ΣΕΛΙΣ 4 δελτίον ΟΕΛΜΕΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1970 ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙ ο Τὰ γα Σχέδια Ὑπηρεσίας, τὰ ὁποῖα ἐτέθησαν ἐν ἰσχύϊ ἀπὸ πέρυσι Β. ΛΙΕΥΘΒΥΝΤΗΣ ΣΧΌΛΕΙΠΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΛΕΥΣΕΙΣ ἔχρυν ὡς ἀκολούθως: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΛΙΛΛΓΠΓΙΚΗΣ ΑΚΛΛΗΜΙΑΣ (Θέσις Πρώτου Διορισμοῦ καὶ ΠροαγωνγΠς) Ἐγκεκριμένη Μισθολογικἠ Ελίμαξ: Ἠ. 15 ς1596Χ60--1776. Ἐπὶ πλέον ἐπίδομα ἴσον πρὸς δ.25Μ τοῦ θᾳαοικοῦ μισθοῦ. Καθήκοντα γαὶ Εὐθῦναι: 1. Εὐθύνπ διὰ τὴν ὁμαλὴν καὶ ἀποδοτικὴν διοίκησιν καὶ λειτουργίαν τῆς Παιδαγωγικής ᾽Ακαδημίας καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἐν αὐτῃ ἐργασίας καὶ ζωῆς, συμπεριλαμθανομµένης καὶ τῆς εὐθύνηῃς στενής παρακολουθήσεως τῆς ἐργασίας τοῦ ἐν τῇ ᾿Ακα- δηµίᾳ ὑππρετοῦντος διδακτικού και ὄλλου προσω- πικοῦ. 2, Διδακτικὰ καθήκοντα ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ὡώρολο- γίου καὶ ἀναλυτικοῦ προγράµµατος. 8. Εὐθύνπ διὰ τὴν τήρποιν καὶ φύλαξιν τῶν ἀρχείων τῆς ᾿Ακαδηµίας καὶ τῆς περιουσίας αὐτῆς. 4. Οἰαδήποτε ἄλλα καθήκοντα ἤθελον ἀνατεθήῆ εἰς αὐτὸν πρὸς τὸ ουµφέρον τῶν σπουδαστῶν, τῆς Ακαδημίας καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως ἓν γένει. ᾽Απαιτούμενα Προσέντα: 1. Πανεπιστιμιακὸν δίπλωμα ἢ τίτλος εἰς τὸν ἐκπαι- δευτικὸν τοµέα. 2. Δεκαεξαετής τοὐλάχιστον ἐκπαιδευτικὴ ὑπηρεσία. 8. Τοὐλάχιστον λίαν εὐδόκιμος ὑππρεσία θάσει τῶν δύο τελευταίων ἐμπιστευτικῶν ἐκθέσεων. 4. ΔΛιετὴς τοὐλάχιστον µετεκπαίδευσις εἰς τὸ ἐξωτε- ρικὸν ἢ πρόσθετος τίτλος σπουδῶν εἰς τὰ Παιδα- γωγικάἀ ἢ τὴν Φιλοσοφίαν ἡ τὴν Φυχολογίαν ἢ εἰς θέµα σχετιζόµενον πρὸς τὴν κατάρτισιν διδασκά- λων. 5. ΔΛιοικητικὰ ἱκανότπς καὶ ἑνπμερότης ἐπὶ τῶν ἐκ- παιδευτικῶν προθλπµάτων καὶ τάσεων ἐν Κύπρῳ καὶ εἰς ἄλλας προπγµένας χώρας. 6. Καλὴ γνῶσις μιᾶς τῶν ἐπικρατεστερων Εὐρωπα[- κῶν γλωσσῶν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΛΕΥΣΕΠΣ (Θέσις ΠροαγωγΠς). Ἐγκεχκριμένη Μισθολογιχὴ Ελῖμαξ: Β.Ι5 Φ1596Χ60--1776. Καθήχοντα καὶ Εὐθῦναι: 1. Εὐθύνπ διὰ τὴν ὁμαλὴν καὶ ἀποδοτικὴν διοἰκησιν καὶ λειτουργίαν τοῦ σχολείου καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἐν αὐτῷ ἐργασίας καὶ ζωῆς, συμπιεριλαμθανο: µένπς καὶ τῆς εὐθύνπς στενῆς παρακολουθήσεως τᾷς ἐργασίας τοῦ ἐν τῷ σχολείῳ ὑπτιρετοῦντος δι: δακτικοῦ καὶ ὑπαλλπλικοῦ προσωπικοῦ. 9. ΔΛιδακτικὰ καθήκοντα ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ὥρολο- γίου καὶ ἀναλυτικοῦ προγράµµατος. 3. Εὐθύνη διὰ τὴν τήρησιν καὶ φύλαξιν τῶν ἀρχείων τοῦ σχολείου καὶ τῆς περιουσίας αὐτοῦ. 4. Οἰαδήποτε ἄλλα καθήκοντα ἤθελον ἀνατεθαπ εἰς αὐτὸν πρὸς τὸ συμφέρον τῶν μαθπτῶν, τοῦ οσχο: λείου καὶ τᾷς ἐκπαιδεύσεως ἐν γένει. ᾿Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Τριετὴς τοὐλάχιστον ὑππρεσία εἰς τὴν θέσιν Ἀιευ: θυντοῦ. 9. ἹΤούλάχιστον εὐδόκιμος ὑππρεσία θάσει τῶν τελευ- ταίων ἐμπιστευτικῶν ἐκθέσεων, ἐικς τῶν ὁποίων ἡ µία τοὐλάκχιστον νὰ εἶναι εἰς τὴν θέσιν Διευθυντοῦ. 8. Καλὴ γνῶσις μιᾶς τῶν ἐπικρατεοτέρων εὐρωπαί- κῶν γλωσσῶν. 4. Μετεκπαίδευσις εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἢ ἐπιπρόσθετος τίτλος σπουδῶν, κατὰ προτίµπσοιν εἰς τὰ Παιδαγω” γικὰ ἢ θέµατα ἀφορῶντα εἰς τὴν διοίκησιν τῶν σχολείων, θεωρεῖται ὡς πρόσθετον προσόν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΏΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΛΙΛΕΥΣΕΠΣ (θέσις Προαγωγῆς). Ἐγκεκριμένη Μισθολογικῆ Ελῖμαξ: Β.Ι4 ϱ1440Χ48- 1584Χ60---1644. Καθήκοντα καὶ Εὐθῦναι: 1. Εὐθύνπ διὰ τὴν ὁμαλὴν καὶ ἀποδοτικὴν διοἰκπσιν καὶ λειτουργίαν τοῦ σχολείου καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἐν αὐτῷ ἐργασίας καὶ ζωᾶς, συμπεριλαµθανο- µένπς καὶ τῆς Εὐθύνης στενῆς παρακολουθήσεως τῇς ἐργασίας τοῦ ἐν τῷ σχολείῳ ὑτιπρετοῦντος δι- δακτικοῦ καὶ ὑπαλληπλικοῦ προσωπικοῦ. 9. Διδακτικὰ καθήκοντα ἐν τῷ Πλαισίῳ τοῦ ὡώρολο- γίου καὶ ἀναλυτικοῦ προγράµµατος. 3, Εὐθύνπ διὰ τὴν τήρησιν καὶ φύλαξιν τῶν ἀρχείων τοῦ σχολείου καὶ τῆς περιουσίας αὐτοῦ. 4. Οἰαδήποτε ἄλλα καθήκοντα ἤθελον ἀνατεθῃῆ εἰς αὐτὸν πρὸς τὸ συμφέρον τῶν μαθητῶν, τοῦ σχο λείου καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως ἐν γενει. ᾽Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Τριετὴς τοὐλάχιστον ὑππρεσία εἰς τὴν θέσιν Βοπ- θοῦ Διευθυντοῦ. Σπ µ.:-- Τπρουμένων τῶν λοιπῶν ὅρων, Τεχνολό- γος ἐπὶ τῇς µισθολογικῃς κλίµακος Β.13 δύναται κατ' ἐξαίρεσιν καὶ ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν τῆς ὑππρεσίας, νὰ προάγπται εἰς τὴν θέσιν ταύτην, νοουµένου ὅτι οὗτος: (α) ἔχει τοὐλάχιστον δετῃ ἐκπαιδευτικὴν ὑππρεσίαν καὶ (6) ἔχει ἀσκήσει ἐπὶ τριετίαν τοὐλάχιστον τὰ καθήκοντα Βοπθοῦ Διευ- θυντοῦ ἀναπλπρωτικῶς ἢ ἄλλως πως. 9ο. Τοὐλάχιστον εὐδόκιμος ὑππρεσία 6άσει τῶν τελευ- ταίων ἐπισττιμονικῶν ἐκθέσεων. 8. Καλλ γνῶσις μιᾶδς τῶν ἐπικρατεστέρων εὐρωπαϊ- κῶν γλωσσῶν. 4. Μετεκπαίδευσις εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἡ ἐπιπρόσθετος τίτλος σπουδῶν, κατὰ προτίµπσιν εἰς τὰ Παιδαγω- γικὰ θέµατα ἀφορῶντα εἰς τὴν διοίκησιν τῶν οχολείων, θεωρεῖται ὡς πρόσθετον προσόν. (Θέσις ΠροαγωγΏῆς). Ἐγκεχριμένη Μισδολογικὴ Ελίμαξ:. Ἡ.15 ϱ1296Χ96---1404Χ48- “1548. Καθήκοντα καὶ Εὐδῦναι: 1. Βοπθητικὰ καθήκοντα παρὰ τῷ διευθυντῇ διὰ τήν ὁμαλήν καὶ ἀποδοτικὴν διοίκησιν καὶ λειτουργίαν τοῦ σχολείου. Διδακτικὰ καθήκοντα ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ὠώρολο- γίου καὶ ἀναλυτικοῦ προγράµµατος, εἰς ἅς τάξεις καὶ τµήµατα ἤθελεν ὀρίσει ὁ διευθυντὴς τοῦ σχο- λείου. Ἐνεργὸς συμμετοχὴ εἰς ἁπάσας τας ἐργασίας, ἔκ- δηλώσεις καὶ δραστπριότητας τοῦ οχολείου. Οἰαδήποτε ἄλλα καθήκοντα ἤθελον ἀνατεθῃ εἰς αὐτὸν πρὸς τὸ συμφέρον τῶν μαθπτῶν, τοῦ οΧχο- λείου καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως ἐν γένει. ᾿Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Τριετὴς τοὐλάχιστον ὑππρεσια ἐπὶ τῆς μµισθολογ!- κῆς κλίµακος Β.12 τῆς θέσεως Καθηνγπτοῦ Ἐκ: παιδευτοῦ, Δ ὑππρεσία οἰασδήποτε διαρκείας εἰς θέσιν Τεχνολο- γου ἐπὶ τῆς μισθολογικῆς Κλίµακος Β.12. ΣΗΜ. :--- (9) Τπρουµένων τῶν λοιπῶν ὅρων, Τεχνολόγος ἐπὶ τῆς μισθολογικῆς κλίµακος ΕΒ.12 δύναται, κατ’ ἐξαίρεσιν καὶ ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν τῆς ὑπηρεσίας, νὰ προάγπται εἰς τὴν θέσιν ταύ- την, νοουμένον ὅτι συντρέχουν ἅτιασαι αἱ προ- ὑποθέσεις διὰ τὴν προαγωγἠν αὐτοῦ ἐπὶ της µισθολογικΏς κλίµακος ΕΒ.13. (). Μέχρι τῆς Ίπς Σεπτεµθρίου 1975, τπρουµένων τῶν λοιπῶν ὅρων, θὰ δύναντα! νὰ προάγωνται εἰς τὴν θέσιν ταύτπν καὶ οἱ ἔχοντες μικροτέ- τέραν τῶν τριῶν ἑτῶν ὑππρεσίαν ἐπὶ τῃς µι- σθολογικῆς κλίµακος Β.12 τῆς θέσεως Καθηυπ- τοῦ ᾿Ἐκπαιδευτοῦ, ἀναλόγως τῆς περιπτώ- σεως, ἐὰν ἔχουν συνολικἠν ἐκπαιδευτικήν ὅ- ππρεσίαν τοὐλάχιστον δέκα ἑτῶν. Τοὐλάκχιστον εὐδόκιμος ὑππρεσία θάσει τῶν δύο τελευταίων ἐμπιστευτικῶν ἐκθέσεων Καλἠ γνῶσις μιᾶς τῶν ἐπικρατεσιέρων εὐρωπαϊ- κῶν γλωσσῶν. ᾿ Μετεκπαίδευσις εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἢ ἐπιπρόσθετος τίτλος σπουδῶν, κατὰ προτίµπσιν εἰς τὰ Παιδαγω- γικὰ ἢ θέµατα ἀφορῶντα εἰς τὴν διοίκησιν τῶν σχολείων, θεωρεῖται ὡς πρόοθετον προσόν. ΣΗΜ.: Οἱ προαγόµενοι εἰς τήν θέσιν ταύτην Τεχνολόγοι καὶ Ἐκπαιδευταὶ τοποθετοῦνται µόνον εἰς τὴν Ττεχνικὴν Ἐκπαίδευσιν. ΚΛΘΗΓΗΤΗΣ Ἐπὶ Μισθολογικῆς Ελίμαχος Β.12 Φ1164Χ36- 1488. (θέσις Προαγωγῆς) Καθήκοντα καὶ Εὐδῦναι: 1. Διδακτικὰ καθήκοντα ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ὠρολογίου καὶ ἀναλυτικοῦ προγράµµατος, εἰς ἄς τάξεις καὶ τµήµατα ἤθελεν ὁρίσει ὁ διευουντής τοῦ σχολείου. Ἐνεργὸς συμμετοχὴ εἰς ἁπάσας τὰς ἐργασίας, ἐκ- δπλώσεις καὶ δραστηριότητας τοῦ σχολείου. Οἰαδήποτε ἄλλα καθήκοντα ἤθελον ἀνατεθῆ εις αὐτὸν πρὸς τὸ συμφέρον τῶν μαθητῶν, τοῦ οχο: λείου καὶ τής ἐκπαιδεύσεως ἐν γένει. ᾿Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Ἑπταετὴς τοὐλάχιστον ὑππρεσία κατὰ πρῶτον διο: ρισμὸν εἰς τὴν θέσιν Καθηγπτοῦ ἐπὶ τῆς κλίµα- κος Β.10 Ν Συνολικἡ ἐκπαιδευτικὴ ὑππρεσία τοὐλάχιστον ἐπιο ἐτῶν, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ τελευταῖον έν τοὐλάχιστον ἔτος εἰς τὴν θέσιν Καθηγπτοῦ ἐπι τῆς κλίµακος Β.10, νοουµένου ὅτι ὁ ὑποψήφιος κατέχει τὰ ἆ- παιτοὐµενα προσόντα διὰ πρῶτον διοριομὸν εἰς τὴν θέσιν Καθπγπτοῦ ἐπὶ τῆς κλίµακος Β.10. ΣΗΜ.:-- Οἱ ἐν τῇ ὑππρεσίᾳ κατὰ τὴν Ίπν ᾿Τουλίου 1969 Καθηγηταὶ ἐπὶ τῆς κλίµακος Β.10 οἱ ἔχοντες Ἀ συμπλπροῦντες ὑππρεσίαν ὡς ἀνωτέρω προάγον’ ται, τπρουµένων τῶν λοιπῶν ὅρων, εἰς τὴν θέσιν Καθηγητοῦ ἐπὶ τῆς κλίµακος Β.12 ἔστω καὶ ἐάν δὲν κατέχουν τὰ ἀπαιτούμενα προσόντα διὰ πρῶ: τον διορισμὸν εἰς τὴν θέσιν Καθπνπιτοῦ ἐπὶ τῆς κλίµακος Β.10. Βαθμολογία τοὐλάχιστον 19 εἰς τὰς δύο τελευταί- ας, ἐντὸς τῆς τελενταιας πενταετίας, ἐμπιστευτι. κἁς ἐκθέσεις, ἐξ ὤν ἡ νεωτέρα να μή εἶναι τια: λαιοτέρα τοῦ ἀμέσως προπγουµένου σχολικοῦ ἕ- τους ἡ Βαθμολογία τοὐλάχιστον 19 εἰς τήν τελευταίαν ἐμ- πιστευτικὴν ἔκθεσιν ἐφ᾽ ὅσον δὲν εἶναι παλαιοτέ- ρα τοῦ ἁμέσως προπγουµένου σχολικοῦ ἔτους καὶ δὲν ὑπάρχει ἅλλπ ἔκθεσις ἐντὸς τῆς τελευταίας πενταετίας. ΚΛΘΗΓΗΤΗΣ Ἐπὶ Μισθολογικῆς Ἑλίμακος Ὦ.10 ϱΟΙΦΧ30- 1032Χ96--1428. (Θέσις Πρώτου Διορισμοῦ καὶ Προαγωγῆς). Καθήχόντα καὶ Εὐξῦναι: 1. Διδακτικὰ καθήκοντα ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ὠρολογίου καὶ ἀναλυτικοῦ προγράµµατος, εἰς ἅς τάξεις καὶ τµήµατα ἤθελεν ὁρίσει ὁ διευθυντής τοῦ σχολείου. Ἐνεργὸς συμμετοχὴ εἰς ἁπάσας τὰς ἐργασίας, ἐκ- δπλώσεις καὶ δραοτπριότπτας τοῦ σχολείου. Οἰαδήποτε ἄλλα καθήκοντα ἤθελον ἀνατεθῆ εἰς αὐτὸν πρὸς τὸ συμφέρον τῶν μαθητῶν, τοῦ σχο: λείου καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως ἐν γένει. ᾽Απαιτούμενα Προσόντα: Α. Διὰ Πρῶτον Διορισμὸν (α) διὰ τὰ Θρησχκευτικὰ 1. (6) 1, Πτυχίον Θεολογικῆς Σχολῆς 'Ελληνικοῦ Πανεπι- στημίου Ἀ Πτυχίον Ἑλληνορθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς (- σοδυνάµου πρὸς θεολογικἠν Σχολὴν 'Ελλπνικοῦ πανεπιοτπµίου, δεδοµένου ὅτι οἱ ὑποψήφιοι κέε- κτπνται καὶ ἀπολυτήριον ἑξαταξίου Ἑλληνικοῦ Υνυ:- µνασίου. Κατάρτισις εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ (6λ. Σπμ. (!) κα: τωτέρω). Διὰ τὰ Φιλολογικὰ Πτυχίον Φιλοσοφικῆς Σχολῆς 'Ελλπνικοῦ πανεπι- σοτημµίου. Κατάρτιοις εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ (6λ Σπμµ. {() κα- τωτέρω). (Ἠ) Διὰ τὰ Μαθηματικά .. (6) (ε) Πτυχίον Μαθηματικῆς ΣχολΏῆς 'Ελληνικοῦ πανεπι- στηµίου Δ α) ᾽Απολυτήριον ἑξαταξίου ἑλλπνικοῦ σχολείου ἢ ἄλλου ἀντιστοίχου τοιούτου µέσπς ἐκπαιδεύσε- ως τῆς Κύπρου ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ (6λ. Σπµ. (τι) κατωτέρω) καὶ ϐ) Πτυχίον/ τίτλος ἑτέρου πανεπιστπµίου εἰς τὸν οἰκεῖον κλάδον ἢ ἰσοδύναμον προσὀν. Κατάρτισις εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ (6λ. Σπμ. (ι) κα: τωτέρω). Διὰ τὰ Φυσικὰ (Φυοική, Φυσιογνωσία, Γεωγραφία, Χπμεία καὶ Γεωπονία). Πτυχίον 'Ελλπνικοῦ πανεπιστημίου εἰς τὸν οἰκεῖον κλάδον ἢ α) ᾽᾿Απολυτήριον ἑξαταξίου Ἑλληνικοῦ σχολείου Ἀ ἄλλου ἀντιστοίχου τοιούτου µέσπςο ἐκπαιδεύ- σεως τῆς Κύπρου ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ (6λ. Σημ. (). κατωτέρω) καὶ ϐ) Πτυχίον/τίτλος ἑτέρου πανεπιστημίου εἰς τὸν οἰκεῖον κλάδον ἢ ἰσοδύναμον προσὀν. Κατάρτισις εἰς τὰ Παιδαγωγικά (6λ. Σπµ. (ἱ) κα: τωτέρω). Διὰ τὰ Ἐμπορικὰ Πτυχίον 'Ελλπνικοῦ πανεπιστηµίου ἢ ἰσοτίμου ἆᾱ- νωτάτης σχολΠς ἂ α) ᾽Απολυτήριον ἐξαταξίου ἙΕλληνικοῦ οχολείου ἢ ἄλλου ἀντιστοίχου τοιούτου µέστις ἐκπαιδεύ- σεως τῆς Κύπρου ἣ τοῦ ἐξωτερικοῦ (6λ. Σημ. (4). κατωτέρω) καὶ ϐ) Πτυχίον/τίτλος ἑτέρου πανεπιοτηµίου εἰς τὸν οἰκεῖον κλάδον ἢ ἰσοδύναμον προσὀν. Κατάρτισις εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ (6λ. Σπµ. {() κα: τωτέρω). (στ) Διὰ τὰς ένας λὠσσας 1. (11) 1. (9) 1. Πτυχίον Ἑλληνικοῦ πανεπιστημίου εἰς τὴν οἰκείαν γλῶσσαν καὶ φιλολογίαν ἂ α) ᾽Απολυτήριον ἑξαταξίου Ἑλληπνικοῦ σχολείου ἢ ἄλλου ἀντιστοίχου τοιούτου μέσης ἐκπαιδεὺ- σεως τᾷς Κύπρου ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ (6λ. Σπµ. (4) κατωτέρω) καὶ ϐ) Πτυχίον/τίτλος ἑτέρου πανεπιοτηµίου εἰς τὸν οἰκεῖον κλάδον ἢ ἰσυδύναμον προσὀν. Κατάρτισις εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ (6λ. Σπμ. (ἱ) κα: τωτέρω). Διὰ τὴν ΤῬέχνην Πτυχίον 'Ἑλληνικοῦ πολυτεχνείου ἢ ἰσοτίμου Ἓλ- Ἀπνικῆς ἀνωτάτπς σχολής ἂ α) ᾽Απολυτήριον ἑξαταξίου Ελλπνικοῦ οχολειου ἢ ἄλλου ἀντιστοίχου τοιούτου μέσης ἐκπαιδεὺ σεως τῆς Κύπρου ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ (6λ. Σημ. (1) κατωτέρω) καὶ ϐ) Πτυχίον /τίτλος ἑτέρου πολυτεχνείου΄πανεΠιι- στπµίου Ἀ ἰσοδύναμον προσὀν. Κατάρτιοις εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ (6λ. Σπµ. (ἱ) κα: τωτέρω). Διὰ τὴν Μουσιχὴν ᾿Απολυτήριον ἑξαταξίου Ελλπνικοῦ σχολείου ἢ ἅλ- λου ἀντιστοίχου τοιούτου μέσης ἐκπαιδεύσεως τῃς Κύπρου ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ (6λ. Σπµμ. (1) κατω: τέρω). Πτυχίον ἐπιπέδου τοὐλάχιστον ᾿᾽Αντιστίξεως ἢ πτυ’ χίον/ δίπλωμα ὀργάνου συμφωνικής ὀρχήστρας κα- ταλλήλου πρὸς διδασκαλίαν μουσικῆς εἰς τὰ σχο- λεῖα ἢ πιάνου ἢἃ µονῳδίας ὠδείου ἢ μουσικῆς σχο- λῆς διὰ τὴν ἀπόκτποιν τοῦ ὁπιοίου ἀπιαιτοῦνται τε- τραετεῖς τοὐλάχιστον κανονικαὶ στιουδαὶ ) καὶ Πτυχίον Διδασοκαλείου/Παιδαγωγικῆς ᾿Ακαδημίας ἃ ἰσοδύναμον προσὸν ἢ Πιστοποιπτικὀν/δίπλωµα ἀπο- νεμόμενον κατόπιν εἰδικῶν κρατικῶν ἐξετάσεων διὰ τὴν διδασκαλίαν τῆς Μουσικῆς. Κατάρτισις εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ (6λ. Σπµ. (9) κα: τωτέρω). Διὰ τὴν Σωματικὴν ᾽Αγωγὴν ᾽Απολυτήριον ἑξαταξίου 'Ἑλληνικοῦ οχολείου ἡ ἄλ- λου ἀντιστοίχου τοιούτου μέσης ἐκπαιδεύσεως τῃς Κύπρου ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ (6λ. Σπµ. {() κατω: τέρω). ο εΛτιον' Ω 1 Α. ή Ἱ 1 ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙ ΕΕ ΙΙΙ ΕΙΙΒΙΙΒΙΙ ΕΙ ΒΙΙΚΙΙΒΙΙ ΕΠΕ ΙΕ ΕΙ ΕΛΕΓΕ ΒΙΙΕΙΙΒΙΙΣΙΙΒΙΙΒΙΙΒΙΒΙΙΕΙΙΒΙΙΒΙΙΕ ΙΙΙ ΣΙΙΣΙΙΒΙΙΒΙΙΒΙΙΕΙΙΕΙΙΒΙΙΒΙΙΒΙΙΒΙ ΠΙΕΙ ΣΙΕ ΙΕ ΙΙΕΙΓΕΙΓΕΙΙΙΙΕΙΙΣΙΙΒΙΕ ΙΕ: ΙΙΙ ΙΙ ΙΤ ΙΙΕ ΓΣ ΙΙΕ ΙΕ ΙΙ ΣΙ ΕΙΒΙΙΙΙΕΙΙΕΙΙΕΙΙΒΙΙΒΙΙΒΙΙΕΙΙΕΙΙΣΙΙΕΙΙΒΙΙΒΙΙΣΙΙΒΙΙΕΙΙΕΙΙΕΙΒΙΙΒΙΙΙΙΣΙΣΙ ΙΕ ΙΙΙ ΣΙΙΣΙΙΣΙΙΕ ΣΙ ΣΣ Ιπ1 15! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1970, ΛΕΥΚΟΣΙΑ Τιμὴ Φύλλου 20 Μὶλς ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1 ΠΣΒΙΙΣΙΒΙΙΒΙΙΒΙΗΙΕΙΙΒ ΙΙ ΒΗ ΒΙΙΒΙΙΒΗΒΗΒΙΙΦΙΙΒΙΙΒΙΙ81 .., 8Η ΕΕΙΙΡΙΙΕΙΙΣΙΙΕΙΙΒΙΙΕΙΙΒΙΕΙΙΒΙΙΒΙΙΕΙΓΕΙΙΒΙΙΒΙΙΒΙΙΒΙΙΒΙΙΝΙ ΟΕ ΕΕ ο ο ο ο ο ΕΕ ΕΙ ΠΕ ΙΤ ΠΕ ΤΠ ΤΗ 4 Ὑπεύθυνος ᾿Εκδόσεως Α. ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Υπεύθυνος Συντάξεως ΙΙΙ ΒΙΙΕΙΙΕΙ ΕΙ ΒΙΙΒΙ ΕΙΙΒΙΙ ΕΙΡ: ΕΤΟΣ Α΄’. Σ. ΛΑΖΑΡΟΥ, Ζ. ΖΑΒΝΕΤΟΣ, Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ -- κ. ΚΟΡΕΛΛΗΣ Ἐπιμεληταὶ Ἐκδόσεως: { Α- ΑΦ ΟΡΛΤἜώμΣ Συντακτική Ἐπιτροπὴ : { Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ, ο Π. Α. ΛΑΔΟΜΜΑΤΟΣ. ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ :ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ὁ νέος 'Ὑπουργὸς Παιδείας ν. ΦΡΙΞΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΑΙΡΕΠΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΤΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ» Κύριον ᾽Ανδρέαν Παπαμιλτιάδην, Πρόεδρον ΟΕΛΜΕΙΠ, ᾿ἘΕνταῦθα. Φίλε Κύριε Πρόεδρε, Μὲ ἰδιαιτέραν χαρὰν ἐπληροφορήθην ἀπὸ σᾶς περὶ τῆς ἐκδόσεως τοῦ Δελτίου ΟΕΛΜΕ.Κ καὶ ἐπὶ τῇ εὐκαι- ρίαᾳ τῆς κυκλοφορίας τοῦ πρώτου τεύχους ἀπευθύνω πρὸς πάντας τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς συναδελφικὸν χαι- ρετισμὸν καὶ ἐγκαρδίους εὐχὰς πρὸς ἐπιτυχίαν τοῦ εὖ- γενοῦς ἔργου των. Ἡ πρωτοθουλία τῆς ἐκδόσεως τοῦ Δελτίου εἶναι ἀξία παντὸς ἐπαίνου καὶ οἱ σχόντες ταύτην ἄξιοι πολ- λῶν συγχαρητηρίων, διότι διὰ τούτου προσφέρεται εἰς τὰ µέλη τῆς ΟΕΛΜΕΚ εὐκαιρία καὶ μέσον ἐκφράσεως ἀπόψεων καὶ εἰσηγήσεων περὶ πάντων τῶν ἐκπαιδευτι- κῶν πραγμάτων. Εἶμαι θέδαιος ὅτι οἱ ἐκπαιδευτικοὶ διὰ τοῦ ζήλου καὶ τοῦ θερμοῦ των ἐνδιαφέροντος θὰ καταστήσωσι τὰς σελίδας τοῦ µηνιαίου Δελτίου τῆς ᾿Οργανώσεώς τῶν ἀξιόλογον πηγὴν γνώσεως καὶ ἐμπειρίας και εν ταυτῷ καθρέπτην τῶν δραστηριοτήτων αὐτῶν ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ τῶν ἰδίων. Εὐχόμενος πᾶσαν ἐπιτυχίαν εἰς τὸ Δελτίον ΟΕΛΜΕΠΚ, Διατελῶ φιλικῶς ΦΡΙΞΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Ὑπουργὸς Παιδείας. ῃ ἡ ΜΕΗΙΕΥ ἢ ἀπέθανε, ἩὝ Μικτὴ Ἐπιτροπὴ Προσωπιχκοῦ ᾿Ενχπαιδευτικῆς Ὕπηρε- σίας. ἡ ὁποία συνεστήθδη δι) ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργιχοῦ Συµ- ἐουλίου ἡμερομηνίας 1.6.19έ7 δὲν δειπνύει σηµείο δωῆς. Κατὰ τὰ τελευταῖα τρία ὁλό- κλπρα ἔτη ἐπραγματοποίπσε μό- νον 20 συνεδριάσεις, καί, ἀφοῦ ἐξήτασε δαοικῶς 25 θέµατα ἡ καὶ αἰτήματα τῶν ὀργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ καὶ ΟΛΤΕΚ, κα- τέληξεν εἰς συµφωνίαν μόνον ἐπὶ 7 ἐκ τῶν αἰτιμάτων. ᾿Απὸ τὰ ὑπόλοιπα 18, ἄλλα παρεπέµ- φθπσαν εἰς τὴν ἐξ Ὑπουργῶν Ἐπιτροπήν, ἄλλα εἰς τοὺς ἑ- μπειρογνώµονας, ἄλλα ἁπερρί- φθπσαν ὑπὸ τς Κυδερνήσεως (Συνέχεια εἰς τὴν Άα σελ.) Ἡ Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ τοῦ διορισμοῦ τοῦ κ. Φρ. Πετρίδη ὡς Ὑπουργοῦ Παιδείας ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν τὸ ἀκόλουθον τηλεγράφημα: «Ἐπὶ ἐπιτυχεῖ ἐκλογῇ Σας ὡς Ὑπουργοῦ Παιδείας συγχαίροµεν θερμῶς, ἐκφράζοντες ἱκανοποίησιν Ο.Ε.Λ. Μ.Ε.Ι. Εὐχόμεθα ἐπιτυχίαν εἰς νέον λειτούργημα, συνέ- χισιν καὶ πραγµάτωσιν γνωστῶν ἀγώνων Σας ὑπὲρ παι- δείας καὶ ἐκπαιδευτικῶν. Οὐδεμία ἀμφιθολία ὅτι ἐπὶ ἡμερῶν Σας Ἐκπαι- δευτικὸς κόσμος, ἱκανοποιούμενος θὰ ἐπιδοθῇ ἀπερί- σπαστος εἰς ἁποστολήν του καὶ συμµπαρασταθῇ εἰς δύ- σκολον καὶ ὑψηλὸν ἔργον Σας». ) ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ο Ῥὴν 3ην Ιουλίου ἡ ὁλομέλεια τοῦ Συμµθουλίου τῆς Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.ΙΚ. ἐπεσκέφθη Φφιλοφρονητικῶς τὸν Ὑ- πουργὸν Παιδείας, τὸν ὁποῖον καὶ συνεχάρη ἐπὶ τῇ ἆνα- λήψει τῶν καθηκόντων του. Ὁ κ. Φρ. Πετρίδης ηὐχαρί- στησε τὴν Ο.Ε.Λ.Μ.Ε..ΙΚ., διεθεθαίωσε τὰ µέλη τοῦ Συµ- θουλίου ὅτι καὶ ἀπὸ τῆς νέας του θέσεως θὰ προσπαθῇῃ συνεχῶς διὰ τὴν Παιδείαν καὶ τὴν θελτίωσιν τῆς θέσεως τῶν ἐκπαιδευτικῶν, παρεκάλεσε δὲ τὸ Συμόθούλιον τῆς Οργανώσεώς µας ὅπως διαθιθάσῃ πρὸς τοὺς καθηγη- τὰς τοὺς χαιρετισμούς του. ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ Τὴν Ί1]ην Σεπτεμθρίου ἡ ὁλομέλεια τοῦ Κ.Δ.Σ. τῆς Ο.Ε..Λ.Μ.Ε..Ι. συνηντήθη μετὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φρ. Πετρίδη εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας. ο Ο Πρόεδρος τῆς Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Ι. κ. Α. Παπαμιλτιάδης ἐξέφρασε πρὸς τὸν κ. Ὑπουργὸν τὴν ἱκανοποίησιν τοῦ Συµθουλίου διὰ τὸν πρακτικὸν καὶ δημιουργικὸν τρό- πον μὲ τὸν ὁποῖον ἀντιμετωπίζει οὗτος τοὺς ἐκπαιδευ- τικοὺς καὶ τὰ πράγµατα τῆς Παιδείας γενικῶς. -. Ανέφερεν ὅτι αἱ ἐνέργειαί τοῦ κ. Φρ. Πετρίδη καὶ τὰ µέτρα τὰ ὁποῖα ἔλαθεν κατὰ τὸ μέχρι σήμερον σύν- τοµον διάστηµα τῆς θητείας του εἰς τὸ Ὑπουργεῖον, ἕ- δώσαν τὴν εὐκαιρίαν εἰς τοὺς καθηγητὰς νὰ διαπιστώ- σουν τὴν κατανόησιν καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του δι᾽ αὐτοὺς καὶ νὰ ἐλπίζουν πλέον θασίμως ὅτι πολλὰ θὰ πράξη διὰ τὴν Παιδείαν καὶ τὴν ἀνύψωσιν τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀπὸ πάσης ἀπόψεως, πνευματικῆς -- κοινων.κῆς -- οἴκο- νομικῆς. Συνεχίζων, ὁ Πρόεδρος τῆς Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Ι. ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησιν τοῦ Συµθουλίου καὶ τῶν μελῶν τῆς Ο.Ε.Λ.Μ.Ε..Ι. διὰ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας 1) ὅπως ἀρχίσῃ τὸ σχολικὸν ἔτος τὴν 4ην Σεπτεµθρίου καὶ τὸ διδακτικὸν τὴν 25ην τοῦ ἰδίου µηνός 2) ὅπως τὸ ἀπὸ Ίδης μέχρι τῆς 24ης Σεπτεµόρίου χρονικὸν διάστη- µα χρησιµοποιηθῇ διὰ σεμινάρια ἀπὸ τὰ ὁποῖα πολλά θὰ ὠφεληθοῦν οἱ καθηγηταί’ 3) ὅπως μὲ τὴν ἔναρξιν (Σννέχεια εἰς τὴν 3ἂπν οελ.) Ὁ νέος Εποσογὸς ϱ{αγσοεέίας κ. 6Ὀορ/έζος /Γεσερίσης οσ7εόε-- δσίωσεν τὸν ὉὈ]ομείεταν τοῦ ἄ,..δ. τῶς Οξ4/ΕΑ ὅσ όὰ καζωόθάλῃ κάώάόε Ποοσσάόεταν ὥστες νῶὸ 6εΙἰτωόῷ 3 Οέσς ζῶν εκ/ωοεςυσκῶν ἆὸ πώσῳρς ὀπόσνεως. Ζοήλωσεν ὥσασζύ- ζως ὅσ 6 ὦναόέση ε{ς τοὺς σπευθύνους ἀνωζέοους σ17/)- ΟΩεο/ακοῦὺς Παοώγονζας ζοῦ “Ιπουργεέου τὸν Πε]εέζην τῶν σ/ζηάζων καί 6ὰὼ κα]έσρ ε/ς νέαν συνάνγζησν στὸ Σδυ- δούλγτον τς 6οσὔ4εΙ Ἔπαλξις Ἡ Ο0.Β8.Λ.Μ.Η.Κ. ἀπεφάσι- σεν ὅπως ἀπὸ τοῦ τρέχοντος σχολωιοῦ ἔτους προθῇ εἰς τὴν ἔκδοσιν Δελτίου. Τὸ Δελτίον θὰ κυκλοφορῇ ἅπαξ τοῦ μηνὸς καὶ θὰ ἀποτελῇ τὸ ὄργανον τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν συµφερόν- των τῶν παθηγητῶν καὶ τῆς ἐξυψώσεως τῆς ἐππαιδεύσεως. ᾿Απὸ τῶν στηλῶν τοῦ Δελ- τίου θὰ προθάλλωνται τὸ ἐκ- παιδευτικὸν ἔργον, τὰ προθλή- µατα τὰ ὑποῖα ἀπασχολοῦν τοὺς καθηγητὰς γενικῶς καὶ πατὰ Ἠλάδους καὶ θὰ ὃημοσι- εύωνται δραστηριότητες τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἐργασίαι, ἄρ- θρα, µελέται, εἰσηγήῆσεις, γνῶ- μαι καὶ συζητήσεις ἐπὶ ἔχπαι- δευτικῶν ζητημάτων, Συνεχῆὴς ἡ προσπάθεια καὶ ὃ ἁγών µας θὰ ἀποθλέπῃ εἰς τὸ νὰ ἀντιληφθοῦν ὅλοι τὴν ἀνεκτίμητον ἀξίαν τῆς Παι- δείας καὶ νὰ ἐνδιαφερθοῦν δι’ αὐτήν, διότι ἢ Παιδεία εἶναι οὖν τοῖς ἄλλοις τὸ κάτοπτρον τῆς καταστάσεως μιᾶς κοινῶ- γίας καὶ τὸ ὑπόθαθρον τοῦ ἐ- θνικοῦ οἰκοδομήματος, ᾽Απὸ τῆς νέας ἐπάλξεως θὰ συνεχισθῇ ἔντονος, µαχητικός, μεθοδικὸς ὃ ἆγὼν διὰ τὸ ὁρ- ϱὸν καὶ τὸ δίκαιον, διὰ τὴν ἀνορθωτικὴν πορείαν καὶ ἀνύ- ψωσιν τῶν ἐκπαιδευτικῶν, διὰ Παιδείαν ἀνταξίαν τῶν περι- στάσεων καὶ τῶν ἐθνικῶν προσδοκιῶν. Α. ΠΑΠΑΜΙΑΤΙΑΛΗΣ, Πρόεδρος ΟΡΑΜΕΚ. ΠΡΟΑΓΙΟΓΑΙ Οἱ ἀπόλουδοι Διευδυνταὶ Σχολείων Μέσης Ἐχπαιδεύ- αξως προάγονται εἰς τὴν δέ- σιν Διευδυντοῦ Α΄ ἀπὸ τῆς της Σεπτεµθρίου, 1976. 1, Μάγδα Κιτρομηλίδον, », Κων/τῖνος Γιαλλουρίδης, ὃ. Γεώργιος Μουρούζης, ἀ. Χαράλαμπος ΙΤατσίδης, ὃν Ῥπυρίδων Σωτηρόπουλος, ϐ, Σοφομλῆς Ῥοφοχλέους, ΣΕΛΙΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1910 4σκοῦὔνζα Ααστασφώρως οὐ Αύὔποο /υ/νασσζσέ{ύ Ἡ πλέον ἀδικημένη τάξις κα θηγητῶν ἓν Ἐύπρῳ εἶναι χωρὶς παμμίαν ἀμφιθολίαν ἐχείνη τῶν Καθηγητῶν Σωματικῆς ᾿᾽Αγωγῆς. Μία ἁπλῆ σύγχκρισις μεταξὺ τῶν ἓν Κὐπρφ ὑπηρετούντων ΓΌμνα- στῶν μὲ τοὺς συναδέλφους των εἰς Ἑλλάδα εἶναι ἀρκετὴ διὰ νὰ γίνῃ ἀντιληπτὸν τὸ μέγεθος τῆς ἀδιχίας τὸ ὁποῖον γίνεται εἷς θά- ρος τῶν πρώτων. Εὶς Κύπρον οἳ Γυμνασταὶ κά- τατάσσονται εἰς τὴν τάξιν τῶν Καθηγητῶν τῶν Τεχνικῶν µαθη- µάτων καὶ µέχρι τὺ 20ὺν ἔτος ὕ- πηρεσίας εἶναι ὑποχοεωμένοι νὰ ἐργάξωνται 28---50 ὥρας ἑθδομα- διαίως. Οἱ Καθηγηταὶ τῶν Θεω- ρητικῶν µαθηµάτων μετὰ 10ετῆ ὑπηρεσίαν ἐργάξονται 26 ὥρας ἕ- θδοµαδιαίως. Η ΘΕΣιΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ Θ’ ἀσχοληθῶ ἐπ᾽ ὀλίγον μὲ ἕνα θέµα τὸ ὁποῖον ἀπὸ και- ρὸν πολὺν ἔπρεπε νὰ εἶχεν ἐ- πισύρει τὴν προσοχἠν τῶν φι- λολόγων καθηγητῶν. Ὡς γνω- στὀν, ὁ Φιλόλογος ἀποτελοῦ- σεν ἀνέκαθεν τὸν θασικώτερον καὶ ὑπευθυνότερον παράγον- τα εἰς τὸ κλασσικὸν γυμνά- σιον -- τὸ σχολεῖον µέσης παιδείας. Τὰ φιλολογικά µα- θήµατα ἐκάλυπτον καὶ καλύ- πτουν κατὰ τὸ Ἑλληνικὸν ᾱ- ναλυτικὸν πρόγραµµα ἀπὸ τοῦ 1/3 μέχρι τοῦ 1/2 καὶ πλέ- ον τοῦ συνόλου τῶν ὡρῶν δι- δασκαλίας ἑκάστης τάξεως. γὰ κουράζωνται ἀπὸ τὶς εὖ- θύνες καὶ τὴν ἐργασίαν, ἴσως καὶ νὰ ἀπογοητεύωνται καὶ νὰ ζητοῦν ἑπομένῶς --- ἀνορ- γάνωτα ὅμως --- ἢ νὰ τοὺς ᾱ- Φφαιρεθοῦν ὢρες διδασκαλίας ἢ νὰ ἀνατίθενται οἱ ἐπὶ πλέ- ον εὐθύνες καὶ εἰς τοὺς ἄλ- λους συναδέλφους. Καὶ ἄρχι- σαν πράγματι νὰ ἀνατίθενταί μερικές εὐθύνες καὶ εἷς τοὺς ἄλλους, διότι οἱ ὧρες δὲν ἐ- µειώθησαν. Εἶναι ὅμως ἁλη- θὲς ὅτι πλεῖστα ὅσα πράγµα- τα δὲν εἶναι δυνατὸν ν΄ άνατε- θοῦν παρὰ µόνον εἰς τὸν φι- λόλογον. Τοῦ κ. ΙΤ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Γυμνασιάρχου. στεύω ὅτι ἔχει κάθε καλἠν διάθεσιν --- καὶ τὴν θοήθειαν τῶν ἰδίων τῶν φιλολόγων. Οἱ φιλόλογοι ὀφείλουν νὰ ὀργανωθοῦν εἰς κλάδον πρὸς προώθησιν ἐπαγγελματικῶν ἀλλὰ κυρίως ἐκπαιδευτικῶν προθληµάτων τῆς εἰδικότητός των. ᾿Η νὰ πυκνώσουν τὶς τά- ἒεις τοῦ «Στασίνου» καὶ νὰ τὸν στρέψουν᾿ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν. Νὰ γίνῃ ὁ «Στα- σῖνος» ὁ σύνδεσμος ὅλων τῶν φιλολόγων τῆς Κύπρου. ᾿Εὰν πάλιν ἄλλο εἶναι τὸ ἔργον τοῦ «Στασίνου», τότε μπορεῖ ἄνε- τα καὶ χωρὶς παρεξηγήσεις νὰ ἱδρυθῇ νέος σύνδεσμος φιλολό- γων. Τοῦτο οὐδόλως ἀντιστρα- [ΗΝΙΚΗ. ΣΥΝΙΛΗΣΙ ΣΥΝΛΕ)ΜΟΥ ΚΛΘΗΓΗΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ} τὴν 16ην παρελθόντος µπνός, ὅλοι οἱ καθπγηταὶ μουσικας συνηΏλθον εἰς τὴν Λευκωσίαν δια νὰ συγκροτήσουν τὴν ἑτηῃ- σίαν αὐτῶν συνέλευσιν. Κατ’ ἀρ: χήν, ὁ πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου κ. Χρ. Χατζπχαραλάμπους, κα: λωσώρισε τοὺς νέους συναδέλ- Φους, τοὺς πὐχήθπ καλἠν στα- διοδροµίαν καὶ τοὺς διεθεθαίω- σε διὰ τὴν θοήθειαν καὶ τὴν συµπαράστασιν τοῦ Κλάδου τό- σον εἰς τὰ ἐκπαιδευτικὰ ὅσον καὶ εἰς τὰ ἐπαγγελματικά των προθλήματα. Ἐν συνεχείᾳ ἀνέ- Ἀνσε τὴν δεκαετῃ ζωὴν τοῦ Συνδέοµου ἀναφέροντας τὰς οπουδαιοτέρας αὐτοῦ ἐπιτυχίας: Εὶς Ἑλλάδα οἱ Γυμνασταὶ κα Αα... 8) Γ Ακλ. Απρ. Εκλ. Επρ. Στκλ. Στ πρ. τεύεται οὔτε διασπᾶ τὸ ἔργον ἀναγνώρισιν τῶν ὡρῶν διδασκα: τατάσσονται εἰς τὺν «Κλάδον 4», Αρχαῖα 5 6 6 7 6 7 5 8 4 τῆς ΟΕΛΜΕΚ, ἀλλ᾽ ἄπεναν- λίας σης χορωδίας, ὀρχήστρας ἐντελῶς διάφορον ἐκείνου τῶν Νέα 4 4 4 4 4 4 4 4 4 τίας ὑποθοηθεῖ καὶ διευρύνει καὶ Φιλαρμονικής ὡς ἐργασίμων, Τεχνικῶν µαθηµάτων γαὶ αἱ ὧραι στομίία 8 3 : 3 3 3 3 3 2 τοῦτο. ταν ἐτῶν ὑππρεσίας τῶν καθπγη διδασκαλίας ἔγουν ὡς ἀκολού- πε μνὰ τς ον 8. .. 2. Ὁ σύνδεσμος ἢ ἡ ἕνωσις τῶν πρώπν δηµοδιδασκάλων διὰ νως: Φιλοσοφικά ας θς πο πο τ- 2 2 2 2 αὐτὴ θὰ πρέπῃ ν᾿ ἀσχοληθῇ ος πββριυβκαξιαν, μὰν ᾳ) Διὰ τοὺς ἔχοντας ἐκπαιδευτι: .Α 3 πα υ -ᾱ Ί ο. καὶ μὲ τὸ θέµα τῶν ὡρῶν δι- τροποποίπσιν τοῦ νόµου οὕτως τους ἔχ 5 σος γωγἡ- Ἐπ. προσ. ͵ μ - ὥστε οἱ προσοντοῦχοι καθηγῃ κὴν ὑπηρεσίαν µέχοι 13 ἐτῶν δασκαλίας τῶν φιλολογικῶν ΄ πρ ὴ , Υ ὥραι 21---34. Σύνολον 12 13 14 1 18 19 1 20 19 µαθηµάτων, τὰ ὁποῖα εἰς ὡρι- ταὶ Ηθυσικηπς να καταταάσσωνται ϐ) Διὰ τοὺς ἔχοντας ἐκπαιδευτι- κὴν ὑπηρεσίαν ἀπὸ 19 µέχοις 90 ἐτῶν ὥραι 20---22. γ) Διὰ τοὺς ἔχοντας ἐκπαιδευτι: Τοῦτο σηµαίνει ὅτι ὁ φιλό- λογος εἶναι ὑπεύθυνος κατὰ Αὐτὴ ἡ νέα κατάστασις συνδυαζοµένη μὲ τὴν πολεμι- σµένες περιπτώσεις ἐμειώθη- σαν εἰς ἀνησυχητικὸν θαθμόν. Πρέπει νὰ ἐξετάση τὸ πρόθλη- µα τῆς θέσεως τῶν ἀρχαίων εἰς τὴν Α΄ τάξιν κ.ᾶ. Εἰς τοῦ ἀγῶνάς µας, ἑἐτόνισε, ἡ συµτια- ράστασις τς ΟΕΔΛΜΕΚ ὑπῆπρξεν ἀμέριστος. ον, ς - ο , τα - ὦ α Εἰσπγήθη ὁ ς χὴν ὑπηρεσίαν ἄνω τῶν 20 τὸ αντίστοιχον ποσοστὸὀν -- κὴν τῶν τελευταίων ἐτῶν ἐ- Ἑλληνικῶν καὶ τῆς κλασσι- πρὸς ουζάτησιν, ἡ Αμα καὶ ἁκο. κ Ἡμ ἂν ὄ ὁ --. ἐπὶ ναντίον τῶν Φιλολογικῶν µα- κῆ ενικὰἁ παιδείας, ἀλλὰ ' ) ἐτῶν ὧραι 18---90. αν Οχι περισσοτερον ἐπὶ φ Ύ Ε Πρ ο λούθπσε, μὲ παραδειγματικὸν Καθηγηταὶ τῶν θεωρητικῶν µα- θηµάτων (Κλάδυς 8): α) Διὰ τοὺς ἔχοντας ἐκπαιδευτι- κὴν ὑπηρεσίαν µέχοι 135 ἐ- τῶν ὧραι 96--»1. ϐ) Διὰ τοὺς ἔχοντας ἐκπαιδευτι- χὴν ὑπηρεσίαν 19--30 ἐτῶν ὧὦραι 239---25. τῆς µορφώσεως καὶ ἀγωγῆς τῶν μαθητῶν. ᾿Επίσης ὅτι ἔχει τὴν εὐκαιρίαν καὶ τὴν δυνα- τότητα νὰ γνωρίσῃ ἀπὸ πά- σης ἀπόψεως καλύτερα τοὺς μαθητὲς καὶ ἑπομένως νὰ τοὺς θοηθήσῃ καὶ περισσότερον. ᾿Επὶ πλέον ὅμως τῆς τυπι- κῆς αὐτῆς συνεπείας͵ καὶ κυ- θηµάτων, μαζὶ μὲ ἄλλους ἆᾱ- νεξαρτήτους λόγους ὁδηγοῦν εἰς παρακμὴν τοῦ κλάδου. Πιστεύω ὅτι εἶναι πρὸς ζη- µίαν τῶν Φφιλολόγων νὰ χά- νουν οἰεσδήποτε εὐθύνες καὶ καθήκοντα, τὰ ὁποῖα εἶχαν μέχρι σήμερον. ᾿Εσφαλμένως δέχονται εὐχαρίστως νὰ τοὺς καὶ τῶν Νέων Ἑλληνικῶν εἲς τὸ σημερινὸν σχολεῖον. ᾿Ακό- µη δύναται νὰ ἐξετάση τὸ θέ- θα τῶν προαγωγῶν, τῆς ἐπι- µορφώσεως τῶν Φφιλολόγων κ.ᾶ. Σὲ συνεργασίαν μὲ τοὺς ἐπιθεωρητὰς καὶ τὸ Ὕπουρ- γεῖον Παιδείας πρέπει νὰ ἕξε- τάση τὸ θέµα τοῦ Ιλασσικοῦ πνεῦμα συναδελφικῆς ἀλλπλεν: γύπς͵ πολιτισµένης, ἀτμοσφαί- ρας καὶ ὑπευθύνου προσενγίσε- ως. Εἰς τὸ τέλος διεξήχθπ ἐκλο- γἠ νέας ᾿Επιτροπῆς. Άνευ οὐ- δεµμιᾶς διαφωνίας ἐπανεξελέγπ ἡ. ἰδία Ἐπιτροπή, ἀφοῦ ἡ Συνέ- γ) Διὰ τοὺς ἔχοντας ἐκπαιδευτι- ρίως, διδάσκει ἐκεῖνα τὰ µα ἀφαιροῦνται εὐθύνες καὶ νὰ Γυμνασίου --- τὸ ὁποῖον οὖσια- να Ὃ ὃς µας, διὰ τὴν κὴν ὑπηρεσίαν ἄνω τῶν 30 ε- μα η τ ες ἀνατίθενται εἰς ἄλλους. Όσον στικἁ δὲν ὑπάρχει -- καὶ γε- υνμπριαν, την ΕΡΥατικοτητα, τῶν ὧραι 21---99. θήµατα τὰ ὁποῖα θεωροῦνται 5 5 Ρχ γ τὴν ἀγωνιστικότπτα καὶ τὰς ἐπι- (Νομοθετικὺν διάταγμα ὑπ ᾱ- ριθμὺν 651), Ἡ σύγκρυσις εἶναι πλέον συν- τριπτικὴ ὑπὲρ τῶν ἓν Ἑλλάδι ὐ- πηρετούντων γυμναστῶν εἰς τὺ θέµα τῆς «Κατατάξεως καὶ προ- αγωγῆς». Οἱ Καθηγηταὶ τοῦ «Κλάδου ὃν (Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Θευ- λόγοι κλπ.) γίνονται πρωτοθάθ- µιοι μετὰ 1Πετῆ εὐδόμιμον ὑπη- ρεσίαν. Οἱ Καθηγηταὶ τοῦ «Κλάδου 4» (ΓΠυμνασταὶ) γίνονται πρωτοθάθ- µιοι. μετὰ {4ετῆ εὐδόχιμον ὑπη- ρεσίαν. Δηλαδὴ ἡ ἐξίσωσις γίνε- ται μὲ καθυστέρησιν τριῶν μό- γον ἐτῶγ. Εὶς Κύπρον οἱ Γυμνασταὶ διο- ορίζονται εἰς τὴν κλίμακα Β5δ χυὶ προάγονται εἲς τὴν Β6 μετὰ Τετῆ ἠπηρεσίαν. Λιὰ νὰ προαχθοῦν εἰς τὴν 810 ᾗ ὁποία εἶναι ἡ κλιμαξ τῶν θεο- λόγων, φιλολόγων κλπ., θὰ πρέ- πει νὰ ἀποντήσουν πρόσθετα εἶδι- κὰ προσόντα διὰ μονοετοῦς του- λάχιστον μετεκπαιδεύσεως εἰς τὸ ἔξωτερικόν καὶ νὰ ἔχουν πηρε- τήση ἕν τουλάχιστον ἔτος ἐπὶ τοῦ ἀνωτάτου σημείου τῆς κλίµακος Ἠ6. Ἡ Β10 προσφέρεται διὰ τοὺς Γυμγάστὰς καὶ ὡς θέσις πρώτου διορισμοῦ νοοιμένου ὅτι οὗτοι θὰ ἔχουν ὄχι τὸν τίτλον τοῦ «λπά- τσελορ» ποὺ ἀπαιτεῖται διὰ τοὺς ἄλλους καθηγητὰς, ἀλλὰ τὸν τί- τλον τοῦ «Μάστερ»!!! Νομίξοιεν ὕτι κάθε ἄλλον σχόλιον πεφριτ- τεύει. κατ’ ἐξοχὴν μορφωτικὰ καὶ φρονηματιστικὰἁ ἤτοι τὴν γλῶσσαν, τὰ κείµενα, τὴν ἱ- στορίαν καὶ τὴν ᾽Αγωγὴν τοῦ πολίτου. 'ΗἩ ἀξία δὲ τῶν µαθη- µάτων αὐτῶν εἶναι ἡ ἰδία τό- σον διὰ τὸ τμῆμα ΓΚλασσικῆς κατευθύνσεως ὅσον καὶ δι’ ἐ- κεῖνο τῶν Θετικῶν Επιστη- μῶν ἢ τὰ ἄλλα, ἔστω καὶ ἂν εἰς αὐτὰ διδάσκονται ἐπὶ κά- πως λιγώτερες Ώρες. Καὶ δὲν χρειάζεται, νοµίζω, νὰ ἔπιχει- ρηµατολογήσῃ κανεὶς ἐπὶ τοῦ ὅτι τὰ µαθήµατα αὐτὰ ἔχουν πράγματι αὐτὴν τὴν ἀξίαν. Γιὰ τοὺς ἀνωτέρω λόγους ὁ φιλόλογος καθιερώθη σὰν ὁ ὑπεύθυνος καθηγητὴς τῆς τά- ξεως -- ΟΒΡΙΝΑΗΙΟΡΘ -- ᾱ- νελάµόανε διάφορα ἐπὶ πλέ- ον καθήκοντα καὶ εὐθύνες εἰς τὴν τάξιν του, ἐχειρίζετο περι- πτώσεις πειθαρχίας, ἀντιμετώ- πιζε διάφορα προθλήματα, ὠργάνωνεν ἑορτές, ἐκδρομές, ἀνέθετεν ἐργασίες γενικωτέ- ρου περιεχοµένου. ᾿Εκτὸς τῆς τάξεως εἶναι ὑπεύθυνος ὁμί- λων, σχολικοῦ περιοδικοῦ, ἐ- διδάσκει θεατρικἀ ἔργα, ἐκφω- νεῖ πανηγυρικοὺς λόγους, δέ- χεται τοὺς γονεῖς κλπ. ᾿Επὶ πλέον ἔχει νὰ διορθώση τε- τράδια ἐκθέσεων καὶ γλώσσι- κῶν ἀσκήσεων 2 ἢ 3 τµηµά- των ἤτοι 100-130 μαθητῶν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἀπαιτεῖ κὀ- πον καὶ χρόνον πολόν. Ἔχει ἀκόμη νὰ διορθώσῃ τὰ συνήθη διαγωνίσµατα καὶ νὰ ἐλέγξῃ τὴν κατ οἶκον ἐργασίαν, τοὐλάχιστον ὡς καὶ οἱ λοιποὶ καθηγητές. Δέον ἀκόμη νὰ το- νισθῃ ὅτι ἡ προπαρασκευὴ περισσότερες εὐθύνες καὶ κα- θήκοντα ἔχουν --- ὅταν ἀντα- ποκρίνωνται εἰς αὐτὰ --- τόσον περισσότερον ἐνισχύουν τὴν θέσιν τους, ἀποκτοῦν κΌρος, ἐκτιμῶνται, αἰσθάνονται, τέ- λος, οἱ ἴδιοι ἱκανοποίησιν. Αὐτὸ συµθαίνει ἄλλωστε καὶ γενικώτερον εἰς τὴν ζωήν. Δὲν κουράζει δὲ ἡ πολλὴ ἐργα- σία, ἀλλὰ διάφοροι ἄλλοι λό- γοι. Ἐκεῖνο ποὺ μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ γίνῃ εἶναι νὰ ἐπιδι- ώξωμεν µείωσιν τῶν ὣρῶν δι- δασκαλίας. Εἶναι δικαίώµα θεθαίως ὅ- λων τῶν κλάδων νὰ ἐπιδιώ- κουν Θελτίωσιν τῆς θέσεώς τών, µείωσιν τῶν ὡρῶν διδα- σκαλίας, μισθολογικὲς αὐξή- σεις, προαγωγὲς κλπ. εἶναι ὅ- µως καθῆκον τῶν φιλολόγων νὰ διατηρήσουν τὶς εὐθύνες καὶ τὴν πρώτην θέσιν τους εἰς τὰ σχολεῖα Μέσης ᾿Ἐκπαιδεύ- σεως, χωρὶς αὐτὴ ἡ διεκδίκη- σις ν᾿ ἀποτελῇ ἐγωϊσμόν. “Ὁ- λα τὰ µαθήµατα ἔχουν τὴν ἆ- ξίαν τους καὶ εἶναι χρήσιμα, ὅλοι οἳἵ συνάδελφοι ἐκτελοῦν ἔργον σηµαντικόν, τὸ σχο- λεῖον καὶ ἡ ἀγωγὴ εἶναι σύ- νολον καὶ ὄχι ἄτομα ἢ ἐπὶ μέ- ρους µαθήµατα, ὥρισμένα ὅ- µως µαθήµατα εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὖικ ἄνευ, ἡ δὲ θέσις τοῦ φιλολόγου εἴτε τὸ θέλοµεν εἴ- τε ὄχι ἔχει κάτι τὸ ἰδιαίτερον, προθάλλει ἰδιαίτερες ἀπαιτή- σεις. Τὸ θέµα ἀξίζει, νομίζω, νὰ τόχῃ καὶ τῆς προσοχῆς, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἡ ἐνί- σχυσις δηλ. τῆς θέσεως τοῦ φι- λολόγου εἰς τὸ σχολεῖον Μέ- νικἀ τὴν ἐκπαιδευτικὴν πλευ- ρὰν τοῦ φιλολόγου. Τὰ φιλολογικά µαθήµατα, ἐπαναλαμθάνω, θάλλονται ἆ- πὸ πολλὲς πλευρὲς καὶ ἐν πολλοῖς ἄδικα, ἀντιμετωπί- ζουν, λόγῳ τῶν συνεχῶν µε- ταθολῶν καὶ τῆς νοοτροπίας τῆς ἐποχῆς µας µίαν δυσμενῆ κατάστασιν. Οἱ φιλόλογοι, τοὐλάχιστον, δὲν πρέπει νὰ µείνωμεν ἀπαθεῖς θεατές, ὄχι γιὰ λόγους ἐπαγγελματικοὺς ἀλλὰ γιὰ πολὺ πιὸ θαθεῖς, γιὰ τὴν οὐσίαν τῶν πραγµά- των. Εἰς τοὺς Φφιλολόγους ἕνα- πόὀκειται πλήρως νὰ θεμελιώ- σουν τὴν μελλοντικὴν θέσιν τοῦ κλάδου τών, ἐν πολλοῖς δὲ καὶ νὰ ἔχουν θαρύνοντα λόγον διὰ τὴν παιδείαν τοῦ τόπου. Καὶ ἔχουν φαρέτραν πλήρη θελῶν,, ἂν θέλουν νὰ πολεμήσουν. Χρειάζεται ν᾿ ἀναθεωρήσω- μεν τὴν στάσιν µας ἔναντι τοῦ ποσοῦ τῆς ἐργασίας, τῶν προσθέτων εὐθυνῶν, νὰ κρα- τήσωµεν νὰ ἐνισχύσωμεν καὶ νὰ διεκδικήσωµεν περαιτέρω τὴν πρώτην θέσιν εἰς τὴν ἐκ- παΐδευσιν, νὰ μὴ αὐτοκατη- γορούµεθα καὶ νὰ εἴμαστε 6έ- θαιοι ὅτι πολλοὶ θὰ ἤθελαν ἀντὶ πολλῶν τὴν θέσιν µας. Γιὰ νὰ ἐνεργήσωμεν εἶναι ᾱ- νάγκη νὰ τὸ πάρωμεν εἴδησιν ὅτι ἡ θέσις µας κινδυνεύει (ὡς κλάδου). Γιὰ τὴν διεκδί. κησιν ὅμως τῶν πρωτείων χρειάζονται προθυμία, ἀγωνι- στικότης καὶ ἀνάληψις ἀπὸ τὸν καθένα τῶν εὐθυνῶν του. Αὐτὰ ἄλλωστε καὶ διδάσκο- μεν ὅλοι. τυχίας τηῃς, Τὴν Συνέλευσιν ἑχαιρέτισεν ἐκ µέρους τῆς ΟΕΛΜΕΚ ὁ πρό- εδρος κ. Παπαμιλτιάδτς, ὁ ὁ- ποῖος μεταξὺ ἄλλων ὑπεγράμμι- σε τὴν ἁρμονικὴν συνεργασίαν τῆς ᾿ἸἘΕπιτροπΏῆς τοῦ Συνδέσμου μὲ τὴν ΟΕΛΜΕΚ καὶ τὴν Θθοή- θειαν τὴν ὁποίαν ὁ πρόεδρος τοῦ Κλάδου προοέφερε εἰς τὴν ὀργάνωσιν, παρευρισκόµενος εἰς τὴν τροποποίπσιν τοῦ νόµου πε- ρὶ καθηπγητῶν μουσικῆς. ᾿Αφοῦ ὑπεσχέθπ τὸν σταθερὴν καὶ ἆἁ- πόλυτον συμπαράστασιν τᾶς ΟΕΛΜΕΚ ἀπεχώρπσε κάτω ἀπὸ τὰ παρατεταµένα Χχειροκροτήµα- τα τῶν καθπυπτῶν. ΖΗ Η ΜΕΠΕΥ' Η ΑΠΕΘΑΝΕΝ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελ.) καὶ ἄλλα ἐξετάζονται ὑπὸ τοῦ Ὑπιουργείου Παιδείας. Ἐὰἀν ἡ ἨἘπιτροπὴ συνεστήθη διὰ νὰ δοπθήσῃ εἰς τὴν λύσιν τῶν προθληµάτων τῶν ἐκπαιδευ- τικῶν ἔπρεπε µέχρι τώρα τᾶ προθλήμµατα νὰ εἶχον λυθΠ. ᾿Εὰν ὅμως συνεστήθπ ἡ ᾿ἘΕπιτροπὴ ἆ- πλῶς καὶ µόνον διὰ νὰ ἀφεθοῦν τὰ προθλήµατα τῶν ἔκπαιδευτι- κὠν εἰς το ἔλεος τοῦ χρόνου, τότε ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν χρειάζεται πλέον, Ισως μµερικοὶ νὰ πιστεύ: ουν ὅτι ὁ Χρόνος λύει τὰ πάν τα πρεπει ὅμως νὰ μάθουν ὅτι ὁ ἴδιος ὁ χρόνος ταυτοχρόνως στιθάζει καὶ ἄλλα προθλήµατα. Σκοπιός µας δὲν εἶναι µόνον νὰ λύσωμεν τὰ προθλήµατα τὰ ὁποία ἔχουν ὅπμιουργυπθῃ, ἁλλὰ ΓΝΩΜΙΚΑ ΚΛΙ ΗΘΙΚΑ τοῦ Φιλολόγου εἶναι πολὺ ἐ- σης Εκπαιδεύσεως, πρὸς τὸ νὰ προθλέφωμεν καὶ νὰ ἐμπο: ΑΞΙΟΜΑΤΑ κτεταµένη, δὲν ἔχει ἁπλῶς ὦ- γενικώτερον καλὸν τῆς παι- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ δίσωµεν τὴν δηµιουργίαν καὶ Ξ ρισµένην ὕλην, ἀλλὰ ἔχει καὶ δείας. Χρειάζεται ͵ ὅμως τὸ Γυμνασιάρχης ἄλλων προθληµάτων. Εἴμαστε ἀπαρηγόρητοι ὅταν νὰ πρωτοτυπήσῃ νὰ ἑρμηνεύ- Ὑπουργεῖον --- τὸ ὁποῖον πι- τὴν 16πν Φεθρουαρίου 1970 μᾶς γελοῦν οἳ ἐχθροί µας καὶ μᾶς προδίδουν οἳ «φίλοι µας, εἴμαστε ὅμως συχνὰ ἵκανο- ποιηµέγοι σὰν τὴν παθαίνου- µε ἀπὸ τὸν ἑαυτό µας. απ Ἡ 'Ὑπάρχουν ἥρωες στὸ μακὸ ὅπως καὶ στὸ καλό. κα Ἀ απ Πὰ ἐλαττώματα τῆς ψυχῆς εἶναι σὰν τὶς πληγὲς τοῦ σώ- µατος. Όσο κι ἂν φροντί- ἔουμε νὰ τὶς γιατρέψουµε, τὸ σήµάδι «φαίνεται πάντα, καὶ ὑπάρχει σὲ κάθε στιγμή μίνδυνος νὰ ξανανοίξουν. κ ἃ Πέλεια ἀνδρεία εἶναι νὰ κά: νης ὅταν δὲν σὲ θλέπη κανέ- νας ὅ,τι εἶσαι ἱκανὸς νὰ κά: νῆς μπροστὰ σὲ ὅλον τὸν κό: σμο. απ ) Μὴ δοκιµάξης νὰ παραθγαί- γης στὰ λόγια μὲ τοὺς λογά- δες: ὃ λόγος εἶναι τῶν πολ- λῶν, ἡ φρόνηση τῶν λίγων. σῃ, νὰ λάθῃ θέσιν ἐπὶ θεώ- ριῶν' δὲν διδάσκει δηλ. ἁπλὲς γνώσεις, οὔτε μεταδίδει μίαν στατικἡἠν ὕλην. Τὰ κείµενα εἷ- ναι δυναμικά, πλούσια, πολυ- σήµαντα, δὲν ἐξαντλοῦνται πο- τὲ εἰς περιεχόμενον’ ὅσες φο: ρὲς καὶ ἂν τὰ δίδαξε κανείς, ὑπάρχουν πάντοτε νέα στοι χεῖα νὰ προστεθοῦν. Οἱ ἁδαεῖς καὶ οἱ ἐπιπόλαιοι μετροῦν ἆ- πλῶς Ώρες µαθηµάτων, ἡ οὐ- σία ὅμως τῶν πραγμάτων εἷ- ναι διαφορετική. Ὅλα δὲ αὐτὰ ἀναλαμθά- νουν οἱ φιλόλογοι χωρὶς καµ- µίαν ἰδιαιτέραν ἁμοιθὴν καὶ χωρὶς καμµίαν µείωσιν τῶν ὡρῶν διδασκαλίας καὶ πολ- λὲς φορὲς χωρὶς καμµίαν ᾱ- ναγνώρισιν. Διδάσκει τὶς ἴδιες Ώρες ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι συ- νάδελφοι τῶν θεωρητικῶν µα- θηµάτων. Δι αὐτὸν τὸν λόγον οἱ φιλό- λογοι ἄρχισαν νὰ θαρύνωνται, /2ος 4οόὸς' Συντονισμένη δρᾶσις ΠΑΣΥΔΥ. ΦΘΕΛΜΕΕ ναὶ ΠΟΚΔ. Συνῆλθον χθὲς εἰς τὸ οἴκημα τῆι ΠΑΣΥΔΥ, ἐν Λευκωσίᾳ, εἰς κοινἠν σύσκεψιν ἀντιπροσωπεῖαι τῶν τριῶν ᾿Οργανώσεων, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ καὶ ΟΕΛΜΕΚ πρὸς ἐξέτασιν καὶ ἐξεύρε- σιν τρόπων συντονισμοῦ τῶν ἐνεργειῶν των διὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ µελέτην καὶ προώθησιν ἁπάντων τῶν κοινοῦ ἐν- διαφέροντος προθληµάτων τῶν μελῶν των. Οἱ. ἀντιπρόσωποι τῶν τριῶν ᾿Ορ- γανώσεων κατόπιν ἀνταλλαγῆς ἀπό- Ψεών, προέθησαν εἰς τὴν σύστασιν Κεντρικῆς Συντονιστικῆς Γραμματεί- ας, ὡς ἀκολούθως:- - ΠΑΣΥΔΥ -- Λ. Χριστοδούλου, Γ. Χαρτσιώτης καὶ Γ. ᾿Ιακώδου. ΟΕΑΜΕΚ -- Α. Κ.. Καραγιάννης καὶ Α. Χριστοδου- Παπαμιλτιάδης, λίδης. ΠΟΕΔ -- Α. Καγιᾶς, Χρ. ἵοντε- μενιώτης καὶ Δ. Στυλιανοῦ. 'Ἡ Κεντρικὴ Συντονιστικὴ Γραμμα- τεία ἀπεφάσισεν κατὰ τὴν πρώτην αὐτῆς σώσκεψιν τὴν ἄμεσον προώθη- σιν τῶν κάτωθι κοινῶν αἰτημάτων: α) 13ου Μισθοῦ. ϐ) ᾿Αναθεωρήσεως τοῦ περὶ Συν- τάξεων Βόμου καὶ γ) Βελτιώσεως -- ἐπεκτάσεως τοῦ ἐπιδόματος ἐνοικίοι, ἡ ΟΕΛΜΕΚ καὶ αἱ ἄλλαι ἐκπαι- δευτικαὶ ὀργανώσεις ὑπέθαλον τὰς ἁἀκολούθους κοινὰς εἰσπγή- σεις ἐν σχέσει μὲ τὸν τρόπον λειτουργίας τῃς ΜΕΠΕΥ. Ώ). Νὰ δοθοῦν πλήρεις ἐξου- σίαι διαπραγματεύσεων καὶ ἁγιο- φάσεων εἰς τὰ μµέλπ τῆς Ἐπι- σήµου Πλευρᾶς, 2) Τὰ μέλη τῆς ᾿Επισήμου Πλευρᾶς νὰ ἀποτελοῦν Ὕπουρ- γοὶ ἐὰν ἡ ὑπ) ἀρ. {1 προὐπόθε- σις δὲν δύναται νὰ γίνῃπ ἁπο- δεκτή. 3) ᾿Απὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς συ: ζητήσεως ἑνὸς θέµατος αἱ δια- πραγµατεύσεις νὰ μὴ παρατεί- νωνται πέραν τῶν δύο μπνῶν, ἐκτὸς ἐὰν ἁμφότεραι αἱ πλευ- ραὶ ἤθελον συμφωνήσει ἄλλως πως. Τὸ ζήτημα ετέθη ἐνώπιον τᾶς ἐξ Ὑπουργῶν Ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ οὐδεμία ἁπάνττσις ἐδόθπ μέχρι σήμερον. ΖΗ λοιπὸν ἡ ΜΕΠΕΎΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1970 ΤΑ ΜΙΘΙΚΗΤΙΚΙ ΣΙΜΡΟΙΛΙΛ ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ Τὰ νέα διοικητικὰ συμθούλια τῆς ΟΕ4ΑΜΕΚ, Κεντρικὸν καὶ ᾿Βπαρχιακὰ ἔχουν ὣς ἀκολούθως: ΝΕΝΤΡΙΝΟΝ ΔΙΟΙΝΗΤΙΚΟΝ ΣΥΝΙΒΟΤΑΙΟΝ Πρόεδρος Α. Παπαμιλτιάδης Αντιπρόεδρος Θ. Λοϊζίδης 1 ενικὸς ΕΓραμματεὺς : Κ. Καραγιάννης Ὀργανωτικὸς 1 ραμματεὺς: ΙΙ. Μιχαἠλ ΕΏφηδὸς Γραμματευς : Κ. Κορέλλης Σενιχος Ἰαμιας { Α. Χριστδουλίδης Βφηδὸς ΊἸ σμιας ἕ Κ. Παύλου Σύμέουλοι ἓ Γ, Χατζηκωστῆς, Α. Λαδόμµα- τος, Μ. Γερολέμου, Ζ. «αν- νέτος, Α. Λαμπριανίδης, Σ. Λαζάρου, Χρ. Ἀεοκλεους, ᾿Αντ. Κουδουνας, Χρ. Κάῑζερ. Ν. ᾽Αόρααμίδης. ΜΠΙΑΕΡΧΙΑΚΑ ΔΕΥΚΟΣΙΑ Πρόεδρος : Κωνσταντῖνος Παύλου ᾿Αντιπρόξδρος 9 Χαράλαμπος Πέτρου Γραμματεὺς Ξ ᾿Ανδρέας Λαδόμματος Ταμίας 5 Μιχαἠλ Σταυρίδης Σύμέουλοι Στ... Κώστας Ροῦσος, Ανδρέας Πα- ναγη, Χρῖστος Γεωργιάδης. ΑΜΜΟΧίΟΣΤΟΣ Πρόεδρος Δημήτριος ᾿Αθανασιάδης ᾿Αντιπρόεδρος Ζ. Ζαννέτος Γραμματεὺς Κυριάκος Χ΄΄ Λούκας Ἑομίας Γεώργιος Καράδης , Σύμόουλοι Γεώργιος Φακλαμᾶς, Φλώρα “Ἱερωνυμίδου, ᾽Αλέκος Πρα- ξιτέλους. ΔΕΜΕΣΟΣ Πρόεδρος Α. Παπαδόπουλος Γραμματεὺς Α. Βαρνάθας ͵ Ταμίας Θεόδωρος Αντωνιάδης Σύμέρυλοι Λ. Περικλέους, ΠΠ. Παπαμι- χαήλ, Α. Εὐθυθούλου, ᾿Αν- δρέας Χριστοδουλίδης ΠΑΦΟΣ δι ᾱ Πρόεδρος Θεοχάρης Λοϊζίδης ᾿Αντιπρόεδρος ἃ Ἰ]άκωόθος Παυλίδης Γραμματεὺς τ Χριστάκης Βεοκλέους Ταμίας το Τάκης Μανώλης . Σύμόφυλοι τ Ανδρέας Γεωργιάδης, Δῆμος Ρουσουνίδης, Γεώργιος Μι- Χαηλίδης. ΜΟΡΦΟΥ Πρόεδρος Δ. Δημητριάδης ᾽Αντιπρόξεδρος Α. Ιωάννου Γραμματεὺς : Α. Μανώλη Ταμίας ἓ Π. Παπασάθθα Σύμόσουλοι :.. Γ. Παρανῆς, Φ. Μιλτιάδου, Κ. Λιασίδης, ΕΥΡΗΝΕΙΑ Πρόεδρος Χρ. Κάῑζερ ᾿Αντιπρόεδρος Σ, Παπαδόπουλος Γραμματεὺς Χαρ. Χατζησάόδας Ταμίας : Γ. Χριστοδουλίδης Σύμόσυλοι Κούρασιας, ᾿Αθανασόπουλος καὶ Κουρουντζῆς. ΛΑΡΝΑΚΑ όεδρο Χρῖστος Χριστοφόρου αμμανός Νικόλαος Καλαποδᾶς ἨΏοηθὸς Γραμματεὺς Κώστας Αθανασίου Ταμίοις : Χαράλαμπος Σολωμοῦ Ώοηθὸς Ταμίας ἳ ᾿Ανδρέας Σαθθίδης Σύμέουλοι : Δημήτριος Οἰκονομίδης, Χα- ράλαμπος Παπαδόπουλος. ΤΑ ΛΙΤΗΜΑΤΝ ΤΗΣ ΕΛΜΕΚ ΚΛΙ 0 ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΛΙΛΕΙΑΣ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1Ίη σελ.) τῶν µαθηµάτων τὰ σχολεῖα εὑρεθοῦν ἐπηνδρωμένα µε ὅλον τὸ ἀπαιτούμενον προσωπικὀν, άἀποφευγομενης οὔὗ- τω τῆς μεγάλης ἀνωμαλίας, ἡ ὁποία παρετηρειτο προ: ηγουµένως. ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ᾽Ακολούθως ἐπεδόθησαν εἰς τὸν κ. Ὑπουργὸν δύο ὑπομνήματα ἓν μὲ προθλήµατα, τὰ ὁποῖα ἔτέθησαν ὑπὸ τοῦ προηγουμένου Συµθουλίου (1965) καὶ συνεζητήθη: σαν εἰς τὴν Μικτὴν ᾿Ἐπιτροπὴν καὶ ἕτερον με προθλή- µατα, τὰ ὁποῖα ἀπησχόλησαν τὸ νυν Συμθούλιον. “Απαντα τὰ αἰτήματα συνεζητήθησαν καὶ ἀντηλλά- γησαν ἐπ᾽ αὐτῶν ἀπόψεις. Ὁ κ. Υπουργὸς ἐπέδειξεν ἐνδιαφέρον, διεθεθαίωσε ὅτι θὰ καταθάλῃ κάθε προσ- πάθειαν ὥστε νὰ θελτιωθῇ ἡ θέσις τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀπὸ πάσης ἀπόψεως καὶ ἐδήλωσεν ὅτι θὁ ἀναθέσῃ εἰς τοὺς ὑπευθύνους ἀνωτέρους ὑπηρεσιακους παράγοντας τοῦ Ὑπουργείου τὴν µελέτην τῶν αἰτηματων καὶ θὰ καλέσῃ εἰς νέαν συνάντησιν τὸ Συμθούλιον τῆς Ο.Ε.Λ. Μ.Ε.Ι. συντόμως. δελτίον Π(ή ΙΠΝΙΗΝ Κατὰ τὸν µῆνα Σεπτέμδθριον ὁ 1]ρόεδρος, ὁ Γεν. Τραμματεὺς καὶ ὁ Βοηθὺς Γοραμματεὺς τῆς ΟΒΛΝΜΕΚ συνηντήθησαν δύο φο- ρὰς μετὰ τοῦ Γενικοῦ Διευθυν- τοῦ τοῦ “Ὑπουργείου Παιδείας κ. Η. ᾽Αδαμίδη μετὰ τοῦ ὑποίου συνεζήτησαν διάφορα θέµατα. Κατὰ τὰς συναντήσεις ἐπεδείχθη πνεῦμα παταναήσεως καὶ καλῆς θελήσεως διὰ τακτοποίησιν ὅλων τῶν προθληµάτων. Ἐθίγησαν τὰ ἀκόλουθα: 1) Οἱ ὅροι ἐργασίας τῶν καθη- γητῶν εἰς τὸ Νυκτερινὸν Γυμνά- σιον. ᾿Απεφασίσθη ὅπως οἳ ἐρ- γαξόμενοι εἰς αὐτὸ ἔχουν µειωµέ- γας ὥρας. 9) Καθηγητὰ ἐργαξόμενοι εἰς δύο ἢ καὶ τρία σχολεῖα. Συγεφω- νήθη ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἐργάξεται χαθηγητὴς εἰς τρία σχολεῖα, ὁ δὲ ἐργαξόμενος εἰς δύο γὰ ἔχη µειωμένας ὥρας, ϐ) ᾿Αριθμὺς μαθητῶν κατὰ τμῆμα. Θὰ συζητηθη τὸ θέµα µό- λις φθάσουν στοιχεῖα ἀπὸ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς Κύπρου εἰς τὸ Ὕ- πουργεῖον ΤΤαιδείας. 4) Κανονισμοὶ διὰ τὴν Ταιδα- γωγικὴν ᾽Ακαδημίαν. Διεπιστώθη ὅτι ἐπιθάλλεται ὁ καταρτισμὸς πανονισμῶν συντόμως διὰ νὰ κα- θορισθῆ τὸ «στάτους» τῆς ἼΑκα- δηµίας καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν παρε- Ξηγήσεις. ΠΝΠΙΝΗ ΙΝΙΝΝΗΙ ΙΙ ΙΝΗΙΙ( Ἱὴ ΙΠΗΙΝ Διὰ τὸ ἀνωτέρω θέµα ἡ Τοαμ- µατεία τῆς ΟΕΑΜΕΚ συνηντήθη μετὰ τοῦ Γεν. Λιευθυντοῦ τοῦ Υπουργείου Παιδείας κ. ΤΠ. 'Α- δαµίδη (προηγουμένως ἐστάλη καὶ σχετικὺὸν ὑπόμνημα) καὶ συγε- ζήτησε τοῦτο. Ἡ Γραμματεία ἕ- Ἑέφρασε τὴν ἀντίθεσιν τῆς Ορ- γανώσεως πρὸς τὺ µέτρον αὐτὺ καὶ ἀνέπτυξε τοὺς λόγους ἐπὶ τῶν ὑποίων ἐθάσισε τὴν ἀντίθεσίν της. Κατὰ τὴν ἐπαχολουθήσασαν συξήτησιν διεπιστώθη ὁμοφωνία εἰς τὸ ὅτι δὲν πρέπει νὰ πιέξεται ὃ καθηγητής, ὃ δὲ Γεν. Διευθυν- τῆς ἐδήλωσεν ὅτι πρόθεσις τοῦ Ὑπουργείου δὲν εἶναι νὰ τυπο- ποιήση ἢ Χαλουπιάση τοὺς καθη- γητάς. Ἐντὸς τοῦ ἀνωτέρω πνεύματος διεξήχθη καὶ ἡ συξήτησις μετὰ τοῦ ᾖἡΓεγικοῦ ᾿Ἐπιθεωρητοῦ κ. Κουτσάχου τὸν ὁποῖον ἐπεσχέφθη ἡ Τραμματεία τὴν Παρασχευὴν 9αν τρέχοντος. Ἡ συξήτησις διε- ξήχθη εἰς φιλικὴν ἀτμόσφαιραν καὶ μὲ πνεῦμα κατανοήσεως. Τε- λικῶς ἀπεφασίσθησαν τὰ ἀκόλου- θα: 1). Ἰρογραμματισμὸς Διμή- γωγ. Οὗτος θὰ γίνεται ὑπὸ τῶν παθηγητῶν τῶν διδασχόντων τὸ αὐτὸ µάθηµα εἰς µίαν τάξιν ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Συντονιστοῦ. 9) Ἠμερήσιον σχέδιον ἐργασίας. Δὲν θὰ ἐφαρμοσθῆ. Δύναται 6ε- θαίως ὅ καθηγητὴς νὰ καταρτίζη ἐὰν θέλη τοιοῦτον πρόγραµµα δι) ἴδιον λογαριασμόν. ᾿Εξυπακούεται ὅτι ὃ καθηγητὴς ποέπει νὰ εἶναι εἷς θέσιν νὰ ἀναφέρη, ὅταν καὶ ἐὰν ἐρωτηθῇῆ ὑπὺ τοῦ κ. ἔπιθεωρη- τοῦ, τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον θὰ κχάµη τὸ µάθηµα, ποῦ θὰ δώση ἔμφασιν, ποῖος εἶναι ὃ στόχος του κλπ. Αἱ ἀσκήσεις αἱ ὑποῖαι θὰ δί- δωνται εἲς τοὺς μαθητὰς πρέπει νὰ εἶναι ἐκ τῶν προτέρων προ- παρασκευασµέναι (εἷς τετράδιον Ἰ φυλλάδια). -.ο--ἕ-ᾱ---Ὃ---ο-- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ Παρακαλοῦνται οἱ συνάδελφοι νὰ ἁἀποστέλλουν τὰς συνεργα- οίας των διὰ τῶν ᾿Επαρχιακῶν Συµθουλίων ἣἡ ἀπ᾿ εὐθείας εἰς τὸ Κεντρικὸν Συμθούλιον (Μέ- γαρον Χατζησάθθα 4ος ὄροφος ἡ Τ.Κ. 2159 Λευκωσία) τὸ ἀργό- τερον μέχρι τῃς 25πς ἑκάστου μηνός). ρα) «0 «πο ΓΝΩΜΙΚΑ 'Ο σµλάθος δὲν ἔχει παρὰ ἕνα µόνο ἀφέντη' ὃ φιλόδο- ξος ἔχει γιὰ ἀφέντες ὅλους ὅσοι μποροῦν νὰ συµθάλουν στὴν ἐπιτυχία του. Φ ϱ , ος ι ι Όποιος ξέρει νὰ ὑπομένη τὰ πάντα μπορεῖ καὶ νὰ τολμᾶ τὰ πάντα. ΟΕΛΜΕΚ ΣΕΔΙΣ 3 Ἱχόλια ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ἆ δν στὰ αἰτήματα ποὺ ὑπέθαλε ἡ ὀργάνωσή µας εἷ- Ναι καὶ τὸ αἴτπμα τὸ σχετικὸ μὲ τὴν ἀναθεώρησῃη τῶν συντάξεων. Νομίζουµε πὼς εἶναι περιττὸ νὰ ἀναλύσουμε τὸ δίκαιο τοῦ αἱ- τήµατός µας ἁπιλῶς τονίζουµε πὠὼς ἡ Κυθέρνησπ, ποὺ ἔδινε γιὰ 386 ὁλόκληρα χρόνια καὶ 8 µῆνες μισθὸν πείνπς στὸν ἐκπαιδευτικό, φροντίζει μετὰ τὴν ἀφυππρέττισή του νὰ μὴ τὸν ἀφήσῃ ἀμέσως νὰ πεθάνῃ, καὶ τοῦ προσφέρει γιὰ ὁλόκληρα ζωὴ τιοὺ ἀνάλωσε ἆ- πάνω στὴν ἔδρα αὐτὰ τὰ ἐλάχι- στα, τὴν λεγόμενη οὐνταξη. Βεθαίως ἡ Κυθέρνπσπ.... ἔχει δώσει ὅλες τὶς ἁπαραίτητες προ: ὑποθέσεις, ὥστε τὰ παιδιὰ τῶν ἐκπαιδευτικῶν νὰ τύχουν Γυ- µνασιακΏς καὶ Πανεπιστημιακῇῆς μορφώσεως, ἀκόμα ἔδωσε τὶς δυνατότπτες στὸ», ἐκπαιδευτικὸ νὰ ἀποκτήση τὴν ἁπαραίττισπι στέγπ͵ νὰ λύσῃ γενικὰ ὅλα του τὰ προθλήµατα καὶ ἔτσι εἶναι ἡ- συχπ πὼς εὐεργέτησε τὸν ἐκπαι- δευτικὀ μὲ τὶς 60 περίπου λίρες ποὺ θὰ παίρνῃ γιὰ σύνταξη, για- τὶ μ' αὐτὲς θὰ ξοδεύπι καὶ γιὰ ἐνοίκιο καὶ γιὰ µόρφωσπ τῶν παιδιῶν του καὶ θὰ ἀντιμετωπίζη ὅλα τὰ ἔξοδα τῆς ζωῆς. σσ Ἡ σύνταξπ ποὺ μᾶς δόθτκε πρὶν λίγα Χρόνια πολὺ ἀπέχει ἀπὸ τοῦ νὰ ἁποτελπμ τὴν ὀρθὴ ἀντιμετώπισπ τοῦ προθλήµατος. Εἶναι καιρὸς πιὰ μὲ ἐπικε- φαλῆς ὅσους τελευ- ταῖα ἐπλήγνγπσαν ἀπὸ τὸ εὐεργετικὸ τοῦτο μέτρο νὰ ἀρχίοπι ἔντονος ἀγώνας γιὰ νὰ δικαιωθοῦμε’ οἱ ὑπεύθυνοι ἂς κοιτάξουν νὰ δοῦν τί συµθαίνει γύρω. τους. Καὶ τὰ πιὸ φτωχὰ κράτπ καὶ μάλιστα ἡ Ἑλλάδα, ποὺ πολλὲς φορές τὴν φέρνουν σὰν παράδειγµα, ἔχουν σὰν κύ- ριο µέληµά τους τοὺς συνταξι- ούὐχους. Ἐκεῖ καὶ ἰσχύουν ὅσα ἑ- μεῖς τώρα ζπτοῦμε νὰ ἐπιθάλου- µε καὶ ὁ συνταξιοῦχος παίρνει περισσότερα παρὰ ὅσα παίρνει ὅταν εὑρίοκεται στὴν ἐνεργὸ Ἄ- ππρεσία. 'Απλῶς γιὰ μιὰ μικρὴ σύγκρι- σπ καὶ ἀπόδειξη πὼς τὸ αἴτημα εἶναι δίκαιο ἀναφέρουμε πὼς ἡ σὐύνταξπ τοῦ Β. Γυμµνασιάρχου στὴν Ἑλλάδα μαζὶ μὲ τὰ δυὸ ταμεῖα εἶναι περίπου 9190 τὸν µμνα. Τί λέγουν οἱ ἁρμόδιοι ΝΑ ΣΗΚΩΘΗ Η ΤΑΦΟΠΕΤΡΑ ΤΣΙ χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τὸν νέο Ὑπουργὸ Παιδείας κ. ὁρῖξον Πετρίὸὃπ ἡ κατάστασπι µισθοδοσίας ποὺ ἐπικρατεῖ ἀπὸ τὸ πιὸ χαμπλὸ μέχρι τὸ πιὸ φπ- λὸ σκαλοπάτι τῆς ἱεραρχίας στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Στὴ συνέ- χεια ὁ κ. Ὑπουργὸς τόνισε πὼς οὔτε καὶ μιὰ προσαύὐξποπ δὲν μπορεῖ νὰ δοθΠΏ στὶς διάφορες δαθμίδες τῶν ἐκπαιδευτικῶν, γιατὶ ἀμέσως θὰ καλυφθῇ ὁ µι- σθὸς τοῦ ἐπομένου δαθμοῦ. Γιὰ νὰ δοθοῦν αὐξήσεις πρέπει νὰ σηκώσουμε τὴν ταφόπετρα: Πρέπει ὁ μισθὸς τῶν Τμπματαρ- χῶν, Γεν. ᾿Επιθεωρπτοῦ καὶ ΤἘ- πιθεωρπτῶν νὰ εἶναι ὁ ἴδιος μὲ τὶς ἀντίστοιχες θέσεις ο) ὅλα τὰ ἄλλα Ὑπουργεῖα. Τότε µόνον εἷ- ναι δυνατὸν νὰ ἀναπνεύσουν οἱ ἐκπαιδευτικοί. τὴν ἀνάγκα τούτη τόνισε καὶ ή ὀργάνωσή µας σὲ παλαιὸ ὑπό- µνημά τπς οτὶς 2.10.1969 κγιατὶ ἀπαιτούσαμε καὶ ἁπαιτοῦμε ὄχι προνοµιακὰἡ µεταχείρπσοπι ἀλλὰ ἴσπι µεταχείρισῃπ μὲ τοὺς ἄλλους ἐπιστήμονας κυδερνηπτικοὺς ὐ- παλλήλους. µΠιστεύουμε πὠὼς ἡ προσφορά µας ζὲν εἶναι κατώ- τερπ οὔτε µποιοτικῶς οὔτε πο- σοτικῶς ἀπὸ τὴν προσφορὰ ἅλ- λων κυθερνπτικῶν ὑπαλλήλων. Δεχόμαστε τὴν ὑπάρχουσα τά- ἔπ, φτάνει ἡ Κυθέρνπσπ νὰ ὅπ- λώσῃ ἐπισήμως καὶ νὰ τεκμπριώ- ση πὼς οἱ ἐκπαιδευτικοὶ εἶναι κατώτερη τἀξπ Ὀπμοσίων ὑπαλ- Ἀήλων. (Συνέχεια εἰς τὴν δην σελ.) τόκιον 27406, ὃν Εν .Ε Ἠτλ έρτο Τὸ Σ.Τ.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Λτδ. συμφώνως τῶν ὑπαρχόντων Κονονισμῶν δέ- χεται τὰς ἀκολούθους καταθέσεις ὑπὸ μελῶν καὶ µη: 1) Καταθέσεις εἰς πρώτην ζήτησιν (ὢ 3990. 2) Περιοδικὰς καταθέσεις δι’ ἴσων 24 συνε- χῶν μηνιαίων δόσεων (ὢ 536. 3) Καταθέσεις Προθεσµίας: α) διὰ ποσὸν µέ- χρι 31000 καὶ διὰ περίοδον μέχρις ἑνὸς ἔτους (ῷ 526. ϐ) διὰ ποσὸν ἀπὸ 5 1000 καὶ µέχρι 5 5000 διὰ περίοδον ἑνὸς ἔτους καὶ ἄνω, (ὢ 606. γ) διὰ ποσὸν πέραν τῶν 5 2000 καὶ διὰ περίοδον ἑνὸς ἔτους καὶ ἄνω (ὢ 67406. δ) διὰ ποσὸν 5 100 καὶ ἄνω καὶ διὰ περίοδον πέραν τῶν 13 μηνῶν (ὢ ἐπι- Τὸς καταθέσεις σας εἰς τὸ Σ.Τ.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Λτδ. Μέγαρον Χ΄΄ Σάόόα, 4ος ὄροφος 217, Λευκώσία Τηλ. 74133 -- Τ.Μ. 1237 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1970 δελτίον ΟΕΛΜΕΚ ΣΕΛΙΣ 5 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ὃν Μεταπτυχιακὸς πανεπιστημιακὸς τίτλος εἰς τὸν οἱ- κεῖον κλάδον ἢἤ ἰσοδύναμον προσον. 8. Κατάρτισοις εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ (6λ. Σπµ. (ι) κα- τωτέρω). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:-- (0 ᾿Αναφορικῶς πρὸς τὴν κατάρτισιν εἰς τὰ Παιδαγω- γικὰ ἐὰν οἱ ὑτιοψήφιοι -- α) δὲν ἔχουν διδαχθΏ παιδαγωγικᾳ µαθήµατα ἐν 1τῃ σχολῇ εἰς ἥν ἐφοίτησαν καὶ δὲν ἔχουν ᾱ- σκπθπ ἐν αὐτῃ ἐν τῇ πράξει εἰς τὸ διδακτικὸν ἔργον ἂ ϐ) δὲν κέκτηνται δίπλωμα ἢ πιστοποιητικὸν παι- δαγωγικῶν Δ Υ) δὲν ἔχουν ὑποστῃ ἐπιτυχῶς τὴν ὑπὸ τοῦ Υ- πουργείου Παιδείας ὀργανουμένην εἰδικὴν ὅδο- κιµασίαν εἰς τὰ παιδαγωγικὰ (θεωρίαν καὶ πρᾶ- ξιν) θὰ ὑποχρεοῦνται έντος διετίας ἀπὸ τοῦ διορισμοῦ των νᾶ ἀποκτήσουν παιδαγωγικὰ προ- σόντα ὡς εἰς (6) ἃ (ν) ἀνωτέρω. (τν) Οἱ μὴ κατέχοντες ἁπολυτήριον ἑξαταξίου σχκο- Ἀείου ἢἩ ἄλλου ἀντιστοίχου τοιούτου µέσπς ἐκπαι. δεύσεως τῆς Κύπρου ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ -- θά δύ- νανται νἁ εἶναι ὑποψήφιοι διὰ διορισμὀν ἐὰν -- α) κέκτπνται τὸ Γενικὸν Πιστοποιπτικὸν ἸἘκπιαι- δεύσεως τὸ ἀπιαιτούμενον ὑπὸ τοῦ Πανεπιστπ- µίου τοῦ Λονδίνου δι’ εἰσδοχὴν εἰς αὐτὸ ἡ ἂν- τίστοιχον τούτου ἑτέρας ξέντς χώρας, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ διαλαμθάνπται ἐπιτυχία εἰς τὰ Νέα Ἑλληνικὰ εἰς προκεχωρηµένον ἐπίπεδον ὦ Λ ή ϐ) ἔχουν ὑποστῃ ἐπιτυχῶς ἐξέτασιν εἰς τὰ Νέα Ἑλληνικὰ ἐπιπέδου Στ᾽ τάξεως γυμνασίου, διενερυγουµένην ὑπὸ τοῦ 'Ὑπουργείου Παιδείας. Εἰς τὴν περίπτωσιν μὰ Ἑλλήνων ὑποψηπφίων διὰ διορισμὸν εἰς τὰν θέσιν Καθηγπτοῦ Ἑένων Γλωσσῶν θὰ ἰσχύπ µόνον τὸ (α) ἀνωτέρω ᾱἄ- νευ τῆς περὶ Νέων 'Ελληνικῶν προὐποθέσεως. (9. Πρὸς ἀντιμετώπίοιν προθλπµάιων ἀφορώντων εἰς τὴν κρίσιν περὶ ἰσοτιμίας ἡ μὴ προσόντων ἢ ἔκπαι- δευτικῶν ἱδρυμάτων καὶ εἰς τὴν ἀξιολόγηπσιν τοῦ ἐπιπέδου προσόντων ἢ ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ παρόντος Σχεδίου Ὑππρεσί- ας καθιεροῦται διαδικασία, ὡς ἤθελε ρυθµισθῇ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας δι’ ὁδηνγιῶν ἐκδιδομέ γων ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὀν. Β. Διὰ Προαγωγὴν 1. Εἰὶς τὴν θέσιν ταύτην προάγεται Καθηπγπτὴς εὗρι- σκόµενος ἐπὶ τῆς κλίµακος ΕΒ.6, ἐὰν -- α) κατέχῃ τὰ προσόντα τὰ ἀπαιτουμενα διὰ πρῶ: τον διορισμὸν εἰς τὴν θέσιν ζαθπυγπτοῦ ἐπὶ τῆς κλίµακος Β.3. ΣΗΜ.:--- Οἱ ἐν τῇ ὑππρεσίᾳ κατὰ τήν Ίπν Ιου: λίου 1969 Καθηγηταὶ ἐπὶ τῆς κλίµακος Β.3 προ” αγόμενοι εἰς τὴν θέοιν Καθηνπτοῦ ἐπὶ τῃς κλἰ- µακος Β.6 δύνανται νὰ προάγωνται, τπρουμέ- µένων τῶν λοιπῶν ὅρων, καὶ εἰς τὴν θέσιν Κα θηγπτοῦ ἐπὶ τῆς κλίµακος Β.10 ἔστω καὶ ἑὰν δὲν κατέχουν τὰ ἀπαιτούμενα προσόντα διὰ πρῶτον διοριομὸν εἰς τὴν θέσιν Καθπγπτοῦ ἐπὶ τῆς κλίµακος Β.3. ϐ) Εχῃ συμπληρώσει τοὐλάχιστον ἑνὸς ἔτους ὑ- ππρεσίαν ἐπὶ τοῦ ἀνωτάτου σπµείου τῆς κλί- µακος ΕΒ.6. ΣΗΜ.:-- Μέχρι τῆς Ίπς Σεπτεµθρίου 1975, τῃ’ ρουµένων τῶν λοιπῶν ὅρων, προάγεται ὁ ἔχων ουνολικὴν ἐκπαιδευτικὴν ὐππρεσίαν τοὐλάχι- στον Ι4 ἐτῶν ἔστω καὶ ἐὰν οὗτος δὲν θὰ ἔχπ συμπλπρώσει ἑνὸς ἔτους ὑππρεσίαν ἐπὶ τοῦ ἆ- νωτάτου σπμµεῖου τῆς κλίµακος ΕΒ.6. ν) Εχῃ κατὰ τὰ τελευταῖα πέντε ἔτπ εὐδόκιμον ὑππρεσίαν ὡς καὶ πρόσθετα εἰδικὰ προσόντα ἀποκτώμενα διὰ τῆς ἐπὶ ἕν τούὐλάχιστον πλῆ- ρες ἀκαδπμαϊκὸν ἔτος μετεκπαιδεύσεως εἰς εἰ- δικὴν σχολἠν τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐγκρινομένην ὗ- τιὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ θεθαιούµενα διὰ σχετικοῦ πιστοποιπτικοῦ σπουδῶν. 2, Εἰς τὴν θέσιν ταύτην δύναται νὰ προάγηται καὶ Καθηγητὴς εὑρισκόμενος ἐπὶ οἰασξήποτε χαμηλο: τέρας μισθολογικῆς κλίµακος ἑὰν οὗτος ἀποκτή» σπ ἐπιγενομένως τὰ ἀπαιτούμενα διὰ τὴν εἰδικό: τητά του προσόντα διὰ πρῶτον διορισμὸν εἰς τὴν θέσιν Καθωγητοῦ ἐπὶ τῆς κλίµακος Β.ἱ0. ΚΛΒΗΓΗΤΗΣ Ἐπὶ Μισθολογικῆς Ελίμαχκος Ὦ.6 ϱ912Χ24- -1032Χ90--1242. (Θέσις Προαγωγῆς). Καθήκοντα καὶ Εὐθῦναι: 1. Διδακτικὰ καθήκοντα ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ὡρολογίου καὶ ἀναλυτικοῦ προγράµµατος, εἰς ἁς τάξεις καὶ τµήµατα ἤθελεν ὀρίσει ὁ διευθυντὴς τοῦ σχολείου. Ἐνεργὸς συμμετοχὴ εἰς ἁπάσας τὰς ἐργασίας, ἐκ- δπλώσεις καὶ ὅραοτπριότητας τοῦ σχολείου. Οἱαδήποτε ἄλλα καθήκοντα ἤθελον ἀνατεθη εἰς αὐτὸν πρὸς τὸ συμφέρον τῶν μαθητῶν, τοῦ σχο- λείου καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως ἐν γένει. ᾽Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Ἑπταετὴς τοὐλάχιστον ὑππρεσία εἰς τὴν θέσιν Καθπγητοῦ ἐπὶ τῆς κλίµακος Β.3 Δ Συνολικἡ ἐκπαιδευτικὴ ὑππρεσία τοὐλάχιστον ἑπτὰ ἐτῶν, ἐκ τῶν ὁπιοίων τὸ τελευταίῖον ἔν τοὐλάχιστον ἔτος εἰς τὴν θέσιν Καθπγητοῦ ἐπὶ τῃς κλίµακος Β.3 νοουµένου ὅτι ὁ ὑποψήφιος κατέχει τὰ ἁπαι: τούµενα προσόντα διὰ πρῶτον διοριομὸν εἰς τὴν θέσιν Καθπγπτοῦ ἐπὶ τῆς κλίµακος Β.8. ΣΗΜ.:--- Οἱ ἐν τῇ ὑππρεσίᾳ κατὰ τὴν ἰπν ᾿Εουλίου 1969 Καθηγηταἰὶ ἐπὶ τῆς κλίµακος Β.3 οἱ ἔχοντες ἢ συμπλπροῦντες ὐππρεσίαν ὡς ἀνωτέρω προάγον- ται, τπρουµένων τῶν λοιπῶν ὄρων, εἰς τὴν θέσιν Καθηνγπτοῦ ἐπὶ τῆς κλίµακος Β.6 ἔστω καὶ ἐὰν δὲν κατέχουν τὰ ἀπαιτούμενα Προσόντα διὰ πρῶτον διορισμὸν εἰς τὴν θέσιν Καθπυπτοῦ ἐπ. τᾶς κλίµα- κος Β.8. Βαθμολογία τοὐλάχιστον 19 εἰς τὰς δύο τελευταί- ας, ἐντὸς τῆς τελευταίας πενταετίας, ἔμπιστευτι- κἁὰς ἐκθέσεις, ἐξ ὤν ἡ νεωτέρα νὰ μή εἶναι πα- λαιοτέρα τοῦ ἀμέσως προπγουµένου σχολικοῦ ἕ- τους Δ Βαθμολογία τοὐλάχιστον 19 εἰς τὴν τελευταίαν ἐμ- πιστευτικὴν ἔκθεσιν ἐφ᾽ ὅσον αὖὗτιι δὲν εἶναι πια- λαιοτέρα τοῦ ἀμέσως προπγουµένου σχολικοῦ ἕ- τους καὶ δὲν ὑπάρχει ἄλλη ἔκθεσις ἐντὸς τῆς τελευταίας τιενταετίας. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ἐπὶ Μισθολογικῆς Ελίμαχος Ὦ.3 Φ768Χ24---Ι008Χ30- 1098. (Θέσις Πρώτου Διορισμοῦ καὶ Προαγωγῆς). Καθήκοντα καὶ Εὐθῦναι: 1. Διδακτικὰ καθήκοντα ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ὠρολογίου καὶ ἀναλυτικοῦ προγράµµατος, εἰς ἃς τάξεις καὶ τμήματα ἤθελεν ὁρίσει ὁ διευθυντἠς τοῦ σχολείου. Ἐνεργὸς συμμετοχὴ εἰς ἁπάσας τὰς ἐργασίας, ἐκ- δηλώσεις καὶ δραστηριότητας τοῦ σχολείου. Οἰαδήποτε ἄλλα καθήκοντα ἤθελον ἀνατεθῆ εἰς αὐτὸν πρὸς τὸ συμφέρον τῶν μαθπτῶν, τοῦ σχο- Ἀείου καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως ἐν γένει, ᾽Απαιτούμενα Προσόντα: Α. (α) 1. Β, ΔΙΑ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΝ Διὰ τὴν Σωματικὴν ᾿Αγωγὴν ᾽Απολυτήριον ἐξαταξίου ἑλληπνικοῦ σχολείου ἡ ἅλ- Ἀου ἀντιστοίχου τοιούτου µέσης ἐκπαιδεύσεως τᾶς Κύπρου ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ (6λ. Στο. {ιδ κατω- τέρω). Πτυχίον τῆς Ἐθνικῆς ᾽᾿Ακαδημµίας Σωματικῆς ΄Αγω- γῆς Ἑλλάδος ἡ ἰσοδυνάμου ἑτέρας σχολῆς ή Μ ᾳ) Πτυχίον Διδασκαλείου.’ Παιδαγωγικής ᾿᾽Ακαδιι- μίας ἢ ἰσοδύναμον προσὸν καὶ ϐ) Δίπλωμα εἰδικῆῃς σχολῆς Σωµατικῆς ὀγωγηῆς κτώµενον κατόπιν μονοετοῦς τοὐλάχιστον φοι- τάσεως. Κατάρτισις εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ (6λ. Σηµ. (μι) κα- τωτέρω). ΣΗΜ.:--- Οἱ ὑποψήφιοι οἱ κατέχοντες τὰ εἰς (α) καὶ (6) (6) 1. τῆς παραγράφου 2 ἀνωτέρω ἀναφερόμενα προ- σόντα, ἐφ᾽ ὅσον ἔχουν μονοετοῦς φοιτήσεως δίπλωμα εἰδικῆς σχολῆς, διορίζονται µόνον ἑὰν δὲν ὑπάρχουν ἄλλοι ὑτιοψήφιοι. Διὰ τὰς Ἑένας Γλώσσας ᾽Απολυτήριον ἑξαταξίου ἑλλπνικοῦ σχολείου ἢ ἅλ- λου ἀντιστοίχου τοιούτου µέσης ἐκποιδεύσεως τς Κύπρου ἣ τοῦ ἐξωτερικοῦ (6λ. Σημ. {(ι) κατω- τέρω). Δίπλωμα εἰδικῆς σχολΠς τῆς οἰκειας γλώσσπς/φι- λολογίας τριετοῦς τοὐλάχιστον κανονικοῦ µεταγυ- μνασιακοῦ κύκλου σπουδῶν β α) Πτυχίον Διδασκαλείου/Παιδαγωγικῆς ᾿”Ακαδη- μίας ἢ ἰσοδύναμον προσὸν καὶ ϐ) Δίπλωμα διδασκαλίας τᾶς ᾽Αγγλικῆς, Γαλλικᾶς Β ἄλλης διδαοκοµένης ὡς ξέντις γλὠώσσης, κτώ- μενον κατόπιν μονοετοῦς τοὐλάκιστον φοιτή- σεως εἰς τὸ ἐξωτερικόν. Κατάρτισις εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ (Θ6λ. Σπμµ. {(ιι) κα- τωτέρω)., (Υ) διὰ τὴν Γεωγραφίαν 1. (6) 1. (2) 1. 8. ᾽Απολυτήριον ἑξαταξίου ἑλλπνικοῦ σχολείου ἢ ἄλ- λου ἀντιστοίχου τοιούτου µέσης ἐκπαιδεύσεως τῇᾷς Κύπρου ἡ τοῦ ἐξωτερικοῦ (6λ. Σπµ. {(ι) κατω- τέρω). καὶ 6) Δίπλωμα Γεωγραφίας τοῦ Πανεπιοτηµίου τοῦ Λονδίνου ἢ ἰσοδύναμον προσὀν. Κατάρτισις εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ (6λ Σημ. (αι) κα- τωτέρω). Διὰ τὴν Τέχνην / Χειροτεχνίαν ᾽Απολυτήριον ἐξαταξίου ἑλληνικοῦ σχολείου ἡ ἅλ- λου ἀντιστοίχου τοιούτου μέσης ἐκτιαιδεύσεως τῆς Κύπρου ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ (6λ. Σπμµ. (4). κατω- τέρω). Δίπλωμα εἰδικῆς σχολῆς τριετοῦς τοὐλάχιστον κα- νονικοῦ μεταγυμνασιακοῦ κύκλου σπουδῶν ἢ α) Πτυχίον Διδασκαλείου/Παιδαγωγικῆς ᾿ἸΑκαδη- μίας ἢ ἰσοδύναμον προσὸν καὶ ϐ) Δίπλωμα πιστοποιπτικὸν Τέχνης/ Χειροτεχνίας κτώµενον κατόπιν μονοετοῦς τοὐλάχιστον Φφοι- τήσεως εἰς τὸ ἐξωτερικόν. Κατάρτιοις εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ (Θ6λ. Σημ. (μι). κα- τωτέρω). Διὰ τὴν Μουσικὴν ᾽Απολυτήριον ἐξαταξίου ἑλλπνικοῦ οχολείου ἡ ἅλ λου ἀντιστοίχου τοιούτου µέστις ἐκπαιδεύσεως τῆς Κύπρου ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ (6λ. ἆΣπµ. {(ι) κατω- τέρω). Πτυχίον/δίπλωµα ἐπιτπέδου τοὐλάχιστον Αρμονίας ὠδείου ἢ µουσικῆς σχολῆς, διὰ τὴν ἀπόκτπσιν τοῦ ὁποίου ἀπαιτοῦνται τριετεῖς τοὐλάχιστον κανονικαὶ οπουδαἰὶ καὶ Πτυχίον Διδασκαλείου/Παιδαγωγικῆς ᾿Ακαδημίας ἢ ἰσοδύναμον προσὸν Δ Πιστοποιπτικὸν/δίπλωµα ἀπονεμόμενον κατόπιν εἰδικῶν κρατικῶν ἐξετάσεων διὰ τὴν διδασκαλίαν τῆς Μουσικῆς. Κατάρτιοις εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ (6λ. Σημ. (ιτ) κα- τωτέρω)., ΣΗΜΕΙΩΟΣΕΙΣ:--- οὐ (τν) Καθπγηταὶ τῶν εἰς (6)--(ε) ἀνωτέρω ἀναφερομέ- νων. εἰδικοτήτων διορίζονται µόνον ἐὰν δὲν Ψ- πάρχουν ἄλλοι ὑποψήφιοι κατέχοντες τὰ ὁριζόμε- να διὰ πρῶτον διορισμὸν προσόντα εἰς τὴν θέσιν Καθηγητοῦ ἐπὶ τῃς κλίµακος Β.10 τῆς ἀντιστοίχου εἰδικότητος, Οἱ μὴ κατέχοντες ἁἀπολυτήριον ἑξαταξίου ἑλληνι- κοῦ σχολείου ἢ ἄλλου ἀντιστοίχου τοιοὐτου µεσηως ἐκπαιδεύσεως τῆς Κύπρου ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ θὰ δύνανται νὰ εἶναι ὑποψήφιοι διὰ διορισμὸν ἐὰν --- αᾱ) κέκτπνται τὸ Γενικὸν Πιστοποιπτικὸν Ἐκπαιδεύ. σεως τὸ ἀπαιτούμενον ὑπὸ τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Λονδίνου δι’ εἰσδοχὴν εἰς αὐτὸ ἣἡ ἀντίστοι- (αι) (ν) μ-- Κλ χον τούτου ἑτέρας ξένης χώρας, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ διαλαμθάνηται ἐπιτυχία εἰς τὰ Νέα Ἑλλπ- νικὰ εἰς προκεχωρηµένον ἐπίπεδον, ϐ) ἔχουν ὑποστπ ἐπιτυχῶς ἐξέτασιν εἰς τὰ Νέα Ἑλληνικὰ ἐπιπέδου Στ΄ τάξεως γυμνασίου, διε- νεργουµένηπν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Εἰς τὴν Ππερίπτωσιν μὴ Ελλήνων ὑποψπφίων διὰ διορισμὸν εἰς τὴν θέσιν Καθπγητοῦ Ῥένων Γλωσ- σῶν θὰ ἰσχύπ µόνον τὸ (α) ἀνωτέρω ἄνευ τῇς πε- ρὶ Νέων 'Ελληνικῶν προὐποθέσεωσς. ᾿Αναφορικῶς πρὸς τὴν κατάρτιοιν εἰς τὰ Παιδαγω- γικὰ ἐὰν οἱ ὑτιοψήφιοι -- α) δὲν ἔχουν διδαχθμβ παιδαγωγικὰ µαθήµατα ἐν τῇ σχολῃ εἰς ἤν ἐφοίτησαν καὶ δὲν ἔχουν ἁ- σκπθή ἐν αὐτῇῃ ἐν τῇ πράξει εἰς τὸ διδακτικὸν ἔργον ἢ ϐ) δὲν κέκτπνται δίπλωμα ἢ πιστοποιπτικὸν παι- δαγωγικῶν ἡ Υ) δὲν ἔχουν ὑποστῃῆ ἐπιτυχῶς τὴν ὑπὸ τοῦ ἹΎ- πουργείου Παιδείας ὀργανουμένην εἰδικὴν ὅο- κιµασίαν εἰς τὰ παιδαγωγικὰ (θεωρίαν καὶ πρᾶ- ξιν) θὰ ὑτιοχρεοῦνται ἐντὸς διετίας ἁτιὸ τοῦ διορισμοῦ των νὰ ἀποκτήσουν παιδαγωγικὰ προ- σόντα ὡς εἰς (6) ἃ (Υ) ἀνωτέρω. Πρὸς ἀντιμετώπισιν προθληµάτων ἀφορώντων εἰς τὴν κρίσιν περὶ ἰσοτιμίας ἢ μὴ προσόντων ἢ ἐκπαι- δευτικῶν ἱδρυμάτων καὶ εἰς τὴν ἀξιολόγησιν τοῦ ἐπιπέδου προσόντων ἢ ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ παρόντος Σχεδίου Ύππρε- σίας καθιεροῦται διαδικασία, ὡς ἄθελε ρυθµισθή ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας δι’ ὁδηγιῶν ἐκδιδο- µένων ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν. ΔΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΝ Ἐπταετὴς τοὐλάχιστον ὑππρεσία εἰς τὴν θέσιν Καθηγπτοῦ ἐπὶ τῆς κλίµακος ΕΒ.2. Βαθμολογία τοὐλάχιστον 19 εἰς τὰς δύο τελευταί- ας, ἐντὸς τῆς τελευταίας πενταετίας, ἐμπιστευτι- κάς ἐκθέσεις͵ ἐξ ὧν ἡ νεωτέρα νὰ μὴ εἶναι παλαιο- τέρα τοῦ ἁἀμέσως προηγουμένου σκολικοῦ ἔτόυς καὶ δὲν ὑπάρχει ἄλλη ἔκθεσις ἐντὸς τῇς τελευ- ταίας πενταετίας. ΘΗΓΗΤΗΣ ἘἨπὶ Μισθολογιχῆς Ελίμανχες ΕΒ.2 5560ΟΧ24- 872Χ30--962. (Θέσις Πρώτου Διορισμοῦ). Καθήκοντα χαὶ Εὐθῦναι: 1. Διδακτικὰ καθήκοντα ἐν τῷ πλαισίψ τοῦ ὡρολογίου καὶ ἀναλυτικοῦ προγράµµατος, εἰς ἁς τάξεις καὶ τµήµατα ἤθελεν ὀρίσει ὁ διευθυντὴς τοῦ οχολείου. Ἐνεργὸς συμμετοχὴ εἰς ἁπάσας τὰς ἐργασίας, ἑκ- δπλώσεις καὶ ὅραστηριότητας τοῦ οχολείου. Οἰαδήποτε ἄλλα καθήκοντα ἤθελον ἀνατεθπ εἰς αὐτὸν πρὸς τὸ συμφέρον τῶν μαθητῶν, τοῦ χο: λείου καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως ἐν γένει. ᾽Απαιτούμενα Προσόντα: (α) 1. Διὰ τὰ Οἰχοχυρικὰ ᾽᾿Απολυτήριον ἑξαταξίου ἑλλπνικοῦ σχολείου ἢ ἅλ- λου ἀντιστοίχου τοιούτου μέσης ἐκτιαιδεύσεως τῃς Κύπρου ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ (6λ. Σημ. (μι) κατω- τέρω). Πτυχίον τῆς Χαροκοπείου Σχολῆς Οἰκιοκῆς Οἰκονο- μίας ἃ ἰσοδύναμον προσὀν. Κατάρτισις εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ (6λ. Σημ. (μι) κα- τωτέρω). Διὰ Ἑοηθητικὰ --- Τεχνικὰ Μαθήματα ᾽Απολυτήριον ἐξαταξίου ἑλλπνικοῦ σχολείου ἃ ἄλ- λου ἀντιστοίχου τοιούτου µέσπς ἐκπαιδεύσεως τῆς Κύπρου ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ (6λ. Σπμµ. (ι) κατω- τέρω). Δίπλωμα΄ πιστοποιητικὸν κτώµενον κατόπιν διετῶν τοὐλάχιστον εἰδικῶν μεταγυμνασιακῶν σπουδῶν. Κύπρου ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ (6λ. Σπµ. (τι) κατω- τωτέρω). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:-- οὐ (1) (αι) (ιν) Ὑποφήφιοι κατέχοντες τὰ εἰς (6) ἀνωτέρω προ- οόντα δύνανται νὰ διορισθοῦν µόνον ἑἀν -- α) δὲν ὑπάρχουν ἄλλοι ὑποψήφιοι διὰ τὴν αὐτὴν Εἰδικότητα κατέχοντες τὰ ὁριζόμενα διὰ πρῶ- τον διορισμὸν προσόντα εἰς θέσιν Καθηγητοῦ ἐπὶ κλίµακος Β.Ι10 ἢ Β.9 ἀντιστοίχως, καὶ ϐ) αἱ ἀνάγκαι τῆς δηµοσίας ἐκπαιδευτικῆς ὑππρε- σίας εἶναι τοιαῦτα ὥστε νὰ ἐπιθόλληται ὁ διο- ρισμὸς πρὸς πλήρωσιν ὑὐφισταμένων κενῶν. Οἱ μἡ κατέχοντες ἀπολυτήριον ἐξαταξίου ἑλληνι- κοῦ σχολείου ἢ ἄλλου ἀντιστοίχου τοιούτου µέσπς ἐκπαιδεύσεως τῆς Κύπρου ἢ τοῦ ἑἐξωτερικοῦ θὰ δύνανται νὰ εἶναι ὑτοψήφιοι διὰ διορισμὸν ἐὰν -- α) κέκτηνται τὸ Γενικὸν Πιστοποιπτικὸν Ἐκπαι- δεύσεως τὸ ἀπαιτούμενον ὑπο τοῦ Πανεπιστη- μίου τοῦ Λονδίνου δι’ εἰσδοχὴν εἰς αὐτὸ ἢ ἀν- τίστοιχον τούτου ἑτέρας ξένπς χώρας, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ διαλαμθάνπται ἐπιτυχία εἰς τὰ Νέα Ἑλλπνικὰ εἰς προκεχωρπµένον ἐπίπεδον ἣ ϐ) ἔχουν ὑποστήῆ ἐπιτυχῶς ἐξέτασιν εἰς τὰ Νέα Ἑλληνικὰ ἐπιπέδου Στ΄ τάξεως γυμνασίου, διενεργουμένπν ὑπὸ τοῦ 'Ὑπουργείου Παιδείας. ᾿Αναφορικῶς πρὸς τὴν κατάρτισιν εἰς τὰ Παιδα- γωγικὰ ἐὰν οἱ ὑποψήφιοι --- α) δὲν ἔχουν διδαχθῆ παιδαγωγικὰ µαθήµατα ἐν τῇ σχολῇ εἰς ἥν ἐφοίτηπσαν καὶ δὲν ἔχουν ἆ- σκπθη ἐν αὐτῃ ἐν τῇ πράξει εἰς διδακτικὸν ἔργον ἂ ϐ) δὲν κέκτηνται δίπλωμα ἢ πιστοποιητικὸν παι- δαιγωγικῶν ἃ Υ) δὲν ἔχουν ὑποστῃ ἐπιτυχῶς τὴν ὑπὸ τοῦ 'Υ- πουργείου Παιδείας ὀργανουμένην εἰδικὴν δο- κιµασίαν εἰς τὰ παιδαγωγικἀὰ (θεωρίαν καὶ πρᾶ- ξιν) θὰ ὑποχρεοῦνται ἑντὸς διετίας ἀπὸ τοῦ διορισμοῦ των νὰ ἀποκτήσουν παιδαγωγικἀὰ προ- σόντα ὡς εἰς (6) ἢἃ (Υγ) ἀνωτέρω. Πρὸς ἀντιμετώπισιν προθληµάτων ἀφορώντων εἰς τὴν κρίσιν περὶ ἰσοτιμίας ἢ μὴ προσόντων ἢ ἐκπαι- δευτικῶν ἱδρυμάτων καὶ εἰς τὴν ἀξιολόγησιν τοῦ ἐπιπέδου προσόντων ἢ ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ παρόντος Σχεδίου ὙὝππρε- οίας καθιεροῦται διαδικασία, ὡς ἤθελε ρυθμµιοθῇ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας δι’ ὁδπγιῶν ἐκδιδο- µένων ἁτιὸ καιροῦ εἰς καιρόν. ΣΕΛΙΣ 6 δελτίον ΟΕΛΜΕΚ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1970 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ........ ΣΥΠΕΡΓΑΣΙΑΙ ........ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ «........ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ «νε ενε.. ΡΕΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΧ0ΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΠΛΙΛΕΗΛΙ Τοῦ χ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Καθηγητοῦ τῆς Μουσιχῆς στὸ Παγκύπριο Γυμνάσιο χαὶ Προέδρου τοῦ Συνδέσμου τῶν Ἰαθηγητῶν Μουσικῆς, Στὴν ἐποχὴ τῆς διάσπασης τοῦ ἀτόμου καὶ τῆς καταπλη- κτικῆς προόδου τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, στὴ σημερινὴ µε- γαλειώδη προσπάθεια τοῦ ἀν- θρώπου νὰ κατακτήση τὸ σύμπαν καὶ νὰ ἐπιτύχη ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερη ὑλικὴ ᾱ- νεση, ποιὸς εἶναι ὁ ρόλος, ποιὰ ἡ θέση, ποιά ἡ συµθο- λἡ τῆς μουσικῆς στὴ ζωή µας καὶ εἰδικώτερα στὰ πνευµατι- κά µας φυτώρια, στὰ σχολειά μας Ὅταν ἕνα µεγάλο µέρος τῆς ἀνθρωπότητας, σωµπερι- λαμθανομένων καὶ μικρῶν ᾱ- θώων παιδιῶν, πεθαίνουν ἀπὸ πεῖνα, ὅταν τὸ αἷμα χύνεται ποτάµι σὲ πλεῖστα σημεῖα τῆς γῆς, ὅταν τὸ φάσμα τοῦ πολε- µου πλανᾶται πάνω ἀπὸ τὸν ὀρίζοντα καὶ ἀπειλεῖ μὲ ἆφα- νισμὸ τὴ ζωὴ στὸν πλανήτη µας, ὅταν ἁκόμα ἀντίθετα συμφέροντα ἀγωνίζονται μὲ κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο µέσο νὰ ἐπικρατήσουν στὸν κὀσµο, ποιὸς ἀλήθεια θὰ πρόσεχε, ποιὸς θᾶδινε σηµασία στὸ µά- θηµα τῆς μουσικῆς Θἄξιζε ᾱ- βΡαγε τὸν κόπο Κι’ ὅμως. Εἶναι πιὰ γενικἀ παραδεχτό, πὼς τὴν ἀνθρωπό- τητα, φυσικὰ καὶ τοὺς ἄρχον- τες, θασανίζει ἕνα πρώὠτοφα- γὲς ἄγχος, μιὰ τρομερὴ ἔντα- ση. Κι’ εἶναι γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ποὺ ἔχει τελευταῖα σηµειωθῆ στροφὴ πρὸς τὰ ἀνθρωπιστικὰ µαθήµατα. Νὰ καλλιεργηθῆ καὶ ὁ ψυχικὸς κόσμος τοῦ ἀν- θρώπου παράλληλα πρὸς τὸν πνευματικό, γιὰ νὰ ἐπέλθη ἡ ἀναγκαία καὶ τόσο ποθητὴ ἁρμονικὴ ἰσορροπία ποὺ σἠ- µερα δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει. Γιὰ νὰ θ6ροῦν δηλαδη οἱ ἄν- θρωποι τὸ δρόµο τους, τὸν ᾱ- ληθινὸ προορισμό τους, νὰ λόσουν τὶς διαφορές τους εἰ- ρηνικἁ καὶ μὲ ἁμοιθαία κατα- νόηση, νὰ ζήσουν εὐτυχισμέ- νοι ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλο, χωρὶς Φφόθο, προκατάληψη καὶ ἐχθρότητα, καὶ νὰ τραγουδή- σουν ἕνα παγκόσμιο τραγού- δι τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρή- νης, χρειάζεται ψυχικἡ γαλή- νη καὶ ἠρεμία, ἐξαγωγὴ τοῦ ἄγχους ἀπὸ τὰ στήθεια τους, αἴσθημα ἀσφάλειας, εἰρήνη στὸ μυαλὸ καὶ στὴ σκέψη. ἄι ἂν στὴ σημερινὴ γενιὰ δὲν δό- θηκε ἡ εὐκαιρία νὰ ἔχη ὅλ᾽ αὐτά, θὰ ἦταν ἔγκλημα νὰ τὰ στερήσωµε ἀπὸ τὴ γενιὰ ποὺ μᾶς ἔρχεται, ἀπὸ τὰ παιδιά μας, Εἶναι καιρὸς νὰ γίνη πιὰ πίστη στὸν καθένα µας πὠς πρέπει νὰ κτυπηθῆ ἁἀλύπητα καὶ χωρὶς καθωστέρηση ἡ ἔν- ταση ποὺ ἐπικρατεῖ, γιὰ χί- λιους δυὸ λόγους, στὰ παιδιά µας σήµερα. Κι’ ἕνα ἀπὸ τὰ δυναµικώτερα καὶ ἄποτελε- σµατικώτερα «ὅπλα» ποὺ µπο- ροῦμε νὰ διαθέσωµε γιαὐτὸ τὸ σκοπὀ, εἶναι καὶ τὸ µάθη- μα τῆς μουσικῆς. Μερεύει τὸν ἄνθρώπο ἡ μουσική, ἡ καλὴ μουσική. Τοῦ ἐξευγενίζει τὰ αἰσθήματα, τὸν κάνει νὰ ἔξε- χνᾶ τὸν πόνο καὶ τὶς ἔγνοιες τῆς ζωῆς, τοῦ δίνει διέξοδο στὴ χαρὰ καὶ στὴ λύπη. Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς πὼς οἱ πρὀγονοί µας ἔδιναν τόση σηµασία στὴ μουσική, θεοποιώντας την στὸ πρόσωπο τοῦ ᾽Απόλλωνα καὶ ἀφιερώ- νοντάς την στὴ θρησκεία. Ποιὸ νὰ ἀναφέρει κανείς, τὸν “Ο- µηρο ποὺ πίστευε πὼς ἡ µου- σικὴ σταματοῦσε ἀκόμα καὶ τὸ αἷμα ἀπὸ τὶς πληγὲς «ἐπ᾽ ἀοιδᾷ δ᾽ αἷμα κελαινὸν ἔσχε- θον», τὸν Εὐριπίδη πού ἔλεγε πὼς γιάτρευε τὰ ψυχικὰ νοσή- µατα «νοσοῦσα δ᾽ εὖ πῶς τὴν νόσον καταστρέφου᾽ εἰσὶν ἔ- πωδαίῦ, τὸν Πλάτωνα ποὺ γιαὐτὸν ἡ μουσικὴ ἥταν «αὖ- τὴ αὕτη ἡ Φιλοσοφία», τὸν Αριστοτέλη ποὺ γιαὐτὸν ἦταν «ἁπόλαυσις ἐντονωτέρα της ποιήσεως» καὶ προκαλαοῦσε τὴν «κάθαρσιν τῆς ψυχῆς» ἢ τέλος τὸν χαρακτηριστικὸ ᾱ- φορισμὸ τοῦ Σαίξπηρ γιὰ τὸν ἄνθρώπο ποὺ δὲν ἐκτιμᾶ τὴ μουσικἡ «... Πἱ5 ΒΗ18ΟΠΟΩ5 Άτε αατὶς ας Ἐτεοας. 1ιεῖ πο 5µοἹ πιαπ ὃε8 {τιαςίεά”. Εἶναι μὲ αὐτὸ τὸ φακὸ ποὺ θὰ δοῦμε καὶ θά τοποθετήσου- µε τὸ µάθηµα τῆς μουσικῆς στά σχολειά µας, ἐπισημαί- νοντες λόγῳ τῆς µακρόχρο- νης πείρας µας, ἑλλείψεις καὶ εἰσηγούμενοι τρόπους θελτίω- σης, γιὰ τὸ καλὸ τῶν παιδιῶν μας, τὰ ὁποῖα θὰ ἀποτελέσουν τὴν κοινωνία τῆς αὔριον, τὴν μοναδικὴ ἐλπίδα τῆς πατρίδας μας. Πρὶν λίγα ἀκόμα Χρόνια, τὸ µάθηµα τῆς «ΩὨδικῆς» ὅπως λεγότανε τότε, ἤτανε προνό- μιο ἐλαχίστων μεγάλων σχολείων τῶν πόλεων, σὰν τὸ ἔσχατο τῶν μαθημάτων ἔστω. ᾿Απὸ τὸν καιρὸ τῆς ᾱ- νακηρύξεως τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἡ ὤθηση ποὺ δό- θηκε στὸ µάθηµα αὐτὸ εἶναι τεράστια. Προσοντοῦχοι καθη- γητὲς μουσικῆς, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους δίδαξαν προη- γούμµενα μὲ ἐπιτυχία τὸ µάθη- μα στὴ στοιχειώδη ἐκπαίδευση κι εἶχαν μαζὶ μὲ τὰ τυπικὰ προσόντα καὶ τὴν τόσο ἅπα- ραίΐτητη ἐκπαιδευτικὴ πεῖρα, τοποθετήθηκαν σ᾿ ὅλα ἀνεξαί- ρετα τὰ σχολεῖα τῆς Μέσης Παιδείας καὶ τὸ µάθηµα ἀπὸ «᾿Ωδικὴ» ἔγινε «Μουσικἡὴ» μιὰ πολὸ εὐρύτερη ἔννοια, μιὰ πο- λὺ πιὸ πολύπλευρη γνώση καὶ ἀνατομία τοῦ θέματος. Ἐ κτὸς δηλαδἠὴ ἀπὸ τὰ τραγούδια καὶ τὴν ἐκμάθηση τῶν φθογγοσή- µων στὸ πεντάγραμμο, ποὺ δὲν εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τοῦ καθηγητοῦ σήµερα, διδά- σκονται τὰ παιδιά μορφολογία κι ἀνάλυση τῶν ἔργων τῶν μεγάλων συνθετῶν, ἀκούουν δίσκους μὲ κατάλληλα γιὰ τὴν ἡλικία τους ἔργα, γνωρί- ζουν τὶς διάφορες µμουσικὲς περιόδους καὶ τοὺς ἐκπροσώ- πους τους, λαμθάνουν µέρος --- περισσότεροι ταλαντοῦχοι--- σὲ χορωδίες, ὀρχῆστρες, Φι- λαρμονικές, θλέπουν τὸ μµά- θηµα τῆς μουσικῆς μὲ έντε- λῶς διαφορετικὸ πρῖσμα, σὰν μιὰ ἀπὸ τὶς εὐγενέστερες καὶ πιὸ πολιτισµένες ἐκδηλώσεις τοῦ ἀνθρώπου. Κι αὐτὸ ἀρχί- ζει ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ θὰ μποῦν τὰ παιδιὰ στὸ σχολεῖο, γιατὶ πιὸ ὕστερα θάταν πολὺ ἀργνά. 'ἩΠ ἐπίδρα- ση τῆς μουσικῆς μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ πιὸ τέλεια καὶ πιὸ ἀσφαλὴς εἶναι. Στὴν Α΄ καὶ Β΄ τάξη δι- δάσκονται δυὸ περίοδοι τὴν θδομάδα. Ἀτὴν Γ΄ καὶ Δ΄ μιὰ περίοδος, Στὴν Ε΄ καὶ Στ΄ δὲν διδάσκεται μουσική. Οἵ αἴθουσες διδασκαλίας τοῦ µαθήµατος εἶναι στὰ πλεΐῖστα σχολεῖα εἰδικές, μὲ πιάνο Ἁ ἁρμόνιο, δισκοθήκη καὶ πὶκ- ἄπ, πίνακες μὲ πεντάγραμμα, Διθλία μουσικῆς καὶ εἶκόνες συνθετῶν. Ὅλα αὐτὰ δημιουργοῦν μιά πολιτισμένη ἀτμόσφαιρα καὶ θεθαιώνουν πὼς τὸ µάθηµα τῆς μουσικῆς ἄρχισε νὰ παίρ- νη τὴ θέση του στὰ σχολεία Μ. Παιδείας καὶ πὠς ἔχει γί- γει τὸ πρῶτο θῆμα γιὰ μιά μελλοντικὴ ἐξέλιξη δίπλα στὶς πολιτισµένες χῶρες τοῦ κόσμου. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῃ τὸ ἔργο ποὺ ἄρχισε καὶ νὰ ἀξιοποιηθῆη ἡ προσπάθεια πρέπει: α) Στὴν Γ΄ τάξη νά διδά- σκωώνται δυὸ περίοδοι τὴν 6δο- μάδα. ϐ) Στὴν Ε.᾽ καὶ Στ’ τάξη τοὐλάχιστο μιὰ περίοδος µου- σικῶν ἀκροάσεων., Εἶναι πολὺ λυπηρό, στὴν ἡλικία αὐτὴ, ποὺ τὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ κα- τανοήσουν καὶ νὰ ἐμθαθύνουν εἰς τὰ ἔργα τῶν μεγάλων συν- θετῶν καὶ νὰ ἁπολαύσουν πραγματικὰ τὴν ἀκρόαση, τὸ σχολεῖο νὰ τοὺς στερῆ τὴ χα” ρἀ αὐτή. Νὰ τοὺς ἀποκόπτω- µε ἀπὸ τὴν καλἠ µουσικἡ γιὰ δυὸ συνεχῆ χρόνια καὶ μετὰ παραδίδοντάς τους στὴ κοινω- νία νὰ ἔχωμε τὴν ἀπαίτηση νὰ εἶναι τοὐλάχιστο καλοὶ ἀἆκρο- ατὲς. Νὰ φυτεύωμµε καὶ νὰ πε- ριποιούµαστε μὲ τὀσο ἐνθου- σιασμὸ κι ἐλπίδα ἕνα δενδρά- κι κι ὅταν θάναι ἕἔτοιμοι νά μᾶς δώση τὸν πολύτιμο καρ” πὸ νὰ τὸ ἐγκαταλείπωμε «στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ». Υγ) Νὰ διευθετηθοῦν Ώρες γιὰ ἐξάσκηση τῆς χορώδίας, ὀρχήστρας καὶ φιλαρμονικῆς Η ΑΝΛΙΚΗ ΤΗ ΛΙΛΑΙΚΑΛΙΑΣ ΤΠ) ΤΕΧΝΗΣ Τοῦ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΔΟΜΜΑΤΟΥ. Κοθηγητοῦ στὸ Παγκύπριο Γυμνάσιο Μιὰ σειρὰ ἀπὸ τρία ἂρθρα γιὰ τὸ µάδηµα τῆς Τέχνης 1ον Συχνὰ τονίζουµε πὼς ἡ ἐκ- παίδευστ στὰ γυµνάσιά µας ᾱ- ποοκοπεῖ στὴ ουγκρότπστ καὶ ἀπόδοστι στὴν κοινωνία ἁτόμων ἐλευθέρων, καλλιερυγημένων καὶ ἁτὸ κάθε ἄποφπ ὁλοκλπρωμέ- νων. Οἱ γνώσεις, ὅπλαδή, ποὺ προσφέρονται ἀποσκοποῦν στὸ νὰ καταστήσουν τὸν ἀπόφοιτον ἕνα ὑγιὲς στοιχεῖο στὴν κοινω- νία, δημµιουργικὀ, μὲ ἐλεύθερῃ θούλιισῃ, ὁπσλλαγμένο ἀπὸ πλέγματα καὶ προκαταλήψεις, μὲ κριτική ἱκανότητα καὶ εὐρύυ- τπτα πνεύματος ἔτοιμο νὰ κα- τακτήσῃι τὴ ζωή, Ἡ ἀνθρωπιστικὴ αὐτὰ προσέυ- γισῃπ τῶν μαθητῶν, θδασισµένΏη πιάνω στὸ σεδασμὸ τῃς προσω- πικότητας τοῦ κάθε ἁτόμου, στὴν ἀναγνώρισο τῶν εἰδικῶν ἵ- Κανοτήτων, κλίσεων, διαφερόν- των καὶ δίψας γιὰ δημιουργικὴ δουλειὰ ἢ τὴν ἀφύπνισπ τέτοιων δυνατοτήτων καὶ τὴν καλλιέρ- γειἁ των, ἀφίνει πιὰ πίσω τὴν ἐτιοχὴ ποὺ γνώρισμα τοῦ (ἴμορ- φωμένου) ἀνθρώπου ἧταν ἡ συσ- σώρευσπ καὶ ἀποθήκευσπ γνώσε- ὧν ποὺ μούχλιαζαν κυριολεκτι- κἁ στὴ στεῖρα ἀποθήκπ των. Δὲν μπορεῖ κανεὶς φυσικά, νὰ ὑπιοτιμίοτ τὴν ἀξία τῶν γνώσς' ων καὶ πολὺ περισσότερο νὰ υ- ποτιµήσπ τὴ ουσσώρευση γνώσςξ- ων ἀπὸ διασταυρούμενες πηγὲς καὶ σὲ διαφορετικὰ θέµατα. ἂΔυ- τὸ ὅμως ποὺ καταδικάζεται οἡ- µερα καὶ ἀποφεύγεται απὸ τὰ διάφορα σύγχρονα ἐκπαιδευτικὰ συστήµατα εἶναι νὰ μὶν ἁποτε- λέσπ αὐτὰ ἡ συγκέντυση γνώ- σεων τέρμα και αὐτοσκοτὸ. Τουναντίον, καταξιώνεται ὁ μό- χθος τοῦ ἁτόμου ὅτα, οἱ ννώ- σεις, ἕοτω καὶ οἱ Ἀίγες, θροῦν μιὰ διέξοδο ἐφαρμονγῃς γιὰ το καλὸ τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ ουνό- λου, γιὰ τὸ κτίσιμο καὶ τὴν πρό- οδο τοῦ πολιτισμµοῦ. Ἡ τάσπ ὅμως τῇᾷς οὐγχρονπς παιδείας γιὰ κατὰ κλάδους ἐξει- δίκευσα, σωνδυσαμµένα μὲ τὰ ρο- πὺὰ πρὸς τὶς τεχνολογικὲς ἐπι- στΏμες, ἑκτὸς ἀπὸ τὰ Χχειροπια- στὰ ἀγαθὰ ποὺ προσφέρει καὶ τιοὺ τόσο φωναχτὰ κάνουν τὴν παρουσία τους µέσα στὴ σύγχρο- νπ ζωὴ τῆς ἄνεσπς καὶ ἀφθονίας, δὲν στερείται ἀπὸ κακὰ ἐπακό- λουθα’ γιαντὸ καὶ δὲν πρέπει νὰ λογιστῃ σἀὰν τὸ ἅπαν τῶν ἐτιῖ- τεύξεων στὴν ἐκτιαίδευση. «οὐ- ἂν θέλωµε τὸ σημερινὸ καλὸ ἐπίπεδο ὄχι µόνο νὰ διατηρη- ᾿ θῇ ἀλλὰ καὶ νὰ Φελτιωθῆ. ὃδ) Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ ὁρίση ᾿Επιτροπὴν ἀπὸ εἰ- δικοὺς --- πρὸ παντὸς διδά- σκοντες --- γιὰ συντονισμὸ καὶ ἐναρμόνιση τοῦ µαθήµατος σ᾿ ὅλες τὶς μορφὲς τῆς Παιδείας καὶ νὰ ἐκδοθοῦν θιθλία γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς καθηγητὲς σ᾿ ὅλα τὰ στάδια, μὲ συνοχἠ καὶ συνέπεια. ε) Βἀὰ ἐξευρεθῃ τρόπος ἆ- μοιθῆς τῶν πολὺ εὐσυνειδήτων καθηγητῶν, Δὲν εἶναι δίκαιο, οὔτε παιδαγωγικἀ ὀρθό, μιά συνεχἠς ἀνοδικὴ πορεία, μιὰ ἐξαιρετικὴ καὶ καθ’ ὅλα ἐπι- µελημένη ἐργασία ἑνὸς ἔκπαι- δευτικοῦ, νὰ µένη γιά πάντα παραγνωρισµένη. Τὸ ἐνδιαφέ- ρο θὰ µαραθῆ, ὁ ζῆλος θὰ μειωθῆ καὶ τὸ ἀποτέλεσμα θᾷᾶ- ναι ἀσφαλῶς εἰς θάρος τῆς Παιδείας αὐτῆς καθ) ἑαυτῆς. Κλείνοντας τοῦτο ἔχω νὰ τονίσω. Αν ὁ σκοπὸς τοῦ µα- θήµατος τῆς μουσικῆς εἶναι ἐ- κεῖνος ποὺ μὲ πολλἠὴ ἐπιτυχία καὶ σύνεση καθορίζει τὸ ἆνα- λυτικὸ πρόγραµµα, νά εἴμα- στε θέθαιοι πὼς ὁ σκοπὸς αὐ- τὸς δὲν ἐκπληρώνεται μὲ τὰ σημερινὰ δεδοµένα. Μόνο ἂν δημιουργηθοῦν οἱ πιὸ πάνω προὐποθέσεις, τὸ δένδρο τῆς μουσικῆς στὰ σχολεῖα θὰ φουντώση ὅλο ὑγεία καὶ ὃρο- σιὰ καὶ τὸ ἄρωμα τῶν λου- λουδιῶν του θὰ ξεχυθῆ Φφυσι- κά καὶ ἀθίαστα στὴ ζωὴ τοῦ σχολείου καὶ κατ᾽ ἐπέκταση τῆς κοινωνίας γενικώτερα, σὰν ὄμορφο δεῖγμα πολιτι- σμοῦ κι ἀνάτασης. ᾽᾿Απόφαση χρειάζεται. Δὲν θρισκόµαστε πολὺ μακρυά ἀπὸ τὴ συμπλή- ρώῴση τοῦ ὡραίου ἔρνου ποὺ ἀρχίσαμε. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ δὲν καλὸν ἁμιγὲς κακοῦ», Ἡ ἁπόσπασπ τοῦ ἀνθρώπου σ᾽ ἕνα κλάδο καὶ ἡ συνεχὶις ἁγιασχόλη- σή του σ' αὐτόν, τοῦ ὁποκότιτει τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἄλλους του συνανθρώπους, πρᾶγμα ποὺ εἶναι τόσο ἀνεπιθύμπτο -- πρὸ πάντων σήµερα μὲ τὴν τό- σπι προσπάθεια ποὺ γίνεται γιὰ ἐπικοινωνία μεταξυ τῶν ἀνθρώ- πων. Καὶ τὸ πρᾶγμα γίνεται πιὸ ἀνπσυχητικὸ ἕνεκα τῆς τάστς πρὸς τὴ µονόπλευρπ ἐκπαίδευ- σα στὶς θετικὲς ἐπιστῆμες, ἰδίως δὲ στὴν αὐτοματοποίπστ πιοὺ ὅ- σο πάει παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οἱ κίνδυνοι τῆς µονόπλευρτις ἐπικράτπσπς τῆς µπχανῆς καὶ τῶν πιροϊόντων τῇς τεχνολογίας γενικὰ εἶναι πολλοὶ καὶ πολύ- µορφοι. ᾿Εκτὸς ἀπὸ τὶς σωµατι- κὲς ἐπιπτώσεις. οἱ φυχολογικὲς εἶναι σοθαρώτερες σ᾿ αὐτὴ τὴν περίπτωστ. Ἡ ἐξάρτπσῃ, ἡ σκε- δὸν τυφλὴ ὑπακοὴ τοῦ ἀνθρώ- που στὰ προστάγµατα καὶ στὶς ἱκανότητες τῆς µπχανΏς, ἡ ψυ- χοπινευματικἡ ἀδράνεια τῶν χει- ριστῶν τῶν μπχανῶν, ὑποδονλώ- νει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν στερεῖ ἀπὸ τὴ χαρὰ τῆς δημιουργικβς χρήσης τοῦ νοῦ καὶ τῃς φυχῄς του, τὸν στερεῖ δηλαδή, ἀπὸ τὴν ἰκανοποίπσπ καὶ τὴ δικαίωσπ τῆς Ὀπαρξής του µέσα στὸν κόσμο. 'Ο ἄνθρωπος μένει, πιά, μµό- νος, δέσµιος τῶν λίγων ἴσως ὅα- μιουργῶν, ἀνικανοπιοίπτος ψυχι- κἁ καὶ πνευματικά. Οἱ νευρώσεις καὶ φυχικὲς ἀσθένειες εἶναι τό- τε ἕνα σοθαρὸ καὶ ἀνατόφευκτο ἐπακόλουθο τῆς ἀνιαρῆς Ίου δουλειᾶς καὶ τῆς καθπµερ νίις καταπίεσας τῶν μηχανῶν ποὺ εἴτε ὁ ἴδιος χειρίζεται εἴτε τὸν περιζώνουν. Μιὰ διέξοδο ποὺ θὰ κτυπήσπ τήν ἀνία καὶ τὸ ἄγχος, νομίζει πὼς δρίσκει στὴ διασκέδαση, στὴ φτπνὶ διασκέδασπ καὶ στὴν ἀκολασία σώματος καὶ ψυχηῃς. Ἡ πρόσκαιρη ὅμως ἀνακούφιση, εἶναι καὶ ἐαπίπλαστπ καὶ ἐξωδερ- μική' κάνει µεγάλο κακὸ γιατὶ δὲν ἱκανοποιεῖ οὐσιαστικὰ τὴν ᾱ- νάγκω τοῦ ἀνθρώπου γιὰ πρα- γµατικὰ Ψυχοπνευµατικἡ κινη- τοποίπσηπ καὶ ἐξωτερίκευσπ. Τὰ ἐφόδια γιὰ τὴν ἀντιμετώ- πισηι αὐτῶν τῶν φοθερῶν ἁπει- λῶν ποὺ ὁλονὲν καὶ πιὸ πολὺ περικυκλώνουν τὸν σύγχρονον ἄνθρωπο μπορεῖ νὰ τὰ δώσῃ, σὲ µεγάλο Θαθµό, ἡ Παιδεία μὲ τὸ κοαολὰ ρυθµισοµένο ἀναλυτικὸ πρὀὸ- Υραμµα, ἀπὸ τὴν πρώττ τάξπ τοῦ ὄπμοτικοῦ µέκρι καὶ τὴν ἕκτη ταξτι τοῦ γυμνασίου. Αὐτὸ τὸ πρόγραµµα θὰ πρέπΏη νὰ πε- ριλαμθάνπ τέτοια θέµατα ὥστε, ἄσοχετα μὲ τὸ ποιὰ ἄλλα µαθή- µατα παρακολουθεῖ στὴν εἰδίκευ- οἡ του, ἔστω, ὁ μαθητής, νὰ τὸν καλλιεργοῦν καὶ νὰ τοῦ δίνουν τὶς ἁπαραίτηπτες θάσεις καὶ δύ- ναµπ γιὰ τὴν ἀντιμετώπισαῃ τῆς παρδαλΏᾶς ζωῆς ποὺ τὸν ἀναμέ- νει ὕστερα ἀπὸ τήν ἁποφοίτπσή του ἀπὸ τὸ γυμνάσιο. Μέσα σ᾿ ἕνα τέτοιο πλαίσιο ἡ προσοφορᾶ τῶν µαθηµάτων τῃς τέχνπς εἶναι ἀνυπολόγιστηι, 'Ἡ ὀρθὴ καὶ ἔγκαιρι διαπαιδαγώ- Υποπ ο) αὐτὰ τὰ µαθήµατα, ἀπὸ τὴν πρώτη τάξη τοῦ δπμοτικοῦ, εἶναι αὐτὴ ποὺ θὰ δώσπ πρῶτ ἀπ᾿ ὅλα τὴν εὐκαιρία στὀ μικρὸ παιδὶ νὰ ἐκφραστῃῆ, νὰ ὅπμιουρ- γἠσπ καὶ νὰ ἐπικοινωνήσπ. Τὸ µάθωµα τᾷᾶς Τέχντις, γΥιὰ τιαρά- δειγµα, προσφέρει ὅσο κανένα ἄλλο, ἴσως, µάθηµα, τὶς πιὸ κα: λὲς προῦὺποθέσεις καὶ περισοό- τερες δυνατότητες καὶ κίνητρα γιὰ αὐτοέκφρασπ καὶ ὅηπμιουργι- κὴ ἐργασία. Ἡ πρωτόγνωρπ χα- ρὰ ποὺ νοιώθει τὸ μικρὸ πιαιδὶ ποὺ σκύθει τιάνω ἀπὸ τὰ χρώμα- τα καὶ ἡ ἀνείπωτω ἱκανοποίωπσω, ὅταν θλέππ τὸ δικό του ὅαμι- οὐργημα εἶναι περιττὸν νὰ το- νισθῇ. Ἡ ἀναγνώρισπ, πάλι, τοῦ ἔργου του ἀπὸ τοὺς μεγάλους καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸν δάσκαλό τον, εἶναι Υ! αὐτὸ ἡ ἐπιθράθευ- σω τῶν ἱκανοτήτων του. Νοιώθει ὅσο σπάνια τὴν προσωπικότωτά του νὰ παίρντ θέση πιά, ἁνά- μεσα οτοὺς μεγαλύτερούς τού. Εἶναι ἕνα θετικὀ, δημιουργικὸ στοιχεῖο στὸν μικρό του, ἕἔοτω, Κόσμο. Ἡ ουστηµατοποίασω τᾷο δι- δασκαλίας τῆς τέχνης στὶς µι- κρότερες τάξεις τοῦ γυμνασίου, ἡ γνωριμία μὲ τὰ διάφορα ὑλι- κά, ἡ χρήση διαφόρων ἐργαλεί- ὧν καὶ ἡ πειραματικὰ µελέτπ τῶν οτοιχείων τῇς τέχνπς καὶ ἡ ἐφαρμογή τους μετά, ἁτιὸ τοὺς ἴδιους τοὺς µαθητές, πλπρώνουν τὴν ἐπιθυμία τους νὰ κάνουν κάτι «καλό», «ὅμορφο», «ὀρθόλ «ὡραῖο», ὅπως ουχνὰ οἱ ἴδιοι θέ. λουν νὰ χαρακτηρίζουν τὸ δικό τους ἕἔργο. να τέτοιο πρό- Υγραµµα ἔρευνας καὶ ἐφαρμογῆς θὰ μποροῦσε νὰ ἀτιοδώσωα περισ- σότερο ἂν στὴ Γ΄’ τάξπ ὑπδπρχε ἀκόμη μιὰ ἐπὶ πλέον ὥρα γιὰ τὸ µάθηµα τῆς τέχνης. Αν καὶ στὶς μικρότερες τά- ξεις τὰ πράγματα ἀπὸ ἄτιοψα ρῶν δὲν εἶναι ἄσχημα, στὶς µε- γαλύτερες τάξεις, τὸ πρόθλημα εἶναι ὀξν, γιατὶ οἱ τάξεις Ε΄ καὶ Στ’ δὲν κάνουν οὔτε λεπτὸ τέ- Χνπ. Εἶναι γεγονὸς πὼς ἀπὸ τὴν Γ΄ καὶ πρὸ παντὸς στὴν Δ΄ τάἀ- ἔπ ἀρχίζει πιὰ ἆ φιλοσοφικἡ πε- ριέργεια τῶν μαθητῶν νὰ ἄνα- πτὐσσεται καὶ νὰ ζητᾶ αἰτίες καὶ λύσεις. Στὸ µάθηµα τῆς τέ- Χχνης, ἀκριθῶς τὸ ἐνδιαφέρον στρέφεται µπερισσότερο πρὸς τὴν θεωρητικἡ ἔρευνα καὶ τὴ Φιλοσοφικὴ θέαση τῆς τέχνης παρὰ πρὸς τὴν πρακτικἡ ἐνασχό- Ἀπσπ. 'Ὁ μαθητὴς ζπτᾶ πιὰ νὰ µάθπ γιά τὶς τεχ΄/οτροπίες, τὶς τάσεις, τὸ φιλοσοφικὸ-κοινωνικὸ ὑποστύλωμα τῶν διαρόρων κολ- λιτεχνικῶν ρευμάτων, τὸν ἱστα- ρία τῆς τέχνης, θέλει νὰ πλΏωρο- φορηθῇ, νὰ συζτιτήσῃ, νὰ κρίνπ, νὰ ἀξιολογήσοπ. Ἡ ἀνάνκπ γιὰ αἰσθητικὴ ἱκανοποίπσι ποὺ ἕ- νοιωθε πρῶτα, ὅταν κρωμάἀτίζε ὁ ἴδιος, µεταθάλλεται -- ὅσο πά- ΕΙ -- Περισσότερο σὲ ἀνάγκπ γιὰ Φιλοσοφικὴ ἱκανοποίποπ. Ἡ κα. τατόπισή του μὲ διαλέξεις, προ- θολές, ἐπισκέφεις σὲ ζωντανὲς ἐκθέσεις καὶ ἡ ἐπαφή του μὲ τὰ πρωτότυπα ἔργα τέχνης καὶ τοὺς Ὁπμιουργούς των, καὶ ἡ συζήττι- ση, θὰ τὸν θοπθήσουν νὰ πλιτ- ρώσπ τὴν ἐνσυνείδηπτῃπ ἀνάγκτι του γιὰ ουνθετική, πιἀ, θέαση τῶν διαφόρων ἐκφάνοεων τῆς ζωῆς καὶ τᾶς ἀνθρώπινας ὃρα- στπριότηπτας. θὰ συσχετίσπ τὶς διάφορες τάσεις μὲ ἀνάλογες κινήσεις σὲ διαφορετικοὺς το- μεῖς τῆς ζωῆς καὶ θὰ τὶς τοπο- θετήσῃ µέσα στὴν ἐξελικτικὴ πορεία τοῦ πολιτισμοῦ. Ὅμως, ἡ ἑλλιπὴς καλλιτεχνι- κἡ διαπαιδαγώγπσπ ποὺ σταματᾶ ξαφνικὰ στὴ Δ΄’ τάξη, τή στιγμὰ ἀκριθῶς ποὺ θἄᾶπρεπε νὰ ἑνι- σχυθᾶ, δπμιουρυγεῖ κενὰ οτὴ φι- λοσοφικο-πνευµατικἡὰ καὶ αἰσθτ- τική συγκρότπσηα τοῦ µαθητῃ ποὺ δύσκολα μὲν διακρίνονται, ὅμως πολλὰ εἶναι τᾶ κακὰ ποὺ ἀργό- τερα θὰ προκύψουν (ἕνεκα αὖ- τῆς τῆς ἕλλειφπς) ὅταν πιὰ ὁ μµαθητὴς Θ6Υῆ στὴ ζωή. Ἡ δεκτι- κότπτά του, ὄχι µόνο στὰ καλλι- τεχνικὰ πράγµατα ὀλλὰ καὶ σὲ πολλές ἄλλες ἀλλαγέςσ, θὰ ἆἁμ- ΘλυνθΠ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἕτι- ρεασθῖ δυομενῶς καὶ ἡ ὅπμιονυρ- υικἡ του ἱκανότπτα:, ἂν δὲν δε- χθηῦ, πὼς θὰ δηµιουργήσπ, Τὰ ἐρωτπματικὰ θὰ τὸν θασανίζουν. Γιατὶ αὐτό, γιατὶ ἐκεῖνο θὰ Θλέ- πι, θὰ ἀκούπ, θὰ αἰσθάνεται μὰ δὲ θὰ νοιώθαᾳ. Θὰ ἁἀποξενωθᾶ ἀπὸ πολλὲς καταστάσεις. Ὁ ρόλος ποὺ μµποροῦν νὰ δια- δραματίσουν οἱ καλλιτέχνες-έἐκ- παιδευτικοὶ µέσα ο) αὐτὸ τὸ πλαίσιο, εἶναι μεγάλος. Μαροστά τους ἀνοίγεται καινούργιος δρό- µος μὲ τὰ σημερινὰ δεδοµένα καὶ τὴν τρομακτικὴ ἀνάτιτυξτ τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς τεχνολο- γίας ποὺ κοντὰ οτὰ ἀγαθὰ ποὺ προσφέρουν, προσθάλλουν ταυ- τόχρονα τὴ Ψυχικὰ ἰσορροπίο τοῦ ἀνθρώπου, Ἡ τοποθέτηση καινούργιων στόχων, κοινῶν στόχων, ἡ µεθοδικἠ ἐργασία καὶ οὐσττιμα διδασκαλίας ἐπιθάλλε- ται γιὰ τὴ τελικὴ νίκη ἢ ἔστω τὴν ἀντιμετώπισω τῶν ἀπειλῶν, ' ἐκσυγχρονισμὸς τῶν μεθόδων διδασκαλίας ποὺ ἐφαρμόζεται ἤ- ὃὅπ σὲ ἄλλους τομεῖς εἶναι ἆἁ- νάγκιπ νὰ εξσπλωθΏπ καὶ στὴν Ῥέχνπ ὅπου δὲν ἔχει ἥδα γίνει. Ετσι ἡ πίἰεστι τοῦ χρόνου καὶ ἡ γρήγορη ἐξαγωγὴ τῶν ἐπιθυμῃ- τῶν ἀποτελεσμάτων θὰ ἐξασφα- Ἀισθῃπ. ᾿Ενατιόκειται στοὺς καλλι- τέχνεσ-ἐκπαιδευτικοὺυς νά κά- νουν διαπιστώσεις γιὰ καλὲς ἡ κακὲς συνθήκες καὶ νὰ εἶσπγτ- θοῦν τρόπους δράστς καὶ θελτί- ωσηῃς, γιὰ τὸ γενικὸ κσλὸ καὶ γιὰ τὴν ὑπόθεσπ γιὰ τὴν ὁποία μάχονται. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΔΝΟΜΜΑΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1970 δελτίον Ὃ ''. ΟΕΛΜΕΚ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ......... ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ σ ΣΕΛΙΣ 7 ο νΗΡΕΕΛΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ......... ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ .......... ΣΓΧΡΩΝΕΣ ΤΛΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΙΛΕΙΣΗ Στὴν ἐποχή µας, τὴν ἐποχὴ τοῦ ἁτόμου καὶ τῶν διαστπµι- κῶν ταξιδιῶν, στὴν ἐπιοχὴ που ή τεχνολογία ἔχει φτάσει σ’ ἕ- να τέτοιο στάδιο ἐξελίξεως ποὺ μὲ τὰ ἐπιτεύὐγµματά της ξεπερνᾶ καὶ τὴν τολµπρότερπ φαντασία, θὰ πρέτιπ ἀνάλογπ πρόοδος καὶ ἐξέλιξπ νὰ ἔχπ Υγίνπ και στὸν τοµέα τῆς ᾿ἘΕκπαίδευστς. ᾿Ακρι- θῶς αὐτὲς τὶς ἀλλαγὲς καὶ νέες κατευθύνσεις ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν σύγχρονῃπ κοινωνία ὅσον ἆἁ- φορᾶ τὴν παιδεία θὰ προσπιαθή- σω μὲ τὴν σύντομπ αὐτὴ μελέ- ταπ µου ὄχι νὰ ἀναπτύξω ἁλλὰ ἁπλὼῶς νὰ σκιαγραφήσω. Σκοπὸς τῆς παιδείας εἶναι νὰ δώσηπ στὀν οὐγχρονον ἄνθρωπο τὰ κατάλληλα ἐφόδια οὕτως ὥστε ὄχι µόνον νὰ δύναται νὰ πα- ρακολουθᾶ καὶ νὰ ἀντιλαμθάνε- ται τὶς ἐξελίξεις καὶ μµεταθολὲς ποὺ γίνονται γύρω του ἀλλὰ καὶ νὰ παίρνπ ἐνεργὸν µέρος καὶ νὰ συµθάλλη στὶς ἀλλαγὲς αὐ- τες. “ο Ὀργανισμὸς ᾿Ηνωμένων Ἐθνῶν {(0.Η.Ε.) οτὴν διακήρυ- ξά του τῶν ἀνθρωπίνων δικαιω- µάτων ἀναφέρει τὰ μόρφωση σὰν δικαίωμα πρωταρχικὸ γιὰ τὸν ἄνθρωτιο. Οἱ κυθερνήσεις τῶν διαφόρων χωρῶν ἀφοῦ ἀν- τελήφθπσαν τὴν μεγάλην σπ- µασίαν τῆς ἐκπαιδεύσεως γιὰ τὸ μέλλον τῶν λαῶν τους ἁἀνοί- γουν τὰ θησαυροφυλάκια τοῦ κράτους καὶ ἐνισχύουν τοὺς προὐπολογισμοὺς γιὰ τὴν παι- δεία μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀνύψω- σπ τς στάθµπς της. Σ᾽ ὅλες τὶς χῶρες σήµερα καὶ προοδευµένες καὶ ὑπανάπτυκτες ὑπάρχει τάσπ γιὰ αὔζξπση τοῦ χρόνου ὑποχρεωτικῆς ἐκπαιδεύ- σεως ὥστε ὅλο καὶ µεγαλύτερο µέρος τοῦ λαοῦ νὰ παίρνηπ κα- λύτερπ µόρφωσπ καὶ ἡ πνευµα- τικ του στάθµπ νὰ ἀνέρχεται. Στὴὰ χώρα µας ἡ ὑποχρεωτικὴ ἐκπιαίδευσπ εἶναι ἐξαετὴς μὲ τάσπ νὰ γίνπ ἐννεαετής, ἑἐνῶ γιὰ τὶς περισσότερες εὐρωτιαϊ- κὲς χῶρες εἶναι ἐννεαετὴς μὲ τάσιν νὰ αὐξηπθη. Ὁ ραγδαῖος ρυθμὸς ἐξελίξε- ως τῶν ἐπιστπμῶν καὶ εἰδικὰ τῶν καλουµένων θΘετικῶν ἸἘπι- στημῶν καθὼς καὶ ἡ τεράστια σημασία τους στὴν καθπμερινἠ ζωὴ ἐπιθόλλει νὰ δοθΠ στὸν νέον ἄνθρωπο πλπρεστέρα εἰκό- να τῶν ἐπιστιμῶν αὐτῶν καθὼς καὶ τῶν ἐξελίξεών των. Ἐπι- θάλλεται λοιπὸν αὔξπση τοῦ χρόνου διδασκαλίας τῶν µαθπ- µάτων αὐτῶν. Ἠδη ἡ τάσπ ἐφαρμόζεται καὶ οτᾶ ὠρολόγια προγράµµατα τὰ µαθήµατα αὐτὰ παίζουν πρωταρχικὸ ρόλο. Τὰ ἐν χρήσει ἀναλυτικὰ προ: γράµµατα λόγῳ τῆς ἐξελίξεως τῶν ἐπιοτημῶν δὲν ἀνταποκρί- νονται πρὸς τὰ σύγχρονα ἐπι- στημονικὰ δεδοµένα’ γιὰ τοῦτο ἐπιθάλλεται (καὶ γίνεται) συ- νεχἠς ἀναθεώρησῃπ, ἀνανέωσπ καὶ ἐμτιλουτισμός των, ὥστε νὰ ἀνταποκρίνωνται πάντοτε πρὸς τὴν πραγματικότητα. Ηδη μιά τέτοια προσπάθεια ἔγινε καὶ στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ἐκπαιδευ- τικὰ µεταρρύθμµισῃ. Ἡ σύγχρονπ τεχνολογία παρέε- χει στὸ δάσκαλο ὅσο καὶ στὸ µαθπτἡἠ νέα µέσα, πιὸ ἀποτελε- οματικὰ γιὰ τὴν καλύτερπ ὄιδα- σκαλία καὶ ἀφομοίωσπ τῆς διδα- σκοµένης ὕλπς. Σὰν τέτοια ἀνα- φέρω τὰ ραδιο-πικάτι, μαγνητό- φωνα, προθολεῖς, τὰ ὠτοακου- οτικἀ, ὅπως γενικὰ ὀνομάζονται, ἐποπτικὰ µέσα τὰ ὁποῖα Θοτι- θοῦν ἁπλῶς τὸν δάσκαλο στὴ δουλειά του. Χρπσιμοποιοῦνται ὅμως καὶ µέσα ὅπως τὰ Τήηᾳυ8- ΡΠΏΟΠ, ἡ ἐκπαιδευτικὴ τηλεόρα- ση καὶ τὸ ἐκπαιδευτικὸ ραδιό- Φφώνο, ὅπου ἡ διδασκαλία Υίνε- ται µόνο μὲ τὶς μηχανὲς χωρὶς τὴν ἄμεσπ ἐπαφὴ δασκάλων καὶ μαθητῶν. 'Ο τρόπος τοῦτος δι- δασοκαλίας ἂν γενικευθή ἴσως καταργήσπ κάποτε τὴν ὀἀνάνγκην μµεταθάσεως τῶν μαθητῶν σὲ κοινοὺς χώρους -- τὰ σχολεὶᾶ -- γιὰ νὰ μορφωθοῦν, ἀλλὰ θὰ χρῃπ σιμοποιοῦν τὰ κλειστὰ κυκλώµα- τα τπλεοράσεως στὰ δωμµάτιά τους ὅταν οἱ δἀσκαλοί τους ἀπὸ τὸν σχολικὸν πομπιὸν θὰ τοὺς ἐκ- πέµπουν τὰ μαθήματά τους. Ἓ- δῶ ϐ' ἀναφερθῶ σ᾿ ἕνα ἄλλο θέµα στὸ θέµα τοῦ ἀριθμοῦ µα- θᾳητῶν κατὰ τάξη ποὺ ἐμεῖς οἱ δάσκαλοι καὶ καθηνυητὲς θέλο- μεν ὅσον τὸ δυνατὸ πιὸ μικρό. Πράγματι στὶς θιομηχανικὲς κοι- νωνίες ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθπητῶν κατὰ τάξιν εἶναι ἀρκετὰ μικρὸς κατὰ τάξη εἶναι ἀρκετὰ μικρὸς . Τοῦ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΝΕΟΚΑΕΟΥΣ Παδηγητοῦ τῶν Φυσικῶν στὸ Ὦ΄ Γυμνάσιον Πάφου τερος. Φυσικὰ οτὴν περίπτωσπ αὐτὴ ἡ ἰδανικὴ ἀναλογία 1:1 δτιλαδὴ ἕνας δάσκαλος ἕνας μαθπτὴς θὰ μποροῦσε νὰ ἑπι- τευχθή μὲ χρπσοιµοποίπση τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς τεχνολογίας. 'Ο κάθε μαθπτὴς θὰ παρακολου- θεῖται ἀπὸ τὸν ἁτομικό του δά- σκαλο ποὺ θὰ εἶναι ἕνα τµῆµα ενὸς κεντρικοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐγκεφάλου ποὺ θὰ παραδίδπ στὸ μµαθητὴ τὰ µαθήµατά του, ἑνῶ σύγχρονα θὰ ἑλέγχπ τὸ ποσοστὸ ἀφομοιώσεως τῆς ὕλτς ἀπὸ τὸν µαθπτὴ μὲ κατάλλπλες ἐρωτή- σεις καὶ δὲ θὰ προχωρΏ παρα- κάτω παρὰ µόνον ὅταν ὁ µαθη- τὴς ἀφομοιώστι πλήρως τὸ µά- θηµά του. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ λαμθάνονται ὑπ' ὄψιν οἱ διανο- πτικὲς ἱκανότπτες τοῦ κάθε µα- θπτοῦ χωριστὰ πράγµα ποὺ δὲ μπορεῖ νὰ υίνπ μὲ τὴν ὁμαδικὴ διδασκαλία. Ἡ μέθοδος αὐτὴ εἶναι δυνατὸ νὰ ἐφαρμοσθιη μὲ τὰ σημερινά τεχνολογικὰ δεδο- μένα ἁλλ᾽ ὅπως εἶναι γνωστόν, μεταξὺ μιᾶς ἀνακαλύψεως καὶ τῆς ἑἐφαρμογῆς τπς μµεσολαθήΠ ἕνα χρονικὸ διάστηµα µεγάλο ἢ μικρὸ ἀνάλογα μὲ τὰ οἰκονομι- κἀ συμφέροντα ποὺ ὑπεισέρχον- ται καὶ τὶς κοινωνικὲς ἁναστα- τώσεις ποὺ προκαλεί, Γιὰ τὶς ἀνώτερες σπουδὲς τὶς πανεπιστημιακὲς καὶ µεταπανε- πιστωμιακὲς ἐπειδὴ τὸ ποσοστὸ τῶν γνώσεων ἔχει αὐξπθῇ τόσον πολύ, δὲν εἶναι δυνατὸν ἕνας ἐπιστήμονας ἑνὸς κλάδου νὰ κατέχη ὄλες τὶς γνώσεις ποὺ ἀναφέρονται στὸ κλάδον του ἆλ- λὰ µέρος µόνον. Γιὰ παράδει- γµμα ἕνας φυσικὸς δὲ μπορεῖ νὰ κατέχπ τὸ σύνολον τῶν γνώσεων τῆς φυσικῆς ἀλλὰ µέρος, ὅπλαδἠὴ τὴν ᾿ἨΠλεκτρονικὴ Φυσική, Πυρῃ- νικὴ ὀυσικὴ κτλ. Γεννᾶται λοι- πὸν ἡ ἀνάγκπ γιὰ εἰδίκευσπ ἢ καλύτερα γιὰ. ὑπερειδίκευσπ. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ οὐγχρονῃ κοινωνία ἀπιαιτεῖ ἐπιστήμονες καὶ τεχνικοὺς ὑψπλῃς στάθµης θὰ πρέτιπ ὁ νέος ἄνθρωπος ὅταν ἆᾱ- ποφασίσπ νὰ γίνπ ἐπιστήμονας ἢ τεχνικὸς ὑψπλῆῃς στάθµῃς νὰ στραφῃΏ πρὸς τὴν ἐπιστήμπ τᾷς ἐπιλογΠπς του ἀπὸ πολὺ νέος. Καὶ στὶς περισσότερες χῶρες μετὰ τὴν συμµπλήρωσπ τῆς ἐννε- άχρονηπς ὑποχρεωτικῃς ἐκπιαί- δευσπς οἱ µαθηταὶ πράγματι πα- ρακολουθοῦν µόνον ὠὡρισμένα µαθήµατα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἐπιστήμπ τους. Τὸ σύστημα τοῦτο ἔχει πολλὰ πλεονεκτήµα- τα γιατὶ τὸ παιδὶ ἀποσπασμένο ἀτιὸ φόρτο ἀνιαρῶν µαθηµάτων ἀσχολεῖται µόνον μὲ µαθήµατα γιὰ τὰ ὁποῖα ἐνδιαφέρεται καὶ ἑπομένως θὰ ἀναπιτύξπ μεγαλύ- τερο ζῆλο γιὰ µελέτπ καὶ θὰ ἕ- χπ΄ σίγουρα καλύτερπ ἐπίδοσῃπ κι’ ἁτιόδοσπ καὶ σύντομα θὰ φτάσπ οστὴν ὑψπλὰ εἰδίκευσπ ποὺ ἁπιαιτῃ ὁ σύγχρονος ρυθμὸς ζωῆς. Καὶ πράγµατι αὐτὸ συμµ- θαΐνει σήµερα σ᾽ ὅλες τὶς 6ιο- μηχανικὲς κοινωνίες ποὺ λόγῳ τᾶῆς ραγδαίας ἀναπτύξεως τΠπς τεχνολογίας μετὰ τὸν πόλεμο ἐχρειάζοντο ὅσο τὸ δυνατὸ πε- ρισσότερους ἐπιστήμονες καὶ τεχνικοὺς στὸ ουντομώτερο Χρο- νικὸ διάστηµα. Ὅμως τὸ σύστπμα τοῦτο ἔχει καὶ τὰ μειονεκτήµατά του. Καὶ στὴ ζυγαριά, κατὰ τὴ γνώµτι µου, τὰ μειονεκτήματα ἔχουν µεγα- λύτερο θδάρος. Πράγματι ἕνας νέος ποὺ ἀπὸ πολὺ νέος στρά- Φπκε πρὸς ὡριομένην ἐπιστήμτι ἔχει γίνει ἄριστος ἐπιστήμονας ὑψηλᾗς στάθµης ἀλλὰ οἱ γνώ- σεις του περιορίζονται μόνον στὸν τοµέα του. Εἶναι δπλαδή ἕνας ἄνθρωπος μὲ στενοὺς πνευματικοὺς ὁρίζοντες, ἕνας ἄνθρωπος τιοὺ ἡ μόρφωση ποὺ ππρε δὲν τοῦ ἐπιτρέπει νὰ κα- ταλάθπ μιὰ συζήτπσπ γιὰ ὁποιο- δήποτε ἄλλο θέµα πράγμα ποὺ τὸν καταδικάζει σὲ ἁπομόνωση ἀπὸ τὸν ὑπιόλοιπο κόσμο. Ὑφί- σταται ὅπως λέμε μιὰν ὁλοκλῃ- ρωτικὴ ἁλλοτρίωσῃ. Κι ἂν ἡ κατάστασω αὐτὴ οσυνεχιστῃ θὰ φθάσωµε κάποτε σὲ μιὰ κοινω: νία ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ Χχωρί- ζωνται σὲ ὁὀμάδες ἐπιστημόνων ὑφπλῃς στάθµπς ποὺ ὁ καθένας στὸν τοµέα του θὰ συµθάλλῃα στὴν πρόοδο τᾷς ἀνθρωπότη- τας. Λόγῳ ὅμως τῆς ἁσυνεννο- πσίας μεταξὺ τῶν διαφόρων ὁ- µάδων θὰ καταλήξουμε τελικὰ ο) ἕνα νἐο πύργο τς Βαθὲλ ὅπου ὅλοι θὰ μιλοῦν τὴν ἴδια γλῶσσα μεταξύ τους χωρὶςσς ὅ- µως νὰ ἀντιλαμθάνωνται ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἐπιθάλλεται λοιπὸν γιὰ νὰ ξε- φυγωμεν ἁτιὸ τὸν κίνδυνον αὐ-ά τόν, νὰ ὅπμιουρνπθοῦν γέφνρες: συνεννοῄσεως μεταξὺ τῶν ἁτό-!- µων μὲ ὑφηλὴν εἰδίκευσῃπ. Αὐτὸ. θὰ γίνπ ἂν προτοῦ ἀρχίσει ἡ Εἰδίκευσπ τὸ ἄτομο πάρει μιὰ πλατειὰᾶ καὶ θαθειὰ γενικὴὰ µόρ- Φωσηπ ποὺ νὰ τοῦ ἐπιτρέπιῃι νὰ ἀσχολπθῆ μ᾽ ὀποιοδήποτε θέµα οτὶς θᾳασικές του ἀρχές. Ετσι τὰ ἄτομα εὑρίσκονται πάντοτε, λόγῳ τῇς εὐρύτητας τοῦ πνεύ- µατος ποὺ ἀποκτοῦν, σ᾿ ἐπαφὴ μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὴν κοινωνία καὶ Εἶναι σὲ θέστι νὰ ἀξιολογήσουν τὴ θέση τους καὶ τὴν προσφορά τους στὸ κοινωνικὀ σύνολο. “Ἡ τάσπ αὐτὴ γιὰ θαθειὰ γενικὴ προπανεπιστηµιακἡ µόρφωσπ ποὺ θὰ μπιοροῦσε νὰ ἐπεκταθῃ καὶ στὸν πρῶτο πανεπιστημιακὸ χρό- νο ὑποστηρίζεται σήµερα ἁπτιὸ πολλοὺς παιδαγωγοὺς καὶ κοι- νωνιολόγους καὶ ἡ κατακραυγἡ Εναντίον τῆς ἀπὸ μικρᾶς ἡλι- κίας ἐξειδικεύσεως ὀγκοῦται συνεχῶς. Ἡ πλατειὰ γενικἠ µόρφωσπ δίδει ἐπίσης τὴ δυνατότητα στὰ ἄτομα γιὰ ἀλλανγὰ ἐξειδίκευστις πράγµα ἀναγκαῖο στὴ ραγδαία ἐξελισσοµένη σύγχροντι κοινω- νία. Γιὰ νὰ ἀντιλπφθεῖτε τὶ ἐν- νοῶ σᾶς ἀναφέρω ἕνα παράδει- Υµμα. Μέχρι τοῦ 1950 ὅλα τὰ ραδιόφωνα ἥταν κατασκευασμένα μὲ ἠλεκτρονικὲς λυχνίες καὶ φυσικὰ οἱ ραδιοηλεκτρολόγοι ἑ- γνώριζαν µόνο γιὰ τὶς λυχνίες. Τότε ἀνακαλύφθπκε τὸ «τρανσί- στορ) ποὺ ἀντικατέστποε τὶς λυ- Χχνίες στὰ ραδιόφωνα. Τότε οἱ ραδιοπ᾽εκτρολόγοι ἀναγκάσθπ- καν νὰ μελετήσουν καὶ νὰ προ- σαρμοστοῦν στὰ δεδοµένα τῇῃς ἐποχῆς των. Πρέπει λοιπὸν οἱ ἐπιστήμονες καὶ τεχνικοὶ νὰ μποροῦν νὰ ξαναρχίσουν ἂν οἱ συνθῆκες τὸ ἀπαιτήσουν. Λόγω τῆς συνεχοῦς αὐξήσε- ως τῶν γνώσεων κανεὶς δὲν εἴἷ- ναι πλήρως ἐνήμερος γιὰ τὴν πρόοδο καὶ ἐξελίξεις τῆς ἐπι- στήµπς του. Γι’ αὐτὸ προθάλλει ἐπιτακτικὰ ἡ ἀνάγκπ γιὰ συνε- χι ἢ διαρκ µόρφωσπ. Ενας ἐπιστήμονας ἀφοῦ ἐργαοτῇ ὡρι- σµένο Χχρονικὸ διάστπµα θὰ πρέ- πι νὰ ξαναγυρίζη στὸ πανεπι- στήµιο γιὰ νὰ ἐνπμερώνεται γιὰ τὶς νέες κατακτήσεις τῆς ἐπι- στήµης τους, καὶ τοῦτο θὰ γί- νεται συνεχῶς. Τοῦτο εἶναι ἆᾱ- παραίτπτο καὶ γιὰ ἔἕναν ἄλλο λόγο. Συνήθως σὲ μιὰ ὑππρεσία αὐτοὶ ποὺ ἔχουν περισσότερα Χρόνια ὑπιπρεσίας. θρίσκονται ἱ- εραρχικὰ σὲ ἀνώτερα ἀξιώμα- τα ἀπ ὅτι οἱ νεαροὶ συνάδελ- φοί τους. Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ ὑστεροῦν σὲ γνώσεις σὲ συσχε- τισμὸ μὲ τοὺς καλύτερούς τους ὅπως συµθαίνει σήµερα ποὺ ἕ- νας ἀνθυπολοχαγὸς ποὺ μόλις ἀποφοιτᾶ ἀπὸ τὴ σχολὴ πολέ- μου γνωρίζει πολὺ περισσότερα γιὰ τὴ τέχνη τοῦ πολέμου ἀπὸ ἕνα στρατηγὸ ποὺ ἀπεφοίτησς πρὶν 30 χρόνια. 'Ἡ συνεχἠς αὐ- τή µόρφωση ποὺ μπορεῖ νὰ εἷ- ναι ἰσόδια εἶναι δυνατὸ νὰ Υ.- νεται μὲ τὰ θοήθεια τπλεοπτι- κῶν µαθπµάτων στοὺς τόπους ἐργασίας. Πρέπει λοιπὸν νὰ προσανατολιστοῦμε πρὸς μιὰ µόρφωσπ πιοὺ δὲν τελειώνει οτὰ 20 ἢ 256 χρόνια ἀλλὰ συνεχίζε- ται μέχρι τὸ τέλος τῃς ζωῆς µας. Κι εὔκολα μποροῦμε νὰ δοῦμε πὼς μπορεῖ ἕνα ἄτομο νὰ πάρπ μιὰ εἰδίκευσπ στὰ 25 χρόνια, μιὰ στὰ 35 του καὶ μιὰ τρίτη στὰ 45 του. Πράγματι τοῦ- το εἶναι δυνατὸ σήµερα γιατὶ μιὰ κι αὐξήθηκε ὁ µέσος ὄρος ζωῆς τῶν ἀνθρώπων μπιρεῖ ἕνα ἅτομο νὰ ἀφιερώνπ ὅλο καὶ τιε- Ρρισσότερο χρόνο στὴ μόρφωσή του. ᾿Επίσηπς ἡ πρόοδος τῇς τε- χνολογίας, ἡ ἐκθδιομπχανοποίπ- ση καὶ ὁ αὐτοματισμὸς θὰ ἐλατ- τώσπ τὶς ὥρες ἐργασίας καὶ θὰ αὐξήστ τὸν ἐλεύθερο χρόνο µας ποὺ θὰ τὸν διαθέτουµε -- μεταξὺ τῶν ἄλλων -- καὶ στὴ µόρφωσή µας. Οἱ τάσεις λοιπὸν στὴν ἑκπαί- δευσπ εἶναι πολλές: 1. Μόρφωσπ γιὰ ὅλους μὲ σύγχρονπ αὔξτσπ τοῦ χρόνου ὑποχρεωτικῆς ἐκπαιδεύσεως. 2. Στροφἡ πρὸς τὶς θετικὲς ἐπιστῆμες. 8. Συνεχἠὴς ἀνανέωσπ, ἀναθε- ὥρπσπ καὶ ἐμπλουτισμὸς τῶν ἀναλυτικῶν προγραμμάτων. 4. Χρήσῃ ἐποπτικῶν µέσων ποὺ θοπθοῦν Ἀ ποὺ ἀντικαθι- στοῦν τὸν δάσκαλο. 6. Τάση γιὰ δημιουργία ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρων ἐπι- 2ωε2ς δύς), ὁ θραδυκίνητος. κάποιου. κον» (τὸ) --ς τὸ ἀργό ἀργὸς στὴν ἐργασία. ἁμαξηλάτης «κάτειµι» θρέας τὴ λέξη καὶ σὰν στπµόνων καὶ τεχνικῶν ὑψπλῆς στάθµης. 6. Τάσπ γιὰ πλατειὰ γενικὴ προπανεπιστηµιακὴἡ µόρφωσῃ. 7. ᾿Ισόθια ἐκπαίδευστπ μὲ δυ- νατότπτες ἀλλαγῆς εἰδίκευσπς. Μετὰ τὴν περιληπτικὰ αὐτὴ ἀνακεφαλαίωστι θὰ κλείσω τὴ σύντομτι µελέτπ µου μὲ ἀάναφο- ρά µου στοὺς σκοποὺς τῆς ἐκ: παίδευσηῃς. Στόχος ἡ ὅπμιουρ: γία ἀνθρώπων ποὺ νὰ μὴν εἶναι ἁπλῶς ἀποθπκες γνώσεων ἀλλὰ ποὺ νὰ μποροῦν νὰ ἀναπτύξουν πρωτοθουλία, ποὺ νὰ ἔχουν 6α- θειὰ µέσα τους τὸ πάθος τῆς ὅπ- µιουργίας. Ανθρώπων ποὺ ἕ- χουν τὴν τάστι νὰ γνωρίζουν τὰ πράγµατα στὸ θάθος του καὶ ὅ- χι ἐπιφανειακὰ ἀναζητώντας τοὺς σκοπούς, τὶς αἰτίες καὶ τὶς ἁμοιθαῖες ἐξαρτήσεις των, προ: σοπαθώντας πάντοτε νὰ ἐπιφέ- ρουν ἀλλαγὲς πρὸς τὸ καλύτε- ρον. Σκοπὸς λοιπὸν τῃς ἐκτιαί- δευσπς εἶναι νὰ ἀποδώσπ στὴν κοινωνία κύτταρα ζωντανά, κύτ- ταρα ἐνεργὰ ποὺ μὲ τὶς ὅρα- στπριότητέςσ τους θὰ συνεισφέ- ρουν ὑπεύθυνα στὴ θεμελίωση, ἐξέλιξηπ καὶ πρόοδο ὁλόκληρπς τᾶς ἀνθρωπότητας. ᾿Επίοπς πρέ- 2. Καουρκὰ (ἡ). Εἶναι κυπριακὸ ἔδεσμα, ποὺ ἐπιχωριάζει σ ποτελεῖται ἀπὸ σησάµι, σιτάρι «ταρὶν» (κεχρῖ), (καλαμπόκι), ποὺ τᾶχουν καθουρδίσει στὸ «σάτζιι πως στὴν «σάτζιην» (ξέθαθο λενο -- μὲ πολὺ μικρὲς λαθὲς) κι ὕστερα ἀλέσει. τὰ τρώγουν μὲ ζάχαρη καὶ μέλι. Προφανῶς ἡ λέξη παράγεται ἀπὸ τὸ καθουρδίζω, στὴν κυ- πριακἡ «καουρτίζω» Ξ- φρυγανίζω, ἀρχαῖο φρύγω, ξηροψήνω, καταξηραίνω. ἜἘξ ἄλλου «καουρµας» σηµαίνει ἄλλο πρᾶγμα: κρέας καθουρδισµένο, παράγεται Ὅμως στὴν Κακοπετριά τῆς Σολιᾶς ἡ λέξη καοὺρκ σηµαίνει φωλιὰ τῶν καθούρων' λέγεται µέρος τοῦ πο κώτη (ποὺ ὁ λαὸς τὸν ἀποκαλεῖ καὶ Κάρη κι ριο), ὅπου ἔχει πολλοὺς καθούρους, Παράγεται «κάουρας» (κάθουρας). Εἶναι μὲ ἄλλα λόγια στὴ 6 η αὐτὴ ἡ καουρκἀ τρύπα στὴ λάσπη σὲ ποταμό, ἢ «αὐκολιὰν» (αὖ- λάκι χωματένιο ποὺ παίρνει νερὸ πο ΄ : ζοντα νερά, ποὺ χρησιμεύει σὰν Φωλιὰ καθούρων. Ὑπάρχει, τέλος, στὸν ὝἍγιο Μάμα τῆς ε α «καουρκὲς» (θηλυκόὸ- πληθυντικό), ἀλλὰ καὶ στὸν ποταμὸ τοῦ ᾽Αμίαντου ἄλλη τοποθεσία μὲ τὸ ἴδιο, δεύτερη ἐξήγηση ποὺ ἀνάφερα πιὸ πάνω. τερχόµενο. Γιατί, μὲ τὸ πρόσθετο θάρος, ὌΑκουσα στὴ Λάπηθο τὴ φράση, πληθυντικὸ) -- τά ἐμπορεύματα εἳ σταθμὰ καὶ κλείνει πρὸς αὖ θρίσκουµε τὴ λέξη καὶ στά Στὴ Μεσαορία ἔχουμε, σὰ ζογί φράση «θάρτο νάκκον κάτιον» -- νὰ τὸ ϐ ᾿ ση τὴ μεταχειρίζονται οἱ πελάτες, τ ἜὌβκουσα ὅμως στὴ Τσακκίστρα Και θηλυκὸ «ἡ κάτια» με, μὲ τὴν κάτιαν του» --- κάνει κάτι ἀργά-άργα. τὰ ἡ ζυγαριά, Μὲτ χωριὰ τῆς Πάφου. Λευκωσία, 4. ᾿Ὀκτωθρίου 1970. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ἅἄυο7ζωκὲς 1εζκςσς Τοῦ α. ΧΡΥΣΑΝΦΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Φιλολόγου, Γυμµνασιάρχου τοῦ Παγχυπρίου Γυμνασίου, 1. Βαρυλάτης (ό). ΔΙΜΝΑΤΗΣ Ἡ λέξη εἶναι παγκύπρια κι’ ἔχει µέσα της τὸ ἐπίθετο 6α- ρὺς καὶ τὸ ρῆμα ἐλαύνω. Τὸ δεύτερο ισυνθετικὸ εἶναι γνωστὴ καὶ πολύόχρηστη ἀρχαία ἑλληνικὴ λέξη καὶ μιὰ ἀπὸ τὶς θασικὲς ση- µασίες της εἶναι: θάζω κάτι σὲ κίνηση. Βαρυλάτης στὴν κυπριακἡ σηµαίνει ἐκεῖνος ποὺ κάνει τὶς δουλειές του ἀργά, λης), ὁ «γιαθάσιης» (ἀργός), ὃ νωθρός, ὁ «μαρμαλιὸς» (6ρα- δυσκίνητος, θαρετός, ὁ «ὀκνιάρης» (τεμπέ- ε Ὑπάρχει στὸν Λιμνάτη τῆς Λεμεσοῦ ἡ φράση «θαρκοῦμαι τὸ θαρυλατηλλίκιν του» (οὐσιαστικὸ) -- θαριέµαι τὸν ἀργὸ ρυθμὸ Ακουσα ἀκόμα στὴ Τσακκίστρα τὸ ἐπίθετο «θαρυλάτι- Στὴν Παναγιὰ ἔχουμε τὴ φράση «ἔν' θαρυλάτης» -- εἶναι ᾿Απὸ τὴν Ασσια, ἀκόμα, ἔχουμε τὴ φράση «ἐγίνηκές µου πολλὰ θαρυλάτης» -- μοῦ ἔγινες πολὺ ἐνοχλητικός, Βρῆκα ἐξ ἄλλου στὸ Μιόχωριο τῆς Κυθρέας τὴ λέξη «προ- λάτης» (ὁ) -- ἐκεῖνος ποὺ προχωρεῖ µπροστά, ὁ ἐπὶ κεφαλῆς' ἐκεῖνος ποὺ πράττει κάτι πρῶτος, ὁ πρὠτοπόρος. Βλέπε καὶ τ᾽ ἀρχαῖα σύνθετα ἰχνηλάτης (ἴχνος Γἐλαύνω), (ἅμαξα Γἐλαύνω), στρατηλάτης (στρατὸς Γἐλαύνω). ποδηλάτης (ποὺςΓἐλαύνώ), ΠΑΛΑΙΚΥΦΡΟ τὶς πεδιάδες. ᾽Α- «σιταροπούλλα» ν» ἢ ἄλλως μεταλλικὸ ἀγγεῖο --- πιὸ παλιὰ πή- Ὅλα αὐτὰ δὲ ἀπὸ τὸ καθουρδίζω ἐπίσης. κά (ἡ) ταμοῦ Καρ- οἱ ἀρχαῖοι Κλά- δηλαδὴ ἀπὸ τὸ α στὴν περίπτωση ἀπὸ τὸν ποταμὸ) ἢ σὲ λιμνά- Λεμεσού ἡ τοποθεσία ἴδιο ὄνομα, ἀσφαλῶς ἀπὸ τὴ 8 Κάτιον (τὸ). ΔΑΠΗΦΟΣ Κάτιον (τὸ) σηµαίνει τὸ περιπλέον θάρος. Νομίζω πὼς ἡ λέξη προέρχεται ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ : ) ΗΝ να : ο τὸ κα. (κατὰ Γεἶμι)΄ µετοχή οὐδέτερο' τὸ «κατιον» τὸ κ κατέρχεται ἡ ζὈγαρια. «ἕν᾽ λλίον κάτια» (οὐδέτερο ναι λίγο πιὸ θαριὰ ἀπὸ τὰ ἡν ἴδια ἑρμηνεία ζυγίζουν πράγματα φτηνά, τὴ άλης λίγο δαρύ. Τὴ φράᾶ- γι’ ἀστεῖο, καὶ στὰ φαρμακεια. στὰ περίχωρα τῆς Κυ: μὲ ἄλλη ἑρμηνεία: «ἔν -.υ., πει νὰ ἀναττύσοπ στοὺς νέους ἀνθρώπους τὴν ἱκανότητα οὐλ- Ἀπψης κάθε καινούργιου, τὴν ἵ- κανότητα συμμετοχῆς οτὴὰ ὅπ- µιουργία τοῦ καινούργιου. Νὰ δημιουργῆ πνεύµατα μὲ ἁνοι- κτοὺς ὁρίζοντες ὥστε νὰ δε” χθοῦν τὸ καινούργιο ἁπορρί- Πτοντας τὸ παλπὸ καὶ μὲ τὴν πεποίθησπ ὅτι τὸ καινούργιο δὲν θᾶναι αἰώνιο ἀλλὰ κι αὐτὸ μὲ τὴν σειρἀ του θ᾽ ἀντικατασταθῦ ἀπὸ κάτι καλύτερο. Ἡ θέσπ τούτη καθορίζεται ἀπὸ τοὺς πιὸ κάτω στίχους τοῦ Μπέρτολὸ Μπρὲκτ μὲ τοὺς ὁποίους κλείω τὴν µελέτη µου. «0σο ζῆς ποτὲ νὰ μὴν λὲς ποτὲ Ο,τι εἶναι θέδαιο δὲν εἶναι 6έδαιο Τὰ πράγµατα δὲν θὰ μείνουν ὅπως εἶναι τὸ Ποτὲς γίνεται Πρὶν προτοῦ τελειώσπ ἡ μέρα). ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΕΟΚΔΕΟΥΣ ΣΕΛΙΣ δ8 δελτίον ΟΕΛΜΕΙΚ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1970 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ Πρόθεσις τοῦ παρόντος εἶναι νὰ ἀποδείξωμεν διὰ στοιχείων α) ὅτι ἡ προσφο- ρὰ τῶν καθηγητῶν εἶναι ἀνυπολόγιστος, ϐ) ὅτι τὸ ἔργον τῶν κπαθηγητῶν δὲν εἶναι νᾶν συγκρίσιµον πρὸς τὸ ἔργον ἄλλων χπατηγοριῶν ὑπαλλήλων καὶ νὰ ζητήσωμεν ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους ὄχι µόνον νὰ μὴ ἐπιθαρύνουν περισσότερον τὸ ἔργον τῶν κα- θηγητῶν ἀλλὰ νὰ τὸ ἀποφορτώσουν καὶ συγχρόνως νὰ ἀναθεωρήσουν τὴν στάσιν των ὡς πρὸς τὴν παρεχοµένην σήμερον ἀμοιθὴν εἰς αὐτοὺς. Οἱ λειτουργοὶ Μέσης ᾿Εκπαιδεύσεως (ἴδε Δελτίον ΟΛΜΕ. ἀρ. 243), 1. Προσφέρουν ἑθδομαδιαίως διδακτικἠν ἐργασίαν ᾱ- νερχοµένην εἰς 28-30 ὥρας. Σημειωτέον ὅτι εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ πλείστας ἄλλας προ- Πηγμένας χώρας τὸ διδακτικὸν ὡράριον εἶναι µικρότερον. Ας ὑπολογίσωμεν κατὰ µέσον ὅρον ἑθδομαδιαίως 28 ὥρας διδακτικάς. 2. Ἡ Παιδαγωγικὴ διεθνῶς παραδέχεται, ὅτι ἡ διδακτικὴ ὥρα δέον νὰ ὑπολογίζεται εἰς τὸ διπλάσιον τῆς συνήθους ὡριαίας ὑπαλληλικῆς προσφορᾶς, διότι ὁ διδάσκων προσπαθεῖ νὰ ἀντα- ποκριθῇ εἰς τὸ ἔργον του ἐπιστρατεύων ὅλας τὰς ψυχοπνευµα- τικάς του δυνάµεις. ᾽Αλλά ἡμεῖς θά ὑπολογίσωμεν τὴν ἀναγκαίαν προσθήκην ὄχι εἰς τὸ διπλάσιον, ἀλλά εἰς τὸ ἥμισυ. Ητοι εἰς 14 ὥρας. Μὲ τοὺς µετριωτέρους κατὰ πάντα ὑπολογισμούς, τὸ διδακτικὸὀν ὡράριον ἰσοδυναμεῖ πρὸς 42 τού λάχι στον ὥρα-ς ἑθδομαδιαίας ὑπηρεσίας τῆς γενικῆς κατηγο- ρίας τῶν ὑπαλλήλων. 3. Ἑκάστη διδακτικἠ ὥρα προὐποθέτει ἀπαραιτήτως τὴν δέ- ουσαν κατ’ οἶκον προπαρασκευήν. Πᾶς ὅστις ἐπεχείρησέ ποτε νὰ µεταδώσῃ ἕν σύνολον γνώσεων εἰς ὁμάδα ἀνθρώπων, άπο- σκοπῶν εἲς τὴν παρ᾽ ἐκείνων ἀφομοίωσιν, γνώσεων ἔστω καὶ ἁπλῶν, εἰς τὸν χρόνον μιᾶς διδακτικῆς ὥρας ἀντιλαμθάνεται ὅτι ἡ διδασκαλία εἶναι ἀδύνατος ἄνευ τῆς δεούσης προπαρασκευῆς. Τὸ ἁπλούστερον τῶν µαθηµάτων προὐποθέτει ἡμίωρον τοῦ- λάχιστον προπαρασκευήν, Τὰ πλεῖστα ὅμως µαθήµατα ἀπαιτοῦν µεγαλυτέραν εἰς χρόνον προπαρασκευήν. Μίαν καὶ δύο ὥρας διαθέτει ὁ καθηγητἠς διὰ τὴν προετοιµασίαν ἑκάστου µαθήµα- τος, ἀλλ᾽ ἡμεῖς θὰ ὑπολογίσωμεν καὶ τὴν ἐργασίαν αὐτήν, ἁπα- ραίτητον ὡς πᾶς τις ἀντιλαμθάνεται, εἰς τὸ ἐλάχιστον εἰς 45 λεπτά δι’ ἕκαστον µάθηµα, ἤτοι εἰς 18 ὥρας ἑθδομαδιαίως. 4. Οἱ καθηγηταὶ ἀσχολοῦνται καθημερινῶς καὶ ἐκτὸς προ- γράμματος εἰς τὴν διόρθωσιν τῶν γραπτῶν δοκιμίων τῶν μαθη- τῶν των, ἐκθέσεωῶν, ἀσκήσεων γλωσσικῶν, μαθηματικῶν, Φυσι- κῶν, τὴν προπαρασκευἠν πειραµάτων, τὴν ὀργάνωσιν ποικίλων ἐκδηλώσεων τῶν μαθητῶν κλπ. Πολύωρος εἶναι ἑθδομαδιαίως ἡ ἁπασχόλησις αὕτη τῶν κα: θηγητῶν, ἀλλὰ ἡμεῖς θὰ ὑπολογίσωμεν καὶ τὴν ἐργασίαν αὐτὴν εἰς τὸ ΜΙΝΙΜΟΥΜ, εἷς 8 ὥρας ἑθδομαδιαι- ω ς. Ἑπομένως, ἔχομεν σύνολον µέχρι τοῦδε ὡρῶν ἑθδομαδιαίας ἐργασίας 68. Παραλείποµεν, μὴ ὑπολογίζοντες τὰς πραγματοποιουµένας τακτικἁς καὶ ἐκτάκτους συνεδρίας τῶν καθηγητικῶν συλλόγων, τὴν ἀνατιθεμένην συχνάκις γραφικἠν ἐργασίαν εἰς καθηγητάς, τὴν προσφορὰν τῶν ἐκπαιδευτικῶν κατὰ τὰς ἐθνικὰς καὶ θρηήσκευ- τικὰς ἑορτάς, τὰς ἁπαραιτήτους διὰ τὸν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν φρο- νηματισμὸν τῆς νεότητος ἀλλὰ καὶ τῆς κοινωνίας, τὴν συμµετο- χἠν εἲς πλείστας κοινωνικὰς ἐκδηλώσεις κλπ. Πόσην δὲ σηµα- σίαν ἀποδίδει ἡ Πολιτεία εἰς τὴν μὴ ὑπολογιζομένην ταύτην προσφορὰν τοῦ καθηγητοῦ, τεκµαίρεται ἐκ τοῦ ὅτι οὗτος µόνος ἐκ τῶν δηµοσίων ὑπαλλήλων κρίνεται διὰ τὴν ἐπαγγελματικήν του ἐξέλιξιν καὶ ἐκ τῆς ὡς εἴρηται προσφορᾶς. ς Θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ἀναφέρωμεν καὶ ἄλλα πολλὰ στοιχεῖα. Μομίζοµεν ὅμως ὅτι καὶ τὰ ἤδη ἀναφερθέντα εἶναι ἀρκετὰ ὥστε νὰ ἐξαγάγῃ οἰοσδήποτε συμπεράσματα εὐκόλως. Καλοῦμεν τὴν Πολιτείαν νὰ δώσῃ εἰς τοὺς καθηγητὰς δια- κριτικἠν θέσιν ἐντὸς τῆς ὑπαλληλικῆς οἰκογενείας καὶ τοῦ κοι- νωνικοῦ συνόλου ἐφ᾽ ὅσον θεωρῇ ὡς ἀποστολἠν τὴν ἐργασίαν τοῦ καθηγητοῦ ἢ ἐὰν τὸν χαρακτηρίζῃ ἔστω ὥς ὑπάλληλον νὰ τὸν χαρακτηρίσῃ ὑπάλληλον ηὐξημένων προσ όντων καὶ νὰ ὑπολογίσῃ εἰς τὸ ἐνεργητικόν του τὰς ἐπὶ πλέον ὥρας, καθ) ἅς ἀποδεδειγμένως ἐργάζεται ἑθδομαδιαίως περισσότερον τῶν ἄλλων ὑπαλλήλων. Ἡ θέσις µας εἶναι σαφὴς καὶ αἱ ἀπόψεις µας ἀποκρυσταλ- λωμέναι. Χῶρος δι᾽ ὑποχώρησιν δὲν ὑπάρχει οὔτε καὶ περίπτωσις νὰ ἀνεχθῶμεν εἰς τὸ ἑξῆς ὑποτίμησιν τοῦ ἔργου τῶν λειτουργῶν Μέσης ᾿Εκπαιδεύσεως, Α. ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Πρόεδρος Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ {α.1ὸς Οίω νὸςσ’ Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ σχολικοῦ ἔτους καὶ τῆς πρώτης ἐκδόσεως τοῦ Δελτίου θὰ ἠθέλαμε νὰ προθῶμεν εἰς ὡρισμένας διαπιστώσεις αἱ ὁ- ποῖαι ἐπιτρέπουν νὰ ἐλπίζωμεν θασίµως ὅτι ἤρχισεν ἡ προ- σπάθεια διὰ τὴν λύσιν τοῦ «ἐκ- παιδευτικοῦ προθλήματος». 1) Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας, μέχρι πρὸ ὀλίγων μηνῶν, Γυ- µνασιάρχης, κατέχει τὸ θέµα «Παιδεία» καὶ γνωρίζει καλύ- τερον παντὸς ἄλλου τὰ ἆπα- σχολοῦντα τοὺς ἐκπαιδευτι- κοὺς ζητήµατα καὶ τὰς ἐπι- διώξεις των. Πρὸ πάντων γνω- ρίζει ὅτι ἐπιδθάλλεται νὰ λυ- θοῦν τὰ προθλήµατα αὐτὰ καὶ νὰ θοηθηθοῦν οἱ ἐκπαιδευτικοὶ εἰς τὴν πραγµατοποίησιν τῶν ἐπιδιώξεών των. , , 2) Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας ξέρει νὰ ἀγωνίζεται διὰ το «πιστεύώ» του καὶ δὲν ὑποχώ:- εἲ εὐκόλως. , ο Δέχεται τὸ Συμθούλιο μετὰ τῶν μελῶν τοῦ ὁποίου συζητεῖ οἰαδήποτε θέµατα σχέσιν ἔχοντα μὲ τὴν Ἐκπαί- δευσιν, μὲ ἁπλότητα καὶ μὲ διάθεσιν ἐξευρέσεως ἐποικοδο- μητικῶν λύσεων. Ὁμιλεῖ ὡς ἴσος πρὸς ᾖἴσους, ὡς Φίλος πρὸς φίλους, ὡς «δάσκαλος» πρὸς δασκάλους συναδέλφους του. ᾿Εμπνέει σεθασμὸν καὶ δὲν σοῦ ἐπιτρέπει νὰ σκεφθῆς ὅτι ὁ Ὑπουργὸς σὲ κρατᾶ εἰς ἀπόστασιν, δὲν σὲ καταδέχε- ται. 4) Πνεῦμα κατανοήσεως, καλῆς θελήσεως καὶ φιλικὴ ἀτμόσφαιρα ἐπικρατεῖ κατα τὰς συναντήσεις τοῦ Συµθου: λίου (ἢ Γραμματείας) μετὰ ἀνωτέρων ὑπηρεσιακῶν παρα- γόντων. Τοῦτο διεπιστώθη εἰς συναντήσεις μετὰ τοῦ Γεν. Δι- ευθυντοῦ, Γενικοῦ ᾿Επιθεωρη: τοῦ, τοῦ Προέδρου καὶ μελῶν τῆς ᾿Επιτροπῆς Ἐκπαιδευτι- κῆς Ὑπηρεσίας. , Εὁρισκόμεθα θεθαίως εἰς τὴν ἀρχήν. Πολλά τὰ προθλή- µατα καὶ ὁ ἀγών θὰ συνεχι- σθῆ ἐντατικὸς καὶ ἐπίμονος. Οὐδέποτε θὰ παύση. Αἵ ἀνωτέρω διαπιστώσεις ὅμως ἐπιτρέπουν ἀνακούφισιν. | {4ο7α 4 /Σ/ΓΦζΩ εσζαεόφσαν ε νώ27ο υγ ζοῦ οπουοργουῦ Ἡ Ολομέλεια τοῦ 1.Δ.Σ. τῆς Ο.Β.ΛΔ.Μ.Β,Ι, ἔθεσεν ἐγώπιον τοῦ κ. Υπουργοῦ τὰ κατωτέρω αἱ- τήµατα: ---'Ἠπίδομα ἐνοιχίου. --Αὔξησις ᾿Οργανικῶν θέσεων Β. Διευθυντῶν---Διευθυντῶν. --Δείωσις ἀριθμοῦ μαθητῶν κατὰ τάξιν. ---Ικανονισμοὶ διὰ διορισµόν, µε- τάθεσιν, ποοαγωγήν, ἐπιθεώ- ρησιν, δαθμολογίαν. --Σύστημα ὑποτροφιῶγ. --Ἐπίδομα ὑπαίθρου. -- Ὅραι διδασκαλίας. -“Σχολικὸν---Αιδακτικὸν ἔτος. ---Σύστημα ὑποτροφιῶν. ΠἨορὺς συμπλήρωσιν τοῦ αἰτήματος, τὸ ὑποῖον ἀναφέρεται εἰς τὸ πα- λαιὸν ὑπόμνημα, εἰσηγούμεθα ὕπως οἱ πτυχιοῦχοι καθηγηταὺ μετεκπαιδεύονται συστηματικῶς ἀνὰ δεκαετίαν. ----Λωρεὰν Φφοίτησις τῶν τέκνων τῶν ἐκπαιδευτικῶν εἷς τὰ Γι- ΄. ”᾿ ’ π α µνάσια. ᾿Επίδομα Τανεπιστη μιακῶν σπουδῶν εἰς τέκνα ἓκ- παιδευτικῶν, τὰ ὁποῖα φοιτοῦν εἲς Ἑλληνικὰ ΙΤανεπιστήμια, --Ὀργάνωσις µαθηµάτων ᾿ΑΥΥΛι- κῆς γλώσσης διὰ τοὺς ἔκπαι- δευτικούς. --“Λιδάσκαλοι µεταπηδήσαντες εἰς τὴν Μέσην Ἐκπαίδευσιν νὰ δικαιοῦνται ποαγωγῆς εἰς θέ- σιν Ἠοηθοῦ Διευθυντοῦ ἐφ᾽ ὕ- σον θὰ ἔχουν ἑπταετῆ τοὐλάχι- στον ὑπηρεσίαν εἰς τὴν Μέσην Ἐγχπαίδευσιν, ἐν οὐδεμιᾶ περι- απτώσει ὑπολογιξομένων πρὸς τὸν. σκοπὺν τοῦτον τῶν ἐτῶν τῶν Πανεπιστιμιακῶν σπου- δῶν. --“Επανασύστασις ᾿Αναθεωρητι- κῆς ᾿Ἠπιτοοπῆς. --Κατάργησις τοῦ θεσμοῦ τῶν ἐ- πὶ συμθάσει διορισμῶν. --“ΓῬρίμηνος ἄδεια λοχείας μετὰ πλήρων ἀπολαθῶων. --ΠἩροαγωγὴ εἲς θέσιν Ἠοηθῶν Διευθυντῶν καὶ Διευθυντῶν ᾱ- γεξαρτήτως ὑπάρξεως ὄργανι- κῶν θέσεων. ---1Τρῶτος διορισμὺς χαθηγητοι- --- ο-ῖ-.- -υ------ῆ ὢν οἰκοχυρικῶν ἡ κλῖμαξ Β». --“Επίδομα Ἠιθλιοθήκης. --Ἠπίδομα εὐθυνῶν (διὰ ΆΛιευ- θυντάς). --“Ἠελτίωσις τῶν ἀποδοχῶν τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀναλόγως ποὺς τὴν προσφοράν των καὶ ἐν σὺγ- χρίσει πρὺς ἄλλα ἐπαγγέλμα- τα. ---18ος µισθός. ---Αναθεώρησις τοῦ περὶ Σουντά- Έεων Νόμου. 1ον. ᾽Αλλαγὴ συντελεστοῦ συν- ταξιοδοτήσεως. 9ον. Ηλήρης σύνταξις μετὰ τὴν συμπλήορωσιν 59 ἐτῶν ἡ- πηρεσίας. δον. ᾿᾽Αφυπηρέτησις καθηγητοι- ὢν εἰς τὸ ὅδον ἔτος τῆς ἡλακίας. ἀον, Οἰκειοθελὴς ἀποχώρησις ἐκ τῆς ὑπηρεσίας μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ 90οῦ ἔτους ὑπηρεσίας, μὲ ἆνά- λογον σύνταξιν. δον. ᾿Αναθεωρήσεις μισθῶν γαὶ τὸ τιμαριθμικὸν ἐπίδομα νὰ ἐπεκτείνωνται καὶ εἲς τὰς συντάξεις. θον, Ἀεταθίθασις συντάξεως ᾱ- γευ οἱασδήποτε ἐξαγορᾶς. {ϱ το Ίγα (Συνέχεια ἀπὸ τὴν ἂπ σελίδα) 0 130Σ ΜΙΣΘ0Σ ΠΙ τέλους κάτι ποὺ ἀπὸ και- ρὸ ζητήσαμε γίνεται πρα- Υµατικότπς. Ἡ σὐύμπραξπ ὅλων τῶν ὀργανώσεων ΠΔ.ΣΥ.Δ.Υ., Π.0.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., γιατὶ ὄχι καὶ τῆς ΟΛΤΕΚΕ, γιὰ τὴν διεκδί- κπση δικαίων αἰτπμάτων. Σὰν πρῶτο θέµα κοινοῦ ἐνδιαφέρον- τος στὴν τελευταία ἔκδοσπ τοῦ «Ἀπμοσίου “Ὑπαλλήλου) προθάλ- λει ὁ Ίδος μισθός, Μόνο ἀπ᾿ αὐτὸ εἶναι δυνατὸν νὰ συµπεράνα ὁ ἁπλὸς ἄνθρω- πος πὼς ὄχι µόνο οἱ καθηγητὲς καὶ δασκάλοι ἀλλὰ καὶ οἱ ὅπμό- σιοι ὑπάλληλοι δὲν ἀποδίδουν ἱ- κανοποιπτικἁ στήν ἐργασία τους καὶ γι’ αὐτὸ δὲν παίρνουν τὸν 138ον μισθό. Ισως καλύτερα ἁ- πὸ ὅλους τοὺς ἐργαζόμενους ἆ- ποδίδουν οἱ ὑπάλληλοι τῆς ᾿Αρ- χηῆς ᾿Ἠλεκτρισμοῦ -- παρακαλῶ εἶναι κατηγορία δημοσίων ὑπαλ- λήλων --- οἱ τραπεζικοὶ καὶ ὅσοι ἐργάζονται στὶς ἑταιρίες πε- τρελαιοειδῶν. Εϊναι καιρὸς πιὰ ὅλοι οἱ ὠρ- γανωμένοι κυθερνπτικοὶ ὑπάλλη- λοι μέλπ τῇῃς ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΔΤΕΚ, ΟΕΛΜΕΚ καὶ τὰ μµέ- Απ΄ τῶν ὠργανωμένων ἡμικρα- τικῶν ὀργανισμῶν νὰ ἀγωνιστοῦ: με δυναμικὰ γιὰ τὰ δίκαια αἰτι- µατά µας. Δὲν ἐπαιτοῦμε τὸν 18ον µι- σθόν, ζητοῦμε αὐτὸ ποὺ μᾶς ἆᾱ- νήκει, αὐτὸ ποὺ παίρνει καὶ ὁ τελευταῖος ἄνθρωπος σ᾿ ἄλλες χῶρες. ΘΑ ΠΑΜΕ ΚΛΛΑ: ΕΑ πρόσωπα, νέες ἐλπίδες, καὶ ἐλπίδες μάλιστα πὼς τὰ τόσα κακὰ ποὺ ὑπάρχουν οτὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ διορθω- θοῦν. Αὐτὴ ἤταν ἡ ἐνδόμυχπ σκέφηῃ μὲ τὴν ὁποίαν οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ὑποδέχττγκαν τὸν διορισμὸ τοῦ νέου Προέδρου τῆς ᾿Επιτροπῆς Ἐκπαιδευτικῆς 'Ὑππρεσίας. Όσοι μέχρι τώρα µίλπσαν µα- ζί του ἔφυγαν µε τὴν θεθαιόττι- τα πὼς ἡ καλωσύνπ καὶ τὸ πα- τρικὸ ἑἐνδιαφέρον τοῦ κ. Νίκου Χατζπγαθριἡλ γιὰ τὴν κάθε πε- ρίπτωσηπ εἶναι τὸ πρωταρχικὸ γιὰ νὰ ΘρΠ μὲ τὸν καιρὸ κάθε πρό- ϐληµα τοῦ α΄ καὶ 6’ ἐκπαιδευτι- κοῦ τὴν κατόλληλπ λύση του. 'Ο λίγος χρόνος ποὺ καθοδπ- γεῖ τὸ ἔργον τῆς ἘπιτροπΏς Ἐκ- παιδευτικῃς Ὑππρεσίας δὲν εἷ- ναι ἱκανὸς' γιὰ νὰ ἐξαχθοῦν ἆ- διάσειστα συμπεράσματα. Πάν- τως ὅλοι οἱ ἐκπαιδευτικοὶ μὲ κα- λἠ θέλπση καὶ κατανόπσπ ἀνα- µένουμµε πὼς ὁ χρόνος ποὺ μᾶς ἄρχισε δὲν θὰ διαφεύσπ τὶς ἑλ- πίδες µας. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ Ε.. τόσπ προσπάθεια κατα- θάλλεται ἁτιὸ ὅλες τὶς τά- ξεις τῶν ἐργαζομένων γιὰ τὰ Υενικὴ θελτίωσπ τῶν ὅρων ἑρ- Υασίας, ἡ Κυθέρνηση ὄχι μόνο δὲν λαμθάνει ὑγτι ὄψιν της τὰ διεθνῶς παραδεδεγµένα γιὰ τὶς καλες σχέσεις ἐργοδότου καὶ ἐργοδοτουμένου, ἀλλὰ καὶ ἑ- φευρίσκει τρόπους γιὰ νὰ παρεμ- θάλληπ διαρκῶς καὶ μεγαλύτερα εμπόδια στὴν ἐν γένει σταδιο- δρομία τῶν ὑπιαλλήλων της. Σχετικὰ θέλουμε νὰ τονίσου- με πὼς τὸ 'Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ γενικὰ ὅσοι ἀσκοῦν τὴν πο- Ἀιτικὴ τᾷς Κυθερνήσεως στὸ Ἆ- πουργεῖο τοῦτο παραγράφοντας τὶς πολλὲς καὶ ἔντονες ἐνέργει- ες τῆς ΟΕΛΜΕΚ γιὰ τὴν κατάρ Υπσπ τοῦ θεσμοῦ τῶν «ἐπὶ συµ.: θάσει διορισμῶν» οὐδὲν ἕ- πραξε. Παράλληλα μὲ τὴν φοθερὴ τούτπ ἀκαμφία τῆς προϊσταμένπτς ἀρχῆς ἄρχισε νὰ ξεφυτρώνπ ἕνα καινούργιο δένδρο, παρὰ τοὺς κειµένους νόμους καὶ τὶς προσ- πάθειες τῆς ὀργανώσεώς μας) τὸ δένδρο τῶν «ἀναπλπρωματι- κῶν διοριομῶν εἰς τὴν θέσιν Β. Διευθυντοῦ). Στὸ οπμεῖο τοῦτο τονίζουµε ἢ εἶναι προαγωγἠ εἰς τὴν θέσιν Β. Διευθυντοῦ ἢ ἂν δὲν εἶναι, ὁ καθηγητὴς νὰ συνεχίσπ νὰ ἑρ- γάζεται ὡς ἁτιλὸς καθηπγπτής. Αν ὅμως ξεκίνήσουμε ἁπὸ ιὰ θεθαιότητα πὼς «οι καλούμενοι ἀναπλπρωματικοὶ διορισμοὶ εἰς τὴν θέσιν Β. Διευθυντοῦ) γίνον- ται ὄχι ἀπὸ καμμιά ἐνέργεια τῶν ἐνδιαφερο-ένων ἢἃ τῆς ΟΕΔΜΕΚ, ἀλλὰ µόνο καὶ µόνο ἀπὸ τὴν πίστη τοῦ 'Ὑπουργείου Παιδείας πὼς εἶναι ἁπταραίτπτες οἱ προαγωγὲς αὐτὲς γιὰ την πλήρπ ἐπάνδρωσηπ καὶ καλἠ λει- τουργία τῶν σχολείων, πιστεύου- με πὼς ἡ Κυθέρνπσπ (ὝΎπουρ- γεῖον Οἰκονομικῶν) πρέπει ἁτιὸ τὴν πρώτη στιγμὴ νὰ 6ρΠ ὅσα χρήματα χρειάζονται. μὲ αὐτὲς τὶς κακῶς νοούμε- νες οἰκονομίες ἡ Κυθέρνησηπ δὲν κάνει, ὅπως πολλὲς φορὲς δια- κήρυξε τὴν καλύτερή τπς ἐπέν- ὄδυση... ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Δωρεὰ ἥΝΙακαριωτάτου ΄έσοεοασ Ο/κό/εσα οοω 0ν 6.1 Κα 227.41 Τὴν ο0ὴν ᾿Τουνίου 1910 ὁ Θεο- φιλέστατος ΧΚωρεπίσκοπος ἸΚων- σταντίας κ.κ. Χρυσόστομος δι) ἐ- πιστολῆς του ἐγνωστοποίησε πρὸς τὰ Συμθούλια τῆς ΟΡΔΜΕΚ καὶ τοῦ ΣΤΕΛΝΗΟΙ ὅτι ἡ Αὐτοῦ Μά- καριότης ὁ ᾿Αοχιεπίσκοπος Μα- κάριος παραχωρεῖ δωρεὰν δύο στρέωµατα (4 οἰκύπεδα) εἰς τὴν ΟΒΑΜΕΝ καὶ ΣΤΕΑΜΕΝ δι ἀνέγερσιν γοαφείων καὶ ἄλλων οἰκημάτων ποὺς χοῆσιν τῶν ὌὋὈρ- γανώσεωγ. Τὰ παραχωρηθέντα οἰκόπεδα εὑρίσκονται εἰς τὸ τμῆμα γῆς τὸ ὑποῖον ἠγοράσθη ὑπὸ τοῦ ΣΤΕΔ- ΔΠΕΙ διὰ τοὺς καθηγητὰς παρὰ τὴν. ΑΙακεδονίτισσαν. Τὰ Ῥυμθούλια τῶν δύο Ὄργα- γνώσεων. ἀπέστειλαν τὴν ἀκόλοι- θον εὐγαριστήριον ἐπιστολήν: Θεοφιλέστατον Κωρεπίσκοπον Κωνσταντίας κ... Χρυσόστομον ᾿Αναφερόμενοι εἰς ὀμετέραν ἑ- πιστολήν, δι ἢῆς γνωστοποιεῖτε ρε ον κ τς , εις ἡμᾶς ὅτι ἡ Αὐτοῦ Μακαριό- 2 ” της εὐηρεστήθη νὰ δωρίσῃ εἲς Τύποις «ΑΝΑΓΕΜΝΜΗΣΙΣ», τὰς ἡμετέρας ὀργανώσεις ΟΕΛ- ΔΜΙΡΙΚ καὶ ΣΤΕΛΝΜΗΙΚ δύο στοέµ.- µατα γῆς δι ἀνέγερσιν γραφεί- ων χα ἄλλων οἰκημάτων ποὺς χοῆσιν τῶν ἡμετέρων ὀργανώσε- ὧν, ἐπιθυμοῦμεν νὰ πληροφοφρή- σωµεν Ὑμᾶς ὅτι ἀποδεχόμεθα τὴν ὡς ἄνω δωρεὰν τοῦ Ἀίακα- ῥιωτάτου, πρὸς Τὸν ὁποῖον παρα- καλοῦμεν διαθιθάσατε θερμὰς εὖ- χαριστίας διὰ τὴν εὐγενῆ Αὐτοῦ χειρογοµίαν. Δεχθῆτε καὶ Ὕμεις τὰς εὖχα- ριστίας τῶν ἡμετέρων ᾿Οργανώ- σεων διὰ τὴν συµθολήν σας τό- σον εἰς τὸ ἀνωτέρω θέµα, ὅσον καὶ εἰς τὴν πώλησιν τῶν οἰκοπέ- δων Μαχνεδονιτίσσης πρὸς τὸ τι- µιευτήοιον τῶν καθηγητῶν. Μετὰ θαθυτάτου σεθασμοῦ, ἀσπαξόμεθα τὴν δεξιάν δαάς. Διὰ τὴν ΟΒΛΛΙΚ Α.. Παπαμιλτιάδης (Πρόεδρος) Κ. Καραγιάννης (Γεν. Γουµµίςτ.) Διὰ τὸ ΣΤΕΑΔΝΙΕΚΝ Ὦ. Ἠαοναθίδης (1[1οόεδρος) δ, Ἰωάννου (1 φαμματεὺς) Λευκωσία, Τηλ. 65112

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ 7p
Ποία Αιτήματα ετέθησαν ενώπιον του υπουργού 8p
Τέσσερα Οικόπεδα διά την ΟΕΛΜΕΚ και ΣΤΕΛΜΕΚ 8p
Καλός Οιωνός 8p
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ 8p
Τρεις Κυπριακές λέξεις 7p
Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 6p
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πολιτισμός 6p
ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά#Γεωργία 4-5p
Σχόλια Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 3,8p
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3p
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ 3p
ΓΝΩΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ 2p
Αδικούνται Καταφώρως οι Κύπριοι Γυμνασταί 2p
13ος Μισθός Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 2p
Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ 2p
Έπαλξις 1p
Ζή η ΜΕΠΕΫ ή απέθανεν Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1-2p
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1,3p