Back

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1982-05-01

Σελίδα 4 «Θνικος ΦΥΛΑΚΑΟ ΑΘΗΝΑΤΙΓΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΊΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙ«ΟΦΡΟΝΩΝ ΦΟΙΤΗΓΟΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Οἱ ἐθνικόφρονες Φοιτητι- κὲς ὀργανώσεις ΔΡΑΣΙΣ -ΚΕΣ καί ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, τίµησαν μέ λαμπρό ἑορτασμό στό κινη: µατοθέατρο «ΑΣΤΡΟΝ» ᾽Αμ- πελοκήπων, τήν ἐπέτειο τῆς 1ης ᾽Απριλίου 1955. Τόν ἑορτασμό τίµησαν μὲ τήν παρουσία τους ἐκπρόσω- ποι τοῦ ᾿ Αρχιεπισκόπου ᾿Αθη- νῶν, τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, Στρατιωτικοί ἔ.ά., συναγωνι- στές τοῦ ᾿ Αρχηγοῦ Διγενῆ κα: τά τήν διάρκεια τῆς κ ατοχῆς, ἀγωνιστές τῆς Ε.Ο.Κ.Α., Κύὐ- πριοι Φοιτητές, ἐργαζόμενοι καί πλῆθος κόσμου. Κύριος ὁ- µιλητής ἦταν ὁ ἀγωνιστής τῆς Ε.Ο.Κ.Α., καθηγητής κ. Φώτης Παπαφώτης. Κατά τόν ἑορτασμό χαιρε- τισμούς ἀπηύθυναν τό ΔΡΑΣΙΣ -- ΚΕΣ, ἡ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ὁ Σύλλογος Ἑλλήνων Κυπρίων ᾿Επιστημόνων (Σ.Ε.Κ.Ε.),ἡ Ἓ- πιτροπή ᾽᾿Αδηλώτων Ελλαδι- τῶν ᾽Αγνοουμένων, ἐκ µέρους τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερ- μοῦ, ἐκ µέρους τῆς Νέας Δηµο- κρατίας ὁ νομικός καί πολιτευτής ᾿ Αθηνῶν κ. Χρῖϊ- ο. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. Συμπληρώνονται φέτος 27 χρόνια ἀπι᾽ τὴν ἱστορικὴ ἐκείνη µέρα ποὺ ὁ 'Ἑλληνισμὸς τῆς Κύπρου ἄρχισε τὸν ᾿Ἔθνικοα- πελευθερωτικὸ του ἀγῶνα ἔ- νάντια στοὺς Αγγλους ἀποικιοκράτες ἀπαιτώντας δυ- ναμικά λευτεριά, αὐτοδιάθεση 8: Ἔνωση μὲ τὴν μητέρα ΄Ελ- λάδα. ᾿Εκεῖνο τὸ μεθυστικὀ ξη- μέρωμα ξεχύθηκαν Φλογισμένες οἱ ψυχὲς τῶν προ- γόνων µας στὸν «ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα», ξΕροντας ἀπ᾿ τὴν πα- νάρχαιη ἱστορία τους πὼς οἱ λαοὶ παίρνουν τὴ λευτεριά τους μὲ τὴν ἀντρειοσύνη καὶ τὸ ἅμα τους. Γνώριζαν ὅταν ξε- σηκώθηκαν πὠς ἦταν αὐτοὶλί- γοι, καὶ ἄοπλοι κι ὁ ἐχθρὸς πολυάριθµος καὶ πάνοπλος. Γνώριζαν πὼς ὁ ἀγώνας τους θάταν ἀγώνας μιᾶς δρά- κας παλληκαριῶν κόντρα σὲ μιὰ πανίσχυρη αὐτοκρατορία. Πιστοὶ ὅμως στὸ δίκαιο τοῦ ἀ- γῶνατους, γαλουχημένοι μὲ τὰ ἀθάνατα 'Ελληνοχριστιανικὰ ἰδανικά, ἤξεραν πὼς σὲ τέτοιες περιστάσεις δὲν ἔχει χῶρο ἡ λογικἡ μά ἡ ἀταλάντευτη θέλη- ση ἑνὸς λαοῦ νὰ πάρει ὅ,τι τοῦ ἀνήκει. Γι αὐτὸ ἐκείνη τὴν ἡρωῖ- κἡ 1η ᾿Απρίλη τοῦ 56 ὅλη ἡ Κύπρος, μιὰ ψυχή, μιὰ γροθιὰ ἀγωνιστικὰ σφιγµένη ἔτρεξε σύσσωμη στὸ κάλεσμα τοῦ ᾿ᾱ- θνάρχη ΔΙΓΕΝΗ καὶ ξεχύθηκε στὶς λαγκαδιὲς καὶ τὰ ὄρη ψέλ- νοντας τὸν ὕμνο τῆς λευτερι- ἄς, Κι ἔγραψαν μὲ τὸ ἆιμα τους στος Ρίζος, ἐκ µέρους τῆς Ε- ΔΗΚ ὁ κ. Γιῶργος Βίργαδος, ἡ ΟΝΝΕΔ, ἡ ΕΣΔΗΝ, ἡ ΝΕΠ, ὁ κ. Παναγιώτης Κούμαρος, πε- ριφερειακός ὑπεύθυνος τῆς Ἑ- ΟΚΑ καίΠΕΚΑ Καρπασίας, ἐκ µέρους τῶν Κυπρίων φοιτητῶν τῆς Γυμναστικῆς ᾿ Ακαδημίας, ἐκ µέρους τῆς Π.Ε.Α., ἐκ μὲ- ρους τοῦ ΣΑΠΕΛ, ὁ Πρόεδρος τῆς Φιλελευθέρας Δημοκρατι- κῆς ᾿Ενώσεως κ. ᾿Ιάκωβος Δι- αμαντόπουλος, ὁ Στρατηγός Γεώργιος Κουμηνάτιος, ἐκ μἒ- ρους τῆς Ένωσις Κυπρίων Ἑλλάδος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Πανηγυρικά ἔκλεγέντος νξου Διοικητικοῦ Συµβουλίου Δρ. Βάσος Χαραλαμπίδης. 'Ο ὅλος λαμπρός ἕορτα- σµός περιελάμβανε ἀπαγγελί- ες ποιημάτων, Κυπριακούς χορούς ἀπό τό χορευτικό συγ- κρότηµα τῆς Φοιτητικῆς 'Ἑστί- ας ᾿Αρρένων Πατησίων καί Έκλεισε μέ τόν ᾿Εθνικό “Ύμνο. Τό πρόγραµµα παρουσία-- σε ὁ διαπρεπής Κύπριος ἠθο- ποιός κ. Γιάννης Παπαϊωάννου. ο... οἱ ἀγωνιστὲς τῆς δόξας μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ χρυσὲς σελίδες µεγαλεί- ου στὴν Ἑλληνικὴ “Ἱστορία μας, ἀποδεικνύοντας γιὰ ἀκό- μα μιὰ φορά, στὴν ἔκθαμβη ἀν- θρωπότητα πὼς «ἡ µεγαλωσύνη στὰ ἔθνη δὲν µε- τριέται μὲ τὸ στρέμμα μὲ τῆς ψυχῆς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ μὲ ἅμα». Οὔτε ἀγχόνες, οὔτε βασανιστήρια δὲν στάθηκαν Ἱ- κανὰ νὰ κάµψουν τὸ ἀγωνιστι- κὀ φρόνημα τοῦ μαρτυρικοῦ λαοῦ µας καὶ νὰ ἀνακόψουν τὴν ἱστορικὴ πορεία του. Ὅπως σὲ κάθε ἀγώνα ἔτσι καὶ στὸ ἔτος τοῦ 55-59 δὲν ἕἔ- λειφαν οἱ ᾿Εφιάλτες, δὲν ἔλει- ψαν οἱ ἀρρωστημένες προδοτικὲς συνειδήσεις ποὺ ἕ- ξωθεν κινούµενοι προσπάθη- σαν νὰ πλήξουν ἐκ τῶν ἔνδον τὸν ἀγῶνα. ᾽ Αλλά ὁ λεβέντης λαὸς µας, ὅπως πάντα ἔτσοι καὶ τότε τοὺς ἔδωσε τὴν πρέπουσα ἀπάντηση, ἀπομονώνοντάς τους καὶ στιγµατίζοντας τους στὴ ψυχἠ κάθε τίµιου πατριώ- τη. Τιμµώντας σήµερα τὶς θρυ- λικὲς ἐκεῖνες μερες δὲ µἔνουμµε ἁπλοὶ θαυμαστὲς τῶν ἔργων ποὺ ἀνάλωσαν τὴν ὑπαρξή τους γιὰ τὴν πατρίδα, μὰ δίνου- µε ὅρκο στὰ ἅγια μνήµατά Τόυς πῶς τὸν ἀγῶνα ποὺ ξεκίνησαν, θὰ συνεχίσουμε πιστοὶ στὰ βή- µατά τους. Σήµερα ποὺ ἡ πα- τρίδα µας στενάζει κάτω ἀπ᾿ τοῦ Τούρκου τὸ σπαθὶ δυναµι- κἁ καὶ θαρραλέα βροντοφωνά. ζουμε Οὔτε σπιθαμὴ Κυπριακοῦ ἐδάφους στὸν Τοῦρκο κατακτητή. ᾿Εμπρὸς γιὰ νξους ἔθνικοαπελευθερωτι- κοὺς ἀγῶνες, νὰ ξανακυμµατί- σει ἡ κυανόλευκη στὰ κατεχόμενα χώματά µας. Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μουσικ ᾿Ἔκ μέρους τοῦ ΔΡΑΣΙΣ -- ΚΕΣ, χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ κ. Νίκος Σατραζάµης Μέ σπεσιαλιτὲ κυπριακὴ σούθλα -:Τραγούδι - Κιθάρα χ υπριατὸ περιθάλλον ἃ Μυωπριακὴ φι ξενία Ἀ Κυπριακὲςᾳ Τιμές]! Ἡ ΜΑΛΑΡΗ. ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ Κάθε Τετάρτη «ΚΥΠΙΡΙΑΝΚΗ ΒΡΕ ΑΔΙΡΟ Ὀρτύκιυ τ» ᾽Αϕέλια Χαλλούμι --- Χοιρομέρι Λούντζα π- Λουκάνικο Ζαλοτίνα --- Κουπέπια Κολοκάσι --- Ραθιόλες Σουθλάκια -- Σεφπαλιά Ὀφτὸν Κλέφτικον ΚΥΡΠΠΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ «7 ΓΚΥΖΗ ςὍπισθεν Φυλακῶν ᾿Αθέρωφ) Χαιρετισμὸς ΔΡΑΣΙΣ - ΚΕΣ ΜΕ τὴν εὐκαιρία τῆς συµ- πληρώσεως 97 χρόνων ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ ᾿Εθνικοαπε- λευθερωτικοῦ ᾿Αγῶνα τῆς Ε- Ο.Κ.Α. ἡ Ένωση Κυπρίων Φοιτητῶν ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ. σᾶς ἀπευθύνει θερμὸν ἀγωνιστικὸν χαιρετισµόν. Ἕλληνες, τιμοῦμε σήµερα τὶς ἡρωῖ- κὲς μορφὲς τῶν παλληκαριῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α ποὺ μὲ καθοδηγη- τὴ καὶ ἀρχηγὸ τοῦ ᾿ Αγώνα τὸν µπουρλοτιέρη τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς τὸν Γ, Γρίβα Διγενῆ, ξε- κινοῦσαν τὰ χαράματα τῆς Ίης τοῦ ᾿ Απρίλη τοῦ 56 τὸν ἀγώ- να γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ ᾽Αγ- Υλικοῦ ζυγοῦ, μὲ µόνα ἐφόδια τὸ φιλελεύθερο πνεῦμα καὶ τὴν ἀνυπέρβλητη φιλοπατρία ποὺ τοὺς κληροδότησε ἡ Ελληνι- κἡ Φυλή, ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια. Γαλουχημένοι ἀπὸ τὰ ὑψηλὰά νάµατα τῆς Μεγάλης ]- δέας, τά παλληκάρια τοῦ Διγε- νῇ ἄνοιγαν τὸν δύσβατο δρόµο πρὸς τὴν ἔκπλήρωση τοῦ προ- αιώνίου πόθου: τὴ Λευτεριὰ τῆς Κύπρου καὶ τὴν “Ενωσή της μὲ τὴν Μητέρα Ελλάδα. Εναςτιτάνιος ᾿Εθνικοαπελευ- θερωτικὸς ἀγώνας ἔπαιρνε σάρκα καὶ ὁστά, µέσα ἀπὸ τὰ κρησφύγετα τοῦ Μαχαιρᾶ καὶ τοῦ Δικώµου, κάτω ἀπὸ τὶς ἀγ- χόνες τῶν Κεντρικῶν Φυλα- κῶν καὶ µέσα ἀπὸ τοὺς ἀχερῶνες τοῦ Λιοπετρίου, γιὰ νὰ πραγματώσουν βουλὲς τῆς ἀθάνατης ψυχῆς τῆς Κύπρου, ποὺ ζοῦσε χρόνια μὲ τὸ ὅραμα νὰ φξρει πιὸ κοντά τὸν [Παρθε- νώνα. Ἕνας ἀγώνας ποὺ ὅμως δὲν δικαιώθηκε καὶ οἱ ἥρωες ποὺ τιμοῦμε σήµερα κάθε ἄλλο παρὰ πανηγυρισμοὺς καὶ θρι- αμβολογ/ίες ζητοῦν. ΄'Η σηµερι- νἡ μέρα εἶναι μιὰ ἰσχυρὴ φωνὴ τοῦ ᾿Αγώνα τῆς ΕΟΚΑ, μιά τρανἡ προσταγἡ τοῦ Διγενῆ γι- ἀ συνέχιση τοῦ ᾿ Αγώνα µας μέ- Χρι τὴν τελικἠ δικαίωση, µέχρι τὴν “Ενωση! Σήµερα ποὺ ἡ Κύπρος σφαδάζει κάτω ἀπὸ πἔλµα τῶν Νεοτούρκων τοῦ Αττίλα, ἐ- μεῖς οἱ Νέοιτοῦ ΔΡΑΣΙΣ.Κ.Ε.Σ. κλείνοντας εὐλαβικὰ τὸ γόνυ μπροστά στὴν ἡρωϊκὴ θυσία τῶν μαρτύρων τῆς Ε.ΟΚ.Α., καὶ ἀτενίζοντας μὲ θάρρος τὸν ἔνδοξο ξεσηκωμὸ τῆς Ίης ᾽Α- πριλίου τοῦ ᾿55 σᾶς καλοῦμε νὰ δώσουμε τὰ χέρια καὶ νὰ ὁρ- κιστοῦμε στὴν ἱερὴ µνήµη τους ὅτι θὰ φανοῦμε «πολλῶ κάρ- ρωνες τούτων» νὰ ὁρκιστοῦμε ὅτι δὲν θὰ ὑποστείλουμε ποτὲ τὸ λάβαρο τῶν ἰδανικῶν µας, ἀλλὰ ἀδιάλλακτοι καὶ άμετα- νόητοι ἀγωνιστὲς τῆς ᾿Ενώσε- ως θὰ σηκώνουµε τὴ σημαία ὅλο καὶ πιὸ ψηλὰ µέχρι νὰ φξ- ρουµε τὴ ΝΙΚΗ, µέχρι νὰ δοῦμε τὴν ᾿Ανάσταση νὰ προβάλλει στεμμένη μὲ τὴν “Ενωση! ΖΗΤΩ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗ ΕΟΚΑ ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣΙΣ Στιγµιότυπο ἀπὸ τὸν ἑορτασμὸ “Ο Γ.Γ. τῆς ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ κ. Αἰμίλιος Λόντος ἀπηύθυνε χαιρετισμό Χαιρετισμὸς πρωτοπορίας ᾿Αθηνῶν ᾿Αρχίζει νὰ γράφετα ἡ πιὸ δοξασµένη /στορία στὰ τελευ- ταία ᾽Ελλην/κὰ χρόνια. ᾿Αρχίζε! ἕνας ἀγῶνας ποὺ θὰ μετατρέψει τ᾽ ἁμούστακα παιδιὰ σὲ καπετάνιους, ποὺ θὰ ὁώση θάρρος καὶ ὁρμὴ στοὺς ῥεκαοκτάχρονους νὰ στηθοῦν μπροστὰ σ᾽ ἀγχόνες γιὰ τὴ ΛΕΥΤΕΡΙΑ. ᾿Αρχίζει ἕνας ἀγώνας ποὺ θὰ ἑπαναλάβει τὴν ᾽Ελληνικὴ {- στορία, ἕνας ἀγῶνας, ποὺ θὰ ἀποδείξει γιὰ μιὰ ἀκόμα φορά, ὅτι στὴν Κύπρο ζοῦν Ἕλληνες ΙΔΕΟΛΟΓΟΙ, ποὺ φρουροῦν τὴν πατρίδα κα δὲν ἀφήνουν νὰ περόση «ὅποιος κ! ᾿ ἄν εἶναι ὀἐχθρός». Πρώτη τ' ᾽Απρίλη τοῦ 59. Οἱ ἀντρειωμένοι χτύπη- σαν. Μὲ ὀδηγὸ τὴν ᾿Ελληνικὴ σηµαία, μὲ ὅπλα τοῦ Ἓλληνα τὴ ψυχή, καὶ καθοδηγητὴ τὸν ΜΙπουρλοτ/έρη τῶν ψυχῶν Γε- ώργ/ο Γρίῤα, τὸ θρυλικὸ τέκνο τῆς Κύπρου «ΔΙΓΕΝΗ», ἔγρα- ψαν οἱ Κύπριο τὸ µεγαλύτερο ἔπος τῆς πρόσφατης Ἓλληνι- κῆς ἱστορίας. ᾿Ολόκληρος ὁ κόσμος γο- νάτισε στὸ µεγαλεῖο τῆς Κυπρι- σκῆς ψυχῆς Μιὰ χούφτα ἄνθρωπο) πολεμοῦσαν τὴν µε- γάλη καὶ παντοδύναµη τότε αὐτοκρατορία τς Βρετ/ανίας Καὶ ὀ/καιώθηκαν. Τὸ ἁποτέλεσμα τῆς ὀικαί- ὡωσης δὲν μποροῦσε νὰ προερ- χότον ἀπὸ ἀλλοῦ παρὰ ἀπὸ τὴν ᾽Ελληνικὴ καταγωγή µας. Γιατ] οἱ Ἕλληνες ἔέρουν κα) νὰ ζοῦν ἀλλὰ ξέρουν καὶ νὰ πεθαίνουν «ἅμα δὲν ἔχουν λευ- Τερ/ό». Καὶ σήµερα ἀλλοίμονο. Πατήσαν τὴν πατρίδα οἱ ἕ- χθροὶ. Σήµερα πρέπει νὰ γίνουμε Γρηγόρηδες, Βαγόρηδες, Κα- ραολῆδες. Σήµερα χρειαζόµα- στε νέους, µπιστοὺς στὰ ᾽Ελληνοχριστιανικὰ ἰδεώδη, γιατ αὐτὰ ἦταν κατὰ ὅπλα τῶν Πἠρώων µας. Μ᾽ αὐτὰ ν/κησαν, μ᾿ αὐτὰ θᾷ νικήσουμε κα) μεῖς. Μέσα ἀπὸ τὸ θρόίσμα τῶν Φύλλων ἀπὸ τὰ δένδρα, τοῦ σκλαβωμένου ΓΠενταδάκτυλου μιὰ Φωνὴ ἀκούγεται, κάποιος, γέρος ἀθάνατος ἀρχηγὸς φω- νάζει: «ΛΕΥΤΕΡΙΑ». ΜΗ φοιτητικὴ νεολαία τοῦ ΔΗΣΥ «Πρωτοπορία» χαιρετί- ζε/ περήφανα τὴν ἐπέτειο τῆς Της ᾽Απριλίου, γονατίζει εύλσ- βικὰ μπροστὰ στὸ μεγαλείο τῆς ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΗΤΡΑΣ εΕΟ: «Κ.Α καὶ τῶν παλληκαριών της καὶ ὑπόσχεται. «Τὴν πατρίδα οὐκ ἑλλάτω παραδώσω». Ζήτω ἡ Τη ᾽Απριλίου τοῦ 55 Ζήτω ή θρυλικὴ ΕΟ.Κ.Α Ζήτω ὁ ᾽Αρχηγὸς «ΔΙΓΕΝΗΣ» Ζήτω ή ΕΝΩΣΗ τῆς Κύπρου μὲ τῶν μητέρα ΕΛΛΑΔΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΦΩΤΗ Ἕλληνες καί Ελληνίδες! Αλκιμα Νειάτα! Εὐλαβεῖς προσκυνητές τῆς ἀδούλωτης Κυπριακῆς ψυχῆς συγκεντρω: θήκαµε σήµερα ἐδῶῷ, μέ τήν εὖ- καιρία τῆς 27ης ἐπετείου τῆς Έναρξης τοῦ ᾿Αγώνα τῆς θρυ. λικῆς ΕΟΚΑ, με ἕνα καί µονα- δικό στόχο: Νά ἀναβαπτισθοῦμε στήν ἐθνική κολυµβήθρα τοῦ τιτάνα ΔΙΓΕ. ΝΗ γιά νά μπορέσουμε ἔτοι νά συνεχίσουμε τό ἀπολυτρωτικό του ἔργο καί νά ρίξουµε τήν Κύπρο µας τό συντομώτερο στήν λαχταριοτή θερµή ἀγκα λιά τῆς Μάνας µας, τῆς αἰώνιας ΕΛΛΑΔΑΣ. Δέν θά µακρυγορήσω. Θά περιοριστῶ στό νά ἀναφερθῷ. γιά χάρη τῶν νεώτερων, σκια- γραφικά. στά γεγονότα πού συνθέτουν τὸ μεγαλεῖο τῆστε- τράχρονης ἐποποήας τῆς ΕΟ- ΚΑ, καὶ κάτω ἀπὸ τό ἐκτυώλωτικό τοῦτο φῶς νά διε- ρευνήσουµε τήν σηµερινή πρα- Υµατικότητα τοῦ ἐθνικοῦ µας ζητήµατος καί νά χαράξουµε τήν πάρα πέρα πορεία µας τήν πορεία πού ὁδηγεῖ τό Κυπρια- κὀ σκάφος στά γαλανά νερά τῆς Πατρίδας τῶν πατρίδων. Ἕλληνες καὶ Ελληνίδες! Αλκιμα Νειάτα! Τό 1878 ἡ Μεγάλη Βρεττα νία νοίκιασε τή Μεγαλόνησό μας ἀπό τούς Τούρκους καί ἀρ: γότερα τήν προσάρτησε στήν αὐτοκρατορία της. Τήν µετα- βολή τούτη μὲ χαρά δεχτήκαµε γιατί τήν θεωρήσαµε σάν µετα βατικό στάδιο γιά τήν ἀπαλλα- γή µας ἀπό τά δεσμά τῆς δουλείας, «Βρεττανοί. Στέργομε τώ ρα τήν τῶν Αγγλων κατοχήν. ἀναμένοντες τήν ὥραν μέ ἀνυ- πόµονη ψυχή, πού θά λάμψη λευκοφόρα ἡ θεά µας ΛΕΥΤΕ:- ΡΙΑ, στοῦ λαμπροῦ µας Εὐαγό: ρα τήν ἀφρόλουστη στεριά.» Μέ τέτοιες ἐλπίδες ὑποδέ- χτηκε τούς ”Αγγλους κατακτηή: τὲς τό μαρτυρικό νησί τῆς ᾿Αφροδίτης. Μά οἱ ἐλπίδες τοῦτες δέν ἄργησαν µιά µιά νά ἔξανεμί- ζονται, νά µετατρεπονται σέ καχυποψία γιά τίς ἀγγλικές ὗ- ποσχέσεις, νά μεταποιοῦνται σὲ ἀγανάκτηση ἀπό τήν βά- ναυση διάψευσή τους. Οἶκατα- κτητές γρήγορα ἔπεισαν τούς ἀδούλωτους σκλάβους πώς ἡ λευτεριά τους βρισκόταν µονά- χα στοῦ ἙΕλληνικοῦ σπαθιοῦ τήν κοφτερή τήν κόγχη. Τό πρῶτο ὁρμητικό - ἀλλά ἀνοργάνωτο ἀφοῦ ἤτανε αὖ- θόρμητο - ἔπαναστατικό κίνη- μα τῆς κυπριακῆς ψυχῆς ξέσπασε στίς 21τοῦ ᾿Οκτώβρη τὸ 91. Τά σύμβολα τῆς ἀγγλικῆς κατοχῆς - σηµαῖες, κυβερνητι- κά κτίρια καί αὐτό ἀκόμη τό κυ- βερνεῖο - παραδόθηκαν στίς Φλόγες τῆς κυπριακῆς ὀργῆς. Θορυβημένη ἡ ἀποικιο- κρατία ἀπό τήν ἔνταση τοῦ πά- θους τῆς ἔξέγερσης τοῦ 31 ἀποφάσισε σειρά καταπιεστι- κῶν µέτρων μέ στόχο νά ἀπο- τρέψει ὁποιαδήποτε κίνηση γιά λευτεριά. ὌἜφτασε μέχρι τοῦ σημείου νά ἀπαγορεύσει τήν κυκλοφορία μολυβιῶν πού φέ- ρανε ἁπάνω τους ζωγραφισμέ- νη τήν Ἑλληνική Σηµαία ἤ ἁπλῶς τά γαλανόλευκα χρώ- ματαί Ματαιοπονοῦσε, ὅμως, ὁ ἀφελής Δυνάστης. 'Ἡ ἁδού- λωτη κυπριακή ψυχή, ἡ γαλα- νόνευκη κυπριακή ψυχή, μέ γαλανόλευκα χρώματα ἔγραφε τήν Ἱστορία της - μέ γαλανό- λευκα χρώματα χάρασσε τὀν δρόµο της πρός τήν ᾿Ακρόπο- λη καί τόν Παρθενώνα. Γαλα- νόλευκες ἤτανε οἱ ἔκκλήσεις της, τά ὑπομνήματά της, οἱ δια- μαρτυρίες της, οἱ διαδηλώσεις της - ὅλες της οἱ ἔκδηλώσεις. Γαλανόλευκη ἤτανε ἡ ἀξίωσή της «᾿Αξιοῦμεν ΕΝΩΣΙΝ µε τήν ΕΛΛΑΔΑ» βροντολάλησε στά πέρατα τῆς οἰκουμένης τό 1950. ᾿Αρνητικά ἀπάντησαν οἱ Αγγλοι κατακτητές στό ΄Ενω- τικό Δημοψήφισμα. Μᾶς χλεύ ασαν. Μᾶς ὕβρισαν. Κυνικά μᾶς προκάλεσαν µέ τό ποταπό ΟΥΔΕΠΟΤΕ.Θά σᾶς ἀφήσουμε τοῦ ΧΟΠΚΙΣΟΝ. Ἕλληνες καί Ελληνίδες! Αλκιμα Νειάτα! Στήν ἱταμή πρόκληση ἡ γαλανόλευκη κυπριακή ψυχή ἀπάντησετήν Ίην τοῦ ᾿ Απρίλη τοῦ 56 γαλανόλευκα: µέ τήν Εθνική ᾿Οργάνωση Κυπρίων ᾿Αγωνιστῶν, τήν θρυλική ΕΟ- ΚΑ. Τά χρόνια ἦταν δύσκολα. Πολύ δύσκολα γιά νά ἀρχίσει ἕνας ἔνοπλος ἀπελευθερωτι- κός ἀγώνας ἔνάντια στούς Αγγλους κατοκτητές. “Ο λα- ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑΊΙ ΟΥ 19852 ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 - Ύος ὄροφος ΤΗΛ. 3606493 ΑΘΗΝΑΙ ᾿Ο κύριος ὁμιλητὴς τοῦ ἑορτασμοῦ, τοµεάρχης τῆς ΕΟΚΑ κ. Φώτης Παπαφώτης δρύθηκε γι) τόν σκοπό. αὐτόν ἀκριῤβῶς ΄Ἡ πρὠτη παράνοµη ἔφη μερίδα πού κυκλοφόρησε τό δ4 καθώριζε τό περιεχόµενο τοῦ ᾿Αγώνα ἀκόμη καί μέτόν τίτλο της ΕΝΩΣΙΕΣ.. ΙΗ ΕΝΩΣΙΣ κυκλοφοροῦσε ἀρχικά ἀπό τούς καί ἀνάμεσα στούς νέους τῆς ΟΧΕΝ. Γρή- γορα, ὅμως, κατάκτησε τίς καρδιές καί ἄλλων νέων οἱ ὁ ποῖοι τελικά ἀποτέλεσαν τοὺς πρώτους πυρῆνες τῶν µεγά- λων διαδηλώσεων τοῦ 54 καί τῆς ᾿Οργάνωσης τοῦ Λεβεντό- γερου Διγενῆ. Στήν προπαρασκευή τοῦ ᾿Αγώνα τοῦ 55 ἐπιστρατεύθη- καν, ὅπως ἦτο Φφυσικόν. καί τά Κυπριακά Φοιτητικά Νειάτα τῆς ᾿Αθήνας. Οἱ φοιτητές µας ἀφοῦ ἐκπαιδεύτηκαν στόν ἀν- ταρτοπόλεµο, ἀνέστειλαν τίς Εκ µέρους τοῦ πανηγυρικὰ νεοεκλεγἔντος Δ.Σ. τῆς ἝἜνωσης Μυπρίων Ελλάδος, χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁΠρόεδρος τῆς Δρ. Βάσος Χαραλαμπίδης ὁός ἀπειροπόλεμος. Τά νειάτα στήν πλειοψηφία τους ὑλοφρο- νοῦσαν ὅπως κι ὁ ὑπόλοιπος κόσμος. Οἱ πατριωτικὲς δυνά- μεις πλαδαρές καί ἀνοργάνω- τες, Οἱ κομμουνιστές, πειθήνια ὄργανα τῆς Μόσχας, ἀντιμά- χονταν τήν ἑνωτική γραµµή τῆς ᾿Εθναρχίας ᾿Εκκλησίας. Ὅμως, παράτίς ἀρνητικές αὖ- τἐές προὐποθέσεις, τὸ θαῦμα τῆς Επανάστασης καί τῆς κα- θολικῆς συμμετοχῆς σ᾿ αὐτή τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ συντελέ στηκε. 'Ο Ἔνοπλος Αγώνας προπαραοκευάστηκε στὸ ἜἛΕ- θνικό Κέντρο ἀπό ἐξόριστους Κύπριους πατριῶτες καὶ Ελ λαδίτες ἀδελφούς, Δύο παράλ ληλες Οργανώσεις οτήν ᾿Αθήνα ἀνάλαβαν τὸ μέγα ἐ θνικὀό ἔργο: 'Η µιά κάτω ἀπό τήν ἡγεσία τῶν ἀκούραστων ἆ γωνιστῶν ἐξόριστων τοῦ 31 ἀ δελφῶν Σάββα καί Σωκράτη Λοϊζίδη καί ἡ ἄλλη μέ ἔπικεφα- λῆς τόν ἐπίσης ἐξόριστο τῶν ᾿Οκτωβριανῶν ἀσυμβίβαστων ἀείμνηστο Ιωάννην ᾿Ιωαννί δη - Χατζηπαύλου. Στήν Κύπρο ἡ προετοιµα σία τῆς ᾿Επανάστασης ἀναλή φθηκε συστηματικά κι) ἀθόρυβα ἀπό τούς ἀκατάβλη τους ἀγωνιστές τῆς ΕΝΩΣΕ ΩΣ. τόν Παπασταῦρον Παπαγαθαγγέλου καί τὀν ἀεί µνηστον Πολύκαρπον ᾿Ἴωαν νίδη. Φυτώριο τῶν πρώτων στελεχῶν καί μελῶν τῆς ΕΟΚΑ ἠτο ἡ ΟΧΕΝ, ἡ Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση Νέων, Δί γο ἀργότερα τροφοδότησε τήν ΕΟΚΑ σὲ ἔμψφυχο ὑλικὸ καί ἡ ΠΕΟΝ, Πανκύπρια Εθνική Οργάνωση Νεωλαίας, πο ἱ σπουδές τους καὶ µπῆκαν ἐπί κεφαλῆς ζωτικῶν τοµέων τῆς ᾿Εθνικῆς ᾿Οργάνωσης Κυπρί- ων ᾿Αγωνιστῶν - γινόµενοι ἕ- τσι λαμπρό παράδειγµα. γιά µίµηση σ᾿ ὁποιουσδήποτε ελ. λοντικούς ἀγῶνες. Ἕλληνες καί Ελληνίδες) Αλκιμα Φοιτητικά Νειάτα! ΄Η 1η ᾽Απρίλη τοῦ 55 εἶναι ἡ γενέθλια µέρα τῆς ἐνδοξότε ρης ἐποποῄας τῆς Κύπρου µας. Τήν η τ ᾿Απῄίλη ἕκανι ἐντυπωσιακή τήν ἐμφάνισή της καὶ τήν Παρουσία της ἡ θρυλ1 κή ΕΟΚΑ Τήν Ἱητ) Απρίλη κοντα ροκτυπήέθηκε στα µαρμαρένια ἁλωνια µε τὸν Βρεττανικώ λε οντα κο! τὸν συνετριώε ὁ μπα ρουτοκονισμένως ἡμιθεοι ΔΙΓΕΝΗΣ Ἓλληνες καὶ Ελληνίδεο Αλκιμα Νειατα Αλ κια Ν ' Τὰ. ἀκριόπουλα, τα παιδιά τῶν τριῶν τελευταίων τάξεων τοῦ ημοτκοῦ ορ εἰ ου) ΊΠΑΝΕ (ή Αλκη Άι ολαια ΕΟΚΑ γι μνασοπαιόιι και ἔργαζομενοι νέοι) Οἱ ΟΚΤ. Ομάδες Κροὐσεως ΤοΦεκιοὀόρων) ΟΙΟΝΚ/( Ομάδες κανο νιοβολητῶν), Οἱ ΟΧ Ομάδες χει ροβομβιοτῶν) Οἱ ΥΔο Υπηρεσια Διαφυλάξεως Οπλισμώῦ] Οἱ διανομεῖο ὡς 2η ων ΟΙ οὐ νόεσμµο. πού φιλοξενοῦσαν στὀ σπίτι τους καταζητούµενους ἀγωνι- στές). -- Οἱ ΟΔ (ὁμάδες Διαφω:- τίσεως). --, Οἱ εκΦωνητές τοῦ ἀθά- νατου χωνιοῦ. -- Τά συνεργεῖα δακτυ- λογραφήσεων - πολυγραφήσε- ων. Τὰ συνεργεῖα σὐντη- ρήσεως ὁπλισμοῦ. -- Τὰ συνεργεῖα κατα: σκευῆς ὅπλων. -- Τὰ συνεργεῖα κατα- σκευῆς κανονακιῶν καὶ χειρο- βομβίδων. -- Τὰ συνεργεῖα ἄναγο- µώσεως καλύκων σφαιρῶν. -Η Ὑπηρεσία [Πληρο- Φοριῶν, -Ἡ ΥΑΚΑ - Υπηρεσία ᾿Αντιμετωπίσεως Κομμµουνι- στικῆς ᾿Αντιδράσεως. --Ἡ ΠΕΚΑ (Πολιτικὴ Ε- πιτροπὴ Κυπριακοῦ ᾿ Αγῶνος). --Η Π.Α. (Παθητικὴ ᾿Αν- τίσταση). -- Τὸ ΕΑΕΜ (Ενιαῖο ᾿Αρραγὲς ᾿Εθνικὸ Μέτωπο). -- Οἱ ΔΕ (Διαιτητικὲς Ἓ- πιτροπές). --Ἡ ΕΔΕΑΠ (Εθνικὲς Διαχειριστικὲς ᾿Επιτροπὲς ᾿Αντιμετωπίσεως Προβληµά- των τῶν Κοινοτήτων). -- Τὰ κρυφὰ Σχολεῖα. -- Οἱ ἀνταποκριτές. -- Οἱ διαδηλώσεις. -- Οἱ ἀπεργίες, -- Τὸ ἀνελξητο σφυροκό- πηµα τῶν πραιτωριανῶν τοῦ Χάρτιγι. -- Οἱ ἀντάρτες µας, οἵτιε- ρήφανοι ἀετοὶ τῶν κυπριακῶν βουνοκορφῶν καὶ ὁ τρόμος τῶν ἄγγλων στὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά. Τὰ Λιοπέτρια, τὰ Δι. κωμα καὶ οἱ Μαχαιράδες. α-» Τὰ Κρατηρήρια, οἱ Κεντρικὲς Φυλακὲς καὶ τὰ Φι.- λακισμένα Μνήματα. Ὅλα. τοῦτα ποὺ συμπι- κνώνονται τόσο ὑπέροχα στό δίπτυχο ΕΟΚΑ ΔΙΓΕΝΗΣ κα. ταβρυμµάτισαν τῆς ἀγγλικῆς σκλαβιᾶς τὶς ἁλισίδεςι... ᾿Αλοίμονο, ὅμως! ᾽Αν ή τῆς Λευτεριᾶς στὸ η αἱ τῶν ἠρώων καὶ μαρτύρων ἓ θνοβέβηλα χέρια Βρόνιωσο τὸν. προαιώνιο ἐχθρὸ τοῦ Γέ νους, τὴν πιὸ βάρβαρη χώρα τοῦ κοσμος, τὴν Τουριοά! ΄Ὕστερα ἀπὸ ἕνα ἀνένδοτο τετραχρονο. πέρα γιὰ πέραπε- τυχεµένο, ἑθνικοαπελευθερω Τκο αγώνα ὑπογράφτηκε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1959 ἡ συμφω κια ζΖυρίνης Ἀονδίνου τὴν ὁ ποία ο Αρχηγός τοῦ παπαΠροδώμµενος. Λααῦ ὁ Στρ τηγὡς Γεώργιος. Γρήβαι ο. ἐπ ραμμµατηκά χαρα πΌ]ρισε αργότερα σὰν. τὴν μενα υτερη Εβννὴ Προδσια Πιο ΟΙ ΤΟΝ ΠΟΤΕ Ες βαρος τοῦ. Ε) ην παμοῦ Αδεια ο ον τοτες) Με τετοιο Νατα Πδη, τς οι ΠΟ, ΟΥΟΜΕΤΝΕ ἁπο τὸν Αγίων τος ρο 90, ΓΠαριάμείνε, ΠΕΜ ΤΕΝ κει κα ΠΟ Ηχ νετ η ΠΙΣΤΟ τος. κι ΠΟΛΟ ολο ῦ σι ΟΙ Ιέ 1 Τοῦ. στις ὀδνες Το Πο ΕΙστι Να ΟαμεΙς και! ΘΕΟ ΙΟΤΗ ΤΕΙ Με αὐτὴ ἀκρησῶι την μήλα ΟΜΕΝΤ σα οτι Τε ΠΙΟ ΝΕνΟΝ ο πμ πα το αν στα τον πα ο... Φρόνα ἠμερος τῆν ο ΗΕΣΗΟΙ εν ο ας εί μΕβιε Τά οοΙς τια στὴν πολυκέφαλη Λερναία ὝὝδρα τῆς Ντόπιας καὶ Διε- θνοῦς Συνοµωσίας ἐνάντια στὸ Ἔθνος τῶν Ελλήνων καὶ ἰδι- αἵτερα ἐνάντια στὸ Νησὶ τοῦ ΔΙΓΕΝΗ. Καὶ θὰ συνεχίσει νὰ παλεύει πρὸς κάθε κατεύθυνση καὶ μ᾿ ὅλα τὰ προσφερόµενα κάθε φορὰ µέσα μέχρις ὅτου ἡ Νίκη σφραγίσει τὸν ἀγώνα µας γιὰ ΕΝΩΣΗ µας μὲ τὴν Μάνα Ἑλλάδα, Με αὐτὴ τὴν πίστη στὶς δυ- νάµεις µας δημιουργήθηκε μξ- σα ἀπὸ τὶς τάξες τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ: --Ὁ ΠΣΑ(ὁ Παγκύπριος Σύνδεσμος ᾿Αγωνιστῶν τῆς Ἑ- ΟΚΑ). -- Ο ΠΣΑΚ (Πανσπουδα- στικὸς Σύνδεσμος ᾿Αγωνι- στῶν Κύπρου) ᾿Αθηνῶν καὶ Θεσαλονίκης. --Ἡ ΕΟΚΑ Β! --'Ἡ ΕΣΕΑ (Επιτροπὴ Συντονισμοῦ ᾿Ενωτικοῦ ᾿ Αγῶ- νος). Καὶ κοντὰ σ᾿ αὐτά. Φφυσι- κά, καὶ ἄλλες ὀργανώσεις καὶ κόμματα ἀπὸ τὸ εὑρύτερο ἆγω- νιστικὸ χῶρο τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ. Ἕλληνες καὶ 'Ἑλληνίδες! Αλκιμα Νειάταί! Φοβᾶμαι πὼς ἤδη εἶμαι ἀ- συνεπὴς πρὸς τὴν ὑπόσχεση ποὺ σᾶς ἔδωσα νὰ μὴ μακρυγο- ρήσω. Θὰ πρέπει νὰ ἐπισπεύ- σω γιὰ νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν σηµερινἠ θέση τοῦ ᾿Εθνικοῦ µας προβλήματος. Παρὰ ταῦ- τα. ἄς μοῦ ἐπιτραπῆ μιὰ Υγρήγο- ρη ἀναφορὰ στὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν Ζυρίχη, ὡς τώρα, γιατὶ ἔ- τσι, φρονῶ, θὰ φωτισθῆ καλύ- τερα τὸ σήµερα, -- Ἡ πολιτικὴ Ηγεσία τῆς Κύπρου ὑπόγραψε ἔνοπλο ἀγγλοτουρκικὸ ἀποκλεισμὸ τῆς ΕΝΩΣΗΣ μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἰσόβια προεδρία τῆς ἔξαρ- τηµένης ἀνεξαρτησίας τῆς Κύ- πρου, -- Οἱ πατριωτικὲς δυνά- µειος ἀνάλαβαν ἀνένδοτο ᾱ- γὠνα Ενάντια στὴν Συμφωνία Ζυρίχης - Λονδίνου. -- Οἱ Τοῦρκοι μὲ ἄφετη- ρία τὴν Ζυρίχη ἑτοιμαζόντου- σαν νὰ δικτοµήσουν καὶ τυπικά, ἓν ἐνάγκη δὲ καὶ μὲ τὰ ὅπλα, τὸ μαρτυρικό κορμὶ τῆς Κύπρου µας, Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Κύπρου. κήρυξε ἐξοντωτικὸ πόλεμο κάθε μορφῆς ἐνάντια στοὺς ἀντιζυρικικοὺς πατριῶ- τες ἐνῶ ἄόησε ἀνενόχλητους τοὺς Ταύρκους νὰ ἔτοιμάζον- τα νά επιβάλουν τὴν διχοτόµη- ση Τὸ, 69-64 ἡ. πολιτικὴ Ἓγεσια ὑπόβαλε γιὰ ἀναθεώ: ρήση 14 σημµεῖα τοῦ Συντάν μα τος μὲ τὴν παρότρυνση: ὅπως ἡ πδια ὁμολογησε τῆς Αγγλί ας κα ενώ στὴν Ελλαδα κου: δεν οὔσε ὑπηρεσιακὴ κοβερνηση Ἔτσι προκλήθηκε ἡ Λενομενη «ανταρσία» τῶν Πο ΝΟΜΝΟΤΕΟΗΙΝ Αλέν ἐπετρέπε πιν τὴν κά Ιοδο στήν Κύπρο ἁπὸ τὴν “Ελ Δαζςς Τζ) Φαιτητῶν ποὺ ΕνηιΜΟε τήΝελ εδῶ ἀκριβῶς γα Την ρπσμη τούτη. ὥρα, Αντέθσρασε Ἕροσαλεα στὴν πο οῦα τοῦ δη ενῆ, στὴν δηµι: ΟΥ ΜΕ ΤΝ Εελοηκῆς Φρουρᾶς, στον εξ πρὸ τοῦ αοῦι ὁ ὁ {πας τομ μὲ τὰ ΚΟΝΗΥΕ Εν νε με ομοιώματα οπλο Ας ὡος σοι Γἳ Ον] ον αμ ηστος Γεωρ Χλν Εαν Ορος ος προώθησε αην Ἁνπρο υιά Ολο κληρη Με Ἡλ ΧΤΕΣ Την ἐξοτρασμένη ὲ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑ:Γ-ΟΥ 1982 'Ἡ Ληστρικὴ Σύνοδος τῆς Λευκωσίας 1973 , Εἰς ἄρθρον µου, τὸ ὁποῖον ἐδημοσιεύθη εἰςτὴν προηγουμένην ἔκδοσιν τοῦ ἀγαπητοῦ « Εθνικοῦ Φύλακος», ἀνέφερα ὅτι ἡ διοίκησης τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας µας ἀνέκαθεν, διὰ μέσου τῶν αἰώ- νων καὶ μεχρι σήμερον, γίνεται σύμφωνα μὲ ἀποφάσεις καὶ διατάξεις Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων, αἱ ὁποῖαι ὀρθῶς ἑρμηνεύουν τὰς ἀληθείας τοῦ ΄Ἱ. Εὐαγγελίου καὶ βάσει τῶν ΄Ι. Κανόνων, τοὺς ὁποίους αὐταὶ καθορίζουν καὶ οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν τὸ ἀληθὲς τοῦ Κυρίου θέληµα πρὸς τὸ ὁποῖον ἡμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ θὰ πρέπη νὰ ρυθμµίζωμεν γενικῶς τὴν ζωήν µας. Εἰς ἡμᾶς εἶναι γνωσταὶ αἱ ἕπτὰ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι, αἱ ὁποῖαι εἰς τὰς ἀποφαάσεις καὶ διατάξεις των συμπεριέλαβαν ἕκάστη καὶ ἐνέκριναν ὁμοίας προηγουμἔνων Οἰκουμενικῶν καὶ Γοπικῶν Συνό- δων ὡς καὶ Ι. Κανόνας, τοὺς ὁποίους ἐπὶ μακρὸν χρόνον εἶχεν ἐν χρήσει εἰςτὴν ζωήτης ἡ ΄ Αγία µας Εκκλησία καὶ εἰς τοὺς ὁποίους ἔδωσαν Οἰκουμενικὸν κῦρος, Εἰς τὴν ἱστορίαν ὅμως τῆς ἐκκλησίας μας ἀναφέρονται Σύνοδοι αἱ ὁποῖαι ὧι ς Οἰκουμενικαὶ ἤ Τοπικαί, κατά διαφόρους καιροὺς συνεκλήθη- σαν καὶ αἱ ὁποῖαι δὲν ἔτυχον τῆς ἐγκρίσεως τῶν ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων διότι ἐβαρύνοντο μὲ ἀντικανονικότητος, ἤ διότι αἱ ἀποφάσεις των δὲν ἐξεφραζον ὀρθῶς τὸ ἀληθὲς νόημα τῶν εὐαγγελι- κῶν διδασκαλιῶν, ληστρικαὶ δὲ διὰ τοῦτο καὶ ψευδοσύνοδοι ὠνομάσθησαν, προφανώς διὰ νὰ διακρί- νωνται ἀπὸ τὰς ἀληθεῖς καὶ κανονικὰς τοιαύτας. , Δηστρικὰς Συνόδους ἔχει ἀρκετὰς νὰ ἀναφέρη ἡ ᾿ Εκκλησιαστική μας Ἱστορία, ἀπὸ αὐτὰς ὅμως θὰ ἤθελα τρεῖς µόνον νὰ ἀναφέρω ὡς παράδειγµα. α) Τὴν «ἐπὶ τὴν Δρῦν», ἡ ὁποία ἀντικανονικῶς τὸ 403 μ.χ. συνῆλθε καὶ ἀπὸ ἐμπάθειαν κινουµένη κατεδίκασεν εἰς ἔκπτωσιν ἀπὸ τοῦ θρόνου του, εἰς καθαίρεσιν καὶ εἰς εξορίαν τὸν Πατριάρχην Κων- σταντινουπόλεως ᾿Ιωάννην τὸν Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος μάλιστα καὶ ἀπέθανεν εἰς τὴν ἔξορίαν. Β)᾿Αναφέρω τὴν ἐν ᾿Εφἔσω τὸ 449 µ.χ. Σύνοδον, ἡ ὁποία µαταίως προσεπάθησε νὰ δικαιώση τὴν αἴρεσιν τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ. Καὶ Υ) ἀναφέρω τὴν Σύνοδον τῆς Φερράρας - Φλωρεντίαςτὸ 1438 μ.χ., ἡ ὁποία ἠνάγκασετοὺς ᾿Ορθοδό- ξους συνέδρους νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ Πρωτεῖον καὶ τὸ ᾿Αλάθητον τοῦ πάπα τῆς Δυτικῆς ᾿ Εκκλησίας. Ληστρικἠν ὅμως Σύνοδον, μὲ ὅλους τοὺς τύπους καὶ χρωματισμοὺς τῶν τριῶν αὐτῶν τὰς ὁποίας ἀνεφέραμεν, ἀδιστάκτως μποροῦμεν νὰ χαρακτηρίσωμεν καὶ τὴν Σύνοδον τῆς Λευκωσίας τὸ 1973, ἡ ὁποία ὡς «Μείζων» συνεκλήθη, προφανῶς διὰ νὰ διακρίνεται ἀπὸ µίαν ἄλλην Σύνοδον τοῦ ἰδίου ἔτους, ἡ ὁποία καθήρεσε τὸν ᾿ Αρχιεπίσκοπον Μακάριον. Εἶνε δὲ ληστρικἡ καὶ ψευδοσύνοδος αὐτὴ τῆς Λευκωσίας, διότι Κανονολόγοι ἐπιστήµονες, Καθηγηταὶ τοῦ Πανεπιστηµίου καὶ ἄλλοι εἰδικοὶ ἐπὶ κανονικῶν θεμάτων, μὲ ἄρθρα των εἰς τὰς ἐφημερίδας καὶ περιοδικἀ καὶ βιβλία των τὰ ὁποῖα ἓν τῷ μεταδὺ ἐξέδωσαν, ληστρικὴν τὴν ψευδοσύνοδον τῆς Λευκωσίας ἐχαρακτήρισαν ὁ δὲ χριστιανικὸς κόσμος ἐπὶ δεκαετίαν μέχρι σήμερον ἄκυρον, ἀντικανονικὴν καὶ ἀνυπόστατον τὴν θεωρεῖ καὶ κατὰ τἠνούγκληοιν καὶ κατά τὴν σύνθεσιν καὶ κατὰ τὰς ἀποφάσεις, Εἶναι δὲ ἀντικανονικὴ καὶ ἄκυρος διότια) συνεκλήθη µόνον ἀπὸ τὸν Πρόεδρον καὶ οὐχὶ κατόπιν ἀποφάσεως ὅλων τῶν μελῶν τῆς ΄Ἱ. Συνόδου. β) Διότι «κατ᾽ ἐντολὴν» συνεδρίασε καὶ ἔλαβεν ἀπο- φάσεις, πρός ἕνα µόνον σκοπόν, νὰ ὑπερασπίση τὸν ἰσχυρὸν καὶ νὰ καταδικάση ἀδιστάκτως τοὺς ἀντιδίκουςτου. Καὶ Υ) διότι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ἐκήρυξεν ἀθῶον τὸν ἔνοχον καὶ ὡς ἐνόχους τοὺς ὑπερασπιστὰς τῶν “1. Κανόνων. Τὸ χείριστον δὲ κατόρθωµά της εἶναι διότι διεσάλευσε τὴν εἰρήνην καὶ τὴν τάξιν τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀνεπανορθώτως δέ, ἀντὶ νὰ ἑνώση, ἐδίχασε τὸ εὐσεβὲς ποίµνιόν της, μὲ τὰς ἀντικανονικάς, ἀδίκους, ἀλογίστους καὶ σκληρὰς ἀποφάσεις της εἰς δυσχειμέ- ρους μάλιστα καιροὺς διὰ τὴν Νῆσον µας, ὅτε τραχύς, ἀδίστακτος καὶ ὕπουλος, ἐχθρός, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἀνενόχλητος εἰσέβαλεν εἰς τὴν µαρτυρικήν µας Νῆσον καὶ ἔσφαξεν, ἥρπασε, κατέστρεψε καὶ ἀτίμασε καὶ τὸ ἥμισυ σχεδὸν τοῦ ἐδάφους της κατέλαβε παρὰ πάντα θεῖον, ἠθικὸν καὶ ἀνθρώπινον νόµον, ἕκτοτε δὲν παραλείπει καὶ τὴν ὁλοκληρωτικὴν κατάληψιν τῆς Νήσου νὰ ἀπειλῆ, ἑπομένως δὲ καὶ κατάλυσιν τῆς Ελευθερίας, τῆς ἀκεραιότητος καὶ τῆς ἀνεξαρτησίας της. Δυπηρὸν βεβαίως τοῦτο. Καὶ λυπηρότερον τὸ γεγονὸς κατὰ τὸ ὁποῖον ἔκτοτε καὶ ἐπὶ ὀκταετίαν ὅλην μέχρι σήµερον, οὐδεμία ὀρθόδοξος ᾿Εκκλησία συνεκινήθη δι᾽ ὅσα εἰς τὴν πάσχουσαν «ἀδελ- φἠν» ᾿ Εκκλησίαν τῆς Κύπρου καὶ εἰς τὴν μαρτυρικὴν µας Νῆσον τραγικἁ συνετελέσθησαν, διὰ τοῦτο καὶ οὐδόλως κανονικἠν θέσιν ἔλαβον ἔναντι τῆς ἐἔπαράτου ἐκείνης «Μείζονος», παρ᾽ ὅλον ὅτι αἴπρο- εκτάσεις τῶν ἀντικανονικῶν καὶ ἐκτὸς τοῦ ἀληθοῦς πνεύματος τῶν εὐαγγελικῶν ἀληθειῶν τραγικῶν ἀποφάσεών της, δυσμενῶς θίγουν καὶ τὰς ἀδελφὰς ᾿Εκκλησίας καὶ µάλιστα, ὁλόκληρον τὴν ᾿Όρθο- δοξίαν. Καὶ εἶναι πράγματι, δικαιολογημένον νὰ διερωτᾶται κανείς, πῶς μέχρι τώρα ἀνέχεται ἡ συµ- πασα ᾿ Ορθοδοξία τὰς ἀντιευαγγελικὰς τῆς «Μείζονοο ἔκείνης ἀποφάσεις διὰ τῶν ὁποίων αὐτή, ὄχι μόνον εὐαγγελικὰς διδασκαλίας παρεγνώρισε καὶ διατάξεις “Ἱ. Κανόνων, αἱ ὁποῖαι καθαρώτατα ἆπα- γορεύουν εἰς πάντα κληρικὸν ἐπὶ ποινῆ καθαιρέσεως τὴν ἀνάληψιν καὶ ἄσκησιν κοσμικῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ καὶ ἀδίκους, αὐστηρὰς καὶ σκληρὰς «κατ ἐντολήν» κυρώσεις εἰς ἀνωτέρους κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἐλευκάνθησαν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς ᾿ Εκκλησίας ἐπέβαλε. Καὶ τὸ χείριστον πάντων, διότι διὰ τῶν ἀλογίστων καὶ ἀντικανονικῶν ἀποφάσεώντης, εἰσήγαγεν εἰς τὴν ζωήντῆς ᾿ Ορθοδόξου Ἔκκλη- σίας τὴν ἔπάρατον ἀἱρεσιν τοῦ Παποκαισαρισμοῦ. “Ἡ ἔνοχος αὐτὴ σιωπἠ τῶν ἐπὶ µέρους ἀδελφῶν ᾿Εκκλησιῶν, ὄχι µόνον ἑστέρησε τῆς πολυτίµου βοηθείας των τὴν Κυπριακἠν ᾿Εκκλησίαν διὰ νὰ λυτρωθῆ ἐπὶ τέλους τῶν δυσμενῶν ἐπιπτώσεων ἐκ τῶν ἀντικανονικῶν ἐκείνων τῆς «Μείζονος» ἀποφάσεων, ἀλλ᾽ ἔδωσε τὴν ἄνεσιν αὐτὴ ἡ «Μείζων» πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν καὶ εἰς παραμονὰς ἁγίων ἑορτῶν τοῦ [Πάθους τοῦ Κυρίου νὰ ἔπειτα ἀπὸ ἑννέα χρόνια, νὰ ἔπανέλθη δριμύτερη ὡς 'Ὑπερ...τελἠς αὐτὴν τὴν φορὰν Σύνοδος διὰ νἁ ἐπικυρώση καὶ κατοχυρώση ὅσα τότε τὸ 1973 ἀντικανονικὰ ἀπεφάσισε χωρὶς τὴν συναίσθησιν τῶν μεγάλων κακῶν τὰ ὁποῖα καὶ πάλιν ἐπεσώρευσεν εἰς τὴν µαρτυρικἠν Κύπρον καὶ εἰς τὴν ᾿ Εκκλησίαντης, διὰ νὰ ἀπο- δειχθῆ «ἡ ἑσχάτη αὐτὴ πλάνη της χείρων τῆς πρώτηπο». Δὲν θά ἤθελα εἰς τὸ θέµα µας περισσότερον διὰ τὴν στενότητα τοῦ χώρου νὰ ἐπεκταθῶ, ἔπιφυ- λάσσομµαι ὅμως εἰς εὐθετώτερον χρόνον νὰ ἐπανέλθω διὰ νὰ δικαιολογήσω μὲ παραπομπὰς ὅπου χρειάζεται τὰς ἀπόψεις µου ἐπὶ τοῦ θέματος. Μέχρι τότε, παραπέµπω τοὺς ἐνδιαφερομένους εἰς ἄρθρα καὶ βιβλία τὰ ὁποῖα ἀπὸ εἰδικοὺς πολλὰ ἐγράφησαν διὰ τὴν Ληστρικὴν αὐτὴν Σύνοδον τῆς Λευκωσίας καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι ἀπὸ τὴν µελέτην των πλήρως θά ἱκανοποιήσουν τὴν περιέργειαν καὶ τὸ ἐνδιαφέρον των. ΙΔΕ ΒΙΒΛΙΑ: ΣΕ.Α.Ι. α ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΝΙΔΑΡΗ: Η ΛΥΣΙΣ. ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ α ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΠ ΜΠΙΛΑΛΗ: ΟΠΑΠΟΚΑΙΣΑΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ᾽Αποκαλύφθηκε σιἠ Λάρισα Ἱερὸ τοῦ ᾽᾿Αοκληπιοῦ Ἰημῆμα τοῦ 'Ἱεροῦ, μὲ δωμό() στὸ κένπρο του, ὅπως ᾱ- ποκαλύφθηκε κατὰ τίς ἁνασκαφὲς τοῦ ναοῦ τοῦ Ασκλη- πιοῦ οτήν περιοχἡὴ τῆς Λάρυσας. νο, ἀνδρός. - . Ἀ ᾿Ακέφαλο ἄγαλμα τοῦ ᾿Ασκλιμαοῦ. , ο Χα Τρείς ἐνεπύγραφες στῆ σης, κομμάτι ἀπὸ τὸ κάτω τμῆμα ἄλλης στήλης μὲ ἀνά Ύλυφη ἀπόδοση ποδήρους χι τώνα καὶ ποδιῶν. Ἄ Τὸ κάτω τμῆμα μαομά οίνου ἀγάλματος μὲ χιτώνα καὶ διώφορα κομμάτια ἀπὸ ἄλλα γλοπτά, ἸΑπὸ τὶς οἰκοδομικὲς φά σεις καὶ τὴν τεχνικὴ τῶν ἆ γαλµάτων καὶ τῶν ἡ ἔπυγρα ὤν φαΐνοται ὅτι χρήση ὑτοῦ τοῦ “Ἱεροῦ ὥοχυσε ἀπὸ τὸν 4ο πιΧ. αἰώνα καὶ ῥὅτι καταστράφηκε στοὺς ρωμαῖ- κοὺς χρόνους. ᾽Ακόμη, ὅμως, μερυκὲς καταστροφὲς στὰ εὖ ρήματα προκλήθηιαν κατὰ τὴ διάρκεια τῶν προηγουµέ- νων ἑργασιῶν στὸ ΐ καὶ κυρίως ἀπὸ τὰ ἄρατρα. ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ μὲ τὴν αὐγὴ καὶ ἡ θάλασσα μενεξεδένια λάμπιει καὶ μὲ τὸ φῶς τὰ πάντα ξανανιώνουν. Νά ἡ ἄνοιξι γυρίζει, νά τὸ χελιδόνι στὸν (Παρθενῶνα ξαναχτίζει τὴ φωλιά του. Τβς “Ἱστορίας μᾶς φέγγουν τρείς χιλιάδες χρόνια. Ὄρθοί! Καὶ πρόδθαλε ἀπὸ τώρα τὸ παλάτι στὸν τότιο ἑκεῖ ποὺ λύθηκαν τὰ κακὰ μάγια κι’ ὁ Φοίνικας ξαναγενν.έται ἀπὸ τὴ στάχτῃ, Στὶς ἀμμουδιὲς τῆς Μέκκας διῶξε το, ἥλιε, τὸ µισοφέγγαρο, μακρυὰ ἀπ᾿ τὸν οὐρανό µας... Αν πρέπει νὰ πεθάνουµε γιὰ τὴν 'Ἑλλάδα, θεία εἷν' ἡ δάφνπ. Μίο φορὰ κανεὶς πεθαίνει! ΦΡΕΙΑ. ΜΙΣΤΡΑ4 ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΩΝ --Ἡ ζωὴ εἶναι τὸ πᾶν. Ν᾿ ἀγαπᾶ κανεὶς τὴ ζωὴ θὰ πῆ ν᾿ ἀγαπᾶ τὸν Θεό. ΤΟΛΣΤΟΊ: --'Ο χρόνος, ὁ κοινὸςπα- ρήγορος καὶ τῶν πάντων ἰα- τρὸς θὰ σὲ θεραπεύση. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ. (301 π.χ.) -- Κάθε τι ποὺ μεσολαβεῖ μεταξὺ λίκνου καὶ µνήµατος εἷ- ναι ἀβέβαιον. ΣΕΝΕΚΑΣ -- Μεταξὺ τοῦ κακολό- γου καὶ τοῦ κακοποιοῦ δὲν ῥ- πάρχει ἄλλη διαφορά παρὰ µόνο ἔκείνη τῆς εὐκαιρίας. Α. ΝΤΩΝΤΕ (1840 μ.χ.) ΕΘΝΚΟςΦΥΛΑΚΑς ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Ὑπό Β΄ ΜΕΡΟΣ Περὶ τὸ 1522 φὺάνει στὴν ᾿Αὐήνα ὅπου ἀναγορεύεται πο- λιτάρχης στὶς ἀρχὲς τοῦ 18234. Παρ” ὅλ᾽ αὐτά, λαμβάνει ἑνερ- Υὸ µέρος στὶς ἡρωϊκὲς μάχες τῆς Γούμελης, Πέτρας, Μαοριᾶ, κ.λ.π. Συμμετέχει στὸν ἐπονεί- διστο ἐμφύλιο πόλεμο, σὰν κυ- βερνητικὸς καὶ στὴ συνέχεια γίνεται κατὰ σειρὰ Χιλίαρχος, ἀντιστράτηγος, στρατηγὸς. Τὸ 1825 βρίσκεται στὸ Νεόχαστρο καὶ στὶς 4 τοῦ ᾿Γούνη τὸν βλέ- πουμε νὰ μάχεται στὶς Μύλες. ᾿Εκεῖ ὀχυρώνει πρόχειρα τὴ ὑέ- ση, κι ἀντιστέκεταιλιονταρίσι- α στοὺς Αραβες τοῦ ᾿ἐμπραήμ, καταφἑἐρνοντάς τους φοβερὰ πλήγματα καὶ µεγάλη κατα- στροφή. Τραυματισμένος στὸ δεξί του μπράτσο, ἔρχεται στὸ Ναύπλιο καὶ περὶ τὰ τέλη τοῦ ᾿Εούνη στὴν ᾿Αὐήνα, σὲ κάποιο διάσημο ἐμπειρικό 1 οὔρκο για- τρό. Οἱ ἠρωϊκὲς του πράξεις καὶ ὀάκέραιος χαρακτήρας τοῦ πρυ- σπορίζουν τὴν λαϊκὴ ἐκτίμηση καὶ συνάµα μιὰν ἄφύιτη δόξα. Κατόπιν διαταγῆς τῆς κυ- βέρνησης, μεταβαίνει τὸ Φθινό- πωρο τοῦ ἴδιου χρόνου ατὴν δρα, γιὰ ν᾿ ἀποκαταστήσει στὸ Νησὶ τὸν Νόμο καὶ τὴ» -ᾱ- ξη. Φτὶς 21 τοῦ Δεκέμβρη 1825 κάνει τοὺς γάμους του μὲ τὴν κύ- ρη τοῦ ἀθηναίου {εωργαντᾶ Σκουζέ, μὲ τὴν ὁποία ἀποχκτᾶ δέκα παιδιά. Ηρισκόµενος στὴν Ύδρα κατορθώνει νὰ ἐπιβάλει τὴν τάξη, ἀφοῦ πλήρωσε μὲ δικά του χρήματα τοὺς μισθοὺς τῶν στρατιωτῶν. Γιὰ ν ἀποφύγει μάλιστα τὴ λεηλασία τοῦ Νησι- οὗ ποὺ ἀπειλοῦσαν τὰ στρατεύ- µατά της, συμβούλευσε τὶς ἄλλες ὑπλαρχηγὲς νὰ κάνουν κι᾿ αὐτοὶ τὸ ἴδιο. Αὐτοί ὅμως, φιλο- χρήµατοι χαθὼς σαν, δὲν µπὀ- ρεσαν νὰ παραβγοῦν στὴ ἀρετή, καὶ νὰ καταλάβουν τὸν Μίακρυ- γιάννη. Μυκροὶ ἄνρωποι, ἀντί- ὕετα, τὸν ἀπείλησαν μὲ θάνατο]... Μαριεστημένος λοι- πὸν ἀπ᾿ ὅλα τοῦτα τ᾽ ἀνήθικα «τσαλίµια» τῶν κερδοσκόπων ὁπλαρχηγῶν, παραιτήθηκε τοῦ βαὐμοῦ του, διάλυσε τοὺς ἄνδρες του καὶ κατατάχίηκε στὸν τα- χτυκὸ στρατὸ τοῦ Φαβιέρο.», Υ»- μναζόμενος σὰν απλὸς στρατιώτης... μ᾿ ἕνα ξεροτού- φεκο!... ᾿Η κυβέρνηση ὅμως δὲν ᾱ- ποδέχτηκε τὴν παραίτηση τοῦ Μακρυγιάννη, καὶ τὺν διώρισε ξανὰ πολιτάρχη. Συμφιλιώνεται μὲ τὸν { κοῦρα λίγο πρὶν πεθάνει 0.8.1520), καὶ ἀναλαμβάνει τὴ διοίκηση τοῦ Φρουρίου τῆς ᾿Α- κρόπολης - πραγματικὸς Φρού- ῥαρχος. Οἱ ἀλλεπάλληλες µάχες ἐχεῖ ἀπάνω καὶ προπαντὸς κεῖ- νες τοῦ Σερπετζὶ, ἀποτελοῦν τὴν πιὸ ἔνδοξη σελίδα στὴν ἵ- στορία τοῦ Μακρυγιάννη... ἡ ᾱ- φθιτη δόξα του, ἡ ἀποθέωση τοῦ ἧρωα, ἡ «δικαίωση» τοῦ προφή- τη! Όπως πολὺ ὄμυρφα λέ- γουν οἱ Πατέρες µας «ἡ τελεία ἀγάπη ἐπισφραγίζεται διὰ τοῦ μαρτυρίου». ᾿ Η ζωὴ τοῦ ἥρωα, τοῦ ὁμολογητῆ, τοῦ μάρτυρα, τοῦ ἀσκητῆ καὶ τοῦ προφήτη φέ- ρει πάντοτε τὰ στίγµατα τῆς «χαρμολύπης» τοῦ Σταυροῦ -τὸ «Χαροποιὸ πένθος» τοῦ 1 ολγο- υᾶ. 0 Σταυρὸς ἡ δόξα τους!... Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Μακρυγιάννη. ᾿Εμάχετο πάντα του σὰν λιοντάρι. λαὶ κατὰ τὴν πιὸ σφοδρὴ ἔφοδο στὶς ἐφτὰ τοῦ ᾿Οκτώβρη, πῆρε γιὰ «τίμημα» ἕνα τραῦμα στὸ λαιμὸ καὶ δυὸ στὸ κεφάλι. Κι ἔτσι κατέατηκε συνέχεια μαρτυρυθ ἡ ζωὴ του µέχρι τὸ θάνατό του. Μετὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ναπο- δίστρια, καὶ κατὰ τὰ χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Όθωνα, ὁ Μα- κρυχιάννης βρίσκεται ἐπιχκεφα- λῆς τῶν συνταγματυιῶν καὶ προετοιμάζει τὴν ἐπανάσταση ᾿Αρχιμανδρίου ᾿Επιφανίου Εὐθυβούλου (Διδάκτορα Βυζαντινῆς Ἱστορίας καί Πατριστικῆς Θεολογίας) τοῦ 1840. Τὸ 1891, ὕστερα ἀπὸ συκοφαντία φυλακί-εται στὸ Μεντρετέ, καταδικάζεται σὲ Φάνατο, ἀλλὰ τελικὰ στὶς δύο τοῦ Σεπτέμβρη 1804 ἀπελευίε- ρώνεται. ᾿ Η ὑγεία του ὅμως εἷ- Χε κλονισθεῖ σοβαρά. Όχι µόνον ἀπὸ τὶς κακουχίες, ἀλλὰ πιὸ πω- λὺ ἀπ ὅλα, ἕνεκα τῆς βάναυσης ἀγριότητας τῶν φυλάκων του, ποὺ ζητοῦσαν μὲ κάθε µέσο καὶ τρόπο νὰ τὸν ἐξευτελίσουν καὶ ταπεινώσουν. Οἱ νάνοι τοῦτοι, τὰ μικρὰ ἀνὐρωπάρια, τὰ δειλὰ ἀντρείκελλα ν᾿ ἀποτολμήσουν νὰ ντροπιάσουν ἕνα γίγαντα, ἕνα µεγαλοσώματο ἀντρεῖο πολεμι- στ, ἕνα µάρτυρα, ἕνα ὁμολογη- τή... ἕνα προφήτη, ἕνα ” Αγιο]... ᾽᾿Απὸ τότε ὁ Μακρυγιάννης ἐγκαταλείπει, «Φεύγει τὸν κό- σµον». [Ίνεται ὅλο καὶ περισ- σότερο πιὸ ἐσωστρεφῆς καὶ μυστικός. Νυριεύεται ἀπὸ ἕνθεο ζῆλο ὑπὲρ τῆς Ορθοδοξίας - τῆς ὑποίας ὑπῆρξεν ἀείποτεπι- στὸς ὑεράπων. Φουντώνει µέσα του θεῖος ἔρως. ! ιὰ τὸν Χριστὸν καὶ τὴν ἐκκλησία του γίνεται ἰε- Ροφάντης «ὅλος ἀφοσιωμένος τῷ ᾿ Σιῶ τοῦ Θεοῦ... (Εβρ. {, } Τέλος, μεταβάλλει τὴ σπη- λιὰ κάτω ἅπ τ᾽ ᾿Ολυμπεῖο, σὲ παρεκκλήσι - ἀσκητήριο. ΄Ὅπου «μόνος µόνω» ἀσκεῖται προσευ- χόμενος ἁδιάλειπτα καὶ ἐν παντὶ εὐχαριστῶν. Σωνευρίσκεται καὶ προσαμιλεῖ μὲ τὸν Θεὺ του, τὴν Παναγία καὶ τὲς ἁγίες - τὲς συγ- γενεῖς καὶ φίλους καὶ ἀδελφές του. ᾿Αναδέχεται δυναμικὰ τὸν κόσμον ὅλω, μὲ τὶς κακίες, τὰ βάσανα, τὶς ἀποτυχίες κι ἅμαρ- τίες του, καὶ τὸν ξαναβρίσκει μεταμυρφωμένο «καλὸν λίαν», κὲν Ἀριστῶ» - στὸ Σῶμα τοῦ Οεανὐρώπου Ἀριστοῦ, στὸ αδεῖπνο τῆς Βασιλείας» τοῦ λα- οὗ τοῦ Θεοῦ. Λίγο πιὸ ὕστερα θὰ δοῦμε τὸν Μακρυγιάννη σὲ μιὰ «άγια- στικὴ ἔξοδορ απ᾿ τὺ ἔγχλειστρὸ τοῦ Σὰν γνήσιο τέκνο τῆς Ορ- ὑοδοξίας προετοιμάζει τὸν ἔαυ- τὸν του γιὰ τὴν «ἀποδήμηση». Ηάει στὶς ᾿ Αγνὲς Ἱόπες «ὕσου ἔστειλαν οἱ πόδες κυρίου» πάει στὴν Νέρχυρα καὶ στὴ άκυνθυ, ὅπου μυσταγωγεῖται καὶ γίνε- ται ὅλος µετάρσιως. Ν]ὲ µεγάλη εὐλάβεια προσκηνᾶ τ᾽ ἄφβαρτα σώματα τῶν ἐχεῖ ἁγίων Σπυρί- - να. , .. . δωνος καὶ | ερασιαου και αγια- τ : ὄεται - κηυινικὸς γενόμενος τῆς ἐκείνων ἀγιαστικῆς χάριτος καὶ θαυματουργυῆς ἐνεργείας. Πολλά ἐνισγθείς, ἐπανέρίεται στὸ «κλεινὸ ἄστω» καὶ στὸν ἔγ- πλειωτὸ του βίο. θνέκα ὅμως τῆς χρλιας ρευματικῆς τον πά- Όησης, ὁ σταυραερὸς τοῦτος τῆς ᾿Μπανάστασης κατέστη παρᾶ- Άντος. Ναἱ γιμυτὸ δὲν ἀναμίκίη- κε καθόλον στὴν ἐπανάσταση τοῦ 509. Παρ ᾿ ὅλα αὐτὰ ὃ Μακργι- ἄννης ἔπησε μέρες δικαΐίωπης. 0 λαὸς ἐκβρωνέκοντας τὸν 0)- θωνα, δὲ λησµόνησε τὸν Μήακρυ- Υιάννη καὶ τοὺς ἀγῶνες το» γιὰ τὴ Δημοκρατία καὶ τὸ Σύντα- γμα. Ι1ηγε, τὸν πῆρε ἀπ᾿ τὺ σπίτιτου, τὸν σήκωσε στὰ χέρια καὶ τὸν γύριζε θριαμβευτικὰ µέ- σα ατὴν πόλη. Στὶς δεκαεφτὰ τ᾽ ᾿Οκτώβρη μὲ διάταγµα τῆς προσωρινῆς Ἀυβέρνησης ἀνά- πτησε τὸ βαὐμὸ τοῦ ὑποστράτη- γου, καὶ στὶς εἴχοσι τ ᾿Απρίλη τοῦ 18604 προήχθηκε σὲ ᾿Αντι- στράτηγο. Τέλος, στὶς 27 ᾿Α- πριλίου Ιδὺή ὁ μέγας ἀγωνιστῆς τῆς ἡίστης καὶ τῆς ᾿Ελευθερίας ἀλλά καὶ τῶν δη- μοκρατυκῶν ἰδεωδῶν τοῦ «λαοῦ τοῦ θεοῦ» ὃ Προφήτης τῆς ᾿ λ- λάδυς, μετέστη μὲ τὸ φωτοστέ- φανο τοῦ μαρτυρίου τῆς δόξας καὶ τῆς τιμῆς, πρὸς τὴν αἰωνιό- τητα. Νλείνω αὐτὸ τὸ κεφάλαιο μὲ τὶς παρακάτω φράσεις ἀπ τὸν ἐπικήδειο λόγο ποὺ τὄβγαλε ὁ γιατρὸς Α. [ οὐδας, ὁ ὁποῖος ΠΡΩΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ᾿Εβρόντιξε στὴ σιγαλιὰ χαράµατα τ᾿ ᾿Απρίλη ἀστροπελέκι κι ἄστραψε Ε.Ο.Κ.Α.καριοφύλλι π᾿ ἄδραξαν χέρια στιβαρὰ Λεβεντονιῶν ἡ γέννα ποὔπιαν κρασὶ καὶ µέθυσαν μ᾿ αὐτὸ τοῦ κοσιένα. Περίτρανα φουντώσανε τῆς Λευτεριᾶς οἱ Φλόγες ποὺ βγήκανε ἀπ᾿ ἡς καρδιὲς ἁμούστακων σὰν ρόγες ποὺ µέστωσαν καὶ μαύρισαν στὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου πανέτοιµες γιὰ νὰ ριχτοῦν μὲς τὸ Λινὸ τοῦ πόνου. Στὸ πρόσταγμα τοῦ Διγενῆ κι εὐχές τῆς ἐκκλησίας ἕνας λαὸς ξεχύθηκε κατὰ τῆς τυρανίας ο, τῶν Βρεττανῶν τοῦ Χόπκισσον τοῦ Χάρτιγκ καὶ τῆς βίας ἐκπρόσωποι τῶν Τόριδων τῆς ἀποικιοκρατίας. Σὰν σίφωνας στὸ δρόµο του π᾿ ὅλα τά παρασύρη ἕνας ἀόρατος στρατὸς μ᾿ ἄξιον Καραβοκύρην ἀνέτρεψε καὶ ντρόπιασε μιὰν Αὐτοκρατορίαν , μὲ σιδιρόφρακτον στρατὸν τάγκς κι᾽ ἀεροπορίαν. Ἠρωες ἐγεννήθηκαν στὲς πρῶτες τὲς συγκρούσεις κι’ οἱ µάνες τοὺς στεφάνωσαν χωρὶς κἄν συγκινήσεις χαράματα πρωτόβγαλτη πρώτη ψυχἠ π ἀνδρώθη ὁ Λιοπετρίτης Μόδεστος ἥρωες ἐστεφανώθη. Πρῶτος θὰ σέρνη τὸ χορὸ ποὺ κι᾿ ἄλλοι διδαχθῆκαν τὸ Μοῦσκον εἶχεν δεύτερον στὸ [Πάνθεον σὰν µπῆκαν Δράκοι Ροτοῖδες Μάτσηδες Λένηδες κι᾿ Αὐξεντίου ποὺ ὅλοι πειθαρχίσανε στὲς ἐντολὲς τοῦ θείου. Ζᾶκος Πατᾶτσος Βαγορῆς κι ᾿ Ανδρέας Δημητρίου ἕψαλλαν πρὶν νἁ κρεμαστοῦν ἄσματα τοῦ Κυρίου Καραολῆς Χαρίλαος καὶ πλῆθος πατριώτες ἅγιασαν τὸ ἱκρίωμα ποὺ στῆσαν οἱ προδότες. Οἱ Αγγλοι ἐγονάτισαν μπροστὰ στὸ μεγαλεῖον τόσων ἁγνῶν παλληκαριῶν τὸ γένος τῶν Κυπρίων καὶ πρόσφεραν τὰ σχέδια καὶ γιὰ κακή μας τύχη μᾶς χαντακώσαν ὕπουλα µέσα εἰς τὴν Ζυρίχην. Ὅμως θαρεῖτοι .Ὀν ψυχῶν τὸ τόσο μεγαλεῖον ποὺ ἔστεψε ἡ Λευτεριὰ στῆς μάχης τὸ πεδίον θὰ ἀναστήση κάποτε τῆς Κύπρου µας τὸ γένος τὴν ΕΝΩΣΗ θὰ πάρωμµε μὲ τὴν ΕΛΛΑΔΑ τέλος. Π. ᾿Αριστείδου τούχε πρωηγωωµένως κάνει νε- χροφία:« Αποκαλύψατε την κε- φαλὴν καὶ ὑέλετε εὗρει ἄνωτέρω τοῦ δεξιοῦ μετώπου ἔν πωλήύτι- μον παράσηµων, «μίαν οὐλήν», καὶ ὑπ᾿ αὐτῆς «κάταγμα µε: εἰσςλάσεως». τὸν τράχηλων καὶ θέλετε εὗρει πολυτιµότερον παράσηµον, σφαῖραν ἐχρυῶν ἐγκεκυστρω- µένην καὶ µέχρι σήμερον εἰς τὰς σάρκας τοῦ τρατηγοῦ ἄποκα- Ἀύψατε τὸ στήθος καὶ θέλετε ἰ- δεῖ διὰ μιᾶς τρία συνάµα ἔτι πολυτιµότερα παράσηµα, τρεῖΐς µεγάλες οὐλὲς, απωκαλύψατε τὸν ἀριστερὸν βραχίχονα καὶ θέ- λετε εὕρει τὸ µέγιστον ἴσως τῶν παρασήµων, ἀπηρχαιομένων κά- ταγµα μετὰ τινος δυσµορφίας᾽ εἰποκαλύψατε τὸν δεξιὸν μηρὸν καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ θέλετε εὗρει πο- λυτιμότερον πάσης οἰασδήποτε ταινίας, µίαν τεραστίαν οὐλὴν». Μαἱ µόνον γιὰ τὸ ἰδιοφυὲς του πνεῦμα καὶ τἣν ᾿Ορυοδωξία του δὲν εἶπαν τίποτε σὰν στὸν ἐπι- κήδειό του. Πρίσκονταν ἄναπο- ακόμα ἃ ᾽αποχκαλύψατε κάλυπτα ἀπομνημονεύματά της κα :αλω- νιασµένα στὸν ντερνέρ!... (Συνεγίζεται) ΤΚΑΓΚΑΡΙΝ ᾿ Απὸ τὴν κερκόπορτα π᾿ ἀνοίξαν οἱ Εφιάλτες πέρασε κι ὁ Γκαγκάριν, ᾿Απὸ τὴ φίλη ὑπερδύναμη σταλμένος σὰ μνηστήρας γιὰ τὴ νεόδµητη δημοκρατία Προσόντα ὑψηλά, ὄχι τυχαῖα: Τοῦ διαστήματος ἥρωας πρῶτος κι εἰρωνευτὴς τοῦ Ὕψιστου Θεοῦ ποὺ δὲν ἀντάμωσε στὴν πτήση του. (Νὰ μὴν ὑπάρχει τάχατες ἤ τὸν φοβήθηκε κι ἐκρύβη) «Ὑποδοχὴ τοῦ κάνανε Μεσσία, τὸν χειροκρότησαν οἱ νέοι δηµοκράτες, τὸν ράναν μὲ ἀνθοπέταλα, τὸν σήκωσαν στοὺς ὤμους. Καὶ τελικὰ ἡ νηστεία γίνηκε ἀποδεχτὴ πέρα γιὰ πέρα. Κι ὅταν ὁ Παντοδύναμµος τίναξε ἀπ᾿ τὰ ὕψη τὸν βλάστημο καινούργιο ᾿Εωσφόρο, θρήνησε ἡ δημοκρατία τὸ χαμό του μένοντας στὴ µνηστεία τοὺς πιστή. Τότε κι οἱ μετοχὲς τῆς πεθερᾶς ἀνέβηκαν μεμιᾶς στὸ τετραπλάσιο... | Α.Λ.Χ. κ Α Δ Η Ρ έ Ν έ τὴν ζωὴ τοῦ ποιητῆ. στίες. γυρισμοῦ. κὁὸ σπίτι. Πλ ΓΟΥ Νε ς ΜΑΔΗΜΕΝΕΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ Κυκλοφόρησεπρόσφατα, ἡ ποιητικὴ συλλογἡ τοῦ κ. Χριστάκη Χριστοδουλίδη, «Μαδημένες Παπαροῦ- νεο μὲ ποιήµατα σχετικἁ μὲ τὴν τραγωδία ποὺ ἔπληξε τὸ νησί µας, καὶ διάφορα ἄλλα θέµατα βγαλμένα ἀπὸ Ὅπως λέει ὁ Ἴδιος στὸν πρόλογό του «τὴν ἔκδοση τῆς ποιητικῆς συλλογῆς «Μαδημένες Παπαροῦνεςο τὴν εἶχα ἀναγγείλει ἀπὸ τὸ 1972. Τὸ 1974 ἥμουν ἔτοι- μος νὰ τὴν πραγµατοποιήσω ὅταν µἐέπρόλαβαν τὰθλι- βερὰ γεγονότα τοῦ ᾿Ιουλίου τοῦ 1974 μὲ τὰ γνωστὰ σὲ ὅλους τραγικἀ ἐπακόλουθα. Τὰ δακτυλογραφημένα κείµενα τῆς συλλογῆς χά- θηκαν ὅπως χάθηκε καὶ ἡ ἔτοιμη γιὰ ὑποβολὴ διατρι- βή µου γιὰ ἀπόκτηση τοῦ τίτλου Μ.Α. ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο τοῦ Πέρµιγκαμ». Η συλλογἡ περιλαμβάνει 20ποιήµατα μέσα ἀπὸ τὰ ὁποῖα βλέπουμε μιὰν κάποια ἀπαισιοδοξία ἀλλὰ ζων- τανὸ τὸ πνεῦμα τοῦ γυρισμοῦ στὶς πατρογονικὲς µας ἕ- 'Ο κ. Χριστοδουλίδης πέτυχε νὰ δώσει ἕνα δεῖγμα ἁπὸ τὴν συμφορὰ καὶ τὴν πραγματικἀπικρὴ γεύση τῆς προσφυγιᾶς, τοῦ χαμοῦ καὶ τῆς προσμονῆς. Ὅπως εἶναι σ᾿ ὅλους γνωστὸ ὁ ποιητὴς γεννημέ- νος στὸ Πέλλα-πάϊς τῆς Κερύνειας βρίσκεται τώρα πρόσφυγας μετὴν οἰκογένειάτου στὴ Λεμεσό. Εἶναι δι- ευθυντὴς στὸ Λανίτειο Δημοτικὸ Σχολεῖο, καὶ ἀπὸ τοὺς πρωτοπόρους ποὺ κρατοῦν ἄσβεστη τὴν ἐλπίδα τοῦ Τὸν συγχαίρω γι’ αὐτὴν του τὴν προσφορὰ καὶ τὴν ἀγωνιστικότητά του. Οἱ «Μαδημένες Παπαροῦ- νεο συμπληρώνουν ἕνα µεγάλο κενὸ στὴ λογοτεχνία μας. Εἶναι τὸ βιβλίο ποὺ πρέπει νὰ μπεῖ σὲ κάθε ἕλληνι- Κώστας Σολωμοῦ Σελίδα 3 Ὅταν οἱ ἔνοχοι εἶναι κατήγοροι «Πάντων πονηροτά- τους, εἶναι καί µεγίστης ζημίας ἀξίους, ὅἵτινες, ὧν αὐτοί τυγχάνουσιν ἔνοχοι, ταῦτα τῶν ἄλλων τολμῶσι κατηγορεῖν» (Ισοκράτης κεφ. 14). . Ἱ «Χειρότεροι ἀπ᾿ ὅλους καί ἄξιοι μεγαλύτερης τιµω: ρίας εἶναι ἐκεῖνοι πού τολ- μοῦν νά κατηγοροῦν τούς ἄλλους μέ ὅσα αὐτοί οἱ Ἴδιοι εἶναι ἔνοχοι.» Κατά τή διάρκεία τοῦ δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τῶν ἐτῶν 1939 -- 1945 οἱ Χιτλετικοί τῆς Γερ: µανίας μέ τόν περιβόητο Ἆρα Γκαῖμπελς ἐπέβαλαν τό ψεῦδος στή θέση τῆς ἀλήθειας καί µέ τήν τακτική αὐτή ἐπέσυραν τή συµπά- θεια καἰτῶν Δυτικῶν Δημο- κρατιῶνί Όταν οἱ τελευ- ταῖες ἀνακάλυψαν τίς πραγματικές προθέσεις τοῦ Χιτλεροφασισμοῦ, εἶχε καταληφθεῖ ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη μέ ἐξαίρεση τή 'Ελλάδα καί τήν ᾿ Αγγλία. Τό Ἴδιο ἀκριβῶς συµ- βαίνει καί στήν 'Ἑλληνική Κύπρο, πού συνεχίζει τόν Γολγοθᾶ της. Οἱ εἰσβολεῖς καί «τά ἀδέλφια µας οἱ Τουρκοκύπριοι, παρά τίς ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς συνέλευσης τῶν ᾿Ηνωμέ- νων ᾿Εθνῶν καί τοῦ Συµ- βουλίου ᾿Ασφαλείας, προχωροῦν στό ἁἀνόσιο ἔργο τοῦ ἐκτουρκισμοῦ τοῦ Κυπριακοῦ Βορρᾶ, καθ᾽ ὅν χρόνον οἱ 200,000 ἔκτοπι- σµἔνοι Ἕλληνες Κύπριοι παραµένουµε µακρυά ἀπό τίς ἑστίες µας, τίς ἐκκλησιές μας, τούς τάφους τῶν προ- γόνων µας καί τίς περιου- σίες µας κακουχούµενοι καί θλιβόµενοι... 'Ο Τοῦρκος εἰσβολέας μέ ἄνευ προη- γουµένου κυνικότητα θύει καί ἀπολλύει. Καίΐ αὐτοί οἱ «Φίλου µας οἱ Μεγάλοι καί οἱ Μικροί τῆς Γῆς μᾶς προ- σφέρουν µειδιάµατα. ὡραί ους λόγους καί συστάσεις γιά. διαπραγματεύσεις με στόχο τή Φιλική λύση! «Αλλωστε, ὅπως εἶπε πρίν λίγες μέρες ὁ Πρόεδρος Ρήγκαν: «οἱ τοῦρκοι... ἐφαρμόζουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα στόν Ελλη- νικό Κυπριακό Βορρᾶ! καί οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου πράττουν περίπου τό Ἴδιο στόν Ελληνικό Κυπριακό Νότο» Δηλαδή θύματα καί θύτες μπαίνουν στήν Ἴδια ζυγαριά. Δέν σκέπτονται οἱ «προασπιστέο τῶν ἀνθρω- πίνων δικαιωμάτων ᾽ Αµερι- κανοί, ὅτι βεβηλώνουν τήν μνήμη τῶν ἑκατομμυρίων ὁμοεθνῶν τους, πού ἔπεσαν μαχόμενοι κατά τό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ὄχι γιά νά ἐφαρμοστοῦν τά ἀνθρώ- πινα δικαιώµατα, ὅπως τά ἐννοοῦσεν ἡ Χιτλερικήπρο- παχάνδα καί ἡ νεοχιτλερική Τουρκία: Καί οἱ Αγγλοι «προα- σπιστέο τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων µέσω τοῦ Σέρ ϊὺάν Γκίλμορ «διαπίστω- σαν» ὅτι δέν ἔγινεν εἰσβολή ἀπό τούς Τούρκους κατάτό 1974, ἀλλά ἁπλά µιά φιλική ἐπίσκεψη. «Συμπτωματικά» ἀπό τήν ἐπίσκεψη αὐτή καταλήφθηκε ἡ μισή Κύπρος, μὲ χιλιάδες νεκρούς, ἀγνοουμένους, λεηλασίες, καταστροφές, πού ὠχριοῦν µπροστά τους οἱ Χιτλερικοί καί ἡ φασίστες τῶν ἐτῶν 1939 -- 1945! Τόν Σέρ Ἰ άν Γκίλμορ καί τήν Αγγλική Πολιτική διαψεύδει ὁ συμπατριώτης τους κ. Φήλντιγκ, συνεργά- της τοῦ τηλεοππικοῦ στα- θμοῦ «Τίπιε: Τ.Υ.. στό Γκάρντιαν τοῦ Λονδίνου στίς 7.5.1976. ὉὉ τίµιος αὐτός Αγγλος δηµοσιο:- γράφος, ἐπισκέφτηκε τή Βόρεια Κύπρο καί ἀναφἑ- ρει, ὅτι σε 28 Ελληνικά Χωριά τῆς περιοχῆς ᾿Αμμο- χώστου ἀντίκρυσε τήν πλήρη βεβήλωση καί ἀπο- κτήνωση τοῦ Τουρκικοῦ Ἓθνους, ὅπως ἐξεδηλώθη στούς Ἱεροῦς ναούς καί ἱερούς χώρους των. ΄Ἱερές εἰκόνες, σκεύη θρησκευτι- κῆς λατρείας καί ἄλλα ἀντι- κείµενα σπασμένα καί πεταµένα ἐδῶ καί ἐκεῖ. Πάνω στίς Άγιες Τράπεζες ἀνθρώπινα περιττώματα! Στά νεκροταφεῖα: ἐπιτάφιες πλάκες καί σταυρούς θρύ- ψαλα! καί καταλήγει ὁ κ. Φήλντιγκ: «᾿ Αψευδεῖς µαρ:- τυρίες, ὅτι ἀπ᾿ ἐδῶ πἔέρασεν ὁ Τοῦρκος/)» Μποροῦμε νά Φαντα:- στοῦμε περίπου τί ἔγινε καί στήν ὑπόλοιπη Κύπρο τόν σκλαβωμένο Βορρᾶ µας. Καὶ ὅλα αὐτά τά ὀργάνω- σεν ἡ ᾽Αγγλική Πολιτική. Στίς 19 Φεβρουαρίου 1959 σφαγίαζαν στήν Ζυρίχη τὸ ἱερό αἴτημα µας γιά αὐτο- διάθεση. Ένωση μέ τή Μάνα Ελλάδα. Οἱ συµφω- νίες Ζυρίχης Λονδίνου ὑπήρξαν δυναµίτιδα, πού ἀνατίναξε τόν ᾿Ιούλιο τοῦ 1974 τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλληνικῆς µεγαλονήσου μας. Αλλωστε ξτσιτό εἶδαν καί τά «ἀδέλφια µας οἱ τοῦρκοι: «Η Ἱστορική ἀλήθεια γιάτήν Κύπρο εἶναι ἡ ἑξῆς τό νησί αὐτό εἶναι κτῆμα τῶν τούρκων καί ἡ ᾽Αγγλία μέ τήν ἐνοικίαση της τούς τό ἀπέδωσε τό 195901 τό νησί αὐτό τό ὁρί- ζει ὁ Τοῦρκος, πού θά τό καταλάβει ὁλόκληρο. Γιατί αὐτός εἶναι ὁ πρα- Υµατικός κυρίαρχός του καί τό ξαναπαίρνει τώρα πίσω σταμπούλ» 1977. ΜΕ τό Ἴδιο πνεῦμα µίλησε πρίν λίγες μέρες καί ὁ Ὀπούφ Ντεκτάς ὁ ἀναγνω- ρισµένος ἀρχηγός τῶν «ἀδελφῶν» µας τουρκο- κυπρίων! ᾿Εμεῖς πῶς ἀντι- δράσαµε, ἰδιαίτερα µετά τόν Ιούλιο τοῦ 1974 'Ο ἱστορικός πού θά μᾶς κρίνει καί θά μᾶς ἀἄξιο- λογήσει κατ’ ἀρχήνθά συμ- Φωνήσει μέ τόν ᾿Αγγλο ἱστορικό Ν. Ηορνοτ]. ὁ ὁποῖος στό ἔργο του «'Η Βρετιτανική Κύπρος» τό 1897 μᾶς χαρακτηρίζει σάν ἕνα λαό χωρίς προσωπική ἀνησυχία ἤ περηφάνεια - καταγωγῆςχωρίςμεγάλες φιλοδοξίες, ἀνθρώπους πού ζοῦνε σε µιά διάφορη κατάσταση σάν πλάσμα- τα τῶν κατωτέρων τύπων, πού ἀγκιστρώνονται στή ζωή γιά χάρη τῆς΄διας τῆς ζωῆς...». (Αναφξρεται ἀπότοῦ Λῶρενς Ντάρρελ στά «Πικρολέµονα» ἕλλη- νική ἔδοση - μετάφρ. Αἰγ. Χουρμούζιου, σελίδα 195) Ὅσοι προσπάθησαν καί προσπαθοῦν καί ἀγωνί- ἴοται γιά νά παραμείνουν Ἕλληνες στό τόπο αὐτό μέ θλίψη. διαπιστώνουν αὐτά πού ἔγραψεν ὁ πιό πάνω Αγγλος ἱστορικός πρίν ἕνα περίπου αἰώνα, παρά τό γεγονός, ὅτι ὁ Κυπριακός Ἑλληνισμός δημιούργησε τό Ἔπος τῆς ΕΟΚΑ τῶν ἐτῶν 1955 -- 1959, ὅπου ἀπόδειξεν ἀκριβῶς τά ἀντί- θετα ἀπό τίς διαπιστώσεις του. / Ἱούλιος τοῦ Μέ περηφάνεια τῆς 'Ελληνικῆς καταγωγῆς τους ἀνεβήκαν στά βουνά καί ἀγωνίστηκαν καί ἔπε- σαν μαχόμενοι οἱ λεβέντες τοῦ ιγενῆ. Δεχτήκαν οἱ μεγαλομάρτυρές µας τό μαρτύριο τῆς ἀγχόνης μέ πίστη στήν Ἑλλάδα καί τήν Ἔνωση. Δυστυχῶς γιατίτό 1974 παρατηρεῖται ἔλλειμα ἀγω- νιστικοῦ πνεύματος, πού τό ἀντικατέστησαν οἱ φώνα- σκίες καί τά πανηγυρικά φεστιβάλ, μὲ τά ὁποῖα δια- σκεδάζει καί ἡ τούρκικη κατοχή μέχρι σηµείου πού οἱ ἐκτοπισθέντεά Έλληνες τῆς Κύπρου νά ἀπαρνοῦν- ται καί τήν ἑλληνική κατα- γωγή τους καί νά ἀποκα- λοῦν αὐτούς πού κατακρα- τοῦν τίς περιουσίες τους, πού βίασαν τίς ἀδελφες καί τίς κόρες τους, πού μµιαί- νουν τούς τάφους τῶν Υο- νιῶν τους ἀδέλφιατους με τά ὁποῖα Επιδιώκουν πάση θυσία ἐπαναπροσέγγιση!! Τό πιό Φριχτό δέ εἶναι, ὅτι οἱ Μαρξιστές καί ἄθεοι τῆς Κύπρου, χαρούμενοι, γιατί τὸ πραξικόπημα τῆς Ἑλληνικῆς Χούντας προε- τοίµασε τή τούρκικη εἰσβολή, ἀναφέρονται μονάχα στό πραξικόπημα ἤ καί στήν εἰσβολή, ἀλλά μὲ τέτοιο τρόπο πού δικαιολο- γοῦν τούς τούρκους εἰσβο- λεῖς. ᾿Ανακάλυψαν τή δηµοκρατία στή Κύπρο πρίν ὀκτώ χρόνια. Δέν ἀνέ- χονται ἀντίλογο καί ἀντίθε- τες γνῶμες. Όσοι πιστεύ- ουν στή δημοκρατία χωρίς εἰσαγωγικά δηλαδή στό διάλογο καί τό δικαίωµα τῆς διαφωνίας εἶναι οἱ «χουντικού» οἱ ὁποῖοι μιλᾶνε γιά Ἑλληνικά ἰδεώδη, οἱ ὁπιοῖοι διαμαρτύρονται, ὅταν ἀνθέλληλες ξεσχίζουν τήν Ἑλληνική σηµαία, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τό λιβάνι- σµα καί τόν ἐφησυχασμό») οἱ ὁποῖοι πιστεύουν στήν ἔλεύθερη διακίνηση τῶν ἰδεῶν, οἱ ὁποῖοι, τέλος, ἀγωνιοῦν γιά τό μέλλον τῆς Κύπρου! Οἱ Ἴδιοι ἀνθελληνικοί κύκλοι, πού τά κατάφεραν νά παρασύρουν πολλούς ἀπό τούς συναδέλφους µου στόν ἔκτοπισμό, στό τἕλος κατηγοροῦν γιά ἐνόχους τούς ἀγωνιστές τῆς Ἔνω- σης, τούς συνεχιστές ἔκεί- νων, πού ἀγωνίστηκαν, γιά νά καταστεῖ ἡ Κύπρος Ἑλληνική. Κωνσταντῖνος Γιαλλου- ῥρίδης. ᾿Εθελοντής Πο- λεμιστής Ελληνικοῦ Ἔπους, ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 4 Τ.Κ. 3580 ΤΗΛ. 64211 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ϐρ ΔΑΓΓΕΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 14 1955᾽Η ᾿Εθνικὴ Οργάνωση Κυπρίων ᾿Αγωνι- στῶν, Ε.Ο.Κ.Α., μὲ ᾿Αρχηγὸ τὸν ϐρυ- λικὸ Στρατηγὸ Γεώργιο Γρίβα-Διγενῆ, ἀρχίζει ἔνοπλο ἁἀγώνα γιὰ τὴν ἁποτί- ναξη τοῦ ᾽Αγγλικοῦ ζυγοῦ καὶ τὴν ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Μητέρα ᾿Ελλάδα. 14 1956560 Μόδεστος Παντελῆ, 3Ί χρόνων ἀπὸ τὸ Λιοπέτρι, πεθαίνει ἀπὸ ἠλεκτροπλη- ξία ξημερώματα τῆς Πρωταπριλιᾶς, ἑνώ προσπαθοῦσε νὰ διακόψει στὴν ᾽Αμ- µόχωστο τὴν παροχἠ ἠλεκτρικοῦ ρεύ- ματος. Στὴν Κύπρο σχηματίζεται ἡ πρώτη προσωρινἠ κυβέρνηση, μετὰ τὴν ἀνε- ξαρτησία. 3.4.1956᾽ Η Νίκη Γιάγκου ἀπὸ τὴ Λεμεσό, σκοτώ- θηκε ἔξω ἀπὸ τὸ Διοικητήριο Λεμεσοῦ, ἀπὸ ἔκρηξη βόμβας ποὺ ρίφθηκε ἔναν- τίον Βρεττανῶν στρατιωτῶν. 2.4.1959 4.4.1956 Οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες τῆς ᾿Ανω- τέρας ᾿Εμπορικῆς Σχολῆς Κερύνειας, ἔκαναν διαδηλώσεις στοὺς δρόμουςτῆς πόλης καὶ λιθοβόλησαν Βρεττανοὺς στρατιῶτες ποὺ προσπάθησαν νὰ τοὺς διαλύσουν. Ρ.4.1956᾽ Αγωνιστὲς τῆς Ε.Ο.Κ.Α., ἔρριξαν ἐναν- ντίον Βρεττανικῆς στρατιωτικῆς περι- πόλου, δύο βόμβες. Τραυματίστηκαν δύο στρατιῶτες. Οἱ Μεραρχίες τοῦ Χίτλερ, ἐπιτέθηκαν ἀπὸ τὴ Βουλγαρία ἐναντίον τῆς ᾿Ελ- λάδος. Νέες σελῖδες ἡρωϊσμοῦ, αὐὑτο- θυσίας καὶ δόξας γράφτηκαν στὴν ἰστο- ρία τοῦ Ἓθνους, ἀπὸ τοὺς ύπερα- σπιστὲς τῶν ᾽ Ελληνικῶν συνόρων. 6.4.1941 7.4.1956 Στὸ χωριὸ Λύση, ἁγωνιστὲς τῆς ΕΟΚΑ ἔβαλαν ἐναντίον Βρεττανικοῦ στρατιωτικοῦ αὐὑτοκινήτου μὲ ἁποτέ- λεσµα τὸν τραυματισμὸ δύο στρατιω- τῶν. Θ.4.1941 Συνεχίζεται ὁ ἱερὸς ἀγώνας τῶν ὑύπε- ῥρασπιστῶν τῶν ὀχυρῶν τῆς Μακεδονί- νίας. ᾿Η Φρουρὰ τοῦ ὀχυροῦ «Περι- θώρι», προκαλεῖ βαρύτατες ἁἀπώλειες στὸν ἐχθρό. Σκληρὲς µάχες διεξάγονται μεταξύ ᾿Ελ- ληνικῶν καὶ Γερμανικῶν στρατευμάτων ἐπὶ τῆς ὀχυρᾶς γραμμῆς « Ιωάννη Με- ταξᾶ»,. 9.4.1941 10.4.182Ί Στὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινούπολης εἰσορμοῦν 5.000 γεννίτσαροι. Συλλαµ- βάνεται ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ καὶ ἁπαγχονίζεται στὴν κεντρικὴ Πύλη τοῦ Πατριαρχείου. Πραγματοποιεῖται τὴ νύκτα τῆς Ίθ0ης πρὸς τὴν ΊΊη ᾿Απριλίου, ἡ ἠρωϊκὴ ἕ- ξοδος τοῦ ΜΙεσολογγίου. δν, 11.4.1826 12.4.1822 13.4. 8614 Σφαγὲς τῶν Τούρκων στὴν Χίο. Μεγάλη νίκη τῶν ᾽Ελλήνων ὐπὸ τὸν Αὐτοκράτορα Λέοντα Ε΄ κατὰ τῶν Βουλγάρων. 14.4.19586 Οἱ κομμουνιστὲς καταδίκασαν τὸν ὅο- ξασμένο ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. καὶ χαρα- κτήρισαν τοὺς ἁγωνιστὲς «προβοκά- τορες». ΄Ἠταν κι αὐτὴ μιὰ πράξη προ- δοσίας τοῦ ἁἀπελευθερωτικοῦ ἁἀγῶνα τῆς Κύπρου ἁπὸ τοὺς κομμουνιστές. 15.4.1825 Αρχίζει ἡ δεύτερη πολιορκία τοῦ Με- σολογγίου ἀπὸ τὸν Κιουταχή. 16.4.1956᾽Ο Στρατάρχης Χάρτινγκ, ἐξαπολύει στὴν Κύπρο ἅγρια ἐκστρατεία κατὰ τῆς Ε.Ο.Κ.Α. Οἱ ξενοκίνητοι προδότες τοῦ ΕΛΑΣ, δολοφονοῦν τὸν ἵἤρωα τῆς ἐθνικῆς ἀντιστάσεως Δημήτρη Ψαρρὸ καὶ 150 ἀξιωματικοὺς καὶ στρατιῶι ας τοῦ 5/42 Συντάγματος Εὐζώνων. Βάσει διατάγµατος τῶν ἀποικιοκρατῶν, στὴν Λευκωσία καὶ τὰ προάστεια ἔκλει- σαν τὰ ᾿ Ελληνικὰ κέντρα ἀναψυχῆς. 19.4.1824 Απέθανε στὸ Μεσολόγγι ὁ μεγάλος φι- λέλληνας Λόρδος Βύρων. Σὲ ὁώδεκα χωριὰ τῶν ἐπαρχιῶν Κερύ- νειας καὶ Πάφου οἱ Βρεττανοί, ἐπέβα- λαν ἀποκλεισμὸ καὶ ἐρευνοῦσαν γιὰ τὴν ἀνακάλυψη ἁγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ. 21.4.1967Ο ᾽Ελληνικὸς στρατὸς ὑπὸ τὸν Συν- ταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο ἆ- ναλαμβάνει πραξικοπηµατικὰ τὴν Κυ- βέρνηση στὴν ᾽ Ελλάδα. 22.4.1827᾽0 ᾿Αρχιστράτηγος τῆς Στερεᾶς ᾿Ελ- λάδας Γεώργιος Καραϊσκάκης, τραυµα- τίζεται θανάσιµα στὴν µάχη τοῦ Φα- λήρου. Στὴν µάχη τῆς ᾿Αλαμάνας, ὁ ᾿Αθανά- σιος Διάκος καὶ τὰ 50 παλληκάρια του πολεμοῦν μὲ ἀφάνταστη ἀντρεία. 'Α- Φοῦ τραυματίζεται καὶ σπάζει τὸ σπαθἰ του, ὁ Διάκος συλλαμβάνεται καὶ σου- βλίζεται ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Στὴ Λευκωσία, Τοῦρκοι ἐξστρεμιστές, πυρπολοῦν ᾿ Ελληνικά καταστήματα. 17.4.1944 18.4.1956 20.4.1956 23.4.1821 24.4.1956 25.4.1957 Οἱ Βρεττανοὶ ἀποικιοκράτες ἔξαγριεμ- µένοι ἀπὸ τὴν τόλμη καὶ ἁἀποφασιστι- κότητα τῶν ἁγωνιστῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α. κά- νουν έρευνες σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς Κύπρου γιὰ τὴν ἀνακάλυψη ἀν- ταρτῶν. 26.4.1955᾽Ο ἀρχικομμουνιστὴς Ν. Ζαχαριάδης, προδίδει στοὺς Άγγλους μἐἄρθροτου, ποὺ μεταδόθηκε ἀπὸ τὸν Ραδιοσταθμὸ τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος ᾿ Ελλά- δος, τὴν ταυτότητα τοῦ ᾿ Αρχηγοῦ τῆς Ε.Ο.Κ.Α., Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα Διγενῆ. 27.4.1941 Γερμανικὰ στρατεύματα μπαίνουν στὴν ᾿Αθήνα. ᾽᾿Η Ελλάδα ὑποδουλώνεται ἀπὸ τὴ Φασιστικἠ Γερμανία. ᾿Η ψυχὴ τῶν ᾽Ελλήνων ὅμως, παραμένει πάντα ἁἀδούλωτη. 29.4.1871 Τὸ σεπτὸ σκήνωµα τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, μεταφέρεται ἀπὸ τὴν ᾿Οδησσό, ὅπου εἶχεταφεῖ καὶτοποθετεῖ- ται σὲ εἰδικὸ τάφο στὴν Μητρόπολη ᾿Αθηνῶν. 30.4.1941 Αρχίζει ἡ µάχη τῆς ἠρωίκῆς Κρήτης. ΚΑΤΑΣΤΗΝΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΔΑ«ΞΕ Λεμεσὸς : “Αγ. ᾽Ανδρέου 33, Τηλ. 63708 Λευκωσία: Μνασιάδου 2 Τηλ. 42930 ΜΟΡΤΑΚΑΣ οδΠΙΡΡΙνς ΑάΡΝΕ( ΤΕ» 1 ΤΙ) ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΚοΣΜοΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ, ΜΟΟΘΡΤΑΚΑΣ δΗΙΡΡΙνα ΑΟΕΝΟΙΕΣ ΙΤ. ΡΟΒ 1684 Τει.. 683078 6ΑΒιΕ ΑυΌῃβεςς Μουστακας ἱιΜασςοι -οΥρβυς τει Εεχ 3076 Λ. Π. ΓΕΩΡΓΙΛΝΗΣ ΛΤΛ. έα ο ΟΗΙΟΒΙΝΕ Βιθθεβίπο ϐ ΝΕΑ ΧΛΩΘΡΙΝΗ Ραφινέ Αα ΡΟ ΕΤτΕ το χξ δαγαςξθο | «ΡΟς ΧΡΗΣΙΜΟΠΩΙΡΙΤΕ Την Χλωρίδα Επι λέυκῶον κ! ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ ΧχρΏώΑᾶῖᾶ ΡΑΜΒΑΚΕΡΩΝ Μέὲ το χέρι Β σὲ πλυντήριο ΛΕΥΚΑΝΣΙ ΑΠΟΣΜΗΣΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΙΣ γ Παπά ος ΜΝΑΣΒΙΠΟ ϱΓιδοβίπδ ΒΙ ΕΑΟΗΙΝΩΑ ο) οσο) ο]. ΡΙΡΙΝΕΕΟΤΙΟΝ διαθόζετε πεθο τις ἔνίύπες «θ Σήμιεά ΟΔΗΓΙΕΣ Αοταυςτίωνς ΧΡΗΣΕΩΣ «ο δε εθΝνικος ΦΥΛΑΚΑς ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ᾿Ανακοίνωσις τῆς ᾿Εθνικῆς Πατριωτικῆς ᾿Ενώσεως Κυπρι- ακοῦ ᾿Αγῶνος (ΕΠΕΚΑ) ἀναφξέρει: ΄᾿Η χωρὶς ἀναφορά εἰς τὸ ὄνομα τῆς ΕΟΚΑ τὸ ὄνομα τοῦ ᾿ Αρ: χηγοῦ της Διγενῆ καὶ τήν ΄Ενωσιν, ποὺ ὑπῆρξεν ὁ σκοπός τοῦ ἆ- γῶνος ἐναντίον τῶν Αγγλων κατακτητῶν, ἔγιναν ὁμιλίες κατά τήν ἔπέτειον τῆς Ίης ᾽ Απριλίου 1955. Οἱ ὁμιλητές αὐτοί, πλαστογράφοι τῆς ἱστορίας τοῦ ἐνδοξοτέ- ρου ἀγῶνος τῆς Κύπρου διά τήν ἐλευθερίαν, θὰ πρέπει νὰ αἶσθά- νωνται ἐντροπήν διά τό ἐθνικόν τους αὐτό ἀνοσιούργημα καὶ τό κατάντηµα πού περιῆλθεν ὁ τόπος εἰς τόν ἐθνικόν κατήφορον καὶ τόν ἐθνικόν ἔξευτελισμόν. Τήν ἰδίαν εὐθύνης φέρει ἡ Κυβέρνησις Κύπρου καὶ πρωτί- στως ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὡς ἐπίσης τά Κόμματα ἐκεῖνα καὶ ὀργανώσεις καὶ ἄλλοι παράγοντες τοῦ τόπου, ποὺ ἐνώπιον αὖ- τῆς τῆς ἐθνικῆς ἐντροπῆς, δέν εἶχαν ἐκεῖνο τό ἀνδρικόν σθένος, οὔτε κἄν νά διαμαρτυρηθοῦν. ”Ας γνωρίζουν οἱ οἰοισδήποτε ἐθνικοί νάνοι, ὅτι ὁ Διγενής ἔχει κηρυχθεῖ ἀμέσως µετά τήν λῆξιν τοῦ ἐπικοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἆᾱ- γῶνος τῆς ΕΟΚΑ τὸ 1959, Αξιος τῆς Πατρίδος, τόσον ἀπὸ τήν Ἑλληνικήν, ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν Κυπριακήν Πολιτείαν. Εἶναι ὁ ἄν- θρωπος ποὺ ἐγεννήθη διά τόν 'Ελληνισμόν καὶ ἀπέθανε διά τόν Ἑλληνισμόν. ' Αγνός ἰδεολόγος, φανατικός πατριώτης, συνεπής μαχητής τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς Ελευθερίας, πάντοτε ἔδιδε τά πάντα, χωρὶς νά ζητεῖ τίποτε. ΄Η ἱστορία ἤδη τόν κατέταξε µέσα εἰς τάς Χρυσάς δἔλτους. Κάποτε ὅλοι θά ὁμολογοῦν ὅτι ὁ Αιγενῆς διά τόν 'Ελληνι- σμόν ἦτο ἕνα δῶρον τῆς ἱστορίας, ἕνα ἀπὸ τὰ σπάνια δῶρα πού δεν χρειάζονται τήν κρίσιν τῶν ἀνθρώπων διά νά καθορισθεῖ ἡ ἆ- ξία τους. Τὰς ἀγαθάς του προθέσεις καὶ τήν ὀρθότητα τῶν σκοπῶν του, οὐδεὶς, μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει, ὡρισμένα σφάλματα του, - σαν σφάλματα τακτικῆς καὶ χειρισμοῦ τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἀγῶνες του ὑπονομεύθηκαν καὶ κατεπολεµήθηκαν ἀπὸ φίλους καὶ ἔ- χθρούς. Ἴσως καμμία ἄλλη ἡγετική φυσιογνωμία τοῦ σύγχρονου Ἑλληνισμοῦ νά µή ἠγωνίσθη κάτω ἀπὸ τόσον ἀντίξοους συνθή- κας. 'Η µεγαλωσύνη του ὅμως ἔγκειται εἰςτό γεγονός ὅτι οὐδέπο- τε συνεβιβάσθη καὶ οὐδέποτε κατέθεσε τά ὅπλα. Μποροῦμεν νά εἴπωμεν χωρὶς ἐνδοιασμούς ὅτι ἐάν δέν τόν νι- κοῦσεν ὁ θάνατος τόν ᾿Ιανουάριον τοῦ 1974 ὁ 'Ελληνισμός τῆς Κύπρου, δὲν θά ἀντιμετώπιζε σήµερα πρόβλημα ἐθνικῆς καὶ βιο- λογικῆς ἐπιβιώσεως. Καὶ άν δὲν ὑπονομεύοντο οἱ ἀγῶνες του τό 1959, τὸ 1964 καὶ τὸ 1967, ἐάν αἱ προβλέψεις του ἐμελετῶντο σο- βαρά καὶ ἐάν αἱ εἰσηγήσεις του εἰσακούοντο, ἡ Κύπρος θὰ ἦτο σή- μερα ἔθνικά ἐλεύθερη καὶ θά εὐημεροῦσε». Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ :Ο Κομμουνισμὸς ἀποτελεῖ τὴν ἀντίθεση τῆς Χριστιανικῆς ἰδέ- ας, ᾿Ενῶ ἡ 'Ελληνοχριστιανικὴ ἰδέα προσπαθεῖ νὰ ἀνυψώσει, ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερο τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου, ὁ κομμουνισμὸς ἀντίθετα ἐπιδιώκει τὴν πλήρη ἐξαφάνιση τῆς ἀν- θρώπινης προσωπικότητας, μεταβάλλει τὸν ἄνθρωπο σὲ ἄβουλο µόριο τῆς ἀπρόσωπης µάζας. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία γιὰ τὴν ὁποία ὁ κομμουνισμὸς μὲ λύσσα στρέφεται Εναντίον τῆς 'Ελληνοχριστιανικῆς ἰδέας καὶ τοῦ φυσι- κοῦ φορέα τοῦ ᾿Ελληνικοῦ Ἔθνους,... ] / οι ΑΧ ΚΑΓΝΑΧΑ ο ΜΙΑ ΓΙΑΜΑΧΑ αἱ ΟΙΜΟΤΟΣΥἘΛΕΤΤΕΣ ας ΓΙΑΜΑΧΑ ΕΙΝΑΙ ο Φ099 να µΓορεινα µεταφερει Θεπιβατες µεσα στην πιο µεγαλη ανεση (δη)αξδη να εἶναι τελεια εξοπλισµενο καινα εχει µε- Υολο εσωπερικο χωρο): και οικονομια που δεν υπαρχει σε κανενα αλλο αυτοκινηπὸ 900 νο δινη το αισθηµα της ασφαλειας ακοµα και στις πιο δυσ- κολες συνθηκες χαρις σπς υιµηλες προδιαγραφες ασφαλειας στα Φρενα, την αναρτηση και στην κι- νηση µπροστα 9690 νο εχειῷπορτες ὥστε σαν θελησετε θα εχετε κιενα µικρο εδιαίε 9090 νο εχειεπιδοσεις αλλα και ασυγκρπτη οκονοµια καυσιµων/(σα’: Τη Την περτπωση χαρις στο συσπ] μι ὈηρειὈΗΙ{ για δυναμη τοῖς τ0 νά ΜΙΤΟΌΕΙΦΗΙ οἱ ὦ, δἴναι το αυτοπισπτο σας Εαίπναγ Μοϊΐοι Εηϊδηρήίσθς 114 ηλειρωνα Λάρνακα 22168/ 9 ο Λευκωσία 420478, Λλεµεσος 70178, ΓΠαφος 428.Ο ΓΠαραλιμ2 θά 900 κοινα μήν κοστιζει πολλα”. τα} άρό-- πρήμ. -α ὁ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ Ι ΜΑΊΙ:ΟΥ 1982 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» ΟΔΟΣ ΡΟΝΑΛΤ ΜΠΑΡΡΟΟΥΣ (παρά τό Κεντρικό Ταχυδρομεῖο Λεμεσοῦ) Τηλ. 66732 α΄ Διατηρεῖτε γραφεῖο ἤ ἐπιχείρηση Τήν γραφι- κή σας ὕλη νά παίρνετε ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο - χαρτοπωλεῖο «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» .. ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΑ ΓΑΜΙΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ, ΟΝΟΜ. ΕΟΡΤΩΝ, κ.λ.π. ο ΣΧΟΛΙΚΑ ἡ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 8 ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Γίνονται δεκτές παραγγελίες ἀπό τηλεφώνου. Αμεσος παράδοσις στά γραφεῖα. «κΤΥΠΗΣΕέΙΣ έΠΙ ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚέ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ δι ΟΦΦΣΕΤ «ΛΟΝΤΟΣ» ΛΟΥΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ «Ε9ρΑ7-21056 αυγορουΥ “5 65103 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΤΔ ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 34 Τ.Κ. 1200 ΤΗΛ. 64579-- 73715 ΛΕΜΕΣΟΣ Γιά Ηλεκτρικά δη ὅλων τῶν τύπων, ἀποταθεῖτε σ᾿ ἐμᾶς, Θά σάς καταπλήξη ἡ µεγάλη ποικιλία πού διαθέτουμε. ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ σπιτιοῦ, Φορητά, αὐτοκινήτων κὰπ. Τρανσίστορς ὅλων τῶν τύπων. ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ: Κατσαρόλες ἀτμοῦ, ἀνοξείδωτα, ηλεκτρικά μίξερ ἐκχυμωτές φρούτων κ.λ.π. ΚΑΣΕΤΤΕΣ: ἄδειες καί γεμάτες. ΕΠΙΣΗΣ, Γενικοί ἀντιπρόσωποι καί διανομεῖς τῶν διεθνοῦς Φήμης Γαλλικῶν παιγνιδιῶν Λ{Α./ΟΒΕΤΤΕ. ---ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-- Σὲ πραγματικά ἀσυναγώνιστες τιµές. ΚΕΕΠ ΑΜΑ ΧΑ Γενικὸς ᾽Αντιπρόσωπος Κύπρου : Α. Αγίας Ζώνης ]] δι. Λεωφόρος (Γωνία Μέσα Γειτονιᾶς) Τηλ. 63725, 60122 - Λεμεσὸς ΑΙΑΒΑΖΕΤΕ “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΛ᾽ ΤΟΝ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΥΝΕ(ΟΟ ϱ Τό σοῦπερ μηχανέλαιο, πού προστατεύει τή μηχανή τοῦ αὐτοκινήτου, τοῦ φορτηγοῦ, τοῦ τράκτορ σας καί γενικά ὅλων τῶν µηχα- νῶν. ο Τό ἀλλάζετε κάθε 30.000 µίλια, κι’ ἔχετε τό κεφάλι σας ἤσυχο. ο Τό λάδι πού ἀντέχει στή μεγαλύτερη τριβή καί κάτω ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες. ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ 30.000 ΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΒΑΡΡΑΒΑΣ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΑΣ Νίκου Παττίχη δά (δρόμος Πολεμιδιῶν) Τηλ. 72023 ΛΕΜΕΣΟΣ Τηλ. 4559], 47092 Λευκωσία ΣΑΝΙΟΥΡΒΡΙΔΗΣΕ Φλωρίνως 7 Γλάδστωνος 17 Τηλ. 54128 Λάρνακα Γραφεῖτε συνδρομητὲς τοῦ «Εθ- νικοῦ Φύλακα). Μόλις ἔκδίδεται θὰ τὸν παίρνετε ταχυδρομικῶς στὸ σπίτι σας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ϱ».. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ: {3.500 ἤ 10 δολ. .Α ο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: ϱ4..ἤ 10δολ. μερικῆς. Αὐστραλίας. Συμπληρῶστε τὸ πιὸ πάνω δελτίο καὶ τα- χυδρομεῖστε το στὴ διεύθυνση: ᾿Εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ᾿Οδὸς Βασίλη Μιχαηλίδη 4 Τ.Κ. 350 ΛΕΜΕΣΟΣ 3 Σηµείωση: Στοὺς νέους συ «᾿Εθνικοῦ Φύλακαν, προηγούμενες ἐκδόσεις ὶ νδρομητὲς τοῦ θὰ ἀποσταλοῦν καὶ οἱ | | | | | | | | | -- - - αυ - ο αν « Ἡ µμεγαλοσύνη στά ἔθνη τε δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέµµα Μὲ τῆς ψυχῆς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ τὸ αἷμα. » ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ οπίσς: ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑΊ ΟΥ 1962 Λή/Ν/ΙΑ/Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΕΤΟΣ Α΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ α ΤΙΜΗ 100 µίλς ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ, ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΛΑΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ᾿Ο «᾿Εθνικὸς Φύλακας», ἀπὸ τὴν πρώτη µέ- ρα τῆς κυκλοφορίας του ὑποσχέθηκε στοὺς ἑ- θνικόφρονες ἀναγνῶστες του πὼς «θ' ἀναλάβει ὁραστικὴἡ καταπολέμηση κάθε - ὀπο- θενδήποτε προερχοµένης - ἐπιβολῆς κατὰ τῶν ἐθνικῶν µας παραδόσεων». Τὴν ὑπόσχεσή του αὐτὴ ὁ «᾿Εθνικὸς Φύλακας» τὴν τηρᾶ καὶ σ᾿ αὑτὴ τὴν ἔκδοσή του καὶ ἀναθεματίζει ὅσους βεβηλώνουν τὴν ἱερὴ ἱστορία αὐτοῦ τοῦ τό- που. Τὴν ἱστορία ποὺ γράφτηκε μὲ ἄιμα καὶ τὶς θυσίες τῶν ἁμούστακων παλληκαριῶν τῆς Ε- «Ο.Κ.Α., μὲ ἀρχηγὸ τὸν Λεβεντόγερο Στρατηγὸ Γρίβα - Διγενῇ. Φαίνεται πὼς σ᾽ αὐτὸ τὸν ὁύστυχο τόπο, πολλοὶ ντρέπονται γιατὶ ἡ καταγωγή τους εἶναι ᾽᾿Ελληνικὴ καὶ γιατὶ οἱ πρόγονοί τους, εἶναι δο- ξασμένοι καὶ μπαρουτοκαπνισμένοι ύπερασπι- στες τῶν ἀθάνατων ᾽ Ελληνικῶν ἰδανικῶν. Διαπιστώνουμε γιὰ πολλοστὴ Φορὰ πὼς συνεχίζεται νὰ γίνεται προσπάθεια παραμµερι- σμοῦ τῆς σηµασίας καὶ τῆς ἀξίας τοῦ ἔνδοξου |- στορικοῦ ἔπους τοῦ 1955-1959. Κάποιους ἐνοχλοῦν Φαίνεται τὸ ὄνομα τοῦ ᾿ Αρχηγοῦ Δι- γενῆ καὶ τῶν ἠρώων τῆς ΕΟΚΑ. Εἶναι ντροπὴ τὴν Πρωταπριλιά, τὴν ἡμέρα ποὺ ἄλλοι λαοὶ λυποῦνται γιατὶ δὲν ἔχουν νὰ γι- ορτάσουν μιὰ τέτοια ἕνδοξη ἐπέτειο, νὰ βλέ- πουµε καταστήματα ἀνοικτά, ἑργάτες στὶς οἰκοδομές, τράπεζες νὰ συναλλάσσονται κα- νονικἁ σὰν νὰ μὴν τοὺς θυμίζει ἤ συνδέει τίπο- τα μ᾿ αὐτὴ τὴν ἡμέρα. Όσο γιὰ τὶς τράπεζες ἔχουμε νὰ παρατη- Ρρήσουμε τοῦτο. Εχει περισσότερη σηµασία γι αὐτοὺς ἠ Επέτειος τῶν γενεθλίων τοῦ Μωά- μεθ, παρὰ ἡ ἐπέτειος τῆς ΕΟΚΑ, ἤ καλύτερα ἡ γενέθλια μέρα τοῦ Κυπριακοῦ ᾿ Ελληνισμοῦ Εἶτε τὸ θέλουν μµερικοὶ εἶτε ὄχι, τὸ ἔπος τοῦ Ἁιγενῆ καὶ τῶν ἠρώων τῆς ΕΟΚΑ, θὰ παραμένει πάντοτε Φωτεινὸ µετέωρο στὴν ἱστορία τῶν λαῶν ποὺ θέλουν νὰ ζοῦν ἐλεύθεροι. Καὶ κάθε χρόνο ἡ ἔπέτειος τῆς Πρωταπριλιᾶς τοῦ 19565, θὰ μᾶς γαλουχεῖ στὰ ἱερὰ νάµατά της καὶ θὰ μᾶς δείχνει τὸ ὀρόμο τῆς τιμῆς. ᾿Αντιλαμβανόμαστε ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς µειώ- σεως τῆς Ίης ᾽᾿Απριλίου, γίνεται ἀπ᾿ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔλαβαν µέρος στὸν µεγάλο ἀγώνα ἡ τὸν καταπρόδωσαν ἥ γιατὶ αἰσθάνονται ἔνοχοι καὶ κομπλεξικοί. ᾿Εμεῖς οἱ ἁγωνιστές, πρὸς τὸ πεῖσμα ὅλων αὐτῶν τῶν ἀἁἀρνισηπάτρήδων, θὰ τιμοῦμε τὴν κ. Τη Απριλίου, τοὺς ἤρωες τῆς ΕΟΚΑ καὶ τὸν Λεβεντόγερο Διγενῆ. Καὶ κάτι τελευταῖο. Ας μὴ ξεχνοῦμε πὼς λαοὶ ποὺ τιμοῦν τὴν ἱστορίατους, λαοὶ ποὺ ἀν- τλοῦν δύναμη ἀπὸ τὴν ἱστορία τους τραβοῦν πάντα µπροστά. Λαοὶ ὅμως ποὺ ξεχνοῦν, χά- νονται γιὰ πάντα. Τώρα, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, Επιβάλλεται ἡ Ἑνότητα τῶν ᾿Ἔθνι- κοφρόνων, γιὰ ν᾿ ἀναχαιτισθεῖ καὶ ἀντι- µετωπισθεῖ ὁ κομμουνιστικὸς κίνδυνος, ποὺ πραγματικὰἀ ἀπειλεῖ νὰ κάνει τὴν Κύ- προ µας Φἐουδό του, μὲ ὅλα τὰ τροµακτι- κἀὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἔχει μιὰ κομμουνιστικὴ ἐπικράτηση σὲ μιὰ χώρα ἤ ἕνα κράτος. Σήµερα παρὰ ποτὲ ἄλλωστε, ἡ κοµ- μουνιστικἡ γκιλοττίνα, Επικρέµεται πάνω ἀπὸ τὴν Κύπρο καὶ τὸ λαό της. 'Ο διεθνὴς κομμουνισμὸς ἤθελε πάν- τα νὰ κάνει τὴν Κύπρο κέντρο δράσεώς του, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ διεισδύσει στοὺς γύ- ρω ἀπ᾿ αὐτὴ Μεσανατολικοὺς λαούς. 'Η Κύπρος βολεύει ἀκόμα τὸν διεθνἠ κοµ- µουνισµό, λόγω τῆς θέσηςτης. Καἱ ἡ Μό- σχα τὴν θεωρεῖ ἀκόμα κέντρο γιὰ τὴν Εξυπηρέτηση τῶν σκοπῶν κι᾿ Επιδιώξεών της. Πρῶτοι οἱ ἀγωνιστές, αὐτοὶ ποὺ ἀπέ- δειξαν πόσο σέβονται καὶ ὑπερασπίζουν πάντοτε μὲ τὸ «ματους, ὅσα τίµια καὶ ἅ- για ὁ κομμουνισμὸς ἀρνεῖται καὶ καταπα- τεῖ, τείνουν χερι φιλίας καὶ συμφιλιώσεως πρός ὅλους τοὺς ὑγιᾶ σκεπτόµενους Ε- θνικόφρονες ποὺ προβληµατίζονται καὶ ἀνησυχοῦν γνωρίζοντας τὶςτεράστιες συ- νέπειες ποὺ θἄχει μιὰ κομμουνιστικὴ δια- κυβέρνηση. Καὶ τότε, ὅταν ὑπάρξη μιὰ ἄρρηκτη ἕ- νότητα, τὰ σχέδια τῶν κομμουνιστῶν καὶ τῶν συνοδοιπόρων τους, θὰ παραµεί- νουν ἀνεφάρμοστα. Τὰ µίσθανδρα τῆς Μόσχας θὰ σκοντάψουν στὸ βράχο ποὺ λεγεται ᾿Εθνικοφροσύνη, ἀγωνιστικος χῶρος. Οἱ κομμουνιστὲς καὶ οἱ συνοδοιπό- ροι τους, ἔλαφρᾶ τῆ καρδία ἐργάζονται ἀσταμάτητα γιὰ τὸ ξεπούλημα τοῦ τόπου ποὺ καταφέρνουν νὰ κυβερνοῦν. 'Ο σκο- πὸς καὶ ἡ µεθόδευσή τους πάντα τὰ δια. Ἡ ἴδια τακτικὴ ἀκολουθήθηκε καὶ ἀκο- λουθεῖται. Τὸ παράδειγµα τῆς Τσεχοσλο- βακίας, Οὐγγαρίας, Πολωνίας, Αἰθιοπίας τοῦ ᾿ Αφχανιστὰν καὶ λοιπὰ χωρῶν, δεί- χνει καθαρὰ πῶς ὁ κομμουνισμὸς ρίχνει τὸ δίκτυ του καὶ παραμονεύει μέχρι ποὺ ν᾿ ἁρπάξει τὸ θῦμα. 'Ο κομμουνισμὸς εἷ- ναι ὁλοκληρωτικὸ καθεστώς. Εἶναι τὸ καθεστὼς ὅπου κουρελιάζεται ἡ Ελευθερί- α καὶ ἡ ἀξιοπρέπεια τῶν κατοίκων τῆς χώραςποὺ ἔχει τὴν ἀτυχία νὰ κυβερνᾶται ἀπὸ τοὺς κομμουνιστές. Οἱ ἀντιφρονοῦν- τες διανοούμενοι κλείνονται σὲ στρατό- πεδα συγκεντρώσεως καὶ ὅσοι πιστεύουν στὸν Θεὸ ἤ εξαφανίζονται μυστηριωδῶς ἤ ὁδηγοῦνται στὸ φΦρενοκομεῖο γιὰ νὰθε- ραπευτοῦν!!! Κατὰ τοὺς θεωρητικοὺς του, ὁ κοµ- μουνισμὸς ὁδηγεῖται στὴν ἔξουσία περ- νώντας ἀπὸ τὰ πιὸ κάτω στάδια. (α) Σχηματισμὸς κυβέρνησης «δηµοκρα- τικοῦ συνασπισμοῦ» μὲ συμμµετοχὴ τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος. (β) Διεύρυνση τῆς ἐπιρροῆς τοῦ κοµµου- νιστικοῦ κόµµατος στὶς µάζες καὶ προώ- θηση τῶν θέσεών του στὸν κρατικὸ μηχανισμό. (Υ) Δημιουργία μετωπικῆς συνοδοιπορί- ας καὶ ἓνὸς πλέγματος μετωπικῶν ὀργα- νώσεων καὶ συμμαχιῶν. (6) Λασπολογία ἐναντίον τῶν Εθνικῶν δυνάµεων τοῦ τόπου. (ε)’ Εξουδετερωση τῆς «Δεξιᾶς» καὶ κάθε συνεποῦς ἀντικομμουνιστῆ. Δυσφήμη- σης καὶ κατάργησης τοῦ ἀντικομμουνι- σμοῦ. (Ὁ Κατάληψη τοῦ 'Ὑπουργείου ᾿Εσωτε- ρικῶν καὶ ἐξουδετέρωση τῆς δεξιᾶς πτέ- ρυγας τοῦ κέντρου. (η) Απορρόφηση τῆς ἀριστερῆς πτέρυ- γας τοῦ Κέντρου καὶ τῶν ἄλλων ἀριστε- ρῶν κομμάτων. (0) Εξόντωση τῶν τέως συνοδοιπόρων καὶ συµµάχών. “Ὅταν ὁ κομμουνισμὸς πετύχει ὅλα αὐτά, βάζει σὲ Εφαρμογὴ τὸ πιὸ σκληρὸ σχέδιό του, Ίσως γιὰ νὰ ρίξει στὰ µάτια τοῦ λαοῦ στάχτη, ποὺ ὅταν συνειδητοποι- ήσει τὶ ἔγινε καὶ ποῦ ὁδηγήθηκεπιστεύον- τας στὴν πλάνη τῶν κομμουνιστῶν, εἶναι 'Ο 'Ελληνισμόςτῆς Κύπρου, κρατώντας ὑπερήφανατό ΄Ἱερό Λάβαρο τῆς Φυλῆς μας, συνεχίζει νάπορεύεται τόν ἱστορικό του δρόµο. Δέν θ᾽ ἀργήσ᾽ ἡ µέρα, πού ἡ Γαλανόλευκη θά κυµατίσει καί πάλι ὑπερήφανη στό κάστρο τῆς Κερύνειας, τό µοναστήρι τοῦ ᾿ Αποστόλου ᾿ Ανδρέα καί στήν ᾽ Αμμόχωστο. πιὰ ἀργά. ᾿Αρχικὰ οἱ κομμουνιστὲς χουν µικρὴ συμμετοχὴ σὲ κυβέρνηση εὑρυτάτουτάχα ξθνικοῦ συνασπισμοῦ. Μετὰ ἡ συμμετοχὴ τους γίνεται εὑρεία. ᾿ Ακολουθεῖ τὸ στάδι- ο τῆς κομμουνιστικοδημοκρατικῆς συµ- μετοχῆς τὴν ὁποία διαδέχεται κυβέρνηση κομμουνιστικὴ μὲ μικρὴ συνοδοιπορια- κἡ συμμετοχή. Σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστηµα ἡ Κυβέρ- νηση γίνεται Εξὁλοκλήρου Κομμµουνιστι- κἡ καὶ ὁ λαὸς πληρώνει τὶς συνέπειες τῆς Εμπιστοσύνηςτου. ᾿Ασε ποὺ περιττεύει νὰ γραφτεῖ πὼς ὁ τόπος καταστρέφεται. Ας δοῦμε πὼς Εξελίχθηκαν τὰ γεγο- νότα στὴν Τσεχοσλοβακία καὶ πὼς οἱ κομμουνιστὲς ἐἔπέβαλαν τὴν δικτατορία τοῦ προλεταριάτου. ᾿Αρχικὰ Έδρασαν πίσω ἀπό τὴ δηµο- κρατικἡ βιτρίνα τοῦ Προέδρου Μπένες καὶ τῆς κυβέρνησης συνασπισμοῦ. Γιὰ τρία χρόνια, διάβρωναν τὸν κρατικὸ καὶ Εθνικὸ μηχανισμό. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1948, ἡ κυβέρνηση δοκίµασε ν᾿ ἀντιδρά- σει καὶ ν᾿ ἀκυρώσει ὡὠρισμένα μέτρα τοῦ κομμουνιστῆ ὑπουργοῦ ἀσφαλείας Νό- ζεκ. Τὸ Κ.Κ. ἀρνήθηκε νὰ ὑποκύψει καὶ βρῆκε τὴν εὐκαιρία ποὺ καραδοκοῦσε. Ἔθεσε τὴν χώρα κάτω ἀπὸ τὸν Έλεγχο τῶν «ἐπιτροπῶν δημοκρατικῆς ὁδράσε- ωο.. Στὶς 23 Φεβρουαρίου, ἡ ὑπὸ κομµου- νιστικὸ Ἐλεγχο ἀστυνομία κατέλαβε τὰ γραφεῖα τοῦ σοσιαλιστικοῦ κόµµατος καὶ συνέλαβε δημοκρατικοὺς ἡγέτες. Οἱ ἀντι- δράσαντες ἐδολοφονοῦντο. Στὶς 25 Φε- βρουαρίου ὁ Μπένες ὑπέκυψε. ᾿ Ανάθεσε τὸν σχηματισμὸ κυβέρνησης στὸν κοµ- μουνιστῆ Γκόττβαλντ. “Η νέα κυβέρνηση ἄρχισε τὴν ἔκκα- θάριση τῶν μὴ κομμουνιστῶν. 'Ο Πρόε- δρος Μπένες µετεβλήθη σὲ αἰχμάλωτο. 'Ἡ ἐπαφή του μὲ τὸ κοινὸ σταμάτησε. Κλείστηκε στὴν ἰδιωτικὴ κατοικία του. Στὶς 30 ᾿ Απριλίου 1948 οἱ Κομµουνι- στὲς Έκαναν δῆθεν Εκλογές. Τὸν Μπένες διαδέχθηκε ὁ Γκόττβαλντ. Στὶς ἃ Σεπτεµ- βρίου ἀνακοινώθηκε ὁ θάνατος τοῦ Μπέ- Σελίδες δ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ «ΧΥΠΕΡΜΕΙΖΟΝΑ») ΣΥΝΟΔΟ Σκοπὸς τοῦ κ. Χρυσόστομου εἶναι νὰ πολιτευτῆ Ἀιτεύονται κατὰ παντελῆ πα- ράβαση τῶν “Ἱερῶν Κανόνων, ποὺ ἀπαγορεύουν ρητὰ τὴν ἅ- Σὲ ἀνακοίνωση ποὺ εἶχαν ἔκδόσει, ὁ Σύνδεσμος ᾿ Αγωνι- στῶν Πόλεως καὶ ᾽᾿Επαρχίας Δεμεσοῦ (Σ.Α.Π.Ε.Λ.) καὶ ἡ Παγκύπρια Ένωση ᾿Αγωνι- στῶν (Π.Ε.Α.) ἔξεφράζετο πι- κρία καὶ ἀγανάκτηση γιὰ τὴν σύνθεση καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῆς «Ὑπερμείζονος καὶ «Υ- περτελοῦος Συνόδου ποὺ συνε- κλήθη στὴν Κύπρο σχετικἀ μὲ μνημόνιο τοῦ Μητροπολίτη Γενναδίου. Ἡ ἀνακοίνωση αὐτὴ τοῦ Σ.Α.Π.Ε.Λ. καὶ τῆς Π.Ε.Α., σχολιάστηκε σὲ ἕκταση καὶ ῥ- πῆρξε προβληματισμὸς καὶ ἔτι- Φυλακτικότητα γιὰ τὸ ἔργο τῆς νέας «Συνόδου». ᾿Επειδὴ οἱ ἀναγνῶστες τοῦ «᾿Εθνικοῦ Φύλακα» μᾶςπαρα- κάλεσαν γιὰ καλύτερη καὶ πλη- ρέστερη κατατόπισή τους, σχετικἀὰ μὲ τὸ θέµα αὐτό, τὴν δημοσίευση στοιχείων ποὺ πραγματικὰ φαίνεται τὸ ἄτοπο καὶ τὸ ἄκυρο τῆς Συνόδου ἔξη- γοῦμεν. Ἡ ἀντικανονικότητα στὴ σύνθεση τῆς «' Ὑπερμείζονοο» Συνόδου, ἔγκειται στὸ ὅτι ἀπο- τελεῖτο ἀπὸ τοὺςἼδιους “Ἱεράρ- χες καὶ ἀπὸ τοὺς ᾽ἀντικανονικοὺς ᾿Επισκόπους ποὺ προῆλθαν ἀπὸ αὐτήν. Δη- λαδὴ καὶ πρωτοετὴς φοιτητὴς τῆς Θεολογίας θὰ πεῖ ὅτι ἡ Σύ- νοδος αὐτὴ εἶναι ἀντικανονικὴ γιὰ τὸν πιὸ πάνω λόγο. Δηλα- 3 αθωώθηκαν. 'Ἡ νέα λοιπὸν «Ὑπερμεί- ζων Σύνοδοο βασίστηκε στὰ πρακτικὰ τῆς «Μείζονος Συνό- δου» τοῦ Ιουλίου 1973, τὰ ὁ- ποῖα μάλιστα πρωσυπέγραψε. Ετσι ἀποπειρᾶται νὰ ἔπιβεβαι- :ώσει τὸ δικαίωµα στὸν Ἑκάστο- τε ᾿Αρχιεπίσκοπο Κύπρου καὶ στοὺς ἄλλους “Ἱεράρχες νὰ πο- ΠΩΣ ΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ σκηση πολιτικοῦ λειτουργήµα- τος ἀπὸ “Ἱεράρχη. Ας μὴ ξεχνοῦμεν ἐξ ἄλλου καὶ τὰ βιβλία ποὺ συνέγραψαν Φημισμένοι κανονολόγοι καὶ νοµοκάνονες ἐναντίον τῆς «Μείζονος Συνόδου» τοῦ 1973. Ἔτσι ἡ νξα «Σύνοδος», ἀντὶ νὰ Εφαρμόσει τοὺς “Ἱεροὺς Κα- νόνες, ἀντὶ νὰ μελετήσει τρό- πους γιὰ τὴν ὅσο τὸ δυνατό, ἀνώδυνη ἐπαναφορὰ τῆς ἐκ- κλησίας στὴν κανονικότητά της καὶ στὴν ἁγία ἀποστολή της, προσυπέγραψε τὸ ἀντικα- νονικὸ τῆς Συνόδου τοῦ [ουλί- ου 1978. Οποιαδήποτε διαφορὰ στοὺς κόλπους τῆς ἐκκλησίας, μπορεῖ νὰ ἐκλείψει μὲ καλἠἡ θέ- ληση καὶ διάθεση, λαμβανομέ- νων ὑπ ὄψη τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Τὸ δόλωμα λοιπόν, ὅτι δῆ- θεν σκοπὸς τῆς «'Ὑπερμείζον- ος Συνόδου» ἧτο ἡ Επαναφορά, στὸ ἀξίωμα τοῦ ᾿Επισκόπου, τοῦ Μητροπολίτη Γενναδίου, δὲν ἀντελήφθηκαν οἳ κομμουνιστὲς καὶ οἱ συνο- δοιπόροιτους, οἱ ὁποῖοι καὶ δὲν εἶδαν τὶ πραγματικἁ ἔκρυβε πί- σω αὐτὴ ἡ Σύνοδος. Στὴν πραγματικότητα, ὁ Μητροπολίτης Γεννάδιος δὲν ἀποκαταστάθηκε τώρα στὸ βα- δὴ Εδίκάσαν αὐτοὺς καϊάδτο-'''Ομδ 8 Εμώκόπεα» ον Ἠταν κανονικὸς ᾿Επίσκο- πος, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι δύο Μη- τροπολίτες, ποὺ ἀξεδιώχθηκαν πραξικοπηματικἁ «τὸν ᾿Ιούλιο τοῦ 1973 ἀπὸ τὶς Μητροπόλεις τους μὲ τὰ γνωστὰ γεγονότα. Σύμφωνα μὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνες ὁ Γεννάδιος, ὁ Κυπρι- ανὸς καὶ ὁ Ανθιμος οὐδέποτε ὑπῆρξαν καθαιρεμένοι. νες. 'Η ἐλευθερία στὴν Τσεχοσλοβακία εἶχε ἤδη πεθάνει. Η ἱσταρία τοῦ κομμουνισμοῦ διδά- σκει πὼς Εκεῖ ποὺ συνασπίζονται ἤ συγκυ- βερνοῦν μ᾿ ἕνα ἄλλο κόμμα, ἐθνικό, κεντρῶο, ἁστικὸ κ.λ.π., ὁδηγοῦν τὰ πρά- γµατα ἐκεῖ ποὺ θέλουν καὶ ὅταν ὁριμά- σουν πάλι μὲ τὸν τρόπο ποὺ θέλουν ἁπαλλάσσονται ἀπὸ τοὺς συμμάχους ἤ συνοδοιπόρους καὶ ἐπιβάλλουν ὅσα ἡ Μητρόπολη τοῦ κομμουνισμοῦ, ἡ τρισά- θλια Μόσχα τοὺς ὑπαγορεύει. Πάντως ἔ- κεῖνοι ποὺ πληρώνουν πρῶτοι, εἶναι οἱ πρώην σύμμαχοι καὶ συνοδοιπόροι τοῦ κομμουνισμοῦ. Τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα Κύπρου ἤ ΑΚΕΛ, εἶναι Ένα ἀπὸ τὰπιὸ ἐπικίνδυνα ξἔε- νοκίνητα κόµµατα. Εἶναι τυφλὸς ὑπηρέ- της τῆς Μόσχας καὶ βαρύνεται μὲ σωρεία προδοσιῶν. Ὅταν ὁ '᾿Ελληνισμὸς τῆς Κύπρου ἀγωνίζετο ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἔστι- ὤν, ἀγωνίζετο γιὰ τὴν ἐλευθερίατου καὶ Ἑνωσή του μὲ τὴν Γαλάζια 'Ελλάδα, οἱ Κομμουνιστὲς ὕβριζαν τοὺς ἀγωνιστὲς σὰν «βαρελότουο, «αραμπούκουο) «Φφευτοδιγενῆδεο καὶ εἰρωνεύοντο ὅ- σους ἀπὸ τὸ σχοινὶ τῆς ἀγχόνης περνοῦ- σαν στὴν ἀθανασία δοξασμένοι μαχητές. Τὸ ἀδελφικότουςκόμματὸ Κ.Κ. 'Ελ- λάδας, καὶ ὁ ἀρχικομμουνιστὴς Ζαχαριά- δης, πρόδιδε συνειδητὰ τὸν ἀγώνα τοῦ λαοῦ µας, ἀποκαλύπτοντας στοὺς Βρετ- τανοὺς τὄνομα τοῦ ᾽᾿ Αρχηγοῦ τῆς Ε.Ο- Κ.Α. Μετά τὴν ἀνεξαρτησία καὶ μὲ τὴν ἆᾱ- νοχὴ τῆς Κυβέρνησης, ἄρχισαν συστηµα- τικὴ καὶ προγραμματισμένη λασπολογία, ἐναντίον τῶν ἀγωνιστῶν καὶ ὕβριζαν καὶ τὴν ᾿Ἑλλάδα, προσπα- θώνταςν᾿ ἀποπροσανατολίσουν τὸν λαὸ καὶ νὰ τὸν καλουπιάσουν ὅπως ἀσφαλῶς ἤθελε ἡ Μόσχα. Πῶς μπορεῖ κανεὶς λοι- πόν νὰ Εμπιστευτεῖ τὸ ΑΚΕΛ καὶ ὄχι µόνο νὰ μὴν συνεργαστεῖ µαζί του, ἀλλὰ οὔτε κι᾿ ἁπλὲς σχέσεις νὰ μὴν ἔχει μ αὐτό. Ὅλοι ἔστω καὶ τὴν δωδεκάτη, ἄς συ- νειδητοποιήσουν τοὺς κινδύνους ποὺ πε- ρικλείει μιὰ συνεργασία καὶ συνοδοιπορία μὲ τὸν Κομμουνισμµό. Ας, ξργαστοῦν προσεκτικὰ ἑνωμένες ὅλες οἱ Εθνικὲς πατριωτικὲς µάζες γιὰ ν᾿ ἀποφύ- γουν τὶς συμπλιγάδες τοῦ κομμουνισμοῦ ποὺ ἀνοιγοκλείνουν γιὰ νὰ πετύχουν μιὰ μέρα νὰ κλείσουν τὸν ἁγνὸ λαὸ τῆς Κύ- πρου µέσα τους, Τόσο οἱ ἀγωνιστές, ὅσο καὶ οἱ ὑγειᾶ σκεπτόµενοι Εθνικόφρονες, εἕῖμαστε βέ- βαιοι πὼς μὲ τὴν σημερινὴ συγκυβέρνη- ση τῶν κομμουνιστῶν, ὁδηγεῖται ἡ Κύπρος σὲ νέες περιπέτειες ποὺ τ) ἀποτε- λεσµατά τους θὰ ἔχουν Επιπτώσεις στὴν ἔ- πιβίωση αὐτοῦ τοῦ τόπου. Αν ἀνατρέξουμε στὴν ἱστορία, θὰ ἀν- τιληφθοῦμε πὼς ἀπὸ τὸ 1922, εδῶ καὶ 60 ὁλόκληρα χρόνια, ὁ Κομμουνισμὸς προ- σπαθεῖ νὰ γαντζωθεῖ στὴν Κύπρο, ἔργά- σίτηκε προγραμματισμένα καὶ σήµερα βλέπουμε ν᾿ ἀκολουθεῖ τὴν τακτικὴ ποὺ ἀκολουθήθηκε σὲ ἄλλες χῶρες. ᾿Εμπρὸς λοιπόν. “Η Εθνικοφροσύνη, μὲ ἐπικεφαλὴςτοὺς ἀγωνιστές, καὶ ὅλοι ὅ- σοι τιμοῦν τοὺς ἅγιους θεσμοὺς τῆς θρη- σκείας - πατρίδας - οἰκογένειας καὶ ἠθικῆς, ἄς σταθοῦν ἀντιμέτωποι στὰ σχέ- δια τοῦ κομμουνισμοῦ. 'Η Κύπρος εἶναι πολὺ µικρὴ γιὰ ταξι- κοὺς ἀγῶνες καὶ τὸ µόνο ποὺ προέχει εἷ- ναι ἡ σωτηρία της. Ας γίνει συνείδηση πὼς ἕνας καρχαρίας ποὺ λέγεται Τουρκί- α, ἔπωφθαλμιᾶ νὰ καταλάβει ὁλόκληρο τὸ νησί µας. Κι᾽ ἄς καταλάβει Επιτελουὁ ντόπιος κομμουνισμὸς πὼς προωθώντας τὰ σχέδιά του, ἑδραιώνει τὰ τετελεσμένα τῆς εἰσβολῆς καὶ δίδει ὅπλα στὰ χξρια τῶν Τούρκων. Υ.Γ. Τὰ πιὸ πάνω εἶναι τὰ σχέδια, οἱ ϕι- λοδοξίες καὶ οἱ ἐπιδιώξεις τῆς μιᾶς πτέρυ- γας τῆς ἀριστερᾶς. Γιὰ τὴν ἄλλη πτέρυγα τῆς ἀριστερᾶς, ποὺ πρόσκειται πρός αὐ- τοὺς ποὺ διατηροῦν τὴν Κύπρο κάτω ἀπὸ τὴ δική τους ἐπιρροὴ θ᾽ ἀναφερθοῦμε σύντομα. «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ» Σελίδα 8 Οκ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μὲ ἰδιαίτερη χαρά καὶ ἱκανοποίηση πληροφο- ρεῖται ἀπὸ τά µέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας ό άγωνιστι- κὁς κόσμος τῆς Κύπρου τὶς προσπάθειες ποὺ καταβάλλει ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς ᾿Ελλάδοςκ. ᾿Αν- δρέας Παπανδρέου σχετικἁ μὲ τὸ Κωπριακό. Πιστεύουµεν πὠς οἱ διακηρύξεις τοῦ Ελληνα Πρωθυπουργοῦ γιὰ τὸ πρόβλημά µας παίρνουν σάρκα καὶ ὁστᾶ καὶ τὸ Παγκόσμιο πληροφορεῖται τώρα περισσότερο ἁπ᾿ ὅτι στὸ παρελθὸν ὅτι στὴν Κύπρο ὑπάρχει κατοχἡ καὶ πὼς ἐπιβάλλεταιτάτουρ- κικἁ στρατεύματα νὰ ἑγκαταλείψουν τὰ ἐδάφη µας ποὺ κατέχουν. ’Η ᾿Ελλάδα ὅπως δήλωσε ὁ κ. Παπανδρέου εἶναι ἀποφασισμένη νὰ προστατεύσει μέχρι καὶ τὴν τε- λευταία σπιθαμἠ τῆς ἑλληνικῆς γῆς. Καὶ ἑλληνικὴ γἢ εἶναι καὶ ὁ τελευταῖος βράχος τῆς Κύπρου µας. Οἰπροσπάθειες τοῦ ἝλληναΠ ρωθυπουργοῦ ἁ- ποσκοποῦν καὶ στὴν ἀνεύρεση καὶ ἐπιστροφὴ τῶν τραγικῶν ἁγνοουμένων µας. Οι. Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δὲν προτιθέµεθα νὰ σχολιάσουµε τὴν ὀρθότητα ἤ µή, τῆς ἀποφάσεως τοῦ συνομιλητῆ καὶ τέως 'Ὑπουργοῦ ᾿Εσωτερικῶν Επὶ κυβερνήσεως Μακαρίου κ. Γεωργίου ᾿Ιωαννίδη, νὰ παραιτη: θεῖ ἀπὸ συνομιλητής, μετὰ τὴν συνεργασία ΑΚΕΛ.ΔΗΜΟ. Αὐτὸ ἦτο δικαίωμά του. Σύμφωνα ὅμως μὲ ὁρισμένα δημοσιεύματα καὶ Φῆμες, ὁ κ. ᾿Ιωαννίδης φαίνεται νὰ προωθεῖται ἀπὸ μιὰ ὁμάδα ἀνθρώπων, πολιτικὰ ἀνύπαρκτων, σὰν «σωτήρας», ὑπερκομματι- κὸς Πρόεδρος, κυρίως πέραν τοῦ Δηκοακελικοῦ χώρου. Φυσικά, εἶναι δικαίωµα, δημοκρατικὸ μάλιστα τοῦ κ. ᾿Ίωαν- νίδη, ἤ ὁποιουδήποτε ἄλλου, νὰ διεκδικήσει τὶς ἐκλογές, νὰ ἱδρύ- σει κόμμα, νὰ ἐναγκαλιστεῖ ὅποιους ἐπιθυμεῖ καὶ νὰ πράξη ὅπως νομίζει. ᾽ Αλλὰ παράλληλα οἱ ἀγωνιστές, δὲν θὰ ξεχάσουν τὸν τότε τέως 'Ὑπουργὸ ᾿Εσωτερικῶν κ. Ιωαννίδη, ποὺ ἐπὶ θητείας του οἱ ἀγωνιστὲς ὑπέστησαν τὰ πάνδεινα. Βασανισμούς, ἔξευτελι- σμούς, ἀνατινάξεις καὶ καταστροφὲς τῶν περιουσιῶντους, κακο ποιήσεις. Αν πραγματικὰ ὁ κ. ᾽᾿Ι]ωαννίδης ἦταν ἀνιδιοτελής, ὅπως ἐπιχείρησε μιὰ ἐφημερίδα νὰ τὸν παρουσιάσει, είπε θὰ ἐλάμ- βανε θέση τὴν περίοδο τοῦ ἄγριου διωγμοῦ τῶν ἀγωνιστῶν, εἴτε θὰ ἐπαραιτῆτο, ἀποδεικνύοντας τὴν πολιτικὴ ὁριμότητά του καὶ τὴν προσήλωσή του στὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα. ᾽Αλλὰ φεῦι Φαί- νεται οἱ ὁδηγίες ποὺ ἔπαιρνε καὶ ἡ εὔνοια ποὺ ἐδείχνετο σ αὐτόν, τὸν κρατοῦσαν δξσµιό τους καὶ τοῦ σφάλωναν τὰ µάτια καὶ τ ἀφτιά. βν ὁκ. Ιωαννίδης, ἐνθαρρύνθηκε ἀπὸ ἄτομα, ποὺ ὅπως ἀνα- Φέραμε εἶναι πολιτικά ἀνύπαρκτα, γιὰ νὰ ἐκβιάσουν τὴν πέραν τοῦ Δηκοακελικοῦ χώρου ἐπαναλαμβάνουμε πὼς οἱ ἀγωνιστὲς καὶ ὅλοι οἱ ὑγειᾶ σκεπτόµενοι ἐθνικόφρονες, θὰ σκεφθοῦν ποῖος ὑπῆρξε γι’ αὐτούς, καὶ θὰ τὸν πληρώσουν, ὅπως ὁ Ἴδιος τοὺς ἐπλήρωσε. Δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε ὄχι µόνο στὸν κ. Ιωαννίδη, ἀλλὰ οὔτε καὶ σὲ ὁποιονδήποτε ἄλλο νοσταλγὸ τοῦ Παλαιοῦ κατεστη- µένου, ν᾿ ἀπεμπολήσουν τὰ δικαιώματα τῶν ἀγωνιστῶν ἤὁποιου- δήποτε ἄλλου πολίτη. - ΙΔΡΥΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ -- ΔΙΓΕΝΗ Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Διοικούσης ᾿Επιτροπῆς τοῦ ᾿Ιδρύ- µατος Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα-Διγενῆ, διευρύνθηκε ἡ Συµ- βουλευτικὴ ᾿Επιτροπὴ τοῦ 'Ιδρύματος στὴν Κύπρο. Τὴν ἐπιτροπὴ ἁπαρτίζουν οἱ πιὸ κάτω: Σωκράτης ' Ηλιάδης, Πρόεόρος ᾿Ανδρέας ᾽᾿Αγγελόπουλος, ᾿Αντιπρόεδρος Γιάννης Κασίνης, Γραμματέας Ανδρέας Σαµουρίδης, Ταμίας Σοφοκλῆς Ποταμίτης, (Λεμεσὸς) Πανῖκος Σωτηρίου (Λεμεσὸς) Ανδρέας Λαμπριανίδης (Πάφος) Γεώργιος Τζιηρκώτης (Λάρνακα) Σταῦρος Ζάκος (Αμμόχωστος) Ανδρέας Βασιλείου { Αμμόχωστος) Κώστας ᾿ Αδαμίδης (Λευκωσία) Γεώργιος Κάῑζερ (Κερύνεια) ΗΒ Εκτενὲς ρεπορτὰζ γιὰ τὸ ἴδρυμα Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα - Διγενῆ, σχετικὰ μὲ τοὺς σκοποὺς καὶ τὶς ἐπιδιώξεις του, θὰ δηµο- σιεύσουµε στὴν ἑπόμενη ἔκδοση τοῦ «᾿ Αθηναϊκοῦ Παραρτήµα- τος» τοῦ «᾿Εθνικοῦ φύλακα». ΕΠΑΝΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΑ «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ) ΚΑΙ «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ) Η Διοικούσα ᾿Επιτροπὴ τοῦ ᾿Ἱδρύματος Στρατη- γοῦ Γεωργίου! ρίβα-Διγενῆ, ἀποφάσισε σεπρόσφατη συνεδρία της, τὴν ἐπανέκδοση τῶν « Αποµνηµονευ- µάτων» καὶ τοῦ «Χρονικοῦ τοῦ ᾽ Αγῶνος», βιβλία ποὺ συνέγραψε ὁ ᾿ Αρχηγὸςτῆς ΕΟΚΑ σχετικὰ μὲ τὸν ἆπε- ὃν ρωπεν ἀγώνα τῶν Κυπρίων τῆς περιόδου 1955- 99, μείζονα». Κρῖμαί ΘΘΝΙΚΟΟ ΦύΛΑΚΑςΟ ΤΑ ΕΝ ΚΙΠΡΗ, ΜΕ ΟΔΥΝΜΗΝ καὶ κατάπληξιν ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἔλαδε γνῶσιν τοῦ περιεχοµένου τοῦ ἀνακοινωθέντος τὴς ἐν Λευκωσίᾳ συνελθούσης τῇ 5η ὁδεύοντος μηνὸς «Ύπερ- μείζονος καὶ Ὑπερτελοῦς Συνόδου». ᾽Αντὶ ἄλλου σχολια- σμοῦ, ἀρκούμεθα νὰ ἐπαναλάδωμεν τὸ Γραφικὸν «ὅταν ἕἔλ- θῃη ἀσεθὴς εἰς θάθος κακῶν, καταφρονεῖ’ ἐπέρχεται ἐὲ αὐτῷ ἀτιμία καὶ ὄνειδος» (Παροιμ. 18, 3), καὶ τὸ Πα- τερικὸν «ὧν ἡ ἀρχὴ ἀδόκιμος, τούτων καὶ τὸ τέλος ἀδόκι- μον». Οὕτω µόνον ἐξηγεῖται τὸ οἰκτρὸν κατάντηµα τῆς «Ὑπερμείζονος», ἥτις ἐφάνη ἀνταξία τῆς ἀπαισίὰς µνή- µης «Μείζονος» καὶ «ἐπλήρωσε τὸ µέτρον» αὐτῆς, «παρα- δοθεῖσα εἰς ἀδόκιμον νοῦν» καὶ «ποιήσασα τὰ μὴ καθήκον- το». Οἱ “ἱεροὶ Κανόνες ἐπλήγησαν καὶ ἐπροπηλακίσθησαν ἅπαξ ἔτι σκαιῶς, προκλητικῶς καὶ ἀμετανοήτως. Φαίνε- ται ὅτι ἐλησμονήθη τελείως καὶ τὸ «Θεὸς οὐ μυκτηρίζε- ᾿νται», καὶ τὸ «φοθερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶν- τος». Αὐτὰ διὰ τὴν θλιθερὰν καὶ ταλαίπωρον «ὝΎπερ- Ὡς πρός τινας ὅμως ἐκ τῶν ἐν Κύπρῳ ἀκολουθούν- των τὸν κανονικὸν Μητροπολίτην Πάφου Γεννάδιον δὲν δυνάµεθα εἰμὴ νὰ ἐκφράσωμεν τὴν 6αθυτάτην λύπην µας, διότι μετὰ πείσµατος παρενέθαλλον ἐπὶ ἔτη ἀνυπέρθλη- τα ἐμπόδια εἰς τὸν µαρτυρικον αὐτὸν “Γεράρχην, ὥστε νά µὴ ἀκολουθήσηῃη οὗτος τὴν κρυσταλλίνην γραμμµήν, τὴν ὁ- ποίαν τοῦ εἶχον ὑποδείξει εἰδήμονες τῶν ᾿Αθηνῶν, ὅταν τοὺς συνεθουλεύθη, εὐθὺς μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Μακαρίου. Καὶ ἡ γραμμὴ αὕτη, τὴν ὁποίαν ὁ σεπτὸς Γέρων εἶχεν ἆ- ποδεχθη ὄχι µόνον ἀνεπιφυλάκτως ἀλλὰ καὶ μετ᾽ ἐνθου- σιασμοῦ, ἦτο: ᾽Αποφεύγων οὗτος οἰανδήποτε συνεννό- σιν καὶ διαπραγµάτευσιν μετὰ τῶν ἐν Κύπρῳ ἐκκλησια- στικῶς κρατούντων καὶ ἀδιαφορῶν παντελῶς διὰ τὴν µελ- λοντικὴν ὑπ) αὐτῶν ἀνταπόκρισιν ἢ μὴ εἰς τὴν χειρονο- µίαν του, νὰ προθῆ μονομερῶς εἰς τὴν µόνην ὀρθὴν καὶ ἐπιθεθλημένην ἐνέργειαν. Νὰ δηλώσῃ, δηλαδή, ὅτι, ἐκλι- πούσης διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Μακαρίου τῆς αἰτίας τοῦ σχίσματος, κηρύσσει τὴν λῆξιν αὐτοῦ, ἀναγνωρίζει κατ᾽ ἄκραν οἰκονομίαν τὰ ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ τῆς Κύπρου γενύ- μενα καὶ ἀποσύρεται ὁριστικῶς ἐκ τοῦ προσκηνίου, μηδὲν ἐπιδιώόκων καὶ μηδὲν ἐπιζητῶν, εἰμὴ τὴν εἰρήνευσιν καὶ τὴν ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας, ἐναποθέτει δὲ τὴν δικαίωσ]ίν του εἰς χεῖρας τοῦ ἀπροσωπολήπτου Θεοῦ καὶ τῆς ΄Ιστο- ρίας. Λύσις ἀξιοπρεπής, ἔντιμος, εὐλογημένη καὶ ἀπὸ πάσης πλευρᾶς ἀνεπίληπτος. Δυστυχῶς, ἀντὶ τῆς µόνης ἐνδεδειγμένης καὶ τῆς µό- νης εὐθείας καὶ συντόµου καὶ ἀσφαλοῦς αὐτῆς ὁδοῦ, προ- εκρίθη ἡ τεθλασμένη καὶ λίαν μακρὰ καὶ χρονοθόρος, ἐπὶ τούτοις δὲ καὶ ὀλισθηρὰ καὶ πλήρης κινδύνων (ὅταν µό- λιστα ἡ μὲν µία πλευρὰ ὁμιλῇ ἀπὸ θέσεως ἰσχύος καὶ συντριπτικῆς κοσμικῶς ὑπεροχῆς, ἡ δὲ ἑτέρα πλευρὰ ἀπὸ θέσεως ἐσχάτης ἀδυναμίας) ὁδὸς τῆς διπλωματίας, τῶν διαπραγματεύσεων, τῶν συμθιθασμῶν, τῶν «παζαρευµά- των», μὲ ἀποτέλεσμα τὴν σημερινὴν ἐλεεινὴν κατάληξιν. Ἔκ τοῦ «Ορθόδοξου Τύπου» Εργα καἰύχιὑποσχέσεις ἀπαιτεῖ ἡ ΣΕΚ Σὲ διακήρυξή. της γιὰ τὴν ἑογοτικὴ πρωτομαγιἁ ἡ ΣΕΚ ὑπονφαμμίζει ὅτι ἡ Κυδέρνη ση θὰ ποέπει ἐπιτέλους νὰ Π.Ε.Α. ΠΑΦΟΥ ,᾿ Ανδρέας Βούρναρης Περιστερώνα, Χαράλαμπος Δημητρίου, Περιστερώνα, Κυριάκος Νεοφύτου Περιστερώνα, Δημήτριος Ζα- χαρία Περιστερώνα, Λοῖζος Λουκᾶ ᾿Αργάκα, Αἱμίλιος ᾽ Αντωνίου ᾿Αργάκα, Μιχαἠλ Εὐαγγέλου ᾿Αργάκα, Αντώνιος Αἰμιλίου ᾿Αρ- γάκα, Χριστοφῆς Καραμανῆς ᾿Αργάκα, Σόλων Παπαδόπουλος Σκούλι, Σάββας Τσαβέλλας Λετύμπου, Στέλιος Κυριάκου Λετύµ- που, [Πανῖκος Μιχαἠλ Λετύμπου, ᾿ Ανδρέας Χριστοδούλου Λετύµ- που, Χρῖστος Εὐσταθίου Πολέμι, Πρόδρομος Χρυσοστόμου Πολέμι, Παναγιώτης Τσιανάκας [Πολέμι, Σταῦρος Χριστοφόρου Πολέμι, Γεώργιος Ἀριστοδούλου Πολέμι, Κυριάκος ᾿ Ανδρέου Ψαθί Βάσος Χαραλαμπίδης Ψαθί, ᾿Αντρόνικος Χριστοφόρου “Αγ. Δημητριανὸς, Εὐαγόρας “Αγ. Δημητριανὸς Στέλιος Χαρα- λάμπους Δρύνια, Κυριάκος Κκουτουρατσῆς, Φοίτη ᾿ Ανδρέας Γι- ολίτης Σύμη, Στέλιος Δανιὴλ Πάφος, Νίκος Παναγιώτου Πάφος, Δημήτριος Αντωνιάδης Πάφος, Παναγιώτης Πέτρου Πάφος, Αντωνάκης Παπαλουκᾶς Πάφος, ᾽ Ανδρέας Παναγιώτου Μέσα Χωρίον, Γεώργιος Παπασάββα Μέσα Χωρίον, Χρίστος Μιλτιά- δης Πέγεια, ᾽ Αλέξης Παπακώστας Χλώρακα, Κωστάκης Πεντα- ρᾶς Χλώρακα, Γιαννάκης Χ΄΄ Χαραλάμπους Στρουμπὶ, Νεόφυτος Χαραλάμπους Στρουμπὶ, Ακης Πιερῆς [Ἰάφος, Χρι- στάκης Σάββα Πόλις Χρυσοχοῦς, Χαράλαμπος Λεωνίδα Περιστε- ρώνα, Νεόφυτος Θεμιστοκλέους ᾽᾿Αρχιμανδρία, Χριστάκης Ετοαις Πάφος, Νικόλας ]. Σταυρῆ Πέγεια καὶ Σάββας Συμεοῦ έγεια. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στέλιος Δανιήλ Σαλαμιοῦ Νικόλας Σταυρῆ [Πέγεια Νεόφυτος Χαραλάμπους Στρουμπὶ ᾽Αλέξης Παπακώστα Χλώρακα ᾿Ανδρέας Τσιόκκας Ἔμπα Παναγιώτης Τσιανάκκας Πολέμι Νεόφυτος Θεμιστοκλέους ᾿ Αρχιμανδρίτα Ἀριστάκης Σάββα [Πόλις Χρυσοχοῦς Αἰμίλιος ᾽Αντωνίου ᾿Αργάκα Δημήτριος Ζαχαρία Περιστερώνα Γιαννάκης Χ΄΄ Χαραλάμπους Πάφος Χαράλαμπος Κόκκινος Πάφος Κυριάκος Τσόκκας [Πάφος Χριστάκης Λάντης [Πάφος “Ο Γ.Γ, τῆς Παγκύπριας Ἔνωσης ᾿Αγωνιστῶν συγχαίρει τοὺς ἀγωνιστὲς πόλης καὶ ᾿Επαρχίας Πάφου γιὰ τὴν ἔνξργειά τους αὐτή. Εὔχεται ἐπίσης ὅπως καὶ οἱ ἄλλες ἐπαρχίες ἄνταποκρι- θοῦν τὸ Ίδιο καὶ ἀρχίσουν νὰ ἐπαναδραστηριοποιοῦνται. ᾿Ανακοίνωση τῆς Παγκύπριας ὝἝνωσης Αγωνιστῶν Σὰν Παγκύπρια Ἔνωση ᾽ Αγωνιστῶν (Π.Ε.Α.) νοιώσαµε πι- κρία, ἀπογοήτευση καὶ ἀγανάκτηση ποὺ στὶς µέρες τῆς Προεδρί- ας του ὁ κ. Σπῦρος Κυπριανοῦ, ἀπροκάλυπτα καὶ προκλητικἁ δήλωσε πὼς σἀν ἐθνικὴ ἀνάγκη ἐπιβάλλεται ἡ συνεργασίατου μὲ τὴν φασιστικἡ ᾽μπεριαλιστικὴ κάστια τοῦ ΑΚΕΛ. Εἶναι ἔκπληκτι- κὁ γιὰ μᾶς τοὺς ἀγωνιστὲς πὠς τὸ 1955-59, ποὺ ὁ ἔνοπλος ἀγώνας τῆς ΕΟΚΑ οὐσιαστικὰ πέτυχε δὲν χρειάστηκε ἡ συμμετοχὴ τοῦ κόκκινου Φασιμοῦ. Στὸν πολιτικὸὀ ἀγώνα, ποὺ ἀπὸ τὸ 1959 ὥς σή- μερα δυστυχῶς µόνο ἐθνικοὺς ἐξευτελισμοὺς γνωρίσαμε, ἔπιμνει στὴν διαρκἡ συνεργασία μὲ τὸν Κομμουνισμό. Μὲ τὴν πράξη σας αὐτὴ κ. Πρόεδρε, ἔχουμε τὴ γνώµη ὅτι δώ- σστε μιὰ ὤθηση γιὰ νξα Εθνικἡ καταβαράρθρωση. Σἀν Παγκύπρια Ἔνωση ᾽ Αγωνιστῶν (ΠΕΑ), θὰ ἀγωνιστοῦ- με, ὅπως αὐτὴ ἡ συµπραξη πάνω στὴν ὁποία Εμεῖςπιστεύουμεπὼς ὀφείλονται ὅλα τὰ δεινά µας, είμαστε ὑποχρεωμένοι ν᾿ ἀντιτα- χθοῦμεἼσως κάποτε πετύχουμε τὴν ἀπελευθέρωση τοῦτόπου, ἀπ᾿ τὴν κομμουνιστικἡ ἐπιρροὴ, ἄν θέλουµε νά ἐλπίζουμε γιὰ ἕνα κα: λύτερο μέλλον, στὰ παιδιά καὶ στὰ ἔγγόνια µας. Ο Πρὀεδρος τής Λαϊκής κ Λανίτης Σὲ υέῃ ύψῃ πυέρχεται Τύ 1982 τὸ ἐλλειμμα Σὲ νὲε, ύψη προβλέπεται ο . ὅτι θά φθάσει τὸ δηµοσιονοµι- Κι. Λανίτης παρατηρησε κό ἑλλειμα Φέτος, πράγμα ακοµαπως: - ποῦ απὸ τῇ φύση τος, ἔγκυ- Ὑπὸ τὶς πιὸ αιωιουόξες συνθήκες η πορεία τής Κὺύ- μονεί σοβαρούς αποσταθερο- ο : . ποιητικοὺς κινδύνους επειδή ριακῆς οικονοµίας τὸ 1982 τροφοδοτεὶ τὴν ενεργὀ ζήτηση δὲν αναμένεται νὰ σημειώσει καὶ υποθάλπει τὸν αλλοχεύον- Οὐσιαστικές μετα λές ἀπὸ τα πληθωρισμέ τὸ 1981. Ο ρυθµ: οἱ 8. Αυτά ὕποψρι. -σε υετξη κής αναπτύξεως Γι Οβεω μαι ἄλλων ο κ. Ευαγορας Λω λιτή: σι 88 παραμε]νει Υ:ἡληλός, ενώ πρὀεδρος τὴς Λαϊκής Τωα μερική ἐξαρση τοῦ. πληθωρι: πέζης” κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σμού δὲν μπορεὶ νά αποκλει- σθεἰ. Τό έλλειμμα εξωτερικού λογοδοσιας του σ:ὸν δη Ε : ἵ ἳ Εμπορίου καὶ τρεχουσών συ- τήὴσια Γενική Συνελειῶ της ριπείος πν προνγµατιῖ' ἡ δὲ ὄλνμα ας ποια ὅτι κ πποκθη ον 16 ρω, παρά η κ .ν αναμενόμενη βελτίωση στὸν εξογωγικὀ καὶ τουριστικὀ τοµέα καὶ τήν ελαττωση τού ρυθμού αυξήσεως στὶς εισα- γὠγές πετρελαιοειδών. ο κ. Λανίτης εἶπε ότι πέρσι τά κέρδη τής Λαϊκής αυξήθη- καν από Ε1.020,000 σὲ Ε1,Ζ18,08ρ Ετσι η Τράπεζα θά δώσει µερισµα 1406. ΤΥΠΟΙΣ: «ΕΘΝΙΚΟΟ ΦΥΛΑΚΑΕΟ» τὶς ἐπανειλημμένες της καὶ «ἳ ἔργα ἱκανοποιήσει τὰ αἰτήματα τῶν ἐρ ποὺ ἐκκρεμοῦν τιμήσει ὑποσχέσεις πλέον νὰ κοινωγικὰ γαζομένων γιὰ πολλὰ Χρόνια. Ἡ ΣΕΚ ἀφοῦ παρατηρεῖ πὼς δὲν ἔχει κατωστεῖ δυνα τὴ ἡ ἀποτε).εσματικὴ ἆἀντι- µετώπιση τῶν πληθωριστι κῶν πιέσεων, μὲ ἀποτᾶλε σµα νὰ ἔχοιμε συνεχῶς περισ σὀτερες ἀρνητικὲς ἐπιπτώ- σεις στὸ διυτικὸ ἐπίπεδο τῶν ἐργαζομένων, ἀπαιτεῖ νὰ ἐφχρμοστεὶ μιὰ ὀρθοκο γιστικὴ οἰκονομικὴ πολιτική ποὺ δὰ ἀπυσκοπει στὸ δί καιο καταμερισμὸ τῶν οἰκο χομικῶν δαρῶν, στήν ὀνα χαίτιση καὶ µείωση τῶν ϱὐ- ἑμῶν πληξωρισμςῦ, στὴ ουγκράτηστι τῶν τυμῶν, ἀπο τελεσματικὸ ἔλεγχο καὶ ἐ φαρμογὴ τῶν ἀὠγορανομι- κῶν διαταγμάτων, πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ ὀρδὴ ἐπένδυση τοῦ δηµάσιου χρή µατος σὲ παραγωγικοὺς το μεῖς μὲ τρόπο ποὺ ἆ δη μιουργοῦνται γέες εὐναιοί-| ες ἀπασχόλησης. Παράλληλα ζητοῦν σπευση τῆς διαδικασίας γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ ἑγὸς Γεχι κοόὸ Σχεδίου ᾿Ιατροφαρμα- κευτικῆς περίθαλφης, ἐπέ κταση τῆς δωρεὰν παιδείας σ᾿ ὅλες τὶς δαθµίδες τῆς Μέσης ᾿Ἐκπαίδευσης, ἐπέ- Ἅταση τοῦ σχεδίου ὑποτρο| φιῶν γιὰ σπουδὲς στὸ ἔξω | τερικὀ. Ἰβπαιτε ἐπίσης τὴν οὐσιαστικὴ λειτουργία τῶν Οργανισμῶν ᾿Αναπτύξεως Γῆς καὶ Χφηματοδοτήσεως Στέγης μὲ τέτοιο τράπο ποὺ νἁ καταστε δυνατὴἡ ἡ ἐπί Άυση τοῦ αοδαροῦ προδλή µάτος στέγασης τῶν ἐργα ζομέγων. ἐπί- ᾿᾽Απογραφή Εμπορίου γιά τό 81 Τό Τμῆμµα Στατιστικῆς καί Ἔρευ- νῶν προγραμµαήζει τή διεξαγωγή Απογραφῆς Χονδρικοῦ καί Λιανι- κοῦ Εμπορίου γιά τό 198] πού θά καλύψει ὅλες τίς ἐμπορικὲς ἐπιχειρή- σεις σὲ ὅλη τήν Κύπρο. Ἡ ᾽Απογραφή διεξάγεται πάνω σὲ δειγµατοληπτική βάση. Στίς ἔπι- Χειρήσεις πού θά συμπεριληφθοῦν στό δεῖγμα θά ἀποσταλοῦν εἰδικά ἐρωτηματολόγια. ᾿Απογραφεῖς τοῦ Τµήµατος Στατιστικής θά ἔπισκε- φθοῦν τίς ἐπιχειρήσεις αὐτές κατά τούς μῆνες Μάϊο - ᾿Ιούλιο γιά νά τίς βοηθήσουν νά συμπληρώσουν τὀ ἐρωτηματολόγιο. πριακοῦ. τικοὺς τοῦ ναυτικοῦ. Σύμφωνα μὲ ἰδιαίτερες πληροφορίες τοῦ « Ηνωμένες Πολιτεῖες, εἶναι δυσαρεστημἔνες για τικὸς παράγοντας στὴν ἐφημερίδα µας, ἡ συνερὺ σχέσεις Κύπρου - Δυτικῶν χωρῶν καθώς καὶ στὶς ᾿Εξ ἄλλου, σύµφωνα μὲ τὸν ἀνταποκριτὴ µας στὴν ᾿Αθήνα, ἡ ΔΗΚΟ - ΑΚΕΛΙΚΗ συμφωνία βάζει ΤρΟχο- πέδη, στὶς προσπάθειεςτοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Παπαν- δρέου νὰ προωθήσειτὸ Κυπριακὸ στὴν Εὐρώπη καὶ νὰ πιέση γιὰ σύντομη καὶ βιώσιμη λύση του. ᾿Επίσης σύμφωνα μὲ τὴν ἀθηναϊκὴ Εφημερίδα «Μεσημβρινὴ» ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Παπανδρέου ἐξξ- Φρασε τὴν δυσαρέσκειά του γιὰ τὴ συνεργασία τοῦ κ. Κυπριανοῦ μὲ τοὺς κομμουνιστὲς, μιλώντας σὲ ἀξιωμα- «Αλλα συμφωνήσαμε καὶ ἄλλα γίνονταυ ἀνέφε- ρε ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς, ἐκφράζοντας τὴν πι- κρία καὶ τὴν ἀπογοήτευσή του. Ὃκ. Παπανδρέου ἀναφέρτηκε Επίσης στὶς συζητή- ΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΙ ὃ «᾿Εθνικοῦ Φύλακα», οἱ δ γασία αὐτή, ΣΑΒΒΑΤΟ Ι ΜΑΊ ΟΥ 1953 Δυτικοὶ παράγοντες Επισηµαινουν -ὓ------αω -Ἡ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑΧΕΙΓ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟ / ς 8 “- Δυσαρεστημένες οἱ ὄυτικες χώρες υτικὲς χῶρες μὲ ἐπικεφαλῆς τὶς τὴν συνεργασία ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ. Ὅπως ἀποκάλυψε δυ- ϱ᾽ ἀποβεῖ καταστρεπτικὀςπαράγονταςστις ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ Η ΛΥΣΗ ΒΛΗΜΑΊΤΟΣ προσπάθειες ἀπὸ πλευρᾶςτῆς Δύσης γιὰλύση τοῦ Κυ- σεις ποὺ εἶχε μὲ ἡγέτες διαφόρων Χωρῶν, καὶ ἐξήγησε τὴν ἀνάληψη ἀπὸ μἐρουςτῆς Ελλάδος τῆςδαπάνης δι- ατηρήσεως στὴν Κύπρο εἰρηνευτικῆς δυνάµεως μὲ ἀν- τάλλαγµα τὴν ἀποχώρηση τῶν Τουρκικῶν στρατευμάτων. ΤὸἼδιο θέµα πρόσθεσε ὁκ. Παπανδρέ- ου, συζήτησε καὶ μὲ τὸν πρεσβευτὴ τῆς Βρεττανίας στὴν ᾿Αθήνα ὁ ὁποῖος τὸν ἐπισκέφθηκε γιὰ νὰ ζητήσει τὴν συμπαράσταση τῆς ' Ελλάδας στὴν διένεξη τῆς χώρας ν του μὲ τὴν ᾿ Αργεντινη γιὰ τὰ νησιὰ Φώκλαντ. Σύμφωνα μὲ ἄλλες πληροφορίες ἀπὸ τὴν : Ἑλληνι- κὴ πρωτεύουσα, ὁ κ. Παπανδρέου, διεµήνυσε στὸν Πρόεδρο Κυπριανοῦ τὴν ἀγανάκτησή του γιὰ τὴν συ- νεργασία τοῦ κόμμµατόςτδυ μὲτὸ ΑΚΕΛ καὶτὀν κάλεσε μάλιστα νὰ ἀποδεσμευτε τοῦ λαοῦ της. ἴ γιὰ τὸ καλὸ τῆς Μύπρου καὶ Β«ΠΠΕΡΜΕΙΖΩΝ» ΣΥΝΟΜΟΣ/ Ἡ νέα « Υπερμείζων καὶ “Ὑπερτελής» Σύνοδος τῆς Λευκωσίας, ποὺ συνῆλθε στὶς ὃ ᾽Απριλίου, ὕπηρξε «ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης». Ἠταν μιὰ ἐπηυξημένη ἔκδοση τῆς ληστρικῆς «Μείζονος Συ- νόδου» τοῦ 1973 ποὺ τὴν ἔχουν καταδικάσει ὅλοι οἱ διασηµότε: ροι κανονολόγοι τῆς Ελλάδος. Οἱ Ίδιοι κατήγοροι, ἡ Ίδια οὐ- σταση, τὰ ἴδια σκηνικά οἱ ἴδιες προθέσεις, τὰ ἴδια κίνητρα, ο) ]- διες ἀποφάσεις... Σύµφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Συνόδου: «Η διεξαγωγἠ καὶ οἱ ἀποφά- σεις ποὺ λήφθηκαν κατὰ τὴν «Μείζονα» τοῦ Ιουλίου 1973, βρίσκεται σὲ ἀπόλυτη συµφωνί- α πρὀςτοὺς ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη...» “Η ἐπικύρωση τῆς «Μείζο- νος» τοῦ 1973 ἀποτελεῖ τὸ Τρο- µακτικὸὀ λάθος τῆς νέας Ὑπερμείζονος ποὺ μὲ τόσες ἐλπίδες πρόαµενε ὅλος ὁ ᾿Ορ: θόδοξος λαός. Ἔχει διαψεύσει κάθε προσδοκία κι᾿ ἔχει ἀπο- γοητεύσει τὸ πανελλήνιο. Ηδη κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος ἐκφράζουν τὴν ἀπογοήτευσή τους σὲ ἄρ- θρα καὶ ἀνακοινώσεις, καθώς - ὅπως πληροφοροῦμαι - καὶ εἰδι- κοὶ Κανονολόγοι καὶ Θεολόγοι. Οἱ ἐφημέριοι τοῦ ἁγίου ᾿Ελευ- θερίου Λεμεσοῦ καὶ ὁ Σύνδε- σµος ᾿Αγωνιστῶν Πόλεως καὶ Ἐπαρχίας Λεμεσοῦ (Σ.Α- Π.Ε.) σὲ ἀνακοίνωση τους σημειώνουν: «Πικρία καὶ ἀγα- νάκτηση καὶ ἀπογοήτευση δια- κατἐχουν τὸν ἀγωνιστικὸ κόσµο τῆς Κύπρου, μὲ τὴν ἁτια- ράδεκτη ἀπόφαση ποὺ πῆρε ἡ ΙΟ «Τίμιος ΗἩλος φυλάσσεται στὸ Αγιο Όρος Σύμφωνα μὲ τὶς Ἑλληνι- κὲς ἐφημερίδες, ὁ «Τίμιος ᾿ Η- λος», τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ τεσσερα καρφιὰ μὲ τὰ ὁποῖα σταύρω- σαν τὸν Χριστό, φυλάσσεται στὸ Μετόχι τῆς ᾿Ἱερᾶς Μονῆς ᾿Αρχαγγέλου Διμεναρίων Θά- σου, ποὺ ὑπάγεται στὴν Μονἡὴ Φιλοθέου τοῦ ΄ Αγίου ἼὌρους, “Ο «Τίμος Ἠλος», ἀποτε- λεῖ ἀφιέερωμα στὴ Μονὴ ἀπὸ τοὺς Βυζαντινοὺς χρόνους, ἆλ- λὰ ἀπαγορεύεται ἡ φωτογράφι- σή του. ᾿Επὶ Τουρκοκρατίας ὁ « Η- λος» κινδύνευσε νὰ κλαπεῖ ἀπὸ τοὺς Τούρκους κατακτητὲς καὶ οἱ καλόγριες τῆς Μονῆς, τὸν ἔκρυψαν µέσα σὲ ἐξαπτέ- ρυγο, ὅπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα. 200 ΠΑΙΔΙΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΙΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ᾿Ανακοίνωση τοῦ Ἕλληνι- κοῦ Σωματείου. «Σιμπαρά- σταση Αγώνα Κύπρου» ἀνα- φέρει μεταξὺ ἄλλων ὅτι, ἡ οἰκογομικὴ ἐνίσχυση ποὺ ἀνέ λαθε ἀπὸ τὸ 1915 γιὰ 200 παϊδιὰ ἀγνοονμένων καὶ πε- σαόντων τῆς Κύπρου, ἀνέρ- χονται σὲ 95 χιλιάδες λίρες τὸ χρόνο. Ἐξάλλου ἡ ὅδια ἀνακοίγω- ση ἀναφέρε ὅτι, ὁμάδα ἀπὸ 95 ἐκπροσώπους τοῦ Σωμµα- τείου ἐπισκέφθηχε τὶν Κύ- προ ἀπὸ τίς 14.48» ὣς τὶς 90-4:8». Κατὰ τῇν παραμονῆ τριις στὸ νησὶ ἐπισχέφθηκω τὸ Δωσάκι Αχνας καὶ τὸ Συνοικισμὸ Αγίου ᾿Αθανα- σίου ὅπου εἶχαν συνοµιλας ναὶ ἐπαφὲς μὲ ἐχτοπισθέντες σχετικὰ μὲ τὰ προθλήµατά τους. Ἐπύσης ἐπυσχκέφθηκαν οἰκογένειες παιδιῶν πεσόντων καὶ ἀγνοουμέγων ποὺ δοηθοῦ- ντω, οἰκονομικά ἀπὸ τὸ ὅδὠ- µατεῖο τους. ΑΓ ᾿Ὑπερμείζων καὶ ᾿Ὑπερτελὴς Σύνοδος, Σχετικὰ μὲ τὴν «μετα: µέλεια» τοῦ Μητροπολίτη Π1ά- Φου Γενναδίου πρέπει νὰ γίνει γνωστὸ πὼς τἀτελευταῖα χρόνι- α ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Χρυσό- στοµος ἐπανειλημμένα τὸν πίεζεν ᾽᾿ ἀποδεχτεῖ γιὰ νὰ κάµει δήλωση µεταμέλειας γιὰ τὴν κα: θαΐρεση τοῦ Μακάριου, ἀλλὰ οὐδέποτε ἀποδεχόταν τέτοια ᾱ- διανόητη καὶ ἀντικανονικὴ εἰ- σήγηση. 'Ο ἅγιος Γέροντας - ἅγιος στὴν κυριολεξία - πού τὸν γνωρίσαμε ἀπὸ τὰ μαθητικά µας χρόνια - κάτω ἀπ᾽ τὀβάρος τῶν 86 χρόνων του ἄγνωστο ᾱ- πὸ ποιὲς ὑποκινήσεις, σύρθηκε στὴν “Ὑπερμείζονα καὶ ἔγινε ὅ- τι ἔγινε... Καὶ ὁ Γέροντας Ίσως νὰ μὴ εἶχε συναίσθηση τῆς πρά- ἔης του, ποὺ ὡστόσο δὲν τιμᾶ τὰ µέλη τῆς Συνόδου, οὔτε ἔχει ἐγ- κυρότητα τέτοια µεταμέλεια, ὅ- πως δὲν ἔχει νοµικἡ ὑπόσταση δήλωση ἑνὸς ἑτοιμοθάνατου. ᾽Αλλὰ - καὶ τὸ σημαντικότερο - ἧ« ᾿Ὑπερμείζων» λεγόμενη Σύ- ψοδος, δὲν ἀνάφερε οὔτε λέξη γιὰ τὴν αἰτία τοῦ σχίµατος, δη- λαδὴ τὴν ἀντικανονικὴ ἄσκηση κοσμικῆς ἐξουσίας γιὰ 17 χρό- νια ἀπὸ τὸν Μακάριο κ.λ.π. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Θεολόγος ΛΜΕΡΙΚΛΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ Νά δοθεῖ ἡ βοήθεια σιἠ ἄ ύπρο Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΔΟΘΗ ΥΠΟ 0ΡΟ Ἡ ὑπεπιτροπὴ τῆς ᾽Αμερικανικῆς δουλῆς, ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ Στὴν προηγούµενη ἕἔκ- δοση τοῦ «Ε.Φ.» ἀπὸ τυπο- γραφικὸ λάθος στὴν σελίδα 8, οἱ λεζάντες δύο Φώτο- γραφιῶν τοποθετήθηκαν λανθασμένα. Συγκεκριµένα, εἴχαμε δημοσιεύσει Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν κατάθεση στεφά- νων στὸ κρησφύγετο τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου. Στὴν πρώτη Φωτογραφία κατα- θέτει στεφάνι ὁ βουλευτὴἠς κ. Παπαρές, ἐνῶ ἡ λεζάντα ἀναφέρει πὼς ἡ κατάθεση γίνεται ἀπὸ τὸν Γ.Γ. τῆς ΠΕΑ κ. Αὐγουστῆ. Στὴν τρίτη κατὰ σειρὰ Φώτογρα- φία καταθέτει στεφάνι ὁ κ. Αὐγουστὴς καὶ ἡ λεζάντα ᾱ- ναφξρει πὼς ἡ κατάθεση γΥί- νεται ἀπὸ τὸν κ. Παπαρέ. Τὸ ὀρθὸ εἶναιπώςήἡ λε- ζάντα 1 ἀνήκει στὴ Φωτο- γραφία 3 καὶ ἡ λεζάντα 3 στὴ φωτογραφία Ἱ. ᾿ Απο λογούμαστε γιὰ τὸ λάθος αὐτό. γιὰ τὶς Εὐρωπαϊκὲς καὶ Μεσανατολικὲς ὕπο- θέσεις, τροποποίησε τὸ νομοσχέδιο περὶ ἐξωτε ρικῆς Φοήθειας ὥστε ἡ παροχὴ αὐξημένης στρα τιωτικῆς Φοήθειας στὴν Τουρκία καὶ στὴν Ἓλ- λάδα νὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ ἐνέργειες γιὰ τν άπο χώρηση τῶν ξένων στρατευμάτων ἀπὸ τήν Κύ- π . Ἡ ὑπεπιτροπὴ ἀπέρριψε εἰσήγηση τῆς Κυ δερνήσεως Ρήγκαν γιὰ διαγραφὴ ἀπὸ τὸν προ ὑπολογισμὸ ἐξωτερικῆς θοήθειας 125 ἑκατομ- µυρίων δολλαρίων γιὰ οἰκονομικὴ Φοήθεια πρὸς τὴν Κύπρο καὶ 280 ἑκατ. δολλαρίων γιὰ στρα τιωτικὴ θοήθεια πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ὅ θουλευτὴς κ. Ρόζενταλ ὑπέθαλε τροπο ποίηση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ παροχὴἡὴ αὐξη οσὰ Φοήθείας πρὸς τὴν Τουρκία κατὰ 65 ἐκ. δολλάρια θὰ παραχωρηθεῖ µόνο ἐφόσον ἡ Κυ- Φέρνηση Ρήγκαν διαθεθαιώσει ὅτι χώρα αὖ ὴ προθαίνει σὲ ἐνέργειες γιὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν στρατευμάτων της ἀπὸ τὴν Κύπρο. Ὁ πρόεδρος τῆς ὑπεπιτροπῆς κ. Χάμιλτον ὑπέδαλε δική του τροπολογία ποὺ τελικἁἀ ἐγ- κρίθηκε ἡ ὁποία προδλέπει ἡ αὔξηση τῆς 6οη θείας πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκία νὰ δοθεῖ µόνο ἐφόσον ὁ πρόεδρος Ῥήγκαν 6εθαι- ώσει πὼς οἱ δύο χῶρες παρέχουν ὑποστήριξη μὲ καλὴ πίστη στὶς διακοινοτικὲς συνομιλίες, καὶ κάµνουν ἐνέργειες γιὰ τὴν ἀποχώρηση ὅ- λων τῶν ξένων στρατευμάτων ἀπὸ τὴν Κύπρο. Κήνουυ ὑραύση οἱ καρδιοπήδειες στῆ Ἡ Καρδιολογικἡ Ἑταιρεία Ἡέπρου ὀργανώνει Φέτος σιὰ τέταρτη Χρονιά. τὸ 4ο Λιε- ὐνγές Καρδιολογιμὺ Σεμμνά- Οιο µέ θέµα «Ἡ καρδιολογία σήμερα». Τὸ σεμινάριο θὰ γίνει. στίς 8 καὶ 9 Μαΐου οτο ξενοδοχεῖο «Φιλοξενία στὴ Λευκωσία. . Κατὰ τῇ διάρκεια χθεσινῆς δηµοσιογραφικῆς διάσκεψης ἀναφέρθηρε ὅτι οἱ καρδιοπά- θειες στὴν Κύπρο ἀποτελοῦν, ὅπως καὶ σέ ἄλλες χῶρες, σο θαρὴ αἰτία νοσήσεως καὶ θνησιμότητας ἐνῶ δέ ἀλλοῦ ὑπάρχουν ἔνδείξεις γιὰ πιβη- νὰ µείωση τῆς συχνότητάς τους δέν μποροῦμε, τονλάχι- στο αὐτὴ τὴ στιγµή, νά ἴσχυ ρισθοῦμε τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὴν Κύπρο ὅπου ἡ προσπάθεα προσαρμογῆή τοῦ πλι. -μοῦ σέ νέες συνθῆκες χαὶ τρόπους ζωῆς. στοὺς ὁποίους ἔχουν Κύπρο προστεθεῖ οἱ πρόσφατες ἐμ- πειρίες, φυσικές καὶ Ψυχολογι Χες. τῶν γεγονότων τοῦ 19τά τὸν ἀφῆνει ἐκτεθειμένω ητὴ δράση παραγόντων ποὺ ἴσως μποροῦν νὰ οσυμθάλουν στὴ γένεση τῶν καρδιοταθε.- ὢγ ποὺ δέν κάνουν καμιὰ διάκριση σον ἀφορᾶ φύλο ασ ἡλικίες μιὰ καὶ τὰ παι- ια εξίσου µε τοὺς ἐνήλιγες ἀποτελοῦν ιδ ὴ καὶ θύμα, τα τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν. Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ Κήπρος ἔχει πάλι νὰ δείξει ἀρχετὰ ηλὸ ποσοστὸ νοσηρὸ τητας, ποὺ ὑπογραμμίξει τὴν ἐπφτακτιοὴ ἀνάγκη λήψεως συντονισµένων καὶ ἄποτελε- αματικῶν µέτρων γιὰ τὴν ἂν τιμετὠπιση τους». η . -. Ἐκτὸς τῶν ξένων συνέ- ὅρων, στὸ σεμινάριο προσκλῆ θηκαν καὶ τουρκοκύπριοι καρ διολόγοι, ΑΝΟΗΤΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥΡΚΟΥ ΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Μὲ θράσος καὶ καννιβαλι- σµό, ὁ λεγόμενος ἀρχηγός τῶν Τουρκοκυπριακῶν δυνάμεων Ταξίαρχος Γιαβούζ, μιλώντας πρόσφατα σὲ τελετή ὁρκομω- σίας νεοσυλλέκτων στήν κατε- χόµενη ᾽Αμμόχωστο, ἰσχυρίστηκε ἰταμά πώς ἡ βόρει- α Κύπρος εἶναι Τουρκική καὶ πώς «τά ἐδάφη αὐτά εἶναι Τούρκικα». 'Ο Γιαβούζ πρό- σθεσε «Θυσιάζοντας τή ζωή τους τά μεχμετζίκ καὶ τά µου- τζαµίτ (ἀγωνιατές) προστάτε- ψαν αὐτά τα ἱερά ἐδάφη πού εἶχαν καταστήσει πατρίδα οἱ πρόγονοί µας». Τὴν ὁμιλία τοῦ Γιαβούς, ἄς προσέξουν ὅσοι ἀρέσκονται ν᾿ ἀποκαλοῦν τοὺς Τουρκοκυ- πρίους «ἀδελφούο τους κι’ ἄς προβληματιστοῦν. Ας δοῦν πιά εἶναι ἡ ἀλήθεια κι’ ἄς πά- ψουν νά ρίχνουν ἀνόητα συν- θήµατα ποὺ ἔξυπηρετοῦν τά Οκοτεινά σχέδια τῶν πατρό- νωώντους, οἱ ὁποῖοι ἔργάζονται γιά τήν καταστροφή τῆς Κύ- πρου. ΣΥΜΠΘΣΙ0 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πραγματοποιεῖται τὸ Σάδ. 6ατο καὶ τὴν Κικιακἡ (1--2 Μαΐου) στὸ ξενοδοχεῖο Α- πολλώγια στὴ Λεμεσὸ Συµπό σι Περιγεννητικῆς ᾿ατρι- κῆς ποὺ ὀργανώνουν ὁ ]α τοικὸς Σύλλογος Λεμεσοῦ καὶ ἡ Παιδιατρικὴ Ἑταιρεία Κύπρου. Στὸ Σιµπόσιο, τὸ ὁποῖο χρηματοδότησε ἐξ ὁλοκλή- ρου ἡ Υερμανικὴ ἑταιρεία παιδικῶν τροφών «Μιλού- πα», θὰ πάρουν µέρος για- τροὶ ἀπὸ τὴ Γερμανία, τὴ Βρεττανία, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο. Σ’ αὐτὸ προσκλή θηκαν νά παραστοῦν καὶ για τροὶ ἀπὸ τὶς Βρεττανικὲς Βά σεις στὴν Κύπρο καθὼς καὶ γιατροὶ τῶν Ἠνωμένων Ἓ θνῶν ποὺ ὑπηρετοῦν στὴ χώρα µας. Ματὰ τὴ διάρκεια Ἀχθεσι- νῆς δηµοσιογραφικῆς διάσχε φης, ὁ Ποόεδοος τοῦ Ἅ-α- τρικοῦ Συλλόγου Λεμεσοῦ δο Μέσης καὶ ὁ Πφόεδρος τῆς Παιδιατρικῆς Ἕταιρεί ας ἘΚύπρουυ ὃρ Χατζημηνὰ ἀναφέρθηκαν στὶς τελευταῖσς ἐξελίξεις τῆς Ιατρικῆς στὸν τοµέα τῶν παραγόντων ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐξαρτᾶται ἡ όμα 1Π ἠἐξδέλιξη τοῦ δρέφους. Συγκεκριµένα ἀναφέρθη- καν στὴν προγεινησικἡὴ ἑξέ ταση τὶς προγεννητικὲς θε οαπευτικὲς ἐπεμδάσεις, τὴν πρόλγφη τῶν µολύνσεων καὶ τὸ θηλασμό. Τόλος τόνισαν ὅτι ἡ δρεφικὴ θνησιμότητα στῃν Κύπρο χωμαίνεται γύ- θω στὸ 174, ποσοστὸ ἀπὸ τὰ χαμηλότερα διεθνῶς. «τά Γκ α--τ ΕΝΙΕΡΘΕΙΤΕ ΣΑΒΒΑΤΟ . ΜΑΙΓΟΥ 1952 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς Σελίδα 7 Τά 1οχρονα τῆς Κάρλσμπεργκ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ 5200. 000 ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Με τή συμπλήρωση 15 χρόνων ἀπό τήν Ίδρυση τῆς Κάρ λσµπεργκ στήν Κύπρο, ὁ διευ θυντής τῆς ἑταιρείαςι. Φ. Φωτιά δης ὀῤγάνωσε τήν περ. Τριτη, στὀ Εργοστάσιο του, δημοσιο γραφική διάσκεψη κατά τήν ὁποία ἀνακοίΐνωσε διάφορες πρωτοβουλίες γιά κοινωφελ.εῖι σκοπούς. πο ἀνῆριωπτο: Εκατομμνρα ἔχουν ὧι τωρα διατεβεῖ γιά εἷν Πρικαγωγή τῶν γραμμάτων, τῶν ἐππστημῶν καί τήν αξννηοςς ᾱ ο καὶ γιά τήν ᾿Εποστιημονική ἔρευνα µέσω τῶν Παγκουμιως «ΤΓεχνο- λογικῶν. Εργαστηρίων τῆς Κάρλσµπερυγκ» Σ᾽ αὐτά εἶναι εὐ πρόσδεκτοι ἐπιστήμωνες ἀπ᾿ ὅλο τνωστιων Μιλώντας γιά τήν προσφορά τῆς Κάρλσµπεργκ Κύπρου ὁ κ. Φωτιάδης ἀνέφερε: «ξ-τά 15 της χρόνια διέθεσε γιά διάφορους ὠφέλιμους κοινων!- κοὺς σκοπούς διάφορα ποσά πού ξεπερνοῦν στό σύνολό τους τίς 200.000 λίρες. ᾽Από τήν πρώτη κι ὅλας ἐπέτειο τῶν ἔγκαινίων τοῦ ἐργοστασίου της υἱοθέτησε τά πρῶτα δέκα τυχερά παιδιά ποῦ γεννήθηκαν τήν ἡμέρα ἑκεί- νη καί ἀνέλαβετίς σπουδέςτους. Κατά συχνά διαστήματα παρε- χώρησε ὑποτροφίες, προκήρυξε διαγωνισμούς καί βράβευσε ἀν- θρώπους τῶν γραμμάτων καἰτῆς τέχνης, τήν προαγωγή τοῦ πρα- σίνου καί τῆς καθαριότητας, ἐκλεκτά γεωργικά προϊόντα κλπ, Πρώτη ἡ Κάρλσμπεργκ μέ εἰ- σφορά της Ε1000.--- πού ἀκολού- θησε καί δεύτερη ἀπό ἀκόμη ΕΙ000.--- ἄνοιξε τίς εἰσφορές γιά τήν Ίδρυση Πανεπιστηῄίου στήν Κύπρο. Μέ.' εἰσφορά της ἀπό Ε900.--- ἄνοιξε ἐπίσης τόν ἔρανο γΙά τὴν ἀγορά τοῦ σπητιοῦ Λιπέρ- τη καί τή μετατροπή του σέ µου- σεῖο. ᾿Ενίσχυσε ἔπανειλημμἔνα τό θέατρο. Τίς μερες αὐτές μέ δαπάνη πέ- ραν τῶν 21000.-- ἔκαμε ἡ Κάρ- λσμπεργκ δυνατό τό ἀνέβασμα στούς χώρους τῶν ἐκκλησιῶν γιά πρώτη φορά τοῦ βυζαντινοῦ δρά- µατος «Ο Κύκλος τῶν Παθῶν» με δωρεάν ἐἴσοδο». Στή συνέχεια ὁ κ. Φωτιάδης ἀναφέρθηκε στή βοήθεια τῆς ἑταιρείας του στήν προαγωγή τοῦ ἀθλητισμοῦ καί ἀνακοίνωσε 67 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ Στὶς 24 ᾿Απριλίου, συµ- πληρώθηκαν 67 ὁλόκληρα χρόνια ἀπὸ τὴ μέρα τῆς γενο- κτονίας τοῦ ᾽ Αρμενικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸν πιὸ βάρβαρο καὶ ἀπο- λίτιστο λαὸ τῆς γῆς, τοὺς αἷμο- βόρους Τούρκους, ᾽Απὸ τὸ σύνολο τῶν 2.500.000 ᾿ Αρμµενί- ὧν ποὺ κατοικοῦσαν στὶς ἕξη Τουρκοκρατούµενες ἐπαρχίες τῆς. Αρμενίας, πάνω ἀπὸ 1.500.000. ἄνθρωποι σφάχτη- καν, ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἡλικία καὶ Φῦλο. Ἔτσι ἡ γενοκτονία τοῦ ᾿ Αρμενικοῦ λαοῦ στιγµατί- ζειτἠν ἱστορία τοῦ 20οῦ αἰῶνα. Ὅπως εἶναι γνωστό, τὸ ᾿Αρμενικὸ ζήτημα ἀποτελεῖ μἒ- ρος τοῦ ἀνατολικοῦ ζητήµα- τος, τὸ ὁποῖο ἀπασχολεῖ τὸν κόσµο γιὰ τρεῖς συνεχεῖς αἰῶ- νες. Τὸ 5/6 τῆς ᾽ Αρμενίας ἔξα- κολουθοῦν νὰ παραμένουν κάτω ἀπὸ Τουρκικὴ κατοχἡ καὶ παράλληλα ἑκατομμύρια ᾿Αρμένιοι ἔχουν μὲ τὴ βία συρ: θεῖ στὴν προσφυγιά. Ὅπως ἆ- κριβῶς συνέβηκε καὶ μὲ τοὺς Ἕλληνες τῆς Βόρειας Κύ- πρου, ποὺ κατέχεται ἀπὸ τὸν Ἱ- διο στιγνὸ καὶ ἀπολίτιστο κατακτητῇ. “Η φετεινἠ 67η Επἔτειος τῆς γενοκτονίας τῶν ᾽Αρμενίων, ὁρίστηκε σὰν μέρα πένθους γιὰ ὅλους τοὺς ᾿ Αρμένιους. ΧΧΧΧΧΧΧΣΧΧΣΧΣΧΣΣΝ “Ο «Εθνικὸς Φύλα- ἴχ. . καο ἀγωνίζεται μ᾿ αὖ- τοὺς ποὺ θέτουν ὑπεράνω ὅλων τὸ συμφέξρο τῆς πα- τρίδας καὶ Εργάζονται γιὰ Χ. νὰ διατηρήσει αὐτὸς ὁ τό- πος τὴν εθνικὴ του ταυτό- α Ἡ Τπτα. οἱ ΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΣΥΧΣΥ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ -- Σχέδιο Α. Χρυσοχοῦ 1ΟΝΕΟΛΓΟΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Π ΑΝΑΣΤΑΣΗ Μιὰ Μεγάλη Βόομάδα ποὺ δέν λέει νὰ περάσει ἔχει καταντή- σει τὸ Κυπριακὸ πρόβλημα. Κι᾽ ἅς γιόρτασε ὁ ᾿Ελληνισμὸς τῆς Κύπρου τὴν ᾿ Ανάσταση τοῦ Κυρίου. Κι᾿ ἄς τσουγκρίστηκαν καὶ Φέτος Πασχαλινἁ αὐγά. Κι᾽ ἃς ἀκούστηκαν Πασχαλινὲς μελωδίες καὶ θρησκευτικἁ τραγούδια. ᾿ Ακόμα καὶ στοὺς προσφυγικοὺς συνοικισμοὺς καὶ ἀκόμα ἀνάμεσα στὶς παράγκες ποὺ στεγάζονται πρόσφυγες!! ΄Ἠταν ὅμως τὸ χαμόγελο χαρούμενο Μήπως οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ᾿ Ανάστασης δὲν ἦταν ρηχές Μήπως τὰ ἐρωτηματικὰ τῆς ἀβε- βαιότητας πέρασαν ᾿Η ψυχἠὴ πενθεῖ ἀκόμα καὶ πονεῖ. Τὸ σαράκι τῆς ἁἀγωνίας καὶ τῆς ἀμφιβολίας τριβολίζει τὰ σωθικὰ µας. ᾿Η χα- ρὰ στὴν καρδιά µας εἶναι καρφωμµένη. ᾿Η πατρίδα µας αἱμορραγεῖ καὶ κάνει κουράγιο. ᾿Ο Γολγοθᾶς ἀργεῖ νὰ περάσει. ᾿Η ἀνάβαση με τὸ Σταυρὀὸ στὸν ώμο συνεχίζεται γιὰ χρόνια. Τ΄ ἀγκάθια µάτω- σαν τὰ πόδια µας... Μὰ δὲν μπορεῖ. ᾿Ο Θεάνθρωπος μᾶς βεβαιώνει πανηγυρικὰ πὼς «τὸν Γολγοθᾶ ἀκολουθεῖ πάντα ἡ ᾿ Ανάσταση». Καὶ δὲν µπο- ρεῖ νὰ κάνει λάθος. Θα λθεῖ ἡ πραγµατικὴ ᾿ Ανάσταση. Μπορεῖν᾿ ἀργήσει λίγο μὰ θα”᾽ ρθεῖ! Καὶ τότε μετὰ τὸ «Χριστὸς ᾿ Ανέστη», τὸ «Αληθῶς ᾿Ανέστη» θ᾽ ἀκουστεῖ παντοῦ. «᾿Η Κύπρος ᾿ Ανέστη». η εβδομµαδιαια ΓΡΑΜΜΗ- ΕΞΠΡΕΣ ΛΕΜΕΣΟΣ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ε15 µονο Κάθε Τρίτη 10πµ (ἄφιξη Τετάρτη 8µ.Η) ΛΕΜΕΣΟΣ -ΧΑΙΦΑ Κάθε Σάββατο 9πμ (άφιξη τήν Ίδια µέρα 7μ.ε) και απο |3 ΙΟΥΝΙΟΥ το 90ἱ.-ΕΧΡΗΕΟΣ θα προσεγγιζει και στο ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ ΙΤΑΛΙΑΣ ΝΑΥΛΑ πλέον Φόροι Γ10 μονο ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΘΗΝΑ’ ΛΟΝΔΙΝΟ’ οτι ΜαοἩ η ΙχΙη 3233116 Ὦ 6374551 ὅτι, προσεχῷῶς ἡ ἑταιρεία: , ϱ Θά δηµιουργήρει «Αλ- ἆ σος» σὲ περιοχή τοῦ ἔργοστασί- ἀ ου δν | | 9 Οά προκηρύξει ἄιαγωνι- ᾿ ᾿Από τή δημοσιογραφική ὀιάσκεψη τοῦ κ. Φωτιάδη. ομό μεταξύ τῶν μαθητῶν Ε΄ καὶ . , . . , ζ , ο ὐὖὐ.-.-Ὑ- δὲ πάδης πῶ ο! πμνασίων η δὲ δυναμική παρουσία στήν οἰκονομική ζωη τοῦ τόπου Στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας του ὁ κ τόν κόσμο νά τά χρησιµοποιή μα: « Ἡ ἱστορία τῆς ζυθοποι΄[-ας Φωτιάδης ἀναφέρθηκε στήν σουν γιά τς ἐρευνέςτους ὑπότόν κα[ἡ Κύπρος. Οἱδυό πρῶτοι ἀπό . ς Ἱστορία τῆς Κάρλσμπερυκ Δανι ὅρο. ΄Ομδήποτε ἀνακαλύψουν, τούς, µαθητές πού θά βραβει- Δανειοδοτική πολιτική Κοινωνική ὅραστηριότητα σος ᾿ ο ο ος ας, ἡ ὁποία γιορτάζει τά οΌχρονά νά µή τὸ ἐκμεταλλειθοῦν Προ. θοῦν θά φιλοξενηθοῦν στή Δανία Στὀν τοµέα τῆς δανειοδοτήσεως ἡ --- Η ουµµετοχη του Συγκροτήµατος σ όλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς τοῦ τόπου καί ἡ προθολή τῆς Κύπρου της καί εἶπε μεταξύ ἄλλων σωτηκά ἀλλά νά τὸ δηµοσιεί γιὰ 15 μέρες, πολιτική τοῦ Συγκροτήματος ὁ Ὃ Ὕσ αμ διεένως ἔχει πα καιαοτείπαραδοση γιά τὸ ίδρυμα. Στά πλαίσια αὐτά: ο, ῥ τξ σ ᾱ σοι τρώς ὀδεδον τῆς ἄν Πρωπό , ὃ « απ ή ὃ . Ξ ακομα ενας χί ο ΕΗΠΙ- . ᾿ , τχμς, -. ͵ --- . ο. κο ἱδρυτές κα ἰδιοκτῆτει εν λλν ις ὄφερων τὴς ἄν Βρωπό 9 Θά προκηρύξει διαγωνι- «ται ἀπά τή, προ ὠπᾶς αἳ πὑώσεων ἐπδο: 9 Ενισχύθηκε οἰκονοµικα ἡ ΠρΟΒολη των συναύλιῶν τῆς Νεανικῆς Ὀρχήστρας τοῦ Μπέτφορτσάϊίαρ. τς ο μα ος η , : σμο συλλογῆς πωµάτων της µπυ στήν οἰκονομία καὶ ἐξυπη ἂν σεων ἀπὸ τίς ἑταιμιες του Συγκροτή: ϱ Ὁ ακορΏοῆκε το Καλλι ἐχνικό Φεστιθάλ Λευκωσίας (Ἠχος καὶ Φῶς) καὶ ἡ Εθδομάδα Θεάτρου 1876 εἰδικό Ἵδρυμα». Τό δρυμα Ανὸ ναμκτν τι αοτκά νέα ἄντ. ρας Κάρλσμπερυκ μὲ πλ α ἠ µ ρ ΄ ἆ ἡ : . τ : ος. ΠαμΑσΗΠεαὖκ ΗΕ πλρασι ἤ .. µαιος Η πρὀοδος των εργασίων γἐνικό ἕκίων και Λα:κης ΓἸοίήσης Κάρλσμπεργ», στό ὁποῖο καὶ πρωτα σίεὴ εἰκὰ τν ἴκκιειγμα τε. δῶρα. Λεπτομέρειες θά ἀνακοι- τηση των συμφεροντων Του καὶ ἄνοδος τῶν κερδών ειδικό ἵορα κρίνον | ο . Ἡ ιδώρησαν ὅλη τήν περιουσία ᾷ τω. ἂν κατ γεων εἶναι ἡ πα. νωβοῦν οὖν τόπου. Στά πλαίσια αὐτά πια αμα ην μη Ἡ ϱ κ οι εθοκε ολόκληρη ἡ δαπάνη γιά την ἔκδοση τῆς «Συλλογής Κυπριακοῦ Διηγήματος» στήν : : ἳ 1 ὑποθή : Ἡ ε Γ Παν νωθοῦν ουντομα. δόθηκε σηµασἰα καὶ προτεραι- ται ως ἱκανοποιηιικὲς Τουτο αντιπροσωπευει ολική ἑταιρεία ἑ τι ππς ριω(σ] κ τών σος [στ - ͵ . ΄ ' 9 : ο ε Ανν ϱ οποια ην ανα πό έρδν δτεριω ση] ος, 9 : : ερ Στή διάσκεψη παρέστησαν καὶ ότητα στούς τομεὶῖς πού. ἀναμφίθολα τους καρπούς Των ουοτηµατικων . | . ο ως 9 οκ (χρησιμ ἵ μι ω πε η. καί ἡ πενικιλλίνη ἀπό τόν Φλε διευθυντές σχολῶν Μέσης Παι- σύμφωνα µέ ἑκτιμήσεις τῆς ἐπενδύσεων µης σὲ ανθρωπινο καὶ υλικὸ ϱ Εκόοῦηκε τ) ημερολόγιο 198: µέ θέµα τα ἁγριολούλουδα τῆς Κύπρου. της γιά τήν πολιτιστική ἐξύψωση μυκ» Εείας Κυθερνήσ παρουσίαζαν δυναμικὀ. σὲ ικανὸ. δηλαδή. ἔµπειρο καὶ ἷυ-υ-- ---ᾱ 9 τῆς νή σι κοῦ Ὄειας υοερνησρώᾶς παρουσια : ϱ Εγόοθηκει πίοης ὁ' Οδηγός Επιχειρήσεων» γιά τήν Κύπρο γιά προθολή τῆς νήσου ὡς ἐμπορικοῦ ἠΖ νρ καλύτερες προοπτικές ἀφοσιωμένο προσωπικὀ. σύγχρονα συστή --- 3 7 ον θιοµηχανία, τουρισμός καί µατα καὶ µεθόδους καί προηγμένα λΕ ͵ { ὤ ν/ .. ἐεξαγωγικό ἑἐμπόριο Τεχνολογικα µεσα» ος ωλν Ἀ νό Γεωργιος Χρ. Χριστοφίδης η ͵ . η ιν». ” πρωιόρος Ἐκδοση νέων μετοχῶν ο. σα Μέ θωσικό πάντα στόχο τή διατήρηση ἰσχυρῆς θάσης ἰδίων κεφαλαίων. ο” Ὑποστήριξη στίς µικροµεσαῖες τό Διοικητικό Συμθούλιο τοῦ Συγκροτήµατος ἀποφάσισε τήν ἔκδοση 15 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ἐπιχειρῆσεις 0 ο γξων μετολὼν ὀνομασικῆς αξας ἓ ἐκστη τού Τά προθλήµατα πού παρουσιάσθηκαν στήν οἰκονομία . προσφέρονται στούς μετόχους γιά ἀγορά στό ἄρτιο. μας καί ἰδιαίτερα ἡ ἔντονη ἄνοδος τοῦ κόστους παραγωγης ἄσκησαν πιέσεις πάνω στἠ ρευστότητα τῶν Κυπριακών ἐπιχειρήσεων καί ἰδιαίτερα τῶν μικρομεσαίων οἰκονομικῶν μονάδων. Ἡ ὑποστήριξη στίς ἐν λόγω ἐπιχειρήσεις ὑπήρξδε μι... Ἐνδιαφέρον καί φροντίδα γιά τό προσωπικό πολύπλευρη μα την μη θροχυπρόθεσµων διευκολυνσεων. τι 4 ἍἜΕγιναν νέες προσλήψεις καὶ ὁ ἀριθμός τῶν ὑπαλλήλων ἔχει µακροπρόθεσµων δανείων καὶ συµθουλων γιά καλύτερη ὃν ο ξεπεράσει τούς { θθᾷ ἀξιοτιοίηση τῶν στή διάθεσή τους πόρων : Ιἰ Ἡ ντ δν Φ Ιδρύθηκε ἐκπαιδευτικό κέντρο. τό πρῶτο στό εἶδος του στήν - τὰ Κύπρο. γιά πιὀ ὀργανωμένη καὶ συστηματική ἐκπαίδευση τοῦ δν προσωπικοῦ. ο α ς - - 9 Το 98ο ἐκδίδονται 250 000 νέες μετοχές ὀνομαστικῆς ἀξίας {1 Γνώμονας ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν πελατῶν . εκάστη. πού θά προσφερθούν στούς ὑπαλλήλους τοῦ Η ἱκανοποίηση τοῦ πελάτη ὑπήρξε ἀνέκαθεν τό κύριο χαρακτηριστικό Συγκροτήματος γιά ἀγορά στήν ὀνομαστική τους ἀξία. Τοῦτο ο τῆς πολιτικής τής Τραπέζης. Στά πλαίσια αὐτά συνεχίστηκε ἡ στρατηγική ἀποτελεῖ πρωτοπορειακή ἑνέργεια κι ἐξασφαλίζει πλήρη γιὰ παροχή γρήγορων καί ἀποτελεσματικών ὑπηρεσιών που νά ταυτότητα συμφερόντων ἱδρύματος καί προσωπικοῦ, τοῦ : : -----υῆ-- τε μα ΠΟΣΤΟ ΤΟΠΟΣ ΗΕ 141) πηρες με πο ηθυσμό ἀνταποκρίνονται ὅσο τό δυνατό καλύτερά στίς αυξανόμενες καὶ , κυριώτερου συντελεστή στήν ἀνάπτυξη τῶν ἐργασιῶν κάθε Πριν απὀ 15 χρὀνια ος ... | ἱ κ... - σσ ε -- πο ή, ... ἐξελισσόμενες ἀνάγκες τῶν πελατών ἀλλά καὶ τῆς οἰκονομίας γενικά. Οργανισμοῦ µπυρα ποιοτητος, µε Οιεῦνη να ΕΟΤ λος Παν σμι σεν μα ο σήµερα, η (αγἱςεῦθία. Π ωραια τὴ τι [ορ ς ο «πρια, μὲ Ίπν ευκαιρία των 19 κατάκτησε την πρώτη Πέεση της Προτµηνσνς εαν κ ροων τες ετσι Όεν ην αν άπη κατω Αυτό δεν εἶναι τυχαίο. Εἰναι τὸ Φισυκο επακο πρμησ πας προοφεροντας τας χρήσιμα κεῄ ΄ 3 ο ο τεώτα αμα νλιάδων ἁιρὼν -. ᾿ ᾿ έ ἠν Τουρκική εἰσθολή λογαριασμοί ανν πο ως µας : Ὃ | Επέκταση δικτύου καταστημάτων Επηρεασθέντες δπό κα ρ' ἡ ο «ο ρ αμ - | Τό δίκτυο καταστημάτων τῆς Τραπέζης ἐπεκτάθηκε. Λειτουργουν Τά ης Ὃ κι πας ἅ τι σον λναι ἅπλως ν κ τώρα 56 καταστήματα στήν Κύπρο καί 5 στὀ Ηνωμένο Βασίλειο προθρηµα,σος των ΕΜΗΡ των Χρεί ὃς σβᾶς, ο Στόχος: Ἡ Τράπεζα νά Βρίσκεται ὅσο το δυνατό πιό κοντά στὀν ἑτεροθαρή ἀλλά καὶ παραγνωρίζουν τόν πραγματικο ρολο των Ὃν - ϱ ᾿ τραπεζών σἀν µεσαζόντων μεταξύ ἀποταμιευτῶν καί ἐπενδυτῶν. μω.. Μ΄ αὑτή τήν ἰδιότητα οἱ τράπεζες δέν εἶναι λογικό νά στερούνται αυ τοῦ δικαιώματος γιά εἴσπραξη τόκων πάνω σε σηµαντικό ποσοστό τών χρημάτων πού ἔχουν δανείσει τή στιγµή κατά τήν ὁποία γιά τά ἴδια χρήματα είναι ὑποχρεωμένες νά καταθάλουν τόκους πρός τούς Γ τ, ἠν 'Αθή καταθέτες, Ἐλπίζεται ὅτι ἡ κρυστάλλινη αὐτή λογική θά ανω ηνα ος ἔη κ ῥήσχαση τών ἐμπορικῶν ἐπικρατήσει τελικά καὶ θά ἐξευρεθοῦν μι να νὸ δίκαιη ρωτ τωρα μα τν ρο ἑακοπο την περατερω Ἀναμώςῃ Ἡ ον κατανομή τοῦ θάρους τῶν χρεῶν πού δημιουργήθηκε ἀπό τήν Π ή ' στ Κυπ συναλλαγών καί τῆς οἰκονομικῆς συνεργασίας Κύπρου - Ἑλλάδος εἰσθολή. ἀποφασίσθηκε ἡ ἵδρυση ἀντιπροσωπευτικοῦ γραφείου τής Τραπέζης Κύπρου στήν Αθήνα πού θά λειτουργήσει σὲ συνεργασία µέ τήν ἀδελφή Απολαυστε τήν νοστιµή τν της (αγ]σμεις Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο). ᾿ΗἩ παρουσία στήν Ἑλληνική πρωτεύουσα - αλε δώρα τή χιλιάδων Κυπρίων, περιλαμθανοµένων πολλών δυναμικών Παρτε με τα πωμµατα της τα οἳ στα ς ἐπιχειρηματιῶν, καί ἡ παρατηρούμενη κατά τά τελευταῖα χρονια . . ο ο... γρήγορη ἀνάπτυξη κι ἐνίσχυση τῶν ἐμπορικῶν σχέσεων μεταξύ Με γενναιόδωρη προσφορῃ τση ΑΟΡΙΞ ΤΝ ἐν ο. τῶν δυό χωρῶν καθιστούσε ἐπιθεθλημενη την Ίδρυση του προσφερόταν ΕΝΕΤΟΙ ώς οταν γραφείου Ἱ. .. , κάνα ὃν ατα ε ἀ Ν, Παν Σε ἑρμω τὴ ... μμ Διεύρυνση ἀσφαλιστικῶν ἐργασιῶν μι -.... ος ϱ. Τά ἀσφάλιστρα αὐξήθηκαν τόσο στὀν Κλάδο Ζωῆς ὅσο καί στὸ 3 μοι ϱ δὲ Ἡδο α Επδα Ἠδ σα ος ως « ο, ο) Γενικό κλάδο. ο” Ε Σά εν νο. ) , , ν δν ο θσας Ἀθραας 9 Δόθηκαν αὐξημένα ὠφελήματα στούς ἀσφαλιζόμενους μέ τ χι λ ερ τά μκω πι ΕΟΝΕΣ συμμετοχή στά κέρδη κ γαλ τα ετςὸ : τ .- ϱ Εἰσήχθηκαν νέα ἀσφαλιστικά σχέδιατόὀσο στὀν Κλάδοζωῆςοσο 3. -- «δε σανε δν ρα πάθος ρα καὶ στό Γενικό Κλάδο. δν Ἡ , μπας ας Ὦ Ες ο ---υ--υ-υ-----ι 4 ο... --.. ... κ μονο ντ ος .. ἰσιοδοξία γιά Εμ ὃν Μο Ἁλγος νι κα ἴπλω Ὀπεν ην Τραπεζική Κάρτα Νας, . μι ον μες ᾿Η Τράπεζα ἔγινε µέλος τοῦ Διεθνούς Συστήµατος Καρτών ΥΙΡΑ. Ἔχουμε λόγους νά πιστεύουμε 5, . , τς Ἐξυπηρετοῦνται µέ τήν εἰσαγωγή τῆς υπηρεσιας αυτης ο αί Ὃρασιιικὸς γιά πε ραιτάραι η ο”. μᾶ εασα ἁνκερ ἑκατοντάδες χιλιάδες ξένων κατόχων καρτων που ἐπισκέπτονται ἀνάππυξη εἶναι καλές. Τήν αἰσιοδοξία µας - τήν Κύπρο. Εξέδωσε. ἐπίσης, δικές της ταξιδιωτικές ἐπιταγες ΝΙ5Α. αὐτή στηριζουµε στή σιγουριά ποὺ µάς δίνει πρᾶγμα πού προθἀλλειτήν Τράπεζα καὶ τήν Κύπρ» γενικά ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣΤΟΜΕΙΣ ἡ μακροχρόνια στρατηγική µας καὶ ἡ ἀξιοποί- σ ὁλόκληρο τόν κόσµο. ηση στὀ μέγιστο δυνατό θαθµό τῶν παραγωγι- 9 Τά κέρδη αὐξήθηκαν κατά ξ412 χιλ. καί κὠν µας πόρων σύμφωνα μέ τίς ἀνάγκες τὴς ἀνήλθαν σέ 3.1 ἐκατ. οἰκονομίας. Τή οτηρίζουµε στὀ ψηλό πνεῦμα συνεργασίας, άφοσιωσης καί ἱκανότηιας τοῦ Φ Τό κεφόλαιο κι ἀποθεματικά αὐξήθηκαν προσωπικοῦ µας. στὴ θερµή ὑποστηριξη κι ἐμ- Αὐτοματοποίηση συναλλαγών ἀπό {9.0 κατ. τό 1980 σέ 612.1 ἐκατ. τὸ πο ο) ππωθερυ ᾱ, όν τμ ο τό Συγκρὀτηµα ἄρχισε τήν ἐφαρμογή µεγαλεπήθολου σχεδίου γιά 1961. τὸ δικὀ του Συγκρώτηµα, | αὐτοματοποίηση ὁρισμένων συναλλαγών ) . ο ο... τὸ «ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ» Το νέο σύστηµα ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστων θά ἐπιτρέπει τήν 9 Τά στοιχεῖα ἐνεργητικοῦ ἔφτασαν στὀ ἐπί ἠλεκτρονική σύνδεση καταστημάτων κι ἄμεση ἐνημέρωση τῶν πεδο τῶν 5304 έκατ. Ξεπέρασαν δηλαδή Γεωργιος Χρ. Χρισιοψίδης λογαριασμών τῶν πελατών. Αὐτὸ σημαίνει πιό γρήγορη καί κατά 252 ἐκατ. ἑκεῖνα τοῦ προηγούμενου ρηεδρος ἀποτελεσματική ἐξυπηρέτηση. χρόνου. 9 / χ { ωραια μπυρα Ξ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 9 ΟΡΙΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Φ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ 9 ΤΡΑΓΙΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΛΟΝΔΙΝΟ) Φ ῷ 8 2 Σελίδα 6 ΕΘΝΙΚΟΟ Φ/ΛΑΚΑΟ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΠΡΙΛΙΑΣ ΤΟΥ 1055 Κοινὸς ἑορτασμὸς στὸ οἴκημα τῆς ΣΕΕ Λεμεσοῦ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Σ.Α.Π.Ε.Λ. ΑΓΩΝΙΣΤΗ κκ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΜΟΥΡΙΔΗ Στὸν κοινὸ ἑορτασμὸ τῶν Εθνικοφρόνων Λεμεσοῦ γιὰ τὴν 1η Απριλίου 1955 ᾿Ἠθρυλικὴ ἐπέτειος τῆς 1ης ᾿ Απριλίου 1956, ἡ πιὸ ἔνδοξη ἔπο- ποῄα τοῦ λαοῦ µας, ἡ µεγάλη ἐθνικἡ καὶ νικηφόρα πορεία του πρὸς τὴ Λευτεριά, φωτίζει καὶ πάλι τοὺς οὐρανοὺς τῆς Κύπρου μας. Οἱ σελῖδες τῆς ἱστορίας ἀνοίγουν σήµερα, γιὰ νὰ ὑπενθυμί- σουν στὸν λαό µας κάποια ἄλλη ἡρωϊκὴ ἐποχὴ καὶ νὰ τὸν γαλου- χήσουν στὰ ἱερὰ ἰδανικὰ καὶ στὶς ὑποθῆκες τῶν ἀθάνατων ἡρώων μας. Νὰ τοῦ θυµήσουν πόσες θυσίες ὑπέστη γιὰ Λευτεριά, Δικαιο- σύνη καὶ γιὰ ' Ελλάδα. Τιμοῦμε σήµερα ὅλα τὰ ᾿Εθνικόφρονα Σω- ματεῖα καὶ ᾿ Οργανώσεις τὴν 27ην ἔπέτειο τοῦ Μεγάλου ᾽ Αγώνα. Τὴν ἀσύγκριτη μορφὴ τοῦ σύγχρονου θρύλου τῆς Φυλῆς µας τοῦ Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα-Διγενῆ, τοῦ Λεβεντόγερου ᾿Αρχη- γοῦ τῆς Λεβεντομάνας Ε.Ο.Κ.Α. Τιμοῦμε τοὺς ἥρωες µας, ποὺ μὲ τὸ αιμα καὶ τὶςθυσίεςτους, πότισαν τὸ δεντρο τῆς Κυπριακῆς Λευ- τεριᾶς. Παράλληλα ὅμως στέκουµε μὲ θαυμαοσμὸ μπροστά στὸ µε- γαλεῖο καὶ εν ψυχικἡ τόλµη τῶν ᾽Αγωνιστῶν. Πιστὸς στὴν ἐπιταγὴ τῶν προγόνωντου, ὁ Κυπριακὸς Ἓλλη- νισµός, παίρνοντας παράδειγµα ἀπὸ τοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ 1821 κα- ταντρόπιασε μιὰ σιδηρόφρακτη αὐτοκρατορία. Οἱ λεβεντονιοὶ τῆς ΕΟΚΑ πῆραν τὰ βουνὰ καὶ τὰ λαγκάδια Βλογώντας μὲ τὶς βόμβες τὴν πρώτη ” Ανοιξη ποὺ ξύπνησε µέσα στῶν σκλάβων τὴν καρδιὰ τὸν πόθο γιὰ Λευτεριά. Τραχειά καὶ δύσκολη ἡπορεία. ο δυνάστης χρησιμοποίησε τροµερὴ βία καὶ κάθε σατανικὸ μέσο ποὺ εἶχε στὴ διάθεσή του. Πολλὲς θυσίες καὶ πολλὰ δάκρυα. Πο- λὺς πόνος καὶ δεκάδες οἱ νεκροί, γίνονταν προάγγελοι τῆς Κυπρι- ακῆς Λευτεριᾶς. Σταυρώθηκε κυριολεκτικὰ ὁ λαός µας. Τράβηξε τὸν Γολγοθά του. Τὰ παλληκάρια, ἔτρεξαν ν᾿ ἀντρειωθοῦν κάτω ἀπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ ἀτρόμητου Διγενῆ καὶ νὰ πυκνώσουν τὶς τά- ξεις τῆς ΕΟΚΑ. 'Ο 'Ελληνισμὸς τῆς Κύπρου ἀπέδειξε σ᾿ ὅλους πὼς ἀγωνίζονται οἱ λαοὶ ποὺ θέλουν νὰ ζοῦν ἐλεύθεροι. Καὶ κατὰ τὸν ἐθνικὸ ποιητῆ Κωστῆ Παλαμά: «Ἡ μεγαλωσύνη στὰ ἔθνη δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέµµα μὲ τῆς ψυχῆς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ μὲ τὸ μα.» Καὶ ἐνῶ ὁ μεγάλος ἐκεῖνος ἀγώνας βρισκόταν στὶς δόξεςτου καὶ τὸ παγκόσμιο διαπίστωνε πὼς οἱ «ἤρωες πολεμοῦν σὰν ΄ Ελλη- νεος, ἦλθαν νὰ προδώσουν τὸν ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ καὶ νὰ μολύ- νουν τὸ ἅιμα τῶν ἡρώων οἱ ἀντεθνικὲς συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, ποὺ μὲ τόση µαεστρία μηχανεύτηκε ὁ δυνάστης γιὰ νὰ κερδίσει μόνιμα ἀρκετῶν μιλίων κυρίαρχο Κυπριακὸ ἔδαφος. Καὶ νὰ τὸ ἀποτέλεσμα. 'Η ΕΟΚΑ καὶ ὁ Διγενής, χάριν τῆς ἕ- νότητας τοῦ λαοῦ τερμάτισαν τὸν ἀγώνα, ποὺ ἦταν σίγουρο πὠς τέρμα του θάταν ἡ ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴ Μητέρα Ελλάδα, ποὺ μὲ τ᾽ ὄνομα της ξεψυχοῦσαν τὰ παλληκάρια στὴν ἀγχόνη. Εἰκοσιεπτὰ χρόνια μᾶς χωρϊζουν ἀπὸ τὴ δοξασμένη ἐκείνη ἔ- ποχή. Συντετριμμένοι βλέπουμε σὲ πιὰ περιπέτεια ὁδήγησε τὸ νη- σί µας τὸ ψευτοσύνταγµα ποὺ περιέκλειε ἄνεμους καὶ καταιγῖδες. Ἡ μισὴ πατρίδα µας στενάζει κάτω ἀπὸ τὴν µπότα τοῦ ἀλλό- θρησκου κατακτητῆ. Χιλιάδες οἱ νεκροὶ καὶ οἱ ἀγνοούμενοι. 200.000 Ἕλληνες τῆς Κύπρου πρόσφυγες στὴν Ἴδια τους τὴν πα- τρίδα. Καὶ ὁ ἐχθρός, ὁ πιὸ αἱμοβόρος καὶ βάρβαρος λαὸς τῆς γῆς, Επιβουλεύεται νὰ κάνει πυροτέχνηµα καὶ τὴν ὑπόλοιπη πατρίδα μας. Τς δύσκολες αὐτὲς στιγμὲς ποὺ περνᾶ ὁ Κυπριακὸς 'Ελληνι- σμὸς ἄς ἀναλογισθοῦμε τοὺς σκληροὺς καὶ ἱεροὺς ἀγῶνες τῶν προγόνων µας, ἄς ἀντλήσουμε δύναμη. Ας γίνουμε κι᾿ ἐμεῖς σή- μερα οἱ μεγάλοι περιφρονητὲς τοῦ θανάτου καὶ ἄς τραβήξουµε μπροστά. Μᾶς καλεῖ ἡ σκλαβωμένη Κύπρος μας, ποὺ ποτισµένη μὲ ἆιμα καὶ ἱδρώτα ἡρώων καὶ μαρτύρων στενάζει κάτω ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ µπότα. , Θὰ τιµήσουµε ἐπάξια τὴ θρυλικἡ Πρωταπριλιἁ τοῦ 1955 καὶ τὴ µνήµη ὅσων ἔγραψαν τὴν ἔποποῄα της μὲ αιμα, ἄν ὅλοι ΕΝΩ: ΜΕΝΟΙ, μακρυά ἀπὸ µίση καὶ πάθη καὶ διαφορὲς ποὺ ἀποβαίνουν πάντα διασπαστικὲς καϊκαταστρεπτικές, τραβήξουµε μπροστά μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴ σωτηρία τῆς Κύπρου µας. ΖΗΤΩ Η 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 ΖΗΤΩ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ . ἳ ἳ ΙΟ Ε.Ε. τῆς ΣΕΚ κ. Οἰκονόμου, ἐπιδίδ ει τὰ κύπελλα σὲ “Ο ΣΑΠΕΛ, τὰ ᾿Εθνικοφρονα γιόρτασαν μὲ κοινὸ λαμπρὸ ἕορτασ! λίου 1955. ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑΙ ΟΥ 1962 ΚΑΝΣΑΣ Στὴν ἀρχὴ μίλησε ὁ ᾿ Επαρχιακὸς [Γραμμ ΣΑΠΕΛ κ. Σαµουρίδης καὶ ἀπάγγειλε ὁ ισ' οινοῦ πανηγυρικοῦ εοΟ δου. Κύριος ὁμιλητής τοῦ ΤΙΝΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ. Χ- χ. Χ- ς . .. . κ σοῦ κ. Οἰκονόμου καὶ ἀκολούθως ἀπηύθυνε χ κ. Χ. κ ἀγωνιστής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ χ- -4 ΑΝΑΚ Α ΑΧ ΧΝΝΑΝΣΥΣΝΥΣΥΥΝΥΣ ο ἁ .. ς Οἱ διαιτητὲς ποὺ διαιτήτευσαν τοὺς ἀγῶνες ἑπτὰ καθ) ὁμάδα, τῆς ΠΑΑΟΚ ποὺ Εκπροσώπους Σωματείὠν ποὺ νίκησαν κατὰ τὸ «Ε- πτὰ καθ᾽ 'Οµάδαω “Ἡ Ίη ᾿ Απριλίου 1955 Ἠταν 1η ᾽Απριλίου τῆς Ε.Ο.Κ.Α. ἡ ἀρχὴ ποὺ ἀκούστηκε στὴν Κύπρο ἡ φωνἠ τοῦ ιγενῆ. Πρὶν 27 χρόνια, σὰν ἔτσι µέρα τὴν 1η ᾽Απριλίου 1955 οἱ Κύπριοι Ἕλληνες ξεσηκώθη- καν ἐναντίον τῶν Αγγλων. Μὲ τὸ ἄκουσμα τοῦ ᾽Αρ- χηγοῦ Διγενῆ ἑκατοντάδες παλληκάρια ἔτρεξαν νὰ γρα- φτοῦν στὴν μυστική, ὀργάνω- ση «Ε.Ο.Κ.Α», ποὺ σηµαίνει «᾿Εθνικὴ, ᾿Οργάνωση Κυπρί- ων, ᾿Αγωνιστῶν». Ὅλα τὰ παλληκάρια βγῆ- καν στά βουνὰ σὰν ἀντάρτες. Αφησαν πίσω τους γονεῖς, γυ- ναίκα, παϊδιά, ἀδελφια σύγγε- νεῖς. Καὶ πρῶτος εἶχε τὴν τύχη νὰ ποτήσει μὲ τὸ μα του τὸ δέντρο τῆς λευτεριᾶς, ὁ Μόδε- στος Παντελή. Τὰ χαράματα τῆς Ίης ᾽᾿Απριλίου ἐνῶ προ- σπαθοῦσε νὰ ἀποκόψει τὸ ἦλε- κτρικὸ ρεῦμα, γιὰ νὰ προκαλέσει σύγχηση στοὺς ἜΑγγλους. Δὲν τὸ κατόρθωσε ὅμως, καὶ βρῆκε τραγικό θάνα- το. Καὶ μετὰ τὴν η ᾽Απριλί- ου, φΦούντωσε περισσότερο ὁ «Ο ἀγωνιστὴς Γυμνασιάρχης κ. Κωνσταντῖνος Γιαλ- λουρίδης, Εξαίρει τὴν θυσία τῶν ἡρώων τῆς ΕΟΚΑ καὶ τοῦ ᾿Αρχηγοῦ Διγενῆ καὶ ἀναθεματίζει ὅσους πρόδω- σαν τὴν Κύπρο καὶ τὸ λαό της ΞΟ ἀγωνιστὴς κ. Π. ᾿Αριστείδου ἀπαγγέλλει τὸ ποίηµα του: «Πρώτη ᾽ Απριλίου» Μαθητὴς νόνν τοὺς Κολοκοτρωναίους καὶ Εἶναι πλέον καιρὸς νὰ ο: ξεσηκωμός, καὶ οἱ Αγγλοι ἆ- γρίεψαν πιὸ πολύ. Καὶ τὶ δὲν ἕ- καναν γιὰ νὰ σπάσουν τὸ ἠθικὸ τῆς Ε.Ο.Κ.Α. Ἔκαναν τὸ γνω- στὸ ἀνθρωπομάζεμα ὅπου µά- ζευαν ὅλους τοὺς ὑπόπτους, τοὺς ἔκλειναν στὰ κρατητήρια, καὶ ἐκεῖ τοὺς ἔκαναν Φφρικτὰ βασανιστήρια. Τίποτα ὅμως ἀπ᾿ ὅλα αὖ- τὰ δὲν μποροῦσε νὰ σταµατή- σει τὴν τόλµη καὶ τὸν ἔνθουσιασμό τους. Καὶ ἀκόμη ὅταν τοὺς ὁδηγοῦσαν στὴν ἆγ-. χόνη, πήγαιναν μὲ τὸ χαμόγελο καὶ τὸ τραγούδι στὰ χείλη. Με- ρικὰ ἀπὸ τὰ παλληκάρια ποὺ σκότωσαν ἦταν: Μάρκος, Δράκος, Αὐξεν- τίου, Ζάκος καὶ Καραολῆς δώ- σανε μὲ τόσους ἄλλους τὴν νεανικὴ ζωή. ΞΟ 17χρονος µαθητὴς τοῦ Γυμνασίου Εὐαγόρας Παλλη- καρίδης, ποὺ καὶ τὴν τελευταία ὥρα πρὶν τὸν ὁδηγήσουν στὴν ἀγχόνη ἔγραφε πατριωτικἁ ποιήµατα. Καὶ ὅταν τὸν ὁδη- γοῦσαν στὴν κρεµάλα μὲ τὸ χα- µόγελο στὰ χείλη ἔλεγε τὸ ἀγαπημἔνο του τραγούδι: «Θὰ πάρω μιὰν ἀνηφοριά θά πάρω μονοπάτια νὰ βρῶ τὰ σκαλοπάτια ποὺ πᾶν στὴν λευτεριά» Οἰτέσσερεις τοῦ Λιοπετρί- ου µέσα στὸν ἀχυρώνα πολε- μοῦσαν μὲ ἑκατοντάδες Αγγλους καὶ μετὰ ἀπὸ πολύω- ρη µάχη ἔπεσαν µαχώμενοι. Μὰ ἀπ᾿ ὅλους πιὸ τρανὸς πιὸ θαραλλέος ποὺ βρῆκε τὸν πιὸ ἡρωϊκὸ θάνατο ἧταν ὁ Σταυραετὸς τοῦ Μαχαιρᾶ, ὅ- πως μᾶς λέξει καὶ τὸ τραγούδι: Μὰ ἀπ᾿ ὅλους τοὺς λεβέντες πιὸ τρανὸς πιὸ δυνατὸς ἤτανε ὁ Αὐξεντίου τῆς Ε.Ο.Κ.Α ὑπαρχηγὸς Ὁ Γρηγόρης Αὐξεντίου ζοῦσε στὰ βουνὰ τοῦ Μαχαιρᾶ, μὲ τὸ ψευδώνυμο Ζΐδρος, “Ο- µως ὑπῆρχαν καὶ κεῖνον τὸν καιρὸ στὴν πατρίδα µας προ- δότες. Καὶ ἕνα κυριακάτικο πρωϊνό ἕκατοντάδες Αγγλοι περικύκλωσαν καὶ εἶπαν στὸν Αὐξεντίου νὰ παραδοθεῖ. Καὶ ἔ- νῶ οἱ Αγγλοι περίμεναν νὰ ᾱ- κούσουν τήνλέξη παραδίνοµαι ἀπάντησε: «Μολῶν λαβέ». Με- τὰ ἀπὸ ἀρκετὲς ὧὦρες µάχης οἱ Αγγλοι κατάλαβαν πὼς δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν πιάσουν. Ἔφεραν ἀκόμη τόσο στρατὸ ἀλλὰ πάλι τὸ Ἴδιο ἧταν. Καὶ ἀ- φοῦ κατάλαβαν πὼς δὲν µπο- ροῦσαν νὰ τὸν πιάσουν ἔριξαν βενζίνη στὸ κρησφύγετο. Μετὰ ἔβαλαν φωτιά καὶ ὁ Αὐξεντίου Έγινε ὁλοκαύτωμα. Μὰ περισσότερο εἶχαν στὸ μάτι τὸν ἀρχηγὸ λεβεντόγερο Ἁιγενή, καὶ περισσότερο τὸν ἤ- θελαν ζωντανὸ παρὰ νεκρὀ. Καὶ πόσα ἄλλα παλληκά- ρια πότισαν μὲ τὸ ἆιμα τους τὸ δέντρο τῆς λευτεριᾶς, καὶ ἕἔ- ” γραψαν χρυσὲς σελίδες στὴν ἵ- στορία τῆς Κύπρου. Καὶ χρέος : ὑας εἶναι νὰ τοὺς τιμοῦμε. Καὶ τώρα ποὺ ἡ Κύπρος µας περνᾶ δύσκολες στιγμὲς πρέπει νὰ τοὺς θυμηθοῦμε περισσότερο, καὶ ἄν χρειαστεῖ νὰ τοὺς µίµη- θοῦμε. ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ διεξήχθηκαν τὴν Πρωταπριλιά, στὴ μνήμη τοῦ ᾿ Αρχηγοῦ Διγενῆ Σωματεῖα Δεμεσοῦ καὶ ἡ ΣΕΙ, μὸ, τὴν ἔπέτειο τῆς ης Απρι- ατέας τῆς ΣΕΝ Λεµε- αιρετισμὸὁ Γ.Γ. τοῦ ἀγωνιστὴς κ. ΠΠ. ᾽ Αριστεί ρτασμοῦ, ἧταν ὁ ΧΧΧ ΧΧΧΧΑ . «Ο βουλευτὴςκ. Αὐγερινὸς Παπαρὲς διεκήρυξε: ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΜΟΝΙΑΣΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΊέΣΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ Στὸ ξθνικὸ μνημόσυνο τοῦ ἥρωα τῆς ΕΟΚΑ ΣΓΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ Σὲ ἀτμόσφαιρα ᾿Εθνικῆς ἐξάρσεως τελέστηκε τὸ ἐτήσιο ἐθνικὸ μνημόσυνο τοῦ ἥρωα τῆς ΕΟΚΑ Στυλιανοῦ Λένα, στά Χανδριά. ᾿Επιμνημόσυνο λόγο ἔξε- Φώνησε ὁ βουλευτὴς τοῦ ΔΗ- ΣΥ. κ. Αὐγεριὸς Παπαρὲς ὅστις ἔξῆρε τὴ θυσία τοῦ ἥρω- ος. “Ο βουλευτὴς τοῦ ΔΗΣΥ κατέθεσε στέφανο ἐκ µἔρους τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερ- μοῦ. Στεφάνια κατετέθησαν ὁ- πὸ τοῦ ΣΑΠΕΛ τῶν Συλλόγων «ΛΕΝΑΣ» Χανδριῶν καὶ Λεμε- σοῦ, τῆς κοινότητος Χανδρι- ὤν, τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τοῦ ΘΟ1, καὶ πολλὰ ἄλλα. Πρὸ τῆς καταθέσεως τῶν στεφάνων Χορωδία ἀπὸ µαθή- τριες τραγούδησε τραγούδια γιὰ τὸν ΛΕΝΑ. ᾿Επίσης ἀπαγ- γἔλθησαν ποιήματα. Τὴν ὅλη τελετὴ ἔστεψεν ὁ ᾿Εθνικὸς Ὕμνος, Εὐγνωμοσύνης καὶ ἀγά- πης αἰσθήματα, σεβασμὸς στοὺς ἥρωες τὶς Κυπριακῆς ἔ- λευθερίας καὶ καθῆκον ἔναντι τοῦ ἑαυτοῦ µας καὶ τῆς µοίρας αὐτοῦ τοῦ τόπου, ὡδήγησαν τὰ βήματά µας στὸ σημερινὸ ἑτή- σιο μνημόσυνο τοῦ ἥρωος τῆς ΕΟΚΑ Στυλιανοῦ Λένα. ὌἜμπρακτη, βαρειὰ καὶ σε- μνἡ ἡ πρὸς τὴν πατρίδα του ῥ- πηρεσία. ᾿Εθνικὸ σεμνὸ ἑπομένως τοῦ πρέπει µνηµόσυ- νο, ὅπως ἀπξριττος τοῦ ἀξίζει τάφος. ᾿Αθάνατε συναγωνιστή, δὲν ἔχεις ἐσὺ ἀνάγκη ἀπὸ ἔγ- κώμια καὶ πανηγυρικὲς µαταιο- λογίες. Ἡρωας ἔἐσύ, µόνο μὲ ἀγῶνες στὰ πεδία τῶν μαχῶν σὲ Εµοίρανε ἡ μοίρα. 'Ο κότι- νος τῆς δόξας σοῦ ἀνήκει. Θυ- σία στὸ βωμό τῆς ἐλευθερίας ἀπρόσφερες τὴ ζωή σου. ᾿Ακο- λούθησες τὸν δρόµο σου καὶ ἕ- γραψες τὴ δική σου ἱστορία καὶ ἡ ἱστορία γράφει διὰ χειρὸς Δι- γενή. Λένας Χρ. Στυλιανοῦ Ε- τῶν 25 ἓκ Χανδριῶν. ᾿Επληγώ- θη εἷς συμπλοκὴ παρὰ τὸ Πελέενδρι καὶ ἀπεβίωσε στὶς 28.39.57, εἰς τὸ ᾿ Αγγλικὸ νοσο- κομεῖο ᾿ Ακρωτηρίου ὅπου µε- τεφἔρθη. «Ο Στυλιανὸς Λένας ἦτο ἓκ τῶν ὁμαδαρχῶν οἱ ὁποῖοι συμμετέσχον εἰς τὰς ἐν Λευκω- σία ἀνατινάξεις τὴν 1.4.55. Εἰς τοῦτον εἶχε ἀνατεθεῖ ἡ ἀνατίναξης τοῦ ραδιοσταθμοῦ Λακατάµιας. 'Ο Λένας ἦταν θεοφοβού- µενος καὶ καλὸς χριστιανός. Ὅταν στὰς ἀρχὰς τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἔδωσα διαταγἡ νὰ ἔκτελέ- ση ἕνα ἀστυνομικὸ προδότη, ἔ- Φάνη διστακτικός. «Πὼς θὰ σκοτώσω ἄνθρω- πο εἶπε. Καὶ ὅμως αὐτὸς ἔσπει- ρε τὸν θάνατο εἰς τοὺς Αγγλους καὶ χρησιμοποίησε ἐναντίον των τὰ ὅπλα μὲ θάρ- ρος καὶ ἐπιδεξιότητα. Τὸ καθῇ- κο πρὸς τὴν ὑπόδουλον Κύπρο τοῦ ἔδειξε τὸν ὀρθὸ δρόµο ἓ- ναντίον τῶν ἐχθρῶν καὶ πολε- µίων τῆς πατρίδος του». Στὴν ἰδία σελίδα ὁ συνα- γωνιστὴς τοῦ Π. ᾿Αριστείδου ἀφηγεῖται «ὁ λεονταρόψφυχος Λένας, ὅστις ἦτο ἐπικυρηγμέ- νος μὲ Ε5000.-, ἐπεβίωσε στὸ Νοσοκομεῖον ᾽Ακρωτηρίου στὶς 28.3.57. 'Ἡ µεγάλη τουλύ- πη διότι συνελήφθη αἰχμάλω- τος, πληγωμένος ὡς ἦταν, ἐπεδείνωσε τὴν κατάσταση του. Όταν πῆγαν νὰ τὸν ἔπι- σκεφθοῦν οἱ οἰκεῖοι του εἰς τὸ ᾽ Ακρωτήρι τοὺς εἶπεν µόνο αὖ- τὰ τὰ λόγια: «Δὲν Εφέρετε λίγο δηλητήριο μαζί σας νὰ μοῦ δώ- σετε, ἀφοῦ μὲ πιάσα' ζώντα- ’Ο Λενας ὑπῆρξεν γενναῖ- ος ἀγωνιστὴς καὶ ἄφθαστος στὴν κατασκευἠἡ πολεμικοῦ ὅ- λικοῦ. 'Ἠτο ἠθικώτατος, σοβα- ρός, εἰς ὅσους γεύθηκαν μαζ του τὶς χαρές καὶ τὶς λύπες τοῦ ἀγῶνος θὰ παραμείνη ἀλησμό- νητος. ΄Ο θάνατος τοῦ γενναί- ου αὐτοῦ μαχητοῦ ἔστέρησε τὴν ᾿Οργάνωση ἑνὸς ἄξιου παλληκαριοῦ». ᾿Αθάνατε ἥρωα, ἁἕμαστε περήφανοι γιὰ σενα γιατὶ ἡ Θυ- σίασου, καθὼς καὶ ἡ θυσία τῶν ἑκατοντάδων συναγωνιστῶν μας τῆς ΕΟΚΑ, ἐµμαγνήτησετό- τε τὴ νεολαία µας καὶ ἔπυρπό- λησε τὴ ψυχἠ τοῦ λαοῦ µας καὶ Εγιγάντωσε τὴ θέληση του καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα του νὰ ἀγωνισθεῖ ἀγῶνα δύσκολο καὶ σκληρὸ διὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ δικαίου καὶ τῶν δικαιωµά- των του, εἰς τὴ γῆ τῶν προγό- νων του. Τυχερή ἡ γενιά µας, τυχε- ρἡ ἡ πατρίδα µας, τυχερὴ ἡ κοὶ- νότητα Χανδριῶν ποὺ γέννησε κι) ἀνάθρεψε τὸ ἐκλεκτὸ παλ- ληκάρι ποὺ πρόσφερε τὴ ζωή του θυσία στὸ βωμὸ τῆς ἔλευ- θερίας, παράδειγµα πρὸς µίµη- ση γιὰ τοὺς νέους τοῦ τόπου μας καὶ τὶς μελλοντικὲς γενεές. Τὸ φῶς καὶ τὸ μήνυμα τῆς θυσίας καὶ τῆς προσφορᾶς τό- σον τοῦ ἥρωος ποὺ τιμῶμεν ὅ- σον καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρωϊκῶν συναγωνιστῶν µας, ἔξεπξρασε τὰ σύνορα τῆς µι- κρῆς πατρίδος των καὶ τὰ ὁρό- σηµα τοῦ 'Ἑλληνισμοῦ καὶ µεταφέρθη στὰ πἔρατα τῆς οἱ- κ. υµένης καὶ ἔγινε λόγος καὶ ὕ- µνος καὶ τραγούδι στὰ στόµατα ἐπιφανῶν ἐκπροσώ- πων τῆς πανανθρώπινης δια- νόησης. Οἱ ὅπου γῆς ἐραστὲς τῆς ἔ- λευθερίας τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ δικαίου, ἀνεγνώρισαν εἰς τοὺς ἔφηβους μάρτυρές µας, τοὺς ἐκπροσώπους καὶ τοὺς ἔρα- στὲς τῶν δικῶν τους πιστεύω καὶ ἰδανικῶν. Τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς ΕΟ- ΚΑ διέκρινε τότε ἀκλόνητη ἡ πίστη στὸν θεὸ καὶ στὴν πατρί- δα. Γιὰτὴν πατρίδα βάδιζαν μὲ χαμόγελο στὴν ὑπέρτατη θυσί- α. Τὴν ἀκατάβλητη διάθεση τῶν νξων τῆς Κύπρου γιὰ ἀγώ- να μἐχριτἔλους τίποτε δὲν µπό- ρερε νὰ λυγίσει. Οὔτε τὰ βασανιστήρια, οὔτε τὰ ἀργύρι- α, οὔτε καὶ τῆς θηλειᾶς ἡ Φρι- κτὴ θέα. Στοὺς µελλοθάνατους νξ- ους τῆς Κύπρου οἱ ἔννοιες πα- τρίδα καὶ Ἑλλάδα Ἴσως Βρῆκαν τοὺς πιστοὺς ἐραστές. Τοὺς ἐραστές ποὺ ποτὲ δὲν πρόδωσαν τὸν ὑπέροχον ἔρω- τά τους. Καὶ ποτέ Ἴσως ὁ ᾿Εθνικὸς μας ὄμνος, τῆς αἰώνιας 'Ἑλλά- δας τὸ περήφανο τραγούδι, δὲν βρῆκε πιὸ ἄξιους ἕρμηνευ- τές, πιὸ γνήσιους καὶ ἆληθι- νοὺς, ἀπὸ τὰ παιδιὰἁ τοῦ Αιγενῆ, Ἔτσι καθὼς τὸν ἔψαλ- λαν μὲ τὴ θηλειἁ στὸ λαιμὸ καὶ ἡλέξη «Ελευθερία ἔκόβετο στὴ µέση ἀπὸ τὸ πεσιµό τους στὴν καταπακτή τοῦ θανάτου. Τοῦτο τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυ- χῆς τὸ θαυμαστό, τοῦτο τὸ θάρ- ρος τὸ ἀστείρευτο, τούτη τὴ θέληση τὴν ἁδάμαστη καὶ τού- τη τὴ ζηλευτή γιὰ τὴν πατρίδα ἀγάπῃ, τὰ πότισε στοὺς νιοὺς τῆς Κύπρου ὁ ἄξιος τῆς πατρί- δος Διγενῆς. Μὲ τὴν ἄσβεστη Φλόγα τῆς ψυχῆς του, ἔκαμεν ἁμού- στακα παιδιὰ νὰ μιμοῦνται ἔτιά- ξια τοὺς 300 τοῦ Λεωνίδα. Μὲ τὴν τόλµη καὶ τὴν ἀνδρεία του ἔκαμεν τοὺς σκλάβους τῆς Κύ- πρου νὰ μὴν ἔχουν τίποτε νὰ ζηλέφουν ἀπὸ τοὺς Διάκους, τοὺς ᾿Ανδρούτσους. Σ᾽ αὐ- τοὺς ἔχουμεν ν᾿ ἀντιπαρατά- ξουµεν Μαχαιράδες, Δίκωμα, Λιοπέτρια, Φυλακισμένα Μνή- ματα. Είμαστε περήφανοι γιὰ σξ- να Στυλιανὲ ένα, γιατὶ μᾶς δείχνεις τὸ δρόµο καὶ μᾶς κα- θοδηγεῖς. ᾽Εμεῖς οἱ συναγωνι- στές σου κρατοῦμεν ἄσβεστη τὴ δάδα, καὶ ἀναμένομεν. ᾽Α- ναμένομεν κάποιο νξο Κίμωνα, κάποιο νξο Διγενή νὰ παραλά- βη τὴ δόξα καὶ νὰ βαδίσει ἔνάν- τια στοὺς βαρβάρους καὶ νὰ μᾶς ἀνοίξει τὸν δρόµο πρὸς τὴν ἐλευθερία καὶ μεῖς πρῶτοι ὡς πάντοτε, θὰ ἀκολουθήσω- μεν τὸν δρόμοτῆς τιμῆς. ᾿Αγῶ- νες καὶ θυσίες τόσων χρόνων δὲν μποροῦν νὰ πᾶνε χαμένα. Συμπληρώνονται ἤδη ὁ- κτὼ χρόνια ἀπὸ τὴν Τουρκικἡ εἰσβολὴ καὶ τὴν προδοσία ποὺ Έγινεν εἰς βάρος µας, καὶ ὁ Τοῦρκος ἔΣξακολουθεῖ νὰ µο- λύνει τὰ ἱερὰ µας χώματα. ᾿Οκτὼ Χρόνια σκλαβιᾶς καὶ ντροπῆς καὶ ἀντὶ νὰ προε- τοιµαζόµαστε νὰ διώξουµεν τὸν ἐχθρὸν τρωγούµεθα µετα- ξύ µας. Οἱ ἐπιτήδιοι κατηγοροῦν τοὺς ἀγωνιστές, αὐτοὺς ποὺ ἕ- δωσαν τὸ εἴναιτους γι᾿ αὐτὸ τὸ τόπο, ὅτι εὐθύνονται γιὰ ὅσα συνέβησαν καὶ ζητοῦν τὴν κε- Φαλἠ των ἐπὶ πίνακι. Μᾶς κατηγοροῦν οἱ ἀγω- νιστὲς τῆς πολυθρόνας, διότι ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα ἓ- δουλέψαµε σκληρά, ἱδρώσαμε Επονέσαµεν, Εκαταδιωχθήκα- μεν καὶ Εφυλακισθήκαμµεν, ὑπέ- στηµεν κακουχίες καὶ βάσανα, Εξευτελισμούς καὶ ταπεινώ- σεις. Μᾶς κατηγοροῦν διότι προσφέραμεν τὴ ζωή µας θυσί- α στὸν βωμὸ τῆς ἔλευθερίας, γιὰ, νὰ, καρποῦνται σήµερα τοὺς κόπους καὶ τὶς θυσίες µας αὐτοὶ ποὺ κατεπρόδιναν τὸν ἆ- γώνα µας καὶ ποὺ ἔπρεπε νὰ εἷ- Χαν λογοδοτήσει πρὸ πολλοῦ γιὰ τὴν στάση τους ἐκείνη. Δὲν πτοούµεθα ὅμως οὔτε καὶ μᾶς Φοβίζουν οἱ ἀπειλές τους, διότι μαστε πρὸς τιµή μας ἡ ἡρωϊκὴ γενιὰ τοῦ 55-59, Ειμαστε οἱ ἀγωνιστές τῆς ΕΟ- ΚΑ καὶ οἱ λάτρεις τῆς ΄Ελλά- δος καὶ τῶν Ἑλληνοθρησκευτικῶν ἴδεω- δῶν. Δὲν λυγίζοµεν, δὲν προ- σκυνοῦμεν, ἀτίθασσοι πάντοτε, πρωτοπόροι στοὺς κινδύνους, ἔτοιμοι νὰ προσφξ- ρουµε τὰ πάντα γιὰ τὴν πατρί- α. Δὲν φωνάζουµεν λόγια ἔ- μεῖς, πράττουµεν ἔργα καὶ ἕ- χουμε νὰ Επιδείξωμεν περγαμηνὲς παλληκαριᾶς καὶ θυσίας, τρανὸν παράδειγµα ὁ ἥρως ποὺ τιμοῦμεν σήµερα. Δὲν εὐθυνόμεθα ἐμεῖς γιὰ ὅσα συνέβησαν καὶ τὸ γνωρί- ζουν πολὺ καλά. Δημοκοποῦν καὶ Εµπαίζουν τὸ λαὸ γιὰ νὰ τὸν κρατοῦν διχασμένο πρὸςἸ- διον ὄφελος. Αλλοι φταῖνε γιὰ τὰ ὤὥτια τῆς συμφορᾶς µας καὶ αὐτὰ εἷ- ναι πολλά. Χρονολογοῦνται ᾱ- πὸ τῆς ἐν ἀγνοία τῶν ἀγωνιστῶν ὑπογραφῆς τῶν συμφωνιῶν Ζυρίχης - Λονδί. νου, ᾿ Απὸ τότε δηλαδὴ ποὺ τὰ πράγματα παρὰ τὴ θέλησή µας πῆραν λάθος δρόµο καὶ δηµι- ουργήθηκε ἡ µεγάλη παρεξή- ΎὙηση. Ἠταν τέτοιο τὸ σύνταγμα ποὺ ἀντὶ νὰ ὁδηγήση μὲ συνετοὺς χειρισμούς στὴν ἀλληλοκατανόηση μὲ τοὺς Τούρκους, κατήντησε θερμὴ ἀ- ναµέτρηση τὸν Δεκέμβρη τοῦ 1968, μὲ τὰ 13 σημεῖα τοῦ Μα- καρίου, προοῖμιον τῆς ἛἜθνι. κῆς µας συμφορᾶς. νιάσωµεν καὶ ὅλες οἱ ἐθνικὲς δυνάµεις τοῦ τόπου νὰ συνερ- γασθοῦν γιὰ τὴν δηµιουργία ἀρραγοῦς πατριωτικοῦ µετώ- που μεταξὺ ὅλων τῶν Ελλή- νων, Στὸν ἀγωνιστικὸ στίβο ὑπάρχει θέση γιὰ ὅλους Εκτὸς ἀπὸ κείνους ποῦ παραμένουν µόνιµα ὄργανα ἐξωκυπριακῶν καὶ Εξωελληνικῶν καταστάσε- ων. “Ἡ Κυβέρνηση ὀφείλει νὰ ἕ- πιδοθεῖ μὲ ζῆλο στὴν ἀνασυγ- κρότηση τοῦ ἐσωτερικοῦ μετώπου καὶ νὰ παύση νὰ πα- ρασύρεται καὶ νὰ ρυμουλκεῖται ἀπὸ τὴν ᾽Ακελικὴ ἡγεσία. 'Ἡ εὐθύνη της εἶναι σοβαρὴ γιὰ τὴν µέχρι τοῦδε ἀποτυχία στὴν συνεργασία τῶν ἐθνικῶν δυνά- µεων τῆς Κύπρου. Αν ἆδυνα- τεῖ νὰ τὸ πράξη τὸ τιµιώτερο ποὺ θὰ κάνη εἶναι νὰ παραϊτη- θεῖ. “Η ἡγεσία τοῦ τόπου καὶ ἡ Εκκλησία γενικἀ ἔχουν ἱστορι- κὁ χρέος νὰ καθοδηγήσουν τὸ λαό µας πρός τὶς ἐθνικὲς καὶ χριστιανικὲς ρίζες του ὑπὸ τὶς ὁποίες καὶ µόνο θὰ ἀντλήσειτὸ ἀναγκαῖο φρόνημα γιὰ ἀληθι- νοὺς ἐθνικοὺς ἀπελευθερωτι- κοὺς ἀγῶνες. ”Ας µμὴν ξεχνοῦμεν ὅτι ὁ Τοῦρκος ἔξα- κολουθεῖ νὰ μολύνει τὰ Ἱερά μας χώματα. Εἶναι δική µας ὁ- ποχρέωση καὶ καθῆκο νὰ βοη- θήσωμεν θετικἀὰ γιὰ τὴν ἐκδίωξη του, γιὰ νὰ ἐπιστρξ- ψουν οἱ πρόσφυγες στὶς πατρο- γονικές του ἐἑστίες καὶ νὰ ἀναπνξουν ἐλεύθερα τὰ παιδιά μας καὶ τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν μας. Φίλοι τῆς µνήµης τοῦ ἥρω- ος, κλείσετε τ᾽ αὐτιά σας σὲ ὅ- σα ὕποπτα καὶ ἀντεθνικὰ συνθήµατα Εκστομίζονται, μὲ σκοπὸ νὰ κάµψουν τὸ ᾿Εθνικὸ µας φρόνημα καὶ νὰ μᾶς ἀπο- μακρύνουν ἀπὸ τὸν 'Ελληνικὸ δρόµο τῆς τιμῆς καὶ τοῦ καθή- κοντος. Ας μὴν ξεχνοῦμεν ὅτι ἔιμα- στε Ἕλληνες καὶ ἡ μελλοντικἡ πορεία µας Ἑλληνικὴ πρέπει νὰ εἶναι µέσα στὸν χῶρο τῆς ἵ- στορίας. ᾿Ακριβῶς τοῦτες τὶς µέρες ζωντανεύουν ἥρωες καὶ ῄαρτυ- ῥες µπροστά µας. Τοῦτες οἱ µέ- ρες µας μιλοῦν γιὰ δόξα καὶ μεγαλεῖο. Τοῦτες τὶς μέρες καὶ ἡγῆ µας προβάλλει ἱερὴ ἅγια χώματα, χώματα ποτισµένα μὲ δάκρυ καὶ μὲ ἄιμα, χώματα ποὺ Έκλεισαν στὰ σπλάχνατους σε- μνὰ κατοικητήρια ἀθάνατων ψυχῶν, γιγάντων σώματα. Ὅσοι πατοῦμεν τοῦτα τὰ χώματα τὰ ποτισµένα μὲ τὸ σἷ- μα τῶν ἐθνομαρτύρων τοῦ 21 καὶ τῶν παλληκαριῶν τοῦ 55, ὅσοι γενόµαστε τῆς Ελευθερίας τὰ δῶρα, δὲν ἔχουμεν τὸ δικαί- ὠμα νὰ ἀλλοιθωρίζομεν πρός αὐτούς, ποὺ ποτὲ δὲν ἀγάπη- σαν ἀληθινὰ τὴν “Ἑλλάδα καὶ ποτὲ δὲν πίστεψαν στὴν ἔλευ- θερία καὶ στὴ δικαιοσύνη, 'Ο Ἕλληνας χωρὶς Φιλο- πατρία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξη. Κι) ἄν ὑπαρξη δὲν εἶναι Ἕλλη- νας! Γιατὶ ἀρνεῖται τὴν κατα- γωγή του καὶ τὴν ἱστορία του. Κόβει τοὺς δεσμούς του μὲ τὸ Ἑλληνικὸ πνεῦμα καϊτὴν 'Ελ- ληνικἡ παράδοση. Φίλοι συναγωνιστές, Εμεῖς δὲν κόβουμε τοὺς δεσμούς µας μὲ τὸ Ἑλληνικὸ πνεῦμα καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Παράδοση. ᾿Α- κριβῶς γι᾿ αὐτὰ τὰ ἰδανικά ᾱ- γὠνίσθηκε καὶ ἔπεσε ὁ ἤρωας ποὺ τιμοῦμεν σήµερα. Ας κρύ- Ψουμµε βαθειὰ µέσα στὴν καρδι- ά µας τὰ ἰδανικὰ αὐτὰ καὶ ἄς ἔμεθα ἔτοιμοι σὰν ἡ πατρίδα τὰ χρειασθεῖ καὶ μᾶς καλέσει, νὰ ἀκολουθήσωμεν καὶ μεῖς τὰ δικά του ἀχνάρια, Αἰωνία ἄς εἶναι ἡ µνήµη σου ἀθάνατε ἥρωα. ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑΊΙ:.ΟΥ 1982 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΑΘΗΝΑΊΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 9Ν ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Συνέχεια ἀπὸτὴ ὁἆ πὶ κεφαλῆς τῆς ὁποίας καὶ ἔθεσε τὸ φόβητρο τῶν Τούρ- κων, τὸν Στρατηγὸν Γεώργιον Γρίβαν-Διγενῆ. Τὸ 67 ἡ Κυπριακἡ Κυβέρ- νηση μὲ τὴν πλεκτάνη τῆς Κο- φίνου ἔδιωξε καὶ τὴν Μεραρχία καὶ τὸν Ώιγενῆ γιατὶ ἡ παρουσί- ατους ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ἀπέτρε- πε ἀντεθνικὴ συμφωνία καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀποτελοῦσε ἐγ- γύηση γιὰ τὴν ΕΝΩΣΗ, Δὲν χρειάζεται νὰ ἔπεκτα- θῶ περισσότερο γι᾿ αὐτὴν τὴν περίοδο. Θὰ ἀναφέρω µόνο τοῦτο τὸ ὁποῖο καὶ ἐρνηνεύει τὸ γιατὶ καὶ πῶς φτάσαμε στὴν τραγωδία τοῦ 74: -Τὰ ἐγκλήμα- τα ποὺ ἔγιναν ἀπὸ τοὺς Αγ- γλους εἰς βάρος τῶν Ελλήνων Κυπρίων τὴν ἐποχὴ τῆς ΕΟΚΑ τοῦ ο5-ο9 ὠχριοῦν μπροστὰ στὰ ὅσα τὸ παρακράτος ἔκανε σὲ βάρος τῶν ἑνωτικῶν κατὰ τὴν περίοδο τῆς ΕΟΚΑ Β΄. Χα ρακτηριστικὸ τῆς ἀποτρόπαι- ας καὶ ἀντεθνικῆς αὐτῆς δραστηριότητας τοῦ παρακρά- τους εἶναι καὶ τοῦτο: τὸ ὅτι τὸἸ- διο βράδυ, τὶςἼδιες ώρες (10 μὲ 12 τὰ µεσάνυκτα) σὲ δυὸ πό- λεις (τὴν Λεμεσὸ καὶ τὴν Πάφο) ἀνατινάχτηκαν καὶ καταστρά- Φηκαν μερικῶς ἤ ὁλοσχερῶς πάνω ἀπὸ 50 καταστήματα καὶ αὐτοκίνητα ἑνωτικῶν χωρὶς νὰ συλληφθῆ ἔστω καὶ ἕνας ὕ- ποπτος... καί, φυσικά, χωρὶς νὰ ἀκουστῆ ἔστω καὶ μιὰ λέξη ποὺ νὰ καταδικάζει τὸν αἰσχρὸ καὶ βάρβαρο βομβαρδισμό... Ἕλληνες καὶ Ελληνίδες! “Αλ- κιµα Νειάτα! ᾿Εμεῖς, ἡ ᾿Ενωτικὴ Παρά- ταξη, ἀξιοῦμε νὰ ἀνοίξει ὁ Φά- κελλος τῆς Κύπρου ἐδῶ καὶ τώρα. Γιὰ νά κολασθοῦνπαρα- δειγματικἀ οἱ ἔνφχοι. Καὶ μὲ καλυμμένα τὰ νῶτα µας νὰ προχωρήσουμε δυναμικἀ στἠν ἀπελευθέρωση τοῦ Νησιοῦ µας «πιστοὶ στὸν ὅρκο ποὺ δώσαμε πρὶν 27 χρόνια -πιστοὶ στὸν ὅρ- κο τῆς λεβεντογεννήτρας ΕΟ:- ΚΑ. Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες! ἝΑλκιμα Νειάτα! Τὰ ἱστορικά γεγονότα τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, πολὺ δὲ περισσότερο ἡ εἰσβολὴ τοῦ ᾿Αττίλα στὴν Κύπρο, κατ’ ᾱ- ναπόφευκτη ἀναγκαιότητα ὁ- δηγοῦν στὸ βέβαιο συμπέρασμα πὼὠς ἐφικτὴ λύση τοῦ Κυπριακοῦ, βιώσιμη καὶ ᾿Εθνικὴ μιὰ μονάχα ὑπάρχει: ἡ ΕΝΩΣΗ μὲ τὸν ἐθνικὸ κορμό. Ὅποιος ἀντιμάχεται τὴν λύση τῆς ΕΝΩΣΗΣ ὑποβοηθεῖ ἐκού- σια ἤ ἀκούσια τὴν µετατροπὴ τοῦ Νησιοῦ µας σὲ τουρκικὴ ᾿Επαρχία. ᾿Εδῶ καὶ λίγο καιρὸ τὰ πράγματα φαίνεται νὰ ἔχουν ἀλλάξει. 'Ἡ νέα Κυβέρνηση τοῦ ᾿Εθνικοῦ µας Κέντρου ἔτο- ποθέτησε - ὄχι ἐπανατοποθέτη- σε - τὸ Κυπριακὸ πρόβλημα στὴ σωστὴ του βάρη: Τὸ χειρί- ζεται σάν θέµα εἰσβολῆς - κατο- χῆς ὅπως εἶναι στὴν πραγματικότητα χωρὶς νὰ λαμ- βάνει ὑπ᾿ ὄψη ὁποιεσδήπτοτε παλαιότερες δεσμεύσεις καὶ θέ- σεις ὁποιουδήποτε καὶ χωρὶς νὰ λογαριάζει «πολὺ σωστὰ - ὁ- ποιεσδήποτε (σίγουρα ὕπο- πτες) σκοπιμότητες. ᾿Επικροτοῦμε τὴ σωστὴ αὖ- τὴ θέση τῆς Κυβέρνησης τοῦ ᾿Εθνικοῦ µας Κέντρου. Καὶ ἀ- ναµένουμµε ὅτι τὴ γραμμµἠ αὐτὴ ττὴ γραμμὴ τῆς χωρὶς σκοπιµό- τητες ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας - θὰ τὴν ἐφαρμόσει πρὸς κάθε κατεύθυνση - ὄχι µόνο πρὸς τὸ ἐξωτερικὸ ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ἔ- σωτερικό. Αν θέλει νὰ πεισθεῖ ὁλαὸς µας πὠς πράγματι ἔννο- εἴ αὐτὰ ποὺ λέγει καὶ συνεπῶς ἀταλάντευτη θὰ παραμείνει στὴν ἐπιδίωξη τῆς μοναδικῆς ἔ- Φικτῆς, βιώσιμης καὶ ἐθνικῆς λύσης, τῆς λύσης τῆς ΕΝΩ: ΣΗΣ. Τὴν ἱερὴ τούτη στιγμὴ ποὺ συγκεντρωμένοι ἐδῶ τιμοῦμε τὴν 27η ἐπέτειο τῆς ἔναρξης τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ τῆς Κύπρου µας ᾽ Αγώνα καὶ οἱ ψυχὲς τῶν ἡρωομαρτύρων καὶ ἡμιθέων τῆς ἐποποῄας τῆς θρυ- λικῆς ΕΟΙΚΑ μᾶς παρακολου- θοῦν, στρέφοµε τὸ βλέμμα µας καὶ τὸν λόγο µας πρὸς σᾶς, κ. ᾿Ανδρέα Παπανδρέου, Πρόε- δρετῆς Κυβέρνησηςτοῦ ἜΕθνι- κοῦ µας Κξντρου, καὶ σᾶς καλοῦμε νὰ ἑνωτισθεῖτε τὴ φω- νή µας - τὴ φωνἠὴ τῆς Κύπρου - καὶ νὰ προσέξετε αὐτὰ τὰ λίγα ποὺ θὰ σᾶς ποῦμε: 'Ο ἀείμνηστος πατέρας σας, ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, δῥεπωνομαζόμενος ὁ Γέρος, συ- νεργάστηκε οτενὰ μὲ τὴν Ἑ- νωτικὴ Παράταξη καὶ προώθηση στὴν Κύπρο μιὰ ὁ- λόκληρη Μεραρχία ἛἝλλην,ι- κοῦ χακὶ καὶ ἕνα ἄλλο Γέρο, τὸν Λεβεντόγερο τῆς Κύπρου, τὸν μπαρουτοκαπνισµένο δΔιί- ΓΕΝΗ, μὲ μοναδικὸ στόχο νὰ πραγµατώσει τὴν ΕΝΩΣΗ σὲ πεῖσμα τοῦ ὀλετήρα τῆς Κύ- πρου καὶ τοῦ ἜἛθνους γενικώ- τερα. Τὰ γεγονότα ἀπέδειξαν ὀρθὴ τὴν ἐκλογἡ τοῦ πατέρα σας. ᾿Εσεῖς τὶς κάνετε Διακη- ρύττετε μιὰ γραμμµὴ ποὺ κατ’ ἀρχὴν µμᾶς βρίσκει σύμφω- νους. ᾽Αλλὰ συστηµατικἁ ᾱ- γνοεῖτε αὐτοὺς στοὺς ὁποίους καὶ κυρίως μπορεῖτε νὰ στηρι- χτεῖτε γιὰ τὴν ὑλοποίηση μιᾶς τέτοιας πορείας. Πελώριο λάθος διεπράξα- τε, Εθνικὸ ὀλίσθημα πρώτου μεγέθους, ὅταν πήγατε στὸ Νη- σὶ τοῦ ΔΙΓΕΝΗ καὶ ἀποφύγατε νὰ τιµήσετε, σὰν Πρόεδρος τῆς Κυβέρνησης τοῦ ᾿Εθνικοῦ Κέντρου, τὴν μεγαλύτερη ἆἀγω- νιστικἡ φυσιογνωμία τοῦ σὐύγ- χρονου Ἑλληνισμοῦ. Είχατε ὑποχρέωση, σὰν πρόεδρος τῆς Κυβέρνησης, νὰ προσκυνήσε- τε τὸν Τάφο τοῦ ΔΗΕΝΗ. 'Η τιµὴ τῆς ἐκπλήρωσης αὐτοῦ τοῦ χρέους εὐεργετικὰ ϐθ᾽ ἀν- τανακλοῦσε στὸ πρόσωπό σας καὶ θὰ ἔδιδε τὶς διαστάσεις ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ἡ γραµµή σας στὸ Κυπριακό. Καὶ ἀκόμη κάτι, κύριε Πρόεδρε τῆς Κυβέρνησης τοῦ ᾿Εθνικοῦ µας Κέντρου: -- Ἡ Κύπρος «ἀνήκει στοὺς νεκροὺς καὶ στοὺς ἀγὲν- νητους : ἀνήκει στὴν ᾿Ελλάδα καὶ οἳ κανένα ἀπολύτως ἄλλο. 'Ο σκοπός, ἔπομένως, τοῦ ἆ- γώνα εἶναι καθωρισµένος καὶ ἀναλλοίωτος, ἡ ΕΝΩΣΗ. Οἱ στόχοι ποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὸν σκοπὸ μποροῦν νὰ εἶναι διάφο- ροι - μποροῦν καὶ νὰ µεταβάλ- λονται κάθε φορὰ ἀνάλογα μὲ τὶς συνθῆκες καὶ τὶς δυνατότη- τες. Γιὰ νὰ καθοριστοῦν οἱ ἄ- µεσοι καὶ µακροπρόθεσµοι στόχοι καὶ γιὰ νὰ καθορίζονται ἑκάστοτε οἱ ἐνδεδειγμένοι, συγκροτεῖστε ΑΜΕΣΩΣ ΠΠανε- θνικὸ Συμβούλιο στὸ ὁποῖο καὶ νὰ κληθοῦν νὰ μετέχουν ὅλα τὰ κόµµατα καὶ παρατάξεις, τό- σο τῆς Κύπρου ὅσο καὶ τῆς Μη- τρὸς Πατρίδος. Μ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸ Κυ- πριακὸ θά πάψη νὰ εἶναι ἔκμε- ταλεύσιµη ὕλη ἀπὸ κόμματα καὶ πρόσωπα καὶ ἐπὶ τέλους θὰ µπῆ σὲ ἀσφαλῆ δρόµο γιὰ τὴ σωστὴ του λύση. Κύριε ᾿Ανδρέα [Παπαν- δρέου! 'Ο Γεώργιος Παπανδρέου ἔφερε τὴν Κύπρο μέχρι τὴν προβλῆτα τοῦ Πειραιᾶ. ᾿Εσω- σφορικὲς δυνάµεις τὴν ἀπομά- κρυναν. Θεωρεῖστε τιµή σας νὰ ὁλοκληρώσετε τὸ ἔργο τοῦ πατέρα σας. Μπορεῖτε. ᾿ Αρκεϊῖ νὰ ἀκολουθήσετε τὸ παράδει- γµα τοῦ Γέρου καὶ νὰ στηρι- χτεῖτε στὰ στιβαρὰ χέρια στὰ ὁποῖα κι᾿ ὁ πατέρας σας στηρί- χτηκε. ᾿Εμεῖς, ἓν πάσει περιπτώ- σει, κύριε Πρωθυπουργὲ τοῦ ᾿Εθνικοῦ µας Κέντρου, ἔμπνε- όµενοι ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς Ίδης τ’ ᾽Απρίλη τοῦ 1955 θὰ συνεχί- σουµε ἀπτόητοι τὸ ἔργο τοῦ μπουρλοτιέρη τῶν ψυχῶν ἡμί- θεου ΔΙΓΕΝΗ μέχρι ποὺ τὰ ἕ- νωτικά μας ὅπλα ἀπαστράπτοντα ἀπὸ ἀγαλλία- ση καὶ νικηφόρα θὰ κατατε- θοῦν στὸ “Ἱστορικὸ Μουσεῖο ᾿Αρετῆς τῆς αἰώνιας 'Ελλά- δας ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣΗ! ΖΗΤΩ Η ΕΟΚΑ! Όἱ τοῦριοι μεθοδεύουν ὑιυγμοῦς τῶν σριστιανῶν ΒΟΝΝΗ. -- Τις πιεσεις ναι τοὺς. διώγµυύος. ποὺ ὑφίσταν τω οἱ Χρισπωνο στὴν Τρυρκία. ἀποκαϊάπτει ὁ νερ μανικὸς Τύπος σὲ σεφὰ 3ν παποκρύσθων ἀπό τὴν Κων» σταντινούπολη, ποὺ δασίζον»- τοι σὲ ἔρευνες τοῦ γερµανι- κοῦ πρακτορείου εἰδήσεον ναι δημµησιεύοντω σὲ διάφο υὲς ἐφημερίδε:. μεταξυ τῶν ὅπυιων στὴν «Βέ/Τὰλ καὶ τὴν «Γκενεφὰλ. ἸΑντσύίγκερν τῆς Βόννης. Με το ἴδιο θέμα ἆἄσγοεῖ- ται καὶ τὸ τελρωταῖο τεὔχας τῶν «Ἐπικάρων Συζητήσε- ων», μιᾶς ὑκδόσεως τῆς Εὐαγ γρλαῆς ἸΑκωώδημίας τοῦ Μπάτ Μπαίηλ ποὺ ὄχει ἀσχαληθοί συχνὰ μὲ τὰ προδλήματα τῶν ἁλιοδαπῶν στὴ ΤΓερµα- να, Τὸ τεῦχος αὐτὸ εἶναι ᾱ- Φιερωιέλὸο στους ἀὔλοδα- παᾶς ποὸ ζητυν ποιτικὸ ὥσυλο στὴ Γερμανία καὶ Άνα μὖρι Ἰδιωώτερα τὴν περπτω ση τῶν Ἀριστιανῶν τῆς Τονρ κιας. Μὲε σειρά ντοχουµέν- των ἀποδεικγύει το Εὐαγγέ- λικὸ περιοδικὸ, ὅτι υἱ Χριστι ανοὶ δρίσκοντχι ὑπὸ διωγιὸ ατὴν Τουρκία αἱ ἑπομένιις πι τοοῦν. τς ποοὐποδέσεις γιἁ νά λάδουν πυλιτικὸ ἆᾱ- σαυ.ω ὅταν ἔφχωντω στὴ ερ μανία. Οἱ ἀποκαλόψεις οὖτες ἔρ χανω σε νατάλκηη στιγιὴ κ ἐξοιυδετερώνουν τοὺς ἴσχυ ρισµυὸς τῆς τουυκικῆς τ) γάνδας στὸ. ἐξωτερικο δῇβρν δυσμενοῖς ιεταχειρί- σεως καὶ κάτοπέσεως τῶν Τωύρχων τῆς Θράκης, στὶς ἀνταπολρίσεις πο τὴν Κωνστάντινιόπακη, ἔτι σηκιακν τιν κατ’ ἁρχήν, ὤπι απο τὰ εκοτοαύρια τῶν Χοι στιανῶι ποὺ ζηῦσαν ατὶς 4ρ ὧες τοῦ οἰώνα στὴν Τουυκια Έχουν μείνε. σήµερα µόνο ό00 000 τὰ περι ΕΜΕΙΝΑΝ 8.000 Ωἱ Ἑλληνοφθόδοξα, πι άπεμεναν στὴν οκ ᾱ νερχοντας μόλις Ὁ ατίς 8.000 γράφονν οἱ ἀντωποκρίσεις τῶν Ὑρφμανικῶν ἐφημερί. δων. Τὸ 1922, ὁ ἑλληνισμὸς τῆς Μικρᾶς Ασίας ἐκδιώχθηκε δίαια ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ κατέφυγε στὸ ἐθνικὸ κράτος. στὴν Ἑλλάδα. Τὸ «Γένος τῶν Ἑλλήνων» συρρικνώθηκε. Στὴ φωτογραφία μιὰ εἰκόνα ἀπὸ τὴν τραγωδία: Στὴν προκυμαία οἱ Μικρασιάτες ὁμοεθνεῖς περιμένουν τὰ καράδια τῆς σωτηρίας κάδο μ.. η Ἡ πείρα ἔχει ἀποδείξει, ὅτι ἐκεῖνοι πού ἐπιδιώκουν νά εἷ- ναι πρῶτοι σέ ὅλα χάνουν τήν ἠσυχία τους καί καταντοῦν διι- στυχισµένοι. Οὐσιαστικά υιά ἀπό τίς κυριότερες απίες τοῦ ἄγχους καί τῆς νευρικῆς κατά- πτωσης εἶναι ἀκριβῶς τό κυνή- γι τῆς τελειότητας Καί «ατά κανόνα, ἐκεῖνοι πού θοῦν μέ κάθε µέσε σουν στήν κορυφή. στό γκρεμό. Εἶναι ἀποδειγμένο ἐπίσης ὅταν ὀνειρευόμαστε ά ὅτι, διαπρέψουµε, κάθε πού συναντοῦμε, μᾶς ἐξοργίζε! καί μᾶς ἐμποδίζει ν᾿ σουµε τίς πραγματικές έπιτυ: χίες µας. Κάτω ἀπ᾿ αὐτές τίς συνθῆκες, εἶναι Φυσικό νά αἰ- δυστυχισµένοι. Καί θά αἰσθανόμαστε πάντοτε σθανόµαστε ἀνικανοποίητοι καί σµένοι, ἄν δέν µάθουµε, ὅτι δέν εἶναι κακό νά δεύτεροι στόν τοµέα µας ᾖ' ἀκόμα καί τρίτοι. Κανένας δέν μπορεῖ νά ὑπέ- ρέχει σέ ὅλα. Τό κυνήγι τῆς «πρωτιᾶς» καί τῆς τελειότητας προσποσ ὰ Φτά. πέφτουν ἐμπόδιο ἀπολαύ- κάτι τρομακτικό. σπίτι όυστυχι- εἵμαστε Παραδείγματος χάρη, ἐκεῖ- νοι πού ὀνειρεύονται ἕνα τέ- λειο ἐπάνγελμα ἕνα ἕναν τέλειο γάμο, πι- στεύοιιν πώς, ἔχοντας ὔλ αὐ- τά. θά αίσθάνονται τέλειοι. 'Η ἀλήθεια εἶναι τελείως διαφο- ρετική. Στήν πραγματικότητα, ὕστερα ἀπό µιά προσωρινή χαρά, ἀρχίζουν νά σκέπτονται ὅτι ἂν σκοντάψουν µιά Φορά, ὅλ αὐὑτά θά ἐξαφανιστοῦν µο- ΟΙΑΝΚΥΝΗ/ΙΓΑΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΗΑ μᾶς ἐξοργίζει, γιατί διαπιστώ- νουµε στό τέλος, ὅτι δέν τηρή- σαμε τήν ὑπόσχεσή µας νά «Φθάσουμε στήν πρώτη θέση, νά νίνοιµε τέλειο. Καθώς αὐ- τήν τήν ὑπόσχεση τή δίνουμε μόνοι µας στὀν ἑαυτό µας, ἡ ὀργή µας στρέφεται! ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ µας Καί μπορεῖ νά εἶνα' καταστροφική Ἐκεῖνοι πού ὀνειρεύονται νά Φθάσουν στήν κορυφή δέν προσπαθοῦν ἀναγκαστικά νά ἐπιτύχουν κάτι πολύ σπουδαἵο. Κατά κανόνα κατέχονται ὄιαρ- κὠς ἀπό τό Φόβο τοῦ λάθους. Σκέπτονται διαρκῶς. ὅτι ἄν πα- ραπατήσουν, θά τούς συμβεῖ τρόμο. εἴδους: τέλειο Αὐτές οἱ νομιᾶς. Ὥσπου, τελικά, αὐὑτή ἡ σκέψη γίνεται ἔμμονη [δέα, πού τούς κάνει νά ζοῦν στὀν Ψυχολόγοι καί κοινωνιολό- γοι συμφωνοῦν στήν ἄποψη, ὅτι ὁ περφεξιονισµός, δηλαδή τό κυνήγι τῆς τελειότητας, εἷ- ναι ἡ πιό ἀνόητη παρτίδα. Μιά παρτίδα πού ὑπόσχεται πλούτη καί προσφέρει ἀπογοητεύσεις. Πολλές ψυχολογικές μελέτες ἔδειξαν ὅτι ἐκεῖνοι πού σπατα- λοῦν ὅλη τή Φυσική ἐνέργειά τους στήν προσπάθεια νά εἶναι πρῶτοι καί τέλειοι, βασανίζον- ται διαρκῶς ἀπό σκέψεις τοῦ «δέν εἶμαι «δέν θά τά καταφέρω», εεἶμαι ἀνόητος». «εἶμαι ἀποτυχημέ- νος». Καΐ, ὅπως εἶναι Φυσικό κάθονται ὁιαρκῶς «σ᾽ ἀναμμέ- να κάρβουνα». σκέψεις ρέουν ἀπό τήν καθημερινή πραγματικότητα. Ἐκεῖνος, πού πιστεύει ὅτι εἶναι ἡ ὅτι μπορεῖ νά γίνει τέλειος, σκοντάφτει διαρκῶς σέ γεγονότα, πού τοῦ θυμίζουν ὅτι δέν εἶναι καὶ δέν μπορεῖ νά γίνει. Ἔτσι τό πρό- κύκλος. ἱκανός», γεῖ άπορ- βληµά του γίνεται παθολογικό. Γιατί ζεῖ ἀναγκαστικά σέ µιά κατάσταση ἀνησυχίας καί ἄγ- χους, πού πολλαπλασιάζει αὖὐ- τές τίς ἀπογοητευτικές σκέ- Ψεις, ὀξύνοντας ἔτσι τήν άνη- συχία καί τό ἄγχος. Φαῦλος Ἴσως εἶναι παράδοξο, ἀλλά ἐκεῖνος πού ὀνειρεύεται νά εἷ- ναι ὁ τέλειος καί ὁ πρῶτος, δέν κατορθώνει,συνήθως,νά ἀξιο- ποιήσει τίς πραγματικές ὄυνα- τότητές του καί δέν Φθάνει οὔ- τε στήν προσιτότερη ἐπιτυχία. Στή μάταιη προσπάθειά του, πρέπει ν᾿ ἀκδλουθεῖ µιά ὁρι- σµένη γραµµή, πρέπει ν᾿ ἀρέ- σει στούς ἄλλους. Ἂν ξεφύγει ἀπ᾿ αὐτήν τή γραµµή, ἄν πάψει ν᾿ ἀρέσει σέ κάποιον, παγώνει, παραλύει καί παύει νά λειτουρ- Ὅλοι θέλουμε τήν ἐπιτυχία, σέ ὅλους τούς τομεῖς. ᾽Αλλά πρέπει νά εἵμαστε ρεαλιστές. Πρέπει νά ξεχάσουμε τήν ᾱ- πιαστη τελειότητα, ἄν θέλουμε ν᾿ ἀπολαμβάνουμε τίς ἁπλές χαρές τὴς ζωῆς καί νά αίσθα- νόµαστε εὐτυχισμένοι. 0 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗ ΤΑ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ Γ)ύφω στὶς 100.000 Ἕ)λη γες ἐγκατέχεηριν µέσα στὴν δεκαετία τοῦ. 60 τήν Τουρ κίχ, σε ποήρλὲς περιπτώσεις κατω ἀπο πιέσεις, κόγω τῆς ἐντάσεως στὶς σχέσεις Ἔλ Κάδας Τουρκίας, ) Οἱ καωστιανυὶ στην Τουρ κία, ἀναφέρετια στὴν ἔθει να τοῦ γερμανιχοῦ Πραμτυ ειν Εἰδήσκων, δὲν διώκον- ται δέδχια σήεφα, μὲ τον συστγαιατικὸ καὶ φρικώδη τρό πο, ποὺ εἶχε χρπαωπιηθεῖ πριν πο 5 χρόνια, Τὸ Σύνταγμα κι ἡ Συν- δή κη τῆς λωζάνης το 1923 τοὺς. ἐξασφιωίζει τὴν ἐλειβε ρισ τῆς πίστεως γαι πυοσστυ σ.ὰ σὰν µειωνότητιν, Παμὰ μῦτο ὅμως, τιώθυια. αυνε. χῶς περισσότερυ τὴν πίεση τῶν ὀπιιδῶν τι [σλὰμ, Στίς ἁνταποκρίσεις τῶν υκόκιανικῶν ἐφηωμεριδων -τι- ῥατίθενται σειρὰ παραδει- γµάτων, στάσεως τῶν Ας. χῶν κατὰ τῶν Χφιστιανῶν καὶ δυσμενοῖς μεταχειρίσεως του:. Η ΜΕΩΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ Στις πιο πολλὲς πεφιπιὠ σεις οἱ διωγμοί καὶ οἱ απιέ- αεις Ὑΐνονται μὲ ώδερνητι χὰ µέτρα καὶ διώφορα «διοι κητικὰα τού. σὲ δάρος τῶν ἐκχκλησιῶν. τῶν Ἱἱδρυμάτων καὶ τῶν σχολείων. 'Ο κατάω ος τῶν προκλήσεων, τὸ: νζεται στὸν γερµανικὸ τΤύ- πο, Ὑίνετα, στὴν Κωνσταν τινούπολη, ὅπου ζοῦν τὰ 2) 3 ὅλων τῶν Χριστιανῶν, συ γεχῶς μακρύτερυς. Ἔτσι: ---᾽Απογορεύεται οὐσμιατι- Ἰὰ στὶς Χχριστιπνικὲς ἐνκλη σίες νὰ ἐπισκευάζουν καὶ νὰ συντηροῦν τοὺς ναοὺς. τὰ σχολεῖα καὶ τὰ ποσοκκµεῖο, γιατί δὲν τοὺς χορηγεῖται κα τὰ Ὑανόνα ἡ Απαιτουμένη ἔγκριση τῶν τυυρκικῶν ἂρ χῶν. Ἡ ἴδια ἀπαγόρευση ἰσχόει καὶ Ὑμι τὴν Ἰἀγέγερ- ση γέων υτιρίων στὰ οἰνόπε δᾳ, ποὺ «ἀνήκουν στὴν ἴδιο κτησία τῶν κχριστιανικῶν ἐνμκησιῶν. --Ὅ Πατριάρχης τῆς Ἑλ- λωνορθηωδόξου Ἑκκλησίως πα θαπονεῖται γιὰ τὴν ἁπαλλι τρίωση ναῶν σὲ πολλὲς τουρ κικὲς ἐπαρχίες. Τὸ 1979 ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάοσχης εἷ- χε Υρίφει στὸν πότε ππρωθυ πωὐργὸ Ἐτζεδὶι γιὰ «ἐγέργει ες, ποὺ. δὲν παρατηροῦντα οὔτε ατὴν ἐπυχὴ τῆς ἆθω μανικῆς αὐτοκρατοφρίας». --Μὲ δάση μιὰ ἀπόφαση το 1963 γιὰ τὴ δήκωαση τῶν ἐκκλησιχστινῶν πεφριουσιῶν Ἠτησία τῶν ἐκλλησιῶν τὶς μετέπειτα δωφεὲς ἡ ἀγυρές. Σὲ παλλὲς περιπτώσεις ἔγιναν ἀπαλίλοπριώσεις τῶν περιοωσιωκῶν στουχείων τῶν ἐκκλησιῶν αυμπερι)λαμδανο- µένων. καὶ τῶν ἱερῶν νιὰ κατρευτικῶν ἀντικειμένων. Σὲ ἄμλες περιπτώσεις ὑπα Χοεώθηκαν οἱ ἐκκίησίες νὰ ααραχωρήσουν «στὸ τουρχικὀ κράτος τά ᾖἔσοδά τους. --'Ἡ ἄδεια διδασκαλίας σὲ χυιστιανοὺς διδασκάλους πε ριορίζετα, δάσει μιᾶς νέας ῥυθµίσεως µόνο σε ἐκκήησια στικὰ σχωεῖα, τὰ ὁποῖα ση μειωτέον δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐπισκέπτοντω οἱ κληρικοί. Στὰ χριστιανικά σχολεῖα ἐπιδλήθηκε ὁ διοριασμὸς µωα μεθανῶν ὡποθιευθωντῶν, ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ --Στὸ σχολειο τῆς Ελιλη- ναρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Κωνσταντινούπολη οἱ ἀθχὲς αργοῦνται νὰ ἐπιτρέφαυν τὸ διορισιὀ νέου διευθυντοῦ, ταῦ. ὁποίοι ἡ 6έση παριµέ- γει ἀπὸ ααιοῦ πγενή, Ἔτσι τὸ σχολεῖο διευθύνει ὁ µου- συ μάγος ὑποδιρυθιντὴς, --Ῥῤμνοὶ χρυστιανοὶ µάθη- ταὶ ὑποχρεώνονται μὲ διάφο ρα τεχνάσματα νὰ «φοιτοῦν σὲ μουσουλμανικὰἀ σχολεῖα. Πατριάρχης τῶν Αρμενίων Σ. ἙΚαλουτσὰν κατήγγεώε π.χ. ὅτι σὲ ἑκαχτοντάδες παι διὰ τῆς Ἅ«ὀκχκκησίας δὲν ἐπι- τρέπεται νὰ ἐγγοιιφοῦν σὲ ἀο πενικά σχολεία γιατὶ, στὴ μηξιαρχικὴ πράξη τῆς Υεννή σεὼς τυνς οἱ τουρκικὲς ἆρ- χὲς εἶχαν γράψει ἁπλῶς «Ἀφιστιανύς» καὶ ὄχι «Αομέ γιος Χριστιανός», Τὸ πόσυ ἔποπτη εἶναι ἡ τωκτινὴ αὐτὴ «Φαίνεται π.χ. καὶ ἀπὸ τὸ Υργονὺς, ὅτι στη γέα ταυτότητα τοῦ ἴδιομ τοῦ Αρμένιου Πατοιάφχη υἱ τορρκικὲς ἄρχες ἔγραψαν σὰ θυήσχευμὰ µόνο «Ἀριστιανός», Σὲ σιυνέντεωξή τυυ μὲ τὸ Υεομω νο πρακτορείο εἰδή- σρων ὁ πατριάρχης Καλο. τσιὰν τόλμησε νὰ καταγγεί- κει «Εἴμαστε Τυῦρκοι πον, τες, Δὲν ζητᾶμε προνόμια. Ζητᾶμε µμὀνυ τὰ δικωώματά µας. ἀλλὰ δεχόμχστε προ- ἌλΊσεις καὶ δυσιεγἠ µεταχεί ρηση». Ἡ ἀντωπόκφιστι τυῦ γευµα- γικυῦ πρακτοφείου αἰδήσεων τελειώνει μὲ τὴν πρόταση : «Οἱ ανησυχίες τοῦ πατωι ἄρχη Καλουτσιάν, πάνω Ἀπὸ τὸ γρσφεῖο τοῦ ὁποίων εἶναι κφεμασιιένη μιὰ φωτιυγραφίχ τοῦ. ἱδριτῆ τῆ- μοντέρνας Τουρκίας, Ἰκιμώλ Ατατούρκ, θὰ πρέπει νὰ αὐξηθοῦν στὸ μέλλον ἀγόμη περισσότευη:. Α. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ οἳ πουρκικὲς ἀρχες δὲν Ίνα (Απὸ τὴν «Ακιόπικη» ᾿Α Υνωρίζυυῦν σήµερα. σάν ἴδια θννῶν). ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 100 ΛΕΟΠΑΡΤ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΙΡΝΕΙΗ ΕΛΛΑΔΑ Ἡ ἀναστήλωση τῶν ᾿]ε- ρῶν Μονῶν τοῦ 'Αγίου Ο- ρους, ποὺ πλήγηκαν ἀπὸ τὸ σεισμὸ τοῦ 1978, θὰ ἀρχίσει ᾱ- µέσως μετὰ τὶς γιορτὲς τοῦ Πά- σχα ἀπὸ τὸ ἀνασυσταθὲν κέντρο διαφύλαξης τῆς 'Αγιο- ρείτικης κληρονομιᾶς. Σύντο- µα ἐπίσης ϐ)᾽ ἀρχίσουν στὸ Αγιο Όρος οἱ ἐργασίες ἀνέ- χερσης μουσείου, γιὰ τὴ διαφύ- λαξη καὶ προστασία τῶν ἀνεκτίμητων θυσαυρῶν τῶν μοναστηριῶν. ΑΠΟ ΤΗ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ :Ο 'Ὑφυπουργὸς ᾿Εθνικῆς ᾽Αμύνης τῆς Ελλάδας κ. Πέ- τσος, θὰ ἐπισκεφθεῖ ἀπὸ τὶς 2-5 Μαΐου τὴν Δυτικὴ Γερμανία, προκειµένου νὰ συζητήσει τὴν ἡμερομηνία παράδοσης ἕκα- τὸν ἁρμάτων µάχης τύπου «Λέ- οπαρτ», στὴν 'Ελλάδα. Παράλληλα ὁ ἝἛλληνας 'Ὑφυπουργὸς ᾽Αμύνης, θὰ ἕ- ξετάσει τὴ δυνατότητα συµπα- ραγωγῆς τῶν ἁρμάτων αὐτῶν στὴν Ελλάδα. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ «ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ» ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ᾿Η Ένωση Κυπρίων Φοιτητῶν «Δράσις-Κ.Ε.Σ» - ποὺ ἀποτελεῖ πάντα μιὰ ἀγωνιστικὴ ἔπαλξη γιὰ κάθε ᾿Εθνικόφρονα ΄ Ελληνοκύ- πριο Φοιτητὴ - ἄρχισε τὴν ἔκδοση µηνιαίας ἐφημερίδας ἀπὸ τῆς Ίης ᾿Απριλίου 1982. ᾿Η προσπάθεια αὐτὴ ἐντάσσεται µέσα στὰ πλαίσια τοῦ εὑρύ- τερου ᾿ Αγώνα µας γιὰ διατήρηση τῆς ἐθνικῆς µας ταυτότητας καὶ ἀφύπνιση τῆς ἑλληνικῆς συνειδήσεως τῆς Κύπρου µας, ὥστε νὰ διεκδικήσει τὰ δίκαια της μὲ τρόπο δυναμικό. Δὲν ὑπερτιμοῦμε τὴ σημασία ἐνὸς µηνιαίου ἐντύπου σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄλλους τομεῖς τῆς ἐθνικῆς µας ὁραστηριότητας. Πιστεύουμε ὅμως ὅτι ἡ ἔφημε- ρίδα µας - «Δράσις - Κ.Ε.Σ.» - θὰ ἀποτελέσει ἕνα ἐρέθισµα γιὰ τὸν Κύπριο Φοιτητὴ ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε Ελληνα, ποὺ ὅξν ἀπεμπόλησε τὰ Ἑλληνικὰ ἰδεώδη καὶ ποὺ δὲν ξέχασε πὼς στὴν ἑλληνικὴ πατρί- δα του παραβιάζονται θεμελιώδεις ἀρχὲς τῆς ἠθικῆς καὶ τοῦ Δι- καίου. ᾿Εκδίδουµε τὸ ἔντυπο αὐτὸ μὲ τὴν πίστη ὅτι θὰ καταστεῖ κρίκος συνδέσεως καὶ συνεργασίας μεταξὺ τῶν ᾿ Ελλήνων τῆς Κύ- πρου καὶ τοῦ εὐρύτερου ᾿ Ελλαδικοῦ χώρου, στὸν ἀγώνα τους νὰ ἀντιταχθοῦν μὲ κάθε τρόπο στὴν τουρκοποίηση τῆς Κύπρου καὶ στὶς βουλὲς τῶν «Μεγάλων». ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ) Σελίδας ΜἩ Βόρειος Ἠπειρος καί ἡ συρρίκνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ Πρόσφατα, στήν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεώς του στήν Κύπρο, σέ ὁμιλία του σέ εἰδική συνεδρίαση τῆς Βουλής τῶν ἀντιπροσώπων, ὁκ. Παπανδρέου τόνισε ὅτι «γιά δεκαετίες τώρα, ὁ Ἑλληνισμός συρρικνώνεται» θεµελι- ώῴνοντας τήν ρήση του, στήν θίαιη εἰσθολή καὶ κατοχή τοῦ δορείου τµήµα- τος τῆς Κύπρου, τοῦ 36.396 τοῦ πολύπαθου νησιοῦ τῆς ᾿Αφροδίτης ἀπό τίς ὀρδές τοῦ Αττίλα καί στήν ἀναφορά του στόν Ελληνισμό τῆς Κὠώνσταντι- νουπόλεως ὅπου ἀπό 110--120 χιλιάδες, ἀπέμειναν µόνο 5.000 ἴσως γιά νά θυμίζουν τήν ἱστορική κληρονομιά αὐτῆς τῆς ἀνήσυχης γωνιᾶς τῆς νοτιοα- νατολικῆς Μεσογείου. Ἡ θέση, τραγικά ἀληθινή, προκάλεσε τήν Τουρκική ἀντίδραση καὶ οἱ ᾿Ατακόλ καί Ντενκτάς, κατηγόρησαν τήν Ελλάδα, ὅτι ἔχεις θλέψεις στήν Κωνσταντινούπολη. Αὐτήν τήν συρρίκνωση τοῦ ᾿Ελληνισμοῦ, ὁ κ. Πρωθυπουργός, διαθεθαί- ωσε ὅτι εἶναι ἀποφασισμένος νά ἀνακόψει. Λησµόνησε, ὅμως ἠθελημέναἢ ὄχι, νά ἀναφερθεῖ σέ ἕνα ἀκόμη σημεῖο συρρίκνωσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τήν Βόρειο Ἠπειρο, πού συγκινεῖτίς καρδιές ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Τετρακόσιες Χιλιάδες Ἕλληνες, τῆς Βορείου Ηπείρου, ζοῦν σάν καταδιωκόµενοι πρόσ- Φυγες µέσα στἁ πατρογονικάτους ἐδάφηῃ, µέ καθεστώς ἀφόρητης καταπί- εσης, πέρα ἀπότίς συμφωνίες τῆς Κερκύρας τοῦ 1914 ποὺ ἴσχυσαν ὑποτυ- πωδῶς µέχρι τοῦ 1940. Στήν ᾿Αλθανία τοῦ ᾿Εμθέρ Χότζα, µετά τήν ἐπικράτηση τοῦ κομμµουνιστι- κοῦ κόμματος τό 1944, ἡ Κυθέρνηση ἀπαγόρευσε τό 1947, κάθε δηµόσια λατρεία καί θρησκευτικὀ θεσμό. Ἡ Ἑλληνική ᾿Εκκλησία, ἀπηύθυνε ἔκκληση στήν διάσκεψη τῶν Έκκλη- σιῶν, πού ἔγινε τὀν περασμένο χρόνο στή Δανία, ὅπου ἔλαθαν µέρος ἐκπρόσωποι τῶν ἐκκλησιῶν ἀπό ὅλο τόν κόσµο ἐκτός ἀπό τήν ᾿Αλθανία. «Τετρακόσιες χιλιάδες Ἕλληνες Ορθόδοξοι ἀναγκάσθηκαν νά ζοῦν χω- ρίς πίστη καί χωρίς θρησκεία. Σήµερα στήν ᾿Αλθανία, δέν ὐπάρχει οὔτε ἕνας ἐπίσκοπος καί ὅλοι οἱ ἱερεῖς ἀναγκάσθηκαν νά σταματήσουν τήν ἄσκηση τοῦ λειτουργήματός του καί οἱ ἐκκλησίες µετατράπηκαν σέ µου- σεῖα ἡ κέντρα διασκεδάσεως. Χιλιάδες πιστῶν ρίχθηκαν στίς φυλακές γιά τό ἁπλό γεγονός ὅτι εἶναι Χριστιανοί. Μιά τέτοια καταπίεση τῶν θρησκευ- τικῶν αἰσθημάτων δέν παρατηρήθηκε σέ καμμιά ἄλλη χώρα πού κυθερνᾶ- ται ἀπό ὁλοκληρωτική ἀθεῖστική κυθέρνηση» ἀναφέρει ἤ ἔκκληση τής Ἱεραρχίας µας, πού σέ µιά προσπάθεια προσεγγίσεως καὶ ὑποστηρίξεως δημοσίευσε στἠν ἐπίσημη ἐφημερίδα του, τόν Ρωμαῖο Παρατηρητή, τό Βατικανό. ᾿Η μητροπολιτική ὀργάνωση τῆς ᾿Αλθανίας, τότε ᾽Ανατολικό Ἰλλυρικό, θεμελιωμένη σὲ ἀποφάσεις τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὑπάγεταιτόν Δ΄ αἰῶνα στήν Μητρόπολη Δυρραχίου καὶ στήν ᾿Αρχιεπισκοπή ᾿Αχριδῶν. Ἡ φραγκοκρατία συντελεῖ στήν ἐξάπλωση τοῦ Καθολικισμοῦ καί ἡ Ὄρθοδο- ξία περιορίζεται στά νότια διαμερίσματα τῆς χώρας, ὅπου πάντοτε ὑπῆρχε Ἑλληνισμός σέ ἁκμή, στή Βόρειο Ἠπειρο. Μετά τήν ἀναγνώριση τῆς ἀνεξαρτησίας της τὸ 1920 καϊ παρά τήν διακή- ρυξη τῆς ἀρχῆς τῆς ἀνεξιθρησκείας, ἡ ἐθνικιστική ᾿Αλθανία, μέ σκοπό τήν ἀποκοπή τῶν δεσμῶν τῶν ἀλυτρώτων Βορειοηπειρωτῶν μέ τήν Ελληνική παράδοση, προσπάθησε πραξικοπηµατικά νά ἀποκτήσει αὐτοκέφαλη Ἐκ- κλησία, ἐπιδίωξη πού τελικά ὑλοποιήθηκε µέ τήν συμφωνία τῆς Κωνσταντι- νούπολης (3 Απριλίου 1937) καὶ ἐπικυρώθηκε µέ Πατριαρχικό καἰ Συνοδικό Τόμο, µερικές ἡμέρες ἀργότερα, στίς {12 ᾽Απριλίου 1937, ἐπὶ Πατριάρχου Βενιαμίν. Στήν διάρκεια τῆς Ιταλικῆς κατοχῆς τῆς ᾿Αλθανίας, πολλοί μητροπολῖτες καί ὁ ἀρχιεπίσκοπος Χριστόφορος ἔχασαν τόν θρόνο τους, ἐνῶ µετά τήν ἐπικράτηση τοῦ κομμουνισμοῦ, στὀν ἀρχιεπισκοπικό θρὀνοτῆς Αλθανίας, ἀνέθηκε αὐθαίρετα ὁ Παΐσιος (1949], ἀντικαταστάθηκε ὁλόκληρη ἡ ἱεραρ- χία µέ ἀνατροπή τῆς κανονικῆς τάξεως διεκόπη κάθε ἐπικοινωνία τῆς ᾿Αλθανικῆς ἐκκλησίας μὲ τίς ὑπόλοιπες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καί κάθε πνευματικός δεσμός µέ τὀ Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Δημεύτηκε καί κρα- τικοποιήθηκε ὅλη ἡ ἐκκλησιαστική καί µοναστηριακή περιουσία καί ἐπε- θλήθη αὐστηρός κρατικός ἔλεγχος (Διάταγμα 743/1949) καί ψηφίστηκε νέος καταστατικόὸς χάρτης ἀπό τό Γ΄ Κληρικολαϊκό Συνέδριο τῶν Τιράνων, πού κυρώθηκε µέ τό Διάταγμα 1065/1950. ᾿Ο διάδοχος τοῦ Παῖσιου, πού πέθανε τό 1966, Δαμιανός, εἶχε καλύτερες προθέσεις, ἀλλά ἡ ᾿Αλθανική κυθέρνηση κάτω ἀπό τήν κινέζικη ἐπιρροή δέν τοῦ ἐπέτρεψε νά πραγματοποιήσει ὅτι ἐπεδίωξε ἀνακαλώντας τὀ Διά- ταγµα 1065/1950 μέ τὸ ἀριθμοό 4337/1967 Διάταγμα τοῦ Προεδρείου τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς ᾽Αλθανίας, γιά νά ἐπακολουθήσει ἔντονη ἀθεῖ- στική κίνηση καί νά ἐξαλειφθεῖ κάθε ἐπίσημη ἐκκλησιαστική ἐκδήλωση. Ο ἀρχιεπίσκοπος Δαμιανός κλείστηκε στίς φυλακές τό 1967 ὅπου καὶ ’ πέθανε τὸ 1973 σέ ἡλικία ὀγδόντα ἐτῶν. ᾽Αλλά δέν εἶναι µόνον ὁ διωγμός τῆς ἐκκλησίας, Τό τυραννικό καθεστώς τοῦ Ἐμθέρ Χότζα καταπατεῖ ἀσύστολα καί τά πιό στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώµατα. ᾿Επιδιώκει τὀν ἐξσλθανισμό τῆς ᾿Ελληνικῆς μειονότητας µέ κάθε µέσον. Οἰπεριουσίες τῶν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς ᾿Αλθανῶν, πέρασαν στά «χέρια» τοῦ κράτους, πού ἐπιδιώκει νά ὑφαρπάσει ἀπό τούς σκλαθω- µένους Βορειοηπειρῶτες τίς περιουσίες τους πού βρίσκονται στήν ᾿Ελλά- δα. ᾽Ανυπεράσπιστοι καθώς εἶναι, ἐξαναγκάζονται παρά τὴν θἐλησή τους, νἁ ἑξουσιοδοτοῦν ἄγνωστους στήν ᾿Ελλάδα ἐκπροσώπους τους, γιά νά διαχειρίζωνται τίς ἐδῷῶ περιουσίες τους, πού ἔχουν ἀξία περισσότερο ἁπό 20 δισεκατομμύρια δραχμές. Ἡ τρομοκρατία ὀργιάζει καί οἱ Ἕλληνες ἀπο- φεύγουν στὀν ᾿Αλθανικό «παράδεισο» νά μιλοῦν τήν γλῶσσα τους, πού διδάσκεται ἄλλωστε ἐλάχιστα καὶ µόνον στήν περιοχή τοῦ ᾽Αργυροκά- στρου, γιατί µόνον ἐκεῖ ἀναγνωρίζειτό ᾽Αλθανικόκράτος τήν ὕπαρξη ἑλλη- νικῆς μειονότητας πού μάλιστα ὑπολογίζει σὲ ... 30.000 ἄτομα. ᾿Εκεῖ ὑπολειτουργοῦν 40 ἑλληνικά δηµοτικά σχολεῖα, ἀλλά µέ δα- σκάλους φρονημάτων τοῦ Χότζα, µετά δέ τίς πρῶτες τάξεις, τά Ἕλλη- νικά διδάσκονται σἀν ξένη γλῶσσα. Κάθε ἔκφραση συµπαθείας γιἀτήν Ελλάδα τιμωρεῖται αὐστηρά, ἐνῶ μεγάλος εἶναι ὁ ἀριθμός τῶν Ελλήνων, πού µήν ἀντέχοντας ἄλλο τόν ἐπίγειο αὐτὸ παράδεισο, προσπαθοῦν νά διαφύγουν στἠν ᾿Ελλάδα, γιά νά προστεθοῦν κι αὗτοί στούς 20.000 κρατούμενους στίς φυλακές Ελ- ληνες ἡ νά διαλυθοῦν οἱ οἰκογένειές τους µέ ὑποχρεωτικές µετακινή- σεις στίς θόρειες περιοχὲς τῆς χώρας. Η λήψη ἑλληνικοῦ ὀνόματος, ἀπαγορεύεται, οἱ φυλακισμένοι μεταφέρονται διαρκῶς ἀπό φυλακή σἑ Φυλακή, µέ σκοπό νά µἡ γἰνεταιποτέ γνωστός ὁ ἀληθινός ἀριθμόςτους, ἀλλά καί νά διακόπτουν κάθε ἐπαφή καί ἐπικοινωνία µέ τούς συγγενεῖς τους. Θλιθερὀ ἀποδεικτικό στοιχεῖο, ἡ μοναδική ἐκκλησία πού ὑπάρχει στό χωριό Μπιστρίσα, δεῖγμα τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Τιράνων. πού διασώ- θηκε «γιά νά καταμαρτυρεὶ τήν σέ θάρος τοῦ λαοῦ καταπίεση καί 6λα- θερά γιά τό μέλλον ἐπίδραση τῆς θρησκείας στό λαό». ΄Η κατάσταση αὑτή συγκινεῖ καὶ προκαλεί ὄχι µόνο τήν ἀναζωπύ- ρωση τοῦ ἐθνικιστικοῦ αἰσθήματος, ἀλλά καί τὸ ἐνδιαφέρον, ὅλων ἐκεί- νων πού εἰἱλικρινά τούς ἀπασχολοῦν τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα. ᾿Η ᾿Εκκλησία µας, πρωτοστατεῖ στὀν ἀγῶνα αὐτὸ καί εἰδικὴ ἔπιτρο- πή, πού ἀποτελεῖται ἀπό τούς Μητροπολίτες Κοζάνης, Κίτρους, Κορίν- θου, Φθιώτιδος, καί Ὕδρας καί ᾽Αλεξανδρουπόλεως ἀσχολεῖται µέ τὸ Βορειοηπειρωτικὀ. Οἱ Μητροπόλεις Δρυίνουπόλεως -- Πωγώνιανης καί Κονίτσης, Φλω- ῥρίνης, Εδέσσης -- Πέλλης καί Αλμωπίας, Μεγάρων - Σαλαμίνος, ΑρΥοΟ- λίδος, Σιδηροκάστρου, Καισαριανῆς - Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ, Ἂρτης, ᾿Ελευθερουπόλεως, Νέας Ιωνίας καί Φιλαδελφείας, Ζιχνῶν καὶ Νευρο- κοπίου. Λευκάδος καὶ Ιθάκης, Καστοριᾶς, Γορτῦνος, Ὕδρας καί Σπε- τσῶν. συμπαρίστανται στὀν ἀγώνα πού διεξάγουν τά Βορειοηπειρωτικά σωματεῖα. Ἡ Κεντρική ᾿Επιτροπή τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ ᾿Αγώνα, ἀλλά καί οἱ κατα τόπους ὀργανώσεις καί σωμµατεῖα, προσπαθοῦν νἁ ἐνημερώσουν τήν κοινἠ γνώµη καί νά διεθνοποιήσουν τὸ Βορειοηπειρωτικό,παρουσι- ἀζοντας στοιχεῖα καί ἀψευδεῖς μαρτυρίες τὴς καταπίεσης πού ὑφίσταν- ται οἱ συμπατριῶτες µας, μέ πρόσωπα πού διέφυγαν µέσα ἀπό τὀ ἴδιοτὸ ἀπέραντο ᾿Αλθανικό στρατόπεδο. Μερίδα τοῦ πνευματικού µας κόσμου. Πανεπιστηµιακοί διδάσκαλοι κύρους, ἀλλά καί φοιτητικές ὀργανώσεις καί πολιτιστικά σωµατεῖα, ὅπως ὁ ἀνθρωπιστικός σύνδεσμος ᾿Αθηνῶν, ἡ Λέσχη Λάῑονς Θεσσαλονίκης - Μετροπόλιταν κ.ᾱ., ἑνώνουν τὴν φωνήτους µέ τήν φωνήτῆς Εκκλησίας μας καί τῶν Βορειοηπειρωτικών ὀργανώσεων καί σωματείων. ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΕΛΤ/Ο ΣΥΛ4ΔΡΟΜΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μέ πρωτοβουλία τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓΩΝΙ- ΣΤΩΛ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΑ/ΠΕΛ) καί τῆς ΓΠΑΓΚΥΠΡΙ/ΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΩ- Ν/ΣΤΩΝ (Π.Ε.Α.) ἑκδίδεται σάν µηνιαία έφημε- ρίδα τῶν ΑΓΩΛΙ/ΣΤΩΛ ὁ ΕΘΛ/ΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ. ΓΙά νά μπορέσει ή ἑφημερίδα αὐὑτή, ἡ πιό γνήσια ἑθνική ἔπαλξις κα! Φωνή νά φέρει σέ πέρας τήν γιγαντιαία ἀποστολή της ΕΓΡΑΦΗΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ. Παρακαλοῦμεν συμµπληρώσατε τό κότωθ δελτίο συνδρομητοῦ καί στείλετε το στήν διεύ- θυνσιν µας στήν ᾿Αθήνα ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 φος ΟΡΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑΙ/ - ΤΗΛ. 3606493 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΛΥΜΟ Δ/ΕΥΘΥΛΕΣΙΣ Ὃ σε ΜΕΤΡΗΤΑ ἡἤ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ επ|-

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 8p
Η «ΥΠΕΡΜΕΙΖΩΝ» ΣΥΝΟΔΟΣ 8p
Κάνουν θραύση οι καρδιοπάθειες στην Κύπρο 8p
Να δοθεί η βοήθεια στη Κύπρο Πολιτισμός 8p
Έργα και όχι υποσχέσεις απαιτεί η ΣΕΚ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 8p
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ ΘΑΧΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 8p
ΤΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ 8p
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΜΟΝΙΑΣΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 6p
ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΣ ΤΟΥ 1955 6p
Η Βόρειος Ήπειρος και η συρρίκνωση του Ελληνισμού 5p
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πολιτισμός 5p
Όταν οι ένοχοι είναι κατήγοροι 3p
ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 3p
ΠΡΩΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 3p
ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ 3p
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 3p
Η Ληστρική Σύνοδος της Λευκωσίας 1973 3p
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ 2p
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2p
ΠΩΣ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ 1p
ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ «ΥΠΕΡΜΕΙΖΟΝΑ» ΣΥΝΟΔΟ 1p
Ο Ελληνισμός της Κύπρου 1p
ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΛΑΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ 1p