Back

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1983-05-21

« Ἡ μµεγαλοσύνη στά ἔθνη δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέμμα Μὲ τῆς Ψυχῆς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ τὸ αἷμα. ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΕΘΝΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ(Ο Ι «ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΊ.ΟΥ 1983 ΑΓΑΛΜΑ Δ ν ο ο ρα ρον ὦ Τόν τελευταῖο καιρο, Εντελῶς ἁδιάφοροι, μέχρι πρὀτινος «συναγωνιστέο) µας, ἄν μποροῦμε νά τούς 3 ποῦμε «συναγωνιστές» γιατί ἡ λέξη ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ἐξευτελίζεται, ὅταν ἀποδίδεται σ᾿ ἀνθρώπους μέ ὰ ὕποπτους σκοπούς καί γεµάτους συμφεροντολογία Ξ ἔβγαλαν τή µάσκα κάτω ἀπό τήν ὁποία ἐκρύβοντο, γιά νά Φφανερωθοῦν ὅπως εἶναι ς πραγματικότητα. Καί φάνηκε τό λερωμένο τους µέτωπο καί ἡ ἐκμετάλλευση πού ἔκαναν στόν : ἰδεολογικό χῶρο, τόν ὁποῖο τάχα ὑπηρετοῦσαν. Καΐ φάνηκε πώς καπηλεύτηκαν ΑΤΙΜΑ, ΠΡΟΣΤΥΧΑ ᾶ καί ΥΠΟΥΛΑ, τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τῶν ἆ πραγματικῶν Αγωνιστῶν καί ἀντί γονυπετῶν νά 5 ζητοῦν ἔξιλέωση καί σωτηρία, ζητοῦν Χωρίς νά ” αἰσχύνονται νά πλήξουν τούς ἀγνούς Αγωνιστές, : Ποῖοι , Αὐτοί πού παραμένουν ἀμέτοχοι ὁποιασδήποτε Ενεργοῦς ἐθνικῆς δράσης, χωσμένοι στή Χλιδή καί τόν πλοῦτο συκοφαντοῦν καί 5 λασπολογοῦν ἐκείνους πού παραμένουν «βράχοι ριζιμιοί», ὀλόρθοι στίς ἐπάλξεις, ἄγρυπνοι φρουροί Κ τῶν ἱστορικῶν παραδόσεων στό Ἑλληνικό τοῦτο κ κομμάτι γῆς. ᾿Ασφαλῶς οἱ ἐκμεταλλευτές καί οἱ : συμφεροντολόγοι ---Φαίνεται νάναι κανόνας αὐτός 3 -ὑπάρχουν καί ἐντοπίστηκαν. Εἶναι ἐκεῖνοι πού .’ ἐκμεταλλεύτηκαν τούς ἀγῶνες τοῦ Τιτάνα ΔΙΓΕΝΗ, ὁ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ΑΤΙΜΟΙ πού ἔγκατέλειψαν σέ ἀποφασιστική στιγµή τόν ἀγώνα, εἶναι ἐκεῖνοι πού ς Επληρώνοντο γιά νά παριστάνουν τόν « Αγωνιστή», καί ὁρισμένοι ἀπ᾿ αὐτούς Ἄ κατηγόρησαν τόν Διγενή καί τούς ἀγῶνες του. Καΐ ) ἔπιτιλξον «ἔνιψαν τά χέρια τουο εἴτε γιά νά ἀπαλλαγοῦν εὐθυνῶν, είτε γιατί τότε ἐφοβοῦντο - γιατί «συμμετέχαν» στούς ἀγῶνες τοῦ Στρατηγοῦ κ Γρίβα. ᾿Ασφαλῶς µόνο ζημιά προκάλεσε ἡ ας συµµετοχή τους, γιατί ἔγινε γιά τούς σκοπούς πού ᾷ προαναφἔέραµε. Καί σήµερα, Ἐἔρχονται νά ἆ καταπολεµήσουν Έργα τά ὁποῖα οἱ ἀγνοί ᾿ Αγωνιστές δημιουργοῦν, γι ἀποκατάσταση τῆς » µνήµης τοῦ Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα Διγενῆ. ς Πάλι οἱ ἀπό συνήθεια μισθοφόροι, βρῆκαν νέους ὰ ἀφέντες γιά νά προσφέρουν ἐκδούλευση. Γιά νᾶναι κάποιος ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, πρέπει ς ἀπαραίτητα νᾶχει καί τό θάρρος ν᾿ ἀναλάβει τίς εὐθῦνες του. Γιά νάᾶναι κάποιος ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ. ὁ ἀποτελεῖ βασική προὐπόθεση νάναι ἄδολος καί ἀκέραιος. Νά περπατεῖ με τό κεφάλι ψηλά μὸ ὑπερήφανος γιά ὅ,τι πιστεύει καί γιά ὅ,τι ἀγωνίστηκε. 5 Λὐτοί οἳ ΑΘΛΙΟΙ ὅμως, δέν εἶχαν ποτέ τό θάρρος ν᾿ ἀναλάβουν τίς εὐθῦνες τους. Δέν εἶχαν ποτέ τήν στήν ΕΤΟΣΒ΄ ΑΡΙΘΜΟΣΦΥΛΛΟΥ 14 τόλμη νά κρατήσουν ψηλά τή Γαλανόλευκο καί ὄχι µόνο ἀπαρνήθηκαν καί σπίλωσαν τή µνήµη τοῦ αν ΑΝ ΕΑΛΟΛΙΑΛΕ ΑΛΛΑ λ 199 | ΟΙ ΑΤΙΜΟΙ ᾿ ρ Γέρου τῆς Κύπρου, ὄχι µόνο καπηλεύτηκαν τό ἀγνό αιμα τῶν ἡρώων καί μαρτύρων τῆςξΕ.Ο.Κ.Α. καίτῶν | ἄλλων Εθνικῶν ἀγώνων πού ἠγήθηκε ὁ Διγενής, ἀλλά, ἔσπερναν μέ τόν ψίθυρο καί τίς δολοπλοκίες τους τή διάσπαση στούς κόλπους τῶν ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ. Οἱ ΑΤΙΜΟΙ αὐτοί, ἀλληλοαναγνωρίστηκαν καί ἑνώθηκαν, ἔἐναντίον τῶν ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ. Οἱ ραδιοῦργοι αὐτοί πού κατευθύνονται ἀπό ὁρισμένο πολιτικό κύκλωμα ἔνωσαντίς ἀδυναμίεστους, γιά νά «πλήξουν» τούς ᾿ Αγωνιστές. Στόχος τους, ἡ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ (Π.Ε.Α.) καὶ ὁ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ! ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (Σ.Α.Π.Ε.Λ.), τῶν γνήσιων ἐθνικῶν καί ᾿᾽Αγωνιστικῶν ᾿Επάλξεων πού ἀπέμειναν. Τῶν προπύργιων τῆς ᾿Εθνικοφροσύνης καί τῆς Ἑλλάδας. Στόχος τους ἡ ἔἐξαφάνιση καί τό Υκρέµισµα κάθε γνήσιας ᾽ Αγωνιστικῆς Ἔπαλξης, Τούς προειδοποιοῦµε ὅμως καί παράλληλα τούς προκαλοῦμε. Γνωρίζουμε ὅλους αὐτούς. Γνωρίζουμε τίς προθέσεις τους, γνωρίζουμε τούς σκοπούς τους καί τούς πάτρωνές τους. Οπως γνωρίζαμε τό µεγάλο κακό πού Έκαναν στόν ΔΙΓΕΝΗ καί σὲ βάρος τῶν πραγματικῶν ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ. Τίς ἐνεργειές τους σέ βάρος τῆςἼδιας τους τῆς πατρίδας. Καΐ ὑποσχόμαστε νά τούς ξεσκεπάσουµε, μέ στοιχεῖα ἀτράνταχτα. Μέχρι τώρα. τούς ἰκτήραμε καί τούς περιφρονούσαμµε, ἠεουμιμπμωμμμώμμ μμ ο πιστεύοντας πώςτό βάρος τῶν ἀνομημάτωντους, θά τούς ὁδηγοῦσε σέ αὐτοκριτική. ᾽Αλλά Φεῦ! Αὐτοί παρέμειναν ἀδιόρθωτοι... Γι. αὐτό, θά τούς « ξεσκεπάσουµε, γιά νά φανοῦν καθαρά ποιά εἶναι καί γιά νά τούς κρίνουν οἱ γνήσιοιΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ἀλλάκαί ὅλοι οἱ ᾿Ορθοφρονοῦντες “Ελληνεςτῆς Κύπρου, γιά νά τούς ἀπομονώσουν καί νά µή ἐξαπατοῦνται ἄπι᾿ 3 αὐτούς τούς καιροσκόπους. δ Τώρα ἕνα λέμε σ᾿ αὐτούς. 'Η ἡγεσίατῆς[.Ε.Α. καί τοῦ Σ..Α.ΠΠ.Ε.Λ., καίἡ στρατιάτῶν ᾽Αγωνιστῶν ἃ πού τίς ἀκολουθοῦν, εἶναι ἀναγνωρισμένες καί ἃ δοκιµασμένες στό καμίνι τοῦ ἀγῶνα καί τῆς ἠθικῆς ὅ καί τυγχάνουν γενικῆς ἀναγνωρίσεως ἀπό ὅλους ἕ τούς ὑγειᾶ σκεπτοµένους ᾿Εθνικόφρονες σ᾿ ὅλητήν ἅ Κύπρο. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ (Π.Ε.Α.) ο ΣΥΝΔΕΣΜΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (Σ.Α.Π.Ε.Λ.) Σ αμ μη ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 150 µέλς ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ .. ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ6 Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΗ ΤΗΣ ΣΕΚ. ννρμο ΕῃΟΝΔΙΑ Ε ΡΓνΤΑν νλροΥ «πινης ενεκεν Τό Τμῆμα Εργαζομένων Γυναικῶν τῆςΣ.Ε.Κ.τίµησε σε εἰδική ἐκδήλωσητίς μητέρες τῶν ἡρώων τῆς Ε.Ο.Κ.Α. (Σχετικό ρεπορτάζ στή σελίδα ϐ) μανπιημμημακισιώ των απστι Διαβηµατα ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ για τις Η ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ὦ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΑΣΤΙΑ Τουρκικὲς ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΕΜΙΧΟΘΗ ΣΤΟ απειλες ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΤΟΥΤΟ ΠΑΛΙΔΡΟΜΕΙ Η Κύπροςκαιη Ελλάδα προξ- βησαν σε διαβήματα προς τις πἔντε χώρες μόνιμα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ Υγνατην καθιἔρωσητης τουρκικής λίρας σαν επίσηµου νομίσματος στο κατεχόμενο τµήµα της Κύπρου΄και για τις πρόσφατες απειλὲς για ανακή- ρυξη ανεξάρτητου Τουρκοκυ- πριακού κράτους. Τα διαβήματα της Κύπρου ἔγιναν προς τους πρεσβευτές των πἔντε μονίμων μελών του Συµβουλίου Ασφαλεῖας στη Λευκωσία. Επίσης δόθηκαν ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, ΝΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΕΣΝΕΣ ΣΑΣ. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ . ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ' Νό Φύγη ὁ ᾿Αττ/λας ζήτησε ὁ Ο.Η.Ε./.. (Τοῦ 8. Χριστοδούλου) οδηγίες σε όλους Τους πρε- σβευτὲς της Δημοκρατίας να [ενημερώσει σχετικά τις Κυβερ- [νήσεις των χωρών στις οποίες εἶναι διαπιστευµένοι. ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ 3ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ. , ΙΡΗΠΡΟΩΝ κ ο οὐ σαλυ αν να οὐ ν 0 ιὼ ο το ν τ ώ 'Ο ᾿Αρχισυντάκτης καί ἡ Συντακτική ᾿ Επιτροπή τοῦ «Εθνικοῦ Φύλακα», ἐπιθυμοῦν νά ἀπολογηθοῦν πρός τούς ἀναγνῶστες τῆς Εφημερίδας µας, γιά τήν καθυστέρη- ση πού τιαρατηρήθηκε στήν προηγούµενη καίτήν παρούσα ἔκδοση. ᾿Επιθυμοῦν Ἐπίσης νά πληροφορήσουν τό ἆνα- γνωστικό κοινό, ὅτι ἡ καθυστέρηση ὀφείλετο ἀποκλειστικά στήν προσπάθεια πού καταβάλλεται γιά ἀνανέωση καί ποιοτική ἄνοδο τοῦ «Ε.Φ.». Οἱ ἑπόμενες ἐκδόσεις, θά πραγματοποιοῦνται κανον! κά. Τυχόν κενά πού παρατηρήθηκαν καταβλήθηκαν προ: σπάθειες νά καλυφθοῦν μέ τήν ἔκδοση αὐτή, πού πιστεύ- ουμε εἶναι ἀνανεωμένη καί πιό μαχητική. Ὅπως ἀνανεωμέ- νες καί µαχητικές θά συνεχίσουν νᾶναι καί οἱ ἑπόμενες ἐκδόσεις. , ᾿Επίσης θἔλουµε ν᾿ ἀνακοινώσουμε πώς ὁ «᾿Εθνικός Φύλακας», δὲν ἀνήκει σὲ κανένα κόμμα ἤ παράταξη, ἀλλά µόνον ὑποστηρίζει χωρίς ἐπιφύλαξη ὅσους συνταυτίζονται µέ τίς ἀπόψεις τῶν ᾽ Αγωνιστῶν, πού εἶναι καί οἱ ἐκδότες τῆς ἐφημερίδας αὐτῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ µιά ᾿Εθνική καί ᾽Αγωνιστική Ἔπαλξη κατάτῆς πλημμυρίδας τῶν ἀρνητῶν καί διαστρεβλωτῶν τῶν Ελληνοχριστιανικῶν ἀξιῶν καί ἰδεωδῶν. Εἶναι ἐπίσης ὁ «Εθνικός Φύλακας», μιά ἐφημερίδα στίς ἐπάλξεις τοῦ ᾿Εθνικοῦ ᾿Αγώνα τοῦ λαοῦ μας, καί καλεῖ ὅλους τούς ὑγιᾶ σκεπτόµενους Ἕλληνες τῆς Κύ- πρου σὲ ἐθνικό προβληματισμό καί συστράτευση, συνειδη: τοποιώντας τούς τεράστιους κινδύνους πού ἀπειλοῦν τή Φυσική καί ἐθνική µας Επιβίωση, στόν «᾿ Ακρίτα τοῦ Ἐλ- “Ελλάδα. ««Απλοῦς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας Ἐφυ» (Ο λόγος τῆς ἀλήθειας εἶναι ἁπλός.) Εὐρυπίδης ο ο ορ...) ὃ ἐ οσίαςτῆς Κυπρου». ο το , οι πού γίνονχαι ουχνά ---ἄσε πού ο ἀνεπίσημες εἶναιπολύ πιό συχνές. καὶμέ θεαματικό τρόπο, ἀπ᾿ ὅτι ἄρχισε νά φαίνεται, Υάνονται γιά ον νο απο, πολιτικοί, καί καθόλου παράξενο γιά να «απαισαί ασε ο Ὃν τὸ «Φάκελλο δοµένου καί μαυροφορεμένου λαοῦ µας, Ίσως το, το μαθητέ, Καΐ ἀντί τό «μ᾽ Κύπρου», μὲ τό παιγνίδι τῆς µαργαριτα» πο πα νε νά λόνε: «ἀνοίγει, δεν ἀγαπᾶ, δὲ μ᾿ ἀγαπῶ» κάθε φορά πού βγάζουν Ἐβωο ας λευταῖο φυλλαράκι νά ἀνοίγευ καί νά κανονίζουν μέ τετοιο τρια ντ ὁ ὅπι ος του σάν ὀνειρεύονται πέφτει τό «δὲν ἀνοίγει» Ίσως πάλι ὅταν ταράζεται δ ΟΜΩΣ ὁ ὃν ων ὅτι θά προχω- τόν «Φάκελλο», τήν ἑπομένη ν᾿ ἀγγέλλουν «ο Χρ χι ψεύτικε Εντυπώσεις καί ρήσουν ἀμέσως στό ἄνοιγμά του καὶ νά δίδουν πας κ Ελληνικοῦ λαοῦ ἐλπίδες καί νά παίζουν µέ τά αἰσθήματα τοῦ Κυπριακοῦ κα κ ' ... “Ἡ ψυχολογία ὑποστηρίζειπώς ὅταν καποιο ολ ναλ ἁβειποὶ Ὃ συμβαίνει καὶ ψέμα, στό τέλος τό πιστεύει καί ὁΊδιος σάν ἀλήδειαι Ὃ οσίας τῆς Κύπρου». µέτίς ἐξαγγελίες γιά τό ἄνοιγμα Του μεθ : ὐς καίει τά χέρια. Τούς Καΐτό συμπέρασμα βγαίνει ἀβίαστα. αινς απο τε ικλείει σείς μαῦρες ἀναστατώνειτή συνείδηση γιατ Ὃ μι ού ὁ λαός Ὃν Ἀπιοθέωσε, καί τά ἡρωποίησε. ολα τν πολ ἀπό πουν πουν κα ιο τεποωνναπηκθης ς . ὕβρες καί τήν ἀρχομανίατους, ᾿ 4 η μέ ιτικές τους μανοῦβρ πι μα μας. ᾿Απόπρόσωπαπου μον πολ ἳ σουν στὀν πολιτικό στίβο, γιά νά ἵκανο- ὶ ό νιστή ανι στήν προσπάθεια τους νά πρωταγωνὸ.. τ ' μας πο ση τίς προσωπικές τους φιλοδοξίες, ο ὰ τήν πατρίοα µας ή ἳ / 4 καί τό 6 σὲ συμφορα. ὁδήγησαν στήν καταστροφή καὶ .. Ἀθὸ ὂ ον -υ--- ν { : αδατόν «Φα : ο Γι’ αὐτό καί ἔρριξαν στὀν καιασα γι΄ αὐτούς «φωνῆ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμω». Στήν Κύπρο ἀσφαλῶς διαπράχθηκε ἡ µεγαλύτερη προδοσία στῆν μακραίωνη Οἱ ᾿Αγωνιστἒς, οἱ πρωτοπόροι τῶν ᾿Εθνικῶν ᾿Αγώ- νων, οἱ δοξασμένοι μαχητές τῆς ΕΟΚΑ καί τά ὑπερήφανα παλληκάρια τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τῆς Κύπρου, καλοῦν γιά πολλοστή φορά τὀν Κυπριακό Ελληνισμό σὲ ἑνότητα, καθώς καί τήν ἡγεσία τοῦ τόπου νά σταματήσει νά χωρίζει τό λαό κι’ ἀντί γιά ενότητα καί συστράτευση νά τοῦ προ- σφἑρει τή διχόνοια πού σάν σαράκι τόν κατατρώει. Τό Εκφραστικό τους ὄργανο, ἡ τίµια Φωνή τους, ὁ «Εθνικός Φύλακας», ἔχει θέσει στούς πρωταρχικούς του σκοπούς τήν περιφρούρηση τῆς ἑνότητας τοῦ λαοῦ καί τόν στιγµα- τισµό καί ἀπομόνωση τῶν κραχτῶν τῆς διχόνοιας και ὅλων ὅσων νομίζουν ὅτι μποροῦν νά παίΐζουν με τήν τύχη τοῦ Κυπριακοῦ Ελληνισμοῦ, ἐξυπηρετώντας σκοτεινά σχέδια τῶν γνωστῶν διεθνιστικῶν κύκλων. Μοναδική οἰκονομική καί ἠθική ἐνίσχυσή µας, ἄποτε- λεῖ ἡ συμπαράσταση τῶν συναγωνιστῶν µας καί τοῦ ᾿Εθνικόφρονος κόσμου τῆς Κύπρου, πού παρά τά ὅσα ὑπέστη καί ὑφίσταται ἐξακολουθεῖ νάναι «βράχος ριζιµιός» καί νᾶχει χαραγμένα στή ψυχή του τόν Χριστό καί τήν Τέλος καλοῦμε ὅλους ὅσους ἀναγνωρίζουν τήν ἱερή ἀποστολή πού ἀνέλαβε ὁ «᾿ Εθνικός Φύλακας» καί ἀκόμα ἀναγνωρίζουν τήν ἀναγκαιότητα ἐκδόσεώς του σέ πιό σύντομα χρονικά διαστήµατα, νά μᾶς ἐνισχύσουν ὅπως αὐτοί νομίζουν. Καλοῦμε ἐπίσης ὅσους δὲν ἀνανέωσαν τήν συνδροµή τους, νά τό πράξουν χωρίς χρονοτριβή. ΣΤΗΣ ΕΟΚΑ Το Δ.Σ. του Εθνικού Σωμµα- τείου «ΔΟΞΑ» Στροβόλου θα, τελέσει αὐριο Κυριακή ετἠ- σιο μνημόσυνο τῶν απαγχονι- σθέντων ηρὠων της ΕΟΚΑ Μι- χαἠλ, Καραολἡ και Ανδρέα Δη- μητρἰου. ο Το μνημόσυνο θαᾳ γίνει στον ιερό ναό Αγίου Βασιλείου Στρο- βόλου. Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφω- νῆσει ο Γ.Γ. της ΣΕΚ κ..Μιχα- λάκης Ιωάννου. Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 20 χρόνων ἀπό τήν Ἵδρυση τοῦ λαμ- προῦ ἔθνικοῦ σωματείου «Μαυρομμάτηο Αγίου Παύλου, πραγματοποιεῖται τό Σάββατο 11 ᾿Ιουνίου 1983, στο ξενοδοχεῖο «ΧΙ/λ- ΤΟΝ», ὁ χορός τοῦ Σωµα- τείου. Ἡ ἐππροπή τοῦ «Μαυ- ροµµάτη», καλεῖ ὅλους τούς ἐθνικόφρονες νά συµ- μετάσχουν. Σ.Σ.: Στήν Ἐπομἔνη µας ἔκ- δοση θά κάνουµε ἑκτενῆ ᾱ- ναφορά γύρω ᾿ἀπό τήν πδρυση καί τίς δραστηριό- τητες τοῦ «Μαυρομμάτη», πού εἶναι ἕνα Σὠματεῖο μέ πλούσια ἐθνική δράση. εν «Τό ὅραμα τῆς σκλάβας Κύπρου», τιτλοφορεῖται ὁ πιό πάνω Πίνακας πού εἶναι ἀναρτημένος στά ᾿Εθνικόφρονα Σωματεῖα «ΕΘΝΙΚΟΣ» Τερσεφάνου καί «ΕΝΩΣΙΣ» ᾿ Αναφωτίας. Πολύ παραστατικός καί συμβολίζει τά δεινοπαθήµατα τῆς Κύπρου ἀπό , τήν ᾿ Αγγλία (1878--.1960). Στό βάθος δεξιά ὁ Παρθενώνας, τό ὄνειρο τῶν γενεῶν πού κατοίκησαν τήν Κύπρο. ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ” ο ΤΟ ΑΝΟΙΠΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΘΑ ΡΙΞΕΙ ΕΙΔΟΩΛΑ ΚΑΙ 8Α ΓΚΡΕΜΙΣΕΙ ΑΝΤΡΙΑΝΊΕΣ ιστορία τοῦ ΄Ελληνικοῦ Ἔθνους, ΄Ο ᾿ Αττίλας, πού χρόνια περίμενε προετοιµασμέ- νος καί κάνοντας χρήση τοῦ δικαιώματος τᾶχα τοῦ ἐγγυητῆ, πού τοῦ ἔδιδε τό καταραμένο σύνταγματῆς Ζυρίχης, εἰσέβαλε στό νησί µας µετίς γνωστές τραγικές συνέπειες καί τά ὀλέθρια ἀποτελέσματα πού σκόρπισε στό πέρασμα του. ᾿Εδῶ καί ἔννέα ὁλόκληρα χρόνια, οἱ νεοβάρβαροιτῆς ᾽ Ανατολίας, ἔξακολου- θοῦν νά πατοῦν τά ἱερά χώματα τῆς ποτισµένης μὲ αιμα ἡρώων καί μαρτύρων τιµηµένης γῆς τοῦ 'Ελληνικοῦ ᾽ Ακρίτα, χωρίς καµµιά πρόθεση γι᾽ ἀποχώρηση, ἤ ἔστω χωρίς καμμιά ἔνδειξη συνδιαλλαγῆς. 'Η στάση αὐτή τοῦ ᾿ Αττίλα, δὲν πρέπει νά μᾶς κάμψει, οὔτε νά μᾶς ἀπογοητέψει καί νά μᾶς ὀδηγήσει σὲ ἀποφάσεις αὐτοκτονίας. Μέ φάρο καθοδηγητή τήν πείρα καί τά λάθη τοῦ παρελθόντος, πρέπει νά προχωρήσουμε σταθερά τόν ἐθνικό καί σωτήβφ δρόµο πού χάραξαν οἱ τιμηµένοι ᾿Αγωνιστέςτῆς ἰδιαίτερης µας Πατρίδας. Φάκελλος τῆς Προδοσίας καί τῆς ἀτίμωσης ἑνός ὁλόκληρου Έθνους --- τοῦ Ἑλληνικοῦ --- καί ἕνός λαοῦ --τοῦ κυπριακοῦ --- θά μᾶς δείξει τά λάθη µας καί τήν πορεία πού πρέπει ν ἀκολουθή- σουµε. Εἶναι γΙ᾿ αὐτόν εἰδικά τόν λόγο πού ἔπιμένουμε πώς ἐπιβάλλεται χωρίς ὑποιαδήποτε χρονοτριβή ἤ ἄλλη καθυστέρηση, ν᾿ ἀνοίξει ὁὀπεριβόητος φάκελλος: Γιά νά μᾶς δείξει ὠμά τά λάθη µας, τά ὁποῖα πρέπειν᾿ ἀποφύγουμε στό μέλλον, ἄν θέλουµε ἡ Κύπρος µας νά παραμείνει Ἑλληνική καί ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἓθνους, Ἔχουμε πίσω µας τήν πιό ἔνδοξη ἱστορία. Καίΐπρέπει νά τήν τιµήσουμε καί νά τήν συνεχίσουμε. Ιζάθε µέρα πού περνᾶ χωρίς ὁ φάκελλος ν᾿ ἀνοίγει καθίσταται μοιραία καί ζηµιογόνος γιά τήν ἔθνική µας ὑπόθεση. Διχάζει τόν λαό καί δίδει ταὐτόχρονα στόν ἐχθρό τήν εὐκαιρία νά ὁδηγεῖ ὅπου ἐκεῖνος θέλει καίφυσικά ὅπου τόν συμφξρει... ᾿Εφ᾽ ὅσον λοιπόν ἔμεῖς θέἔλουµε «νά ὁδηγοῦμε τά πράγματα, ὅπου ἔμεῖς θέλουµε καί νά προλαβαίνουµε τίς καταστάσεις», πρέπει νά προχωρήσουμε με σταθερότητα κα(τόλµη σένέες --- ἐθνικά παραδεκτές -θέσεις. Κα γιά νά προχωρή- σουµε σετέτοιες ἔθνικά παραδεκτές θέσεις, πρεπει πρῶτ) ὅλα, νά σφυρηλατίσουµε τό ἐθνικό µας µέτωπο. ΄Η ἀτολμία δἐν μᾶς βοηθᾶ καθόλου. 'Απλούστατα µεγαλώ- νειτήν σύγχιση τοῦ λαοῦ µας καί ὑποβοηθεῖ στήν παραχάραξη ἱστορικῶν γεγονό- των, πού µόνο μέ τό ἄνοιγμα τοῦ φακέλλου θά φωτισθοῦν. Πρέπει ἐπιτέλους νά ριφθεῖ ἅπλετο φῶς στά γεγονότα πού ὁδήγησαν στήν συμφορά. Αλλο νάλέμεκαί ἄλλο νάπράττουµε. Αλλολόγια καί ἄλλο ἐφαρμογή. Λόγια ἀκούαμε καί ἀκοῦμε πολλά. Μπουχτίσαµε ἀπό ὑποσχέσεις καί µεγαλοστοµί- ες. ᾿Εξ᾽ ἄλλου, δὲν πληρώνει κανείς φόρο ὅταν μιλᾶ!//! Εἶναι λοιπόν καιρός γιά τό καλό ὅλων µας, νά µεταπηδήσουµε ἀπό τή θεωρία στήν πράξη.᾽ “Ο«Ε.Φ.), ἡπιό γνήσια Φωνή τῶν ᾿ Αγωνιστῶν, ὑπέδειξετιάρα πολλές φορές καίτρόπους ἀκόμα πού θά ὑποβοηθοῦσαν στό ὀρθό κι’ ἀντικειμενικό ἄνοιγμα πού θά ὑποβοηθοῦσαν στό ὀρθό κι᾿ ἀντικειμενικό ἄνοιγματου Φακέλλου. Μάλιστα ἀπό τήν πρώτη της ἔκδοση, ἡ ἐφημερίδα τοῦ ᾽ Αγωνιστοῦ, προειδοποίησε πώς ὅσον πιό ἀργά ὑλοποιηθεῖ ἡ ἔξαγγελία γιά τό ἄνογμα τοῦ φακέλλου, τόσον περισσότερο ἡ κατάσταση περιπλέκεται. ᾿Ασεπού δημιουργοῦνται ψυχολογικά προβλήµατα ἀνά- µεσα στό λαό µας καί κατηγοροῦνται καί κατασυκοφαντοῦνται πρόσωπα τά ὁποῖα καµίαν ἀπολύτως σχέσιν δὲν ἔχουν μέ τήν προδοσία κα τήν τραγωδία πού ἔπλεξε τό νησί µας. Μήπως οἱ κύριοιτοῦ ᾿Εθνικοῦ Κέντρου --- πού ἀνάλαβαν τήν ἱστορική εὐθύνη νά ἀνοίξουν τόν «Φάκελλο» --- φοβοῦνται µήπως τό ἄνοιγμα του θά ρίξει ἔδωλα καί θά γκρεµίσει ἀντριάντες (Ας μᾶς δώσουν ἔπιτέλους τήν εὐκαιρία νά ζητή- σουµε τή συγγνώμη (11) τους γιά τίς κακές σκἔψεις πού μᾶς γεμίζουν τό μυαλό,) Ἐν κατακλείδιο φάκελλος πρέπει ἀπαραιρήτωςν᾿ ἀνοίξει. Τό ζητοῦμε ἐμεῖς ἡ ᾿Αγωνιστές. Τό ζητᾶ ὁλόκληρος ὁ Κυπριακός λαός. Τό ζητᾶ ὁλόκληρο τό Ἕλλη- νικό Ἔθνος, Τό ζητᾶ ἡ προδομένη καί αἱματοβαμμένη 'Ἑλληνική Κύπρος, Η Κύπρος «ἐπέπρωτο νά ζήσει καί θά ζήσει»!!! 3 .] ΣΕΛΙΣ6 Η ΚΥΠΡΙΑ ΜΑΝΑ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΗΡΟΤΔΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΚΟΥΣΙΟΥ «ῑΜέ ἰδιαίτερη χαρά, ἀλλά καί συγκίνηση σᾶς καλοσώρίξω ἐκ µέρους τοῦ Γενικοῦ Συµ- βουλίου τοῦ Τµήµατος ᾿Εργαζομένων Γν- ναικῶν τῆς ΣΕΚ, στήν ἀποψινή µας σεμνή ἐκδήλωση μέ τήν εὐκαιρία τῆς Γιορτῆς τῆς Μητέρας, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στίς πε- Ρήφανες ἠρωοτόκες, ζοῦσες Μητέρες ὅλων των πεαόντων ἀγωνιστῶν τοῦ ᾿Απελευθε- ρωτικοῦ ᾿Αγώνα τῆς ΕΟΚΑ (4955-59) «Δῶ- στε µας μητέρες γιά ν᾿ ἀλλάξουμε τήν κοινωνία» λέει χαρακτηριστικά ἕνας φιλό- σοφος. ) Πόσο νόηµα καί μεγαλεῖο ἀλλά καί πόση ἀλήθεια περικλείει ἡ φράση αὐτή τοῦ φιλο- σόφου πού ἁπλά ἀλλά ἀληθινά πλέκει τό ἐγ- - κώμιο καί ἐξαίρει τόν τεράστιο ρόλο καί προσφορά τῆς ΜΑΝΑΣ στήν κοινωνία, τῆς πλέον ἁγνῆς καί ἱερῆς μοβφῆς στόν κόσμο πού κοινή εἶναι ἡ ἀναγνώριση της σε ὅλα τά πλάτη καί µήκη τῆς Υῆς. Αλλά καί ἡ κοινώνία µέ τή σειρά της ἑ- κτιµώντας καί ἀναγνωρίζοντας τή συμβολή τῆς ΜΑΝΑΣ στό κτίσιμο τοῦ κόσμου, µέ τόν ᾿πιό ἐπίσημο τρόπο καθιέρωσε νά γιορτάζεται µέσα στό Μάη, ἀπ᾿ ὅλατάκράτη ἡ Γιορτήτῆς Μητέρας, ώς ἔνδειξη σεβασμοῦ ἀπονομῆς ἑ- λάχιστου φόρου τιμῆς στό Σύμβολο τῆς ἀπέ- ῥαντης ἀγάπης καί ἀνιδιοτελοῦς φροντίδας. ἐλευθερίας τῆς πατρίδας µας, ἀλλά καί οἱ ἴδι- ες ἀποδείχθηκαν γνήσιες Ελληνίδες καί θά παραμείνουν γιά πάντα μοναδικά παραδεί- γµατα πίστης καρτερικότητας, ὑπομονῆς, µεγαλοψυχίας, φιλοπατρίας καί θάρρους. Σάν γνήσιες ἀπόγονοι τῶν Σπαρτιάτισ- -σων Μεσολογγίτισσων καί Σουλιώτισσων, στερεότυπη ἔδιδαν τήν ἀπάντηση ὅταν πλη- βοφοροῦνταν τόν ἔνδοξο θάνατο τοῦ παιδιοῦ τους «Χαλάλι στήν πατρίδα» «Κάλλιο σκο- τωµένος ὁ λεβέντης µου παρά προδότης». Ἔπνιγαν τόν πόνο καί τό δάκρυ καί ὄρθωσαν µέ περηφάνεια ζηλευτή τό κορµμἰ. Σὲ σᾶς σεβαστές καί περήρανες ΜΑΝΕΣ ἀφιερώνουμε τή φετεινή ἐχδήλωση µας μέ την εὐκαιρία τῆς Γιορτῆς τῆς Μητἑρας, σέ σᾶς που εἶστε καί θά παραμείνετε γιά πάντα κα- θοδηγητικός φάρος καί παράδειγµα πρός µί- µηµη, γιατί χάριν σέ σᾶς μεγαλούργησαν καί ἔγραψαν σελίδες ἄφθαστου ἠρωϊσμοῦ τά γνήσια 'Ἑλληνικά βλαστάρια σας. Ἡ Κύπρια ΜΑΝΑ ὅμως, δέν πρωταγωνί- στησε µόνο στόν ἱστορικό ᾿Αγώνα τῆς ΕΟ- ΚΑ. Πίσω βέβαια πάντα ἀπό τά παλληκάρια πού στάθηκαν νά ὑπερασπίσουν ἄλλη μιά φο- βά τίς ἀθάνατες ἀξίες καί ἰδανικά τῆς Ἓλλη- νικῆς φυλῆς, πρωταγωνίστησε καί στόν Μά ἄν κοινή εἶναι ἡ ἀναγνώριση ὅτι τερά- στιο εἶναι τό ἔργο πού ἐπιτελεῖ καθημερινά ἡ κάθε ΜΑΝΑ, στό κτίσιμο τῆς κοινωνίας, πού ὑποφέρει, ἀγωνιᾶ, ξαγρυπνᾶ, θυσιάζεται καὶ προσφέρει τά πάντα γιά ν᾿ ἀναστήσει καί ν᾿ ἀναθρέψει σωστά τά παιδιά της, ἀναμφισβή- τητα οἱ Κύπριες ἡρωοτόκες ΜΑΝΕΣ του 55- 69, ἐπιτέλεσαν ἀληθινό ἆθλο, πού ὄχι µόνο γαλούχησαν τά βλαστάρια τους µέτά ἀθάνα- τα ἰδεώδη τῆς “Ἑλληνικῆς φυλῆς καὶ τά πρό- σφεραν μ᾿ αὐταπάρνηση στό βωμό τῆς σε νά εἶναι ἀπό τότε, κουβαλώντας τούς σταυρούς τῆς προσφυγιᾶς, τῶν χαμένων παιδιῶν καί τῶν ἀγνοουμένων. Στίς σημερινές κρίσιμες στιγμές πού διἐρ- χεται ὁ τόπος µας, ὅπου σκληρά δοκιµάζον- ται οἱ ἀξίες καί τά ἰδανικά τῆς φυλῆς µαςμέ τά ὁποῖα οἱ 'Ἑλληνίδες ΜΑΝΕΣ γαλούχησαν γενεές γενεῶν, οἱ τιμµώμενες σήµερα Μητέρες ἄς ἀποτελοῦν φωτεινό παράδειγµα πρός µί- µηση καί καθοδηγητικό φάρο». ἀγῶνα τοῦ 63 καί Τά, 'Ἡρωϊδα, δὲν σταµάτη-. ΟΙΜΗΤΕΡΕΣΠΟΥ ΤΙΜΠΘΗΚΑΝ α Αναστασία Μούσκου. Ἡ Ευανθία Παναγή: Μητέ- Μητέρα του ήρωα Χαράλαμ- ϱρα του ήρωα Αντώνη Πανα- που Μούσκου. γή. 8 ᾿3ννα Γιάλλουρου: Μη- τέρα του ήρωα Πετράκη Γι- τέρα του ήρωα Σταύρου Στυ- λιανίδη, 8 Ελένη Μιλτιαδους. Μυ- λωνά Μητερα του ήρωα Χρυ- σανθου Μυλωνά. 8 ΛΑέσποινα Χαραλάμπους Βλάμη: Μητέρα του ήρωα ἀλλουρου. Ανδρέα Βλάμη. Β Ελένη Χ᾽΄ θεοδοσιου΄ θεοδοσία Ερωτοκρίτου: α Ιουλιαγή Α. Παναγιὼ- Μητερα Του Ίρωα θεοδοση Μητέρα του ήρωα Γεώργιου του: Μητέρα του ήρωα Αν- Χ΄ ᾿ θεαδοσιου. Κ. Μιχαήλ. δρέα Παναγιώτου. Β Ειρήνη θεοδούλου Κα: Β µΠαρασκευού Μιχαἡλ: Μητέρα του ήρωα Δημητρά- κη Δημητριάδη, Β Πολυξένη Τσιάρτα: Μη- τὲρα του ἧήρωα Χρίστου Μ. Ταιᾶρτα. 8 Παναγιώτα Καραολή: Μητέρα του ήρωα Μιχαήλ Σ. Καραολή. : Β Κατερίνα Παρασκευά: Μητέρα του ἤρωα Ανδρέα Β Ελένη θωμά Γεωργάλ- τελάρη: Μητέρα του ήρωα λα: Μητέρα Του ήρωα Μιχα- Παντελή θεοῦουλου Κατελα- ἡλ θωμά Γεωργάλλα. :ΡΠ. 8 Χαραλαμπού ἕταυρου: Μητέρα του ήρωα Γεώργιου Σταύρου. Β µΔέσποινα Κυριάκου Δρή- κου: Μητέρα τού ἡήρωα Μάρκου Δράκου. Β Πηνελόπη Κὐκκινου Μητέρα Του ήρωα Πάτρο- κλου Κόκκινου. Β Μαρίνα Τσαγγάρη: Μη- τέρα του ήρωα Σωτήρη 8 Ελπινίκη Κωνσταντίνου: Μητέρα Του ηρωα Άλεκου Κωνσταντινου. 8 µΜηλια Αναξαγορα: Μη- τέρα Του ηρωα Κωστα Άνα Παρασκευά. Τσαγγάρη. Εαμᾶ, α΄ Αφροδίτη ζάκου: Μητ- Ἡ Φρύσα Χριστοδούλου Β Μαριισα Πατσαλιδου ρα του ήρωα Ανδρέα ζΖάκου. Δημητρίου: Μητέρα του Μητέρα τσὰ ως ἀνδρεν Αφροδίτη Μιχαήλ: Μητέρα ήρωα Δημητράκη Χριστοδού- Πατσαλιδη. του ήρωα Χαρίλαου Μιχαήλ. λου. α Μαρια Σουρουλλα: Μη: τέρα του ηρωα Αναστασιου Β ΛΑντωνού Πιερή Αυξεν- Σουρουλλα. τίου: Μητέρα του ήρωα Γρη- γόρη Αυξεντίου. Ἡ Ροδού Πατάτσου: Μητέ- ρα του ήρωα Μκωβου Πατά- τσου. Β Μορφιά ἰωνά: Μητέρα μα { Άννα Κκέλῃη: Μητέρα του ἡβωα Ιωνά Νικολάου, του ήρωα Χρίστου Μ. Κκέλη. Β Εύα Κολοκάση: Μητέρα α Ελένη Σάββα: Μητέρα του ἠρώᾳ Κυριάκου Κολοκά- του ήρωα Μιχαλάκη Σάββα. 8 ἉΧριστίνα ἰωνα Γεωργι- ου: Μητέρα του ήρωα Γεωρ- γίου νωνά Γεωργίου. Ἡ µΜαρίτσα Παναγίδη: Μη- τέρα του ήρωα Χριστάφο- ρου Παναγίδη. 6η. Ε Άννα Κυπριανού: Μητέ- ) ο «Ε Ροδού θΘλούρεντζου ρα του ήρωα Πέτρου Μ. Κυ- 5 ελένη βρααμίδου: Μη: Θρειπζέσκου: Μητέρα του πριανού. Ἱερα του ἥρωα Ανδρεα αν οκευ: ρ Αβρααμίδη. Β Αναστασία Ξενοφών. τς ππος:Μητέρα Τ6υ ἠρωα Ευ- δν ώσπαδίου Ξεηάφάντος. εν Χρυσή Στυλιανίδη: Μη: κ. Άρα Αρτεμίου Φ. 9λου- Β Κυριακού Π. Σακκάᾶ: Μη- πἐρα του ἠρωα Παναγή Καλ- λἡ Σακκά. Τεωρτίου.. ) εθνικος ΦΥΛΑΚΑς Σέ σεμνή ἐκδήλωση τοῦ Τµήµατος ᾿Εργαζομένων Γυναικῶν τῆς Σ.Ε.Κ. ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.ΙΠ.Α. Η ΤΟΜΕΑΡΧΙΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. Κ. ΕΛΕΝΙΤΣΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΟΊ:ΖΟΥ ΤΟΝΙΣΕ: Ο Καραμανλῆς, τοποθέτησετόν Γρίβα στή θέση πού δικαιωματικά τοῦ ἀνῆκε µενος πρός τή μητέρα ἔγραψε: «Ὅλα μᾶς τᾶμαθες, Μάνα γλυ- κύτατη, ἀτίμητη Μάνα, Καί μέ τῆς Πίστης µας τ΄ ἅγιο μᾶς ἔ- θρεψες κι ἄφθαρτο μάννα». Γιορτάζουμε σήµερα µιά µορφή σεμνή καί ἱερή. Μιά µορφή πού πε- ρικλείει µέσα της τό νόηµα τῆς ζω- ῆς. Τό µήνυµα τῆς ἀγάπης, Γιορτάζει ἡ Μάνα. Αὐτή ἡ γενεσι- ουργός δύναμη πού ἐργάζεται γιά τό μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτή πού εἶναι τὸ μοναδικό πρόσωπο πού ἑλκύει τήν κοινή ἀναγνώριση. Σ᾽ ὅλα τά πλάτη τῆς γῆς. Σ ὄλεςτίς ἐποχές. ᾿Απ΄ ὄλες τίς φυλές. Μέσα στό διάβα τῶν αἰώνων. Μέσα ἀπό τίς τόσες διαφωνίες τῶν ἀνθρώ- πων. Ύμνοι ἀκούονται παντοῦ πού συνθέτουν τήν πανανθρώπινη «συμφωνία τῆς μητέρας». Ποιός ἀπό μᾶς δὲν γεύθηκε τή στοργή, τό χάδι της, τό Φιλί της: Ποιός απὀ μᾶς δὲν ἔνοιωσε συγ- κίνηση βλέποντας µιά μητέρα ἀνε- ξάρτητα Φυλῆς, Χρώματος ἤ Εθνικότητας νά κρατᾶ στήν ἀγκαλι- ά της ἕνα παιδί ΄Ἡ µάνα εἶναι τό πιό µεγάλο, τό πιό ἱερό πρᾶγμα στόν κόσμο. Γιατί ὀθεός τήν τίµησε µέ τό ἐξαιρετικό προνόµοιο νά γίνεται συνδηµιουρ:- γός, μὲ τό νά φξρει στό κόσµοπαιδι- ᾱ. Κι εἶναι ἡ µητρότης µιά ἱερή συνερ- γασία µε τό Θεό, γιά τήν ὕπαρξη καί διατήρηση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Γιαὐτό ὁ Θεός προίκισετήν καρδιά τῆς µάνας μ᾿ ἔναμεγάλο µέρος ἀπό τήν δική του θεία ἀγάπη. Ἰαΐ τῆς ἆ- νεθεσε τόν σηµαντικό ρόλο τῆς ᾱ- νατροφῆς τῶν παιδιῶν. ᾽Ανατροφῆς πού ὅταν γίνεται σὲ στενή συνεργασία μέ τόν πατέρα ἆᾱ- ποδίδει ἐκπληκτικά ἀποτελέσματα, Καΐ ὁ Θεός τίµησε τούς γονεῖς με τήν ἔντολή «Τίμα τόν πατέρα σου καὶ τήν μητέρα σου». ὍὍλοι οἱ τεχνῖτες τοῦ λόγου, οἱ ποιητές, οι µουσουργοί, οἱ ζωγρά- Φοι δημιούργησαν τά ὡραιότερα καλλιτεχνήµατα γιά τή µάνα. Τή µάνα πού ὁπλισμένη µέ πί- στη καί καρτερικότητα καί μὲ µιά ἔμφυτη παιδαγωγική ἱκανότητα φέρνει σε πέρας ἔργα θαυμαστά. 'Ο μεγάλος παιδαγωγός Χέρ- βερτ ἔλεγε: «Μιά καλή μάνα ἀξίζει ὅσο και ἕκατό δάσκαλοι» 'Ο ᾿Αβραάμ Λίνκολν ἔλεγε «ὅτι εἶμαι ἤ ἐλπίζω νά γίνω τό χρωστῶ στήν μητέρα µου», Καί ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἔ- παινώντας τή μητέρα του εἶπε: «Τί µητρός θαυμαστώτερον.» ᾿Από τούς ἀρχαιότερους χρό- νους μέχρι σήµερα ἀναδείχθηκαν πολλὲς γυναικεῖες μορφές. Στίς τ- χνες, στά γράµµατα στήν πολιτική. Σάν ἀγωνίστριες τῆς ἐλευθερίας καὶ σύζυγοι. ᾿ Αρκετές λάµπρυναν βασιλικούς ἤ αὐτοκρατορικούς θρόνους. Μά ἄπειρες εἶναι οἱ ἅγιες μορφές τῶν µανάδων πού δούλε- ψαν στοργικά καί μὲ ὑπομονή γιά νά ὁμορθήνουν τήν ψυχή τῶν παιδι- ὤν τους, Ὅπως ἡ Αγία ᾿Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντί- νου. ᾿Η Μόνικα, μητέρατοῦ ΄ Αγίου Αυγουστίνου, πού ξέπλυνε γιά χρό- νια µε τά δάκρυά της καί τίς προ- σευχές της, τίς παρεκτροπές τοῦ γοιοῦ της, Καὶ τόν παρέδωσε ἕξα- Υνισµένο καί σοφό στή Ἀριστιανο- σύνη. Καΐ οἱ μητέρες τῶν τριῶν Μεγάλων ᾿Ἱεραρχῶν. ΄'Ἡ ᾿Εμμέλει- α, μητέρα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. ΄Η Αγία ᾿Ανθούσα τοῦ ᾿Ιωάννη τοῦ Χρυσοστόμου καί ἡ ΄ Αγία Νόν- να, μητέρα τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεο- λόγου. ΞΟ ποιητής Βερίτης ἀπευθυνό- “Ἡ 'Ελληνίδαγυναίκατιµήθηκε καὶ τραγουδήθηκε ἰδιαίερα τό 1821. Οἱ λαϊκές παροιμίες, τά δηµο: τικά τραγούδια, τά παραμύθια, τά µοιρολόγια, ὅλα τά λαογραφικά προϊόντα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἔχουν ἀνάγλυφη τήν εἰκόνα τῆς οἰκογενει- ακῆς ἀγάπης μὲ κεντρικό πρόσωπο τή Μάνα, Καὶ εἶναι συμβολική τού- τη ἡ ἀπόδοση τιμῆς στίς μητέρες τοῦ ξεσηκωμοῦ τοῦ ἔθνους,. Γιατί ἡ οἰκογενειακή συνοχή καί οἱ διδα- ακαλίες τῶν µανάδων συνέτειναν κατά µέγα µέρος στό νά κρατεῖται ἄσβεστη ἡ Φλόγα τῆς ἐλευθερίας στά στήθια τῶν 'ἙΕλληνοπαίδων κα- τά τά τετρακόσια χρόνια τῆς δου- λείας τὀῦ Ἔθνους, Καΐ εἶναι αὐτή ἡ οἰκογενειακή συνοχή καί ἡ προσφορά τῆς µάνας πού βοήθησαν µαζί μὲ ἄλλους πα- ράγοντες κι ἐμᾶς τούς Ἑλληνοκύ: πριους νά κρατήσουμε ψηλά τό ἐθνικό µας φρόνημα. Καί νά φυλά- ἔουμε σάἀν ἱερή παρακαταθήκη τά Ελληνικά µας ἤθη καί ἔθιμα. Παρά τούς τόσους κατακτητές πού πέρα- σαν ἀπό τό νησί µας. Ὥσπου φτά- σαμε στόν ᾿Επικό ᾿Απελευθερωτικό Αγώνα του 1955-59. Στά ἡρωϊκά ἐκεῖνα χρόνια. Πού ὅλοι ἑνωμένοι - ἐκτός ἐλαχίστων ἕ- ξαιρέσεων ἀναξίων Ελλήνων κά- τω. ἀπό τήν καθοδήγηση τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Μακαρίου καί τοῦ Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα Διγε- νῆ, γράψαµε σελίδες ἀφθάρτου µε- γαλείου. Τότε πού ἀγωνιζόμαστε γιά νά ἑνώσουμε τήν Κύπρο µέτην Ἑλλάδα, Καΐ µοναδική µας Φιλο- δοξία ἦταν νά λευτερώσουμε τό νη- σί µας καὶ νἁ τό ρίξουμε στίς μητρικές ἀγκάλες ἤ νά πεθάνουμε γιάτήν ᾿Ελλάδα. Όμορφα χρόνια. Αγνά καί δοξασμένα. Καλότυχοι ὅσοι καταξιώθηκαν νά συμμµετά- σχουν σ᾿ ἕνα τέτοιο ᾿Αγώνα. Τότε πού τά παιδιά τῆς ΕΟΚΑ ἔ- καναν τήν ἀγχόνη βωμό θυσίας γιά τή Λευτεριά καί δώρησαν τή ζωή τους στήν Πατρίδα ψάλλοντας τόν Εθνικό Ύμνο. Τότε πού τά βουνά κι οἱ κάµποι ἀντιλαλοῦσαν ἔανά καί ξανά ἀπό τό «Μολών λαβέ» τῶν γενναίων τῆς ΕΟΚΑ. Τότε πού τά παιδιά µας παράγ- γελναν στούς συναγωνιστές τοὺς: «Νά πεῖς τῆς μάνας µου, ὅτι ὁ γυός της πεθαίνει γιά τήν Πατρίδα μέ τό χαμόγελο στά χείλη». Τότε πού οἱ µάνες τῶν ἡρωϊκῶν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ - γαλουχημέ- νες κι οἱ ἴδιες μέ τά νάµατα καί τούς ἡρωϊσμούς τῆς γυναίκας τοῦ 1851 καί τῆς γυναίκας τῆς Πίνδου - ὅταν µάθαιναν ὅτι ὁ γυιόςτους, τό σπλά- χνο τους θυσιάστηκε γιά τήν πατρί- δα, ἔπνιγαν τά δάκρυά τους, ἀτσάλωναν τή καρδιά τους, καί μέ τό χαμόγελο στά χείλη κατευόδω- ναν τούς λεβέντες τοὺς γιά τό µεγά- λο ταξείδι πρός τήν αἰωνιότητα μέ λόγια ἀντάξια τῆς Ἑλληνικῆς κα- ταγωγῆς τους: Όπως: «Ἔτσι σὲ ἤθελα νάρτης ἀγόρι µου. Τημημένος νεκρός Οχι προδότης» ἤ τό «Χαλάλι τῆς Πατρίδας τό ἅιμα στου παιδί μου». Καί ἡ µάνα πού χάρισε δυό παι- διά στή Πατρίδα ἔλεγε σέ κάποιο δημοσιογράφο πού τήν ἐπισκέφθη- κε: «Μήν περιμένετε νά κλάφω γιά τόν χαμό τῶν παιδιῶν µου. Χα: λάλι τῆς Πατρίδας τά δυό µου βλαστάρια πού τῆς πρόσφερα. ᾿Ετούτη εἶναι ἡ µεγάλη µας ἆᾱ- γάπη. Και δὲν πειράζει πού τήν ἀγάπησαν πιό πολύ ἀπό μένα. Ἔτσι σκἔφτονταν οἱ Ἑλληνί- δες τή ξεχωριστή ἐκείνη ἐποχή. ᾽Α- γωνίστριες κι οἱ Ἴδιες. ᾿ΑφΦοῦ, ὅσον καὶ ἄν τά παιδιά τους προσπαθοῦ- σαν νά κρύψουν ἀπό τίς µάνεςτους ὅτι ἦταν µέλη τῆς ΕΟΚΑ, αυτές ὅ- ταν τά ἔβλεπαν νά φεύγουν γιά µιά ἀποστολή μέ µιά ἀποφασιστικότη- τα που δὲν συνταίριαζε µέτην ἡλικί- α. τους, µε τή φυσιογνωμία Φωτισμένη μέ κείνη τήν οὐράνια λάμψη πού ἀναβλύζει ἀπό τά τρί- σβαθα τῆς ψυχῆς τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ᾿Ελευθερίας, διαισθάνονταν ὅ- τι τά πάιδιά τους, ἐκείνη τή στιγµή ἀνῆκαν ὁλόψυχαν στήν Πατρίδα, μά δέν τά σταματοῦσαν. Μόνο ψι- θύριζαν. Στήν εὐχή µου παιδί µου. Κι ὁ Θεός µαζί σου. Αυτές τίς σεβάσµιες μορφἒς πού ἕκαναν' καὶ τά µνηµόσυνα ἀκόμα τῶν ἡρωϊκῶν παιδιῶν τους κολυµ- βήθρα γιά ἐθνικό ἀναβάπτισμα, αὐ- τές τίς ἡρωϊκἒς µάνες πού παρά τίς ἀντιξοότητες ἔμειναν πιστές στά ἱ- δανικά γιά τά ὁποῖα τά παιδιά τους ἔδωσαν τή νεανική ζωήτους. Αυτές τίς μητέρες τῶν ἐλάχιστων παλλη- καλλιών µας, τιμοῦµε σήµερα χάρις στήν πατριωτική πρωτοβουλία τοῦ Τµήµατος ᾿Εργαζοµένων Γυναι- κὠν τῆς Συνοµοσπονδίας ᾿Ἔργα- τῶν Κύπρου (ΣΕΚΕ) καί τή βοήθεια τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα της κ. Μι- χαλάκη ᾿Ιωάννου. Χρεος ἱερό νά τιμοῦνται οἱ ἥρω- ες νεκροί καί ζῶντες τῶν ᾿Απελευ- θερωτικῶν ἀγώνων τοῦ Ἔθνους ἀπό τήν Πολιτεία. Μέ τό νά ἀποδο- θοῦν οἱ πρέπουσες τιμές στίςλεβεν- τογεννήτριες µάνες καί νά προστατεύονται ἕἵναι καθῆκο πα: ναθρώπινο. Καθῆκο Θεόσδοτο. ᾽Α- Φφοῦ μᾶς τὸ φωνάζει ὁ γλυκύς Ἱησοῦς ἀπό τό Σταυρικό του Μαρ- τύριο. Αὐτός ὅταν εἴδε τήν Άγια Μητέρα του νά στέκει κοντά στό Σταυρό του µαζί μὲ τόν ἀγαπημένο του µαθητή ᾿ωάννη τῆς εἶπε «Γυ- ναι ἰδού ὁ υἱός σου καί ἀπευθυνόμε- νος πρός τόν µαθητή τοῦ εἶπε: «Ιδού ἡ µήτηρ σου. αΐ ὅταν ἔμπι- στεύθηκε τή μητέρα του στόν ᾿Ιω- άννη: «Ελίνας τήν κεφαλήν παβέδωσε τὸ πνεῦμα» Αὐτές οἱ συγκινητικές στιγμές, που ξαναζήσαµε πρόσφατα τή Με- γάλη ΄Ἑβδομάδα παρακολουθών- τας τά Αγια Πάθη τοῦ Κυρίου, συνταιριάζουν ἀπόλυτα μέ τίς τιµώ- µενες σήµερα µάνες τῶν ἄγωνι- στῶν τῆς ΕΟΚΑ. Μονάχα πού αὐτές δὲν καταξιώθηκαν νά παρευ- ρεθοῦν στίς τελευταίες στιγμές τῶν παιδιῶν τους. Οὔτε καί γνώρισαν τήν πραγματική στοργή τῆς Πολι- τείας. , Τό 1962 στήθηκε στό Παλαιχώρι τό μνημεῖο τῆς μάνας. Ἔργο καί αὐτό λαϊκῆς πρωτοβουλίας. Κι ὕ- στερα: τίποτα. Τά χρόνια πέρασαν κι ἡ Πολιτεία αδιαφόρησε καί γιά τούς ἀγωνιστές καί τούς γονεῖς τῶν ἡρώων. Τά µνηµόσυνα σιγά σιγά ξεθώριασαν καί χρησιμοποιήθηκαν µόνο γιά σκοπούς πολιτικούς. Τά κρησφύγετα ἐγκατελείφθηκαν καί ἀφέθηκαν νά καταστραφοῦν. Σπίτι- α ἀπ᾿ ὅπου τά παιδιά µας πολέµη- σαν ἡρωϊκά καί θυσιάστηκαν ἐρειπώθηκαν καί σχεδόν κατακρη µνίστηκαν. Τό κρησφύγετοτοῦ Θρυλικοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ Διγενῆ δὲν ἀναφέρεται στούς τουριστικούς καταλόγους. Σάν νά µήν ἦταν αὖ- τός πού μέ τή δική του πολεμική ἀρετή Έστησε τόν περήφανο στρατό τῆς ΕΟΚΑ πού ἔξευτέλισε τήν ᾽ Αγγλική Αυτοκρατορία. Παρουσιάζεται ἀκομη τό ὀξύ- µωρο σχῆμα νά γιορτάζεται ἡ Μέεσασε ἀτμόσφαιρ ο ων Ἡ ἳ 4 ο αι ω αξθνικῆς ἀνάστασης καί με βαθειά Εθνική συγκίνηση ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΤΟΥ 1983 ΄Η πρωτοβουλία αὑτή τῆς Σ.Ε.Κ. ἄξια κάθε ἑπαίνου ζωγραφισμένη στά πρόσωπα τῶν παρευρεθέντων πού γέμισαν ἀσφυμτικά τήν ἄἴθουσα, ἡ Σ.Ε.Κ.τίμησετίςζῶσες μητέρες τῶν ἡρώων τοῦ ἔθνικοαπελευ- θερωτικοῦ ἀγῶνατῆς Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1952, ποὺ πρόσφεραντό ἄἅματους στό βωμό τῆς Κυπριακῆς Λευτεριᾶς. ) Στήν Εκδήλωση πού διοργάνωσετήν Τετάρτη 18 Μαϊου, στό κινηµατοθέ- ατρο «Μιμόζα», τό Τμῆμα Εργαζομένων Γυναικῶν τῆς Σ.Ε.Ι., μὲ τήν εὐκαι- βία τῆς υορτῆς τῆς μητέρας ητρός Πατρίδος, κ. Ζαχαρ Ἱ Ε πρια μέ ἐπικεφαλής τόν Γ.Γ. κ. Μιχαλάκη ᾿]ωάννου, ὁ Γ.Γ. τῆς Π.Ε.Α. κ. Ανδρέας Αὐγουστῆς, ὁ Γ.Γ. τοῦ Σ.Α.Π.Ε.Λ. κ. ! ϱ ) : «Εκτελεστική ᾿Επιτροπή τοῦ Σ.Α.Π.Ε.Λ., Τοµεάρχες, Αγωνιστές καί Τιμητὲς Κύπρου. τῆς ΕΟΚΑ, βουλευτές, Εκπρόσωποι ὀργανώσεων καί ἔζησαν δύο ὧρες Πατριωτικῆς ἔξαρσης καί καταχειροκρότησαν τίς µαυρο- Φορεμένες Μητέρες τῶν ἡρώων, πού μαζεύτηκαν ἀπ , ͵ τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Πρέσβυς τῆς άκις, ὁ 'Ὑπουργός Προεδρίας, ἡ Σ.Ε.Κ. Παγκύ- ᾿Ανδρέας Σαμουρίδης καί ἡ πλῆθος κόσμου, πού ὅλες τίς γωνιὲς τῆς Στίς Μητέρες, πού χάρη στή θυσία τῶν παιδιῶν τους ἁπαλλάκτηκε ἡ Κύπρος ἀπό τόν ἀποικιοκρατικό ζυγό, προσφέρθηκαν σάν Ελάχιστος φόρος τιμῆς, ἀναμνηστικές πλάκες καί διπλώματα. Τίς πλάκες ἀπόνειμαν ὁ Ὕπουρ- γός Προεδρίας, ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος καί ὁ Γενικός Γραμματέαςτῆς ΣΕΠ, κάτω ἁπό τά ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα τῆς κατάµεστης «ἄθουσας. Από τίς δ3 ζῶσες μητέρες τῶν ἡρώων παρέστησαν 39. “Ολες οἱ ὑπόλοι- πες, πού λόγω τοῦ ὅτι ἦταν κλινήρεις ἤ δὲν μπόρεσαν νά παραστοῦν λόγω ἀνυπέρβλητων δυσκολιῶν, θά Επισκεφθεῖ κλιμάκιο τοῦ Τµήµατος Γυναικῶν καί τῆς ἡγεσίας τῆς ΣΕΚΕ γιά νάτούς ἔπιδόσουν προσωπικά τίς ἀναμνηστικές πλάκες καί τά τιμητικά διπλώματα. “Ὕστερα ἀπό τήν ἐκδήλωση Έγινε δεξίωση στήν ὤθουσα «Μάρκου Δρά- κου» γιά τίς Μητέρες, τούς συγγενεῖς τῶν ἡρώων καί προσκεκλημένους. '᾿Εθνική συγκρίνηση καί πατριωτικό Ενθουσιασµό προκάλεσαν καί οἱ ὁμιλίες καί τό σεµνό καλλιτεχνικό πρόγραµµα, Πρώτη τ᾽ ᾿Απρίλη χωρίςν ανα- φἐρέται τό ὄνομα τοῦ ᾿ Αρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ. Εὐτυχῶς κατά τήν Επίσηµη ἕἔ- πίσκεφψη τοῦ Προέδρου κ. Κυπρι- ανοῦ στήν ᾿ Αθήνα ὁ Πρόεδρος τῆς Ελλάδας κ. Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς στήν ὁμιλίατου στό Ἐπίσημο γεῦμα, τοποθέτησε τόν Στρατηγό Γρίβα Διγενῆ στή θέση πού δικαιωματικά τοῦ ἀνῆκε. Κι ἐνῶ ἡ Κυβέρνηση φρόντισε νά συνταξιοδοτήσει βουλευτές καί 'Ὑπουργούς. γιά ὑπηρεσίες πού πρόσφεραν στήν Δημοκρατία, ἐπί πληρωμῆ, στούς γονεῖς, τίς συζύ- γους καί τά παιδιά τῶν πεσόντων δόθηκαν καί δίδονται µόνο ψίχου- λα. Αυτή ἡ ἐγκατάλειψη καθιστά τήν Πολιτεία ὑπόλογη ἀπέναντι τῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ Ἓθνους, ᾽Αλλά ἠἦρθε ὁ λαός πού ἀφοῦ µάταια περίµενε γιά ἕνα τέταρτο τοῦ αἰώνα τούς ἁρμόδιους νά τιµή: σουν τόν ἀγώνα τοῦ 1955-59 ἄρχισε νά παίρνει στά δικά του χέρια τό - ψηλό αὐτό καθῆκο. Ἔτσι τόν περασμένο Μάρτη ὁ Σύνδεσμος τῶν Δυσιωτῶν τίµησε σὲ εἰδική τελετή µιά ὁμάδα ἀγωνι- στῶν τῆς ΕΟΚΑ. Καΐ σήµερα οἱ ἐρ- γαζόµενες γυναῖκες τῆς ΣΕκτιμοῦν ὅλες τίς μητέρες τῶν πεσόντων κα- τά τόν Γετράχρονο ᾿Απελευθερω- τικό µας ᾿Αγώνα. Ἕνα µεγάλο εὖγε τούς ἀξίζει, ο Νά ἐλπίσουμε ὅτι ἡ Πολιτεία θάθε- ' λήσει νά ξυπνήσει ἀπό τόν λήθαρ- Υου Τό εὐχόμαστε ἀπό καρδιᾶς. Γιά τό καλό τῆς ἀγαπημἔνης µας ΓΠα- τρίδας πού χρειάζεται ἑνότητα γιά νά ἐπιζήσει. Καΐ ἐπιστροφή στά εὐ- γενῆ καί ἀθάνατα ἰδανικά πού θὲρ- µαιναν τή ψυχή καἰπυρπόλησαντίς καρδιές τῶν ἡρώων τῆς ἐποποιίας τοῦ 55-09. Πρέπει τό ἀγωνιστικό πνεῦμα τοῦ ᾿Απελευθερωτικοῦ ᾽Α. γὠνα νά ξαναζήσει γιά νά μπορέσει ὁμυπριακός λαός νά πορευθεῖ στό δρόµο τοῦ Γολγοθᾶ του καί νά φθά- σει στήν ᾿Ανάσταση καί τή δικαίω- ση. ΠΟΛΛΟΙ ΔΑΚΡΥΣΑΝ κοπο , Η χορωδία του Δημοτικοῦ Σχολείου Δασουπόλεως, υπό τη διεύθυνση της Μαΐρης Κίκα ἕκα. µε πολλοῦὺς να δακρύσουν όταν τραγοῦδησε το «Θα πάρω µια ανηφοριά» που ἔγραψε ο ήρωα της ΕΟΚΑ Ευαγόρας Πολληκα. ρίδης και στη συνέχεια ομάδα παιδιὼν απάγγειλε το ποίημα «Κυπριώτικη Μάνα». Κιαργότερα όταν η ατμόσφαι. ρα δονήθηκε απὀ τα πατριωτικά τραγούδια που τραγούδησαν οι Νίκος Χριστοδουλίδης, Δεύκος Χρίστου και Μαυρουδής οι συγ κεντρωθεντες στο «Μιμόζα» δεν μπορούσαν να κρύψουν τα δἀὰ: κρυατους... :ἀποφυλάκισή µόνο δύο πολ ΄ ΗΓΝΩΜΗ ΜΟΥ -- Τοῦκ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ Γ.Γ. τῆς Π.Ε.Α. Πο πα ο κε ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ «ΚΡΑΤΟΥΣ» ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΡΑ Τίς ἀπόψεις, αὐτὲς ἄνκαι πολλές φορες διατυπώσαµε στό πα ρελθόν, εἵμαστε ὑποχρεωμένοί νά τίς ἐπαναλάβουμε, γιατί πρό- σφατα καί τίς τελευταῖες μέρες μάλιστα ἐπανῆλθαν στήν Επικαιρότητα καί μέ «ἐπίσημο» τρόπο, ὅτι «οἱ ᾿ Αμερικανοί θά κά: νουν βάσεις στό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Κύπρου» καί οἱ Τουρκοκύ- πριοι ἡγέτες κινδυνολογοῦν μέ «ἀνακήρυξη Τουρκοκυπριακοῦ κράτους». : Ὅταν ἀσχολούμαστε µε τό βάθος τῆς πολιτικῆς, ποτέ µας δέν παίρνουμε σάν βάσει τίς ἕκάστοτε πληροφορίες ἤ «ἐπίσημες» δη- λώσεις ἤ µή προσώπων, οὔτε καί ἀντιγράφουμε πολιτικές κρίσεις ἐφημερίδων. Μόνο, ἐπειδή σάν ᾿ Αγωνιστές ἀποφασίσαμε νά πα- ραμείνουμε μακρυά ἀπό κάθε πολιτική ἀνάμειξη, ἀλλά ἀκέραιοι ἕ- παναστάτες, ἐκφράζουμετίς ἀπόψεις µας, ἤ συμβουλεύουμε, τόσο τούς συναγωνιστές μας, ὅσο καί τό λαό, νά µή παρασύρονται ἀπό συνθήµατα ἤ δηλώσεις πού νά δημιουργοῦν αἴσθημα ἡἧτιοπάθει- ας. ο Πιστεύουμε πώς ᾽ Αμερικανικές βάσεις στό βορρά μὲ τά ση: μερινά δεδομένα, ποτε - οὐδέποτε - δὲν πρόκειται νά δηµιουργη: θοῦν. Καί τοῦτο εἶναι ἁπλό. Οἱ Αγγλοι πού εἶναι σήµερα, οἱ μυστικοί «ἀφέντες τοῦ τόπου, δὲν εἶναι δυνατό νά ξεγελαστοῦν ἆ- φήνοντας ἄλλους ἀφέντες ἀπ᾿ αὐτούς, νά ἐξασθενίσουν τήν ἔπιρ- ροή τους στόν τόπο. ο 7 Ανακήρυξδη «κράτους», ἄν οἱ Τοῦρκοι εἶναι πολιτικά ὥρι μοι, δέν πρόκειται νά κάνουν. Γιατί µιά τέτοια ἔνέργεια, θά στρέ- ψει τους αφέντες τους, αὐτούς πού τούς κάλυψαν γιά ν᾿ ἀποβιβασθοῦν, ἔναντίον τους, ΙΚαί ἐπειδή εἶναι βέβαιο πώς µέτήν ἀνακήρυξη «κράτους» θά εἶναι πολύ δύσκολο νά ἐπιβάλλεται ὁ Αγγλικός παράγοντας καίπιό εὔκολα ἡ Τουρκία. αὐτό θά ἔξαγρι- ώσει τόν Αγγλικό παράγοντα πρόωρα, ἐπιπόλαια, βεβιασμένα καὶ στερούµενος διπλωματικοῦ ἑλιγμοῦ μέ πιθανότητα νά ἔπαλη- θεύσει αὐτό πού εἶπε ὁ Κάλλαχαν. Οτι «τά στρατεύματα εἰσβολῆς θά Βρεθοῦν μιά µέρα αἰχμάλωτα στήν Κύπρο τῶν “Ελληνικών στρατευμάτων». ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ὍὉμολογοῦμε πώς μᾶς συγκίνησε ἡ ἐνέργεια τῆς κυβέρνησ τοῦ ας, Κυπριανοῦ νά ἀπελευθερώσει τούς δόο Ὃ σης ἀπό δν κους, Λευτέρη Παπαδόπουλο καί Κυριάκο Κουππῆ. Θά μᾶς ὑπο- ους ὅμως ἄν ἠπράξη αὐτή ήταν καβολική καί ἔβγαιναν ἀπότίς αν μακες τω οἱ πολιτικοί κατάδικοι. Καΐ τότε ἡ ἡγεσία τῶν ᾿Α. Ἰωρος ἐπισκέπτετο τό Προεδρικό γιά νά συγχαρεῖ τόν κ. ἱ Η πράξη ὅμως αὐτή, πτική καί ἔγινε μάλιστα σ σὲ ἀνησυχίες καί φοβ πολλα σχέδια, πού σὲ διάσπαση καί ἐξ πηρετεῖ, Καλοῦ ον Πούςξ αι Κυπριανοξ νι Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Σπῦρο ως. ἄν τὰ ἔλατήρια του εἶναι καθαρά ἀνθρωπιστικά νά ξ- ᾿ χωρις χρνονοτριβή ὅλους τούς πολιτικούς καταδί κους καὶ ἀκόμα νά καλέ ὃν κκ Ῥ' Γ θ 1) » εσει τόν κ, ΝΙ «ο Σα ιφα ά ἔπι στρέψε : « τ ων Νν Ἱ Ελεύθερος στον τόπο του ) '}Οποῖα χαρακτηρίζεται ἀπό μᾶς µερολη: 1σεχρονο ἀνύποπτο, μᾶς ἐμβάλλει μᾶλλον ούμαστε µήπως εἶναι κι αὑτό ἕνα ἀπό τά πάµ- κατα τὸ παρελθόν ὁδήγησαν τούς ᾿ Αγωνιστές εὐτελισμό κάτι πού μόνοτούς ἐχθρούς μας ἔξυ- Δέν θέλο 4 τό : ῳ Όμἒ να το πιστεύουμε οὔτε ἄν εἶναι καί ἀλήθεια πώς ἡ υτικῶν καταδίκων, ἔγινε μέ βάσει κά: ουν πορεία. Αν συ αμα α Οριαμένους ᾿Αγωνιστές ν) ἀλλά. αὐτό δὲν ενω -- Ηβαϊν κατι τέτοιοι τὸν διαβεβαιοῦμε πώς ἴπ ουτε πρός το συμφέρον του, οὔτε πρός τό συμφέ: ρον µας, Αλλά ἅτ ΐ . ἳ Ἱοσαιν) γριςς σ - μο εοοξ ἡ όν, βαίνει στή (σον ἔνιση τῆς καταατροφῆς τοῦ τό- ποιο σχέδιο, γιά νά ἑξαν ΣΑΒΒΑΤΟ Σ1ΑΤΟΥ 1985 ΕΘΝΙΚΟΟ ΦΛΑΚΑςΟ ΣΕΛΙΣ5 νο“. Λ/γα µέτρα ἁπό τό κρησφύγετο καί Τόν τάφο τοῦ Στρατηγοῦ Γρίβα | Φ ενα ΕΙΟΚΙΠΙΟ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ «ΔΙΓΕΝΗΣ» μμ. :ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Τελέστηκάν τά ἑγκαίνιά τους στίς 16 ᾿ Απριλίου ἁπό Τόν | Πρόεδρο του ΔΗ.ΣΥ κ. Γλαῦκο Κληρίδη ο : Τό Σάββατο 16 ᾿Απριλίου 1983, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Γλαῦκοςῇ : Κληρίδης, τέλεσε τό ἑγκαίνια τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωματείων «ΔΙΓΕΝΗΣ» ᾽ Αγίου Νικολάου, πού βρίσκονται λίγα µέτρα ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ κρησφυγέτου κα! τοῦ τάφου τοῦ ᾽αθόνατοι] ᾿Αρχηγοῦτῆς ΕΟΚΑ, Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρ/βα- Ἁιγενῆ. Εἰσαγωγική ὁμιλία στά ἑγκαίνια ἕκανε ----- ν) ο ) ὁ Πρόεδρος τοῦ Σωματείου κ. Τίµμης Εὐθυμίου, πού ἀναφέρθηκε στήν Ίδρυση καί λειτουργία] μπορει τοῦ Σωματείου. Παρέστησαν οἱ βουλευτές τοῦ ΔΗΣΥ Λεμεσοῦ κ.κ. Παπαρές καί ᾿Αναστασιά- 900 να να µεταφερει ιά οικονοµιατου δεν υπορχει σε δης, ὁ Γ.Γ. τοῦ ΣΑΠΕΛΚ. ᾿Ανδρέας Σαµουρίδης, καί µέλη τῆς ᾿Εκτελεστικῆς ᾿Εππροπῆς η αῄ 6επφβατες µεσα στ ῑν κανενα αλλο αὐτοκνπτὉ . ΣΑΠΕΛ ὁ ᾿Επαρχιακός Γραμματέας τῆς ΣΕΚκ. Κυριάκος Οἰκονόμου, ᾿Αγωνιστές τῆς ΕΟΚΑ και πο μεγαλη ἄνεση (δηλαδη να εἶναι ᾽ πλῆθος κόσμου. ΛΙετά τά ἐγκαβνια ἀκολούθησε συνεστίαση στό ξενοδοχεῖο «᾿Αλάσια». τελεια εξοπλισµενο καινα εχει µε- ος να δινη το αισθηµα της Γιά τούς σκοπούς , Τούς στόχους καί γενικό γιά τά ᾿Εθνικόφρονα Σωματεῖα «ΔΙΓΕΝΗΣ» γαλο εσωώτεριῶ χωρο) ασφαλειας κι ᾽Αγίου Νικολάου, µίλησε στήν ἐφημερίδαμας, ὁ Πρόεδροςτῆς ᾿Εππροπῆςκ. Τµµης Εὐθυμίου, : ακομα στι πο δυσ- στήν πιό κάτω συνέντευξη, πού παρεχώρησε στόν «Ε.Φ.» 0090 ναεχει5ΓΌρτες ὥστε οταν προδ πῶς χάρις σπε μηνα» ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ϐελησετε θα ) Μαγραφες απραλειας στα Τά ᾿Εθνικόφρονα Σωματεῖα «ΔΙΓΕΝΗΣ» ᾿ Αγίου Λιικολάου, δρύθηκαν πρἰν ἕνα περίπου χρό- ΕχΕτε κ/ενα μικρο Φρενα, την αναρπηση.και στην κἰ- νο, ἀπό ᾿Εθνικόφρονες τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι γιά νά τιμήσουν κατά τόν καλύτερο τρόπο τό εδιαίε ὄνομα τοῦ Λυτρωτῆ τῆς Κύπρου τοῦ ὁποίου τό κρησφύγετο βρίσκεται λ/α µέτρα ὁπό τό Σωμµατεῖο τους, ἔδωσαν τό ὄνομα «Δ/ΓΕΝΗΣ». Σκοπός πού ἔθεσεή ᾿Εππροπή τοῦ Σωματείου, εναι ἡ προαγωγή τῶν ᾿Ελληνοχριστιανικῶν 90660 να εχει επιδόσεις αλλακαι Ύκρπη ονομα καυσµωνίσα. ἰδανικῶν, σήµερα μάλιστα πού πολεμοῦνται ἀπό τούς ἐχθρούς τοῦ ΄ Ελληνισμοῦ. ᾿Επίσης θέλω τη την περυτπωση χαρις στο νά τονίσω πώς ἀρχίσαμε ἤδη νά καλιεργοῦμε τήν ἰδέα γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς φυλῆςμας, 5 συστη πού τόσο πολύ ἔχουμε ἀπομακρυνθεῖ καί πού τόσο πολύ ἔχουμε ἀνάγκη σήµερα στόν ὀγώνα μα ΩΘΓ οἱ γα δυναμη ο - πού διεξάγει! ὁ λαός µας γιά Φυσική καί ἐθνική ἐπιβίωση. ᾿ . - ' - Τά ᾿Εθνικόφρονα Σωμοτεῖα«Δ/ΓΕΛΙΗΣ», εἶναιτό μοναδικό Σωμοστεῖο στή Λεμεσό πού φέρειτό τιµηµένο ὄνομα τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ. Αμεσος σκοπός εἶναι ἡ ἀπόκτηση ἠδιόκτητου οἰκή- µατος, πάλι κοντά στό κρησφύγετο τοῦ Γέρου τῆς Κύπρου. (Γιά τό σκοπό αὐτό, ὅσοι ἑνδιαφέ- ρονται νά ἑνισχύσουν οἰκονομικά ἥ ἄλλωςπως, ν᾿ ἀποταθοῦν στήν ἐπιτροπή τοῦ Σωµστείου). ᾿Επίσης θέλω νά σημειώσω πώς στό Φετεινό μνημόσυνο τοῦ Στρατηγοῦ Γρ/βα, οἱ ἐθνικό- Φρονες εἶδαν μὲ µεγόλη ἱκανοποίηση τήν Ίδρυση τοῦ Σωµατε/ου µας, τά µέλη τοῦ ὁποίου βοήθησαν μέ ζῆλο τήν ᾿Επιγροπή Μνημοσύνου τοῦ ᾿Αρχηγοῦ. Η Α.Π.Ε.Λ. - Στά ᾿Εθνικόφρονα Σωμαστεῖα «ΔΙΓΕΝΗΣ», στεγάζεται ὕστερ᾽ ἀπό σχετικές ἑνέργειες ή ποδο- σφαιρική ὁμάδα Α.Π.Ε.Λ. (Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Λεμεσοῦ), ἡ ὁποία φέτος κατέ- κτησε τό πρωτάθλημα στόν Ομιλότης. - Ηνεολαίατοῦ Σωματείου, µέζῆλο κα/µέψηλό Φρόνηµα, πρόσφερε κα/προσφέρειτά μέγισταὶ στήν παραπέρα ὀνάπτυξη του «ΔΙΓΕΝΗ», στήν Ιστορική τοῦ προσπάθεια νά φανεῖ ἀντάξιοςτου ὀνόματος πού Φέρει. ΜΙΙΡΌΒΙΝΗΙ 0Η. ι ουαι το αστοκιπτο σας: “Ο Πρόεδρος τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωματείων «ΔΙΓΕΝΗΣ» ᾽Αγίου Νικολάου Λεμεσοῦ, γιατρός κ. Τίμμης Εὐθυμίου, μιλᾶ στόν ᾿ Αρχισυντάκτη τοῦ «᾿Εθνικοῦ Φύλακαω) κ. Κώστα Σολωμοῦ, γιά τούς σκοπούς καί τή λειτουργία τοῦ «ΔΙΓΕΝΗ». Ὁ. Εοϊηναν Μοϊοι Επἰεηρήςος 14 4 Ἰηλεφωνα:ΛαρνΏιαα ἄσΘεΥ 52075. Λευκωσια 420578, λεμεσος ΤΟΤΥΒ/ΓΙαφος Ποραλζ θά ρ. ΣΚΟΠΟΙ/ - Οἱ ἄμεσοι σκοποί πού τέθηκαν στό στόδιο αὐτό, εἶναι: 5. ᾿Η δημιουργία χορευτικοῦ συγκροτήματος. 5. Γυναικεία ὁμάδα βόλεύ. : ο ””. Διοργόνωση πρωταθλημάτων «τταβλιοῦ», «πῄκ-πόνγκ» κ.λ.π. ου. .. ες . Τόμπολα. : Εὐχόμαστε στόν κ. Τίµμμη Εὐθυμίου, Πρόεδρο τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωματείων «ΔΙΓΕΝΗΣ» ᾽Αγίου Νικολάου Λεμεσοῦ, καθώς καί στά ὑπόλοιπα µέλη τῆς ᾿Επηροπῆς, κόθε ἑπιτυχία στό δύσκολο ἕργο τους καί ἁκόμα ὅπως κάνουν τόν «ΔΙΓΕΝΗ», ἕνα λαμπρό Σωµατεῖο, καμάρι τῆ. ᾿Εθνικοφροσύνης. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. τος ΈΜεις καὶ οἱ Γονείς Μας, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Ας προοΚΑΛοΥΜΕ «τον ΓΑΜΟ ΜΑς, Χαρειίζουµε τήν ἑνότηια ΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 55 ΜΑΤΟΥ 85, καί τή συνεργασία πού ἐπέδειξε ἡ διακοµµατική µας ΚΑΙ ΩΡΑ 6.0 Μ. Μ. ΟΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Ὡπαβπρίη τά Ἠνμαονο ΑΓιας ΒΑΡΒΑΡΑΟ κΑΜΑΚΛΙΟΥ. Ἓθνη, κατά τήν πρόσφατη ο. αλ. συζήτηση, τοῦ Κυπριακοῦ στή γενική Συνέελευόη. Τό , | ἀποτέλέσμα τῶν συντονισμέ- : 7 . 7 νων προσπαθειῶν τῆς . διακομματικῆς µας ἀποστο- ΔΗΜΗΤΡΗΟ ΓΕΩΡΓΙΑ λῆς, φάνηκε μὲ τήν ἔγκριση ἑνός ἐνισχυμένου ψηφίσματος ὑπέρ τῆς Κύπρου. Ψήφισμα πού ἀποτελεῖ ἕνα δυνατό οι οικοτενειες : ράπισµα κατά τῆς αἱμοβόρου : κ, ῤ κ Ἐθυρκιρα, . ΓΡΗΓΟΡΗ ΟΤΥΛΙΑΝΟΥ ο σα ο, -, Εὐχόμαστε ὅπως ἢ απο την πεΓεῖια Διάφορα φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τά ἐγκαίνια καί τή συνεστίαση. ἑνότη τ αὐτή διατηρηθεῖ καί : ἐνισχυθεῖ ἀκόμα περισσότερο, - τόσο μεταξό τῶν ἀρχηγῶν τῶν ΧΡΙΟΙΑΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ κομμάτων ὅσο καί τοῦ λαοῦ. Απο Το ΚκΑΙΓΜΑΚΛΙ “Ἡ ἑνότητα σὲ ὅλα τά ἐπίπεδα ἀποτελεῖ ἀπαραίτητη ᾿προὐπόθεση καί ἀναγκαῖο ὑπόβαθρο γιά τήν ἐπιτυχῆ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ.: , συνέχιση καί εὐόδωση τοῦ ΟΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΗΙΡΗσ -γεωίγια δίκαιου µας ἀγῶνα. ΤΙΟΙΝΑ ΕΛΑΙΩΝ κα ΜΑακλΙ ουσια ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ά Τ Τ Εξ Λ 9 Π Ο Υ Λ ο Σ ΔΕΝ ΞΗΡΑΙΝΕΊΑΙ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. Διατίθε ι ἰ ή «Τό δένδρον δὲν ιατίθενται προς πώληση Φωτογραφἰες των ηρώων κατ ΤΗΨΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΝΟΔΑΣΕ του απελευθερωτικού αγώνα του 1955--.59 καθώς και πατε .ν 8 ζηραίΐνεται μὲ τό νά στιγμιότυπα απὀ τον αγώνα. Τιμή 500 µιλς. πέσουν µερικά Φύλλα ἤ , καί κλαδιά ἀκόμα. Ἔτσι Αποτείνεσθε: .[, καὶ τὸ ἡμεεερον κίνημα Βιβλιοπωλείο «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» 9 . Ν Λεμεσὸς : Αγ. ᾿Ανδρέου 33, Τηλ. 63708 Ἐν Σεςς Τηλ. 66732, Τ.Κ. 3251, Λεμεσός. 5 ἐν μαι ἔκοι εν ο 'ραφεῖτε συνθρομητὲς τοῦ .... , γωνίζεται μέχρι τῆς Λευκωσία: Μνασιάδου 28 Τηλ. 43390 ᾗ] τλναενίκς. | «᾿Εθνικοῦ Φύλακα», γιά τό 1983. Μόλις Εκδίδεται θά τόν παίρνετε ᾿ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ: ποάάμα ἀπ, ταχυδρομικῶς στό σπίτι σας. , ... ος ε κο ΙΤΑΒΕΡΝΑ ΠΑΜΠΟΣΙ) ΔΕΛΤΙΟΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ | 3 ἵἥ η. Μο. ο ο... ΜΙΣ ΙΑΓΚ Υ ΛΤΔ ΄ Νόστιµη γευση μα ο της Στεσμαλ. Τηλ. 046-2 1673 | χι μπουκάλες 5000 καπελλάκια θαλάσσης ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 34 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: νοκ κενε νε ωὸ : ᾿ ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ ασπρα και πράσινα 2. νὰ με πα η να πο ο οπ) πα τ.κ. 1200 ΤΗΛ. 64579- 73715 ..θο5...ς. ρου . 90909 ς ς 59ο ο..ς . .. . 9 .. ο Ο . ͵ τς καφου ες . ή αν μμ”. ΛΕΜΕΣΟΣ , ο Αι Νάπ ΔΙΕΥΘΥΝΣ δκοςονο ον ο νο ο . 9 Απολαύστε τη νόστιμη γεύση της - Περάστε εὐχάριστες διακοπές στήν γία α | Καρλοπερκ και ανταλλάξετε τις ' ορασς Γιά Ηλεκτρικά έίδη ὅλων τῶν τύπων, ἀποταθεῖτε σ᾿ ἐμᾶς. θά ὁάς καί ἀπολαῦστε εὔγευστους μεζέδες στήν ταβέρναµαςᾳ τοσο Ελλ λλλλ ηλ λλλλλλλλλλκλλεην ͵ καψουλες µε τα υπεροχα δώρα της. κ. καταπλήξη ἡ µεγάλη ποικιλία πού διαθέτουμε. ή τπτ ΠΟΛΙΣ πο λορα ο ῶ μενα ΓΗ Μό σπιτιοῦ, Φορητά, αὐτοκινήτων κλπ. Επ ὍΛΛΛΛΛΣΛΛΛΣΛΣΛΣΛΛΛΣΣΛΛΛΛΣΛΣΛΛΛΣΤΣ : ρανσίστορς ὅλων τῶν τύπων. ΑΞΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔώΝν ΛΙΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ: Κατσαρόλες ἀτμοῦ, ὀνοξείδωτα, ἠλεκτρικά μίξερ Ἡ. ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ πο ο. ο αλ λλλ 1. . ἐκχυμωτές Φρούτων κ.λ.π. ! 5000 ομπρελλες ΚΑΡΛΑΣΠΕΡΚ της ΚΑΣΕΤΤΕΣ: ἄδειες καὶ γεμάτες. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠογιΑτισΜατα ΤΗΛ. ον ον εκ εαν ας μιαν πμ.” Μπ Ὀ Τι ΣΕ Ε 00 µιλς µε 060 καφουλεςτης λαγκερ ο ο ΓΑ. Ε µε ΕΕ κεαμεπλες της λαγκέρλαι ο» πλ. ! ! | | ! | ΕΠΙΣΗΣ, Γι ή τς τῶ - | μπκλιμον Ὃ νδιον ΛΤΑ.ΟΒ αμα, τῶν διεθνοῦς φήμης | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ Ι ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΩΤΕΡΙΚΟΥ: Υ: Ι Ι | Ι ἱ ΕΥΡΩΠΗ: (3.500 ἤ 10 δολ. ᾽Αμερικῆς. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Ε4.. ἤ 10δολ. Αὐστραλίας. ---ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-- Σὲ πραγματικά ἀσυναγώνιστες τιµές. ΤΗΛ. 56749 λάρνακα Ημ λα ο ο πλ. αμ. ο ο ο. 2900 µεγαλες πετσεττες της Συμπληρῶστε τὸ πιὸ πάνω δελτίο καὶ τα- πα ο ο” , ο μμ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ . «κτΥπησεις ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ χοδρομεῖστε το στὴ διεύθυνση: ο ο ο Σο... Μου. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΤ Ν ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ Ἐφημερίδα ΜΙΤ οσα ο αε.. (ΑΝΝΑΣ Δι ΟΦΦΣΕΤ ΄ πλαν ο ϱ.. «ΛΟΝΤΟΣ» ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟόΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥ παπα... πο λα... ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΟΥΗΣ ΧΡ. ΠπαπακΥυριακοὺ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ο ο- ο. Οδὸς Βασίλη Μιχαηλίδη 4 Τ.Κ. 330 ΛΕΜΕΣΟΣ υπ τν τς 1. γυναικείες ασπρες και πράσινες ο ο ο 5... ο ο ο ο. πο. τν ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ -ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ «9047-21056 28) 65103 Ψεματισµένος -- Λάρνακα αὐγορου αΜΜΟΧΩΣΤΟΣ τηλ. 04314- 351 ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ- ο ΤΕΣ ΤΟΥ «Ε.Φ.», τοῦ 19802, ν᾿ ἀνανεώσουν τή συν- . δροµή τους γιά τό 1982. ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΓΟΥ 1983 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 4 ΣΕΛΙΣ4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 - Άος ὄροφος :ΑΘΗΝΑΙ τηλ. 3604277 ) Σέ ἑρριασμό γιά τήν Τη ᾽Απριλίου στό «Δράσις-Κέςο ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΙ ΠΟΛΟΙ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ Αφιέρωμα στή μαχητική Φοιτητική Ένωση «ΔΡΑΣΙΣ- ΚΕΣ» 15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ... 'Ἡ Ένωση Κυπρίων Φοιτητῶν «ΔΡΑΣΙΣ -- ΚΕΣ», γιορτάζει τά 15 χρό- νια ἀπό τήν Ἱδρυσή της, καί γι αὑτό ὀργανώνει διάφο- ρες Εκδηλώσεις Εθνικοῦ καί κοινωνικοῦ περιεχοµένου. Με τήν εὐκαιρία αὐτή, κάνουμε µιά µιρκή ἀναφορά στήν ἱστορία τοῦ «ΔΡΑΣΙΣ -- ΚΕΣ». ἀσυμβίβαστου ᾿Εθνικοαπε- λευθερωτικοῦ ἀγώνα γιάτήν ἔκδίωξη τοῦ Τούρκου κατα- κτητῆ. 'Η Εμφάνιση τῆς πα- ράταξης στό Φοιτητικό Κί- νηµα ἦταν καί τό πρῶτο πλῆ- γµα κατά τῆς Χούντας. 'Η συνεπής ἀντιδικτατορική πολιτική ἀποκορυφώθηκε τόν Αὔγουστο τοῦ 1972 με τήν ἀπέλαση τῶν Δ.Σ. Ε.Φ.Ε.Κ. καί Ο.Ε.Φ.Ε.Κ.πού προέρχονταν ἀπό τό ΔΡΑ- τήν Κύπρο. ᾿Εκτός ἀπό τίς ἄνακοι- νώσεις καί ψηφίσματα ὀργά- νωσε καί δυναμικές ἔκδη- λώσεις ὑπέρ τῶν δικαίων τοῦ Κυπριακοῦ ᾿Ελληνισμοῦ. Κυριώτερες εἶναι οἱ Ἑξῆς: α. Τό 1975 σ᾿ ἔνδειξη δι- αµαρτυρίας γιά τήν µετακί- νηση τῶν Τουρκοκυπρίων ἀπότίς᾽ Αγγλικέςβάσεις στά β.Τό 1976, ὅταν ἡ ᾿ Αμε- ρικανική Κυβέρνηση διάκο- ψε τό Ἐμπάργκο, πού εἶχε Επιβάλει στήν Τουρκία λόγω τῆς εἰσβολῆς, βρέθηκε καίπά- λιἔξω ἁπότήν Αμερικανική Πρεσβεία. Οἱ συγκρούσεις µέτα ΜΑΤ καί τούς ἆμερικα- νούς στρατιῶτες ἧταν αἷμα- τηρές. Πολυάριθµοι οἱ τραυ- µατισµοί, ἄλλες τόσες οἱ συλλήψεις. ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΑΛΥΓΙΣΤΟΥΣ ΄'Ομιλία τοῦ φοιτητῆ Θεολογίας κ. Θεοφύλακτου Χατζηκώστα. «Τούτη ἡ ἀγωνιστική σὐναξή µας, ἐδῶ στό ᾿Εθνικό ὁρμητήριο τοῦ «ΔΡΑΣΙΣ -- ΚΕΣ», δὲν µοιάζει μέ τίς ἄλλες πυκνές συνάξεις µας. Ἠρθαμε ὅλοι µας γιά νάτιµήσουµε τό Κυπριακό Εἰκοσιένα τήν ἀφε- τηρία τῆς νεώτερης Κυπριακῆς χρυσἒς εὐκαιρίες γιά τήν ΕΝΩΣΗ, νά διώκειτούς ἀγνούς καί ἀπροσκύ- νητους 'Ενωτικούς ἀγωνιστές, νά σπιλώνει τούς Ἕλληνες στρατιῶ- τες πού ἔστειλε ἡ Μάννα ᾿Ελλάδα γιά περιφρούρηση τοῦ νησιοῦ καί ὡς ἐγγύηση τῆς ΕΝΩΣΕΩΣ καί τε- λικά νά τούς διώχνει μὲ σατανικά τεχνάσματα σέ συνεργασία μέ τήν Ἡ ί κατεχόμενα ἀπό τούς Αγ- “Ἱστορίας τόν Φάρο τῶν τωρινῶν ο ο Φ ιών, πω ΚεΣ, ΣΙΣ, ὅταν τό Πανσπουδαστι- λόνς Ὃ τό φόνο τοῦ ἥρωα ΔΡ λιστα νο μι ο καί τῶν ἔπερχομένων γενεῶν, τήν Ὃ ην μμ να να συγκροτήθηκε τό Μάϊο τοῦ κό συνέδριο στή Λευκωσία, µαθητῆ Πανίκου Δημητρίου, μμ μεν Αἰκαντήρη, πγήθη- θρυλική Πρωταπριλιά ὁ 9δ τν φῆς συνεχίζεται. Ο βρώμικος πό- 1976 µετά ἀπό συνένωση τήν Ίη Αὐγούστου, ζητοῦσε ὀργάνωσε µαχητικές διαδη- τόν ἀλάνοτο δηµιουργέ της) ος ος Όλα δα κα τῶν φοιτητικῶν παρατάξεων την ἀποκατάσταση τῶν πο” λώσεις ἔξω ἀπό τήν ᾿Αγγλ- . «Υ. Τό 1978 ὀργάνωσε μι ο μηρον, τῶν Ελληνολατρῶν φτάνει στό ΔΡΑΣΙΣ, πού ἱδρύθηκε τό λιτικῶν Ἐλευθεριῶν στήν κή Πρεσβεία ᾿Αθηνῶν πού Εκδήλωση διαµαρτυρίαςστά 7 «πά σκαλοπάτια τῆς Λευτεριᾶς», ἀπόγειό του. Παράλληλα στό 1968 καί ΚΕΣ (Κίνημα ᾿Ενό- τητος Σωτηρίας), πού ἱδρύ- θηκε τό 1974. 'Η ἱστορία τῆς παράταξης εἶναι συνυφασμέ- νη με τόν ἀνένδοτο ἀγώνα κατά τῆς ξενοκίνητης -- προδοτικῆς δικτατορίας, τήν ἀκλόνητη πίστη πρός τίς ἁρ- χὲς τῆς Δημοκρατίας καί τή ’σταθερή προσήλωση πρός τήν ἀνάγκη διεξαγωγῆς ἓνός Ἑλλάδα. Εἶχε προηγηθεῖ στίς 11 Μαϊου ψήφισμα τῆς Ε.Φ Ε.Κ. µέτό ὁποῖο ζητοῦσε τήν ἀποκατάσταση τῶν ἀκαδημαϊκῶν ξλευθεριῶν. Τό «ΔΡΑΣΙΣ -- ΚΕΣ ἀπό τό 1974 δὲν σταμάτησε νά ἀγωνίζεται ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΑ γιά τήν ἀποχώρηση τῶν Τουρκικῶν Στρατευμάτων κατοχῆς ἀπό Οἱ Καρυάτιδες ἀπό τό 9 Β ρ 8 : Λ. β η ἔνημερώνει τήν Ἑλληνική ὑτήτήν ἀνθι καρδιά καὶ . παρχία γιά τόν ἀγώνα τῆς αὐτή τήν ἀνθεκτικωτάτη καρδιάκα ρεχ ειο σε ιτρινα Κύπρου μὲ ἀποστολές δια- Ὃ μα ο Οἱ Καρυάτιδες πρόκειται νά μποῦν σέ βιτρίνα γιά νά προστατευ- θοῦν ἀπό τή Κόλυνση τοῦ περιβάλλοννυς. κά: :᾿Αναφέρουµε ἐπίσης ὅτι οἱ ΄'Η βιτρίνα θά τοποθετηθεῖ σε εἰδικά διαρρυθµισµένη ἄθουσα τοῦ Μουσείου τῆς ᾽ Ακρόπολης, κατάλληλα Φωτισμένη Φυσικά γιά νά προβάλλεται καί νά ἆνα- δεικνύεται ἡ καλλιτεχνική ἀξία τῶν Έργων. Ἡ λύση, αὐτή θά εἶναι προ- σωρινή, θά ὶσχύσει μέχρι νά βρε- θοῦν καλύτεροι μέθοδοι καί βέ. βαια ἕως ὅτου γίνει τό νέο Μου- σεῖο τῆς ᾿ Ακρόπολης, ὥστε νά μήν καταστραφοῦν ἀριστουργή- µατα πού σώθηκαν µέσα στούς αἰῶνες. τέσσερις Καρυάτιδες ἀπό τίς ἔξη θά μποῦν στή βπρίνα, ἀφοῦ ἡ µιά ἀπό τίς ἄλλες δύο σώζονται µόνο µερικά τµήµατα καί θά παραμείνει στήν ἀποθήκη τοῦ Μουσείου τῆς ᾿Ακρόπολης κι ἡ ἄλλη βρίσκεται ἀσφαλής μέν, ἀλλά ξενιτεµένη στό Βρετανικό Μουσεῖο. Προσθέτουμε ἁκόμα ὅτι τό κύ- ριο ἔπιχείρημα τῶν Βρετιανῶν στήν ἄρνηση τους νά ἐπιστρέ- ψουν τά ᾿Ελγίνεια Μάρμαρα εἷ- ναι ὅτι στήν 'Ελλάδα θά κατα: στραφοῦν ἀπό τήν µολυσμένη ἀτμόσφαιρα. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛ ΕΛΛΑΔΑ Μέ πρωτοβουλία τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜόΥ ΑΓΩΝΙ- ΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ διάρκεσαν δέκα μέρες περί- που. Οἱ συγκρούσεις μέ τά Μ.Α.Τ. καί τήν ὁμάδα ἄσφα- λείας τῆς Πρεσβείας ἦταν καθημερινό Φαινόμενο. Τά ἀποτελέσματα ἦταν δεκάδες τραυματίες στά νοσοκομεῖα καί πολλές συλλήψεις μελῶν πού κρατήθηκαν ἔπί μέρες στά ὑπόγεια τῆς Γενικῆς ᾿Ασφάλειας ᾿ Αθηνῶν. γνήσια ἑἐθνκή ἔπαλξις κα/ Φωνή νά Φέρει σὲ πέρος τήν γ/γαντια/ία ἀποστολή της ΕΓΡΑΦΗΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ. λεοςς 9099009145: ο νο οφο ΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ 600 ΔΡΑΧΜΕΣ | ΓΣ ΤΕΗΛΑ ΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ἡ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙ- ΙΤΑ/ΓΗ. Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ) ΑὐΦΦ ἠΦΦΦΦΦΛΑΑΑ μΩΠΜπµΓµμµ6Ψὐαόαάα Ἱ Κυπριακοί μεζέδες καί σπεσιαλιτέ ο ο υκά κρασιά ! ὑΠριακή φιλοξενία . . Α(άΝΙΝΟ ΤΑΥΕΚΝ Λεωφόρος Συγγροῦ (ἀπέναντι ἀπό τό Ιπάεςοπάϊπεία!) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 3 :ἳ. Εκδήλωση στά Προπύλαια 1. µετήν εὐκαιρίατῆς Ενάρξεως : τοῦ ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ. Ἔκα- δήλωση καί προκλήθηκαν : Φωτίσεως, ἄρθρα στόν Τύ- :. σεις γιά τήν Κύπρο κλπ. '. στά πλαίσια τῶν Εκδηλώσε- Ἰ καίτῆςΚοινοπραξίας ΔΗΚΟ ΑΚΕΛ ἀπέναντι στίςπρω- Προπύλαια τοῦ Πανεπιστη- µίου γιά τή στάση τῶν χωρῶν-μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ στό θέµα τῆς Κύπρου. δ. Τό 1979 καί πάλι στά Προπύλαια τό «ΔΡΑΣΙΣ -- ΚΕΣ) Εκδήλωσε τήν ἀποδο- ΄ κιµασίατου γιά τή στάση τῆς τότε Ελληνικῆς Κυβέρνη- σης στό Κυπριακό νά ἆκο- . λουθεῖ τό γνωστό δόγµα «ἡ Κύπρος ἀποφασίζει καί ἡ Ελλάς συµπαρίσταται». ε.Τό 1980 τό ΔΡΑΣΙΣ -- ΚΕΣ ὀργάνωσε ἐκδήλωση συμπαράστασης πρός τόν ἀγωνιζόμενο Κυπριακό Ἑλληνισμό στό κἔντρο τῆς ᾿Αθήναςστήν ὁποίασυμμετέ- σχαν ἑκατοντάδες Κύπριοι Φοιτητές. στ. Τή 1η Απριλίου τοῦ 19861 ὀργάνωσε μαχητική τοντάδες ἀναρχικοίπροσπά- θησαν νά διαλύσουν τήν ἓκ- Επεισόδια, μὲ πολλούς τραυ- µατίες. Βέβαιατό ΔΡΑΣΙΣ --- ΚΕΣ δὲν περιορίστηκε µό- νο σ᾽ αὐτά. Μέσα στά πλαί- σια τῶν δυνατοτήτων του πο, συµµετοχή σὲ ἐκδηλώ- ζ. Στά µέσα Μαϊου 1982, ὧν τῆς ἑβδομάδας ἀλληλεγ- γύης πρός τήν Κύπρο, πρα- γΥµατοποιήθηκε διαδήλωσε ἔξω ἀπό τήν Κυπριακή Πρε- σβεία (19 Μαϊου) σ᾿ αὐτή καταδικάστηκεξντοναἡ στά- σητοῦ Προέδρου Κυπριανοῦ τοβουλίες τοῦ Ἕλληναπρω- θυπουργοῦ γιά προώθηση δίκαιης λύσης τοῦ Κυπρια- κοῦ. Τό «ΔΡΑΣΙΣ--ΚΕΣ» δέν ξεχνᾶ ποτέ τούς ἀγωνιστές καί τόν Λεβεντόγερο ᾽Αρ- χηγότῆςξΕΟΚΑ Διγενῆ ἀφοῦ μὲ διάφορες Εκδηλώσεις (Φιλολογικά µνηµόσυνα, - πορεῖες κ.ἄ.) θυμίζει στόν Ἑλληνικό λαό τοῦς ἀγῶνες “Ώνακηρύσσεται ΛΕΒΕΝΤΟΜΑΝΑΣ Ε.Ο.Κ.Α. ποοαβσσσαι | [Β] «Ἠ ΜΑΔΑΡΗ»΄ (ΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ) ΕΚΛΕΕΚΤΟΙΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ Κάθε Τετάρτη «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥΑ» πισω Τούτη ἡ ἔπέτειος --- µάνα πολ- λῶν ἄλλων ἡρωϊκῶν ἐπετείων -- ὅσο κι ἄν ἔντεχνα προσπαθοῦν νά τήν ἀποδυναμώσουν. ἐπίσημοι καί ἀνεπίσημοι µάστορες της προπα- γάνδας καί ἀφελεῖς κομπλεξικοί, δἐν σβύνεται ἀπό τίς καρδιές τῶν ἠρωϊκῶν δημιουργῶν της κι ἀπο τῶν παιδιῶν τους τίς ψυχές. Κι ἡμεῖς ὅλοι παλιοί καί νέοι ἀγωνιστές ἤρθαμε δῶ, ταπεινοί προσκυνητἒς, ταπεινοί προσκηνυ- τές τῶν ἡἠρωϊκῶν νεκρῶν τοῦ ἡρωῖ- κοῦ ἐκείνου Έπους τῆς Κυπριακῆς ψυχῆς. Νά πάρουμε καί νά δώσουμε Πίστη ἀτράνταχτη στήν ἔπιτακτική ἀνάγκη συνεχίσεως τοῦ ἔργου καί τοῦ σκοπού ἐκείνων. Νά νοιώσουµε πώς ἔνωμένοι κάνουµε θαύματα. Νά ζωηρέψουμε τή φλόγα τῶν ἵδα- νικῶν πού ἀγέρηδες πολλοίθέλουν νά τήν σβύσουν... Συναγωνίστριες, συναγωνιστές! Ἡ Κύπρος µας, ἡ πολυτραγου- διµένη ἀπό τούς ποιητές, ἡ χιλιο- σφαγμένη ἀπό µύριους κατακτητές καί ἡ καταπροδοµένη ἀπό ἀνάξια τέκνατης, ἔφτασε ὡς τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος, ἑλληνικωτέρα καὶ ἀπό αὖ- τή τή Μητρόπολη τοῦ Ἑλληνι- σμοῦ. Καί ἔβλεπε τό 1878 νά πωλεῖ- ται ἀπό τούς Τούρκους στούς ᾿Εγ- ᾗ γλέζους, χωρίς νά τή ρωτοῦν. Καΐ ζοῦσε τό μαρτύριο τοῦ νοικοκύρη πού βλέπει μὲ ἀπελτῃσία, δεμένος καϊφιμωμένος, ξένοι νά πωλοῦν καί ξένοι ν᾿ ἀγοράζουν τό σπίτι του... Κιδµως ἔσφιξετήν καρδιάτης, τήν ἔφερνε στή Μητρική ἀγκαλιά. Καί αὐτό ὑποσχόταν ἡ «ἓν πολλαῖς ἁμαρτίαιςο» Υηράσασα πονηρά ᾽Αλβιῶν... Μά γρήγορα ἄπεσεή µά- τῆς ἁγχόνης καί τῆς ἡρωϊκῆς θυσί. ας. Με τή γαλήνη στή ψυχή καίτόν θρησκευτικό καί ᾿Εθνικό ὕμνο στά χείλη. 'Ο Χριστός καί ἡ 'Ελλάδα εἶχαν κάνει ἐκεῖνο τόν λαό ἕνα συμπαγεῖ καί άρρηκτο τεῖχος πού πάνω του ἕσπαζαν ὅλα τά κύμµματα τῆς ὀργῆς τοῦ δυνάστη, οἱ προδο- σίες τῆς ἡγεσίας τῶν ξενοκίνητων καί θλιβερῶν κομμουνιστῶν ἀλλά καί τῶν ἐπίσης ξενοκίνητων καί πιό ὕπουλων ἑβραιομασώνων οἱ ὁποῖοι ἀνερυθρίαστα ὑπέγραψαν τίς θα- νατικές καταδίκες τῶν ἀγωνιστῶν καί πού ἔχουν τό θράσος νά κατευ- θύνουν ἀκόμη τήν Κυπριακή Δι σκα καί φάνηκε τό ἀποκρουσιικό 8 πρόσωπο τοῦ πιό στυγνοῦ δυνά- στη. Μετά τήν συνθήκη τῆς Λωζά- νης τοῦ 1923 ὅπου ἡᾷ όυρκία παρε- τεῖτο ἀπό ὅλα τάἁθικαιώματα της. στήν Κύπρο, ἡ ᾽Αἁγλία τό 1924 σηµα ἀποικία τοῦ στέμματος. Οἱ ἀντιδράσεις τῆς ᾿Εθναρχούσης ᾿Εκκλησίας καί τὸῦ συνόλου τῶν μαζικῶν Φορέων καί τοῦ λαοῦ, ἔγιναν πιό ἔντονες μέ ἀποκορύφωμα τήν ἔκρηξη τῆς λαῖ- κῆς ὀργῆς τόν ᾽᾿Οκτώβρη τοῦ 1931 ὅπου ἡ Φλόγα τῆς ὀργῆς τοῦ λαοῦ ἔκαψε τό βρεττανικό κυβερνεῖο. Τήν Σξέγερση αὐτή προετοίµασαν ὁ θαρραλέος Μητροπολίτης Κυτίου Νικόδημος Μυλωνᾶς καίἡ ΕΡΕΚ(ἡ ᾿Εθνικήριζοσπαοτική Ένωσις Κύ- πρου), με βασικό πρωτεργάτη τόν ἀείμνηστο ἀγωνιστή τῆς ΕΝΩΣΕ- ΩΣ, τόν Σάββα Λοϊζίδη. Ο δυνάστης ἀπάντησε μὲ ἔξο- ρίες τῶν πρωτεργατῶν τοῦ κινήµα- τος, μὲ φυλακίσεις ἀγωνιστῶν, μὲ ΣΗ. Πείσµωσε ὁ δυνάστης στή δί- καπη ἀξίωση τῶν ἀλυτρώτων 'Ελλή- νω, Πείσµωσαν καί οἱ σκλάβοι μέ κεῖνο τό χαρακτηριστικό Κυπρα- τήν ᾿Εθνική µας πρεσβεία µε ἄρχη- Υό τὸν ἄξιο Μητροπολίτη Κυρη- νείας Κυπριανό, δέν ἔφερεκανένα πρακτικό ἀποτέλεσμα. Συναγωνίστριες, συναγωνιστές! Οἱ Ἕλληνες µαθηµένοι ἀπό τήν μακραίωνη ἱστορία τους, ξέ- ρουν νά ἐξαντλοῦν ὄλες τίς εἰρηνι- κες µεθόδους ἀγώνα. ᾽Αλλά ἔε- ρουν κυρίως τήν τελευταία λύση πού δὲ εἶναι ἄλλη ἀπό τήν δυναμική ἀναμέτρηση. Σ᾽ αὐτόν τόν βαθειά Φιλειρηνικό καί φιλήσυχον λαόν πού τόν παρεξήγησαν οἱ κατακτη- ετές, σεµιά στιγµή ξύπνησε μµέσατου ἡ ᾿Αρχαία ΝΕΜΕΣΙΣ. Τά πρόβατα Έγιναν λιοντάρια. Αφησε ὁ γεωρ- γός τό ἀλέτρι καί ἄδραξε τ’ ὅπλο. ”Αφησε ὁ νέος καί ἡ νέα τά βιβλία καί τίς πεννες καί σκορποῦσαν Φυλλάδια κι ἔνθουσιασμό. Αϕη- σαν οἱ φοιτητες τίς σπουδές τους καί ἔσπευσαν στήν ἀγωνιζόμενη Πατρίδα. Κι ἀνξτειλε λαμπροφόρα καί περίτρανη ἡ 1ητ᾽ ᾿Απρίλη τοῦ 1955, ἡ χρυσή αὐγή τῆς νύχτας αἰώ- νων, τῆς Κυπριακῆς σκλαβιᾶς, Με τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ µετίς εὐλογί- ες τῆς ᾿Εκκλησίας, μέ τόν δοκιµα- σµένο στρατηγικό ἔγκεφαλο τοῦ μανιακοῦ Εραστῆ τῆς Λευτεριᾶς, τοῦ Θρυλικοῦ Γεώργιου Γρίβα - Δι- ᾿Εθνικό ζήτημα, ἐπίκειται χειρότε- ρη προδοσία ἀπό τή Ζυρίχη. Σ᾽ αὖ- τή τήν ἠλεκτρισμένη κατάσταση κατεβαίνει στή Μεγαλόνησο ὁ πάν- τοτε ἄγρυπνος ᾿ Ακρίτας τῆς Κύ- πρου, ὁ Διγενῆς. Προσπαθεῖ νά πε- ρισώσει ὅτι ἔμεινε. Μοναδικός του πόθος καί πάθος ἡ ΕΝΩΣΗ. Ξέρει ὅμως ὅτι δέν νά γίνει ἀμέσως. Καί µεθοδεύει τόν ἀγώνα. Τώρα θέλει µόνο νά συγκρατήσειτή µετεωριζό- µενη πολιτική ἡγεσία τοῦ νησιοῦ. Δέν γκρεμίζειτό κράτος, γιατί ξδρει πώς καραδοκεῖ ὁ αἰώνιος ἔχθρός. Κι ὁ Τοῦρκος δέν ἐπεμβαίνει ἐν ὅσω ζῇ ὁ Διγενής. Κι ὅταν ἔπεσε ὁ .Ὁ κ. Θεοφύλακτος Χατζηκώστας. καιοσύνη καί νά κατέχουν ἄλλες θέ- σεις - κλειδιά τοῦ Κυπριακοῦ κρά- τους. Σ᾽ αὐτήν τήν πολυµέτωπη µά- χη ἧταν παρόντες ὅλοι οἱ τίµιοι πα- τριῶτες, ἡγεσία καίλαός. 'ΌὌ σοφός Νοῦς τοῦ ᾿ Αγώνα τό κρησφύγετο, ἡ ἡγεσία τῆς ᾿Εκκλησίας στήν ἔξο- νξοι καί οἱ νξες στά φυλλάδια, στά συνθήματα, στά ὅπλα, στίς βόμβες, στά β ουνά. Δέν ἦταν φιλοπόλεμος τοῦτος ὁ λαός, τό ἅἔπαμε, ἀλλά τῆς Εληᾶς θά ἀντιληφθεῖ ὅτι δέν ἐἷ- µαστε τρομοκράτες ἀλλά ἄνθρω- ποι πού ἀγαποῦμε τήν εἰρήνη». Με τέτοιο ψυχικό μεγαλεῖο πολεμοῦ- σανμ οἱ ἀγωνιστές µας. Κι᾽ ἄν πο- λεμοῦσαν εἶναι γιατί ἀγαποῦσαν τήν εἰρήνη. Κι᾽ ἄν πέθαιναν εἶναι γιατί λάτρευαν τή ζωή. ΜΕ τήν παθητική καί πολιτική ἀντίσταση, μέ τίς μαθητικές διαδη- λώσεις, μὲ τίς δολιοφθορές, τούς ἀντάρτες, τίς ἔνέδρες, τίς ἀγχόνες, τά κρατητήρια, τά βασανιστήρια, τούς ἡρωϊκούς νεκρούς, τά ὁλο- καυτώµατα στό Μαχαιρά, στὀ Λιο- πέτρι, στὀ Δίκωμο καί µέ τήν ὁλοξ- να ἀρτιώτερη ὀργάνωση τοῦ ἀγώ- να, τά πράγματα ἔδειχναν ὅτι ὄχι µόνο θἄφευγαν οἱ Αγγλοιάλλά θά ρόδιζε σύντομα καὶ ἡ Χρυσαυγή τῆς ΕΝΩΣΕΩΣ... ᾽Αλλοίμονο ὅμως ἀδέλφιαὶ Ὅτι κατάφερε ὅλος ὁ λαός µέ ἀγῶνες ὄχι µόνον 4 χρόνων ἀλλά πολλῶν αἰώνων, τό κατάστρεψε σε μιά ἀποφράδα μέρα ἡ πολιτική μυ- ὠπία καί ἡ µωροφιλοδοξία τῆς πο- λιτικῆς ἡγεσίας τοῦ ἀγώνα κι Έπαιξε συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα τό παιγνίδι τῶν σκοτεινῶν Δυνάμεων. ΜΕ τίς προδοτικές συνθῆκες Ζυρίχης - βράχος ὤρμησαν τά μανιασμένα κύμµατα τῆς προδοσίας καί τῆςακα- ταστροφῆς στό Νησί. Τό ἁμαρτωλό δικτατορικό καθεστῶς τῶν ᾿Αθη- νῶν βρῆκε πρόσφορο ἔδαφος καί χρησιμοποιῶντας τήν ᾿Εθνική Φρουρά καί ἀνύποπτους πατριῶτες Έβαλε βέβηλο χξρι στήν Κύπρο κι ἴΣΑΠΕΛ) καὶ τῆς ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΩ- ᾗ- τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ γιάλευ- ἄνβια φορολογία στό λαό καὶ μὲ ρία. Οἰπαπάδες καἰοἱ κοινοτάρχες Ὀνωρας τρως οὗ ος αν Κι 0 ο τή .. σει ηρῶν ἁπαγορευτικῶν μέ- ἐμφύ ῶ ὤν, οἱ Ε τη! ΝΙΣΤΩΛ (Π.Ε.Α.) ἐκδδεται σάν µηνιαία ἐφημε- Ἰ αι Ὄνωση ΜΕΝΑ: τος ὰ νὰ κόψει ὅπως, νόμιζε ο ικα ανα ΕΝΩΣΗ ὅπως ἄφηνενά νοηθεῖπρίν .ρίόᾳ τῶν ΑΓΩΛΙ/ΣΤΩΛ ὁ ΕΘΛΙ/ΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ. . ρα α- ὅλους τούς δρόµους πού ὁδηγοῦ- στήν παθητική ἀντίσταση καϊ στήν Τὸ πραξικόπημα. Ἔτσι Εξυπρετή- .. , ΓΠάό νά μπορέσει ή έφημερ δα αὑτή, ή πιό σαν στή Λευτεριά καί στήν ΕΝΩ- Πολιτική ἐπιτροπή τοῦ ᾿ Αγώνα, οἱ θηκαν γιά µιά ἀκόμη φορά τά σκο- τεινά σχέδια τῶν «Εμπόρων τῶν ᾿Εθνῶν» καί ἀγνοήθηκε καί κατα- προδόθηκε ἕνας περήφανος καί εὐ- γενής λαός. Ἡ... /Ποροκαλοῦμεν συμπληρώσατε τό κάτωθ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: τν πηωρορα ροκ. πα παπάς ἁναμάς ἡλέση παρα Εθναπάτησε τήν Κέπρο ὁ «δελ συνόρομητοῦ καί στείλετε το στήν δκεύ- ναµένους νά Ἐπηρεάσουν τήν ἀδν Εἶναι συγκινητικώτατο τό ἑξῆςγε- ὕστερα ἀπό άθθ χρόνια: ολ ὅ : . αλλαξία τῶν Βρεττανῶν. Καΐ τό τε- ονώς τοῦ ἀγώνα. τί, ' ο ς Χ μετο Ὄνομα θυνον ος στήν Αθήνα ΜΕ ὅν ΑΝ ΑΤΙΣΜΟ λευταῖο χαρτί τῆς Εἱρηνικῆς Ἔπα, ᾗ απ μι ν η τοῦ καννίβαλου ἀρχηγοῦ τῶν Οὔν- . . Ι - σ.σ. ΄ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 ΜΟΝΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ναστάσέως παίχτηκε σείς 15 Ία. στῶν, στ δρόμο Κακοπετριᾶς ὀμιρο ον μσκορπώντας τόν 3ος ΟΡΟΦΟΣ . ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΕ ΣΩΣΤΑ νουαρίου 1950 μέ τό ἱστορικό Εκεῖ. Κυπερούντας μετεῖχε καί νεαρός στις τἆ μια] καί καταλαµβά- ΑΘΗΝΑΙ τηλ. 3604277 ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΣ ΑΓ Ἀνπρικοῦ Ἕλληισμοῦ ἀλλά κα, ὧν ρωταω ο το ανα, Ἐωναχωνίστρις, συναγω 8 « ο Φ ο ὨΝΑ Κυπριακοῦ ᾿Ελληνισμοῦ ἀλλά καί ζος. Προχωρώντας πρός τό μέ Συ νίστριες, συ νιστες! | | Π ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ ΔΕΙΞΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Με ΤΗΝ ΕΛΛΑ. το έδρας ἔκονε μερικά Φύλλα Πβρασανθχρόνα ἀπό τήνκα. : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ......... τι. ιιιο ιν τι. -- ΣΑΣ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΞΙΟΙ Δῤ». Άλλά ἡ γνωστοποίηση τοῦ πσπητουεἰπεστούσουναγωνιστής ἰαπτροφή καΐὅμως, κράτος καίλα, πλ ΜΕ ϱϱ---- : ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ος ντου: «Αν τυχόν καὶ πέσω, τότε ὁ μονος να σάν νά μήν Έγινε ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ᾽ .. ύς ιαφεροµένους ἀντίπαλος µας, πού θά δῆ τά φύλλα η ᾿Αντί νά συμπαραταχθοῦμε µε τήν ᾿Ἑλληνική Κοβέρνηση γιά ἕνα πολύμορφο κοινό ἀγώνα τήν βρί- ζουμε, συνεργαζόµαστε μέ τούς ἀνθέλληνες κομμουνιστές καί πο- λεμοῦμε τίς ρίζες τῆς ᾿ Ορθοδοξίας καί τῆς Ρωμηοσύνης, ᾽Αντί ἡ διοι- κοῦσα ᾿Εκκλησία νά ἐπιστρατεύσει τά στελἔχη της νά ξυπνήσουν τόν λαό ἀπό τήν εὐδαιμονία καί τήν ἡτ. τοπάθεια του διώχνει τούς κήρυκες της καί διατηρεῖ τό σχίσµα καί τήν ἀδικία σὲ βάρος ἀξίων ἱεραρχῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν. Αντί νά δώσει τά πλούτη της, πού ὁ εὐσεβεής λαός τῆς ἔδωσε σε χρόνους δύσκολους νά τά περι- Φρουρῆ, νά γίνουν τροφή καί στέ- Υη γιά τούς πληγέντες καί ὅπλα Επιθετικά γιά τήν Λευτεριά, κτίζει μέγαρα καί ξενοδοχεῖα. ᾽Αντίτό κράτος νά δώσειστούς νέους καί τούς ἐπιστήμονες δου- λειά καί ἔπαλξη γιά ἀγώνα, τούς διώχνει ὁλοένα καί μακρύτερα ἁτιό κοντά της. Λένε ὅτι οἱ Τοῦρκοι εν ἀδέλ- Φια µας, καί ὅτι πρέπει νά συνεργα- στοῦμε µαζί τους καί ταυτόχρονα βρίζουµε χυδαία τά πραγματικά μας ἀδέλφια καί δὲν θέλουμε νά Κάθε βος μα ͵ . ͵ , Μέ σπεσιαλιτέ κυπριακή ᾿Οφτόν Κλέφτικον γενῆ καί µετό ψυχικό σθἐνοςκαϊτή Λονδίνου τόν Φεβράρη τοῦ 1959, τούς βλέπουμε. Ὅ Ἐκ. ὁ Ἀράδυ, ἐκτός Δευτέρας καλλιτεχνικό πρόγραµµα, µέ σούβα ᾿Ορτόκι ---᾿Αφέλια ο αν κ ο οσο ος” . . . , καί συνεχίστηκε ορα, ὅλα τά δίκαια τ' υπρια- ὅ ά ο τήν ὀρχήστρα τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΥΡΓΙΩΤΑΚΗ. ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙ- Χαλλούμι -- Χοιρομέρι χάἀχρόναφάπαράμλλοκἑκενας Κο Ἑλληνισμοῦ. Αποκλείστηκε ἔθνται κα ἄλλων ν αδη ΡΕΤΙΚΕΣ Μουσική-Τ ύδι-Κιθάρα ἀγώνας τῆς Ελληνικῆς ψυχῆς. ἡ ΕΝΩΣΗ πού ἦταν ἡ τροφή τόσων (κό ο παιο ΦΩΝ Ε - μ ρ , ραγο : Λούντζα -- Λουκάνικο πε που , μισοί Κύπριοι βρίζονται σἀν «προ- απ “ου, Στῶν συμπατριωτῶν µας Μάρκου Γεωργί- ”΄ Κυπριακό περιβάλλον Ζαλατίνα- Κουπέπια Δύο ἦσαν οἱ Ἰσχυροί πόλοι πού σα πολ μήν άσσος δότεῳ ἀπό τούς αὐτοχρισμένους . « « ο . ζ στ . : ἳ , τούς Αγ- ῶ ν ᾿ .. ο «Τελλας Ποταμίτου θά σᾶς ἐνθουσιάσουν. ”. Κυπριακή Φιλοξενία Κολοκάσι --- Ραβιόλε ληνκὴ Κυπριακή φυχή Θρησια λονς Κα οός Τούρκους πού µπο. νεργασα ἄρρηκτη μεταξὺ Ἔκκλη ) Κυπριακές Τιμές![! ο καϊΠατρίθα Χριστόσκαί Ἑλλάδα, ὃς πότοὶ ιδ μρννς ο νησίὅπο, σίας - Πολπείας - Λαοῦ, Στρατοῦ | Σουβλάκια -- Σιεφταλιά Ορθοδοξία καί Ρωμιοσύνη, Αὐτά τμ οἱ νόμιζαν ὅτι ἔπρεπε νά στούς δύο ἄξονες πού κράτησαν ΑΙΘΟΥΣΛΓΙΑ χορουςσ αι ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ Κυπριακό περιβάλλον. Κυπριακή κουζίνα , ον μή ΙΙ ΙΙΙαΙΙᾖΙΙΙΙΩΙΩᾷΩΙΙᾷᾠᾷῥΑΩΙΩΙΩΙΩΓᾷΡΩᾷΩΙΠᾳΠᾧΠΓΩΙᾷ͵ΙΙᾷΩᾷΩΙΩΣΩΡᾷΡΙΩΠΡΩ ΡμυυυΝυ Ν ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 47 ΓΚΥΖΗ (Όπισθεν Φυλακῶν ᾽ Αβέρωφ) τά δύο, πού Έγιναν ΕΝΑ µέσα στό καμµίνι τῆς ψυχῆς τῶν σκλάβων τούς κράτησαν τόσους αἰῶνες ἁλύ. Υιστους ἀπό τίς κοσµοχαλασιές καί τίς καταιγίδες πού ἔπληξαν τὸ Νη- οἱ. Αὐτά τά δύο τούς μεταμόρφω- σαν καί τούς ἔκαναν ν᾿ ἀνεβοῦν Επέµβουν, ᾿Αγωνίστηκαν οἱ “Ελ. ληνες ἔναντίον τῶν ᾽ Εγγλέζων γιά νά νικήσουν τελικά οἱ Τοῦρκου Καί ἀντί νά συνέλθη τό νεαρό τραγε- λαφικό κράτος καί νά διορθώσει ὅτι κατάστρεψε ἄρχισε νά κάνει λάθη στά λάθη, νά δρᾶ χωρίς νά ζητᾶ τή βοήθεια τής Ελλάδας, νά χάνει ὀρθό τό Γένος μέχρι τώρα καί δηµι- ούργησαν τόν ᾽᾿Επικό ἀγώνα τῆς ΕΟΜΑ, δηλ. στά ἰδανικά τῆς Ορ- θοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, εἷ- ναι ἀδύνατον νά ἔχει αἶσιον πέραςόὁ ἀγώνας µας. Προγράμματα καί λὀ- για σωστά λέμε ὅλοι. Πράξεις καί ἔργα πολύ λίγοι κάνουμε. ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΓΟΥ 1984 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς Ο Γ.Γ. τοῦ Σ.Α.Π.Ε/Λ. ἀγων/ιστής ᾿Ανδρέας Σαµουρίδης τόν/σε: ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙΕΛΛΑΔΑ πό πανηγυρικό ἐορτασμό, σέ κινηµατοθέατρο, γιορτάστηκε ή θρυλική ρωταπριλιάτοῦ 1956. ΛΊεγάλη /κανοποίηση γ/άτήν πρωτοβουλία αὐτή τοῦ ΣΑΠΕ/Λ. πο λητς καὶ ἐπαρχίας εμεσοῦ, ἁΡιάλτο». Παρέστησαν οἱ βουλευτές του ΔΗΣΥ Λεμεσοῦ κ.κ. Αὐ ϱ « « Υ «κ. Αὐγερινός Παπα Χωρεπίσκοπος ᾽Αμαθοῦντος κ.κ. Καλλίνικος, Αγωνιστές καί Τομεάρχες τῆς ΕΟΚΑ καί πλῆθος κόσμου. Χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ Γενικός Γραμματέας τοῦ Σ.Α.Π.Ε.Λ ἀγωνιστή ᾿ ξ ί ύ ή : 6 Α.Π.Ε.Λ., ής κ. Ανδρέας Σαµουρίδης. Κύριος όμιλη ταν ὁ Ἐαήμι, μλοὸ νάδης Επίσης κατά τόν ἕορτασμό διαβάστηκε ἡ Πρώτη Προκήρυξη τοῦ ᾿Αρχηγοῦ Ὃ ον ἡ ραπ ν ν τη Λ., γιάτήν µεγάλη Ἐπέτειο. Τέλος ἀπαγγέλθηκαν ποιήµατα καί γράπτα κείμενατῶν ἡρώων τῆς ξΕ.Ο.Κ.Α. | Εορτασμὀ οἱ παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν παράσταση τοῦ Εθνικοῦ Έργου ἡ «Ζκλάβα». 'Ο Γ.Γ. τοῦ Σ.Α.Π.Ε.Λ ἀγωνιστής κ. ᾿Ανδρέας Σαµουρίδης, ἀπηύθυνε τόν πιό κάτω χαιρετισμό. ο δ Γιορτάζουμε σήµερα τή θρυλική Πρωταπριλιά τοῦ 1958, τόν πιό ἔνδοξο καί λαμπρό ἀγώνα τοῦ λαοῦ µας, πού Έγινε σάν ἱστορική ἀνάγκη, ἀπαραίτητη, γιά νά χα- ρίσει τή ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ. Καί ἀσφαλῶς ὅπως ἦταν καί ὁ παντοτεινός πόθος καί τό ὅραμα καί οἱ ἀγῶνες τῶν γενεῶν πού κατοίκησαν τό νησὶ µας, ἀπό τή χαραυγή τῆς ἱσοτορίαςτου, την Ἔνωση του µέετή Μάνα ᾿Ελλάδα. ΜΕ τῆς ψυχῆς τά µάτια καί τοῦ λογισμοῦ καί τῆς µνή- µηςτό φτερούγισμα, ἀναπολοῦμεσήμερατήν δοξασµένη Εποποιῖα τῆς ΕΟΚΑ καί τόν ἡμίθεο ᾿ Αρχηγό της, τόν Τιτάνατοῦ ᾿Ελληνισμοῦ, τόν Εενσαρκωτή τῶν ἀρχῶν καί ἰδανικῶν τῆς φυλῆς µας, τόν Πατριδολάτρη Γέρο τῆς Κύπρου, τόν Στρατηγό καί Εθνάρχη Γεώργιο Γρίβα Δι- γενῆ. Βλέπουμε ἀκόμα τή στρατιά τῶν ἡρώων καί ἀγω- νιστῶν τῆς Λεβεντομάνας ΕΟΚΑ, νά σέρνουν τό χορό τῆς Λευτεριᾶς στά κορφοβούνια καί τά φαράγγια τῆς Κύπρου, ἀποφασισμένοι ἤ νά ζήσουν Ελεύθεροι ἤ νάπτε- θάνουν γιά ὅ,τι ἱερό καί σ᾿ ὅ,τι ἀγνό πίστευαν. .Ο Λεβεντόγερος Διγενῆς, ὁ ἀτρόμητος πολεµάρχης πού παραβγῆκε σέ ἀντρεία καί δύναµη τό Αιγενῆ τῶν μεσαιωνικῶν χρόνων, πάλευε µέ µιά Φούχτα ἀγωνιστές στά μαρμαρένια ἁλώνια τῆς τιμῆς καί τοῦ χρέους. ᾿ Απα- νωτά κτυπήματα δεχόταν ἡ σιδηρόφρακτη Βρεττανική Αὐτοκρατορία καί ὅλοςὁ κόσμος Ἐπαιρνεμαθήματα ἀν- τρειωσύνης καί Λεβεντιᾶς καί ἕστρεφε μὲ θαυμασμό τά μάτια του στήν Κύπρο, στό νησί πού γινόταν φάρος καί καθοδηγητής ὅλων τῶν λαῶν πού ἤθελαν νά ζήσουν καί στό δίκαιο τοῦ ἀγώνα ἀλλά καί μέ μοναδικό φλάµ- Ελεύθεροι. Ἐαναζωντάνεφαν στήν Κύπρο «Τό χάνι τῆς Γραβι- ἄς», οἱ «Θερμοπῦλες», τά «Δερβενάκια», ἡ « Αλαμάνα» καί δίπλα τους στήθηκαν τό Δίκωμο, τό Λιοπέτρι, ὁ Μα- Χαιρᾶς καί τόσα ἄλλα. Τά παλληκάρια τῆς ΕΟΚΑ µέτό Χαμόγελο στά χείλη καί φάλλοντας θούρια γιάτή Λευτε- ριά καί τήν ᾿Ἑλλάδα, ἄφηναν τήν τελευταία τους πνοή στήν ἄγρια καταπακτή τῆς ἁγχόνης. , Με σεβασμό καί ἀπεριόριστη Ἐκτίμηση στεκόµαστε σήµερα μπροστά στό ἀνεπανάληπτο μεγαλεῖο τῶν ἡρώων καί ἀγωνιστῶν νεκρῶν καί ζώντων. : Ηταν τότεπού οἱ λίγοι ἀποφάσισαν νά προσφέρουν τόν ξαυτότουςθησία στό βωμό τῆς) Ελευθερίας ὁλόκλη- ρου τοῦ λαοῦ: Και μέ μοναδικό ὅπλο τήν πίστη στό Θεό πουροτό σύμβολο τοῦ Ἓθνους, τήν ' Ελληνική Σηµαία µέ τήν συμπαράσταση τῆς τεράστιας πλειοφηφίας τοῦ 'Ελ- ληνισμοῦ µιά αὐτοκρατορία πανίσχυρη ἀναγκάστηκε ρεζιλεμένη καί Εξευτελισμένη στό πεδίο τῆς μάχης, στό πεδίο τῆς τιμῆς, ἀναγκάστηκε λέω νά καταφύγει στά ὕπουλα καί καταχθόνια πολιτικά µέσα καί ἔφερε τήν ΕΟΚΑ πρό τετελεσµένων γεγονότων τῶν ἑπάρατων συμφωνιῶν Ζυρίχης - Λονδίνου. ΄ Σήµερα, ξεσκίζεται ἡ καρδιά κάθε τίµιου ἀγωνιστῆ, κάθε ἁγνοῦ Ἓλληνα Πατριώτη, σάν σκεφτόμαστε τή σηµερινή κατάντια τῆς Πατρίδας µας καί τό νησί τοῦ ιγενῆ, μοιρασμένο στά δυό. Μέ χιλιάδες πρόσφυγες, ἀγνοούμενους καί σκοτωµένους. Καί 28 χρόνια ἀπό τόν ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ καί 9 χρόνια ἀπό τήν εἰσβολή τοῦ ᾿Αττίλα, νά ἀπειλεῖται συνεχῶς ἡ Φυσική καί Εθνική ἔπι: βίωση τοῦ Κυπριακοῦ ᾿Ελληνισμοῦ. Οἱ ᾿ Αγωνιστές τῆς Π.Ε.Α. καί τοῦ Σ.Α.Π.Ε.Λ., τῶν δύο αὐτῶν ᾿Αγωνιστικῶν Επάλξεων, πιστεύουμε πώς ὁ ᾿Αττίλας μπορεῖ νά φύγει. Πιστεύουμε πώς μποροῦμενά πετύχουμε νικηφόρα στόν ἀγώνα µας, ἀρκεῖ νά ξανα- ζωντανέψουμε τό ἔπος τῆς ΕΟΚΑ. Αὐτοί πού κυβερνοῦν νά δώσουν στόν λαότό χαμένο ἑαυτότου γιά νάπιστέψει ὁ λαός πάλι στό Δίκαιο καί τήν Λευτεριά. Νά γεμίσει ἡ ψυχή µας ᾿Ελλάδα γιά νά ξαναζωντανέψει ὁ σκοπός γιά ἀγῶνα. ΞΟ θρυλικός ᾿Αρχηγός µας, ὁ µπουρλοτιέρης τῶν φυχῶν, ἀπότήν ἀθανασία, συντροφιά µἐετάπαλληκάρια του, ζεῖ καί μᾶς καθοδηγεῖ. Τό ἀθάνατο πνεῦμα του ἆγ- καλιάζει ὅλη τήν Κύπρο µας, καί μᾶς Εμφυχώνει. Σαλπίζουµε σήµερα εγερτήριο σάλπισµα. Καὶ καλοῦ- µε τό λαό νά πυκνώσει τίς τάξεις τῶν ἀγωνιστῶν. Νά κλείσει τά αὐτιά του στίς σειρῆνες τῆς συνθηκολόγησης καί τοῦ μοιρολατρισμοῦ. Καλοῦμε τό λαό σ᾿ ἕνα νξο 1955. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟ, ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕ- ΡΕΙΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΜΕΧΡΙΤΗΝ ΤΕΛΙ- ΚΗ ΝΙΚΗ. Οἱ ἀγωνιστές θά παραμείνουν ἄγρυπνοι φρουροί ἀλλά καί ἔτοιμοι νά ἀγωνισθοῦν καί νά θυσιασθοῦν ἄν οἱ στιγμές τό ἐπιβάλουν ἀρκεῖ ὁ σκοπός νά µήν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν ᾿Ελλάδα καί τόν Παρθενώνα. Συνταγματάρχης ἕ. ἆ. Ὅμηρος Παπαδόπουλος ΝΑ ΠΟΙΟΣ ΥΠΗΡΞΕ Ο ΜΕΙ ΑΛΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Τό δεύτερο δεκαήµερο ᾿Απριλίου, ἐπισκέ- ΑΝΑΓΚΗ «ΥΠΕΡΜΕΙΖΟΝΟΣ» Θέλω νά μοῦ ἐπιτρέψετε νά συγχαρῶτόν «Ε.Φ.», γιάτήν ἀναφορά του στήν ἀναγκαιό- τητα ὁμοψυχίας, ἀλλά καί ἐκ- κλησιαστικῆς ἑἙνότητας τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ. ΕἶναιἼσως ἡ μόνη ἔφημερίδα πού θίγειτόθέ- μα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σχί- σµατος πού δυστυχῶς, ἔξακο- Φθηκε τήν Κύπρο πολυμελής ἀντιπροσωπεία ἀπό τήν ᾿Ελλάδα, τήν ὁποία ἁποτελοῦσνα ἄξιω- µατικοί ἔ ἆ οἱ περισσότερο! συναγων/στές τοῦ ᾿Αρχηγοῦ Διγενῆ στήν ἐθνική ὀργάνωση «Χ». ᾿Επικεφαλῆς τῆς ἀντιπροσωπείας ἦταν ὁ Συντα- γµατάρχης ἔά. κα ᾿Επιελής ᾿Εθνικῆς ”Αμυ- νας κ. Όμηρος Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος εἶναι κα Πρόεδρος τοῦ ΓΠανελλήνιου Συνδἐσµου ᾿Οχυρῶν Μακεδονίας - Θρόκης (941). Κατά Τήν παραμονή τους στό νησἰ οἱ Ἕλληνες ἄξιω- µατικο/ ἐπισκέφθησαν ὁ/όφορα ἀξιοθέατα τῆς Κύπρου κα/τά Φυλακισμένα Μνήµατα ὅπου ἔγι- νε κατάθεση στεφάνου. ᾿Επίσης ἐπισκέφθησαν στή Χλώρακα τό πλοιάρ!ο «΄Αγ/ος Γεώργιος» τόν τάφο κα/τό κρησφύγετο τοῦ Γέρου τῆς Κύπρου Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρήβα Διγενῆ, ὅπου κατά- θεσαν ὀάφνινο στεφάν͵ κα/ µέ δική τους πρωτο” βουλία τελέστηκε τρ/σάγ!ο. ᾿Ο κ. Όμηρος Παπαδόπουλος, Συνταγµα: τάρχης ἔ.ά., καί ᾿Επιτελής ᾿Εθνικῆς Αμυνας, πού ὄ/στέλεσε ὑπασπιστής τοῦ Στρατηγοῦ {ΓΙ ρή- βα, µίλησε στήν ἐφημερίδα µας γιά τή ὁράση τοῦ ᾿Αρχηγοῦ ἁιγενῆ στήν ᾿Ελλάδα καί τή µεγόλη του συμβολή στήν ἀντίσταση τοῦ Ελληνικού λαοῦ κατά τή διάρκεια τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς στήν ᾿Ελλάόα: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η «Χ» «Γνώρ/σα τόν Στρατηγό Γρήβα κατά τή διάρ: κειατῆς Γερμανικῆς κατοχῆς στήν ᾿Ελλάδα, ὅταν εἶχα τοποθετηθεῖ βοηθός του, στό τμῆμα μελε: τῶν τῆς ύπηρεσίας στρατ/ωτικὠν ἀρχείων, τοῦ ὁποίου προϊσταντο [στήν ὁδό Πανεπιστήμιου 31). Μάλιστα θυμᾶμαι πώς ὅταν οἱ {. Ἑρμανο/ πληροφορήθηκαν γιά τή ὁράση τοῦ Γρίβα καὶ θέλησαν νό τόν συλλάβουν, τούς διέφυγε µΠΡΟ: στά στά µάτ/α τους κα/προετοίµαζε τήν ὀντίστα: ση στό Στροτηγεῖο τῆς ᾿Εθνικῆς ᾿Οργονώσεως «Χν, Σέ µ/ά περίπτωση ὅταν οἱ Κομμουν/στές, ντυµένοι µέ Γερμανικές στολές ἐπετέθηκαν όπλι- σμένοι ἐναντίον τοῦ αὐτοκινήτου πού ἐπέβσινε ό Στρατηγός παραμονές ἀπελευθερώσεως, μπῆκα µπορστά στό Γρήβα γιά νά τόν προστατέφω καὶ µιά σφαῖρα σφηνώθηκεστό πόδι µου. Ακολού- θως µεταφέρθηκα στό Θησεῖο, ὅπου τότε ἔκει ἦταν καὶ τό σπίτι τοῦ Διγενῆ (Νηλέως 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ᾿Ο κ. Όμηρος (Παπαδόπουλος, πού ὅπως ἀναφέραμε γνώρισε ἀπό πολύ κοντά, σάν ὑπα- σπ/στής, τόν Γεώργιο Γρίβα, μιλᾶ γ/άτήν ζωή κα! τούς ἀγῶνεςτου: «Κατ ᾽ ἀρχήν ὁ Διγενής θεωρεῖ- τα! ή µεγαλυτέρα ᾽Ελληνική στρατιωτική προ- σωπικότητα τοῦ αἰῶναμας. Ο/ μέθοδο! δ/εξαγω- γῆς τοῦ ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ πού ἐφάρμοσε, διδά- σκονταιστίς σπουδαιότερες στρατκωτ/κές σχολές ετοῦ κόσμου. ’Η γενναιότητα, ή εὐφυῖα του ἀλλά καί ή καλοσύνη του, δέν μποροῦν νά περιγραφτοῦν. ἔἶναι κάτ τό καταπλήκτ/κό. ᾿Η ὁική µου γνώµη εἶναι ὅτι ὁ Διγενής, σάν ἄνθρωπος, σόν στρστιώ- της, σάν πατριώτης, ἀποτελε]μοναδικό παράδε!- γµακαίή ζωή του καθώς κα/ή ὁράση του, πρέπει γά διδάσοκοντα! σ᾿ ὅλα τά σχολεῖα, γιά νά γνωρί- ζουν αὐὑτοί οἱ ὁποῖοι ζοῦν σήµερα ἐλεύθεροι, τίς ὑποχρεώσεις πού ἔχουν σ᾿ αὐτόν. Οἱ δὲ Ἓλλη- νες, τῆς ἐλευθέρας ᾿ Ελλάδας, ὁιδασκόμενο, Τήν ζωή κα/τή ὁράση τοῦ Θρυλικοῦ Διγενῆ καί αὐὑτοί θά πληροφοροῦντο πώς ὅν ή ᾿Ελλάόα εὐρίσκε- τα! σήµερα µεταξύ τῶν ἐλευθέρων λαῶν τῆς Εὖ- ρώπης, κατά µέγα µέρος ὀφείλεται στή ὁράση τῆς ᾿Εθνικῆς ᾿Οργάνωσης «Χ», πού ἀποτελεῖτο ἀπό µ,κρό ἁριθμό ἀξιωματικῶν κα/ πολιτῶν κα μέ ἐπικεφαλής τόν µεγόλο Αιγενή. Η «Χ» βοή- θησε ὦστε ή πόλη τῆς ᾿Αθήνας νά ἀποφύγει κατόληψή της ἀπό τούς Κομμουνιστές καί νά ἐπιζήσει ή τότεκυβέρνῃση Γεώργιου Παπανόρέ- ου». Περαιτέρω όκ. Παπαδόπουλος ἀναπολεῖτά χρόνια πού βρισκόταν στό πλευρο τοῦ Πολεμάρ- χη Στρατηγοῦ Γρ]βα καμᾶς λέει: «Ένας σύμµα: θητής τοῦ Στρατηγοῦ Γρίβα, στήν Σχολή Εὐελπή- ὅων, µετά πού Τέλειωσε ὁ ἀγώνας τῆς ΕΟΚΑ εἶπε τοῦτα τά χαραἁτηριστικά λόγια: «Εἶναι ἡ µόνη τάξη ἁπό τήν ὁποία δὲν ἔγινε ἀκόμη κανείς ἆντι- στρότηγος, ἀλλά εἶναι ἡ τάξη πού γέννησε ἕνα Ἁιγενῆ». Μικρή ἡ ἀναφοράτοῦκ. ᾽᾿Ομηροῦ Παπαδό- πουλου, ἀλλά λέει πολλές ἀλήθειες. ᾿Αποτελεῖ μιά ἀπάντηση - καταπέλτης - στούς σπΙλωτές τῆς µνήµης τοῦ ᾿Αρχηγοῦ Γεωργίου Γρίβα κα τούς ὄψιμους πλαστογράφους τῆς ἱστορίας. λουθεῖ νά ὑπάρχει, παρά τήν περσινή σύγκληση τῆς λεγό- µενης «'Ὑπερμείζονος Συνό- δου στή Λευκωσία, μὲ τή γνωστή ἐπικύρωση τῆς ψευδο- συνόδου τῆς Λευκωσίας τοῦ 1973. Σύνοδος πού ἐπικυρώνει ψευδοσύνοδο εἶναι καί αὐτή ψευδοσύνοδος. Καΐτό ὅτι ἡ Σύ- νοδος τοῦ 1973 ἦταν ψευδοσύ- νοδος, τό ἀπέδειξαν µέ ἔπιστη- μονικές -- Κανονικές καί Θεο- λογικές μελέτες τους οἱ: Κων. Μουρατίδης, Γερ. Κονιδάρης, Π. ᾿Επιφάνιος Θεοδωρόπου- λος, ὁ ἀείμνηστοςπ. Σπυρίδων Μπιλάλης κ.ᾱ. Ἔχει μείνει πιά στήν ἱστορία σάν ψευδοσύνο- δος, ἡ λεγόμενη «Μείζων Σύ- νοδοος» τοῦ 1973. 'Επομένως ἐπικύρωση τῆς ψευδοσυνόδου ἐκείνης, εἶναι ἐπικύρωση τῆς πλάνης τῆς αἱρέσεως τοῦ Πα- ποκαισαρισμοῦ καί τῆς ἔκκλη- σιαστικῆς ἀντικανονικότητος. Μή ξεχνᾶτε καί τίς νέες παγῖ- δες καί σκευωρίες πού ἔστησε ἡπερσινή «Ὑπερμείζων» στὀν ἅγιο Γἔροντα Μητροπολίτη Πά- Φου, γιά νά ὑπογράψει τήν γνωστή «δήλωση» µετανοίας γιά τήν καθαίρεση τοῦ Μακα- ρίου!... Τό κείµενο τῶν πρακτι- κῶν τῆς Συνόδου, θά παραµεί- νει ἕνα: πραγματικά: «κείµενο ντροπῆς». Καΐ µόνο γιά τή στημένη τούτη παγίδα στὀν Γέροντα Μητροπολίτη γιά νά ἐξαναγκαστεῖ νά ὑπο- γράψει --- παρά τή θέλησή του ε.. τήν, ἐπαίσχυντη δήλωση, μπορεῖ νά πάρει ἄριστα τήν ὀνομασία «Ληστρική Συνο- δοος». Ὅπως λέγει ὁ Πασκάλ: «ἡ Ἱστορία τῆς ἔκκλησίας πρέπει νά ὀνομάζεται ἱστορία τῆς ἁλή- θειας. ᾿Ἐπομένως κάθε ἀπό- πειρα παράχάραξης τῆς ἁλή- θειας, ἤ ἀπόκρυψης τῆς ἁλή- θειας, δὲν θά παραμείνει κρυµ: µένη γιά πολύ». Ἠδη, εὐτυχῶς δὲν γίνεται πιά λόγος γιά [Ππα- ποκαισαρισµό. Ἔσβησε, ἀφοῦ Ἐκανετό μεγάλο κακό. ᾿Απομέ- νεινά γίνει σύγκληση ἀληθινῆς Ὑπερμείζονος Συνόδουγιά νά µήν ταλαιπωρεῖται πιά οὔτε ἡ ᾿Εκκλησία, οὔτε ἡ ᾿ Αλήθεια. : Μέ ἀγάπη Χριστοῦ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Θεολόγος - καθηγητής ΠΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ἅ Εἰς τήν µεγαλυτέραν τῶν 'Ελληνικῶν νήσων, τήν Κύπρον, τῆς ὁποίας οἱ βασιλεῖς Εμνημονεύοντο ὑπό τοῦ ᾿Ομµήρου εἰς τή ᾿ἱλιάδα καί τήν ᾿Οδύσσει- αν, οἱ Αγγλοι δὲν Ενεφανίσθησαν τό 1878 διάπρώ- την Φοράν. Λόγῳ τῆς ἀντιζηλίας µεταξύ Πάπα καί Βυζαντίου, κατά τάς σταυροφορίας, ὁ Ριχάρδος ὁ Λεοντόκαρδος, βασιλεύςτῆς᾽ Αγγλίαςτήν 6ην Μαϊ- ου 1191 ἀνακηρύσσει ξαυτόν βασιλέα τῆς Κύπρου καί Εκδιώκει ἔκ τῆς νήσουτόν ᾿Ισαάκιον Κομνηνόν ὁ ὁποῖος τό 1184 εἶχεν ἀποβιβαοθεῖ Εκεῖ Ισχυριζό- µενος ὅτι εἶχε ὁρισθεῖ Διοικητής καί μάλιστα ἕπα- ναστατήσας εἶχεν αὐτοχειροτονηθεῖ αὐτοκράτωρ. ᾽Αλλ) ἡ ᾽Αγγλική αὐτή κατάκτησις δὲν διήρκεσε οὔτε δύο ἔτη. Πλουσία ἡ Ἑύπρος εἶχε προσφἔρει πολλά λάφυρα εἰς τήν ᾽ Αγγλίαν τῆς ὁποίας ὁ βασι- λεύς δὲν Εβράδυνε νάτήν Ἐκχωρήσειτό 1193 εἰςστόν Γονίδωνα Λουζινιάν, κόµητα τῆς Μάγχης καί επώ- νυµον βασιλέατῆς Ἱερουσαλήμ. Ἔτσι ἡ Κὐπροςὲἑπί τρεῖς αἰώνας περίπου διατελεῖ ὑπό τήν Εξουσίαν τῶν Λατίνων. Λόγῳ δετῆς ζηλευτῆς γεωγραφικῆς θεσεωςτῆς Κύπρου, αἱ ἔµπορικαί σχέσεις της µετά τῶν ᾿Ιταλι- κῶν δημοκρατιῶν εἶχον ἀναπτυχθεῖ εἰς µεγάλον βαθµόν. 'Ἡ Κύπρος ἔχρησίμευε ἰδίως ώς ἔνδιάμε- σος ἐμπορικός σταθµός διά τό ἑμπόριον μεταξύ Δύ- σεως καί Συρίας, Παλαιστίνης καί Αἰγύπτου καί ἕξε- λίχθη εἰς πρωτεῦον ἔμπορικόν κέντρον. Τό 1426 καθίσταται ὑποτελής τοῦ Σουλτάνου τῆς Αἰγύπτου, ἡ δὲ Δημοκρατία τῆς Βενετίας ἔγκα- θίσταται Εκεῖ ἀπό τοῦ 1489. ᾿ Αλλ’ ἠ Βενετία δέν ἦτο µόνον ἔμπορική δημοκρατία. ΄Ἠτο καί χριστιανι- κή. Καί ὑπό τήν Βενετίαν ἡ Κύπρος καθίσταται Ισχυρός χριστιανικός παράγων εἰς τήν ᾿Ανατολι- κήν λεκάνην τῆς Μεσογείου. Λόγῳ ὅμως τῆς ἆνα- καλύψφεως τῆς νέας ὁδοῦ πρός τάς ᾿]νδίας, τῆς διερ- χαμένης διάτοῦ ἀκρωτηρίου τῆς καλῆς ---᾿Ελπίδος, τό Ἐμπόριον τῆς Δύσεως ἀκολουθεῖ πλεον τήν νεαν θαλασσίαν ὁδόν πρός τάς ᾿Ινδίας. Ἔτσι ἡ Βενετία ἀπομονοῦται εἰςτόν ἀγώνα της κατά τῶν μουσουλ- µάνων, Φφἔρεται πρός τήν παρακµήν, ὑποκύπτει εἰς τήν πίεσην τῶν ᾿Οθωμανῶν, χάνει τήν Πελοπόν- νησον τήν Κρήτην και ἡ Κύπρος καθίσταται ύποτε- λής τῆς Πύλης ὑπό τήν κυριαρχίαν τῆς ὁποίαςπερι- έρχεται ἀπό τοῦ 1571. ᾿Από τότε ἀρχίζει µία µακρά περίοδος κατα- πτώσεως τῆς Μεγαλονήσου ἡ ὁποία ἠκολούθησε τήν µοίραν τῶν ἄλλων περιοχῶν αἱ ὁποῖαι περιῆλ- θον ὑπό τήν Τουρκικήν κυριαρχίαν. Οἱ κάτοικοι της στενάζουν ὑπό τούς βαρεῖς φόρους καί τάς κα- ταπιέσεις πρός ἀποφυγήν τῶν ὁποίων τό τρίτον πε- ρίπου τοῦ πληθυσμοῦ ἀναγκάζεται νά ἀλλαξοπιστή- σῃ. Ἕνεκα δὲ τῆς Τουρκικῆς Πολιτικῆς ἡ ὁποία ἀπέβλεπεν εἰς τήν διακοπήν τῶν δεσμῶν μεταξύ ὁρ- θοδόξων καίλατίνων, οἱ πρῶτοι ἔτυχον ὠρισμένων προνομίων, ἐνῶ οἱ δεύτεροι Εξοντώθησαν. 'Η ἑλ- ληνική ἀρχιεπισκοπή τῆς Λευκωσίας Επανιδρύθητό 1575. 'Ο ἀρχιεπίσκοπος δέ ΦΙΛΟΘΕΟΣ εἰστά µέσα τοῦ 18ου αἰώνα Ἵδρυσε εἰς Λευκωσίαν ἀνωτέραν Σχολήν ὅπου ἐδιδάσκετο ἡ 'Ἑλληνική καί Εξεπαιδεύ- οντο διδάσκαλοι. Η ᾿Εκκλησία τῆς Κύπρου εὑρέθη ἓξ ἀρχῆς ἐπί κεφαλῆς τοῦ ᾿Εθνικοῦ ἀγῶνος τῶν Κυπρίων. 'Η Κύπρος ἑνδιεφερεκατ᾽ ἀρχάς μόνον τούς Τούρκους καί τούς Ἓλληνας, Ἡ γεωγραφική θέσις ὅμως δὲν ἑβράδυνε νά Ἐπισύρῃ τό πολιτικόν ἐνδιαφἔέρον τῶν Δυτικῶν Κρατῶν. Αλλά ἡ Δύναμις Ἐκείνη, διά τήν ὁποίαν ἡ Κύπρος κατέστη στόχος, ἦτο ἡ ᾽ Αγγλία, καθ᾽ ὅσον λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς της θέσεως ἡ Κύπρος, ἀφοῦ ἡ Μάλτα, εἶχεμείνειἡ µόνη ναυτική ᾿ Αγγλική µεσο- γειακή βάσις µετά τήν Εκχώρησιν τῆς 'Επτανήσου εἰς τήν 'Ἑλλάδα. ᾿Ιδία δὲ µετά τό συνεδριον τοῦ Βερολίνου (4878) τό ἔνδιαφξρον τῆς ᾽ Αγγλίας Εκδηλοῦται ἓν- τονώτερον. Τοῦτο δέν διέφευγε τήν προσοχήν τῆς Τουρκίας ἡ ὁποίαὅμωςτπειδή ἐφοβεϊτοτήν Ρωσίαν καί τήν ἀπομόνωσιν, Εδεχθη τάς Αγγλικάςπροτά- σεις καί ἔτσι ὑπεγράφη τήν 4 ᾿Ιουνίου 1878 μεταξύ Τουρκίας καί ᾿Αγγλίας μυστική συνθήκη διά τῆς ὁποίας ἀνεγνωρίζετο εἰστήν ᾿ Αγγλίαν τό δικαίωµα τῆς διοικήσεως τῆς Κύπρου ἓν ὀνόματι τοῦ Σουλτά- νου. ᾿Ητο διαφανῶς συγκεκαλυµµένη ἔκχώρησις. Αἱ ἄλλαι Εὐρωπαῖκαί Δυνάμεις ἀπέκτησαν ἀν- ταλλάγματα διά τήν κατάληφιν {ῆς Κύπρου ὑπό τῆς ᾿Αγγλίας καί ἔτσι δὲν ἀντέδρασαν. Κατά πρῶτον ἡ ᾿ Αγγλία ἐξησφάλισε τήν συνε- νοχή τῆς Γερμανίας καί τῆς Αὐστροουγγαρίαςπερί τῆς συνθήκηςτῆςά Ιουνίου 18768. Ἔχουσα ὑπ᾿ ὄψιν τά βλέψεις τῆς Αὐστρίας ἔπί τῆς Βοσνίας καί ᾿Ἔρζε- γοβίνης δέν Έφερε ἀντιρρήσεις ὡς πρός τήν τύχην τῶν Επαρχιῶν αὐτῶν ὡς ἀντιστάθμισμα τῆς Κύ- πρου. Αλλά καί τήν Γαλλικήν στάσιν ἔναντι τοῦ Κυ- πριακοῦ εἶχεν Εξασφαλίσει ἡ ᾽ Αγγλία καθ᾽ ὅσον Ἐναντι τῆς Κύπρου εἶχεν ὑποσχεθεῖ εἰς τήν Γαλλίαν Ελευθερίαν δράσεως εἰς Τύννιδα, τήν ὁποίαν κατέ- λαβε µετά τρία ἔτη καί καθίδρυσετό ἐπ᾽ αὐτῆς προ- τεκτοράτον (1881). Ἠσυνθήκη τῆςά ᾿Ιουνίου 1878 ἦτο µίασύμβα- σις ἁμυντικῆς συµµαχίας ἡ ὁποία εἶχε σκοπόν νά Εξασφαλίσῃ τά Τουρκικά Εδάφη εἰςτήν ᾿ Ασίαν ἀπό Ἐνδεχομένην Ρωσσικήν εἰσβολήν. Ἔναντι λοιπόν τοῦ ἔνδεχομένου τούτου ὁ Σουλτάνοςἵνα διευκολύνῃτήν ᾿ Αγγλίαν «νά ξκτελέ- σῃ τήν ὑποχρέωσιν της συγκατετίθετο ὅπως ἡ Κό- προς «καταληφθῃ καί διοικήται» ὑπό τῆς) Αγγλίας. ᾽Από θεωρητικῆς καθαρῶς νομικῆς ἀπόψεως ἡ Κύ- προς Εξηκολούθει νά διατελῆ ὑπό τήν ψιλήν κυρι- αρχίαν τῆς Πύλης, ἡ δὲ ᾽ Αγγλία ἤσκει τήν πραγµα- τικήν κυριαρχίαν. Συνέπεια τούτου ἦτο ὅτι ἁπεριο- ρίστως ἀπό τό 1878 ἠσκοῦντο ὑπό τῆς ᾿ Αγγλίας κυριαρχικά δικαιώµατα ἔπί τῆς νήσου τῆς ὁποίας ἡ διοίκησις ἄλλωστε ὑπήγετο ὄχι εἰς τό 'Ὑπουργεῖον ᾿Εξωτερικῶν, ἀλλ᾽ εἰςτό ᾿Ὑπουργεῖον ᾿ Αποικιῶν. “Η οὐσία συνεπῶς δὲν µετεβλήθη ὅταν τήν 5 Νοεμ- βρίου 1914 ἔγένετο ἡ προσάρτησις τῆς Κύπρου ἡ ὁποία κατέστη ἐπισήμως µία τῶν ἀποικιῶν τοῦ Στέµµατος, οἱ δὲ κάτοικοι αὐτῆς βΒρεττανοί ὑπήκοοι. «Ἡ ἁἀπόκτησις ὑπό τῆς ᾿ Αγγλίας Κυριαρχικῶν δικαιωμάτων ἐπί τῆς Κύπρου ἔγἔνετο διά τῆς συνθή- κηςτῆς Λωζάνης (24 'Ιουλ. 1923) τυπικῶς κατάτρό- πον ἔγκυρον, ἀλλ) οὐσιαστικῶς παρεγνωρίσθη καί ἡ ἀρχή τῶν Εθνοτήτων, ἓν ὀνόματι τῆς ὁποίας διεξή- χθη ὁ πρῶτος Παγκόσμιος πόλεμος, ἀλλά παρε- γνωρίσθησαν καί αἱ ἀρχαί ὑπέρ τῶν ὁποίων ἐπολέ- µησαν τά ᾿Ἠνωμένα Ἔθνη κατά τόν Δεύτερον Παγκόσμιον πόλεµον καί μετάτῶν 'Ηνωμ. Εθνῶν καί ἡ 'Ελλάς ἀγωνισθεῖσα μάλιστα παρά τό Πλευ- ρόν τῆς ᾽ Αγγλίας µόνη ὅταν ἀκόμη δὲν ὑπῆρχον Ἠνωμένα Ἔθνη. Ὅταν τήν Ἴδην ᾿Ιουλίου 1878 ὑψοῦτο εἰς τήν Λευκωσίαν ἡ Βρεττανική σηµαία ὁ τότε ἀρχιεπί- σκοπος τῆς Νήσου Σοφρώνιος Β΄ ὑποδεχόμενος τὸν Ὕπατο 'Αρµοστήν Έλεγε ὅσα Επανελάμβανον Έκτοτε οἱ ἱεράρχες--Εθνάρχαι τῆς Κύπρου καί ὁ Κυ- πριακός λαός πάντοτε διεκήρυσσε: «Δεχόμεθα τήν µεταβολήν µετά τοσούτων μείζονος χαρᾶς καθ᾽ ὅσον πιστεύοµεν ὅτι ἡ Μεγ. Βρεττανία θάβοηθήσῃ τήν Κύπρον ὡς ἄλλοτε τάς Ιονίους νήσους νά ἕνω- θῇ µειάτῆς μητρός Πατρίδοςτῆς Ἑλλάδος. Αλλά µήπως καί αὐτοί οὗτοι οἱ ᾿Αγγλοι Φιλελεύθεροι δὲν Έχουν χαρακτηρίσει τήν κατάληψιν τῆς Κύπρου ὡς πράξιν πειρατικήν Εἰς τόν Εκλογικόν του λόγον ὁ Γλάδστων τό {1879 δὲν Έλεγεν κι αὐτός ὅτι «ὅπως ἡ ᾽ Αγγλία ὑπε- χρεώθη νά συγκατανεύσει εἰς τήν Ένωσιν τῶν ᾿]ο- νίων νήσων μετάτῆς Ἑλλάδος, εἶναι Φυσικό ὅτι δὲν θά δυνηθῆ εἰς τό μέλλον νά καταπνίξη τόν πατριω- τισµό τῶν Κυπρίων» Βραδύτερον βεβαίως ὁ αὐτός Γλάδστων (19 Απριλ. 1881) ἔδιδε ἄλλην ἀπάντηση εἰς τούς Κυ- πρίους οἱ ὁποῖοι ὑπέβαλλον σειράν ὑπομνημάτων ἀποστέλλοντες ἀντιπροσωπεῖες τήν µιάν µετά τήν ἄλλη. Καί ὅπως τήν ὕψωσιν τῆς ᾿ Αγγλικῆς σηµαίας Έχει Χαιρετήσει ὁ εὐγενής Κυπριακός λαός, ἴτσι Εχαιρέτησε κα(τήν προσάρτησιν, ἔλιιιδων ὅτι κατό- ΔΗΜ. Β.ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΥ | Ταξιάρχου Εξ. ἆ. πιν αὐτῆς ἡ ᾿ Αγγλία δὲν θά ἡδύνατο πλέον νά κω- Φεύσῃ εἰς τό εἴτημα τῆς ' Ενώσεως ἔπικαλουμένη ὅτι δῆθεν δέν δύναται ν᾿ ἀποφασίση περί τῆς τύχης Εδάφους πού δὲν τῆς ἀνῆκε. ᾽Αλλ' ὅταν ὑπεβάλλετο νξον ὑπόμνημα ἀπό 2] Νοεμβρίου 1914 πρός τόν Ὕπατον 'Αρµοστήν πρός διαβίβασιν εἰς τό 'Ὑπουργεῖο ᾿Αποικιῶν, ἡ ἀπάντησιςτήν Φοράν αὐτήν ἦτο λακωνική σημειοῦ- σα ἁπλῶς τήν λήψιν τοῦ ὑπομνήματος. Οἱ πόθοι τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ Επλησίασαν εἰς τήν πραγµατοποίησιν των κατά τόν Α΄ Παγκόσμι- ον Πόλεμον, ὁπότε οἱ ᾿Αγγλοι πολιτικοί ἀντιμετώ- πισαν τήν παραχώρησιν τῆς Μεγαλονήσου εἰς τήν 'Ἑλλάδαν ὡς ἀντάλλαγμα τῆς ἔντάξεως εἰς τήν Συ- νεννόησιν (Αντάντ- Συμμαχία ᾿Αγγλίας-- Γαλλίας--Ρωσίας). Ἔτσι π.χ. τό 1915 ὁ Οὐῖνστων Τσῶρτσιλ, τότε πρῶτοςλόρδοςτοῦ Ναυαρχείου, ὅπως γράφει εἰςτά ἀπομνημονεύματά του, ἔλεγε σχετικῶς: «Πεπεισμέ- νος ὅτι ἀργά ἤ γρήγορα ἡ Τουρκία θά Επετίθετο κατά τῶν συµµάχων, ἑνόμιζα ὅτι διά νά Ἐπιτύχωμεν νά προσελκύσωμµεν τά Βαλκάνια μέ τό µέρος τῆς ᾽Αντάντθά ἄπρεπενάπροσφέρωμεντήν Κύπρον εἰς τήν Ελλάδα, ὡς ἀντιστάθμισμα τῆς Καβάλας, τήν ὁποίαν ἡ δύναµις αύτη θά ἐξεχώρει εἰς τήν Βουλγα- ρίαν». 'Η Αγγλική Κυβέρνησιςυἱοθέτησετήν ἄποψιν αὐτήν καί ἐγένετο ἐπισήμως τό 1915 προσφορά τῆς Κύπρου πρός τήν Ελλάδα ὑπό τόν ὅρον αὐτή νά σπεύσῃ εἰς βοήθειαν τῶν πανταχόθεν ἁπωθούμε- νων Σέρβων. ᾽Αλλ᾽ ἦτο κακός) Αγγλικός ὑπολογι- σµός ἐπί τῶν διαθέσεων τῆς Βουλγαρίας ἡ ὁποία δὲν Εβράδυνε νά Ἐπιτεθεῖ κατά τῆς Σερβίας. 'Ἡ Ελληνική Κυβέρνησις δὲν Εδέχθη τήν ἀγ- γλικήν πρότασιν καθ’ ὅσον ἐπίστευε ὅτι ἡ 'Ἑλληνι- κή βοήθεια, ἀλυσιτελῆς θά παρέσυρετήν Ελλάδα εἰς καταστροφήν χωρίς νά ὠφεληθῆ ἡ Σερβία. Ἔτσι τήν 25 ᾿ Οκτωβρίου 1915 ἡ ᾽ Αγγλική Κυβέρ- νησις Εδήλωνε ὅτι ἡ προσφορά τῆς Κύπρου Έπαυσε πλεόν νά ὑπάρχη ώς ἓκ τῆς µή Εκπληρώσεως τῶν συνοδευόντων αὐτήν ὅρων. Πάντως ἡ προσφορά Εκείνη Έχει σηµασίαν καθ᾽ ὅσον ἀποτελεῖ Ένα Επί πλέον τίτλον συνηγο- ροῦντα ὑπέρ τῆς 'Ενώσεως. 'Η ᾿Επαναστατική Κυβέρνησις τῆς Θεο/νίκης δὲν ἠδυνήθη νά ἀνανεώσῃ τήν προσφοράν τῆς Κύ- πρου. 'Η ᾽ Αγγλία δὲν ἡδύνατο νά Έχη Εμπιστοσύνη εἰς χώραν κατατρεχομένην ἀπό τόν διχασµόν. Εἰς νἑον περί 'Ενώσεως ὑπόμνημα τῶν Κυπρί- ὧν ὁ Βρεττανός 'Ὑπουργός τῶν ᾽ Αποικιῶν ἡρκέ- σθη καί πάλιν νά γνωστοποιήσῃ τήν λήψιν τοῦ 'Ὑπομνήματος (2 ᾿Οκτωβρίου 1917). Ἐν τῷ μεταξύ ἡ ᾿Ενωτική Κίνησις εἰς Κύπρον Ελάμβανεν διαστάσεις, µετά δέ τήν ξορτήν τοῦ βα- σιλέως ᾿ Αλεξάνδρου ὁ Ἕλλην Πρόξενος Εξεφώνη- σε πατριώὠτικόν λόγον πρᾶγμα τό ὁποῖον Ἐπέσυρε τάς ἀγγλικάς διαμαρτυρίας. Εἰς τάς διαμαρτυρίας αὐτάς ἀπήντησε ὁ τότε 'Ὑπουργός) Εξωτερικῶν τῆς Ελλάδος Νικόλ. Πολίτης προσπαθῶν νά Εξηγήση ὅτι ὁ Ἕλλην πρόξενος Ἐπετείνετο πρός Ἕλληνας ὑπήκοους Εγκατεστημένους εἰς Κύπρον καί ὄχιπρός Κυπρίους βρεττανούς ὑπήκοους. :Ο ᾿Ελευθέριος Βενιζέλος κατά τήν διάσκεψιν τῆς Εἱἰρήνης εἶχε ἀποσπάσει ὑπόσχεσιν τοῦ Λόῦδ Τζώρτί ὅτι ἡ ᾿ Αγγλίαθάπαρεχώρει τήν Κύπρον εἰς τήν Ελλάδα ὅταν καί ἡ ᾿Ιαλία θά ἔπέστρεφε τήν Ρόδον. ᾽ Αλλά καί ἡ ᾿Ιταλία ὑπολογίζουσα ὅτι ἡ ᾽Αγγλία δὲν θά ἔγκατέλειπε τήν Κύπρον ὑπέσχετο ὅτι θά Επεστρεφε τήν Ρόδον ὅταν καί ἡ ᾿Αγγλίαθά Ἐπραττε τό Ἴδιο διά τήν Κύπρον (ἀλλά καί ἡ συµφω- νία αὐτή κατηγγέλθη ἀπό τήν ᾿Ιταλίαν). Μετέπειτα ὅμως καί τό ᾿ Αγγλικόν 'Ὑπουργι- κόν Συμβούλιον κατά πλειοψηφίαν εἶχεν ἀποφασί- σει νά κρατήση τήν Κύπρον. ᾿Επελθούσης κατόπιν καίτῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς δὲν Επετρέπετο περαιτέρω αἰσιόδοξος προοπτική διά τό Εγγύς μέλ- λον. ᾿Ακόμη καί εἰς τό µετριοπαθέστερον «ὥτημα τῶν Κυπρίων περί συνταγματικῶν Ἐλευθεριῶν ὁ ὑφυπουργός ᾽ Αποικιῶν ἔδιδε τήν ἀπάντησιν, ὅτι ὁ΄ Κυπριακός λαός δὲν εἶχεφθάσή ἀκόμη εἰςτότοῦτον βαθμµόν πολιτικῆς εξελίξεως ὥστε νάτοῦ ἀναγνωρι- σθοῦν τοιαῦτάι Ελευθερίαν! (6 Φεβρουαρίου 19293). Τήν φάσιν αὐτήν τοῦ Κυπριακοῦ ζητήματος εἶχε κλείσει ἡ συνθήκη τῆς Λωζάνης (24 Ιουλ. 1923) καί ἠἡ μετ’ αὐτήν ὀργάνωσιςτῆς Νήσου ὡς) Αποικίατῆς ᾿Αγγλίας. ᾿ Ο πόθος τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ διά τήν Ένωσιν δὲν ἔπαυσε καί κατά τά μετέπειτα Έτη. ᾿Εξεδηλώθη δέ ζωηρότατος κατά τό 1931 ὁπότε ἡ Επιβολή τῆς νέας Φορολογίας ἔδωσε ἀφορμήν εἰς Έκρηξιν κινή- µατος (21 ᾿Οκτωβρίου) κατά τό ὁποῖον οἱ στασια- . σταί πυρπόλησαν τό Κυβερνεῖον καί ἐζήτησαν ἓκ νέου τήν Ένωσιν µετά τῆς Ελλάδος. Τό Ἑλληνικόν «ΟΧΗ ἔδωσε ἀφορμή διά τήν πρώτην ὑπὲρ τῆς 'Ελλάδας Εκδήλωσιν τῶν Κυπρί- ὧν καί παρά τήν ἀπαγόρευσιν τῆς ἀναρτήσεως ἕλ- ληνικῶν σημαιῶν τήν 28η ᾿ Οκτωβρίου 1940 ἡ Κύ- προςἔπλεε εἰςτό Κυανόλευκο χρῶμα. Τριάνταχιλιά- δες Κυπρίων κατετάγησαν εἰς τόν βρετιανικόν στρατόν καί ἔπολέμησαν εἰς ὅλα τά µέτωπα τοῦ πο- λέμου. Αλλη σηµαντικωτέρα Ἐκδήλωσις διά τήν Ἔνωσιν ἧἦτο τό γενόµενον δημοψήφισμα τῆς Ίδης ανουαρ. 1950. Κατά τοῦτο ἓκ τῶν 224.747 δικαι- ουμένου φήφου Ελλήνων, 2151086 Εφήφισαν ὑπέρ τῆς 'Ενώσεως. Οἱ ἀποχοῦντες ἦταν οἱ ὑπάλληλοι οἱ ὁποῖοι ἔκ φόβου δὲν προσῆλθον νά ψηφίσουν. Οὐ- δείς, ἓκ τῶν ψηφισάντων Εφήφισε κατά τῆς 'Ενώ- σεως. Ἡ «Ἡ ᾽Αγγλία ὅμως εἰς τήν ἀνακοίνωση τοῦ ἄπο- τελέσµατος ἀντέδρασε μέ πεῖσμα. 'Ο μὲν Κυβερνή- πης ἀπήντησε ὅτι διά τήν Βρεττανίαν τό θέµα τῆς | Κύπρου ἦταν κλειστόν, τό δὲ 'Ὑπουργεῖον ᾿ Αποι- κιῶν ἠρνήθη νά δεχθῆ τήν Επί τούτῳ ἀποσταλεῖσαν ἀντιπροσωπείαν. Ἔκκτοτε αἱ Εκδηλώσεις εἰςτήν Ελευθέραν 'Ελλά- δα ὑπέρ τῆς ᾿Ενώσεως ἤρχισαν πολλαπλασιαζόµε- ναι καί εἰς ὅλας τάς πόλεις ἔγξνοντο συγκεντρώσεις καί συλλαλητήρια τῶν σπουδαστῶν καί τοῦ λαοῦ ἀξιούντων τήν ἀπόδοσιν τῆς νήσου. Τήν Ι6ην Αὐγούστου 1954 Εγένετο προσφυγή εἰς τόν ΟΗΕ ἄνευ ἀποτελέσματος, Ενῶ εἰς τήν Κκύ- προν ἀπό τῆς Ίης ᾽ Απριλίου 1965 ἤρχισεν ἔνοπλος ἀγών διά τήν Ελευθερίαν, πρωτοστατούσης τῆς ὁρ- γανώσεως Ε.Ο.Κ.Α. (Εθν. ᾿Οργάνωσις Κυπρίων ᾿Αγωνιστῶν) µέ ἀρχηγόν τόν θρυλικόν στρατηγόν Γεώργ. Γρίβαν --Διγενῆ. Τά μετέπειτα γεγονότα εἶναι γνωστά ὥστε δὲν χρειάζεται λεπτομερής ἀνάπτυξις τούτων. Οὕτωτό 1960 ἡ Κύπρος ἐκηρύχθη ἀνεξάρτητον Κράτος ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ἀρχιεπισκόπου Μα- καρίου, κατόπιν τῶν συμφωνιῶν Ζυρίχης ---Λονδί- νου, καί ἀνεχώρησε ὀτελευταῖος” ΑγγλοςΚυβερνή- της. Τέλος τόν ᾿]ούλιο τοῦ 1974 ἡ Τουρκία, ἐπετέθη καί εἰσέβαλε εἰς τήν Κύπρον, κατέκτησε τό 403 τοῦ Εδάφους τηςτό ὁποῖον παρ᾽ ὅλαςτάς ἀποφάσειςτοῦ Ο.Η.Ε., συνεχίζει καί κατέχει μέχρι σήμερον. ᾿Εξ ὅλων τῶν ἀνωτερω συνοπτικῶς Ἐκτεθέν- των κυριώτερων ἱστορικῶν γεγονότων, ἀποδεικνύ- εται πλήρως ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι Ἑλληνική καί πάν- τοτε συνεπορεύετο μέ τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν καί ὑπῆρξεν μέλος τῆς ΄ Ελληνικῆς οἰκογενείας. Γενικῶς ἡ Κύπρος εἶναιΕΛΛΑΣ καί κατ᾽ Επανά- ληψιν Εζήτησεν την ἕνωσιντης µετήν μητέρα πατρί- δα. Αλλά ὅπως καί εἰς τήν περίπτωσιν τῆς Βαρ. Ηπείρου τσι καί διάτήν Κύπρον, κατεπατήθη πλή- ρως τό διεθνές δίκαιον καί ἡ ἀρχή τῆς αὐτοδιαθέ- σεως καί ἔπεκράτησε τό δίκαιον καί τό συμφἔρον τοῦ ἰσχυροτέρου. :Ο ἀγών πάντως θά συνεχίζεται μέχρι τῆς ἓκ- πληρώσεως τῶν δικαίων πόθων τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ καί τοῦ 'Ελληνικοῦ Ἔθνους, ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 4 Τ.Κ. 380 ΤΗΛ. 64211 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 4ΛΑΡΟΤΡΑΓΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ» Μιά νεα ποιητική συλλογή, γεμάτη προβληματισμό καί ἀλήθειες Πολύ πρωτότυπη στό εἶδος της εἶναι ἡ ποιητική συλλογή τοῦ ᾿Αρχιμανδρίτη Λεόντιου Χατζηκώστα μέ τόν τίτλο: «ΙΛΑΡΟ- ΤΡΑΓΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ», πού κυκλοφόρησετελευταία. Καίΐἀποτελεῖ µιά πραγματική σάτυρα καυτή γιά γεγονότα πού συνέβησαν καί γεγονότα πού συμβαίνουν. 'Ο µεστός στίχος τῶν 27 ποιημάτων πού περιέχονται στή συλλογή, μᾶς καλεῖ σ᾿ ἕνα ξύπνημα ἔθνικό καί ἠθικό. Μᾶς καλεῖ σ᾿ ἕνα προβληματισμό πού θά μᾶς ὁδηγήσει σ᾿ αὐτοκριτική σάν ἔθνος καί σάν Ἕλληνες Χριστιανούς στή «σκλαβωμένη ἐποχή» πού ζοῦμε, γιά νά γνωρίσουμε τά ὅσα γνή- σια 'Ἑλληνικά ἀρνηθήκαμε. Καΐ τό ἀποτέλεσμα ἦλθε σάν θεία τιμωρία νά μᾶς ξυπνήσει ἀπό τό λήθαργο καί νά σταματήσει τήν καταστροφική µαςπορεία. Κι᾽ ὅπως τό ἐπισημαίνει πολύ σωστά ὁ Πνευματικός Πατέρας Λεόντιος Χατζηκώστας στό πιό κάτω ποί- ηµά του: ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ Δέν Έπρεπε οἱ Τοῦρκοι νά περάσουν. Δέ θά περνούσανε ἄν πολεμούσαμε σάν Ἕλληνες. Μά εἶν᾽ καιρός πού ἀπεμπολίσαμε τόν τίτλο. Σάν πάφαµε νά ψάλλουμε Τόν ᾿Εθνικό µας Ὕμνο καίτό « Αναστήτω ὁ Θεόο) σά Θούριο ἀποβάλαμε. Τοῦτα τά δυό ἦταν γιά μᾶς ἀκαταμάχητη ἰσχύ ὅπως ἡ κόµη στό κεφάλι τοῦ Σαμψών. Εἰκοσιεπτά ποιήµατα σὲ µιά ἁπλῆ ποιητική συλλογή, εἶναι σάν νά «καῖνε» πραγματικά καί νἄχουν τό καθένα τό δικό του δυνατό μήνυμα ν᾿ ἀφήσουν καί τό δικό τους δίδαγμα ν᾿ ἁπλώ- σουν. Καΐ ὁ λαός µας χρειάζεται πολύ τίς μέρες µας τέτοια διδά- γµατα. .. Ἔχει ἀνάγκη µεγάλη νά ξυπνήσει καί νά Επιστρέψει στίς ρίζες του γιά ν᾿ ἀποφύγει μεγαλύτερα κακά. Γιατί ἡ θεοµηνία πού μᾶς κτύπησε ἀνελέητα τό 1974 δὲν ἦταν τυχαία. Ηταν µιά σειρά ἁμαρτίες καί λάθη πού μᾶς ὁδήγησαν στήν µεγάλη συμφορά. Ας δοῦμε πώς ὁ ποιητής πολύ µαστορικά καί ἐπιδέξια τά ἐπισημαίνει στό πιό κάτω ποίηµά του: ΣΤΗΝ ΕΡΙΣΜΗ ΣΤΙΜΗ. Στήν κρίσιµη στιγµή µείναµε µόνοι χωρίς Θεό, ἰδανικά καί φίλους, ἁπότοκο τοῦ πλάνου ἔγωϊσμοῦ µας Μᾶς µέθυσε ἡ κοσμική Εξουσία πού πόθους διαγράψαµε αιώνων καί σὲ χαμοθεούς ἀνάφαμε καντήλι. Τά νῶτα στρέφαµε στή µάνα Ἑλλάδα καί ρίχνοντας ἀλλοῦ Ερωτικό Ἱό βλέμμα καπνίζαμε ἐπιδειμτικά ποῦρα ’ Αβέµας....... Στή μπάντα οἱ συνετοί, στήν πιάτσα οἱ Εφιάλτες καί πίσω ἀπ᾿ τήν πράσινη γραµµή ---- Μπρος . ἄγρυπνος ὁ Εχθρός καραδοκοῦσε. ᾽Απροετοίµαστους μᾶς βρῆκε στό µεθύσι καί μ᾿ ἕνα σάλτο τήν κατάλληλη στιγµή κατάφερε σὲ μᾶς τό καίριο πλῆγμα. «Θέλει ἀρετήν καί τόλµην ἡ Ελευθερία». Μά ἰμεῖς κι᾿ ἀπό τά δυό βρεθήκαµε ἄδειοι χωρίς Θεό, ἱΙδανικά καί φίλους! Καί προχωρώντας ἐπιχειρεῖ νά κάνει βαθειές τομές καί συγ- κρίσεις τῆς ξεπεσμένης ἐποχῆς µας, µέμιά ἄλλη ἐποχή, πού τά ἤθη καί ὁ κόσμοςβρίσκονταν στό σωστό δρόµο. Ὅπου οἶθεσμοί καί οἱ ἀξίες δέν κατρακυλοῦσαν καί «οἱ δάσκαλοι ἦταν τότες Τυρταῖοι!» Καί ἡ φιλοσοφία στόν κάθε στῖχο τολμηρή καί ἀναγκαῖα. Τολμᾶ ὁ ποιητής νά καυστηριάσει τό ξέπεσμα τῶν ἀρχόντων πού ὀδήγησε στή χλιαρότητα τοῦ λαοῦ. Καὶ οἱ συγκρίσεις µέ τήν ἀρχαία µας Ἱστορία νά μοιάζουν καλύτερα νἆναι ἴδιες µἐ τήν ἱστορία τοῦ σήµε- ρα... Μιά ἔνδειξη ὅτι γίνεται ἐπανάληψη καί τά γεγονότα ὅσο κι ἄν εἶναι γνωστά δέν προβληµάτισαν τήν πορεία µας, ἐθνική καί ἠθική. Καί ὅπως πολύ σωστά ὁ ποιητής γράφει: «᾽Αλιῶς ὁ ᾽Ανταλκίδας ἑκῶν- ἅκων, τήν ἐθνική µας ἐξουθένωση ὑπογράφει». Κ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Ἠ ᾿Επιτροπή τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωματείων ᾿Ορόκλινης, καλεῖ τούς ἐθνικοφρόνες τῆς Κύπρου, νά εἰσφέρουν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου οἰκήματος τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωματείων Ορόκλινης. Γιά πληροφορίες καὶ εἰσφορές οἱ ἐνόιαφερόμενοι ν᾿ ὁ πο αίνονται στήν ᾿Επιτροπή, ἤ στά τηλ. 041-57009 (μετά τίς 7 μ.μ. 4µ--- ΑΧ ΚΑΙ η ΜΙΑ ΓΙΑΜΑΧΑ ΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ ΠΑΜΑΧΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελοῦμε αὔριο Κυριακή 22.5.1983, στόν Ἱερό Ναό ' Αγίου Μάμα στό συνοικισμό Τραχωνίου Λε- μεσοῦ, 4θήμερο μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς προσφιλοῦς µας συζύγου, μητέρας καί γιαγιᾶς, ΛΟΥἘΕΙΑΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡ’ καί καλοῦμε ὅσους τιμοῦν τή µνήη 4 ῥαστοῦν καί δεηθοῦν μεθ’ ἡμῶ. ΣΕΛΙΣ 2 Τό περιοδικό «᾿Επίκαιρω παρατηρεῖ: ΑΦΕΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΠΗΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Χάθηκαν πολλές καλές εὐκαιρίες γιά λύση τοῦ Κυπριακοῦ Τό Έγκυρο περιοδικό τῶν ᾿Αθηνῶν «Επίκαιρα, σχολιά- ζοντας τήν τελευταῖα Επίσημη Επίσκεφη τοῦ Πρόεδρου Κυπρια- νοῦ στήν ᾿ Αθήνα, γιά «συνομιλί- ες) μέ τούς Ἕλληνες ἐπισήμους, σημειώνει πώς ὁ Πρόεδρος κ. Καραμανλῆς Επεσήµανε τά λάθη πού Έγιναν στόν Κυπριακό, τά χρόνια πού πέρασαν, ἀπό τήν ἀνεξαρτησία τῆς Κύπρου καί ἓν- τεῦθεν καί παρατηρεῖ: «Ἡ καταγραφή τῶν «χαμένων εὐκαιριῶν» ἀσφαλῶς δικαιώνει τίς θέσεις τοῦ κ. Καραμανλῆ. Ὑπάρ- χουν περισσότερες ἀπά δέκα ἀπο- φάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καί τοῦ Συµβουλίου ᾿Ασφαλείας τοῦ ΟΗΕ µέτίς ὁποῖες κατοχυρώνονται οἱ ἑλληνοκυπριακές θέσεις µετάτήν τουρκική εἰοβολή. Μέ βάση τίς ἀποφάσεις αὐτές ἐκδηλώθηκαν ἕως σήµερα πολλές δυτικἐς πρωτοβου- λίες, οἱ ὁποῖες ἀτόνησαν ἓξ αἰτίας τῆς στάσεως τῆς Λευκωσίας πού ἀν- τιµετώπισε µέ δυσπιστία κάθε µο- νομερῆ ἀνάμειξη τῆς Δύσεως. Κυ- ρίως ὅμως ἔμεινε ἀνεκμετάλλευτη ἡ δέσµευση πού ἀνέλαβαν οἱ ᾿Ηνωμέ- νες Πολιτεῖες πρό δετίας͵ µἐτήν ἅρ- ση τοῦ στρατιωτικοῦ ἐμπάργκο πρός τήν Τουρκία. Θεωρώντας ἁπαραίτητη τήν ἑπανάληψη τῆς στρατιωτικῆς βοή- θειας πρός τήν Τουρκία ἡ τότε ἆμε- ρικανική Κυβέρνηση εἶχε ἀναλάβει, µέ ἐσωτερική νομοθετική δέσµευ- ση, τήν εὐθύνη ἀναζητήσεως λύσε- ως τοῦ Κυπριακοῦ, στά πλαίσια τοῦ ΟΗΕ, καί εἶχε ἐξαρτήσει τή συνέχι- ση τῆς βοήθειας ἀπό τήν πρόοδο τοῦ κυπριακοῦ. Μέ ἄλλους λόγους ἡ Οὐάσιγκτον εἶχε διασυνδέσει ὁλό- κληρο τό πλέγμα τῶν ἀμερικανο- τουρκικῶν σχέσεων µέ τήν ἐξέλιξη τοῦ Κυπριακοῦ, γεγονός πού πα- ρεῖχε εὐρύτατες δυνατότητες στήν Κυβέρνηση τῆς Λευκωσίας». Στή συνέχεια τά «᾿Επίκαι- ρω Επισημαίνουν τό γεγονός πώς ἡ Κυπριακή ἡγεσία, ἀντίνά Εκμεταλλευθεῖτίςπιό πάνω δυνα- τότητες, ἀπέρριψε πρώτη κάθε δυτικό σχέδιο καί συγκεκριμένη πρωτοβουλία, προστρέχοντας στίς διασκέψεις τῶν ἀδεσμεύτων, Επιζητώντας τή σοβιετική ἀνά- µτιξη καί ἐνθαρρύνοντας ἔπιμέ- ρους θνησιγενεῖς καί ἄναποτελε- σµατικές πρωτοβουλίες, ὅπως Εκείνη τοῦ κ. Βίλλυ Μπράντ πρό διετίας. Καί προσθέτουν: «Εἰδικότερα ἡ προσπάθεια ἀναμείξεως τῆς ΕΣΣΔ, πού ὀφείλε- ται σἐ ἑνδοκυπριακές κομματικές σκοπιμότητες ἀποδείχθηκε ἀπό τά πράγµατα ὡς ἡ πλέον ἀνώφελη ἄν ὄχι ἐπιζήμια. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ Μόσχα, «ἀνταποκρινόμενη» στό ἆἷ- τηµα τῆς /ευκωσίας γιά «διεθνο- ποίηση τοῦ προβλήματος, πρότεινε τό 1975 τή σύγκληση διεθνοῦς δια- σκέψεως μέ τή συμμετοχή της. Ὁ τότε πρωθυπουργός κ. Κ. Καρα- µανλῆς, καίτοι γνώριζε ὅτι ἡ διά- σκεψη αὐτή οὐδέποτε ἐπρόκειτο νά πραγματοποιηθεῖ λόγω τῆς βεβαίας τουρκικῆς καί τῆς πιθανότατα βρετ- τανικῆς ἀρνήσεως, ὡστόσω ἔκρινε σκόπιμο νά ἀποδεχθεῖ τή σοβιετική πρόταση ὥστε νά περιορίσει κάθε περαιτέρω ἐκμετάλλευση της ἐκ µέ- ρους τῆς ἑλληνικῆς καί τῆς κυπρια- κῆς ᾿Αριστερᾶς. ᾿Αφέλεια ἤ ὑποκρισία Πέραν ὅμως τοῦ ἀνέφικτου τῆς σοβιετικῆς πρωτοβουλίας, ἡ πεποί- θηση ὅτι ἡ Μόσχα «κόπτεται» γιά νά διευθετηθεῖ ἕνα κρίσιµο ἐνδοδυ- τικό πρόβλημα, ἄν δέν εἶναι ἀφελής, εἶναι ὁπωσδήποτε ὑποκριτική. Ὅπως παρατήρησε ξένος διπλωµά- της, οἱ κυπριακές ἐλπίδες γιά πα- ρέμβαση τῆς ΕΣΣ4 ἦταν καί εἶναι τόσο ἐξωπραγματικές ὅσο παράδο- ξη θά ἦταν µιά πρωτοβουλία τῶν Ηνωμένων Πολπειῶν γιά τή διευθέ- τηση τῆς σοβιετοκινεζικῆς διένεξης (τηρουµένων, βέβαια, τῶν ἀναλογι- ὤν)... ᾿Ασφαλῶς θεωρεῖται εὐοίωνο τό γεγονός ὅτιτόσο ὁκ. Κυπριανοῦ ὅσο καί ὁ κ. Παπανδρέου ἄκουσαν μέ «σιωπηρή συγκατάνευση» τίς ἐπισημάνσεις καί τίς ἀναλύσεις τοῦ κ. Καραμανλῆ. Όμως ἀκόμη ἓν- θαρρυντικότερο στοιχεῖο εἶναι ἡ ἀπήχηση πού εἶχαν οἱ προεδρικές θέσεις καί παραινέσεις στόν κυπρι- ακό Τύπο. Οἱ κυπριακές ἐφημερί- δες, ἀφοῦ µάταια προσπάθησαν νά συντηρήσουν τήν ἀβάσιμη καί προ: ωθημένη αἰσιοδοξία πού μετέφερε πρίν ἀπό ἕνα χρόνο στή Λευκωσία ὁ κ. Παπανδρέου, διαπιστώνουν τώρα ὅτι «ἦταν καιρός νά λεχθοῦν ὁρισμέ- νες ἀλήθειεςτίς ὁποῖες ὅλοι ἤξεραν, ἀλλά κανείς δέν εἶχε τό θάρρος νά τίς διακηρύξει δημόσια...» Σς”ς ὗ ση ν - Ο «Εθνικὸς Φύλα- καο ἀγωνίζεται μ᾿ αὐ- τοὺς ποὺ θέτουν ὑπεράνω ὅλων τὸ συμφξρο τῆς πα- τρίδας καὶ Εργάζονται γιὰ νὰ διατηρήσει αὐτὸς ὁ τό- Ὅπος τὴν ἐθνικὴ του ταυτό- τητα. ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς [ΠΙΡΚΩΙΗΣ ἃ ΛΧΙΛΛΕΩΣ ΛΑΡΜΑΝΑ Ὦλλ. 51.40 ΕΙΣΑΛΓΟΓΕΙΣ ΕΙΔΟΝ ΟΙΚοδοΣς ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ Μαῦρες καὶ Γαλθανιζὰ ὅλων τῶν μεγεθῶν, ΣΩΛΗΝΕΣ Μαῦρες καὶ Γαλθανιζὰ ὅλων τῶν µεγεθῶν. ΣΩΛΗΝΕΣ Επίπλων καὶ ᾿Εξὼσι ὅλων τῶν μεγοθὸ», μλλν ΣΩΛΗΝΕΣ Πλαστικὲς καὶ ἐξαρτήματα ᾽Αγγλικῆς προελλόσεως, ΛΑΜΕΣ, Σ' . Σεξιὸν Ν Π.” δηρογωνιάς, Σεὲ ευκές, Αξονες ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ἁλουμινίου ὅλων τῶν μαγεθῶν. ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ 6ΤΑΠΕςς 6ΤΕΕΙ, - ΤΣΙΓΓΟΥΣ Γαλθανιζὲ ὅλων τῶν διαστάσεων, . ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σωλήνων γαλθανιζὰ καὶ ρουμπινέττα, ΟΓΔΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ α ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ - τιμὲς Πογικὲς ο ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ος καὶ ᾿Ιταλικῆς προελεύσεως, ᾿ ΥΓΚΡΟΤΗΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Το μεγαλύτερο τραπεζικό κι’ ασφαλιστικὀ ἵδρυμα στην Κύπρο Δυναμισμός, πρωτοπορία, εξυπηρέτηση Το Συγκρότηµα της Τραπέζης Κύπρου ἑχει δημιουργήσει µια μεγάλη παρᾶδοση στον τραπεζικὸ τομἑα του νησιού µας. Μια παράδοση που συνδξὲεται απὀλυτα µε την οικονοµικἡ ανέλιξη του Τόπου κι ἔχει σαν κύρια χαρακτηριστικἁ το δυναμισμὸ, την πρωτοπορἱα, την προσαρµοστικότητα στις μεταθαλλόμενες συνθἠκες καιπἀνω απ όλα «την εξυπηρἑτηση Των συμφερόντων της Κύπρου. Ανάληψη εργασιών Τραπέζης Τσιάρτερτ στην Κύπρο Η ενέργεια αυτή ενισχύει τη δανειστικἠ δύναμη της Τραπέζης και αυξάνει τη συµθολή του Συγκροτήµατος στην οικονοµικἠ και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου. Γραφείο Αντπιροσωπεἰας στην Αθήνα Η ἱδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Αθήνα θα συμθἀλει στην περαιτέρω σύσφιγξη και ανάπτυξη των οικονομικών δεσμών Κύπρου-Ελλάδας καιστην παροχή πολύπλευρης θοήθειας στους Κυπρίους στην Ελλάδα. Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων κσι Αξιών Ο Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών εἶναιτο πρὠτο στο εἶδος του ἵδρυμα στην Κύπρο. Σκοπός του εἶναί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο: στην κινητοποἱηση κεφαλαϊἰων καιενθάρρυνση των αποταμιεύσεων στην ανάπτυξη αγοράς αξιών στην παροχἠἡ συμθουλευτικών υπηρεσιών σ᾿ επενδυτέὲς κι᾿ επιχειρήσεις και στη θελτίωση της χρηματαγοράς, σύγχρονων δηλαδή χρηματοοικονοµμικών υπηρεσιών, που ἔχει ανάγκη η Κυπριακἡ οικονομία σήµερα. Ανάπτυξη νέων τραπεζικών και σσφαλιστικὠν υπηρεσιὼν ) Στα πλαίσια του προγράμματος για ἄναπτυξη νέων υπηρεσιών για το ευρύτερο κοινό εισήχθηκαν, μεταξύ άλλων, θελτιωμένο σχέδιο στεγαστικών δανείων, σχέδιο ασφαλειών οχημάτων και θελτιωµένος τύπος ασφαλειὼν ταξιδίου. ΟΙ υπηρεσίες πιο κοντά στο κοινό - Νέα καταστήματα Η καλύτερη καὶ ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού υπήρξε πἀνταπολιτικήτης Τραπέζης Κύπρου. Με θάση την πολιτική αυτή και µε στὀχο να φἑρειτις υπηρεσίες της ὁσο το δυνατό πιο κοντά στο κοινό, η Τράπεζα Κύπρου ἵδρυσε, κατά το 1982 καιαρχές του 1983, 2Ονέα καταστήματα, απὀ τα οποία 7 σε αγροτικά κἑἐντρα. Έτσι το σύνολο των καταστηµάτων/γραφείων του Συγοτήµατος. στη{ Κύπρο καιτο εξωτερικό, ανήλθε στα 100. ΄ Υιοθέτηση προηγμένης τεχνολογίας -Αυτοματισμὸς Με γνώμονα τη διαπίστωση ότι υιοθέτηση προηγμένης τεχνολογίας καιο αυτοματισμός συµμθάλλουν σηµαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών καιστη θελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, έχει καταρτισθεί γενικὀ σχἑδιο μηχανογραφικἠς ανάπτυξης και υιοθέτησης ετοΐµων μηχανογραφικών προγραμμάτων/εφαρμογών, που θα οδηγήσει στην επίτευξη των πιο πάνω στόχων και στην ταχύτερη καιπιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Η μεγαλύτερη εµπορικἠ τράπεζα στη νήσο. 5076 των εμπορικών συναλλαγώὼν του τραπεζικού συστήµατος. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ Ἡ μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρἰα στην Κύπρο. Εξασφἀλιση της οικογἑνειας, προστασία περιουσίας κ᾿ επιχειρήσεων. Γεώργιος Χρ. Χριστοφίδης Πρόεδρος Προσωπικό Για την αποτελεσµατικἡ εφαρµογἡ της πολιτικής του καιτη γενικότερη προώθηση των επιδιώξεων και στόχων του, το Συγκρότημα της Τραπέζης Κύπρου. στηρἰζεται σε μεγάλο θαθμό στο προσωπικὀ του. Κατά το 1985, έγιναν: ϐ Νέες προσλήψεις υπαλλήλων για να καλυφθούν οι ανάγκες απὀ την επέκταση των εργασιών του Συγκροτήµατος. Ο αριθμός των προσώπων που εργοδοτούνται σήµερα απὀ το Συγκρότημα έχει ξεπεράσειτους 19300. Νέες σειρὲς µαθηµάτων στο Εκπαιδευτικὀ Κέντρο σε διάφορους τομεὶς σχετικούς µε τις υπηρεσἰες των Εταιριών του Συγκροτήµατος. Συνολικά . οργανώθηκαν 30 σειρὲς µαθηµάτων, τα οποἰα παρακολούθησαν 443 υπάλληλοι. Επτά σεμινάρια σχετικά µε ανάπτυξη συστηµάτων διευθύνσεως µε εισηγητὲς ξένους ειδικούς. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 200 περίπου άτομα. Ἔντονη παρουσία στον κοινωνικό, πολιτιστικὀ κι άλλους τοµεὶς Σαν καθαρά Κυπριακό Συγκρότηµα, που ταύτισε το όνομα, την τύχη καιτην πορεία του µε το μέλλον αυτού που τόπου, το Συγκρότηµα Τραπέζης Κύπρου έχεισαν θασικἡ επιδίωξη και πολιτική τη συµθολή του σ᾽όλους τους τοµεὶς της Κυπριακἠς ζωής: κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικὀ. Η δραστηριότητα του στους τοµείς αυτούς εἶναι πλουσιώτατη. Ταυτόχρονα σέθεται πάντοτε και προάγειτη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς καιτης πολιτιστικής παράδοσης του τόπου, τόσο στην ἵδρυση νέων καταστημάτων ὁσο καιστις διάφορες εκδόσεις του. Λογαριασμµοἰπου επηρεάσθηκαν απὀ την Τουρκική εισθολή Το θέµα των λογαριασμών που επηρεάσθηκαν απὀ την Τουρκική εισθολἠ παραμένει ακόµα εκκρεμές. Η παράταση της εκκρεμότητας δεν θοηθἀ στην επἰλυση του. Αντίθετα οδητείἰ σε ὄχι και τόὀσο ευχάριστες περιπλοκἑς στο τραπεζικό σύστημα. Επιτακτικἡ λοιπὀν προθἆλλει η ὀσοτο δυνατό ταχύτερη επἰλυση του. Νομισματικοίἰ περιορισμοἰ Δεν αμφισθητούμε καθόλου τη σκοπιμότητα της ύπαρξης νομισματικὠν περιορισμών. Αμφιθάλλουμε, όμως, για την αποτελεσµατικότητα, ιδιαιτερα εκείνων που απσθλέπουν στη χαλιναγώγηση της υπερκατανάλωσης, και τούτο γιατὶ αυτοί σήµερα δεν καλύπτουν σηµαντικὀ µέρος του ευρύτερου τραπεζικού συστήµατος, δηλαδἠ τα συνεργατικἁ πιστωτικά ιδρύματα. Εἶναι καιρός, λοιπόν, η εφαρµογὴ των νομισματικὠν µέτρων και ελέγχων ναεπεκταθεϊ για να καλύψει καιτα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, ώστε η νοµισµατικἠ πολιτική να τεθεί πάνω σε πιο ορθολογιστικἡ θάση. ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Σ᾽ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ϐ. Τα Κέρδη αυξήθηκαν κατά Ε1.Ί εκατ. και ανήλθαν σε Ε4.2 εκαί. ν τ Ὁ9 Τοκεφόλαίο κι ἀπαθεματικά αυξήθηκαν απὀ 212,1 εκατ. το 1981 σε Ε16.5 εκατ. το 1965. 6 Τα στοιχεία ενεργητικού έφτασαν στο επίπεδο των 2420 εκατ. Ξεπέρασαν δηλαδἡ κατά {116 εκατ. εκείνα του προηγούμενου χρόνου. « ΚΕΡΔΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Προοπτικές Παρά τη διεθνἠ οικονοµικἡ αθεθαιότητα και τα ορισμένα προθλήµατα που αντιμετωπίζει η Κυπριακἠ οικονομία ατενἰζουµε µε πίστη και αισιοδοξία την πορεία ἴων εργασιών του Συγκροτήµατος κατά το 1983 καιτις μελλοντικὲς προοπτικὲς οικονοµικής αναπτύξεως. Και τούτο στηρἰζουµε στη σταθερότητα και σιγουριά που µας εξασφαλἰζειη μακρόχρονη πολιτικἡ µας, δηλαδἠ του συμθιθασμού των συμφερόντων πελατών, μετόχων, υπαλλήλων καιτου τόπου γενικότερα. Αντίτυπα της ετήσιας ἔκθεσης 1982 μποροὺν να ζητηθοὺν απὀ τα Γραφεία της Τραπέζης Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ, Μέγαρο Κἑρµια, Διαγόρου 4, 7ος όροφος, Τ.Κ. 4884, Λεύκωσία. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ δονλνο) Εξυπηρέτηση Κυπρίων Αγγλίας - Σὐνδεσῆτους µε την πατρίδα. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Χορήγηση δανείων για αναπτυξιακούς σκοπούς. ΟΡΙΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Χρηματοδότηση µε το σύστηµα ενοικιαγοράς. ΠΑΗ ΝΙΔΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ἔχει καί θεωρεῖ το παιγνίδι, χωρίς ἀρχικά νά τό συνει- δητοποιῆ, ὡςμοναδικόν λειτούργη: μα τῆς ζωήστου. Η ἀνάπτυξις καί ἡ ἀνέλιξης τοῦ παιδιοῦ διαμορφοῦν- ται εἰς τό παιγνίδι. Τό παιγνίδι εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἀναγκαῖον ἀλλά καί πα ραίτητον στοιχεῖον εἰς τήν διαµόρ- Φωσιν τῶν σωματικών. τῶν πνευματικῶν καὶ τῶν ψυχικῶν ἵκα: νοτήτων τοῦπαιδιοῦ. Τό παιγνίδι εἰ- ναι ἡ ζωή τοῦ παιδιοῦ. Εἰς αὐτό διοχετεύει κάθε ἐνεργόν δρᾶσιν καί συνεχῶς κεντρίζει τήν Φαντασία του. ᾿Εκπαιδεύει τόν νοῦ του καὶ δοκιμάζεται καί πειραματίζεται καί ἐφευρίσκει τρόπους ἱκανοποιήσεως τῶν δραστηριοτήτων του ἀσκούμε: νος σωματικά, πνευματικά καί ψυχι- κά, Οἱ ΓΟΝΕΙΣ καί οἱ κηδεµόνες καί οἱ διδάσκαλοι ὀφείλουν νά γνω ρίζουν ὅτι τό παιγνίδι δέν εἶναι διά τό παιδί οὔτε ἄσκοπον, οὔτε ἄχρη: στον, οὔτε σπατάλη χρόνου πολυτί- µου. Τό παγνίδι εἶναι χρόνος παραγωγικός καί ἀπαραίτητος διά τήν φυσιολογικήν ἀνάλιξιν τοῦ παι- διοῦ. 'Ο σωστός πατέρας καί ἡ σω- στή μητέρα δέν ἐμποδίζει τό παιδί, ὥστε νά µή παίζη. Οἱ φιλόστοργοι γονεῖς φροντίζουν τό παιδί νά παί- ζη, ἀλλά καί τοῦ προσφέρουν τά κατάλληλα παιγνίδια καί τούς κα: τάλληλους χώρους διά παιγνίδι. Εἶναι ἰατρικῶς παραδεκτόν ὅτι παιδί πού παίζει ἀπερίσπαστον καί ἀνενόχλητον εἰς χώρους πού τό χα- ροποιοῦν ἀναπτύσσεται Φυσιολογι- κά ψυχοσωµατικά. Καΐ γονεῖς πού ἐπιμελοῦνται τοῦ παιγνιδιοῦ τοῦ παιδιοῦ τους καί τό ὑποβοηθοῦν νά ἔχη καλούς φίλους καί συμπαΐκτας προσφέρουν εἰς τό παιδί τήν µονα- δικήν εὐκαιρίαν ἀναπτύξεως τῶν τόσων πολυτίµων διαπροσωπικῶν σχέσεων. Οἱ γονεῖς καί οἱ ἐνήλικες δια: κριτικά καί μὲ πνεῦμα ἀγάπης Φροντίζουν ὥστε τά παιδιά κατά τό παιγνίδι νά προλαμβάνουν καί νά ἀποφεύγουν κα τραυματισμούς καί ἀτυχήματα καί δηλητηριάσεις. ᾿ Επί πλέον δημιουργοῦν τάς καταλλή- λους προὐποθέσεις, διά νά ἀποφεύ- γωνται ζηµίαι εἰς τὸν χῶρον τοῦ παιγνιδιοῦ, είτε αὐτός εἶναι ἡ οἰκία, εἴτε ἡ αὐλή, εἶτε ἡ παιδική χαρά. Τό παιδί πού ἀναπτύσσεται φυ- σιολογικά τρέχει καί πηδᾶ, φωνάζει καί γελᾶ, παίζει ζωηρά ἤ ἥἤσυχα καί ἔνεργητικά ἀπορροφᾶται ἀπό τό κατάλληλον παιγνίδι καί ἐπιδίδεται μέ ὅλας τάς δυνάμεις του ἀποσκο- πόν εἰς τήν ψυχοσωμµατικήν του ἱκα- νοποίησιν. Όλα τά παραδοσιακά παιγνίδια τελειοποιοῦν τάς δεξιότη- τας τοῦ παιδιοῦ. Καὶ παρατηρεῖ κα- νείς νά ἐπαναλαμβάνει τήν Ἴδιαν κίνησιν π.χ. μὲ τήν κούκλαν τό αὐ- τοκίνητον ὡς εὐσυνείδητος ἐργά- της. Η κινητικότης τοῦ παιδιοῦ ᾱ- πό τῆς βρεφικῆς ἡλικίας συμβάλλει εἰς τήν σωµατικήν ἄσκησιν, ὥστε βαθμιαία νά δυναμώνειτό σῶμα καί ἀναπτύσσωνται φυσιολογικά αἱ αἷ- σθήσεις καί τά αἰσθητήρια ὄργανα, τό ἀναπνευστικόν, καί κυκλοφορι- ακόν καὶ τὀν νευρικὀν σύστῃµα. Εἷ- ναι πράγματι τό παιγνίδι ἡ πλέον εὐχάριστη σωματική γυμναστική καὶ ἄσκησις διά τό παιδί, Ἶ ὐ χαρί- ζει εὐρωστίαν καί χάριν καί εὐεξίαν. Τό παιδί μέ τά µιµητικά, τά ᾱ- γωνιστικά καί τά καταοκευαστικά παιγνίδια καλλιεργεῖ τάς πνευµατι- κάς δυνατότητας, καΐτάς ψυχικάς ἵ- κανότητας. ᾿Η µίµησις εἶναι ἔντονος µέχρι τῆς ἡλικίας τῶν 6 χρόνων καί δι᾽ αὐτῆς τό παιδί ἀντιλαμβάνεται ὅτι δὲν εἶναι µόνον τό ἐγώ ἀλλά καί τό ἐσύ μέ τή διάκρισιν καίτόν διαχωρι- σµόν κατά τήν ὥραν τοῦ παιγνιδι- οὔ, Καί αὐτό γίνεται μὲ παιγνίδια διάφορα, ὅπως ἐργαλεῖα, σκεύη κουζίνας, αὐτοκίνητα. Μετά τό ἕ- κτον ἔτος τό παιδί συνεργάζεται ᾱ- νετα μὲ συνοµίληκους κατά τό παιγνίδι, ᾿Επίπλέον μαθαίνει νά σἒ- βεται ἐλεύθερα χωρίς πιέσεις καὶ τά ἔνοχλητικά µή καί δὲν καί ὄχι τούς κανόνας τοῦ παιγνιδιοῦ ὅσον αὐ- στηροί καί ἄν εἶναι καί συνηθίζει ἑ- κούσια εἰς τήν πειθαρχίαν. Εἰς τό ὁμαδικόν παιγνίδι τό παιδί συμμετέχει τίµια καί πειθαρχη- μένα καί διακρίνεται ἀπό τήν ἔλευ- θερίαν τήν συνειδητήν, ἡ ὁποῖα στηρίζεται εἰς τήν δικαιοσύνην τήν συνεργασίαν, τήν ἀλληλεγγύην με αὐτοπειθαρχίαν καί σεβασμόν τῶν δικαιωμάτων καί καθηκόντων τῶν συμπαικτῶν καί τοῦ ἑαυτοῦ του. Καί τό παιδί ἀποκτᾶ αὐτοπεποίθη- σιν, περιορίζει τήν ἐπιθετικότητα καί διοχετεύει τήν δραστηριότητα του μέ θέλησιν καί πρωτοβουλίαν εἰς τήν ἅμιλλαν μέ μοναδική αὐτο- κυριαρχία. Ὅλα αὐτά ἱκανοποιοῦν τόπαι- 'δί καί τοῦ δημιουργοῦν ἱκανοποίη- σιν καί εὐχαρίστησιν, µέ τάς ὁποίας διαβάζει ἄνετα καί θεωρεῖ τήν σχο- λικήν ἐργασίαν παιχνίδι, πού τό ᾱ- νεβάζει πνευματικά καὶ τό ξεκουράζει ψυχικά καί τοῦ προσφέ- ρει χαρά καί µεγάλη ἱκανοποίησιν, Εἶναι ἀπαράδεκτον γονεῖς καί κηδεµόνες νά διακόπτουν τό παι- γνίδι τοῦ παιδιοῦ χωρίς σοβαρόν λόγον καί κατανόησιν ἀπό τό παιδί. ᾿Αψυχολόγητοι διακοπαί ἀναπτύσ- σουν πεῖσμα καί ἐπιθετικότητα εἰς τό παιδί, Τό παιδί πού παίζει διακρί- νεται ἀπό τήν χαράν καί τό γἔλιο καί τήν ψυχικήν ἱκανοποίησιν. Ο:- Φείλουμε ὅμως νά γνωρίζουμε καί νά ἀναγνωρίζουμε ὅτι τά πολεμικά παιγνίδια σκληραίνουν τόν χαρα- κτήρα τοῦ παιδιοῦ καί τοῦ δηµιουρ- γοῦν συναισθήµατα δυσάρεστα, ὅπως ἀγωνία καί φόβο, καταπίεσιν καί βιαιότητα, Αντιθέτως τά παρα- δοσιακά παιγνίδια ἰσχυροποιοῦν τόν χαρακτῆρα καί ἀνακουφίζουν ἀπό λύπην καί µελαγχολίαν, ἀπό ἀ- νασφάλειαν καὶ φοβίας, ᾿ Ακόμη τοῦ διορθώνουν τά ἐλαττώματα καί ἀναπτύσσουν τήν τάσιν καί τήν ἔπι- δεξιότητα καϊ τήν χαράν διά ἐργασί- αν. Τό παιδί πού ἀφοσιώνεται εἰς τό παιγνίδι ἀντιμετωπίζει κάθε δυσκο- λίαν χωρὶς νά ὑπολογίζει κόπωσιν, καί χρόνον καὶ γίνεται ἐργατικόν καί παραγωγικόν διότι καλλιεργεῖ τήν πρωτοβουλίαν καί τήν θἔλησιν μὲ προεξάρχουσαν τήν αὐτοκυρι- αρχίαν. Τό ὁμαδικόν παιγνίδι εἶναι πη: γή χαρᾶς διά τό παιδί καί ἀποτελεῖ τήν πρώτην ἐπαφήν μέ τήν κοινωνι- κήν ζωήν. Τό παιδί πού δέν παίζει ἰατρι- κὠς καί ψυχολογικῶς εἶναι νευρω: τικόὀν καί νοσηρά Ψυχοπαθολογική προσωπικότης, ἸΚαί χρειάζεται ἰα- τρικήν ἔξέτασιν καί παρακολούθη- σιν. Τό φυσιολογικόν παιδί εἶναι χαρούμενον καί γελαστόν, γεμᾶτο σφρϊγος καί κίνησιν,-ζωήν καί παι- Υνίδι καί ἀναπτύσσεται κατά τρό- πον ποὺ τοῦ ἔξασφαλίζει τήν ἀνάπτυξιν ὁλοκληρωμένης προσω- πικότητος, σα ο σ «ᾱ, Α ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΤΟΥ 1983 ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΛΙΔΕΙΑΙ ΑΠΌ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΒΕΘΛΙΓΗΝ «ΑΓΩΝΙΖΟΥ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» 1 Τιμ. στ’ |2) ΜΕΡΟΣ ϐϱ΄ ͵ --. .-- καὶ τοιουτοτρόπως ὡμολόγησε Ῥημοσίαν ΊνΡΥ τη κεφαλῇ καὶ ἐπ' τῶν πρ α τὴν Σύνοδον ταύτην, εἰμὴ µόνον ὁ θεῖος λόγος τῶν Γραφῶν, τῶν 2 Όἰκουμενικῶν Συνόδων, τῶν Κανόνων καὶ τῶν Πατέρων. Αὕτη » Πρὸ τῆς ΣΤ΄ Οἴκουμεν,κῆς Συνόδου ἠγωνίσθη κατ Ἐκκλησίας Ἡαποκαισαρισμόν σταµένους εἷς συμµόρφωσι, προ: ΠαΙδι ΚΑΙΞΛΓΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 3. Ἐκάλεσε τοὺς ὀρθοδόξως ἔνι- ἂ ς τὰς συνοδικὰς ἀποφάσεις τῆς αἱρέσεως τοῦ Παποχα:σαχρ:σμ.ῦ. Πὐγήθη ἀντίθεον µετάνοιαν διὰ ἂά ἔσεως τ . τὸν ἐνιστάμενον κατὰ --- Πχ ολο αμα ι Μητροπολίτην Κυρηνείας Κυπρ:κνόν. Ἐδέγχθη τὴν µετάνοιαν πτώ τῆς παποχα:σαρικῖς αἱρέσεως Χαγονικὸν { Ἶ - ο) σεως τοῦ Μητροπολίτου Πάφου. Τέλος, οἱ συγκροτήσαντες τὴν γέαν ληστρικὴν ταύτην Σύγοδον τοῦ Παποκαισαρισμοῦ ἐτίησαν ἃ τὸν ἀποθανόντα ἓν ἀμεταγοησία παποκαΐσαρα Μακάριου. Μετέδη- 8 ες τς ἒν εωῆ ὁ σαν εἰς τὸν τάφον του καὶ ἐτέλεσαν μνημόσονον ὑπὲρ τοῦ αἱρεσιάρ- 7ου των). να ἲ 1 ὃν - Ἡ ὀνομασθεῖσα «Ὑπερμείζων καὶ Ὑπερτελῆς Σύνοδος» Λευ- 3 Δ’ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΔΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ α - . ἃ8 Πολλὰ τὰ δεινὰ ἐκ τῆς παποχαισαρικῆς ἀποστασίας ἐν Κύ- Ἡ { σδύ ν πρῳ. Ἀΐρεσις, διαίρεσις καὶ παντοῖα: συµφορα:. Κατόπιν «αν τὸ ἐπιθάλλεται νὰ γίνη: Μετάνοια. Μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ εἰς Εὐαγγελίῳ», κηρύσσε: ὁ Κύριος ἡμῶν ἸΤησοῦς Χριστός. Διὰ {ξ Σὲ τοῦ ἀποστέλου τῆς Κύπρου ἁγίου Βαρνάθα παραγγέλλει, µάλι- { τπτ 3 ,α.ερ”. ἓν -ὢ τὴν αῴζουσαν Ορθοδοξία». «Μετανοεῖτε καὶ πιπτεύετε ἐν τφά “ον ͵ χο 1529 τά. στα σήμερον: «προσέχωμεν ἐν ταῖς ἐσχάταις Ἠμέρα:ς»- «Τὸ τέ- δα λείο σχάνδαλον («ὁ ἸΑντίχριστος»”) ἠγγικενὴ. Ὁ ἐχθρὸς τῶν Φυχῶν «ταπευώσει τρεῖς»᾽''. Ἐν προκειμένφ, προφανῶς, ξ τρεῖς Πατριάρχας. «Γΐνεσθε», λοιπόν, «θεοδίδακτοι, ἐκζητοῦντες ἃ ὴ ε 4 τὶ ζητεῖ Κύριος ἀφ᾽ ὑμῶν, καὶ ποιεῖτε, ἵνα εὑρεθῆτε ἐν ἡμέρᾳ αχρί- ἃ / .ρᾳ1944 σεως»””3 ἐκ Σεξιῶν τοῦ ἐρχομέγου δικαίου Κριτοῦ””.. -, ο μή δν ᾱ ΄ ν Τὶ ζητεῖ Κύριος ᾽Αποστροφὴν τῆς αἱρέσεως, ὡς θηρίου 6 «μετὰ ἰοῦ (δηλητηρίου) θανασίµου», λέγει ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρωυῖ, καὶ ὁλοκληρωτικὴν ἐπιστροφὴν εἲς τὴν ᾿Ορθοδοξίαν. 3 ες ᾽Αποκήρυξιν τῆς αἱρέσεως τοῦ Παποχαισαρ:σμοῦ καὶ ὁμολογίαν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, μετὰ διχθέσεως μάρτυρος τῆς Ὀρθοδοξίας. Υὸ αἱρέσεως καὶ ὑπὸ τῶν µέχρι σήμεροῦ ὀπαδῶν της. Ίνα οὕτω γένη ἐν Κύπρῳ ἀληθὴς ἔνωσις, ἐρθόδοξος καὶ σωτήριος. Ἀύγαται νὰ πραγµατοπο:ηθῇ ἡ εὐλογημένη αὕτη ἕγωσις. ἃ Ἀϊὰ τέγος τρόπο»: Διά Ορθοδόξου Συνόδου Ἑνώσεως τῶν Κυπρίων. Αιὰ συγκροτήσεως Ορθοδόξου Συνόδου µόνον τῆς Κυπριακῆς Ἐκ- αλησίας. Αιότ: πάντων τῶν Βυπρίων. Καὶ ὑπὸ τῶν ἐνισταμένων χατὰ τῆς 4 αὐτοκέφαλος καὶ αὐτοδιοίκητος εἶναι ἡ Εκκλησία Ἡ τῆς Κύπρου. θάσει ἐχχλησιαστικῆς ἀποφάσεως, ἦτοι τῆς Τ΄ 'Α- π. γίας Οὕκουμενιχῆς Συνόλουὔ, ἀλλὰ καὶ πολιτειακῆς πράξεως, ἃ Ἀηλαδὴ τοῦ Αὐτοκράτορος Ζήνωνος (414 - 491) (8). Καὶ διότι αἱ δύ. παποκα.σαρικαὶ Σύνοδο, Λευκωσίας, τοῦ 1918 καὶ τοῦ 1989, δα αὖγ, ὅτι σήμερον αἱ ἐκτὸς τῆς Κύπρου ἄλλα: χατὰ τόπους δοξοι Ἑκκλησίαι ἀδυνατοῦν νὰ θοηθήσουν τὴν Κυπριακὴν ἐκλησίαν ἐρθοδόξως. Τοῦτ» προσεπιμαρτυρεῖ καὶ ἡ κοινωνία οκαθηµένων τῶν Ἐκκλησιῶν τούτων μετὰ τῶν ἐν Εύπρῳ παποκαισαρικῶν. Ἡ Ἠύπρες εἶναι δυνατὸν νὰ κατορθώση «τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως»”), διὰ τῶν ἰδίων αὐτῆς ἐκκλησιαστικῶν δὺ- γάμεων ἐν τῇ θείᾳ Χάριτι. Ἐάν, ὅπου «εἰσὶ δύο ἢ τρεῖς συνηγµένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐχεῖ εκ. ἐν µέσῳ αὐτῶν», λέγει Κύριος... πόσῳ μᾶλλον πάρεστι καὶ ἐνεβγεῖ ὁ Χριστός, ἐν ἁγίᾳ Συνόξῳ πολ- λῶν ἐρβολοξούντων. Διότι φήνεδρες» καὶ «πρὀεδρος» ταύτης «ἆο- ράτως- εἶναι «ὁ Χριστός»... Εἰς τὴν προτεινοµένην Σύνοδον Ἑνώσεως ἢ Ἑνότητος νὰ Ε8 μετάσγουν οἱ ἐγιστάμενοι κατὰ τῆς αἱρέσεως. Οχ: ὡς τιµηταί ἁλλ ὡς μαθηταὶ τὸν ἁγίων Πατέρων. Δύναντα: ὅπως νὰ µετά αλοον καὶ οἱ νῦν παποκαισαρικ»ί. Οχ: ὡς αἱρετικοί, ἀλλ) ἐν µε: Ὦξ ταμελείᾳ., Ναὶ μέν, δὲν εἶναι δυγατὸν νὰ συναριθμηθοῦν εἲς ὌὈρθό- ἔοξον Σύνοδο οἱ περὶ τὴν πίστιν ἀφεβοῦντες, ὡς λέγει ὁ Μ. 'Α- θανάσιος τι. Ἐὰν ὅμως οὗτοι µετανοήῄσουν, ὀμολογοῦντες ὌὈρθο- ἃ δοξίαν, δύνανται, λέγει ἡ Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύναδος''. Διὰ τοῦτο ἃ Πατέρες τῆς Αγίας ταύτης Συγόδου «ἐξεθόησαν. Πάντες ἡμάρ- 9 τοµεγ, πάντες συγγνώµην αἰτοῦμεν»'. “Αλλὰ ἀδυνατοῦν νὰ µε- τάσχουν τῆς Συνόδου ἐχεῖνοι, οἳ ὁποῖοι ἐπέφερον «πληγὰς καὶ 6α- 38 σάνους ἀγδράσι φοβουµένοις τὸν Κύρ:ον». Διότι ὁ διώξας Ὄρθο- ἃλ δόξους «οὐκ ἔστιν ἄξιας ἐπισκοπῆς»]'. Οὐδεὶς θὰ εἶναι τιµητὴς εἰς θὰ εἶναι Σύγοδος «ἐν ὀνόματι Κυρίου, ἓν εἰρήνῃ καὶ φυλακῇ τῶν Κανόνων», ἦτοι ἀληθῶς Ὀρθόδοξος Σύνοδος. Ἡ Σύνοδος Ενώσεως ἢ Ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρω ἃ υοεῖται ὡς ἀντιαιρετική. Ἐφ᾽ ὅσου ὑφίστατα: ἓν Κύπρῳ ζήτημα 4 πίστεως, δὲν ἐπιτρέπετα: νὰ προκρίνητα. ἐν Συνόδῳ ἐξέτασις ἅ πράγματος ἑτέρου «τῆς περὶ πίστεως ἐξετάσεως», ὡς λέγει ὁ Μ. ᾿Αθανάσιος', «Χρὴ (πρέπει) γὰρ πρῶτον πᾶσαν περὶ τῆς πίστεως Σιαφωνίαν ἐκκόπτεσθαι (νὰ ἐχχόπτηται) καὶ τέτε τὴν περὶ τῶν πραγμάτων ἔρευναν ποιεῖσθαι».”. Ἔπιδάλλετχι ἡ ἐν λόγῳ Σύνο- ος ι μα Ξ ) ἕος νὰ συγκροτηθῇ κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Παποκαισαρισμοῦ. Δη- ν , Ἀ . κ κ λαδή, διὰ νὰ χαταδικάση τὴν παποχαισαρικἡν αἴρεσιν χαὶ τὰς δύο ἐν Κύπρῳ παποκαισαρικὰς Συνόδους τοῦ 1918 καὶ τοῦ 1989. ἃ Νὰ ἀναθεματίση τὸν αἱρεσιάρχην Μακάριον καὶ τοὺς τυχὸν ἆμε- τανοήτους πιστοὺς τοῦ Παποχαισαριαμοῦ. Νὰ κατακρἰνη πᾶ- σαν ἄλλην καιγοτοµίαν, γενοµένην ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Κύπρου, καὶ φώνως πρὸς τὴν κανονιχὴν ἐντολὴν καὶ πρᾶξιν τῆς ὌὈρθ2δ4- ἵο'--υ- 4 ξου Ἐνκλησίας. Νὰ διευθετήσῃ δὲ καὶ εἴ τι ἕτερον ἐπεῖγον ἐκ- Χλησιαστικὸν ζήτημα. . Αὕτη ἡ τακτικὴ τῶν “Αγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ὀρ- θοδόξου Ἐκκλησίας. Καὶ οὕτω δύναται νὰ συνέλθῃ καὶ νὰ ἔργα- 5μᾳ ἡ προτεινοµένη Ὀρθόδόξος Σύνοδος τῆς Κνυπριακῆς Ἐκκλη- ον ο ορ σπλόση ὁ δλας ἐκ τῆς αἱρέσεως. Διὰ νὰ ἔπι- ἀτήση ἡ εἰρηνοποιὸς Ὀρθολοξία, Διὰ νὰ ἐγωθοῦν οἱ Κύπριο:, Διὰ νὰ Ὀπερισχύσῃ ἡ λύναμις τ λάνησος, πλῆθος ψυγῶν. στι ι ΑΝΑΓΚΗ ΑΓΩΝΟΣ Πῶς ὀύναται νὰ πραγµατος νε οκ μρον Ραγνατοποιηβή ἡ Ὀρθόδοξος Σύνοδος Ἑ Ἴὖσεως τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου Α΄ Ὀρθόδοξοι Σύναδοι τ τῶν αἱρέσεων, ἀλλὰ κατό Ἡ Α΄’ καὶ Β Οὐκουμενικαὶ Σύν . ΔΙΣ ο 125 π { Διά τοῦ καλοῦ ἀγῶνος. βειανισιοῦ καὶ τῆς Πνευματοµαχίας, διὰ τῶν ἂν ων τῶν ἁγίων Ἡ ατέρων Αλεξάνδρου σίου, Μ. Βασιλείου, Γρηγορίου τοῦ Θε Ἀθυμενικαὶ Ῥύναδοι ἐγένοντο κατὰ τ Υοφυσιτισμοῦ, διὰ τῶν ἀγώνων Κυρίλλου Αλεξανδρείας, τοῦ. Ορθοδόξων Χριστιανῶν Κων μενικῆς Συνόδου διεξήχθησαν ὀρθόδοξοι ἀγῶνες ὀυασεξῶν συγγραμμάτων, τὰ ὁπ Ἂ βλόγου κ.ᾶ. Ἡ Γ΄’ καὶ Δ΄ Οἱ- ὑπὲρ τῆς Ορθοδοξίας π.χ. τοῦ ἁγίου ἁγίου Λέοντος Ῥώμης, ἀλλὰ καὶ τῶν σταντινουπόλεω-ς ἐγαντίον τῶν οἷα χατεδικάσθησαν ὑπ αὐτῆς. ως τοῦ Μονοθελητιαμοῦ μάλιστα τὰ τῆς αἱρέσε- Ἡ »ὲ 7’ Οἰκουμεγικὴ Σύνοδος θόδοξοι ἠγωνίσθησαν μέχρις αἴρατος ἐπὶ δεχαετ σεως τῆς Εἰκογομαχίας, Διακρίγεται δὲ μες Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Αἱ Σύνοξ». τῆς καρπὸς νο ὑ τούτων ὁ ἅγιος Διά τοῦ καλοῦ ἀγῶν ο Ἠιμαωωος, χον . ς Ῥνώσεως Κύπρου. Τὸ, ἀγῶνα τοῦτον ἀδυνατοῦν νὰ ἀνα- κα, οἱ ἀμεταμέλητοι παποκλισαρικοί. Διότι πῶς θὰ στ ὃ' Ὅτοι κατὰ τῆς αἱρέσεώ- τ | ἀπᾶρ εἷς µας ος το ἵς αἱρέσεώς των καὶ ὑπὲρ τῆς χαταλυούσης τὸν Π αποκαισαρισμὸν Ορθοδοξίας: ΘΟἱ τοιοῦ έ ος γῶνα ὑπὲρ τᾷς ἔρθρλα” ᾖ ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς ὀρθοξέξου πίστε 219 Α2ΥΦ τῆς αἴρετικῆς προαιρέσεώς των α ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ν ύ ἵν Φ . : ν . ά. ν Φ γὰ κηρύξῃ τὴν πατρῴαν Ορθοδοξίαν. Κατόπιν, νὰ τακτοπο.ἡσηῃ | τὸ θέµα τῶν Μητροπόλεων καὶ τῆς ᾿Αρχιεπισχοπῆς Κύπρου, συµ- ο ἕ πίστεως. Διὰ γὰ σωθῇ ἡ Μεγα- ἂὲ κ Ἡ τῆς Ἐκκλησίας ἐγένοντο ἐξ αἰτίας ἽἩ πιν θεχρέστων ἀγώνων τῶν Ὀρθοδόξων. ον 0δοι συνεκλήθησαν κατὰ τοῦ Α- : τιαιρετικῶν ἀγώ- ᾧ Αλεξανδρείας, Μ. Άθανα- πλ τοῦ Νεστοριανισμοῦ χαὶ τοῦ Μο- ἃ 5. Πρὸ τῆς Ε΄ Οἴκου- ὃξ ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής. ἃά ἐπραγματοποιήθη, δ.ότι οἱ Ὄρ. “Ὢ ἰας κατὰ τῆς αἱρέ- η Ορθοδοξίας ἃ τῶν ἀντιαιρετικῶν ἀγώνων τῶν Ὀρθρροος .. ση ος, Ἀριπόνι θὰ γίνῃ καὶ ἡ ᾿Ὀρθόδοξος δύ- «Ἅ εοῦτοι εἶναι. ὡς Ἔιοῦτοι Εἶναι, ὡς πρὸς τὸν ἡ Υεκροῖν Ἡ ἀσθεγεῖς πρὸς θάνα- ἃ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 6p
ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ «ΔΙΓΕΝΗΣ» ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Πολιτική 5p
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 4p
ΑΝΑΓΚΗ «ΥΠΕΡΜΕΙΖΟΝΟΣ» 3p
«ΙΛΑΡΟΤΡΑΓΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ» 3p
ΝΑ ΠΟΙΟΣ ΥΠΗΡΞΕ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 3p
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Κυπριακό 3p
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ Πολιτική 3p
ΑΓΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2p
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΓΝΙΔΙ 2p
ΑΦΕΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κυπριακό#Πολιτισμός 2p
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΘΑ ΡΙΞΕΙ ΕΙΔΩΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΓΚΡΕΜΙΣΕΙ ΑΝΤΡΙΑΝΤΕΣ 1p
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΕΚ 1p
ΟΙ ΑΤΙΜΟΙ 1p