ΣΕΛΙΣ 8 ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ δελτίον «ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ) «ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΣ ΕΡΓΟΝ ΥΨΜΗΛΟΝ»). ΠΟΙΑ ΠΒ ΑΝΤΑΠΟΛΟΣΙΣ Σ νέχεια ἐκ τῆς 7ης ΣΕΛΙΔΟΣ µως τὰ αἰτήματα δὲν ἐπελύ- τὰ ὅσα ἀναφέρονται εἰς τὴν ἀπόρριψιν τῶν τεθεισῶν ὑπὸ τῆς ΟΕΛΜΕΚ -- ΟΔΤΕΚ ἀσχῶν καὶ προὔποθέσεων καὶ συγκοιθῆ τοῦτο μὲ τὸ ὑπὸ ἡμερομ. 18 ᾽Αποιλίου 1919 ἀποσταλὲν εἰς ἡμᾶς ἔγγοα- «ον ἐξώγετι, σαφῶς Χαὶ ἀναμπιθόλως, τὸ συμπέρα- σµα ὅτι οὐδόλως διαφέρουν. Καὶ ἑπομένως ἡ θέσις τῆς Κνυθερνήσεως ἔναντι τῶν αἷ- τηµάτων τῶν καθηγητῶν παραμένει σταθερῶς ἡ αὐτηῃ. Ὡς γνωστὸν τὺ δεύτερον ἔνγοαφον ἀνεφέρετο εἰς τὴν σύστασιν εἶἰδικῆς ᾿Επιτροπῆς πρὺς µελέτην τῆς ᾿Αναδι- ουγανώσεως καὶ ἐχκσυγχοο- γισμοῦ τῆς Λημοσίας Ἐκπαι- δευτικῆς “Ἰπηρεσίας ῥἐντὸς τοῦ 1919. Τὸ ἔγγραφον τοῦ- το ἀνεγνώσθη ἐνώπιον τῆς Τεν. Συνελεύσεως καὶ ἐκοί- θη ὑπ’ αὐτῆς ὡς μὴ (ἵκανο- ποιητικόν. Ἡ. Ῥηνάντησις ἐκπροσώ- πων ΟΡΕΑΜΕΚ -- ΟΔΛΤΕΚ -- ΠΟΒΛ μετὰ τῶν Ὕ- πουργῶν Παιδείας --- Οἶλο- νομκῶν ὃ Ἠοΐον 1912, Ἱτ] ὁλομέλρια τοῦ Σνυµόου- λος. ἔλαῦε γνῶσιν αἱ τῶν ὕσων ἐλέχθησαν νγατὰ τὴν ἀνωτέρω. ουνάντῆσιν να τὰ ὁποῖα δὲν πεοιέχανται εἰς ἆ- ποσταλὲν πρὸς ἡμᾶς ἔνγρα- φον. Οὔτο τὰ Συμθούλια ἐ- πληθοφορήθησω ὅτι εἲς σχετικὰς ἐρωτῆσεις ἔκπρο- σώπων τῶν τριῶν ᾿ΟργανΏ- σεων ἐδύθησαν αἱ κάτωθι ᾱ- παντήσεις --- διευκρινίσεις: 1) Ἡμερομηνία λήξεως τῶν διαπραγματεύσε- ων καθορίζεται ἡ δΊη Δεκεμθοίου 1912. 9) Τὰ πορίσματα τῆς Ἠ- πιτρυπῆς ᾿Αξιολογή- σεως δὲν εἶναι ὃς- αμευτικὰ διὰ τὴν Κυ- θέρνησιν. 5) Εὶς τὴν ᾿Ἐπιτροπὴν 2Αξιυλο”ήσεως τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδευτι- κῆς Ὑπηρεσίας (οὐχὶ τῆς ᾿ἘΕνπαιδευτικῆς) ψαὶ εἰς τὴν Κυθέρνη- σιν δὲν ἔχει τεθῆ µέ- χοι στιγμῆς αἴτημα ᾱ- γαδοομικῆς ἰσχύος ᾱ- πὸ Ίης Ἰανοτιαρίου στο. 4) Ἡ ᾿ἘΕπιτροπὴ Λ᾿Αξιο- λογήσεως τῆς Δημοσί- ας Ὑπηρεσίας δὲν ἕ- χει ἀσχοληθῆ µέχρι στιγμῆς μὲ κλίµανας καὶ µισθολόγιον. 0) ϱἵ τεθεῖσαι ὑτὸ τῶν Οργανώσεων ἀρχαὶ καὶ προὔποθέσεις εἶναι συζητήσιµοι εἰς τὴν πιτοοπήν. ϐ) Δὲν δύνατω ἡ Κυδέο- γησις γὰ πῆ ὅτι εἶσθε ἠδικημέγοι. ᾿Εὰν εἶσθε Ἡδικημένοι θὰ ἀποδει- αν 3 3 Φ χθῆ εἰς τὴν ἸἘἜπιτοο- πήν. Οἵ καδηγηταὶ ὑποθάλ) ουν ἀπὸ τοιετίας αἰτήματα καὶ ἓὰ Μίων τοιετίαν ἡ ᾿Βπίση- μος τρις ἀπέρριατε ταῦ- τα Ἡ τὸ ὡδηγοῦσε εἰς ἆτερ- μύνους οὖς Ιτήσεις ἄνευ ἄπο- τελόσματος ἢ ἠρμεῖτο εἲς ὃπλώπεις ὅτι «τὰ ἀντιμετω- πίτει μὲ πολλῆν πατανόησιν» Ἠ ὅτι «τό μελετᾶ ἐπισταμέ- γως ἔχουσα πρόθεσιν νὰ τὰ ἐπιλύση θετικῶς» τελικῶς ὅ- οντο. Οἱ καθηγηταὶ ἐξαν- τλήσαντες τὴν ὑπομονῆν των καὶ θλέποντες τὴν τοιαύτη ἀντίκρυσιν τῶν αἰτημάτων των ἀπέστειλαν δι’ “Ὑμῶν πρὺς τὴν Κυθέρνησιν ἔγ- Ύραφον ὑπὸ ημερομ. 18 Ὁ- κτωθρίου 1971 εἰς τὸ ὁποῖον ἀνέφερον μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἔδιδον περαιτέρω πίστωσιν χοόνου καὶ τὴν εὐχαιρίαν εἰς τὴν Κυθέρνησιν νὰ καθο- ρίση σαφῶς καὶ θετικῶς, οὐ- χὶ διὰ λόγων, τὴν θέσιν της ἔναντι τῶν αἰτημάτων των. Ἔχτοτε δυστυχῶς παρῇλ- θον ἑπτὰ ὁλόχληροι µμῆνες καὶ οὐδεμία ἀνταπόκρισις ὃ- πῆρξεν ἐκ µέρους τῆς Κυ- θερνῄσεως. Κατόπιν τούτου οἱ καθηγηταὶ συνελθόντες εἲς Γενικὴν ὙΣυνέλευσιν τὴν Άδην παρελθόντος Απριλίου ἀπεφάσισαν διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας καὶ συντριπτι- κῆς πλειοψηφίας νὰ κατέλ- θουν εἰς δυναμικὸν ἀγῶνα διὰ νὰ ἐπιτύχουν δικαίωσιν καὶ ἐπίλυσιν τῶν αἰτημάτων τῶν. Ἡ ἀπόφασις αὕτη ἐκ. φοάζει ἀφ᾽ ἑγὸς μὲν ἀπογοή- τευσιν διὰ τὴν στάσιν τῆς Ἐπισήμου Πλευρᾶς ἀφ᾽ ἑτέ- ϱου ἀποφασιστικότητα, ἀγω- γιστικότητα, καὶ ἀκλόνητον πίστιν εἷς τὸ δίκαιον. Κατὰ τὴν διάρχειαν ἆᾱ- περγιακῶν ἀγώνων αἱ δύο πλευραὶ, ὡς τοῦτο συνηθίξε- ται παντοῦ εἰς τὰς σχέσεις ἐργοδοτουμένων καὶ ἔργοδο- τῶν, πλησιάζουν ἀλλήλας διὰ συγκεκριμένων προτάσε- ων καὶ ἀντιπροτάσεων. Οἵ παθηγηταὶ, παρ ὅλον ὅτι τὰ θέσµια ἐπέθαλλον ὅπως ἡ ᾿Ἐπίσημος Ἠλευρὰ πρώτη ὑποδάλη συγκεκριµένας ἀν- τιπροτάσεις, εἰς ἔνδειξιν κα- λῆς διαθέσεως καὶ διὰ νἁ ἀποδείξουν ὅτι εἰλικρινῶς ἐ- πιθυμοῦν ταχεῖαν επίλυσιν τῆς διαφορᾶς προέθησαν πρῶτοι εἰς ὑποχώρησιν ἐκ τῶν ἀρχικῶς τεθέντων αἱ- τηµάτων καὶ ἐδήλωσαν ὅτι εἶναι ἕτοιμοι νὰ προσέλθουν εἷς τὴν τράπεζαν τῶν δια. πραγματεύσεων ἐφ᾽ ὅσον ἡ Ἐπίσημος Πλευρὰ θὰ ἀπε- δέχετο ὠρισμένας ἀρχάς. Δυστυχῶς ὅμως ἡ ᾿Επίσημος Ηλευρὰ διὰ τοῦ ἐγγράφου της ὑπὸ ἤμερομ. 6 Μαΐου 19τὰ ἀπέδειξεν ὅτι οὐδόλως µετεκινήθη ἐκ τῆς θέσεώς της. ᾽Απορρίπτει τὰς τεθεί- σας ἀρχὰς καὶ προὔποθέσεις, καλεῖ τοὺς καθηγητὰς νὰ προσέλθουν εἰς τὴν Ἔπιτρο- πὴν καὶ νὰ συςητήσουν τὰ αἰτήματά των ἐν λευκῷ, δη- λοῖ ὡς καὶ προηγουμένως, ὔτι τὰ μελετᾶ ἐπισταμένως, διεξοδικῶς καὶ μὲ πολλῆν κατανόησιν, δηλοῖ ὅτι εἰς τὴν ᾿Ἐπιτροπὴν θὰ ἀποδειχθῆ κατὰ πόσον εἶναι ἠδικημένοι (δηλ. δὲν γνωρίζει οὔτε ἆ- γαγνωρίσει ὅτι εἶναι ἤδη ἠδι- χηµένοι), ὅτι θὰ λήξη ἡ µε- λέτη τὴν ὃδίην Δεκεμθρίου καὶ ὅτι τὰ πορίσματα τῆς Ἐ- πιτροπῆς δὲν εἶναι δεσµευτι- κὰ διὰ τὴν Κυθέρνησιν ! Ἡ τοιαύτη στάσις τῆς Ἐ- πισήµου Πλευρᾶς ἀποτελεῖ τὸ ὀλιγώτερον παρελκυστι- χἣν πολιτικῆν καὶ οἱοσδήπο- τε καλόπιστος δύναται ἐξ αὐτῆς νὰ συναγάγη τὰ συµ- περάσματα του. Οίγει τήν ἀξιοπρέπειαν τῶν καθηγητῶν ἡ ἄνευ ὅρων παράδοσις. Οἱ καθηγηταὶ ἀγωνίζονται ἀπὸ ἐτῶν συνεχῶς νὰ θελτιώ- σουν τὴ θέσιν τῶν κοινώγι- χῶς καὶ ὑλικῶς, ζητοῦν ἀπὸ ἐτῶν ἀπὸ τὴν Κυθέρνησιν͵ νὰ τυγχάνουν ἴσης µεταχειρίσε- ως, νὰ μὴ θεωρῶνται δευτέ- ρας ποιότητος ὑπάλληλοι, νὰ μὴ τίθενται πάντοτε εἰς τὸ περιθώριον. Καλὸν εἶναι ἡ Ἐπίσημος Πλευρὰ νὰ δίδη τεραστίαν σηµασίαν εἰς τὴν ἀνέγερσιν σχολικῶν κτιρίων. Ποίαν ὅμως σηµασίαν δίδει καὶ εἲς τὴν «ἀνέγερσιν» τῶν ἐκπαιδευτικῶν Δυπούμεθα πολὺ διότι διὰ τῆς στάσεως της ἡ 'Ἐπίση- µος Πλευρὰ δὲν παρέχει πε- ριθώρια προσεγγίσεως, Εν τούτοις λαθύντες 3 «σοθαρῶς Ὁὁ π᾿ ὂ- ψΨιν τὴν δήλωσιν Ὕ μῶν καὶ τοῦ ἹὝ- πουργοῦ Οἶἰκχονο- μικῶν ὅτι αἱ τε- θεῖσαι ὑφ ἡμᾶῶ ν ἀρχαὶ καὶ ποοῦ- ποθέσεις ἑἐμπί- πτουν εἰς τὴν δι- καιοδοσίαν τῆς Ἐπιτροπῆς ἎΑξι- ολογήσεως εἴμε- θα ἕτοιμοι, εἰς ἔνδειξιν καλῆς προθέσεως ν ὰ προσέλθωμεν ναὶ σήμερον ἀἁκόμα εἷς τὴν ἜἘπιτου- πὴν διὰ νὰ συ ζη- τήσωμεν ὡς πο ῦ- τον θέµα τὰς ἆ- γνωτέρο ἀρχὰς καὶ προροῦποθ έ- σεις. Ἐλπίζομεν ὅτι εἰς τὴν Ἐπι- τροοπήὴν θὰ ἅπο- δείξη καὶ ἡ ἵνυ- θέρνησις ἔμπρά- κχτως τὴν καλὴν της πρὀθεσιν ὦ- στε νά ὃυνηοθ αῶ- μεν ἐντὸς συντο- μωτάτου χρογνι κοῦ διαστήηµατος γὰ καλέσωμεντΓε- γιχὰς Σύνελεύ- σεις.αἱ ὅποῖαι γά ἀποφασίσουν σχετικῶς, ᾿ἘἨπὶ τῇ , ἐλπίδι εὐμενοῦς ἀνταποκρίσε: ως καὶ ταχείας ἐργασίας εἰς τὸ νῦν ἀργοῦντα ἐκπαιδευτή- ορια. Διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς Διὰ τὴν Ο.Ε.Λ.Μ.Ε..Ις. Ὁ Πρόεδρος Α. Παπαμιλτιάδης Ὁ Γεν. Γραμματεὺς Κ. Καραγιάννης. Διά τὴν Ο.Λ.Τ.Ε.Κ. Ὁ Πρόεδρος Φυλακτῆς Ὁ Γεν. Τραμματεὺς Φ. ᾿Ορφανίδης. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Υ.Π.52Τ/1912 537 /πο 534 /10 Πρὸς τὴν ᾿Οργάνωσιν Ἑλλήνων Δειτουργῶν Μέσης Ἐκπαδεύσεως Ἰύπρου Ἐντατῦθα. Ἐν Δευκωσία τῃ 9 Μαϊου 1912. )Αγαπητοὶ Κύριοι, Γνωρίζω ὑμῖν λῆψιν ὑμετέ- ΟΕΛΜΕΚ ΜΑΓΟΣ 197ὁ 27ΗΤΟΥΜΕΝ ΙΣΗΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ρου ἐγγράφου ὑπὸ ἡμερομη- γίαν Ἰ Μαΐου 1915 σχετι- κῶς πρὸς τὴν θέσιν τῆς ΟΕΔΜΕΙΚ, ἔναντι τῆς ὑπὸ τοῦ 'Ὑπουργικοῦ Συμθουλίου συσταθείσης ᾿Ἐπιτροπῆς ᾽Α- Ναδιοργανώσεως τῆς Ἐκπαι- δευτικῆς Υπηρεσίας. Ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενον τοῦ ἐγγράφου δὲν ἐπιθυμῶ γὰ διατυπώσω οἴανδήποτε ᾱ- ποψιν, ἐφ᾽ ὅσον εἶναι ὄννα- τὸν νὰ ἐκφράσώμεν ἀμφότε- ροι τὰς ἀπόψεις µας καὶ δη διεξοδικῶς εἰς τράπεζαν ὃδι- απραγματεύσεων πρὸς ἄρσιν τῆς δημιουργηθείσης εἰς τὰ σχολεῖα ἀνεπιθυμήτου κατα- στάσεως. Μετ) εὐχαριστήσεως πα- ρετήρησα εἰς τὸ ὑμέτερον ἔγγραφον ὅτι εἶσθε πρὀθυ- μοι νὰ προσέλθετε εἷς τὴν Ἐπιτροπὴν διὰ νὰ συζητήσε- τε ὡρισμένας προὔποθέσεις, περὶ τῶν ὁποίων ἐκάματε λό- γον εἰς τὸ ὑπὸ ἡμερομηνίαν 98 ᾿᾽Αποιλίου 1975 ὑμέτερον ἔγγραφον πρὸς τὸ Ὕπουρ- γὸν. Οἰκονομικῶν, Πρόεδρον τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς ᾿Αναδιοργα- νώσεως τῆς ᾿Εκπαιδευτικῆς Ὑπηρεσίας. χω ἤδη συνεννοηθῆ µε- τὰ τοῦ 'Ὑπουργοῦ Οἰκονομι- κῶν καὶ ἔχω ἐξουσιοδοτηθῆ ὑπ αὐτοῦ ὡς Ἡροέδρου νὰ παλέσω εἰς συνεδρίαν τὰ µέ- λη τῆς ἐν λόγῳ ᾿Ἐπιτροπῆς εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Όἰπονο- μικῶν τὴν ἨΠέμπτην 11 Μα- ἴου 1915 καὶ ὥρ. 4. μ.μ. Ἐλπίζων εἷς τὴν ὑμετέ- ϱραν συνεργασίαν ὡς καὶ τῶν λοιπῶν ᾿Εκπαιδευτικῶν Οργανώσεων καὶ ἀποθλέ- πων μετ) αἰσιοδοξίας εἰς τὴν συγεδρίαν τῆς 11 Μαΐου. Διατελῶ μετὰ τιμῆς, (ΦΡΙΞΟΣ Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ), Ὑπουργὸς Παιδείας, 9/5/Τ2 Αἱ ᾿Οργανώσες ΟΗΒΛ. ΜΕΚ--ΟΛΤΕΚ ἐκλήθησαν εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν ᾿Αξιολο- γήσεως µεθαύριον Πέμπτην καὶ ὥραν 4 μ.μ. Ὡς γνω- στὸν εἰς ἔγγραφον ὑπόμνη- µα τῶν δύο ᾿Οργανώσεων, Ὃ με ον δν Ἡ οπς τὸ ὁποῖον ἐπεδόθη χθὲς εἰς τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας, ἵ- πῆοχε μεταξὺ ἄλλων καὶ ἡ πρὀτασίς των διὰ τῆς ὁποί- ας ἀπεδεικνύετο ἡ καλή των θέλησις πρὸς ἅρσιν τοῦ -ᾱ- διεξόδου. “Ἡ σχετικὴ πρότα- σις ἔχει ὡς ἀχολούθως: «Λαθόντες σοθαρῶς ὑπ ὅ- κιν τὴν δήλωσιν Ὑμῶν γι τοῦ 'Ὑπουργοῦ Οἰνονομικῶν ὕτι αἱ τεθεῖσαι ὑφ᾽ ἡμῶν ἀο- χαὶ καὶ προϊποθέσεις ἐμπί- πτουν εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῆς ᾿πιτροπῆς ᾿Αξιολογή- σεως εἶμεθα ἔτοιμοι, εἰς ἕν- δειξιν καλῆς προθέσεως νὰ προσέλθωμεν καὶ σήµερα ᾱ- Χόμα εἰς τὴν ᾿Ἠπιτροπὴν διὰ νὰ συξητήσωµεν ὡς πρῶτον θέµα τὰς ἀνωτέρῳ ἀρχὰς καὶ προὐποθέσεις. Ἐλπίζομεν ὅτι εἰς τὴν ᾿Επιτροπὴν ἡ Κι. θέρνησις θὰ ἀποδείξη ἐμ- πράκτως τὴν καλήν της πρὀ- θεσιν, ὥστε νὰ δυνηθῶμεν ἐντὸς συντομωτάτου Άρονι- κοῦ διαστήματος νὰ χαλέσω- μεν Γενικὰς Συνελεύσεις αἲ ὑποῖαι νὰ ἀποφασίσουν σχε- τικῶς». Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ ἀπεργία ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ συνεχίζεται μὲ ἐπιτυχίαν. Καλοῦνται πάντες οἱ κα- θηγηταὶ ὅπως δίδουν πίστιν µόνον εἷς τὰ ἐπίσημα ἀἄνα- ποινωθέντα τῶν ᾿Οργανώσε- ων. Οὐδεὶς ἔχει ἔξουσιοδο- τηθῇ νά ὁμιλῆ ἢ νὰ διαθιδά- ζη πληροφορίας (κυρίως πα- ραπλανητικὰς) ἐκ µέρους των. Ἠγ τῆς Γραμματείας τῆς ΟΕΒΛΜΕΚ--ΟΛΤΕΚ 12/5/12 Ἡ ὁλομέλεια τοῦ Κεν- τοικοῦ Συμθουλίου συνελ- θοῦσα σήµερον ἐνημερώθη ἐπὶ τῶν συζητηθέντων κατὰ τὴν χθεσινὴν συνεδρίαν τῆς ᾿Ἠπιτροπῆς ᾿Αξιολογήσεως. Τὸ Συμθούλιον μετὰ λύ- πης του ἀνακοινοῖὶ τὰ ἀχό- λουθα: 1. Ἡ ᾿Επίσημος Πλευρὰ ἀπεκαλύφθη ὅτι δὲν ἐγνώοι- ζε διὰ ποῖον σκοπὸν ἐχάλεσε τὴν χθεσινην συνεδρίαν οὔ- τε καὶ ποῖα σαν τὰ θέµατα τῆς ἡμερησίας διατάξεως ! Ὡς γνωστὸν τὴν παρελ- θοῦσαν Δευτέραν ἡ ΟΕΒΛ.- ΜΕΣ ὃδι ἐγγράφου της πρὸς τὸν 'Ὑπουργὸν Παιδεί- ας ἐδήλωσεν ὅτι ἦτο ἑτοίμη νὰ προσέλθη εἰς τὴν Ἐπι- τροπὴν ᾿Αξιολογήσεως διὰ νὰ συξητήση ὡς πρῶτον θέ- μα τὰς τεθείσας ὑπὸ τῆς ᾿Ὀργανώσεως ἀρχὰς καὶ προὐποθέσεις, Τὴν ἑπομένην ἡμέραν Τε- τάρτην ὁ Ὑπουργὸς Παιδεί- ας δι ἐγγράφου του πρὸς τὴν ΟΕΛΜΕΚ ἐγνώριζε λῆ- ιν τῆς ἐπιστολῆς, καὶ πα- ρετήῄβησεν «Μετ εὐχαριστή- σεὼς παρετήρησα εἰς τὸ ὑ- µέτερον ἔγγραφον ὅτι εἶσθε πρόθυμοι νὰ προσέλθετε εἰς τὴν Ἠπιτροπὴν διὰ νὰ συζη- τήσετε ὥρισμένας προῦποθέ. σεις...» καὶ ὅτι κατόπιν σι- νεννοήσεως μετὰ τοῦ «Ύ. πουργοῦ Οἰκονομικῶν εἶχεν ἐξονυσιοδοτηθη ὑπ αὐτοῦ νὰ μᾶς καλέση εἰς τὴν Άθεσι- γἠν συνεδρίαν. Κατόπιν τούτου οἳ καθη- γηταὶ ἀπέθλεπον μὲ αἴσιοδο- ξίαν εἰς τὴν ἀναφερθεῖσαν συνεδρίων μὲ τὸ ἴδιον δὲ πνεῦμα καὶ καλὴν θέλησιν προσῆλθον εἷς ταύτην καὶ οἱ ἔκπροσωποι τῆς ΟΕΛΑΜΕΚ. 'Οποία ὅμως ἀπογοήτει- σις ὅταν διεπίστωσαν ὅτι µέ- λη τῆς ᾿Ἠπιτροπῆς μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Πρόεδρος, δὲν ἐγνώριξαν ὅτι ἡ Ἐπιτρο. πη συνεκλήθη διὰ νὰ συζη- τηση συγκεκριµένα θέµατα! δ.. Οὐδεμία μετακίνησις τῆς Κνύερνήσεως ἐκ τῆς ἀρχικῆς της θέσεως. “Α. πλῶς ἐπανέλαθε τὰ ὅσα καὶ κατὰ τὴν παρελθοῦσαν έθδο- µάδα ἐδήλωσεν, ἤτοι νὰ προ- σέλθωμεν εἰς τὴν Ἐπιτρο- πῆν καὶ νά συζητήσωµεν τὰ αιτήηµατα ἐν λευκῷ, εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν θά ἀποδειχθῆ Χατά πόσον εἶναι ἠδικημένοι οἱ καθηγηταί, ἡ µελέτη νὰ λήξη µέχοι τὴν δ1ην Δενεμ- θοίου, ὕ,τι συμφωνηθῆ μὲ ἄλλους διὰ τὴν ἀναδρομικὴν ἰσχὺν θὰ ἰσχύη καὶ δι’ ἡμᾶς, τὰ πορίσματα τῆς Ἔπιτρο- πῆς δὲν εἶναι δεσμειτικὰ διὰ την Κυθέρνησιν ! ὃ. ᾽Ακαθόρισος ἢἡ Κυ- θερνητικἠ θέσις ἐπὶ τῶν αἲ. τηµάτων τῶν ἐνπαιδευτινῶγ. ΔΙΛΑΣΚΟΜΕΝ ΤΗΝ ΑΣΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΝ ΔΙΛΑΣΚΟΜΕΝ ΤΗΝ ΛΙΚΛΙΟΣΥΝΗΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ ΝΑ ΕΦΛΡΜΟΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΜΑΣ Εἰς µίαν περίπτὠσιν μέλος τῆς ᾿Ἐπισήμου Πλευρᾶς ἐ- δήλωσεν ὅτι ἡ ᾖἸζυθέρνησις πιστεύει ὅτι διὰ τῆς ἀξιολο- γήσεως οἱ ἐκπαιδευτικοὶ θὰ ἀνέλθουν ὑψηλά. Αλλο µέ- λος τῆς Ἐπισήμου Πλευρᾶς ἐδήλωσεν ὅτι αὐτὰ εἶναι προσωπικἠ ἄποψις τοῦ μέ- λους καὶ ὄχι τῆς Κυθερνήσε- ως] Ἐκ τῶν ἀνωτέρω διαφα(- γεται ἡ ἁἀστοργία τῆς Κυι- θερνήσεως καὶ ἡ ἀδιαφορία της διὰ τὰ αἰτήματα καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν καθηγητῶν, τὴν ἀγωνίαν τῶν γονέων καὶ τὴν τύχην τῶν μαθητῶν, Ὁ ἁγὼν συνεχίζεται μὲ περισ- σοτέραν ἀποφασιστικότητα. Τὴν Δευτέραν τὸ Συμθούλι- ον θὰ συνέλθη διὰ νὰ προ- χωρήση εἰς τὴν περαιτέρω Χλιμάχκωσιν τοῦ ἀγῶνος. Τὸ Συμθούλιον δηµοσίως συγχαίρει τοὺς συναδέλφους, τοὺς ὑπηρετοῦντας εἰς τὸ Γυμνάσιον Θηλέων Κύκκου διότι δὲν ἐνέδωσαν εἰς τὰς πιέσες ὅπως διασπάσουν τὸν ἀγῶνα των, Ἡ στάσις των ἀποδειμνύει τὸ ὑψηλὸν φρόνημα καὶ τὴν συναίσθη- σιν εὐθύνης ἡ ὁποία διακα- τέχει ὅλους τοὺς καθηγητάς. εἶναι δὲ µία ἀπάντησις εἷς ὕσους ἐπὶ µαταίῳ προσπα- θοῦν νὰ διασπάσουν τὸν ἆ- γῶνα. 15/5/12 Τὸ Κ.Δ.Σ. τῆς ΟΕΛ. ΜΕΣ συνῆλθε σήμερον τὸ ἀπόγευμα καὶ ἐμελέτησε θέ- µατα ἀφορῶντα τὸν ἀπεργι. ακὸν ἀγῶνα. 1. Ἐν σχέσει μὲ τὸ προ- χθεσινὸν ἀνακοινωθέν τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τὸ Συμθούλιον πέραν τῆς δοθείσης ἤδη ἀπαντήσεως τῆς Γραμματείας, δὲν πρόὀ- κείται νὰ δώση ἄλλην συνέ- χειαν καθ ὅτι τὸ περιεχόµε- νον τοῦ ἀνακοινωθέντος εἷ- ναν ἀρκούντως ἀποκαλυπτι- κὺν τῆς ἀντιεκπαιδευτικῆς καὶ φθοροποιοῦ πολιτικῆς τοῦ γνωστοῦ 'Ὑπουργείου., οἱ δὲ περιεχόµενοι ἰσχιοισμοὶ ο, ἀνάξιοι ἀπαντήσεως. 3. Τὸ Συμθούλιον συνε- ξήτησε ἀκολούθως τὴν κλι- µάκωσιν τοῦ ἀπεργιακοῦ ἆ- γῶγος καὶ ἔλαθε ὡς πρῶτον µέτρον τὰς κάτωθι ἀποφά. σεις:--- α) ᾿Απὸ αὔριον Τετάρτην Ἰαλεῖ εἰς ἀπεογίαν καὶ ὅλους τοὺς μαθηγητὰς µέλη τῆς ΟΕΛΜΕΕ τοὺς ἐργαξομέ- γους ἐπὶ ἀποσπάσει εἰς τὰ διάφορα τµήµατα τῆς Κυ- θερνήσεως, ϐ) ᾽Απὸ αὔριον ὅλοι οἱ καθηγηταὶ µέλη τῆς ΟΕΒΛ.- ΜΕΣ καλοῦνται νὰ ἀπέχουν ἀπὸ οἰανδήποτε ὁραστηριό- τητα πνευματικὴν καὶ καὶ λιτεχνικὴν εἰς κρατικοὺς καὶ ἡμικρατικοὺς ὀργανισμούς. ο) ᾿Ἐντὸς τῆς ἑπομένης ἑθδομάδος θὰ πραγµατοποι. κ ον . ηθῆ εἲς Δευχωσίαν Παγκί- πριος Συγκέντρωσις γαὶ πυ- τε ἳ ον. θεία. Ἡ ἡμέρα καὶ τὸ εἶδος ς ή ἳ τῆς πορείας θὰ ἀνακοινω- θοῦν συντόμως. ποστς... ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΕΘΑ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ 01 ΠΤΟΧΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΛΗΜΟΣΙ0ὙΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ 0ΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ σον ΜΑΓΟΣ 1972 δελτίον ΟΕΛΜΕΚ ΣΕΛΙΣ 9 Ππδ ΒΛΕΠΕΙ 0 ΤΥΠΟΣ Τ0ἡ ΑΓΗΝΑΛ ΝΑΣ ΜΑΧΗ, Σάδδατον ϐ6.4.72 Οἱ ᾿Εκπαιδευτικοὶ Ἡ ΟΕΑΜΕΚ θὰ ἀἆγοχνι- σθῆ διὰ νὰ ἱκανοποιηθοῦν τὰ ἀπὸ ἐτῶν ἐκκοεμοῦντα δί- μαια αἰτήματά της. Τὸ γε- γονός, ὅτι οἱ καθηγηταί, δι- αχατεχόμενοι ὑπὸ αἰσθημά- των. θαθυτάτης πιχρίας ἕνε- χα τῆς ἐπιδεικνυομένης ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων ἀστοργίας, καταφεύγουν εἰς δυναμικὸν ἀγῶνα, δυσµενεστάτας µό- γον ἐπιπτώσεις δύναται νἁ δηµιουργήση. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἡ Κυθέονησις ὀφείλει νὰ ἴδη μὲ στοργὴν καὶ κα- τανόησιν τὰ προθλήµατα τῶν χαθηγητῶν µας καὶ νὰ τὰ ἐ- πιλύση ἐγκαίρως, διὰ τὸ ἰδι- χύν της γαλόν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ γαλὸν τοῦ συνόλοιυ. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, Τετάρτη 19.412 Μὰ μὴ κλείση ἡ θύρα ΒΗ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΕΙΣΑ ὐ- πὸ τῆς ΟΕΑΜΕΚ Χχρονικὴ πίστωσις εἰς τὴν Κυθέρνη- σιν διὰ νὰ ἀποφασίση ἐπὶ τῶν αἰτημάτων τῶν λειτουρ- . γῶν Μέσης ᾿Ἐκπαιδεύσεως, πρέπει νὰ ἀξιοποιηθῆ κατὰ τούπον, ὃ ὁποῖος νὰ ἀποτρέ- πη τὴν ἀνάληψιν δυναμικοῦ ἀγῶνος --- ἀπεργίας --- ὑπὸ τῶν καθηγητῶν. Δὲν λέγο- μεν ὅτι ἄνευ συζητήσεως πρέπει νά γίνουν ἀποδεκτὰ ὕλα ναὶ εἰς τὸ ὕψος εἰς τὸ ὑποῖον Σαθωρίσθησαν ὑπὸ τῆς ΟΡΕΑΜΕΗ τὰ αἰτήματα τῶν λειτουργῶν Μέσης Ἐκ- παιδεύσεως, ἀλλὰ ἡ Κνυδερ- νητικὴ ἀπάντησις δὲν πρέπει γὰἁ πλείη τὴν θύραν τῶν συ- νομιλιῶν διὰ τὴν ἐπίτευξιν συμφωνίας, χωοὶς νὰ παρα- στῆ ἀνάγχη προσφυγῆς εἰς τὴν ἀπεργίαν. Καὶ µία τοιαύτη ἀντίχρι- σις τοῦ προθλήματος αὐτοῦ, πρέπει ἀφεύκτως νὰ ἐπηρεά- ση θετικῶς καὶ τὴν πορείαν τῶν προσπαθειῶν τῆς ΠΟΕΔ ποὸς ἱκανοποίησιν τῶν αἴτη- µάτων τῶν λειτουργῶν στοι- χειώδους ἐκπαιδεύσεως. Τὸ κοινὸν παρακολουθεῖ μὲ διχαιολογηµένον ἐνδιαφέ- ϱον τὰς ἐξελίξεις αὐτὰς καὶ εὔχεται ὅπως ἀποφευχθοῦν ἐνέργειαι ἀκραῖαι, ὥστε ὑπὸ χατάλληλον λῖμα νὰ ἕξευ- οεθῆ δικαία λύσις τῶν αἴτη- µάτων τῶν ἐκπαιδευτικῶν. ΑΓΩΝ, Πέμπτη 20.4.72 Συνταγὴ θεραπείας τοῦ κύματος ἀπεργνιῶν ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ κῦμα ἆ- περγιῶν! Καὶ αἱ ἀπεργίαι εἶναι πάντοτε ᾖΚζημιογόνοι ! Καὶ διὰ κάθε ἀπεργίαν ὃ- πάοχει εὐθύνη, ἄλλοτε µονο- µερὴς καὶ ἄλλοτε διµερής | Καὶ εἶναι θαρεῖα, θαρυτά- τη, ἡ εὐθύνη τῶν ὑπευθύνων δι ἀπεογίας, ἔναντι ἑαυτῶν καὶ τῶν εἲἷς τὸ ἀντίπαλον ν στρατόπεδον, ἔναντι ὅλων τῶν ἐπηρεαξομένων ἐκ τῆς ἀπεργίας ἀμέσως ἢ ἐμμέσως, ἔναντι τ οὔ κοινωνικοῦ συνό- λου καὶ τῆς δεχοµένης τὰς ἐπιπτώσεις Οἰκονομίας τῆς νήσου. Μὲ γνώμονα αὐτὰς τὰς ζωτικὰς ἀληθείας, ὁ ἐργοδο- τικὸς κόσμος εἰς τὴν νῆσον, ὅσον καὶ ὁ κόσμος τῶν ἐργα- ζοµένων, διετήρησαν ἐπὶ µα- κρὸν -- ὑπὸ τὴν ἔποικοδο- μητικὴν αἰγίδα καὶ πνοὴν τοῦ 'Ὑπουργείου ᾿Εργασίας -- εἲἷς ζηλευτὸν παγχοσµίως ἐπίπεδον τάς ἁρμονιχὰς ἐρ- γατικἁς σχέσεις, καὶ ἐπέδει- Έαν σεθασμὸν εἷς διαδικα- σίαν εἰρηνικῆς ἀντικρύσεως πάσης διαφορᾶς δι) ἐπίλυσιν αὐτῆς ἐν δικαιοσύνη. Ἐπ) ἐσχάτων, ὅμως, Ἡ ἆ- Ἐνοθαύμαστος παθεστηχκιυῖα τάξις ἀλληλοχατανοήσεως, ναὶ συνδιαλλαγῆς διὰ τῆς ἱ- σχυούσης διαδικασίας, ὑπέ- στη ρωγμὰς χαἱ θαΐνει πρὸς καταποντισµόν. ᾿Απεργοῦν, ἤδη, οἱ Τραπεγικοί. οἱ Ὕ- πάλληλοι τῆς ΝΑΑΦΙ, ναὶ ἐνδεχομένως εὑρίσκονται εἲς τὰς µπαραμονὰς ἀπεογίας Καθηγηταί, Διδάσκαλοι, Δη- μόσιοι Υπάλληλοι, Προσω- πιχὸν Ἡιμικρατικῶν Ὄογα- γισμῶν. Πρέπει. κάποιοι -- 6 α- : , σι» ἆ -- νὰ φέρουν εὐθύ- γην δι αὐτὴν τὴν ἐκτοοπήν, ἐκ τῆς ὁμαλότητος καὶ τοῦ πνεύματος ἀλληλοκατανοήσε- ὡς. Ποῖοι εἶναι αὐτοὶ οἱ κά- ποιοι, οἱ ζημιοῦντες καὶ ἔαυ- τοὺς, καὶ τὸν ἀντίδικον ἐν ἀπεργιακῷ ἀγῶνι, ναὶ τὴν κοινωγίαν γενικώτερον, καὶ ἐν προεκτάσει τὴν Οἰκονο- µίαν τοῦ τόπου Είναι οἱ Ἐργοδόται Εἶναι οἱ Ἐργα- ζόμενοι: Είναι καὶ αἱ δύο πλευραί Διὰ, ν᾿ ἀπαντηθη τὸ ἐρώ- τηµα πρέπει νὰ ἐξετάζεται ἡ κάθε περίπτωσις κεχωρι- σµένως, ἀναλυτικῶς, καὶ ἐν- δελεχῶς. Καὶ τοῦτο δὲν εἷ- γαι τοῦ παρόντος. Διὰ τοῦ παρόντος σκοποῦμεν νὰ θέ- σωμεν θασικὰς καὶ θεµελιώ- δεις ἀρχάς. ποὺ ἀποφασί- ζουν ἂν ἐνδείχνυται ἢ ἄντεν- δείκνυται ἀγὼν τῶν ἐργαζο- µένων διά τὴν θελτίωσιν τῶν ὕρων τῆς ζωῆς καὶ ἐργασίας των. ᾿Αρχαὶ ποὺ δικαιώνουν µίαν ἀπεογίαν ὅταν ἀπορρί- πτωνται αἰτήματα τῶν ἔργα- ζομένων. ᾿Αρχαὶ αἱ ὁποῖαι ἔχουν λογικὴν εἲς τὸν χῶρον τοῦ παγκοσμίου. ᾽Αοχὴ ποώτη. καὶ ἁδιαμ- φισθήτητος, εἶναι ἡ ἀρχὴ δικαίου. τῆς ἐφέσεως ὅλων τῶν ἑογαζομένων, παγκο- σµίώς, νὰ θελτιώνουν ἆε- γάως τοὺς ὅρους ἐργασίας καὶ ζωῆς των, µετέχοντες κατὰ τρόπον ἀνθρωπινώτερον εἰς τοὺς καρποὺς τῆς παρα- γωγῆς τῶν. Ἡ ἐπίκλησις τοῦ γεγονό- τος ὅτι πολλοὶ ἐογαζόμενοι λαμθάνουν τιμαριθμικὸν ἐπί- δοµα, τὸ ὁποῖον καλύπτει --- ἂν καλύπτη --- τὰς διακι- µάνσεις τοῦ τιμαριθμικοῦ δείκτου, δὲν ἀποτελεῖ ἐπιχεί- οημα κατὰ τῆς ὑποθολῆς αἲ- τηµάτων. Διότι., ἂν ἴσχυε τοιοῦτον ἐπιχείρημα, θὰ κα- τεδικάζοντο οἱ ἐργαζόμεγνοι εἷς στατικοὺς ὕὅρους ζωῆς καὶ ἐργασίας, πρᾶγμα ἀπο- λύτως ἀπαράδεχτον, καὶ µά- λιστα εἰς χώρας ὡς ἡ Κί- προς μὲ σταθερὰν καὶ ἔντι- πωσιακὴν αὔξησιν τοῦ. ἐἔθγι- χοῦ εἰσοδήματος, Πέραν τούτων. τως περισσότερον εἶναι δι- χαιολογημένη ἡ ἔφεσις διὰ θελτίωσιν ἀπολαθῶν καὶ ὅ- ρων ἐργασίας ἐχείνων τῶν ἑργαζομένων, οἱ ὁποῖοι ὁψ- θαλμοφανῶς ἀδικοῦνται, ὡς οἱ Δημόσιοι: Ὑπάλληλοι, οἱ Καθηγηταί, οἱ Διδάσκαλοι, ἱ ᾽Αστυνομικοί. ὕλους αὐτοὺς ὑπάρχει διπλὸν τὸ ἑ- πιχείρηµα ἀναδιοοθρώσεως ἀπολαθῶν καὶ ὅρων ἐργασί- ας, ἀφ᾽ ἑνὺς διὰ τὴν Φυσιο- λογικὴν ἄνοδον, καὶ ἀφ᾿ ἓ- τέρου διὰ τὴν ἐξίσωσιν μὲ ἄλλους ἐργαζομένους παρα- αλησίσο προσόντων καὶ προ- σφᾳορᾶς ἐργασίας. ἀσυγκρί- ᾽Αλλ’ ὑπάοχει, ἀκόμη, καὶ ἕτερον κραυγαλέον παράδειγ- μα δικαίου, εἰς τὴν ὑποθολὴν ἐργατικῶν αἰτημάτων, τὸ ἆ- κόλουθον. Ὁ αὐτὸς ἐργοδό- της, ἡ Κυθέρνησις, ἐπὶ πα- ραδείγµατι, ἀλλέως ἀξιολο- γεῖ τὸν ἐπιστήμονα χημικὸν -- ἕν παράδειγµα ἐκ τῆς τί- χης --- ὡς ὑπάλληλον εἰς τὴν Δημοσίαν Ὑπηρεσίαν καὶ ζ. ε ὡς Ὑπάλληλον εἷς τὴν κα- θηγητικὴν ἔδραν. ᾿᾽Ανεφέραμεν ἕν παράδειγ- διὰ νὰ γίνωµεν κατανο- ητοὶ εἷς τοὺς συλλογισμούς μας, Καὶ εὐθέως ἐξάγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι, Κυδέρ- νησις, Ἡμικοατικοὶ ᾿Ὄοργανι- σµοί, Ἐοάπεζαι, κάθε ἐπιχεί- ρῃσις, ἔχουν χοέος ν᾿ ἄντι- πούζουν ἐκ θέσεως δικαίοι -- ὡς συνεργάται τῶν ἐργα- ζομένων --- πᾶν αἴτημα, καὶ οὐδέποτε ὥς ἀντίδικος μὲ πνεῦμα στενῶς συμφεροντο- λογικόν. : Μόνον μὲ αὐτὴν τὴν στρο- φὴν, τῆς κατανοήσεως καὶ ἀλληλοκατανοήσεως --- καὶ τῆς συζητήσεως ἐντοπιζομέ- γης εἷς τὸ µέτρον --- θ) ᾱ- ποφευχθῆ τὸ ὀλέθοιον χὔμα τῶν ἀρξαιέγων ἀπεογιῶν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Σάδθατον 22.412 Κατ) ἐπωνάμηψιν καὶ μµέ- χοι παρεξηγήσεως σχεδὸν εἴχομεν διαπιστώσει ὅτι ἐ- πέρχεται ἀπειλητικὸν τὸ κ- μα τῆς θιομηχανικῆς, ἄνατα- ραχῆς καὶ εἴχομεν ἐπισημά- γει τοὺς κινδύνους ἀπὺὸ τὰς ἀπειλουμένας ἀπεργίας καὶ τοὺς «δυναμικοὺς ἀγῶνας», περὶ τῶν ὁποίων ἐν εἴδει ἐ- πωδοῦ ὑμιλοῦν τὰ πλεῖστα τῶν συντεχνιακῶν ἀνακοινῶ- θέντων. Ἡ πλέον πρόσφα- τος ἀναφορά µας ἐγένετο ἐξ ἀφορμῆς τῶν προθαλλο- µένων αἰτημάτων τῆς ΠΟ- ΕΔ. Εἴχομεν γράψει ὅτι ἢ κοινὴ γνώµη δὲν εἶναι εὐτυ- χὴς ἀντικούζουσα τοιαύτας ἐπιπλοκάς. Ἠδη τώρα, κἐ- χτὸς τῶν γνωστῶν ἔκχρε- µούντων θεμάτων, καὶ Ἡἃ ΟΕΑΜΕΚ προθάλλει κατὰ τρόπον ἐπιτακτικὸν τὰ κα- θηγητικἁ αἰτήματα. Κατὰ τὴν. αὐριανὴν γενικὴν συνέ- λευσιν, ὡς ἀνακοινοῖ ἡ καθη- γητικῆ ὀργάνῶσις, «θὰ σι- ζητηθῇ µόνον ἕν θέµα: Ἡ ζητηθῇ µ λῆψις ἀποφάσεως δι ἆπερ- γιακὸν ἀγῶνα». ᾿Εκφράζον- τες τὰς ἀνησυχίας µας διὰ τὰς διαγραφοµένας ἐξελί- εις, δὲν θὰ παραλείψωμεν νὰ σημειώσωμεν ὅτι ἡ ΟΡΛ- ΜΕΚ ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον αἰτιωμένη τὴν Κυθέρνησιν δι ἀναθολὴν ἀντιμετωπίσε- ως τοῦ πρὸ διετίας προθλη- θέντος αἰτήματος θελτιώσε- ως τῆς µισθοδοσίας τῶν λει- τουργῶν Μέσης Παιδείας. Συγκεχοιµένην θέσιν ἆπο- φεύγει νὰ λάδη ἡ Κυθέρνη- σις ἐπ᾽ αὐτοῦ, συναρτῶσα τὴν ἀντιμετώπησιν καὶ λύσιν του μὲ τὴν ἀναδιοργάνῶώσιν χαὶ τὸν ἐκσυγχοονισμὸν τῆς Δημοσίας Ὑπηρεσίας. Τὸ ἔργον ὅμως τοῦτο θραδύνει, οἱ δὲ κχαθηγηταὶ δὲν ἦμπο- ροῦν νὰ ἀναθάλλουν συνεχῶς τὸ αἴτημά των, Ας ἄντιμε- τωπισθῆ τώρα τὸ θέµα καὶ ἂν ἡ Κυθέρνησις συναντᾶ , ἀντικειμενικὰς δυσχερείας ἂς τὰς ἀνακοινώσῃ μὲ εἶἰλι- κρίνειαν καὶ πειθὼ ὥστε νὰ πείσῃ τοὺς καθηγητάς. ἸΑ- µοιθαίως πρέπει νόὸ γίνουν ἀθαρίαι χάοιν ἐπιτεύξεως συμφωγίας καὶ ἀποφυγῆς τοῦ ἀπειλουμένου ἀπεργιαχκοῦ σά λου. ΜΑΧΗ, Σάθόθατον 22.4,72 Τὰ αἰτήματα τῶν Καθηγητῶν Ἡ ἀπάντησις τῆς Κυθερ- γήσεως πρὸς τὴν ΟΡΒΑΜΕΚ ἐπὶ τοῦ αἰτήματος δι’ ἆνα- θεώρησιν τοῦ µισθολογίου ἑ- κοίθη ὑπὸ τῆς ὀργανώσεως τῶν καθηγητῶν ὣς μὴ ἵμα- γοποιητικἡ καὶ ὡς ἀναφέρε- ται εἰς ἀνακοινωθὲν τῆς ΟΕΛΑΜΕΚ, «αὕτ οὐδόλως δικαιολογεῖ ἀλλαγὴν τῆς χα- ραχθείσης γραμμῆς διὰ σύγ- Ἀλησιν γενικῆς συνελεύσεως αὔριον ΕΚυριακήν, πρὸς λῆ- ψιν ἀποφάσεως δι’ ἄπεργια- κὸν ἀγῶνα», Ἐν ἄλλοις λόγοις, ἡ κυ- θέρνησις ἀπορρίπτει ἐπὶ τοῦ παρόντος τὰ «αἰτήματα τῆς ΟΕΒΛΜΕΚΕ καὶ οἱ καθηγηταὶ κατέρχονται λίαν συντόμως εἷς ἀπεργίαν, μὲ ὅλας τὰς γνωὠστὰς δυσμενεῖς ἐπιπτώ- σεις ἐπὶ τῆς Μέσης ἜΈκπαι- δεύσεως. Φρονοῦμεν ὅτι ἡ Κυθέρ- γησις ὀφείλει νὰ προλάθη τὸ κακόν. Καὶ διὰ νὰ τὸ ἐπι- τύχη, µία µόνον ὁδὸς ὑπάρ- χει: Νὰ προθῆ εἰς τὴν λῆ- κιν ἀποφάσεων ποὺ νὰ ἵκα- γοποιοῦν τοὺς καθηγητάς, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ διετίας ἀναμέ- γουν ἀπὸ αὐτὴν νὰ ἵκανο- ποιῄση τὸ αἴτημά των δι’ ᾱ- ναθεώρησιν µισθολογίου. ΑΛΗΘΕΙΑ, Δευτέρα 24.472 Τὸ καθῆκον τῆς Κυθερνήσεως Πλὴν ἐδῶ δὲν σταματᾶ ὁ ρόλος καὶ τὸ καθῆκον τῆς Κυθερνήσεως. , Πολὺ «περισ- σότερον ποὺ Ἡ µπερίπτωσις τῶν τραπεζικῶν δὲν εἶναι ἡ μόνη, οὔτε ἀποτελεῖὶ αὕτη µε- μονωμένον γεγονός, Τὸ πρόὀ- ὀλημα ἢ μᾶλλον ἡ ἀνάγκη τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν µι- σθῶν εἶναι γενική. Σήµερον εἶναι ἡ ΕΤΥΚ. Αὔριον -- φώναξέ τοις καὶ ἔρχονται --- θᾶρθη ἡ ΠΑ- ΣΥΔΥΎ, οἱ καθηγηταὶ οἱ δα- σκάλοι, οἱ ἀστυνομικοί, οἱ ἡ- µερήσιοι ἐργάται, ἴδιωτι- χοὶ ὑπάλληλοι καὶ ὅλοι ἐκεῖ- γοι ποὺ ἐργάζονται διὰ τὸν ἐπιούσιον καὶ ἔχουν τὴν ἀξί- ωσιν νὰ ἀμείόωνται ἐπαρκῶς διὰ νὰ ζοῦν. Τὶ θὰ κάµη ἡ ᾖΚυθέρνη- σις Πῶς θὰ ἀντιμετωπίση τὸ πρὀόληµα Καὶ, πρὸ παγ- τός, πῶς γὰ τὸ λύση, ὥστε νὰ μὴν ἐπανέλθη αὔοιον πλέον ἐπιταχτικὸν καὶ ἐπεῖ- γονς Διότι θὰ ᾖἦτο ἀφέλεια νὰ πιστεύση κανεὶς --- ἢ νὰ πιστεύη ἡ ἰδίαᾳ -τ- ὅτι ἡ πα- ροχἡ σήμερον μιᾶς ἁπλῆς αὐξήσεως --- μικρᾶς ἢ µε- γάλης ἀποτελεῖ --- δοιστικὴν λύσιν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Τρίτη 25.4.12 Μετὰ τὰς Τραπέζας ἔ- Ἀλεισαν αἱ Σχολαὶ Μέσης Παιδείας. Καὶ μετὰ τοὺς καθηγητὰς ὑπάρχει κίνδυνος ὅπως καὶ ἄλλαι ἐπαγγελμα- τικαὶ ὀργανώσεις προκηρύ- Έουν ἀπεργίας. Εὶς τὰς δια- φορὰς μεταξὺ τῶν διισταµέ- γῶων πλευρῶν ἐκτίθενται αἳ ἑκατέρωθεν θέσεις εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ ὕψος τῶν µισθολο- γικῶν ἀπαιτήσεων καὶ τὰς δυνατότητας ἱκανοποιήσεώς τωγ. Καὶ αἱ δύο αὐταὶ θέ- σεις τῶν δισταµένων, ὅμως, ἐξαρτῶνται ἀπὸ ἄλλους χοι- νωγικοὺς παράγοντας καὶ συνθήκας. Ἔχουν σχέσιν μὲ πληθωριστικὰς πιέσεις, μὲ τὴν ατῶσιν τῆς ἀξίας τοῦ χοήµατος, μὲ ἁγορανομικὰς ἑλλείψεις καὶ μὲ τὸ γεγονός, ὅτι διηυρύνθησαν τὰ πλαίσια ἀπαιτήσεων ἀφορωσῶν συγ- χοόνους ἀντιλήψεις διὰ τὴν ζωήν, Καὶ τοῦτο παρὰ τὸ γε- γονός, ὅτι ἡ αὐτόματος σύν- δεσις τῶν μισθῶν καὶ ἡμε- ρομµισθίων μετὰ τοῦ ἐπιστη- μονινῶς καταρτιζοµένου τι- μαριθμικοῦ δείµτου καλύπτει τὰς σηµειουμένας ἀμέσους αὐξήσεις ἀναγκῶν. Διὰ νά ἀποφευχθῇ, συνεπῶς ἡ ταξι- κὴ σύγχρουσις πρέπει νὰ ἔ- πηρεασθοῦν οἳ συντελεσταὶ τῆς διαφορᾶς διὰ γέας πο- λιτικῆς. Ἑὶϊς αὐτὸ τὸ σημεῖ- ον ὑπάρχει Κάποια ἀδυναμία ἐκ μέρους τῆς Κυθερνήσεος, τὴν ὑποίαν ὑπογραμμίξει τὸ γεγονὸς, ὅτι κοινὸς παρονο- µαστὴς τῶν ἀπαιτήσεων ἢ τῶν. προσανατολισμῶν τῶν ἀπεργουσῶν καὶ τῶν ἄπει- λουσῶν νὰ ἀπεργήσουν ὄρ- γανώσεων εἶναι ἡ ἐφαομογὴ εἰς Κύπρον ἀναλόγων τῶν ἐν Ἑλλάδι ἰ ἰσχυουσῶν δι’ ἕ- κάστην τάξιν νομοθεσιῶν.., Βαθύτερον εἶναι, συνεπῶς, τὸ πρόθληµα τῶν ἀπεργιῶν. Καὶ ἀπειλοῦνται εὐρύτεραι ποινωνικαὶ προεκτάσεις του δι᾽ ἁλυσιδωτῶν ἀπεργιῶν, αἱ ὑποῖαι θὰ ἔχουν ὡς κατάλη- ιν τὴν παράλυσιν τῆς οἶκο- γοµίας τοῦ τόπου. “Ἡ διά- Ύνωῶσις, συνεπῶς, τῶν νοσο- γόνων αἰτίων, δέον γὰ γίνη ἐγκαίρῶς καὶ ν᾿ ἀκολουθηθὴ ὑγιῆς κοινωνικῇ θεραπευτικὴ ἀγωγή. Δεδομένου δὲ ὅτι Ἆ Κυθέρνησις ἀποτελεῖ γαὶ ἕ- γα τῶν μεγαλυτέρων ἔργο- δοτῶν, παραλλήλως πρὸς τὴν εὐθύνην την ὁποίαν ἔχει διὰ τὴν χάραξιν γενικῆς ἔργατι- ποοικονομικῆς πολιτικῆς, τῆς δίδεται ἡ εὐκαιρία ν᾿ ἀντιμε- τωπίσῃ τὸ πρόθληµα εἰς τὰς ὀρθὰς διαστάσεις του, ὑπὸ τὴν προῦπόθεσιν, ὅτι θὰ ϐοη- θηθῇ ἀναλόγως εἰς τὸ ἔρ- Ύον της τοῦτο ὑφ᾽ ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων., Ἡ ΑΠΕΡΓΙΑ τῶν ἐχπαι. δευτικῶν ἀφορᾶ τὰς ἀπαιτή- σεις μιᾶς ἐπιστημονικῆς τά- Ἑεως διὰ «τὸ ξῆν», ἐνῶ αὖ- τη προσφέρει εἰς τὴν νεολαί- αν «τὸ εὖ ξην». Τὴν µόρφω- σιν. Ηῦξ Ξημέναι εἶναι, συνε- πῶς, αἱ ὑποχρεώσεις τῆς Κι- θερνήσεως ὕπως ἄνταποκχοι- θῇ ἐποικοδομητικῶς καὶ ἓν- τὸς τῶν πλαισίων τῶν οἶκο- νομικῶν δυνατοτήτων τοῦ τό- που εἰς τὰ αἰτήματα τῶν κα- θηγητῶν. Οἱαδήποτε ἀνα- θολὴ δὲν ἐπιτρέπεται, δεδο- μένου, ὅτι. τὰς ζημίας θά πληρώση ὁ κόσμος τοῦ θρά- γίοι, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ 6΄ ἓ- Ἑάμηνον δὲν παρέμεινε (λό- γῳ τῆς πολιτικῆς ἀναταρᾶ- χῆς) προσηλωμέγος εἲς τὰ μαθήματά του, παρασυρθεὶς εἰς καθημερινὰς ἐπί τινα πε- ρίοδον διαδηλώσεις. Ἡ διή- μερος προειδοποιητικὴ ἄπερ- γία δὲν πρέπει νὰ ἐξελιχθῆ εἰς διαρχῆ τοιαύτην ἀπὸ τῆς ποοσεχοῦς Δευτέρας διότι τότε τὸ παρὸν σχολικὸν ἕ- τος θά καταστραφῆ. ΊΑνα- μέγομεν, λοιπόν, θετικἠν προσέγγισιν τῶν αἰτημάτων τῶν καθηγητῶν ὑπὸ τῆς Κι- θεονήσεως προτοῦ νὰ εἶναι ἀργά. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, Τρίτη 25.4.72 Προσέγγισις -- λύσις Εϊναι λυπηρὸν διότι ἡ κα- τάστασις εἲς ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ αἰτήματα τῶν Λλειτουργῶν Μέσης καὶ Τεχνικῆς Ἐκπαι- δεύσεως ἀφέθη νὰ ὁδηγηθῆ µέχρι τῆς ἀπεργίας. Τὰ σχο- λεῖα Μέσης Παιδείας καὶ αἱ Τεχνικαὶ Σχολαὶ ἔκλεισαν χθές, θὰ παραμείνουν καὶ σήµερον χλειστὰ καὶ--ἂν µέ- χοι τῆς προσεχοῦς Δευτέρας, 1ης Μαΐου, «δὲν ὑπάοξη θε- τικὸν τι ἐκ μέρους τῆς Κὺυ- θερνήσεως», ὡς ἀναφέρει ᾱ- γακοίνωσις τῆς ΟΒΔΜΕΚΕ, τότε ὁδηγούμεθα εἰς ἀπεογί- αν διαρκείας. Δὲν μπορεῖ νὰ παραμένη κανεὶς ἀπαθὴς ἐνώπιον τῆς καταστάσεως αὐτῆς. Φαίνε- ται, ὅτι ἡ Κυθερνητιὴ ἆ- πάντησις εἷς τὰ αἰτήματα τῶν λειτουργῶν Μέσης γναὶ Τεχνικῆς Εκπαιδεύσεως ἦτο τοιαύτη, ὥστε νὰ μὴν ἐπιτρέ- ψη εἰς τὴν συνέλευσιν τῶν καθηγητῶν τὴν λῆψιν ἄλλης ἀποφάσεωῶς, παρὰ ἐκείνης τοῦ μαχητικοῦ, τοῦ ἀπεργια- κοῦ ἀγῶνος. Καὶ πολὺ «φο- θούμεθα, ὅσον καὶ ἂν τὸ ᾱ- πευχόµεθα, ὅτι τοὺς καθηγη- τὰς θὰ ἀκολουθήσουν οἳ δι- δάσκαλοι. Πιστεύομεν ὅτι ἡ κατά- στασις δὲν πρέπει νὰ ἀφεθῆ ὅπως ἐξελιχθῆ µόνη εἰς τὰ ἄκρα. Κάποιες πρὠτοθουλί- ες πρέπει νὰ ἀναληφθοῦν διὰ γὰ ἐπέλθη µία προσέγγισις, νὰ ἀρχίσουν συνοµιλίαι νὰ γίνουν ἑκατέρωθεν ὑποχωρή- σεις διὰ νά ἐπέλθη λύσις. Είναι, μήπως ἀδύνατον νὰ ἀντιγραφοῦν ἔστω, µέθοδοι διαδικασίας καὶ ἄλλα στοι- χεῖα χοησιμοποιηθέντα κατὰ τὴν ἀντίχκρυσιν τῶν δηµοσί- ὢν ὑπαλλήλων Διότι εἷς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν αἳ ἐπαφαὶ μεταξὺ τῶν ἐκπροσώπων τῶν δύο πλευρῶν διεξάγονται κα- τὰ τρόπον ὁ ὁποῖος προχκα- λεῖ γενικὴν ἱκανοποίησιν, δε- δοµένου ὅτι παρατηρεῖται πρύοδος κατ’ αὐτὰς καὶ μὲ ἱκανοποίησιν ἀνακοινοῦται ἐκ τῆς πλευρᾶς τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, ὅτι ὅλα τὰ θέ- µατα συζητοῦνται ἐντὸς κα- λῆς ἀτμοσφαίρας ἐπιτρεπού- σης τὴν κατανόησιν τῆς θέ- σεως καὶ τῶν αἰτημάτων τῆς δημοσιούπαλληλικῆς τάξεως. ΑΓΩΝ, Τρίτη 25.472 Παράλειψις Ἡ ἀναθεώρησις τοῦ µι- σθολογίου τῶν καθηγητῶν, δήλωσε ἐχπρόσωπος τοῦ “ὝΎΥ- πουογείου Παιδείας, δὲν µπο ρεῖ νὰ γίνη χωριστά, ἀλλὰ στὰ πλαίσια τῆς ἀναδιαρ- θρώσεως καὶ ἀξιολογήσεως ὅλης τῆς Δημοσίας Ὕπηοε- σίας, Πολὺ σωστά, ἐφ᾽ ὅσο καὶ οἱ καθηγητές, ὅπως καὶ οἱ διδάσκαλοι, ἀνήκουν στὴν δημοσία ὑπηρεσία. Ας δοῦμε ὕμως τὶ γίνε- ται στὴν πραγματικότητα: Ἐπιτροπὴ ἀπὺ 'Ὑπουργοὺς καὶ ἡ Μικτή ᾿Επιτροπὴ Προ- σωπικοῦ συνεδρίασαν τὸ πε- ρασμένο Σάόθατο καὶ ὃδιε- πίστωσαν ταυτότητα ἀπόψε- ὢν γιὰ τὴν ἀναδιοργάνωσι τῆς ὑπηρεσίας καὶ τοῦ µισθο- λογίου καὶ γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ γίνη. ᾽Απὸ τὴν σύσκεψι ὅμως αὐτὴ ἀπουσίαζαν οἱ χαθηγη- τές, ᾽Αλὰ γιατὶ δὲν ἐκλήθησαν καὶ ἡ ΟΕΛΜΕΕ, καὶ ἡ ΟΛ- ΤΕΙ καὶ ἡ ΠΟΕΒΔ νὰ πά- ροῦν µέρος, ἐφ᾽ ὅσον καὶ οἱ ἴδιοι ἀποτελοῦν πολὺ σηµαν- τικὸ μέρος τῆς Δημοσίας αι πηρεσίας καὶ ἡ ἆ Ξιολόγησίς τους δὲν μπορεῖ νὰ γίνη πα- ρὰ µέσα στὰ πλαίσια τῆς γε- γικῆς ἀναδιοργανώσεως ΠΡΩΙ: ΝΗ, Τετάρτη 26.472 Οἱ καθηγηταὶ Ὑπαιτιότητι τῆς Κυδερ- νητικῆς ἀναθλητικότητος καὶ ἀπρονοησίας, παρέλυσαν ἐπὶ διήµερον αἱ σχολαὶ Μέσης ἐκπαιδεύσεως,. Καὶ κατὰ τὰς ὑπαρχούσας ἐνδείξεις, προ- ὀλέπεται, ὅτι ἀπὸ τῆς προ- σεχοῦς Δευτέρας θά ἐγχαι- νιασθῆ νέα περίοδος δοχιµα- σίας, τόσον. διὰ τὰς Χχιλιά- δας τῶν μαθητῶν καὶ τοὺς καθηγητάς, ὕσον καὶ διὰ τὴν Κυθέρνησιν. Διότι ἡ Κυ- θέρνησις, ἠρνήθη κατ’ ἐπα- γάληψιν νὰ ἀντικρύση τὰ προθλήµατα τῶν καθηγητῶν καὶ συστηματικῶς ἀνέθαλλε τὴν ἐποικοδομητικὴν μελέ- την καὶ ἱκανοποίησιν τῶν αἷ- τηµάτων των, παρ ὅὕλον ὅτι καὶ ἁρμόδιοι τῆς κρατικῆς ἵ- πηρεσίας δὲν ἐδίστασαν νὰ παραδεχθοῦν τὸ δίκαιον τῶν ἀξιώσεων τοῦ κόσμου τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Ἐπὶ τοῦ θέματος δὲν ἆ- σχολούµεθα διὰ πρώτην φο- ράν. ᾽Αλλὰ διὰ πολλοστὴν. Καὶ ὁμολογοῦμεν, ὅτι κάθε φορἀν ποὺ ἐμφανίζεται ἐνώ- πιόν µας ἡ περίπτωσις τῶν καθηγητῶν, τὸ κῦμα τῆς ᾱ- γανακτήσεως διὰ τὴν διαιο- νιζομένην ἁδιχίαν καθίστα- ται ὀγκωδέστερον. Διότι ἆδι- κεῖται καταφώρως ἡ τάξις ἐκείνη τῶν ἀνθρώπων, Ἡ ὃ- ποία ἔπρεπε νὰ συγκεντρώνη τὴν ἀποδεδειγμένην στοργήν καὶ ἀγάπην Ἰζοινωνίας καὶ Κυθεργήσεως καὶ νὰ εὖὑρί- σκεται εἰς τὴν πρώτην γραμ- μὴν τῶν ἐνδιαφερόντων Λα- οὔ καὶ Ἐράτους, Μὲ ὅσα γράφομµεν, δὲν ᾱ- πευθυνόµεθα πρὺς τὴν Κυ- θέρνησιν. Διότι, ἡ Κυδέρνη- σις ἀπέδειξεν, ὅτι ἐμμένουσα μετὰ πείσµατος ἀχαρακτηρί- στου εἰς τὴν ἕἔναντι τῶν ἐκ- παιδευτικῶν σκανδαλώδη στεῖραν πολιτικήν της, ἠρνή- θη καὶ ἀργεῖται νὰ λύση τὴν ὑφισταμένην Ψυχικὴν τρα-- γωδίαν καὶ νὰ ἀπαλλάξη τὸν πνευματικόὀν µας κόσμον ἆᾱ- πὸ τὸ μαρτύριον τῆς οἴκονο- μικῆς πανωλεθρίας. ᾽Απευθυνόμεθα ὅ ὅμως πρὸς τὸν Λαόν. Ἠρὸς, τὰ ὀργανω- µένα σύνολα καὶ τὰ ἄτομα. Καὶ ὑποθάλλομεν ὅτι δι ὅ- λους ἀνεξαιρέτως, προκύπτει καθῆκον καὶ ὑποχρέωσις νὰ συμπαρασταθοῦν διὰ παντὸς τρόπου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν καθηγητῶν. Μὲ ψηφίσματα συµπαραστάσεως, διακηοί- ξεις καὶ ἂν χρειασθῆ μὲ στά- σεις ἐργασίας. Διότι, θὰ ᾱ- πετέλει κοινὸν ὄνειδος, γὰ ᾱ- γεχθῶμεν περαιτέρω ἁστορ- γίαν εἷς θάρος ἀνθρώπων, εἰς χεῖρας τῶν ὁποίων ἔνε- πιστεύθηµεν τὴν διαπαιδα- : γώγησιν καὶ τὴν µόρφωσιν τῶν παιδιῶν µας, ἐν ἑνὶ λό- γω τὸ μέλλον τοῦ τόπου. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ,᾽ Τετάρτη 25.84.72 Οχι χάος Ὅταν ἡ σημερινὴ σύσκε- αν ον ος Μις εἰς τὸ Προοεδρικὸν µέγα- μα. νο. νο σα ο} ϱον θὰ ἔχη λήξει διὰ τὸ θέ- μα τῆς ἀπεργίας καὶ τοῦ ἲ Δὸν -- λουτ εἲς τὰς Τοα- πέζας --- καὶ εὐχόμεθα νὰ λήξη μὲ θετικὰ ἀποτελέσμα- τα διὰ τῆς ἐπαναλειτουργί- ας τῶν Τραπεζῶν --- προτεί- γοµεν εἰς τὸν Μακαριώτατον γὰ κρατήση εἲς ἰδιαιτέραν σύσκεψιν τοὺς ὝὙπουργούς του καὶ νὰ καλέση καὶ ἅλ- λους διὰ νὰ ἀνταλλάξλ μετ) αὐτῶν ἀπόψεις διὰ τὸ σοθα- (Φυνέχεια στὴν 10ην σελ.) ΣΕΛΙΣ 10 δελτίον ΟΕΛΜΕΚ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 9ην σελ.) οώτατον θέµα τῶν ἐργατι- κῶν σχέσεων, ὅπως ἐκδηλοῦ- ται μὲ τὰ κρούσματα ἄπερ- γιῶν παλυαρίθµων κλάδων ἑογαζομένων. Σήμερον μόλις ἐπαναλει- τούργησαν τὰ σχολεῖα Μ. Παιδείας καὶ αἱ Τεχνικαὶ σχολαὶ μετὰ τήν διήµερον προειδοποιητικην ἀπεργίαν τῶν καθηγητῶν, ἀλλὰ εἶναι πολὺ ἐνδεχόμενον νὰ εὗοε- θῶμεν ἀπὸ τῆς Ίης τοῦ ἐπὶ θύραις μηνὸς Μαΐου ἐνώπιον πολὺ δυσαρέστων καταστά- σεων γαὶ συγκεκριµένως ἔ- γώπιον ἀπεργίας διαρχείας τῶν καθηγητῶν. Καὶ ἴσως λίαν συντόμως νὰ εὑρεθῶ- μεν ἐνώπιον ἀπεογιακοῦ ᾱ- ἀγῶνος τῶν διδασκάλων. Ὁ- πὀτε ἀντιμετοπίζομεν χάος. Εἶναι γενικὴ ἡ ἀνησυχία ἐκ τοῦ ἐπαπειλουμένου κύμα- τος ἀπεργιακῶν ἐκδηλώσεων καὶ μάλιστα εἰς ζωτικωτά- τους τομεῖς τῆς Ευπριακῆς ζωῆς. Ἡ κατάστασις πρέπει ἀποφασιστικῶς καὶ ἄνευ ἆᾱ- ναθολῶν νὰ ἀπασχολήση τὴν Κνυδθέρνησιν. Καὶ ἐν σύυνεννο- ἠσει μετὰ τῶν ὀργανώσεων τῶν ἑογαζομένων νὰ χαθο- οἴση τὴν ὀρθὴν πολιτικήν. Ἠΐναι πιθανὸν ὠρισμένα αἰτήματα νά εἶναι ὑπέρμε- τρα. Αλλά ἐν τῷ συνόλω των αἱ ἀξιώσεις τῶν ἐργαζο- µένων διὰ τὴν θελτίωσιν τῆς οἰκονομικῆς των θέσεως καὶ γενικῶς διὰ τὴν καλυτέραν ἀξιολόγησιν των, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπορρίπτωνται ὡς ἀδικαιολόγητοι, Πασοτρύνομεν τὴν ζυδέρ- φησιν, ὅπως κατὰ τὴν ἀντί- πρυσιν τῶν προθληµάτων τῶν διαφόρων κλάδων τῶν ἑογαζομένων --- ἐντὸς τῶν γεγιχῶν πλαισίων τῆς οἶνο- νομικῆς καὶ δημοπιονομ!κῆς της πολιτικῆς --- ἐπιδείξη εὐούτητα ἀντιλήψεως ἀλλά καὶ διάθεσιν ἵκανοποιήσεως μεγάλου μέρους τῶν αἴτη- µάτων τῶν μοχθούντων. Μόνον κατ αὐτὸν τὸν τρόπον εἶναι δυνατὸν νά προληφθῆ κοινωνικὴ καὶ ἅλ- λη ἀναταραχή, ἐπιχίνδυνος διὰ τὰ θεμέλια τῆς πολιτεί- ας µας. ΑΓΩΝ, Τετάριη 26.4.72 Τὰ δαθύτερα αἴτια τῶν ἀπεργιῶν ΟΛΟΙ ΖΗΤΟΥΝΙ Καὶ θὰ ζητοῦν ὅσο ἀπουσιάζει ἡ κοατικἡὴ κοινωνικὴ μέριμνα Ἡ προοειδοποιητικὴ ἆπερ- γία τῶν καθηγητῶν ἔληξε ἀλλὰ. παραμένει ἡ ἀπειλῆ γιὰ χήρυξη ἀπεργίας διαρ- χείας. Οἱ διδάσκαλοι ἔχουν εἰλημμένη ἀτόφαση ν᾿ ἄπεο- γήσουν. Οἵ Ἐοραπεζικοὶ ᾱ- περγοῦν ιό τέταρτη τώρα ἑδδομάδα, Οἱ ὑπάλληλοι τῆς ΝΑΑΦΙ ἀπεργοῦν ἐπίσης γιὰ πολλὲς μέρες, Διαπραγµα- τεύσεις διεξάγονται, ἐξ ἄλ- λου, μεταξὺ τῆς ΣΥΤΑ καὶ τῆς Ῥυντεχνίας τῶν ὑπαλλή- λων της. Οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Συµύουλίου Υδατοπροµη- θείας Λευχωσίας ἔχουν αἰτή- ματα. Χιλιάδες κόσμος, δηλαδή, ζητεῖ περισσότερα χοήµατα. καλύτερες συνθῆκες ἑργασί- ς, θελτίώωση τῶν ὠφελημά- τῶν, ποὺ παρέχει ἡ ἐργοδο- σία. Τὸ 1975 θεωρεῖται σὰν ἕ- τος ἐργατικῆς ἀναταραχῆς στὴν Κύπρο. “Ἱκανοποιήθη- καν γωὠορὶς πολλὰ παρατρά- Μον δα ἀρχετὰ καὶ δασικά αἱ- τήµατα τῶν λιενεργατῶν, ἀλλὰ ἐννοεμοῦν τὰ προθλή- µατα τῶν οἰκοδόμων κι ὅ- λων τῶν ἄλλων τάξεων, ποὺ προανεφέοθησαν. . Γιατὶ, ὅμως, οἱ ἑογαζόμε- γοι ζητοῦν νάθε τόσο αὔξη- ση τῶν ἀποδοχῶν τους Γι- ατὶ μόλις λήξη μιὰ συλλογι- χὴ σύµδαση οἱ Συντεχνίες ὑποδάλλουν αἴτημα γιὰ ὑπο- γραφὴ μιᾶς νέας ϐελτιωμέ- γης συλλογιχῆς συμθάσεως Τὸ φαινόμενο, ἀσφαλῶς δὲν εἶναι Κυποιανὸ κι οὔτε μπορεῖ νὰ λεχθῆ ὅτι σ ἅλ- λες χῶρες πολὺ περισσότερο μάλιστα ἀνεπτυγμένες κι) εὐημεροῦσες, δὲν ὑπάορχουν ἑργατικὰ αἰτήματα καὶ δὲν συγκοούονται οἱ ἐργοδοτού- µεγοι μὲ τοὺς ἐργοδότες. λΑλλὰ στὴν Κύπρο συµ- θαΐνει κάτι ἰδιαίτερο, ποὺ πρέπει κάποτε ν᾿ ἀπασχολή- ση τὴν Ἐνυθέρνηση. Δὲν εἶναι ὑπερθολὴ ἂν λεχθῆ ὅτι ἡ Μύ- νο ' προς προχωρεῖ στὸν δύσκο- λο δρόµο τῆς προόδου χωρὶς συγχεχριµένα προγράµµατα, χωρὶς νὰ ὑπάρχη συντονι- σμὸς ἐνεργειῶν καὶ σκοπῶν ἀκόμη, ποὺ νὰ ἐξυπηρετή- σούν µακροπρόθεσµα τὸν τό- πο. Κι ἂν ὑπάρχουν κάποια προγράµµατα δὲν τηροῦνται μὲ σοθαρότητα καὶ συνέπεια. Ἐκρίνονται κονδύλια γιὰ δι- άφορα ἔργα αι’ οὐδέποτε δι- ατίθενται. Ποῦ καὶ ποῦ ἡ Βουλὴ ἀσχολεῖται μὲ τὴν Κυθερνητικἣν ἀσυνέπεια. ω. Αλλὰ ποιὸς ἀκούει! Ἰαὶ πρὸ παντὸς: Ποιὸς θίγεται ! Μπορεῖ νὰ κτίξωνται ὕδατο- φράκτες καὶ νὰ Ἑοδεύωνται γιὰ τὸν σχοπὸ αὐτὸ χιλιάδες λίρες. ᾽Αλλὰ αὐτὰ τὰ ἔργα ἔχουν λειτουργήσει ποτὲ ἵ- κανοποιητικά Ἡροσέφεραν, πράγματι, οὐσιαστικά στὴν οἰκονομικὴν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου ᾿Η ἁπλῶς ἀπετέλε- σαν θέµα, γιὰ τὸ ὁποῖο ἐν- διαφέρθη ἰδιαιτέρως ὅ Τεχι- κὸς Ἐλεγκτὴς Λώδεχα Χρόνια κράτους διχοῦ µας καὶ δὲν ὑπάρχει ᾱ- χόµη ἕνα καινούργιο Υοσοχο- μεῖο. Δὲν ὑπάρχει ἐπαρκὴῆς ἀριθμὸς γιατρῶν. Γι ὡστό- σο εἶναι σίγουρο ὅτι ὑπάρ- χουν ἁδιόριστοι θεολόγοι καὶ φιλόλογοι. Εἰκῃ καὶ ὡς ἔτύχε προ- χωρεῖ ὅ τόπος. Ἀπίτια δὲν ὑπάρχουν γιὰ νὰ στεγασθῆ ὁ χαμηλὰ ἀμειθόμενος, “Ὁ κάθε ἕνας εἶναι ὑποχρεωμέ- γος νὰ κτίση τὸ δικό του σπίτι χι’ ἀκόμη τὸ σπίτι τῶν παιδιῶν του. Ῥώτησε ποτὲ κανεὶς πῶς μπορεῖ νὰ στε- γασθῆ ἕνας οἰκογενειάρχης μὲ 50 λάρες τὸν μῆνα μισθό: Πῶς μπορεῖ νὰ σπουδάση τὰ παιδιά του καὶ νὰ παντρέψη τὶς κὀρες του Ἴσως εὐημεροῦν οἱ στα- τιστικὲς ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ εἷ- ναι ἀλήθεια. Χιλιάδες κὀ- σµος στὶς συνοικίες τῶν πὀ- λεων καὶ τῶν προαστίων καὶ στὰ χωριὰ ζη στὴν ἀθεθαιό- τητα καὶ μὲ τὴν ἀγωνία. “Ο- λος αὐτὸς ὃ χόσμος ἁποτε- λεῖται κι’ ἀπὸ ἐργάτες κι’ ᾱ- πὸ καθηγητὲς κι ἀπὸ ὃδα- σµάλους κι’ ἀπὸ οἰχοδόμους πι ἀπὸ ἐργάτες κι ἀπὸ ἸἹ- διωτικοὺς ὑπαλλήλους. Ἡ μέριμνα τῆς Κυθερνή- σεῶς παρουσιάξεται σταγο- γομετρικὰ καὶ πολλὲς φορὲς οὔτε ὑπάρχει. Ἡ μόνη ἔπα- φἠ τοῦ µισθοσυντηρήτου μὲ τὴν Κυθέρνηση εἶναι τὰ ἕν- σηµα τῶν Κοινωνικῶν ΄Α- σφαλίσεων καὶ ὁ Φόρος Ἐ]- σοδήµατος. Δώδεκα ὁλόκλη- θα χρόνια κράτους κι’ ἐλά- χιστες κυθεργητικὲς κατοικί- ες ἔχουν ἀνεγερθη, καὶ δοθῆ μὲ τὸ σύστημα τῆς ἔνοιχια- γορᾶς. Δώδεκα ὁλόκληρα χρόνια θἀ μποροῦσε νὰ στε- γασθη ὁλόκληρη ἡ τοαγικἠ ταξιαρχία τῶν θιοπαλαι- στῶν, θὰ ξητοῦν, λοιπόν, περισ- σότερα χρήματα οἳ ἐργαζό- µενοι καὶ ϐ) ἀπεργοῦν ὅσο ἀπουσιάζει ἡ κρατικὴ κοινω- νικὴ μέριμνα, ὅσο Ἡ µπενία μαὶ Ἡ ἔνδεια εἶναι θέµα, ποὺ ἀπασχολεῖ µόνο τὶς κοσμικὲς συνεδρίες τῶν Φιλοπτώχων Σωματείων κι) ὅσο οἳ µι- σθοσυντήρητοι ἀντιλαμδά- γονται τὴν ἀλήθεια ὅτι τὰ πάντα στὴν δική τους ζωὴ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ μισθοῦ τους. Ῥιξοσπαστικὲς λύσεις µπο- οοῦν νὰ δοθοῦν. Φτάνει νὰ γίνη συνείδηση πὼς ἡ ἀνά- πτυξη πρέπει νὰ εἶναι ὁμοιό. µορφη χι’ ὅτι στὴν ἀπόλαι- ση τῶν ἀγαθῶν ἔχουν δικοί ὠὦμα ὅλοι οἱ Κύπριοι. Οχι µόνο ὅσοι ὑψώνουν, ὅποτε τοὺς καπνίσει, τὶς τιμὲς ἐ- πειδὴ δὲν ὑπάρχει ἡ δαµό- χλειος σπάθη τοῦ νόµου. ΣΠ. Κ. ΜΑΧΗ, Τετάρτη 26.472 ᾿Απεργίαι ᾿᾽Ασφαλῶς διερχόµεθα ἆ- πὸ ἕνα στάδιον οἰκογομιμο- κοινωγνικῆς ἀναταραχῆς, ῥὁ- φειλομένης εἲς διατάραξιν τῶν ἐργατικῶν σχέσεων εἰς πλείστους τομεῖς. Βὶς τὰς Τραπέζας. εἰς τὰ Σχολεῖα, εἰς τὰς τάξεις τῶν κτηνοτρό- φῶν µας. εἲς τὴν ΠΑΚ, εἰς τὴν ΝΑΑΦΙ, κ.ᾱ, Ἠνώπιον μιᾶς τοιαύτης ᾿ καταστάσεως, τὸ καθῆκον τῶν ἁρμοδίων εἶναι ὃδι- πλοῦν: Πρῶτον, ἡ ἵκανοποι- ητικὴ, διευθέτησις μιᾶς ἑκά- στης τῶν περιπτώσεων τού- τῶν κεχωρισµένως καὶ κατ ἀξίαν. Δεύτερον, καὶ ὁρθο- λογιστικὴ ἀντίχρουσις τοῦ προθλήµατος τῶν ἐργατικῶν σχέσεων, καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τοιούτων θασικῶν µεταρρι- θμιστικῶν µέτρων τὰ ὁποῖα θὰ ἔλνυον τὸ προόθληµα αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῆς ἀναταραχῆς. ἐν τῷ συνόλῳ τον, Καὶ εἰς τὸ τελευταῖον τοῦ- το, κυρίως, πρέπει νὰ συγ- κεντρὠσῃ τὴν προσοχήν της ἡ Κυθέρνησις. ΧΑΡΑΥΓΗ, Πέμπτη 27.4.72 τὰ αἰτήματα . τῶν ᾿Εκπαιδευτικῶν Ἡ σύγκληση γιὰ αὔριο, τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς ᾿Αναδιάρ- θρωσης τοῦ Μισθολογίου τῶν Ἐκπαιδευτικῶν, ἀποτελεῖ µί- ἂν ἐνδεδειγμένη ἐνέογεια πρὺς τὴν ὀρθὴ κατεύθυνση. Ἡ ᾿Ἐπιτροπή, τὴν ὁποία ᾱ- παρτίζουν ἐκπρόσωποι τῆς Κυδέρνησης καὶ τῶν ᾿Οργα- γώσεων τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ξ-“ΟΕΒΛΜΕΚ, ΟΑΔΑΤΕΚ καὶ ΠΟΕΔ--- θὰ ἐπιληφθεῖ τοῦ πιὸ φλέγοντος προθλήµατος τῶν ἐκπαιδευτικῶν ---ἐκείνου τοῦ µισθολογίου, ποὺ ἀπετέ- λεσε καὶ ἀποτελεῖ τὸ κύριο αἴτημα τους καὶ τὸ χύριο ση- μεῖο διαφορᾶς μὲ τὴν κυθέρ- γηση. Ἡ θετικἠ αὐτὴ ἐνέργεια, ἔστω καὶ ἂν λεχθῆ ὅτι γίνε- ται μὲ ἀρχκετὴ καθυστέρηση, πρέπει νὰ ἀξιοποιηθεῖ ὀρθὰ καὶ ἀπὸ τὶς δυὀ πλευρὲς καὶ πρέπει νἁ λατα- λἡἠ ξει σὲ πραχτικἁ καὶ συγκεκριµένα ἀποτελέσματα, ἁμοιθαίως ἐπωφελῆ. Συγχε- κριµένα, ἀναμένουμε ὅτι οἱ ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ἰδιαίτερα ᾗ ἡγεσία τῶν ᾿Οργανώσεων τους, θὰ ἐχκτιμήσουν ὀρθὰ καὶ ὅπως πρέπει τὴ σύγκλη- ση τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ θὰ προσαρµόσουν ἀναλόγως τὶς περαιτέρω ἐνέργειές τους. αν νο ας η ο Απὸ τὴν ἄλλη, χωρὶς αὖτα- πάτες ὅτι ἡ αὐριανὴ συνε- δρία θὰ λύσει ἀμέσως καὶ ὡς διὰ μαγείας τὴ διαφορά κυθέρνησης -- ἔκπαιδευτι- κῶν, ἀναμένουμε ὅτι Ἡ. κυ- θερνητικἡ πλευρὰ μὲ τὴ στά- ση της καὶ τὶς ἀπόψεις της θὰ θοηθήσει στὸ νὰ ἀνοίξει ὃ δρόμος καὶ νὰ ἐξασφαλι- σθοῦν οἱ ποοὐποθέσεις γιὰ νὰ δοθεῖ ὁριστικὴ καὶ ἵκανο- ποιητικὴ λύση στὸ µισθολο- γικὸ πρόθληµα τῶν ἔκπαιδευ- τικῶν, Κατά τὴ γνώµη µας αὐτὸ θὰ γίνει: Πρῶτον μὲ τὴν ᾱ- µεση γαὶ χωρὶς ἐπιφυλάξεις ἀναγνώριση ἀπὺ µέρους τῆς κυθερνητικῆς πλευρᾶς τῆς πραγματικότητας, ὅτι δηλα- ἑκπα Δεύτερον, μὲ τὸν καθορισμό, ἀπὸ µέρους τῆς κυθέρνησης, συγκεκριμένων χρονικῶν πε- ριθωρίών, µέσα στὰ ὁποῖα, σὲ πλήρη καὶ ἁρμονικὴ σι- γεργασία μὲ τὶς ᾿Οργανώ- σεις τῶν ᾿Εκπαιδευτικῶν νὰ δοθεῖ λύση στὸ μισθολογικὸ πρόθληµα. Τὸ ποιὰ θά εἶναι μιὰ δίκαιη καὶ ἵκανοποιητινὴ λύση στὸ μισθολογικὸ πρό- ϐθληµα. Τὸ ποιά θά εἶναι μιὰ δίκαιη καὶ ἱκανοποιητικὴ }ύ- ση αὐτοῦ τοῦ προθλήµατος δὲν θὰ εἶναι δύσκολο νὰ ἑ- Ἑευρεθεῖ, ἐφ᾽ ὅσον καὶ οἱ δυὸ πλευρὲς θὰ ἐπιδείξουν πγεῦμα καλῆς διάθεσης καὶ εἰλικοινοῦς συνεργασίας κἆ- παλλαγμένο ἀπὸ ὁποιαδήποτε πάθη καὶ προκαταλήψεις. Μὲ ἕνα τέτοιο πνεῦμα μποροῦν νὰ παθορισθοῦν ἀπὸ κοινοῦ τὰ κριτήρια καὶ οἱ παράγον- τες ποὺ πρέπει νὰ ληφθοῦν ὑπ ὄψη γιὰ τὴν ἀντίκρυση καὶ λύση τοῦ προθλήµατος τῆς µισθοδοσίας τῶν ἐππαι- δευτικῶν. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, Πέμπτη 27.412 Θετικὴ ἐξέλιξις Τὸ γεγονὸς, ὅτι ἡ ΟΕΛ- ΜΕΕ ζητεῖ νὰ ἀνοίξη ᾗ θύ. ρα μὲ προοπτικἁς ἐπιλύσεως τῶν αἰτημάτων τῶν λειτουρ- , ν ν γῶν Μέσης Εκπαιδεύσεως διὰ νὰ μὴ εὑρεθῶμεν τὴν προσεχῆ Δευτέραν ἐνώπιον ἀποφάσεως δι ἀπεργίαν δι- αρχείας, ἀποτελεῖ θετικὸν σημεῖον, δημιουογοῦν ἐλπί- δας, ὅτι θὰ ἀποφευχθῆ ό- γιµος ταλαιπωρία ἐκ τῆς ἐπ᾽ ἀόριστον ἀναστολῆς τῶν µα- θηµάτων εἰς τὰ σχολεῖα Μέ- σης Εκπαιδεύσεως. Αἱ ἀἄξι- ώῴσεις τῆς ὀργανώσεως τῶν χαθηγητῶν διὰ τὴν ἄποτρο- πὴν ἀπεργίας διαρκείας ἀπὸ τῆς προσεχοῦς Δευτέρας δὲν εἶναι ἀδικαιολόγητοι, οὔτε ὅ- περθολικαί, δι’ αὐτὸ δὲν νο- µίζοµεν ὅτι πρέπει νὰ ἀπου- σιάση θετικἠ ἀνταπόκοίσις τῆς Κυθερνήσεως. Θετική στάσις τῶν ἅρμο- δίων θὰ συνέτεινεν εἰς τὸ νὰ δημιουργηθοῦν καὶ αἳ ποοῦ- ποθέσεις διὰ τὴν ἀποφυγὴν γεγνικωτέρας κρίσεως εἰς τὰς σχέσεις Ἐνθερνήσεως γαὶ ἐκπαιδευτικῶν. : ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, Κυριακὴ 30.472 Αἱ ἀπεργίαι Δύσχολοι ἡμέραι ἀρχίζουν διὰ τὴν παιδείαν µας. ᾿Απὸ τῆς αὔοιον τὰ σχολεῖα Μέ- σης» καὶ Τεχνικῆς Ἐκπαιδεύ- σεως παραμένουν Ἀλειστά, ἄγνωστον διὰ πόσον χρόνον. Δὲν εἶναι ἀδικαιολόγητοι οἱ φόόδοι καὶ αἱ ἀνησυχίαι τὰς ὁποίας ἐκφράζουν οἱ τελειό- Φοιτοι µας διὰ τὴν ἕἙημίαν τὴν ὑποίαν θὰ ὑποστοῦν. Πιστεύομεν ὅτι δὲν µπο- ρεῖ νὰ εἶναι ἀγεφύρωτοι αἳ διαφοραὶ μεταξὺ τῶν ἐχπαι- δευτικῶν καὶ τῆς Κυθερνή- σεως. ΕΒεθαίως οἱ ἔχπαιδευ- τικοὶ δὲν χατώρθωσαν νὰ ἐ- Ἑασφαλίσουν τὸ «κάτι θετι- κὸν» τὸ ὁποῖον ἀνέμεγον ᾱ- πὺ τὴν ἐπίσημον πλευρὰν καὶ δι” αὐτὸ ἔφθασαν εἰς σημεῖ- ϱν, ὥστε νὰ δυσκολεύωνται νά εὕρουν ἄλλην ἐχλογὴν ᾱ- πὸ ἐκείνην τῆς ἀπεργίας δι- αρκείας, εἲς τὴν ὁποίαν κα- τέρχονται ἀπὸ τῆς αὔριον. ᾽Ανεκοινώθη εἰς τοὺς ἆ- π εἰς ς περγοῦντας ἐκπαιδευτικούς, ὅτι τῶν αἰτημάτων των θὰ ἐπιληφθῃῆ κατά τὴν συνεδοί- ασίν του τὴν προσεχῆ Πέμ- πτην τὸ 'Ὑπουργικὸν Συμ- θούλιον. Θέλομεν νὰ ἐκφρά- σώμεν τὴν ἐλπίδα ὅτι κατά τὴν συνεδρίαν αὐτὴν θὰ λη- ᾳθοῦν ἀποφάσεις δυνάµεναι νὰ ὁδηγήσουν εἷς τερµατι- σμὸν τῆς ἀπεργίας καὶ διά- γοιξιν τῆς ὁδοῦ ποὸς διεξα- γωγὴν χκαρποφόρων ὅδια- πραγµατεύσεων πρὺς ἵκανο- ποίησιν τοῦ ἐχπαιδευτικοῦ κόσμου. ᾽Αλλὰ γαὶ διερωτώµεθα: Θὰ ᾖτο ἀδύνατον νὰ συνέλ- θη ἐκτάκτως τὸ Ὕπουργι- κόν, ὥστε τὸ κλείσιμον τῶν σχολείων νὰ μὴ διαρκέση ἑ- πὶ πολύ ΠΡΩΙ: ΝΗ, Σάθδατον 29,472 ᾿᾽Ανθρωπιὰ Κατανοοῦμεν τὴν ἆδημο- γίαν τῶν μαθητῶν καὶ δὴ τῶν τελειοφοίτων, διὰ τὰς εἷς θάρος τῶν ἐπιπτώσεις ἐγ τῆς ἐξαγγελθείσης μακρᾶς ἀπεργίας τῶν Καθηγητῶν. Κα τοὺς συγχαίροµεν διὰ τὸ ἐπιδεικνυόμενον αἴσθημα εὐθύνης καὶ τὴν σοθαρότητα μὲ τὴν ὁποίαν ἀἄντιμετωπί- ζουν ἔστω γαὶ μονοπλεύρως, τὸ πρόόληµα. ᾿Απείρως ὕμως κχαλύτερον θὰ το, ἐὰν οἱ µαθηταί, πέ- ραν τῆς διαδηλώσεως τῶν ἀνησυχιῶν των, ἐξέφοαζου τὴν. ἀμέριστον συμπαράστα. σίν τῶν πρὸς τοὺς Καθηγη- τάς των. Διότι, ναὶ μὲν ὀρθῶς σκέ- πτονται ὅτι θὰ ζημιωθοῦν, ἐ- ἂν ἐπὶ δύο μῆνας δὲν παρα- καθήσουν εἰς τὰ θρανία των. ᾽Αλλὰ ταυτοχρόνως, ὀφεί- λουν νά παραδεχθοῦν ὅτι οἳ Καθηγηταί των --- οἱ ὁποῖ- οι ἐθυσίασαν ὅσα εἶχαν καὶ δὲν εἶχων καὶ ἀφιέρωσαν τὰ ὠραιότερα χούνια τῆς ζωῆς των. σπουδάκοντες καὶ οἳ ὃ- ποῖοι ἔταξαν ξαντοὺς εἲς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς Πιωδείας --- εἶναι ἄνθρωποι μὲ ἀνάγκας καὶ ἀξίαν καὶ ἀξιοποέπειαν καὶ ὑποχρεώσεις. Είναι οἱ- πογενειάρχαι, μὲ εὐθύνας καὶ προθλήµατα τεράστια, Καὶ εἶναι ὀρθὸν καὶ δίκαιον νὰ θέλουν αὐτοὶ οἳ ἄνθρωποι νὰ ζήσουν μίαν ἠποφερτὴν ζω- ἡν. Καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἄλλως πως ἀπεδείχθη ὅτι εἶναι ἀδίνα. τον νὰ ἱκανοποιηθοῦν, ἠννό. ησαν., ὀοθότατα, ὅτι ἔχουν χαθῆκον καὶ ὑποχρέωσιν νὰ διεκδικήσουν τὰ δικαιώματά τών, διὰ τοῦ μόνου ἐναπομέ- γοντος τρόπου. Τῆς ἀπεργί- ας. Δικαίως ἀδημονοῦν οἵ µα- θηταὶ διότι εἶναι πιθανὸν νὰ χάσουν δύο µῆνας. ᾽Αλλὰ δικαίως ἀπεφάσι- σαν νὰ ἁγωνισθοῦν οἳ χαθη- γηταὶ διὰ νά διεκδικήσουν δικαιώµατα ὑῥλοκλήρου ἕω- ῆς. Καὶ ες τὸν δίκαιον ᾱ- γῶνα τῶν Ιαθηγητῶν ἔχο- μεν ὑποχρέωσιν νά συµπαρᾶ- σταθῶμεν ὅλοι ἀνεξαιρέτως. ᾿Ώργανωμένα σύνολα καὶ ᾱ- τοµα. Είναι ζήτημα ἀνθρω- πιᾶς. ΧΑΡΑΥΓΗ, Κυριακή 30.4.72 Ἡ ἀπερνία τῶν Καθηνγητῶν ᾽Απὸ αὔριο Δευτέρα, ὦλο- ποιεῖται ἡ ἀπόφαση τῶν -κα- θηγητῶν γιὰ ἀπεργία διαρ- κείας, ἐφ᾽ ὅσον οἱ ἐκπρόσω- ποι τους, στὴν προχθεσινή συνεδρία τῆς «ΒΕἰδυκῆς Ἓ- πιτοοπῆς», δὲν θρῆκαν ἵκα- γοποιητικἡ τὴν ἀπάντηση τῆς κυθερνητικῆς πλευρᾶς νὰ, παραπέµψει στὸ Ὕπουρ- γικὸ Συμθούλιο τὴν ἐξέτα- ση τῶν προὔποθέσεων ποὺ ἕ- θεσαν ὡς πρὸς τὴν «θάσιν συςητήσεως τῆς µισθολογι- γῆς ἀναδιαρθρώσεως», τὸν καθορισμὸ «ταχτῆς προθε- σµίας, ἐντὸς τῆς ὁποίας νά συμπληρωθῆ ἡ ὅλη µελέτη» καὶ τὴν ἀναδοομικὴ ἰσχὺ τῆς «παραχωρηθησοµένης µισθο- λογικῆς αὐξήσεως». Ἠδη ἡ Ἐπιτουπὴ διεδί- θασε τὶς προὔποθέσεςι αὖ- τὲς τῶν καθηγητῶν στὸ 'Υ- πουργικὸ Συμθούλο («άρ- µόδιον ν᾿ ἀποφασίση»), τὸ ὁποῖο καὶ θὰ ἐπιληφθεῖ τοῦ ὅλου θέµατος, κατὰ τὴν τα- χτική του συνεδρία τῆς προ- σεχοῦς Πέμπτης. Ὡστόσο, τὰ σχολεῖα θὰ παραμένουν, στὸ μεταξύ, χλειστὰ καὶ οἱ ἐπιπτώσεις ἐπὶ τῶν μαθητῶν --- γιὰ κάθε ἡμέρα ἀπεργί- ας, ποὺ θὰ κυλᾶ --- ὄδυνη- ρότατες. Ἡ διαπίστωση αὖ- τή, θά πρέπει νὰ προθληµα- τίσει ὅλους µας --- κυθέρ- νηση, ΟΕΑΜΕΚΕ, ΟΔΑΤΕΚΕ, καθηγητικοὺς συλλόγους, συνδέσμους γονέων, κ.ᾶ. --- ὥστε, τουλάχιστον νὰ µ. ε- θοδευθεῖ ἡ ἐπίλυση τῆς διαφορᾶς. Μέσα στὰ πλαίσια τῶν προσπαθειῶν αὐτῶν, θὰ µμποροῦσε ἴσως ᾿ ν ν / καὶ τὸ 'Ὑπουργικὸ Συμθού- λιο νὰ ἐπισπεύσει τὴν σύγ- κληση τῆς τακτικῆς του συ- γεδρίας ἢ νὰ ἀφιερώσει ἕ- στω χάποιαν εἰδικὴ σὺνε- δοία, γιὰ τὴν ἐξέταση τῶν «προύποθέσεων» ποὺ ᾖτίθεν- ται ἀπὸ ἐκπαιδευτικῆς πλειι- ρᾶς, χωοὶς νὰ διαορεύσει ᾱ- Ύονο τὸ τετραήμερο ποὺ µε- σολαθεῖ µέχοι τῆς Πέμπτης. Τὸ θέµα εἶναι σοδαρώτα- το, οἱ ἀνησυχίες τῶν ογέων --- ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων τῶν μαθητῶν --- δικαιολογηµένες καὶ ἡ κοισιµότητα τῶν πε- ριστάσεων ἐπιτάσσει ἄνατα- πόνητες, συνεχεῖς προσπά- θειες, ἀπ᾿ ὅλες τὶς πλευρὲς γιὰ τὴ λύση τῆς ἐμπλονῆς. Τὸ ταχύτερο, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Κυριακἠ 30.4.72 Κλειστὰ θὰ παραμείνουν ἀπὸ αὔριον Δευτέραν ὅλα τὰ δηµόσια σχολεῖα Μέσης καὶ Ἐεχνικῆς Εκπαιδεύσεως, λό- Ύῷ τῆς ἀναφυείσης διαφο- ρᾶς μεταξὺ Κιυθεργήσεως καὶ ἐκπαιδευτικῶν, Τριάκον- τα περίπου χιλιάδες µαθη- τῶν, εἰς τὴν πλέον κρίσιµον περίοδον τοῦ σχολικοῦ ἔτους, θ᾽ ἀφεθοῦν νά τοιγυρνοῦν εἰς τοὺς δοόµους ἀργόσχο- λοι, ἄγνωστον διὰ πύσας ἡ- μέρας. Τὸ πλῆγμα κατὰ τῆς παιδείας εἶναι θαρύτατον ἐφ᾽ ὅσον δὲν ἀνασταλῃ ἡ ἆ. περγία καὶ αἱἳ ἐπιπτώσεις ἱ. διαιτέρως ἐπὶ τῶν ἄποφ οἱ- των τῶν σχολῶν δυσµεγέ. σταται. Οὐδόλως ἄμφισδη- τοῦμεν τὸ δικαίωµα τῶν ἐν. παιδευτικῶν νὰ κατέλθουν εἲς ἀπεργιωκὸν ἀγῶγνα πρὸς διεχδίµησιν δικαίων αἰτημά. τῶν τῶωγ., Καὶ τὸ αἴτημά των διὰ τὴν θελτίωσιν τοῦ μι- σθολογίου. καὶ ἀξιολόγησιν τῆς θέσεώς των, ἀναλόγως πρὸς τὰς σημερινὰς οἴκονο- μιχάς καὶ κοινωνικᾶς συνθή- κας, εἶναι δίκωον, απρᾶγμιι ὕπεο, ὡς ἀφήνεται νὰ νοηθῆ. ΜΑΓΟΣ 197. ἀναγνωρίζεται καὶ ὑπὸ τῆς Κυθερνήσεως. Αἱ ἐκπαιδευ- τικαὶ ὀργανώσεις πρὸ ἀἄρχε- τοῦ χρόνου ὑπέθαλαν σχετι- κὰ αἰτήματα μαὶ ἡ Κυθέρνη- σις ὤφειλε νὰ ἐμελέτα ταῦ- τα ἐπισταμένως, διὰ νὰ ἔχη ἀποκουσταλλώμένας ἐπ) αὐ- τῶν ἀπόψεις, τὰς ὁποίας νὰ θέση ἐνώπιον τῶν ἐκπροσώ- πων τῶν ἐνπαιδευτικῶν. Ἐξ ἄλλου, ὅμως, καὶ αἱ ἑχπαι- δευτικαὶ ὀργανώσεις, λαμύά- γουσαι ὑπ ὄψιν τὰ γενικά συμφέροντά τῆς Παιδείας, φρονοῦμεν, ὅτι θά ἔπρεπε γὰ δώσουν περισσοτέραν πί- στωσιν χρόνου εἰς τὴν Κι- θέρνησιν προτοῦ χρησιμοποι- ήσουν τὸ ἔσχατον µέτρον τῆς ἀπεργίας πρὸς ἐπίλυσιν τῶν προθληµάτων των. Εἰς τὸ σημεῖον ποὺ ἔφθασαν τό- ρα τὰ πράγµατα ἐπείγει, κά- τὰ τὴν γνώμην µας, µία ϱε- αλιστικὴ ἀντίκρυσις τῆς κά- ταστάσεως. Ἡ Κυθέρνησις διὰ νὰ διαλύση τὰς καχυπο- ψίας τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ὕ- τι ἕναντι τῶν αἰτημάτων τῶν ἀκολουθεῖται παρελχι- στικὴ ταμτική, δέον, φρονοῖ- μεν, νὰ παράσχη εἲς αὐτοὺς διαθεθαιώσεις περὶ τοῦ εἷ- λικρινοῦς ἐνδιαφέροντός της διὰ τὴν ἱκανοποίησιν δικαί- ων αἰτημάτών των. ὍΌπωσ- δήποτε µία λύσις τοῦ ζητή- µατος πρέπει νὰ ἐξευρεθῆ. Τὰ σχολεῖα δὲν πρέπει νὰ κλείσουν. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, Δευτέρα 1.5.2 Ἡ ἀπεργία τῶν ἐκπαιδευτικῶν Τὴν ἀπερισκεφίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιπολαιότητά της ἐπέδειξεν ἐκ νέου ἡ κυθέἐρ- νησις εἰς τὸ θέµα τῶν καθη- γητῶν. Δὲν ἠθέλησε νὰ φερ- θῆ ποὸς αὐτοὺς μὲ κατανόη- σιν καὶ καλὴν θέλησιν. Κα μὲ τὴν ὅλην στεῖραν στάσιν της ὤθησε τοὺς καθηγητὰς εἰς τὴν κήρυξιν ἀπὸ σήµερον ἀπεργίας ἐπ᾽ ἀόριστον. Κα- τηγοροῦμεν πρὸς τοῦτο τοὺς ἁρμοδίους. Οἱ ὁποῖοι µῆ ἀν- τιχρύσαντες μὲ πνεῦμα ἐποι- κοδομητικὸν τὰ ἀπὸ μακροῦ ἐκκοεμοῦντα αἰτήματα κα- θηγητῶν καὶ διδασκάλων ὃ- δηγοῦν αὐτοὺς -- παρά τὴν θέλησίν των εἴμεθα θέθωιοι --- εἷς δυναμικοὺς ἀγῶνας. Ἔστω καὶ τὴν ...ϊδην ἂς σπεύση ἡ κυθέρνησις νὰ ἐ- πιδείξη κατανόησιν. Διότι τὴν σημερινὴν ἀπεογίαν τῶν καθηγητῶν θὰ ἀκολουθήση συντόμως καὶ ἡ ἀπεργία τῶν διδασχάλων καὶ τότε ἡ γα τάστασις θὰ περιπλεχθῆ πε- οισσότερον, ἀλλὰ καὶ τὸ πλῆγμα διὰ τὴν παιδείαν θὰ εἶναι σοδαρώτατον. ΑΛΗΘΕΙΑ, Δευτέρα 1.5.72 Ἡ σημερινὴ ἀπεργία ᾽Απὺ σήμερον τὰ σχολεῖα Μέσης καὶ Τεχνικῆς Ἠκπαι- δεύσεως θὰ παραμείνουν, ἐπ᾽ ἀόριστον χούνον, κχλει- στά, λόγω τῆς ἀπὸ μακροῦ ὑφισταμένης διαφορᾶς µε- ταξὺ ἘΚυθερνήσεως καὶ ἐκ- παιδευτικῶν, ἡ ἐκκρεμότης τῆς ὁποίας ἐξώθησε τοὺς τε- λευταίους ὅπως κατέλθουν εἰς ἀπεογίαν διαρκείας, γε- γονὸς τὸ ὁποῖον, δὲν δύναται νά ὑπάρξῃ ἀμφιθολία, ὅτι θὰ Εχῃ δυσμενεῖς --- δυσµενε- στάτας --- ἐπιπτώσεις ῥἐπὶ τῆς καθόλου παιδείας τοῦ τόπου. Τὸ τελευταῖον τοῦτο προ- καλεῖ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ὡρισμένας σκέψεις ἂν ὄχι καὶ ἐπιφιιλά- ἒεις ὕσον ἀφορᾶ τόσον τὴν ὀρθότητα τῆς ὡς ἄνω ἐνερ- γείας, ὅσον μαὶ τὰς εὐθύνας τῆς ἘΚυθερνήσεως, Ἡ ὁποία διὰ τῆς συνεχοῦς χωλυσιερ- γίας της, ἐδημιοίργησε κλῖ. μα πραγματικῶς ἀνυπόφορον διὰ τὸν ἐκπαιδευτιχὸν µας ᾿ κόσμον. το Τενικῶς ὁμιλοῦντες, οὐ- δεὶς δύναται νά ἀμφισθητηή. σῃ ὅτι τὸ δίκαιον εὑρίσκεται προς τῆν πλευρὰν τῶν ἓἐκ- παιδευτικῶν. Τὰ αἰτήματά των. διὰ τὴν θελτίώσιν τοῦ µισθολογίου των καὶ τὴν ᾱ- Ἐιολόγησιν τῆς θέσεώς των εἶναι δίκαια --- δικαιότατα, Ἠΐναι ὅμως ἀρκετόν, «τὸ γεγονὸς μαὶ µόγον ὅτι ἔχει κανεὶς, δίκαιον», --- ὡς εἶναι Ἡ περίπτωσις τῶν ἈΧαθηγη- (Συνέχεια στὴν Ί Την σελ.) « απ πνθννκννωνκνκν------- ΜΑΓΟΣ 1972 (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 10ην σελ.) τῶν --- ὥστε νὰ δικαιολογῇ τὴν ἓν σπουδῇ πάθοδον εἰς μίαν ἀπεργίαν διαρχείας, αἱ ἐπιπτώσεις τῆς ὁποίας, τεί- νουν. -- ἂν αὕτ παραταθῆ --- γὰ Κλονίσουν τὰ θεμέλια τοῦ οἰκοδομήματος ποὺ λέγε- ται Πωδεία καὶ τὸ ὁποῖον χαὶ ὀφείλει ν᾿ ἀποτελῇῃ ἱερὸν ἀπαραθίαστον διὰ τὸν κάθε Έναν γα, πρὸ παντός, διὰ τοὺς. ὑπηρετοῦντας ἐν «αὖὐ- τῷ ᾿Αφήνομεν τοὺς ἰδίους τοὺς ἀπεργοὺς νὰ δώσουν τὴν ἀπάντησιν. Αλλ’ αἱ εὐθῦνω διὰ τὴν δημιουργηθησοµένην ἐκ τῆς ἀπεογίας κατάστασιν, δὲν θαρύνουν µόνον τὴν πλευρᾶν τῶν. ἐκπαιδευτικῶν. Βαρύ- γουν ἀσυγκρίτως περισσότε- ϱον τὴν Κυθέρνησιν ἡ ὁποία µέχοι σήμερον, κατὰ τρόπον ἐξοργιστικόν, ἐχώφενῦσεν εἰς τὰς δικαίας φωνὰς καὶ δια- μαρτυρίας τῶν καθηγητῶν µας, ἐνῶ, προκειµένου δι᾽ ἕ- αὐτὴν καὶ τοῦ Ποοέδροι' τΏς, ἐντὸς 94 ὡρῶν, ἐφήφισεν αὖ- Ἑήσεις χιλιάδων. λιοῶν,. Ὅμως ὁ γαταλογισμὸς σφαλμάτων ἢ θεθιασµένων ἐνεργειῶν δὲν λύει τὴν χα- τάστασιν καὶ ἀμφότεραι αἱ πλευραὶ ὀφείλουν νὰ ἀντι- κούσουν τὴν κατάστασιν ὄχι μὲ τὸ µένος καὶ τὴν διάθε- σιν µονομάχων, ἀλλὰ μὲ σύ- γεσιν, ρεαλισµόν, θαρεῖαν συ- γαίσθησιν εὐθύνης, καὶ ὅ,περ σπουδαιότερον νὰ ἐργασθοῦν, πρὸς µίαν καὶ µόνον πατεύ- θυνσιν: -- Πῶς νὰ ἐπιτύ- χουν, τὸ ταχύτερον, µίαν λύ- σιν τῶν διαφορῶν τῶν, ὥ- στε ν᾿ ἀποφευχθοῦν αἱ θλι- θεραὶ συνέπειαι εἷς θάρος 30.000. μαθητῶν, ποὺ χωρὶς διόλου νὰ πταίουν, ἐρρίφθη- σαν ἀστόργως εἰς τοὺς ὃδρό- ους, ἐνῶ οἱ τελειόφοιτοι ἐξ αὐτῶν κινδυνεύουν νὰ κχά- σοῦν αὔριον ἕναν ὁλόπληρον χρόνον σπουδῶν. ΜΑΧΗ, Τετάρτη 3.5.72 Καθηγηταὶ Μίαν προειδοποιητικὴν ἆ- περγίαν εἶχον κηρύξει οἱ λει- αν ταν : { τουργοὶ Μέσης ᾿Εκπαιδεύσε- ως. Προειδοποιητικὴν, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν ὅτι δι΄ αὐτῆς ἐ- : , : χάλουν τὴν Κυθέρνησιν καὶ ἐπέσυρον τὴν προσοχὴν -της εἰς τὸ νὰ ἀντικρύση μετὰ τοῦ ἀπαραιτήτου ἐνδιαφέ- ὀοντος καὶ τῆς δεούσης στοργῆς τὰ αἰτήματά τῶν. Ἡ 48Βωρος ἐκείνη προειδο- ποιητικἠ ἀπεργία ἔληξεν, ἀντὶ ὅμως οἱ ἁρμόδιοι νὰ ἐ- πωφεληθοῦν τῆς προειδοποι- ἠσεως καὶ νὰ κοιτάξουν πῶς ἦτο δυνατὸν ν᾿ ἀποτρέψουν τοὐλάχιστον τὴν ἀπεργίαν διαρχείας, ἀφῆχκαν τὰ πρά- γµατα νά ὁδηγηθοῦν μὲ µα- θηµατικὴν ἀκρίδειαν πρὸς τὴν ἀναταραχήν, μὲ ὅλας τὰς δυσµενεστάτας ἔπι- πτώσεις ἐπὶ τῶν σχέσεων τῶν ἐκπαιδευτικῶν µας καὶ τῆς Κυθερνήσεως, καθὼς καὶ ἐπὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν τέκνων τοῦ λαοῦ ---καὶ δή τῶν τελειοφοίτων. Αὐτὴ ἡ τακτική τῆς κω- λνσιεργίας καὶ τῆς ἀστόργου ἀπὸ μέρους τῶν ἁρμοδίων ἀντικρούσεως τῶν πραγµά- των καθὼς καὶ τῆς ἀνευθύ- νου ἐκτιμήσεως τῶν ἐπιπτώ- σεων, πρέπει νὰ τερματισθῆ. Καὶ διὰ τὴν περίπτωσιν τῶν ἐκπαιδευτικῶν, µας καὶ δι’ ὕλας τὰς ἄλλας ἐχείνας πε- ριπτώσεις, ποὺ διστυχῶς, ᾱ- πὸ διετίας ἔχουν τερματίσει ἐπωδύνως τὸν ἁρμονικὸν «μῆνα τοῦ μέλιτος» τῶν 6ιο- μηχανικῶν σχέσεων ἐν Κί- πρῳ. ΜΑΧΗ, Τετάρτη 3.5.12 0 ΑΓΟΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝ ΛΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΛΙΛΕΙΑΣ Ἡ ἀπεργία Καθηγητῶν καὶ οἱ τελειόφοιτοι Ἴλάθομεν καὶ δηµοσιεύο- μεν τὴν ἀλόλουθον ἔπιστο- λήν: «Αγαπητή Ἀ ύνταξις, , Απὺ τῆς παρ. Δευτέρας οἱ καθηγηταὶ Μέσης Ἐκπαι- δεύσεως κατῆλθον εἰς ἀπευ- γίαν διἀφχείας πρὸς διεχδί- χησιν τῶν ἀπὸ πολλοῦ χού- νου ἐνκοεμούντων αἰτημά- των των. Ἡ ἀπεργία ἐπραγμάτο- ποιήθη εἰς τὸν τελευταῖον μῆνα τοῦ Σχολικοῦ Ἔτους, μετὰ ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἆκολου- θοῦν αἱ τελικαὶ ἐξετάσεις, εἶναι δὲ φυσικὸν αἱ χιλιάδες τῶν μαθητῶν καὶ µαθητροι- ὤν νὰ ἁγωνιοῦν, περισσότε- ϱον δὲ οἱ γονεῖς αὐτῶν. Θὰ δώσουν τελικὰς ἐξετάσεις Θὰ ἀναθληθοῦν διὰ τὸν Σε- πρέμόριον Θὰ ποοθιθασθοῦν ἡ θὰ παραμείνουν εἰς τὴν αὐτὴν τάξιν Μεγαλυτέρα ὅ- µως ἁγωνία διακατέχει τοὺς τελειοφοίτους, οἱ ὁποῖοι ἐν- τὸς τοῦ μηνὸς Ἰουνίου, πρέ- πει νὰ δώσουν τὰς τελικὰς των ἐξετάσεις διὰ τὴν ἀπό- Ἀτησιν τοῦ ἀπολυτηρίου των, ἐντὸς τοῦ πρώτου δεκαηµέ- ρου τοῦ ἸΤουλίου νὰ δώσυινν τὰς εἰδικὰς ἐξετάσεις διά νὰ εἰσαχθοῦν εἰς τὸ Ἔθνι- κὸν Πανεπιστήμιον καὶ τὴν θθῆν Ιουλίου νὰ κατατα- χθοῦν εἰς τὴν ᾿Εθνικὴν Φρου ἂν διὰ τὴν διετῆ θητείαν ἳ των. Ὡς γονεὺς τελειοφοίτου μαθητοῦ, ἐρωτῶ τὸ 'Ύπουρ- γεῖον Παιδείας: ᾿Βὰν ἀπω- λεσθῆ ὁ τελευταῖος μήνας τοῦ Ὑχολικοῦ Ἔτους, πότε οἱ τελειόφοιτοι θὰ συµπλη- οώσουν τὴν ὕλην τῶν µαθη- µάτων διὰ νὰ παρακαθήσουν εἰς τὰς ἑνιαίας τελικὰς ἔξε- τάσεις καί, µετά, εἲς τὰς εἷ- δικὰς ἐξετάσεις διὰ τὸ πα- γεπιστήµιον Ῥὰν δὲν ἐξευρεθῆ οἱαδήπο- τε λύσις διὰ νὰ ἐπανέλθουν, τὸ συντομώτερον, οἱ καθη- γηταὶ εἰς τὰς ἕδρας των, τὶ θὰ γίνη μὲ τοὺς τελειοφοί- τους Θὰ εὐχαριστηθῶ νὰ ἔἕ- χω μίαν ἀπάντησιν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας, διότι τὴν αὐτὴν ἀπάντησιν ἀναμέ- γουν ἑκατοντάδες γογεῖς. Μεθ᾽ ὑπολήψεως Α. Μ. ΧΑΤΖΙΜΙΛΤΗΣ -- Δεμεσὸς 5αᾳ Μαΐου 1919. ΓΝΩΜΗ, Κυρικὴ 7.5.τ2 Ποῖος ὁ ρόλος τοῦ Ὑπ. Παιδείας Μεταξὺ τῶν Καθηγητῶν σχολιάζεται δυσμενῶς ἡ στά- σις τοῦ 'Υπουργοῦ Παιδείας κ. Φρ. Πετρίδη. Καθηγηταὶ διηρωτῶντο Ἆχθὲς τὶ ἐπὶ τέ- λους παριστάγει ὁ κ. Πετορί- δης: Εἶναι οὗτος πρόσωπον θωθὸν ἢ ἔχει συναίσθησιν τῶν καθηκόντων του Εὶς τὸ παρελθὸν ὁ κ. Πετρίδης, ὡς Γυµνασιάρχης, ἐπανειλημμέ- γως διεκήρυξεν ὅτι οἳ χαθη- γηταὶ ἀδικοῦνται καὶ ἔξευτε- λίξονται ἀπὸ τὴν Κιυθέρνη- σιν. Χαρακτηριστικῶς ἔλε- γεν ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτον οἱ Γυμνασιάρχαι νὰ λαμθάνουν μισθὸν πολὺ κατώτερον ἀπὸ τοὺς τμηµατάρχας τῶν δια- φόρων ὑπηρεσιῶν τῆς κοα- τικῆς μηχανῆς, Διατὶ ἑπομένως, ἀφοῦ ὁ ἵ- διος σήμερον διευθύνει τὸ 'Ὑπουργεῖον Παιδείας, δὲν προωθεῖ τὰ δίκαια αἰτήματα τῶν ἐκπαιδευτικῶν ᾿Αρχε- τοὶ τῶν καθηγητῶν θεωροῦν τὸν κ. Πετρίδην ὡς πλήρως ἀποτυχόντα, διότι, παρ) ὕ- λον ὅτι παρῆλθον δύο ἔτη ἀφ᾽ ὅτου ἀνέλαθε τὸ Υ- πουργεῖον ἸΤαιδείας, οὐδὲν δελτίον ἀπολύτως ἔκαμε διὰ τὴν 6ελ- τίωσιν τῆς θέσεως τῶν ἐκ- παιδευτικῶν. ΓΝΩΜΗ, Μυριακὴ 7.5.12 Τὰ σχολεῖα Ἡ ἀντιδικία μεταξὺ τῶν χαθηγητῶν καὶ τῆς κυθεονγή- σεως κατέληξε τελικὰ στὺ »λείσιμο ὅλων τῶν. σχολῶν Μέσης Πωιδείαως ἀπὸ τὴν πε ρασμένη Δευτέρα. Δὲν εἷ- ναι τῆς ἁομοδιότητός µας νὰ ἐξετάσουμε ποῖος φταίει στὴν προκειμένη περίπτωση καὶ νὰ ἐπιρρίψουμε εὔθῆνες, οὔτε καὶ νὰ ἀποφανθοῦμε γιὰ τὸ ποιὸς ἔχει δίκαιο καὶ ποιὸς ἄδικο. Ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἐνδιαφέ- ρει εἶναι τὸ ΣΟΒΑΡΩΤΑ. ΤΟ πρὀόθλημα ποὺ δηµιουο- γήθηκε μὲ τὸ κλείσιμο τῶν σχολείων Ἀχαὶ μάλιστα στὴν πιὸ κοίσιµη περίοδο τοῦ σχο- λικοῦ ἔτους. ᾿᾽Αχούονται µά- λιστα. τελειταῖα καὶ μερικὲς τρομερὲς φῆμες, ὅτι δηλ. ἐ- ἂν ἡ διαφορὰ δὲν διευθετη- θῆ συντόμως, ὑπάρχει κίνδι- γος νὰ μὴ δοθοῦν ἀπολυτή- οια εἰς τοὺς τελειοφοίτους | Μά, πρὸς Θεοῦ, ποῦ πᾶ- με ᾽Αντιλαμθάνονται οἱ ἆο- µόδιοι τὶς συνέπειες ἀπὸ μιὰ . να να τέτοια ἐξέλιξης Εὶς τὸ κάτω --κάτω τὶ ἕπταισαν οἳ µα- θηταὶ διὰ νὰ πληοώσουν αὖ- τοὶ τὰ σπασμένα στὴν προ- κειµένη περίπτωση καί, ἐ- ἂν δὲν πάρουν τὰ ἀπολυτή- ριά των τὸν ἸΙούλιον οἱ χι- λιάδες τῶν τελειοφοίτων, πό- τε θὰ τὰ πάρουν Διότι, ὅ- πως θὰ γνωρίζουν ἀσφαλῶς, ὅλοι οἱ ἁρμόδιοι, οἱ μαθηταὶ αὐτοὶ θὰ καταταγοῦν ἐντὸς τοῦ Ἰουλίου στὴν ᾿ἘΕθνικὴ Φρουρὰ προκειµένου νὰ ὕπη- ρετήσουν τὴν στρατιωτικὴ τους θητεία. ᾽Αλλοίμονον δὲ, ἐὰν µέχοι τὴν ἡμέρα ἐκείνη δὲν ἔχουν ταχτοποιῆσει τὶς σχολικές τους ἐκκρεμότητες. Τὸ θέµα εἶναι σοθαρώτα- το, ᾽Αποτελεῖ καθῆκον τῆς κυθερνήσεως νὰ προοθῆ ἀμέ- σως στὶς ἐνέργειες ἐχεῖγες ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ λι- θῇῆ ἡ ἀπεργία καὶ νὰ ἀνοί- Έουν τὰ σχολεῖα τὸ συντοµώ- τερο δυνατόν. Ηδη ἔχει χαθῆ πολύτιμος χοόνος καὶ κάθε περαιτέρω χρονοτοιθὴ θὰ ἔχη ὀλέθοιες συνέπειες. Ὅτι πρέπει νὰ γίνη ὃς γί- γη σήµερα. ιΓατὶ αὔριο ἴσως νὰ, εἶναι πολὺ ἀργά. ΧΑΡΑΥΓΗ, Κυριακἡ 7.5.2 Ἡ Κυθερνητικὴ ἀπάντησις στοὺς ἐκπαιδευτικοὺς «Ἡ Κυθέρνησις συνεχίζει νὰ μελετᾶ διὰ τῶν ἅρμο- δίων ὑπηρεσιῶν τὰ αἰτήμα- τα τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἆπο- Φασισµένη νὰ ἐπιτύχη τὴν ἐπίλυσιν τούτων ἐντὸς τοῦ 1919 ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ᾱ- ναδιοργανώσεως καὶ ἔκσυγ- χρονισμοῦ τῆς Ἔκπαιδευτι- κῆς Υπηρεσίας καὶ τῶν οἳ- πονομικῶν δυνατοτήτων τῆς νήσου, ἀναμένει δὲ τὴν ἆ- ναγκαίαν συνεργασίαν σας πρὺς ἐπίσπευσιν τοῦ ἔργου. Ὡς ἐκ τούτου τὸ “Ὑπουργι- κὸν Συμθούλιον ἐξέφρασε ἔκπληξιν καὶ λύπην, διότι ἡ ὑμετέρα ᾿Ὀργάνωσις θέτει προὐποθέσεις πρὸς συμμετο- χῆν εἰς τὴν ὑπ αὐτοῦ συ- σταθεῖσαν ᾿Επιτροπήν, καθ) ἤν στιγμήν τῇ ἐντολῇ αὐτοῦ ἐξετάζονται ὅμοια θέµατα ὃ- πὺ ἄλλων ᾿ἘἨπιτροπῶν ἄνευ οἱωνδήποτε ὕρων, τὸ ἔργον δὲ τούτων προχωρεῖ ἴχανο- ποιητικῶς. (α) «Άμεσος γενικἡὴ πα- ραχώρησις 1600 ἐπὶ τοῦ ὄφι- σταµένγου µισθολογίου δι ἄρθσιν τῆς ὑπαρχούσης ἆδι- χίας εἰς θάρος τῶν ἨἜκπαι- δευτικῶν». Φυγχεχκριµένως τὸ Ὕ- πουργικὸν Συμθούλιον δὲν δέχεται νὰ ἀνταποκριθῆ εἲς ΟΕΛΜΕΚ τὴν ἀπιίτησιν ὑμῶν πεοὶ ᾱ- μέσου γενικῆς παραχωρήσε- ὡς. οἱουδήποτε ποσοστοῦ ἐπὶ τοῦ. ὑφισταμένοι. µισθολο- γίου τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποο- τοῦ προηγηθῆ ἡ µελέτη τῆς Ἠκπαιδευτικῆς Υπηρεσίας κιὶ ἡ ἀξιολόγησις τῶν θέ- σεων τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ὕ- περ εἶναι τὸ κύωιον ἔογον τῆς συσταθείσης ᾿Επιτοοπῆς. Τοι- αὗτη ἐνέργεια ἄντιθαίνει πρὸς τὴν ἐπιχειρουμένην ἆᾱ- Ειολόγησιν, ἀποτελεῖ διάχοι- σιν ἔναντι τῶν λοιπῶν ὑπὸ τῆς Κυθερνήσεως ἔργοδο- τουµένων, ὑπονομεύει τὸ ἔρ- γον τῶν ἄλλων ᾿Επιτροπῶν καὶ θὰ ἔχη σοθαρωτάτας καὶ δυσμενεῖς ἐπιπτώσει σἐπὶ τῆς ὕλης οἰκονομίας τῆς νήσου, (6) «Περαωτέρῳ τελικὸς καθορισμὸς τοῦ ὕψους τῶν ἀπολαθῶν τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἐπὶ τῇ θάσει τῆς ἀξιολογή- σεως». Ὁ τελικὀς παθοοισμὸς τῆς μισθολογικῆς πατατάξε- ως τῶν διαφόρων θέσεων τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ύπηρε- σίας, ὡς καὶ πάντων τῶν ὃ- πὺ τῆς Ἐυθερνήσεως ἐογο- δοτουµένων, θὰ εἶναι τὸ ᾱ- ποτέλεσµα τῆς ἄναδιαρθρώ- σεως καὶ ἀξιολογήσεως. (Ύ) «Βαθμολογινὴ ἐξέλι- ἒις συμφώνως ποὸς τὴν Ἑλ- ληνικὴν Νομοθεσίαν». Τὸ θέµα τῆς υἱοθετήσεως ἐν µέρει ἢ ἐν ὕλῳ τῆς Ἑλλη- γικῆς ἐκπαιδευτικῆς νοµοθε- σίας, ἰδιαιτέρως δὲ τῆς θα- θμολογικῆς ἐξελίξεως τῶν ἐκπαιδευτικῶν, εἶναι θέμα πολύπλοχκον καὶ, ὡς ἐλέχθηῃ ἤδη πρὸς ὑμᾶς μελετᾶται ὅ- πὺ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀπὸ μηνῶν εἰς ὅλας αὐτοῦ τὰς πτυχὰς καὶ ἐπιπτώσεις, γοµοθετικάς, οἰκονομικάς, θε- σμικὰς κλπ., ἡ µελέτη δὲ αὕτη θὰ ὁλοκληοωθῆ ὑπὸ τῆς ᾿Επιτροπῆίς ᾿Αναδιορ- γανώσεως εἰς τὴν ὁποίαν ἐκπροσωπεῖσθε καὶ ὑμεῖς. ὃ) «Τακτη προθεσµία συμπληρώσεως τῶν διαποα- γματεύσεων». Ἡ Κυθέρνησις ἀναλαμ- θάνει ὅπως τὸ ἔργον τῆς Ἐπιτροπῆς συμπληρωθῆ µέ- χοι τέλους τοῦ τρέχοντος ἔ- τους. ε) «᾿Αναγνώρισις, ἀνα- δρομικῆς ἰσχύος πάντων τῶν συμφωνηθησομένων ἀπὸ Ίης Ἰανουαρίου 1915. στο π-- Ἡ ἡμερομηνία ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῶν ἀποφασισθη- σοµένων, θὰ καθορισθῆ ἐν συναρτήσει πρὸς τὴν ὑπόλοι- πον Κρατικὴν ὑπηρεσίαν καὶ ὑπὸ τὸ φῶς τῶν δηµοσιονο- μικῶν δεδοµένων. Τὸ θέμα θὰ συζητηθῆ εἰς τὴν Ἔπιτρο- πὴν ᾿Αναδιοργανώσεως, Ἐπιθυμῶ νὰ διαθεθαιώσω, ἀγαπητοὶ κύριοι, ὅτι ἡ Κυ- θέρνησις ἐξετάζξει μετὰ πολ- λῆς κατανοήσεως τὴν θέσιν τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ προ- χωρεῖ πρὸς θετικὴν ἐπίλυσιν τῶν σχετικῶν προθληµάτων πιστεύουσα ὅτι ἡ συνεργασία σας θὰ συµθάλει µμµεγάλως εἰς τὴν ταχεῖαν ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ τούτου ἐπ᾽ ὦφε- λείᾳ τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ ἰδίαᾳ τῶν ἐργατῶν αὐτῆς. Πιστεύω εἰλικρινῶς ὅτι ὑπὸ τὰς σημερινὰς συνθήκας τῆς Κύπρου τὰ αἰτήματα τῶν ἐκπαιδευτικῶν δύνανται νὰ ἀντιμετωπισθῶσιν ἐποικοδο- μητιγῶς τῇ συνεργασία Κι- θερνήσεως καὶ ἜἘκπαιδευτι- κῶν ᾿Οργανώσεων καὶ ὄχι γὰ ἀποτεχῶσι στοιχεῖον δια- φορᾶς ὁδηγούσης εἰς ἀργίαν τῶν σχολείων καὶ ἀναστολὴν ἐκπαιδευτικῶν δραστηριοτή- των πρὸς θλάθην τῆς νεο- λαίας µας. ἘἨπὶ τῇ ἐλπίδι τῆς τοιαύ- της συνεργασίας καὶ ταχεί-- ας ἐργασίας εἲς τὰ νῦν ἆρ- γοῦντα ἐκπαιδευτήρια, Διατελῶ μετὰ τιμῆς, (Ὑπ.) Φορ. Πετρίδης, Ὑπουργὸς Παιδείας». ΑΛΗΘΕΙΑ, Δευτέα δ8.5.72 , Προτοῦ εἶναι ἀργὰ Τὰ δηµόσιά σχολεία Μέ- σης Πωϊδείας εἶναι ἀπὸ τῆς παρελθούσης ἑόδομάδος μλειστά. Καὶ θὰ παραμµεί- νουν κλειστά, λόγῷῳ τῆς σι- νεχιζοµένης ἀπεργίας τῶν καθηγητῶν. Κύριος οἶδε διά πόσας ἀχόμα ἡμέρας, ποὸς μεγάλην ἀνησυχίαν χιλιάδων γονέων οἳ ὁποῖοι ἀνησυχοῦῖν ζωηρῶς διὰ τὰ παιδιά των. Κά δὲν ἔχουν ἄδιχουν, Δι- ότι τὰ προθλήµατα ποὺ γεν- γῶνται δι αὐτά, ὡς ἐκ τῆς ἀπεργίας, εἶναι πολλὰ καὶ δι- άφορα, Πότε, λ.χ. θὰ προ- φθάσουν νὰ διεξέλθουν τὴν διδακτέαν ὕλην Πῶς θὰ πά- ρουν ἐγκαίρως οἱ τελειόφοι- τοι τὸ δίπλωμά των, ὥστε νὰ ἐνταχθοῦν ἐγκαίρως εἰς τὸν στρατὸν ἢ νὰ μὴν χάσουν --- αἳ µαθήτοιαι --- ἕν ἔτος σπουδῆς Ἐϊπομεν καὶ ἄλλοτε: Οἱ ἀπεργοῦντες καθηγηταὶ ἕ- χουν πληρέστερον δίκαιον. Τὰ αἰσθήματά των εἶναι λο- γιχὰ καὶ ἔπρεπε νὰ τύχουν εὐνοϊκῆς ἀπαντήσεως ἐκ µέ- ρους τῆς Κυθερνήσεως, Ἡ ὁ- ποία, δυστυχῶς, κάθε φορὰν ποὺ ἀκούει «αἰτήματα» κλεί- ει ἑρμητικῶς τὰ ἀφτιά της, ἡ ἂν δὲν συμθῇ τοῦτο, φρον- τίξει «νὰ πινῇ τὸ αὐγὸ μὲ τὴν µαναθέλαν». Ὅμα ἐ λαμθάνοµεν µως, ἐπαναλαμθάνομεν, ὑπάρχουν καὶ οἱ µαθητα(. Αὐτὰ τὰ μικρά, ἀθῶα καὶ ἄκακα πλάσματα, τὰ ὁποῖα εἰς τίποτε δὲν ἔπταισαν, καὶ ΣΕΛΙΣ 14 τὰ ὑποῖα θὰ κληθοῦν αὔθιον νὰ πληρώσουν τὰ σπασμένα. Αὐτοὺς τοὺς μαθητάς --- κα τοὺς γονεῖς των --- ἃς σχεφθοῦν καθηγηταὶ καὶ Κυ- θέρνησις. Καὶ ἂς ἐξεύρουν τρόπον νὰ λύσουν τὲς διαφο- ρές των, τὸ ταχύτερον. Λύ- σις, ἄλλωστε, ὑπῆρχε καὶ - πάρχει. ᾿Αργεῖ νὰ ὑπάρχη παλὴ θέλησις, καὶ ὄχι ἔτσι- θελισµός, ψειδοεγωϊσμὸς, πείσµατα καὶ χαποίτσια. Οἵ- τε κούφια φιλοδοξία πρὸς ἐ- πίδειξιν δυνάµεως εἷς θά- ϱος τρίτου, Καὶ ἅπαξ γαὶ ὁμιλοῦμεν περὶ ἀπεργίας, κάτι νοµίζο- μεν ὅτι πρέπει νὰ γίνη, διὰ νὰ τεθῆ κάποια τροχοπέδη. Δὲν εἰσηγούμεθα τὴν ἄραιν τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐργαζο- µένου ὅπως διεκδιχήση τὰ δίκαιά του διὰ τῆς ἀπεργί- ας. Τοῦτο δὲν δύναται οὔτε ποέπει νὰ γίνη. Μποοεϊ ὅμως κάλλιστα νὰ ὑπάρξῃ κάτι ἄλλο: Ἕν διαι- τητικὀν λ.χ. Δικαστήριον, τὸ ὁποῖον καὶ νὰ ἐπλαμθάνεται τῶν. διαφορῶν ἐργοδοτῶν καὶ ἑργοδοτουμένων, ὁσάκις αὗται ἤθελον φθάση εἲς ἆ- ληθὲς ἀδιέξοδον, ὥστε ν᾿ ᾱ- ποφεύγεται, ὅσον τὸ δυνα- τὸν, ἡ ἀπεργία. Παρόμοιον µέτρον ἐφηρμόσθη καὶ ἆλ- λοῦ μὲ θαυμάσια ἀποτελέ- σµατα. Ας ἐφαρμοσθῆ καὶ ἐδῶ, προτοῦ χαταντήσῃ νὰ ἔχωμεν καὶ 10 ἀπεργίες τὴν ἡμέραν. Ἡροτοῦ, δηλαδὴ, φθάσωµεν τελείως πρὸς τὴν χαταστρο- φήν. ΚΛΟΗΠΙΤΗΣ: ΗΙΛΙΤΕΛΜΑΛ Ἡ ΛΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 9ας ΣΗΛΙΔΟΣ τὴν ἐπαρκῆ οἰκονομικὴν ἀρωγὴν τῶν καθηγητῶν. Ἐὰν οἱ ὑπεύθυνοι ἐνδιεφέροντο νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἁρμονίαν εἰς τὰς ἐργατικὰς σχέσεις καὶ τὴν ἐπαγγελματικὴν ἀξιοπρέπειαν τῶν καθηγητῶν' ἐ- ὰν ἐπεκράτει θασικὴ δικαιοσύνη εἰς τὰ θέµατα τῶν μισθῶν καὶ εἰς τοὺς ὅρους ἐργασίας, θὰ ῥ- πῆρχον αἱ προὐποθέσεις διὰ νὰ κρατῆται πάντο- τε τὸ ἔργον τῶν καθηγητῶν εἰς τὸ ὄψος τῆς ἁπο- στολῆς. Δυστυχῶς, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται νὰ ὑπηρετοῦν τὴν κοινώνίαν, παρὰ νὰ παίρνουν, συ- νήθως παραμελοῦνται ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔχουν τὴν οἰκονομικὴν δύναμιν εἰς τὰς χεῖρας τών, καὶ κά- ποτε ἐκλαμθάνονται ὡς εὐκαιρία διὰ νὰ ἐπωφε- ληθοῦν. Ἡ ἀντίληψις περὶ ἀποστολῆς τῆς ἐκπαι- δεύσεως καὶ ἠθικῆς ἱκανοποιήσεως ἐξ αὐτῆς πο- λὺ συχνὰ χρησιμοποιεῖται ὡς δικαιολογία διὰ τὴν καταστολὴν ἀδικαιολογήτως χαμηλῶν μισθῶν. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον λησμονεῖται πολὺ εὔκολα εἷ- ναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἰδία ἡ ἱκανότης τοῦ καθηγη- τοῦ ἢ ἄλλου ὑπηρέτου «ἀνωτέρων πραγμάτων», διὰ νὰ ἀποδώση ἀποτελεσματικῶς, πρέπει νὰ 6α- σίζεται ἐπὶ ἐπαρκῶν οἰκονομικῶν πόρων καὶ κά- ποιου μέτρου. οἰκονομικῆς ἀσφαλείας. Εχει μέχρι τώρα ἀνταποκριθῆ ἡ ἐπίσημος πλευρὰ εἰς αὐτὰς τὰς ὑποχρεώσεις της, ὥστε οἱ καθηγηταὶ ἀπερίσπαστοι νὰ ἀφιερωθοῦν εἰς τὴν ἀποστολὴν των, ὣς θὰ ἤθελον νὰ θλέπουν τὸ ἔρ- γον των ἢ ἠνάγκασε τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς μὲ συνδικαλιστικοὺς ἀγῶνας νὰ διεκδικοῦν κάθε αἴ- τηµά των ἔχει δοηθήσει μὲ τὴν πολιτικήν της ἡ ἐργοδοτικὴ πλευρὰ, ὥστε οἱ Καθηγηταὶ νὰ μὴ ἀναγκάζωνται νὰ γίνουν «ἐπαγγελματίαι» ὑπε- στήριξε τὴν ἐπαγγελματικήν των ἀξιοπρέπειαν, ἢ ἄφησε νὰ γίνουν αἱ ἀπολαθαὶ των µέτρον ἄρνη- τικῆς συγκρίσεως διὰ τὰς ἀπαιτήσεις ἄλλων πα- ραγωγικῶν τάξεων τῆς κοινωνίας µας θάσει ποί- ας λογικῆς ἠρνήθη µέχρι τώρα τὴν ἀξιολόγησιν τοῦ ἔργου τῶν καθηγητῶν καὶ τοὺς ἐθεώρει ὡς ἵ- διαιτέραν (χαμηλοτέραν) τάξιν δηµοσίων ὑπαλ- λήλων Οἱ καθηγηταὶ θέλομεν νὰ συνεχίσώωμεν τὸ κοινωφελὲς ἔργον µας ὥς ἀποστολὴν καὶ νὰ ἀφι- ερώνωμµεν εἰς αὐτὸ ὅλας µας τὰς δυνάµεις. Ἡ κυθέρνησις ἂς ἐξασφαλίση τοὺς ἀπαραιτήτους ὅ- Ρρους πρὸς τοῦτο, δεικνύουσα πνεῦμα ἐνδιαφέρουν- τος διὰ τοὺς καθηγητάς. ΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ 0Υ πεΡΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΝ ΑΓΟΝΑ ΠΟΙΟΥΜΕΘΑ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΣΕΛΙΣ 12 δελτίον ΟΕΛΜΕΚΗ ΜΑΓΟΣ 1972 χοῦτο «αώσωα ΑΥΞΗΒΣΕΩΣ ΗΒ ΥΠΟΤΊΙΝΜΗΣΕΩΣ ΕΤΙΧΟΜΕΝ Μετὰ ἀπὸ διαπραγματεύσεις καὶ ἀγῶνας δύο ἐτῶν, µετά ἀπὸ διήµε- ρον προειδοποιητικὴν ἀπεργίαν καὶ μετὰ ἀπὸ 15 ἡμερῶν ἀπεργίαν διαρ- κείας προσήλθομεν εἰς τὴν τράπεζαν τῶν διαπραγματεύσεων ὅπου συνην- τήσαμεν πλήρη ἄγνοιαν τῶν προόθλη- µάτων µας ἀπὸ τῆς ᾿Επισήμου Πλευ- ρᾶς, φασκούαης διὰ τοῦ ἑνὸς µέλους, ὅτι οἱ καθηγηταὶ πρέπει νὰ δικαιώ- θοῦν καὶ ἀντιφασκούσης διὰ τοῦ ἑ- τέρου µέλους, ὅτι ἡ Κυθέρνησις δὲν εἶναι ἑτοίμη νὰ ἀπαντήση οὔτε καὶ γὰ δεσμευθῃ. Ἡ ᾿Επίσημος Πλευρά διὰ τοῦ ἑ- γὸς ἐκπροσώπου της ἐδήλου τὴν ἆἁδι- κίαν πρὸς τοὺς καθηγητὸς καὶ διὰ τοῦ ἑτέρου, ὅτι δὲν ἐμελέτησε τὸ ὅ- οὰ θέµα καὶ δὲν δύναται νὰ δεσµευ- Π. Τὰ ἀνωτέρω ἐξετέθησαν καὶ εἰς τὸν τύπον πρὸς κοινὴν κρίσιν. Διὰ νὰ προληφθῆ ἡ αὐστηρὰά κρί- σις τοῦ κοινοῦ ἔσπευσεν ὁ ἐργοδότης, διἁ τοῦ γνωστοῦ ἀνακοινωθέντος τοῦ Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριῶν, νὰ δηλώση τὰ τόσα πολλά, τὰ ὁποῖα προσέφερεν εἰς τοὺς καθηγητάς. Διερωτώμεθα κατὰ πόσον τῷ ὄν- τι ἡ νεοσύστατος Δημοκρατία, παρὰ τὰς ἀντιξόους πολιτικὰς καταστά- σεις, ἔπραξε ὅ,τι ἔπραξε διὰ τοὺς καθηγητὰς κεχωρισµένως, διὰ νὰ ἀρθοῦν αἱ εἰς θάρος των ἀδικίαι ἢ κατὰ πόσον οἱ καθηγηταὶ ἐκέρδισαν ὅσα καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἐργοδοτούμενοι ὑπὸ τῆς Κυθερνήσεως. ᾿Αναφέρεται τὸ ἀνακοινωθὲν εἰς αὐξήῆσεις 4556 (1856, 2056 καὶ Τ09) ἀπὸ τοῦ 1968 καὶ ἐντεῦθεν. Τὸ 1850 ἐδόθη μετὰ τὴν ὑποτίμη- σιν τῆς στερλίνας, (σημ. ὅτι οὐδεμία τροποποίησις μισθολογικῶν κλιµά- κων ἐγένετο ἀπὸ τοῦ 1955). Τὸ 2056 ἐ- δόθη ὡς τιμαριθμικὸν ἐπίδομα καὶ τὸ Τσο ὡς Ίδος μισθός. Τὰ ἀνωτέρω ἀπήλαυσαν πάντες οἱ ἐργοδοτούμενοι ὑπὸ τῆς Κυθερνή- σεώς καὶ μάλιστα εἰς µεγαλύτερον 6αθμόν, νοουµένου ὅτι ἡ ἐπὶ τοῖς ἑ- κατὸν τιμαριθμικὴ αὔξησις εἶναι µε- γαλυτέρα εἷς ἀπολαθὰς ἐφ᾽ ὅσον καὶ αἱ κλίμακες τῶν λοιπῶν προσοντού- χων Κυθερνητικῶν εἶναι μεγαλύτε- ραι. ὌἘρωτῶμεν δὲ κατὰ πόσον τὰ ἆ- ναφερθέντα ἑκατοστημόρια δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ὡς αὐξήσεις ἢ κατὰ πόσον τοῦτο ὑπῆῃρξεν. ἐπακόλουθον τῆς ἁλματώδους καὶ δυσαναλόγου αὐξήσεως τῶν τιμῶν τῶν διαφόρων ἐμπορευμάτων, τὰ πλεῖστα τῶν ὁποί- ὧν κατέστησαν ἀπρόσιτα διὰ τὸ 6α- λάντιον τῶν ἐκπαιδευτικῶν παρ᾽ ὅ- λον ὅτι παίρνουν τὸ τιμαριθμικὸν ἐ- πίδοµα, τὸ ὁποῖον κατ’ εὐχὴν ὑπάρχει εἰς τὴν Κύπρον ὥς εἰς πολὺ ὀλίγας ἄλλας χώρας. Ἐρωτῶμεν τὴν ᾿Επίσημον Πλευ- ρὰν νὰ μᾶς λύση τὴν ἀπορίαν. Πῶς λύουσι τὰ οἰκονομικά των προθλήµα- τα οἱ ἐργαζόμενοι εἰς ἅλας χώρας ὅ- που δὲν ὑπάρχει τὸ θεῖον εὐεργέτη- μα τοῦ τιμαριθμικοῦ ἐπιδόματος: ἆ- νέχονται νὰ ἐργάζωνται μὲ σταθε- ρὸν μισθὸν ἀνεξαρτήτως αὐξήσεως τῶν τιμῶν µήπως ἔπαυσαν νὰ ζοῦν ὡς ἄνθρωποι Μήπως µετετράπησαν εἰς εἴλωτας καὶ δούλους καὶ δὲν θλέ- πουν τὴν πραγματικότητα Μήπως δὲν δύνανται νὰ ἁἀντιδράσουν µή- πῶς... ᾿Αντιθέτως εἰς τὴν Κύπρον, πα- ρὰ τὸ τιμαριθμικὸν ἐπίδομα οἱ ἔργο- δοτούµενοι ἀλληλοδιαδόχως κατέρ- χονται εἰς ἀπεργίας διὰ νὰ µετέ- χουν καὶ αὐτοὶ καὶ δικαίως τοῦ συ- νεχῶς αὐξανομένου, κατ’ εὐτυχῆ συγ- κυρίαν, ἐθνικοῦ εἰσοδήματος, διὰ τὸ ὁποῖον δικαίως ὑπερηφανεύεται ἡ Κυθέρνησις. ᾿Ανεφέρθη ἐπίσης τὸ ἀνακοινω- θὲν καὶ εἰς τὸ ζήτημα τῶν συντάξε- ων. Ο ΤΕΜΡΟΒΑ., Ο ΜΟΕΡΕΡΙ Εἶναι περιττὸν νὰ τονίσωµεν, ὅτι οἱ μόνοι ἐκ τῶν Κυθερνητικῶν ὑπαλλήλων οἱ ὁποῖοι δὲν ἀπελάμθανον τοῦ εὐεργε- τήµατος τούτου σαν µόνον οἱ καθη- ψηταὶ καὶ τοῦτο διότι δὲν ἔκαμψαν τὸν αὐχένα εἰς τοὺς ἀποικιοκράτας καὶ ἐκράτησαν τὴν σηµαίαν ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων, γα- λουχοῦντες τοὺς νέους μὲ τὰ Ἕλλη- νοχριστιανικὰ ἰδεώδη, διά τὰ ὁποῖα ἔπεσαν μαχόμενοι, διὰ νὰ ἐλευθερώ- σουν τὴν πατρίδα των. Μαχόμενοι ἔ- πεσαν καὶ πλεῖστοι καθηγηται των, οχι εις το πεοιον τῶν µαχῶων σλλα της ζωής, οιυτι αφυπῃρετῃωυαντες οεν ξεἰχον σωνταςίν ος γα αωντιμετωπι- συυν τας 6αουικας των ἄναγκας. ΄Έχρειασση σγων /ϱ ετων απο τῆς ἱδρύσεως της ὀηµυκρατιας καὶ ε- κεροισαµεν την συνταςιν µετα ἀπὸ ἁπεργιακον αγῶνα. 1οτε µὀγον σα εἶχε δίκαιον ἡ Ἐ- πίσηµος Ιιλευρα εαν ΕΑΕΥΕ, οτι εὔω- σα και σ᾿ αυτους κάτι παρ΄ ὅλον ὅ- τι τοὺς θεωρώ ὄευτερας τάζεώς ὃὐ- παλληλους. Άλλα αυτα δὲν συµφω- νουν μέ οσα οἱ εκαστοτε έπισημοι δηλοὺυν εις διαφορους συγκεντρώ- σεις, ὅτι η παιοεια είναι ἡ Φάσις ἐπὶ της ὅποιας στηριέεται η ευηµερια και η προοδος ἕνος τοπου. Ίουτο ὅε- 6αίως Ὀηλουται καὶ παγκοσµίῶς. Εὐτυχῶς εἶναι ἐλάχιστοι ἐκεῖνοι οἱ όποιοι οεν θελουν να κατανοήσουν τὸ δίκαιον τῶν καθηγητῶν τολμῶν- τες νὰ διατάσσουν ἀνωνύμως τὴν Κυ- 6ερνησιν να µεταχειρισση, «ραθοον» διὰ νὰ ἐπανέλθουν οἱ ἐκπαιδευτικοὶ εἰς τὰς ἕδρας τώγ. Συμφωνούμεν ἁἀπολύτως, διότι καὶ ὁ Χριστὸς τοιαύτην μέθοδον µε- τεχειρίσόη διά νὰ ἐκδιώξζη, τοὺς ἆ- σεθοῦντας ἐμπόρους ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ Κυρίου. Ἐναντίον ποίου ὅμως πρέπει νὰ στραφῃ ἡ ράέδος, ἡμῶν ἢ τοῦ γεν- γαίου ἀάνωνυμογράφου, τὸ ἀφήνομεν εἰς τὴν κοινὴν κρίσιν. Διὰ νὰ εἴμεθα σαφεῖς ἐπανα- λαμθάνομεν ἅπαξ ἔτι εἰς ὅσους δὲν θέλουν νὰ μᾶς κατανοήσουν. ΖΗΓΟΥ- ΜΕΝ ΔΙΚΑΙΑΝ ΚΑΙ ΙΣΗΝ ΜΕΤΑ- χΧΕΙΡΙΣΙΠΝ. ΗΒ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΛΙΚΗ Ὅτε τὸ 1970 ἔγινεν ἀνασχηματι- σμὸς τῆς Κυθερνῄσεως, μεταξὺ τῶν γέων μελῶν τοῦ νῶν Ὑπουργικοῦ συμπεριελήφθησαν καὶ άνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ μακρὰν σειρὰν ἐτῶν ἤσκη- σαν ἀμείλικτον κριτικὴν ἐπὶ πολλῶν σηµείών τῆς κυθερνητικῆς πολιτικῆς καὶ μάλιστα διεκήρυττον τὰς ἀρχὰς καὶ πεποιθήσεις των διὰ µίαν ἴσην κατανομὴν τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος καὶ ἴσην µεταχείρισιν τῶν ἐργοδο- τουµένων ὑπὸ τῆς Κυθερνήσεως. ᾿Ιδιαιτέρως τογίζοµεν τὴν συµ- μετοχὴν τοῦ κ. Πετρίδη εἰς τὴν Κυ- θέρνησιν, ὅταν µάλιστα ἠσκήθη πίε- σις ἐπ᾽ αὐτοῦ διὰ νὰ ἀναλάθῃ τότε τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας. Εἰς ὅλους σαν γνωσταὶ αἱ ἀρ- χαὶ τοῦ νον Ὑπουργοῦ Παιδείας. “Ο- λοι ἀνεγίγνωσκον ἐπὶ δεκαετίαν ὁλό- κληρον τὰς εἰς πολλὰς συνεχείας λογοδασίας τοῦ τότε Διευθυντοῦ τοῦ Παυγκυπρίου Γυμνασίου. Πάντα ἐπε- κρότουν τὰς εἰσηγήσεις αὐτοῦ καὶ ἐμέμφοντο τὰ κακῶς ἔχοντα εἰς τὴν Παιδείαν. Οὐδεὶς ἀμφιθάλλει ὅτι τὰ µέλη τοῦ συσταθέντος τότε Ὕπουρ- γικοῦ συµθουλίου, ὡς ἄνθρωποι πλή- ρώς ἐνημερωμένοι ἐπὶ τῆς Κυπρια- κῆς πραγµατικότητος, ἐγνώριζον τὸν κ. Πετρίδην’ εἶχον ὑπ᾿ ὄψιν των ποῖον ἄνθρωπον περιελάμόανεν εἰς τοὺς κόλπους του τὸ Ὑπουργνικὸν Συμθούλιογν. Οὐσιῶδες ἐρώτημα παραμένει ποῖος ὁ σκοπὸς τῆς ὑπουργοποιήσε- ὡς τοῦ κ. Πετρίδη Μήπως διὰ νὰ ἀλλάξῃ πεποιθή- σεις ἨΠιστεύομεν ὅτι οὐδεὶς τολμά νὰ διανοηθῃ τοιοῦτον τι. Μήπως διὰ νὰ παύσῃ νὰ Φφωνά- ζη καὶ νὰ ἀσκῃ τὴν γνωστὴν κριτι- κήν του Ανθρωπος ἀρχῶν ὁ κ. Πετρίδης’ ἑπομένως οὔτε διὰ τὴν πλέον νοση- ρὰν φαντασίαν ὑπάρχει ἡ δυνατότης νὰ φθάσῃ ὡς εἰς συμπέρασμα εἰς τὰ ἀνωτέρω. Τὶ παραμένει λοιπὸν ὡς λογικὸν συμπέρασμα: .. Οὐδὲν ἄλλο πλὴν τοῦ ὅτι ἡ Κυ- θέρνησις ὑπὸ τὸ νέον της σχΏμα ὄ-' µόνον εἶχεν υἱοθετήσει ὅσα διεκήρυτ- τεν ἄλλοτε ὁ κ. Πετρίδης, ἀλλὰ καὶ ἐκάλει τοῦτον νὰ µετατρέψῃ τὸν λό- γνον καὶ τὰς ὑποσχέσεις εἷς πρᾶξιν. Ὁ ἐκπαιδευτικὸς κόσμος τῆς νή- σου ἐχαιρέτησε τότε τὴν ὑπουργο- ποίησιν τοῦ κ. Πετρίδη, διότι εἴγομεν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ὁ Γυμνασιάρχης --κατ ἀκολουθίαν πάντες οἱ συνά- δελφοι ἀναλόγως-- δὲν θὰ το κατώ- τερος εἰς τὴν συνείδησιν τῶν ὑπευθύ- γων τῆς κρατικῆς μηχανῆς ἀπὸ τὸν «ὑπεύθυνον τῶν χοίρων». Ἐνομίσα- μεν ὅτι δὲν θὰ εἴμεθα ὁ πέµπτος τρο- χὸς τῆς ἁμάξης διότι διετελέσαμεν ὑπάλληλοι τῆς Κοινοτικῆς Συνελεύ- σεως. ᾿Επιστεύσαμεν ὅτι ἡ ἐπὶ µα- κρὰν σειρὰν ἐτῶν προσφορὰ τῶν ἐκ- παιδευτικῶν ὑπὸ τὸς Σχολικὰς Ἔ- Φορείας μὲ τὴν µεγίστην τῶν περγυα- μηνῶν ὅτι τὴν «πατρίδα παρεδώσα- μεν ἐλευθέραν δι’ ἀρετὴν» θὰ ἐξετι- μᾶτο δεόντως, Πεποίθησις ὅλων το ὅτι μὲ τὸν κ. Πετρίδην ὥς Ὑπουργὸν Παιδείας θὰ ἐτίθετο τέρµα εἰς τὴν ᾱ- δικον µεταχείρισιν τῶν ἐκπαιδευτι- κῶγ. Διότι θὰ ἐξετιμάτο ἡ ἀτέρμων προσφορὰ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, τὸ ἆ- µείωτον ἐνδιαφέρον τούτου διὰ τὴν παιδείαν͵ διότι εἷς τὴν πλάστιγγα θὰ εἶχον μεγάλην σηµασίαν αἱ πεν- ταετεῖς τούτου σπουδαὶ καὶ ἡ διὰ 6ίου παιδεία διὰ τὴν παιδείαν͵, διό- τι ὁ ἀνειρήνευτος ἀγὼν τῶν ἔκπαι- δευτικῶν διὰ τὴν ἀπόκτησιν ἐκ µέ- ρους τῶν τροφίμων τῶν σχολείων ἡρ- τιωµένης ἠθικῆς προσωπικότητος καὶ τὴν διεύρυνσιν τοῦ πνευματικοῦ αὐ- τῶν ὁρίζοντος θὰ ἐξετιμῶντο τέλος ὑπὸ τῆς Κυθερνήσεώς. Δεδομένον λοιπὸν το διὰ τὸν κόσμον τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὅτι ἀπὸ τοῦ 1970 ἡ Κυθέρνησις διὰ τῆς ὁ- πουργοποιήσεως τοῦ κ. Πετρίδη εἶχε διακηρύξει τὴν υἱοθέτησιν τῶν ἀνω- τέρω ἀρχῶν καὶ θὰ προέθαινεν θά- σει τούτων εἰς τὴν διόρθωσιν τῶν κακῶς ἐχόντων εἰς τὴν παιδείαν. Ἡμεῖς μὲ τὴν προὺπόθεσιν αὐ- τήν, μὲ πίστιν εἰς τὰς διακηρύξεις εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ πεποιθήσεις προ- σεθλέπομεν μὲ αἰσιοδοξίαν εἰς τὸ μέλλον. Εἴχομεν ὑπομονὴν --δύο ἐἑ- τῶν-- ἐδώσαμεν πίστωσιν χρόνου καὶ µάλιστα πολὺ πέραν τῆς ἕηπτηθεί- σης’ ὅτε πλέον, ἀφοῦ εἰσηγήθημεν, ὑπεθάλομεν, ἐζητήσαμεν καὶ ἀντι- µετωπίσαμεν τὴν πλήρη ἄρνησιν, ἆᾱ- πὸ τοῦ παρελθόντος Νοεμθρίου ἐ- τονίσαµεν ὅτι «ἡ Κυθέρνηση μᾶς ὁ- δηγεῖ στὸν δρόµο τῆς ἀπεργίας καὶ στοὺς δρόμους» ἐφθάσαμεν σήμερον ἐξαντλήσαντες πᾶν διαδικαστικὸν µέτρον εἰς τὸ ἀναντέλεκτον γεγονὸς τῆς ἁἀπεργίας. ᾿Αδικει ἡ Κυθέρνησις. Διότι ἐ- πειδὴ δὲν ἐκληρονόμησε τὸν ἐκπαι- δευτικὸν ὡς Κυθερνητικὸν ὑπάλλη- λον θεωρεῖ τοῦτον ὥς δευτέρας τά- ξεως ὑπάλληλον. Διότι δὲν ἀνεγνώρισε καὶ ἐμ- πράκτως τὴν ἠθικὴν ὑποχρέωσιν πρὸς τὸν ἐκπαιδευτικὸν δι ὅ,τι οἱ ἐκπαι- δευτικοὶ ἐκληροδότησαν εἰς αὐτήν. Διότι διατηρεῖ δύο µέτρα καὶ δύο σταθμὰ πρὸς κρίσιν τῶν ὑπ αὐτῆς ἐργοδοτουμένων. Διότι ἀρνεῖται ἑαυτὴν μὴ πρα- γμµατοποιοῦσα ὅσα υἱοθέτησε διὰ τῆς ὑπουργοποιήσεως τοῦ κ. Πετρίδη. Ἡμεῖς ζητοῦμεν ἴσην καὶ δικαί- αν µεταχείρισιν. ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ ᾿Εχρειάσθη νὰ παρέλθουν 21 ὅ- λοι μῆνες, νὰ γίνουν συγκεντρώσεις εἰς τὸ προεδρικόν, νὰ δοθοῦν ὑποσχέ- σεις περὶ δημιουργίας ἐπιτροπῆς ἆ- ξιολογῄήσεως τῆς ὅλης κυθερνητικῆς μηχανῆς, νὰ δοθοῦν ἐντολὲς ἀντίθε- τες πρὸς τὶς Προεδρικὲς ὑποσχέσεις, νὰ προγραμματισθῃ ἀπεργιακὸς ἆ- γώνας «περὶ τὸ µισθολόγιον καὶ τὴν ἀξιολογικὴν αὔξησιν, νὰ κινοτοποιη- θῃ ὁλόκληρος ὁ ἐκπαιδευτικὸς κό- σµος, νὰ συµπαρίσταται σύσσωμος ὁ τύπος τῆς νήσου, νὰ κινοτοποιη- θοῦν οἱ σύνδεσμοι γονέων καὶ τότε ἡ Κυθδέρνηση ἀντὶ νὰ δώσῃ τουλάχι- στον τὴν ἀξιολογικὴν αὔξησιν, νὰ ἆ- ποστέλλη, «ὢ τοῦ τολµήσαντος» ἐπι- στολὴν εἰς τὰς ἐκπαιδευτικὰς ὀόργα- γώσεις ἔγγραφον εἰς τὴν ὁποίαν νὰ ὑπόσχεται ὅτι θὰ δημιουργηθῃ ἐπι- τροπὴ ἀξιολογήσεως τῶν ἔκπαιδευ- τικῶν ὑπὸ τὸν Ὑπουρνὸν Οἰκονομι- κῶν -- ἴσως νὰ ἔχη εἰδικότητα εἰς τὰ τῆς Παιδείας -- καὶ τοὺς Γενι- κοὺς Αιευθυντὰς τῶν Ὑπουργείων Παιδείας -- ἐδῶ δὲν θὰ ὑπάρχη εἶδι- κὸς περὶ τὴν παιδείαν διὰ νὰ προε- δρεύη -- καὶ οἰκονομικὸν τὸν κ. Χαρ. Αρτέμην συνταξιοῦγον ὑπάλληλον ! καὶ ἐκπροσώπους τῶν τριῶν ἐκπαι- δευτικῶν ὀργανώσεων., Κύριοι Ὑπουργνοί, Ἐδηλώσαμεν ἐπισήμως εἰς τὸ Προεδρικὸν πρὸ 2 ἐτῶν ὅτι ἐπιθυμοῦ- μεν νὰ λάθωμεν µέρος εἰς τὴν ἐπι- τροπὴν ἀξιολογήσεως καὶ ἡ ἐπιθυ- µία µας δὲν ἐλήφθη ὑπ ὄψιν. Δι’ ἐγ- «µως σκέφτεται, νοµίζουµε γράφου καὶ οἱ τρεῖς ὀργανώσεις ἐἑ- δήλωσαν τὸν παρελθόντα Σεπτέµ- 6ριον ὅταν ἔγινε ἡ ἐπιτροπὴ ἀξιολο- γήσεως χωρὶς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς- ὅτι δὲν ἀναγνωρίζομεν τέτοιαν ἐπι- τροπὴν καὶ θὰ προχωρήσουμε εἰς τὴν διεκδίκησιν τῶν δικαιωµάτών µας. Δυστυχῶς τὸ ἔγγραφον περεπέµφθη εἰς τὸν κάλαθον τῶν ἀχρήστων. Ἐχρειάσθη λοιπὸν κύριοι ὑπουρ- ψοὶ νὰ προγραμµατίσωµεν τὸν ἆ- γῶνα µας γιὰ νὰ σκεφθῆτε ἂς τοὺς κλείσουμε τὸ στόµα --γιἁ πολὺ ἁνό- ητους μᾶς περνάτε-- καὶ ἀντὶ αὐξή- σεις ἂς τοὺς δώσουμε ἐπιτροπὴν ἆ- ξιολογήσεως. :Αὐτὴ δὲν εἶναι τακτικὴ εἶναι ἆ- ταξ ία. ΣΑΣ ΓΕΛΑΣΑΜΕ! Ὑπάρχει μιὰ διάταξη γιὰ τὰ ὁ- δοιπορικἁ τὸ δίκαιον τῆς ὁποίας δὲν συζητοῦμε, γιατὶ δὲν εἶναι θέµα µό- νο τῶν καθηγητῶν' εἶναι θέµα ὅλων τὸν δηµοσίων ὑπαλλήλων' γι αὐτὸ τονίζουµε ὅτι κάποτε θὰ ξημερώση καὶ γι αὐτούς. Μέχρι τότε ὅμως -- ἴσως στὴ Δευτέρα Παρουσία -- θέ- λουµε μονάχα, νὰ ἀναφέρωμε τὴν τακτικὴ τοῦ Ὑπουργείου. ἛἜνας κα- θηγΥητὴς µόνιµος κάτοικος Λευκώσί- ας γιὰ παράδειγµα διορίζεται γιὰ 14 Όρές στὴ Λύση 13 στὴ Λευκώσία (καὶ μιὰ ὥρα γιὰ τὸ πήγαινε ἔλα σύνολο 28). ὍὉ ταλαίπώρος τοῦτος σύμφωνα μὲ τὴ διάταξη ἐκείνη πρέπει νὰ µέ- γη στὴ Λύση ὅπου καὶ οἱ περισσότε- ρες ὢρες ἐργασίας, Ὁ καθηνητὴς ὅ- λογικά, καὶ µένει στὴ Λευκωσία ὅπου καὶ ἡ µόνιµος κατοικία του. Ετσι σᾶς γε- λάσαμε κύριοι σύμφωνα μὲ τὴ διά- ταξη δὲ σᾶς πληρώνουμε ὁδοιπορικά καὶ ἡ ἱστορία συνεχίζεται χωρὶς νὰ ἐξετάζη κανένας τὸ δίκαιον καὶ νό- µιµο τῆς διατάξεώς ἐκείνης. Καὶ τώρα ἕνας ἄλλος μῦθος ἄρ- χισε νὰ µπλέκεται. Τὸ Ὑπουργικὸ Συμθούλιο ἀπεφάσισε νὰ μειωθοῦν κατὰ δύο οἱ ὢρες τῶν καθηγητῶγν. Ἡ ἐξανγγελία αὐτὴ ὅμως ἀπέχει ἑ- κατομμύρια φωτὸς ἀπὸ τὴν πραγµα- τικότητα. Γιατὶ οἱ καθηγητὲς ἁἀντὶ 28 Ώρες τὴν ἑθδομάδα γιὰ νὰ πάρου- µε μιὰ κατηγορία καθηγητῶν -- θλέ- πετε εἴμαστε ἐμπόρευμα καὶ μᾶς χώ- ρίζουν σὲ κατηγορίες -- θὰ ἐργάζον- ται 26--28 Ώρες Κύριοι Ὑπουργοὶ αὐ- τὴ τὴ φορὰἀ δὲν θὰ μᾶς γελάσετε γι- ατὶ τὸ 26--26 εἶναι ἀθέδαιο, γιατὶ οἱ ἀνάγκες τῶν σχολείων ἀπαιτοῦν νά πάρετε ἀκόμα μιὰ ὥρα, γιατὶ στὸ κάτω -- κάτώ δημιουργεῖ µέσα στὰ σχολεῖα διακρίσεις, γιατὶ τέλος πάντων εἶναι δικο μέτρο. Ζητοῦμε πραγματικὴ µείωση. ΙΝΣΤΠΟΥΤΑ ΞΕΝΩΝ ΤΛΩΣΣΩΝ Ἐεκινώντας ἀπὸ τὸ παλαιὸν «Γηράσκωώ ἀεὶ διδασκόµενος» τὸ ὁ- ποῖον ἐπανελήφθη καὶ ὑπερετονίσθη κατὰ τὸ «ἔτος Παιδείας» μὲ τὸ σύν- θηµα τῆς διὰ θίου Παιδείας, νοµί- ζουμε ὅτι πολὺ ὀρθὰ ἡ Κυδέρνηση Φροντίζει διὰ τὴν καλὴ λειτουργίαν τῶν ᾿Ινστιτούτων Ξένων Γλωσσῶν ἑ- πανδρώνοντάς τα μὲ ἐξαίρετους συ- ναδέλφους διαφόρων εἰδικοτήτων. Δὲν παραγνωρίζει ἡ ΟΕΛΜΕΚ ὅτι ἡ ἐργασία στὰ ᾿Ινστιτοῦτα στὶς περισσότερες περιπτώσεις στηρίζε- ται στὸ νόµο τῆς προσφορᾶς καὶ ζη- τήσεως. Πρέπει ὅμως καὶ ἡ Κυθέρνη- ση νὰ ἀναγνωρίσῃ ὅτι πολὺ συχνὰ καθηγηταὶ τῶν ᾿Ινστιτούτων ἁμεί- θονται πιὸ λίγο ἀπὸ ὅσο ἀμείθονται στὴν τάξη. Πέρα ὅμως ἀπ᾿ αὐτὰ δὲν εἶναι δίκαιο τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας στὸ ὁποῖο ὑπάγονται τὰ ᾿Ινστιτοῦτα νὰ φροντίσῃ ὥστε ἡ ὑπερωριακὴ ἐρ- γασία καθηγητῶν σὲ ἀπογευματινὲς καὶ νυκτερινὲς ὢρες νὰ πληρώνεται κανονικά, ὅπως στὶς μὴ ἑἐργάσιμες ἡμέρες. Θέλουμε νὰ ἐλπίζουμε ὅτι τὸν ἑ- πόµενο χρόνο τουλάχιστον θά ἀλλά- ξουν οἱ ὅροι νιὰ τὴν προσφορὰ αὖὐ- τὴ τῶν συναδέλφων ἄλλως θὰ ἀνα- γκαστοῦμε ἐμεῖς νὰ συμθουλεύσωμε τὰ µέλη µας νὰ μὴ προσφέρουν τέ- τοιου εἴδους ὑπηρεσία στὴν Κυθέρνη- | ση. Τύποις Θέοπφες Ατδ. Τηλ. 44940 --- Λευκωσί ΣΕΛΙΣ ὁ ΟΕΛΜΕΝ Ἡ ΟΥΝΕΣΚΟ ἔνιντι ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΔΙΔΟΣ Μαθορισμοῦ ἀνεγνωρισμένων κατωτάτων ἐπιπέδων. Αἱ διά- φοροι χῶραι θὰ εἶναι ἐλεύθεραι νὰ λαμθάνουν νομοθετικἁ γαὶ ὄλλα µέτρα, τὰ ὁποῖα θεωροῦν ἀναγκαῖα προκειμένου νὰ ἐπι- τύχουν εὐθυγράμμισιν τῶν ἐκπαιδευτικῶν των συστημάτων μὲ τὰ ἐπίπεδα αὐτά. Εἰς τὸ τελικὸν ψήφισμά της ἐπὶ τοῦ προκειµένου, ἣ διά- σνεψις ἐνφράσει τὴν ἐλπίδα, ὅτι ἡ Οὐνέσκο καὶ ἡ Διεθνὴς ᾽Ωργάνωσις ᾿Εργασίας «πρέπει νὰ λάθουν ἐκ συμφώνου µέ- τρα δ.ὰὁ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς Συστάσεως τῆς ἀφορώσης τὴν θόσιν (τῶν ἐνπαιδευτικῶν...». Τὸ ὅτι ἡ ἔγαρισις ἑνὸς διεθνοῦς κώδικος διὰ τὴν θέσιν τῶν ἔνπα δευτικῶν εἶναι ἄχρως ἐπίκαρος ὑπὸ τὰς παρούσας περιστάσεις, χαταφαίνεται καὶ ἐκ τῆς αὐξούσης σημασίας, τὴν ὁποίαν ἔχει ἡ ἐκπαίδευσις εἰς τὰς συντελουμένας ἐν τῷ κό- σµμῳ µεγάλας µεταθολάς. Ἐν πρώὠτοις, ἡ αὔξησις τῶν ἐγγραφομένῶων εἰς τὰ σχο- λεῖα λόγῳ τῆς αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀρχῆς περὶ ἴσων δι’ ὅλους εὐχκαιριῶν ὅπως τύχουν ἐκπαιδεύ- σεὼς, καὶ Ἡ παράτασις τῦ ὁρίου Ἠἡλιχίας διὰ τὴν ἀποφοίτησιν ἐκ σχολείων, ὑὁδηγοῦν ποοφανῶς εἰς µεγαλυτέραν ζήτησιν ἐνπαιδευτικῶν. Οἱ ἐκπαιδευτικοί, ἀνερχόμενοι εἰς 16 ἕκατομ- μύρια εἰς ὁλόχληρον τὸν κόσμον, ἀποτελοῦν σήμερον τὴν µε- γαλυτέραν ἴσως ὁμάδα μεταξὺ τῶν διαφόρων κατηγοοριῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων. 'Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς θά αὐξηθῇ σηµαν- τικῶς µέχοι τοῦ 1910, Είναι χαρακτηριστικὀν νὰ ἀναφέρῳ- μεν, ὅτι εἷς τὰς ὑπὸ ἀνάπτυξιν καὶ µόνον περιοχὰς ἡ ταχεῖα ἐπέχτασις τῆς ἐππαιδεύσεως θὰ δημιουργήσῃ ἀνάγκην διὰ 5.6 ἑπατομμύρια νέων ἐκπαιδευτικῶν, ΑΜΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ 2Αλ’ αἳ ἀπαιτήσεις ἓν σχέσει μὲ τὴν φύσιν καὶ τὸ ἐπί- πεδον τῶν ἀπαιτουμένων ἀπὸ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς προσόντων εἶναι ἁκόμη µεγαλύτεραι. Ἡ υἱοθέτησις σχολικῶν συστηµά- των ἀνταποχρινομένων πρὸς τὰς ἀνάγκας μιᾶς συγχοόνου κοινωνίας ἀπαιτεῖ ἀνώτερα καὶ εὐρύτερα προσόντα ἐκ µέρους τῶν. ἐκπαιδευτικῶν, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ καταρτίσουν νέους διὰ νὰ ζήσουν καὶ νὰ ἐργασθοῦν µέσα εἰς τὰ πλαίσια μιᾶς περισσότερον πολυπλεύρου οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς διαρ- θοώσεως. Ἐπὶ πλέον, ἡ συνεχῆς πρόοδος εἰς ὅλους τοὺς το- μεῖς τῶν γνώσεων --- περιλαμθανοµένων καὶ τῶν ἐκπαιδευτι- κῶν ἐπιστημῶν --- συνεπάγεται μεταθολὰς εἰς αὐτὰς ταύτας τὰς ἐπιδιώξεις, τὸ περιεχόµενον καὶ τὰς µεθόδους τῆς ἐκ- παιδεύσεως. Ο ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ Πρέπει νὰ ἀναφερθῶμεν ἐπίσης καὶ εἰς τὸν ρόλον τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἔξω ἀπὸ τὸ σχολεῖον. Καὶ ὁ ρόλος αὐτὸς ἐπε- κτείνεται λόγῳ τῆς συμθολῆς, τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ παρέχη ὁ ἐκπαιδευτιμὸς εἰς πολλὰς χώρας διὰ κοινοτικήν ἀνάπτυξιν, καὶ λόγῳ τῆς ὑλοὲν περισσότερον γενναιοδώρου συμθολῆς, τὴν ὁποίαν παρέχει, ἢ πρέπει νὰ παρέχῃ, εἰς ἐξωσχολικὰς δραστηριότητας ἐφήθων καὶ ἐνηλίκων. ΣΟΒΑΡΑ ΑΝΙΣΟΤΗΣ Ωὕτω, τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ εὑρίσκεται εἰς τὸ ἐπίκεντροον τῶν προθληµάτων, τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζει σή- µερον ὁ κόσμος, ὡς ἐκ τῆς ἐπεκτάσεως τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ τῆς ἀνάγκης ἀναπροσαρμογῆς της πρὸς νέας ἀνάγκας τοῦ ὀνθρώπου, καὶ τῆς κοινωνίας. Αἱ ἐπισκοπήσεις, πάντως, αἱ ἁπαῖαι. ἐγένοντο κατὰ τὰ πρόσφατα ἔτη ὑπὸ διεθνῶν ὀργανώ- σεων ἐν σχέσει μὲ τὴν ἐπαγγελματικήν, κοινωνικὴν καὶ οἱ- : . ο ἃ πα ο πονομικὴν θέσιν τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἀπεκάλυψαν µίαν σοθα- οὰν καὶ ἐνίοτε κοίσιµον ἀνισότητα μεταξὺ τῶν ναθηκόντων σας ανν νο ΠΕ να . καὶ τῶν εὐθυνῶν ποὺ ἀνατίθενται εἰς αὐτοὺς καὶ τῶν µέσων τὰ ὁποῖα τοὺς παρέχονται διὰ τὴν ἐκπλήρωσίν των. ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΠΡΟΣΟΝΜΤΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ Ἐν πρώτοις. εἰς πλείστας χώρας ὑπάρχει σήμερον σοθα- . » Ξ 5 ΄ 3 3 5 -- Ν Ν οὰ ἔλλειφις ποοσοντούχών ἐκπαιδευτικῶν. Κατὰ τὸ 1965, 51 . 3. ή 5 , 4 ΄ 3 4 3 χῶραι ἠναγκάσθησαν νὰ διορίσουν εἲἷς τὴν κατωτέραν παι- , ἳ 8 , δείαν ποόσωπα, τὰ ὁποῖα δὲν εἶχον τύχει χαµµίας ἐχπαιδεύσε- ως ὡς διδάσκαλοι, ἕτεραι δὲ δ4 χῶραι ὑπεχροεώθησαν νὰ κα- Ξ ΄ 3 3 ΄ , ταφύγουν εἷς «σπασμένα» µαθήµατα. ΑΦ’ ἑτέρου, ὅπως ὅλοι γνωρίζοµεν, ἡ παρατηρουµέν . Φ κ. 5 ο Ἀν Μ] ἂ Ξ τ μ' η εἰς πλείστας χώρας χρίσις ὅσον ἀφορᾶ τὴν πύχνωσιν τῆς τά- εως τῶν ἐχπαιδευτικῶν δὲν ὀφείλεται ἀποκλειστικῷ εἷς πε νς πα κ . 5, ὃς σφάλματα τῶν ᾿Αοχῶν (αἱ ὁποῖαι εἰς πλείστας περιπτώσεις δὲν εἶναι εἷς θέαιν νὰ προθλέψουν τὰς µακροπορθέσµους ἆ- νάνκας), ἀλλ ὀφείλεται ἐπίσης εἰς τὸ γεγονός, ὅτι τὸ ἐπάγ- ἵ ο 3 - Δ τη 5 4 4 / γ νελμα τοῦ. ἐκπαιδευτικοῦ δὲν προσελκύει ἀρκετὰ τοὺς νέους, 5 - , : Ἡ κατάστασις ἐπιδεινοῦται ἔτι περισσότεφον εἰς μερικά µέ- ϱη τοῦ κόσμου λόγῳ τοῦ ὅτι πολλοὶ ἐχπωδευτικοὶ ἐγκαταλεί- ᾿ Γι 3 Δ . - Ελ » πουν τὴν σταδιοδροµίαν τῶν, τὸ γεγονὸς δὲ τοῦτο ἐξηγεῖται ' σα τὰ απ, : αν ρ κε νυρίως ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ κοινωνική καὶ οἰκονομιχη θέσις τῆς ὁ- ποίας ἀπολαίουν οἳ ἐκπαιδευτικοὶ εἶναι σημαντικῶς χαµηλο- τῶν ἐκπαιδευτικῶν τὰς ὁποίας Μία ἀπὸ τὰς κατευθυντηρίους γραμμµάς, εἰς ἣ Οὐνέσκο ἀποδίδει ἰδιαιτέραν σηµασίαν, πηγάκει ἀπὸ τὴν παρατηρουµένην εἰς σημαντικὸν ἀριθμὸν χωρῶν τάσιν πρὸς ἐξύψωσιν τοῦ ἐπιπέδου καὶ τῆς καταρτίσεως τῶν ἐκπαιδευτικῶν διὰ τῆς ἐπιμονῆς, μεταξὺ ἄλλων, , : εἷς ἀνώτερα προσόντα διδασκαλίας. Όλοι οἱ ἐκπαιδευτικοὶ -- κατωτέρας παιδείας, νηπιαγωγείων καὶ Μέσης Παιδείας --- «πρέπει νὰ καταρτίζωνται ἐπὶ γενικῶν, εἰδικῶν καὶ παι- δαγωγικῶν θεμάτων εἷς πανεπιστήµια ἢ ἱδρύματα, τῶν ὁ- ποίων τὸ. ἐπίπεδον νὰ συγκρίνεται μὲ ἐκεῖνο τῶν πανεπιστη- µίων». Θεωρῶ τοῦτο ὡς ἕνα ἐκ τῶν ἀκρογωνιαίων λίθων τῆς Ῥυστάσεως, ᾽Απὸ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς, τὰ ἱδρύματα εἰς τὰ ὁποῖα κα- ταρτίζονται οἱ ἐκπαιδευτικοὶ εἶναι σπουδαιοτάτης σημασίας. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, διἁ τὸν ὁποῖον ἣ Οὐνέσκο παρέχει εἰς αὐτὰ ἐκ ποοτεραιότητος προσοχήν, ἐν τῇ ἐπιτελέσει τοῦ ἔρ- Ύου της, ὅσον ἀφορᾶᾷ τὰς ὑπὸ ἀνάπτυξιν χώρας. Χάοις εἰς τὴν παρεχοµένην ἐν τοῦ Εἰδινοῦ Ταμείου τῶν Ἠνωμένων Ἐ- θνῶν θοήθειαν, ἡ Οὐνέσκο ὑπεθοήθησε τὴν ἵδρυσιν, ἀπὸ τοῦ 1960, τριάκοντα κολλεγίων διὰ τὴν κατάρτισιν ἐκπαιδευτι- κχῶν Μέσης καὶ ΤΓεχνικῆς ᾿Ἠκπαιδεύσεως, κυρίως εἰς τὴν ΄Α- φρικὴν καὶ τὰς ᾿Αραθικὰς χώρας. Βὶς τὰ ἱδούματα αὐτὰ φοι- τοῦν ἤδη 6,000. φοιτηταί, οἳ δὲ ἀπόφοιτοί των, ἀνελθόντες ἑἐ- φέτος εἰς 1.000, θὰ αὐξηθοῦν εἰς 7,000 καὶ πλέον, ὅταν εὗοί- σκονται εἰς τὴν νηπιακήν των ἡλιχίαν, θὰ λειτουργοῦν πλή- ρως, ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ Αλ) ἡ ἀρχικὴ κατάρτισις ἔκπαιδευ- τικῶν δὲν εἶναι ἀρχετὴ εἰς µίαν ἐποχήν, ὅπως εἶναι ἡ ἰδική μας, κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ περιεχόµενον, αἵ μέθοδοι καὶ τὰ µέσα ἐκπαιδεύσεως µεταθάλλονται κατ ἀνάγκην σταθερῶς. Τὴν στιγμήν, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ ἀπασχολούμενοι εἰς ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα εἶναι τώρα ὑποχρεωμένοι νὰ ἀποκτοῦν ἔπιπροσ- θέτους ἐπαγγελματικὰς γνώσεις καὶ νὰ εἶναι ἐνημερωμένοι ἐπὶ τῶν τελευταίων ἐξελίξεων, ἐὰν δὲν πρόχειται νὰ χάσουν ἐπαφὴν μὲ τὴν συντελουμένην τεχνικὴν πρὀοδον καὶ νὰ χα- ταστοῦν ἀνεπαρχεῖς ἓν τῇ ἐκτελέσει τῆς ἐργασίας των, ἰδι- αιτέρως ἐπείγουσα εἶναι ἡ ἀνάγκη τῆς συνεχοῦς καταρτίσεως τῶν ἀπασχολουμένων εἰς τὸ ἐπάγγελ- μα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ. Ἡ συστηματικὴ ὀργάνωσις τῆς πε ϱ- αντέρῳ καταρτίσεως τῶν ἓν ὑπη- ρεσίᾳ ἐκχπαιδευτικῶν κατέστη σήμερον ζω- το θτρς οσα πλ, κ τιρὴ . . ς . νε τικη ἀνάγκη, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐξαρτᾶται ἡ ποιότης καὶ Ἠἡ πρύοδος τῆς ἐκπαιδεύσεῳς. Καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην ἡ Οὐνέσκο ἀνέπτυξε τὴν. δραστηριότητά της, ἀνταποκρινομένη εἰς παρακλήσεις ἐκ μέρους διαφόρων χωρῶν τῆς Λατινικῆς ᾽Αμερικῆς. Χάοις εἰς τὴν θοήθειαν τοῦ Ταμείου τῶν Ἠνωμένων ᾿ἘἨθνῶν διὰ τὰ Παιδιὰ (ΟΥΝΙΣΗΕΦ), ἡ δραστηριότης αὕτη ἐπεταχύνθη ση- μαντικῶς κατὰ τὰ τελευταῖα ὀλίγα ἔτη. Ὡασικὸς σχοπὸς τῶν κοινῶν προγραμμάτων Οὐνέσκο -- ΟΥΝΙΣΕΦ εἶναι ἡ ϐθελ- τίωσις τῶν προσόντων τῶν ἐκπαιδευτικῶν στοιχειώδους παι- δείας. Διὰ 46 προγραμμάτων τοῦ εἴδους τούτου παρέχεται ἐ- πὶ τοῦ παρόντος εἲς ἰσαρίθμους χώρας θοήθεια ἀνερχομένη συνολικῶς εἰς 9,.Τ00,000 δολλάρια. ΒΕΛΤΙΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ἨΘΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ θεμελιώδης ἄποψις τῆς ἐγκριθείσης Μία Ὑυστάσεως εἶναι καὶ ἡ παρεχοµένη δι αὐτῆς ἔμφασις εἰς τὴν 6ελτί- ωσιν τῆς ὑλικῆς θέσεως τῶν ἐκπαιδευτικῶν. 'Ἡ τοιαύτη θελτίωσις εἶναι προφανῶς ἀναγκαία καὶ ἐπείγουσα. Χρειάξεται ὕμως ἐξ ἴσου καὶ ἡ θελτίωσις τῆς ἠθικῆς θέσεως τῶν ἐχπαιδευτικῶν. Ἰαὶ ἡ τοιαύτη θελτίωσις ἐπιδιώκεται ὃ- τς - ῳ 6 πὸ τῆς Συστάσεως διὰ δύο σειρῶν διατάξεων. Ἔχω ὑπ ὅ- ψιν µου τὰς παραγράφους τὰς σχετιζοµένας μὲ τὴν σταθερό- τητα εἰς τὴν ἁἀπασχόλησιν καὶ τὴν διασφάλισιν τοῦ ἐπαγγέλ- µατος. Καΐτοι εἰς πολλὰς χώρας ἢ τοιαύτη σταθερότης δια- σφαλίζεται ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι οἳ ἀφορῶντες τὴν Δημοσίαν Ὑπηρεσίαν Κανονισμοὶ ἐφαομόζονται καὶ διὰ τοὺς ἐχπαιδευ- τικούς, ἓν τούτοις ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν περιπτώσεις, κα- τὰ τὰς ὁποίας ἡ διασφάλισις τοῦ ἐπαγγέλματος τῶν ἕκπαι- δευτικῶν δὲν προστατεύεται ἐπαρκῶς ἐναντίον πιέσεων ἐχ µέρους ὡρισμένων πολιτικῶν ἢ κοινωνικῶν ὁμάδων. Διὰ τῆς Σνυστάσεως διακηρύσσεται σαφῶς ἡ πνευματική, ἠθικὴ καὶ πολιτικὴ ἀνεξαρτησία τοῦ ἐγπαιδευτικοῦ, δικαιολογουµένη ἆᾱ- πὸ τὰς ἀνθρωπιστικὰς καὶ ἀκαδημαϊμὰς εὐθύνας του ἔναντι τῶν. μαθητῶν του. Κατὰ τὴν γνώµην μου τὸ σημεῖον τοῦτο εἶναι ζωτικῆς σημασίας. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΗΨΙΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Τέλος, ἐπιθυμῶ νὰ ἐπισύρω τὴν προσοχἠν εἰς ἕν θέµα τέρα. ἐχείνης, τῆς ὁποίας ἀπολαύουν οἱ ἀσχολούμενοι μὲ ἅλ- τὸ ὁποῖον ἀπαντᾶται εἰς διάφορα σημεῖα τῆς Συστάσεως. Τὸ λα ἐπαγγέλματα, διὰ τὰ ὑποῖα ἀπαιτοῦνται παρόμοια προ- σόντα. “Ὑφίσταται µία καταφανὴς ἀντίθεσις μεταξὺ τῆς ἄπο- διδοµένης γενιγῶς ὑπὸ Κρατῶν καὶ λαῶν ἐν γένει σημασίας θέµα τοῦτο ἀφοοᾷ τὴν συμμετοχὴν τῶν ἐγ- παιδενυτικῶν, διὰ τῶν ὀργανώσεών των ἢ δι ἄλλων µέσων, εἰς τὴν γάραξιν ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς καὶ τὸν κα- 3 « 9 ΄ δε. Ν - . 3 ῃ . εἲἷς τὴν ἐκπαίδευσιν ἀφ᾽ ἑνός, καὶ τῆς πενιχρᾶς εκτιµήσεως. τ , : ς ταοτισμὸν ἀναλυτικῶν ποογφαμµάτων χαὶ µεθύδων διδασνι- , ἡ ὁποία ἀποδίδεται εἲς τὴν κοινωνικὴν ἀξίαν τῆς διδασκαλίας π. ο : λίας, ὡς ἐπίσης καὶ εἰς τὸν καταρτισμὸν κανονισμῶν διεπόν- εἰς ὡηισμένας χώρας. Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΩΝ Μετὰ τὴν ἀνωτέοῳ ἀνάλυσιν τῶν κυριωτέρων προθλη- µάτων, εἰς τὰ ὁποῖα ἀναφέρεται ἡ ἐγκοιθεῖσα Σύστασις. - πιθιμῶ νὰ ἐγθέσω ἐν γενιναῖς γοαμμαῖς τᾶς θᾳσικὰς ἰδέας, ἐπὶ τῶν ὁποίων στηρίζεται ἡ Σύστασις αὕτη. τῶν τὴν ἀπασχόλησίν των καὶ τοὺς ὅρους ἐργασίας των. Ἡ σύγχρονος παιδείᾳ εἶναι πολύπλευρος καὶ ἀποτελεῖ κοινωνικὸν λειτούργημα καὶ πνευματικὴν διαδιχασίαν, καὶ ἑπομένως αἱ ἀναγκαῖαι ἀποφάσεις δὲν πρέπει νὰ λαμθάνωνται. ἀποχλει- στικῶς ὑπὸ πολιτικῶν ἀνδρῶν, κπυθερνητικῶν τμημάτων καὶ θεωρητινῶν ἐν τῇ ἀπουσίᾳ τῶν ἀσνούντων τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ. διά τοὺς. ὁποίους ἵ παιδεία ἀποτελεῖ τὴν ἐο- γασίαν των γοὶ τὴν ζωήν των. ή ΜΑ ΤΟΣ 1972 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΙΠΙΛΗΛ ᾿Ί ΛΙ ΗΤΟΙ Οἱ ἐκπαιδευτικοί, ὅπως καὶ κάθε ἄλλος κλά- δος, πρέπει νὰ ἀμείθωνται οἰκονομικῶς ἀναλό- γως μὲ τὰς ὑπηρεσίας ποὺ προσφέρουν εἰς τὴν κοινωνίαν. Εἰς τὴν πρᾶξιν ὅμως πολλοὶ παράγον. τες ἐπηρεάζουν τὴν οἰκονομικὴν των θέσιν. Ἔ- νας τέτοιος παράγων εἶναι ἡ ἀντίληψις ὅτι ὁ καθηγητὴς εἶναι µία ἀποστολὴ εἰς τὴν κοινωνίαν καὶ ὄχι ἕνα ἁπλὸ ἐπάγγελμα. Ὡς ἀποστολὴ εἶναι κάτι περισσότερον ἀπὸ µίαν πηγὴν μισθοῦ. Εἶναι µία κλῆσις τῆς κοινω- γίας, µία ἐργασία μὲ τὴν ὁποίαν ὁ ἀσκῶν αὐτὴν ταυτίζεται καὶ κατ ἔτος πληρώνει καλὰ μέγα µέρος τὸν σκοπόν τῆς ζωῆς του ὑπηρετῶν τὸ σύ- νολον. Εἶναι ἡ µείζων πηγὴ τῆς σημασίας τῆς ῥ- πάρξεώς του. Ἡ ἐργασία του γίνεται ἡ ἔκφρα- σις τῆς ὅλης προσωπικότητός του. Εἰς αὐτὴν ἀφι- ερώνει εἰς µεγάλον 6αθμὸν τὰς ἐνεργείας καὶ ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσιν αὐτῆς ἐξαρτᾶ τὴν σπουδαι- ότητα τῆς ζωῆς του. Ἡ µεγάλη πλειονότης τῶν καθηγητῶν ὡς ἀποστολὴν ἀντιλαμθάνονται τὸ ἔργον των. Εἰς τὴν καθοδήγησιν τῶν νέων διὰ τὴν προσὠπικήν των ἀνάπτυξιν καὶ εἰς τὴν ἐνασχόλησίν των μὲ ἰ- δέας, ἀρετάς, τὴν ἀλήθειαν, τὴν γνῶσιν, εὗρί- σκουν τόσην ἠθικὴν ἱκανοποίησιν ποὺ πολλάκις παραμελοῦν τὰς οἰκονομικὰς ἀπαιτήσειε τῆς ζωῆς. Προτιμοῦν νὰ παραμείνουν εἰς τὸ ὀλιγώτε- ρον ἀμειπτικὸν ἔργον τῶν, ποὺ τοὺς ἱκανοποιεῖ, παρὰ νὰ ἀκολουθήσουν ἄλλους πλέον προσοδο φόρους δρόμους. Ὡς εἰς κάθε ἀποστολὴν, οἱ κα: θηγηταὶ δίδουν τὴν ζωήν των εἰς τὴν ἐργασίαν των, ἡ ὁποία τοὺς ἀνταποδίδει ὄχι µόνον οἰκονο- µικὴν ἁμοιθήν, ἀλλὰ καὶ ἐμθαθύνει καὶ ἐμµπλου- τίζει τὴν ζωήν των. Τοῦτο ἐδημιούργησε μεταξὺ πολλῶν τὴν ἀν- τίληψιν ὅτι οἱ καθηγηταὶ ἔχουν νὰ κάµουν μὲ «ἀνώτερα πράγματα» καὶ ἑπομένως δὲν πρέπει νὰ ἐνδιαφέρώνται διὰ τὰ «ἐπίγεια» προθλήµατα τῶν οἰκονομικῶν ὠφελημάτων. Θεωρεῖται συχνὰ ἀπρεπὲς δι’ ἕνα καθηγητήν, ἕνα ἱερωμένον ἢ ἕνα κοινωνικὸν λειτουργὸν νὰ ἐνδιαφερθοῦν διὰ τὸν µισθόν. Τέτοιοι ἄνθρώωποι ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἆ- φιερωμένοι εἰς τὰ ἰδεώδη τῆς ὑπηρεσίας καὶ τῆς προσφορᾶς πρὸς τὴν κοινώνίαν. Εἶναι τὸ ἔργον τών ἕνα εἶδος ἱεραποστολῆς, τὸ ὁποῖον ὀεθηλώνε- ται, ὁσάκις χρησιμοποιεῖται καθ᾽ οἰονδήποτε τρό- πον διὰ προσωπικἀἁ ὠφελήματα. Αὐταὶ αἱ ἀντιλήψεις θὰ σαν ὀάσιμοι, ἐὰν κάποιος ἄλλος ἐπρονοοῦσε ἱκανοποιητικῶς διὰ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 11ην ΣΕΛΙΔΑ Η ΛΕΙΟΛΟΠΙΣΙΣ ΤΗΝ ΕΗ(ΠΛΙΛΕΥΤΙΚΙΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ Ίης ΣΕΛΙΔΛΟΣ τὴς (κλ. 94). ὅ Ἀυντηρηταὶ Δασῶν (συνδ. χλίµακες 19 κά 95). ὃ) Τμῆμα ᾽Αναπτύξεως 'Ὑδότων: 1 Διευθυντῆς (κλ. 21). 2 Β. Διευθυνταὶ (κλ. 9ὅ --- ἄν. 6. 39404), 1 ᾿Ἐπιστήμονες (συνδ. κλίμακες 19 --- 24). ε) Τμῆμα Γεωλογικῆς Ἐπισχοπήσεως: 1 Διευθυντῆς (12. 96). 9 ᾿Ἐπιστήμονες γεωλόγοι, χημικοὶ κλπ. (συνδ. κ. 19 καὶ 98). στ) 1 Μετεωρολόγος (κλ. 25). 9) 'Ὑπουργεῖον Παιδείας Γεν, Διευθυντὴς (κλ. 94). 1 Διειθυντὴς Ἐκπωδεύσεως (ελ. 21). 5 Ἑμηματάοχαι (κλ. 94). 9 Τεν. Ἐπιθεωρηταὶ (κ. Β18 ἀν. 6. 32.016). 1 Διευθ. Κέντουυ Ἐπιστημ. ᾿Ερευνῶν (κ. 26). 1 Προϊστάμενος Τεχν. 'Υπηρεσιῶν (»λ. 25). Απλή σύγχοισις καταδεικνύει ὅτι εἰς τὸ Ὕπ. Γεωργίας 80 θέσεις δι’ ἐπιστήμονας ἔχουν κλίμακας μὲ ἀν. θαθμίδα ὤ5. 196 καὶ ἄνω (ἐξ ὧν 10 διὰ Λιευθυντὰς καὶ Ὦ. Διευθυντάς) ε- νῶ εἰς τὸ Ὑπ. Παιδείας µόνον 9 θέσεις ἔχουν κλίµακος μὲ ἀν. θαθμίδα 42.050 καὶ ἄνω. (Οἱ τορεῖς Τμημµατάρχαι Μέσης. Τε- γνικῆς καὶ Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως ἔχουν κλίμακα χαµη: λοτέραν ἐκείνης τῶν Β. Διευθυντῶν τοῦ Τµήµατος ᾿Αναπτι- Έεως “Ὑδάτων καὶ οἱ Ἠπιθεωρηταὶ Μέσης μὲ μετεκπαιδεύσεις καὶ τίτλους αταματοῦν εἰς τὰς 3191411). Ἐξεθέσαμεν τὰ ἀνωτέρω μὲ ὅλην τῆν καλὴν πίστιν καὶ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ διαφωτίσουν τὸ κοινὸν καὶ θὰ συµθάλουν εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῆς δικαιοσύνης. Οὐδόλως {ηλεύομεν τοὺς σι” ναδέλφους ἐπιστήμονας τοῦ “Ὑπουργείου. Γεωργίας. “Απλῶς ἐχρησιμοποιήσαμεν τὸ Ὑπουργεῖον των πρὸς σύγγοισιν διότι διαθέτει σήμερον πλεῖστον ὕσον, ἄξιον τῆς ἀποστολῆς του ἐπιστημονικὸν προσωπικόν, τὴν προσᾳορὰν τοῦ ὑποίου εἰς τὴν οἰκονομικὴν ζωὴν τοῦ τόπου οὐδόλως ἁποτιμῶμεν. ΑΝΤ. ΚΟΥΛΟΥΝΑΣ. Μόρφου, 16.5.1919. σσ πποσππποσπποσπνσονκποκοσσνν-νσσονο---νν-πωσσο 0 ΑΓΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΟΩΝ ΜΑΓΟΣ 1972 δελτίον ΟΕΛΜΕΚ ΣΕΛΙΣ 3 1 Ι)0Ν ΠΡΙ ΜΙΝΙ ϐ ΠΛΟΙΠΗΙΗ Ἐπειδὴ γατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς τῆς ἀπεργίας τῶν παθηγητῶν ἡ ἀφέλεια πολ- λῶν καὶ ἡ ἐμπάθεια ὀλίγων ἐπιχειροῦν νὰ παρουσιάσουν τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὡς ὕπο- απασχολουμένους, ὡς ἐργα- ζομένους «μύνον 6 μῆνες τὸν χρόνον» καὶ ἄλλα τινὰ ἀστή- ριμτα καὶ ἀθασάνιστα, αἷ- σθανόμεθα τὴν ἀνάγκην νὰ ἐπανέλθωμεν ἐπὶ τοῦ θέμα- τος, διότι τοῦτο ἀνελύσαμεν γαὶ εἲς τὸ παρελθόν, διὰ νὰ ἀποδείξωμεν εἰς κάθε χαλό- πιστον ἄνθρωπον τὴν ἀδιά- Φευστον πραγματικότητα. Ηόσος εἶναι ὃ φόρτος ἐρ- γασίας τοῦ ἐκπαιδευτιμοῦ µό- γον ὅσοι ςοῦν πολὺ κοντά εἰς αὐτὸν καὶ παρακολουθοῦν τὸν συνεχῆ μόχθον καὶ ἐπαγγελ- µατικἠν του ἔντασιν, µπο- ροῦν νὰ µαρτυρήσουν. Τὸ λειτούργημα τοῦ καθηγητοῦ προὔποθέτει συνεχῆ ὑὕπερωρι- ακῆν ἀπασχόλησιν. Ὁ ἔκπαι- δευτικὸς εἶναι ἴσως ὁ μόνος δημόσιος ὑπάλληλος (ἔστω καὶ δευτέρας κατηγορίας δη- µόσιος ὑπάλληλος, ὅπως τὸν θέλει ἡ Κυθέρνησις), ὁ ὁ- ποῖος δὲν κλειδώνει τὴν ἐρ- γασίαν του εἰς τὸν τόπον τῆς ἁπασχολήσεώς του, διὰ νὰ ἐπανέλθη νὰ τὴν ᾿ συνεχίση τὴν ἄλλην ἡμέραν ἐχεῖ ποὺ τὴν ἄφησεν. Ἡ προπαρασκευὴ διὰ τὴν διδασκαλίαν, Ἡ διόρθωσις τῶν γοαπτῶν δοκιμίων εἰς τὰ χαθ᾽ ἡμέραν µαθήµατα καὶ τὰς ἐξετάσεις, ἡ προπαρα- σκευἡ ἐνδοσχολικῶν καὶ ἔξω- σχολικῶν ἐκδηλώσεων ἆπα- ραιτήτων εἰς τὴν διαµόρφω- σιν τῆς προσωπιχότητος τοῦ ἐφήδου, ἡ συγγραφὴ ὁμιλι- ὤν, αἱ συνεδοίαι, αἳ ποιχί- λαι ἀπασχολήσεις τοῦ καθη- γητοῦ ὡς πγευματικῆς προ- σωπικότητος καὶ εἰς τὸν το- µέα τῆς κοινωνικῆς του ᾱ- ναστροφῆς, ἀποτελοῦν µόνι- μον ὑπερωριακὴν ἐργασίαν µη πληρωνομένην καὶ, τὸ χειρότερον, οὐδέποτε ἀἆνα- γνωριζοµένην. Πέραν τούτου ὑπάρχει καὶ ὃ χρόνος τὸν ὁποῖον ὁ καθηγητὴς εἶναι ἀναγκασμέ- γος γὰ διαθέτη συνεχῶς διὰ τὴν ἐπιστημονικήν του κα- τάρτισιν καὶ τὴν ἄγαπροσαρ- μογήν τῶν γνώσεων καὶ µε- θύδων εἰς τὴν ἐργασίαν του, εἰς τὴν σύγχρονον ἐκπαίδευ- σιν ἣ ὁποίαᾳα συνεχῶς ἆναμορ- φοῦται καὶ ἀναπροσαρμόζε- ται. ΒΕὶς τὰς πλείστας δηµο- σίας ὑπηρεσίας ὁ ὑπάλληλος δύναται νὰ ἐκτελῆ ἐπαρκῶς τὴν ἑργασίαν του ἐπὶ δενά- ὃδαως. ἐτῶν μὲ τὴν ἰδίαν πα- ρακαταθήκην γνώσεων καὶ ἐξασκήσεως ποὺ εἶχε κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς προσλήψεώς του, χωρὶς καμ- µίαν ἀνανέωσιν εἷς τὴν κα- τάοτισίν του, ἐκτὸς ἐὰν πρὀ- χειται νὰ προαχθῆ, καὶ τοῦ- το ὄχι ἀπαραιτήτως. Μόνον ἴσως ὁ ἐκπαιδευτικὸς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ μελετᾶ καὶ νὰ, ἀνανεοῦται καθημερινῶς, ἔστω καὶ ἂν πρόκειται, ἐπὶ δεχάδας πάλιν ἐτῶν, νὰ πα- ραμένη εἲς τὴν ἰδίαν ὑπαλ- ληλικὴν θαθµίδα. Τοῦτο ἆ- παιτεῖ καὶ χρόνον καὶ δυνά- μεις (καὶ συχνότατα καὶ ἕ- Έοδα), πράγματα τὰ ὁποῖα ὁ ἐκπαιδευτικὸς προσφέρει χω- ρἱς ἀνταπόδοσιν ἠθικὴν ἢ ὃ- λικήν. : Ας ἔλθωμεν ὅμως εἷς µί- αν σύντομον σύγχρισιν τῆς ὑπηρεσίας τῆς προσφερομέ- γης ὑπὸ τῆς πλειονότητος τῶν λοιπῶν δημοσίων ὑπαλ- λήλων ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ τῆς ὁλό. τητος τῶν χαθηγητῶν, ἀφ᾽ ἑτέρου, ὄχι διότι φθονοῦμεν τοὺς λοιποὺς ὑπαλλήλους διὰ τὴν ἄνεσιν εἰς τὴν ἐργασίαν των, ἀλλὰ διὰ νὰ δείξωμεν ὅτι ἡ ἰδίαᾳ ἡ φύσις τῆς ἐργα- σίας τῶν ἐκπαιδευτικῶν δὲν δύναται εἰς τὴν πραγµατικό- τητα νὰ παραθάλλεται πρὸς ἐχείνην τῶν ἄλλων ὑπαλλή- λὼν οὔτε εἲς ἀριθμὸν ὡρῶν παρουσίας εἲς τὸν χῶρον τῆς ἐργασίας οὔτε εἰς ἀριθμὸν ἡμερῶν τοῦ ἡμερολογιαχκοῦ ἕ- τους. Ἠΐναι ἀλήθεια ὅτι οἱ ἐγ- παιδευτικοί, ὡς ἐκ τῆς φύ- σεως τῆς ἐργασίας των, εἷ- ναι καὶ πρέπει νὰ θεωροῦν- ται ὡς ἰδιαιτέρα κατηγορία ὑπαλλήλων εἰς τὴν δηµοσιο- ὑπαλληλικὴν οἰκογένειαν. Οχι ὅμως, ὅπως εἶναι σή- μερα, ὡς οἱ ατωχοὶ συγγε- γεῖς, Οχι ὡς ὑπάλληλοι ποὺ πρέπει νὰ καταπιέζωνται πρὸς τὰ κάτω, ἀλλὰ ὡς τά- ἒις ὑπαλλήλων, «ἱεραποστό- λων» (ὅπως μᾶς ἀποχαλοῦν εἷς ποικίλας περιστάσεις ἆο- µόδιοι καὶ μὴ ἁρμόδιοι) προ- ὠθουμένων. ἐπαγγελματικῶς ποὸς τὰ ἄνω. ᾽Αλλὰ ἰδοὺ τὰ συγκεχοι- μένα στοιχεῖα: Οἵ λοιποὶ δηµόσιοι ὑπά)- ληλοι: 4) Ἔχουν καθωρισµένον ὡράριον ἐργασίας ἀνερχόμε- γον εἰς 586 ὥρας ἑθδομαδιαί- ὡς κατὰ μέσον ὅρον. ϐ) 'Ἡ φύσις τῶν χαθη- κόντων των δὲν προὔποθέτει προπαρασκευὴν κατ’ οἶκον, παρὰ µόνον εἰς σπανιωτάτας περιπτώσεις. Υγ) Κατὰ τὰς ἐργασίμους ὥρας εὑρίσκονται ἀναγκαίως εἰς τὴν θέσιν των, ἀλλὰ τοῦ- το δὲν σηµαίνει ὅτι καὶ ᾱ- ναγχαίως ἐογάζονται, διότι συμθαίνει νὰ μὴ ὑπάρχη ἐρ- γασία πρὸς διεκπεραίωσιν. Διὰ τοῦτο ἀκριθῶς οἱ πλεῖ- στοι ὑπάλληλοι εἶναι δυνατὸν νὰ, δεχθοῦν εἰς τὸν χῶρον τῆς ἐργασίας τῶν οἰογδήπο. τε φίλον των διὰ νὰ κου. θεντιάσουν μεταξὺ ἑνὸς τσι- γάρου καὶ ἑνὸς καφέ, πολλά- χις ἐπὶ ὥρας. (Πόσοι ἐπι- σκέπτονται φίλους των κα- θηγητὰς εἰς τὰ σχολεῖα διὰ γὰ. «φλνυαρήσουν» μαξί τους ἔστω καὶ γιὰ λίγο, ἢ ποιὸς καθηγητὴς ἐκάλεσε ποτὲ φί- λον του: «ἔλα ἀπὸ τὸ σχο- λεῖο νὰ πιοῦμε ἕναν καφέ». Ας ἀφήσωμεν δὲ τὸ Ύεγο- γὸς ὅτι οἱ ἐκπαιδευτικοὶ κον- τεύοῦυν νὰ γίνουν τὰ πλέον ἀκοινώνητα ὄντα, ἀφοῦ εἰς περιπτώσεις ἐπισκέψεων φί- λων των εἰς τὸ σπίτι, δὲν παρακαλοῦν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ φύγη τὸ γοηγορώτε- ρον ὁ ἐπισκέπτης διὰ νὰ µπο- ρέσουν αὐτοὶ νὰ προετοιµά- σουν τὴν ἐργασίαν τῆς ἔπο- µένης ἡμέρας). ὃ) 'Οσάκις ἐργάξονται πέραν τοῦ κανονικοῦ ὡραρίου ὑπὸ οἴανδήποτε µορφήν, ἆ- µείθονται ἐπὶ πλέον δι’ ὗπε- ρωριαχκὴν ἐργασίαν. ε) Κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ τὰς ἄλλας ἡμέρας ἀρ- γίας δὲν ὑπόχεινται εἰς καµ- µίαν ὑποχρέωσιν, πρᾶγμα ποὺ δὲν συµθαίνει μὲ τοὺς ἐκπαιδευτικούς, Ας ᾖἴδωμεν ὅμως καὶ τοὺς ψυχροὺς καὶ ἀδιάψευ- στους ἀριθμοὺς σχετικῶς μὲ τὸν χοόγον ἐργασίας τῶν καθηγητῶν, διότι φαίνεται ὅτι εἶναι πολὺ ὀλίγοι ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι εἰς θέσιν νὰ Ύνω- ρίξουν τοὺς ποικίλους τρό- πους μὲ τοὺς ὁποίους ἐἔπιτε- λεῖται ὁ ρόλος καὶ πραγµα- τώνεται ἡ συνεισφορὰ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ. 1. Οἱ καθηγηταὶ προσφέ- ϱουν ἑθδομαδιαίως ἐντὸς τοῦ σχολείου 86 ὁρῶν ἐρ- ͵ ον , . ο γασιαν. κ τούτων αἱ ὃδ εἶναι αἳ καθαρῶς διδακτικαὶ , ο ος περίοδοι. Αἱ ὑπόλοιποι εἶναι ὥραι ἀπασχολήσεως εἰς ἄλ. λας δραστηριότητας ἐντὸς τοῦ σχολείου, Ἠρέπει νὰ ση- μειωθῆ ὅτι εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅλας σχεδὸν τὰς εὔρω- . . παϊκὰς χώρας τὸ διδακτικὸν ο - ὡράριον εἶναι µικρότερον τοῦ γραφεῖον του, χωρὶς 40---60 ἄτομα συνεχῶς μπροστά του, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ διδάξη, γὰ καθοδηγήση, νὰ συµθου- λεύση, νὰ ἀντιμετωπίση τὰ προθλήµατα τῶν, καὶ χωρὶς κουδούνια, θορύθους, ἄγχος διὰ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ ἔργου του ἐντὸς τῶν συγκε- κοιμένων Χχρογικῶν ὁρίων, καὶ χωρὶς ἄλλα πολλὰ. Θὰ δεχθῶμεν ὅτι ὁ καθηγητὴς ἐργάξεται 56 ὥρας µόνον εἰς τὸ σχολεῖον. ᾿Αριθμὸς ὅ ὁποῖος ἐλάχιστα ἀπέχει ἀπὸ τὰς ὃ8δ ὥρας οἰουδήποτε ἄλ- λου ὑπαλλήλου. 9. Κάθε διδακτικἠ ὥρα προὐποθέτει ἀπαραιτήτως τὴν κατάλληλον σκευἠν κατ’ οἶκον. 'Εδῶ ἡ- πάρχει µία ἐσφαλμένη ἐντύ- πωσις εἰς τοὺς πολλούς. Σι χνά, ὅταν ἀκούουν περὶ προ- παρασκευῆς, ἐρωτοῦν: Μὰ καλὰ, τόσα χρόνια δὲν τὰ ἐμάθετε ἀκόμα, καὶ διαθά- ζετε γιὰ νὰ τὰ μάθετε “Ὁ- ταν ὁμιλοῦμεν διὰ προπαρα- σχευὴν ἐννοοῦμεν προπαρα- σκευὴν τοῦ µαθήµατος, τῆς διδασκαλίας, ὄχι ἀπόκτησιν ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖ0ΟΜΕΘΑ ΠΛΕΟΝ ΑΝΕΞΟΔΑ ΕΓΚΟΜΙΛ. ΑΞΙΟΥΜΕΝ ΕΜΠΡΑΚΤΟΝ ΑΝΑΤΝΟΩΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΑΣ ἰδικοῦ µας. Καὶ ἐκεῖ ἀκόμα ποὺ φαίνεται ὅτι ὑπάρχουν περισσότεραι διδακτικαὶ ὦ- ραι, τοῦτο εἶναι ἐσφαλμένη ἐντύπωσις ἐκ τοῦ γεγονότος ὕτι αἱ διδακτικαὶ περίοδοι εἶναι ἁπλῶς µικροτέρας δι- αρκείας καὶ ἑπομένως περισ- σότεραι εἰς ἀριθμόν. Ἡ παιδαγωγική διεθνῶς παραδέχεται ὅτι ἡ διδακτικη ὥρα πρέπει νὰ ὑπολογίζεται εἰς τὸ διπλάσιον τῆς συνή- θους ὡριαίας ὑπαλληλικῆς προσφορᾶς, διότι ὁ διδάσκα- λος προσπαθεῖ νὰ ἀνταποκρι- θῇ εἰς τὸ ἔργον του ἐπιστρα- τεύων ὅλας τὰς ψύχοπνει- ματικἁς καὶ σωµατικάς του δυνάµεις. Δὲν θὰ ὑπολογί- σωμεν ὅμως ἡμεῖς τὸν δι- δακτικὀν χρόνον εἲς τὸ δι- πλάσιον, οὔτε ἀκόμη καὶ εἰς τὸ µισόν, ὁπότε θὰ εἴχαμεν 98 καὶ 14 -- 49 καὶ ὃ ἄλλαι (ἀπὸ τὰς 328 ἕως τὰς ὅ6), ἑπομένως 50 ὧραι, Θὰ δε- χθῶμεν ὅτι ἡ προσφορὰ ἡ διδακτική τοῦ :καθηγητοῦ καὶ ἡ ἄλλη ἐντὸς τοῦ σχο- λείου εἶναι ἡ ἰδία μὲ οἱουδή- ποτε ἄλλου ὑπαλλήου ὁ ὁ- ποῖος κάθεται πίσω ἀπὺ τὸ γνώσεων ἐκ µέρους τοῦ ἐκ- παιδευτικοῦ. Ὑπάρχει ϐε- θαίως καὶ αὐτό' ἀδιαλείπτως ὃ ἐκπαδευτικὸς συμπληρώνει τὰς γνώσεις του. Όμως προπαρασχευἡ τοῦ µαθήµα- τος σηµαίνει: ἨἩοίας ἀπὸ τὰς γνώσεις ποὺ ἔχω, ἢ ποὺ ἀπαιτεῖ τὸ µάθηµα, θὰ προ- σφέρω Πῶς θὰ τὰς προ- σφέρω Μὲ ποία σειρὰν θά τὰς προσφέρω Πόσον χρό- γον θὰ διαθέσω διὰ τὸ α καὶ πόσον διὰ τὸ 6. Ποίαν ἄσκησιν θὰ ἑτοιμάσω διὰ νὰ δώσω εἰς τοὺς µαθητάς. Καὶ ἄλλα, μεταξὺ τῶν ὁποίων συχνὰ ἡ δακτνυλογράφησις «στένσιλς» διὰ πολυγράφη- σιν, Ἡἡ κατασκευὴ σχεδια- γοαμµάτων καὶ χαρτῶν, ἡ ἀναζήτησις καὶ ὀργάγωσις ἐ- ποπτικοῦ ὑλινοῦ καὶ ἄλλα πολλά. « ὃ, Ἡ ο , Όλα αὐτὰ ἀπαιτοῦν χού- νο αν ὁ νον καὶ µόχθον. Κάθε ἕνας ὁ ὁποῖος ἐπεχείρησε νὰ µε- µ ταδώση σὲ µίαν ὁμάδα ἀν- θρώπων ἕνα σύνολο γνώσε- ων, μὲ σχοπὸν ἐχεῖνοι νὰ τὰς ἀφομοιώσουν καὶ ὄχι ἁπλῶς νὰ τὰς ἀκούσουν, χαὶ µά- λιστα µέσα εἰς τὰ περιωρι- προπαρα-΄ σµένα χρονικὰ πλαίσια μιᾶς διδακτικῆς ὥρας, εἶναι εἰς θέσιν νὰ θεθαιώσουν ὅτι ἡ διδασκαλία εἶναι ἀδύνατος χωρὶς τὴν δέουσαν προπαρα- σκενήν. Τὸ ἁπλούστερον µάθηµα προὐποθέτει προπαρασκευἠν μιᾶς τοὐλάχιστον ὥρας --- πολλὰ δὲ µαθήµατα πολὺ µεγαλυτέραν, συχνὰ προπα- ρασκευὴν 4---ὅ ὡρῶν. ὉἩ- μεῖς ὅμως θὰ ὑπολογίσωμεν τὴν ἐργασίαν αὐτὴν εἰς τὸ ἐλάχιστον, δηλαδὴ εἰς 4δ λεπτὰ διὰ κάθε διδακτικὴν περίοδον. Βἰκοσιοκτὼ περίο- δοι ἐπὶ 46΄ μᾶς δίδουν 51 ὥρας ἑδδομαδιαίως, ἀριθμὸν ποὺ µετριοπαθῆ, πολὺ κάτω τῆς πραγµατικότητος. ὃ. Οἱ καθηγηταὶ ἀσχο- λοῦνται καθημερινῶς καὶ ἑ- Ἀτὸς πρωϊνοῦ προγράµµατος εἰς τὴν διόρθωσιν τῶν γρα- πτῶν δοχιµίων τῶν μαθητῶν τῶν. (ἀσκήσεων γ)λωσσικῶν, φυσικῶν, μαθηματικῶν κλπ., ἐκθέσεων), τὴν προπαρα- σκευἠν πειραµάτων, τὴν ὁρ- γάνωσιν ποικίλων ἐκδηλώσε- ων τῶν μαθητῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ σχολείου κ.λ.π. Ἡ ἀπασχόλησις αὐτὴ τῶν καθηγητῶν εἶναι πολύωρος, ἀλλὰ ἃἂς τὴν ὑπολογίσωμεν εἰς 6 ὥρας ἑθδομαδιαίως. Ἔϊχομεν ἑπομένως ἄθροι- σµα: 56 χαὶ 21 καὶ 6 --- 68 ὥρας ἑθδομαδιαίας ἐργασί- ας. Ας κάμώμεν µίαν ἀχό- µη ἔκπτωσιν διὰ νὰ στρογγι- λοποιήσωμεν τὸν ἀριθμὸν καὶ ἂς δεχθῶμεν ὅτι ἡ ἑ- θδομµαδιαία ἐργασία τοῦ ἐκ- παιδευτικοῦ εἶναι µόνον ϐ0 ὥραι. Εὶς αὐτὰς τὰς ὥρας δὲν ὑπολογίζομεν τὰς ἐκτάχτους ἀπασχολήσεις τοῦ χαθηγη- τοῦ, ὡς εἶναι αἱ τακτικαὶ καὶ ἕκτακτοι συνεδοίαι τῶν καθηγητικῶν συλλόγων καὶ συγεδρίαι κατά κλάδους μετὰ τῶν οἰκείων ἐπιθεωρητῶν, ἡ ἀνατιθεμένη συχνάχις γραφι- κὴ ἐργασία εἰς τοὺς καθηγη- τὰς κατὰ τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν λῆξιν τοῦ σχολικοῦ ἔτους καὶ τὸ τέλος ἑκάστου διμήνου, ἡ ἐπαφὴ καὶ συζήτησις τῶν προθληµάτων καὶ τῆς προόύ- δου τῶν μαθητῶν μετὰ τῶν γονέων, Ἡ προσφορὰ κατὰ τὰς ἐθνικὰς καὶ θοησχευτι- κὰς ἑορτάς, τὰς ἀπαραιτή- τους διὰ τὸν ἠθικὸν καὶ ἔθνι- κὸν φρονηματισμὸν τῆς νεό- τητος καὶ τῆς κοινωνίας γε- νικώτερον, ἡ συμμετοχὴ εἰς πλείστας πνευματικάς, καλ- λιτεχνικὰς «καὶ κοινωνικὰς ἐκδηλώσεις καὶ ἄλλα πολ- λά. Πόσην δὲ σηµασίαν ἀπο- δίδει ἡ Πολιτεία εἲς τὴν τοι- αύτην προσφορὰν τοῦ καθη- Υητο ὕ(καὶ ὄχι µόνον εἰς τὸ χαθαρῶς διδακτικόν του ἔρ- γου) ἀποδειχκνύετα, ἀπὸ τὸ ὅτι µόνος ἀπὸ τοὺς δηµοσί- οὓς ὑπαλλήλους, κρίνεται καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς προ- σφορᾶς του διὰ τὴν ἔπαγ- γελματικὴν του ἐξέλιξιν. Ας ἔλθωμεν ὅμως καὶ εἰς τὸ περιθόητον θέµα τῶν «μα- κρῶν διακοπῶν» τῶν ἔχπαι- δευτικῶν. Αἱ διακοπαὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν --- λέγουν πολ- λοὶ ἀπὸ ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ ἐμ- πάθειαν --- εἶναι τρεῖς μῆ- γες(1) τὸ καλοκαίρι, δύο ἕ- θδοµάδες τὰ Χριστούγεννα καὶ 9 ἑθδομάδες τὸ Πάσχα. Ἡ ἐντύπωσις αὐτὴ πολὺ ᾱ- πέχει ἀπὸ τὴν πραγµατικότη- τα, ᾽Απὸ τὰς 10 Ἰουλίου, ἡμερομηνίαν λήξεως τοῦ σχολικοῦ ἔτους µέχρι τῆς 1ης Σεπτεµθρίου, ὁπότε ἆρ- χίζει τὸ γέον σχολικὸν ἔτος, εἶναι ὄθ µόνον ἡμέραι, δη- λαδη Τ ἑόδομάδες. Δεδομέ- νου δὲ ὅτι ἄδειαν 45 Ίμε- ρῶν ἐτησίως δικαιοῦται οἵοσ- δήποτε δηµόσιος ὑπάλληλος, οἱ καθηγηταὶ παρουσιάζον- ται μὲ µίαν ἑθδομάδα ὑπέρ των. Κατὰ τὰς ἑορτὰς τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Πά- σχα, οἱοσδήποτε ἐπίσης ἵ- πάλληλος ἔχει εἷς ἄθροισμα ἡμερῶν ἀνὰ µίαν ἑθδομάδα ἁργίας. Καὶ ἐδῶ πιστώνον- ται οἱ καθηγηταὶ μὲ δύο ἐπὶ πλέον ἑθδομάδας. ἙἘπομέ- γως ὁ καθηγητής ἐμφανίζε- ται νὰ «κάθεται» τρεῖς ἕ- θδοµάδας ἐτησίως. περισσό- τερον τῶν ἄλλων δημοσίων ὑπαλλήλων. ᾽Αλλὰ ἐὰν λά- ϐθωμεν ὑπ ὄψιν ὅτι δὲν εἴ- γαι καθόλου δίκαιον νὰ ὕπο- λογίζωνται ὡς ἡμέραι ἆρ- γίας διὰ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς αἱ Κυριακαὶ (διότι δὲν εἷ- γαι δι) αὐτοὺς οὔτε διὰ τοὺς µαθητάς), τότε ἡ διαφορά τῶν 9ἱ ἐπὶ πλέον ἡμερῶν τῶν διακοπῶν τῶν ἔχπαιδει- τικῶν, ὑπερχαλύπτεται κεἲς θάρος των, ᾽Αλλὰ δὲν θὰ ὑπολογίσωμεν τὰς Κυριακάς, αἳ ὁποῖαι διεθνῶς θεωροῦν- ται διὰ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὡς ἡμέραι ἡμιαργίας --- ὡς ἡμέραι δηλαδή κατὰ τὰς ὁ- ποίας ὅ ἐκπαιδευτικὸς ἐργά- ἕεται χρόνον ἴσον πρὸς τὸ ἥ- µισυ τῆς ἐργασίας τῶν ἄλ- λων ἡμερῶν, --- καὶ δὲν ἆνα- παύεται, ὅπως κάθε ἄλλος ἄνθρωπος. Θὰ περιορισθῶμεν µόνον εἰς τὸν χρόνον ἐργασίας τὸν ὑποῖον ὁ καθηγητὴς προσφέ- ϱει κατὰ τὴν διάρχειαν τοῦ σχολικοῦ ἴἔτους. ᾽Αφαιρονυ- µένων τῶν 6 ἑθδομάδων (49 ἡμερῶν) τῶν διακοπῶν οἱουδήποτε δημοσίου ὑπαλ- λήλου καὶ τῶν δύο ἑόδομά- δων ἁργιῶν του κατὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πά- σχα, ἔχομεν ἐργασίαν 44 ἑθδομάδων ἐτησίως. Ἐφ᾽ ὅ- σον ἐργάξεται 88 ὥρας ἕ- θδοµαδιαίως, μᾶς δίδεται ᾱ- ριθμὸς ὡρῶν 44Χβ8---ι079 ὥραι. Ὁ καθηγητὴς ἐργά- ζεται ὅπως ὑπελογίσαμεν ᾱ- νωτέρω, τρεῖς ἑθδομάδας ὀλιγώτερον, δηλαδὴ 41 ῥἕ- θδοµάδας .ἐτησίως. Ἐφ᾽ ὕ- σον δὲ ἐργάζεται 60 ὥρας ἑθδομαδιαίως µμᾶς δίδεται ἀριθμὸς ὠρῶν 41Χ60 --- 2460 ὥραι. Ἐὰν δὲ θελή- σωμεν νὰ κάµωμεν τὴν σύγ- Χρισιν καὶ ἐπὶ ἑθδομαδιαίας θάσεως, θὰ ἔχωμεν ὡς µέ. σον ἑθδομαδιαῖον ὅρον χαθ’ ὕλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἕ- τους: Δημόσιος ὑπάλληλος : 1619 ὥραι: ὅδ ἑθδομάδας --- 92.26 ὥραι ἑθδομαδιαίως. Καθηγητής: 39460 ὥραι: 69 ἑθδομάδας --- 47.50 ὦ- ραι ἑθδομαδιαίως. Αὐτὰ δι) ὅσους ἀπὸ ἆᾱ- Ύνοιαν ἢ κακοθουλίαν συνε- χίξουν νὰ ὑποστηοίζουν ὅτι οἳ καθηγηταὶ δὲν ἐργάζον- ται καὶ ὅτι αὐτὰ ποὺ παίρ- νουν «εἶναι καὶ πολλά τους». Ἐν» τῆς Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. ΠΒ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΑ «Το ΗΝ), ΕΝΟ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΦΡΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΛΛΑΛΙΑΝ «Τ0 ΕΥ ΗΝ»). «Ἐλευθερία, 25.4.12, «Λακωνικὰ» -- σσ Ὕσππσσππσπ-νν ἡ Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΜΑΣ ΕΞΩΘΗΣΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΤΙΑΝ. ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΠΙΠΤΕΙ Το ΒΑΡΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΗΣ. ο ΣΕΛΙΣ 4 ΠΙΙΡΑΛΦΙΗΛΙΙ ΤΙ ΛΡΗΤΗΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ᾿Επιθεωρητῶν ᾿Εκπαιδεύσεως ἀγῶνα ᾿Οργάνωσις Ἀτοιχειώδους συµπαρίσταται δίκαιον σας, Λοϊζίδης, Πρόεδρος ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣ ΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΗΣ Σύνδεσμος Γονέων καὶ ἵη- δεµόνων Γυμνασίου Αἰγιαλού- σης συμπαρίσταται εἰς δίκαιον ἀγῶνα Καθηγητῶν. Ποιεῖται ἔκκλησιν δι’ ἐπίδειξιν καλῆς θελήσεως πρὸς ἀποσόθησιν λίαν ἐπιζημίου διὰ τέκνα ἡμῶν ἆ- περγίας. Πρόεδρος Παπαλοῖζος Λοϊζίδης Ο.Λ.Μ.Ε. ΕΛΛΑΔΟΣ Σύσυωμος ὁ ὀργανωμένος Κλάδος τῶν Λειτουργῶν Μέσης ᾿Εκπαιδεύσεως τῆς Μητρὸς Πα- τρίδος, ἐκφράζων αἰσθήματα ᾱ- Ῥελφικῆς ἀγάπης καὶ ἀλληλεγ- γύης, διαδηλώνει τὴν ὁμόθυ- μον συμπαράστασίν του εἰς τὸν δίκαιον ἀγῶνα τῶν ἀδελφῶν καθηγητῶν τῆς ἱύπρου τῶν ὁ- πηρετούντων τὰ ἐθνικὰ ἰδεώδη τοῦ ἙΕλληνισμοῦ, καὶ εὔχεται πλήρη ἱκανοποίησιν τῶν δικαί- ων αἰτημάτων των ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Παιδείας καὶ τοῦ Κυπρια- κοῦ Ελληνισμοῦ. Διά τὸ Δ.Σ. τῆς ΟΛΜΕ ὁ Πρόεδρος Νικόλαος Μιχαήλ, ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Κων)τῖ- νος Κατσαμπέκης. ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ Συντεχνία ᾿Επιθεωρητῶν Μέ- σης ᾿Εκπαιδεύσεως Κύπρου συµπαρίσταται ὁλοφύχως εἰς δίκαιον ἀγῶνα ΟΕΛΜΕΙΚ πρὸς ἐπίλυσιν ἀπὸ μακροῦ ἔκκρε- µούντων αἰτημάτων τῶν ἔκπαι- δευτικῶν καὶ ἅἄρσιν ἀνίσου µε- ταχειρίσεώς των ἕναντι ἄλλων ὑπαλλήλων διἁ ἀποκαταστάσεως τούτων εἰς ἁρμόζουσαν θέσιν. Κώστας Χατζηστεφάνου Πρόεδρος, Μίκης Μιχαηλίδης Γραμματεύς Ο.Ε.Φ.Ε.Κ. Ὁμοσπονδία Ἅ᾿Εθνικῶν Φοι- τητικῶν Ενώσεων Κύπρου συµ- παρίσταται εἰς δίκαιον ἀγῶνα σας. Α.ὦν σας εἶναι καὶ ἴδι- κὀς µας ἀγών. Κωνσταντῖνος Χατζηπιέρας Πρόεδρος ΟΕΦΕΚ σΚΑΜΜΑΗ 56ΗΟΟΙ. ΚΑΙ Ορ 6ΟΙΙΕΟΕ Διεύθυνσις καὶ Καθηγηταὶ Οταπιπιατ 95ολμοοίὶ καὶ ΟΥνρτυς ζοἳθρε συµπαρίστανται δί- καιον ἀγῶνα ΟΕΛΜΕἵ, εὐχό- μενοι αἰσίαν ἔκδασιν. ΕΦΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ἘφΦΕκ 'Αθηνῶν συµπαρίστα- ται ὁλοψύχως εἰς δίκαιον ἀγῶ- να δι ἐπίλυσιν αἰτημάτων σας. ΕΦΕΚ. ᾿Αθηνῶν Κ.Τ.Ε.Ε. Καθηγητικός Σύλλογος Σχο- λῆς ΚΤΕΕ ἐκφράζει ὁλόψυχον συµπαράστασιν εἰς δίκαιον ἆ- γῶνα. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οἱ Καθηγηταὶ τῆς ᾿Εμπορι- κῆς καὶ Τεχνικῆς Σχολῆς Λευ- κὠσίας ἐκφράζουν τὴν ἁμέρι- στον ὑποστήριξίν τῶν πρὸς τὸν δίκαιον ἀπεργιακόν ἀγῶνα τῆς ΟΕΛΜΕΚ. ) ΕΚΑ.ΤΕ. ΚΥΠΡΟΥ ᾿Ἐπιμελητήριον Καλῶν. Τε- χνῶν Κύπρου συµπαρίσταται ὁ- λοψύχως εἷς δίκαιον ἀγῶνα Καθηγητῶν, Ανδρέας Λαδόμματος, Γραμματεὺς Ο.Λ.Μ.Ε. ΕΛΛΑΔΟΣ Ὁμοσπονδία Λειτουργῶν Μέ- σης ᾿Εκπαιδεύσεως Ἑλλάδος Χαιρετίζει συνέχισιν δικαιοτά- του ἀγῶνος ἁδελφης ΟΕΛΜΕΚ. Σῶμα Κύπρου ἠνωμένον καὶ ἀρραγὲς δύναται ἐπιτύχη ἐπίλυσιν φλε- γόντων αἰτημάτων του. Κοινώ- νική, ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ ἀνύψω- σις συναδέλφων Κύπρου ἁποτε- λεῖ χρέος ἐθύικὸν Κυπριακῆς Κυθερνήσεως. 'Ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντῖνος Πατέρας, Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Κωνσταντῖνος Κατσαμπέκης ΟΡΓΑΝΩΟΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ᾿Οργάνωσις Προσωπικοῦ ᾽Ἁγ- Ὑλικῆς Σχολῆς Λευκωσίας δη- λοῖ πλήρη συµπαράστασιν εἰς δίκαιον ἀγῶνα σας καὶ εὔχε- ται ὅπως συντόμως στεφθῇ ὑπὸ ἐπιτυχίας. ᾿Οργάνωσις ᾽Αγγλικῆς Προσωπικοῦ Σχολῆς Π.Ο. Ε.Δ. ΛΕΥΚΟΣΙΑΣ Σημερινἠ ᾿ἘΕπαρχιακὴ Συνέ- λευσις Διδασκάλων Λευκωσίας διαδηλοῖ πλήρη συµπαράστασιν πρὸς δίκαιον ἀγῶνα σας. Διά τὴν Συνέλευσιν, Ἡ ᾿Ἐπαρχιακὴ ᾿Επιτροπὴ ΠΟΕΔ Λευκωσίας Ε.Τ.Υ.Κ. ᾿Αγωνιζόμενοι Τραπεζικοὶ Ὑπάλληλοι χαιρετίζουν δίκαιον ἀπεργιακὸν ἀγῶνα σας εὐχό- µενοι πλήρη ἐπιτυχίαν. Μιχαηλίδης, ΕΤΥΚ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Σπουδαστικὴ Κοινότης ἍΊΠαι- δαγωγικῆς ᾿Ακαδημίας Κύπρου ἐκφράζει ἁμέριστον ὑποστήρι- ξιν διὰ ἀγῶνα πρὸς ἐκπλήρω- σιν δικαίων αἰτημάτων, Σ.Ε.Δ.Μ.Ε.Κ. Τὸ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου Ἑλ- λήνων Διευθυντῶν Μέσης Ἐκ- παιδεύσεως Κύπρου κατὰ τὴν συνεδρίαν του ἡμερ. 2)5)72, ἀφοῦ ἐξήτασε καὶ τὸ θέµα ἆ- περγίας τῶν καθηγητῶν 3Σχο- λῶν Μέσης ᾿Εκπαιδεύσεως, δη- λοῖ ὅτι θέτει τὰς ὑπηρεσίας του εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Ο.Ε.Λ. Μ.Ε.Κ. καὶ εὔχεται πλήρη ἐ- πιτυχίαν εἰς τοὺς ἀγῶνας της. 'Ο Γραμματεὺς Γ. Γιάννακας Ἑλλήνων Καθηγητῶν : δελτίον ΟΕΛΜΕΚ ΓΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ | ΜΑΓΟΣ 1912 “0Π0Υ ΔΝ ΠΙΠΤΕΙ ΛΟΙΟΣ...᾽ Μὲ πολλὴν ἐχθρότητα καὶ ταυτοχρόνως μὲ ἐκπληκτικὴν ἀσυνέπειαν εἷς τὰ ἐπιχειρήματά του, ἐξιφούλκησεν τολμηρὸς ἀλλὰ ἀνώνυμος «γονεὺς» τὴν 1ὅην Μαΐου, διὰ νὰ καταχεραι- γώση τοὺς καθηγητάς, διότι ἔφθασαν νὰ χρησιμοποιήσουν το στοιχειῶδες δικαίωµα τῆς ἀπεργίας διά τὴν διεκδίκησιν. αἰτη- µάτων των, τὰ ὁποῖα, περιφρονούµενα συνεχῶς ἀπὸ τοὺς ἅρ- µοδίους, ἐκκρεμοῦν ἀπὺ πολλῶν ἐτῶν. Ἡ ἐπιστολή του ἐδημοσιεύθη μὲ τὸν ἀπειλητικὸν τίτλον: «Ὅπου δὲν πίπτει λόγος...». Ἐἶναι πράγματι πολὺ συμπαθής Ἡ συναισθηματική εὖαι- σθησία τοῦ τολμηροῦ ἐπιστολογράφου («θλίθοµαι», «θλίθο- μαι», «μὲ συγκινεῖ»), ὁ ὁποῖος πίσω. ἀπὸ τὴν ἀνωνυμίαν ἐπι- χειρεῖ νὰ γίνη Ἡρακλῆς τῶν συμφερόντων τῆς Παιδείας, τῆς Κυδερνήσεως καὶ τῶν μαθητῶν τῶν σχολείων, καταλήγων εἰς τὴν ἐφευρετικὴν προτροπήν του πρὸς τὴν Κυθέρνησιν νὰ χρησιµοποιήση «ράθδον» κατὰ τῶν ἐκπαιδευτικῶν διὰ τῆν ἐ- πιστροφὴν εἰς τὰς ἕδρας των». Ποίαν μορφὴν θὰ ἔχη ἡ τι- μωρὸς αὐτὴ ράθδος εἰς τὴν οάχιν τῶν ἐκπαιδευτικῶν δὲν διευκοινίζει ὁ ἐπιστολογράφος, φαίνεται ὕμως ὅτι δὲν γνωρί- ζει ὅτι ἡ ράχη τῶν καθηγητῶν εἶναι ἀρκετὰ ἰσχυρὴ καὶ δύσ- χαµπτος ἐγώπιον τοιούτων «ραθδισμῶν». Τὴν προτροπὴν περὶ χρήσεως ράόδου συνδέει ὁ ἀνώνυ- µογράφος μὲ τὴν «ἀκαταλληλότητα τοῦ χρόνου» τῆς κηοῦ- Έεως τῆς ἀπεργίας. Τὶ θὰ ἔπρεπε γὰ κάµη ἡ ᾿Οργάνώσις [τῶν καθηγητῶν, κατὰ τὴν γνώμην τοῦ καλοῦ ἐπιστολογρά- . ας ς : αλ φου Νὰ ζητήση πρῶτα τὴν ἔγχκοισιν τῆς κυθερνήσεως ἢ τοῦ ο ο ο Ἡ ον ὃς « συντάκτου τῆς ἐπιστολῆς, καὶ ὅταν τὴν ἔπωρνε, τότε νὰ προ- : τη ς έδαινε εἲς τὴν κήρυξιν τῆς ἀπεργίας Καὶ ποῖος εἶναι ὁ ἅο- 5 - ο : µοδιώτερος νὰ κρίνη τὸ κατάλληλον τοῦ χρόνου τῆς ἀπεργίας . τς ὃν αλ του, ἐχτὸς ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν ἀπεργοῦντα Ὁ ἀνώνυμος συντάκτης τῆς ἐπιστολῆς «ἐνόμιζε ὅτι οἱ ἐκπαιδευτικοὶ θὰ ἔθετον ὑπεράνω ὅλων τὸ ἵἱεραπο- στολικὸν ἔργον τῶν» καὶ δὲν θὰ ἤθελαν νὰ πλήξουν ἕνα τέτοιο ἔργον μὲ ἀπεογίαν, διότι, κατὰ τὸν ἴδιον, «ἡ στέρησις τῆς μορφώσεω-ς πιθανγὸν νὰ συνεπήγετο ὁλοκληθρωτικὸν ὄλεθρον διά τὸ µέλλον των» (τῶν μαθητῶν). «Περαποστολικὸν λοιπὸν τὸ ἔργον τοῦ καθηγητοῦ καὶ τό- σον σηµαντικόν, κατὰ τὸν ἐπιστολογοάφον, ὥστε στέρησις τῆς μορφώσεως νὰ σηµαίνη ὑλοκληρωτικὸν ὄλεθρον διὰ τὸ μέλλον τῶν μαθητῶν. Ὅμως εὐθὺς ἀμέσως, καὶ μὲ Χαιρεκαχίαν πολλήν, ὁ ἵ- διος ἐπιστολογράφος λησμονεῖ τὸ ἱεραποστολικὸν ἔργον, καὶ ὑποστησίξει ὅτι τὸ ἔργον τοῦτο εἶναι ἐμπόρευμα, πραμάτεια, κάτω ἀπὸ τὴν γνωστὴν οἰκονομικὴν ἀρχὴν τῆς προσ: φορᾶς καὶ τῆς ζητήσεως, ὅπου τὸ καθηγη- τικὸν ἐπάγγελμα παρουσιάζει μεγάλην ποοσφοράὰν καὶ μικρὰν ζήτησιν: «Ἡ προσφορὰ καὶ ἡ ζήτησις εἶναι ποὺ ρυθμίζουν τὰς ἀπολαθὰς ἑκάστου ἐπαγγέλματος καὶ ὡς γνωστὸν ἡ προσφορὰ εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν καθηγητῶν εἶναι, ἀτυχῶς δι αὐτούς, µεγαλυτέρα τῆς ζητήσεως...» Ἠπῆγε περίπατον λοιπὺν ἡ ἱεραποστολή! Τὸ ἐμπόρευμα τοῦ »αθηγητῆ δὲν πουλιέται καὶ πρέπει νὰ προσφέρεται σὲ χαμηλὲς τιµές, ἀλλοιῶς θὰ σαπίση στὴν ἀποθήκη! 'Ἐπειδὴ δη- λαδὴ ὑπάρχουν ἁδιόοιστοι καθηγηταί, πρέπει ὕσοι ἐργάζονται νὰ παίρνουν χαμηλοὺς μισθούς! ᾿Ἠπειδὴ ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ ἔχουν καὶ προσόντα καὶ ἱκανότητες νὰ ἐργασθοῦν εἰς µίαν Τράπεζαν ἢ µίαν ἐπιχείρησιν, πρέπει οἳ ἤδη ἐργαζόμενοι νὰ ἀμείόθωνται χαμηλότερα διὰ τὴν προσφορὰν τοῦ ἐμπορεύματός τους, ὅπως εἰς τὶς λαχαναγορές. Ἐπειδὴ ὑπάρχουν πολλοὶ γεωπόνοι, χημικοὶ ἢ πολεοδόµοι ἁδιόριστοι εἰς τὴν κυθερνη- τικὴν μηχανήν, πρέπει οἱ ἤδη ὑπηρετοῦντες νὰ ἀμείθωνται χαμηλότερα». Δαμπρὸν πράγματι τὸ ἐπιχείρημα τοῦ ἐπιστολογράφου χαὶ συνεπέστατον πρὸς τὰ περὶ ἱεραποστολῆς ἀναμασήματά του. Ὅταν συµφέρη, ὁ καθηγητὴς εἶναι ἱεραπόστολος, μὲ ἑ- ψηλὸν ἔργον καὶ τὰ τοιαῦτα ὕταν συμφέρη ἀπὸ τὴν ἀνάπο- δην, ὁ καθηγητής εἶναι ἐμπόρευμα ποὺ δὲν ἔχει ζήτησιν ! ᾽Αλλὰ δὲν ἀρκεῖται εἰς τὴν πραυγαλέαν του αὐτὴν ἀντί- φασιν, καὶ τὴν προσθολὴν πρὸς τὸν ἐκπαιδευτικὸν κόσμον ὁ ἐπιστολογράφος. Ποοχωρεῖ εἰς τὴν ἀστήρικτον παρατήἠρησίν του ὅτι «αἱ ὦραι ἀπασχολήσεως των εἶναι φυσικὸν νὰ ἔχουν σχέσιν μὲ τὸ ὕψος τῶν ἀπολαθῶν των». Διατὶ δὲν εἶναι σα- φέστερος ὁ ἀνώνιυμογοάφος Διατὶ δὲν λέγει καθαρά: Οἱ κα- θηγητὲς κάθονται τὸν μισὺ χρόνο καὶ ὅσα παίρνουν τοὺς εἷ- γαι ἀρχετά Ἡ ΟΒΑΜΕΚΕ ἔχει καὶ εἰς τὸ παρελθὸν παρουσιάσει ᾱ- διαμφισθήτητα στοιχεῖα περὶ τοῦ πόσον ἐργάξονται οἱ καθη- γηταί, καὶ θά τὰ παρουσιάση καὶ πάλιν διὰ νὰ ἀποδείξη ὅτι οἱ καθηγηταὶ ἐργάξονται περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλον δη- µόσιον ὑπάλληλον καὶ ὅτι δι αὐτοὺς τὸ ὀκτάωρον καὶ ἡ ἀρ- γία τῆς Κυριακῆς εἶναι μακοινὸν ὄνειρον. Ὅσον δὲ διὰ τὴν ὕπαρξιν μεγάλων διακοπῶν, περὶ τῶν ὁποίων πολλοὶ ὁμιλοῦν, νο. ον σος ἅ : ’ ' εν αἱ μὲν θεριναὶ διακοπαὶ ἀρχίζουν τὴν 11ην Ιουλίου καὶ λή- γουν τὴν δΙὴν Αὐγούστου, ὁ ἀριθμὺς δὲ τῶν δθ αὐτῶν ἡμε- ρῶν δὲν ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὰς 42 ἡμέρας τῆς ἐτησίας ἀδείας οἱουδήποτε δημοσίου ὑπαλλήλου. Δὲν πρέπει δὲ νὰ λησμονῆ- ται ὅτι αἱ Κυριακαί, ποὺ διὰ τοὺς ἄλλους εἶναι ἡμέραι ἀρ- γίας, ἀναπαύσεως, ψυχαγωγίας καὶ ἐκδρομῶν, διὰ τοὺς κα- θηγητὰς εἶναι ἡμέραι προετοιμασίας, διορθώσεων ἢ ἆπασχο- λήσεως εἷς ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις, ἀθλητιποὺς ἀγῶνας καὶ τὰ. τοιαῦτα! ᾿Αφήνομεν κατὰ µέρος τῆν παγκοσμίως ἆνα- γνωριζοµένην ἀρχὴν ὅτι ὁ διδακτικὸς χούνος τοῦ ἐκπαιδευτι- κοῦ δὲν µετοιέτώ μὲ τὴν χοονικήν του διάρκχειαν ἀλλὰ μὲ τὴν ἔντασίν του καὶ τὴν ποιότητα τῆς ἐργασίας. Πλὴν τούτου ὁ καθηγητὴς δὲν ἐργάξεται «μεροκάματο». Εργάζεται «ἔργο- λαθίαν» --- διὰ νὰ χοησιμοποιήσωμεν ὅρον κατανοητὸν ἀπὸ ὕλους ---, καὶ εἶναι διὰ τὴν ἐργολαθίαν αὐτὴν ποὺ πληρώνε- ται, εἲς ὅλα τὰ κράτη τοῦ κόσμου, τὰ ὁποῖα χαθώρισαν, θά- σει παιδαγωγικῶν ἀρχῶν, τὰ χρονικὰ ὅρια τοῦ σχολικοῦ ἕ- τους, ἐντὸς τῶν ὁποίων πρέπει νὰ περατοῦται τὸ ἔργον ! Διαμαρτύρεται ἀνόμη ὃ ἀνωνυμογράφος «γονεύς» διότι ἀρκετοὶ χαθηγηταὶ παραδίδουν ἰδιαίτερα µαθήµατα ἐπ ἆ- µοιθῃ. Τὶ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ἐνοχλεῖ τὸν «γονέα» Τὸ ὅτι οἱ ἐκ- παιδευτικοὶ ἔπρεπε νὰ προσφέρουν τὰ µαθήµατα αὐτὰ δω- ρεάν, Ἡ τὸ ὅτι θρίσχει ἀκοιθὲς τὶς τιμὲς τοῦ «ἐμπορεύματος» 'Ὑπάρχει τέλος γαὶ ἕνας ὑπαινιγμὸς, τὸν ὁποῖον δὲν κ- τορθώσαµεν νὰ κατανοήσωµεν εἰς τὴν ὁλότητά του. ΔΛέγει ὔτι ἡ ἀπεργία τῶν καθηγητῶν «πλήττει τὸ σαµάρι», προφά- γῶς ἐννοῶν τοὺς µαθητάς. Θὰ ἠμποροῦσε ὃ ἀγαθὺς ἐπιστο- λογράφος νὰ μᾶς διαφωτίση ποῖον εἶναι τὸ «γαϊδούρι» ποὺ δὲν πλήττεται ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΓΟΝΕΟΩΝ ΚΑΙ ΜΑΟΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ἷ.....-- παππσηνα ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ πε ος ΜΑΘΗΤΑΙ ΜΕΣΗΣ ΙΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Τελειόφοιτοι Μαθηταὶ 2Σχο- «Ἡ. Ὁλομέλεια τοῦ. Συνδὲ. ῶ Παιδείας Πάφου ἐκ- λῶν Μέσης Παιδείας φο σµου Γονέων Τρίτου Γυμνασίου » ρωτόμεθα κατὰ πόσον θὰ ἤτο δυνατὀν νἁ ἐξευρίσκειο ἄλλη µέβοδος διεξαγωγῆς τοῦ ἀγῶ: νος, ὀλιγώτερον ἐπώδυνος δι’ ἡμᾶς τοὺς µαθητάς, οἱ ὁποῖοι κατ’ αὐτὸν τὸν τρὀπον θὰ κλη θῶμεν νὰ πληρώσωμεν δαρὺ τί- λόγῳ ἐπικειμένης λήξεως σχο- λικοῦ ἔτους, ἀπαιτήσῃ ἄμεσον ἐπαναλειτουργίαν τῶν σχολεί- ὧν. (Υ) Κρησιμοποιήσῃ «ἀδιαφο- ροῦσα ὅλα τὰ εἰς τὴν διάθε- σίν της µέσα πρὸς ἀξιοποίησιν Φράζουν κ α ὥολογτό. Λεμεσοῦ ποιεῖ θερμὴν ἔκκλησιν χθεῖσαν ἄπεργ αν, πλογιαὴ ὅπως ἐξευρεθῇ ταχεῖα λύσις µενοι τὰς συνεπείας ταύτης εἰς ὸ ὲ λ - .. θάρος των, Ζητοῦν τοχεῖαν ἐπί- πρὸς ἐπαναλειτουργίαν τῶν λυσιν ἄβισισμένου διαφορῖῶν σχολείων. καὶ συνέχισιν µαθηµάτων. “Ὁ Γραμματεὺς Πανῖκος Ε. Μαλᾶς Γεώργιος Φυτίδης, γραμμα- τεὺς διὰ τελειοφοίτους µαθη- τὰς δημοσίων σχολῶν Μέσης ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ Παιδείας Πάφου. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Παγκύπριος Ὁμοσπονδία Γο- ΓΟΝΕΩΜΝ νέων. Σχολῶν Μέσης Παιδείας, Β΄’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ σευνελθοῦσα ἐν ὁλομελείᾳ σή- µερον 10ην Μαΐου καὶ συζητή- ΠΑΦΟΥ σασα διεξοδικῶς φλέγον θέµα ἀπεργίας Καθηγητῶν καὶ ἐπα- Σύνδεσμος Γονέων Β΄ Γυ- κολούθυς σοδθαρωτάτας ἔπι. µνασίου Πάφου ἐκφράζει δαθυ- τάτην ἀνησυχίαν διὰ διαφοράν Κυδερνήσεως -- ΟΕΛΜΕΚ καὶ διὰ σοδαρωτάτας ἐπιπτώσεις ἑ- πὶ τῶν μαθητῶν καὶ γενικώτε- ρον τῆς Παιδείας ἐκ τῆς κηρυ- χθείσης ἁπεργίας, ἀπαιτεῖ ἆἁν- τιµετώπισιν ζητήματος ἐκ µέ- ρους Ἰυθερνήσεως καὶ ΟΕΛ- ΜΕΝ δι’ ἀπρόσκοπτον λειτουρ- γίαν σχολείων. πτώσεις, ἀπεφάσισεν ὅπως: (α) Εἰς τὸ παρὸν στάδιον ᾱ- ποφύγῃ λάθῃ θέσιν ἐπὶ διαφο- ρᾶς Κυθερνήσεως καὶ Καθηγη- τῶν, ἐναγωνίως Ἀπροσθλέπουσα εἰς εὐνοϊκὰς ἐξελίξεις ὄψει αὖ- ριανὸν συνέδριο Ὑπουργικοῦ Συµδουλίου καὶ ᾿Επιτροπῆς ᾽Α- ξιολογήσεως (β) Οἱαδήποτε περιπτώσει, τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ. Παγκύπριος Ομοσπονδία Γονέων Σχολῶν Μέσης Παιδείας ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡ ΙΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ᾿Αξιότιμοι Κύριοι, ᾿Αναφερόμενοι εἰς τὴν ὑφ᾽ ὁ- μῶν προγραμματισθεῖσαν ἐπ᾽ ἆἀ- ὀριστον ἀἁπεργίαν, εὐσεθάστως παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως, λαμ- θάνοντες ὑπ ὄψιν τὰς λίαν δυ- σμενεῖς ἐπιπτώσεις αἱ ὁποῖαι θὰ προκύψουν, ἰδιαιτέρώς εἰς θά- Ρος τῶν τελειοφοίτων, εἰς περί- πτωσιν πραγµατοποιήσεως ταύ. της, καταθάλετε κάθε δυνατὴν προσπάθειαν πρὸς ἀποφυγήν της. Δὲν ἀμφιδάλλομεν ὅτι ὁ ἆ- γὼν τῶν καθηγητῶν µας εἶναι δίκαιος, εὐχόμεθα δὲ ὅπως οὗ- τος τελικῶς εὐοδοθῇ. ᾿Επειδὴ ὅμως ἀνησυχοῦμεν πολὺ διὰ τὰς συνεπείας μιᾶς μακρᾶς ἆ- ποχῆς ἀπὸ τὰ µαθήµατα, διε- μημα, Ἐλπίζοντες εἰς µετριοπαθε: στέρας σκέψεις καὶ ἀποφάσεις τόσον ἐκ µέρους τῆς ΟΕΛΜΕΝΗ ὅσον καὶ τῆς Κυδερνήσεως. Διατελοῦμεν μετὰ πάσης τιμῆς. Διὰ τοὺς μαθητὰς τοῦ Παγκ- Οἶκον. Λυκείου Λευκωσίας Ν. Ζαμπακίδης (Πρόεδρος) ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΡΦΟΥ Εντιμοι Κύριοι, Οἱ μαθηταὶ καὶ αἱ µαθήτριαι τοῦ Α΄ Γυμνασίου Μόρφου γγῶ: ῥρίζοντες τὰ δίκαια αἰτήματά σας καὶ ἀνησυχοῦντες διά τὰς ἐπιπτώσεις τὰς ὁποίας θὰ ὑπο: στοῦν ἀπὸ τὴν παροῦσαν ἀπερ- γίαν διαρκείας τῶν καθηγητῶν ἀπαιτοῦν καὶ εὔχονται ὅπως ἑ- ξευρεθῇ ταχέως συμδιδαστικἡ λύσις. Διατελοῦμεν μετά τιμῆς, Τὸ Μαθητικὸν Συμθβούλιον τοῦ Α΄ Γυμνασίου Μόρφου, δεΆτιον Οδ 1 Ἡ 1Κ ΠλπαμιλξιαβηΣ” Ὑπεόύθυνος ᾿Εκδόσεως Α. Ὑπεύθυνος Συντάξεως Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΗΠΗΣ Συντακτικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ Κ. ΚΟΡΕΛΛΗΣ Α. ΛΑΔΟΜΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΛΡΙΟΣ --ΜΑΊ0Σ 1972 ΕβΤΟΣ Ἡ) - ΑΒ ΦΥΑΔΟΥ 14 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 20 ΜΙΛΕΣ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΛΙΛΕΥΣΕΟΣ ΚΥΠΡΟΥ «Θὰ πολεμήσουμε στὰ σπίτια καὶ στοὺς δρόμους, θὰ πολεμήσουμε στὰ θουνὰ καὶ στὰ λαγκάδια, θὰ πολεμήσουμε στοὺς αἰθέρες καὶ στὶς θάλασσες... ἡ ᾽Αγγλία δὲν παραδίδεται, θὰ νικήση». Αὐτὸ περίπου διεκήρυττε ὁ Πρω- θυπουργὸς τοῦ πολέμου στὴ Μεγάλη Βρεττα- νία μετὰ τὴ πτώση τῆς Γαλλίας. Τὰ λόγια αὐτὰ φέρνουμε κι’ ἐμεῖς σήµε- ρα στὴ µνήµη µας καὶ διακηρύττουµε μὲ ὅ- λη τὴ δύναμη τῶν πνευμόνων µας ὅτι θὰ ἆ- γωνιστοῦμε ἐνάντια αὲ κάθε προκατάληψη γιὰ τὸν ἐκπαιδευτικό, θὰ πολεμήσουμε τὴν ὁ- πάρχουσα στὴν κοινωνία ἰσορροπημένη ἆτα- ξία, θὰ κτυπήσουµε τὴν «νενομοθετηµένη ἆἀδι- κία», θὰ ἐπιμένουμε στὴν ἐπιθολὴ ἴσης καὶ δι- καίας µεταχειρίσεως ὅλων. Όσο κι’ ἂν μᾶς κρατήσῃ μακρυὰ ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἡ τακτικὴ τῆς ἐπισήμου πλευρᾶς ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγῶνα µας πέρα ἀπὸ τὶς ἐπιτροπὲς τῆς Κυθερνήσεως ὅπου ἐξαντλήσαμε κάθε διαδι- καστικὸ μέτρο, θὰ µεταφέρουµε τὸν ἀγῶνα μας στὶς στῆλες τῶν ἐφημερίδων, θά ὀργανώ- σουµε πορεῖες διαμαρτυρίας, θὰ φθάσουμε στὴν ἀπεργία πείνης καὶ θὰ .στήσουµε τὸ λη- µέρι µας στὴν ψυχἠ κάθε ἀνθρώπου ποὺ ἆᾱ- γαπᾶ τὸ δίκαιο καὶ ἐκτιμᾶ κάθε ἀγῶνα γιὰ τὶς ἀρχὲς καὶ προὐποθέσεις ποὺ συνθέτουν τὴν ζωὴ ἐπάνω στὸν πλανήτη µας. Ὅσες ἐπιπτώσεις κι’ ἂν ἔχη σὲ μᾶς ἕνας µακροχρόνιος ἀγώνας, ὅσες στερήσεις καὶ θυσίες ἂν χρειαστῃ νὰ ὑποστοῦμε, ἐμεῖς θὰ κρατήσουμε τὸν ἀγῶνα γιατὶ ΠΡΕΠΕΙ νὰ τὸν κρατήσουμε. Δὲν θἀ πεινάσουµε. Εἶναι λυπηρὸ γιατὶ ᾱ- κούστηκε κι αὐτὸ σὰν Ψίθυρος στοὺς δια- δρόμους καὶ τὰ κυθερνητικὰ γραφεῖα ὅτι θά τοὺς ἀφήσουμε νὰ πεινάσουν καὶ νὰ γυρί- σουν μόνοι τους στὰ σχολεῖα. Δὲν θὰ λυγίσουµε. Γιατὶ σὰν κρωγμοὶ ἆᾱ- κούστηκαν µέλη τοῦ Συµθουλίου Γονέων κά- ποιου σχολείου τῆς Λευκωσίας νὰ λέγουν ὅτι θὰ τσακκίσουµε τοὺς καθηγητές. Δὲν θὰ πεινάσουµε κύριοι ὑπεύθυνοι τῆς κρατικῆς μηχανῆς γιατὶ θὰ πάρουµε δουλειὰ στὶς οἰκοδομές, θἀ ἐργαστοῦμε στοὺς σταθ- μοὺς θενζίνης, θὰ γίνουμε ὑπάλληλοι σὲ κα- ταστήµατα, θὰ προσληφθοῦμε σὲ διάφορες ἐ- πιχειρήσεις, θὰ µοχθήσουµε στὶς ἀγροτικὲς ἐργασίες. Τὸν ἐπιούσιον θὰ τὸν ἐξασφαλίσουμε. Ἕνα µόνο ἐρώτημα ἂς μᾶς ἐπιτραπῆ. Μὲ τὴν πλήρη ἰσοπέδωση, τὴν ἀταραξία τῶν νεκρῶν, τὴν ἀνυπαρξία κάθε πνευματικῆς ἆ- νάτασης τόσο γιὰ τὸ παρὸν ὅσο καὶ γιὰ τὸ μέλλον μποροῦν οἱ ὑπεύθυνοι καὶ μαξδὶ μ᾿ αὖὐ- τοὺς κι’ ἡ κοινώνία ὁλόκληρη, ποὺ μὲ τὴ σιω- πή της ἀφήνει νὰ προχωροῦμε σ᾿ αὐτὴ τὴν κα- 0ΘΟΑ ΠΟΛΕΜΗΞΟΥΜΕ τεύθυνση, μποροῦν νὰ μᾶς ποῦν ἐπαναλαμθά- νουµε ποῦ ὁδηγούμαστε Πιστεύουμε πὼς ὁ- δηγούµαστε στὴν πεῖνα τὴν πνευματικὴ ὅμως κι’ ὄχι τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Ό,τι φτιάξαμε µέ- χρι τώρα, ἐρχόμαστε νὰ τὸ διαλύσουµε γιὰ τὸ «ΟΧΙ ἐκεῖνο τοῦ Χόπκινσον. Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ δὲν θὰ λυγίσουµε. Γιατὶ ἐνδυναμωνόμαστε ἀπὸ τὸ δίκαιο τοῦ ἀγῶνα μας, γιατὶ μεταφέρουμε στὴν πράξη ἐκεῖνο γιὰ τὸ ὁποῖο κάποτε ὁρκιστήκαμε, ἐκεῖνο ποὺ χρόνια τώρα διδάσκουµε στὴν ἔδρα. Γιατὶ ἔ- χουμε κατανοήσει πὼς ὁ ἀγώνας µας δὲν γί- νεται γιὰ τὸ σήµερα ἀλλά γιὰ τὸ µέλλον. Ὁ ἀγώνας µας δὲν διεξάγεται γιὰ τὸν ἐκπαι- δευτικὸ ποὺ εὑρίσκεται σήµερα στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ συνόλου ποὺ ἀγωνιά, ἀλλὰ γιὰ τὴν κοινωνία ὁλόκληρη καὶ µάλιστα γιὰ τὸ μέλλον της. τος Οἱ συνάνθρωποί µας, ὁ νομοθέτης κι’ ἡ ἴ- δια ἡ Κυθέρνηση δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀφήσουν νὰ πέσουµε ἀπὸ τὸ θάθρο ποὺ ἀγῶνες μακρᾶς σειρᾶς ἐτῶν μᾶς ἀνέθασαν. Γιατὶ ἂν συνέ- 6αινε τοῦτο κι ὁ ἐκπαιδευτικὸς μὲ κατεθα- σµένο τὸ κεφάλι, χωρὶς τὴ γνωστὴ εὐψυχία, μὲ τὸ πνεῦμα νὰ τυρθάζη περὶ τὰ ἀνθρώπι- να, ἔμπαινε στὴν τάξη -- μηχανὴ πιὰ αὐτὸς -- πῶς θὰ μποροῦσε νὰ διαπλάση τὶς ψυχὲς τῶν νεαρῶν τροφίµων τῶν σχολείων, νὰ διδάξη τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ δίκαιον, τὴν πίστη στὸν ἀν- θρώπινο προορισμὸ ποὺ ὁδηγεῖ πέρα ἀπὸ μιὰ ζωὴ σερνόµενη στὴ γῆ, πῶς θὰ μποροῦσε τέ- λος νὰ διδάξῃ τὴν ἀφοσίωση στὴν πατρίδα, τὴν πίστη στὸν Θεὸ καὶ στὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ κάνη ζωὴ τὶς ἀρχὲς ποὺ διέπουν τὸ εἶναι µας ἀπάνω στὴ γἢ. Εἶναι φανερὸ πὼς ὅταν ἐξουδετερωθοῦν αὐτὲς οἱ κινητήριες δυνάµεις ἀπὸ τὴν ψυχὴῆ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καὶ δὁασιλέψη ἡ πίκρα, ἡ ἀπογοήτευση καὶ ἡ πλήρης ἐξουθένωση, τό- τες ἐργασία οὐσιαστικὴ στὰ σχολεῖα θὰ εἷ- γαι ἀδύνατο νὰ γίνη. - Εἶναι 6έθαιο γιὰ μᾶς πὼς τὴ μορφὴ αὐτὴ τῆς ἐργασίας δὲν τὴν προτιμοῦν οἱ χιλιάδες τῶν μαθητῶν, οἱ σημερινοὶ κι αὐριανοὶ γο- γεῖς κι ἀκόμα πιστεύουμε πὼς πρέπει νὰ τὴν ἀπεχθάνονται οἱ ὑπεύθυνοι τῆς κρατικῆς µη- χανῆς. Γι αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο ἡ Κυθέρνηση νὰ παραμείνη ἀμετακίνητη ἀπὸ τὴν ἀρχική της θέση ὅτι τὸ ζήτημα τῶν καθηγητῶν «εἶναι κλειστό». ᾿Αξίώση τῶν μαθητῶν, τῶν γονιῶν, τῶν ὀργανωμένων ὁμάδων καὶ τάξεων καὶ γενι- κἁ τοῦ συνόλου ποὺ ἀγωνιᾶ γιὰ τὸ αὔριο εἷ- ναι: Ὁ καθηγητῆς νὰ μὴ πεινάσῃ, νὰ μὴ λυ- γίσῃ. ὰ Ὥτ ΟΥΝΕΣ.ΙζΟ εἔναντι τῶν ἐιπποαισδευσεασιτων Σοθαρὰ ἀνισότης μεταξὺ τῶν καθηκόντων καὶ τῶν εὐθυνῶν ποὺ ἀνατίθενται εἰς τοὺς ἐκπαιδευ- τικοὺς καὶ τῶν παρεχοµένων εἰς αὐτοὺς µέσων διὰ τὴν ἐκπλήρωσίν των. -- ᾽Ανάγκη θελτιώσεως τῆς ἐπαγγελματικῆς θέσεως καὶ τῆς καταρτίσεὠς των. -- Ὁ ἐξωσχολικὸς ρόλος. -- Πνευματική, ἠθι- κἡ καὶ πολιτική ἀνεξαρτησία τῶν ἐκπαιδευτικῶν. - ᾽Απαραίτητος ἡ συμμετοχή των εἰς τὴν λῆψιν ἀποφάσεων ἀφορωσῶν τὴν ἐργασίαν των. , ος τῆς «Ἐλευθερίας», Τετάρτη ὃ Νοεμόρί- ου 1966, κατὰ µετάφρασιν τοῦ κ. Γ. Παπακυρια- κοῦ). Κατὰ τὴν διάρκειαν προσφάτου εἰδικῆς διακυθερνητικῆς διασχέψεως, συγκληθείσης ὑπὸ τῆς Οὐνέσχο εἰς τὰ ἓν Παρι- σίοις Κεντρικὰ Γοαφεῖα αὐτῆς, ἐνεκρίθη ὑπὸ μορφὴν Διε- θνοῦς Συστάσεως «Καταστατικὺὸς Χάρτης» τῶν ἐχπαιδευτι- Τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ τῆς Οὐνέσκο κ. ΕΕΝΕ ΜΑΗΕΟ Σνστάσεως, ἐγχριθείσης ὑπὸ τῶν ἀν- χωρῶν, τονίζεται ποία πρέπει νὰ εἷ- χοινωνική καὶ οἰκονομικὴ θέσις τῶν κῶν. Διὰ τῆς ἐν λόγῳ τιπροσώπων 80 σχεδὸν γαι ἡ ἐπαγγελματική, ἐκπαιδευτικῶν. Ὁ. Καταστατιὸς Χάρτης τῶν Ἐκπαιδευτικῶν εἶναι προϊὀν μακρῶν μελετῶν καὶ ἀνταλλαγῶν ἀπόψεων γενοµένων ὑπὸ τῆς Οὐνέσκο καὶ τῆς Διεθνοῦς ᾿Οργανώσεως Ἐογασίας, τῇ θοηθεία ἄλλων διεθνῶν, κυθεονητικῶν καὶ μὴ κυθεργητι- κῶν ὀργανώσεων, ὡς καὶ ὀργανώσεων ἐκπαιδευτικῶν. Καΐτοι ἡ Σύστασις δὲν θὰ εἶναι νομικῶς δεσµευτικἡ διὰ τὰς συμμορφουμένας πρὸς αὐτὴν Κυθερνήσεις, ἐν τούτοις θὰ θοηθήσῃ τόσον τὰς ἐν λόγῳ Ἐυθερνήσεις, ὅσον καὶ τὰς ὁρ- γανώσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν εἰς τὰς προσπαθείας των πρὸς θελτίωσιν τῆς ἐπαγγελματικῆς θέσεως χαὶ τῶν ὅρων ἐργασίας --- ἐπίσης δὲ καὶ τῆς ἐπαγγελματικῆς ἵκανότητος --- διὰ τοῦ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Φαν ΣΕΛΙΔΑ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Πέμπτη 18.5.72 Ἡ ἠξιολύγησις τῶν ἐκπαιδευτικὼν 2Αξ. Κύριε Διευθυντά, Οἱ καθηγηταὶ ᾿᾽Ανωτέρας, Μέσης καὶ Τεχνικῆς Ἓκπαι- δεύσεως ἀπεργοῦν ἀπὸ τῆς 1ης Μαΐου. ἝἛνα, τὸ θασικώτερον ἴσως ἐκ τῶν αἰτημάτων τῶν Ἐκπαιδευτικῶν ᾿Οργανώσεων Ἄ- πῆοξεν ἀνέκαθεν τὸ θέµα τῆς ἀξιολογήσεως τῆς θέσεως καὶ προσφορᾶς τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ εἰς τὴν κοινωνίαν. Δι αὐτὴν τὴν πολύμορφον προσφοράν του, ἐνδοσχολικὴν καὶ ἐξωσχολικήν, δὲν ζητεὶϊ ὁ ἐκπαιδευτικὸς εὐνοϊχωτέραν µμεταχείρισιν ἔναντι τῶν συναδέλφων του εἰς τὴν Κυθερνητικὴν ὑπηρεσίαν. Ζη- τεῖ ἁπλῶς ἴσην µεταχείορισιν διὰ νὰ μὴ αἰσθάνεται ἀδικημένος καὶ πικραμένος. Τὸ γεγονὺς ὅτι οἱ ἐπιστήμονες ἐκπαιδευτικοὶ ἀδικοῦνται ἀμειθόμενοι θάσει τοῦ νῦν ἰσχύοντος µισθολογίου ἔναντι συνα- δέλφων των εἲς ἄλλα Κυθερνητικἁ τμήματα, θὰ ἐπιχειρήσω- μεν νὰ ἀποδείξωμεν δι’ ἀριθμῶν, ἄνκαι εἶναι πανθομολογού- µενον. Αλλωστε ὑπάρχουν πλεῖστοι ὅσοι πρώην ἐκπαιδευτι- οί, οἱ ὁποῖοι μὲ πρώτην εὐχκαιρίαν µετεπήδησαν εἰς ἄλλα Κι- 6ερν. τµήµατα, καλῶς ὑπολογίσαντες τὸ οἰκονομικὸν συµφέ- ϱον των, ἔστω καὶ ἂν ἐπρόκειτο νὰ θυσιάσουν τὰς πολυθοιὶ- λήτους «μακράς» διακοπὰς τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Δύο γεωπόνοι μὲ τὰ αὐτὰ προσόντα προσλαμθάνονται εἰς ἡλικίαν 96 ἐτῶν εἰς τὴν Κυθερνητικὴν ὑπηρεσίαν, ὁ εἷς εἰς τὸ 'Ὑπουργεῖον Γεωργίας καὶ Φυσικῶν Πόρων καὶ ὁ ἕτερος εἰς τὸ “Ὑπουργεῖον Παιδείας, ὡς καθηγητής. Ἐὰν ἀμφότεροι ἆ- κολουθήσουν τὴν ἰδεώδη διὰ τὴν σταδιοδροµίαν των ἐξέλιξιν, θὰ παρατηρήσωµεν τὰ κάτωθι: ὍὉ. πρῶτος θά διορισθῆ ὡς ἨῬοηθὸς ΓεΩργ. Λειτουργὸς ἐπὶ τῆς χλίµακος 16 (41.014Χ56 --- 1.502Χ49 --- 1,944), εἰς τὸ 6ο0ν ἔτος τῆς ὑπηρεσίας (ἢ καὶ ἐνωρίτερον) θὰ προαχθῆ εἲς Γεωργ. Λειτουργὸν Β΄ καὶ θὰ τεθῆ ἐπὶ τῆς κλίµακος 19 (41930Χ48 -- 1666Χ 54 --- 1614) Ἡ ὁποία εἶναι συνδεδυασµέ- γη μὲ τὴν κλίµακα 58 (51,614ΧΤ2 --- 1969 ΧΤ8 --- 9.196) τοῦ ΓεΩΡΥ. Λειτουογοῦ Α΄, Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι εἲἷς τὸ 28ον ἔτος τῆς ὑπηρεσίας του θὰ φθάση τὴν ἀνωτάτην θαθµίδα τῆς κλί- µαχκος δηλ. 29.196, Τὸ σύνολον τῶν ἀπολαθῶν του µέχρι τῆς ἀφυπηρετήσεώς του, μὴ ὑπολογιζομένου τοῦ τιµαρ. ἐπιδόμα- τος, θὰ εἶναι {59,000 περίπου. ὍὉ. δεύτερος ὡς καθηγητής θὰ τεθῇ ἐπὶ τῆς ἡἈλίμαχος Β10 (4912Χ50 ---1,089Χδ6 ---1,428), εἰς τὸ Τον ἔτος θὰ λά- όη τὴν κλίµακα Β15 (41,104Χ56 --- 1488), εἰς τὸ 10ον ἔτος θὰ προαχθῆ εἰς Ἑ. Διευθυντὴν μὲ τὴν χλίµαχα Β18 (41.296 Χδ6θ --- 1404Χ48 --- 1,048), εἰς τὸ 15ον θὰ γίνη Διευθυντὴς Β΄ μὲ τὴν κλίμακα Ὦ]14 (41 440Χ48 --- 1684Χ60 --- 1644) καὶ εἲς τὸ 16ον Διευθυντῆς Α΄ μὲ τὴν χλίµακα Β16 (3 1590Χ60 --- 1116). Βὶς τὸ 20ὸν ἔτος θὰ φθάσῃ τὴν ἀνωτάτην θαθμίδα δηλ. 41,116. Τὸ σύνολον τῶν ἀπολαθῶν του µέχοι τῆς ἀφυπη- ρετήσεώς του θὰ εἶναι ἆ50.200θ περίπου, μὴ ὑπολογιζομένου τοῦ τιµαρ. ἐπιδόματος. )Αλλ’ ἡ εἰκὼν παρουσιάζεται πολὺ χειροτέρα, ἂν ἀναλο- γισθῆ κανεὶς ὅτι ἐνῷ τὰ 9060 τῶν ἐπιστημόνων εἰς τὸ Ὕπουορ- γεῖον Γεωργίας ἔχουν τὴν δυνατότητα ἀργὰ ἢ γρήγορα νὰ φθάσουν τὴν ἀνωτάτην θαθμίδα τῆς χλίµαχκος 98 42,196, τὰ 9065 τῶν καθηγητῶν θὰ μείνουν στάσιµοι εἰς τὴν ἀν. θαθµμί- δα τῆς κλίµαχκος Β125 δηλ. 31.488. Μόλις τὸ 1060 τῶν κα- θηγητῶν θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ποοαχθοῦν εἰς Ὦ. Διευ- θιυντὰς καὶ ἔνιοι ἐξ αὐτῶν νὰ προχωρήσουν εἰς Διευθυντὰς. Τὸ σύνολον τῶν ἀπολαθῶν ἁπλοῦ καθηγητοῦ εἶναι μόλις 345. 600, Ἐν τῶν ἀνωτέρω κατεφάνη ἢἡ ἄνισος µεταχείρισις Ἡ ὅὃ- ποία εἶναι πολὺ σαφῶς εἲς θάρος τῶν ἐκπαιδευτικῶν. 'Ἡ δὲ διαφορὰ εἰς τὸ σύνολον τῶν ἀπολαθῶν θὰ εἶναι ἀκόμη µεγα- λυτέρα ἐὰν ληφθῆ ὑπ ὄψιν καὶ τὸ τιμαριθμικὸν ἐπίδομα τὸ ὃ- ποῖον ἔφθασε σήμερον εἰς τὸ 2060 περίπου ἐπὶ τοῦ θασικοῦ µι- σθοῦ. ᾽Αλλ’ ἐρωτᾶται ἐπὶ πλέον, ποῦ εὑρίσκεται τὸ δίκαιον ἐ- πιστήµονες, πολλάκις ἄνευ διευθυντικῆς τινος εὐθύνης, νὰ λαμµ- θάνουν θασικὸν μισθὸν 32,196 ἐτησίως, οἳ δὲ Γυµνασιάρχαι Α΄, διευθύνοντες σχολεῖα μὲ δῦ---ῦ0 καθηγητάς, ὅθ00---1.500 μαθητὰς καὶ ἄλλον προσωπικὸν νὰ λαμθάνουν µόνον 41.ΤΤ0 (ἄν. θαθµίδες ἀντιστοίχων Χλιμάκων --- διαφορὰ 3490 ἄνει τιµαο. ἐπιδόματος). . ἛἘξ ἄλλου ἀπὸ µίαν πρόχειρον ἔρευναν τῶν ὑφισταμένων θέσεων εἷς τὸ 'Ὑπουργεῖον Γεωργίας ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ εἰς τὸ “ΎὝ- πουργεῖον Παιδείας ἀφ᾽ ἐἑτέρου, παρατηροῦμεν τὰ ἑξῆς (Προῦπ. 1919): 1) Ὑπουργεῖον Γεωργίας καὶ Φυσικῶν Πόρων: Γεν. Δι- ευθυντὴς (κλῖμαξ ο8 --- ἄν. θαθμὶς 29.916). α) Τμῆμα Γεωργίας: 1 Διευθυντὴς Γεωργίας (κλ. Ρ--- ἄν. 6. 49,19). 1 Ἑ. Διευθυντῆς (κλ. 24 --- ἄν. 6. 59.540). 96 Γεωργ. Λειτουργοὶ, Ἐτηνοτροφικοὶ Λειτουργοὶ, ἹΜηχανι- κοὶ Διατηρήσεως Ῥδάφους (συνδ. χλίµακες 19 μαἱ 98 --- ἀν. 6. 39,196). ϐ) Ετηνιατρικαὶ “Ὑπηρεσίαι: 1 Διευθυντῆς (κλ. 26 --- ἀν. 6. 99,669). 125 ἄτηνιατο. Λειτουργοὶ (συνδ. κλίμακες 19 καὶ 29). γ) Ἑμῆμα Δασῶν: 1 Διευθυντῆς (κλ. 91). 1 ἙΒ. Διεύθυν- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ δαν ΣΕΛΙΛΑ ΣΕΛΙΣ 6 } Συνέχεια ἐκ τῆς 5ης ΣΕΛΙΔΟΣ ἀπόφασις. Ἰοοειδοποιητινὴ ἀπεργία αὔριον καὶ µεθαύρι- ον 94 ναὶ 55 τρέχοντος. ᾽Α- πὺ τῆς Δευτέρας θης Μαΐου ἀπεογία διαρχείας ἐὰν ἓν τῷ μεταξὺ δὲν ὑπάοξη θετι- κὸν τι ἓχ µέρους τῆς Κυθερ- γήσεως. ᾿Αναστολὴν ἢ λύσιν τῆς ἀπεργίας θὰ ἀποφασίση μόνον ᾗ Γενικὴ Συνέλευσις. πὲρ τῆς ἀνωτέρω ἀποφά- σεως ἑψήφισαν 669, ἐγαντί- ον ἐψήφισαν 58 καὶ 4 ἔροι- Έαν λευκήν ψῆφον. Τὸ Κ.Δ.Σ. τῆς :ΟΕΔ.- ΜΕΚ θέλει νὰ πιστεύη ὅτι ἡ Κυθέρνησις θὰ ἐπδιώξη νὰ ἐμμεταλλευθῆ τὸ µεσοδιά- στηµα μεταξὺ τῶν προειδο- ποιητικῆς καὶ τῆς ἀπεργίας διαρχείας. Ἐν πάσῃ Ἅπερι- πτώσει οἱ ἐκπαιδεντικοὶ διὰ τὰς δυσμενεῖς ἐκ τοῦ ἀγᾶ- γος ἐπιπτώσεις ἐπὶ τῆς παι- δείας ἐν γένει οὐὗδεμίαν εὖ- θύνην φέρουν ἀκεραίαν δὲ τὴν φέρει ἡ Κυθέρνησις. 24/4/12 Τὸ Κ.Δ.Σ. τῆς ΟΒΑΜΕΚΕ ἀνακοινεῖ, ὅτι συμφώνως καὶ πρὸς πληροφορίας τῶν κα- τὰ τόπους Ἐπαρχιακῶν Συµ δουλίων ἡ ἀπεογία ἐσημείω- πε πλήρη ἐπιτυχίαν. Απαν- τα τὰ σχολεῖα Μέσης Ἐκ- παιδεύσεως παρέμειναν Χλει- στά. Τὴν ποωῖαν τῆς σήμερον συνηντήθησαν τὰ 3Συμθού- λια τῆς ΟΕΛΜΕΚ καὶ ΟΛ- ΤΕΕ καὶ ἀντήλλαξαν ἀπό- ψεις ἐπὶ τοῦ ἀρξαμένου ἆ- ψῶνος. ᾿Απεφασίσθη ὅπως ἐκ τῶν Τραμματειῶν τῶν δύο Οργανώσεων κΧαταρτι- σθῆ ἐπιτροπὴ ἐπαφῆς διὰ τὴν µεθόδευσιν τοῦ ὅλου ᾱ- γῶγος. Ἐν τῷ μεταξὺ κατέφθα- σαν εἷς τὰ γραφεῖα τῆς ΟΕΛΜΕΚ τὰ κάτωθι τηλε- γραφήματα συμπαραστάσε- ος:--- 1. Σουντεχνία Ἐπιθεωρη- τῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Κύπρου συμπαρίστατα ὅλο- ψύχως εἰς δίκαιον ἀγῶνα ΟΒΛΜΕΚ πρὸς ἐπίλυσιν ᾱ- πὸ μακροῦ ἐκκρεμούντων αἷ- τηµάτων τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ ἄρσιν ἀνίσου µεταχειρί- σεώς τών ἕναντι ἄλλων ἡὗ- παλλήλων διὰ ἀποκαταστά- σεὼς τούτων εἲς ἁρμόξου- σαν θέσιν. Πρόεδρος ΚΩΣΤΑΣ Χ’’ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Γοαμματεὺς ΜΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Σ ϱ. ΕΦΕΚ ᾿Αθηνῶν συµ- παρίσταται ὁλοψύχως εἰς δί- χαιον ἀγῶνα δι ἐπίλυσιν αἷ- τηµάτων σας. ΕΦΕΚ ΑΘΗΝΩΝ 8. Ὁμοσπονδία Ἐθνικῶν Φοιτητικῶν Ενώσεων συµ- παρίσταται εἰς δίκαιον ἀγῶ- να σας, ἆγὼν σας εἶναι καὶ ἴδιχός µας ἁγών. Πρόεδρος ΟΕΦΕΚ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ΄’΄’' ΠΙΕΡΑΣ 4. Διευθυντῆς καὶ καθη- γηταὶ ΟΒΑΜΜΑΚ 50ΗΟΟΙ, γα ΟΥΡΕῦΣ5 ΟΟΙΙΕΟΕ συµ- παρίστανται δίκαιον ἀγῶνα ΟΕΑΛΜΕΕΚ εὐχόμενοι αἰσίαν ἔκδασιν, ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΕ 25/4/17 Ἡ Ομοσπονδία Άειτους- γῶν Μέσης ὙἘκπαιδεύσεως Ἑλλάδος, ἐκπροσωποῦσα τὸ σύνολον τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Μέσης Παιδείας ἀπέστειλε ποὺς τὴν ΟΒΛΜΕΚ τὸ ἆ- κόλουθον τηλεγοάφηµα:--- Σήσσωμος ὁ ὠργανωμέ- γος λάδος τῶν Λετουργῶν Μέσης ὙἘκπαιδεύσεως τῆς Μητρὸς Πατρίδος ἐκφρά- ζων αἰσθήματα ἀδελφικῆς ᾱ- γάπης καὶ ἀλληλεγγύης δι- αδηλώγει τὴν ὁμόθυμον συµ- παράστασίν του εἰς τὸν δί- καιον ἀγῶνα τῶν ἁἀδελφῶν μαθηγητῶν τῆς Κύπρου τῶν ὑπηρετούντων τὰ ἐθνικὰ ἵ- δεώδη τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ εὔχετω πλήρη ἱκανοποίησιν τῶν δικαίων αἰτημάτων των ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Παιδείας καὶ τοῦ Κυπριακοῦ Ελληνισμοῦ. Διὰ τὸ Διοικητικὺὸν Συµ- θούλιον τῆς Ο.Λ.Μ.Ε. Ὁ Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΚΛΗΛ «Ὁ Γεν. Γραμματεὺς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ Τηλεγράφηµα συµπαρᾶ- στάσεως ἀπέστειλε σῆμερον καὶ ἡ Συντεχνία Ἐπιθεωρη- τῶν Στοιχειώδους ὨἘκπαι- δεύσεως Κύπρου. Οργάνγωσις ἸἘπιθεωρη- τῶν Στοιχειώδους Ἐκπαι- δεύσεως συμπαρίσταται δί- καιον ἀγῶνα σας. Ὁ Πρόεδρος Δ. ΔΟΣΖΙΛΗΣ Ἐν τῷ μεταξὺ καὶ σήµε- ϱον τελευταίαν ἡμέραν τῆς προειδοποιητικῆς ἀπεργίας ἅπαντα τὰ Δημόσια 3 χολεῖα Μέσης παρέμειναν χλειστά, ὡς ἐπίσης καὶ ἡ Παιδαγώ- γικὴ ᾽Ακαδημία οἱ καθηγη- ταὶ τῆς ὁποίας εἶναι µέλη τῆς Ο.Β,Λ.Μ.ΕΒ.Ε. 27/4/12 Μέλη τῆς Τραμμµατείας τῆς ΟΕΛΜΕΚ καὶ ΟΛΤΕΚ συνηντήθησαν σήμερον τὸ ἀπόγευμα μὲ τὴν ἐπιτροπὴν Παιδείας τῆς Βουλῆς τὴν ὁ- ποίαν κατετόπισαν ἐπὶ τῶν αἰτημάτων τῶν ἔκπαιδευτι- κῶν. Ἡ ἐπιτροπὴ Παιδείας τῆς Βουλῆς ἡ ὁποία ἐγνώριζε ἐξ ἰδίας πείρας τὰ ἐκπαιδευτι- κἁ προθλήματα εἴτε ὡς ἐκ- παιδευτικοὶ καὶ εἴτε ὡς µέ- λη ἐπιτροπῆς παιδείας τῆς ποτὲ Γοινοτικῆς Βουλῆς, εἴ- τε ὡς µέλη Σχολικῶν Ἓ- φοριῶν, ἔδειξε κατανόησιν καὶ ἀνέλαθε τὴν συνέχισιν τῆς σημερινῆς προσπαθείας κατὰ τὴν προσεχῆ Ἐρίτην ὅ- τε τὰ µέλη της θὰ κατατο- πισθοῦν ἐπιπροσθέτως καὶ ἡ- πὸ τῶν ἁρμοδίων τῆς ἕΚυ- θερνήσεως. , ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΠΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΔΙ ΑΜΝΑΘΕΩΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ . 4 Ἐξοχώτατον, Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν, Ἐνταῦθα. Κύριε 'Ὑπουργέ, Τὸ ΔΛιοικλτικὺν Συμθού- λιον τῆς ἡμέρας ᾿Οργανώ- σεως μµελετῆσαν τὴν ἡμετέ- ραν ἐπιστολὴν ὑπὸ ἥἡμερομη- γίαν 18.4.15 παρατηρεῖ τὰ ἆᾱ- πόλουθα: Ἐνῶ ἡ ὡς ἄνω ἐπιστολὴ τιτλοφορεΐῖται «αἴτημα τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὀργανώσεων δυ ἀναθεώφησιν τοῦ µισθο- λογίου» οὐδαμοῦ ἀναφέρεται εἲς αὐτὴν ὅτι ἡ συσταθεῖσα εἰδικὴ ἐπιτροπὴ θὰ µελετή- ση τὸ αἴτημα τῆς ἀξιολογή- σεῶς --- µισθολογίου ὡς τοῦ- το ἐτέθη δι’ ὑπομνήματος τῆς ΟΕΛΜΕΕ ἡμερ. 98.19.11. )Αλλ’ ἀνεξαρτήτως τοῦ ἆ- γωτέρω θέματος οὐσίας Ἡ ὑπὸ ἀπάντησιν ἐπιστολὴ πει- ρᾶται νὰ θέση ὑπὸ τὸν γνῶ- στὸν µανδύαν τῶν ἑλληνικῶν κφαλενδῶν καὶ τῆς ἆναθλητι- κότητος τὴν «μελέτην διὰ τὴν ἀναδιοργάνωσιν καὶ τὸν ἐκσυγχρονισμὸν τῆς Δημοσί- ας Εκπαιδευτικῆς 'Ὑπηρεσί- ας» λόγω τοῦ ὅτι «θὰ κατα- θληθῆ προσπάθεια διὰ τὴν συμπλήρωσιν τῆς ὡς ἄνω µε- λέτης ἐντὸς τοῦ 1972», Οἱ ἐχπαιδευτικοὶ ἔγουν δρομολογήσει ἀπὸ τῆς τπα- ρελθούσης Κυριακῆς τὸν ἆ- νένδοτον ἀγῶνα των διὰ δι- καίωσιν ἐντὸς τῶν ἤδη γνω- σθέντων στεγανῶν χρονικῶν πλαισίων. Ἡ προειδοποιητι- κ ἀπεογία ἁπλῶς εἰσήγαγε τὸν ἀπεργιακὸν μηχανισμὸν εἷς τὰς μεταξὺ µας ἐργατι- κἀς σχέσεις αἱ ὁποῖαι µόνον ὑπὸ τὸ ὡς ἄνω απρῖσμα ῥδί- γουν νὰ ἀντιμετωπίζωνται. Ἐν τῶν ἀνωτέρω γκαθί- σταται. σαφὲς ὅτι ἡ συστα- δελτίον ΟΕΛΜΕΚ θεῖσα ἐπιτροπὴ στερεῖται ἡὦ- πὸ τὰς περιστάσεις ἁρμοδιό- τητος καὶ ὡς ἐκ τούτου κη- δόµενοι τοῦ χρόνου µας δὲν προτιθέµεθα νὰ παρακαθή- σωµεν εἰς ἀτελευτήτους συ- ζητήσεις καὶ µελέτας μὲ ὅρ- γανον συμθουλευτικοῦ χαρα- μτῆρος ὅταν πλέον, ὡς ἡ χοι- γη λογικὴ θοᾶ, ἔφθασεν ἡἣ ὥρα ἀποφάσεων καὶ ἔργων διὰ τὴν Κυθερνητικὴν πλει- ράν. Δι ἡμᾶς προὺποθέσεις διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν ἑγί- ων. αἰτημάτων τὰ ὁποῖα ὦ- δήγησαν εἰς τὴν κήουξιν τοῦ ἀπεργιαχοῦ ἀγῶνος εἶναι: α) Αμεσος γενική παρα- χώρησις 1550 ἐπὶ τοῦ ὄφι- σταµένου µισθολογίου δι’ ἄρ σιν τῆς ὑπαρχούσης ἀδικίας εἰς θάρος τῶν ἐἔππαιδευτι- κῶν. ϐ) Περαιτέρω τελικὺς κα- θορισμὸς τοῦ ὕψους τῶν ᾱ- πολαθῶν τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἐπὶ τῇ θάσει τῆς ἀξιολογή- σεως. Υγ) Βαθμολογινὴ ἐξέλιξις συμφώνως πρὸς τὴν Ἑλλ. Νομοθεσίαν, ὃ) Τακτὴ προθεσµία συμ- πληρώσεως τῶν διαπραγµα- τεύσεων. ε) ᾽Αναγνώρισις ἆναδρο- μικῆς ἰσχύος πάντων τῶν συμφωνηθησομένων ἀπὸ Ίης Ἰανουαρίου 1912. Παρὰ τὴν γνώµην µερι- κῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Ῥυμθουλίου τῆς ἡμετέρας ᾿Οργανώσεως ὅτι ἡ ὑπὸ ᾱ- πάντησιν ἐπιστολή σας ἔπρε- πε νὰ ἀγνοηθῆ διότι ἦτο ἤ- δη γνωστὸν ὅτι ἐγράφετο ὅ- τε εἶχε συγκληθῆ Γενικὴ Ἀυνέλευσις διὰ τήν 2δην Απριλίου 19125 μὲ μοναδικὸν θέµα τὴν λῆψιν ἀποφάσεως δι’ ἔναρξιν ἀπεργιακοῦ ἀγῶ- γος, ἐν τούτοις διὰ νὰ μὴ θε- ωρήθῶμεν ὅτι ἀρνούμεθα τὸν διάλογον ἀποστέλλομεν τὴν παροῦσαν ἐπιστολήν. Δὲν θὰ δεχθῶμεν ὅμως ἐχμετόλλευ- σιν ἢ παραποίησιν τοῦ πνεύ- µατος ὑπὸ τὸ ὁποῖον ἐγρά- φη. Εὶς περίπτωσιν ἀποδοχῆς τῶν ἀνωτέρω τὸ Διοικητικὸν Συμθούλιον τῆς ΟΕΛΜΕΚ θὰ καλέση Γενικὴν Συνέ- λευσιν καὶ θἀ εἰσηγηθῇ τὴν ἀναστολὴν τῆς ἀπεογίας. Ἐκρίναμεν σκόπιµον νὰ θέσωµεν τὴν συμθιθαστικὴν αὐτὴν πρότασιν διὰ τὴν μή κήρυξιν ἀπεργίας διαρχείας γοουµένου ὅτι τὰ ὑπόλοιπα αἰτήματα θὰ ἀντιμετωπίζων- ται καὶ λύωνται παραλλή- λως. Μετὰ τιμῆς Διὰ τὴν Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. 'Ὁ Πρόεδρος (Α. ΠΑΠΑΜΙΑΤΙΑΔΗΣ) Ὁ Γεν. Γραμματεὺς (Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ) ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 28/4/72 Τὴν 9.50 π.μ. τῆς σήµε- ρον ὁ Πρόεδρος, ὁ ᾽Αντιπρό- εδρος καὶ ὁ Τ. Γοαμματεὺς τῆς ΟΕΔΜΕΚΕ παρέστησαν εἰς τὴν κληθεῖσαν ὑπὸ τοῦ “Ὑπουργοῦ Οἰπονομινῶν συ- νεδρίαν τῆς «Εἰδικῆς Ἐπι. τροπῆς» διἁ τὴν ἀναδιοργά- νῶσιν καὶ ἐκσυγχοονισμὸν τῆς Δημοσίας ὙἛἜνπαιδευτι- κῆς 'Ὑπηρεσίας. ᾿Απὸ ἐπισήμου πλευρᾶς παρέστησαν ὁ 'Ὑπουργὸς Οἱ- χονομικῶν, ὁ 'Ὑπουργὸς Παιδείας, οἱ Γεν. Διευθυνταὶ, τῶν Ὑπουργείου Οἰκονομι- νῶν καὶ Παιδείας, ὃ Διευθυν- τῆς τοῦ Τµήµατος ΊΠροσω- πικοῦ καὶ ὁ Χαρ. ᾿Αρτέμη, ἀπὸ πλευρᾶς δὲ τῶν ὌὌργα- γνώσεων καὶ ἐκπρόσωποι τῆς ΠΟΕΔ ναὶ ΟΔΤΕΚ. , Αἱ ἐκφρασθεῖσαι ὑπὸ τῆς ἐπισῆμου πλευρᾶς ἀπόψεις καὶ θέσεις οὐδόλως διαφέ- ρουν ἐχείνων αἱ ὁποῖαι πε- ριλαμθάνονται εἰς τὴν ἀπὸ Ίθης ᾿᾽Αποιλίου 1915 ἆπο- σταλεῖσαν ἐπιστολὴν πρὸς τὰς ἐκπαιδευτικὰς ᾿Οργανώ- σεις, ὅτι δηλ. ἡ συσταθεῖσα ἐπιτροπὴ θὰ µελετήση , τὴν ἀναδιοργάνωσιν γναὶ ἐκσν. : ο χοονισμὸν τῆς ἨἘκπαιδευτι- γῆς 'Ὑπηρεσίας καὶ ὅτι θὰ καταθληθῆ προσπάθεια διὰ τὴν συμπλήρωσιν τῆς μµελέ- της ἐντὸς τοῦ 1919, Πέραν τῶν ἀνωτέρω µέλος τῆς ἔπι- σήμου πλευρᾶς ἐδήλωσεν ὁ- τι ἐὰν ἡ µελέτη δὲν τελει- ώση µέχοι τέλους τοῦ 1912 θὰ συστήση ποοσωπικῶς νά τεθῆ ἀναδοομικὴ ἰσχὺς ἀπὸ τῆς Ίης Ἰανοναρίου 191511 Οἱ ἐνπρόσωποὶ τῆς ΟΕΔ- ΜΗΚ ἐδήλωσαν ὅτι οὐδὲν θετικὀν καὶ οὐδεμίαν ἀντι- πρότασιν ὑποθάλλει Ἡ Κυ- θέρνησις διὰ νὰ ἀρθῆ ἡ δι- σπιστία τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ ὅτι πρέπει ἡ Ἰυθέρνη- σις νὰ δεχθῆ ὡρισμένας ἀρ- χὰς ὣς προὔποθέσεις διὰ νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν Ἐπι- τροπήν. Κατέθεσαν δὲ καὶ σχετικὸν ἔγγραφον, ἀντίγρα- φον τοῦ ὁποίου ἐπεδόθη καὶ εἰς τὸν “Ὑπουργὸν Παιδείας. Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω καὶ συμφώνως πρὸς τὴν ἀπόφα- σιν τῆς Τενικῆς Συνελεύσε- ως τῆς παρελθούσης Έυρια- γῆς ἄρχεται ἀπεργία διαρ- κείας τῶν καθηγητῶν ἀπὸ τῆς προσεχοῦς Δευτέρας 1ης Μαΐου. Οἱ παθηγηταὶ ἀρχίζουν τὸν ἀγῶνα των μὲ ἀποφα- σιστικότητα, μὲ πίστιν εἰς τὸ δίκαιόν τῶν, ἔτοιμοι διὰ χάθε θυσίαν καὶ μὲ θεθαό- ἵτητα ὅτι θὰ ἐπιτύχουν διότι τὸ δίκαιον πάντοτε ἔπιχκρα- τεῖ. ᾽Απεδείχθη διὰ µίαν ἀκό- μα φορὰν ὅτι ἡ Κυθέρνησις δὲν ἀναγνωρίζει ἐμπράμτως τὴν ὑφισταμένην ἀδιχίαν εἰς θάρος τῶν ἐχπαιδευτικῶν. Μόνον διὰ λόγων εἶναι ποό- θυµοι πάντες νὰ ἐξυμνοῦν τὸν ἐκπαιδευτικόν, τὸ ἔργον καὶ τὴν ποοσφοράν του. Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ζητοῦν ἀπὸ τὴν Κυθέρνησιν νὰ ἆ- ποδείξη ἐμποάκτως τὴν κἆ- γάπην της ὃ καιρὺς τῶν λόγων παρῆλθεν. Διὰ νὰ πεί- ση ὅτι ἀναγνωρίζει τὸ ἔργον των, τὴν εἷς θάρος τῶν ἆᾱ- δικίαν τὴν ὁποίαν ἡ ἴδια Ἡ Κυθέρνησις διὰ λόγων ὅδια- κηρύττει, Χχοειάζονται ἔργα, Μόνον τότε πᾶς τις θὰ ἔχη τὴν πεποίθησιν ὅτι ὁ ἐχπαι- δευτικὸς ἀνήκει εἰς τὴν αὖ- τὴν οἰκογένειαν τῶν Δημοσί- ὢν “Ὑπαλλήλων καὶ τυγχάνη ἐκ. µέρους τῆς Κυύερνήσεως Ξ και τῆς αὐτῆς µερίµνης στοργῆς. Ἐν ἐναντία περιπτώσει, ἀκεραίαν τὴν εὐθύνην θὰ φέρη ἡ Κυθέρνησις καὶ ἂς ἀναλογισθῆ τὰς συνεπείας καὶ τὰς ἐπιπτώσεις ἐπὶ τῆς παιδείας τοῦ τόπου ἐν γένει, 29/4 /12 Χθὲς τὸ ἀπόγευμα καὶ ὅ- ραν 9.50 ἀπογευματινὴῆν ἓ- πραγµατοποιήθη κοινὴ σι- γεδρίασις τοῦ .Δ.Σ. τῆς ΟΕΛΜΕΚΕ μετὰ τῶν ἐπαρχι- ακῶν συμθουλίωγ. Κατ) αὐτὴν ὁ Πρόεδρος κ. ᾿Ανδρέας Ποαπαμιλτιάδης ἐγημέρωσε τὰ µέλη τοῦ Κ.ΛΔ.Σ, καὶ τῶν ἔπαρχια- κῶν ἐπὶ τῶν μεσολαθητικῶν προσπαθειῶν αἲ ὁποῖαι κᾱ- νελήφθησαν ὑπὸ τῆς Τεν. Συνομοσπονδίας Γονέων. Ἐ τόνισε καὶ πάλιν ὅτι ἡ ἀἆνα- θολή τῆς ᾿κτάκτου Γενικῆς Σνελεύσεως τῶν καθηγη- τῶν ὠφείλετο εἷς τὰς χαλὰς ὑπηρεσίας τῆς Τεν. Ἓνυνο- µοσπονδίας Γονέων καὶ µά- λιστα εἰς τὴν διαφανεῖσαν τότε ἐλπίδα ὅτι ἡ Κυθέρνη- σις θὰ προέθαινε εἰς χειρο- γοµίαν πρὸς ἄρσιν τῆς εἰς θάρος τῶν καθηγητῶν ὄφι- σταµένης ἁδιχίας. Παρ) ὅλον ὅτι ἐγγωρίζα- μεν ἀπὸ τὰς μεσολαθητικὰς προσπαθείας͵, ἑτόνισεν ὁὃ κ. Πρόεδρος, ὅτι ἡ Κυθέρνησις ἀπέρριπτε τοὺς ὕρους τοὺς ὑποίους ἡ ΟΡΑΜΕΚΧ ἔθετε διὰ νὰ, ἀρχίση ὃ διάλογος εἷς την «ἐπιτροπὴν δι’ ἀναδιορ- γάνωσιν καὶ ἐκσυγχρονισμὸν τῆς παιδεία ἐν τούτοις πρὸς ἔνδειξιν καλῆς θελήσε- ως γαὶ ἐχτιμήσεως τῆς ποο- :σφορᾶς τοῦ Προέδρου τῆς Σὑνομοσπονδίας Γονέων κ. Χ΄’’ Ἰ᾽Αναστασίου παρουσιά- σθηµεν εἰς τὴν «ἐπιτροπὴν» ἐθέσαμεν καὶ ἐπισήμως τοὺς ὅρους μας ὡς εὐρισκόμενοι ἓν ᾿ἀπεργίᾳ καὶ ἀναμένομεν ἀπο τῃν ἐπίσημον αλευρὰν νὰ ἐπανεχτιμήση τὴν κατά- στασιν καὶ ἐπωμισθῆ τὰς εἰὖ- θύνας της. 'Ἡμεῖς ὡς ἡ ἐν- τολὴ τῆς Ἐντάντου Τενικῆς Συνελεύσεως ποοχωροῦμεν εἰς τὴν δυναμικὴν διεκδίκη- σαν τῶν αἰτημάτων µας. Ὁ ἀγὼν τῶν ἐἔχπαιδευτι- κῶν εἶναι ἀγὼν ὑπάρξεως δὲν δυγάµεθα νὰ εἴμεθα οἱ πτωχοὶ συγγενεῖς εἰς την κυθερνητικὴν µηχανήν, Ἡ συ- γέχισις τῆς ξωῆς δὲν συντε- λεῖται μὲ εὐχὰς καὶ με δη- λώσεις «ἐὰν ἈἎαὶ ὅσα θὰ συμφᾳωνηθοῦν θά ἰσχύουν ᾱ- πὸ 11191115 Χοειάζονται ἔογα. , αι Ὁ κ. Παπαμιλτιάδης ἀνὲ- φερε τὴν κατατόπισιν τῆς Ἐπιτροπῆς Παιδείας τῆς Ῥουλῆς ἡ ὁποία ἤρχισε καὶ θὰ συνεχισθῇ ὑπὸ μελῶν τῆς Γραμματείας τῆς ΟΕΔ- ΜΕΚ. ᾽Ακολούθως ἀντηλλά- γησαν ἀπόψεις καὶ ἐμελετή- θη ἡ µεθόδευσις τοῦ ἄπερ- γιακοῦ ἀγῶνος ὁ ὁποῖος ἄρ- χίζει ἀπὸ τῆς προσεχοῦς Δει- τέρας 1) 6)τ2. Τὰ µέλη τῶν ἐπαρχιακῶν συμθουλίων μετέφεραν τὴν ἀγωνιστικότητα καὶ άποφα σιστικύτητα τῶν μελῶν καὶ διετοάνωσαν τὴν πίστιν τῶν εἷς τὸ δίκαιον τοῦ ἀγῶνος. 1/5/72 Ἠοχισε σήμερον μὲ πλή- ϱη ἐπιτυχίαν Ἡ ἀπεργία δι- αρχείας τῶν καθηγητῶν. “Απαντα τὰ σχολεῖα Μέσης παρέμειναν κλειστὰ οἳ δὲ κχαθηγηταὶ διὰ τῆς στάσεως των ἀπέδειξαν τὴν ἄποφασι- στιχότητα καὶ ἀγωνιστικότη- τά τῶν. Διὰ τοὺς Χαθηγη- τὰς ὁ ἀρξάμενος ἀγὼν εἶναι ἀγὼν ὑπάρξεως, ἀγὼν µέ- χοις ὅτου ἀναγνωρισθῆ ἡ ἀξία των καὶ ἡ προσφορά των. καὶ τοποθετηθοῦν τκοι- γωνικῶς, ἠθικῶς καὶ ὑλικῶς εἷς τὴν θέσιν εἰς τὴν ὁποί- αν ἀνήκουν. Ἐάν, ἀντιθέ- τως, ἠνείχοντο τὴν ὕφιστα- µένην ἀδιχίαν θὰ ὡδηγοῦν- το μὲ μαθηματικὴν ἀκοίθει- αν εἲς τὴν πλήρη ἐξαθλίω- σιν καὶ τὸ χάος. Τὴν πρωΐαν τῆς αὔριον ἡ Γραμματεία τῆς ΟΕΔΛΜΕΚΕ. συναντᾶται ἐκ νέου μὲ τὴν Ἐπιτροπὴν Παιδείας τῆς Ῥουλῆς, τὴν δὲ 4ην μ.μ. πραγματοποιεῖ δηµοσιογρα φικὴν διάσκεψιν εἰς τὴν ὁ- ποίαν ἐκλήθησαν ὕπως ἄπο- στείλουν ἐκποοσώπους γαὶ αἳ ἄλλαι ὀργανώσεις. Ο ΑΓΩΝ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΟΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΡΒΜΗΣΕΩΜ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 1/5/12 Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ τὴν θασικωτέραν κρατικὴν λει- τουργίαν ὁ δὲ ἐκπαιδευτικὸς τὸν θεμελιώδη παράγοντα ὃ- φηλῆς παιδευτικῆς ἀποδόσε- ὥς. Πρὸς πραγµάτωσιν τῶν ἐπιδιωχομένων τελικῶν σχο- πῶν, προθάλλει ἐπιτακτικὸν χρέος καὶ διὰ τὸν ἐμπαιδει- τικὸν καὶ διὰ τὴν Πολιτείαν. Τὸ χρέος ἐπιθάλλει εἷς ἡ- μᾶς νὰ ἐντείνωμεν εἲς τὸ διηνεκὲς τὰς δυνάµεις µας πρὸς αὐτοθελτίωσιν καὶ ἡ- ψηλοτέραν ἑκάστοτε δυνατὴν ἀπόδοσιν. Τὰ χρέος ὅμως ἐ- πιθάλλει ὡσαύτως εἲς τὴν Πολιτείαν νὰ παράσχη εἲς ἡμᾶς καὶ τὴν παιδείαν τὰς ποοὔποθέσεις πρὸς ἐχπλήοσω- σιν τῆς ἀποστολῆς µας. Καλλιεργοῦμεν τὺὸν νέον φυχοπνευματικῶς εἰς τὴν Χοισιμωτέραν περίοδον τῆς ἡλιίας του, σφυρηλατοῦμεν τὸν χαρακτῆρα του, τὸν εἷ- σάγοµεν εἲς τὴν σφαῖραν τῶν αἰωνίων ἀξιῶν, τὸν προετοιµάζομεν ἐν µπολλοῖς διά τὸν ἐπικείμενον ἀγῶνα τῆς ζωῆς. Διὰ νὰ ἐκπληρώ- σωμεν ὅμως τὴν ἀποστολὴν µας πρέπει νά διαθέτωµεν ἓ- πιστημονικὰ καὶ παιδαγώγι- αν ος κά ἐφόδια καὶ νὰ διακατε- χώμεθα ἀπὸ ἐνθουσιασμόν. Ποέπει νὰ ἔχωμεν ηὐξημέ. ΝΟΥ ποινώωνικὸν χὔρος καὶ νὰ περιδαλλώμεθα μὲ στοργὴν καὶ ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὸ ση. γολον τῶν πολιτῶν διὰ νὰ εὐρίσκωμεν τοιουτοτρόπως ἵ- ανοποίησιν γαὶ ἀγακούφισιν ΜΑΙ ΟΣ 1972 εἰς τὸ πολύπλευρον καὶ πολύ. µοχθον ἔργον µας. Ἡ ὑλο. τίµησις ἢ µείωσίς µας, ἀντὶ τῆς προσδοκωµένης ἀἆποχα- ταστάσεώς µας, προκαλεῖ ψυ χικὴν διέγερσιν ἐπιχίνδυνον, Ἡ ἀπὸ συστήµατος ἄρνη- τικη θέσις προχαλεῖ ἀγανά- Ἀτησιν, τῆς ὁποίας τὰς ἐπι. πτώσεις δὲν εἴμεθα ἡμεῖς ποὺ θὰ ἀντιμετωπίσωμεν, Καταθλιπτικαὶ συνθῆχαι ἐργασίας, θεθαρυµένον ὡρά- ϱιον, µόχθος ἐργασίας, ἆπο- λαθαὶ ἐπαιτείας προστίθεν- ται εἰς τὰ τόσα δύσκολα προθλήματα τῆς ζωῆς καὶ τῆς οἴκογενείας ἐνῶ παραλ- λήλως ἢἡ ἀἁστοργία τῆς Πο- Ἀτείας, ἡ δυσµενὴς διάκρι- σις εἰς θάρος µας καὶ ἡ ἀν. τιεκπαιδευτικἡ νοοτροπία µε- ρικῶν ὑπηρεσιῶν μᾶς προχα- λοῦν πικρίαν καὶ ἀπογοήτευ- σιν καὶ ἀγανάκτησιν ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς εἰσύδον μας εἷς τὴν... παιδείαν. . Παραθέτοµεν κατωτέρω μεριλἁ στοιχεῖα. 1. ᾿᾽Απολαθαὶ: Πρέπει νὰ ληφθῆ ὑπ ὄψιν ὅτι ὁ καθη- γητὴς ἀοχίζει νὰ Λλαμθάνη μισθὸν εἰς ἡλικίαν 26 --- 21 ἐτῶν, ἐνῶ ἄλλοι οἱουδήποτε ἐπαγγέλματος ἢ ἀσχολίας, ἀρχίζουν νὰ λαμθάνουν µ. σθὸν ἀπὸ 90 ἐτῶν. Καὶ τοῦ- το διότι διὰ νὰ γίνη καγεὶς καθηγητής, ἐκτὸς τῶν δύο ἐἑτῶν τῆς στρατιωτικῆς θη- τείας χρειάζεται ἄλλα 4--ὔὐ διὰ σπουδὰς εἰς τὸ ἐξωτερι- κὺὸν πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου καὶ περιμένει ἄλλα 2 ἔτη πε- ρίπου µέχοι νὰ διορισθῆ, )Αρχίξει ἑπομένως νὰ λαµ- θάνη μισθὸν εἰς ποοχωρηµέ- γην ἡλικίαν (21 ἐτῶν) καὶ μὲ παθητικὸν 2.000 λιρῶν τοὐλάχιστον, ποσὸν τὸ ὁποῖ- ον ἐξοδεύει κατὰ τὰ ἔτη τῶν σπουδῶν του. Οἱ περισσότεροι ἄνθρω- ποι ἔχουν τὴν ἐντύπωσιν ὅ- τι ὃ καθηγητής ἀμείθεται μὲ παχυλοὺς μισθούς, ὕταν δὲ ἀκούσουν ὅτι ὁ μισθός του εἶναι μισθὸς πείνης δὲν θέ- λουν νὰ τὸ πιστεύσουν. 1δοὺ ποία πραγµατικότης: εἶναι ἡ (δε πίνακα κατωτέρω) ὍὉ Γυµνασιάρχης εἷς ἡ- λικίαν 60 ἐτῶν, κατὰ τὴν ᾱ- Φφυπηρέτησιν του, λἀάμθάνει ἀνώτατον θασικὸν μισθὸν 148 λίρας. », Συνθῆκαι ἐργασίας --- Ὡράριον: Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἔχουν τὴν ἐντύπο- σιν ὅτι ὁ καθηγητής δὲν ἐρ- γάξεται πολύ, ὅτι ἔχει τοεῖς µῆνας τὸ ἔτος ἀναπαύσε- ωςί α.λιπ. ἨΠαραθέτομεν κατωτέρω στοιχεῖα ἀποδειχκνύοντα ὅτι ὁ κπαθηγητὴς ἐξουθενώνεται κυριολεχτικῶς ἐργαζόμενος τθ περίπου ὥφας ἑθδομαδι- αίως. α) Ἡροσφέρομεν ἑθδομα- διαίως διδακτικὴν ἐργασίαν ἀνερχομένην εἰς 98 ὥρας. ϐ) 'Ἡ Παιδαγωγικὴ ἄιε- θνῶς παραδέχεται ὅτι ἡ δι- δακτικἡ ὥρα δέον νὰ ὑπο- λογίζεται εἰς τὸ διπλάσιον τῆς συνήθους ὡριαίας ὑπα]- ληλικῆς προσφορᾶς, διότι ὁ διδάσκων ἀνταποκρίνεται εἰς τὸ ἔργον του ἐπιστρατεύων ὕλας τὰς Ψψυχοπνευµατικας του δυνάµεις. 'Ἡμεῖς ὅμως ὑπολογίζομεν τὴν ἀναγκαίαν προσθήκην εἰς τὸ ἥμισυ. Η- τοι 14 ὥρας. Ἔχομεν δη). 4» ὥρας µέχοι στιγμῆς. γ) Ἑκάστη διδακτιχἡ ὦ- ρα µπρούὔποθέτει ἡμίωρον τοὐλάχιστον προπαρασχενῆν. Τὰ πλεῖστα ὅμως µαθήµα- τα ἀπαιτοῦν μµεγαλυτέράν εἰς χρόνον προπαρασκευῆν. Ἡμεῖς ὑπολογίζομεν τὴν ἐρ- γασίαν αὐτὴν εἰς τὸ ἐἑλάχι- στου, εἰς 50 λεπτὰ δι’ ἕκα- στον µάθηµα, ἴτοι εἰς 18 ὥ- ρας ἑθδομαδιαίως. ὃ) '“Ὁ καθηγητῆς ἀσχο- λεῖται καθημερινῶς καὶ ἐ- Χτὺς προγράµµατος εἰς τὴν διόρθωσιν γραπτῶν δονιµί- Συνέχεια εἰς τὴν Την ΣΕΛΙΔΑ Καθηγ. Σπουδαὶ » δετεῖς 2 δετεῖς Δ 4ετεῖ- Ἡασικὸς μµισθὸ: Βασικὸς μισθὺς μετὰ 38 ἔτη (εἷς ἡλικίαν 60 ἐτῶν) διορισμοῦ ΑΠ λίρας 91.500 4 ὸ 105.000 το 3 124.000 ΜΑΙ ΟΣ 19το Συνέχεια ἐκ τῆς 6ης ΣΕΛΙΔΟΣ ων τῶν μαθητῶν, ἐκθέσεων, ἀσκήσεων γλωσσικῶν, µμᾶ- θηματικῶν, φυσικῶν, . τὴν προπαρασκευὴν πειραµάτων, τὴν ὀργάνώαν ποικίλων ἐκ- δηλώσεων τῶν μαθητῶν χ.λιπ. Πολύωρος εἶναι ἐθδο- µαδιαίως ἡ ἀπασχόλησις αὔ- τη τοῦ χαθηγητοῦ, ἀλλά εν μεῖς θὰ ὑπολογίσωμεν καὶ τὴν ἐργασίαν εἷς τὸ ΜΙΝΙ- ΜΟΥΜ, εἲς 8 ὥρας ἐφδο- µαδιαίως. Ἑπομένως ἔχο- μεν σύνολον µέχοι τοῦδε ὦ- ρῷν ἐργασίας 68 ἑθδομαδι- αἰως. Παραλείπομεν, μὴ Ἆ- πολογίζοντες τάς πράγµατο- ποιουµένας τακτικὰς καὶ ἐ- γτάκτους συνεδρίας τῶν καὶ θηγητικῶν συλλόγων, τὴν προσφορὰν τῶν ἐχκπαιδευτι- : ἲ νῶν κατὰ τὰς ἐθνικὰς καὶ ε θρησκευτικἁς ἑορτάς, αἱ ὁ- ποῖαι εἶναι ἀπαραίτητοι διὰ τὸν ἠθικὸν καὶ ἐθνιχὸν φρο- νηματισμὸν τῆς γεότητος, τὴν. συμμετοχήν τῶν εἷς πλείστας γοινωνικάς ἐκδηλώ- σεις Ἀ.λ.π. Ὁ καθηγητὴς ἀγωνίτεται ἀπὸ ἐτῶν συνεχῶς νὰ ϐελ- τιώση τὴν θέσιν του κοινω- γικῶς καὶ ὑλικῶς, ζητεῖὶ ἀπὸ ἐτῶν ἀπὸ τὴν Κυθέρνησιν νὰ τυγχάνη ἴσης µεταχειρί- σεως, νὰ μὴ τὸν θεωρῇ δευ- τέρας ποιότητος ὑπάλληλον. νὰ μὴ τὸν θέτη πάντοτε εἰς τὸ περιθώριον. νὰ μὴ περιο- οίζεται εἰς τὰ διὰ λόγων ᾱ- γέξοδα ἐγκώμια. Ζητεῖ ἀπὸ ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἘΚυθέρνησιν γὰ ἀξιολογήση τὰ προσόντα του, την θέσιν καὶ τὴν προ- σφοοάν του καὶ νὰ τὸν τοπο- θετήση ἐκεῖ ποὺ ἀνήκει. Δυστυχῶς, εἰς τὰ ἐπανει- ληµµένα διαθήµατα τῆς Ὁ- ΕΔΜΕΚ ἀπὸ τριῶν ἐτῶν, Ἡ Κυθέρνησις ἀπαντᾶ συνεχῶς μὲ ὑπεκφυγὰς καὶ ἀρνήσεις, ἐνῶ οἳ καθηγηταὶ θαδίζουν σταθερῶς ποὸς τὴν ἐξαθλί- ὠσιν καὶ τὸ χάος. Ιδοὺ ἡ ἀπόδειξις. ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 1. Ῥελτίωσις ἀποδοχῶν -- ᾿Αξιολόγησις -- Ἴση µεταχείρῃσις τῶν ἐπιστημόνων. Ὑπεθλή- θη εἰς τὸν 'Ὑπουργὸν παιδείας ποοφορικῶς τὴν 5) 1)Ττ0 καὶ γρα- πτῶς τὴν 11) 9)τ0. 91)19)Τ10 ἡ Κυθέρνησις ἀπαντᾶ ὅτι δὲν ἄντιμε- τωπίξει τοιοῦτον θέµα. 10)6)ΤΙ ἡ Κυθέρνησις ἀπαντᾶ ὅτι δὲν ἀντιμε- τωπίζει τοιοῦτον θέµα. 16)9)Τ5 ἡ Κνυθέρνησις ἀπαντᾶ ὅτι δὲν ἀντιµε- τωπίδει τοιοῦτον θέµα. 18)4)τ9 (Μετὰ τὴν ᾱ- πόφασιν δι ἀπεργίαν) Νὰ τὸ µελετήσωμεν παὶ ἂν ἡ µελέτη συνεχι- σθῆ καὶ κατὰ τὸ 1918 τότε ἴσως νὰ ἰσχύουν τὰ συμφωνηθησόμενα ἀπὸ τὸ 191811! τω Ὡράριον. 1969 ὑπεθλήθη εἰς 'ΎΥ- πουργὺν Παιδείας, 16)1)Τ0 ἐξετάζεται. 5) τ)Τθ προφορικῶς εἷς Ὑπουργὸν Παιδείας, 11)9)7Τ0 γραπτῶς, 16)1)Τ1 ἐξετάζεται. 91)6)Τ1 ἀπερρίφθη. 1)9)ΤΙ ἀπερρίφθη, 1915 ἐλαχίστη ᾖἵκανο- ποίησις. δ.. Βελτίωσις τοῦ περὶ συν- τάξεων νόμου. 5) Τ)Τ0 προφορικῶς εἰς Ὑπουργὸν Παιδείας, 11)9)τῦ γραπτῶς εἰς Ὑπουργὸν Παιδείας. 98)1)11 ᾽Απεροίφθη μὲ ἀόριστον δήλωσιν ὅ- τι θά... μελετηθῆ τυχὸν τροποποίησις τοῦ νόµου ὑπὸ ἐμπειρογνώμονος πιθανῶς τὸ 1912. 4. Επίδομα Ἐνοικίου. 1968 Ὑπεθλήθη. 16)1)69 Μελετᾶται. 14)11)69 Μελετᾶται. 16)1)70 ᾿᾽Απερρίφθη. 98)1)71 ᾽Απεροίφθη. 1915 Παραχωρεῖται εἷς τὸ 56ο τῶν καθηγη- τῶν! ὧπ Καγονισμοὶ (διορισμὸς --- µετάθεσις --- προα- γωγα(). 1969 'Ὑπεθλήθη. 16)1)Τ0 Ἑτοιμάζονται τρία σχέδια. 3) Τ)τὸ 'Ὑπεδλήθη προ- φορικῶς ἐν νέου. 11) 9) το Ὑπεθλήθι γραπτῶς, 10)19)Τ1 Ἡτοιμάσθη σχέδιον, 9τ)4) τὸ ἍΣῬνυνεφωνήθη τελικὸν σχέδιον. 6, ᾿Ἠπίδομα 'Ὑπαίθροι.. 1969 'Ὑπεθλήθη. 16)1)τύ ἘἨξετάτετα, 98)1)Τἱ ᾿Απερρίφθη. τ. ρίμηνος ἄδεια λοχείας μετὰ πλήρων ἆπολα- θῶν. 3) τ)το 'Ὑπεθλήθη προ- φορικῶς εἲς Ὑπουργὸν Παιδείας, 11) 9) τὸ 'Ὑπεθλήθη γοα πτῶς. 51) 0)τι ᾿Απεροίφθη, ὁ, Κλίμαξ »αθηγητοιῶν Οἰκοχκυρικῶν. 5) τ)το 'Ὑπεθλήθη πφο- φορικῶς εἲς ὝὙπ. Παι: δείας. 11) 9) 10 'Ὑπεθλήθη γοαπτῶς. 51) 0)τι ᾿Απεροίφθη. ἝἛνκτοτε ἐκχοεμεῖ ἡ σι- «ἠτησίς του κατόπιν σχετικῆς εἰσηγήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Μι- μτῆς ᾿Ἐπιτροπῆς. 4, Ἰατροφαοφμακευτικὴ Τε ρίθαλψις ἐπὶ ὑγιῶν θά. σεων. 1911 'Ὑπεθλήθη. 1911 Θὰ µελετηθή ὑπὸ ἐμπειρογνωμόνων κατά τὸ 19191 10. Ῥαθμολογικὴ ἑξέλιξις συμφώνως πρὺς τὴν Ἓλλην, Νομοθεσίαν, Τὸ αἴτημα ὑποθάλλεται συνεχῶς ἀπὸ τοῦ 19601 Τὸν Ἀδεπτέμθριον τοῦ 1911 ὑπὸ τῆς ΟΒΛΜΕΚ καὶ ΟΛΜΕ. ἐτέθη εἷς τὺν ὝἽἹ- πουογὸν Παιδείας ὁ ὁποῖος καὶ ἀπήντησεν ὅτι θὰ ναταρ- τίση ἐπιτροπὰς διὰ νὰ µελε- τήσουν τὸ ὅλον θέµα. Τὴν 98)4)12 ὃ Ὑπουργὸς Ἱαι- δείας δηλώσας ἐνώπιον ἐκ- προσώπων τῶν ᾿Οργανώσε- ὧν ΟΕΑΜΕΕ -- ΟΛΔΤΕΚ --- ΠΟΕΑ καὶ τοῦ 'Ὑπουργοῦ Οἰκονομιμῶν, τῶν Τεν. Δι- ευθυντῶν τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομιμῶν καὶ Παιδείας ὕτι τὸ 'Ὑπουργεῖον Παιδείας γατὰ τοὺς τελευταίους ἕξ μῆνας μελετᾶ διεξοδικῶς γαὶ ἐπισταμένως τὸ θέµα ἔλαδθε τὴν ἑξῆς ἀπάντησιν ἀπὸ τὸν ὁ νο ν : Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν «Δὲν ἔχω ἰδέαν». Όταν ἓν σύνε- χείᾳ ἐχπρσωπος τῆς ΟΕΔ- ΜΕΕ ὑπενθύμισεν εἰς τὸν Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν ὅτι ὁ Πρεδρος τῆς Δημοκρατίας τὸν Σεπτέμόθοιον τοῦ 1911 ἐδήλωσεν εἰς τὴν ΟΕΑΜΕΚ -- ΟΛΜΕ ὅτι δὲν ὀλέπει νὰ ὑπάρχη δυσκολία εἰς τὴν ἐ- φαρμογὴν τῆς Ελληνικῆς Νομοθεσίας, ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀπήντησε « Η- το προσωπική τοῦ γνώµη»! ! Ας σηµειωθῆ ὅτι τὸν ᾿ΟὈκτώθριον τοῦ 1911 ἡ Ο- ΒΑΜΕΙΚ. δι ἐγγοάφου της πρὸς τὸν 'Υπουργὸν 1Ταιδεί- ας ἔδιδε πίστώσιν Ἅἆρνου δύο μηνῶν εἰς τὴν Κυθέρ- γησιν διὰ νὰ καθορίση αὕτη τὴν θέσιν της ἔναντι τῶν αἰτημάτων. Παρῆλθον ἔκτο- τε ἑπτὰ μῆνες μὲ τὰ γγῶ- στὰ ἀποτελέσματα. Καλοῦμεν οἱονδήποτε νὰ ἐξαγάγη καλοπίστως συμ- περάσματα. 3/5/τ12 ὮὉ. δίκαιος ἀγὼν τῶν κα- θηγητῶν συνεχίζεται μὲ ἆᾱ- ποφασιστικότητα καὶ ἄγωνι- στικἠν διάθεσιν. “Απαντα τὰ σχολεῖα Μέσης καὶ ἡ Παι- δαγωγικὴ ᾿Ακαδημία παφα- μένουν κλειστά. Ὁ ἀγὼν ἡ- πάρξεως τῶν καθηγητῶν θά συνεχισθῆ µέχοις ὅτου ἀνα- γνωρισθῆ ἡ ἀξία των καὶ ἡ προσφορά τῶν καὶ τοποθετη- θοῖνν κοινωνικῶς, ἠθικῶς καὶ ὑλικῶς εἲς τὴν θέσιν εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν, Δὲν ἀνέχον- ται πλέον τὴν ὑφισταμένην ἀδικίαν ἡ ὁποία τοὺς ὁδηγεῖ μὲ μαθηματικῆν ἀκρίθειαν εἷς τὴν πλήρη ἐξαθλίωσιν καὶ τὸ χάος. Οἱοσδή « 4 ἱοσδήποτε καλόπιστος ᾱ- ναγνωρίζει ὅτι εἶναι κατά- φώρος ἀδικία ὁ καθηγητὴς μετὰ ἀπὸ τοιετεῖς ἢ τετρα- ετεῖς σπουδἀὰς εἷς τὸ ἐξωτε- οικὸν μὲ 9.000 λίρας παθητι- , ν νε » πο 20ΝΥΝ,. ποωσον τὸ Όποιον ετω- δελτίον ΟΕΛΜΕΚΕΚ ὀευσε διὰ τὰς ἀνωτέρω σπουδὰς, νὰ διορίκεται εἰς ἡλικίαν ΣΤ ἐτῶν μὲ 4τ λ- ρας, ἢ 64 ἡ τὸ ἐνῷ ὁ ἴδιος ἐ- ἂν ἐδιωρίζετο εἰς οἱανδῆπο- τε ἄλλην δηµοσίαν ὑπηρεσί- «ν θὰ ἐλάμόωνε πολὺ περισ- σύτερα. Ὡς καθηγηταὶ ἀλλὰ γαὶ ὡς γονεῖς ἀναλογικύμενοι τὰς συνεπείας τῆς ἑλλιποῦς Φφοιτήσεως τῶν τέκνων µας, συμμεριζόµεθα τὴν ἀγωνίαν ὕὅλων τῶν γονέων καὶ ἀἆνα- µέγομεν ἀπὺ τὴν Κυθέργησιν γὰ ἀποδείξη ἐμπράκτως καὶ συντόμως τὴν ἀγάπην καὶ στοργὴν της πρὸς τοὺς γο- γεῖς καὶ τοὺς ἐκπαιδευτι- κούς. Μία τοιαύτη ἐνέργεια τῆς Κυθερνήσεως θὰ ἐγτιμη- θῇῆ ἀπὸ τοὺς πάντας. 5/5/72 Ἡ ἀπεργία συνεχίζεται μὲ πλήρη ἐπιτυχίαν. Ὁ ἀγὼν τῶν χαθηγητῶν εἶναι ἀγὼν ὑπάρξεως. Μέ ἀἁγωνιστικότη- τα καὶ ἀποφασιστικότητα δι- αφνυλάττουν καὶ διατηροῦν τὴν ἀξιοπρέπειάν των γνωρί- ζοντες ὅτι, ἐὰν ἀνεχθοῦν τὴν ὑφισταμένην ἀδιμίαν, θὰ ὃ- δηγηθοῦν εἷς τὴν πλήρη ἐ- Ἑαθλίωσιν γχαὶ τὸν ἐξευτελι- σμὀν. Τὴν µεσημθρίαν τῆς σή- μερον ἐκπρόσωποι τῆς ΟΡΔ.- ΜΕΚ, ΟΑΤΕΚΕΚ καὶ ΠΟΕΔ συνηντήθησαν μετὰ τῶν Ὕ- πουργῶν Παιδείας καὶ Οἱ- κονομικῶν εἰς τὸ 'Ὑπουργεῖ- ον Παιδείας. Οἱ κ. Ὕ- πουργοὶ κατετόπισαν τοὺς ἐκπροσώπους τῶν ᾿Οργανώ- σεων ἐπὶ τῶν γθεσινῶν ἆ- ποφάσεων τοῦ Ὑπουργικοῦ δυμθουλίου. Οἱ ἐκπρόσώ- ποι τῶν ᾿Οργανώσεων ἑξή- τησαν ὅπως δοθοῦν γρα- πτῶς εἲς τὰς Οργανώσεις τὰ λεχθέντα. Οἱ κ.κ. Ὕ- πουργοὶ ὑπεσχέθησαν ὅτι θὰ πράξουν τοῦτο τὴν πρωῖΐαν τῆς αὔριον. Ὡς ἐκ τούτου ἢ ΟΕΔ- ΜΕΚ. δὲν προτίθεται νὰ σχολιάση τὰ λεχθέντα µέ- χοις ὅτου λάθει ταῦτα γοα- πτῶς. Καὶ τοῦτο διὰ νὰ ᾱ- φοπλίση τοὺς γνωστοὺς πλέ- ον εἰς τοὺς καθηγητὰς «κα- λοθελητὰς» οἱ ὁποῖοι εἰς τὰς ἑχάστοτε ἐγεργείας καὶ ἐκ- δηλώσεις τῆς ΟΕΛΜΕΕ ὀλέπουν ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκ- τὸς ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν πραγματικότητα. Ἐν» τῆς Γραμματείας τῆς ΟΕΑΜΗΚ ναὶ τῆς ΟΑΤΕΚ 6/5/22 Τὴν 19ην μεσημθρινὴν τῆς σήμερον συνῆλθεν ἡ ὅλομέ- λεια τοῦ Κεντρικοῦ Διοικη- τικοῦ Συµθουλίου τῆς ΟΕΛ- ΜΕΕ καὶ ἐμελέτησε τὰς ἆᾱ- ποφάσεις τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμθουλίου ἐπὶ τῶν ὑποθλη- θεισῶν ὑπὸ τῆς ΟΕΛΜΕΚ εἰσηγήσεων καὶ ποοὐποθέσε- ων πρὸς συμμετοχὴν τῆς ᾿ΟὈργαγώσεως εἷς τὴν ἘἜπι- τοοπὴν ᾿Αναδιοργανώσεώως τῆς ᾿ἘἙγπαιδευτικῆς Ὕπηοε- σίας. Ἓν τῆς ἐπισταμένης καὶ διεξοδικῆς µελέτης τὸ Συµ- θούλιον ὁμοφώνως διεπίστω- σεν ὅτι ἡ Κυθέρνησις δὲν ᾱ- ποδέχεται τὰς τεθείσας ἀρ- χὰς κά προὔποθέσεις, αἱ ὁ- ποῖαι ἀπετέλουν διὰ μὲν τὴν ΟΕΛΑΜΕΚ οὐσιαστικῶς µε- γάλην ὑποχώρήησιν καὶ ἔνδει- Ἑιν καλῆς διαθέσεὠς, διὰ δὲ τὴν. Κωυθέρνησιν ἔμπρακτον ἀπόδειξιν τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ δικαίου τῶν καθηγητῶν. Τὸ Συμθούλιον ἀπεφάσι- σεν ὅπως ἑτοιμάση καὶ ἆπο- στείλη τεκμηοιωμένην ἀπάν- τησιν εἰς τὸν 'Ὑπουργὸν Παιδείας δώση δὲ ταύτην εἰς τὴν δημοσιότητα μεθαύ- οιον Δευτέραν. Εἰς τὴν ᾱ- πάντησιν, μεταξὺ ἄλλων, θὰ ὑπάρχη πρὀτασις τῆς ΟΕΛ- ΜΕΕ διὰ τῆς ὑποίας θὰ ᾱ- ποδεικνύεται ἡ καλὴ θέλη- σις τῆς ᾿Οργανώσεως πρὸς ἄοσιν τοῦ ἀδιεξόδον, Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ ἀπεργία συνεχίζεται μὲ ἐπιτυχία. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ὁ Μαΐου 191», ᾿᾽Αγαπητοὶ Κύριοι, ᾽Αναφέρομαι εἰς τὺ ὑπὺ ἡμερομηνίαν 286. ᾿Απριλίου 1912 ἡὑμέτερον ἔγγραφογ, δι οὗ ὑποθάλλετε εἰσηγῆσεις γιὰ προύποθέσεις πρὸς συµ- μετοχὴν τῆς ὑμετέρας ᾿Ου- γανώσεως εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ Ὑπουογικοῦ Συμθουλίου συ- σταθεῖσαν ᾿Επιτροπὴν Ανα- διοργανώσεως τῆς Ἐκπαι- δευτικῆς Ὑπηρεσίας, Αἱ ὑμέτεραι εἰσηγήσεις καὶ ἀπόψεις ἐτέθησαν ὑπὸ τοῦ 'Ὑπουργοῦ Οἰπονομικῶν ναὶ ἐμοῦ ἐνώπιον τοῦ 'ΎΥ- πουργικοῦ Συµθουλίου κα- τὰ τὴν συνεδρίαν αὐτοῦ τῇ 4,ὔ,τὸ, τὸ ὁποῖον κατόπιν ἑ- πισταµένης ἐξετάσεως τοῦ ὕ- λου θέματος ἐξουσιοδότησεν ἡμᾶς νὰ σᾶς πληροφορήσῳ- μεν τὰ ἀκόλουθα: Ἡ ᾖΚυθέρνησις συνεχίζει νὰ, μελετᾶ διὰ τῶν ἁρμοδί- ὧν ὑπηρεσιῶν τὰ αἰτήματα τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀποφασι- σµένη νὰ ἐπιτύχη τὴν ἐπίλυ- σιν τούτων ἐντὸς τοῦ 1915 ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἄναδιορ- γανώσεως καὶ ἐγσυγχοονι- σμοῦ τῆς ᾿Εχπωδευτικῆς ἹὝ- πηρεσίας καὶ τῶν οἰκονομι- νῶν δυνατοτήτων τῆς νή- σου, ἀναμένει δὲ τὴν ἀναγ- χαΐαν συνεργασίαν σας πρὸς ἐπίσπευσιν τοῦ ἔργου. Ὡς ἐλ. τούτου τὸ Ὑπουργικὸν Συμθούλιον ἐξέφρασε ἕἔκ- πληξιν καὶ λύπην, διότι ἡ ὑ- µετέρα ᾿Οργάνωσις θέτει προὐποθέσεις πρὸς συµµετο- χὴν εἰς τὴν ὑπ αὐτοῦ συ- σταθεῖσαν ᾿Ἐπιτροπὴν, κάθ᾽ ἥν στιγμὴν τῇῃ ἐντολῇ αὐτοῦ ἐξετάζονται ὅμοια θέματα ὑπὸ ἄλλων ᾿Ἐπιτροπῶν ἄγευ οἰωνδήποτε ὅρων, τὸ ἔργον δὲ τούτων προχωρεῖ ἴἵκανο- ποιητικῶς. (α) «Άμεσος γενικὴ πα- ραχώρήησις 1550 ἐπὶ τοῦ ὄφι- σταμένου µισθολογίου δι’ ἄρ- σιν τῆς ὑπαρχούσης ἀδιχίας εἰς θάρος τῶν ἐκπαιδευτι- κῶν». Ῥυγκεκριµένως τὸ ἹἽἹ- πουργικὸν 2δυμθούλιον δὲν δύναται νὰ ἀνταποκριθῆ εἰς τὴν ἀπαίτησιν ὑμῶν περὶ ἆᾱ- µέσου γενικῆς παραχωρήσε- ως οἰουδήποτε ποσοστοῦ ἐπὶ τοῦ ὑφισταμένου μµισθολογί- ου τῶν ἐκπαιδευτικῶν προ- τοῦ προηγηθῃ ἡ µελέτη τῆς Ἐκπαιδευτιῆς Ὑπηρεσίας καὶ ἡ ἀξιολόγησις τῶν θέσε- ὢν τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ὅπερ εἶναι τὸ κύριον ἔργον τῆς συσταθείσης ᾿Επιτροπῆς. Τοι αύτη ἐνέργεια πρὸς τὴν ἐπι- χειρουµένην ἀξιολόγησιν, ᾱ- ποτελεῖ διάχρισιν ἔναντι τῶν λοιπῶν ὑπὸ τῆς ζυθεργήσε- ὡς ἐργοδοτουμένων, ὑὕπονο- µεύει τὸ ἔργον τῶν ἄλλων Ἐπιτροπῶν καὶ θὰ ἔχῃ σο- θαρωτάτας καὶ δυσμενεῖς ἐ- πιπτώσεις ἐπὶ τῆς ὕλης οἵ- κονοµίας τῆς νήσου. (6) «Περαιτέρω τελικὸς χαθορισμὺς τοῦ ὕψους τῶν ἀπολαθῶν τῶν ἔνπαιδευτι- κῶν ἐπὶ τῇ θάσει τῆς ἆξιο- λογήσεως», Ο τελικὸς καθορισμὸς τῆς μισθολογικῆς κατατάξεως τῶν διαφόρων θέσεων τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ὑπηρεσίας, ὡς καὶ πάντων τῶν ὑπὸ τῆς Κυθερνήσεως ἑργοδοτουμέ- γνῶν, θὰ εἶναι τὰ ἀποτέλεσμα τῆς ἀναδιαρθρώσεως καὶ ᾱ- ξιολογήσεως. (Ύ) «Βαθμολογική ἐξέλι- ἒις συμφώνως πρὸς τὴν Ἓλλ. Νομοθεσίαν», Τὸ θέµα τῆς υἱοθετήσεως ἐν μέρει ἢ ἐν ὅλῳ τῆς ἕλλη- γικῆς ἐκπαιδευτικῆς νοµοθε- σίας, ἰδιαιτέρως δὲ τῆς θα- θμολογικῆς ἐξελίξεως τῶν ἐκπαιδευτιχῶν, εἶναι θέμα πολύπλοκον καί, ὡς ἐλέχθη ἤδη πρὸς ὑμᾶς, μελετᾶται ἡ- πὺ τοῦ 'Ὑπουργείου Παιδεί- ας ἀπὸ μηνῶν εἰς ὅλας αὖ- τοῦ τὰς πτυχὰς καὶ ἐπιπτώ- σεις, νοµοθετικάς, οἴκονομι- κάς, θεσμικὰἁς κλπ., ἡ µελέ- τη δὲ αὕτη θὰ ὁλοκληρωθῇ ὑπὸ τῆς ᾿Ἠπιτροπῆς ᾿Αναδι- οργανώσεως εἰς τὴν ὁποίαν ἐκπροσωπεῖσθε καὶ ὑμεῖς. (δ) «Ταντήῃ προθεσµία συμπληρώσεως τῶν διαπρα- γματεύσεων», Ἡ Κυθέφνησις ἀναλαμ- ὐάνει ὅπως τὸ ἔργον τῆς Ἓ- πιτροπῆς συμπληρωθῇ µέχοι τέλους τοῦ τρέχοντος ἔτους. (ε) «Αναγνώρισις ἆνα- ὑρομιμῆς ἰσχύος πάντων τῶν συμφωνηθησοµένων ἀπὸ τῆς Ἱανουαρίου 1919». Ἡ ἡμερομηνία ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῶν ἀποφαισθη- σοµένων, θὰ χαθορισθὴη ἐν συναρτήσει αρὸς τὴν ὑπόλοι- πον Ἀρατιρὴν ὑπηρεσίαν καὶ ὑπὸ τὸ φῶς τῶν δηµοσιονο- μικῶν δεδοµένων. Τὸ θέμα θὰ συζητηθῇ εἰς τὴν Ἐπι- τοοπὴν ᾿Αναδιοργανώσεως. Ἐπιθυμῶ νὰ διαθεθαιώ- σῶ, ἀγαπητοὶ κύριοι, ὅτι ἡ Κυθέρνησις ἐξετόζει μετὰ πολλῆς πατανοήσεως τὴν θέ- σιν τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ προχωρεῖ πρὺς θετικἣν ἐπί- λυσιν τῶν σχετικῶν προθλη- µάτων πιστεύουσα ὅτι ἡ συ- γεογασία σας θὰ συµθάλῃ µεγάλως εἰς τὴν ταχεῖαν ἑ- πιτυχίαν τοῦ σκοποῦ τούτου ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῆς ἐχπαιδεύσε- ὣς χαὶ ἰδίᾳ τῶν ἐργατῶν αὐτῆς. Πιστεύω εἰλικρινῶς ὅτι {- πὺ τὰς σημερινὰς συνθήκας τῆς Κύπρου τὰ αἰτήματα τῶν ἐκπαιδευτικῶν δύνανται νὰ ἀντιμετωπισθῶσιν ἐποιχοδο- μητικῶς τῇ συνεργασία Κυ- ὀερνήσεως καὶ ἛἘκπαιδευτι- κῶν ᾿Οργανώσεων καὶ ὄχι γὰ ἀποτελῶσι στοιχεῖον δια- φορᾶς ὁδηγούσης εἰς ἀργίαν τῶν σχολείων καὶ ἄναστο- λὴν ἐκπαιδευτικῶν ὃδραστη- ριοτήτων πρὸς θλάθην τῆς γεολαίας µας. Ἐπὶ τῇ ἐλπίδι τῆς τοιαύ- της συνεργασίας καὶ ταχεί- ας ἐργασίας εἰς τὰ νῦν ἀρ- γοῦντα ἐκπαιδευτήρια, Διατελῶ µετα τιμῆς, (ΦΡΙΞΟΣ ΔΛ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ) 'Ὑπουργὸς Παιδείας, Ἐν Λευκωσία ὡς ν - τῇ Τῃ Μαου, 1915, Ἐξοχώτατον, 'Ὑπουργὸν Παιδείας, κ. ὦρ. Πετρίδην, Ἠνταῦθα. Κύριε 'Ὑπουργέ, Τὰ Κεντρικὰ Διοικητικά Φυμθούλια τῶν ἡμετέρων Οργανώσεων µμελετήσαντα διεξοδικῶς καὶ ἐπισταμένως τὸ περιεχόµενον τοῦ ὑπὸ ἡ- µερομηνίαν ὁ Μαΐου 1915 {- µετέρου ἐγγράφονυ καὶ τάὰ διαµειφθέντα κατὰ τὴν συ- νάντησιν τῶν ἐκπροσώπων τῆς ΟΕΒΛΜΕΚΕ -- ΟΔΤΕΚ - ΠΟΕΔ μεθ᾽ ὑμῶν, τοῦ 'Ὑπουργοῦ Οἰκογομικῶν γαὶ τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ τοῦ «Ύ- πουργείου Οἰκονομικῶν τὴν 5 ας το ἆ ὦ ὅην Μαΐου 1915 ἀναφορικῶς πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς Κυ- θερνήσεως ἐπὶ τῶν τεθεισῶν ὑπὸ τῆς ΟΕΔΜΕΚ--ΟΛ- ΤΕΚ ἀρχῶν καὶ προὐποθέ- σεων διὰ συμμετοχὴν εἰς τὴν ᾿Ἠπιτροπὴν ᾿Αναδιοργανώ- σεως κἀὶ ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς Δημοσίας ᾿Εκπαιδευτικῆς Ὕ. πηρεσίας, ἀναφέρουν τὰ ᾱ- χόλουθα: --- Α. Περιεχόμενον φου, Τὰ Συμθούλα μετὰ λύπης διεπίστωσαν ὅτι ἡ Κυθέρνη- σις δὲν ἀποδέχεται τὰς τε- θείσας ἀρχὰς καὶ ποοῦποθέ- σεις αἱ ὁποῖαι, σηµειώσατε, δὲν ἀπετέλουν τὰ ἀρχικῶς τεθέντα αἰτήματα ἀλλὰ µίαν μεγάλην ὑποχώρησιν τῆς ΟΒΛΜΕΚ -- ΟΛΤΕΚ εἷς ἔνδειξιν καλῆς θελήσεως χαὶ µίαν εὐκαιρίαν διὰ τὴν Ἱυ. θέρνησιν νὰ ἀποδείξη ἐμ- πράκτως διὰ τῆς ἀποδοχῆς τῶν, τὴν πρόθεσιν της ὅτι εἶναι πράγματι «ἀποφασισμέ- γη νὰ προχωρήση πρὸς ϐθε- τικὴν ἐπίλυσιν τῶν προθλη- µάτων τῶν καθηγητῶν». ΙΤ ἀντίνουσις τοῦ θέματος ὑπὸ τὸ ποῖσμα αὐτὸ θὰ ἧρε τὴν δυσπιστίαν τῶν καθηγητῶν καὶ ἡ ΟΕΛΜΕΚ--ΟΔΤΕΚ θὰ προσήρχοντο ἀμέσως εἲς τὴν ᾿Ἐπιτροπὴν διὰ νὰ προ- σφέρουν τὴν συνεργασίαν των πρὸς ἐπίσπευσιν τοῦ ἔρ- γοι, ἐγγοά- 1. Ἡ ἅμεσος παραχώρη- σις 1560 δι’ ἄρσιν τῆς ἁδιγί- ας εἰς θάρος τῶν ἐκπαιδει- τικῶν καὶ ὁ περαιτέρω τελι- κὸς καθορισμὸς τοῦ ὕψους τῶν ἀπολαθῶν ἐπὶ τῇ θάσει τῆς ἀξιολογήσεως ἐτέθη, ὡς γνωρίζετε, οὐχὶ ἐξ ἀρχῆς --τὸ ἀθχικὺν αἴτημα πεοιε- ΣΕΛΙΣ 7 λάμύανε γενικῶς τὸν ὕρον «αδιθλόγησις»--- ἀλλὰ μετὰ τὴν ἀπύφασιν τῆς Τεν. Σον. γελεύσεως διὰ ἀπεογιανὸν ἀγῶνα, Τοῦτο ἀπετέλει ὡς παὶ ἀνωτέρῳ ἀναφέρομεν, μίαν ὑποχώρησιν ἐν τοῦ ἆρ- χικοῦ αἰτήματος εἰς ἔνδειξιν καλῆς θελήσεως, Ἡ ἆποδο- χἠ τούτου θὰ ἀπεδείχνυε εἲς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὅτι πράγματι ἡ Κυθέργήσις ἆ- ναγνωρίκει ἐμπράκτως Ὄφι- σταµένην ἀδικίαν τὴν ὁποί- αν µέχοι τοῖδε µόνον διὰ λό- Ύων ἀνεγνώριξε, θὰ ἦρεν τὴν ἁδικίαν ταύτην καὶ θὰ ἀπεδείννυεν ἐπίσης ὅτι ἆπο- δέχεται τὴν ἀρχὴν τῆς ἴσης µετάχειρίσεως τῶν ὑπ αὖ- τῆς ἑργοδοτουμένων ἐπιστη- µόνων. Ὡς ἐν τούτου ἡ τοι- αύτη ἐνέργεια δὲν ἀντιδαί- γει, πιστεύοµεν, εἰς τὴν ἐπι- χειρουμένην ἀξιολόγησιν. ἀντιθέτως θέτει ταύτην ἐπὶ ἀρχῶν καὶ τὴν ἰσχυροποιεῖ. “Ὁ τελικὸς καθορισμὸς τῆς μισθολογικῆς κατατάξεως τῶν διαφόρων θέσεων, συµ- φώνοῦμεν μεθ) ἡμῶν, ὅτι πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἀποτέλε- σµα τῆς ἀξιολογήσεως ἡ ὁ- ποία θά γίνη ὑπὸ τῆς συστα- θείσης ᾿Επιτροπῆς. Οὔτε ἐ- πίσης δύναται νὰ θεωρηθῆ ὕτι ἀποτελεῖ διάκρισιν ἕναν- τι τῶν λοιπῶν ὑπὸ τῆς Κι- θερνήσεως ἐργοδοτουμένων ἀλλὰ ἀντιθέτως θὰ ἔθετε τέρμα εἰς τὴν ἀπὸ ἐτῶν ἡ- Φισταμένην δυσµενῆ διάκρι- σιν εἰς θάρος τῶν ἔκπαιδευ- τικῶν. Οὔτε δύναται νὰ θε- ὠρηθῆ ὅτι ὑπονομεύει τὸ ἔρ- γον τῶν ἄλλων ᾿Βπιτρυπῶν καθ᾽ ὅτι αὗται μὲ ὁμαλὴν ἐκ- ίνησιν Ίἴρχισαν τὸ ἔργον τῆς ᾿Αξιολογήσεως πρὸ πο]- λῶν μηνῶν, 19 περίπου, ναὶ εὑρίσκονται ἤδη πολὺ µα- κρὰν ἡμῶν καὶ προχωροῦν ἱκανοποιητικῶς, ἐὰν θεθαίως πιστεύσωµεν εἰς τὰ ἄνανοι- γωθέντα των. 5. Ῥαθμολογικὴ ἐξέλιξις συμφώγως πρὸς τὴν Ἕλλην. Νομοθεσίαν. Ἡ θέσις τῆς ΟΕΛΜΕΚ---ΟΛΤΕΚ ἐπὶ τοῦ αἰτήματος τούτου εἶναι σαφΏς καὶ γνωστὴ εἲς ὝΎ- μᾶς. Ὁ καθηγητὴς νὰ ἔχη την θαθμολογικὴν ἐξέλιξιν τὴν ὁποίαν ἔχει ὁ καθηγητῆς εἲς Ἑλλάδα καὶ οἵαν θέσιν ἔχει οὗτος ἔναντι τῶν ὑπαλ. λήλων τὴν ἰδίαν θέσιν νὰ ἕ- χη ὃ καθηγητὴς ἔναντι τῶν Δημοσίων “Ὑπαλλήλων καὶ ἓ- δῶ. Ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει χαταλήγοµεν εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἴσης µεταχειρίσεως. ᾿Ρὰν ἡ Κυθέρνησις ἀπε- δέχετο την τοιαύτην ἀρχήν, τὰ ὑπόλοιπα ὡς νοµοθετιχαί. οἰκονομικαί, θεσμικαὶ ῥἔἐπι- πτῶσεις κλπ. συμφωνοῦμεν μεθ’ ὑμῶν ὅτι πρέπει νὰ µε- λετηθοῦν ὑπὸ τῆς συσταθεί. σης ᾿Ἠπιτροπῆς ᾿Αξιολογήσε- ὥς, 8. Ῥακτὴ προθεσµία συµ- πληρώσεως τῶν. διαπραγµα- τεύσεων. Ἐπὶ τῶν ἀνωτέρῳ τὰ Συμθούλια ἔλαδον ὑπ ὄψιν ὅτι κατὰ τὴν συνάντη- σιν τῆς παρελθούσης Παρα. σκευῆς ἐδηλώθη εἲς ἡμᾶς ὅ. τι Ἡ Ἡμερομηνία συμµπληρώ. σεῶς τῶν διαπραγµατεύσε- ων εἶναι ἡ δίη Δεκεμθρίου 197.. 4, ᾿Αναδρομικὴ ἰσχὺς τῶν συμφωνηθησοµένων. Ἡ ο. ΕΑΜΕΚ --- ΟΑΤΕΚ τόσον εἰς τὸ ἀρχικὸν αἴτημα τὸ ὁ- ποῖον ὑπέθαλε τὸ παρελθὸν ἔτος Όσον καὶ εἰς τὸ ὑπὸ ἡ- μερομ. 28 ᾽Απριλίου 1975 ἔγ- Ὑραφόν της ἐξήτησεν ὅπως πάντα τὰ συμφωνηθησόμενα τύχουν ἰσχύος ἀπὸ Ίης ἸἼα. νουαρίου 1915, ᾿Ἐπὶ τῆς ἄνω- τέρω ἀρχῆς οὐδεμίαν συγ»ε. Χριμένην ἀπάντησιν ἐλάδομεν ἀλλὰ γενυὴν δήλωσιν ὅτι θά συζητηθῆ εἲς τὴν ἘἜπι- τροπὴν ᾿ ᾿Αναδιοργανώσεως καὶ ὅτι ἓν πάσῃ περιπτώσει Ἡ Ἡμερομηνία ἐνάρξεως ἵ. σχύος τῶν συμφωνηθησομµέ- γων θά καθορισθῆ ἐν συναρ- τήσει πρὸς τὴν ἠπόλοιπον κρατικὴν ὑπηρεσίαν καὶ ὑπὸ τὸ φῶς τῶν δημοσιονομικῶν δεδοµένων. Ἐν τούτοις καὶ τὰ Συμθούλια μαὶ τὰ µέλη τῆς ΟΡΑΜΕΚ -- ΟΑΤΕΚ γνωρίζουν καλῶς καὶ διατη- ροῦν εἰς τὴν µνήµην των συγκεχοιµένην ἐπὶ τοῦ θέµα- τος δήλωσιν τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν περὶ τῆς Ίης Ἰωανουαρίου 19151 Ἐὰν ἐκ τοῦ περιεχοµένου τοῦ. ἐγγράφου ἀφαιοεθοῦν Συνέχεια εἰς τὴν 8ην ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΓΟΣ 1972 δελτίον ΟΕΛΜΕΚ ΣΕΛΙΣ 5 τὸ ἰστεορικὸν {οῦ ἀπεργιαικοῦ ἀγῶώνος τις ΟΕΠΗΙΕΙΣ µέσω ἀνακοενωδέενίέων καὶ ἐπισαιαμων ἐγγράφων 19/41/12 ο.5. ΑΛ. Μ.Ε.Κ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΘΕΗΝ τὸ Κ.Δ.Σ. τῆς ΟΒΑ- ΜΕΚ συνελθὸν τὴν παρελ- θοῦσαν Πέμπτην ἐμελέτησε τὴν κατάστασιν εἲς την ὅ- ποίαν εὑοίσχονται πάντα τὰ ἐκνοεμοῦντα προθλήµατα τῶν καθηγητῶν, ἐχάραξε γαὶ ἐπρογοαμμάτισε την πε- ραιτέρώ πορείαν τῶν ποο- σπαθειῶν καὶ ἀγώνων τῆς ΟΒΑΜΕΚ. Ἐπὶ πλείστων αἰτημάτων, Ἡ ἐπίλνσις τῶν ὁποίων θά ἐ- πιφέρη ἰσορροπίαν, τάξιν καὶ ὑμαλότητα εἰς τὰ τῆς ἔκ- παιδεύσεως καὶ τὸ ἀπερί- σπαστον εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐππαιδευτικῶν, ἡ Μν- ῥέρνησις δυστυχῶς ἐτήρη- σεν ἀονητικὴν στάσιν. 1. ᾽Απέρριψε τὸ αἴτημα περὶ συνθηκῶν ἐργασίας καὶ ὡρῶν διδασκαλίας καὶ οὕτω ὁ ἐρπαιδευτικὺς ὑποχοεοῦται νὰ ἐργάζεται ὑπὸ καταθλι- πτικὰς συνθήκας. ο. ᾽Απέοοίιψε τὸ αἴτημα περὶ θελτιώσεως τοῦ περὶ συντάξεων νόµου καὶ οὕτω θὰ ὑπάρχουν ἐκπαιδευτικοὶ οἱ ὁποῖοι, ἐκτὸς ἄλλων ὃν- σμενῶν ὁρῶν, θὰ λαμθάνουν ὡς σύνταξιν, ὡς ἀναγνώρι- σιν δηλαδὴ τῆς προσφορᾶς των εἷς τὴν παδείαν ἐπὶ 36 ἔτη, τὸ ἀσήμαντον ποσὸν τῶν. τριάκοντα Ὦ τεσσαρά- χοντα λιρῶν ποσὸν τὸ ὁποῖ- ον, ὡς εἶναι. γνὠστόν, δὲν ἀρκεῖ οὔτε διά πληρωμῆν ἐ- νοιγίοι. 3, ᾽Απέοοιφε τὸ αἴτημα περὶ ἐπιδόματος ὑπαίθρου τὴν. δημιουογίαν δηλαδη ᾱ- γεντῶν ποοὐποθέσεων διὰ ὃ- πηρεσίαν εἰς ἀγροτικὰ κέν- τρα καὶ οὕτω ἐργάξονται ἔκ- παιδευτικοὶ ὑπὸ δυσμενεῖς συνθήχας, μακρὰν τῶν ἆστι- κῶν κέντρων, μακρὰν θιθλι-- οθηκῶν. μὴ δυνάµενοι νὰ παρακολουθήσουν τὴν’ ἐξέ- λιξιν τῆς ἐπιστήμης. Ἂ. ᾽Αδιαφορεῖ ἀπὸ πολ- λῶν μηνῶν διὰ τὴν ἐπὶ ὗ- γιῶν θάσεων ἰατροφαομα κευτικἠν περίθαλψιν παρ) ὅ- λας τὰς ὑποσχέσεις ὅτι συν- τόµως θὰ ἐλάμδανε θέσιν ἔ- πὶ τοῦ θέματος. ὅ. Παρά τὰς ἀπὸ δεκα- οκταμήνου ὑποσχέσεις περὶ θεσπίσεως κανονισμῶν δια διορισμούς, τοποθετήσεις, με- ταθέσεις καὶ προαγῶωγᾶς οὔ- δὲν ἐπραγματοποιήθη, οἱ δὲ προσφάτως δοθέντες κανονι- σμοὶ ἐκφοάζουν τὴν ἀπὸ ἐ τῶν ἡἠφισταμένην κατάστα- σν τὴν ὁποίαν ἡ ΟΒΛΜΕΚ ἐπιδιώκει νὰ ἀλλάξη καὶ διό- τι οἱ κανονισμοὶ µόνον ἀνα- ταραχὴν προκαλοῦν, ἄνασφά- λειαν, αἴσθημα ἀνίσου µετα- χειρίσεως καὶ ἀπογοητεῦ- σεως. λΑντὶ τούτων ἡ ΟΒΔΜΕΚ ἐπιμένει εἰς τὰς εἰσηγήσεις της αἳ ὁποῖαι θασίζονται ἐπὶ τῆς Ἑλληνικῆς ᾿κπαιδευτι- κῆς Νομοθεσίας. 6. ᾿Απέρριψε τὰς εἰσηγή- σεις τῆς ΟΕΛΜΕΚ ἐπὶ τοῦ ἐπιδόματος ἐνοιχίου, παφα- χωφοῦσα τοῦτο ὑπὸ τοιού- τους ὅρους ὥστε νὰ καθί- σταται δῶρον ἄδωρον. Ἐκ τούτου ὠφελεῖται µόνον τὸ 5ος τῶν καθηγητῶν. ᾽Απὸ τοῦ παρελθόντος Ο- κτωθρίου ἡ ΟΒΛΜΕΚ δι) ἐγγοάφου της πρὸς τὴν Μν- θέρνησιν ἐξέθετε τὴν δηµι- ουργηθεῖσαν κατάστασιν καὶ ἐξήτησεν ὅπως ἡ Κυθέρνη- σις καθορίση τὴν θέσιν τῆς ἐπὶ τῶν προοθληµάτων τῶν καθηγητῶν δίδουσα εἰς αὖ- τὴν χρονικὸν περιθώριον δύο μηνῶν. Ἐν τούτοις ἡ Κυθέρνησις εἲς οὐδεμίαν θετικἠὴν ἐνέρ- γειαν προέδη µέχοι σήμερον μετὰ τρίµηνον δηλ. ἀπὺ τῆς ἀποστολῆς εἰς αὐτὴν τοῦ ἐγ- ἠοάφοι ὑπομνήμάτος. Ἡ ἐν γένει στάσις τῆς Κυθερνή- σεως ὡδήγησεν εἷς τραγι- γῆν κατάστασιν τοὺς χαθη- γητάς ͵οἱ ὁποῖοι μὲ ἀνάμει- χτα αἰσθήματα ἀπογοητεύ- σεως, ἀγανακτήσεως ἀλλὰ καὶ ἀποφασιστικότητος εἴ- γαι ἔτοιμοι νὰ διεκδιγήσουν τὰ, δίκαιά των. Τὸ Σιμθούλιον τῆς ΟΙ]Α- ΜΕΚ, διερμηνεῦον καὶ ἐκ- φράζον τὴν θέλησιν τῶν µε- λῶν τῆς ᾿Οργανώσεως ἀπε- φάσισε τὰ ἀκόλουθα: 1. Διεκδίκησιν καὶ ἱκανοποί- ησιν τῶν δικαίων αἰτη- µάτων διὰ δυναμικῶν προσπαθειῶν, ἐνεθγειῶν καὶ ἀγώνων. », Συστηµματικὴν καὶ πλήρη διαφώτισιν τῶν γονέων, τῶν Συμθουλίων γογέ- ων καὶ τῆς κοινῆς γνώ- µης ἐν γένει διὰ τοῦ τῦ- που. Ἆ. Ἐπαφὰς μὲ ὕλας τὰς Συνδικαλιστικὰς ᾿Ὄογα- γώσεις. 4. ᾿Ἠπαφᾶς μετὰ τοῦ 1100- έδρου τῆς Βουλῆς Ἀαὶ τῶν ΒῬουλευτῶν. Πραγμαϊοποίησιν ὃημο- σιογραφικῆς διασκέψεώς. 6. Κήρυξιν ἐργατινῆς διά- φορᾶς. οι ὝὍσον ἀφορᾶ τὸ ὑποθλη- θὲν αἴτημα περὶ ἀναθεωρή- σεως τῶν μισθοδοτικῶν κλι- µάχων ἡ ΟΒΛΜΕΙΕ θὰ ἄνα- µένη, ὡς προθλέπουν οἱ χα- γονισμοὶ τῆς Μικτῆς ἘἜπι- τοοπῆς, ἀπάντησιν τῆς Κυ- θεονήσεως µέχρι τῆς της Φεθρουαρίου καὶ ἀναλόγως θὰ ποάξη. 20/1/12 3 Ἡ ΟΕΒΔΜΕΚ ναλεῖ τὴν ὁλομέλειαν τῶν ΕΠΑΡΧΙΑ- ΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ εἰς κοινὴν συγεδρίαν μετά τῆς Γεν. Γοωμµµατείας τὴν προ- σεχῆ Τετάρτην 926.1.1985 καὶ ὥραν 9.00. ἀπογευματι- γήν. Κατ αὐτὴν θὰ κατατο- πισθοῦν τὰ Σιωμθούλια ἐπὶ τῶν ἔκκοεμούντων προθλη- µάτων τῶν καθηγητῶν. Ἓ- πίσης θὰ γίνη διαφώτισις τῶν μελῶν ἐπὶ τῶν ληφθει- σῶν ἀποφάσεων τῆς τελει- ταίας συνεδρίας τοῦ Κ.Δ.Σ. διὰ ποογοαμματισμὀν καὶ χάραξιν γουμμῆς δυναµι- κοῦ ἀγῶγος. 26/1 /12 Εἰς κοινην αύσκεψιν τοῦ Κ.Δ.Σ. μετὰ τῆς ὁλομελεί- ας τῶν Ἐπαρχιακῶν Συµ- ὀουλίων τῆς ΟΕΛΜΕΙ ἐγέ- γετο ἐγημέρωσις ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἐπὶ τῆς πορείας πάντων τῶν ἀπὸ καιροῦ ἐκ- χοεμούντων αἰτημάτων τῆς ΟΕΑΜΕΙΚ. Ἠτονίσθη ὅτι ἐ- δόθη εἷς τὴν Κυθέρνησιν ἡ ζητηθεῖσα πίστωσις χού- γου, λυπούµεθα δὲ νὰ παρά- τηρήσωμεν ὅτι ἐπὶ µαταίῳ ἆᾱ- γαμένομεν 18 µῆνας ὃν ἐπί- λησιν θᾳσιιῶν αἰτημάτων. Ὡς ἐκ τούτου εἴμεθα πο χρεωμµένοι νὰ ἀποδυθῶμεν εἰς οἰανδήποτε ἐνέογειαν καὶ δυναμικὸν ἀγῶνα ἤθελεν ὁδηγήσει ἡμᾶς ἣ τα»τικὴ τῆς Κυθερνήσεως. Διεπιστώθη ἡ ὁμόφωνος γνώµη πάντων τῶν Χαθηγη- τῶν χαὶ ἡ διάθεσις τούτων ὅπως ἀγωνισθῶσι σθεναρῶς ὄντες θέδαιοι ὅτι ἡ Κιυθέρ- γησις θὰ δώση ἵκαγοποιητι- κἠν λύσιν εἰς τὰ κάτωθι αἷ- τήµατα: 1, ᾽Αναθεώφησιν µισθο- λογικῶν Ἁλιμάκων. . », Εφαορμογὴν τῆς Ἑλ- ληνικῆς Ἐκπαιδει- αν ἃς , τικῆς Νομοθεσίας. ἃ, Μείωσν ὡρῶν διδα- σκαλίας. 4, '᾿Ἐπίδομα ἐνοικίου --- ὑπαίθρου --- εἰδικῶν προσόντων. ὃ, Παραχώρησιν ἐπιδό- µατος ἐνοιχίου ὡς τὸ ἐξήτησεν ἢἡ ΟΒΔ- ΜΕΚ καὶ πάντα ταῦτα μὲ πρῶτον αἴτημα τὴν ἐπιθολὴν ἐλέγ- χου ἐπὶ τῶν τιμῶν τῶν ὁποί- ων ἣ συνεχὴς ἄγοδος πφρο- καλεῖ τὴν ὑποθολὴν αἰτημά- των ὑπὸ πάντων τῶν ἐργα- ζομένων. Ἡ σύσκεψις ὁμοφώνως ἓ- γέκοινε τὴν χαραχθεῖσαν ὃ- πὸ τοῦ Κ.Δ.Σ. γοαμμὴν καὶ καθρώισε τὰς εὐθύνας χαὶ τὰ καθήκοντα ἑκάστου Ἐπαρχιακοῦ Σ υμθουλίου. διὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἔκόασιν τοῦ ἀγῶγος. , λΑκολούθως ἡ σύσκεψις ἐπελήφθη τοῦ θέματος τῆς «κατ οἶκον ἐργασίας» ὣς ἆᾱ- γαφέρεται εἰς σχετικήν ἐγ- κύχλιον τοῦ “Ὑπουργείου καὶ ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποροίψη τὰ. προτεινόμενα ὡς παρα- θαΐνοντα ὑφισταμένην συµ- φωνίαν μεταξὺ Ὑπ. Παιδεί- ας καὶ ἐκπαιδευτικῶν ὀργα- γώσεων καὶ δώση ὁδηγίας εἲς τος «Ἀαθηγητάς ὅπως μὴ ἐφαρμόσουν ταῦτα, Ἠπί- σης ἀπεφασίσθι ὅπως ἅπο- σταλή καὶ ἐγγοάφος η ᾱ- γωτέρω ἀπόφασις πρὺς τὸ «Ὑπ. Παιδείας. Ἑν Λευκωσία τῇ 20ῇ Μαοτίου 1915. Αγαπητὲ Συνάδελφε, ος Ἐγντὸς τῶν πλαισίων του προγοαμµατισθέντος ἀπὸ τοὺ παρελθόντος Ιανουαρίου ᾱ- γῶνος διὰ διεκδίκησιν τῶν αἰτημάτων µας εἶναι καὶ Ἡ ἀπόφασις ὅπως μη παραδώ- σωμεν τοὺς ὀαθμους του τοί- υ διμήνου. π Ῥὸ Ὃ ηια, δι ἀναθεώρη- σιν τοῦ µισθολογίου σνμ τήθη Ἴδη εἰς τὴν Μικτὴν Ἠ- πιτροπὴν καὶ εἰς την ἐς Ὑ. πουργῶν ᾿Επιτροπήν. Η ἐξ «Ὑπουργῶν ᾿Ἠπιτροπῇ, θάσει τοῦ καταστατικοῦ τῆς -- χτῆς ᾿Επιτροπῆς, ὑποθάλλει τὰς εἰσηγήσεις της εἰς. τὸ «Υπουργικὸ Συμθούλιο τὸ ὁ- ποῖον καὶ λαµμθάνει τὴν τελι- κὴν ἀπόφασιν. Ἐν ὄψει τῆς ἀναμονῆς τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμθου]- ου ἐπὶ τοῦ ὡς ἄνω αἰτήμα- τος καλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως μὴ παραδώσητε τοὺς θαθμοὺς τοῦ τρίτου διμήνου καὶ τοῦ- το µέχρι τῆς συγχλήσεως Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ ὃ- ποία καὶ θὰ λάθη ὁριστικὰς ἀποφάσεις. Μὲ συναδελφικοὺς χαιρετισμοὺς Διά τὸ Δ.Σ. «Ὁ Πρόεδρος (4. ΠΑΠΑΜΙΑΤΙΑΔΗ 2) Ὁ Γεν. Γραμματεὺς (Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Σ) 6/4/12 Τὴν παρελθοῦσαν Τετάρ- την µέλη τῆς Γενιχῆς Γραμµ- µατείας τῆς Ο.Ε8.Δ.Μ.Β.Κ. συνηντήθησαν μετὰ τῶν .ὰ. Ῥ. Χ΄’ Αναστασίου, Α. Τα- θοιηλίδη, Χο. Χοιστοπούλου., Ν. Καραγιάννη, ἐκπροσώ- πων τῆς Παγκυπρίου Συνο- µοσπονδίας Συνδέσμου Γο- γέων. Κατὰ τὴν συνάντησιν ἡ Ο.Ε.Λ.Μ.Β.Κ. ἀνέπτυξεν τὰ αἰτήματά της Άλεπτοµε- ρῶς, ἀνέφερε τὴν χορηγηθεῖ- σαν πίστωσιν χρόνου πρὸς τὴν ἐπίσημον πλευράν, ἐτό- γισε τὴν ἀναλγησίαν τῆς Κυθερνήσεως διὰ τὸ γλί- σχρον τῶν ἀπολαθῶν τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ διεθεθαί- ᾠσεν τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Παγκυπρίου Συνομοσπονδί- ας Γονέων ὅτι μετὰ τὰς ἕ- ορτὰς καλεῖται Έκτακτος Γενικὴ Συνέλεισις τῶν µε- λῶν τῆς Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Ι.. διά µεθόδευσιν τοῦ προγραµµα- τισθέντος ἀγῶνος. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Παγ- κυπρίου Συγοµοσπονδίας Γο- γέων πἐραν τοῦ ἐνδιαφέρον- τος τὸ ὁποῖον ἐπέδειξαν διὰ τὰ αἰτήματα τῶν ἔκπαιδει- τικῶν, ἀνέφεραν ὅτι ἀἄνα- πτύσσουν δραστηριότητα ποὸς ὅλας τὰς πλευράς. Κοι- γὴ ἐλπὶς εἶναι ὅτι διὰ τῶν ἐ- παφῶν αἱ ὑποῖαι ἐπρογραμ- µατίσθησαν εἶναι πιθανὸν ἡ Κυθέρνησις ἔστω καὶ τὴν δωδεκάτην ὥραν νὰ ἀφύυπνι- σθῆ, νὰ κατανοήση ὅτι οἱ ὑπάλληλοι μὲ τὰ αὐτὰ προ- σόντα δὲν ἀποτελοῦν χωρι- στὰς τάξεις, ἀμείόονται θά- σει τῶν αὐτῶν κριτηρίων διὰ τῆς αὐτῆς κλίµαχος καὶ τυγ- χάνουν τῆς καθ) ὅλου µερί- µγης τῆς Κυθερνήσεως. Ἡ Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Ι. ἐπιθυ- μεῖ γὰ ἀναφέρη ὅτι τὴν 1Την τρέχοντος µμηνὸς καλεῖται εἷς συνεδρίαν τὸ ἆΚ.Δ.Σ. διὰ τὸν καταρτισμὺν τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Ἠκτάκτου Ρενικῆς Συνελει- σεως τῆς 19ης Απριλίου καὶ τονίζει ὅτι μετὰ ἀπὸ τὴν πολυετῆ παραγνώρισιν καὶ ὑποτίμησιν οὐδεμίαν εὐθύνην θὰ φέρη ὃν οἰαδήποτε Ύεγο- γότα ἀκολουθήσουν τὴν 1ε- γικὴν Συνέλευσιν τῆς. 19ης ᾽Απριλίου. 17/4/12 Σήμερον 1Την ᾿᾽Απριλίου 1919 συνῆλθε τὸ Κ.Δ. Σ. τῆς ΟΕΒΑΜΕΙΚ εἰς συνεδρίασιν, Κατ’ αὐτὴν ἐξητάσθη ἡ πο- ρεία τῶν ἐκκοεμούντων αἱ- τηµάτων τῶν ἐκπαιδευτικῶγ, συνεζητήθησαν διάφορα θέ- µατα ἐπειγούσης φύσεως »αὶ ἐμελετήθησαν τρόποι προω- θήσεως δυναμικοῦ ἀγῶνος. Τὸ Κ.Δ.Σ, παρὰ τὴν προηγηθεῖσαν ἀπόφασιν πε- οἱ συγκλήσεως ἐκτάκτου γε- γικῆς συνελεύσεως διὰ αὔ- ριον Τετάρτην ἐχτιμῆσαν τὴν μεσολαθητικὴν προσπάθειαν τῆς Συνοµοσπονδίας Γουνέ- ὢν πρὸς γεφύρωσιν τῶν δια- φορῶν μεταξὺ ΟΒΑΜΕΕ καὶ Κυθερνήσεως καὶ λαδθὸν ὑπ) ὄψιν τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ 'Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φρί- Ἑου Πετρίδη πρὸς τὴν Συ- νοµοσπονδίαν Γονέων ὅτι µε- θαύριον Πέμπτην ἡ Κυθέρ- νησις θὰ λάθη ἀπόφασιν ἐπὶ τοῦ αἰτήματος τῶν ἐκπαδει- τικῶν περὶ τοῦ µισθολογίου, ἀπεφάσισε νὰ δώση τὴν πε- ραιτέρω πίστώσιν Χχρύνου, καὶ πραγματοποιεῖ ὑπὸ ἡτὺ φῶς τῶν ἀναμενομένων ἕξε- λίξεων Βκτακτον Γενικην Σνυνέλευσιν τὴν παροσεχῆ Κυριακὴν 289ην τρέχοντος καὶ ὥραν 10.00 π.μ, εἰς τὴν Πωδαγωγινὴν ᾿Αχκαδημίαν μὲ ἡμερησίαν διάταξιν «ΛΗ- ΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΕΡΠΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ», 20/4/72 Ἡ ὁλομέλεια τοῦ Κ.Λ.Σ. τῆς ΟΕΛΜΕΚ συνελθοῦσα σήμερον Πέμπτην εἰς συνε- δρίαν ἐμελέτησε διάφορα Φλέγοντα θέµατα ἄπασχο- λοῦντα τοὺς καθηγητάς. Με- ταξὺ ἄλλων ἔλαδε γνῶσιν καὶ τῆς ἀπαντήσεως τῆς Κυθερνήσεως ἐπὶ τοῦ αἰτή- µατος δι) ἀναθεώρησιν τοῦ µισθολογίου. Ἡ ἀπάντησις τῆς Κυθερνήσεως εἶναι ἡ αὐτὴ δήλωσις, τὴν ὁποίαν ἕ- ὅωσε πρὸς τὴν ΟΡΒΑΜΕΚΝ πρὸ διετίας ὅτι δηλ. «θὰ κα- ταρτίση ἐπιτροπὴν ἡ ὁποία θὰ µελετήση τὴν ἀναδιοργά- γῶσιν καὶ ἐκσυγχοονισμὸν τῆς Δημοσίας Υπηρεσίας καὶ ὅτι θὰ καταθληθῆ προ- σπάθεια διὰ τὴν συμπλήρω- σιν τῆς ὡς ἄνω μελέτης ἐν- τὸς τοῦ 1915». 'Ἡ ἀπάντη- σις αὐτή, ὣς πᾶς τις ἆντι- λαμθάνεται, οὐδόλως ἅπτε- ταν τοῦ αἰτήματος τῆς ΟΡ Λ- ΜΕΧΕ ναὶ οὐδόλως δικαιολο- γεῖ ἀλλαγὴν τῆς χαραχθεί- σης γοαμμῆς διὰ σύγκλησιν τῆς Γεγικῆς Συνελεύσεως τὴν προσεχῆ Κυριανήν. Ἐν Λευκώσίᾳ τῇ 520ῇ ᾿Απριλίον 1915. ᾽Αγαπητοὶ Συνάδελφοι, Τὸ Κ.Λ.Σ. ἐπὶ 640 συνα- πτὰς ἡμέρας προγραμματίζει ἀγῶνα διὰ τὰς αὐξῆσεις μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι κάποτε ἡ Κι- ὀέρνηησις θὰ ἀντιληφθῆ ὅτι ὁ ἐκπαιδευτικὸς δὲν ἆποτε- λεῖ δευτέρας ποιότητος ὑπάλ- ληλον. ᾿Ἐκινητοποιήθησαν τὰ πάντα ἡ δὲ Κυθέρνησις ἐ- «άνη ὅτι ἔδειξε κατανόησιν καὶ εἰς τὴν µμεσολαθητικὴν προσπάθειαν τῶν γονέων ἢ ὑποία ἐξεδηλώθη κατά τὰς ἡμέρας τῶν ἑοοτῶν τοῦ Πά- σχα, ἄφησε νὰ ἐννοηθῇ ὅτι τὴν 20)4)1912 θὰ ἐξήγγελ- λε αὐξήσεις καὶ εὐνοϊκά διὰ τοὺς ἐκπαιδευτιχκοὺς µέτρα. Ὡς ἐν τούτου τὸ Λ.Σ. ἔ- δωσε µπεραιτέρω πίστωσιν χούνου καὶ ἀντὶ νὰ πραγµα- τοποιήση τὴν Ἔκταχτον Γε- γικὴν Συνέλευσιν τὴν 19ην συνεκάλεσεν αὐτὴν διὰ τὴν 9δην τρέχοντος. Δυστυχῶς ὅμως ἡ ᾿Κυθέρ- γησις διὰ µίαν εἰσέτι φορὰν ἀποδεικνύεται ὅτι παραγνωῶ- ρίξει τοὺς πάντας καὶ τὰ πάντα. Παραγνωρίξει τὸ δί- καιον, τὴν Ὁμοσπονδίαν Γο- γέων, παραγνωρίζει τὴν Ὁ- ΕΑΜΕΙ διότι ἀντὶ αὐξήσε- ὢν τὴν 19ην διαγέµει ἔγ- Ύγραφον εἰς τὰς ἐκπαιδευτι- κὰς ὀργανώσεις διὰ τοῦ ὁ- ποίου ἀνακοινώνει εἰς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὕτι θά δηµι- ουργῄση ἐπιτροπὴν ἀναδιαρ- θρώσεως τῆς ἐκπαιδευτιχῆς ὑπηρεσίας διὰ νὰ µελετήση καὶ εἰσηγηθῃῆ εἰς τὴν Κυ- θέρνησιν τὰ σχετικὰ μὲ τὰς αὐξήσεις. Βἰς τὸ σημεῖον τοῦτο εἴμεθα ὑποχοεωμένοι νὰ φέρωμεν εἰς γνῶσιν τῶν συναδέλφων τὰ ἀκόλουθα, 1) Εὶς συγκέντρωσιν εἷς τὸ Ἡροεδρικὸν εἰς ἐρώτησιν τοῦ Μ. Προέδρου διὰ σχηµα- τισμὸν ἐπιτροπῆς ἐδηλώσα- μεν ὅτι ἐπιθυμοῦμεν νὰ λά- όωμεν µέρος εἷς τοιαύτην ἐ- πιτροπὴν. 9) 'Ἡ Κυθέρνησις ἐδή- λωσεν ὅτι ἡ ἐπιτροπὴ θά τε- λειώση τὺ ἔργον της τὸ πο- λὺ ἐντὸς 9 μηνῶν. Ἠδη πα- οἤλθον 95 μῆνες καὶ οὐδὲν ἔπραξεν ἐπιτροπὴ συσταθεῖ- σα χωρὶς τὴν συμμετοχὴν τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὀργανώ- σεων. ὃ) Τὸν παρελθόντα Σε- πτέμόθριον ὅτε ἐδημιουργήθη ἡ ἐπιτροπὴ ἀναδιαρθρώσεως καὶ ἀξιολογήσεως τῆς Δημο- σίας Ὑπηρεσίας ἄνευ τῆς συμμετοχῆς τῶν ἐκπαιδευτι- μῶν ὀργανώσεων ἐδηλώσα- μεν ὅτι δὲν ἀναγνωρίζομεν τὴν οὕτω συσταθεῖσαν ἐπι- τοοπὴν καὶ ἔχομεν ἀξιολογή- σει τὸ ἔργον μας, παραμέ- γει µόνον νὰ ἀναγνωρίση τὴν ἀξιολόγησιν ἡ Κυδέρνησις. ᾿Αγαπητοὶ Συνάδελφοι, “Ὅιτι ἧτο δυνατὸν νὰ προ- ὠθήσῃ τὸ Κ.Δ.Σ. τῆς ὀργα- γώσεώς µας τὸ ἐπροώθησε. ᾿Απὸ τὴν ἀγωνιστικότητα τῶν μελῶν, τὴν ἀξιοπρέπειάν των, τὴν διάθεσίν των νὰ ἐμπαίζωνται, νὰ. θεωροῦνται δευτέρας ποιότητος ὑπάλλη- λοι, νὰ πληρώνωνται ὕσα καὶ οἱ κλητῆρες, νὰ παρα- γνωρίζωνται τὰ προσόντα των, καὶ νὰ τίθενται αὐτὰ εἲἷς ἴσην μοῖραν μὲ τὰ ἆπο- λυτήρια τὰ ὁποῖα ἐμεῖς πα- ραχωροῦμεν, θά ἐξαρτηθῆ ἡ ἐπιτυχία τῶν ἀγώγων, Τὴν προσεχῆ Κυριαχὴν θυσιάσατε ὕλοι τὴν ἀνάπαιι. σιν σας, τὴν ψυχαγωγίαν σας, ἀναθάλατε οἴανδήποτε ἄλλην ἀσχολίαν καὶ προσεο- χόμενοι εἲς τὴν Γενικῆν Συ- νέλευσιν ἀναλάθατε ἕκαστος τὰς εὐθύνας του ἕναντι τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος τοῦ κλάδου, Τότε καὶ µόνον τότε εἶναι δυνατὸν νὰ ἔπι- τύχη ὁ ἁγών, Δυστυχῶς µό. γον μὲ ἀπεργίαν εἷς τὴν ὃ- ποίαν ἡ Κυθέρνησις μᾶς ἐ- Ἑωθεῖ εἶναι δυνατὸν νὰ ἔπι- τόχωµεν τὴν ἐπίλυσιν χρονι- πόντων αἰτημάτων, Τότε χαὶ µόνον τότε θὰ ζήσωμεν ναὶ ἐμεῖς ὡς ἄνθοωποι. Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΠΕΛΕΥΣΙΣ Καλοῦνται πάντα τὰ µέλη τῆς Ο.Β.Λ.Μ.Ε.Κ. εἰς Ε.- κτακτον Γενικὴν Συνέλει- σιν, τὴν προσεχῆ Κυριακὴν Ἄδην τρέχοντος καὶ ὥραν 10ην π.μ. εἰς τὴν Παιδαγω- γικὴν ᾿Ακαδημίαν. ΘΕΜΑ: ΔΗΨΙΣ ΑΠΟ. ΦΑΣΕΩΣ ΔΡ ΑΠΕΡΓΙΑ. ΚΟΝ ΑΓΩΝΑ. Ἡ παρουσία πάντων τῶν μελῶν εἶναι ἀπαραίτητος, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ, Ίης ΜΑΙ. ΟΥ 23/4/12 .. Σήμερον Κυριακὴν καὶ ὥραν 10ην π.µ. ἔπραγματο- ποιήθη εἰς τὴν Παιδαγωγι- κὴν ᾿Ακαδημίαν Ἔγτακτος Γεγικὴ Ἀωυνέλευσις τῶν µε- λῶν τῆς ΟΕΑΜΕΚ. Ἡ προ- σέλευσις τῶν καθηγητῶν καὶ ἡ ἀγωγιστική των διάθεσις ὑπῆρξεν ἄνευ προηγουμένου, Ἡροσῆλθον πέραν τῶν ἕ- πτακοσίων (700). ὍὉ Πρόεδρος τῆς ΟΗΛΔ. ΜΕΝ . Α. Παπαμιλτιάδης ἔγημέρωσε τὴν Συγέλευσιν ἐπι τῆς πορείας τῶν αἰτημά- τωγ. “Ὑπὸ τῆς Ἀυνελεύσεως διεπιστώθη ὅτι ἡ Κυδέρνη- σις, εἰς τὰς (συνεχεῖς) πα- ϱαστασεις τῆς ΟΒΛΜΕΚ ἐ. πὶ 51 µῆνας, οὐδεμίαν κα τανόησιν ἐπέδειξε καὶ εἰς οὐ- δεµίαν θετικὴν ἐνέργειαν προέδη, διὰ νὰ ἀποδείξη ἑαλσως ὅτι θεωρεῖ τὸν ἐκπαιδευτικὸν µέλος τῆς αὖ. τῆς οἱ ογεγοίας, τῶν Λημοσί, ὧν Ὑπαλλήλων ὥστε γὰ τυγ- ο τῆς αὐτῆς µερίµνης. , α αντιεκπαιδευτικὴ γοοτρο- πια μερικῶν ὑπηρεσιῶν ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῆς Κοινοτικῆς Συνελεύσεως οὐδέποτε ἐπέ. τρεψε τὴν ἀξιολόγησιν τῆς προσώπικότητος τοῦ χαθηγη- τοῦ, τῆς μορφώσεως του, τῆς σοθαρᾶς κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς του προσφορᾶς καὶ εὐθύνης, Ἐξακολουθεῖ ὁ ἐχπαιδευ- τικὸς γὰ θεωρῆται καὶ σή- μέρον, ὡς καὶ τότε, δευτέρας ποιότητος ὑπάλληλος, νὰ εὖ- ρίσχεται εἰς τὴν οὐρὰν τῶν ἄλλων ἐπιστημόνων καὶ κα τήντησε πτωχὸς συγγενὴς ὁ ὁποῖον παραμελεῖται συστη- ματικῶς καὶ τίθεται εἰς τὸ περιθώριου. Ὁ ἔκπαιδευτι- χὺς δη καὶ ὃρᾶ µέσα εἰς τὸ χάος τῆς οἰκονομικῆς ἔξα- θλιώσεως καὶ µέσα εἰς τὴν ἀγωνίαν ποὺ πηγάζει ἀπὸ την ἐπίδρασιν τοῦ αἰσθήμα- τος τῆς ἀθεδαιότητος διὰ τὸ μέλλον, Δὲν χρειάζεται πλέ- ον τὰ ἀνέξοδα ἐγκώμια. ἸΑ- κολούθως ὑπὸ τῆς Γενικῆς Σννελεύσεως, διὰ μυστικῆς ἠηφοφορίας ἐλήφθη ἡ ἑξῆς Συνέχεια εἰς τὴν 6ην ΣΕΛΙΔΑ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Σχόλια Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 12p
ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 9-11p
Το ιστορικόν του απεργιακού αγώνος της ΟΕΛΜΕΚ μέσω ανακοινωθέντων και επισήμως εγγράφων Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 5-8p
ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 4p
ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΠΤΕΙ ΛΟΓΟΣ... 4p
ΠΟΣΟΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3p
ΕΠΑΓΓΕΛΑΜ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2,11p
Η αξιολόγησις των εκπαιδευτικών 1-2p
Η ΟΥΝΕΣΚΟ έναντι των εκπαιδευτικών 1-2p
ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ 1p