γοἴμπιο ὅ.---Νο. ΜΕΜΒΕΗ5 ΟΕ 0.Μ0. ΤΡΙΨΙΡΙΟΝ 51. Ι0ΟΗΝ ΑΜΒΌΙΑΝΟΕ ΒΒΙΘΔΑΡΕ ΒΕΙΝᾷ ΡΕΕΡΕΝΤΕΡ ΟΕΒΤΙΕΙΟΑΤΕΡ ΕΟΒ 6ΟΝΡΡΙ- οσοῦ5 ΞΕΕΒΥΙΟΒ. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Μ.Ε. ΛΑΝΒΑΝΟΝΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 1. 60ΟΝ ΑΜΒΌΤΑΝΕ ΕΙΗΕΚΑΡΙΝΙΝ κ.Μ.». Βὐνῦδῦ ΑΡΙΚΛΕ ΙΦΗΕΒΙΝΙΝ ΜΟΌΚΑΕΒΠΙΝΡΕ ΒΑΗΑΡΕΊΝΑΜΕΗ ΑΙΠΜΒΙΑΕΚΕΝ. Ῥ]ιοίο Ὁν : 1.61 το τίρµι: Βθτβίς. Μ. Ἐκοῖος απᾶ Α. Νίοοίαοι, Ντ. Μ. Κο]οβεἰᾷθς (Ποπ. Βεοῦ.) απᾶ ντ. α. Ε. βΙ6ἱρ]ί. Μ. ]. Ώιπιπ. ΑΠΟΝΟΜΝΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙ-' ἨΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Μ.Ε. Πάνω ἀπὸ ὀγδοήκοντα µέλη τοῦ Τµήµατος Κ.Μ.Ε. τοῦ Τάγ- µατος Πρώτων Βοηθειῶν τοῦ Ἁγίου ᾿Ιώάννου, συναθροίσθη- καν στὸ Κοινοτικὸν Κέντρον Μαυροβουνίου στὶς 12 Δεκεμ- βρίου διὰ τὴν ᾿Ἐτησίαν των ᾿Επιθεώρησιν καὶ διὰ νὰ παρα- στοῦν στὴν ἀπονομὴ πιστο- ποιητικῶν σὲ συναδέλφους των, ἀπὸ τὸν ὈὋτ. . Ε. β]εῖσηι, ϱ.Β.Ε., Ο..ι.}., Ὑποδικοικητὴν τοῦ Τάγματος τοῦ ᾿Αγίου Ἰω- άννου στὴν Κύπρο. ΄Η τελετὴ αὐτὴ σηµείώσε τὸ τέλος ἑνὸς ἀκόμη χρόνου προόδου διὰ τὸ Τμῆμα. Στὸν κ. Τ. α-. Ταιε Μ.Β.Ε,, Ο.Ρι.]., ᾿Ἐπιθεωρητὴν τοῦ Τµή- µατος, ἀπενεμήθη πιστοποιϊητι- κὸν ὅτι µπτορεῖ νὰ δίδη διαλέξεις πρώτων βοηθειῶν. Εἶναι ἡ πρώ- τη φορὰ ποὺ ἀπενεμήθη αὐτὴ ἡ διάκρισις σὲ µέλος τοῦ τάγµα- τος στὴν Κύπρο. Έως πέρυσι µόνο ἰατροὶ ἐδικαιοῦντο νὰ δί- δουν διαλέξεις Πρώτων ΈΒοη- θειῶν, ο Στὸν κ, Μενέλαον Κολεσσίδην ᾿Επίτιμον Γραμματέα, καὶ τοὺς λοχίες ᾿Ανδρέαν Νικολάου καὶ Μιχαἡλ Κκολὸν ἀπενεμήθη πι- στοποιητικὸν ἐπὶ περγαμηνῆς κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ ᾿Ανω- τάτου Διοικητοῦ τοῦ Συνδέ- σµου, εἰς ἀναγνώρισιν τῶν κα- λῶν των ὑπηρεσιῶν εἰς τὸν Σύν- δεσµον.᾿Εκτὸς ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία πιστοποιητικά, µόνον ἕνα τέ- ποιον πιστοποιητικὸν ἔχει ἀπο- νεμηθῆ εἲς τὴν Κύπρον. | δὲ ὀκτὼ ὑποψηφίους, ἤτοι τοὺς ᾿Αντώνην |. Πογιατζῆν, Σωκράτην Χριστοδούλου, ᾿Αρί- σταρχον Γιάγκου, Κώσταν Δη- µητρίου, Χουσεῖν Ζεκκαή, Σάβ- βαν Ιωάννου, Νῖκον Α. Νικο- λαΐδην καὶ Εὐριπίδην Παναγῆ, οἱ ὁποῖοι πέρασαν τὶς ἐξετάσεις τοῦ πρώτου ἔτους, ἀπενεμή- ...θῃησαν πιστοποιητικὰἁ Πρώτων .Βοηθειῶν. Στὴν ἀρχὴ παρουσίασε τὸν ιτ Φ]εὶσηί στὰ µέλη ὁ κ. Ἠ/.Ὀ. Βυδεῇ, ᾿Αξιωματικὸς τοῦ Φορη- τοῦ Νοσοκομείου τοῦ Τµήµατος Κ.Μ.Ε. 'Ὁ Ὀγ. Β]είρῃί συνεχάρη τὰ µέλη διὰ τὴν ἀνάπτυξι τοῦ τμήματός των καὶ διὰ τὸ συνε- Χές των ἐνδιαφέρο διὰ τὸ ἔργο του ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἱδρύ- σεώς του ἀπὸ μερικῶν ἐτῶν. ᾿Ανεφέρθη μὲ συντομία στὸ ἵστο- ρικὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ τµήµατος στὴν Κύπρο καὶ εἶπε ὅτι τὸ τμῆμα τῆς Κ.Μ.Ε. ἦταν τὸ πρῶ- το ποὺ Ἱδρύθηκε στὴν Κύπρο ὕστερα ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς 'Αστυ- νοµίας. Πρόσθεσε ὅτι τὸ ἔργον τῆς ἐθελοντικῆς ὑπηρεσίας τοῦ ὁποίου τὰ µέλη βοήθησαν τὴν ἐξάπλωσι, ἔχει σημειώσει µε- γάλην ἀνάπτυξι, ὥστε λει- πουργοῦν τώρα στὴν Κύπρο τριανταπέντε ἐγγεγραμμένα τμήματα μὲ περισσότερα ἀπὸ 800 ἐνεργὰ µέλη. Ὁ Ὁτ Ρ]εῖρηί ἑτόνισε ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τοῦ Συνδέ- σµου Πρώτων Βοηθειῶν εἶναι ἡ ἀνακούφισι τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου στὴ κάθε περίστασι ᾱ- νάγκης. Γιὰ νὰ εἶναι ἁποτελε- σματικὴ ἡ βοήθεια χρειάζεται γνῶσις καὶ προηγουµένη ἑξά- σκησι, γιατὶ συχνὰ σὲ περιπτώ- σεις ἔκτακτης ἀνάγκης οἱ πρῶ- τες βοήθειες σὲ πληγωμένους εἶναι ἐπεῖγον καθῆκον. ᾿Ακόμη σπουδαιότερο εἶναι ἡ κανονικὴ καθημερινἠὴ περίθαλψι ἀρρώ- στων στὰ σπίτια τους, ἰδίως στὰ χὠριά, καὶ γίνονται γι’ αὐτὸν τὸν λόγο προσπάθειες γιὰ τὴν ἐπέκτασι τοῦ ἔργου τοῦ Συνδέσμου κι ἀνάμεσα στὶς γυναῖκες. Πρέπει λοιπὸν νὰ ἀναμένεται ὅτι ἡ ἀνάπτυξι στὸ μέλλον θὰ ἐκδηλωθῆῇ μὲ τὴν ἐξά- πλωσι τοῦ ἔργου ἀπὸ τὶς πρῶ- τες βοήθειες στὴν περίθαλψι ἀρρώστων, ἀπὸ τὶς πόλεις στὰ χωριά, κι ἀπὸ τοὺς μεγάλους στοὺς μικρούς, ὍὉ κ. Ταίςο εὐχαρίστησε τὸν Ὀτ. θ]είβηί γιὰ τὴν ὁμιλία του καὶ συνεχάρη ἸΙδιαιτέρως τὰ τρία µέλη τοῦ Τµήµατος στὰ ὁποῖα ἀπενεμήθησαν πιστοποι- ητικἁ διακεκριµµένων ὝὙπηρεσι- ὤν εἰς τὸν Σύνδεσμον. ΥΕΝΙ ΥΠ, ΜΕΦΑΠ δοπα ετπὶς οἶαα γι, Πες ὈακιπιάαΠ, ἵαπι Οἱ πιανα[αἰγει ἀεντεςί οἶαρ Ὀὐτάπ πιβφίαπάεπι- Ἱετί θαδατπηις οἰάμκίατι ὃν {ενκα- Ί8ὰε πειοεάεπ ἁοίαγι τεὈτίς οἆε- τί. Βαρύῃ Κ.Μ.5. πίῃ ΕααΙγεί- επί ΕὈἱτ ενδαῃ οἴπιας οἶαῃ γῆχκεκ εᾖ]γει 5ενίγοςὶ Ιγί ἱάαπιε οττί]πιῖς οἶαρ Ὀὐτᾶπ. παιδία άσπα να Μρε]ετίῃ Οἱ Ὀὐτάπ ΠαΠπάς, βὔφίετπαίς οἰάν]κίατι ἰ5Είτδί ταπα Ὀήαδσα πιεπιπιη]γεί νοτίοἰ1γ, Ο6-ἱ 1ος γίιπα ὈῬακιδιπιιζ Ζ8ππαΠ Ἱάατεγί 9οπ ἄετοσο Πποπη- ΏυΠ εἶεῃπ νο αγπί 7απιαπάα ππἠδιαπάσπη]ετ ἱςίῃπ ἆθ 5οηριι7 Ὀἱτ πιεπιπαπίγει Καγπαδι οἶαῃ γή]κδεὶς Ὀαδαγιατάαπ ῥὈϊτίδί ἆςᾳ Καγάοϊαπαπ ἹΚαζα αζ]διάιτ. 1952 ψαμπάα ναΚίτ ΚαγΌοιπα «εΏερ οἶαῃ ΚαζαΙΑΓΙΩ ΦΗΥΙΡΙ αγά ΠεΠιεΠπ Ἡς- ΠΠΕΏ 4ο οἱΙρ γιηάα 474 ἴεπ 87 ἀεβι]άϊ. 1953 γηιπάα 143, γαπὶ 8γάα 12 ἆΚαζα οἰπιαφία. 1954 νιΠπιΏ Π]ς οπδἱτ αγιηάα 55 οἰπιαΚ- 8 Ὀετασετ γΙΙΠ 80Ώ γαΤΙδΙ 7ατ- Ππάα αγάα οτἴαίαπα 3. Καζα οἰάάδα ᾖ7Ἔίκτε δαγαπάιπ. Βὔγ]α Πατίκα Οἱ Καγιῖ Οἱ71, νακΚῖί ΚαγΌιπα φερεἰγεί νετεσεκ οἶαη Ἰαζ8ίαΓΙΠ νυκα Ὀμπιαγασαδι αγίατια αζα]ς οἰπιαάιδιπί επαίπ οἰαταίς Πϊδδεί- πιεῦο {ορδνίκ οἆςτ. Ῥα Πγβδαιίαπ Ιδή[αάε οεάετεζ, δεςεπ ον οδηβδιηᾶάα, ῥΦἰΓκεῖς, ΚἰνπιαίΠ Πιζπιεϊ]ετὶ ροςπαῖς οἶαῃ οὐτάπ πιριαπάεπι]ετο 5οηδι7 ιεδεκΙτ]ετιπαί δαπατ αΠε]ετίγ]ε Ῥίτῆκια ΚαπαάΙ]ετίπε: πιαδαῖ, 5αἰςΙΠ νο ΚαζαδιΖ Ὀἱτ γεπί γι ΙεπιεηΠΙ εἀατίπῃ, Δ Κ. ]. ΠΕΝΡΕΙΟΚΣς -θ------ ΡΕΝΙΖ ΑΡΙΕΙ 5Τ. 00Ν ΑΜΒΌΙΙΑΝ6 ΑΙΑΥΙΝΙΝ κ.Μ.. Βὐμῦαῦ ὈΥΕιΕ- ΕΙ ΜΟΚΛΕΑΤΙΑΝΡΙ- ΕΠΡΠΙΑΕ δι ὍΌσπ Απιζυιαμς (δογγατ Παδίαμαπθ) Κ.Μ.5. Ὀσδιάδήπίη φεἰςοεπάεπ {αζἱα ἴγεδι, γη]ὴς τοῖς νο πιή]κβίαι ΚαζαπαπΠ γε αγκαάαδ- Ίατιπα, οἱ. Ὅσπ Απιοσυιεης Κιοτις 8485 πιοδηὶ Κοπιδετί Ὃν. α, Ε. δαν Ο0.Β.Ε., Ο.5ἱ.]. ἱατα[πάαπ πικβ{α]ατι νετίτκεπ Παζ δι- Ἰαππιας πιακδαάιγ]ε 12 Ατα]κία, Καταάαδ ἨἩα]κοενιπάε (ορ]αππιις. Βι πιεταδίπι]ε Ὀδιἠδῆῃ ππανα[[α- ΚΙγει Ὀἱτ ταΠπαι νε Πιζπιεί γι ἆαλα δοπα εγπαφίῇ, Ῥδιήδήπ Ιάατεοῖδί Βαν Ἱ. -. Τεγι Μ.Β.Ε.,Ο.51,].6, Ἱῆ]ς γατάιπι Κοπ[εταΠδοιςι οἰαταἷς ἴαγΙΠΙΠΩΙ ἴα8- ἀαῆς εἶεπ ἡὈ κφαπαἀείπαππε νοτϊ]παϊςα, ο, Όοπ Απιζηας αἶαγι Κιυτιδακί ὉὈἱ Ἀγερίπε τα αἱβηίγει ἱς ἁοία οἰατας νετπ] οἰαρ Ὀμπάαπ εννε]κί γη]ατάα Ἱῆς γατάιπι Κοπίεταπς- Ίατιπι γαἶπιζ ἀοκίοτίας γαραῦι- Ἡψοτ]ατάι. . ῬαΏτί φοκτείετ Βαν Μεπε]αος Κο]ερκίάσς νο σανιδίατ Απάτεας Νίκοίαα 1ο ΛήΙΠαΙ Κοῖοδ'α Όα5 ταΓΏίρ ἰαταβηάαῃ, ρᾳΓ5Όππεῃ (Ιδίεπ- Πιὶς ἀθτ]) ἠζοετίπε γαζ1]π115 ἵερεκ- Κἰτ]ες πιήκβίαι οἰαταῖς νοτιπαἰφιίτ, Ῥὰ πιὔ]κβ [αι ΚαΖαπαπ ἀδτί Κιρτιβ- πιῃ Ὀςἃ Κ.Μ.5. ὈὉδιϊδά Ἡγείε- πΙΠάεΠάΙγ. ΑφαδιάαΚί 5εΚκἰζ παφιεάίγε Ὀ- τίποί γι φαΏαάσίπαπιε]ετί Ὀδῃςο- Ἱαππααδίατ: Απίιοηίς 1. Ῥογασίδ, Ροκταιίς Κτἰιοάμία,. Ατίκίαγκος Ὑπαπρα, Κορία Ὠεπιείτία, Ηϊ- δεγίη ΖεΚᾶϊ, Ρανας Ὑπαππα, Νίκος Α.ΝΙκο]αϊάες νε Ἐντρίάες Ῥα- παγι, : ΜήΚάβίαῦατ νετππεζάεπ ὅπος Ὀτ. Ο, Ε. 5Ιαγι Κ.Μ.5. Απιου- 10 Ἱαμμανν, 1965. ΜΗΝΥΜΑ ΤΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ ὍὉ χρόνος ποὺ μόλις πέρασε ἀπετέλεσε ἀποδοτικὴ περίοδο, καλἡ ἀπὸ κάθε ἄποψι, καὶ ὅλον τὸ προσωπικὸ εἶναι ἄξιον συγ- χαρητηρίων διὰ τὰ ἐξαιρετικά ἀποτελέσματα. Διετηρήθη τὸ ὑψηλὸν ἐπίπεδο ἐπίδοσῃης ποὺ εἶναι πλέον χαρακτηριστικὸν τῆς Κ.Μ.Ε., καὶ ἐπροξένησε ἰδιαίτερη ἱκανοποίησι τὸ πνεῦμα τῆς συνεργασίας ποὺ ἐπέδειξαν σ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους ὁλόκληρον τὸ προσωπικὸ καὶ ὅλα τὰ τμήματα. ᾿Ανασκοποῦντες τὸ 1954, ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα ἐπιτεύγ- µατα ποὺ δίνει ἄπειρη ἵκανο- ποίησι στὴν Διεύθυνσι καὶ µε- γίστη εὐχαρίστησι σ’ ὅλο τὸ προσωπικὸ ἦταν ἡ σταθερὰ καὶ συνεχἠς βελτίώσις τῆς ἐπί- δοσης ἀσφαλείας. Τὸ 1952 συνέ- βησαν 44 δυστυχήµατα μὲ ἀπώλεια χρόνου ἐργασίας, ἤτοι 40 σχεδὸν τὸν μῆνα. Τὰ δυστυ- χήµατα τὸ 1953 ἀνῆλθαν σὲ 143, ἤτοι 12 τὸν μῆνα. Στοὺς πρώτους ἕντεκα μῆνες τοῦ 1954 συνέβησαν 55 δυστυχήματα καὶ ἀξίζει νὰ σημµειωθῆ ὅτι ἀπὸ τὰ µέσα τοῦ χρόνου ὁ µέσος ὄρος ἦταν κάτω ἀπὸ τρία τὸν μῆνα. Μὲ μίαν τόσο ἀξιοσημείωτη ἐπίδοσι στὸ ἐνεργητικόν µας, εἶμαι βέβαιος ὅτι δὲν ἀπέχει πολὺ ὁ μῆνας στὸν ὁποῖον δὲν θὰ συμβῆ οὔτε ἕνα δυστύχηµα μὲ ἀπώλεια χρόνου ἐργασίας σ’ ὅλη τὴν 'Ἑταιρεία, Λαμβάνω τὴν εὐκαιρία νὰ εὐχαριστήσω ὅλο τὸ προσω- πικὸ γιὰ τὶς καλὲς ὑπηρεσίες ποὺ προσέφερε στὸν χρόνο ποὺ πέρασε καὶ νὰ εὐχηθῶ σ᾿ ὅλους καὶ στὶς οἰκογένειές τους νὰ διέλθουν ἕνα εὐτυχισμέ- νο, εἰρηνικὸ καὶ ἀπηλλαγένο ἀπὸ δυστυχήματα Νέον Έτος. κ. ]. ΗΕΝΡΕΙΟΚ5 Ο ΑΡΧΙΚΟΒΑΤΖΗΣ ΤΕΟΡΓΙΟΣ ΤΑΒΡΙΗΛ ΑΝΕΛΕΥΕΙ ΒΑΓΟΝΙΑ ΒΑΒ ΚΟΥΑΟΙ 60Β0 ἄΑΥΒΙΕΙ, ΨΑΕΟΝΙΙΑΒΗΙ ΥΤΓΚΑΗΙ ΟΚΑΒΙΗΕΚΕΝ. ἨΗΕΑΡ ΟΑΕΤΕΝΡΕΕΒ ἄΕΟΒΑΕ ἄαΑΥΕΙΕΙ.ΡΗΟΙΡΤΙΝΕ6 ϐ60ΑΒΡ. Ρ]μοίο ϐν : ΙΜ. «ἰ. Όωπη, Ίαπ5 πποππητα Βαγ ΄Τογί ιαταβπά αι ἠψείστε (ακάῑπι οἰαπάα. Ὀτ, Φ]αγί, ἀοναπα] ατίιδία εΠ]γει]ετιπάσπ νο Πιδηδίγ]α αΖαπ νε ἀεναπ]ι ραντεί]ετίπάεπ ἁο]ανι, ἠἡγε]οτί τεῦ-- τῆς οι. ΚιοτιδιαΚ! αἱαγιη τατί]ςς- φἰπί Κιδασα απ]αϊτικίαη 6οητα ὤγε- Ίετε. ὈοἱἠΚ]εγίπίπ ἘΚιοτις Ροῖίς Καννοι]οτίπί (απι Ἱςῖπ Κιτια]απ ὈδἱάΚΙετάεηπ 5οητα Ὀἰτίποί Κιτι]- ἀαῤαπι Παυτίατι, [σγείοτε, σὔπί]- 1 Πϊσπιεί οἰατακ γαγιπιαδιπα γατάιπα εἰκ]ατί νὰ Κιπ]άαγΙδιη Ὀἡγάγετοκ δαρίπ Κιστιρία οἵζ- Ῥοφίεη [αζία Καγη]ι Ὀδιάδά νε φεἰαΖ γύσάειπ {[αζίαᾳ [παὶ ἵγοςί οἰάαόυπα φὄγ]εάί. ὈὋτ. ο]αγί, οι. Οοπ Απιζιιαμσιι ραγε]ετίπάςω Ὀί ἆςε {[εἱβκείο Ἡδταγαπ ἵε ἵπδαπα κσεπ]ρα(1. βὔριοετίρ γατάιπα εἰπιε]ς οἰάαδιπιι Ὀετίή. ῬαΚκαί ὃν γατάιπαιη {αδίτ]ϊ οἰαὈί]πιεδί Ιςίῆ, ϱβ8δεΠ Ὀίκας ἀακίκα αἶαπ Ραβῖοί αοὶ] ἰΦὶοτὰεἰκϊ Πς γατάιπα, Ὀ]]ρί νε ἴα]ῑπι ἰδίετ, Ῥυωπάαῃ ἅἆαμα πιϊλίπι οἶαπ ἆα, Ῥαμαδις Κῶγ]ετάσκ! Παδία Ιηδαπία- τα γαρήπιαςι Ι8ζιπι οἶαπ Ἠαδία ῬαΚιοιλίς οἰάιδιπόαπ Ὀαρίπ δι, Οοοπ Καάιπ]ατ αταδιπάα γαΥΙΠΙαΡΙ ἱςίπ Ογλ ᾳαντει]ος εατ{οἱαππιακ- ιαάιτ. Ἰκακραίάς Ἰκαγάοἰαπασαϊς Ρε]φππε]ετία Κόγ]ετε Καάατ ριάι- Ίεσεκ οἶαπ., Π]ς γατάιπιάαι πιαάα Παφια Ὀα]κιοι]ι]ς ἴο οἶρ- ὃαᾳ ΓααΙγεί]ετ Ὀὐγήκ]ετάεπ πιαάα Κὐςίκ]ετ αταδιπάα ἅα γαγι]ασαδι ἠπιιι εαϊπιεκτοάΙτ. Βαν Τεγι, Ὀτ. Φἱαγί α γαρΠ8 οἰάιδα Κοπιςππαάαπ ἀοἰαγι ἵερε]- Κὔτ οάἱρ Ὀαμιδιας ρῦζάο Ιδ]ετῖπο ππιικαΡΙ] «αΠαάείπαπις αἶπιις οἶαῃ Ἠγε]ετάεῃ ἰς Κἰδιγί, τεστικ οἰπιίς- Πιτ, ΗΑΡΤΑΗΑΝΕ ΗΑΒΕΒΙΕΗΙ «σςεῃ γή Κ.Μ.Ρ. ἵαταΠπάαη Παρίαμαπο πὔτδ]άδή Ἱἰςπίπ Κυτς τρ οἰπιεκ πιακοαἁιγίε Ἱπρί]- ἴοτογο ϱὔπάεγί]εη Βαγαπ ΔΙατα]]α Απιοπίαι νο Βαγαη ἨΗτίρείπιε ΚενοτκίαΠ, Εἰτίποί γη Ἱππιπαπ]α- ΤΙΠΙΠ ΏΕί ΠΚ! ΚΙδτΏΙΠΙ ἆα ππαναΓ[α- Κἰγοι]ο νετάἰκ]ετίπί, Ῥεπάαγα αδ- ταΠαποδίηάε Κἱ εδκἰ πιες]αίαφ]ατι νο ἀΐδειτ Κιστιδ]ι ατκαζαφίατιπα πηή]άε]ετί2. Βαγαπ Απίοπία Κιτ- εππα Π[οτια, Κίπρ Οοτς Παδίβ- Παπεφίπάςε, Βάγαπ Κενοτκίαπ ἆα Φηαδοατί Έογαὶ δαἱορ φίαγατ- ἁσπάα τακἰρειπιεΚίςά1σ, 4 ΙναΠΠΕΕΕ κὀνοῦτζ- ἄὔῦνε ΚΙΡΑ ΒΙΒ ΒΑΚΕΙΡ Χασαπ δ. ΚΟΚΚΙΝΙΡΕΘ Βιι, πιακα]ς. Τ,οπάτα ἵ πϊνοικἰτεδίη- ας οσγα] Ὀ]βί]οτο ϱαἱιςπιαΚία οἶαπ 5, Κοκἰἰπίάςς ἶπ, Ἱπρί]ετο ΚΟΥ- Ἱετίπάει σὔτῆφ]ετ πιενζα]α πιακα- ]εδίπῖη 8ο. Κιδπιιάτ. «εςεῃπ ἀεία, Ἱπρ[ετοπίπ Φα5δεκς ΚΟγΙάΚκ Ὁδι- 6εφῖπε γαρπαις οἰάαδα ρεζίπ[]άεπ νε αόταπιις οἰάαδα Κγ]ετάε ρὸτ- ἀἡδῆ «οδγαἰ ἀετπεκ]ετάσπ Ὀαμφεί- παὶφ. Απαϊπιαδιπα ἀἆεναπῃ εάΙγΟΓ. Ἐτιοςί καβαἩ 2ο00ο πίξηδ]α ΕΙπρπιος Καβααριπα αἱτίῆκ, Βατα- α Ὀι]άπαῃ ρεκ ἴααὶ ΜαΠαΠΙ Ίφάφατε Λαοἰἰκιπίη ραγτεῖ]ετί 58Υ- εβἰπάε Καδαρα, ἀῑϊκκαίε 8αγαΠ, φοδγα] ὨὈἱτ Παγαῖ οὐτπεκίεάΙτ. Ίγί απ να ἴαπι ἴοολίζαϊ]ι Φα1οΠΏΙάΤΙΠΙ νο ογΙΠπ δαΠαΙασιΏΙ ρὐτάϊπι. Άντισα Ὀυταάα Ὀα]απαα Φοδγαἱ Γεβ]ῖ]αϊ Κοἰατιπι ἆα Ζἱγ8- τοί εἰιίπι. Τ οπάταγα ἀθπήςήπιάς, γαρίιδιπι ϱεζίάε ροτήρ ΙΦΙΠΙΚΙε- τῖπῃ Ὀοπί ος ας ἡπά τά ἡ. Ππρί]- τετεάς ΚΟγ, Εἰζίπι Κιοτιδία Ὀ]- ἀῑδίπηίΖ ΚΟγΙετάεπ [ατκἩ οἰάάβα Πατιγάα ια αἱππα]άις. Τηρβ]]ίοτε Κδ- γ]α]ετί, εἰεκίτῖς οετγαπι, διμῖ γατάιπα]ατ, δα τεάατἰκί νε οἵοδίϊ5 φοτνὶςίἰ οαἰοί φεβίτ]ῃ ΚοἰαγΠκ]ατι ἀϊγε Ιδἰπι]επαάίτήεη Όὰ σἱοί Κοίαν- µκίατια. Βἱτ ϱοΚἰατιπΙπ Ζενκ]ετίπα ταάπιακίαἁτίατ. ὨὈΐδειτ ἵατα[ίαη «π]ατιπι Καγα]ατάαπ «εΚαεῃ. φ1ῖ γατάιπα νε Τ8διί ναςιαἰατιπι πααῖτ Όπ]απ. ἸΚῶγΙετ ἆε νατάτ. Εακαϊ Ῥυπίατ ἰφείςπαἱατά1τ. Ἱπρί]τετς ΚῶΥ- Ἰετίπάε Καγάοϊαπαπ ἴετακκίπίῃ Εἱτ Κιδπιι, Ὀαμαδας 5οδγαἰ 5αα- Ιατάαἷί Πετ]εππείετ, Καζα νε Μία- Πα]ῃ Ίδρατο πιοςἱκ]ετίπίη [αἱ σα ἱιρπιαίατίπιπ πιαμε ματ. Βὰ πιες]ς]ετ Πα] ταταβπάαπ 5ες]]παῖς Καάῑπ νε ετκεκἱετάσπ πι ίοδεκκ] οἶαρ. ναΖιε]ετὶ ΚδγΙπ ἱπιῖγας]α- τιπι {εάατις εἰππεΚκττ. ΚΟΥ Παγα- Ώπα Ῥικαάατ σοκ γατάιπι]ατάα Ῥαἱαπαπ ὃν σος ςαδΙτῃ δοθδγαἰ ταδε] Π ]ετο Παγταη οἰπιαφίαπι, Βιι τεβεκκἠ]οετίπ επ ἵαπιππιις]ᾶ- τιπάαῃ Ὀαχ[ίατι φαπ]ατάιτ: Καάνπ- Ιατ ΝπεοΙκί: Πηρβίμ7 Αἶαν Κοῖλτι Τεπα»ί] ὈἰτΗκ]οτί Τπτίνατ ΚΙδίουΙ: 17 νε ετκεκ 1ζοί Ομ κ]ετί: Οεπς οἰΕιςῖ]ετ ἸΚΙΙΟ]ετί νε Αππο]ετ Ὀἰτ]κ]ετί, 8α8δεκς Ἐ.Ο.Ο. τατᾶ- ΒΠπάαπ Ὀδἱσοπίπ επ {λα Κδνάπᾶ 8εςππε ΠπιήςαραΚαδι ἱεγηρ]οΠίρ 5ο- πα ογπιἰφῆτ. Νεισεάε, ςαδΚαι νο πιεΓαΚἡ πιες]κ]ετία Ὀμαπάτιδιι πετ Κὂγ Πακἰκὶ τετακκί Καγάειιϊδί απ]αφα]παιςατ. Β2ίπαι Κιοτιδία, πιτ]- ΠΙΕΙ Γ ἸΚῑΙδα, 5αἱαπια οσπαγει]ατί, ππεΚίερ νε σαῖτ ΤεςΚκ]θί]αΓ 58γε- οἶπάε Παγιτῃ ἰδίετ γαρπια νε Ιγί πΙγείίΏ 5επο]ετάεπ Ὀετί -ρταεῖς οάΠπ]αδίπα ταὔπποῃπ Κὔγ]εὶπιίζάς {α7ἱα ἍὈἱ πιοδµ]γει γἠκ]επίρ Κὂν Παγαίπα Ρρεκ γατάιπι οιΓἰβί- παὶΖ γοζτις. Ὑεπί]ε αγγιίπαις οἶαπ νο (εΠβίτπιε Ὀδ]σε]ετί ἀϊγε Ιβἰπι]οπατί]εῃ γοτ]ετ ἰςῖπ γΥαρι]- πΠΙΦ οἶαῃ Ἠογεῖί κεοαςϊπι]ετί, ΚΟΥ ἱηΚίδαξ αμαδιπάα αα]πιις Ὀὐγίκς Ὀἱτ αἀππάιτ, «415 ἱπδαδι, γοἱ ταπαϊτὶ, Κῶγςα Κὔπ]κ]οτίο 5 ϱοίίτππα Γααγει]ετίγ]ε φαΐτ [παἱίγεί]ες, 80Π Ζαππαπίατάα ΚΟγν]ῆ]ετ Ἅαταδιπάα πγαπάήαη, ΚΟγ]ετῖπε Καῑδι αἰθΚκα νο πιοκι]ἰγει Πϊςετίπίπ πιαβφιι- Ιἠάἄτ, Λεάεπί Παναιία πιατ]ακ Ί8σιπι οἶαι. ὈἱτςοΚκ Κοἰαγκ]ατάαη ἱδη[αάε εἀσί]πιεἰκ ἰοίπ Ὀάσπιεκ Ίσοαρ εἰτίδί Ῥτϊπ ἀϊπγα ΙΠδαΠ]αΓι ταταΓιηάαη ΚανΏ] οἰαπαἩ Βἱ5 ἸαΚ]- Καΐιτ. Οπίατι (εάατίκ οἰπιεπίη Ῥαθκα. γοία γοΚτατ. Ἰπαίετεᾶς παϊϊς αὔιτ νεγρί]εγ νοπιεκίοαΙτ, {αΚκαϊ Όα΄ νειρῖ]ετί νετπιε]ς ἰδίε- πηίγεηπ ἀῑδοτ, νετπιεῦε ΙἰδίεΚκ]ατί οππγαῃ, ἱπδαπίατιπ τήγα]ατιπάα ἀαΠῖ αὔτεπιοάἰκ]οτί Κοἰαγ]ικ]αγι βα{αδιπι οὕτπιοκ[οατ]οτ. Φοπ οἰατακς 9αβδεί5 Παίκιπιῃ αοπδ.7 ππἰςα[ιγροτνετ]κ]ετίπί Ὁς- Ἠτιπιεγίπι. Β:ζ, Κιστιςμίατ, Πι- εαΗγρεγνετΗβἰπηίΖ]ε ΤΑΠΙΠΠΙ1Φ17. 5ί2ί ἰεπαίπ εἀοτίπχί Τηρί[τοτς Κῶγ]ἠ]οτί ἄε Κιρτιδ Κατάσρ]ιετὶ Καάατ οαγριι γε πιδαΒιτρετνετ- ἀῑτ]ες, Βοῃ, ο 1966 ΤΕ ΒΕΙΙΑΜΕΤ 1Ι0ἱΝ υὅΒΑ5 Υεπὶ γι επιστ, ΕδΚί γή βεςπηϊφίίτ. Ἰο54 ἴε νικά Ὀυ]απ]ας σεςπηἰςο αἰθῖίτ, οἰπιάί Ὀἱσί αἱάκα- ἀατ οᾷεπ Το0ς5 {6 οἰασα]ς οἰαπ]ατάς, 1053 γηι Κ.Μ.Ρ. πιἠφίαπάεπι]ετῖ Ιςίῃ 1952 γηιπάαπ «οἷς ἆα[α κα]ϊπι Εἱ γηάι. 1954 γι, 1953 γηιπάαΠ Ικὶ ἁρί[α ἀανα κα Ἡπιάϊ. Βή ἀεπιεκ- στ ἘΚ σεσεπ γι νγατα]απαπ]ατίιη ΦΕΥΙΦΙ εννο]κὶ γι γατα]απαπ]ατιῃ ΥαΤΙδΙ Καάατάι. ῬΒὰ γεπί γη, Ίοςς γΗΙΠΙΠ οπωαπάα ποῖῖος πε οἰασακιγ. Ἐνει, Και ποιϊοςγί εἰάε εάεβίιπιεκ Ἱςίπ οπἷκί αγ Ὀεικεπιεκ]1ὔίπαιΖ ΙΔζμπάιτ. Εακαῖ ποιἰορηίη 55 γι ἱεγηίπάε οἰαβί]- πιορὶ Ιςίπ, Ὀπυπιἡζάεκί οπῖκί αγ ΖαΤιπάΑ Περιπαἰζίαπ γεραδἰεσεδί Εἱτ 9ου νατά!τ. 1οςς {ο Καζαίατι Ὀπίἰεπποίς ἱςίπ πισαάε]ε εαεοι]τι2: επ Κὐςί]κ Καζαίατ ἡἘΠε ὅὈπ]επεθίήτ, ἨΗει ΚαζαΠΙΠ ΒἱΓ αὐερί οἰάιδαπάασῃ 917, Όα «ερερ]ετί ΒετίαταΓ εάστα]κ γεγα οπ]ατάαπ. 5αΚιπατακ Καζα]ατι Οπ]εγεδιΗτίΣ. Ἐδοι Ὅαζι βδεὈερ]εΓ Όπ]εηοπῃΖ]ετδο δε]βπιεί οεδγαίατι βἰγπιεἰς νογα 5ε]βπιοί πιαΏ[αζα]αΓι Κιπ]αηπιαία αάαπη]ατι γατα]αΠΠ]8- Κίαπ ΚοταγαὈΙΗτίζ. Ἑακαι Ίος ἵα πετ ἰβςΙπίῃ Πετ σίῖη δα1πα οἰπ]ᾶδΙΠΙ ἵοππίπ οἴπιεκ Ιςίπ πιβσοβάε]ε εἰ- πΠΕΠ, δαπηρίγοπ Οἱ Γα15οἱ {ακαππι- πΙη ογυπο]ατι ο1ὈΙ Ι80ΙΤΗΡΙ γαριρ Όεταῦετ οαιρπιαἷς ἰςίπ αθταδπια- Ἠγια. (Φαἱ1φαΠ Οἱ αάαπι Ιςίῃπ Κεπάϊ δο]θππειίπάσπ ἆαπα ὄπεπαἡ ΠὶςὈΙτ εν γοκιατ. Ὑεάιδί γἱἰγεσεκΙετ, ΡΙγαίδΙ µαἰγεσεζ]οτ. αἰ]οδί Ίςίαπ Ιποϊηπιεδίπε σΧαταν: ἨΝ.Ὀ. 808 Βοϊθπιοί ΠΜήαὑτῇ, αἰάιδι εφγαίατ Περ Κεπαάΐ 5ε]βπιε- Ώπε ἀαγαπιτ, ΒόΟγ]α οἰπιαξία Ὀετα- Όει Ὀἱςο]ς ΚΙπηδο]ετ Όα Παδιιδίατι Πὶς παζατι Ιήρατα απιαζίατ. (αρ 16 εδηαφιπαξί «αΠδ]ατιπάαη Ὀα[δο- ἀετίοτ. Βϊῑτ αάαππιω 15 αδπαδιπάα γαρασαβόι Ὀἱ 9εγ ναϊδα εὔει, οάα (δά δη οἰπιακατ. Οὔπκῇ Κεπάἰ]ετίπί Καζαἰατάαπ Κωτίαταπ αἰάπκ]ατι (οά Ὀἰτ]ογάϊσγ γοἷδα ςαΠ5- Ίαν Καζαϊατα 5εὈεοίψει νετίτ]ετ, Καζα οἰάωκίαπ 6οπτα, 'Όγ]ε γαρ- φαγάππα Ὀγ]ο οἰασαΚίι, 5αμα 9ὔγ]ε ναρπιαΙψάιπι ν.. βΙδί πε Υαρ- πῃαδι 18χιπι σε]αϊδίπί Ὀπιεἰς νεγα Ὀδτεππιεκ ῥραία εἰπιε. ἆΚαζα σοεςϊταἰθιΠῖ, ΚαζαΠΙΠ πε οἰάαδιπα Ὀΐμπιεγοι φα]ίπι Ὀἱ ἰδοί οἰπιαί, εὔγία νεγα 51 Καάατ Καζα ϱες]ϊταῖ- διΠί «ὄγ]αεγίρ Ὀἱ νονα Ὀίκας Ρρατπιαῦι εἰκις οἶαπ, Οδ ϱοζὰ βὔτπιίγεη νεγα ἀοκίοταπ Ὀίκας ἀῑῑίς ναγπια]ς πιεορυτἰγει]πάς Ἱκα]- ἀιδι σεπίς Ὀἱτ γατα γετί βὔδίετεῃ Ὀἱς Ἰδοί οἰπιηκίαπ ἁἆαμα Ιψία1. Ἐδει, 1ος ἴε, Πεικος ἰβίπί ἁοδτα γο]α (58 1ἱπι γο!) γβρπιαδα ςαὔαίατ νο ἰΦ]Πῖ πε ἵατζάα γαρππακ- Ία ἆαπα δαἱπαι οἰαδίΗσεδίπί ἀλςί- πῆτςας «οἷς ἆαπα α7ζ Καζα οἱασαΚ!ι. 105σ γι εδηβδιπάα ὨὈδιϊπ Κ.Μ.ς. πὰς, ναξίτ ΚαγΌιπα 5εΌερ οἰασας Καζαίατ οἴππγαα Ὀικας ν οἰπιαπιβδιπάα 5εςερ γοΚκίατ. Ἠὶς Ὀἱτ Κάπιδς ἱποίπππείς Ιδίαπιε7. Έδει Τοςς {6 φε]βπιει ἱείῃ ππᾶσα- ἀεῑε εἀειρείς εαἶπι ςαἱΙδιρ 5εἰδ- πιεί ἀλςπᾶνκείς, πὶς Ὀἱς ΚἰπιδοηΙη 5οῦερ γοΚίτ. ΕΕ-ΙΑΥΙΝΕ6 ΤΒΑΟΕΒΡ ΑΤ ΧΕΒΟΣ ΚΡΕΒΟ ΡΕΜΙΗΥΟΙΟΝΟΝ ΥΕΝΠΙΕΝΜΕΡΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΓΡΑΜΝΩΝ ΣΤΟ ΞΕΡΟ 1ε[ί (ο τἱρ : Ῥ]ιοίο: ὃν Ὀ. 4. τορι. ἄθοιρο ΚομοΡρλοβ, 1ὐτα πι Αβοίπι, τν. Απίοπακίς ΥαηπαΚἰ (ἘογβπιαΠ), 6Π81814Π1ΡΟ5 Ἐαξ]οι]β, Μαπο- Ἡς Χγρο]ίᾳ». σσύν ΗΙΖΜΕΤΙΙ ΜΌΡΤΛΗΡΕΜ ΕΜΕΚΙΙΥΕ ΑΥΕΠΡΙ Ῥαν Κτίσος Ἡαταίαπιοις 341 Αταμϊς, 1οσ ἵο Κιπιραηγαᾶᾶ οἵαΖ γήάαπ [αζία Ὀἱτ Πὶζπιοιίοῃ 8οηΓα, οπιεκ]Ίγε αγτιίπια γ8δι οἶαπ. αἱτππιροοφ γαδιπι ἀο]άαππιας οἰαταίς, οπιεκ]γε αντι]άι, Κτίριο ἵδ Παγαίιπα Ζοάγαςα, Κυπάωταοι οἰατακ αἰ]παιδα. 19ο γιπάα ὙετασςΖ Κὐγπάε εν]επά], Ὑεάϊ γη, γήιπ φισαίς αγ]ατιπάα Απιγαηίο πιαάεπίπάε νε οοτὶ Καΐαπ αγἰατάα 4ά Ὑετασεζάε ΚιΙπ- ἁωταοσι οἰατακ οαἱιδα, Κιπιραηγα- αάα κ 1923 ἵἴε δκυτγοάδᾶ πιαάςπἰπάε απιείἰε οἰατα ἰ5 αἰάι. ὺς γι] 5οητα Έδοτογα, οδἰί Κιννοι τοΖρ8ΠΙ ΕἱΠαδΙΠΙΠ Ἱπδαδιπάα σα]ις- πιαὶς ἵζετε, ποειϊτι]άι. Βϊπαπιη Ίηφαςι Ὀἰήπος ἆςε Κιννεί ἰεΖβᾶ- Πιπάα «αἱ δπιαδα Ὀαρίαάι. Ἐπιεκ]γα ΑγΥΤΙάΙΦΙ 7Ζ8πιαπα Καάατ θα Ίρδιε Καρ πιακἰπἰί]γα γήκκειπιφ. Κτὶδῖος Κατιδιγ]ο Κκδοετοάα Κπι- ΠἹΦΏΥα εν]ετίπάς ἹΚαπιει οἴπιεκίᾳ οἶαρ δα ον]οτίη ἴ]ς φακἰπ]ετιπάςῃ οἰάαδυπα ἰάάία εἰπιεκιάίτ. Ὁ ςὔ 4ς Κιρτιδίαηπ σὺς αἰπαῖς, ἃς οδ]α νατάιτ. Ενα οἶαρ ἃς Κι Ὀαῦαδι οἶαπ Ὀὐγίῆκ οὔ]α Θανα 1950 ἄεῃ Ὀετί Απιοτίκα Ἠ]τ]εδικ ΏὈον]οι]ο- τιπάς γαδαπιακίαἁιτ. δις δής αἰ]ε- αἶπε πιοκίαῦ. γα2ζ:ρ, Καγιπ Ὀἶτα- ἀετίγ]αο οτίαΚκ]κ Ὀἱγ ὈακἰκαΙΙγε]οτί οἶαπ γεπί πιεπι]εκειπάςπ πιεπι- πας οἰάαδιπα Ὀάϊτπιεκίσάϊτ. κίποί οὔ]α Βο]οδίάας 1927 ἆς Ἰπαί]ίετεγο αὓς οάἱρ αἰπιάϊι Ὀἱτ τοδίοταπῖ δαΗἱδία(τ, Ο ἃα ον] οἵαρ ἃς Κι Ὀαυαδιάιτ. Επ ΚἰςΙκ οὅλα διο]]ο. τἵα Ἱτ]απάα]ι Κατιδγίε Ὀεταδετ Ἰπρίμιειοάε γαδαππακία οἶαρ Τοπάτα {αὐτίκαίατιαιη Ὀἰτίη- ΜΑΡΕΝ ΥΑΕΟΝΙΙΑΒΙΝΙ ΠΜΗΚ. αοῖν. ΚΌΙΙΑΝΗΠΙΑΝ ΡΙΗΙΜΟΤΗ 1Οοκομµοτε]νῖν ΡύμενίνοΕ θὐπῦοῦ ΒΑΙΜΗ Ρ. ΟΚΤΑΥ νΕ Ι6τορρυθῦ ΕΥΑΝΑΕΙΟΡ ΑΝΡΒΕΥΑ. κ ΡΗΙΝΕΕ ΒΑΙΙΗ Ῥ. ΟΟΤΑΥ ΑΝΡ ΒΕΑΚΕΡΜΑΝ ΕΥΑΝΑΕΙΙΟΒ. ΑΝΡΗΒΑ ΊΠΤΗ ΤΗΕ ΡΙΗΥΜΟΌΤΗ 1000 ὉΡΕυ ΙΝ ΗΑῦΜΝά ΜΠΙΝΕ 0ΑΒΡ. Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΛΙΣΧ Δ. ΟΚΤΑΎΥ: ΚΑΙ Ο ΠΡΕΙΚΜΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΚΟ το ΟΠΟΙΟΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΒΑΓΟΝΙΑΙΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ Ἑν 8. ΚΟΚΕΙΝΙΡΕΒ Αὐτὸ εἶναι τὸ δεύτερο καὶ τελευταῖο µέρος τοῦ ἄρθρου τοῦ κ. Κοκκινίδη, ὁ ὁποῖος σπουδά- ζει κοινωνικὴν ἐπιστήμη στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Λονδίνου, μὲ τίτλο «Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν ᾿Αγγλικὴ ᾿Επαρχία». Τὸν περασμένον μῆνα ἔγραφε γιὰ μιὰ περιοδεία του στὴν ᾿Αγ- γλικὴ ἐπαρχία, στὴν κοµιτεία Σάσσεξ, καὶ γιὰ τὰ κοινωνικὰ Ἱδρύματα ποὺ εἴδε στὰ χωριά ποὺ ἐπισκέφτηκε. ᾿Ιδοὺ ἡ συνέ- χεια, Τὸ ἑπόμενο πρωὶ ἐπισκεφτί- καµε τὸ Ρίγκµερ, τὸ ὁποῖον ἔχει περίπου 2.00 κατοίκους. ᾿Εδῶ ὑπάρχει ἕνα. δραστηριώτατο ᾿Ενοριακὸ Συμβούλιο καὶ Χάρις στὶς φροντίδες του τὸ χωριὸ ἔχει μιὰν ἐξαιρετικὴ κοινωνικὴ ἄνθησι. Εἶδα τὸ χὼλ καὶ τὸ ἀθλητικὸ γήπεδο ποὺ εἶναι καλά συντηρηµένα κι ἐξωπλι- σμένα. Επισκέφτηκα ἐπίσῃς κλά- δους τῶν διαφόρων κοινωνικῶν ὀργανώσεων ποὺ λειτουργοῦν ἐδῶ. Ὅταν ἐπέστρεψα στὸ Λον- δῖνο σκέφτηκα πολὺ γιὰ ὅσα εἶδα κι ἄκουσα ἀπὸ τὸν κόσµο γιὰ τὴ ζωὴ στὶς ἀγροτικὲς πε- ριοχὲς τῆς ᾿Αγγλίας. Πρέπτει νὰ σημειωθῆ ὅτι ἡ ᾽Αγγλικὴ ἔπαρ- χία δὲν εἶναι ἀγροτικὴ στὴν ἔννοια ὅπως τὴν ξεύροµε στὴν Κύπρο. ᾿Εδῶ ὑπάρχουν οἱ πιὸ πολλὲς ἀπὸ τὶς οὕτω καλούμενες ἀνέσεις τῶν πόλεων, ὡς ὁ ἦλεκ- τρισµός, οἱ ἰατρικὲς. ὑπηρεσίες, ἐγκαταστάσεις νεροῦ στὰ σπί- τια καὶ μιὰ καλὴ ὑπηρεσία λεω- φορείων. Σὲ μερικὲς περιοχὲς τῆς ᾿Αγγλίας ὑπάρχουν χωριὰ στὰ ὁποῖα παίρνουν ἀκόμη τὸ νερὸ ἀπὸ πηγάδια κι οἱ μεταφορικὲς καὶ ἰατρικὲ ὑπηρεσίε εἶναι σποραδικές. Αὐτὸ ὅμως εἶναι μᾶλλον ἡ ἐξαίρεσις. Κατὰ ἕνα µέρος ἡ πρόοδος τῶν ᾿ΑΥΥΛΙ- κὠῶν χωριῶν, στὸν κοινωνικὸν δίως τοµέα, ὀφείλεται στὶς φροντίδες τῶν ἐνοριακῶν ΄καὶ ἆς ιδία γατάιπιοΙδΙ οἰατακ σαἰις- πιακίαά1τ. Κτὶκίος ΚΙπιράπγα ταροτίασιη- απ σος πιεπΙπΙΠ οἶαρ 6επς]ετο, «αάαΚκαϊίε νε κα]ΐπῃ «αΠβπιαΙαΓΙΠΙ τανδίγο οοτ. Κατι Όαγαηπ Ἠα- τα]αππ ιδία Ὀἰτ]κίε, Ζοενκ]οτί Ιςίπ φεῦ7ο νο «ἶρεκ νειφτπιεκ Γκτίη- 4ς οἰάυκίαι, Ῥτακίο ἀακί Κοπάϊ ον]ετίπάε γαφιγασαΚ]ατάις. Βὐτάῃ ατκαἁαφίασι, Πες Ικἰδίπο Ὀεταῦετ. εὔ]εποε]ί να πιεδαῖ Ὀἰτςοκ γπ]ατ ἀῑετ]ετ, | Μ. ο. Ώαπῃ. 11ο ὃν: ᾿Επαρχιακῶν Συμβουλίων. Αὐ- τὰ εἶναι αἱρετὲ ἐπιτροπεῖες ποὺ περιλαμβάνουν ἄντρες καὶ γυναῖκε, ποὺ εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ τὴν ἐκτέλεσι ἔργων καὶ γιὰ διάφορες δραστηριότητες στὰ χωριά. Μοῦ ἔκαμαν ἐντύ- πώσι οἱ διάφορες ὀργανώσεις ποὺ προσφέρουν τόσα πολλά στὴ ζωὴ τοῦ χωριοῦ. Μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ δημοφιλεῖς εἶναι οἱ Σύλλογοι Γυναικῶν, οἱ Κλάδοι τῆς Βρεττανικῆς Λεγεῶνος, οἱ Θεατρικοὶ Σύλλογοι, τὰ Σωμµα- τεῖα “Ηλικιωμένων, τὰ Σώματα Προσκόπων καὶ Προσκοπίνων, οἱ Σύλλογοι Νεαρῶν ᾽᾿Αγροτῶν. καὶ αἱ Ενώσεις Μητέρων, Μόλις πρὸ ὀλίγου τελείωσε ἕνας διαγωνισμὸς ποὺ προεκή- ρυξε τὸ Κεντρικὸν Συμβούλιον τοῦ Σόσσεξ γιὰ τὴν ἀνάδειξι τοῦ δραστηριωτέρου χὠριοῦ, ὍὉ διαγωνισμὸς ἔδειξε ὅτι ἐπι- τελεῖται µεγάλη πρόοδος στὶς περιοχὲς ὅπου τὰ ᾿Ενοριακὰ Συμβούλια περιλαμβάνουν ἐνερ- γητικὰ ψέλη τὰ ὁποῖα ἐργάζον- ται μὲ πραγματικὀὸν ζῆλον. Στὰ χωριά µας τὴν Κύπρο λίγα γίνονται ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἀνέσεις στὶς ἀγροτικὲς περιοχές, ἂν καὶ ὁ σπόρος τῆς συναντίληψΏης ὑπάρχει ἀπὸ πολλὰ χρόνια στὴν καλὴ δουλειἁ ποὺ προσ- ςέρουν οἱ διάφορες ᾿Εκκλησια- στ]κές, ᾿Αρδευτικές, Σχολικὲς κι ἄλλες ἐπιτροπεῖε. “Ἡ ἐκλογὴ πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ Συµβου- λίων, τῶν γνωστῶν μὲ τὸ ὄνο- µα «Περιοχαὶ ἀποτελεῖ ἕνα µεγάλο βῆμα προ- όδου στὴν ἐπαρχία. Διεγείρεται τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὸ αἴσθημα. εὐθύνης ποὺ ἀποφέρουν. καρ- πούς, μὲ τὴν ἵδρυσι ἀγορῶν στὰ χωριά, στὴν ἐπισκευὴ δρόμων, τὴν μεταφορὰ ποσίµου νεροῦ μὲ σωλῆνες, μέτρα διὰ τὴν προ- στασία τῆς ὑγείας, κ.τ.λ. 'Ανα- γνωρίζεται γενικὰ ὅτι ἂν ὁ κόσμος θέλει ἀνέσεις οἱ ὁποῖες θεωροῦνται ὅλο καὶ πιὸ ἆπα- βαίτητες στὴ σημερινὴ πολιτι- σμένη κοινωνία, πρέπει νὰ πλη- ρώση γι’ αὐτές Δὲν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος νὰ ἐξασφαλι- στοῦν. ᾿Εδῶ στὴν οἱ κάτοικοι φορολογοῦνται βα- ρειά, ἄλλοι ποὺ ἐνδιαφέρονται λιγό- τερο, οὔτε ὀνειρεύονται κάν. Τέλος πρέπει νὰ ἀναφέρω τὰ φιλόξενα αἰσθήματα τῶν κατο(- κων τοῦ Σάσσεξ. ᾿Εμεῖς οἱ Κύ- ᾿Αναπτύξεως», - ᾽Αγγλία ἔχουν ὅμως ἀνέσεις ποὺ πριοι ἀποκτήσαμε φήμη γιὰ τὴν φιλοξενία µας, Νὰ μοῦ πι- στεύσετε ὅτι οἱ ἘΕγγλεζοι κοὶ εἶναι τόσο εὐγενικο η . φιλόξενοι ὅσο οἱ. μα ἀδελ. ο. φοί τους. σΜ.ο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝ5 --- Ἡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΄'Ὑπὸ ΤΗΟΜΑΡ ΚΙΝΑΡΤΟΝΕ Διευθυντοῦ. Ἡ λέξις «Μόρφωσι» συχνὰ χρησιμοποιεῖται χαλαρά. Σὺµ- φωνα μὲ τὸ λεξικὸ σηµαίνει «διάπλασις τοῦ χαρακτῆρος ἢ ἀνάπτυξις τῶν διανοητικῶν δυ- νάµεων». ᾿Εγὼ θὰ προτιμοῦσα νὰ τῆς δώσω τὸν ἑξῆς ὁρισμό : «Διάπλασις τοῦ χαρακτῆρος ΚΑΙ ἀνάττυξις τῶν πνευµατι- κὠῶν δυνάμεων». Θὰ προτιμοῦσα στὸ σχολεῖό µου νὰ ἔχω εἴκοσι καλὰ παιδιὰ ποὺ στὰ µαθήµατα θὰ εἶχαν μέτρια ἐπίδοσι, ἀντὶ νὰ ἔχω ἑκατὸν εὐφνεῖς μαθητὲς μὰ ἀπει- θάρχητους. Ὁ σκοπός µας εἶναι νὰ βγάζουμε ἀποφοίτους μὲ καλὲς γνώσεις καὶ καλὸ χαρα- κτῆρα. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο δίνοµε ἐξαιρετικὴ σημασία στὴν διά- πλασι χαρακτήρων. ᾿Επειδὴ τὸ ἦθος κι ὁ χαρακτῆρας στη- ρίζονται στὴ θρησκεία, τὰ παι- διά µας πηγαίνουν στὸ τζαμὶ Κάθε Παρασκευὴ γιὰ νὰ ἀκού- σουν τὶς συμβουλὲς τοῦ Χότζα. Αὐτὸ τὸ θεωρῶ τὸ σπουδαιό- τερο µέρος τοῦ σχολικοῦ προ- γράμματος. ᾿Απὸ τοὺς διδασκάλους µας δίδεται κάθε ἑβδομάδα μιὰ διά- λεξις γιὰ τὴν συμπεριφορά, τὴν ἀγωγὴ τοῦ πολίτου καὶ τὴν : ἀσφάλεια ὅσον ἀφορᾶ τὰ ὁδικὰ δυστυχήματα. Τὰ πταίσµατα προσπαθοῦμε πάντοτε νὰ τὰ διορθώνουμε μὲ συμβουλὲς κι ἡ ἐπιβολὴ τιμωρίας εἶναι σχεδὸν περιττή. ὍὉ σκοπὸς τῆς ὁμοιόμορφης στολῖς τὴν ὁποίαν φοροῦν τώρα τὰ παιδιά µας εἶναι νὰ δημιουργήση τὸ ἐπιβλητικὸ τῆς ἐμφάνισης. Μὲ τὴν στολὴ αὐτὴ τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια µας ξεχωρίζουν στὴ Λεύκα καὶ τὰ γειτονικά Χωριά. ΟΦέτες ἀνοίξαμε οἰκοτροφεῖο γιὰ τὰ ἀγόρια, τὰ ὁποῖα γρήγορα προσαρμόστηκαν μὲ τὸ νέο πους περιβάλλο κι εἶναι εὔτυ- χισµένα ὅπως τὰ µέλη μιᾶς εὖτυ- χισμµένης οἰκογενείας. Σχηµα- τίστηκε ἐπίσης σῶμα προοσκό- πων τὸ ὁποῖον προοδεύει κάτω ἀπὸ τὴν Ἱἱκανὴ καθοδήγησι τοῦ κ. Πουλξντ Σαλίχ, ὁ ὁποῖος ἔχει τὸν βαθμὸ Βοηθοῦ Διοικη- τοῦ Προσκόπων. Τὰ παιδιὰ ἔχουν ἰδική τους καντίνα πάνω σὲ συνεργατικὴ βάσι, τὴν ὁποίαν ὑποστηρίζουν μὲ φανατισμό. Όλα τὰ κέρδη μπαίνουν σὲ ταμεῖο τῶν ἰδίων τῶν μαθητῶν. Ὑπάρχει ἐπίσης στὴ Σχολὴ ἡ ΆἈϊθουσα Παιγνιδιῶν, τὴν ὁποίαν ἡ ᾿Επιτροπεία τῆς Σχς- λῆς ἐξώπλισε μὲ πὶγκ πό, ραδιό- φωνο, ἐπιτραπέζια παιγνίδια καὶ ἐξαρτήματα τέννις. Οἱ µα- θηταὶ παίζουν τὸ τελευταῖο παιγνίδι στὸν χῶρο τοῦ ὑπαί- θρίου κινηματογράφου ποὺ εὖὔ- γενῶς παρεχώρησαν γι’ αὐτὸ τὸν σκοπὸ οἱ ἰδιοκτῆτες. Δίδεται ἡ δέουσα σηµασία στὰ παιγνί- δια καὶ τὸν ἀθλητισμὸ καὶ τὰ παιδιὰ παρουσιάζουν ἀξιόλογο πνεῦμα ὁμαδικῆς προσπαθείας, Τὸ Φθινόπωρο ἔγινε μιὰἁ πολὺ 'εὐχάριστη ἐκδρομὴ καὶ σκοπεύ- εται νὰ γίνουν κι ἄλλες στὸ προσεχὲς μέλλον. ᾿Ελπίζεται νά ἱδρυθοῦν σύντομα Κλάδοι τῆς Ἀ.5.Ρ.0.Δ. ({Βασιλικῆς ἛἜται- είας διὰ τὴν Προστασίαν τῶν ὦων) καὶ τοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου ᾿Ιώάννου. ᾿Αποβλέπομε στὸ µέλλον μὲ ἐμπιστοσύνην καὶ ἔχομε τὴν πεποίθησι ὅτι ὁ καρπὸς τῶν προσπαθειῶν µας θά εἶναι ἄν- θρωποι ὄχι µόνον καλὰ καταρ- πισµένοι τεχνικῶς ἀλλὰ καὶ καλοὶ πολῖται ἁδόλου : χαρα- κτῆρος. Τέλος. ΕΙΕΟΤΗΙΟΑΙ, ΡΕΡΑΕΤΜΕΝΤ ΡΕΒΦΟΝΝΕΙ, Ρμοίο ὃν: Ὀ. Α. Ότθεη, γερ!ῖαϊ Κ.Μ.. ΝΡΕ ΟΑΙΙΒΜΑΚΤΑ ΟΙΑΝ ΤΒΕΚΕ ΒΑΝΑΤ οκυπυνῦύν πικ ΜΕΖΌΝΙΑΒΙ ΠΒΕ ΕΙΒΦΤ ΒΑΡΤΌΑΤΕΡ ΟΕ ΤΗΕ ΠΕΕΚΑ ΤΕΟΗΝΙΟΑΙ, Β0ΗΟΟΣ ΒΕΥΕΝ ΟΕ ἨΗΟΝΜ νου ΊΝΟΒΚ ΕΟΒ σ.Μ.ο. ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΕΥΚΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΤΑ ΤΩΡΑ ΕΡΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Κ.Μ.Ε., Ρ.Ι.Ο. Ρ]οίομγαρ]ε. Κ.ΝΜ.5. ΗΑΡΤΑΗΑΝΕΡΙΝ- ΡΕ ΚΑΦΙΗ ΡΟἄῦΜΙΙΑΒΙ ΥΑΥΕΟΙΑΒΑ ἥΜΟΥΑΕΕΑΚΙ- ΥΕΤΙΕΗΙΕ ροιυ σσυµ ΜῦΕΒΙΕΕ ΡΠΕΕ, ΕΒΕΥΕΥΝ- ΕΠΙ τεβηίκ ΕΡΕΕΙΖ Βαγ νο Όαγαῃ ἨΝγασί ὨὈσοινίςε 1 Καδιπάα Ρἱτ οὔα, ΜΟΗΡΙΝ ἀΐγε Ιδιπι]επάτί]ά1, Βαν νε ὕαγναι ΑΙ ΠἨΠι]ηδίγε 8 Καδιπάα Ὀἱ οὕα, ΑΙΤΡΕΕ ἀϊγα ἰδιππ]επαϊτι]ά1. Βαγ νο Όαγαῃπ φύκτά ἩΠαδαπ΄α 15 Καφιπιάα δἱτ οὔμ], ΗὈ ΞΕΥΝΙ ἀΐγε Ιδιπι]επάἰτί]α]. Βαν νο Ῥαγαπ Κεπιαὶ Ηήςεγίπ'ε 21 Καφιπιάα δἱγ οὔμ]. Η ΡΣΕΥΙΝ ἀΐγε Ιδιπι]επάϊγ]ά[. Βαγ νε Όαγαῃ φενκεί Ε. ΑΙ γε 21 Καδιπιάα Ὀἱ οὔαι,. ΟΚΤΑΥ ἀΐγε Ιδιπι]οπάἰτί]ά], Βαν νε ῬαγαπΜεμπιεῖ ΑΙ Ἠαδαπ΄α 22 Καδιπάα Ὀἱ οδσί, 5ΑΙΗ ἀΐγα ἰδίππ]επάιτι]ά1. Βαγ νο Όαγαπ ΑΔΗ ΜαιΠιιπία 23 «Καθιπιάα Ὀἱ Κι, ΑΥΡΕ ἀΐγε Ιβιπ]]επάἰτί]ά]. Βαγ νε Όβγαῃ ἸἩαδαπ Ἠαι]ε 24 Καδθιπάα Οἱ κ, ΟΖαυν ἀΐγε ἱδίπι]επάϊτι]ά]. Ο ΑΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ὁ Αης Βασίλης ἦταν πολὺ ἀπασχολημένος τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων στὴν περιοχὴ τῆς Κ.Μ.Ε. Αὐτὸς κι οἱ βοηθοί του μοίρασαν πάνω ἀπὸ 500 πακέττα μὲ Ὑγλυκίσματα σὲ μικρὰ παιδιὰ ἐργατῶν καὶ ὑπαλ- λήλων, τὰ ὁποῖα εἶναι ἐγγε- γραμμένα στὰ Κέντρα Εὐημερί- ας, καὶ περίπου ἄλλα 1.200 πακέττα μὲ γλνυκίσµατα καὶ καρύδια, κι ἀπὸ ἕνα πορτοκάλι, σὲ παιδιὰ ἀπὸ πέντε ἕως δεκα- τριῶν χρονῶν, τὰ ὁποῖα πῆγαν στὶς Χριστουγεννιάτικες γιορ- τές, Γιὰ τὰ μεγαλύτερα παιδιά ἔγιναν ὀκτὼ Χριστουγεννιάτι- κες γιορτές, ἤτοι δύο στὸν Ξερὸ τὶς 21 Δεκεμβρίου στὸν Σύνδε- σµο τῶν Ὑπαλλήλων, δύο στὸ Κοινοτικὸν Κέντρο Μαυροβου- γίου τὶς 22 «Δεκεμβρίου καὶ τέσσερις στὴ Σκουριώτισσα, στὸ Κέντρο Εὐημερίας, τὶς 23 Δεκεµ- βρίου. Στὴ καθεμιά γιορτὴ ἔγινε προβολὴ καταλλήλων κινηµα- τογραφικῶν ταινιῶν ἀπὸ ἕνα ὑπάλληλο τοῦ Γραφείου Δημο- σίων Πληροφοριῶν. Τὸ πρό- γραμµα τῶν γιορτῶν στὸ Μαν- ροβοῦνι καὶ στὸν 2ερὸ περι- λάμβανε καὶ διάφορα παιγνίδια. Στὸ τέλος κάθε γιορτῆς ὁ ''Αης Βασίλης ἔδωκε δῶρα σ᾿ ὅλα τὰ παιδιά, ἀφοῦ τοὺς εἶπε ὅτι ἦταν πολὺ εὐχαριστημένος ποὺ ὅλα ἦταν φρόνιµα στοὺς δώδεκα μῆνες ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν τελευταία του ἐπίσκεψι, ΤΕΝΝΗΣΕΙΣ Ν/ΕΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝΟΣΟΚΟΜ.Ε.Μ.Ε. ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΤΑ ΝΕΟ- ΤΕΝΝΗΤΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ἨΠΡΟΚΟΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΖωΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕΝ ΤΟΥΣ ΤΟΝΕΙΣ Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Μιλτιάδους Σάββα κορίτσι Ίῃ Νοεμβρίου ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ὍὉ κ. καὶ ἡ κ. Αβραὰμ ᾿Οδυσσέως κορίτσι δη ἈΝοεµβρίου ΝΙΚΗ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.Νίκου Καραγιώργη ἀγόρι Όη Νοεμβρίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ὍὉ κ. καὶ ἡ κ. Λάμπρου Κυριάκου ἀγόρι Ἱ]ῃ Νοεμβρίου ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ. Ὅ κ. καὶ ἡ κ. '᾿Ἠσαΐα Χρίστου ἀγόρι 12η Νοεμβρίου ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ. Ὅ κ. καὶ ἡ κ. Λευτέρη Γεωργίου κορίτσι-- 12η Νοεμβρίου ΚΛΕΑΝΘΙΑ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Προκοπίου Λοϊζίδη κορίτσι 19η Νοεμβρίου . ΙΕΕΚΕ ΡΑΝΑΤ οκσιῦ ΒΑΝΑΤΕΔΒΙΙΑΒ, ΥΕΤΙΦΤΙΗΙΕ, Μήαὔτ : ΤΟΜΑΡ κἰναρτοῦΝ Τατα πάση. Ἐδίήπι Κα]ίπιοςί δις 5ς ταδρε]ε ααΠαπι]απ Ὀἱτ Ἰκε]πποάίτ, 1 ἀραι Π]απᾶδΙ -“Κατακίοετ νεγα 2ἱΠπΠί σεἡςίπιαϊτ,' ΈΒεηςδε, ““Κατακίετ ΥΕ Ζἱππὶ σε]φίπι οἰάυδαπα ἴζαμ οἴπιεδί ἵετοίῃ οεἀσοεβίπῃ. ΜεοκιεὈϊιπιάο, «οα1βΚαπ Ἅᾖ{[αΚκαι ἵεπα γ17 ἴα]εσεπα οἰασαδιπα ἴεπιρε] [και ἵψί γἰτπαϊ ἴβ]εῦοπι οἰπιαδίΠΙ τατοίὮ οἀετάαίπι. (ααγεπιϊζ ἀΙδαΤΙγα Οἱ 61Η νο ᾖἰετοίψεΙ εἰεπιαπ]ας οιππεΚκ{ϊτ. Βαπάα πιανα[[ακ οἰπια]ς 1ςἱπ ππεκιεὈἰπαὶζάο αἀαὈι ΠπἹΙᾶφε- τοῖε Ὀὐγίς ὄπεπι νετπιεκίοαΊτ. ΑΠΙ8ἷς νο Κατακιετ ἁῑπί ἱπαπιδ]ατα ἀαγαπάιβιπάαη «οοι]κ]ατ πετ Ο- πια Οαπιίγε ροτητα]ήρ ἨἩἨοσαπιῃ ναζῦ παδιπαι]ετί ἁἰπ]ει]ππεκιεάίτ. Βήπα, πιεκίερςΙΗδίπ επ ὄπεπι]ϊ Κιδπαι αἀάεάστίπι, Ηετ Παξια, ὄδτειπιεπ]ετάσεῃ Ὀἱ- τὶςί. ἰαταμπάαπ, Πατεκεί ἰαΓζίατι. ἴψὶ ναιαπάας μι] νε γο]]ατάα 5εἱθπιοῖ ππενζµ]ατι ἠσετίπε, Ὀἱ Κοπικπια γαρι]πιαΚκίαάτ. «Οοουκ]ατίπ ει γαπἡθδιπι ἀλζε]ιπιεἷς Ιοίηπ Ὀὐτάτ Ραγτεί]ετ 5αγ{ο]αππιαΚία ορ οεζα Ἠεπιεῃ Ίεπιεπ ΙήζαπιδιΖ Πας σειτηπηϊφ ιτ, (υὐτυτίατιπι γὔκςε]ίπιεἰὶς ραγε- αἶγ]ε ῬἰΔη]απαπ τορπί Κιγαξεῖ ςοοιΚΙαΓΙΠΠΙΖΙΠ οἰάαἶ νε αὔιτραφ]ι οἰπιαίαγιπ] {εππίῃ οἰπαῖς ορ Τ,ε[κο νε οἶνατ Κδγ]ετάε ἄε θὰ »εκἰ]άε ΙΑΠΙΠΠΙάΡα Ὀαφιαππι]ατάιτ, ΜεΚ- τεριπηζίῃ Όὰ γη αςι]απ Κοδαδαπα γετ]ερπαῖς οἶαπ «ςοσι]κίατ οἵΓαγα Κιδα Ὀἱγ Ζαπιαπάα Ι8δΙΠΙΡ Οἱ αἷ]ς Ἠναφιπάα Ἰπαϊφιετ βἰοί πιεδυί γαφαπιαΚκίαάιτίατ. 1σζοί Κοπιρετ ππηανἰπῖ οἶαῃ Βαγ Βμ]οπι δαΠΠίπ ῬαςΚαπᾖδι αἰαπάα Ὀαφ]αιίπιις οἶαῃ 12οἱΗς πιϊ]κεπιππε]| ὨὈἱ κεἰἰ]άς σοηπίς αἁιπι]ατία Πετ]οππε]κεαῖτ. ΦοσιΚΙατη, Κεπά]ετί ἵατα[ῃ- ἆαπ Ιάατο οἰαπαη νε Κοορεταί[- οἴ]]ς κἰδίοεππίπο «αγαπατ Ὀἱτ Καπ- Ππ]ετί οἶαρ Όα δαμαάα Ὀὐγῆᾶικ τοδεὈὈίδ]ετ ρὔρφίιετπιεκίεαάτ]ετ. Καπιϊπάει Ιοπιπ οά]]επ Ὀὐδτάπ Κἄτ γίπε ἴαἱεῦο δεσγπιαγεσίπο Καιι]- πιαζίαα1Γ. Βίτ ἆε ογαπ οὔαδι Καταίπιας οἶαρ Κοπιίδγοπ Όα οὔαάα Κι]ία- Ππ]]π]ας ἤζετε Ὁ τ ταάγο, δἱτ ρίπρ- ΡοΠς6 Πιαδα5ι να ὨὈἱ δεῖ Πιᾶδα ογωπ]ατι αἰπιδατγ, Μαἱδαπιοιπίπ παζίκᾶπο πιδαάεςί ἠζοτίπε γαζ]ι]ς 5ἰπεπιαΠαποάς [Ὀἱγ ἆς ἴοπίδ 54Παδι γαριπιιδατ, Θα πιακκαί ἱςῖῃ ἄε Κοπιίδγοπ Ὀἱ εί Τοπίς ΕβΦγαδΙ τοδατίς οἰπαϊφείτ. ΌγιΠ νε δροτ]ας οἰάάϊψει]ε εἷε αἰιππιις οἶαρ «οσικ- Ίατ ρί17ε] ἴαιπι Γααἱ]γαι]ετί ρθθίετ- πιεκίιεαἰτίστ. Βὰα ἵετῖπι γαβαΠ-1 φιΠαἱατάα ΙΚί πας γαρΙΠΙΡΗΓ. Ῥοπύαματ Ζατηπάα «οκ εὔ]εποε]ί Ὀἱσ Κιτ σεζίηιϊςἰ γαριπιις οἶαρ ἀαΠα]ατι (αδατ]αηπιαΚίαάιτ, Άγτισοα Κιδα Ὀἱτ 74πιαπ 7ατῃπάα, Οἱ Η.Ε.Υ.Ο.Ο. (ἨΠαγναπίατα εὖμὶ γαρπιαβί ὄπίεπιε οεπγειί) νο Οἱ ἄε δι. Όοπ Απ Ὀδιάῥα ΚωταςαβΙπΙΙΖι Ἀπατ οἴπιοΚκίεγί7. Ἐπιεκ]ετίπα]ζίπ γαἰπιΖ δαπαϊ 58- Παδιπάα [{αγάα]ι οἰασακ εἰεπιαπ]ατ ἀεδι] αγπῖ Ζαππαπάα Ἱγί Κατακτοτ], φαγρι ναἰαπάαδίατ γοιϊφιϊτεσεβί- πἰπί Πἱβδείπιεκίοε οἶαρ Ιδκυα]ς οππἰγεί]ε Ὀακπιακίαγιζ. ΜΑΡω. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Χαραλ.Χ΄’ Λοΐζου ἀγόρι 2ἶη Νοεμβρίου ΜΑΡΙΟΣ. ὍὉ κ. καὶ ἡ κ. Χρίστου Κάττου κορίτσι--23η Νοεμβρίου ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ.Εὔὐριπ. Καραϊσκάκη ἀγόρι 27η ἈΝοεμβρίου ΑΝΔΡΕΑΣ. Ῥτορεϊθίος: Μτ. Ὦ. ΔΑ. «τεεη, ε/ο Ο.Μ.Ο., δΚουτίοίίςδα. Ῥτϊπέοά αἱ ΝΙΟΟΒΙΑ Ῥεπέίπᾳ ἸΜοτκΑ, ὃν Οµτ, Νίοοϊβοι ᾱς 82Π8Β 1λά., οξξ Ατείηου Βίε,, Νἱοοκί, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΑ ΒΡΕΦΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Τὸν χειμῶνα τὸ συνάχι κι ἡ γρίππη εἶναι πολὺ διαδεδο- µένα καὶ μποροῦν νὰ ἀπειλή- σουν πολὺ σοβαρὰ τὴν ὑγεία τῶν βρεφῶν, γιατὶ εἶναι κολ- λητικὲς ἀρρώστιες ποὺ µετα- δίδονται εὔκολα ἀπὸ ἕνα πρό- σωπο σὲ ἄλλα. Τὶς μολυσματικὲς ἀρρώστιες προκαλοῦν ζωντανὰ μικρόβια τὰ ὁποῖα ἔχουν, ὅπως ὅλοι οἱ ζωντανοὶ ὀργανισμοί, ὡρισμένες συνήθειε. Εὐδοκιμοῦν καὶ πολ- λαπλασιάζονται κάτω ἀπὸ ὥρι- σµένες συνθῆκες, ἐνῶ φθίνουν καὶ πεθαίνουν κάτω ἀπὸ ἄλλες συνθῆκες, Ὅταν ἕνα προσβεβλημένο πρόὀσωποβήχει καὶ φταρνίζεται, ἂν δὲν βάζει τίποτε μπροστὰ στὴ μύτη καὶ τὸ στόµα του, βγάζει στὸν ἀέρα σταγονίδια μὲ χιλιάδες μικρόβια. Τὰ µικρό- βια αὐτὰ προσβάλλουν ἀμέ- σως ἄλλα πρόσωπα, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν μύτη καὶ τὸν λάρυγγα, ὅπως συμβαίνει μὲ τὰ µικρό- βια τῶν πιὸ πολλῶν µολυσμµα- τικῶν νόσων. Αὐτὸ πρέπει ὅλες οἱ µητέρε νὰ τὸ γνωρίζουν καὶ νὰ φροντίζουν νὰ προστα- τεύουν τὰ βρέφη των ποὺ δὲν μποροῦν νὰ προφυλάξουν τὰ ἴδια τὸν ἑαυτό τους. Τοῦτο δὲν εἶναι δύσκολο. Φτάνει νὰ ἀκο- λουθοῦν τὶς παρακάτω ὁδη- γίες : 1. Οἱ μητέρες δὲν πρέπει νὰ παίρνουν τὰ παιδιά τους σὲ Χώρους ποὺ εἶναι συγκεντρώ- μένος πολὺς κόσμος. 2. Οἱ γονεῖ δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέπουν σὲ κανένα ποὺ εἶναι ἄρρωστος ἢ ποὺ ἔχει συνάχι νὰ παίρνη στὰ χέρια του τὰ µωρά τους ἢ νὰ τὰ φιλᾶ. 3, Οἱ γονεῖς ποὺ ἔχουν συνά- Χι, πρέπει νὰ μὴ βηχουν ἢ νὰ φτερνίζωνται ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὰ µωρά τους, ἢ νὰ βάζουν τὸ μαντήλι τους μπροστὰ στὴ μύτη καὶ τὸ στόµα τους ὅταν βήχουν ἢ φταρνίζονται. Όταν ἐγγίσουν τὸ µαντήλι τους, πρέπει κατόπι νὰ πλύνουν τὰ χέρια τους, γιὰ νὰ καθαρί- σουν τὰ δἀάκτυλά τους ἀπὸ τὰ µικρόβια ποὺ μποροῦν νὰ µετα- δοθοῦν στὰ παιδιά τους. 4. Τὸ κάθε μωρὸ πρέπει νὰ ἔχη τὸ δικό του μαντήλι, ὅπως καὶ κάθε ἄλλο µέλος τῆς οἶκο- γενείας. 5, Εἶναι καλὸ οἱ γονεῖς ὅταν κάθονται μαζὶ μὲ τὰ µωρά τους, ἰδίως ὅταν εἶναι συναχωμένοι, νὰ φοροῦν προσωπίδα μὲ ἕξη στρώματα ὑφάσματος ποὺ νὰ σκεπάζη τὴν μύτη καὶ τὸ στόµα τους. Ἕνα συνηθισμένο κρυολόγη- µα μπορεῖ νὰ φαίνεται ἐλαφρὴ πάθησι, μὰ γιὰ ὡρισμένα βρέφη πιθανὸ νὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ βρογχί- τιδος, διαρροίας, ἐμετοῦ καὶ ἄλ- λών ἀσθενειῶν, Οἱ συνηθισμένες ἀρρώστιες τῆς παιδικῆς ἡλικίας μεταδίδονται κυρίως μὲ τὸ βή- ξιμο καὶ τὸ φτάρνισµα τῶν ἀρ- ρώστων. Οἱ «φρόνιµοι γονεῖς μὲ τὸ νὰ εἶναι προσεκτικοὶ καὶ νὰ ἀκολουθοῦν τὶς πιὸ πάνω ὁδηγίες, θὰ ἐμποδίσουν πολλὲς ἀσθένειε στὰ µωρά τους. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝΕΙΣ ΜΟΝΟ Ὑπό: ΣΙΣΤΕΡ ΓΕΦΕΙΝ ΥΑΙΝΙΖ ΕΡΒΕΝΥΕΥΙΝΙΕΒ, 10ΙΝ σνσαπ: ΗΕΜΘΙΒΗΕ ΥΕΥΕΙΝ ΧΑΥΒΌΙΑΒΙΝΙΖΙ ΒΌΙΑΡΚΑΝ ἨΗΔΑΡΤΑΙΙ- ΚΙΑΒΡΑΝΚΟΒΟΣΟΝΟΖ Νεζ]ε νε ὄκκτίκ ΊΙδιῃ καἱριῃ Παφία κατ οἶαρ γαντα]ατίπ 1πΠαί- Ἱατίπί (επί εἀετίετ. (ϱΜπκί Πο κϊςΙ ἆςᾳ Ὀμίαδκααπ Παφιακ]άτάιτ νο Ἰοάβγοα Ὀἱ Ἱπδαπάαηπ ἀῑδετ 1ῃΏδάπα οαἰταγοί εαεβίΙτ]ε. Ῥι]αδκαπ Παςίακ]ατιῃ. 5εὈεὈί σαπ]ι οἰαπ Παφιαµ]ς πικτορίατι οἶαρ. Ὀὔίϊπ ἀῑδειτ οπΏ νατΠ]κ]ατ β1Οί, ΚεπαΠετίπε πιαΏςας ὄζε]μ]κ- Ιετὶ νατάιτ. Βαζι φατί]ατ αἰιπάα ἰπ]κίας οάἱρ «οὔαμτίατ ἀΐδει Όαζι φατί]ατ αἰιιπάα δε δἱήτίοτ. Ἠαρια]ιδα Ὀν]αδπιις οἶαπ Ὀἱς {ΠδαΠ. αὔζιπι ὄτιππεκείσίῃ. ὀκεὕτιρ απΠβιτάιδιπάα., Παναγα πακτορ ἁοῑι πεπι Κἠςλοῦ]ς ἁαπεοίκ]ει 5αςαΓ. Βα πιϊκτορίατ ΌαδΚα δι πΠα{ ΠδαΠ- Ίατιῃ Ὀμταπ να σιγι]αΚίατιπα ϱΙτὶρ οπἶατι ἅα Ὀυἱαφίιτπιαδα Παζιτάι- Ίατ. Βϊτςο Ὀμ]αςΚκαη Παβία μΚ]αΤΙΠ ῃδαῦ. νἰομάυπα οἰτὶρ [Γααψοιε Ὀαφ]αά κατι Πλ γε Ὀάταπ νε διτί]αἰκις, Βήτῆη αππε]ετ ππἰκτορίατιπ Όι ὄχζε]]κ]ετίπΙ Παϊιτ]ατιπάα τπίαρ, Κεπαά!ί ΚεπαΠ]οτίπί Κοταπιακίαη αοἰΖ οἶαπ γανταίατιπι οπ]ατάαπ Κοτι]- ππα]ιαιτίατ. Βἰτίακιπι Καπιπίατα τιαγεί ος ]άῑκίεπ 6οπτα, ὃὰ Πὶςίε σὺς Ὀἱτ ἱς ἀεδιάίτ, ΒαΠεοίαπαπ Καπιπ]ατ φιπ]ατάι: 1. ὙαντιίατιπΙζι Ἰκαἰασαμ]ς γετ- Ίετο σδιϊτπιεγ]πίζ. 2, ΝοΖΙεΙ νεγα ὄκετικἡ Ὀἱ- τἰπίΏ γαντι]ατιΏαΖι εἰ]εγίρ ὅρπιε- αίπο πιϊφαάε οἰπιέγ]πίζ. 4. Ἐδετ δἱΖ εὐενεγπ]ετ Παδία]ιδα γακαἰαππΙςδαπΙΖ γυησηπαζϊ «Ὁ- οι ΚἰατιπιζάαΏ γαπα ϱονΙτίρ ἴεπε- Πῇς ο ἶπίΖ νε ὄκευταρ απΠδιτα- οαδιπιζάα αὔζιπισζία Ὀαγπιπάζα Οἱ πιεπά]]]α ὄτιϊπίϊΖ. Μεπά]]]ε- τιπὶσί Καπ κίαπ 6οπγα εἰ]ετίπίζ1 γήκαγιρ πιἰκτορίατι πιαΠνοςἰπίή ἃἰκδί Παϊάς γανταπαζ ἆα Ὀμ]αςα- οἱ, 4. ΔΙεπία Ποι Εοταϊπίη οἰάιιδιι ϱ1οί δερεδιηϊΖίπ ἆε αγτΙ Οἱ πιεη- ἁῃΠ οἰπια]ιάιτ. 5. Νεζ]ε]ί οἰάαδιπαΖ ΖαππαηΙαΤ γαντη]ατιπΙΖ1 ἱεγΗρ]εγίρ οΠβΓΠΊ87- ἆαπ οννο] αδι2 νο Ῥυτπαπαζ αἷπ Καὶ πιαδΙῃ Ὀεζίπάοπ γαριίπιις πιαδΚε]ετ]ε ὄτίπιεπιΖ [ανδίγε οἶιι- ΏΣ. Βαφίι Οἱγ Παφία]]ς αἰοί ϱὐτίπεῃ ποζ]ε, γανταἰατιπιΖ Ιςῖπ Ὀτοπείϊ, Ιχδα], Ρραγ νο ἁἆαία Ὀαδίκα Πασίαἰκ- Ίατιῃ Ὀαφίαπριοι οἰαδοίήτ, ΑΚ εθενεγπ]ετ γιικατιάαΚκί Καπιαπ]αΓι ἰαΚίρ οάετο]ς., αππαπαὶγει]α κκ λτεκς να απδιγπια]ατία Ὀμ]αδαα «οοιΚ ΠαφιακΙατίπιπ. γαντα]ατι αταδιπάα γαγιπιαδιπι ὄπ]ϊγοσεκ]ετα]τ, ΝΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αἱ πρώην συνάδελφοί των εἰς τὴν Πεντάγνιαν καὶ ἄλλαι φίλαι των στὴν Κύπρο θὰ χα- ροῦν νὰ ἀκούσουν ὅτι ἡ δ. Μα- ρούλλα ᾿Αντωνίου καὶ ἡ δ. Χριπσιμὲ Κεβορκιάν, τὶς ὁποῖες ἔστειλε ἡ Κυπριακὴ Μεταλλευ- τικὴ Ἑταιρεία στὴν Αγγλία γιὰ ἐκπαίδευσι στὴν νοσοκο- µειακή, ἐπέτυχαν κι οἱ δυὀ στὶς ἐξετάσεις των τοῦ πρώτου ἕἔ- τους εἲς τὰ µέρη Ι καὶ ΠΠ. Ἡ δ. Αντωνίου ἐκπαιδεύεται στὸ Νοσοκομεῖο Βασιλέως Γεωργίου στὸ ᾿Ίλφορντ κι ἡ δ. Κεβορκιὰν εἶναι στὸ Βασιλικὸν νοσοκο- μεῖον Σάλοπι στὸ Σριούσµπερυ. 6.Μ.Ο. ΥΝΕΙΕΑΠΕ ΝΕννς ΒΕΕΠΒΕΡ Ῥ]μοίο ὑν: Ὦ. 4. στορι. 0Η8Β. ΟΠΑΒΑΙΙΑΜΒΟῦΡ, ΜΕ. ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΒΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΧΟΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ὍὉ κ. Χρῆστος Χαραλάμπους ἀπεχώρησε ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία τὶς 31 Δεκεμβρίου 1954 σὲ ἡλι- κία 65 ἐτῶν, ἀφοῦ ὑπηρέτησε τὴν Ἑταιρεία πάνω ἀπὸ τρι- άντα χρόνια. ’΄Αρχισε δουλεϊὰ στὴν Ζώδια ὡς σκαρπάρης σὲ µικρή ἡλικία. Παντρεύτηκε τὸ 1909 στὸ χω- ριὸ Γερακιὲς καὶ στὰ ἑπόμενα ἑπτὰ χρόνια δούλευε στὸν ᾽Αμί- αντο τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες καὶ σκαρπάρης τοὺς ἄλλους μῆ- νες στὶς Γερακιές. Στὴν Ἑταιρεία ἦλθε τὸ 1923 κι ἄρχισε δουλειὰ ὡς ἐργάτης στὸ Μεταλλεῖο Σκουριωτίσσης. Τρία χρόνια ὕστερα μετατέθηκε στὸν Ζερὸ κι ἐργάστηκε στὴν οἰκοδόμησι τοῦ κτιρίου τῆς παληᾶς ᾿Ηλεκ- τρικῆς. Όταν συμπληρώθηκε ἡ. οἰκοδόμησι προσλήφθηκε ὡς µέλος τοῦ προσωπικοῦ τῆς ᾿Η- λεκτρικῆς καὶ προάχθηκε σὲ μηχανικὸ στὸ ἴδιο τμῆμα, θέσι ποὺ κατεῖχε τὴν ἡμέρα τῆς ἀποχώρησής του. Σ’ ὅλο τὸ διάστηµα τῆς ὑπῃ- ρεσίας του ὁ Χρῆστος ἔμενε οἰκογενειακῶς στὰ σπίτια τῆς Ἑταιρείας στὸν Ξερό, τοῦ ὁποί- ου λέγει ἦταν ὁ πρῶτος κάτοι- Κος. Κι οἱ τρεῖς υἱοί του εἶναι ἐγκατεστημένοι στὸ ἐξωτερικό, ὍὉ Σάββας, ὁ μεγαλύτερος, εἶναι παντρεμένος, ἔχει τρεῖς κόρες καὶ ζῆ στὴν ᾽Αμερικὴ ἀπὸ τὸ 1220. Γράφει στὸ σπίτι τακτικά. ᾿Α- γαπᾶ τὴν ζωὴ στὴν νέα του πατρίδα, ὅπου ἔχουν μὲ τὸν γυναικαδελφό του κατάστημα. Ὅ Πελοπίδας, ὁ δεύτερος του γνυιός, μετανάστευσε στὴν ᾿Αγ- γλία τὸ 1937. Εἶναι κι αὐτὸς παντρεμένος, μὲ τρεῖς Κόρες, κι ἔχει δικό του ἑστιατόριο. ὍὉ Στέλιος, ὁ µικρότερός του γνιὸς εἶναι ἐπίσης ἐγκατεστη- µένος στὴν ᾿Αγγλία. Εἶναι βοη- θὸς ἐπιστάτης σ᾿ ἕνα ἐργοστά- σιο στὸ Λονδῖνο κι ἡ γυναϊκά του εἶναι ᾿Ιρλανδέζα. ὍὉ Χρῆστος εἶναι ὑπερήφανος γιὰ τὴν ὑπηρεσία του στὴν Ἑταιρεία κι ἡ συμβουλή του στοὺς νεαροὺς ἐργάτες εἶναι νὰ δουλεύουν τίµια καὶ πρς- σεκτικἀ. Αὐτὸς καὶ ἡ γυναϊκά του µένουν τώρα στὸ δικό τους σπίτι στὸ Πραστειὸ καὶ θὰ περνοῦν τὸν καιρό τους ἄσχο- λούμενοι μὲ τὴν καλλιέργεια λαχανικῶν καὶ ἀνθέων. Οἱ φίλοι των θὰ ἐπιθυμοῦν νὰ τοὺς εὖ- χηθοῦν μὲ μᾶς εὐτυχίαν καὶ µακροηµέρευσιν. - ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 1956 Ἑν Ὁ). Ὀ. ΒΌΡΟΗ. Βαϊθίν Ὠἱτθοίοχ. Ἠλθε ὁ καινούργιος χρόνος καὶ πέρασε ὁ παληός. Ο,τι συνέρη τὸ 1954 εἶναι τώρα περασμένο καὶ πρέπει νὰ σκε- φτοῦμε τὶ θὰ γίνη µέσα στὸ 1955. Τὸ 1953 ἦταν πολὺ πιὸ ἆσφα- λισμένο γιὰ τοὺς ἐργάτες τῆς Κ.Μ.Ε. ἀπὸ τὸ 1952. ᾽Απὸ τὴν ἴδια ἄποψι, τὸ 1954 ἦταν δυὸ φορὲς καλύτερο ἀπὸ τὸ 1952. Δηλαδὴ τὸν περασμένο χρόνο ἔπαθαν δυστυχήματα µόνον οἱ μισοὶ ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν έργα- τῶν ποὺ κτύπησαν στὴ δουλειὰ τὸ 1953. Ποιὰ θὰ εἶναι τώρα τὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὸν νέο χρό- νο, δηλαδὴ τὸ 1955 Γιὰ νὰ ξεύρωμε τὴν ὁριστικὴ ἀπάντησι πρέπει νὰ περάσουν δώδεκα μῆνες. Ὑπάρχει ὅμως κάτι ποὺ ὅλοι μποροῦμε νὰ κάµωμµε στοὺς δώδεκα ἑπόμενους μῆνες γιὰ νὰ εἶναι καλὰ τὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὸ 1955. Ὅλοι μποροῦμε νὰ ΑΓΩΝΙ- ΣΤΟΥΜΕ µέσα στὸ 1955 γιὰ νὰ ἐμποδίσωμε τὰ δυστυχήματα, νὰ ἐμποδίσωμε ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ ἐλαφρὰ δυστυχήματα. Ἐ- πειδὴ ὑπάρχεί ἡ αἰτία γιὰ κάθε δυστύχηµα, μποροῦμε νὰ ἐμπο- δίσωµε τὸ δυστύχηµα παρα- µερίζοντες τὴν αἰτία. ᾿'Αν µερι- κὲς αἰτίες δὲν μποροῦν νὰ παρα- μεριστοῦν, μποροῦμεν τότε, ἐ- φαρµόζοντες µέσα καὶ µέτρα ἀσφαλείας, νὰ προστατεύσωμε τοὺς ἐργάτες ἀπὸ τὰ δυστυχή- µατα. Πρέπει ὅμως ὅλοι νὰ ΑΓΩΝΙΣΊ ΟΥΜΕ, µέσα στὸ 1955, πρέπει ὅλοι νὰ συνεργαστοῦμε καὶ νὰ συμπράττουμµε, σὰν τοὺς ποδοσφαιριστὲς μιᾶς πρωταθλή- τριας ὁμάδος, γιὰ νὰ εἶναι ὁ κάθε ἐργαζόμενος ἀσφαλισμένος, κάθε µέρα. Γιὰ τὸν ἐργαζόμενο δὲν ὕ- πάρχει σπουδαιότερο ἀπὸ τὴν δική του ἀσφάλεια. ᾽Απὸ αὐτὴ ἐξαρτῶνται ἡ διατροφή του, τὰ ροῦχα ποὺ φορᾶ κι ἡ συντή- ρησι τῆς οἰκογενείας του. Ὑ- πάρχουν ὅμως πολλοὶ ποὺ δὲν λογαριάζουν αὐτὰ τὰ πράγ- µατα. Μιλοῦν καὶ γελοῦν γιὰ τοὺς κινδύνους στοὺς ὁποίους ἐκθέτουν τοὺς ἑαυτούς των στὴν δουλειά. Τὶ πρέπει νὰ κάµνη ὁ ἐργαζόμενος, εἶναι νὰ παίρνη κάθε προφύλαξι, ὄχι νὰ ριψο- κινδυνεύη, γιατὶ εἶναι µόνο μὲ τὴν προφύλαξι ποὺ προστα- τεύεται ἀπὸ τὰ δυστυχήματα. Μετὰ τὸ δυστύχημα εἶναι πλέον ἀργὰ ἕνας νὰ πῆ τὶ ἔπρεπε νὰ γίνη. Γιὰ νὰ ἐμποδίση ἕνας τὸ δυστύχηµα πρέπει νὰ ξεύρη τὶ πρέπει νὰ κάµη καὶ νὰ κάµη ἐκεῖνο ποὺ πρέπει. Εἶναι καλύ- τερο νὰ εἶναι ἕνας τοῦ τύπου τοῦ προσεκτικοῦ ἐργάτου ὁ ὁποῖος νὰ µπορῇῃ νὰ λέγη ὅτι δὲν ξεύρει ἀπὸ πόσα δυστυχή- µατα ἐπροστάτευσε τὸν ἑαυιό του παίρνοντας ὅλες τὶς πρς- φυλάξεις στὴ δουλειά, παρὰ νὰ εἶναι ὁ τύπος τοῦ ἐργάτου ποὺ νὰ λέγη ὅτι ἔπαθε δυστύ- χημα καὶ νὰ δείχνει ἕνα χέρι ἀπὸ τὸ ὁποῖον λείπουν ἕνα ἢ δυὸ δάκτυλα, ἢ ἕνα µάτι ποὺ δὲν βλέπει, ἢ μιὰ µεγάλη οὐλὴ στὴν ὁποία ὁ γιατρὸς ἔβαλε πολλὲς βελονιές. ''Αν ὁ καθένας ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΗ μ’ ὅλες του τὶς δυνάµεις νὰ ἐργά- ζεται μὲ τὸν σωστό, τὸν ἀσφα- λισμένο τρόπο, κάθε µέρα, καὶ νὰ σκέφτεται τὴν ἀσφάλειά του, τὰ δυστυχήματα τότε θὰ λιγο- στέψουν. Δὲν ὑπάρχει λόγος ἕνας ἢ περισσότεροι μῆνες τοῦ 1955 νὰ μὴ εἶναι ἀπόλυτα ἐλεύθεροι ἀπὸ δυστυχήµατα σ’ ὅλη τὴν Κ.Μ.Ε. Δὲν ὑπάρχει Κανένας ποὺ θέλει νἁ πάθη ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥΣ Ἔως τώρα αἱ συντάξεις τῶν µμεταλλωρύχων καὶ τῶν ἐργα- τῶν ὑπογείως, οἱ ὁποῖοι ἐργά- ζονται ἐργολαβικῶς, ὑπελογί- ζοντο μὲ βάσιν τὰ βασικά των ἡμερομίσθια, χωρὶς νὰ λαμβά- νώνται ὑπ) ὄψιν τὰ φιλοδωρή- µατα ἐργολαβίας. Σύµφωνα μὲ τροποποίησιν εἰς τὸ Σχέδιον Συντάξεων, ἡ ὁποία ἐνεκρίθη ἀπὸ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τὸν Αὔγουστον τοῦ 1954, αἱ συντάξεις τῶν ἐργατῶν αὐτῶν θὰ ὑπολογίζωνται μὲ βάσιν ὅλας των τὰς ἀπολαβάς, συµπε- ριλαμβανοµένου καὶ τοῦ φιλο- δωρήµατος ἐργολαβίας. 'Ἡ τρο- ποποίησις αὐτὴ θὰ ἔχη ἆνα- δροµικὴν ἰσχὺν ἀπὸ τὴν Ίην΄ Ιανουαρίου 1952 καὶ ὑπολογί- ζεται ὅτι ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας ἐκείνης αἱ συντάξεις τῶν ἔργο- λαβικῶς ἐργαζομένων αὐξάνον- ται κατὰ μέσον ὅρον κατὰ ἕνα τρίτον. ΥΕΒΑΗΠΙ ΜΌΤΕΑΗΗΙ- πιββΙνΙν ΕΜΕΚΙΙ ΜΑΑΡΙΑΒΙ ΑΕΤΠΕΒΠΡΙ Ἐννείςο γεταῖι απιε]ε]ετίγ]ε πιαάεποϊ]ετία αΠιεΚΙΙ πιααδίατιΏΊη. (τεκαιιάγε]ετιπίπ) ατίαφι, Κοπίταϊ- Ίατι. πιιιοϊθίπος, ορα5 Καζαπς]ατι ἠγετίπάοπ Πεδαρίαππιακία οἶαρ Κοπιταί Καζαπςίατι Ἠεδαῦσα Και]- ππιγοτάα. 1954 Αδιδίοδιπάα ἴορ- απαπ Μα ἀτ]ει ΗεγεΠπίπ Ἐπιεκ] Ῥ]άπιπάα γαρικίατι ἀῆζε]ίπιε πηιοϊοίπος επιεκΗ πιβαδίαΓΙΠΊΏ αΤΙΡΙΠάα8 εδας Ἱαζαπσα Ιθνείει Κοηπιταϊ Καζβπςίατι ὅα ἨΠεδαῦα Καιι]ασαΚττ. Β ἀθζείίπιε 1 Οσακ, 1952 ἆεπ Ἱσατε γὔτλτιάβε Κοππηις οἶαρ οζαππαπάαπ 14ρατεῃ. γοτα]α πιὔτοααλἡετίπία επιεκ]ί ππααρ]ατι οτίαίαπια ἡςίε-Ὀἱγ πὶςςε- Ὠπάο ατίπιις οἰάδια (αππίη οἶαπ- παΚίαά!τ, ΑΥ ΥΑδΠΗΝΙΝ ΜΕΦΑΌΙ, ΥΑΚΤΙ ΥΑΒ, Κ.Μ.ς. αΠαδιπάα Αγ Ὑαδί Ῥαθκαίγα πιά ἀειϊπάο «οκ ππερρί 141. Ο νε γατάμησιίατι Ἐεί[αα Μετκεζ]ετίπᾶςε Καγιι οἶαῃ πιῖς- ταΠαάσηιἰετίπ ππεΚίεῦε ϱἴἴπιεγεῃ Κςὕϊκ ς«οοικΙατιπα 5οο ἄεπ [α2ἱα γεπαῖς ρακεί]ετὶ ἀαδιταίας, ῬαςΚα- Ίνα ρατι]ετίπε ἱηταἷς εάεω πιῇς- ταΠάεπι «οοιίατιπα ἴαμπιίποῃ 1200 γοπις νε Επάής ραΚκεί]ετί να Είτε ἆα ρογίοΚκαΙ ἀαδιι]ά ΚΚ ὈυπίατιΏ γαδίατ 5 1ο 13 ατᾶ»ι 141 (πετ ΙΙ γαφία ἆλμι]). Βήγῆκ «οου]κίατ Ἰςίπ δεξί ρατᾶ νετπήφτ, Ὀυπίατιη ΙίδΙ 2Ι Αταμκία Κδοτοάα ΜΗδιαι- ἀοππ]ετ ΒΙτΙΙδΙ Βϊπαριπάα, ἀΐδει -- Πκίςὶ 22 Ατα]κία Καταάαῦδ Ἠαίκε- νίπᾶς νε ρετὶ Καΐαη ἁδταί ἵδε 23 Αταμήκία οΚιγγοτίδδα Καίαα Νπετ- Καλίπάς νοτπιίσιτ. Ἰφάμοαταϊ Ταϊτεςί οτΚΔΠΙΠΙΠ ΕἱΓ Ἀγεδί ἵατα- Ππάαπ οι ρατιίγε πιϊπαδίρ Επι- Ιετ οὔφιετίπιϊφιίτ. Καταάαξ να Κκετοάα νετί]επ ραγη]ετάς πι]ι- τε ογυπίατ ἆά ἁαΠί]άι. Ἠετ Ρατιιπίπ. οπαπάα Αγ Ὑαδί 8οπ Ζϊγατειϊπάσα Ὀετί ρεςπις οπἰκί αν 7ατῃπάα Ὀὐήῃ ςοουΚΙατιῃ αδία οἰάνκ]ατιπάαη ἁο]αγι ππεπι- πιιπὶγειϊπί Ὀἰάϊτάϊκίεπ 5οηΓα παζΙτ οἶαι πο ςοσιὔα Ποάἰγε]ετίπί ἀαδιιπαιςίατ. δυστύχηµα. Δὲν πρέπει νὰ κτυ- πῄση στὴ δουλειά τὸ 1955 ὅποιος θἄχη διαρκῶς στὸ νοῦ του τὴν ἀσφάλειά του καὶ θὰ ΚΑΤΑΒΑΛΗ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑ- ΘΕΙΑ σ᾿ αὐτὴ τὴ κατεύθυνσ!, νν β ο.