ς.Μ.Ο. ΝΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝΘ ΒΡΟΒΤΒ ομῦΒΡΒ Ἐν: Α. Ῥαπαγίᾶθς Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΔΕΞΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟΝ Κον ΔΕΒΕΝΤΗΝ Ὅ ᾿Αθλητικὸς Σύλλογος Πέ- τρας ἔδωκε δεξίωσι στὶς 19 Σεπτεµβρίου πρὸς τιμὴν τοῦ κ. ᾿Αναστασίου Γ. Λεβέντη, ᾿Ιδιοκτήτου τοῦ ᾿Εμπορικοῦ Οἵ- κου «Λεβέντη δς Ἑταιρεία Λτδ» τῆς Βρεττανικῆς Δυτικῆς ᾿Αφρι- κῆς, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπίσκε- Ψης του στὴ γενέτειρά του Πέτρα. Στὴ δεξίωσι ἦταν παρόντα Τ0 περίπου µέλη τοῦ συλλόγου κι ἐπεκράτησε σ’ ὅλη τὴ διάρ- κεια ἀτμόσφαιρα φιλοφροσύνηῃς ΚΙ ἐγκαρδιότητος. Ὁ κ. Λεβέντης ἔδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρο γιὰ τὴν σημειωθεῖσα πρόοδο τοῦ συλλόγου, ζήτησε πληροφορίες γιὰ τὸ πρόγραµµα δράσης τοῦ συλλόγου στὸ μέλλον κι ἀνέγνωσε τὴν ’'Έκθεσι Διαβαθμί- σεως γιὰ τὸ 1953, στὴν ὁποία ἀναφέρονται τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ Συλλόγου µέσα στὸν χρόνο ἐκεῖνο. Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩ- ΝΕΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΣΟΦΤΜΠΟΩΔΛ» Μὲ τὴν νίκη του μὲ 12-.2 ἐπὶ τοῦ Παλαιοῦ Καλοῦ Χωρίου στὰ τελικά, ὁ σύλλογος Πεντά- Ύνιας ἐκέρδισε τὸ πρωτάθλημα σόφτµπωλ μὲ σύστηµα νόκαουτ, τὸ ὁποῖο διοργάνωσε γιὰ πρώ- τη φορὰ ὁ σύλλογος αὐτὸς μεταξὺ τῶν συλλόγων τῆς Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. Στὰ ἡμιτελικὰ τὸ Παλαιὸν Καλὸν Χωρίον ἐνίκησε τὴν Πέτρα μὲ Τ--3, κι ἡ Πεντά- γνια ἔνίκησε τὸ Νέον Καλὸν Χωρίον μὲ 11---0 καὶ τοὺς Τούρ- Κους Λεύκας μὲ 19. 0. Στὴ νι- κήτρια ὁμάδα ἀπενεμήθη κύ- πελλο, τὸ ὁποῖον ἀθλοθέτησε ἡ Πεντάγυια, ἀπὸ τὸν κ. Λ. Πούτας, ὁ ὁποῖος ταν διαιτη- τὴς σ᾿ ὅλες τὶς συναντήσεις. Ἡ σύνθεσι τῶν ὁμάδων ποὺ διαγωνίστηκαν στὰ τελικἁ ἦταν ὡς ἑξῆς : Πεντάγυια : ᾿Αθανάσης Σοφο- Κλέους, Λάμπρος Παντελῆ (Αρ- χηγός), ᾿Ανδρέας Κοκκινίδης, ᾿Ανδρέας ᾿Αχιλλέως, Μιχαὴλ Χρυσάνθου, ᾿Ανδρέας Σοφοκλέ- ους, Κώστας Χριστοδούλου, Γιάγκος Χριστοδούλου, Γιαννῆς Καττῆς, Ανδρέας Χριστοδού- λου, Παλαιὸν Καλὸν Χωρίον : ᾽Αλῆ Μεχμέτ, Μεχμὲτ Ταντάρ, Χουσ- νὴ Μπαϊράμ, ᾿Ιπραχὶμ Τεφὴκ (Αρχηγός), Χασσὰν Μ. ᾽Αλῆ, Νετζιαττὶ Βελῆ, Λεμὴ Χουσείν, Φουὰτ Μεχμέτ, Ζεκιὰ Χουσσεῖν, ᾽Αλῆ Ραΐφ. Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΤΟΣ ἘΔΛΗΝΟΩΟΝ ΛΕΥΚΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΧΕΙ Ο ᾿Αθλητικὸς Σύλλογος Ἑλ- λήνων Λεύκας, ὁ ὁποῖος τὸ 1953 ἦταν ὁ πιὸ ἀδύνατος ἀπὸ τοὺς ἐννέα συλλόγους µας, ἔχει ἀναδιοργανωθεῖ πλήρως µέσα στὸ 1954. Τώρα ἔχει 33 µέλη, μὲ τὶς μηνιαῖες συνδρομὲς (δύο σελίνια) σχεδὸν ὅλες ἐξωφλημέ- νε. Τὸ πρόγραµµα δράσης καταρτίζεται ἀπὸ μιὰ δραστή- ρια ᾿Εκτελεστικὴ ᾿Επιτροπὴ ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς ᾿Ανδρέα Ζάκο, Πρόεδρο, Χριστόδουλον Λευκάτην, Γραμματέα, ᾿Ερρῖκον Κυριάκου, Ταμίαν, καὶ Μιχαὴλ Νικολάου καὶ ᾿Αλέκον Θεοδο- σίου, µέλη, Τελευταῖα ἔγιναν δυὸ νυκτε- ρινὲς ἐκδρομὲς μὲ τὰ πόδια, ἡ πρώτη στὸ Τρόοδος καὶ ἡ δεύτερη στὸ Μοναστῆρι τοῦ ΡΕΤΒΕΒ 8ΡΟΕ κπιῦΒβῦ ΒΑΥ ΠΕΥΕΝΤΙΦἘ Πὐςνῦ ΚΑΕΟΙ, αὔβτεβρί Ίπρί!Ζ Βαιι Αηκαθιπάα ἴοδῖς εἰπίς ΤΕΝΕΝΤΙΣ5 0ο. ΤΤΗΟ., Φἰκειπίη δαΠΙδί Βαν Απαςίαςὶ ο. Τενεπιϊς1π, ἀοδάαδα Κγ οἶαῃ Ῥεϊτε γὶ 19 Εγ]ἠ]άε Ζἱγατειί ππίῖ- παρεῦείί Ἱε Ῥεϊτο 8ροτ Κιήοα φετο[ίπα Ὀἱ ρατῖ νετπϊφτ, Ῥατιάς ταμπιίπεη γειπαὶς Κι] 8Ζαδι Παζιτάι νεο Περςί ἆε θαπαϊπαϊ Ὀἱτ Πάνα ἰςετίδίηάε Ιγί Εἱτ νακίτ βεςἰτά[]ετ. αγ 1 ενεπ!ῖς, Κιἰθσαπ τεγαΚΚἰδί 15Η καεί Ρἱάπ]ατι Πακ- Κιπάα αἰθίκα ρϱὔδίειπιίς νε 1953 γα εδηαδιπάα ΚισαΠ Ὀαδαγι]α- ΤΙΠΙ αςικναιπ ᾿ΤΓαΠΙ] 1 ἀοτοσε- Ἱεπάίτπιε Ἱάαροτυπα οκαπιάδτας, ΡΕΝΡΑΣΑ 8ΡΟΒ κυιὈΒῦ ΒΟΕΤΒΟΙ, ΜὕΡΑΒΑΚΑΡΙΝΙ τΕεΕβτΙΡ ΕΤΜΙΡΤΙΕ, Ῥεπάαγα Κιῆδι Κ.Μ.5.5.Κ.Β. Κιἰδρίαγπιη ἱφηταἰς ετῖδὶ ἸΜοΚα- νι ΡΟΠΒΡοΙ ΙΠσπάναδΙηι ἵετῖρ εἴπι νε ΕδΚί (απιηκόγα 12---2 πιαβ]ΏὈ. εαοτείς Εἰτίποί πιῖδαρα- Καγι Καζαηπαιρῖτ,. 9ο ογαπίατα νατπια]ς. ἰοίπ ΕΦΚί ϱαπι]κὸγ Ῥε- ἴτογί Τ--3 νε Ῥεπάαγα Ὑεπί (ααπκόγ ττ---ο νε Τιείκε ΄Τ μτ]κ- Ιετῖπί ἄε 19---ο Ιε πιαδιῆρ εἴ- παϊφίτ. Ῥεπάαγαπιπ Πεάίγε οτιἰδί οἱ Καραγι Ἱκαζβπαη ἴαΚιπια Ὠς- Βίτππεπίετ ο ροδίπάᾳε «αιδαΏ Βαγ Ριάας τακάϊπαι ειπαὶφτῖτ ΚΙ Ὀὐτάπ ογυπ]ατι ο. ἱάατε εἰπιῖφδί. 8οη ογπ]ατα Καΐαπ (απ ογαπουίατι 5ΙΠΙαΤΟ1: Ῥεπάαγα: Αιαπαδίς δο[οΚΙεγις. 1ἄπιστος ΒαπάεΙ (Καρίαπ), Απ- ἄτεγας Κοκκἰπὶάϊΐ5, Απάτεγας Α- πἱ]εγα, ΜΙΠαγΙΙ Ἡτίφαπία, Αῃ- ἀτεγας ΦοοΚΙεγιας, Κοδίας Ἠτί- εἴοάμ]α, Υαπρος Ητίδίοάιι]α, σαΠ- πὶ5 Καιπς, Απάτεγας Ἡτίκιοάι]. Έδκι Οαπικόγ: ΑΔΗ Μεππισᾶ, Μεμππεά ὨὈὐπάατ, Ηὔδπν Βαγ- ταπι, [ρταμίπι ΄Τενβκς (ΚαριαΠ) Ἡαδαπ Μ. ΔΙ, Νεσατί ει, Τ επι Ηἡδεγίπ, Ἐμαϊι Μεμπιεά, Ζεκᾶ Πἡδεγία, ΔΙ ΕαγίΕ ΠΕΕΕΕ ΕΜ ΒΡΟΕ κυιθβὈῦ τΕΒΑΕΚί ΕΤΜΕΕΤΕ 19053 γι] εδηαδιπάα ἀοϊκαζ Κιἰσιπιαζαπ επ Ζα4γΗι οἶαῃ 1είκε Ἐωπι 9ροτ Κι]ήσα τος γαι Ζατιηπάα ἵαπιατπιγίε ἴεκτατ εδκ]ά]αππαιδατ. ρίπιαί 33 87δι νατάι αγάα 2|-- αζαικ Ὀσαᾶς]ί δάετίετ νε Περςί ἆςᾳ Πεπιεῃ ΠΕΠΙΕΠ ΙΑΠΙΑΙΠΕΠ ὀδάεππιφιίτ. Ἐκαιίγει Ρτοταπα παακτοᾶἰς Ὀἱτ ἵοτα ἩἨογ, εἰ (αταπάαη «ἰζ]πιὶφῆτ. Ἠεγ εἰ φιη]ατάααπ Ἱρατειίς: Απάτεγας ΖαΚο» Εεῖς, Ητὶκίοάι]ος Τεξκαιίς δεκτεῖςτ, Εττίκος Κἰτίγακα Ψεζ- πεάατ, Νπαγι! Νικοίαια νο ΑΙεκ- Κο ΄Γεοάσδίγα Πεγ'ει αζαίατι. (εςεπ]ετάς ΚΙ ροος ἀαδ 1{- ΠΙΒΠΙΦΙάΤΙ γαριάι, Ὀἰτίποί 6οοε τοάος΄α νο Ικίποί ρεσςε ἆςᾳ Οἰκκο Μαπαξδιτιπα Κ Ἡετ ΙΚί ἀεί[αάα ἆαά οἩ Ὀϊτ αζα ἱφηταὶς οίΗ. Ἡ ΠλκΠπιοι ἀοκίοτα οἶαΠ ὈὮτ,. Ψατπανίάϊςε γαριαπ Ὀἱτ ΕΚΕ πι οϊδίπςς ρε] γακιπάα 1ο γα ἰςίπ [ῆς δΙΜΗί Ὑπατάιπι ἀετε]ετί Ὀαφ]ιγαςσαδιπάαα 1είκε Τετ δροςτ Καουιπάαι ἅα «εναπι εἰπιε]ετί ἱείῃπ 5 ἵγε ἀανεί οεἀἰπιϊφιίτ, Κύκκου, μὲ συμμετοχὴ 11 μελῶν στὴν καθεμιά. Ὁ Κυβερνητικὸς ἰατρὸς Λεύ- κας Κ. Βαρναβίδης δέκτηκε εὐγενῶς νὰ δώση διαλέξεις Πρώτων Βοηθειῶν, ποὺ θὰ ἀρχίσουν σύντομα, τὶς ὁποῖες θὰ παρακολουθήσουν δέκα µέ- λη καὶ ἄλλα πέντε µέλη τοῦ Τουρκικοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλό- Ύου Λεύκας κατόπιν προσκλή- σεως, ΜΑΥΒΟΥΟΌΝΙ ΝΠΝΕΑΒΡ. Ῥμοίο ὃν: Ὦ. 4. 6τοον. ΚΑΙ Εξω ΑΠΟ Τυχαία ἐκπυρσοκρότησι ἑνὸς τουφεκιοῦ ἠμπορεῖ νὰ σᾶς πλη- γώση ἡ νὰ σᾶς σκοτώση. Πολλές φορὲς τὰ θύματα εἶναι παιδιὰ-- παιδιά σὰν τὸν μικρού- λη αὐτῆς τῆς εἰκόνας-- τὰ ὁποῖα τὸ τουφέκι τραβᾶ μὲ μιὰν ἀκατα- µάχητη ἕλξη. Δυστυχήματα σὲ παιδιἁ ἀπὸ ὅπλα ὀφείλονται σὲ λάθη τῶν μεγάλων. Κοιτάξετε τὸν κυνηγὸ τῆς εἰκόνας. Εἶναι πεινασµένος ἢ θέ- Ἡ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΙΡΙΕΜΕΡΙΟΙΝΙΖ ΖΑΜΑΝ ΡΑΗΙ δΑΜΝ οιμυνυζ ΑΠΒΙΖΙΠ νε Ὀεκ]οππιεάεη αἴες- Ίεπει τ[εκ]ετ αἱζὶ γαταἰαγαΟἰ]]τ νεγα οδἱάλτεβῆ]τ. ῬΒὰ πενί Κατραπ]ατι αταδιηζα---- Ῥὰ. τεδίπ]άε στη]άὰδή σἱδί---Οἱτ ϱοΚ ςοοιιΚίατ νατάιτ. Βα οοςιιΚ]ατ Ιςῖπ ΙῆΤεὶς 5οἩπ ἀἄετεοε οαζΐρΙΙΓ. ΦοσιΚατίιῃ γαταἰαππ]αςι ας πεί]- οεἶεπεπ 51] Καζαίατι Ργκ]ετίπ νυζιπάεπ πιεγάαπα σε]ΐτ. Ἐεκίπι- ἀεΚί Άνοιγα ΌακιπιΖ. Κεπάϊςὶ αςίιτ. Ῥαγαπα ανιπάαη Ῥα[δείπιεἷς ἀπ᾿ αὐτό. Ὁ πρῶτος κανόνας εἶναι τὸ τουφέκι νὰ μὴ εἶναι γεμᾶτο. Ὁ δεύτερος, τὸ τουφέκι νὰ εἶναι κλειδωμένο µέσα στὴ θήκη του. Δνυστυχήματα ἀπὸ ὅπλα συµ- βαίνουν καὶ ἔξῳ στὴν ὕπαιθρο. ᾿Ιδοὺ μερικοὶ κανόνες ἀσφαλείας : Μεταφέρετε τὸ ὅπλο στὸν ὤμο ἢ κάτω ἀπὸ τὴν μασχάλη, μὲ τὸ στόμιο ἐστραμμένο μακρυά ἀπὸ σᾶς. Όταν ἔχετε τὸ ὅπλο στὸν ὤμο, ΜΗ τὸ κρατᾶτε ἀπὸ τὴν κάννη μὲ τὸ χέρι, ᾿'Αν πρόκειται νὰ περπατήσε- τε πάνω σὲ ἀνηφορικὸ ἢ ἀνώ- µαλο ἔδαφος, κενώσατε τὸ του- φέκι. ' ᾿Αν ξαπλώσετε στὸ ἔδαφος μὲ τὸ ὅπλο σας ἀφαιρέσατε τὰ φυ- σίγγια καὶ κοιτάξετε τὶς Κάννες τοῦ ὅπλου ἂν εἶναι ἀκάθαρτες. Μιὰ ἀκάθαρτη κάννη παθαίνει ἔκρηξη. Συνηθεῖστε νὰ κατεβάζετε τὴν ἀσφάλεια τοῦ ὅπλου τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ φέρνετε στὸν ὤμο γιὰ νὰ πυροβολήσετε. Έτσι τὸ ὅπλο σας θὰ εἶναι λει νὰ µιλήση Ἅ πο Ἰφίετ. Κεπάί- στὴ κυρία γιὰ ᾿ κ ὅλια οἱ Ζατατίι Ρἱτ τὴν πα. | νε . πμήυποςς Εκ ον, Ισ. Ἄα δροµή. Δὲν Οἱ τά {ερί Ότακιρ ... ών σα ο- ὑπάρχη Ἰῄτί- ηυπ]α οΥΠᾶ- ποτε τὸ ἀνώ- πηαδι {εοὶ ο- µαλο σ᾿ αὖ- Ιασ1τ. τόν. ᾿Ἂν ᾱ- Ἐνάο 51181 φίση ομως σὲ ΚαζαΙΑΓΙΠΙΠ καπρισ μερος Περθιπί ἆς- πο Πο πτουγεςι ὄτῑε Ὀἷ]ε δή- ποὺ τὸ παιδὶ γῦκς Ὀἱτ Κις- ἠμπορῇ νὰ ΠΙΊΠΙ ὅπ]εγ- πο ππεραρχα- οὈί]πιείς {ςίπ αν Ἵσα τὰς κ Καϊάς νατ- ανον αντο ἆιτ, Βιπίαι- νὰ εἶναι µοι- απ Ὀἰτίποῖςί ραῖο. 8118Π1ι Όος να ποβλβενιώ-- τατπια]ς. ᾱἱ- ας ο. «Α/ΕΤΥ ουν ὅετί ἄε ἸΙΙ- διὰ τὸ τουφέ.᾿Ιδοὺ ἡ εὐκαιρία σου, Νὰ παίξῃς Ὁ ἵπιπακ. . Ὃ αν μὲ τὸ τουφέκι.. ᾿Εμπρός... Εἶναι ςἱ]διμ η. ο νι κάµποσο διασκεδαστικό ! Ζαἰατι ἰατ]αάα ἐφαρμογή Ἡ Ιφίο Βαταάα.., ΒπᾶΙ Εἱῇοκ]ο Ο7ηΙΨΔ- -ἆα οἶατ. ΕΒὶΓ τους θὰ προ- ΡΗΣΕίΠ... Ἠαγαί Ῥακα]πι ϱὑτοοθκαίπ {ο σοριηίν- λάμβανε πὅ ποθκαᾶατ οὔ]θποσ]ᾶ(5, μίας, δυστυχήµατα ποὺ προέρχονται | Ὀιιταάα νετίγοτηζ:--- ᾿Τή(εδίπ αὔζι ζαδα ἁἀδηπιῆς φεΚ]]άᾳ οπιαΖιπζἆα νεγα Κο]ιπιι- Ζυπ αἰπάα ἴαδίγιπιΖ. Όπ αταβπι τπίαταξΚ οπιαζαπιζάα ΓΤΑΕΙΜΑΥ- ΤΝΙΖ, Φατρ νε ρος]]πιοκί Ζοτ Εἱτ γατα ἱσπιαππιαΚ ἰδιοιδεηίΖζ κΙΒΗΙΠΙΖΙ ὈοψαίππιΖ. Έδει Ιάμαπιζ]α Ὀἰτ]ήκιο ἀῆῑφετ- δεπίΖ. ΕἰδοπΚ]ετί «κατιρ αἶιπιζ να ΚΤΠ οἰπιαπιας Ἱφίπ παπιαγα ῬαιπιΖ. Γιήκαππιις ΕὈἱ παπα 1ΠΕΙΙ4Κ οἀεί]τ, Αἴεδ]επιεκς ἹΙςίπ οπιζπζα Καϊάιγιγκεπ τἡ[εδίᾳ επιηἰγοῖ αἰθιῖηϊ αςπΠαδΙπι ΟὈδτεπίπίζ. Ο 7Ζ4πΙαΠ οπά8η οταΚί Ὀὐτίη Ζαπιαπ]ατάα τΜ[εδίπίζ οπιπὶγείίο οἰασαΚτ. “Αν γετίηε΄' ἰάετκεηπ νεγα αν γετίπάεπ ἀδπεικεν τή ξεδίπῖσὶ Κι]ι- πα ΚογιπΙΖ. ΚΙΙΠΙΖΣ γοίσα τἠξεδί Ῥου (απταπι1Ζ. πάντα «ἀσφαλές». Ὅταν πηγαίνετε ἔζω κυνῆγι. ἢ ὅταν ἐπιστρέφετε, µεταφέ- ρετε στὸ δρόµο τὸ τουφέκι στὴν θήκη του, ἢ τὸ ἔχετε κενό, ἂν δὲν ἔχετε θήκη. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. : ΤΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Σύµφωνα μὲ τὸ καταστατικὸ τῆς Ὁμοσπονδίας ᾿Αθλητικῶν Συλλόγων Κυπριακῆς Μεταλ- λευτικῆς Εταιρείας, κάθε Σεπ- τέμβριο γίνεται ἀνασύστασι τοῦ Διοικητικοῦ Συµβουλίου μὲ τὴν ἀντικατάστασι δύο ἀπὸ τὰ τέσσερα προσωρινὰ µέλη του. Τὰ δύο νεοεκλεγέντα µέλη, τὰ ὁποῖα θὰ ὑπηρετήσουν τὰ ἐπό- µενα δύο χρόνια, εἶναι ὁ ’Αν- δρέας Ζάκος τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Λεύκας κι ὁ ᾿Ἠλίας Χ΄’' Κυριάκου τοῦ ᾿Αθλη- τικοῦ Συλλόγου Πεντάγνιας. Τὰ ἀποχωροῦντα µέλη εἶναι ὁ Φοῖβος Νεοκλῆ τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου Πέτρας κι ὁ Μουνὶρ Χουσσεῖν τοῦ Τουρκικοῦ ’Αθλη- τικοῦ Συλλόγου Λεύκας. ὍὉ Φοῖβος κι ὁ Μουνὶρ συνέ- βαλαν στὴν ἀνάπτυξι τοῦ προ- γράμματος ποὺ κατάρτισε τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τὰ προη- γούμενα δύο χρόνια. Βοήθησαν στὴν διοργάνωσι τῶν πρωτα- θληµάτων στὸ ποδόσφαιρο (νὸκ ἄουτ), στὴ πετόσφαιρα, ἁπλοῦς καὶ διπλοῦς Τέννις καὶ σκάκι, ποὺ εἶναι ὅλα νέε δραστηριό- τητες οἱ ὁποῖες θὰ συνεχισθοῦν κάθε Χρόνο. Τὸ νεώτερό τους ἔργο ἦταν ἡ συμβολή τους στὴ πλήρη ἀνασύνταξι καὶ ἁπλού- στευσι τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. Μὲ τὰ ἄλλα µέλη τοῦ Συµβουλίου ἐμελέτησαν ἐπί- σης καὶ ἐνέκριναν ἕνα προσχέδιο καταστατικοῦ διὰ τοὺς ἀθλητι- κοὺς συλλόγους ποὺ προετοίµασε ὡς ὁδηγὸ γιὰ τοὺς ἐννέα συλ- λόγους ποὺ ἀνήκουν στὴν “ὍὉ- µοσπονδία ὁ ᾿Αθλητικὸς Σύλ- λογος Νέου Καλοῦ Χωρίου. Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. διὰ τὴν περίοδο 1954- «55 ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὸν ᾿Επιθεωρητὴ Εὐημερίας, ὡς Πρό- εδρο, τὸν ᾿Ανδρέα Παναγίδη τοῦ Προσωπικοῦ Εὖ µρίαν Ἡν Γραμματέα, ον Προκόπη Λοῖ- ζίδη τοῦ Αθλητικοῦ Συλλόγου Λινοὺς--Φλάσσους, τὸν Χαρά- λαμπο 'Ηρακλείδη τοῦ ᾿Αθλη- τικοῦ Συλλόγου Νέου Καλοῦ Χωρίου καὶ ἀπὸ τὰ δύο νέα µέλη. ΥΕΝΙ ΜΕΝΥΒΙΝ Ι0ν ΕΤΙΒΗΙΒ] ΡΙΕΚΕΤΙ 8ΡΟΒ κΌτῦΒΙΙΑΒ ΒΙΕΙΙΟΙ ΤΕΚΗΒΑΒ, ΤΕΡΘΕΙΙΙΛΤΙΑΝΜΙΡΤΙΒ, Κ.Μ.5.5.Κ.Β. Ππῖῃπ ΠΙΖΑΠΙΠΕ- πιοδὶ νεςμί]ε Πετ ΕγΙΠΙ ἁἀδτι πιιναΚκΚκαῖ αζαδιπάαη Ικί ἴαπεδίηί οκατιο γετίπε Ικί γεπί ΚογπιοΚ]α τεκτατ ἰοδα]Διιαµπδς, Πεν είπ ΠΚ γεπὶ αΖα5ι Τείκε Ἐαπι 5ροτ Καάριπάαπ Απάτεγας ΖαΚος νε Ῥεπάαγα 5ροτ Καδουπάαπ ἆα ίγας Ἠασι Κἰτἰγακοάατ, Οε]ί]εῃ. αζαίατ Ῥεΐτε 65ροτ Κιἠσαπάαη Ἐϊνος ΝΙΨοΚΗς νε Τείκε ᾿Γήτὶς δροτ Κι]ἠρυπάανπ Μήπᾶτ Ἠῆ- φεγἰπάϊτ, Φοπ. 6εςεη γι] Ζατιπάα Ἐϊνο γε Μήυπῆτ Πασιτίθπαη γεπί Γαα]]- ψεί]ετε γατάιπι αεἰπηὶς]ετάίτ. Πες να γαριασαΚκ οἶαῃ ἸοΚκανι [αῖ- Ρο], νο]εγοοί, Ῥρίπροπ τεκ να οἰ[]ετ νε εαάταης ἴμτπινα]ατΙπΙΠ τετρ εα1]φιπάε ερὶγί γατᾶιπι]ατι βεςπηϊφατ. 5ος Ὀμδαγ]ατι 4α ΚΜ5 ΘΚΕΒ, πἰζαπιπαπιοδἰπἰη α4εἰεφίίτ- Ηπιεδιπάακί Ὀὐἡψᾶ]ς γατάιπαίατι 141. Ἠεγ'εἴ]ε Όεταῦετ Ὑεπί (απικὸγ προς Κιήσρυπιῃπ ἀοκαζ 5ροΓ ΚαλὈίατιπιη Ὀἰτ]ῃδί Ἱςίπ ΚΙανιζ οἰατας Παζιτ]αάιδι Ρροτ Καῑδοίατ πΙΖαπιπαπηεκίπἰ ϱὔζάεαπ µρες]τίο ταδνίρ εἰπαϊφίτ. τος ---Ίοσ5 πιενδἰπαϊπίη Κ1δτις Μαάεπ οἰτκεί Βροτ Κιήδίας ΒΙτΗδΙ, Εείαα Μάλτα, Όαςκαμ, Απάτεγας Ῥαπαγίάϊ δεΚτεῖίςΓ. 1 άπα-ΕΙΔδιάαη ῬτοΚκορίς 1.,ογιζὶ- ἀῑδ, Ὑεπί Οαπιμκόγάεπ ἨἩατα- Ι8πισος Ἱτακ[άϊς νε ΙΚϊ γεπὶ αζα--- Απάτογας ΖαΚος νε Ί]γαν Ἠαοί ΚΙπἰγαΚκοάαπ πιὔτεκκερ οἰασαΚίτ, ην ] ς.Μ. ο. ΙΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝ5 9 ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΟΩΣΙ Ἡ κατασκήνωσι παιδιῶν τὰ τρία περασμένα καλοκαίρια καὶ σὲ προηγούμενα χρόνια ἔδειξε ὅτι τὰ κορίτσια δὲν ὑστεροῦν σ’ ἐνδιαφέρο κι ἀπόδοσι ἀπὸ τὰ ἀγόρια. Γιὰ παράδειγµα, αὐτὸ τὸ καλοκαῖρι, τὰ πιὸ µεγά- λα ἀπὸ τὰ κορίτσια καὶ τῶν δυὸ περιόδων πῆγαν ὁλοήμερη ἐκδρομὴ μὲ τὰ πόδια, κατὰ ἕνα µεγάλο µέρος ἀπὸ μονοπάτια µέσα στὸ δάσος. Τίποτε δὲν τὰ µπόδισε νὰ μποῦν στὴν πισίνα καὶ στὰ σοβαρά νὰ προσπαθήσουν νὰ μάθουν κο- λύμβι, ποὺ τὰ πιὸ πολλὰ γιὰ πρώτη φορὰ δοκίµαζαν. Στὰ διάφορα παιγνίδια, στὶς Πρῶ- τες Βοήθειες καὶ στὸ πρόγραµµα γύρω ἀπὸ τὴν πυρὰ τὰ βράδυα ἦταν τόσο καλὰ ὅσο καὶ τὰ ἀγόρια. Καὶ ὅταν τραγουδοῦ- σαν ὅλα µαζί, τὸ τραγοῦδι ἀκούετο μακρυὰ ἀπὸ τὸν κα- ταυλισμὸ τόσο καθαρὰ ὅσο τῶν ἀγοριῶν. Στὴν κουζίνα ποὺ βοηθοῦσαν ἐναλλὰξ μὲ τὰ ἀγόρια, τὰ κορίτσια ἦταν κα- λύτερα, μὰ στὸ φαῖ πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι ὑστέρησαν γιατὶ ἕνα κορίτσι ἔχασε βάρος ἐνῷ ὅλα τὰ ἀγόρια κέρδισαν βάρος. 109 κορίτσια ἦταν στὴν κα- πασκήνωσι γιὰ δυὸ ἑβδομάδες τὸν Αὔγουστο. ᾿Απ’ αὐτὰ 26 ταν Τούρκισσες καὶ 853 Ἕλλη- νίδε, ὍὉ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἕως τώρα γιατὶ τὸ 1952 Τ3 κορίσια πῆγαν στὴν κατασκήνωσι καὶ 90 τὸ 1953, Φέτος περισσότερα ἀπὸ πὰ μισὰ κορίτσια ἦταν ἀπὸ χωριὰ μακρυὰ ἀπὸ τὰ µεταλ- λευτικὰ κέντρα, ἀναλογία µε- γαλύτερη ἀπὸ τὸ 1953. Ἡ. διεύθυνσι τῆς κατασκή- νωσης ἀποτελεῖτο ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ τῆς Κατασκήνωσης, Νουζχὲτ Σουµέρ, τὸν βοηθό του, ᾿Ανδρέαν Γαβριήλ, ἕξη ἐθελοντὲς ἀρχηγοὺς καὶ τέσσερα κορίτσια τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Τµήµατος Εὐημερίας. 'Η ἄναλο- γία ἦταν μιὰ ἀρχηγὸς γιὰ κάθε ἑπτὰ κορίτσια στὴν κατασκή- νωσι, Αἱ ἐθελονταὶ ἀρχηγοὶ ἦταν ἡ Ζιαλὲ Χαλίλ. Χλόη Θεο- φάνους, Αὐγὴ Παπαδοπούλου, Σεβὶμ Ζιχνῆ, Περσούλα Παπα- δοπούλου καὶ ᾿Ανδρούλα ἹΠα- σχάλη, στὶς ὁποῖες ὀφείλεται κατὰ ἕνα µεγάλο µέρος ἡ ἐπιτυ- χία τῆς ἐφετεινῆς κατασκήνω- σης. Έγιναν διαγωνισμοὶ στὰ πραγούδια, στὸ σκάκι καὶ στὶς Πρῶτες Βοήθειες καὶ δεκαπέντε κορίτσια πέρασαν καὶ στὶς τρεῖς ἐξετάσεις καὶ πῆραν τὴν κυανῆ κάρτα. Αὐτὰ εἶναι αἱ Γκιουνὲρ Ἐνβέρ, Λύδα Παπαδοπούλου, Χριστίνα Σαβεριάδου, Νίκη Στράτου, ᾿Αϊσιηὲ Χασσάν, Πρὼ Στ. Ριρῆ, Νίκη Κολεσσίδη, Φετ- χριγὲ Χουσεϊῖν, Χατζὲρ ᾿Ισμαήλ, Κωνσταντία Μιχαήλ, ᾿'ἜΈλσα ᾿᾽Αντωνιάδου, ᾿Αφρούλα Κυριά- κου, ᾿΄ Αννα Πολυβίου, Βιλελμίνη ᾿Ιακώβου καὶ Μαρούλα ᾿Ανδρέα. Τὰ πιὸ κάτω ἀγωνίσματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν κολύμ- βησι ἔγιναν στὴν κατασκήνω- σι: προκολυμβητικὴ δοκιμή, κολύμβι 10. ὑαρδῶν, πήδηµα ἀπὸ τὸ σανίδι βουτήγµατος, κολύμβι 20. ὑαρδῶν καὶ 40 ὑαρδῶν. Τὰ κορίτσια ποὺ πέτυ- χαν στὰ ἀγωνίσματα ἔλαβαν κάρτα γιὰ τὸ κάθε ἀγώνισμα καὶ κάρτα χρώματος κυανοῦ πῆραν ὅσες πέτυχαν στὶς δοκι- μὲς γιὰ ὅλα τὰ ἀγωνίσματα. Γιὰ τὸ κολύμβι πῆραν κυανῆ κάρτα ἡ Γκιουνὲρ Ενβέρ, ἡ Λύδα Παπαδοπούλου κι ἡ Ν(- τσα 'Ἠλία. Ἡ Λύδα καὶ ἡ Γκιου- νὲρ ἦταν τὰ μόνα κορίτσια στὴν κατασκήνωσι ποὺ κέρδι- 16: το τρ]: ΠΡΙΝ ΕΛΘΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΟΩΣΙ Ἡ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, ΑΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΡΑΜΜΑ ΤΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ. Ἡ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ δ. ΑΎΥ'ΤΕΝ ΤΙΟΥΣΟΥΦ ἘΝΟ ΚΑΜΝΕΙ ἘΠΙΔΕΙΞΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΕ(ΟΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΟΟΝ. ΚΙΖΙΑΗΙΝ Εἰπ]νοί 6ΕύΒύ ΚΑΝΜΡΑ ΑΒΙΜΕΡΕΝ ΕΥΥΕΙ, ὄνρΕΒΙΕΕ ὕρ αὔνιῦκ τεσΒῦΒΕ αδβρῦτΕεΕ. Βῦ ΕΕΡΘΙΜΠΡΗΕΗ ΒΑΥΑΝ ΑΥΤΕΝ Υύ85Ε ὃνρΕΒΙΕΒΕ ΕΒΕ ἵικ ΡΙΗΗΙ ΥΑΒΡΙΗ αὔβτεβίρί ΥΑΡΔΑΗΚΕΝ αὐπύνῦτο. ΒΕΕΟΒΕ ΤΗΕ ΕΙΒΣΤ αβοῦΡ ΟΕ αΙΒΙ5 6ΑΜΕ το ΟΑΜΡ ΤΗΕ ΤΕΑΡΕΒΡ ΗΠΑΡ Α ΤΗΒΕΕ ΡΑΥ ΤΕΑΙΝΙΝΑ ΡΕΒΙΟΡ. ΙΝ ΤΗΙ5 ΡΙΟΤΌΕΒΕ ΜΙΡΡ ΑΥΤΕΝ ΥΌΡΌΕ 15 αΙΥΙΝά Α ΡΕΜΟΝΡΒΤΕΑΤΙΟΝ ΙΝ ΕΙΗΡΤ ΑΙΡ Το ΤΗΕ ΤΕΑΡΕΒΡ. Ρµο!» ΕΥ: Ὀ. Α. ὤγθεῃπ. Ναζμθί 8απηςγ (0απιρ Ὠἱτοαςίοχ), 0Π]οθ Τπδορμαποας, Ανρί Ῥαραάοροπ]]οι, Βονίπι ΖΙοπηί, Ἰμΐδα Ῥίασοπο, Ἰψᾶο Οπίβῖσοτοα, Αγίου Υαδαῖ, Αί5Πο Ακάρπία, Απάτοπσ]ϊα Ῥαβολμα]ῖ, Απάτρας (αντίο (Αβεῦι σαπιρ Ὠἱθοίοτ), Ῥογδουσ]]α ΟΠτγβοδίοπιοπ. ΥΟΙΙΕΣΒΑΙΠ. ΚΑΝΜΡ ὄνΡρΕΒΙΕΒΙΝΡΕΝ ΒΑΥΑΝ 1ΑΙΕ ἨΗΑΙΠ, (80ΙΡΑ), ΒΙΒ 4ΒΌΒ ΚΑΜΡΟΠΙΑΒΑ ΝΑΡΙΙ, ΝΟΙΠΕΥΣΒΟΙ, ΟΥΝΑΝΡΙΑΙΝΙ αὔβτεΒβΙΕΚΕΝ. Α ΟΑΜΡ ΤΕΑΡΕΕ, ΜΙΡΡ ΠΑΙΒ ΗΑΙΠ, ΠΕΕΤ), ΒΗΟΠΒ Α 6ΒΟῦΡ ΟΕ ϱΘΑΜΡΕΒΡ ΗΟΊΠΝ Το ΡΙΑΥ Ἡ δ.ΖΙΑΛΕ ΧΑΛΙΛ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ), ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΗΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙ, ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΟΩΤΩΝ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΒΟΔΕΥ ΠΩΛ. ν Ρἰοίο Ὁγ : ὉὈ. Α. (ὤτθοηῃ. σαν δυὸ κυανὲς κάρτες, ἸΑγῶνες στὸ κολύμβι γίνον- ταν κάθε Κυριακἡ καὶ σηµειώ- θηκαν οἱ ἐπιδόσεις γιὰ ἑπτὰ ἀγωνίσματα. Οἱ χρόνοι δὲν εἶναι ἱκανοποιητικοί μὰ θὰ γίνουν καλύτεροι μὲ περισσό- τερη προπόνησι τὴν ὁποία θᾶ- χουν τὰ κορίτσια κάθε καλοκαῖρι ποὺ θὰ ἐπιστρέφουν στὴν κα- τασκήνωσι. Ἡ κατασκήνωσι εἶναι κάτι ποὺ ἔὰν εἶναι δυνατὸ ὅλα τὰ παιδιὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπολαμ- βάνουν. Οἱ εὐχάριστες ἀναμνή- σεις τῆς ζωῆς τῆς κατασκή- γνώσης διατηροῦνται γιὰ πάντα καὶ πολλὲς νέες φιλικὲς γνωριμίες µένουν ἁλησμόνητες σ’ ὅλη τὴ ζωή. Ἡ κατασκήνωσι εἶναι ἕνα τακτικὀ µέρος τοῦ προ- γράμματος τοῦ Τµήµατος Εύη- µερίας, ᾿΄Αρχισαν κιόλας νὰ μελετῶνται βελτιώσεις στὸ πρό- γραμµμα πού «ἀναμένεται νὰ κάµουν τὴν κατασκήνωσι τοῦ 1955 τὴν πιὸ καλή. ΤΕΝΝΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κκ.Μ. Ε. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ὍὉ κ.καὶ ἡ κ.Σωφρόνη Γεωργίου ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.Θεοχ. Χαραλάμπους ἀπέκτησαν υἱὸν--- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. Ὅ κ.καὶ ἡ κ.Πελοπτ. Α. Κεραυνοῦ ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΘΕΜΟΥΛΑ. Ὅ κ. καὶ ἡ κ. ᾿Αγγελοδήµου Μιχαὴλ ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΜΑΡΟΥΛΑ. Ὅ κ. καὶ ἡ κ. Χρίστου Κικκίδου ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΜΑΡΙΟΣ. ὍὉ κ.καὶ ἡ κ.'Ονησιφόρου Σάββα ἀπέκτησαν θυγατέρα--- ΕΛΠΙΔΟΥΛΑ. ὍὉ κ. καὶ ἡ κ. Μιχαἡλ Κ. Σπυρῆ ἀπέκτησαν υἱὸν--ΛΟΊ:ΖΟΣ. ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕ- ΦΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ Ἡ δεσποινὶς Χέτυ Χατζη- γιάννη, πρὶν νοσοκόµος στὸ Νοσοκομεῖο τῆς Ἑταιρείας, ἐπα- νῆλθε ἀπὸ τὴν ᾽Αγγλία πρὶν λίγο καιρὸ διὰ νὰ ἀναλάβῃ τὰ νέα της καθήκοντα τῆς ἀνώτερης νοσοκόµου στὸ νοσοκομεῖο. 'Η Ἑταιρεία τὴν ἔστειλε τὸν Γενά- ρη τοῦ 1951 γιὰ ἐκπαίδευσι γιὰ 35 Χρόνια στὴ γενικἡ νοσοκο- µειακή, στὸ Βασιλικὸ ἈΝοσοκο- μεῖο τοῦ Σάλοτι, στὸ Σρούσ- µπερυ. Κατὰ τὴν διαμονή της στὴν ᾿Αγγλία ἐπισκέφτηκε πολ- λὰ ἀξιόλογα µέρη καὶ τῆς ἔκαναν ἐντύπωσι ἡ φιλοφροσύνη καὶ φιλοξενία τῶν κατοίκων. Ἡ δ. Χέτυ γεννήθηκε στὴ Γερμανία τὸ 1950, Ὁ πατέρας της εἶναι Κύπριος κι ἡ μητέρα της Γερμανίδα. Πρωτάρχισε ἐρ- Ὑασία στὸ Νοσοκομεῖο τῆς ἝἙ- ταιρείας τὸ 1947 ὡς µαθητευο- 1 αδαυιμα ΚΙΖΙΙΛΒ, ΙΙ ΚΑΜΡΟΙΡΙΗΙΑΒ (εςπιῖς γι]]ατάα νο ΏαμἩδις 80Ώ ἃς γαζ Καπριπάα Κιζίατ,. ετκεἷ ςοσυΚκίατι Καάατ Καπιρςηκία ἵνέ οἰάι]κίατιηι ἱδραί εἴῆ]ετ. Βὰ γη πιρρεἰᾶ Ὀὐγῆἷς Κιζ]ατ Ὀὐτίη Ὀἱτ ρὐπ]ᾶ]ς ἆαδ τπιαππῃαβςι γαρα]ατ Κἱ ἹιτπιβηπΙιαΠΙΠ εἰδοτίὶ ΚΙδπιι ογπ]αΠ ἰςετιδΙιπάεπα!. Ὑὔζπιε 6ε- Ἱπος, ΚζίατιΏ Ὀἱτ «οὔι Ιςίπ γεπί Ὀἱτ Γααΐνοι, ὁδτεπππεϊς ἰςῖπ Ἡῖς το. τετοάἁὕτ εἰπιεάί]ετ ογιΙῃ- Ἰατάα, κ 5ἰπΠί γατάιπιάα να Καπιρ αἴεδί Ῥτοδθταπιιπάα οικε]κ ϱοσµΚίατα πιήδανϊγάϊ]ετ. Ἠαίτα φατι φὀγ]επιε]ετί Ὀςο ετκεῖὶς «ο- οικ]ατιπ]ς! Ἱαάατ Καπιρίαπ ζακ γοτ]ετάςο τεππίζ ἁαγια]ατάα. Νπιϊ- Γαἰκτα γνατάιπα ἰςῖη κιταίατι ϱε]άϊβὶ Ζ4ηΠι8Π ἆαία ἆά ἠδιάπάμ]ετ, ΙΑ Κίπ γεπιεῦε ρο]ίποε ἆαῑα α7 γετ]ετάῖ οὐπ]κὴ Ὀἱτ αζ αιτης Καγιο εἰ Παϊουϊκί οδ]αῃπ ςοοιυΚίατιῃ Περςί 4ε Κίῑο αἰάι, ΥΣ ἀοκαζ Κι Ίετ Οτι Ικὶ πα[α Καπιρία Καϊάήατ. Ὑππιί αἰίδι 'Γῆτί νο δεκδοη ἡςί ἄε Κωπιάα. Όὰά επ Ὀὐγῆκ ταΚαπιά1τ, οὐἈηκὰ Ίος2 ἀἄε 73 Κιζ νε 1053 4ε ἆς 9ο κι ρἰιπαίφα. ΚΙζίατΙΠ γατιδιπάαη Γαζίαδι οἴτας ΚΟΥΙετάεη βε]άϊ Κῑ δή 1953 ἆςᾳ ρε]επάετάεπ ϱοἰ ἁἆπμα {[α2ία Ὀἱτ πκιατάις. Καπιρία ἠἱάατεγί Καπιρ ἀἰτεκ- ιοτή ΝἀζΠοί ήπιες γαρίι, πηιᾶ- γἰπὶ «Απάτεγα» (Οαντίγε]άί Πᾶ- νείεπ αἷι οὐπή]ά ὅπάετ νε Κεία]ι Ἐτκάπιπάαπ ἀδτί ΚΙΖ. Βαγατ Βππετ νε Ῥαγαπ (αντίγεὶ Αδις- τοσα Καπιρία σεςἰτά{]ετ, Πε γοάί Καπιρςι ἱςίπ Ὀἱτ Κι πάει νατάι. Ὀπάρτ]ες ἸΊαιε Πα, Ἠ]ον ᾿Τεοίαπας, Ανδί Βαυαάο- οαἼα, δενίπι ΖΙπη, Βοετει]]ᾷ Ῥαυαάοδι]]α νε Απάτιιιᾶ Βαθπαί 141 Κῑ Καπιρ ππαναακἰγαιπίη {87- Ίά5ι οπ]ατιπ ραντεί Πε εἰάε εα[]- πΙΦΕΤ. Καπιρ Φατκαίατι, Ῥαάταης, τε κ δΙΠΙ Ὑατάιπιάα ἀαπεπηε]ες γαριάι νε 15 ΚιΖ πετ ἧς ἀεπεπιογί 4ε βρεςετεκ Ὀΐτετ πανί Κατι αἱάματ. Αἰαπ]ας εαπίατάιτ: (πες Έπνετ, ΙΤ 1άα Βαυαάορι]α, Ἠτί- είπα οανετίγαάι, ΝΙΚ οιταία, ΆγΦε Ἠαραῃ. Ίτο οι, Επ, ΝΙΚ Κοἰοβδίάα, Εεστίγε ΗΜδεγίη, Ηδ- οες {πιαγί], Κοηδιαπτίγα ΜΙΠαγΙ, ῶ]ρα Απιοπιγαάα, Αίτιᾶ Κἱ- τίγακα, Αππα Βο]νίγα, Υ ηπε]παϊπί Ύάκονα, νε Ματι]ᾶ Απάτεγα. δᾳ πιήφαραΚαἰατάα γάσζπιε ἆε- πεπηε]ετί γαριάι: γῶσπιε Όδτε- ηεπΠ]ετ, ΤΟ γατάα γάσζπιε, ἁαίπια ταΠίαδιπάαπ αἴίαπια, 2ο γατάα να 40Ο γατάα γήσπιε]ετ. Κισίατ Ἡετ ρεςτκ]ετί ἀεπεπιε ἱςίπ ΕὈἱτ Κατι νε οεδετ Ὀὐιήπ ἀεπεππε]ετῖ βεςπηίφ]ετθε Οἱς πιανί Κατι αἱάίατ, Ὑήζπιεᾶε πανί Κατι αἰαπίατ: (ἴνπει Ἐπνει, 1 1άα Βαυαάοδα]]α να Νίιδα Ἠίγα 11. Τ1άα νε Οὔπες ΚΙ πιανί Κατι ΚαζαΠπ8Π γερᾶπε Καπιρςι]ατάῃ. Ἠει Ῥαζατ γὔζππε πιδαρακίατι οἶπιάς νε γε πιήφαρακαάα τεΚος Καγιά εἀ]]άΙ. Ίξεκοτ πιά ἁαι]οτί γαναδατ ΙθΚίπ Κιζίατ Ἡεγ 8επε Καπιρα ρἰἀετεκ τεοτήρε]ετίηί ϱε- πἰφ]ειίκςο Ὀμπίατ ἆαμα ἆἅαά Ιψί οἰασαΚκ]ατάις, Καπιροιης πι ἠπικήπςε Ὀδάπ φοσικατιπ ἀεπεγεοεβί Οἱτ τεοτίῖ- Ῥεάϊτ, Ἑαπιρ Παγαιι Πατα]ατιπάα εροεάίγεη γαβιγασακ νε ΚαζαΠΙΙ4Π γεπῖ ατκαἀας]κ]ατ ἅα Παγατίατι- ΏΙΠ 5ΟΠΙΠα Καάατ ἀἆσεναπι αἀςσεἷς Ὀἱτ φεγάϊτ, Καπιροής Εείαα εἰγαςοιἰπίη ἀεναπι] Οἱτ ρτο]εκίά!τ, γε Καπιρ ῥΡτοῤταπιπα Όαζι Ι]ᾶνε γο ἀλζε]ιπιεί]ετ Παζιτίαππιακία νε πιήΖακετοε εἀΙπιεκιεάϊτ, Κὶ Ίοσς Καπιρίπι επ αἰᾶςι γαρασαδι Ὁπιιά ἀει]πιεκίςαϊτ, µένη νοσοκόµος. Ηταν τότε 17 χρονῶν καὶ μόλις εἶχε ἀπο- φοιτήσει ἀπὸ τὴν Σχολὴ Καλο- γραιῶν τῆς Λάρνακος. ΜΑΚΑΙΕ 6. ΕΒΕΥΕΥΙΝΙΕΒΕ ΝΑΡΙΗΑΤ οἱ. 5οἱβπιεί Πακκιπάα 5εςεῃ 80Π Ῥεδ πιαΚα]ε οοοματιΏιζα Πἰταῦ εαἰπαϊφίί Όὰ πιαΚκαἰε ςοσοιι- Κἰατπ εὐενογὶπ]ετί οἶαπ αἱζ]ετ Ιςϊπαϊτ. Καπιπίατα ἰααί εἰπιε]ατὶ, ἁαΐπια ἀἰκκαι] οἰπιαίατι, γοια βαίππεη πας] ρεςεσεΚ]ετῖ, γο]- Ἰατάα γτῆτκεα Κατφι]αφασαΚἰατι τεΠΏ]κείετ νε γε]εδοῖίς παδι] Ὀΐπε- οεἰ]ετί ΠαΚιπάα «οοιΚΙαΓΙπΙΖ σα εἀΙ]παϊφιῖτ, ΝΙαγΙ5 πιδΠαδιπάαἷί Ὀἰτίποί πια- Καῑεάε «οουΚκίατα νετί]επ Ππαρί- Ἠαϊ]ατα Ιθνείεη ἆᾳ εδνεγιπ]ετί Πε γο]άα γἠτήτκεη ρτατῖκ σόριετί- Ίετ γαρήπιαςι εἰεπιπαίγετιε ἴδτατ επαφή. ΈΒυπα γαρίπιζ παιδ Κλςυοῦκ ΚΙΖΙΠΙΖΙ νεγα οὕ]απαζια εἰπάεπ ἵαταρ γοῖα θα Ηπιεα παδ βδασαΚἰατιπι βὔφίεταϊπΙΖ πιά νε ης εννεἰᾶ 8αζα δοητα δοία, 8Οητα γίπε 88Ρᾳ νε οπάαπ 8οπτα 4α γοία ρεςπιε]ετίπῖ----Κοςπιαπιᾶ- Ίατιηι ἰζαα οἰϊπίΣ παρ Βαπια γαρατ]ατκεῃπ οὐτάϊπᾶζ πι να οπᾷ8Ώ 5οητα ἅα ἁοδτα γαριιΚίαΓι ᾳίπ Κεπά]οτίπῖ πιοϊπειϊπἰζ πι} «οσιιΚίατα οἶαπ ΚαζαΐατιΠ Ὀαχι- Ἱατιπάα Τα, ΚαὈαλμαί οὄξετίπαϊτ, ἸθΙπΠ εἰκδετί Καζαϊατάα Καῦα[αϊ οοσυΚἰατιπά!τ. Βϊτ σοκ ἀείαίατ Ῥὰ ἀεππεκῆχ ΚΙ Καῦαμαϊ ερενεγίπ- Ἱετιπαάϊτ.ΝΜεδε]ᾶ, «οσοαδάπαζα ἁακ- πας Ὀϊ οἴοπιοῦίΠῃ ατκαδιπάαῃ γο]α Κοβπια (ε]κοκίπίη οὐρίοτί- ἱπί γαρπιαπ]βδαΠΙΖ νεγα απ]αί- ΠΙΑΠΙΙΦΣ8ΠΙ12, ο Ζα4πιαπ Ὀόγ]ε γαπ]ις Πατεκεῖ]ετί γἠζήπάεα γατα]αΠΙτ- Ίαγδα Καζαμαῖιι Κπιάς Ῥια]ασαίςι- Πιζσὸ Ἐδει ςοσιΚἰατίπιζα γο]ατάα ογπαπια]ατιπα Πιῆδαάς οετδεπίζ νε Εἱτ οἴοπιοῦί] ἱαταβηάαπ ςατρι- Ἠδᾳ Καδαμαί Κἰπιπάϊσρ Ἑϊτίποϊάε Καῦαῄαῖι Κεπαϊπίζε ἀθιππεκίεῃ ΚαςιπαΙγοϊπίἆ θ84εςς ςοσοιίατιπιζα ἁἀωτπαας Ὀἱ οἵο- πιοβ]Μπ ᾽Ατκαβιπάαη ΄γοἶα Κοδπια τεμ] κεδἰπί σα εἴππεκ]ε γαΠιῖ Ὀιτ ρριοτίδίπ] γαρπιαΚἰς, Φαάεςς, “Ἔνταγα ας Αἱροτ, Όυπα γαρπια ἀεπιεΚκίε νε οπάαπ δοπτα απιῖ- πηαΚίε Ρεὶς ἆο [αγάαμ ἀεδι]άϊτ, (οσοιΚίατιπιζα ὔγ]εγ]πίσζ, Κεπαά]- Ἱετίπε ἴεκτατ νε ἴεἶκτατ ϱὔδίετίηϊΖζ τα. Κ ἀπτπιις Ὀἱ οἴοπιοβί]ί αὐτάκ]ετί ΖαπιαΏ φενκἰ-ταὈι Τε 1πγαια ἁἀανταπδιπ]ίας. Ὑο]ατιη Ι1ᾳϊπάο ογπαππαίατι Ιςῖπ οοσιΚ]ατ- 1π1ζα πιῆδαάς εἴπιε πιεδε]οδίπα Ρε!ϊποε, οεναῦ Ῥε]ς τα Οἱ]---ογπα- πιβ]ατιπα Πιήδαάς οἰπιεγίπίζ νε βεὈεοίπί ἆε απ]αϊπιαπιζάιτ. Ἐδει Κεπά]ετίπε ἁοδτα αδῆ]άε απ]α- τδαΠ1Ζ απ]ιγασακ]ατά1τ, Ἐδοτ γο]- απ ΌαδΚκα ουπιγασαἶατι γε γοἷθα ο Ζαπιαη Ὀὐιήπ Κὂγ οοσ]αΓΙΠΙΠ 5αππεπ ογπιγαβἰ]εσεΚκίετὶ γοτί, «αΏαγι Ὀα]αῦ. Παλιτίαπια ἴαὈϊγα]ε εἰχς ἀῇδεγ. Φοη γαριαπ τα]]άς ς«οσι]κίατιῃ αδταςικίατι Καζαϊατάα Καζαπαιη εκφετίγα εὈοενεγιπἰετάο οἰάιδα απαφιπαδίατ οὐπκὴ γο]ατι φαἰῖ- ππαπε ΚιΠαπαδἰεσεκ]ετί ἵατζάα γαιϊφατ]ππεπηἰρἰετάῖτ. Οεἶεῃ Παβία νεγα ρε]ει αγ «οσιὔύπαῃ Ὀἱτ Καζα 1]ε Κατρι]αφασαδι νε Κεπάϊἰπο Ὀδτεί- πηεϊς Ἱςῖπ νακίῖ ΑΥΙΤΠΊΙΥ4Π. ο«ὓε- νεγἰπ]ετάεπ ΕὈἱτί παφδίηϊίζο Έδει Ῥιι 5ἱ2ί αἱθκαᾶατ εάἴγοτδα Ῥαφ]απηα]ς ἀςίπ Ες Οἱτ Ζ4ΠΙ4Π σες οἰπιαάιδιπι ΠΠΙΙΠΙΥΙΠΙΖ. Έδετ ςοοαδάπασα ὄδτειῦ ἄςᾳ γειϊςτπαἰβδεηϊἰΖ, Πας] ΚΙ ὑδἱ οοἷὶ εοενεγίπ]ετ Ὀδγ]α Πατεκοῖ εἴπιεγε ςαἱιδιγοίατ. ἀεπιε]ς Κὶ αἰζίπ ἰςίπ Ρεῖς ςοἷ ΚιγπιείΙ οἶαη ϱοσοιιὕιπάΖυΠ Παγαῖιπι ΚοΤΙπΙαΥ8 γατάιπι εάΙγοΓδΙΠΙ17. ΦΟΝ ϱοσυσκ κὔδερί ἵασαπ : τας Ἐαπιαπάαηι] ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ὑπό: Ἐπιθεωρητοῦ Τροχαίας 'ομο αρα ος... ΑΡΘΡΟΝ ϐθον. ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΝΕΙΣ Τὰ προηγούμενα πέντε ἄρθρα αὐτῆς τῆς σειρᾶς γιὰ τὴν ἀσφά- λεια στὸ δρόµο γράφτηκαν γιὰ τὰ παιδιά σας τὸ ἄρθρο αὐτὸ εἶναι γιὰ σᾶς τοὺς γονεῖς των. Εἴπαμε στὰ παιδιά σας ν᾿ ἀκο- λουθοῦν τοὺς κανονισμούς, νὰ εἶναι πάντοτε προσεκτικά, τοὺς ἐξηγήσαμε πῶς νὰ διασχίζουν τὸν δρόµο ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ στὴν ἄλλη, καὶ γιὰ τοὺς πιθα- νοὺς κινδύνους στὸ δρόµο σὰν περπατοῦν ἢ ποδηλατοῦν, ἀπὸ τοὺς ὁποίους νὰ προσέχουν. Στὸ πρῶτο ἄρθρο µας τοῦ Μαΐου ὑπογραμμίσαμε τὴν ἆ- νάγκη ὅπως οἱ γονεῖς συµπλη- ῥρώσουν τὶς ὁδηγίες ποὺ ἀἆνα- φέραμε στὰ ἄρθρα µας, μὲ τὸ νὰ ἐξηγήσουν στὰ παιδιά των τὸ κάθε τι ὅταν περπατοῦν μαζὶ στὸ δρόµο. Έχετε συμμορφωθῆ μὲ τὴν ὑπόδειξί µας Πήρατε τὸ μικρό σας κορίτσι ἢ ἀγόρι ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τοὺς δείξετε πῶς νὰ διασχίζουν τὸν δρόµο χωρὶς κίνδυνο ἀπὸ δυστύχημα Τοὺς ἐξηγήσετε γιατὶ πρέπει πρῶτα νὰ κυτάζουν πρὸς τὰ δεξιά, κατόπι ἀριστερά, κατόπι πάλι δεξιὰ καὶ µόνο τότε νὰ διασχίσουν τὸν δρόµο, περπα- τώντας, ὄχι τρέχοντας Τοὺς παρακολουθήσατε ὅταν τὸ ἕἔ- καναν καὶ τοὺς εἴπετε μπράβο ὅταν τὸ ἔκαναν σωστά Γιὰ μερικά δυστυχήματα ποὺ συμβαίνουν σὲ παιδιά βεβαίως φταῖνε οἱ σιώφέρ, μὰ γιὰ τὰ πιὸ πολλὰ φταῖνε τὰ ἴδια τὰ παιδιά. Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι στὶς πιὀ πολλὲς περιπτώσεις ὑπεύ- θυνοι εἶναι οἱ γονεῖς. ’''Αν ποτὲ δὲν ἔχετε μιλήσει στὰ παιδιά σας καὶ δὲν τοὺς ἐξηγήσετε παραστατικά, ἐνῶ εἶσθε μαξζὶ στὸ δρόµο, τὸν κίνδυνο ποὺ ὑπάρχει, ὅταν ἀπὸ πίσω, γιὰ παράδειγµα, ἀπὸ ἕνα σταθµευ- µένο αὐτοκίνητο μπαίνουν τρέ- χοντας στὸ δρόµο, ἀπὸ ποιὸν θὰ μπορούσατε νὰ ἔχετε παρά- πονο ἂν τὸ παιδί σας πάθαινε ἔτσι ἕνα δυστύχηµα ᾿'Αν ἀφί- νετε τὰ παιδιά σας νὰ παίζουν στὸ δρόμο, ποιὸν μπορεῖτε νὰ αἰτιασθῆτε ἂν τὰ κτυπήση ἕνα αὐτοκίνητο Στὴν πρώτη περίπτωώσι δὲν θὰ θεωρούσατε ὑπαίτιο τὸν ἑαυτό σας ἂν εἴπετε στὰ παιδιά σας καὶ τοὺς ἐξηγήσετε στὸ δρόµο τὸν κίνδυνο ποὺ ὑπάρχει ὅταν μπαίνουν τρεκτὰ στὸ δρό- μο ἀπὸ πίσω ἀπὸ ἕνα σταθµεν- µένο αὐτοκίνητο. Δὲν ἀρκεῖ τὸ νὰ λέγετε ἁπλῶς «μὴ κάνεις αὐτὸ Γιαννάκη» καὶ τίποτε περισσότερο. ΙΝὰ λέγετε στὰ παιδιά σας καὶ νὰ τὰ ξαναθυμµί- ζετε ἐπανειλημμένα ἕως ὅτου ἀποκτήσουν ἕνα αἴσθημα γιὰ προφύλαξι κάθε φορὰ ποὺ βλέ- πουν ἕνα σταθµευμµένο αὐτοκί- νητο. ΄ΗἩ ἀπάντησι εἶναι εὐνόη- τη εἲς τὸ κατὰ πόσον πρέπει νὰ ἐπιτρέπεται στὰ παιδιὰ νὰ. παίζουν στὸν δρόµο. Μὴ τὸ ἐπιτρέπετε καὶ ἐξηγῆστε σ' αὐτὰ τοὺς λόγους, καὶ θὰ καταλάβουν ἂν τοὺς ἐξηγήσετε καλά. ᾿'Αν δὲν ὑπάρχει ἄλλο µέρος ἀπὸ τὸν δρόµο νὰ παί- ξουν, εἶναι καθῆκό σας νὰ βρῆτε ἕνα ἀκίνδυνο µέρος στὸ ὁποῖον νὰ παίζουν ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ χωριοῦ. ᾿Απὸ τὴ τελικὴ ἀνάλυσι τῶν παιδικῶν δυστυχηµάτων ΑΟΟΟΌὉΝΊΙΝΕα ΡΕΡΤ. Ρμοίο ϐγ: Ὀ, Α. ΌτερΠ Ντ. Α. ΡΑΡΑΑΕΒΟΒαΠΙΟῦὍ. ΥΠΑΛΗΛΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ἡ πρώτη ἐργασία ποὺ ἄρχι- σε ὁ κ. Αλκιβιάδης Παπαγεωρ- γίου τὸ 1921 μόλις συμµπλή- ρώσε τὴν µόρφωσί του--τρία χρόνια στὴ Σχολὴ Μιτσῆ στὴ Λεμύθου κι ἕνα Χρόνο στὴν ᾽Αγγλικὴ Σχολὴ Λευκωσίας, ἠ- ταν ὑπάλληλος στὸ Δασονομεῖο. Στὴν ᾽Αγγλικὴ Σχολὴ πέρασε τὶς συνήθεις Κυβερνητικὲς ἔδε- τάσεις στὴν ᾿Αγγλικἡ γλῶσσα. Μετὰ ὑπηρεσία εἴκοσι μηνῶν στὸ Δασονομεῖο ὑπέβαλε παραί(- τησι καὶ προσελἠφθηάπὸ τὴν Ἑταιρεία ὡς διερμηνέας καὶ τάϊμ-κῆπερ στὴν ἐπιφάνεια καὶ ὑπογείώς στὸ Μεταλλεῖο Σκου- ριωτίσσης,. Τὸ 1926 προήχθη σὲ μηνιαῖον ὑπάλληλο καὶ μετὰ δύο ἔτη µετετέθη στὸ Γραφεῖο ᾽Αποβάθρας ὡς βοηθὸς τοῦ πρώτου γραμµατέως. Τὴν θέσι ἐκείνη τὴν κατεῖχε ἕως τὸ 1948 ὅτε προήχθη στὴν θέσι ποὺ κατέχει σήµερα, ἤτοι τοῦ πρώ- του Ὑραμματέως στὸ Γραφεῖο ᾿Αποβάθρας. Ὁ ᾽Αλκιβιάδης εἶναι τώρα 50 ἐτῶν κι ἐνυμφεύθη τὸ 1930. Τόσο ὁ ἴδιος ὅσο κι ἡ κ. Παπα- γεωργίου κατάγονται ἀπὸ τὴν Πέτρα, διαμένουν ὅμως στὸν Ξερὸ ἀπὸ τότε ποὺ παντρεύτη- καν. ὍὉ Αλκιβιάδης ἦταν ὁ πρῶτος µουκτάρης ποὺ διώ- ρισε ἡ Κυβέρνησι στὸν Ξερό, στὸ ὁποῖο ἀξίωμα ὑπηρέτησε ἀπὸ τὸ 1937 ἕως τὸ 1920. Τὸ ζεὔγος Παπαγεωργίου δὲν ἔχει παιδιά, ἀλλὰ τὸν περασμένον Αὔγουστο ποὺ ἐπεσκέφθησαν τὴν Ἑλλάδα πῆραν κι ἔφεραν µαζί τους γιὰ νὰ υἱοθετήσουν ἕνα κοριτσάκι μὲ τὸ ὄνομα Αἰκατερίνη, ἡλικίας 13 μηνῶν. βλέπομε ὅτι γιὰ τὰ πιὸ πολλὰ ὑπαίτιοι εἶναι οἱ γονεῖς,οἱ ὁπτοῖοι δὲν ὡδήγηῃησαν καὶ δὲν ἔμαθαν τὰ παϊδιά τους πῶς νὰ προσέ- χουν στὸ δρόµο ἀπὸ τὰ δυστυ- χήµατα. Εΐσθε σεῖς ἀπὸ τοὺς γονεῖς ἐκείνους ποὺ τὸ παιδί σας εἶναι πιθανὸ νὰ πάθη ἕνα δυστύχηµα τὴν ἄλλη ἑβδομάδα ἢ τὸν ἄλλο μῆνα γιατὶ ποτὲ δὲν σκεφτήκετε νὰ τὸ συµβου- λεύσετε ᾿Εὰν ναί, ποτὲ δὲν εἶναι πολὺ ἀργὰ νὰ ἀρχίσετε, Αν συμβουλεύσατε τὰ παιδιά σας κι οἱ πλεῖστοι γονεῖς προσπαθοῦν νὰ κάµουν τοῦτο, φροντίζετε γιὰ τὴν προστασία τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ σας ποὺ τόσο ἀγαπᾶτε. (ΤΕΛΟΣ). Ῥαρκαίατιπιῃ Παγαίιπα ρ-- πο ΙΦΙῦιΙ νετεπ]ε αὔπες 1ΦΙᾷ1ΠΙ Κεπά]ετίπάει οδίτ- σενεπιεζίετ, 1. Μ. ΒΑΕΕΙΕ ο ΕΕΕΑΗ ΜΕΕΒΚΕΖΙΕΒΙΝΙΝ ΟΣΟΝ ΒΑΗΔΙ.ΑΒΙΏΑΗΑ ΕΑΖΙΑ ΕΑΑΙΊΥΕΊ αΟΡΤΤΕΒΙΥΟΒΙΙΑΕ, Ὑαζιη δισαδι ΑΖαΜΥΟΙΚεΠ νε ανα «οκ ἁἅαία κετίπ]επιδκεπ ςοοιίατ ρπερίεπ ἅαμα Ιψί 18ίί- {84ε οάϊγοτ νε Ἐδοτο νο Καταᾷαδ Ἐεί[αι Μετκεζ]ετιπάεἰὶ ογωΠ φᾶ- παίατι ἆαλμα ἁά περι] οἰαγοτίας, ΜικιεάΙσ νε (εοτρε]Ι ετίςΆπιπ ἀϊκκαῖ νε πεζατεΏ «α]τπᾶα Εἱς σο]κ Τήτς νε απι ςοσοΚκίατι ΟΥΙΠ εαΠαίατιπα ππϊπίβΖαπιεπ ἀεναπα εάϊψοσ]ας. Βὰ ςοουκίατα εἰκεετὶςί Μετκεζίετε εὈενεγὶπ]οσῖ νογα Ὀίῖ- γϊκ Κατάες]ετί γατα! ΚιΖ Κατάαρ]εγὶ ταταβιπάαῃ. σετιἡψοτίατ. Οοσικ- Ίατ Μετκεζᾶς κει ούιΠ εαΠαίατ- ἸπάαΚί δαμησαίατι, πιαναζεπε]ί ἑατίιδπια (αἨταΙατιηι, ΖεποῖτΗ ϱεπῃ- Ῥετ ἀδηππε]ετίαϊι νε «ἀεπιτιετα Ώππιαππια ογνιποαΚίατιηι Κ]]α- παυιΗγοτ]ατ. Ἐπ [αζία φενάικ]ετί Καπ ογιπαάατ Ἰ ὃὰα ογαπάα Κοπάϊ Παγα]ετίπε στο Κωπιάαή Καὶίαἰατ γαριρ Ὀοσατίας, Ἐδετοάα Ικίποί γι] οἶπιαἷς ἵζετα να Ῥια δοπραµατάα ἅα Καταάσδάα οκ] ςαδιπάαη αι [αὶς οἶαῃ ςοσικ]ατ ἀςίπ απα οΚυ]α διπ]Γ]ατι ας]ατ]-- πηφισ, Κφετοάα ἀεναπι νακτ]ετί φιπ]ατά]γ: ὅ,ο. 8.30 ἆάπ 10.30 ἃ νε ὅ,. 2 ἆεῃ 2.39 α. Ἱαάητά Καταάαδάα ὅ.α. 8.30 ἆαπ 11ο αγ, Φοσιίας Κιδα πιαρα[ατ, ετίες, φητκι]ατ, Πεδαῦ. αγατι, 'Τὔτκςς γεγα Ἐμπιος αΠαὈαεγί νο αγΠὶ Ζαπιαπάα Κάᾶδιι ἡγοετίπο τεδίπι γαρπια γαµαῖ ρ]βδιῆς Παπιιταπάστ ϱεφίί δεΚἰ]]ει νειπιο 9αΠ΄αἴῑπι νε Κὔπιε Παλμπάε οναπ ογπαπιαγι Ὀδτοπίτίοτ, Οδίεάεη 5οπταΚί Ρτοδταπιάα οκυ] «αὄιπάα οἶαῃ «οοι]κίατ Ἱςίῃ Εαιδο]. φοοοι, νο]εγροί νο ἆαμα Ὀἱτ «οκ ογαπίατ ἆα «ἁα]ά]γ, Ον εαμαίανι. οοσΚΙατίπαΖ]π ονπαπ]αίατι ἱςίπ ἵατία νογα 5οκα]- Ἰατάαπ εοἷὶ ἆαπα καπιάίτ]ετ, Ώεναπα]ι Φατεῖίο πεζατεῖ εαλ]τ]οτ να ὅδήι]ει α]ιτίατ νε Κὔπιε ογΙΠ- Ίατιπα Ιφηταὶς οἰπιεκί]ε Πιψγίατιηι, Καοϊηγοι νε πιεΠατατ]ετῖπί ἀῑῑζε]- Ώτ]ετ, Εδεγίπίετ, «οοµΚΙΑΓΙΠΙΣΙ οΥΠ δαΠαίατιπα σεΏἰτίρ Κοπά Πετίπί οΥπαίΚκεπ οἴμτήο δεγίτ οάἶπίζ. 5ἱ7 Κεπά]ετ]ε Ὀεταῦετ οἰάπδαπαΖ 1ςίῃΠ επι οπἶαςτ Πεπι ἱζ ἆαπα {42ἱᾳ Ζενκ ἀιγασακδιΠΙΖ Πε]ε Κεπάἰ]ετίε Όεταῦδετ ογΠαδαπ!7. σζυν ΗΙΖΜΕΤΙ 6ΕΟΕΝ ΜΌΡΤΑΗΡΕΜ ΑΙνιγααάϊς Βαῦα Ὑουγίψι ἁδτίι 5εηοΚ οτία {αΠβίΗπάεα δοητα ης ἀεία Ί92ι ἂε Οτπιαπ Ὠαίΐτο- εἶπαςε Κοπιτο]ὃτ οἰαταίς ςα]ιςί]----ἲς γι Τεπαῖτα ΜΙΦί5 ΟΚυ]απάα νε 1 γι ἆς Τιείκοδα Ἱπρίῃ Οἶι- Ἰαπάα. 5οητα Ἠὐκήππεί {ππίπαπι οἶαη [πρί]ζοε Ονάϊπατί ψὶ ροςτῖ. Ὑἱτπαϊ αγ 8οητα Ότπιαῃ Ταϊτεφίῃ- ἄ4επ να” 6εςετεκ 1923 Τεπιπιι- Ζυπάα Ἐιπιραπγαπία θΚΙσγοῖδα Μαἀεπίπάε Πετα γοτ αἷα Ἠσπι γαι 5αἴι {ογοππαπ]διηα νο Καγιά Κδπριῤιπε (αγία οἷόάα. 1926 γΙ]]ῃ- απ τετβί αἰαταὶς αγἠ]κοι οἰάὰ νε ΕΚί γι] 5οητα Ἐδοτο Ειπίιπῃ Ὠσίτο- εἶπο ας Κάῑρ πιιανίπῖ οἶαγαίς Ῥεσαγίς οἰάα νε 1945 ἄςᾳ Όας Καρᾗδε τετ εἀετεῖκ δα σπα Καάατ αγπί ναζϊ[εάςε ςαιςπιακίαάις. ΑΙκινίγαἁϊς 1930 ἆα εν]επάϊ νο οαἰΙ γαφπάαάιγ. Κεπαάϊκί νε τοξίκαδι Ῥοιτε]ίάϊτ ΙΔΚίπ εν]επάκ- Ἱατί Ζαπιαπάαι Ὀετί Ἐδετο΄ἆᾳ ἱκαππεί εἰπιεκ[εαϊτίετ,. Ἠκάπιοι ταταξπάαπ 1 ἆδοτο Μαπίασι οἰατα ταγίη οἰαπάπ, νε 1937 ἆεπ 1050 γε Καάατ Όὰ ναζ[εγί στα οτί, Βαγ νε Βαγαῃ Βαῦα Ὑουγίψα' ΏΙΠ ςοουΚίατι γοκτατ ΙΔΚίπ ρεςεῃ ΑδιςίοΖ αγιπάα Ὑπμπαπιδίαι Ζἷν- ατοί]ατί οδπαδιπάα οπ ἃς αγιής Ἐκαδετίπί Ἰδπιίπάε Οκςῖσ Εἱτ Κι σοοµβαπα πιαπενῖ εν]θαδα αἰπηιφ]ατάις, τα ἘΝΑΡΞΙ ΛΕΙΤΟΥΡ- ΤΙΑΣΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙ- ΚΟΥΚΕΝΤΡΟΥΚΜΕ ΣΤΟ Τὸ νέο Κοινοτικὸ Κέντρο γιὰ - ὃν ην τὸ προσωπικὸ ἄνοιξε τ ᾿Οκτώωβρίου. Τὸ ἔχουν ἐπισκε- φτῆ κιόλας πολλὰ µέλη τοῦ προσωπικοῦ μὲ τὶς ᾿γυναϊκές των κι ἄλλα µέλη τῶν οἴκογε- νειῶν των. Προσκαλοῦνται νὰ. τὸ ἐπισκεφτοῦν κι ὅσοι δὲν τὸ ἔκαναν ἕως τώρα. Ἡ. ἐθελοντικὴ συμβουλευτικὴ ἐπιτροπὴ ποὺ σχηματίστηκε ἔχει. συνεδριάσει δυὸ φορές. Μελέτησε κι ἔκαμε διάφορες εἶση- γήσεις πάνω σ’ ὅλα τὰ θέµατα - ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἱκανοποιητικὴ. λειτουργία τοῦ Κέντρου. “Ἡ ἐπιτροπὴ ἔδειξε ἀπὸ τώρα πόσο χρήσιμη εἶναι. Μερικὲς ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις ποὺ ἔκαμε γιὰ τὴν μελλοντικὴ ἀνάπτυξι τοῦ Κέν- τρου ἔχουν υἱοθετηθῇ. Τὴν ἐπιτροπὴ ἀποτελοῦν Τοῦρκοι κι Ἓλληνες, μηνιαῖοι καὶ Ἡμερομίσθίιοι, καὶ κυρίες ἐπίσηῃης. Τὰ µέλη τῆς ᾿Επιτροπῆς εἶναι ἡ κ. Θάλεια Κυριάκου, αἱ δεσποινίδες ᾿Αὐτὲν Γιουσούφ καὶ ᾿Αισπὲ ᾿Ακτενίζ, καθὼς καὶ οἱ κύριοι Σαλὶχ Σατρεττίν, Χα- ράλαμπος Θεοφάνους, ᾿Αχμὲτ Νετζιαττί, ᾿Επζίτιο Σάντη, Γιαν- νῆς ᾿Αλεξάνδρου καὶ Νουμὰν Γιουσούφ. Τὸ Κέντρο ἐφοδιάζεται μὲ Τουρκικὲς κι Ἑλληνικὲς καθη- μερινὲς κι ἑβδομαδιαῖες ἐφημερί- δες καὶ μὲ ἑβδομαδιαῖα καὶ µη- νιαῖα περιοδικά, κατάλληλα γιὰ ἄνδρες καὶ γυναῖκες. “Ἱδρύθηκαν βιβλιοθῆκες μὲ Ἑλληνικὰ καὶ Τουρκικὰ βιβλία τὰ ὁποῖα δα- νείζονται στὰ µέλη, μὲ τὸν ὅρο μονάχα νὰ τὰ ἐπιστρέφουν σὲ δυὀ ἑβδομάδες στὴν ἴδια κατά- στασι ποὺ ἤταν ὅταν τὰ πῆραν. - Ὑπάρχει ποικιλία βιβλίων τῶν ὁποίων ἔγινε προσεκτικἡὴ ἐπι- λογή, κατάλληλα γιὰ τὸν καθέ- να. Ἡ αἴθουσα ἀναγνωστηρίου τοῦ Κέντρου θὰ εἶναι ἀνοικτὴ γιὰ τοὺς ἄνδρες τὸ πρωϊ ἀπὸ τὶς 8.00 ἡ ὥρα ὣς τὸ μεσημέρι κάθε Τετάρτη, Παρασκευἠ καὶ Σάββατο. ᾿Απὸ ἡ ὥρα 1.00 μ.μ. ἕως τὶς 5.00 µ.µ. κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη καὶ Παρα- σκευἡ θὰ εἶναι ἀνοικτὴ µόνο γιὰ γυναῖκε, Τρίτη, Πέμπτη καὶ Σάββατο βράδυ ἀπὸ τὶς 6.00 µ.µ. ἕως τὶς 10.09 µ.µ. καὶ Κυριακὴ πρωϊ ἀπὸ τὶς 8.00 π.μ. ἕως τὸ μεσημέρι θὰ εἶναι ἀνοικτὴ καὶ γιὰ ἄνδρες καὶ γιὰ γυναῖκες. Καταρτίστηκε ἤδη τὸ πρό- γραµµα ψυχαγωγίας στὴ µε- γάλη αἴθουσα τοῦ Κέντρου στὸ ὁποῖο προσκαλοῦνται νὰ λαμ- βάνουν µέρος ὅλα τὰ μέλη τοῦ προσωπικοῦ μὲ τὶς οἰκογένειές τους. Τὸ πρόγραµµα αὐτὸ θὰ ἀνακοινώνεται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν καὶ περισσότερε πλη- ροφορίες θὰ δίδωνται στοὺς ἐνδιαφερομένους ἀπὸ τὸν κ. Σουμὲρ στὸ Κέντρο. «---------------- Κ.Μ.6. ΗΑΡΦΤΑΝΕΡΙΝΡΕ Αἄσ6τοΖ ΡΟἄῦΜΙΑΒΙ ποπί εὐενογίπ]ειί (αὈτίῖς οἀθείᾳ Βαν νε Όαγαπ Μεῄπιεά Βαγταπι 8 οἱ Κιζ--ΡΕΕΙΕ. Βαν νο Όαγαπ Οαΐες ΝΜαδματ΄α δἱτ οὔ]---ΕΓ ΟΑΝ. Βαν νε Ῥαγαπ Ἡαδαη Ὑε]γε οἱ οδσ]---ΤΕΖΟΑΝ. Ῥτορτίθίος: Μτ. Ὁ. Δ. «τεεπ, οἱο Ο.Μ.Ο., Κουτίοιδδᾶ. Ῥτίπεοά αὖ Ἠδοτ]κ, 3 1ά,, οξξ ΑτεΐποῬ δα, Ν]ορρίθ. τε Ἡ ΝΙΟΟΡΙΑ Ῥηπάηα ΟΝ5, Νίοοίβοα ἃ Έσπα ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - 006, τοσα Ίαυς Ἰλόνος γοίμπιο ὢ.---Νο. 11 .) 9 Οσε(ιοδεν, 1964. ΚΑΕΑΡΑἄΡΑΚΙ κ.Μ.5 ΗΑΙΚΕΥΙ ΑςΠΡΙ Μήδιαπάεπι]ετ ἱςίῃ γεπί Ἠα]- Κενί 1 Ἐκίπιάε αςι]άι νε Οἱ «οκ πιἠςίαπάσπα]οτ, Ζενοε]ετί νε αἷκτα- Ὀαΐατι ἰατα[πάαπ 7Ζίγατει εαῖ]- παὶςτ. Ηαἰκεν]πί Ζἱγατεῖ οἴππίγεῃ ναϊδα σεἰπιεδὶ Ιςίπ ἀανεῖ οἰαπίΓ. Ἠα]κενιπίη πιϊερδίτ οἰαταίς ᾱ- Ἡφπ]αςι ἵ]ο Πδί πιεδε]ε]ετί πιῆσα- Κετε νο πιϊπα]αςα ἱςίπ Ὀιτ σπΗ1ὰ Μἡφδανίτ Ἠεγεἴ Ἰήτα]πηας νε Ἠα]κενιπάς Ικί ἀεία ἱορ]αππιδίατ. Ἠεγ΄εί [αγάαἷι οἰάαδαπι αἰπιάϊιάεπ Ίβραί εἰππίς νε Ηακεν{πίη πι φία]ς- δε] ἱπΚίδα[ι ΠαΚκιπάα γοπί Γκϊτ]οτ Πετὶ ὑτπαϊφιῦτ ΚΙ Ὀπηίατια Ῥαζι- Ίατι ἰαιρίκα Κοππαρτατ ἆς. Ἠεγ'ει ἄοκαζ Γῆτὶί νε Ἐωπι Ὀαγαπ]ατιπάαη, αγ]ήκοι ΠΙΕΠΙΙΓ- Ἰατιπάαηῃ νε ρήπάς]]κςΙετίπάετ πιήτεκκοριν, Ὀγείοτί φιπ]ατάιη: Ῥαγατ Ταΐγνα Κἰίνακα, ἈΒαάγαπ Αγίεπ Ὑπφυξ, Βαγαπ Αγξε ΑΚ- ἀεπὶᾷ, Βαγ δα δαάτοιίπ, Βαν Ἠατα]ᾶπιρος Γεοίβπας, Βαν ΑΗ- πιεί Ἀεσαίῖ, Βαγ Ἐοσίάίγο δαπιῖ, Ῥαν Ὑαππὶς ΑΙεκεαπάτα νε Βαν Νάπα Ὑπδιβ, Ἡα]κενίπάε ετκεκ]ετε να ἱκαάιπ- Ίατα πγρααπ οἱπ]ῆκ νο Πα[ια]ι]ς Ραζεϊε]ετ, Πα[ίαμῖς, οπεςη]κ να Αγ] πιεσπιιαίατ νατάισ. ᾿Γὔτκςς νε Ἐππιος ΙΙταδ]ατάαη πι τεφεκκ!] Κὐτάρπαπε]ει Ὀαφ]αιπαιδίιτ νε Ότι ΚἰῑαὈίατ ἀεναπι οάαπ]ετε δάϊπς ψετ]]ῖτ δι φατιίο Κί Ιά Παβία Ζατ- » Ππάα θά ἥπς απάιδι Ζαπιαπίκί οἱ οί 1γΙ ἀμταπιάα Ιαάε οααἰ]πιο]άϊτ, Ἠεικεκίη ΖενΚίπο αγσαπ 9ος ]παῖς οΚιπασαἰς Κῑαδίατ νατάις, Ἠα]κον]ιπῖῃ οΚάπια οὔαςι ατ- φαπηῦα, Οµππα νο Οαπιατίεςὶ ρϊῃ- 1ετί δαρα[ι δααΐ 6 4επ 12 γε εικε]κ- Ιε 1οίπ αςικς οἰασακατ, Οδ]εάσῃ ΦΟΠΓΕ φας 1 ἆεῃπ σ ο δ41, σατ- βαπ1ὗα, Ῥειεεπιοε νο Οαπια σἱπ- 1ετὶ γαἰπιζ Ὀαγαπ]ατα αςι]ασαΚ.ΙΓ, Φ8Π, Ῥετοεπίοε νε Οιπιατίεθί δεσε]ετῖ θααΐ 6 ἅαπ το α νο Ραζατ φαὈαΠίατι ἆε φααϊ 8 ἆθπ 12 γα πεπι εικεκ Ἠοεπι Καάπίατ ἰςίπ αςής Ὀυ]ας ἆ Ἱτυ]ασα]κτγ. Ἠαϊἰκενίπίπ Ὀὐψίκ καἰιπιπάᾶα γαρ]ασα]ς Όαζι εγ]επος ρτοὂταπι- Ίατι ἄς Παζιταηππφατ νο πι ςίαμ- ἀεπ]]ετ νε αἰ]ε]ετί ἱφεῖταῖς εἰπιο]οτὶ ἰςίῃ ἀανεῖ οἰαπιτίατ. Βα ΓααΠγεῖ- Ἱετ Μακἰαπαάα ἴα[ς]άί αταθιτα Ὀ]- ἀἰτῆεςακιῖτ ἁα]α Εαζίᾳ πια]ῶπιατ Ι8γεη Ἠα]κενί πιες'α]ᾶ οἶαπ Βαγ θὔπιετίο φοταὈ/]]τ. ΚΌΜΡΑΝΥΑΝΙΝ ΗΔΡΤΑΒΑΚΙΟΙΡΙ ΙΝΟΠΙ/ΤΕΒΕΕΡΕΝ ΑΝΡΕΙ ΕΤΤΙ Ώα[μα οννεὶ Κιπιραηγα Πασία- πεκἰπάε Ὀἱ Παφίαθακιοιδι οἶαῃ Ῥαγαπ Ἠεαί ἨΗαοί Ὑαππί, Παδίαηο- ἀεὶ γεπῖ ναζ][εείπο Ὀαφ]απια]ς ἄζετε σεςεπ]ετάς Ἰπρ]]τοτεάςῃ αν-- ἄει εἴῃ, (επεὶ Ἡακιαδαἰαοι]ιῶι Κυτδυπα ἰαίρ εἰπιεί ἰςίπ 1051 Οσαδιπάα ἃς Ὀαςυς γη ἰςίῃ Φτῆζοδτί ας Κογα! 5αἱορ Ιπ[ῖτπια- τΥ ς ΚΙΠΙΡΕΠΥα ἰαταμπάαι ρὂῃ- ἀετπαίφα. {πρί]ιοτοάε Ὀα]ιπάδα πια ἁεῖ Ὀἱγ οοἷς επίεταδαὮ γοτ]ατ δεᾷρ αὐτπιϊς νε Παϊκιπ γαζιπ- Ἠ]1ζ1 νο πικαΒΙτρετνετ]]θίῃαῖθ ἀαίπια πἹεπΙπΙΠ ΚαΙπιρς, Ῥαῦαφι Ὀϊγ ΚΙδτιδίι νο απποςί Οἱ Αἴπιαπ οἶαπ Ἠσαάί 1939 ἆα ΑΙππαηγα΄α ἀοδάι. 1947 ἆς ΚιππραηΏγα Παφιαποκίπας, 17 γ8ΦΙΠ- ἆα Τ.Άτπαίκα 8επῖ Ο076Ε Έχβηνιζ οκυ]απα Ὀἰήτάϊκίῃ «οητα ΕὈἱτ ΠαδίαὈαιοι γαγάιπαοΙςι οἰατα]ς ςαἱι- Ῥπηαγα Ὀαφίαάι, αμα... ο ΔΟΝ ον Ἆ 60080 ΒΑΕΙΤΙΡ(ΚΑΜΡ ΑΗΟΙ5) ΒΙΠ 6ΕΌΡ ΚΑΜΡΟΙΙΑΒΑ ΒΙΒΕΒ ΚΑΕ ΚΑΚΑΟ ΥΕΗΜΕΥΕ ἨΗΑΖΙΒΙΙΑΝΙΕΕΕΝ. ΜΕ. ΕΟΒΕΒΕ ΡΑΡΗΙΤΙ6 (6ΑΜΡ 600Ε) ΡΒΕΡΑΒΕΡ ΤΟ ΘΕΒΥΕ Α 6ΒΟῦΡ ΟΕ 6ΑΜΡΕΒΡ ΤΗΕΙΒ, οὐΡ ΟΕ 60600Α. Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΦΙΤΗΣ (ΜΑΓΕΙΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΟΣ) ΕΝΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΕΡΒΙΡΗ ΤΟ ΚΑΚΑΟ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ., Β]οίο Ὁγ: Ὀ. Α. Οὤτιθεῃ. οἱ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΓΕΩΟΤΡΥΠΑΝΑ ΦΟΡΟΥΝΚΑΠΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οἵ ἐργαζόμενοι στὰ γεωτρύ- πανα εἶναι οἱ πρῶτοι ἐργάτες ἐπιφανείας ποὺ προστατεύουν τὰ κεφάλια τους μὲ καπέλλα ἀσφαλείας. ᾿Απὸ πολλὰ χρόνια οἱ ὑπογείως ἐργαζόμενοι φο- ροῦν καπέλλα ἀσφαλείας καὶ ξεύρουν ὅτι αὐτὰ τὰ καπέλλα τοὺς προστατεύουν ἀπὸ πιθανὰ δυστυχήµατα στὴν κεφαλή. 'Ο καθένας ποὺ ἡ φύσις τῆς ἐργασίας του εἶναι τέτοια ποὺ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ πέση κάτι ἐπάνω του, πρέπει νὰ προστα- τεύη τὸ κεφάλι του μὲ καπέλλο ἀσφαλείας. Ένα κομμάτι πέ- τρα, ἕνα κλειδί, ἕνα κομμάτι σίδερο ἢ ξύλο, ἢ ὅ,τιδήποτε ποὺ πέφτει ἀπὸ ὁπουδήποτε στὸ κεφάλι ἑνὸς εἶναι ἐπικίνδυνο. Μιὰ βίδα ποὺ πέφτει ἀπὸ ἕνα µέρος ποὺ ἕνας μηχανικὸς κά- μνει μιά ἐπιδιόρθωσι, ἠμπορεῖ νὰ σκοτώση ἕνα ἄνθρωπο ἂν τὸν κτυπήση στὴν κορυφὴ τοῦ κεφαλιοῦ του. Τὰ καπέλλα ᾱ- σφαλείας ἐμποδίζουν τέτοια δυ- στυχήµατα καὶ προστατεύουν τὴ ζφὴ ἐκείνων ποὺ τὰ φοροῦν. Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ ἀγορά- ση ἕνα καπέλλο ἀσφαλείας, μὰ κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἀγο- ράση μιὰν ἄλλη κεφαλή. Ένα Καπέλλο ἀσφαλείας θὰ πάη πολλὰ-πολλὰ χρόνια. Τὸ κεφάλι ἑνὸς τοῦ χρειάζεται γιὰ ὅλη του τὴ ζωή. Κανένας ἐργάτης δὲν ἡμπορεῖ νὰ ξεύρη πότε θὰ πέση κάτι ἐπάνω στὸ κε- φάλι του, ξεύρει ὅμως ὅτι ἡ κεφαλή του εἶναι προστατευμένη ὅταν φορᾶ καπέλλο ἀσφαλείας. Οἱ ἐργαζόμενοι στὰ Ὕγεω- τρύπανα ἠμποροῦν νὰ εἶναι ὑπερήφανοι ποὺ εἶναι οἱ πρῶτοι ἐργάτες ἐπιφανείας, ποὺ ὅλοι τους προστατεύουν τὶς κεφαλές τους μὲ καπέλλο ἀσφαλείας, Εἶναι σίγουρα προτιμότερο νὰ πάθη ἕνα βούλλωμα τὸ καπέλλο ἀσφαλείας σας ἀπὸ μιά τρύπα στὸ κεφάλι σας. ΡΙΑΜΟΝΡ ΡΗΒΙΠΙ1, ΟΒΕΥΝ ΒΑ ἨΕΑΒ ΒΑΕΕΤΥ ἨΑΠΤΡ, ΡΑΥΑΜΟΝΡ ΡΕΙΠ, ΜΕΕΤΤΕΒΑΤΙ ΕΜΝΙΥΕΤ ΒΑΡΚΑΙΙΑΗΙ ἵΠΕ. ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΤΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. μονος ως, Ρ]ιοίο ὃν : Η΄. Ὁ. Βμκε]. Βασ: Ι:ε[ί {ο τίρ]η: Ἠα]Ιε Ἡ. ὙΥιαΠοατί, ΑγΏππ Ἐπιίη, 0Οάγββοας 1οπσα. ΕΤΟΠΗ: Ιε[ί το πἰρηή: Απᾶϊθας ἨΙὶ Οοπβίμπίίποι, 8αννας Απάοηί, 0Πα18Ι8π1Ρο5 Ἰμοοᾶορίου, ΑίΠαπαςίς Όπατα- 1ΠΙΡΟΙΠΡ. ΘυΡΕ ΤΗΕΝ ΜΑΤΘ ΑΕΕ ΟΚΑΥ- ΒΝΤ ΜΟΝ ΟΡΤΕΝ ΡΟΕΦ ΑΤΗΙΝΘ ΜΚΕ ΤΗΑΤ ΗΑΤΤΕΝΞ ΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΦΑΕΕΤΥ θουΝόΙΙ βήρ]οείσ Κί Ῥα βαρκαΊατ φα]ἰπιαἰτ--- Ῥόψ]θ Ρίτ 6ου πεϊκαᾶατ φ]εει]ς οἶατ. Αὐτὰ τὰ καπέλλα εἶναι προ- στατευτικἁἀ---ἁλὰ πόσο συχνὰ συμβαίνει ἕνα πρᾶγμα σὰν ΜΑΊΚΑΡ ΠΕ ΡΕΙΙΚ ΑΟΑΝΙΙΑΕ ΡΕΙΙΑΜΕΠΤ ΒΑΡΚΑΡΙ ΟΠΕΒΙΕΒ Ύετ δαιμιπάα ὈαφίατίΏι ππαΠα[αζα Ιςίπ επη]γεί ϱαρΚαςι 1 ρἰγεπ]οτ πιαίκαρ Ἶε ἀο]κ αςαπίατ οἶπιις- τας. Ὑετ αἰηπάα ςα]ιραπ αἁαπι]ατ δεπε]ετάεπ Ὀετί οπιπίγεί φαρΚαδι Εἰπιεκισαίτ]ετ νο Ὀἱ]ψοτίας Ἰὶ δα ὀαρκα Ὀαθίατιπι γαταἰαηπ]α- Ιατάαη ἀαίπια Κοτιτ. Βάρδα Ὀἱτ θογίη ἀῑῑοπιε πιπια]ὶ οἶαΏ γετ]ετάς ςαἱδαΏ Ποετ Κες Ὀῖτ επιηἰγεί 5αραδΙ μαἰγοτεκ ΒαδίΠι Κοταπαᾗ, Εὶτ ἴαφ Ρρατςσαδι, Ὀἱτ 8ἱεῖ, Ὀἱς νίάα, Οἱ οάιπ Ρατςα51, νε]παςῃ ἱπδαπίῃ Όαφι ἡἠδιϊπάσῃ ει πετεάςεῃ Οδ οἰδμῃ, ἀἴδεῃ Οἱ 8εν τεΠλ]κε[άϊτ, ΝΜαΚΙπίςι Ὀἱς ευ ἀλτε]ήτκεη δἱτ ρα] ἀῑφετ 4ςᾳ αάαπ]]π ἴαπι ἱερεσίπο ντήδα οπα δΙάἠτεοιΗτ, Ἐπιπίγει φαρΚα- Ίατι Όνα αἰδί γαταίατα πιαπἰ οἶατ νε βίγεπ αάαπιΙπ Ἠαγαίπι ππαἨα- Γ7α εἆοτ. Ηετ αἆαπι Οἱ επιηἰγει φαρΚαςι αΐ1η αἰαοί]ίτ ΙΔΚίΠ Πὶς Ὀϊτ αἆαπι γεπί Εἱς Όαςφ φαΐη αἰαπιαΖ. Βἰτ επιπἰγεί ΦαρΚαςι Εἱτ οοἷς 5επεοτ 44γ8ΠΙΤ, Βἰτ αἀαπιιηῃ Όαφι Παγ- ΒΗΠΙΠ δοπαπα Καάατ ἀαγαππια]ι. αὐτό Ἠις Ὁἱ ἴδοί Όαριπα Ὀἱτ Φεγίη ΖζεΗΡΟΤΕΡΗ Ἡ ΚΙΝΗΣΙ ΣΤΑ ΤΗ- ΠΕΔΑ ΤΩΝ ΚΕΝ- ΤΡΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Τώρα ποὺ ἡ ζέστη τοῦ καλο- καιριοῦ πέρασε κι ἦλθε ὁ δροσε- ρὸς καιρός, ἡ κίνησι στὰ γυ- µναστήρια Εὐημερίας στὸν Ξερὸ καὶ στὸ Μαυροβοῦνι γίνεται ζωηρότερη καθὼς περισσότερα παιδιά συχνάζουν σ' αὐτὰ καὶ παίζουν χαρούμενα στὴν ὤμορφη λιακάδα. Πολλὰ παιδιά, Τοῦρκοι καὶ Ἕλληνες, τόσο μικρὰ ποὺ ἀκό- μα δὲν φοιτοῦν στὸ σχολεῖο, ἔρχονται τακτικὰἁ στὰ γυμνα- στήρια καὶ παίζουν κάτω ἀπὸ τὴν προσεκτικἡ ἐπίβλεψι ἐμπεί- ρων μελῶν τοῦ προσωπικοῦ Εὐημερίας. Γονεῖς καὶ συχνὰ μεγαλύτεροι ἀδελφοὶ ἢ ἀδελφὲς συνοδεύουν τὰ μικρὰ αὐτὰ παι- δάκια στὰ Κέντρα. ᾿'Εδῶ τὰ παιδιὰ ἡμποροῦν νὰ χρησιµο- ποιοῦν τὶς διάφορες αἱῶρες, τὶς ἀναρριχητικὲς σκάλες καὶ τὰ ἄλλα γυμναστικὰἀ ὄργανα. Πιὸ πολὺ ἀρέσουν στὰ παιδιὰ τὰ κιβώτια μὲ ἄμμο ὅπου τὰ παϊδια ἡμποροῦν νἁ έπιστρα- τεύουν καὶ νὰ ἀναπτύσσουν τὴν φαντασία τους κτί(οντα καὶ ξανακτίζοντα κάστρα μὲ ἄμμο. Στὸν Ξερὸ ἀπὸ πέρυσι καὶ στὸ Μαυροβοῦνι ἀπὸ τὸν πε- Εασμένο µῆνα Λλειτουργεῖ κα- νονικὰἁ νηπιαγωγεῖο γιὰ τὰ παιδιὰ προσχολικῆς ἡλικίας, «τὸν Ξερὸ οἱ ὧρες εἶναι ἀπὸ τὶς 8.320 π.μ. ἕως τὶς 10.30 π.μ. τὸ πρωϊ καὶ ἀπὸ τὶς 2.00 μ.μ. ἕως τὶς 2.30 μ.μ. τὸ ἀπόγευμα. Στὸ Μαυροβοῦνι οἱ ὧρες είναι ἀπὸ τὶς 8.30) π.μ. ἕως τὶς 11.00 π.μ. Τὰ παιδιὰ µανθάνουν µι- Κρὲς ἱστορίες, ποιηµατάκια, τρα- γούδια, νά ἀριθμοῦν, τὸ Ἕλλη- νικὸ ἢ Τούρκικο ἀλφάβητο, Χειροτεχνία μὲ πλαστικὴ ὕλη ἢ χαρτἰ καὶ ὁμαδικὰ παιγνίδια. Τὸ ἀπόγευμα τὸ πρόγραµµα περιλαμβάνει παιγνίδια διὰ παι- διὰ του Δημοτικοῦ Σχολείου σὰν ποδόσφαιρο, σόφτµπωλ, πετόσφαιρα κ.τ.λ. Τὰ γυμναστήρια εἶναι ὠφέ- λιμα γιὰ τὰ παιδιά σας καὶ πολὺ πιὸ ἀσφαλισμένα γιἁ νὰ παίζουν ἀπὸ τὰ χωράφια καὶ τοὺς δρόμους, ᾿Έχουν συνεχῆ ἐπίβλεψι καὶ τὴν ὀρθὴ καθοδή- γησι, διαπλάττεται ὁ χαρα- κτῆρας καὶ ἀναπτύσσεται ἡ ἱκανότης κι ἡ φαντασία των μὲ τὰ ὁμαδικὰ παιγνίδια, Ζη- τοῦμεν ἀπὸ τοὺς γονεῖς νὰ ἔρχουνται στὰ γυμναστήρια γιὰ νὰ παρακολουθοῦν τὰ παι- διά τους Τὰ παιδιὰ θὰ χα(- Ρουνται περισσότερο μὲ τοὺς γονεῖς κοντά τους, Οἱ γονεῖς θὰ εἶναι κι αὐτοὶ χαρούμενοι, ἰδίως ὅταν παίζουν μαζὶ μὲ τὰ παιδιά τους. ἀῆφεσςθίπί Επι ΙΚίΠ επιπίγαι βαρΚαδΙπι ρἰγαὶδὶ ΖαπιάΠ ΒΕΦΙΠΙΠ ε]βπηοιίοε οἰάμδυπα ὨἨΟτ. Ὑετ φαϊμιπάα ςαἱιδαπ]ατι Ῥαδ- Ι8ΤΙΠΙ επππΊγεί φαρΚαςι Ίο γαῖπιζ πηβίκαρ Ίο ἀε]ῆς αςπια πιϊτοτίο- δα ΚοτιάυΚ]ατι {ςίῃ σΙτητ ἀιιγα- δἱΗτ]ετ, Βαφιπιζάα Εἱτ ἀεΙκ αςι]ασαῦι γετάε επηπἰγαί ραρΚαπιζάα ὑὈἱτ γζΗ ΚΙ οἶαίδα «οκ ἆαμα ἱγίά]τ.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Αθλητισμός 4p
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ 4p
SPORTS CLUBS 4p
Η δ. ΖΙΑΛΕ ΧΑΛΙΛ Αθλητισμός 3p
ΠΡΙΝ ΕΛΘΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙ Η ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, ΑΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 3p
ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙ 3p
ΕΝΑΡΞΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΜΕ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 2p
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2p
ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2p
MATKAP İLE DELİK AÇCANLAR SELAMET ŞAPKASI GİYERLER 1p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 1p
ΖΩΗΡΟΤΕΡΗ Η ΚΙΝΗΣΙ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Αθλητισμός 1p
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1p
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1p
Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΦΙΤΗΣ 1p
KARADAĞDAKI K.M.Ş HALKEVI AÇILDI 1p