Back

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1982-04-01

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982 ----- ΦΥΛΑΚΑς ΞΕΓΣ/ ΖτΙΤ Ω ἢ 25' ρε ΞΕ/ Ἰρίδανάρις, ιά) Ὅταν τὸν Μάΐον τοῦ 1455 ὡλοκληρώθη τὸ δρᾶμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἓθνους, ὁ Ἑλληνι- σμὸς δὲν λύγισε. Τετρακόσια ἔτη «σκλαθιᾶς» δὲν ἐσιάθησαν Ἱκανὰ νὰ δαµάσουν τὸ φοόνη- µα καὶ τὴν ἀγωνιστικότητα τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς. ᾽Απὸ τὺν ἀποποάδα ἐκείνη ἠηέρα, γεννιέται τὸ εὐλογημένο 21. ᾽Απὸ τότε ἤοχι- σεν ὁ Ἑλληνισηὸς τὴν µενάλη πορεία διὰ νὰ φθάση στὸν σταθμὸ--- ἀφετηοία, τῆς 2ης Μαρ- τίου 189]. Τὸ θαμπὸ φῶς τοῦ «καντηλιοῦ»' τοῦ «κρυφοῦ σχολειοῦ» γίνεται ὁ πυρσὸς τῆς ἑ- λευθερίας καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀνανεννήσεως. Ἡ Φλόγα ἀπὸ τὸ κερὶ τοῦ ὅρκου τῶν Φιλικῶν γ/- νεται «σὰν σπίθα κρυμμένη στὴν στάχτη», ἡ σπίθα τὴν ὁποίαν ἀνερρίπιζεν ὁ πόθος τῆς ἑ- λευθερίας, Δὲν το ἡ πρώτη φορὰ κατὰ τὴν ὁποίαν ἠγωνίσθη, ὁ Ἕλλην, λαός, κατὰ τοὺς τέσσαρας αἰῶνας τῆς δουλείας του. Προηγήθη- σαν πΠολλαὶ ἐπαναστάσεις διὰ τὴν ἀνάκτησιν τῆς ἐλευθερίας του. καὶ ἑκάστην φορὰν ἡ ἐ- θνικὴ συνείδησις ἐνισχύετο καὶ ὁ πόθος τῆς ἐλευθερίας ἐγίνετο φλογερώτερος. ΄Ὅπως ἔλε- γε ὁ Κολοκοτρώνης τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλά- δος τὴν ὑπέγραψεν ὁ ἴδιοςυ ὁ Θεόοϊ Ὁ ἴδιος εἶπε ἐπιγραμιιατικῶς: «Τὸ νένος ποτὸ δὲν Ἆ- ποτάχτηκε. Εἶχε τὸν στρατό του καὶ τὰ κά- στρα του. Στρατός του οἱ ἁρματωλοὶ καὶ κλέ- φτες. Κάστρα του ἡ Μάνη καὶ τὸ Σούλ». Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις δὲν εἶναι μόνο Ἱστορικοελληνικὸν γεγονός, ἀλλὰ κοσμοϊστορι- κὸν τοιοῦτόν. Δι’ αὐιὸ καὶ εἶναι μοναδικὸ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Δὲν εἶναι ἡ ἐπανάστασις μιᾶς φυλῆς ἐναντίον ἄλλης. ἆλ- λὰ ὁ ἐκπληκτικὸς ξεσηκωμὸς καὶ ὁ καθολικὸς ἀγὼν ἑνὸς ὁλοκλήρου ἔθνους διὰ τὴν ἀνάκτη- σιν τῆς ἐλευθερίας του μάλιστα δὲ εἰς ἐπο- χὴν καθ ἥν τὰ πάντα ἦσαν ἐχθρικὰ πρὸς τὴν ἐπανάστασιν: ὁ ἐχθρὸς ἦἧτο παντοδύναµος καὶ ἡ Εὐρώπη εὑρίσκετο ὑπὸ τὰς σκοτεινὰς δυνά- μεις τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας «καὶ ἡ ὁποία κατε- δίκαζεν κάθε ἀπελευθερωτικὸν κίνημα. Τὸ τραγικὸν τέλος τοῦ ἐθναποστόλου Ῥή- γα, ἐνίσχυσε τὴν ἐπαναστατικὴν ὁρμὴν τᾶν Ἑλλήνων καὶ ἡ ἐπαναστατικὴ διάθεσις ἧτα πλέον Άρλος. Οἱ Νικόλαος Σκουφᾶς, ᾿Αθα- νάσιος Ίο...) μφ, Ἐμμανουὴλ Ἐάνθος καὶ Τἴα- ναγιώτης ᾿Αναγνωστόπουλος, ἐνεπνεύσθησαν καὶ ἐπραγματοποίησαν εἰς τὴν Ὀδησσὺν τὸ 1δ]4 τὴν Ἰόμοσιν τῆς φιλικῆς Ἑταιρείας,. Μέ- Ἆρι τοῦ 18620 τὰ πάντα ἦσαν ἔτοιμα διὰ τὴν πραγµατοποίησιν τῆς Μεγάλης ᾿Αποφάσεως. «Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ ἀγών». Σὲ λίγο θὰ ἀν- τηχοῦσε, εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα, τὸ σύνθημα ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον μᾶς κατέλιπαν οἱ πρὀγονοί µας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ”Η ΘΑΝΑΤΟΣ». Ὁ ᾽Αλέξανδρος Ὑψηλάντης ὑψώνει τὸ λά- σον τῆς Ἐπαναστάσεως εἰς τὴν Μολδοθλα- χίαν͵, Τὴν 25ην Μαρτίου 1891. εἰς τὴν ᾽Ανίαν Λαύραν ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς ὑνπώνει τὴν σηµαίαν τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ εὐλονεῖ τὰ ὅπλα τῶν παρισταµένων ἀγωνιστῶν «Ανα- στήτω ἡ Ἑλλάσς..» ἀναφωνεῖ καὶ ἐν συνεχεία ῥοκίζεί τοὺς ἀγωνιστὰς μὲ τὰς ἱορὰς λέξειο: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ». Τὴν ἰδίαν ἡμέραν οἱ Ἕλληνες ὁπλασχη- Υοί, συγκροτοῦν τὸ «Ἐπαναστατικὸν Διευθυν- τήριον» τὸ ὁποῖον ἐπιδίδει εἰς τοὺς ποοξένους τῶν Πατρῶν. προκήρυξιν διὰ τῆς ὁποίας ἀνα- κοινώνουν εἰς τὴν Εὐρώπην τὴν ἀπόφασίν των νὰ ἀγωνισθοῦν διὰ τὴν ἀποτίναξιν τοῦ Τουρκι- κοῦ ζυγοῦ. Ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν ὁλόκληρος σχεδὸν ἡ Ἑλλὰς δονεῖται ἀπὸ τόν, ὑπὲο πί- στεως καὶ Πατρίδος ἀγῶνα. Ἡ ᾿Ἐπανάστασις ἐξαπλοῦται εἰς τὴν Στε- ρεὰν Ἑλλάδα, μὲ τὸν Αθ. Διᾶκον εἰς τὴν Λει- θαδιάν. Ἡ σπίθα τοῦ 2ἱ ἁπλώνεται ἀστραπιαί- ως εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ τείνει νὰ κατα- καύση τοὺς τροµοκρατηθέντας Τούρκους. Αἱ ΘΠθαι. τὸ ᾿᾽Αυγρίνιον ἐπαναστατοῦν ἐπίσης. Ἑϊς τὸ Βαλτέτσι σημειώνεται ἡ πρώτη νίκηπ τῶν Ἑλλήνων, εἰς µάχην ἐκ παρατάξεως, μὸ τὸν Νικηταρᾶν, Ἡ Δυτικὰ Δίακεδονία, αἱ περιοχαὶ τοῦ Ὀλύμπου, Πιερίων καὶ Βερμίου λαμθά- νουν τὰ ὅπλα ἐναντίον τοῦ κατακτητοῦ. Ἡ θροντώδης φωνὴ τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν κατορθωµάτων του ἀντηχεῖ ἀπὸ τὸν Μοριὰν εἰς ὅλην τὴν ἤδη ἐπαναστατήσασαν Ἑλλάδα. Χωρὶς ὅμως τὴν σύμπραξιν τῶν νήσων, καὶ κυρίως τῶν ναυτικῶν τοιούτων, δηλ. τῆς Ὕ- 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ Ί8οΊ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ δρας, τῶν Σπετσῶν καὶ Ῥαρῶν, ἡ Ἑλληνικὴ ἐπανάστασις θὰ ἧτο ἀδύνατο νὰ ἐξαπλωθῦ ἐπὶ μεγάλης ἐκτάσεως καὶ νὰ ἀντιμετωπίση οὖσι- αστικώτερον τοὺς Μωαμεθανούς, Τὸ. ναυτικὸν' τῶν νήσων ἐπέφερεν πλεῖστας καταστροφὰς εἰς τὸν Τουρκικὸν στόλον καὶ τὰ ἀνδραγαθήματα τοῦ Κανάρη προεκάλεσαν τὸν θαυμασμὸν ὁ- λοκλήρου τοῦ κόσμου. Ἐπαναστατικαὶ ἐνέργει- αι σημειοῦνται εἰς ὅλας τὰς ὑπολοίιους νή- σους κατὰ τὸ 1801. ὡς εἰς τὴν Κρήτην, τὴν Σᾶμον, Κάλυμνον, Χίον, Κάσον κ.ἄ. Εἰς τὴν Κύπρον οἱ Τοῦρκοι διὰ νὰ προλάθουν ἐξέγερ- σιν ἐπιδίδονται εἷς ὅογιον αἵἩπατος. ᾿Απαγχον(- ζονται. τὴν Όην ᾿Ιουλίου 1821, ὁ ᾿Αρχιεπίσκο- πος Κυπριανὸς (ἀφοῦ ποοηνουµένως µορἴχνει εἰς τὴν πυρὰν μυστικὰ ἔγνοαφα τῆς ὦ. Ἑ. διά νὰ μὴ πέσουν εἰς τὰς χεῖρας τῶν Τούρκων), πολλοὶ κληρικοὶ καὶ πρόκριτοι. ᾽Αλλὰ ἡ Κύ- προς. πολὺ ἐνωρίτερον εἶχε ποτίσει τὸ δένδρον τῆς ἐλευθερίας τῆς Ἑλλάδος: ἀναφέοεται ὅτι πεταξὺ τῶν πρωτοµαρτύοων οἵτινες ἐθανατώ- βησαν μετὰ τοῦ Ῥήγα Φεραίου ἦτο καὶ ὁ Κύ- πριος ᾿Ἰωάννης Καρατζᾶς. Ὁ ἀνών συνεχίζεται εἰς τὴν ὑπόλοιπον χώραν ὅπου κατέφυγον πολλοὶ Κύπριοι. διὰ νὰ συνεχίσουν τὸν ἀγῶνα. Ἐκεῖ κατετάνησαν εἰς τὴν συγκροτηθεῖσαν «Φάλαγνα τῶν Κυποίων» μὸ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Στρατηγὸ Χατζη - Πέτρον. Ὁ Λαυῖδ Οἰκονομίδης ἐπολέμησεν ὑπὸ τὸν Δημήτριον Ὑπψηλάντην καὶ τὸν Θεύδωρον Κο- λοκοτρώνην. Κύπριοι ὁπλαρχηγοὶ ἦσαν ὁ Κα- πετὰν Τζώρτζης καὶ ὁ Σταυρινός, Εἰς τὸ Μεσολόνγιον ἔπεσαν ἡρωικῶς πολ- λοὶ Κύπριοι, κατὰ δὲ τὴν µάχην τῶν ᾿Αθηνῶν, τὸ 1807, ἑκατὸν τριάκοντα ἀγωνισταὶ Κύπριοι, ἔδωσαν τὴν ζωή των εἰς τὸν θωμὸν τοῦ Ἔ- θνους. Χείμαρρος αἵματος ἐχύθη τόσον εἷς τὴν Κύπρον, ὅσο καὶ εἰς τὴν λοιπὴν Ἑλλάδα, κα- τὰ τὴν Ἐπανάστασιν διὰ νὰ θεθαιωθῆ οὕτω ὁ ἄρρηκτος δεσμὸς τῆς Μεγαλονήσου μὲ τὴν µη- τέρα Πατρίδα. ᾽Αλλὰ καὶ εἰς ἑκάστην κρίσιµον. στιγμὴν τοῦ ἜἛθνους, ἡ Κύπρος ὡς αἱ ἄλλαι νῆσοι ἔδιδε πάντοτε τὸ παρών της. Μετέσχον, οὕτω, οἱ Κύπριοι ὅλων τῶν ἆ- πελευθερωτικῶν πολέμων τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τῆς ἐλευθερώσεως αὐτῆς µέχρι σήμερον, κα- θὼς καὶ τῶν Κρητικῶν καὶ Μακεδονικῶν ἐπα- ναστάσεων. Εἰς 3,000 Κυπρίων ἀνέρχονται τὰ ἐθελοντικὰ σώματα, κατὰ τὸν πόλεμον τοῦ 1897 (εἷς Κρήτην), ἄλλοι δὲ τόσοι ἐπολέμη- σαν κατὰ τὸ 1913- «1914, ἐν ᾿Ἠπείρῳ καὶ Μα- κεδονία. Εΐς τὸ Μπιζάνιον ἔπεσεν ἐπὶ κεφα- λῆς Κυπρίων ἐθελοντῶν ὁ Δήμαρχος Λθμεσοῦ Χριστόδουλος Σῶζος. ᾽Αλλὰ καὶ κατὰ «τὸν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον ἡ Ἑλληνικὴ νῆσορ- κύ. ποος προσέφερε τὰς ὑπποεσίας της -οἷό τὴν Ἑλλάδα. Ἐνένοντο μεγάλοι ἔρανοι ἀνελθόν- τες εἰς 180.000 λιρῶν καὶ χιλιάδες Κύποιοι ἐ- ζήτησαν νὰ πολεμήσουν παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν ἀδελφῶν των Ἑλλήνων μαχητῶν τοῦ 40. Πέν- τε χιλιάδες Κύπριοι ἦλθον τότε εἰς Ἑλλάδα καὶ ἐπολέμησαν ἀνδρείως. Ἡ φωνὴ τῆς Ἑλ- λάδος πουθενὰ δὲν εὕρισκεν ἰσχυροτέραν καὶ προθυµοτέραν ἀπήχησιν ἀπὸ τῆς Κύπρου, ᾿Αλλά, τέλος, καὶ ὁ ἀγὼν τῆς Ίης ᾿Απρι-ξ λίου 19556. ἧτο ἡ συνέχεια τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ ἀγῶνος ὑπὲρ ἐλευθερίας τῆς Όδης Μαρ- τίου, Οἱ µαχηταὶ τῆς ΕΟΚΑ ἐπολέμουν καὶ πά- λιν μὸ τὸ ἴδιον σύνθημα ποὺ τοὺς κατέλιπε ὁ Π. Πατρῶν Γερμανός: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑ- :ΝΑΤΟΣ» καὶ μὸ τὴν ἰδίαν ἀγωνιστικότητα τῆς «Φάλαγγος τῶν Κυπρίων» τοῦ 21, μὲ ἀρχηγὸ τώρα τὸν ἀθάνατο ἀπόγονον τοῦ Χατζη - Πέ- τρου, τὸν Στρατηγὸν ΔΙΓΕΝΗ. Ἡ ἐπανάστασις τοῦ 21 ὑπῆρξε τὸ σηµαντι- κώτερον γεγονὸς τοῦ περασμένου αἰῶνος. Ἐν- τὸς τῶν ἑπτὰ ἐτῶν τοῦ ἀγῶνος, τὰ κατορθώνα- τα καὶ αἱ θυσίαι τῶν Ἑλλήνων συνεκλόνΊσαν ὁ- λόκληρον τὀν͵, τότε, κόσμον. Αἱ πράξεις ἁρωι- σμοῦ καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα, τῆς Χίου, τῆς ᾿Α.- λαμάνας, τοῦ Μεσολογγίου, τῆς Κρήτης, τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Ζαλόγγου, ἔδειξαν εἰς τὴν ἀν- θρωπότητα ὅτι, ὅταν οἱ διὰ τὴν ἐλευθερίαν των νικοῦν καὶ αὐτὸν ᾱ- κόµη τὸν θάνατον. Αὐτὰ δὲ τὰ κατορθώματα καὶ αἱ ἡρωικαὶ θυσία τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 2Ἡ ἠνάγκασαν τὰς µεγάλας Δυνάμεις νὰ προσυ πογράψουν τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδ Ἕλληνες ἀγωνίζονταια τῶν ᾽αάνόννης οΑακθηγιάνης] ΕΙ ΤΩΝ ΙΕΡΟΝ ΛΟΧΟΝ Ας μὴ θρέξη ποτὲ τὸ σύννεφον, καὶ ὁ ἄνεμος σκληρὸς ἃς μὴ σκορπίση τὸ χῶμα τὸ µακάριον ποὺ σᾶς σκεπάζει. θῶνα. Κι) τροφος Ελλήνων σ᾿ Ας τὸ δροσίζη πάντοτε μὲ τ᾽ ἀργυρᾶ της δάκουχ ἡ ροδόπεπλος κόρη καὶ αὐτοῦ ἂς ξεφυτρώνουν αἰώνια τ’ ἄνθη. καὶ 9 γνήσια τῆς Ἑλλάδος τέκνα’ ψυχαὶ ποὺ ἐπέσατε εἰς τὸν ἀγῶνα ἀάνδρειως, τάγµα ἐκλεκτῶν Ἡρώων, καύχηµα νέον. θεπόνευστοι ᾿Απεικόνησις τῆς ἠρωϊκῆς ᾿Εξόδου τῶν πολιορκημένων μα- χητῶν τῆς Ἱἱερᾶς Ι]όλεως τοῦ Μεσολογγίου. εἈίανος, ὁλανάρῃς Αὐτὴν τὴν δόξα θὰ δι- ηγῆται πάντα ἡ στο» Ρία. Μιὰ δόξα ποὺ ξε- κίνησε ἀπὸ τὸν Μαρα-, πάντοτε ἀχώριστη σύν τῆς Φυλῆς. Καὶ νά τώρα, ἡ στορία ὁδηγὸς κύνημα αἰώνών... Ἐκ ὁλόγυρά της ὁπτασί- ες θρυλικῶν ἡρώωών᾽ μυθικὲς τοῦ ᾿Εθνικοῦ ὀνείρου, ποὺ ζοῦν πάντα ὁλό» Φωώτες στὴν τῶν Ἑλλήνων. νατοι κι’ ἀνίκητοι θὰ µένετε στοὺς οἰῶνες τοῦ 1821. Βωμὸς καὶ ἡ καύχηµα τοῦ Ἓθνους, ὃ ὤβήρας «λερραῖος Ἡα ο Μαυρομιχάλης μὲ τὰ παληκάρια του εἰς τρομερὴν σύγκρουσι» μὲ τὶς δυνά- μεις τ τοῦ κο ὦ αίμα», αμ ἐστάθηκε . τῶν ἕνα προσ μορφὲς Ἠνήμη΄ 8 θά. μαχηταὶ ΜΕ Τὸ δάκτύλο στὴν σκανδάλη ἐρίόκει ἡ 2η Μαρτίου καὶ φέτος τὸν Κυπριακὸν Ἕλληνι σµὀ,. Ἑκατὸν ἑξήντα ἕνα χρόνια μετὰ τὸν µε» Υάλο ξεσηνωμὸ τοῦ Γένους γιὰ λευτεριά, ἕνα τμῆμα του, ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Κύπρου, ἔξοωκε δεῖ ἀπόμη ν’' ἀγωνίζεται ἑνάντια στὸν Σχβρό, τὸν Τοῦρχο, μὲ τὸ ἴδιο σύνθημα ποὺ δὲνΗ. σε τοὺς αἰθέρες τὴν 30η {οῦ Μάρτη 1821, «δη τεριὰ ἣ θάνατος». Ἐιμώντας σήµερα.τὴν ᾿ἐπότειο τῆς αΕδνικῆς Παλινγενεσίας, δανάρχοντοι στὴ. μνήµη µας 805 Δι παλιοὶ καὶ δόξες χιλιοτραγουδηµένες. Τι υμώντας τὴν ἐπέτειο τοῦ Γενικοῦ Σεσηκωφμοῦ. δν’ μούμαστε τὸ Σούλι, τὴν ᾽Αλαμάνα, τὴ ῶραδιά, τὴν Τριπολιτσά, τὰ Δερξενάχια, τὸ Μανιάχι, φὺ Μεσολόγγι, τὰ. Ψαρά, τὴν Ἰκάσο. Φυμούμρῳτε τὴ Χίο, τὸ ὅκυλὸ τοῦ Καγάρη, τὸ μπουρλότο τοῦ Παπανικολῆι τὲν Μιοούλῃ. Φυμούμαστε τὰ ΄λ4-- µέρια τῶν Ελεφτῶν, τὰ πεδία τῶν. μαχῶν καὶ τὰπελάγη ποὺ καταύνασαν μὲ τὶς φλθγᾶες΄ τῶν ΕΠΙΚΗ ΠΟ Χάνονται στὸν ἴλιγγο τῶ αἰώνων οἱ ἀστείρευτες πα Ἰγὲς τοῦ μεγαλείου τῆς ψυγ [χῆς τῶν Ἑλλήνων. Προσταχ. γὴἡ τῆς Ἱστορίας οἱ µυθικοὰ. Ιθρίαμδοι τοῦ Γένους στὴ [ἐπικὴ πορεία του γιὰ τὴ ᾿Εἱἰρήνηῃ, τὴν Ἐλευθερία καὶ τὴν ᾿Αξιοπρέπεια. Πρῶτοιβ .οἱ Ἕλληνες ἔτλασαν ἰδα- ενικό ποὺ µένουν πάντα αἰ- Γώνιοι κανόνες μιᾶς ἀνωτέ- ἵρας µορφῆς ζωῆς. Είναι 6ε- ὀπνευστπ ζωή, ποὺ ἔχει θεΕ- μελιά της τὴν ἀλύγιστπ Πί-Σνη Ἰστι, τὴν ἁδάμασττι ᾿Αρετή, τὴν θαυμαστὴν Αὐτατιάρντι- σι. ᾿Αποθέωσις τῶν ἰδανικῶν αὐτῶν ὑπῆρξε, στὸ πολυκύ- µαντο πέρασμα τῶν κχιλιε- τπρίδων, ἡ Πολεμικὰ Αρετη μας τῶν Ἑλλήνων. Ἡ “Ἱστορία δὲν διδάσκεται ᾱ- πλῶς καὶ µόνον διὰ νὰ γνωρύσω- μεν γεγονότα, τὰ ὁποῖα συνέθη- σαν κατὰ τὸ παρελθὀν. Κυρίως ἡ δίδαχἡ τῆς “Ισταρίας ἀποσκοπεῖ εἰς τὸ νὰ ἀντλήσωμεν ἐξ αὐτῆς ἐμπειρίαν καὶ διδάγματα, τὰ ὁ- ποῖα θὰ μᾶς εἶναι «ἁἀπαραίτητα διὰ νὰ ἀποφύγωμεν σκοπέλους καὶ ὑφάλους οἱ ὁποῖοι δυνατὸν νὰ πα- βουσιασθοῶν κατὰ τὴν πρὸς τὰ πρὀσω πορείαν τοῦ Ἓθνους µας. Ἡ “Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ ἡ- μῶν Ἓθνους, ἀποτελεῖ δι᾽ ἡμᾶς τοὺς Νεοάλληνας τὸν καλύτερον διδάσκαλον δι’ ἀποφυγῆν τῶν λα- θῶν τοῦ παρελθόντος καὶ συνέχι- σιν τῶν µεγόλων πράξεων τῶν προγόνων µας πρὸς αἰώνιον δόξαν καὶ τιμὴν τοῦ ὑπερηφάνου Γένους μεγάλου ἀγώνα τοῦ Εἰκοσιένα, Σελ μέα᾽ ἀπὸ τὰ μαύρη, τὴν Μρένη, τὴν γή τῶν Ἑλλήνων, µέσο’ ἀπὸ τὰ ἱερᾶς οσισθιή τῶν ἡρώων καὶ μαρτύρων δεπρόέαλε ἀνδρειομό» ύλνν/ ὀλόλαμπρη ἡ Ἀευτεριά. ΔίΝοι ἡταν οἱ Ἕλληνες, ὅταν ἄρχισαν οὐκ ἀγώνα, ἀλλὰ νίκησαν, γιατὶ πίστευαν: άν τους, γιωτὶ ταν νά | ἀγάψη Δ νὰ ἢ νὰ ζήσουν ἐλεύθεροι, Τὸ ημας σοῦ ἤταν. ἕνα καὶ μοναδυιὸ σὲ στεριὲς καὶ θάλασθεκὸ ηνής Β δάνοχε, Καὶ πιστοὶ στὸ. σύνθημα να, κα στὸ τέλος νίκησαν, Τονάσ» 9ντὸν Τουρκία, Ἐφνάψτωθαν ράκος Ἓλληνε μ-ς Ανάρτησαν ϱὸ Ἓνου νειᾶ ὅλους ἐκώνους τοὺς Κλονζαρμ τοῖς, τμ τν Κρήχετόννους, τοὺς Νουμάχευς καὶ τοὺς μουρλὀ Ἐάρηδες κοῦ τοῦ Γένους Ἑὴ ἑαθειὰ νωμκιὰ φωὸ τής ςἄρυκπά ους κύ ὅ Ῥό’ στὰ καπ γιός ἐφόραν τὰ ὁκαθιά τους, καὶ μα) χὸ σους λους Ἕλληνες, τοὺς ἐλεύθεροὺς καὶ ποὺ ἀφόδη» ους, τυμεῦµε κύ ἐμεῖς οἱ ἀλύτρωτοι Ἕλληνες τῆς Κύπρου τοὺς γιγαντοµάχους τεῷ Ἐλεσιόνα, ἔχοντας τὸ χέρι µας στὴ ὀκανδάλη γιὰ ὦ ἁντι- µετωπίσουμε τὸν ἴδιο ἐχδρὀό, τὸν έάρέαρα ἁσιά- τη Τοῦρνο ποὺ πατεῖ τὰ θόρεια ἑδάφῃη µας κ ἁ- πειλεῖ ὀλάκληρο τὸ νησί µας. Σννεχζουμε ἑν μεῖς οἱ Ἕλληνες τῆς Εὐπρου τὸν ἀγόνα τοῦ Εἰ- Ἀθσιένα καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸν σταµατήσευµε ἂν δὲν φιλήση χαὶ τὴν Ἐύπρο µας στοργνκὰ ἡ λευ- τεριὰ ἀπ᾿ ἄχρη σ) ἄκρη. :Ας κλείσουμε 6αθειὰ στῆς φυχῆς µας τὰ τρίσέαθα τὸ πνεῦμα τοῦ ἀγώνα καὶ τῆς δυσίαςφ τῶν ἀγωνιστῶν ἐκείνων. Ας δαναξαφτιστεῦμε στην ἐθνιχὴ κολυμξήθρα τοῦ αἵματος καὶ τῆς δυσίας τους ”Ας ρίφουμε στὸν καιάδα τῆς λήθης τὰ πάθη καὶ τὰ µίσῃ ποὺ μᾶς χωρίζουν καὶ μᾶς ἀποδυναμώνουν. Κνύ ἃς προχωρήσουμε ἑνωμά- νι κι’ ἀποφασιστικοὶ στὸ δρόµο τῆς τιμῆς καὶ τοῦ καθήκοντος, στὸ δρόμο ποὺ ἄνοιξαν οἱ ἡ- βωομάρτυρες τοῦ Εἰκοσιένα, τὸ δρόμο ποὺ ὁδη- γεῖ στην ἐθνική µας ἀποχατάσταση μὲ σύνθημα ἐχεῖνο ποὺ δόνησε τοὺς αἰθέρες στὶς 25 τοῦ 4 Ἑλλήνων. ποτ πῃ, τὴ 1491: «Ἀευτεριὰ ἢ θάνατος». ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982 Ε«ΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς η Σελίδας -ε7ΠΤΩ ΗἩ {απ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 --:- Σήµερα, ὁ μεγάλος 4ἵ- ΕΡΝΗΣ καὶ οἱ Ἡρωες τῆς ΒΟΚΑ µας πιιραλολουθοῦν ἀπὸ τὸ πάνθεον τῶν ἸΑθα φψότων. ἸΜδς συμπαρίσταν- ται στὸν Ὀύσιολο ἀγῶνα μᾶδ. Τὸ παράδει Υγ µ ά του μᾶς ὀσπνύι καὶ μᾶς καθοδηγῇ. ΑΥΤΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ενναῖος πολεμιστῆς ποὺ ἡ Βουλὴ τὸν ἀνεκήρυξε Αξιο τοῦ Ἓθνους, Ἀκκλας λωζλμ αμ αἈκ αλλά άλμα κκ ἈκἈάλΜἈιάἈκλμ6 λα κά ἈάἈμά χς Μέ τήν ροήθειαν τοῦ θεοῦνµέ πίστιν εἷς τόν τίµιον ἀγῶνα μας ,μέξ. τήν συμπαρᾶστασιν ὁλοκλβρου τοῦ Βλληνισμοῦ µαζί µέ τήν βοήθειαν τῶν ΚυπρίΧ ων ΑΜΑλλσαΙοΝοον πΟῖς ΑΓΩιΑ ΔΙΑ ΤΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ 2ΥΓΟΧ µέ σύνθημα ἐκεῖνομτό ὁποῖον μᾶς κατέλειπαν οἱ πρόγονοί µας ὡς Γεράν παρα» Χκαταθήκην π. Ἡ παν Ἡ 1 Τα. Ἡ, ΑΔΑΛΣΟΙ Κ{ΙΡΙΟΙ -Απὸ τά βάθη τῶν αἰώνων μᾶς ἀτενίζουν ὅλοι ἐπεῖνονιοὶ ὁποῖοι ἑ- χ Χ Χ : ΠΡΟΚΗΡΥΕΙΣ ἅ Χ ἄ λάµπρυναν τήν Ἑλληνικήν ἑστορίαν διά νά διατηρήσουν τήν ἐλευθερίαν των, οἱ Μαραθωνοµάχοι,οἱ Σαλαμινομάχον ιοί τριακόσιοι τοῦ Λεωνίδα καί οὗ νεώτε- ροι τοῦ ᾽Αλβανικοῦ ἔπους. Μᾶς ἀτενίζουν οἱ ἀγωνισταί τοῦ 21,οί ὁποῖοι μᾶς Εερεαελν, ἔτι ἡ ἀπελευθέρωσις ἀπό τόν ζυγόν δυνάστου ἀποκτᾶται πάντοτε µέ τό Α1μλ. μᾶς ἀτεν(ζειιάκόμηνσύμπας ὁ Ελληνισμόςνὸ ὁποῖος καί μᾶς παρακο- λουθεῖ µέ ἁγωνίανιάλλά καί µέ ἐθνικήν ὑπερηφάνειαν. -Ας ἁπαντήσωμεν µέ ἔργανδτι θά γίνωμεν πολλῷ μάρρονες τούτων. - Εζνιι καιρός νά είέωμεν εἰς τόν κόσμον ὅτι ἑάν ἡ δνεθνής διπλω- µατία εἶναι ΑαδΙάΟΣ καί ἐν πολλοῖς ΑΔΑΝΔΡΟΣ,Δ Κυπριακή φυχῄ εἶναι γενναία εάν οἱ Εννίσται µας δέν θέλουν νά ἀποδώσουν τήν λευτεριά μας,μποροῦμεν νά κ τήν εκεκΣικέσουµε μέ τὰ ἴδιά µας τά ΧΒΡΙΑ καί µέ τό ΑΙΜΑ µας. κἲς κά, εἰς τέν κόσμον ἀἁκόμη µίά φορά ὅτι καί τοῦ σημερινοῦ Χ» Ἔλληνος ὁ τράκη ζυγόν ἐέν ὑπομένει. 'Ὁ ἁγών θά εἶναι σκληρός ὁ δυνά- ν στης ἀταβέταν τά μέσα γα τὸν ἀρνημᾶνι -Ἠμεῖο, πναθέτονεν τήν ἩΥ ΚΗΝ. Ἔχομεν καί τό ΔΙΚΑΙΟΝ µέ τό µέρος ἁ μας. Γι αὐτόμαί εκ Να ΚΕ. : ο πο να Ε Ατενίσατε τό ἔργον σας εἶναι αἶσχος ἐν εἰκοστῷ αἶῴνι οἱ λαοί νά ἈκνκρκλκλκλκἈλκλκλκλκλκρκλκλκλκλκλκ λκοκ | χύναυν τ αἷμα των γιά νά πομτήσουν τήν λευτερνά των,τό θεῖον αὐτό δῶρον στι τό δποτων «αί ἐμεῖς ἐποχεμήσιμεν παρά τό πλευρόν τῶν λαῶν σας καί πιά ζ τό ὁπυτον σεῖς, τοὐλάκιστον,διατείνεσθε ὅτι ἐπολεμῄσατε ἐναντίον τοῦ να- Χ ξισιοῦ κας τοῦ ασισμοῦ. Ελκάήκ, ρπου κά ἄν εὑρίσκεσβε ικούσατε τήν φωνήν µας: ΕπτΕΟΟς ΟΛΟΙ ΔικόΙ τν πμά ΛΕΥΤβΡΙα Τὸ, ΚΥΗΡΟΥ ΜΑΣ. Β,Ο.Κ.Λ 0 ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ κνκοκλκοκστοκνκακνκ ον κνκνκνκνςκκσκνκνκκνκκνκσκσκκνκχκλκνκΣς Σας Ἄκγος ος ο ο μ... κ ώ ὀοτώνηθοες, Κάρροο Ἐαρόσς: Μανλλλας. Ἀροραε αρα δανκᾶ Ἑδλλες φωρδθούς Σόκας. ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ διότι ἔσπευσαν αὖ- τοὶ ἄφοδοι πρὸς συ- νάντησιν τοῦ θανά- του! Καὶ οἱ ἀποφα- σισµένοι νὰ πεθά- γουν εἶναι οἱ θρίαµ- θευταὶ τῆς ζωῆς |! Εολοκδατέ Κωρᾶκνς Κκθάλας. διώλός ΜΑο(ά θώνως πόνους Ἀθιλου ώς Ῥανκὸ Αθυρῶκ Ἠαρλὰ έργον: «ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ εἰς τό ὄνομα τῆς Αγίας Τριάδος ὅτι: α) Θά ἐργασθῶ μέ ὅλας µου τάς δυνά- μεις διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Κύπρου ἀπό τόν βρετανικόν ζυγόν, ἔστω καί με θυσίαν τῆς ζωῆς µου. β) Θά ἐκτελῶ ἄνευ ἀντιρρήσεως ὅλας τάς διαταγάς τῆς ᾿Οργανώσεως πρός ἐμέ καί δὲν θά προβάλλω ἀντιρρήσεις ὅσον δυσχερής καί ἐπικίνδυνος ἤθελεν εἶσθαι ἡ ἀποστολή. Υ) Δέν θά ἔγκαταλείψω τόν ἀγῶνα, ἐκτός ἄν λάβω διαταγήν ἔκ µέρους τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς ᾿Οργανώσεως, ἀκόμη καί ὅταν ὁ σκοπός µας θά ἔχει ἐκπληρω- θεῖ. ϐ) Δέν θά ἀποκαλείψω εἰς οὐδένα μυστικά τῆς ᾿Οργανώσεως µας, οὔτετό ὄνομα τοῦ ᾿Αρχηγοῦ ἤ οἱουδήποτε ἓκ Ὁ να ἐν τῶν μελῶντης, ἀκόμα καί ἄν συλληφθῶ καί ὑποβληθῶ εἰς βασανιστήρια. ε) Δέν θά ἀποκαλύψω οἰασδήποτε ὁδηγίας τάς ὁποίας ἤθελον δώσει εἰς ἐμε οἱ ἀρχηγοί µου. Αν παραβῶ τόν ὅρκον μου τοῦτον, θά εἶμαι ἄξιος οἱασδήποτε τιμωρίας ὡς προδότης καίαἰωνίας καταφρονήσεως.» Ῥεθν Ἀγα» ΔΥΟ ΡΙΞΙΕΙΟΙ ΑλλωΣ. β 25) ΜΙΡΕΤΟΥ 1891 Ἵνας Ηαπᾶς, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Ῥερμανός, σήκωσε τὸ λόβαρον τῶν Φελο- βωμένων ῥραγνάδων. Καί γέμισαν καί οὗ λἆγγοι καί τό βουνά ἀπό πολεμόρχους σταυρσετούς. Καΐ τό καρυοφύλλι ἀντήχηδε καί τά πυρπολικά τοῦ Μιαούλη καί τοῦ Κανάρη, ἑσκόρπισαν τόν ὕλεθρον μέ τές φωτοχυσίε τωνε Καΐ ἔγινον έκα- τόµβαν μαί ὁλοκαύτωμα. Καΐζ ἐγέννήδημαν δόξες καί θρύλοι: Τραβιά, Μεσολόγγν, Δερβενάκια... Καΐ ὁ στρατός τοῦ δυνάστου σάν ὁδοστρωτήρας παρέ- συρε τό πᾶν, παντοῦ καταστροφή, ἐᾳίπιο, στάχτη, ἐρήμωσις, ἀντάρα, νεκροί, πεῖνα... Παρέμεινεν ἅμως ΛΣΒΕΣΛ ΙΗΙΣΗΕΙΣ στήν Νένην. Καί µόνῃ ζωή, παρέ- µεινον τά Ἑλληννκά νειδτα μὲ τοὺς Κολοποτρώνην, Εσραἰσκόκην, Ἰσαβέλλαν, Μπότσαρην, Μοπαψλέσσα..., ραγιάδες ὀνυπότοκτοι. καί νέπησαν. Μιό δρόκᾳ μικρῶν ὀλλό µεγόλων στήν ψυχή, νίκησε µιά ὀπέροντη αὐτοκρστορία. Γιοτί: Ἡ µεγαλωσύνη στό ἔθνη δέν µετριέτοι µέ τό στρέμμα µέ τῆς καρδιᾶς τό πύρωμα μετριέται λαί μέ τό αἷμο. Τί καί ἄν παντοῦ ἦσυν Ἱἐρεύπια καί στάχτη, τύ καί ἐόν ὅλη ἃ Ρλλάς ἔγινεν ὁλοκαύτωμας ᾿.πό τήν στάχτη καί τά ἐρεύπια ξεπήδησε µέ τήν αἱμοτοβαμμένη χλομίδα της, πανένδοξη, ὑπερήφανη, ἡ ΝΕΑ ΒΛΕΥΘΕΡΙν ΛΑ, εδω δί καί ἄν ὑπῆρχαν νεκρού ᾽από τήν γενπό ἐκείνη ξεπήδησε Ἡ ἀντρειωμένη πας ἔμπειρῃ ἡγεσίσ τοῦ Ἓθνους πού ἔκαμε τήν Ἑλλάδα κόποτε τήν χώραν τῶν πέντε Φαλασσῶν καί δύο ᾿ΗἨπείρων., ΚΥΠΡΟΣ - 1μΠΡΙΛΙΟΥ 1955. ἄπσί πού μοσχοβολᾶ κοζ θµίζει παντοῦ ὀΛΛ. οδινν Χρόνια τώρα, δούλη, τ δυνάστης τήν ἀποκαλοῦσε ' φρόνημπ σκλάρα”. Ἠλθε όμως ἐ στιγµή πού τό .Γτνδδδν ΛΕΥΤΣΡΟΙ Ἡ ΝΕΚΡΟΙ. 1 ΔΟΥΛΟΙ. Ὅπως τότε ἔτσι καί σήμερα μιά ὀρᾶνα ἀντειωμένων σήκωσε τό λάβαρο τῆς Δεντερνᾶς ἐναντίον μιᾶς αὐτοκροτορίος. Ὅπως τότε ἔτσι «πού τώκα γέμισαν τά Ρουνά καί οἱ κόµτοι πό πολλεμάρχονς καί Δευεντονιούς. ΄Ὅπως τότε. Ἰαντοῦ ἐμείπιαν καταστροφαί, ἑκατόμβαι, νεκρού. Όπως τότε ἔτσι κού τώρα Ἱορα- μένει ἄσβεστα ἡ ΠΙΣΗΙΣ γιό τήν νίνστ μα μέ τήν δᾶᾷδο τῆς Λευτεριᾶς οἱ Λεβεντονιοί τῆς Ἐ.Ο.Κεα. βαδίζουν µτροστά δείχνοντας τόν δρόμο. Ἐκνοτόμβαι, παντοῦ., Πάνω ὅμως σ᾿ αὐτές κυματίζει ἡ σημαία τοῦ ἀγάγος ἡ ὁποία δέν δά ὑποσταλῃ πυρό μέ τήν νύκην, γιά νά τήν ὀγτικαταστήση π Υαλονόλευκος, Ὅτως καί τότε ἔτσι καὶ σΏμερα ὁπό τό Ἀντρνακό ὁλοκαύτωμα « δά εεὶ Ἰηξ ήστπ η ΛΕΤΤΕΡΙ. καί ὁ γὀννάστης θαωβωμένος ἀπό τήν ὀόξα µας, 96 ἔλδη μιό μέγα ἐόν πρόγνατι Εἶναι χεννσῖος, νό ἀπ οτίση φόρον τυμῆς παί 9ά γόνοτίστ Εδοροσή στήν Ἀνπριακή δόξα, καί Φό πΆ: Βσιν γενναῖοι, τούς ἄξιζε ἢ Λεντεριάς Ἡπροστά στό Κυπρνακό ὁλοκαύτωμα γονατίζω εὐλαβικά ἁπλοῦς στροτι, Εμ σκέψις μον στούς ἡμιθέους τοῦ 21 Ἰπό τές Ὃ αᾷ των ας νέες Ες µεις ὑπομονήν, ἐμμονήν «καί ἐγιαρτέρησιν. μέ τόν ὅδδα ἀναμένην ὧό τό εὣς των βοδίζω μπροστό ἐκεῖ πού μοῦ ἔταξε ὁ Οεός, Ῥαδίζω σταθερά προς τό τέτμα χωι ἐς νά λυγίσω, χωρίς νά ὕπολο} έσω τές δυνάμεις τοῦ ἀντιπάλον χωρίς νό µυτάξω πίσω, Οδηγός μευ ἡ Κύπρο ο Ὦ οποία ἐπιτάόσσει: ΛΕΥ ΤΕΕ, ο Ἡ ΘΛΟΚ.ΥΤΩΜΩ, Τήν προσταγήν αὐτήν δό τήν ἐκτελέσω καὶ δίδω µέ τήν ο τρ μου τήν ὑπόσχεσιν: ΝΒΑΡΟΣ ολ Πθ το ΡΙΨ.ΙΡΠΙΣ, Αὐτός αι ὁὀ δρόμος τῆς αν μᾶς Έιμαν βέβανος στι ὁλόκληρος Ἕλλητος ς Ἀνπριακός Λαός 9δά μέ ολο Λο στ]: νο αὐτός εἶνοι ποῖ ὁ δρόµος τῶν γενναίων. Κοί ΐ γενναῖος στό τέλος. Σελίδα 6 ΑΘΗΝΑΊΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑςΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 - 3ος ὄροφος ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ. 3606493 -υ.-.υ.υ.υ.-Ὃ-Ὃ-Ἂ---------------.ὋὋ Στή Φοιτητική Ἑστία στό Γουδί ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ -- ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ ΟἰΚύπριοι φοιτητές στήν ᾿ Αθήνατίµησαν μέ φιλολο- γικό μνημόσυνο τή μνήμη τοῦ ἤρωα 'Ὑπαρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αὐξεντίου καί τοῦ ἥρωα ποιητῆ Εὐαγόρα Παλληκαρίδη. σ αλονις ε μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε στό Γουδί, στήν Φοιτητική 'Ἑστία ἀπό τήν ΦΕΚ-- Χωρίς ἀνοφορή στὴν ΕΟΚ, τὸν Διγενή καὶ τὴν Ένωση ἡ Ίη Ἀπριλίου στὴν ᾿Αδήυα ΑΘΗΝΑ, 29 (Ιδιαίτερη ἀἁν. ταπόκριση). -- Χωρὶς νἁ άναφερ θεῖ τὸ ὅὄιομα ΕΟΚΑ, τὸ ὄνομα Διγενὴς καὶ ἡ ἛἜνωση ποὺ ὁ- πῆρξε ὁ, σκοπὸς τοῦ ἀγώνα κα- τὰ τῶν Αγγλών, προθλήθηκεα ἀπὸ τὰ µέσα μαζικῆς ένη- µέρωσης τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἐπέ- τειος τῆς ἐνάρξεως τοῦ Κύυπρα μίλησε ὁ πρεσθευτὴς τῆς Κύ- πρου κ. Δῆμος Χ΄΄ Μιλίής, 'Α- κολούθησε πορεία στὸν '“Αγνω- στο Στρατιώτη, ὅπου καὶ κατε- τέθη στέφανος, Προκάλεσε ὅμως ἐντύπωση ὅτι ἡ ὅλη ἀναφορὰ ἀπὸ τὸ ραδόφω- νο καὶ τὴν τηλεόραση στὴν ἐπέ- Ίτειο τοῦ ἀγώνα παρέλειπε τὰ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982 Εὐαγόρας Παλληκαρίδης Ὅ τελευταῖος νεκρός ἥἤρωας Ὄ στήν ἐποποιῖα τῆς ΕΟΚΑ Στίς 14 Μαδτίου τοῦ 1957 στίς 12 καί 20’ τὰ µεσάνυκτα, συµ- πληρώθηκε µιά ἀκόμη τραγική πτυχή τοῦ ἐθνικοαπελευθε- ρωτικοῦ ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ. Οδηγήθηκε στήν ἁγχόνη ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης, ἕνα δεκαοκτάχρονο παλληκάρι πού ἡ μοῖρα τοῦ ἐπεφύλαξε νά εἶναι ὁ τελευταῖος΄ήρωας πού θά ἄφηνε τίς τελευταῖες του στιγμές στἠν ἁγχόνη µέ τήν ππυπώσώώσςξεξε Ὁ ὀξέχαστος ἤρωας τῆς ΕΟΚΑ Εὐ- σγόρος Πολληκαρίδης. Ἡ ἀπόφαση ἦταν «ὁ δι ἀἁγχόνης θάνατος». Ἐναντίον τῆς ἀπόφα- σης ἐξεγέρθηκε ἡ ἑλληνική καί διεθνής κοινή γνώµη. ᾿Ο Εὐαγό- ρας ἦταν μόλις 18 χρονών. Τό ἔγ- κληµα τῶν Άγγλων ἦταν κατα- πτυστο. Ὅμως ὁ Εὐαγόρας ἀντι- ὁποία οἱ «εὐγενέστατοι. “Αγ- ἕνα ἂννὸ ὠπιζε τό το μέ τροµε ΦΕΠΙΑ.. , ͵ , κοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα. τρία Φασικὰ χαρακτηριστικά γλοι δολοφόνησαν ἑννιά παλ- «κά ο. ο ε͵ : μα ώη ο Ὃ αρα του Ὃ αι Χαιρετισμούς πρός τη συγκεντρωση ἀπεύθυναν .Στὸ Μητροπολιτικὸ ναὸ ἛΆθη- του: τὸ ὄνομα τῆς ὀργανώσεως ληκαρια τῆς Εοκα. Ἔννιά ὃν : ὅτι ἀντὶ νά τοῦ δώσουν θάρρος ῦ Σ ---ΚΕΣ, τῆς ΠΡΩΤΟΠΟ- τι ΡΕ Ἀαξιλρνία, ήν πρ τὸ Ῥεξήγαν, τὸ μα πώς ΠΟλημΗρΙς που τὰ ἁμάρτημά τούς παρηγορησε ὁ ἴδιος σέ µία Εκπρόσωποι του ΔΡΑΣΙΣ -- »της δποία παρέστησαν ἀἐκπρόσωποι ἀρχηγοῦ τῆς ὀργανώσεως καὶ ) ΡΙΑΣ ᾿ Αθηνῶν καί τῆς) Εκτελεστικῆς᾽ Επιτροπῆς τῆς τῆς Κυφερνήσεως, τῆς ἀντιπολί- τευσης καὶ ἄλλων κομμάτων καὶ τὸν πραγµατκιὸ σκοπὸ τοῦ ἁγώ- να. τοῦ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ ῥὰ ὁικδορλοκ ἂν ο : εν ἐπίσκεψή τους. Κι ὁ πατερας του γνήσιος Ἕλληνας δήλωσε: Π τοπορίας δα ἂν δυρή, η «Τα δένδρα πού φυτέψανε γιά : ᾿ ᾖ τους ἦταν ὅτι πίστευαν στήν ον : γά καρποφορήσουν. ουν Ομιλία ἔκαμε ἡ ᾿Αντρούλα Σατραζάµη. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠ. τη Ζ0Η ον τής πποτυμρόε, Ἀἷν ο σῤάννν. κ κκ ης η Τιμοῦμε σήµερα, τήν 25η ἶ ν πρου µέ τήν µητέρα Ελλάδα. ὄλνον ο. ἵκα. λα. κ ὧν. ποτίσουν». Ἡ ᾿ κ 3 ' δουν λε ων Δνξωκὰ χα : ὁ Ἡ λευταία του . .--. ον « έ ῆ ή ύ Ο Εὐαγόρας Παλληκαρίδης ος Αμ. ο Κι ὁ ἥρωας στἠ τελευταία τς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ καρίδη» : καί τοῦ ἠρωϊκοῦ θανάτου τοῦ ἐμέτεο πας νρης θροίας δύα της Κλεφτουριᾶς γεννήθηκε, τό 628 στό χωριό το ὰδιη, ανά ώς να θιδας . ἐπιστολή. λίγες ὧρες πρίν τό θά- Σάν σή ἵν ἀπό 25 χρό- 17χρονου Παλληκαρίδη, τό ο σσ σαν Τσάδα τῆς Πάφου. ᾿Από πολύ µι- ος ε πνμην νατὀ του γράφει στήν ἀδελφή ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ὃν ὕρνιαν γάρ Δράσις ΚΕΣ σᾶς ἀπευθόνει Κυπριακῆς Ελευθερίας, ὑπαρ- οτε όνμα, νὰ Εεώνώε, ον να ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ὥ ση ο. Ὃαιρίδα θερµόν ἀγωνιστικόν χαιρετι- χηγοῦ της ΕΟ.Κ.Α., Γρηγόρη στούς συνομἠλικούς του χαρη «Ὥρα 7.30 μ.μ. ἡ πιὸ ὅμορφη ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Φρουρεῖται ἀπό Ελληνες ἴδεο ομόν. Τό ὁλοκαύτωμα τοῦ Αὐξεντίου καί τοῦ νεαροῦ στὴν Εξυπνβδη, καὶ τη αωμᾶτκ! η πιό ὗ ὃ τῇ {1 ἡ Εὐαγόρα Παλλη- : ης Ε΄ ὦ λόγους ἀγωνιστές καί Λευτε Όπαρχηγου της ΕΟΚΑ καί ίνα ποιητή σα η του ρώμη. Μαθητής τῆς Ε΄ Δημο- ὅμορφη ὡρα. Μή ρωτάτε γιατί. ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ ἀπαγχονισμός τοῦ λεβεντονικοῦ καρίδη. τικοῦ ἔγραφε μόνος του σχολική Συνάδελφοι - Συναγωνιστές, Ε.Ε. τῆς Φ.Π.Κ. Πρωτο- πορίας ἀπευθύνει ὁτήν ἀποψινή ριᾶς, ἔτοιμοι νά θυσιαστοῦν γι᾿ αὐτήν. Γιά νά µή περάσει ὅποιος κι ἄν εἶναι ὁ ἐχθρός. ᾿Επαναλήφθηκε γιά µιά ΕΥΑΓΟΡΑ θά μείνουν γιά πάντα ὑπέρτατο δεῖγμα πατρι- δολατρείας καί φάρος καθοδη- Μέ ψηλό ἀγωνιστικό Φρό- νηµα καί τή ψυχή νά πάλλει ἀπό ᾿Εθνικό ἐνθουσιασμό, ἐφημεριδούλα γιά νά ἀρχίσει στά 14 του χρόνια νά γράφει ποιήµα- τα, ὅπου ὁ ἀχνός ὁραματισμός τοῦ νεαροῦ Εὐαγόρα πλανιόταν Ναί, ὅλοι γεννηθήκαµε τόσο ἀθῶοι, ὅπως ἡ θαφτιστικιά µου. Κι ὅλοι ἀλλάξαμε. Λυπᾶ- μαιμὀόνο ποὺ δὲν πρὀφτασανα - μ , ο. ς ο. τήν θαφτίσω. Μά δέν πειράζει. σας συγκέντρωση θερµό συνα- ἁἀκόμη φορά ἡ Ελληνική Υπτικος γιά μᾶς τους ξυπνοῦν οἱ μνῆμες τῶν. σκλα στά ἐθνικά ἰδανικά, κ ιἱ στήν πα- αν Μπορεῖς να τὸ κανεις ἐσύ. Τό γωνισπκό χαιρετισμό. “Ἱστορία. Τό «Μολών λαβέ μεταγενέστερους. Σήµερα πού βωμένων, περιφρονοῦν τίς τρίδα Ἑλλάδα. Παράλληλα γΥύ-ι Φωτοτυπία τῆς τελευταίας σελίδας τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Εὐαγόρα Πολληκα. ον /θάτῆς δώσης, θέλω ρία. « ών λαβέ» μ ας Μ : 1 ΠΙΑ. ὁ ὄνομα πού θάτῆς δώσης, Ἡ η ἐκδήλω ὑήμης πρός τούξ ἰσχυρούς Σχθρούς ἡ πατρίδα µας καταπατεῖται παροῦσες πραγματικότητες, : µναζε καί τό σῶμα του, ἔτσι ὥστε ρίδη στήν ἀδελφή του, λίγο πρίν ἀπό τόν ἀπαγχονισμό του. τα οἶνοι πειααθύἁλαδς καὶ νὴ Ὃ ϱ Η λ κ ο σσχυροῦς: ἀ ὁ ἀπό τή µπότα τοῦ ᾽ Αττίλα καί τῆς κατοχῆς, τῆς προσφυγοποί- --άνα, ο ἴων φνφα /ἡ νάξεχωρίζειστά ἄλματα καί νά εἷ- θυµίζη ἑκείνην γιά τήν ὁποίαν κα ιδ πρός ον ρυλι ον Χρόνια ρν πο τά ἰδανικά τῆς Λευτεριᾶς καί ησης καί τοῦ ἄμεσου κινδύνου «αρακήι Τ' ἄρμψια η φεπέ- ναι πρωϊαθλητής στόν δρόµο τῶν Γειά σας παληοί συμμµαθηταί ται τὸν Δεκέμθριο τοῦ 1956. Τήν ἠρθα ὡς ἐδῶ. Νά θυμίζη ἐκεί- Ὃ ἃ- τῆς πρέπει τερα ἀπό το Όάνατο του ώ᾽ τῆς ᾿Ενώσεως ἀπεμπολοῦνται, τῆς Φφυοσικῆς καί ἐθνικῆς ἐξόν- ρα ποιὸς νὰ ον άποια 400 µέτρων. Τά τελευταῖα λόγια τά γράφω ὠρα πού συνελήφθη μετέφερε µέ νην γιά τήν ὁποίαν ἔγραψε ὁ ποτελέση γιά ὅλους µας Ὑόρη μὲ τή θυσία πού ἄς ἀφήσουμε τή λαµπάδα τοῦ τωσης τοῦ Κυπριακοῦ Ἕλληνι- ἨροωδραἩ Ἀκαις ον εναν Στὰ χρόνια τῆς «ἀναμονῆς» στά σήµερα γιά σᾶς. Κι ὅποιος θε- ἕνα ζώο ἕνα ὅπλο «μπρέν» ἀπο- ποιητής Σολωμός τό πιό ἐρέθισμα πατριωτικῆς περι Ίδχρονος Εὐαγόρας ΠΠαλλικα- Μαχαιρᾶ νά φωτίσει τίς ψυχές σμοῦ καὶ μεταβάλλονται σε αν τω μν ον ασ. μ 1958 -- 54, ὁ νεαρός µαθητής τοῦ λήση γιά νά θρῆ ἕνα «χαμένον συναρμολογηµένο. Αὐτὸ ἔφθανε ὅμορφο τραγούδι του. ᾿Ἐκεί- συλλογῆς. , . ρίδης που στάθηκε ἀγέρωχος µας καί ἄς ἐνσκήψουμε στό κολυµβῆθρες ἀναβαπτισμοῦ ἅρματα. Κλάφτε μπήκανε Λυκείου Πάφου Παλληκαρίδης, ἀδελφό» ἕναν παληότου φίλο µγιὰ τοὺς Άγγλους, γιά νά τὸν νην, τήν ὁποίαν κάθε ἄνθρω- Οἱ δύσκολες στηµές πούπερνᾶ µπροστά στίς ἀγχόνες -τοῦ νόημα τῆς ἡρωϊκῆς θυσίας τοῦ καί ἀπροσκύνητα λάβαρα τοῦ στὰ, στῖτι μα ἦταν ὁ ἐμπνευστής τῶν µαθητι- Ἄς πάρη µιάν ἀνηφοριά καταδικάσουν σὲ θανατο. Τήν πος ἐπιθυμεῖ πιό πολύ ἀπό ἰδιαπερη πατρίδαµας Κύπι δυνάστη, γιά νά βρῆ «τάσκα: ὁ { { αοῦ ο ῦ ή 3 .1.3 ) κῶν διαδηλώσεων στἠν πόλη του. 4 25ην Φεθρουαρἰου τοῦ 19567 ἀφοῦ ὅλα...». ρη πατρίοαµας Πυπρος :να η Αὐξεντίου καί τοῦ Παλληκα- ἀντιεπεκτατικοῦ -µας ἀγώνα, δη ν στή η ἄς πάρη μονοπάτια , ἱ δη ἐπιβάλλουν τέτοιες συγκεντρώ: λοπάτια πού πάν στήν λευτε- ρίδη. Ας ἀποδείξουμε πώς Υιά τήν ἀνάκτιση τῶν τουρκο: «δι µου, σάν Δπάνε πή- ἦταν αὐτὸς πού ἦταν µπροστά γά Δρή τά σκαλοπάτια τελείωσε τό ἀκροαματικό µέρος Γιά «ἐκείνην» θυσιάστηκε ὁ σεις σάν τήν σηµερινή γιατί λαοί µριά», ἀπέδειξε ὅτι ἕνας λαός Έέρουμε νώ ζοῦμε τό περιεχό. πατηµένων ἐδαφῶν τῆς µαρτυ- θα ὁ παπάρας «ον, Αθ: |΄ κρατώντας τήν ἑλληνική σηµαία, πού πᾶν στήν Λευτεριά τῆς δίκης ὁ Ἄγγλος απ αν Σῶ Ίθχρονος Εὐαγόρας Παλληκαρί- πού ξεχνοῦν τούς ἐθνικούςτους ἀξίζει τόσο ὅσο ἡ νεολαία του) µενο τῶν μεγάλων στιγμῶντῆς ρικῆς Κύπρου, γιά τήν στα, μὲ προθοσιὰ. τὸν πιώρανε. ἦταν αὐτός πού θά ἀναρριχιόταν Μέ τήν Ἑλκυθερίσμαξί ρώτησε τόν ήρωα ἄν ἔχει τίποτα δης. Γιά «ἐκείνην» Θάδισε στήν ἀγῶνες εἶναι καταδικασµένοι σὲ ἀφανισμό. Οἱ βάρβαροι τῆς ᾿Ανατο- ᾿Απέδειξε αὐτό πού τόν δίδαξε ὀγέρο- ἀρχηγός -μας ΔΙΓΕ--- ΝΗΣ. Ἱστορίας µας. Δέν εἶναι ἄἴτηση καί πληροφορία αὐτό. Εἶναι ἐπιταγή, ἱστορική ἐντολή καί ᾿Ελευθερία, τήν Δημοκρατία καί τήν Αὐτοδιάθεση. Παιδιά γνήσια τῆς Ἕλλη- στούς ξένους ἰστούς καί θά ξέ- σαῖζε τὸ σύμθολο τοῦ κατακτητῆ. Εὐτυχῶς πρόλαθε σάν µαθητής καί ἐπισκέφθηκε τήν Ἑλλάδα τόν μπορεῖ νά θρῆ καί μένα Ἂν ζῷ θά μ᾿ εὕρη ἐκεῖ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης νά προσθέσει. 'Ἡ ἁπάντηση ἦταν γεµάτη περηφάνεια καί ἀξιοπρέ- πεια: ἁγχόνη τραγουδώντας ἐθνικά τραγούδια. Γιά «ἐκείνην» θάφ- τηκε στἁ Φυλακισμένα Μνήµατα ή : ο ρ ς : ) Ὅ Ν ι σκληρά τὸν θανάτωσον τὸν πφο ΄ ὁν ἴ ἑ τὸν Γρηγό λῆς ἔκλεψαν, βίασαν καί κατέ- Σήµερα µπῆκαν στή πατρίδα οἱ διαθήκη τῶν ἡρώων πού νικῆς Πατρίδας, ξεπέρασαν μὲ βομένο. ... Αὔγουστο τοῦ 1856 καὶ πραγῄα: 5 Δεκεμθρίου 1955. βνωρίζω ὅτι θ6 καταδικασθῶ σον δια τάφο μέ τὸν Γρηγόρη στρεψαν ἀνθρώπους δ ἐχθροί. τιμοῦμε σήµερα. Ας δώσουμε τούς ἀγῶνες καί τό τρανταχτό σιὰ μαρτύρια τὰ ρωτά. 0 τοποίησε ένα ὀνειρότου --ὄνειρο Αὐτό ἦταν τὸ φρόνημα τῶν σὲ θάνατο. Θά µε κρεµάσετε, Κοιμήσου ἤσυχα ἡρωικό παιδι Ἑλληνική Ἱστορία στήν µισή Σήµερα μᾶς καλεῖή Ἑλληνική τά χέρια στή µνήµη τοῦ Αὐξεν- παράδειγµα τοῦ μοναδικοῦ «ὐν. πόνα τὸ στερνόὀ του ὅλων τῶν Ελλήνων τῆς Κύπρου παλλήκαριῶν τῆς Κύπρου, τῶν τὸ ξέρω. Ὅτι ἕκαμα τὸ ἕκαμα Εαμδρη Παλληκαρίδη. Σ ήμερα Κύπρο. ᾿Ὑποσχόμαστε ὅμως Ἱστορία νά τήν ἐπαναλάβουμε. Τίου καίτοῦ Παλληκαρίδηκιᾶς τρόπου τῆς προσφορᾶς τῆς ποιὰς δὲν «ὸν µαντούιι Πάθα- τό 55 ἀλλά καϊτό Ὁ2--τόπροσκύ- παλληκαριῶν τοῦ Διγενῆ. Αὐτά εἷ- σάν Ἓλληνας Κύπριος, ποὺ ὃαρον αὐτοὶ πού θὰ συνο. πώς ὅσα χρόνια κι ἄν περάσουν , . 2 σφίξουµε τίς γροθιές µας γιά λό - ζωῆ νε ἄβοξος. ο, νηµα στόν Παρθενώνα καὶ στόν ναιτά γραπτάτους, αὐτή ἡ ποίησή ζητᾶ τή λευτεριά του. Εὔχομαι ἰ 6 τ Σήµερα χρειαζόμαστε Γρηγό- 7 πολύτιµης νεανικῆς τους εωῆς, μμ « μμ. κ . σουν τόν ἀγώνα σου, καί νά πεθά . τι « : Ὀ ο . ά4νοιρος.... Άγνωστο Στρατιώτη. ϐῥοντερό παράδειγµα γιά νά εἶμαι ὁ τελευταῖος Κύπριο ς ἀθάνατε Γρηγόρη οἱ ἐκλησιές δ { Εὐαγόρες. Χρειαζό. νέους ἀγῶνες µέρις ὅτου νά στό βωμό τῆς Ελευθερίας, τὲς . τους, θῥοντερό παράδειγµα Υ Ὦ ΕΙΗΙ 5 Χυπριος ν γιά «ΕΚΕΙΝΗΝ» γιά τήν ὁποία καί οἱ τάφοι τῶν προγόνων µας στ - οῤσηηκας ηβιὰ οὐ δικαιώσουµε τόν ἀγώνα τῶν ἀδυναμίες τῆς ἀνθρώπινής | ο Ὃ ον πήραμε ο Ὅμως ἡ ὡρα τοῦ Εὐαγόρα τά χρόνια πού ζοῦμε. πού θά ἀντιμετωπίση τήν ἂγ- πλσσιας καί σύ, θά ξανάρθουν σέ χέρια ἑλλη- μι πρὸ κ... Παλληκαριῶν τῆς ΕΟΚΑ γιά σης μαί κιροῦνται στὲ πόνο του ΄κεΙνη στγμὴ ο ᾱ. ἐφθανε. Τό θράδυ τῆς Ίθης Νο- ᾽Ακριθῶς µετά ἕνα χρόνο παρα- χόνη. Ζήτω ἠιΈνωσις τῆς Κύ- σ Υἰνουνκαπετάνιοι. Καλούμα , 9 τους φύσης ο Ὑονέ λάνα τέτοια νύχτα ας ὔι ἀγγλ . - πρου μέ τή μητέρα Ἑλλάδα! Πέτρος Παπαπολιθίου Μέλος νικά γιά νά σοῦ ποῦμε ὅτι τόν στε νά διατηρήσουμε ἄσβε ἠευτεριά κα Ἔνωση Μόνο σφαῖρες τοῦ Θρύλου. πάμε, Κλαῖνε καὶ γυρω Οροι τοῦ Νοσοκομείου τῆς πα. Νενῆς τον στά δρωνὰ τοῦτο Πλ Δ.Σ. ΠΕΟΦ Θεσσαλονίκης ᾿ 6 ῶ ὁ- ͵ , ᾱ- ό :ὁ Εὐανό λλαμθάνε- δες δν ος απ ρισ. στη τήν Ἑλληνική Φλόγα ἅπε ασε ιπξαὶ ἀπό Κτῆμα τῆς “Ἱστορίας κα Ἱν ἀφένὴ ως ο Ὃν φου καἰτό πρωί ἡγεῖταιμαθητικῆς ώς ἀκέ πού καίει, μὲ τό αἆμα τῶν γονοι του ὐξεντίου και 1. τῆς ᾽Αγωνιστικῆς Παράδοσης νο οι μ ών ἀπεργίας. Οἱ ΑἌγγλοι καταφθά- ϱ τόν τηρήσαµε στό ἀκέραιο ᾿}Ἰθνομαρτήρων µας. ληκαρίδη ὅταν ἑρμηνεύσουμε τοῦ λαοῦ µας, οἱ ἥρωες τοῦ δν που. Καὶ φρυμάδρυπε ποὺ ουν πάνοπλοι καὶ στήν ἄνιση ε τ ’ παραδίδοντας τήν βασανιοµένη Καΐθά τή διατηρήσουμε, Βὲ ἔργα καἰπράξεις ἡρωῖκέςτό µυπριακοῦ Ἔπους 1956 - 59, ἀκὴ μη» ον άν, µάχη ὁ Εὐαγόρας τραυµατίζειδύο | η ο αν τῆς αἰωνίας ψαή τή ο πονη Επ σας νόηµα τῆς θυσίας των. δέν προσφέρονται γιά πολιτική ται λεύ : σνατά τους, σὰ στρατιώτες. Αργά τό ἴδιο θράδυ ς ρη. : . ον Ζήτω οἱ ἥρωες τοῦ 55---59 ολ. Οἱ οχλοθιά τόὸν συλλαμθάνουν καὶ τόν ὁδη-Ί ) ἓν ἐφρέθηκε γιά νά τήν ἰξι- η ρωες ἤ κομματική ἐκμετάλλευση. διριὰ µς Ἡ νους, : : : γ ή ο ΄ ͵ » γοῦν στὀ δικαστήριο «ἐπί ὀχλα' λείψη». Ζήτω ἡ ΕΟΚΑ στόχοι τοῦ ἀγώνα καί τά ἵδα- Παιδὲ µου, τ΄ ὤρμανα ρον- ἴα». Ἡ δίκητου ὀρζεται στίς 6 Ζήτω ἡ “Ένωση!!! νικάτους, πού µετέβαλαντούς Ἰθμφρῶοαν «ποὺ ἄνουγες ἀπό Κω 3 ς ΄ κ ἀνώ.... Καὶ Δεκεμόῥίου. -- ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ λάτρεις τῆς ὅμορφης εἰρηνικῆς τω . 6 π ω . . . σαφή: μεγαλώφεις, Σ Τόν ἤρωα ὅμως, τόν νέο, τόν α . . - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ ΧΑ ΣΟΟΣ ας ο νι πλεον κοὶ ν δαν νο, Ὅ ποιητή δέ θά τόν δίκαζαν οἱ “ΑἉγ- : ) ἄρμσνα νὰ μοῦ φαρέσεις, γλοι. Τόν τραθοῦσε τό θουνό, ὁ . ΑΘΗΝΩΝ παρά µόνο αὐτῆς πού οἱ Ἴδιοι ) : φιόμιάώ οἱ κάμηνι, «ὁ ἐλεύθε ἀέρας, τό ἀντάρτικο . Συμπατριῶτες, ΔΡΑΣΙΣ -- ΜΕΣ Ἐν ος Ὃ μν ο ομς ως ᾿ -- μι π σης του. Ζητᾶ καί ' ͵ { ξ ή ή ζωή έ νὰ παίρνει τήν εὐχή τοῦ πατέρα του Η ΦΠ.Κ. «Πρωτοπορία Συνάδελφοι Συναγωνιστές, ρίες τή ζωή τους μέ τ κα Κασαάνας ᾿ τήν: ͵ ͵ . άν, εὖ α τῇ ραπτά τους κείµενα. ξακουστὸς τοῦ. ποπόρα καί θγαίνει στό θουνό..Τήν ἄλλη . 5 ς χαρετζει τήν ἐκθήλωση καί ΜΕ τής εὔκειωα της ονμ. ο ὅυ θάνσνα. νὰ δαγορρή συμμαθητές του καὶ οἱ κα. ΑΘΗΝΑ, (16. Ὑπ.).-- Τὸ Περιεχόμενο ἑνὸς σκουπιδοτενεκὲ , ας , , Τήν κ δ μάζ, Φου μέρα οἱ συμμαθητές : τιμᾶ τήν µνήµη τῶν ἡρώων τῆς πληρώσεως 25 χρόνων ἀπό τό ήν Κύπρο δέν τροµάζουνε τες, Τὺνε θὰ οἱ εὐχηδῶ!Ι Τό- : ο ς . ὥπαδ, .. αλ , μή ἡ ς πο τὸ , ἐς ποά ς. : θηγητές του Θά εὔρισκαν τὸ] στὴ Ρόδο μπορεῖ νὰ «ἀποδειχτεῖ ἀπρκ ὑπτικός μάρτυρας τῶν: ἀθάνατης Ε.Ο.Κ.Α. «Γρηγόρη θάνατο τοῦ Σταυραετοῦ τοῦ φοβέρες καί κανόνια Φε καὶ «0 ποτέλα σου τόν παρακάτω συγκινητικότατο με ) Ας ση ί ἀ Γ ᾽Απτ : Αὐξεντίου καἰΕὐαγόραΠαλλη- Μαχαιρᾶ Γρηγόρη Αὐξεντίου ἔχει βαρειά κληρονομιά πὀνο Φά τὸν ζρλαφράσεις, οὐ γράμμα του: ὧν ἀμερικάνικης στρατιωτικῆς ὑπήρεσίας, γι τὴν «Γραμμὴ αν ἀπ᾿ τά παληά τά χρόνια. τὸν ἀκούει ἡ στὰ στήθια Παλποί συμμαθηταί στὴν Κύπρο, ποὺ σχεδιάστηκε ἐδῶ καὶ 45 χρόνια, παρέμεινε ὅμως, στὸ Στήν Κύπρο τήν ἀθάνάτη Ὅς μὶ αρίµει, Ὠρὸ τὸν ἀνῦ- «ης μηνα. συρτάρι γιὰ νὰ θρεθεὶ τὸ 1974 ὅ.. ἐκτελεστὴς της, Τοῦρκος πρωθυ- ή ή κ, - ν Κύπι ἠν γενναία, πο τ' ἅρματα... Αὐτή τὴν ὥρα κάποιος λείπει ο. ρο τήν Υ γε κάὶ σποράζουν ὃς Ἐτζεθὶτιη Στή μνημη νεκρων ἀξιωματικῶν εἶναι καιρός νά στήσουµε Τότε καὶ τ’ ὄρματα τὸ ὃρον ἀνάμεσά σας, κάποιος πού ΤΟΡΥ. τζεθὶτ πηια τὶ ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ κ. α Ἑλληνική Σηµαία. τοµάχημα τους θὰ τὸ Νάνου- φεύγει ἀναζητώντας Λλίγον - τηµα τ 9 μια 9 ε9δΗ: νδιο, ΒΣΆΠΙΠΕΕ δαν. Παλλι { νε. Καὶ θὰ χαροῦμε γύῤω στὸ ἐλεύθερον ἀέρα. Κάποιος πού τὴν σημαντικἡ αὐτὴ ἀναχά ἀπεικονίκει, αηθὴ Νσιῶςο Πκνινδθ (Εὐογ. ηκαρίδης) κορμ! φοὺ ἀνθλκθνε.... μπορεῖ νἁ µή τόν ξαναδήτε] Άνψη γοάφει στὸ φύλλο τη: ΡΗΕΡΑΗΒΕΟΙί ΒΥ ΤΗΕ ΧΗΜΥ ΣΒΟΜ φας 2159, 12465 ᾿Επιθυμία µας εἶναι νά δια- ο] ΄ παρά µόνο νεκρό. Μή κλάψετε] 181.93 ἡ Ῥοδίτικη ἐφημερ- ΜΑΡ ΘΕΒΝΝΟΕ (ΑΜ) 5ΡΕ- ΝΟ 1555. 1: 1 002.484 κυρήξουµε πρός ὅλους, ὅτι οἱ -λάνα, φοδᾶμοι..., στὀν τάφο του. Δέν κάνει νά{ δα «Ποό τῆς Δευπέρας ἵἨΟοξ (ΑΜ) σο855 οἱ ΕΝ- : ο ών. ο Ἶ Ἡ / Μαδς ΡΑΤΕΟ Ι9έ] -- 47. Παλληκαρίδης καί Αὐξεντίου -τὶ φοθόσφι οὗ, τοῦ Καπε- τόν κλαῖε. Λίγα λουλούδια. ἱποσατηρίζοντας ὅτι «οέπει ΑΙΜΕ 55 ΑΑΜΥ ΠᾷδΙµ. ΠΩΣ Οἱ ΞΕΝΟΙ δὲν ἀπέθοναν. ᾿νδάλμανα μη | ὑπόν τῶφοι Ἰοῦ ατάνετ αὐτοὶ οι ο αν μια τὰ τα εὐγενῆ ζοῦν καί θά ζοῦν πάν- --Φοθᾶμαὶ τ ἄρμαιά τοὺ.. στον’ τάφο, Ἔσα φ ψἁ εἶναι ἀληθινό, αὐτὸ πού Ε τοτε στίς καρδιές τῶν Πανελ- -«Κόλλιο) γὰ σ᾿ ὄδλοπα νε. ΕΟΝΑΚΑ. ὑποφιακόμαστε, Ὦὕσνερα ἀπὸ ΔΕΛΤ/Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ λήνων, πά νά ὑπενθρμερυνότ οφ] μι ἁνῳρ νῷ πα - Θά πάρω μάν ἀνηφοριά ὃν οσεσμι βάη | ..- ΓΙΑ ΤΗΛ ΕΛΛΑΔΑ γώνας δέ ε, ὅτιτό χρέος αν . έθηιε στὸν . η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ θά ἐξακολουθήσει νά ὑφίσταται φανεί γά θρῶ τά σκαλοπάτια πιδοτενεχέ» Μέ πρωτοβουλία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓΩΝΙ- «Νοιώθω νά Εἶμαι τριῶν χιλιά- δων ἐτῶν - τὸ γεγονός τῆς γεννήσεως µου συμπίπτει μέ ᾿Ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν πεσόντων γιάτήν πατρίδα ἀξιωματικῶν τοῦ 'ἙΕλληνικοῦ στρατοῦ ἀνεπεύμφθη στό στρατιωτικό κοιμητήριο Πυλαίας ἀπό τόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκηςκ. Παντελεή- μονα. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στήν ἐπιτύμβια πλάκα ἀπό Διοικητή τῆς Σχολῆς Πολέμου ὑποστρά- [τό λυκαυγές τῆς Ἑλληνικῆς Ιδέας. Πάνω ἀπό τό ΘΙΟλογι- κὀν φαινόμενον τῆς ζωῆς µου στέκει ἡ πνευματική καὶ ψυχι- κ µου πεῖρα, πού εἶναι καθα- ρῶς Ἑλληνική καὶ πού αὑὐτή καὶ µόνη μοῦ δίδει τό δικαίωμα νά αἰσθάνωμαι σἀν ἐλεύθερος καὶ ἀληθινός ἄνθρωπος». Μὲ τά πιό πάνω λόγια ἑξύμ- νησε ἕνας εὐρωπαῖος διανοού- µενος τὸ ἀθάνατο Ελληνικό πνεῦμα. Καὶ ὅμως σήµερα, Ἄ- πάρχουν ἄνθρωποι, πού ἐπι- θουλεύονται οαὐτό τό πνεῦμα καί αὐτήν τήν ὀνεκτίμητη Πα- μέχρις ὅτου καί ὁ τελευταῖοςῇ βάρβαρος εἰσβολέας ο... ΣΟΦΑ ΓΝΩΜΙΚΑ Επιλογή ἀπό τό βιβλίο τοῦ Δημητρίου Β. Κοντοπανάγου συρθῆ ἀπό τά τιμηµένα χώματα τῆς Πατρίδας µας, μέχρις ὅτου καί ὁ τελευταῖος βιαίως ἐκδιω- χθείς, ἐπιστρέψει στές πατρο- γονικές του ἑστίες. ᾿Αθήνα,3 Μαρτίου 1982 Φ.Ε.Κ. ΦΕΓΙΑ Θα οπεύσουν οἱ Ρώσοι... Φίλος Κύπριος μοῦ εἶπε χθὲς: --- Σοῦ ἐπισημαίνω μιὰ φρά- τοῦ Καντάφι, πού ἐνῶ χώνει ᾿Η πλέον καλή ἀπό ὄλες τίς Δημοκρατίες εἶναι κείνη εἰς τήν ὁποίαν ὅλοι, ὡς τύρρανον, Φοβοῦνται τόν νόμον. ᾿Ο νόμος ὅλων εἶναι ἡ ἐλευθερία, ἡ ὁποία τελειώνει ἡ ἐλευθερία τοῦ ἄλλου. ᾿Ο νόμος πρέπει νά εἶναι ὅπως ὁ θάνατος, ὁ ὁποῖος ἐκεῖ πού ἀρχίζει δέν λυπᾶται κανένα. πού πᾶν στή Λευτεριά Ὁ ἑήµαχος χάρτης θρέθη- κε ποὶν πολλὰ χούτια σ) ἕνα θαρόέλι ὀκουπιδιῶψ τοῦ νησιού καὶ λόγω τῆς οὐὑμοσφιᾶς το» κρεµάσθηκε σ᾿ ἕνα γοαφείο τῆς Ῥάδου χωρὶς ἀρχικὰ γὰ υργήσεν Χαμιὰ ὑποψία, αὐτὸς Φτι ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία χαοτογράφησης τοῦ ἀμερικά» κου Σπφατοῦ, Σῶμα Μηχα γωνᾷ, στὴν Οὐάσιγκτων καί χοονολογεῖται ὅπως ᾽ἀναγρά- φεται στὸν ἴδιο ἀπ τὰ χού για 1941 --- 4τ, ἐπανεκδόθη- κε ὕμως καὶ χαράχθηκε τὸ 1966 ἀπὸ τὴν ἴδια ὑπηρεσία. ᾽ Δὲν θάταν ὅμως τίποτα τὸ περίεογο σ’. αὐτὸν τὸ χάρτη ἂν δὲν ἦταν χωραγµέγη ἀπὺ ΣΤΩΛ ΦΠΟΛΕΩΣ ΚΑ/ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΛΜΕΣΟΥ (ΣΑ/ΠΕΛ) καί τῆς ΠΑΓΚΥΠΡΙ/ΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΩ- ΝΙ/ΣΤΩΛ (Π.Ε.Α.) ἑκόίδεται σὀόν µηνιαία ἑφημε- ρίδα τῶν ΑΓΩΛΙ/ΣΤΩΛ ὁ ΕΘΛΙ/ΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ. //Ιά νά μπορέσει ἡ ἐφημερίδα αὐτή, ἡ πιό γνήσια ἑθνική ἔπαλξις καί Φωνή νά φέρει σὲ πέρας τήν γιγαντιαία ἁποστολή της ΕΓΡΑΦΗΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ. /Παρακαλοῦμεν συμπληρώσατε τό κάτωθ! δελτίο συνδρομητοῦ καί στείλετε το στήν διεύ- θυνσιν µας στήν ᾿Αθήνα ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 ἄος ΟΡΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗ/Λ. 3606493 τηγο κ. Ζαχαράκη. ῥάδοση, Οἱ ὄνθρωποι αὐνοί .[ὰν οὐὖρά του πάντοῦ, τώρα ᾿Η δικαιοσύνη εἶναι ὁ ἄρτος ἑνός ἔθνους. Πεινᾶ πο τν να μμ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Στή φωτογραφία στιγμιότυπο ἀπό τήν τελετή. ὄνκαι μιλοῦν Ἑλληνικά - δὲν μον ἐπίρε, δὲ καλίσις αλιδας παντοτε δἵ ἀὐτόν. κατὰ σύμπτωση εἶναι ἡ ἴδια Εμ, ο ----ἷ-- εἶναι δυνατόν νά εἶναι........ ἛἘλ- ήθεια τοι ς Ῥώρους... κ Ανθρωπος δίκαιος εἶναι ἐκεῖνος ὀ ὁποῖος δέν ἁδικεῖ μὲ τὶ σηµερινή, καὶ αὐτόμαία µ ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ 4. ληνες. ο Καὶ γιατί μοῦ 197ἐπ]ση:ι ἀλλά ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐνῶ δύναται νά ἁδικεῖ, δὲν ὃπωονογεῖκα, εὔλογα τὸ ἐρὼ 4ΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ 600 ΔΡΑΧΜΕΣ. μαΐνεις αὐτό ρώτησα... Ἰατί δὲν μπορεῖ, κάτι σοῦ θυμίζει... ΄Ἠταν πρίν δέκα χρόνια περίπου ποὺ καὶ κάποιος ἄλλος ἀπροσγείωτος ἔλεγε πὼς οἱ Ρῶσοι δὲν θ) ἄφηναν τούς Τούρκους νὰ εἰσδάλουν στὸ νη- σί... Καὶ ὅταν εἰσέδαλαν ἔκαναν τὸν κοριό... ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ἡ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙ/ΚΗ ΕΓΠΙΙ- θέλει νά ἀδικεῖ. ΤΑ/ΓΗ ᾿Π µεγαλύτερη δυστυχία ἡ ὁποία ὀύναται νά πλήξη τόν ἄνθρωπο εἶναι νά ὐποφέρει ἀπό ἅδικον αἰτίαν. ᾿Ὑπερβολική ἐλευθερία καί ὑπερβολική δουλεία εἶναι ἔξ σου ἐπικίνδυνοι καί φέρουν σχεδόν τό Ἴδιο ἀποτέλεσμα. Οι, θάνδαλοι και στπ Β. Ελλάδα 'Η ὁραστηριότητα τῶν θανδά- λων, ποὺ καταστρέφουν τὰ µνη- Ἡ ΜΑΛΑΡΗ» Ἡ «Ἔνωσις Κυπρίων Φοιτητῶν «ΔΡΑΣΙΣ - ΚΕΣ» χαιρετίζει πανηγυρικά τήν 27η ἐπέτειο ἔνάρξεως τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ Αιαφωνῶ. Δέν ἔκαναν τὸν κο! Μητρός τε καί πατρός τε καί τῶν ἄλλων προγόνων |μεῖα τῆς ἐθνικῆς µας ἱστορίας, Αγώνα τῆς ΕΟΚΑ τῆς Ίης ᾿ Απριλίου 1955. Μέσα στίς τραγικὲς ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ ριό... Κάθε ἄλλο ρύθμισαν τὰ] ἁπάντων τιµιώτερον ἔστιν ἡ πατρίς καί σεµνότερον |ἐπεχτάθηκε καὶ στὴ Βόρειο Ελ συνθῆκες πού διέρχεται ἡ ἰδιαίτερη πατρίδα μας, ἡ ἀνάμνησης τῆς | σσ Ἑο σπα ται που θὰ κρατοῦσαν οἳ. ια ἁγιώτερον ἐν µείζονι µοίρα καί παρά θεοῖς καί |Μάδα. Εμ, τοῦ θρυλικοῦ ᾿ Αρχηγοῦ Γεωργίου Γρίβα Διγενῆ οὐρκοι... και τῶν κῶ 5 ο ιά μας παρ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσιν. Τὴ νύχτα τοῦ Σοδόάτου 6ε-ᾖ τους ἆμα τὸ δένδοι παλληκαριῶν πού πότισαν μέ τό ἑλληνικό τ 3 : ῥ . , Ἰθήλωσαν τὸ ἄ ν ς ἅμα τὸ Όενδρο τῆς Κυπριακῆς ᾿Ελευθερίας, δὲν πρέπει νά Κάθε ετάρτη ὃν κλ ν ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ Από τά κακά καί τά ἀνήθικα δέν ἀποκτᾶ κανείς ου” αν να ως Απο ς: μιά εὐκαιριακή ἀπότιση φόρου τιµῆς ἀλλά πρέπει νά γίνει «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡ ΑΠΙΡ) Ὀψτὸν Κλόητικο Πρός τόν Πρωθυπουργό τῆς {ο ο σαν σῶν πλατεία Ἐλευθερίας τῶν «Ολυμβήθρα ἀναβάπιισης τοῦ ἀγωνισιικοῦ µας φρονήματοςτρός Ὀρτύκυ -ν ᾽Αϕέλια Ἑλλάδος Ρωθυπουργό τῆς ᾿Εκεῖνα τά ὁποῖα θά προσφέρης εἰς τούς γονεῖς σου, [Σεορῶν. ΕΟκα ἀω η τῶν σκοπῶν γιά τούς ὁποίους ἡ ἡρωϊκή Κον ᾿Ανδρέα Παπανδρέου τά΄Ίδια ἀκριβῶς θά δεχθῆς καί ἔκ µέρους τῶν παιδιῶν Μὲ μαύρη μπογιὰ ἔγραψαν ἁπ- Βρεττανῶν ποιιομμσ ο ερο τῶν ἀγώνων ἑναντίον τῶν Μέ σποσιαλιτὲ κυπριακὴ Χαλλούμι -- Χαιρομέρι Προεδρικό Μέγαρο Λευκωσίας σου δεῖς καὶ ἁκατον ες λέξεις ὕ Ικιοκρατῶν. ρ ση αι ρεῇ νἐοκον , ᾿ γιὰ τὸν ἀρχιστράτηγο τῶν µα-Β , Πλείνοντας εὐλαβῶς τό γόνυ µπροστά στούς ἀπέριττους όλα , ο. Καιρετίζοµε τήν ἐπίσκεψή σας στήν πεδονικῶν δυνάµεων καὶ γιὰ τὸ τάφους τῶν ἐθνομαρτύρων τῇ ῆς ΐ ῦ Λούντζα Λουκάνυκο Ελληνική Κύπρο μέ ἐνθουσιασμό μακεδονικὸ, ἀγώνα. Καὶ στὴ Εᾷ- διατρανά μαρτύρων τῆς Κυπριακῆς ἐποποιίας τοῦ 1955 5). : καί συγκίνηση καί εὐχόμαστε ἡ ἐπί- ΑΝ Α ΚΟΙΝΩΣΙΣ ση ἐοῦ νὼ ματς το. Ρανώνομε τήν ἀποφασιστικότητα καί ἀμετακίνητο ἐπιμονή Μουσικἡ - Τραγούδι - Κθάρα Ζαλατίνα -- Κουπέπια σκευψη αὐτή νά εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ᾿ φνάση το φομ σηος αν τὴᾗ µας στήν ὑλοποίηση τῶν εὐγενῶν πόθων ἐκείνων πού θυσιάστη- κ Κυπριακό ἐκπληρώσεως τῶν προαιωνίων Οἱ ᾿Εθνικόφρονες Φοιτητικές παρατάξεις μερῶν στοὺς 5 πρὸ ἡ καν στόν βωμό τῆς ἐκπλήρωσης τοῦ ὑπερτό αθή ὰ περιθόλλον Κολοκάσι --- Ραδιόλε πόθων τοῦ ᾿Ελληνικοῦ Κυπριακοῦ ί ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, θά ά νων. δρόμους τῆς ᾿Αθή- ΓἼστοί σείς ὄπωσ σ ερτάτου καθήκοντος. ὰ Κωπριακὴ φιλοξενία η λοοῦ, π ρ ΔΡΑΣΙΣ --- ΚΕΣ καί ΠΡί ΡΙΑ, θά γιορτά: γνας: «Ὁἱ µπάτσοι πονλοῦν τὴν «ο. στοί στίς ὑποθῆκες τῶν ᾿ Αγωνισιῶν τοῦ 1956 τό ΔΡΑΣΙΣ -- α Κυπριακὲα Τιμές!!! Σουθλάκια --- Σεφταλιά Γιά τὴν ἑκπλήρωση τῶν οκοπῶν σουν ἀπό κοινοῦ τήν Εθνική ἐπέτειο τῆς Της 79η 2 Δά συνεχίση τήν τίµια καί ἔθνική ἀγωνιστική του πορεία μέ. ' ἀπώτατο στό ἠν εὐώ ῦ { Απριλ 19ΡΡ, τήν Κυριακή 4 ᾿Απριλίου στό ί ἓν Ἔνωσηῃ τῆς αι κοὸ ὃ ς μιλίου ή ριακή ρ Κυπρίου, τήν Ἔνωση τῆς Κύπρου µέ τήν ρα, Ἑλλάδα ο -- ΖΗΤΩ ἡ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ίοςς -- ΖΗΤΩ Η ΚΥΠΡΟΣ Καὶ οἱ Σερραῖοι, ποὺ τιμοῦν | τὴ μνήμη τοῦ Ἐμμανουήλ, Παπᾶ, { εἶναι ἀγανακτισμένοι γιὰ τὴν ἵ- εροσυλία. αὐτῶν χρειάζεται πλήρης ἑνότητα πού θά ἐπἔλθη µόνο μέ τήν ἀποφυ: λάκιση καί γενική ἀἁμνηστία τῶν πολιτικῶν κρατουμένων τῆς Κύπρου καί τό ἄνοιγμα τοῦ φακέλ- κινηµατοθέατρο «ΑΣΤΡΟ» ᾽Αμπελοκήπων, ἡ ώρα 11 τό πρωΙ. Κύριος ὁμιλητής θάναι ὁ γνωστός ἁγωνι- 4 9 ο κ α --ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ Ἀσυ πε προθοσίας, στής τῆς ΕΟΚΑ καθηγητής κ. Φώτης Παπαφώ- Νὰ δοῦμε θὰ σογκινη- (πισθεν Φυλακῶν ᾿Ἀθόρωφ) Ἔνωσις Κυπρίων φοπητῶν της πο τὸ αρ ζ ην σν μη σ ΚΕΣ τάξη καὶ τὸ σεθασμὸ τῶν ἑλ- ἘΥΡΙΠΠΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΟΣ 7 τκυζη ληνικῶν ἀξιῶν. ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982 ΕΘΝΙΚΟς ΦΛΑΚΑς ΕΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ᾿Αγαπητή Σύνταξη, Παρακαλῶ ὅπως μοῦ παραχωρηθεῖ λίγος ἀπό τόν πολύτιμο χῶρο τῆς ἐγκρίτου ἐφημερίδας σας, γιά ν᾿ ἆνα- Φερθῶ στήν παιδική καρναβα- λίστικη παρέλαση τῆς 21ης Φεβρουαρίου 1982, καθώς καί στήν Μριτική ᾿Ἐπιπροπή πού Βραβεύει καίτούς Οργανωτές τῆς ὅλης παρέλασης. Κατ᾽ ἀρχάς θά ἤθελα νά ἐκφράσω τήν µεγάλη µου λύπη γιά τόν τρόπο διοργανώσεως τῆς παιδικῆς παρέλασης, στίς 21.9.1982, στό στάδιο τοῦ Λανι- τείου Γυμνασίου Λεμεσοῦ. Δέγω λόπην γιατί κάθε τί ἄλλο παρά ὀργάνωση εἶχε ἡ παρέ: λαση γενικά. Ασε πού ἡ ὅλη διεξαγωγή ἦταν ἄξια οἶκτιρ- μοῦ. Ρωτῶ τήν κρπική ἘἜπι- τροπή καί παρακαλῶ ὅπως λάβω ἀπάντηση στά ἐρωτή- µατά µου αὐτά, γιατί πιστεύω πώς ὁπωοδήποτε δὲν εἶμαι ὁ μόνος πού ἀγανάκτησε βλέ- ποντας τόν τρόπο βραβεύσεως τῶν παιδιῶν πού παρέλασαν µεταμφιεσμένα. αἸόσους καί πόσους ἔσκι- µώους, ψάράδες, κ.λ.π. ἔχουμε δεῖ μέχρι τώρα νά παρελαύ- νουν ᾿Ασφαλῶς πάρα πολ- λούς. Καί παίρνουν καί βραβεῖο. Γιατί κύριοι τῆς ἄριτι- γιά νά μετεμφιεστεῖ καί νά βρα- βευτεῖ πρέπει νά προέρχεται ἀπό ἀριστοκρατική οἰκογένεια Πάντως λυποῦμαι κατά- καρδα γιατί φαίνεται πώς καί αὐτό τό ἔθιμο πολιτικοποιεῖται. Β) Μήπως οἱ λόγοι πού δέν δόθηκε σηµασία σ᾿ αὐτό τό παιδί εἶναι πολιτικοί: Υ) Δέν κρίθηκε ἄξιος βρα- βείου γιατί ἔφερε στολή ἀξιω- ματικοῦ τῆς Ναζιστικῆς Γερμανίας 8) ᾽Απερρίφθη γιατίδέν εἶναι παιδί ἀριστοκρατικῆς οἰκογέ- νειας, Όσον ἀφορᾶ τήν ᾿Οργανωτική Επιτροπή, ἤ μᾶλλον τήν ἐπί µονίµου βάσεως πλέον ᾿Οργανωτική ᾿Εππροπήν πιστεύω ὅτι ἀπέ- τυχε οἰκτρά. Σ᾽ αὐτὴ θἔτω τἀ πιό κάτω ἐρωτήµατα. Ἡ). Γιατί ἡ Καρναβαλίστική Παιδική παρέλασης δὲν πρα- Υµατοποιήθηκε στό Τσίρειο στάδιο πού ὁ χῶρος εἶναι πιό μεγάλος 2) Γιατί δὲν παρέλασαν δυό φορές τά παιδιά 8) Γιατί ἐτετράπη ἡ εἴσοδος στὀν στῖβρο καί γονέων πού συνόδευαν τά παιδιά τους Διατελῶ µετά τιμῆς Παῦλος Νούρμης Λεμεσός «Τώρα πελευταῖα ἀλλὰ καὶ στὸ παρελθὸν ἐλέγοντο καὶ λέγονται πάρα πολλὲς προ- Δλέψεις οαὶ προφητεῖες γιὰ τὸ μάλλον ποῦ | ἀλλά οαὶ ὀλόκληρου τοῦ κὀ σμου ἀπὸ διάφορα ἄτομα οραὶ ὅσα διδλία γράφουν πέτοι ες ππροθλέψεις Ὑίνουτα, ἆ- νάρρπαστα («ἀπὸ τὸν κόσμο ποὺ διφᾶ νὰ γνωρίζει τὸ μµέλ λον του τὸ ὁποῖον ὡς συνἠ θως εἶναι ἀδέδαιον. τὰ πρῶτον καὶ σάν ΄Έλλη γες κατὰ δεύτερον ποὺ. πο τελοῦμε σύµφωνα μὲ τὴν γραφὴν τὸν «περιοώσιον Λαὸν τοῦ Κυρίο» δὲν πρέ πει νὰ μᾶς ἐκπλήττουν οἱ πραθλέψεις καὶ προγνώσεις ὅσον ἀφορᾶ τὸ µέλλον ἄνκαι κάστου ἀτόμου, κάθε Ἔθνοις καὶ ὀλένληρης τῆς οἴκουμέ: νης Ἅ«εἶναν γνῶστὸν µόνον στὸν ἴδιο τὸν Θεό. Όμως δὲν πρέπει νὰ ἐξετά σουµε τὸ θέμα αὐτὸ ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τοῦ ἂν σωστὰ ἢ λαν Βασμένα προθλέπουν οἱ σο φοὶ ἢ μωραὶ τοῦ κόσμου τού του. Τὰ «παραδείγματα ποὺ μᾶς ὅδωσαν τὰ ἀθάνατα λόγια τῆς θεόπνευστης 'Α Υκς µας Γραφῆς δὲν ἀφή- νουυ περιθώρια γὰ ἀμφισόη τοῦμεν περὶ τῆς δικαιοσύ- γης καὶ τῆς «ρύσεως . τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι ἡ ὀργὴ: τοῦ Κυρίου θὰ πέσει ἐπὶ τῶν κε φαλῶν µας ἀφβόσον παραµέ- γουµμε ἀμετανόητοι, κῆς ᾿Επιτροπῆς δέν προσέχετε[. καί κάτιπιό ἀξιόλογο Στήν ὅλη παρέλαση, ἦταν καί ἕνα παιδί] -- ὁ γιός µου --- πού ντύθηκε]]Β ἀξιωματικός τῆς Γκεστάπο τοῦ Χπλερ. Μάλιστα στήν στολή του εἶχαν τοποθετηθεῖ µέ κάθε λεππομέρεια, ὅλα τά διακρι- τικά καί ἡ στολή ἦταν ἁπαράλ- ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ «Οἱ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ στὶς ὀθόνες ἑνὸς ὁπτικοῦ. συστήµα- Ὅταν τὸ ποσοστὸ τῶν να μὲ τὸ θέληµα ποῦ Θεοῦ μειωθεῖ κατὰ τόσο µεγάλο θαθμο ὁ Κύριος θὰ ἀἆποφα- σύσει τὴν καταστροφἠν τοῦ κόσμου γιὰ νὰ μὴ μείνει τὸ κοκὸν. ἀθάνατον ὅπως συνέ- 6η μὲ τὰ Σόδυµα καὶ Γό Ἐμεῖς σὰν ὮΧχριστιανοὶ κα. πιστεύουμε ὅτι τὸ μάλλον ἑ- γαι ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν σύμφω, µορα ποὺ τὰ κατέκαµσε ἆᾱ- φοῦ εἴδοποίησε πὸν μό- νον δίκαιον Λὠτ καὶ πὰ ἐγ κατέλευφε. προηγουμένως, Ἐπίσης τὸ παράδειγµα τοῦ Κατακλασμοῦ εἶναι σὲ ὅλους µας Υνωστὸ ἀφοῦ ἆ- πὸ ΄ἅλο τὸν τότε κόσμον Μόνο ὁ ΝῶΣε μὲ τὴν οἰκογέ γενά του ἦταν δίκαιο. 'Αν τίθετα ὅταν ὁ κάσµος μετὰ ἀπὸ τὶς προεδαποιήσεις ποὺ ὃ Θεὸς αστέλλει μὲ διάφορα δεινὰ καὶ κακουχίες µετα ᾿νοήῄσει, ὁ Κύριος ἀλλάζει τὴν Του ὅπως συνέδη καὶ μὲ τὴν πόλη Νηνευὶ ποὺ στὸ ἄκοιισμα ἀπὸ τὸν προ : φήτην ᾽Ιὠνὰ ὅτι «ἡ πόλη θὰ κατεστρέφετο . τες τοῦ Λαοῦ της, τόσον οἱ ἄρχοντες ἃσον καὶ ὁ Λαὸς καθὼς καὶ πάσα ζωὴ ὅπως ὡραία μᾶς τὰ. παροισιάζει ἡ Ἁγία µας Τραφή, νηστεύον τες ἐπὶ τριήµερον ααὶ ζη- τοῦντες - τὴν εὔσπιλαχγίαν τοῦ Θεοῦ ἐσώθηκαν καὶ οἱ ἴδιοι καὶ. ὅλα τὰ ὑπάρχονπα τους, ἀπὸ τὴν καταστροφή». Τὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν ΓΠκαλαιὰν Λαὸς τοῦ Θεοῦ ᾿Ισράὴ.. εἶ τόσα πολλὰ καὶ τόσο ζωντανᾶι ποὺ δὲν ἀφήνουν περιξώρια ἀμφισδήτησης. Τὰ΄ παραδέίγµατα πού ᾖἕ- χουμε ἐμεῖς ὁ Ἑλληνισμὸς σὰν Έθνος καὶ σὰν Χρισίια ναὶ μὲ αἲς σωτήρνες ᾿ ἐπεμέά σεις ' τῆς θείας πρόνοιας ὅ- ταν ὁ Αδὸς µας θρήσκευε πραγµατικὰ εἶναι ἀμέτρητα, Ὅμως σήµερα ἂν πανέ γας ρίξει μµιὰ ματιἁ σὲ μᾶς ἀπὸ τὶς ἅμαρ ᾿ εται Ποὺ μᾶς «κρατᾶ οτὸ συρῶ : γα τῆς Κυριακῆς: γίνετᾶι ᾿ γοχτιᾶς καὶ Διαθήκην ποὺ πα ᾿ ῥουσίασεν ὁ τότε «περιούόιος» | χουμε καιρό ᾿ γιὰ χάσιμο. λωι Ἰχῶν µας δρίοχεται στὰ 'χέ ᾿Βιάζεται οααϊ ὅσοι, ' ἀπαντᾶ σὲ ὅλα μας τὰ προ δλήµατα ἀλλὰ καὶ ποὺ προ καθορίζεν πὸ μθλλον καὶ τὸν προορισμὸν µας σ᾿ αὖ τὴ τὴ γῆ καὶ στὴν µέλλου σα, 'θὰ ο νιθρθεί, πόσον ἁ ποστάτες γίναμε καὶ ὡς ἐκ τούτου πτάσους κινδύνους δια τρέχοιε. Ἡ ὀδδομη µόρα ἡ μέρα τοῦ Κυρίου ἀντὶ νὰ χρῆσν µοποιείται ἀπὸ μᾶς σὰν µέ ρα καν ἀρχὴ «εὐχαριστίας πρὸς τὸν Θεὁ ποὺ μᾶς δοή Βησε νὰ ἐργαστοῦμε: ό μέρες μὲ ὑγεία, γένοται μέρα ἐδορ µήσεων γιὰ τὸ οΜήγι,ί γίνε μα µέχοι τὸ μεσημέρι, γίνε- ταν µέρα ἁμαοτίας καὶ 3ο λασίας. Τὸ Σαδδατόθρσδο. νὰ νὰ εἶναι δρἆδυ -ἠροέτοιμα σίας γιὰ τὴν θείο Άπιτουρ» δράδυ κραιπάλης, 'μόθης, ξε ώμος µέχρι πιοωΐας. Ας ἐπιστρέφοάμε. ' πρέπει νὰ χόνωντα μέρες κομα, οι καιροῖς εἶνάι χα- λ . Ἡ σωτηρία τῶν ὁϕν Σελίδα ------ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΟΥ«ΕΦ. Ρἱ προβλέμεις γιὰ τὸ μέλλου καί αἱ Χριστιανοί ᾿Ἡ ἔχδοση τῆς μηνιαῖας ἐγκρίτου ἐφημερίδας, «ΕΘΝΙ- ΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ», ἀποτελεῖ σήµερα ἱστοριχό γεγονός καί συμπληρώνει ἕνα κενό στόν χῶρο τῶν ἐθνικῶν µας προσανα- τολισμῶν. Καί τοῦτο γιατί ἀπό χρόνια οἱ ἑκάστοτε χυβερνήσεις δέν προσπαθοῦσαν γιά τόν σωστό προσανατολισμό τοῦ λαοῦ µας, µέ ἀποτέλεσμα τό 40Χ τοῦ Κυπριακοῦ ἐδάφους να βρίσκε- ται ὑπό κατοχικοῦ στεναγμοῦ. Γι᾽ αὐτό αυγχαίροµεν τόν «Ἐθνυό Φύλακα» καί τους ἐμπνευστές γιά τήν ἔχκδοση αὐτῆς τῆς ἐφημερίδας. Πιστεύο- µεν ἡ ἐθνωνή αὐτή ἐφημερίδα, θά ἐπενεργήση ἐπιτνχῶς στό ξεκα- θάρισμα τῆς σκέψης τῶν ἡγετῶν µας καὶ θά τούς κρούση τό ξυπνητήριο τῆς ἀγωνιστικῆς διαθέσεως, ὥστε νά συνέλθουν καί νά ἀντιδράσουν πρό τῶν ὁρα- τῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν τοῦ Ἓθνους, Εὐχή ὅλων λοιπόννά παρα- μείνει ἡ διάδοση τῆς ἐφημερίδας αὐτῆς καί ἡ ἔνθερμη ὑποστήριξή της, ὥστε σύντομα νᾶ χυχλοφο- ρεῖ ἐπί ἑβδομαδιαίας βάσεως καί γιατί ὄχι χαί ἐπί ἡμερησίας. . Τοῦτο ἐπιβάλλεται νά γίνει διότι ὑπό τᾶς δυσχόλους ατιγµάς πού διέρχεται σήµερα ὁ τόπος μας, ἡ ἐφημερίδα αὐτή, ἀποτελεῖ τό μοναδικό µέσο γιά τήν περι- φρούρηση καί διατήρηση τῶν ἐθνυιῶν µας ἰδανικῶν καΐπρυσα- νατολισμῶν, πού πρέπει νά εἶναι ὁστόχος καὶ ὁ σκοπός µας. Θράσος Γεωργιάδης. βία µας.- “Ἡ. δασιλεία τῶν οὐρανῶν θιάζσγία, μπαροῦν νὰ τὴν ᾽ἀπολαύοόύν, ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΟΥ Ἐπαμεινώγδα 5, Λεμεσός. ΗΕΠΕΚΑ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ τόν «Ε.Φ.» ᾽Αγοπητή σύνταξις, τος, ὅπως ἡ ΤΝ, ὅταν προσπα- Βοῦμε νὰ τῆς ἀλλάξουμε διεύθυν- σ’ ἐξαφανίζονται τώρα μὲ τὴν ἐ- πινόησι ἑνὸς νέου ὑποστηρίγμα- τος πολυκατευθυνοµένου, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ τὴν τοποθετή-' σουµε καὶ νὰ εὖν προσανατολί- σουµε ἀνάλογα μὲ τὶς ἁπαιτή- σεις καὶ τὴν ἄνεσι τῆς ἐργα- σίας µας. λακτη μ᾿ ἐκείνη τοῦ Χιτλερικοῦ ἀξιωματικοῦ. Μήπως Κύριοι τῆς Κριτι- κης ᾿Εππροπῆς δέν τό προσξ- ξατε αὐτό, Προσέξατε τούς ψαράδες, ζορό, ἐσκιμώους κ.λ.π., πού εἶναι συνηθισμένες παιδικές µεταμφιέσεις, Κρίμα. Φαίνεται τά οἴτια νἆᾶναι ἄλλα, Κρίμα πάλι. Μήπως ἕνα παιδί ΄’Ηεφημερίς «ΕΘΛ/ΚΟΣ ΦΥ/ΛΑΚΑΣ» ἡ ὁποία ἑξε- ὁόθη ἀπό ἐγνωσμένους ὀγων/στός Τῆς ἑλευθερίας τῆς Κυπρου, ἔχει χαροπο/- ήσει εἷς µέγ/στον βαθµόν τόν ΄Ελλην/σμόν τῆς Κύπρου, διότι ὅπως πολύ ὀρθά ὁιατυπώνετε εἰς τό κύριον ᾿ἄρθρον σας ἡ ἑφημερίς ἀὑτή θά συµβά- Λε! µέ ἀποκλειστικόν σκο- πόν εἷς τήν καθοδήγησιν τοῦ ᾿ἕλλην/σμοῦ τῆς Κύπρου, ὡς πρός τήν όε- ξαγωγή τοῦ ἐθνικοῦ µας ἀγῶνος κα! νά ὁιαφωτίσει Κάθε ἑνό/αφερόμενον, πού θέλει νά σκέπτετα! ὀρθά, ἐλεύθερα κα ᾿Ελλην/κά. ᾿Εθν/κή /ΠΙατριωτική Ἔνωσις Κυπρισκοῦ 'Α- γῶνος (ΕΠΕΚΑ/ συγχαίρε! ϐρ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» ΟΔΟΣ ΡΟΝΑΛΤ ΜΠΑΡΡΟΟΥΣ (παρά τό Κεντρικό Ταχυδρομεῖο Λεμεσοῦ) Τηλ. 656732 ”. Διατηρεῖτε γραφεῖο ἡ ἐπιχείρηση τήν γράφι- κή σας ὕλη νά παίρνετε ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο - χαρτοπωλεῖο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΔΑΞΕ Αγ. ᾿Ανδρέου 33, Τηλ. 63708 Τηλ. 49530 Λεμεσὸς : «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» .. ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΑ ΓΑΜΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ, ΟΝΟΜ. ΕΟΡΤΩΝ, κ.λ.π. αᾳ. ΣΧΟΛΙΚΑ ἡἤ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ δι ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ Λευκωσία: Μνασιάδου 28 ΠΡΚΩΙΗ) δ ΑΧΙΛΛΙΣ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ Τούς σχόντας δ/ό τήν ἐθν/- ΛΑΡΝΑΚΑ κήν ἀυτήν πρωτοβουλία Τηλ. 59949. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ τῆς ᾿εκδόσεως τοῦ «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» «᾿Εθνικοῦ Φύλυκο» κα ἐὔχετα! ὅπως ή ἐφημερίς αὐτή, σωµβάλει εἰς ἕνα πραγµατικόν ἑθνικόν Γίνονται δεκτὲς παραγγελίες ἀπό τηλεφώνου. Αμεσος παράδοσις στά γραφεῖα. ΜουςτακΑας 5ΗΙΡΡΙΝΟ ΔαξΝνοί ΓΕ ΙΤ) ΕΙΣΛΓΟΓΕΙΣ ΕΙΒΚΩΝ οΙκοδομηΣ ΛΑΜΑΡΙΜΕΣ ἁλουμινίου ὅλων τῶν μεγεθῶν. ΑΓΙΑΝΑΠΑ ΠΕΡΑΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΕΙ ΕΧ 3076 Ο60ΑΒ8ιΕ ΑΌΡΗΕΘ5 ΜΟΙυΡΤΑΚΑ5 ΗΜΑΟΘΣΡΟΙ -ΟΥΡΗύ5 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ 5ΤΑΙΕςς 5ΤΕΕΙ. ΤΣΙΓΓΟΥΣ Γαλδανιζὲ ὅλων τῶν διαστάσεων, ξύπνημα. Μ΄ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ Μαῦρες καὶ Γαλθδανιζὲ ὅλων τῶν μεγεθῶν. μμ πχ. κ χ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΑΕΞΕΙΔΕΨΕΤΕ : Μέ πατριωτικούς χαιρετι- Α΄ ΣΩΛΗΝΕΣ Μαῦρες καὶ Γαλθανιζὲ ὅλων τῶν μεγεθῶν. ΩΡΟΛΟΓΠΙΑ ΤΟΙΧΟΥ | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΠΜΑΤΟΣ Ἡ ώργιος Εὐστρατιάδης ὰ ΣΩΛΗΝΕΣ Ἐπίπλων καὶ Ἐξὼστ ὅλων τῶν μεγεθῶν, ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ρόκδροι ΕΠΕΚΑ α΄ ΠΑΣαΑΜατα Γολλικῆς καὶ ᾿Ιταλικῆς προελεύσεως ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ον γην ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ μισο ται Μ΄ ΣΩΛΗΝΕΣ Πλαστικὲς καὶ ἐξαρτήματα ᾽Αγγλικῆς κροελεύσεως. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜ ο δις ρα ον, μας ΜΟὕΞΤΑΚΑΕ 5ΗΙΡΡΙΝΩ ΑΟΕΝΟΙΕς ΙΤΡ. αληκος. Α ΡΟΒ 1684 τει. 68307/8 ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ π π Ἅ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σωλήνων γαλθανιζὲ καὶ ρουμπινέττα. ΟΓΔΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ ἃ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΧΑΡΑΛ. ΓΙΩΡΓΑΛΑΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - Τιμὲς Πογικέὲς ο- μπιτ Ἡ Μ ΛΗΛ. μας ΙΥΝΜΚΗΑ πες ααὈρά ΓΙΑΜΑΧΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ὢ ο ννες κ ΚΆΓΝΑΧΑ. ΜΙΑ ΓΙΑΜΑΧΑ ΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ - ΠΑΜΑΧΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ πμ ο αφ ο κ λλοκ κ, Βραζιλιανικο καπνο «Διατηρειται παντα Φρεσκο χαρις στο μεταλλικο περιτυλιγµα που κλεινει αεροστεγως αβΛΝΝΕΜΑΝΝ....ίοι α ΜΑΝ ᾿Προειδοποιηση Υπουργειου Ύγειας Ἁγίας ζώνης 11 δ. Λεωφόρος Φλωρίνως 7 Γλάδστωνος 17 “το καπνισµα µπορει να Ώλαψει (Γωνία Μέσα Γειτονιᾶς) Τηλ. 45591, 47052 Τηλ. 54128 Αποκλσιστικοι Αντιπροσωποι και 4ιανομεις: αλ ιαν Τηλ. 63725, 60122 -Λεμεσὸς Λευκωσία λάρνακα Γενικὸς Αντιπρόσωπος Κύπρου : Α. ΦΣΑΠΝΟΥΡΘΙΔΗ Ξ η τι ιδ σα ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982 6ΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑΓ Μνήμη καί δίδαγμα Ἐλευθερίας Όταν ὁ Στρατάρχης Χάρντιγκ - Κυβερνήτης τῆς Κύπρου - ζήτησε ἀπό τούς καταζητούµενους ἀγωνι- στές νά παραδοθοῦν θέτοντας τους καί προθεσµία, ὁ μόνος πού ἀναποκρίθηκε ἦταν ἕνας συμπαθής γάϊδαρος πού ἔκαμε τήν ἐμφάνιση του στή Λευκωσία. ᾽Αντί σαµάρι, ὁ «κώρ - µέντιος», ἔφερε πανώ µέτή ἐπιγραφή: «Μγ Ματεμα! ἆ οιγγεπάεγ». Δηλαδή «ῴτρατάρχη µου παραδίδοµαι». ᾿Επίσης ἀπό τόν γαϊΐδαρο κρεµόταν πι᾽ ἕνα ψεύτικο ὅπλο. Σελίδα 8 Ἡ Σεβέρειος Βιβλιοθήκη, πού ἦταν τό «κάστρο» Κρυφό Σχολειό. Οἱ Ἐκκλησιές εἶχαν μετατραπεῖ σέ «Ἑρυφά Σχολειά» κατά τή διάρκεια τοῦ ἀπελευθε- ρωτικοῦ ᾿Αγώνα, ὅταν οἱ Βρεττανοί ἔκλειαν τά σχο- λεῖα, στά ὁποῖα κομάτιζαν 'Ἑλληνικές σημαῖες. ς Στή φωτογραφία διδασκαλία μαθήματος λογιστικῆς σέ Ερυφό Σχολειό. ᾿Αγωνιστές τῆς ΕΟΚΑ, Υονατιστοί µπροστά στό φυλακισμένο μνῆμα τοῦ ἔφηβου τῆς Τσάδας Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, ἀποτίουν στόν ἥρωα ἐλάχιστο φόρο τιμῆς καί θαυμασμοῦ. ΤΠ ΕΙΧΑΜΕ ΠΡΟΕΙΔ Νά µήν ἐνταιριασθεῖ ὁ Φάκελλος προδοσίας τῆς Κύπρου ᾿Από τήν πρώτη µέρα τῆς ἔχδοσής του, ὁ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ», πῆρε σοβαρή καί ὑπεύ- θυνη θέση γιά τό «ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ». Προειδοποίησε 'μάλιστα γιά τούς κινδύνους πού περιχλείειτόµή, ἄνοιγμα τοῦ φακέλλου καί ἡ συνέχιση τῆς ἀνωνν- µίας τῶν προδοτῶν τοῦ Ἓθνου, ) :ὀ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ»ἔταξε σάν σκοπό του τή σωστή καθοδήγηση τοῦ Ελληνικοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, στή διεξαγωγή τοῦ ἐθνικοῦ του ἀγῶνα. Δέν μπορεῖ νά µήν πάρει ξανά τήθέσητου πάνω στό θέµα αὐτό, πού χωρίς ἱκανοποιητινκή καί θετική δικαιολογία τερμάτισε ἡ Βουλή. ᾿Επίσης ὁ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ» προειδο- ποίησε πὠς ἄν ἡ Βουλή τῆς Κύπρον, σέ συνεργα- σία µέ τήν ᾿Εκτελεστική ἐξουσία, καί τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων καί τήν κυβέρνηση τῆς “Ἑλλάδος δέν προχωρήσουν στό ἄμεσο ἄνοιγμα τοῦ φακέλ- λου, ἀκολουθώντας τάς προὐποθέσεις πού ἆνα- φέραμε καί πού ξαναεπαλαμβάνουμµε πιό κάτω, τότε αὐτό πού ἐπιχείρησε ἡ Βουλή τῆς Μύπρου - προειδοποιήσαµε - ἴσως νά εἶναι ὁ ἐνταφιασμός τοῦ φαχκέλλου. ΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΓΡΑΨΕΙ ο... ϱ Νά διοριστεῖ ἀνεξάρτητη ἐπιτροπή, ἡ ὁποῖα ν᾿ ἀποτελεῖται ἀπό ἀνθρώπους ἠθικούς, φιλόπα- τρεις, εἰλικρινεῖς καί ἀκεραίου χαρακτῆρα, καί µέσα σέ τακτό χρονικό διάστηµα νά συγκεντρώ- σει ἀδιάσειστα ἱστορικά ντοκουμέντα πού θά «χύσουν ἄπλετο φῶς στίς προδοσίες. ᾿Επίσης νά ζητηθοῦν ἔνορκοι καταθέσεις ἀπό ἡγετικούς παράγοντες ὅλων τῶν παρατάξεων καί ἀπό ἀνθρώπους πού ἔζησαν τά γεγονότα, πού ἀποτε- λοῦν τούς ἱστορικούς σταθμούς τοῦ Κυπριακοῦ Προβλήματος. ο. Νά ζητηθῆ ἡ ἀποφυγή ὁποιασδήποτε ἀνάμιξης στό ἔργο τῆς ἀνεξάρτητης ἐπιτροπῆς. 9, Εἰδικός νόμος νά προστατεύει τήν προσωπι- κότητα ὅσων κατέχουν τέτοια στοιχεῖα, πού θά βοηθήσουν στό σωστό καί ἀντικειμενικό ἄνοιγμα τοῦ φακέλλου τῆς Κύπρου. Χαιρετίσαμε µέ ἱκανοποίηση τή δήλωση τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ κ. Παπανδρέου, πὠς δέν ἐνέχεται κανένας Ἐύπριος στήν προδοσία τῆς Κύπρου. Ζητοῦμε ὅμως ἀπό τόν κ. Παπανδρέου νά ἐπιταχύνει τήν ἀπόφασή του γιά ν᾿ ἀνοίξει ὁ φάκελλος, γιατί τόσο ὁ Κυπριακός, ὅσο καί ὁ Ἑλληνικός λαόςζητοῦννά πληροφορηθοῦν ποῖοι κατεπρόδωσαν τήν Κύπρο τήν ἄφησαν ξέφραγο ἀμπέλι στίς ὀρέξεις τοῦ ᾿Αττίλα καί παρ᾽ ὀλίγον νά αἱματοκυλίσουν ὁλόκληρο τό Ἔθνος, Ἡ δήλωση τοῦ κ. Παπανδρέου σάν.κεραµίδα ἔπεσε στά κεφάλια αὐτῶν πού βάλθηκαν - ἐξυπη- ῥετώντας ξένους ἀντεθνικούς σκοπούς - νά ρίξουν τό βάρος τῆς προδοσίας στούς ἀγωνιστές. Στούς ἀγνούς καί τίµιους ἀγωνιστές πού ἀπαντοῦσαν πμαμι σέ κάθε κάλεσμα στή φωνή τῆς πατρί- ας. Πάντως, ἀπό τήν µικρόχρονη συζήτηση στή Βρυλή, φάνηκε πὠς ἀλλοῦ εἶναι οἱ προδότες κι ἀλλοῦ οἱ προδοσίες. Πώς ἄλλοι κατηγορήθηκαν κι᾽ ἡ ἀλήθεια πού ἄρχισε νά ξεπροβάλλει εἶναι ἄλλη. Γιατί ὁ «ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» πρέπει ν᾿ ἀνοίξει ἄν ὄχι ἀπό τό 1931. σίγουρα ἀπό τό 1955. Καί σάν ἀνοίξη, θά φανεῖ καθαρά ποῖοι συνεργάστηκαν συνειδητά µέ τούς ἀποιπιοκράτες καί µετά σέ ξένο ἅρμα προσδεδεµένοι συµµάχη- σαν στό ξεπούλημα τῆς μισῆς πατρίδας µας. Ἐμεῖς δέν θά σταματήσουμε νά ζητοῦμε τό «ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΠΡΟΥ» μέχρι πού αὐτό γίνει πραγµατι- κότητα. ΤΏ ξεῖν, ἀγγέλλειν τοῖς πανέλλησι ὅτι τῆδαι κεῖμαι τοῖς ᾿Ελληνικῆς 'Ιστορίας ρήµασιν πειθόµενος). Πέρασαν κιόλας 8 χρόνια ἀπό τή µέρα τοῦ θανάτου τοῦ Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα - Διγενῆ. 'Ο συγκλονισµός, ἡ συγκίνηση καί τό πένθος τοῦ Κυπριακοῦ 'Ελληνισμοῦ ἦταν τόσα πού ξάφνιασαν καί τούς πιό πιστούς ὀπαδούς του. Δεκάδες χιλιάδες ἔτρεξαν µέ δάκρυα στά µάτια στή Λεμεσό, νά Φιλήσουν τόν νεκρό καί νά τόν ἀποχαιρετήσουν. Στήν κηδεία του, δέν θάταν ὑπερβολή νά λεχθῆ, παρευρέθηκε σχε- δόν ὅλος ὁ Κυπριακός λαός. Καΐτό ἐρώτημα γεννιέται αὐθόρμητα. Κζαί γίνεται ἀκόμα πιό δικαιολογηµένο ἄν σκεφθῆ κανείς πώς τά τελευταῖα χρό- νια πρίν ἀπό τό θάνατο τοῦ Στρατηγοῦ, συστηματική καί µεθοδική ἦταν ἡ εἰς βάρος τοῦ ἔργου του καί τοῦ ἰδίου πολε- µική. ΄Η δράση τοῦ Στρατηγοῦ τά τελευταῖα χρόνια εἶχε ξε- σηκώσει πολλές ἀντιδράσεις πού ποίκιλλαν ἀπό τόν σκεπτικισμό καί τίς ἀμφιβολίες καί πιστῶν του ἀκόμα, µέχρι τίς πιό βίαιες καί ἐχθρικές τῶν ἀντιπάλων του. Γιατί λοιπόν τόση συγκίνηση, γιατί τόσο πένθος, γιατί τόσα δάκρυα καί συντριβή γιά τόν γέρο τῶν 75 χρόνων, πού ὑπέκυψε στόν ἀδυσώπητο νόµο ὅλων τῶν θνητῶν Πολλοί εἶπαν πώς ὁ Κυπριακός Ελληνισμός τιμώντας τόν νεκρὀ Στρατηγό, τίµησε τόν ἀγῶνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. «᾿Εχθρού καί «φίλου ἑνώθηκαν γιά λίγοµπροστά στό νεκρό σῶμα τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ ἀγῶνα, θυµήθηκαντίς ὡραῖες Εκεῖνες μέρες τοῦ ἤθους καί τῆς ἀρετῆς, τῆς αὐταπάρνησης καί τῆς θυσίας καί ἔκλαψαν τόν ἄνθρωπο πού στάθηκε ὁ ἐμπνευστής της) ὁ Κυπριακός Ελληνισμός στήν κηδεία τοῦ Στρατηγοῦ ἔδωσε µέ τήν παρουσία του καί τη συγκίνησή τοῦ, τό ὀφειλό- µενο Φόρο καί τήν ἀναντίλεκτη ἀναγνώριση στόν ἀρχηγό τῆς ἐποποιϊας 1955 -50. Ἔχει πολλήν ἀλήθεια ἡ ἄποψη αὐτή µά δὲν ἐξηγεῖ πλή- ρως τό Φαινόμενο. Αλλοί εἶπαν πώς ἡ κηδεία τοῦ Στρατηγοῦ ἦταν ἕνα δεύ- τερο δημοψήφισμα τοῦ Κυπριακοῦ 'Ελληνισμοῦ γιά τήν Ἕνωση. 'Ἡ παρουσία τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων δέν σήμαινε τίποτα ἄλλο παράτήν διαδήλωση τῆς ἀπόφασης τοῦ λαοῦ γιά πραγμάτωση τοῦ προαιωνίου πόθου πού ὁ ἔκλιπών ἡγέτης ἦταν ὁ κυριώτερος ἐνσαρκωτής, Μιά ἄλλη ἄποψη ἀναφέρεται στή ψυχολογίατῶν μαζῶν. Από τίς 200 χιλιάδες (ἄλλη λένε 300 χιλ) τοῦ λαοῦ πού μαζεύτηκε καί πένθησε τό στρατηγό, πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι πού διαφωνοῦσαν μέ τόν στρατηγό. Πολλοί πού θά τόν λιθο- βολοῦσαν ζωνστανό. Όμως µπροστά στὀ θάνατο τοῦ ἄνδρα πού ἦταν Μεγάλος, εἴτε σάν φίλος, εἴτε σάν ἔχθρός,τό δέος κυριάρχησε καί ἐπέβαλε τήν ἀναγνώριση. Ὕστερα, ὅσο σκεπτικιστής κι ἄν εἶσαι, ὅσο κι ἄν διαφωνῆς µε κάποιον, δέν μπορεῖς παρά νά σταθῆς μέ σεβασμό µπροστά στὀν ἄνθρωπο πού μέ συνέπεια καί μὲ ἐμμονή στίς πεποιθήσεις του πεθαίνει ἐπί τῶν ἔπάλξεων τῶν ἰδανικῶν του. Δέν συγκλονίστηκε ὁ Κυπριακός Ελληνισμος µόνο -διάτι ἀπέθανεν ὁ στοατηγός Γεώργιος Γρίβας -- Αιγενῆς, ἀλλά καί γιά τό πῶς ἀπέθανεν. Φανταστῆτε νά µαθαίναµε ἕνα πρωϊῖ πώς ὁ Στρατηγός ἀπέθανεν σ᾿ ἕνα καφενεῖο τῆς ᾿Αθῆνας, συνταξιοῦχος καί ἥσυχος. ᾿Η πώς ἀπέθανεν σίὀ κρεββάτι του, περιστοιχιζόµενος ἀπό τούς οἰκείους του. Θλίψη µά ὄχι δέος, λύπη µά ὄχι συντριβή. ΙΟ Στρατηγός μποροῦσε ἄν ἤθελε νά περάση πολύ εὐχάριστα τά τέλη του δαφνοστεφανωμένος, τιµηµένος, θάχε πάντα ὅλες τίς τιμές καϊτίς πρωτοκαθεδρεῖες, τ᾽ ἀρνή- θηκεν ὅλα. Καί πέθανε ὄρθιος, στό κρησφύγετο, στίς ἔπάλ- ξεις, πολεμώντας ὥς τό τέλος. Πολλοί διαφωνοῦσαν μέ τόν Στρατηγό, ὅμως µπροστά στό μεγαλεῖο τῆς συνέπειας καί τῆς ἀγωνιστικότητας του δέν μποροῦσαν παρά νά νοιώσουν θάµβος. Ηταν ἕνας μεγάλος, ἦταν προπάντων ἕνα παλλη- κάρι, ἕνας λεβέντης. Εἶχε τήν λιτότητα τοῦ Σπαρτιάτη πολε- µιστή, τήν αὐστηρότητα τοῦ Βυζαντινοῦ, τόν ἐνθουσιασμό τοῦ ἀγωνιστῆ τοῦ ᾿21, τό πάθος τοῦ ἀγωνιστοῦ τῶν Βαλκανι- κῶν πολέμων, τόν ἡρωϊσμό τοῦ 40, τό ἦθος τῆς Ε.09.Κ.Α. ΄Η σηµερινή θολή πραγματικότητα τοῦ τόπου µας δέν βοηθᾶ στήν ὀρθή καί ἀντικειμενική ἐκτίμηση τῆς προσωπικό: τητος τοῦ Στρατηγοῦ. Είµαστε βέβαιοι ὅμως πώς κάποτε, ὅταν τά µίση καί τά πάθη γαληνέψουν, ἡ µορφή τοῦ Στρατη- γοῦ, οἱ ἀγῶνες του καίπρό πάντων τό ἦθος καί ἡ ἀγωνιστικό- της του θά τύχουν γενικῆς ἀναγνωρίσεως, ἀπό ἐχθρούς καί φίλους. τῶν μαθητῶν «τῆς Λευκωσίας, κατά τίς πολυήµερες συγκρούσεις µέ τίς «δυνάµεις ἀόφαλείας» τῶν Κατα- 1. 2. Β, 4. 5. 6. να (Πανηγυρικό Φυλλ. τῶν τριῶν χρόνων ΑΓΟΝΟΣ Τ Ὅ οδό ὡ νο σα Αν ὼ καἩ 3 ή 8 σος 10 ]ρακόσιοι: ἐπιωὺεῖε ἹἜα. παισιἁ σας τλεβ' ἰὅπτε μαί ζαγάβύετε σ ἐμᾶς. κτητῶν. ΖΕΙΤςΣ ΕΝΑΡΞΙΣ ΕΝΟΠΛ/Ο Σ ΚΥΠ/Ρ) ον. δὴ ο πόσο μοιᾶζουνε μέ δᾶς άδιο πού εξέδωσε ὁ ΔΙΓΕΝΗΣ µέτήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης ἀπό τήν ἕναρξη τοῦ ᾿Αγῶνα τήν Ίην Ἀπριλίου 1958) ΕΚΔΟΣΗ ΣΑΠΕΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΙΝΙΚΗΞ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 1ΗΣ ΛΠΡΙΛΙΟΥ 195250 3Ίη Μαρτίου Γενικός Σημαιοστολισμὸς τη ΑΠΡΙΛΙΟΥ : Ὥρα 7 π. µ. Ὥρα 9 π. µ. Ὥρα 11.15 π.μ. 12 μεσημέρι Ὥρα 7. μ.μ. Ἔπαρσις τῆς Σηµαϊας εἰς τὸ Κρυσφήγετο τοῦ ᾽Αρχηγοῦ τῆς ΕΩΟΙς Α Στρ. Γεωργίου Γρίβα ἀιγενῆ. Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Ναὸν Αγίου ᾿Ελευθερίου. Τόν Πανηγυρικόν θά ἐκφωνήση ὁ κ. Νῖκος ᾽Αγιομαμίτης. Προσκλητήριον Πεσὀνιων ἠἡρώων τῆς ΕΟΚ Α καὶ κατάθεσις στεφάνων ὑπό Σωματείων καὶ ᾿Οργανώσεων εἰς τὸ μνῆμα τοῦ ᾽Αρχηγοῦ Διγενῆ. Διοργάνωσις ὑπό ΠΑΑΟΚ πρωταθλήματος ἑπτὰ καθ΄ ὁμάδα εἰς τὰ ἀκόλουθα κέντρα : - Πύργος Παρθενών, Χαλκούτσας Ὕψωνας Ερήμη Αγιος Μάμας Πανυγηρικός κοινὸς 'Ἑορτασμός τῆς ᾿Εθνικῆς ᾿Επετείου ὑπὸ τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωµατείὠν Λεμεσοῦ εἰς τό οἵ- τῆς ΣΕΚ. σιάρχης κ. Κωνσταντῖνος Γιαλλουρίδης. κηµα Ὁμιλητὴς ὁ ἀγωνιστὴς πρώην Γυμνα- Θὰ ἀκολουθήση πρόγραµµα µέ ᾿Εθνικοὺς χορούς, ΕΚ ΤΟΥ ΣΑΠΕΛ ο ἡλλΑ ρασ) λαο ο δι απ. ο Ίη ΑΠΡΙΛΙΟΥ 19556 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΠΕΛ “Ὑπέρλαμπρη καί Φεγγοβολοῦσα προβάλλει σήµερα ἡ επέτειος τῆς Πρωταπριλιᾶςτοῦ 1955. 'Ἡ Επέτειος τοῦ θρυλικοῦ Διγενῆ, τῶν ἡρώων καί ἀγωνιστῶν τῆς Λεβεντοµάνας Ε.Ο.Κ.Α., πού σκόρπισαν τά σκοτάδιατῆς σκλαβιᾶς κα(θρόνια- σαν τή λευτεριάβασίλισσαστούςΚυπριακούς ὁρί- ζοντες. 'Ἡ Επέτειος πού γράφτηκε μὲ Φωτιά καί αιμα καί δίδαξε σ᾿ ὅλο τόν κόσµο πώς πρέπει ν᾿ ἀγωνίονται οἱ λαοί πού θέλουν νά ζοῦν Ελεύθε- ροι. Προβάλλει ἡ σηµερινή μέρα γιά νά φωτίσει μέ τό ἁἀνέσπερο φῶς της τό δρόµο τῶν Εθνικῶν παραδόσεων καί πεπρωμένων τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ καί νά τόν γαλουχίσει στά ἱερά νάµατα τῆς Εποχῆς ἐκείνης. Ὅπου µπροστά στήν ἀποφασιστικότητα τοῦ λαοῦ µας, σιδηρόφρακτες αὐτοκρατορίες ντροπιάζοντο καί τά παλληκάρια βάδιζαν στήν ἀγχόνη μέ τό τραγούδι τῆς λευτε- ριᾶς στά χείλη. Μεθυσμένος ὁ λαός ἀπό τ᾽ ἀθάνατο κρασί τῆς λεβεντιᾶς τῶν προγόνων µας, ρίχτηκε μέ ἀκράτητο ἐνθουσιασμό στήν ἄνιση πάλη καί στέ- Φθηκε νικητής. 'Η τότε µικρή Κύπρος ἀπέδειξε πώς λαός πού σέβεται τήν ἱστορίατου καί στηρίζε- ται στίς ἐθνικὲς του ρίζες τραβᾶ πάντα μπροστά. Τόν δρόµο τοῦ ἀγώνα, τοῦ καθήκοντος καί τῆς τιμῆς. Ἡ 27η ἐπέτειος τῆς θρυλικῆς Πρωταπριλιᾶς τοῦ 1956, βρίσκει τόν Ἑλληνισμό τῆς Κύπρου ἄγρυπνο στίς Εθνικές Επάλξεις. Μέ τή μισή πατρίδα µας σκλαβωμµένη, Χιλιάδες σκοτωμέ- νους, περιμένοντας ἀκόμα τό γυρισμό δεκάδων ἑκατοντάδων ἀγνοουμένων, μέ 200.000 πρόσφυ- γες ν ἀτενίζουν τή μέρα τῆς ἐπιστροφῆς. Χρέος ἱερό σ᾿ ἐμᾶς σήµερα, νά τιµήσουµε τούς ἀθάνατους ἥρωέςμας. Καίθάτούστιµήσουμε κατά τόν καλύτερο τρόπο, παραµείνουµε πιστοί, ἀκλόνητοι, ἀλύγιστοι, ἀνυποχώρητοι, θαρραλέοι κι᾿ ἀποφασιστικοί. Αξιοι συνεχιστές τοῦ ἔργου τους. Νά βροντοφωνάξουμµε στόν βάρ- βαρο εἰσβολέα πού μολύνει τ ἀγισμένα χώµατά τῆς Κύπρου µας, πώςδέν δίνουµε «γῆν καί ὕδωρ». Πῶς ἔἴμαστε ἀπόγονοι ἐνδόξων προγόνων. Πῶς οἱ δοκιμασμένοι στό καμίνιτοὔἀγώνα µαχητέςθά πάρουν ξανά πρωτοποριακή θέση καί ὁλαός θά ξαναπανηγυρίσει µιά ἀκόμα νίκη σάν Εκείνη τῆς Ε.Ο.Κ.Α. Ἡ γνώριµη φωνή τοῦ ἀθάνατου ἀρχηγοῦ τῆς Ε.Ο.Μ.Α. στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα - Αιγενῆ, ἀντηχεῖ καίπάλι στ᾿ ἀφτιάμας. Μᾶς µετα- Φέρει στήν Ένδοξη ἱστορική Εκείνη Πρωταπριλιᾶ τοῦ 1955, τότε πού τό νησί µας σείστηκε ἀπ᾿ τοῦ Αρχηγοῦ τό ἐγερτήριο σάλπισµα: «Μέ τή βοή- θεια τοῦ Θεοῦ, µέ πίστι στόν τίµιο ἀγώνα μας καί µε τὴν συμπαράσταση ὁλοκλήρου τοῦ Ἔθνους, ἀναλαμβάνομεν τόν ἀγώνα διά τήν ἀποτίναξιν τοῦ ᾿ Αγγλικοῦ ζυγοῦ».. , ηλά λοιπόν τά µέτωπα καί σίδηρο οἱ καρ- να «Πυρσός στό Χξρι ἀπ᾿ τή φωτιά τοῦ Μαρα- ανα µπροστά πηγαίνοντας ὁ Διγενῆς, κι Ε.Ο.Κ.Α. θρῦλος µας Φώνάζει ἑμπρός, παιδιά ον δρόµο τῆς τιμῆς». ᾿ Εμπρός. ὅλοι γιά τή σωτηρία τῆς Κύπρου μας, γιάτή λευτεριά τηςποῦναι καί δική µαςλευτε- ριά. «Ἡ ΤΑΝ ”Ἠ ΕΠΙ ΤΑΣ» ΖΗΤΩ Η 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1ος5 ΖΗΤΩ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ και ΛΕΜΕΣΟΥ (Σ.Α.Π.Ε.Λ) --υυαααμα.ἃ-Ι----------λαωω Δυσκολ/ες Φοβερές παρουσιάστηκαν κατό τή ὀιάρκεια τοῦ ὀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ. Αλλο Ίσως δει- Αλίασαν. ο ἁιγενῆς ὅμως ποτέ. ᾿Αχιλλέας μαζ/ κα/ Οδυσσέας μέ όλες τίς ἀρετές πού κοσμοῦν τόν ἕλληνα Στρατ/ωτικό, εύρ/σκε Πάντοτε τό τρόπο νά ὑπερπηδᾶ Τά ἐμπόδια καί στίς πιό δύσκολες κα/ στίς πιό κρίσιµες στιγμές. - ο Θεός µέ Φύλαξε καί ποτέ µου ὅὁέν όπεφερα ἀπό ἀρρώστειο Λήόνο ἕνας μ/κρός πονόδοντος μέ ἐνόχλησε, Φώναξα ἔναν ὀδοντογιατρό στό κρησφύγετό µου. ᾽Αλλό οἱ ᾿Αγγλο, τό. ἔμαθαν περ/ιεκύκλωσαν Τό κρη- σφυγετό µου, τό ὁποίο ἀνεκάλυφαν, παρακολου- θώντας τόν γ/ατρό. ΄Ο κίν- όυνος ἦταν µεγόλος. Εἰ- χα ἑλάόχιστες ἑλπίδες σωτηρίας. Αναγκαστή- καμε νά ὁώσουμε κανον!|- κή μάχη. ΄Ο Θεός ὅμως μέ βοήθησε γ/ά µιά ἀκόμη Φορά. Γλίστρησα µέσα σπὀ τά χέρια τους καί ὄφησα τούς Άγγλους νά κτυπιοῦὔνται µεταξύ τους. ΤΥΠΟΙΣ: «ΕΘΝΙΚΟΕς ΦΥΛΑΚΑΟ» ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982 -----οαααααααααααααα...-.----------- ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: εΘΝιΚκος ΦΥΛΑΚΑΟ ΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Ὑπό ᾿Αρχιμανδρίτου ᾿Επιφανίου Εὐθυβούλου (Διδάκτορα Βυζαντινῆς “Ἱστορίας καί Πατριστικῆς Θεολογίας) Αν ἤθελε ν᾿ ἀναζητήσει κανείς µιά ΄ Ελληνυή μορφή πού νά συνδυάζει τήν εὐφυία. τήν ἀρετή καὶ τήν ἀνδρεία, γιά νά τήν προτάξει σάν πρότυπο, ἆσφα- λῶς θά κατέληγε στό Στρατηγό Μακρυγιάννη. Σ΄᾿ αὐτόνθά µπο- ροῦσε νά διακρίνει κανείς τόν πυρῆνα καί τό εἶδος τῆς Ελλη- νικᾶς φυλής. Τήνποιότητα τῆς Ελληνικῆς ρίζας, τῆς ρίζας ἐκείνης πού δέν φαίνεται καὶ πού κάθε τόσο ἀνθοβολεῖ πλειάδες ἀνθρώπων τοῦ «Λαοῦ τοῦ Θεοῦ!» Ὅπως ἔγινε τό εἶχκο- σιένα µέ ποιητές σάν τόν Κάλβο καί τόν Σολωμό, μέ ἀγωνιστές, σάν τόν Καλοκοτρώνη, τόν Παπαφλέσα, τόν Καραϊσκάκη, τόν Νυκηταρᾶ, τούς Τζαβελ- λάϊΐες, Τά φύλλα ξεραίνουνται καμμιά φορά, τό δέντρο µοιά- ζει ἀπνεκρωμένοι ὡστόσο ἡ ρίζα χλείνει µέσα της ὅλα τά συστατικά γιά τή δηµιουρχία ἑνός καινούργιου ἀπροσδόκη- του θαύματος. Γιαυτόκι ἡ περίπτωση Νήακρυ- γιάννη δέν εἶναι τυχαία. Εἶναι ἀπό τίς πιό θαυμαστές. Εἶναι ἡ ἔκπληξη τῆς «μωρίας» τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ «ἐκ βαθέων» ἐπάνασταση στό κατεστημένο καί τό «σκάνδαλο» τοῦ Θεολό- γου ἀγωνιστῆ στήν ἀριστοχρα- τία τοῦ πνεύματος, καί ἐνάντια ατή δυτικόπληκτη ατεῖρα διανό- ηση. ᾿Ἠταν ἀγράμματος, ἀλλά χειρίστηκε χαΐ τήν πέννα ὅπως χαίΐ τό σπαθί, σάν ἕνας πραγµα- τικός προφήτης, σάν ἕνα γνήσιο τέχνο τοῦ «λαοῦ τοῦ Θεοῦ». ἵαί μᾶς ἄφησε σάν «πρόκληση» μαζύ μέ τή ζωντανή παρουσία του --- ατ’᾿ ἀπομνημονεύματά του» ἀπ᾿ τή µιά καί τίς ασυνομιλίες του» µέτόν Θεό, τήν Παναγία καίτές ΑἉγίες -- ὅλες τίς φίλες χι᾽ ἄδελφές του -- ἀπ᾿ τήν ἄλλη. Ὁ Μακρυγιάννης µπο- ροῦμε νά ποῦμε εἶναι αὐτοφυής!| Ἐεβλάστησε µές ἀπὸ τὶς ἀνώνυ- µες ξώμαχες τῆς Ἑλληνικῆς γῆς, ἀνώνυμός καί ὁ ἴδιος «ἀπά- τωρ. ἁμήτωρ καί ἀγενεαλόγη- ΟΓΓ. τῆς ΠΕΑ ἀγωνιστής κ. στῆς, καταθέτει στεφάνι. ΤΟ ΕΕ. τοῦ ΣΑΠΕΛ ἀγωνιστής κ. Ανδρέας Σα: µουρίδης, καταθέτει στεφάνι, πικοῦ Συναγερμοῦ. Ὁ ἀγωνιστής βουλευτής παρές καταθέτει στεφάνι ἐκ µέρους τοῦ Δημοκρα- τος...) ( Εβρᾶνος 2᾽΄ 3). Κι' αὐτή του ἡ «ἀνωνυμία» δέν εἶναι καθόλου ὑπερβολική. Γεννήθηχε στά 1797 σ᾿ ἕνα χωριό τοῦ Λιθωρικοῦ, τό ᾿Αβορίτη- «πέντε καλύβια ὅλα - ὅλα» -- ὅπως λέει ὁ ἴδιος. ᾿Ἡ προφορική παρά- δοση λέει πώς ὁ πατέρας του ὠνομαζόταν Δημήτριος Τριανταφύλλου, ὁ ἴδιος ὅμως δέν φαΐνεται νά τό ξέρει... Οἱ γονεῖς του Ἴταν πολυφαμελίτες καὶ φτωχοὶ, κατατρεγμένοι ἀπὸ τὶς ἁαπανές καί λεηλασίες τῶν ᾿Αρβανιτάδων καί τῶν Τούρ- κων. 'Η µητέρα του ἡ Βασιλική τόν γέννησε σ᾿ ἕνα λόγγο, πού µιά μέρα εἶχε πάει νά κόψει ξύλα, Δέν εἶχε ἄλλο ροῦχο καί τόν δίπλωσε (τουλούπωσε]καί «σπαργάνωσε» μέ μερικές καλαμποκιές. 'Ο ἴδιος διηγεῖται ὡς ἑξῆς τή γέννησή του: «Φορ- τωµένη εἰς τόν δρόµον, εἰς τήν ἐρημιά, τήν ἔπιασαν οἱ πόνοι καὶ γέννησε ἐμένα” μόνη της ἡ παη- µένη καί ἀποσταμένη ἐκιντύνεφε (καί αὐτηνή τότε καὶ ἐγώ. Ἔελε- χώνεψε µόνης καὶ συγυρἰστη, φορτώθη ὀλίγα ἔύλα χαί ἔβαλε χαί χόρτα ἀπάνω εἷς τά ξύλα καί ἀπό πάνω ἐμένα καὶ µε πῆγε εἰς τό χωρίον...». Οἱ γονεῖς του ἦσαν πτωχοί καί ἐπειδή δέν τἅἄβγαζαν πέρα μετοίκησαν στή Λειβαδιά. ᾿Εκεῖ πέρασε τά παιδικά του χρόνια ὁ Μακρυγιάννης. Τά χρόνια τῆς πρώτης νιότης, στό μεταίχμιο τῆς «φύσης» καὶ τῆς «καινῆς κτί- σης», Καΐ ἐδῶ ἀποκαλύπτεται ἀκριβῶς ὁ ὑπαρξιακός χαρακτή- ρας τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπι- νου προσώπου -- κι ἐδῶ τοῦ Μακρυγιάννη. Ὁ ΠΗεϊάερρετ ὥρισε τήν ἐλευθερία αάν τόν Τλιγγο μιᾶς φυσυκῆς αὐτοσυνει- δησίας µπροστά ατό ἄτομο καί ατή Βιολογωή του αὐτοάμυνα. 'Η Ορθόδοξη θεώρηση προῦ- ποθέτει τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου σέ διά- λογο. Προὔποθέτει ἐκστατυκή καί συνάµα ἐρωτική κίνηση πρός Ἡ Παγκόπρια Ἕνωση ᾽ Αγωνιστῶν στῶν Πόλεως καί Επαρχίας Λεμεσοῦ, (Σ. τοτοῦ ἄρωα ὑπαρχηγοῦ τῆς ΕΟΒΑ, Γρηγ. 3.3.1982, τρισάγιο, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συ ἔνδοξη θυσία τοῦ ἤρωα. Τοῦ τρισάγιου προέστη νος τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ κ.κ. Διονύσιος. Επί τοῦ κρησφυγέτου τοῦ ἥρωα κατετέθηκαν στεφ τόν ΣΑΠΕΛ, τόν Δημοκρατικό Συναγερμό, τήν ΝΕΔΗΣΥ, συναγωνιστέὲς του καί τούς τιμῶντες τή μνήμη τοῦ ἥρωα. κ. Αὐγερινός Πα- µέθεξη καί κοινωνία µέ τό Θεό χαΐ τή αΔόξα» τοῦ ἀνθρώπου, τόν κόαµο του ({Ξ τό χόαµηµα του). Γιαυτό καλεῖται ὁ ᾿Ορθό- δοξος νέος καί στή παροῦσα περίπτωση ὁ Μακρυγιάννης, νά «ξαναγεννηθεῖ δι᾽ ὕδατός τε καί πνεύματος» καί νά «κάμει γρήση τοῦ χόσµου» του. δτή βιβλοιή διήγηση τῆς Δημιουργίας ὁ βρωκος παροϊδιάσξται πρῶ ανίρωπος παροϊσια»εται πρωτα ἀπ᾿ ὅλα σἀν ἕνα ὄν. πού πεινᾶ, .µ ο, το ὁ .. κι᾿ ὅλος ὁ χόσμος εἶναι Ἡ τραφύ του. α 1δού δέδωχας ὑμῖν πᾶντα γόρτον σπόριµον..... καί πᾶν ξύλον, ὅ ἔγει ἐν ἑαυτῷ καρπόν απέρµατος σπαρίµου, ὑμῖν ἔστα. εἰς βρῶσιν...» (Γ ένεσις, κεφ. Α } ΄Ο ἄνθρωπος µέ ἄλλα λόγια. πρέπεινά φάει γιά νά ζήσει, πρέ- πει νά βάλει τόν κόσµο µέσα ατόὀ κορμί του καί νά τόν µετασχημα- τίσει σέ ἄνθρωπο, σέ σάρχα καί σέ αἷμα. Καὶ τέλος νά πεῖ «εὔχα- ριστῶ» στὀ Θεό Δημιουργό του, προσφέροντας του τό εἶναι του καί τόν κόσµο του µεταμορφω- µένο σα᾿ εὐχαριστία, σέ Άμνο ἐρωτικό καὶ ἀχοίμητη, ἀένναη δοξολογία,᾿ Δεχατεσσάρων γρονῶν βρἰ- ὄκουμε τόν Μακρυγιάννη στήν Αρτα. ᾿Εκεῖ δουλεύει στ᾽ ἀρχοντικό. τοῦ Θανάση Λιδω- ῥίχη. Περνοῦν τά Ἱρόνια, µεγα- λώνει χαί δέν τοὔχει πεῖ κανείς αὔτε χᾶν τ᾽ ὄνομα τοῦ πατέρα του]... Τό ὄνομα του εἶναι Γιαν- νάκης -- µόνον Γιαννάκης, Εἶναι εὐκοσιένα γρόνων καί ὑπογράφε- ται «ἐγώ Γιαννάκης». Ὅταν μπῆκε στὀν ἀγῶνα, τότε φαίνε- ται, ἐπειδή ἦταν μακρύς, τοῦ κόλλησαν τό παρατσοῦκλι Μακρυγιάννης. ᾿Ωστόσο ὑπάρ- χει ἕνα εἶδος εὐφυῖας πού κάνει τόν ἄνθρωπο ἱχανά γιά πολλά πράγµατα [εἶναι ἴσως κι αὐτό να -- κάποιο ἐνέργημα τῆς Θείας Χάρης). Ἐΐναι δεκατεσ- σάρων γρονῶν καὶ στό ἀρχοντικό τοῦ Λιδωρικιώτη ἐργάζεται σάν ἐπιστάτης. Φροντίζει τή ξένη περιουαία καί παράλληλα αρχί- ζεινά κάνει καί δουλειές γιά δυκό του λογαριασμό. ᾿Ανοίγει καφε- (Π.Ε.Α.) καί ὁ Σύνδεσμος ᾽ Αγωνι- Α.Π.Ε.Λ.), τέλεσαν στό κρησφύγε- όρη Αὐξεντίου στόν Μαχαιρᾶ, στίς μληρώσεως 15 χρόνων ἀπό τήν ὁ Σεβασμιώτατος ἡγούμε- άνια ἀπό τήν ΠΕΑ, τήν ΣΕΕ, ἀπό γεῖο, δανείζει καί δανείζεται, ἐμπορεύεται καὶ ατά 1824 ἔγει κάνει σεβαστή περιανσαία. Έχει ἀκίνητα σπίτια καί ἀμπέλια πού κάνουν 98,100 γρόσια. Ἔγει δανεισµένα σὲ διάφορους ἄλλα 18.964, κι ἔχει ἀπά πάνω καί τό κεµέρι γιοµάτο. Φεύγοντας ἀπ᾿ τήν Αρτα ὁ φιλοκερδής Μακρυγιάννης, δ”ό χιλιάδες γρόσια τά γάρισε, γιατί αὐτοί πού τούς τά εἶχε δανείσει βρῆκε πώς ἤτανε φτωχοί... Τά ὑπό- λοιπα τά θυσίασε στόν ᾿ Αγῶνα. «Τίς ὅμως ἆλστισεν ὅτι ὑπὸ τόν πρακτικώτατον τοῦτον νοι- κοχύργν, ὑπό τόν Γουμελιώτην τοῦτον ἔμπορην, τόν ἀναπτύ- ξαντα ἐκ νεαρᾶς ἡλυκίας ἀρετάς τόσον ἐμπορυκάς, ἐκρύπτετο καί ἐλάνθανεν ὁ πολεμικώτατος τῶν ἀνδρῶν, ὁ γνηαιώτατος ατρατι- ωτυιός γαρακτήρ τῆς Ἔπανα- στάσεως. τό τέκνο τό καθαρώτατον τῆς γώρας, Ἆτις ἐγέννησεν αὐτόνιν ἀναρωτιέται ὁΓιάννης Βλαγογιάννης. στὀν ὁποῖο γρωατᾶ τήν πνευματυή του δόξα ὁ Μακρυγιάννης. τά 1820 μυήθηκε στή Φιλωςή Εταιρεία ἀπό ἕνα φίλο του παπᾶ. Τόν ἑπόμενο χρόνο στέλλεται στήν Πελλοπόννησο καί στή Εούμελη γιά νά ξεσηκώ- σειτούς Ἕλληνες ἐνάντια στούς Τούρκους κατά τήν διάρχεια μιᾶς διαμάχης µεταξύ ᾽Αλῆ Πασᾶ καί Σουλτάνου, ἀπ᾿ ὅπου γλύτωσε ἀπ᾿ τοῦ γάρωυ τά δὀν- τια ξεφεύγοντας κάτω ἀπ᾿ τή μύτη τῶν Τούρκων. Κατόπιν πολλῶν κι ἔνδοξων ἁγώνων, παύ ατέ Διάρκεια τοὺς ἀναδείχτηκαν ὅλα του τά προσόντα, σνλλαµ- βάνεται αἰχμάλωτος, Τόν παίρ- νουν σ᾿ ἕνα ὑγρό χελλἰ. ὅπου δοχιµάζει τά πιό σκληρά, τᾶ πιό φρικτά, ἀλλά καί τά πλέον ἁτι- µωτικά βασανιστήρια. Μιά µέρα κατορθώνει νά ξεγελάσει τούς Τούρκους καὶ νὰ δραπετεύσει. Μετά ἀπ᾿ αὐτό γίνεται µιά ἀπό τὶς πιό σπουδαῖες ἡγετικές µορ- φές τῆς ᾿Ἐπανάστασης. (Συνεχίζεται) στι μμ ση Σελίδα 3 ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Ν’ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ᾿Από τήν Παγκήύ- πρια Ένωση ΄Αγωνι- στῶν (ΠΕΑ) καί τόν Σύνδεσμο ᾽ Αγωνιστῶν Πόλεως καί ᾿Επαρχίας Λεμεσοῦ (ΣΑΠΕΛ) ἔξε- δόθη ἡ ἀκόλουθη ἀἆνα- κοίνωση. «Μέ ἀπογοάτευση πλα- ροφορήθηκε ὁ Κυπριακός Ελληνισμός τό γεγονός ὅτι στή Βουλή σταμάτησε ἡ συζήτηση τοῦ θέµατος «ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛ. ΔΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», πού εἶχε προκαλέσει τό ἐνδιαφέρο τόσο τοῦ Κυπριακοῦ, ὅσα καί τοῦ 'Ἑλληνικοῦ λαοῦ. ᾿Ενῶ οἱ συζητήσεις στή Βουλή. συνεχζοντο κανο: νικά καί οἱ βουλευτές, κάθε κόμματος, μιλοῦσαν γιά τό θέµα, ὅλως παραδόξως ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κάλεσετό Σῶμανάτερματί- σει τή συζήτηση τοῦ θέµα- τος αὐτοῦ χωρίς νά δοθεῖ ἱκανοποιητική δικαιολογία. Εὔλογα, ὡς ἐκ τούτου ἀφήνεται νά ξεπεταχτεῖ ἕνα τραντακτό ἐρώτημα: Ποῖος ὁ λόγος ἤ οἱ λόγοι πού ἔμ- ποθίζουν περαιτέρω σν- ζήτηση τοῦ θέματος αὖ- τοῦ στή Βουλή, τό ὁποῖο µεταδίδετο ζωντανό ἀπό τό ραδιόφωνο, Τί κρύβεται πίσω ἀπό τή δήλωση αὐτή τοῦ Προξ- δρου τῆς Βουλῆς ᾿Ασφα- λῶς στόν μάρτυρα Ἕλληνι- σµό τῆς Κύπρου πρέπει νά δοθεῖ µιά ἀρκετά σαφής καί καθαρή ἀπάντηση. Μήπως μὲ τήν περαι- τερω συζήτηση τοῦ θέματος γιά τό «Ανοιγμα τοῦ Φφακἔλλου Προδοσία τῆς Κύπρου», φοβήθηκαν ὁρι- σμένοι ὅτι ὁ λαός µας θ᾽ αντιλαμβάνετο, ὅπως ἄρχισε ἤδη ν᾿ αντιλαµβάνε- ται, ποῖοι εἶναι οἱ πραγµατι- κοί ἔνοχοιτῆς τραγωδίατοῦ Κυπριακοῦ ᾿Ελληνισμοῦ Καΐ ὅτι θά γνωρίζαμε ποῖοι μᾶς ὁδήγησαν ἀπό τό «Νενικήκαμµεν ἀδελφοῦ», με τίς πράξεις, τίς ἐνέργειες ΄. καίτίς φιλοδοξίες τους, στά μαῦρα γεγονότα τοῦ ἸἼου- λίου 1974. ᾿Εμεῖς πρῶτοι ἀπαιτήσα- μεν τό «Ανοιυμα τοῦ Φακέλλου τῆς Προδοσίας τῆς Κύπρου» καί δὲν θά σταματήσουμε νά τό ἆπαι- τοῦμεν. Πιστεύοµεν πώς εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη ν᾿ ἀνοίξη ὁ φάκελλος, νά Φανεῖ ἡ ἀλήθεια καὶ νά λογοδοτήσουν ὅσοι εὐθύ- νονται γιά προδοσίες καί ἐγκλήματα ἐναντίον τοῦ Ἓθνους, , 'ΕφΦφ᾽ ὅσον ὅμως ὁ φάκελλος. κρατεῖται κλει- στός καί οἱ ἔνοχοι, ὅποιοι καί νάναι παραμένουν ἄγνωστοι, σύµφωνα µέ τίς δηλώσεις στή Βουλή, ἁπαι- τοῦμεν ὅπως πάψει νά σπη: λώνεται καί σὐκοφαντεῖται ὁποιοσδήποτε μέ τήν κατη- γορίαν τοῦ «Πραξικοπημα- τία» τοῦ «Προδότη» κ.λ.π. καί μάλιστα ἀπό πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνονται ὑπεύθυνα γιάτήν κρίση τοῦ 1974. «Η Παγκύπρια Ενωση ᾿᾽Αγωνιστῶν καί ὁ Σύνδε- σµος ᾿Αγωνιστῶν Πόλεως καί ᾿Επαρχίας Λεμεσοῦ δια- μαρτύρονται γιά τήν διακο- πήν τῆς συζητήσεως στή Βουλά γιατί πιστεύουν πώς ἡ ἀναβολή στό ἄνοιγμα τοῦ φακξἔλλου τῆς Προδο- σίας τῆς Κύπρου καί ἡ διακοπή τῆς συζητήσεως του στή Βουλή, ϐ᾽ ἀφήνει πίσω του πολλά κενά, µε- ταξύ τῶν ὁποίων ἡλασπο- λογία ἐναντίον ἀθώων, ἡ µή ἀποκατάσταση τῆς µνήµης ὅσων στρατιωτῶν σκοτώθηκαν στὀ πραξι- κόπηµα ἐκτελώντας τὲς ἐντολές ἀνωτέρων τους ἡ ἁδικία τῆς ἀπολύ- σεως ἐκ τῆς θέσεως των ἀθώων πατριωτῶν, ἡ συνξ- χηση τῆς κρατήσεωςπολιτι- κῶν καταδίκων κ.λ.π. 'Επίσης ἔπισύρουμε τήν προσοχή στὀ γεγονός πώς τὸ µή ἄνοιγμα τοῦ φακἒλ- λου θά ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τή συνἔχιση τῆς παρερµη- νείας του γιά κομματικούς ἤ προοωπικούς σκοπούς. Τέλος ἀφοῦ ὑπάρχει ἡ ἐπίσημη Ελληνική δήλωση ὅτι οὐδείς Κύπριος συµπερι- λαμβάνεται στόν Φάκελλον Κύπρου, ἡ συζήτηση στή Βουλή διακόπηκε, καί τό ἄνοιγμα τοῦ φακέλου ἄνε- βλήθη, μέχρις ὅτου τοῦτο καταστεῖ δυνατόν, ἐπιβάλ- λονται τά ἀκόλουθα: --- 1. Οὐδείς ἔτε κόμμα ἔἴτε ἄτομο νά δύναται, ἀτιμα- ρητί, νά στιγµατίζει οἰονδή- ποτε ὡς πραξικοπηµατία ἤ Χουντικόν κ.τ.τ. 2, Ολοι οἱ ἀπολυθέντες ἀπό τήν δηµόσιαν ὑπηρε- σίαν νά Ἐπανέλθουν, χωρίς ἀνοβολή, στὲς θέσεις των. 8. Ὅλοι οἱ πολιτικοί κατάδικοι νά ἀπολυθοῦν ΕΚ. ΑΒΕΡΩΦ Λέει ὁ ᾿Αρχηγὸς τῆς «Ἠ.Λ.» κ. Ε, ᾿Αδέρωφ γιὰ τὸ ΕιΦλίο του αἰ- στορία χαμένων εὐκαιριῶν»: «Ἡ ἁλυσίδα τῶν χαμένων εὖὐκαι. ριῶν γιὰ τἡ λύση τοῦ ἕυπρ ά ο τεί ποὺ καθεµιά του Ίταν χειρότερη : , ν δν νὰ Αλλὰ δὲν εἶχε ο ἀπὸ Ὅν ἔχει τελειώσει. λεώσει, Μιὰ ἀλυσίδα πιὸ προηγούµενη, φσὶν κι ἀπ' τὴν πρώτη ἐπρόκειτο νὰ: τὴ συνεχίσει. Όσα πάντοτε πὼς Χρ .. ια πο ἀνσίσα κάποτε ὅσα θόση εἶχε ζήσει κα: τὰ τὶς φάσεις αὐτές. Τὸ πιὸ υμο τελευταῖα, Γιατὶ ἀδ ἕνα µάρος, τὸ Μυπριακὸ Ἀο” ύεται σήµερα σὲ δυσκολότερους μους, ὀλλὰ Νεφικά ἀπὸ τὰ ὁο ἄλλοτε, εἶναι τὰ σικὰ ἀντικειμενικὰ δεδοµένα ὗδια μὲ ὀδεῖνα ποὺ τὸ ᾷύσχερ Κι δα γμτ, δὰ σε ἐδὸ ναί Ἠορικά, ολ ναί ἴσως πιὸ τικ δυνας μορρὴ ποὺ παρουσιάζεται τὸ ἄλλο νὰ ν, μὲ Ὁ 3΄ ΠΕΟΦ: ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΑΓΩΝΑ ΠΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ Τήν Τιμή καί τή Λευτεριά µας. Εἴχοσι ἑπτά χρόνια συµ- πληρώνονται ἐφέτος ἀπό τὸ ξεκίνημα τῆς Λευτεριᾶς τοῦ ἑλληνιαμοῦ τῆς Κύπρου. 'Ἡ 1η ᾿Απριλίου τοῦ 1955, ἡ ἀληθινώ- τερη παρουσία τῆς Κύπρου µέσα στήν σύγχρονη Ἱστορία, χαθιε- ρώθηχε στήν συνείδηση τοῦ Λαοῦ µας σάν ἡ ἐνδοξάτερη ἐπέ- τειος τοῦ Κυπριακοῦ Ελληνι- σμοῦ. Ὁ Ελληνιαµός τῆς Κύπρου, ξεσηκώθηκε καί ἀπαί- τησε μαχητικά τήν καταξίωση τῶν προαιωνίων πόθων, ᾿Αγῶ- γες καί θυσίες πολλές κατατέθη- χαν στό τραπέζι τῶν συνομιλιῶν καί ἡ ἀήττητη στἁ πεδία τῶν μαχῶν ΕΟΚΑ ἀναγκάζεται νά ἀποδεχθῆ τό κράτος τῆς Ζυρί- χης, τόν πρόδρομο τῆς σημερινῆς δυστυχίας τοῦ Λαοῦ µας. Γιορτάζοντας τήν ᾿Εθνυκή ᾿Ἐπέτειο τῆς Ίης ᾿Απριλίου 1956, ἐπέτειο πού χάραξε τήν πιό βαθειά τομή στήν 'Ἱατορία τοῦ νηαιοῦ µας, ἔχουμε χρέος νά ατρεφόµαστε πάντα στήν Ιδέα πού αὐτὴ ἐκφράζη, νά ἀναβάπτι- ζόμαστε σ᾿ αὐτή καί ἀντλώντας θάρρος καί δύναμη, ἀνυποχώρη- τοι μαχητές νά συνεχίσωµε τό δύσκολο δρόµο πού ὡδηγεῖ ατή Λευτεριά µας. Ἡ ΠπΕ.ΟΦ., ἡ φοιτητυή νεολαία, θεωρῶντας τούς ἑαυ- τούς µας συνέχεια τῆς σιδερένιας γενιᾶς τοῦ 50--.Ὀ, θέτουμε αὐτή ὀρόσημο καί κινητήριο δύναμη στό δύσκολο δρόµο τοῦ ἀνυποχώρητου καί ἀσυμβίβα- στου ἀγῶνα µας. Ο ἀγῶνας ἐκεῖνος, ἑθνυκή κληρονομιά, φανερώνει τήν γύµνια ἐκείνων, πού ἀπόντες τότε, μᾶς καλοῦν, σήµερα νά τόν ξεχάσουμε, παρουσιάζοντάς µας σύμβολα ἀμφιβόλου ἀξίας ποὺ θά μᾶς ὡδηγήσουν τάχα ατή Λευτεριά. Οὔτε οἱ νεκροί ἔεχνι- οὔνται, οὔτε οἱ ἀγγόνες, οὔτε τά Φυλακισµένα µνήµατα. Οἱ βόμβες τῆς ΕΟΚΑ. πού χτύπησαν τήν Άγια ἐκείνη ἀνοιξιάτιχη ἡμέρα τόν ᾿Εγγλέζο ἀποικιοχράτη, ἀφή- νουν τόν ἀπόηχο τους δυνατό νά φθάνη ὁλοζώντανας στίς µέρες µας. Νά περνᾶ πάνω ἀπό τά µνή- µατα τῶν νεκρῶν τοῦ 63, πάνω ἀπό τά µνήµατα τῶν νεκρῶν τοῦ 74 καί νά φθάνη σέ μᾶς, νά χτυπᾶ τίς καρδιές µας, νά μᾶς ὁπλίζη τέςφυγές,͵ νά μᾶς ἀνδριώνη, ἀφή- νοντας µας σκυτάλη βαρειά τήν συνέχιση τῆς πορείας στό δρόµα τῆς Λευτεριᾶς μέχρι τὴν δικαί- ωση. Σκλαβωμένοι γιορτάζουµε σήµξρα τό ξεκίνημα τῆς Λευτε- ριᾶς. 'ΌΟ νεώτερος ἀγῶνας τῆς Κώπρου ξεκίνησε τό ὃο καί συνε- χίζεται µέχρι σήµερα, γιατί ἕνας ἀγώνας ποτέ δἐν τελειώνη πρίν τήν δικαίωσητου. 'Ό δρόμος τῆς ΕΟΚΑ εἶναι δύσκολος, ἀύσχκα- λος ἀλλά ὁ μόνος ἔντιμος, ὁ µόνος χαθαρός. Αὐτός ὁ δρόμος φθάνη τώρα σ᾿ ἐμᾶς. ᾿ Ενωμένοι ὑπό τήν σχιά τῆς Γαλανολεύχου θά τόν ἀχολουθήσωμε. Θά πᾶμε ἐνάντια στό ρεῦμα τῶν κάθε λαγῆς σκοπιµοτήτων, διότι γιά μᾶς ΚΑΜΜΙΑ σκοπιμότητα δέν εἶναι τόαο µεγάλη, τόσο δυνατή ὥστε νά μᾶς κάνη νά πάψουµε νά ἀγωνιζόμαστε γιά τήν πατρίδα µας, τήν τιµή µας καί τήν λευτεριά µας. Στή δύσκολη πορεία πρός τά κατεχόμενα Τουρκοπατη- μένα χώματα µας, Ἡ νεολαία πρέπει νά καταστῆ ὁ σηµαιοφό- ρος. ᾿Ἡ προσταγἡ τοῦ ἀρχηγοῦ ΔΙΓΕΝΗ φθάνη ἀχόμα στά, αὐτιά µας, δείχνοντας µας τόν σωστό δρόµο. «Μή λυγίσετε μπροστά στήν βία ἠφαίστειο ἄς Υίνουν τά στήθια σας, γιά νά ξεχύση τή λάβα του, ὥστενά µήν ἀφήση τίποτε ἀπό τό βρωμερό µίασµα τῆς τυρανίας πού µολύνη τό νησί µας. Τά τραύματα στούς ἀγῶνες εἶναι παράαηµα. 'Η ἀδράνεια καί ὁ φιλοτοµαρισµός εἶναι ἔνδειξη σαπίλας ἐθνικῆς καί κοινωνικῆς ΝΤΡΟΠΗ σ᾿ αὐτοὺς πού τά προτιμοῦν ὅταν οἱ ἄλλοι ἀγωνίζονται καὶ πέφτουν. Γιά τόν ἀγῶνα ἐκεῖνο καὶ τοῦτο ὡς τήν δικαίωση, ὁ δρόμος πού ἄρχισε, πού μόνοι, μὲ τήν θέληση µας ἀκολουθήσαμε, ὅτι θά εἶναι στενός, δύσκολος καί ἀνηφυρυιός τὸ ξέραμε. Ἐεκινή- σαµε χαί εἴμαατε ἀποφασισμέ- νοινά τό διαβοῦμε ὀλόρθοι µέχρι τό τέλος. κ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΠΕΛ Οἱ Πανέλληνες γιορτάζουν καί Φέτος τήν ἕνδοξη ἱστορική Παλιγγενεσία τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Τά βλέμματα στρέφονται ὅλα σήµερα στήν συό λαμπρή Ἴσως ἔπέτειο τοῦ Έθνους µας, τότες πού µιά χούφτα ᾿ἙΕλλήνων ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΟΙ, ἕκαναν πράξη τήν προγο- νική ἐπιταγή «Η τάν ἡ ἐπί τᾶς», ᾿Ο σκλαβωμένος ραγιάός σήκωσε τό κεφάλι του. Καί γιά τοῦ «Χριστοῦ τήν ἁγία πίστη καἰ τῆς πατρίδας τή λευτεριά», οἱ Ελληνες μαχητές τοῦ 1821, ἕκαναν τόν ἥλιο ν᾿ ἀνατείλει πάνω στήν ᾿ Ακρόπολη καί πάλι καί ασάν πρῶτ᾽ ἀνδρειωμένη» ὑποδέχθηκαν τήν Λευτεριά. τό 400 χρόνιο τῆς σκλαβιᾶς, δέν στάθηκαν ἱκανά νά σβύσουν τήν ἱερή Φλόγα ἁπό τῶν σκλαβωμένωντήν καρδιά. Καὶ ἡ Φλόγα ἕγινε πυρκαγιά. Τό ἡφαίστειο ξεχείλησε καί ἡ λάβα του παρέσυρε στό διάβα της τά συρματομπλέγµατα. Τό πνεῦμα τῆς 25ης Μαρτίου Ί 821, τὸπνεῦμα τῆς πιό ἔμπρακτης συναδξΕλφωσης καί συστράτευσης μέ ἕνα στόχο, ἄς πρυτανεύσει καί πάλιστίς καρδιές µας καί στίς συνειδήσεις µας. : Οπως καί οἱ Ἕλληνες τοῦ 1821, ἔτσι καί σήµερα, κάτω ἁπό τήν πίεση τῶν πιό γλυκῶν καί πιό δυνατῶν συναισθημάτων, ἄς ἀφήσουμε νά Φανεῖ τό μεγαλεῖο καί ἡ δύναμη καί ὁ ἀσύλληπτος δυναμισµός, ἡ µαχητι- κότητα καὶ ὁ ἐσωτερικός κόσμος τοῦ Ἓλληνα, Πού ταυτίστηκε ἀπό τήν χαραυγή τῆς ἰατορίας του νά ζεῖ ἐλεύθερος. ᾿Ο µαρτυρικός καί καταπροδωµένος ᾿Ελληνισμός τῆς Κύπρου µας, μέ καταματωμένα Φτερά, ἀτενίζει σήµερα τήν δοξασµένη ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ τῶν Ελλήνων τοῦ 1821. Κάνει κουράγιο καἰπέριμἔνει. Οἱ στιγμές πού περνᾶ εἶναι κρἰσιµες]κᾶ! ὁ εχθρός ἐπιστρατεύοντας ὅλη του τήν ὑπούλότῆτα, ζητᾶ ν᾿ ἁπλώσει τά κατακτητικά του σχέδια σ᾿ ὅλο τό νησί µας. Σεισµό νοιώθουµε µέσα µας, ἐμεῖς πού ἔχουμε τό προνόμιο νά κοινωνοῦμε μέ τ᾽ ἄχραντα μυστήρια τῆς Φυλῆς µας καί διπλά θρηνοῦμε τό σημερινό τραγικό κατάντηµα τοῦ τόπου µας. Τό µήνυμµα τῆς 25ης Μαρ: τίου 1821, ἃς στρέψει τόν λαό στίς ρίζες του καί στ ἁἀθάνατα ᾿ Ελληνικά πρότυπα πού εἶναι τά µόνα πού μποροῦν νά μᾶς καθοδήγήσουν καί νά μᾶς συνεγεί- ρουν σέ ἀγῶνες Λευτεριᾶς, Αικαιοσύνης καί Τιμῆς. Μονιασμἔνοι καί µέ στερράν ἀπόφαση νά πολεµή- σουµε γιά τήν ἔκδίωξη τῶν ὁρδῶν τοῦ ᾿Ατήλα, ἂς ἀντλήσουμε δύναμη ἀπό τήν ἀποφασιστικότητα τῶν προγόνων µας. Κα μέ ὑπομονή καί πίστη στίς ἀξίες τοῦ Ελληνισμοῦ, νά γράψουμε ξανά νέες σελίδες ἀντρειο- σύνης στήν ἱστορία µας. Νά ὁδηγηθοῦμε στήν λύτρωση. ΄Η 25η Μαρτίου 1821, Φωτίζει καί δείχνει Τό ὀρόμο πού πρέπει ν᾿ ἀκολουθήσουμε γιά τήν ἄπελευ- θέρωση τῶν σκλαβωμένων ἐδαφῶν µας. Τόν ὁρόμο τῆς τιμῆς καί τοῦ καθήκοντος. Τόν δρόµο πού ἁἀκολουθοῦν οἱ Ἓλληνες. ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 182] ΖΗΤΩ το ΕΘΝΟΣ Σ.Α.Π.Ε.Λ. ΄ΗἨΕ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Πραγματοποιήθηκε τήν περασμένη Δευτέρα στόν ᾿Εθνικό Σύλλογο «Μαυρομμάτης» ' Ἁγίου Παύλου, σύσκεψη στελεχῶν τῆς' Ἔνωσης ᾿Αγωνιστῶν (Λευκωσίας, κατά τήν ὁποία ἀνταλλάγηκαν ἀπόψεις σχετικά µέ τό ὀργανωτικό καί μελετήθηκαν τρόποι ἐνισχύ- σεως τοῦ ἐκφραστικοῦ ὀργάνου τῶν ᾿Αγωνιστῶν «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΒΑΣ». ᾿ ᾿Επίοης ἀποφασίστηκε ὅπως ούντομα πραγματοποιηθεῖ τό ᾿Επαρχιακό Συνέδριο τῆς Ε.Α./. Στήν Ἔνωση ᾽Αγωνιστῶν Λευκωσίας, πού ἀποτελεῖτμῆματῆς Παγκύπριας Ἔνωσης ᾽Αγωνιστῶν, περιλαμβάνονται ἑκτός ἁτιό τή Λευκωσία καἰ ἡ ᾿Επαρχία Κερύνεια καθώς καὶ ἡ κωμόπολη Μόρ- φου. Ὡς γυωστόν τό Συμβούλιο τῆς Ε.Α./., ἀποτελοῦν οἱ ἀγωνι- στές: Ν. Σέρβος, Α. Παρασκευᾶς, |Κ. Γιαλλουρίδης, Ο. ᾽Αντων/ου, Δ, Πουλλής, Α. Κκαγιᾶς, Χρ. ᾿Αργυροῦ, {1. Σταυρινίδης, Α. Γεωργι- άδης, Λ. Καυκαλίδης, Δ. Φιλίππου, Π. Κατελάρης, Π. Μάτοιος, Γ. Μαϊμαρίδης καί ἄλλοι γνωστοί ἀγωνιστές. ΔΙΑΕΒΑΖΕΤΕ ΚΑι δΔΙΑΔΙΔΑΕΤΕ ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ” ΠΛ ΣαΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Πρώτη τ Απρίλη 1955 ἜΑρκὲς τ' Απρίλη ἄρκέφασωυ γιά νά βροντοῦν οἱ τόποι τζ’ ἀκούστικαν καταπαντοῦ σὲ οὔλη τήν Εὐρώπη. ᾿Ακούστην πρῶτα μιά φωνή ΕΟΚΑ νά λαλούσην μέ Διγενή τους ἀρχηγάν τούς ᾿Αγγλους νά κτυπούσην ᾿Αρκέψαν εἰς τόν πόλεµον οὔλλοι τους μ᾿ ἕναν πόθον ἡ ΕΝΩΣΙΣ γιά νά γινεῖ τζιαί θέµας δίχως νόθων. Στόν πόλεμο ἀρκέψασιν λεβέντες παλληκάρια τΏαί τρέχασην καταπαντοῦ σιά μαῦρα ὅροι τ᾽ ἄρκα. Παντοῦ ἑνέδρες στήνασιν παντοῦ ἐπολεμοῦσαν γιατ᾽ ἔἴχασιν καρκιά χερή τζιαί πόντα ἐνικούσαν Γεώργιος ᾿ Αναστασίου Κόρνος ΜΗΝΥΜΑ ΑΠ’ ΤΟΝ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟ (Από τήν βραβευμένη ποιητική Συλλογή τοῦ κ. Κώστα Γ Σολωμοῦ «ΗΡΩΙ ΚΟ ΠΕΛΛΑ - ΠΑ ΤΣ». Ἔκδοση Α' 1977, ἔκδοση Β΄ 1980) Πάνω στὸν Πενταδάκτυλο θρεθήκαµε μαξὶ κι οἱ σφαῖρες ἐπερνούσανε δίπλα µας σὰν θροχὴ ἀλλὰ δὲν φοθηθήκαµε ὥσπου σὲ μιὰ στιγμὴ μιὰ σφαἰρα σ᾿ ἐκτύπησε, λαμπρὲ πολεμιστή. ᾽Αλλὰ μοῦ ἐμπιστεύτηκες προτοῦ νὰ ξεψυχήσης ἕνα µεγάλο μµυστικὀ ποὺ ἤθελες ν᾿ ἀφήσης γιὰ νὰ µπορέσης ἥσυχος σιγὰ- σιγὰ νὰ σδήσης χωρὶς νὰ τὸ κρατᾶς κακὸ πῶς ἔχεις ἀγαπήσει. Ἠθελες κάποιο μήνυμα νὰ δώσω σὲ κορίτσι π' ἀγάπησες καὶ λάτρεψες καὶ δὲ θὰ λησμονήσης καὶ μοναχὰ λίγες στιγμὲς µαζί της ἔχεις ζήσει γιατὶ ὁ θάνατος δαριά, διπλά, σ' ἔχει κτυπήσει. Εἶπες πὼς τὸ κορίτσι σου ῆταν ξανθὸ κι ὡραῖο καὶ τὴ φωτογραφία της μοῦ ἔδωσες νὰ ἔχω καὶ µέσα ἀπὸ τὴν προσφυγιὰ τότε νὰ τὴν ἀνεύρω νὰ τῆς εἰπῶῷ πὼς ἔκωψες στῆς μοίρας τὸ γραμμένο. Αὐτὰ εἶπες κι ἀπόγυρες νεκρὸς πάνω στὴ γΥῆ κι ἐγὼ τότε σοῦ σφάλισα τά μάτια ἀλλὰ πρὶν χῶμα πάνω στὸ σῶμα σου νὰ ρίξω γιὰ ταφὴ ἐκίνησα γιὰ τὴ ζωὴ προτοῦ ὁ ἐχθρὸς μὲ δεῖ, ᾽Αλλὰ τώρα μὲ τὶ καρδιἀ τὸ μήνυμα νὰ δώσω καὶ τὸ δικό σου αἴσθημα ἐγὼ νὰ μὴν προδώσω σὰν θλέπω τὴν ἀγάπη σου νὰ σὲ ζητάη τόσο καὶ νάχη τὶς ἐλπίδες της πὼς θὰ γυρίσης πρῶτος Ν᾽ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ. Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 'ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Σάν ἐπιστἔγασμα τοῦ ἑνδιαφέροντος πού ἔπέδειξαν οἱ ἄγωνι- στὲς γιά τό Εκκλησιαστικό [ήτημα, καϊτῆς ἐπηστολῆς πού ἀπέστει- λαν πρός ὅλους τούς ἀρχιερεῖς δημοσιεύεται στήν Α΄ ἔκδοση τοῦ «Εθνικοῦ Φύλακαν --- γιά νά συμβάλουν στήν ἄρση τοῦ σχήσµα- τος καί τήν ἐπάνοδο τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου στήν κανονικό- τητα, σύμφωνα µέ τούς Ἱερούς Κανόνες, πληροφορούμαστε, πώς κλιμάκιο τῆς ᾿Εκτελεστικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦΣΑΠΕΛσυναντήθηκε πρόσφατα μέ τόν ᾿ Αρχιεπίσκοπο. Κατά τή συνάντηση ἡ Ἔκτελε- στική τοῦ ΣΑΠΕΛ ἐξέθεσε στὀν κ. Ἀρυσόστομο τίς ἀνησυχίες τῶν ἀγωνιστῶν γιά τή συνεχιζόμενη ἀμφιλεγόμενη κανονικότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία διατηρεῖ διχασµένο καίτόν ἀγω- νιστικό κόσµο. Τόνισαν δέ σαφῶς ὅτι τότε µόνον θά μπορέσει ἡ ᾿Εκκλησία τῆς Κύπρου ν᾿ ἀγκαλιάσει τόν Κυπρκικό λαό καί νά προχωρήσει σύμφωνα μέ τήν Ἱερή ἀποστολή της, ὅταν καταστεῖ δυνατή ἡκανο- νικὀτητά της σύμφωνα μὲ τούς ἹἹερούς Κανόνες. Τέλος ἡ ᾿Εκτελεστική τοῦ ΣΑΠΕΛ, τόνισε στόν κ. Χρυσό: στοµο, πώς ἡ ᾿Εκκλησία πρέπει ν᾿ ἀφεθεῖ µόνη της καὶ νά προβεῖ ἀμέσως στίς δέουσες ἐνέργειες γιά ν᾿ ἀρθεῖ μὲν τό σχίσμα καί ν᾿ ἀναγνωρισθεῖ παγκοσμίως ἡ κανονικότητά της. Οἱ τρόποι καί τά µέσα εἶναι καθαρῶς ᾿Εκκλησιαστικά. ΣΣ, Ὡς γνωστόν, πολλά Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα, θθυροῦν τήν ἀπόφαση τῆς Μείζονος Συνόδου σἀν ἀντίθετη μὲ τοὺς ἹἹεροὺς Κανόνες. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Όταν συνεπαρμµένοι ἀπό ἀλόγιστη αἰσιοδοξία πήραμε νά γκρεµίζουμε τά τείχη µας ὑπό τούς ἤχους αὐλητρίδων, πρόβαλε ἐάφνου µιά γυναίκα ἔζαλλη πού τσιριχτά μᾶς φώναζε νά διακόψουµε: -. Τούς προμαχῶνος, καηµένοι, µή Ἰκρυμίζοτε μιά κι ἄλλους πρέπει ἀκόμα ν᾿ ἀνερείρετε. ὁ ἐχθρός Παραμονεύει, ἑτοιμάζεται κι αὔριο ἤ μεθαύριο θά τόν δεχτεῖτε/ Μείναµε προστηµίς ἐκστατικοί ἀκουμπισμήνοι στούς λοστούς καί τά ξινάρια καί τήν κοιτάζαμὲ, Μά ὁ ἐπικεφαλής σέ λίγο πρόσταξο -Μή τήν κοιτᾶτε τή ζουρλῆ, τό ὕργο συνεχίστα! ᾿Εταν ἡ Κασσάνδρα πού σέ ψυχιατρεῖο τήν σφαλώσαμε Κι ὅμως προφήτεψε ὀρθά τή συμφορᾶ Κρίμα. σή σημασία δέν τῆς δώσαμε! ᾱ.4.λ΄ Σελίδα 2 ....5.5.5.5.52525252525.5.”------ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1.3.1959 2.3.1959 3.3.1959 4.9.1957 6.3.1957 'Ο Μακάριος ἐπιστρέφει στήν Κύπρο, ἀπό τήν ἑξορία του στίς Σεὐχέλλες, ἀφοῦ ὑπόγραψε τίς συµφων/ες Ζυρίχης Λονδό(- νου. ΄’Η νῆσος Σάµος ἑνώνεται ἐπίσημα μέ τήν ᾿Ελλάδα. Στήν ᾿Ιερά Μονή Μαχαιρᾶ, ὕστερα ἀπό δεκάωρη σφοδρή µάχη, βρῆκε ἡρωϊκό θά- νατο, ὁ ὑπαρχηγός τῆς ΕΟΚΑ Γρηγόρης Αὐξεντίου. Κατά τοῦ κρησφυγέτου του οἱ Βρεττανοί ἀποικιοκράτες ἔρριξαν βόμβες, δυναµίτιδα καί βενζίνη καί ἔκαυσαν ζων- τανό τόν ἤρωα. Ανδρες τῆς ΕΟΚΑ ἔρριξαν στό χωριό Πα- τρίκη δυό βόμβες ἑναντίον στρατιωτικῶν ὀχημάτων. Ανδρες τῆς ΕΟΚΑ, εἰσῆλθαν µυστικά στόν ἁἀστυνομικό σταθµό Ριζοκαρπάσου καί συναπεκόµισαν τέσσερα ὅπλα «Γκρῆ- 6.3.1956 7.3.1956 7.3.1956 7.3.1957 8.3.19566 9.3.1957 10.43.1905 11.3.1957 12.3.1956 13.3.1986 14.3.1957 16.3. 18368 16.3. 1956 17.3.1956 19.3.1916 19.3.1958 20.33.1941 21.3.1957 22.3.1957 29.93.1958 24.93.1821 25.39.1821 26.3.18681 27.3.1948 28.3.1833 29.43.1941 30.34.1822 31.3.1956 νερ». ᾿Ο Ί17χρονος Μιχάλης Κυπριανοῦ σκοτώ- θηκε στήν Πέγεια ἁπό «δυνάµεις ἀσφα- λείας». ᾿Επίσημη ἐνσωμάτωση τῶν Δωδεκανή- σων στήν Ελλάδα. ᾿Ο ἀγωνιστής τῆς ΕΟΚΑ Γεώργιος Στυλια- νοῦ, ἀπό τή Τάλα σκοτώθηκε στό Ν. χωρίο ὕστερα ἀπό ἑνέδρα. ᾿Ο ἀγωνιστής τῆς ΕΟΚΑ Μιλτιάδης Στυ- λιανοῦ, ἀπό τή Τάλα σκοτώθηκε µεταξύ Τάλας καί Κισσόνεργας, ὕστερα ἀπό ἑνέδρα. Στό Κτῆμα ρίφΦθηκε βόμβα ἑναντίον περι- πολικοῦ αὐτοκινήτου μέ ἀποτέλεσμα τόν θάνατο ἑνός ἀστυνομικοῦ καί τόν τραυ- µατισµό ἄλλων τεσσάρων. 'Ο ἀγωνιστής τῆς ΕΟΚΑ Μιχάλης Χατζη- κυριακοῦ ἀπό τό ᾿Ακάκι, σκοτώθηκε ἀπό ΄Αγγλους ἑνῶ ἐπιχειροῦσε ν᾿ ἀνατινάξει τό γεφύρι ᾿Ακακίου. ᾿Ο Κρητικός λαός κηρύσσει τό κίνηµα τοῦ θερινοῦ, ζητῶν ἀπό τίς Μεγάλες δυνάμεις τήν Ενωση τῆς Κρήτης µέ τή Μητέρα ᾿Ελλάδα. ᾿Ο ἁγωνιστής τῆς ΕΟΚΑ ᾿Αριστείδης Χα- ραλάμπους ἀπό τόν Πεδουλά σκοτώθηκε ἀπό τή βόμβα πού ἔρριξε ἑναντίον ᾿Αγ- γλων στόν Πεδουλά. ᾿Ο 17ετής µαθητής τοῦ Κολλεγίου Πά- Φου, Γεώργιος Μιχαήλ σκοτώθηκε ἀπό «δυνάµεις ἀσφαλείας». Στό Κτῆμα καί στό Στρόβολο ρίφθηκαν βόμβες ἑναντίον οἱ- κίας Βρεττανῶν στρατιωτῶν. ᾿Ο 17χρονος Γεώργιος Κ. Μιχαήλ ἀπό τήν Κισσόνεργα, σκοτώθηκε ἀπό «δυνά- μες ἀσφαλείας» κατά τήν ρἴψιν βόμβας. ᾿Ο ἥρωας τῆς ΕΟΚΑ, 18 χρόνων ἀπό τήν Τσάδα τῆς Πάφου Εὐαγόρας Παλληκαρί- δης, ἀπαγχονίστηκε στίς Κεντρικές Φυλα- κές Λευκωσίας. Τό Δικαστήριο τόν κατα- δίκασε σέ θάνατο µέ τήν κατηγορία τῆς μεταφορᾶς ὁπλισμοῦ στό δάσος τῆς Πάφου. Μέ βασιλικό διάταγµα, ἡ 25η Μαρτίου καθορίζεται σάν ᾿Εθνική ᾿Εορτή. ᾿Ο Ίθχρονος Μιχαήλ Χαραλάμπους ἀπό τήν Καλοψίδα, σκοτώθηκε ἑνῶ προσπα- θοῦσε νά ρίξει βόμβα ἑναντίον Βρεττανι- κῶν στρατευμάτων. Στήν Γιαλούσα, ὕστερα ἀπό ἑνέδρα ἕναν- τίον στρατιωτικοῦ αὐτοκινήτου, σκοτώ- θηκε ἕνας στρατιωτικός καί ἄλλοι τρεῖς τραυματίστηκαν. ᾿Ιδρύεται µέ εἰδικό διάταγμα ἡ ᾿ Ακαδη- µία ᾿Αθηνῶν, ἕνας µεγάλος σταθµός στήν ἱστορία τοῦ ᾿Ελληνικοῦ Πνεύματος. ᾿Ο Μιχαήλ Γεώργιος 66 χρόνων ἀπό τή Λευκωσία, σκοτώθηκε ἀπό Τούρκους. ΟΙ Ἕλληνες καταντροπιάζουν τά φασι- στικά στρατεύματα τῆς ᾿Ιταλίας καί ὁ Μουσολίνι ἀναγνωρίζει τήν ἑκτεταμένην ἀποτυχίαν τῶν στρατευμάτων του στό ᾽Αλβανικό µέτωπο. 0 .17χρόνος Πετράκης Κυπριανοῦ ἀπό τή Λάρνακα σκοτώθηκε σέ συμπλοκή μέ Άγγλους στρατιῶτες στήν ᾿Οράν. ᾿Ο Εὐστάθιος Ξενοφῶντος 24 χρόνων ἀπό τό Φοινί σκοτώθηκε στό ᾿ Ακρωτήρι ἐνῶ μετέφερε βόμβα μὲ µοτοσυκλέττα. Ο Δημητράκης ᾿Αναστάση 22 χρόνων ἀπό τή Λύση σκοτώθηκε ἐνῶ μετέφερε ὀπλισμό σέ ἑνέδρα Αγγλων. Σὲ συγκινητική δοξολογία κοντά στόν Νέ- ὅωνα ποταμό, τῶν Καλαμῶν, οἱ Μανιᾶτες καί οἱ Μεσσήνιοι πολεμιστές δίδουν τόν ὅρκο τῆς ᾿Ελευθερίας. ᾿Ο Παλαιών Πατρῶν Γερμανός, ὐψώνει στήν Μονή τῆς ᾽ Αγίας Λαύρας τό Λάβαρο τῆς ᾽Ελληνικῆς ἐἑπανάστασης. Προσαρτᾶται στήν ᾿Ελλάδα ή Θεσσαλία καί λωρίδα τῆς ᾿Ηπείρου µέχρι τήν Αρτα. ΄'Η ᾿Ελλάδα προσέφυγε στόν ΟΗΕ κα- Ταγγέλλουσα τό Κομμουνιστικό ἔγκλημα: τοῦ παιδομαζώματος 28000 ᾿Ελληνό- πουλα ἁρπάχτηκαν καί ὁδηγήθηκαν ἀπό τούς κομμουνιστάς μέ σκοπό νά γίνουν γεννίσαροι. ᾿Ο Στυλιανός Χρ. Λένας 25 χρόνων ἀπό Χανδριά, πεθαίνει στό ᾿ Αγγλικό νοσοκο- μεῖο ᾿Ακρωτηρίου, ὅπου μεταφέρθηκε τραυματισμένος, ὕστερα ἀπό µάχη στό Πελέντρι. ᾿0 ᾽Αγγλικός στόλος καί µονάδες τοῦ ᾿Ελληνικοῦ στόλου καταναυμαχοῦν παρά τό Ταίναρο, τόν ἱταλικό στόλο. Καταστροφή τῆς Χίου ἀπό τούς Τούρ- κους. Σφάγηκαν 30.000 Ελληνες καί 41.000 πουλήθηκαν στά σκλαβοπάζαρα τῆς ᾿Ανατολῆς, ΄Ισχυρές δυνάµεις Βρειτανῶν, περιεκύ- κλωσαν τό Μετόχι τῆς ᾿Ιερᾶς Μονῆς κύκ- κου-στή Λευκωσία, ὅπου διενήργήσαν πολύωρες ἔρευνες. Μάρμαρα τοῦ ναοῦ μετακινήθηκαν, Φρέατα ἐξεκενώθηκαν καί ἀρκετοί χῶροι τοῦ κήπου σκάφτηκαν. “Επτά πρόσωπα συνελήφθηκαν γιά ἀνάκριση. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΊΙ.ΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ) Ι ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ᾿Από τήν ὑποδοχή πού ἐπεφυλάχθη στόν πρῶτο Ἕλληνα Πρωθυπουργό πού Επισκέφθηκε τήν ᾿Κύπρο Ὁ κ. Παπανδρέου καταθέτει στεφάνι στά «Φυλακισμένα µνήµατα. Λ. Π. ΓΕΘΡΓΙΛΛΗΣ ΛΤΙ. - ο. σαν εν έ | εα 6Ηισβινε Βιεουήπο ϐ ΝΕ-ΧΛΩ-ΡΑ ΝΕΑ ΧΑΩΡΘΙΝΗ Ραφινέ ΔΙαΑΤΗΡΜστε το χε ἀαρόοσςερο νἔἒ”μς ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 'Ὁ κ. Παπανδρέου προσέρχεται στό βῆμα τῆς Βουλῆς, γιά νά προσφωνήσει τό Σῶμα. ἩΝΗΗΟΣΥΝΟ ΣΤ. ΛΕΝΑ Τελέστηκε προχθὲς Κυριακὴ στὰ Χανδριὰ τὸ ἐτήσιο ἐθνικὸ μνημόσυνο τοῦ ἥρωα τῆς ΕΟΚΑ Σπυλιανοῦ Λένα. Ἐπυμνημόσυνο λόγο ἐξεφώνη- σε ὁ δουλευτὴς τοῦ ΔΗΣΥ κ. Αὐγερινὸς Παπαρὲς ὁ ὁποῖος ἐ- Σῆρε τὴ θυσία τοῦ ἥἤρωα. 'Ὁ κ. Παπαρὲς κατάθεσε στεφά.ι ἐκ μέρους τοῦ Δημοκρατικοῦ Σίνα. γερμοῦ. Στεφάνια κατάθεσαν ἑ- πίρης ὁ ΣΑΠΕΛ,, ὁ σύλλογος «ΛΕΝΑΣ»Σ΄ Χανδριῶν καὶ ΄Λεμε. σοῦ, τὸ ΘΟΙ κ.. Μετὰ τὸ | 3 ὁ θουλευ- τὰς τοῦ ΔΗΣΥ ᾽ συνοδευόμενος ἀπὸ ἀνώτερα στελέχη τοῦ κόμ- µατος ῥἐπισκέφθηκε τὰ χὠριὰ Πρ.δροµο, Λεμύθου, Καμινάρια, Τρεῖς Ἐλιές, Παλιάμυλο, Άγιο Δημήτριο καὶ τὸ Φοινὶ γιὰ τοὺς ὀργανωτικοὺς σκοποὺς 'τοῦ ΔΙ], ΣΥ. Η ΝΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 30 (δ. Ὑπι).- σἷας τῆς Ἑλλάδας ἀνακαάνω σε ὅτυ σὲ συνεδρία της ἄσχο λήθηκα μὲ τὸ. θέµα τῶν Ἑλ Ἀήνων καὶ Ἑλληνονωπτρίων αὐχμαλώτων καὶ ἀγνοουμέ- ὅλα΄ τὰ δεδομένα ος σοθαν ροῦ αὐτοῦ προθιλ Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπευθύ νει ἔκκληση ποὸς τὸν ἕλληνι κὀ Τύπο καὶ στὸν σπορ κόσμο γιὰ υκἡ ο ἐνεργὸ συμκαράσταση πρὸς ἀγεύρεση καὶ ἀπελευθέ αλα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΧλορικΗ επ! λεύκων καὶ ΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕ στέρεα χΧρΏΜατα, ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ Μὲ᾽ το χέρι Ἡ σὲ ηλυντήριο ΛΕΥΚΑΝΣΙΣ ΑΠΟΣΜΗΣΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΙΣ διαδάξετε τις ἔνύπες ΟΔΗΓΙΕΣ ἈΡΗΣΕΩΣ Ἐν ἕΒαπαά ος Ψναδβίηα (ιδολίη68 Βι ΕΑΟΠΙΝα ο ορίοε ΡΕΙΡΙΝΕΕΟΤΙΟΝ ο ΤΘΘΟ | 4Λ6 Ρήριςς ΙΝΡταυστιόνς Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς ἐκκλη ᾗ- ἀπὸ, ταυρωαὰ εἰσφο κά λε Ἠποδσιχὴ |. : ςϱΕ σε, 4990 να µπορεινα µεταφερει Θεππβατες µεσα στην πιο µεγολη ανεση (δηλαδη να εἶναι τελεια εξοπλισµενο καινα εχει µε- Ύαλο εσωτερικο χωρο) 49060 νο εχει ὄπορτες ὥστε σταν ϐελησετε θα εχετε κ/ενα µικρο ορἰαίε 960 να εχει επίδοσεις αλλα και ασυγκριτη οικονομια καυσιµων/ίσα/ τη Την περιπωση ωορς στο σιστη. μα Όυρει ΘΗίΗ για δυναµη Επἰεηρήςος 114 Και Οικονομία που δεν ταρχει σε κανενα αλλο αυτοκινητο 900 να δινη το αισθηµα της ασφαλειας ακοµα και στις πιο δυσ- κολες συνθηκες χαρις σπς υψηλες προδιαγραρες ασφαλειας στα Φρενα, την αναρπηση.και στην κι- νηση µπροστα 990 κοινα μην κοστιζει πολλα. | ΜΙΤΕΕΙΡΗΙ 6011 κ θιναι το αυτοκπτο σας! Εαΐγνναγ Μοϊοι Ἰηλεαρωνα:Λαρνακα 52169/62975,Λευκωσια 4920978, Λεµεσος ΤΟΙ7/8,ΓΠαφος σα Γαράλῳνι 21294. Γραφεῖε συνδρομητές τοῦ «᾿Εθν/κοῦ Φύλακα». Λήόλις ἐκό/δετα! θά τόν παίρνετε Ταχυδρομικῶς στό σπ/τ σας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΝΔΡΟΜΗ ΤΗ ὈΝΟΛΑΤΕ/ΓΠΩΝΥΛΗήΟ....ιιννννννννεεκν κκ ννννωκνωνων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ... ΠΟΛΙΣ... κωκνωωων Τ.Τ. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ε2.- ΕΤΗΣ/ΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ: Ε3.500 ἡἥ 10 δολ. ᾽Αμερικῆς ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: ἐ4.- ἥ 10 δολ. Αὐστραλίας. Συμπληρῶσε Τό πιό πόνω δελτίο κα/ Ταχυ- ὁρομεῖστε το στή ὁμεύθυνση: ᾿Εφημερίόα ΕΘΝΙ/ΚΟΣ ΦΥ/ΛΑΚΑΣ᾽ 'Οδός Βασ/λη Μιχαηλίδη 4 ο Τικ. 380 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΘΝΙΚΟΟ ΦΥΛΑΚΑΟ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 4 Τ.Κ. 330 ΤΗΛ. 64211 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΙΚΟΝ ΖΥΓΙΣΜΑ ΤΡΟΧΩΝ Ξ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ἃ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Κ. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Νο. 2 ΤΗΛ. 65014 ΛΕΜΕΞΟΞ «κΤΥΠΗῆΣΕέΙΣ έΠΙ κοντρΑπλακέ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ δ ΟΦφΦΣετ «ΛΟΝΤΟΣ» ΛΟΥΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 5 65103 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΑΣΣΕΤΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ - ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Α.᾿ Εποποιία τῶν Κεντρικῶν Φυλακῶν Β. Γρηγόρης Αὐξεντίου (Α. ᾿ Ανδρέου) Γ. Ἡ Βέμπο στά 1940 Δ. Ίη ᾽Απριλίου (Μ. Βιολάρης) Ε. ΚΑΤΑΧΝΙΑ (ΚΑΝΤΖΑΝΤΖΙΔΗ) ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ ΤΗΛ. 54817 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΘΥΝΕΕΟΟ ϱ Τό σοῦπερ µηχανέλαιο, πού προστατεύει τή μηχανή τοῦ αὐτοκινήτου, τοῦ «ρορτηγοῦ, τοῦ τράκτορ σας καί γενικά ὅλων τῶν µηχα- νῶν. 9 Τό ἀλλάζετε κάθε 30.000 µίλια, κι’ ἔχετε τό κεφάλι σας ἤσυχο. ο Τό λάδι πού ἀντέχει στή μεγαλύτερη τριβή καί κάτω ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες. ΓΣΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ 30.000 ΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΒΑΡΡΑΒΑΣ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΑΣ Νίκου Παττίχη 54 (δρόμος Πολεμιδιῶν) Τηλ. 72028 ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1987 ᾿Επικήδειος ἀπό κ. Παναγιώτη τόν ἀγωνιστή ᾿Αριστείδου ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΛΕΝΑΣ 'Ἡ µοίρα τῶν ἀγωνιστῶν δοκιμάζεται ὡς ὁ χρυσός ἓν ᾽Αλησμόνητε µας Συνα- γωνιστή Προκόπη ένα, Μέ συντριβήν ψυχῆς καί μὲ Φανερήν. ἔκπληξιν στεκόµαστε ἄφωνοι οἱ Φίλοι καί συναγωνι- σταί σου µπροστά σου ἁτενί- ζοντες τήν ἀνήσυχη καί πολυάσχολη ἀλλά ἡρωϊκή µορφή σου. Σέ γνωρίσαμε στές πιό δύσκολες μέρες τοῦ ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ ὅταν ἀκόμη μόλις 16 χρονῶν ἔπωμίζεσο μέ τόν ἥρωα σταυραετόν ἀδελφόν σου Στυλιανόν Λέναν τό Φορ: τίο τοῦ ἀγωνιστή ἀλλά καί τοῦ προστάτη σοβαρῶν οἰκογενει- ακῶν ὑποχρεώσεων. ᾿Από τὲς πρῶτες κι ὅλας μέρες τῆς ἔναρξης τοῦ ἔνοπλου ἀγῶνα µας στερήθηκες τοῦ µεγάλου σου ἀδελφοῦ ὁ ὁποῖος ἔφυγε τιμημένος άνταρτης καί σέ σενα ἀνετέθη τό διπλό Φορ- τίο τοῦ ἀγωνιστῆ μὲ τὲς τόσες ὑποχρεώσεις, ἀλλά καί τοῦ προστάτη ὡς ὁ µόνος ἁδελφός πολυμελοῦς οἰκογένειας. “Ἡ ἀγωνία τῆς βιοπάλης ἀλλά περισσότερον τά βασα- νιστήρια τῶν Αγγλων, καθώς καί ἡ µεγάλη θλίψη ἀπό τὸν ἡρωϊκόν θάνατον τοῦ ἀδελφοῦ σου ἥρωα Στυλιανοῦ δέν ἀμφι- βάλλομεν ὅτι ἔπαιξαν σηµαντι- κόν καί καταλυτικόν ρόλον στήν ὑγείαν σου στήν πιό κρί- σιµη καμπή τῆς οἰκογενειακῆς σου δραστηριότητας. Φεύγεις ἀπό τή ζωή τιµη- µένε µας συναγωνιστή ἀφήνον- τας ἕνα µεγάλο κενό ἀφοῦ δὲν ἀξιώθηκες νά δῆς ἀποκαταστη- μένα τά παιδιά σου καί ἀφήνεις τό βαρύ φορτίο στήν τιµηµένη σου σύζυγο πού πιστεύουμε πώς μὲ τή συμπαράσταση μας ἀλλά περισσότερο μέ τή βοή- θεια τοῦ θεοῦ θά µπορέση νά πό ἀντεπεξέλθη καί θά φέρει σὲ πέρας τό ἔργο πού ἀφήνεις ἀτέ- λειωτο. Θυστυχῶς οἱ μοίρα τῶν χωνευτηρίω τνες καί θυσίες. Αὐτό πού εἶναι τό πᾶν στό προορισμό κάθε ἀνθρώπου ἐρχομένου ἐπί τῆς «γῆς. Στή βαρυπενθοῦσα σύζυ- γον καὶ τά ὀρφανεμενα σου. παιδιά εὐχόμαστε τήν παρηγο- ριάν τού προσφέρει ἡ ζωντανή Χριστιανική πίστη καί προ- σευχή. ᾿Εσένα σὲ ἀποχαιρετοῦμε πιστεύοντες ὅτι ἡ ἡρωϊκή σου ψυχή. θά ἀναπαυθῆ στό πάν- θεον τῶν ἡρώων καί τῶν ἁγίων τῆς πίστεως καί. τῆς πατρίδας πού τόσον σὲ ἀγαποῦσαν καί ἁἀγαποῦσες. ᾿ Χαιρέτησε ἀπόμέρουςμας τούς ἀθάνατους ἀδελφούς καί συναγωνιστὲς µας καί πέστους ὅτι ἐμεῖς ἐδῶ συνεχίζοµεν τόν ἀγώνα γιά τόν ὁποῖο ἐκεῖνοι ἔδωσαν τή ζωή τους. Καταθέτοντας τό στεφάνι τοῦτο ἀπό µέρους τῶν συναγω- νιστῶν σου τοῦ Συνδέσιου ᾿Αγωνιστῶν ΙΙόλεως κα ᾿Επαρχίας Λεμεσοῦ ΣΑΠΕΛ εὐχόμαστε νά ἔχης γῆν ἔλα- Φράν καί αἰωνίαν τήν μνήμην. ἀγωνιστῶν εἶναι καθορισμένη κατά τέτοιον τρόπον ἀπό τόν Δημιουργόν νά περνοῦν διά πυρός καί σιδήρου καί νά δοκι- µάζονται ὡς ὁ χρυσός ἐν Χωνευτηρίω γιά νά εἶναι ἔτοιμοι νά εἰσέλθουν στήν βάἀσιλεία τῶν Οὐρανῶν. Πιστεύομµεν ἀξέχαστε συναγωνιστή ὅτι ἐσύ πέτυχες αὐτό ὕστερα ἀπό τόσους ἀγῶ- ΕΤΑΙ τ.Κ. 1200 ΤΗΛ. ΛΕΜ Γιά Ηλεκτρικά ἐιδη ὅλων τῶν τύ Τρανσίστορς ὅλων τῶν τύπων. ἐκχυμωτές φρούτων κ.λ.π. ΚΑΣΕΤΤΕΣ: ἄδειες καί γεμάτες. ΕΠΙΣΗΣ, Γενικοί ἀντιπρόσωποι κ Σέ πραγματικά ἁσ καί τό βιβλίο: ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Β΄ ἔκδοση Ἐνδόσαςαι ]. Νου «ΛΑ Λεωφ. Στασίνου 19 Τηλ. 76524 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ. 53294 - τιμές: ΙΟΕΝΝΕ-ΟΡΤΑ σΟιΟὐΒ Τ.ν. ΔΥΤ.ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΖΑΝΚΕΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Δ.ΓΕΡ 5. αΙΟΒΕΙΟ πλυντήρια Δ. Γερμανίας Ψυγεία ΙΙΝΡΕ, Ι5ΟἱΑ, κλπ. ΚΟΥΖΙΝΕΣ Ολων τῶν τύπων, ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΤΟΦΩΝΑ,ράδια, σίδερα, Μίξερς, ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΧιΛλιΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ. ΡΟΛΟΓΙΑ γυναικεία καί ἀνδρ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑ ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΤΔ ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 34 καταπλήξη ἡ µεγάλη ποικιλία πού διαθέτουμε. ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ σπιτιοῦ, ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ: Κατσαρόλες ἀτμοῦ, ἀνοξείδωτα, ηλεκτρικά μίξερ Γαλλικῶν παιγνιδιῶν Λ{Α/ΟΡΒΕΤΤΕ -“ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-- Παραμένει ἀκόμα µικρός ἀριθμός ἀπό τό: ΛΕΥΚΩΜΑ ΔΙΓΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 1 Στά καταστήματα µας θά βρεῖτε τά πιό κάτω ἐμπορεύματα στίς χαμηλώτερες -ΕΤΟΙΜΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 36 ΜΗΝΕΣ Ο «ΞΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΠΑΛΙ ΣΤΙΣ ὁ ΜΑ.Ι.:ΟΥ ΡΕΙΑ 64579--73715 ΕΣΟΣ πων, ἀποταθεῖτε σ᾽ ἐμᾶς. Θά σάς Φορητά, αὐτοκινήτων κλπ. αἱ ὁιανομεῖς τῶν Φιεθνοῦς Φήμης υναγώνιστες τιµές. ΖΑΚΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΝΙΑΣ ικά. ΡΑΓΓΕΛΙΑ « Ἡ μεγαλοσύνη στά ἕθνη δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέµµα Μὲ τῆς ψυχῆς τὸ πύρωμα µετριὲται καὶ τὸ αἷμα. » ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΕΘΝΙΚΟΟΦΥλαΚκΑς ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 19862 ΣΥΣΤΙΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ “Ο «Εθνικός Φύλακας» µέ μοναδικό γνώ- µονα τό ἐθνικό συµφέρο καί τήν ἐθνική ἐπιταγή γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ ᾿Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου, πῆρε τίµια καί ὑπεύθυνα τή θέση του µέσα στόν Πανελλήνιο χῶρο τῆς συστράτευσης, καθώς καί τῆς ἑνότητας ὁλόκληρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Επειδή δέν μπορεῖ νάναι ἀχθοφόρος προπαγάν- δας, οὔτε ἔμπορας σαθρῶν ἰδεῶν καί ἀλλοπρό- σαλλων προσανατολισμῶν, ἀλλά οὔτε καί κόλακας γιά νά κερδίσει τήν εὔνοια τῆς μιᾶς ἡ τῆς ἄλλης κατάστασης, αἰσθάνεται τήν ὑποχρέωση νά κάµη µια δι᾽ ἰδίων δυνάµεων, ἀναγνώρισητοῦ Πανελλήνιου αὐτοῦ χώρον. Αὐτή ἡ ὑποχρέωση του, τόν ἔφερε σ᾿ ἄμεση ἐπαφή μέ τίς πραγματικές διαστάσεις καί διαγρα- φές τοῦ ἀναγκαίου ὀργανωτικοῦ σχήματος γιά τήν ἀποτελεσματική χρησιμοποίηση τοῦ 'Ἑλλη- νισμοῦ στό ὑπ᾿ ἀριθμό ἕνα πρόβλημα τῆς γενιᾶς µας. Αὐτή ἡ ἀναγνώριση ἔφερε ἀβίαστα τίς πρῶ- τες - δυστυχῶς - τραγικές διαπιστώσεις καί ὁ «Εθνικός Φύλακας» τίς ἐπισημαίνει: ΠΡΩΤΟΝ: Λιαπιστώνει ἔλλειψη λόγου. Δια- λόγου, διαφώτισης καί ψυχικῆς'προετοιµασίας τοῦ λαοῦ. Χωρίς αὖτά εἶναι ἀδύνατο νά ὑπάρξει καί νά σταθεῖ ὁ Κυπριακός ᾿Ἑλληνισμός σάν ἕνα ἐνιαῖο ὀργανικό μαχητικό καί ἀήττητο σύνολα. Τό σύνολο προὐποθέτει ἑνότητα. 'ΗἩ ἑνότητα χρειάζεται συνένωση ἀνθρώπων καί ψυχῶν. Χρειάζεται ἀλήθεια, σύμπνοια, συναντίληψη, ἐμπιστοσύνη. Χρειάζεται νά σβύσουν οἱ λέξεις ἐχθρός, ἀντίπαλος, ἀνταγωνιστής ἀπό τό Κυπρι- ακό λεξιλόγιο. Νά ὑπάρχει µόνο φίλος, ἀδελφός, συναγωνιστής, συνστρατιώτης. Καλλιεργοῦνται φοβίες γιά ἐκτροπές καί ἀνωμαλίες ἐκεῖ πού ἔπρεπε µόνο νά ἀκούονται καὶ νά μᾶς συγκλονἰ- ζουν οἱ θυσίες τῶν ἠρώων µας. ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Διαπιστώνει πλήρη ἐγκατά- λειψη κάθε προσπάθειας νά θωρακισθεῖ ἡ Κύπρος, τουλάχιστον ἀμυντικά. Όλοι µας νά ἐπιστρατευθοῦμε. Ὅλοι µας νά μποῦμε στό χακί. Νά δώσουμετά πάντα, ν᾿ ἀρχίζουμε ἔρανο γιά νά ἐξοπλισθεῖ σάν ἀστακός ὁ τόπος πού μᾶς ἀπό- µεινε, γιά νά µπορέσουµε νά κάνουμε καί τόν σκλαβωμένο βορρά σάν πρῶτα Ἑλληνικό. Μι᾽ αὐτός ὁ τόπος εἶναι δικός µας. Κατοικεῖται ἀπό Ἕλληνες πατριῶτες. ᾿Από ἀνθρώπους δηµιουρ- γούς χι ὄχι µοιρολάτρες. Πού δέν δέχονται τά τετελεσμένα. Κι΄ ὁ τόπος αὐτός εἶναι ἡ Κιβωτός µας. Κι᾽ ἐδῶ, δοκιμάζεται ἡ ἰδέα τῆς 'Ἑλλάδας καὶ τῆς βαρειᾶς ᾿Ἑλληνοχριστιανικῆς κληρονο- μιᾶς. Αὐτός ὁ τόπος, ὁ Ἑλληνικός Νότος, πρέπει νά γίνει ἡ πιό γερή βάση γιά ν᾿ ἀποκτήσουμε τά χαμένα. Αν δέν προσέξουμε τώρα, σἐλίγο ἴσως νάναι ἀργά. Καί γιά μᾶς καί γιά τήν Κύπρο µας. ΤΡΙΤΟ: Διαπιστώνει ὅτι ὁ χῶρος τῆς συστράτευσης εἶναι ἀνοργάνωτος. Διαπιστώνει ὅτι εἶναι ξέφραγο ἀμπέλι, ὅτι τοῦ λείπει ἡ ὀργα- νωτική δοµή καί χωρίς ὁποιοδήποτε συντονισμό ἤ ἔλεγχο. Πρέπει ὅμως νά ἱεραρχηθοῦν ὅλα σέ στόχους. Στά µέσα, στἰς µεθόδους, στά πάντα. Πρέπει νά σχεδιασθεῖ καί μεθοδευτεῖ χρονοδιά- γραμµα. «Χειρισμῶν, προσεγγίσεων, µεθόδευση σηµείων ἐπαφῆς. 'Ἡ συστράτευση ἀπό τή φύση της προὐποθέτει ἐπένδυση πάνω στούς ἀνθρώ- πους. Καί προπάντων ἐπένδυση πάνω στό Ἕλλη- νικό φιλότιμο. , Ας µή μᾶς τραβᾶ, ὁ Δούρειος ππος τῶν παραχωρήσεων. Η νίκη εἶναι ἡ Πρωταθυγατέρα τῆς ὀργανωτικῆς δουλειᾶς. Καΐ χωρίς ὀργάνωση δέν ὑπάρχει συστράτευση. Ας συνειδητοποιή- σουµε πώς ἡ µάχη τῆς Κύπρου, εἶναι ἡ µάχη τῆς ζωῆς µας. Εἶναι ἡ μάχη τῶν ὅπου γῆς Ἑλλήνων. Ὑπάρχουν κι᾿ ἄλλες διαπιστώσεις ἀλλά δέν θά μαχρυγορήσουµε. Εἶναι ὧρα γιά ὑλοποίηση τῶν εἰσηγήσεων καί τῶν πρακτικῶν µέτρων. 1η ᾽Απριλίου 1955 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ ΠΑΓΕΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Ἡ τη ᾽Απριλίου 1955, ἡ πιό ἔνδοξη σελίδα τῆς ἱστορίας τοῦ μαρτυρικοῦ ᾿Ελληνισμοῦ τῆς Κύπρου, βρίσκει καί πάλιτό νησίµας νά αἱμορραγεῖ ἀπό τό συνεχιζόµενο ἔγκλημα καί τήν ἐγκληματική παρουσία ἀλλόθρησκου κατακτητῆ στά ἐδάφη µας. Βρίσκει τόν Κυπριακό Ελληνισμό ὄρθιο στίς ἐπάλξεις τοῦ χρέους καί τοῦ καθήκοντος, ν᾿ ἀγωνίζεται τόν ὑπὲρ πάντων ἀγώνα γκ λευτεριά καί δικαιοσύνη. Γιά ἑπανάσταση τῶν κατεχοµένων ἐδαφῶν µας. Η σκέψη µας σήµερα πάει πίσω 27 ὁλόκληρα χρόνια. Ἐανα- φέρνουμε στή µνήµη µας τόν ᾿ Αρχηγό θιγενῆ, τόν λυτρωτή τῆς Κύπρου, τούς ἥρωες τῆς ΕΟΚΑ καί τούς ἀγωνιστές τῆς ἕνδοξης ἑκείνης ἐποποῄας. ᾿Αντλοῦµε δύναμη ἀπό τό μεγαλεῖο καί τά ἆθά- νατα ἱδανικά τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ὅπου ὁ Διγενής καί οἱ νεαροί ἀγωνιστές του, καταντρόπικασαν μιά ἰσχυρή αὐτοκρατορία καί σφράγισαν μέ τό ἅμα καί τίς θυσίες τους, τή Λευτεριά καί τήν Ελληνικώτητα τῆς Κύπρου µας. Βσθύς συλλογισμός ἀπασχολεῖ σήµερα τούς ἀγωνιστές καί ὁλόκληρο τόν Κυπριακό Ελληνισμό. Πόση ἀλήθεια διαφορά βρί- σκουµε, συγκρίνοντας τήν τετραετία τοῦ 1956 --- 59 μὲ τά χρόνια τώρα. Θολώνει ὁ νοῦς καϊµατώνει ἡ καρδιά ὅταν σκεφτόµαστετήν σηµερινή κατάντια καί τήν τραγική κατάσταση στήν ὁποία βρίσκε: ται τό νησί τοῦ Διγενᾶ. Ὅταν σκεφτόμαστε πῶς αὐτό πού κέρδισε ἠΕΟΚΑ µέ τό ἆμα τῶν ἀμούστακων παλληκαριῶν της, ἦλθαν νά καπιλευθοῦν ὁρισμένοι ἐξυπηρετώντας τά σατανικά σχέδια οκοτεὶ- νῶν διεθνιστικῶν κύκλων. “Η ΕΟΚΑ κέρδισε τὀν ἀγώνα, γιατί σ᾿ αὐτό δέν συμμετεῖχε ἡ Φασιστική ἱμπεριαλιστική κάστια τοῦ ἡ ὁποία ἀπό τή στιγµή πού συνεταιρίσθη τήν Κυβέρνηση, ἀπό τό 1957, ἐνῶ ὁ Μακάριος ἦταν ἔξορία στίς Σεὐχέλλες, ἡ Κύπρος πηγαίνει ἀπό τό κακό στό χειρότερο. Καΐ οἱ Αγγλοι ὀρέγονται ἀκόμα καί σήµερα τήν Κύπρο, µέσω τῶν τότε σκοτεινῶν συνεργατῶν τους, πού παρέµει: ναν κατάλοιπα τῆς ἀποικιοκρατίας, νά μολύνουν τήν Κύπρο µας, Πρέπει λοιπόν νά προσέξουμε πολύ σήµερα. 'Η Κύπρος περνᾶ, τήν πιό κρίσιµη καμπή στήν Ἱστορία της. Ὁ Κυπριακός ἑλληνισμός, μ’ ἐπικεφαλής τούς ἀγωνιστές ἄς ἐνωθεῖ γιά νά κάνουμε καί τήν τελευταία ἀκροθαλασσιά τῆς Κύπρου µας Ἓλλη- νική. “Ἡ Ίη ᾽Απριλίου 1955, μᾶς δείχνει τόν δρόµο... 'Ο ᾿Αρχηγός Διγενής καί οἱ ἥρωες φάροι καί καθοδηγητές µας. ΖΗΤΩ Η 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ «Κλεῖσε µέσα στήν ψυχή σου τήν ᾿Ελλάδα καί θά αἰσθανθῆς µέσα σου νά λαχταρίζή κάθε εἶδος μεγαλείου.» Δ. Σολωμός. ΄Ο Ελληνικός λαός συμπορεύεται ἀπό τή χαραυγή τῆς ἱστορίας του, μέ ἀγῶ- γὲς κα θυσίες γιά τή 4ευτεριά. Τό Ελλη- ψικό : Ἔθνος ἔζησε. μεγαλούργήσε καί διατηρήθηκε στηριζόμενο' στ᾽ ἀθάνατα ἰδεώδη τῆς φιλοπατρίας, θρησκείας, τῶν “Ἱερῶν Παραδόσεων. Οἱ ἀγῶνες τοῦ “Ελληνισμοῦ ἦταν πάντοτε ἱεροί. Ηταν ἀγῶνες ὑπέρ Πίστεως καί ΠΙατρίδος. ᾿Ὑπέρ βωμῶν κα ἑστιῶν. ᾿ Υπέρ τοῦ πολι- τισμοῦ. ᾿Η Ελλάδα εἶναι τό με}άλο Ἔθνος, πού ἔζησε χάριν τῆς ἀνθρωπότη- τας καὶ πολλές φορές θυσιάστηκε 2! ᾿ αὐτήν. 4ημιούρ)ησε τηλαυγεῖς φάρους, πού φωτίζουν καί ὁδηγοῦν τά ἄτομα καί τά ἔθνη, στό δρόµο τοῦ καθήκοντος καί τῆς ἀρετῆς. Νικοῦσε πάντα ἡ Ελλάδα, γιατί δέν γνώρισε ποτέ καμμιά πνευματική ἥττα, ιατ{μιέσα στό αἷμα τῶν Ελλήνων δρᾶ καί ὑπάρχοι }όνιμος ὁ σπόρος τῆς αἰωνιότητας καί γιατί ἡ ἱστορία μᾶς ἔμαθδε πώς τίποτε δέν μπορεῖ ν᾿ ἀντισταθεῖ στήν ἀκατάσχετη ὁρμή µας γιά Λευτεριά, Δικαιοσύνη, Τιμή. Μέσα στοῦ Ελληνα τήν ψυχή φουντώνει ή ἀπόφαση καί ὁ ἐνθουσιασμός σάν δέντρο πολύκλαδο, πού ζητάει νά μεταφυτευθεῖ σέ μυριάδες στρέµµατα τῆς ᾿Ελληνικῆς καρ- διᾶς. ᾽Από τόν Μαραθώνα μέχρι τίς Θερ- μοπύλες, ἀπό τήν Ελληνική ᾿Επανά- στασηή ὥς τό ἔπος τοῦ 1940. ἀπό τήν Κρήτη ὥς τήν Κύπρο, τό ἴδιο ἀθάνατο Ελληνικό πνεῦμα, δυναμικό καί }νώριμο στούς αἰῶ- μαι ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΙΕΡΙΔΑΕΤΟΣ Α΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3 ΤΙΜΗ 100 µίλς ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ «Ο ᾿Αρχηγός τῆς ΕΟΚΑ, ὁ θρυλικός Διγενής, µέ τήν ἀντάρτικη στολή του, µαζί μἐ μερικά παλληκάρια του στά βουνά τοῦ Κύκκου. Τετρακόσια χρόνια σκλαβιᾶς, δέν ἔσβυσαν ἀπό τήν καρδιά τῶν Ελλήνων τόν πόθο γιά λευτεριά. Οἱ δεινοπάθειες καί τά ἄλλα κακά, δέν λύγισαν τόν Ἕλληνα τοῦ 1821. “Όσπου ἀντρειωμένος τράβηξε τό καριοφύλι καί ζώστηκε τό σπαθί, ζητώντας «Αευτεριά ἤ θάνατο». Μιά χού- φτα Ἕλληνες μέ καπεταναίους σάν τόν Κολοκοτρώνη, τόν Ρήγα Φεραῖο, ἔσυραν τό χορό τῆς κλεφτουριᾶς καί κτύπησαν. Τό λάβαρο ὑψώθηκε. «έν μποροῦσε πιά νά μπεῖ κανένας φρα}µός καί καµµιά δύναμη, μπροστά στήν ἀπόφαση τοῦ Ἓλληνα νά διεκδικήσει µέ τό αἷμα του τή ευτεριά του. «᾿Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θέν ν᾿ ἀποθάνω», ἀπάντησε ὁ ᾿θανάσιος Διάκος. Τό τυρανισµένοτου κορµίψήθηκε σουβλισµένο στά κάρβουνα. ᾿Η πάντα ἐλεύθερή ψυχή του, πέταξε νικήτρια στό πάνθεο τῆς ἀθανασίας. Κα νά. ΄Η λευτεριά Αγαλμένη µέσ᾽ ἀπό τά ἱερά κόκκαλα τῶν Ελλήνων, ἀγκάλιασε ὅλη τήν ᾿ Ελλάδα. Οἰκάμποι κατά βουνά ἀντιλαλοῦσαν Μευ- τεριά. Οἱ βράχοι καί τά φαράγγια ἀντιλα- λοῦσαν τή δόξα τῆς Κλεφτουριᾶς. Πολέμισαν ἐν ὀνόματι τῆς ᾿ΕλληνΙ- κῆς ᾿Ἱστορίας. ᾿Αψήφησαν καί περιφρό- ψήσαν τόν θάνατο. Ὕψωσαν τά κορμιά τους ἀπόρθητο φρούριο. ᾿Από τό σκληρό ἀγώνα, στεφανώθηκαν νικητές. Τό δέντρο τῆς ευτεριᾶς ποτίστηκε μέ τίµιο ΄Ελλη- γιό αἷμα. ᾿Ο ἀλέρας κόρωσε ἀπὸ τήν ὀσμή τοῦ μπαρουτιοῦ. Στούς ᾿Ελληνικούς αἰθέρες ζαναφάνηκὲ ὁ ἥλιος, πού γιά 400 ΜΕΘΥΣΤΕ ΜΕ Τ΄ ΑΘΑΝΑΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ 1955 χρόνια εἶχε πάθει ἔκλειψη. ᾿Αργότερα, µετά ἀπό 134 χρόνια, ἕνας νέος ἀγώνας ἄρχιζε γιά λευτεριά. Ἠταν αὐτός τῶν παλληκαριῶν τῆς ΕΟΚΑ. Ἔνα ἄλλο κομμάτι τοῦ Πανελλη- : γικοῦ χώρου, ἡ «φρόνιμη σκλάβα», ὅπως τήν ἀποκαλοῦσαν οἱ δυνάστες της, ἡ Κήπρος µας, ζητοῦσε λευτεριά. Ένας λεβεντόγερος, ὁ Στρατι)ός Γεώργιος Γρί- βας -- Διγενής, ἐνσάρκωνε στή σκέψη καί τήν ἀντρειοσύνη τό Γέρο τοῦ Μωριᾶ. Μιά χούφτα οἱ Ἕλληνες ἀντρειωμένοι τοῦ ΙΔ 2/. Μερικά ἀμούστακα παιδιά οἵ νέοι τῆς ΕΟΚΑ τοῦ 1925. Τά Ίδια ἰδανικά. 1 ἴδια προγονική προσταγή. Τό ἴδιο φῶς φώτιζε τίς ψυχές. ΄Η ἴδια ἐἑλπίδα φτερούγιζο στίς καρδιές. Πάλι ἡ λευτεριά ξεπήδησε ποτισμένη µέ αἷμα Ελληνικό. «Μολών {αβέ» ἀπαντοῦσε ὁ Αὐξεν- τίου σάν νέος εωνίδας στούς ουνάστες πού τόν ἔκραζαν νά παραδοθοῖ. «Θά βγῶ πυροβολώντας» βροντοφώναζε στόν ἴδιο ἐχθρό ὁ Μάτσης. Καΐ ζανάζησε στήν Κύπρο µας, τό ἔπος τῆς Κλεφτουριᾶς. Ξαναζωντάνεψαν στήν Κύπρο τό «Χάνι τῆς Γραβιᾶς», οἱ Θερμοπῦλες, τά 4ερβενά- κια, ἡ ᾿Αλαμάνα. Πολέμησαν οἱ ἀγωνιστές τῆς 4εβεντομάνας ΕΟΚΑ, µέ τό ἴδιο θάρ- ρος πού πολέμησαν οἱ 300 τοῦ 4εωνίδα, οἱ λιονταρόψυχοι τοῦ Καλόγέρου Σαμουήλ οἱ “Ἱερολοχῖτες, τά παλληκάρια τοῦ ᾿Οδυσ- σέα ᾿Ανδρούτσοι. :0 ΄Ἓλληνας τῆς Κύπρου, ὅπως καί ὁ Σελίδες ὄ Ἓλληνας τὴς Μητροπολιτικῆς Ελλάδας, φωνάζουν μέ τοῦ ᾿Εθνικοῦ ποιητῆ Σολω- μοῦ τούς στίχους: Ὦ Τρακόσιοι σηκωθεῖτε καί ζανάλθετε σ᾿ ἐμᾶς τά παιδιά σας θέλ᾽ Ιδῆτε πόσο µοιάζουνε µ᾿ ἐσᾶς.» ᾿Ο 4ιγενής πάλαιβε τέσσερα χρονια στά Μαρμαρένια ᾽ Αλώνια. Τά παλληκάρια τῆς ΕΟΚ4Α µέ τό χαμόγελο στά χείλη καί τραγουδώντας θούρια στή 4ευτεριά ὁδη- }οὔντο στήν ἀγχόνη. Θά περάσουν χρόνια. ὅπως καί ἡ σηµερινή γενιά καί ἡ ἄλλη πού ἔρχεται, θά μένει ὅμως πάντοτε φωτεινό µετέωρο στης ἱστορίας τόν χῶρο ἡ 25η Μαρτίου /62], ἡ Ιη Απριλίου {955 καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀρῶ- νες τοῦ ᾿Ελληνισμοῦ γιά ευτεριά. Θά ὑπονθυμίζουν στίς γενεές τό χρέος τους νά διαφυλάξουν ἀμόλυντη τήν Ελληνική }ῇ. Νά πολεμήσουν ὅταν χρειαστεῖ γιά τά Ίδια δανικά. Νά ζανακάνουν τό Ελληνικό πνεῦμα καθοδηητή καί φάρο. κ κ κ Τί δύσκολες αὐτές στη µές πού περνᾶ ὁ Κυπριακός ᾿Ελληνισμός, ἄς θυµη- θοῦμε τίς θυσίες τῶν προγόνων µας, ἄς ἀναλο ισθοῦμε τούς ἱερούς καί σκληρούς τους ἀγῶνες, ἄς ἀντλήσουμε ἀπ ᾿ αὐτούς συμπληρωματικές ουνάµεις, ἄς σεβα- στοῦμε τήν ὡραία καί ἀστήρευτη ἐθνική παρακαταθήκη τους, ᾱς μίνουμενι ἐμεῖς σήμερα οἱ με]άλοι περιφρονητές τοῦ θανά- του καὶ νά τραβήζουµο μπροστά. Λᾶς καλοῖ ἡ σκλαβωμένη Κύπρος µας, πού ποτισµένη μέ αἷμα καί ἱδρώτα ἠρώων καί μαρτύρων µας, σήμαρα στενάζει κάτω ἀπό τοῦ ἀλλόθρησκου τήν' µολυσμένη μιπότα. «ἶτε παῖδες Ελλήνων,» ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥ 1ακηΣ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 8p
1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΠΕΛ 8p
ΖΗΤΩ Η ΕΟΚΑ 8p
ΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 8p
Μνήμη και δίδαγμα Ελευθερίας 8p
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΟΥ «Ε.Φ.» 7p
Η γραμμή «Αττίλα» χαράχθηκε το 1947 6p
Ευαγόρας Παλληκαρίδης 6p
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κυπριακό#Πολιτισμός 6p
ΖΗΤΩ Η 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 5p
ΖΗΤΩ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 4p
Πρώτη τ' Απρίλη 1955 3p
ΜΗΝΥΜΑ ΑΠ' ΤΟΝ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟ Πολιτισμός 3p
Η Π.Ε.Α. Και ο Σ.Α.Π.Ε.Λ. τίμησαν την μνήμη Αυξεντίου 3p
Ν' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 3p
ΠΕΟΦ: ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ 3p
ΣΑΠΕΛ - ΠΕΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Ν' ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 3p
25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΠΕΛ 3p
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 3p
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2p
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Κυπριακό#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 2p
1η Απριλίου 1955 1p
ΜΕΘΥΣΤΕ ΜΕ Τ' ΑΘΑΝΑΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ 1955 1p
Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ, ο θρυλικός Διγενής 1p
ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ 1p