η) η οφ μη ο.Μ.ο. ΝΕΙΡΑΒΕ ΝΕΝ5 σοσυςκ ΟΛΟΙ οἱ ΤΟΝΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ Τὸ παρακάτω εἶναι τὸ πρῶτο µιᾶς σειρᾶς ἄρθρων γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν παιδιῶν στὸ δρό- μο, Ὑραμμένο ἀπὸ τὸν κ. Μ. Χούκ, ᾿Αστυνομικὸ ᾿Επιθεωρητὴ τῆς Τροχαίας, Κύπρου.'Η γλῶσ- σα τῶν ἄρθρων εἶναι ἁπλῆ, ὥστε τὰ μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ παιδιὰ νὰ μποροῦν νὰ τὰ κατα- λάβουν. ὠστόσο, οἱ γονεῖς ποὺ ἀναγνωρίζουν τὴν σοβα- ρότητα αὐτοῦ τοῦ προβλήμα- τος, καλὸν εἶναι νὰ διαβάσουν τὰ ἄρθρα μαζὶ μὲ τὰ παιδιά των, γιὰ νὰ εἶναι βέβαιοι ὅτι αὐτὰ θὰ ἐννοήσουν τὶ πρέπει καὶ τὶ δὲν πρέπει νὰ κάµνουν. Σχεδιαγράµµατα σὲ χαρτὶ ποὺ δείχνουν τὶς ὁδηγ/ες γιὰ τὰ διά- φορα σημεῖα ποὺ πρέπει νὰ προσεκτοῦν ἰδιαίτερα ἀπὸ τὰ παιδιά, ἢ ἀκόμα καλύτερα, ὕπο- δείξεις στὰ παιδιὰ ὅταν περπα- τοῦν στὸ δρόµο, θὰ τὰ βοηθή- σουν νὰ γίνουν πιὸ προσεκτικά. Μἠ ξεχνᾶτε ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ παι- διοῦ σας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ὁδηγίες ποὺ θὰ τοῦ δώσετε ἐσεῖ. Ὁ σκοπὸς αὐτῶν τῶν ἄρθρων εἶναι νὰ ΣΑΣ βοηθήσουν γιὰ νὰ προστατεύσετε τὰ παι- διά σας ἀπὸ τοὺς κινδύνους στὸ δρόµο. Αρθρο Ίον ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ᾿Επειδὴ δὲ γνωριζόµαστε, κα- λὸ εἶναι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ νὰ σᾶς πῶ ποιὸς εἶμαι. Εἶμαι ὁ 'Αστυ- νομικὸς ᾿Επιθεωρητὴς τῆς Τρο- χαίας καὶ δουλειά µου εἶναι νὰ προσέχω τὸν καθένα ποὺ χρη- σιμοποιεῖ τοὺς δρόμους τῆς Κύπρου. Μὲ αὐτὸ ἐννοῶ ὅλους ἐκείνους ποὺ ταξειδεύουν σὲ ἐπιβατικὰ ἢ φορτηγὰ αὐτοκί- νητα καὶ λεωφορεῖα, ὅπως κι ὅλους τοὺς ἁμαξάδες, τοὺς ποδη- λατιστὲς καὶ ἐκείνους ποὺ ἁπλῶς ἵαζ8Ἡπ : τας Καπιαπάαηι ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ὑπό: Ἐπιθεωρητοῦ Τροχαίας κῦΡδΕΡῖ ροσυσκ ΑΙΓΕΙΕΗΒΙ, ΡΙΚΚΑΤ ΕΡΙΝΙΖ. Βὰ γα7ι γοὶ φεἰβπιειί {οί Κι- Ότι ταξί ρος πιά ὐτα Μτ. Ἠοοίς (αταβηάαπ Παζιτίαηπηις 5ε- τί. γαζήατάαα ὨὈἶτιάϊχ. ἨΠειπε- Καάατ ἅα Ὀὐγῆς οοσουκίατιπ απ- μγαμή]εσεδί δὶτ ςεκι]άε γαΖ11ΠΙ558 4 πιετακ εάσα οἰε]ετῖπ Όμ γαζι]ατι ςοοικίατι 1ςε Ὀεταρετ οκάγαρ γαρπια]ατι νε γαριωαίατι Ιαζιπι ρε]εω 5ογ]οτὶ οσο] οτιπΙΠ ὑδεσπππε]ετίηί εαὔ]απιας 1Δσιπλάις, Μιανγεη Ὀἱτ ψετάεΚί δεντδεξενί οη]αίαπ Ὀἱτ ἀαγαρτατη νεγα Ρ2Πα ἀοδταδα «οσιδαπαΖί]α βεζεικεῃ οπίατα γο]άα νετεοεβίαἰ7 ρτείκ Ὀἱτ ἆοτς οπἶατα ἁλίνα ἀλκκαιι οἱ- πια]ατι Ιρῖπ {Εαγάα οἱδοαξτις. Ὀπυίπιαγίπασ Εἱ «οοαξπάζαη Π8- ναῖι οπ δα Παδυία γετεσρβίΠ{Ζ ταΗππαία ἀαγαπαοίτ. Βὰ. Υαζ8τ 9178. νε οἱμίῃ γβΤάΙΠΙΙΠΙΖΙα γοὶ- ΙἸατάα σοσυΚκἰατιπ1ζιπ ἰε]κείετ- ἀσπ «αἰαηπιαςι Παδαδυπάα [αγάα]ι οἰπιακ 1οίῃπ γαζιπαιδατ. πασι Ι ΝΙΖΑΜΙΙΑΒΑ Ἱπλατερίνίσ Βιτιοἰτιπαἰσί ἰαπιπιαάιβιπαιζ Ἱ- οἶπ Ἡειδεγάεη ὅπος Όὰ Υα714- τιπ]α. οἱτα Κεπάἰπαί ἰαπιπια]α Ὀαφίαγαγιπι. Βεπ τταξίκ Ρο] πιῖ- ἀὐτιγίπι νε ναζίίοπι Κιδτιίακί γο]ίατι Κῑαπαη Ώετίκεςε Ὀακπια- Κιτ. Βυιπίατ οἴοπιοδί, γκο- τοπιοδ/11, οἴοδρίδ, ἅτασα, νε νε- ]εςβῖι Ἱκαλαπαπίας να ἀοδταάαῃ γο]ατάα γὔτεγεπιεταϊς. Βὔιτήπ Όα Κπιδε]ετίη εαιε ου]εγίπο ϱο]μιε]εγίπε ἀἱκλαι εἴπιεᾷ Ῥεπίπι ναζϊξεπαςἶτ, Βε]κί αε Ὀἱτ αάαππιπ. Βἱτ ἀθίαᾶα παφι] οἶαρ. τα ποτ ταταξία οἵπρ. Ἱπδαπίατα θαΚα- Ὀμοοεδίπί ἀφῆπεσοικ νε ϱῇ]ε- οςἰΚδἰηἰ2. Ἠακικαιία γ8ἰΠ1Ζ θαφιππα. γαραππαπα, Πατία Κιργισία Ὀὐτάπ. ρο[διετί. γατάιπαι 1ῑε ἄε Όπα. γαρπιαϊς Ρρεῖς Ζοτάτ. Βιι- πιη ἰοῑπαϊτ Κά οἶσο γαρ 51718 ΏΕ, γατάιπι αἴπιεπίσί ΙδΗγοΗΠη. Φἱ7ο ρο]κίη φΌΐετ νε ἀῑδει γο]άα περπατοῦν στοὺς δρόμους. Είναι ἡ δουλειά µου νὰ προσέχω μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε ὅλος αὐτὸς ς ὁ Κόσμος νὰ γυρίζη στὸ σπίτι του κάθε µέρα σῶος καὶ ἁἀβλαβής.ι Ίσως νὰ γελᾶτε τώρα καὶ νὰ διερωτᾶσθε πῶς εἶναι δυνατὸ ἕνας νὰ εἶναι κάθε στιγμὴ παντα- χοῦ παρὼν καὶ νὰ προσέχη ᾿ τόσους πολλούς. Βέβαια µόνος µου δὲν μπορῶ νὰ τὸ κάνω αὖ- τό, καὶ θὰ ἦτο ἕνα πολὺ δύσκο- λο ἔργο ἂν ἀκόμη ὅλοι οἱ ἄστυ- νομικοὶ τῆς Κύπρου ἔκαμναν ὅ,τι μποροῦσαν γιὰ νὰ μὲ βοη- θοῦν. Εἶναι γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ποὺ γράφω αὐτὸ τὸ γράμμα, μὲ τὸ ὁποῖο ΣΑΣ ζητῷ νὰ βοηθήσετε καὶ σεῖς. Θέλω νὰ σᾶς πῶ μὲ ποιὸ τρό- πο ἡ ᾿Αστυνομία βοηθᾶ τοὺς αὐτοκινητοδηγοὺς καὶ τὸν ἄλλο | κόσµο ποὺ χρησιμοποιοῦν τοὺς δρόμους, Ξεύρετε ὅτι στὸ σχο- λεῖο πρέπει νὰ ὑπακούετε σὲ ὡρισμένους κανονισμούς. Αν εἴσαστε ἐλεύθεροι ὅλη τὴν ὥρα. νὰ κουβεντιάζετε, τίποτε δὲν θὰ µανθάνατε. ᾿Ἔτσι ὁ δάσκαλός σας ἔκαμε ἕνα κανονισμό, ὅτι δὲν μπορεῖτε νὰ κουβεντιάζετε, κι ὁ κανονισμὸς αὐτὸς εἶναι γιὰ τὸ δικὀ σας τὸ καλό. Τὸ ἴδιο µπο- ροῦμε νὰ πποῦμε γιὰ τοὺς σιώ- φέρ, τοὺς ποδηλατιστὲς κι ἀκόμη γιά. ὅσους ἁπλῶς περπατοῦν στοὺς δρόμους. Ὑπάρχουν κα- νονισμοὶ γιὰ ὅλους τους, οἱ ὁποῖοι εἶναι γιὰ τὸ δικό τους τὸ καλό. ᾿''Αν τοὺς ὑπακούουν δὲν θὰ βρεθοῦν σὲ δύσκολη θέσι, ὅπως κι ἐσεῖς δὲν θὰ βρεθῆτε αἰάεπίετε παδὶ γατάιπι εἴπβίηί απ]αϊασαδιπα. ΒΠγογςαπα7 Κἱ π]ε- Κίεριε ἵαζι Καπυπίατα ἴδαι αἰπιέόςε πιεοβιτοιηΖ. Βτάῃ Ζαπιαῃ ἵΟΠΙΦΠΙΑΠΙΖα πιῆφαάε οιφε]ετάί Πϊς Ὀἱτ 8εν ὁδτεηπι- γεοεκπἰΖ. ΟπΗΠ Ιςίπ Οδτείππεῃ δἱς Καπαπ. γαρπαιστ Κ ὃν θἱσίπ ΕαγάαπιΖ Ἰςίπαίτ. Φῦ[ετίετ νε]ε- οὈίτ αὔτεπίει νε Παϊϊα γο]άα γ- τιγει Πειμαπαί Ὀἱτ Κίπιδε Ιοῖη ἄς αγπἰάἰτ. Ηετ]ες Ιςίπ νε Κεπάί πιοη(ααι]ετί Ιςῖπ Καηιπίατ νατά1Ε, αφ! Κ εἰ οκυ]άα απάπίατα Ίτααί. εἰαβιπίσ Ἰακάϊτάε οεΖᾶγα ρατρι]πιαΖδιπΙΖ γο]άα ρἰἀεπίετ ἂε Καπιπίατα ἱτααῖ. εἰκἰοτί (ακάϊτάε ΚοπάἹ]οτίπε Πὶς Ὀἱ 5εγ οἴπιγα- σαχ. Ο Ἱαἰάε ῥὈἱ Ρο]δίη ναζιε]ετίπάει ΕΟϊτίςὶ ἄςε Πετκεδίη Καπιπα. Ἰααῖ εἰπιεδίπε ἀῑκκαί εἴπιεΚκ, Ὑο]άα αἰάεικοα καἰίπι οἰπιακ Ιςίπ ϱΠ ὄπεπι]] 5ΕΥ ΚΑΝΙΟΝΙΙΑ- ΒΑ ΤΤΑΑΤ ἘΤΜΕΣΙ ΠαΙτ- Ιαπιαζατ. Βυμπάαπ 5οπτα εί αγ ιαπ γαζατάα Όια Καπυπίατι ταἰΙδ. εἀστεἰς ὅδτεηπιεκιτ. σὲ δύσκολη θέσι ἂν ὑπακούετε στοὺς κανονισμοὺς στὸ σχολεῖο, Τὰ καθήκοντα τοῦ ἀστυνομικοῦ εἶναι λοιπὸν νὰ κυτάζη ἂν ὑπακούετε στοὺς κανονισμούς. Τὸ. σπουδαιότερο ἀπ᾿ ὅλα γιὰ τὴν ἀσφάλεια στοὺς δρὀό- µους. ἀπὸ δυστυχήματα εἶναι νὰ θυμᾶστε πάντα ὅτι πρέπει ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑ- ΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. Ὅλους αὐτοὺς τοὺς κανονισμοὺς θὰ ἐξηγήσουμε σ’ ἄρθρα ποὺ θὰ δημοσιευτοῦν κάθε μῆνα σ’᾿ αὐτὴ τὴν ἐφημερίδα. ΕΜκίνετ μΟρῦΕῦ ση. Ρ. Βὔ9 ΜΑΡΕΝ ΜΕ’ 1,0 σ. α. ΤΕΥΤΊΝ αὐσιβαϊνί ΜΌΑΥΕΝΕ ΕΡΕΒΚΕΝ ΒΑΡΕΕΡΡΙΝ ΕΑΙΕ ΥΕ ΧΟΒ6Ο ΜΑΚΗΒΙ ΒΙΒΑΙΑΒΗΙΝΙ ΒΕΚΙΥΙΟΒΙΙΑΒ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ϱ. Δ. ΜΠΟΥΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΙ ΤτοΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ 1.Τ.τεῦτ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΣΑΤΡΕΤΤΙΝ ΡΑΤΦ ΚΑΙ Ο ΤΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ. Σου Ὁγ : 1, ΒαΠιπογ. ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΩΟΝ Αὐτὸ τὸ ἄρθρο ἀναδημοσιεύ- εται μὲ τὴν εὐγενῃ ἄδεια τοῦ ΚΕΑΡΕΕ”5 ΡΙάΒΣΤ. Ὅταν τὰ παιδιὰ τῶν δέκα χρονῶν, στὸ τμῆμα τῆς κ. ᾿Ημογκὶν Φρὸστ τοῦ Κατηχητι- κοῦ Σχολείου τοῦ Μπρούκσαῖτ, τῆς Νέας 'Ὑερσέης, ρωτήθηκαν ποιὰ λάθη βλέπουν στοὺς µε- γάλους καὶ στὶς µεγάλες, εἶπαν πας ἕξηςτ 1. Οἱ μεγάλοι δίνουν ὑποσχέ- σεις τὶς ὁποῖες εἴτε λησμονοῦν ὁλότελα, εἴτε θὰ σοῦ ποῦῶν ὅτι δὲν ἦταν ὑποσχέσεις μὲ τὴ ση- µασία τῆς λέξεως, ἢ τὸ πολὺ πολὺ ὅτι πιθανὸ νὰ ἦταν μιὰ ὑπόσχεσι. 2. Οἵ μεγάλοι δὲν κάµνουν τὰ πράγματα ποὺ συνεχῶς λέγουν στὰ μικρὰ παιδιὰ νὰ κάμνουν, δηλ. δὲν εἶναι οἱ ἴδιοι τόσο τα- κτικοὶ στὶς ὑποθέσεις τους, τόσο ἀξιοπρεπεῖς καὶ δὲν λένε πάντα τὴν ἀλήθεια. Δ. Οἱ μεγάλοι δὲν ἀφίνουν τὰ παιδιά τους νὰ ντύνώνται μὲ τὸν τρόπο ποὺ αὐτὰ. θέλουν, οἱ ἴδιοι ὅμως ποτὲ δὲν ζητοῦν τὴν γνώµη ἑνὸς μικροῦ γιὰ τὸ πῶς νὰ ντύνωνται. Όταν οἱ μεγάλοι πηγαίνουν σὲ κάποια διασκέδασι, φοροῦν ὅτι τοὺς κατέβει στὸ κεφάλι, χωρὶς νὰ νοιάζονται ἂν ἔτσι ποὺ εἶναι ντυµένοι φαίνονται πολὺ παρά- ξενοι, ἢ ἂν τὰ ροῦχα εἶναι λεπτὰ κι’ ἀκατάλληλα γιὰ τὸν καιρό. 4. Οἱ μεγάλοι ποτὲ δὲν ἀκρο- ἀζονται μὲ προσοχὴ σ᾿ ὅσα τοὺς λένε οἱ μικροί. Πάντα ἀπο- φασίζουν προκαταβολικἁ γιὰ τὴν ἀπάντηση ποὺ θὰ δώσουν. 5, Οἱ μεγάλοι ποτὲ δὲν όὁμολο- γοῦν ὅτι ἔκαναν λάθος. Πάντα ἐπιμένουν πὼς εἶναι σώστοί, ἢ ὅτι εἶναι κάποιου ἄλλου τὸ λάθος. 6. Οἱ μεγάλοι διακόπτουν τὰ παιδιὰ κάθε στιγμὴ σὰν μιλοῦν χωρὶς ν᾿ ἀντιλαμβάνονται ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι σωστό. ᾿'Αν ἕνας μικρὸς διακόψη τὴν κουβέντα ἑνὸς μεγάλου, θὰ τοῦ γίνη ἐπίπληξη ἢ θὰ πάθη κάτι χει- ῥρότερο. 7. Οἱ μεγάλοι ποτὲ δὲν κατα- λαβαίνουν γιατὶ τὰ παιδιὰ προτιμοῦν ἕνα ἰδιαίτερο πρᾶγμα --ἕνα ὡρισμένο χρῶμα, σχέδιο, 0.Μ.0. ΗΑΡΤΑΗΑΝΕΡΙ ΜΑΕΠΤ ΑΥΙ ΡΟἄυΜΙΙΑΒΙ Σαπί αὐονογίπ]θνί {ουτῆῖς οἀειῖα : Ὑεπὶ εδενεγἰπ]ετί τεὈτίς εἆς- σε Βαγ νο Ῥαγαπ δα Επιὶτ Αμπίη δἱτ οδὔ]α--ΟΕΜΑΙ.. Βαγ νε Όχγαπ Μειπιεά ἩἨαθαπ Ώαγιπια Ὀἱ ΚΙΖΙ--δΑΌΙΥΕ. Βαγ νο ὕΌαγαα ΔΙ ἩἨαδαπιη Ὀἱτ οὔ]ι---ΗΑΙ1Ι.. Βαν νο Όαναπ Εαπιαάαη Μαδιαία- ΏΙΏ Οϊτ οδ]α---ΜΟΙΣΤΑΓΕΔΑ. ἢ μέγεθος, ᾿'Αν εἶναι κάτι ποὺ στοὺς μεγάλους δὲν προξενεῖ ἐντύπωσι, ἔστω κι ἂν τὰ παιδιὰ ἔδωκαν τὰ χρήµατα τους νὰ τὸ πάρουν, αὐτοὶ πάντα θὰ ποῦν «δὲν μπορῶῷ νὰ καταλάβω τὶ χρειάζεσαι αὐτὸ τὸ σκουπίδι». 8. Κάποτε οἱ μεγάλοι τιμώ- ροῦν τὰ παιδιὰ χωρὶς νὰ ὅ- πάρχη σοβαρὸς λόγος. Δὲν εἶναι σωστὸ ἂν τὸ παιδὶ ἔφταισε ἐλάχιστα, οἱ μεγάλοι νὰ τοῦ θίγουν δυσανάλογα τὸ φιλότι- μο. ᾿'Αλλες φορὲς μπορεῖ τὸ παι- δὶ νὰ κάµη ἕνα σοβαρὸ σφάλμα κι ὁ μεγάλος νὰ τοῦ πῆ πὼς θὰ τὸ τιµωρήση, μὰ δὲν τὸ τιμωρεῖ. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις κανένας δὲν ξεύρει τὶ θὰ κάµη ὁ μεγάλος ἐνῶ ὁ καθένας πρέπει νὰ ξεύρη. 9. Οἱ μεγάλοι μιλοῦν πάρα πολὺ γιὰ τὰ χρήματα, τὰ ἔξοδα καὶ τὰ παρόμοια, μὲ τρόπο ποὺ σὲ τροµάζουν. Λέγουν ὅτι τὰ χρήματα δὲν ἔχουν τόση σηµα- σία, ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο ποὺ μιλοῦν γι’ αὐτά, τὰ παρουσιά- ζουν ὅτι εἶναι τὸ πᾶν στὴ ζωή. 10. Οἱ μεγάλοι μιλοῦν πολύ, μὰ ἂν τὰ παιδιὰ κάµουν τὸ ἴδιο κι ἐπαναλάβουν τὶς ἴδιες λέξεις γιὰ τὰ ἴδια ἄτομα, οἱ μεγάλοι θὰ ποῦν ὅτι εἶναι ἀνάγωγα. 11. Οἱ μεγάλοι ζητοῦν νὰ μαθαίνουν τὰ μυστικὰ τῶν παι- διῶν. Πάντα φαντάζονται πὼς ὑπάρχει κάτι τὸ κακό. Ποτὲ δὲν πιστεύουν ὅτι μπορεῖ νὰ πρό- κειται γιὰ μιὰ εὐχάριστη ἔκπλη- ξι, 12. Οἱ μεγάλοι πάντα μιλοῦν γιὰ ὅσα ἔκαμναν καὶ γιὰ ὅσα γνώριζαν ὅταν ἦταν δέκα Χρο- νῶν, μὰ συνήθως φαίνεται ὅτι δὲν μποροῦσαν νὰ εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα ὅπως τὰ περιγρά- φουν. Δὲν ο ον νὰ σκε- φτοῦν τὶ ἴδέες θὰ εἶχαν ἂν ἦταν σήµερα δέκα χρονῶν. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ἑν ἩΝ. Ὦ. ΒΠΡΟΗ, Διευθυντοῦ ᾿Ασφαλείας, Σχεδὸν γιὰ τὸ κάθε τι ποὺ κάµνοµε στὸ σπίτι ἢ στὴ δου- λειά, πρέπει νὰ χρησιμοποιή- σουµε τὰ µάτια µας. Τὰ λεπτὰ αὐτὰ ὄργανα μᾶς ἐξυπηρετοῦν πάντοτε, προσηλωνόμενα σὲ ἀντικείμενα ποὺ εἶναι εἴτε κοντά µας εἴτε µακρυά µας καὶ ρυθµί- ζοντα τὶς κινῄσεις µας σὰν κά- µνουμε τὴν δουλειά µας. Τὰ αάτια κουράζονται. Πολλὰ µά- τια χρειάζονται βοήθεια γιὰ νὰ αποροῦν νὰ ἐκπληρώνουν τὸν προορισμό τους. Τὰ µατογυά- λια ἐξυπηρετοῦν τὰ µάτια µας πὲ δυὸ τρόπους. Πρῶτο, τὰ ιατογυάλια προφυλάττουν τὰ μάτια µας ἀπὸ δυστυχήματα, ἰδίως ὅταν τὸ γναλί τους εἶναι γυαλὶ ἀσφαλείας. Δεύτερο, ὅταν τὰ µατογυάλια τὰ συστήνει ὁ ὀφθαλμίατρος, βοηθοῦν τὰ µά- τια. µας νὰ βλέπουν καλά. Τὰ μάτια ἀδυνατίζουν μὲ τὴν ἡλικία. Όταν ἀδυνατίζουν τὰ µάτια δὲν βλέπουν τόσο καλά ὅσο πρίν, καὶ εἴτε δυσκολευόµα- στε εἴτε φέροµε πολὺ κοντὰ στὰ μάτια µας κάτι γιὰ νὰ τὸ δοῦμε καλά. Στὶς πιὸ πολλὲς περιπτώ- σεις ὁ ὀφθαλμίατρος μπορεῖ νὰ µετρήση τὸ φῶς τῶν ματιῶν καὶ νὰ μᾶς δώση συνταγἡ γιὰ µατογυάλια σύμφώνα μὲ τοῦ Καθενὸς τὴν περίπτωσι, μὲ τὰ ὁποῖα τὰ μάτια νὰ μποροῦν νὰ βλέπουν τόσο καλὰ ὅσο πρὶν ἀδυνατίσουν. Οἱ περισσότεροι δὲν ξεύρουν ἂν τὰ µάτια τους εἶναι ἀδύνατα ἢ ὅτι πὸ ἕνα µάτι δὲν τοὺς ἐξν- πηρετεῖ. ᾿'Αν ἤξευραν, θὰ φρόν- τιζαν νὰ πάρουν τὰ. ἀπαιπου- µενα µατογυάλια Ποὺ θὰ κανό- γιζαν τὴν ὅρασί τους καὶ θάβλε- παν πάλιν καλά. Οἱ στατιστικὲς στὴν ᾽Αμερικὴ καὶ στὴν ᾽Αγγλία δείχνουν ὅτι ἄνθρωποι μὲ ἀδύνατα μάτια “παθαίνουν περισσότερα δυστυ- χήµατα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τὰ µάτια τους εἶναι καλά. ᾿'Αν αὐτὸ συμβαίνει σὲ τόσο µεγάλες χῶ- ρες, πρέπει νὰ συµβαίνη κι ἐδῶ στὴν Κύπρο. Στὴν Κ.Μ.Ε. τὰ δυστυχήματα στὰ μάτια ἐλαττώθηκαν ἀπὸ 110 τὸ 1952, σὲ 26 τὸ Ἴσου, καὶ σὲ 1] µόνο στοὺς τέσσερις πρώτους μῆνες τοῦ 1954. Ὅ κύριος λόγος αὐπῆς τῆς μεγάλης Καλιτέρευσης ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀσφάλεια, εἶναι γιατὶ ὁ καθένας τώρα φορᾶ τὰ κατάλληλα µατο- γνάλια ἀσφαλείας στὴ δουλειά. Τώρα ποὺ εἶναι προφυλαγμέ- να τὰ µάτια, τὸ Τμῆμα ᾿Ασφα- λείας θὰ ἐξετάση τὰ µάτια ὅλο- κλήρου τοῦ προσωπικοῦ γιὰ νὰ, διαπιστωθῆ ἂν ἡ ὅρασις τοῦ καθενὸς εἶναι καλή. “Ἡ Ἕ- ταιρεία ἔφερε ἕνα µηχάνηµα ἀπὸ τὴν ᾽Αμερικὴ διὰ τὴν ὀφθαλμο- λογικὴ ἐξέτασι ὅλων τῶν μελῶν τοῦ προσωπικοῦ, ἡ ὁποία θὰ γίνη δωρεάν. Τὸ μηχάνημα αὐτὸ μπορεῖ νὰ κάµη ἑπτὰ δια- φορετικὲς ἐξετάσεις ποὺ εἶναι ὅτι χρειάζεται γιὰ νὰ εἶναι ἡ ἐξέτασι πλήρης. Μετὰ τὴν ἐ- ξέτασι ὁ καθένας θὰ ξεύρη ἂν ἡ ὅρασίς του εἶναι καλή, ἢ ἂν πρέπει νὰ συμβουλευθῆ ὀφθαλ- µίατρο γιὰ ἐπιστημονικὴ ἐξέτα- σι καὶ νὰ πάρη γυαλιά γιὰ νὰ μπορῆ νὰ βλέπη καλύτερα. Ὅταν οἱ ἐργάτες κανονίζουν τὴν ὅρασί τους, θὰ εἶναι σὲ θέσι νὰ ἐργάζωνται μὲ μεγαλύτερη ἀσφάλεια ἀπὸ τὰ δυστυχήματα. Ἡ ἀσφάλεια εἶναι τὸ σπουδαιό- τερο µέρος κάθε δουλειᾶς καὶ κάθε δουλειὰἁ χρειάζεται γερὰ μάτια. η οι ὁ .. Ἴτρας. } ὁ σηὐς τση Ψοήμπε 2.--Νο. 6 15ΤΑΥ 10 Μαν, 1964. ΑΝΑΓΝΕΟΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΚΕΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΕΟΟΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΕΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΘΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ Κου Χ. Σ. ΜΑΤ Σὲ τελετὴ ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ οἴκημα τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου Νέου Καλοῦ Χωρίου τὴν ην ᾿Απριλίου, ὁ κ. Χ.Σ. Μάτ, Πρόεδρος τᾷς Κυπρια- κῆς Μεταλλευτικῆς Εταιρείας, ἀπένειμε στὸν Ἰρόεδρο τοῦ Συλλόγου Νέου Καλού Χωρί- οὐ, Δῆμον Χαραλάμπους, δί- πλωμα διὰ τὸν Σύλλογο του σ’'ἀναγνώρισι τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ σύλλογος αὐτὸς ἀἄνεκη- ρύχθηκε ὁ καλύτερος διὰ τὸ 19953. Ὁ κ. Μὰτ ἐπίσης ἐνεχεί- ρισε στὸν Πρόεδρο ὅπως καὶ στὸν Διομήδη Ιωαννίδη, Πρό- εδρο τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου Πέτρας, τραπεζικὴ ἐπιταγὴ, ὡς βραβεῖα διὰ τοὺς βαθμοὺς τοὺς ὁποίους οἱ δύο αὐτοὶ Σύλλο- γοι συγκέντρωσαν γιὰ τὴν καλή πους ἐπίδοση. Στὴν τελετὴ πα- ρευρέθησαν ἢ κυρία Μὰτ, ὁ κ. Ρ, ]. Χεντριξ, Τοπικὸς Διευθυν- τὴς καὶ Διαχειριστὴς, ὁ κ. Μέν- τζις, Τοπικὸς Γραμματεὺς, ὁ κ. Δ. Α. Γκρὴν, ᾿Επιθεωρητὴς Εὐ- ημερίας καὶ πάνω ἀπὸ 30 µέλη τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου Πέ- 5 Σόλων Λοΐζου, Γραμμα- τεὺς τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου Νέου Κααλοῦ Χωρίου, ᾿χαιρέ- τησε τοὺς ξένους κι ἐξέφρασε τὴν ἐκτίμησι τῶν μελῶν καὶ τὴν δική του γιὰ τὴν ᾖἠθι- κἡ καὶ ὑλικὴ βοήθεια τῆς Δι- εύθυνσης τῆς Εταιρείας στὸν Σύλλογό του. ᾿Ιδιαίτερα ἀνε- φέρθηκε στὴν µεγάλη ὤθησι ποὺ ἔδωκε στὸν Σύλλογο τὸ Σχέδιο Βαθμολογίας ὅσον ἆ- φορᾶ τὴν γενικὴ ἐπίδοσι, ποὺ τέθηκε σ᾿ ἐφαρμογὴ τὸ 1952. Πρὶν ἀπὸ τότε ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν εἶχε πέσει στὰ 30 κι ὁ Σύλλογος δὲν παρουσίαζε ἄλ- λη δρᾶσι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ποδό- σφαιρο. Τώρα ὁ Σύλλογος ἔχει 73 µέλη, μὲ. πλατειὰ ἐπέκτασι τοῦ προγράµµατος. Τὰ 55056 ὅ- λων τῶν εἰσπράξεων τοῦ 1953 διετέθησαν γιὰ ἀγαθοεργίες καὶ φιλανθρωπικοὺς σκοποὺς, ᾿Εξέφρασε τὴν πίστι ὅτι ἡ πρό- οδος τοῦ Συλλόγου θὰ συνε- χισθῇ καὶ ὅτι θὰ ἐπιδεί- ξη τὴν. µεγαλύτερη δυνατὴ δρᾶσι γιὰ τὴν δηµιουργία καλύ- τερης .ζωῆς γιὰ τὴν κοινότητα, στὴν ὁποία κατεύθυνσι ἔχει κιόλας καταρτισθῆ τὸ πρόγραµμ- µα δράσης γιὰ τὸ 1954, Ὁ Διομήδης ᾿Ιώαννίδης, Πρό- εδρος τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου Πέτρας, ἐτόνισε τὴν εὐεργετικὴν ἐπίδρασι τοῦ Σχεδίου Βαθμο- λογίας, ποὺ εἶναι τώρα φανερὴ σ᾿ ὅλους τοὺς Συλλόγους, ὅταν ἀνατρέξη Κανένας στὸ παρελθὸν ποὺ ἡ δρᾶσι τῶν Συλλόγων περιοριζόταν µονάχα στὸ ποδό- σφαιρο. Περιέγραψε μὲ συντομία τὴν δρᾶσι τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλ- λόγου Πέτρας, ἡ ὁποία τοῦ ἐξασφάλισε δευτέρα θέσι στὴν βαθμολογία: Τέλος εὐχαρίστησε τὴν Διεύθυνσι γιὰ τὸ μεγαλύ- λο ἐνδιαφέρο της γιὰ τοὺς ’Α- θλητικοὺς Συλλόγους κι’ ἐξέφρα- σε τὴν ἐλπίδα ὅτι αὐτὸ θὰ συνε- Χισθῃ καὶ στὸ µέλλο. Στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας του κ. Μὰτ ἐξέφρασε τὴν χαρά του Ο ΕΥΡΙΟΣ Χ.Σ. ΜΑΤ,ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ3Ν ΚΑΙ Ἡ ΕΥΡΙΑ ΜΑΤ, Ο ΕΜΥΡΙΟΣ Ρ. 1. ΧΕΝΤΕΙΞ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΧΕΝΤΡΙΞ ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΗΝΙΩΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ. ΚΙΒΕΙ6 ΜΑΡΕΝ βἱΕκεπί ΒΑΘΚΑΝΙ ΒΑΥ Ἡ. 5. ΜΑΡ ΥΕ Εδί ΜΑΗΑΙΙ ΙΡΑΒΕΟΙΤΕ πὐτρυκῆ ΒΑΥ Ἡ. 1. ΠΕΝΡΕΙΚΕ ΥΕ Εβί ΒΕΦΜΙ ΜΙΙΡΤΑΗΡΕΜΙΕΕ κυινΌβυ ΗΕΥἘΠΙ ΙΡΑΒΕ ΑΖΑΙΛΗΙ ΠΕ ΒΕΒΛΒΕΒ. Ρμοίο ὃν: Ὦ. 4. τεεῃ. Βαεὰ: ιοί το γρ] ΝΘ5ΦΙ5.Μ.ΕΚοΙο», Μ.Βατίο]]ας (Τηθαςοτ),Α. Υἱαππα]ί, Μ.ο]οββίᾶος (Βοουθίατγ), Μ. Επιίπ (Υἱοο-Ργοβιάςπί), Μ. ΝεάΠρ. Έγοπι: ἴμε[ι το τρία: Ντ. Ἡ. 8. Μιαᾶᾶ, Ἰπ5. Β. 1. Ἠοπάτίοκς, Ἡτ,. Α. Ίοιοα (Ῥτοδίάρηί), Ἰάνς. Ἡ. 8. ἹΜιαᾶᾶ, Ἰτ. Β. ᾱ. Ἡοπάτίοκςα. γιὰ τὴν πρόσκλησι νὰ ἀπονείμη τὰ βραβεῖα, τὰ ὁποῖα οἱ δύο συλλόγοι κέρδισαν μὲ τὴν καλὴ ὀργάνωσι, τὴν συντονισμένη δραστηριότητα, ἐνεργητικότη- τα κι’ ἐνθουσιασμὸ τῶν ἐπιτρο- πῶν καὶ τῶν μελῶν των. Μὲ χαρὰ διεπίστωσε ὅτι τὰ µέλη ἀναγνωρίζουν τὴν σπουδαιό- τητα τῆς καλῆς ἐσωτερικῆς ὀργάνωσης, ποὺ σηµαίνει ὅτι οἱ ἐπιτροπὲς ὑπολογίζουν πάνω στὴν βοήθεια τῶν μελῶν, στὰ ὁποῖα µεταβιβάζουν μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐξουσίες των. ᾿Ανέφερε ὅτι ὑπηρέτησε σὲ πολλὲς ἐπιτροπὲς καὶ συχνὰ βρέθηκε μὲ τὸ µέρος τῆς μειοψηφίας, ἀλλὰ εἶπε ὅτι στὸν κάθε σύλλογο εἶναι ἆπα- ραίτητη γιὰ τὴν πρόοδό του ἡ πρόθυμη ἀποδοχὴ τῶν ἀποφά- σεων τῆς πλειοψηφίας. ᾿Εξέφρα- σε ἰδιαίτερῃ χαρὰ ποὺ οἱ Σύλ- λογοι ἔχουν ἀναγνωρίσει ὅτι ὑπάρχουν πολλὲς ἄλλες ὠφέλι- µες δραστηριότητες ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀθλητισμό, καὶ διὰ τὰ µέλη καὶ διὰ τὶς κοινότητες. Είπε ὅτι ἡ ἐπιθυμία τῆς 'Ἑταιρείας εἶναι νὰ βοηθοῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο γιὰ νὰ μποροῦμε νᾶμαστε ὅλοι εὐτυχεῖς, Συνεχάρη τὸν Σύλλογο Καλοῦ Χωρίου γιὰ τὴν σύνεσί του νὰ καταρτίση, ὅπως κάθε καλὴ ἐπιχείρησι, σχέδιο δράσης γιὰ τὸ 1954 καὶ δήλωσε ὅτι εἶναι ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὴν πρόοδο ποὺ σημειώθηκε τὸ 1953 ἀπὸ τοὺς πιὸ πολλοὺς συλλόγους σὲ σύγκρισι μὲ τὸ 1905, ᾿Ακολούθησε ἡ ἀπονομὴ τῶν βραβείων, καὶ κατὰ τὴν διάρ- κεια τοῦ τείου ὁ κ, Μὰτ δήλωσε ὅτι ἐλπίζει στὴν ἑπομένη του ἐπίσκεψι στὴν Κύπρο μετὰ δυὸ χρόνια, νὰ παρευρεθοῦν περισ- σότεροι Πρόεδροι Συλλόγων διὰ νὰ λάβουν χρηµατικἁ βραβεῖα ὡς ἀναγνώρισι τῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ προσέφεραν οἱ Σύλλογοί των. ΕΌΥὕΚΙΕΒΒΙΝ κΌδῦΒΙ,ΛΗΙ κΕΡΙΕ, Αφαδιάαξί γΥαΖιψι δ. Ῥήνῆκ]ετ Κὐςἰκιετί Ῥαζαπ Παϊκδιζ γοτε οεζαἰαπάιτιτ, Κάςί]ς δἱτ Παία ΙφΙεπιβδεπίΖ Ὀε δήψγῆκ- Ἱετίη 5ἱΖί Κεπαϊπίζ Ἱςῖπ «ος ἀεζετὶ ΠΕΦΤΕΙΠΙΕΥΕ οἶαπ φεγ]ετάςπ. ΠιαἨταπι αἴπιοςί πιβραάεετίπάεη ἀοίαγι Ἐεαάςτί ἀοδτα ἁοδίάϊτ, δαὶτ Ζαπιαπίατάα ὨὈΐρορί πιεσπ]ΙαδΙπα πιϊίεφεΚτίζ. Ἠαἰκαίση ἄς αὔπτ Ὀἱτ Καρα]αι Νενν Ίετεν (Βτοοκειάε) ἄε ΙδιεάΙδιπίΖ Ζ4πιαΠ 9ἱζί οεὔα]απάΙ- Ῥασζατ οΚκα]απάαί Ντ. Ίπιορεπε Ἐτορίίαπ βιπηππάα Ὀυ]άπαῃ ΟΠ γαφιπάαί «ςοοιΚίατα Ὀὐψγῆκ]ετίῃ Κιδιτ]ατιπΙΠ πε οἰάιδα σοτι]- ἀαδαπάα, οπ]ατ ἆα δα φκἂγει]ετάς Ὀαἱαπάίατ:---- 1. Βὐγῆκιετ ο πιαζΖίατ νεγα οε7α]αΠάΙΤΙΠάΥΙ οπι- τατ]ας. Θα Πιαδιδία επῃ οἶπιαἷ 1ψί Ὀἱτ φεγαάϊτ. 9. ΒήγήΚ]ει ρατα. Πεδαρ Ριιδ]ᾶσι ν.5. ΕΙΟἱ Φογ]ετ Παἰϊκιπάα Ιάζαππι]- πάαβη {82ΐα οκαάας Ῥαμδεάστ]ετ Κί νεταἰκίει ᾿Ῥιπ]αγ ἴπδαπι Ἰκοτκηίατ, Ῥαταπίη . ! δοητα απυτυτίας νεγα Πακἰκαῖεη ὅποπι]ί Ὀἱτ 9ογ οἰπιαάιδιηι «ὄγ]ο- ϱὔζ νετπιεά{κ]ετίπί »ὔγ]ετίες, ππεΚκία ἀῑδετ ({αταξίαπ ῥραταάαη 2. ΒϊγΏκ]ετ Κάςὔκ]ετε γαρίικ- Ὅψιο Ὀἱ Φεκί]άς Ὀαμκεάογ]οτ]κί ΦΥαΙάΤΙΠΙ «πγαῃ επ ὄποπα]ί Ὀἱτ 5ευ οἰάιδιπιι Ίατι: τΤοπιίΖζ οἰπιαἷ, ἀαζιτπιαπιαϊς νο ἁοῥτα φὔγ]επιες ΖαΠποάςς, σίοίι ὅδῆι]οτί Κεπά]]ετί γετίπε Ρειϊτπιε7. 3. Βγίϊκίετ «οουΚίατιῃ Ι5ιςάΙ- ΚΙετί οσοι οἰγίηππε]ετίπε πιῆςαάς εἴπιεζ]ετ [ακαί Κεπαάἰ]ετί ρἰγιπά]- Κἱετί Ζαπιαπ ςοοικίατιω ΓΠκΙγ]ετίηΙ | 1ο, Βἰψικ]ετ ερεγί ἀεάϊκοάιι γβρατ. Γακαί Κὔςίι]κίετ ἀῑδει ἵπ- 5απ]ατ Πακκιπάα αγηί «ὅζ]ετί ὔγ- Ιετ]ειδο ὃα Ἠτπιε[κίζἡ]ς ανι]ιτ. 11. Βγηκκ]ετ ἁαίπια Κὔςἰ]κ]ετίπ αθία οσπ]αζ]αΥ, Βϊτ ρατῖγο σἰάο- ΙΠΙΑΓΙΠΙ ὄδτεππιεκ ΙίεΓίογ. (ο- οεΚίειδοε ΙδιεάΙκ]ετί αἰδί,---Πατία ρή]ῆπς οἶδα νε αδιίπαδα Ὀϊ]ς---- βΙγιπίτ]ες, 4. Βἡγκ]ει «οοικίατιῃ 9ὄγ]εγε- οεδί Ἠϊς Ὀἱτ 5εγε Κιι]αίς α5πιαΖ]α5. ΦοσμΚίατιη ἰδίε]]οτίπε Κατφιηῆς πο οεναΡρ νετεςεἰ]ετίπί ςοΚίαη Κατατ- Ιαςητιτίατ. 5, Βήψήκ]ετ Παϊῖα ἰδίετ, [ακαῖ Όὰ Παίαγι Κκαοι] εἰπιεζ]ετ, Ὑαρίι- ΚΙατιπΙΠ Παῖα οἰπιαάιόιπι νογα Παῖα 15ο ὈβςΚαδΙΠΙΠ γαρίΙΡΙΠΙ βΟδίειπιε]Κ Ι8ίετ]ες, 6. Ῥϊγίκ]ετ πετ Ζαπιαπ Κὐςί]κ- Ἱετίπ ΙΦΙετίπε πι άαμα]α οάετ]ετ. ὓε οπα αγΙρ δαγπιαζ]ατ, Ἐδει Ὀἱ ςοσυ]κς Ὀἱτ Ὀὐψίήδε πιἠάαλα]ε εάατδε Πακατεί νε Όαζαπ ἆαλα Γεπαδιπι ρῦτὴς, 7. Βἡγίκ]ετ Ρε] Εἱς τεπ]ς 5εΚ!] νε ὈὐγηΚκ]άΚ οἱδί ςοοιΚίατιῃ πε διοάἰδιπί απ]απιαζίατ, ϱΟοσικ]ατ Ὀἱτ Φεγί Κεπάϊ ραταίατι πιυκαδί- Ἠπάς αἰπιιφίαγδα Ὀϊ]ε ὈὐγήΚ]ετι--- “δαηΚί 5υπα πεγε φαΐιπ αἰάιπὂ Νε γαρᾶσαΚδιηὸ ἀετίες. | ουζ]ατιπ. διγ]ατιπάαη ἔσπα Ὀϊτ 8ΕΥ οικασαδιπι φὄγ]ετῖοτ, Τγι Ὀἱτ οὐτ- ρτίΖ οἰαδήεσσδίιπί Πὶς ἀδφιππιεζ- 1ετ. 12.. ΒἰγιΚ]ετ, Κεπαά]ετίπίῃ οἨ γαφδιηᾶα ἴκεπ γαρ(κίατινε Εἱ]ά1κ]ε- τιπί ὄγ]ετίετ. «Οοἷκ ἀεία ΙΠδαΠΙΠ Όαπα ἱπαπαπιαγασαδι σε]. Ἐακαι ὈἡψήΚ]ετ πιά! Ζαπιαπάα ΟΠ γα8- Φιπάα οπιαπιῃ πο ἀεπιοκ οἶάιι- ὅσπι ἀλφήηπιαίς ἰδίεπιεζ]ετ ΙΠΩΠΙΠΠΠΠΙΠΙΠΠΙΠΙΠΙΠΙΠΩ Κάμνετε ἁπλῶς ἕνα πρᾶγμα καὶ μὴ μιλᾶτε γι’ αὐτό. Εἶναι τὸ µεγάλο μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας σ᾿ ὅλα τὰ ἔργα. Ὁμιλία σημαίἰ- νει συζήτηση, συζήτηση σηµαίνει ἐρεθισμός ἐρε- θισμὸς σηµαίνει ἀντίδραση, καὶ ἀντίδραση σηµαίνει πάντοτε ἐμπόδιο εἴτε ἔχεις δίκαιο” εἴτε ὄχι. ΒΑΒΑΗ ΟΚΑΝΕΟ. ΗΜΩΝ ΜΗΛΗ ΗΗΗΣΗΗΗΦΗΗΗΗΗΗΗΗΕ ΜΗΝ ΗΗΗ: ΕΝ Ἡ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΣ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ Ο.Α.Σ. Κ.Μ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΟΙ τοΥρκοΙ ΔΕΥΚΑΣ Ἡ. τελικὴ συνάντησι μεταξὺ τῶν Τούρκων Λεύκας καὶ τῆς Πεντάγυιας γιὰ τὴν ᾿Ασπίδα τῆς Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε., ἔλαβε χώραν στὴν Πεντάγυια στὶς 18 ᾿Απρι- λίου. Νίκησε ἡ Πεντάγυια μὲ 2---1. Τὸ νικητήριο τέρµα σηµει- ὤθηκε τέσσερα λεπτὰ πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ ἀγῶνος, ἀπὸ ἕνα ἔξυπνο σοὺτ ποὺ κτυπήθηκε μὲ εὐνοϊκὸ ἀέρα, ἔτσι ποὺ ὁ Τοῦρκος τερματοφύλακας δὲν κατώρθωσε νὰ τὸ ἀποκρούσῃ. Ἱ Αὐτὴ ἧταν ἡ δεύτερη ἀπὸ τὶς δυὸ τελικὲς συναντήσεις μεταξὺ τῶν δυὸ αὐτῶν ὁμάδων, ποὺ κι ἡ μιὰ κι ἡ ἄλλη συγκέντρωσαν 13 βαθμούς ἀπὸ ὅλες τους τὶς συναντήσεις τοῦ πρωταθλήμα- τος. 'Ἡ πρώτη συνάντησί τους στὶς 13 ᾿Απριλίου στὴν Λεύκα ἀπέληξε σὲ ἰσοπαλία, 0--0. Διαιτητὴς στὸ πρῶτο παιγνίδι ἦταν ὁ Διομήδης Ιωαννίδης καὶ στὸ τελικὸ ὁ ᾿Ιμπραχὶμ Τεφίκ. Ἡ Πεντάγυια κερδίζει αὐτὸ τὸ πρωτάθλημα γιὰ πρώτη φο- ρά. Προηγουμένως τὸ ἔπαθλο ἦταν γνωστὸ ὡς)Ασπίδα Κ.Μ.Ε. ὍὉ πρῶτος χρόνος τοῦ διαγωνι- σμοῦ ἦταν τὸ 1939--40 ὅτε ἀνεδείχθηκε πρωταθλήτρια ἡ ὁμάδα τῶν Τούρκων Λεύκας, κι αὐτὴ ἡ φορὰ εἶναι ἡ ἕβδομη τοῦ πρωταθλήματος, Τὸν δεύ- τερο χρόνο κέρδισε τὴν Ασπίδα τὸ Κυπριακὸ Σύνταγμα. “Ὁ Ξερὸς κέρδισε τὴν ᾿Ασπίδα τρεῖς φορὲς κι ἡ Πέτρα μιὰ φορὰ ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ πολέμου κι ἐδῶ. Τὸ πρωτάθλημα ὠργανώθηκε ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ο.Α.Σ.Ι«.Μ.Ε. Σ’ αὐτὸ πῆ- ραν µέρος ὀκτώ ὁμάδε. “Ὁ Ζερὸς κέρδισε τὸ πρωτάθλημα πέρυσι μὲ εὐκολία, φέτος ὅμως ἡ κατάκτησι τοῦ τίτλου τῆς πρωταθλητρίας ἦταν ἀρκετὰ δύσκολη. Εως τὴν τελευταία συνάντησι σχεδόν, κανένας δὲν μποροῦσε νὰ προεξοφλήση ἂν πρωταθλήτρια ὁμάδα θὰ ἦταν ἐκείνη τῶν Τούρκων Λεύκας, τῆς Πεντάγνιας ἢ τοῦ Ξεροῦ. Ἡ ᾿Ασπίδα καὶ τὰ μετάλλια στοὺς ποδοσφαιριστὲς ϐ’ ἀπονε- μηθοῦν σύντομα σὲ εἰδικὴ τελε- η Ἡ. σύνθεση τοῦ Τουρκικῆς ὁμάδας ἦταν: Μεχμὲτ Τορός, ᾿Ισμαὴλ ᾿Ιντζὲ 'Αλῆ (Αρχηγός), Χασσὰν Κιανῆ Τσιάϊνα, ᾿Αϊχὰν ᾿Αλῆ, Μεχμὲτ Τσιαγκλάρ, Με- χμὲτ Σαλαχή(]), Μουσταφᾶ Γιουσούφ, Φεταῖ Α. Φερίτ,Χασ- σὰν Φικρὲτ Νιχάτ, Ν. ᾿Αχμὲτ Μουσταφᾶ,' Αἰχὰν Μεχμὲτ Ντερ- βίς. Τῆς ὁμάδας Πεντάγνιας ἡ σύνθεση ἦταν : Τάκης Χαραλάμ- πους, ᾿Ἠλίας Χ΄' Κυριάκου, Λάμ- προς Παντελῆ, Κυριάκος Κου- τσαβάκη, ᾿Ανδρέας Σοφοκλέους, Κώστας Χ΄'Διονυσίου (’'Αρχη- γός), Σάββας Χριστοφόρου (1), Θεόδωρος Γεωργίου, Γιάγκος Χριστοδούλου (1), Τάκης Μν- ριάνθους, Μιχαἠλ Χρυσάνθου. Ἡ φήμη ἑνὸς ἀνθρώπου εἶναι τὸ μῖγμα ὅσων οἱ φίλοι του, οἱ ἐχθροί του καὶ οἱ συγγενεῖ του λέγουν πίσω του. Ἰ π ως ομΜ.ς. ΨΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝ5 ιά ΠΠ Η1 ΥΕΝΙ ΟΑΜΙΚΟΥΩ ΥΕ ΡΕΤΗΕ 8ΡΟΒ κυτΏριΕΒΙΝΙΝ ΕΠΙΑΝΙΝΜΑΦΙ ΠΑΗΙΠ, ΒΌΒΕΤΙΥΙΕ ΥΑΡΙΙΑΝ ΜΌΒΑΒΑΚΑΡΑΝ ΚΑΖΑΝΤΙΚΙΑΗΙ ΜΌΕΑΕΑΤΙΙΑΕΒ Μι Η.5.ΜΌΟΡΡ ΠΑΒΑΕΙΝΡΑΝ ΚΕΝΡΠΙΕΒΙΝΕ νΕΕΙΠΜΙΡΤΙΕ 1 Νίδαπ σἰπᾶ Ὑεπί (απιμκὸγ «ροτ Κι] δῆπάε Ἐιοτι Μαάεπ Ἐιπιραηγεςι τα Μτ. στο, Μιαάά, Ὑεπί Οαπικόν δροτ Ἰκιι- 14Η τεῖκί λάτ. Ὀΐαιος ἨΠαταίαπι- Όμδα. Καπαί Καλάοπιη 1ος3 8ε- περί επ ϊγί «ρος Καἠσᾶ οἰάαδαπα Ριάΐτεπ (αδάΠκπαπιογί νεγπαἰςτ. «στο Λατ. Ὠίππος νε Ρετε]κο Ῥείτε «ροι Κυάδᾶ θεκτγετοτί Λάτ. Ὠ]ο- πι]αϊς Ὑπαπηιάϊς «Ρος κπ]άρ]ετί- τίηια εἰηγε Ἱςίαπ γαριίαὮ ΙΕ] εατεϊϊψ]ε οἶαη πιἰϊδααἰκααα Ἰκεπάϊ Κιαρ]ετιπῖη επ ἴψί πιατκ]ατι αἱ- πηαδι ἠζετίπε Μτ, Ἠ.». Μιαάά ἆαπ Ὀϊει εκ αἰπισίατά. ἈΊο- ταβίπιάε πιὶσαξἰγ οἰαταἷς Παζιτ οἰαἩ- Ίατ αταδιπάα Λατ Μιαάά, πιά ἡτ Μτ Ἠεπατίοκς. θεἰτείετ ΛΣ, Ἱ. ΜοΠ2ίε, δαδιής σεπε[Όακιοιδι Μτ, Ὦ.Α. «τεεηπ να ΡῬεϊίτε 5ροτ Καλάοϊπᾶπ οἴαζάαπ Εαζία ἴγεςί παζιτ Ὀ]απππα]ία Ιά1. Ὑαπί Οαπιμκόγ Ρος Κιδοᾶ φεΚτεῖετῖ ῥδοῖοπ Τοῖία Ὀὐτάῃ πηκαξι]ετο Ίος ρε]άϊπίζ ἀεάλκίεῃ δοητα ΚΙπιραπγα ἱάαγεδίπίῃ Κεπ- ᾱἱ Κι σοιπε ϱὔφίετάϊδί πιαπενί νο πια] γατάιπιάαπ ἀοίαγι Ρετε]ς Κεπαϊδιπίη νε 6ετεζεε Κι]Πρ ἂγε- Ἱετίπίπ. οὔὕκταπίατιπι Ὀάἰτπςατ, 1ος2 5οπεδἰπάε Κιτι]άιδια Ζπιαπ Καῑάσε γι ὉὈϊ τοβνίς ἀειπείς οἶαᾳ {απ αδή]ήπάεκί Ππιῆςα- Όακαγα Πιδιδίγ]α ἱφατεῖί εἰπιὶφετ. Ῥωπάαῃπ εννεὶ Κι]ᾶρ ἠγε]ετιπίη : ΒΒΥΙΦΙ 3ο α ἀλρπιῖςφ νε γερᾶπε Γααγεῖῖ ἆς Εα1δοἱ 11. Φἰπιάϊ Ίκιι- Ιασῦπ 73 Ὀψεςί οἶαρ Κυἰοήπ {ααΠψγει]οτί ἆσᾳ ατίτηις νο Κηάριε 1953 εδηαδιπάα εἰάε εαά[επ ϱε- Ἠτίη ο/οάε 55 Ἱπίπ ΠαγιΓ ΙΙετίπε φατ[ειπαϊφτ. ΚαάοῦἩπ ρἰριάε βε]θεσεδίτπε 9ὔ7Ζ νειπις νε ἰςίπάς Ῥυἱαπδιδα οεπαϊγείε ἆαμα ἴψί Οἱ Παγαῖ ἴεπαπί ἱςίπ εἰπάεῃ ρε]επί γΒΡΔΒΕΑΡΙΠΙ νε 1954 ΡΙΟΡΙΑΠΙΙΠΙ Παζιτίατκεα Όππα ϱὸζσ ὅπίπάς παἴμαδαπα «Ὀγ]επιίσΏτ, Ὀιοππϊάϊς Ὑπαππίάϊς ἀαΐα εν- νε]κί κεεπε]ετάε Κι]Πρίοτίπ ἴαα- Ἠψει]ετίπί: γαΐπιζ {ατοοία Ἠαδτο- ἄεικεπ κεἰπιάϊ ΠΠ κευτεΙγ]ε ἀετεσε]ετε αγιτπα πείῖοεδί εἰάς εά]επ ᾖΓ[αγάαἰατιῃπ Ἱετ Κιδρίε Ρατκοςτ Εἱτ κεΚἰὰε σὐτη]άῆ- ὑπ «ὄγ]επήςατ. Κιοπᾶπ Πκίποί πιενκί αἱπ]αδιπι φαὔ]γαῃ Γαα]ψεί]ετάεῃ Ίίδασα Ὀαμδοιπηϊ- φῖτ, ῬῦΖ]ετίπο 80η ΥΕεΙΙΤΚΕΠ Πῃ]8- ἄεπ Ιάατεοιοετίπο 5ροτ Κη]βρ]ε- τίπε ρῶσιετάϊκ]ετί αἰθκαάαπ «ἆο- ἀοίαγι τεβεκκΒτ εἰπιίς νε ὃν αἱβΚαπΙΏ Πεγάε ἄᾳ ἀεναπι εάςος- διπί πιάαδυπα. »ὄγ]οπηίφτ. ΜήΚκᾶ(ατίατι νογπιεζάεπ'' ὅπος Μτ. Μιάά, Κυρ Ἀψγείστιπίπ γα Πεγειί ἱάατε]ετίπία 1ψί Εἱτ ἶ5 ΒΙΤΗΕΙ, ἰδτεκ νε επετ]1 ἴ]ε 1ψί Οἱ 1οςΚ]αϊ πεϊῖοεςί Καζαπιίαητ πιζκᾶ- {αί]ατι νετπιε Ιθίπί Κεπαϊθίπε νοι- πιε]ετίπάση ππεπππήι Καἰάιδιπι ὀγ]επιίετ. Ὀγειεία Ἱψὶ ἱαῑάρ {εβἰζΙαΏΙῃ ὄὈπεπιϊπί ΒΠΙάΥΙΡ Ἀγε]ετ ἴ]ε Πεγείί Ιάατε]ετ αταδΙΠ- ααΚί τοβτίκί πιεδαγἰπίη ΚΙΥΠΙΕ- Ππίῃ ταἰκάῑτ εαἰ]ππιεείπάεν ἁπγάι- δα πιεπιπυπίγεά ὈΠάϊτπιφεϊτ. Κεπαάϊκἰπίῃ Οἱ «ο Κιῑᾶρ Ποεγειῖ Ιάατε]ετίπάς Ὀααπάμδαπα νε αζιπ]Κία Καῑάιδι Ζαπιαπ Καῑάοῦπ Ι]ετίηϊῖπ γὔταγεβί]πιοςί ἰςίπ ςοὔιι- π]ήδαπ Κατατ]απΊη Καῦι] εά]πιο- πιεϊπίω Ζατυτίὶ οἰάαδαπα Πΐδδε- Πδίης ἰφατοί οιπιἰφτ, [υγε]ετίῃ Κεπάϊ Κιριεπίπίπ ρετεκ Κεπ- εγί νε ρετεεε οεπαἱγαι]ετί ἱςῖπ δροτάαπ πιαάα γαραςσαΚ]ατι ἁαίια ϱοΚ «φεγ]ετίω οἰάμδιπα ἵπαῃ- πια]ατιπάαπ ρενίπς ἁπγάιδιπα Βμφθηφίγίς ἵδατει ειπἰφήτ, Κιππρᾶ- αμ ΤΑ ΠΟΥΔΙΑ-ΟΔΗΓΟΙ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΤΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. ΒΕΑΥΝΠΙΕΕ, ΡΕΒΙ ΚΙΕΑΙΙΟΕ Ι0ΙΝ ΕΑΕΡΕΡΕΕΒΚΕΕΝ. Ῥ]ιοίο Ὁνγ: Ε. 4. στεοπ. σζῦύν ΗΙΖΜΕΠΤΙ ΕΘΕΝ ΜΌΒΤΑΗΡΕΜ Βαν Μεμιιεά Αὐράϊ Πς ἀεία Κιπιραηγαάα 1924 ἆᾳ Οἱ αταθα «ἠτηοϊϊςα οἰαταίς ἴδαε Ὀαδ]απςτ. Βίχ Ὀωσυ]ς δεπο 5οπ{α ΕωκαδαἰαΚί Άγατ Κιδπηπα΄ ὄτπεκςί οἰαταίς ϱἰ- πὶρ νε 1929 ἆα οἰπιάί Ῥαιαπάυδα ἂγατοι ναζ]οριπὶ αἰπηφίατ. Τοή5 τΘῃ Ὀετί Καπιραηγαάα πΙββςΙΙ οἰαταίς «βἱΙίγος δαν Ἱήσατίγ]ε Κὐκῆτι νο Όαίιτ ὄτπεκ]ετίπε Ὀσ]ατ. Ἠατρ εβηαδιπάα Γήκαθα νε Κατα- ἀθδάα Ὀείκςί οἰαταἷς ςααἱιοπιφίατ. Μεμπιεά ο] Εκ γαθίπάα οἱρ. οἵαζ Εϊτ δεποάεΠ {αζίᾳ Πιζπιειὶ νατα!, Ἠιϊς Ὀἱν ναζίτ Κκαγοοαϊοί Καζάγα ΙὔταππαπαΙδΗτ, 1,ο[κοδαᾶα ἄοδαρ Ὀὐψήπιας [ααι Καπιραη- γαάα ςαἱιδπηβζα Ὀαρ]αάιδι Ζαπιαῃ- ἆ4απ. ΟΒετί («απικόγάς οἵαγᾶ- Κἰαάιτ. 1937 ἄςᾳ εν]εππαίς οἶαρ ἰπιάϊ Κεπαϊἰδίγ]ε γαδαγαη ἃς ρεῃς Κισι νατάιτ. ΏΨΑΠΙΠ ραγοκἰπίῃπ Κατι] γαΓ- ἅῑπι νε Όαᾳ Φεκί]άο ἄε Πετκεδίπ πιοφ᾽μι οἶαρ ἁἆαία Ιγί Ὀἱ Ἠαγαῖ γαφαπιακς οἰάπδαιπα κὔ2]ετίπε Ίανο οἰπὶφίτ, Ὑοπὶ Οαπιμκὸγ «Ρος Καάοὐπᾶ τος γι Ιςίπ Εααγει]ετῖπί οἰπιάϊάοεπ Παζιτ]- ἀιδιπάαα ἀοΐαγι Ὀνπιϊφ γε «ςοΚ Κὐάρ]ετίπ 1953 γἠιπάα υναρίι- Κατι Πετπιεάεπ πηίε[αςδςί οἱ- ἀαδαπα «ὄγ]επαίςτ. Ῥυπάαῃπ δοπτα πιἠκθί[αϊ]ατ νοτι]πιϊφήτ νο ϱγ Ἱε ἵα]ατ γοπιπαϊφίτ, Ογψ εδηαφιπάα Μτ, Μιάά ΙΚί δεπο 5οπτα ανάεί οιτ- δι Ζαπιαπ ἆαμα {αζία Καάρ]ετίπ τεταΚ«ί οἀσσεκ]ετίπί νε Ὀμπαπ πεί]οςδὶ Κεπαάἰκιπίῃ αε {1ζία Καῑάρ τεϊδ]οτίπε «οεΚίετ νετεὈιεοεβίπί απιάαδυπα Ογ]επιῖφίτ. ΙΑΒΟΒΑΤΟΒΥ ΡΕΡΠ. Ῥμοίο ὃν: Ὦ. 4. 6τοεπ. Ντ, ΠΕΗΜΕΡ ΑΒΡΙ 4 μη ο. «ἴσεκ 5ΕΕβαἰθινπί ΚΑΖΑΝΑΝ Ρρῦπτ ϱοσυκ οὐσκ τύτΑή- ΙΙΔΗΕΙ ΤΕ ΒΑΚΕΜ ἨΕΥ ἘπΙ ΥΕ ΒΑΥ Ἡ. β. ΜΑΡ. ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΑΙ ΑΝΘΟΔΕΣΜΑΙ, Ἡ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ο ΚΥΡΙΟΣ Χ. Σ. ΜΑΤ. Ῥ]ιοίο ὃν : Ρ. 4. Οτερῃ. Βαελ Ίμε[ι το γρ] Μτς. Β. 1. Ἡαπάτίοἷς, τς. Ἡ. 8. Μαάα,Μτ. Η. Β,. ΠΜιᾶᾶ, τς, Β. Ἰεραν (Ιβιαπά απ απίᾶς 0οπιπ]ββΙοποτ). Έγομί: 1ιε[ι 1ο τίρῃ ἹΜατο Απίοπίοι (Εουτίπ), Ακοίι Αίία (Τ1ητά), ΆἉππα ΤΠποοοτοα (Β6οοπά), ἄοπάᾶ]ε Ιᾳζεί (Ε1160). ΚΙΖ Ισοί ΗΔΡΕΒΙΕΗΙ ΚΛΒΑΡΑᾶΟ βΑὄΙΙΚ ΜΕΒΚΕΖΙΝΡΕ ΡΕΟΥΜΙΙΒΒΙΝ ΥΑΡΤΙΟΙ ΕΟΙΕΝΟΕ 3 Νίδαπ ρἠπά Ῥεπάαγα, Κα- τααῦ Τ,είκε νε Κδείιοάαη ρε]επ 9ο ἆαπ {87ἱ4 ῬΒτονπί νε ΚιΖ 1ζοί Καταάαῦ δαδ]]ς πιεγκεΖ]πάε Βτο- νπ]]ετίη γαρίιδι ερἰεποεγε ἰδηταἷς ειπηφατ, Θα, δα πηπιακαάα γα- Ρήαπ Βτονπί εὔ]εποε]ετίπίπ Πκίη- οἱδί οἶαρ γᾶζίετος «οσοι νε ἀϊδετ Παἰκ τάπισα νο Ἰὔτκου φατ]α]ατ ἀαηθ]ατ, πηδαὈαΚκα] ογυωπίατ να Ρετὶ ατα]οεςὶ Ἐπιίπε Ίταπιπ ἵας ρἰγπιεδίπάςεη Ἰθατει Ῥτορταπιι φεγγοιπηρ]εγάῖτ. λΜΙδαΕιτ]οτ ατα- οιπάα Λατ, νε λΜήτ, Μιά, Λατ. Ἐ.]. ἨΗεπάτίοκς, ΑΗ Βεγ νε ερ, Ῥπ, Ἐναρε]ία ἴδοα, Αάα Κοπηῖδετί Μτ. Ἑ. Μεραη Ἱἵε Μτ. Μεραν νε ΚΙ Ιοϊκίεπ Ποφ]α- Ώ8ΠΏ ἆαπα Ὀἱτ «οκ Κπιδε]ετ νατάι. Βϊΐτ ᾷισοοὶ φετρίδἰ ΠαΖι]αΠιρ Ἡετ Ὀτονπί ἍὈἱ Όακει «ς- οεκ ρεϊϊγπαὶςση, Ἐπ ἹΙψί Ὀωκειίη φες]]ηιεςὶ ἰᾳίπ Λήτ5. Μιά, λήτ5. Ἠεπάτίοκς νε Λήτδ. Λπεραν Πα- Καιπ]ϊς γαρπιφίατ γε πειίοεάςε ΒαγΜιάά ἰαταβηάαπ Κοπος ]2οί, Άππα ᾿Γεοάστα, ΑκΦίπ Αια νε Ματί Απητοπίι, Ὀἰγιποϊ]]ς, κ{ποῖ]]ς ἠς που] νε ἁἀδτάμπουακ νοτϊ]ηιίςετ. Κισ [πο Ὀδτδίπιρη]ενίπία (πα, Ῥαδ]μ]ς πιοτκεζϊπάεηπ 6 Κι 126ἱ Ὁδτείπιεῃ νε Ὀἱ ἆε πιβΠα]! Ὀῥτοίππεηπ 9ος. Ζαπιαπίατάα οἱ, Ἠλατίοπ ἆἅα γαριαπ Πκί σπ]ᾶ]ς δἱς ἴα]πι Κατδήπα δα οἴπιῖς- Ἱετάίτ. Οταάα Κοπίεταπδ]ατ ἁϊπ- πιἰθ]ετ ΡΕΖΙΠΕεΥε ρἰάΠρ γεπί φατ]κιίατ νο ἁαηδίατ ὅῥτεππηϊφ]ετ νε ΡἱΓ ἆε Καπιρ αἰεςί γακπης]ατά]τ. Ἐτονηπί]οσίπ 6.1.6. Ἡαξία]αποβίηϊ Ζ]γατείϊ, Ἠιτιποί Ίίδετο Ὀτονπί ΚΗΓιι- Ὀυπόάαη 24 Ὀτονπί 1 α1άετ]ετί Τοπητῖ Μιδιαία νε 3 Κι Ιζοὶ ΝΙΚἱ δίταια, Τ1άο Ίδεα, νε Α]ίγα ὮΏ]θνετ, 5οΏ Ζαπιαπ]ατάα Ο:Μ.Ο. Παδιαμαποςί ἨἩαφία]αγιπί Ζϊγατει ερ Κεπάἰ]ετίπε σοςπιῖς οἶδαῃπ ἀεπιῖφίετ νε ΦεΚετίοπιε Πε ἱρατα ἵκταπι οἰπιϊφ]οτά]τ, Βία 4ο ΕΙΖ Ίἴποι Οἶππαᾶ, Ισ Ιπεῖ]ετ Όν πιιπίακαάα ϱο- δαϊπιακία οἶαρ . ει Παακί ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΝΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Στὴ γιορτὴ τῶν πουλιῶν- ὁδηγῶν ποὺ ἔγινε στὶς 3 ᾿Απρι- λίου στὸ Κέντρον Εὐημερίας στὸ Μαυροβοῦνι ἔλαβαν µέρος πάνω ἀπὸ 90 πουλιἁ-ὁδηγοὶ καὶ 30 μεγαλύτερες προσκοπῖνες ἀπὸ τὴν Πεντάγνια, Μαυρο- βοῦνι, Λεύκα καὶ Ξερόὀν. Εἶναι ἡ δεύτερη φορά ποὺ ἡ γιορτὴ αὐτὴ γίνεται στὴν περιοχή. Πολλὲς ἑκατοντάδες κόσμος ἀπὸ μεγάλους καὶ μικροὺς παρακο- λούθησε τὸ πρόγραμμα, τὸ ὁποῖον περιλάμβανε “Ἑλληνικὰ καὶ Τούρκικα τραγούδια, Χο- ρούς, ἀγωνίσματα καὶ τὴν στέψι τῆς Βασίλισσας--᾽Εμινὲ ᾿Ιρφάν. Παρευρέθησαν στὴν γιορτὴ ὁ κ. καὶ ἡ κ. Χ. Σ. Μάτ, ἡ κυρία Χέντριξ, ὁ κ. καὶ ἡ κ.᾿Αλῆ Μπέη, ἡ κ. Εὐαγγελία 'Ἠσαία, ἡ κ. Ε. Μεγκώ, Διοικητὴς τοῦ Σώ- µατος Προσκοπίνων Κύπρον, ὁ κ. Μεγκὼ καὶ πολλοὶ ἄλλοι ποὺ ἐνδιαφέρονται στὸ κίνηµα τῶν κοριτσιῶν ὁδηγῶν. Τὸ πρόγραµµα τῆς γιορτῆς περιλάμβανε καὶ μιὰ μικρὴ ἔκθε- ση ἀνθέων. Καθεμιὰ ἀπὸ τὶς μικρὲς προσκοπῖνες παρουσίασε µιὰ ἀνθοδέσμη. 'Ἡ κριτικὴ ἜἘπι- τροπὴ ἀπὸ τὶς κυρίες Μάτ, Χέντριξ καὶ Μεγκὼ ἐβράβευσε τὶς Γκοντζιὲ ᾿Ιζέτ, ''Αννα Θεο- δώρου, ᾿Ακτσιὴν ᾿Αττᾶ καὶ Μάρω Αντωνίου γιὰ τὴν πρώ- τη, δεύτερη, τρίτη καὶ τέταρτη Καλύτερες ἀνθοδέσµες ἀντιστοί- χως. οἱ ᾽Αρχηγῖνες ἐκπαιδεύονται, “Έξη ἀρχηγῖνες τοῦ Προσώ- πικοῦ Εὐημερίας καὶ μιὰ τοπικὴ ἀρχηγίνα παρακολούθησαν ἕνα διήµερο ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμ- μα ποὺ ἔλαβε χώρα πρὶν λίγο καιρὸ στὸν Άγιο Ἱλαρίωνα. ᾿Ακουσαν διαλέξεις, πῆγαν ἔξω πεζοπορία, ἔμαθαν νέα τρα- γούδια καὶ χορούς, κι ἄναψαν φωτιὰ ἔξω τὴν νύκτα. Οἱ μικρὲς Προσκοπῖνες ἐπι- σκέπτονται τὸ Νοσοκομεῖον τῆς Ἐ.Μ.Ε. 24 µμικρὲς προσκοπῖνες τῆς πρώτης ὁμάδος Ξεροῦ μὲ τὴν ἀρχηγό των, Τομρὶς Μουσταφᾶ, καὶ τὶς μικρὲς ἀρχηγῖνες Νίκην Στράτου, Λητὼ ᾿Ησαΐα καὶ ᾽Αλιὲ Τιλαβέρ, ἐπεσκέφτησαν τελευταῖα τοὺς ἀρρώστους στὸ Νοσοκομεῖον Κ.Μ.Ε., τοὺς εὐχή- θηκαν ταχεῖαν ἀνάρρωσι καὶ τοὺς δώρησαν γλυκίσµατα καὶ τσιγάρα. ᾿Ἐγγραφεῖτε στὸ Σῶμα τῶν Κοριτσιῶν Οδηγῶν. Οἱ προσκοπῖνες τῆς περιοχῆς παρουσιάζουν ἀξιόλογο δρᾶσι. Κάνουν ἐκδρομές περιπάτους, Κ.τ.λ., ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κανονικὸ πρόγραµµα τῶν ἑβδομαδιαίων συνεδριάσεων. Γονεῖς ποὺ ἐπι- θυμοῦν νὰ ἐγγράψουν τὰ παι- διά τους στὸ σῶμα προσκοπί- νων πρέπει νὰ ἀποταθοῦν στὰ Κέντρα Εὐημερίας. ιορ]απΠ]ατιπα Πβνείεαπ Ρρἰκπίκ]ετ ρεζὶπίὶ νε οσα {αα]γει]ετ ἆε Παζιτ]απιπακίαἁιτ]ατ. ΚΙΖΙΓΙΠΙΠ 1Ζοἱ ΥΖΙΙΠΙΑΦΙΠΙ ᾖΙδίεγεῃπ εὔενε- γίπ]ετ φαζμής πιεγκεζ]ετίπὶ Ζἱγα- τει εἴπιο]άϊτ]ετ. Ποτὲ δὲν εἶναι πολὺ νώ- ρὶς διὰ νὰ γίνη μιὰ καλὴ πράξις, γιατὶ κανεὶς δὲν ξέρει πότε θὰ εἶναι πολὺ ἀργά.-θΥΕΌ5. ο.Μ.Ο. ΝΕΙΕΕΑΡΕ. ΝΕΝΘ ΒΡΟΕΤΕ ΟμΌΒΡ ΒΥ: τς σσ -. Α. Ραπαγίᾶθ ΔΡΑΣΗ ΣΥΛΛΟΤΕΟΝ Τὸ πρόγραµµα τριῶν ἀπὸ τοὺς Συλλόγους µας πλουτί- στηκε τὸν τελευταῖο καιρὸ μὲ τὶς ἀκόλουθες ἐντελῶς νέες δρα- στηριότητες. ᾽Απὸ τὶς 26 Φεβρουαρίου ἕξη µέλη τοῦ Συλλόγου Πέτρας γυµνάζουν 45 περίπου παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου σὲ διάφορες ἀθλοπαιδιὲς μιὰ ὥρα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα- σκευἡ καὶ Σάββατο. Ὁ Κώστας Φραγκόπολος προπονεῖ τά παιδιὰ στὴν πετόσφαιρα, ἔπι- τραπέζια ἀντισφαίρισι καὶ τοὺς κάνει ἐπίσῃης διάφορες γυμνα- στικὲς ἀσκήσεις. Οἱ ᾿Ανδρέας Παπαγεωργίου, ᾿ Ανδρέας Κα- πσέκσος, Φοῖβος Νεοκλῆ καὶ Σόλων Πέτρου ἀνέλαβαν τὴν προπόνησι τῶν παιδιῶν στὸ ποδόσφαιρο κάθε Σάββατο ἀπό- γευμα. Τὰ παιδιὰ διαιρέθηκαν σὲ τέσσερις ὁμάδες, «'Αρσεναλς, Λύκοι, Παναθηναϊκὸς καὶ ᾿Ο- λυμπιακός». Κάθε ὁμάδα ἔχει τὸ δικό της ἀρχηγό. Μεταξὺ τῶν τεσσάρων ὁμάδων ὠργανώθηκε ποδοσφαιρικὸν πρωτάθλημα. Γιὰ τὴν ἐνθάρρυνσι ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερων ἐκδρο- μῶν ὁ Ζερὸς ἵδρυσε ᾿Εκδρομικὸ Σύλλογο. Σ’ αὐτὸν ἕως τώρα ἐνεγράφησαν 35 µέλη κι ἐξέ- λεξαν ἐπιτροπείαν τοὺς Τάκην Κατσιάµην, Κώσταν Παπαδό- πουλον, Σεὐφὴ ᾿Ατταλάη, Εὐδό- Κιµον Ροτσίδην καὶ ᾿Αντωνάκην Λοΐζου. Κάθε µέλος καταθέτει περιοδικὰ οἰαδήπιοτε ποσὰ ἔπι- θυμεῖ, μὲ τὰ ὁποῖα πιστώνεται ὁ προσωπικός του λογαρια- σµός. Όλα τὰ ἔξοδα κάθε ἐκ- δρομῆς θὰ πληρώνωνται ἀπὸ τὸν Σύλλογο, καὶ τοῦ κάθε μέ- λους ποὺ συμμετέχει στὴν ἐκ- δρομὴ θὰ χρεώνεται ἀνάλογα ὁ λογαριασμός του. Ὁ σκοπὸς τοῦ Συλλόγου εἶναι νὰ πραγµα- τοποιηθῆ τελικὰἁ ἀπὸ τὰ µέλη ἐπίσκεψη τῶν πιὸ ἱστορικῶν περιοχῶν τῆς νήσου καὶ κάποτε στὸ µμέλλο μερικῶν ἀπὸ τὶς γειτονικὲς χῶρες. Τὸ Νέον Καλὸν Χωρίο, άνα- γνωρίζοντας τὴν σημασία τῆς παροχῆς αἵματος σὲ ἀρρώστους ποὺ χρειάζονται µετάγγισι, σχημάτισε ὁμάδα αἱμοδοτῶν, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τοὺς Δῆμον Χαραλάμπους, Σόλωνα Λοΐζου, ᾿Ανδρέαν Μιχαήλ, Χρι- στάκην Μιχαηλίδη, Μιχαὴἡλ ΊΝε- οφυτίδη, Σόλωνα Τουμµάζου, Μιχαλάκην ᾿Αχιλλέα, ᾿Ανδρέαν ᾿Αλεξάνδρου, ᾿Ανδρέαν Κωσταν- τίνου, ᾿Ανδρέαν Γιάγκου, ᾽Αλέ- κον Στέλιου, Μάμαν Γιάγκου, ᾿Ανδρέαν Γεωργίου καὶ Γεώργι- ον ᾽Αχνιώτη. Τὸ ΙΝοσοκομεῖο τῆς Κ.Μ.Ε. καταχώρίσε τελευ- ταῖα τὴν ὁμάδα στὸν Κατάλογο Αἱμοδοτῶν. Ένα ἀπὸ τὰ µέλη τῃῆς ἔδωκε κιόλας αἷμα. Ἡ ὠργανωμένη ψυχαγωγία μὲ τὴν δέουσα ἐπίβλεψι τὴν ὁποία παρέχει ἡ Πέτρα σὲ παι- διά, θὰ ὠφελήση τὰ παιδιὰ καὶ θὰ δώση στὸν Σύλλογο νέα καὶ καλύτερα µέλη στὸ μέλλο. Πολλὰ µέλη στὸν Ζερὸ θὰ δοῦν περιοχὲς τῆς Κύπρου καὶ πιθα- νὸν κι ἄλλες χῶρες, ποὺ ἴσως ποτὲ δὲν θάβλεπαν. ᾿Αρκετὰ ἄρθρα δημοσιεύτηκαν σ’ αὐτὴ τὴν ἐφημερίδα, μὲ τὰ ὁποῖα ὑπογραμμίζεται ἡ ἀνάγκη ὅπως ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένοι ἔθε- λονταϊὶ αἱμοδόται, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν προσφορά τους νὰ βοηθοῦν στὴν διάσωσι ἀσθενῶν ἀπὸ τὸν θάνατο. Σ’ αὐτὴ τὴν ἔκκλησι ἔχουν ἀνταποκριθῆ 14 µέλη τοῦ Συλλόγου Νέου Καλοῦ Χωρίου. ΡΕΝΡΑΣΑ 8ΡΟΒ κιπιῦβῦ 6.Μ.0.5.6.ΔΑ. [ιρίνί ΚΑΖΑΝΜΙΡΤΙΕ ΙΕΕΚΕ τύπκ κυμύυβῦ Ἰκἰκοί ΕΕΙΜΙΡΤΙΕ. Ο:Μ.Ο.5.Ο.Α. φἰάϊπίπ 5οἩη οναπα. Ῥαπάαγα ε Τιείκε Τϊτ- ΚΙατί αταδιπάα Ἱ--- δα ϱ πα Ῥαπάαγα ἆα ουπαππιφιτ. Ῥεπάα- γαλίατ 2---Ἱ. βαρ σεΙπ]δ]ετ νε Παϊκἰπαίγοι σο]εππὶ οναπ ΕὈἱ- πιεζάσπ ἀδτῖ ἁακίκα ὅποο νε Καν- νειί Ὀἱγτήζρᾶτιω νατάιπιιγ]ε αἴπῃ]- φ]ατάτ. Βαπιας ΙΙ ἴαιπι αταδιπάα οΥπαπαη. Πκί8οπ ΠΠᾶςΙΠ δοΠΗΠΟ Σα 141. Ἠετ Πκί ταίαπι ἆα ἆα[α ευνεἰκί ογιπ]ατίράα 13εἵ ππακ αἰπβίαΓ- ἁτ. ΤΠ ΝίδαΠ ἆα Τ,ε[κε ἂε οΥπᾶΠαΏ Πἰς ογαπάα Ῥεταρετε Καππηιφι. Ὠἱψοπαής Ὑοππ]ής κ ονπα νε ΊΌταβιπι Γενες τε ἱκίποί ογάπα Ιάατα αἰπιίδίς, Ῥοπάπγα Επί ὃα φεκάε κ ἀεία οἰαταὶς Ο.Μ.Ο.5.Ο.Α. οἱ]- ἀῑπί Καζαππηφτ. Όαμα εννε]- ἆεπ Ο.Μ.Ο. εάϊ ἀΐγε Ὀίπεῃ δι ης 7 ἀεία Κοπππαρ γε Π]ς οἱα- τα] 1930-49 ἁα Ἱιοίκε Τετ Τιπηί ἰαταβηάαη Καζαπιπηφατ.. ΌπάαΠ οοηταἷὶ 5επε Κ1στις ΑΔΙαΥΙ ἴατα- βιπάαπ Καζαπι]παδίι. Ἡατοίη 5ο- πυπάαπ Ὀατί «δετο 3 ἀεία νε Ῥεϊτο Ὀἱς ἀεία Καζαππιφίιτ. Ο:Μ.Ο.5.0.Α. ἱάατε Πεγείί {α- ταξιπάατι ΠαΖιτ]απᾶΠ νε δεἰκὶζ Ιπαῖπ ἰφΗταἷς αιδί ὃν Κατφαθπ]α Βεζεῃ 6Πεύα Πἰφθείεα ἁαμα Ιάάῑα]ι οἰπιαφίατ, Βα. 8επε 5ο ογαπα Καάατ Πίς Ὀἰτίςὶ 1ιείκε 'Γὔτκ]ετί, Ροπάανα νεγα Κδετοάαη Παπρβὶ- οἰπίπ φαπιρίγοη οἱβοββιπι Ὀλπηϊ- γοτάµ. ΦήΕ να ππαάα[γα]ας γαΙπ- ἄα γαρι]ασαϊς Ὁἷτ ππεταδίπιᾶο Υ- Π]εσοκ{ί. Τοίκα Τὴήτίς επ: ἸΜεμπιείι Τοτος. Ἰαπιαί] ἴπος ΑΙ (Καρίαπ) Ἠαραπ Κάπὶ Όαγπα, ΑγΠαπ ΔΙ, Μεμπιοι Οαδ]αι, Μεῄπιεῖ Φαἱα1, Μισιαῖα Ὑπφιέ, Εεάαί Α. Ἑετίά, Ἡασαπ. Εῆκτοι Νϊμαά, Ν. Αππιεῖ Μηρίαία, ΑγΠαπ Μεμπιεί Γοτν!ς. Ῥεπάανα Επι: Τακί Ἠατα- Ιαπιρους. Ἱας Πα Κἰπακα, 1 απιῦτος ΒαπάεΙ, ΚΙΤγαΚος Κα- ἰδανα, Δπάτεας Φο[οΚίεις, Κο- οί Ἠα] Ὀϊγοπίδίγα (Καρίαπ), ςηννας Ἠτρίοίοτα, ᾿Γεοάοτος (εοτσία, Ύαπρος Ητίιοά]α, Τα- Κῑς Μήπαπίας, Μπα Ἡτίκαπίη. «δε ΤΕΝΝΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Σπο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΝΕΙΣ Ὁ κ.καὶ ἡ κ.Δημήτρη Γ. Τριχινᾶ ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Φιλίπ.Χ. Ζαχαρία ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. Ὁ κ.καὶἡκ. Χριστ. Τσαγγαρίδη ἀπέκτησαν θυγατέρα--ΜΑΡΩ. «Ὁ κ.καὶ ἡ κ. Ανδρέα Σωκράτους ἀπέκτησαν υἱὸν--ΚΩΣΤΑΚΗΣ. ὋὉ κ. καὶ ἡ κ. ᾿Αντώνη Γεωργίου ἀπέκτησαν θυγατέρα--ΕΛΕΝΗ. Ὁκ. καὶ ἡ κ. Γιαννῆ Πιτσιλλίδη ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΑΓΓΕΛΙΚΗ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Γιαννῆ Κυριάκου ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΑΝΔΡΟΥΛΑ. ὋὉ κ. καὶ ἡ κ. Στεφ.Παπᾶ Συμεοῦ ἀπέκτησαν υἱὸν- ΘΕΟΤΟΚΗΣ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.Νικόλα Πολυκάρπου ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΘΕΟΔΟΣΙΑ. Ὁ κκ. καὶ ἡ κ. ᾽Αντώνη Κυριάκου ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ο κο Αὐτὲς οἱ νέε δραστηριότητες εἶναι ἀναγκαῖες κι ὠφέλιμες καὶ εἶναι ἄξιες ἐπαίνου τόσο οἱ ἐπι- τροπὲς ὅσο καὶ τὰ ἐνδιαφερό- µενα µέλη. , ΥΠΑΔΛΗΛΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ Τὸ πρῶτο ἐπάγγελμα τοῦ Μεχμὲτ ᾽Απτῆ ὅταν ἄρχισε δούλειὰ στὴν Ἑταιρεία τὸ 1924, ἦταν καρραγωγέας. “Ενάμισυ χρόνο ἀργότερα μετατέθηκε στὸ Χημεῖο, τὸ ὁποῖον τότε λειτουρ- γοῦσε στὴν Σκουριώτισσα, ὡς δειγµατολήπτης. Τὸ 1925 προ- άχθηκε στὸν κλάδο τῶν χημι- κὤν ἀναλύσεων, τὴν ὁποία θέσι κατέχει ἕως σήµερα. Τὰ καθή- Κοντά του σχετίζονται κυρίῶς μὲ ἀναλύσεις χαλκοῦ καὶ θεια- φιοῦ. Στὰ χρόνια τοῦ πολέμου ὑπηρετοῦσε ὡς φύλακας στὴ Σκουριώτισσα καὶ στὸ Μαυρο- οὔνι. Ὁ. Μεχμὲτ εἶναι σήµερα 52 ἐτῶν, ἔχει ὑπηρεσία κάτι περισ- σότερο ἀπὸ 3] χρόνια καὶ δὲν ἔπαθε ποτὲ δυστύχηµα ἀπὸ τὸ ὁποῖο νὰ χάσηῃ χρόιο ἐργασίας. Γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Λευκωσία, ἀλλὰ διαμένει στὸ Καλὸ Χωρίο ἀπὸ τότε ποὺ προσλήφθηκε στὴν Ἑταιρεία. Παντρεύτηκε τὸ 1937 κι ἔχει τρεῖς νεαρὲς Κόρες, οἱ ὁποῖες ζοῦν στὸ πατρικὸὀ σπίτι. ρ-------- ΜὕΌΡΤΑΗΡΕΜΠΤΙΕΒΙΝ ΦΙΗΗΙ ΜΌΑΥΕΝΕΡΙ Φιημίγα «ἀαίτοπηϊζ πετ πιλςῖα- Πασπαί θιΠί πΙαγεπεγε ἰαὈἱ ηί- ΠΊᾶγα Ὀαδ]απιιφΏ. Ἱκί ἀοϊτοτ Ι]ε γατάιπιοιίατί Καταάαβάα απιε]επίη ππααγοπεδίπε Βαρίαπαι Ὀπ]απαρ νακίῖ Καγῦειπιεάσα Ἡετ αΠπεἰεγί ππᾶγεπο οἰπιεῖς Ιοἷπ Ὀἱτ αι] Όπ]- πααφ]ατα1τ. Ὑῆοαϊι ππααγεηεςί, ΚΙΠπΙΡΑΠΥ- αΏΙΠπ Καπάί είταάι Ιςίπ ναριδι ἀΐδετ Πἰσπιει]ετάεπ Οἰτίδίάϊτ. Βι ππιαγεποπίπ ᾳαγοδὶ απιε]επίῃ ετεκ Κεπαϊθί νε Ρετεκοε αἷ]ε- οἰπία πιεπ{αα!ι ἴσαὈι Κεπάί νσι- ἁμπα Ὀαίιπι Κεπαϊδίπε ὃδτε- Ὡποϊκάτ, Ἠσς Ὀἱς ΙΚὰ δεπεε θ1ῇ ΠΙΙάΥΕΠΕΨΟ ταὈί (αζα]πιακ]α 1ετᾶε ππογάππα αοἰπιες ἰεμ]κεοί οἶαπ βυτῦὸν αὔσζιΕΒ ΜΟΑΤΕΝΕ ΕΡΠΙΜΕΙΙ αεννίτεν πὔρύβῦ . Ὀ. ΒΌΒΟΗ, ΤατοΗπάκη. Ἰφίπίζάε νεγα εγἰπὶζάα, Ἠειπεῃ ΠεπιεΏ γαρΗΡΙΠΙΖ Πε Φεγάε ϱὔχ]ε- τπὶζὶ ΚμΙαππιαγα παπΏίαςδιηΙΖ. αὐσ]ετπίσίῃ παζίκ Κιδιπ]ατὶ ὉὈἳ- επ ρπ αἰζίῃ ἱςίπ «ΒΙΦΙΥΟΓ--- εἰζάεπ αζαϊς τεγααῖ δἱζε Υ8ΚΙΠ θεγ]οτὶ οὔείοτίτ νε ἰφΙΠίΖὶ γαρα:Κοῃ 4ς Ἡατοκοτ]ετίπὶΖὶ Ίάατε ε4ςτ. Οδχ]ατ γοτα]ατ. Βὶτ «οκ βὔζ]ετ οὔτπιο ναζε]οτὶπὶ γαρασιπηε]ετί Ιςίπ γατάιπια ππαλίαςΓ]αΓ. (ὔζ- Ιά]ς σὔζ]ετίπίζο ΙΚὶ εὐτά γατάτπα εάοτ. Ἐννείᾶ, αὐᾳιῖις οὔσ]ετίπίζὶ ΚαζαάατΏ παπαπαίαζα εάςτ, ὈἱΠαςδα ρὐσ]θχκίετ επιπγεῖι οαπλιπάαα 18] εάἡπιίσίειςα. ΦΕΠΙΥΕΠ, ΠπιαταΙΙ σὔζ]ῆκ ἂε ϱὀ2]ετπΙβίΏ ΓΑΠΙΑΠΙΕΗ ρότει]ππσδίπς γατάμπ Ε4ςΓ. Ἐνκεῖς νε ἱκαάιπ]ατ πϊγατ]αἁικςε αὔσ]οιί Ζαγι{Ιατ. Οὔχ]ετ ΖαγΗΙαγιη- σεὰς ἰαδϊγαιγία Ἱγί εὔτπιεζ]ετ νο ο Ζαπιαα ἅαπ γοτα]ητ]ατ νε νασιὰ σὔταί]πιε]ατὶ ἱςίῃ οἰφιπι]ετί ροἰς ἆαῑα γααΠ ταϊπιαίατι ἰσαὈ εάετ. Βΐτ «οκ ναϊκαἰατάα βῦ2 Ποϊίπή οὔσ]ετί Πμαγεπο εδ αὔζ]ετίπίζε αγαυπ. ϱοἡρὰ γετίγ νο αὔζ]ετίπίζίη {γὶ οἰάαδιι Ζαπιβηκί Καάατ ἰψὶ σὂτεδιδηί2. Βϊτ οοῖς Ἰάπιδείετ ϱὔσ]ετίπίπ 2ηγι οἰάαδαπιπ νεγα δἱΓ βοζῆπ Πὶς τε. αὔτπεαδιπίῃ Γατ]κιηάα ἀεβιετάϊτ. Έδει Όα α1δί Φεγ]ετίῃ Εατϊκὶ οἰδαίατ αὔχ ΦλΓΚΙατΙΠΙΠ [εἷκ- τα ἡγί οἶππαςι ἱςίῃ πγβιπ βοΣ14Ρῦ απιαδα. οαἱιβασαΚίατά1. Απποίκα νο Ἰπρ[ίεγε΄αε τα{α]αΠ Καγιάίατα σὔτε ρδζ]ετί ΖαγΗ οἶθῃ ΠΠιδείετ ρὸζίετί Ἱγί οἰαπ]ατάαῃ ἆαμα ἔαζία Καζα γαρπιακίαάιτ]ας. Ἐδετ Όὰ αἰοί θΜγεκ πιεπ]εκεῖ- Ἱετάς Όὰ Πακἰκαϊδα Κιστιδία «α Κεζα Πακἰκαίιι. Κιυτις Μαάςπ Φίτκει πάε ρῶσ Καζαϊατι 1952 γηιπάα 11ο ἆ48η τος3 νι Ζατμπάα 26 να νε 1954 ψιππιη κ ἀδτί αγ Ιςἰπᾶς γαἰπιζ 1 ἴἼπεγε ἁξφπιδφιϊτ, Ῥὰ ρυγίκς πιἠίπι Παδια]ής νο αἴαζΙΏ Ὀπίπο σοςἰιπιός οἶατ. Βὰ φεκ]άς ἂς σοἷς 1Ζ1ταὈ. νο Πβδταβπ δπ- πο ρεςί]πιίς οἰήτ, Ἰοιιοτ]ατ Ὀἱτ πιλάάεί 5οΠΤ8 πιαάοπάεϊί πιααγεπε]οτίπί Ὀϊ- τίρ Κβετοάα πιιαγεπεϊατίπε Ὀαδ]ι- γασαΚἰατά1τ, Μ{εαδα1ῖ Κιφιπι]ατάα ςαἱδαπίατα. Πιάαγεπα οἰασαΚίαΓι γαλᾶϊ ὄποράει παῦετ νετ]ασεκήτ. (Ἓ“-----ἵ- ΟΜΟΡΟΑ ΤΑΒΙΕ ΤΕΝΝΙΒ Ῥ ΑΝ 6ΗΕΡΘ5 ΤΟΌΕΝΑΜΕΝΤΡ ΒΟΠΒΕΡΌΙΕΙ 15 Μαγ: Ῥεπάαγία ν» ΡΗ]α5- 5ο. Νοιν Κ/Κμοτο ν Οά Ε/ Κοτίο. Τείκα Οτεεκ» ν Καϊγάμαία. Χετος ν Ρείτα. 9». ΜαΥγ: Καϊγάμαία ν5 Ῥμ]αρσοι. Χοτος ν Νε ΓΚ/Κποτίο. Ῥοΐτα ν» Οἱἰά, Κ/ΚΠοτίο. Τ,οίκα Τατ] νς Τείκα (τεεζα. 29ο Μαγ: Καϊγάμαία ν5 ΡεπᾶαγΙα. Τ,εἴ]κα Οτοεκς ν5 Χςτοδ. Ῥμ]αδεουι ν Ρείτα. ΟΙά Κ/ΚΙοτίο να 1μείκα ατα. Ἠοιπο ἴσαπι αρρεατδ Πι5δί οἨ ενα. 5ομοά]ο. ' «απηος σίατί αἲ 7.90 Ρ.πῃ. Καὶ ἂν ἡττηθῶ, θὰ εὗρί- σκωµαι στὸ δρόµο καὶ θὰ ζητωκραυγάζω καθώς πε- ρνοῦν οἱ νικητές. «᾿Απὸ τὸ «Προσευχἡ ἑνὸς ᾿Αθλητοῦ». --Β. ΒΕΑΙΒΥ. ΕΙΗΗΗΜΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΜΗΜΗΗΗΗΗ Ῥτορηίθίου: Μτ. Ὁ. Α. Ότεεῃ, σἱο Ο.Μ.Ο., Κουσίοιῖρδᾶ. Ῥππίοὰ αἲ ΝΙΟΟΡΒΙΑ Ῥηπίίπα Ὑγοτίκα, ὃν Οµ5, Νἰοοίπου δι Θ2ΠΒ Τά, οἳς Απείπου Βέζ., Νἱοςθίβ, εο]βηποί ἱετακἰάσίπίπ ἂς αδι] δεὈεῦί Ἠοτίκες ςαἱΙτκεπ οπιπἰγεί ρὐζ]ῆ- ὅὔπι σἰγπιεςία]τ. οἰπιά ΚΚ αὔζ]ετ πιαΠα{α78 οά ἠπιεκίσάἰτ]ετ, οἱγκετἵπ Ἐπιπάγεί ΦήἡὈορί πετ πιήδιαμάσπιίη βὂσπιε ΚαὈιἡγειπία ἵγί οἰάαδαπα απία- πιαῖς ἰςίπ σὔζ]ετίπὶ ππΙαΥεΠε εάε- Τα]ίς Καςςαπιΐς, Κορία» Ραβαάο- πιο Κοΐςίάϊς νο Απίιοπακί5 1:οἱ- Ζάαπ- σατεῖ Ὀἱ ἄε γατάηΙοι Κοπαῖίο Κωταπχαφίατ. Ἠετ Ἀγεμίπ αντι Ὀἱτ ΠοβαὈι οἶαρ Ζ0παπ νε ΖαππαἨ ἰδίιεάἰδί Καάατ ρατα ΥαΓΙΓ. ται Κι]άρ σθτῆτ νε οπάαΏ 5οΠ- τα Πετκεδίπ Πεδασιπα αντι Άντι Κεκί]τ, Βα Κιαλάρᾶη βαγεςί Ἀγε- ΒΡΟΒΤΕ ομῦΒ8 Βυ: Α. Ῥαπαγίᾶςς ΥΕΝΙ ΕΔΑΙΥΕΤΙΕΗ.. τς καῑραπιᾶσ (αταβπάαπ 5οΏ Ζαππαπ]ατάα Παζιτίαπαπ ΓααΠψίιε- τί Όήταγα ϱεςἰτῖψοτι17. Ῥεΐτο Κυἠοπᾶα αἷ ἠγεςί 26 Φιραιίαπ. Ὀετί Ραζατίεςί, «ΑΤΦΑΠΙ- δα, οµπ]αα να ομπιαατίοςὶ ϱπ]ετί Ὀΐτετ δααΐ 45 1κ οΚυὶ (αἰαὈεσίπε ΠΙΙΠΙΕΗΕ εροτίατι ΟδτειγοΓ]αγ. Κορία Ἐταπρορομίος ςοοµΚία- τα οἰπιπαρις γαρίιτιρ νο]εγδροί νε Ρίπιροῃ ὅδτοιίγος. Απάτεας Ῥαρα- βροτρία, Απάτεας Καϊδεκσον, Ῥϊ- νος Νοο] νε δοίοαπ Ῥεΐτα Πες οπιαατίαοδἰ ὄδίεάεῃ 5οΠΏ{αΙαΓΙ ϱ0- οιίίατα Εαροί ὄστοιπιεκιεάατ. Φοσι]κ]ατ Ατθεπα!, Νοΐνες, Ῥα- παΗπαίκος, νο Ομπιρίγακος ἀϊψε 4 πια αγτήπιις οἶαρ πετ απίῃ Ὀἱτ ἀς Καρίαπι νατάις. Βὰ Ππι]ετ αταδιπάα Ὀϊτάο {Γιϊδοὶ Κατφι]α- πι85Ι Παζιτ]αηπαιςΏς, Κοτο 5ρος Κα]άδὰ Κεπάϊ ἄγε- Ιοτϊπίπ πι πικάπ πιετιεσε «ΟΚ ρεζἰπΏἶστε ρἰἀεὈιπηε]ετί 1η Ὀἱτ σεΣὶ Κυ Κατπιφίς. α- Ἠμαζιτάα 35 ὕγε ἱμτα εἴπιίρ νε άοριίοδ, Φεγῆί Απῑαν, Ἑναάοκί- Βὶτ ϱε2ὶ γαριάιδιπάα Ὀὐεῦῃ π]ᾶ- Ιοτῖπί αάθπιω επ ἰατμί γετ]ετὶπί νο ἆαμα 5οΏτα Θαζι εἰταξ πιεπι- Ιεκει]οτί σεζἀἰτππεκετ. - . Υεπί Οαπι]ικὸν Κυἰβοῦ ππυλίας. ἠπιβείετε Καπ νετπεπῖῃ πεΚκαάατ Ὀποπι] οἰάαβαπα απἰαγατας Καπ νοτπιοὶς ἵσετο ἈὈϊπιο Ἠαίᾶ- Ιαπίδιις, ΦοίοΏ 1,οἶχοι, Απάτεας ΜΙπαΙΙ, Ητίκιαϊίς Μαπαϊάῑς, ΝΛΙ- Πα! Νεοβίάϊάϊς, δοίοπ Τοπιβδ, ΜΙπαϊακϊς ΑΠΐῑΐ6α5, Δηάτεας ΑΙε- Κδαπάτα, Απάτεας Κοδίαπάίπι, Απάτεας Ύαηρι, ΑΙεκος δίείγα, Μαπιας Ύαηρα, Απάτεα «6οι- οσἰκ!τ. Μήδιαμάοπι]ετία βὔζ]ετ]πὶ Ὀεάανα πἹααγεπε οἰπιείς ἰςίπ ίΓ- Και Απιοτίκα ἆαπ Παδαςῖ Ὀἱτ πιᾶ- Κάπο σετιπαίφιτ. (ὔσ]είη Πε Ἐπδππηια ἰγί τεϊκ]ς εδ]άῑδίπε οπιίπ. οἰπιαἷς ἰςίπ. αἱεί γεάί εἠτ]ά ΠΠΙΙΑΥΕΠΕ }Υ8Ρ8Γ. ΜιαγεπεάεΠ 6οητα ϱθζ]ετίπίη 1γὶ οἰάαδα Υενα ρὸ2]ετίπίπ ἴαπα αὐτεδ]]πιεκίπε ΥαΓ- ἅππ εἀοσεῖς ϱὔζ]ἀδᾶῃ αἱηπ]αῬι Ιῖη Ὀἱτ ϱσ Πεκίπαί ταταβπάαη ΠΠΙάΥΕΠΕΥΕ 1άζαπα οἰάαδα ποβρία- Ἠάσπιε Ὀάϊτι]εσεΚκιίτ. Ίπδαπ]ατ αὐτρᾶ Κιννειετίηί ἀλσε]τ]ειδε ο ΖαπιαΏ. ςαΦΙΤΚΕΠ. φο|ἂπηει]ετίτἰ 4ς ατίτπιις οἰατίατ. Ἠετ ΙδίΠ εΠ πιὐλίπα αφπι επιπὶγαιεσ νε Πες ΙίΠ. Φαὔ]απι χε ΙπΊγαοι νατά!, υυὌ---------- ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ τοῦ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΥ Τὸ ἰατρικὸ τμῆμα προχώρησε ἀρκετὰ μὲ τὸ πρόγραµµα ἰατρι- κῆς ἐξέτασης, τὸ ὁποῖο θὰ καλύ- Ψη τὸν κάθε ἐργαζόμενο. Δυὸ Ιατροὶ μὲ τοὺς βοηθούς. των ἐξετάζουν τοὺς ἐργάτες στὸ Μαυροβοῦνι, μὲ τὸ σύστηµα δὲ ποὺ ἐφαρμόζεται εἶναι δυνατὴ ἡ ἐξέταση ἑνὸς ἀριθμοῦ ἐργατῶν ταὐτοχρόνως χωρὶς σπατάλη χρόνου. Ἡ ἰατρικὴ αὐτὴ ἐξέταση εἶναι μιὰ ἀκόμη ὑπηρεσία ποὺ ἡ Ἓ- ταιρεία προσφέρει στὸ προσώ- πικό της. Ὁ σκοπὸς τῆς ἐξέ- τασης εἶναι νὰ ὑποβοηθήση τὸν καθένα νὰ φροντίση γιὰ τὴν προστασία τῆς ὑγείας του, τόσο γιὰ τὸ δικό του τὸ καλὸ ὅσο σῖα νε Ύοτκον Απορίες πιῖ- τοβδεΚΚΙΙ Ὀἱς πα Κατπιαφ]ατά1τ. Βὰ πι 5οἩ Ζαπιαπίατάα Ο.Μ.Ο. ΠασιαΠαποβίπο Καγάοϊαπαρ Ίς]ε- ππάση Ὀϊτίςὶ Καπ Υειπιεκ ἰσίπ ςαὔτηπαιςς. Ῥειιο οικείς «οοικίατι ΙθίΠ τοπ εά]επ Ιοθκ]αι νε Ὀακιπηι εὔ]επεξίετ Όὰ «οουΚ]8- τα. ἆσμα ἰγίὶ Ὀὔγήπιε]ετίπί νε Κιάρ]ετίπε ἁαια Ιψὶ Ἀγειετ ο|- ππααγιπα, γατάππη εἀεσεΚκετ. 1δε- τοᾶα σοἰς Ἠγείες Κάοτίδία Εἱσ ϱοΚ γοτ]επί νο Ὀεϊκίάε Πῖς ΒΌππ]- ἀκ]ετὶ ἀῑδετ ππεπιεκει]ετί ϱῦ- τοσοκἰετάϊτ. Βι σατειεᾶς Οἱτ σος γαζι]ατία σδπυΠὰ οἰατας Καπ Υεί- πηείς νε ἱηδαΠ ΠαγαὮ ΚατίαΓΠΙΑΠΙΠ ὑποπά απἰαππηδα. Βυπίατα γοπὶ. Οαπιμκὸν Κανοιπᾶα τά Ὀψεαςί ἰφιταὶς εἰπαίφίτ, Βὰ γεπὶ Εαα]ὶγοι]ετ [αγάαι νε ἀεδετ]]- Μάϊτ νο Ἠοτ κ Κοπῖε νε Ἀγε- Ἱετί ἰακάϊτ εά]ὶς. καὶ τὸ καλὸ τῆς οἰκογένειας του. Γενικὴ ἰατρικὴ ἐξέταση μιὰ φορὰ κἀθελίγα χρόνια, θὰ δώση τὴν. δυνατότητα στὸν καθένα νὰ προστατεύση τὸν ἑαυτό του ἀπὸ σοβαρὲς ἀσθένειες ἢ ἐνοχλή- σεις στὸ μέλλο, κι ἔτσι νὰ ἆπο- φύγη πολλοὺς πόνους καὶ ἔξοδα. Σύντομα οἱ ἰατροὶ θὰ τελειώ- σουν τὴν ἐξέταση στὸ τμῆμα τοῦ µεταλλείου. Κατόπι θὰ ἔδε- τάσουν τὸ προσωπικὸ στὸν Ξερὀ. Τὰ διάφορα πµήµατα θὰ εἰδοποιηθοῦν προηγουμένῶς γιὰ τὴν ἡμερομηνία καὶ ὥρα σωπικοῦ των. τῆς Ιατρικῆς ἐξέτασης τοῦ προ-

Τίτλος Θέμα Σελίδα
SPORTS CLUBS 4p
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4p
SPORTS CLUBS Αθλητισμός 4p
ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ 3p
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΑΙ ΑΝΘΟΔΕΣΜΑΙ, Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ Χ.Σ. ΜΑΤ 3p
ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ-ΟΔΗΓΟΙ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 3p
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ω.Δ. ΜΠΟΥΣ 2p
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2p
ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 2p
ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2p
BÜYÜKLERIN KUSURLARI NEDIR? 1p
Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΣ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ Ο.Α.Σ. Κ.Μ.Ε. 1p
Ο ΚΥΡΙΟΣ Χ.Σ. ΜΑΤ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΜΑΤ, Ο ΚΥΡΙΟΣ Ρ.Ι. ΧΑΝΤΡΙΞ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΧΕΝΤΡΙΞ 1p
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΕΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ 1p