Back

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1982-09-04

« Ἡ µεγαλοσύνη στά ἔθνη δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέµµα Μὲ τῆς ψΨυχῆς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ τὸ αἷμα. » ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΕΟΝΙΚΟς ΦΥύΛΑΚΑς ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 198» Λ{ΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ Α΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7 ΤΙΜΗ 100 μίλς ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ Σελίδες: δ , Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στόν Κυπριακό Τύπο δήλωση τοῦ Τζαίημς Κάλλαχαν, ὑπουργοῦ Εξωτερικῶν τῆς ᾿ Αγγλίας τό 1974 κα/µετέπει- τα ΓΠρωθυπουργοῦ, σύµφωνα µέτήν ὁποία: «Οἱ Ηνωμένες /Πολιτεῖες δέν ἄφησαν τήν ᾽ Αγγλία νά ἑπέμβη καῖν᾿ ὁποτρέψειτήν Τουρκική εἰσβο- λή». Τή δήλωση αὐτή τοῦ Κάλλαχαν ἔδωσε στή ὁημοσιότητα ὁ ἐργατικός βουλευτής κ. Κρίστο- Φερ Πράϊς, κα/ ἐλέχθη σέ συζήτηση τοῦ Κάλλα- Χαν μὲ ὁμάδα ἑργατικῶν βουλευτῶν σχετικά µέ τόν συσχετισμό Κυπρ!ακοῦ καί Φώκλαντ. Εἶναι πραγματικά θλιβερό πώς ή ἱστορική πολιτική Τῆς ᾽᾿ Αγγλίας ξέπεσε σέ τόση φθηνή προπαγάνδα ὥστε νά µή σέβεται τήν πραγµατι- . κότητα κα/ νά κρύπτει Τήν ἀλήθεια. (Σκοπός µας δέν εἶναι νά ὑπεραμυνθοῦμετῶν Η.Π.Α. ἀλλάν ἁποκαλύψουμε τήν ἀλήθεια καί νά προσπαθή- σουµε ν᾿ ἀφυπνίσουμε τόν Κυπριακό λαό καί τούς ἀσχολούμενους µέ τήν πολιτική τῆς Κύ- πρου, ποῖο! εἶναι οἱ πραγματικά ὑπεύθυνοι γιά τήν σηµερινή µας τραγωδία). ᾿Ο Πρωθυπουργός τῆς εἰσβολῆς Μπουλέντ ᾿Ετζεβίτ, ὅπως εἶναι πιά σ᾿ ὅλους γνωστό, δέν ἑ- πισκέφθηκε Τίς Η.Π.Α. γιά νό πάρει «ἄδειαν εἰ- σβολῆς, ἀλλά τό Λονδίνο. Κάτω ἁπό τήν ἐπιρροή καί τόν ἔλεγχο τοῦ ὁποίου εὑρίσκετο ἡ Κύπρος. Γατί ἡ Κύπρο δέν εἶναι µέλος τοῦ Λ/Α- ΤΟ ἀλλά µέλος Τῆς Κοινοπολιτείας. Αν ἦταν µέ- Λος τοῦ ΝΑΤΟ δέν εἶχε νά φοβηθεῖ τίποτε. ᾿Εκεῖ κ. Κάλλαχαν ἑνῶ συνομιλούσατε μέ τόν ᾿Ετζεβίτ, εἴχατε τή ὁυνατότητα νἁ τόν ἐμπο- ὀΐσετε ἐσεῖς ἀπό τοῦ νά εἰσβάλει στήν Κύπρο καί ὄχι οἱ ᾿Πνωμένες Πολιτείες. ᾿ Αλλά, ἀντί νά πρά- ξετε αὑτό, ἀποστείλατε πρός πλήρη κόλυψη τῆς ἀποβάσεως, οὑσιώδη ναυτική καί ἀεροπορική ΠΟΛΛΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Η ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΑΧΑΝ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ δύναμη στή Μεσόγειο, καθώς καί τό ἔλικοπτε- ροφόρο «ΕΡΜΗΣ» αὐτό πού ἔφερε εἰς πἐραςτήν ἀπόβρση τῶν Βρεττανικῶν δυνάμεων στά Φώ- κλαντ. Τό «ΕΡΜΙΗΣ» βρισκόταν κατά τή ὀιάρκεια τῆς ἁποβάσεως τῶν Τουρκικῶν στρατευμάτων εἰσβολῆς, σέ ἁπόσταση «βολῆς πυροβολικοῦ.» Σέ κάποιο στάδιο µάλιστατοῦ πολέμου, περίτήν 21η Ιουλίου 1974, τό «ΕΡΜΗΣ» παραπονέθη- κε(!) πρός τό Γ.Ε.Ε.Φ., ὅτι «πυρά τοῦ πυροβολι- κοῦ τῆς ᾿Εθνικῆς Φρουρᾶς, ἔβαλλαν σ᾿ «ἐπικ/νδυνη ἀκτίνα» πολύ πλήσιον του. Σέ ὐπό- δειξη τοῦ Γ.Ε.Ε.Φ. ν΄ ἀπομακρυνθεῖ γιατί βρι- σκόταν σέ περιοχή πολέμου αὐτό ἀπάντησε ὅτι: «δέν πῆρε ἀκόμα διαταγή, γ!᾽ ἀλλαγήν στίγµα- τος.» Ε/να ὅμως πραγµατικότης κ. Κάλλαχαν, ὅτι ό ᾿ΕΤτζεβ/ δέν ἐτήρησε τήν συμφωνία σας κα προέλασε πέραν τῆς συμφωνημένης γραμμῆς Αγία Εἱρήνη - Καπούτ!, Δίκωμο-Παλαι/ός ὁρό- µος Λευκωσίας καί ”Αγιος ᾽Αμβρόσιος - Καλο- γραία Εἶναι γεγονός κ. Κάλλαχαν πώς ὅταν ἆντιλη- Φθήκατε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐκμεταλλεύτηκαν τήν ἐμπιστοσύνη σας, Τότε πράγµατ! ζητήσατε ἁπό τίς Η.Π.Α. νά ἐπέμβουν γιά ν᾿ ἀναχαιτίσουν τόν τουρκικό ἐπεκτατισμό Θά ἦταν γιά τήν ᾽Αμερική τρομερή ἀφέλεια καί πολιτική ἀνικανότης, ἄν σ᾿ αὐτό πού τόσο ἔντεχνα κατασκευάσατε, ἐπενέβαιναν «τήν ὥρα τῆς κρίσεως» µάλιστα γ/ά νά δημιουργήσουν ἑν- τύπωση µέσα στόν ὁιεθνῆ πολιτικό στῖβο πώς εἷ- ναι ἡ πρώτη καί ή µοναδική ὑπεύθυνη δύναμη γιά τίς ὠὡμότητες καί τό ἐγκλήματα τῶν τούρκων σέἐ βάρος τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ. Καίρωτοῦμεκ. Κάλλαχαν ἄν ἀληθεύειτόγε- γονός πώς ἐσεῖς τή στιγµή ὀκριβῶς αὐτή, πού ή Αμερική ἀρνήθηκε ν᾽ ἀναμειχθεῖ στά ἐγκλημα- τικά σας σχέδια τότε ἑσεῖς ἁποφασίσατε σάν ὅ- πουργός ἑξωτερικῶν τῆς τότε ἐγκληματικῆς κυβέρνησης τῆς Αγγλίας, ν᾿ ἀφιχθεῖτεστήν Κύ- προ μυστικά καί νά ζητήσετε ἁπό τόν τότε ὅ/οι- κητή τῶν ἐν Κύπρω ᾽Αγγλικῶν δυνάμεων νά ἐπέμβει Αὐτός ὅμως σᾶς ἁποκόλυψε ὅτι διέθετε πολύ ἐἑλάχιστα µέσα καί ὁ χρόνος ἦταν µηδαμµι- νός γ/ά νά μπορέσει ν ἀναλάβει µιάν τέτοιαν ἆ- ποστολήν ) ᾿Αρχές Φεβρουαρίου 1978, ὅταν οἱ Τοῦρ- κο! ἀποφάσισαν νό καταλάβουν τό ἀεροδρόμιο Λευκωσίας πράγματι τότε ή ἐνέργεια αὐτή τῶν Τούρκων ματαιώθηκε ἐξ αίας τῆς ἐπεμβάσεως τῶν Αγγλων. Κα τοῦτο, ὄχι γιατί οἱ ΑΥΥΛοΙΛυ- πήθηκαν τούς ᾿Ελληνοκυπρίους, ἀλλό γιατί οἱ Τοῦρκο ἄναδρο, καί ὕπουλο:, θά καταλάµβα- ναν καί ἄλλους ζωτ/ικούς χώρους ἄν ὄχι καί ὁλό- κληρη τήν Κύπρο. Εἶναι καιρός ν ᾿ ἀντιληφθεῖ ή ᾿ ΑγγλΙκή πολι- τική πώς µέ τέτοιες ἐνέργειες δέν κερδίζει ἀλλά χάνει. ΄Ο Κυπριακός ᾿Ελληνισμός θά μποροῦσε κάλλιστα νά χαρακτηριστεῖ σάν φίλος τοῦ ᾿ΑΥ- γλικοῦ λαοῦ, ἄν μποροῦσε ἕστωκαίτώραή ᾽ΑΥ- γλία, νά ἐπουλώσει τά τόσο βαρειά πλήγματα πού συσσώρευσε ή Τουρκία σ᾿ αὐτό τό ὡραῖο νησί. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Γ.Γ τῆς Π.Ε.Α. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ἕ. ἆ. --Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ -- ωβββς ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ Αν ζοῦσε ὁ Διγενής διαφορετική τροπή θά Ἐἔπαιρναν τά πράγµατα Ξημερώματα Ίης Σεπτεµβρίου 1971, ὁ Αρχηγός Τῆς ΕΟΚΑ, όὁ' ᾿Ελευθερωτής τῆς Κύπρου, ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ-Δ/ΓΕΝΗΣ, πατᾷ πάλι τά ποτισµένα µέ αἷμα ἠρώων καὶ μαρτύρων χώματα Τῆς /διαιτέ- ρας του πατρίδας Κύπρου. Δ/ιαφεύγει τήν προσοχή τῆς φΦρουρᾶς πού τοποθετήθηκε ἔξω ἀπό τό σπίτι του στό Χαλάνδρ! καὶ ὕστερα ἁπό ἕνα ταξίδΙ γεμάτο περιπέτεια καὶ κινδύνους φτάνει! στήν ἀγαπημένη του πατρ/- δαγιάνά συνεχίσειτόν ἀγώνατῆς Ε.Ο.Κ.Α.. γιά Ενωση τῆς Κύπρου µέτήν Μητέρα ᾿Ελλάδα. ΄᾿Ηλθε νά προειδοποιήσει τούς Κυβερνῶντες γ/ά τόν (.Ο Διγενής πρέπει νά ποῦμε ἐδῶ ὅτι ὅταν ζοῦσε δέν πίστευε ὅτι οἱ καταζητούµε- νοι ἠμποροῦν νά τόν βοηθήσουν σοβαρά ΜΕ τόν θάνατον τοῦ Διγενῆ τό παρα- κράτος ἀλλά καί ἡ κυβερνητική ἔπικουρι- κή δύναμη, ἦταν σὲ ἀναμονή. Περίμενετίς ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΠΟΛΙΤΙ«Η ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εξελίξεις. ος η, - σ | ΙΟ. πα) | Στό μεταξύ ἡ µεγάλη χούντα (οἱ µεγά- λοι ἀξιωματικοί) ἄρχισαν τήν διαβρωτική κίνηση στὀ στρατό καί κατά τοῦ Δ. ᾿Ίωαν- νίδη. Κάποιοι ἀπ᾿ αὐτούς ἦλθαν ὅπως γρά- Ψαμε στήν προηγούµενη Έκδοση σὲ ἐπαφή μέ πολιτικούς μεταξύ τῶν ὁποίων ἀναφξρε- ται καί τό ὄνομα τοῦ Νόβα, τοῦ Μαύρου, Αβέρωφ, Κανελλόπουλου κλπ. Τό σχέδιο ἄρχισε νά παίρνει σάρκα καί ὁστά. Οἱ µεγάλοι ἀξιωματικοί πού ἀντιτίθεν- το τοῦ ᾿Ιωαννίδη, πρόετρεπαν τήν ΕΟΚΑ νά ἀρχίσει δράση ὑποσχόμενη τά πάντα. Με τήν πρώτη κίνηση κατά τοῦ καθε- στῶτος Μακαρίου τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟ- ΚΑ Β΄ τὀ παρακράτος ἀλλά καί ἡ Επικουρική δύναμη προχώρησε σέ ἔκβια- σμούς διάφορες ἐπιθέσεις ξυλοδαρμούς κρατουμένων, ἐκφοβισμούς, συλλήψεις κλπ. Ηταν µιά προσπάθεια νά ἐκτραπεῖ ἡ ό ΕΟΚΑ Β΄ καί νά κηρύξει ἀνοικτόν πόλε- ς μον κατά τοῦ μακαριακοῦ κράτους. “Ο ἀγωνιστικός κόσμος τῆς Κύπρου, χαιρετίζει ἀκόμα µιά φορά, τήν ἀπόφαση γιά ἐπίσημο ἄνοιγμα τοῦ φακέλλου Ἡροδοσίας τῆς Κύπρον, ἀπό τήν Κυβέρνηση τῆς Μητέρας Πατρίδας, ἀλλά διατηρεῖ τὶς ἐπιφυλάξεις του, στό χατά πόσο θά ἀνοίξει ὁ φάκελλος, γιατὶ οἱ ἐπίσημες ἑξαγγελίες γιά τό ἄνοιγμά του κατήντησαν σκέττη κοροϊδία καὶ ἐμπαιγμός. Τό ἄνοιγμα τοῦ φακέλλου ζήτησαν πρῶτοι καὶ ἐξακολουθοῦν νά τό ζητοῦν οἱ ἀγωνιστές, γιατὶ εἶναι οἱ µόνοι πού ἀπάντησαν «παρών» στά προστάγµατα τῆς πατρίδας καὶ εἶναι αὐτῶν τό αἷμα πού χύθηκε καὶ περιμένει ἐξηλέωση, αἱ εἶναι οἱ ἀγωνιστές οἱ μεγάλοι προδοµένοι. Ἡ νέα ἐπίσημη διαβεβαίωση, ἦλθε ὕστερ᾽ ἀπό εἰσήγηση τοῦ βουλευτῆ ἐπικρατείας κ. Γ. Μαύρου, ὁ ὁποῖος πρότεινε τόν διορισμό κοινοβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς. 'Ο κ. Μαῦρος, ὅπως τό Πανελλήνιο γνωρίζει, κι ὅπως γνωρίζει κι ὁ ἴδιος πολύ καλά, δέν εἶναι ἐκτός φακέλλου, ἀλλ᾽ οὔτε ἅμοιρος εὐθυνῶν μπορεῖ νά παρουσιαστεῖ. Γνωστές οἱ δηλώσεις του, ὅταν ἀνάλαβε θριαμβευτικά τό ᾿Ὑπουργεῖο ᾿Εξωτερικῶν, µετά τήν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας στήν Ελλάδα. Οταν ὅμως ἦλθε ἡ ὥρα νά ὑλοποιήσει τά ὡραῖα λόγια, πού ἀνύψωναν τό ἐθνικό φρόνημα, προτίμησε τήν... ἀτίμωση καὶ ὄχι τόν πόλεμο. Προτίμησε τόν ἐξευτελισμό καὶ τό σχλάβωμα κι ἄλλης Ελληνικῆς Κυπριακῆς γῆς, ἀπό τόν αἱμοβόρο «᾿ Αττίλα Β». Εἶναι καιρός, ὅπου πρέπει νά ὑλοποιηθοῦν τά λόγια καὶ νά μετουσιωθοῦν σέ πράξεις. Τό παρελθόν νάλθει σάν µέγας διδάσκαλος νά μᾶς διδάξει, πώς ὅπου ἡ διχόνοια κυβερνᾶ, ὅπου οἱ ἀγωνιστές - οἱ ἀκρῖτες τῆς ᾿Ελληνικῆς Υῆς - διώκονται, κακή καὶ μαύρη τύχη περιμένει τόν τόπο. Κι᾽ ἔχουμε παράδειγµα, δυστυχῶς τραγικό παράδειγµα, τήν κατάρα πού πλάκωσε τόν τόπο µας καὶ τόν κρατεῖ Δεχόταν ἐπιθέσεις ἐνῶ δὲν ἔκαμνεν τί- ποτε. Τό παρακράτος στό μεταξύ προχω- ροῦσε σὲ δραστηριότητες πού σὲ πολλές περιπτώσεις προλάμβαναν τήν ΕΟΚΑ. ἁλυσοδεμένο µακρυά µας, ἐδῶ καὶ ὀκτώ χρόνια. 0 Φάκελλος πρέπει ν᾿ ἀνοίξει... ν᾿ ἀνοίξει ὅμως πραγματικά καὶ ὄχι χάριν ἀνοίγματος. 'Ἡ Τουρκική εἰσβολή, τοῦ 1974, ἦταν ἡ εὐκαιρία πού ἀποζητοῦσε γιά χρόνια ἡ βάρβαρη Τουρκία. Ἕνα πραξικόπημα, ἀνοικτές οἱ κερκόπορτες καὶ νά τό ἀποτέλεσμα. ᾽Αλοίμονο ἄν καλυφθεῖ σκόπιµα ἡ ἀτέλειωτη σειρά τῶν ἐθνικῶν λαθῶν πού διεπράχθηκαν, ἥ ἡ πολιτική τῶν σκοπιµοτήτων, πού ἀκολουθήθηκε. Πού καὶ τά δύο ὁδήγησαν στὀν μαῦρο ᾿Ιούλη τοῦ 1974. 'Ο Φάκελλος, περικλείει πολλές βρωμιές. Περικλείει τήν μεγαλύτερη προδοσία στήν ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Καὶ οἱ ἔνοχοι κυκλοφοροῦν ἀκόμα ἐλεύθεροι καὶ ποιός τ' ἀποκλείει, οἱ Παυσανίες αὐτοὶ νά παρουσιάζονται ὑπέρμαχοι ὑπερασπιστές τῆς Φυλῆς καὶ τῆς Πατρίδας. Πρέπει νά περιλάβει ὁ φάκελλος, τά παρασκήνια, πρὶν τήν ὑπογραφή τῶν καταραµένων συμφωνιῶν Ζυρίχης-Λονδίνου, νἀλθεῖ στήν ὑπογραφή τῶν συμφωνιῶν, γιά νά πληροφορηθεῖ τό Πανελλήνιο καὶ οἱ Κύπριοι ἀγωνιστές, ποιός δαίμονας ἔβαζε τροχοπέδη στόν νικηφόρο ἀγώνα τοῦ ᾿Αρχηγοῦ Διγενῆ καὶ τῶν ἀντρειωμένωντῆς Ε.Ο.Κ.Α., δίδοντας ἕνα ψευτοσύνταγμα πού ἀπομάκρυνε τήν Κύπρο ἀπό τὶς ἀνοιχτές ἀγκάλες τῆς Μάνας Ἑλλάδας καὶ ἕνα ἁπατηλό «νενικήκαµεν». Μέ τό ἄνοιγμα τοῦ Φακέλλου Προδοσίας τῆς Κύπρου, νά ἀποκαλυφθεῖ ἡ κατάσταση στό ἐσωτερικό µέτωπο τῆς Κύπρου τήν περίοδο 1960-68, µέ τά πρῶτα ὁλισθήματα τῆς ἡγεσίας. Νά συμπεριληφθεῖ ἡ «σκοπιμότητα» τῆς ἀλλαγῆς 13 σημείων τοῦ Ζυριχικοῦ συντάγματος, πού δημιούργησε τήν «πράσινη γραμμή» καὶ τούς Τουρκοχυπριακούς θύλακες. ᾽Ακόμα νά περιλάβει τήν ἄφιξη τῆς “Ελληνικῆς Μεραρχίας, τήν λάσπη ἐναντίον της, τόσο ἀπό ἀνθελληνικούς παράγοντες στήν Κύπρο ὅσο καὶ στήν “Ελλάδα. ᾿Ακολούθως τήν σκευωρία τῆς Κοφίνου, πού εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τήν στό ἔργο του. Πάντοτε ἔδινε διαταγές νά µήν ἔκτρέπονται παίρνοντας ὅλα τά ἆπα- ραίτητα µέτρα καί νά καταφεύγουν κατα- ζητούμενοι. Παράλληλα ἄἤθελε νά ἀποφύγει ὁ ᾿Αρχηγός τῆς ΕΟΚΑ τς οἶκο: νομικὲς δυσχξρειες γιά τήν σουντὴρησητῶν καταζητούµένων καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους. Τελικά δὲν μπόρεσε νά τό ἀποφύγει παρ᾽ ὅλες τς φιλότιµες προσπάθειές του.) ᾿Ενῶ σὐψεχίζεται ὁ ἀνοικτός ἐμφύ- λιος πόλεμος τῆς ΕΟΚΑ καί τοῦ µακαρι- ακοῦ κράτους, ὁ Νόβας Επισκέπτεται τήν Κύπρον. Στό µεταξύ ἡ ΕΟΚΑ ἔκαμνε Ἐνέργειες σπασµωδικές. Μέ ἄλλα λόγια Ἐπνεε τάλίσθια. Στήν ὀργάνωση τοῦ Δι- γενῆ, πού Ἱδρυσε μέ τούς καλύτερους οἱ- ονούς, εἰσχώρησαν πράκτοτες τοῦ Μακαρίου τῆς χούντας τοῦ ΑΚΕΛ κλπ. τά πάντα εἶχαν διαβρωθεῖ. Ἐαφνικά Ἐνῶ ὁ «Εμφύλιος πόλεμος) συνεχίζετο μὲ σαρωτικές Επιτυχίες τοῦ παρακράτους ὁ Μακάριος στᾶλνει τήν γνωστή ἔπιστολή πρός Γκιζίκη ὕστερα ἀπό πολλές δραστηριότητες τῆς ΕΟΚΑ γιά τίς ὁποῖες πολλά Φημολογοῦνται ὅτι δηλαδή ἧσαν «ῴτιακτέο) γιάτάπεραιτέε- ρω. Συνέχεια στην 8 σελ. Φίλους. φυγή τῆς ᾿Ελληνικῆς Μεραρχίας ἀφήνοντας τήν Κν- προ «ξέφραγο ἀμπέλι» σ᾿ ὅποιον τήν ὠρέγετο, καὶ ποῖοι ἐμποδίζουν µέχρι σήµερα τήν ἐπαναφορά τῆς Μεραρχίας. ᾿Επίσης ὑπενθυμίζουμε τήν ψευδαίσθηση τῆς δη- µιουργίας τοῦ ἐφικτοῦ, τήν ἀπαγόρευση στήν δηµι- ουργία σωστῆς πολιτικῆς ζωῆς, τούς διωγμούς τῶν ἀγωνιστῶν, πού ἁκόμα συνεχίζονται τήν δημιουργία τοῦ ᾿Εθνικοῦ Μετώπου, τές ἀτασθαλίες καὶ τήν σπατά- λη τοῦ δημοσίου χρήματος, ὑπό τὶς εὐλογίες τοῦ κρά- τους. Τούς κακούς πολιτικούς χειρισμούς τοῦ ἐθνικοῦ µας θέµατος, χωρὶς νά ἔχουμε ποτέ μακροχρόνια πο- λιτική ἤ πολιτική διαίσθηση Ἡ ἀκόμα ἕστω συνετή πρόβλεψη. Τήν αὐτοπροβολή «μας σάν «Φλάμπουρου ᾽Αγῶνος» καὶ τήν ὑπόσκαψη τῆς συνεργασίας µέ τές Ἑλληνικές κυβερνήσεις, γιά 44 χρόνια... Ὅλα αὖὐτά εἶναι ἡ «σπονδυλική στήλη» τοῦ φακέλλου. )Αλλά ὑπάρχουν καὶ ἄλλα πολλά πού ἔγιναν καὶ ἀκολουθήθηκαν χωρὶς σωστό ἀποτέλεσμα καὶ τά διά- φορα τρανά καὶ κεραυνοβόλα γεγονότα δέν μᾶς συνέ- τισαν. θέλουμε ἐδῶ καὶ τώρα νά τά ἐπισημάνουμεχκαὶ νά τά γράψουμε, προειδοποιώντας ἀκόμα µιά φορά γιά τό ἀποτέλεσμάτους, ἄνκαι οἱ ἀγωνιστές μυριάδες φορές τά εἶπαν καὶ δἐν εἰσακούστηκαν. 'Ἡ λανθασμένη ἐξωτερική πολιτική καὶ ὁ ἔναγκα- λισµός τῶν ᾿Αδεσμεύτων, πού στάθηκαν ἀνίκανοι νά βοηθήσουν τήν Κύπρο, ὅταν ἡ γή της σφυροκοπεῖτοτό 1974 ἀπό τήν αἱμοβόρα Τουρκία καὶ ὁ λαός της ἄνυπε- ῥάσπιστος πετσοκόβετο. Καὶ τό χειρότερο, οὔτε τήν εἰσβολή ἐναντίον τῆς πατρίδας µας δέν καταδίκασαν οἱ «φίλοι» µας οἱ ᾿Αδέσμευτοι. Τό κακό τῆς ἐξωτερικῆς µας πολιτικῆς ἐπιβεβαι- ώνεται ἀκόμα µιά φορά, δυστυχῶς ἡ ἐπιβεβαίωσή της εἶναι πανηγυρική, ἀπό τά τραγικά γεγονότα τοῦ Λιβά- νου. Ποῦ ἦταν οἱ ᾿Αδέσμεντοι καὶ οἱ ἄλλοι ὅταν οἱ Παλαιστίνιοι κατασφάζοντο «Φωνή βοῶντος ἐν τῆ καραδοκοῦντα ἐχθρό καὶ νά ζητήσει τήν ἅμεση ἀμυντική θωράκιση τῆς Κύπρου, γιασὶ γνώριζε πώς οἱ καταραµένες συμφωνίες Ζυρῄχης - /ονδ(- νου, µέτό δ/καίωµα πού ἕδ/ναν στήν Τουρκική μειονότητα, ἐγκυμονοῦσαν κινδύνους καὶ ή Τουρκία πού ἁπό χρόνια ὠρέγετο τήν Κύπρο νά τήν κάνε! ἐπαρχία της, θά προφασιζόταν εὐκαιρία νά εἰσβάλει στό νησί µας. Τά παλληκάρια του, οἱ ἀγωνιστές τῆς ΕΟΚΑ, ἀκολούθησαν Τόν ᾿Αρ- χηγό τους γιάν ᾿ ἀνδρειωθοῦν κάτω ἀπό τήν ἐμπνευσμένη καθοόδήγησή του καὶνά συνεχίσουν τόν ἀγώνα. ᾿Η ἄφιξη του στήν Κύπρο καὶ ο/προει- δοποιήσεις του γιά σωστό ἀγώνα καὶ ἀλλαγή πολιτικῆς, ξεσήκωσε θύελλα δ,αμαρτυριῶν ἁπό τό παρακράτος. Οἱ ἀγωνιστές του, διώχτηκαν, Φυλακί- στηκαν, δεινοπάθησαν... ΄ΟἼδιος ὁ Διγενής, ὁ ἄνθρωπος πού ἕκανετόν θρῦλο πραγματικότητα, ὁ ήρωας πού χάραξετόν ὀρόμο τῆς Λευτεριᾶς κα)τῆς τιμῆς γιάτήν Κύπρο καὶ ἄφησετρανό παράδειγµα ἀγώνα καὶ ὑπακοῆς στή Φωνή τῆς πατρίδας, διώχτηκε, καὶ κατασυκοφαντήθηκε. Πόσο προφητικά ὅμως ἀκούονται καὶ σήµερα τά λόγιατου. ᾿Από τόν τάφο βροντοφωνάζει: «᾿Ο ἀγώνας θά τελειώσει µόνο μὲ τήν Ένωση τῆς Κύπρου μέ τήν γλυκειά Μάνα ᾿ Ελλάδα. Προχωρεῖστε μπροστά». ΄Η σηµερινή θολή πραγματικότητα τοῦ τόπου µας δέν βοηθᾶ στήν ὀρθή καὶ ἀντικειμενική ἐκτίμηση τῆς προσωπικότητος τοῦ Στρατηγού. Εἴμαστε βέβαιο! ὅμως πώς κάποτε, ὅταν τά µίση κα)τά πόθη γαληνέψουν, ή µορφή τοῦ Στρατηγοῦ, οἱ ἀγῶνες του καὶ πρό πάντων τό ἦθος καὶ ἡ ἀγωνιστικότης του θά τύχουν γενικῆς ἀναγνωρίσεως, ἀπό ἐχθρούς καὶ ἐρήμω» ἡ βοήθειά τους. Δυστυχῶς ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει «ἐθνική ἀδια- ᾿φορία», τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στήν Κύπρο. Τά λόγια πρέπει νά γίνονται ἔργα. 'Η πολιτική ἡγεσία τῆς Κύπρου, ὀφείλει νά λαμβάνει σοβαρά ὑπ᾿ ὄψη τά ὅσα τό ᾿Εθνικό Κέντρο τοῦ 'Ἑλληνισμοῦ ἀποφασίσει καὶ νά ἐνθαρρύνει στό μεγαλύτερο δυνατό σημεῖο, τήν καλλιέργεια αἰσθημάτων ἀγάπης καὶ ἀφοσίωσης πρός τήν Μητέρα “Ελλάδα. ᾿Επίσης ἡ Μητρόπολη τοῦ 'Ἑλ- ληνισμοῦ νά συνειδητοποιήσει περισσότερο τό χρέος της πρός τήν Κύπρο. ᾿Οκτώ χρόνια ἀπό τήν µεγάλη ἐθνική συμφορά, πού ἔπληξε τό νησί µας, καὶ ἄφησε κυλῖδα ντροπῆς σ᾿ ὁλόκληροτό Ἓθνος, µπουχτήσαµε ἀπό λόγια. ᾿Οφείλει ἡ Μητέρα Πατρίδα, σάν ἐγγυή- τρια δύναμη, ν᾿ ἀναλάβει τὶς εὐθῦνες της στό ἁκέραιο καὶ νά βοηθήσει πρακτικά τήν Κύπρο. Καὶ αὐτό ἐπι- ᾿ βάλλεται νά γίνει τώρα. Προτοῦ εἶναι ἀργά. Κύριοι τοῦ ᾿Εθνικοῦ Κέντρου. Εἶναι καιρός ν᾿ ἀναλάβετετὶς εὐθῦνεςσας, ἔναντι τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς ἱστορίας. ᾿Οφείλετε ν᾿ ἀνοίξετε τόν «Φάκελλο Προ- δοσίας τῆς Κύπρου», πού κατήντησε ὅπως τό µάδηµα τῆς µαργαρίτας, σε μαθητικά χέρια. Νά τιµωρήσετε τούς ἔνοχους, ὅποιοι κι ἄν εἶναι. Νά βοηθήσετε τήν Κύπρο µέ τὀν τρόπο πού ξέρετε ἐσεῖς. 'Ο ἐχθρός, πα- νοῦργος καὶ αἱμοβόρος καραδοκεῖ. Μήν κάνετε πώς δέν συμβαίνει τίποτα. Σταματεῖστε τούς «πειραματι- σμούς» καὶ τὶς φωνασκίες. Τήν Ἐύπρο θά τήν σώσει µόνον ἡ πραγματική ἐθνική θωράκιση. Τά γεγονότα τοῦ Λιβάνου μᾶς κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. 'Ἡ Κύπρος πορεύεται ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων µέ τήν Ἑλλάδα. 'Η Κύπρος µοσχομυρίζει Ἑλλάδα καὶ ἀγωνίζεται σάν 'Ἑλλάδα. Δέν θἐλουμενά πιστεύουμε ὅτι ἡ Κύπρος θά ξαναχρησιμοποιηθεῖ γιά τήν 'Ἑλλά- δα. Αν συμβεῖ αὐτό, θᾶναι καὶ τό τέλος της. «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ » ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 4 Τ.Κ. 950 ΤΗΛ. 64211 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΜΥ ΓΕ ΗνΙΚΗ ΖΩΗ Ἡ σύγχρονη ἀποστολή τῆς οἰκογένειας α Τοῦ κ. ΝΙΚ.Σ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, καθηγητοῦ Πανεπιστηµίου Εἶναι συνηθισμένο φαινόμενο, ὅταν ἀπό τὴ διαµόρφωση νέων κοινωνι- κονομικῶν συνθηκών ἀλλοιωθεῖ ἡ κοινωνική λειτουργία συγκεκριμένου θεσμοῦ, νά θεωρεῖται ὃτι ὁ θεσμός αὐτὸς θρίσκεται σε «παρακμή». Σάν παρακμή χαρακτηρίζεται ὅηλαδή κάθε παρέκκλιση ἀπό τήν ἀρχική µορ- φή, μέ τὴν ὑποία ἐμφανίστηκὲ ἕνας θεσμός. Ἡ οἰκογένεια εἰδικότερα, εἶναι ἔκδηλο πώς Έχει ἀποκτήσει σήµερα διαφορετική ἀποστολή, ἀπό ἐκείνην πού εἶχε μέ τήν παλαιότερη µορφή τῆς πατριαρχικής οἰκογένειας. 'Η ἀλλοίωση αὐτὴ τῆς κανωνικἠς λειτουργίας τήν ὑποία ἐπιτελεὶ ἡ οἰκογένεια, μέ κανένα τρόπο ὅμως δέν σηµαίνει «παρακμή» της, εἴτε μέ τήν ἔννοια τοῦ μαρασμοῦ, εἴτε µέ τήν ἔννοια τῆς φθορᾶς της. ᾽Απλά καί µόνο ἡ οἰκογένεια ἔχει διαφορετική ἀποστολή, ἀπ᾿ ὃπ εἶχε µέχρι καὶ τίς ἀρχές τοῦ αἰώνα µας, χωρίς ἡ διαπίστωση τῆς διαφορᾶς αὐτῆς νά ἐνέχει ὁποιαδήποτε ἀξιολόγηση. Όταν ἡ «Εὐθύνη» μοῦ ζήτησε νά µετάσχω στήν ἔρευνά τῆς γιά τό θέµα αὐτό, εἶχα τὴν ἐπιφύλαξη ὃτι θὰ ἔπρεπε νά ἐπαναλάθω ὕ.τι ἔχω µέ ἄλλες εὐκαιρίες ξαναγράψει, ἀποδίδοντας μάλιστα Όχι δικές µου διαπιστώσεις. ἀλλά γενικά ἀποδεκτές θέσεις. 'Η ἐπανάληψη Όμως δικαιολογεῖται Ίσως, ἐπειδή δὲν γίνεται σὲ νοµικό περιοδικό, ἂν καί φοθᾶμαι ὅτι καὶ ἄλλοι νομικοί πού θά μετέχουν στήν ἔρευνα αὐτή, θά ποῦν τὰ Ίδια πράγματα, τό πολύ µε ἂλλα λόγια. Πρίν ἀπό μερικές δεκαετίες, ὅσο ἐξακολουθοῦσε σέ ἀγροτικές κυρίως περιοχές νά ὑπάρχει τὸ καθεστώς τῆς «οἰκιακῆς οἰκονομίας», ἡ οἰκογένεια ἀποτελοῦσε πραγματική παραγωγική µονάδα. ᾿Από τότε Όμως πού οἱ παρα- γωγικές της διαδικασίες περιῆλθαν σέ ἄλλους φορεῖς. π.χ. τὰ ἐργαλεῖατης στά (φαντουργεῖα ἢ οἱ στάνες της στἰς θιοµηχανίες γάλακτος, ἔπαψε ἡ οἰκογένεια νἁ συνιστᾶ παραγωγική µονάδα, καὶ ἀπό τότε πού τὰ µέλη της ἀναγκάστηκαν νά ἐργαστοῦν σέ διαφορετικὲς πόλεις, ἔπαψε νά ἀποτελεῖ καὶ ὑπολογίσιμη καταναλωτικἠ µονάδα: “Ἡ ἀποδέσμευση τῶν οἰκογενειακῶν σχέσεων ἀπὸ τήν παραγωγική διαδικασία, σήμαινε κάποια (ποθάθµση τῆς κοινωνικῆς ἀποστολῆς τῆς οἰκογέγειας. ᾿Η «ποθάθµιση» Όμως αὐτὴ δὲν ἐπέφερε καὶ ἀποσύνθεση τῆς οἰκογένειας, γιά τὸ λόγο Ότι ὄχι µόνο διατήρησε μερικές ἀπό τίς παλαιότερες λειτουργίες της, ἀλλά καὶ γιατὶ ἀπόκτησε νέες, πολύ πιό οὐσιαστικές Ίσως ἀπὸ αὐτὲς πού εἶχε ἄλλοτε. Βέδαια Όταν μιλᾶμε σήµερα γιά οἰκογένεια, τὴ νοοῦμε ὄχι µέ τή γνωστή ἄλλοτε πατριαρχική της σύνθεση, ἀλλά µέ τή στενή µορφή τῆς συζυγικῆς οἰκογένειας, πού ἑκτός ἀπό τό ζεῦγος τῶν συζύγων καὶ τῶν παιδιῶν τους, περιλαµθήνει τούς γονεῖς καὶ σπανιότερα τούς ἀδελφούς τους. ΄Η οἰκογένεια μέ τὴ µορφή αὐὑτή, ἂν καὶ δὲν ἀποτελεῖ πιᾷ αἰκονομική µονάδα, ὅμως ἐξακολουθεῖ νά ἀποτελεῖ κοινωνική µονάδα στὴν ὁποία ἡ Πολιτεία, μέ ρητὲς διατάξεις Έχει ἀναθέσε, παρά τήν καθιέρωση κοιγωνι- κῶν παροχών, τή φροντίδα γιά τὰ θιολογικἀ ἤ οἰκονομικά ἀδύνατα µέλη της καὶ παράλληλα τήν ἀναιροφή καὶ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν. Άλλά καί ἂν ὑποτεθεῖ ὅτι μελλοντικά ἡ κρατική γραφειοκρατία θά ἦταν δυνατό γά ἀναλάθει τά καθήκοντα «διατροφής» τῶν ἀγήλικων καὶ ἀνίκανων γιά ἐργασία μελῶν τῆς οἰκογένειας καὶ πάλι δὲν θά ἔπαυε ἡ σηµασία τῆς σημερινῆς οἰκογένειας ὡς κοινωνικῆς µονάδας. Ἡ οἰκογένεια συγκεκριµένα, στὴ σύγχρονη κοινωνία ἔχει ἀποκτήσει τὴν πρὀσθετη Οιιψασία τοῦ «κέντρου», ὕπου ὁ Άνθρωπος μπορεί νά καταφί- Υειγιά νά δρεῖ ἀνακούφιση ἀπό τὶς ἀγχώδεις συνθήκες ἐργασίας Του καὶ ἀπό τήν τάση γιά µαζικοποίηση πού χαρακτηρίζει τίς ἐκδηλώσεις τὴς ἐποχῆς μας. ᾿Ἡ οἰκογένεια ἀποκτᾶ ἔτσι τή σηµασίᾳ τοῦ ὕστατου καταφυγίου, ὕπου ὁ προσωπικότητά του. Ἡ µεταθολή τὴς ἀποστολῆς καὶ λειτουργίας τῆς οἰκογένειας στή σύγχρονη ἐποχή, ὅπως καὶ προηγούμενα τόνισα, δὲν σηµαίνει ἔτσι «παρα- Κμῆ» τῆς οἰκογένειας. 'Ἡ µεταθολή ὅμως αὐτή κάνει ἔκδηλη τήν ἀνάγκη νά τροποποιηθεῖ τό κωδικοποιημένο οἰκογεγειακό δίκαιο, πού δέν ἀνταποκρί- γεται πιὰ στήν νέα µορφή καὶ ἀποστολή τὴς οἰκογένειας. Πολλά κράτη ἔχουν προχωρήσει σὲ κυριολεκτικά ἀντικατάσταση τοῦ παλαιοῦ οἰκογεγειακοῦ δικαϊου, ὥστε γά ἀνταποκρίνεται αὐτὸ στίς σύγχρονες κοινωνικές συνθῇ- κες. ᾿Εμεῖς θέθαια ἀκόμα συζητᾶμε ἁπλές τροποποιήσεις του, πού ἐπιθάλ- λει ρητά τό Σύνταγμα... 4 ! Σ.Σ.: ᾿Από τὸ φυλλάδιο Νεοελληνικοῦ προθληματισμοῦ «Εὐθύνη». Όνθρωπος μπορεῖ νά ἐλπίζει ὅτι θά ἀναπτήξει ἢ τουλάχιστο θά διασώσειτήν - ᾿Ο γνωστός ἁγωνιστής κ. Σωκράτης ᾽Ηλιάδης, ἀπέ- στειλε πρός τήν ἀθηναϊκή ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» τήν πιό κάτω ἐπιστολή. ᾿Επανεφανίσθη: εἲς τό πολιτικόν προσκήνιον ὁ περιλάλητος ὑπουργός τῶν ᾿Εξωτερικῶν τῆς ἐπανόδου τῆς Δημοκρατίας εἷς τήν Ελλάδα, κ. Γεώργιος Μαζ- ρος, διά νά: εἰσηγηθῆ τήν συγκρότησιν ἑἐξεταστικῆς τῶν πραγμάτων ὁδιακομµα- τικῆς ἐπιτροπῆς, προκειµέ- νου νά ἀνοιχθῆ ὁ Φάκελλος τῆς Κύπρου. Οτι ἡ πρότα- σις Γεωργίου Μαύρου ἐγέ- νετο ἐκ τοῦ πονηροῦ, κα- ταδεικνύεται καὶ ἐκ τοῦ γε- γονότος ὅτι ἡ οὕτω συγ- κροτηθησοµένη ἐπιτροπή θά ἁπαρτίζεται ἐκ τῶν κοµ- µάτων, τά ὁποῖα, Φεῦ! δέν εἶναι ἁμέτοχα τοῦ ἐγκλήμα- τος κατά τῆς Κύπρου. Εἶναι δέ περίεργον, ὅτι ὁ 'Αθη- ναϊκός Τύπος - µέ τήν ἑξαί- ρεσιν τῆς «᾿Εστίας» --- δέν ἀντελήφθη ποῦ τό πάει ὁ κ. Μαῦρος ἡ δέ «Καθημερινή» ἔσπευσε νά υἱοθετήση τήν ἔμπνευσίν του! ΄Η ἐν Κύπρω παράταξις τῶν ᾿Ενωτικῶν, ἔχουσα τριακονταετῆ πεῖραν προ- σώπων καὶ πραγμάτων, δι- καιοῦται νά ὑποθέση ὅτι οἱ ἐμνευσταί τῆς διακοµµατ!- κῆς ἐπιτροπῆς, ἥτις ὑποτί- «θεται ὅτιθά ἀνοίξη τόν Φφά- κελλον, δέν εἶναι ἄλλοι ἀπό ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἓν τῇ δι- απύριψ των νά ἀνατρέψουν τήν «Χούντα», ὠνειρεύοντο καὶ ἐπεζήτουν µίαν ἐθνικήν συμφοράν, διά νά πέση τό στρατιωτικόν καθεστώς καὶ νά ἐπανέλθη ἡ Δημοκρα- τία! Καὶ, πρῶτοι αὐτῆς τῆς νοοτροπίας, ἦσαν οἱ γονεῖς τῆς «Νέας Δημοκρατίας». ᾿Επομένως, ἡ ὅλη αὐτή σο- βαρά καὶ ὅραματική ὑπό- θεσις τοῦ Φακέλλου τῆς Κύ- πρου θά καταλήξη, τελι- κῶς, εἰς κοµµατικήν Φαρ- σοκωμωδίαν. ᾽Αλλά, τὶ ἄλλο θά ἡδυ- νάµεθα νά ἀναμένωμεν ἁπό τούς εἰσηγητάς, γνωρί- ζοντες τό παρελθόν των Δέν εἶναι µήπως, ὁ κ. Μαῦ- ρος, ὁ ὁποῖος εἰς Γενεύην τῷ 1974 πρό τοῦ «᾿Αττίλα 2», διεκήρυσσε πρός τούς ᾿Αγγλοτούρκους συνομµι- λητάς του, ὅτι ἡ ᾿Ελλάς θά προτιµήσητόν πόλεµον ἁν- τίτῆς ταπεινώσεως Ἔπρο- τίµησε, ὅμως, τήν ταπείνω- σιν, ἀφήσας τόν «᾿Αττίλα» νά κατακρεουργήση τό 3806 τῆς Κυπριακῆς γῆς! Οσον διά τήν ἐνθουσιώδη συµπαραστάτιδα τῆς προ- τάσεως Μαύρου, τήν κ. Βλάχου, ἁρκεῖ κανείς νά μνησθῆ, ὅτι περί ὥραν 6ην ἀπογευματινήν τῆς 2Ίης Ιουλίου 1974, 'εἰς τό «στούντιο» τοῦ Β.Β.0. ἔλε- Αναγκαια ανακοινωσητης Εχει περιέλθει εις γνώση µας ὅτι και πάλιν γνωστοί κύκλοι επιδίδονται στη διάδοση ψευδών και κακοβούλων φΦημών οτι δήθεν η ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ ενισχύει πότε µια καιπότε άλλη πολιτικἠ παράταξη (η παράταξη ἔντεχνα επιλέγεται ανάλογα της πολιτικἠς τοποθέτησης των ατόμων προς τα οποία απευθύνονται) σε µια καταχθὀνια προσπάθεια να περιπλἔξουν την Εταιρεία μας σε κομματικές διαφορὲς και καταστάσεις µε προφανἠ στόχο να πλήξουν τη συνεχώς ανερχομἔνη κατανάλωση της μπύρας ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ. Ευελπιστούν, ἴσως, να μειώσουν µετον ανοἰκειον αυτὸ τρόπο την καθο- λική πια αγάπη του Κυπριακού Λαού προς την ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ. Δηλούμε ρητώς και απεριφράστως: Ουδὲν τούτου αναληθξστερον. Είµαστε µια καθαρά εμποροβιομηχανικῆ επιχείρηση και µὀνον. Η ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ αγαπά όλο τον κόσμο το ἴδιο όπως και όλος ο κόσμος την αγαπά. Μόνη μας φροντίδα εἶναι να συνεχίσουμε προσφξροντες πλήρη ικανο:- ποίηση στους πολυπληθείς καναταλωτὲς της μπύρας ΚΑΡΛΣΠΕΡΕ, 6τΟχο στον οποίο είμαστε πιστά προσηλωμένοι και για τον οποίο δεν Φειδόμαστε κόπων και εξόδων, Ας αφίσουν τον κόσμο ήσυχο να κάμνει ανεπηρξαστος την εκλογή του. Να πίνει ελεύθερα τη μπύρα της προτίµησης του. Εκεϊνη που βρίσκει ἄνωτερη στη ποιότητα και καλύτερη στη γεύση και που αξίζει πιο πολύ για τα λεφτά που πληρώνει. Δεν εἶναι πράγματι απορϊας ἄξιον πως απὀ τις Χιλιάδες καταναλωτικά αγαθά που κυκλοφορούν στην Κυπριακἠν αγορά µόνο για την μπύρα βρέθηκαν άνθρωποι, τὸσς στο παρελθὀν.. ανεπιτυχώς: ὁσο και σήµερα -και πάλιν ευτυχώς ανεπιτυχώς να καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπά- θειες να τη πολιτικοποιήσουν Γιατί Ο κάθε άνθρωπος µε κοινὸν νουν ξερει, Φυσικα το γιατί. Ιίαι στα μάτια του γελοιοποιοῦνται οι διαδοσἰες. Και στη συνείδηση του καταδικάζονται. Γι αυτό και αποτυγχάνουν. Η Εταιρεία μας εν τοῦτοις εἶναι αποφασισμένη να πατᾶξει και να σταμα:- Τησειτις κακόγουστες αυτὲς διαδόσεις. Ώεν θα διστάσει να πάρει όλα τα ενδεδειγµένα νομικά µέτρα εναντὶον οποιουδήποτε προβαίνει στη διά: δοση τέτοιων ψευδών και κακὀόβουλων Φφημών. Απο τη Διεύθυνση της ατ Ὑ ΕΘΝΙΚΟΟ ΦΥΛΑΚΑςΟ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΝΦΟΡΑ γεν εἰς ἐπήκοον ἕκατομμυ- ρίων ἁἀκροατῶν, ὅτι ἡ Τουρκική εἰσβολή ἦτο «ἔπι- χείρησις ἀστυνομεύσέως» καὶ ὅτι «µετά τήν ἔπαναφο- ράν τῆς συνταγματικῆς τά- ξεως οἱ Τοῦρκοι θά φύ- γουν»... ᾿Εἰς διαμαρτυρίαν τοῦ Κυπρίου δικηγόρου, κ. Χρήστου Πουργουρίδη, ὅτι ἤτο ἀπαράδεκτον νά μᾶς ἁἀστυνομεύσουν οἱ Τοῦρ- κοι, καὶ: εἰς παρατήρησιν τοῦ ἑτέρου συνομιλητοῦ, κ. Μακένζι (τοῦ «᾿Εκόνομι- στ»], ὅτι ἑπρόκειτο περὶ εἰ- σβολῆς καὶ οἱ Τοῦρκοι θά ἐνίσχυον τά σχέδιά των διά τήν διχοτόµησιν, τό µόνον πού ἡἠ κ. ᾿Ελένη Βλάχου εἷ- χε νά ἀντιτάξη ἦτο: «Δέν εἷ- μαι ἐναντίον τῶν Τούρκων, ἀλλά ἐναντίον τῆς ᾿Ελληνι- κῆς Χούντας»! Εἶναι ἆληθές, ὅτι τό ἄνοιγμα τοῦ Φακέλλου τῆς προδοσίας τῆς Κύπρου ἀποτελεῖ ἐθνικήν ἀνάγκην μεγάλης ὀλκῆς. Αλλά προκύπτει ἀδυσώπητον τό ἑρώτημα: Πῶς καὶ ἀπό ποί- ους Τό Πανελλήνιον κατέ- στησεσυνείδησίν του τό µέ- γεθος τῆς προδοσίας καὶ τήν ἕκτασιν τῆς ἐθνικῆς συμφορᾶς. Ας προσέξη, συνεπῶς, ὁ κ. Παπανδρέου καὶ ἄς ἀγνοήση τάς πονηρί- ας τῶν ψηλά ἱσταμένων ἑνόχων. ᾿Εφ᾽ ὅσον ἀπεφά- σισε νά συνδέση τό ὄνομά του μέ τήν ἀποκάθαρσιν τοῦ ἐγκλήμµατος, ἄς τό προσέξη, μέ ἄἴσθημα πολι- τικῆς εὐθύνης καὶ ἐθνικῆς συνεπείας. Καὶ ἐφ᾽ ὅσον εἷ- ναι τοῖς πᾶσι γνωστόν, ὅτι ὁ δόλιος Κίσσιγκερ ἐπέτυχε, διά τοῦ Σίσκονά συγχύση ἢ καθυποτάξη μερικούς ἀνω- τάτους ἀξιωματικούς τοῦ ᾿Ελληνικοῦ ᾿Επιτελείου, ἐνῶ, ἀφ᾽ ἑτέρου, τινές τῶν ᾿Ελλήνων πολιτικῶν, διά τῶν ἑνεργειῶν των, συνώ- µοσαν καὶ ἀπεδέχθησαν, ἐν συμµπνοία µετά τῆς ᾿ντελ- λίτζενς Σέρβις καὶ τοῦ Σταί- ητ Ντηπάρτμεντ, τήν Τουρκικήν εἰσβολήν, ἡ ὅιε- ρεύνησις καὶ ἡ τιμωρία ἔδει νά γίνη ὑπό στρατοδικείου, πλαισιουµένου ὑπό κορυ- Φαίων δικαστικῶν ἀκεραί- ου χαρακτῆρος καὶ ἔγνω- σµένου κύρους. Εἰσέβαλεν ὁ «᾿Αττίλας» εἰς τάς ἀκτάς τῆς Κυρηνείαςτήν 4ην πρω- Ἱνήν τοῦ μαύρου Σαββάτου τῆς 20ῆς ᾿Ιουλίου 1974, ἀλλά ἐκ τοῦ Γενικοῦ ᾿Επι- τελείου ἡ ἐντολή πρός τόν Διοικητήν τῆς ΕΛ.ΛΥ.Κ., κ. Κώστα Παπαγιάννη, νά ἁν- τικρούση τόν εἰσβολέα, ἐδό- θη µόλις τήν 8.10΄ ἧτοι µε- τά 4 ώρες καὶ 10΄ λεπτά Σύν ἄλλοις, τό εἰδικόν τοῦτο Δικαστήριον θά ἕξε- τάση καὶ πολλά ἄλλα θέµα- τα, ὅσον ἀφορᾶ εἷς τά προ- ηγηθέντα, ὡς καὶ τάς εὐθύ- νας τῆς Κυπριακῆς πλευ- ρᾶς: Τά 13 σημεῖα τῶν Συν- ταγματικῶν προτάσεων Μακαρίου, τῷ 1963 αἱ τολµηραί πρωτοβουλίαι τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Παπανδρέου, ἀποστείλαν- τος εἰς Κύπρον ὁλόκληρον Μεραρχίαν, καὶ αἱ ἀντιδρά- σεις τῶν κυβερνητικῶν κύ- Κλὠών τῆς Λευκωσίας, οἱ ὁποῖοι συμµπλέοντες µετά τοῦ ΑΚΕΛ ὠρύοντο καθη- μερινῶς, ὐβρίζοντες σκαι- ὥς τούς «Νατοϊκούς» ᾿Ελ- ληνας ἀξιωματικούς' ἡ µοι- ραία ἐπιχείρησις Κοφίνου, τόν Νοέμβριον 1967, ἡ ὁποία ἐπεβλήθη ' εἰς τήν ᾿Εθνικήν Φρουράν µέ τόν καταχθόνιον σκοπόν νά ἀπομακρυνθῆ ἐκ Κύπρου ἡ ᾿Ελληνική Μεραρχία, ώστε ἡ Κύπρος νά καθίστατο «ξέ- Φραγο ἀμπέλι». Πράγματι δέ, µετά τό Τουρκικόν τε- λεσίγραφον, ἡ κυβερνῶσα «Χούντα» ἐπροτίμησε τήν ταπείνωσιν τῆς ἀνακλήσε- ως τῆς Μεραρχίας, προκει- µένου νά διατηρηθῆ εἰς τήν ἑξουσίαν. Ἔχοντας ὑπ ὄψει, λοι- πόν, τήν σοβαρότητα τοῦ θέµατος «Φάκελλος Κύ- πρου», φΦρονοῦμεν ὅτι εἶναι ἀστεῖον νά ὁμιλοῦμεν περὶ διακομματικῆς ἐπιτροπῆς. ”Ας προσανατολισθῆ, συ- νεπῶς, ὁ κ. Παπανδρέου πρός δικαστικούς καὶ στρα- τοδίκας, χωρίς χρονοτρι- βήν. Διότι ἦτο, ὄντως µεγά- λη πολυτέλεια νά σφαγῆ ἡ Κύπρος, διά νά ἐπανέλθη ἡ Δημοκρατία εἰς ᾿Αθήνας... Μετά τιμῆς ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Λευκωσία ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ) Τό ... «ὄπιον τοῦ Λαοῦ» «᾿Από βορρᾶ θέλει ἐκχυθῆ τό κακόν...» (ΕΡ. Α΄ -13) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ἀμφιβολία ὅτι εἰς τήν ἐποχή µας ὁ ὑ- λισµός δέν ἐπεκράτησεν µόνον ώς θεωρία ἀλλά καί πρᾶξις. Δέν ἀμφισβητεῖ κανείς τό γεγονός ὅτι ἡ ση- µερινή νεολαία ἔχει υἱοθετήσει ἀντιλήψεις πού ἓρ- Χονται εἷς πλήρην ἀντίθεσιν μέ τά ἑλληνοχριστιανικά ἰδεώδη δεδομένου ὅτι ύλισταί ὄντες, ἀρνοῦνται μετ ἐπιμονῆς ν ἀκολουθήσουν τήν ὁδόν πού χάραξαν πεφωτισμµένοι ἄνδρες. ΕΙΣ τήν θέσιν τοῦ ᾿Ιησοῦ ἔτοποθέτησαν τόν Βεοκτόνον Μάρξ. Αντί τοῦ Πλάτωνος τόν Μπακούνιν. Εἰς τό ἔδρανον τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἔβαλού τό Σάρτρ καί εἰς τόν θρόνον τοῦ Σωκράτους (τοῦ µεγάλου αὐὑ- τοῦ διδασκάλου τῶν αἰώνων) ἑναπέθεσαν ἀνθρώπους πού «ναί μέν ἑτάραξαν τήν οἰκου μέ- γην ἁλλ᾽ ἔχουν πρό πολλοῦ καταδικασθῆ εἰς τήν συνείδη- σιν τῶν νέων γενεῶν (Λένιν, Στάλιν, Μάο κἀπ.) Εἰς τόν βωμµόν τῶν ὡς ἄνω ἀναφερθέντων ἀνδρῶν θυσιά- ζουν ἰδέας καί διδασκαλίας αἱ- ὤνων χρησιμοποιοῦντες τήν προκρούστειον µέθοδον τοῦ ἀκρωτηριασμοῦ τῶν ἠθικῶν ἁ- ξιῶν µόνον καί µόνον διότι πρέπει νά εἶναι πιστοί «τοῖς κεί- νων ρήμασι πειθόµενοι»: Εἰ- δάλλως, δὲν ἔχουν παρά νά ἀναμένουν ἔντρομοι τήν δια- γραφήν των ἁπ᾿ τούς καταλό- - γους τῶν «συγχρόνων», «προοδευτικῶν» καί «µή καθυ- στερηµένων» ἀνθρώπων! Καί ὀδεύομεν: Εἰς τήν καταστροφήν τό χάος τήν κατάλυσιν, τήν ἁνα- τροπήν, τήν ὑποδούλωσιν, Ἄ- ποταγήν, καί αἰφνίδιον στροφήν πρός τό τέλος τοῦ ἐ- θνικοῦ µας βίου! ωω Αἱ σύγχρονοι Φιλοσο- Φικαί - ὑλιστικαί ἀντιλήψεις ἀ- ὁρανοποιοῶν τό ἄτομον καί τό κάνουν ὐποχείριον μιᾶς ἄλλης καταστάσεως ἔφ᾽ ὅσον, διά τοῦ ἁκολάστου βίου ἁποβάλ- λουν κάθεἠθικόν ἕρμα μέάπο- τέλεσµα ἡ προσωπικότης των νά ἱσοπεδώνεται καίΦυσικάνά ὐποβιβάζεται. ᾿Η νεολαία, ἄπειρη οὖσα µή δυναμένη ν᾿ ἀντισταθῆ εἰς τά δελεαστικά μαγευτικά καί ἁ- πατηλά συνθήματα τῆς ἐποχῆς προσφέρει έαυτόν ὡς σφάγιον εἰς τούς σφαγεῖς τῶν ἀνθρωπί- νων ἀξιῶν ἔχουσα τήν ψευδαί- σθησιν ὅτι, τοιουτοτρόπως, συμβάλλει εἰς τήν .. ἔξανθρω- ποίησιν τοῦ ἀνθρώπου. Πιστεύουν οἱ ὁυστυχεῖς µας νέοι ὅτι ἁπαλλασσόμενοι ἀπ᾿ τό «κατεστηµένον» θά δια- μορφώσουν µίαν ἀγγέλικην Κοινωνίαν. Μίαν Κοινωνίαν ἓν- τελῶς διαφορετικήν ἀπ᾿ τήν σηµερινήν ἀφοῦ ἡ ἁδικία καί ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων θά ἔχουν ἐκλείψει δεδομένου ὅτι εἰς τόν γήϊνον παράδεισον θά κυριαρ- χοῦν ὁ.... πανσεξουαλισµός καί ἡ ἀναρχία: ᾿Αγνοοῦν ὅμως, ὅτι ἡ νέα «φιλοσοφική» ἀντίληψις τῶν πραγμάτων τούς ἔχει στήσει παγίδας ἱκανάς ν ἀφαιρέσουν καί αὑτήν ἁκόμη τήν ζωήν των ἄν σκεφθῆ κανείς ὅτι, εἰςτήν ὁ- λιστικήν ἐποχήν µας, καί ὁ διά- βολος ἀκόμη µμπορεῖ νά Σμφανισθῆ ὡς ἄγγελος λευκοῦ Φωτός προκειµένου νά αἰχμα- λωτίση τάς ψυχάς τῶν ἀνθρώ- πων. Καί ὀδεύομεν.... Καί ποῦ δέν ὁδεύομεν: Εἰς τάς πάσης φύσεως προσηλυτιστικάς στοάς. ᾿Εκεῖ πού ἡ ἁγνή καί ἄδολος ψυχή τοῦ νέου σφυρηλατεῖται ἀπό τάς ἀθεῖστικάς θεωρίας ὁδη- γώντας τον εἰς τόν δρόμον τῆς ἀβεβαιότητος καί τοῦ µαρα- σμοῦ! Εἰς τά πάσης φύσεως δια- Φθορεῖα καί χαμαιτυπεῖα. ᾿ Εκεῖ «πού ἡ προσωπικότητα τοῦ ἀν- θρώπου παίρνει τήν πρώτη ἔγ- κληματική µορφή γιά τίς περαιτέρω... θεάρεστες πρά- ξεις της! Εἰς τάς πάσης φύσεως κα- ταγώγια τοῦ ὑὐπόπτου καί εὖ- κόλου κέρδους. ᾿Εκεῖ ὅπου ἡ ἀνθρωπὶνη ἀδυναμία ύποχω- ρεῖ γιά νά ἱκανοποιήση τά κα- τώτερα ἕνστικτα τοῦ ἀνθρώπου. Εἰς τούς πάσης φύσεως «τεχνητούς παραδείσους. Ἔ- κεῖ ὅπου ἡ ἀνθρωπίνη ἀξιοπρέ- πεια καταρρακώνεται ἀντικρύζοντας ναρκομανεῖς νά ἱκετεύουν καί ἐκλιπαροῦν τούς ἑμπόρους των γιά µίαν δόσιν!! Εἰς τά πάσης φύσεως ἄν- τρα ἀκολασίας. ᾿Εκεῖ ὅπου ὁ ἀνθός τῆς νιότης µαραίνεται ἁ- ναβράζων εἰς τόν λέβητα τῶν παθῶν καί ἀνομιῶν[ί... Οταν ὁ Προφήτης ΄ιερε- µίας προφήτευε µέτό ἀλάνθα- στο κριτήριό του τήν αὑτοκαταστροφήν τῆς σηµερι- νῆς γενεᾶς(|) λέγων τό περίφη- µόν: «᾿Από βορρᾶ θέλει ἐκχυθῆ τό κακόν ἐπί πάντας ᾽ τούς κατοίκους τῆς γῆς» ἐννόει βεβαίως τόν γεωγραφικόν χώ- ρον ἀπ᾿ ὅπου θά εἰσβάλλουν ὅλα τά ἄνομα καί παράνομα πράγματα τοῦ ὀλέθρου. Καί δέν εἶναι δυνατόν νἀ ἀγνοήσω- μεν τόν µεγάλον αὐτόν προφή- την ὅταν κανείς διαπιστώνη τήν µαθητικήν ἀκρίβεια, τῶν ὐπ᾿ αὐτοῦ ρηθέντων. ᾿Από βορρᾶ εἰσέβαλε ἡ µεγαλύτερη ἁπάτη τῆς ἱστορί- ας, ὁ Κομμουνισμός! Εἰς τήν κολυμβήθραν του πόσοι καί πόσοι νέοι δέν ἑνεβαπτίσθη- σαν τήν ἀθεῖαν - ἀρχή ὅλων τῶν δεινῶν καὶ συμφορῶν τῆς ἀνθρωπότητος Πόσοι καί πό- σοι ἄραγε, δἐν ἑνστερνίσθη- σαν ἰδέας ἀπό τάς ὁποίας σήμερον δέν εἶναι δυνατόν (ἕ- πισήµως) ν᾿ ἁπαλλαγοῦν δε- δομµένου ὅτι εἶναι δέσµιοι τῆς αὐταιχμαλωσίας των “Η µήπως εἶναι λιγώτεροι ἔκεῖνοι πού ἐπιθυμοῦν ν᾿ άνα- κτήσουν τήν ἐλευθερίαν των (ἀκόμη καί ἀπό µή Κοµµουνι- στικάς χώρας) τήν ψυχικήν των ἐλευθερίαν, δέσµιοι κι᾿ αὗὑτοί μιᾶς ἀθεῖστικῆς πολιτικῆς, Ας µήν πλανώμεθαὶ Ὅπιον τοῦ λαοῦ εἶναι ἡ ἁ- θεῖα καί ὄχι ἡ θρησκεῖα πού κα- τευνάζει τά πάθη, τά ἀπολυτρώνει καί δίνει τήν µε- γαλύτερη ἑλπίδα στούς πι- στούς! ᾿Η Κομμουνιστική θεωρία εἶναι ἡ κορωνίς τῆς ἀθεῖας πρᾶ- γµα πού σηµαίνει ὅτι ἁπαγοη- τεύει τόν σύγχρονον ἄνθρωπον (καί κυρίως τόν νέ- ον) μέ ἀποτέλεσμα, ἁπομακρυ- νόµενος συνεχῶς ἀπό τήν ᾿Εκκλησίαν καί τήν Διδασκαλί- αν τοῦ Χριστοῦ, νά προσπαθῆ νά εὕρη τήν «λύτρωσιν» εἷς τούς ὑλιστικούς «τεχνητούς παραδείσους» καί ὄχι εἰς τό πραγµατικό ἀνθδκήπιον τῆς πνευ ματικῆς µας ζωῆς... ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΚΕΤΟΣ (Από τήν Ε.Ω. τῶν ᾿Αθηνῶν) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ δι ΟΦΦΣΕΤ «ΛΟΝΤΟΣ» «ΚΤΥΠΗΣέΙΣ ἐπὶ ΚοιτρΑΠλΑκ« ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΛΟΥΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ «.ρ17-21056 ΑΥΓΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αν 65103 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΤΔ ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 34 Τ.Κ. 1200 ΤΗΛ. 64579--73715 ΛΕΜΕΣΟΣ Γιά ᾿Ηλεκτρικά ἐἴδη ὅλων τῶν τύπων, ἀποταθείτε σ᾿ ἐμᾶς. θά όάς καταπλήξη ἡ µεγάλη ποικιλία πού διαθέτουμε. ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ σπιτιοῦ, Φορητά, αὐὑτοκινήτων κλπ. Τρανσίστορς ὅλων τῶν τύπων. ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ: Κατσαρόλες ἀτμοῦ, ἀνοξείδωτα, ἠλεκτρικά μίξερ ἐκχυμωτές φρούτων κ.λ.π. ΚΑΣΕΤΤΕΣ: ἄδειες καί γεμάτες. ΕΠΙΣΗΣ, Γενικοί ἀντιπρόσωποι καὶ διανομεῖς τῶν διεθνοῦς φήμης Γαλλικῶν παιγνιδιῶν Λ{Α/ ΟΛΕΤΤΙΕ. ---ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-- Σέ πραγματικά ἀσυναγώνιστες τιµές. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «0 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» ΟΔΟΣ ΡΟΝΑΛΤ ΜΠΑΡΡΟΟΥΣ ἰπαρά τό Κεντρικό Ταχυδρομεῖο Λεμεσοῦ) Τηλ. 66732 ἃ Διατηρεῖτε γραφεῖό ἡ ἀπιζαίρηση Τήν γῥαφι- κή σας ὕλη νά παίρνετε ἀπό τό βιβλιπωλεῖο. χαρτοπωλεῖο «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» . μ Ε ΔΩΡΑ ΓΑΜΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ, ! ΕΞΟΡΤΩΝ, κ.λ.π. ” ΣΧΟΛίΚΑ ἡ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 8 ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Γίνονται δεκτές παραγγελίες ἀπό τηλεφώνου. Αμεσος παράόοσις στά γραφεία. ς Γραφεῖτε συνδρομητὲς τοῦ «Εθ- νικοῦ Φύλακω). Μόλις Εκδίδεται θὰ τὸν παίρνετε ταχυδρομικῶς στὸ σπίτι σας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ο ο ο ο 0. σ ου ο ο. ϱῦῦ οσον ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ϱ2.. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ: (3.500 ἤ 10 δολ. ᾿ Αμερικῆς. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: {4.-ἤ 10 δολ. Αὐστραλίας. Συμπληρῶστε τὸ πιὸ πάνω δελτίο καὶ τα- χυδρομεῖστε το στὴ διεύθυνση: ᾿Εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ 'Οδὸς Βασίλη Μιχαηλίδη 4 τ.Κ. 980 ΛΕΜΕΣΟΣ Σηµείωση: Στοὺς νέους συνδρομητὲς τοῦ « Εθνικοῦ Φύλακα», θὰ ἀποσταλοῦν καὶ οἱ προηγούμενες ἐκδόσεις. ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982 Α. Δ. ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΛΓΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ και ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙΛΙ ΑΠΌ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΒΕΘΛΙΓΩΝ ε.α. «ΑΓΩΝΙΖΟΥ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΑΘΗΝΑΙ λάδι, αγωνα ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» 4982 : 1 Τιμ. στ’ 12) απεοσοπαππωα» ΜΕΡΟΣ Β΄’ --.-ώὰ Ὁ. συνδυασμὸς ἐκχλησ:αστ.κῆς καὶ πολιτικῆς Σξουσίας εἰς ἓν ἐκκλησιαστικὸν πρόσωπον ἀποτελεῖ τὴν αἴρεσιν τοῦ Παποκα:- σαρισμοῦ. Όπως ἡ συγκέντρωσις τῶν δύο τούτων ἐξουσιῶν εἰς ἓν πολιτικὸν πρόσωπον συνιστῷ τὴν αἴρεσιν τοῦ Καισαροπαπισμοῦ. Ἡ παποχα:σαριχἡ αἴρεσις καταλύει τὸν εὐαγγελικὸν καὶ Χανονι- χὸν θεῖον νόμον, ὡς χαὶ ἡ Μοιχειανικὴ αἴρεσις''. Οἱ παποχαισα- ριχοὶ δὲν πιστεύουν ἀληθῶς εἰς τὸν Χριστόν. Διὰ τοῦτο ἀπιστοῦν εἰς τὰς ἐντολάς Του. Δὲν ὑπαχούουν εἰς τοὺς ἁγίους ᾿Αποστόλους. Διὰ τοῦτο ἀθετοῦν τοὺς ἑεροὺς Κανόνας των. Δὲν πείθονται εἰς τὰ Οἰκουμενικὰς Συνόδους. Διὰ τοῦτο παραθαίγουν τὰς ἀποφάσεις των. Δὲν δέχονται τοὺς ἁγίους Π ατέρας. Διὰ τοῦτο δὲν τοὺς ἀκολοθθοῦ». «Δεϊξόν µοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου», λέγει τὸ Ἡ νεῦμα τὸ Αγιον'. Παποκαισαρικὰ εἶναι τὰ ἔργα τῶν αἱρετικῶν τού- των, παποκαισαρικἡ καὶ ἡ πίστι των. Οἱ παποχαισαρικοὶ π'- στεύουν κατὰ τὸν αἱρεσ.άρχην Πάπαν Ῥώμης, ὃ ὁποῖος πρῶτος ἔπεσεν εἰς τὴν παποκαισαρ.χἡν αἴρεσιν. ᾿Ἠθέλησεν, ὃ δυστυχής, παρανόμως «νὰ κρατῃ τὴν πουμαντικὴν θακτηρἰαν καὶ μάχαιραν τὴν φονεύτριαν»'. Ο ΠΑΠΟΚΑΙΣΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩΙ Τὴν αἴρεσιν τοῦ Παποκαισαρισμοῦ, εἰσήγαγε, δυστυχῶς, εἰς Κύπρον ὁ Μακάριος Τ΄’. Ὁ Μακάριος, ἐνῷ Ίτο Αρχιεπίσκοπος, τὸ ἔτος 1960 ἀνέλαδε καὶ κοσμικὴν ἐξουσίαν. Συγεδύασεν εἰς τὸ πρὀσωπόν του τὸ πνευματιχὸν ἀξίωμα τοῦ ᾽Αρχ:επισκόπου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καὶ τὸ πολιτικὸν ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοχρατίας. Έγινε παποχαῖσαρ καὶ αἱρεσιάρχης τῆς παποχαισαρικῆς αἱρέσεως τῆς Μεγαλονήσου (3). Ἐπικαλούμε- γος «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις»'', ἀπεστάτησε τῆς Ὀρθοδοξίας, ἠσπά- σθη τὸν Παποχα.σαρισμὸν καὶ ἑτράπη πρὸς τὴν παναίρεσιν τοῦ Παπισμοῦ, «ὠφελείας χάριν»''. Ἐξεδήλωσεν «ἐγχάρδ.ον φιλίαν» «πρὸς τὸ Βατικανόν, μετὰ τοῦ ὁποίου ἀπετόλμησε... νὰ συνάψῃ χονχορδᾶτον, νὰ ἀνταλλάξηῃ πρεσθευτὴν καὶ νὰ ἐμφανίζῃ εἰς τὴ» μαρτυριχὴν Μεγαλόνησον παπικὸν ἀντιγούντσιον (’). ὍὉ Μακάριος ἐχήρυξε τὴν παποχαισαρικἡν αἴρεσιν διὰ δύ2 ἐπισήμων πράξεών του. Διὰ τῆς ἀναλήψεως πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ ξιὰ τῆς συνάψεως παπικοῦ κονκορδάτου. Ἐκήρυξε δὲ ταύτην «δη: µοσίᾳ», «γυμνῆ τῇ χεφαλῇ» καὶ «ἐπ᾽ Ἐκκλησίας»'. Ἕνεκα τούτου, κατὰ τοὺς ἱεροὺς Κανόνας, «χαθηρηµένος ἐστὶν ὁ ἀγήρ», ὡς γράφει ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, περὶ συγχρόνου του παραθάτου, τούτων”. Καθαιρετέος δὲ ὑπῆρχε διὰ τὸ ἁρμόδιον ἔχκλησιαστι- κὸν ὄργανον, τὸ ὁποῖον, ἐὰν δὲν ἐποίει τὸ θέληµα Κυρίου, θὰ ἐτέλει ὑπὸ κρίσιν καὶ κατάκρισιν (). Αρμόδιον ἓν προκειμένῳ ἔκχλησια- στικὸν ὄργανον ἧτο ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, διὰ τὸ αὐτοκέφαλον καὶ αὑτοδιοίχητον ταύτης, θάσει ἀποφάσεως τῆς Τ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου'. ᾽Απετελεῖτο δὲ ἡ Σύνοδος αὕτη ἓχ τῶν ὁρθοδοξούντων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. Συνεπῶς, ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν ταύτης, πλὴν τοῦ πεσόντος ἀμεταμελήτως εἷς αἴρεσιν Μακαρίου. Διότι δὲν εἶναι δυνατὸν «ἐν συνόδῳ συναρι- θµηθῆναι τοὺς περὶ πίστιν ἀσεθοῦντας», τονίζει ὁ Μ. ᾿Αθανάσισξ. Διὰ τοῦτο ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καθῄρεσε τὸν Ἰΐα- χάριον κανονικῶς καὶ δικαίως (3). Έκτοτε οὗτος εἶναι χαθη- βηµένος καὶ ὑπὸ τῶν ἱερῶν Κανόνων χαὶ παρὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας. Διότι, «ὅσα ἐὰν δῄσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔστα: δεδεµένχ καὶ ἐν αὐτῷ «τῷ οὐρανῷ», εἶπεν ὁ Κύριος τῆς ᾿Εκκλησίας!. Μετὰ τὴν κανονικὴν καθαἰρεσίν του, ὁ Μακάριος ἔπρεπε νὰ µετανοήσῃ, πρὸς σωτηρίαν. Δυστυχῶς ὅμως, ἔπραξε τὸ ἀντίς- τον. Κατεφρόνησεν ἀσεθῶς τὴν γόµιμον ἀπόφασιν τῆς Ἐκκλη- σίας. Καΐ, καθηρηµένος ὢν δ.κχίως, ἐλειτούργήσε παρανόμως καὶ προχλητικῶς. Οὕτω παρέθη τὸν Δ’ Κανόνα τῆς ἐν Αντιοχείγ Συνόδου καὶ ἀπώλεσε τὴν Χανονικὴν «ἐλπίδα ἀποχαταστάσεώς» του «ἐν ἑτέρᾳ Συγόδῳ», προσέτι καὶ τὸ δικαίωμα τῆς ἐννόμου «ἄπο- λογίας»'. Κατόπιν τῆς νέας ταύτης πτώσεώς του, πάλιν δὲν µὲ- τεµελήθη. Τούναντίον, εἰς τὰς παρανοµίας προσέθεσε παρανο- μίαν συντετελεσμένου παποχαισαρικοῦ φρονήµατος. Ἡασιζόμενος ἐπὶ τῆς χοσµικῆς ἰσχύος, συνεχάλεσεν ἀνόμως... «Μείζονα καὶ Ὑπερτελῆ Σύνοδον» (ϐ)' ὑπὲρ τῆς θοώσης ἁμαρτίας του καὶ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ταλαίπωρος. «Ὅταν ἕλθη ἀσεδὴς εἰς θάθος κα: ῶν, καταφρονεῖ, ἐπέρχεται δὲ αὐτῷ ἀτιμία καὶ ὄνειδος», λέγει ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ. Α΄ ΠΑΠΟΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ Τὴν δ.Τ.1918, συνῆλθεν ἐν Λευχωσίᾳ Κύπρου ἡ ὀνομασθεῖ- σα ὑπὸ τῶν παποκαισαρ.κῶν «Μείζων καὶ Ὑπερτελής», ἢ ἄλλως «Μείζων Σύνοδος» (0). Ἡ Σύνοδος συγεχλήθη «τῇ ἀντικανονικὴ καὶ παρανόμῳ αἰτήσει τοῦ Χαθαιρεθέντος παποκαίσαρος Μακα- βίου» (). Τῆς Συνόδου µετέσχον «ὁ Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας». ὡς πρόεδρος, ὁ τότε «Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας», ἐχπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ ἄλλοι «Μητροπολῖται καὶ Ἐπί- σκοπο» τῶν Πατριαρχείων τούτων (). «Ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Νύ- πρου, ὁ Χωρεπίσκοπος Κωνσταντίας Χρυσόστομος» καὶ ὁ «Αρχ: µανδρίτης Χρυσόστομος Μαχαιριώτης» (39). Οὐσιαστικῶς, ἀλλὰ καὶ τυπικῶς, ἔλαδε µέρος εἰς τὸ ἔργον της καὶ ὁ Μακάριος. Ἡ λεγομένη «Μείζων Σύνοδος» χεῖται ὅλη ἓν ἀνομίᾳ. «Απὸ ποδῶν ἕως χεφαλῆς οὐκ ἔστιν» ἓν αὐτῇ «ὁλοκληρίᾳ, οὔτε τραῦμᾗ. οὔτε µώλωψ, οὔτε πληγἡ φλεγμαίνουσα» διακρίνονται ἐν αὐτῇ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ὅλην μίαν ἀπαισίαν πληγήν. Ἡ «Μείζών Σύνο- ος» συγῆλθεν ἀντικανονικῶς, «τῇ ἀντικανονικῇ καὶ παρανόμῳ αἷ- τήσει τοῦ καθαιρεθέντος» (')). «Ἠρξατο ἀντικανονικῶς τῶν ἐρ- Υασιῶν της» (3), ἐλειτούργησεν «ἀντικανονικῶς καὶ Σκγόμως» (ἱ3), καὶ ἀπεφάσισε παρανόμως’). ᾿Αντικανονική, λοιπόν, καὶ ἄνο: µος εἶναι ἡ Σύνοδος αὗτη (’), «μοιχοσύνοδος» «παράνο συγέδριον» (33) καὶ «παράνοµον ᾿ .. Ἡ «Μείζων Σύνοδος» «εἰσεπήδησεν ἀντικανου:: κῶς καὶ παρανόμως εἰς τὴν ᾿Αποστολικὴν καὶ Αὐτοχέφαλον Ἐκ- Ἀλησίαν τῆς Κύπρου» (3). Οἱ δὲ ασυγκροτήσαντες» ταύτην «Αρ- χιερεῖς ἠγνόησαν καὶ περιεφρόγησαν ἐπιδεικτικῶς τὴν μόνην Ἓδμιμαν καὶ ἀνωτάτην κανονικὴν ἐξουσίαν τῆς Ἀυπριαχῆς Ἐκ- ο ή, »03. Δηλαδη τὴν κανονικὴν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας πνπρον. Οὕτω Χχατέλυσαν τὴν ἀπόφασιν τῆς Γ΄ Οἰχουμενικῆς «δις, περὶ τοῦ αὐτοχεφάλου χαὶ αὐτοδιοικήτου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου’. Σύνοδος ἐπιδατῶν, λοιπόν, εἶναι Σύνοδος αὕτη ('} ἀντισυνοδικὴ καὶ ἀντιεκκλησιαστική. οι συγκροτήσαντες τὴν «Μες η Σύνοδον» ἐκοινώνησαν μετὰ τοῦ δικαίως χαθηρηµένου καὶ Ἀχοινωγήτου Μακαρίου (33). Σννεκάθησαν μετ αὐτοῦ συνοδικῶς συμπροσηυχήθησαν, συνελειτούργησαν, συγειργάσθησαν καὶ πσα πεφάσισαν. Οὐσιαστιχῶς συγαπεφάσισαν καὶ ἐπὶ τῆς προσωπικῆς του ὑποθέσεως. Ἡ Ὑεγομένη ἄγομος δικαίωσις τοῦ Μακαρίου εἶχε προαποφασισθῆ μετ) αὐτοῦ. Ἡ δὲ ὀλιγοχρόνιος ἀποχώρήσις τούτου ἐκ τῶν ἐργασιῶν τῆς Ῥυγόδου ῆ τρὸς λῆψιν παρ᾽ αὖ ὰἈ φωγημένης μετ αὐτοῦ ἆπο : πο, ἀλμ φάσεως περὶ τῆς ἀντικανονικῆς ἀθφώ- ἃον πλ ἀποτελεῖ παρφξίαν συγοδικῆς διαδικασίας καὶ ἄντιεκ- κ Πσιαοὸν ἐμπαιγμόν. Τοιουτοτρόπως τὰ Μέλη τῆς Συνόδου ταύτης Ἰθέτησαν τὸν Δ΄ Κανόνα τῆς ἐν Αγτιοχείᾳ Συνόδου, ὡς κοιγωνησαντα μετα τοῦ δικαίως χαθηρ ένου χαὶ ἀκοιγωγήτο Μακκοίο ). Ἂ α ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ νο 9 ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ᾿Από τόν τάφο ἀγωνιστή τῆς ΕΟΚΑ νυκτοβάτες ἅ- νανδρο!, ἱερόσυλοι, ξέσκισαν τήν ᾿ Ελληνική σημαία. Μπῆκαν τά ὀνθελληνικά κτήνη στό κοιµητήρ!ο τοῦ χωρ!οῦ Λιμνάτι κα προχώρησαν στόν τάφο τοῦ ἀγω- γ/στῆ Μιχάλη Χρ. ᾿Ανυφτου καἰξέσκισαν τήν Ελληνι- κή σημαία. ) Ο/ ἄνανόρο, ἀνθέλληνες, πρέπει, νά βρεθοῦν καί νά τιμωρηθοῦν παραδειγματικά. ΄Η ᾿Αστυνομία πρέ- πειν᾿ ἀρχίσει ἁμέσως ὁραστήριες ἔρευνες γιάτήν ἆνα- κάλυψή τους. Καί µή χειρότερα. Εἶναι τό µεγαλύτερο ἐθνικό ἕγ- κληµα ὁ ξεσκισµός τῆς σηµαίας τοῦ ἛἜθνους, φτοῦ καί πάλ!, Φτοῦ στά κτήνη πού ἀφηνιάζουν ὅταν ἁντι- κρύζουν ᾽Ελληνική σηµοία. Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟΣ Πόσο δίκαιο εἶχε ὁ ᾿Αρχηγός τῆς ΕΟΚΑ Στρατη- γός Γεώργιος Γρήῤας - Διγενής ὅταν προειδοποιοῦσε γιά τά ἑπεκτατικά σχέδια τῆς Τουρκίας στήν Κύπρο, καί καλοῦσε τήν πολιτική ἡγεσία νά ἑξοπλίσει ἀμυντι- κό Τό νησ,. Φαίνετα! καθαρά ἀπό µ/ά ὁήλωση τοῦ πρώην Τούρκου Πρωθυπουργοῦ Μεντερές τό 1957, πρίν ἀκριβῶς 25 χρόνια. Δημοσιεύτηκε στήν ἀθηναί- . κ, «Καθημερινή» στίς 23 Αὐγούστου ᾿Ο ὀἀναγνώστης βεβαιώνεται γιά τό ἑξωφρενικό τῶν ὁηλώσεων Λεντερές. ΄Οτ,ὅμωςπροεῖπετό 1957 πραγματοποιήθηκε τό 1974. Δημοσίευσε Τότε ἡ «Καθημερινή». «Καθώς παρατηρήσαγε εἶπεν, ὁ κ. Μεντερές, δέν ὀμιλοῦμεν πολύ διά τήν Κύπρον οὔτε εἰς τόν τύπον μας οὔτε εἰς τούς προεκλογ/κούς λόγους µας. Δέν ἑνδ/ιαφερόμεθα νά ἁπογτελέση ή Κύπρος τµῆ- μα τῆς δημοκρατίας µας ἐφ ᾽ ὅσον εὐρίσκετοι εἰςβρετ- Ταν/κάς χείρας. ΑΛΛ᾽ ἄν ὁιεθνῶς ἁἀσκηθεῖ πίεσις ἐκ µέρους τῶν στοιχείων τῶν ἄκρων εἰς τήν νῆσον καί ἐκ µέρους τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως διά τήν µεταβο- Λήν τοῦ καθεστῶτος θά ζητήσωμµεν κα/θά ἐπιμείνω εἰς τόν ὁ/σχωρισμόν. Θά συγκεντρώσωμµεν τίς 120,000 (:) τῶν τούρ- κων εἰςτὀβόρειον τμήμα τῆςνήσου Τό ὁποῖον θό ἁπο- τελέσει τμῆμα τῆς Τουρκίας. Ο/ Ἕλληνες τώρα μόλις ἧρχισαν νά σκέπτωνται τήν Κύπρον ἡ ὁποία οὐδέποτε ἀνῆκεν εἰς τήν ᾿ Ελλάδα, ἀλλ᾽ ἧτο τουρκική ἁπό 400 ἕ- τη. ᾿Αν οἱ κοµµουν/στές καί οἱ ύπερεθν/κισταί ύπα- κούσαντες εἰς τάς συµβουλάς ἑκείνων οἱ ὁποῖοι θέλουν νά κρατοῦν τόν κόσμον εἰς ἀναταραχήν ἑπιμέ- νουν νοµίζοντες ὅτι ἡ Τουρκία δὲν ὀύναται παρά νά δεχθεῖ τάς ὑπαγορεύσεις τῶν συµµόχων ἁπατῶνται οἰκτρά. ᾿Εδείξαμεν νομµιμοφροσύνην πρόςτά ᾿ἥνωμ. Ἔθνη καί τό ΝΑΤΟ ἆλλ᾽ ἑνδιαφερόμεθα διά τήν ἆ- σφάλειὀόν µας καί δέν θά ἑπιτρέψωμεν νό ἀπειλῆται αὔτη.» Ο/ νέο Τοῦρκο πολιτικο/ μ,λοῦν γ/ά κατάληψη ὁ- Λλόκληρης τῆς Κύπρου. Συνεπῶς χρειάζεται καί ἐπι- βάλλετα, ν᾿᾽ ἀφυπνισθοῦμε, ἔστω καί τήν δωδεκάτην...!/ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑ '/δού κα) πάλιν Τόν λοιµόν Τῆς ἑθνικῆς καὶ πολιτικῆς ζωῆς τῆς ΄᾿Ελλάδος, ὁ θλιβερός ἑκείνος Γεώῤγιος Μαὔρος, γά εὐρίσκεται εἷς τήν ἑπικαιρότητα, χάρις εἷς τάς ὁηλώσεις καὶ ἀξιώσεις του, σχετικάς µέτόν κυπρ/ακόν Φάκελλον. Καὶ ζητε]τό ἄνοιγμα τοῦ φακέλλου τῆς κυπρ/ακῆς προδοσίας. Πλήν ὅμως ή οὐρά του, ἁπαιτεῖ νά µείνη ἔξω τῆς ὅλης ἐρεύνης. Εἶναι Φυσικόν/ ᾿Εκτός τοῦ ὅτι εἶναι δεινός πολιτι- κόντης, τοῦ ρυχοῦ νεροῦ, εἶναι καὶ δειλός! Πόσον δίκαιον εἶχεν ὁ πατήρ τοῦ σημερινοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀείμνηστος Γεώργιος Παπανόρέου, διά τούς χαρακτηρισμούς του διά Τόν Λαῦρον, τώρα ἀντιλαμβανόμεθα. Παραδέχετα! ὁ κ. Μαῦρος ὅτι τό πραξικόπημα τῆς 15ης Ιουλίου 1974, εἶναιμιά πτυχή μονάχα, ἑνός γενικωὠ- τέρου σχεδίου μὲ σκοτεινούς σκοπούς. Δ/ά τάς ἄλλας πτυχάς οὐδείς λόγος. «Οὐδέν διά τήν ταπακ/έρα» λέγε! ό λαός! Πῶς τολμᾶ ὁ Γεώργιος Μαὔρος ὁ Φέρων Τήν µέγιστην εὐθύνην εἰς τήν ἑγκατάλειψιν τῆς Κύπρου εἷς Τά αἱμοσταγῆ «χαρίσματα» τοῦ ᾿Αττίλα Β΄, νά θεωρε]Τό πραξικόπημα κα) Τήν ἑγκατάλειψιν τῆς Κύπρου, ὡς µιά στιγµή προδοσίας, µόνον. ᾿Αδυνατε[νά ἀπαντήση εἰς τήν ἱστορίαν, ὁ Μαῦρος διά τοῦτο ζητε[ ὅό,Τ/ ζητεί ᾽Ακόμη Φοβᾶτα! νά ὁώση λόγον εἷς Τήν ᾿Εθνικήν ᾿/στορίαν ὁ/ότιθά ἀναγκασθῆ νά ἀποκαλύψη Τά προδοτικά παρασκήν/α, πού ὠδήγησαν τήν µ/κράν µας πατρίδα εἷς Τό ὁλοκαύτωμα. ᾿Αντιλαμβανόμεθα τήν οἰκτράν Του θέσιν, πλήν ὅμως δέν χωρε[ ὁ/' αὐτόν ἄφεσις ἀμαρτιῶν. Α/ χεῖρες του εἶναι βαμμένα! µέ Τό αἷμα τῆς ΛΊόρφου, τῆς Κυθραΐας, τῆς ύ- σης τοῦ Αὐξεντίου, τοῦ Δικώμου τοῦ Λάτση, τοῦ Λήαρα- θοβούνου τοῦ Γκωργάλλα καὶ] Λοίζου, τῆς Καρπασίας τοῦ Γιάλλουρου καὶ τῆς ᾽Αμμοχώστου τοῦ Εὐαγόρου. “σχυρΚζεται ὁ ρίψασπις Μαύρος, ὅτι τὸν Σεπτέµβριον τοῦ 1974, ὁ Μακάριος τοῦ ἀπεκάλυψε ὅτι «εἶχε στά χέρια «του ὁποδείξεις ὅτι ἡ ἀπόβασις τῶν τουρκικῶν δυνάμεων στὴν Κύπρον, ἔγινε κατόπιν συμφωνίας ᾽Αγκύρας κα) ᾿Αθηνῶν». Δέν μᾶς διαφεύγει τό γεγονός ὅτι ὁ Γεώργιος Λαῦρος, ἧτοτό 1974, /σχυρός ἀνήρ, ώς ὑπουργός ᾿Εξωτερικῶν τῆς Κυβερνήσεως ᾿Εθνικῆς ᾿Ενότητος. Καὶ ὅμως οὐδέν ἔπρα- ξε Τάς «ἀποκαλύψεις»του αὐτάς τάς ἕκαμετό 1976, ὅταν ἦτο ἑκτός τῆς Κυβερνήσεως κα) ἠγεῖτο τῆς ἀντιπολιτεύσε- ως, ὡς Πρόεδρος τῆς Ε.Κ.-Ν.Δ., σὲ ἀθηναϊκή ἐφημερίδα, διά καθαρά σκοπούς ἐντυπωσιάσεως κα] καπηλείας. Όμως τό ἑρώτημα παραμένει: Δ/στ] δὲν ἔπραξε ὅ,τι ἔπρεπε νά πράξη µόλις ἐπληροφορήθην ἁπό τόν Μακάριον τά ἀνωτέρω Διστὶ δὲν τόν ἐκάλεσεν νά τοῦ προσκοµίση στοιχεῖα καὶ νά τόν καλέση νά γη περισσότερον σαφής Δι/ατὶ δέν ἑξήτασεν, ἠρεύνησε τήν πληροφορίαν τήν ὁποί- αν κστά τούς {σχυρισμούς του, τοῦ ἐνεπιστεύθην ὁ Μακά- ριος... Καὶνά φαντασθῆ κανεὶς ὅτι ὁ «ἀξιότιμος»/Γ. Μαῦρος µετεἰχετῆς Κυβερνήσεως ᾿Εθνικῆς ᾿Ενότητος, ἑνῶ α/συν- θῆκαι ἦσαν ἀντιχουντικαί Δηλαδή δἐν ὑπῆρχεκανένα πρό- βληµα ὅιά τήν ἑξέτασιν τῆς ὅλης ὑποθέσεως. Διατ) ἀνασκαλεύομεν τήν συμπεριφοράν τοῦ Μαύ- ρου. Τό ὄνομα καὶ ἡ πολιτεία του περ/έχετα! εἷς τόν Φάκελ- λον τῆς κυπριακῆς προδοσίας, εἰς θέσιν πρωταγων!στικήν. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ ΟΤΙ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ) ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Πρόβλημα εἰσβολῆς καί κατοχῆς Πρό ἡμερῶν ὁ κ. Ρήγκαν εἰστήν Ἐκθεσιντου γιάἀτό κυπρι- ακόν, ἀναφέρει ὅτι ὁ διάλογος συνεχίζεται Ἐποικοδομητικός πλήν ὅμως δέν μᾶς ἐεξήγησεν ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. ποῦ εἷ- δεν τήν πρόοδον, ὅταν ἐδῶ καί 8 ἔτη ὑπάρχει στρατός κατο- χῆς πού Ελέγχει τό 40 3ο τοῦ κυπριακοῦ εδάφους Ενῶτό ΝΑΤΟ εἰς τό ὁποῖον πρωταγωνιστοῦν καί ἔλέγχουν αἱ ΗΠΑ βοηθεῖ τήν πιστήν Ερωμένη τῶν χωρῶν του ὅσας ἀπίστιας καί ἄν αἵ- τη διαπράξει. Πολλάκις Εγγράφη καί ὀρθόν ὅτι ἡ ᾽Αμερική κα ἡ Δύσις δύναται νά λύσουν τό κυπριακόν Ἐπί τῶν ἀρχῶν τοῦ ΟΗΕτάς ὁποίας ὑπεγραψαν ὅλατά κράτη διά νά γίνουν μελητοῦ ᾿Ορ- γανισμοῦ ᾿Ηνωμένων ᾿Εθνῶν. Διατί νά πλανώμεθα. “Η Κύ- προς ἀνήκει ὡς καί ἡ Ελλάς εἰς τήν δυτικήν Επιρροή βάση 1οῦ συμφώνου τῆς Γιάλτας τά ὑπόλοιπα εἶναι διά... κατανά- ὡσιν. Αλλωστε καί τό σοβιετικόν ἐνδιαφἔρον ἀπεδείχθη ἀνί- κανον νά συµβάλη εἰς τήν Ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος µας πού εἶναι εἰσβολῆς καί ξενης κατοχῆς παρά τάς πολλάς διακηρύ- ξεις της. Ας ἀνατρέξωμεν λοιπόν εἰς τήν Δύσιν οὐχί διά νά φιλή- εσωμεν «κατουρημένα βρακιώ) ἀλλά διά νάτούς ἔπωμεν τήν καθαράν ἀλήθειαν περί τῶν προθέσεων µας. “Η Δύσις καί ἡ ᾽ Αμερικήβάσητοῦ συμφώνου τῆς Γιάλτας δὲν πρόκειται νά ἀνεχθοῦν µίαν Κύπρον κομμµουνιστοκρα- τούµενην ἤ ἔλεγχομῖνη ὑπό τοῦ ΑΚΕΛ ἤ µίαν ἄλλην Κούβαν. “Ο ἀνεξέλεκτος Δόν Κιχωτισμός μᾶς ἔφερεν Εδῶ πού μᾶς Ἐφερεν. Καί ἡ ρωμαντική ἐποχή τῶν ἀγώνων δὲν εὑρίσκει καί βολλούς ὁπαδούς λόγω τῆς ὑλιστικῆςπεριόδου πού διερχόµε- α. , Ας ρίξωµεν τό βλέμμα εἰς τό παρελθόν ἄς σταθῶμεν εἰς τό πρόσφατον διά νά ἀντιληφθῶμεν τήν σωρείαν τῶν λαθῶν καί τῶν παραλείψεων µας διά νά ἀντικρύσωμεν σοβαροί πλέ- ον τό μᾶλλον πού δὲν εἶναι καί τόσον ρόδινον. Δέν ζητοῦμεν τήν συνθηκολόγησιν. ᾿Αντίθετα Ἐπιδιώκο- μεν τόν καθαρόν ἀγῶνατόν Έντιμον καί σοβαρόν ὁ ὁποῖος ἁ- φοῦ μελετηθῆ ἡμπορῆ νά ἀποδείξη καί νά πείσει ὅλους τούς Ἐλεύθερους λαούς ὅτι τό κυπριακόν εἶναι πρόβλημα εἰσβολῆς καί ξένης στρατιωτικῆς κατοχῆς. Νά τερματισθοῦν αἱ Φιλολογία: Ἔργα ἁπαιτοῦνται, ὄχι ΦΙλολογίαι. ᾿Ο περιώνυµος φά- κελλος Κύπρου, δἐν πρόκειται νά ἀνοίξει ὁι ' ἐκκλήσεων, εὐχῶν κα) ἀνακοινώσεων. Διά µίαν Φοράν ἀκόμη, ὁ Πρόεδρος τῆς ᾽Ελληνικῆς Κυβερνήσεως, ὁιαβεβαίωσεν τὸν ᾿ἕλλην/σμόν ὅτι προτίθε- Τα! νά προχωρήση εἷς Τό ἄνοιγμα τοῦ φΦακέλλου ὁιά τήν προδοσίαν τῆς Κύπρου, ἀλλά ὅ/ά νά εἵμεθα εἰλικρινεῖς, δέν | μᾶς /κανοποιε! κα) οὔτε μᾶς πείθει, διότ! κα) νά θέλουμε, δέν ἡμποροῦμεν µιά κα) ἀπουσιάζουν τά ἔργα. ΄Ο ἑλληνισμός τῆς Κύπρου, πού ἐπροδόθην πολλάκις κα) ἀπό δημοκρατίας ἀλλά καὶ ἁπό χοῦντες, ὀ/καιολογημέ- γως ζητε! πλέον χωρὶς καθυστέρησιν, ἔργα, καὶ οὐχ] διευ- κρινίσεις. ᾿Εθνική ἐπιταγή εἶναι βεβαίως ἀλλά καἰκαθῆκον ὅλων νά ἀξιώσουν ὁ Φάκελλος πού πρόκειτα! νά ἀνοίξουν, ἄν κάποτε ἀποφασίσουν, νά περιλάβη Τό κυπρ!ακὀν ἀπό τήν ἐποχή τῆς ἑνάρξεως τοῦ προβλήματος διά νά γνωσθοῦν ὅλα, αἱ πτυχα τοῦ κυπρ!ιακοῦ ὁράματος. Καγτοῦτο ὁιότι ἡ κυπριακή τσαγωδία, δέν ἔχει άφετη- ρία ἀποκλειστική κα) µόνη τήν 19ην ᾿Ιουλίου 1974, ἀλλά πολύ πρὶν τῆς ἑνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἁγῶνος τῆς ΕΟΚΑ. ΑΠΟ ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΛΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β᾽ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ἵΟ χῶρος τοῦ δασιλικοῦ τάφου. Όπως πληροφορηθήκα- µε αποκαλύφθηκαν πρόσφατα στη συνεχιζόμενη ανασκαφική προσπάθεια του καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικου, ευρήµα- τα υψίστης αρχαιολογικής ση- µασίἰας που αποτελούν πρό- σθετη θριαμβευτική επιβεβαί- ωση ότιη Βεργίνα ήταν η πρὠ- τη πρωτεύουσα των Μακεδό- νων, καθὼς και ποικίλα στοι- χεἰα σχετικά µε τη ὁολοφονία του βασιλιά Φιλίππου Β᾽ σεμέ- ρα γιορτής. Σύμφωνα µε πληροφορίες τα τωρινά ευρήματα, που έψα- χνεμµεπάθος τα τελευταία χρό- για, ο καθηγητής Μανόλης Αν- δρόνικος, εἶχαν συζητηθεἰ µε- ταξύ κορυφαίων ξένων επιστη- µόνων --- μελετητών της µακε- δονικἠς δυναστεῖας και τεκµη- βιώνουν πολλά κενά από την ταραχὠώδη ακόµη περἰοδο και του κοσµοκράτορα Μεγαλὲ- ξανόρου, εντοπίσθηκαν αρχικά κάτω από το βασιλικό ανάκτο- ροτης Βεργίνας σεβάθος µόλις ενός µέτρου, σε µια τοποθεσία που χαρακτηρίζεται ιδανική γ!᾽ αυτά που αποκαλύφθηκαν. Για τα νέα ευρήματα που ἔφερε στο Φώς η αρχαιολογική έρευνα στη Βεργίνα της Ημα- θίας, ο καθηγητής Ανδρόνικος θα κάνει ανακοινώσεῖς στην Αθήνα παρουσἰα της υπουρ- γού Πολιτισμού -- Επιστημών Μελίνας Μερκούρη. ἨΠουλά το μετάλλιο Ὅπτου Σπύρου Λούη ΑΘΗΝΑ, -- Συγκλόνισε το Πανελλήνιο η εἴδηση ὅτι βγαίνει στο σφυρὶ το μετάλλιο του πρὠτου Ἓλληνα ολυµπιο- νίκη Σπύρου Λούη. Οἱ εφηµε- ρίδες δἔχονται εκατοντάδες τηλεφωνήματα απὀ αναγνώ. στες, που ζητούν να παρέμβει η Πολιτεία. Προτεΐνουν να αγο- ραστεί το μετάλλιο απὀ το δἠ- µαρχο Αθηνών κ. Δ. Μπέη ἡ το γενικό γραμματέα Αθλητισμού κ. Κ. Κουλούρη. «Να προσφερ- θεἰ σε Μουσεἰς», λὲνε όλοι. Η νύφη του µαραθωνοδρό- µου κυρία Χρυσούλα Λούη, για να ζήσει, πουλάει το μετάλλιο, που κέρδισε ο Σπ. Λούης, όταν νίκησε στον μαραθώνιο στην Ολυμπιάδα της Αθήνας το 1896. 'Ὑπό | ᾿Αρχιανδρῄπου ᾿Επιφανίου Εὐθυβούλου (Διδάκτορα Βυζαντινῆς 'Ἱστορίας καί Πατριστικῆς Θεολογίας) ΜΕΡΟΣ Ε΄ “Ολόκληρη ἡ Φιλοσοφία τοῦ 21, σὲ µιά δήλωση, πού ὁ Μακρυγιάννης βάζει στό στό.. μα τοῦ ἀντιπάλου. Το συναί- σθηµα τῆς ἀδικίας ἀπό τή µιά, ἡ ἀκατάβλητη πίστη τῶν “Ελλή- νων ἀπό τήν ἄλλη. «Θά χαθοῦ- µε γιατί ἀδικήσαμε » λέει ὁ µπέης. «Πληρώνουμε σκοτώ- νουµε κι᾿ ἀλήθεια ἀπότόραγιά δέν μάθαμε. έν στεκειτρόπος νά µαρτυρήση κανένας τὸ μυ- στικὀν.» ΄ ᾿Ακοῦστε τώρα πόσοζων- τανά καί σφιχτά περιγράφει µιά δραπέτευσή του ὁ Μακρυγιάν- νης. « Εκεῖ ὁπού ἑτοιμαζόμουν νά βγῶ (νά δραπετεύσω), ἔρχε- ται ἕνας Κεφαλλονίτης. Τοῦ λέγω: «Στήν πόρτα φυλᾶνε Τοῦρκοι καί τῆρα ἀπό τοῦπερι- βολιοῦ τόν τόιχο νά πέσω Εγώ κάτου καί ἐσύ νά πᾶς ἀπ᾿ ἔξω νά φυλᾶς ἐκεῖ ὁπού θά πἔσω νά φύγωμε, ὅτι δὲν ξερω τά οοκ- κάκια.» Πῄγε ἀπ᾿ ὅξω. Ρίχτηκα ἆ- πό τόν τοῖχο, ἦταν ψηλός µισο- τακκίστηκα ἀπό τ᾽ ἅρματά μου. 'Ο φόβος μ᾿ ἔτρεχε καλύ- τερα ἀπό γερόν. Πήγαμε κάτου κατά τήν θάλασσα. Τοῦ εἶπα νά πᾶμε ἀπό τό μερος τῶν στα- φίδων. Μ᾽ ἄκουσε ὅ,τι στήν Ντογάνα ἦσαν Τοῦρκοι καί θά μᾶς πιάναν» Καμμιά λέξη δὲν εἶναι πε- ρητή σ᾿ αὐτή τήν περιγραφή. Ὅλες οἱ λέξεις «ἐνεργοῦν». Καΐ αὐτό εἶναι τό μυστικό τοῦ ἔντεχνου πεζοῦ λόγου. Σ᾽ ὅλη αὐτή τήν περιγραφή δὲν ὑπάρ- χει παρά µόνο ἕνα ἔπίθετο: «ὁ τοῖχος ἦταν ψηλός». ᾿Επίθετο ἀπαραίτητο, πού σ᾿ αὐτό βασίζεται ὅλη ἡ ζωντά- νια, ἡ δυσκολία καί ἡ δραµατι- κότητα τοῦ περιστατικοῦ. Όλες οἱλέξεις, ὅπως ἐίδαμε εἷ- ναι χρήσιμες, «ἐνξργοῦν». Αὐ- τό κάνει τή διαφορά ἀνάμεσα στὀν πεζό λόγο μὲ κεφαλαῖα καί στή Φλύαρη παράταξη κε- νῶν φράσεων. Γράφει σχετικά ὁ γνωστός κριτικός ᾿Αντρέας Καραντώ- νης «Γιά τή λακωνική κι᾽ ἔκ- Φραοστική ἁμεσοότητα τοῦ λόγου παλέψανε πάντα καί πα- λεύουνε οἱ ἀληθινοί λογοτέ- χνες. Ἡ ἐκφραστική ἀμεσότητα πού µόνή αὐτή μᾶς κάνει νά ζοῦμε ἕνα γραπτό κεί- µενο σάν πράξη ζωῆς σά γεγο- νός ψυχῆς εἶναι µιά ἀρετή πού δὲ ουναπαντιέται συχνά στά λογοτεχνικά µας κείµενα γιατί εἴμαστε ὅλοι, αἰῶνες τώρα, λα- βωμένοι καί θολωμένοι ἀπό τήν ἀκαταστασία τῆς διγλωσ- σίας καί τήν ἄρρυθμη πολυ- γλωσσία τῆς ἐκφραστικῆς µας ἀκαταστασίας. Ὅμως ἄν μᾶς ἔλαχε ἡ τραγική μοῖρα νά χά- σουµε ἐξ αἰτίας τῶν λογιωτά- των καὶ τῆς ἐγκεφαλικῆς καθαρεύουσας, τή μοναδική αὐτή ἀρετή πού ξεπηδάει ἀπό τή γλώσσα τῆς Ιλιάδας είχαμε τό ἀντίστοιχο εὐτύχημα νά μᾶς δείξει τό σωτήριο δρόµο ἕνας Σολωμός γιά τήν ποίηση κι ἕ- νας Μακρυγιάννης γιά τήν πε- ζογραφία.» Σ᾽ ὅλο τό ἔργο του ἆπαν- τιέται συχνά ἡ ἰδέα τοῦ καταπο- νεµένου λαοῦ τοῦ θεοῦ πού µάχεται γιά τή δικαϊωσή του. Κι’ ἄν ἔπρεπε με λίγες λέξεις, ἐπιγραµµατικά νά χαρακτηρί- σουµε τό ἔργο τοῦ Μακρυγιάν- νη, µορφή καί περιεχόµενο, θά λέγαμε: Πηγαία, γεμάτη πεποί- θηση ἔκκληση γιά Δηµοκρατί- α, ᾿Ελευθερία καί Δικαιοσύνη. Πλήν ὅμως ὄχι σάν ἀφηρημέ- νες ἔννοιες μιᾶς στείρας συν- θηµατολογ/ίας, πού νά κόβουνται ἄκαρδα ἀπό τό νυ- στέρι, Συμβουλίων ἀπατεώνων καί ἐκμεταλλευτῶν τῶν µι- κρῶν λαῶν. ἍΑλλ᾽ ὅλ᾽ αὐτά ἔγκεντρι- σµένα ἀγαστά καί χαριτωµένα µέσα στό χῶρο τοῦ χρόνου. Τό περιεχόµενο τῆς γρα- φῆς τοῦ Μακρυγιάννη εἶναι ὁ ἀτέλειωτος κι ὁ τραγικός ᾱ- γώνας ἑνός ἀνθρώπου, πού μ᾿ ὅλα τά ἔνστικτα τῆς φυλῆςστου ριζωµένα βαθιά µέσα οστά σπλάχνα του, ἀναζητᾶ τή λευ- τεριά τό δίκιο, τήν ἀνθρωπιά, τή Δημοκρατία. Κι ἐπειδή τό αἄἴτημα τοῦ Μακρυγιάννη γιά δικαιοσύνη εἶναι τόσο πανανθρώπινο ἔπει- δή ἡ ἀνάλυση τῶν ἱστορικῶν γεγονότων εἶναι τόσο διαυγής καί τά συμπεράσματα γερά, τό ἔργοτου - ἑκτός ἀπ᾿ τήν αἴσθη- τική του ἀξία - σάν δίδαγµα θά- ναι. πάντα ἔπίκαιρο, µιά πρόκληση γιά κάθε ἄνθρωπο πού θέλει νάναι ἄνθρωπος κι᾿ ὄχι ἀνδρείκελο, ξενοκίνητο φε- ρέφωνο ἄλλων .... Ὁ Μακρυγιάννης εἶναι πάντα εἴλικρινής, γνήσια Ἐκ- Φραση τοῦ λαοῦ ἀπ᾿ ὅπου ξε- βλάστησε. Ἔτσι ἔρχεται στά λόγια ὁ Φλογερός ἀγωνιστής, πού πολεμᾶ συνἔχεια γιά τά δί- καια τοῦ λαοῦ του, μὲ τόν πολι- τικό ἄρχοντα, πού προσπαθεῖ νά βάλει τά πράγµατα σὲ κά- ποια ρεαλιστική τάξη!... 'Ο κα- θένας ἔχει τήν ἄποψή του. Πόσο ὡραῖα, ὅμως διατυπώνει τή δική του ὁ ἀγωνιστής. «ἴκι᾽ αὐτήνη τήν λευτερίαν κυβερ- νήτη µου»- βροντοφωνάζει ὁ Μακρυγιάννης στόν Καποδί- στρια - «δὲν τήν ηὕρομεν εἰς τό σοκάκι, καί δέν θά μποῦμεν εὔ- κολα πίσου εἰς τοῦ αὐγοῦ τό τζόφλιο. Ότι δὲν ἕμαστεπου- λάκι νά χωρέσουµενπίσου, ἔγί- ναµε πουλί καί δὲν χωροῦμεν.» Πόσο ταιριάζει αὐτή ἡ πά- ραστατική εἰκόνα στή σηµερι- νή Κύπρο µας, πού ματωμένη κι ὁλόφυρτη ἀγωνίζεται νά σπάσει τά διαβολοβαλμένα δε- σµά της. Βγῆκε ἡ Κύπρος ἀπ᾿ τά δεσμά τῆς ἀποικιοκρατίας. Μά δὲν τήν ἄφησαν νά βγεῖ ἔ- λεύθερη. Τῆς εἶχαν βάλει, προ- τοῦ βγεῖ, νέα δεσµά, νέα ξεπουλήµατα. Τώρα ἔσπασε κι αὐτόν τόν κλοιό,τό δίκαιο της πάει νά πρυτανέψει. Διότι ἄν θέλουµε νᾶχουμε ἔστω καί χνάρια µόνο πολιτισμοῦ κι᾽ ἄν- θρωπιᾶς πρέπει νά καταλά- βουν καλά οὖλοι τους οἱ λαοί πώς τό πουλί δὲν χωρᾶ πίσω στό τσόφλιο. Τίποτα δέν µπο- ρεῖ νά τό ἀλλάξη αὐτό. Μάται- ος ὁ ἀγώνας τῶν ἀντιπάλων, γιατί εἶναι ἀντίθετος στή φύση τοῦ λαοῦ τοῦ τόπου τούτου. Ἠτε λέγουνται «Ρωμποί, Αρ: µένηδες ἤ Μαρωνῖτες. 'Η Κύ- προς τό ἀπαιτεῖ καί ἀγωνίζεται νά ὁλοκληρώση τήν ἀπελευθέ- ρωσή της. ᾿Εξ᾽ ἄλλου δὲ ζη- τοῦμε πολλά πράγματα: Τό δίκιο µας ζητοῦμε ... νά ζοῦμε λεύτεροι... ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Αν θέλουµε νά σωθῆ ἡ Κύπρος ᾿Από τά κραυγαλέα διδά- :Ὕματα πού καθημερινά μᾶς ἔρ- χονται ἀπό τες χῶρες τῶν ᾿Ανατολικῶν τῶν Δυτικῶν καί τῶν ᾿Αδεσμεύτων λαῶν προ- κείπτουν τά ἀκόλουθα συµπε- ράσµατα. 1ον) Ο κόσμος εἶναι χωρισμέ- νος σε 2 µόνον συνασπισμούς ἤτοι τῆς ᾿ Ανατολῆς μὲ ἐπί κε- Φαλῆς τήν Μόσχα καί τῆς Δύ- σης μὲ ἐπί κεφαλῆς τήν ᾽Αμερικήν. 2ον) Συνασπισμός ἁδεσμεύ- των χωρῶν κατά βάθος δέν ὁ- πάρχει. Οἱ ἀδέσμευτοι κατ᾽ ὄνομα, εἶναι δεσμευμἔνοι στούς 2 συνασπισμούς καί ἰδι- αἵτερα στή Μόσχα πού Φαίνε- ται νά πρωτοστάτησε στήν ὀργάνωση καί τήν συντήρηση μέ τήν Ελπίδα πῶς θά ἔπληττε τήν ᾽Αμερική πού βρέθηκε πα- νίσχυρη κατά τό τέλος τοῦ 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. 3ον). Όλοι οἱ πόλεμοι καί ὅλα τά ἔσωτερικά καί Εμφύλια κινή- µατα γίνονται μέσα στίς χῶρες τοῦ 3ου κόσμου δηλαδή τούς ἀ- δέσµευτους μὲ ἀποτέλεσμα νά ταλαππωροῦνται νά καταχρεώ- νονται ἀγοράζοντες ὁπλισμό ἀπό τὲς χῶρες τοῦ ᾿Ανατολι- κοῦ ἤ τοῦ Δυτικοῦ κόσμου, καί κυριολεκτικά νά δεινοπαθοῦν καί Εξοντώνονται οἱ λαοί τους. 4ον) Οἱ χῶρες τοῦ Τρίτου κὀ- σµου μέχρις ὅτου καταλήξουν στούς συνασπισμούς τῶν ᾽Α- νατολικῶν ἤ τῶν Δυτικῶν χω- ρῶν σύμφωνα μέ τὲς μυστικές συμφωνίες πού ἔχουν μεταξύ των οἱ δύο ὑπερδυνάμεις δὲν θά σταματήσουν ἀπό τοῦ νά ἕ- χουν Εσωτερικές διαμάχες καί κινήματα, 'ὅπως τά βλέπουμε καθημερινά ἀπό τό τέλος τοῦ 2ου παγκοσμίου πολέμου. δον) 'Η Κύπρος ἀνήκει στήν Δύση, ὄχι µόνον γιατί τό ἔλε- γεν ὁ Μακάριος γιά λόγους σκοπιµότητος καί αὐτοπροβο- λῆς (καί πού οὐσιαστικά ἔδεσε τήν Κύπρο στό ἅρμα τῶν ἆδε- σμεύτων) ἀλλά γιατί οἱ φυσικοί μας σύμμαχοι καθώς καί ἀἁνή- κουν οἱ χῶρες πού ἔγγνήθηκαν τήν ἀνεξαρτησία µας στή Δύση οἰκονομικά καί στρατιωτικά. 6ον) 'Η Μόσχα οὐδέποτε θά µπορέση ἤ θά θελήση νά βοη- θήση στήν λύση τοῦ Κυπρια- κοῦ γιατί ὁποιαδήποτελύσηθά εἶναι Εναντίον τῶν συμφερόν- των της πού θέλει νάβλέπη µιά διαρκεῖ διἔνεξη μεταξύ δύο χω- ρῶν τοῦ ΝΑΤΟ ὅπως ἔπανη- λειμμένα τό διεκύρηξε. Δαμβανομένων ὑπόψιν τῶν ἀνωτέρω προκειµένου νά σώσουμµεν αὐτό τόν τόπο πού μὲ τόσες θυσίες καί προσπάθει- ες διεσωσαν ἀπό τόσους δυνά- στες καί μᾶς παρέδωσουν οἱ προγόνοι µας, πρέπει νά στα- µατήσωμεν νά πειραματιζόµα- στε με τούς δῆθεν ἀδέσμευτους, καί νά εὖθυ- γραμµίσωμεν τήν πορείαν µας μέ τόν Ἑλληνισμόν πού εἶναι συνδεδεμένος μέ τήν Δύσιν γιά ἀσφάλειαν καί σωτηρίαν. Ιδιαίτερα τώρα πού τήν Ἑλλάδα κυβερνᾶ ἕνας γνήσι- ος γόνος τοῦ μεγάλου Νεοξλ- ληνα πολιτικοῦ Γ. Παπανδρέου εἶναι ἁδιανόητον νά Φφξρνουμεν δυσκολίες στό Έργο του. Τό πρόσφατο παράδειγµα τῶν Παλαιστινίων ἄς μᾶς γίνη µάθηµα καί ἄς παύσωμεν νάπι- στεύωμεν πώς μέ τό µίνιµουµ πρόγραµµα τοῦ Πάπη θά προ- Φθάσωμεν τόν κομμουνιστικόν µετασχημµατισµόν ὅπως ὀνει- ρεύονται µερικοί ἀφελεῖς τοῦ ΑΚΕΛ γιατί γιά τούς Δυτικούς τί κι ἄν στήν Κύπρο κυβερ- νοῦν Ελληνοκύπριοι ἤ Τουρ- κοκύπριοί ᾿Αρκεῖ ἡΚύπρος νάπαρα- µείνη στή Δύση. ᾿Εάν μἐεχριτώ- ρα ὑπάρχομεν σάν κράτος ὠφείλετε στό δυνατό ἔκτόπι- σµα τοῦ ἀπανταχοῦ Ἑλληνι- σμοῦ πού ὅμως κυβέρνηση καί ΑΚΕΛ προσπαθοῦν νά ἀχρη- στεύσουν. Παναγιώτα Κ. Φυσούνη Κ. ᾽Αμίαντος ᾿Ελενήσας Σεραφείμ - Λοίζου: Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1955-1959 Ὅπως τόν ἔζησε µιά τοµεάρχις. Κυκλοφόρησε πρόσφα- τα τό βιβλίο τῆς κ. ΄Ελενί- Τσας Σεραφείμ - Λοῖζου, «Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩ- ΛΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1955- 1959», ὅπως τόν ἔζησε μιά τοµεάρχης. Τό βιβλίο αὐτό συμπληρώνε ἕνα µεγάλο κενό καί καλύπτει ἄγνωστες στιγμές τοῦ πτάνιου ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ κυρίως στό τοµέα Λάρνακας. Ὅπως σημειώνει ὁ Κώ- στας Ληόντης σὲ προλογικό σηµείωµα τοῦ βιβλίου, «ἡ συγγραφεύς ὀνέβηκε γρή- γορα Φλογερή κ/᾿ ἀνυποχώ- ρηΤτη τά Ἱἱεραρχικά σκαλοπάτιατῆς ΕΟΚΑκ᾽ ἔγι- νε ή πρώτη γυναίκα τοµεάρ- χις. ᾿Ηταν ἑἐξ᾽ ἄλλου ἡ µόνη γυναίκα πού τῆς ἐπετράπηκε νά βγῆ ἐν ἀνόγκη κσταζη- τουμένη». Τό βιβλίο αὐτό χωρίζε- ται βασικά σέ ἑπτό µεγάλα κεφάλαια: «Η κανούργισ καμπή» «Σάλπισµα Ἓλευθε- βίας», «Ο/ ἀγχόνες σκληρύ- νουν Τόν ἁγώνα», «Στίς κεντρικές Φυλακές», «Ἑανό ἑ- Λλεύθερη καί τοµεάρχις» «ΔΙ- µέτωπος ἀγώνας» «Τό προµήνυµα τοῦ Τέλους». Δημοσιεύονται ἐπίσης Φω- τογραφ/ες τοῦ ᾿ Αρχηγοῦ Δ,- γενῆ, ἠρώων καί ἀνταρτῶν τῆς ΕΟΚΑ κα Φωτογραφίες µετά τήν Λήξη τοῦ ἀγῶνατῆς Λλεβεντοµάνας ΕΟΚΑ. Τό β/βλ/ο τῆς κ. ᾿Ελενί- 7σας Σεραφείμ - Λοῖζου ἆπο- τέελεῖ ἁπαραίητο καί ἀναγκαῖο βοήθημα γιά ὅὃ- σους θέλουν νά γνωρίσουν στό βάθος της τήν ἔνόοξη ἑ- ποποῄα τοῦ 1955-1959, ὁ- Ταν µερικό ἁμούστακα, παιδιά καί γυναῖκες γεµάτες πόθο γιά λευτεριά, ἀνδρώ- θηκαν κάτω ἀπό τίς διαταγές τοῦ θρύλου ιγενῆ. Από τό βΙβΛίο αὐτό δη- µοσιεύουµε τό ἀπόσπασμα: «᾿Αριστεροί προκαλοῦν ἑ- πεισόδια σἑ ὀιόφορες πό- Λεις». «Τόν ΛΙάη τοῦ 1958 ἔγιναν σ᾿ ἄλλο τοµέα ἑκτελέ- σεις δύο προδοτῶν πού ἔτυ- χενά ἦταν ἀριστερο/. Μἑτήν ὀἀφορμή αὐτή οἱ ἀριστερο/ προέβησαν σὲ διαδηλώσεις ἑναντίον τῆς ΕΟΚΑ κότω ἆ- πὀ τίς εὐὑλογίες τῶν ΑΥ- γλῶν. Στίς 26 τοῦ Μάη οἱ ἁρι- στερο/ κήρυξαν ἁπεργία δια- μαρτυρίας κ΄ ἁπαίτησαν νά κλείσουν ὅλα τά καταστήµα- Τα. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ ζη- τοῦσαν ἀπό τόν Κυπριακό Λαό πού μέ τόση στοργή ἀγ- κάλ/ασε Τόν ἀγώνα μας, κλεί- νοντας Τά µαγαζά του νά ὁμαμαρτυρηθεῖ. Γιατί καί πρός ποιόν Πρός τούς Αγ- γλους πού χρόνια τώρα κα- ταδυνάστευαν τὀν ἅμοιρο αὐτό τόπο ΛΙά ἦταν σὀν νά πρόδινετά π/στεύωτου, τά {- δανικά του. ΚΙ᾽ ὁ λαός ὁ τό- σο ἐργατικός κ ἄλλοτε τόσο ΦΙλειρην/κός ἥξερεκα- Λλά τ/ ἤθελε καί Τ/ ζητοῦσε. Προπαντός δέν ἀνεχόταν τούς προδότες ὅποιο! κ ἄν ἦταν. Τό νά εἶναι ἕνας ἁρι- στερός δέ σήμαινε ὅτι εἶχε δικαίωµα νά προδίδει τόν ᾱ- γώνα καί νά παραμένει! ἁσύ- ὅδοτος. Εἶσαι κομμουνιστής Δικαίωμά σου. Δέ συµφω- νεῖς µέ τήν ΕΟΚΑ ΔΙκαίωμµμά σου. ΄ὍΌμως µή γίνεσαι καί προδότης τῆς µπατρίδος σου...» ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ Πῶς δρσσκέλισε τό τείχη µας ὁ δούρειος Ίππος Ο/ ᾿Αγαρηνο/ πῶς μπήκαν στό νησί µας ΛΜά εἶν᾽ καιρός πού ρίξαµε τά τείχη µας πιστεύοντας µ᾿ ἀφέλεια “πώς βάρβαροι! πιά δἐν ὑπάρχουν». καί ἀξιολογήσαμε τό χῶρο τους ξενοδοχεῖα ἀνεγείροντας καί µπάγκαλλόους πού μεταφράζονται! πολύτιμο συνάόλλαγμο. ’Ο Λοοκόοντος πού ἐπίμονα : ΦΑΛλοπύηκο δωμβούλευε σαπίζει ξεχασμένος στό κελλ/ του πλάϊ στά «φυλσκισμένα µνήµαστα.» Α.Λ.Χ. Σελίδα 3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ «ΑΓΑΘΟΝ ΤΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΑΙ» ΨΑΛΜΟΣ 91 Λυρικό ἆσμα πού ὁ συνθέτης του δέν κατονοµάζεται µήτεό χρόνος καί ὁ τόπος τῆς προέλευσής του. ᾿Από τήν ἐπιγραφή ὦ- στόσο διευκρινίζεται πώς πρόκειται γιά κείµενο λειτουργικῆς χρή- σης στήν ἰουδαϊκή συναγωγή κατά τό Σάββατο. Στήν ᾿Ορθόδοξο ἐκκλησία ἀπαγγέλλεται στόν ᾿Όρθρο κάθε Πέµπτη, στίχοι του ὃ- µως σταχυολογήθηκαν εἰδικά σάν Προκείµενα τοῦ Ὄρθρου ἤ πρίν ἀποστολικά ἀναγνώσματα ἡ καί πρίν ἀπό προσόµοια στιχη- ρά σὲ μνῆμες μαρτύρων ᾿Ανάλυση τοῦ περιεχοµένου Στίχ. 1 ᾿Επιγραφή. Στἰχ. 2-7 ᾿Επιτακτική ἡ καθημερινή δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Στίχ. 8-14 Εξαρση τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. 7. Ψαλμός ὠδῆς τή μέρα τοῦ Σαββότου 2. Καλό ᾿ναι νά δοξολογεῖ τόν Κύριο κανείς καὶ στ᾽ ὄνομα Σου, Ὕψιοτε, τιµητ/κά νά ψόλλε,. 3. Κάθε πρωῖ νά διαλαλεῖ στόν κόσµο τό ἔλεος Σου, νά φάλλε τήν ἀλήθεια Σου εὐλαβικά τή νύχτα 4. ἀπάνω σέ δεκόχορδο ψαλτήρ! καί κιθάρα. 5. Γιατίμ᾽ εὔφρανες, Κύριε, μὲ ὅσα ἔχεις πλάσει ΚΙ ὀναγαλλιάζω βλέποντας τά ἔργα τῶν χεριῶν Σου. 6. Πόσο µεγόλα, Κύριε, τά ἔργα Σου στ ἀλήθεια[- ἀνείπωτη ή σοφία Σου κι οἱ διαλογισμοί Σου. 7. ᾽᾿Ανέφιχτο σέ ἄνθρωπο µωρό γιά νά τά νοιώσει, ἀδύνατο σ᾽ ἀσύνετο νά τά κατανοήσει. 8. ΄Όταν στή γῆ οἱ ἁμαρτωλοί σά χόρτο ξεπετιοῦνται κι ἡ ἑργατεία τῆς ἀνομιᾶς κορόώνει στ ἄνθισμά της, τοῦτο προμήνυμα τρανό τοῦ αώνιου της ὀλέθρου. 9. Ὄρως αἰώνια, Κύριε Ὕψιστος Σύ θά μένεις. 10. Γιστί, νά Κύριε, χάνοντα!, συντρίβονται οἱ ἔχθροί Σου κ ἡ ἐργατειά τῆς ἀνομᾶς ὅλη θά σκορπ!στε[. 11. Μά ἐμέ σά µονοκέρατου ϐ᾽ αὐξαίνει ἡ ὀύναμή µου, μέ θαλερά τά γερατίιά ν᾿ ἀστράφτουνε σά λάδ!. 12. Τήν καταδίκη τῶν ἐχθρῶν τά µάτια µου θά δοῦνε, τήν πτώση ὅσων μοῦ ρίχτηκαν Τ αὐτιά µου θά γροικήσουν. 13. ’Ο δίκαιος σά Φο!ιν/κιά ἀείφυλλη ϐ᾽ ἀνθίσει καί Θ᾽ σὐζηθεῖ περήφανα σάν κέδρο τοῦ Λιβάνου. 14. Στή κατοικία τοῦ Θεοῦ οἱ δίκαιοι Φυτεμένο! μὲς στοῦ Κυρίου τίς αὐλές παντογινά θ᾽ ὀνθίζουν. 15. Ὡς τά βαθιό γεράµστα θά δίνουν Τόν καρπό τους ἀκούραστο, καί θαλεροί πόνγα χυμό γεµότο,. 16. Νά διαλαλοῦνε πώς εὐθύς ὁ Κύριος κα Θεός µας κ ὅτι σ᾿ Αὐτόν δὲν βρίσκετα! κάν χνάρ! ἁδικίας. ᾿Απόδοση: Αρχιμανδρίτης ΛΕΟΛΙΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ Πάλι ξυπνάει τῆς ἄνοιξης τ᾽ ἀγέρι στὴν Πλάση μυστικῆς ἀγάπης γλύκα, σά νύφ᾽ ἡ γῆ, πὄχει ἄμετρα ἄνθη προίκα, λάμπει ἐνῶ σθηέται τῆς αὐγῆς τ' ἀστέρι. Πεταλοῦδες πετοῦν ταίρι μὲ ταίρι, ἐδῶ Φουίΐζει μέλισσα, ἐκεῖ σφήκα” τὴ φύσῃ «στὴν καλή της ὥρα ἐθρῆκα, λαχταρίζει ἡ ζωὴ σ’ ὅλα τὰ µέρη. Κάθε μοσκοθολιὰ καὶ κάθε χρῶμα, κάθε πουλιοῦ κελαήδηµα ξυπνάει πόθο στὰ φυλλακάρδια µου κι’ ἐλπίδα νὰ σοῦ ξαναφιλήσω τ᾽ ἅγιο χῶμα, νὰ ξαναϊδῶ καὶ τὸ δικό σου Μάη, ὅμορφή µου, καλή, γλυκιὰ πατρίδα. ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΡΙΑΗΣ «ΤΕ το Γη --1 ΕΝ ΞΡΟΕΙΤΕ γραφείο αντιπροσωπείας στήν ΑὈήνα «' Συγκροτήματος Ἱραπέίς Κύπρου Τὸ Συγκρὀτηµα Τραπέζης Κύπρου αναγγέλλει τὴν έναρξη λειτουργίας τοὺ Γραφείου Αντιπροσωπείας στὴν Αθήνα απὀ τής Ίδης Ιουλίου, 1985. , Τὸ Γραφείο θά βρίσκεται στὴν πιὸ κάτω διεύθυνση: Συγκρότηµα Τραπέζης Κύπρου Γραφείο Αντιπροσωπείας Οδός Σταδίου 3 Αθήνα (125) Ελλάδα. Τηλ. 3226489 καὶ 39226317 Τὸ Γραφείο θά διατηρεί στενές σχέσεις μέ τίς νομισματικές αρχές καὶ πιστωτικά ιδρύματα στἠν Ελλάδα καὶ θά εξυπηρετεἰ επιχειρηματίες καὶ τὸ κοινὀ γενικά, στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ἑλλάδα, μὲ σκοπὀ τἠν διευκόλυνση καὶ περαιτέρω ανάπτυξη τών οικονοµικὠν δεσμών μεταξύ τών δύο χωρών. Γιά περαιτέρω πληροφορὶες σ᾽ ότι αφορα τή βοήθεια πού θά µπορεἰ νἁ προσφέρει τὸ Γραφείο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νά ἐλθουν σὲ επαφἠ με τὸν Διευθυντή τοῦ Γραφείου κ. ΄ΑγγΕλο Μ. Πικἡ, 8.56. (Εσοη.), ΕΟΑ στἠν πιὸ πάνω διεύθυνση ἡ μέ τὶς διευθύνσεις τών καταστημάτων τής Τραπέζης Κύπρου στἠν Κύπρο καὶ στὸ Ηνωμένο Βασίἰλειο. . | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ. | ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ αν μι [ | . ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΙΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΛ” ΠΑ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σελίδα 4 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αποσπάσματα ἀπό τό ὑπὸ ἔκδοση βιβλίο τοῦ Α.Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ «ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΕΘΡΟὺΥ» Κύπρος 1958-1962 ΜΕΡΟΣΑ΄᾽ Στίς 25 Φεβρ. 1959 ἄρχιζε στή Βουλή τῶν 'Ελλήνων συζήτηση γιά τό Κυπριακό ὕστερα ἀπό πρόταση μορφῆς πού ὑπέβαλε ἡ ἀντιπολί- τευση. Οἱ συνεδριάσεις πού κράτη- σαν 4 µέρες ἦταν ἀπό τίς ποιό δρα- µατικές στά μεταπολεμικά χρόνια. Σύσσωμη ἡ ἀντιπολίευση ἀπό τήν ἄκρα δεξιά ὡς τήν ἄκρα ἀριστερά τάχθηκε κατά τοῦ συμβιβασμοῦ. ᾿Από τήν ἐποχή τοῦ Βενιζέλου κατά πάγια τακτική ὁ ἑκάστοτε πρωθυπουργός ἐνημέρωνε τούς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων στά µεγά- λα ἐθνικά θέµατα, πρίν παρθοῦν οἱ ὁριστικὲς ἀποφάσεις. 'Ο Ἴδιος ὁ Καραμανλῆς εἶχε δώσει ρητή ὑπό- σχεση πώς κάθε σοβαρή µεταβολή στή πολιτική ἀντιμετώπιση τοῦ Κυ- πριακοῦ θά ἐσυζητεῖτο προηγουμέ- νως μέ τήν ἡγεσία τῆς ἀντιπολίτευ- σης. Παρ’ ὅλ᾽ αὐτά ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΡΕ ἔφερνε τή Βουλή πρό τετελε- σµένων γεγονότων. Καὶ αὐτό σέ συνάρτηση μὲ τίς πληροφορίες γιά ἄσκηση πιέσεων στό Μακάριο καί τίς φῆμες γιά μυστικὲς δεσμεύσεις ἔδινε ἀκόμη περισσότερη ἔνταση στίς συζητήσεις. Δικαιολογώντας τή στάση του αὐτή ὁ Καραμανλῆς ὑποστήριζε: «....Οἱ φάκελλοι τοῦ Ύπουρ- γείου ᾿Εξωτερικῶν δὲν περιέχουν µόνον μυστικά τῆς 'Ελληνικῆς κυ- βέρνησεως ἀλλά περιέχουν µυστι- κά καί ξενων κυβερνήσεων. Καΐθά ἐδημιουργεῖτο µεγάλη βλάβη εἷς τάς ἔξωτερικάς σχέσεις τῆς χώρας ἑάν συνέβαινε νά ἀποκαλυφθοῦν τά μυστικά αὐτά.,» Τήν συζήτηση στή βουλή τῶν Ἑλλήνων ἄρχισε ὁ ἀρχηγός τῶν Φιλελευθέρων διαβάζοντας τόν ὅρκο τῆς Φανερωμένης. Διερωτή- θηκε στή συνέχεια ὁ κ. Σοφ. Βενιζέ- λος γιά τή σκοπιμότητα τῶν τόσων θυσιῶν «ἐφ᾽ ὅσον ἡ κυβέρνησις ἦτο ἀποφασισμένη νά ὑποταχθεῖ εἷς τάς ὑπερφιάλους ἀξιώσεις τῶν Τούρ: κὠν» καί ὑπογράμμισε: «... 'Ἡ κυβξρνησις ἥτις ἐπί 8 1/2 ἔτη διεχειρίσθη μέ τοιαύτην ἐγ- κληµατικήν ἐπιπολαιότητα τήν {ε- ράν ὑπόθεσιν τῆς Κύπρου εἶναι ὑπό- λογος ἔναντι τοῦ ἔθνους. Παλινω- δούσα καίπαραπαίουσα ὡδήγησεν εἰς τήν πλέον ἐπικίνδυνον λύσιν, ἡ ὁποία µοιραίως θά ἀποτελέση ἁρ- χήν κινδύνων ..... 'Ο κ. ὑπουργός τῶν ἔξωτερικῶν ἡμπορεῖ νά ὑπερη- Φανεύεται ξάν χάριν μιᾶς δήθεν δι- πλωματικῆς ἐπιτυχίας ἑσφαγίασε τά ἀπαράγραπτα δικαιώµατα τῶν Κυπρίων καί διά διεθνοῦς πράξεως ἀπεμπόλησεν εἰς τό διηνεκές τήν ἝἜνωσιν τῆς Κύπρου µε τήν 'Ελλά- δα. (Σηµ. στό σημεῖο αὐτό οἱ βου- λευτές τῆς ἀντιπολίτευσης φωνά- ζουν «Αἴσχος αἴσχος») ᾿Εάν φιλοδοξία του ἦτο νά γί- νη ὁ ἔνταφιαστής τῆς ἱερᾶς αὐτῆς ὑποθέσεως τό ἐπέτυχεν εἰς τό ἀκέ- ραιον. Θά μᾶς ἀντπάξη ὁ κ. ὑπουργός ὅτι ἔναντιτῶν γενοµένων ὑποχωρή- σεων καί θυσιῶν ἐπετύχομεν τήν ἀνεξαρτησίαν τῆς Κύπρου. Μόνον ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἔχασαν κάθε ἔννοιαν τῆς πραγματικότητας ἡμ- ποροῦν νά ἰσχυρισθοῦν ὅτι πρόκει- ται περί ἀνεξαρτήτου κράτους... ᾿ΕΦ᾽ ὅσον ἡ κυβέρνησης ἦτο ἀποφασισμένη νά ἐγκαταλείψη τήν αὐτοδιάθεσιν καϊνά προχωρήση εἰς τό κλείσιµον τοῦ ζητήματος εἶχε πλείστας εὐκαιρίας ν᾿ ἀναλάβη τάς :. εὐθύνας ... Κα ἔρχεται ἡ Κυβέρνη- σις κατόπιν μιᾶς ὀλεθρίας ἐτιί 4 πε- ρίπου ἔτη πολιτικῆς νά μᾶς εἶπη ὅτι εἰς ὅ σημεῖον περιῆλθον τά πρά- Υµατα δέν ἠδύνατο ἄλλως γενέ- σθαι...» Στήν συνέχεια ὁ κ. Βενιζέλος ἀναφέρθηκε στούς Ισχυρισμούς τῆς κυβέρνησης γιά πολιτική «ἐνισχύ- ουσαν τήν 'Ἑλληνοτουρκικήν Φν- λίαν, » καί παρατήρησε: «Δυστυχῶς τά τελευταία γεγο- νότα λόγω τῆς Κύπρου ἀπέδειξαν πόσον βαθρά ὑπῆρξεν ἡ φιλία αὐτή, τουλάχιστον ἀπό τῆς ἄλλης πλευ- ρᾶς κα διερωτῶμαι ἔάν εἶναι πλέον δυνατή ἡ ἀναβίωσιςτης... 'Ἠφιλία ἀποδεικνύεται ἑτεροβαρής καί ἀνύ- παρκτος, ἐφ᾽ ὅσον τόση µεγάλη δυσπιστία ὑπάρχει ἐκ µέρους τοῦ ἑνός συμβαλλομένου πρός τόν ἔτε- ῥρον... Πολύ Φοβούμεθα ὅτι ἡ τρί- πτυχος συγκυριαρχία θά εἶναι Μέ σπασιαλιτὲ κυκριοκὴ σούθλο ἀφορμή συνεχῶν προστριβῶν ἐπί μεγίστη ζημία καί τῆς συμμαχικῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς φιλίας μὲ τήν Τουρκίαν πρός τήν ὁπίαν ἀποβλέ- πει ἡ κυβέρνησις. Τό κόμμα τῶν Φιλελευθέρων ἀπό ἐπισήμου τούτου βήματος δη- λεῖ ὅτι δὲν θεωρεῖ τάς συμφωνίας τοῦ Λονδίνου καί τῆς Ζυρίχης ὡς δεσμεύουσαςτό ἔθνος, Δηλοῖ δέ ὅτι ἀνερχόμενον εἰς τήν ἐξουσίαν θά ἐπιδιώξη τήν µετατροπήν των πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς πλήρους ἐλευθερίας καί δηµιουργ/αν ἑνός ἐλεύθερου κράτους ἀδεσμεύτου οἱ- οσδήποτε ὑποχρεώσεως...» Κλείνοντας τήν ἀγόρευση του ὁ ἀρχηγός τῶν Φιλελευθέρων ἔπι χείρησε καί µιά πρόβλεψη. «Κύριοι βουλευταί - εἶπε - δὲν θέλωνά εἶμαιμάντις κακῶν προβλέ- πω ὅμως ὅτι αἱ ὑπογραφεῖσαι συµ- Φωνίαι θά ἀποδειχθεῖ ἓν τή ἔφαρμο- γή των ὅτι δὲν εἶναι βιώσιµοι καί πρέπει νά ἀνατραποῦν ἄλλωςπολύ φοβοῦμαι ὅτι θά θρηνήσωμµεν νέας ἐθνικάς συµφοράς». Οἱ ἐπικρίσεις τοῦ πρώτου ὁμι- λιτής τῆς ἀντιπολίτευσης ἀφοροῦ- σαν τόσον τό περιεχόµενον ὅσο καί τή τακτική πού ὁδήγησε στίς συµ- Φωνίες, Κύριος στόχος του ἦταν «ἡ κυβέρνηση τοῦ 403» καί ὄχι ἡ κυ- πριακή ἡγεσία ἡ ὁποία κατά τόν ὁμιλητή δέχθηκε ἀπό 'Ελλαδικῆς πλευρᾶς πολλές πιέσεις, Στίς σφοδρές ἐπικρίσεις τοῦ Σ.. Βενιζέλου καἰτῶν ἄλλων ὁμιλητῶν τῆς ἀντιπολίτευσης πού πῆραν στή συνέχεια τό λόγο ἡ κυβερνητική πλευρά ἀντέταξε τά δικά της ἔπι- χειρήµατα, Ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ ἐπέμει- νεστήν ἄποψη της ὅτι ἀναγκαία καί ἀπαραίτητη παρέμενε ἡ ἀνάγκη ἀποκατάστασης τῆς 'Ἑλληνοτουρ- κικῆς Φιλίας. 'Ὑποστήριξε ἀκόμη πώς κάτω ἀπό τίς δεδομένες περι- στάσεις ἡ συμφωνία ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητη ἐθνική Επιτυχία. «Ἡ κυβέρνησις - ἔλεγε ὁ Κων. Καραμανλῆς- ἐπέτυχε νά ἀποδώσει εἰς τούς Κυπρίους τήν ἐλευθερίαν των καί νά τερµατίση κατά τρόπον ἐθνικῶς ἀξιοπρεπῆ ἕναν ἀγῶνα, αἱ διακυμάνσεις καί ἡ τελική ἔκβασις τοῦ ὁποίου ἦτο δυνατόν νά βλά- Ψουν θανασίµως τά γενικώτερα συμφέροντα τοῦ ἔνθους. «Εἶναι ἀδύνατον σοβαρῶς νά θεωρῶμεν τούς ἄλλους τόσον ἀφε- λεῖς ὥστε νά τούς καλοῦμεν νά συµπράξουν εἰς λύσιν ἀνεξαρτησί- ας ἡ ὁποία εἶναι ὁ προθάλαµος τῆς ᾿Ενώσεως. Ἠτο Φυσικόν λοιπόν νά ζητηθοῦν καί νά παρασχεθοῦν ἐγγυῄσεις κατά τῆς παραβιάσεως τοῦ καθεστῶτος τῆς ἀνεξαρτησίας. Συνεπῶς ἡ λύσις τήν ὁποίαν ἔπεδι- ώξαμεν καί ἐπιτύχαμεν ὑπό τήν ἕν- νοιαν αὐτήν ἀποτελεῖ ἐπιτυχίαν ἀναμφισβήτητον. Αὐτή εἶναι ἡθέσις τῆς Κυβερνήσεως Στίς ἐπικρίσεις τῆς ἀντιπολί- τευσης ὅτι ὁ Μακάριος σύρθηκε ἀνημέρωτος στό Λονδίνο καί ἐκεῖ πιέστηκε γιά νά ὑπογράψει ὁ Ἔλ- ληνας πρωθυπουργός ἀπαντοῦσε: «... Ο ᾿Αρχιεπίσκοπος, ἑτηρή- θη ἐνήμερος καθ’ ὅλας τάς φάσεις τῶν διαπραγματεύσεων. Εἶχε καθορισθῆ ἡ γραµµή ἡ ὁποία θά ἠκολουθεῖτο... ἔθεσα ὑπό- ψιν του τά κείµενα καί ἐλέχθη ἀπό τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον ὅτι ἦτο σύμ- Φώνος. Τότε ἐπροχώρησε εἰς τήν Πενταμερῆ, διότι δὲν εἶχον καµµίαν διάθεσιν νά πάω, εἰς περίπτωσιν µή συμφωνίας...» Τήν Ἴδια διαβεβαίωση ἔδινε ἀπό τήν πρώτη µέρα τῶν ουζητή- σεων καί ὁ 'Ὑπουργός ᾿Εξωτερι- κῶν Ε. ᾿Αβέρωφ: «᾿Ετελούσαμεν - τόνισε - ἀπό τήν ἀρχή ἓν πλήρει ὁμοφωνία καί συνεργασία στενῆ μὲ τόν ἀνεγνω- ρισμένον ἐκπρόσωπον τοῦ Κυπρι- ακοῦ λαοῦ...» Αλλά καί ὁ Π. Κανελλόπου- λος βεβαίωνε τήν ἐθνική ᾿Αντι- προσωπεία πώς ὁ Μακάριος ἦταν ἑνήμερος καί σύµφωνος µέ τόπερι- εχόµενο τῶν συμφωνιῶν: «Όταν µετέβην εἰς τό Λονδί- νον͵ -ἔλεγε- ὁλόκληρος ἡ ὑπόθεσις τῶν συμφωνιῶν Ζυρίχης ἀπετέλει αν θέλετε- τετελεσμένο γεγονός τή συγκατάθεσει τοῦ Μακαρίου. ᾽Απέμενε µόνον τό θέµα τῶν βά- σεων. ᾽ Αλλά τό θέµα τῶν βάσεων τό ὁποῖον ἀπέμενε δέν ἀπέμενε κατ’ οὐσίαν διότι ἦτο ἀπό ἐτῶν κα- ΜΑΛΑΡΗ» Κάθε Τατάρτη Λούντζα - Λουκάνικο Μουσικὴ - Τραγούδι . Κθάῤα Ζαλατίνα. --- Μουπέπια α Κυπριδκὸ | ο. 4 Κωπβιακὴ φιλοξενία λὠκὰ, Ραθιόλες κ α Τιμέςίἰ Σουθλάκια -- Σεφτολιά κγμιληον πονκαρεος {7 ΓΚΥΖΗ (Όπισθεν Φυλακῶν ᾿Ἀθέρωφ) θωρισμένονν.» 'Ο Μακάριος εἶχε δεχθεῖ τά κείμενα τῶν συμφωνιῶν, ὅταν ὅμως ἄκουσε τίς ἀπόψεις τῶν Κυπρίων ἀντιπροσώπων παρουσιάσθηκε στό Λονδίνονά ὑπαναχωρεῖ. Καί οἱ πιέσεις πού δέχτηκε γιά νά ἐγκατα- λείψει τήν ὑπαναχώρηση του ἦταν καί πολλές καί ἔντονες. 'Η άντιπο- λίτευση δέν εἶχε ὁλοκληρωμένη εἰ- κόνα τῶν ἐξελίξεων καί δέν μποροῦ- σε νά στοιχειοθετήσει μὲ πληρότη- τα Ἑς καταγγελίες σχετικά μέ τή δραστηριότητα τῶν παρασκηνίων. :Ἡ στάση ὅμως τοῦ ᾿ Αρχιεπισκό- που, δημιουργοῦσε ἁρκετές ἀπορί- ες, Γιατί ὁ Μακάριος δήλωσε στήν ᾿Αθήνα πώς ἐνημερώθηκε ἀπό τόν Καραμανλῆ τόν ὁποῖο καί εὐχαρί- στησε δηµόσια γιά τά ἀποτέλεσμα- τα τῆς Ζυρίχης Γιατί ὅταν Έφτασε στό Λονδίνο ἔδινε τήν ἐντύπωση τοῦ ἀνένδοτου ἀφοῦ ἤξερε πώς ἐπαναδιαπραγμάτευση δέν ἦταν δυνατή Καί γιατί ἀφοῦ ἦταν τόσο ἀνένδοτος τελικά ὑπέγραψε Τίς ἁπορίες αὐτές συνόψιζε στή συζήτηση τῆς βουλῆς ὁ Γ. Πα- πανδρέου: «Πῶς ἦτο δυνατόν - ρωτοῦσε «ὁ ἡγέτης τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου πλήρως ἐνημερωμένος καί σύμφωνος πρός τήν ληφθείσαν ἀπό- Φασιν µεταβαίνων εἷς τό Λονδίνο πρὀς τυπικήν ὑπογραφήν τῶν συµ- Φωνιῶν νά δηµιουργήση ἐκεῖ τήν ἐντύπωσιν ὅτι ὑφίστανται θεµελιώ- δεις διαφωνίαι ᾿ Αλλά καί ἄν ἀκόμη λεχθεῖ ὅτι ἐπικοινωνήσας μέ τούς ἐκπροσώπους τῆς Κύπρου ἔκρινεν ὅτι ἔπρεπε νά παραβιάση τό τυπι- κόν χρέος τῆς ὑποσχέσεως του διά νά ὑπηρετήση τά συμφξέροντα τοῦ ἔθνους, διατί δὲν ὑπαναχώρησε μέ- χρι τέλους». 'Ο Γεώργιος Παπανδρέου ὑπῆρξεἼσως ὁ πιό µετριοπαθής ὁμι- λητής τῆς ἀντιπολίτευσης. ᾿ Απαρί- θµησε τά ὑπέρ καί τά κατά τῶν συμφωνιῶν. Ὑποστήριξε πῶς ἡ κυβέρνηση ἔπρεπε νά περιµένειτίς Αγγλικές ἐκλογές καί ἐπέκρινε τόν Μακάριο ἐπειδή πρόσφερε τήν ἀνεξαρτησία χωρίς προηγουμένως νά Εξασφαλίσει τήν ἀποδοχή της. «Ἡ τακτική τοῦ Μακαρίου - εἶπε - ἐξασθένισε τήν Ελληνική θέ- σιν ἐπειδή ἐκείνη ἡ προσφορά τῆς ἀνεξαρτησίας ἀπετἔλεσε σημεῖον Εκκινήσεως διά τήν ὑποχώρησιν» ᾿Απευθυνόμενος στούς συνα- δέλφους τῆς ἀντιπολίτευσης πού ζή- τησαν ἀκύρωση τῶν συμφωνιῶν ὁ Παπανδρέου εἶπε: «Φαντάζεσθε τήν ἐντύπωση τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ ξάν τήν ὥραν τῆς ἀφίξεως τοῦ Μακαρίου Φθά- σουν εἰδήσεις ἀπό τάς ᾿ Αθήνας, ὅτι ἐδῶ εἰς αὐτήν τήν ἄἴθουσαν ἠκυ- ρώσαμεν τάς συμφωνίας Θά ἔπα- ναλάβη βεβαίως ὅσα εἶπε καί εἰς τήν ἐκκλησίαν τοῦ Λονδίνου ὁ Μα- κάριος διά τάς συμφωνίας ὅτι «ἦσαν µιά αὐγή χαρᾶς, ἐλευθερίας καί εὐημερίας διά τόν Κυπριακόν λαόν»...» 'Ο ᾿Ηλίας Τσιριμῶκος πρόε- δρος τῆς «Δημοκρατικῆς Ἕνωσιο ὑποστήριξε πώς «τό κρατίδιον τῶν 450,000 δέν εἶναι δυνατόν νά θεω- ρεῖται ἀνεξάρτητον» ἀφοῦ οἱ προ- ,στάτιδες δυνάµεις εἶχαν ἐξασφαλί- σει δικαίωµα ἐπέμβασης. Καΐτόνισε προφητικά: «Εἶναι µιά πυριτιδαποθήκη καί διά τήν Ελλάδα καί διά τήν Τουρ- κίαν καί διά τήν Μ. ᾿Ανατολήν... Δέν ἐκλείσαμεν ἀλλά ἐδημιουργή- σαμεν συνεπείας θά ἤδωμεν πολύ συντοµώτερον ἀπό ὅ,τί Φοβούμε- θα...» .. ἵΟ Γεώργιος Μαῦρος ὑποστή- ριξε πώς ἡ Ελληνική διιλωμµατία Έπαθε πανωλεθρία. ᾿Επεσήμανε τήν ᾿ Αγγλική προσπάθεια γιά βια- στικό κλείσιμο τοῦ Κυπριακοῦ πρίν τό ταξίδι τοῦ Μακ Μίλαν στή Μό- σχα καί πρίν τή διενέργεια τῶν ἐκλογῶν. καί ἐπανέλαβε κάτι πού κανένας πιά δέν ἀρνιόταν: »᾿ Εάν τμῆμα μικρόν τῶν ὅσων παρεχώρησεν ἡ Κυβέρνησις εἰς τό Λονδίνον τό παρεχώρει πρό τριῶν ᾗ δύο ἐτῶν θά εἶχε κλείσειτό κυπρι- ακόν χωρίς ἐγἠτάλειψιν τῆς αὐτο- διαθέσεως». “Ο Στ Στεφανόπουλος άρχη- γός τοῦ Λαϊκοῦ Κοινωνικοῦ κόμµα- τος ὑποστήριξε πώςτελικά ἀποφεύ- Χθηκε µόνο ἡ ἐδαφική διχοτόµηση καί τόνισε: - «Αὐτό εἶναι ἕνα τραγελαφικό κατασκεύασμα καί μόνον ἄνθρω- ποι ἁγνοοῦντες τό Δημόσιον Δί- καιον θά ἦτο δυνατόν νά ὑποθέ- σουν ὅτι θά ἠμπορέση ποτέ µιά τοι- αύτη πολιτεία νά ὀρθοποδήση. Στήν ἑπόμενη Έκδοση τό Β΄ Μέρος ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τριανταδὺύο δυζαντινὲς εκκλησίες Φιλοτεχνημένες απὀ τόν ζωγράφο τῆς Θεσσαλονίκης, Χρήστο Δέλλιο, μὲ τήν τεχνοτροπία τοῦ «πουαντιλλισμοῦύ», περιλαμδάνον ται στὀ διθλίο «Βυζαντινοῖ καὶ μεταθυζαντινοῖ ναοί τὴς Ελλάδος». Καλαΐσθητα τυπωμένος σὲ χαρτί ευρ ωπαϊκὸ Βελδέ τῶν 140 γραμμαρίων, τὰ μνημεία αυτά, μιάς σπουδαίας αρχιτεκτονικής παράδοσης, συνοδεύονται απὀ πληροφοριακά κείµενα, τὰ γράιµατα τῶν οποίων σχεδιάστηκαν απὀ τὸν ζωγράφο μὲ πρότυπο παλιὰ χειρόγραφα καὶ γράφτηκαν μὲ τό χέρι τῆς Νί- νας Δέλλιου. Ἕνα εξαἰρετο δείγμα σύγχρονης τυπογραφίας, ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 - 3ος ὄροφος ΑΘΗΝΑΙ ΓΛΥΤΩΣΕ ΑΠ0 ΤΟΝ ΑΤΤΙΛΑ, ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΡΕΥΜΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ : :, (15. Υπηρεσία).- Ἓλληνας αντισηνταγµατάρχης πού κατὰ τή διάρκεια τὴς εισβο- λἠς τών Τούρκων στἠν Κύπρο τὸ 1474, κατὲρριψε στρατιωτικὸ τουρκικὺ αεροπλάνο, πέθανε τὴν περασμένη Πέμπτη στὸ Παλιόκα- στρο, συνεπεία ηλεκτροπληξίας. Πρόκειται γιὰ τὸν 4θχρονο Κωνσταντίνο Σεβααλέδη διοικητή τὴς 128 Μοίρας πεδινού πυροβο- λικού, ποὺ εγώ λάμβανε µέρος σὲ στρατιωτικἡ ἁσκηση, υπέστη ηλε- κτροπληξία ὁταν η κεραία τού τζίπ πού επέβαινε ακούµπησε σὲ ηλε- κτροφὑρα΄ καλώδια, υψηλής τά- σης. 0 συνταγματάρχης Σεβασλίδης παρασημοφορήθηκε μὲ τιμητικὺ μετάλλιο γιά τὴν ηρωϊκὴ συµµετο- χή του κατά τήν τουρκική εισβολἡ στὴν Κύπρο τὸ 1974. 1451 µ.χ. ΘΑ ΣΕ ΓΥΡΙΣΩ, πεντακόσια, περίπου, χρόνια πίσω, ἀγαπητέ ᾽ Αναγνώστη... Καΐ θά σὲ ὁδηγήσω στὸ Βυζάντιο τοῦ 1451... ᾿Εκεῖ ἁτιό κάποια γωνιά, θά δῆς τήν ἀρχή τοῦ τέλους... ᾿Εκεῖ θά διαπιστώσης πόσοι λίγοι ἀνησυχοῦσαν γιά πόσα λίγα! ᾿Εκεῖ θά δῆς µιά ᾿Εκκλησία χωρίς συνοχή, ἕνα παλάτι χωρίς μέτρο µιά κάστα ᾽ Αρχόντων χωρίς νά λογαριάζουν τίποτα... ᾿Εκεῖ θά δῆς τό θάνατο τοῦ ΜΕλλοντος θά δῆς τήν αὐγή τοῦ Τέλους! ᾿Εκεῖ θά ἀντικρύσης ὅλα τά µετά, ὅλα ὅσα ἔφεραν, σιγά-σιγά καί μέ µαθηµατι- κή ἀκρίβεια τό Βυζάντιο στά χέρια τῶν Τούρκων... ΑΠΟ ΤΟΤΕ μεχρι σήµερα, καί µέσα σ᾿ ἕνα κλῖ- μα καθημερινῶν ὑποχωρήσεων τό «σλόγκαν» πού κυριαρχεῖ στόν τόπο, εἶναι: 'Η Ελλάδα ποτέ δἐν πε- θαΐνει. Με αὐτή τήν φράσι στό προσκεφάλι µας ἀφή- νουµε καί τώρα νά χάνεται ἡ Παιδεία, νά ὑβρίζεται ἡ ᾿Ορθοδοξία, νά παραμερίζωνται οἱ ᾽ Αγωνιστές νά µένη στήν ἄκρη ἡ πραγματική ἱστορία νά προπηλακίζεται ἡ Δικαιοσύνη! Μετό «Ἡ Ἑλλάδα ποτέ δὲν πεθαίνει», τά βρί- σκοὺν, κάθε ἡμέρα καί πιό πολλοί Ἕλληνες ξεχνοῦν τακτοποιοῦνται καί ἡ ζωή συνεχίζεται... Ολατάἄἅλ- λα µπαίνουν σὲ δεύτερη μοῖρα... Τό Αἰγαῖο, τά βόρει- α σύνορα, οἱ κίνδυνοι γιά τήν Κρήτη, ὦ Μαρξισµός πού σιγά-σιγά τακτοποιεῖ καί τακτοποιεῖται ... 145] καί1982... Μοιάζουν τόσο. : Αμεριμνησία... Καί τότε Ελάχιστοι οἱ ἀνησυχοῦντες. Τόδιο καί σή- μερα[ Καΐ τότε Ελάχιστοι Εκεῖνοι πού πήγαιναν ἀντί- θετα μέ τούς ἰσχυρούς. Πιό ἐλάχιστοι σήµερα... Τό 1481 εἶναι ἡ χρονιά πού σημάδεψε ὁριστικά τήν “Ἱστορία τοῦ Βυζαντίου καί τοῦ 'Ἑλληνισμοῦ. Τό 19802 εἶναι ἡ χρονιά πού δίνει σηµάδια νέα γιά ὅσα ἔρχονται... Ἕλληνες γρηγορεῖτε... Γ.Μ. 60 «Μιράο) θά πωλήσει η { αλλία στήν Ελλάδα ΑΘΗΝΑ, 2 (ἱὁ. Ὑπηρεσία).-- Η προμήθεια αερο- σκαφων τύπου «Μιράζ 2000» απὀ τἡ Γαλλία συγκατα- λέγεται στἁ θἔµατα τὠν συνομιλιών τοῦ Πρωθυπουρ- γού κ. Α. Παπανδρέου μὲ τὸν πρόεδρο κ. Φρανσουά Μιττεράν. Τὸ «Μιράζ 2000» εἶναι ἕνας απὀτοὺς 4 τύπους αε- ροσκαφώὠν πού ἔχουν επιλεγεὶ απὀ τὶς αρμόδιες επι- τροπὲς τού Γεν. Επιτελείου Αεροπορίας, γιά νἁ καλύ- ψΨουν τίς ανάγκες τἠς προσεχούς δεκαετίας. Οι άλλοι τρείς τύποι εἶναι τὰ αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη «Εφ 16» καὶ« ΕΦ 18Α», καὶ τό αγγλο - γερµανο - ιταλι- κό «Τορνέιντο». Οριστικὲς αποφάσεις η ελληνικἡ πλευρά δὲν ἔχει λάβει ακόµη. Τό θέµα βρἰσκεται στὸ στάδιο τής ἔρευνας. Η ἐπιτρο- πἠ τού Γ.Ε.Α. θά υποβάλει τὶς τελικὲς προτάσεις της στὀ ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο ΚΚωτερικών καὶ ᾽Αμυνας) μέσα στό Σεπτέµβριο. Γιά τήν τελική επιλογή θά συνεκτιμηθούν μαζί μὲ τὶς επιχειρησιακὲς δυνατότητες τού αεροσκάφους, τά οικονοµι- κά δεδοµένα, καθώς καὶ η δυνατότητα γιά τήν παραγωγή: τµηµάτων τοῦ αεροσκάφους στἠν Ελλάδα. Λέγεται ότι εἶναι πιθανόν η κυβέρνηση νά κα- ταλήξει στήν απόφαση νά προμηθευτεἰ θ0« ΕΦ 18Α». Η γαλλική πλευρά µπορεἰ νά αρχίσει τὴν παράδο- ση τών «Μιράζ 2000»τό 1986 κα! νἀ τἠν ολοκληρώσει σταδιακἀ ὡς τὸ 1990. Προτείνει σταθερὲς τιμὲς μὲ Χαμηλό επιτὀκιο πληρωμής, περισσότερες απὀ 10 δό- σεις καἰπερἰοδο χάριτος, πιστοδότηση τῶν δόσεων μὲ εγγύηση τής γαλλικής κυβερνήσεως κλπ. - Γιά νά δοῦμε τώρα πού Ἔχουμε γαλήνη στό Αἰγαῖο τὶ Ψάρια θά πιάσουµε γείτο- ναι... Τοῦ Π. ΓΙΟΚΑ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΣΤΟ Καλέντζι ΑΘΗΝΑ: (τοῦ ἀνταποκρι- τοῦ µας) Τά ἀποκαλυπτήρια προ- τομῆς τοῦ ἀείμνηστου Γεώργι- ου Παπανδρέου, θά γίνουν στό Καλέντζι ᾿ Αχαΐας αὔριο, Κζυρι- ακή. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΠΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΓΟΤΕΧΝΙΕΣ ΥΠΟ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου Γ. Λα- διδ (Ιπποκράτους 22) ἐξεδόθῃ ἡ τρίτοµος «΄Ιοτορία τῆς Νεοελ. Απνικῆς Λογοτεχνίας) τοῦ καθῃ- Υπτοῦ Δημ, ὮΓρ. ἤΤσάκωνα, Τό ἔργο δέν περιορίζεται µόνο οτήν. ἐδέτοοι τῶν φυσιογνωμιῶν τοῦ νοςελληνυκοῦ πνεύματος ἆ- πὀ τῆς ᾿Αλώσεως τῆς Κω:-σταν- τινουπόλεως µέχρι τῆς Μικρα: οιατικῆς καταστροφΏς, ἀλλά δι τυρύνεται κα σὲ ἑἱστορία -ῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας πρς- Θόλλοντας τἰς κοινωνικές καὶ φι λοσοφικές ἴδέες τῆς κάθε ἐπο: Χῆς. ᾿Επαναξδιολογοῦνται καίρια θέµατα τοῦ νεωτέρου ἕλλην:- Ὁομοῦ ὅπως, τό τᾷς καταγωγῆς τῶν νεωτέρων Ελλήνων, τὸ γλωσσικό, οἱ ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, οἱ. κρίσυµοι πόλεμοι καί σιλῆθος ἄλλων 220 φωτογραφίες προσωπικοτήτων τᾷς πνεωµατι: κῆς καὶ πολιτικῆς ζωῆβς νοσμοῦν τήν πολυτελέστατπ ἔκδοσ.. ΓΚΑΡΑΖ ΜΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΘΔΙΟΡΟΟΘΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΛΕΙΠΜΕΣΟΥ-ΛΕΥΚΕςΟΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 ΤΗΛ. 3606499 ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ Ἡ ἀρχαία µακαριότ ἀρχαία µακαριότης ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ 6 Λλλ’ ὅμως μὲ ὅσα εἴπαμε δὲν ἀποσαφηνίσαμε ἀκό- ν Ν / -- ᾷ δη Π σχεές μη τὸ θέµα που ἐρίσκεται μπροστά µας, επειοη η « νΗ ποὺ μπῆκε στὴ μέση, μετέφερε το λόγο δε ἄλλην ας Ας ξαναποῦμε, λοιπόν, καὶ πάλι αὐτὸ που εἴπαμε στην ἀρχή. Ὅτι δηλ. οὔτε Ἡ φύσι τοῦ σώματος εἶναι ἀνώφε- λη γιά τὴν ἐλπίδα τῶν ἀγαθῶν ποὺ προσδοκοῦμε. Δὲ θὰ εἴχαμε ἀσφαλῶς ἀνάγκη τῶν δερµατίνων χιτώνων, ἐφ ὅσον θὰ ἄστραφτε πάνω µας Ἡ ἐξομοίωσῆ µας πρὸς τὸ Θεό. Τὰ δὲ θεῖχὰ χαρακτηριστικά, ποὺ φαίνονταν ἐπάνω μας στὴν ἀρχή, δὲν ἦταν κάποια χρωματικὴ Ἡ σχηματι- κἡ ἰδιότητα, ἀλλὰ ἐχεῖνα µε τὰ ὁποῖα το θεῖκὸ κάλλος γίνεται θεατὀ. Παρόμοια ἦταν στολισμένος κι ὁ ἄνθρω- πος, μὲ τὸ νὰ ἀπομιμεῖται τῇ χάρη ποὺ ὑπάρχει στὸ πρω- τότυπο μὲ τὴν ἀπάθεια καὶ µακαριότητα καὶ την ἆφθαρ- σία. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ ἄνθρωπος, μὲ τὴν ἀπάτη τοῦ ἐχθροῦ τῆς ζωῆς µας, ἀπόκτησε θεληµατικὰ τὴν κλίση πρὸς τὸ κτηνῶδες καὶ ἄλογο, στοὺς μὲν ἐπιπολαίους ἴσως νὰ φαι- νόταν ὠφέλιμο τὸ νὰ ἀπομακρύνει αὐτοὺς χωρὶς τη θέ- λησή τους ἀπὸ τὸ χειρότερο καὶ νά τοὺς µεταθέσει ἀναγ- καστικὰ πρὸς τὸ καλύτερο. Στὸν Πλάστη ὅμως τῆς φύστς φάνηκε ἀνώφελο χι ἄδικο, νὰ προκαλέσει στη φύση, μὲ μιὰ παρόμοια ἐνέργεια, τὴ φθορὰ τοῦ πιὸ μεγάλου ἀπὸ τὰ ἀγαθά. ᾿Επειδὴ ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε «κατ εἰκόνα» θεοῦ χαὶ µαχάριος, ἀφοῦ τιμήθηκε μὲ τὸ αὐτεξούσιο, Ἡ δὲ αὐ- τεξουσιότητα κι᾿ Ἡ ἀνεξαρτησία εἶναι γνώρισμα τῆς θείας µακαριότητας, χο αὐτὸ ἣ ἀναγκαστικὴ μεταγωγή του πρὸς χάτι ἄλλο μὲ τρόπο δίαιο, θὰ ταν ἔκπτωση ἀπο τὸ ἀξίωμα. Γιατὶ ἄν, την ἀνθρώπινη φύση ποὺ θεληματικὰ ὅρμησε σὲ κάτι ἀπὸ τὰ ἀνεπίτρεπτα, σύµφωνα μὲ τὴν αὐτόδουλη κίνηση τὴν ἀπομάκρυνε θίαια κι ἀναγκαστικὰ ἀπὸ ὅσα τῆς εἶναι ἀρεστά, Ἡ πράξη αὐτὴ θά ἦταν ἄφαί- ρεση τοῦ σπουδαιότερου ἀγαθοῦ χι’ ἀποστέρηση τῆς τι- μῆς ποὺ τὸν ἐξισώνει μὲ τὸ Θεό. Γιατί τὸ αὐτεξούσιο εἷ- ναι ἰσόθεο. Γιὰ νὰ διατηρηβεῖ, λοιπόν, καὶ Ἡ ἐξουσία ἀλλὰ καὶ τὸ χακὸ νὰ φύγει ἀπὸ τὴ µέση, Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ ἐπινόησε τοῦτο τὸ σχέδιο. Ν᾿ ἀφῆσει ὃηλ. τὸν ἄνθρωπο νὰ φθάσει ἐκεῖ ὅπου θέλησε, ὥστε, ἀφοῦ γευθεῖ τὰ κακὰ ποὺ ἐπεθύμησε χι ἀπὸ τὴν πείρα διδαχθεῖ ποιὰ ἀγαρά ἀντάλλαξε καὶ μὲ ποιά, νὰ ξαναγυρίσει θεληματικὰ μὲ τὴν ἐπιθυμία του πρὸς τὴν πρώὠτγ, µακαριότητα, πετών- τας ἀπὸ τῇ φύση του κάθε στοιχεῖο ἐμπαθὲς κι’ ἄλογο σὰν ἐνοχλητικὸ θάρος. Αὐτὸ θὰ γίνει Ἠ κατὰ τὴν διάρχεια τῆς παρούσας ζωῆς, ὅταν καθαρίζει κανεὶς μὲ τὴν προ- σοχη καὶ τὴν ἄσκηση τὸν ἑαυτό του, Ὦ μετὰ τῇ µετά- σταση ἀπὸ τούτη τη ζωῆ, µέσα στὸ χωνευτήρι τῆς φω- τιᾶς ποὺ ἔχει τὴν ἱδιότητα νὰ καθαρίζει. Γιατί, ὅπως ἂν τύχαινε νὰ ἦταν κάποιος γιατρός, ποὺ κατεῖχε λόγῳ τῶν σπουδῶν του ὅλη τὴν ἐπιστῆμη τόσο γιὰ τὶς σωστικὲς ὅσο καὶ γιὰ τὶς δηλητηριώδεις οὐσίες, θὰ συωθούλευε τὸ µι- κρὸ παιδὶ τὰ πρέποντα. Όταν ὅμως δὲν μποροῦσε μὲ τὴ συμθουλή νὰ ἐμποδίσει τὸ ἀνώριμο καὶ στὴν ἡλικία καὶ στὴ φρόνηση, νὰ καλλιεργεῖ τὴν ἐπιθυμία γιὰ κάποιον ἐπιθλαθὴ καρπὸ Ἡ χόρτο, ἔχοντας προετοιµασμένο κάθε εἶδος ἀπὸ ἀντίδοτα, θὰ ἐπέτρεπε στὸ παιδὶ νὰ πάρει αὐτά ποὺ θλάπτουν. Κι αὐτὸ μὲν μὲ τὴν πείρα τῶν ὀδυνηρῶν ποὺ θὰ ἀποκτοῦσε, θὰ μάθαινε τὴ χρησιμότητα τῆς πατρι- κῆς συµθουλῆς καὶ θὰ καλλιεργοῦσε τὴν ἐπιθυμία τῆς ὃ- γείας. Ἐκεῖνος δὲ μὲ τὰ ἀντίδοτα θὰ μποροῦσε νὰ ἔπανα- φέρει καὶ πάλι τὸ παιδὶ στὴν καλὴ ὑγεία, ἀπὸ τὴν ὁποία ξέφυγε μὲ τὴν ἀδικαιολόγητη ἐπιθυμία τῶν δηλητηρίων. Κατὰ παρόμοιο τρόπο κι’ ὁ πολὺ ἀγαπητὸς καὶ ἀγαθὸς τῆς φύσης µας Πατέρας, ποὺ ξέρει τόσο ἐκεῖνα μὲ τά ὁποῖα σωζόµαστε, ὅσο χι ἐκεῖνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα χανόμα- στε, γνώρισε μὲν στὸν ἄνβρωπο τὸ ὃηλητηριο καὶ συμθού- λευσε τὴν ἀποχὴ ἀπ᾿ αὐτό. Επειδη ὅμως ἐπικράτησε Ἡ ἐπιθυμία τοῦ χειροτέρου, δὲ δυσκολεύτγκε νὰ θρεῖ τὰ καλὰ ἀντίδοτα, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ἐπαναφέρει πάλι πρὸς τὴν ἀρ- χικη ὑγεία τὸν ἄνθρωπο. ᾿Ἔπειδὴ ὅμως ὁ ἄνθρωπος προ- τίμησε τὴν ὑλικὴ αὐτὴ εὐχαρίστηση παρὰ τὴν ψυχικὴ εὐφροσύνη, στὴν ἐπιθωμία του γιὰ εὐτυχία νόμισε πὼς τὸν θοηθεῖ κάπως ὁ δερµάτινος χιτώνας (τὸ σαρχικὸ περί- ϐληµα), μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Θεὸς τὸν ἔντωσε. ἐξαιτίας τῆς ροπῆς ποὺ εἶχε πρὸς τὸ χειρότερο. Μὲ τὸ χιτώνα αὐτὸ ἀναμίχθηκαν στὸν ἄνθρωπο τὰ γνωρίσματα τῆς ἄλογτς φύσης. Τά γνωρίσματα αὐτὰ τῶν ἀλέγων ζώων χρησι- µοποιήθηκαν γιὰ ἔνδυμα τῆς λογικῖς φύστς, μὲ τὴ σοφία τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος οἰκονομεῖ τὰ καλύτερα διὰ μέσου τῶν ἀντιθέτων. Γιατὶ μὲ τὸ νὰ φέρει πάνω του ὃ δερµάτινος ἐκεῖνος χιτώνας, ὅλα τὰ γνωρίσματα ποὺ εἶχε καλύπτον- τας την ἄλογη φύση ἐννοῷ τὴν Ἡδονη καὶ τὸ θωμὸ καὶ τὴ Υαστριµαργία καὶ τὴν ἀπληστία καὶ τὰ ὅμοιά τους, ἀνοί- γει τὸ δρόµο στὴν ἀνθρώπινι, θέλγση, γιὰ νὰ τραπεῖ στὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο, μὲ τὸ νά γίνει ὑλικὸ καὶ γιὰ τὴν ἀρετὸ καὶ γιὰ τὴν χαχία. Γιατὶ μὲ τὸ νὰ συζεῖ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὰ πάθη χατὰ τὴ διάρχεια τῆς ἐδῶ ζωῆς, ἂν μὲν διακρί- γει μὲ τὴ δύναμη τοῦ αὐτεξουσίου τὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ μὴ λογικοῦ, κι) ἂν προσθλέπει πρὸς τὸν ἑαυτό του γιὰ μιὰ πιὸ χαριτωµένη ζωή, τότε θά μεταθάλει τὸν παρόντα 6ίο σε χαβαριστήριο τῆς καχίας ποὺ εἶναι ἀνακατεμένη µέσα του, μὲ τὸ νὰ χυριαρχεῖ διὰ τοῦ λόγου πάνω στὴν ἀλογία. Αν ὅμως ἔχει παρασυρθεῖ ἀπὸ την ἄλογη δύναμη τῶν παθῶν, Χρησιμοποιώντας ὡς σωγεργὸ πρὸς τὰ πάθη τὸ ἐρμα τῶν ἀλόγων, διαφορετικὰ θὰ σκεφθεῖ ὕστερα ὡς πρὸς τὸ καλύτερο, μετὰ ἀπὸ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ σῶμσα ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΛΔΡΟΜΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιά νά μπορέσει ή ἐφ ημερίό γνήσια ἐθνική ἔπαλξις κα/ φωνή, ο νὰ πέρα νο Μ ραία ἀποστολή της ΕΓΡΑΦΗΤΕ Παρσκαλοῦμεν συμπληρώσατε τό κότωθ ὁ συνδρομητοῦ κα/ στε/λετε το στήν διεύ- Ψνσιν µας στήν ᾿Αθήνα Χαλ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14 ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΘΗΛΙΑΙ - ΤΗ). ὠ6δ0δόά93 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ ΔΙΕΥΘΥΛΝΣΙΣ ωΙΙὑΠπα π-- μα Α ΣΥΝΔΡΟ σσ λαο κ φον ων φ ΕΙΛΑΤΕ Με ΤΑΓΗ. 5η .οσ-- ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982 (Ο ἀείμνηστος κἀπετάνιος Μιχάλης ᾿ Αλιφραγκῆς, ἐνῶ καταθέτει στεφάνι στόν τάφο τοῦ ἀθάνατου ᾿ Αρχηγοῦ Δι- γενῆ) Νεκρολούλουδα Στόν Μιχάλην ᾽ Αλιφραγκῆν Μὲς τή φουρτοῦνα τῆς ζωῆς καλός καραβοκύρης ἀπό τούς πρώτους στάθηκες Μιχάλη ᾽Αλιϕραγκῆ καί στήν ΕΟΚΑ πρόσφερες σάν µάνα καί σάν κύρης σάν κουβαλοῦσες ὁπλισμό µά καί τό Διγενῆ Με τάγιος Γεώργιος στό κρύο καί στές µπόρες στή Χλώρακα πολλές φορές στό σκοτεινό χειμῶνα ξενύχτυσες προοσµένοντας τὲς ἔνδοξες ἡμέρες τήν Κύπρο νά ὡδηγηθῆ σὲ Λευτεριᾶς Δειμῶνα. Στες φυλακές ὑπεφερες γιά τή δική σου δράση φρικτά βασανιστήρια μέ ἄλλους πατριῶτες πού συλληφθήκατε µαζί στό θρυλικό «καράβι» ΄'Ἐνωτικοί ἀγωνιστές τοῦ Ἔθνους στρατιῶτες, Τήν Κύπρο µας ἀγάπησες σάν γνήσιος 'Ελλαδίτης κ καί τήν ἐπισκεφτόσουνα με ἄλλους συνεργάτες καί φρόντιζες νά στυλωθεῖ στ ἄστυ τῆς ᾿ Αφροδίτης Ἐανᾶ τό πνεῦμα κι᾿ ἡ τιµή στοῦ ιγενῆ τές στρᾶτες Φεῦ ἡ ζωή σου κόπηκε στή συνεχῆ σου δράση μαχόμενος γιά φρόνημα καί γιά τή Φαμελιά σου πού σὲ ἐμπνεύσαν πάντοτε καὶ σοὔῦδωσαν τήν βάση Γνώρισμα γιά τούς ἥρωες καί γιά τή Λεβεντιά σου Κοιµήσου τόν αἰώνιο ὕπνο σέ γῆ ἡρώων τό χῶμα πού ἀνάλαφρα θά σοῦ κρατᾶ τό σῶμα θά καταγράψη σ᾿ ἄσβυστο ἱστορικό μητρῶον τό ὄνομα ᾽ Αλιφραγκῆσ µνηµόσυνα αἰώνια. Παναγιώτης ᾿Αριστείδου Λεμεσός ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΝΑ ΑΠΟΧΤΗΣΟΥΜΕ ΜΑΤΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΕΤΙΚΟΙ ᾿Αγαπητέ «Ε.Φ.» Πρόσφατα ἀλλά καί στὀ παρελθόν, νεαροί τουρκοκύπριοι, μέ τήν πρό- φαση πώς δισφωνοῦν µετό καθεστώς Ντενκτάς στόν σκλαβωμένο µας βορρά, φεύγουν καί ἀνενόχλητοι μπαίνουν ἔλεύθερα στίς Ἑλληνικές περιοχές ὅπου τούς βλέπουμε μέ ὤκτο καί τούς Φιλοξενοῦμε γιατί εἷ- ναι κι’ αὐτοί τάχα «θύματα» τῆς εἰσβολῆς, Κυρίως µετά τό τραγελαφικό καί προδο- τικό σύνθημα ὅτι: «οἱ τοῦρ- κοι τῆς ἨἩύπρου εἶναι ἀδελφοί µας» πολλές αὖτο- µολήσεις νεαρῶν τουρκο- κυπρίων Έγιναν, γιά ν᾿ ἁλωνίζουν Ελεύθερα στίς περιοχές µας καί ποιός ξέ- ρει, νά Εκτελοῦν ἀνενόχλη- τοι τίς ἐντολές πού πΏραν. Τί συμβαίνει ὅμως στήν πραγματικότητα ᾿Α- πό μιά πρόχειρη µελέτη, πού εὔκολα μπορεῖ νά κάνει ὁ ὁποιοσδήποτε, βγαίνουν πολλά συμπεράσματα, πού ος ἦταν πράγματι δραπέ- της, Πρίν λίγο καιρό στή Λεμεσό, ὁ νεαροί Τουρκο- κύπριοι πού κυκλοφοροῦ- σαν μέ µοτοσυκλέττα καί ὁδηγοῦσαν ἔξαλλα, ἔνε- πλάκησαν σὲ σοβαρό δν- στύχηµα. Προτοῦ ὅμως ἡ ἀστυ- νοµία ἔξετάσει τό δυστόχη- μα, ὁ ὁδηγός τῆς μοτοσυκλέττας μπῆκε ἀνε- νόχλητος στά κατεχόμενα, γιά ν᾿ ἀποφύγειτίς συνέπει- ες τοῦ νόµου. Μήπως µπο:- ρε νά ἔχει κανείς τήν ψευδαίσθηση πώς ἦταν δραπέτης καί ὅταν ἔκανετό δυστύχημα µετάνοιωσε καί πεθύμησε νά δεῖ τόν Ντεν- κτάς Νεαρός Τουρκοκύπρι- ος, πού κατά τούς ἁρμόδι- ους ἦταν «ὁραπέτης» δικάστηκε γιά κατασκοπεία σέ βάρος τοῦ μάρτυρα Ελ- ληνισμοῦ τῆς Κύπρου. Ἡ ποινή πού τοῦ ἄξιζε ἦταν ἡ κρεμµάλλα. Οχι νά ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΚΤΩ ΧΒΟΝΙΑ ὁ τουρκικός στρατός ἀποθιθαζόταν στήν Κύπρο καί ἄρχιζε ὁ Γολγοθᾶς τοῦ Κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ. Δέν εἶναι µόνο ἡ κατάληψη καί κατοχή τοῦ 3876 τοῦ ἐδάφους τῆς κυπριακἠς ἐπικράτειας καί τό ξε- ῥίζωµα 200.000 περίπου Κυπρίων ἀπό τίς ἑστίες τους τά δεινά τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ ἀπό τήν τουρκι- κή εἰσθολή. Εἶναι καί οἱ ἀνατριχιαστικές ὠμότητες καί οἱ ἀνήκουστοι θανδαλισµοί, ἀληθινά ἐγκλήμα- τα πολέμου, πού διέπραξαν τά τουρκικά στρατεύ- µατα σὲ θἀάρὸς ἁμάχων καί αἰχμαλώτων, κτισμάτων καί ἱερῶν χώρων, σἑ θάρος ἐμψύχων καί ἀψύχων, κατά τήν προέλασή τους στό κυπριακό ἔδαφος. Τὸ πιό ἁδιάψευστο χρονικό τῶν ἐγκλημάτων αὐ- τῶν, τοποθετοῦν τήν Τουρκία ἔξω ἀπό τήν πορεία τῶν πολιτισµένων ἐθνῶν, εἶναι τό πόρισµα τῆς ἐπι- τροπῆς ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ Συµθουλίου τῆς Εὐρώπης, πού περιθάλλεται µέ τό κύρος δικα- στικῆς ἀποφάσεως. ἩἨ κυθέρνηση τῆς Κυπριακής Δημοκρατίας προ- σέφυγε στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου (ὅπως εἶναι ἡ ἐπίσημη ὀνομασία της) θάσει τοῦ ἄρθρου 24 τῆς εὐρωπαϊκῆς συμθά- σεως δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, καταγγέλλον- τας παραθιάσεις σειρᾶς ἄρθρων τῆς συµθάσεως καί τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1 προσθέτου πρωτοκόλλου ἐκ µέ- ρους τῆς Τουρκίας. Ἡ ᾿Ἐπιτροπή συνέστησε ὑποεπιτροπή. γιά τήν ἐπιτόπια διερεύνηση τῶν καταγγελιῶν, ἡ ὁποία ἄρ- χισε τίς ἐργασίες της στήν Κύπρο τήν Ίη Σεπτεµ- 6ρίου 1975. Ἡ Τουρκία ἀρνήθηκε νά συνεργασθεῖ µέ τήν ὑποεπιτροπή καί νά τή συνδράμει στό ἔργο της, κατά παράθαση τοῦ ἄρθρου 28 τῆς Συµθάσεως, πού καθιερώνει ὑποχρέωση τῶν μερῶν νά παρέ- χουν κάθε συνδρομή καί διευκόλυνση στό ἐρευνη- τικὀ ἔργο τὴς ᾿Επιτροπής. Ἡ ἔκθεση ἀναφέρει ρητά (Μέρος πρῶτο, κεφ. 5, παρ. 60) ὅτι «ἡ ἐπιτροπή ἀντιμετώπισε ἰδιαίτερες δυσχέρειες στὀ ἐρευνητικό ἔργο της» καί ὅτι, κα- τά τή διάρκεια τῆς ἐπιτόπιας ἔρευνας τής ὐποετι- τροπής στήν Κύπρο, ἀπό 2 ἕως 6 Σεπτεµθρίου 1976, ἡ ἐγκαλούμενη κυθέρνηση, μολονότι κληθεῖ- σα, οὔτε μάρτυρες παρουσίασε οὔτε κανένα ἄλλο στοιχεῖο εἰσέφερε (παρ. 64). Τό 6ο κεφάλαιο τοῦ Πρώτου Μέρους τῆς ἐκθέ- σεως εἶναι ἀφιερωμένο εἰδικότερα στίς δυσκολίες πού ἀνέκυψαν κατά τή διρεύνηση τῆς ὑποθέσεως. λόγω τῆς µή συνεργασίας τῆς Τουρκίας. Εκτός τῶν ἄλλων, δέν ἐπετράπη στήν ὑποεπιτροπή νά διεξαγάγει ἔρευνα µέσα στήν ἴδια τήν Τουρκία. Οἱ δέ τουρκικές καί τουρκοκυπριακές ἀρχές ἀρνήθη- καν κάθε συνεργασία µέ τήν ὑποεπιτροπή γιά µιά ἔρευνα στό θόρειο τμῆµα τῆς Κύπρου. Ἐξ ἄλλου, στήν ἔκθεση (Μέρος Πρῶτο, κεφ. 6. . παρ. 77) ἀναφέρεται ἐπί λέξει: «Ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά τῆς παρούοτ, ὑποθέσεως εἶναι ὁ μεγάλος ἀριθμός τῶν αἰτιάσεων περί παραθιάσεων τῆς Συµθάσεως. Ἡ ἐπιτροιτή, συνεπῶς, ἀναγκάσθηκε νά περιορίσει τήν ἔρευνα τῶν περιπτώσεων παραθιάσεως, πού καταγγέλθη- καν, καί ἐρεύνησε µόνο ἕνα περιορισμένο ἀριθμό περιπτώσεων, πού ἐπελέγησαν ὡς ἀντιπροσωπευ- τικές». Ἠ ἐπιτροπή συμπλήρωσε τή συγκέντρωση τοῦ ἀποδεικτικοῦ ὑλικοῦ µέσα καί ἔξω ἀπό τήν Κύπρο (ἐπιτόπια ἔρευνα, καταθέσεις μαρτύρων, ἔγγρα- φες καὶ προφορικές παρατηρήσεις τῶν ἐνδιαφ- ροµένων μερῶν, στοιχεῖα καί ντοκουμέντα πού εἰ- σέφεραν ὁ ΟΗΕ, ἄλλοι διεθνεῖς ὀργανισμοί καί ἡ κυπριακή κυθέρνηση, φωτογραφίες κλπ.) µέχρι τῆς Ίθης Μαϊου 1976. Συνέταξε, ἔπειτα, τήν ἔκθε- σή της, ἡ ὁποία ἔγινε ὁριστική στίς 10 Ἰουλίου 1976 καί διαθιθάσθηκε στήν ἐξ ὑπουργῶν Ἐπιτρο- πἠ τοῦ Συµθουλίου τὴς Εὐρώπης καί στίς κυθερ- νήσεις τῶν ἐνδιαφερομένων μερῶν. Μένει ἄναιδος, ἀπό κράµα. φρίκης καί ὀργῆς ὁ ἀναγνώστης τής ἐκθέσεως --- πορίσματα τῆς Εὐ- ρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Δικαιωμάτων τοῦ Ανθρώπου σχετικά µέ τίς ὠμότητες καί θαρθαρότητες πού διέπραξαν οἱ Τοῦρκοι στήν Κύπρο: συστηματικές καί «ἐν ψΨυχρῷ» δολοφονίες καί ἐκτελέσεις ἁμά- χων, πού δέν εἶχαν καµιά συμμετοχή στίς µάχες, οὔτε εἶχαν προθεῖ σέ πράξεις ἐναντίον τῶν τουρκι- κὠν στρατευμάτων, πολυάριθμοι θιασµοί γυναικών ἡλικίας ἀπό 17 ἕως 71 ἐτῶν, συχνά δηµόσια καί ἐμπρός στάἁ µάτια τῶν οἰκείων των, θασανισµοί καί ἄγρια ἡ ταπεινωτική μεταχείριση ἑκατοντάδων Ἑλληνοκύπρίων, περιλαμθανοµένων καί παιδιῶν, κατά τήν διάρκεια τῆς κρατήσεως ἡ τῆς αἰχμαλω- σίας τους, φόνοι καί ἄγριες κακώσεις αἰχμαλώτων πολέμου, λεηλασίες καί διαρπαγές δημοσίων καί ἰδιωτικῶν περιουσιῶν σέ µεγάλη κλίµακα, κ.ο.κ. Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι συγκρότηση τῆς Εύρω- παϊκῆς ᾿Ἐπιτροπῆς Δικαιωμάτων τοῦ ᾿Ανθρώπου, καὶ οἱ κανόνες πού διέπουν τήν ἐκτέλεση τοῦ ἔρ- ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς Ἔρευνα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου στή µαρτυρική Κύπρο ς 2/ | ..« 2 | Η ἔκθεση τῆς φρίκης .- » , γιά τά ἐγκλήματα τοῦ «Αττίλα». . . Ίρια φιώ η ραφίκα οἩημίιοτοπα πού ἀπεικονιζουν το ὄραμα τών Κυπρίων ἀπο το περασµα τοῦ Αττίλα. Πάνω: ἵα ῥάκρουα τῆς μάνας γιά τό χαμένο παιδι τῆς. Κάτω ἀριστερά: Καταυλισµός προσφύγων. Ὁ Ἅττί λας ἑεριζωοε χιλιάδες Κυπρίους ἀπό τίς ἑστίες τους. Δεξιά: Μεταφορά στήν ἀναγκαστική ἐξορία ἁπτές ὁποδείξεις, δέν περιλαμθάνονται στάἁ πορί- σµατα τῆς ἐπιτροπῆής. Καὶ δὲν µένουν -- δυστυχώς -- ἀμφιθολίες ὅτι, στήν πραγματικότητα, οἱ ὠμότη- τες καί ἄλλες θαρθαρότητες, πού διεπράχθησαν ἀπὸ τούς Ἰούρκους, εἶναι περισσότερες ἀπό ἐκεῖ- νες πού παρατίθενται στό πόρισμα τῆς εὐρωπαῖ- κῆς ἐπιτροτῆς δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. «Ἔκείνο πού συγκλονίζει δὲν εἶναι µόνο --- ἤ χθεῖς θορθορώδεις. Δέν εἶναι, δηλαδή, προϊόν δια- στροφῆς καί ἐγγενοῦς κακουργίας. Τέτοιες, ὅμως, εἶναι οἱ τουρκικές ὠμότητες στήν Κύπρο. Ιδού µερικά δείγµατα, σταχυολογη- µένα ἀπό τό πόρισμα τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐπιτροπῆς: α) Ἐκτελέσεις τών ἁμάχων καί ἁόπλων ἀρρένων κατοίκων ἑνός κυπριακοῦ χωριοῦ, ἐμπρός στά µά- τια τῶν γυναικῶν τους καί ἑνῶ κρατοῦσαν παιδιά Σελίδα ὅ Πρόκειται γιά εἶδος ἐγκλημάτων πού φανερώ- νουν ἀπερίγραπτη πώρωση καί κτηνωδία, ἐλεεινή διαστροφή καί ἕσχατη θαρθαρότητα, πού τοποθε- τοῦν τούς δράστες ἔξω ἀπό τήν χορεία τῶν πολιτι- σµένων λαῶν. Οἰπράξεις πού περιγράφονται στό πόρισμα τῆς εὐρωπαϊκής ᾿Ἐπιτροπῆς ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀποτελοῦν κατάφωρη παραθίαση ὄχι µόνο τῆς εὖ- ρωπαϊκῆς συµθάσεως δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου --τήν ὁποία ἔχει ὑπογράψει καί ἡ Τουρκία --- ἀλλά καί τῆς διεθνοῦς συµθάσεως περί αἰχμαλώτων πο- λέμου καί ὅλων σχεδόν τῶν κανόνων τοῦ συµθατι- κοῦ καί ἐθιμικοῦ διεθνοῦς δικαίου τοῦ πολέμου. ᾿Από τό Δ΄ µέρος τοῦ πορίσµατος, πού περιέχει τά τελικά συμπεράσματα, παβαθέτουµε, δειγµατο- ληπτικά, τίς ἀκόλουθες περικοπές: Ἀ, Στέρηση ζωῆς (16) Ἡ Ἐπιτροπή, µέ ψήφους 14 έναντι μιᾶς, θεωρεί ὅτι τά στοιχεῖα πού ἔχει στή διάθεσή της ἀποτε- λοῦν ἰσχυρότατες ἐνδείξεις ὅτι ἡ Τουρκία σέ άρκε- τές περιπτώσεις παραθίασε τό ἄρθρο 2 παρ. 1 τῆς Συµθάσεως. Ἡ Ἐπιτροπή περιόρισε τίς ἀκροάσεις σέ μικρό ἀριθμό ἀντιπροσωπευτικῶν μαρτύρων. Καί ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς ᾿Επιτροπῆς, στήν καθορι- σµένη, γιά τήν ἀκρόαση μαρτύρων περίοδο, ἄκου- σε αὐτόπτες μάρτυρες µόνο σχετικά µέ τό ἐπεισό- διο τῆς Ελιᾶς. Ἡ μαρτυρία γι’ αὐτό τό ἐπεισόδιο ἀπέδειξε ὅτι Τοῦρκοι στρατιῶτες, κάτω ἀπό τίς διαταγές ἀξιωματικοῦ, σκότωσαν 12 πολίτες κοντά στήν Ελιά. 7 Ἡ Ἐπιτροπή, ἀπό τό πολύ λεπτοµερειακό ὑλικό πού ἔχει στἡ διάθεσή της, σχετικά µέ ἄλλους «φό- νους τούς ὁποίους αἰτιᾶται ἡ ἐγκαλούσα κυθέρνη- ση, µέ 14 ψήφους ἔναντι μιᾶς, ἀποφαίνεται, µέ θά- ση τό σύνολο τοῦ ἀποδεικτικοῦ ὑλικοῦ, ὅτι φόνοι ἔγιναν σέ µεγαλύτερη κλίμακα ἀπό ἐκείνους πού ἔγιναν στἠν Ἐλιά. Δέν ὑπάρχει τίποτα πού νά δείχνει ὅτι ὁποιαδή- ποτε ἀπ᾿ αὐτές τίς στερήσεις ζωῆς δικαιολογεῖται σύμφωνα µέ τίς παραγράφους Ί ἡ 2 τοῦ ἄρθρου 0. 4. Κακοποίήηση προσώπων / 1. Ἡ Επιτροπή, µέ ψήφους 12 ἔναντι μιᾶς, δια- Πιστώνει ὅτι οἱ θιασµοἰ, πού περιγράφονται στἰς σχετικές ὑποθέσεις καίπού θεωροῦνται ὡς ἄποδε- δειγµένες, ἀποτελοῦν «ἀπάνθρωπη μεταχείριση» καὶ κατά συνέπεια παραθιάσεις τοῦ ἄρθρου 8, γιά τίς ὁποῖες ἡ Τουρκία, σύµφωνα μέ τή Σύµθαση εἷ- ναι ὑπεύθυνη. 2. Ἡ ᾿Επιτροπή, µέ ψήφους 12 ἕναντι μιᾶς, ἀπο- φαίνεται ὅτι οἱ αἰχμάλωτοι, σέ πολλές περιπτώσεις, τύχαιναν σωµατικῆς κακοποιήσεως ἀπό Τούρκους στρατιῶτες. Αὐτές οἱ πράξεις κακοποιήσεως προ- ξένησαν σημαντικές σωματικές θλάθες καί, τουλά- Χιστο σέ µιά περίπτωση, τό θάνατο τοῦ θύματος. Μέ τή θαρύτητάτους, ἀποτελοῦν «ἀπάνθρωπη µε- ταχείριση» καί κατά συνέπεια παραθιάσεις τού ἄρ- θρου 3, γιά τίς ὁποῖες ἡ Τουρκία, σύµφωνα µέ τή Σύμθαση, εἶναι ὑπεύθυνη. 8. Ἡ Επιτροπή, µέ 12 ψήφους ἔναντι μιᾶς, ἀπο- φαίνεται ὅτι ἡ µή παροχή ἀρκετής τροφής καί πο- σίµου ὥδατος καί ἡ ἀνεπάρκεια ἰατρικής περιθάλ- Ψεως τῶν Ελληνοκυπρίων αἰχμαλώτων στά Ἄδανα καί τῶν κρατουμένων στή θόρεια περιοχή τῆς Κύ- πρου, µέ ἐξαίρεση τό γκαράζ Παυλίδη καί τίς φυ- λακές Σαράι, πάλι ἀποτελεῖ, στίς περιπτώσεις πού θεωροῦνται ἀποδεδειγμένες καί µέ τίς συνθήκες πού ἔχουν περιγραφεῖ, «ἀπάνθρωπη μεταχείριση» καί, κατά συνέπεια παραθιάσεις τοῦ ἄρθροῦ ἅ,γιά τίς ὁποῖες ἡ Τουρκία εἶναι ὑπεύθυνη, σύµφωνα µέ ε τή Σύµθαση. ( 4. Ἡ Ἐπιτροπή, µέ {2 ψήφους ἔναντι μιᾶς, ἄπο- φαίνεται ὅτι οἱ ἔγγραφες καταθέσεις, πού ὑποθλή- θηκαν ὁπό τήν ἐγκαλούσα κυθόρνηση, ἀποτελοῦν ἑνδείξεις κακοµεταχείρισης ἀπό τούς Τούρκους στρατιῶτες προσώπων µή εὑρισκομένων ὑπό κρά- τηση. Δέν ἐξαφανίζεται --- ἀλλίμονοι --- Τό δράµα τοῦ κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ σέ ὅσα φοθερά διαλαµθά- γονται στό πόρισμα τής Εὐρωπαϊκῆς ᾿Επιτροπής Δικαιωμάτων τοῦ ᾿Ανθρώπου. 7 Πέραν αὐτῶν, ὑπάρχει ἡ τραγωδία τῶν «ἀγνοουμένων» καί τῶν οἰκογενειών τους. Πρόκει- ται γιά 2000 περίπου νέους Ελληνοκυπρίους στρατιῶτες, τῶν ὁποίων ἡ τύχη ἀγνοεῖται ἀπό τήν ἐποχή τῶν μαχῶν τοῦ Ἰουλίου - Αὐγούστου 1974. Δέν περιλαµμθάνονται στούς αἰχμαλώτους πού ἐπεστράφησαν. ᾽Αλλά καί δέν παρέχεται ἀπό τίς τουρκικές ἀρχές καμία ἔνδειξη ἤ πληροφορία γιά τό τί ἀπέγιναν. , Τέλος, ὁ θίαιος ξεριζωµός, ἡ ἀπάνθρωπη ἀπέλα- ση τῶν «ἐγκλωθισμένων». Ὁ ἀριθμός τῶν Ἑλληνοκυπρίων πού εἶχαν µεί- γοι στὀ τουρκοκρατούμενο θόρειο τμῆμα τῆς Κύ- πρου µετά τίς ἐχθροπραξίες τοῦ καλοκαιριοῦ πρπει νά τά προσέξουμε .-.- : δν : γου της, τήν καθιστοῦν τό πιό ἀδιάθλητο καί δίκαιο κυρως --- ἠ ἕκταση τῶν ὠμοτήτων. Εἶναι, πρό παν- ά ᾿ ο κ: ο ς τήν ἀράξει γιά δύο χρόνια ᾿ - ν ης : επρό παν ἀπό τά χέρια. 1974, ἀνερχόταν σέ 18.000 περίπου. ᾿Από τίς ἀρχέ' Ἑπι ον μστυση ο στὸ ο υᾷ ην αεί δικαστικό καί διερευνητικό σῶμα πού ἔχει νά ἐπι- πάς, τὸ είδος τους. Διότι τό εἶδος τοῦ ἐγκλήματος ϐ) Εκτέλέσεις αἰχμαλώτων πολέμου «ἐν ψυ- τοῦ 1976 καί µέ ὀλοένα πιὀ σύντονο ρυθμό, οἱ ἹπςΔημομρατίας να ασ ο να πδει οἱ βάρος τοῦ Ἑλ- δείξει ἡ ἱσταρία τῆς πολιτισµένης ἀνθρωπότητος, φὰν ῥάνεΕ τν Γοιόν τοῦ δράστη. Ὑπάρχουν ἐγ- χρῷ». τουρκικές ἀρχές ἐπεδόθησαν στό θίαιο ξερίζωµα ψουν καλύτερα. Ας δοῦμε μερικά «ἀνδραγαθήματα» τῶν τουρκοκυπρίων αὖ- τῶν. Πρίν 4 μῆνες περίπου, ἕνας ἀπ᾿ αὐτούς πού ἔχαιρε τῶν γνωστῶν τῶν γνωστῶν προνομίων, στραγγάλισε στή Δευκωσία µιά Ἓλληνο- κυπρία. Χωρίς καμμιά δυ- σκολία μπῆκε στά κατεχόμενα, ἀποφεύγον: ληνοκύπριου Φορολογού- μενου. Ὅταν διεξάγουµε ᾱ- γώνα ὑπὲρ βωμῶν καί ἔστι- ὤν, κι ὅταν οἱἳ Τοῦρκοι ἀπειλοῦν νά καταλάβουν ὁ- λόκληρη τήν Κύπρο µας, πρέπει νᾶχουμε µάτια δεκα- τέσσερα. Πρέπει νά προ- λαμβάνουμε τίς µηχανορραφίες τοῦ ἕ- χθροῦ. ὅ,τι ἀνθρωπίνως τελειότερο εἶναι δυνατόν στόν τοµέα αὐτόν. Γι’ αὐτό καί οἱ ἐκθέσεις της οὔτε ἀμ- φισθητήθηκαν οὔτε μποροῦν ν᾿ ἀμφισθητηθοῦν, Ἡ ἐπιτροπή ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ Συµ- θουλίου τὴς Εὐρώπης ἐργάζεται µέ ἐξαιρετική σχολαστικότητα στἠν διερεύνηση τῶν περιπτώ- σεων καὶ ὑποθέσεων τῶν ὁποίων ἐπιλαμθάνεται. Οἱ μέθοδοι ἐξακριθώσεως καί τεκμηριώσεως τίς ὁποῖες χρησιμοποιεῖ εἶναι ἐξονυχιστικές, Στά πορίσµατά της παραθέτει µόνο ἐξακριθω- «μένα καὶ «διασταυρωμένα» περιστατικά. Οἱ δια- πρεπεῖς νομικοί ἀπό 17 χῶρες-μέλη τοῦ Συµθου- λίου τῆς Εὐρώπης, πού ἀπαρτίζουν τήν ἐπιτροπή, εἶναι προσηλωμένοι σὲ δικανικές ἀποδεικτικές µε- κλήμµατα τιοή γίνονται συμπτωματικά ἤ «ἐν θρασμῷ ψυχής», ἤ σὲ κατάσταση συγχύσεως ἤ φόθου. Ὑπάρχοιυν ἄλλα, ποὺ εἶναι εἰδεχθή, διότι προέρ- χονται ἁπιό διαστροφή ἤ εἶναι προϊόν μιᾶς κάτω καί ἔξω τού ἀνθρωπίνοι µέτρου Ψυχικής δομής τοῦ δράστη. Εκείνο ποὺ κυρίως ἔχει σηµασία, προκει- µένοα νά σαιαθμισθεῖ καί νά ἀαξιολογηθεῖ µιά πράξη (ἐν προκειµένῳ ἐγκληματική), εἶναι ὄχι τόσο ἡ Πράξη καθ ἑαυτήν, ὅσο ἡ ἀνθρώπινη στάση ἀπό τήν ότου προέρχεται. Κα τῷ τουῤκικά ἐγκλήματα πού περιγράφονται στό πόρισμα εἶναι εἰδεχθή. Εἶναι ἔργα διεστραμµέ- νων ὑπανθρώπων, πού Βρίσκονται πέρα καί κάτω ἀπό τό ἀνθρώπινο μέτρο. Ὑπανθρώπων πού δέν Υ) ᾿ΕἘκτελέσεις ἁόπλων καί ἁμάχων ἀγδρῶν καί γυναικών χωρίς κανένα λόγο. δ) Μαζικοί καί ἐπανειλημμένοι θιασµοί γυναικῶν ἡλικίας 12 ἕως 71 ἑτῶν, συχνά ἐμπρός στά µάτια τῶν συζύγων, τῶν παιδιῶν ἤ ἄλλων οἰκείων τους. Σὲ πολλές περιπτώσεις, οἱ θιασµοί συνοδεύοντο ἀπό δαγκώµατα, Ευλοκοπήµατα ἤ µαχαιρώματα τῶν θυμάτων, περιλαμθανοµένων ἐγκύων καίδια- νοητικά καθυστερηµένων γυναικῶν. ε) Ξυλοδαρµοί, Βασανισμοί, κακουχήσεις καί ἐξευτελιστική μεταχείριση αἰχμαλώτων πολέμου στήν ἠπειρωτική Τουρκία (στρατόπεδό ᾿Αδάνων). στ) Βασανισμοί καί φοθερές κακώσεις Κυπρίων κρατουμένων, Δύο χαρακτηριστικά περιστατικά: 1) τῶν Ἑλλήνων αὐτῶν ἀπό τίς ἑστίες τους καί στήν :. ἀπέλασή τους νοτίως τὴς γραμμής ᾿Αττίλα. Δέν ἐξαιρέθησαν οὔτε ὑπερήλικες καί ἀνάπηροι, πού μεταφέρονταν, χώρίς τά ὑπάρχοντά τους, νοτίως υτῆς διαχωριστικῆς γραμμής, µέ ὀχήματα τοῦ Ἔρυ- θροῦ Σταυροῦ καί ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς ἐίρηνευτι- κῆς δυνάμεως τοῦ ΟΗΕ. Τώρα, οἱ Ἕλληνες πού ἔχουν ἀπομείνει στό τουρκοκρατούµενο θόρειο τµήµα τῆς Κύπρου --- οἱ περισσότεροι στήν Καρπα- σία --- δὲν ξεπερνοῦν τούς 1000 ἕως 1.500. Ἐπιδόθηκαν καὶ σὲ θανδαλισμούς ἑναντίον ’ ἀφύχων οἱ ἐπιδρομεῖς. ᾿Εσύλησαν τάφους, θεθή- λωσαν καί κατέστρεψαν ναούς, ἀναστάτωσαν νε- κροταφεῖα... Δίνοντας τὸ ἀδρότερο «στίγμα» τής ο ας, τῆς δικαιοσύνης, ἳ Μ μον ὃν ο ος θόδους. Περιστατικά γιά τά ὁποῖα τά µέλη τῆς Ἔπι- εἶναι κἂν πρωτόγονοι. Διῴτι οἱ πράξεις, ἀκόμη καὶ’ Ἕνας Τοῦρκος ἀξιωματικός πού μάθαινε καράτε, πολιτιστικὴό Τους ἰαυτότητας καί ἀπόδειξη τῆς η π ενελαος «πινας τροπῆέ εἶναι οὐσια ιτικῶς πεπεισµένα, ἀλλά γιά τά οἱ πιό θάρθαρες, τών πρὠτογόνων, µπορεί νά εἶναι ἐξησκεῖτο καθημερινῶς ἐπάνώ στούς κρατουµέ- ἁδιατάρακτης συνέἐχειάς τους διά µέσου τῆς ἱστὸ- Αὐτός ὁ Τουρκοκύπρι- Πρόσφυγας ὁποῖα δέν ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς «ἀποχρῶσαι ἐνδεί- ἐνίοτε φρικτές, γιά τά µέτρα καί τούς γνώµονες νους. 2) Κρατούμενοι ἐκρεμῶντο καθηµερινά ἀπό ρίας... ξεις», µέ τήν δικανική ἔννοια τοῦ ὅρου, ἄν ὄχι τοῦ Πολιτισμένου ἀνθρώπου, ἀλλά δέν εἶναι εἰδε- τά πόδια,.πάνω ἀπό τά ἀποχωρητήρια. Κων. Π. καλλιγᾶς ΤΙΜΕΣ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ τὸ βιβλίο: «ΠΕΛΛΑ-ΠΑΊ:Σ-1974) Μιά σοῦπερ προσφορά: Ηλεκτρονικά ρολόγια ἀπο Ε3.000 καί ἄνω ραδιόφωνα ἀπό 62.900 καὶ ἄνω καί πολλά-πολλά ἄλλα είδη σὲ πραγματικές τιµές ἀποθή- κης. ᾽Αποταθεῖτε: ρήγορα και μεταμόσχευση ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. εγκεφ ἀ λου | «Ἡ ἀνακάλύψη μιάς φυσικῆς χηµικῆς οὐσίας ποὺ χοήσιμοποιεῖ ὁ ἐγκέφαλος γιὰ νὰ διορθώνει μόνος του τίς «θλά «Αγίας Φυλάξεως 17 θες» του, πιστεύεται ὅτι θὰ 6οηθήσει Τηλ. 53226 τούς ἐπιστήμονες νὰ ἐπιτύχουν σύντομα τῇ µετα» | ... ΛΕΜΕΣΩΣ ο σε ος λος ορ ὦ πιοεί παράγοντα ποὺ «6οηθᾶ τὴν 'διορθωτική' ἰκανό- ων λος τητα τοῦ ἐγκεφά ωπίλει μὲ δυσπιστία « τὴν ἔρευνά µας», ὑπογράμμισε χθες ὁ καθηγητή ς υ καὶ ἐνισχύει τὴν ἀντοχὴ τού µαν τοῦ Πανεπιστημίαυ τῆς Καλιφόρνια. | Κατὰ τὴν ἄπο Κώστα Γ. Σολωμοῦ Κάρλ. Κότ μαστεύμστως», τὰ τοῦ ᾿᾽Αμερικανοῦ ΑΧ ὐτὸ Ἰ ὅλοι πιστεύουν ὅτι ἐπιδι- ἐμπειρογνώμονα, οὐξητικῃ αυτη οὐσία παράγεται ΚΑΙ ΝΑΧΑ «Αντ συ Μαΐνειι γε λόκλ ὔ . ἁἀμέσως μετὰ τὸν τραυματισμὸ τοῦ ἐγκεφάλου καὶ [ ῃ π - .. ΜΙΑ ΓΙΑΜΑΧΑ λου., Ὥστ οσρμες θόν ιν παρὰ εν ἡ- ὀποχτᾶ τὴ µεγαλύτερη πυκνότητά της. τρεῖς ἕως Άβὸ ἅμιωὰ γνήσια Εξιστόρηση τῶν γεγονότων τοῦ ᾿Ιουλίου1λθ.ῳ πιδἰόρθωση ὃ τὴν ἀντικατάσταση ἑνὸς ἐλάχιστου μις σε. μμ. (εἰσβολή, Εγκλωβισµός, αἰχμαλωσία), ὅπως τὰ Έζησε ὁ ουγ- ΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ πως ὁ ὅτι θὰ δοηθήσει ἐπίσης τούς ιατήμονες νὰ προ: ο σον ός του». , Ότως ἐξήγησε τὴ συνέχεια τῆς συνεντε(ξεώς , τὰ πειράματά τον ν΄ τρια, διαπίστωσαν «ὶν παρ ἀνὸς αὐξητικοῦ ΠΑΜΑΧΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ λαμθάνουν ἢ νὰ σταματοῦν τὴ σταδιακὴ φθορὰ τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκεφάλον. Τὸ βιβλίο ποὺ θὰ Φωτίσει τὶς πιὸ ἄγνωστες πτυχὲς τῆς εἰωβι- λῆ Σελίδα ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ Τ΄ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ «Το ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΡΙΑΣ) ΠΩΣ ΔΙΕΞΗΧΘΗΗ ΜΑΧΗ - Μνήμη: Κάρυου, Πήττα, Παπακυριακοῦ, Σαμάρα ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΑ χρόνιαἔχουν συμπληρωθεῖ φἒ- τος ἀπό τήν ἔνδοξη µάχη τοῦ ᾿ Αχυρώνα τοῦ Λιο- πετρίου κατά τήν ὁποία τέσσερα διαλεχτά παλ- ληκάρια τῆς ΕΟΚΑ τἅβαλαν μέ τούς ”Αγγλους πποικιοκράτες καί ἔπεσαν στό βωμό τῆς Κυπρια- «ἧς Λευτεριᾶς, τιµηµένοι καί δαφνοστεφανωμέ- νοι. Νάπῶςπεριγράφει τήν µάχη καίτόν ἡρωϊκό Ιάνατο τῶν ἡρώων ᾿Ανδρέα Κάρυου, Φώτη Πήττα, ᾿Ηλία Παπακυριακοῦ καί Ξάνθου Σαμά- ρα, ὁ Στρατηγός Γεώργιος Γρίβας - Διγενής. (Απομνημονεύματα, σελίδες 297-301) Τά Εθνικόφρονα Σωματεῖα Λιοπετρίου τἔλεσαν τήν περασμένη Κυριακή ᾿Εθνικό Μνημόσυνο τιμώνταςτή µνήµη τῶν τεσσάρων ἡρώων τῆς ΕΟΚΑ) «Αὐτή ἡ ὀνομασία ἁρμόζει εἷς µίαν τῶν ἐπικωτέρων µα- χῶν ἐξ ὅσων ἔχει δώσει ή ΕΟΚΑ ή ὁποία ἔλαβεχώραν εἰς ἕνα ἀχυρῶνα τοῦ χωρίου ΛΙΟΠΕΤΡΙ τήν 2αον Σεπτεµβρίου 1358 µεταξύ ᾿ Αγγλικοῦ στρατοῦ κα/τεσσάρων γενναίων μαχητῶν τῆς ΕΟΚΑ τῶν ᾿Ανδρέα Κάρυου., Φώτη Σταύρου Πήττα (6ὁ:- δασκόλου). ᾿Ηλία ΓΠἀπακυριακοῦ κα Ξάνθου Σαμάρα. ᾿Η ὁρᾶσις καί τῶν τεσσάρων ἦτο πλουσιωτάτη. Εἰς τήν ᾿Οργά- νωσιν κατετάγησαν µεταξύ τῶν πρώτων. Εἶναι πολύ δύσκολον εἰς ἑμέ νά ξεχωρίσω μεταξύ τῶν τεσσάρων αὐτῶν παλληκαριῶν ποιός ἦτο ὁ γενναῖος τῶν γενναίων διότι κα/οἰτέσσαρες συνηγωνίσθησαν Τήν στηµήν ἐκείνην ποῖος θά πέθαινε γενναιότερον. Μεταξύ Των ὑπῆρ- ἔεν ὁ ἀγωνιστικός ὁ ψυχικός σύνδεσμος ἀλλά καί ὁ Φιλικός δεσμός ὅστις τούς συνέδεε κα/ πρό τοῦ ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ στοιχεῖα τά ὁποῖα ἐχρησίμευσαν διά νά σφυρηλατηθῆ τό αἴσθημα τοῦ καθήκοντος πρός τήν Πατρίδα, ή ἀλληλεγγύη καίἠ µεταξύ των συναδέλφωσις. 'Ο ἠρωϊκός θάνατός των μὲ συνεκ/νησε βαθύτατα, ύφ ᾽ ἄς συνθήκας συνετελέσθη, ἀλλά καί µέ ὑπερηφάνειαν ὡς ἀρχηγός τόν κατεχώρησα εἰς Τάς σελίδας τῆς /στορίας τῆς ἠρωϊκῆς ΕΟΚΑ διότι ἔδειξε, ποῖα στοιχεῖα περικλεῄειή ᾿Οργάνωσις... «τῶν τρομοκρατῶν»/ κα ἀπό ποῖα ύψηλά ἰδεώδη ἐνεφοροῦντο οί ἀγωνισταί της. Παρ ᾿ ὅλον τόν ψυχικόν πόνον πού ἠσθάνθημεν ὅλοι οί ΄Ελ- ληνες ὁ θάνατος των μᾶς ἐνέπλησε ἐθνικῆς ὑπερηφανείας διότι μὲ τέτοιους ἀγωνιστάς ὁ ἀγών µας θά ἑκερδίζετο ὁπωσδήποτε. Εἰς τόν τόπον πού ἔπεσαν, εἰς τόν Ταπεινόν «ἀχυρῶνα» τοῦ Λιοπετρίου θά στηθῆ ἀσφαλῶς καλλιµάρμα- ρον μνημεῖον τό ὁποῖον θά συµβολίζητό δεύτερον «Χάν/τῆς Γραβιᾶς» τῆς νεωτέρας ᾽Ελληνικῆς ᾿Ιστορίας. Τήν νύχτα τῆς 3θης Αὐγούστου οἱ ἀνωτέρω τέσσαρες ἀγωνισταί μετέβησαν εἰς τό χωρίον Λιοπέτρ! καί ἕκαμαν όι- δασκαλίαν εἰς τά ἑκεῖμέλη µας ἐπίἐἑνεδρῶν καίτρόπου ἐπιθέ- σεων κατ αὑτάς. Περ/τήν 2ον ὥραν µ. µεσονύκτιον τῆς Της Σεπτεβρίου ἁρκετά στρατιωτικά αὐτοκνητα µετά στρατοῦ ἑνεφανίσθηκαν ἑκτός καὶ ἑγγύς τοῦ χωρίου. ᾿Η πρώτη σκέ- Ψις τῶν τεσσάρων ἀγωνιστῶν ἤτο νά ἐξέλθουν τοῦ χωρίου. ΄᾿Ηπρώτη προσπάθειατων ἀπέτυχε διότι εὐρέθηκαν πρό στρα- τιωτῶν. Δευτέρα σκέψις ἦτο νά ἀνέλθουν ἐπί αὐτοκινήτου, τό ὁποῖον τούς ἀνέμενεκαίνά διασπάσουν τόν στρατιωτικόν κλοιόν πυροβολοῦντες. Πράγµατ!, ἀνῆλθον ἐπί αὐτοκινήτου, τοῦ ὁποίου προε- πορεύετο εἰς ἀγωνιστής, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἑπέρασε ἔναφρου- ῥρόν στρατιώτην ἠμποδίσθη ὑπό ἑτέρου, ὁπότε οἱ τέσσαρες ἐπιβαίνοντες τοῦ αὐτοκινήτου ἥνοιξαν πῦρ Φονεύσαντες πι- θανώτατα ἕνα στρατιώτην. Οἱ πυροβολισµο/ ἐγενικεύθησαν ὐπό τῶν Αγγλων στρατιωτῶν ἐκ πολλῶν κατευθύνσεων, ὅτε οἱ τέσσαρες ἀγωνισταί ἠναγκάσθηκαν νά συμπτυχθοῦν πρός τό χωρίον, ὅπου κατέληξαν εἰςτόν ἀχυρῶνα τοῦ Πανσ- γιώτη Καλλῆ περίτήν 3-άην πρωΝήν ὥραν τῆς Της Σεπτεµ- βρίου. Εἰς τό χωρίον Λιοπέτρ! ἐπεβλήθη κατ΄ οἶκον περ!ορι- σµός καί ὅλο, οἱ κότο!κο! µέχρι! τῆς 15ης ώρας εὑρίσκοντο ἑντός συρµατοπλέγματος κα/ἀνεκρ/νοντο. ᾿Ο ἀχυρών ἠρευ- νήθη κατάτήν ἡμέραν ἑκείνην ὑπό στρατιωτῶν ἄνευ ἁποτελέ- σµατος. Κατά τήν Την µετά µεσονύκτιον τῆς 2ας Σεπτεµβρ/- ου καὶ κατόπιν προδοσίας ἐπανῆλθον οἱ στρατιῶται εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ἑδιοκτήτου τοῦ ἀχυρῶνος καί ἐζήτησαν νάµάθουν ποῦ εὑρίσκονται οἱ κρυπτόµενο! ἑκεῖ τέσσαρες ἀγωνισταί. Επειδή ὁ ἱδιοκτήτης ἠρνήθη νά δώση οἰανδήποτε πληρο- Φορία, οἱ στρατιῶτα! ἐκάλεσαν τρίς τούς ἀγωνιστός νά παρα- δοθοῦν καί ἀφοῦ οὐδεμία ἀπάντησις ἑδόθη τότε εἰς στρστ!- ώτης, χρησιμοποιῶν ὡώς προκάλυµµα τόν ἱδιοκτήτην ήρχισε πυροβολῶν ἐντός τοῦ ἀχυρῶνος. Αλλά καί πάλιν οὐδεμία ἀπάντησις ἐδόθη ἑκ µέρους τῶν ἀγωνιστῶν. Ο ἱδιοκτήτης καί ἡ οἰκογένε!ατου παρ᾽᾿ ὅλατά βασανι- στήρ/α δέν ἀπεκάλυψαν ποῦ εὐρίσκοντο οἱ ἀγωνισταί. Τήν πρωῖαν τῆς 2ας Σεπτεµβρίου νέον «κέρφιου» εἰς τό χωρίον κα/ νέα βασανιστήρια τοῦ ἠδιοκτήτου. Περί τήν 8δην ώραν ἤρχισεν ἡ µάχη τοῦ ἀχυρῶνος τήν ὁποίαν περηρόφε! ὡς ἁκολούθως ὁ ᾿Αγγλος λοχαγός Τἐύλορ κατά τήν ό/εξα- χθεῖσαν ὀνάκρισιν. αΤήν 2αν Σεπτεµβρίου µετέβην μέ οὐλαμόν στρατιωτῶν εἰς Λιοπέτρι πρός διεξαγωγήν ἐρεύνης εἰς µίαν οἰκίαν. Οταν οἱ στρατιῶται ἔφθασαν πλησίον τοῦ ἀχυωρῶνος ἐρρίφθησαν κατ᾽ αὐτῶν πυροβολισμοί ἐξ αὐτοῦ. Τότε οἱ στρατιῶται περιεκύκλωσαν τήν οἰκίαν καί ἐζήτησαν ἐνισχύσεις, αἱ ὁποίαι ἔφθασαν µετ᾽ ὀλίγον. Οἰπυροβολισμοί ἑκτοῦ ἀχυρῶνος συνεχίζον- το ἐπὶ πολλήν ώραν. Εἰς στρατιώτης, ὁ ὁποῖος ἐγνώριζε καλῶς τήν Ελληνι- κήν, ἐφώναξεν ἐπανειληµµένως καὶ µεγαλοφώνως πρός τούς πυροβολοῦν- τας ἐκ τοῦ ἀχυρῶνος νά παραδοθοῦν. Πρός στιγµήν οἱ πυροβολισμοί κατέπαυσαν ἆλλ᾽ οὗτοι ἐπανήρχισαν µετ᾽ ὀλίγον σφοδρότεροι. ᾿Αρκετοί στρατιῶται ἐτραυματίσθησαν. Κατόπιν τούτου διέταξα καί ἐρρίφθησαν ἑναντίον τοῦ ἀχυρῶνος χει- ροβομβίδες τριῶν τύπων ὡς ἐπίσης καί 11 βόμβαι τύπου «ροκέτας» τ᾽ ἀποτελέσματα ὅμως αὐτῶν ὑπῆρξαν ἄκαρπα. Εἰς ἐκ τῶν ἀνδρῶν οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο ἑντός τοῦ ἀχωρῶνος ἔτρεξεν ἑκτός αὐτοῦ καί ήρχισεν νάπυρο- Μέ 1ο χέρι ἢ σὲ πλυντήριο ΛΕΥΚΑΝΣΙΣ οεΑΠΟΣΜΗΣΙΣ η. 6ΗιΟβινΕ ΒισοςΝίπο ο ΝΕ-Χλῶ-ΡρΑ ΝΕΑ ΧΔΩΘΙΝΗ Ραφινέ ΔΙΑΤΗΡΗ ΕΤΕ ΛΙΟ Σε Δροσερο Νες ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΝΗ επί λεγκων και ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ ΧΡΏΜΑΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ υγ Παπά ος Ννακβίηα Γιδολῖηδ ο ο ος ο ορίου ΕΙ ΡΙΝΕΕΟΤΙΟΝ βολῆ. Οὗτος ἐπυροβολήθη ὑπό Βρεττανοῦ στρατιώτου καί ἐφονεύθη. Κατόπιν διαταγῆς οἱ στρατιῶται, 14 τόν ἀριθμόν ὥρμησαν διά νά καταλά- βουν τόν ἀχυρῶνα ἔξ δέ τούτων κατώρθωσαν νά εἰσέλθουν εἷς τήν οἰκίαν διά µέσου χαμηλῶν κλάδων. Καθ ὄν χρόνον οἱ στρατιῶται εὐρίσκοντο ἐπί τῆς βεράντας, ἐρρίφθησαν κατ᾽ αὐτῶν άρκετοί πυροβολισμοί εἰς δέ στρα- τιώτης καί εἰς λοχαγός ἑτραυματίσθησαν. ΄Οταν εἰς ἐκ τῶν στρατιωτῶν προσεπάθησενά μεταφέρητούς τραυματισθέντας συναδἐέλφουςτου ἑντός δωματίου, ἓν πρόσωπον ἐκ τοῦ ἀχυρῶνος ἐπωροβόλησε κατ᾽ αὐτοῦ ἀλλ᾽ ὁ στρατιώτης, ἀνταπέδωσε τό πῶρ μέ ἀποτέλεσμα νά Φονεύση τοῦτον. ΟΙ ἄλλοι στρατιῶται ἤνοιξαν ὁπήν εἰς τήν ὀπισθίαν πλευράν τῆς οἰκίας καί κατώρθωσαν δι αὐτῆς νά ἀνέλθουν ἐπί τῆς ὁροφῆς ἐπί τῆς ὁποίας ἤνοιξαν νέαν ὁπήν. Διά µέσου αὐτῆς ἔχυσαν βενζίνην καί ἔπυ ρπόλησαν τόν ἀχυρῶνα. Κατόπιν τούτου δύο ἔκ τῶν ἀνδρῶν οἵτινες ἦσαν ἑντός τοῦ ἀχυρῶνος ὤρμησαν ἔξω ἀλλά ἐπυροβολήθησαν ὑπό τῶν στρατιωτῶν καί ἐφονεύθησαν. Κατά τήν διάρκειαν ἐρεύνης ἐντός τοῦ ἀχυρῶνος άνευ ρέθη- σαν δύο βόμβαι ἓν ραδιόφωνον ἐἶδη τροφίµων καί ὅπλα»: Καί ἐνταῦθα ὅπως καί εἰς τήν µάχην τοῦ Μαχαιρᾶ κατά τοῦ Αὐξεντίου, οἱ Άγγλοι στρατιῶται μολονότι πολυάρι- θµοι καί διαθέτοντες ὅλα τά σύγχρονα µέσα, δέν κατώρ- θωσαν νά καταβάλουν τούς ἑλαχίστους ὑπερασπιστάςτοῦ ἀχυρῶνος καί ἐχρησιμοποίησαν βενζίνη διά νά πυρπολή- σουν τόν ἀχυρῶνα καί ἐξοντώσουν ἀπανθρώπως τούς ἓν- τός αὐτοῦ ἀγωνιζομένους, ᾿Ο Κυπριακός καί ὁξένος τύπος ἑξῆρετήν γενναιότητα τῶν τεσσάρων ἀγωνιστῶν, Βρεττανός δέ λοχαγός ἑδήλω- σεν ὅτι «κατεπλάγησαν ὅλοι ἀπό τήν µάχην πού ἔδωσε ἡ ΕΟΚΑ στό Λιπέτρ!». Ποῖος ὁ προδώσας Οὗτος ἀτυχῶς ἦτο ὁ ἁδελφός τοῦ Ξάνθου Σαμαρᾶ, ᾿Ἠλίας Σαμαρᾶς ἀγωνιστής καί αὐτός μέ πλουσίαν ὁρᾶσιν. ᾽Αναφέρω τήν περίπτωσιν τῆς προδοσίας ταύτης ἀφ᾿ ἑνός μέν λόγω τῆς τραγικότητοςτης, ἀδελφός νά καταδώ- ση ἁἀδελφόν ἀφ᾿ ἑτέρου δέ λόγω τῆς συνεπεία τύψεων µεταμελείας καί ἀποφάσεως τοῦ προδώσαντος. ᾿Ὑπό ποί- ας συνθήκας ἐπρόδωσε ὁό Ηλίας Σαμαρᾶς ἐμφαίνεται εἰς ἀναφοράν πρός τόν τοµεάρχητου, µετά τήν ἐκουσίαν πα- ράδοσιν τους εἰς ὅν ἀνῆκε, ἀφοῦ ἐπανῆλθεν οἰκειοθελῶς, λόγω τύψεων ἐκ Λονδίνου ὅπου µετεφέρθη πρός ἀσφά- λειαν του οἰκογενειακῶς ὑπό τῶν Αγγλων µετά τήν προ- δοσίἰαν. Περί τά µέσα Νοεμβρίου ἔλαβον ἀναφοράν τοῦ τοµεάρχου µετά τῆς πρός αὐτόν ἀναφορᾶς τοῦ ᾽᾿Ηλία Σα- μαρᾶ καἰτῆς ἀκολούθου ἐπιστολῆς ἀδελφοῦτου, καθηγη- τοῦ εἰς τό Γυμνάσιο Βαρωσίων: «Εἶμαι πραγματικά πολύ συγκεκινηµένος τήν στιγμήν αὐτήν διότι θά ὀναφερθῶ εἰς µίαν πραγματικῶς ἠρωίκήν πρᾶξιν. Διοτ]μόνον ἠρωική µπο- ρεῖ µά χαρακτηρισθῆ ἡ πρᾶξις αὔτη τοῦ περί οὗ ὁ λόγος. Τό νά φΦύγη -δραπετεύση καλύτερον - ἀπό τήν χώραν τῆς ἑξορίας του, νά περάση θαλλάσας κα! χώρας διά νάρθῆ νά παραδοθῆ ποῦ εἷς Τόν θάνατον τό γεγονός τοῦτο αὐτό καθ᾽ ἑαυτό ἀποτελεῖ κατ ᾿ ἐμέ πρᾶξιν πιστεύω κα/ ἔχει τήν ἀξίον ἠρω]κῆς ἑνέργείας. »ΠΟΛΛΟί Φ/λο/ µου ὅταν χθές τό ἔμαθαν κα/τό ἔμαθα κα! ἐγώ δέν ξέρω πῶς - ἐξέφρασοαν εἰς ἐμὲ τόν θασυµασμµόν των δΙό τό µεγαλεῖον τῆς πρόξεως του κα/ δΙά τό ὄψος τῆς πραγματικῆς µετανοίας του. »Δέν 6 ἤθελα κατ΄ οὐδένα τρόπον νό προσβάλω τήν ἀπόφασιν τῆς ἡμετέρας ᾿Οργονώσεως ἀλλά μοῦ φαήνεται πώς χριστιαν!κό θά ἤτο, ἐσν μπροστά στήν συντριβήν μπροστά στήν πραγµατικήν µετάνοιαν ἐνός χρι- στιαν)κόν λέω θά ἧτο ὅπως µή ἀντιτάξωμεν βίαν. »Πάντως οἱ δικοί του εἶμαι εἰς θέσιν νά γνωρίζω ὅτι ἀγογγύστως καί εὐχορίστως ἦθελον δεχθῆ οἰανδήποτεκαταδικαστικήν ἀπόφασιν τῆς ἡμετέ- ῥας ὀργσνώσεως ἔστω καί ἄν αὕτη εἶναι ἡ ἐσχάτη τῶν ποινῶν. »Εἰς τοιαύτην περήπτωσιν - ἄν ἐπτρέπεται βεβαίως νό ζητήσωμµεν µονά- Χα µίαν χάριν - καλόν θό ἦτο νά µήν Φονευθῆ ὑπό μελῶν ἀλλά νό πέση ὁπωσδήποτε εἷς µίαν ὁπωσδήποτε εἰς µίαν στηθησοµμένην ἑνέδραν. »᾿Αν οὔτε κα/ αὐτό μπορῆ νά γ/νη τότε κα! πάλιν σᾶς λέω ὅτι οἱ ὁικοίτου ὡς εἶμαι εἰς θέσιν νά γνωρίζω - ἀγογγύστως θό ἀπεδέχοντο τάς ἀποφάσεις τοῦ ᾿Αρχηγοῦ. »Θέλομεν ὅμως νά ἑλπίζωμεν ὅτι ἡ ὀργόνωσις θά κωφεύση εἷς τάς κατηγορ/σςὠρισµένων κσκεντρεχῶν καί ψευτοπατριωτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀφ᾽ ἑνός μὲν τόν κατηγοροῦν διό προδοσίαν, ὀφ'᾿ ἑτέρου ὅμως στέλλουν τά παιδ/ά των εἰς ᾿Αγγλίαν διά νά γλυτώσουν ἑκεῖνοι Τό Τοµάρ! των χωρίς νά τούς νοιάζει γ/ά τούς ἄλλους, κα! θέλει ἐνεργήσει χριστιανικῶς κα! ἠρέμως. »Θά ἤθελενά εἶχα τήν σύντοµον ἀπόντησ/νσας. ᾿Ελπζω νά εἶσθεκαλά ὁ Θεός δέ νά φυλάη ὅλους τούς καταταγµένους εἰς τήν ἡμετέραν ὀργάνω- σιν». ΄Η περίπτωσις αὔτη ὁμολογουμένως, ἀφ᾽᾽ ἑνός µέ συνεκίνησε διά τήν εἰλικρινῆ µεταμέλειαν κα/ τύψιν συνειδήσεως τοῦ προδώσαντος, ἀφ ᾿ ἐτέ- ρου δἐμοῦ παρουσίαζε ὅλην τήν τραγικότητα μιᾶς οἰκογενείας ἡ ὁποία εἶχεν ἕνα ΗΡΩΑ καί ἕνα ΠΡΟΔΩΣΑΝΤΑ κα/ή ὁποία ἐπαφίετο εἰς εἷς τήν κρίσην µου νά ἀποφασίσω διά τήν τιµήν της. ΔΙότι εἰς µίαν οἰκογένειαν µέ ἑθν/κός παραδόσεις δέν ἔπρεπε νό ὑπάρξουν δύο τοιαῦται ἀντιθέσεις. ΔΙ ἐμέ δέν ὑπῆρξεν οὔτε στιγµή δισταγμοῦ: Διέταξα τήν ἐκτέλεσιν τοῦ προδώσαντος, πρῶτον πρός ἑξαγνισμόν τῆς µνήµης τούτου δεύτερον όιά τήν τιµήν τῆς οἰκογενείας ἑνός ἤρωος καί τρίον πρός παραδειγµατισµόν τῶν λο͵πῶν ἀγων/στῶν ἑκδώσας πρός τόν τοµεάρχην τήν κάτωθ! διαταγήν: «Δέν βλέπω ἑλαφρυντικά εἰς τήν προδοσίαν τοῦ ᾽᾿Ηλία Σαμαρᾶ. Οὗτος νά ἐκτελεσθῆ. ᾿Η ἑκτέλεσις θά εἶναι ἕνα µάθηµα ὅ/ ' ὅλους ὅτι ὁηλαδή δέν μπορεῖ ὁ καθένας νά προδίδη µέ τήν δικαιολογίαν ὅτι ὑπέκυψεν εἰς τά βασανιστήρια καί κατόπιν νά ζητῆ συγχώρησιν. Τό µεγαλεῖον τοῦ ἄγωνι- στοῦ εἶναι νά µή ὑποκύπτη πρό οὐδεμιᾶς βίας ἤ σωµατικῆς κακώσεως, ὅπως δέν πτοεῖται καί ἀντιμετωπίζει Τόν θάνατον πρό τῶν σφαιρῶν τοῦ ἐχθροῦ». Ὢς ᾿Αρχηγός πρό τῆς εἰλικρινοῦς µετανοίας τοῦ προ- δώσαντος, ὁ ὁποῖος, διά τοῦ θανάτου ἐπλήρωσετό ἁμάρ- τηµά του πρό τοῦ ψυχικοῦ μεγαλείου τῆς οἰκογενείας Σα- μαρᾶ, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά µή εἴπω ἄλλο τι διά τόν προ- δώσαντα. Εκαστος ἄς κρίνη τοῦτον. Μετά τήν ἐπάνοδόν µου εἰς ᾿Αθήνας, ὁ ἁδελφός τοῦ Σαμαρᾶ καί ἡ σύζυγος τοῦ ἥρωος Χρήστου Σαμαρᾶ µέ ἐπεσκέφθησαν εἰς τήν οἰκίαν µου καί ἀφοῦ μοῦ ἀνέγνωσαν ἐπιστολήν τοῦ ᾿Ηλία Σαμαρᾶ καί ὑὐπάρχει αύτη δακρύον- τες, µέ ηὐχαρίστησαν διά τήν ἀπόφασιν νά διατάξω τήν ἐκτέλεσιν τοῦ ἀδελφοῦ των ᾿Ηλία, τόν ὁποῖον ἐθεώρουν ἐξαγνισθέντα διά τοῦ θανάτου ἀλλά καί ἄνθρωπον µέ ψυ- χικήν ἀνωτερότητα. ΄Η ἐκδήλωσις αὕτη μέ συνεκίνησε βαθύτατα, εἰς αὐτήν δέ ἀπεικονίζεται καίτό ψυχικόν µεγα- λεῖον ὁλοκλήρου τῆς οἰκογενείας Σαμαρᾶ.». ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ο Εθνικά µνηµόσυνα τῶν ἄγρια δολοφονηθέντων ἀγωνιστῶν “Ὁ Σύνδεσμος ᾿Αγωνι- στῶν Πόλεως καί ᾿Επαρχίας Λεμεσοῦ (Σ.Α.Π.Ε.Λ.) τέλεσε τήν περασμένη Κυριακή 99 8.82, στόν “Ἱερό Ναό ' Ἁγίου Ελευθερίου Λεμεσοῦ τό ἐτήσιο Εθνικό μνημόσυνο τοῦ ἄγρια δολοφονηθέντος τήν Ίη Σε: πτεµβρίου 1962 ἀγωνιστῆ τῆς ΕΟΚΑ, ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΤΕΛΙ- ΔΗ. ᾿Επιμνημόσυνο λόγο ἓἔκ- φώνησαν ὁ βουλευτής τοῦ ΔΗΣΥ κ. Αὐγερινός Παπαρές καί ὁ ὑποτομεάρχης τῆς ΕΟΚΑ κ. Παναγιώτης ᾿Αριστείδου. Ανκαι πἔρασαν 20 χρόνια ἀπό τή μἐρα τῆς ὕπουλης καὶ ἄνα- δρης δολοφονίας τοῦ ΠΑΝΤΕ.- ΛΙΔΗ, οἱ δολοφόνοι του παραμένουν ἀκόμα ἀσύλλη- πτοι καί ἐπιβάλλεται τό κράτος νά Εξιχνιάσει τήν ὑπόθεση καί νά παρουσιάσει τούς δολοφό- νους Ενώπιον τῆς δικαιοσύνης. Εξ’ ἄλλου, ὁ ΣΑΠΕΛ τε- λεσε τήν Κυριακή 8.8.82 στόν Ἱερό ναό Αγίου ᾿Ελευθερίου τό ἐτήσιο ἔθνικό μνημόσυνο τῶν. Επίσης ἄγρια δολοφονη: θέντων ἀγωνιστῶν ΝΕΟΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ καί ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΝΟΥΡΟΥ, στίς 16.8.1961. Ἔπι- ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΤΑΤΙΣΟΣ ΄Ο ᾽᾿Ιάκωβος Πατάτσος ἀπαγχονίσθηκε στὶς 9 ΑὐἎ- γούστου 1956, σἐἠλικία 22 χρόνων, µμαζμέτούς συ- ναγωνιστές του ᾿Ανδρέαν Ζάκον καὶ Χαρίλσον Λιχαήλ. Εἶχε καταδικαστεῖ σἐθάνατο γιό τόν Φόνοτοῦ Τουρκοκύπριου ἀστυνομικοῦ Νιχάτ δσσίφ, πού ὅια- πρόχθηκε στὶς 23.4.1956, στήν Τουρκική συνοικία τῆς Λευκωσίας. Στήν πραγματικότητα ὅμως, αὐτός πού σκότωσε τόν ἀστυνομικό δέν ἦταν ὁ Πατάτσος ἀλλά ὁ σύντρο- Φός του. Στό ὁικαστήρ!ο ὁ ἀγωνιστής εἶπε: «Εἶμαι ἀθῶ- ος». ΄Ο Ιάκωβος Πατότσος ὁ/εκρίνετο ἠδιαίτερα γιἀτήν ἀφοσίωσή του στά θεία. ᾿Ηταν ὁραστήριο µέλος τῶν Χριστιανικῶν ὀργανώσεων καὶ εἶχε ἀναπτύξει πλούσια ἀνθρωπιστική ὁράση. ᾿Ενῶ κρατεῖτο στὶς Κεντρ/κές Φυλακές, στὶς 24 ᾽|- ουλίου 1956, κατόρθωσε νά στείλει στήν Ε.Ο.Κ.Α., τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή: «Αἶσχος στούς Ἀγγλους. Α- σχος!!/ Ο/ Αγγλο εἶναι αἱμοχαρεῖς δυνάσται. Οἱ Αγ- γλοι εἶναι κτήνη. Θά τολµήσουν τά τέρατα νά βάψουν ἁκόμη µίαν φοράν τά χέρ!ατους μέαἶμα ἀθῶον. Θάρ- Ρος, ὁ Θεός εἶναι µαζ µας. » Ὅπως φαίνεται! πολύ.σύντομα ϐ ἀρχίσουν οἱ ἑ- κτελέσεις. Τήν νύκτα ταῦ παρελθόντος Σαββάτου εἴ- ὅαμεν νό μεταφέρουν δύο φέρετρα. Τά ἔκρυψαν κάπου στό διαμέρισμα ἑπτά, ὅπου µένουμεν ἡμεῖς. Λοµίζοµεν ὅτι ταῦτα εὑρίσκοντα! στό νεκροταφεῖον. Τὴν νύκτα τῆς χθὲς μᾶς μετέφεραν ὅλους στό ὅα- μέρισμα πέντε. Τούς εἴδαμε νά κρατοῦν µίαν «σακού- λα» καὶ µίαν «τσέντα». Οταν ἐφύγαμεν ἑμπῆκαν µέσα στήν «κρεµάλοα» καὶ τώρα εἶναι ἔτοιμη γιά ὁρᾶσιν. Κα- τόπιν μᾶς μετέφεραν στό ὁιαμέρισμα ἐπτά. Κατά τήν διάρκειαν τῆς μεταφορᾶς µας ἐτραγου- δούσαμεν µέ ὅλην τήν δύναμίν µας τό «θά ἐνώσουμε τήν Κύπρο μας». ΄Η πομπή μᾶς ὑπενθύμισετούς πρώ- τους Χριστιανικούς χρόνους. Ολο µας εἵμαστε φύ- χραίµοι. Ἔχουμε ἁρκετό θόρρος. ᾿Ο Διευθυντής τῶν Φυλακῶν, ὁ ὁποῖος ήτο παρών ἀπεστομώθη ἁπό τήν Ψυχραιµίαν µας καὶ δέν μπόρεσε νά μᾶς πῆ οὔτε Λέξιν. “Επειτα ἁπό Λίγα λεπτά ήρθε καί ὁ Ζόκος µέ τόν Χαρί- λαον. Τότε ἀρχίσαμεν νά τούς χειροκροτοῦµεν κανά ζητοκραυγάζωµεν ὑπέρ τῆς Ε.Ο.Κ.Α. Οἱ Φωνές µας ἡ- κούσθησαν στό ὁμπλανό διαμέρισμα καὶ ἤρχισαν νά μᾶς χειροκροτοῦν. Τέλος ὅλοι µας, ἐψάλαμεν τόν ᾿- Θνικόν Ὕμνον. Σοῦ γράφω. αὐτά διά νά εἶναι εἰς γνῶσιν σου ὅτι σύντομα θά γίνουν ἐκτελέσεις, καὶ νά εἰδοποιήσης τά ἑνδιαφερόμενα πρόσωπα διά νἁ ὁράσουν καταλλή- Λλως. Προσοχή νά µή τό μάθουν οἱ συγγενεῖς τοῦ Ζ4- κου καὶ τοῦ Χαρ/λάου.» ᾿Ο /ερέας τῶν Φυλακῶν Παπαντώνιος ᾿Ερωτοκρί- του παρέχε! πολύ ἑνδιαφέρουσα περιγραφή τῶν τε- λευταίων στιγμῶν τοῦ ΓΠατάτσου καὶ τῶν δύο ἄλλων µελλοθανότων. «Εἶπον πρός αὑτούς ὁιά νά τούς ἐμψυχώσω ότι ἕ- πρεπε νά μιμηθοῦν τούς μάρτυρες τῆς ἐκκλησίας οἱ ὁ- ποῖο! ἦσαν ἔτοιμοι νά ἀποθάνουν διά νἁ εἰσέλθουν ἐνωρίτερον εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν καὶ τούς ᾱ- γέφερα τό παράδειγµα τοῦ ᾿νατίου τοῦ Θεοφόρου, ὁόποῖος ἔγινε βορά τῶν θηρίων εἰς τό ἀμφιθέατρον τῆς Ρώμης. Αἱ μορφαὶ κοὶ τῶν τριῶν τάς ὁποίας ἁτενί- ζω αὐὑτήν πήν στιγμήν δὲν θά σβήσουν ποτέ ἁπό τήν μνήμην µου μἐχρ! τῆς ἡμέρας πού «εἴθε ὁ Θεός νά μᾶς ὀξιώση νά ἀνταμωθοῦμεν εἰςτήν ἄλλην ζωήν». Τούς ἑ- κόλεσανάμέ πλησιάσουν καὶ ἀφοῦ ἔψαλον τόν ὕμνον «᾿Αναστάσεως...» ἠσπάσθησαν Τό /ερόν εὐαγγέλιον καὶτήνχεραμου, ἐγώ δἐέήσπάσθην ἕνα ἔκαστον χωρι- στά. Οὗτοι ἀκολούθως ἠσπάσθησαν ἀλλήλους καὶ ἆ- πεχωρίσθησαν. ᾿Ενῶ τούς ἔκλειον εἰς τά κελλία των, τούς ἑκάλεσα διά τελευταίαν φοράν καἰτούςηὐχήθην, ἅπαξ ἔτι, καλήν ἀντάμωσιν εἰς τήν ἄλλην ζωήν. ΄Ο ἹΙά- κωβος Πατάτσος μοῦ εἶπεν: «Τώρα δέν Φοβούμεθα, δέν ξεύρω ὅμως πῶς θά μοῦ Φανῆ τήν ὥραν πού θά μᾶς ὁδηγοῦν εἰςτήν ἀγχόνην». Τοῦ ἀπήντησανό ἔχουν ἑστραμμένον Τόν νοῦν πρός τόν Θεόν κα)νά ψάλλουν ἐκκλησιαστικούς ὕμνους. Προσέθεσα ὅτι καὶἐγω προ- αισθανόµουν κάποιον Φόβον καὶ ή θέσις µου θά εἶναι δύσκολος όταν θά τούς ἀντικρύσω τήν πρωῄῖαν λόγω τοῦ ψυχικοῦ κλον/σμοῦ πού ὑπέστην ἀπό τήν κηδείαν τῶν ἀειμνήστων Καραολῆ καὶ Δημητρίου. ΄Ο Πατά- Τσος ὅμως, μοῦ ἀπήντησεμέσθένος:«΄Ο Θεός θάσοῦ δώση δύναμιν ὁιἀάνάμπορέσης νά ποιήσης κα)πρός ή- μᾶς τό τελευταῖον καθῆκον σου». Τέλος ἀποχώρησα ἆ- πό τά κελλία καὶ ὠδηγήθην εἷς τό µέρος τῆς διανυκτερεύσεώς µου, συνοδευόμενος ὑπὸ δύο στρατιωτῶν». ΑΛΔΡΕΑΣ ΖΑΚΟΣ ΄Ο ᾿Ανδρέας Ζόκος ἁπαγχονίστηκεστίς 9 Αὐγού- στου 1956, µαζί μέ τόν Πατότσο καί Μιχαήλ, σέ ηλικία 24 χρόνων. Γεννήθηκε στό χωρ/ό /Ινοῦ καίµεγάλωσε στήν Λεύκα, ὅπου ἐργάζετο στήν Μεταλλευτική ΄ἔται- ρεία Ξεροῦ. ᾿Ο Ζάκος εἶχε αἰχμαλωτιστεῖ μὲ τόν Χαρ[- λαο ΜΙχαήλ, ὕστερ᾽ ἀπό τρομερή ἁτυχία κστά τήν µάχην τῶν Σόλων στίς 18.12.1956 κατά τήν ὁποία σκοτώθηκε ὁ Χαράλαμπος Μοῦσκος κα/τραυματίστη- κε ὁ ΛΊἄρκος Δράκος, ὁ ὁπο]ῖος κατάφερενά διαφύγει. Σοβαρά τραυματισμένος ὁ Ζάκος, ὅταν ρωτήθηκε ἀπό τόν ᾿ΑΥΥΛλο ταγματάρχη Κούμπ «Δ/ατί μᾶς πολε- μᾶτε οἱ Κύπριοι,» ἀπάντησε: « Αγωνίζοµαι γιά τήν ἐ- λευθερίαν τῆς πατρίδος µου αὐτός εἶναι ὁ λόγος». Στίς 22 Φεβρουαρίου 1956,οί Ζάκος καί Μιχαήλ καταδικόστηκαν σέ θάνατο, ἀπό τόν ΑΥΥλο ὁικαστήν Σῶ. ΄Ο/ερέας τῶν Φυλακῶν γράφει:«΄ Ο ᾿ Ανδρέας Ζά- κος ἦτο μορφωμένος κα! τόν ἑνέπνεεμόνον ἡ Ελλάδα καί γ!᾽ αὐτό ἐδόθη ὀλόψυχα στόν ἀγῶνα γιά τήν ἕ- λευθερία τῆς Κύπρου.... » Σύμφωνα µέ μαρτυρίες ᾿Αγγλος ἀξιωματικός κα- τέγραφε σὲ µαγνητοταινία Τά ὁιαδραματισθέντα ἀπό τήν µεταφορά τῶν µελλοθανάτων ἀπό τά κελλιάτους µἐχρ τήν ἁγχόνη. ἔτσι σύµφωνα μέ τήν µαγνητοται- νίαν αὐτήν, στίς 2 ἡ ώρα τόπρωττῆς 9.68.1956 ὁ ἀρχι- Φύλακας πῆγε στά κελλιά τῶν µελλοθανάτων ὅπου ὁ Ζάκος διάβαζε τούς ψαλμούς τοῦ Δαβίδ. Σηκώθηκε καί ρώτησε: «Μήπως ἠἦλθεν ἡ ὥρα,» ᾿Ο ἀρχιφύλακας ἀπάντησε: «Δυστυχῶς ναί... ᾿Εστέ ψύχραιμος» ᾿Ο ζΖά- κος χαμογέλασε καί ἀπάντησε: «Εἶναι κάτ πού τό ἐπε- ῥρήµενα καί δέν μέ Φοβίζει..» Στὶς 2.15 π.µ. ὁ ᾿Ανδρέας Ζόκος μἐτόν ᾽Ιάκωβον Πατάτσον καί τόν Χαρίλαο ΛΙχαήλ, ὀδηγήθηκαν στήν ἀγχόνη. Κανένας δέν μιλοῦσε καί ὁ Ζάκος ἀπευθυνό- µενος σἐ ᾿ΑΥγΛο στρατιώτη εἶπε: «Ποῖος θ6 κάµη τήν «δουλειάν͵» θά ἤθελα νά τόν παρακαλέσωνάκάνη ὅσο μπορεῖ πιό γρήγορα...» Όταν ρωτήθηκε ἅν θέλει νά διαβιβάση τίποτε, ὁ Ζάκος ἁπάντησε: «Νά εἰπῆτε εἷς τόν Διγενήν ὅτι δέν λυπούµεθα πού πεθαίνουµε σήµε- ρα, µόνον τοῦ ζητᾶμε νά συνεχίση τόν ἀγῶνατου ὅσο μπορεῖ πιό σκληρό γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας µας...» Οταν τοῦ εἶπαν ὅτι αὐτό δέν μπορεῖ νά ὅ/αβι- βαστεῖ, ὁ Ζάκος µειδίασε καί εἶπε: « Δέν πειράζει. Κά- ποιος θά βρεθῆ νά τοῦ Φέρη τό μήνυμά µας.» Στήν συνέχεια προχώρησε στήν ἁγχόνη. Στάθηκε, ἔκαμε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ καί περίµενετό τραγικό τέλος... Τήν παραμονή τῆς ἐκτελέσεώς του, ὁ Ζάκος ἔγρα- Φε στόν ἁἀδελφό του: «᾿Αγαπητέ ἀδελφέ, Όταν θά πάρηςτόγράµµαμου αὐτό θά ἔχω φύγει γ/ά πάντα. (Υπάρχει κανείς πού θάµείνη,) ᾿Ηώρατοῦ θανάτου πλησιάζει µά στήν ψυχή µας Φωλιάζει ή ἠρε- µία. Τή στιγµή αὐτή ἁκοῦμε τήν ᾿ Ηρωϊκή Συμφωνία τοῦ ΜΙπεττόβεν. Στή θέση πού βρισκόμαστε τώρα οὔ- τε μὲ τό μικροσκόπιο δέν μποροῦμεν ἀνακαλύψου- µε, πού ὐπάρχει τραγωδία στό θάνατο. Τότε µόνο θό αἰσθανόμουνα λύπη, ἄν ήξερα ὅτι θά μποροῦσα νά µείνω γ/ἁ πάντανέος κ’ ἀθάνατος, ἄν ἀπέφευγατήν ἑ- κτέλεση. Νομίζω ὅμως ὅτι µόνο µέ τήν ἐκτέλεση θά μπορέσω νά μείνω πόντα νέος κ΄ ἀθάνατος. Πρῶτα ἤ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΄Ο Χαρίλσος ΜΙχαἠλ ἀπαγχονίστηκε στὶς 9 Αὐγού- στου 1956. σἑἠλικία 20 χρόνων. μέτούς Ιάκωβο Πσ- τάτσο καί ᾿ Ανδρέα Ζάκο. Εἰχε συλληφθεῖ μαζ μέτόν Ζόκο στήν µάχη τῶν Σόλων. Οταν ὁ ᾿Αγγλος ὀ!κα- στής τοῦ ἐπέβαλε τήν ποινήν τοῦ θονότου, ὁ Μιχαήλ συγκινηµένος φυθίρισε στόν δικηγόρο του Φρ. Λαρ- κίδη: «Εἶχα τόν Φόβον͵, κύρ!ε Μαρκίόη, μήπως ὁ δικα: στής μοῦ χάριζε τήν ζωή ἐπειδή εἶμαινεαρός. Πῶς θ6 ἀντίκρυζα Τότε τόν Ζάκον:»! ΄Ο Χαρ/λαος Μχαήλ. ἦτο ὁ ἀγωνιστής ὁ ὁποῖος βά- δισε κυριολεκτικά µέ τὸ χαμόγελο στά χείλη στήν όγ: χόνη. Χαρακτηρισπκό τῆς ψυχραιµίας του εἶναι κα/τό γεγονός ὅτι κατά τήν τελευταία ἐπίσκεψη πρός αὐτούς, ὅταν ἡ μητέρα τοῦ Πατάτσου πλησίασε καί παρακάλ ε- σε μὲ κλάματα τούς δύο ἄλλους µελλοθάνατους, να ἑμφψυχώσουν τόν γιότης, χαμογελώντας ὁ Μ”μαήλτῆς εἶπε: «Κυρά µου. µήν ὀνησυχεῖς. Εμεθα ἡ ᾽ Αγία Τρι- άς». Μέσα στό µικρό κελλίτου, ὁ ΜΙχαήλ, παρά τό ὅτι προσήγγιζε ἡ µέρα τῆς ἐκτέλεσήςτου, χόρευεΚκυπρια- κούς χορούς, περιφΦρονώντας τόν θάνατο. ΄Ο Ἰόιος δέν μιλοῦσε Αγγλικά, ἀλλά Φώναζε στόν Ζάκο, στό διπλανό κελλί: «Αντρέα, πὲς στούς Φρουρούς, ὅτι ἕ- τσι πεθαίνουν οἱ Ἕλληνες γιἁ τήν ᾿Ελευθερία. Χ ορεύ- οντας»/ Ο Ζάκος εἰχεζητήσει καὶ ἄκουε δίσκους κλασσικῆς µουσικῆς κατά τὶς τελευταῖες µέρες, πρὶν τήν ἐκτέλεσή του. ᾿Ο Μιχαήλ ὅμως ἐπέμενε νά ἀκούουν δίσκους δημοτικῶν και Λλαϊκῶν τραγουδιῶν. ΄Ο Ζάκος τότετοῦ ἔλεγε: «Ασε, µωρέ Χαρίλαε, νά ἀκούσουμε Λη κλασ- σική µουσική». Κα ὁ Χαρίλαος παρατηροῦσε: «Γιατὶ ύ- ποτιμᾶς τό δημοτικό κα/τό λαϊκό τραγούδ!. Αλλωστε, δὲν πρόκειται! νά κρεμασθῆς µονάχα ἐσύ. Θά ἁπαγχο- νισθοῦμε ἀντάμα. ᾿Ασε, λοιπόν, ν᾿ ἀκούσουμε καίκα- γένα δΐσκο µέ δηµοτικά ἑλληνικά τραγούδια». ΄Ο ἱερέας τῶν φυλακῶν γράφει γιά τόν Χαρίλαον Μιχαήλ: «᾿Μτο πολύ νεαρός κα] ὅσες Φορές πῆγακον- τά του εἶχε πάντοτε τό χαμόγελο στά χείλη, σάν κάτιτό εὐχάριστο νά περίμενε. ᾿Ητο Λιγοµήλητος καὶ δέν ἐφαί- νετο οὔτε σκεππκός, οὔτε κα σκυθρωπός. Εἶμαι βέ- βαιος ὅτι µέ τό Ίδιο χαμόγελο ἀνῆλθε καί στήν ἀγχόνη». Σύμφωνα μὲ µαγνητοταινία ᾿Αγγλου ἀξιωματι- κοῦ, ὁ δήμιος θέλησε νά συμβουλεύσει τόν Χαρ/ίλαον λίγα δευτερόλεπτα προτοῦ ἀνοίξει ή καταπακτή τοῦ θανάτου. ΄Ο Μιχαήλ τόν διέκοψε τότε καὶ τοῦ εἶπε: «Ἔννοια σας, οἱ Ἕλληνες ξέρουν νό πεθαίνουν...» ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΗΡΩΑ ΣΤΙΣ Π. ΚΥΒΙΔΕΣ Η επιτροπή Τών Εθνικοφρόνων Σω- µατείων «Ιωσηφάκης» Πάνω Κυθίδων ανακοίνωσε ὁτι, ύστερα απὀ συνεδρία της απεφάσισξ ομόφωνα γή εγείρει ανδριάντα τού Ἴρωα τὴς κοινότητας ανθυπολοχαγού Ὀδυσσὲέα Κλεάνθους, πού έπεσε σης 20.7.1974 στίς µάχες τῆς Επισκοπής εναντίον τών Τούρκων. Γιά τὸ σκοπὀ αυτό, τά Εθνικόφρονα Σωματεία θά διεγεργήσουν ἐραγογ. ΑΧ ΚΧΧΣΣΧΣΧΣΧΗΣΣΝ Ο «᾿Εθνικὸς Φύλα- ή Σπ. καο ἀγωνίζεται μ᾿ αὐ- ψ τοὺς ποὺ θέτουν ὑπεράνω ὅλων τὸ συμφἔρο τῆςπα- κ τῤίδας καὶ ξργάζονται γιὰ Χ. νὰ διατηρήσει αὐτὸς ὁ τό- Χ πος τὴν Εθνικὴ του ταυτό- κ. Χ- τητα. χ. τν ο ΚΟΡΟΣΡΤΗΕΝΟΟ”5 ΒΟΝΡΕΕΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΕΕΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙΒΟΝΡΕΡ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΛ.ΡΟΔΟΣΘΕΝΗΣ ΛΤΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΒΟΝΡΕΡ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 68414, 62961 ΛΕΜΕΣΟΣ ϐρ ΑΓΤΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΠΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΔΑΣ Λεμεσὸς : Αγ. Ανδρέου 33, Τηλ. 63708 Λευκῳσία: Μνασιάδου 2 Τηλ. 49930 [ΗΡΚΩΤΗΣ ἃ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΛΑΡΝΑΚΑ Τηλ. δ43409. ΕΙΣΑΓΟΓΕΙΣ ΕΙΔΟΝ οΙκοσος ΛΑΜΑΡΙΒΕΣ Μαῦρες καὶ Γαλδανιζὲ ὅλων τῶν μεγεθῶν. ΣΩΛΗΝΕΣ Μαῦρες καὶ Γαλθανιζὲ ὅλων τῶν μεγεθῶν. ΣΩΛΗΝΕΣ Ἐπίκλων καὶ Ἐξὼστ ὅλων τῶν μεγεθῶν ΠΑΣΑΜΑΤΑ Γ. : ὅλον τῶν µε θο). Ἡς καὶ Ιταλικῆς προελεύσεως. ΣΩΛΗΝΕΣ Πλαστικὲς καὶ ἐξαρτήματα ᾽Αγγλικῆς προελεύσεως. ΛΑΜΕΣ, ὃν θηβογωνιές, Σεξιὸν Νευκές, Π. Αξονες ΛΑΜΑΡΙΜΝΕΣ ἁλουμινίου ὅλων τῶν μεγεθῶν. ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ 6ΤΛΙΙΕςς οΤΕΕΙ, | «Ἀ ΤΣΙΓΓΟΥΣ Γαλθανιζὲ ὅλων τῶν ὃ 0 3 τῶν διαστάσεων, κ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σωλήνων γαλθανιζὲ καὶ ῥρουμπινέττα. ΑΛ... διοδόξετε μὰ μνημόσυνο λόγο ἐκφώνησε ὁ ὕστερα ἔπρεπε νά διαθέσω τή ζωήμου. Δἐβλέπω πιό ΟΓΔΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ 4 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙ μα ἕνηύες ' νο γωνιστής κ. Θ. Γιάγκου, ὁ κατάλληλη περίσταση ἀπό τήν τωρινή γιά νάτό κάνω. : Σ πε 2 η1εά ὁποῖος κάλεσε τό κράτος νά ἔξι- Δήνε θάρρος στήν οἰκογένεια. Προσπάθησε νά παρη- ο Ῥιμὲὰ ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΝΡΤΑυΣΟΤΙΟΝς Χνιάσει τήν σκοτεινή καὶ ὕπου: γορήσης τή µητέρα µας. ΄Ο πρῶτος της γιός ἁπό τώρα μες ΜΛογικὲὰ σα ΙΧΡΗΣΕΩΕ εοΕβ σε λη δολοφονία τῶν ἀγωνιστῶν καί στό ἐξῆς θά εἶσαι ἑσύ καί ὄχι ἐγώ 7 : ϱΒΗ ο καὶ νά δικάσει παραδειγματικά «ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ δια ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ Σέ φιλῶ, ὺς δολοφόνους, κ... ὁ ἀδελφός σου, Ανδρέας.» -Αμφαοπώσ τν ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΜΟΟΡΤΑΚΑΣ5 δΗΙΡΡΙΝ{ ΑαΕΝΟΙΕΣ Τ/ΤΙ) ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΜΟὕΟΡΤΑΚΑΕ5 ΦΗΙΡΡΙΝ6 ΑΟΕΝΟΙΕς 110, Ρ08 1684 ΤΕΙ. 68307/8 σΑβΒιε ΑΟΡΗΕς55 Μουςτακας ΗΜΑΡΣΟΙ -ΟΥΡΗυς ΤΕΙ ΕΧ 3076 ΕΝ(ΙΙΞΗ ΤυύΤΟΡΒΙΑΙ «ΕΝΤΚΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ (τηλ. 41603) -- ΛΕΜΕΣΟΣ ο ο ΠΜΣ ο ο ο. Μπ. ΙΡ. Ἐκπαιδει αελο ἅπο τοὺς ΕΝ ο) κ“ ᾳ ᾳ παγκοσµια ὂραθεῖε τὴ Στενο ραφία ο ον ΙΝΤΕΚ ΗΙΟΗΕΚ η - παγκύπρι:ς επιτυχίες στὴ ανα ς ιο ο Ποσο ος σοκ αρ” κ 5 αἱ ορ ο Γ. ΕΝΟΙΙΘΗ ΤΟΤΟΒΙΑΙ, ΟΕΝΤΕΕ ο αλ οποτε. ἐπιτυχίες ἄλλων... ΡΙΤΜΑΝ (1978 1980) πο ο ως. μμ... λακτυλόυγραφία Αναποςθαά Πρακτ ἡ πο Πο ο εμΙςοςις) τε... ο πο ο. Πο ΕΟΟ. 5) τενοδακτυλογραφίο 100 λ.τ.. [.0.0. (1978 1980) ως κ) ϱο Δακτιλογραφία ο ε.1Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ (1979 - τ ... 70- 110 λ.λ. ....- 90 λ.τ.λ. α |. { στὴ Στενογραφία καὶ Δακτυλογραφία πο... ο μα ο ο ρα. οὐδεμία νο σεις. 260 .ὁ πο 407 μα], λος Δακτυλογραφία ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΑ καὶ 2 ΔΕΥΤΕΡΕΙΑ Ιπῖθιπιθαίαίο καὶ Ηἰαιεγ, Επιτυχίες σἀν αὐτές δὲν ἐπιτυγνάνονται σὲ 9 µῆνες µόνο! Γιά ὅσους δέν πρόλαθαν νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό τίς προηγούμενες προσφορές τά ἑργοστάσια ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΩΝ θι)Ζίέι µέσω τῶν ἐν Κύπρω ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ τους ΦΙΛΙΠΠΟΣ ἂι ΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Θά προσφέρουν µέχρι 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ τά κάτωθι μοντέλλα σέ τιµές ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 80 απὀὸ φάδο- 5 965 ΑΙ00Ο » εδθθ- 5490 «θθς- 5955959 15100 » και µην ξεχνατε την κιτρινη καρτα εγγυησεωςτης 9//ΖΙ0ΚΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 54230 ἍΛΕΝΙΕΣΟΣ 953761. 62406 ΠΑΦΟΣ 32933. 32660 ο αλ υ ςΟΘΟΝΙΚΟΟΦΥΛΑΚΑΟ Μετά τό ΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜΙ γιά τό Αἱγαῖο οἱ Τοῦρκοι ἐφαρμόζουν τό σχέδιο ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ Οσο μελάνι κι ἄν χυθῆ πε- Ρὶ τοῦ ἀντιθέτου ὅσα λόγια κι ἄν σπαταληθοῦν, ὅσο µεγάλες σκοπιμότητες κι ἄν στηρίζουν τά διάφορα παραπλανητικά ἐπιχειρήματα, εἶναι κοινή πε- ποίθηση τῆς συντριπτικῆς πλειοιηφίας τοῦ ἁπανταχοῦ ἐλληνισμοῦ ὅτι τό Κυπριακό εἶναι κατ᾽ ἀρχάς µία ἕλληνο- τουρκική διαφορά. Δέν ἀμφι- σβητεῖται οὔτε ἡ διεθνής πλει)- ρά τοῦ θέµατος, οὖτε ὅτι ἡ Κύ- προς εἶναι κράτος-μέλος τοῦ ΟΗΕ, οὔτε ἡ καταφανής ὕπαρ- ξη τεράστιων γεωστρατηγικῶν συµφερόντων ἄλλων δυνάµε- ων πού ἐπηρεάζουν τήν πορεία τῆς Κυωπριακῆς ὑποθέσεως. ᾽Αλλά παρ) ὅλα αὐτά ἡ βάση τῆς διενέξεως εἶναι ἡ ἱστορική, πολιτιστική καὶ στρατηγική ἀν- τιπαράθεση δύο τελείως ξεχω- ριστῶν καὶ ἀντιμαχομένων ἐθνοτήτων, πού ἐπεκτείνεται σέ ὅλα Τόν γεωπολιτικό χῶρο, πού ἔχει ἐπίκεντρο τό Αἱγαῖο. ᾿Ἑλληνικό καὶ Τουρκικό Ἔθνος ἔχουν δείξει σαφῶς ὅτι, παρά τὶς ἑκατέρωθεν εὐγενεῖς προσπάθειες ἡἤ εἰρηνευτικές διαθέσεις ὠρισμένων προσω- πικοτήτων θεωροῦν ὅτι δέν ἔχει χήζα ὁ χορός τῶν ἀλληλο- συνδεοµένων προβλημάτων πού χωρίζουν τούς δύο γειτο- νικούς λαούς καὶ τούς ἀναγκά- ζουν νά βρίσκονται διαρκῶς σέ πυρετό πολεμικῆς προπαρα- σκευῆς - πρός ζηµίαν βέβαια ἄλλων ζωτικῶν τομέων τῆς ᾿Ἐθνικῆς τους ζωῆς. ᾿Εδῶ ὅμως πρέπει νά τονισθῆ ἡ ση- μαντικώτατη διαφορά(/ Τό μέν ᾿Ελληνικό Ἔθνος ἀντιμετωπί- ζει τήν ὅλη κατάσταση μέπνεῦ- μα ἁμυντικό, διότι μπορεῖ νά µήν ξεχάστηκαν οἱ σκλαβωμέ- νες πατρίδες καὶ νά µήν σβή- στηκε ἀπ᾿ τήν ἐθνική µνήµη ἡ Βασιλεύουσα καὶ ὁ Παλαιολό- γος, ὅμως δέν ὐπάρχει ἡπαρα- µικρή ἔνδειξη ὅτι οἱ ὑπεύθυνες ἐλληνικές κυβερνητικές διαθέ- σεις κατά τῆς ἀκεραιότητας τῆς Τουρκίας. ᾿Ενῶ κραυγαλέα εἷ- ναι ἡ ἐπεκτατική καὶ σωβινιστι- κή. πολιτική τῆς Άγκυρας, ὅπου οἰκυβερνήσεις μπορεῖνά ἀλλάζουν καὶ οἱ στρατιωτικοὶ νά ἐναλλάσσωνται μέτούς πο- Μιτικούς, ἀλλά ή ἐνιαία Εθνική Στρατηγική παραμένει σταθε- ρή καὶ ἀπαράλλακτη καὶ εἶναι στραμμένη πρός Δυσμάς τῆς Τουρκίας πρός τόν ᾿”Ελληνι- σµό, ὅπως δείχνει καὶ τό χέρι τοῦ Κεμάλ στό ἄγαλμά του στήν Κωνσταντινούπολη. ᾿Εκεῖνο δέ τό στοιχεῖο πού εἶναι ἄξιο προσοχῆς, ὅσον ἀφορᾶ τήν Τουρκική πολιτική στά ἐλληνοτουρκικά θέµατα, εἶναι ἡ ύπαρξη ἔνός εὐφυοῦς σχεδίου, τό ὁποῖο θυμίζει τά κεφάλια τῆς μυθικῆς Λερναίας Ὕδρας. Συγκεκριµένα οἱ Τοῦρκοι προσπαθοῦν πάντα νά συνδέουν τό κρισιμµώτερο καὶπιό καυτό πρόβλημα τῆς ὅι- ενέξεως, µέ κάποιο ἄλλο πού ἐκείνη τήν στιγµή δέν Φαίνεται νά ἔχειτόση σπουδαιότητα, Τό θέµα τῆς ὁμογένειας πού κο- ρυφώθηκεµέ αἱματηρά ἐπεισό- δια τῆς πόλης καὶ Σμύρνης σέ βάρος ᾽Ελλήνων (Σεπτ. 1955) µπῆκε στήν ζυγαριά μαζὶ μέτό. Κυπριακό, στό ὁποῖο τότε πρωτοφαινόταν τό Τουρκικό ἐνδιαφέρον. ᾿Αργότερα ἔγινε τό ἀντίθετο: γιά νά τουρροπη- θῆ ἡ ὀξυμμένη πλέον κατά- σταση στήν Κύπρο χρησιµο- ποιήθηκαν οἱ διωγμοὶ τῶν Ρω- μηῶν τῆς Κωνσταντινούπολης γιά νά πιεσθῆ ἡ Ελληνική πλευρά(1964-665). Τέθηκεµά- λιστα καὶ θέµα διωγμοῦ τοῦ Πατριαρχείου. ᾽᾿Αργότερα ἡ Κυπριακή ὐπόθεση μµπῆκε στή ζυγαριά μαζὶ µέ τό Αἰγαῖο, ἰδί- ως ὅταν ἡ ᾿Ελλάδα ἀνακάλυψε πετρέλαιο (1974). Μετά τήν εἰσβολή τοῦ ᾿Αττίλατά δύο αὐ- τά ᾿αἱτήματα παίχθηκαν ἕἔντε- χνα ἀπό τούς Τούρκους µέτρό- πο ώστε ἐπιφανειακά νά δεί- Χνουν διάθεση διπλωματικῆς ρυθµίσεως, ὑποχθονίως ὅμως νά προετοιμάζεται ἡ χρησιµο- ποίηση τοῦ χαρτιοῦ «Αἰγαῖο» γιάπίεση τῶν ᾿Ελλήνων στό θέ- μα Κύπρο. (δε καὶ δηµιουργία Στρατιᾶς Αἰγαίου καὶ ἁποβατι- κοῦ στόλου). Καὶ τώρα πού οἱ δύο Κυβερνήσεις ἀἁποφάσισαν τό περίφημο ΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜ στό Αἱγαῖο καὶ Τοῦρκοι ἐμφά- νισαν ἔπειλητικά ἕνα ἅλλο κε- Φάλι τῆς Λ. Ύδρας πού ἀργά καὶ µεθοδικά ἔχουν δηµιουργή- σειγ!᾽ αὐτόν τόν σκοπό Τόθέ- μα τῆς τουρκικῆς μειονότητας στήν Δύτ. Θράκη, τῶν ἀτόμων αὐτῶν πού κατά τήν ἐπίσημη ἑλληνική ὀρολογία ἁποκα- λοῦνται ἕλληνες ὐπήκοοι µου- σουλμανικοῦ θρησκεύματος. Οπως εἶναι γνωστό πρό ὀλίγου χρόνου οἱ Κυβερνήσεις ᾿Ελλάδος καὶ Τουρκίας συµ- Φώνησαν νά ἀποφεύγονται στό ἑξῆς κάθε έΐδους ἑκατέρω- θεν προκλήσεις στό θέµα τοῦ Αἰγαίου, εἶτε µέ λόγια εἴτε µέ ἀεροπλάνα εέἶτε μέ ὁὀ,τιδήποτε ἄλλο µέσο. Καὶ τοῦτο, πού οἱ διπλωμάτες ἀποκαλοῦν ΜΟ- ΡΑΤΟΡΙΟΥΜ (νέκρωση, πά- γωμα)} διότι οἱ ἔχθρικές ἐνέρ- γειες μπαίνουν προσωρινά στό ψυγεῖο) ἐλπίζεται ὅτι θά βοηθήσει τούς ἐμπειρογνώμο- νες τῶν δύο πλευρῶν νά προ- χωρήσουν σέ κάποια ρύθμίση τῶν λεπτομερειῶν, ὅπου βασί- ζονται οἱ ἀμφισβητήσεις, Πολλοὶ πάντως Ελληνες χαμογέλασαν μέ πικρή: εἰρω- νεία στό ἄκουσμα αὐτῆς τῆς προοπτικῆς, γνωρίζοντας ὅτι τά Τουρκικά σχέδια δέν µπαί(- νουν στό συρτάρι μέ τήν διε- ξοδική ἀνάλυση νοµικιστικῶν ὅρων καὶ τήν κοπιώδη ἀνταλ- λαγή τεχνικῶν καὶ διπλωµατι- κῶν ἐκφράσεων µεταξύ. εἰδι- κῶν. Εστω κι ἄν συνειδητο- ποιεῖ κανεὶς καὶ τόν σπουδαῖο ρόλο τῶν διαπραγματεύσεων καὶ ἀναγνωρίζει τό δύσκολο ἔργο τῶν «τεχνοκρατῶν» τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Καὶ τὶς ὑποψίες αὐτῆς τῆς µερίδος τῶν Ελλήνων, πού προαναφέρα- με, ἦλθε νά ἐπιβεβαιώση ἡ ἁἀστραπιαία ἔμφάνιση τοῦ νέου κεφαλιοῦ τῆς Λερναίας Ύδρας: Δέν πρόλαβε νά ἆάνα- κοινωθῆ τό ΜΑΡΑΤΟΡΙΟΥΜ στό Αἱγαῖο καὶ ἀναζωπυρώθη- κε ή Τουρκική προπαγάνδα καὶ ὁραστηριότητα γιάτό θέµα τῆς Δυτ. Θράκης, Τό θέµα ὑπάρχει βέβαια µόνο γιά τούς Τούρκους, ἀλλά πρέπει πλέον νά ἀντιµετωπι- σθῆ κι ἀπό ᾽Ελληνικῆς πλευ- ρᾶς ὄχι σάν ὁῆθεν καταπίεση τῶν δικαιωμάτων μιᾶς µειονό- τητας (τήν ὁποίαν θά ζήλευαν πολλές μειονότητες στόν Κό- σµο π.χ. οἱ Βορειοηπειρῶτες στήν ᾽Αλβανία), ἀλλά σάν.θέ- μα µεθοδικῆς Τουρκικῆς ὅρα- στηριότητας μέ καθωρισµέ- νους βραχυπρόθεσµους καὶ µακροπρόθεσµους στόχους. Τό ὅτι ἡ μειονότητα τῆς Θρά- κης δέν ὑποφέρει οὗτε διώκε- ται ἀλλά ἀπολαμβάνει µεγά- λων προνομίων Φαίνεται κα- θαρώτατα ἀπό µιά ἁπλῆ σύγ- κριση: ᾿Ενῶ ή ὀμογένειατῆς πό- λης ἀπό 100.000 πού ἦταν στήν ἀνταλλαγή πληθυσμῶν ἔφθασε στούς 6.000 μέ ἐλάχι- στα σχολεῖα καὶ ἔκκλησίες, οἱ 100.000 μουσουλμάνοι τῆς Ξάνθης καὶ Ροδόπης ἔφθασαν τὶς 150.000 καὶ ἔχουν αὐξηθεῖ τά τζαμιά καὶ τά σχολεῖα τους, καθώς καὶ τά ἔντυπά τους πού πολλές φορές παίζουν μέ τά νεῦρα καὶ τήν ἀνοχή τῶν ᾿Ελ- ληνικῶν ᾿Αρχῶν. Οἱ Τοῦρκοι ἀπό παλαιά συνήθιζαν νά πετοῦν κατά και- ρούς µερικά προπαγανδιστικά πυροτεχνήματα γιά δῆθεν κα- χαπίεση τῆς μειονότητας διω- γµό τῆς μουσουλμανικῆς θρη- σκείας͵ ὐποβιβασμό τῶν µου- σουλµάνων σέ πολίτες β΄ κα- τηγορίας καὶ ἄλλα σχετικά, τά ὁποῖα ὅμως διαψεύδοντο ἁπό τήν ὀφθαλμοφανῆ ἑξέλιξη τῆς κοινότητας τῶν ὁμογενῶν τους. Τό Τουρκικό προξενεῖο Κομοτινῆς ἐπανειλημμένα κα- τηγορήθηκε ὅτι ὑποδαυλίζει ἐξτρεμιστικές τάσεις καὶ χορη- γεῖ ὐλικό γιά ἀνθελληνικές ζυ- µώσεις. Στά χρόνια τῆς δεκαε- τίας τοῦ 19606 Ελληνικός Τύ- πος ἀσχολήθηκε συχνά µέπε- ριπτώσεις καταστροφῆς ἔλλη- νικῶν σημαιῶν, ποδοπατήµα- τος ἑλληνικῶν βιβλίων καὶ ἔρε- θιστικῶν ὁμιλιῶν σέ τουρκικά τῆς Θράκης, μερικοὶ δέ ἀπ᾿ τούς ὑπεύθυνους δασκάλους ἀπελάθηκαν ἕν τούτοις ἡ ᾿Ελ- ληνική Κυβέρνηση δέν θεώρη- σετά ἐπεισόδια αὐτά ώς µέρος κάποιου εὐρύτερου σχεδίου. Λάθος ὅμως! Τά πάντα προ- χωροῦσαν µέ πρόγραµµα, στό δἐἐσωτερικό τῆς Τουρκίας δη- µιουργήθηκε καὶ µιά φανατική ὀργάνωση μέ κρυφή κρατική ὑποστήριξη, ὀνομαζόμενη ΒΑΤΙΤΡΑΚΑ δηλ. Δυτική Θρά- κη. Τά µέλη της διαδήλωναν στούς ὀρόμους καὶ κήρυτταν ἀπό τά πανεπιστήμια καὶ τὶς ἐφημερίδες ὅτι ἡ Δυτ. Θράκη πρέπει νά προσαρτηθῆ στήν Τουρκία! Ἔτσι λοιπόν τά πνεύματα εἶχαν προετοιμασθῆ γιά νά παιχθῆ τό χαρτὶ αὑτό στήν ὥρα του. Καὶ ὅπως προαναφέραμε ἡ ὑπογραφή τοῦ ΜΟΡΑΤΟΡΙ- ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΖΑΚΟΣ ΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ Ί ΤΗΛ. 63294 - ΛΑΡΝΑΚΑ Στά καταστήματα µας θά βρεῖτε τό πιό κάτω ἐμπορεύματα στίς Χαµηλώτερες τιμές: ιΟΕννε-ΟΡΤΑ οΟι.ΟυΒ Τ.νΝ. ΔΥΤ.ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΖΑΝΚΕΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Δ.ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 5, 6ΙΟΒΑΙΟ πλυντήρια Δ.Γερμανίας Ψυγεία Ι1ΝΘΕ, Ι5Ο0ΙἱΑ, κ.λ.π. ΚΟΥΖΙΝΕΣ Ολων τῶν τύπων. ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΤΟΦΩΝΑ,ράδια, σίδερα,Μίξερς, ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ. ΡΟΛΟΓΙΑ γυναικεία καί ἀνδρικά. ΕΠΙΠΛΑ - ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 36 ΜΗΝΕΣ ΟΥΜ καὶ ή ἀναβολή τῶν συζη- τήσεων περὶ Αἰγαίου γιά τόν ᾿Οκτώβριο, ἔφερεστό προσκή- γιο τῆς Τουρκικῆς προπαγαν- ὁιστικῆς ἐκστρατείας τό δῇθεν θέµα τῆς µειονότητος στήν Θράκη. ᾿Η πρόσφατη αὐτή ἀνακίνηση τοῦ θέµατος ἄρχισε τόν Μάρτιο 1982 µἐ ἀφορμή ἕνα ἀσήμαντο ὑπό ὁμαλές συνθῆκες - γεγονός. ᾿Η ΄Ελλη- νική Κυβέρνηση ἀπαλλοτρίω- σεστήν περιοχή τοῦ χωριοῦ Εὐὖ- θαλον Ξάνθης ώρισμένα κτή- µατα, μικρός ἁἀριθμός τῶν ὁποίων ἀνῆκε καὶ σέ µουσουλ- µάνους. ΄Η Τουρκία µεγέθυνε ἀμέσως τό θέµα καὶ τό πρόβα- λε διεθνῶς ἰδιαίτερα στόν ᾿Αραβικό χῶρο προσπαθών- τας νά συγκινήση τά αἰσθήμα- τα μουσουλμανικῆς ἀλληλεγ- γύης λαῶν καὶ κυβερνήσεων. (Παρεμπιπτώντως ἅς τονισθῆ ὅτι κατά προσωπική παρατή- ρηση τοῦ γράφοντος στόν χῶ- ρο τῶν ἀγγλόφωνων ἐντύπων, πού ἔκδίδονται ἤ ἀπευθύνον- ται στόν ᾿Αραβικό κόσµο, ἡ Τουρκική αὐτή προσπάθεια δέν ἀπέόωσε τά ἀναμενόμενα τουλάχιστον μέχρι τώρα]. Τά ἁστεῖα αὐτά τουρκικά ψεύδη μεταφέρθηκαν ὑπό µορφή πα- ῥραπόνων καὶ σἐ διεθνῆ βήματα καθώς καὶ σέ ἔντυπα τοῦ Κα- ναδᾶ ἀλλά καὶ πάλι δέν δηµι- ουργήθηκε ἔντονη ἐντύπωση. Ίσως διότι στό ξωτερικό τό Τουρκικό καθεστώς δέν πι- στώνεται µέ µεγάλη ἀξιοπιστία λόγω τοῦ καταπιεστικοῦ - ἀν- τιδημοκρατικοῦ του χαρακτῆ- ρα. ἴσως ὅμως, τό πιθανώτε- ῥρον, διότι ἡ Τουρκική προσπά- θεια κατευθύνεται κυρίως στήν ἐντός ᾽Ελληνικῆς Θράκης µει- ονότητα. Προκηρύξεις ἔμφα- νίσθηκαν τόν ᾿Ιούλιο πού κα- λοῦν τούς Τούρκους σέ ἑἐξέ- γερση. ᾿Εφημερίδεςτῆς µειονό- τητας δημοσίευσαν ἄρθραπού παρουσιάζουν τήν Δυτ. Θράκη καϊτήν ᾿Ανατολική Μακεδονία σάν τουρκικά ἐδάφη. Καὶ τό συγκλονιστικώτερο κοινό Σύμφωνα µέ ὅσα εἶπαν σέ δη- µοσιογράφους ἀξιόπιστα πρό- σωπα πού ζοῦν στήν περιοχή Ξάνθης καὶ Κομοτινῆς (Νομός Ραδόπης), ἔγινε τελευταῖα δο- λοφονική ἀπόπειρα ἀπό Τούρ- κους κατά τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης ᾿Αν- τωνίου. Πρέπει νά τονισθῆ ὅτι τό γεγονός αὐτό ἀπεκρύβη ἀπό τόν Τύπο καὶ τήν Κοινή Γνώμη, καὶ ώρισμένοι κύκλοι πιστεί- ουν ὅτι παρενέβη κάποιο κόµ- μα πού παίρνει τὶς περισσότε- ρες ψήφους τῶν Τούρκων τῆς περιοχῆς καὶ δέν θέλει νά τούς δυσαρεστήση! Στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ κει- µένου ἀναφερθήκαμε στό Κυ- πριακό σάν περίπτωση ἑλλη- νοτουρκικῆς διαφορᾶς. Καὶ τοῦτο ὄχι µόνο γιατί τό κείµενο τοῦτο γράφεται µέ κύριο στό- Χο τήν ἐνημέρωση τῶν ᾿Ελλη- νοκυπρίων γιά τό θέµα Θρά- κης, ἀλλά διότι κατά τήν προ- σωπική µας ἄποψη καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τό Τουρκικό σχέ- διο ἔχει ἀρκετές ὁμοιότητες. Μήν ξεχνᾶμε ὅτι καὶ στήν Κύ- προ τά πράγματα ξεκίνησαν µέ Φανατισµό τῆς Τουρκικῆς µει- ονότητας, δηµιουργία ἔξτρε- μιστικῶν ὁμάδων καὶ ἀκολού- θησαν ἔνοπλες συγκρούσεις, πού βέβαια στήν Θράκη δέν σημειώθηκαν ἕνοπλες συγ- κρούσεις, πού βέβαια στήν Θράκη δέν σημειώθηκαν ἀλλά δέν πρέπει νά ἀποκλείσει κα- ορχηστρα δισκοθηκη σινεμα πληρες συστηµα κλιµατισµου νεὶς ὅτι μπορεῖνά συμβοῦν στό μέλλον! Βασιζόμενοι στήν προϊστορία τοῦ Κυπριακοῦ μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὑπαρ- χουν βάσιµες ὑὐπόνοιες γιά προώθηση δυναμικῶν ἕνερ- γειῶν ἁπότούς Τούρκους στήν Θράκη. Παράλληλα µέ τήν αὐὑ- ξηµένη γεννητικότητά τους καὶ τόν ἔκφοβισμό τῶν Ελλήνων, οἱ Τοῦρκοι δημιουργοῦν καὶ θέ- μα στόν διεθνῆ χῶρο, ὥστεμε- τά ἀπό κάποιο χρονικό ὁιάστη- μα νά μπορέσουν νά θέσουν καὶ αἴτημα αὐτονομίας τῆς Δ. Θράκης. Καὶ ἡ πικρή πεῖρα τοῦ Κυπριακοῦ μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ αὐὑτονομία εἶναι τό προστάδιο τῆς διχοτοµήσεως, ἡ ὁποία µέ τήν σειρά της εἶναι ὁ προθάλα- μος τῆς προσαρτήσεως(|... Βέβαια, θά πῆ κανείς, είναι τολμηρό νά ἱσχυριζόμαστε ὅτι οἱ Τοὔρκοι ἀποσκοποῦν σέ προσάρτηση τῆς Δ. Θράκης µέ τήν παρουσίατόσης δυνάμεως ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἐκεῖ Δυ- στυχῶς πρέπει πάντα νά ἔχου- µε στό νοῦ τό χειρότερο καὶ νά εἵμαστε ἔτοιμοι γιά ἀντιμετώ- πισή του. Αλλά κι ἄν θελή- Σελίδα 7 Τοῦ Κων/νου Χολέβα σουµε νά ἐπισημάνουμε καὶ πιθανούς βραχυπρόθεσµους τουρκικούς στόχους στόν εὖὑ- ἀαἴσθητο αὐτό χῶρο, δέν εἶναι ὁύσκολο. Πρῶτον μπορεῖ νά σκηνοθετηθοῦν καταστροφές τζαμιῶν γιά νά προκληθῆ συγ- κίνηση τοῦ Ισλαμικοῦ κό- σµου. Τρίτον καὶ σπουδαιότε- ρον θά χρησιμοποιηθῆ ἡ µειο- νότητα τῆς Θράκης σάν ἀντί- βαρο σἐ ἐνδεχόμενες ἑλληνικές πρωτοβουλίες πού ὁέν ἀρὲέ- σουν στήν Αγκυρα (δηλ. στα- ματῆστε αὐτό, ἀλλοιῶς θά ξε- σηκώσουμε τούς δικούς µας στήν Θράκη). ᾿Εκτός βέβαια ἄν κάποια µέρα κάποια ᾿ Ελληνική Κυβέρνηση ἀποφασίση νά χρησιµοποιήση ἡἼδια τήν µειο-. νότητα γιά ἀντίβαρο, δηλαδή: Τοῦρκοι μήν προχωρῆτεσ᾽ αὐ- τό ἢ τό ἄλλο θέµα, γιατὶ διώ- χνουμε τήν μειονότητα! Βέβαια αὑτό οὔτε άνθρω- πιστικά οὗτε διπλωματικά οὔτε νομικά εἶναι ὀρθό. ΓΙ᾽ αὑτό καὶ πρέπει, ὅσο εἶναι καιρός, νά ληφθοῦν τά κατάλληλα µέτρα ἀπό τὶς ᾿Ελληνικές ᾿Αρχές γιά νά παταχθεῖ ἐν τῆ γενέσει της κάθε ὤποπτη ἑνέργεια τῆς τουρκικῆς μειονότητας. Καὶ τό σπουδαιότερο: νά πεισθῆ ἡ μειονότητα αὐὑτή ὅτιτό συµφέ- Ρον της είναι νά ζῆ εἰρηνικά καὶ δημιουργικά στόν Φιλόξενο ἑλληνικό χῶρο κι ὄχι νά γίνεται μοχλός τῶν ἐπεκτατικῶν σχε- δίων τῆς Αγκυρας, πράγμα πού ὀπωσδήποτε θά ἀποβῆ σέ βάροςτους. ᾖδεκαὶ Τουρκοκύ- πριους). Καὶ Φυσικά εἶναι πε- ριττό νά τονισθῆ ὅτι τό θέµα αὐτό πρέπει νά ἀντιμετωπίζε- ται ἁπ᾿ ὄλες τὶς πολιτικές πια- ρατάξεις μέ ὑπερκομματικό πρῖσμα καὶ νά µήν ἔπαναλη- Φθοῦν οἱ παρεμβάσεις πού προαναφέραμε. ᾿Η µικροπολι- τική καὶ ἡ ᾿Εσωτερική διχόνοια ἔφερε τούς Τούρκους στήν Μικρασία καὶ τήν Β. Κύπρο. Ας γλυτώσουμµε τουλάχιστον τήν Θράκη διδασκόμενοι καὶ ἀπό τά τελευταῖα µαθήµατα τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ! ΚΩΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ Φεπβατες µεσα στην ορἰαΐο Φ69 να µΓΌρεινα µεταφερει 96ο να εχει επιδοσεις αλλα και ασυγκρτη οικονοµία καυσιµων/ίσα. ΄ Τη πν περιπποση χαρις στο πα μα 8υρογ ΘΗΙΠ για δυναµη πτοῦσισαι ος κ θιναι το αυτοκΨητο σας, και οικονομια Που δεν υπαρχει σε ΡΘΙΦΟΠ8 κανενα αλλο αωτοκινηπὸ πιο µεγαλη ἄνεση (δηλαδη να εἶναι τελεια εξρπλισµενο καινα εχει µε- Υαλο εσωπεριο χωρο) 900 να εχειόπορτες ὤστε οταν ϐελησετε θα εχετε κί’ενα μικρο 060 να δινη το αισθηµα της ασφαλειας ακομα καιστς πιο δισ- κολες συνθηκες χαρις σπς υψηλες προδιαγραφες ασφαλειας στα Φρενα, την αναρτηση.και σπην κι- νηση µπροστα Επἰεηρήςος 4 ηλειρωνα:Ααρνακα 62169/52975,Λευκωσια 4205σθ,Λεμεσος ΤΟΙ78, Γκρος ἄρβοοΠπαραλμ2.94 καθε ευρυχωρα σαλονια καταστρωµατα περιπατου Δευτερα α ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΑΤΤΑΚΙΑί καθε Σαββατο κυπριακη ο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Φ ΚΟΥΖΙΝΑ 9 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ µινι κρουαζιερα) 9090 κοινα µην κοστίζει πολλα: εβδοµαδιαια δρομολογια {ο σοὴ Φρυνη ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (µεσω Ροδου) μοι” εἶωε ΟΠΟΤΟΘεΙτε στον ταξιδιωτκκο σας Προκτορα ἢ ἹΑΚΕΙΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΛΤΙΔ ΛΕΜΕΣΟΣ : Τηλ. 62173- ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Τηλ.4ΙΙΘΙ ΛΑΡΝΑΚΑ: Τηλ. 57Ι30- ΠΑΦΟΣ :Τηλ. 12414 εελίδα 8 (ΙΡΜΙΥΤΗ ΚΙ (Μιά «τολμπρή» πρότασπ) ΣΥΝΟΔΟΣ τῶν ᾿Αδεσμεύτων στὴ Λευκωσία, καὶ ἡ ἐπέτειος τοῦ «Αττίλα», ἔφορε ξανὰ στὸ προ- σκήνιο τὸ θέµα τῆς Κύπρου. Ἡ ὁποία, ὅπως εἶναι γνωστὸ συγκαταλέγεται ἀνάμεσα στοὺς «ἀδέσμευ- τους». Καὶ ἡ θέση γιὰ τὸ «ἀδέσμενυτό» της θεωρεῖται, , περίπου σὰν «ἱερή». Εἶναι ὅμως ἔτσι Ἐ- μεῖς πιστεύουμε ὅτι ἡ ἐμμονὴ στὸ «ἀδέσμευτο» ἁπο- τελεῖ λάθος, Καὶ ὅτι ἡ διόρθωσή του θὰ ἀποτελοῦσε τὴν ἀποφασιστικότερη συμθολὴ στὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ. ΜΗ ΚΥΠΡΟΣ ἧ ταν ἀἁδέσμευτη. Οἱ σχέσεις της μὲ τὴ Δύση ἦταν μᾶλλον φυχρές. ᾿Ενώ ἀντίθετα, καλλιεργοῦσε τὴ Φιλία της μὲ τὸν Τρίτο Κόσμο. Εἰ- δικότερα μὲ. τὸν ᾿Αραδικό. Καὶ Παράλληλα καὶ μὲ τὸν Ανατολικό. Σὲ σημεῖο ὥστε, σὲ πολλὲς δυτικὲς πρωτεύουσες, νὰ ἐκφράζεται ὁ Φφόδος ὅτι μελλοντικὰ θὰ εἴχαμε μιὰ «Κούθα τῆς Μεσὀγείου». ΥΤΟ τὸ κλίµα διευκόλυνε πάρα πολὺ τὴν τουρκικὴ εἰσθολή. Ἔπαιξε ρόλο ἀποφασιστικὸ στὴ μὴ ἐπέμδαση τῆς Δύσεως. Καὶ στὴ διατήρηση τῆς τουρκικῆς κατοχῆς --- μὲ τάσεις διαιωνίσεώς της. Διότι ἡ Τουρκία εἷν αι µέλος τοῦ ΝΑΤΟ. Ἐνῶ ἡ Κύπρος δὲν εἶναι. Ἡ Τουρκία εἶναι δυτική. Ἡ Κύπρος ἁδέσμευτη» Καὶ ἡ θέση τῆς Λευκωσίας (καὶ τῆς ᾿Αθήνας) εἶναι: «Ἐνιαία, ἆνε- ξάρτητη» ἀλλὰ ἐπίσης «ἀδέσμενυτη καὶ ἁποστρατιω- τικοποιηµένη Κύπρος». ΔηλαδὴΥ µία Κύπρος ποὺ συμφέρει στὴ Μόσχα ὄχι στὴ Δύση. Ενῶ ἡ ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ, ἐξαρτᾶται ἆ π ο- κλειστικ ὰ ἀπὸ τὴ δεύτερη. ΑΝ Η ΚΥΠΡΟΣ δὲν ἦταν «ἀδέσμευτη», ἀλλὰ µέλος τοῦ ΝΑΤΟ θὰ μποροῦσε ἡ Τουρκία νὰ εἰσόθ ά- λει σ) αὐτήν Μᾶλλον ὄχι. Καὶ ἁκόμη ἀσφαλέστε- ρα δὲν θὰ τὸ μποροῦσε, ἂν ὁ Μακάριος εἶχε παρα- χωρήσει τὶς 6άσεις ποὺ ζητοῦσε ἡ Οὐάσιγκτον. Ὁ- πως καὶ ἡ Ρωσία δὲν θὰ εἶχε εἰσδάλει στὸ ᾿᾽Αϕγανι- στόν, ἂν αὐτὸ ἀντὶ γιὰ «κἀδέσμευτο», ἦταν μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, μὲ ἁμερικανικὲς δάσεις. Ι ΒΟΗΘΕΙΑ ἔδωσαν οἱ ᾿Αδέσμευτοι στὴν Κύπρο - θύμα τῆς τουρκικῆς εἰσθολῆς Καμιά. Οὔτε καὶ πρόκειται νὰ τῆς δώσουν. Δὲν τὸ θέλουν, Καὶ δὲν τὸ μποροῦν. Διότι εἶναι διασπασµένοι. Συγκρούονται μεταξύ τους. Ἡ ἀδέσμευτη Περσία μὲ τὸ ἁἀδέσμευτο Ἰράκ. Καὶ αὐτό, μὲ τὴν ἀδέσμεντη Συρία. Ἡ ἀδέ. σµευτη Αλγερία μὲ τὸ ἀδέσμευτο Μαρόκο. Ἡ ἆἁδέ- σµευτη Σομαλία μὲ τὴν ἐπίσης ἀδέσμεντη Αἰθιοπία κ.ο.κ. Καὶ εἶναι ἀνίσχυροι. Αν τὰ Φώκλαντ ἦταν «κ» νεξάρτητα, ἀδέσμευτα καὶ ἀποστρατιωτικοποιημένον τώρα θὰ ἦσαν ἐπαρχία τῆς ᾽Αργεντινῆς. Καὶ ὁ Γκαλ. τιέρι θριοµθευτής. Ι ΒΟΗΘΕΙΑ θὰ μποροῦσε νὰ δώσει ἡ Δύση στὴν Κύπρο Απεριόριστη. (Όπως στὰ Φώ- κλαντ). θὰ μποροῦσενὰ ἆν αγκάσει τὴν Τουρ- κία νὰ φύγει ἀπὸ τὸ νησί. Θὰ μποροῦσε νὰ ἆποκα» ταστήσει τὴν ἑνότητα, ἀκεραιότητα, εἱρήνη καὶ νε. ξαρτησία τῆς Κύπρου. Πότε ὅμως Αν αὐτὴ ἑντας- σόταν στὴ Δύση. Αν ἔμπαινε στὸ ΝΑΤΟ. Πῶς θὰ μποροῦσε ἡ Τουρκία νὰ ἀπαιτήσει νὰ κατέχει ἑδόφη ἑνὸς κράτους ποῦ θὰ ζητοῦσε τὴν εἰσδοχή του στὴ Δυτικὴ Συμμαχία Το ΚΥΠΡΙΑΚΟ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ λύσει ὁ ΘΗΕ. Οὔ- τε καμιὰ κ«διεθνὴς διάσκεψη». Ὅπως δὲν τὸ λύνουν οὔτε ὁ κ. Μπράντ, οὔτε οἱ «διακοινοτικέςλ. Μόνον ἕ. νας μπορεῖ νὰ τὸ λύσει Ἡ Δύση. Καὶ θὰ τὸ ἔλυνε ἀμέσως ΑΝ ἡ Κύπρος ἐντασσόταν σ᾿ αὐτήν. Ἡ σημερινὴ κατάσταση στὴ Μ. ᾽Ανατολὴ διευκολύνει τὰ μέγιστα ται παράγοντας πολύτιμος. Καὶ ἡ Τουρκία θὰ δρι- σκόταν σὲ πολὺ δύσκολη θέση ἂν ἐπιχειροῦσε νὰ ἆἁν- τιταχθεῖ στὴν ἀξιοποίησή του γιὰ Δύση. Αὐτὰ λέει ἡ φωνὴ τῆς λογικῆς. Αν ὑπάρξει ἡ τόλ. µη ποὺ εἶναι καΐα γιὰ νὰ τὴν ἀκούσουμε, Κυπριακὸ θὰ λυθεῖ, ᾿Από τήν « Ακρόπολη» τῶν ᾿ Αθηνῶν ΑΓΠΝΙΞΤΕΕςΕ το] ακε- «ΘΝΙΚΟς ΦΛΑΚΑςΟ ΠΟΛΛΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ Συνεχεια απὀ την 1 σελ. Ὅμως πρό τῆς Επιστολῆς Έρχεται στήν Λευκωσία ὁ Νόβας καί κάµνει συ- ναντήσεις μὲ τόν Μακάριον. 'Ο Νόβας δὲν διατηρεῖ δεσμούς µέτήν χούντα οὔτε κἄν διαθέτει... γέφυρες ὅπως ὁ ᾿ Αβέ- ρωφ. 'Η Επιστολή εἶναι μιάπρόκληση. Γι- ἀ τό δίληµµα πού θάβρισκόταν ἡ χούν- τα τοῦ ᾿Ιωαννίδη µιλήσαμε στό προηγούμενο. Γιάτόν ᾿Ιωαννίδη πλέον ἄρχισεν ἡ ἀντίστροφη μέτρηση. Στό μεταξύ ὕστερα ἀπό τήν λήψη τῆς Ἐπιστολῆς γίνονται συσκέψεις ο ὁ. Γκιζίκης δὲν ἀπαντᾶ ἀμέσως τήν ἁπάν- τηση του θάτήν δώσει ὕστερα ἀπότή σύ- σκεψη πού θά γίνει στίς 15᾽ Ιουλίου 1974 λέγουν οἱ ἁρμόδιοι τῆς Κυβερνήσεως τῶν ᾿ Αθηνῶν. Τελικά γίνεται τό πραξικόπημα: Αλλά γι’ αὐτό δὲν γνωρίζουν ὅλες οἱ στρατιωτικές µονάδες. ᾿Εκεῖνες τίς Λεμεσοῦ καί Πάφου πέφτουν στά χέρια τῶν ἐπικουρικῶν καί τῶν Ενόπλων Μα- καριακῶν. Μάλιστα ὑπάρχουν ενδείξεις ὅτι ᾱ- νώτερος ἀξιωματικός τῆς ΔΑΤΑ Λεµε- σοῦ πού ὑπηρετεῖ στήν διπλωματική ὑπηρεσία τῆς 'Ἑλλάδος ἀπό τό 1974 ἡ- ταν ἀναμεμειγμένος σἒ µιά κίνηση ὑπο- στηρίξεως τῶν Ενόπλων τῆς Πάφου πού θά πήγαιναν στήν Λεμεσό γιά νά πνἰί- ἔουν τό χουντικό πραξικόπημα. Καίφώ- ναξεν σ᾿ αὐτούς πού τόν συνέλαβαν «Τί μέ συλλάβατε ᾿Εγώ εἶμαι µαζί σαο Ακόμη ἡ ΕΟΚΑ Β΄ δὲν γνωρίζει γι’ αὐτό καί οὔτε συμμετέχει. Μόνο σἒ μερικές περιπτώσεις καί ὅταν ἡ ζωή τῶν ἀγωνιστῶν καί τῶν οἰκογενειῶν τους κινδυνεύει ἀπό τούς Ενόπλους ἔπικουρι- κούς καί µακαριακούς. Αλλά καί πῶς μποροῦσε ἡ ΕΟΚΑ νά βοηθήσει ὅταν ἡ ἡγεσία τῆς ᾿Όργα- νώσεως καί πάρα πολλά στελέχη της βρίσκονταν στίς φύλακες καί ἔχει βρα- χυκυκλωθεῖ ἀπό κάθε λογῆς πράκτορες 'Ο Μακάριος Εγνώριζε γιά τό πρα- ξικόπηµα Πολλά λέγονται Πιστεύομεν ὅτι Εγνώριζεν καί βγαίνει ἀπό τίς δηλώ- σεις τοῦ Τοµπάζου ἀλλά καί ἀπό ἀφηγή- σεις ἄλλων. 'Ο Νίκος Κρανιδιώτης σε συνέντευξη του στήν Αὐγή στίς 17-7-77 λέγει µεταξύ ἄλλων ὅτι πῆρε τήν πληρο- Φορία ἀπό τόν Εὐάγγελον ᾿ Αβερωφτήν διεσταύρωσε καί τήν διαβίβασεν στόν Ἐ- πιχειρηµατία κ. Μαγγλῆ, πού βρισκό- ταν στήν ᾿Αθήνα. 'Ο ἡΜαγγλῆς Ἐπεστρεψεν στήν Κύπρον τήν µεταβιβά- ζει στόν Μακάριο ἀλλά δὲν τήν λαμβά- νει ὑπόψη λέγοντας «ὅτι δὲν εἶναι σὲ θέση ἡ ΕΟΚΑ Β΄ νά κάνει κίνημα». ᾿Εξ ἄλλου στό «Βῆμω ὁ Μακάριος στίς 24-7-77 λέγει σχετικά. «... Λίγες ὧρες μετάπού ἔφθασα στό Τροόδος εἶχα ἕνα τηλεφώνημα ἀπό ἕ- ναν Ἓλληνα κύπριο πού μόλις εἶχεΈλθει ἀπό τήν ᾿ Αθήνα καί ἤθελε νά μέ συναν- τήσει γιά νά μεταδώσει µιά πολύ σοβα- ρή ὅπωςτήν χαρακτήρισε πληροφορία. ᾿Απάντησα πώς ἥμουν κουρασμένος καί δὲν μποροῦσα νά τόν δεχθῶ Εκείνη τήν ἡμέρα. Τοῦ ὅρισα συνάντηση γιάτό πρωϊ τῆς Δευτέρας 15 Ιουλίου». Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀναβάλλει ὁ Μακάριος συνάντηση μὲ κάποιον φίλον του πού ἦλθεν ἀπό τήν ᾿ Αθήνα εἰδικά, γιά νά τοῦ µεταβιβάσει κάτι ενδιαφξρον καί σηµαντικό ΠΑΤΙ Τί σκάρωὠνε ὁ Μακάριος καί ποιός λέγει τήν ἀλήθειαν Στό μεταξύ ὑπάρχει ἀκόμη καί ὁ ἱ- σχυρισµός ὅτι ὁ Μακάριος δὲν εὑρίσκε- το στὀ Προεδρικό ὅταν Έγινε τό πραξικόπημα. Καίΐ οὔτε δεχόταν - ἄν ἦ- ταν “στό Προεδρικό-παιδιά Ἑλλήνων τῆς Αἰγύπτου, γιατί κανενα ἀπότάπαιδι- ἀδέν ἔδωσαν οὔτε μιά συνἔντευξη στούς µακαριακούς καί κομμουνιστές δηµοσι- ογράφους. ᾿Εξ ἄλλου γιά τή διαδροµή διαφυ- γῆς τοῦ Μακαρίου - ξάν πραγματικά Ἐγινε-ὑπάρχουν πολλά κενά. ᾿Ακόμη πῶς δικαιολογεῖται ὁ µή ἀποκλεισμός τοῦ Προεδρικοῦ ἀπ᾿ ὄλεστίςπλευρές καί εἰδικά τῆς πλευρᾶς τοῦ ποταμοῦ Τελικά ὁ Μακάριος φυγαδεύθηκε ἀπό τήν Πάφο µέσω ᾽᾿Ακρωτηρίου - Μάλτας στό Λονδϊῖνο. (Παράξενο πρα- γµατικά τό ενδιαφέρον τῶν Αγγλων ἰμπεριαλιστῶν) µιά καί δὲν μπόρεσαν οἱ Ἐνοπλοι Παφίτες νά καταβάλουν τήν Λεμεσό, στήν ὁποίαν εὑρίσκοντο καί ᾱ- ξιωμµατικοί Εξ 'Ελλάδος μυημµένοι σέ κά- ποια σχέδια σάν Εκεῖνα τοῦ Ντάβου καί τῆς πορείας του. Στό µεταξύ ἡ ΕΟΚΑ Β΄ ὅταν εἶδεν ὅ- τιτό καθεστώς Μακαρίου νά καταρρέει Εξῆλθεν ἀπό τά κρησφύγετατης ἐενῶ ἅλ- λοι πού δέν καταζητοῦντο πῆραν µέρος σὲ µάχες Εναντίον τῶν Παφιτῶν ἓνό- πλων µιά καί διετρεχεν κίνδυνο ἡ οἶκο- γένεια τους ἀπό τίς ἐκδικητικές διαθέσεις τῶν παφίων. Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ χούντα δέν εἶχεν Εμπιστοσύνη στήν ΕΟΚΑ γι’ αὐτό ἄλ- λώστε δέν τήν Ενηµέρωσεν γιάτόπραξι- κόπηµα. Καΐ αὐτό γιατί ὅπως εἶναι πλέον γνωστό στήν ὀργάνωση μπῆκαν ἄτομα ὅλων τῶν πολιτικῶν ἀποχρώσεων. “Οπωςγράψαμεκαίπροηγουµένως ἡ χούντα τῶν ᾿ Αθηνῶν ἦταν χωρισμένη σξ δύο φατρίες τήν µεγάλη καί τήν µι- κρή. Τήν µικρήν ἀποτελοῦσαν οἱ μικροί ἀξιωματικοί µέ τόν Δ. ᾿]ωαννίδη. ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982 “Ἡ µεγάλη χούντα, ἔδωσεν προφο- ρική διαταγή στούς ὑποτακτικούς της στήν Κύπρον, νά θέσουν σὲ περιορισμό τούς ἡγέτὲς καί τά δυναµικά στελέχη τῆς ΕΟΚΑ Β΄ γιά νά µήν ἐπιδράσουν στά σχέδια τους. Γιά καλή τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟ- ΚΑ τύχη ὅμως ὁ ἀξιωματικός πού πῆρε τή διαταγή, κινδύνευσε ἀπό τίς µακαρι- ακὲς Ένοπλες δυνάμεις, γι αὐτό εἶπε σ᾿ αὐτούς πού τοῦ Έδωσαν τήν ἐντολή. «Πῶς νά κάµω κάτι τέτοιο αὐτοί ἔσω- σαν πολλούς δικούς µας» Γι’ αὐτό δὲν ὑλοποιήθηκε ἡ διατα- γή. Στό μεταξύ τό καθεστώς πού προξ- κυψε ἀπό τό κίνηµα τῆς Ίδης ᾿Ιουλίου, προσπαθοῦσε νά σταθεροποιηθεῖ. Ὅμως αὐτοί πού σχεδιάσαν καί ἕ- Φφάρµοσαν τά σχέδια τῶν προδοτῶν εἷ- χαν ἄλλα στά µυαλά τους, καί δὲν ἄκουγαν ἤ δέν πρόσεχαν τίς ἔπιθετικές κατά τῆς Κύπρου κινήσειςτῆς Τουρκίας. Σχετικά ὁ κ. ᾿ Αθανάσιος Περδίκης ταγ/ρχης Ἐ.ἀ ἔγραψε στό ἀθηναῖο δηµο- σιογράφο κ. Στέφανο ᾿ Αναγνώστου µε- ταξύ τῶν ἄλλων ὅτι στίς 19.7.1974 ἑνημερώθηκαν τηλεφωνικῶς οἱ ᾿ Αρχη- γός Μπονάνος, Γαλατσάνος καί ᾿Αρα- πάκης γιά τίς τουρκικές κινήσεις «πλήν ὅμως οὗτοι ἄλλα Εβουλεύοντο καί δὲν ἑνδιαφἔροντο διά τήν ἀπόκρουσιν τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς). Σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ κ. Περδίκης πού ἡ- το στρατιωτικός ἀκόλουθος τῶν Ἓλλη- νικῶν ᾿Ενόπλων Δυνάμεων στό Λονδῖνο, λέγει πιό συγκεκριµένα. «Εἰδικώτερον ὅταν περί ὥραν 13.0007 τῆς 19-7-74 Επικοινώνησα τηλε- Φωνικῶς μὲ κον ᾿Αραπάκην τοῦ ἀνέφε- ρα ὅτι ὁ Τουρκικός Στόλος ἐξεκίνησε µόνο ἀπό Μερσύνη καί κατευθύνεται πρός Κυρήνεια, διορθώνοντας προη- γουµένη πληροφορία µου τῆς 09.407 ὦὥ- ρας περί ᾖἘκκινήσεως τούτου ἀπό Μερσύνη καί ᾿ Αλεξανδρέττα μοῦ Ετόνι- σε: «κ. Περδίκη µή φοβᾶσε. Αὔριο θάγε- µίση ἡ Θάλασσα πτώματα Τούρκων». Καί βέβαια ἡ θάλασσα πρός ἔντροπή του Έμεινε Ελευθέρα διά τήν ἀπόβασιν τῶν Τούρκων καί Εγώ μέν δὲν εἶχον ᾱ- νάγκη Ενθαρρύνσεως διότι τήν πρωϊαν τῆς 20-7-74 ἀνεχώρησαν ἀπό τό Λονδῖ- νο καί ἀφοῦ Ενημερωσατό συνεδριάζον Πολεμικόν Συμβούλιον διευκρινίζοντας ὠρισμένας πληροφορίας καί ἰδίως τά τοῦ φανταστικοῦ κινδύνου ἀπό Βορρᾶ εὑρέθην τάς ἀπογευματινάς ὥρας τῆς - δίας ἡμέρας εἰς Ν. Βύσσα Ἔβρου, ὅπου ἧτο ἡ Ἐδρατῆς Μονάδος µου, βέβαιος ὅ- τι ἡ '᾿Ἠγεσία δὲν θάξδίσταζενάκτυπήση τούς Τούρκους» . Δυστυχῶς παρ’ ὄλεςτίςπροσπάθει- εςὅλων ὅσων πραγματικά ἀγαποῦν τήν «Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο δὲν μπόρεσαν νά πείσουν αὐτούς πού κυβερνοῦσαν νά βοηθήσουν τήν Κύπρον. ΄Ἠδη ὁ Μακά- ριος στόν ΟΗΕ ἰσχυριζόταν: «...τἀ γεγονότα εἲς Κύπρον δὲν ἄπο- τελοῦν Εσωτερική ὑπόθεσιν τῶν 'Ελλή- νών τῆς Κύπρου. Οἱ τοῦρκοι τῆς Κύπρου ἐπηρεάζον- ται Επίσης. .... Δεν Έχω ἀμφιβολίαν ὅτι μιά κατάλληλος ἀπόφασις τοῦ Συµβου- λίου ᾿ Ασφαλείας θά θέση τέρµα εἰς τήν, εἰσβολήν καί θά ἀποκαταστήση τήν πα- ραβιασθείσαν ἀνεξαρτησίαν τῆς Κύ- πρου καί τά δικαιώµατα τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου». Ταυτόχρονα μὲ τήν ὁμιλίαν αὐτήν τοῦ Μακαρίου ἄρχισεν ὁ ἀπόπλους τῶν τουρκικῶν πολεμικῶν πλοίων πρός τήν Κύπρον. Καί ἡ Κύπρος, προδομένη ἀπό Ἐχθρούς ἀλλά καί ἀπό φίλους (!) ἀγωνί- ζεται κατά τόν τουρκικόν ᾿ Αττίλα πού κατῆλθεν διά πυρός καί σιδήρου. «Ο τοῦρκος ᾿Αντιπρόσωπος ᾿Ο- σµάν ᾿Ολτσάῦ τήν 20ην ᾿Ιουλίου 1974 στό Συμβούλιο ᾿ Ασφαλείας πού συγκλή- θηκε Ἐκτάκτως λέγει. «Ἡ Τουρκία ἐκπληρεῖ τήν νόμιμον εὐθύνην της διά τῆς τοιαύτης πράξεως. “Ἡ παροῦσα πρᾶξις τῆς Τουρκίας δὲν εἷ- ναι εἰσβολή, ἀλλά Ενέργεια Εναντίον τῆς εἰσβολῆς.» (Πρακτικά Συµβουλίου ᾿Α- σφαλείας 86). ᾿Εξ ἄλλου ὁ ᾿Ετζεβίτ γιάτόν ὁποῖον οἱ πάντες ἐνδιαφξρονται δηλώνει ὅτι «ἡ Ἐπέμβαση δέν Έχει τήν Έννοιαν Ἐπιθέσε- ὡς ἀλλά τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν κυ- πρίων ἀπό τόν εἰσβολέα». Αλλά ὁ ᾿Ολτσάῦ γιά νά ὑποστηρί- ξειτήν θεσητῆς χώραςτου τονίζει: (Πρα- μτικά Συµβ. ᾿Ασφ. σελίς 57) «Η λέξις εἰσβολή δὲν εἶναι ἰδική µου, ἀλλά ἐλέ- χθη ὑπό τοῦ Μακαρίου διά νά περιγρά- Ψη αὐτό τό ὁποῖον ἔπραττεν ἡ 'Ελλάς,. Ὅμως καί ὁ Μαῦρος στίς 18 ᾿Ιουλίου 1974 στό Β.Β.6 λέγει. «' Ὠφείλουν αἱ εγγυήτριαι δυνάµεις νά επέμβουν διά νά ἀποκαταστήσουν τήν τάξιν καί τήν νομιμότητα» Δυύστυ- χῶς ἀσυνείδητα ἤ ἐνσυνείδητα ὁ Μαῦ- ρος δὲν ἀντελήφθην ὅτι ἡ ᾿ Αγγλία με δηλώσεις τοῦ 'Ὑπουργοῦ ᾿Εξωτερικῶν της Κάλλαχαν στήν Βουλήτῶν Κοινοτή- των 15-16 ᾿Ιουλίου 1974 λέγει ὅτι δὲν πρόκειται νά ενεργήσει στρατιωτικήν Ἐ- πέµβαση στήν Κύπρου. Καί οὔτε φυσικά ἀντελήφθηκε τήν δημοσιογραφική ἕ- ρώτηση - δίκοπο μαχαίρι - τοῦ ἄγγλου δημοσιογράφου ἔάν ὅταν ἀναφέρεται στίς Εγγυήτριες δυνάµεις ξννοεῖ καί τήν Τουρκία ἀπάντησε κατά λέξη ὁ Μαῦρος «1 σαϊά (με ααγαπίου ΡοινεΓς). αὐτὴν τὴν ἔνταξη. 'Ἡ Κύπρος καθίστα.. Ο Ταγματάρχης ἔ.ἀ. ᾿ Ανδρέας Αὐγουστής τόνισε 'ΗἩ νεολαία τῆς Κύπρου Θ᾽ ἀγωνιστεῖ γιά σωτηρία καὶ Λευτεριά τῆς πατρίδας Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στό ξενοδοχεῖο Κλεοπάτρα, στή Λευκωσίατό Συνέδριο τῆς Φοιτητικῆς ᾿Οργάνωσης «Πρωτοπορίω) “Ὁ Γ. Γραμματέας τῆς Παγκύπριας Ἕνωσης ᾽Α- γωνιστῶν (Π.Ε.Α.) Ταγματάρχης ἕ. ἆ κ. ᾿ Ανδρέας Αὐ- γουστής, ἀπηύθυνε τόν πιό κάτω χαιρετισμό. Εἶναι χιλιοειπωμένο πώς ἡ νεολαία ἀποτελεῖ τή χρυσή ἐλπίδα καί τό ὑπόβαθρο τοῦ μέλλοντος μιᾶς χώρας. Αν σήµερα τό ἔπα- ναλαμβάνω εἶναι γιά νά συμπληρώσῳ πώς ἡ χρυσή αὐτή ἔλπίδα καί τό ὑπόβαθρο αὐτό ἔχουν τόσο µεγαλύτερη σηµασία ὅσο πιό δύσκολη εἶναι ἡ θέση τῆς χώρας ὅπως στή περίπτωση τοῦ ἀγαπη- µένου µας νησιοῦ. Παραλαμβάνετε µιά πατρίδαιπού τό ἥμισυ της στενάζει κάτω ἀπ᾿ τήν µπότα τοῦ βάρβαρου εἰσβολέα µιά πατρί- δα ποῦ κλαίει χιλιάδες νεκρούς κι᾿ ἀγνοουμένους µιά πατρίδα μέ 200 χιλιάδες ξερριζωµένους καί καλεῖσθε ν᾿ ἀναστηλώσετε τά ἕ- ρείπια πού Επεσώρευσε ὁ ᾽ Αττίλας. Καλεῖσθε νά ἐπανορθώσετε τά σφάλματα τοῦ παρελθόντος. Βαρειά ἡ εὐθύνη σας γιά πράγµα- τα πού δὲν ἐίσαστε ἐσεῖς ὑπεύθυνοι εὐθύνη πού βασίζεται µονάχα στό ὅτι ἔσαστε ἡ µόνη ἐλπίδα µας στό ὅτι πρίν ὀκτώ χρόνια µιά ἄλλη νεολαία πότισε ἄδικα αὐτή τή γῇ μέτ᾽ ἀκριβό ἄιμα της. ἵκα- θῆκο ἱερό ἔναντι τοῦ ἑαυτοῦ µας καί τῆς μοίρας αὐτοῦ τοῦ τόπου ἔ- πιβόλλει νά φερθοῦμε μέ σωφροσύνη, µεθοδικότητα ὑπερηφάνεια ἀλλά καί ἀγωνιστικότητα γιά τήν ἀπολύτρωση τῆς πατρίδας µας. :Ο ἀγώνας τῆς ΕΟΚΑ τοῦ 1955-59 θά ἦτο τό τέλος τῆς ἔνο- πλης ἀντίστασης ἄν ἡ τότεπολιτική ἡγεσία διέθετε τήν ἱκανότητα, τουλάχιστο νά µή παλιδροµήση τό Κυπριακό ὅπως ἡΕΟΚΑ τῆςτό παρέδωσε. 'Ο ἀγώνας πού διεξάγει σήµερα ἡ ᾿ Αγωνιστική Πατριωτικῇ Δεξιά ἔνάντια στήν ᾿ Αγγλορωσσική σύμπραξη εἶναι ἄνισος δύ- σκολος καί ἐπικίνδυνος. Όσα ὅμως κι᾿ ἄν εἶ και τά ἐμπόδια ὀφεί- λουμε νά ἀγωνιστοῦμε μέχρι τή δικαίωση. Αὐτό ἔπιβάλλει τό ἐθνικό µας συμφέρο. Τό παράδοξο πολιτικό ϕ πινόµενο πού παρα- τηρεῖται σήµερα στό τόπο µας ὅπου ἡ μειοψηφία τῶν 8 βουλευτῶν κυβερνᾶ καὶ ἡ μειοψηφία βουλευτῶν εὑρίσκετιι πίσω γιά νάπαρα- κολουθεῖ νά Ελέγχει καί κατευθύνη πρέπει νά κ αταρρεύση προτοῦ εἶναι πολύ ἀργά. “Ὅσο ἄπειροιτῶν δολοπλοκι ὧν κι ἄν ἔίσαστε ἔ- σεῖς οἱ νξοι θά θεωρηθεῖ ἀφέλεια ἄν πιστέψε:ε πώς ἡ σύμπραξη τῶν ἀποικιακῶν γραφειοκρατικῶν καταλείπι ν μέ τήν ἱμπεριαλι- στική Νεοφασιστική ΚΑΣ.ΤΙΑ τοῦ ΑΚΕΛ εἶναι ἀποκίνημα τῆς µε- γάλης σοφίας των. Τό πρῶτο μοιραῖο Εθνικό ἔγκλημα διαπριιχθη στίς Σεὐχἔλες τό 1957. “Οπου ὁ ἄλλοτε ᾿ Αρχιεπίσκοπος ἀπεέ ἔχθη συνομιλίες με τούς ”Αγγλους γιά νά ξεφύγη ἔτσι ἀπό τίς ἀρχές καί τίς Επιδιώξεις τῆς ΕΟΚΑ. Νέοι τά σφάλματα εἶναι πάμµτιολλα. Οὐδείς ἅμοιρα εὖ- θυνῶν: Τό παρελθόν ἄς παραμείνει γιά νά διδάσκει καί νά προ- βληµατίζει Εσᾶς τούς νέους ὄχι γιά νά τό ἀναξέετε. Εσεῖς οἱ νέοι πού διαθέτετε κάτι πού ἐμεῖς χάσαμε πρό και- ροῦ, τήν ἁγνότητα καί τόν πατριωτισμό, καλεῖσθε σέ µιά ἀγωνιστι- κή πατριωτική συστράτευση ὅλων τῶν ἁγνῶν ἀγωνιστῶν γιά τή σωτήρια τῆς πατρίδας µας. Με τίς σκέψεις αὐτὲς ἀπευθύνω ἕνα θερμό χαιρετισμό ἐκ μέ- ρους τῆς Παγκύπριας Ἕνωσις ᾽ Αγωνιστῶν ἕνα χαιρετισμό στήν ἁγνή Φοιτητική νεολαία τοῦ νησιοῦ πού θά πάρη αὔριοτά ἡνία γιά ἕνα καλύτερο μέλλον στόν τόπο. Σ) ἐσᾶς προσβλέπει ἡ πατρίδα καί περιμένει, σ᾿ ἐσᾶς ἔναποθέτει τίς ἐλπίδες της καί περιμένει. “Ἡ Κύπρος σήµερα στενάζει µέσα στὀν τάφο της. Ας ἐλπί- σουµε πώς ἐσεῖς θά εἶστε οἱ Αγγελοι πού θά ἀναγγείλετε τήν ἔκ τοῦ τάφου ἀνάσταση τῆς Κύπρου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Α.Π.Ε.Λ. Τά γραφεῖα τοῦ Συνδέσμου ᾽Αγωνιστῶν Γιόλε- ως καί ᾿Επαρχίας Λεμεσοῦ (Σ.Α.Π.Ε.Λ.) ὁδός Βασί- λη, Μιχαηλίδη 4 τηλ. 64211 Λεμεσός, θά εἶναι ἀνοικτά ὡς ἀκολούθως: ᾿Από Δευτέρα - Παρασκευή: ο π.μ. - 1 μ.μ. καί 5 - 8 μ.μ. Τό Σάββατο ἀπό τίς δ π.μ. - 1 µ.µ. ..- Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕλίγους μῆνες, ὁ µαρτυρικός 'Ἑλληνισμόςτῆς Κύπρου, θά κληθεῖ νά ψηφίσειτόν νὲο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Οἱ ᾽Αγωνιστές θέλουν ἀπό τώρα νά καλέσουν τόν Κυπριακό λαό νά προβληματιστεῖ ἀπό τό παρελ- θόν, ἀπό τήν τραγελαφική πολιτική τῶν «ἡμετέρων» τά ἀλλήθωρα σκαμπανεβάσµατα τῆς πολιτικης πού ἀκολουθήθηκε καί μᾶς ὁδήγησαν στό 1974 τίς συνέ- πειες τῶν ὁποίων ἔξακολουθεῖ νά πληρώνει ὁ λαός. “Ο νέος προέδρος πρέπει νάναι ἄνθρωπος ἀκε- ραίου χαρακτήρα, τίµιος καί ζυμωμένος µέσα στήν πολιτική. Νάναι ἄνθρωπος µέπείρα, νά μπορεῖ νά κι- νεῖται ἔλεύθερα µέσα στούς Δυτικούς οἱ ὁποῖοι νά τόν ἐμπιστεύονται. ᾿ Ακόμα νἆναι ἄτρωτος ἀπό τά κομμουνιστικά βέλη, καί νά µήν σκιάζεται ἀπό τίς ξε- νοκίνητες κομμουνιστικές πλεκτάνες. Νᾶχει σταθε- ρό πιστεύω του τήν Ελλάδα καί νά ὑπακούει στό ᾿Εθνικό Κέντρο. Προπάντων ὅμως ν᾿ ἀγωνίζεται γιά τήν Λευτε- ριά καί τό Δίκαιο τῆς πατρίδας µας καί νά προσπα- θήσει νά κάνει πραγματικότητα τούς ἱερούς πόθους τοῦ Κυπριακοῦ '᾿Ελληνισμοῦ. Εστω καὶ τήν δωδεκάτην... Δέν πρόκειτα! νά χαµογελάσωμεν ἀπό Χχαι- ῥρεκακίαν ὁ/ά τάς ἤδη τεταµένας σχέσεις τοῦ κ. Χρυσοστόμου µετά τῆς προδοτικῆς κο!νοπραξί- ας. ᾽Αλλά ὁ/ά νά σχολιάσωμµεν Τό κατάντηµα µε- ρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ ἑνέπλεξαν ποικιλοτρόπως τήν ἐκκλησίαν εἰς τήν πολιτικήν καὶ κυρ!ιολεκτι- κῶς Τήν ἔσειραν εἰς τό κύκλωμα ἄθεου ύλισμοῦ, προσπαθοῦν τώρα, νά τῆς ρίξουν καὶ τήν χαρι- στικήν βολήν. Εἰς πολλά σημεῖα ὁιαφωνοῦμεν µετά τοῦ κ. Χρυσοστόμου, ἀλλά Φρονοῦμεν ότ! ὁ ἄνθρωπος συνἤῆλθεν ἕστω καὶ τήν ὁωδεκάτην καὶ ἀνέβλε- Ψεν εἰδεν πλέον τήν καθαρήν πραγματικότητα ἀφοῦ ἐγνώρ]ισεν ἐκ τοῦ πλησίον τά σχέδια ἑκεί- γων πού οὐδόλως ἁγαποῦν τήν ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καὶ) αὐτο) εἶναι οἱ κοµµουν/σταί. Ἴσως νά ἑνθυμῆται ὁκ. Χρυσόστομοςτάχει- ροκροτήµατα πού τοῦ «ἐμοίραζαν» οἱ διάφορο! κόκκ!νο! κεκράκτα! τοῦ ΑΚΕΊ, οἱ ὁποῖοι πλήρεις κενότητος καὶ ἄνευ ἀγάπης ἤθελον τήν ἐκκλησί- αν τοῦ ᾽Αποστόλου Βαρνάβαμακράν τῶν Ἓθνι- κῶν ἱδεωδῶν καὶ ὁραματισμῶν. ΄Ο κ. Χρυσόστομος ἐπιτέλους ἀντελήφθη! Κα)ύπάρχει καιρός ὁ/ά πραγµατικήν ἑνότητατῶν ἑλλήνων ἐκείνων πού πιστεύουν εἰςτοῦ Χριστοῦ τήν πίστην τήν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τήν ἐλευ- θερίαν. Καὶ αὐτοὶ οἱ Ἕλληνες εἶναι ἐκε]νοι οἱ προδομένοι διπλά. Οἱ ἐθνικόφρονες πού γνωρί- ζουν νά ἀγωνί/ζωνται νά πεθαίνουν καὶ νά ἑλπί. ζουν. Εστω κα] µόνο. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ρωτοῦμε τόν κ. Χρυσόστομο: Εἶναι ἤ δὲν εἶναι εἰδωλολατρία, στίς ἐκκλησίες, δί- πλα ἀπό τίς εἰκόνες τῶν ἁγίων νά τοποθετοῦνται φω- τογραφίες ἤ εἰκόνες µή ἁγίων τίς ὁπο[ες ὁ κόσμος ἀσπάζεται Είναι ἤ δέν εἶναι περιφρόνηση πρός τόν Ἰδιο τόν Χριστό κα/τούς ἀγίουςτου ή τοποθέτηση τέτοιων Φω- τογραφιῶν ΄Η λατρεία ὀνήκει µόνο στό Θεό. Μόνο στήν ᾽ Αγία Τριάδα. “Η Κύπρος καί µερικοί ἄλλοι Η Κύπρος ἀπό τῆς ἀνε- ξαρτησίας της ἀνήκει εἰς τόν λεγόμενον χῶρον τῶν ἆδε- σµεύτων χωρῶν, αἱ ὁποῖαι ἕ- χουν τήν πολυτέλειαν νά µήν ἀνήκουν Επισήμως εἰς οὐδέ- να τῶν δύο συνασπισμῶν πλήν ὅμως ἐκτελοῦν πειθήνι- α καί ἓν κρυπτῶ τάς ἐντολάς πότε τοῦ ἑνός καί πότε τοῦ ἄλλου συνεταίρου τῆς ὑφηλί- ου. Κακά τά ψέματα. Αἱ χῶ- ραι τοῦ ἀδεσμεύτου ἤ τοῦ τρίτου κόσμου σπαράσσον- ται ἀπό Ἐσωτερικάς διαµά- χας ἄλλαι ἀνταλλάσσουν βαρεῖς χαρακτηρισμούς ενῶ δὲν λείπουν καί τά πολεμικά Επεισόδια μεταξύ των. ᾿Εξ ἄλλου ἀπεδείχθη ὅτι οἱ ἀδέσμευτοι ἀδυνατοῦν νά καλύψουν ἤ νά βοηθήσουν µιάν χώραν πού ἀνήκει εἰςτό στρατόπεδον των καί δέχε- ται Επίθεσιν ἀπό ἄλλην. Πολλά τά παραδείγµα- τα. Δέν προτιθέµεθα νά τά ἓ- παριθµήσωμεν. Αλλά νά ρίξωµεν τό βλέμμα µας γύρω μας, διά νά ἀντιληφθῶμεν ὅ- τι εὑρισκόμεθα Εκτός τόπου καί χρόνου. Εἰς τό κύκλωμα πού δυ- στυχῶς ἀνήκει ἡ Κύπρος δὲν ὑπάρχει ἡ ἀναγκαία Ἑνότης διά νά παρέχει Ἐχέγγυα βε- βαιότητος καί ἀσφάλειας. “Ο ἀδέσμευτος κόσμος δὲν εἶναι ἀνεξάρτητος, ὅσο διαφημίζεται. Εἶναι δέσµιος τῆς Φτώχιας καί τῆς ἀνάγ- κης. Δυστυχῶς ἀποτελεῖ ὅρ- γανο ὅλων τῶν μεγάλων, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦν τούς μικρούς λαούς διά νά ἆνα- πτύσσουν τά συμφέροντά τών. Διά τάς σχέσεις Κύπρου καί ἀδεσμεύτων κυκλοφόρη- σεν τελευταίως ἕνα βιβλίον εἰς τάς ᾿ Αθήνας, τό ὁποῖον ἆ- ναφξρεται εἰς συγκεκριµένας περιπτώσεις κατά τάς ὁποίας χῶραι τοῦ λεγομένου ἆδε- σµεύτου κόσμου ἐγκατάλει- ψαν τήν Κύπρον - καί αὐτή ἄλλωστε ἀδέσμευτη - ἓν ὥρα ἀνάγκης. Συγγραφέας τοῦ ἓν λόγωβιβλίου ὁκ. Πέτρος Γα- ρουφαλιᾶς, Εκεῖνος πού ἁντι- ληφθείς τάς προθέσεις τῶν συμμάχων Τούρκων ἀλλά καὶ τῶν ἀδεσμεύτων φίλων τοῦ Μακαρίου ἀπέστειλεν με πᾶσαν μυστικότητα τήν ἕλ- ληνικήν µεραρχίαν ἡ ὁποία Εθωράκισεν τήν Κύπρο. Σχετικῶς γράφει ὁ κ Γα- ρουφαλιᾶς ὅτι ἡ Ἑλλάς ἐπί- στευεν ὅτι ἡ Κύπρος Εχρειάζετο, δι᾽ εἰδικούς λό- γους, νά προμηθευθῆ πολεμι- κά ἀεροσκάφη Ἐκτός τοῦ Δυτικοῦ µπλόκ. Ἔγιναν κροῦσεις μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Γιουγκοσλαβία τοῦ Τί. το, ἡ ὁποία ἧτο πρωταγωνι- στής τῶν ἀδεσμεύτων ἀλλά καί αὐτή ἠρνήθη. Τελικῶς ἡ Ελλάς ἠγόρασεν διά τάςκυ- πριακάς ἀνάγκας Ὀυτικογερ- µανικά ἀεροπλάνα τά ὁποῖα θά ἑστάθμευον εἰς Συριακά ἀεροδρόμια, ὠςκυπριακά ἆ- εροσκάφη πλέον ἀφοῦ θά ἆ- νηκουν εἰς τήν ᾗ ἀξβοπορίαν, ἣν Ἀπηριακά Πλήν ὅμως καί ἡ φίλη καί σύμμαχος µας Συρία ἠρ- νήθη νά Εξυπηρετήση τήν Κύπρο τῶν ἀδεσμεύτων ἐνῶ ἀρχικῶς ἀπεδέχθην διά νά µήν δυσαρεστήση τήν µου- σαλμανικήν Τουρκίαν ἡ ὁ- ποία ὡς γνωστόν ἀπεσπασεὺν ἀπό τήν χώραν αὐτήν µίαν ὁ- λόκληρον ἐπαρχίαν τῆς ᾽Α- λεξανδρέττας. Ὅμως καί αὐτή ἡ σοσι- αλμητέρα ἡ Σοβιετική Ἕνω- ση ἀπό τήν ὁποία ἡ Κύπρος ἠθέλησεν νάπρομηθευθῆ ἀε- ροσκάφη τῆς προσέφερεν 8 ἀεροπλάνα ἔντελῶς ἀκατάλ- ληλα, γνωρίζουσα ὅτι ἡ Λευ- κωσία θά τά ἀπέρριπτεν ὡς ἄχρηστα, ὅπως καί ἔπραξεν. Αλλά διά ἡμᾶς οἱ ὁποῖ- οἱ γνωρίζοµεν πέραν τοῦ ἕ- νός ἀντιλαμβανόμεθα πλήρως τήν δεινήν θέσιν εἰς τήν ὁποίαν εὑρέθησαν αἱ χῶ- ραι αὐταί. Διότι ἁπλούστατα καί ἡ Γιουγκοσλαβία ἀλλά καί ἡ Συρία ἦσαν Ενεργούµε- να τῆς Σοβιετίας, ἡ ὁποία διά τό ἰδικόν της συμφἔρον καί οὐχί διά ἀρχάς ἠθικῆς καί δι- καίου ἤθελεν τήν Κύπρον «ᾱἀ- δέσµευτον» καί αἰταν διά συνεχῆ ἀναταραχήν εἰς τούς κόλπους τῆς νοτιανατολικῆς πτερυγας τοῦ ΝΑΤΟ. -- . . Εἰς τό σημεῖον αὐτό ση- - αο ίρο : μειοῦμεν ὁ οὐδούλως μᾶς ἓν- διαφξρει καί τόσον τό μελλον τοῦ ΝΑΤΟ ἤ τοῦ σΣυμ- Φώνου τῆς Βαρσοβίας. ᾿Αν- τιθέτως Ενδιαφἑέρει σοβαρῶς καί ἐξ ἀνάγκης ἀλλά καί ἐπί καθῆκον πρέπει νάτό καλλι- εργοῦμεν μέ πρόγραµµα. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΗΤΕ ΤΟΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ» ᾿Επειδή πολλοί ᾱ- ναγνῶστες µας δια- µαρτύρονται ὅτι δὲν βρίσκουν τόν «΄ Εθνι- κό Φύλακα) γιατί ἕ- ξαντλεῖτε πολύ γρήγορα ἀπό τά περί- πτερα, τούς παρακα- λοῦμε, τόσο αὐτούς ὅσο καί τούς περιπτε: ριούχους νά Επικοινω- νοῦν μαζί µας μόλις διαπιστώσουν Ἐλλειψη τῆς Εφημερίδας µας, στό τηλεφωνο (051 - 64211) Λεμεσός. ΤΥΠΟΙΣ:. «Εθλνίιέοι ΦΥΛΑΚΑΕ »

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8p
Έστω και την δωδεκάτην... 8p
Η Κύπρος και μερικοί άλλοι 8p
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 8p
Η νεολαία της Κύπρου Θ' αγωνιστεί για σωτηρία και Λευτεριά της πατρίδας 8p
«ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ» ΚΥΠΡΟΣ 8p
Μετά το ΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜ για τον Αιγαίο οι Τούρκοι εφαρμόζουν το σχέδιο ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ Κυπριακό#Πολιτισμός 7p
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΤΑΤΣΟΣ Πολιτισμός 6p
«ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ» - ΠΩΣ ΔΙΕΞΗΧΘΗ Η ΜΑΧΗ - 6p
Η έκθεση της φρίκης Κυπριακό 5p
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 5p
Στον Μιχάλην Αληφραγκήν 5p
ΠΑΤΡΙΔΑ 3p
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ «ΑΓΑΘΟΝ ΤΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΑΙ» ΨΑΛΜΟΣ 91 3p
Αν θέλουμε να σωθή η Κύπρος 3p
ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ 3p
Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1955-1959 3p
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Πολιτισμός 3p
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ Κυπριακό 3p
ΑΓΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2p
Τό ... «όπιον τοτ Λαού» 2p
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΦΟΡΑ 2p
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1p
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1p
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ 1p
ΠΟΛΛΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ Κυπριακό 1,8p
Η ΔΗΛΩΣΙ ΚΑΛΛΑΧΑΝ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1p