Back

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1982-10-02

Σελίδαδ. ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982 ΙΤΙΜΟΙ ο.” ΑΛΙΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑ/ΓΙΔΗΣ να. ΄Ο ᾿Ανδρέας Παναγίδης γεννήθηκε στό Παλσιομέτοχο κά ὁπαγχονίστηκε σέ ἡλικία 22 ἐτῶν. ΄Η μόρφωσή του ἧτο πανιχρθ κα τό ἐπάγγελμα του ἧταν ἑργάτης. | Κοταδικάσθηκε σἑ θάνατο µαζ! μὲ τόν Κουτσόφτα, μέ τήν κστηγορ/α ὅτι ἐκτέλεσαν ᾿Αγγλο ἀεροπόρο πλησίον τῆς περιµέ- τρου τοῦ ἀεροδρομίου Λευκωσίας. ση σον νο νο νο. νο» 2 «Οὐ καταισχυνῶ ὅπλα τὰ ἱερά, οὐδ' ἐγκαταλείφω τὸν παραστάτην ὅτω ἄν στοιχήσω ἁμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν ἱερῶν καί ὁσίων καί µόνος καὶ μετὰ πολλῶν τὴν πατρίδα δὲ οὐκ ἑλάσσω παραδὠσω πλεὶω δὲ καί ἀρείω ὅσπς ἄν παραδέξωµαι....» ὝὌρκος τὸν ὁποῖον ὤμνυον οἱ νέοι τῶν ᾿Αθηνῶν εἰς τὸν ἐν ᾽Ακροπόλει ναὸν τῆς ᾿Α- γραύλου ὅτε κατετάσσοοντο εἰς τοὺς ἐφήθδους, Συνετόγη ὑπὸ τοῦ Σόλωνος καὶ ὑπεδεί κνυεν τὸ κ αγτα ἕναντι τῆς πολιτείας ὥρα κινδύ νου. Τὸν ὅρκ.ν τοῦτον ἑτή ρησον οἱ πρόγονοι µας οἱ ὁ- ποῖοι τὰ ἱερά καὶ πάτρια: ἐτί μρησον. , Εις τὴν σημερινὴν Ελλά- δο ὑπάρχουν πολλοί οἱ ὁ- ποῖοι δὲν ἐλησιήνησὸν τὸν ὄρκον τοῦτον, μολονότι οὗ- τος δὲν ἐπιθόλλετοι. Εἶναι οἱ προγμοτικοὶ Ἕλληνες οἱ ὁ- ποῖοι καὶ τὸν διεφύλοξαν ὡς ἱεοὰν ᾿ποροκαταβήκην, δὲν κατήσχυνον τὰ ὅπλο τὰ ἱερά, ἀμύνονται δὲ τώρα ὑπὲρ τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων μὲ ἕνα οκοπόὀν: Τὴν πατρίδα νὸ μὴ παραδώσωσι ἑλάσσω. Εἴνοι ἐ- κεῖνοι οἱ ὁποῖοι οὐτὴν τὴν στιγµἠν ἀγωνίζονται «τοῖς κε γων ρήμασι πειθόµένοι» ὄχι διὰ νὰ διαφρυλάξωσι τὰ ὑπάρ χοντα των, ἀλλά γιὰ κάτι ὅλ λον τὸ ὁποῖον ἀνήκει εἰς ὅ- λους: Τὴν πατρίῖδο, Εἶναι κυ ῥρίως ἡ φτωχολογιό, ἡ ἀποία ἔκλεισο µέσα της τὰ ἰδανικὰ τῆς φυλῆς καὶ ἀγωνίζεται διὀ τὸς παραδόσεις τῆς Ππατρί- δος, θρησκείας, οἰκογενείας, µεσα στὰς ὁποίας µόνον ἑν- γοεῖ τήν ὕπαρξιν καὶ εὐημέ ρίαν της. Ὑπάρχουν ὅμως κοὶ οἱ ὅλ λοι οἱ ὁποίῖοι µένουν ὁδιόφο ροι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ ἕ- θνους. Εἶναι οἱ «οὐδέτεροι», Γι αὑτοὺς ἡ Πατρὶς ἑκτεί- νεται μεταξὺ τζέπης καὶ κοι λιᾶς. Ὡς Θεὀν, ἀναγνωρὶ- ζουν τὸν Θεὸν τοῦ χρήµα- τος. Καὶ τοῦτο εἶναι τὸ πεοί- εΡγο: ᾿ἘΕκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δὲν κστόχουν τὸν ϱηλοῦτον, εἶἰνοι και οἱ ἀγωνιζόμενοι ὄχι ὅ- µως γιὰ νἁ τὸν ὀποκτήσουν μόνοι, ἀλλό διὰ νὰ τὸν ἑξα- σφαλίοουν δι᾽ ὅλους, εἰς τά Πλαίσια µμιᾶς εὐνομουμένης καὶ ἐλευθέρας πολιτείας. Ἐ- κεῖνοι οἱ ὁποῖοι κατέχουν δὲν συμμετέχουν στὸν ἀγῶ- γα... διότι οὕτω µόνον νο- µίζουν ὅτι θά εἶναι δυνατὀν νὰ τηρήσουν τὸ κεκτημένα, ἀνολώμοσι ἄλλων. 'Ο Σόλων, θέλων νὰ ἆ- ναγκάση ὅλους τοὺς ἑναρέ- τους καὶ Φφρονίρους πολίτας νὰ μὴν εἶναι ὁὀδιόφοροι ἐν περιπτώσει ἐμφυλίου πολέ- µου, στόσεων ἡ ταροχῶν, ὀλλὰ νὰ τόσσωνται ὑπὲρ μιᾶς τῶν ἀντιμοχομένων µερίδων, ἐθέσπισε νόµον, κατὸ τὸν ὁ- ποῖο ἐθεωρεῖτο ΑΤΙΜΟΣ ὁ Πολίτης ὁ ὁποῖος, εἰς τὰς ἁ νωτέρω περκιτώσεις δὲν ἐτόσ σετο οὔτε μὲ τὸ μὲν οὔτε μὲ τὸ ὄλλο µέρος. ᾿Η ποινἠ διὰ τοὺς ΑΤΙΜΟΥΣ {το ἡ στέρησις τῶν πολιτικών των δικαιωµότων. ΑΤΙΜΟΙ, ὑπὸ τὴν ὀνωτέ ρω ἔννοιαν, ὑπόρχουν πολλο! σήµερο ἐν ᾿ἛΕλλόδι. 'Ο ὁριθ μὸς τούτων εἶνοι µεγαλύτε- ρος ἐφ᾽ ὅσον ἀνέχετοι τὰ ὁ γώτερο κοινωνικἀὰ στρώμστα, ἢ τὰς δαθµίδος τῶν ᾿Αξιωμο τούχων τῆς Πολιτείας. Διότι εἰς τὰ στρώµστα αὐτὰ κυρι ορχεῖ µπερισοσότερον ὁ ὑύλι: ρῶΩΑΩµομ-'-ᾳᾳ)ῤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ ΨΑΛΜΙΟΣ 92 σμὸς, κοὶ ὁ φόθος νὰ μὴν χόσουν τὴν ἠσυχίαν καὶ τὰ ἀξιώμστο τους, παρὰ ὁ ἠθι- κὀς νόμος καὶ ἡ ἀντίληψιο τῶν ὑποχρεώσεων ὡς µέλη τοῦ συνόλου μιᾶς κοινωνίας. Είναι ἅλη ἡ στρατιἁ ἐκείνη τῶν λιποψύχων ἢ τῶν ἀδιαφό ρων, διὰ τοὺς ὁποίους «δὲν καἰγετοι καρφί» δι᾽ ὅ,τι γἱ γει. | Οἱ ΑΤΙΜΟΙ, οἱ ὁποῖοι κα τὰ τὸν ἀγῶνα τῆς κατοχῆς παρέμειναν σκοπίμως ἀμέτο- χοι᾽ τοῦ ἀγῶνος κατὰ τοῦ κα τακτητοῦ καὶ τοῦ οιµµάχου του ᾿Εαμοκομμουνισμοῦ, διά νὰ σώσουν τὸ σαρκίον των καὶ νὰ προσπορισθοῦν εἶτυω πολιτικἁἀ ὀφέλη. ΟΙ Ατιμοι, οἱ ὁποίοι ἑνῶ δὲν συμμµετέσχον ἐνεργῶς εἰς τὸν ἀγῶνα, ἐνίσχυον, κρυφί ως ἢ ὐπεθοήθουν ἑἐμμέσως τὰ σχέδια τῶν Ππροπαρασκευα ζόντων τὸν ἐμφύλιον ϱηόλε- ρον.... ΟΙ ΄Ατιροι, οἱ ὁποῖοι, ἐ- Εξασσαφλίσαντες ἀντὶ χρυσίου τὴν οὐδετερότητα των ἀπέ- ναντι ποῦ Κ.Κ.Ε.ὁ ἐθεῶντο ἀπὸ τοῦ ὕψους τῶν πολυκο τοικιῶν των, ὡς σαδισται, τὰς µόχας καὶ τὰ θύμστο τοῦ Κομμουνισμοῦ. Οἱ ὄτιμοι, οἱ ὁποῖοι, ἑνῶ ἦσαν ἀσυναγώνιστοι εἰς τὸν ὀγῶνα τῆς μαύρης ὀγορᾶς καὶ τοῦ ἀθεμίτου πλουτισμοῦ ἐκρύπτοντο, εἰς τὸν πρώτον πυροδολισµὀν, εἰς τὰ ὑπό: γεια τῶν οἰκιῶν των τρέμον τες µή ἕλθη ἡ σειρό των. Οἱ Ατιμοι, οἱ ὁποῖοι κα τὰ τὸ Δεκεμθριανὸν Κίνημα ἑβύθριζον τοὺς ὀγωνιζομένους ὑπὲρ ἱερῶν κοὶ ὁσίων ἑνον τίον τῆς κομμµουνιστικῆς προ δοσἰας καὶ ποὺς συνίστων νὰ β/ψευν τὰ ὅπλα διὰ νὰ πού οἡὐἡ ὁ ἐμφύλιο πόλεμος! Οἱ ἄτμοι, οἱ ὁποῖοι ἐπίε σαν καὶ ἐκτύπησον τὴν ὄθνι κὴν Ψυχήν, ἑνῶ ἐξ ἀντιθέτου ὑπεδοήθησαν ἐμμέοως τὴν προδοσἰον νὰ ἀνδρωθὴ µμὲ τήν ὁπωτέραν σκέψιν νὰ τε Θοῦν ἐν τῷ μέσω τῶν ἀντι µαχοµένων µερίδων ὡς δᾷ- ϐεν ὁμερόληπτοι κριταἰ, διά νὸ ὁποτελεσθῆ ἓν ἀνήθικο κρᾶμα Ἓθνους, Προδοσίος καὶ ὀθνικῆς φυχῆς τοῦ ὁποί ου θὰ ἦσαν οἱ ἡγέται! ΟΙ Άτιμοι, οἱ ὁποῖοι σἡ µερον χωμένοι εἰς τὸν πλοῦ τον των, καὶ ἀπολαύοντες ἡ- συχίσς καὶ εὐτυχίας τὸς ὁποί ος τοὺς ἐξοσφόλισαν αἱ θὺ- σὶοι τῶν ἄλλων, ἑνῶ. πορα μένουν ὁὀμέτοχοι οἱασδήποτε ἐνεργοῦ δρόσεως, συκοφαν- τοῦν καὶ ἀγανσκτοῦν ἐννατί ον ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀγωνὶ ζονται διὰ νὰ µή ποροδώσω οι τὴν Ποτπρίδα ἑλόσσω. Οἱ Αγιμοι, οἱ ὁποίοι δὲν κάμνουν χρῆσιν τῆς ἐκ τοῦ λειτουργήµατος Των, ὑποχρε ώσεως, τῆς ἁπλῆς ἁὁκόμη δι αµοαρτυρίας διὰ τὰ δισπρστ τόµενα ἀπὸ τὰς ολαυσκοµµου γιοτικὀς συμμορίας ὁπαίσισ ἐγκλήματα κατὰ τῆς πστρίδος θρησκείας, οἰκογενείας, ᾿[ε- ρεῖς στουρώνονται ὡς ὁ Χρι στὸς, ἐκκλησίαι θεθηλοῦντοι σχολεῖα κοίονται χωρὶς νὰ ἆ- κουσθῆ διομαρτυρἰα ἀπὸ τὸ ὀρμόδια πρόσωπα. Ν Οἱ Ατιμοι, τέλος, ὅλοι ἑ κεῖνοι ἀπὸ τὴν δικαιολογίαν μιᾶς κακῆς ἐννοουμένης οὐ- δετερότητος, ἀνέχονται τοὺς Ατιμους. Καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὄτιμοι παραμένουν ἂγνωστοι εἰς τοὺς πολλούς διότι οὐδεὶς ἑ φρόνιτσε νὰ τοὺς ὀποκαλύψη καὶ νἁἀ τιμωρηθοῦν, τουλόχι- στον μὲ τήν γενικήν κατα- Φρόνησιν. Καὶ ὄχι µόνον αὖύ τό, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄγνωστοι ἆ πολαμθόνουν τιμῶν κοὶ ἀξιω µτάων. Καὶ ἡ Πολιτεία δέχε καλύπτει τοὺς ΄Ατιμους, καὶ ται εἰς τοὺς κόλπους της κοἱ οἱ μὴ ᾿Ατιμοι δέχονται ου γεργασίἰα τῶν ΑΤΙΜΩΝ καὶ ἐπὶ ζητημάτων τῆς Πολιτεί- ας. Πῶς ἡ πολιτεία οὐτὴ κρᾶ μα ΜΗ ΑΤΙΜΩΝ -- ΑΤΙΜΩΝ νὰ ἀποκολύψη ὅλους τοὺς ΑΤΙΜΟΥΣ καὶ νὰ ἐπιδόλ] εἰς τοὺς Πολίτας νὁὀ µἠν εἷ- ναι ΑΤΙΜΟΙ: Πῶς εἶναι δυ- νατὀν οἱ τελευταῖοι νὰ ὄντι ληφθοῦν τὶς ὑποχρεώσεις τους, ὀφοῦ οὐὗδεὶς ἠθικὸς νό μµος ὁλλ᾽ οὔτε καὶ γροπτὸς τοὺς τιμωρεῖ Εἰς τήν ᾿Αρχαίον Ελλάδα διὰ νὰ γίνη τὶς ὄρχων ἢ διά νὰ ἦτο πολίτης ὀπητοῦντο ὁ- ρισµέναι προύὐποθέσεις. Διὸ τὸν ἄρχοντα ὁπητοῦντο πλὴν τῶν ἄλλων, νὰ ἔχη ἑκστρα τεύση ὑπὲρ πατρίδος καὶ νὰ ἔχη τηρήσει τὰ πότρια ἔθι- μα οὗτος ὑπεθόλλετο, πρὶν ὀναλάθει τὸ ὀξίωμα του, εἰς διπλήν ἐξέτσσιν, τὴν δοκιµα σίαν καὶ τὴν ἀνόκρισιν. “Αρ Χοντες καὶ πολῖτες ἦσον ὑπο χρεωμένοι νὰ λόθουν ἑνερ- Ὑὸν µέρος ὑπὲρ μιᾶς µερί- δος εἰς ἐμφιλίους πολέμους ἢ στόσεις. Εἰς τήν Ἑλλάδα τῆς σήμε ρον ἑλάχισται εἶναι οἱ περι ητώσεις καὶ ἀσήμαντος ὁ ἆἀ- ριθμὸς ἑκείνων, οἱ ὁποῖοι ἑ- στερήθησαν τῶν δικαιωμάτων τοῦ πολίτου. Ὡς πρὸς τοὺς ἄρχοντας ἀρκεῖ οὗτοι νά λά- 6ουν τὸν τίτλον. Ἔπειτα, ἕ- πεται συνέχεια᾽ οὐδεὶς τολμᾶ νὰ τοὺς θίξη διότι οἱ αὐτοὶ πάντοτε κρίνουν ἑαυτούς. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ᾱ- παλλαγῶμεν τῶν ΑΤΙΜΩΝ: ᾿Αφοῦ θορύτερα ὁδικήματα, ἐγκλήματα προδοσίας κατό τῆς Πατερίδος, οὐ µόνον δὲν τιμωροῦνται, οὐ µόνον συγ- χωροῦνται, ἀλλὰ ἐνίοτε καὶ ὀμείθονται Κατὰ τήν ἀρχαὶ αν ἐποχὴν δὲν ἐπετρέπετο εἰς τὸν προδότην νὰ ἐνταφιασθῆ εἰς τὴν γῆν τῶν Πατέρων του. Σήµερον εἰς τοὺς προ δότας παραχωρεῖται καὶ τά- φος «τιμῆς ἕνεκεν» καὶ μά λιστα ἐν µέσω τῶν θυμάτων του. ΕΛΛΑΣΙ Μόνη σου σύρε- σαι ἑντὸς τῶν καθαρσιῶν, τὰς ἀπομοκρύνεις ὁπὸ τὸ σῶμα σου. Οζεις καὶ οὗ- δεὶς σὲ πλησιάζει, Οὗὐδείς Πητοίει διὰ τὸ κστάντηµα οου. Φρόντισε, τώρα µόνη σου νὰ τὰς ὁπομοκρώνεις ΄ ἀπὸ τὸ σῶμα σου καὶ νὰ ἀποκσθαρ! σθῆς. Μόνον ὅταν γίνης όλο κάθαρη, θἀ σὸ ἁἀγκαλιάσουν ὅλοι καὶ θὸ ἀποκτήσης τὴν πολιὰν σου δόξαν καὶ εὖημε ρίαν. . «“Εφημερὶς τῶν Χιτῶν» 2 Ιουνίου 1947 ΕΝΑΕ “Ο «Εθνικὸς Φύλα-ι κ. καο ἀγωνίζεται μ᾿ αὖ- κ αχ τοὺς ποὺ θέτουν ὑπεράνω Ἁ- ὅλων τὸ συμφέρο τῆς πα- Ἡ τρίδας καὶ ἐργάζονται γιὰ Χ΄ τητα. ψ ΝΑΣΑ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Σύμφωνα µε σχετικἡή ανακοί- νωση, πραγματοποιήθηκε την περασμἒνη Κυριακἠ στο ξενοδο- χείο «Σάνχωλ» στη Λάρνακα, ἕκτακτη γενική συνἔλευση των μελών του Συνδέσμου Εφἔδρων Αξιωματικών Λάρνακας. Τέλη Νοεμβρίου θα ψηφισθεί το Νομοσχέδιο γιατο ενοικιοστάσιο Τέλη Νοεμβρίου αναμὲ- νεται να συμπληρωθεί η συ- ζήτηση του νομοσχεδίου για το Ενοικιοστάσιο οπότε και θα κατατεθεί για ψήφιση στην Βουλή. Στο μεταξύ, οι Κοινοβου- λευτικὲς Επιτροπές Έσωτε- ρικών και Νομικών συνἠλθαν στις 28 Σεπτεµβρίου το α- πὀγευμµα και συνέχισαν την συζήτηση του νομοσχεδίου για το Ενοικιοστάσιο. Στη συνεδρίαση αυτἡ παραυρέ- θηκε ο Υπουργός Δικαιοσυ- νης. ΜΙΧΑΗΛΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ. Τήν 2ἷην Σεπτεµβρίου 1956 ἡ ἀγχόνη ἔκοψε καί τό νῆμα τῆς ζωῆς τοῦ ὀ20ετοῦς Μιχαήλ Κουστόφτα πού καταγόταν ἀπό τό χωριό Παλαιομέτοχο. Ηταν ἐργάτης καί διέθετε μόρφωση δηµο- τικοῦ µόνον σχολείου καί καταδικάστηκε µαζί µέ τόν ὁμοχώριον του ᾿Ανδρέαν Παναγίδη εἰς θάνατον. Τόσον ἠρέμως ἐβάδισε πρός τό μαρτύριον, ὥστε ὀλίγας ὥρας πρό τῆς ἔκτελέσεώς του ἔλεγε πρός τόν ἱερέα τῶν Φυλακῶν τά ἔξῆς: «Παπᾶ μου, σέ συγχαίρω γιά τήν ψυχραιμία σου νά ἔρχεσαι νά ζῆς κοντά µας τίς τελευταῖες στιγμές µας».... Τούς οἰκείους του ἀπεχαιρέτησε µε τήν φράση: «Εγώ εἶμαι ὑπερήφανος πού πεθαίνω γιάτήν Πατρίδα. ΤόἼδιο νά εἶστε καί σεῖς καί νά µή µαραζώνετε...». 'ΗἩ μητέρα του ὅταν ἐξήρχετο ἐκ τῶν Φυλακῶν µετά τήν τελευταίαν ἐπίσκεψη στόν γιό της, εἶπε πρός τούς ἀναμένοντες δηµοσιογράφους:«Τάπαιδιάµας δέν πεθαίνουν δολοφόνοι. Πεθαίνουν γιάτήν Πατρίδα»! Σύµφωνα μέ ἀφηγήσεις αὐτόπτων μαρτύρων, ἡ συνάντηση τοῦ Κουστόφτα μέ τήν μητέρα του εἶχε ἕνα τραγικό μεγαλεῖο. 'Ο µελλοθάνατος τῆς εἶπε: «Μάνα, ἄν εἶσαι 'Ἑλληνίδα, µήν κλάψης γιατί ὁ γυιός σου δέν εἶναι γιά κλάματα. ΄Ο γυιός σου τραβάει γιά τήν δόξα καί τήν τιµή» 'Η ἀτυχής ἐκείνη, ἀφοῦ ἐσκούπισε τά δάκρυα της ἑστράφη καί τοῦ εἶπε: «Εἶμαι περήφανη γιά σένα γυιέ µου. Σέ γἔννησα γιά τήν Πατρίδα καί σὲ δίνω στήν Πατρίδα». Προτοῦ ἀποχωρισθοῦν ὁριστικά, ὁ Κουτσόφτας ἐξέφρασε τήν τελευταία του ἐπιθυμία: ἅβμα μᾶς κρεµάσουν, µάνα, θά μᾶς θάφουν ἐδῶ μσα στές Φυλα- κές. Γιά τοῦτο, ἅμα ἐλευθερωθοῦμεν, ἄν δὲν βρῆτε τά κὀκκαλά μας, πάρτελίγο χῶμα ἀπό τό μνῆμα µας καί ρίχτετο στό τάφο µας πού θ᾽ ἀνοιχτῆ στό χωριό»... ᾿Επίσης, ἰδιαίτερα, συγκινητική ἦταν ἡ συνάντηση τοῦ Κου- τοόφτα, μέ τόν συναγωνιστήν του Παρασκευᾶν Χοιροπούλη, τοῦ ὁποίου ἡ θανατική καταδίκη εἶχε μετατραπεῖ σὲ ἰσόβια δεσμά. Αὐτός ἀφηγήθη: «Μόλις τούς ἀντίκρυσα, δάκρυσα καί ὁ Κουτσόφτας, μοῦ λέγει μέ χαμόγελο στά χείλη: «Γιατί κλαῖς,». ᾿Απάντησα ὅτι δὲν κλαίω. Αλλά πῶς μποροῦσε ἀνθρώπινη καρδιά νά µή ραγίση βλέποντας τρεῖς λεβέντες µέσα στά σίδερα καί νά ξέρουν ὅτι τήν ἄλλην μέρα θά φύγουν γιά πάντα ἀπό τήν ζωήν. Τότε ὁ Κουτσό- Φτας μοῦ λέγει: «Παρασκευᾶ, εἶσαι ὁ µόνος πού ἀπέι:εινες ἀπό τούς τρεῖς µας καί θέλω νά γράψης τό τί ἔγινε. ᾿Εγώ δὲν µαραζώ- νω πού θά πεθάνω, διότι εἶμαι παιδί, ἀλλά διότιδέν θά μπορέσω νά δῶ ἐλεύθερη τήν Κύπρον ἔστω καί γιά ἕναν λεπτόν θέλω νά ἐκδικηθῆς τό ἅμα μας, πού ὁ Διγενῆς θάτό ἐκδικηθῆ χίλιες φορές. Θέλω νά µή μαραζώνω διότι αὔριο θά πεθάνω. Αν ἦμουν κλέ- Φτης θά ἔκλαια. “Ο,τι ἕκαμα ἦτο γιά ἕνα σκοπό. Πεθαίνω γιά τήν Πατρίδα. Αὐτά μοῦ τά εἶχε πῆ μὲ τόσον θάρρος σάν νά µή συνξ- βαινετίποτε «Θέλω, Παρασκευᾶ - συνέχισε- νά ἀγωνίζεσαι πάντα γιά τήν Πατρίδα καί νά μᾶς θυμᾶσαι. Ἔτσι πεθαίνουν οἱ λεβέντες γιά τήν Πατρίδα θά σὲ βλέπω ἀπό ψηλά καί θά σέ ρωτῶ: Παρα- σκευᾶ τί κάµνεις Θέλω νά θυμᾶσαι τά τελευταῖα λόγια µου». Μετά ἔφερε τό χέρι στήν τέλινη πόρτα γιά νά κάµωμεν τήν τελευ- ταίαν µας χειραφίαν». Στίς 17.9.1956 ὁ Κουτοόφτας γράφει πρός τὀν φίλόν του Κυριάκον Παναγίδην, ἀδελφόν τοῦ ἐκτελεσθέντος Α. Παναγίδη, µιάν ἐπιστολήν στήν ὁποίαν ἀναφέροντο καί τά ἀκόλουθα:- «Σήµερα εἶναι ἡ µέρα πού θά συζητηθῆ ἡ δίκη µας στό Ανα. κτοβούλιον. 'Οποιανδήποτε ἀπάντηση κι᾿ ἄν ἀκούσομεν θά τή δεχθοῦμεν μέ τό΄διο θάρρος. Ἔχουμεν μονάχα τίς µόνες ἐλπίδες στόν Θεό. ᾿Ελπίζομεν στήν 'Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὅτι κάποτε θά δικαιωθῆ καί ὁ δικός µας πόθος. Είτε ἀργά, εἴτε γρήγορα, κάποια µέρα, θά λάμψη ἡ ἀλήθεια καί ἡ μητέρα τοῦ θεοῦ θά ὁδηγήση τά βήματα τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ πρόςτόν δρόμον τῆς ἔλευθερίας. ᾿Επίσης ἔγώ καί ὅλοι οἱ συγκατά- δικοίµου, περνοῦμεν τό΄διο ὅπως καί πρίν μέ μό.παρηγοριάτόν θεό καί µέ τά ἔθνικά τραγούδια Τήν 16ην Σεπτεµβρίου γράφει πρός τήν μητέραν του τήν ἀκόλουθον ἐπιστολήν: «Σεβαστή µου µηρτέρα, χαῖρε. ᾿Ελπίζω τό γράµµα µου νά σᾶς βρῆ ὅλους καλά. ᾿Αγαπητή µου μητέρα νά εἶσαι βέβαιη γιά τό δικό µας θάρρος, καί τήν ψυχραιμία. Ἔχουμεν τίς ἐλπίδες µας στόν πανάγαθο θεό καί πιστεύουµεν ὅτι θά βοηθήση καί σᾶς καί μᾶς. Νά ἔχετε ὅλοι πίστη στόν Αγιον Θεόν γιά νά σᾶς βοηθήση νά σταθῆτε σάν Ἑλληνί- δες μητέρες. Μή λυπᾶσθε γιατί θά μέ χάσετε. Μέ ἀφιερώνεται στήν Πατρίδα. Μητέρα πρέπει νά εἶσαι περήφανη γιατί εἶμαι κι᾿ Εγώ ἕνα παιδίτῆς Κύπρου πού δίνειτό αἵματου γιάτήν ἐλευθερία. Προσεύ- χοµαι στήν ’ Υπεραγία Θεοτόκο νά σᾶς δώσει θάρρος καί ψυχραι- µία γιατίκκ᾿ ἔκείνη ἔχασετό γυιότης. 'Ο Χριστός σταυρώθηκεγιά νά μᾶς ἁπαλλάξη ἀπό τά δεσµά ἀπό τήν ἀδικία καί ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου. ᾿Ανεστήθη καί ἐδοξάσθη ἐνῶ οἱ παράνομοι παίρ- νουν τήν αἰώνιαν κατάρα ὡς σήµερα. Γιατί φοβᾶστε ἀφοῦ πιστεύ- οὐμεν στό ἀληθινό φῶς Οἱ μόνες λέξεις πού μποροῦν νά ἀκούσουν ἀπ᾿ τά χείλη µας οἳ δυνάστες εἶναι αὐτές: ᾿Ελευθερία ἤ Θάνατος, Αὐτές τίς λέξεις. τίς µάθαν καί αὐτοί οἱ τοῖχοι τῶν φυλακῶν. ΚΜαί αὐτὲς ἀκόμα οἱ πέτρες τῶν φυλακῶν τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἄδικο νά κλειδώνουν- ται ἀθῶοι µέσα στά σίδερα μέ µόνη τήν κατηγορία ὅτι εἶναι Ἕλλη- νες τῆς Κύπρου. Τά κελλιά µας δονοῦνται ἀπό τά πατριωτικά µας τραγούδια καί οἱ σκοτεινές φυλακές λάµπουν ἀπό τήν ἀθωότητά µας. Καί αὐτοί ἀκόμα πού μᾶς καταδιώκουν ξερουν γιά ποιό σκοπό μᾶς ἔστειλαν νά ἐκτελεσθοῦμεν. Ξέρουν τόν τίµιο καί ἱερό σκοπό µας καί Ἴσως νά Έμειναν βουβοί καί ἐμβρόντητοι ἀπό τή δική µας ψυχραιμία. «Ἡ νύκτα φἔγγει ὁλόχαρη Μανούλα µου κοιμᾶσαι ἤ βλέπεις τά ἄστρα κι᾿ ἀγρυπνᾶς καί µένανε θυμᾶσαι» Καΐ τώρα κλείω τό γράµµα µέ τούς ἔγκάρδιους µου χαιρετι- σμούς σ᾿ ὅλα τ᾽ ἀδέλφια µου καί τούς συγγενεῖς. Ἔχετε χαιρετι- σμούς ἀπό τόν ᾿ Ανδρέα. ΜΕ σεβασμό κι᾿ ἀγάπη Μιχάλης Κουτσόφτας». Οταν ὁ συναγωνιστής του Παρασκευᾶς Χοιρομπούλης τόν ἀποχαιρετοῦσε στὀ κελλἰ του µιά µέρα πρό τῆς ἑκτελέσεως, ὁ Παναγίόης ψΨύχραιμος τοῦ εἶπε: -Παρασκευᾶ δὲν θέλω νά µαρσζώνης δΙότ/ θά μᾶς κρεμά- σουν. Πεθα/νω µόνο γιά ἕναν σκοπόν. Γόμόνον πού θέλω εἶναι γά κοιτόζης τήν γυναίκαµου κα/τά παιδιά µου κα ὅταν μεγαλώσουν νά τούς πῆς γιά τό θάρρος καί τή ψυχραιμία µας. Εἶσαι ὁ τελευτα[ος πού βλέπω πρίν πεθάνω. Θέλω νό πῆς ὅτι δέν χόσαµεν τό θάρρος µας ὁλλά βαδ/σαµεν μέ τό κεφάλι ψηλά πρός τήν ἀγχόνην, διότι ἡ 'Ελευθερία χρειάζεται θυσίας. Δέν θό δῶ τήν Κύπρον ᾿Ελεύθερη, ἀλλά προσέφερα Τό οἶμα µου γιά νά δοῦν οἱ νέες γενεές τῆς Κύπρου ἐλεύθερη». Ο/ συγγενεῖς τοῦ Ποναγίδη κα! τῶν δυό ἄλλων µελλοθανό: των ὅταν τούς ἑπεσκέφθησαν γ/ά τελ ευταία Φορόν λίγες ὠρεςπρό τῆς ἑκτελέσεως τούς Αρῆκαν νό χραγουδοῦν ἑθν/κά ἄσματα. ο) Παναγίδης εἶπε πρός τόν ἀδελφόν του (κατ᾽ ἀφήγηση τοῦ Ἰδίου:) Περιμένω νά ἔλθειή εὐλογημένη ώρα πού θάµέ ἑκτελέσουν. ᾿Η ψυχή µου τότεθά φτερουγίσε! μαζ! μέτούς ἀγγέλους. Μέχρι τά µεσάνυκτα θά εἶμαι πατέρας τῶν παιδιῶν µου, ὀλλά ὁπ᾽ ἑκείνη τήν στιγµή πλέον ἐσύ θά εἶσα! ὁ προστάτης Των. Θ6 γράψω ἀπόψε ἐπιστολάς πρός ὅλους τούς συγγενείς καί Ιδιαιτέρως πρός τά παιδιά µου. ᾿Οτᾶν θά πάρης τάς ἐπιστολάς γιά τά πα!διά µου νά τάς φυλάξης καί ὅταν μεγαλώσουν νά τούς τίς ὁώσης θά µάθουν Τότε πώς ἐθυσίασα τήν ζωήν µου γιά τήν Πατρίδα». Κάποια πληροφορία, ή ὁποία ώς ἐκ τῆς φύσεως παραμένει ἀνεξακρήβωτη ἀναφέρει ὅτι λίγο πρό τῆς ἐκτελέσεως ἐσημειώθη µιά βλάβη στήν ὀγχόνη, ὁπότε οἱ ὅήμιοι ἐζήτησαν νά μεταφέρουν τόν Παναγίδη σέ παρακείµενον χῶρον γ/ά νά µή παρακολουθεῖ τήν ἐπιδιόρθωση κα/ νά «ἀγριεύη»,. 'Εκεῖνος ὅμως ἀρνήθηκε κα/ παρέµεινεν ἐκεῖ. 'Εκεῖ ἐκπληκτικό Τό ὅτι ὁ /Παναγίδης χωρίς νά ὁ/αθέτη µόρ- Φωση εἶχε µέσα του πλήρως ἑκκαθαρισμένην τήν ἔννοιαν τοῦ ἑθνικοῦ καθήκοντος. Ίσως νά µή εἶχε πρόχειρα πρότυπα καί δανικούς ἤρωας πρός µίµιση. Εἶχεδµωςβ/ωμάτου τήν ᾿Ελληνική ἀρετή. Ο/ ἐπιστολές του καθρεπτίζουν Τόν ψυχικό του κόσµο. ᾿Από τόν προθάλαμον τοῦ µαρτυρίου γράφει ὁ Παναγίόης πρός τόν ἀδελφόν του: «Αὐτά τά σκοτεινά κελιά, πού ἄλλωτε ἦσαν κελιά τῆς φρίκης κα/ τοῦ τρόμου, εἶναι τώρα κελιά λαμπερά χαρᾶς καί ὑπερηφόνει- ας. ΄Η ἁγνή ψυχή τῶν ᾿ Ελλήνων θανατοποινιτῶν ἔκανε κα[ αὐτές τές Φυλακές ἁκόμα νά τραντάζουν καί οἱ τοίχο! νά μιλοῦν ἀκόμη σπαράζοντας ὅτι δέν θέλουν κλειστάς κα! Φυλακισμένας ψυχάς σόν τάς ὀ/κός µας... Περιµένουν τήν ἡμέρα τῆς ἐκτελέσεως σάν ἅγια ὥρα τῆς ἐλεοθερίας. ΛΊάθε ἀκόμα ὅτι ὁ Ζάκος καί οἱ ἄλλοι πέθαναν µἐ ὑπερηφάνεια. Τραγουδοῦσαν µισή ὥρα πρίν νά ἐκτελεσθοῦν καί τήν ὥρα τῆς ἑκτελέσεως φώναζαν ὑπέρ τῆς ᾿Ελευθερίας». Πρός ἄλλο πρόσωπον τοῦ οἰκογενειακοῦ του περιβάλλοντος γρόφει κα! τά ἀκόλουθα: «Δόξα τῶ µεγάλω Θεῶ. Αὑτός µονόχα θά γλυκάνη Τόν πικρό µας πόνο, μέ τήν γλυκύτητα του. Ας τείνουµεν ὅλοι τάς ἐλπίόας µας μέ πίστη καί θάρρος στόν ἀληθινό µας θεό. Αν κσ/ εἴμεθα σέ δύσκολην θέση, πόλΙν ὁ θαυματουργός µας Χριστός μᾶς δήνει ἑλπίδας καί κουράγ!ο. Γ/ά µένα δέν ἔχει καµιό θέση ἡ λύπη. ᾿Αλλά λυπᾶμα, τούς δύστυχους γονεῖς µου καί τά μικρά µου παιδιά. Τ/ νά γίνη ὅμως Κάθε δικαστήριον ἔχει καί µ/άν ἀρνητικήν ἀπάντηση. Δέν ζητοῦμεν ἐλεημοσύνη. Ζητήσαμεν ὁικαιοσύνη ἀλλά δυστυχῶς ὄχι. Αλλά ἄς δεχθοῦ- μεν αὑτό τό µοιραῖον κτύπημα μέ ψηλά τό κεφάλι». -΄Ο Παναγίδης ἦτο ὁ µόνος ἓκ τῶν ἐκτελεσθέντων ὁ ὁποῖος ἦτο πατήρ τέκνων, παρά τό γεγονός δὲ ὅτι ἐξετελέσθη εἰς ἡλικίαν 22 ἑτῶν κατέλιπ ετρ/ατέκνα. ᾿Η τελευταία ἐπ/στολή του πρός τήν σύζυγόν κσοί τό τρία τέκνα του εἶναι ἱόιαιτέρως συγκινητική: «᾿Αξιολάτρευτά µου παιδιά, πολυαγαπημένη µου γυναίκα χαίρετε, Αὐὑτήν τήν στιγμήν πού σᾶς γράφω εἶναι Τρίτη 10 ή ὥρα τό βράδυ. ᾽᾿Ακριβῶς πρὶν 6 λεπτά μᾶς εἱδοποίησαν ὅτι χαράματα τῆς Παρασκευῆς 21.39.56 θά ἐκτελεσθοῦμεν. Ίσως ὅταν ὁ/αβάζετε αὑτό Τό γρόµµα µου ἐγώ δέν θά ὑπάρ- χω ἀναμεταξύ στούς ζωντανούς. Λατρευτά µου παιδ/ά, σᾶς ἁφή- νω γ/ά πόντα στήν τόσο νεαρή µου ἠλικία. Στά 22 µου χρόνια πεθαίνω γ/ά χάρη μιᾶς µεγάλης ἠδέας. Κάποτε ἡ µάνα σας καί ὁ θείος σας θά σᾶς ἀναπτύξουν γιατί ἑκτελέσθηκα . Σᾶς εὔχομαι ἀγαπημένα µου παιδιά νά γινῆτε καλοί Χρισιανο/ κα! καλοί Ελλη- γες Κύπριο. ᾿Ακολουθῆστε πάντα τόν ὀρόμο τῆς ἀρετῆς. Νά εἶσθε πάντα βέβσιο/ ὅτι σᾶς ἀγάπησα τόσο θερµά µέ µ/ά ἀπέραντη πατρική ἀγάπη. ᾽Αλλά ὁυστυχῶς σᾶς ἀφήνω χωρίς νά σᾶς ὁῶ νά µεγαλώνε- Τα! ὅπως τό ὀνειρευόμουν. Σᾶς ἀφήνω ἕνα µεγάλο κα τιμηµένο ὄνομα. Παιδιά µου ζήσετε εὐτυχ/σμένα µαζί µέ τή μητέρα σας κα! μέ ὅλους τούς θείους σας καί τούς σεβαστούς σας παπποῦδες. ᾽Ελπίζω στόν ΓΠανάγαθο θεό νό σὃς ὀγαποῦν µέ στοργή κα θἐὲρ- μη. Κα/σύ πολυαγαπηµένη µου Γιαννούλα, σοῦ ζητῶ γιά τελευ- ταῖα χάρη νά περνᾶς καλά µέ Τά πα!διά µας. ᾿Αγάπα τα θερµά τόσο πολύ κα/γιά µένα, κ ἑγώ ἁπό ψηλά θά σᾶς στέλλω τίς πιό θερμές µου εὐχές καί νά σεβαστῆς κα/ τό δικό µου ὄνομα βλέπεις ὅτι ή µοῖρα θέλησε νά μᾶς πικράνη στά πρῶτα χρόνια τοῦ γάµου µας. Αὐτή τή στιγµή πού σοῦ γράφω ἕνα χαμόγελο γλυκύ στολίζε! τά χείλη µου γιατί εἶμαι εὐτυχισμένος πού ἀφήνω Τά πα!δ/ά µου σέ µιά καλή μητέρα. ΄Η ψυχή µου εἶναι γιοµάτη ἁπό µιά ὀληθινή χαρά γιατί εἶμαι περήφανος γιά σένα. . Μή δώσης καµ/άό µατίά στό παρελθόν, ἀλλά κο/ταζετό παρόν. Σξοῦ ζητῶ συγγνώµην κα/{συγχώρεση γιά ὅτι σοῦ ἔφταιξα Γιαννού- Λα καί πρὶν κλείσω τό γράμμα µου, σοῦ ζητῶ, ὡς τελευταίαν ἐπιθυμίαν, νά ἀγαπᾶς ὅπως καί πρἰν τούς γονεῖς µου καί τ᾽ ἁδέλ- ΦΙα µου καί τούς ὀ/κούς σου. ᾿Ακόμη ἄν µπορεῖτε νό περνᾶτε πιό καλά. Ε/μαι βέβαιος πώς οἱ γονεῖς µας εἶναι καλο(. Δῶσε τούς τελευταίους ἐγκάρδιους µου χαιρετισμούς στούς γονεῖς µας, στ᾽ ἀδέλφια µας, σ᾿ ὅλους τούς συγγενεῖς κα!χωρια- νούς µας. Ἔχετε γεία μιά. γιά πάντα ἀγαπημένες µου ὑπάρξεις» ᾿Επιγράφεται αἶνος ὠδῆς καὶ ἀποδίδεται, κατά τούς ἑβδομή- κοντα, στό Δαβίδ. ᾿ΗἩ σύνθεση ἔγινε γιά χρήση λειτουργική στή Συναγωγή κατά τό Προσάββστο, δηλαδή τήν Παρασκευή. Στόπε- ριεχόµενο ἐξαίρεται ἡ βασιλική ἐξουσία τοῦ Θεού πάνω σέ ὅλη τή δημιουργία του. Στήν ᾿Ορθόδοξη ἐκκλησία σταχυολογήθηκαν στίχοι τοῦ ψαλμοῦ γιά χρήση στόν ᾿Εσπερινό καὶτήν Πρύσκομµι- δή. ϐρ ΛΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 7.΄Ο Κύριος βασίλεψε, εὐπρέπεια ἐντύθη. Αύθη ὁ Κύριος δύναμη καὶ σἀν σπσθ τή ζώστη. Τήν οἰκουμένη στέρκωσε κι ἀσόλευτη θ6 μείνει. 2. 'Απ᾽ τήν ἀρχή ὁ θρόνος Σου γερό θεµελιωμένος κ ἀπό τήν ἀρχαιότητα τήν ἄναρχη Εσύ ᾽ σαι. 3. ᾽Ανύψωσαν οἱ ποταµο/. Κύριε, τά νεράτους, ἀνύψωσαν οἱ ποταμοί τήν τρομερή βοή τους. μέ πάτογο οἱ ποταμο! κύματα θ6ά σηκώσουν. 4 Τά κύματα εἰ ᾽ θαυμαστά τοῦ µανιασμένου πόντου. Πιό θαυμαστός ὁ Κύριος πά στό ψηλό του θρόνο. 6. Ἔξοχα ἐπαλήθεψαν γιά Σένα οἱ προφητείες κ όγιος πρέπει ὁ οἶκος Σου, Κύριε, στόν αἰώνα. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΔΑΣ Λεμεσὸς : Αγ. ᾿Ανδρέου 33, Τηλ. 63708 ᾿Απόδοση: ᾽Αρχιμον ὁρίης ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ Λευκωσία: Μνασιάδου 2» Τηλ. 49530 α . Ὅ Θθρεταννικός στόλος Φιάνει στή Λάρνακα, μέ τήν ε Δούκα τοῦ ᾿Εδιμβούργου. Ὀκαιρία τῶν γενεθλίων Σελίδα δ- Ἅγιος Ἱλαρίων ὁ Μέγας (2{ ᾿Οκτωδρίου) (Από τό Βιβλίο τοῦ ἀγωνιστῆ Πρωθιερέα, Παπασταύρου Παπα- γαθαγγέλου: «Μορφές πού Αγιασαν τήν Κύπρο» - τόμος Α΄) Ἀίνα χελιόνετ ιὁ πάνω ἀπὸ τὴ ) ----- Χ πό τρα πιὸ πάνω ἀπὸ τὴ δαντελωτὴ ἀκρογιαλιά, ος λέρονειος αχ: σε Ὄφος δυὸ γιλιάδες περίπου πόδια ἀπὸ τὴν ο, οερθήρίνς μπι Όμσε δμδ πω ἀπὸ τ πιφάνειο τής θάλασσας ὀρθώνετα: ἕνα γ.γαντιχῖο ὕψωμα ἀπο- κομνένο ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη ὀροσειρὰ τεῦ Πενταδακτύλου. Στὴν : π--- ς χορυφ], τος ρόνατος αὐτοῦ μὲ τὴν παναραλατικὴ, θέα. εἶναι Χτισιςυ» απο γβου-α ἕνα φρούριο τὸ γνωστὸ φρούριο τοῦ Άγιου Ἱλαρίωνα. | τα ο .. τὴν προσφορὰ τοῦ φρουρίου στοὺς ἀγῶνες τοῦ Άγσιῦ Υιὰ ἐλευθερία καὶ τς ποραδέσεις καὶ τοὺς θρύλους πο» ἔγουν ὄημι ορΥηθἩ γύρω ἀπ αὐτό, πολλὰ εἰπώθηκαν καὶ ἠβάφηρισν μέχρ: σήµερα. Γιὰ τὸν “Αγιο Ἱλαρίωνα ὅμως τὸ αεγά)ο Ἔρη. μίτη χι Ἀσκητή, πὼ μὲ τὸ ὄνομά του, τὸ ὕψωμα τοῦτο μπήκε στὴν ἱστορία. πολὺ λίγα. ἔχουν γραφῇ καὶ σὲ πολὺ π.ὸ λίγος εἶναι γνωστά. Τὴν παράλειφη αὐτὴ ἀπαράδεχτη γ:ὰ χριστιανοὺς ὀρθορόξους ποὺ Ἀχτοικτῶν μιὰ Νήσο ια’ ἕνα τόσο τμητικὸ πρσω- γόμιο--- «μῆσος τόν Ἁγίων»--- ἐπιθαιοῦν νὰ θεραπεύσουν οἱ Ύραιμὲς ποὺ ἀχολουθοῦν. θεωροῦις τὴν πράξη τούτη σὰν ἕνα χρέος. Ἀρέος ὄχι μονάχα σ᾿ ἐκείνους ποὺ ἔφυγαν. ᾽Αλλὰ πρὸ παντός γρέος σ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν καὶ θέλουν κι ἀναζητοῦν γιὰ τὴ ζωή τους πρότυπα. Ναί! Πρότυπα Ἰθικὰ ποὺ νὰ τὰ πλησιά- σουν Ὑάἱ, Ἠατὰ τὸ µέτρον τοῦ δυνατοῦ, νὰ τὰ μηνηθοῦν. Κι ἔ Άγιος Ἱλαρίων ποὺ ιᾶ- ἦρθε ἀπ᾿ ἔξω κι ἔζησε καὶ κοηιήληκε στὸν τόπο µας, εἶναι. ἕνα τέτοιο πρότυπο γιὰ ἕλονς, Πρότυπο πίστεως χαὶ ὑπαχοῆς στὸ Θεό. ᾽Αλλὰ καὶ πρότυπο ἄγω- υιστικότητας υσὶ γγήσιας ἀρετῆς. Μιὰ Υγρήγρρη ματιὰ στὶς κύ- ριες πτογὲς τῆς ζωῆς του θὰ μᾶς τὸ ἀποδείξη. . ϱ) ἐσάνγελος πάτὰς Άγιος. σΎχρουος τῶν. Μεγάλων Βκ- σ.λέων Ὑπὶ Ἰσωποστόλων Ἐων) τίνου καὶ Ἑλένης, γευνήβηνε στὴν γωύτολη τῆς Παλα,πτίνης τὴ θαβαθά. ποὺ θρίσγετα: πὲν- τε πεοίπορ άλνα Μαχρυὰ ἀπὸ τὴν ἀρχαία πόλη τῶν Φιλισταίων, τὴ Γάζα. Οἱ γονεῖς το, πλούσ.οι εἰδωλολάτρες φρόντισαν ὁπὸ νωρὶς νὰ Σώσοον στ» παιδί τους μιὰ ξεχωριστὴ μόρφωση. Γι τα / πριν αὐτὸ χι ἀπὸ μικρὸ ἔσπευσαν νὰ τὸν ἀποχωρισθοῦν καὶ νὰ τὸν στείλουν στὴν ᾿Αλεξάνδρεια, ποὺ ἦταν τότε ἕνα μεγάλο κέντρο Ἑλληνικῶν σπουδῶν. Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς ὀνομαστὲς Σχολὲς τῆς πό- λεως αὐτῆς φρόντισε ὁ μεκρὸς Ἱλαρίων νὰ 2γγραφῆ καὶ μ᾿ ἔνδια- φέρο νὰ παρακολ)θήση τὰ μαθήματά της. Ὁ πόθος το ὅμως νὰ Ὑνωρίση τὴν ἀλήθεια ὁδήγησε κάποτε τὰ θἡματά το χαὶ σὲ χριστιανικὲς συγκεντρώσεις. Ἡ ζωὴ τῶν Ἀρισιιανῶν, ἡ εὐγένεια χι ἡ καλωσύνη.τους, τὸ ἐνδιαφέρο τους νὰ ἐξυπηρετήσουν τοὺς ἄλλους μὲ Ἱάβε ἀνι- διοτέλεια χαὶ προθ»ιίς τοῦ ἔκαμαν ἀπ᾿ τὴν πρὠτη στιγμὴ ξε- χωριστὴ ἐντύπωση. ᾽Αλλὰ καὶ τὰ ἁγνὰ ἦθη κι ἔθιμά τους κι ἡ ὅλη τους ἀρετὴ τοῦ σκλάδωσαν τὴν φυχἠ κ. ἄναφαν μέσα του θερμὸ τὸν ζήλο νὰ γνωρίση χαλύτερα τὴν πηγἠ τῆς τροφοδοσίας τους. Ἔτσι ὁ φιλαισθἠς νέος ἐπεδίωξε νὰ ἔρθη σ᾿ ἐπαφὴ μὲ ση- µαίγοντοας χριστιανοὺς χ: ἀπὸ ὑπεύθυνα πρόσωπα νὰ µάθη τὶς ἐπιτογὲς τῆς νέας πίστεως. Ὁ ἐνθροσισσιός του γιὰ ὅσα: ἄκουε κι ὁ ζῆλος το νὰ γνωρίση περισσότερα, προχωροῦσε µέρα μὲ τὴ μέρα γιὰ νὰ χαταλήξη κάποτε στὴν ἀποδοχὴ τῆς νέας δρη- σκείας γχὶ νὰ θαπτισθή. .Ἡ γαρὰ κι ἡ εὐτυχία τοῦ ὄγνοῦ γέρυ τὴν ἡμέρα ἐκείνη, ποὺ φόρεσε τὸ λευχό γιτῶνα τοῦ θκπτίσµατως, ὑπῆρξε ἀφάντα- στα µεγάλη. Μιὰ ἀπόδειξη τούτης τῆς χαρᾶς εἶναι κι ἡ πλού- σια χρηµατικἡ προσφορά το) γιὰ γάρη τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἀριστοῦ. Μὲ τὴν εἴσοδό τοῦ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Θ0ῦ ὁ νερπρ.σήλυ- τος χριστιανὸς ρἶχτηκε μὲ πιὸ πολὺ κἐφι στὸν ἀγῶνα. Ἡ ᾿Ἁγία Γραφὴ γίνηνε ὁ ἀγαπημένος του σύντροφος κι ἡ ξωὴ τῶν ἕνα- ρέτων ἀνδρῶν ποὺ μελετοῦσε στὰ Ἱερὰ γείµενχ. ταν ἐχείνη ποὺ προσπαθοῦσε χι’ ἴδια νὰ μιμηθῆ κι’ ἀκολουθήση. Ἡ πνευματικὴ ζωὴ τὸν σονεῖχε χυριολεχτικά. Πόθος το ἕνας: Ν᾿ ἀποχωρισθῆ ἀπὸ κάθε τί ποὺ θὰ τὸν χρατοῦσε δεμένο μὲ τὰ ὑλικά. τὰ γήϊνα κι ἐλεύθερος νὰ τραθήξη τὸ δύσκολο, μὰ εὐλογημένο δρόµο, ποὺ φέρει τὸν ἄνθρωπο στὸν οὐρανό. Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ στὴν ᾿Αλεξάνδρεια καὶ σ) ὅλη τὴν Αἴγυ- πτο κυοιαργοῦσε ἡ φήνη ταῦ Μεγάλου ᾽Αντωνίου. Μορφωμένοι πι ἀγοάμματοι υἱλοῦσαν μὲ σεβασιὸ γιὰ τὴ θερσέθεια τοῦ ξαχου- στοῦ ᾽Ασκητη. Κυιτὰ σ’ αὐτὸν ὁ ζηλωτὴς νέος πεθλιησε νὰ µα- θητέφη ἔστω καὶ γ.ὰ λίγο. Χωρὶς νὰ χάση χαιρὸ ἕνα πρωὶ Άγησε τὴν πολυθόρυδη πὀ- χη καὶ τράθηξε στὴν ἔρηκια Ῥρηγε τὸν Άγιο Ἐρημίτη κε ἕ- µεινε χηντά του ἀσκετὸν χαιρὀ. Στὸ διάστηµα, αὐτὸ σὰν τὴ μὰ- λισσα ρωύφηξε ἀπὸ τὸν Καθηγητὴ τῆς ἀσκήσεως ὅ,τι χαλὸ μπὸ- ρεσε νὸ δῆ καὶ ν᾿ ἀκαίση μὲ ἁποτέλεσμα ἡ καρδιά του γὰ σκλα- θωθῆ ἀχόμη περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῆς ἄλλης, τῆς µακα- ρίας ζωῆς. Πλησίον στὸν πολύπε!ρο ᾿Αγω».στὴ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ᾱ- ρετῆς ἔμαθε ὁ ἁγνὸς νέος νὰ ζἢ σὲ μιὰ συνεχη θεῖχἡ ἀνάταση. ἩΗ ζωντανὴ προσευχή, ἡ προσεκτ'κἡ µελέτη, ἡ ἀνάλογη περι- σλλογὴ κι ὁ αὐστηρὺς αὐτοέλεγγος ἦταν ἡ χκαθημερινὴ ἧπα- σχόλησή του. Μὲ τὰ µέσα τοῦτα τὰ πυευματιχὰ ὃ ζηλωτὴς νέος ἀγωνίστηκε ν᾿ αὐξήτη τὶς δ-αν» ὰ τι κὲς του δυνάμεις καὶ νὰ ᾱ- ποκτήση σιγὰ - σ'γὰ τὰ ἐφόδια ποὺ χρειαζόταν γιὰ τοὺς κα- τοπινούς του ἀγῶνες. Ἠδῶ συνήθισε ἀκόη Υ ἀξιοποιῆ τὸν χρό- νο του καὶ νὰ ἱεραργὴ εἰς ἀνάγκες τω. Έτσι ἔγινε ἕνας θεο- κευτρ'κὸς ἄνθρωπος. Κύρ'ο σχοπὸ τῆς ὑπόρξεώς του ἔθαλε ν' ἀρέση στὸ θεό, Νι ὅλες του οἱ δυνάμεις, ὄλες του οἱ προσπά- θειες, ἆλοι του οἱ ἄγῶνες σὲ τοῦτο καὶ μόν2 στράφηκαν: Στὸ πῶς νὰ κολλ-εργήση ειέσα το τὸ γατ εἰχόνα», γ'ὰ νὰ ἐπιτό- χη σὺ «καθ ὀρίωσιν». Στὸ πῶς ἀναπτήύξη τὰ γαρίσικτα μὲ τὰ ὁποῖρ τὸν ἐτροίκισε ὃ Πανάγαθος θεύς. γιὰ υἁ ἐπιτύγη νὰ γίνη κάποια μέρα γνήσια εἰλόνα τοῦ θε. Ἔνας ἀληθ.ὸς ἄνθρωπος ὀρετῆς. Ἔνας ἄγνος ΜΣ τούτη τὴν ἀπόφαση καὶ τοῦτο τὲν πόθο καὶ σκοπὸ σὰν θησαυρὸ πολύτιμο στὴν ωχή το) ἀποχαιρέτησε κάποιο πρωϊπὸ τὸν πνεηιατικὁ του Πατέρα. καὶ χαθηγητὴ τῆς Ἐρήμου ᾿Αντά- νιο καὶ πῆρε τὰ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στὴν Πατρίδα του. Πο- µοῦσε νὰ δὴ τοὺς γουεῖς του. γιατὶ ἔμαθε πὠς δὲν σαν κἀλὰ στὴν ὑγεία. Κ.Ο ἀχόνη Ίθελε νὰ τακτοποιήση καὶ μερικὰ πα- ριουσισκὰ στο:χεῖα, ποὺ ἦσαν ἐκκρεμῆ. ως οσραας αἴῃε ἀαὸ Ἀπόπηας τὴν πόρτα, τοῦ σπιτιοῦ του. ἴος Ύδίτονας ποὺ ἄχουσε τὸ χτύπημα, θγῆκε καὶ τοῦ Εἶπε τόσο ὃ πατέρας ὅσο κ. ἡ μητέρα του εἶχαν ἐδῶ κι ἄρκετὸ φύγε! ἀπὸ τοῦτο τὸν κόσμο. Λυπημένος ὃ φιλόστοργος νέος χι ἀλολουθούμενος «ἀπὸ τὸν γείτονα τράθηξε- πρὸς τὸ χουητή- μα Πάνω ἀπὸ τὸ γῶνις ττῦ τάφου ποὺ σχέπα-ε τ ἀγαπημένα -- ώρα: δρ κ.α ῳ σα ολων Γ.ὰ ὧρες ἔμεινε ἐχεῖ προσευχόµενος μὲ ἱερὴ Στὴν πατρίδα του ὁ ἐραστὴς τῆς ἀγγελικῆς ζωῆς δὲν στά- θηκε γιὰ πολύ. ᾿Αφοῦ μοίρασε τὴν πατρἰκἡ περιουσία ατοὺς πτωγαὺς κι ἀπογαιρέτητε τοὺς γνωστοὺς ἀνεχώρησε. Γεμᾶτος ἀπογχασ: ο ἱστικότητα πρεγώρησε γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ του. Τὰ λόγια τοῦ θείο) Παὔλου' «ἐμοὶ χόσμος ἐσαιύρο- ται χἀγὼ τῷ κόφιῳ» (Γαλ. στ’ 14) ἀντηχηῦσαν δυνατὰ µέσα του καὶ τοῦ γέμιζαν τὴν ψυχἠ ἀπὸ ἀληθινὴ εὐτυχία. Όλος ὁ χόσμος μὲ τὶς δόξες καὶ τὶς τὰς μὰ καὶ τὰ πλούτη καὶ τὶς {- δονὲς χι ὅλα τὰ θέλυπτρά τα) σπωρώθηχαν καὶ νεκρώθηκαν γιὰ τὸν εὐγενικὸ νέ. Ἑέποτα ἀπ αὐτὰ δὲν μπορῶσε νὰ τὸν τραδήξη ἢ νὰ τὸν σογκνήση. δά καὶ κανένα ἄλλη ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ λέγονται ἂν «9ὰ τοῦ κόσμ τούτη», δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ τὸν θελεόση ναι νὰ τοῦ μετηλλάξη τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀφοσίω- σή του στ Σω-ῆρα Ἀριστό. Καύγηση καὶ χαρά το ἧπαν μό- γον Λοτός, π.ὺ πέθτνε πάνω στὸ σταυρὸ γιὰ τὶς ἁμαρτίες του, μὰ καὶ υτὰ τὶς ἀιναρτίες Άλων ἐκσίγων ποὺ θὰ πίστευχν σ᾿ Αὐ- τόν. Τὸ ὄνωνά Του ἀνἆλαθε ὰ χηρύςη: Καὶ τὸ κηρύττει παντοῦ. «Οὐκ ἔστιν ἐν ἅλλῳ οὐλενὶ ἡ σωτηρία’ οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν «ὗρανὸν τὸ δεδομένου ἐν ἀθθρώποις ἐν ὦ δεῖ σωθῆ»Σ. ἡμᾶς» ({1ράξ. δ' 19). Κανένκ ἄλλο πρέσωπο δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ἐξασφλλίση τὴ σωτηρία. Κανένα ἄλλο ὄνοια δὲν ἔχει δεθῆ ἀπὸ µέρως τοῦ τοῦ, ποὺ νὰ μπορῃ νὰ μᾶς σώση. Μό- γον ὁ Χριστὸς εἶνα. ὁ ἀληθινὸς Σωτήρ. 5 Αὐτ»ν ἂς πιστέφουµε ὅλει. Λὐτὰ ιὲ παρρησία καὶ ζωντάνια κηρύττει παντοῦ ὁ νέος ἱεραπόστολε-. Καὶ τὸ κήρυγµά του συγκ.νεῖ χι ἐνθωυσιάζει. Μὰ καὶ πείθε: κι οἰκολομεῖ. Ἕνα µεγάλο ποσιστὸ ἀπὸ τοὺς εἶδωλο- λάτρες ποὺ χ2τοκοῦσ-ν στὶς περιοχὲς ἐχεῖνες τῆς Γάζας καὶ τῆς Λότιας Παλαιστίνης δέχτηκαν τὸ χήρυγμα τῆ- σωτηρίας χάρη στὸν Άγ'.ο κι ἔγιαν Χριστιανοί. ᾽Αλλὰ κι οἱ αἱρετικοὶ ποὺ ζαῦτσν στὰ µέρη ἐκεῖνα, στὸ πρόσωπο τ.ῦ Οπίου θρῆκαν τὸ σθενχρὸ κ' ἀκαταμάχητο πρόµαχο τῆς ᾿Ορθοδοξίας. : ᾿Αφοῦ γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστηµ». ὁ ζηλωτῆής ἐργάτης τοῦ Εὐανγελίου ἀσχολήθηκε αὲ τὸ ἱεραποστολιχκὸ ἔργ», Ἑπτόπιν ᾱ- ποσύρθηνε στὲν ἀγαπηιένη του ἔργμια. Εκεῖ κωυτὰ στὸ λιμάνι τοῦ Μοϊσιᾶ προχώρησε χι’ ἔστησε τὸ ἡπγαστήρ:έ του. Τρ:άν- τα ἑπτὰ γρόγια πέρασε στὰ µέρος χὐτό. Τριάντα ἑπτὰ ὁλόκληρα χρόνια οὐστηρῆς ἀσκήσεως. Ἕνας τρίχινος σάκκο:, ποὺ ταλα,πωροῦσε τὸ κορμί του, ἦταν τὸ φόρεμά του γειμώνα - καλοκαίρι. Στὸ λαμιὸ ἔφερε μιὰ δερμάτινη λωρίδα, δῶρο τοῦ πγεψιατικοῦ το) πατέρχ, τῦ Με- γάλου Αντωνίζυ. Κατοικία του εἶγε ιὰ σπηλιὰ | ἕνα στενό- Ἅχτο χελλί. ἱίαὶ τροφή το λίνα ξερὰ σῦμα καὶ μερικὰ ἄγρια χόρτα. Μὲ τὴν αὐστηρή του τούτη ἐγχράτεια, ἀλλὰ καὶ τὴν θεριὴ κ. ἀδ'άλειπτη προσευγἡ καὶ τὴ σονεγῆ μελέτη τῆς Ἁγί- ες Γροφῆς ἀγωνιζόταν κάθς πέρα γιὰ ἕνα πρᾶγμα µόνο: Στὸ πῶς νὰ ἀρέση στὸ Θεό. Σὰν τὸ γρυσάφι ποὺ δοκηιάζεται στὴ φωτιά, ἔτσι χι αὖ- τὸ. Ἀεκάστηκς τοῦτο τὸν τρ ἀπὸ τοὺς ποικίλους πειρα- σιοὺς ποὺ ἡ ἀγόπη τοῦ θΞοῦ ἐπέτρεῳς νὰ τοῦ ἔρθουν γιὰ προ: σωπ.κήἡ τν ὠφέλεια καὶ δκηνή. Ὅμως μὲ τὸ νὰ ἔχη τὴ σχέ- Ψη του στραιµιένη στὸ θέληινα τοῦ θεοῦ χαὶ τὴν χαρδιά του χαθαρὴ ἀπὸ χάθε ἀκάβαρτο λογισιὸ κατόρθωσε χαὶ τοὺς πει- Ρχαμοὺς νὰ ξεπεράση κ. αὐτὸς ἀπρόσθλητος νὰ µένη. Κάτι πε- βισσότερον. Πέτυχε νὰ γίνη ἡ ψυχή του κατοικητήριον Αὐτοῦ τοῦ Αγίου Πνεύματος, ὥστε τίποτα στὸν κόσμο νὰ μὴν τὸν φο- θίζη κοὶ νὰ μὴ τὸν ταράσση. Τὸ ρχχάτω περιστατ'κὸ εἶναι ἐνδεικτυκὸ τοῦ θάρρους χαὶ τῇ: τὀλμης ποὺ διέκρινε την Όσιο, , Ἰάποτε ἐκεῖ στὴν ἐρημιά, στὴν ἀρχὴ ποὺ πῆγε, μιὰ συµ. ῥορία ἀπὸ ληστὲς τὸν εἶγε ἐπισημάνει καὶ τὸν πλησίασε μὲ κα. κὲς διαθέσεις. | -- Τί θἄκονες, ναλόγηρε, ἂν ἐδῶ στὴν ἐρημ.ἁ ποὺ εἶσαι μόνος, σοῦ ἐπετίθεντο ληστές: τὸν ρώτησε μὲ πρασπο:ητὴ ἀφὲ. λεια ὁ ὀρχηγόύστους. | --. Τί ἔγει νὰ φ2θηθη ἕνας γυμνὸς σὰν κι ἐμένα ἁπάντη- σε μὲ προότητ» κ ἀτοραξία ὁ ἐρημίτης. στ Κι ἂν σὲ σκοτώσρονι πρόσθεσε ὁ ληστής. --- Ὁ θάνστο: δὲν φυδίζε: ἐχεῖνεν, πο» εἶναι ἔτοιμος νὰ πεθάνη, ξανᾶπε ὁ Ἐρηήτης. Ὁ θάνατος χλείει τούτη τὴν ζωὴ τὴν πουσωρινή. Μὰ ἀνοίγτι τὴν ἄλλη. τὴν αἰώνια, τὴν πραγμα” τική. Σ᾽ αὐτὴ δαδίζουµιε ὅλοι, Τὸ λόγιο, το σὐτὰ Ἡ. ὃ τρόπος μὲ τὸν ῥποῖο τὰ εἶπε ἕχα- μαν τοὺς ληστὲς σχεφτικούς, ᾽Απομακρύνθηχαν σιωπηλοἰ, γιὰ νὰ ξαναγυρίσρων σὲ λίγο. Κάθησαν μπροστὰ στὸ χελλί του γι ἄρχισαν νὰ ζητοῦν ἀπὸ Αὐτὸν π’» πολλὲς ἐξηγήστις. Στὸ τέ- λος ὀμνολόγησαν τὸ σκοπὀ τους χαὶ μὲ δάχρυα γονάτισα) προ στά του καὶ ζήτησαν συγχώρηση. Ὁ Άγιος τοὺς συγχώρησε κι ἐξοχολούθησ: τὴ δ'ασγαλί του. ᾿Απὸ τὴν ἡμέρα ἔκείνη συνεχίστηκαν οἱ ἐπ'σκέψεις μὲ ἀποτέλεσμα στὸ τέλο- νὰ πυστέ- φουν καὶ νὰ θαπτιστοῦ» ὄγι πονάγα αὐτοί, λλλὰ κ. ἄλλοι ὄμοε- θνεῖς τους ποὺ κατοικοῦσαν στὴν πόλη τῆς Ἰδουμαίας. Ῥλούζη. Ἐτσ' Άγιος σῆρε ὃν τίτλο: ᾽Απόστρλος τῶν Ἡορακηνῶν. δ. Στήν ἑπόμενη Έκδοση τό Β΄ Μέρος το ΘΕΜΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ Δέν θά θέλαμε νά ἔχουμε καμιά ἀνάμιξη στήν λυπηρή, ὑπό- θεση στήν ὁποία ἄθελά του, θέλουμε νά πιστεύουμε, βρέθηκε μπλεγμµένος ὁ ἀγωνιστής ᾽᾿ Ανδρέας Μουστάκας. ᾿Εξάλου δὲν ἔχουμε τό δικαίωµα ἀφοῦ ἡ ὑπόθεση διερευνᾶται ἀπό τήν ἁστυ- νοµία κα) ἀφοῦ Τόν τελικὀ λόγο ἔχει πάντα ἡ Δικαιοσύνη. 'Ο Μουστάκας ὅπως καί κάθε ἄλλος πολίτης τῆς Δημοκρατίας θεω- ρεῖτα! κατό τεκμήριο ἀθῶος μέχρις ἀποδείξεως τοῦ ἑναντίον καί τοῦτο πάντοτε κατόπιν δηµόσιας ἀκροαματικῆς ὁιαδικασ/ίας ἑνώ- πιον τῶν Δικαστηρίων τῆς Δημοκρατίας, ἄν παραπεμφθῆ, ὅπου ὐπάρχει ὄχι µόνο πρῶτος ἀλλά κα! δεύτερος βαθμός Δικαιοδοσίας. 'Επειδή ὅμως ἀπό µερίόα τοῦ τύπου ἀντιμετωπίσθηκε ή ὑπόθεση αὐὑτή κατά τρόπο ἀνεπίτρεπτο μέ χαρσκτηρ/σµούς, κρίσεις καί σχόλια πού τείνουν νά προδιαθέσουν δυσμενῶς ὄχι µόνο τήν κοινή γνώµη ἀλλά κα! νά προκαταλάβουν κα! αὑτά Τά Δικαστήρια στήν κρίση Τους καί ἐπειδή ἀκόμη ἔγινε προσπάθεια ἀπό τούς γνωστούς κύκλους τῆς καπηλείας νά παρουσιασθῆ ή λυπηρή αὐτή ὑπόθεση σόν πολιτική ἑνῶ κάθε ἄλλο παρά αὑτό τό συμπέρασμα βγαίνει ἁπό τήν ἀντικειμενική εἱδησεογραφία γ/ά τό θέµα, θέλουµε γά τονίσουµε µερικά πράγματα πού παραλειψή τους, πιστεύουμε θᾷταν ἐπιζήμια. Κακίζουµε καί καταγγέλλουμµέ τήν ἀχαρακτήριστη προσπά- θεια ὠρισμένων ἐφημερίόων νό παρουσιάσουν Τό θέµα σόν πολι- τικό. Ο/ χαρακτηρ/σµοί πού ἔγινε προσπάθεια νά ὁοθοῦν στόν ἀγωνιστή Ανδρέα Μουστάκα εἶναι ἑντελῶς ἄσχετοι µέτό ἐπεισό- ιο, ὅπως κα/ἠ προσπάθεια ώρισμένου κυκλώματος τοῦ τύπου γά χρωματίσει τό ἐπεισόδιο εἴτεμέτά πολιτικά χρώματα τοῦ ὕποπτου σάν ὁράστη εἴτεμέτά πολιτικά χρώματα τοῦ θύματος. Όλα τό πιό πόνω ὁπ᾿ ἀφορμή µ/ά ἄτυχη ὐπόθεση δείχνουν δυστυχῶς πόσο λήγη ὀντικειμεν/κότητα ἔχουμε σ᾿ σὑτό τόν τόπο. Γιά παράδειγµα δόθηκε ἐὑρεία δηµοσιότητα κα! προβλήθηκε µέἐπηχυαίους ΤίΤλους τό γεγονός ὅτι ὁ Μουστάκας συνεχίζον τόν ᾿Ενωτικόν του ἀγῶνα δ/ετέλεσε κα/ µέλος τῆς ΕΟΚΑ 8, κα ἀγνοή- θήκε παντελῶς τό Ιστορικό γεγονός ὅτι ὁ Μουστάκας ὑπῆρξε ἐπικηρυγμένος καταζητούµενος κα/βασικό στέλεχος Τῆς θρυλικῆς ΕΟΚΑ κατά Τήν ἕνδοξη ἐποποήα τοῦ 1958-59 καί ἡ καθ᾽ ὅλα ἐθν/κή κα/ πστριωτική προσφορά του. ᾿Ακόμα ἀγνοήθηκε ή µεγάλη προσφορά του κατά τήν Τουρ- κική ἀνταρσία τοῦ 1963-64, σάν ἀρχηγοῦ τμημάτων τῆς 'ἔθε- λοντικῆς ᾿Εθνοφρουρᾶς πού ή ὁράση καί ἡ ἀνδρεία Του ἀναγνω- ρίσθηκαν ἆπ᾿ ὅλους. Μάλιστα γ/᾿ αὑτή του τήν προσφορά ἀπέ- σπασε τόν θαυμασμό κα! τά συγχαρητήρ!α ἁπό τόν Πρόεδρο καί όν Ὑπουργό ᾿Εσωτερικῶν κσθώς κα! ἀπό τόν τότε ᾿Επαρχο Λεμεσοῦ καί σηµερινό Υπουργό ᾿Εσωτερικῶν κ. Βεν/αμίν. ᾿Εμεῖς πιστεύουμε πώς ἡ πράξη τοῦ Μουστάκα νά παρσόο- θεῖ εἶναι πράξη πού φανερώνει σωστό ἄνθρωπο κα[τήν χαιρετ/- ζουμε σάν χειρὀνομία καλῆς θελήσεως ἀπό µέρους του, γ/ατ/ δὲν θέλησε νά γίνει αἱτία γ/ά τήν πρόκληση ἀνωμαλιῶν στόν τόποµας κατά τὶς ὁύσκολες αὑτές μέρες πού περνᾶ ή Κύπρος καί πού οἱ ἐχθροί µας ἐπιδιώκουν νά ἑκμεταλλευθοῦν κα τό παραμικρό λά- θος µας ὅπως κα/ ἀνύπαρκτες καταστάσεις γιά να ὀλοκληρώσουν τήν καταστροφή. εθνικος ΦΥΛΑΚΑς στήριον τῆς Χώρας. ᾿Ακόμα διότι φορεύς καί ἐμπνευστής τῆς Φαεινοῦς αὐὖ- τῆς ἰδέας εἶναι ὁ κ. Μαῦρος, µέ τήν θέσιν τοῦ ὁποίου, ἔσπευ- σαν νά ταχθοῦν ἀνεπιφύλακτα μὲ ζηλευτήν καί ἀξίαν ἰδιαιτέ- ρας προσοχῆς ταχύτητα ἅπαν- τα τά ἐν τῇ Βουλῆ πολιτικά σχήματα. Καί οὕτω ὁ πολύς κ. Μαῦρος παρουσιάζεται ὡς ἀπό μηχανῆς Θεός πού λύει ὡς διά μαγείας, μείζονος σημασίας ἑ- θνικά θΕµατα. τήν ἔκπληξιν ἠκολούθη- σεν καί ἡ ἔντονος ἀγανάκτησις διότι καί µόνον ὅτι ὁ περί οὐ πρόκειται πολιτικός ἔθεσε τό θέµα εἶναι ἀρκετόν διά νά κα: ταστήση διαβλητήν, ἔκπροοι- µίου τήν πρότασιν, ἀφοῦ εἶναι γνωστόν καί εἰςτόν τελευταῖον ἓξ ἡμῶν ὅτι εἶναι οὗτος ἕν ἀπό πολλά πρόσωπα πού θά πρῖπει διωνυχιστικῶς νά ἐξετασθοῦν, διά τόν ρόλον ποῦ διεδραµάτι- σαν εἰς τήν ὑπόθεσην τῆς Κύ- πρου. Δεδομένου ὅτι πολλοί ἰσχυρίζονται καλῶς ἤ κακῶς ὅ- τι εὐθύνεται μὲ τούς ἀνεπιτυ- χεῖς χειρισμούς του, κατά τάς συνομιλίας ἐν Γενεύη τό 1974 ὅτι παρέσχε τήν δυνατότητα ἕ- στω καί ἀθελήτως εἰς τούς Τούρκους καίτήν εὐκαιρίαν νά ἐξαπολύσουν τόν «᾿ Αττίλα Πρ. Μέ ἀποτἔλεσμα τό 5 τοῦ προγεφυρώµατος πού κατεῖ- χον οὗτοι κατά τάς συνομιλίας, νά τό ἐπεκτείνουν εἷς τὸ 451. τῆς μαρτυρικῆς Μεγαλονήσου, πού ἕκτοτε στενάζει ὑπό τόν ἕ- λεγχον τοῦ κατακτητοῦ. Διά μίαν εἰσέτι φΦοράν ὅθεν, ἠτύχησε πολιτικῶς ὁ κ. Μαῦ- ρος µέ τήν ὀξύμωρον ἐπιδίωξιν του νά ἐπιβάλει τάς διαδικασἰ- ας ἐρεύνης δι᾽ ἕνα θέµα εἰς τό ὁποῖον εἶναι τό πλέον ἀπαρά- δεκτον πρόσωπον νά άσχολη- θῆ διά τούς προαναφερθέντας Αρθρο τοῦ Ταξιάρχου Ε. Α. κ. ΠΑΝ. ΖΑΜΠΕΛΗ ) ΜΕ ΙΔΙΛΙΤΕΡΑΝ ἔκπληξιν ἔπληροφορήθη, ἡ κοι- νή γνώµη, ἀπό τά δημµοσειεύµατα τοῦ Τύπου ἀρχικῶς καί τήν ἓν συνεχεία κυβέρνητικήν ἀνακοίνωσιν ὅτι ὁ «φάκελος τῆς Κύπ ρου» πού πρατεῖται Επί μακρόν τώρα ἑρμητικά καί ἑπτασφράγιστα κλειστός, θά ἀνοιγῆ καί θά ἀποτελέση, ἀντικείμενον Ερεύνης, µίας ὁριζομένης διακομματικῆς Επιτροπῆς. Ὡς ἐάν ἡ Βουλή τῶν Ελ- λήνων νά µετεβλήθη διά νυκτός, εἰς ἀνώτατον δικα- λόγους. Ἠαί ποὺ στοιχειώδης πολιτική εὐαισθησία τό ἐπέβα- λε νά κρατηθῆ μακράν προτά- σεων καί διαδικασιῶν. Περαν αὐτῶν εἶναι ἡλίου Φαεινότερον ὅτι ἡ µέσω τοῦ Κοινοβουλίου ἔρευνα τῆς ὑπο- θέσεως ἐπιλήψιμος πρότασις του δημιουργεῖ καί τήν βάσι- μον ὑπόνοιαν, ὅτι τό περί οὗ πρόκειται πολιτκόν πρόσω- πον, ἐπιχειρεῖ νά στρέψη τήν ἔ- ξετασιν πρός μεθόδους καί ἀτραπούς, ἐξυπηρετούσας τάς προσωπικάς του ἐπιδιώξεις ἆλ- λά καί τάς τοιαύτας ἄλλων προσώπων βαρυνοµένων ἐξἸ- σου μὲ αὐτόν μὲ κατηγορίας. ᾿Αλλά καί ὅτι παραλλή- λως διευκολύνει πολιτικῶς τόν κ. Παπανδρέου, νά παρουσια- σθῆ ὡς τηρῶν τήν ρητήν ὑπό- σχεσην τοῦ διά τό ἄνοιγμα τοῦ περιωνύµου φακέλου χωρίς νά προβληµατίση καί τούς πολιτι- κούς ὑπολόγους τῆς τραγωδί- ας. Η καί τό χειρότερον, κατ᾽ ἄλλους διά νά ἐκβιάζη ἕκάστο- τε μέ τήν ἀπειλήν τοῦ ἀνοίγμα- τος τῆς ὑποθέσεως τούς πολιτικούς αὐτοῦ ἀντίπαλους, ΜΕ ἄλλα λόγια «πολιτικά παΐγνιω χωρίς τέλος. Περίεργον, πολύ περίερ- γον μᾶς Φαίνεται τόσον ἀφε- λεῖς θεωροῦν τούς Ἓλληνας ὁ ἄνευ πολιτικῆς στέγης πολῖτι- κός αὐτός ἀνήρ, καὶ ὁ ἡγέτης τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ὅτε τό πρῶτον ὁ κ. ΠΠα- νανδρέου ἀνέλαβε τήν διακυ- βέρνησιν, τῆς χώρας µεταξύ τῶν ἄλλων πολλῶν πού ὑύπε- σχέθη ἦτο καί τό ἄνοιγμα τοῦ περιωνύµου φακέλλου, ΥΕΥΟ- νός πού προεκάλεσε τήν γενι- κήν ἀναγνώρισην καί πίστωσιν τοῦ ἐνεργητικοῦ τῶν κρατούν- των μέ µίαν ὀρθήν καί ἐξόχως σηµαντικήν ἐθνικήν ἀπόφασιν. «ῬΡάκελος Κύ ᾿Από ἄλλας ἀγώνιστικάς στήλας τήν Ἰ4ην Δεκ. 1981 ᾱ- Φφοῦ ἐπεκροτήσαμε µέ ἀληθή ἔ- θνικήν Ἱἱκονοποίησι τά ἀποφασισθέντα διετυπώθησαν ἓν ἔπιμυθίω καὶ τά ἀκόλουθα ὡς ἀπαραίτητον στοιχεῖον διά μίαν ἔντιμον ἀντμετώπισιν, τῆς συμφορᾶς πού μᾶς ἔπληξε. Καἰπούκατ᾽ ἀνάγκην καταχω- ροῦμεν αὐτολεξεί, προκειμξ: νου νά μᾶς δευκολύνουν εἰς τάς ὀρθάς ἐκτιμήσεις καὶ εἰς τάς σκέψεις πού θά διατυπω” θοῦν περαιτέρω: «... Υπό τήν ἀπαραίτητον προὐπόθεσιν ὅτι ἡ ὑπόσχεσις θά πραγματοποιηθῆ καί ὅτι αὖ- τοί εἰς τούς ὁποίους θά άνατε- θῇ τό βαρύ καί ἱστορικό ἔργον τῆς ἀνακρίσεως θά εἶναι πρὀ- σωτια ἠλεγμἔνου ἀντικειμενὶ- κοῦ κύρους ἀἁπηλλαγμενα παθῶν, θά ἀφεθοῦν δὲ ἐλεύθε- ροι ἓξ οἰωνδήποτε δεσμεύσε- ων, διά νά παρουσιάσουν τήν τραγωδίαν καὶ τά συναφεῖς εὖ- θύνας εἰς ὁλόκληρον τήν ἕκτα- σιν τών». Φυσικόν ὡς ἐκ τῶν ἀνωτέ- ρω εἶναι ὅτι ὅλοι ἀνἔμενον ὅτι ἡ ἐκκαθάρισις τῆς ὑποθέσεως αὐτῆς πού ὀρθῶς πιστεύουν ὅτι πρόκειται περί Προδοσίας, θά ἀνετίθετο εἰς πρόσωπα ἀδια: βλήτου κύρους καί ὄχι εἰς κομ- µατικά τοιαῦτα ὑποκείμενα ἀνθρώπινον τοῦτο, ὡς ἓἔκ τῆς θέσεως των εἰς ἐνδεχομένας ἔ- πιρροάς, πολιτικάς σκοπιµότη- τας ἤ καί πιέσεις ἀκόμη. Εὔλογα ὅθεν τά αἰσθήμα- τα ἡμῶν τά ἐρωτήµατα καί οἱ ὑ- ποφίαι πού προεκάλεσαν ἡ µετά σπουδῆς ὁμόφωνος ἆπο- φάσις νά ἀνατεθῆ ἀνακριτικόν ἔργον καί ἔρευνα εἰς βουλευ- τάς, πού χωρίς νά ἀμφισθητῷ- μεν τό κῦρος ἤ τάς ἀγαθάς προθέσεις των - ἓν τούτοις λό- γω τῆς διαφόρου ἀποστολῆς των εἶναι οἵπλέεον ἀαναρμόδιοι Φορεῖς δι᾽ ἕν τοσοῦτον τερα- στίων διαστάσεων ἀνακριτι- κὀόν ἔργον. Ἡ θὲσις αὐτῶν μάλιστα πέραν τῶν προαναφερθέντων καθίσταται ἔξόχως δυσχερής ἐκ τῶν πραγμάτων ἀφοῦ εἰς τά ὑπό ἐξέτασιν πρόσωπα, περι- λαμβάνονται, ὄχι µόνον μέλη τοῦ Κοινοβουλίου ἀλλά καί ᾱ- τοµα κατέχοντα καιρίας θέσεις εἰς τόν δηµόσιον βίον. ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982 Πῶς εἶναι δυνατόν, νά δια- νοηθῶμεν ὅτι ἁπλοί βουλευταί αὐτοί, ἔστω καί ἐκ τῶν ἀρίστων πού θά ἐπιλεγοῦν ὅτι θά τολµή- σουν νά θέσουν ἐρωτήματα ἆ- πτόµενα Προδοσίας ἀλλά καί νά ἀπαγγείλουν κατηγορίας, εἲς πολιτικούς ἄνδρας διά βα- ρεῖαν ἀμέλειαν εἰς τούς χειρι- σμούς των ὡς ἡπερίπτωσις τοῦ κ. Μαύρου ᾿Εδῶ, ἡ ὑπόθεσις ὡς ἀντι- µετωπίζεται ἐνθυμίζει τήν λαῖ- κήν παροιµίαν «Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει. ἴαί εἷ- ναι ἀπόφασις καί διά γέλωτας, ἀλλά καί διά κλάματα. Εἴπομεν τότε τό ἔπανα- λαμβάνομµεν μετ ἔμφάσεως καί σήμερον, ὅτι τό ἄνοιγμα τοῦ φακέλλου, τῆς μοναδικῆς αὐτῆς ντροπῆς τῆς συγχρόνου ἑλληνικῆς ἱστορίας εἶναι μὲν καθολική ἀπαίτησις διά τήν κά- θαρσιν τοῦ ἐθνικοῦ µας βίου. Αλλά ὄχι ὑπόθεσις πού δύναται νά ἀντιμετωπισθῆ κα- τά τόν ἐπιχειρούμενον πρόχει- ρον τρόπον καί πού μαρτυρεῖ προθέσεις νά κλεισθῆ ὅπως ὅ- πως µία τόσον σοβαρά ὑπόθε- σις πού εἶναι συνυφασμένη μέ τήν τρωθεῖσαν κατά τρόπον ' βάναυσον ἐθνικήν τιµήν καί - περηφάνειαν. Πρός θεοῦ εἶναι σοβαρά πράγματα αὐτά νά ἀναμένω- μεν ὅλοι νά ὁμιλήση ἡ ΝΕΜΕ: ΣΙΣ πού θά Φωτίση τήν θλιβεράν αὐτήν ὑπόθεσιν καί κατηγορίας τούς ψιθύρουςπού ἀπό τό 1974 κυριαρχοῦν εἰς τόν ἑλληνικόν ὁρίζοντα καί τό ἔρ- γον αὐτό νά ἀνατίθεται εἰς τήν οἰανδήποτε κομµµατικήν ἔπι- τροπήν: ᾿ Ενῶ εἶναι γνωστόν ὅ- τι μόνον εἰς ἕνα συγκροτούµενον «᾿ Ανώτατον Εθνικόν Δικαστήριον» ἀνήκει τό Ἱστορικόν αὐτό ἔργον Καιρός εἶναι νά ἀντιλη- φθοῦν καί νά συνειδητοποιή- σουν χωρίς αὐτοπάτας, οἱ κινούμενοι μὲ τοιαύτας προτά- σεις εἰς τούς χαρτοφύλακας τών καί ὅσοι σπεύδουν νά ἔπι- κροτήσουν αὐτούς ὅτι οἱ νε- κροί τῆς Κύπρου, ἡ αἱμόφυρτος Κύπρος καί ὁ ἕλ- ληνισµός ὁλόκληρος δέν ἔπι- δέχονται οὔτε θά ἀνεχθοῦν Προ ». ιτ κ πλέον καί νέα πολιτικά «παΐγνι- α. Καΐ ἔάν ὅπως πολύ φοβού- µεθα, ἐπιχειρήσουν οἱ κάποιοι κύριοι, νά «κουκουλώσουν» τήν μεγάλην αὐτήν ἔθνικήν ἓν- τροπήν καί νά ἀποδώσουν εὖ- θύνας κατ᾽ ἀρέσκειαν, ἀργά ἤ γρήγορα, κάποιοι ἄλλοι πλέον συνετοί πολιτικοί ἄνδρες θά ᾱ- νωΐξουν διάπλατα τόν θλιβε: ρόν αὐτόν Φφάκελλον διευρυνοµένου τούτου καί μέ νξας κατηγορίας ὡς ἡ ἔπιχει: ρουµένη µέσω Κοινοβουλίου ἀντιμετώπισις. Πρίν δὲ ἡ ἔσχατος πλάνη, τῆς κατά τόν ἐπιχειρούμενον τρόπον ἀντιμετωπίσεως τῆς ὗ- ποθέσεως, ἀποδειχθῆ χείρων τῆς πρώτης τοῦ ἐπί μακρόν ἁδι- καιολογήτως τηρουµένου ἑρ- μητικῶς κλειστοῦ Φφακέλλου καὶ τό ἓν ἀνοσιούργημα ἆκο- λουθήσει τό ἕτερον, οἱ ἁρμόδι- οι καί ὑπεύθυνοι ἄς σταθµίσουν καί νά ἀναλογι- σθοῦν τάς µεγάλας εὐθύνας τών. Σ. Ἡ μοναδική ἀντιμετώπι- σις πού ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἆνα- μένουν διά νά πιστεύσουν ὅτι πράγματι τό θέμα ἀντιμετωπί- ζεται µετήν ἐπιβαλλόμενην σο- βαρότητα, εἶναι ἡ συγκρότησις μιᾶς ἀνακριτικῆς ἐπιτροπῆς ἆ- ποτελουµένης ἀπό ἄνδρας κα- θολικῆς ἀναγνωρίσεως, ἀποστράτους ἀξιωματικούς, δικαστικούς, διπλωµάτας κλπ. οἱ ὁποῖοι νά ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι καί τονίζοµεν τοῦτο - στεντω- ρεία τῇ φωνῆ - νά ἐπιτελἔσουν τό σοβαρόν καί ἱστορικόν ἔρ- γον πού τούς ἀναμᾶνει. Αἱ εὖ- θῦναι, ὁπουδήποτε καί ἔάν ἀνήκουν εἷς νεκρούς καί ἔπι- ζώντας πρέπει νά ἀποδωθοῦν εἰς τό ἀκέραιον χωρίς ἕλεος καί περιορισμούς. Κάθε ἄλλη λύ- σις, µόνον ἐθνικάς ζημίας θά προκαλέση θά διαιωνίση τήν ἔ- λεινήν αὐτήν ὑπόθεσιν ἀλλά καί τό κῦρος τῆς Πατρίδος θά µειώση διεθνῶς διάτὀν τρόπον πού ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες οἱ νεώτε- ροι ἀντιμετωπίζουμε τά θεματα πού ἅπτονται εὐθέως τῆς ἔθνι- κῆς τιμῆς καί ὑπερηφανείας τοῦ Ἓθνους, ΠΑΝ. ΖΑΜΠΕΛΗΣ Ταξίαρχος ἐ.ᾱ. Παρουσία καί δράση τῶν Ροδίων στίς Ἡν. Πολιτεῖες Ο ΑΡΙΘΜΟΣ τῶν Ροδίων στήν ᾽Αμερική ἀνέρχεται σέ περίπου 5.000 ἀπό τούς ὁποίους 1.600 εἶναι μετανάστες, 3.400 γεν- νηµένοι στήν ᾽Αμερική, 1.000 εἶναι ἐττιχει- ρηµατίες, 850 ἐπαγγελματίες, 200 ἐπιστή- µονες καί 1.050 ἐργάτες µέ µέσο ἐτήσιο εἰ- σόδηµα πού ὑπολογίζεται σέ 30.000 μέ 40.000 δολ. Τό 1921 (ὅταν υἱοθετήθηκε ὁ πρῶτος µεταναστευτικός νόμος) ὁ ἀριθ- µός τους ὑπολογίζεται σέ περίπου 450 ---ὅλοι σχεδόν ἐργάτες σέ ἐργοστάσια κάθε τύπου, σιδηροδρομικές γραµµές, ἀνθρα- κωρυχεῖα, πλυντήρια καί ώς πλανόδιοι πωλητές μὲ µέσο ἐτήσιο εἰσόδημα πού ὑπολογίζεται σέ 700 µέ 1.000 δολάρια. Οἱ παραπάνω στατιστικές δίνουν ἀδρή εἰκόνα τὴς ἀλματικῆς προόδου τοῦ Ροδια- κοὺ στοιχείου στή χώρα πού ἐθελοντικά διάλεξε γιά µόνιµη διαµονή. Ὑπάρχουν σήµερα παιδιά τῆς δεύτερης καί τρίτης γε- νεᾶς πού διακρίνονται σέ κάθε τοµέα δρα- στηριότητος: δήμαρχοι, καθηγητές κολλε- γίων καί πανεπιστημίων, πρόεδροι ἔται- ρειών, κοινοτάρχες, στελέχη σέ ὁμοσπον- διακές καί πολιτειακές ὑπηρεσίες. Ενώ µέ- χρι τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τό Ρο- διακό ἐπιστημονικό δυναμικό είναι ἐλάχι- στο, σήµερα ὑπάρχουν λαμπροί ἐπιστή- µονες µέ μεταπτυχιακούς τίτλους πού δι- δάσκουν σέ πανεπιστήμια, ἐργαζονται σέ πανεπιστημιακά ἤ ἰδιωτικά ἐρευνητικά κέντρα ἡ σέ µεγάλες θιοµηχανικές ἐπιχει- ρήσεις ---ἕνα εὔρώστο δηλαδή, ἐπιστημο- νικό δυναμικό πού τιμᾶ τό ἑλληνικό ὄνο- μα. Οἱ πρῶτοι Ρόδιοι μετανάστες Ὑπόρχει ὁ μύθος ὅτι ὁ πρῶτος Ρόδιος πού πάτησε πόδι στήν ᾽Αμερικανική ἦπει- ρο ἦταν ναύτης Πορτογαλικοῦ ἐξερευνητι- κοὺ πλοίου ὁ ὁποῖος ἐγκαταλείφτηκε πρό τοῦ 1600 σέ µιά ἀκτ᾽] γνωστή σήµερα ὡς ΕΠοάο Ιείὰηά ὅταν ξαφνική τρικυμία ἀνάγκασε τόν ωριστικό ἁπόπλου τοῦ πλοίου. Κατά τόν μύθο, ὁ ἐγκατοαλειφθείς Ρόδιος παντρεύτηκε ντόπια ἐρυθρόδερμη ᾖνδιάνα) καί ἔδωσε στό νησάκι! ὅπου ζού- σε τό ὄνομα «Νῆσος Ρόδος». Εἶναι ἐξακριθωμένο ὅτι οἱ πρὠτοι Ρόδιοι --τρία ἀδέλφια-- μετανάστευσαν στήν ᾽Αμερική τό 1898 καί τό πρὠτο ὑπολογίοι- μο μεταναστευτικό ρεύμα Ροδίων ἄρχισε µετά τήν υἱοθέτηση τό 1908 τοῦ Όθωμανι- κοῦὺ συντάγµατος πού ἐπέθαλε γενική στρατιωτική θητεία. Πολλοί στατεύσιµης ἡλικίας Ρόδιοι ἐγκατέλειψαν τό νησί γιά τίς Ἡν. Πολιτεῖες καί µερικές ᾽Αγγλικές ἀποι- κίες. Τό ρεῦμα αὐτό κορυφώθηκε µετά τήν Ἱταλική κατάληψη τῆς Δωδεκανήσου τό 1912 καί συνεχίστηκε ὡς τό 1921. Ἔτσι ἐνῶ ὁ ἀριθμός τῶν Ροδίων στήν ᾽Αμερική ἀπό τό 1896 ὡς τό 1907 ἦταν ἐλάχιστος (περί- που 85), μεταξύ τοῦ 1908 καί 1921 αὐξήθη- κε σέ περίπου 500. Οἱ Ρόδιοι μετανάστες κατά τίς περιόδους αὐτές ἐργάζονται σέ χειρωνακτικές κυρίως ἐργασίες θ0-80 ὧρες τήν ἑβδομάδα µέ µέσο ἑβδομαδιαῖο μισθό πού ἐκυμαίνετο µεταξύ 6 καί 10 δολ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Α.Π.Ε.Λ. Τά γραφεῖα τοῦ Συνδέσμου ᾿ Αγωνιστῶν [Πόλε- ως καί ᾿Επαρχίας Λεμεσοῦ (Σ.Α.Π.Ε.Λ.) ὁδός Βασί- λη, Μιχαηλίδη 4 τηλ. 64211 Λεμεσός, θά εἶναι ἀνοικτά ὡς ἀκολούθως: Από Δευτέρα - Παρασκευή: 9 π.μ. - 1 μ.μ. καί 5 - 8 μ.μ. Τό Σάββατο ἀπό τίς 8 π.μ. - 1 μ.μ. Ὡς πρώην Πρόεδρος τοῦ Παρροδιακοῦ Συλλόγου ᾽Αμερικῆς «Απόλλων», ὁ ἀνταποκριτής στήν Οὐάσιγκον Μανώλῆς ᾿Αθανασιάδης ἐκπροσώπησε τούς ψοδίους τῆς Αμερικής στό , Πρώτο Συνέδριο Δωδεκανησί ων Διασπορᾶς πού συγκλήθηκε στή Ρόδο µεταξύ 16-19 Ιουλίου καί μίλησε µέ θέµα «Ἡ Παρουσία τών Ροδίων στήν ᾽Αμερική ἀπό τά τέλη τοῦ Ί9ου αἰώνα µέχρι σήμε- ρα». Δημοσιεύουμε τήν σύνοψη τῆς εἰσηγήσεως πού ἔκαμε: Ἠταν θύματα ἐκμεταλλεύσεως καί δια- κρίσεων, ἔνιωθαν, ὅπως ὅλοι οἱ τότε Ἕλ- ληνες μετανάστες, ἀπόλυτα ξένοι καί µόνο τους ὄνειρο ήταν ν’ ἀποκτήσουν χρήματα, νὰ ξεπληρώσουν χρέη (πολλοί εἶχαν ὑπο- θηκεύσει σπίτια, καί κτήµατα Υιά ναῦλα), νά παντρέψουν ἀδελφές καί µιά µέρα, σα- Ραντάρηδες ἤ πενηντάρηδες πιά νά γυρί- σουν στό πατρικό σπίτι. Πολύπλευρη δράση Ἡ περίοδος 1920 - 1950 μπορεῖ νά θεω- ρηθεῖ ἡ πιό σηµαντική τῆς Ροδιακἠς Πα- ρουσίας στήν ᾽Αμερική ἀπό πλευρᾶς ὁρ- γανωτικῆς, γενικότερης ἑξέλιξης τοῦ Ρο- δίου μετανάστη καί ζηλευτῆς πατριωτικής δράσης. Οἱ Ροδίτικες µικροσυνοικίες ἀνα- πτύσσονται οἱ παροικίες πού ϐθάζουν τά θεµέλια τὴς Ροδιακῆς οἰκογένειας, τῆς πρώτης προσπάθειας γιά συστηματική ὀργάνωση προθολή τῆς Ροδιακῆς παρου- σίας σέ κάθε δραστηριότητα, ἐκδήλωση, ἰδιαίτερα στόν πατριωτικό, ἐκκλησιαστικό ἐκπαιδευτικό, καί φιλανθρωπικό χώρο. Τό 1921 ἵδρυσαν τόν Παρροδιακό Σύλ- λογο ᾽Αμερικῆς µέ 20 ἀνδρικά τµήµατα καί 9 γυναικεῖες στοές σὲ διάφορες πόλεις. Μέ- Χρι τό 1940 καί συγκεκριµένα µετά τό 1926 ὅταν ὁ Μουσολίνι ἔκλεισε τά σχολεῖα οἱ Ρό- διοι τῆς ᾽Αμερικῆς µέ τήν µεγάλη ὀργάνω- σή τους «Απόλλων» ἔδωσαν ἀθόρυθα τό «παρόν» στίς ἀνάγκες τῆς γενέτειρας Ρό- δου. Εθοήθησαν σχολεῖα, κοινότητες, συ” νέθαλαν στήν ὀργάνωση κατηχητικὠν σχολείων, ἐπιδότησαν μαθητικά συσσίτια, ἑνίσχυσαν ἱεροκήρυκες καί ἱερεῖς, ὑποστή- ριξαν ἐξόριστους πατριῶτες καί ἐπιστήμο- νες µέσο ἐπιτροπῶν στήν ᾿Αθήνα, τήν ᾿Αλεξάνδρεια καί τό Κάῑρο, καί τοῦ Πα: τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Συνέθα- λαν στἠν ἵδρυση τῆς Δωδεκανησιακῆς Νεολαίας ᾽Αμερικῆς πού εἶχε ἀναλάθει τόν ἀγώνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Δωδε- κανήσου καί οἱ ἴδιοι ἡ τά παιδιάτους κατά ἑκατοντάδες ὑπηρέτησαν ὑπό τήν ἁστε- ρόεσσα. Πάλι µέσω τοῦ συλλόγου των «Απόλλων» οἱ Ρόδιοι τῆς ᾽Αμερικῆς διενέρ- γησαν ἐράνους γιά τοὺς σεισμοπαθεῖς τῆς Ρόδου, ἐθοήθησαν ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα ἵδρυσαν ἀντιφυματικά κέντρα, ἔστειλαν ἀσθενοφόρο, φαρμακευτικά εἴδη, καί ἀν- τινογραφικἀ μηχανήματα στό νοσοκο: . μεῖο, προικοδότησαν ὀρφανά, παρεχώρη- σαν ὑποτροφίες, ἵδρυσαν γεωργική σχολή κλπ. Συναισθηµατικοί δεσμοί - ᾿Αδελφοποίηση Θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς ὅτι οἱ Ρόδιοι γενικότερα καί οἱ Ροδιοαµερικανοί γενικά συνδέονται µέ τίς Ηνωμένες Πολιτεῖες καί συναισθηματικά γιατί µιά ἀπό τίς 50 πολι- τεῖες τῆς χώρας, ἡ Κηποόε ἰσ]απά πἠρε τήν ὀνομασία της ἁπό τήν Νῆσο Ρόδο. Γιά τήν ὀνομασία τῆς [Πολιτείας αὐτῆς εἶναι ἐξακριθωμένο ἱστορικά ὅτι ὁ μεγάλος φλώρεντιανός θαλασσοπόρος καί έξερευ- νητής Οἰογαππί ἄε ΝΨθιηὰζᾶπο ἔφθασε τό 1524 στήν ἀκτή μικροῦ νησιοῦ (σημερινοῦ Ααιυϊάπἰςκ) πολύ κοντά στήν ἠπειρωτική ἀκτή τῆς ᾽Αμερικῆς ὅπου καί ἀπεθιθάσθη. Ἡ ἀπό χάρτες ἤ γιατί ἔτυχε νά ἐπισκεφθεί τό νησί µας ὁ ἆθ ΝειΓᾶζᾶπο θρὴκε ὅτι «Τό σχῆμα τοῦ νέου νησιού ἔμοιαζε πολύ μέ ἐκεῖνο'τῆς Νήσου Ρόδου στήν Μεσόγειο». Βάπτισε λοιπόν τό νησί αὐτό Νῆσο Ρόδο. Τό 1636 ἔφτασαν ἐκεῖ οἱ πρῶτοι Άγγλοι ἄποικοι καί 100 χρόνια ἀργότερα ἡ Υειτο- νική ἠπειρωτική περιοχή (περίπου 1.215 τετραγ. μίλια) ὀνομάστηκε ἐπίσημα Κηοάε Ι5ίαηᾷ (χωρίς τό τελικό «ς») πρός τιµήν τῆς Νήσου Ρόδου (Θ6λ. ΕπεγεΙορεᾶία Απιεγίζᾶ- Πᾶ, σελ. 483. Επίσης δἱείπΌειρ 5ΡείΙᾶ: Αη Ηἰδιογίζαἱ Ομἱάε-κηοᾶε Ι5απᾶ, 1376). Στό Πρῶὠτο Συνέδριο Δωδεκανησίων ᾿Αποδήμων εἰσηγήθημεν καί τό Συνέδριο υιοθέτησε πρόταση ὅπως ή Νῆσος Ρόδος καί ἡ Πολιτεία Κῃοσε Ιδίαπά ἁδελφοποιη- θοῦν. Προθλήματα ἀποδήμων Ροδίων : Τρία εἶναι κυρίως τά προθλήµατα τών Ρο- δίων καί ὅλων τῶν Ελλήνων τὴς Αμερι- κής, δυό τῶν ὁποίων σχετίζονται µέ τή παλιννόστηση συνταξιούχων καί ἄλλων Ροδίων. 9 Ἡ ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη: ᾿Ενώ ἡ ἀμερικανική ὁμοσπονδιακή ὑπηρε- σία 5οςἰᾶἰ 5θευτγ (Κοινωνική ᾿Ασφάλιση) κρατεῖ ἕνα ποσό ἁπτό τήν μηνιαία σύνταξη γιά τέτοια περίθαλψη ὅμως οἱ δικαιοῦχοι στή Ρόδο στερούνται τέτοιας περίθαλψης, ὐὑποθάλλονται σέ ὑπέρογκα ἔξοδα σέ περί- πτωση ἁσθενείας. Στήν εἰσήγησή µας ὑπε- δείξαµεν νά ἐπιδιωχθεῖ Ἕλληνο- ἀμερικανική συμφωνία γιά ἀνακούφιση τῶν συνταξιούχων σ’ ὅλη τήν Ελλάδα ἀφοῦ μάλιστα εἶναι διατεθειμένοι νά πλη- ρώνουν στό ΙΚΑ ένα συµθολικό ποσό. Ση: µειωτέον ὅτι στήν Ελλάδα ὑπολογίζεται νά ζοῦν περίπου 35.000 τέτοιοι συνταξιοῦ- χοι πού εἰσάγουν συνάλλαγμα τό ὁποῖο ξεπεβνᾶ τό ποσὀ τῶν 300 ἐκατ. δολ. έτη- σίως, 9Η οἰκειοποίηση τῆς περιουσίας τῶν ἘΕλ- ληνο- αμερικανών συνταξιούχων κατά τή διάρκεια τῆς πολύχρονης ἀπουσίας τους. Οἱ παλιννοστοῦντες μετανάστες δέν θ6ρί- σκουν ἕνα κομµάτ! γής (πού τούς ἀνήκει) γιά νά κτίσουν ἕνα σπιτάκι. ο Τό σημαντικότερο πρόθληµα πού οἱ Ρό- διοι καί γενικά οἱ Ἕλληνες τής ᾽Αμερικῆς ἀντιμετωώπίζουν εἶναι τὸ πρόθληµα τῆς Παιδείᾶς -- τὴς διατήρησης τής Ἑλληνικῆς γλώσσας καί τῆς Κληρονομιᾶς µας γενικά. Τό πρόθληµα -- δυσκολότατο µέσα στό ἀμερικανικό χωνευτήρι -- ἀντιμετωπιζό- ταν πολύ ἀποτελεσματικά ἀπό τήν Ἓλλη- νορθόδοξο ᾿Αρχιεπισκοπή ᾽Αμερικῆς' ἡ ὑποία ἀπό τό 1935 μελετὰ ἐπιστημονικά τίς διάφορες πτυχές, προθαίνέι μεθοδικά στή λύση του. Τελευταῖα ὅμως τό πρόθλη- μα ἔγινε ὀξύτερο ἐξ ἀφορμῆς τῆς συντονι- σµένης προσπάθειας πού γίνεται πρόσ- Φατα γιά νά ὑπαχθεῖ τό ὅλο ἐκπαιδευτικό µας στό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἐδῶ καί γιά νά πολιτικοποιηθεῖ ὁ Ελληνισμός τῆς ᾽Αμερικῆς, µιά περιπέτεια γιά τήν ὁποία Ελληνο-αμερικανικό περιοδικό ἔγραψε, μεταξύ ἄλλων: τω Ἄς μᾶς ἀφήσουν ἤσυχους τά ἑλληνι- κά κόμματα. ᾿Εδώ προοδεύουµε γιατί ἀσχολούμαστε περισσότερο μέ τίς δουλειές µας παρά μέ τήν πολιτική (τὴς Ἑλλάδος). Καί ἐπιθυμοῦμε νά µεί- νουµε ἐνωμένοι καὶ νὰ µή διαιρεθοῦµε σέ ἀριστεροὺς δεξιούς, κεντρώους. Οἱ διακρισεις αὐτές δὲν ἔχουν κανένα νόη- μα ἐδῶ. Δέν ἐξυπηρετοῦν καμιά ἐθνική σκοπιμότητα καί µόνον κακό μπορούν νἁ προκαλέσουν. Κακό πού θά θλάψει καί μᾶς ἐδῶὼ, καί τήν Ἓλλαδα....» Ὁ Ελληνισμός τής ᾽Αμερικῆς έχει κατα- στεῖ σιοιχεῖο δυναµικότατο χάρις στό πνεύμα ἑνότητος πού τό διακρίνει σ’ ὅλες τίς δραστηριότητές τους. Ἔχει ἀποθεί «Κέντρο ἀκτινοθολίας καί δυνάµεως τοῦ Ἓλληνισμου πέρα ἀπό τά σύνορα τῆς πα- τρίδας», ἔχει ήδη καταστεί αὐτοδύναμος παράγοντας πωύ θέλει νά «καταστεὶ πιό ἰσχυρός δεσμός ἀνάμεσα σέ ὅσους συν- δέουν τήν Ελλάδα µέ τὶς ΗΠΑ, ἕνας δεσµός ποὺ θά πρέπει νά παραμείνει ἀνεπηρέα- ὅτος ἁπότους πολιτικούς συναγωνισμούς τὴς γενέτειρας...», ὅπως ηὐχήθη ὁ πρόε- ὄρος Κώνσταντίνος Καραμανλής σέ µήνυ- μα του στήν πρόσφατη 26η Κληρικολαϊκή Συνέλευση ὑπό τήν ἡγεσία τής ᾿Ἕλληνορ- θοδόξου ᾿Αρχιεπισκοπής. Λανωώλης ᾿Αθανασιάδης' ΑΓΕόΝΙΞΤΕΣΙ ΕΝΕΟΟΕΙΤΕ «Σελίδα ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΝΕΑ ΑΠΟ 1ΠΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΕΝ Αποσπάσματα ἀπό τό ὑπὸ ἔκδοση βιβλίο τοῦ Α.Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ «ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΕΘΡΟΥ» Κύπρος 1956-1962 ΜΕΡΟΣ Β΄ Δημοσιεύουμε σήµερα τό Β΄ μέρος τῶν ἀποσπασμάτων τοῦ ὑπό ἔκδοση βιβλίου τοῦ κ. Α. Ν. ᾿ Αθανασίου «πορεία ᾿Ολέ- θρου». Θά ὀρθοποδήση ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη καί ἡ πίεσις. ᾿Αλ- λά ὅταν µίαν ἡμέραν ἐμφανισθοῦν ἄλλοι παράγοντες καί δέν γνωρίζει κανείς ποῖοι παράγοντες θά ἕμφα- νισθοῦν εἰς τήν Μ. ᾿ Ανατολήν, τότε ἡ πολιτεία αὐτή θά μεταβληθῆ εἰς πυριτιδαποθήκην, ἡ ὁποία θά άνα- Φλέξη τήν Κύπρον, κα[Ίσως παρα- σύρη ώς µή ὠὦφειλε καί τήν ᾿ Ελλά- δα... Ετονίσθη ὅτι ἡ συμφωνία αὖ- τή θά ἔχη ἀποτέλεσμα νά τονωθοῦν οἱ δεσμοί µας μέ τήν Τουρκίαν. Ἠμεῖς ἔχομεν τήν γνώµην ἀντιθέ- τως ὅτι διά τῆς συμφωνίας αὐτῆς θά καταλήξωµεν εἰς τό ἀντίθετον ἀποτέλεσμα. Διότι διά τῆς διατό -- ὠςτήν ὁποίαν προανέφερον (ἐγγυή- σεις) µιά ἑκτῶν δυνάμεων θά δύνα- ται νά ἔπέμβη ὅταν τῆς ἀρέση καί δέν ἠξεύρω τίθά κάµωµεν ἡμεῖς εξ᾽ ἁἀποστάσεως διά νά ἀποφύγωμεν τήν συνέχειαν τοῦ κακοῦ αὐὑτοῦ πραξικοπήματος. Μέ σοβαρή ἐπιχειρηματολογία ὑποστήριξε πώς τό κράτος πού δη- μιουργεῖῖαι στή Κύπρο οὔτε ἀνε- ξάρτητον οὔτε δηµοκρατικόν θά εἷ- ναι καὶ στήν συνέχεια ἀναφέρθηκε στούς ὀγωνιστές τῆς ΕΟΚΑ οἱ ὁποῖ- οι: «... ὅταν ἐβάδιζαν εἰς τήν ἀγχό- νην μέ τό µειδίαµα καί τόν ἡρωῖ- σμµόν τό ὅραμα τῆς ᾿ Ενώσεως εἶχον ἐνώπιον των. Καί ἔρχεσθε σήμερον - πρόσθεσε - τήν πίστιν αὐτήν νά τήν καταλύσετε διά παντός καί ἐσσεί. Εχετε τό δικαίωμα Θά μοῦ ἁπαντήσητε ὅτι ἔχετε μαζί σας τόν Μακάριο... ' Αλλά κα- νείς Μακάριος κανείς ᾿Εθνάρχης καμμιά κυβέρνησις οὔτε αὐτή ἡση- µερινή γενεά τῶν Κυπρίων ἔχουντό δικαίωµα νά δεσμεύσουν τό ἄἵτημα τῆς ἐλευθερίας...» Συνεχίζοντας τήν ἁγόρευση του ὁ κ. Στεφανόπουλος ἀναφέρ- θηκε στήν ἀνακίνηση τοῦ Κυπρια- κοῦ προβλήματος ἀπό τόν στρα- τάρχην Παπάγον. Εἶπεν ὅτι ὅταν ὁ΄ Παπάγος τοῦ ἀνέθεσε τό ὝΎπουρ- γεῖον ᾿Εξωτερικῶν τοῦ ἔθεσε δυό ὄρους. Πρῶτον νά ἕλθει σέ ρήξη µέ τούς Αγγλους καί δεύτερον νά ἐπιμένει στήν αὑτοδιάθεση καί µό- νο. «᾿Η ἀπάντησις µου-συνέχισεό κ. Στεφανόπουλος - ὑπῆρξε ὅτι εἷς τό μἐν πρῶτον συμφωνῶ εἰς τό δεύ- τερον ὅμως ἔχω βασικήν διαφωνί- αν. Βεβαίως θά προβάλωμεν τό θέ- μα τῆς αὑτοδιαθέσεως. ᾿Αλλ᾽ ἐφ᾽ ὅσον δέν πρόκειται νά ἔλθωμεν εἰς - πόλεµον µέτήν ᾿ Αγγλίαν καί θά πᾶ- µε εἰς συνεννοήσεις κατ᾽ ἀνάγκην θά ἀποδεχθῶμεν µίαν λύσιν σταδι- ακήν. Καί ἂν δοθῆ αὑτοκυβέρνησις θά πρέπει νά τήν ἀποδεχθῶμεν. Μοῦ ἀπήντησεν ὄχι... Εἰς συνεννοή- σεις µετά τῶν Κυπρίων... ὁ ὑποφαι- νόµενος ἀνενδότως καί ἐπιμόνως ὐπεστήριζεν ὅτι ἐΦ᾽ ὅσον δέν πρό- κειται νά ὁδηγηθῶμεν εἰς πόλεμόν, ἀλλά πᾶμε διά συμφωνίας προβάλ- λοντες τήν αὐτοδιάθεσιν καί μᾶς δοθῆ αὐτοκυβέρνῆησις, νά ἀποδε- χθῶμεν. Θά εἶναι ἕνας πρῶτος στα- θµός. Ἐν τούτοις ἀπό τήν ἄλλην πλευράν μοῦ ἀντετάχθη ὅτι ἐάν παραχωρηθῆ αὐτοκυβέρνησις καί αὐὑτονομία, Ἴσως οὐδέποτε πλέον θά ἐφαρμοσθῆ ἡ αὑτοδιάθεσις. Εἷ- ναι ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἔλεγεν ὁ ᾿Εθνάρχης Μακάριος κατά τρόπον ἐπιγραμματικόν. «Τό Σύνταγμα ἀποτελεῖ τόν τάφον τῆς ᾿ Ενώσεως καί ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔχει κηρυχθῆ ὑπέρ Συντάγματος αὐὑτοκυβερνή- σεως εἶναι προδότης τῆς ᾿Ενώσε- ὡς»... ᾿Εγώ εἶμαι ὐπουργός τῶν ᾿Εξωτερικῶν τῆς ᾿ Ελλάδος εἶπον καί δέν εννοῶ ἐπ᾽ οὐδενί νά µέπα- ρακολουθῆ ὁ χαρακτηρισμός αὐ- τός, Δι αὐτό υἱοθετῶ καί Εγώ ὅ,τι λέγουν οἱ Κύπριοι, τήν αὑτοδιάθε- σιν καί ἐπί τῇ βάσει αὐτῆς θά προ- χωρήσῳω. Καί αὗτοί μέν µετέβαλον γνώµην. Θά τούς κρίνη ἡ ἱστορία, ᾿Εγώ ὅμως, ὁ ὁποῖος διά νά µή χα- ρακτηρισθῶ ώς προδότης τῆς ᾿Ελ- λάδος, ἐγκατέλειψα µίαν πεποίθη- σιν ὅτι διά τῆς αὐτοκυβερνήσεως θά Ἐπετυγχάνοµεν τήν σταδιακήν λύσιν τοῦ ζητήματος ἔχω, τήν ἠθι- κήν ὐποχρέωσιν νά καταδικάσω τήν συµφωνίαν, ἡ ὁποία θέλει τό δικαίωµα τῆς ᾿Ενώσεως μὲ τήν Ελλάδα εἰςτό διηνεκές νά καταργή- ση». Τήν πρώτη μέρα τῶν συζητή- σεων µίλησε ἔκ μέρουςτῆς ΕΔΑ καί ὁκ. Ηλ. ᾿Ηλιοῦ, Στράφηκε ἐναντ/- ον τοῦ ΝΑΤΟ τό ὁποῖον «δὲν μᾶς ἐξασφαλίζει ἀπό τήν Τουρκίαν» καί ἐπέμεινε ὅτι«ἀσκήθησαν πιέσεις ἐπί τῶν Κυπρίων». «Τό Κυπριακόν - εἶπε - διέρχεται στιγµάς ἀγωνιώδεις ὄχι διότι ἐκάµφθη ἡ ἀγωνιστική διάθε- σις τῶν Κυπρίων ἀλλά διότι ἑκάµ- Φθη ἡ κυβέρνησις... ΄Ἔκτισεν ἐπί τῆς ἄμμου ἡ κυβέρνησις ἀποδε- χθεῖσα νά ταπεινωθεῖ ἡ ΄ Ελλάς διά νά ἠσυχάση ἡ Ίδια ἀπό ἕνα περι- σπασμόν. Τό Κυπριακόν θά παρα- κολουθῆ εἰς κάθε βῆμα τήν ἔξέλιξιν μέχρις ὅτου ἐπιστῆ ἡ στιγμή τῆς πλή- ρους λύσεως, τῆς δικαμώσεωςτου». “Ο κ. ᾿Ηλιοῦ τέλειωσε τήν πρώτη ἀγόρευση του δηλώνωντας ὅτι « ἡ ΕΔΑ θεωρεῖ ἀνισχύρους καί µή δεσμευούσας τήν χώραν τάς συμφωνίας αἱ ὁποῖαι τίθενται ὑπό κύρωσιν». Κατά τήν διάρκεια τῆς συζήτη- σης πού ἀκολούθησε ὁ κ. ᾿Ηλιοῦ ἀναφέρθηκε καὶ στή µορφή τοῦ ὠπιβληθέντος καθεστῶτος και ἰποστήριξεν πῶς τό σύστημα πού Ἐπῄόλλεται στή Κύπρο εἶναι «πο- λωπλακώτατον» καί «διαβολικόν». Επένρεε μέ δριµύτητα τήν ἔγκα- τάλλειψη τῆς αὐτοδιάθεσης καί ὐὑπογράμμισε: «᾿Εκεῖνο τό ὁποῖον δὲν ἔση- µειώθη ποτέ εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ κόσμου εἶναι ἡ εἰς τό διηνεκές πα- ραίτησις τῆς αὐτοδιαθέσεως καί µά- λιστα ἡγγυημένης μέ τοιαύτης φύ- σεως ἔμπραγμάτους ἀσφαλείας... ὥστε νά µή δύναται κανείς νά προ- Βλέψη λογικῶς οἰανδήποτε περαιτέ- ρω πορείαν...» ᾿Ο Μ. Κύρκος μιλώντας ἐπίσης ἔκ µέρους τῆς ΕΔΑ ζήτησε προε- τοιµασία γιά τήν ἀνατροπήν τῶν συμφωνιῶν οὕτως ὥστε νά ἄποκα- τασταθεῖ στή Κύπρο κράτος πρα- γµατικά ὀνεξάρτητον. Ο Στ. ᾽Αλαμανῆς ἀρχηγός τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος ἔργα- ζοµένου Λαοῦ εἶπε πώς επεκράτησε πλήρης σύγχυση στήν κυβερνητική πολιτική καί πώς γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὁ συμβιβασμός ἔγιναν πολλές, ὄλες οἱ ὑποχώρησεις ἀπό τή πλευρά τῶν ᾿Ελλήνων. Ο Γ,. Κασιμάτης ὑποστήριξε ὅτι ἡ ἱστορία τοῦ Κυπριακοῦ ἁπο- τελεῖ τήν ἱστορίαν τῶν χαμένων εὖ- καιριῶν, ἀνεφέρθηκε στήν άναπο- Φασιστικότητα τῆς ᾿ Ελληνικῆς ὅι- πλωματίας καί τόνισε: «Πταίομεν ὅλοι, Καί ἡ κυβέρ- νησις καί ἡ ἀντιπολίτευσις καί ὁ Μακάριος καί ἡ ᾿Εθναρχία» :Ο ΣΠ. Μαρκεζίνης ὑποστήρι-. ξε πώς ἡ Κύπρος ἔπεσε θύμα μιᾶς κακῆς ' Ελλαδικῆς πολιτικῆς καί µι- ἄς ἄριστης ᾿ Αγγλικῆς τακτικῆς. «Οἱ ᾿Αγγλοι - εἶπε -Εδοκίµασαν πολλούς τρόπους διά νά άντιλη- φθοῦν ποῖον θά εἶναι τό ἀσθενές ἡμῶν σημεῖον, τό ὁποῖο θά ἐκλόνι- ζεν τόν ἀγῶνα µας διά τήν διεκδί- κησιν τῆς αὐτοδιαθέσεως. Καί νομίζω ὅτι εὖρον τήν ἀπειλήν τῆς διχοτοµήσεως..» 'Ὑποστήριξε ὅτι ὁ χρόνος πού συνάφθηκε ἡ συμφωνία ἦταν τε- λείως ἁκατάλληλος γιά τήν ΄ Ελλα- δική πλευρά πού ἔπρεπε νά περιµέ- νει 6-8 μῆνες γιά νά ἔκμεταλλευθεῖ στην Αγγλική προεκλογική ἕκστρα- ἱτεία καί νά δεῖ τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν. ᾿Η ὅλη κατάσταση, ὐποστήριξε ὁ Μαρκεζίνης στή Μέ- ση ᾿Ανατολή πίεζε τούς ᾿Αγγλους πού δέχονταν συνεχῆ πλήγματα στή περιοχή. ᾿Επεσήμανε στή συνέχεια ὅτι οἱ ἀρχές πού προκαθόριζαν τό κυ- πριακό σύνταγμα στηρίζονταν στή δυσπιστία καί εἰσήγαγαν τό διαχω- ρισμµό. ᾿Αναφερόμενος στόν ἀρχικό στόχο τοῦ ἀγώνα τόνιζε πώς «ἡ αὖ- τοδιάθεση θάφτηκε διά πάντα καί διά πάντας» καί συνέχισε: «Διάτήν Ένωσιν αἱ συµφωνίαι αὗταί δέν ἡρκέσθησαν ἀπό τό νά τήν ἐνταφιάσουν. ᾿Επραξαν ὡς νά ὑπήκουον εἰς Πιλάτον λέγοντα: «ὐπάγετε ἀσφαλίσατε ὡς Οιόατε». Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τόν τάφον σφραγίζαντες τόν λίθον µετά τῆς Κουστωδίας» Καί ἔβαλον τούς 650 Τούρκους ἔκεῖ...» ᾿Αναφερόμενος στούς ἴσχυ- ρισμούς τῆς κυβέρνησης ὅτι «ἡ λύ- ση πού δώθηκε στή Κύπρο ἐνισχύει τήν ᾽᾿Ελληνοτουρκική Φιλία» ὁ κ. Μαρκεζίνης ὑπογράμμισεν: «...Τό δξον δέν εἶναι τό αὑτό µέ τό δυνατόν καί πολλάκις ὅταν βια- ζώμεθα ἁντί νά πλησιάζωµεν ἁπο- μακρυνόμεθα ἀπό αὑτό. ᾿Η Φιλία αὐὑὐτή ἔδοκιμάσθη ἕκτοτε ποικιλοτρόπως καί ἔπρεπε νά δηµιουργήση πλέον εἲς ὅλους σοβαράς ἀνησυχίας... Αἱ συµφω- ναι τῆς Ζυρίχης καί τοῦ Λονδίνου ἀντί νά ἀφαιροῦν ἀπό τήν µέσην ὅλας ἕἑκείνας τάς ἔπικινδύνους ἀφορμάς καί τάς αἰτιάσεις αἱ ὁποῖαι ἦτο δυνατόν νά δημιουργήσουν ἀκόμη µεγαλυτέρας ὀυσχερείας μεταξύ ᾿ Ελλάδος καί Τουρκίας, εἰς τήν οὐσίαν προσθέτουν καὶ νέας. Διότι κατά Φαινόμενον θέτουν ἐκ- ποδών τό κυπριακόν ζήτημα εἰς τήν πράξιν ὅμως δημιουργοῦν τοιαύ- την σωρείαν προβλημάτων εἰς τήν ὁποίαν εἶναι ἀδύνατον νά εὕρη ἄν- θρωπος κάποτε λύσιν καλήν...» ᾿Ο κ. Μαρκεζίνης συνέχισε εἷ- ῥρωνευόμενος καί τούς διπλωµατι- κούς συμβούλους τῆς κυβέρνησης γιά «τήν Φαιάν οὐσίαν πού κατηνά- λωσαν διά νά κατασκευάσουν τά ἐεξαμβλώματα αὐὑτά» καί εξέφρασε τό Φόβον διά περιπλοκάς ἡ μάλλον καί περιπετείας» ᾿Από τά λεχθέντα στή βουλή τῶν Ελλήνων γιά τίς συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου ἐνδιαφέρον προκάλεσε καί ἕνας ἐπιτυχής πα- ραλληλισμός τῶν ἀγώνων Κρήτης καί Κύπρου πού ἐπιχειρήθηκε ἀπό τόν βουλευτή Κρήτης Κωνστ. Μη: τσοτάκη. Θύμισε στούς βουλευτές ὅτι ὅταν ἄρχιζε ὁ ἀγώνας τῶν Κρητῶν ἡ Κρήτη σέ ἀντίθεση µέ τή Κύπρο ἦταν κάτω ἀπό ᾿Οθωμανική κυρι- αρχία καί πώς ὁ πληθυσμός τῆς Κρή- της ἀποτελεῖτο κατά τό 2600 ἀπό Τούρκους. ᾿ Επί πλέον µάλιστα στίς τρεῖς µεγάλες πόλεις οἱ Τοῦρκοι δέν εἶχαν µόνο τήν πλειοψηφία ἀλλά ἦταν τριπλάσιοι περίπου ἀπό τούς Ἓλληνες . Παρ) ὅλα αὗτά στή πρώτη ᾿Εθνοσυνέλευση πού ἀπό- κτησε ἡ Κρήτη τό 1878 µέτήν σύμµ- βαση τῆς Χαλέπας οἱ Μουσουλµά- νοι πῆραν ἁἀριθµό ἑδρῶν σέ άναλο- γία πολύ μικρότερο ἀπό αὑτό πού πῆραν οἱ Τοῦρκοι τῆς Κύπρου. Αργότερα ὅταν ἔγινε στά 1895 τό Σύνταγμα τῆς Κρητικῆς Πολιτείας ἡ Κρήτη ἔγινε ἐντελῶς αὐτόνομη χω- ρίς περιορισμούς καί διαχωριστικές διατάξεις. ᾿Ολα αὑτά ὑποστήριξε ὁ Κων. Μητσοτάκης πραγµατοποιή- θηκαν κάτω ἀπό τή κυριαρχία τοῦ σουλτάνου καί επομένως Φανερώ- νουν τό πόσο ἁπαράδεκτες εἶναι οἱ ἐξελίξεις πού σημειώθηκαν στή Κύ- προ ὐπέρ τῶν Τούρκων τή στιγµή πού ἡ κυριαρχία τοῦ νησιοῦ ἀνῆκε στούς ᾿Αγγλους. ᾿Εντοτώτατος στίς ἐπικρίσεις του ἦταν ὁ Η. Μηρεδήµας τῆς Δη- μοκρατικῆς ᾿ Ενώσεως πού µίλησε μέ πολλά ὑπονοούμενα συνδέον- τας τήν ἀνάληψη τῆς ἀρχηγίας τῆς ΕΡΕ ἀπό τόν Καραμανλῆ μέ τήν ἐγ- κατάλειψη τῆς αὐτοδιάθεσης. 0 βουλευτής αὑτός ὑπῆρξε καί ἡ ἀφορμή βιαίων ἔπεισοδίων πού προκλήθηκαν ὅταν ἀναφέρθηκε στό ρόλο τοῦ βασιλιᾶ. «Πέραν τῶν ὑπευθύνων αὐτῶν -ἔλεγε - ὑπάρχει ἁκόμη ἕνας µεγά- λος ἔνοχος.... Καί ὁ μεγάλος αὐτός ἐγκληματίας δέν εὑὐρίσκεται μεταξύ ἡμῶν... Πρωτοστατεῖ, ἀποφασίζει καί διατάζει πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς ᾿ Εθνικῆς ᾿ Αντιπροσωπείας. Καί τόν µεγάλον αὐτόν ἔνοχον, τόν µε: γάλον αὐτόν ἐγκληματίαν, ἔχετε χρέος... νά τόν ἀνευρῆτε νά τόν ἀποκαλύψετε, νά τόν παραδώσετε εἰς τήν Αὑτοῦ Μεγαλειότητα, τόν λαόν...» Μετριοπαθῆ στάση κράτησε ὁ Γ.Α. Νόβας ἐπιμένοντας πῶς ἐκεῖνο πού χρειαζόταν πιά ἧταν ἡ σφυρη- λάτηση τῆς ἐνότητας τόσο στή Κύ- προ, ὅσο καί στήν ᾿ Ελλάδα. ᾿Ο Α. Μπαλτατζῆς ἀρχηγός τοῦ. ᾽Αγροτικοῦ καί ᾿Εργατικοῦ κόμματος τάχθηκε ὐπέρ τῆς άνα- θεώρησης τοῦ συντάγματος ἀλλά σέ πιό κατάλληλη στιγµή. 'Ο Π. Παπαληγούρας πού ἀποχώρησε ἀπό τό κυβερνῶν κόμ- μα τόν Φεβράρη τοῦ 58 ἦταν τή στιγµή Εκείνη ὁ µόνος βουλευτής -. Ἐκτός ΕΡΕ πού δεχόταν τίς συµφω- νίες. ᾿Εξηγοῦσε πάντως ὅτι δέν τίς θεωροῦσε ὁριστικές. ᾿Η. ὀνομαστική ψηφοφορία κατέληξε σέ νίκη τῆς κυβέρνησης ἀφοῦ καµµιά ἐνδοπαραταξιακή ὁι- αφωνία δέν σημειώθηκε. ᾿Από τούς 288 βουλεύτες πού ψήφισαν οἱ 118 ψήφισαν κατά τῶν συµφω- νιῶν καί ὑπέρ τῆς πρότασης δυσπι- στίας ἑνῶ οἱ 1 70 ψήφισαν κατά τῆς πρότασης τῆς ἀντιπολίτευσης. ᾿Η ΕΡΕ μέ τό 4196 τῶν ψήφων καί τό 5706 τῶν ἕδρῶν ἐπέβαλλε τήν ἅπο- Ψη της. Κατά τή διάρκεια τῶν συζητή- σεων προκλήθηκε πολλές φΦορέςνά διευκρινίσει ὁρισμένες λεπτομέρει- ες ὁ βρισκόμενος στό Λονδίνο Κύ- πριος ἱεράρχης. Τήρησε ἁπόλυτη σιγή πρός τά ἐρωτήµατα τῆς βου- λῆς καί συνέχισε νά μιλᾶ γιά τό αἱ- σιόδοξο μέλλον καί τίς λαμπρές προοπτικές. Απάντηση ἀπό τήν πλευρά τοῦ Μακαρίου Φόθηκε πρός τή βουλή τῶν ᾿ Ελλήνων µέσω τοῦ τύ- που ἕνα ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας τῆς Λευκωσίας «Ἔθνος» πού ἦταν ἕκ- Φραστικό ὄργανο τῆς ᾿Εθναρχίας ἀπηχοῦσετίς ἀπόψεις τῶν Κυπρίων συνθηκολόγων. Μιά βδομάδα πε: ρίπου µετά τή λήξη τῆς συζήτησης τό «Ἔθνος» ἔγραφε: «Ας παύση νά μεμψιμοιρῆ ἡ Ελληνική ᾽Αντιπολίτευσις διά τάς συμφωνίας ἐπί τοῦ Κυπριακοῦ. Πρός ποῖον σκοπόν αἱ θρηνωδίαι καὶ αἱ µεμψιμοιρίαι ἀνευθύνων θρηνωδῶν δι ἔργον πού συνετελέ- σθη τότε µόνο, ὅταν ἡμεῖς τό ἠθελή- σαμεν καί τό εκυρώσαμεν διά τῶν χειρῶν µας...» Τό περίεργον εἶναι πώς τό «Ἓθνος», ἔγραφε µέ πολλή καθυστέ- ρηση τήν ἄποψη του. Οταν ἤδη ἡ συζήτηση τέλειωσε καί πάντως ὅταν ὁ Μ. γύρισε στή Κύπρο. | νια - σης γιὰ τὰ Πἀάνδωμο μνημόσυνο Δπὸ τὴν πρώτη ἐπίσημη ἐκδήλωσι γιὰ τὰ 60 χρό- τὴν Μικρωσιατικὴ Καταστροφή, στὸν Μπεροπολιτικὸ ὁ Αρκιαπίσις κ. Σεραφείμ, μὲ τὴν ὴ «| ορᾶ οδ : ' θύματα .τῆς Μικρασιατικῆς τραγωδίας . Χοροσιστησε ϱνη» ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19252 ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 - 3ος ὄροφος ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ. 3606495 Ημουν κρατούμενος του «Αττίλα 14 µήνες Ο ΜΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ «Εζησα 14 µἠνες µε δυό αυτόματα στην κοιλιά, αιχ- µάλωτος των Τούρκων. Σ’ ἑνα ανἠλιαγο μπουντρούμι των στρατιωτικὠν φυλακών του Καϊμακλιού της Λευ- κωσίας. Χωρίς φαγητό. Μ’ ρὸ κομμάτι ψωμ[, που οι δεν µε θασάνιζαν. ἑνα κανάτι νερὀ κι’ ἑνα ξε- φρουροί µου ἑδιναν όταν ρΚαι όταν γύρισα στην Πατρίδα μὲ πέρασαν στρα- τοδικείο͵ γιατί πριν µάθουν τη σὐλληψή µου απὀ τους Τούρκους, µε εἶχαν ἧἠδη απὀ τη µονάδα µου θεωρή- σει λιποτάκτη». Τις σοθαρὲς αυτές αποκαλύψεις κάνει για πρώτη φορά σήµερα ο 29χρονος Λαρισαίος Λάμπρος ΠΛ- τσης, ελαιοχρωματιστής σήμερα, στρατιώτης τότε, το 1974, που υπηρετούσε στην Κύπρο. Ο Λάμπρος Πλίτσης εἶναι ο μόνος Ελλαδίτης στρατιώτης που κρατήθηκε. χωρίς να ὃη- λωθεί ποτὲ. τόσο µεγάλο διά- στημα. Τον θρήκαμε χαι µιλήσαμε μαζί τοῦ στο σπίτι του. στο σὺ- νοικισμό Νέα Σμύρνη, της Λά- ρισας. Καθήσαμε ὧρες μαζί του. Φαινόταν να τάχει χαμένα. Ίδρωνε, κάπνιζε και ἔπινε συ- νέχεια. Τον ρωτήσαμε. γιατί: «Κάθε χρὀνο τέτοιες μέρες περνάω πολὺ δύσκολα θα µας πει. Νιώθω ἑνα ράκος. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτά που έζησα τότε. Εκεΐνες τις φονικὲς μάχες σώμα µε σώμα στα χαρακώμα- τα της ΕΛΔΥΚ. Τους συνεχείς θομθαρδισμοὺς και τους ὁλ- µους. Τους σκοτωµένους συνα- δέλφους µου, την αιχμαλωσία µου µετά τον πόλεμο. Τις διτα- μίνες που µε τἀϊΐζαν οι Τούρκοι για να παχύνω και να φαΐνομαι στην παράδοση καλά. Και ὥστερα το στρατοδικείο εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά εἶναι ἕνας εφιάλ- της, που τον ζω ἔντονα κάθε χρόνο απὀ τις 20 του Ιούλη ως το Δεκαπενταύγουστο». Είκοσι χρονών τον Αὐγου- στο του 10973 ο Λάμπρος Πλί- τσης. παρουσιάσθηκε στρατιώ- της στην Καλαμάτα. Δεν εἶχε κλείσει χρὀνο. όταν ἔμαθε ὅτι φεύγει για την Κύπρο. Ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου, µε το πλοίο «Λέσθος» από τις Κε- χριές. Είμαστε καμιά 50θριά στρατιώτες στο καράθι, θα θυ- µηθεί. Ξένοιαστοι πάντως. δεν πολυσκοτιζόµασταν που θα πηγαΐναμε στην Κύπρο. Όταν εκδηλώθηκε το 'πραξικόπηµα. εμείς εἶμαστε κοντά στις ακτὲς. Μας γύρισαν πίσω. Κάναμε ὄόλτες στι θάλασσα. Αποθιδα- στήκαμε στην Αμμόχωστο. στις 19. το πρωί. Ώς το μεσημέρι μας εἶχαν µεταφἑρει στο στρα- τὀπεδο της ΕΛΔΥΚ στη Λευ- χωσία. Η ΕΙΣΒΟΛΗ Μισἠς µέρας στρατιώτες εἷ- µασταν στην Κύπρο ὅταν ἀρχι- σε η εισθολἠ. Από τα χαράματα της 20ἠς του Ιούλη µας ξύπνησαν. Ετοι- µαστείτε, µας εἶπαν, θα πάμε γνα αντιαεροπορικἡ άσκηση. Δεν µας εἶπαν τίποτε για την εισθολἠ. Δεν πέρασε πολὺ ώρα και η πρὠτη θόμθα χτύπησε το στρατόπεδο. Μόνο τότε κάποιος αξιωµα- τικός ανέλαθε να µας εμψυχώ- σει. «Έχουμε πὀλεμο µε τους Τούρκους» µας εἶπε. «Μη φο- θόσαστε όμως. Ολες οι σφαίρες δεν σκοτώνουν». Πριν τελειώσει την χουθέντα του ο ουρανός σκεπάστηχε απὸὀ τις θόµδες των τούρχιχων αεροπλάνων. Οπως-όπως κρυ- φτήκαμε στον κἠπο µε τα λου- λοὺδια του στρατόπεδου. Μια ώρα κράτησε ο θοµθαρ- δισμός. Μετά το πρώτο ξάᾳ- γιασµα., περάσαµε στην επἰθε- ση. Στόχος µας το στρατόπεδο της ΤΟΥΡΔΥΚ. Το μεσημέρι εἶχαμε διώξει τους Τούρκους απὀ το στρατὀπεδὀ τους προς το Κιόνελι. Το θρᾶδυ µε µια επίθεση αι - τοκτονίας, ὅπως την εἶπαν πολλοί. προσπαθήσαµε να μπούμε στο Κιόνελι. Χάσαμε πολλοὺς δικοὺς µας. Τα ξημερώματα της 2δης Ἰουλίου κινδννέφαµε πολύ. Από το μεσημέρι της προηγούῦ- µενης μέρας µας εἶπαν πως έχουμε εκεχειρία και µας διὲ- ταξαν να µη ρἰχνουμε. Το ἰδιο και όταν το θράδυ εἶδαμε Τούρχους κομμάντος να πλησιάζουν στο στρατόὀπεδὁ µας µε τα όπλα χιαστί, µας ἑλε- γαν να µη ρἰχνουμε. Όταν σχε- δόν εἶχαν πατήσει στα χαρακώ- µατα. τότε μόνο ἕνας λοχαγός μας είπε να πιροθολήσουμε. Στις 3 Αυγούστου µε τρία άλλα άτοµα. ἑνα τζιπ και πάνω φορτωμένο ἑνα ΠΑΟ φύγαμε απὀ την ΕΛΔΥΚ και προσκολ- ληθήκαιε για να θοηθήσοι κε σε λόχο που πολεμούσε στον Πενταδάγτυλο. Δεν µπορέσαµε να κρατήσουμε πολὺ εκεί και αρχίσαμε την οπισθοχώρηση. Απὸ τότε ϱ πόλεμος εἶχε σχε- δόν τελειώσει για µας. Η ΑΙΧΜΑΛΟΣΙΑ Τρεις περίπου μήνες πριν απολυθώ. στις ἆ Σεπτέµύρη του 1975. το σούρουπο θρέθηκα στη Λευκωσία. Πεωιδιάόαινα τα συντρίμμια στην πρωτεδου- σα του νησιού. Σε κάποια στιγ- μή ἑφτασα στην Πράσινη γραµ- µή: Εμεινα εχεί να ὀλέπω τη σηµαΐα µας δίπλα στην τούρχι- κη. Δεν ξέρω µετά πώς μπλέ- χτηκα και μ' ἔπιασαν οι Τοῦρ- χοι. Στις 4 Σεπτἐμόρη τα ξηµε- ρώματα ἡμουν αναίσθητος σ᾿ ἑνα μπουντρούμι των φυλακών στο Μικρό Καϊμακλί. Με συνὲ- φεραν Τούρκοι στρατιώτες ϱἱ- χνοντὰς µου νερό στο πρὀσω- πο. Τρεις μέρες χωρίς τροφή χαι νερό χαι δεμένο χειροπό- ὅαρα µε κράτησαν εχεί. Ὑστε- ρᾳ µε πήραν για ανάκριση. . Μια θδομάδα µε ανέμριναν διάφοροι. Με εἶχαν καταλάδει πως ήμουν Ελλαδίτης και επέμεναν να μάθουν αν ἦμουν στον πόλε- µο, σε ποιὲς περιοχές πολέµησα και αν ἡμουν κπομµάντος, Είναι περιττό να σας πω ὅτι όλο αντό το διάστηµει της ανά- κρισης µε θασάνιζαν. Αλλοι µε γτυποῦσαν ΄με γροθιές. ἄλλοι µε κλωτσούσαν ὅπου μ' εὗρι- σκαν και χάποιοι μούόγαζαν τις τρίχες µία-μία απὀ το µου- στάχι μου χαι τα γένια. που στο μεταξύ εἶχαν μεγαλώσει. Δεν ξέρω πὠς μούρθε και τους εἶπα ὅτι εγὼὠ ὃεν ἡμουν. στον πόλεμο χαι ότι πήγα στο νησί να υπηρετήσω τη θητεία µου µήνες μετὰ. Φάνηκε να καλμάροῦυν μόλις τους εἶπα αὖ- τό, αλλά για λίγο. Ύστερα πα- ρουσίασαν κάποιους αξιωματι- κούς. ἀλλά χαι στρατιώτες, που επέμεναν ὅτι µε εἶδαν σε διάφορα µέρη τις μέρες των μαχών. Ελεγαν σίγουρα ψέμα- τα αλλά αυτό ἦταν µια θαιμά- σια δικαιολογία - που θέδαια δεν την εἶχαν ανάγκη - για να µε χτυπούν. να µε θρίζσουν και να µε απειλούν. Οκτώ µήνες σ’ ἑνα κελὶ 1Χ2 μ᾿ ἑνα τσιμεντένιο κρεθάτι και ὃνο χουδέρτες. Εἶχα ἐξω στην πόρτα μου πάντα δυο στρατιώ- τες µε αυτόματα. Εὔλεπα µόνο τα χράνη τους απὀ µια τρύπα όχι μεγαλύτερη απὀ ἕνα πακέτο τσιγάρα. Όταν ἔμπαιναν στο κελί µου για να µε χτυπήσουν ἐμπαιναν ὄχι λιγότεροι από δέ- χα και πάντα µε τ' αυτόματα προτεταμέἑνα. Ὡς τον Αύγουστο του 1976, συνεχιζόταν η ἶδια κατάσταση. Στο μεταξύ όμως άρχισε µέσα µου να φωλιάζει η σκέψη ὅτι χάτι έπρεπε να χάνω για να φύγω απὀ χει. Σκεφτόµουν ὁτι ἐτσι ἡ αλλιώς δεν επρὀκειτο να µε αφήσουν ποτὲ. Δεν θα χάσω χαι τίποτα ἔλεγα, να επιχειρή- σω µια απόδραση. Ετσι κι αλ- λιώς εδὼ χάθε µἐρα πεθαΐνω, αν δεν τα καταφέρω θα µε σκο- τώσουν. Κάθε Τετάρτη Ο Λάμπρος Πλίτσης αφηγείται για πρώτη φορά τις εµπειρίες απόὀ την αιχμαλωσία του ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ Από το τέλος [ούλη η ζωή του Λάμπρου Πλίτση µέσα στο ανήλιαγο μπουντρούμι αλλά- ζει. Ο ίδιος αποκτά ενδιαφέ- ροντα. Εχει ἠδη αποφασίσει την απὀδραση. Δεν απομένει παρά να ὀρεθεί η ευκαιρία. Θα μας πει ο ἴδιος: Επρεπε να προσανατολισθ προς ποιό σηµείο εἶναι ο ελλη- νιυκός τομέας. Αυτό ἦταν εὖχο- λο. Με θοηθούσαν πολύ οι καμπάνες των κυπριακών εκ- κλησιών. Τις άκουγα να χτυ- ποὺν πολὺ κοντά µου και από ἑνα ορισμένο σηµείο. Ὑπολόγι- σα, ὁσο θέδαια μπορούσα, και κατέληξα στο συμπέρασμα τι η απόσταση ποὺ ἔπρεπε να διασχίσω δεν ξεπερνούσε τα λίγες εκατοντάδες µέτρα. Για να χαλαρώσουν οι Τοῦρ- χοι τα µέτρα ασφάλειας άρχισα να κάνω τον τρελλό. Τραγου- δούσα, φώνα-α όλη τη μέρα. ἔλεγα ασυναρτησίες. ἐπαιζα δήθεν ποδόσφαιρο στο κελί µου χαι αρνιόμσουν να πάρω τροφή. Το χόλπο ἐπιασε. Οι Τοῦρκοι τώρα απομακρύνον- ταν, για λίγο ἔστω. απὀ την πόρτα του χελιοῦ µου. Στις 15 Αυγούστου για πρὠ- τη φορά μούφεραν μαγειρεμένο φαγητό. Ἑνα πιάτο μακαρόνια και τὸ σπουδαιότερο µε πιρού- γι. Έφαγα τα μακαρόνια, και κράτησα το πιρούνι. Μ᾽ αυτό µια ολόκληρη ὅδο- µάδα τις ὧρες που μπορούσα ἐσκαθα το ξύλο της πόρτας του χελιού µον, στο σημἔξίο που θἱ- δωναν τρεις µεντεσέδες. Ενὠ σχεδόν ἡμουν ἑτοιμος γα αποδράσω µια θραδιά, ἕξω απὀ το χελί µου ακούω ασυνἠ- θιστη φασαρία. Κάποιον ἡ κά- ποιους ἔφερναν, που θογγού- σαν ασταμάτητα. Μου φάνηκε πως ἦταν Ἕλληνες. Προσπά- θησα να δω απὀ τή µικρή τοῦ- πα της πόρτας, αλλά οι φρου- ροί αγρίεψαν. Με απείλησαν να µε σκοτώσουν και µε Όπο- χρέωσαν να ξαπλώσω στο πά- τωµα. Την άλλη μέρα ἕνας νεα- ρός Τουρκοκύπριος φρουρός µου. ο μόνος που καμιά φορά µου μιλούσε, µου αποκάλυψε πως ο άνθρωπος ποὐχουν φὲ- ρει ἦταν Ελληνοκύπριος και πως τον ἆφησαν ἡ θα τον αφη- σουν ελεύθερο. Δεν ἐμαθα ποτέ για την τύχη του. Στις 10 το θράδυ της 22ας Αυγούστου ο σκοπός µου απο- ΜΑΛΑΡΗ’ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ Ὡρτύκιυ Με τη στολη της ΕΙ ΥΚ Ὀφτὸν Κλέφτικον Μέ σποσιαλιτὲ κυπριακἡ σούβλα κ Κυπριακὸ Μουσικὴ - Τραγούδι - Κάρα νς 5 { ὰ Κωπριακὴ φιλοξενία. Ακ α Τ ΊΥΡΙΠΟΥ ΛΟΥΚΗΡΕΟΣ 7 ΓκΥζη (Ὅπισθεν Φυλακῶν ᾿ΑἈθέρωφ) ΑΠΟ ΤΗΝ κΥΠρα μακρύνθηκε. Τράδηξα τους µεντεσέδες. η πόρτα άνοιξε και θγήκα ἑξω. Κατόρθωσα να φτάσω στον πρώτο ὀροφο της φυλακής µου. Εψφαξα ἕνα γραφείο να 6ρω όπλο. δεν στάθηκα ὅμως τυχε- ρός. Έφτασα στην ταράτσα. Από κεί! φορώντας µόνο ἑνα πουκάμισο κι ἕνα σλιπ. πήδη- ξα στον τοίχο ποὺ περιέχκλειε τη φυλακή και ὀγήκα στο ὃρό- µο. Πριν προχωρήσῳ ὅμως λἱ- γα µέτρα για να κπρυφτώ σ᾿ ἕνα δασάκι. που ἦταν εκεί κοντά κάποιος σκοπός µε εἶδε. Μου φώναξε αλλά δεν σταμάτησα. Τρέχοντας μπήκα στα γκρεμί- σµατα ενός σπιτιού. Τρύπωσα σε µια γωνιά και περίμενα. Και Ἑαφνικά µπροστἁ σε μµιχρή απόσταση θλέπω να κυματίζει η ελληνικἡ σημαία. Ημουν κον- τά στη διαχωνιστική γραμμή. Είχα αρχίσει να ελίζω. Πολ- λοί στρατιώτες πέρασαν κοντά µου χωρίς να µε δουν. Ώσπου τα χαράματα ἔφεραν εκπαιδευ- µένα σκυλιά και µε ανακάλι- ψαν. Ένας στρατιώτης µε εἶδε Ἑαπλιωιένο σε µια γωνιά και µε πυροθόλησε. Ἡ σφαίρα χτύπη- σε το δεῖχτη του αριστερού µου χεριού. Πασαλείφθηκα µε τα αἵματα στο πρὀσωπο για να φαΐνεται πως χτύπησα εκεί. Ηθελα να νομίζουν πως εἶμαι στο κεφάλι εκεί χτυπημένος για να µη µε πυροθολήσουν ξανά. Με πήραν και µε Εαναγῦρι- σαν στο κελί µου. Στις αρχές του. Οκτώθρη ἙΕαφνικά η συμπεριφορά τους ἀλλαξε. Αρχισαν να µου «ὲἐρ- νονται καλύτερα. Μου έλεγαν πως θα µε αφήσουν. Αρχισαν να μου δίνουν συνέχεια διταμί- γες, κανονιχἡ τοοφή. µε ἄφη- ναν να κάνω μπάνιο και να ἕν- ρίζομαι. Λίγες μέρες πριν μ᾿ αήσουν µε πήραν ξαφνικά και µε πἠή- γαν στο στρατοδιχείο. Να δι- καστ μοῦπαν για κατασκο- πεία. Με καταδίκασαν τόσους µήνες όσους ακριθώς µε εἶχαν Ἠρατήσει. Με άφησαν στις 26 του Οκτώθρη του 1976. Όταν γύρισα στην Ελλάδα υπηρέτησα τους µήνες που ἠθε- λα να απολυθώ πριν µε συλλά- ουν αιχμάλωτο. Μάλιστα πέρασα και στρα- τοδικείο γιατί µε είχαν θεωρή- σει λιποτάκτη. ὅταν µε εἶχαν πιάσει οι Τούρκοι, αλλά θὲ- θαια αθωώθηκα. Όπως µας πληροφόρησε ἐγ- κυρη πηγἠ. τα στοιχεία για την αιχμαλωσία του Λάμπρου Πλἰί- τση και τον τόπο που εκρατείτο έδωσε σε Ελλαδίτες νεαρός Τουρκοκύπριος. ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥ Ολο’ αυτό το διάστηµα της αιχμαλωσίας του. οι συγγενείς του Πλίτση ζούσαν στο πένθος. Μάλιστα εἶχαν αποφασίσει, μας εἶπε ο θείος του Απόστο- λος Πλίτσης, να ντυθοίν στα μαύρα και να του χάνυυν χαι μνημόσυνο. Εγώ δεν τους ἁφη- σα γιατί ἐλπι-α πως ζει. Για την ανεὐρεσή του είχαμε ειδο- ποιἠσει τον Ερυθρό Σταυρό. Σαν να µην ἔφταναν τα δά- σανά µας, θα πει ο Απόστολος Πλίτσης, εἶχαμε και την χώρο- φυλακἡ που παρακολουθούσε τα σπίτια µας καθημερινά, γιά- τί αυτοί πίστευαν πως ο Λάμ- συμµβαίνει» Η κατάθλιψη εἶναι βασικά ἑνα αἰσθημα λύπης, µια αρνητικἡ στάση προς τη ζωή καιτο ἴδιο το ἀτομο, ο πεσιμισμὸός απέναντι στο μέλλον. Πάντως, υπάρχει και µια ποικιλία σωματικών ενδεῖ- ξεωνπου μπορείνα συνοδεύουν µια κατάθλιψη ανάλογα µε τα αἱ- τια της. 9 Για παράδειγµα, Το ἄτομοπου πάσχει απὀ κατάθλιψη µπορεί να εμφανίζεται ευερξθιστο ἡ νω- θρό. Ακόμη, η κατάθλιψη εἶναι δυνατόν να συνοδεύεται απὀ ἆλ- λα συναισθήματα ὅπως εἶναιη ε- νοχἡ, ο θυμός, η θλίψη, η µονα- ξιά, η ἑλλειψη ενδιαφερόντων, η απελπισία, η ανικανότητα συ- γεργασίἰας και η ἐλλειψη αυτοε- κτιµήσεως. : Η ἐλλειψη ενδιαφέροντος για το σεξ, το Φαγητό ἡ κάποιο χό- µπυ. Πολύ πρωινό ξύπνημα και δυσκολία να ξανακοιµηθἠ το ἆ- τοµο. Απώλεια βάρους ἠ πάχους. Αργὲς κινήσεις. Αὐπνία, απώλεια ενεργείας. Αλλαγἡ συναισθηµα- τικών διαθέσεων µε κακή διάθε- ση κυρίως το πρωϊ. Αυτό που μοιάζει µε ανησυχία που προἑρχεται απὀ κάποιο Φό- βο εἶναι επίσης ἑνα ακόµη ση- μάδι καταθλίψεως. Στην κατάθλιψη οδηγούν επί- σης μερικὲς ασθένειες ὅπως εἰ- ναι οι ενδοκρινικές διαταραχὲς, η υπογλυκαιέία, η ἐλλειψη βιτα- μινών, διαταραχές του κεντρι- κοὺ νευρικοὐ συστήµατος, οἱ ψυχώσεις. Ακόμη και οἱ υψηλὲς δόσεις καφεῖνης (καφὲς, κόκα- κόλα κλπ.) πιστεύουν μερικοί ὁτι οδηγούν σε κατάθλιψη. ΚΑΙΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ Μια παρατεταμένή κατάθλιψη πρέπει να οδηγεἰ τον ασθενἠ στο γιατρό. Παρ᾽ όλα αυτά, αν Ο φλύαρος μἒσα σ᾿ ἕνα λεπτό λέει όφα δὲν κάνει µέσα σ᾿ ἕνα μήνα. ΣΑΙΞΠΗΡ Η ανάγνωση εἶναι νιά τὸ νοὺ, ότι η ἀσκηση γιά τὸ σώμα. ΕΔΙΣΙΟΝ Τ΄ ὅτι προσδοκούµε πολλά εἰ- ναιτό μέγαλύτερο εμπόδιο νά ευ- τυχήσουµε. γππο ᾽Αφέλια Χολλούμυ --- Χοιρομέρι Λούντζα --' Λουκάνικο Ζαλατίνα . --' Κουπέπια Κολοκάσι -- Ραθιόλες ιμέςι]ἰ Σουθλάκια --- Σερταλιά , « . { ς ε ν ͵ ΘΕΡΒΛΝΤΕΣ προς εἶχε λιποταντήσει απὀ τη µονάδα του, εἶχε ἐλθει στην Ελλάδα και µεις τον κρύὅαμε. Σχεδόν καθημερινά εἶχαμε τοὺς χωρος ύλαχες ἑξω απὀ τις αυλὲς των σπιτιών µας. Η περιπτωση του Δαµπρου Πλίτση εἶναι χαρακτηριστική της αδιαλλαξίας που δείχνουν οι Τούρκοι στο θέμα των αγνοούμενων, υπογράμμισε :ϱ πρῥεδρος της Επι- τροπής Αγνοούμµενων Ελλάδι- τών κ. Θεόδ. Κρητικός. Ον Τούρκοι αρνιόνταν πως χρα- τοὺῦν τον Πλίτση µήνες ολόκλη- ρους. Αυτον που ἔπιασαν όταν εἶχε λήξει ο πόλεμος. Και αυτό δίνει σε µας ελπἰδες για τα παι- διά µας. Είναι θέθαιο πως η άρνηση των Τούρκων ὅτι κρα- τούν αγνοούµενους εἶναι η τα- κτιχή που ακολουθούν για πο- λιτικαὺς και ἄλλους λόγους. ΗΚΑΤΑΘΑΛΙΨΗ ΚΑΙΠΩΣΘΑ ΤΗ ΝΙΚΗΣΕΤΕ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΙ εἶναι σίγουρα τοπιό περίπλοκο απὀ όλα τα «μαύρα συναισθήματα». Η κατάθλιψι δίνει το σήμα ότι κάτι σοβαρό συµβαϊἰνει. Καιτότε πρέπει να αναρωτηθήτε: «Τ!µου νομἰζετε ότι πάσχετε απ΄ αυτὴ την ασθένεια, διαβάστε προσε- κτικά τα εξης: ᾿1,Το ΤζόγκΝγκ κάνει τόσο κα- λόὁ στην κατάθλίῬη ὁόο καιηψυ- χοθεραπεία. Πολλοί άνθρωποι λενε για την άσκηση: «Με κάνει να νοιώθω θαυμάσια... Ξεφεύγω απὀ τον εαυτό µου και ξεχνάω πολλά προβλήµατα. 2. Προσπαθήστε να βρήτε τα αἶτια της καταθλίψεως. Μήπως κατηγορείτε ἁδικα τον εαυτό σας, Μήπως µένετε προσκολλη- µένοι σε κάτι που χάθηκε Μή- πως σας ενοχλεί η σκληρότητα των ἄλλων, 3, Μάθετε πὠς να δεἰχνετε α- γάπη στον εαυτό σας. Αντί να κάνετε σκληρή κριτική, δεἰξτε του λίγη κατανόηση. 4.Η δραστηριότητα εἶναιτο α- ντίθετο της καταθλίψεως, Αν η κατάθλιψη σας κάνει νωθρούς, θυμηθήτε ὁτι εἶναι δύσκολο να νοιώθει κανείς κατάθλιψη αλλά και ταυτόχρονα να εἶναι δρα- στήριος. 5. Ψάχνοντας να βρήτε και- νούργιους Φίλους θαᾳ ανακαλύ- Ψετε ὀτιτο κενό των παλιών δεν εἶναι δωσαναπλἠήρωτο. 6. Μάθετε να τρέφετε συναι- σθηµατικάἁ τον εαυτὸ σας. 7. Μήν λυπάσθε τον εαυτό σας. Εἶναι προτιμότερο να αι- σθανθήτε οργἠ Υια να µπορέσε- τε να αντιδράσετε και να ανα- πληρώσετε το συναισθηματικό σας κενό. 8. Αφήστε τις απαισιόδοξες, σκέψεις. Όσοι πάσχουν απὀ κα- τἆάθλιψη περιμένουν παύτοτε να συμβεί τὸ χειρότερο. 9. Βελτιώστε όσο μπορείτε το αμυντικό σας σύστημα. Η αυτο- νομία και η ανεξαρτησία σας εἷ- ναι αυτή τη στιγµἠ τα όπλα σας. ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ Ο πιό πλούσιος άνθρωπος εἷ- ναι ο οικονόµος, οπιὀ φτωχόςο Φιλάργυρος. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ Οταν η Φτώχεια μπαίνει απὀ τὴν πόρτα ο ἔρωτας φεύγει απὀ τὸ παράθυρο. ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΛΡΟΙΜΙΑ Τύχη εἶναι τὸ ψευδώνυμο τοῦ Θεού όταν δὲν θέλει νά υπογρά. ψει, ΑΝΛΤΟΛ ΦΡΑΝΣ ΔΕΛΤ/Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΟΥ ΓΑ ΤΗΛ ΕΛΛΑΔΑ Μέ πρωτοβουλία τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜόΥ ΑΓΩΝΙ- ΙΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑ/ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΑΓΠΕΛ) καί τῆς ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΩ- ΝΙΣΤΩΝ (Π.Ε. Α.) ἐκδίδετα, σόν ρ/δα τῶν ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ὁ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ. µηνισία έφημε- ΓΙά νά μπορέσει ή ἐφημερίδα αὐτή. ἡ πιό . γνήσια ἑθνική ἔπολξις κα/ Φωνή νά φέρε σέ πέρας τήν γη/αντια/ία ἀποστολή της ΕΓΡΑΦΗΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ. . Παρακαλοῦμεν συμπληρώσατε τό κάτωθι : δελτήν συνδρομητοῦ καί στείλετε το στήν ὁιεύ- .θυνσιν µας στήν ᾿Αθήνα ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΘΗΛΙΑ/ - ΤΗΛ. 3606493 ΟΝΟΜΑΤΕ. Δ/ΕΥΘΥΝΣ, ΩΜΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΙΦΤΕΙΛΑΤΕ ΜΕΤΡΗΤ. ΜΕΤΡΗΤΑ ἡ ο ὃν ΔΡΟΜΗ ΕΙΛΙΑ/ δοὀ ΔΡΑΧΜΕΣΖ. ΤΑΧΥ. ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982 ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΗΡΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ Κατετέθη προσφυγή στήν ᾿Επιτροπή Με τήν ἔμπεριστατωμένη ἀνάλυση τοῦ Βορειοηπειρωτί- κοῦ ζητήματος, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Κεντρικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ ᾿Αγῶνα τῶν Βορειοηπειρω- τῶν, Δρ. Μιχ. Πισσᾶς τονίζει ἰδιαίτερα τό ἱστορικό τοῦ θέµα- τος καί ζητᾶ ἀπό τήν ᾿Ἔπιτρο- πή ᾿Ανθρωπίνων Δικαιωμά- των νά ἐγγράψη τό θέµα στήν ἡμερησία διάταξη καί νά ἆπο- στείη Ἔκτακτη ᾿Επιτροπή ᾿Ερεύνης στήν ᾽ Αλβανία γιά νά µελετήση τήν τραγική θέση τῶν 400.000 'Ἑλλήνων τῆς Β. ᾿Ἠπείρου. Ο Δρ. Πισσᾶς τονίζει ἰδι- αίτερα τήν ἀδιάψευστη Ἕλλη- νική καταγωγή τῶν κατοίκων τῶν 300 χωριῶν καί πόλεων τῆς Β. ᾿ΗἨπείρου πού βρίσκον- ται καταναγκαστικά ἀπό τό τέρμα τοῦ Α΄ Παγκοσμίου ΠΠο- λέµου κάτω ἀπό τόν ᾿Αλβανι- κὀ ζυγό, ὕστερα ἀπό παρα- σπονδία τῶν Μεγάλων Δυνά- μεων. Τό κείµενο τῆς Προσφυγῆς Τό “Ἱστορικό Μέρος «Οἱ Βορειοηπειρῶτες» το- Ὀυνίζει στὀ ὑπόμνημά του ὁ ἓκ- πρόσωποςτῆς Κ.Ε.Β.Α., «αὐτό- χθονες ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων δέν. ἔχουν ἀλλάξει τήν παράδοση, πολιτισμό, γλῶσσα καί θρησκεία τους, παρά τίς ἐναλλασσόµενες κα- τακτητικές Επιδρομές πολλῶν κατακτητῶν. Οἱ πολιτικές τρικυµίες καί ἀναταραχές, οἱ εἰσβολές, οἱ πό- λεμοι καί οἱ ἀλλεπάλληλες σφαγές, ἔπέφεραν σωρούς κα- ταστροφῆς καί ἁθλιότητες, τό- σο στήν ζωή ὅσο καί στήν πε- ριουσία τῶν κατοίκων, ἀλλά δέν μπόρεσαν νά ξερριζώσουν τήν ἔθνική παράδοση, πίστη καί συνείδηση τοῦ 'Ελληνικοῦ πληθυσμοῦ. Κυβερνήσεις, διπλωμάτες καί διεθνεῖς ὀργανισμοί ἀπό τοῦ 1913 ἔξέτασαν τά μαρτύρια τοῦ πληθυσμοῦ αὐτοῦ, σέ διά- Φορες περιπτώσεις διαµαρτυ- ρήθηκαν γιά τήν κακοµεταχεί- ρισή τους, καί µερικοί συνέ- στησαν τήν παροχή στήν Β. ὌἨπειρο αὐτοκυβέρνησης, αὖ- τονοµίας καί προστασίας τῶν στοιχειωδῶν δικαιωμάτων τοῦ Λαοῦ τῆς περιοχῆς αὐτῆς. Οἱ Βορειοηπειρῶτες μὲ τόν ἡρωϊκό ἀγῶνα τους τό 1913-1914 κατόρθωσαν νά ἐγ- καθιδρύσουν τήν δική τους ᾿Ανεξάρτητη, Αὐτόνομη Πολι- τεία καί ἡ Διεθνής ᾿Επιτροπή ἛἘλέγχου, πού διορίστηκε ἀπό τίς Μεγάλες Δυνάμεις ἆνα- γνώρισε τόν ἀγνόν Ἕλληνι- κὀν χαρακτῆρα τοῦ πληθυ- σμοῦ καθώς καί τήν θρησκευ- τική καί γλωσσολογική 'Ἐλ- ληνική του µορφή. ΄Η Διεθνής αὐτή ᾿Επιτροπή μέ τό πρωτό- κολλο τῆς δης Μαΐου 1914 ἀναγνώρισε κι ὑποστήριξε τά ᾿Εθνικά καί ἱστορικά δικαιώ- µατα τῆς Β. ᾿Ηπείρου. 'Η Συνθήκη τοῦ Λονδίνου τοῦ 1913 καίἡ Συμφωνία Τιττό- νι--- Βενιζέλου τοῦ 1919 ἀνε- γνώρισαν κι ὑπεστήριξαν τά Εθνικά δίκαια τῆς περιοχῆς καί τό δικαίωμά της γιά ᾿Εθνική ᾿Ανεξαρτησία, ἐνῶ ἡ ᾿Επιτρο- πή Εἰρήνης τῶν Συμμάχων τό 1920 ἀνοικτά ὑπεστήριξε τό δι- καίωμα τοῦ Λαοῦ γιά τήν Αὐ- τοδιάθεση. Παράλληλα, ἡ Γερουσία τῶν Ηνωμένων Πολιτειῶν, τόν Μάϊο 1920 ὁμόφωνα ἑνέ- κρινε ψήφισμα μὲ τό ὁποῖον ἀνεγνώρισε τό δικαίωµα τῶν Βορειοηπειρωτῶν γιά Αὐτοδιά- θεση καί προχώρησε ἀκόμη στήν διακήρυξη τοῦ δικαιώµα- τος της γιά Ενσωμάτωση µε τήν μητέρα πατρίδα τους τήν 'Ελ- λάδα. Τήν πιό πάνω ἀπόφαση της ἡ ᾽Αμερικανική Γερουσία, ἐπανἔλαβε ἐντονώτερα µέ και- νούργια ἀπόφαση στίς 29 ᾿ἶου- λίου 1946, μέ τήν ὁποία ζητοῦ- σε τήν ἅμεση παροχή ἔθνικῆς ἀνεξαρτησίας στήν Β. Ἠπειρο καί τήν ἔνάσκηση τοῦ Δικαιώ- µατος τοῦ Λαοῦ γιά Αὐτοδιά- θεση. ᾿Από τίς 7 Αὐγούστου 1994 ὁ Γενικός Γραμματέας τῆς Κοινωνίας τῶν ᾿Εθνῶν, με εἰδική ἐγκύκλιό του γιά προ- στασία τῶν Μειονοτήτων στήν ᾽Αλβανία, περιέγραψε μέ ζωη: ρά χρώματα τίς ἅθλιες συνθῆ- κες διαβίωσης τῆς 'Ἑλληνικῆς Μειονότητας, κάτω ἀπό το τυρρανικό καθεστώς τῆς ᾽Αλ- βανίας. Παρ᾽ ὅλο πού πέρασαν σχεδόν 50 τόσα χρόνια ἀπό τό- τες, οἱ παρατηρήσεις καί οἱ εἰ- σηγήσεις τοῦ Γενικοῦ Γραμµα- τέα τῆς Κοινωνίας τῶν ᾿Εθνῶν γιά τό μαρτύριο, ἀλλά καί γιά τά Εθνικά δίκαια τῶν Ελλή- νων τῆς Β. ᾿Ηπείρου παραμέ- νουν ἔντονα βάσιµοι, χρήσιμοι καί ὀρθές μαρτυρίες γιά κάθε ἀνεξάρτητο καί ἀντικειμενικό σῶμα ἐρεύνης.» Σηµερινή κατάσταση καί Διεθνεῖς Διακηρύξεις «Δυστυχῶς συνεχίζει στό ὑπόμνημά του ὁ Δρ. Πισσᾶς «τό δικαίωµα αὐτοδιάθεσης καί οἱ θαυμάσιες διακηρύξεις Υιά τήν ταχεῖα παροχή ἀνεξαρτη- σίας στούς λαούς καί τήν ἄπο- τελεσµατική Εγγύηση καί δια- σφάλιση τῶν ἀνθρωπίνων δι- καιωµάτων, δὲν ἐπέφεραν κα: λυτέρευση στήν θέση τῶν κα- ταπιεζοµένων 400.000 Ελλή- νων τῆς Β. ᾿Ἠπείρου. “Ἡ ἀπόφαση ΥΠ τῆς Διε- θνοῦς Συνδιάσκεψης γιά ᾿Αν- θρώπινα Δικαιώματα στήν Τε: χεράνη τό 1968 καί τά πολυά- ριθµα ψηφίσματα τοῦ ΟΗΕ ἀπό τοῦ 1960 μέ εἰδική ἀναφορά στίς ἀποφάσεις 25888. (ΧΧΙΡ) 2625 (ΧΧΗ) 9649 (ΚΧΧ) 6787 («Αχ οοςς («Χ γιο 3070 (ΧΧΙΧ), 3382 (ΧΧΧ) καί 42/14 τῆς Της Νοεμβρίου 1977 ἔχουν γεμίσει μ᾿ ἐλπίδες τούς δεινο- παθοῦντες Λαούς. Ιδιαίτερα µερικά ἀπό τά πάνω ψηφίσματα τοῦ ΟΗΕ ὑποστηρίζουν ζωηρά τήν νοµι- µότητα τῶν ἀγώνων γιά ἀνε. ξαρτησία, ἐδαφική ἀκεραιότη- τα, ἐθνικήν ἑνότητα καί ἀπε- λευθέρωση τῶν Λαῶν ἀπό κά- θε µορφή ἀποικιακῆς καί ξένης κατοχῆς καί ὑποδούλωσης καί ἀκόμη πιό καθαρά μερικές ἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ δέχονται κάθε µορφή ἀγῶνα μέ ὅλα τά διαθέσιµα µέσα, συµπεριλαμ- βανομἔνου καί τοῦ ἔνοπλου ἀγῶνα, Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ὁ πληθυ- σµός τῆς Β. ᾿Ηπείρου στερεῖται καί τῶν στοιχειωδεστέρων δι- καιωµάτων, σάἁ τό δικαίωµα τῆς πολιτικῆς, οἰκονομικῆς, μορφωτικῆς καί κοινωνικῆς ἀνάπτυξης, ὅταν μάλιστα ὁ Καταστατικός Χάρτης τοῦ ΟΗΕ καί οἱ Διακηρύξεις τῶν ᾿Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ἐπανειλημμένα διακηρύττουν τίς ᾿ Αρχές Ἴσων Δικαιωμάτων γιά Αὐτοδιάθεση σ᾿ ὅλους τούς Λαούς ἀνεξάρτητα ἀπό χρῶμα, Φυλή, γλῶσσα ἤ θρη- σκεύματος. Νέα ὑπομνήματα καί ἔν- τονες παραστάσεις γιά τά νό- µιμα δικαιώµατα τῶν Βορειοη- πειρωτῶν ἔχουν κατατεθῆ στόν ΟΗΕ τό 1945-1947 ἀλλά, ἡ πολιτική σκοπιµότης καί ἡ σύγκρουση συμφερόντων ἀνά- μεσα στούς ἰσχυρούς, ἔπέτρε- ψε τήν τελική καί δίκαιη λύση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ πού Έκτοτε ἀνεβλήθη ἁόριστα, παρ᾽ ὅλον ὅτιἡ Ελλάδα, κατά τόν ἀγῶνα της κατά τοῦ Φασι- σμοῦ καί τοῦ ᾽Ιμπεριαλισμοῦ, εἶχεν ἀπελευθερώσει τήν περι- οχή καί τό 1912 --- 1913 καὶ τό 1940-1941. Παρ᾽ ὅλο πού ἡ Κοινωνία τῶν ᾿Εθνῶν τό 1922 καί 1935 καί τά 'Ἠνωμένα Ἔθνη τό 1945 καί 1947 ὑπεγράμμισαν τά νόµιµα δικαιώµατα καί τίς ἄξι- ώσεις τοῦ Λαοῦ τῆς Β. Ἠπεί- ρου, ἐντούτοις, μέχρι σήµερα, κανένα συγκεκριµένο μέτρο δἐντέθηκεσ᾽ ἐφαρμογήγιάνά, γίνουν τοὐλάχιστον οἱ ἁπαραί- τητες ἔρευνες σὲ βάθος γιά νά γνωσθοῦν οἱ ἀνυπόφορες συν- θῆκες πού Ἐἐπικρατοῦν καί ἀπειλοῦν αὐτή τούτη τήν ἔπι- βίωση τοῦ 'Ελληνισμοῦ στήν Β, Ἠπειρο! Ἔτσι µέ τό πέρασμα τῶν χρόνων πού φωτίζονται οἱ ἕλ- πίδες τῶν πολιτικῶν κι᾿ οἶκο- νομικῶν δικαιωμάτων τῶν µει- ονοτήτων, καί κάθε ᾿Εθνικῆς Κοινότητας, οἱ 400,000 Ἕλλη- νες τῆς Β. ᾿Ἠπείρου βρίσκον- ' ταν ἀκόμα ὑποδουλωμένοι στήν ᾽Αλβανία κι᾽ ἔξακολου- θοῦν νά ζοῦν καί νά ὑποφέ- ρουν κάτω ἀπό τήν βία καί τυρρανία, πού θυμίζουν ὄχι µονάχα στρατόπεδα συγκεν- τρώσεως, ἀλλά καί Μεσαιωνι- κἀ ἀπάνθρωπα βασανιστή- ρια!» Οἱ τραγικές συνθῆκες Στήν συνέχεια ὁ Δρ. ΠΠισ- σᾶς τονίζει ὅτι δὲν περιγράφει τίς πιό πάνω συνθῆκες µονάχα ἓκ µέρους τῆς Κεντρικῆς ᾿Επι- τροπῆς τοῦ Βορειοηπειρωτι- κοῦ ᾿Αγῶνα µά κι᾽ ἔκ µέρους τῶν ᾿Οργανώσεων Συλλόγων καί Ομοσπονδιῶν, Βορειοη- πειρωτῶν καί τῶν χιλιάδων συγγενῶν καί ἀπογόνων τῶν κατοίκωντῆςβ. ᾿Ηπείρου, πού ἔχουν ἐξαναγκασθῆ νά διαφύ- γουν ἀπό τήν ᾽Αλβανία πρός τήν ᾿ἙΕλλάδα, στήν Μ. Βρεττα- νία, στήν Αὐστραλία, τόν Γζα- ναδᾶ καί τίς '᾿Ηνωμένες Πολι- τεῖες. Ὅλοι αὗτοί νοιώθουν πι- κρή ἀπογοήτευση κι ἀγανά- κτηση μαζί γιατί δὲν Εφαρμό- ζονται οἱ ἀρχές τοῦ δικαίου κι᾿ οἱ 400.000 Ἕλληνες ἔξακο- λουθοῦν νά ζοῦν καί νά ὑποφέ- ρουν σάν σκλάβοι, σάν πολιτι- κοί κατάδικοι, μὲ ἀνασφάλεια γιά τή ζωή, καί τήν περιουσία τήν δική τους καί αὐτή τῶν παιδιῶν τους, κάτω ἀπό τήν καταπιεστική διακυβέρνηση τῆς ᾽Αλβανίας. Γι’ αὐτό καί κτυποῦν ὅλες τίς θῦρες τῶν διεθνῶν σωμµά: των μὲ πικρήν ἀγανάκτηση ὅταν ἡ Διεθνής Κοινότητα, παρακολουθεῖ τήν τραγωδία τους μὲ ἁδιαφορία καί δέν προχωρεῖ µε βῆμα τολµητό νά ἐξετάση τήν κατάσταση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Β. ᾿Ηπείρου. Χρόνο μέ χρόνο, οἱ ᾿Αλ- βανικές ᾿Αρχές αὐξάνουν τά καταπιεστικά τους µέτρα μέ συνεχεῖς διώξεις Ενάντια στόν Ἑλληνικό πληθυσμό ὥστε: 1. ᾿Αρνοῦνται πεισματικά στόν λαό τό δικαίωµα τῆς Αὐ- τοδιάθεσης. : 2. ᾽Αναγκάζουν τούς κα- τοίκους ν᾿ ἀλλάσσουν τά 'Ελ- ληνικά καί Χριστιανικά τους ὀνόματα μέ ᾽Αλβανικά. 8. Τούς ἀπαγορεύουν νά χρησιμοποιοῦν τήν μητρική τους γλῶσσα τήν αὐτόχθονη παραδοσιακή τους γλῶσσα, ὄχι µόνο μέσα στήν οἰκογένεια, ἀλλά καί σ᾿ ὅλες τίς κοινωνι- κὲς ἐπαφές καί συναλλαγές - τους. 4. Στήν ἀρχή ἄλλαξαν τήν παραδοσιακή Ελληνική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γλῶσσα στίς θρησκευτικές τε- λετὲς µε τήν ᾽ Αλβανική διάλε- κτο καί τώρα ἔχουν καταστέψει ὄλεςτίς ὀρθόδοξες 'Ἑλληνικές Εκκλησίες μέ ἱεροσυλία ἁπί- θανη ἀποσχηματίζοντας καί Φυλακίζοντας τόν 'Ἑλληνικό κλῆρο. : δ. Απαγορεύουν κάθε Επικοινωνία ἤ ἐπαφή τῶν Ελ- λήνωντῆς Β. ᾿Ηπείρου µέτούς συγγενεῖς καί ὁμόφρονες τους ὄξω ἀπό τήν ᾽ Αλβανία, καί τά µέτρα πού ἐφαρμόζονται ἑνάν- τια στήν Ελευθερία σκέψης καί κίνησης µέσα στήν ᾽Αλβανία, εἶναι τόσο-τυρρανικά, ὥστε οἱ κάτοικοι νά θεωροῦνται αἰχμά- λωτοι στά χωριά τους, ἔγκλω- βισμένοι µέσα σὲ τρομερά στρατόπεδα συγκεντρώσως. 6. Ἔκλεισαντά 'Ἑλληνικά Μοινοτικά Σχολεῖα καί ὅποιος προσπαθήσει νά διδάξη τά παιδιά του τήν παραδοσιακή Ἑλληνική παιδεία καί πίστη, διώκεται συνοπτικά φυλακίζε- ται κι᾿ ἁκόμη ἐκτελεῖται. 7 Φυλάκισαν κι) ὑπέβα- λαν σἐβασανιστήρια, μὲ ἀποτέ- λεσμα νά σκοτώσουν χιλιάδες ἀθώους ἀνθρώπους µέσα στίς Φυλακές καί στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως γιά νά ἔπιβά- λουν τρομοκρατία σ᾿ ὅλη τήν περιοχή μέ σκοπό νά ξερριζώ- σουν ὁριστικά καί νά διαφορο- ποιήσουν τήν ἐθνική καταγω- γή καί ταυτότητα τοῦ πληθυ- σμοῦ ἥ νά τόν ξολοθρέψουν μέ συστηματική γενοκτονία. 8. Οἱ γνωστοί µέχρι τώρα πολιτικοί κρατούμενοι σὲ Φυ- λακές χωρίς δίκη ἤ καταδίκη ὑπερβαίνουν τίς 25,000 καί ὑποβάλλω κατάλογο ἑκατοντά- δων ὀνομάτων προσώπων πού βρίσκονται ἀπό χρόνια στης Φυλακές χωρίς καµµιά κατη- γορία, ὅπως ἐπίσης καί κατά- λογο προσώπων πού ἔχουν πρόσφατα δολοφονηθῆ στίς Φυλακές ἤ ὑπέκυψαν στά βα- σανιστήρια στά ὁποῖα ὑπο- βάλλονται ὅλοι οἱ ἀντιφρο- νοῦντες πρός τό ᾽Αλβανικό καθεστώς. Οἱ πληροφορίες πού ἔπι- συνάπτονται βασίζονται κυρί- ὡς σέ προφορικές μαρτυρίες προσώπων πού κατόρθωσαν πρόσφατα νά δραπετεύσουν ἀπό τήν ᾽ Αλβανία εἴτε µέσον τῶν Γιουγκοσλαβικῶν ἤ 'Ελ- ληνικῶν συνόρων, ἀλλά οἱ ἀναμνήσεις τους καλύπτουν δυστυχῶς ἕνα κλᾶσμα τοῦ µε- γάλου ἀριθμοῦ ἐγκλημάτων καί ἀπηνοῦς καταπάτησης τῶν ἀνθρῶπίνων δικαιωµότων τῶν 400.000 “Ἑλλήνων θυμάτών τοῦ ᾽Αλβανικοῦ ὁλοκληρωτι- κοῦ καθεστῶτος.» Τί ζητοῦμε ἀπό τά Διεθνῆ Σώματα 'Ο ἐκπρόσωπος τῆς Κ.Ε.- Β.Α. Δρ. Πισσᾶς τονίζει ὅτι «Η Ελληνική αὐτή µειονότη- τα στήν ᾽Αλβανία ζητᾶ ἔπει- γόντως τήν ὑποστήρίξη τῶν θΔιεθνῶν Σωμάτων ὥσιε νά προστατευθῆ μέ ης ἀρχές πού διακηρύττουν τά Ηνωμένα Ἔθνη στά ἄρθρα 1, 13, 55, 56, 62, καί 68 τοῦ Καταστιτικοῦ τους Χάρτη καί μὲ τίς ἀποφά- σεις τῆς Γενικῆς Συνέλευσης ἀρ. 917 (11) καί 532 (ΓΗ τά ψη- φίσµατα 505 (ΧΥΗ τοῦ Κοινω- νικοῦ καί Οἰκονομικοῦ Συµ- βουλίου ΕΚΟΣΟΚ, τήν διεθνῆ σύμβαση ἀρ. 107 τοῦ Διεθνοῦς Γραφείου ᾿Εργασίας καί τήν σύμβαση τῆς ΟΥΝΕΣΚΟ ἐνάντιὰ στήν διάκριση κατά τῆς παιδείἀς τοῦ 1960 καίτόσες ἄλλες διακηρύξεις καί συµβά- σειςτοῦ ΟΗΕ καίτῶν ὀργάνων του. 'Απ᾿ αὐτές τίς διακηρύ- ξεις καί ἀποφάσεις ξεχωρίζου- με ἰδιαίτερα γιά τήν περίπτωση τοῦ καταπιεζόµενου Λαοῦ τῆς Βορείου ᾿Ηπείρου τίς ἁκόλου- θες: «Διακήρυξη γιά τά δικαιώµατα τοῦ παιδιοῦ (1386--- ΧΙ} --Διακήρυξη γιά τήν προαγωγή μέσα στήν Νεολαία τῶν ἰδεωδῶν τῆς Εἰρήνης, ᾽Αμοιβαίου Σεβασμοῦ καί Κα- τανόησης τῶν Λαῶν (2037 --- ΧΧ Γ. Συνέλευση). --Διακήρυξη γιά τίς ᾿Αρ: χὲς Διεθνοῦς Πολιτιστικῆς Συ- νεργασίας - ΟΥΝΕΣΚΟ, 4 Νο- εµβρ/ου 1966. --Διεθνής Σύμβαση Αστικῶν καί πολιτικῶν Δι- καιωµάτων, 16 Δεκεμβρίου 1966 ἄρθρο 27 ἀπόφαση Γενι- κῆς Συνέλευσης 2200 Α---ΧΧΙ. --Σύμβαση γιά τήν ᾽Απα- γόρευση καί τιμωρία τοῦ Εγ- κλήµατος τῆς Γενοκτονίας -- Απόφαση τῆς Γενικῆς Συνέ- λευσης 260-Α:ΙΗ, 9 Δεκεμβρίου 1948. --Διεθνής Σύμβαση γιά τήν ἐξάλειψη ὅλων τῶν µορ: φῶν τῆς Φυλετικῆς Διάκρισης, 1965, ἀπόφαση Γενικῆς Συνέ- λευσης 2106 ΑΧΧΙ --“Διεθνῆς Σύμβαση γιάτά Οἰκονομικά, Κοινωνικά καί Πολιτιστικά Δικαιώματα --- ἀπόφαση Γενικῆς Συνέλευσης 2200 Α-ΧΧΙ ἀρ. 13. --Εὐρωπαϊκή Σύμβαση γιά τήν προστασία τῶν ᾿Αν- θρωπίνων Δικαιωμάτων καί τῶν. Στοιχειωδῶν ᾿Ἔλευθερι- ὦν, Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ά Νοεμβρίου 1950 ἄρθρο 14. --“Τελική πράξη τῆς Σύ- σκεψης, γιάτήν ᾿ Ασφάλεια καί Συνεργασία στήν Εὐρώπη -- (Ελοίνκι, 1 Αὐγούρτου 1975) ἰδιαίτερα τό Μέρος σχετικά μέ τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα καί τίς Βασικές ᾿Ελευθερίες συµ- περιλαμβανομένης τῆς ἔλευ- θερίας σκέψης, συνείδησης, πίστης καί θρησκείας. Τό Διεθνές Δικαστήριο γιά τήν Βόρειο Ἠπειρο Γιά νά σηµειωθῆ πώς ἡ ἔρευνα γύρω ἀπό τά βασανι- στήρια καί τό καθολικό ὥτημα καί πρόβλημα τῶν Βορειοη- πειρωτῶν στήν ᾽Αλβανία δὲν εἶναι κάτι τό καινούργιο, θεω- ρῷ ἀναγκαῖο νά ἀναφερθῷ στήν Συμβουλευτική Γνώμη τοῦ Διαρκοῦς Διεθνοῦς Δικα- ὅτηρίου, σχετικά µέ τά Σχολεῖα τῶν Μειονοτήτων στήν ᾽Αλ- βανία, πού ἀξεδόθη στίς 6 ᾿Απριλίου 1935 καί ἀναφέρει πώς µόλη τῶν Φφυλετικῶν θρη- σκευτικῶν ἤ γλωσσικῶν µειο- νοτήτων πρέπει νᾶχουν ἀπό- λυτη ἰσότητα με τούς λοιπούς πολίτες τοῦ Κράτους καί νά τούς ἐξασφαλίζεται μὲ κατάλ- ληλα µέτρα ἡ διατήρηση τῶν δικῶν τους ἔθνικῶν χαρακτη- ριστικῶν καί παραδόσεων (δε ἄρ. 64 σελ 17 Σειρά Α---Β Εκδόσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικα- στηρ/ου). 'Ἡ Συμβουλευτική αὐτή Γνώμη Σξεδόθηκε εἰδικά στήν περίπτωση καταπάτησης τῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας τῆς Β. ᾿Ηπείρου ἀπό τήν ᾽Αλ- βανική Κυβέρνησητό 1935. 'Η κατάσταση παραμένει ἁπρι- βῶς ἡἼδια καί σήµερα στήν πε- ριοχή αὐτή. Καμμιά καλλιτέ- Ρευση δὲν ἔχει γίνει, ἔκτοτε καί εἶναι καθαρό αὐτό πού ζητᾶ τώρα ἡ Ἑλληνική Μειονότη- τα: ὅτι ἡ Ἴση μεταχείριση καί Σγγύηση. τῆς ζωῆς καί περιου- σίας τῶν ἀτόμων εἶναι ἁπόλυ- τα ἀναγκαία γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ πληθυσμοῦ. Σύμφωνα µέ τήν Γνώμη τοῦ Δικαστηρίου «οἱ δυό αὐτὲς προὐποθέ- σεις εἶναι βασικά ἀλληλένδε- τες καθότι δὲν μπορεῖνά ὑπάρ- Χει ἀληθινή ἰσότητα μεταξύ µι- ἄς πλειονότητας καί μιᾶς µειο- νότητας, ὅταν ἡ µειονότης στερεῖται τῶν δικῶν της ἔκπαι- δευτικῶν ἱδρυμάτων, πρᾶγμα πού οὐσιαστικά σβύνει αὐτό πού ἀποτελεῖ τήν βάση ὕπαρ- ξης τῆς μειονότητας.» Διεθνής Κινητοποίηση {Φυσικά οἱ χιλιάδες τῶν συγγενῶν τῶν Βορειοηπειρω- τῶν πού ζοῦν ἐλεύθεροι στήν Εὐρώπη καί στήν ᾽Αμερική καθώς καί σ᾿ ἄλλες ἐλεύθερες περιοχές τοῦ κόσμου δέν µπο- ροῦν νά παραμένουν ἁδιάφο- ροι ὅταν οἱ συγγενεῖς τους συ- νεχῶς καταπιέζονται καί ὑπο- φέρουν κάτω ἀπό τέτοιες τρο- μερές συνθῆκες. Γι) αὐτό καί ζητοῦμε ἔν- θερµα ἀπότούς ᾿Οργανισμούς τοῦ ΟΗΕ νά θέσουν σταθερά τό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα στήν ' Ημερησία τους Διάταξη γιάπροσεκτική µελέτη, ἔρεννα καί ἀνάλυση τῶν πιό κάτω κα- ταγγελιῶν καί ἀναφορῶν καί νά λάβουν δραστικά µέτρα καὶ νά Απιδείξουν ζωηρόν ἔνδιαφέ- ρον γιά τήν προστασία τῆς Ἑλληνικῆς αὐτῆς ᾿Εθνικῆς ὁμάδας τῶν 400.000 κατοίκων τῆς Β. ᾿Ἠπείρου στήν ᾿Αλβα- νία. Ολοιζητοῦν ὅπως τό δρᾶ- μα τῶν Βορειοηπειρωτῶν βρί- σκεται ἀναγραμμένο στόν Πί- νακα ἑνδιαφερόντων τοῦ ΟΗΕ. γιά συνεχῆ παρακολούθηση. Ζητοῦμε ὄχι μονάχα νά ἐρευνήσετε τίς διώξεις καί βα- σανιστήρια στά ὁποῖα ὑπο- βάλλονται οἱ Βορειοηπειρῶτες, ἀπό τίς ᾽Αλβανικές ᾿Αρχές ἀλλά νά ἐρευνήση καί γιά τήν τύχη τῶν χιλιάδων γνωστῶν ἤ ἀγνώστων πολιτικῶν κρατου- µένων καί ἀγνοουμένων στήν Β. Ἴπειρο «καί γιαυτούς πού Έχουν φυλακισθῆ ἤ ἑκτελεσθῆ χωρίς καμμιά νόµιµη κατηγο- ρία ἤ διαδικασία. Ἡ Κεντρική ᾿Επιτροπή τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ ᾿ Αγῶ- να εἶναι πρόθυµη νά παραθέση στήν ᾿Επιτροπή ᾽ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πλήρεις µαρτυ- ρίες γιά ἀπόδειξη τῶν πιόπάνω ἱἰσχυρισμῶν καί καταγγελιῶν». Τήν πιό πάνω προσφυγή καί καταγγελιά ὁ Δρ. Πισσᾶς, ἐκοινοποίησεν, ὀκτός ἁπό τήν ᾿Επιροπή ᾿Ανθρωπίνων Δι- καιωµάτων στήν Γενσεύη, καί στούς πιό κάτω Διεθνεῖς ᾿Ορ- γανισμούς: 1. Στήν ὑπεπιτροπή γιά τήν ἔξάλειψη τῶν Φυλετικῶν Διακρίσεων καίτήν προστασία τῶν Μειονοτήτων - Γενεύη. 2. Στήν Διεθνή ᾿Επιτροπή ᾽Αμνηοτείας -- Λονδῖνο. 3. Στό Διεθνές Συμβούλιο Νομικῶν --- Γενεύη. 4. Στήν ᾿Ἐπιτροπή Προ- στασίας Μειονοτήτων --- Λον- δῖνο. 6. Στόν Διεθνῆ ᾿Ερυθρό Σταυρό. 6.Στό Παγκόσμιο Συμβού- λιο τῶν ᾿Εκκλησιῶν -- Γεν- εύη. Ὅπως πληροφορούμα- στε ὁ Δρ. Πισσᾶς βρίσκεται σε στενή ἐπαφή µέ ἄλλους όργα- νισμούς ᾿Ανθρωπίνων Δικαι- ωμάτων καί ᾿Απελευθερωτικά Κινήµατα, γιά τήν διεθνῆ δρα: στηριοποίηση, διαφώτιση, κι- νητοποίηση καί ἀδιοποίηση τῶν δικαίων τῶν Ἑλλήνων τῆς Β. ᾿Ηπείρου, μέ στόχο τήν συζήτηση ἔρευνα καί ἔγκαθί- ὄρυση ᾿Εκτάκτης ᾿Επιτροπῆς γιά τήν διεθνοποίηση τοῦ Βο- ρειοηπειρωτικοῦ Ζητήματος, εΘΝΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΜΟὕΟΡΤΑΚΑΣ5 δΗΙΡΡΙΝᾳ ΑάΕΝΟΙΕΣ ΙΤ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ᾿ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΜΟὕΌΡΤΑΚΑΣ ΒΗΙΡΡΙΝΟ ΑΟΕΝΟΙΕς Ι1ὺ, Ρῥο8 1684 ΤΕΙΕΧ 3076 Ο6Α8ἱε ΑΟΟβΕ5ς Μουςτακας ΙΜΑΡδΟΙ -ΟΥρΗυς5 ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΖΑΚΟΣ ΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 1 ΤΗΛ. 563294 - ΛΑΡΝΑΚΑ Στά καταστήματα µας θά βρεῖτε τά πιό κάτω ἐμπορεύματα στίς χαμηλώτερες τιμές: ΙΟΕΝΝΕ-ΟΡΤΑ οΟιΟυΒ Τ.ν. ΔΥΤ.ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΖΑΝΚΕΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Δ.ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 5. 6ΙΟΒΟΙΟ πλυντήρια Δ.Γερμανίας Ψυγεία ΙΙΝΡΕ, Ι5ΟἱΑ, κ.λ.π. ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΄Ολων τῶν τύπων. ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΤΟΦΩΝΑ,ράδια, σίδερα,Μίξερς, ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ. ΡΟΛΟΓΙΑ γυναικεία καί ἁνδρικά. ΕΠΙΠΛΑ - ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 36 ΜΗΝΕΣ ΑΧ ΚΑΙ ΝΑΧΑ ΜΙΑ ΓΙΑΜΑΧΑ Οι ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ ΠΑΜΑΧΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ Τόν Μάρτιο ἡ ἀπόφαση γιά τόν τύπο ἀεροσκάφους πού θ᾽ ἀγοράσει Η ΕΛΛΑΔΑ Μέσα στίς ἀμέσως ἑπόμε- νες ἡμέρες ἀρχίζει ὁ τρίτος καί τελευταῖος κύκλος τῶν δια- πραγματεύσεων γιάτήν προµή- θεια 100 ὑπερσύγχρονων ἆε- ροσκαφῶν, γιάτίς ἀνάγκεςτῆς Πολεμικῆς ᾿Αεροπορίας. Κατά τή φάση αὐτή τῶν διαπραγματεύσεων θά ἔπανε- ξετασθοῦν ἀπό τήν ἀρχή οἱ προσφορές τῶν κατασκευα- Οτικῶν οἴκων, γεγονός πού Έχει σάν συνέπεια τή μετάθεση τοῦ χρόνου λήψεως τῆς ὁρι- στικῆς ἀποφάσε'ος κατά ἕνα τρίμηνο. Δηλαδή ἡ ἀπόφαση τῆς τελικῆς ἐπιλογῆς τοῦ ἆε- ροσκάφους πού θά προµηθευ- θεῖ ἡ Πολεμική ᾿Αεροπορία, πρέπει νά τοποθετεῖται τό Μάρτιο τοῦ 1983, ὁπότε ὅπως ὑπολογίζεται θά ἔχουν ὁλο- κληρωθεῖ οἱ σχετικές διαπρα- γμµατεύσεις. ᾿᾿Εθνικό μνημόσυνο Μαυρομμάτη Παναγίδη Κουτσόφτα Τήν Κυριακή, 19982, τελέστηκε στήν Εκκλησία 'Αγίου Παύ- λου, ἀπό τόν ᾿Εθνικό Σύλλογο «Μαυρομμά- της», μνημόσυνο τῶν ἀπαγχονισθέντων ἡρώ- ὧν τῆς ΕΟΚΑ Στέλιου Μαυρόμμάτη, ᾿Ανδρέα Παναγίδη καί Μιχαήλ Κουτσόφτα. ᾿Επιμνημόσυνο λόγο ἐκφώνησε ὁ κ. Μιχαλά- κης Πισσᾶς, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό Κυπρι- ακό καί ἔπέρριψε τήν εὖ- θύνη τῆς σημερινῆς µας τραγωδίας, στούς ἡγέτες τῆς Κύπρου. Περαιτέρω ὁ κ. Πισ- σᾶς τόνισε πώς ἡ ἀπομά- κρυνση ἀπό τήν Ελλάδα εἶναι Εθνικό ἔκλημα. ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ” ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σελίδα δ΄ ΟΣΤΑΘΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ (Τοῦ κ. Μιχαλάκη καὶ τῆς κ. Βασιλικῆς) ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τοῦ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΚΡΑΜΡΒΗ (ΠΗΤΕΡ) (πρόσφυγα ἀπό τήν ᾿Ακανθοῦ), θά λειτουργεῖ τώρα ἐπὶ 24ώρου βάσεως. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ ΟΤΙ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ τει. 683078 Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ) 9909 να µΠΌρεινα µεταφερει Θεπῴατες µεσα στην κανενα αλλο αὐυοκνπΏ πιο µεγαλη σνεση (δηλαδη να εἶναι γαλο εσωτεριο χωρο) απραλειας ακομα και στις πιο δυσ- κολες συνθηκες χαρις σπς υμηλες 6900 ναεχειὂπορτες ὥστε σταν προδιαγραφες α«απραλεας στα θελησετε θα εχετε κ’ ενα µικρο Φρενα, την αναρτηση.και στην κι- ορδἰαίο νηση μπροστα , 466 να εχει επίδόσεις αλλα και 900 και να µην κοστίζει πολλα. | ασυγκρπη οκονοµια καυσµων(σα» ᾿ -- πη την περπώση χαρις στο συσπ μα θυροςθΕἱ για δυναµη : , -τοῖε το πιτοῦ ο: εἴται το ασιοκίνπτο σας! Γαἴγνναγ Μοΐοι Επἰρηρή ηλεχρωνα:Ααρνοκα 62188/52975,Λευκωσια 420378, Λεµεσος ΤΟΙ78. Πάρος ΓΙαῤόλμ21294 εβδοµαδιαια ὃρομολογια -ο σοῇ Φρυνη ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (µεσω Ροδου) καθε Δευτερα α «ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΑΤΤΑΚΙΑί καθς Ἑαρβατο µινι κρουαζιερα) πληρες συστηµα κλιµατισµου ο μα κυπριακη 9. δισκοθηκη ὰ 9 ινεμα ϱ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 9 ευρυχωρα σαλονια 9 ΚΟΥΖΙΝΑ 9 καταστρωµατα περιπατου ϱΔΤΜΟΣΦΑΙΡΑ οποἵαθειτε στον ταξιδιωτικο σας προκίτορο ἡ ΊΑΚΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΛΤΔ ΛΕΜΕΣΟΣ :Τηλ. 62!73- ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Τηλ.4Ιἱ8Ι ΛΑΡΝΑΚΑ: Τηλ. 27/0- ΠΑΦΟΣ :Τηλ. 324/4 Ἡμππρρα οι, ἷηε σα φ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΙΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1.9.1971: .. ᾿Ο ᾿Αρχηγός τῆς Ε.Ο.Κ.Α., Στρατηγός Γε- ώργιος Γρίβας-Διγενῆς, ἔρχεται μυστικά στήν Κύπρο, γιά νά συνεχίσει τόν ἀγώνα γιά ἕνωση τῆς Κύπρου µέετήν ᾿Ελλάδα. Οἱ προειδοποιήσεις του γιά σωστή ἐθνικήπο- λιτική ξεσήκωσαν τήν ὀργή τοῦ ἐγκλημα- τικοῦ παρακράτους. 2.9.1958: ᾿Η θρυλική µάχη τοῦ ᾿Αχυρῶνα τοῦ Λιο- πετρίου. Τέσσερις λιονταρόψυχοι ἥρωες τῆς ΕΟΚΑ, οἱ Φώτης Πήττας, ᾿Ανδρέας Κάρυος, ᾽᾿Ηλίας Παπακυριακοῦ καὶ Ξάν- θος Σαµάρας, τά βάζουν μέ τόν ἀποικιο- κρατικό στρατό καϊὶ πέφτουν στόπεδίο τῆς τιμῆς τιμημµένοι καὶ δαφνοστεφανωμένοι. 3.9.1956: Οἱ Αγγλοι ἀποικιοκράτες στήν προσπά- θειά τους νά πλήξουν τόν ἀγώνα τῆς ΕΟ- ΚΑ, διατάζουν κέρφιου τῆς νεολαίας ἁπό 1585-25 χρόνων στή Λευκωσία. 4.9.1826: Καταπλέε!ι στό Ναύπλιο, τό πρῶτο ΈΕλλη- νικό ἀτμοκίνητο πολεμικό πλοῖο «Καρτερί- α». 8.9.1918: 'Ο ἁπαράμιλλος ἠρωϊσμός τῶν ”Ελληνι- κῶν στρατευμάτων, στή µάχη ἑναντίον τῶν Γερμανοβουλγάρων, ἀπέσπασε τόν θαυμασμό τῶν συμμάχων τῆς ᾿ Ελλάδας. 6.9.1955: Πρωτοφανής βία καὶ ἀνθελληνικές ἐκδη- λώσεις στήν Κωνσταντινούπολη καὶ τή Σμύρνη, σέἐβάρος τῶν ᾽᾿Ελλήνων ἁπό τούς βάρβαρους Τούρκους. 7.9.1863: ᾿Η Βουλή τῆς ᾿Ιονίου, κηρύσσει τήν Ενω- ση τῆς ᾿Επτανήσου µέτήν Μητέρα ᾿Ελλά- δα. 8.9.1944: Οἱ Γερμανοὶ κατακτητές, ἐκτελοῦν στό Δαφνὶ τήν ἠρωίῖδα τῆς ἀντίστασης Λέλαν Καραγιάννη, πού προδόθηκε ἀπό κοµµου- νιστές. 9.9.1570: Οἱ Τοῦρκοι εἰσέβαλαν στή Λευκωσία. Οἱ ἐ- ξαγριωμένοι γενίτσαροι γιά ἔξη µέρες λεη: λατοῦσαν καὶ ἔσφαζαν τόν ἅμαχο πληθυσμό. 10.9.1958: Οἱ Αγγλοι ἀποικιοκράτες χρησιμοποιοῦν ἀπάνθρωπα βασανιστήρια γιά νά λυγἱ- σουν τό φρόνημα τῶν κρατουμένων στό Πολέμι. 11.9.1866: ᾿’Ο Μουσταφᾶ Πασᾶς ἐξαγριωμένος ἁπό τήν ἐπίθεση τῶν ᾿Αγωνιστῶν τῆς Κρητικῆς ᾿Ανεξαρτησίας, καίει χωριά τῶν περιοχῶν Κανδάνου, Λάκκων καὶ Θερίσου τῆς Κρή- της. 12.9.490 π.Χ.: ΄Η ἔνδοξη µάχη τοῦ Μαραθῶνα κατά τήν ὁποία 9.000 ᾿Αθηναῖοι καὶ 1.000 Πλαται- εἲς νίκησαν 100.000 Πέρσες. 19.9.1956: | Στήν ᾽Αμμόχωστο καὶ στό χωριό Φρένα- ρος, Αγγλοι στρατιῶτες κτύπησαν µέ - ποκόπανους τῶν ὅπλων τους νεαρούς, ἀποδεικνύοντας ἔτσι τή βαρβαρότητα τους. 14.99.1943: Τό θρυλικό ὑποβρύχιο «Λάμπρος Κατσώ- νης», ὕστερ) ἀπό δραματική σύγκρουση μέ γερμανικό καταδιωκτικό, βυθίζεται πλησίον τῆς Σκιάθου. 15.9.1687: : Καταστράφηκε ἀπό τόν Μοροζίνη ἡ ᾿Α- κρόπολη τῶν ᾿Αθηνῶν. 17.9.1956: Οἱ Αγγλοι ἁἀποικιοκράτες, περικύκλωσαν τά χωριά Ζώδια καὶ Λάρνακα Λαπήθου κι᾿ ἕκαναν ἔρευνες γιάν ἀνακαλύψουν ἀγω- νιστέἐς τῆς ΕΟΚΑ. 18.9.1958: Τοῦρκοι µπῆκαν στόν ᾿Ιερό Ναό τοῦ ᾽ Αγί- ου ᾿Ιακώβου στή Λευκωσία καὶ ἔκαψαν τά στασίδια τῆς ἐκκλησίας, ἀποδεικνύοντας ο. τή βαρβαρότητα τους. 20.9.1956: στ ᾿Απολύθηκαν ἁπό τά κρατητήρια 100 κρατούμενοι ἁγωνιστές, μεταξύ τῶν ὁποί- ων καὶ 11 γυναῖκες. 21.9.1956: ᾿Εκτελοῦνται µέ ἁπαγχονισμό οἱ ήρωες τῆς ΕΟΚΑ: Κουτσόφτας Μιχαήλ, Μαυρομ- µάτης Στέλιος καὶ ᾿Ανδρέας Παναγίδης. 249.480 π.Χ.: Ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας. Θρίαμβος τοῦ Στόλου τῶν ᾿Αρχαίων Ἑλλήνων κατά τῶν Περσῶν. ᾿Ο Θεμιστοκλῆς μέ 378 πλοῖα 8 κατεναυµάχησε 1212 ἐχθρικά. 23.99.1821: Οἱ Ελληνες ἁγωνιστές µπαίνουν θριαµ- βευτικά στήν Τρίπολη, ὅπου εἶχαν συγκεν- τρωθεῖ 40.000 Τοῦρκοι. 24.49.1908: , ᾿Ο λαός τῶν Χανίων, σἑσυγκἐντρωσήτου στήν πλατεία Αρεως, κηρύσσει ἐπίσημα τήν Ενωση τῆς Κρήτης μέ τήν ᾿Ελλάδα. 256.9.1849: Πέθανε ὁ ἥρωας τῆς ᾽᾿Ελληνικῆς ᾿Επανά- στασης καὶ ὀπλαρχηγός Νικηταρᾶς Σταµε- τελόπουλος. 26.9.1958: ᾽᾿Από λεωφορεῖο στό κυβερνεῖο ἐξερράγη µεγάλη νάρκη, µετά τήν διέλευση ἁλεξί- σφαιρου αὐτοκινήτου στό ὁποῖο ἐπέβαινε ὁδιευθύνων τὶς ἐπιχειρήσεις ἑναντίον τῆς ΕΟΚΑ Στρατηγός Κέντριου. ᾿Η ἑνέργεια αὐτή θεωρεῖται ἁπότά πιό τολμηρά κατορ- θώματα τῆς ΕΟΚΑ. 27.9.1942: 'Ιδρύεται ἡ καταραμένη ξενοκίνητη ὀργά- νωση Ε.Α.Μ., ἡ ὁποία προσπάθησε νά ἁ- μαυρώσει τήν ᾿Εθνική ᾿Αντίσταση τοῦ ᾿Ελληνικοῦ λαοῦ κατά τῶν κατακτητῶν καϊνάτήν καπηλευθεῖγιά νά κομµουνιστι- κοποιήσει τήν ᾿Ελλάδα. 29.9.1941: Οἱ Βούλγαροι ἀρχίζουν ὁμαδικές σφαγές τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Λακεδονίας. 29.9.1918: Συνθηκολόγηση τῆς Βουλγαρίας καὶ ύπο- χρέωσή της νά ἐκκενώσει τά κατεχόμενα Ελληνικά ἑδάφη. Ἔτσι ἡ Μακεδονία γιά µιάν ἀκόμα φορά εἶχε σωθεῖ. 30.9.480 π.Χ.: .. ος 'Η µάχη τῶν θΘερμοπυλῶν. «ὪΩ ξεῖν ἀγγέ- λειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῆδε κείµεθα τῆς κείνων ρήμµασι πειθόµενοι». ΕΙΣ ΤΗΝ ὑπερκαταναλωτι- κήν µας κοινωνίαν οἱ περισσότε- ροι γονεῖς διά πολλούς καί διαφό- ρους λόγους προσφέρουν εἰς τό παιδί ἔκτός τῶν ἄλλων καί ὑπερ- βολικήν προστασίαν καί στορ: γήν χωρίς Ἴσως νά τό καταλά- βουν ὅτι ἡ περισσή προστασία πρός τό παιδί τους εἶναι ἔνδειξις, ἄν µή ἀπόδειξις ἀγάπης. Εἶναι ὅμως γεγονός ὅτι πολ- λοί γονεῖς ἔχουν παρανοήσει τό νοήµα τῆς ἀγάπης καί παρεξηγή- σει τό περιεχόµενον της ἔναντι τοῦ παιδιοῦ. ΄'Ἡ ἀγάπη πού στη- ρίζεται εἰς τήν προσφοράν ἐκ τοῦ περισσεύµατος τῆς καρδίας, ἡ ὁποία ζεῖ μέ βιωµατικήν πίστιν εἷ- ναι ἡ πραγματική ἀγάπη. Αὐτή ἡ ἀληθινή ἀγάπη τοῦ Εὐαγγελίου παρέχει εἰς τό παιδί τήν δυνατό- τητα καί τήν ἱκανότητα τῆς Φυσι- κῆς καἰφυσιολογικῆςτου ἀναπτύ- ξεως. Πολλοί γονεῖς καί μάλιστα μητέρες ἀπό ὑπερπροστασία καί ὑπερβολική στοργή στεροῦν τό παιδίτους ἀπό τήν φυσιολογικήν του ἀνάπτυξιν καί ζωή διότι πρῶ- τον τοῦ ἀφαιροῦν τήν ἱκανότητα νά φροντίζη τόν ἑαυτόν του. Δεύτερον δὲν τό ἀφήνουν νά πλυθῇ νά ντυθῆ νά φάη µόνο του καί νά παίζη με συνοµίληκα παι- διά. Τρίτο, δέν τοῦ μαθαίνουν νά προσεύχεται καί οὔτε νά ἔκκλη- σιάζεται ἀφοῦ οἱ Ἴδιοι δὲν πηγαί- νουν εἰς τήν ἐκκλησίαν. Τέταρτον, ἐπιτρέπουν εἰς τό παι- δίνά συχνάζη εἰς τάς δισκοθήκας καί τά ἠλεκτρονικά παιγνίδια πού ὁμολογουμένως διαφθεί- ρουν σῶμα καί ψυχή. Πέµπτον οἱ γονεῖς µεταβιβάζουν εἰς τό παιδί τήν ἀγωνία τους διά τήν ὑγείαν καί τήν ζωή του. Καί ὅλα αὐτά Ἴσως καί ἄλλα εἶναι συνέπεια τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ γονεῖς δὲν ζοῦν μεβιωματικήν πίστιν καί δὲν Φλέ- ε ΣΣ ΥΣ ΣΣ ΠΑΣΑΜΑΤΑ Γαλλι ὅλων τῶν μεγεθῶν. ΣΩΛΗΝΕΣ Πλαστικὲς καὶ ἑξαρτήματα ᾽Αγγλικῆς προελεύσεως. ΛΑΜΕΣ, Σιδηρογωνιές, Σεξιὸν Μευκές, Π. Αξονες παντὸς εἴδους καὶ μεγέθους, ΛΑΜΑΡΙΜΕΣ ἁλουμινίου ὅλων τῶν μεγεθῶν. ο ω« τή ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΜΙΛΑ ΗΥΓΕΙΑ Τά ἁποτελέσματα τῆς γονται ἀπότά ἑλληνοχριστιανικά ἰδανικά. “Ἡ ὑπερβολική στοργή καί ἀγωνία τῶν σημερινῶν γονέων διά τό παιδί τους ἐκπηγάζει ἀπό τήν ἀνασφάλειάν τους καί τήν ἀσυνεπῆ ζωή καί τό ἄγχος διά τό αὔριον ἀφοῦ ἀπουσιάζει ἡ πίστις εἰς τόν Χριστόν, ἡ ὁποία πάντα στέργει καί ἱκανοποιεῖ καί προ- σφἐρει γαλήνη, ἠρεμία καί ἀσφά- λεια καί χαρά. Εἶναι γεγονός ὅτι πολλοί ἀποκτοῦν ἕνα παιδί µετά ἀπό µε- γάλας δυσκολίας καί ταλαιπωρί- ας καί ἀγωνίας ἐνῶ ἄλλοι διασώ- ζουν τό παιδί τους ἀπό βαρειά ἀσθένεια καί σοβαρό ἀτύχημα καί δικαιολογεῖται µία ὑπερπρο- στατευτική στοργή. Πάντα ὅμως ἡ ὑπερβολική προστασία βλάπτει τό παιδί καί κατατυραννεῖ τούς γονεῖς ὅταν δέν καθοδηγοῦνται ἀπό τήν ἀληθινή ἀγάπην, τήν ἁἀγάτιην τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ ὁποία καθαγιάζει τό πνεῦμα καί ἄνυ- ψΨώνει τήν ψυχή καί προσφέρει σωματικήν εὐεξίαν. Τό παιδί πού οἱ γονεῖς τό ἀγαποῦν πραγματικά δέν τό ὑπερπροστατεύουν ἀλλά τό προστατεύουν καί τό νουθετοῦν καί τό διδάσκουν με λόγους καί πράξεις πῶς νά γίνη καλύτερος ἄνθρωπος στηριζόµενο στήν ἔλευθέραν συνειδητήν του βού- λησιν καί καθοδηγούµενον ἀπό τήν βιωματικήν πίστιν πρός τόν Χριστόν. ᾿Ηὐπερπροστατευτική μητέ- ὁρα ἄγχεται διά τό παιδί της καί τρέμει µήπως δέν φάει ὅσον ἐκεί- νη θέλει µήπως κρυολογήσει καί ὁ καιρός εἶναι καλός µήπως κου- ρασθεῖ εἰς τό παιγνίδι καί µήπως πάθει κάτι. Καὶ αὐτή ἡ μητρική ἀγωνία διά τήν ὑγεία καί τή ζωή τοῦ παιδιοῦ της δημιουργεῖ µία ἐπίβλεψιν καταδυναστευτική, ἡ ΤΠΙΡΚΩΙΗΣ ἃ ΛΧΙΛΛΕΩΣ ΛΑΡΝΑΚΑ τηλ. δ0954ϱ ΕΙΣΑΓΟΓΕΙΣ ΕΙΔΟΩΝ ΟΙΚΟΣΟΜΗΣ ΛΑΜΑΡΙΜΕΣ Μαῦρες καὶ Γαλδανιζὲ ὅλων τῶν μεγεθῶν. ΣΩΛΗΝΕΣ Μαῦρες καὶ Γαλθανιζὲ ὅλων τῶν μεγεθῶν. ΣΩΛΗΝΕΣ ᾿ἘΕπίπλων καὶ ᾿Εξὼστ ὅλων τῶν μεγεθῶν. κῆς καὶ ᾿Ιταλικῆς προελεύσεως ΛΑΜΑΡΙΜΕΣ θτα!Ι]Εςς 5ΤΕΕΙ, ΤΣΙΓΓΟΥΣ Γαλθανιζὲ ὅλων τῶν διαστάσεων. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σωλήνων γαλθανιζὲ καὶ ρουμπινέττα. ΟΓΔΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ ἃ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ Τιμὲς ΠΛογικὲς ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ Τοῦ κ. Α. [. Πάσχου, Διδάκτορα ᾽Ι[ατρικῆς ὁποία προκαλεῖ εἰς τό παιδί ἀνα- σφάλειαν καί ἀνίαν καί τό προδι- αθέτουν εἰς ἀτυχήματα ἀφοῦ Φο- βᾶται τά πάντα. Ὅταν ὁ πατέρας καί ἡ μητέ- ρα παρέχουν τά πάντα εἰς τό παι- δίτους χωρίς νά κάνη τήν παρα- µικρή προσπάθεια τό παιδί γίνε- ται ἄβουλο καί στερεῖται πρωτο- βουλίας. Τό «καλομαθημένο» παιδί ἐκμεταλλεύεται κάθε ἆδυ- ναµία τῶν γονξων του καί αὐξά- νειτάς ἀπαιτήσεις του καί γίνεται πραγματικός τύραννος εἰς τήν οἰκογένειαν. Ἰαΐ τό βασικώτερο ἀποκτᾶ χαρακτῆρα ἐγωπαθῆ καί αὐταρχικό καί ἀναπτύσσει προ- σωπικότητα εὐέξαπτον καί ἐγωι- στικήν. Οἱ γονεῖς πού πραγματικά ἀγαποῦν τά παιδιά ἀποκτοῦν πε- ρισσότερα τοῦ ἑνός, διότι πρῶ- τον μοιράζεται ἡ ἀγάπη καί δεύ- «τερον τά παιδιά µεγα:ιώνουν κα- λύτερα. Καΐ δέν κόνουν, ὅτι θέ- λουν ἀφοῦ ὑποχρεωτικῶς ὑπάρ- χουν πολλά ὄχι καί λιγώτερα ναί εἰς τάς παιδικάς ἀπαιτήσεις, αἱ ὁποῖαι συχνά εἶναι ἄκαιροι καί ὑπερβολικαί. Ἰζαΐ οἱ γονεῖς συµ- περιφέρονται μὲ μεγαλύτεραν προσοχήν, ἀλλά καί ἀγάπη καί ἱκανοποιοῦν τό παιδί εἰς ὅ,τι ὑποβοηθεῖται διά τήν Φυσιολογι- κήν του ἀνάπτυξιν. Καί ὁ χαρα- κτήρ του δέν εἶναι βίαιος καί ἐγωκεντρικός. Καί ὁ ψυχοσυναι- σθηµατικός του κόσμος δὲν πα- ρουσιάζει κενά οὔτε ψυχολογ- μάς διαταραχάς πού ἐπηρεάζουν ἀρνητικά τήν ψυχοσωµατικήν του ἀνέλιξιν, ὅπως συμβαίνει με τό «μοναχοπαίδυ. Πράγματι τό ἕνα παιδί ὑπερπροστατεύεται εἰς τήν οἰκογένεια καί δὲν γνωρίζειτί - -- ΓΚΑΡΑΖ ΜΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΘΙΟΡΟΔΘΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΟΝ εἶναι προσπάθεια καί ἀγών καί τί σηµαίνει κόπωσις καί θυσία, στὲ- ρησις καί ἀποδοχή ἀφοῦ οἱ γονεῖς δἐντό ἐδίδαξαν. Καΐ φυσικό εἶναι τό ἕνα παιδί συχνά νά µήν ὠριμά- ζη ψυχικά οὔτε πνευματικά, οὔτε κοινωνικά καί οὔτε σωματικά. Καΐ ὅλα αὐτά εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ὑπερβολικῆς στοργῆς καί προστασίας. ᾿Ιατρικῶς καί ψυχολογικῶς τό παιδί ἕνα ἤ περισσότερα µε- γαλώνει φυσιολογικά ὅταν οἱ γο- νεῖς εἶναι καλοί καί ἤρεμοι καί διακρίνονται ἀπό τήν συνειδητή ἀλληλοκατανόησιν καί ζοῦν πρό πάντων με βιωµατική πίστιν ὀπό- τε ἀποκτοῦν περισσότερα τοῦ ἑνός παιδιά καί τά ἀναπτύσσουν μὲ τήν ἀγάπη τοῦ Εὐαγγελίου. Διότι γνωρίζουν ὅτι ὁ Θεός ἔδω- σε εἰς τούς γονεῖς τήν χαράν ἀποκτήσεως παιδιοῦ διά νά τό μεγαλώνουν μὲ τήν ἀπαιτουμέ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ δ ΟΦΦΣΕΤ «ΛΟΝΤΟΣ» ὐὑπερπροστασίας τοῦ παιδιοῦ νην προσοχήν χωρίς ὑπερβολάς εἰς τήν ἀνατροφή του. Εἶναι πολύ δύσκολο νά εἶναι κανείς πατέρας καί μητέρα. Χω- ρίς πίστιν εἰς τόν Θεόν οἱ γονεῖς γίνονται εἴτε τύραννοι τῶν παι- διῶν ἔἴτε ὑπερπροστατευτικοί καί ἀφαιροῦν ἀπό τά παιδιά τους τή χαρά τῆς πρωτοβουλίας καί τῆς τόλµης, τοῦ ἀγῶνος καί τῆς εὐγενοῦς ἀμίλλης. Γονεῖς καί κηδεµόνες ἡ ὑπερπροστασία βλάπτει ἄνεπα- νόρθωτα τήν φυσιολογικήν ἀνά- πτυξιν τοῦ παιδιοῦ καί δὲν τοῦ Επιτρέπει νά δηµιουργήση προ: σωπικήν ζωήν, ἡ ὁποία νά βασί- ζεται εἰς τήν πίστιν εἰς τόν Θεόν, ἡ ὁποία παρέχει σωµατικήν ψυχι- κήν, πνευµατικήν καί κοινωνική εὐεξία. ᾿]ωάννινα 295.9.82 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙ. ΠΑΣΧΟΣ Διδάκτωρ ᾿Ιατρικῆς «έκτΥπΏσεΙΣ «πὶ ΚοΝΤΡΑΠΛΑΚέ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΛΟΥΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ «.ΟΟ47-21056 ΑυΓγορου -ὖὐ 65103 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΤΔ ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 34 Τ.Κ. 1200 ΤΗΛ. 64579- 73715 ΛΕΜΕΣΟΣ Γιά Ηλεκτρικά έϊδη ὅλων τῶν τύπων, ἀποταθεῖτε σ᾿ ἐμᾶς. Θά όάς καταπλήξη ἡ µεγάλη ποικιλία πού διαθέτουμε. ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ σπιτιοῦ, Φορητά, αὐτοκινήτων κλπ. Τρανσίστορς ὅλων τῶν τύπων. ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ: Κατσαρόλες ἀτμοῦ, ἀνοξείδωτα, ἠλεκτρικά μίξερ ἐκχυμωτές φρούτων κ.λ.π. ΚΑΣΕΤΤΕΣ: ἄδειες καί γεμάτες. ΕΠΙΣΗΣ, Γενικοί ἀντιπρόσωποι καί διανομεῖς τῶν διεθνοῦς φήμης Γαλλικῶν παιγνιδιῶν Λ{ΑύΟΒΕΤΤΕ. --ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-- Σέ πραγματικά ἀσυναγώνιστες τιµές. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» ΟΔΟΣ ΡΟΝΑΛΤ ΜΠΑΡΡΟΟΥΣ (παρά τό Κεντρικό Ταχυδρομεῖο Λεμεσοῦ) Τηλ. 667350 α΄ Διατηρεῖτε γραφεῖὸ ἤ ἐπιχείρηση Τήν γῤαφι- κή σας ὕλη νά παίρνετε ἀπό τό βιβλιοπωλείο. χαρτοπωλεῖο «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» α ΘΕΛΕΤΕ΄ΔΩΡΑ ΓΑΜΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ, ΜΟΜ: ΕΟΡΤΩΝ, κ.λ.π. . ΣΧΟΛΙΚΑ ἡ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΔ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Γίνονται δεκτές παραγγελίες ἀπό τηλεφώνου. Αμεσος παράόοσις στά γραφεία. σπίτι σας. 9-4 ον ος: 499.449. Γραφεῖτε συνδρομητὲς τοῦ « Εθ- νικοῦ Φύλακω. Μόλις ἐκδίδεται θὰ τὸν παίρνετε ταχυδρομικῶς στὸ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ο ο ο “οσσ- ..1..9 999 4 9ος ος οσο τὰ ΔΡΟΠΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΛΕΥΚΕΟΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ τὸ βιβλίο: ΠΕ ο ΤΑΤ. Ὁι ϱ21ΥΓὸ τοῦ δημοσιογράφου Κώστα Γ. Σολωμοῦ 'Η πιὸ γνήσια εξιστόρηση τῶν γεγονότων τοῦ Ιουλίου 19:46 | (εἰσβολή, εγκλωβισµός, αἰχμαλωσία), ὅπως τὰ Ἔζησε ὁ ουγ- Γ πιτντὴ ποὺ θὰ Φωτίσει τὶς πιὸ ἄγνωστες πτυχὲς τῆς εἰωβοό- λ ο ο -ᾱ- --υ-υᾱ-ο συ ου” ου --Ἡ 49ο κος 9ο ο ροος» δα κ κ δλδ κ κακο α κο ο να ο ο ος ος δα ο καλα λ λαο να ο ο 9 νο ον ος ο ρα ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ: (3.500 ἤ 10 δολ. ᾽Αμερικῆς. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: (4.-ἤ 10 δολ. Αὐατραλίας, Συμπληρῶστε τὸ πιὸ πάνω δελτίο καὶ τα- χυδρομεῖστε το στὴ διεύθυνση: ᾿Εφημερίδα κ | | Ι | | | | | | | ἱ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ! 'Οδὸς Βασίλη Μιχαηλίδη 4 Τ.Κ. 330 ΛΕΜΕΣΟΣ Ι Σηµείωση: Στοὺς νέους συνδρομητὲς τοῦ ἱ «᾿Εθνικοῦ Φύλακα», θὰ ἀποσταλοῦν καὶ οἱ | | | | | Ι | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ϱ)2. | | | | | | ἱ προηγούμενες Εκδόσεις. | | ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 4 Τ.Κ. 330 ΤΗΛ. 64211 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Α. Δ, ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΑΓΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΌ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΒΕΘΛΟΓΩΝ ΑΘΗΝΑΙ «ΑΓΩΝΙΖΟΥ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» 1952 1. Τιμ. στ΄ |2) ΜΕΡΟΣ/Γ’΄ Αιὰ τοῦτο, σομφώύως πρὸς αὐτόν. πρέπει νὰ ἀποθληθοῦν τῆς Ἰωκκκητίας «τοὺς Ἀλνωοσντας αὐτῷ πάντας ἀποθάλλεσθα: τῆς Ἐκκλησίας», ὁρίσε: ὃ τερὸς οὗτος Ἱανώντ. «Ψευδοσύνοδος», λοιπέν. εἶναι ἡ Σύνοδος αὕτη (09). Ἡ «Μείζων Σύν2δος» «ἐκήρυξεν ἐνόχους τοὺς ἀθῴους”» Μη- εε ““ἀθῷον τὸν ἔνογαν” Μακάριο, ομαὶ τροπολίτας Κύπρου (03), Ξιὰ χαταφώρου παραθάσεως καὶ παρερµη: νείας τῶν ἱερῶν Κανόνων τῆς Εκκλησίας (3) . Οὕτως, οἳ µετασχόν- τες ταύτης, παρέξησαν τὸν Β΄ Βανένα τῆς ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς Συνό- δου, καθ ὃν, «εἰ Σέ τις ἁλῶ (συλληφθή) Ἀανόνα τινα... ἀγατρέ- πει) ἐπιχειρῶν. ὑπεύθυνος ἔσται κατὰ τὸν τοιοῦτον Κανόνα. νὰ λαμδάνη τὸ ἐπιτίμιον, ὁποῦ ἔχει ὁ Κανὼν παραφθείρει ἢ ἀγαιρεῖν'. Δηλαδὴ κεῖτα, συγκροτήσαντες τὴν ἐν λόγφ Σύνοδον ἐγέ- ους ἐπεκαλέσθησαν 1 γόχου. Ἠτοι, πρέπει «οὗτος ἐκεῖνος, τὸν ὁποῖον «ὑπὸ ἀνάθεμα»'. Οἱ γοῦτο ὑπόδικοι τῶν ἱερῶν Κανόνων, τοὺς ὅπο ἀναληθῶς κατὰ τῶν ἀθῴων χαὶ ὑπὲρ τοῦ ὢμ Ὁ «ληστρική», λοιπόν, εἶναι ἡ Σύνοδος αὕτη (1) καὶ εἶλος «καϊκφαϊκοῦ συνε- δρίου»ζ». Ἡ «Ἀείζων Σύνοδος» ἐλέχθη τὸν σονΣνασμὸν ἔχχλησια- στικῆς καὶ πολιτικῆς ἐξουσίας εἲς τὸ ωπον καὶ ἐκήρυξε » ο εο ” . .”» ἄμιχτος αὕτη μεῖξις « οὐδόλως” συγ- μ. αὐτὸ πρὀ ῷ τᾶ ω ν φιλοπαποκαισαρικῶς, ὅτ. ἡ κρούεται πρὸς τὸ ἀληθὲς πυεῦμκ τῆς τε Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν ἱερῶν Ἱανόνων” 1» (08). Δηλαδή. ἀνεγνώρισε καὶ ὡμολόγησε τὴν αἴρεσιν τοῦ Παποκαισαρ:σιιοῦ! Αἱρετκή. λοιπόν, καὶ παπο- καισαρικὴἡ εἶναι αὕτη Ἡ Σύνοδος. Ἡ λεγομένη «Μϊείζων καὶ Ὑπερ- τελὴς Σύνοδος» Λευκωσίας τοῦ 1918 δὲν εἶναι Σύνρδος τῆς Ὄρθο- δόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ «Μείζων καὶ Ὑπερτελὴς Σύνοδος τῆς αἱρέσεως τοῦ Παποχα:σαρισμοῦ. Αἱ ἀποφάσεις τῆς ψευδοσονόδουῦ ταύτης εἶναι ὄντως «ἄκυροι καὶ ἀγύπαρκτοι» (35). Οἱ δεχόµενο: τὰς ἀποφάσεις αύτας ἀρνοῦν- τα: τὴν ᾿Ορθοδοξίαν καὶ πίπτουν εἰς τὴν αἴρεσιν. Οἱ δὲ ἀποχρούου: εἷς τὴν ὌΟρθόδο- ξου Ἐκχλησίαν. Μέγα κακὸν εἶναι ἡ Α΄ παποκαισαρικὴ Ἠύγοδος Κύπρου καὶ «ἁμαρτία πρὸς θάνατο»'. Διότι ἁμχρτίαν πρὸς θάνλ- τον λέγουν τὴν αἴρεσιν οἱ Άγιοι. ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ τες χὐτὰς ἀπορρίπτουν την αἴρεσιν Ὑπὶ ἐμμένουν «ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ» ς δν αλ ... (ειργµιατα ἀληθείας ὑπὲρ τῆς αἱρέσεώς των. Διὰ τοῦτο καταφεύγουν εἰς προφάσεις. Διὰ νὰ » . , . -δ- - ” π ον δικαιολογήσουν τὰς παραγόµους πράξεις των, ἐπ'ικαλοῦνται «προ: , ς « ' - ) φάσεις ἐν ἁμαρτίαιοὶ'. Τὴν δῇθεν σωτηρίαν τῆς Κύπρο, τὴν ἠονομίαν, τὸν εἴσγνγυ, «ὁ πω κὠ 3 Ξ οικονομία, την εἰρηγηνν την ἑνότητα, τὴν ἐκκλησιαστικὴν ὑποτα- κής Ἐ πά Ἐν κά, Αρ ἁ τω ας ἵπν καὶ ταξον, τήν ἀναγκαιότητα τοῦ ἐπισκόπου, τὴν ἀποφυγὴν τοῦ σχέµατος Ἠ.ᾶ.τ. Ταῦτα ὅμως λέγοντ τον Οἱ παποκα:σαρικοὶ δὲν ἔχουν ἐπ απ - ἀποξειχνύουν ὅτι εἶναι «ἁληθῶς ἔρημοι θείας συνέσεως»' καὶ ἐπιγγώσεως τῆς ἀληθείας. οἳ λυστυχεῖς, «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ» Ἡ συνοδική Σι ακγουξι- -ᾱ 52ΥΟΗΙΧΤ Ῥιακήρυτις τῆς παποχαισαρικῆς σαά - -ὃὸ αἱρέσεως τὸ Σὲν ἔσωσε -ἓν Ἐν ολλ -ᾱ 1918 δὲν ἔσωσε τὴν Ἐύπρον, ἀλλὰ τήν χατέστ αυ. Ἕ τν τρεψεν. Ἑν ἔτος κα: ποπιν τῆς μεγάλης ταύτης ἆ αὔας λώ ᾗ Ύπιν της ΝεΎλλης ταύτης ἁμαρτίας, ἐξεδηλώθη θείκ ὀργή. «Ἀ- ποκαλύτπτετα: γὰρ ὀργὴ Θε.ῦ ἀτι᾽ οὗ ὦ ἐπὶ πᾶ 6 «καλύπτεται Υὰρ ὀργὴ θε.ῦ ἀπ' οὐρανοῦ ἀπὶ πᾶσαν ἀσέδειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων, τῶν τὴν ἁλέ ἁδικί ῥωπων, τῶν την ἀλήθειαν ἐν ἀδικία κατεχόντων», ὃς οἳ παποχαισαρικο:, Τὸ ἔτος 19Τ4 ἐγένετο ἡ τουρκική ἔπιδρο- ΙἩ «χαὶ τὸ τοί τῆς ἡῷᾷονόδ - λ μὴ αὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς» τῆς Μεγαλονήσου κατεπατήθη ὑπὸ τῶν ο ο ΤΡ αὐτὸ συνέδη καὶ παλκιότερον εἰς τὸ Βυζάν- Ξ1ῤν δ.. ια αμ 1458 - 1459 ἔγινε ἡ ψευδοσύνοδος Φερράρας - Φλω- Ρρευτίας. Αι αὐτῆς συ) νγ ε ρε ν θθπῆς συνεφυνήθη ἡ φευδέγωσις Ορθοδόξων καὶ πα- πλαν πότε Ὀρθόδεξο, καὶ αἱρετικοὶ Λατῖνοι συνελειτούργησαν ἐν Φλωρεντί Ἑωνσταντινουπόλ ζ ὐ Ὢ» Φλωρεντία καὶ Ῥωνσταντινουπόλει, Κατόπιν τούτου, τὸ 1458, ἡ Κωνσταντινούπολις ἠλώθη ὑπὸ «ῥδός» τῆς αἱρέσεω- ἁ--ά ὃ » ”λ ὁ ε Ἶς αἱρέσεως ἀπάγει «εἷς τὴν ἀπώλε-αν», λέγει ὁ θεός'.. .. ὀνον ἡ Ορθοδοξία σῴζει. Διὰ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, οἱ πα- λαιοὶ «ἔγεδυγαμά πὸ ἄσθενεί ὡροὶ ἑνε Μώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἓν ντα --- --- πολεμῳν παρεμθολὰς ἔχλιναν ἀλλοτρίωννα., Καὶ σήμερον, πάλιν διά κο τον ο τῆς ὀρθοδόξου πίστεως θὰ ἰσχ ζ ύσωιεν, θὰ καταδάλ αρὺς δα καὶ θὰ ἐκδιώξωμεν τοὺς ἀλλοτρί αν μι σλνεσς εὓς ών, ο τοὺς ἄλλοτρίους ἀπὸ τοὺς πατρῴους χλήρους ο εν ο ἶστις ἡμῶν ἀεὶ γικᾷ», ἐπιδοᾷ ἡ Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνο- ος”. Καὶ ἡ θεία ἀλήθεια πάντοτε ϐ) ἠβεριώνε., νὰ, πρῶ εκ. ἡμῶν Ίγσους χ τοτε ἐλευθερώνε:. Αιὰ τοῦτο ὁ Κύριος Ν οι” π-ὸ- (ορ αρ νο ὀθισές προτρέπει: «γγώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ησευχ ἐλευθερώσει ὑμᾶ-ντο ἐστών ταχοᾶ ἰδρᾶ ο ε ὑμᾶςνῖὸ, Λοιπόν, ὄχ: αἱρέσεως, ἀλλὰ «παν- Ἕχοι σὔ0ςου) πίστεως χρεί - . ν τεως χρεία», τονίζει ὁ ἅνιος Ἰωάννης ὁ Ἀρυσόστομος”.. ) 3. ντος άννης τῶν Τούρκων. Ἡ «εὐρύχωρος» ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ε ἐπαδρὶ τῷ απ ο Οἱ ὁπαδοὶ τῆς σαποκα:σαρικῆς αἱρέσεως, διὰ νὰ δ.καιολογή- σνα ὃν ἐπικαλοῦνται τὴν ἐκχλησιαστικὴν ἐχχλησιαστιχὴ ὅμως 5ουν τὰ ἀντικανονικὰ ἔργα τω οἰκονομίαν. Ἡ ς Ἶ , παποκαισαρικούς, ἆλ 5 οἰκονομία δὲν δικαιώνει τοὺς σαπηχκα. εχούς λ τοῦ τίον ν , νομἒ της Ῥ Ἂ αν τουναντίον, τοὺς κατακρίνει, Ἡ οἶχο- νὰ της Χχλγησίας εἴται {ὦ- «πι . ! 5 νοείται ως εσυγχατάθασιςν’ὰ πρὸς θερα- καὶ τοῦ ἀσθενοῦντος”. Όχι πρὸς ἀναγνύ: βία) τῆς ἀσθεγείας ὡς ὑγείαςι τ ε πείαν καὶ «σωτηρίαν”” τσ 5 ψεύλους ὡς ἀληθείας, τῆς παρα: Ύομναχς ὡς νοκ), «( γουν, ἐς ὁ ξ ν : ων : ο. (κοναμηπέφν Ὑαρ ἔνθα ὴ παραννητέου». γε. Ὁ τδ γι - ο αρ. 2 . Λ α , - ο ἵος ἀωάννης ὃ Ἀρυσόστοιος), Ἑἲς δὲ τ τῆς πίστεως ἐν Ῥότ σεχ ώ κι Ἡ { Ξ «5ν χωρεῖ συγχατάδασις ἡ µεσέτης, Μεσότης εἰς τὰ θέµατα τῆς πιστειὺς σγ αμ αίνει σας χὃρο γι κ. ͵ α αμάν, ΕΕ ΠΡΑΡΟΥΣΗ αληθείας καὶ κεύξουςν», ὅπερ εἶναι : 1 «ΧΙ θεραπεία πίστεως, ἀλλὰ {κ ἕχπτωσις πίστεως. Εἰς ταύτην τὴν το σον Χείνται οἱ ἆσπασέ ..-.- Φ » ανομενοι τὴν τα πΟΧλΙσχριΧΥν αιρεσιν. 2 5 Παποκαισαρισιοῦ Σὲν εἶναι ἀλη- παβαρασις νά. ἓν ἀσεδεία, Εἶνα: ὃ οι ΕΠ αλαιὰν καὶ Χέαν Αιαθήκην» Β λεγομέντ οκονοία τ θής οἴκονονία, ἄλλα ᾿ να αι σωτήριος οἰχονοιήα τοῦ ο ον ὖν γαὶ ἀντιγριστιανικὴ οέας, ὁ Αιάδολος ρα {ι αιἆλκου δὲ ἂν- καὶ σγο : - ) ἔνου Αντιχρί- παπολχισχριγοὶ / ’ - τν εελε εν τον παπιχκῶν, ϱἳ ζοκειιξῳ µετα τν Ὃ ὤ .. : ον δν ορήώ κιν δλδ -- ο ο Φεύγωμεν ἀπὸ τῆς πατο τς οἳ γω απο τῆς πα ολλ σαρι κής ο χηνηίκς - ειχς. τω ἄπὸ .. ὡς φεύγει πα, πουν ἁίων Τ κτέτων, οσξεὴς α. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ κ« Ἡ μεγαλοσύνη στά ἔθνη | δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέµµα Γ Μὲ τῆς ψυχῆς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ τὸ αἷμα. » ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ { ας Ε«ΟΘΟΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑςΦ --- ΣΑΒΒΑΤΟ 4 Ὁ ΗΤΕΨΒΡΙΟΥ 1982 Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΤΟΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ Η Ελλάδα εἶναι πανέτοιµη καί ἁἀποφασισμένη ν᾿ ἀντιμετωπίσει ὄυνα- μικάκάθε ἐνέργεια τῆς Τουρκίας στήν Κύπρο, στό Αἡ/αἴο ἥ σέ ὀποιοδήπο- τε ἄλλο Τμῆμα τοῦ ᾿Εθνικοῦ ἑναερίου θαλάσσιου ἥχερσαίου µέρουςτης, τόνισαν στήν ἐφημερίδα µας ἔγκυροι πολ)τικοί κύκλο! στήν ᾿ Αθήνα, σχο- Οἱ ᾿ Ελληνικές ἔνοπλες δυνάμεις, τόνι- ζαν οἱ Ἴδιοι κύκλοι, θά εκτελέσουν στό ἀκέ- ραιοτό καθῆκοτους. ᾿Η ᾿ Ελλάδα παρακο- λουθεῖ µέ σοβαρότητα τὶς εξελίξεις στό Κυ- πριακό καί ἤδη προειδοποίησετούς συµµά- Χους της στό ΝΑΤΟ καί τὶς χῶρες τῆς ΕΟΚ γιά τούς μεγάλους κινδύνους πού ἔγκυμµο- νοῦν τέτοιες προκλητικές ἐνέργειες ἁπό τήν Τουρκία. ᾿ Ακόμα ἡ ᾿ Ελλάδα εἶναι ἀποφασισμένη νά καλέσει δυναμικά τὶς δυτικές χῶρες, νά ἐξασκήσουν ὅλη τους τήν ἐπιρροή στήν Α/όζοντας τὶς τελευταῖες προκλήσεις τῆς Τουρκίας στήν Κύπρο καί τὶς φῆμες πού κυκλοφόρησαν Τήν περασμένη βδομάδα τόσο στήν Κύπρο, ὅσο καὶ στήν ᾿ Ελλάδα, σχετικά µέ πολεμικές προετοιμασίες τῆς Τουρκίας Ώἤἤθοοοπ---------' Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΛ ΤΗΣ Μετά τήν Τουρκική εἰσβολή τῆς 2Όης ᾿Ιουλίου 1974, πού βασικά πραγματοποιήθηκε ὕστερ᾽ ἁπότήν οὐσιαστική στρατιωτική κάλυψη τῶν Αγγλων, τά πράγματα στόνησ/ µας, παραμένουν θολά. ’Ο ᾿Ελληνισμός τῆς Κύπρου διεξά- γε! σήµερα ἀγώνα ἑθνικῆς κα! φυσικῆς ἑπιβίωσης κα! Τόν ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ Α΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ β ΤΙΜΗ 100 μίλς ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ νε. λ- ξΣ Σελίδες ό ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 22 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ωωκως νοκ ων τς | ΜΑΕΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΔΥἘΕ: “Μοειµαραγ ας5ΚοΓ’᾽ στό νησί µας. ) ἡ Τουρκία, γιάν᾿ ἀποσύρει τά ἐλεεινά στρα- τεύματά της ἀπό τήν Κύπρο, γιά νά μπορεῖ νά καρποφορήσει ὁ διάλογος καί οἱ Τουρ- ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ κοκύπριοι νά συνετισθοῦν καί νά προσέρ- ΕΝΟΠΛΕΣ Χονται στὶς ἑνδοκυπριακές συνομιλίες µέ σοβαρότητα. ΔΥΝΑΜΕΙΣ Τᾶλος οἱ πολιτικοί κύκλοι τῶν Αθ πα τκικααατ οα κλοι τῶν η- νῶν ἐεπεσήµαναν τό γεγονός πώς ἡ ᾿ Ελλά- ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ὁα εἶναι ἀποφασισμένη πέρα γιά πέρα νά ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ προστατέψει καί τήν τελευταία σπιθαµή ΤΟΥΣ ᾽Ελληνικῆς γῆς. ------ᾱ---ᾱ----ὰκ---ὰ ΠΟΥ ΠΑΕ/ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ᾿Η ὁιαφωνία Παπανδρέου - Κυπρ!ιανοῦ μεταβάλλεται σέου- σ!αστική. ᾿Αποτέλεσμα: ΄Η ᾿Ελλάδα ἀρνήθηκενά συνυπογράψει τήν Κυπριακή προσφυγή στὀν ΟΗΕ. Κα τελικά ἡ Κύπρος ύπο- χρεώθηκενά τήν ἀποσύρει, «ἀναβάλλοντας» την γιά τοῦ... χρό- νου! ᾿ἔτσι ἑνῶ ὑποτίθεται ὅτι σκοπός Τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρω- θυπουργοῦ στήν Κύπρο, ἦταν ἡ προαγωγή τῆς ἁπλῆς «συμπα- ραστάσεως»τῆς ᾿ Αθήνας πρός Τήν Λευκωσία σέ«συμπαρόάταξη», τώρα δέν ἔχουμε πιά οὔτε κἄν τή δεύτερη! Γιατί, Καί ποῦ πάει τό Κυπριακό 7. ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗ ΛΥΣΗ ΄Η διάσταση Παπανδρέου - Κυπριανοῦ προέκυψε ἁπό τή συμµα- χία τοῦ δεύτερου µέτό κοµµουν!στ)κό ΑΚΕΛ μέ σκοπό νά ἐξασφαλίσει καί νέα προεδρική θητεία. Τό ΑΚΕΛ ὅμως, θέλει ὅ,τι καί ἡ Μόσχα: Δηλαδή τή ὁ/αιών/ση τῆς σηµερ!νῆς καταστόσεως πού τροφοδοτεϊτήν ἑλληνοτουρκική διένεξη, µέ ἁποτέλεσμα τήν ἐξασθένιση τῆς ΝΑ πτέ- ρυγας τοῦ ΝΑΤΟ καί τήν πρόκληση ἐνδοδυτικῶν ζητημάτων, ἑνῶ ταυτόχρονα παρέχει στήν Ίδια δυνατότητες ἑλημῶν κα! παρεμβάσεων στό χῶρο τῆς ΝΑ Μεσογείου. ᾿!Η διαιώνιση ἑξασσφαλίζεται διά τοῦ ... Ο.Η.Ε. ὁ ὁποῖος παίρνει ὀποφόσεις πού κανείς δέν λαμβάνει ύπ ᾿ ὄψιν. Τροφοδοτεῖ ὅμως μ᾿ αὑτές τήν κρίση κα/τήν ἀναζωπυρώνει Γ/᾽ αὐτό καί ὁκ. Κυπριανοῦ ζητᾶ τήν «ἀποχώρηση ὅλων τῶν ξένων στρατευµά- των» ἁπό τήν Κύπρο. Δηλαδή καί τῶν ἀγγλικῶν βάσεων. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ -- ΧΑΡΙΝ τῆς 'Ἱστορικῆς ᾿ Αλήθειας καί τῆς ἀποδόσεως πραγματικῆς Δικαιοσύνης ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ -- Ο ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ Ελληνισμός τῆς Κύ- πρου ΑΞΙΕΙ καί ΑΠΑΙΤΕΙ χωρὶς περαιτέρω καθυστέρηση καί χρονοτριβή. ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καί ΚΥΠΡΟΥ νά προχωρήσουν ΑΜΕΣΩΣ στό ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Β ΓΙΑ νά γνωσθῆ ἐπιτέλους ποῖος ἤ ποῖοι κατεπρό- δωσαν τά ᾿Εθνικά µας δανικά Β ΓΙΑ νά γνωσθῆ ἐπιτέλους ποῖος ἤ ποῖοι προσεκά- λεσαν καὶ ἔφεραν στήν Κύπρο τόν βάρβαρο Αττίλα. Β ΓΙΑ νά γνωσθῆ ἐπιτέλους τό ὄνομα ἤ τά ὀνόματα αὐτῶν πού κατεπρόδωσαν τούς ἀπελευθερωτικούς µας ἀγῶνες. Β ΓΙΑ νά µάθη ἐπιτέλους ὁ ἀπανταχοῦ τῆς Γῆς Ἑλ- ληνισμός τούς πραγματικούς ἐνόχους τῆς ΠΡΟΔΟ- ΣΙΑΣ τῆς ΚΥΠΡΟΥ. Β ΓΙΑ νά ἀποδῶσι τά τοῦ Καΐσαρος τῶ Καΐσαρι καὶ τά τοῦ Θεοῦ τῶ Θεῶ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ᾿ἔτσι ἐμπλέκεται καί ή ᾽Αγγλία. Καὶ ἐξασφαλίζεται ὄχι µόνο ή... ἐχθρότητα ὅλων τῶν Δυτ/ικῶν ἀλλά καί ἡ µή ἑκτέλεση τῆς τυχόν ἀποφάσεως τοῦ ΟΗΕ ἀφοῦ ἡ ᾿ Αγγλία πρόβαλε «βέτο». Καίή ρωσοκί- νητη προπαγάνδα θά ἔβρισκε ἀφορμή νά διαδώσει ὀντιδυτικά συναι- σθήµατα στούς µή ἑνημερωμένους λαούς τῆς Κύπρου καί τῆς ᾿ Ελλά- όας. 2. ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ/ότι ὁ κ. Παπανδρέου ματαίωσε τήν ἀπόπειρα τοῦ κ. Κυπριανοῦ γ/ά πολλοστή προσφυγή στόν ΟΗΕ ἀλλά δέν ἑνημέρωσετούς Ἕλλη- γες κα/ τούς Κύπριους γ/ά ποιό λόγο τό ἕκανε. ᾿Εκτός ἄν δέν τό ἕκανε γ/ά τούς λόγους πού ἀναπτύχθηκαν πιό πάνω ἀλλά ἀποκλειστικά κα/ µόνο ἓξ ατίας τοῦ «μοιρατόρ/ουμ» θέλοντας νό ὀποφύγει τήν «πρό- κληση» πρός τήν Τουρκία, πού θ6 ἁποτελοῦσεή προσφυγή. ᾿Μ ἁκόμη χειρότερα, ἅν αἰτία εἶναι ὅτι χολώθηκε ἐπειδή μέ τή συμμαχία Κυπρ!σ- νοῦ - ΑΚΕΛ ἔχασεκάθε ἑλπίδα νά γίνει πρόεδρος, ὁ «ἄνθρωπός του» Β. Λυσαρίδης. 3. Η ΛΥΣΗ Τί θά γίνει Λοιπόν µέ τό Κυπρισκό Δὲν θά γίνει τίποτα ἅν δέν ἀντιληφθοῦμε µ/ά βασική ἀλήθεια, τήν ὁποία μᾶς ἑπανάλαβε καί ὁ κ. Λήτεράν κατά τήν ἐδῶ ἐπίσκεψή του. Ο7/Τό Κυπρ/ακό εἶναι θέµα τῆς Δύσεως. ᾿Από αὑτήν τήν ὀλήθεια ὀφείλουμε νό ξεκ/νήσουµε. Τά περ] «ἀδεσμεύτου» «ἀποστρατιωτικοποιημένης» Κύπρου ἁπλῶς κρατοῦν ἀνοιχτή τήν πληγή. ΄/ λύση εἶναι: ΄Η Κύπρος στό ΝΑΤΟ. ᾿Η Κύπρος μὲ βάσεις ἁμερικανονατο]κές στό ἔδαφός της ΄Η Κύπρος µέλος τῆς Δύσεως. Οπότε ὁ «᾿ Αττίλας» θ6 ἁποχωροῦσε κάτω ἀπό τήν ἐποπτεία δυτικών δυνάµεων γ/ό «ἐγγύηση» πρός τούς Τοµρκοκυπρίους ὅπως ἔγινε στή Βηρυτό μέ Τίς ἀμερικανο - γαλλο - Ιάαλικές δυνάμεις πού ἐγγυήθηκαν τήν ἀσφάλειαν τῶν Παλαιστιν]ων. Κα/τό θέµσ θά ἔμπρινε στό ὀρόμο πρός τήν τελική λύση του. . Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ (Από τήν «᾿ Ακρόπολη» τῶν ᾿Αθηνῶν) ΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ 6Α ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ: βωτήσαμε στήν περασμένη µας ἔκόοση, Τόν κ. Χρυσόστομο, ἄν εἶναι ἡ δέν εἶναι εἰδωλολατρία, στίς ἐκκλησίες, ὁήπλα ἀπό τίς εἰκόνες τῶν ἁγίων, νά τοποθετοῦντα! Φωτογραφίες ἤ εἰκόνες µή ἁγίων, τίς ὀποῖες ὁ κόσμος ἁσπάζεται. «Φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμω», ἡ ἁπόντησή του. ᾿Επαναλαμβάνοντας τήν ἑρώτησή µας, γ/ά δεύτερη Φορά, θά περιμένουμε ἀπόντηση. ᾿Αν δέν μᾶς ἁπαντή- σε!, θά τοῦ ἀπαντήσουμε ἐμεῖς. Πάντως, πληροφοροῦμε τούς συνδρομητές καί ἀναγνῶστες µας, πώς στείλαµε στόν κ. Χρυσόστομο τήν προηγούµενη ἔκόοση τοῦ «Εθν/κοῦ Φύλακα», ταχυδρομικῶς, ὅπως θά τοῦ ξαναστείλου- µετήν παρούσα ἔκδοση. ΓΙό νά µήν πεῖ πώς δέν πῆρε τήν ἔφημε- ρίόα τῶν ᾿Αγων/στῶν, καί γ!᾽ αὐτό δὲν ἀπάντησε στήν τόσο οὑσιώδη κα/ καθαρή ἑρώτησή µας. ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ Οταν σήµερα ή ᾿ Ελλάδα ἀποφασίζει, ὕστερ᾽ ἁπό εἰσήγηση τοῦ κ. Μαύρου νό καταπιαστεῖ µέ Τόν φάκελλο προδοσίας τῆς Κύπρου, πρός θεοῦ, µήπως ή Βουλή τῶν ᾿ Ελλήνων πέσει τόσο χαμηλά, ὅπως ἡ Κυπριακή Βουλή, πού ἀντ/ νά ἐξεύρει τρόπους άνοίγµατος τοῦ Φακέλλου, πού ὁ μοναδικός εἶναι ή διεξαγωγή προανακρίσεων, ἐνταφιάσει κ᾿ αὐτή τόν φάκελλο. ᾿Από κανέναν Φαίνεται δὲν μπορεῖ ν΄ ἀνοικτεῖ ὁ φόκελλος, γ/ατ/ φαίνεται πιά πώς ὅλοι κάποια σχέση ἔχουν µ᾿ αὐτόν. Ο/μόνοι πού μποροῦν νά τόν ἀνοίξουν εἶναι οἱ ἀγωνιστές τῆς Ε.Ο.Κ.Α. Πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς 28ης ᾿Οκτωβρίου στόν «Μαυρομμάτη» “Ἡ ἔνδειξη ἱστορική ἐπἔτειος τῆς 28ης ᾿Οκτωβρίου 1940, θά γιορτασθεῖ με πανηγυρικό ἑορτασμό στὀν ᾿Εθνικό Σύλλογο «Μαυρομμάτηο Αγίου Παύλου. Τόν πανηγυρικό θά Εκφωνήσει ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΗΣΥ κ. Γλαῦκος Κληρίδης. 'Η Παγκύπρια Ἔνωση ᾽ Αγωνιστῶν, καλεῖτά ᾿Εθνικόφρονα Σωματεῖα Λευκωσίας καί περιχώρων πού δέν ἔχουν προγραµµα- τίσει ἑορτασμούς, νά παραστοῦν στόν ἑορτασμό τοῦ «Μαυρομμά- τη». βασανίζει Τό µέλλον τοῦ τόπου κα! τῶν ἐπόμενων γενεῶν. Ο/ ἐφημερίδες πού κυκλοφοροῦν στήν Κύπρο, γενικά, πα- ρασυρόµενες ἁπό τίς ἐκάστοτε δηλώσεις ξένων πολιτικῶν καί ὁ/πλωματικῶν προσωπικοτήτων, κυρίως Τούρκων, ὅη- μιουργοῦν στόν Κυπρ/ακό λαό κάποια φοβία ἀβεβαιότητος καί γενικά ἠττοπόθειαν. Σάν ἀγων/στές ἔχουμε ἄλλες ἀπόψεις. ΄Η Κύπρο εἶναι Ελληνική καί αὑτό εἶναι γνωστό σ᾿ ὅλους, ὅπως εἶναι ἀποδεκτό κα ἀπό τήν Ι/Παγκόσμια κοινή γνώµη. Καί ή Τουρκία ὅσο κι᾿ ἄν ὠρέγεται τήν Κύπρο, δἐν µπορε[νά τήν κάνει κτῆμα της. Γ/ατί ή Κύπρος δέν «ὀνήκει» στήν Κύπρο, γ/ά νά εἶναι εὔκολη λεία. ᾿Η Κύπρος εἶναι µέρος τό ὁποῖο ο/ ᾿ΑΥΥΛοΙ ἔθεσαν κάτω ἀπό τή ὁική τους ἐπιρροή καί τήν θεωροῦν σάν τό κυριώτερο στήριγµά τους στή Μέση ᾿Ανα- Τολή. Αὐὑτό Φαίνετα! καθαρά κα/ ἁπό µ/ά ἐπι/στολή τοῦ ὅλλο- τε Πρωθυπουργοῦ τῆς Βρεττανίας, ᾿Αντον! ᾿Μντεν, πρός τόν Γενικό Γραμματέα ἀποικιῶν, Λένοξ Μπόϊνι, πού ἔλεγε: «᾿Η Κύπρος γιά τό ᾽᾿Ἠνωμένο Βασίλειο, µοιάζει σάν ἕνα ἱσχυρό κα[μόνιμο ἀεροπλανοφόρο, πού στηρίζειτά συμφέ- ῥροντα Τῆς ᾽ Αγγλίας στή Μεσόγειο.» ΓΙ᾽ αὐτό ἀκριβῶς τόν λόγο, γ/ά νά μπορέσει ἡ Τουρκία νά κάνει κτῆμα της Τήν Κύπρο, πρέπει ὁπωσδήποτε νά προύπάρξει στρατιωτική σύρραξη μεταξύ Τουρκίας καί ᾿Αγγλίας, νά ἠττηθε]ή Αγγλία, γ/όνά µπορέσειἡ Τουρκία γά γίνε! κυρίαρχος στό νησ. ΜΙά ἄλλη ἄποψη πού συχνό οἱ ἔφημερίδες προβάλ- λουν, εἶναι καί ἡ ἀνακήρυξη Τουρκοκυπριακοῦ κρατιδίου. Γιά νά πραγματοποιηθεῖ ὅμως αὐτό, πιστεύουμε πώς πάλι πρέπει νά συμφέρει στούς Αγγλους, κάτ! πού δέν Φάνηκε µέχρ! τώρα. ᾿Εκεῖνο Τό ὁποῖο Φαίνεται βέβαιο, εἶναι ἡ σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ ᾿ Αγγλίας κα! ᾽Αμερικῆς, λόγω τῆς Κύπρου... Ένα ζωντανό γεγονός πού ἑνισχύει αὐτό εἶναι καί ἡ ἀφξη σπῆς -Ελληνικῆς Μεραρχίας τό 1964, πού ὁπωσδήπογε δέν μπορεῖ νά τήν ἔφεραν οἱ ᾿ΑΥΥΛοΙ καί δέν μπορεῖ νά τήν ἔδιωξαν οἱ ᾽Αμερικάνοι. Εἶναι δύσκολο νά προβλέψει! κανείς Τό µέλλον, αὐτῆς τῆς διαμάχης. ᾿Αν ὅμως τελικά κερδίσει ὁ ἱσχυρός, εἶναι δυνατόν ἡ Κύπρος νά ὑποστεῖτήν γνωστή ἑκόικητική µανία τῶν ᾿Αγγλων. Αὑτό ὅμως θά εἶναι σέ πολύ περιορισμένο χρόνο. ΄Η Τουρκία οὐσιαστικά ἔχει χάσει πλήρως Τό παιγνίδι στήν Κύπρο. Ισως ἡ Ἴδια νά βιάζεται! πιό πολύ γιά τήν ἐπίλυσή του. Εἶναι ὅμως ἁδιανόητο γιά ὁποιαδήποτελύση στήν Κύπρο κα/ νά ἀφήσει τό Αἱγαῖο καί γενικώτερα τίς ᾽Ελληνοτουρκικές ὁιαφορές νά ἐκκρεμοῦν. ΄Ηβόση τῆς προσωρινῆς λύσης τοῦ Κυπριακοῦ, ὅπως σήµερα φαίνεται! εἶναι στά πλαίσια τῶν συμφωνιῶν Λήακα- ρου - Ντενκτάς καί Κυπριανοῦ - Ντενκτάς. Τά ἐσωτερικά προβλήµατα τῆς Τουρκίας, ὅπως δηλώ- θηκαν Τό 1978 ἁπό τόν ᾿Ετζεβ/τ κα µετό τόν Κορούτουρκ, εἶναι σηµαντικά κα/ ὅπως ὁ ᾿Ετζεβ/τ δήλωσε αὑτός κατευθύ- γετα! ἀπό τήν ᾽Αμερική καί τή Ρωσσία. Τό γεγονός πώς µετά ἁπό 66 χρόνια σήκωσαν σήµερα κεφάλι ο ᾽Αρμένιοι, δέν εἶναι τυχα[ο. Οὕτετυχαία εἶναι καί τά συνθήματα γ/ά ὅ/αμελισμό τῆς Τουρκίας πού ὀναγρά- Φοντα! σ᾿ ὅλους τούς τοίχους τῆς χώρας αὑτῆς. Τό οἰκονομικό χάος πού σήµερα ἀντιμετωπίζειή Τουρ- κία, εἶναι ὁ βασικός παράγοντας τῆς συνέχισης τῆς ἔσωτε- ρικῆς ἀνωμαλίας. ᾿Εμεῖς διαβλέπουμε πώς πράγματι ἡ Τουρκία, πού τό 2.000 ἐκτιμᾶται ἀπό τόν Ο.Η.Ε. νᾶχει πληθυσμό πέραν τῶν 80Ο ἑκοτομμυρίων, δέν μπορεῖ αὐτό Τό Φαινόμενο νά πα- ῥρέλθει ἀπαρατήρητο ἀπό τήν γείτονά της Σοβιετική ᾿ἔνω- ση. ᾿Οπωσδήποε, δέν νοµίζουµεπώς τόγεγονός σὑτό δἑν ἑνοχλε[κα/τήν Εὑρώπη, ὅταν µάλιστα γνωρίζει πολύ καλά, τές σωβ!νιστικές τάσεις τῆς Τουρκίας. Τίς ἀνησυχ/ες αὐτές Φαίνετα! πώς συμμερίζεται! καί ἡ ᾽Αμερική, γιατ/ σ᾿ ἕνα µακρόχρονο πολιτικό προγραµµατ:- σµό, δέν μπορεῖ νά προβλέψει κανείς λόγω θρησκεύµοτος κα/θέσεως, ἡ Τουρκία νά µήν ἐπιδιώξει τήν κἀθοδότης στή Λήέση ᾽᾿ Ανατολή. Λήέσα σ᾿ αὐὑτές τίς πολιτικές ἐκτιμήσεις, ὁ λαός εἶναι ὀυνατόν νά ἑλπίζει ἄν ἄναδείξει µιά ώριμη κα! /κανή ΠΟΛΙΤΙ- κή ἡγεσία. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ το ΓΙ. ΤΗΣ Π.ΕΑ. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ἔά4. (Καλοσωρίσατε στρατεύματα) ὅσα. Η ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΟΥΔΗΕΝΗ Τήν πρώτη Κυρ/ακή µετά τήν ἐπόνοδό του ἀπό τήν Κύπρο, ὁ Στρατηγός Γρίῤας - ὁ θρυλικός «Διγενής» - ἕκαμε μιά µικρή ἑκόρο- µή. Τόν συνώδευαν ἡ σύζυγόςτου κ΄ ἑἐλάχι- στο! συγγενεῖς καί Φ/λο!. Κατά τή διαδρομή εἶδε ἀπό µακρυά ἕνα ἐξωκκλήσι καί ζήτησε ἀμέσως νά τό ἐπισκεφθῆ. ΜΙπῆκε στή µικρή ἐκκλησία µέ σεβασμό, ἄναψε μ᾿ εὐλάβειατό κερίτου κι᾿ ἀποτραβήχτηκε σέ µιά γωνιά. ᾿Εκε]μέτό κεφάλ͵ σκυμμένο͵, µέτάχέρια δεμένα, προσευχήθηκε µέ κατάνυξη. ᾿Ηταν ἀληθινόμεταρσιωμένος. ᾽Απότή στάσητου, ἀπό τήν ἔκφραση τοῦ προσώπουτου, ἁπό τή σιωπηλή ἀκινησία του, ἔνοιωθες πώς εἶχε ἀληθινά ἐξαρθῆ πάνω ἁπό τά γήΐνα, πάνω ἀπό τά ἀνθρώπινα, κ᾿ ἐπικοινωνοῦσε μέ τό Θεό. Οταν ξαναμπῆκαν στό αὐτοκίνητο, γιά νά συνεχίσουν τήν ἐκδρομή, ἔμεινε σιωπη- Λός πολλήν ὥρα. Κρατοῦσε ἁκόμα µέσατου τήν ἀνόταση καί τήν ἱκανοποίηση, πού τοῦ εἶχεχαρίση ἡ προσευχή. Καΐ ξαφνικό γυρνᾶ στούς ἄλλους καί τούς λέει: «Νό προσεύχε- σθε. Δέν ὑπάρχει καλύτερο καί πολυτιµότε- ῥρο πρᾶγμα. Σᾶς κόνε! νό νοιώθετε τόν θεό κοντά σας, µέσα σας. Καί σᾶς δΐνει γαλήνη, θέληση καί δύναμη. Νά προσεύχεσθε.» Καί ἃς µή νοµίση κανείς πώς τό ἔπεισό- ό/ο αὐτό ἦταν συµπτωμστικὀ, µιά ξαφνική καί τυχαία ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς πού τήν γέν- νησε ἡ θέα τοῦ ἑωκκλησιοῦ. Ηταν τό φυσιολογικό κα! ἀὐθόρμητο ἁπαὐγασμα ἀπό µιάβαθειά κα/µόνιμη ψυχι- κή κατάσταση, ἀπό μιά γνήσια χριστιανική συνείδηση. Διότι ὁ Αιγενῆς εἶναι ἀληθινός χριστιανός ΤΟ ΒΑΘΥ ΚΑΙ ΓΝΗΣ/Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΄Ο ὑπασπιστής τοῦ Ἁιγενῆ κ. ᾿Αντώνιος Γεωργ/άδης, πού εἶναι θεολόγος - χαρακτη- ῥρ/στικό γεγονός καί αύτο - ἀφηγεῖται διάφο- ῥραπεριστατ)κά κατά τή ὁιάρκεια τοῦ άπελευ- θερωτικοῦ ἀγῶνος στήν Κύπρο, τά ὁποῖα δείχνουν, µέ τόν πιό χαρακτηριστικό κα συγκ/νητκό τρόπο Τό βαθύ καί γνήσιο θρη- σκευτικό οὔσθημα τοῦ Ἁιγενῆ. ΓἸάντα, σἐκό- θε περίπτωση, ζητοῦσε τήν βοήθεια τοῦ 6ε- οὔ, κα/πόνω σ᾿ αὑτή, πρώτ᾽ ἁπ᾿' ὅλα, ἑστή- ρ/ζε Τίς ἁποφάσεις 7ου καί τίς πράξεις του. Καί ὁ θεός, πού ἥξερε τήν καρδιά του, τοῦ ἔόινε πραγματικά τήν εὐλογία του καί τήν ἑν/σχυσή του. ᾿Υπῆρξαν περιστάσεις τόσο δύσκολες κα/ τόσο ἐπικ/νόυνες, πού μόνο μέ τό θεῖο θέληµα θό μποροῦσαν νά άντιµετω- πισθοῦν. Καίτό θαῦζμα τῆς ὁ,αφυγῆς τοῦ ΔΙ- γενῆ ἁπό τά πυκνά δίκτυα κα/Ττά φοβερά άρ- πάγια τῶν ᾿Αγγλων πού σέ µερικές περιπτώ- σεις τόν εἶχαν περ/ισφίξε! µέσα σέ στενότατο κα ὁδιαπέραστο κλοιό, δέν μπορεῖ νό ἑξη- γηθεῖ παρά µόνο µέ τήν ἐπέμβαση τῆς θείας προνοίας. Τό «Φυλαχτόν ἤἧταν πάντα στό στῆθος του καί ἀκουμποῦσε ὄχι µόνο κυριολεκτικά ἀλλά κα/νοητικά στήν καρδιότου. Κα/καθώς ὀἀναπολεῖ κανείς Τώρα τόν ἠρωί[κό ἀρχηγό τοῦ ἀγῶνος μέ τό ἀγιασμένο φυλακτό στό πλατύ κ᾿ ἐλεύθερο στῆθοςτου, συνειδητο- ποιεῖ πιό βαθειά µέσα του τήν Γερώτητα τοῦ ἀγῶνος κι᾿ ἀντιλαμβάνεται πιό πολύ, γιατί οί “ΑΥΥΛοΙ, μ᾿ ὅλῃ τήν ἀσύγκριτα µεγαλύτερη ὑλική τους δύναμη καί μ᾿ ὅλα τά φοβερά µέσο βίᾳς κα/ τυραννίας πού χρησιµοποίη- σαν, νωήβηκαν κρ ταπεινώθηκαν στό τέλος ἀπό μιά χούφτα παλληκάρια πού τό κυριώ- τερο κα σχυρότερο όπλοτους, ἦταν ἡ ἁγνή καί βαθειά τους πίστη. Αὐτό ἄλλωστετό βεβαίωσε καίτό ὁιακή- ρυξεόΊδιος ὁ Ἁηενής:«΄Η Θεία Πρόνοιαμᾶς ἐβοήθησε, διά νά ἐππύχωμεν.» εἶπεν. «Πολ- λάκις ὁιερωτώμεθα πῶς ἀνθέξαμε εἰς τόσας κακουχίας, πῶς διεφύγαμεν τόσους κινδύ- νους πώς ἐξετελέσαμετόσας τολµηράς ἁπο- στολάς. πώς εὐρίσκαμε τόσην ἀντοχήν, καρ- τερίσν κα! ἑπημονήν. ΄Η βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὐπῆρξεν ή πηγή δυνάμεως διά τήν ἐποποιίαν τοῦ Κυπρισακοῦ λαοῦ.» (Αναδημοσίευση ἀπό τό περιοδικό «᾿Ακτί- νες». Λήάΐος 1959 σελ/δες 213-214) ΕΙΣΠΟΛΛΑΕΤΗ ΔΕΣΠΟΤΑ Στόν ἑορτάζοντα σήµερα Τά ὀνομαστήριά του, Μητροπολίτη κ.κ. Κυπριανό, εὐχόμαστε χρόνια πολλά. ΠΑΝΕΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΑΙ ΟΝΙΣΤΕΣ νᾶταν ἀγαστή γιά νά μπορεῖ νά γίνει καί κερδοφόρος. Πρέπει ἀἁπαραίτητα στήν «Πανεθνική Σύσκεψη» γιά τό “Ἡ πραγματικά ἱστορική πρωτοβουλία καί σοφή ἰδέα γιά τήν σύγκληση «Πανεθνικῆς Σύσκεψης» στήν ᾿Αθήνα, µέ συμμετοχή τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς Ελλάδας καί τῆς Κύπρου, γιά τήν χάραξη σωστῆς κοινῆς Υραμμῆς, χαί τόν καθορισμό κοινῶν σκοπῶν καί στόχων στό Κυπριακό, τέ- τοιων πού νά βοηθήσουν στήν σωτηρία τοῦ μαρτυρικοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου καί νά ὁδηγήσουν σέ ἐθνικά ἀπο- δεκτή λύση τοῦ προβλήµατός µας, χαιρετίζεται ἀπό τόν. ἀγωνιστικό κόσµο τῆς Μεγαλονήσου. Οἱ ᾽Αγωνιστές, ἀπό τό 1960 καί εἰδικώτερα ἀπό τό 4967- µετά τό φιάσκο πού ὁδήγησε στή φυγή τῆς Ἑλληνι- κῆς Μεραρχίας ἀπό τήν Κύπρο-ζήτησαν πρῶτοι τήν σύγ- κληση τέτοιας σύσκεψης καί μάλιστα προειδοποίησαν πώς ἡ ἀπομάκρννση ἀπό τό ᾿Εθνικό Κέντρο, θᾶχε ὀλέθρια ἀποτελέ- σµατα γιά τήν Κύπρο καί τό λαό της. Τέτοιες προειδοποιή- σεις εἶχε ἀπευθύνει καί ὁ ἀρχηχγός τῆς ΕΟΚΑ, ὁ θρυλικός Διγενής, χωρίς ὅμωςνά εἰσακουστοῦν. Τό ἀποτέλεσμα ἦλθε τὸ 1974, µέ τήν προδοσία τῆς μεγάλης χούντας καί τήν ἐλεεινή καί ἄνανδρη εἰσβολή τῆς Τουρκίας. Καίΐ ἡ Κύπρος µας «ξέφραγο ἀμπέλυ» ἔγινε πυροτέχνηµα στίς κτηνώδεις ὀρέξεις τῶν ὁρδῶν τοῦ ᾿Αττίλα. Ἡ Κύπρος χωρίς τήν Μητέρα Ἑλλάδα εἶναι χαμένη. Γι’ αὐτό, κατά τήν «Πανεθνική Σύσκεψη» πού ἐπιβάλλεται νά γίνει ἀμέσως χωρίς καθυστέρηση, πρέπει νά χαραχθεῖ ὁ τύπος τοῦ ἀγῶνα καί ἀκόμα νά προσδιοριστοῦν καί νά καθο- ριστοῦν τά πλαίσια τοῦ ἀγῶνα. Τό κυπριακό ἦταν καί πρέπει νᾶναι θέµα πανεθνικό, γιά τούς ἀπανταχοῦ Ἕλληνες, Γιατί στήν Κύπρο δοκιμάζεται ἡ Ελληνική ψυχή καί ὑποφέρει ἕνα µέρος τοῦ Ελληνισμοῦ, Μόνο µιά σωστή πολιτική θά ἐξασφαλίσει τήν ἐθνική ὕπαρξη καί φυσική ἐπιβίωώση τοῦ Κυπριακοῦ ᾿Ελληνισμοῦ. Δέν ὑπάρχει καιρός γιά ὁποιουσ- δήποτε πειραματισμούς στό Κυπριακό. 'Ἡ πατρίδα µας, µέ πληγές πού στάζουν ἀκόμα αἷμα ἀνεβαίνει ἕνα ἀτέλειωτο Γολγοθᾶ. Περιµένει ἀσφαλῶς τήν ἀνάσταση. Πρέπει να κρατοῦμε ἀπό κοντά τό ᾿Εθνικό Κέντρο. Ἡ πορεία µας νᾶναι στά βήματα τῆς Ελλάδας καί οἱ ἀποφά- σεις νά παίρνονται ἀπό κοινοῦ µέ τήν Ἑλλάδα, στήν ὁποία στηριζόµαστε καί ἁλοίμονο ἄν πάψουµε νά στηριζόµαστε. ᾿Οκτώ χρόνια µετά τήν καταστροφή ἔπρεπεκάθεμας πράξη νάταν τέτοια πού νά βοηθοῦσε στήν σωτηρία αὐτοῦ τοῦ τόπου. Ἔπρεπε ἀκόμα νά διαφυλάξουµε σάν κόρην ὀφθαλ- μοῦ τίς σχέσεις ᾿Αθηνῶν - Λευκωσίας καί ἡ συνεργασία Τά πρόσφατα γεγονότα στὀν Λίβανο καί τά συμφέροντα τῶν μεγάλων δυνάµεων στήν Μεσόγειο πρέπει νά μᾶς προ- βληµατίσουν σοβαρά. | Χωρίςτήν Ἑλλάδα ἡ Κύπρος εἶναι χαμένη καί ὁποιαδή- ποτε ἀντιδικία, ἔστω µικρή διαιρορά µέ τό ᾿Εθνικό Κέντρο, προκαλεῖ ζημιά. ᾿ Πρέπει στήν σύσκεψη αὐτή, πού πιστεύουμεθ᾽ ἀποτελέ- σει τήν ἀπαρχή γιά ἕνα σωστό ξεκίνημα γιά σωστούς χειρι- σμούς τοῦ Κυπριακοῦ ὅπως ἀναφέραμε πιό πάνω, νά λη- φθοῦν σοβαρές ἀποφάσεις. ᾽᾿Αποφάσεις τέτοιες, πού νά προστατεύουν ἀποτελεσματικάτόνησίµας καί νάτό κάνουν ἄτρωτο κι᾿ ἀπόρθητο φρούριο τοῦ 'Ελληνισμοῦ. Καί νά γίνει ἡ Κύπρος ἀπλησίαστος τόπος γιά ὅποιον τήν ἐπιβον- λεύεται. Ο ἐχθρός βρίσκεται ἐντός τῶν πυλῶν καί ἀπειλεῖ κα- θηµερινά µέ προέλαση. Πότε προφασίζεται τήν παρουσία δήθεν ὁμάδων ᾽Αρμενίων, πότε κινδυνολοχεῖ ἀπειλώντας μέ ἀνακήρυξη σέ τουρκοκυπριακό κρατίδιο τῶν κατεχοµέ- νων ἐδαφῶν µας, µέ τήν ἐνθάρρυνση ἀνθελληνικῶν κύκλων καί πότε πυροβολώντας καί σκοτώνοντας στρατιῶτες µας στ) ἀκριτικά φυλάκια. Κυπριακό, νά πάρουν µέρος καί ἐκπρόσωποι τῶν ᾽Αγωνι- στῶν, γιατί ἔχουν πολλά νά ποῦν καί νά ὑποδείξουν. Εἶναι ζυμωμένοι µέ τούς ἀγῶνες αὐτοῦ τοῦ τόπου, καί ξέρουν νά διαφυλάττουν τήν πατρίδα ἀμόλυντη καί νά τήν ὑπερασπί- ζονται δίδοντας καί αὐτή τή ζωή τους ἀκόμα στό βωμό τῆς ἐλευθερίας της. Πρέπει ἀκόμα οἱ ᾿ Αγωνιστές νά ἐκπροσω- πηθοῦν σέ µιά τέτοια σύσκεψη, γιατί δικαιωματικά σ᾿ αὖὐ- τούς ἀνῆκε ἡ τύχη τῆς πατρίδας, ὅπως περήφανα τό γράφει ἡ ἱστορία. Οἱ φωνές πού τυχόν θ’ ἀκουστοῦν ἐναντίον τῆς «Πανε- θνικῆς Σύσκεψης», θά πρέπει ν᾿ ἀπομονωθοῦν γιατί ἀσφα- λῶς θά πηγάζουν ἀπό κύκλους πού ἐπιθυμοῦν ὀτιδήποτε ἄλλο ἑκτός ἀπό τήν σωτηρία τῆς πατρίδας µας καί ἐξυπηρε- τοῦν τά ἄνομα σχέδια τῶν ἐχθρῶν τοῦ Ελληνισμοῦ. 'Ἡ µάχη τοῦ Ἑλληνισμοῦ θά κριθεῖ στήν Κύπρο. Οἱ εὐθῦνες εἶναι τερράστιες καί ἱστορικές. 'Ό ἀγώνας δύσκο- λος. ᾿Αλλά πραγματική καί οὐσιαστική ἀγωνιστική κινη- τοποίηση θά γίνει µόνο µέ πανεθνική συστράτευση. «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ»

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Ο βρεττανικός στόλος φτάνει στη Λάρνακα 6p
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ 6p
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ 6p
ΑΤΙΜΟΙ 6p
«Φάκελος Κύπρου» 5p
Παρουσία και δράση των Ροδίων στίς Ην. Πολιτείες 5p
TO ΘΕΜΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ 5p
Άγιος Ιλαρίων ο Μέγας (21 Οκτωβρίου) Ναυτιλία 5p
ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ 4p
Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗ ΝΙΚΗΣΕΤΕ 4p
Ήμουν κρατούμενος του «Αττίλα» 14 μήνες Αθλητισμός 4p
ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ Κυπριακό 3p
ΑΓΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2p
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΜΙΛΑ Η ΥΓΕΙΑ 2p
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2p
ΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΘΑ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ 1p
ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ Κυπριακό 1p
ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 1p
ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ ΔΕΣΠΟΤΑΔ 1p
Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 1p
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ 1p
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 22 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1p
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΤΟΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 1p