ἳ ΑΙ ης ος ο δὰ Μο. ντος 2 σ.Μ.Ο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝ5 9 αν Ο ΑΠΡΙΛΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΝΙΦΑΝ ΦΕΙΙΑΜΕΠΤΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΚΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ/ΕΕΚΟΒ ΚΙΒΝΙΡΤΕ, σουυκ κὂβδεΕβῖ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 'Ὑπὸ ΊΝ. Β. ΒΗβΟΝ, Διευθ. Ασφαλείας Ὅπως ὁ πρωϊνὸς ἥλιος καθὼς ἀνεβαίνει στὸν οὐρανὸ πίσω ἀπὸ τὰ βουνὰ ξεχύνει τὶς ζώη- Φφόρες ἀκτῖνες του καὶ κάμνει τὸ κάθε τι νὰ ξεπροβάλλη λαμ- πρὸ κι ὡραῖο, ἔτσι κι ἡ ἐπίδοσι στὴν ἀσφάλεια ποὺ σηµείώσε ὁ ᾿Απρίλης πυρπολᾶ τὸ σκοτάδι ἀπὸ τὰ ζοφερὰ νέφη τῶν δυστνυ- χηµάτων ποὺ ἐπικρέμμεται πά- νω ἀπὸ τὴν Κ.Μ.Ε. ᾿Απὸ τὸν ἕνα μῆνα στὸν ἄλλο γιὰ δυὸ σχεδὸν χρόνια τώρα, τὰ δυστυ- χήµατα Λλιγοστεύουν συνεχῶς στὸ κάθε τμῆμα, ἀπὸ τότε δη- λαδὴ ποὺ τὸ προσωπικὸ ἄρχισε νὰ ΘΕΛΗ νὰ δουλεύη μὲ προ- σοχή. Ὁ Απρίλης ἦταν ὁ ἀσφαλέ- στερος μῆνας σ’ ὅλη τὴν ἴστο- ρία τῆς Κ.Μ.Ε., παρ᾽ ὅλο ποὺ συνέβηκαν τρία δυστυχήματα. Όταν τὸ µμεταλλεῖο ἐπέτυχε ἀπόλυτη ἀσφάλεια τὸν περα- σµένο Δεκέβρη, πολλοὶ εἶπαν ὅτι ἦταν ἕνα τυχαῖο γεγονός. «Όταν ὅμως τὸ μεταλλεῖο ἐπέ- τυχε τὴν ἴδια ἀπόλυτη ἀσφά- λεια κι µέσα στὸν Απρίλη, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθῆ ἁπλῶς τυχαῖο. «Εἶναι ἡ πραγματικὴ προσπάθεια ποὺ ἐπιτυγχάνει τὴν ἀσφάλεια. Στατιστικὲς γιὰ τὰ δυστυχή- µατα κρατοῦὔνται ξεχωριστὰ γιὰ τὰ 19 τµήµατα τῆς Κ.Μ.Ε. Τὸν ᾿Απρίλη συνέβηκε ἕνα δυ- στύχηµα στὸ καθένα σὲ τρία ἀπὸ αὐτὰ τὰ τµήµατα. Δὲν χρειάζεται παραπάνω ἀπὸ ἕνα δευτερόλεπτο γιὰ νὰ συμβῆ ἕνα δυστύχημα. Γιὰ σκεφτῆτε λοι- πόν: Σ’ ὅλο τὸν Απρίλη µόνο τὸ διάστηµα τριῶν δευτερο- λέπτων ἐμπόδισε τὴν Κ.Μ.Ε. ἀπὸ τοῦ νὰ πετύχη τέλεια ἐπί- δοσι ὀσφαλείας ! Τὸ φῶς τῆς ἀσφάλειας λάμπει µέσα στὸ σκοτάδι τῶν δυστνυ- χηµάτων. Τὸ ἐργατικὸν προ- σωπικὸ ξεύρει ὅτι μὲ τὸ φῶς τῆς ἀσφάλειας δὲν θὰ χάνη ἧμερο- µίσθια οὔτε θὰ ὑποφέρη ἀπὸ τοὺς πόνους ποὺ προκαλοῦν τὰ δυστυχήματα. Μὲ τὸ φῶς τῆς ἀσφάλειας ὡς ὁδηγόν, οἱ ἐργά- τες θὰ ἐργάζωνται μὲ τὸν ὀρθὸ τρόπο-- τὸν ἀσφαλῆ τρόπο. “Ο ἥλιος τῆς ἀσφάλειας ἄρχισε ν᾿ ἀνεβαίνη πάνω ἀπὸ τὸ βουνό µας τῶν δυστυχηµάτων. 2ύντο- μα ϐ’ ἀνεβῆ Ψψηλὰ στὸν οὐρανὸ κι ὁ καθένας θὰ ἐργάζεται μὲ προσοχὴ ἀπὸ τὰ δυστυχήµατα ὅλο τὸν καιρό. Τότε κάθε τμῆμα θὰ ἐπιτύχη τέλειαν ἐπίδοσι στὴν ἀσφάλεια καὶ τὸ προσωπικὸ τῆς Κ.Μ.Ε. θὰ γίνη γνωστὸ ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ ἀσφαλέστερα στὸν κόσμο. Γιὰ μιὰν ἐπίδοσι ἀπόλυτης ἀσφάλειας χρειάζεται ἕνας μῆ- νας, μὰ σ’ ἕνα µονάχα δευτερό- λεπτο γίνεται ἕνα δυστύχημα. Κάθε δευτερόλεπτο τοῦ κάθε λεπτοῦ τῆς κάθε ὥρας τῆς κάθε ἡμέρας τῆς κάθε ἑβδομάδος τοῦ κάθε μηνὸς τοῦ κάθε χρόνου τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι σπου- δαῖο γιὰ τὴν ἀσφάλεια. Δὲν ὑπάρχει λόγος γιατὶ ὁ ᾿Ιούνιος δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνας ἀσφαλὴς μῆνας γιὰ τὸ κάθε τμῆμα. Δὲν ὑπάρχει λόγος γιατὶ θὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ συμβῆ δυστύχημα τὸν ᾿Ιούλιο. Δὲν ὑπάρχει λόγος οἱοσδήπτοτε ἄνθρωπος νὰ πάθη δυστύχηµα ὁποτεδήποτε. Μὲ τὸ ζωηρὸ φῶς τῆς ἐπίδο- σης τοῦ ᾿Απρίλη ὡς ὁδηγό, τὸ κάθε µέλος τοῦ προσωπικοῦ ἂς ὑποσχεθῆ στὸν ἑαυτό του ὅτι θὰ φροντίζη περισσότερο γιὰ νὰ ἐργάζεται ἀκόμη πιὸ άσφα- λισμένα ὅλο τὸν καιρό. Πόσος καιρὸς θὰ περάση ἕως ὅτου ἡ Μόλις συμπλήρωσε τὴν µόρ- φωσί του µέσης παιδείας τὸ 1922 --πρία χρόνια στὴν Σχολὴ Μι- τσῆ στὴν Λεμύθου κι ἕνα χρόνο στὴν ᾽Αγγλικὴ Σχολὴ Λευκώ- σίας͵, ὁ κ. Δημοσθένης Κυριάκου διορίστηκε προσωρινὸς ὑπάλ- ληλος στὸ Δασονομεῖο γιὰ ἕξη μῆνε, Τὸ 1923 προσλήφθηκε ἀπὸ τὴν. Εταιρεία ὥς διερμηνέας Κι ἀποθηκάριος στὸ Μεταλλεῖο Σκουριωτίσσης καὶ τὸν ἴδιο χρόνο προσάχθηκε εἰς μηνιαῖον ὑπάλληλο. Μετὰ δύο χρόνια διορίστηκε βοηθὸς χωρομέτρης καὶ γραμματεὺς γιὰ τὶς ἐργολα- βίες, στὴν ὁποία θέσι ὑπηρέτησε ἕως τὸ 1934, ὅτε μετατέθηκε στὸ Μεταλλεῖο Μαυροβουνίου ὡς ὑπεύθυνος γιὰ τὸν ὑπολογ!- σμὸ τῆς ἐργασίας σ’ ὅλες τὶς ἐργολαβίες ὑπογείως. Τὸ 1936 προάχθηκε στὴν θέσι ὑπεύθυνου γραμμµατέως στὸ γραφεῖον ἐργο- λαβιῶν τοῦ µεταλλείου, τὴν ὁποία θέσι κατέχει ἕως σήµερα. 'Ο Δημοσθένης νυμφεύθηκε τὸ 1935 καὶ τώρα εἶναι ὁ ὑπερή- φανος πατέρας πέντε παιδιῶν--- τεσσάρων θυγατέρων κι ἑνὸς υἱοῦ. 'Η μεγαλύτερη κόρη του κι ὁ γνυιός του φοιτοῦν στὸ Παγκύπριο Γυμνάσιο. Διαμένει στὴν Κατύδατα μὲ τὴν γυναϊκά του καὶ τ’ ἄλλα µέλη τῆς οἶκο- γενείας του. ΜΙΝΕ ΒΌΒΕΑΟΕ Ῥμοίυ ὃν: 4. Ραπανίάθα Μι. ΡΕΜΟΡΤΗΕΝΙΡ ΚΥΒΙΑΟΟῦ σζῦύν ΗΙΖΝΕΤΙ 6Ε(ΟΕΝ ΜΌΡΤΑΗΡΕΜ Βαν Ὠϊπποφιεπίς Κἰτίγακια Οτία τας πίη Π]ς ἁἀδτε γι ἱαπιαπη]ᾶ- ἀῑκίαπ. 5οπτα κ οἰαταίς 1922 ἂε Οιπιαπ Ὠαίτεκίηάε ΚάπΡ οἰατας ρα ἱβαιδατ, Ὁς νὶ! Τοπηίτα Μῑςϊ5 ΟΚααπάα να Ὀϊτ γι ἅα Τείκοθα Τησί!ζ Οἰιαπάα οΚαππαφίατ. ΑΙ αγ 8οπτα ἶς αζΙδιπάαπ ἰδίπί Καγιο εἰπιίς νο 192346 ΚΙΠΙΡΗΠΥΕ (αταμπάαΏ. ἵετοήπιαπ νε απιραΓ οπϊπί οἰαταίς σαἱΙΦτΙ]παΦ νε αγηί ψιὶ Ζατήπάα αγκοι Ὀἱτ παιδία άετα οἰπχδίαγ. κι νι. δοπτα ππεδα]ια πιοππτα πιμανίΠί νε Κοπίταϊ ΚΑΙΕΙ οἰαταίὶκ 19346 ἹΚαάατ ια ναζ][εάε «Ἀ]δάι. Οπάαπ 5οηγᾶ γοτα]α ἰφιοτί δ]ςἰο]ἠδίπε Κατα- ἀᾳπδ Μαάσπίπε Ὀεσαγίς εἀ[ηϊφιί, 1936 5εποκἰπας πιαάεη Κοπίτα[]ατι ἀαϊτοκιπίπ πιες ια] ΚΑπὈΗΡίΠε Τετ- Εἰ οιπιὶς να Όὰ ρίπο Καάατ αγΠὶ ναλἰ[εάς ςαἱδπιακίαάιτ. Βαν Ὀἰπιοκίεπί 1035άε εν]εῃ- πι νο Όα σὔπ ἁἀδτι Ίιἆ νε Ὀἱτ οὔτ] Ὀαραδιάατ. Επ Ὀὐγῆκ Κισι νε οὅία Ῥαπκίρτίγοα Οἰπιπαδίγοι ΟΚωΐάπα. ἀἆεναπι οαἰπιεκίεάίτίαετ, Κοπάϊθὶ ἀῑδει αἴιε εἴταάι Ἶε Όσταῦοτ Κατάαάα΄άα ἱκαπιεί εἴ- πιεκίαεάΙς. Ἑταιρεία ἐπιτύχη ἕνα μῆνα μὲ ἀπόλυτη ἀσφάλεια θὰ ἐξαρτηθῆῇ ἀπὸ τὸν ἐργαζόμενο στὴ κάθε δουλειὰ πῶς θὰ ἐργάζεται κάθε δευτερόλεπτο κάθε ἡμέρας, Ψ. Ῥ. ΒΕ0Ρδ Ταταϊπάαη Ἐπιπ]γεί Μα Ντα, ΓβδΙατιπ ατάιπάαπ ἁἆοβαιπ νε Πειφεγί τεπιζ νο ρατ]αίαη 5αΏα] ρἰ]ποςί οἰδί Κιοτις Μαάει ίτκε- Ἠπάς οἶαῃπ Καζαίατιῃ γαταϊιδι Κατα Ὀπ]αά Ἰάδαςα ατκαδιπάβη ἅα ἸΜίδαπ αγΙΠΙΠ. βε]θπιοί τεΚοτιι Καγιά]ατι ρατῖαίς ΟἱΓ αφής νετπαϊφϊς, Μἠφιαμάσπι]ετ ἆαμα 5α1πι οἰαταίς ἰΙσπιογί ΑΕΖύ ΕΤΤΙΚΙΕΕΙ Ζαπιοπάαπ Ὀετὶ. ἠκὶ γή. ρεςπαφητ νο δα σπα Καάατ Καζαίατιη αάεαὶ αἰτῖκςε αγάαπ 8γα αζαιπιαίαάι. Ἠστ ποκαάατ ἀα γα]ηιζ ἃς Καζα γικα. Ὀυπιαθθαε Κιτ Μαάεπ Φἰτκοιϊπίπ τατίπ]πάα ἨΝίδαη γι οπ. φαΐπι δἱτ αὐ οἰππιαφίτ. Μα- ἀεπάςε 6εςεπ Αταϊικ αγιπάα πιᾶ- Κοπιπιοί Βἱτ φε]βπιεί ἱοτακίίδί Καγιά ο1]άῑδί Ζαππ8Ώ πεγίκες Όυπιι Ῥαγαδι Ὀἱτ ἴαπ εδεὶ οἰαταίς ναςιΓἱαπάιτπαΙθία. 1 ΔΚΙπ πε Ζ8ΤΙ8Η- 4 πιαάσπάς Ἰκοζαλῆς Νίδαπ αγιπάα αγηὶ 8εΥ πιϊφαμεάε εὔπιφσ ατιῆς Ῥαγαδι Οἱ Τα αἀάο]απαᾶ- πια. Φε]άπιεῖ, Πακκαίει φαση οἰπιαίς Ιοίῃ Υαριίαπ σαγτοίη πείῖ- οαρί οἰατακ «ἀοδατ, Κιοτι Μαάεπ οτε Πηἶα οη ἀοϊκαΖ πιΙΠτε]Ε «ἀε]ετίπάο 5ε]δ- ππεῖ Καγιά]ατι ταναιπιαΚίαάιτ Ὁς φἠοπία Πετοτίπᾶςε ὨὈίτετ Καζα οἰπααφίατ, Βὶτ Καζα ἵαπα Ὀἷτ βαηΊγε Ζαπάα οἶατ. Ὀδοὐπϊπῦσ Κἱ Νίκα γι Ζατμπάα Κ.ΜΟ πὶ πιὔκεπαπαο]. Οἱ φε]θππειίει γἱΠΙ ἃς δαπίγε ΑΥΙΓΠΙΡΙΙΓ. ςο]άπιοι αδιῶι Καζα Καταπηβι αταδιπάαη ΡΤΙΠΠΩΥΑ Ὀαρίαπδτ. ςο]βπιοι ιδιὔιπάαῃ ΙπδαπΙαΓ απἩγος ατιῖς Κκαζα ψζιπάςι Ιδεταῦ ρεἰκπιίγε νο γενπ]ῖγε ΚαγιὈ εἴπιίγε 1ἠΖήπα νοζίας, Νήαάαπι Κὶ δε]άππεί 18161 Κοπά είπε ἁοβτα γοία ϱ5- τοτίγος {πδαπίας ἰδιεγίπ] Γαπα οἰαταίς γαρπ]ακ ατζακαπάααιτ]ας, ΠΕΠ. ἆθ φα πι γοῖα (αϊπιαξ]α. Καζα ἆαζι- πΣ ἠποτίπάςι φα]θππεί βὔπεςὶ ἀοδαγοτ, Ὑπκιπάα Όν βὔπες 56- πιαγα γὔκοε]εσεκήγ να πεικες Ἰβίπάε ἁαίπια Φ8ΗΠΠΕΠ ςαδασαΚίτ. ο. ζαππαΠ. Ἠετ φὔιδοο πιβκοτηπιε] ΡΐΓ φο]άπιει τεκοζυπα 5αμἱο]ασα]κ νο Κ.Μ.Φ. πιήφιαμάσπιετί ἀὔπν- αΠ1Π οπ. δαΐπα ἱπδαπίατι αταδιπάα γετ αἱασαΚίΙΓ, ΜήΚαπηπιο] Ὀἱς φεἱβπιοί τεκοτα Ὀἱς αγ Ζατπάα ἴαπιαπ]αητ Πα]- θά Καζα Ὀϊτ φαπίγο. Ζαγιπάα ναίκα Ὀαίατ. Ἠσγ ἱΠδαπΙΠ, πετ οροπΠοδἰπίῃ, δι ΑΥΙΠΙΠ» ΠΕΙ Πα[ία- «Ι1Π. Ἠετ σὐπ πίη, ΠΕΓ ΦΑΒΗΠΙΠ» Ἡετ ἀαἰϊκαδιπΙπ Ἠθς δαΠηίψεςί φοἰάπιαί ἰοίτ πα μάπιάἰτ, Πες φὔοςα ἱςίπ Ἠαζίταπιη δαἡἶπα Ὀἱσ αγ οἰαταίς ᾳοςππεπιεδίπε Ἠίΐς Ὀἱτ εεδεῖο γοΚκ- τας, Τοπιππιζ αγιπάα ες ΠαΏρί Ὀἱς Καζαπια να Ὀαἵπιαδιπα 5εεὈ γοκίατ, Ἠετ Παηρί δίτ ναάτ. ος παπα Ὀἱς ΚΙπιδεπίπ Καζαγα πδταπηαδιπα ἅα «οὈεῦ γοκίπτ. Νίραπ αγΙΏΙπ ρατ]αϊς 18151 απ ἆα Ἠστ πιϊδιαπάσπι γοίαπα ἰψί οὔτα ο απάαΠ Ὀδγ]ε Ὀὐτάτ ΖαππαΏ ἅαμα. σαΐπι οἰαταΚκ. ἰφ]οπιεςί ἰςίη εἰἰπάσα σεἰάϊδί Καάατ ραντεῖ εάε- σεδἰπἰ Καπάί Κεπάϊίπε οὔζ΄ νετ- πιο]ιάϊτ. Κ.Μ.Ρ.Ππίπ. πιὔΚεπιπιε] Ὀἱτ φο]βπιεί αγιπα οτὶδεὈί]πιεςὶ Ιᾳῖπ. ἁταάαπ πο ΚαάαΓ Ζ4ΠΙΔΗ ρεςεσοᾷί ατιῖς ἰφίπάς' πετ 5απΐγα ἀῑκκαι]. ςαἰιδαΏ αάαπια Ὀαδμάιτ, ἜἛδ-------------- ΤΕΝΝΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Παναγιώτη Παπᾶ Βαρνάβα ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΑΝΔΡΕΑΣ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Τουμάζου Σπύρου ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΣΠΥΡΟΣ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Γιαννῆ Μιχαὴλ ἀπέκτησαν υἱὸν--ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.᾿Αχιλλέα Στυλιανοῦ ἀπέκτησαν υἱὸν-«ΣΑΒΒΑΣ. » ΜΑΚΑΙΕ ϱ ΡΑΙΜΑ ΡΙΚΚΑΤΙΙ ομυνῦΖ Ἠ]τίποί πιαΚα]επιάε ο] πἰζαπι- Ἰατίπα ἴααί «ετιδίπΙζ οἰοὶ γοι ΠΙΖΑΠΙΙΤΙΠΑ ἆα ΥΠΕΠ Ιἴααϊ 6ἴπ]ε- πὶζίπ επεπιπαϊγειπί Ὀεμτιπαϊφείπι. Έδοι Ὀδτοιπιεπίηίζ 5ἱζε 5ΙΝΠΙΒΗΙΖ1 εὄγῆγοιτ ἆα αἱ ἀἰπ]επιεζθεπίζ ΠΠ αἱζε Ιπίατ γαρατ νε δε] Πκποϊψί ἂᾳ Ὀαδιφίατ εὔει οἱζ ΚοπιςπηαΚία ἀεναπι οἀειδοπίζ δἱσὶ οεζαἰαπάτιτ. ΟεζαἱαπάιτπιακίαΠ Ποβίαηππιψοτ ΙΚίπ εὔετ Υ8Ταπ8- Ζἱδεηπίζ οεζα]απάιτπια]ιάιτ, Φό[ετ]ετ, ΚιΖ νε ετκε]ς «οσοι ίατι γαπιῖ νε]εββῖίο Ὀίπειη Ὀὔγεκιετ γοἱ πἰζαπαίατιπα Ιααϊ εἴππε] πες- Ὀωτίψειπάεάἰτ]ες---ἁαίππα γοίαα «οἱ (αταβπάα θτπιεΠάιτίετ, ἆα- 8αὗα να Κδν ἱςοτίδίπάε γανας νε ἀϊκκαιι εὐτπιειάϊ]ετ, ϱεοε]εγίῃ ιφΚΙατιαι. γακπια]άιτίατ νε φαΐτε, Ἐδοι διὰ πἰζαπαίατα αγίΙτΙ Πατε]κεί εἀετίοτ»ε, εὔει γο]αῃ 5αὔ ἵαταξιπάα φὕτοτ]στδε, ῥβοσε]εγῖίπ 1ΦΙΚΙΑΓΙΠΙ γακππανι πιτατίατδα νεναπαί Ταζ]α φἠταιι «Ἀτείειςα, ΙΠιῖπια] ας Ἰηδαπίατια γαταΙαΠπΊαδίπα. γαβαῖ Πατία. δἱἠπιάπε οεδεὈ νετεσεἷ Ίότεης Ὀΐτ Καζα οἰαοίΗτ. Έδει ΕἱΓ Ρος πἰζαπιίατα αγΚΙτι Ὠατεκεί οἆσπ Πες Παηπεβί Ὀἱτ φΟ[ετί νεγα να]εκίτε Είπε Οἱ Κἰπιδεγί ϱὔτΏγ- ο. οπίατι ἁπτάμίπια]άις. Βε]κά Ὀϊπίποί ἀεία οἰαταὶς Κεπάἰ]ετίπε ἆαίνα ἀῑκκατιι οἰπια]ατι 1ςίπ παδΙηαϊ εάοτ, ΙΔΚίπ αγπὶ ΚκαθαΠατι Ι5ΙεΠΠεγε ἄοναπι εάετ]εδε πια πιαῖκε- πιεγο οτήτή]άτίετ νε Πθκίπι Κεπάϊ]ετίπε οεΖα Κεδετ. Ρος ἆε ὈδτειπιεπίπΙΖ βἰδί οεΖα]αΠάΙΓΠΙΑΥΙ φενπιοΖ. ΙΔἰίπ Όασαπ φδίετ]ετ νε νεἰαςὈίτε Ὀίπεπίετ ἀλκκαίςιζ νε γαταπιαΖ οἱατ]ατσα, ἆαλα ἴγὶ Ώατς- Κει ειπιε]ετί Ἰςίπ γερᾶπε «αιε ριάἁτ, Βετεκεί νεδίη ΙΙ 9ὔ[εί- Ιετίη νο νε]εςοίτε Ὀἰπεπ]ετίη εἷκδε- τί πἰζαπι]ατα ἰπαϊ εάεπ Ἱψί ἱπδαπ]ατάι νε γαης Πατεκεί εἰπχ]οτί Ζαπιαπ απατακ]ατιηάση Πετί 6εΗγο5, Τπ ήπια] Όαςκα Εἱ 8ου ἀἀφαπιτίες νο ἀῑκκαι]αγιπ θὕσπιε- γα ΠαδτοάεπιεζΙος, πιο Ὀἱτ ςος Καζαίατ Ὀδγίαε νυκα Ὀυ]ήτ. Ῥαζαπ Φθ[οτίπ νεγᾶ νε]εςοῖτε Ρἰπεπίπ Πις το Καδαπαϊι οἰπιγα- Βἱ1τ να Καζα οἶατ οἈπκὰ γαγα γιτάγεπ Κάπιδε πε γαριδι ἁ- ὔπππεΖ. Βε]κί ἄᾳ ο Κίπιδε Υοἰάα ούπΙνας Οἱ «οσουΚ οἰα ος ογπαπιαπα»ι Ιήπά. Κατδιάβη Εἱτ Καπαγοα ρετκεη «οοιΚ εἴτα- πα Ῥακπιαάαη 4ΠΦΙΖΙΠ γοίαπ Οἱ Κοπατιπάαπ. ἀῑδει Κετατιπα Κοδατ. Βόγ]εΙΚίε ὁδτεπππεπίζ ἰεαῦ οάεπ ἠαποϊ ἆοι» ἆε γΥοἰάα νε]εςοίτίε ΡἰπΙ αἰάϊγοιδαπιζ, γαλαί γαγα οἰαταίς γοῖαπ Οἱ Κεπατιπάαπ ἀῑδετ Κοπατιπα. βοςϊγοιαπΙ ὨΑΙΜΑ ΡΙΚΚΑΤΙΙ οἱ ὐνΝῦΖ. ὍὉ κ. καὶ ἡ κ. Γιαννῆ Ταρᾶ ἀπέκτησαν υἱὸν--ΦΥΛΑΚΤΗΣ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.Χρ.Παπαδοπούλου ἀπέκτησαν θυγατέρα--ΛΟΥΚΙΑ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Μικαὴλ Γρηγόρη ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Νεοφύτου Παναγῆ ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΕΥΡΟΥΛΑ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Γιαννῆ ᾿Αριστείδη ἀπέκτησαν θυγατέρα--ΕΛΛΗ. ΣΟ κ.καὶ ἡ κ.Εὐδοκίμου ᾿Αδριανοῦ ἀπέκτησαν υἱὸν--ΑΝΔΡΕΑΣ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.Χρ.Χαραλαμπίδη ἀπέκτησαν υἱὸν--ΣΤΕΛΙΟΣ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ.Γεωργίου Θεοφίλου ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΜΑΡΟΥΛΑ. σαζαἩ : Πτα] Ἐιπιαπᾶβηι ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ὑπό: Ἐπιθεωρητοῦ Τροχαίας ΑΡΘΡΟ 2ον. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΕΤΙΚΟΙ Στὸ πρῶτο ἄρθρο µου ἐτόνισα τὴν σπουδαιότητα ὑπακοῆς στοὺς κανονισμοὺς τροχαίας στοὺς δρόµους, τὸ ἴδιο ὅπως ἀκριβῶς ὀφείλετε νὰ ὑπακούετε τοὺς κανονισμοὺς τοῦ σχολείου. ὪΑν ὁ δάσκαλος σᾶς πῆ νὰ κάτσετε φρόνιµα μὰ ἐσεῖς ἀκόμη θορυβεῖτε, στὴν ἀρχὴ θὰ σᾶς ἐπιπλήξη αὐστηρὰ κι ὕστερα, μπορεῖ, ἂν συνεχίζετε νἁ µιλᾶτε, νὰ σᾶς τιµωρήση. Δὲν θέλει νὰ τὸ κάµη, μὰ πρέπει νὰ τὸ κάµῃ ἂν εἶστε ἄτακτοι. Οἱ αὐτοκινητοδηγοί, κι οἱ μικροί, μικρὲς καὶ μεγάλοι πάνω σὲ ποδήλατα, πρέπει ἐπίσης νὰ συμμορφώνουνται μὲ τοὺς κανο- γισμοὺς τοῦ δρόμου --- πρέπει πάντα νὰ πηγαίνουν ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ μεριά τοῦ δρόµου, νὰ πηγαίνουν σιγὰ καὶ προσεκτικἁ µέσα στὴν πόλι καὶ τὰ χωριά, γ’ ἀνάβουν τὰ φῶτα τὴν νύκτα, , κ.τ.λ. ᾿Αν παραβαίνουν αὐτοὺς τοὺς κανονισμούς, δηλαδὴ ἂν πηγαίνουν ἀπὸ τὴν δεξιά µεριὰ τοῦ δρόμου, ἂν ξεχάσουν ν’ ᾱ- νάψουν τὰ φῶτα τὴν νύκτα, ἢ ἂν τρέχουν μὲ πολὺ µεγάλη ταχύτητα, μµπορεῖ νὰ συμβῆ ἕνα σοβαρὸ δυστύχηµα μὲ πλη- γωμένους ἢ. καὶ σκοτωµένους ἀκόμη. ’'Αν ἕνας ἀστυνομικὸς δῆ ἕνα ὁδηγὸ αὐτοκινήτου ἢ ἕνα ποδηλατιστὴ νὰ παραβαίνη τοὺς κανονισμούς, ἔχει καθῆκο νὰ τὸν σταµατήση. 1ιθανὸ τὴν πρώτη φορὰ ὁ ἀστυνομικὸς νὰ τὸν συμβουλεύση νὰ εἶναι πε- ρισσότερο προσεκτικός, ἀλλὰ ἂν τὸ ξανακάµη κι ἄλλες φορές, πιθανὸ νὰ καταγγελθῇ καὶ τὸ δικαστήριο νὰ τὸν καταδικάση νὰ πληρώση πρόστιμο, ΠΗ ἀστυνομία, ὅπως καὶ ὁ δάσκαλός σας, δὲν θέλει νὰ τιμωροῦνται ἄλλοι, μὰ κάποτε ἂν ὡρισμένοι αὐτοκινητοδηγοὶ καὶ ποδηλα- τιστὲς εἶναι ἀδιόρθώτοι, ἡ τι- µωρία εἶναι ὁ μόνος τρόπος νὰ διορθωθοῦν. Εὐτυχῶς οἱ περισ- σότεροι αὐτοκινητοδηγοὶ καὶ ποδηλατιστὲς εἶναι καλοὶ καὶ συμμορφώνονται! μὲ τοὺς Κανο- νισμούς, κι ὁ λόγος ποὺ κάνουν λάθος ὀφείλεται συνήθως στὸ ὅτι ξεχνοῦν. ''Ίσως νὰ ξεχνοῦν ἐπειδὴ σκέφτονται κάτι σὰν ὁδηγοῦν ἐνῶ ὅλη τους ἡ σκέψι πρέπει νὰ συγκεντρώνεται στὴ δουλειά ποὺ κάνουν. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία τῶν πιὸ πολλῶν δυστυ- χηµάτων. Κάποτε ἕνα δυστύχημα συµ- βαίνει καθόλου ἀπὸ λάθος τοῦ αὐτοκινητοδηγοῦ ἢ τοῦ ποδη- λατιστοῦ, ἀλλὰ γιατὶ κάποιος ποὺ πηγαίνει μὲ τὰ πόδια εἶναι ἀφηρημένος ἢ δὲν προσέχει. Ίσως, ἂν εἶναι παιδὶ αὐτὸς ὁ διαβάτης, νὰ παίζη στὸ δρόµο, πρᾶγμα ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ κάµνη ὅταν ἕνα φορτηγὸ αὖτο- κίνητο ἐλαύνει κάπου κοντά, ἢ ἔξαφνα νὰ τρέξη ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ τοῦ δρόµου στὴν ἄλλη χωρὶς νὰ κυττάξη τὶ ἔρχεται στὸν δρόµο. ''ώστε τὸ δεύτερο µάθηµα ποὺ πρέπει νὰ μάθετε εἶναι ὅτι πρέπει ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ, εἴτε ὅ- ταν εἶστε πάνω σὲ ποδήλατο, εἴτε διασταυρώνετε τὸ δρόµο ἢ ἁπλῶς περπατᾶτε στὸν δρό- μο. ο.Μ.ο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕννς 4 . ΒΡΟΒΤΕ Ἡ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΞΕΡΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ τοΥ ΗἩ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ποσο 00088 ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΝΟΚΑΟΥΣΤ 19583- 1954 ΤΗΣ 0.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ασε, ΒΥ: 19505---1954 0.Μ.0.5.0.Α. ΝΟΚΑΝΙΊ ΚΌΡΑΡΒΙΝΙ ΚΑΖΑΝΑΝ ΚΡΦΕΒΟ ΤΟΥΡΚΩΝ ΛΕΥΚΑΣ Α. Ῥαπαγίάθϐ ΕΠΤΕΒΟΙ, πΙνχΠ ἘΚΕΡΔΙΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΔΛΟΓΟΥ ΤΟ ΕΠΑΘΛΟΝ τΕ’Ι:Τ ΞΕΡΟΥ ΘΑ .ΙΔΓΑΘΛΗΤΟΠΡΕΠΕΙΑΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣΤΗΝΚΑΤΑΤΑΞΙ ΛΙΒΑΝΟΝ ΚΑΙ ΣΥΡΙΑ Ἡ πο... ΚΑΛΟΥ Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἡ ᾿'Επι- τροπὴ τοῦ ᾿Εκδρομικοῦ Τµήµα- τος τοῦ Συλλόγου Ξεροῦ ἔπι- σκέφθηκε διάφορα τουριστικἁ γραφεῖα κι ἔκαμε δραστήριες ἔρευνες καὶ διευθετήσεις γιὰ μιὰ ὀκταήμερη ἐκδρομὴ στὸν Λίβανο καὶ τὴ Συρία στὴ περίοδο τῆς διακοπῆς γιὰ δώδεκα ἡμέρες τῶν ἐργασιῶν τῆς Εταιρείας τὸν ᾿Ιούλιο. Τὰ ἔξοδα γιὰ κάθε πρόσωπο θὰ εἶναι περίπου {13.0.0. Τὸ ποσὸ αὐτὸ θὰ καλύψη τὰ ναῦλα, τροφὴ καὶ τὴ διαμονὴ στὰ ξενοδοχεῖα, ὄχι ὅμως καὶ τὰ ἄλλα ἔξοδα, Μέχρι τῆς στιγμῆς ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές, δεκαπέντε µέλη δήλωσαν συμμετοχὴ στὴν ἐκδρομή, ἤτοι οἱ Χαράλαμπος Μπακαλλούρης, Στέλιος Χρί- στου, Τάσος Χρίστου, Δημήτρης Παφίτης, Σωφρόνης Χριστοδου- λίδῃς, Κλεόβουλος Ιεωργίου, Τεῦκρος Θ. Λοΐζου, ᾿Ονησίφορος Χρήστου, ᾽᾿Αντώνάκης Λοΐζου, Κώστας Ζ. Παπαδόπουλος, Σεύ- φῆ ᾿Εμὶν ᾿Ατταλάη, Χαράλαμ- πος Λοϊζίδης, ᾿Ανδρέας Ἀριστο- φίδης, Ἰάκης Κατσιάµης, Χρῖ- στος Χαραλαμπίδης. Ἡ ἐπιτροπὴ δέχεται εὖχα- ρίστως δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν ἐκδρομή, ποὺ πρέπει νὰ γίνουν στὸν Γραμματέα κ. Κώ- σταν Ζ. Παπαδόπουλον ἕως τὶς 15 ᾿Ιουνίου, ἀπὸ µέλη ἄλλων συλλόγων καὶ τὶς κυρίες ἢ ἀδελφές των. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΥΔΑΤΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Τὰ µέλη τοῦ συλλόγου Κατύ- δατας σὲ τελευταία τους συνέ- λευσι ἀπεφάσισαν νὰ καταβά- λουν κάθε προσπάθεια τὸ 19254 διά νὰ προμηθευθῆ ἡ ἐκκλησία τους δύο µανάλια, τὰ ὁποῖα χρειάζεται. “Ἡ ἀξία τῶν µανα- λιῶν εἶναι {:66.0.0 καὶ διὰ τὴν συλλογἡὴ αὐτοῦ τοῦ ποσοῦ ἔπαιξαν τελευταῖα ἕνα δρᾶμα ἀπὸ τὸ ὁποῖο πραγµατοποιή- θηκε καθαρὴ εἴσπραξις ἀπὸ 15 λίρες. Τὸ ποσὸν αὐτὸ πληρώ- θηκε ὡς προκαταβολἡὴ ὅταν ἔγι- νεἡ παραγγελία. Τὸ ὑπόλοιπον θὰ εἰσπραχθῆ ἀπὸ ἔρανο στὸ χωριὸ κι ἀπὸ εἰδικὲς εἰσφορὲς ἀπὸ τὰ µέλη. θο ΒΡΟΒΤΕΒ 0Η0ΌΒΒ ΒΥ: Α. Ῥαπαγίᾶςθς ΚΡΕΕΟ ὈγΥειιξΕΒΙΝΙΝ ΙΒΝΑΝ ΤΕ δὐβίσεγί ΖΙΥΛΕΕΤΙΕΒΙ 5οΠ Ζαππαπίατάα Κ5ετο Κυήσα (εζίςΙ]ει Βιτδιπί Ἠεγοιὶ Τάατοςί, Ἐωπιραπγαπιπ Γεπαπιιζ Ιςίπάς 12 ϱὗπ Καρα]ι οἰασαδι (ατ] Ζατηπάα 1 Ἡρπαπ νο οὔτίγε΄γε ΡεκἰΣ σίϊπ- μάς Ὀἱγ΄ δογαΠαίιπ πο αἰοὶ 5εταγΊί ταΠπάα νο παδῃ γαρήασαδι Ἰα- Κἰαπάα Κιστιεία Οἱτ (ακΙπα τατίςί α]απίατιπι Ζἱγατεί εἄετεκ εἴταΓ]ι τεικἰκΙοτάρ Ὀμαππιαφίαταις, Ἑς- Πε 1ηδαπ Ῥαφδιπα, παν]αΠ, γίγεσεκ νε γαϊπι ἂς ἁαΠίϊ οἰπιακ ὕζετα 13. πια] οἰασαΚίις, Βι απα Καάατ βΠάςε Ιδἰπι]ετί νετί]επ Ἱ15' ἵψε μβάοσςκ]ετῖπο ἀαῑτ Ἠεγειί Ἰάατεγί παδετάατ οἰπαφ]ετάίτ:- ἨΠατα]ᾶπι- δο5. Βακκα]ἠτῖς, οτείγος ἨΗτίδια, Ἔαφον Ητίδωα, πι Βαξία!ς, Βαεκ: Ιε[ί το τρ] Β, Καΐἰθίαπιίβ, Α. 6. Ῥρατας, 0. άεοιρβίοι. ΕπομΗ: ΙΕ το ΕΠΕ: Ν. Οήκίοα (σαρίαιπ), Ἡ. Ομεϊβίοάου]οα, 8. Ἐπιίη, Α. Νιοοῖαοι, ΑΔ. Ἡ- π{αΙς. ᾱ. Πατία]ί», Τ. ΟΗτὶδίοα, Ῥμοι» ὃν: ῬὮ. . 6τοεῃ. Ν. Πανιακίς, ΚΑΛΟ πΝοΙΚΟΕΥΡΙΟ”” ΤΙ ἐννοοῦμε ὅταν λέγομε «Κα- λὸ Νοικοκυριό» στὸ μεταλλεῖο, τὴν ἀποθήκη, τὸν Μύλο, τὸ γραφεῖο ἢ ἄλλο µέρος τῆς Κν- πριακῆς Μεταλλευτικῆς ἝἜται- ρείας Εἶναι σχεδὸν τὸ ἴδιο ὡς νὰ μιλοῦμε γιὰ τὸ σπίτι µας. Δηλαδὴ τάξις καὶ καλἠ τακτο- ποίησις ὅλων τῶν πραγμάτων στὴ δουλειά, τὰ ὁποῖα χρειά- ζονται γιὰ νὰ γίνη ἕνα ἔργο καλά μὲ ἱκανοποιητικὴ ἀπόδο- σι καὶ μὲ ἀσφάλεια ἀπὸ κινδύ- νους δυστυχηµάτων. Γιαὐτὴ τὴν τάξι στὶς δου- λειὲς θ)ἀρχίση ἀπὸ τὶς 15 ᾿ου- Βοίτοπίς ἨΗτίκιοθη]αάϊς ΚΙεονι- Ιο Ὑοτγίγα, Γεεκτοςν ΤΗ, Τοἶσα, Ν]ΦΙέοτος Ἠτίδια, Απίιοπαϊας Τ,οἱ- Ζα, Κορία Ἐν. Βαραάοῦα]]ος, δογνΕί Επι Αἰαίαγ, Ἠατα]ᾶπιοος Τ οἰχίάϊΐ5, Απάτεγα» Ἡτίδιοβίαϊς, Τακὶς Καςαπιῖς νε Ἠτίριος Ἠαδ- ταἱβπαοία!ς. Ηογοιί Ἱάατο ἀΐδει ΚαἰδσΙας- ἆαπ ἰδηταἰς εἰπαεγί ατζι εἀεη]ετί, Ζενοε]οτίπί γαπατ Πεπιβίτε]ετίπί ΠΠΕΠΙΠΙΠ. οἰατα] Και] οαειτ γεῖος Κὶ δεκτείοτ Ώαγ Κορῖας 5. Βαῦα- ἀοθι]οςα 15 Ἡασίαπα Καάατ Ιδόάα οεἰπιε[. ΚΑΤΙΡΑΡΑ ὈγΒΕΙΕΒΙΝΙΝ ΚΙΙΦΕΥΕ ΥΑΕΡΙΜΙΙΑΒΙ Καιϊάαάα ἡγείοιίπίηῃ, Κ/δειε- τὶπίπ κ ππαππ]αδα ἰπτϊγαοί οἰάαδα παρατίατιπα ϱΑΕΡΙΠΙΦ νε βεςοπ]ετάε γαρικ]ατι Ὀἱτ ἱορίαπιιάα Κῑδεγα Ι8σ1πι οἶαπ. ἰΚί παπα ἱοάατίκς οιπε]ετί ἰςιὰ 1954 γι ρτο]εδίπα ἁαΒΙ] οἰπιε]ετὶ Κατατ αἰίπα αἩπ- πηδατ. Βαπίατιη ὈεάεΙ {66 οἶα- σοακατ νε ὃὰ πακκίατι ἱορ]απαὶς Ιςίπ σεςεπ]ετάς Ὀἱτ Ρίγες ογπᾶ- πι]φ]ατ νο 58Ηἱ Παςί]ᾶϊ τ5 Ηταγὶ Ὀυἱπιυφίας, Βα πιεὈ]ᾶδ ρεγ οἰαταἷς γαΏτήπα]ς νο παµπη]α]ατ ἆα οἱρατίς γατπαϊκατ,. Μτευακί παϊκίατ εν- Ἱετάεῃ {ορίαπασακ νο ἵἈγε]ετίῃ ᾱ4ε νοτεσεδί Παδιαςῖ ἰαπε]ετᾶεῃ (Απιβπη]απασα ΚΙ. γίου ἕνα εἶδος διαγωνισμοῦ ἀνάμεσα στοὺς διάφορους κλά- δους καὶ τµήµατα τῆς Κυπρι- ακῆς Μεταλλευτικῆς Επαιρείας, Κάθε περιοχὴ ἢ τμῆμα θὰ χω- ριστῆῃ σὲ διαµερσµατα τὰ ὁποῖα θὰ διαγωνιστοῦν μεταξύ τους. Ἡ ἐκτίμησις θὰ γίνη ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τοῦ τµήµατος ἢ τοῦ κλάδου, ὁ ὁποῖος θὰ μπορῇῆ νὰ ὑποδείξη καὶ κάποιο ἄλλο πρόσωπο γιὰ νὰ τὸν βοηθήση. Γι αὐτὸ τὸν σκοπὸ θὰ γί- νονται ἐπιθεωρήσεις κατά δι- αστήµατα ἑνὸς περίπου μηνὸς κι ὁ ὑπολογισμὸς τῆς ἀπόδο- σης θὰ γίνεται σύµφωνα μὲ τὸν ἴδιο βαθμολογικὸ πίνακα παν- τοῦ. Βάσις τῆς βαθμολογίας θὰ εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ἔγινε χρῆσις τῶν ἐγκαταστά- σεων κι εὐκολιῶν ποὺ ὑπάρ- χουν καὶ ἡ φροντίδα γιὰ τὴν. διατήρησί τους σὲ καλὴἡ κατά- στασι. Θὰ λαμβάνεται εἰδικὰ ὑπ' ὄψι ἡ γενικὴ βελτίώσι ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν προηγούµενη ἐπιθεώρησι, Στὸ καλύτερο δια- µέρισμα Κάθε περιοχῆς θὰ ἀπο- νεμηθῆ τιμητικῶς µία Πλάκα τῆς Κ. Μ. ΕΒ. Καλοῦ Νοικοκυ- ριοῦ. 'Ἡ πλάκα αὐτὴ θὰ µένη στὸ διαμέρισμα ποὺ τὴν κέρ- δισε ἕως τὴν ἑπόμενη ἐπιθεώ- ρησι. Ἡ πλάκα θὰ δοθῆ σ’ἄλλο διαμέρισμα ἂν τὴν ἑπόμενη φορὰ βρεθῆ ὅτι διαφορετικὸ διαμέρισμα εἶναι τὸ καλύτερο. Ὅταν δύο διαμερίσματα εἶναι τὰ καλύτερα ἐξ ἴσου, τὸ καθέ- να θὰ λάβη ἀπὸ µία πλάκα. ᾿Αργότερα ὁ διαγωνισμὸς θὰ γίνεται μεταξὺ τῶν τμημάτων ἢ περιοχῶν ὅλης τῆς Ἑταιρεί- ας. Ἡ βᾶσις τῆς βαθμολογίας ας θὰ εἶναι ἡ ἴδια, ἀλλά θὰ γί- νεται ἀπὸ τρία ἁρμόδια πρόσω- πα. Οἱ ἐπιθεωρήσεις θὰ γίνουν- ται κάθε δύο μῆνες περίπου. Στὰ καλύτερα συνεργεῖα θὰ ἀπονεμηθῆ μιὰ σηµαία γιὰ τὴν φροντίδα κι ἐπιμέλειά τους, τὴν ὁποία νὰ ἀναπετοῦν μὲ δικαι- ολογημένη ὑπερηφάνεια, αὐκνύπιῦ ΟΙΑΕΑΚ ΚΑΝ ΥΕΒΕΝΙΕΒ ΑΒΑΡΙΝΑ 5ἱΖ ΤΕ 5ΙΜΟΙ ΚΑΤΠΙΝΙΖ Μοάετπ Ὀἱτ Παδιαπεπίῃ αΚδαἷκ- 817 οἰατα]ς ςαἱιδαὈ]πιεςί {ςίπ Ὀ νοκ Καπ ππΚίατιπα ρείετί]εῃ 1ητΐγαςι ἀενατη] δωτειίς Κατι]αγαὈϊπιείς Ρε πιὔμίπα Οἱ 8εγ αἀάεαι]πιε- τοάΙς, οὑπκὰ Ὀὐγῆῖς απιεΙγαιίατι Ῥαδατι Τε γαραδἰ]ππεκ Ιοἷη πιατ]αἰς Καπ Ιδίπια] εἀιππεκίεαϊίτ, (σες- παϊφίε ὂα Ὀἡγεις Ἰμάγας, Καπ νεττηεπίπ Κιτς γαριπάαπ γιατι οἰαπίατ Ιςῖῃπ πε Καάατ {[αγάα]ι οἰάαδαπα απηγαπ σοπυΠΠ]ατίπ γεταἰκ]ετί Καπ Τε Κατφιαππιιστ. Ῥϊ οκ Κἰπιδε]ετίπ Παγαϊίατιπι Κατίατπιας ΙοῖἩ βεσπηήφίο Καπ νετεῃ πηῄκίαμάεπι να ἄῑδετ Κάπι- φεἱεί πεκαᾶας ὄνοοκ ατάι ν ιεσιίκε ]γικητίατ, πο ψε]μαφ], «οὕαίαπ πᾶξως αἀσα]- πίπ ἸΠίίγασιπι ρἰάειπιοες Ιςίῃ Παφίαπενί ρεηπίφ]εΙδ Ὀὔψῆ]ίπιεἷ σα αιϊδίπάεη Όὰ ευνοα]κὶ 51γαδεῖί εκτατ ϱῦζάεια σεςίτππογε Ἰάζαπι αὐτιπιάρεῦτ, Καπ ἁθτι [ατκὶι 6ιπήα αγτήπαΙΏσ νε Πο Παδίαγα ἨγαὮ δΙπίαη νετηπιε]άϊτ, Ἠει οἶπ5 Καπάαπ Ἡεπεη νε ΚάΒ ἀετοσθεάε τεπιὶπ οἀεβί]πιεὶς Ιςίπ γεπὶ τεβα]ᾶτ Κιταϊπιαδτατ Κ σα ΚΙΠΙραΠγα πιϊρίαμάεπη]ετίπε νε ἀῑδετ]ετίπο οατίάΙτ. απ νοτπιε]ς ἰδίίγεα πιήςία]- ἀθπη]ετ απαϊτ]ετίπὶ ΠαὈετάας εἴπιε- µαϊτίετ. ἹΚαπίατι ἴαΠ] εα]οτείς ΦΙΠΙ{Ι Ὀοα]] οἰάμ]κίαπ 8οπτα εὔετ ΠΠΕΠΙΠΗΠ οαἰοί δε, ο 78πΙάΠ ΙΙπα]οτί Παδιαποάεϊκἰ αὔπιμα]ετ Ὀο[τετίπο Καγιά οἰαπασακτ,Εδετ Ὀἱς Καπιραπγα πιῄδιαπάεπαί ςαι- ΦΙΚεΠ Καηπ ΝΕΙΠΙΕΥΕ «αὔτιτδα, ιεκτατ πετὶ ἰδίπο ἀδππιίγεσεκ νε ο ϱἠπ]ῆ]ς αφ] γονπιϊγεδίπί ἵαπΠ]β- πιιγ]οε δάεποσεκιῖτ. Ἐδετ Ιδίπα Ῥαφ]αππαάαη ὅπος «αὔτι]δα γίπα 14Ιπε ἀθηπ]γεοεκ νε ο ρὐΜπ]ῆ]ς αθΙῖ γενπηϊψερίπϊ ΤΑΠΙεπιεη Όάς- ποσσΚ{ΙΓ, Κ.Μ.Ρ. πιβιαπάσπαί οπγαΠ ρὐψίις Κἰπιδε]ετ Ιδπη]οτίπί ἁσοδτι- ἆαπ Ἡασίαπο πιαΚκαπιίατιηα Υεί- πιε]ά]τ]ετ, Μήἠδιαμάεππ]ετ νε ϱαΥ- [Δικαστικῆς ᾿Ἐπιτροπῆς,. Μὲ 253 βαθμούς, ἤτοι μὲ ἐ- λαχίστη διαφορὰ ἀπὸ τὸ Νέον Καλὸν Χωρίον τὸ ὁποῖο μὲ 25 βαθμοὺς κατέλαβε δεύτερη θέσι στὴν σχετικὴ βαθμολογία, ἡ Τουρκικὴ ποδοσφαιρικἠ ὁμάδα Λεύκας κατέκτησε τὸ ΕΠΑΘΛΟΝ ΤΕΙΤ. ΔΙ’ ΑΘΛΗΤΟΠΡΟΠΕΙΑΝ γιὰ τὴν περίοδο 1953--54, ἩΗ κατάταξι τῶν ἄλλων ὁμάδων εἶναι ἡ ἑξῆς: 3η Πεντάγυια 244 4η Ξερὸς 183 5η Έλληνες Λεύκας 15 6η Φλάσσου 135 Τη Πέτρα 193ὲ 8η Παλαιὸν Καλὸν Χωρίον 114 Τὸ ᾿Έπαθλον Τέϊτ ἀπονέμεται ἀπὸ τριετίας, φέτος δὲ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἔγινε ἡ βαθµο- λογία σύµφωνα μὲ τοὺς νέους κανονισμούς. Αὐτοὶ οἱ κανονι- σμοὶ δίδουν στὸν διαιτητὴ τῆς κάθε συνάντησης τὸ δικαίωμα νὰ δώση τρεῖς βαθμοὺς στὴ μιὰ ἀπὸ τὶς δυὸ ὁμάδες ἢ καὶ στὶς δυὸ ὁμάδες µαζί. Ο καθένας ἀπὸ τὰ ἐννέα µέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συµβουλίου καὶ τῆς Δικαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει δικαίωµα νὰ ἀπονέμη τρεῖς βαθμούς, κι ὁ κάθε ἀρχηγὸς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος τέσσερις βαθμοὺς στὸ τέλος τῆς ποδοσφαιρικῆς περί- όδου. Η νέα μέθοδος βαθμολογίας δείχνει τὴν βαρύτητα τῶν σν- στάσεων τῶν διαιτητῶν. Τὸ Νέον Καλὸν Χωρίον κατέβασε σὲ μιὰ συνάντησι ἕνα ἀδήλωτον παίκτη κι ἐξ αἰτίας τούτου οἱ τρεῖς βαθμοὶ τοῦ διαιτητοῦ δόθηκαν αὐτομάτως στὴν ἀντί- παλη ὁμάδα. ᾿'Αν τὸ Νέον Κα- λὸν Χωρίον ἔπαιρνε ἔστω ἕνα βαθμὸ ἀπὸ τὸν διαιτητή, θὰ ἐξασφάλιζε καὶ τὸ ᾿ἜΈπαθλο Τεῖτ. Η Πεντάγνια, οἱ Τοῦρκοι Λεύκας κι ὁ Ξερὸς ἦταν οἱ τρεῖς ὁμάδες ποὺ πῆραν ἀπὸ τοὺς διαιτητὲς τοὺς περισσότερους βαθμούς. Εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ πελευταῖες συναντήσεις τοῦ πρωταθλήματος μεταξὺ τῆς ΤΠεν- τάγυιας καὶ τοῦ Ξεροῦ στοίχι- σαν βαθμοὺς στοὺς δυὸ αὐτοὺς. συλλόγους, τοὺς ὁποίους ἔπαιρναν ἀπὸ τὰ µέλη τοῦ Διο « Ἱ μβς )λίου. λος Ἴτι οῦ , καὶ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν ποδοσφαι- ρικϊῶν ὁμάδων. Οἱ τέσσερις ὁμάδες ποὺ συγκέντρωσαν σὺύ- νολο λιγότερους βαθμούς ἡ καθεμιά, πῆραν καὶ τοὺς λιγό- τερους ἀπὸ τοὺς βαθμοὺς τῶν διαιτητῶν, Μετὰ λίγους μῆνες ποὺ θ)ἀρχί- ση ἡ νέα ποδοσφαιρικἡ περίοδος ὅλοι οἱ ποδοσφαιρισταἰὶ πρέπει νἄχουν ὑπ ὄψι τους τὴν ἀξία τῆς ἐπίδειξης ἀνώτερου ἀἆθλητι- κοῦ πνεύματος στὴν κάθε σν- δίσουν τὸ πιὸ ἐπίζηλο ποδο- σφαιρικὸ ἔπαθλο, τὸ ’'΄Έπαθλο Τεῖτ ᾿'Αθλητοπρεπείας, τὶ πι άφίαπάεπῃ οἰαπ]ας Παδίαπαπεγς νε πετὶ ενἰοτίπο Ὀεάανα ΠπαΚἰε- ἀἰῑεσεΚιοτάϊτ. Τἱς Ἱκαπ νειπιεείπε έτιο.ο, ΙΚποί ἀεία ἱςίπ Εἱτ ατπια Ἀςεποιϊ ἀε[αάαηπ 5οητα ἅα Οἱ Καπ νετπο Φεβαάειπαπιεί {ῑε πιὐ]κᾶΓατἱαπασαΚἰατάις. Βὶτ οοὶκ Παγαϊιίατ Κωτίατπαις νε Κητιατηπιακίαώιτ «ὐπκή σοπῦ]- 1ά]ετ Κοαπαάϊ ατζ]ατ ες γατα] νε Παδίαίατ Ιςίπ Καπίατιπι νεί- πιεκίεάϊτ. δίσ ἃς Ιππιϊπίσί απτί-- πἱὶζε νεγα ᾖἨΠαδίαπε ππαΚαπ]]πα νοτίπἰΖ, Βἰτίποϊϊετ ατηδΙΠα Καθι- Π17, Ἠεπι ἂε ΙΜΏΌΙ. ἀπὸ | νάντησι, ἂν φιλοδοξοῦν νὰ κερ- ς.Μ.ς. ΜΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝΘ 9 ο ΞΕΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ το ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. Μὲ τὴν νίκη του ἐπὶ τῶν Ἑλλήνων Λεύκας (16--14 καὶ 15--Τ), στὸν τελικὸ ἀγῶνα ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Λεύκα τὶς 16 Μαΐου, ὁ Ξερὸς κατέκτησε τὸ κύπελλο τοῦ πρωταθλήμα- τος πετοσφαίρας τῆς Ο.Α.Σ. Κ.Μ.Ε., στὸ ὁποῖο ἔλαβαν µέρος οἱ ἐννέα µας σύλλογοι. Τὸ πρῶὼ- τάθληµα, τὸ ὁποῖο -προκήρυξε τὸ Διοϊκητικὸ Συμβούλιο τῆς Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε., ἦταν τὸ πρῶτο ποὺ ὠργανώθηκε γιὰ τὴν πετό- σφαιρα μεταξὺ τῶν Συλλόγων. Γιὰ νὰ προκριθοῦν στά τελικἁ οἱ Έλληνες Λεύκας ἐπεβλήθη- καν τοῦ Παλαιοῦ Καλοῦ Χωρίου μὲ 15---5 καὶ 16--14 στὶς 9 Μαΐου στὴν Λεύκα, κι ὁ Ξερὸς ἐνίκησε τὴν ἴδια ἡμέρα στὸ Ξερὸ τὸ Νέον Καλόν Χωρίον μὲ 15--4 καὶ 15--11. Τὸ κύπέλλον θὰ ἀπονεμηθῆ στὸν ἀρχηγὸ τῆς ὁμάδος 2εροῦ ἀργότερα. Σύνθεσις ὁμάδος Ζεροῦ: Λου- κῆς Χριστοδούλου, Τάκης Κα- πσιάµης, Κώστας .᾿Αγαθοκλέους (0Ἀρχηγός), ᾿Ονησίφορος Χρί- στου, ᾿Ανδρέας Γεωργίου, Γιαν- νάκης Χριστοδουλίδης. Σύνθεσις ὁμάδος Ἑλλήνων Λεύκας: ᾿Αδόλφος Ζάκος, Χρι- στόδουλος Λευκάτης, ᾿Ανδρέας Πολυβίου (’Αρχηγός), Γεώργιος Γεωργιάδης, Μίκης Πασχάλης, Μιχαἠὴλ Ὑωμᾶς. Ἔθ-υ- ἨἩ ΘΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΜΕ. ΘΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗΤΟΝ ΙΟΥΔΙΟΚΑΙΑΥΤΟΥΣΤΟ Τώρα ποὺ ἡ ζέστη τοῦ καλο- καιριοῦ πλησιάζει, πολλὰ ἀπὸ τὰ παιδιὰ τοῦ προσωπ]ικοῦ πού ἦταν στὴν Κκατασκήνωσι τὰ προηγούμενα χρόνια, θὰ σκέ- φτουνται τὶς εὐχάριστες μέρες ποὺ πέρασαν στὰ δροσερὰ βου- νά, Όσα παιδιὰ θὰ ξαναπᾶν φέτος θὰ δοκιμάσουν ἀρκετὲς εὐχάριστες ἐκπλήξεις Πολλοὶ ἐργάτες δουλεύουν οτὴν περιο- χὴ τῆς κατασκήνωσης κάνοντας βελτιώσεις ποὺ μπόρεσαν νὰ γίνουν γιὰ τὸν λόγο ὅτι ἡ Ἔ- ταιρεία νοικίασε τὴν περιοχὴ γιὰ πολλά χρόνια. Η σπουδοιό- τερη βελτίώσι εἶναι ἡ κατασκευὴ μεγάλης κολυμβητικῆς δεξαµε- νῆς, μὲ βάθος πέντε πόδια στὸ βαθύτερο µέρος καὶ τρία πόδια στὸ πιὸ ἄβαθο. Τὸ νερὸ θάναι πιὸ ζεστὸ κι ἡ κολύµβησι καὶ τὸ βούτηγμα ἀκόμη περισσό- περο ἀσφαλισμένα ἀπὸ πέρυσι. ᾿Αγοράστησαν ὀκτὼ νέες σκηνὲς καὶ τὸ πάτωμα µέσα στὶς σκηνὲς ὅπως κι ἐκεῖνο τῆς κουζίνας ἔγινε μὲ κουγγρί. Όσα κορίτσια κι ἀγόρια µετέφεραν πέρυσι πόσιμο νερὸ ἀπὸ τὴν’ πηγή, δὲν θὰ κάνουν αὐτὸν τὸν κόπο φέτος τὸ καλοκαῖρι, γιατὶ τὸ νερὸ τῆς πηγῆς θὰ ἔρχεται στὴν κουζίνα µέσα σὲ σωλῆνες, Τὸ γήπεδο τῆς πετοσφαίρας εὐρύν- θηκε καὶ γιὰ τὴν φωτιὰ ἔγινε εἰδικὸ κτῖσμα. Όλα τὰ ὄργανα πῆς κατασκήνωσης ἐπεσκευά- σθησαν κι βάφησαν. Ἡ πρώτη περίοδος κατασκή- νωσης γιὰ τὰ ἀγόρια θὰ εἶναι ἀπὸ τὴν Ἱη ᾿Ιουλίου ἕως τὶς 15 Ιουλίου: ἡ δεύτερη ἀπὸ τὶς 15 Ιουλίου ἕως τὶς 29 Ιουλίου. Η πρώτη περίοδος κατασκή- νὠσης γιὰ τὰ κορίτσια θὰ εἶναι ἀπὸ τὶς 2 Αὐγούστου ἕως τὶς 16 Αὐγούστου' ἡ δεύτερη ἀπὸ τὶς 16 Αὐγούστου ἕως τὶς 30 Αὐ- γούστου. Αἰτήσεις γιὰ παιδιὰ ἐργατῶν κι ὑπαλλήλων ποὺ θέλουν νὰ πᾶν στὴν κατασκή- νωση πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν ἕως τὶς 12 ᾿Ιουνίου γιὰ τὰ ἀγό- ρια, καὶ γιὰ τὰ κορίτσια ἕως ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΕΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ἡ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΥ ϱ᾽ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΗ το ΠΡΟΣΟΡΙΝΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΟΥΣΕ το ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΥΑΣ ΚΑΝΜΡΙ ΜΕΥΚΗΝΡΕ ΥΑΡΠΙΑΟΑΚ ΤΕΝί ΙΝΡΑΙΑΕΡΑΝ ΕΒΙΒΙ ΡΕ ΑΕΟΕΝ ΥΑΖ ΥΑΡΠΙΑΝ ΜΟΥΑΚΚΑΤ ΥὔσΝεΕ ΠΑΥύΖυύυνυν τΥΕΒΙΝΕ ΥΕΝΙ ΕΒΕ Ἠλνυζ ΟΠΑΟΑΕΤΙΒ. 64ΒΟΗΝ ΥΠΙΝ ΜΌΥΑΚΚΑΤ ΗΑΥύΖύΝΡΑ τῦσεν ΕίΕ κύμα. Ρηεί» ϐγ: Ὀ. Α. Οτεοπ. 1] 1ο Πίρη : ἹΜιο]αοὶ Ἐ.. Ἐπαοιθηίς (Ἰογοπιαπ), πιαπηϊΐς Ατίκμάοι, ΟΗτὶδίος Βίαντοα, Α1ργντος Καταρίροτί, 6ορίας Ῥηροάοβίοι, ΚΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΔΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΕΗΝΕΣΗΣ ΥΑΖ ΚΑΜΡΙΝΡΑΚΙ ΥῦὕΖΝΕ Ηδνυσυ ΙΝΡΑ ΕΡΠΙΒΕΕΝ Ρ]ιοίο ὃν: ἢὮ. 4. ὧτοοπ. ΑΡοβίο]ος Ῥαταδκθνα, τὶς 5 Ιουλίου. 'Ἡ Διεύθυνσις λυπεῖται ὅτι δὲν θὰ εἶναι δυνα- τὸν γιὰ ὅλα τὰ παιδιά, τὰ ᾱ- γόρια εἰδικώτερα, νὰ Ὑίνουν δεκτὰ στὴν κατασκήνωσι, καίτοι περισσότερα παιδιὰ θὰ γίνουν δεκτὰ φέτος ἀπὸ πέρυσι, ὅπως καὶ πέρυσι ἀπὸ τὸν προηγού- µενο χρόνο. ΄Η τελικὴ ἐπιλογὴ ἀπὸ τὶς αἰτήσεις ποὺ θὰ λη- φθοῦν, θὰ γίνη ἀπὸ τὸ προσώ- πικὸν Εὐημερίας καὶ τοῦ ’Ιατρι- κοῦ Τµήµατος. Μὲ τὴν εὐκαιρία ξαναλέµε ὅτι οἱ γονεῖς θὰ µπο- ροῦν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ παιδιά τους στὴν κατασκήνωση οἶαν- δήποτε Κυριακή. ᾿Η ὅλη δαπάνη γιὰ τὶς δύο ἑβδομάδες στὴν κα- τασκήνωσι θὰ εἶναι 4/- (τέσσερα σελίνια) γιὰ τὸ κάθε παιδί. Ὁ Διευθυντὴς τῆς κατασκή- νωσης αὐτὸ τὸ Κκαλοκαῖρι θὰ εἶναι ὁ κ. Νουζχὲτ Σουμὲρ τοῦ προσωπτικοῦ Εὐημερίας καὶ Βοη- . κι εφ 3 με θὸς Διευθυντὴς τῆς Κατασκή- γὠωσης ὁ κ, ᾿Ανδρέας Γαβριήλ, διευθυντὴς τοῦ δημοτικοῦ σχο- λείου Λάρνακα τῆς Λαπήθου, 'Ἡ κυρία Σουμὲρ κι ἡ κυρία Γα- βριἡλ θὰ εἶναι κι αὐτὲς ἐκεῖ στὴν περίοδο τῆς κατασκήνωσης τῶν κοριτσιῶν. 'Ο κ. Γεώργιος Πα- φίτης µάγειρος τοῦ Διδασκαλι- κοῦ Κολλεγίου Μόρφου, μὲ πολυετῆ πείραν στὴν μαγειρική, θὰ εἶναι ὁ µάγειρος τῆς κατα- σκήνωσης. Οἱ πιὸ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἐθελοντὲς ἀρχηγοὺς τῶν σκηνῶν τοῦ περασμένου καλο- καιριοῦ θὰ ὑπηρετήσουν καὶ φέτος. Μὲ τὶς νέες βελτιωμένες εὐκολίες καὶ τὴν μεγαλύτερη πεῖρα τῶν ἀρχηγῶν καὶ τῶν παιδιῶν ποὺ ἡ ἡλικία τους δὲν τὰ ἀποκλείει καὶ θὰ ξανάρθουν στὴν κατασκήνωσι, ἡ κατασκή- νωσι φέτος πρέπει νὰ εἶναι ἡ καλύτερη ἕως τώρα. ἘΡΕΒΟΙὉΙΙΑΕ 0.Μ.ϱ.5.0.Α. ΥΟΙΕΥΒΟΙ ἘΚῦὈΡΑΒΙΝΙ ΚΑΖΑΝΡΙΙΑΕ ΏοκαΖζ Κιήσαπιασαπ ἅα {φίι- τα] εἰτὶδί Ο.Μ.Ο.5.0.Α., νοΙεγθοΙ Καρα τ(ωτπαναδιπάα Ἐδετο]αίατ 1,ε[κε Κιωπι]ατιπΙ 16---14 νο 1ς---7 πιατκ]ατι Ἶςε 16 Μαγι5΄άα ΟΥΠαΠΕΠ Ὀἱτ 5οπ ογιπάα πιαβ]ῶὈ. εἀετοὶς Καραγι Καζαπά]ατ, Κυ]θδίατ αταδι ογπαπαΠ Ότι ἵωτπνα Ο:Μ.Ο.5.Ο. ΑΔ. Ἰάατο ἨΗογειί ταταβπάαη ἱετῖρ εά]επ ΠΚ νο]εγροὶ Πατπαναδιά1Γ. δοη ὀγαπίατα ναφ] οἰπιαίς ἰςίπ 1 εἴκε Ειπιατι Εδκὶ ϱαπικόγα 15--5 νε Ι6--]4 ο Μαγι5άα Τε[κε΄ἆᾳ πιαθ]ᾶῦ ειπα νε αγηί σὔπ Ἰδετο'άα ογπαπαΏ ογυπάα ἆα Ἐδετο Ὑεπί (απιικόγά τς---4 νε 1ς---11 πιατκ]ατι ἴαο πιαδ]ῶῦ ειπιϊφατ, Τετίάοκί Ὀἱ ατίῃτε Έδετο πι Καρίαπιπα Καρα ἰαΚκάῑπι πΕεΜΜΟΖ ΝΕ ΔΑῦΡΙΟΖ ο ΙΑΥΠΕΑΕΙΝΡΑ ΚΌΕΡΙΙΑΟΑΚ Κ.Μ. 9ΙΒΚΕΤΙΝΙΝ σοσυσκ ΥΑΖ ΚΑΜΡΙ ὙΥαζ οισοαδι δῖῖ ρἰἀο γαΚΙα5ΙΥΟΓ- Κε ἀαίια εννε]! Καπρίατα ἰδταἷς οάεη ςοοικἰατιῃ ΖΙΠΙπ]οτίπάςε 5ε- τίπ «ἁαδίαιιπ αταδιπάρἰ{ ἆΚαπιρ παγαῖι ἴεκτας οαπἱαπΙγοτ. Βὰ γι] ανάεᾶ εἄεσεκ οἰαπίας Κεπά Πετίπί Ῥεἰγεη Βἱτ Κας ος οἱτρείζ]ε Κατφι]αραΚατάιτ. Καπιπρ πιονκ πας Ὀἱτ «οκ Ιβοί]ετ Όασι Ἰθνε]ετ γαρπηαΚ]ε πιοςδι]άμτίατ, Κί Ὀνμῃ- Ίατ ΚΙπΙιραΏγα [αταβμπάαση ο πἹεν- Κἰπίπ αΖυπ πι άα εί ἴσατ εά1Ηδιπῖπ πειϊοςφιά(τ, Ὑαριίαπ ἀεβιςικ[]ς νε Πβνε]οτίπ επ Ὀαρία ρε]επί Οἱ ασιπάα ὃες αγαὶκ ἀετιπαβίηάε νο ἀῑδετ πομπάα ἆαά ἃς αγαξκ ἀθτὶπ]ῤίηάε οἶαπ πιὔκοεπηπιε] Οἱ γήζπια Πανιζυάατ. δα, 6εςεῃ φεποκίπε πΙδρειεπ ἆαμα ας νε πατία γῆζπιε νο ἁαί]πια ἀαΐνα παπα οἱασακίιτ,. ΦεκίΖ ἴαπε γεπὶ οαά1Σ ΒΠΗΤΗΙΦΙΙΣ: σαάτ νε ππυ([ακ ἀθδε- πιε]ετί «ἰπιοπίοάαΠ οἱήγοτ. σεςεΠ γα7 Ρριπατάαπ πιμ![αδα ἱςπ]ε 5υγ ΑΦΙγαΠ ΚΙΖ νο οΓκοΚ ςοοιικίατι Ότι γα” ο. γοταῖπα νε οπιεΚκίεη Καττα]παιας οἰασακίατ, οὐπκὴ Ριπατ συγα ἀἁοδτιάαπ ΚΙπκίει ναδιῖαδΙΥ- Ία. πιι[αβιῃ ἴα Ιεῖπο αΚκασαΚίιτ. Ψοἱεγρο! 5αΏαςι σεπὶς]ει]παὶς να Καπιρ Αιοθί γετὶ ἆᾳε Πιβιβίγ]ε Παζιτ]αππαιςατ. Βὐτῦπ Καπιρ εδ- γ85Ι ΟΠΗΓΙΊΠΙΙ νε ὈογαΠ]πιδς. Ἐτκεκ ςοοιικ]ατι Ιςίῃ Π] Καπιρ πιζάάείί 1 Γεπιπιιζάαη 15 Τειῃ- Ώηζα, Ικἰποῖςί 15 ΤΓεπιπαΖάαηΓ 290 ἜΤεπιπιιζα Καάατάι. ισα Ιςίπ 1 Αδιδίοζάαηπ 16 Αδιδίοζα νε Ικίποῖδί ἆᾳε 16 ΑδιριοζάαἩ 3ο Αδιρίοζαάι. Μἠδιαπμάεπι ςο- οικίατι Ιςῖπ Ιδηήόα Γοτπιαίατι εἴ- ΚοΚ]ετ ἰςίπ 12 ἨἩἨαζίταπα ἹΚαάατ νε Ἰκισίατ ΙςίΠ 4ε 5 Τεπιπια7Ζα Καάατ Και] οἰαπασακίτ. ἨΠετ πε Καάατ ἆαά Όὰ γο7 Ἠεγ πι λάάεῖ Ιςῖπ «οσους αἀεαί ατίαγι]π]ς {8 4ε Μήαάϊτιγεί Περ «οοσµκ]ατιῃ Πιδιδίγ]α ετκεκ ςοοιικίατιη Εἰῖ- πιοβἰπί Ιπικβηςδι Κιάιδι Ἱςῖπ τορςθγ]ετίπί Εἱ]άῑτίτ. Ἐπ 50η 8εςππς νε Κατατ Ἐε[αἩ νο ΦιΠΐψα πιεπιυτ]ατι (αταβπάθη γαρἠασαΚάτ, Καπιρία οὕλᾳα νεγα Κι οἶαπ ερενογιπ]ετ ςοσιΙΚΙΗΓΙΠΙ πετ Παπρί δἱ ΡΑΖΑΕ ᾖ7ἱψατεί εἀεὈι]εσοκ]ογί παϊιτίαα λατ. Τί Πα[ιαλἠς πιἠάάει Ζζατμπάα οοσι]κς Ῥαδιπα. πιαρταί γαίπΙιΖ 4 δπ οἰασακίατ. Κε[ίαἡ Μεπιυτ]ατιπάαπ Βαγ ΝΗΖΠει Θὔπιετ ὃα γα” Καπιρι Ι1άᾳτε εἀεσεκ[ῖτ, νε 1Ι,βρία 1 ἄτπα- Καδιπάα ΟΌδτοειπιεῃ οἶαπ Βα4γ Απάτεγα» (αντίγεὶ ἆᾳο πιιαν]πί οἰασαΚίΙσ, ΚΙζ]αΓ Καπιρι «5ΠβδΙπάα επι Βαγαπ Φ9Ιπιεγ Ἠσπι Βαγαῃ (αντίγεὶ Παζ Ὀυαπασακ]ατάιτ. Βϊ «οκ γι] γεπιεκ Ρἰφίτπιε ιοοτἠὈορίπε πια ]]ς οἶαπ νε φἰπιάϊ ἆςο Οπιοτίο Ὁδτείπιεη Κοἰε]ίπάςα 8ποι Ὀμ]απαπ Βαγ ὙΥοτγίον Βαξιάϊς 4ε Καπιρ αἱιςίςι οἰασακίτ. «σ6ςςῃ γι] Ὀἱτ σοκ πάετ]ετί Όὰ γι] ἆς ρε]εοσκ]ετάίτ. Ὑπαριαῃ Ὀϊἱτ «οκ ταπΙΓ νο Κοἰαγ]κ]ατ, Ὁπάετ]οτίη ϱοὕα]αῃ (εστήὈεςί νε γαφίατι γας Παάάϊἰπί αβπιιγαπ ςοσυ]κίατ ΚΙ ὃὰ Καπιρα ρε]εοεἰ]ετάίτ, Όι δεπεπΙΠ γαΖ ΚαπριΏΙ »ἰπιάΐγε Καάατ Κιτι- Ιαπ/ατιη επ αἰᾶνι γαρπιαµαάιτίατ. εά]εσοεκιίτ. Κκοτο]μ]ατ: 1 ἀκκις Ἡτίριοάσ]α. ΤαΚς ἹΚαςαπδ, ορια» Αδαῖο- ΚΙειΙς, (Καρίαπ), Οπ]δί[οτος Ητίδτα, Απάτεγας Ὑοτγίγι νε Ὑαηππαξκίς ἩΗτίκιοάι]άῑς. 1 είΚκε Ειπιίατι: Δάοϊίος ΖαΚο». Ἠτίκιοάμ]ος Τ,ε[Καιί, Απάτεγας Ῥο]νίγα (Καρίαη). Όους Ὑοτγίαά!ς, ΜΚίς ῬαθκαΙς νε ΜΙΠαγΙ Ῥ5ο- ΤΠ88. γοἴωπε ῥ.---Λο. ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ ΜΕΤΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΕΟΟΣΙ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ Οἱ πρόσκοποι τοῦ 20οῦ Προ- σκοπικοῦ Σώματος Κύπρου (Κ.Μ.Ε. Πεντάγυιας), μὲ τὸν ἀρχηγόν των Μιχαἡλ ΧἈρυσάν- θου, ἔλαβαν µέρος ἀπὸ τὶς 7 ἕως 9 Μαΐου στὴν Διεθνῆ ΣυΥ- κέντρωσι Προσκόπων Μέσης ᾿Ανατολῆς ποὺ ἔγινε στὴν ’Α- θαλάσσα. ΄Η συγκέντρωσι ἔγινε πρὸς τιμὴ τοῦ ᾿Αρχιπροσκόπου Λόρδου Ροουάλλαν, ὁ ὁποῖος ἦταν στὴν Κύπρο ἀπὸ τὶς 4 ἕως τὶς 14 Μαΐου ποὺ ἀνεχώρη- σε γιὰ τὶς 'Αθῆνες. Εκατοντάδες Τούρκων, Ἑλλήνων, ’΄Αγγλων κι ᾽Αρμενίων προσκόπων ἀπὸ τὴν Κύπρο καὶ πολλοὶ ἀκόμη πρόσκοποι ἀπὸ Εξένε χῶρες, ἔλαβαν µέρος σ’ αὐτὴ τὴν συγ- κέντρωσι. Τὴν προσκοπικἡ συνάθροισι ἐπισκέφτηκαν κι ἐπιθεώρησαν ὁ Διοικητὴς Προσκόπων τῆς Επαρχίας Λευκωσίας, ὁ Διοικη- τὴς Προσκόπων Κύπρου, ὁ Κν- βερνήτης Κύπρσυ κι ὁ ᾿Αρχιπρό- σκοπος, κι ὅλοι ἔκαμαν χειραψία μὲ τοὺς προσκόπους. Τὸ σπου- δαιότερο µέρος τοῦ προγράµµα- τος ἦταν ἡ συνάθροισι γύρω ἀπὸ τὴν φωτιὰ τὸ Σάββατο βράδυ ὅταν µίλησε ὁ ᾿Αρχι- πρόσκοπος. Εἶπε τὴν Ἱστορία γιατὶ πάντα οἱ πρόσκοποι μεταξύ τους κάµνουν χειραψία μὲ τὸ -ἀριστερὸ χέρι. Μιά μέρα ὁ Λόρδος Μπεϊῖντεν Πάουελ ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Προσκοπισμοῦ, ἐπισκέφτηκε ἕνα χωριὸ στὴ Νότιο ᾿Αφϕρική. Τὸν ὑποδέκτηκε ὁ φύλαρχος ὁ ὁποῖος τὸν χαι- ῥέτησε μὲ χειραψία μὲ τὸ ἀρι- στερό του Χέρι. Ο Λόρδος Μπέϊῖντεν Πάουελ ἐξεπλάγηκε καὶ ρώτησε γιατὶ δὲν τοὔδωσε πὸ δεξί του χέρι. Ὁ φύλαρχος ἀπάντησε ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καλώσορίζονται οἱ Υεν- ναιότεροι ἀπὸ τοὺς γενναίους, Τώρα ἡ χειραψία μὲ τὸ ἀριστερὸ εἶναι γενικὴ μεταξὺ τῶν προ- σκόπων ὅλου τοῦ κόσμου καὶ συμβολίζει ὅτι οἱ πρόσκοποι πρέπει νὰ εἶναι πάντα οἱ γεν- ναιότεροι τῶν γενναίων. Τὸ ὑπόλοιπον µέρος τοῦ προγράµ- µατος τῆς φωτιᾶς περιλάμβανε κάµποσα τραγούδια ἀπὸ ὅλους τοὺς προσκόπους µαζί, χορούς, σκὲτς καὶ διάφορα νούμερα ἀπὸ προσκόπους ποὺ ἀντιπροσώ- πευαν τὴν κάθε περιοχή. Οἱ πρόσκοποι τῆς Πεντάγνιας µαγείρευαν τὰ φαγητά, τους (πῆραν τρόφιμα µαζί τους) ἔκαναν πεζοπορίες, κολύμβησαν στὴν δεξαμενὴ ᾿Αθαλάσσης, ἔ- καναν πρόχειρες μικροεγκατα- στήσεις στὸν καταυλισμό, γνώ- ρισαν καὶ συνωµίλησαν μὲ προ- σκόπους ἄλλων σωμάτων. -------- ΚψΜ.5. ΗΑΡΤΑΝΕΡΙΝΡΕ ΝΙΡΑΝ ΑΣΙ ΡΟΑῦΜΙΙΑΒΙ 'Ὑεπί ουθνευπίθιί ἰουσίκς θἀετῖᾳ. Ῥαγ νο Όαγατ 1ταμ.Κ. Η ἤδεγιπία δἱς Κι--ΝΕΝΤΝ. Βαγ νε Όαγαπ Οαΐετ Μεμπιεά'ε ΡἱΓ οδυ--ΑΤΑΥ. Βαν νο ὕαναπ Όαπιαῃ δαμίε δίτ Κιζ--6ῦΠ ΡΕΝΕΝ. Βαν νε Όαγαηπ ἨΗλρεγίηπ ΟεπιαΙε δἱτ οδυ--ΟΑΝΚΑΥΑ. Βαν νο Όαγαη Ἠπδαη Ἰοταβίπις Οἱ οδυ]--ΑΚΑΥ. Βαν νο Όαγαιπ Οεπιαὶ Ταηίτε δἱτ΄ οὔν]---ΚΕΕΙΚ. Βαν νο Ὄαγαπ Ἐεπιζὶ ἢΓενβῆδε Ὀἱτ οδιἰ--ΤΕΝΕΙΚ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΚΑΡΜΠΥ-ΧΩΛΛ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ π ΙΕΟΚΟΒΘΑ ΚΑΖΑ ἴσο κομµἰβεηί ΒΙΝΒΑΡΙ ΚΑΕΗίΙ ἨΟΙ, ΤΑΒΛΑΕΙΝΡΑΝ ΡΕ 1ᾳ011,ΕΒΙ ΑΤΑΙΑΡΑΡΑ ΚΑΒΡΙΠΙΑΝΙΗΚΕΝ. 1.6 1ο ηρΗΙ : ΜίολαεΙ, ἸΜο]ιαθὶ 6ητγδαπίλοι (Βοοι{-πιβείθτ), 0ο. Ρµοί» ὃν : ΜΙο]α]α]ίς Ἱοβπποα, ΟΠηβοάοα]ος Άψπιθοι, Απάτθας Ἰγ]ήαάοις, Οµπδίοάοι]οβ ΡΕ. 4. (του. Ῥ. 6ατΏγ-Πα]Ι, Απάτεας Χοτοπᾶαίδ, Απᾶτθας θοτρΏίοια, Ἐγτίαοοβ 0Ιεονοι]οι. ΕΙΣΙ Ἐν ΙΡΑΒΕΡΙ Κιστις Μαάση Φἰτκεῖί Ἱπίη πιᾶ- ἄεπ Κιιγαδυπάα, απισατιπάα, ἁςδίτ πιεπἰπάε, ἀἁαἰτεδίπάε νεγα Όαδκα ποτ Παπρί Ὀἱτ γετίπάε Ιγί Ἐν [άατεςί ἁἀσάϊδίπιίσ Ζ8πιαπ πο ππαπα νετ Ἐν]ετίπιΖ Πακκιτπάα ΚοπιΙφΙτΚοΠ πε πἹαπα Π[αάε εάἴγοτ- εακ Όα ἆα αγπἰάϊτ. Ἠετ Παησί Οἱ 1ΦίΠ ἵαπιᾶπα νο 5απιεῃ γαρι]α- Ὀπιεκίπο γατά(πι εάεοεκ ἴεπαίζ- δι, τετΙο. νο ἱπίίζαπιι ἀθπιε]ς Ιπτετί7. Καστις Μαάεπ οἰτκειί πια Ὀἱ- τῶπ Φήδε νο Ἰαδιπη]ατι αταδιπάα 15 Ἠαλίταπάα Ὀἱτ πιῄδαῦαΚκα Ὀαδ]ι- γασακίιτ. Ἠετ «ἴοο νο ΚΙδµπ ἆθ]πα α{α]ς Ὀτ]]κ]οτο αγτι]ασαΚ να Κεπάί ατα]ατιπάα τεκαὈεί γαρασακ]ατά]. Φρα απητί Κεπάἶπε Ὀἷτ γατάιπ]οι φοςετεκ Πάκοπι]]κ οάεςσςκιτ. Ἠει ΔΥ ἵε[ς γαρι]ασαἰς νε ἀετεσείετε βῦτο Πιδηςί δαγι ταμ]ασαΚκΙς. Ώετεσε]επάίτπιε οεἰετίπάε οἶατ Κο]αγ]ής νε «καπ Κιαππιακ Γςῖπ βατβεά(]επ ἀῑκ]και νε ϱδίετήεῃ ομοπιπαϊγείε ρότα οἰασαΚίτ, 90Π εε[Ηβίεπ 8οπτα στ φεγίπ ΙΠΙίζαπι νε ἀλγεπίπάε γαριίαπ ἵετακκίγε Παδιδίγ]ε Ὀἡψε]ς επεπηπ]]γεί νετί- Ἰοσοϊκίτ. Ἠετ ὨὈἰτήδίπ ὨὈἰτίποί Ρε]επ Κιδππα Κ.Μ.ΡΙΤΚΕΙ πΙπ Ὀἱς Τψί Ἐν Ἰάατεςί Ώιναιτ Ταβαδι Πεάίγε εἀεσεκιίτ. Καζαπαπ]ατ Ρε]εσεἷς (α[ίδε Καάατ Όα Ταραδι Πεικορίαπ αὐτεβί]εοςβί Ὀἱς γετάε ππιΠαίαζα οἀεὈ]Ητίοτ,. Έδει γεπὶ τεβιίδιε Ῥαφκα Ὀἱτ Ὀἰτ]ῆς ΚαζαπΙΡα Ταὐα] οπἰατα νετιεσεκήτ,Μηἠδανί ρε]ἀϊκ]οτί τακάϊτάε πει ἴΚί Εἰτκ ἆς ϱὔριετεβίεσεκ]ετί Ὀἱτ ιαυαἷκ αἱασακίατά]τ. Ταπι πιῆσαῦακα ἅαμα Ποτίάς φήΐδε νο Κδιπι]ατ αταδιπάα οἰασαίκ- ατ. Όετεσε νεΓπιε νε ΚαΓΑΙ αγηὶ οἰασαΚ[σ. γαἰπιζ Πιβιδίγ]ε 5οςί]- παῖς ἃς Κἰδὶ Πβκεπι]]ς γαρασαΚίΙτ, Τεβς πετ ΙΚί αγάα Ὀἱτ γαρι]ασα]κ- πτ. Καζαπαπίατα ρἡσοαὶ Ὀἱτ Ὀανταίς νοτὶ]εσσΚίίτ Κί σὂδιετά{κ]ετί Ὀϊψίς ἀῑκκαι νε σαγτεῖῖη πεῖἰοεςί οἰατα συτυτία Όν ρῆσεὶι Ὀαγταδι «εΚε- σεΚ]εταῖτ, Ῥτορτίθίος: ΛΜάτ, Ὦ. Α. ἄτεεῃ, εἱο Ο.:Μ.Ο,, Ξκουτίοιίδκα. Ῥτίπίοα αὖ ΝΙΟΟΒΙΑ Ῥηήπήπα ΊΜοτκα, ὃν ΟἨτ, Ν]οοίαοι ᾱ 82Π8 1ἀ,, οξί Ατείπος Β45., Νἱοοβίβ, ΙΡΟΒΟὉΙ/ΌΚΙΙΑΒΙ 10ἱΝ ΙΕΕΚΕ ΙΕΚ ΕὉΤΒΟΙ, ΤΙΜΙ «ΤΕΥΤ’ ΚΌΡΑΡΙΝΙ ΚΑΖΑΝΜΙΡΤΙΕ τΕκί ΟϱΑΝΙΙΚΟΥ ΡΕ [κῖνοί αξιιοῖ Τείκε ᾿Τήτκ Ἐυτοο! επι εΠ γαι τα Ὀ]ετί οἶαῃ Ὑεπί (απι]- Κονά {ας Ὀἱ Γατκ]α ρεςετε]κ 25 3/4 ΡναἩ αἶπιι νε 1953---54 πιογαἰπηιπῖη Ιψί εἱροτοι]κ]ατίῃ- ἆαπ ἁοϊαγι “ΤΗΥ ΤΙ Καραδιπι Καζαπτηιρἰατάτ.. Ὑεπί (απικῦγ 4ε 25 ῥρήναηπ αἰπιαφας. Ὀίΐδεγ πειΙορ]ετ- 3ὐἠποᾶ: Ῥεπάαγα 241 Λποῖ: Κδοτο 184 σἰποῖ: Τ.είκε Εἰεπ]ετί 15 6ἶποι: Εἰῆδα 134 πιπςϊί: Ῥεΐτε 131 ΒΙποί: Εδἰ ϱαπιικόν 114 Βμ, “ΤΕΥΤ Καραδιπίπ (αΚκάΐπι οάιπιοκίπίπ ἰςϊποί 5εποςί να γεπί Ππἰζαπιίατα βῦτοε ἄε Ὀἰτίποί «επορίάϊἰτ. Ὑεπὶ πίζαπι]ατα βὔτε ἨβΚεπαῖ, Ἰάατε εἰΠδί ΟΥΙΠΙΠ 50- πιπάα Πες Εκ Ώπιε ἃς ρµναπ νογα ΠΙπαπ]ετίπ Οἱ ἴαπεδίπε ἃς Ῥιναι νεΓΠΙεΥε »α]θΗΠίγειίαι ΚιῑαΓ. Ίάατο να Ἠθδκεπιιετ Ἠογειιπίπ ἀοκιαΖ Ἀψεκί Πηδοὶ. πιενςἰπα{ 50- πυπάα. ἰδισάἰκ]ετί Ἡετ Παρί ἰψὶ Ρΐτ ἄπιε ἃς ΡάναΏ νε Καρίαπ]ας ἆα αιπα εἰκκ]ετί Πε Παηρί Ιψὶ Ὀἱτ πιο ἁδθτί Ῥυήναῃ ΥΕΙΠΙΕΥΕ Παζίατι νατάιτ. Ὑεπί ροἱ ρναπΙ αδὐ{ά Πᾶκεπι- Ιετ τεγἰπίπ επεπηπιϊγειπί αςικ οἰατας ρὂδιοτπιεκίσα(τ, Ὑεπί (-απι- ΠκογΠ οΥπαππαγα Παϊίκ! οΙπιιγ8Π Ὀἱ ογαπούγα Οἱ ογαπάα ογπαί- πια πειῖσαςὶ οἰαγαἷς Πάκεπι οἵο- πιακ ἃς Ῥιναπ! τακίο. ἴπιε νειπήφητ. Έδει Πθκεπιάεν γαἰπΙΖ Εἱς ρµνας αἰπῃς οἰδαίατ' ΓΕΥΤΗ' Καῤαδι ΚεπάΠετίπίπ οἰασα{ι, Ἠδ- Κεπι]ετάοᾳ επ γύκεεκ Ρρυναῃ αἀσάϊπί αἶαπ Ῥεπάαγνα, Τε[κε Τήτ]ετί νο Ἱδετο ΤπιετίάΙτ. Ῥεπάαγα Ίε Ίίδετο αταδιπάα «ωτπινα δοπµπάα οΥπαπαπ ΟΥΗΠ- Ιατάα. Ἰάατο νο Ἠδβκοπι Ἠεγειί νε επι ΚαριαΠΙΒΤΙΠΙΩ Υετεςεβί Ρι- ναπ]ατάαὮ πιαἨταπι οἰππιασίατάιτ. Έπ αΖ Ρρναπ αἀεαϊπί αἶαπ ἀδτι επῃ Κεζα Ἠθκεπι]ετάεπάε επ ἄφαβι ΡΕΝΡΑΥΑ ΙΖ0ΠΕΒΙ ΑΤΑΙΑΡΑ ΕΑΝΡΙΝΡΑ Αια]αρα΄ἆα Κωτα]αα Ότια Ώοδιι Βεγπε]ππ]]αί Καπιριπάα Τζοϊ Ὀδτει- πιεμ]ετί ΜΙΠαγ] Ητίδαπία Ὀετερετ οἰάμδι Πα]άε 2οἶποί Κιοτις Έταρα (Κ.Μ.5. Ῥεπάαγα) 7 Μαγιρίαη ϱ Μαγιδα Καάατ Πασ Ὀπϊαπ- πιαβ]ατά1τ. 4 Μαγιείαπ 14 ΝἉγιδα, γαπί ΑΠΙπαγα πιίονεσσίπεπ αγτι]- ἀῑδι ἵατίπε ἹΚαάατ Κ1στιδι Ζἱγατοι εἴππεκίς οἶαῃ Ιποί]ετ Φεβ Τ,οτά Ἐοννα]απ΄ 1η Φετοβίπε Κυτα]πιαστα. ΥἡΖ]ετίε ΄Γήτκ, Εαπι, Ἱπρι]ᾳ νε Ἐιπηεπί Ἰᾳο]]ετί νε Παια ἀεπίζ αδιιπάαπ βε]εῃ Εἱ «οκ Ιζοΐϊετ ἄε Όὰ πιακςαά ἱςίπ Περ Ὀἱτ αταγα τορ]αππιφί]ατά!. [ροῖ]ος Ρε, Κιστι Νας, Ἐιστι Βας Ἰχεῖί νε Τ.αίκοβα Καζα 1ζοί Κοπιδετίὶ Καπιρι 2ἱΥ- τει εἀετεκ τε οεἰπιρ]ετ να 1σοΐ]ετ δεβί 1]ε Ὀδτίπ Ἰ2εί]οτ οἱ ικππιρ]ατά1. Καπιρία εΠ Γαζἱα ρῦζε ϱτρ8Π ουν Οαµπηβτίεδί ΑΚδαπΠΙΙ γακιίαΏ νε Τζοΐϊει φαοβί (ατα πάαη Ῥαδ]απ]απ Καππρ Αἱεδὶ οἰπιαδίας, 1Ζ61]ετίη πεᾶςῃ ἁαίπια 5οἱ εἰ]οτίγ]ε αἱ κικήκΙαγιπ]α. Ἠκβγεςίπὶ ἆἂε απ]ατα, Βΐτ σίπ. Ἰσοιιδι Κωτατ Τ,οτά Βεγάιῃ Ῥανε], Οεπιαοί ΑΙΠΙ- Καάα Ὀἱ Κδγά 7ϊγατεί εἀϊγοτάι. ΚαὈιε Ἰαῖςί (αταμπάαη ΚαΤδι- ΙΏΠΠ15. Κοπαϊκίπς 5οἱ εἰϊπί τζαία- ταῖς Ἡος ρε]άϊπ ἀεπιίσα, Τοτά Βεγάίπ Ῥανεὶ απού εετεκ πἰςίπ εαὔ εἰγ]ε εἰ φικπιαάιβιπιῃ δε ὈεὈιπί ΦΟΓΙΙΗ5. Οεναῦ οἰαταῖς, “Οεδιτ]ατ ο6δΗτιι ἁαίπια γοῖς ἀῑδετ]ετίπί Όι (ατζάα Κατριίατ'' ἀσπιίφη. Ῥον]ε]ῆκ- Ις ἸΙζοϊΐετ ἆᾳ οξδιτίατ οεδΗτὰ οἰάυκίασιΏια Οἱ δεπιρο]ά οἰαταἷ ἀϊπγαπιπ Ἡοτ ἱαταμηπάα ἁαίπια οἱ εἰ]ετῖγ]ε εἰ εΙκατίατ, Ἑαπιρ αἰεδίπίπ Ρετίγε Καΐαπ ῥρτοῦταπαι ἀΐδει Καζαίατι ἰοπιδή οάεπ Ι2εί]ε- τίῃ ἱκάτακ οἰιηδί σατκι, πιαρα], Κιδα Ρίγερίετ νε Ὀεάεπ 1άπιβηι βδθιοτ[]ετίπάεπ {ρατειιῖ. Ῥιναπ. αἀεάϊπί αἰππφ]αγάς. Βὶτ Κας αγα Καάητ γεπί Ὀΐτ Ευτοοί. πιενφίπαί Ὀαξ]γασακίιτ νε υὔτίπ ογαπου]ας απιπιαπια]άιτ ΚΙ εππ]ετίπο ΚαζαπάιτασαΚ]ατι ΚΙΥ- πιεί νε 5ὔΗτεί ει ογαπάα ϱδίετς- οεἰ]ετί ἰγί εἱροτομ]αβα Ὀαδιάις, Πιδισἰγίς επ ἰψί Εατσοὶ πιήκᾶ[αιι οἶαπ 'Τεγι ΚαραδΙΠΙ ΚαΖΠΠΙΔΥΙ 8ἴζα εἀϊγοτ]α:»Β. ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΤΩΡΑ ΓΠΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΤΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΟΝ Ες ΑΗΠΟΔΟΤΩΝ Γιὰ νὰ λειτουργῆ ἄρτια ἕνα συγχρονισµένο νοσοκομεῖο εἶναι οὐσιώδους σημασίας ἡ διαρκἠς παρακαταθήκη αἵματος, τὸ ὁ- ποῖο χρειάζεται γιὰ τὴν ἔπιτυ- χεμένη ἐκτέλεσι τῶν σοβαρῶν ἐγχειρήσεων. Σὲ προηγούμενα χρόνια τὴν ἀνάγκη αὐτὴ τὴν ἱκανοποιοῦσαν ἐθελοντὲς ποὺ ἀναγνώριζαν ὅτι δὲν διατρέχει Κανένα κίνδυνο ὅποιος δίνει αἷμα, μὰ τοὐναντίο εἶναι κι εὐεργετικὸ γιὰ τὸν αἱμοδότη ποὺ πέρασε τὴν ἡλικία τῶν 40 ἐτῶν. '΄Αξια κάθε ἐπαίνου εἶναι ὅλα τὰ µέλη τοῦ προσωπικοῦ κι οἱ ἄλλοι ποὺ πρόσφεραν αἷμα στὸ παρελθὸν γιὰ νὰ βοηθήσουν στὴν διάσωσι τῆς ζωῆς ἄλλων ἀνθρώπων ποὺ κινδύνευαν. Μὲ τὴν ἐπέκτασι τοῦ νοσο- κοµείου ποὺ ἔγινε γιὰ τὴν ἀντι- µετώπισι τῶν ἀναγκῶν ποὺ δημιούργησε ἡ αὔξησι τοῦ πλη- θυσμοῦ, Χρειάστηκε νὰ γίνη ἀναθεώρησι τῆς προηγούμενης τακτικῆς, 'Ὑπάρχουν τέσσερις διαφορετικὲς ὁμάδες αἵματος κι ὁ ἄρρωστος ποὺ Χρειάζεται µε- τάγγισι πρέπει νὰ λάβη αἷμα τοῦ τύπου ποὺ συμφωνᾶ μὲ τὸ δικό του. Διὰ νὰ ὑπάρχη πάν- τοτε διαθέσιμο καὶ σὲ ἀρκετὴ ποσότητα τὸ αἷμα ποὺ χρειά- ζεται ὁ κάθε ἄρρωστος ἔγιναν τελευταῖα νέες διευθετήσεις γιὰ τὴν λῆψι αἵματος ἀπὸ µέλη τοῦ προσωπικοῦ κι ἀπὸ ἐξωτερι- κούς. Μέλη τοῦ προσωπικοῦ ποὺ εἶναι διατεθειµένα νὰ δώσουν αἷμα πρέπει νὰ τὸ φέρουν στὴ γνῶσι τῶν τμηματαρχῶν των. Κατόπι τὸ αἷμα των θὰ ἔξετα- σθῆ, θὰ καθορισθῃ ἡ ὁμάδα του, κι ἄν εἶναι κατάλληλο, τὰ ὀνόματά των θὰ καταχωρηθοῦν στὸ Βιβλίο ᾿Εθελοντῶν Αἱμο- δοτῶν στὸ Νοσοκομεῖο. ᾿'Αν ἀπὸ ἕνα ἐθελοντὴ αἱμοδότη ζητηθῆ ἐνῶ εἶναι στὴ δουλειά του στὴν ἑταιρεία νὰ δώση αἷμα στὸ νοσοκομεῖο, δὲν θὰ ἐπιστρέ- φη κατόπι στὴ δουλειὰἁ τὴν ἴδια ἡμέρα γιὰ νὰ συμπληρώση τὸ ἡμερομίσθιό του, καὶ ἐπίσης θὰ τοῦ πληρωθῆ βασικὸ ἡμερο- µίσθιο γιὰ τὸ ὑπόλοιπο µέρος τῆς ἡμέρας. ᾿'Αν τὸν φωνάξουν ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο λίγη ὥρα πρὶν ξεκινήση γιὰ τὴ δουλειά, θὰ τοῦ δοθῆ ἄδεια νὰ µείνη μακρυὰ ἀπὸ τὴν ἐργασία ἑνὸς ἡμερομισίθου γιὰ τὸ ὁποῖον θά πληρωθῆ μὲ τὸ βασικὸ ἡμερο- µίσθιο. Οἱ μὴ ἐργαζόμενοι στὴν ἕ- ταιρεία πρέπει νὰ δώσουν τὰ ὀνόματά των ἀπ᾿ εὐθείας στὸ Νοσοκομεῖο. Τόσο οἱ ἐργαζόμε- νοι στὴν 'Ἑταιρεία ὅσο κι οἱ ἐξωτερικοὶ θὰ µεταφέρωνται στὸ νοσοκομεῖο κι ἀπ' ἐκε πίσω στὸ σπίτι τοὺς δωρεά, θὰ λαµ- βάνουν {1.0.0 γιὰ κάθε δόσι αἵματος, σῆμα αἱμοδότου μετὰ ἀπὸ τὴν πρώτη δόσι καὶ πιστο- ποιητικὸ αἱμοδότου μετὰ ἀπὸ τρεῖς δόσεις αἵματος. Μὲ τὴν προσφορὰ ἀπὸ τὸ αἷμα τους σὲ πληγωμένους κι ἀσθενεῖς οἱ ἐθελονταὶ αἱμοδόται ἔσωσαν καὶ σώζουν τὴν ζωὴ πολλῶν στὸ νοσοκομεῖο Πεντά- γνιας. Δῶσε, μεταξὺ τῶν πρώ- των, τὸ ὄνομά σου στὸν τµη- µατάρχη σου ἢ στὴν διεύθυνσι τοῦ νοσοκομείου. Κάμε το ΤΩΡΑ.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΚΑΛΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 4p
Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΛΕΥΚΑΣ ΕΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΕΠΑΘΛΟΝ ΤΕΪΤ 4p
Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΞΕΡΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΝΟΚΑΟΥΤ 1953-1954 ΤΗΣ Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. 4p
SPORTS CLUBS 4p
ΚΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 3p
Η ΘΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΜΕ. ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 3p
Ο ΞΕΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. 3p
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ 3p
ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2p
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 2p
Ο ΑΠΡΙΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2p
PENDAYA İZCİLEBİ ATALASA KAMPINDA 1p
SİPORCULUKLARI İÇİN LEFKE TÜRK FUTBOL TİMİ 'TEYT' 1p
«IYI EV IDARESI» 1p
ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 1p
ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΝΟΝΤΕΣ ΧΕΙΡΑΨΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΚΑΡΜΠΥ-ΧΩΛΛ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1p
ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ ΜΕΤΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ 1p