ οἴκημα τοῦ ᾿Αθλη- πικοῦ Συλλόγου κάθε δεύτερη καὶ τετάρτη Δευτέρα κάθε µη- νὸς, ἀπὸ τὴν 1.30 μ.μ. ἕως τὶς 3.30 μ.μ. ᾿Εκεῖ ἡ ἑπομένη ἡ- µερα κλινικής εἶναι ἡ 2η ᾿Απριλίου. Στὸ Καλὸ Χωρίο ἡ κλινικὴ λειτουργεῖ στὸ οἴκημα τοῦ ᾽Α- θλητικοῦ Συλλόγου Νέου Κα- λοῦ Χωρίου τὴν πρώτη καὶ τρίτη Δευτέρα κάθε μηνὸς, ἀπὸ τὴν 1.30 μ.μ. ἕως τὶς 3.30 μ.μ. ᾿Εκεῖ ἡ ἑπομένη ἡμέρα κλινικῆς εἶναι ἡ 19η ᾿Απριλίου. ΡΕΤΕΕ ΤΕ ϱΑΜΙΙΚΟΣΡΕ ΚΌΕΌὉΙΑΝ Ροᾶσμ ΕΝΥΕΙΙΦΙ νΕ ουκ ΒΑΟΙΙΚ ΚΙΙΝΙΚΙΕΒΙ Οο.Μ.Ο. ἆςε ςαἱιβαπίατιπ αἴ]ειοτί Ιςἷπ 50η Ζαπιαπ]ατάα Μάατι αγιπάα Ῥεϊτοἆς νε Ἠίδαπ αγιπάα «απι- Ιἠκόγ΄ ἆε ἁοδιπι εννε]δί νο ςο- οι]ς 5αὔ]ς ΚΙπΚ]ετῖ Κιταππαδίατ, Βι φεκἰ]άςε εἰταῖ Κὀγ]ετᾶς Κιιτιι- Ίαῦ ὃα βἰοί ΚΗπικ]ετίη δΕΥΙδΙ Όεσε οκππις οΙΙΥΟΓ. Ρεττεάς ΚΙἰπΙΙς, «ροτ Κιαάοεπάς οἶαρ Πετ αγιῃ ἠάποὶ νο ἀδτάδποῦ Ραζατίες]]ετί ὀβ]εάσπ 8οητα 1.39 4απ 3.30 α αςικ οἰασακατ. ΚΗπΙΚ Ἠκ ἀε[α οἰατα]ς Νίδαπιη 12 οἶπάς ας οἰασαΚίιτ, (απι]ηκόγάς Κπς Ὑεπί «ᾷαπι- Κκὸγ Ρος Κυ]άράπάε οἶαρ Πε ΑΥΙΠ Εἰτίποί νο Ὠςυποῖϊ ραζατίε- φ]ετί Όδβ]εάσπ δ5οητα 1.30 ἆαπ 3.30 ἃ Καάατ αςις οἰασακατ. Κ- πῖκ Πς ἁσία οἰαταίὶς οπάσΚαζ Πῖ- 5απ4α αςι]ασαΚ{τ. Ῥτορτίθίος: Μτ, Ὦ. Α. «τεεπ, ε/ο Ο,Μ.Ο., δΚουτίοιῖςδα., Ῥηήπίθά αἱ ΝΙΩΟδΙΑ Ῥιπήπᾳ Ἠοις, ὃν ΟἨ5, Νὶσοίαοι ἃ 8ρπβ 1, οἳ Ατείπου δίχ., Νἱροεία, 2. θ 7 οκ 2 24 2 9.Μ.Ο. ΥΝΜΕΙΕΑΒΕ ΤΥΝΑΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛ. ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.Μ.Ε. “Ο πληθυσμὸς τῆς περιοχῆς τῆς Εταιρείας ἐξυπηρετεῖται, ἐκτὀςάπὸ τὸν κ. ᾿Ιωαννίδην, τὸν Κυβερνητικὸ Λειτουργὸ Εὐημε- ῥρίας ποὺ ἔχει ἕδρα τὴν Λεύκα, κι ἀπὸ τὴν δεσποινίδα Ρ. Σαλα- κιάν, ὑπάλληλον τοῦ ἰδίου τµή- µατος στὴν Λευκωσία, ἡ ὁποία κάµνει τακτικὲς ἐπισκέψεις στὰ χωριὰ τῆς περιοχῆς. Ἡ δ. Σαλακιὰν εἶναι ᾽Αρμενί- δα, ἀλλὰ μιλᾶ θαυμάσια τὴν Ἑλληνικὴ καὶ Τουρκικὴ γλῶσ- σα. Τὰ κύρια καθήκοντα τῆς δ. Σαλακιὰν εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῶν παραστρατηµένων ἀγορι- ὤν κάτω τῶν 12 ἐτῶν κι ἡ ἔξυ- πηρέτηση κοριτσιῶν καὶ γυναι- κῶν πάσης ἡλικίας. Παράλληλα, ἐπισκέπτεται πρώην Ψυχοπα- θεῖς καὶ κάµνει ἔρευνες σύµφωνα μὲ τὸ Σχέδιο Φιλανθρωπικῆς Βοηθείας ἀπὸ τὸ ὁποῖον χορη- γοῦνται χρηµατικὰἁ βοηθήµατα σὲ ἄπορα ἄτομα κι οἰκογένειες. Ἡ δ. Σαλακιὰν γεννήθηκε στὴν Ταρσὸ τῆς Τουρκίας. Φοί- πησε στὸ ᾽Αρμενικὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο Λευκωσίας καὶ στὴν ᾽Αμερικανικὴ Ακαδημία Θηλέων ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀπεφοίτησε τὸ 1939, Κατόπι ὑπηρέτησε δα- σκάλα στὴν ᾽Αμερικανικὴ ᾿Ακα- δηµία γιὰ ἑπτὰ χρόνια, ἕως ὅτου τῆς παρεχωρήθη διετὴς ὑποτροφία ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση γιὰ σπουδὲς στὸ τμῆμα Κοινωώ- νικῆς ᾿Επιστήμης τοῦ Πανεπι- στηµίου τοῦ Λονδίνου. ᾿Επέ- στρεψε στὴν Κύπρο τὸ 1951 κι ἀπὸ τότε κατέχει τὴν πα- ροῦσά της θέση. Μιὰ ἁπιὸ τὶς νεώτερες ὑπηρε- σίες ποὺ ἀνέλαβε τὸ Κνωβερνητι- κὸν Τμῆμα Εὐημερίας ἀπὸ τὸν ᾿Ιούνιο τοῦ 1953, εἶναι ἡ συµβί- ὥση μὲ θετοὺς γονεῖ καὶ ἡ υἱοθέτηση ἀπ᾿ αὐτούς, παιδιῶν ἡλικίας µέχρι 15 ἐτῶν, τὰ ὁποῖα σύμφωνα μὲ διαπίστωση τοῦ Δικαστηρίου εἶναι παραμµελη- μένα, ἐγκαταλελειμμένα ἢ ἀἄπει- λοῦνται ἀπὸ ἠθικοὺς κινδύνους, Τὸ. Κυβερνητικὸν Τμῆμα Εὐημε- ῥρίας θέτει τὰ παιδιὰ αὐτὰ κάτω ἀπὸ τὴν προστασία του, καὶ βρίσκει κατάλληλα σπίτια γι αὐτά, ὅπου τὰ ἐπισκέπτεται συχνὰ γιὰ νὰ παρέχη βοήθεια καὶ συμβουλὲς στὰ παιδιὰ καὶ τοὺς θετοὺς γονεῖς. Πρὶν ἐγκριθῇ μιὰ οἰκογέ- γεια, γίνονται προσεκτικὲς ἔρευ- νες, κι ὅταν ἕνα παιδὶ τοποθετη- θῇ σ᾿ ἕνα σπίτι, ἡ οἰκογένεια λαμβάνει ἕνα μηνιαῖο ποσό. Γιά τὴν ἔγκριση ἑνὸς σπιτιοῦ ὣς Καταλλήλου γι αὐτὸν τὸν σκοπό, τὸ πιὸ σπουδαῖο στοι- χεῖο, εἶπε ἡ δ. Σαλακιάν, δὲν εἶναι οἱ οἰκονομικοὶ πόροι ἢ ἡ κοινωνικἡ θέση τῆς οἰκογενείας, ἀλλά ἡ ἱκανότης καὶ ἡ προθυμία της νὰ περιβάλη τὸ παιδὶ μὲ τὴν στοργή, φροντίδα καὶ ἐνδια- φέρο τὰ ὁποῖα δικαιοῦται νὰ ἀπολαμβάνη ἕνα παιδί. ῶς θετοὶ γονεῖς θὰ γίνονται δεκτοὶ μονάχα ἐκεῖνοι ποὺ θὰ µετα- χειρίζονται τὸ θετὸ παιδί τους σὰν µέλος τῆς δικῆς τους οἰκογένείας. αῤθμώς σΜ.0..0.Α, ΡΗΙΕΙΡ ὮΡΟΙΝΤΡ ΈϊπαΙ Ἑορυ]ές αἱ ἴἶο Ἐπά οἳ {πο Ῥθρα]αν Βολθᾶπ]θ. Ρ, Ν. 1. Ὁ. Ροΐπίς Ῥοπάδγία, Ἱ6-τ α τε Εκει σ θα ας Χετον τς2- 1ο 1είκα ατεεκς 7 απ αἩ 7 Ῥεΐτα ουσ πα 4 Νου Κ/ΚΠοίο 725- 4 Ῥηίασεοια Ποια 8 πλ δ-- 2 Οἰά Κ/ΚΠοτίο Ισ ΘΕΜΑ ΗὔΚΌΜΕΤ ΕΕΕΑΗ ΜΕΜΌΒὉΌ ΚΧΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Ῥ]ιοίο ὃν: Ὦ. 4. 6γοοῃ. ἵιςς Β.. βα]αξίαη. ΑΝΙΑΤΜΑΕ Ι5ΤΕΡΙΟΙΝΙΖ ΡΕΥΙΕΕΙ ΝΕ ΡΕΒΕΟΕΒΣΧΕ ΚΑΡΑΒ, ΑΝΙΑΤΑΒΙΙΙΥΟΒΑύΝΟΣ2 π/. Ὦ. ΒΌΡΟΗ, Ἐπιπίψαί Ὀἱτο]κίοτα ῬασΚκα ΟὈἱΓ Κίπιδεγαε επητ νεί- ἀῑδίπίζ ΖαππαΠ, ὄγ]εα]διπίσ εὔζ- Ἱετίῃ απ]αϊτηαίς ἰδιεάΙδίπίΖ φογί Ἡ- αᾶε εἰτίδίπε επιῖῃ πδίηΙΖὸ Ίψι Ὀἱτ Πάει οἴπιακ ἰςίπ 1Δ- 21 οἶαπ φογ]ετίῃ Ετὶδί 5ἱζί τακίρ εἀεοεῖς. Κἰπαδε]ετο ἱκεπαϊπίσὶ απ]α- ταὈιπιεἰκάτ, Θα σετεὶκς ενἀεξἰ νε 6ετε]κςο Ιφίε]κ! Πάοτ ἱςίηῃ ἀἁοδταάυ. Έδει οπαϊτ]ετίπίζ αΠΙάΦΙΙΠΙΙΥάΠ Κε- Ἠππε]ετίε νεγίίταο. Καἰπιε]ετίπίΖ Κατφιπιζάα]«ιΠὶ φΠρπο]ί Ὀϊτ ναζὶ- γεῖίε 5Ο0ΚΕΙ58, Ὁ ΖΠΙΑΠ γάρασ- οαὔιπιΖ εη Ιψί 86Υ. ἄπιταρ ἴοίκγατ αη]αδι]αὈί]εω Καἰππε]ετίε Κοπιι- 8ΠΊάγα ὈαδίοπαΚκίις, ΑδαδιάαΚί Πἰ- Κβγε Ὀμπιιη ἰψί παβθαμάἰτ: Βὶτ Κῶγ ἀαπητοίϊκί Ὀἱ στ ἆε- πα]τοί οἴταδι οἰπιαἷς Ιδίγειπ ρεπς νε Καιννει ΕιτἱΙΠΙ Ὀμ]άὰ. (επς ροσοις ἀαπαϊτοι]ῆς Ὀδτεποεβι]πιεικ Ιςίῃ αζαπ δ8αΐ1ετ, πει” Ὀΐς γεν- πηγε ἴε νε αὔιτ δὶτ φεκῖ]άς ςα- ΊΦπαγα ἰαταατάι. Γοειιίτοὶ ἴδε οιταδίπι ετκεπ Ὀἱτ Ζαπιαπάα γε- Πφίτπιεκ. ἱεήγοτάα. κ φ«ὄγ]εαίκ- Ἱετὶ θυσίας Ιάί ΄Κιζριωη ἀεπιτί αἴοδίεῃ αἰάιθιπι Ζαπιαπ ὄτεϊῃ ἡζετίπο Κογασαδιπ Ὀαδιπ]α ἵφατει εἰτὶδίπι Ζᾳ:πιαπ ὃα Ὀὐψακ ρεΚίεῖε νυταήδάῃ. τα Κοπάϊκίπε οὄγ]επαίδί δ- Ὀἱ γαρίι νε οεΚκἰοὶ ἀεπιγοπίη Ῥαφιπα νυτάὰ. Οὔπκὴ 9ὀγ]επί- ]επί ο φεκῖ]άς απ]απ]1φ1. σοκ ἀείαίας αππε, Όαρα νε 8 φαΏἱρἰατὶ, «σοικίατιπα νε Ιδίε σαἱιφιιτάκίατι ἱαπαρε]οτοε ςὔγ]εάί- Κἰατί φεγί ἴαπα απ]αἰπιαΖίατ. Βὰ γαζτ ΚαγΌιπα δεῦεὈ οἶατ, Ἐτκεκ νεγα ΚΙΖ «οοµδι Ιε απἹε]α πε Υ8- ΡασαδΙπι νεγα παρ] γαρασαδιπι ὈπιεΖ νε Κα7ζάγα ιιδτατ. Βίτ ραΐτοαπ αἀαπι]ασιπι πας] οἶάρ ἅα ο Καάατ ἰψὶ ςαἰιδιτάιδι φοτι]άαδιπάα ἀεάί ΕΚ “ἩΠει ΙΦὶ αἀαπι]ατιπια 9ὄγ]γεςεκ]ατῖπαϊ 1Ζ41 εἰπιοκ]ε ὈαδίατΙη. δοπτα 5ὔγ]ε- ἀλκ]ετίπῃί απαάικἰατιπάαη επιίῃ οἰπιακ Ιςίπ Ὀἱς ἀε[α ἁαῑια {ακγαί- ΙατΙΤΗ. Βὰ ραίΐτοη, αἀαπα]ατιπΙη 8Ογ]ο- ἀῑκ]οτιπί Κανταἁικ]ατιπι ἅα[α Ἱψί απ]αππαΚ ἱςίη Κοπά]ετίπε 5Όγ]ε- πἰ]επ]ετί [εκτατ οἴπιε]οτίπί Ιδίῖ- γεβίΗτ, Ῥαϊτοι ο Ζ8πιαη αάαπι- Ἱατιπια ΠαἰΚκαίεη απἰαγΙρ απ]α- πια κΙΤΙΠΙ νεγα Κεπάϊδί Ραΐτοῃ οἰάαδα Ιςίπ πα «ενει) ἀεάικ[ετίπί απ]γασαίαΚκτ, Έδει Κὔγ ἀσπιί- οἱδὶ Όσπα γαρπς οἰδαγάι Κεπαὶ ΟΠΠ πια] οἶαη Ὀἱτ ΚαζαΠΙΠ δηί- πο βεςππὶς οἰασαΚί. Ῥαῦαίατ αηπε]ετ νο ραϊτοηίατ Περςί ἆς Ιάεταϊς νε Περςί ας ἆἷ- ὅοτ Κἰπιδε]ετο οπ]τ]εγ νοτίτ, Ἠίς Ὀἱτ επιὶτ Πάετία ἀρπιείς ἰδιεάΙδίπί αΠ]αίπΊαβΖᾳ Ὀἱς Κιγπιεί ἴαδιπιαζ. Ίγί οπαἰτίατ ετεκ ενάς νε πετε]κκε Ίφις ΚαζαίατιΠ Ὀπήπε Ε6εςεΓ, ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΟΩΟΤΕΡΟΣ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΤΑΟΣΕ{ΟΣ Ὁ κ. Παναγιώτης Λαμπρίδης πρσλήφθηκε στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἑταιρείας τὸ 1922 ὡς µηχα- νικὸς ὑπεύθυνος γιὰ τὶς ἐπισκευ- ἐς καὶ τὴν συντήρησι ὅλων τῶν τροχοφόρων μηχανημάτων. Δυὸ Χρόνια ἀργότερα προάχθηκε εἰς ᾿Ανώτερον ᾿Επιστάτην τῆς φόρτωσης, θέσι ποὺ κατέχει ἕως σήµερα. Ὁ Παναγιώτης ἔχει 3] χρόνια συνεχῆ ὑπηρεσία. ᾿Ἐχει τέσσερα παιδιὰ καὶ τέσ- σερα ἐγγόνια. Ὁ γυιός του Γεώργιος εἶναι φοιτητὴς στὸ Πανεπιστήμιο ᾿Αθηνῶν. ᾿Αρκετὰ χρόνια τῆς νεανικῆς του ἡλικίας ὁ Παναγιώτης τὰ ἔζησε στὰ ᾿΄Αδανα τῆς Τουρκίας, ὅπου δούλεψε πάνω ἀπὸ 10 χρόνια. Στὰ ᾿΄Αδανα συνάντησε καὶ παντρεύτηκε τὴν κυρία Λαμπρίδη. Στὰ τελευταῖα 25 Χρόνια τοῦ πρώτου Ταγκο- σµίου Πολέμου ὁ Παναγιώτης ἦταν αἰχμάλωτος πολέμου, ᾽Α- ναφέρει ὅτι ἔτυχε καλῆς περι- ποιήσεως στὴν αἰχμαλωσία κι’ ἐλάμβανε ἐπίσης χρήµατα ἀπὸ τὸν ᾿Ερυθρὸ Σταυρό. Στὸν τε- λευταῖο πόλεμο ἡ ζωή του ἦταν τελείως διαφορετική. ᾿Ἐπέβλετεε εἴκοσι ἐργάτες σ᾿ ἕνα ἀγρόκτημα στὰ Καζιβερά, τοῦ ὁποίου τὰ προϊόντα ἡ Ἑταιρεία πωλοῦσε στοὺς ἐργάτες της σὲ χαμηλὲς τιµές. ᾿ Έχει τὴν γνώµη ὅτι στὰ Καζιβερὰ τὰ κατάφερε καλά, ἐκτὸς ἀπὸ μιὰ ἀτυχία ποὺ συνέ- βηκε ὅταν μιὰ µεγάλη ποσότητα ἀπὸ πατάτες χάλασαν ὕστερα ποὺ ἔμειναν δυὸ μῆνες στὴν ἀποθήκη. Στὴν διάρκεια τῆς ὑπηρεσίας του ὁ Παναγιώτης εἶδε τὸ ρεκὸρ τῆς φόρτώσης νὰ καταρρίπτεται 38 φορές. Τὸ πρῶτο ρεκὀρ ση- μειώθηκε τὴν Ίην Μαρτίου 1923 ἀπὸ τὸ Γερμανικὸν πλοῖον «Μπολχάϊμ» ποὺ φόρτωσε δ94 τόνους σὲ 24 ὥρες Τὸ 3δον ρεκὸρ σημειώθηκε τὴν 6ην Μα[- ου 1951 ἀπὸ τὸ Πορτογαλλικὸν πλοῖον «Πράγκα» ποὺ φόρτώωσε 5,197 πόνους σὲ 24 ὧρε. ὍὉ Παναγιώτης εἶναι τώρα 63 χρονῶν κι ἐλπίζει ὅτι πρὶν ἀποχωρήση ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία θὰ σηµειωθῇ μεγαλύτερο ἀκόμα ρεκόρ. Διαμένει στὸ Καραβο- στάσι μὲ τὴν γυναϊκά του καὶ τὴν κόρη του Νίκη. ΚΕ6ΕΒΟ Ἐβκεκ ζοουκ κυτύβὔνῦν Όγε ΒΑΥΙΒΙ αΙΤΤΙΚΟΕ ΑΒΤΙΧΟΒ, Ἐκίπι 1953 ἆᾳ Έδοτο κ οκ] δα πιααμπαῖ ΜήΙΠαΙΙ Ἡτίκιοάι]ί- ἀῑδίπ Ιάατεδίπάς γεπίάεπ ἰεβικί- Ἰααπάιδι Ζαπιαπάαη Ὀετί Έδοτο εΓκεἷ «οουκ Καπ πῆγα 5αγι- 51 Πκί παϊκηΗπί σοςπιἰφιτ, δ ο τό γαδίΤΙ αταδιπάα 62 Ἐωπι νο ᾿Γήτ]ς οΓΚκεἷς οοσµδι δἰπιάϊ 5οπσάς Βὶτ 5{Ηπ αΌοπε Ὀθεάε]Ι νεγπιεἰς 5µτο- Εγία θα Κυοϊπ ἄγοθίὶ Ὀαίαπ- πιαΚταἁιτ]ατ, [7γείατ γαδίατιηα ρῦ- τε ὈἡψήΚ]ετ νε ΚΙςῆκ]ει ἀϊγα ριι- ταρίατα αγτήιρ Κιῑάρ Ὀπαδιπι τοςὈΙί οἴπππιας Ζαπιαπίατάα Κι]- Ἱαπιτ]ατ. Ῥήψὴκ]οτ συτασα ψἱτπαί ἄγεάεῃ ἱρατεί οἶαρ Μπα] Ἠτίκιοάιι]ιάἰδίπ Πάστ]δί οτία- Ίατ 16 νο Κἰςίκ]ετ ἆο 26 Ἱγεάσῃ {ρατεῖ οἶαρ 1952 Καδιπιπάαη Ρετί Καρία Πάετ Ὀμίαπαπα Τακίς Καςςαπιϊκίω Πάετ]ζί αἰπάαά]ς, Ἠετ σατήρ 3 ιδια αντηιρ Κοηάϊ Μάοτ]οτί νατάιτ, Εὐγῆ]ς ίδια Ἱ- ἀετ]θτί Μαίου 'Τπεοάοτα, Λάῑιτος Με]αϊδὶς νε Μήπίτ ὈΠανετάϊτ, Οτια ΚιδιπΙ Πάετ]ετί οίε]ος Ἠατί- ταΚί5, Ῥεΐτον Εοϊδίάϊς νε θᾶννας Απάτεας ατ, Κἲςίς Κιδιπι Πάετ- Ιετὶ Απιυιίς Καςςαπιῖς, ἨΝίκος Ακαίοκεοιι νε Ὑἱππακίς ΛΊαπο- ΜΒΟΗΑΝΙΟΑΙ, ΑΝΡ ΕΙΒΟΤΕΙΟΑΙ, ΡΕΡΤ. Ρ/ο1ο Όγ: ἢὮ. 4. στουπ. Μπ. ΡΑΝΑΣΙΟΤΙΡ ΤΑΜΕΒΒΙΡΕΒ οτύζ δΕΝΕ ΥῦΚΙΕΤΜΕ ΕΒΙΡΤΑΡΙ ΟΙΙΑΒΑΚ 6ΑΙΠΙΡΜΙΡΤΙΒ, λπτ, Ῥαπαγιοιίς απιστία! Ἱ]- ΚµπΠ 1922 ἆᾳε Καπιραπγαάα Ὀὐεῖπ 8εγγατ [εςΠίζαπη. ῬαΚιπαι πιεςη]ά οἶθταίς δα Ὀαδίαπιιδιτ, Τά 5οπο 5οηπτα γυκ]είπια ΙΦἱεγίπία γή]κφε]ς εὈϊκίαι]ής ἀετεσθδίπε «οκπιις νε φἰπιάίγε Καάατ θα ρε Ὀα]ι- ηπφίατ. Ῥαπαγιοιἰδία οτιΖΕΙΓ 96- πεάσῃ Γα2ία ἀεναπι]ι Πιζπιεῖϊ νατ- ἁιπτ. Ἐν]άϊἰτ νε ἁδτί. οσι”ιι 1ε ἁδτῖ {οταπα νατᾶιςΒἰτ οὔ]α (6οί- σε Παἡμαζπάα ΑπΠπα Ἰηίνει- φἱ{οδίπάο (βἱεὈεάΙς, Έεης ἵκεπ Ῥαπαγίοιί Αάαπαγα βπηϊς νε οταάα οὐ δεπεάεπ [αζ]α ϱασπαιδΗτ. Αάαπαάα Βαγατ Τ.8- παὈτίάιι 1ε ἴαΠΙΦΡ εν]εππαδ να Οἰτίποί ἀἴπγα Πατοἰηία δοπ]α- τπα ἁοθτα, Ῥαπαγίοιϊς Ικίοιςι]ς 8εηε ἄςε εδἰτ]]ς σεςἰτπαἰφητ, Κεπ- ἀῑδίπο Ιγί πιααππε]ο εά]άῑδίπί νε Πθνείεη ΚιΙΖΗ ἨΠαςιίαπ ρατα αἱάι- ὅτπι «ὄν]ετ, Ἰκποί Πατρίς ἵαπαα- Πιγ]α ΕΑΙΚΙΓ Ὀἱς Ιδίε Ὀαυπάρ' (α2ΐνεταπ γακιπ]ατιπάα ςα11δίρ ἅα ΚΙΠΙΡΑΠΥΕ ππεπδρ]ατιπα αοαΖ γίγεσεκ πιαάάςςὶ αΐαπ γἰτπαί Κἰ- ἰπίη εὐίκιααι 141. Οἰάμ]κοα παιι- να[[ακἰγοι]Π Ὀἱτ οἰιςί οἰάπδαπια νε γερᾶπε Ἠαίαδιπια Οἱ ΖαπιαἩ ΙΚί ϐγ απισατάα ἴωτα]άμ]κίαπ 8οπτα οὐγεις Ὀἱτ πηκίατ ραϊαϊ6είη Έοπα οἶήδα οἰάαδαπα οὔγ]οτ. Ῥαπαγίοιίς γκ]είπις τεκοτπιι οἵμΖδεκίζ ἀεία Κιτιάιδιπι σΟτπι- ειὔἥτ, Βιτίποί τεκοτ Οἱτ πιατί 19023 ἄᾳ Αἰπιαῃ ναρυτα Βο]πείπι ἰπ 24 »µαϊ Ζατηάα 594 ἴοπ γκ]οπ- πηεδίγ]ε πιεγάαπα σε]πιίδει. 38 ἵῃ- οἵ τεΚκοί 6 ΜαγΙ5 τος ἄε ὉὈϊς Ῥοτ- ιοΚίΖ ροπιὶδίἰ Έταρα, ΠΙΠ 24 58αϊ ΖατΕιπάα 5157 ἴοῃπ γὔκ]εππιο- αἰγ]ο ΚΙΓΙΠΙΙΦΤΙ. 63 γαβιπάα οἶαπ Ῥαπαγίοιϊς τεκαϊάε «ἰκπιαζάαῃ ὅπσο 39 Ίπποι τεκοτήῃ ἅα Κιτι- ΊασαδιΠΏΙ ἅπιά εἄετ. Κεπαϊδί (ςε- πα Κοπαδιπάα. Κατιδι νε Κισι ΝΙΚΙ Ἶε Ῥοταῦετ γαδαπιακίαάιτ. μάιτ. ΒΜγήκίετ συτασα Απάϊοας Ἡτιδοδίοππαγα τεῖδ, Μἴοηπ (εοτ- δἰαᾶἰςί Θεκτείες νε Ὑϊαπηακίς Απιοπίαγα ΤΓϊιπι Καρίαπι 5δεςπιῖδ- Ίετάῖτ. Ἠετ Παίία τορίαηίι γαριρ Κατατίατ αἰπ]αζία νε τορίαπίατι ἀείίετε Καγάσιπιοκίεαιτ]ετ. Οτ- ταίατ σατάρα ἆα δίε]ος ἨΠατίία- ΚΙδί τῖπι Καρίαπι δεςπιἰς]ετάίτ. Καῆσα ἀεναπι γῦῶσας εεκ- φεπῦες πἰδρεῆπάςε οἶαρ εν ςΙ Τε αςς Πανα ΟΥΙΠ, 8ΡΟΓ, πιὔπιαΚκαδα ρατηρίατι, ἀῑδε- ψι]ετ, οἱ Ιβ]ετὶ νε Ρίψε]ετοτάεῃι 1ρατεῖ Ε8αὶ Ὀἱς Ῥτοδταπι πιενοιῖ- τατ, Ὑεπὶ γὴ σἠπᾶ ἄγε]ετ Κεπάϊ αἰ]ε]οτί Ιςίαπ Ὀϊς Ρτορταίη Παζι- Ίαγιρ Ετ-τ5-ο (ορ]απηφίατάιτ. Ώα- Πα δοπγα ἠγε]ετάςῃ 35 Κἰδί Τε[Κο- φα ἀακί Ζαπισετ]ᾶ κἰτκἰπῖ ρὔτα. Κιάοᾶη οδα5 ραγεἰεγίπάεπ Ὁἱ- τὶςὶ ἠγε]ετίῃ Ὦος ΖΑΠΙαΠΙΤΙΠΙ ΓΑΥ- ἀαῑι Ὀἱτ φεκι]άε ρεςἰτεὈἰμπιε]ετί Ιςῖπ οπίατα Πτδαϊίατ νετπιεκιίτ, Βιι οἰπειίῃ Έδετο 8ρο: Καἠσῆπάε ταπηαπαιγ]ς Ὀαφατιπ]αδιπάαηπ ἆἀο- Ί8γι γε νς Πάετ]ετ τακάῑτ οἰάπας, ΟΤΑΝ ΛΕΓΕΙΣ ΚΑΤΙ, ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ: Ἡν Ἡγ. Ῥ. ΒΌΒΟΗ, Διευθ. ᾿Ασεαλείας. Ὅταν δίνεις ὁδηγίες σὲ κά- ποιο, βεβαιώνεσαι ἂν αὐτὸς κατάλαβε ὅ,τι Έθελες νὰ τοῦ πῆς Ένα ἀπὸ τὰ προσόντα ποὺ πρέπει νάχη ἕνας ποὺ θέλει νὰ ὁδηγῆ ἄλλους, εἶναι νὰ διατυ- πώνει τὴν σκέψη του μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ νὰ τὸν καταλαβαί- νουν πέρα ὣς πέρα. Έχει τὴν ἴδια σημασία ἂν οἱ διαταγὲς δίνονται στὸ σπίτι ἢ ἔξω στὴ δουλειά. Αν, ὅταν δίνεις μιὰ διαταγἡ σὲ κάποιο, χρησιµο- ποίησες λέξεις ποὺ δὲν ἐννόῃησε, ἢ δὲν εἶναι ἀπόλυτα βέβαιος γιὰ ὅ,τι τοῦ εἴπες, τὸ καλύτερο ποὺ ἔχεις νὰ κάµης εἶναι νὰ σταµα- τήσης ἕως ἐκεῖ καὶ νὰ ξαναρχί- σης, χρησιμοποιώντας αὐτὴ τὴ φορὰ ἄλλες λέξεις ποὺ νὰ μπορῇ νὰ ἐννοήση. Παράδειγμα τοῦ τὶ μπορεῖ νὰ συμβῆ ἀπὸ κακὴ συνεννόησι εἶναι ἡ παρακάτω Ἱστορία : Ο κοµοδρόµος ἑνὸς χωριοῦ βρῆκε ἕνα νέο παλληκάρι ποὺ ἤθελε νὰ µάθη τὴν τέχνη του. “Ὁ νέος ἦταν πρόθυμος νὰ ἐργά- ζεται σκληρά, πολλὲς ὧρες τὴν ἡμέρα, μὲ Χαμηλὸ μισθὸ καὶ εἶχε ὅλη τὴν ὄρεξι νὰ γίνῃ ἕνας καλὸς τεχνίτης. 'Ὁ κοµοδρόµος ζήτησε νὰ τὸν µάθη τὴν τέχνη µονο- μιᾶς. Ἡ πρώτη ὁδηγία ποὺ τοῦ ἔδωκε ἤταν ἡ παρακάτω: «Ὁ- ταν βγάλω τὸ πυρακτωμένο σίδερο ἀπὸ τὴν φωτιά, θὰ τὸ βάλω πάνω στὸ ἀμμῶνι. Κα- τόπι, μόλις κάµω νεῦμα μὲ τὸ κεφάλι µου, τότε κτύὐπησέ. το μὲ. τὴν µάτσα». Ὁ νεαρὸς ἀκολούθησε κατὰ γράμμα τὴν ὁδηγία, ὅπως δη- λαδὴ τὴν κατάλαβε, καὶ κτύπη- μὲ τὴν µάτσα. 3 Πάρα πολλὲς φορὲς πατέρες, μητέρες, κι ἐπιστάτες στὴ δου- λειά, δὲν δίνουν σαφεῖς ὁδηγίες στὰ παιδιά ἢ στοὺς ἐργάτες ποὺ θὰ ἐκτελέσουν μιὰ διαταγή. Τότε γίνεται σπατάλη χρόνου. Τὸ παιδί, τὸ κορίτσι ἢ ὁ ἐργά- της δὲν ξεύρει τὶ νὰ κάµη ἢ πῶς νὰ κάµη τὴ δουλειά, ἀλλά, ὁπωσδήποτε, προσπαθεῖ, κά- µνει ἕνα λάθος, τὰ μπερδεύει καὶ παθαίνει δυστύχημα. - Ἔνας ἐπιστάτης ρώτήθηκε πῶς τὰ κατάφερνε κι οἱ ἐργάτες του ἔκαμναν τόσο καλἡὴ δουλειά. Αὐτὸς ἀπάντησε : «Πρὶν ἀρχίσω μιὰ δουλειά, ἐξηγῶ τὸ κάθε τι στοὺς ἀνθρώπους µου: Κατόπι βεβαιώνομαι ὅτι ὁ καθένας κατά- λαβε ὅ,τι τοῦ εἶπα ἐπαναλαμβά- νοντας ὅλα ὅσα εἶπα». 'Ὁ ἐπιστάτης αὐτὸς μπορεῖ νὰ βοηθήση τοὺς ἀνθρώπους του νὰ καταλαβαίνουν τὶς ὁδη- σε τὸν κοµοδρόµο στὸ κεφάλι γίες του ἀκόμα Καλύτερα, ἂν. τοὺς ζητᾶ νὰ τοῦ ποῦν μὲ τὰ δικά τους λόγια τὶ τοὺς εἶπε αὐτός. Ὁ ἐπιστάτης τότε θὰ ξεύρη, ἂν οἱ ὁδηγίες του ἔγιναν πραγματικὰ ἀντιληπτές, ἢ ἂν οἱ ἄνθρωποι τοῦ λέγουν ἁπλῶς «μάλιστα», γιατὶ εἶναι ὁ ἐπιστά- της των. ᾿'Αν ὁ κοµοδρόµος ποὺ ἀναφέραμε, ἀκολουθοῦσε αὐτὴ τὴν ἀρχή, ἡ ζωὴ ποὺ θὰ ἔσωζε προλαμβάνοντας ἕνα δυστύχη- μα, θἄᾶτανε ἡ δική του ζωή. Πατέρες, μητέρες, ἐργοδηγοὶ--- ὅλοι δίνουν διαταγὲς σὲ ἄλλες ἀνθρώπους. Μιὰ διαταγὴ δὲν ἔχει καμιὰ ἀξία ἂν δὲν τὴν κατα- λάβουν ἐκεῖνοι στοὺς ὁποίους δίδεται. Οἱ σαφεῖς ὁδηγίες προ- λαμβάνουν τὰ λάθη καὶ τὰ δυστυχήματα, καὶ στὴ δουλειά καὶ στὸ σπίτι. (ὔ]άπιδεπιε Ῥακιδ]αγπΙΖι Ιψι]οφεγπιοπίΠ ασιιΖ Ὀἱς «.τε- δἱάΐτ, ας ΕΙΙΠΙΠΗΠ α «

Τίτλος Θέμα Σελίδα
SPORTS CLUBS 4p
ΚΟΡΙΤΣΙΑ - ΠΡΟΣΚΟΠΙΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ ΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΟΡΚΟ ΣΤΗΝ Δνίδα Β. ΓΚΙΟΠΣΟΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 4p
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΞΕΡΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ 4p
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 3p
ΙΔΡΥΣΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ 3p
ΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ Κυπριακό 3p
SPORTS CLUBS Αθλητισμός 3p
MACHINE SHOP PERSONNEL 3p
ΟΤΑΝ ΛΕΓΕΙΣ ΚΑΤΙ, ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ Πολιτισμός 2p
ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 2p
ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 2p
ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛ. ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.Μ.Ε. 2p
CMC MINTAKASINDA MESGUL BULUNAN 1p
C.M.C. RESMI MEMURLAR KURUMUNDA 1p
ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 1p
ΔΕΞΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΑΡΒΕΫ Σ. ΜΑΤ 1p