Back

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1984-12-01

ΛΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1984 Η ΚΟΣΜΙΚΗΕΞΟΥΣΙΑΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Η ἱστορία τοῦ Ἔθνους µας, μᾶ φορεῖ ὅτι ἡ φυλή µαςἡ ἑλληνική φυλή ορ εἰςτό πέρασμα τῶν αἰώνων τῆς πολυκύμαν, της ζωῆς της εἶχε θερµήν πίστιν εἰς τόν Θεόν καί ἔβάδιζε σύµφωνα μέ τό ἅγιον θἐληµάτου ἑπροόδευε, Ἐμεγαλούργει καί Εδοξάζετο 'Οσάκις ὅμως Εγκατέλειπε τήν πίστιν της τήν ἀφοσίωσίν της εἰςτόν Θεόν καί ἀντίθετα τβά- διζε πρός τά θεῖα του προοτάγµατα, εἰς ἔσω- τερικὲς διαμάχες καί συγκρούσεις περιεπλέ- κετο καί εἰς σκληρούς πολέμους με Έξωτερι- κούς Εχθρούς Εσυγκρούετο, οἱ ὁποῖοι πολύ συχνά τήν ὑπεδούλωναν καί τήν Ἑταπείνω- ναν. Καΐδιάτό πολύπαθο Νησί µας, τήν Ίδιαι- τέραν µας Πατρίδα Κύπρον τά Ἴδια ἔχει νά μᾶς ἀναφεέρη. Καί διά νά µή ἀνατρέξωμεν εἰς τό ἀπώτερον παρελθόν, σάν παράδειγµα ἅἄς μᾶς Επιτραπῆ νά διατυπώσωµεν τήν σκέψιν ὅτι τοῦτο, πού εἰς τὲς ἡμέρες µας συμβαίνει, Εδῶ εἰς τήν πατρίδα µας, ἡ µεγάλη της δηλ. περιπέτειας καί ἡ τόση της δοκιμασία, ποῖος μπορεῖ νά μᾶς Εγγυηθῆ ὅτι δὲν Έχουν ὡς αἰτί- αν των τήν ἀναμφισβήτητον ἀπομάκρυνσίν μας ὅλων τῶν κατοίκων της καί ἰδιαιτέρως ἡμῶν τῶν Ελλήνων χριστιανῶν, ἀπό τόν ἠθικόν νόµον τοῦ Θεοῦ καί τό ἅγιον θέληµά του, μὲ τὲς ἀπειθαρχίες καί παρακοξς µας εἰς τες θεῖες Εντολἒς του, μέ τὲς ἄπειρες παραβά- σεις µας εἰς τά θεῖα προστάγµατα τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίουτου καί εἰςτήν περιφρόνησιν τῶν ἱερῶν Κανόνων τῆς ἁγίας του Εκκλησίας, ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς, ὅταν μέ τά χει- ροκροτήµατά µας τά ἀτελεύτητα Ἐπεδοκιμά- ἴαμεν αὐτὲς τὲς παραβάσεις καί Εκτροπές Ποῖος ἀπό μᾶς ἀμφιβάλλει ἤ δέν θέλει νά ἀντιληφθῆ, ὅτι στές ἡμέρες µας, τά δύο μεγά- λα κυρίως ἰδανικά τῆς πίστεως καί τῆς πατρί- δος, γιάτά ὁποῖα οἰπατέρεςμας μέ ἡρωῖϊσμόν καί αὐτοθυσίαν ἠγωνίσθησαν, διάνά ἔχωμεν ἀκεραίαν τήν πίστιν καί ἔλευθέραν τήν πα- τρίδα, ἀνεπανόρθωτον καθίζησιν ὑπέστη- σαν, εἰς σημεῖον πού ὁ τόπος µας νά µοιάζη με ξεφραγον ἀμπέλι «ἔτοιμον εἰς διαρπαγήν», ἓξ αἰτίας βεβαίως τῶν ἰδικῶν µας παραβάσεων καί Εκτροπῶν εἰς τά πρός αὐτόν τόν Θεόν καθήκοντά µας, Τήν ἀλήθειαν αὐτήν, ἡ ὁποία βεβαίως ὶσχύει γιά ὅλουςτούςλαούς, ὄχι µόνον ἧπαγ- κόσµιος ἱστορία ἀναφεέρει, ἀλλά καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐπιβεβαιοϊ, ὅταν διά τοῦ προφήτου τουµέτάλόγιατου αὐτά ὁ Θεόςπροειδοποιεῖ τούς ἀνθρώπους, «Εάν θέλητε καί εἰσακούση- τε µου τά ἀγαθά τῆς γῆς φάγεσθε, Εάν δὲ µή θέλητε, μηδέ εἰσακούσητέ μου, µάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται (Ἠσ. 1, 19). Διά τήν ἰδίαν ἀλήθειαν καί ὁ ᾿Απ. Παῦ- λος ὑψώνει τήν φωνήν του διά νά μᾶς πῆ, ὅτι Εάν εἰς τό παρελθόν «πᾶσα παράβασις καί παρακοή {εἰς τό θέληµα τοῦ Θεοῦ) Έλαβεν ἔνδικον µισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς Εκφευξό- µεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας» (Εβρ. 2.2) 'Ο ᾿Απ. Παῦλος δηλ. ἀναφξρεται µετά λόγιατου αὐτά εἰς τήν δικαίαν ἀνταπό- δοσιν καί τιµωρίαν τοῦ ᾿Ιουδαϊκοῦ λαοῦ Εξ αἰτίας τῶν παραβάσεών του εἰς τόν Μωσαϊ- Κόν νόµον, διά νά βγάλη τό συμπέρασμα, ὅτι ὅπως κάθε ἄλλος λαός, ἔπομένως καί Εμεῖς, πώς εἶναι δυνατόν νά ἀποφύγωμεν μιᾶς τι- µωρίας καί δικαίας ἀνταποδόσεως διά τὲς δικές µας παραβάσεις καί παρακοξς εἰς τόν νόµον τοῦ Θεοῦ δεδομένου ὅτι «τά ὀφώνιᾳ τῆς ἁμαρτίας εἶναι δυστυχία καί θάνατος», (Ρωμ. 6,23). Εἰς τήν προηγουµένην Ἐκδοσίν του ὁ ἀγαπητός «᾿ Εθνικός Φύλαθδ Εδηµοσίευσεν ἄρθρον µας, εἰς τό ὁποῖον ἀνεφέραμεν πα- ραβάσεις καί παρακοές, οἱ ὁποῖες Σσημειώ- θησαν εἰς ἱερούς Κανόνας τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας µας καί οἱ ὁποῖοι «επί ποινῇ κα- θαιρέσεως, ἀπαγορεύουν εἷς τούς κληρι- κούς, εἰςτούς πνευματικούς δηλ. Πατέρες τῆς ᾿Εκκλησίας, νά ἀναλαμβάνουν καί νά ἀσκοῦν κοσμικές Εξουσίες, Θά ἦτο ὅμως παράλειψις εἰς τοῦτο τό ἄρ- θρον µας, νά µήν ἀναφξρωμεν καί χωρίατοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου διά τῶν ὁποίων ὁ Κύριός µας καί μὲ λόγια του καί μὲ τό παράδειγμά του μᾶς ἐδίδαξεν, ὅτι ἀντιτίθεται οἱ συνεργοί του κληρικοί, οἱ ἀφοσιωμένοι εἷς τό πνευµα- τικόν Του Έργον διά τήν σωτηρίαν τῶν ἀν- θρώπων, νά ἀναλαμβάνουν συγχρόνως καί κοσμικές φροντίδες, ἀξιώματα καί Εξουσίες. Καί τοῦτο, διότι ὑπάρχουν ἀκόμη Εκεῖ- νοι, οἱ ὁποῖοι καί εἴπαν καί ἔγραψαν καί Επιμέ- νουν, ὅτι οἱ ἀπαγορεύσεις αὐτές τόσον τῶν ἱερῶν Κανόνων ὅσον καί τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγε- λίου, δὲν μποροῦν νά συσχετίζωνται με τήν Κύπρον καί με τόν ᾿ Αρχιεπίσκοπον Μακάρι: ον, προφανῶς διότι παρεξηγοῦν τόν θεσµόν τῆς ᾿Εθναρχίας, ὁ ὁποῖος Εντελῶς διάφορος εἶναι μέ τήν πολιτικήν καί τὲς κοσμικές Εξου- σίες, θέµα τό ὁποῖο ἐπιφυλασσόμεθα νά μᾶς ἀπασχολήση εἰς ἄλλο ἄρθρον µας. Τόἱερόν Εὐαγγέλιον, λοιπόν, τ μᾶς λέγει σχετικῶς µετό θέµα µας, «ἡ κοσμική Εξουσία καί τό “1. Εὐαγγέλιον», Καί πρῶτον...., μᾶς παρουσιάζει τόν Κύριον νά καταδικάζη τήν συνύπαρξιν τῶν δύο Εξουσιῶν, ὅπως ἅπαμεν, τῆς ἱερατικῆς καί κοσμικῆς, μέ τά λόγια του: «Οὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν, Θεῷ καί μαμωνᾷ». Κανένας δηλ. δὲν μπορεῖ νά ὑπηρετῆ τούς δύο αὐτούς διαφορετικούς κυ- ρίους συγχρόνως, τόν Θεόν δηλ. καί τόν κό- σµον (Ματ. 6,24.) καί τοῦτο, ἀσφαλῶς, διότι «ὁ κόσμος ὅλος ἓν πονηρῷ κεῖταυ (Α΄ Ἰω. 6.19), ἓνῶ οἱ τοῦ Θεοῦ, «ἓκ τοῦ Θεοῦ Εσμὲν». Μέ τό χωρίον «ἀπόδοτε οὖν τά τοῦ Καί- σαρος τῷ Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Μαι, 22.16), ὁ Κύριος συνέστησεν εἰς τούς µαθητάςτου νά διαχωρίζουν ὡς ἀντίθετες µε- ταξύ των τές δύο Εξουσίες. «Οὐχ οὕτως ἔσται ἓν ὑμῖν». “Όταν κάπο- τεοἱ µαθηταί τοῦ Κυρίου Επεθύμησαν κοσµ!- κξς δόξες καί ἀξιώματα, γι αὐτό καί ἐπλησί- ασαν τόν διδάσκαλόν των μὲ τήν ἀπαίτησιν νάτούς δώση μεγαλεῖα, νά τούς κάµη ύπουρ- γούς πρωθυπουργούς, ὅταν θά γίνη βασι- λεύς, ὅπως τότε Επίστευαν ὅτι σύντομα ἔμελλε νά γίνη, ὁ Κύριος ὄχι µόνον τούς ἤλεγξεν ὅτι αὐτό πού ζητοῦσαν δὲν ἧἦτο οὔτε ὀρθόν οὔτε λογικόν, ἀλλά καί τούς Εξήγησεν ὅτι ἄλλη εἶναι ἡ Εξουσία τῶν πνευματικῶν ἡγετῶν, ὅπως ἔμελλαν νά ἦσαν ἐκεῖνοι, καί ἄλλη ἔκεί- νητῶν κοσμικῶν ἀρχόντων, ὅταν τούς Έλεγε: «Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν Εθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καί οἱ μεγάλοι αὖ- τῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. Οὐχ οὕτως δε ἔσται ἓν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὅς ἔάν θέλη γενέσθαι μέ- γας ἓν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος καί ὅς ἔάν θέλη ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος Έσται πάντων δοῦλος (Μαρ. 10, 42--45). Μέ τά λόγια του αὐτά ὁ Κύριος λέγει εἰς τούς µαθητάςτου, ὅτι δὲν πρέπεινάθέλουννά γίνουν αὐτοί κοσµικοί ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι διά τῆς βίας Επιβάλλουν εἰς τούς ἄλλους ἀν- θρώπους τές θελήσεις των διότι καί δεσποτι- κοί γίνονται τυραννικοί καί ἄδικοι ὅταν ἀνέλθουν εἰς τήν ἀρχήν ἀλλά ἄν θέλουν ἆλη- θινά μεγαλεῖα οἱ µαθηταί του νά Έχουν, πρέ- πει νά εἶναι ταπεινοί καί μὲ αὐτοθυσίαν καί ἀνιδιοτέλειαν νά προσφέρουν τὲς ὑπηρεσίες τους, ὡς ἄριστοιτοῦ Χριστοῦ ὑπηρέται, παρά- δειγµα δὲ νά ἔχουν εἰς τήν ταπείνωσιν αὐτόν τόν Κύριον, ὁ ὁποῖος εἶπεν ὁ Ἴδιος «οὐκ ἦλθε εἰςτόν κόσμον, διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆ- σαι καί δοῦναι τήν ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶνν (Ματ. 20.28). «Ἡ βασιλεία ἡ ἔμή οὐκ Ἐστιν ἓκ τοῦ κό- σµου τούτου» (Ίω. 18, 36). Μετά λόγιατου αὐτά ὁ Κύριοςτονίζει, ὅτι εἰς τόν κόσμον αὐτόν δέν ος γίνη βασιλεύς ἔπίγειος, νά καταλάβη δηλ. κοσµι- κές Εξουσίες, ἀλλά οὐράνιος βασιλεύς νά γίνη πνευματικός ἄρχων, διά νά κυβερνᾶ τὲς καρ- διὲς τῶν ἀνθρώπων, εἰς αὐτό δέ τό ἔργον του καί οἱ µαθηταί καί ὁπαδοί του θέλει νά τόν μιμοῦνται. Εἰς δύο δὲ περιπτώσεις ὁ Κύριος, διά νά γίνη παράδειγµα εἰς τούς µαθητάς του ἠρνή- θη νά ἀναλάβη κοσµικήν Εξουσίαν. Πρῶτον, ὅταν εἰς τούς πειρασμούς του ἀπό τόν διάβο- λον Εξεφυγετήν παγίδατου νάτόν Εμπλέξη εἰς τήν κοσµικήν Σξουσίαν. «Ὕπαγε ὀπίσω µου Σατανᾶῶ (Ματ. 4,8) τοῦ εἶπε. Καί δεύτερην Φφοράν, ὁ Κύριος Εξεφυγε τόν πειρασµόν νά περιπλεχθῆ εἰς κοσµικήν ἔξουσίαν, ὅταν οἱ Ιουδαῖοι µετά τό θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων, «Ἔμελλον ἁρπάζειν αὐτόν ἵνα ποιήσωσιν αὐτόν βασιλέα των, ἀνεχώ- εν πάλιν εἰς τό ὄρος αὐτός µόνοο) (Ἰω. Αὐτά ἀσφαλῶς θά εἶχεν ὑπ ὄψιν του ὁ Απ. Παῦλος, ὅταν συνεβούλευε τόν µαθητήν του Τιμόθεον νά ἀποφεύγη τὲς κοσμικές φροντίδες καί ἀξιώματα, λέγοντάς του ὅτι: «οὐδείς στρατευόµενος ἔμπλέκεται ταῖς τοῖς βίου πραγµατείαις, Ίνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ» (Τιµ. Β΄ 2,4) «Δέν μπορεῖ κανείς νά εἶναι φίλος τοῦ κόσμου καί συγχρόνως φίλος τοῦ Χριστοῦ» λέγει καί ὁ ἅγιος ᾿Ι]άκωβος (Επιστολή 4.4). Κατόπιν ὅλων τούτων τῶν ἀπαγορευτι- κῶν χωρίων τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου τά ὁποῖα Επαραθέσαμεν, προφάσεις ὁπωσδήποτε, ἓν ἁμαρτίαις πρέπει νά χαρακτηρισθοῦν οἱ ἀποφάσεις Εκεῖνες τῆς «Μείζονος» τοῦ 1973 καί τοῦ 1982 κατά τὲς ὁποῖες «ἡ ἀνάληψις καί ἄσκησις προεδρικοῦ ἀξιώματος ὑπό τοῦ Προέδρου Μακαρίου ἀποτελεῖ καθῆκον, τό ὁποῖον ΟΥΔΟΛΩΣ συγκρούεται μὲ τό ἆλη- θἐςπνεὔματῆς' Αγ. Γραφῆςκαίτῶν '].Κανό- νων». Εἰςτούτων τὲς ἀποφάσεις ἀντίθετος εἶναι ἡ γνώµη τοῦ σπουδαίου ἑρμηνευτοῦ τῆς Κ. Διαθήκης Ν.Μ. Δαμαλᾶ(Τόµος Γ΄ σελ. 258), ὁ ὁποῖος εἰς τήν ἑρμηνείαν τοῦ χωρίου «οὐχ οὕτως ἔσται ὑμῖν» (Ματ. 20,26), (ὄχι δηλ. ὅπως οἱ δυνατοί τοῦ κόσµου ἄρχοντες συµ- περιφέρονται), καταλήγει, ὅτι «μεγάλη αἰσχύ- νη εἶναι διά πολλούς τῶν Εκκλησιαστικῶν ποιμένων, τήν πνευµατικήν Εξουσίαν, ὡς ὁ Πάπας Ρώμης, εἰς Εξωτερικήν (κοσµικήν) νά μεταβάλλουν καί δεσπόται ὄχι µόνον εἰς τό ὄνομα, ἀλλά καί εἰστήν πρᾶξιν νά γίνωνται». ᾿Αντίχριστον δέ καί βέβηλον χαρακτηρίζει κοσµικήν αὐτήν διάθεσιν ὡὠρισμένων κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά λέγουν ὅτι εἶναι διάδοχοι τῶν ἁγίων ᾿ Αποστόλων. Καίἐμεῖς εδῶ εἰςτό Νησί µας, ὅσοι διαβά- ζομεν τά λόγια αὐτά πού παραπάνω ἀναφέ- ῥαμεν καί ἀγαποῦμεν τόν Θεόν καί τόν τόπον μας, θά πρέπη ὁπωσδήποτε νά ἀντιληφθοῦ- μεν ὅτι πολλές καί µεγάλες εἶναι οἱ παραβά- σειςκαί παρακοξς µας εἰςτόν νόµον τοῦ Θεοῦ καί εἰς τούς ἱερούς Κανόνας τῆς ᾿Εκκλησίας μας, Εξ αἰτίας τῶν ὁποίων καί πολλά εἶναι τά κακά µας, ὅπως ὁ διχασµός εἰς τήν ᾿ Εκκλη- σίαν καί ἡ ὑποβάθμισις τοῦ κύρουςτης ἔναντι τοῦποιμνίουτης. Οὐδέποτεδεθά µπορέση νά βγῆ µόνη της ἀπό τήν σκληρήν αὐτήν δοκι- µασίαν της, Εφόσον οἱ Ἐκπρόσωποί της μὲ πεῖσμα ἔπιμένουν νά συντάσσωνται καί νά προστατεύωνται ἀπό τὲς ἀντικανονικές καί χωρίς ἠθικόν Έρεισμα ἀποφάσεις τῶν δύο Ἐκείνων ἀντικανονικῶν «ληστρικῶν» Συνό- δων (συνάξεων μᾶλλον) τοῦ 1973 καί 1982 οἱ ὁποῖες ἐδικαίωσαν τήν παράβασιν καί συνε- τάχθησαν μέ τήν παρανοµίαν, εἰς βάρος βε- βαίωςτῆς εἰρήνης καί τῆς ἠθικῆς καί κανονι- κῆς τάξεως τῆς ἁγίας µας ᾿Εκκλησίας. Οπωσδήποτε, ἐγκληματοῦμεν εἰςβάρος τῆς πίστεως καί τῆς ᾿Εκκλησίας µας μέ τὲς παραβάσεις καί παροκοξς µας, ὅταν περι” Φρονοῦμεν τό θέληµα τοῦ Θεοῦ καί βαδίζο- μεν «ἐν τοῖς θελήµασι τῶν καρδιῶν ἡμῶν». ΣΑλλ’ εἰστήν περίπτωσιν αὐτήν δὲν πρέπει νά ἀκούσωμεν τήν Φωνήν τοῦ Θεοῦ: ὅταν μᾶς λέγη «οὐ γάρ αἱ βουλαί µου ὥσπερ αἱβουλαί ὑμῶν, οὐδ᾽ οἱ ὁδοίμου ὥσπερ αἰόδοί ὑμῶν», (Ἠσ. 5,5) Η ὅπως Έλεγαν οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι «ἄλλαι μέν βουλαί ἀνθρώπων, ἅλ- λα δὲ θεός κελεύευ). Καί βουλαί τοῦ Θεοῦ, ἀσφαλῶς, δὲν εἶναι ἄλλες ἀπό αὐτὲς πού ὁ Θεός μᾶς ἀπεκάλυψε καί οἱ Αγιοι ᾽Απόστο- λοιτου μᾶς διεβίβασαν, ὄχι διά νάτέςπαρα- βαίνωμεν, ἀλλά διά νά τὲς τηροῦμεν, διά νά ζοῦμεν κοντά εἰςτόν Θεόν, διότι σκληρός θά εἶναι ἀντιθέτως, του Προφήτου ὁ λόγος «οἱ µακρύνοντες ξαυτούς ἀπό σοῦ (τοῦ Θεοῦ) ὁπολοῦνταυ (φαλ. 72,27). Ας µήν ὑποκρινώμεθα, λοιπόν, ὅτι ὅλοι οἱ ἄλλοι, ἕκτός ἀπό μᾶς, εὑρίσκονται εἰςτήν παρανοµίαν. Με τήν φευδαίσθησιν, ὅτι ὅλα τάκαθ᾽ ἡμᾶς βαίνουν καλῶς, δὲν εἶναι δυνα- τόν ποτένά φθάσωμεν εἰς τήν ὁμαλότητα, τήν ἑνότητα καί τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ. ΄Όστρου- θοκαµηλισµός, ἀσφαλῶς, δὲν δίδει σωτήριες λύσεις. Γι αὑτό, κάποτε θά πρέπη, ἰδίως οἱ ὑπεύ- θυνοι τῆς) Εκκλησίας, νά ἀντιληφθοῦμεν, ὅτι Επιτακτικόν τό καθῆκον μᾶς καλεῖ, πειθαρχι- κοί καί ὑπάκοοι εἰς τό θέληµα τοῦ Θεοῦ, νά θελήσωμεν νά Εργασθοῦμεν μέ τήν θείαν του βοήθειαν νά Ἐπανέλθωμεν εἰς τήν πνευµατι- κήν καί ἠθικήν τάξιν πρός δόξαν τῆς ἁγίας μας ᾿ Εκκλησίας καί σωτηρίαν ἰδικήν µας. Πρό παντός εἰλικρίνεια καί εὐθύτης ἀπό μᾶς χρειάζεται, διότι ἄλλως «οὐδείς Επιβαλών τήν χεῖρα Ἐπ᾽ ἄροτρον καί βλέπων εἰς τά ὀπίσω εὔθετοςἔστι εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Δουκᾶ 9 62) λέγει ὁ Κύριος. Ας τόν ἀκού- ση ΥΝΤΟΣ Θο ΣΟ ΑΜΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΟ Φύλακας ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ») Τά Εθνικόφρονα Σωματεῖα Κυριάκος Μάτσης Λε Ὅ, τέ ή ή μεσοῦ, τέλεσαν τήν Κυριακή 18.11.1984, Εθνικό μνημόσυνο τοῦ ἤρωατῆςξΕ.Ο.Κ.Α. Κυριάκου Μάτση στό ποῖο μίλησε ὃ ᾿ Ὃ πωνισπήστητε Αὐγερινός Παπαρές. Ακολούθωςἔγινε κατάθεση στεφάνων μπροστά στή φωτογραφία τοῦ ἥ ὁποῖο ἦταν σκεπασμένο μέ τήν Ελληνική σημαῖα. . Στεφάνια κατέθεσαν ἓκ μέρους τοῦ ᾿Εθνικοῦ Συλλό τοῦ Σ.Α.Π.Ε.Λ. ὁ ἀγωνιστής κ. ᾿ Αγγελόπουλος, ἥρωα, ἔκ µέρους τοῦ ᾿Εθνικοῦ Συλλόγου «Ζῆδ «᾿ Ακρόπολις ὁ κ. ᾿Ολύμπιος, «Πανῖκος Συμεοῦ», ἓκ µέρους ΛΕΜΕΣΟΥ λόγου «Κυριάκος Μάτσης», ὁ Πρόεδροςτου κ. Τάσος Κονναρῆς, ἓκ µέ Ἐκ µέρους τοῦ ᾿Εθνικοῦ Συλλόγου «Γιαννάκης Παπαϊωάννου» ὁ σάραστοῦ ὃν μέρους τῆς [πα ο, ροσρώς ων ὁ κ. πνδαι ς, Ἐκ µέρους τοῦ ᾿Εθνικοῦ Συλλόγου Α.Ο. ύγων κ. Χατζηνικολάου, ἓκ µέρους τοῦ ᾿Εθνικοῦ Συλλό τῆς Κίνησης Δασκάλων ΠΑΔΕΔ Λεμεσοῦ, ἔκ μέρους τῆς ) νν ᾿ Αλλαγῆς ὁ τοµεάρχης τῆς Ε.Ο.Κ.Α. κ. Δημητριάδης καί ὁ συναγωνιστής τοῦ ἥρωα ΚΚ. Μάτση κ. Παπαδόπουλος. Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. Α. ΠΑΠΑΡΕ «Εὐγνωμοσύνηςκαίάγά- πης αἰσθήματα, σεβασμός στούς ἤρωες τῆς κυπρ/ακῆς ἐλευθερίας κα/καθήκο ἕναν- ΤΙ τοῦ ἐαυτοῦ µας καί τῆς µοίρας αὐτοῦ τοῦ τόπου, ὀδήγησαν τά βήματά µας στό σημερινό ἐτήσιο µνηµό- συνο τοῦ ἥἤρωα τῆς ΕΟΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ. Ἕμπρακτη, βαρειά κα! σεμνή ἡ πρός τήν πατρ/δα του ὐπηρεσία. ᾿Εθνικά σε- μνό ἑπομένως τοῦ πρέπει μνημόσυνο, ὅπως ἀπέρητος τοῦ ἀξίζει τάφος, ᾿Αθάνατε συναγωνιστή, δέν ἔχεις ἐσύ ἀνάγκη ἀπό ἐγ- κώμια κα/ πανηγυρικές µα- ΤΩΙΟΛογ/ες. ᾿ρωας ἑσύ, µό- νο µέ ἁγῶνες στά πεδία τῶν μαχῶν σὲ ἐμοίρανε ή μοίρα. ᾿Ο κότινος τῆς δόξας σοῦ ἀνήκει. Θυσία στό βωμό τῆς ἐλευθερίας ἐπρόσφερες τή ζωή σου. ᾿Ακολούθησες τό ὀρόμο σου καί ἔγραψες τή δική σου ἱστορία. Καΐ ή ἱστορία γρόφει διά χειρός ΔΙ/ΓΕΛΗ στά ᾽Απομνημονεύ- µατα του: «Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑ- ΤΣΗΣ ἑγεννήθη εἰς Παλαι- χώρ Κύπρου καί ἦταν ἁπό- Φοτος τῆς Γεωπονικῆς Σχο- Λλῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. ᾿Εἔκ τῶν πρώτων κατετάγη στήν Ορ- γόνωση. ἑΣτρατιώτης τοῦ καθήκοντος ἀγνός κα/ τίμιος ὑπόδεημα εἰς τούς ύφιστα- µένους του ἐμφυχωτής, εἷ- σῆλθεν εἰς τόν ἀγῶνα μέ τή Φλόγατῆς αὐγοθυσίας κα/τή δίψα νά ἐπιτελέση ἔργο µεγά- Λο. Συλληφθείς τήν δην '/α- νουαρίου 1956, μέ τήν κα- τηγορία ὅτι ἀνῆκεν στήν ἳ ΕΟΚΑ ἀπεστάλη στά κρατη- τήρια ἀπ᾿ ὅπου ἀπέδρασετό ΛΙόβρη τοῦ Ιδίου χρόνου, γιά νά προσφέρη καί πάλιν τίς ὑπηρεσίες του στόν ἀγῶ- να. Οἱ ᾿ΑγΥλο! ἐγνώρ/ζαν ὅτι ὁ ΛΙότσης ἦταν σηµαϊνο στέ- λεχος τῆς ᾿Οργανώσεως κα εἶχεν ἐπαφή μέ τό ἉΑιγενῆ. ᾿Υπέστη πρός τοῦτο ἀρκετά βασανιστήρ/ια ἀλλό δὲν ἐκόμφθη. ᾿Ο Στρατάρχης Χόρτιγκ Τόν ἐπεσκέφθη στό κρατητήρια καί τοῦ ὑπεσχέ- θη ἐ500,000 μέ ὄλες τίς ὅι- σσφαλίσεις, ἑάν ἀπεκάλυπτε πού ἐκρύβετο ὁ Ἁιγενῆς. Τό- τε ὁ Μάτσης ἀπήντησε. «᾿Εξοχώταγε, οὗ περ/χρηµά- των τόν ἀγῶνα ποιούµεθα, ἀλλά περ/ ἀρετῆς». Διορισθείς τοµεάρχης Κυρηνείας μοῦ ἀπέδωσεν ἑκεῖνο τό ὀποῖο τοῦ ἑζήτη- σα. ᾿Η ἁπώλειά του μέ ἑλύ- πησετάµέγιστα ὄχιμόνο διό- ' τι ἔχασα ἕνα ἄρ/στο συνεργά- τη, ἀλλά καί διότι ή Κύπρος ἔχασεν ἕνα γενναῖο τέκνο. τό ὁποῖο θά τῆς ἦταν χρησιµώ- ΤαΤΟ καί δ/ά τήν εἱρηνική πε- ρ/οδο». Καί ἀλλοῦ ὁ Αιγενῆς πε- ρ//ράφε Τίς τελευταῖες στι- γµέὲς τοῦ ἤρωα, ὥς ἀκολού- θως: «Τήν 19ην Νοεμβρίου ἀνεκαλύφθει καί ἐφονεύθη ἑντός τοῦ κρυσφυγέτουτου, εἰς Κάτω Δ/κωμο ὁ Τομµεάρ- χης Κυρηνείας Κυριόκος Μά- σης. ᾿Ο ἠρωϊκός θάναντος τοῦ Λάτση συνέβη ὑπό τάς ἀκολούθους συνθήκας. Με- τά τίς ἑντατικές ἔρευνες εἰς Αγ. Γεώργιο καί Καραβᾶ τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας, ὁ Μά- τσης διασπάσας τόν κλο/όν τῶν Αγγλων στρατωτῶν, ἐξ ᾽ Αγίου Γεωργίου κατώρ: θωσε µέσον κυρηνείας νά Φθάσει στό Πέλλα - πάϊς. ᾿Εκε[παρέµεινε 4 ἡμέρες καί ὀφοῦ ἔόδωσεν ὁὀδηγίες γιά μερικές ἐνέδρες πού ἔπρεπε νά γίνουν στήν περ)οχή ἐκεί- νη ὀπεφάσισε νό πάει στό Δ/κωμο διότι οἱ ἔρευνες τοῦ στρατοῦ ἐσυνεχίζοντο σ᾿ ὁλόκληρη τήν ἐπαρχία μέ ἐν- τονώτερον ρυθµόν. Εἰς Δίκωμο παρέµεινεν στήν οἰκίατοῦ Κυριάκου Διά- κου ὅπου εἶχε κατασκευα- σθῆ καί κρησφύγετο. Τήν Ί7ην Νοεµβρίου 1958 ὥραν 16ην κσ/ εἰς ἁπόσταση 1 χιλµ. περίπου ἀπό Τό χω- ριό, ἑστρατοπέδευσαν περί τους 40 στρατιῶτες ἐνῶ οί ἐπιχειρήσεὶς τοῦ ᾿Αγγλικοῦ στρατοῦ ἐσυνεχίζοντο μὲ αὔ- ξἔουσαν ἑσνταση κσθ᾽ ὅλη τήν ἐπαρχία Κυρηνείας. Τήν ἸΤ9ην Λοεµβρίου 19568 στρατιῶται εἰσῆλθον στό χωριό κα/ τήν 9 30 ὥρα ἔκαμαν ἔρευνα στό σπηιπού ἔμενεν ὁ Μάτσης. μὲ δύο ἄλλους συντρόφους του, τόν ᾽᾿Ανδρέα Σοφ!όπουλο καὶ Κώστα Χριστοδούλου. Τό ποδοβοληΤό τῶν στρατ!: ωτῶν ἀκούετο πάνω ἀπό τό κρησφύγετο. Μετ᾽ ὀλήον οἱ σρατιῶτες ἀπεχώρησαν ἄπρακτο!, Τήν 12.30 οί στρατιῶται! ἐπανῆλθον εἰς τήν οἰκίαν κα/ ἀφοῦ ἑσυνέ- χισαν τός ἐρεύνας των, ἆνε- χώρησαν καί πάλιν ἄπρά- κτο). ΄Η δευτέρα αὑτή ἔρευ- να ἐνέβαλεν εἰς ὑποφία τόν Λάτση ὅτι ἦσαν προδοµέ- νοι. Πράγματι µετό Ἱ/4 τῆς ώὧρας οἱ στρατιῶτες ἑπανήλ- θαν κατ εὐθείαν αὐτή τή Φορά εἷς Τό στόµιον τοῦ κρησφυγέτου τοῦ όποίου τό κάλυμμα ἠἤρχισαν νά σπά- ζουν κόποιος δὲ ἑφώναξε ἑλληνιστί: «Ἔ, Λάτση πα- ραδόσου». ΄Ο ΛΜάτσης µετά τῶν συντρόφων του ἐγέμισαν τά ὅπλα των καί ἕκαυσαν τά διά- Φορα ἔγγραφα, Τά ὁποῖα εἷ- χαν. Τό κρησφύγετο ἑγέμι- σεν ἀπό καπνόν. Ο ᾿ΑγγΛοι ἐξηκολούθουν νά καλοῦν τόν Μάτση νό παρσαδοθεῖ, διότι ἑν ἑναντία περιπτώσει θ6 τὀν ἔκαιαν µέ πετρέλαιο. Σηιχοµυθία, διεξήχθη τότε µεταξύ ᾿Αγγλων καί Λάτση, ὅστις ἀφοῦ διἑέταξετούς δύο συντρόφους Του νά ἑξέλ- θουν τοῦ κρησφυγέτου, ἀπήντησεν μὲ βροντερή Φωνή. «Δέν θό βγῶ ζωντα- νός. Θά βγῶ πυροβολῶν». Εἰς ἀπάντηση οἱ ᾿ΑΥΥΛο/ΠΟ- Αιορκηταί τοῦ ἕρριψαν εἶδι- κάςχειροβομβίδας ἐντός τοῦ κρησφυγέτου, ἐκ τῶν ὁποί- ων ὁ Λάτσης εὖρεν ὀκαριαῖ- ον Τόν θάνατον». Λ/όλις ἐγνώσθη ό θάνα- τος τοῦ Μάτση ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθη ἡμερησία ὅιατα- γή: Ἔνας ἀκόμη ἤρωας ἔπεσε καί ἐκόσμησε Τό ΓΠάνθεον τοῦ Κυπριακοῦ ἀγῶνος, ὁ ΚΥΡΙΑ- ΚΟΣ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΄Ο ἠρω]κός θάνατός του: Χαράσσει γιά µιά ἀκόμη Φορά τόν αἱματοβαμμένο δρό- µο, πού κάθε ἀγωνιστήςµας θά ὁκολουθήση γ/ά νά ὀντιμετω- πίση τόν τύρσννον, μὲ τόν δά- κτυλον πάντα στήν σκανδόλην καί µέτήν σταθεράν ἀπόφασιν γά τόν συντρίψη ἤ νά πέση ὁ Ἰδιος. Δείχνει σὲ κάθε Κύπριον Ἓλληνα (ἄνδρα, γυναῖκα, παι- ὁ/) τόν ὀρόμον τῆς τιµῆς κα/τοῦ καθήκοντος, πού πρέπει νά ἀκολουθήση, γιάνά κατισχύση τελικῶς ὁ ἀγῶνας µας. Διαλολεῖ ἀνά Τόν Πεπολ!- γισµένον κόσμον μἐποῖα {όανι- κά ποίαν θυσίσν ποῖα ἠθικά ἐφόδια κοσμοῦνται οἱ µαχηταί τῆς Κυπριακῆς Λευτεριᾶς. Τά κενό ἑκεβων, πού μᾶς ἀφήνουν γ/ά πόντα, συμπλη- ροῦνται ἀμέσως μὲ τός ἑφε- δρείας µας, αἱ ὁποίαι! μὲ τήν σειράν Των ὀνυπομονοῦν νά εἰσέλθουν εἰς τόν ἀγῶνα κα/µέ τήν εὐγενῆ Φ'λοδοξίαν νά Φα- νοῦν ὑπέρτεροι τῶν προκατό- χων των. Τέτοια λεβεντογενειά, μέ ἠρωικούς νεκρούς καί τινᾶνας ἀγωνιστάς, ποτέ δὲν πεθσίνει ἀλλά πόντα Ν/ΚΑ. Αἰωνία ἡ µνήνη τῶν νε- κρῶν ἀγωνιστῶν µας. Ζήτωσαν οἱ ἀγωνισταί µας. ΕΟ.Κ.Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ» Εἰκοσιέξη χρόνια πἑρα- σαν ἤδη ἁπό τόν θάνατο χοῦ ἥρωος πού τιμοῦμεν σήµε- ρα. Η ἀναφορά στό παρελ- θόν δὲν εἶναι στείρα ἀναπό- ληση. Κσθῆκον εἶναι κάθε ζωντανοῦ λαοῦ νό καλλ)ερ- γεῖ τή µνήµη του µέσα στό παρελθόν, γιατί ἔτσι µόνο μπορε[νόγνωρίσειτό παρόν καίνά προδικάσει τό μέλλον του. Περισσότερο πό κάθε ἄλλο Λαό, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε χρέος, πάντοτε νό στοχαζώµαστετήµοίραμας. Να σπουδάζουµε τό παρελ- θόν µας, γιά νά παραδειγµα- ηζόμαστε ἀπό τίς δόξες κα τούς θριάµβους µας νά όι- ὁασκόμαστε ἀπό τό σφάλ- µματα µας κα/ τίς ἀτυχίες μας, νά γνωρίζουµεκα(/νά µή Λη- σμονοῦμεν ποτέ ποιο/ εἴμα- στε, πόθεν ἑρχόμαστε καί ποῦ πᾶμεν. ᾿Αθάνατε ἤρωα εἵμαστε περήφανο! γ/ό σένα, γιατί ἡ θυσία σου καθώς καί ἡ θυ- σία ὅλων τῶν Λεβεντονιῶν τῆς ΕΟΚΑ, ἐμαγνήτισε τότε τή νεολαία µας καί ἑπυρπό- Λλησε τή ψυχή τοῦ λαοῦ µας καί ἐγιγόντωσε τή θέληση κα τήν ἀποφασιστικότητά του νά ὀγωνισθεῖ ἀγῶνα δύ- σκολο κα/ σκληρό, γιά τήν ἐπικρότηση τῶν δικαίων καί τῶν δικαιωμάτων του, εἰς τήν γή τῶν προγόνων του. Τό φῶς καί Τό μήνυμα τῆς θυσίας καί τῆς προσφο- ρᾶς των, ἐξεπέρασεν τά σύ- νορα τῆς µικρῆς πατρίδος των κα! τοῦ ᾿Ελληνισμοῦ τά ὀρόσημα καί µετεφέρθε! στῆς οἰκουμένης τά πέρατα καί ἔγινε λόγος καί ὄμνος κα! τραγούδ! στά στόµατα ἐπι- Φανῶν ἑκπροσώπων τῆς πανανθρώπινης ὁιανόησης. Ο/ ὅπου γῆς ἑραστές τῆς ἐλευθερίας τοῦ καλοῦ καί τοῦ ὀικαίου ἀνεγνώρισαν εἰς τούς ἔφηβους µάρτυρες µας τούς ἐκπροσώπους κα! τούς ἐραστές τῶν δ/κῶν τους πι- στεύω κα/ ἡδανικῶν. Ποῖος ἀπό μᾶς µπορεῖ σήµερα ἐπάξια νά ἀποδώσει τό µεγολεῖο τῆς θυσίας Των καί ἀξιόλογα νά περηρόψε! τό µέγεθος τῆς προσφορᾶς των Αλλά καί οἱ γονεῖς τῶν ἠρώων µας δέν ἑστεροῦντο τῶν παιδιῶν τους σέ δανικά κα/πιστεύω. ᾿Ο πατέρας τοῦ τιμµωμµένου ήρωος, Χριστο- Φής Μάτσης, ὅταν ἐπληρο- Φορήθη Τό θάνατο τοῦ παι- διοῦ του, εἶπε: «τόσον ἑγώ όσον καί ἡ σύζυγός µου. εἴ- µαστε ὑπερήφανοι γιά τόν ἠρω]κό θάνατο τοῦ προσφ!- λοῦς µας υἱοῦ, ὁ ὁποῖος ἀγωνίσθηκε μέ ὅλη τή δύ- ναµη τῆς ψυχῆς του γ/ά τήν ἐλευθερία τῆς µαρτυρικῆς νήσου µσς. Εὔχομαι οἱ θυσ(- ες τῶν παιδιῶν µας νό Φέ- ρουν σύντοματούς καρπούς τους, τήν πολυπόθητη δη- λαδή.ἑλευθερίαν». Ποῖα ἦσαν ὀλήθεια, τά κίνητρα πού µετάβαλαν Τα- πεινούς βοσκούς, ἐργότες γεωργούς, κληρικούς, πνευματικούς ἀνθρώπους, µαθητές, Φοιτητές καί ἐπι- στήµονες σὲ ἠρωϊκές µορ- Φές Ηταν ὁ κόσμος τῶν αἰ- ώνιων ὀξιῶν, κόσμος θεµε- λιωμένος στό Σταυρό τοῦ κυρίου, κόσμος πού πάντα χάλκευσε µιάόν ἁδαμόντινη ἐθνική συνείδηση. πού ήταν καί εἶναι πάντα προσδεδεμέ- γη µέτήν ἔννοιατῆςμνήμης, πού κατό τή ὁιαδρομµή τῶν αλώνων μεταβάλει Τό παρελ- θό µας συνεχῶς σὲ παρόν. Σήµερα 26 µόνο χρόνια ἀπό τήν ἐπέτειο τῆς µεγόλης θυσίας τοῦ Κυριάκου ΛΙά- τση, βασαν!ιστικό προτόσον- ται σέ ὅλους µας τά έρωτη- µατικά. Στγεκόµαστε στό ὕψος μας Είμαστε ἀντάξιο! τῆς ἁγωνιστικῆς κληρονομιᾶς πού τόσον πρόσφατα µας ἔχουν κληροδοτήση: η ἔχουμεν πόρει τόν κατήφο- ρο Εἵμαστεή γεν/ό τοῦ 55 ἡ ἔχουμεν καταντήσε! ραγ/ιά- δες Ας ἔχομε ἕστω καί µιά Φορά τήν τόλμη νά τό όµο- Λλογήσωμεν καθαρά εἵμαστε ἕνας λαός ἑγωίστής κα/ ύλι- στής, δ/αιρεμένος ἁπό τάπά- θη καί τά µίση καί εὐνουχι- σμµένος ἀπό τή καλοπέραση καί τόν εὐδαιμον/σμό κα/ ἅς ἔχομε ἔστω κα/ µιά φορά Τό ἦθος νά παραδεχθοῦμεν ὅτι εἵμαστε κενολόγο! κα/πολυ- Λλογάδσες, πού μᾶς ἀρέσουν τά παχιά λόγια κα/ ὄχι τά ἔρ- γα, Τά ἀνούσια συνθήµστα καί ἡ ἐπιδειξιομανία. Ληετά ἁπό τόσα χρόνια κα/ µίαν εἷ- σβολή οἱ συνειδήσεις ἔχουν ἀμβλυνθεῖ. Τό ἁἀγωνιστικό µας Φρόνηµα ἄν ποέ ὑπῆρ- ξεν, διαλύθηκε στά σαλόνια, ο/ μνῆμες ἔχουν λεηλατηθεῖ ἀπό τόν ἄκρατον εὑδαιµονι- σµό κα/Τό ἠθικό µας ἔχει πέ- σε! κατακόρυφα. Παραγέμι- σαν τά στοµόχια κα/ ἄδεια- σαν Τά μυαλά. Ο/ ὁιαπιστώσεις εἶναι δυστυχῶς θλιβερές συγκυ- ρ/ες γεγονότων καί περιστα- τικῶν ἀλλά προπαντός λάθη, ἐπιπόλαιο! Χχειρισµο/ κα/ ἁβασάνιστα κα/ ἐπικίνόυνα ἐγχειρήματα τῆς ἠἡγεσίας μας. Εὐθύς µετά τήν ἀνεξαρ- τησία καί ἐντεῦθεν, ὅπου ἐδημιούργησαν κενό κα/ ἀβεβαιότητα πολλήν εἰς τόν λαόν. ΄Η κατάπνιξη κάθε ἀντ]- , θετης Φωνῆς καί ἀπόψεων ἑτραυμότισε ὀἀνεπανόρθωτα τή δημοκρατία κα/ ἑδημι- ούργησε εὔκολο κλίμα ἑξα- Λοσύνης κα/ ἑκατέρωθεν Φανατισμοῦ κα/ ἑσκότωσε ἀπό τήν ἀρχή Τή δηµ!ουργία ὁμαλοῦ βίου, στοιχεῖο Τόσο ἀπαραίτητο γιά τήν νεοσύ- στατη ὀνεξάρτητη «Δημο- κρστία τῆς Κύπρου. Κα εὐρισκόμαστε σήμ- µερα ἀντιμέτωποι τῆς ἀξιο- θρήνητης κατάστασης ἑνός Λλαοῦ πού ἑνῷῶ ἐμεγαλούρ- γησε καί ἀνεδείχθη κατα τή διάρκεια τῆς θρυλικῆς ἐπο- πο/ῄας τοῦ 55-59, νά ξεπέ- Φτη κα/νό παραπέη σέ ὁρό- µους ὄπρεπους καί κατάντι- ες ἀταίρ/αστες. “Ὑπερσύγχρονο καί πρωτοποριακό “Ἱερό Ναό Πέτρου καί Παὔλου, Ε.Ο.Κ.Α.,βουλευτήςτοῦ Δήσυ κ. ρωα, πού στήθηκε σὲ κενοτάφιο τό Κίνησης Καθηγητῶν ᾽ Αλλαγῆς, ὁ 0 ᾿᾽Αγωνιστής τῆς Ε.Ο.Κ.Α., Βουλευτής κ. Αὐγερι- ΣΕΛΙΔΑ 3 χγός Παπαρές, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ κύριος ὁμιλητής κατά τόν ἑορτασμό τῆς 28ης ᾿Οκτωβρίου 1940 καί στό μνημόσυνο τοῦ ἥρωα Κυριάκου Μάτση, τό τιµηµέ- νο ὄνομα τοῦ ὁποίου Φἐρει τό Σωματεῖο. βουλος, ἀναποφόοι- στος κα ἀπροβλημάτιστος. ἀφήνεται νά κατρακυλᾶ κα- θηµερινά ἀπό τό κακό στό χειρότερο, παραδερµένος ἀπό σφάλμστα πολλό κα ὁὀπογυμνωμένος ἀπό |όανι- κά κα/ πιστεύω, νά παρασύ- ῥρετο! σὲ χρόνους ἠστορικό καί ἐθν/κά δίσεκτους καί σἐ καιρούς ὄσχημους. Φ/λο! µου, δὲν εἶναι ἀσφαλῶς γιά τό σημερινό κατγάντηµά µας πού κατέβη μὲ τόση προθυμία στό γάφο ή πολυπαθής γενιά τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 55. ΓΙά ἐλευθερία κα! ὄ/και- . οσύνη ἔβσψαν πρόθυμα μὲ τό οἷμα τους κάθε γωνιά τῆς πατρίδας µας κα/ γιά ἐλευθε- ρ/α καί δικαιοσύνη καλοῦν ὅλους νά ἀφυπνισθοῦν ἀπό τόν λήθαργον κα/νό παρου- σιασθοῦν στίς ἀγωνισγικές ἐπάλξεις κα/ ἔχοιμο! νό ὀν- ο γαποκριθοῦν στίς ὑποχρεώ- σειςκα/τ/ςπροσδοκίεςτους, σίς ὀύσκολες τοῦτες στιγμές πού περνᾶ ἡ πατρίόα µας. Κα/τό προσκληΤήρισ εἷ- να) ἕνα κα/ ἀπευθύνεται σἐ ὅλους. ΣΤόν ἀγων/στικό στί- βογιάτήν ἁπαλλαγή µας ἀπό τή ξένη κατοχή, ὅλοι οί Κύ- πρ!ο! ἔχουν κα/ ὑποχρέωση κα καθῆκον συμμµετοχῆς. Οἱ πραγματικο πατριῶ- γες σήµερα παραµερίζουν ὁτιτούςχωρίζει καί ἀγκαλιό- ζουν ὅτι τούς ἐνώνει. Καΐμέ όπλωμένα τά χέρια δεξιό κα ἀρ/στερά προσκαλοῦν ὅλους γ/ά µιά νέα προσπό- θεια γ/ά ἐπιβίωση καί ἕνα ἀσφαλέστερο μέλλον. Τότε καί µόνο τότε θό6ό µπορέσωμεν νό ἀνταποκρι- θοῦμε στίς προσδοκίες τῶν νεκρῶν µας καί μέ ἔργα νό πµήσωμε τή μνήμη τους». ΄Ο Πρόεδρος τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωματείων ΚΥ- ΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ Λεμεσοῦ, δικηγόρος ἀπό τήν ᾽Αμμόχωστοκ. Τάσος Κονναρῆς, ἐνῶ κάνει εἰσαγω- γική ὁμιλία κατά τόν ἑορτασμό τῆς 26ης ᾿Οκτωβρί- ου 1940. «ΑΡΤΕΜΙΣ 50) ΤΟ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙ: (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας). «Δέν ὑπάρχει πιά καμιά πιθανότητα διαφυγῆς ὁποιου- δήποτε ἐχθρικοῦ ἀεροπορικοῦ σχηματισμοῦ, πού θά ἀποπει- ραθεῖ νά πλήξει ζωτικούς στό- χους στόν Ἑλληνικό γεωγραφι- κό χώρο, κατά τήν ἔξέλιξη μιᾶς αἰφνιδιαστικῆς προσβολῆς». “Ἡ δήλωση αὐτή ἀνήκει στὀν ὑφυπουργό ᾿Εθνικῆς Αμυνας τῆς Ἑλλάδος κ. Δροσογιάννη καί ἀφορᾶ τό ἀντιαεροπορικό ὁπλικό σύ- στηµα «ΑΡΤΕΜΙΣ» πού εἶναι ἀποκλειστικά ἔργο «ἕλληνι- κῶν χεριῶν». Κατασκευάστηκε ἀπό τήν Ἑλληνική Πολεμική Βιομηχανία μέ τή στενή συνερ- γασία τεχνολόγων, τεχνικῶν καί ἀξιωματικῶν τῶν ᾿Ενό- πλων Δυνάμεων, πού ἀπαίτη- σε περίπου δύο χρόνια καί βα- σίζεται σὲ µιά ταχύρρυθµη δια- δικασία συνεργασίας πυροβό- λων, ραντάρ ἀνίχνευσης, ὑπε- ρύθρων ἀκτίνων καί ἄλλων ἠλεκτρονικῶν ἐντοπιστικῶν ὀργάνων, πού ἐνῶ ἀνιχνεύουν ἀδιάκοπα τόν ὁρίζοντα κατευ- θύνουν ταυτόχρονα τά κατα- στροφικά βλήματα πρός τό στό- χο τους. Χαρακτηριστικά Τό σύστημα «Αρτεμιο» μπορεῖ νά τοποθετηθεῖ σὲ κιλ- λίβαντα πυροβόλου, σέ πλοῖα ἤ σε ἀεροδρόμια. ᾽Αποτελεῖται ἀπό δίδυμο πυροβόλο τῶν 30 χιλιοστῶν μέ ἐκπληκτική ἀκρί- βεια βολῆς 0,5 ΜΚ4Ρ. ἩἨτα- χυβολία του εἶναι 1.600 βολές τόλεπτό (800 ἀπό κάθε κάννη). Καίΐ διαθέτει ραντάρ ἀνίχνευ- σης, σύστηµα ἔλέγχου πυρός, πού μπορεῖ νά παρακολουθεῖ τούς ἑλιγμούς ινῦ στόχου καί Στό πεδίο δοκιμῶν στό ᾿Άλεπο- χώρι Ελλάδος τό ΑΡΤΕΜΙΣ: 30, ἀπέδειξε τήν ταχυβολία που, ρίχνοντας 1600 βολές τό λεπτό. Διαθέτει ραντάρ ἀνί- χνευσης, σύστημα ἑἐλέγχου πυ- νά κατευθύνει τά βλήματα ἐναντίον τοῦ ἀποσιασιόμετρο «λέηζερ» καί συστήµατα νυ- κτερινῆς σκόπευσης καί κακο- καιρίας. “Η ἐπίδειξη του ἔγινε στίς 18 Μαΐου στό πεδίο δοκιμῶν στό ᾿Αλεποχώρι καί τά ἀποτε- λέσματα τῆς δοκιμῆς του ὑπῆρξαν ἔντυπωσιακά. Τό ῥαντάρ, πού ἔχει τή δυνατότη- τα ἀνίχνευσης καί ἀναγνώρι- σης τῶν ἐχθρικῶν ἀλλά καί τῶν φιλικῶν ἀεροσκαφῶν σε ἀκτῖνα 20 χιλιομέτρων, ἔντόπι- σε µέσα σὲ λίγα λεπτά καί ἔγ- Μλώβισετό «Εχθρικό» ἀεροσκά- Φος. Τό ἀποστασιόμετρο «λέη- ζερ» ἔδινε τήν ἀπόσταση του. Καΐ τηλεοπτική κάµερα πού ὅ | : 1 , ...) / μά βρός, συστήµατα νυκτερινῆς σκόπευσης, «λέϊζερ» γιά τήν ἀκριβή μέτρηση τῆς ἀπόστασης καὶ μπορεῖ νἀ παρακολουθεῖ τούς ἐλιγμούς τοῦ στόχου μέ ἐπιτυχία βολῶν ἑκατό τοῖς ἑἐκα- τό. ἐν ἐπηρεάζεται ἀπό ἠλεκτρο- νικά ἀντίμετρα τό παρακολου- θοῦσε συνεχῶς, ᾿Από τή στιγµή, πού ἔντο- πίσθηκε ὁ στόχος ἦταν ἀδύνα- το νά ἀποφεύγει τά πυρά. Κι αὐτό ἀποδείχθηκε ὅταν στή συνέχεια ἔγιναν πραγματικά πυρά ἐναντίον τοῦ στόχου πού ρυμουλκοῦσε ἀεροσκάφος τῆς Πολεμικῆς ᾿Αεροπορίας. ΄Η ἐπιτυχία τῶν βολῶν ἦταν 10095. Καί τήν Ἴδια Επιτυχία εἶχαν καί βολές πού ἔγιναν ἔναντίον ἀκινήτων στόχων. Θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι τό σύστημα «Αρτεμις» μπορεῖ νά λειτουργήσει χωρίς χειριστή μὲ αὐτόματη σκόπευ- ση. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 198, ΑΔ.ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ Η ΑΙΡΕΣΙΣ [του ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΠΟΝΗΡΟΣ διὰ τῆς παραχαράξεως, «Ὁ μαρξισμὸς ἐξαπατῷ καὶ ὃν ὧν προμετωπίδα τοῦ Ἐρεμλίνου ἀνέγραφε τὸ ρητὸν ο) ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΣΕΛΙΔΑ 2 ΔΙΑΒΕΒΕΑΑΖΕΤΕ ΚΑΙ δΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑΛ” ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 4 Τ.Κ. 330 ΤΗΛ. 64211 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΤΑ Β Παντός εἴδους επιπλὠσεις. 3 Β) Επισκεφθεῖτε µας για το συμφέρο σας. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΝΙΗ 18 ΤΗΛ. 57472, ΛΕΜΕΣΟΣ Μ | ΟΔΕΙ ». Δι αὐτοῦ δίδει τὴν ἑντύκι ἡ ἐργαζόμενος μηδὲ ἐσθιέτω ΤΟΚΙΝΗΤ. ι ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ Ὃ ας ἀπροσέχτους, ὅτι ἐπὶ τοῦ Φηµείου τούτου συμφωνεί δή. ΡΠΑ ΣΤΗ ΕΝΗ ΕΡΩΣΗ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕΝ ΞΗΡΑΙΝΕΤΑΙ θεν πρὸς τὸ Εὐαγγέλιον. σος οσο τν ο λλθων ε ὃ ὁν δὲν εἶναι χριστιανό, ο πάρχει εἰς τὸ φιλάνθρω. Ἱοίπί Ππίσιεατι βφεπει διά ΑῦΤΟΟςΗΡΕΟΜΟ «Τό δένδρον κ αν βος, Τοῦτο εἶναι ἀντιχριστιανικὸν καὶ ἀπάνθρωχον -- ΑΒΕΡΩΦ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ξηραίνεται μὲ ὖλλα ἤ ἀλλκι δὲν ἐργάζονται τὸ Υἠπιον, ὁ γέρων, ὁ ἀσθενής. Πρέπει Τοι 67331 - 57158. ΙΙΜΑΘΘΟΙ. Οδός Αγνοουμένων 8 πέσουν µερικά ϕ ἐὗτο, καὶ νὰ μὴ τρώγουν Ἐὰν ὁ μαρξιαμὸς ὑποστηρίξη τὸ ἁνι. αἱ κλαδιά ἀκόμα. Έτσι καὶ τό ἡμέτερον κίνηµα ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ζων τί λέχει! ΤΗΛ. 36063 νωρζω Τ ότε ἐκτίθετα:, ὡς μὴ Υ ος Αγία Σραφὴ ἄλλο Υράφει. Δηλαδή, «εἴ τις οὗ θέλει ἐς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΖΙΡΚΩΤΗΣ ἄ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟ- ὑπέρ τῆς ΕΝΩΣΕΩΣ ΒΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ μεταχειρισμένα: ΓΙΑΤΙΣΜΙΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙ- οί σταται καί ον γάζεσθαι, μηδὲ καὶ Σσθιέτω» 6 εντ ον αθίσο νὰ μὴ ΤΟΥΟΤΑ-ΡΑΤΞύΝ-ΗΟΝΡΑ-5υΖυΚΙ-ΜΑΖΡΑ ΝΗΤΩΝ ὑόμοταται καί ανα ἀκεῖνος, ὁ ἀποῖως, ἂν καὶ δύναται νὰ ἐργασφή, δὲν θβς λ ὁ ᾿Αγγλουςιδιοκτήτες, σε αρίστην κατά- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΙΑ- ο ντι μεχρι τῆς νὰ ἐργασθή. Τὸ Εὐαγγέλιον εἶναι ἀλήθεια, ἀχριδολογία, δικαιο- ππαπὸ ἽἍγγ ους αν » ΤΑ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΜΑΣ πολικῆς νίκης». σύνη, φ:λανθρωπία. Ὁ μαρξισμό ὢ μη εἶναι ἀπανθρωχία, --ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ-- ’ ψευδολογία, ἀκόμη καὶ ὅταν παρουσιάζεται, ολ ΛΗΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠς ΛΑΡΝΑΚΑ μσ-- ΑΡΗ ο αν μοι ναί πρὸς τὸν Χριστιανισμόν. Πονηρὰ ἡ ΒΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ Τηλ. 52349 Ἴρεσις τοῦ μαρξισμοῦ, ὅπως καὶ ὁ πατήρ της. Επίσης ζητούνται προς αγορά αυτοκίνητα τοις ρ Διότι «σφόδρα πονηρὸς» εἶναι ὁ Διάδολος, λέγει ὁ ἅγιος Ἱωάννης ὁ Χρυσόστομος. ΑΚΑΡΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 4 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ Μαύρες και Γαλβανιζε όλων των μεγεθών. . ΣΩΛΗΝΕΣ Μαύρες και Γαλβανιζὲ όλων των μεγεθών. μετρητοἰς. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: ΤΗΛ. 67331-67158 Γ. ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 228 ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΣΕΡΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εθνικοφρόνων Σωματείων Τσερίου, καλεῖ τους Εθνικὀφρονεςτης Κύπρου να εισφἔρουν για Ὁ. μαρξισμὸς κόπτεται εἰς τὴ, προπαγάνδαν του ὑπὲρ ἰσό περιοχή Αγίου [ωάννη 3 ΣΩΛΗΝΕΣ Επίπλων και Εξώστ ὅλων των μεγεθών. ς . ο . Σωµα- (περιοχή Αγ τε ν ν «ΠΑΣΑΜΑΤΑ Γαλλικής και ἰταλικής προελεύσεως όλων των μεγεθὼν πο κα ικήματας τάς Εὔριμαμαμού ή τητος, ἔικα.οσόνης, ἐλευθερίας. Ἐϊς τὴν πρᾶξιν ὅμως καταλύει ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΩΛΗΝΕΣ Πλαστικὲς και εξαρτήματα Αγγλικής προελεύσεως : ἅπαντα. Για πληροφορίες και εισφορὲς οι ενδιαφερόμενοι ν᾿ απευθὺ- νονται στην Επιτροπή του Σωματείου, ἡ το τηλ. 026-21293 κ. ᾿Αγγελον Κουρουντζιήν, Τσὲρι, ΛΑΜΕΣ, Σιδηρογωνιὲς, Σεξιόν Νευκὲς, Π. ᾿Αξονες παντός εἶδους και μεγέθους ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ϱΤΑΙΝΙ ΕΦ ΦΤΕΕΙ. ΤΣΙΓΓΟΥΣ Γαλβανιζε ὅλων των διαστάσεων. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σωλήνων γαλβανιζε και ρουμπινέττα. Ἡ µονοχόμµατος ναὶ ἀναγχαστικὴ ἰσότης τοῦ μαρξισμοῦ δὲν εἶναι δικαιοσύνη. Εὰν π.χ. διαµοιράσωμεν 10.000 δραχ. ἐξ ἴσυ εἰς ὃ ἀνθοώπους, ἓν τῶν ὁποίων ὁ εἷς εἶναι ἀσθενῆς χα, διὰ νὰ ... ο. όε Σετς ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Εὐαγόρα Παλλπκαρίὃπ 44 Λατοιὰ -- Λευκώσία τπλ. 81572 απανακαακααπππανπακπαπακοραπακαασπκωσναππκκκωκινκκκζ-μά ἘπβλισΠαλεῖς «δ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: | ΟΔΟΣ ΡΟΝΑΑΤ.ΜΠΑΡΖΟΟΥΣ (παρά τό Κεντρικό Ταχυδρομαῖο Λεμεσοῦ) Τηλ. 686744 ὃ Διατηρεῖτε γῤαφεῖὸ ἡ ἀπηζαίρηση Τήν γραφ- κή σας ὕλη νά παίρνετε ἀπό τό βιβλιοπωλαῖο » χαρτοπωλεῖο «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» 5. ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΑ ΓΑΜΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ, ὉΑΟΜ. ΕΟΡΤΩΝ, κ.λ.π. α΄ ΣΧΟΛΙΚΑ ή ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Γίνονται δεκτές παραγγελίας ἀπό τηλοφώνον. Αμεσος παράδοσις στά γραφαα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ” ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. Διατίθενται προς πώληση Φωτονραφίες των ηρὠων του απελευθερωτικού αγώνα του 1955--59 καθώς και στιγμιότυπα απὀ τον αγώνα Τιμή 500 µιλς. Αποτείνεσθε: Βιβλιοπωλείο «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» τηλ. 65732, Τ.Κ. 3251, Λεμεσός. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΤΔ ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 36 τκ 1200 ΤΗΛ. θ4579--73715 ΛΕΜΕΣΟΣ Γιά Ηλεκτρικά ἔνδη ὅλων τῶν τύπων, ἀποταθεῖτε σ᾿ ἐμᾶς. Θά όάς καταπλήξη ἡ µεγάλη ποικιλία πού ὀιαθέτουμε ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ σπιτιοῦ, Φορητά, αὐτοκινήτων κλπ. Τρανσίστορς ὅλων τῶν τύπων ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ Κατσαρόλες ἀτμοῦ. ἀνοξείδωτα, ηλεκτρικά µίξερ ἐκχυμωτές Φρούτων κ.λ.π. ΚΑΣΕΤΤΕΣ ἄδειες καί γεμάτες ΕΠΙΣΗΣ, Γενικοί ἀντιπρόσωποι καὶ διανομεῖς τῶν διεθνοῦς Φήμης Γαλλικῶν παιγνιδιῶν Λ{Α4/ΟΒΕΤΤΕ. --ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-- Σέ πραγματικά ἀσυναγώνιστες τιμές. ΟΓΔΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ ἅ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ α Τιμὲς Λογικὲς 8 ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΠΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ 4ρ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΧΠΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΔΑΣ Λεμεσὸς : Αγ. ᾽Ανδρέου 33, Τηλ. 63708 Λευκωσία”. Μνασιάδου 2Δ Τηλ. 49930 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΛΑΙ Ι2ΤΗ Νο 1 Νο.2 ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 127 ΟΔΟΣ Ζ. ΚΙΤΙΕΩΣ 38 ΤΗΛ. 53656 ΤΗΛ. 559629 ΛΑΡΝΑΚΑ Στο κατάστημα Νο 3, ἕναντι καταστή- ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ: σος ΝΑΙΣΤΗ ΕΑΙΕΝΑΥς, ΘΑΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΕΤΕ, Γραφείτε συνδρομητὲς του «Εθνικοὺῦ Φύλακα», Μόλις εκδίδεται θα τον παίρνετε ταχυδρομµικώς στο σπἰτι σας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ........... ιν. νετ νεο. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ε5 Συμπληρώστε το πιο πάνω δελτίο και ταχυδρο: μείστε το στη διεύθυνση: Εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ Οδός Βασίλη Μιχαηλίδη 4 Τ.Κ. 330 ΛΕΜΕΣΟΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ- ΤΕΣ ΤΟΥ «Ε.Φ.»,του1983 ν᾿ ανανεώσουν τη συνδρο- µή τους για το 1984. Σηµείωση Ε.Φ.: Η εφημερῖθα θα συνεχίσει ν᾿ απο- στέλλεται στους συνδρομητἒς µας, ανεξάρτητα απὀ το αν θ΄ ανανεώσουν γρήγορα ἡ αργάτη συνδροµήτους, Επίσης καλούμετους συνδρομητὲς µας, που για οποιοδἠποτελὀγο δεν πἠραν ἔκδοση ἡ εκδόσεις του «Ξ.Φ.», να επικοινωνἠ- σουν το συντομὠτερο μαζ µας,γιανατους αποσταλούνοι, εφημερίδες. ΕΑΙΕΝΑΥΣ(1ΙΜΑΡΣΟΙ/ ΤΤΡ ΤΗΛ. Τ1017-1δ ΛΕΜΕΣΟΣ µατος Νο 2, ολόχρονο ξεπούλημα ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 8 ΟΦΦΣΕΤ «ΛΟΝΤΟΣ» ΛΟΥΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ «99047-21056 ΑΥΓΟΡΟΥ αν 65103 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΦωΤΟ Ο1ΗΥΜΠΙΟΣ βεωφ.Στασινου 31Γ.Τηλ.021-66049-Λευκωσια Αναλαµβανοµεν, Φωτογραφησεις, βιντεο- γραφησεις, κινηµατογρα- Φησεις, [αμών-Αρραβώνων-Βαπτισεων κ.λπ. ψ «ΚκΤΥΠΗΣΕΙΣ «πι ΚοΝΤΡΑΠΛΑΚέ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΕΣ Εοῖς. ΠΙΟΙΟΓ αΡΕΠΟΥ Με την προσωπικη πειρα και εξυπηρετηση του Δ/ντη µας ΠΑΝΙΚΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑΤΗ ΕΓΓΥΗΣΙΣ Η ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ Μοίοι Ασθπογ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ἡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΛΙΜΕΝΑ ΡΑΝ-Ι ΕΜ Μοϊοι Ααεπογ ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΙΑ ΔΙΣΚΩΝ --ΚΑΣΕΤΤΩΝ Η1ΕΗ - ΥΙΡΕΟ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΗΛ. 55298 ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 76 (Δρόμος Μέσα Γειτονιάς) Διατίθενται: ΥΡΕΟ δια ενοικίαση. ΥΙΡΕΟ 6ΑΞΞΘΕΤΤΕΣ σε μεγάλη ποικιλία ἔργα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ µε ελληνικούς υπότιτλους. ΔΙΣΚΟΙ και ΚΑΣΕΤΤΕΣ που μόλις εκυκλοφόρησαν. Επίσης πωλούνται σε λογικὲς τιμὲς: ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΙΓ ΙΙ ΡΤΕΜ ΚΑΣΣΕΤΤΟΘΗΚΕΣ κ.λ.π. 5ΑΙ/ΡΙ ΕΙ ΚΟΡΕ ΙΙΝΕ Τακτικές αναχωρήσεις απὀ Λεμεσό για ΙΕΡΡΑΗ και Αραβικό Κόλπο. πογς) καθώς και συμβατικά φορτἰα. Για περαιτέρω πληροφορὶες: Αποταθεἰτε στους γενικούς πράκτορες ΜΟΙ ΞΤΑΚΑΣΘΗΙΡΡΙΝ6 ΑςΦΕΝΤΡΙΤΡΕΟ Τηλ: 68307-8 Τέλεξ: 3076 Δεχόμαστε φορτία σε εμπορευματοκιβώὠτια (0οηαἰ- ΛΕΜΕΣΟΣ 2002 :Φ Χειροποίητα σπίτια. για τζάκια (Εξοχικά ἡ μόνιμα). 9 Χονδρικώς ἡ λιανικὠς Παράδοση σεΦθθ μέρες. ΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 9 Ντουλάπια κουζίνας κ ανρον απὀὸ ξύλο και παντὸς ΑΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ εἶδους ξυλουργικἒς ΛΑΡΝΑΚΑ ΨΕΥΔΑΣ -ΛΑΡΝΑΚΑ Περάστε εὐχάριστα μέ- σα σ᾿ ἕνα οἰκογενειακό φι- λικό περιβάλλον καί κερδῖ. ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ στε µεγάλα ποσά κάθε ΠΙΑ. ΒΑΣΟΣ ΡΑΣΚΕΥΗ, σήίς Τμ. στο -- νικ ἵο ΠΑΡΙ. Χ᾿᾿ ΑΝΤΩΝΑΣ δειο δροσίας Λάμαα. Οδὸς Θέκλας Αντ. Λυσιώτη 2 ΒΗΣ. (Παραπλεύρως Κλινικής Χ. Κουρεα) ΤΗΛ. 64078-ΛΕΜΕΣΟΣ -- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 9 Πωλούνται καυσόξυλα εργασίες, ΤΗΛ. 04314319 ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΟΕ σππ] κ. ΑΝΔΡΕΑΝ ΤΟΜΠΟΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΟΥ «ΠΑΡΙΔΕΙΟΥ» Τηλ. 02533-865 ΛΑΡΝΑΚΑΣ Οι... κα --- ο ας... ζήση, ἔχει ἀνάγκην πλέον τῶν 92.000 δραχ., τότε ἁδικοῦμεν, Διότι, διὰ τῆς ἰσότητος ταύτης, ὁ ἀσθενῆς θὰ ἀποθάνη, οἳ δὲ λοιποὶ 4 θὰ καλοπεράσουν. Βὶς τὴν πρᾶξιν ὅμως, ὁ μαρξισμὸς οὔτε τὴν ἄδικον ταύτην ἰσότητα ἐφαρμόζει, ἀλλὰ πολὺ ἁδικωτέραν. Συνή- θως ἀφήνει, ὄχι Μόνον ἀσθενεῖς, ἀλλὰ καὶ ὑγιεῖς νὰ πεινοῦν ἢ νὰ ἀποθνήσκουν, ἓνφ καλοπερνοῦν οἱ ὀλίγοι τῆς γέας τάξεως ἔχλε- κτοί του µαρξισταί, περὶ τῶν ὁποίων ὁμ.λεῖ ὁ Μ. Τζίλας καὶ ἄλλοι, Εἶναι δὲ γνωστὴ ἡ δουλεία, εἰς τὴν ὁποίαν ἔχουν περιέλθει ἔχα- τομμύρια ἀνθρώπων χαὶ δεχάδες ἐθνῶν, ὅπου Ἐπεκράτησεν ὁ µαρ- ισμός. ση λΑληθὴς ἰσότης εἶναι ἡ ἰσότης τῆς δικαίας δοηθείας ἓν τῇ ἐλευθερία τῆς χριστιανικῆς ἀρετῆς. Ταύτην θλέποµεν π.χ. εἷς τὴν Ἐκκλησίαν Ἱεροσολύμων, Ὡς διηγοῦνται αἱ Πράξεις τῶν Α- ποσ-όλων, πολλὰ προσεφέροντο εἰς αὐτὴν ἐλευθέρως ὑπὸ τῶν Ἆρι: στιανῶν, «ἕ-εξίδοτο δὲ ἑκάστῳ χαθ᾽ ὅτι ἄν τις χρείαν εἶχεν (Πράξ. Σ΄ 56). ἁηλαδή, κατὰ τὸ μέτρου τῆς ἀνάγκης ἑκάστου, ἂν καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν προέδαλλε τὴν ἀπαίτησιν τοῦ λαμδάνειν, τὴν ἐποίαν καλλιεργεῖ ὡς κοινωνικὴν κακίαν ἡ ἀντικοινονικὴ αἴρεσις τοῦ μαρξισμοῦ. Τὰ ἀγαθὰ τῆς ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης χαὶ τῆς ἰσότη- τος δὲν Σύναντα: νὰ προέλθουν ἐκ τῆς αἱρέσεως. «Οὐ γὰρ ἐξ ἄκαν- θῶν συλλέγουσι αὔκα, οὐδὲ ἓκ θάτου τρυγῶσ: σταφυλήν», λέγει ὁ Χριστὸς (Λουκ. στ΄ 44). ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ Ὁ Χριστιανισμὸς διδάσκει καὶ τὴν ἔξης ἀλήθειαν. Ἐὰν ὁ Άνθρωπος «τῶν ἵδίων (δηλαδη τῶν Χρ.στιανῶν) καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὗ προνοεῖ, τὴν πίστιν Ίρνηται καὶ ἔστιν ἀπίσιου Χείρων» (1 Τιμ. ε’ ϐ). Καὶ ἡ πρόνοια λουπὀν, ὑπὲρ τῶν οἴκογι- γειακῶν, τῶν συγγενῶν, ὁμοεθνῶν κ.λ.π. συνιστᾷῷ τὸν πιστὸν εἷς τὸν θεόν. Ὁ μαρξισμὸς πράττει ἀντιθέτως. Στρέφει τοὺς πιστούς αν ἐναντίον τῶν οἰκείων καὶ τῶν ἰδίων. Ἐναντίον τοῦ ἔθνους, ἓν ὀνόματι τοῦ οὐτοπιστικοῦὴ διεθνισµου. Ἐναντίον τῆς πατρίδος, ἓν ὀνόματ: τῆς λυκοφιλίας ἑντὸς τοῦ μαρξισμοῦ. Εναντίον τῶν ἀρχόν- των, ἐν ὀνόματ: τῆς μαρξιστικῆς ἐπικρατήσεως, Ἐναντίον τῶν οἶκο- ο χεγειακῶν, ἐν ὀνόματι τοῦ ἀντ:κοινων:χοῦ «χοινωνισμοῦ» τῆς µαρ- ξιστχές πλάνης. Ἐναντίον γονέων καὶ καλῶν διδασκάλων, ἓν ὃ- νόµατι τῆς ἀνελευθέρου «ἐλευθερίας» τοῦ καχοῦ. Ἑναντίον τῶν Χριστιανῶν, ἓν ὀνόματι τῆς μαρξιστικῆς ἁπάτης. Ἐναντίον τῆς Ἐκνλησίας, ἓν ὀνόματι τῆς ἀντιχριστιανικῆς φευδοδιδασχαλίας τῶν ἀπε:θούντων εἰς τὸν Θεὸν Ἑδραίων. Πάντα δὲ ταῦτα συνι- στοῦν ἀπιστίαν πρὸς τὸν Θεόν, τὴν ὁποίαν. ἔπ:διώχει ἡ μαρξιστικὴ αἴρεσις. Διὰ τοῦτο, «δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἆχου- σθεῖοι» παρὰ Θεοῦ, τῶν ᾽Αποστόλων καὶ τῶν “Αγίων Πατέρων, «ή, ποτε παραρρυῶμεν», λέγει ὁ ᾽Απόστολος (Μδρ. 6’ 1). Ε’ ΟΥΤΕ ΠΥΛΑΙ ΑΔΟΥ Ὁ μαρξισμὸς θέλει τὸν ἀφαγισμὸν τῆς Θρησκείας. Διαὴ τότε εἷς τὴν χομμουγιστικὴν ἸΜόσχαν ὑπάρχει Ῥωσικὸν Πατριαρ- χεῖου Διότι εἰς τὸν πόὀλειον τοῦ μαρξισμοῦ ἐναντίον τοῦ Χριστια γισμοῦ ὁ μαρξισμὸς ἠττήθη. Τὸ 1926 οἱ Ῥῶσοι κομμουνισταὶ ἓ- καυχῶντο, ὅτι χατώρθωσαν νὰ ἐκριζώσουν τὸ θρησκευτικὸν αἴσθη- µα ἀπὸ τὸν Ῥωσικὸν λαόν. Ἡ δὲ πραγµατικότης ἁπαντᾷ. Καὶ σή- µερον, ὅ4 ἔτη ἀπὸ τότε, εἰς τὴν Μόσχαν ὑπάρχει τὸ Ῥωσικὸν τα: τριαρχεῖον, τὸ ὁποῖον ἱδρύθη πρὸ τῆς χομμουνιστικῆς ἑπαναστά- σεως τοῦ 1911, ἦτοι τὸ 1689! Ὁ δὲ Ῥωσιχὸς λαὸς θρησχεύει ἓν- τόνως καὶ µέχρι μαρτυρίου. Οἱ πρωτοφανεῖς διωγμοὶ τοῦ κομµου: Υισμοῦ κατὰ τῶν Χριστιανῶν ἀπέτυχον. Ἡ Ἐκχλησία δὲν ἠττήδη οὖτε ὑπὸ τῆς μαρξιστικῆς αἱρέσεως. ᾽Αλλ᾽ οὔτε εἷς τὸ µέλλον θὰ Υεκηθῇ ποτέ. Διότι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἡττᾶται. «Καὶ πύλαι ἄδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς», εἶπε Ἑόριος Παν τοκράτωρ (Ματθ. ιστ’ 18). ΞΣΚΛΗΡΟΝ ΣΟΙ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΚΤΙΖΕΙΝ» Ὡς προελέχθη, ὁ κομμουνισμὸς ἐπιδιώχει τὴν κα ν τῶν ἐθνῶν. Διατί ὅμως ὑπάρχουν ἀκόμη ἔθνη, ὅπου οὗτος ἐπεκρά- τησεν Διότι ὁ μαρξισμὸς ἠττήθη καὶ ἀπὸ τὴν φυσικἠν ἀνάγχην τῆς ἀγθρωπότητος νὰ ἀποτελῆται ἓξ Σθνῶν. Τόσον δὲ µεγάλη εἶναι ἓν πρρκειμένῳ Ἡ ἡττά του, ὥστε χαταλύεται ἤδη ὁ ἴδιος ὑπὸ τοῦ ἓ- θνιχοῦ αἰσθήματος. Ὅ Σθνισµός, λέγει ὁ µαρξιστὴς Μ. Ίζῆας, Χατατρώχε: τὰς σάρχας τοῦ Χομμουνισμοῦ. Ῥὰν ὁ μαρξισιὸς ἡτ τάσαι ὑπὸ Ὃν συνήθων ἐθνῶν, πόσον μᾶλλον γίνεται τοῦτο ὑπὸ τοῦ αἰωνίου Ἓθνους, ὡς ὀνομάζουν οἱ Α. ᾿ ν μίω. ομάζουν οἱ Άγιοι τὴν ᾿Ορθόδοξον Ἔκ «Ἀκληρόν σοι πρὸς χέντρα λακτίζειν», λέγει ὁ θεός, πρὸς πάντα διώχτην τῆς ἀληθεία Χ καστ’ 14). Ἠθείας τῆς Χάριτος χαὶ τῆς ζωῆς (Πράξ. ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΡΑΠΕΥΣΗ Ὅ µαρξισμός, ἐκτὸς τῶν καχῶν, δὲν ἔχει χαὶ χαλά Τὰ λογιζόμενα χαλὰ τοῦ μαρξισμοῦ εἶναι ἁλιγώτερα τῶν δε- Υ κακῶν αὐτοῦ, ὑπὸ τῶν ὁποίων χαὶ καταλύονται. Διότι ταῦτα χρησιμοπριοῦντα: ὡς µέσα ὑπὲρ τῶν χαχκῶν μαρξιστικῶν ακοπῶν, εἰς νο ο μάτωσιν τῶν ὁποίων ἀποδειχνύονται παγίδες θανάτου. οσο Ἀνριώτερον, «οὐδὲν ἔστιν ἔξω πίστεως ἀγαθόν», λέγει ὁ ᾱ- γιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἐπειδὴ ὁ μαρξισμὸς ὡς αἴρεσις ἀργεῖται τὴν χριστιανικὴν πίστιν, οὐδὲν ἀληθὲς καλὸν δύναται νὰ ἔχη. Τὰ καλὰ ἔργα τῶν αἱρετικῶν, λέγει ὁ αὐτὸς ἅγιος, ὁμοιά σος μὲ ἄνθη λειφάνων νεκρῶν, διότι λείπει ἡ πίστις, ἡ ὑποία εἶναι διὰ τὰ ἀγαθὰ ἔργα ὅτι ἡ φυχἠ διὰ τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ὑποστη- ριχθῆ ὅτι ὁ μαρξισμὸς θεραπεύει χάποιαν ἀνθρωπίνην ἀνάγκην, πάλιν οὐδὲν ἀληθινὸν ὄφελο προέ ται παρὰ τὴ δαιμονυ ς 1 5 πρ Ρχε 5 Διότι, «κἄν... Φέλησε», τονίζει ὁ δαίω θεραπεύσῃ δαίµων, μεῖζον κατέδλαφιν ἢ ὁ- ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΣ - Αα Επικαλεῖται τὴν πρόοδον χαὶ ὑπόσχεται, ὅπως νά Ρεσις τοῦ χιλιασμοῦ, ἐπίγειον παράδεισον. Καὶ ὅμως, ἀπο κ Ἔται καθυστερηµένος. Ἔχει μείνει ὀπίσω, εἰς τὸ σφυρὶ καὶ : : ο. τῆς παλαιας ἐποχῆς.Τὴν ἀλήθειαν αὐτὴν τὴν ὀμολογοῦγ μαὶ ή παλοέ του. Ὁ Μ. Έζίλας λέγει ὅτι ὁ χομμουνισμὸς «δὲν χει νὰ πῇ τίποτε τὸ νέου εἰς τὸν λαόν», Οχι ἡ αἴρεσις, ἀλλὰ μό- ὁ θεὸ- αινοριεί. «Ἐν - δι καινοποιεῖ, «Ἐγὼ ποιῶ χαινά», λέγει ὁ ἴδιος (Ές. 5 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 6«θΘΝικος ΦίΛΑΚΑς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1984 ΣΕΛΙΔΑ6 Οἡρωαςτῆςξ.Ο.Κ.Α Μιχαήλ Γιώργάλλας ἁπότόν Μαραθό- βουνο. 28 χρόνια ἀπό τή θυσίατου. ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ «Μάστρε µου πεθαίνω. Ζήτω ἡ Ελλάς». Γράφει ὁ Διγενής στ᾿ «᾿ Απομνημονεύματά» τους γιά τή θυσία τοῦ ἥρωα. «...Τήν πρώτην ᾿Ιανουαρίου 1957, ὁ Κυπριακός ραδιοφωνι- κὀς σταθµός ἀνεφερεν ἐρεύνας εὑρείας ἔκτάσεως ὑπό 1200 στρα- τιωτῶν εἰς τήν περιοχήν Πύργου Τυλληριᾶς, διότι τή νύκτα τῆς 30-31 Δεκεμβρίου εἰς σύγκρουσιν δυνάµεων ἀσφαλείας µετά ὁμά- δος ὑπό τόν Αὐξεντίου, καταληφθείσης ἓξ ἀπίνης, ἐντός τοῦ χωρί- ου Ζωοπηγή, ἐφονεύετο ἕνα γενναῖο παλληκάρι, ἁγνός καί ἓν- θουσιώδης ἀγωνιστής, ὁ Μιχαήλ Γεωργάλλας, ἐκ Μαραθοβού- νου ὅστις, μολονότι λαμπροῦ ἤθους καί ἔξαιρέτου ἐπιδόσεως, ἀπεβλήθη, ὡς µή ὤφειλε, τοῦ σχολείου, εἰς τό ὁποῖον ἐφοίτα, λόγω τῆς ζωηρᾶς συμμετοχῆς του εἰς τάς µαθητικάς πατριωτικάς ἔκδη- λώσεις. “Η σύγκρουσις ἔλαβε χώραν ὑπό τάς ἀκολούθους συνθήκας: Ἠδὁμάς Γρηγόρη Αὐξεντίου, εἰς ἤν συμμετεῖχε καὶ ὁ Γεωργάλλας, εὐρίσκετο εἰς Ζωοπηγήν εἰς τό σπίτιτοῦ Μηνᾶ Κωνσταντίνου. Τήν πρωῖαν τῆς 30ῆς Δεκεμβρίου 1956 ἐγένοντο ἔρευναι εἰς τό χωρίον ἀπό «δυνάµεις ἀσφαλείαο αἱ ὁποῖαι διήρκεσαν μέχρι τῆς µεσηµ- βρίας, ἄλλ᾽ ἄνευ ἀποτελέσματος. Τήν ἕσπεραν ὁ Αὐξεντίου, µαζί μέ ἕναν ἄλλον ἀντάρτην, ἐφύλαττο φρουροί, ὁπότε περί τό µεσο- νύκτιον ἔφθασεν εἰς τό χωρίον ἕνα ταξί ἰδιωτικόν, τό ὁποῖον σταμάτησε ἔξω ἀπό τό σπίτι τοῦ πατέρα τοῦ Μηνᾶ, ἀπεχον περί τά 20 µέτρα ἀπό τό σπίτι ὅπου ἔμενε ἡ ὁμάς Αὐξεντίου. Οἱ Επιβαί- νοντες τούτου ἤρχισαν νά κτυποῦν τήν θύραν καλοῦντες τόν Μηνᾶν. ΄Ο Αὐξεντίου, νοµίζων, ὅτι θά ἧσαν δικοί µας, Φἔροντες μήνυμα ἔστειλε τόν Μηνᾶ νά Ἴδη. ΄Ο τελευταῖος τότε εὐρέθη ἀντιμέτωπος μεπΕντε ἄτομα, ἐκ τῶν ὁποίων δύο Τοῦρκοι καί τρεῖς ἀργυρώνητοιπροδόται εἶςτήν ὑπηρεσία τῶν ”Αγγλων, οἱ ᾿ Ανδρέ- ας Φοινιώτης, Τσούκας καί Λιμνατίτης, ἅπαντες ὁπλισμένοι. Εἰς ἔκ τούτων ἐπλησίασεν τόν Μηνᾶ καί τοῦ εἶπε δῆθεν Εμπιστευτικῶς νά εἰδοποιήση ἀμέσως τούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι εἶναι εἰς τό χωρίον, νά Φύγουν διότι σὲ δεκα λεπτά θά ἔλθη στρατός δι) ἐρεύνας. 'Ο Μηνᾶς ἀντελήφθη ἐνώπιον ποίων εὑρίσκετο, καθώς καϊτό κόλπο των καί διά τοῦτο ἤρχισε νά ἀρνῆται καί νά προσποιῆ- ταιτόν ἀνίδεον. Οἱ πἔντεπράκτορες τῶν Αγγλων, ἀφοῦ ἀντελή- Φθησαν, ὅτι δὲν ἦτο δυνατόν νά ἐπιτύχουν τι μὲ τόν καλόν τρό- πον͵, ἤρχισαν νά ἀπειλοῦν τόν Μηνᾶ, διά νά τούς ἀποκαλύψη πού ὑπῆρχον ὅπλα καί βόμβες. “Όταν οὗτοι, παρά τήν ἔπίμονον ἄρ- νησιν τοῦ Μηνᾶ, ἤρχισαν νά γίνωνται πλεον ἀπειλητικοί, τότε ὁ τελευταῖος, διά νά προειδοποιήση τήν ὁμάδα Αὐξεντίου περί τοῦ κινδύνου, ἤρχισε νά φωνάζη, ζητῶν βοήθειαν. 'Ο Αὐξεντίου, ὁ ὁποῖος ἤκουσε τάς φωνάς τοῦ Μηνᾶ, ἀπεφάσισε νά τόν ἀπαγκι- στρώση ἀπό τούς πράκτορας τῶν Αγγλων, Ἵνα τόν σώση, διότι οὗτος ἦτο ἄριστον στέλεχος καί ἐπί πλέον ἐγνώριζε πολλά µυστι- κάτῆς ᾿Οργανώσεως. 'Ο Αὐξεντίου μετόν Γεωργάλλαν ὁπλισμέ- νοι μέ τόµιγκαν, ἐπροχώρουν πρός τούς πέντε πράκτορας καί ὅταν ἔφθασαν εἰς ἀπόστασιν 15 περίπου µέτρων ἀπ᾿ αὐτούς ἦσαν Έτοιμοι νά πυροβολήσουν, ὁπότε ἀντελήφθησαν, ὅτι ἡ θὲσις, εἷς τήν ὁποία εὑρίσκετο ὁ Μηνᾶς, δὲν τούς ἔπέτρεπε, διότι θά ἔκτύ- πων τὀν΄ἴδιον. Ὡς ἐκτούτου, ἐπερίµεναν ὀλίγον νά μετακινηθῆ ὁ Μηνᾶς, ὁπότε ἠκούσθη ριπή αὐτομάτου τῶν πρακτόρων τῶν Αγγλων καί ὁ Γεωργάλλας ἔπεσε βαρέως πληγωμένος. 'Ὅ πυ-. ροβολήσας ἦτο Τοῦρκος' ἀμέσως ὁ Αὐξεντίου ἀντεπυροβόλησε πρός τὸ µέρος ἀπό ὅπου Εφάνη ἡ λάμψις καί τό Εχθρικόν αὐτόμα- τον ἔσίγησε, ἀφοῦ ἐφονεύθη ὁ Τοῦρκος κάτοχός του. Διά µερικά λεπτά τά πυρά ἀνταλλάσσονται ἕκατέρωθεν καί οἱ πράκτορες τῶν Αγγλων κατορθώνουν νά τρέξουν εἰς τό αὐτοκίνητόν των καί σώζονται διά τῆς φυγῆς. 'Ολόκληρος ἡ ὁμάς, ἡ ὁποία ἀπετε- λεῖτο ἀπό ἕξ ἄτομα, ἑτοιμάζεται νά φύγη ἀπό τό χωριό, διότι ἐπερίμενεν ἀσφαλῶς τήν ἄφιξιν σημαντικῶν δυνάµεων στρατοῦ. “Ο Γεωργάλλας, τραυματισμένος, σύρθηκε σιγά-σιγά καί ἐχάρα- ξε μέ τό ἆιμα του µιά γραµµή ἀπό τό γεφύρι τοῦ χωριοῦ, ὅπου ἐτραυματίσθη, μεχριτῆς ἄκρας τοῦ σπιτιοῦ τοῦ Μηνᾶ, ὅπου κατη- υθύνθη καί ἐκεῖ ἔμεινεν ἄπνους. Πρίν πεθάνη ἐφώναξε: «Μάστρε µου ( Αρχηγε),πεθαίνω, Ζήτω ἡ Ελλάς. 'ΟΓεωργάλλας ἐτάφη τήν ἰδίαν νύκτα ὑπό τῆς ὁμάδος του εἰς τό νεκροταφεῖον τοῦ χωριοῦ, ὅπου ἀνεκαλύφθη τήν ἑπόμενην ὑπό τοῦ στρατοῦ, ὅστις κατέφθασεν εἰς τό χωρίον. 'Η ὁμάς διέφυγε τήν ἰδίαν νύκτα πρός τήν περιοχήν «Παπούτσω τῆς Πιτσιλιᾶς....» ΣΚΕΨΕΙΣΓΙΑΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Δέκα χρόνιατώρατό Πρό- βληµα τῆς ἀμυντικῆς θωρακί- σεως τῆς µεγαλονήσου παρα- μελεῖται καί ἁγνοεῖται συνεχῶς ἀπ᾿ ὅλες τίς κυβερνήσεις. Πα- ρόλο πού ἡ Τουρκία προωθεῖ σἐκάθε εὐκαιρία τά ἐπεκτατικά της σχέδια καί παρόλο πού σταθµεύει στό νησί δύναμη 40.000 ἀντρῶν οἱ μεγάλοι µας πολιτικοί ἁρκοῦνται σὲ παχυ- λές καί ἄφθονες ὐποσχέσεις συμπαράστασης, Ποτέ ὅμως δέν προβαίνουν σέ οὐσιαστικά ἔργα στρατιωτικῆς ἐνισχύσεως τῆς Κύπρου. ᾿Ασταμάτητα δι- ακηρύττουν ὑὐπέρ τῆς άνεξαρ- τησίας τῆς Κύπρου καί ποτέ δὲν κάνουν λέξη γιά ἑνσωμά- τωση καί ἔνωση μέ τήν ᾿ Ελλά- δα. Γνωρίζουν καλά τό µάθηµα τῆς Μεγαλονήσου πού ἔρριξε τήν στρατιωτική κυβέρνηση καί ποτέ δέν προκαλοῦν τούς Τούρκους γιά νά µήν πέσουν κι Ἴδιοι ἀπο τήν καρέκλα τῆς ἐξουσίας. Παραθέτουµε πα- ρακάτω ὁρισμένες σκέψεις πά- νω σέ αὐτό τό ἐπίμαχο ζήτημα. 1) Εἶναι ἁδιανόητο καί ἀβάσιμο σήµερα τό γεγονός, οἱ Τουρκο- κύπριοι πού ἁἀποτελοῦν τό 2056 τοῦ συνολικοῦ πληθυ- σμοῦ, νά διαθέτουν 40.000 στρατό καί οἱ ᾿Ελληνοκύπριοι πού ἀποτελοῦν τό 8006 νά δια- θέτουν µόνο 10.000(καί 1000 Ἕλληνες στρατιῶτες τῆς ΕΛ- ΔΥΚ). Στηριζόµενοι ἀποκλειστι- κά καί µόνο σέ µαθηµατικά δε- δοµένα θά ἔπρεπε νά ὑπάρχει στήν Κύπρο ἑλληνικός στρα- τός 160.000 ἀντρῶν ἀφοῦ οἱ ᾿Ελληνοκύπριοι ἀποτελοῦν τό 80906 τοῦ πληθυσμοῦ. Δέν ζη- τοῦμε Φυσικά νά κάνει τέτοια πράγματα ἡ κυβέρνηση. Πρέ- πει ὅμως νά στείλει τουλάχι- στον 15.000--20.000 ἕλληνι- κό στρατό. Καί τονίζουμε ἰδιαί- τερα αὐτό διότι σέ περίπτωση πολέμου εὔκολα ή Τουρκία μπορεῖ νά στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στήν Κύπρο ἀφοῦ ἀπέχει µόνο 150 Χιλιόμετρα ἀπό αὐτήν (καί ἤδη ἔχει στό νησί 40.000), ἑνῶ ἡ ᾽Ελλάδα πολύ δύσκολα μπορεῖνά στε(- λει στρατό ἀφοῦ τό κοντινώτε- ρο ἕλληνικό νησί ἡ Κρήτη ἀπέ- χει 600 χιλιόμετρα ἁπό τήν Κύ- προ. 2) Όσο ἀφορᾶ τό γνωστό σά- Φισμα ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι µα- κριά, καί ὡς ἔκ τούτου εἶναι ἀδύνατη ἡ στρατιωτική ἑνί- σχυσή της ἀντιπαραθέτουμε τό ἑξῆς: ᾿Η Θάτσερ ἔστειλετόν Αγγλικό στόλο ἀπό τή µιά ἄκρη τοῦ κόσμου στήν ἄλλη γιά νά ἀνακαταλάβει τά Φώλ- κλαντς πού εἶχαν ἰδιαίτερα µι- κρή ἕκταση καί πληθυσμό µό- λις 1300 κατοίκους. Ολη αὑ- τή ἡ ἀεροναυτική ἐπιχείρηση κόστισε 3 δισ. δολ. Σέ καμμία περίπτωση ὅμως ἡ ἁγγλική κυ- Ββέρνηση δέν ὑπολόγισε τίς θυσίες προκειµένου νά ἔλευ- θερώσει τά νησιά. Οἱ δικοίµας πολιτικοί µόνο ἀρνοῦνται νά στείλουν μερικές χιλιάδες ᾿Ελ- λήνων στρατιωτῶν, καί µόάλι- στα σέ περίοδο ΕΙΡΗΝΗΣ, γιά νά προστατεύσουν ἕνα καθα- ῥρά ἑλληνικό νησί 600.000 κα- τοίκων. 3) ᾽Απαραίτητο ἐπίσης συµ- πλήρωμα τόσο γιά τήν ὑπερά- σπιση τοῦ ἑναερίου, ὅσο καί τοῦ χερσαίου χώρου τῆς Κύ- πρου εἶναι ἡ ἀποστολή ἕλληνι- κῶν ἀεροπορικῶν δυνάμεων. Οἱ δυνάμεις αὐτές πού θά στα- θμεύουν στό νησί θά διασφα- λίζουν ἁἀποτελεσματικότατα τήν ἀκεραιότητάτου καί θά κό- βουν τήν ὄρεξη τῶν Τούρκων γιά περαιτέρω «εἰρηνικές» ἔφορμήσεις. ᾿Επιπλέον στό νησί θά πρέπει νά γίνουν πρό- χειρα µικρά ἀεροδρόμια ἔτσι ὥστε σέ περίοδο πολέμου νά μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν ἀπό τήν ᾿ Ελλάδα γιά ἁποστολή στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ. Στήν εἰσβολή τοῦ 74, ἕνας ἀπό τούς σηµαντικότε- ρους ἀνασχετικούς παράγον- τες τῶν ᾽Ελληνοκυπριακῶν δυνάµεων ὐπερασπίσεως τοῦ γησιοῦ, ἦταν ἡ Τουρκική ἀερο- πορία, ἡ ὁποία µέ τίς συνεχεῖς ἔφόδους πού πραγματοποιοῦ- σε, προκάλεσε πολλές δυσχέ- ρειες καί προβλήµατα στήν ΕΛΔΥΚ καἰτήν ᾿Εθνοφρουρά. Τά Ἴδια προβλήματα ἀκριβῶς θά προκαλέσουν, σέ µιά µελ- λοντική σύρραξη, οἱ ἑλληνικές ἀεροπορικές δυνάµεις Κύπρου στούς Τούρκους καί τόν Ντεν- κτάς, βοηθώντας τό στρατό νά πετάξει τά «Μεχμετζίκ» στήθά- λασσα καί νά τά στείλει πίσω στά Αδανα ἀπό κεῖ ὅπου ἦρ- θαν. ᾿Η ἑλληνοκυπριακή πλευρά ἐπίσης ἔχει ἕνα ἄλλο σπὀυδαϊῖο πλεονέκτημα στά χέ- ρια της: Εἶναι ὁ μοναδικός προμηθευτής τοῦ Τουρκοκυ- πριακοῦ Ψψευδοκράτους σέ ἠλεκτρικό ρεῦμα. ᾿ Οπωσδή- ποτε αὐτό εἶναι οἰκονομική ἁἀπώλεια καί βοήθεια στό ψευ- δοκράτος, ἀλλά σέ ἕνα πόλεμο ἀνακατάληψης τοῦ τουρκοκυ- πριακοῦ τοµέα ἀπό τούς Ελ- ληνες ἡ διακοπή παροχῆς ἡλε- κτρικοῦ ρεύµατος θά ἀποβεῖ μοιραῖα καί καταστρεπτική γιά τόν τουρκικό στρατό καί τούς Τουρκοκυπρίους. ἷ Τέλος θά ἦταν χρήσιμο νά τονίσουμε ὅτι ὁ ἑἕλληνισμός παρουσιάζει µιά συνεχή συρ- ρίκνωση ἀρχίζοντας ἀπό τήν Κων/πολη καί καταλήγοντας στή Β. ᾿Ἠπειρο καί τήν Κύπρο. ᾿Η ὀλισθηρή αὐτήπορείαπρός τήν ἐθνική καταστροφή εἶναι ἁρκετά δύσκολο νά παρεµπο- διστεῖ. Φυσικά ἡ ἐπίλυση τῶν ἐθνικῶν θεμάτων δέν γίνεται μέ λόγους καί προεκλογικές ὁμιλίες ἀλλά μέ συγκεκριμένες πράξεις καί ἔργα. Γιά νά µήν δοῦμε µετά τήν Κύπρο νά χά- νονται κι ἄλλα ἑλληνικά νησιά, πρέπει νά ξεκινήσουμε µιά νέα ΕΟΚΑ γιά τήν ἀνακατάληψή της τήν θωράκιση της καί τήν µετατροπή της σέ ἀπόρθητο Φρούριο τοῦ ’ Ελληνισμοῦ. Καί ἡ ὁδός γιά τήν ἀπόκτηση ὅλων ας τῶν χαμένων ἑλληνικῶν πα- τρίδων περνάει ἀναγκαστικά καί ὑποχρεωτικά ἀπό τόν παν- τοδύναμο καί τρομερό παρά- γοντα πού ὀνομάζεται ᾿ Ελλη- νικός Στρατός. Δ. ΚΟΝΤΕΑΣ ᾽Από τήν ᾿ Αθηναϊκή ἐἑφημερίδα «Συναγερμός». ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΚΑΤΗΙΓΟΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ Δημοσιεύουμε κατωτέρω ἐπιστολή τοῦ κατάδικου ᾿Αν- δρέα Α. Πουρή πρός τό διευ- θυντή τῶν Κεντρικῶν Φυλα- κῶν κ. ᾿Ιακωβίδη ἡμ. 15 ᾿Οκτωβρίου 1984. Τήν ἔπιστο- λή µας τήν ἔφερε κατάδικος πού ἀπολύθηκε πρόσφατα ἀπό τίς φυλακές: (Ο «Ε.Φ. ἀναδημοσιεύει τήν Επιστολή ἀπό τήν ἐφημερί- δα « Αλήθεια). Πρός διευθυντή φυλακῶν κ. ᾿Ιάκωβο ᾿Ιακωβίδη Κύριε διά τῆς παρούσης µου ἐπιστολῆς ἐπιθυμῶ ὅπως ἀπαντήσω εἰς τήν νξαν εἰς βά- ροςµου δηµιουργηθείσαν κατά- στασιν πού προξκυψεν κατά τήν συνάντησή µας τήν΄Ίδην ᾿Οκτωβρίου καί ὥραν 17.15 περίπου στό γραφεῖο σας, πα- ρουσία τοῦ ἀξιωματικοῦ Πον- τικίδη. Πρό αὐτοῦ ὅμως θά θέ- σω ὑπ) ὄψιν σας συνοπτικῶς ὁρισμἔνα γεγονότα: 1. Απότόν Μάϊον 1983 εὖ- εργετοῦμαι συμφΦώνως κανο- νισμῶν μὲ 4δωρη µηνιαίαν ἄδειαν µεταβάσεως εἰς τήν οἱ- κογξνειάν µου ἄνευ συνοδείας. 2. Κατά τήν τελευταίαν ἑβδομάδαν τοῦ µηνός Ιουνίου παρουσιάστηκα Σνώπιον τῆς ἁρμόδιας ἐπιτροπῆς ὅπου ἐξε- θεσα τήν ὅλην οἰκογενειακήν καί προσωπικήν µου κατάστα- σιν, ὅπως αὐτή διαμορφώθηκε ἕνεκα τῆς πολύχρονης παρα- μονῆς µου στήν φυλακή. 3, Τήν Τη ᾿Ιουλίου κατό- πιν ἓκτάκτου συσκἔψεως τῆς ὡς ἄνω ἔπιτροπῆς μοῦ ἀνακοι- νώθηκεἡ ἔνταξίς µου στήν ἔξω- Ἱδρυματική ἀπασχόληση ἀπό τήν 17η Σεπτεµβρίου. 4. Τήν 8η Σεπτεµβρίου μοῦ παραχωρήθηκε περιπλέον ἄδεια μὲ σκοπό τήν ἐξεύρεσιν Εργασίας, τήν δὲ Τη Σεπτεµ- βρίου µετά συνοδείας του δε- σµοφύλακα Γ. Ρουσιά ἔπισκε- φθήκαμεν τόν οἶκον ᾿]ακ. Φω- τιάδη εἷς τήν Δευκωσίαν διά τόν ὡς ἄνω σκοπόν. Τελικά τήν 12 Σεπτµεβρίου βρῆκα ἐρ- γασίαν πράγµα τό ὁποῖο περι- ἤλθεν εἰς γνῶσιν τῆς διευθύν- σεως. 5. Τήν 13ην Σεπτ. καί ὥρα 09.30 περίπου μοῦ ἀνακοινώ- θηκεν ὑπό τοῦ κ. Τάκη Φιλίπ- που καί ἀργότερα ἀπό ἐσᾶς ὅτι ἀναστέελλείαι ἡ ἔνταξίς µου στήν ἔξωϊδρυματική ἀπασχό- ληση λόγω ἕνός ἀνομικοῦ» ση- μείου. 6.᾿ Από Ἐκτοτεκαίκατόπιν διαφόρων μηνυμάτων καί συ- ναντήσεών µας, μοῦ καθορί- σατετήν 13ην Οκτωβρίου ὡς ἡμερομηνίαν τελικοῦ διακανο- νισμοῦ τοῦ ὅλου θέἐµατός µου, ἤτοι τῆς Εξωϊδρυματικῆς ἆπα- σχολήσεως. 7. Κατόπιν λοιπόν ὅλων αὐτῶν τῶν διαφόρων διαδικα- σιῶν, ἀντί τῆς τελικῆς ἀποφά- σεως τήν ὁποία ἀνέμενα συµ- Φώνως τῆς δοθείσης ὑποσχέ- σεώς σας, μὲ καλέσατε στό γραφεῖο σας καί μοῦ ἀνακοι- νώσατε ὅτι ἀκόμη δὲν καρπο- Φόρησαν οἱ προσπάθειές σας καί ὅτι θά συνεχίσετε πρός τόν σκοπόν αὐτό χωρίς ὅμως νά μπορεῖτε νά καθορίσετε χρονι- κά ὅρια. 8. Μετά µεγάλης µου ὅμως ἔκπλήξεως μοῦ ἀνακοι- νώσατε ὅτι ἀντί τῆς 4θωρου µηνιαίας ἄδειας ἄνευ συνοδεί- ας, πού μοῦ παρεχωρεῖτο ἐδῶ καί 1.1/2 ἔτος, τώρα θά μοῦ δί- δεται µονοήµερος (12 ὦρες) Τό φοιτητικό κίνημα ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ τονίζει: ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ Πανεθνικόςπρογραμµατισµός γιά ἀντιμετώπιση τοῦ Τουρκικοῦ Επεκτατισμοῦ Τήν Παρασκευή 9/11/1984 ἔγινε στό οίκημα τοῦ ΔΡΑΣΙΣ--- ΚΕΣ ἡ ἐτήσια τακτική Γενική Συνἔλευση τοῦ κινήματος μέ τόν ἀπολογισμό τοῦ προηγούμενου Δ.Σ. καί τήν ἐκλογή νέου Δ.Σ. ᾿Ακολούθησε ἡ ἐκλογή τοῦ νέου Δ.Σ. τό ὁποῖο ἀφοῦ συνεδρίασε καί καταρτίστηκε σὲ σῶμα ἐξέδωσε πρός τόν τύπο τήν ἀκόλουθη ἀνακοίνωση: «Σήµερα πού ἡ ἔθνική ἀξιοπρέπεια δοκιμάζεται καί οἱ ἀξίες τοῦ 'Ελληνικοῦ πολιτισμοῦ λοιδωροῦνται, σήµερα πού οἱ κλιµα- κωτές µας ὑποχωρήσει ἔναντιτῶν Τούρκων, µέσα ἀπότίς ἀνούσι- ες διαπραγματεύσεις καί τόν ἑτεροβαρῆ διάλογο πού διεξάγεται ἐδῶ καί 10 χρόνια γιά Επίλυση τοῦ Κυπριακοῦ, μᾶς ἔχουν παρασύ- ρει σὲ πολύ ἐπικίνδυνα μονοπάτια, σήµερα πού ἡ ἔλπίδα καί τῶν πλέων αἰσιόδοξων ὑποστηρικτῶν τῆς συλλογικῆς ὅτι οἱ δικὲς µας ὑποχωρήσεις θά ἔφερναν τήν λύση, ἔχει πλήρως ἔξανεμιστεῖ, σή- µερα καλοῦμε ἐμεῖς ἡ νέα γενιά ὁλόκληρο τό πολιτικό φάσμα Ελλάδος καί Κύπρου - ἔστω καί τή δωδεκάτη - νά σηµασιοδοτή- σει σωστά τά μηνύματα τῶν καιρῶν καί µέτήν μἐχριτώρα κτηθεῖ- ᾿ σα πεῖρα, νά στραφεῖ καί νά υἱοθετήσει τήν πραγματική ρεαλιστι- κή πορεία - τήν ἀγωνιστική πορεία. Αὐτή πού δὲν ἔκχυδαῖζει τήν ἔθνική µας ἀξιοπρέπεια ἀλλά ἀντίθετα τήν φορτίζει μὲ νεα δύναμη καί πνοή. Αὐτή πού ὁδηγεῖ σὲ µία ἔντιμη, δίκαιη, βιώσιμη καί ἔθνικά ἀποδεκτή λύση. Αὐτή τήν πορεία πού θά προσπαθήσει τά ἀρνητικά δεδοµένα τοῦ σήµερα νά τά ἀνατρέψει καί ὄχι αὐτή πού ὑποτάσσεται σ αὐτά. Τό Δράσις-Κές ὑποστηρίζει ὅτι: α) Είναι ἀνάγκη νά ἀποκτήσουμε Πανεθνικό προγραμματισμό γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ τουρκικου ἐπεκτατισμοῦ. Δὲν Φτάνει µόνο ἡ διαπίστωση ὅτι μέχρι τώρα δὲν ἔἴχαμε κοινή ἀντίληψη. ᾽Απαιτεῖται καθορισμός τῶν στόχων μας καί τοῦ τελικοῦ σκοποῦ. Χωρίς στόχους πού θά ὑλοποιοῦνται ἕνας ἕνας μέχρι τόν τελικό σκοπό, θά συνεχίσουμε τήν κακή µας πολιτική. Μέσα στά πλαίσια αὐτά ὑποστηρίζουμε καϊτήν δηµιουργία τοῦ Πανεθνικοῦ Συµβου: ΝΑΦΡΑΞΟΥΜΕΤΟ ΔΡΟΜΟ Αἴου πυµριώκουυ. Αγώνα (ὅπου θά συμμετέχουν οἱ Κυβερνήσεις καί τά πολιτικά κόµµατα Ελλάδος-Κύπρου, οἱ ἔνοπλες δυνάμεις τοῦ Ἔθνους καί προσωπικότητες, πού θά ἐπιλεγοῦν ἀπό τούς πιό πάνω, τοῦ ᾿Εθνικοῦ µας βίου ἀπό Ἑλλάδα, Κύπρο καί ᾿Απόδημο Ελληνισμό. β) Ενταξη τῆς Κύπρου στόν ἐνιαῖο ἀμυντικό χῶροτῆς 'Ελλάδος καί ἐνίσχυση μὲ ἔμψυχο καί ἄψυχο ὑλικό τῆς ἄμυνας µας μέ κάθοδο 'Ελληνικοῦ Στρατοῦ στό νησί ὥστε νά καθίστανται ἀνξ- Φικτοι οἱ Τουρκικοί στόχοι γιά προώθηση καί νά ἀνατρέπεται ἡ μέχρι τώρα, ὑπέρ τῆς Τουρκίας, ἑτεροβαρής σχέση. Γιά νά ἀνέλ- θει τέλος τό ἀγωνιστικό φρόνημα τοῦ λαοῦ, νά τοῦ γίνει συνείδη- ση ὅτι ἡ 'Ελλάδα εἶναι µαζί του πέραν πάσης ἀμφιβολίας. Υ) Νά προασπίσουµε τήν λαϊκή ἑνότητα καί ὁμοψυχία καί νά ἐξωστμακίσουμµε τίς αἰτίες πού προκαλοῦν ἔριδες στό ἔσωτερικό µας μέτωπο. ΄Η υἱοθέτηση μιᾶς πανεθνικῆς γραμμῆς στό Κυπρια- κὀ ἀφαιρεῖ τήν δυνατότητα τῶν μικροκομματικῶν χειρισμῶν, τό ἄνοιγμα τοῦ Φακέλλου τῆς προδοσίας τῆς Κύπρου καί ἡ γνώσι τῶν πραγματικῶν γεγονότων θά ἀφαιρέσει ἀπό τούς ἔκ πεποιθή- σεως διασπαστές τήν δυνατότητα νά συνεχίσουν τό ἀνούσιο ἔργο τοῦ διαχωρισμοῦ τοῦ λαοῦ σὲ πατριῶτες καί µή. Οἱ περιστάσεις μᾶς καλοῦν σήµερα ὅλόυς ἀπό ἀριστερά μέχρι δεξιά στὀν ἀγώνα γιά τήν Λευτεριά µας. Πάνω σ᾿ αὐτές τίς κατευθύνσεις ἀπαιτεῖται νά πορευτοῦμε. Αὐτές ἐγγυῶνται τό σταµάτηµα τῶν ὑποχωρήσεων, τό ξερίζωµα τοῦ ραγιαδισμοῦ, καί τοῦ κλίματος τοῦ ἐνδοτισμοῦ καί τέλος τήν ἐθνική ἑνότητα καὶ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Διαφορετικά ἄν συνεχίσουμε ὅπως μέχρι τώρα θέτουµε σέ κίνδυνο θανάσιμο τήν ἐπιβίωση τοῦ 'Ελληνισμοῦ στήν Κύπρο. Καΐ ἐδῶ ἐπισημαίνουμε πόσο ἀναντίλεκτα αὐξημἒνες εἶναι αἱ εὐθύ- νες ὅλων µας. Καλοῦμε τώρα νά τοποθετήσουµε σωστά τίς ρόγες πού θά τροχιοδροµήσουν τό τραῖνο τῶν μελλοντικῶν ἐξελίξεων γιατί Ἴσως αὔριο νά εἶναι ἀργά. -- ΦΤΑΝΕΙΠΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΗΜΟΝΗ ΛΥΣΗ. -- ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΑ ΦΡΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΩ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ. ἄδεια µετά συνοδείας. 9, Εἶναι γεγονός ἔκπλη- κτικόν καί πρωτάκούστον στά χρονικά τῶν φυλακῶν ὅταν ἕνας κατάδικος ἐπιζητεῖτά πλή- ρη δικαιώµατα του τελικῶς νά χάνει καί αὐτά πού ἤδη κατέχει χωρίς κάν νά κατηγορεῖται διά οἰονδήποτε πειθαρχικό ἀδίκη- μα ἔἴτε διαπραχθέν ἐκτός ἤ ἓν- τός τῶν φυλακῶν, πρᾶγμα γιά τό ὁποῖον ἔπανειληµένως σεῖς ὅ Ἴδιος μὲ διαβεβαιώσατε, ὅτι εἶμαι ὑπόδειγμα καλοῦ καταδί- κου. 10. Μέχρι σήµερα οὐδε- µία ἀναστολή τῶν νέων θε- σμῶν, ἤτοι ἄδειας ἤ τῆς ἔξωῖ- δρυμµατικῆς ἀπασχολήσεως Έχει γίνει, πού νά δικαιολογοῦν τήν τοιαύτην ἀδικαιολόγητον µεταχείρησιν ἔναντι τοῦ προ- σώπου µου καί μὲ προέκταση ἐπί τῆς οἰκογενείας µου. 11. Αὐτὲς οἱ καταστάσεις αἱ ὁποῖα στρέφονται ἀποκλει- στικῶς καί μόνον ἐναντίον τοῦ προσώπου µου, καταστάσεις πού τίς ἐπιβάλλουν κάποιοι παράγοντες ἤ πρόσωπα ἑντός ἤ ἑκτός φυλακῶν μέ ἀπώτερο σκοπόν τήν προσωπικήν Εκδί- κηση ἔναντί µου προσώπων τά ὁποῖα δὲν ἔχουν κορέσει ἀκόμη τό ἐκδικητικό τους μένος. 12. Προσπαθῶ νά δώσω µιάλογική ἐξήγηση τῆς ἀποφά- σεώς σας, προσπαθῶ νά σᾶς δικαιολογήσω, µά µετά µεγά- λης µου λύπης ἀκόμα δέν µπό- ρεσα νά πράξω τοῦτο, καθ᾽ ὅτι τό µέτρο αὐτό στρέφεται ἄπο- κλειστικῶς µονάχα στό πρό- σωπό µου, πάλιν ἐξιλαστήριον θῦμα, τώρα κάποιων ἔνδοτμη- ματικῶν καταστάσεων τῶν Φυλακῶν. 13. Ἡ ἄδεια µετά συνο- δείας διά «ἐπίσκεψη» τῆς οἶκο- γένειάς µου, ἔκτός τοῦ ὅτι δὲν ἐπιφέρει τόν ἀπαιτούμενο σκοπόὀν ἤτοι ἔξοδος τῶν τέ- κνων µου ἀπό τήν ἰδικήν των Φυλακή, διά μένα προσωπικῶς εἶναι μέτρο ἐξευτελιστικό ἔναντι τοῦ προσώπου µου καί ἠθικῶν ἀρχῶν, ἀρχῶν πού με διέπουν ὡς ἐπίσης καί τῆς οἱ- κογένειας µου. Εἶναι μέτρο ἐξευτελιστικό καί προσβάλλει Επίσης τήν σύζυγό µου, τήν ὁποία σέβομαι ὡς γυναίκα καί ὡς σύζυγο. Εἶναι μέτρο πού θά προσβάλλει καί αὐτήν τήν 17χρονη θυγατέρα µου ὡς ἔπί- σης καί τὸν 13χρονο υἱόν µου καί ἓν γένει ὅλην τήν οἰκογέ- νειαν µας. 14, Μὲ τήν ὁμόφωνη γνώµη καί ἀπόφαση τῆς συζύ- γου µου κατά τήν ἐπίσκεψητης τήν 14ην ᾿ Οκτωβρίου, ἔχω νά σᾶς ἀναφέρω ὅτι ἀπορρίπτω τοιούτου είδους «ἐπισκέψεις». 15. Ἔχω τήν πεποίθηση καί θέλω νά πιστεύω ὅτι ὡς ἄν- θρωπος καί οἰκογενειάρχης θά μὲ κατανοήσετε πλήρως. 16. Σὲ τοιαύτη ὅμως περί- πτωση µετά μεγάλης µου λύ- πης, τόσον ἐγώ ὅσον καί ἡ οἱ- κογξνειά µου θά καταγγέλοµεν ὅπου δεῖ τήν εἰς βάρος µας µε- ταχείρησιν. 17. Επιπροσθέτως καθι- στῶ ὑπεύθυνον τήν πολιτείαν καί ἰδιαιτέρως τήν διεύθυνσιν Φυλακῶν διά τήν ὅλην ἔκδικη- τικήν µεταχείρηση ἔναντί µου καί τῆς οἰκογένεισς µου, μιᾶς σαδιοτικῆς µεταχειρήσεως ἐπί µιάν ὁλόκληρον Τετία. ᾿Ανδρέας Α. Πουρῆς Κατάδικος ἀρ. 9708 ἘΝαΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ: ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΓΧΩΡΕΣΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΕΙ ΠΑ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ᾿Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ Διαβάσαμε μέ µεγάλη προσοχή τό ἄρθρο στήν ἔκδοση τῆς Εφημερίδας «Κήρυκας» τῆς 2/12/84, τό ὁποῖο ἀναφέρεται στούς ᾽Αγωνιστὲς τοῦ 55, ὑπό τόν τίτλο «᾿ Αγωνιστές, δυστυχῶς ἕπτω- χεύσατε). ΄Ομολογουμένως δέν καταλάβαµε οὔτε τήν σκοπιμότητα ἀλλά οὔτε καί τόν ρόλον τόν ὁποῖον ἐπιθυμεῖ νά διαδραματίσει εἰρωνευόμενοι στό ἄρθρο τοῦτο μὲ πολλή Φλυαρία τούς ἀγωνι- στές τοῦ 55. Ας ἀπαντοῦμε µέ πολλή περίσκεψη καί σᾶς δηλώνουμµε ὅτι δὲν εἶναι πρόθεση µας νά κάµουµε χαρτοπόλεµο. Οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 55 πολέμησαν μέ αὐταπάρνηση γιά τήν Ελευθερία τῆς πατρίδαςτους, γιά νά δοῦν με µεγάλη τους ἀπογοή- τευση ὅτι προδόθηκαν μέ κάποιες συμφωνίες. Τούς κάλεσε καί πάλι ἡ πατρίδα καί ἔδωσαν γιά δεύτερη φορά τό παρών τους καί πάλι προδόθηκαν καί πάντοτε τούς πρόδωναν καί τούς ἀπεγοή- τευαν χάριν τῶν συµφερόντων ὡρισμένων ὅπως ἀναφξρετε στό ἄρθρο, πού ὅμως δέν θέλουμε νά κατονοµάσουµε. Παρακολουθοῦμε τή σηµερινή κατάσταση μέ πολλή προσο- χῄ καί ἀγωνία καί ἕμαστε καί πάλι ἔτοιμοι νά θέσουμε τούς ἕαυ- τούς µας στήν ὑπηρεσία τῆς πατρίδας µας. Δέν θά συγχωρέσουµε ὅμως κανένα ὁ ὁποῖοςθά συνεργασθεῖ γιάτόὀν διαμελισμό καί τήν ὁλοκληρωτική καταστροφή τῆς ἰδιαιτέ- ρας µας πατρίδας χάριν τῶν προσωπικῶν ἤ κομματικῶν συµφε- ρόντων του. Εἶμεθα ὑπέρ τῆς καθολικῆς ἑνότητας ὑπὲρ τῆς χάραξης κοι νῆς γραμμῆς ἐπί τοῦ ἐθνικοῦ θεματος ἀπό ὅλα τά κόμματα καϊτῆς συνεποῦς ἐφαρμογῆς της, είμεθα ὑπερ τῆς πανεθνικῆς συνδιά- σκεψης πρός χάραξη τῆς γραμμῆς αὐτῆς, ὑποστηρίζομε τήν ἀπο- τελεσματική ἀμυντική θωράκιση τῆς πατρίδας µας γιά νά ἔπαν- δρώσουμµε αὐτή τή θωράκιση. Μᾶς κατηγοροῦν ὅτι χάσαµε ἔπαφή μέ αὐτό γιά τό ὁποῖο μᾶς ὀνομάζουν ἀγωνιστές καί ὅτι γιά τοῦτο φταῖμε ἐμεῖς καί νά µή ρίχνουμε τό φταῖξιμο στόν Μακάριο ἤτόν Κυπριανοῦ ἤ τον Καρα- μανλῆ ἤ τόν Παπανδρέου. Σᾶς ἀπαντοῦμε μέ µιά µόνο Ερώτηση. Ποιός φταίει γιά τήν ἐπαφή πού ὅπως λέτεχάσαµε Ἔχουμε ἐπαφή μέ αὐτούς πού σέβονται τούς ἀγωνιστες γι᾿ αὐτό πού εἶναι καί γι᾽ αὐτό πού ἔκφράζουν, μὲ αὐτούς πού ζητᾶνε τή γνώµη µας σάν ἀγωνιστές καί πού δὲν μᾶς πολεμᾶνε σάν ἀγωνιστἒς. 'Ὑποστηρί- ζουμε ὅσους πιστεύουν στήν 'Ἑλλάδα καί σ᾿ αὐτά πού ἐκφράζει τό ἑλληνικό ἔθνος καί δέν εἶναι πράκτορες τῶν ἐχθρῶν τῆς πατρί- δαςµας. 'Ὑποστηρίζουμε αὐτούς πού πιστεύουν στή σωτηρίατῆς πατρίδας καί ἐπιδιώκουμε τήν ἑνότητα αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ χάριν τοῦ ᾿Εθνικοῦ συμφέροντος. Μᾶς κατηγοροῦν ὅτι ἔίμεθα «ἀπόντες καί ὅτι χρειάζεται νά συνειδητοποιήσουµε πώς αὐτό πού σήµερα ὀνομάζουμε ἕλλειψη ἀγωνιστικότητας εἶναι κυρίως ἡ δική µας ἀπουσία, γιά νά µή πῶ λιποταξία. Καΐ νά µή παραπονιούµαστε. Κι ἄν κάποιος βρεθεῖ καί μᾶς πεῖ «᾿ Αγωνιστές, δυστυχῶς ἐπτωχεύσατε», νά σκύψοµε ἁπλῶς τό κεφάλυ, Σάν ἀγωνιστές τοῦ 55 οὐδέποτε ἀπουσιάσαμε ἀπό τά κοινά, Δώσαμε καί δίδουµε τό παρόν µας πάντοτε, χωρίς προοωπικά συμφἔροντα. Καΐ σήµερα παρακολουθοῦμε μὲ ἀγωνία τήν κατά- σταση καί μαστε ἐνήμεροι τῶν ἐξελίξεων. Δέν ἔίμαστε ἁπλοί θεατὲς τῶν γεγονότων. Συµµετέχουµε καί συµπάσχοµε μὲ τόν Λαό. ᾿Αρκετά πληρώσαμε καί ἀρκετά πληρώνοµε. Μᾶς ὕβρισαν καί μᾶς ὑβρίζουν ὅπως καί σεῖς τώρα. ᾽ Αλλά ἐμεῖς στεκόµαστε πάντοτε περήφανα στίς ἐπάλξεις καί ξργαζόµαστε ἐνωμένοι στόν εἰρηνικό τοµέα γιά τή σωτηρία τῆς πατρίδας µας. Είμαστε δὲ πάντοτε ἔτοιμοι νά δώσουμε τό παρόν στό κάλεσμα τῆς πατρίδας πού τόσο ἀκριβά πληρώσαμε καί πληρώνουμε χωρίς νά φταῖμε. Θά συνεχίσουμε τοῦτο τόν ἀγώνα χωρίς νά πτοούµεθα ἀπό τίποτε καί ἡ θέση µας εἶναι σήµερα καί τώρα ἡ ἑνότητα τοῦ Λαοῦ καί ἡ κοινή γραµµή ἀπό ὅλους για τήν σωτηρία αὐτοῦ τοῦ τόπου. Σάν ἀγωνιστές τοῦ 55 θά ἐπιρρίψουμε εὐθῦνες σὲ ὅσους ἐργάζονται γιά τό διαμελισμό αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἔἴτε θεληµατικά ἔπτε ἀπό ἀνικανότητα. Δέν ἔίμαστε ἀντιπολίτευση οὔτε καί ἀντιδροῦμε στίς ἀποφά- σεις πού παίρνονται ὁμόφωνα γιά τή σωτηρία τοῦ τόπου τούτου οὔτε καί εἶναι πρόθεση µας νά ἀντιδράσουμε μὲ τρόπο πού νά φέρουμε τήν καταστροφή τῆς πατρίδας µας, Πιστεύουμε πώς εἶναι καιρός και καλοῦμε ὅλους νά ἐργαστοῦ- µε ὁμαδικά χωρίς µίσος καί πάθος, μὲ πίστη στό Θεό κα(τό ἔθνος, γιά νά σώσουμε τοῦτον τόν πολυβασανισμένο τόπο. Αὐτά καί ἔλπίζουμε νά ἔχουν καταλάβει ὅλοιτίς θέσεις καὶ τά πιστεύω τῶν ἀγωνιστών καί τούς σημερινούς καί μελλοντικούς τους στόχους καί ἐπιδιώξεις. Κ.Π. Μέλος τοῦ Σ.Α.Π.Ε.Λ. ΔΙΓΕΝΗΣ Κάθε ὁρμή, κάθε πνοή καί κάθε πόθο τῆς Κύπρου, πῆρες καί τά ζύμµωσες στὀ µαγικό σου χέρι, γίγαντα, ΔΙΓΕΝΗ, κι᾿ ἀφοῦ µέ πολεµόχαρη τά ἐμψύχωσες πνοή, νέος Αἰσχύλος ἔψαλες, παῖδες 'Ἑλλήνων, Ίτε τά ἱερά οἱ βωμοί κι᾿ οἱ τάφοι τῶν προγόνων σᾶς καλοῦν σκοτῶστε ἤ σκοτωθῆτε. ᾿ Κι Εἶπες ἀκόμα (Τούτη ἡ ἄνοιξη τοῦτο τό καλοκαίρι καί θά προβάλη ἡ Λευτεριά στό τραγικό νησῦ. Καΐ πρόβαλε στό μυστικό του πρόσταγμα στρατός πνευμάτων, λόχος ἀκατάλυτος, γιγάντων καί νεράῖἴδων καί παιδιῶν, μὲ τό σπαθί καί τήν ψυχήν στό χέρι. Κι᾽ ακούστηκαν τ) ἀνάκουστα, τραγούδι γιορτινό νά τραγουδᾶ νιά µάνα στοῦ παιδιοῦ της τόν χαμό Καΐ τῆς ἀγχόνης ἔπνιξε τόν τραγικό τριγµό τοῦ λυγερόκορµου λεβέντη τό τραγούδι, π᾿ ὅλους καλοῦσε σὲ ἱερό συναγερμό, κι ἔγινες Πλούτωνας ᾿Απόλλωνας, Νηρέας κι’ ἔκανες τά θεµέλεια νά τρίξουν τῆς ἁμαρτωλ πού οἱ στρατοί της μάταια σὲ κυνήγησαν ἀσύλληπτε, ἀκατάλυτε' καί ἁόρατε, αν σπίτια, τάφους καί σπηλιές καί Τράπεζες ἱερές, στό πρίν ὁλόχα { ᾿ ί Κι᾿ ἔκανες τό κεφάλι ἀπό πτροπὴ μιά, ο. ἵνα Ααροδίς, ἡ Φαλακρή Αὐτοκρατορία, γίγαντα ΔΙΓΕΝΗ. ῆς Δύναμης Χρ. Χρυσοστόμου ᾿Εβδομήντα χρόνια 'Εβδομήντα χρόνια κύλησαν ἀπό τήν κήρυξη τοῦ πρώτου παγκόσμιου πολέμου τό 1914. ᾿ Εβδομήντα χρόνια καί ἀπό τό θάνατο τοῦ μεγάλου Γάλλου λογοτέχνη καί διανοητή τοῦ Κάρο- λου Πεγκύ, πού ἔπεσε, ἠἡρωϊκά πολεμώντας, σἐμιά ἀπό τίς πρῶτες του µάχες, στή µάχη τοῦ ΕΗΠετογ. Γνώρισετήν ᾿ Αλήθεια ὁ Πεγκύ, ὕστερα ἀπό σκληρό πνευµα- τικό ἀγῶνα, καί ἔγινε ἕνας πνευματικός μαχητής, ἕνας «στρατιώ- της τῆς πέννας», ὅπως τόν ἔχουν χαρακτηρίσει. Μέτό «ὀξυδερκές» τόυ µάτι ἕβλεπε ὅτι τό πρόβλημα τοῦ καιροῦτου, ἦταν πρόβλημα νιύματος καί ψυχῆς, δηλαδή πρόβλημα ἀνθρώπου». ᾿Ο κόσμος του ζοῦσε μέ τήν ψευδαπάτη ὅτι ἡ γνώση καί οἱ τεχνικές ἔφαρμο- γές της μποροῦσαν νά τόν χορτάσουν. ᾽Αλλ᾽ ἔπεφτε ἕξω. ο Πεγκύ µέ δύναμη καί θάρρος βροντοφωνοῦσε: ὅτι ὁ κόσμος εἶχε ἀνάγκη ἀπό «ἄλλο ψωμί» --- ἀπό τόν «ἄρτο τῆς ζωῆς». ᾿ Η λύση τοῦ ἀνθρώπινου ὁράµατος βρισκόταν στήν ἀγάπη, στή δικαιοσύνη, στήν ἐπικράτηση τῆς θείας ᾿ Αλήθειας. Τονίζε παραστατικά: «Κάθε Χριστιανός εἶναι σήµερα ἕνας στρατιώτης, ὁ στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ. Κι᾿ ὁ μικρότερος ἀπό μᾶς εἶναι κατά γράµµα ἕνας σταυροφόρος... Σήµερα πού τό κῦὔμα τῆς ἀπιστίας μᾶς πολιορκεῖ ἁδιάκοπα ἀπό παντοῦ». Ἔνιωθε ὁ Πεγκύ τήν πίστη σά δύναμη καί τό Χριστιανισμό σάν πνευματική ἑπανάσταση. Δέ ἁρκεῖτο στήν ἐπιφάνεια τῆς Θρησκείας. Προχωροῦσε στό βάθος. Ζητοῦσετήν οὐσία, τή ρίζα. Κι᾽ ἡ ρίζα ἦταν ὁ πνευματικός σύνδεσμος µέ τόν Κύριο καί Θεό του. Μέτή ζωήτου καί τά βιβλίατου ὑπῆρξε ἕνας δυνατός «κήρυ- κας» στίς ἀρχές τοῦ αἰώνα µας. Τό γράψιμο δέν ἦταν γι᾿ αὐτόν «φιλολογία». ᾿ Ηταν µιά µάχη γιά τήν Αλήθεια. Ηταν µιά ὅια- µαρτυρία γιά τήν ἐποχή του. Κι΄ ἕνα ἐλπιδοφόρο μήνυμα. ᾿Εβδομήντα χρόνια µετά τόν θάνατό του ἔχουμε ἀκόμα πε- ρισσότερο ἀνάγκη ἀπό τήν δυνατή Φωνήτου --- Φωνή ᾿ Αλήθειας γιά ἁγώνα. Καίτό Φωτεινότου παράδειγµα... κάποια ἔμπνευση ἄς µεταλαμπαδεύσει καί σέ μᾶς. ᾿Η µάχη τῆς Ντομινίκ ΄Η Ιστορία τῆς Ντομινίκ ἔχει προκαλέσει ἄἴσθηση στήν ᾿ Αγ- γλία. Κόρη ἓνός ἀπό τούς διευθυντές τοῦ ᾿ Εμπορικοῦ ᾿Επιμελη- τηρίου τοῦ Μάνστεστερ, ἡ κοπέλα αὑτή δέν εἶχε πραγματικά κανένα πρόβλημα. Πλούσια σπουδασμένη σ᾿ ἕνα ἁπό τά καλύτε- ρα σχολεῖα τῆς ᾿ Αγγλίας. ἦθελε νά γίνει σχεδιάστρια µόδας. Πρίν ὅμως ἀπό ἑνάμισυ χρόνο, δεκαενέα χρονῶν τότε ἡ Ντομικίν Γουιτέικερ δοκίµασετήν ἡρωῖϊνή. «Ετσιγιά ἁἀστεῖο», εἶπε στήν ἁπολογία της στό δικαστήριο. ᾿ Από ἑκείνη τήν ἡμέρα ἄρχισε ὁ γολγοθάς της. Πούλησε ὅλα της τά κοσμήματα, ἄρχισε νά εἰσπράττει χρήματα ἀπό κλεμμµένες ἐπιταγές, γιά νά ἐξασφαλίζει τήν καθημερινή δόση της, καί τέλος, πρίν ἁπό ἕνα χρόνο, ἔφθασε στό χεῖλος τοῦ τάφου. Χρειάσθηκενά μείνει δύο μῆνες στό Νοσο- κομεῖο. Οταν βγῆκε, ξανάρχισε τά ναρκωτικά, μέχρι πού ἐπενέβη ἡ ἀγγλική δικαιοσύνη, ὅταν ἀνακαλύφθηκε ὅτι ἡ Ντομίνικ εἶχε µπλέ- ξει μέ ἔµπόρους ναρκωτικῶν. ) Τό δικαστήριο ἔδειξε ἐπιείκεια. Καταδίκασε τή ΝτομίνικΓουι- τέικερ σὲ δύο χρόνια Φιλάκιση μέ ἀναστολή καί ἀπαίτησε νά τεθεῖ ἡ κοπέλα κάτω ἁπό ἱατρική παρακολούθηση. «Μή δοκιµάσετεποτέτά ναρκωτικά». Αὐτή τήν ἔκκληση ἁπηύ- θυνε µέσα ἀπό τό δικαστήριο πρός τούςνέους ὅλου τοῦ κόσμου ἡ εἰκοσάχρονη Ντομινίκ. Καΐἡ µητέρατης συμβουλεύειτίς µητέρες ὅλου τοῦ κόσµου «νά ἔχουν τά µάτια τους δεκατέσσερα, γιατί ἀκόμα καί τά παιδιά, πού ἔχουν ἀνατραφεῖ κάτω ἀπό ἱδανικές συνθῆκες, κινδυνεύουν μεγαλώνοντας νά γίνουν θύματα τῶν ναρκωτικῶν». Μιά ειδηση τόσο εὔγλωττη Νά µιά ἔἴδηση, τόσο εὔγλωττη: Κάθε χρόνο ὀργανώνεται µιά «ἑβδομάδα βιβλίου» στήν Οὐγγαρία. Οἱ ἐκδοτικοί οἶκοι στήνουν ἐξέδρες στούς κεντρικούς ὀρόμους τῆς πρωτεύουσας, τῆς Β8ου- δαπέστης, ἀπό ὅπου πουλᾶνε τίς τελευταῖες τους ἔκδόσεις. Οἱ συγγραφεῖς ὑπογράφουν τά βιβλία τους καἰτά µέσα ἐνημέρωσης κάνουν συνεχῶς ἀναφορές στά βιβλία, πού κυκλοφοροῦν στήν ἀγορά. Γιά πρώτη Φορά πέρσι στή διάρκεια τῆς «ἕβδομάδας βιβλί- ου», χριστιανοί ἐκδότες εἶχαν τήν εὑκαιρία νά παρουσιάσουν δη- µόσια τά βιβλία τους. Χιλιάδες Άγιες Γραφές πουλήθηκαν, µαζί µέ ἄλλα χριστιανι- κά βιβλία. , Κι᾽ αὐτά - ἄς τό ξαναποῦμε - στήν Οὐγγαρία! Ίσως, κάποιοι στήν Κύπρο, κάποιες σκέψεις νά κάνουν! ᾿Αφανεῖς ἤρωες ᾿Η Κορεάτισα ἀδελφή Κίµ Σάγκ Σού, ἡλικίας, 67 ἐτῶν, τιµή- θηκε ἀπό τήν Κυβέρνηση τῆς Νότιας Κορέας, γιατί συμπλήρωσε εἰκοσιπέντε χρόνια στήν ὑπηρεσία τῶν Χανσενικῶν στά διάφορα λεπροκομεῖα τῆς χώρας. Πόσο σπάνιες εἶναι τέτοιες βραβεύσεις! Πόσοι ἥρωες τῆς ἀγάπης περνᾶνε ἀφανεῖς ἀπό τόν πλανήτη µας. Γιά νά χρησιµο- : ποιοῦνται τά µέσα μαζικῆς ἔνημέρωσης καί τά Φλάς τῶν Φωτορε- πόρτερς γιά ἄλλου ἐἶδους... ήρωες! Τό «Ρομπότ. πού βλέπει ς Μιά ἱαπωνική ἑταιρεία ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει κατασκευάσει τό πρῶτο «ρομπότ πού βλέπει». Τό σύστηµα φωτοκυττάρων μέ τά ὁποῖα εἶναι ἐφοδιασμἑνο, τοῦ ἐπιτρέπει νά Βλέπει τά χρώματα, τά σχήματα καί τά µεγέθη τῶν ἀνταλλακτικῶν καί νά ἐπιλέγει αὐτά πού χρειάζονται σὲ κάθε στάδιο τῆς διαδικασίας συναρµολόγη- σης. ΟΙ ᾿Ιάπωνες λένε ὅτι ἡ νέα αὑτή γενιά ομπότ παίξει ἀποφασιστικό ρόλο στήν τεχνολογική μις .. Καί ἐμεῖς, χωρίς ν᾿ ἀμφισβητοῦμε τίποτα ἀπ᾿ ὅλα αὑτά, σκεπτόµαστε: -- Καί τόν ἄνθρωπο, τόν ἄνθρωπο ποιός θά τό θ ά βλέπει σωστά, ἀντικειμενικά λ.... Ποιός μας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ . -- ΧΑΡΙΝ τῆς “Ἱστορικῆς ᾿Αλήθειας καί τῆς ἀποδόσεως πραγµατικῆς Δικαιοσύνης Απαιτοῦμεν. ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ --- ο µαρτυρικός Ἑλληνισμός τῆς Κύ- πρου ἀξιοῖ και απαιτεῖ χωρίς περαιτέρω χρονο: τριβή καί καθυστέρηση. ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙΚΥΠΡΟΥ να προχωρήσουν ἀμέσως ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛ ΟΥ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ο Γιά νά γνωσθεῖ ἔπιτέλους ποῖος ἤ ποῖοι κα: τεπρόδωσαν τά ἔθνικά μας ἰδανικά. ορ Μια ἠφιὼ ο Γιά να γνωσθεῖ ἔπιτέλους ποῖος ἤ ποῖοι προσεκάλεσαν καὶ ἔφεραν στήν Κύπρο τόὀν βάρβαρο αἱμοβόρο ᾽ Αττίλα, 9 Γιά νά γνωσθεῖ Επιτέλους τό ὄνομα ἤ τά ο, ο ο ος αὐτῶν που κατεπρόδωσαν τούς ἀπε: ευθερωτικούς μας ἀγῶνες. 9 Γιά νά μάθει ἔπιτέλους ὁ ὁ ῦ τῆ 1. ει ἔτι ς ο απανταχοῦ τῆς γῆς Ἑλληνισμός τους πραγματικούς ἐνόχους τῆς προδοσίας τῆς Κύπρου. ο Γιά νά ἀποδοθῶσι τά τοῦ ί ὔ Καίΐσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ Ωμ. π ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ | ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟΣ -- ΠΡΟΣΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚάθε ἔκδοση θά δημοσιεύουμε τήν πιό πάνω ενα Επιταγή µέχρι τή μέρα πού θ᾽ ἀνοί- κών Μα αώΦΦΙΜΜ ια Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟ ΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Μα ουν ώώμμᾖΙΙὑμ“ᾧἁᾷ ᾷῇᾱἵ ΛΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1984 ΓΡΙΒΑ - ΔΙΓΕΝΗΣΤΗΝΕΚΥΠΡΟΚΑΙΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ «ΕΔΟ ΔΙΓΕΝΗΣ» - ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1030 πμ. 1. ΑΦΙΞΗ ΦΛΟΓΑΣ ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ: Αὐτήτήν στιγµή φθάνει στόν χῶρο τῆς τελετῆς, ἡ φλόγα ἀπό τόν τάφο τοῦ ᾽Αρχηγοῦ ΔΙΓΕΝΗ. Τή μετέφεραν οἱ Τομεάρχες ἀπό τήν ΛΕΜΕΣΟ μέχρι τό σπίτι τοῦ Νικόλα ΑΖΙΝΑ, ὅπου ὁ ἀρχηγός ΔΗ ΕΝΗΣ διέμενε, κατά τήν ὁλιγοήμερη παραμονή του στήν ΧΛΩΡΑΚΑ.. Ἡ Φλόγα µετεφέρθη ἀπό τό σπίτι ἕως εδῶ ἀπό δρομεῖς. (Τέκνα ἀγωνιστῶν). ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ στόν γηραιότερο Τομεάρχη ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΤΡΥΦΩΝΙΛΗ γιά νά ἀνάψει τόν ΒΩΜΟ. 2, ΔΟΞΟΛΟΠΙΑ 4. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Κατά τή διάρκεια τῆς ἀναπαράστασης - ᾽Αποβίβαση - µεταφορά φωτογραφίας μέχρι τόν χῶρο τῆς τελετῆς ὁ Εκφωνητής διαβάζει ἀργά - ἀργά τά κάτωθι-- Β. «ΤηΜΑΡΤΙΟΥ 1958. Στό σπίτιτοῦ κα- θηγητῆ Γερασίμου Μονιδάρη στήν ᾿ Αθήνα, Σδόθη καί ὑπεγράφη ἀπό τόν ᾿ Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τόν Γεώργιο Γρίβα καί τά ἄλλα δέκα μἔλη τῆς ᾿Επιτροπῆς ᾿ Αγῶνος, ὁ κάτω- θιΟΡΚΟΣ. «Ορκίζοµαι εἰςτό ὄνομα τῆς ' Αγίας καί Ὁμοουσίου καί ᾿Αδιαιρέτου Τριάδος, νά φυλάξω, θυσιάζων καί τήν Ἰδίαν µου ζωή, ὑποφέρων καί τά πλέον σκληρά βάσανα µυ- στικόν, πᾶν ὅτι γνωρίζω καί θέλω ἁκούση, διά τήν ὑπόθεση τῆς ΕΝΩΣΕΩΣ τῆς ΗΥ- ΠΡΟΥ. Θά ὐπακούω δὲ τυφλῶς εἰς τάς ἑκάστοτε διδομένας μέ σχετικάς Επιταγάς», 26η ᾿Οκτωβρίου 1954, “Ὥρα 4 μ.μ. “Ο Γεώργιος Γρίβας ΔΙΓΕΝΗΣ μέ τόν Σωκράτη Λοϊζίδη, ἐπιβιβαζόμενοι στό πλοῖο «ΑΙΓΑΙΟ» ἀναχωροῦν ἀπό ΠΕΙΡΑΙΑ διά τή ΡΟΔΟ. Παραμένουν στή ΡΟΔΟ ἀπό ὅΤης «Συγκεντρωθήκαμµε σήµερα σ᾿ αὐτό τόν ἱστορικό χῶρο, ὅσοι πίστεψαν καί πιστεύουν στάἁ ἰδανικά τῆς φυλῆς καί στά πεπρωμµένα τοῦ Ἔθνους γιά Εθνική ἁποκατάσταση καί δικαίωση, γιά νἀτιμήσουμετάτριαντάχρονα τῆς ἡρωοτόκου Ε.Ο.Κ.Α. Βρισκόμαστε εδῶ μὲ τό Ἴδιο πνεῦμα καί τίςἼδιες ἀρχὲς μερικοί πού ἐπιζήσαμε ἀπό τὀν ὑπἔροχο καί τιτάνιο ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα τοῦ ὅδ-5δ9 ἀφοῦ ὁ χρόνος καί οἱ κακουχίες δέν μᾶς τσάκισαν καί οἱ πικρίες δὲν µας λύγισαν, ἀλλά παρα- µείναµε ὅρθιοι καί ἀλύγιστοι, ἀγέραστοι τό- σο στή ψυχή ὅσο καί στὀ φρόνημα, γιά νά γιορτάσουµε παλιές Εποχές. Είμαστε ἐδῶ γιά ΄ ) νἀ «μνησθῶμεν ἀρχαίων ἡμερῶν», ὅταν ἡ Κὐπροςβρισκόταν στίς δόξεςτης καί στό ἀπό- γειο τοῦ Εθνικοῦ της μεγαλείου, νά θυμηθοῦ- µε ἡμῖρες δόξας καί θριάµβου, ἡμέρες ψυχι- κῆς ἀνατάσεως, ἡμέρες ἡρωϊσμοῦ καί Ἐθνι- κοῦ προσανατολισμοῦ. Σύραμε τά βήματά µας στήν πόλη τοῦ ᾿Αγαπήνορα καί στή χώρα τῶν ᾿Αρκάδων γιάνά ἀναμνησθοῦμε τούς ὡραίους ἔκείνους καιρούς πού μᾶς διακατεῖχε ψυχική ἑνότητα «δὲν ὑπῆρχε τότε τό σαράκι τῆς διχόνοιας - ἀλλά μᾶς περιέβαλλε ἑνωτικό συναγωών!στι- κόπνεῦμα, μᾶς Σδέσµευε κοινός ἀπελευθερω- τικός ὅρκος, μᾶς γαλούχιζαν κοινά ἰδεώδη, μᾶς τόνωσαν Ἴδιοι πόθοι, μᾶς ἐνεθάρρυναν κοινά ἰδανικά, μᾶς συνένωναν καί οἱ δυό ᾿Αρχηγοί Μακάριος καί Διγενής, πού τούς ἐνέπνεετότε ὁΐδιος σκοπός καί ὁἸδιοςπόθος. Είμαστε Σδῶ σετοῦτοτό χῶρο, ὄχι γιάνά γιορτάσουµε οὔτε να πανηγυρίσουµε, ἀλλά γιά νά προβληματιστοῦμε καί νά βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα, παραδειγµατιζόµε- νοι ἀπό τήν πλούσια τρισχιλιετή µας ἱστορία, πού ὅταν ἦταν ὁ Ελληνισμός ἑνωμένος, ἔμε- γαλούργησε καί ἐδημιούργησε τίς Θερμοπῦ- λες καί τίς Σαλαμῖνες καί ὅταν ἧταν διχασμέ- νος ἔδέχετο συμφορές καί ταπεινώσεις μὲ τή Μικρασιατική καταστροφή καί τήν εἰσβολή τοῦ ᾽Αττίλα στή µικρή µας πατρίδα. 'Ἡ Ἱστορία ἄς εἶναι λοιπόν ὁ δότης τῶν βημά- των µας καί ἡ πηγή τῶν νεργειῶν µας. «Ὅλβιος τῆς ἱστορίας ἔσχε µάθησι». Απ’ αὐτό τόν τότε ἁπόμερο τόπο, μὲ τίς βραχώδεις καί δαντελωτές ἀκρογιαλιές, πά- τησε τό πόδι του στίς 10 τοῦ Νιόβρη 1954 Ἔπειτα ἀπό Επικίνδυνο καί κοπιῶδες ταξείδι «ὁ θρυλικός «Διγενής», ἄλλως «Γέρος», γιά νά ἀρχίσει τόν ἀπελευθερωτικό µας ἀγῶνα. Τόν παράλαβαν Χλωρακιῶτες πατριώτες, ὁ µακαριστός Παπακώστας Λεωνίδα, λαϊκός τότε, Μιχαήλ Παπαντωνίου καί Νικόλας Γ. Μαυρονικόλας. Όταν ἀναλάμβανε τόν ἀγῶνα ὁ ΔΙΥΕ- νής, γνώριζε τίς δυσκολίες πού θά ἀντιμετώ- πιζε. Ἠταν βαθύς γνώστης, σάν Κύπριος, τῆς φυχοσύνθεσης τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, ποὺ Ἐησεμιά µακρά περίοδο σκλαβιᾶς. Απομα- κρυσµένη καί ἀπομονωμένη ἀπό τόν Ἕλλη- νικό κορµό δέν μπόρεσε νά παίξει σοβαρό Ρόλο στήν περίοδο τῆς Ἑλληνικῆς ᾿Επανά- στασης οὔτε καί στούς μετέπειτα ἀπελευθε- Ρωτικούς ἀγῶνες. 'Ο Κυπριακός Ἕλληνι- σµός δεχόταν τή μοίρα του ὑπομονετικά καί καρτερικά καί ἀνέμενε τόν Ελευθερωτή του γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ δουλικοῦ ζυγοῦ. Καί ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὅταν ἔφθασε ὁ κατάλληλος καιρός καί ὠρίμασαν οἱ συνθῆκες, φτάνει τό ἄξιο τέκνο τῆς πατρί- δας, ὁ Διγενής. ᾿Ανξλαβε αὑτό τό βαρύτατο Φορτίο, νά σηκώσει τόν ἥλιο τῆς δικαιοσύνης πάνω ἀπό τήν ἀγαπητή καί πολυπόθητή του πατρίδα. πορῶ να πῶ, καί δὲν εἶναι ὑπερβολή, ὅτι ἦταν ἀγώνας αὑτοκτονίας, ἦταν μιά τιτανο- Ἠαχία, γιατί ἄν συγκρίνουμε τά τότε δεδοµξ: να μὲ µία ᾿ Αγγλία πανίσχυρη, πού δέσποζε στή διεθνή σκηνή καί ἔπηρέαζε τίς διεθνεῖς καταστάσεις, µόνο Ένας μυθικός Ατλας καί αὐτός ἦταν ὁ Διγενής, μπόρεσε καί σήκωσε στούς δυνατούς ὤμους του τό Εθνικό µας ζή- Ἱηµα καἰκράτησε στἀγερά µπράτσατου, τόν ὑπέροχο τετραετή ἔπικό µας ἀγώνα. Ηταν πραγματικά ᾿ Ανταῖος πού πάλαισε με τόν ξε- νοδυνάστη καίτόν κουρξλιασε.' Αρμόζει ὑπε- ῥοχατό ψευδώνυμο Διγενής, πού ὁἼδιος διά- Άσξε, γιατί σάν ᾿ Ακρίτας τοῦ | ἙΕλληνικοῦ Νό- του διακρίθηκε γιά τήν ὑπέροχη ἀνδρεία τοῦ καί τήν ὑπεράνθρωπη δύναμή του. Πάλαισε στ᾿ ἁλώνια τοῦ Κυπριακοῦ ἀγῶνα µέτό ξενο δυνάστη, κονταροκτυπήθηκε μὲ τόν κατα΄ κτητή, ξεδόντιασε καί Εξευτέλισε κυριολεκτ!” κά τόν ᾽Αγγλικό Αὐτοκρατορικό λέοντα. Ηταν ὁ µπουρλοτιέρης πού ἐρέθιζε τίς ψυχες τῶν νέων µά καί δονοῦσε ὅλες τίς εὐαίσθητες ᾿Οκτωβρίου μέχρι 9ης Νοεμβρίου, Λόγω μεγάλης θαλασσοτ αραχῆς, τό ἱστιοφόρο «ΣΕΙΡΗΝ, τό ὁποῖο θά τούς μετέ- Φερε στήν Κύπρο, καθυστεροῦ Ὃ οσα, εροῦσε νά φθάσει Τελικά, τό ἱστιοφόρο φθάνει στήΡΟΔΟ τήν 9η Νοεμβρίου. ἵ 7 τήν ο ονκάι σ᾿ αὐτό καί ξεκινοῦν, γιά 'Ο πλοῦς μεταξύ Καστελλο ή ρίζου καί ΚΥΠΡΟΥ, ἦτο περιπετειώδης καί Ἐπικίνδυ- νος, λόγω τῆς θαλασσοταραχῆς, “Ο Διγενής εὑρίσκετο εἰς ἀθλίαν κατά- σταση στήν καμπίνα τοῦ σκάφους, καταλη- φθείς ὑπό Ναντίας. Ἶ “Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κυβερνήτης τοῦ σκάφους, κατέβηκε στήν καμπίνα πού εὖ- ρίσκετο ὁ ΔΙΓΕΝΗΣ καί ἡρώτησε:- «Πινδυνεύουµε νά καταποντισθοῦμε, τί νά κάνω» Δέν Έλαβε ὅμως καµιά ἁπάντηση... καί ξαναρωτᾶ πάλι, “Αν πλεύσουμε πρός τίς ἀκτές τῆς Τουρ- κίας, ὅπου κοπάζει ἡ φουρτούνα, Έχουμε πε- ρισσότερες πιθανότητες νά σωθοῦμε. ᾿Εγ- κρίνεται» 'Ο ΔΙΓΕΝΗΣ εὑρίσκετο ὕπτιος καί φαι- νοµενικά ἔδιδε τήν Εντύπωση, ὅτι δέν παρη- κολούθη τά πράγµατα. “Η εἰσήγηση τοῦ κυβερνήτου περί προ- σεγγίσεως τάς ἀκτάς τῆς Τουρκίας, Ἐπενήρ- γησε ὡς κεραυνός ἔπ᾽ αὐτοῦ. ᾿Ἐσήκωσε τό χξρι καί Έδειξε, «ΕΜ- ΠΡΟΣ» εἰς δήλωση τῆς ἀποφάσεώς του, νά μήν διακοπεῖ ὁ πλοὔςπρόςστήν ΚΥΠΡΟ, ἀλλά νά συνεχισθεῖ ὑπό οἱασδήποτε συνθήκας. -- Ὅτι γίνει, ἄς γίνει εἶπε ὁ Θεόφιλος καὶ ἀνῆλθε στό τιμόνι του. Ἐν τῷ μεταξύ, στήν Κύπρα, ἡ ὁμάδα τῆς Χλώρακαςἔπί 16 περίπου νύκτες πρό τῆς ἀφί- ξεως τοῦ ΔΙΓΕΝΗ, κατήρχετο ὑπό πάσαν προφύλαξη εἰστήν ἀκτή καί διά συνεχῶν φώ- τεινῶν σημάτων, προσεπάθη νά ἀνιχνεύσει µἐσα στήν μαύρη χειμερινή νύκτατό σκάφος. ΦΘΑΝΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΑΡΙΟ 10η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 8η νυκτερινή: Τά σήματα ἀνταποδόθηκαν. Δίνονται ἀπό τήν ὁμάδα, τρία συνεχόμενα κόκκινα σήματα. Τό πλοιάριο, ἀνταποδίδει τά σήματα. ΄ 'Η ὁμάδα στήν ἁκτή, δίδει πράσινο σῆμα, πού σηµαίνει ὅτι ἡ ἀκτή εἶναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Ῥίχνεται στή θάλασσα µιά βάρκα καί 3 ἅτο- μα ἐπιβιβάζονται σ᾿ αὐτή. ΄Η βάρκα πλησιάζει τήν ἀκτή... , ᾿Από τήν ξηρά, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδας Κώστας Δεωνίδα ἐρωτᾶ «ποῖος εἶναι» ᾿ Από τή βάρκα Έρχεται ἡ ἀπάντηση «Ο δι- ΓΕΝΗΣ» «ΕΔΩ ΑΗΡΙΤΑΣ) ἁἀπαντᾶ ὁ ὁμαδάρ- Χης. “Η βάρκα φθάνει στήν ἀκτή. ᾽Αποβιβάζον- τα! ὁ ΔΙΓΕΝΗΣ. ὁ Σωκράτης Λοϊζίδης καί ὁ Νό- της Πετρουπολέας. ᾽Ανταλλάσουν θερμούς χαιρετισμούς μέ τούς Κώστα Λεωνίδα, Νικόλα Μαυρονικόλα, Μιχαλάκη Παπαντωνίου καί συζητοῦν χαµηλο- Φώνως μεταξύ τους. Ἔπειτα, προχωροῦν μέ κάθε προφύλαξη, παίρνοντας ἕνα ἀπόμερο μονοπάτι καί φθάνουν τελικά στό σπίτι τοῦ Νικόλα ΑΖΙΝΑ πού βρίσκε- ται στή Χλώραμα, κοντά στό Δημοτικό Σχολεῖο. ΙΟ ΑΡΧΗΓΟΣ, εἶναι πολύ ἐξαντλημένος, λόγω τῆς περιπετειώδους πορείας. Σ᾽ αὐτό τό σπίτι, παρέμεινε ὁ ΔΙΓΕΝΗΣ μερικές μέρες, ὅπορ ἐκπαίδευσε ἀντάρτικα τήν πρώτη ΟΜΑΔΑ τῆς Ε.Ο.Κ.Α. Ἔνα πρωϊνό, ὁ ΔΙΓΕΝΗΣ μ᾿ ἕνα αὐτοκίνη- το, ἔγινε ΑΦΑΝΤΟΣ... 93 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ. ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΤΙΜΑΣ. ΦΘΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΠΡΟ- Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ χορδές τοῦ συναισθηματικοῦ κόσμου τῶν ἀγωνιστῶν. 'Ο παγκόσμιος τύπος ἀσχολή- θηκε σ᾿ Έκταση µέ τόν µικρόκορµο καί λιτο- δίαιτο Διγενή, μέ τό σπινθηροβόλο βλέμμα καί τή γρανιτένια καρδιά. Περιέγραψε µέ τά πιό κολακευτικά λόγια τό στρατιωτικό του δαιμόνιο, πού ἔξευτέλισε καί γελιοποίησε στρατάρχες τῆς ᾽Αγγλικῆς αὐτοκρατορίας, ᾿Εξύμνησε μέ τίς καταλληλότερες λέξεις καί μέ ὀρθούς χαρακτηρισμούς περιέγραψε τό ὀργανωτικό του πνεῦμα, τή στρατιωτική του ἰδιοφυῖα, τό θάρρος, τήν ἀνδρεία, τήν ὑπο- μονή καί τήν ἀνιδιοτέλεια τοῦ ἄξιου τέκνου τῆς πατρίδας. -ἑ «Ὁ σκλαβωµένος καί ἁλυσωδεμένοςἕυ- πριακός λαός ἐκαλεῖτο ἀπό τόν ᾿Αρχηγό Δι- γενή στήν πρώτη ἐπαναστατική του προκή- ρυξη, νά ἀποτινάξει τή σκλαβιά του καί νά σπάσει τίς ἁλυσίδες τῶν δεσμῶντου. Τόν κα: λοῦσε σ᾿ ἕνα τιτάνιο καί ἄνισο ἀγώνα- ἕνα ἀγώνατοῦ μικροσκοπικοῦ καί ἄοπλου Δαυϊῖδ ἓνάντια στόν γίγαντα καί πάνοπλο Γολιάθ. «Ο ἀγώνας τοῦ ᾿Ελληνικοῦ κυπριακοῦ λαοῦ ἦταν σκληβός, βίαιος, ἄνισος καί Επικίνδυ- νος, Ἠταν ἀγώνας ἔνάντια μιᾶς πανίσχυρης αὐτοκρατορίας, πού χρησιμοποιοῦσε ὅλα τά εἰς τή διάθεσή της µέσα. Οἱ ἀγωνιστές, γνῶ- στες τῆς λαμπρᾶς ἱστορίας τῶν προγόνων τους, βεβαρυμένοι ἀπό ἔνδοξα ἱστορικά γε- γονότα, δίδουν τή µάχη παντοῦ. Τό ἔπος τοῦ Μαραθώνα, ἡ δόξα τῆς Σαλαμίνας, τό µεγα- λεῖο τῶν τριακόσιων τοῦ Λεωνίδα, ἡ θυσία τοῦ Παλαιολόγου, οἱ ἀγῶνες τοῦ 21, ἀποτε- λοῦσαν γι αὐτούς ἔξοχα παραδείγματα καί ὑπέροχα διδάγματα. Τό συνειδητοποίησαν ὅτι οὕτεή δύναμη τῶν ὅπλων, οὔτε οἱ σιδηρό- Φραχτες στρατιές τοῦ κατακτητῆ, οὔτε ἡ προ- παγάνδα οὔτε τό χρῆμα πού διετέθη γιά νά διαφθείρει ψυχἒς, οὔτε οἱ πράκτορες καί οἱ λίγοι προδότες, οὔτε ἀκόμη καί ἡ τουρκική μειονότητα, πού ξεσηκώθηκε µέτήν ὑπόδειξη τῶν ἄγγλων ἦταν δυνατό νάκάµψουν τόφρό- νηµά τους καί νά γονατίσουν τή ψυχή τους. Δυστυχῶς ὑπῆρξε τότε µιά ἀσήμαντη καί γνωστή μερίδα τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, πού ἀν- τεδρασε στόν ἔνοπλο ἀγώνα καί ἀποκαλοῦσε τούς ἀγωνιστέςβαρελόπτους, ψευτοδιγενῆδες καί πράκτορες τοῦ ἱμπεριαλισμοῦ. Μέ ἀρχηγό τό θρυλικό Διγενή καί μέ ὁδηγητή τό ἀνέσπερο φῶς τῆς προγονικῆς ἱστορίας, οἱ νέοι τῆς Κύπρου, οἱ ἀγνοί ἀγωνι- στὲς τῆς ΕΟΚΑ, ἀγωνίζονται τόν ὑπέερ πάν- των ἀγώνα. Τά ἀμούστακα αὐτά βλαστάρια τοῦ νησιοῦ µας θυσιάζονται γιά τή λευτεριά τοῦ τόπου µας. Οἱ ἤρωές µας ἀναδείχθηκαν Εκεῖ πού ξε- φεύγει ἡ ἀνθρώπινη λογική. Εμεγαλούργη: σαν Εκεῖ πού ἐπικρατεῖ ὁ ἔνθουσιασμός, πού βγαίνει ἁπότά κατάβαθατῆς ψυχῆςτους, που πηγάζει ἀπό τῆς καρδιᾶς τόν πόθο γιά λευτε- ριά καί Φλέγεται ἀπό ἀγάπη πρός τό συνάν- θρωπο καί δονεῖται ἁπό τήν πίστη πρός τήν πατρίδα. ᾿Εδοκιμάστηκαν στό καµίνι τῶν κακουχιῶν καί τῶν στερήσεων. Γιατί ἄν ἔπι- κρατοῦσαν ἡ λογική, ὁ ρεαλισμός, ἡ Φιλοζωῖ- α, ὅπως στήν ἐποχή µας, δέν θά είχαμε τίς φωτεινές ἠἡρωϊκές μορφἒς τῆς Κυπριακῆς Εποποῄῖας πού φωτίζουν τίς σελίδες τῆς ἔνδο- ἔης τρισχιλιετοῦς µας ἱστορίας. Τέτοια ἀγνά καί ἡρωϊκά παλληκάρια γέννησε καί ἀνάθρεψε ἡ πατρώα γῆ καί τέ- τοια λεβέντικα κορμιά τά γαλούχισαν, τάνα- νούρισαν στήν ἀγκαλιάτους κατά γιγάντω- σαν Κυπρίες λεβεντομάνες. Τά ἡρωϊκά παλ- ληκάριαµας ἀναπαύονται δαφνοστεφανωμξ- να στή γῆ µας μὲ ἤρεμη τή συνείδηση ὅτι ἔπρεπε νά πράξουν τό Ἐπραξαν. Ας εἶναι αἰ- ώνιαἡ µνήµητους καί ἀγέραστη ἡ δόξατους. Εἰλικρινά ἀποκαλυπτόμεθα στά μαθητι- κάνειάτα.τά ἁμούστακα καί ἐνθουσιώδη αὖὐ- τάβλαστάρια, τά ἀγέρωχα στήν ψυχη καί στό σῶμα, πού εἶναι πρωτοπόρα στίς μαχητικές Εκδηλώσεις καί ἀποσποῦν τά θερμά συγχα- ρητήρια τοῦ λεβεντόγερου Διγενῆ. Εκφρά: ζομετό θαυμαστό µας στίς μαθήτριες πού συ- ναγωνίζονται στό θάρρος καί στήν ἀνδρεία τούς συμμαθητές τους. Οἱ ντροπαλές αὐτές νέες μέ τό ἀθῶο πού σ᾿ ἄλλες περιπτώσεις θά κοκκί- βλέμμα, λ ὶ νιζαν ό ντροπή, ἀναδεικνύονται τώρα πραγματικές ἁμαζόνες,εφάμιλλες τῶν Σου- λιώτισάῶν ἡρώῖδων καί ἀντάξιες τῶν σκλη- ραγωγημένων καί µπαρουτοκαπνισµένων Μεσολουγίτισσων ἀγωνιστριῶν. ε ἑ ) οἱ μῦ ά ἵνα Οἱ ἥρωες µας ὑπῆρξαν οἱ μῦστες γι ἰδανικό, ἱεροφάντες γιά Ένα ἰδεῶδες, λάτρεις μιᾶς ἰδέας, τῆς ἰδεας τῆς λευτεριᾶς, τοῦ θείου τούτου δώρου, πού γι’ αὐτό Εθυσίασαν ὅτι πιό πολύτιμο, ὅ,τιπιό γλυκύ καί ἀγαπητό ἔχει ὁ ἄνθρωπος πάνω στή γῆ, αὐτή τή ζωήτους. 'Αγνοί Ἓλληνες, τίµιοι πατριῶτες, πραγµα- τικοί ἰδεολόγοι καί ἄδολοι ἀγωνιστές, ὅλοι τους ποτισµένοι µέ τά νάµατα τῆς ἔνδοξης Φυλῆς µας. Ποιός, ἀγαπητοί, θά ξεχάσει τό θρυλικό Αὐξεντίου, τόν ὑπαρχηγό τῆς θρυλικῆς Ε.Ο.- Κ.Α., τόν ἔφεδρο ἀξιωματικό τοῦ ἔνδοξου στρατοῦ µας, τόν ἔνθερμο πατριώτη, τόν ἀκά- µατο ἀγωνιστή, τόν ὑπέροχο ἰδεολόγο, τόν ἀρχηγό τῆς κλεφτουργιᾶς τῆς Πιτσιλιᾶς, πού ξεφύχησε πολεμώντας τούς Αγγλους, ἀφοῦ ἄφησε μισοκαάμµένο καί πολτοποιηµένο κορμί στό ἱοτορικό κρησφύγετο τοῦ Μαχαιρᾶ. Μπορεὶ κανεὶς νά λησμµονήσει τούς τὲσ- σερεις πατριῶτες κι ἀγωνιστές, τό δάσκαλο Φώτη Πίττα, τόν ᾿ Ανδρέα Κάρυο, τό Χρίστο Σαμάρα καί τόν ᾿Ηλία Παπακυριακοῦ, πού Ἐκαμαν τόν ἀχυρώνα στό Λιοπέτρι νέο Χάνι τῆς Γραβιᾶς Εἶναι δυνατό νά µή θυμηθοῦμε ἕνα ἄλλο λεβεντονιό τῆς Πιτσιλιᾶς, Ένα Φιλε: λεύθερο πνεῦμα καί καλλιεργημένο μυαλό µέ τή γενναία φυχή,τόν Κυριάκο Μάτση, πούτό κορμµίτου Έγινε ἄμορφη μάζα στό κρησφύγε- τότου στό Δίκώμο Θά ἦταν παράλειψη νά µήν ἀναφερομε µιά ξεχωριστή καί λαμπρή φυσιογνωμία, τόν νεαρό ποιητή Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, πού ὕμνησε τή λευτεριά μὲ πάθος καὶ βγῆκε στά βουνά πρός ἀναζήτησή της καί χάρη της ἀνξ- βηκε στό ἱκρίωμα ἀφήνοντας τήν τελευταία ἀναλαμπή τῆς ζωῆς του µε τόν Εθνικό ὕμνο στὀ στόμα. Δυστυχῶς δὲν μοῦ Επιτρέπει ὁ χρό- νος νά κάµω μνεία τῶν δεκάδων συναγώνι- στῶν, πού δὲν ὑστεροῦν σὲ δόξα καί ἀνδρεία τῶν προαναφερθέντων. Τά ὀνόματά τους βρίσκονται στό Πάνθεο τῶν ἡρώων δαφνο- στεφανωμένα καί Ένδοξα. Αποτέλεσμα τοῦ τετραετῆ ἐπικοῦ ἀγώνα ἦταν οἱ γνωστές συμφωνίες Ζυρίχης Λονδί- νου μέ τά γνωστά Επακόλουθα. Γιά τίς μετέ- πειτα Εξελίξεις τοῦ Κυπριακοῦ δὲν θά ἄσχο- ληθῶ γιατί δὲν εἶναι τῆς ἁρμοδιότητός µου. «ΟἹστορικόςτοῦ μἔλλοντος, πού θά ἀνατρέ- ἒει στίς πηγες ὀφείλει νά βάλει τό χῖρι του στήν καρδιά καί σύµφωνα μὲ τήν Ἐπιστημο- νική του συνείδηση νά γράψει ὅλη τήν ἁλή- θεια καί µόνον τήν ἀλήθεια καί νά ἀποκαλύ- ψει τά πραγματικά γεγονότα. Μετά ἀπό τά τόσα δεινά πού ὑπέστη ἡ πατρίδα µας, ὀρίμασε ὁ καιρός γιά Εθνική περισυλλογή καί Εθνικό προβληματισμό. Χρειάζεται πολιτική εὐκαμψία καί διπλωµα- τική εὐελιξία. 'Η Κύπρος βρίσκεται στό σταυροδρόμι τριῶν ἠπείρων στό κατώφλι τοῦ µεσανατολίτικου χώρου, ὅπου ἀνταγων{- ζονται οἱ δύο ὑπερδυνάμεις καί διασταυρώ” νονται τά συμφέροντα πολλῶν χωρῶν Εξαι- τίας τῶν πετρελαίων. Στόν εὐαίσθητο αὐτό χῶρο, ὅπου ὁ Θεός μᾶς ἔταξε, χρειάζονται Επιδέξιοι χειρισμοί ἁπότήν πολιτική µας ἡγε: σία, πολιτική τόλµη μὲ ὀρθή στάθµιση τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων στό μεσανατολίτικο χῶ- ρο, μὲ ἔγκαιρη πρόβλεψη τῆς κοσµογονίας πού γίνεται γύρω µας, μέ τίς πολιτικές καί στρατιωτικές ἀνακατατάξεις τῶν γειτνιαζου: σῶν χωρῶν γιά ὀρθά συμπεράσματα, καλές Ἐκτιμήσεις καί ὀρθὲς ἀποφάσεις. Τό Εθνικό µας θέµα βρίσκεται στό πιό κρίσιμο σημεῖο, ἐπί ξυροῦ ἀκμῆς, μαστε στό χεῖλος τοῦ κρημνοῦ, ζοῦμε σὲ καιρούς δίσε: µτους καί ἕνα ὀλίσθημα μπορεῖ νά ἀποβεῖ μοιραῖο γιά τήν Εθνική µας ὑπόθεση, ἤ μιά ἄστοχη ἐνέργεια µπαρεῖ νά εἶναι ἡ κατα- στροφή µας. Πρέπει νά συλλάβουµε τά ση: μεῖα τῶν καιρῶν, νά ξνεργοῦμε σωστά καί νά εΘΝΙΚΟΟ ΦΥΛΑΚΑς ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. «Εδί( ΑΗΡΙΤΑΣ) ΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΑΡΑ Π ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ τού ΔΙΓΕΝΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Λ ΟΜΑΔΑΡΧΟΥ ΚΩΣΤΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ( Αργότερα ΤΠ/Κώστα Λεωνίδα). Γράφει μεταξύ ἄλλων... Ἔμεναν (ὁ Γρίβας, ὁ Λοϊζίδης καί ὁ [Πετρο- πουλέας) στό σπίτι τοῦ Νικόλα ᾿Αζίνα καί τούς τροφοδοτοῦσα. , Μᾶς διέταξαν νά βγάλουμετόν ὁπλισμό καί τά πυρομαχικά ἀπότίς κρύπτες των. Τά μεταφξ- ρουμµελίγα-λίγα στό σπίτι τοῦ ἀδελφοῦ µου Νικό- λα ὅπου τά καθαρίσαµεν. Απ’ ἐκεῖ κατόπιν διαταγῆς τοῦ ᾿ Αρχηγοῦ καί τοῦ ᾿Ανδρέα ᾿Αζίνα τά στέλλαμε µέ τά αὐ- τοκίνητα τοῦ ᾿Αὔνα, τοῦ ᾿ Ανδρέα Γιάγκου καί τοῦ Λεύκιου Ροδοσθένους πού ἦταν γνωστοί καί Φίλοι ἀπό τούς ἀγῶνες τῆς Π.Ε... σ᾿ ὅλες τίς πόλεις καὶ κωμοπόλεις τῆς ΚΥΠΡΟΥ. Εἰςτό διάστηµα αὐτό, ὁ ᾿Αρχηχγός, ὁΣωκρά- της Λοϊζίδης καί Νώτης Πετροπουλέας μᾶς ἐκ- παίδευσαν εἰς τήν χρήσιν τῶν ὅπλων καί μᾶς ὅρκισαν. Χαρακτηριστικό εἶναι τό ἑξῆς: Όταν ἐρώ- τησα τόν ᾿ Αρχηγό «Θά μπορέσουμε ἐμεῖς οἱ λί- γοι νά διώξουμετούς ᾿Αγγλους ἁπότήν {ζύπρο» Μοῦ ἀπάντησε: «Όταν ἀρχίσουν νά πὲ- Φτουν κεφάλια καί τά τρεχάµατα, ἄν θέλουν ἄς µή μᾶς δώσουν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Β΄ ΜΕΡΟΣ 4. ΜΟΝΟΛΕΠΤΗ ΣΙΓΗ Α. ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ: Μαζευθήκαµε σήµερα ἐδῶ, διά νά τιµήσουµε τήν ἔναρξη τοῦ ἔθνικοα- πελευθερωτικοῦ µας ἀγώνα. Μαζευθήκαμε ἐδῶ, στήν ΑΓΙΑ ΔΑΥΡΑ τῆς ΚΥΠΡΟΥ, διά νά τιµήσουµε τὸν ΑΡΧΗΓΟ ἂΔ]- ΓΕΝΗ καί τά παλληκάρια του. «Ο ᾿Αρχηγός Γεώργιος Γρίβας ΔΙΓΕΝΗΣ ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ὁ πλοίαρχος τοῦ πλοιαρίου τοῦ ΄ΑΥ. Γεωργίου Εὐάγγελος Κου: ταλιανός, ὁ πρῶτος ὁμαδάρχης τῆς Ε.Ο.Κ.Α. πράττουµε ὀρθά. Μέ πολιτική συνέπεια καί Εθνική ἀξιοπρέπειανά διαμορφώσουμετό ρό- λοπού πρέπει νά ἀκολουθήσουμε γιάνάβγοῦ- µε ἀπό τόν λαβύρινθο πού βρισκόμαστε. Δυστυχῶς ἔνμαστε μόνοι καί μόνοι θ᾽ ἁν- πιµετωπίσουµε τούς τούρκους. Τά διεθνή συμφέροντα, οἱ διεθνεῖς συγκυρίες καί ἄλλα διεθνή γεγονότα πού Εκκολάππονται στό µε- σανατολικό χῶρο, εὐνοοῦν τούς τούρκους. ᾿Εμεῖς δὲν ἔχουμε ἄλλη Εκλογή, ὀφείλουμενά τό διαλαλήσουμµε παντοῦ, τόσο στήν ᾿Ανατο- λή, περισσότερο στή Δύση, ὅτι δὲν ἀποφασί- σαµε νά αὐτοκτονήσουμε. Θέλουμε νά ζή- σουµε Ελεύθεροι σ’ αὐτήτήν ἄγονη γῆ, πού ἡ μοίρα µας ἔταξε, στή γῆ,τῶν προγόνων µας, στούς τάφους τῶν ἡρώων µας. ᾿Επιβάλλετα εἄνευ ἀναβολῆς πλήρης συστράτευση ᾿Ελλά- δας καί Κύπρου, ἁμυντική θωράκιση μέ τά πλέον σύγχρονα ὅπλα, Επιστράτευση ὅλων, ὅσων μποροῦν νά φέρουν ὅπλα μέ συνεχή στρατιωτική ἐκπαίδευση. 'Ο στρατός µαςνά εἶναι τόαο καλά Εκπαιδευµένας καί πλήρως Εξοπλισµένος, ὥστε νά ἀποτελεῖ τή γροθιά τῆς πολιτικῆς µας ἡγεσίας. 'Η Κυβέρνηση νά µή διαπραγματεύεται κάτω ἀπό πίεση καί ἀπειλές, ἀλλά τουλάχιστο νά συνομιλεῖ ὡς ἠσοςπρόςἴσον καί νά γνωρίζει ὁ ᾽ Αττίλας, ὅτι δὲν εἶναι πλέον ἁπλός περίπατος ὁ Ἕλληνι- κός Νότος. Αν θέλουµε νά Επιβιώσουμε σ᾿ αὐτό τόν τόπο, ἄν θέλουμε νά πιζήσουμεσάν Φυλή, ἄν Επιθυμοῦμε νά παραµείνουµε στή γῆ µας, στή γῆ τῶν πατέρων µας, πρέπει νά ἀμυνθοῦμε. Ας ἀφυπνισθοῦμε ἔστω καίτήν δωδεκά- τη. 'Οτοῦρκος δέν βρίσκεται πρό τῶν πυλῶν µας, εἶναι µέσα στά τείχη µας, καί κατέχει τό 40906 τῆς πατρίδας µας. Ας ξυπνήσουμε ἀπό τόν πολιτικό λήθαργο, πού μᾶς ἐπέβαλαν οἱ Επιτήδειοι ὅτι οἱ τοῦρκοι εἶναι ἀδελφοί µας. Ας τό αυνειδήτοποιήσουµε ὅτι εἶναι πανέ- τοιµοι γιά νά Εκμεταλλευθοῦν τυχόν άδυνα- µίες καί πολιτικά µας σφάλματα, γιά νάπρο- χωρήσουν στό Νότο καί τότε τό τουρκικό γιαταγάνι δὲν θά κάμνεικαμµιά διάκριση µε- ταξύ ἀδελφῶν καί Εχθρῶν. Πρέπει νά τό συ- νειδητοποιήσουµε ὅτι ὁ τοῦρκος δέν φεύγει δίχωςπίεση, δέν ἐγκαταλείπει ὅ,τιπῆρε δίχως πόλεμο. Γι’ αὐτό ἡ Πολιτεία πρέπει νά ἀναλάβει τό βαρύτατο Έργο μέ τά µέσα μαζικῆς ἔπικοι- νωνίας, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπο,τήντό- νωώση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ, ἰδί- ὡς τῆς νεολαίας. Οἰνέοι µας ἔχουν χαρίσματα, αἰσθήματα καί ἰδανικά καί ἔχουν τή δυνατότητα νά γί- νουν ἔφάμιλλοι, ἀκόμη καί καλύτεροι τῶν ἀμούστακων ἡρώων τοῦ 5ο-59, φτάνει νά τούς χρησιμοποιήσουμε σωστά. Βρίσκονται τώρα σέ ἠθικό καί Εθνικό λήθαργο, χρειά- ζονται πνευματική ἀφύπνιση καί τό δαιμόνιο πού ἔχουν µἐσατουςθά ἐξεγερθεῖ καί θά ἆνα- κτήσουν τή δύναμη πού χρειάζονται γιά ἓκ- πλήρωση τῶν ἐθνικῶν πεπρωμένων τῆς φυ: λῆς. Σ᾽ αὐτούς τό κράτος νά ἐναποθέσει τό μέλλον του καί ἡ Εκκλησία τίς Ελπίδες της, Συναγωνιστές, στίς κρίσιµες ώρες πού περνᾶ ἡ πατρίδα µας, μπροστά στόν κίνδυνο τοῦ ἀφανισμοῦ τοῦ ᾿Ελληνισμοῦ, δίδοµε πάλι τό παρόν µας ἐμεῖς οἱ δημιουργοί τοῦ θρυλι- κοῦ Ἐπουςτοῦ 55-59. Λίδουμετά χέρια µαςγιά Εθνική συμφιλίωση καί Εθνική ἑνότητα. Πα- ραμµερίζουµε τά πάντα, πικρίες, ἀπογοητεύ- σεις, λασπολογίες, διαβολές, µίσοι καί ἔχθρες. Νά κοιτάξουμε περισσότερο τί μᾶς ἑνώ- νει - ἡ σωτηρία τῆς πατρίδας µας - καί ὄχι τί μᾶς χωρίζει. Διαμάχες, ἀντεγκλίσεις, φίθυ- ροι, ἀλληλοκατηγορίες, πρέπει νά σταμµατή- σουν. Διαγράφουμε τό παρελθόν καί κοιτά- ζουμε τό μέλλον γιά συστράτευση καί ἀγῶνα. Κα µἐόμοθυμία καί ὁμογνωμία, μέ μιά ψυχή καί µιά καρδιά νά τό διακηρύξουµε παντοῦ ὅτι ἄν μᾶς ἐπιβληθεῖ ὁ πόλεμος, θά ἀντιστα- θοῦμε μέχρις ἑσχάτων, θά ἀγωνισιοῦμε ὑπέρ βωμῶν καί ξστιῶν, θάπολεµήσουµε Ἐστω καί ὑπό σκιά τῆς τουρκικῆς ὑπεροπλίας, θά ἄντι- σταθοῦμε µε ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας, θά βυσιάσουµε τά πάντα καί ἄν πἀρ᾽ ὅλη τή δύ- ναµή µας λυγίσουµε, ἄν πάρ᾽ ὅλη τήν ἆν- δρεία µας πέσουµε, καί ἄν γίνουμε ἄμορφες µάζες ἀπότίς βόμβες ναπάλµ, ἄς µείνει ἡ δόξα μονάχη δαφνοστεφανωμένη μέ τά λίγα κα- τακαμένα χορτάρια τῆς ἔρημης Κυπριακῆς γῆς, γιά νά διαλαλεῖ τή δόξα ἑνός μικροῦ καί ὑπερήφανου λαοῦ πού τό ἁμάρτημάτου ἦταν ἡ ἀγάπη του γιά λευτεριώ». Παπακώστας Λεωνίδα καί ὁ Μιχάλης ἸΑλι- Φραγκῆς δέν εὑρίσοκονται πλεον ἀνάμεσα µας. Στή ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ καί στή ΜΝΗΜΗ ΟΛΩΝ τῶν ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ, σᾶς καλῶ νά τηρήσωμεν ἑνός λεπτοῦ σιγή... 5. ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Ξύπνα καύμένε µου Ραγιά Β΄ ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ.:- 45η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1955: Στὸν Κόλπο ΡΟΔΑΦΙΝΙΑ, λίγο ἀνατολικώτερα, ἡ ὁμάδα ὑπό τόν ὁμαδάρχη Κώστα Λεωνίδα, τὸν Νικόλα Μαυρονικόλα, τόν Χριστόδουλο Πενταρᾶ, τόν Ἀριστάκη Εὔζωνα, τὀν Κυριάκο Μαυρονικόλα, τόν Μιχαλάκη Παπαντωνίου, τόν Νικόλα ΙΠΠεν- ταρᾶ καί τόν Σωκράτη Λοϊζδη, περιμένει ξά- γρυπνη στήν ἀκτή τό ἱστιοφόρο Άγ. Γεώργιος πού μεταφέρει ὅπλα καί πυρομαχικά γιά τόν ἀγώνα. Τό πλοιάριο φθάνει καί ἀρχίζει ἡ ἐκφόρτω- ση τῶν ὅπλων καί πυρομαχικῶν. Ἐαφνικά, ἡ ὁμάδα βρίσκεται κυκλωµένη ἀπό ἀστυνομικούς καί συλλαμβάνεται, ᾿Αγγλικό πολεμικό πλοῖο κατέπλευσε στήν περιοχή κατόπιν προδοσίας καταδιώκει καί συλλαμβάνει τό πλοιάριο. 6. ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ἀπό τόν ἀγωνιστή Μιχά- λη Παπαντωνίου. Α. 7. ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ: ΄Ο πανηγυρικός τῆς ἡμέρας ἀπό τόν τοµεάρχη ᾿ Ανδρέα Λαμπρι- ανίδη. ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ: ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΑΠΡΙΛΗΣ, δέν ἦταν γεμᾶτος μὲ ψέματα καί ὑπερβολές ὅπως συνηθίζονται κάθε πρωταπριλιά. ΕΚΕΙΝΟΣΟ ΑΠΡΙΛΗΣ σήμανετήν ώρα τῆς ΜΕΓΑΛΗΣ. ΑΛΗΘΕΙΑΣ γιά τήν µαρτυρική Κύ- προ. ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΑΠΡΙΛΗΣ ἔμεινε στήν ἱστορίο Φωτεινό ὁρόσημο. 8. ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «Ἡμαστε ὅλοι παιδιά τῆς Ε.Ο.Κ.Α» Β. ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ: Οἱ σκλάβοι ξύπνησαν ᾿ «τά παιδιά ἔγιναν ἄνδρες, τά μαθητούδια μεταφξ- Οἱ ᾿Αγωνιστές Νῖκος, Πάμπος καί Αντρος Λεωνίδου ἀπό τή Χλώρακα, ντυμένοι μέ στολές παραλλαγῆς, µε- ταφἔρουν τό πορτραϊτοτοῦ ᾿Αρχηγοῦ Διγενῆ. σον «Διγενῆς». Οἱ δρομεῖς - τέκνα ᾿Αγωνιστῶν - ΄Αγις Παπακώστας καί Κάρολος Πενταρᾶς, φέρουν τή Φλόγα πού ξεκίνησε ἀπό τόν τάφο τοῦ Διγενῆ στή Λεμεσό κα μ᾿ αὐτήν ἔγινε τό ἄναμμα τοῦ βωμοῦ. 'Η δ. ΑντρηΓ. Παπακακώστα, ἕγ- γονή τοῦ ἀείμνηστου Παπακώστα Λε- ωνίδα, πού ἀπάγγειλε τό ποίημα ρουν βόμβες, Φυλλάδια, καὶ διαταγές στίς σάκ- κεςτους, οἱ γυναῖκες, τά παιδιά, γέροι νιοί ὅλοι στόν ἀγώνα:- Οἱ Αγγλοι ἀντιδροῦν καί ἔξορίζουν τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο, τόν Μητροπολίτη Κυρηνείας Μυπριανό, τόν Παπασταῦρο καί τόν Πολ. ᾿Ιω- αννίδη. 'Ο ΔΙΓΕΝΗΣ δίδει διαταγή στούς µαχη- τὲς νά ἐντείνουν περισσότερο τήν δράση τους, γιατί πίστευε ὅτι µόνο ἔτσι, θά ἀναγκάζοντο νά τούς ἔπαναφἔρουν. Παντοῦ συρματομπλέγµατα... 'Ο Δυνάστης, φυλακίζει, βασανίζει, στήνει ΑΛΟΝΕΣ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ - ΛΙΟΠΕΤΡΙ . ΔΙΚΩ- ΝΕΟΙ ΠΡΟΜΑΧΩΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΙΑΣ. ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ: ᾽Απαγγελία. «Ο ΔΙΓΕΝΗΣ» ἀπό τήν δ. Αντρη Παπακώστα. , ᾽Απαγγελία «Ο Γέρος τῆς Κύπρου» ἀπό τόν τοµεάρχη Ρένο Κυριακίδη. 10. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟ- ΚΗΡΥΞΗΣ ἀπό τόν τοµεάρχη Γιῶργο Γεωργιά- η. Α. 11. ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΕΣ, µιά χού- φτα ἀγωνιστές, ξεκίνησαν τὀν ἀγῶνα, ἐνάντια στήν ἀνίσχυρη Βρεττανική Αὐτοκρατορία. Μιά χούφτα ἁπλῶν ἀνθρώπων τοῦ λαοῦ µας ἔκαμαν τήν ΑΡΧΗ... ΣΗΜΕΡΑ, πού ἡ Κύπρος ἡ πατρίδα µας στενάζει κάτω ἀπό τήν µπότα τοῦ Τούρκου κα- τακτητῆ, χρειάζεται νά ἀντλήσουμε θάρρος καί ἀποφασιστικότητα ἀπό τό ΜΕΓΑΛΕΙΟ τοῦ ἀγῶ- ναΕΚΕΙΝΟΥ. γιά νά ξεκινήσουμε ὅλοιΜΑσΖ]τόν ἀγώνα γιά τήν ΛΕΥΤΕΡΙΑ τῆς ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ. ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗΝ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΝ Η ΕΛΕΥ. ΘΕΡΙΑ. 1. ᾿Επίσημοι, οἱ ἀγωνιστές καί ὅλοι µαζί νά πορευθοῦμε πρός τό ἱστορικό πλοιάριο “Αγ. Γε- ώργιος, στό ὁποῖο εὑρίσκονται τά πορτραῖτα τῶν ἡρώων τοῦ ἔθνικο-απελευθερωτικοῦ µας ἀγῶνος. 12. ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ κ. ΞΟ ἐκφωνητής τοῦ προγράµµατος κ. Κλεόβουλος Παπακώστας. υ Κώστας ᾿Ο Ὑὁμαδάρχης κ. Πενταρᾶς. π- « Ἡ µεγαλοσύνη στά ἔθνη δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέμμα Μὲ τῆς Ψυχῆς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ τὸ αἷμα. » ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜαΣ ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑςΟ ΕΘΝΙΚΗ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΥΠΡΟΥ (Φ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1984 ΕΤΟΣ Γ΄ ΑΡΙΘΜΟ στο ΣΦΥΛΛΟΥ28 ΤΙΜΗΦΥΛΛΟΥΙΣΕΝΤ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ 6 αρθρο σην Ο Σ.Α.Π.Ε.Λ. τονίζει κατηγορηματικά: : ΥΝ τουσήονσες ΙΕΝΟΤΗΤΑΓΙΑΣΩΤΗΡΙΑΤΗΣΚΥΠΡΟΥ Σύμφωνα με ἔγκυρες ἀποκλειστικές πληροφο- ρίες µας, τόν τελευταῖο καιρό καί συγκεκριµένα τό πρῶτο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου, κλιμάκιο τῆς «᾿ Ιντέλιτζενς Σέρβις», τῆς διαβολικῆς αὐτῆς µυ- στικῆς ὑπηρεσίας τῆς Αγγλίας, Ἐπισκέφθηκε τήν Κύπρο καί ἄρχισε ἀστραπιαῖες Επαφές με διάφορους παράγοντες καί πρόσωπα - πού καλύ- πτουν πλατειά στρώματα ΟΧΙΟΜΩΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΥΧΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ᾿᾽Από τόν Σύνδεσμο ᾿Αγωνιστῶν Πόλεως καί ᾿Επαρχίας Λεμεσοῦ ἐξεδόθη ἡ πιό κάτω ἀνακοίνωση: «Τόν τελευταῖο καιρό, διάφοραπρόσωπα ἀπό διάφο τ Ἡ παί ρες κατευθύνσεις, Επιδίδονται συ ατι- κά η νά σνς παπιών φιθύρων οἳ βάρος τοῦ Σ.Α.Π.Ε.Λ. καί τῶν ἀξιωματούχων του, στ , . καί ὅτι ἀκόμα κο εσενα, σχίσμα πού ῥχει στούς κόλπους τῆς Εκκλησίας τῆς Κύπρου |. Γιά νά θέσουμε τερµα στούς ψίθυρους αὑτούς, διακηρύ Ανά ᾿ σι Οιακηρύττοµεν ὅτι τόσον τό ᾿Αν Σ (-|. λιο ὅσο καί ἡ Εκτελεστική ᾿Επιτροπή τοῦ Σ.Α.Π.Ε.Λ., πολλάκις προσπάθησαν γιά, ἐν, ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡισΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Γιά ἄλλη µιά φορά θά ἀκουσθεῖ ὁ ἀγγελικός ὄμνος, ὅτι τό τεχθέν Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, ὁ Θεάνθρωπος Λυτρωτής, ἀπιοτελεῖ τή μοναδική ἐλπίδα τῆς «εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί τήν «ἐπί γῆς εἰρήνη». Πολλάλέγονται, γράφονται καί διακηρύσσονται σὲ διεθνή Συνέδρια ἤ ἀπό ἄτομα διεθνοῦς κύρους πού κατέχουν πολιτικά ἀξιώματα, γιά τήν εἰρήνευση τῶν λαῶν µεταξύ τους. ᾿Ογκώδη συλλαλητήρια ὀργανώνονται σέ διάφορες πόλεις τῆς Εὐρώπης καί τῆς ᾽ Αμερικῆς, πλακάτ μέ συνθήµατα εἰρήνης περι- φέρονται καί ὅλα αὐτά γιά τή θεμελίωση τῆς εἰρήνης µεταξύ τῶν λαῶν. Κατά τόνἼδιο τρόπο καί μὲ τάἼδια συνθήµατα ὀργανώνον- ται πολλές ἄλλες ἐκδηλώσεις γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης στήν οἰκουμένη. Δυστυχῶς ὅμως ὅλες αὐτές οἱ κινήσεις, σάν ἀπό σκοποῦ, ἀγνοοῦν καί παραµερίζουν τόν Θεόν τῆς εἰρήνης. Θέ- λουν νά θεµελιώσουν εἰρήνην μεταξύ τῶν λαῶν χωρίς τό Θεμέλι- ον, πού εἶναι ὁ Χριστός. Θέλουν νά κτίσουν σπίτι χωρίς θεμέλια καί νά ἔχουν καρπούς ἀπό δένδρα χωρίς ρίζες. Πολλοί δὲ ἀπ᾿ αὐτούς τούς εἰρηνολόγους δυσφοροῦν καί Εξερεθίζονται καί ὅταν ἁπλῶς ἀκούσουν νά γίνεται λόγος περί τοῦ Χριστοῦ ὡς Εἰρηνο- ποιοῦ καί Θεμελιωτοῦ τῆς εἰρήνης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Παρα- µερίζουν τή θεόπνευστη διακήρυξη τοῦ ἀπ. Παύλου ὅτι « Ο Χρι- στός ἔστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἔφεσ. β΄ 14) καὶ δὲν θέλουν νά Σννοήσουν ὅτι ματαιοπονοῦν μέ τό νά θἔλουν νά θεμελιώσουν εἰρήνην χωρίς τόν Χριστόν. Δὲν θέλουν νά διδαχθοῦν ἀπό τήν πρόσφατη καί παλαιότερη Ἱστορία, ὅτι τά περισσότερον φιλοπό- δ λεµα ἔθνη εἶναι τά χωρίς Χριστόν. Δέν θέλουν νά διδαχθοῦν, ὅτι Γή ατορές τῶν τελευταίῶν καϊρῶν ἦσαν οἱ χωρίς ὢεόν, οξχωρίς Χριστόν, μᾶλλον δέ καί λυσσώδεις πολέμµιοι τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ᾿Εκκλησίας του. Τίποτε, καί τά πλέον συγκλονιστικά γεγονότα, δὲν λαμβάνουν ὑπ' ὄψειτους καί δὲν ἐννοοῦν νά συνετιστοῦν οἱ χωρίς Χριστόν εἰρηνολόγοι καί ὄχι εἰρηνόφιλοι ἄνθρωποι. 'Ὑπογράφουν σύμφωνα φιλίας καί εἰρήνης οἱ κυβερνῶντες τούς λαούς μέ τόν σκοπόν νά ἓξαπατήσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί νά ἔχουν καιρόν, γιά νά ἑτοιμασθοῦν πρός πόλεμον. Πολλά λέγονται καί γῤῥάφονται γιά ἕνα πυρηνικό πόλεμο καί τάτρομµακτικά ἀποτελεσματάτου, ἀλλά καί λίγοι εἶναι ἔκεῖνοι τού πραγματικά ποθοῦν τό γενικό ἀφοπλισμό καί τήν εἰρήνευση τῶν λαῶν διά τοῦ Χριστοῦ καί µόνο, ὥστε νά γίνη πραγµατικότης ὁ ἀγγελικός ὕμνος, ὅτι ὁ σαρκωθείς Θεός εἶναι «Δόξα ἓν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἓν ἀνθρώποις εὐδοκίαο (Λουκ. β΄ 14). ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Σ.Α.Π.Ε.Λ. “Ὁ Σ.Α.Π.Ε.Δ., ὁλοκλήρωσε τό ὀργα- νωτικό του πρόγραµµα στήν πόλη καί τά προά- στεια Λεμεσοῦ καί ἆνα- µένεται ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἰδίου προγράµµατος καί στήν ὕπαιθρο τῆςπό- λης, μέχρι τέλους Δε: κεµβρίου. Τό ὀργανωτικόπρό- γραµµα περιλάμβανε τήν ἐκλογή νέων τοπι- ᾿κών Επιτροπῶν καί τῶν ἀντιπροσώπων πού θά λάβουν µέρος στό συνξ- δριο τοῦ Σ.Α.Π.Ε.Λ., πού θά πραγµατοποϊη- θεῖ τήν Κυριακή 19.1.1985, στίς 10 π.µ., στό ξενοδοχεῖο «) Αστήρ» στή Λεμεσό. Στὀ συνέδριο τοῦ Σ.Α.Π.Ε.Λ., πού θεωρεῖ- ται ὑψίστης σημασίας, λαμβανομένων τῶν κρισίµων στιγμῶν πού περνᾶ ἡ πατρίδα µας, ἀναμένεται νά παρακα- θήσουν ἀντιπρόσωποι ἀπό τήν Πόλη καί ᾿Επαρχία Λεμεσοῦ, οἱ ὁποῖοι θά ἔκπροσωποῦν πέραν τῶν 3.000 ᾿Αγω- νιστῶν. Κατά τή διάρκεια τοῦ ὀργανωτικοῦ προ: τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ - καί ἀκόμα μέ Εκπροσώπους τῶν Βρειτανικῶν βάσε- ὠν]! Σκοπός τους ἦταν ἡ συγκέντρωση πληροφο- ριῶν ὥς ἑξῆς: (α) Γιά τό Εσωτερικό µας μέτωπο. (β) 'Η ζήτηση γνωμῶν γιά λύση τοῦ Κυπριακοῦ. (Υ) Αν θά ὑπάρ- ξουν ἀντιδράσεις γιά κάποιου ἔἴδους λύση πού θάπροκύ- ψει ἀπότίς ἐκ τοῦ σύ- νεγγυς συνομιλίες Κυπριανοῦ - Ντεν- κτάς μέ τόν Κουεγι- άρ. { ᾿Επίσης τό κλιμάκιο τῆς «Ιντέλιτζενς Σέρβιο ζήτησε νά πληροφορηθεῖ τή γνώµη τῶν ᾿Αγωνι- στῶν γιά λύση τοῦ Κυ- πριακοῦ καί ἀκόμα πόση δύναμη Έχουν οἱ ᾿ Αγωνι- στὲς στήν Κύπρο καί ἰδι- αίτερα στήν πόλη καί Επαρχία Λεμεσοῦ. ᾽Ακό- μα ἄν ὑπάρχουν παράνο- µες ὁμάδες κι᾿ ἄν οἱ ὁμά- δες αὐτὲς ἄν ὑπάρχουν ἔχουν τή δύναμη νά ἀντι- δράσουν σὲ λύση πού δέν εἶναι τῆς ἀρεσκείας τους, Τέλος ὅσον ἀφορᾶ τούς ᾿ Αγωνιστές, τό κλι- µάκιο τῆς «Ἰντελάζενς) Σέρβιο) ζήτησε νά πλη- ροφαρηθεῖ ἄν εἶναι ὁρ- γανωμξνοι ἤ ὄχι. Οἱ πληροφορίες µας τἐλοςπροσθέτουν πώςδό- θηκε Εντολή στούς εδῶ πράκτορες τους, ὅπως Ἐνεργήσουν γιά διάσπα- ση τῶν ᾽Αγωνιστῶν καί Ἐκεῖ πού ὑπάρχει ὀντότη- τανά δημιουργηθοῦν ρή- ξεις ἀπό δυνάµεις τῶν ᾿Αγωνιστῶν. 'Η Συντακτική ᾿Επιτροπή ᾿Αγωνιστῶν καί ἀ ᾿Αρχισυντάκτης τοῦ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑ», εὔχον-ὰ ται στούς ἀναγνῶστες τῆς ἐφημερίδας µας καί κατ᾽ ἐπέκταση σ᾿ ὅλο τόν Κυπριακό Ἑλληνισμό: ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 19856 Εὐχόμαστε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς µας, στό δι- άβα του ὁ νέος χρόνος νά Φέρει τήν πολυπόθητ' Λευτεριά στό πολυβασανισμένο νησί µας καί ὁ ἐ- νανθρωπήσας Θεάνθρωπος νά εὐλογήσει καί νά ὅι- καιώσει τούς ἐθνικούς µας πόθους. ἳ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, ΝΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΑΣ. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: Μιά λέξη πολυπόθητη καί σωτήρια γιά τόν καθένα πού πραγματικά νοιάζεται γιά τό μελλον αὐτοῦ τοῦ πολυβασανισμένου τόπου. Μιά λέξη πού ἄν τήν ἀγκαλιάσει ὁ λαός μας καί κάνει πράξη τό νόηµάτης, σίγουρα ϱ) ἀνατείλουν καλύτε: ρες μέρες γιά τήν πατρίδα µας. Γιατί ἔχει ἀποδειχθεῖ γράμματος, ἡ Ἔκτελε- πώς ὅταν ὁ λαός µας εἶναι ἑνωμένοςπορεύεταιπρός στική ᾿Επιτροπή καί τό ᾿Ανώτατο Συμβούλιο τοῦ Σ.Α.Π.Ε.Λ., ἐγίνον- το ἀντικείμενα θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπό τούς συ- ναγωνιστές τους καί τόν ἐθνικόφρονα κόσµο, πού χαροποιήθηκαν ἀπό τήν ἔπαναπροσέγγιση πού ἔγινε μὲ σκοπό τήν ἄρρικτη ἑνότητα τῶν Αγωνιστῶν καί στόχο τῇ σωτηρία τῆς μαρτυ- ῥρικῆς µας πατρίδας. Σχετικά μὲ τό Συνέ- δριο του, ὁ Σ.Α.ΠΠ.Ε.Λ., θά ἐκδόσει προσεχῶς κοίνωση. κόσµο καί λα καλυφτοῦν προσωπικΕ ὀλῖγο νά στοίχι λ ωση σάν 'Ελληνισμοῦ νά δείξουν πράξει πού πρέπει, ν᾿ ντι µετραγικό ἀποτἔλεσμα Οἱ ᾽Αγωνιστές, κ ΤΗΤΑ. Καλοῦν τήν κυ τους κινδύνους πού μᾶ ς μειξς τους νά ἕνωσουν τή δόξα καί τόν ἐθνικό του δρόµο, με μοναδικό σκο- πό τό συμφέρο τῆς πατρίδας. Οἱ ᾿ Αγωνιστές ὅταν λένε ἑνότητα τήν ἐννοοῦν. Καΐ κάλεσαν ἔπανειλημμµένα καί ἡγεσία καί πολιτικό ὁ σὲ ἑνότητα. Δυστυχῶς ἀπό ἐπίσημα καί ἀνεπίσημα χείλη εξαγγέλεται ἡ ἑνότητα γιά νά ςἤ κομματικές φιλοδοξίες καί ὀλέθρια σφάλματα πού παρ᾽ ζαν τήν ἔθνική καί Φυσική µας ἔπιβί- σ᾿ αὐτό τόν τόπο. αλοῦν πάλι ὅλους σὲ ΕΝΟ- βέρνηση καί τήν ᾿Εκκλησία ς ἑνότητας. Ν᾽ ἀρθοῦν στό ὕψος ληφθοῦν τούς ὁρατούς καί ἀόρα- «περιζώνουν καί µέ τίς ἐνξρ: τόν λαό. ἀφοῦ ἀποδείξουν τοῦ σχίσματος καί ἑνότητα στούς κόλπους τῆς Εκκλησίας. Σχετικά μέ τόν ψίθυρο ὅτι ὁ Σ.Α.Π.Ε.Λ. ἀναμειγνύεται στήν πολιτι ΐ Σ.Α.Π.Ε.Λ. δὲν ἀνήκει σὲ κανένα κόμμα ἀλλά ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ο άν νά ο σωτηρία τῆς Κύπρου, μέ γνώμονα τά συμφέροντα τῆς Εθνικῆς του ὑποθέσεως καί ὄχι τά συμφέροντα οἰονδήποτε προσώπων. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ὁ Σ.Α.Π.Ε.Λ Εκκλησία καί τόν ᾿Εθνικόφρονα λαό, σὲ ἑνότητα γιά τή σωτηρία τῆς Κύπρου, ὄχι ὅμως γιά ἑνότητα γιά τή σωτηρία ἀποτυχεμένων προσώπων». Μποῦτρος. Ομάδα ἑκδροµέων ἁπότή Μητέρα 'Ελλάδαἐπικεφαλής τῶν ὁποίων ἦταν ὁ Συνταγµατ Ἐά. κ. Παπαδόπουλος, πού ἦταν ὁ ὁμιλητής στό Εθνικό μνημόσυνο τοῦ ᾿ Αρχηγοῦ Ἀλγενή, τὸν τή ἐπισκέφθηκαν τήν πρώτη βδομάδα Νοεμβρίου τήν Κύπρο. Μεταξύ τους περιλαμβάνονταν καί ξ.ᾱ. κ. Μιχαήλ Ἐΐνος, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου ᾿Επιτελῶν ᾿Εθνικῆς Αμυνας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ἀνππρόεδρος τοῦ ἰδίου Συνδέσμου, Πτέραρχος ἔ.ᾱ. κ. ᾿Ιωάννης ᾿ Αναγνωστόπουλος, ὁ Πτέραρχοςἔ.ἀ. κ. Π. Παπαγγελής, ὁ Ναύαρ- χος ἕἘ.ᾱ. Κωνσταντῖνος Νικητιάδης, ἡ κ. Χρυσάνθη, χήρα τοῦ Στρατηγοῦ Γεώργιου Κουρούκλη, ἡ χήρα τοῦ Στρατηγοῦ Δημήτριου Πλέσσα, ὁ ἀν. ἀξιωματικός Ἐ.ᾱ. Γεώργιος Παπαδρόσος καί ὁ βιομήχανος κ. Γεώργιος » καλεῖ ὅλους, τήν Όμηρος ένο ᾿Ιανουάριο, ξξῆς: Στρατηγός Ἡ Παγκύπρια ᾿Επι- τροπή Μνημµοσύνου Στρα- τηγοῦ Γεωργίου Γρίβα- Διγενῆ, ἀποφάσισε ὅπωςτό 11ο ἔθνικό μνημόσυνο τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς Ε.Ο.Κ.Α., τελεστεῖ τήν Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 1985, στίς 11 π.µ., στό χῶρο τοῦ τάφου, ὅπου βρίσκεται καί τό κρη- σφύγετο τοῦ ἀείμνηστου -ΑΡΧΛΥΟΝ μας, στή Λεμε- Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσικι) ἐφξτος, χιλιάδες κό- σµου ἀπ᾿ ὅλες τίς γωνιές τῆς Ελεύθερης Κύπρου, θά τιμήσουν μέ τήν παρουσία τους τό μνημόσυνο τοῦ Λυ- τρωτῆ τῆς Κύπρου τοῦ ἀν- θρώπου πού πρόσφερε µιά ὁλόκληρη ζωή στην ὑπη- ρεσία τῆς Πατρίδας µας καί ἀγωνίζετο μέχρι τέλους πι- στός στά Ἑλληνοχριστια- νικά ἰδανικά τῆς φυλῆςμας, γιάτό μεγαλεῖο καίτό µεγά- λωμµα τοῦ 'Ελληνισμοῦ. Τοῦ ἀνθρώπου πού ξαγρυ- πνοῦσε στίς Εθνικές ἔπάλ- ξεις καί εἶχε φωνή καί συ- νείδησή του τό χρέος πρός τήν πατρίδα. ᾿Επίσης, ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι κι φέτος, ἀντι- προσωπεῖες ἀπό τή Μητέρα Ἑλλάδα θά τιμήσουν τή µνήµη τοῦ Μεγάλου νε- κροῦ, πού ἡ μνήμη του πα- ραμένει γιά νά μᾶς θυμίζει πώς πρέπει νά Φφανοῦμε ἄξιοι συνεχιστές τῶν ἀγώ- νων του καὶ νά ἀνανεώ- σουμε τὀν ὅρκο πώς θά σταθοῦμε πιστοί στίς Κυ- πριακὲς Θερμοπῦλες ὅπου τό χρέος μᾶς τάζει. ϱ 'ΗἩ Παγκύπρια ᾿Επι- τροπή Μνημµοσύνου ᾿Αρ- χηγοῦ Διγενῆ ϐθ᾽ ἀνακοι- νώσει ἀργότερα τούς τό- πους ἐκκίνησης «τῶν λεω- Φορείων, γιά τή µεταφορά κόσμου στό μνημόσυνο. ᾿Επίσης ἡ ᾿Επιτροπή ϐθ᾽ ἀνακοινώσει καί τό ὄνομα τοῦ ὁμιλητῆ. , ᾿Ασφαλῶς ἡ µόνη ἀποδεκτή λύση γιά τόν Αγωνιστικό κόσµο καί ὅλουςτούς εθνικά σκεπτό- µενους Ἐλληνες τῆς Κύπρου, θά ἦταν καί θά εἶναι ἡ πλήρης ἀπελευθέρωση τῶν κατεχοµένων ἔδα- φῶν µας. Οἱ ᾽ Αγωνιστές διακήρυξαν πλειστάκις. Οἱ Εκδρομεῖς ἐπιυκεφθηκαν {όν τάφο Κάῑιόκρηόφόγετο τοῦ ᾿ἈρχηγοδιῆςξΕ.Ο.Κ.Α., ΣτρατηγοῦΕεωβγίου”» -ακήν θεση Γρίβα-Διγενῆ ὅπου τελέστηκετρισάγιο καί ἔγινεκατάθεση άνων. Στήν φωτογραφία οἱ Ἕλληνες ἀδελφοίμας, στόν τάφο τοῦ Αρχηγοῦ Λιγενῆ, μὲ ᾿ Αγωνιστές τοῦ Συνδέσβου ᾿ Αγωνιστῶν Πόλεως καί ᾿Επαρχίας Λεμεσοῦ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ Τά τελευταῖα λὀγιατοῦ Σωκράτη ας πετάξουμε µέ τή σκέψη µας πίσω στήν παληά ἐποχή στά 3090 π.χ. : Ἡ πόλη τῶν ᾿Αθηνῶν κοιμᾶται ἤσυχη. Στήν ἀγορά κανείς δέν εὑρίσκεται. Οἱ δρόµοι εἶναι ἔρημοι, κι ὁ Παρθενών, τό ὡραιότερο αὐτό στολίδι τῶν ᾿Αθηνῶν, πού τόσο ὡραῖα στεγάζει τήν γαλανοµά- τα θεά ᾿Αθηνᾶ, κι αὐτός κοιμᾶται βαθειά. ) Εἶναι χαράµατα, Λίγα ἄστρα τρεμοσβύνουν στόν οὐρανό Ψυ- χοµαχώντας. Ποῦ καί ποῦ κανένας πετεινός µέ τό λάληµά του διακόπτει τήν ἡσυχία τῆς χαραυγῆς. Τά σκοτάδια σιγά - σιγά ἁραιώνουν. Μέα᾽ τή φυλακή ὅμως, ἐνῶ τό σκοτάδι τούς ἐμποδίζει νά βλέπονται, ὁ µέγας διδάσκαλος Σωκράτης κιὁ πιστός του μαθητής Κρίτων, συνομιλοῦν γιά ἕνα σπουδαῖο ζήτημα. “Ο Κρίτων, ὁ ἀγαπημένος του αὐτός φίλος καί μαθητής, ἀφοῦ ἤλθεμές στή νύχτα λέγει στό Σωκράτη: «Ἔλα Σωκράτη, πρέπεινά φύγεις, ἄκουσέ µέ! Πρέπει! Νά ὅλα εἶναι ἔτοιμα, ἐσύ νάθέλει µόνο. Ὕστερα δέν σκέπτεσαι ὁ κόσμος τί θά εἰπεῖ ἐάν δέν φύγεις Ὅτι ἐμεῖς οἱ φίλοι σου καί µαθητές σου δέν θέλαµε φοβούμενοι μήπως ξοδευτοῦμε. Σκέψου παιδιά... γυναῖκα...». αλλ’ ὁ Σωκράτης, ἐνῶ ὁ Κρίτων τοῦ μιλᾶ ἔτσιφοβισμένα καί ταραγµένα, μένει ἀτάραχος, κι ἀφοῦ ὁ Κρίτων σταµάτησελαχανια- σµένος, τοῦ λέει: «Ας ἐξετάσουμε αὐτό καί ἑάν τό βροῦμε λογικό καί δίκαιο, θά τό κάνω, ἐάν τό βροῦμε ἀνόητο καί ἄδικο θά τό ἑγκαταλείψουμε. Τί μᾶς ἑνδιαφέρει ὅμως, ὦ Κρίτων, γιά τίς γνῶμες τοῦ κόσμου τοῦ Ψεύτη, πού εἶναι τόσο ἀνόητος! Πρέπει νά ἀκοῦμε τόν εἰδικό µόνον σέ κάθε περίπτωση, καί νά ὑπολογίζουμε, πρόσεξε πολύ, ὄχι µόνο τό νά ζοῦμε, ἀλλά τό νά ζοῦμε ἀγαθῶς καί δικαίως καί ἠθικῶς. Ὅπως δέ τό σῶμα ὅταν τό καταστρέψουµε δέν θά μποροῦμε νά ζοῦμε ἔτσι καίµέ τήν ψυχή. Γι΄ αὐτό πρέπει νά τήν προφυλάσσουµε πολύ ἀπό τό κακό καί τό ἄδικο. Από ὅλα αὐτά λοιπόν τώρα νά ἐξετάσουμε ἐάν εἶναι δίκαιο καί καλό, τό νά φύγω ἀπό ἐδῶ, ἀφοῦ βέβαια καταδικάσθηκα ἀπό τούς νόμους, καί ἐάν δέν ὑπακούσω σ᾿ αὐτούς προδίδω τή διδασκα- λία µου. Ὅλα ὅμως τά ἐπιχειρήματα, πού μοῦ ἀντιτάσσεις, ὦ φίλε µου, μοιάζουν µέ τά ἐπιγειρήματα τοῦ κόσμου τοῦ ψεύτη, αὐτοῦ πού ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΗΡΑΙ πώς ὄχι µόνολένε, ἀλλά καί ἐννοοῦν ἑνότητα. Τώρα µάλιστα πού πλησιάζουν Χριστούγεννα, πού προσ: δικοῦμε καλύτερες µέρες στό νεο χρόνο. Καί οἱ πρά- ἒεις εἶναι πού θά φέρουν τήν ἑνότητα. Γιατί χωρίς αὐτές, ὅσο καί νά διατυµπανίζεται ἡ λέξη αὐτή, τ ἀποτέλεσμα θᾶάναι: «φωνή βοῶντος ἐν τῆ Ερήµω». Κι ἑνότητα θά προφέρεται καί περισσότερη διά- σπαση θά γίνεται. Καί ἐξηγούµαστε: ΕΝΟΤΗΤΑ μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ ὅταν άπολυ- θοῦν ἀπό τίς κεντρικές Φυλακές ὅλοι οἱ πολιτικοί κατάδικοι. “Οταν ἐπιτραπεῖ ἀκόμα νά ἔπιστρέψουν στήν Κύπρο οἱ «πολιτικοί ἔξόριστοι». ΕΝΟΤΗΤΑ Μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ ὅταν ἔπανα- προσληφθοῦν πίσω στίς ἔργασίες τους ὅλοι ὅσοι ἀπολύθηκαν στά πλαίσια τῆς περιβόητης κάθαρσης. Καΐ οἱ 61 καί οἱ πρίν τούς 61. ΕΝΟΤΗΤΑ µπορεί νά ἐπιτευχθεί ὅταν πάψει ἀκόμα νά ὑπάρχει τό σχίσμα στούς κόλπους τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου, πού κρατεῖ τόν λαό διαιρε- µένο. Όταν τό ᾿Εκκλησιαστικό θέµα λυθεῖ σύµφω- να με τούς “Ἱερούς Κανόνες καί πάψουν νά διώκον: ται Ἱεράρχες. εἶναι τόσον ἀνόητος, ὥστε νά καταδικάζει καί νά φονεύει ἀνθρώ- πους χώρίς καμμία αἰτία. Καί ἐάν μποροῦσε, ὦ ναί! ἐάν μποροῦσε ὁ κόσμος αὐτός, θά ξαναζωντάνευε αὐτούς πού σκότωσε. Αραγε λοιπόν, θά κάνουμε καλό καί δίκαιο πρᾶγμα νά πλη- ρώσουμε ἀνθρώπους καί νά τούς εὐγνωμονοῦμε γιά νά µέ βγάλουν ἀπ᾿᾽ ἐδῶ ἤ μήπως θά κάνουµε κακό κάνοντας αὐτό 'Οπότε ἀπό τό νά γίνει κανένας ἄδικος καί κακός καλύτερα εἶναι νά πεθάνει καί νά βασανιστεῖ καί νά πάθει ὅ,τι ἄλλο, νά µήν ἀδικήσει µόνον». “Ο Κρίτων βλέποντας τόν Σωκράτη νά μιλᾶ ἔτσι, στ᾿ ἀλήθεια τᾶχει χάσει. Δέν ξέρει τί νά εἰπεῖ. Βλέπει καθαρά τήν ἀνωτερότητα αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, πού ἐνῶ ὁ θάνατος τόν παραστέκει, ἔτοιμος νά τοῦ στερήσει τό ὡραῖο φῶς τῆς ἡμέρας, αὐτός φιλοσοφεῖ. “Ο Κρίτων ἔχει ἤδη ἐκμηδενισθεῖ καί βρίσκεται πρό ἁδιεξό- δου. «Σάν νά τάλέγεις πολύ καλά, τοῦ λέγει, ἀλλά γιά σκέψου ἐσύ τί μποροῦμε νά κάνουμε» Ο Σωκράτης τοῦ λέγει τότε: «κουσε, ἀγαπημένε φίλε, αὗτό τό ζήτημα θά τό ἐξετάσουμε µαζί οί δυό µας καίµίλα ἐλεύθερα, ὅπου νομίζεις ὅτι σφάλλω. Λέγε τήν ἀντίρρησή σου, τήν ἁπορία σου καί ἐγώ θά σέ ἀκούω. ᾿Αρκεῖ νά µή μοῦ λές πράγματα δεκρέµαστα κι ὅλα τά ἴδια: «Σωκράτη, φεῦγα, φεῦγα, σκέψου παιδιά, γυναίκα, τόν κόσµο τί θά λέγει. ἼΑφησε τούς νόµους νά λένε, σῶσε τή ζωή σου...». Γιατί ἐγώ θέλω ἑσένα νά πείσω, ὦ Κρίτων, ὅτι αὑτό ἐδῶ πού πηγαίνω νά κάνω, εἶναι αὐτό πού πρέπει, εἶναι τό σωστό. Δέν θέλω νᾶχεις ἀντιρρήσεις γι᾽ αὐτό. ΄Ακουσε δέ πῶς σκέπτοµαι καί θέλω ν᾿ ἀπαντᾶς ὅπου σέ ρωτῶ ὅπως δύνασαι πιό πολύ καλά». Τήν ὥρα αὐτή καί τά τελευταῖα ἀστέρια στόν οὐρανό χάθηκαν καί µιά ἀκτίδα τοῦ ἥλιου ξεπετάχθηκε ἀπό τόν ἀπέναντι λοφίσκο. Ἡ νύχτα µετά ἀπό ἀπεγνωσμένη πάλη νικήθηκε ἀπό τήν ἡμέ- ρα, µαζί ὅμως μ᾿ αὐτήν νικήθηκε καί ὁ Κρίτων. Ἕνας θόρυβος αιγανός, πού ὅλο καί μεγάλωνε ἄρχισε ν᾿ ἀκούγεταν. Ἡ πόλη ξυπνοῦσε. “Ο Σωκράτης εἶπε πολλά μεγάλα λόγια ἀκόμα. Ἔπεισε τόν Κρίτωνα, ἔμεινε στή φυλακή, ἥπιε τό κώνειο γιά νά δείξει, ὅτι τά προστάγµατα τῆς Πατρίδας εἶναι ἱερά καί πέθανε ἔτσι γιά νά μείνει ἀθάνατος γιά πάντα στή μνήμη ὅλων τῶν γενεῶν τῆς ἀνθρωπότη- ΊΑΤΙΚΗ Δέν εἶναι ὑπερβολή, ἀλλά οὔτε καί χάριν ἔτια- ναλήψεως πού οἱ ᾽ Αγωνιστές συνεχίζουν νά κρού- ουντόν κώδωνα τοῦ κινδύνου καί νά προειδοποιοῦν γιά τά κακά πού προξρχονται ἀπό τή διάσπαση. ἸΚαΐ δὲν πιστεύουμε νά ὑπάρχει ἄνθρωπος .σ᾽ αὐτό τό νησί, ὅσο ἀφελής κι᾽ ἄν εἶναι νά µή βλέπειτήν κρισι- µότητα πού περνᾶ τό ἔθνικό µας ζήτημα. “Ἡ διάσπαση ἐξασθενίζει τό ἔσωτερικό µας μέ- τωπο, πρός χαράν καί ἀγαλλίασιν τοῦ ἔχθροῦ πού μᾶς θέλει διαιρεµἔνους γιά ν᾿ ἀποτελοῦμε εὔκολη λεία. 'Ο «Εθνικός Φύλακας», ἡ τίµια αὐτή ᾿Αγωνι- στική ἔπαλξη, ἀπό τήν πρώτη µξρα τῆς ἐκδόσεώς του, σάλπισε ἑνότητα. Γιατί ὅπως ἔπανειλειμμένα τονίσαµε, πρέπει νά παραμεριστοῦν οἱ προσωπικές φιλοδοξίες καί πάθη, νά ρίξουµε στόν καιάδα τοῦ παρελθόντος κάθε διαφορά μεταξύ µας καί νά δώ- σουµε τά χξρια σάν ὑπεφήμανοι κι᾿ ἀλύτρωτοι Ἕλ- ληνες τῆς Κύπρου. ᾿Επαναλαμβάνουμε ὅμως: ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΟ: ΛΙΚΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΩ: ΣΕΙΟΛΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ. 3 ΜΗ ὁ αὐτή. 3 : Ἡ πού ἡ ὑλοποίησή τους θά ν πραντικρύςτράπους ὁδηγοῦσε στήν σωτηρία τῆς Κύπρου καί τοῦ λαοῦ της. Στό διάστηµα τῶν δέκα χρόνων πού μεσολάβησε ἀπό τήν κατα- στροφή, ἔγιναν δυστυχῶς φρικτά πολιτικά λάθη, τόσο στήν Κύπρο ὅσο καί στήν ' Ελλάδα µέ ἀποτέ- λεσμα, νά ὁδηγηθοῦν τά πράγµατα σήµερα, γόρω ἀπό τό Εθνικό µας θέµα, στίς ἓκ τοῦ σόνεγγυς συ- νομιλίεςπού διεξάγονται µεπρωτοβουλία τοῦ Γ.Γ. τοῦ Ο.Η.Ε. κ. Κουεγιάρ. Οἰκακοί χειρισμοί πού Έγιναν στό Κυπριακό, μέ Φλάμπουρο ἀγῶνα τίς περιβόητες συμφωνίες κορυφῆς Μακαρίου - Ντενκτάς καί Κυπριανοῦ - Ντενκτάς, πού ἔχουν σάν φιλοσοφία τους τήν δι- ζωνική ὁμοσπονδία, καί παραχωροῦν μεγάλα δι- καιώμµατα πρός τούς Τούρκους, προδίκασαν τήν λύση τοῦ Κυπριακοῦ. Οἱ Αγωνιστὲς, καταδίκασαν Ἐπανειλημμένα τίς συμφωνίες αὐτές καί κάλεσαν τούς ὑπευθύνους νά τίς καταγγείλουν καί νά χαρά- ξουν σκοπό καί στόχο στό Εθνικό µας θέµα, ὥστε νά μή ἀπεμπολοῖνται τά ἀπαράγραπτα Εθνικά δι- καιώµατά µας. Δυστυχῶς ὅμως, ἡ Φωνή τῶν ᾽Αγωνιστῶν, πού ἦταν παράλληλα καίἡ φωνή τῆς Πατρίδας µας, δέν εἰσακούστηκαν. Κι’ ἔτσι, ἑρχόµαστε σήµερα νά «συνειδητο- ποιήσουµε) πώςτό ἀναφαίρετο δικαίωµα τῆς πλή- ρους ελευθέρωσης τῶν κατεχοµένων Εδαφῶν μας, Εγκαταλήφθηκε ἀππρός χάριν λανθασµένων χει- ρισμῶν καί ὑποχωρήσεων. Καί τό χειρότερο, δέ- κα χρόνια µετά τήν ἱταμή εἰσβολή τοῦ ᾽ Αττίλα, νά μήν ἔχουμε Εκλογή λύσεως Ἐκτός ἀπό τή λύση πού προσπαθεῖ νά μᾶς ἐπιβάλει ὁ Ντενκτάς καί οἱ πά- τρωνοί του. Δηλαδή, διζωνική ὁμοσπονδία μέ ὀδυνηρές παραχωρήσεις ἤ Τουρκοκυπριακό κρά- τος µέ τό 383 τοῦ εδάφους µας στούς Τούρκους. Κάτι πού θά Φέρει τόν Ελληνισμό τῆς Κύπρου νά βρίσκεται συνεχῶς µεταξύ «σφύραςκαί ἄκμονος). Οἱ ᾽ Αγωνιστές, συνειδητοποιοῦν τίς κρίσιµες στιγμές πού διέρχεται τό Εθνικό µαςθέµα καί παρ᾽ ὅλη τήν παραγνώρισή τους στό νά Ενημµερωθοῦν ἀπ᾿ αὐτούς πού χειρίζονται τό Κυπριακό, πικραμέ- νοι ἀπό τήν ἀχαριστία αὑτή τῆςπολιτείας, καί ἀκό- µα µή γνωρίζαντες τά παρασκήνια γιά λύση τοῦ Κυπριακοῦ, καλοῦν ὅλουςσέ συστράτευση καί ἑνό- τητα γιά ὀρθή ἀντιμετώπιση τῶν σημερινῶνπρα- γµατικά κρισίµων στιγμῶν πού περνᾶ τό Εθνικό µας θέµα. ᾽Ακόμα οἱ ᾿ Αγωνιστές πού εἶναι ἁπληροφό- ρητοι ὥς πρός τά γεγονότα καί τά πρασκήνια πε- ριµένουν νά δοῦν τί γίνεται γιά νά σταθµίσουν τή στάση τους καί νά ἀποφασίσουν ἀνάλογα. Προειδοποιοῦν ὅμως ὅτι δὲν θά ἀπεμπολήσουν ἀναφαίρετα δικαιώµατα τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνι- σμοῦ ἀλλά ἄν χρειαστεῖ: «Θά πάρουν µιάν ἀνηφο- ριά, θά πάρουν µονοπάτια..ὸ) Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΣΠΙΘΑΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙ- ΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΧΘΡΟ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΑΣΗ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ. ΠΟΤΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΓΝΟ ΑΙΜΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙΗΡΩΩΝΚΑΙ ΛΙΠΑΝΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕΛΙΣ4 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑΟ Μέ πρωτοβουλία ᾿ Αθηναϊκῆς εφημερίδας: ΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΡΟΤΣΙΔΗΣ Εἰκοσιεξη χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος ἀπό τήν ἔνδοξη θυσία τοῦ διαλεχτοῦ ἤρωα τῆς Ε.Ο.Κ.Α., ΣάββαΡοτσίδη, πού σὲ ἡλικία 22 χρόνων πρόσφερε τή ζωή του θυσία στό βωμό τῆς Λευτεριᾶς καί µέτό ὅραματῆς ὁποίας πέρασε στήν ἆθανα- σία. 'Ο ἥρωας Ροτσίδης, Έκλεισε μέ τό θάνατό του τόν κατάλ- ΟΥοΟ τῶν πεσόντων μαχητῶν, τόν ὁποῖο ἄνοιξε ὁ ἥρωας Χαράλαμπος Μοῦσκος. 'Ο Σάββας Ροτσίδης, πυροβολήθηκε καί σκοτώθηκε ἄνανδρα καί ὕπουλα ἀπό ”Αγγλους στρατ!- ὥτες τό πρωῖ τῆς 25ης Νοεμβρίου 1958. 'Ο συναγωνιστής τοῦ ἤρωα, Ρογῆρος Σιηπιλλής, ἀφηγε- Ίαι σχετικά μέ τήν θυσία τοῦ Σάββα Ροτσίδη. (χρονικό ᾽ Αγ- ὤνος Ε.Ο.Κ.Α. σελίς 568) «... Μόλις βράδυασε, τήν 24/11/1958, ξεκίνησα µετά τοῦ Σάββα Ροτσίδη γιά µιάπηγή, πού βρισκόταν ἕνα μίλι µακρυά ἀπό τό κρησφύγετο, πρός προµήθειαν ὕδατος. 'Ο Δάμπρος Καυκαλίδης παρέμεινε µόνος εἰς τό κρησφύγετον. 'Ο Σάββας Ροτσίδης προχωροῦσε, Εγώ δέ παρξµεινα ὀλίγον πίσω διάνά κρύφω ὡρισμένα ἄχρηστα πράγµατά µας. Προτοῦ φθάση εἰς τήν πηγήν τόν ἐπλησίασα καί Επροχωρούσαµε σὲ ἀπόστασι ἓ νός μέτρου ὁ Ένας ἀπό τόν ἄλλον. Εἰς ἀπόστασιν ὃ περίπου µέτρων ἀπό τήν πηγή ἀκούσαμε ἀποτόμως «ΑΛΤ» καί ἀμέσως, σχεδόν ταυτοχρόνως, ἤρχισαν νά μᾶς βάλλουν µέ αὐτόματα ὅπλα” Αγγλοι στρατιῶται πού ἐνήδρευον παράτήν πηγήν. 'Ω Ροτσίδης ἐβλήθη θανασίµως χωρίς νά δυνηθῆ νά προφέρη λέξιν. Τό σῶμα του ἦτο διάτρητον ἀπό σφαῖρες. Μέ τίςἼδιες ριπές χτυπήθηκα καί Εγώ ἀπό δύο σφαῖρες εἰςτό ἀρισ- τερό πόδι καί Έπεσα µέσα σε ἕνα χανδάκι. ᾿Επί τρία συνεχῆ λεπτά οἱ Αγγλοι μἒ αὐτόματα ὅπλα ἕβαλλον ἔναντίον µας. Οἱ σφαῖρες σύριζαν ἀπό πάνω µου. Μεδάκρυα στά µάτιαδιάτόν χαμό τοῦ ἀδελφοῦ µου ἥμουν ὑποχρεωμένος νά προ- σπαθήσω νά ἀπομακρυνθῶ ὅσο μποροῦσα ἁπό τό μέρος ἔκε- νο, ἀφήνοντας πίσω µου τόν νεκρό σύντροφό µου. Μόλις σταμάτησαν οἱ πυροβολισμοἰ, μὲ μεγάλην προσπάθεια συ- ρθηκα λίγο μακρύτερα καί παρέµεινα ὅλο τό βράδυ 40 περ- ίπου µέτρα µακρυά ἀπό τό μέρος τῆς ἑΕνέδρας ξαπλωμένος δίπλα σ᾿ Ἐναβράχο. Μή δυνάµενος νά ἀπομακρυνθῶ περισ- σότερο λόγω τοῦ σοβαροῦ τραυματιαμοῦ µου προσεπάθησα νά σταματήσω τό αἷμα τῶν πληγῶν µου καίπαρέµεινα ἀκίνη- τος ἁκούοντας τούς στρατιώτας πού Εφώναζον καί Ἐπυροβο- λουν εἰς τόν ἀξρα χωρίς νά τολμοῦν νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τήν θὲσιν των καί πλησιάσουν τόν νεκρόν Ροτσίδην. Τήν αὑγήν τῆς ἑπομένης ἡμέρας προσεπάθησα να ἀπομακρυνθῶ ἀκόμη περισσότερο καί ἕρποντας διήνυσα 2 περίπου µίλια κρυβείς μέσα σ᾿ Ένα χανδάκι. Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ἀπεκλείσθη ἡ περιοχή καί διεξήχθησαν ἐντατικὲς ἔρευνες χωρίς νά μέ ἀνακαλύψουν. 'ἙΕλικόπτερα ὑπερίπιαντο ὅλην τήν ἡμέραν τῆς περιοχῆς. 'Η σορός τοῦ ἥρωος Ροτσίδη µε- τεφέρθη ὑπό στρατιωτῶν εἰς τό χωρίον ᾽Αγρίδια πρός δι- απίστωσιν τῆς ταυτότητός του. Καί νεκρόν ἀκόμη τόν Ελόγχισαν καί τόν Επυροβόλουν. ᾿ Από τό χωρίον ᾿Αγρίδια µετεφἔρθη εἰς τό σανατόριον Κυπερούντας ὅπου ἔγινε νεκρο- φία κα παρεδόθη εἰς τούς γονεῖς του πρός ταφήν, ἡ ὁποία Έγινε εἰς τήν γενξτειράν του Μάμμαρι, ᾿Εγώ παρέµεινα Εκεῖ πού βρισκόμουν µή δυνάµενος νά κινηθῶ. Οὐδείς ἐγνώριζε τά τοῦ τραυματισμοῦ µου καί τόν θάνατον τοῦ Ροτσίδη, εἰ µή µόνον ὁ Λάμπρος Καυκαλίδης, ὁ ὁποῖος, µή δυνάµενος νά μᾶς παράσχη καμµίαν βοήθειαν, ἀφοῦ ἤκουσε τούς πυροβολισμούς, Έκλεισε τό κρησφύγετο πῆρε τόν ὁπλισμό κι Ἐφυγε. ᾿Απεφάσισα νά φωνάξω ὁ ποιονδήποτε περνοῦσε ἀπό κοντά µου νά μὲ βοηθήση, ἀλλά δὲν περνοῦσε κανείς. Κατά τήν δύσιν τοῦ ἡλίρυ ἤκουσαβήμα- τα νά μἐ πλησιάζουν. ᾿Ανεσηκώθην ὀλίγον καί ὅταν εἶδα ὅτι Επρόκειτο περί Ἕλληνος Εφώναξα....) ΠΟΙΟΣ ΗΤΟ Ο ΗΡΩΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΤΣΙΔΗΣ Γεννήθηκε στό χωριό Μάµμµαρι στίς 18.1.1935. Ηταν ἀπόφοι- τος τῆς ᾿Εμπορικῆς Σχολῆς Σαμουήλ καί ἐργαζόταν σάν λογιστής στήν Ελληνική ἑταιρεία καί ἀργότερα στά μεταλλεῖα Μιτσεροῦ. Μυήθηκε στήν Ε.Ο.Κ.Α. ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἀγῶνά καί συνεργαζο- 'ταν μέ τόν Αὐξεντίου τόν Λένα καὶ ἄλλους ἀντάρτες. ᾿Απότό Μιτ- σερό ἔπαιρνε ἀρκετές ποσότητες δυναμίτιδας καί ἐτικρουστήρων καί ἐφοδίαζε τήν ᾿Οργάνωση. Τόν ᾿Οκτώβριο τοῦ 1956 συνελη- Ο ΗΡΩΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΡΟΤΣΙΔΗΣ Φθη, κατόπιν προδοσίας, ἀπό τις λεγοµενες «δυνάμεις ἀσφαλ- είαο ἐπειδή βρέθηκαν στήν κατοχή του δύο πιστόλια καί μεταφέρθηκε στά κρατητήρια Πλατρῶν. Τά βασανιστήρια πού ὃ πέστη ἧταν ἀφάνταστα καί φρικτά ἀλλά καί ἡ θἐλησή του νά δρα- πετεύσει καί νά ἐπιστρέψει πίσω στήν ὁμάδα του ἦταν ἀκλόνητη. Προσποιήθηκε πώς θά ἔδειχνε στούς Αγγλους τό κρησφύγετο τοῦ ἥρωα Στυλιανοῦ Λένα. Τό τἔχνασµα του πέτυχε καί τόν µετὲεφ- εραν οἱ στρατιῶτες γιά νά τούς τό «δείξει». 'Η σκέψη τοῦ Ροτσίδη ἦταν ὅμως πώς νά τούς ξεγελάσει. Τούς ἔδειξε τυχαῖα μὲ τό δάκτυ- λό του ἕνα σημεῖο σε µιά κορυφή ἓνός βουνοῦ, ἀλλά τούς εἶπε ὅτι θά ἦταν ἐπικίνδυνο νά πᾶνε ὅλοι µαζί ἐκεῖ. Κι᾿ ἔτσι, παρασυρθείς ὁΑγγλος ἐπικουρικός, πού ἦταν ἐπικεφαλής, ἔδωσε στόν ἥρωα ἕνα ἐπικουρικό καί αἱ ἄλλοι ἔμειναν πίσω περιμένοντας. “Οταν ὁ Ροτσίδης ἔφθασε μέ τόν ἐπικουρικό σὲ πυκνή καί ψηλή θαμνώδη περιοχή, ἐπιτέθηκε στό συνοδό του καί κατάφερε νά τοῦ ξεφύγει ἄνκαι τόν πυροβόλησε. Μετά ἑνώθηκε μὲ τίς ἀνταρτικές ὁμάδες Μόρφου καὶ Πιτσιλιᾶς-Τροόδους. Σάν καταζητούµενος στήν πε- ριοχή, διεκρίνετο γιά τό ἦθος τήν τόλµη καί τήν ἀποφασιστικότη- τά του. Πῆρε μέρος σὲ διάφορες ἐνέδρες. Διετέλεσε ἀρχηγός ἀνταρτικῆς ὁμάδας στήν περιοχή με τό ψευδώνυμο «Πάλβης». Κατέστρωνε σχέδια ἔναντίον τῶν «δυνάµεων ἀσφαλείας καί ἐτίθετο ἐπικεφαλῆς γιά τήν ἐκτέλεσή τους. Ονειρό του ἦταν ἡ κατάληψη καί ὁ ἀφοπλισμός τῶν ὀκτώ Αγγλων ἀστυνομικῶν τοῦ ἀστυνομικοῦ σταθμοῦ ᾿ Αγροῦ. Γιά τόν σκοπό αὐτό κατήρτισε σχέδιο, ἀλλά ἡ ἐκεχειρία πού ἀκολου- ΄θησε ματαίωσε τό σχέδιο τοῦ ἥρωα. Δυστυχῶς σκοτώθηκε κατά τήν περίοδο αὐτῆς τῆς ἐκεχειρίας. Λίγο πρίν πεθάνει σχεδίασετήν καταοκευή νέου ἐέἴδους χειροβομβίδας, γιά τίς ἀνάγκες τῆς Ε.Ο.Κ.Α. : . ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΡΙΒΑ ΤΕΛΕΣΤΗΚΕΣΤΗΝΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΘΗΣΕΙΟΥ Γιά τούς ἀγῶψες τοῦ Διγενῆ στή «Χί» καί τήν Ε.Ο.Κ.Α. µίλησε ὁ δημοσιογράφος κ. Χρ. Φρ/γγελης. Μέ πρωτοβουλία τῆς ᾿ Αθηναϊκῆς ἐφημερίδας« Ελεύ- θερη “Ὥρω τελέστηκε τήν Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, στόν Ἱερό Ναό ' Αγίας Μαρίνας τοῦ Θησείου, μνημόσυνο τοῦ Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα - Διγενῆ, στό ὁποῖο παρέστη- σαν συναγωνιστὲς τοῦ Διγενῆ στήν ἐθνική ᾿Οργάνωση «Χύ καί πλῆθος ἐκτιμητῶν τῆς µνήµης του. Κύριος ὁμιλητής ἦταν ὁ κ. Χρ. Φρίγγελης, Διευθυντής τῆς ἐφημερίδας, ὁ ὁποῖος εἶπε τήν πιο κάτω ἔπιμνημόσυνη..-- ὁμιλία τήν ὁποία ἀναδημοσιεύουμε ὁλόκληρη γιά νά γνω- ρίσει ὁ Κυπριακός ἑλληνιαμός τούς ἀγῶνες τοῦ Διγενῆ ὅ- ταν ἡγεῖτο τῆς «Χὺ στό Θησεῖο, ὅταν τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944 οἱ κομμουνιστές προσπάθησαν νά αἱματοκυλίσουν τήν Ελλάδα καί νά τήν προσδέσουν στό ἅρμα τοῦ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ. Προσφάτως εἷς Κυπριακάς Εφημερίδας ἔγινε λόγος περί «πα- λαιοημερολογιτισμοῦ», περί «πα: λαιοημερολογῖταυ καί τά τοιαῦτα, Μέ τήν «εὐκαιρίαν», εὗρον τινὲς ἀφορμήν νά σοφολογήσουν σχετι- κῶς. Εἶναι ν᾿ ἁπορῇ κανείς καί οἱ- κτείρῃ διά τό «πόσα ξέρουν» καί ἄν ἐνδιαφξρωνται ατί πιστεύουν» οἱ ἄνθρωποι. Πιστεύω νά θέλουν νά πληροφορηθοῦν Χριστιανοί ἐπίτοῦ προκειµένου καί σημειῶ ὀλίγα κατά γενικότητα καὶ, ἄν χρειασθῇ ἄλλο- τε λεπτομερέστερον. Τί δέ «συνέβη», διά νά γίνῃ ὁ τοιοῦτος «λόγος» Ἡ «Ἱερά Σύνο- δος, λέγει, «καθήρεσεν» εὐσεβῆ καί εὐλαβέστατον, θεοφοβούμµενον καὶ συνετόν ἱερέα! Πῶς καί διατί αὐτό ᾿Επί,.. «παλαιοηµερογ!τι- σμῷ»])ῃ Πόσα ἔχεις νάἼδῃς, κόσμε, εἷς αὐτούς τούς ἀποκαλυπτικούς καιρούς! ᾽ Ηκούσατε καὶ ἄλλην φο- ράν τοιαύτας βαρυγδούπους... δο- γµατολογίας ᾿Αν ἐρευνήσετε ὅλα τά Πρακτικά τῶν ' Αγίων Συνόδων, τούς λόγους καί πράξεις ὅλων τῶν Αγίων Πατέρων, ὅλην τήν ἱστορί- αν τῆς ᾿Εκκλησίας, θά εὕρητε ὁμοίας «ἀποφάσεις» Δέν θά εὕρη- τε. Τί λοιπόν Οἱ εὐσεβεῖς, περί ὧν ἐνόμισαν ἑαυτούς ἱκανούς ν᾿ ἀσχολοῦνται αὐτοί οἱ... (θεο) κίνη- τοι καὶ ὡς δικαίωμά των (ἔννόει, ἱαμήν θρασύτητα) νά ἔπεμβοί- νουν, ἔφεῦρον κάτι Νέον, τό ὁποῖον δὲν ὑπῆρχεν εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν, καί ἐἑπομένως νά χωρῇ κατ᾽ αὐτῶν καταδίκη: Τί θά εἰπῇ «παλιοηµερολογΊτι- σµός», καί τί σηµαίνει «παλαιοηµε: ρολογῖταυ Μήπως ὑπῆγαν οἱ εὖ- σεβεῖς καί ηὗραν καὶ προσέλαβον κάτι «παλαιόν», µἠή προὔὐπάρχον, ὥστε νά τούς ἔπικολληθῇ τοιοῦτον «ὄνομα» µή προὔὐπάρχον Σχιζοφρέ- νεια, ἤ μᾶλλον ἀσέβεια καί νά ὑπο- τεθῆ κἄν τοιοῦτό τί. Καΐ δέν ἔχει ἔρεισμα. Τοιαύτας «ὀνομασίας» ἐπεκόλλων ἀνέκαθεν οἱ αἱρετικοί εἰς τούς ὀρθόδοξους λ.χ. οἱ ἀρεια- νοί ὠνόμαζον τούς ᾿Ορθόδοξους «χρονίτας», οἱ μονοφυσῖται ὠνόμα- ζον τούς ᾿Ορθόδοξους «διφυσί- τας», οἱ εἰκονομάχοι ὠνόμαζον τούς ᾿Ορθόδοξους «εἰκονολά- τραος, οἱ παπολάτραι ὠνόμαζον τούς ᾿Ορθόδοξους «σχισματικούς» κ.τ.τ. Ἔμειναν λοιπόν αὐτά τά ἀνύ- παρκτακὀνόματα» εἰςστήν ἱστορίαν Μόνο τά ἰδικά των ὀνόματα ἔμει- ναν, τά ὁποῖα προσέλαβον διά τά νέα πού εἰσήγαγον. Τό αὐτό ἆκρι- βῶς καί νῦν. Οἱ οἰκουμενισταί ἀπε- κάλεσαν τούς ᾿Ορθοδόξους «πα- λαιοημερολογίτας»’ ἁλλ᾽ ἡ τοιαύτη «ὀνομασία», ἡ ἀνύπαρκτος ώςλέξις καί ἔννοια, θά ὑπάγῃ ὅπου καί αἱ ἄλλαι «ὀνομασίαυ», πού ἐπεκόλλη- σαν οἱ πρό αὐτῶν εἰς τούς ᾿Ορθό:- δοξους, Αν εἶναι κάτι καί κάποιοι, πού δικαιοῦνται νέας ὀνομασίας, εἶναι ὁ Νεοημερολογιτισµός καί οἱ Νεοημερολογ]ται, εἰς τούς ὁποίους «δὲν ἀρέσκουν» τά τῶν Πατέρων των, ὅσα παρέλαβον, ὅ,τι εἶχεν ἡ ᾿Εκκλησία ἀπ᾿ ἀρχῆς καί ἔφευρί- σκουν καί προσλαμβάνουν ΝΕΑ, διά νά «ὁμοιάσουν» καί «βαθµη- δόν» γίνουν ἕνα μέ τούς αἱρετικούς. Καΐ αὐτῶν αἱ ὀνομασίαι θά μείνουν εἰς τήν ἱστορίαν, ὡς θλιψάντων κά. ποτε ἐπί τινα καιρὀν τήν ᾿Εκκλησί- αν. Μέ ποῖον δικαιολογητικόν Επεμβαίνουν αὗτοί οἱ λοξοδρόµοι ἀθετηταί, οἱ «διανοικταί νέων ὁδῶν», ὡς αὐτοαπεκλήθησαν, εἰς τάς ξένας αὐλάς, εἰς τούς ἔμμένον- τας εἰς τήν εὐθείαν τῶν Πατέρων τό δικαιολογητικόν τοῦ ζορμπᾶ. Καΐ μέ ποίαν «δικαίωσιν» ἐπενδύ- ουν τάς «ἀποφάσειο των διά... «σχίσμα», Φθέγγονταή Αν δὲν ὑπολογίζουν τόν Θεόν, σοβαρολο- χοῦν κἄν αὐτοί οἳ ἄνθρωποι ἤ ὑπο- λείπονται τήν νοημµοσύνην τῶν ἐχόντων τινά γνῶσιν ΗἩ μᾶλλον ἐκμεταλλεύονται τήν ἄγνοιαν καί ἀδιαφορίαν τῶν πολλῶν Σχίσμα Εκκλησιαστικῶς ἀποτελεῖ τό χωρι- σθῆναι ἁπότήν εὐσεβῆ πορείαν τῆς ᾿Εκκλησίας, ἤ τό «παραιτεῖν», κατά τόν ἅγιον Χρυσόστομον, ἀνθρώ- πους παρανοµήσαντας ᾽Αλλ᾽ ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης τούς Ἐπιστομίζει, λέγων «τό ἀποσχίζειν ἀπό τῆς ᾿Εκκλησίας... ἀπ᾿ ἀρχῆς αἰῶνος καί μεχρι τοῦ δεῦρο, ἔκεί- νων ἐστίν, ὦν ἡ πίστις τό ἐνδιά- στροφον ἔχει, καί ὁ βίος τό ἀκανό- νιστον καί ἄθεσμον... Διό Ἴσθι µή εἶναι σχίσμα τῆς ᾿Εκκλησίας’ ἆλλ᾽ ἀληθείας ἐπικράτησιν, καί τῶν θεῖ- ων νόμων ἐκδίκησιν». Λοιπόν εὐθύ- νονται οἱ εὐσεβεῖς διά τοιαῦτα, Μή γένοιτοὶ Καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης βροντοφωνεῖ «τῆς αἱρέ- σεως ἀποσχιζόμενοι, τῇ εὐσεβείᾳ διά παντός ἔνραπτόμεθα». (Διά στενότητα χώρου ἀρκούμεθα εἰς αὐ- τά πρός τό παρόν). Βούλονται νά προκαλοῦν τήν ἐντύπωσιν εἰς τούς Χριστιανούς, ὅτι ἀποτελοῦν τήν «κανονικότητα» καί ὅ,τι, περίπου, ὁ Νεοηµερολογι- τισµός εἶναι τό κανονικὀν «καθε- στώς», ὅτι κανονικῶς τόν ἔμπηξαν εἰς τήν ᾿Ορθοδοξίαν!! Γνωρίζουν οἱ Χριστιανοί «τί γίνεται» Εἰς τήν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν ὄχιμόνον πατριάρχης ἤ μητροπολίτης δέν Έχει δικαίωμα καί δὲν εἶναι δυνατόν νά κάµνῃ «μεταρρυθμίσεις» καί εἶ- σάγῃ «νέα», ἆλλ᾽ οὔτε ἡ Οἰκουμε- νική Σύνοδος, ἡ ὁποία δὲν εἰσάγει νέα, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἀποφαίνεται καί βεβαιώνει ποῖον τό ἀρχῆθεν Φφρό- νηµα. Ἔστω καί «τυπικῶο», ὑπάρ- χει κἄν «ἀπόφασις τῆς ᾿ Εκκλησίας» περί εἰσαγωγῆς τοῦ Νεοηµερολο- γητιομοῦ εἰς τήν ᾿Ορθοδοξίαν, ὡς θά νομίζουν πολλοί, Όσοι νοµί- ζουν κάτι τέτοιο, ἄγνοιαν πάσχουν ἤ κοσµικήν ὑποκρισίαν. Τοιαύτη «ἀπόφασιῳ κἄν, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Τό «ν᾿ ἀποφασίζῃ» ἕνας ἤ μερικοί ἀποστάται µασόνοι «μεταρρύθμι- σιν» καί τοῦτο νά «μεταδίδεται βα- θµηδόν, αὐτό δὲν εἶναι καί δὲν λξ- γεται ἀπόφασις τῆς ᾿Εκκλησίας. Ας κατανοήσουν λοιπόν οἱ Χρι- στιανοί καί οἱ εἰς οὕς ἀφορᾷ, ποῖοι εἶναι οἱ σχισµατικοί, καί ἄς µή κατε- πεµβαίνουν εἰς τούς εὐσεβεῖς, Ἵνα µή ἀκούσουν τό τοῦ Προφ. Δανιήλ «Αγγελος Θεοῦ λαβών Φφάσιν πα- ρά τοῦ Θεοῦ, σχίσει σὲ μέσον». (Σωσάν. 55). ΄Η ὑπόθεσις τοῦ Νεοηµερολο: Υιισμοῦ, ἓν ὀλίγοις, ἔχει ὡς ἑξῆς. ᾿Από τόν παρελθόντα αἰῶνα οἱ αἷ- ρετικοί προτεστάνται, ἰδίᾳ οἱ ᾿Αγ- γλικανοί τῆς ᾿ Αγγλίας καί οἱ ᾿Επι- σκοπελιανοί τῆς ᾽Αμερικῆς, ἤρχι- σαν τήν λεγόμενη «Πίνησιν περί ἑνώσεως τῶν ᾿Εκκλησιῶν» , ἕνω- σιν Εννοοῦντες µασονικήν (ἀπό αὖ- τούς προῆλθε καί διωχετεύθη ὁ µα- σονισμµός), ὄχι ἓν τῇ πίστει, ἀλλ᾽ ἐν ἁδιαφορίᾳ πρὀς τήν πίστιν, δηλ. ἀντίχριστον' τόν λεγόμενον Οἵ- κουµενισµόν. Συνεχῶς ἥπλωναν τούς πλοκάµους τῆς ἔπιβουλῆς των εἰςτήν ᾿Ορθοδοξίαν, μέ στόχον νά τήν ἐξαφανίσουν µέσα εἰς αὐτήν τήν χοάνην τῆς πανσπερµίας τῶν αἱρετικῶν. Ἐν ὅσῳ εὑρίσκοντο εἰς τούς ἐκκλησιαστικούς θρόνους εὖ- σεβεῖς ποιµενάρχαι, αἱ ἐπιβουλαί των. διελύοντο. Όταν ὅμως εἰς τούς θρόνους Κωνσταντινουπόλε- ως καί ᾿Αθηνῶν ἐπέτυχον διά πα- ρανομιῶν ν᾿ ἀναρριχηθοῦν ἁπιο- στάται µασόνοι, ἄνευ ἀναβολῆς εἰ- σήχθησαν εἰς αὐτήν τήν «Κίνησιν», τόν ἀρνησίχριστον Οἰκουμενισμόν, καί εὐθύς ἀμέσως ὡς «πρῶτον βῆ- μα» πρός τήν πρακτικήν ἔφαρμο- γήν τούτου ὠρίσθη ἡ «ἀποδοχή» ἤ «παραδοχή», ὡς εἶπαν, τοῦ Νεοη- μερολογιτισμοῦ τῶν Δυτικῶν. Πρό- θυµοι ἔκτελεσταί τούτου ἐδείχθη- σαν ὁ Μ. Μεταξάκης ὡς «πατριάρ- χηος Κωνσταντινουπόλεως καί ὁ Χρ. Παπαδόπουλος ὡς «ἀρχίεπί- σκοπος» ᾿Αθηνῶν (1923-24). Καΐ ἀπό τότε ἀνεστάτωσαν τήν ᾿ΌΏρθο- δοξίαν, διά νά συνεχίζουν οἱ µετ᾽ αὐτούς τόν καλπασµόν πρός τόν ἅδην, µυριάδας ψυχών ἀπολλύον- τες διά τά ἁτάσθαλα κοσμικά τῶν θελήµατα. Μετά τήν ἔκτἔελεσιν τοῦ «πρώτου βήµατοο, ουνεχίζονται τά ἑπόμενα «βήματα» (κατά τήν πε- ρίφημον Οἰκουμενιστικήν «᾿ Εγκύ- κλιον τοῦ 1920)) καί βαθμηδόν πα- ραμερίζονται αἱ «διαφοραί», οὕτως ὥστε ὡς εἶπεν ὁ ἀρχιμασόνος ᾿Αθηναγόρας, «ἀπροσδοκήτως θά εὑρεθοῦν ἑνωμένου! Οχι ἓν Χρι- στῷ, ἀλλ᾽ ἐν ἀντιχρίστῳ. ᾿Επειδή ἐχρειάζοντο καί προ- σχήματα, ἔφεῦρον τά περί «ἄστρο- νομική. ἀκρίβειω, πού εἶναι ἀπό ἐκεῖνα τά «δικαιολογητικά», πού ἐφευρίσκουν πάντοτε οἱ αἱρετικοί πρός «δικαίωσιν» τῶν εὐρημάτων των. Λ.Χ. ὡς ὁ Λέων ὁ Ἴσαυρος, ὁ ὁποῖος, πολεμῶν τάς ἁγίας εἰκόνας, εἶπε ν᾿ ἀναρτηθοῦν ὑψηλά διά να µή προσκυνῶνται καί τάς µολύνω- μεν μέ τά ἁμαρτωλά χείλη µας, Δη- λαδή µετεχειρίσθη καί εὐλάβειαν, ὁ χριστοµάχος. Οἱ προβάλλοντες τά περί «ἀστρονομική ἀκρίβεια», ἄν εἶχαν αἴσθησιν, θά ἐντρέποντο του- λάχιστον τούς ξένους, πού θά εἴρω- νεύονται «μά οἱ Ἕλληνες τώρα ἕκαμαν αὐτάς τάς ἀνακαλύψεις» Αὐτά ἦσαν γνωστά ἀπ᾿ αἰώνων, ὁ Πάπας ἐπέβαλε τόν Νεοηµερολο- γιτισµόν πρό 402 ἑτῶν, ἄλλοι πρό 284, ἄλλοιπρό 230 κ.ο.κ. ΄Ο Νεοη- µερολογιτισµός ὄχι µόνον δέν εἶναι διά τήν «ἀστρονομικήν ἀκρίβειαν» πού ἐπεβλήθη, ἀλλ᾽ οὔτε άστρονο- µικήν ἀκρίβειαν ἔχει διό καί ἔπιζη- τοῦν διαρκῶς ἄλλο «νἑον» ἡμερολό- γιον) Μέ τήν εἰσαγωγήν τοῦ Ἀεοη- μερολογιτισμοῦ ἀνετράπη τό ᾿Ἑορ: τολόγιον τῆς ᾿Ορθοδοξίας’ αἱ ἔορ: ταί τοῦ Κυρίου, τῆς Παναγίας καί τῶν ᾽ Αγίων δέν τελοῦνται ὡς ἀπ᾿ αἰώνων ὑπό τῶν Πατέρων µας’ οἱ ᾿Ορθόδοξοι διπρέθησαν ὡς πρός τήν κυριωτέραν ἔμφανῆ ἐκδήλωσιν τῶν πιστευοµένων, τήν λατρείαν, καί ἐνῶ τό πρώτιστο γνώρισμα τῶν ἀπανταχοῦ ᾿Ορθοδόξων ἧἦτο ὁ συ- νεορτασµός, ἄλλοι ἑορτάζουν οὗ - τως καί ἄλλοι ἄλλως: τό “Ἑφρτολό: γιον διεχωρίσθη ἀπό τό Πασχάλιον, πρᾶγμα πρωτάκουστον καί παρά- νοµον, διότι αὐτά εἶναι ἀλληλένδε- τα καί ἀνετράπη ἡ ἐκκλησιαστική τάξις ολου τοῦ ἔτους, καθ᾽ ὅσον αἱ μέν Κυριακαί καί ὁ κύκλος τῆς ἑβδομάδος ἔξαρτῶνται ἀπό τοῦ Πά- ΄ σχα, αἱ δὲ «ἀκίνητου ἕορταί ἀπό τό µηνολόγιον’ ἐπί τόσα ἔτη ἕξαπα- τοῦν τούς χριστιανούς, ὅτι «ἀλλά- ἔαμε τό ἡμερολόγιον, ἀλλά τό πα: σχάλιον δέν τό ἐθίξαμε». (εὕρημα ἀναιδές καί ἀφύσικον, ἤ μᾶλλον ἀσεβεἒς καί βλάσφημον, διότι κάθε ἡμέρα μετέχει καί τῶν δύο ἔορτο- λογικῶς καί εἶναι ἀδύνατον νά «ἀλλάξῃ» τό ἕν χωρίς νά «θιγῇ» τό ἄλλο)' τώρα, ἀφοῦ «προώδευσαν» ἤδη, λησµονήσαντες καί τό «δὲν Εθίξαμε τό πασχάλιον», βούλονται νά βεβηλώσουν παντελῶς τό Πά- σχα, ὁδεύοντες ὁλοταχῶς νά κά: µουν αὐτό «κοινόν» μέ τούς δυσσε- βεῖς καὶ ἀσεβεῖς' συνέπεια αὐτῆς τῆς ἀνατροπῆς πλῆθος ἀθετήσεων, καταργήσεων, παρανομιῶν, λ.χ. ἡ Νηστεία τῶν 'Αγίων ᾽᾿Αποστόλων περικόπτεται πάντοτε ἤ καταργεῖ- ται, ἡ ξορτή τοῦ ΄ Αγίου Γεωργίου δὲν τηρεῖται, λοιπῶν ἑορτῶν γίνε- ται πλῆρες «ἀνακάτωμα», ἀναρί- θµητοι παρατυπίαι τάς ὁποίας δέν προβλέπει ἡ αἰωνία τάξις τῆς ᾿Εκ- κλησίας γίνονται μὲ ἀποτέλεσμα νά προκαλῆται ἀληθινή σύγχυσις καί καθένας νά κάµνῃ «ὅπως νομίζει», τὲς...μισὲς γιορτές νά τὲς κάµνουν μέ τό «παλαιόν» καί τές μισές μέ τό νέον, λεγόμενοι ὀρθόδοξοι νά µή συνεορτάζουν ἀλλά ἄλλοι «µπρο: στά» καί ἄλλοι «πίσω», ἄλλοι συµ- βαίνει νά πηγαίνουν ἁµπρός καί πί- σω» οὕτως ὥστε νά ἕορτάζουν...6- ὑο φοράς τάς ἰδίας «ξορτάς» ἤ νά µή τάς ξορτάζουν καθόλου, αἴἴδιαι ἡμέ- ραι διά τούς μέν νά εἶναι παγκόσµι- ο: ἑορταί μὲ ἀργίαν κλπ. ἐνῶ δι᾽ ἄλλους νά µήν εἶναι «τίποτε», καϊ τά λοιπά. Αὐτά εἶναι θξαρεστα ᾿Εκεῖνα ἀκριβῶς πού προλέ- γουν οἱ “Άγιοι ᾿Απόστολοι εἰς τούς {. Κανόνας των, ὅτι παραβαίνοντες αὑτούς «κολαασθῆσεσθε καί πόλε- μον αἴδιον μετ ἀλλήλων ἕξετεν, : προέκυψαν ἀπό αὐτήν τήν ἆπο- στασίαν καί λοξοδρόµησιν ἐκ τῆς ὁδοῦ τῶν Πατέρων. ᾿Επροξένησαν τά σκάνδαλα εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν, εἲς τάς οἰκογενείας, εἰς τήν κοινω- νίαν, ἀπό τότε διέβρωσαν τό θρη- σκευτικόν ἄἴσθημα τοῦ ᾿Ελληνικοῦ λαοῦ, διηυκόλυναν τήν ἐκμετάλ- λευσιν τῶν αἱρετικῶν εἰς βάρος τῆς ᾿Ορθοδοξίας, προεκάλεσαν τήν ἀδιαφορίαν τῶν χριστιανῶν διάτήν πίστιν καὶ τά καθήκοντά των καί συνεχίζουν τά µετά «τό πρῶτον βῆ- μα» τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ προ- γραμμµατισθέντα «βήματα». Τόσον κακόν προεξένησαν εἰς τήν ᾿Ορ: θοδοξίαν καί ὅμως ἔπιμένουν, χά- ριν τῶν ξΕνων, νά καταστρέφουν τό σπίτι των διά τόν ἄθλιον ἀτομισμόν καί τά κοσμικά των φρονήματα. Καθένας ἅς ἐνδιαφερθῇ διά τό ἔκ Θεοῦ πατροπαράδοτον κτῆμα τῆς πίστεώς του. Παῦλος Μοναχός Τα τά Γαἡ--- “ΕΝΞΟΕΙΤΕ πὍ---μ-μ-ω. Κρεμλίνου. Ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Χρ. Φρίγγελη «ΠΟΙΟΣ τό φανταζόταν ὕστερα ἁπό τόσα χρόνια, οί παλαιο/συναγωνιστα/µέτήν καλή ἕννοια, οἱ παλαιο/ συµπολεµισταί τοῦ Γεωργ/- ου Γρ/βα νά μαζεύονταν γιά νά συζητοῦν, νά ἑορτάσουν σέ μνημόσυνο τό μεγαλεῖο τοῦ Ἔἔπουςτου, ΓΠο/ός µπο- ροῦσε νά Φαντασθῆ ὅτι ἡ Πολιτεία ὅλα θά τά ἑσκεπτό- Ταν, ὅλα θά τά ἕἔβαζε µέσα στήν εὑρυθμία ἑνός Πολιτεύ- µστος µέσα στήν ὀμοψυχία μιᾶς ᾿ Εθνικῆς πολιτικῆς, πού, αὐτοί, διά τῶν Συνθη- κῶν, ὑπογράφουν καί! ἆκτε- λοῦν Ποιός Φανταζόταν ὅτι ἡ ψυχή τοῦ Γρίβα, πού ἀνή- κε! σέ ὅλον τόν ἑλληνισμό, καί στήν αἰωνιότητα τῶν Μυθολογικῶν θρύλων θά ᾿ ἔπρεπε νό ἀγκαλισσθῆ µόνο ἀπό τήν λαϊκή μδζα: Ποιός φανταζόταν, ὅτι, σέ αὐτό τό μνημόσυνο, ἁκό- μα κ οἱ παπάδες, θά ἐδ[- σταζαν νά ψΨάλλουν Δεήσεις πρός τόν Θεό, ὄχι γ/άτήν δό- ξα του, ἀλλά γιό τήν ἀνά- παυση τῆς ψυχῆς του Εἶἴψεθα ἐδῶ, γιά νά δώ- σουµε στήν αἰωνιότητα αὐ- τῆς τῆς Φυλῆς Τό ὑπόόδεημα καί τό παράδειγµα τοῦ ἜΕρ- γου κα/τῆς Δόξας τοῦ Γεωρ- γίου Γρήβα! Εἵμαστε ἐδῶ, γιά νά δη- µιουργήσουµε Τά θεμέλια καί τίς παρακαταθήκες τῶν θρύλων οἱ ὁποῖοι κρατοῦν ὅρθια τήν Φυλή, καί στηρ/- ζουν τό Γένος πού ᾿Εμπνέ- ουν τούς μεταγενέστερους! Διατηροῦν ἐπί χιλιάδες χρό- να Τό Ἓθνος, τόν ᾿ἕλληνι- σµό, στόν Προορ/σμό του «καί στήν Πορεία του, µέσα σέ ὁλόκληρη τήν ὀνθρωπό- ΤηΤΟ. Εἶμεθο ἐδῶ. πλά]Ιστάρά- σα τοῦ παῃᾶδ, πού ἀνεμίζουν καί στηρίζουν τή θρησκεία. ᾿Εδῶ γιά νά στηρίξουμε τίς παραδόσεις κανό πολεμᾶμε μέ τὀν Σγαυρό καί τήν Ση- µαία στό χέρ!/.. Θέλουμε νά γίνη ὁ Γρί- βας, αὐτό πού ὑπῆρξεί Δέν θέλουμε, οἱ διάφοροι! ύφα- ῥρπαστές νά πν/ξουν στή µνή- µη τῶν µεταγενεστέρων αὐ- τούς πού ἑστήριξαν τόν ἑλ- Λην!σµό!/ Θέλουμε νά µείνη ὄρθια στή συνείδησ! τοῦ ᾿Ελλην/ισμοῦ, ὅλων τῶν αἷ- ώνων, ἡ µεγάλη µορφή πού ὀ/ατηρήθηκε κατά τήν ὁιάρ- κε/α τῆς καοτοχῆς εἰς τό σω- στά πλαίσια τοῦ ᾿Αντισταοι- ακοῦ ᾽Αγῶνος! Ενός ᾿Αγῶ- νος κατά τοῦ Κατακτητοῦ, χωρίς καταστατικά ΠΟΛΙΤΙ- κῶν σκοπιµοτήτων!/ ᾿Ενός ἀγῶνος πού εἶχε ἐπί κεφα- λῆς ἕνα στρατιώτη. να ᾿Αξ/ιωµαγικό πού ζητοῦσε, ὅπλα γ/ό τόν ἐχθρό κα/ δέν τοῦ ἔδιναν οἱ πολιτικοί πού ήσαν στήν ΑΊγυπτο! Θέλου- µενά µείνη στήν Αωνιότητα ὁ ᾿Αγώνας τοῦ Γεωργίου /Γρ/βα, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε μέ- χρι τό τέλος πιστός στό καθῆ- κον. Μέ τήν συνείδησιν αὐ- στηρά προσηλωμµένη στήν Επαλξ, τῆς σωτηρίας τοῦ Ἔθνους καί τῆς ᾿Ελευθερί- ας/ Θέλουμε, ἡ Ληνήμη τοῦ Γρίβα νά ἀποκτήση τίς όια- στάσεις, πού τοῦ ἔδωσε ἡή Λαϊκή Εὐγνωμοσύνη! Θέ- λουµε ὁ /ρήβσος νό γ/νη τό ᾿Εθνόσημο τῆς ᾿Ελευθερί- ας! Θέλουμε µαζ μέ τήν Ψυχή του, νά Φτερουγ/ζουν καί οἱ φυχές τῶν ᾿Ηρώων, πού ἧσαν. Γενναῖοι ὅπως ὅλοι οἱ Ἡρωες. ᾿Υπερήφα- νο/ ᾿Αν/δ/οτελεῖς/ Πρέπεινό γνωρίζη ὁ Λαός, ὅτι δἐν ἔπε- σετυχαίως ὁ Θανάσης ὁ Μ,- χαλόπουλος/ Πρέπει νά γνωρίζη ὁ Λαός, ὅτι ἡ ψυχή τοῦ Παπαγεωργίου τοῦ Τά- σου, δέν εἶναι µακριά ἀπό τάς Δέλτους τῆς ἱστορίας! Θέλουμε νό γνωρίζη ὁ Λαός, 6 στούς προμαχῶ- νες τοῦ Παγκρατίου, ο/ Χπες ἐκράτησαν ΦηΛά Τό νόημα τῆς Θρησκείας! Προστάτευ- αν τούς Παπόδες/ Προστότευαν τήν Δη- µοκρατία καί ἑμάχοντο πε- πεσμένο ὅτι οἱ θυσίες δέν θά ἐπήγαιναν χαμένες! Θέλουμε νά ξέρη ὁ κό- σµος, 61 ὅταν οί Καραμιχά- Λληδες ἔπιπταν στό Γκύζη δέν ἐπέθαιναν γ/ά αὐτή τήν ση- µερινή συναλλαγή. ἜἝπιπταν γ/ά νά σωθῆ ή ᾿Ελλάς/ Θέλουμε νά ξέρουμε ὅτι τό νόηµα τῆς Θυσίας τοῦ Γρίβα θά παραμείνη ύψηλά στή σκέψ’ τῶν πα/όιῶν µας. Οτι τά βιβλία τοῦ ηµοτι- κοῦ καί τοῦ Γυμνασίου, ἐπί Τέλους, θά ἔχουν τήν Φωτο- γραφίατου/ θάγράφουνγιά Τά κατορθώµατό ου. Θέ- Λουµε νά ξέρουμε, ἑάν οἱ ποπᾶδες τήν ἐπέτειο τοῦ θα- νάτου του θά τόν µνηµονεύ- ουν) Θέλουμε νά ξέρουμε. πότε ἡ Πολιτεία θά τοῦ στή- ση ᾽Ανδριάντα σόν τοῦ Κο- Λοκοτρώνη/ ᾿Εδῶ θά κόνουµε Τό μνημόσυνο, κα/ ἐδῶ θά γ/νε- 7αι πάντα. ΓΙατ/ ἐἑδῶ, ὑπῆρξε - Τό µεγάλο του ξεκίνημα. ᾿Εδῶ θά ἁγιόζουμε αὐτή τή μνήμη, πού σπιλώνουν οἱ 'Υφαρπαστές τῆς Δόξας του! ᾿Εδῶ, ὅπου ὁ /Γρ/βας, ὑπό τήν σκιό τῆς 'Ακροπό- λεως, κότω ἀπό τό Μνημεῖο τοῦ Φ,λοππόπου, κοντά στήν Σπηλιά τοῦ Σωκράτη, πλάϊἵ στήν ᾽Αγία Λ/αρίνα, ἐφύλαγε τίς παρακαταθῆκες τοῦ Ἓθνους/ ᾿Εεδῶ/ Γιατί ἑδῶ ἀκόμα ξεκίνησαν κα/ Τά Δεκεμβρια- νά! ᾿Εδῶ, ὅταν ὁ ΛΙχάλης ᾿Ασημακόπουλοςκα/ ὁ Χρῆ- στος ὁ Καλπακῆς - στήν Ίη Δεκεμβρίου, συνελήφθη- σαν. ᾿Από ποιούς ᾿Από τούς Φρουράρχους τοῦ ΕΛΑΣΙ/ Ποῦ, Στήν πλατεία ᾿Ομονοίας. Γιατί Γιατί ήσαν... προδότες. Καί τί ἔγι- νε ᾿Επῆγαν νά τούς περά- σουν ἀπό µαχσίρ! κι ἀπό Λεπίδι. Καί πῶς ἐσώθησαν ᾿Εβγήκε ὁ Αιγενῆς. Αρπα- ξε, διότι ἐγνώριζετήν γλῶσ- σα τοψς, ἑκατό ΕΛΑΣΠΕς ἀπό τήν Πανεπιστηµίου κα ἀπό τήν ᾿Ομόνοια. Τούς ἔφερε ἑδῶ. Καί τότε τούς εἷ- πε Σκοτῶστε τους. ᾽ΑΛλά θά τούς σκοτώσουµε κα/ ἐμεῖς σὲ ἕνα Λεπτό ὅλους τούς ἱόδικούς σας! ὍΌλους/ .«᾿Εδῶ στό Θησεῖο/ ᾿Αφῆστε τούς ἤρωες! ᾿Αφῆστε τούς πολεμιστές! ᾿Αφῆστε τούς πατρ/ὤῶτες! Μήν ὀδηγῆτε σέ σπαραγµό αὐτόν τόν Τόπο»! ᾿Εδῶ/ Όταν, τότε πρω- θυπουργός, ὁ Γεώργιος /Πα- πανόρέου, ἔσπευσε µέ τόν - ΣΙόντο καί ἄλλους, Ύπουρ- γούς νά ἁπαιτήσουν τί Οχ! τήν ὁπελευθέρωσι }οῦ - Καλπακή κα/ τοῦ Λήιχαλο- πούλου. ᾽ΑΛλλά τήν ἀπελευ- θἑέρωσι τῶν Τ00 ΕΛΑΣΙ- τῶν/... ΚΧαί τούς εἶπε ὁ /ρήῤας. «Μαλών λαβέ»! «Η ἔλευθε- ρώνετε τούς ἰδικούς µας ἤ δὲν τούς παίρνετε»! Τ/ ἔγινε Τούς ὄφησαν! Τούς ἄφησαν, καί κατόλαβαν, ὅτι σὲ αὐτήν τήν πρωτεύουσα, ὑπάρχουν ἄνθρωπο, οἱ ὁποῖοι δέν θ6 ποραδώσουν τό κόκκαλα οὗ- γε τά Αγια στούς σκύλους! ΟΓ θά πολεµήσουν/ Κα ἐπολέμησαν/ Κα ἔδωσαν τό ἔναυσμα τῆς Ν/κης καί τό ἕναυσμα τῆς Θυσίας, κα! τό ἔνσυσμα τοῦ ΛΊεγάλου ἁἀγώ- νος! /]ότε Οταν ἀπό τά 24 ᾿Αστυνομ/κά Τμήματα τῶν ᾿Αθηνῶν, τά 21 εἶχαν ὅλα προσχωρήση! Εἶχαν καταθέ- σε! τά ὅπλαί Οἱ Χιγε ἔόωσαν τό ἔναυσμαι Αὐτοί ἄρχισαν Τό προσκλητήρ!ο, νά τρέξουν ὅλο!, νά Φορέσουν τήν στο- Λλή τοῦ ᾿Εθνοφύλακος! Αὐτοί ἔόδωσαν τήν ἀρχή κα/τό νόημα κα/τήν εὐψυχία τοῦ Λεγάλου ᾽Αγῶνος. Θέλουμε νά κρατήσου- µε ψηλά, Τό νόηµα αὑτοῦ τοῦ μεγάλου ᾿Εθνικοῦ ᾽Αγωνιστή! Αὐτοῦ τοῦ ᾿Αν- δρός, πού ἔφυγε ἀπό ὁῶ μὲ πόσα παρακαλῶ Μέ «47 τουφέκιαμέθ αὐτόματα. Μέ δύο πολυβόλα. Μέ δυό ὀπλοπολυβόλα. Μέ 8.000 περίπου φυσήγια, κα! µερι- κό ἄλλα, ἀστεῖα οἰκονομικό µέσα! Πόσο τοῦ στοῄχισον Δύο χιλιάδες δολλάρια ὁπό ἐράνους/ τσι, ἀδελφοίμου, ἁρ- χίζουν οἱ µεγάλο Εθνικοί ᾿Αγῶνες! Δέν ἀρχίζουν µέτό Δημόσια Ταμεία! Δέν ἀρχί- ζουν μέ τούς Χρυσοκόνθο- ῥρους. Δέν ἀρχίζουν µέ τούς πακτωλούς τοῦ θεμποῦ ἡ ἀθέμιτου πλούτου/ ᾽Αρχί- ζουν μέ τήν ὁπεραντοσύνη τῆς γενναιοφυχίας τῶν ἆν- θρώπων πού ξεκινᾶν γιά νά πεθόνουν/ Μέ αὐτούς πού ῥρ/πτοντα! στή µόχη τῆς ᾿Ελευθερίας, χωρίς νά σκέ- πτωντα!, πότε θά τελειώση. Χωρίς νά ἑνδιαφέρωνται ἑάν θά μείνουν ὅρθιοι ὡς τό τέ- Λος. ᾿Η ἑάν θά πέσουν, ὅπως ἔπεσε ὁ Γρήβας/... Λα ᾿Ο Γρίβας, πού ἑνί- κησε στήν Κύπρο, τήν βρε- ταννική ἀποικιοκρατία! ο Γρ/βας, πού ἔδωσετήν εὐχέ- ρειαστούς Ελληνεςνάπισγτέ- Ψουν στι ὁ ἑλληνισμός, ὅπου καί ἄν βρίσκεται, δἐν ἁμαυρώνει τήν /στορία του/ Δέν κύπτε! μπροστά στούς κατακτητές! Δέν ὁ/στόζει νά κτυπήση σῦτε αὐτές τίς Αὐ- τοκρατορικές ᾿Αρτηρ/ίες τοῦ Λισρσαέλει ΄Ο Γρίβας ἦταν ὐπέρ παντός πού πίστευε, ἑδόξαζε κα! προσεκύνα τόν ΄᾿Ελληνισμµό. Αὐτός ὁ Γρίβας ἀπέδειξε ὅτι ἡ μµοῖρα τοῦ ᾿Ελλην/σμοῦ εἶναι άγωνιστι- χή/ Οτι ἡ Πορεία του εἶναι μὲ ψηλά τό κεφάλι Οτι ο/ Λλ/γο προστατεύουν τούς πολλούς! Ο7/ο/συµβστικό- ΤηΤες δέν μποροῦν νά συν- θλ/ίψουν τήν γενναιότητα, τήν ἔξαρσι, Τό ἦθος, τήν ὑπερέντασ τῶν ᾿Εθνικῶν ᾽Αγωνιστῶν, ὅταν αύτοί εἷ- ναι ἔτοιμο νά πεθάνουν ὅπως ὁ Γρήῤας, τό ἀπέδειξε, στήν ᾿ Αθήνα κα! στήν Κύ- προ... ᾿Ο/ρίβας,πούπρἠ ἀφή- ση τό τουφέκ!, ἐπληροφο- ρεῖτο ὅτι ὁ τρόπος τοῦ τέ- λους, εἶναι πολύ ἀπλός. ΓΠ]ᾶς σέ µία πρωτεύουσα ἐεύρω- παϊκή, στήν ὡραία Ζυρίχη, ὑπογράφεις µία Συνθήκη, καί δεσµεύεις τήν Μάζα. ᾿Ενώπιον τῶν σκοπιµοτή- των, τῆς παρουσιάζεις τούς μελλοντικούς κινδύνους, ἐν ὀνόματ, τῶν ᾿Αγώνων/ Ποι- ανοῦ Τοῦ Γρ/βα/ Τοῦ ταπει- νοῦ κα! καταφρονεμένου!/ Αὐτοῦ ποῦ ἑπολέμα χωρίς νά σκέπτετα!, τίς ρεντ/κότες/ Χωρίς νά φαντάζετα ὅτι ήταν δυνατόν αὐτή ή ᾿Ύπο- θήκη νό µετατραπῆ σὲ µία Συμφωνίαμιᾶς, δύο Τό πολύ χριῶν σελ/δων/ Αὐτόν τό Γρίβα. Τόν ἔβγαλαν ἀπό τήν σπηλιά, χωρίς νά ἔχουν ἑἐπιτύχει τήν Ἔνωσι μέ τήν ᾿ Ελλάδα! Τόν ἔβγαλαν ἀπ᾿ τόν ᾿Αγῶνα, χωρίς νά ἔχουν διασφαλίσει τό πνεῦμα κα! τήν οὐσία τῆς Μεγάλης προσπάθειας τοῦ Κυπριώτη ᾿Ελλην/σμοῦ! Χωρίςνά ἔχουν κάνειτήν Κύ- προ νά αἰσθάνεται ΄Ελληνι- κή. Μέσα σ᾿ αὖτό τοῦτο τό Κράτος τῶν ᾿Ελλήνων/ ΄ἔκσνον µία Κύπρο, μὲ Πρεσβευτάς, μὲ Προξένους, μὲ Προύχοντας ἐκ τοῦ προ- Χείρου. Μέ ᾽Ανθρώπους οί ὁποίοι δέν ἤθελαν πλέον νά ἐνωθοῦν μὲ τήν ᾿ Ελλάδα Οχ/βέβοια!/ Αλλά ἑκε]τούς προἑτρεπαν. ᾿Εκεῖ τούς ἔστελναν/ Γιατί ἡ καινούργια Κύπρος, ἦταν µιά Κύπρος, πού εἶχε βγάλει, ἀπό µέσα, ποιόν Μόνο τόν Γρήβα! Εἶχε ἀφήσει τίς ᾿Αγγλικὲς βάσεις! Ε]χε Φέρει τούς Τούρκους! Ε]χε κόνε ἐγγυητάς τούς ᾿Εγγλέζους. Κα βέβαια, καί ἐγγυητάς κα/ τούς Ἕλληνας! Αὐτή εἶναι ἡ Κύπρος ή σηµερινή. ᾿Η Κύπρος, πού αὐὑτή τήν στιγµή, άντιµετω- πίζει τά Ίδια προβλήματα. ΓΙ- στ/ δέν ἔχει ἕνα Γρίβα! Για! δὲν ἔχει τήν ὀντότητα ἑκεί- νου, πού ἤξερε νά λέη «ὄχι»! Πού ἤξερε νά πολεµάη, καί νά ἀρχίζη ἀπό τήν ἀρχή/ Όπως ξανάρχισε, ὅτον ὁν- τελήφθη, ὅτι τό ὅραμα τῆς ᾿Ελευθερίας, δἐν ἦταν αὐτό γ/ά τό ὁποῖο εἶχαν πεθάνει οἱ ἀγωνιστές τῆς ΕΟΚΑ. Να Αὐτός ἦταν ὁ Γρ/- βας! Θυμηθῆτε το! Ξαναγύ- ρ/σεστή σπηλ/ότου. Ξαναγύ- ρισε στόν ἀγώνα. Μέ τί Μέ ἕναν καρκῖνο στά στή θη. Ξα- ναγύρισε χωρίς νά ἔχη τήν τόλμη κανείς, νά τόν ἐμπο- ὁΐση, καί χωρίς κανείς νά κοιµδτα,. Διότι ἐφοβοῦντο, ότι οἱ νέες δημιουργηθεῖσες συνθῆκες θά πέτασγαν τίς 2υ- Ρήχες καί Τίς νέες προὔὐποόθέ- σεις, στόν κάλαθο τῶν ἀχρή- στων. ΄Ο Γρίβας πέθανε Κύπρος ἔχει τόν ᾿ Αττίλα! Ο/ Ἕλληνες καλοῦνται νά εἶναι ὀμόψυχοι ΄Ο Γρίβας ξεχά- σθηκε! ο Λήὄρκος µδται στήν ᾿Ακαδημ/α!/ Τήν μνήμη τοῦ Γρήβα, τήν ἀποφεύγουν/ Υπάρχουν νέοι ήρωες τῆς Κύπρου. Εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖο! δέν ἀγωνίσθησον/ Κανείς δέν θυμµᾶται τό Κα- ραολή! Κανείς δἑν θυμᾶται τά παλληκάρια, πού πολέ- µησαν μέ τό χαμόγελο στά χείλη, κα µἑτήν ἔξαρσι, ὅτιό θάνατός τους δέν ἦταν τ/πο- τε ἄλλο, παράτό προµήνυµα τῆς Λευτεριᾶς/ Ποιᾶς Λευτεριᾶς Τῆ ΄ ς Λευτεριᾶς τοῦ ΟΗΕ Ποιᾶς λευτεριᾶς Τῆς Λευτεριᾶς γοῦ ᾽᾿Αττ/ίλα, Ποιᾶς Λευτερι- ἄς, Τοῦ Κράτους τοῦ Λίτεν- κτάς ΓΠοιᾶς Λευτεριᾶς, Τῶν συζητήσεων πού ἔκαναν µία ἡμέρα θά μᾶς ποῦν «να/, μὲν ἀλλά, Ίνα, ὅπως ὡς» ΟΥ! ἡ Κύπρος εἶναι πόΛ/ κάτω ἀπό Τά δεσµά μιᾶς νέας Συµφω- νίας, ᾽Αλλά ὁ Λαός ποῦ βρ/- σκετα! Τό ἔθνος τ/ κάνει ΄Ο ᾿Ελληνισμός, πῶς νοιώθει Ποῦ εἶναι ο/ Κό- δροι Ποῦ εἶναι οἱ Περικλεῖς Ποῦ εἶναι ο/μεγάλοι εὐεργέ- τες /Ιοῦ εἶναι οἱ Τρικούπη- δες Ποῦ βρίσκονται ο/µεγά- Λο! ποΛλ!τικο/ ὄνδρες, ἐπί τέ- λους, πρέπει κάποτε νό σκε- φθοῦν, ὅτι ἀξίζει κα/ µ/ά Φο- ῥρό νά πεθάνουν σέ κάποια ἐπαλξί Ποῦ βρίσκονται Ποῦ ἄφησαν τήν Μνήμη τοῦ Γρίβα, Ποῦ εἶναι ή ψυχή τοῦ Ποιόςτήν τιμᾶ, /Ποιόςτήν σέ- βεται Ποιός τήν κρατάει! ζωντανή Ποιός τήν παρα- δειγµατίζει Ποιός τήν διδά- σκει Ποιοί εἶναι αὗτοί οί ὁποῖοι Τόν τιμοῦν Ποιοί εἷ- ναι αὐτοί, οἱ ὁποῖο! ἀποδει- κνύοντα! πιστο/ στό νόηµα τοῦ ᾽Αγῶνος του Ποιοί εἷ- να ᾿Ὑπόρχει γνήσισ ΄Ελλη- νική ᾿Ιστορία ᾿Ὑπάρχουν παραδόσεις 'Ὑπάρχει Θρη- σκεία ᾿Ὑπάρχε, ᾿ἔκκλησ/α- στικό θάρρος, Οταν ξεκ/- νησε ό Γι ρίβας, ὁ ᾿Αρχιεπί- σκοπος ᾽᾿Αθηνῶν, ἕόδωσε ὅλη του τήν συµπαράστασι. Ηταν ἔτοιμοςνά πωλήση τά ὑπάρχοντα τῆς ᾿Εκκλησίας. Γιατί ΓΙάτήν ἐλευθερία! Ποῦ εἶναι αὐτή τή στιγµή Ποῦ εἷ- να! ὅλοι αύτοί Τό Εθνος ζη- Τάε! ἀπό αὐτούς πού κρατᾶν ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1984 σεις, ἑν ὀνόματι τῆς Λαἰκῆς Λήάζας. Αν αύτοί δὲν τήν κρατοῦν, πρέπει ἐμεῖς νά τήν κρστήσουμε! Πρέπει ὁ Λαός νά διαστηρήση ὄρθιες τίς µε- γάλες, ᾿Εθν/κὲς ἀξ[ες, πού ὡς αὐτή τή στιγµή μᾶς ἔχουν κρατήσει ἐλεύθερους|... Δέν εἶναι δυνατόν κόθε όσο καί ΛΙγάκ!. νά θυµόμα- στε ὅτι σ᾿ αὐτόν τόν τόπο οἱ Κολοκοτρώνηδες πεθα/- νουν ὅπως ὁ Θεόδωρος Κο- Λλοκοτρώνης! ΄Οτ οἱ /]λα- πούτηόες γυρνάνε κα/ ζητια- νεύουν µέχρι τή ὥραπου θά τούς πάρε! ὁ χάρος. Δέν εἷ- ναι ὀυνατόν σ᾿ αὐτό τόν τό- πο νά θυμόμαστε τούς ᾿Αν- τρούτσους µόνο τήν ὥρα πού πολεμοῦσαν κα/νά µήν σκεηπτόµαστε, πώς τούς κα- τήντησαν, ὥσπου νά πεθα(- νουν, οἱ ρεντικότες καί τά ψηλά καπἑλλα/ ᾿Επ/τέλους/ ᾿Εναμᾶςμέ- νε, ἀπό τήν νεώτερη ἕλληνι- κή ἱστορία. Εἶνα! Τό παράδει- γματοῦμεγάλου Γρήβα/ Μήν τό ἀφήσουμε νά μᾶς τό πά- ρουν οἱ σκοπιμότητες! Μήν τό ἀφήσουμε νό τό κυλί- σουνε µέσα στούς ὐπονό- µους! ΛΙό µή Τά ὀφήσουμε στούς ἀρουραίους, τῆς µει- οδοσίας! Πρέπει νά τό κρατή- σουµε ψηλά, ὅλοι ἐκεῖνοι, ὅπου καταλαβαίνουν ὅτι σ᾿ αὐτό τόν Τόπο, ἡ θυσία, Τά Κόκκαλα Τά ΄/ερά, ὁ πόνος, ή τραγωδ/α, ἡ ἑξιλέωσις, ἡ ἐλευθερία, σώζουν τήν ᾿Ελ- Λλάδα. Δέν εἶναι δυνατόν, νά µήν ὁσξάζεται ἡ μνήμη τοῦ Γρ/βα! Κάθε χρόνο θά ἐρχο- µαστε ἑδῶί Μὲέ τά παιδιά μας! μέ τίς γυναῖκες µας, μέ τούς συναγων!στές µας µέτά ἀδέλφιαμας. Μέόλους. Μέ- Χρις ὅτου ὁὀλόκληρη ἡ ᾿Ελ- λάς, ὄλες οἱ ᾿Εκκλησ/ες, κά- θε τέτοια ἡμέρα, θά κάνουν τό Λνηµόσυνο τοῦ /Γρήβα, χωρίςνά φΦοβοῦνται ο/ παπδ- δες. Χωρίς νό φοβοῦνται νά ἔρχωνται ο/ ἑκάστοτε ΠΟΛΙΤΙ- κο!! Χωρίς νά διστάζουν οἱ ἁἀπλοίκοί καί Τίµιο ἄνθρω- ποι Σ᾽ αὐτή τήν χώρα, τὄνα χέρι κτυπάει τ᾽ ἄλλο ἀπό τήν ἀπελπισιά, ὅταν προδίόετα/ Σ᾽ αὐτήν τήν χώρα, ή ὀγωνία ρ/χνε τό κεφάλι κότω τοῦ Ἓλληνα, ὅταν αἰσθόνεται ὅτι πλαγ/ιοβόλλεταή Σ᾽ αὐτή τήν χώρα, τό δέος κατακλύ- ζει τήν ψυχή τοῦ Ρωμιοῦ, ὅταν ὁιαπιστώνη ὅτι δέν ἑκ- Φράζοντα αὐτά ποῦ µέσα του νοιώθει! ᾿Εκφρᾶστε τα! Κηρῦξτε τα/ Προσκυνῆστε τα! Δ/αΛα- Λῆστε Τά, ἐν ὀνόματ τοῦ Γρήῤα. Ψηλά τό κεφάλ!/ Μία ἡμέρα ἡ Μνήμη του θά φέ- ρει καί Τό ἄγαλμά του στό κέντρο τῆς ᾿ Αθήνας. 7ό μµεγόλο του ἔργο θά παραδειγµατίζη τίς ἑπερχό- µενες Γενεές!/ Θά ἐμπνεύη ποιός ξέρει, σὲ ἄλλους δύ- σκολους καιρούς Τήν ὁδό τοῦ καθήκοντος! Θά ὅιατη- ρεῖ αἰωνία καί ἀνεξίτηλη τή Δόξα τῆς Μεγάλης ᾿ Ελλά- όος! Τήν πορεία τοῦ Γένους πρός τήν ἱστορία κα/ τόν πο- ΛΙΤισµό. στό χέρ!α τους τίς /Γ]αρσδό- Αἰωνία του ἡ μνήμη». ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΗΡΩΕΣ ΔΕΚΕΜΙΒΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ: 21 χρονῶν ἀπό τόν Μαραθόβουνο. πεσε μαχόμενος στίς 31/12/1958 στό χωριό Ζωοπηγή. ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ: 19 χρόνων ἀπό τήν Πηγή. Σκοτώθη- κε στίς 27/12/1957 στό χωριό του ἀπό κομμουνιστές. ΚΟΥΣΠΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: 46 χρόνων ἁπό τό Σινᾶ Ὄρος. Σκοτώθηκε στίς 24/12/1956, ἔξω ἀπό τό χωριό Νικητάρι, ἀπό τίς λεγόμενες «δυνάμεις ἀσφαλείας», πού εἶχαν κυκλώσει τό Χωριό. ΜΟΥΣΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: 27 χρόνων ἀπό τήν Παναγιά. Σκοτώθηκε στίς 15/12/1955 στούς Σόλους, κατά τή διάρκεια ἐνέδρας ἐναντίον τῶν Αγγλων. ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ: 343 χρόνων ἀπό τὴν Αμμόχωστο. Σκοτώθηκε στίς 15/12/1957 στήν ᾽Αμμόχωστο ἀπό τίς λεγόμενες «δυνάµεις ἀσφαλείας» κατά τή διάρκεια διαδήλωσης. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ: 24 χρόνων ἀπό τούς Στύλλους. Συνελήφθη στό Χωριό του ἀπότίς λεγόμενες «δυνάμεις στίς ἀσφάλειας» καί ἀφοῦ βασανίστηκε φρικτά, σκοτώθηκε στίς 18/12/1957. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ: Ίο χρονῶν ἀπό τίς ᾿Αρόδες. Σκοτώθηκε στίς 15/12/1958 στίς ᾿Αρόδες ἀπό τίς λεγόμενες «δυνάµεις ἀσφαλείας», ἐνῶ ἀποπειρᾶτο νά διαφύγει. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΗΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Χριστάκη Παναγιώτου Άγιος Θεόδωρος ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΗΛ. 04314-319 ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛ ΠΑΝΜΙΠΑ 9 Γιά σπίτια καί δια- μερίσματα καρέκλες ο ΤΙΜΕΣ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ο ΠΑΝΜΙΠΑ Οδός Κωνσταντίνου Καλογερᾶ 72-101 Τηλ. 5765... 57430 ΛΑΡΝΑΚΑ οπαπαππαπκυππαππωνπκ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙ--ΛΕΜΕΣΟΣ 4 Παντὸς εἶδους πογιαήσµατα σπιτιών, ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ππωπαπηυπκσμωπωαυσκπσασο ΖΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Οδὸς Ηλέκτρας αρ. 12 Τηλ. 57606--ΛΕΜΕΣΟΣ 9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ϱ Μεταλλικὲς και υδραυλικὲς εργασἰες. ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ Μαπουπαμαυππυπασεςαιακακνα ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΟΣΚΟΥΤΑΡά Τηλ. 04156749 ΛΑΡΝΑΚΑ 9 Αναλαμβάνονται πογί ατίσµατα σπιτιών. 9 Απομονώσεις ταρρα: τσώὠν ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ ΚΑΙΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ 6p
ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΑ ΦΡΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ 6p
ΔΙΓΕΝΗΣ 6p
ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 6p
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ 6p
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 6p
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 5p
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 5p
«ΕΔΩ ΔΙΓΕΝΗΣ» - «ΕΔΩ ΑΚΡΙΤΑΣ» 5p
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΡΙΒΑ ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΘΗΣΕΙΟΥ Κυπριακό 4p
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ 4p
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΡΟΤΣΙΔΗΣ 4p
«ΑΡΤΕΜΙΣ 30» 3p
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ» ΛΕΜΕΣΟΥ Κυπριακό#Πολιτισμός 3p
Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 3p
Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ 2p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1p
ΞΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 1p
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 1p
Τα τελευταία λόγια του Σωκράτη 1p
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΥΧΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Πολιτισμός 1p
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1p