Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-01-18

ΤΗ ΙΤΑΛΙΑ ΙΔΡΥΕΙ ΜΗ ΜΗΝ ΑΗ (Σημ. «Δήμο ᾿Αναδιμοσιεύομεν ἐν τῆς ἑγκρίτου συναδέλφου «ἰλειοῦς» τοῦ Καΐρου τὸ κατωτέρω ἂρθρον, ὅ- που ἐκτίδεται ἡ πραγματική εροντὶς καὶ τὸ ἐφηρμοσμένον ἐνδιαφέρον τοῦ ὑπερόχου Μουσολίνη διὰ τὴν καλ- λιέργειαν καὶ βιομηχανίαν τοῦ καπνοῦ ἐν Ιταλία διὰ νὰ καταδειχ»ῇ ὅτι εὖ- τυχοῦσιν ἐκεῖνοι οἱ λαοὶ, οἵ ὁποῖοι ἔχουσι τὸ εὐτύχημα νά διευδύνωσι τὰς τύχας των, πολιτικοί καὶ κυβερν]- ται τῆς πράξεως καὶ τῆς Σράσεὼς οὐγὶ τῆς φασαρίας, τοῦ Νορύβου καὶ τῆς αἰωνίου ἐγχυμοσύνης τῆς Δράἵας.) Ὁ κ. Μουσσολίνι ἔλαβε σοβαρώτα- τα µέτρα διὰ τὴν αὔξησνν τῆς ἐγχω- ρίον παραγωγΏς τοῦ καπνοῦ, εἰς τρὸ- πον ὥστε ἡ Ἱταλία, ἐντὺς μικροῦ, ὅχι μύγον νὰς ἀποχτήσῃ ἐπάρχειαν ἀλλὰ καὶ νὰ δυνηδ νὰ προβθῇ εἲς ἔξαγω- γὴν, συναγωγιζοµένη τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ ἄλλα Κυάτη εἲς τὴν διεῦνη ἀγοράν. Ἐν Ἰταλίᾳ ὡς γνὠστὸν ἡ καλλιέρ- ψεία καὶ ἡ πώλησις τῶν ηιπνῶν ᾱ- ποτελοῦν μυνοπώλιον τοῦ κράτους. λΙέχρι τοῦδε ὁ καταναλισκόµεγος ἓν Ἰταλίᾳ κασνὸς προήρχέτο ἀπὸ προῖϊὸν ἐγχωρίου παραγωγῆς, ἀναμεμιγμέγον μὲ ἕλληνικὰ καὶ μακεδονικὰ κἀπνὰ. Ἡ Ιταλία παρήγαγεν ἀρκετὴν ποσό- τητα χαπνοῦ, ὄχι Όμως ἐπαρκηῃ διὰ τὴν ἐγχωνρίαν κατανάλωσιν. Ἡ ποσό- δὲ τοῦ ἐγχωρίου τούτου καπνοῦ ἀνεπαρκὴς καὶ ἀχοηαιμοποίητος ἄνευ τῆς ἀναμίξεως τῶν. ἑλληνικῶν καπνῶν. Χαρακτηριστικὸν δὲ εἶναι τὸ γεγογὸς ὅτι τὰ ἐγχώρια ἴταλικὰ κα- πνγὰ πωλοῦνταν ἁκόμη καὶ σήμερον ὑπὸ τὸ ὄνομα «ματσεντόνιι», ὅπως δείξουν εἷς τὸν λαὸν ὅτι δὲν πρόκει- ται περὶ τοῦ ἐγχωρίου μακῆς ποιότη- τος καπνοῦ, ἀλλὰ περὶ μακεδονικοῦ τοιούτου. της κ ήτο Ἱσχάτως ὅμως ὅ μεγάλος πυρετὸς 5 με - ϕ δώ . κ ν ο ὁ ὁποῖος κατέλαβε τοὺς Ἰταλους ὃ- πως ἀναπτύξουν τὴν γεωργίαν καὶ πε- υιορίσουν τὰ ἔξωδεν εἰσαγόμενα ἄντι- πείμενα, διὰ νὸ ἀποφεύγεται ἡ ἔπι- κίνδυνος διακύμανσις τοῦ συναλλάγµα- .. Ν Ἂ Ν ε τος. περιέλαβε καὶ τὸν καπγὸν. Ὁ κ. λ{ουσσολίνγι διέταξε νὰ ἀναπτυχδῇ καὶ ἡ καλλιέργεια τοῦ καπνοῦ. Καὶ ἐζήτη- σεν ὅπως ἐγντὺς μικροῦ χρογικοῦ δι-] αστήµατος ἢ Ἰταλία, ὄχι µύνον κα- ταστῇ αὐτάρχης ὑπὸ ἔποψιν απνοῦ, ἀλλὰ καὶ βελτιώνουσα τὴν παραγωγὴν της δυνηθῇ νὰ προβῇ εἲς ἐξαγωγὴν πρὺς κατάκτήσιν τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς. Πρὺς τοῦτο ὁ Ιταλὸς πρωθυπουργὸς προσεφέρδη γὰ παράσχῃ ὅλα τὰ ᾱ- γαγκανοῦντα µέσα. Ἐν πρώτοι, ἓν συνεγνοήσει καὶ προτείνοντος τοῦ ὅ- πουργοῦ τῶν κόμητος Ῥόλπι, ἀπεφάσισε νὰ µεταβάλῃ τὸ µο- γορπώλιον τοῦ καπγοῦ βιομηχανικὸν ὀργανισμὸν. Καὶ ἅμ' ἕ- πος, ἅμ' ἔργον. Τὸ σχετιλὸν βασιλικὸν διάταγ|ια ὑπεγράφη καὶ ἐξεδόθη ἅμέ- σως καὶ ἐδόθῃσαν ὅλαι αἲ σχετικαὶ διαταναἱ αρὺὸς πραγματοποίησιν τοῦ εγάλου σχεδίου. Οἰνονομικῶν εἷς αὐτόγομον Ὁ κ. Μουσσολὶνι διὰ τῶν ληρέντωγ ιέτρων ἐλπίζει νὰ δικλασιάσῃ ἐντὺς μικροῦ. χρονικοῦ δµιστήµατος τὺ κέρδος τῶν 9.2900.000.0() λιρεττῶν, τὰς ὑποί- ας τῷ προσεπόρισε τὸ μυγοπώλιον τοῦ καπνοῦ. Ἠδη ἀπὺ πέρυσιν εἶγε γείνει οχε- τικὴ δοκιμὴ ἐξωγωγ ῆς ἴταλικῶν χαπνῶν. Ῥὺ Ἰταλικὸν μονυπώλιον εἶχαε γατα” σκευάσει κομψὰ κυτία σιγωρέττων, µε τὸ καλῆς ποιότητος καπνοῦ, τὰ ὁποῖα ἴθχισε γὰ ἀποστέλλῃ εἷς τὴν ᾿αμερι- κἠν, τὴν Πλβετίαν, τὴν Ἁγγλίαν, τὸ Ἠέλγιον καὶ τὴν Γ ερμανίαν. Ἡ ὑπο- δοχἡ, ἡ ὁποία ταῦτα σιγαρέττα ἐνεδάρρυνε λΙουσσολίνι, ὃ Όποῖος ἀπειάσισε μὴ περιορισθῇ εἲς ἡμίμετρα, ἀλλὰ νά ἀναατύξῃ τὴν γέαν βιομηχωίαν εἷς μεγάλην κλίμακα. Αἲ σχετικαὶ ἱπιθεσίαι κἀτὸ τὸ ἔτος τοῦτο διετάκθησαν νὰ εὐρύνουν τὰς παπνοκαλλιεργείας των διὰ νὰ αὔξι- ὑῇ ὥσον τὸ δυνατὸν περισσότερον ἣ ἐγχωρία παρα (ωγὴ. Κατὰ τὰς ὑπαρχού- σας πληροφορίας, ᾗ Ιταλία ἐφέτος δὰ ἀναγκασθῇ νὰ ἀνοράσῃ ἑλωχίατην πο- σότητα μακεδονικῶν παπνῶν καὶ ταύ- ἐγένετο εἷς τὰ ἱταλυκὰ τὸν 3. γὰ την µόνον ἀρίστης ποιότητος χάριν τῆς ἀναμίξεως πρὺς βελτίωσιν τοῦ ἐγγωρίου. προϊόντος. λλλλὰ καὶ πρὸς τὴν βελτίωσιν ταύ- την καταβάλλονται µέγισταυ προσπά- δειαι, μετακληδέντων ἓν Ῥουρκίας καὶ Μακεδονίας κατόπιν ἀδρᾶς πληρωμῆς πολλῶν Ἱούρκων, ᾽Αρμενίων καὶ Ἕλ- λήνων ἐργατῶν, συσκευαστῶν καὶ καλ- λιεργητῶν, ὅπως ἀπιστατήσουν εἲς τὴν καλλιέργειαν καὶ τὴν συσκενασίαν καὶ διδάξουν τοὺς Ἱταλούς. (Σημ. «Δημ.» Τὰ µέτρα ταῦτα ταῦτα ὑπέδειξεν εἲς τὸν ἐξοχώτατον δίς Ἐομα]ά ἀπὸ τοῦ παρελθόντος ἔτους δι’ εἰδικοῦ ὑπομγή- µατος ὁ ἔντ. Βουλεντὴς Μεσαορίάς --- Καρπασίας, ὰ. Ῥωσσίδης ἀλλ) ἡ Αὐτοῦ ἐξοχότης.....ὑπεσχέθη νὰ τὸ µελετᾳ....) Ἰπίσης εἷς διάφορα τμήματα τῆς Ίτα- λίας, τῆς ριπολίτιδος καὶ τῆς Ἔρυ- βραίας ἐγένοντο δοκιμαστικαὶ φυτεῖ- αι καπγοῦ, χάριν τῆς ἐξευρέσεως τοῦ παταλληλοτέρου ἐδάφους πρὸς παρα- γωγὴν καλῆς ποιότητος καπνοῦ. Πλὴν τοῦ αὐτογόμου ὄργανισμοῦ τοῦ κα πνοῦ, συγεστήθη καὶ ἕτερος ὀργανισμὺς κρἀτικὸς καὶ οὗτος, ἆλλ᾽ ὑπὸ τὸν τύ- πον τῆς ἀνωγύμου μετοχικῆς ἑταιρεί- μς, ἐπωνομασδεὶς «ἐκμετάλλευσις ἴτα- «λικῶν. καπνῶν.» Ἡ ἑταιρεία αὕτη ἔχει σκοπὸν τὴν διαχείριοιν τοῦ ζητήματος τῆς ἐξαγωγῆς τῶν ἴταλικῶν καπνῶν εἷς τὸ ἐξωτερικὸν καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς σχετικῆς βιομηχανίας διὰ τῆς μή» εως ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέτρων καὶ τῆς διεγεργείας μεγάλης προπα- νάνδας διεισδύσεως καὶ ἐπιβολῆς εἲς τὴν διεθνή ἀγοράὰν. ἘὨπίσης ἡ ἑταιρεία αὕτη προτίθεται γὰ ἀντιμετωπίσῃ καὶ τὸν συναγωγισμὸν τῶν ἄλλων αρατῶν. Ἡ ἰταλικὴ κυβόργησις ἐλπίζει πολ” λὰ ὃτὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς νέας αἲ- τῆς βιομηχανίας. Ὄχι µόνον οἴκονο- μικῶς ἣ Ἱταλία δὰ δυνηδῇ δι’ αὖ- τῆς γὸ ἀποκτήσῃ μίαν γέαν πηγὴν πλον- του, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀπόψεως ὃημογοα- φικῆς εἶναι δυνατὺν νὰ χρησιμοπονή- σῃ πολλὰς χιλιάδας ταλῶν ἑργατῶν καὶ τά λύσῃ οὕτω κατὰ μέγα µέρος τὸ πρύβλημα τῆς ἀνεπαρκείας τοῦ ἵ- ταλικοῦ. ἐδάφους ποὺς διάθρεψιν τοῦ πληῦ υσμοῦ.» ἡ ΠΡΙΝ ΤΙ. ΗΝΡΗΛ ΕΤΗΙΣ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΩΡΘΩΣΕΝ ΕΙΣ ΜΙΒΝ ΔΩΔΕΚΒΕΤΙΒΑΝ ᾿Ῥθεοωρήσαμεν σκόπικον αφὸς τὸ σὺ φέφον τοῦ Γεωργικοῦ κόσμου, ὅπως ἄγα- τυπώσῳιεν καὶ Ζυκλοφορήσωμεν ἄφθουν ῥημοσιευθὲν εἰς τὸ ὑπὸ ἡμερυμηνίαν 13 Νοεμβρίου 195τ φύλλον τῆς Λάρνακος, ἀναφερόμενον εἰς τὴν μέχοι τοῦ «Ισότητος» δε εὐεργετικὴν ὁρᾷσιν τῆς ἡμετέρας ΦΥ: ερνατικὴς ἴνστ. “Εταιρείας καά νά προτού: Φώμεν πάσαν κοινότητα καὶ πάντα ἔνδια- περόμενον διὰ τὸ συμφέρον τοῦ πενομέ- | νου αήμερον γεοργοῦ, ὅπως ὀνινινώσκων : καὶ βλέπων τὰ πολλαπκᾶ ὀπιρελήματα ἅτι- να μᾶς παρέσχε, μιμηῦῇ τὸ παρ δαν µας τα ο διά. τῆς ἰδούσεως, παντου ᾿Εταιφειῶν. καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τοῦ παρύντος, Τὸ τὸ) δὲ ὑὰ χάμη ἀπύμη ἡ Σ. Π. Ὀτοιρεία µας ὁ χρύγος δὰ τὺ ἀπυδείξῃ. ὰς μᾶς εἴπουν γαὶ οἳ τοχυνλύθοι. τὶ ἔκαμαν κα τι δὰ : κάμουν, [ «Ἡ Νυνεριατικὴ Βατυλῖς κα-ὰ τὸ ἔτος 1910. κατὰ τὴν Ἱορυσί της ἀριμοῦσε μόνον ΙΤ μέλι. Ὅλα σχεδόν τὰ μέλη σαν Ἀτωχὰ καὶ Υρε- ὠμένα εἷς τοὺς ἐγχωρίους τοκογλύφους ἀντιστρατευρηένους καὶ σ,στη- υνεργα ινὴν καὶ οἵτινες οἹδενὸς μέσου ἑφεί- ματικῶς καταπολεμρῦντας τὴν 5 τὴν κάμουν νὰ ναυα ή τῃ. ς δξιαλόσεις περὶ τοῦ της ολες πε- της ἱδρύσεώς της. κα- υνάψ]ῃ ἔν Ἀικοόν Σάνει- ον ἀπὸ 904) λέρες. Ολοι σγεδὸν οἱ χω- δν Ὁ ο. αν ο σσ δν [ο] δ ὣ «1 ο οσα τ ο ς απὸ σ κο κατειρωνεύοντ» τὰ Ἡ καὶ προ- κ] ὤμαε αι αν -- Δ . ὕλεπον ταχεῖαν τὶν πτώχευσιν τῇ Ἡν ΣΕΚήβιόυρ {9ν. λά ὑποβιβάση τόν τέκον ἀπό {19 καὶ 20 ο)ο-- καὶ ὁ ὅποῖος κατὰ τὸν πὀλεμον ὑπερέρη τὰ δ0 2]. [ἐπλήρω- νον Ὁ]|- τῆς λίρας δι ἵ μηνας] εἲς 1Όο]ο ἀπὸ -. ν» δν ἡπχ).λάξ1 τά έλα, του τὸν τογουλήφων. τῶν ο. πελῶν ἆπ υγ εοργῶν». 4ον. Νὰ ἀναπτύςι παρὰ τοῖς Γεωρ- ἡ νὰ χρστήση διαρν» τοῦ πα] έπὴ στάσιινα, τὰ ρον. Ἶὰ ὑποβιῥάσῃ ποῦντος χρέη τὸν μελῶν, καν ἡν ἐπογὴν τὰ ει μέλη ἐτριπλασίασαν τὰ Υρέη τῶν. ῦου. ᾿Ἠσωνήθισε τὰ ι - να πέλη της νὰ εἶνε ἐργατικά, «ιλήπονα καὶ νά παίνώνται συνεπῖι πρὺς τάς πρὸς τὴν “Πταιρείαν ὀπογρεώσεις τω». Τον ᾿Εσυνήνδισε τὰ ποταλίευσιν διὰ τῆς ἱδρύσεως, προ- οτασίας καὶ διευδύνσεως ου ὡς παραρτήματος τς Χις. Δον. ὑσταιάτησε τὴν πώλησιν τῶν ἁγινήτων, μέλη εἲς τή ᾱ- ταμιευτηρί- Σωνεργατι- πρατηῦ η τὸν χτη- των. 10ον. Ἴδοσε τἸεννχίαν ὕδησιν. εἲς τὶν ἀνάπτωξιν καὶ πρέολον τῆς Γεωρ- πίας διὰ τῆς προμηδείας Ἰ εωργικὸ ἐρίαλείων καὶ λιπασμάτων. 11ον. Εἰριάσθη καὶ συνετέλεσεν εἷς τὴν ἵδρυσιν Ἀτινοτροφικοῦ στα.» οἰκοδομήσασα ἰδιοκτήτονς αταύλους χάριν τοὺ γενιχοῦ καλοῦ. 19ον. Εἰριάσδη πρὸς ματολοιικοῦ γραπείρυ εἰς τὴν Κυῤέρνησιν τὸ τὰ ἔπιπλά της δωρεὰν κατὰ τὰς ἡ- μέρας ποὺ ἐρ]άζεται τὸ Κτηνατολό{ι- ον εἰς Βατυλήν. δρυσω Ἅτις παραγωροῦσα γραςεἴον γαὶ 180). ᾽Απέκτησεν ἰδιόχτητα Τεὼρ- Ί ! ν γικὰ μηχανήματα ἥτοι ἀλωνιστικήν ἑκοχχιστικὴν μηχανὴν, ἀλευροικύλους ὶ ν [ ! ἵ κλπ. μηχηνήµματα, τὰ ὁποῖα παρ ὅ- λην τὴν ἀπόλυτον καὶ μεγάλην Γεωρ- υικήν των ρησυλότητα δά Ἡτο ἀδὺ- ἵ κην 7 υησιροτη πτο 6 νατον νὰ ἀποκτηδῶσιν ἀπὸ τοὺς ἰδ.- ώτας Πικροκτηµατίας ὅπως τοιοῦτο ᾿ ν Μην σ » { τ εἶνε ὅλοι σγελὸν οἱ Ἠύπριοι Τευργο μας, 14ον. ᾽Απέκτησεν ἀποῦεματικὸν κὲ- φάλαιον 400 λιρῶν μὲ σταθερὸν ἑτή- σιον εἰσόδημα 0) μέχρις 150 λιρῶν. 15ον. ῆνωσε καὶ ἀδελφοποίησε δύ: ἀντιμαχόμενα στοιχεῖα τοὺς Ελληνας καὶ τοὺς Ῥούρχους }εωργοὺς τῆς Βα- τηλής καὶ ἐν γένει ἐπρωτοστάτησεν εἰς πᾶσαν πεωργικὴν πρόολον δι ὅλων της τῶν ὑλικῶν καὶ ἡθικῶν μέσων, τὰ ὁποῖα ὡς Φωμιατεῖον ἠδθύνατ» νὰ λια- δέστρ, ΜΗΧΑΝΟΦΥΡΓΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΤΩΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΄Οδὸς Πλούτωνος ἀριθ. ἡ. Ν ΠΗΙΡΑΙΤΡΙ Τελειότατον σύστημα Πλυντηρίων καὶ στεγνωτηρίων σίτου. Κατασκευάζονται αλυντήοια καὶ στεγνγωτήρια σίτου. τελειοτά- λ ς , ΕΕ του συστήµατος Ξ ἳ πο).λὰ τς Ῥη, ἀπὸ ο00 ὁκάδας ἕως αχ. ὅμά- δας παρόγωγῆς καν” σαν. [αδοασίσει τὸν σῖτον ἀπὸ αέ- τρες, δαυλίτην καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἑλαφρὰ σώματα καὶ τὸν στεγνώ- γει στιγµιαίως. Δαύιυνσις Μηγανουργείου ΗκεΝΣΤ. ΞΓΡΑςΟΥ Πλούτωνος καὶ Μάστωρος Ἐν Πειροιςῖ. νοικιάζεται μαγαζεῖον χείμενου ἐν Βαρωσίοις π).” σίον τοῦ Φωτογοσαείου. τοῦ κ, Ἀικολαϊδη. 1ληοοφορίαι παρὰ τῷ ἓν Ὠαρωσίοις χ. ᾿ΑὖΌ. Ἰωάν- γου ἤ παρὰ τῷ ἰδιοστήτῃ 2. ΝΜΙ. λευ- Ἱεροδιωκύνου, «Αικηγόρφ. πλ χωσία. 1 ο σ { -.. .--ω------ ρό ο Δον ο νο ος ο ο ο ὁ ὁ ὅό δ ὃ ὁ ὁ ο δρ ρα ο νο νο ο ο οδό πχ ο οσο ο ἑ ἁρἡμἑὑυν- 4 ΔΑ Θ ο ο οἱ ο ὁ ο ο στ. ο . | Φ ο 3 9 « Φ οφ ϕ. ΐ Φ ώς 9 Φ.) 9 9, ο μι Φ ον ον ᾿ . [. Ὀο ο -- 9 Απναανοκπμαωνωκκιεκο. πο , 9 . ἡ ὃν κ κωσιως ωοοοσνασοκαα-ώὲ ΕΝ ϕΦ «0 ᾿ ! ἱ ο. κ , ο τὸ, τὴν τ ον {9 ο ΡΕΤΤΕΡΒΗ εἶναι τὸ ὄνομα τῶν πετρελαιομηχσνών που κοτέκλυσαν πατὰ τὴν τελευτσίαν ὁ «ο [|πενταξτίαν ὅλον τὸν κόσμον καὶ ἰδίως τὰς γξωργικας χωρο». ο, πκῶνμανία ἄθμ αν 9ν Ἠδη καὶ ἐν Κύπρῳ ἐξετιμήθη ἡ ὑπεροχή των, καὶ ἀπόδειξις εἶνοι ὁ σεβκστος ρα μας ῥ «ὁ τῶν 120 μηχανῶν, αἴτινες εἰσήχθησαν ἐντὸς 16 μηνῶν, διώ κάθε χρῃῆσιν Ἀάι ἰδίως δι πρ .- ο, δεύσεις κήπων, καὶ ἡ σωρεία τῶν παραγγελιῶν, αἱ ὁποῖαι μᾶς ἀπεστέλλονται παθηµέρινρ αν Φ ον ο , - ο νὰ ἀπὸ όλα τά µέρη τῆς Ἀύπρου, ο. πας ἁιανᾶ , Φ «ο Οὐδεὶς κάτοχος πετρελαιομηχανῆς ΠΕΤΤΕΡ ερωτωμξνὸς δὰ ὀρνηδη Ἡ εἩ ρσαι ος ιν «ἳ, ἐκφράσῃ τὴν πλημμυροῦσαν αὐτὸν εὐχαρίστησιν διὰ τὰ μοναδικ” πλεςονξεπτηµατά καὶ τος . ϕ Α΄ ” - ον . » 4 εὐχολίας ποῦ ἔχει ἡ μηχανή του. . ϕ. 96 φον Φ Φ τς. ιν ὁ Φ ϕ ο 3 ιά νν ατα αι τὰ ΄ ε , ῳ . τς α 9 ὧν ὢ ἀγοράόζων μηχανὴν ΠΕΤΕΡ γίνεται ὁ φανστικώτερος ὑποστηρι κά ὁ κτήςτών μηχονῶν τούτων. ο) ος Εΐναι ΟΙκονοΜΙΚω ΤΑ ΤΑΙ ΣΕ ΡΠΩΤΝΤΑΕ ΚΑΕ ΔΕΗ ΛΟΣΤΣ ΕΡΤ 9.» Φ Τὸ ἐργοστάσιον ΠΠ Γ ΓΙ Ρ ὕχτι τὸ μοναδικὸν αλοογέκνηµα τῆς ο ος α ες - ο ΄ .. , ᾿ ΄ 3 Ὑ' 9 ἳ πετρελαιοµηχανῆς ὃ ἵππων ὀργαζομέγης δι ἁκαδάρτου ειοελαίου. .ν 9 , 3 . ΄ .. ΄ 3 τ ορ ἡ ..- πρ ὃν ) Προτοῦ ἀγοράσετε τὴν πετρο) σον ήν ες τη νησώνε 2 ηροιρουίας ἀπὸ τοὺς πατόχους ἳ Φ 0 ΦΙΡΕΤΤΕΕΒΕ. 9 498 9,9 Φ ο 4 4 Αταττμε 13 --- ς αμ α λε .... Ὀ «] ᾿Αγοράζοντες πετρελαιομηχὰς ΠΕ ΤΗ ΤΡ ὃὲν ὄγετὸ ΟΥ «ρρον ὅτι δὁ οσο) ῃ ἡ ἐρ- ὧν «ο γασία σας ἢ ὅτι δὰ καταστραφοῦν οἱ φυτοῖαι σας διὰ ῥλόβην ἐξαστήματος τινος. διότι πράγ 9 ὃν [τοῦμεν πλουσίαν παρακαταθήκην ὄἶμων τῶν ἐξαρτιμιάτων. ᾧ] Φ 96 πο «αυς- 9 ο 9 . ” . ” Δ . ΄ -- ᾱ, ορ φ- . 3 . . ον Ανοαλαμβάνομεν ὑπευθύνως τὰς ἐγλαταστασειςτων μηχΧσνοων µὰς υπ ο.» 49 , -- : . , ’ «-- -.” Φ κά πεπειραµένων μηχανιχκῶν εἰς οἰονδήποτε µέρος τῆς Ἠυπρον. .ἳ 9 7 . ο Τῃ ὃ τΥ ΚΟ), ο υ Τ ἷ ΑΣ Σ(ΥΛ/ ο ὁΙΠΙΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥ ΚΟΛΙΑΙ Ες. ΤΝ ] ΙΛΗΡΟΜΠΗΝΙΑ, παω Φ «» πνΦοσς οὖν Φ ” ” ν Περισσότεραι πληροφορίαι δίδονται : 9 κ Ἐν τῇ ἐπιοχίᾳ ᾽Αιιιοχώστου ὑπὸ τοῦ γ. ΤΑΚΗ ΣΑΝΤΑΜΑ ἥτοῦν, Γ.ΚΑΚΟΥΡΑ κα ώ » 35 }» Λεμεσοῦ » ΣΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε. ΓΑΒΡΙΑ ου ν ἡ παρ’ ἡμῶν ἐν Λευκωσία. η 4ά 96 4 Φ 94 ὃ Β. Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ 8 Σια ον (26--- 5) Γενικοὶ ἀντιπρόσωποι ἓν ΕΥΠΡΕΣ. τα. πο | : : ε ος ς ατα στα απωθδιαθαπασσακαθ θες στε-παριαωησττε«σποσσοκηναστᾶσετα πεσπωπωσαππο- «παπα στη. πωπκοναπμσαωσομσαφακννσιαθκωκωπωιαακο ωρα φεας «ρα. σαι σζωμα Ὁ αροππαπφαςν -ᾱ 3 η ο ο ον πομμασῶς Ἰσσνς πο ο στο στ σπα σώσει πας πα ως αν μα αλα - σον το μπα ο ονλλ Ὅνοσο σος Όσιρι { ο ο! ϱ ΚΛΛΑΙΤΕΡΩΣ Μ-- Ώρσς- τη. « Τ ΜΗΧΑΝΑΙ ΚΑΘΑΡΓΟΥ ΙΙ! ΠΟΡΟΣ ΠΑΤΑΤΑ ΚΛΙ ΛΚΛΘΛΡΤΗΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΡΤ ια ἄν σμαάκς ας | ΛΗ4 ο Λλιεργηταὶ ὅτι συντόκως δὰ {[ ΄ 3 ο , ΤΟΥ ΠΗΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ άσε ᾽ἁμμύχωσιον τὸ ον } φοθτίον µας τοῦ ἐνλεκτοῦ ᾿ρ- ΜΙΙΚΙΙ ΕΙΝ] ΡΑ ΣΤΟΝ. κούσνίων χεπαλὸν ες Γ ἡγντωστῆς Μηχανοὶ ἀκοθάρτουπε- |) τ ΣΧ | ριον ΠΙΤΤΑΚΟΥΡΑΣ: τρελαίΐου τυπου ( οσα στ ῇ] διὰ τῇὴμ Ἐξετομης . Επ. Εκκινοῦσινὲν φυχρῷ Ὦ ή πε μισυμανη σημ. | ὄνευ θερµύνσεως ἤ χαρ- |) οποίαν επι τοσα χοόνια σπουμηδὲ τούσας. Ἀϊ τελειότεροι |: ὑεύομεν εἲς ἕοῦς σπατατοκαλλι-ξ μηχαναὶ τοῦ κόσμον. ᾿Απὸ | οὐ ήπωῶς ἃἅπι . . ΄ ἑσμηιας ὃνν χρειαζον 6- 16 µέγρι 1000 ἵππων. Πσ- ἱ . ο. λ χο άκδν Γρ ότς . τόλληλοι δι ὅλας τὰς χρή !) | τς, διότι τὰ ἁαμιπρὰ ἅπο: σεις ἀλευρομύλους, πιεστήρια, ἠλεκτρικὰς ἐγχαταστάσεις, Γ τελέσματά των εἶναι εἰς ὅλους ἄρδευσιν κλπ, ΓΙ αγνώστά. ) Μηχαναὶ ζποβάρτου πετρελνίου |. Ὅσοι ὃτλουν ὀκ]νκὸν καὶ - τόπου δᾶ. ἔκκινοῦσσι δις δερµύνσεως, ὶ. Πεὐδηνὸν οικόρων ὃν . .. .. ., εως «δι ... 7] ο οροῦ ας ἁποταιλοῦψ εἰς τιµας χαμιηλάς. Πατέλληλοι διὰ {ἱ ἐγκαίρως πρὸς { . σ πᾶσαν χρῆσιν. ἄπο 6 12 µέχρι 45 ἵπ- | ο πες . δὲ. 1. πων. | Ν. 14. 44 ΝΙΤΙΙΑΙ .. δέν ο ἱ ὴ «ο τά η. ν πΕμαγώς οι, φὶ Μηχαναὶ Γεωργικαὶ διὰ πότισμα διαφόρων τύπων ἵεν- | οσποπωστνσσνωακσκσστνκισκασας οἆ τρόφυγες καὶ ἐμβολικαὶ ἀντλίαι όλων τῶν διαστάσεων. Μό- {: Ἕνα ἀἰώντων ἔο πα . ε : , ς , : “ : ΓξΏνώτ’ νον αἵ Γεωργιχαὶ μηγαναὶ Ῥόοστον ἀνταποαρίνονται πλή- || ο κο ν. ρως πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῶν γεωργῶν. Δὲν γρειόζοντοι || 1 ΠΠ ΕΓΚΥΚΛΟΠΛΛΗΛΗ γνώσεις µηχανικαί. Είναι ἀφθδάστου τελειότητος καὶ οἳ- || ΕΞ ιΚ08 Γ ΗΕΥ βί .. πονοµίας. Γ τος ΕΛΕΤΟΤΤΟΥΛΛΚΗ 3 λ οπίι ᾽ 4 : , , { παταω Αἱ μηχαναϊ «ΡΑΣΤΟΝ) εἶναι ἀσυναγώνιστοι λέγω τῆς |, ΤΟΜΟΙ 2 άΑ Ὀπεροχῆς των. Πρατοῦμεν διαρχκῶς παρφακαταθή- |) Έσω δια λόα, αἱ -- κην ὅλων τῶν τύπων. | ἡ ο πμμτα, (ΤΕ δυό νο ὸ δέρµα δν ιν ο πστι {εῃι ΩἩ ὅλκς ἡηπιῃμ ρι ι | ελ τρ ο ο σ) 0 όναα ΜΠΟΚΗΦΗΤΕ ΤΗΝ ΕΚΒΡΣΗ ΜΗΛΝΗΝΛΡΗ Πλ», ΠΡ ΑΙ αν δν πιὶ 1-00 να ΠΛΙΦΗΗΤΕ ΤΗΝ ΜΙΤΛΛΗΗΕ ΤΕΛΗΘΗΘΗΣΗΙ 18] ΜΡΧΛΙΙΘΗ : ΣΙ Εκομ Τ0]- τὸν. μῇ -- | ᾿ ρε) {ν 1: Ί το ή . , . : στ .... τον , ον οἳ | Αναλαμβάνοµεν ὑπευῦ ύνως, οἰανδήποτε ὁνλατάστααιν ο) ὔλ]λων ο ν δΥ μηνα σνον . 5 - 3 . ἳ ἳ λα. εδος (αλ. ὃν δι εἰδιχοῦ Αγγλου μηγανιχοῦ. | Ἡ ον ΄ Ἱ ΤΛΙΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ, ΜΕΡΛΛΑΕ ΜΥ ΚΟΔΙΑΤ ΕΙΝ Την ὃς νε η ὑρμιρη, «Ἔξς ἄἌνευ τοῦ ὃν ΠΑΗΡΟΝΗΝ, ΤοΚΟς ΜΟΧΟΝ Το ας Ες οπαιδικοῦ λεξικοῦ 8ὲ. εἰ- 9 ὰ οὖν ναι Ελλικής. Ἐγραφεῖτε ἓ . | ΕΠΠΡΙΜΚΙΕ ΕΗΠΠΡΙΕΙ Εροι ωο Ἑ τρωω ο Ὕρηφεῖτε ἐγκαί- .- Κα μ ΜΡΗΝ μα τρως. 9 ντ ΛΙΕΙ ΚΟΣΙΑ- ΑΛΕΜΕΗΣΟΣΝ ον Εακρώσια {ο στ ὥασαα ο ώσμλώ ο καπως σσοσ «τος κας κακσος οσα ος 9 το . σπα σσεττσπττττ Ιου μρνως . ΙΡΑΝΝΟΥ μτοσαν ΕΝ ΒΑΡΟΣΙΟΙΣ (ΚΥΠΡΟΥ) Τετάρτη 1δῃ Ἰανουκρίου 1938: ο ἆριὸ ο) ννκαοα μωωπασιαπαώῤπααισα τααααμας. ΛΗΠΜΙΟΥΡΓΙΑ., ΕΦΙΠΤΙΣ ΠΕΛΝΜΙΜΙ Ξ σφι . νὰ Συνόρομη σι ανγννατνψ.ν πλ ἐγγεγραμμένοι µέχρι σήμερον 30.0 ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟΝΜ: Εσωτερικοῦ ἐτησίωςρ ος ὃ. } Ἐξωτερικοῦ 6 Ἱ. Τηλεγραφικὴ Αιεύὂυνσις: . «ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ Κ .2 «ο 2 3 Ἐπιστολαί, χειρύγοσιμα μὲ ο βάσµατα δέον γι ὧν ο πρὸς τὸν Κον ἡ. [. ΑΛ ΤΠ ΓΛ το, Ὑποδιςυτένι ην Λιαχοιος- σιὺν «ἠΛημιουργίας». ασ ὦΕ σε λωὲ ΝΜΑΝ λν.. π .. 5 . νο. α 3. μπνω Ὃ ρωσ ο.” αλίς ςλ Α δ.σ ν’ ον ὃν ηππ Αν. κ κ δν α νε, στ - / , / { ἂν κ ας αχ «Ὁ ΦΘεὸς ἑποίῃπσε τὸν χόσµεν του καὶ τὸν ἑφόρτωσε στοὺς γεωρ- γοὺς νὰ τοῦ τὸν συντηροῦν». ΚΥΡΙΒΚΟΣ ΠΑΒΝΛΟΥ ΡΟΣΣΙΔΗΣ. δί ὰχ «Ἔχει ὁ χωρικὸς χρήματα Ἔχει ὁ χόσµος ὅλος». (Λρχαία Λατινικὴ παροιμία). ο... «στεροῦντοι εἷς αὐτὸν τὸν κόςσ- μον τοῦ ἔπιουσίου ἄρτον, ἐκεῖ- νοι ἀχριβῶς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔσπει- ραν, τὸν ἐκαλλιέφγησαν καὶ τὸν παρήγαγρν». σ το” 1, Τὰ χειρόγραφα νὰ εἶνε εὖα- νάγνωστα. Ἐπιστολαὶ προσωπσικκὶ κοὶ ἅπως ἆ « νέες / / ' μλκιστικήης ἔμπιστευτιης Φυσόνς | σὰ Ν 1 /ῇ τὰ χειρόγραφα δὲν δά ἐπιστρέ- πρὸς τῶν ἴον ΚΥΡΙΠΚΟΝ ΗΠΥΛΟΝΥ 3 Ἱ ή φωνται. το 8 .. «οι -α - ἃ ΦΟΣ . ΄ ΡΩΣΣΙΔΗΝ μὲ τὴν λά5ιν ἐπὶ του Φα” ἆ 4 ον ὖ Αα [ ας ͵ Ἐκτυποῦται εἷς τὰ Ἱδιόκτητα πομαα απρασκικςαι { Ες πο σος πως σος ον πο ες . ών Τυπογραφεῖα ἡ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ον ἐς Ὅδποιως κ θνρωκώ σσ δρ) - ως δν ο”. έ ” λ ν ἑ τς ἑ 3 ον ε σα νο ἃ σσ σσ σσ στ οσα λος Ἕ κ τὴ πο να. 4144 ὁ δ ο. Ὅ νο ΕΤ ου ΤΗΣ ΠΕΡΑΓΤΟΓΙΚἨΣ, ΒΙΔΗΝΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΝΟΡΘΩ ΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. ΚΑΙ ΙΔΙΟΚ᾽ ὁ Τι δως τώρα ὑπῆρξαν εἷς τὸν ᾿κόσμον ὀρκετὰ εἴδη ὀλιγαθχι- κῶν πολιτευμάτων: ἀριστολφᾶ- τικόν, φεουδαρχικόν, Ῥεοκρα- τικὸν Α.Λ.1. εἰς τὴν Αγγλική ὅμως ἴυῤέρνησιν τῆς Κύτρου | ἐπεφυλάσσετο ἡ μεγαλοφυὴς ἑ- | πίνοια ἑνὸς ἄλλου σαρομοίου [ πολιτεύματος, ἀλλὰ πολὺ περισ σύτερον ἐκείνων ἀπαισίου καὶ ἐπαχδοῦς τοῦ ὑπκλληλογνρὰ Στικοῦ πολιτεύματος ὅπως εἰς τὰ τυρανγικὰ ὀλιγαρχικὰ Ἰπολιτεύματα, ὀλίγοι ἐτιτφδι οτε παὶ προνομιοῦχοι, ἑπμεταιλλευύ- µεγοι ἄλλοτε τὸ κυανοῦν αἷμά των, ἄλλοτε τὴν ἰσχύν, τὴν ὁ- Ἁποίαν τοὺς ἔδιδεν ᾗ ἄπέραντος ἰδιοκτησία καὶ ὃ πΛοῦτός των καὶ ἄλλοτε ὃ« οὓς καὶ δαίμονας, τοιουτοτρόπως καὶ εἰς τὴν τά- Λαιναν καὶ δύσμοιρον Ἀύπρον μία ὁρὰξ ἀνδοώπων, ξένων καὶ ἐντοπίων ὑπὸ τὸ πρόσχηµα τῆς παροχῆς ὑηρεσιῶν εἰς τὴν χώ- Ὄραν, ἀπομυζαίνουν µύχρι Βανα- «σίμου ἐξαντλήσεως τὸ αιρια ὅ.19- Φιλήρου τοῦ Λαοῦ. ὅπως εἰς σὺ ὁλιγαρχικὰ πολιτεύµατα τὸ µί- γιστον µέρος τοῦ σΛη]δυσμοῦ ᾿μοχὺοῖ δι]νεκῶς καὶ στενάξει ὑπὸ τὴν κατάδλιψι» ἐσαντὴτ- τικοῦ καὶ στυγεροῦ ἀγῶνος βιὸ- πάλης διᾶ νὰ ἐκμεταλλεύώωνται τοὺς «τοΛλλοὺς ἢ ὀλίγους καθποὺς τῶν αἰωνίων καὶ ἀδιακύπων μόχδων τῶν, οἱ στεῖροι καὶ τεη- φῆνες προνομιοῦχοι ἂς ται, φεουδάρχαι καὶ δεοκάστ]- Λοι, ἀπαράλλακτο ἐδῶ ὁ Λλαὸς ἁγωνιᾶ, τόνεται, «οχὺςεῖ, συε- 9 εστοκρᾶ- ΛΗά ρεκόρ εἴπεο ποτε ἅλ- Λ νάξει, αἱμάσσει, σ0 αἴρει πεφορτισµζ Ως Μι πις σταυροὺς Γαδευρίώων, ορού βαλλόμενος καὶ καστιγούυμενος Δ .. ἑ ο εί 4” ἀνηλεῶς καὶ ἀσπλάχνως ἄν. -] δεν καὶ ὑπεράνωῦθεν, ὑπὸ θεών. ια. α΄ εξ ενώ σας ἕω ον ἐν εν) Ἡν αεσκκηνασω ανν Ἕώήνες ων ἹἩ Μ { ο -υ--- -- ---ι ἑγωιοσιος αι (οὐ. νος 2 Ὁ δέ” . ο. ω- ἃ « ε. δεις σευὔγκες ὀλίγων ἕκατον- τάδων ὑπαλλήά ὧν. 248 ἀπόλμέον πεποὅ υιν σὶ τῆς ὀρῷδιητος τὸν ἀντιλήψ:- ών ας, γέατ ϱ { ρα ῦύτυ- ο] οὖν ον ος ον γι 4 ο. ν. τα ὑπ ᾶ Ἐλς ἀποφάσέως ν . φω” σερ ενοὲ : ας Αν ν 4 νεσνφώμµεν σίιατην σωτηθρ-αν τῆς 6 Ἶ οτε,σιατρίδος µας, καὶ ἀντλοῦν , 2ο, σως ἐλδ» τες δυνάμεις ἅπὸ τὴν αὔησιν τῆς αὐτοδυσίος, καὶ τῆς ἀλλογήτου ἀποφάσεώς µας νὰ ο ---- το ἣἊ-Ἂ-- ο ο ο... ” Ἅ τι | αν ρί . τα σεζολς, δυωοροῦμεν ου ώίρον ην ἐν) ἑοτασιν νὰ ἐπιστήσωμκεν ἓν- τόνῶς τὴν τροσοχὴν ὅλου τοῦ Παγκυπρίον εἷς τὸ σηκεῖον ὃ- πόθδεν ἐκπορεύεται καὶ πηγά- ᾗ Σακοδπιμονία καὶ ᾗ πατάπτωώ- σις. ξει καὶ τεκταίγεται ὅλὴ του Ποιούµεδα ἔκκλῆσιν τσαὸς τὴν Αὐτοῦ ΠΜαμπαριότήητα τὸν ᾿Αρχιοπίσκοπον καὶ τοὺς Λοι- σοὺςἐκκλησιαστικοὺς ἄρχοντας, ντρὺς τοὺς πα οἱονδήσοτο το 0- σον ὃδηµιωσιονοποῦντας καὶ σὸ- Λιτειυλομοῦντας, πρὸς τοὺς δη- Δ ύτος « ρα - καν να .- καοοτογθάφους, υερὺς τοὺς διδα- .3 α ΄ 9 σσ ους, οισνοου νους ος ΄ Δ ” 3 ς ο αίρςς σῶὺς υσαντὰς τοὺς ὁπωσδιτοτς αν ὧν εἰλιπθινῶς καὶ ἐντίμως ἐνδι φεροαύνους διὰ τὸ παρὺν 19 τὸ μζάλᾖον τῆς πόδας γἁ ἀφί- σώσει κατὰ μίοὺς ἐπὶ τοῦ σεις» ούντος πάδεο ἄλλην σκέψι, στο- Μασιος ααὶ ενυθγειᾶν καὶ συν- ο --- ανω, -'---- τουσ ος ὀτεὺ ο εν ας) τεσέ οὐ εξαγάγωσιν ἄγωώνα διὰ εὖν ἆ ο ο π. απ αμ να. .-. σαμλανην του τοιου απο τλ- δολ ΜΗ άο” ην δε 9 . 1 ὃς κο αν ὁ ος ο ττ τν Ὁ εν ν) τν ον ο ον) τι στς, μι λια νο Αν ον ὀπρλλατ ἀρλαπ άντε ών. ασε σταῖ. ΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΞΩΣΣΙΑΗΣ | σαν κσά λεν εσλς τς ΙΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Λ. ΙΓ. ΖΑΛΟΥΜΙΔΗΣ ἀξιολ όντα, ία οτολὺ διπαίως. . μα ρ ὀγά πιούτίκον πύσμµμημα Ὦἢ ἕνα οτοσὸν χαρι Ψ Ηντοροῖ γὰ τα ἄνα- αληώσῃ ενος γὰ τὰ }/σμονή- ση. ἀλλὰ νιῶς γὰ ἀναπληρώσῃ ἅ- γοῦσις µιᾷς στιγμῆς καὶ , ασ “! 2. . αγ γινονταε Μιάωτοεε ολοι λήθων γυντῶν ελ ουκῆς ὦγουνει έπος ον ον πα τα παναόρχεται ἡ οποιο ἁαμος λᾶ, δεύτέραν φο- δε ἆ ως ᾶλως ουν, Ἡ ίαῦύσας αὃ ος ό ΄ π ον ὅχοις ἀνιίγθαφον εἶχα ἑἐσωτήσῃ τὺν ττοιητικὺὸν ἐρημίτην «ὠέφνου, ὅταν ἠλδε νὰ ὅήμο- κ 7 { τῆς σιεύσε. τὴν ποντωεών του σιαράκλ- σιν πρὸς τὺν «εὐρόν-α». στ ὦλο νὰ ὀερῶια µου, σπύρσια χειρόγυυφα.. δοῦ ἁπήντισο ὅλι- ῥερώτίαια. Αλλὰ γιὰ νὰ τοὺς ἔα- ο”. ἓ. αγ. ὁθισεε)ν μοθμὴν τοῦ δεί τος, δν εἶνοι ὀυοτυλῶς, µοτόν ὅτηρα ἐργασίας καὶ χαύνου,.. ἀναὶ ὁ ἀγαιτὸς ὀεουφεὺς μὲ ἄφι- γε νὰ ἑἐνγυησω, ὅτι 1] ὠπτόλοια των εποροῦσο νὰ εἶναι ἀνεπανόρῦώτη στὴν ζωήν µου ἀνδρώ-ους, υσιοὺ ἔχασαν Δοιπὸν, ὅκω ἰδῆ θήησαυ- ροὐς. Ἰζαὶ ὁμολοιῶ, ὅτι δὺν τοὺς Λλυνι/ὕημα, ὅσον εἶχα Λλυπηῦῆ, τὴν στιγαὴν ἐκείνην, τὸν υσοιηνὴν, στοὺ εἶχο χάση τὸ νε τόν του τέπνον α΄ ΄ ο α καὶ τὸ οἶχο χάος, ἵσως, ὀνεπισέρε- ν -- ἵωδις ουν ἃρὁρυύ” λαἱ ἅτιᾗ ηροφό- Αρίσολει, ἕ- ἕπφωνα οτὸν δρόµον του, σιὺ ἁμάξι ος ο Υ ο. «ο ζὰ οὔτον διαβά:ι ἢ µέσα σιὸ αιδηοοδασμικὸν ὄχημα, ἕνα μάώτσο χπισογθαρώων αὲ στίρανς. Οποία ἀπογούτενύαις με αὐτὸν. {ὸ π ΄ (αθοὲ καὶ τὸ σιόιαλο τῆς εἰρωνιπῆς τύχης τοῦ φιωχοῦ εἶναι πᾶτο τι, έλους. 1ὁ ονέταίο µάλιστο, δε ᾖΦὸ σι” Πριστερὸ χέρι, οστε ος ωρεῖτοι, ὅτι φέρνει. γοῦρι. τὸ του καὶ τὸ τὸ σημαίνει στὸ οσντίτε 2 πι ἑπάνω ᾱ- γρεμᾷ μὲ ἕνα κοσδτλλά ανν ο, του 3) ἑυνιάνω ἀπὸ τὸ στὺ τὸ τὸ µότσο τῶν νά Καὶ ἂν τοῦ α ὃν εοοητιήν του ᾱ- ἓέ ο ννέ σιέζαγον -- ὐόν α { οὔτε νὰ ὁ που )σἩη, οὗ- τὸ με εὐ ο εεθτον τῇ τωρὶς τὰ νερο” δοῦῇ ἁμέσως. πὺ πιθανώτέρον, Λοι- -- ασ μες ϱιὸ «γρ οἷ κος η. νε οταν ντου οσο ει σαι) σένο νὰ ν΄ σχένο) μὸ ἀναγιεενσεν, τὸ γετρόγρα- : αν ροή ας εαορᾶ ῥὴ φον οἱ ἁίδια κοπράτια καὶ νὰ τὸ σπυθρ-έσῃ σιοὺς πτεσσάρος ἀνέμους. μαὶ χαμοδεῶν, διὰ νὰ Φλύσεῃ τὰ, τἳ αἱ πόνο κέέεν, ο κοτε, ἕνας ᾱ- ἑ : ] . . ου --Ἂ Ἐν τι νο ελρες με δῶ- περισσεύµατα ἤ καὶ τὰ ἑλλείμ-) ἕ ὃς, δστὶ χοσία: ἡ πατάργησις ὕροτοςν «ο ἕλυῤε καὶ αὖ ἡ -- 1110 οὔ υτο εσνθι οσο εἰςωνικὴὺν τήρην τοῦ ἑνὸς ον κ.” ο ρον τοῦ ὐ τα απο οτιποῦ τοις οι ὁ µατα τῶν ἱόρωτων παν αι ἑατο του τ μπακ. 3 [ οσεσασῦ οφ πασεος, σ 3 Δ ον Ἂ εδ. αι Σο, .. ο... , του υπο μορφ1]γ μισδῶν γὰ εἲ- κατος Άλλοι βρίσκουν:. «ωριοφόλια.. ] --- . 3 ο ν , ΄ ῶν ἃ ορ 3 σοι .. 3 πο οὐ ζ αν ᾗ ας ἐν. Ἠηξ. κ Ωω ῤ πα ενα {φεσο σέρχώνται εἰς τὲς ἄπτλ ]στες αεπὶ ἄΙΑΗΦΣ ΠΛ ΗΡΕΒΗΣΣ 1 πε Τὸ ο ' : ἐτοαγμαύδια. .- πε Εσ ει καὶ τί τᾶκαγες τὺν ἐρωτήσχ- , ο ο ο ν ἱ 11 [ μέχαι τῆς στιγμῆς αὐτῆς, τὸ ἕανα- μεΣ. ΡΟ ΓΝΟΙ ΡΕΗΤΑΤΟΙ «βοσης. Πφὺ ἑνὸς μηνὸς, ἄλλος ποι-] - Εάστει]α ὁ «οκεῖ ποὺ ἤσδαν, ---- -- 3 κ . ο, . Γδηλοδὴ στὸ οτασλο . αιᾶς ὅυτλήρο- ρεὺς ἅχασεν ἑπίσο.-ς χειρόγραφα, ὉΠ 9 ο... μᾶς ὀπληρ ΕΥΡΟΗ ΙΑΕΑ Μία παροιμία Λλένει: : χοῦ τὸ. εὔρημα ἢ καρφὶ ἡ πέταλο”. ἸΜπορεῖ ὅμως νὰ εἶνε καὶ ἕνα χει- θόγθαφον στίχων προχθές ἀκόκτ, | ὁ ποιητὴς κ. ᾿Αριστοµένης Ηροβε- Λέγγιος ἑλησμόνησε µέσα σ᾿ ἕνα τα- | ξὶ τὸ μοναδικὸν χειρόγραφον μιᾶς : τραγωδίας του καὶ δὲν γνωρίζω ἄν {οῦ φτω- στίχων» του, τῶν ὁποίων δὲν εἶχενι͵ 1 5 χο ἐ ' ἀγτέγοαφα καὶ τὰ ὁοιοῖα ἐξακολου: | 1 ὑοῦν, ὅπως σπληροφοροῦμαι, νὰ εἶγει κο , ὃν ας ἅ ! παζῶς χαμένα. Καὶ τοὺς ὃύο στοι- τοὺς ἰδῶ, ὀλίγας μενις ἔτυχε νὰ ὧθας μετὰ τὴν ἐξακρίβωσιν τοῦ ᾱ-ι τυχήματός των. εἷς τὰ γρυφεῖα ἄποτ γεδαατιγῆς ἐφημερέδος, ὅνιου εἶχαν ἔλὑει νὰ ὁημοσιεύσουν τὴν σχετι” [γῆν ἀγγελίαν. Ησαν πραγματικῶς φόρΏησε- Καὶ μᾶς ἐδιμαιολόγησε τὴν πρᾶξίν του. ---4ὺν εἶναι, {λέυεστε, σου δὲ φε-] λάγε τέσποτε τὸ τοσγούδια. Ῥέρνουν Μαὶ γρουσουζιὰ σ᾿ ἐκεῖνο οὗ δὰ τὰ βρῇ. Καλύτρραά νὰ σηκώσμς ἆᾱ- ναμµένα κάρβουνα ἀπὸ τὸ ὀρόμο, ιαρὰ τραγούδια Φτωχοί, ἀφῃοημιένοι ποσα ΠΑ ΑΧ 05 ΗΡΘΑΝΑΣ ΑΙ ΕΝ ΤΥΝΙΔΙ ΜΗΜΡΕΝΕΣ ΚΛΛΛΙΕΡΓΗΛΙ ᾿Απὸ τὸ Ὑνωστὲν περιοδικὸν τοῦ Ἁοπίρε]ῆει «Τε Ῥτορτές Αστιςο]ε εἰ Ἀ ΠΕίερ]ο» (τεῦχος τῆς 185 Μαρτίου 11). παραλαμβάνομεν τὸν γαχα δειχνύοντα τὰς ἑκτά- ποίας αἱ δενδρώδεις πατεῖγον ἐν Τόνιδι 916 καὶ 19559, ΄Αμπελος (ἕχτασις εἰς ἑκτάρια) 1916 20666 1996 50519 Αὔξησις 141 ο)». ᾿Ελαιόδενδρα (ἀριθμὲς δένδρων) 1916 400000 1955 918808 Αὔξησις 240 ο)». Καρουπιὲς (ἀριθμὸς δένδρων) 1916 20000 1926 20100 Αὔξησις 105 2)ο. ᾽Αμυγδαλέαι (ἀριθ. δένδρων) 1916 200000 1995 9250000 Αὔξησις 513 ο): Ἀιάφορα δένδρα 1916 9852000 19256 10ρ04τ0 Αὗξησις 105 2)». Πορτ καλέαι (ἀριθμὸς δένδρων) 1916 61000 1990 08000 Αὔξησις 111 ο)». ἔαι (αρ.ἡμὸς δένδρων) 1910 2 195 59Η λὔξησο 104 ο)ο, ο. χαλ- . ατα τα σεν) αλδιο” Παρατηρήσεις. Ἡ ἐκ τοῦ σύνεύγυς ελένη τοῦ πί- δεικνύει τὰ ἑξῆς : (: τῶν δένδρων ζηρὸν πλῖμα ὅ- Προ) ἱ { πα νῶν πως τὸ Ἱμ ἐπεχτεί- πδται 229. Οἱ Ἑννίσιο. ερ οκτημιατίαι ἕ- Ἡςν μόνον δὲν ςοβοῦνται τὶν ἔμπρρι- κἰν πλίσιν τῶν προιόντων τῆς ἁμπέ- ΛΑ 2ὺ. δλλὰ καὶ μετὰ νάρρους ἐπεχτεί- νολσι τὴν παλλιέργειαν ταύτης η ὐ- ὦ φυτοῦ τούτου κατεχομένη χα- ἑκταρίων (---ἰθ τρεμμάτών) ο. 001 ἀνῆλὺς εἲς 50919 ᾗ, ἐπῖλνδεν αὔξῃσις 141 ο)», Ἡ σα νο 14160 ἕχκτασις, ω] παρ Ν -- .) π.δ ϕ ανιούῖι τοῦ οἵνου εδιπλασιάσνη. δὲ ὅτι ᾗ πατὰ ἑχκτάρι- - ϱν. οπύδοσις εἲς οἶνον ἀπὸ 23. ὁ ἕκα- τόλιτρα τοῦ ἔτους 1910 ἀντλὺς μετὰ μίαν μόνην δεκαετίαν εἰς ἑκατόλιτρα 50, 4, Ἡ τόσον μεγάλη αὔξισις τῆς χα- τὰ στρέμμα αὐςήσεως τῶν προϊόντων σης ἀμπέλου ἀφείλεται χυρίως εἷς τὴν πλ ἕἔτους εἷς ἔτος αὔξησιν τῆς χρή- σεως τῶν γημικῶν λιπασιιάτων 40 ο)ο. δαυμάσια εἰσοδή- εταχειρίζου- , εἶνε κεργοῦσι ἵνήν ἑλτίαν τὰ δὲ ἐκ ταύτης πμ αρ - τρια -- { ἰδαγενεῖς Ίρχισαν χημικὰ λιπάσµα- παίνωσι ιιὲ των. ἐκ τούτου δὲ πρυῤκέπεται ὅτι μετά τινα ἔτη Ἡ πα- ραπ ἐλαίοο ἓν Τύνιδι σωκαντικῶς πώ 4 ο τση ξιής εἶνε σπουδσία. αὕτη ἀνέργεται εξ οὐ Έλι Όνν, ἱναὶ αἱ ἄλλα. δενλρώδεις καλ- λές ο. ειπε ἀπὸ ἔτους εἷς ἔτος ἐπεχτεί- ουτκι ᾱλλ εἲς µικροτέραν ὅμως Χλί- γι. Συμπέρασμα. ος οι) οι.” ᾿ Οἱ Ἕλληνες Γεωρνς αξεώλκώνεσε 8ι καὶ ἰδίως οἱ ἐντολὴν ἔχοντες νὰ µε- ῥιμνῶσι διὰ τὴν προραγωγὴν τῆς γε- ὠργίας μας χρεωστοῦν µετ ἐπιμε)είας κοὶ ἐνδιαρέροντος νὰ µελετήσωσι τὸ ᾷαινόμένον τῆς ἐπεχτάσεως τῆς καλ- λιεργείας τῶν δενδρωδῶν καλλιβργει- ὢν εἰς ὅλας τὰς μεσημβρινὰς γώρας καὶ νὰ ἔχωσι πάντοτε ὑπ' ἔψιν των ὅ- τι ἡᾗ Ελλὰς ᾖἦτο, εἶναι καὶ θὰ εἴ- γε ἡ χώρα τῶν δένδρων. Ῥήμιερ. γάρις εἰς τὰς προύδους τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὴν εὐκολίαν τῶν συή- κοωωνιῶν καὶ τὰς τελειοπριήσεις τῆς Βιομηχανίας, τὰ πρροτόντα τῶν δένδρων πωλοῦνται πολὺ παλὰ καὶ ἄφίνουσιν ἄφθηνα κέρδη. δν τοῦ Ανρι «Τα χυδρόλου» Α.Φ.Μ. ΛΠΌ ΤΗΝ ΛΓΠΙΠΤΟΙ τή ΤΛΞΕΙΜΟΝ ΤΟΥ ΕΝΤ, ΒΙΥΙΗΤΡΥ κ. ΡΣΙΙΛΥ ΗΣ ΜΓΠΤΙΝ ᾿Αξιότιμε Εύριε Συντάκτα τῆς «Δημιουργίας» ᾿᾽Ανέγνωσα εἰς τὰ σημειώματα τοῦ «ΠΑΤΕ» τῆς Ἐλευθερίας ἕ- να ὑπαινιγμὸν ὅτι ὁ ἕντ. βουλευ- τὴςκ. Ῥωσσίδης ἑταξείδευσε πρώ- την θέσιν μέχρις ἐδῶ ἀναλώμα- σι τῶν εὐπίστων. ᾽Απαξιῶ ἀπαντήσεωςεὶς τὸ σηµεί- ωὠµμα τοῦτο, ᾧὅ ότι οὔτε ἀναλώμα- σι κανενὸς εὐὑπίστουῆλθεν μέχρις ἐδῶ, οὔτε καὶ πρώτην θέσιν ἑτα- ξείδευσεν ὡς εἶμαι εἰς θέσιν νὰ γνωρίζω καλῶς καὶ ὅπως ἄλλως τε ἀποδυχνύει τὸ µετ᾽ ἐπιστροφῆς εἰσιτήριον β΄ θέσεως, τὸ ὁποῖον εἶδον. Ἑγώ εἶμαι ἐκεῖνος, ὅστις τὸν προσεκόλεσα νά ἔλθῃ μέχρις ἐδῶ, διὰ νὰ παρακολουθήση ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὰ τῶν διαφόρών συναντήσεών µας μετὰ τῆς Α. Ε. καὶ νὰ εἶναι πάντοτε ἐνήμεροξ τῶν καθ’ ἡμᾶς πραγμάτων, ἀκρι- βῶς δὲ διὰ τὴν προθυµίαν, τὴν ὁποίαν ἔδειξεν εἶναι ἄξιος εὖχα- ριστιῶν. Βεβαιωθεῖτε ότι ὁ ἐν Κύπρῳ ᾱ- γὼν τοῦ κ΄ Ρωσσίδη εἴς τε τὸ Νο- μοθετικὸν καὶ τὴν ὅμῃμοσιογρα- φίαν εὑρίσχει ἔδαφος ἐχτιμήσεως καὶ συµπαθείας μεταξύ τῶν ἐν Αἰγύπτω Κυπρίων, οἱ ὁποῖοι λό- γω τῆς θέσεώς των. καὶ μαχρὰν εὑρισκόμενοι τῶν ἐμπαθῶν κοµ- ματισμῶν καὶ, συμφεροντολογι- κπῶν ὑπολογισμῶν τῶν ἓν Ἠύπρῳ παρακολουθοῦν καὶ βλέπουν τὰ πράγµατα ἀπὸ περιωπῆς καὶ κἷ- νε εἲς θέσιν νὰ καρίνουν τὸ ὢὦ- φέλιμον ἑνὸς ἀγῶνος τιµίου, ἕ- νὸς ἀγῶνος ἰδεολογικοῦ, ἑνὸς ᾱ- γῶνος μὲ βάσεις τὴν πραγματι: κὴν ἀνόρθωσιν καὶ τὴν ἐξυγεί- ανσιν τῶν στόιχείων τοῦ τόπου, ὅπως τὸν διεξάγει αὐτός. Σεῖς δὲ, ἀγαπητὲ κ, Ῥωσσίδη, Χχωρεῖτε πρὸς τὰ ἐμπρὸς, χω- ρὶς νὰ σᾶς ἀποθαρρύνουν αἲ ἆν- τιδράσεις, καὶ αἱ δυσκολίαι τὰς ὁποίας συναντᾶτε εἰς τὸν ἀγὃῶ- νά σας, διότι καὶ αὐταὶ ἁποτε- λοῦν στοιχεῖον συντελεστικὸν κτηµατίαι ἐν γά- εῖς τὴν ᾖἐπιτυχίαν καὶ καθι- στοῦν τὴν ἠθικὴν ἱκανοποίη- τοῦ Πυβερνήτου τῆς Νήσου μαςή σιν, ἥν ἀναμένει κανεὶς εἰς τὸ τέρμα τῶν προσπαθειῶν του, πο- λὺ µεγαλειτέραν καὶ ἀγλαοτέ- ραν. ΄Ανευ τῶν ἀντιδράσεων καὶ τῶν προσκοµµάτων ὁ ἁγὼν εἶνε ὅχαρις χαὶ χουραστικός. Φἱ Κύπριοι ἐν. Αἰγύπτῳ ἔδειξαν τὴν ἑἐχτίμησίν των πρὸς τὸ ἕἔρ- γον σας, καὶ ὅσον σὺν τῷ χρέ- νῳ γίνονται γνωσταὶ αἱ προσπά- δειαί σας εἰς εὑρύτερον χύχλον, βεβαιωθεῖτε ὅτι ὅλοι θὰ σᾶς ἆκο- λουθήσουν νοερῶς εἰς τὴν νέαν σταδιοδροµίαν τῆς θετικῆς πο- λιτικῆς, τὴν ὁποίαν ἐχαράξατε. Τελευτῶν σᾶς παρακαλῶ νὰ μὴ λησμονῆτε ποτέ σας ὅτι ὑπάρχει ἐδῶ στὴν χώραν τοῦ Νείλου µία Πυπριακὴ οἰχογένεια μὲ σφρῖ- γος καὶ μὲ ζωὴν, καὶ μὸ βλέφεις καὶ ἀπόψεις ὑφψηλὰς γιὰ τὴν γε- νέτειράν της. Κάῑρον 91)19)921 Κ. Ν. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ. Φος... ΠΠ ΠΠ) [νὰ ἢΑ ΛΙΠΗ ΠΡΙ Τὸ ζήτημα τοῦτο, τὸ ὁποῖον ᾱ- πετέλεσεν ἀντικείμενον ἁἀσχολίας τῆς Α. ᾿Εξοχότητος τοῦ Κυβερνήτου µας πατὰ ἐν Καΐρφ πρόσφατον παραµο” γὴν φαίνεται ὅτι εἰσέρχεται πλέον εἲς γέαν φάσιν εὐνοϊκῆς ἐπιλύσεως ἂν κρίνῃ κανεὶς ἀπὸ τὴν σχετικὴν συ- ζήτησιν τοῦ Αἰἴγνπτ. τύπου καὶ τὴν ἀναγραφομένην ὑπ' αὐτοῦ διπλω- ματικὴν κίνησιν διαφόρων ἑνδιαφε- ρομένῶν Δυνάμεων. Ὁ σχετικὸς νόμος περὶ Αἰγυατ. ὑπῃκοότητος µυαρεπέμδη πρὸς ἑ- ποξεργασίαν εἷς ποινοβουλευτικὴν πιτροπείαν προκειµένου νὰ εἶσ- χθῇ εἰς τὸ Αἴγυπτ. Κοινοβούλιον πρὸς συξήτησιν, ἐξ αὐτοῦ δὲ κατα- φαίνεται ὅτι εἴχομεν σληρθέστατον δίκαιον ἰσχυριξόμενοι ὅτι ὁ δηµοσι- ευδεὶς ὥς νόµος δὲν ἦτο νόμος μὲ συνταγματικὸν νπῦρος καὶ συνεπῶς ἦτο ἀστήριχτος ὃ ἰσχυρισμὸς τοῦ Ἐν- τιµοτάτου Ὑπουργοῦ τῶν ᾿Αποι- κιῶν ὅτι αἱ διατάξεις τοῦ ἰσχύον- τος τούτου νόµου ἐκώλυσαν τὴν Βρετταν. Κυβέρνησιν νὰ παραχω- ρήσῃ εἷς τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ Κυπρί- ους τὴν Αγγλ. ὑπηκοότητα καὺθ᾽ ἅ δὲ ἀνέγραφεν ὁ ἔγκρινος «Ταχυ- δρόμος» ὅὁ ἐν Καΐρῳ ΙΠρέοβυς τῆς Γαλλίας μετὰ τοῦ λόρδου «4ό95δ προ- έβησαν εἰς κοινὰ διαβήµατα παρὰ τῇ Αἰγυπτιακῇ Κυβερνήσει ὅπως ἐκ τοῦ σχετικοῦ νομοσχεδίου ἅἄπαλει- φὺῇ τὸ σχετικὸν ἄρθρον, (δον) ὃν- νάµει τοῦ ὁυτοίου οἳ ἐπιλεξάμενοι τὴν ξένην ὑπηκοότητα ὤφειλαν νὰ ἐγματαλείψουν τὸ Αἰγυσπτιακὸν ἔδα- φος ἑντὸς 6 μηνῶν ἀπὸ τῆς ἔπιλο- Τὸ διάβηµα τοῦτο ΄ καταδεικνύει τὴν ἀπόφασιν τῆς Αγγλ. Κυβερνή- σεως ὅπως ἐπανορθώσῃ τὴν ἆκα- τανόητον καὶ μοναδικὴν ἐν τῷ διε- Ὀνεῖ κόσμῳ στάσιν της ἀπέναντι τῶν ἐν Αἰγύσπτῳ καὶ ἀλλαχοῦ Κυ- πρίων, τοὺς ὅποίους συνδέουν τό- σον ἀροήκντως μειὰ τῆς χώρας των ὄχι µόνον στενοὶ συγγενικοὶ δεδμοὶ, ἀλλὰ καὶ ἁδιάρρήμτοι σχέσεις οἶκοα φομικαὶ καὶ ἐμπορικαί, γιάδης. « ἁπμιουῤγία» ΞΞΛΝΊΛΙΟΚΡΗΕΙ:-- Ἐκ ΔΑ γλου ο Ἐπίσκεφις τοῦ Διοικητοῦ 4 ας ὥς ᾿ ατὸν Ἱκυριακὴν 11)928 πομσκλ δν : , 5. ον ΤΠ. ὁμλεί. Διοικητής µας, ὑπὸ Εταιρείας ὁ ὕπως παραστῇ εἲς τὰ ἐγκαί- γιάτης, ἐπεσχέφῦη τὴν κοινότητά µας συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Α΄. Γραμματέ- ως τῆς Λιοικήσεως Κου Σ. Χ΄ Κακοῦ. Ὑπεδέχο ν εὖ ἠγορον γιὰ πεθἐεχυησαν τον ευπροσἹγορον εὐγενέστατον Λιοικητήν [ως ἅπαντες οἵ κάτοικοι τῆς κοιγότητός τας, ΟΛΥΟΥ ἔξωθι τοῦ χωοίου, ᾿Αφοῦ ἐχαιρέτισε καὶ ηὐχήθη εὔτυ- χὲς τὺ νέον ἔτος, ποοσειρώγησεν αὐτὸν δι ὡραίων λόγων ὁ διδ. Κος Σ. Αντω- ᾽Απαντῶν ὁ ἔντ. Διοικητὴς ηὺ- τῆς χαρίστησε διὰ τὴν ὑερμὴν ὑπυδοχὴν, καὶ ἐτόγισε ὅτι πολλὰ τὰ καλὰ δύνανται τὰ ἐπιτευγῦοῦν διὰ τῆς μετ’ αὐτοῦ συ- γεργασίας τῶν πεωογῶν. Πΐτα ὡδηγήδη εἰς τὸ Εραφεῖον τῆς Σ Π. Ἑναιρείας τὸ ὁποῖον το μύρσι- γοστρωµέγον, καὶ ἔφερεν ἐπὶ τῆς δύ- ράς τὴν ἐπιγραφὴν «Καλῶς Ἡλθατε». Μετὰ τὸγ ἁγιασμόν, ὁ Γουμμοτεὺς τῆς 5, Ἑταμείας Κους . Αντωνιάδης δι- ερμηνβύοντος τοῦ Κου ὃ. Χ΄ Κακοῦ ᾱ- φοῦ ἀπηύῦηνε θερμὺν χαιρετισμὸν ἐξ ὂ- νόµατος τῶν μελῶν τῆς Σ.Π. ᾿Βτωρείας καὶ ηὐχαρίστησεεριμῶςτὸν εὐγενῆ Ἐένον ὃ ὁποῖος πάνυ εὐγενῶς ἀπεδέχθη ποό- σχλησιν καὶ ἐτίμῆσε προσωπικῶς τὴν τελετὴν, ἀνέπτυξε διὰ σαφῶν καὶ πει- στικῶν λόγων τὰ καλὰ τοῦ. Ἀυγεταιρι- σμοῦ, καὶ ἐτόγισε ποϊά µέτρα πρέπει νὰ ἐπιδιωχθοῦν ποὺς ἀποτελεσματικωτέραν λειτουργίαν τῶν ὃὶ. Π. ᾿Εταιρειῶν. Ἐν τέλει ἐπέδωκε ψήφισμα τῆς [ε- γικῆς Συνελ, πρὺ- τὸν ἔντ. Λιοικητὴν μας, διὰ τοῦ ὁποίου ἀπεκάλει αὐτὸν ἑ- πίτιμον Πρύεδρον τῆς Σ. ΠΠ. μαὶ παρβκάλέι δεριιῶς ὅπως εἰς τοὺς ἁρμοδίους τὰ ἑξῆς: 1ον) Νὰ ὑποβιβασθῇ ὁ τόχκος εἰς 6 ο)ο Όον) Τὺ χρονικὺν διάστηµα τῆς ἆπο- σβέσεως τῶν χρεῶν νὰ κανονισῦῇ ἆνα- λόγως τοῦ κεφαλαίου καὶ ὕσον τὸ δυ- Εταιρείας ὑποβάλῃ νατὺὸν µακροπρόῦεσμον. 8ου) Νὰ αὐξηῦθῇ τὸ δι) λος ποσὸν ἐκ Λ. 900-0-0 4ο) Ὑποχρεωτικῶς νὰ ἐγκολπωῦοῦν ὕλαι αἳ Σ. Π. ἙἜταιρεῖαι τὸ ἄποταμιευ- τικιὸν σύστημα. ὅον) Ἡ Γεωργικὴ Τράπεζα νὰ ἀνοί- Ἐῃ τρεχούµεγον λογαριασμὸν μετὰ τῶν δ, Π. 'Ἐταιρειῶν. Εΐτα λαβὼν τὸν λόγον ὁ ἔντιιος Δι- ἕκαστον µέ- Ὁ η .. κ 5 - , 9 ουκητής µας ἑτόγισε μὲ ὡραῖα λόγια τὰ ἔκ τῶν. Ὀυγετιαρισμῶν ἁγαθὰ ἀποιελέ- σµατα καὶ ἰδίᾳ ἐκ τῆς ἀποταμιεύσεως ναὶ ἑδήλωσεν ὅτι ἐὰν νοβίζωμεν ὅτι δύ- γαται νὰ συµβάλῃ ἔστω καὶ κατά τι εἲς τὴν εὐόδωσιν τοῦ ἔργου τῆς Ἑτωρείας :ἀποδέχεται εὐχαρίστως τὸν τίτλον τοῦ ἐπιτίμονυ προέδρου, 1. ἓν τέλει ἐκήρυ- ξε τὴν ἐργασίαν τῆς Σ. Ἱταιρείας, Κατύπιν ἐζήτησε νἀμάθῃ πυίας ἀνάγ κας ἔχει ἡ ποννότης µας, καὶ ὑπεσχέδη ὅτι δὸ. ἐπιληφὺῇ πολὺ εὐχαρίστως τῆς δεραπείας τῶν ὑποδειχθεισῶν ἀγαγκῶν. ᾿Αφοῦ ἀπεχαιρέτισε διὰ Χειραψίας τοὺς παρευρισκοµένους, ἀπῆλυε, Πιστεύοιιεν ὅτι ἡ Επαρχία µας ἔκο- ψε. τὰς ἁμαρτίας της, καὶ τόν ποθούμενον Διοικητήν. Σωτήριος ᾽Αντωνιάδης κάτοικος Λαυλοῦ, εὖρεν. ἤδη ΕΚ Κ. ΚΕΠΗΡ Κύριε Συντάχτα τῆς «Δημιουργίας» Καταχωρίσατε, παρακαλῶ, εἲς τὴν .. «Δημιουργίαν» ὅτιτὴνπρώτην τοῦ γέου ε ἔτους ἐπεσχέφῦη τὴν ὃ γέος Διοικητὴς µας, ὅτι ἔχει μεγάλην διάθεσιν νὰ ὠφελή- σῃ.τὴν ἐπαρχίαν του μεταβαίνων ἐπὶ τόπρυ καὶ ἐξετάζων τὰ παράπονα τῶν κατοίκων. ᾿Αφροῦ δὲ ἐχαιρετίσθη ὑπὸ τοῦ Μουχτάρη καὶ τῶν ᾽ΑζΓάδων μὲ τὸ καλῶς ἦλθες καὶ καλὸν νέον ἔτος, ἅκά- ὃησεν ἐπὶμίαν περἰπουῶραν καὶ ἐξήτασε Κοινότητὰ µας κας στις «ραίνεταν τὰ παράπονα τῶν κατοίκων. Ὁ Μουχτά- ρης εἶπεν εἲς αὐτὸν ὅτι ὃ δρόµος Πατρι- ίου πρέπει γὰ συνδεθῇ μὲ τὸ Λεο- γάρισσου, καὴ’ ὅτι εἶναι πολὺ χοήσιµος ἡδιὰ τὸ πέριξ χωρία, ὄχι ιιόνον διὰ τὴν συγκοιγωγίαν, ἀλλὰ πκιὰ διὰ τὸ Ταχυ- ὁρομείον, τὸ ὁποῖον δυστυκῶς ]ιόνουν δύο φορὰς τὴν ἑβδομάδα ἔρχεται εἰς τὰ χωριά µας. Ἐπίσης ὅτι ὁ δρόμος Δαυ- λοῦ εἶναι ἀδιάβατος καὶ μὲ τὰ χρήματα τοῦ ταµείου τῶν χωρικῶν ὁδῶν δὲν εἷ- γαί δυνατὸν νὰ διοοῦωῦῇῃ καὶ τοῦ 1 ζωὴν τριῶν ὑπά Γ ἀνέπτυξεν ὅτι μεταξὺΠωτρολίου καὶ Ἱκώ- µὴς ὑπάοχει ποτιμὸς ὅστις εἶγιι ἐπιπίν- δυγος” Ο Γκος Λιοιμητὴς ἐδήλωσεν ὅτι πο- λὺ συχνὰ δὰ ἐπισκέπτεταν τὸ χωυίον ιά δὸ φροντίζῃ διὸ τὰς ἀνάγχας τῶν Ἰω- ρίωγ, καὶ ὅτι δὰ ἔλνῃ λίαν συντόμως . . -” να τουργῶσιν. ἀντελήφῦημεν δὲ ὅτι ἔχει Ι { :σύμπηξιν 'ᾗ µειάθεσις τοῦ ἀγροτικοῦ ἰατροῦ μεγάλην διάὔεσιν νὰ ὠφελήσῃ τὴν ἓ-ι παρχίαν πιὰ τρέφοµεν ἀκράδαντον ἐλπί δα. ὅτι δὰ ΨειάΥ διὰ πάοας τὰς ἀγάγκας τῶν χω- ρίων µας, τυγχάνει δὲ ἄξιος ἔπαίνων. --ἡΕξακολουδεἳ ἡ σπορὰ σίτου. καὶ οἳ γεωργοὶ ἐναγωγίως ἀναμέγουν βο00- χάς. Κώμη-- Κεπὶρ 2)10921 Ἀιατελῶ πρόθυμος Ἀωμενῆς Ν΄’ Νικόλα Γκ ΛΛΡΝΛΚΗΣ (ΛΛΠΗΒΠΙ) ᾿Αγαπητὲ Πύριε Ῥωσσίδη] Ὀλίγαι τῆς Ἠἡμέρας ποῦ δὰ κληθδῶμεν καὶ πά- λιν εἲς τὰς κάλπας διὰ γὰ ψηφίσω- μεν τὺν ἀντιπρόσωπον ἡμέραν μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τῆς ὀρφανῆς αὐτῆς ἐπαρχίας, Εϊμεῦα βέβαιοι ὅτι οἳ ἐκλογεῖς τῆς}. ο - . ἰτῶν ἁἀμερικανικῶν ἑοροτῶν καὶ ὁ ἐπαρχίας µας θὰ δώσωσι τὴν τιυµίαν ψῆφὸν των εἰς τὸν τιμιώτερον καὶ κα- ταλληλότερον ὑποψήφιον, οἳ δὲ μέλ- λοντες ὑποψήφιοι πρέπει νὰ δηλώσω-) σι ῥητῶς καὶ ἐπισήμως ὅτι δὲν ἔχουσι παμµίαν βλέψιν εἷἲς κυβεογητικὴν Ὀέ- σιν οἰανδήποτε διὰ νὰ μὴ πολιτεύων- ται πῶς γὰ ἐπιτύχουν θέσιν καὶ διὰ γὰ μὴ ἔχωμεν πάλιν σπκοτοῦρες γιὰ νέας ἐκλογὰς, ὅπως γίνεται εἷς ἄλ- λην ἐπαρχίαν σήµερα. Τὸ νερό τοῦ χωρίου µας Ῥὸ χωρίον µας κεῖται ἐπὶ ὡραίας τοποθεσίας εἷς τοὺς πρόποδας τοῦ. βου- γοῦ μὲ ὡραῖα καὶ κρύα γερὰ δυστυχῶς ὅμως ν και μετὰ μεγάλης δυσκολίας, ποὸ πάντων τὸν χειμῶγα, µεταφέρονυσιν οἱ κάτοικοι γερὸν εἰς τὰς οἶχίας των” οἱ κάτοικοι ὑπέβαλαν αἴτησιν εἷς τὸν πρῴην Διοικητὴν τῆς ἐπαρχίας µας 1διὰ νὰ τοὺς δοὺῇ δάνειον, ἀλλὰ τί- ποτε δὲν ἔγιγε' οἳ πρῴην βουλευταὶ µας ὑπέσχοντο καὶ αὐτοὶ γὰ μᾶς βο- ηἈ ήσουν εἰς τὸ ἀναγκαῖον τοῦτο ζή- τηµα ἀλλὰ τοῦ κάκου: ἔτσι ὁ Λάρνα- χας μὲ τὲς 1Τ0 οἰκογένειες καὶ τὲς τό- σες ὠμορφιὲς, λίας τοῦ νεροῦ, ρεῖται, καὶ στερεῖται τῆς εὖκο- ᾽Αλλ) ὁ Λάρνακας στε- ἄλλου σπουδαίου στοι- τῆς συγποιγωγίας' ἄν ἐγένετο δρόμος µέσῳ ἸἨασίλειας καὶ Δαρνάπου δὰ ἀπεφεύγετο» ὃ ἐπιχίν- δύγος δρύµος τῶν Πανάγρων ὅ ὁποῖ- ος ἑστοίχισε πρό τινων ἡμερῶν τὴν ἰωξεων καὶ πολλοὶ θὰ ἤοχοντο ἐδῶ πρὸς παραδθερισμὸν. Ἡαρακαλοῦμεγ, κ. Ῥωσσίδη καθδὼς καὶ τοὺς συγαδέλφους σας βουλευτὰς γὰ. μᾶς βοηθήσετε ἀφ᾿ οὗ εἴμεῦδα ὁρ- φαγοί. 29)19)921. ΝΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ἑγὸς χείου προόδου, Ε- ΥΨΩΝΑ Ἔξ ἀφορμῆς δηµοσιεύµατός µας ἓν τῷ προπαρελδόντι «φύλλῳ τῆς «Δημιουργίας» συνέβη τὸ ἑξῆς χαρα πτηριστικὸν ἐπεισόδιον. ᾿Αξιόπιστον πρόσωπον τοῦ χω- ρίσυ µου, ἐπῆγεν εἰς τὸ ὃδασονομι- κὸν τμῆμα {4εμεσοῦ ὅπως τοῦ δο- δῇ ἄδεια «πρὸς πώλησιν Σύλων ᾱ- πὸ τὰ χαρουπόδενδρά του. Εὶς ἐκ τῶν ὑπαλλήλων Ίρχισε νὰ καταφέ- ρεται φαινομένου καὶ νὰ φοβερίζῃ συνά- µα Λέγων: «ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ὑδὰ δῆτε τὶ δὰ σᾶς κπάµωμεν όσον ἀφορᾶ τὰς ὑποῦὺέσεις χωρίου σας μὲ σονομικὸν ιμῆμα καί ἄς τολιιήσῃ ἀπρεσεῶς ἐναντίον τοῦ ὕπο- τοῦ τὸ ς νὰ ἔλθη εἲς τὸ γραφεῖόν µας καὶ νὰ ξζητήσῃ καμιὰν εὐκολίαν.) Διὰ τῆς παρούσης µας καταγγέλ-] Λλοµεν σιρὸς τὸν Έντιμον Δ4ιοικητὴν τῆς Επαρχίας µας τὴν συµπεριφο- ρὰν τοῦ ἐν Λόγῳ ὑπαλλήλου καὶ πα” ϱακαλοῦμεν αὐτὸν δερμῶς ὅπως βάλῃ τοῦτον εἲς τὴν δέσιν του. --Ἡ ἀρθρογραφία τῆς «4ημιουρ͵ γίας» ὅσον ἀφορᾶ τὰς συνεργατικὰς, καταβάλη πᾶσαν προσπά- | δα- | | δι γράψας ἐναντίον τοῦ τμήματός µας ἡ / χ ΄ -. ΄ . ν, τῆτο ἀφοσιωμένος εἷς τὸ καδῆκόν γὰ δῇ καὶ τὰ σχολεῖά µας ὅταν λει-- Ἡ φ ΜΕΜΗΡ να Ἶ ἱμερικανὸς πολίτης, τοὺς πλείστους κατοίκους τοῦ χω- ᾿ροίου καὶ κατὰ τὴν παρελδοῦσαν ἔβ- δομάδα ἐξήτησαν ἁπὸτὸν ἕἔντ. κ. Ζα- ἱρίφην τοὺς σχετικοὺς τύπους πρὸς μιᾶς τοιαύτης ἔται- ρείας. ---ᾖΜετὰά οτολλῆς Λύπης ἡκοήσῦ] Ἰορδάνου Χριστοδουλίδου ἀπὸ” τὸ διαμέρισμά µας, ὁ ὅποῖος εἰς τὺ βραχὺ διάστηµα τῆς ὑπηρεσίαςτου | Μ. του καὶ δι᾽ αὐτὸ ἠγαπήδη καὶ ἑξε- τιμήδη ἀπὸ ὅλον τὸ διαμέρισμά µας καὶ ὅλα τὰ χωρία ἀπέστειλαν αἰ- τήσεις πρὸς τὸν ἀρχίατρον ὅπως ᾱ- ναστείλῃ τὴν ἀπόφασίν του. αλ νωνα τὴ τ. 1. 9235 Ν. Χ. . ΕΞ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΙΠΡ. ΛΛΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | Μετὰ διήµερον ταξεῖδι μὲ αὐτο- πίνητον ἐφθδάσαμεν εἰς τὴν Ν. “Υ- όρκην τὴν παραμονὴν τῆς ᾿”Αμε- θικανικῆς ἑορτῆς, τῆς ὀνομαξομέ- Ἵνης Ἠο]]ονναυ πἱρ]ε, μα σε- ἐρίπτου καρναβάλια. Πάντες οἱ ἐν ᾽Αμερικῇ διαβιοῦν- τες µετανάσται σὺν τῷ χρόνῳ συµ- µορφόνωνται πρὸς τὰ ἤθη καὶ ἕ- Όιμα τῆς χώρας καὶ συµμµετέχουσι Ἕλλην Κύπριος, γινεται. καλὸς 4- ἀκολουὺδεῖ τὰ ἔθιμα τῆς χώρας, οὐδέποτε ὅμως Ιλησμονεῖ οὔτε τὴν ἀθάνατον ἕλλη- νικὴν γΛλῶσσαν, οὔτε τὴν ἁμώμη- [τον αὐτοῦ ᾿Ορθόδοξον σιίστιν ἅπαρ- γεῖται. Διὰ τοῦτο βλέπομεν αὐτοὺς ἱδρύ- οντας σωματεῖα καὶ συλλόγους, ὅ- που συνερχόµενοί οἱ ἐκ τῶν τεσσά- θῶν σηµείων τῆς Κύπρου καταγό- µενοι Κύπριοι, γνωρίξονται καλλί- τερα μεταξύ ἔων καὶ σὐνδέονται στε- νώτερο», ἀνταλλάσσοντες τὰς γνώ- µας των διὰ τὰ ξητήµατα τὰ ἆφο- ρῶντα τοὺς ἰδίους καὶ τὴν πολυα- γαπηµένην τῶν πατρίδα Κύπρον τοιοῦτον σκοσὸν ἐξυπηρετεῖ ἐξόχως καὶ ἤ ἐν Ν. 'Ῥόρκῃ Κυπριακὴὺ ᾽Α- δελφότης, ἑντὸς τῶν αἰθουσῶν τῆς 8 αοαβτορσω», ὁποίας ἐδόδη ἡ ᾿Αμερικανο- Κυσρι-͵ ακὴ Πο]οναν πρ! προσῆλδον σιλεῖστοι Κύτιιοι μερικοὶ Αµεοι-| κανοὶ καὶ Αμερικαγίδες καὶ ἡ ἑορ:ι τὴ διεξήχδη μὲ εὐδυμίαν καὶ ἀδελ-) φικόεητα παὶ χοροὺς ᾽Αμερικανικοὺς καὶ κυντρ:'αµοὺς ὡραία ἐεραγούδη- σεν ὃ η. Σολομµωνίδης καὶ ἐχόρευ- ͵ σεν ὁ η. Κώστας Χαραλάμπους καὶ: τ ἄλλοι τοὺς περιφήµους ἀμερικανι-ἰ κανικοὺς χοροὺς᾽ τούτους ἐπηκολού- ὤλησαν ἓν εἰλικρινεῖ ἐνθδούσιασμῶ οἳ κπυνριακοὶ, οἱ ὁποῖοι νοερῶς μᾶς μετέφεραν εἰς τὰ εὐλογημένα χώ-' µατα τῆς ἀγαπητῆς µας. ύπρου. Θεωροῦμεν καθῆκόν µας ὅτιως διὰ τῆς ἀγαπητῆς µας Δημιουργίας’ (Σημ. «Δημιουργίας» τόσον ἀἁγαση- τῆς ὥστε µκανεὶς δὲν εἶνε συνδρομητής μὴ Λησμονῶμεν ὅμως ὅτι ὑπάρχει καὶ σπλατωνικὸς ἔρως.) ἐμφράσωμεν τὰ δερμὰ ὅλων µας εὐχαριστήρια σρὸς τὸ Διοικητ. Συμ- βούλιον, τὸ ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοιοῦ- το καδὼς καὶ τὰ µέλη τῆς ᾿Αδελ- φότητος διὰ τὴν περιποίήσιν καὶ ὁ- ποδοχὴν ποῦ μᾶς ἔκαμαν ἡ ἐν Ν. “Υόρκη Κυπρ. ᾿Αδελφότης ὀφείλει νὰ καταστῇ ἡ Μητέρα παντὸς Κυπρί ου µετανάστον καὶ εἷς τοὺς κόλπούὺς τῆς ὁποίας συναντώμενοι ὅλοι, ὡς ἀδελφοί, νὰ ἀπολαμβάνωσι παρ ᾽ αὐ- τῆς στοργῆς καὶ Ψάρρους διὰ τὴν βι- οπάλην. ἐκεῖτ ΜΟΊΗΣ Γ. ΛΙΛΣΙΜΗΣ. ὑπ Ἡ -.. ολ. ο. ΙΕΙΠΕΙΕΙ[Ε[[ΕΙ[ΕΙ [ΕΙΠΕΙΠΕΙΠΕΙΠΕΙΙΕΙΙΕΙ Φ2ΤΛΣ Ν. ΣΙΛΚΛΛΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τυχὼν ἀδείας παρὰ τοῦ ᾿Αρείου Πάγου. Ἕδρα ἐν ΔΛΛΡΝΑΚΙ. ΙΒΙΕΙΕΙΠΕΠΕΙΙΕΙΙΕΙ [ΕΙΠΕΙΠΕΙΙΕΙ ΕΠΕΙΠΕΙ ο) ΕΑΝ ΤΠ0 “Ὁ διασημότερος Βρεττανὸς εἰ σοβαραὶ ἔπιπλοχαί,- ἀδιάφορον ποία Ἑ σιν ἀδιατάραχον. Χάρις εἰς τ ἡ ὁποία αἴρει τὴν αἰτίαν τῶν θεραπεία τοῦ Ὁτ ΗΑΙΕ δὲν εἷν µενον εἰς τὸ αἷμα θεραπεύει ξοδον, προσιτὴν εἰς τὸν κάθε ἔ- ΗΛ, ΒΡΠΙΤΙΝΕΙ, ΚΤΜΗΗΗ ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΗΤΕ «Οὐδένα εἶδον ὅστις δὲν δύναται γὰ Ὀεραπευῦὺῇῃ-ἐπτὸς ἐὰν ὑπάρξουν Χιλιάδες πασχόντων “πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἀπελπισθέντες τελείως περὶ τῆς δεραπείας Έων---τῴρα κατακλίνονται νά- δε βράδυ μὲ τῆν βεβαιότητοφῶτι θὰ ἀπολαύσουν ἀνάπαυ- νὰ ἀπελπίξετοι. ᾽θλίγαι δόσεις ἔκ τοῦ ὑγροῦ φαρμάκου φέ- ρουν ἀνακούφίσιν, ἐντὸς ὀλίγου δὲ ἀποδίδεται εἰς τὸν πά- σχοντα ἡ ὑγεία του, ἡ δύναμίς του καὶ τὸ βάρος του. χφυφιστική' εἴναι διαρκής, χαθότι τὸ φάρμακον εἰσερχό- Ἡ ταχεῖα ἐνέργειδ καὶ τὰ διαρκῆ ἀποτελέσματα τῆς 6ε- ραπείας τοῦ Ώι ΗΑΙΚ καθιστῶσιν αὐτὴν πραγματικῶς ἀνέ- ΦΕΡΕΤΕ δικὸς περὶ τὸ ἆσθμα λέγει:--- Ἡ διάρκεια τοῦ ἄσὃματος». ἡὴν δεραπείαν τοῦ Ὀτ ΗΑΙΕ. σπασμῶν, δὲν πρέπει κανεὶς Ἡ ξ ἁπλῶς πρόσκαιρος καὶ ἄνα- 1. τὸ νόσημα εἰς τὴν ῥίζαν του. πάσχοντα.. Ἰδοῦ τὰ ὀνόματα μερικῶν δίδουσι τὴν µαρτυρίαν των. «ϐϱ Κανονιχὸς Ῥ. ἩΝ, κ 1Π5οι ἓ 0 Κανονικὸς Α. Α{Κίπδοι ο» Ἠτρατηγὸς οἱ Η. Α. Ααάσσδοπ “Ὁ Σρατηγὸς Ν. Α. Όγκος Ἡ Λαίδη βατρεΠί, Ἡ Βαρώνη Ἐ. Ἰοι1, Ἡ τοῦ Ὁτ ΗΑ ΠΚ) μὲ µεγίσ Γενικὸς ᾿Αντιπρό ΣΑΒΒΑΣ. Ὁ Βασιλικὸς Ἰατρὸς ἐπικυρώγει τὴν δραστηριότ ἧτα τοῦ διὰ τὺ ἆσθμα φαρμάκου τοῦ Ὁντ ΗΑΗς.. Αἱ δὲ χιλιάδες τῶν λαμβανοµένων ἐπιστολῶν παρέχου- σιν ἀναμφισβήτητον ἀπόδειξιν τούτου. Ἡ Λαίδη Ε. Ε. Μ11ες, Ἐπίσης ὁ καθηγητὴς 6. ]. ΑἨπιαν, Διδάκτωρ τῆς Ἰατρι- κῆς, Μέλος τῆς Βασιλικῆς Ἑταιρείας καὶ τέως Πρόεδρος τῆς Βρεττανικῆς Ενώσεως λέγει :-- | «Ἀρησιμοποιῶ τοῦτο (τὸ διὰ τὸ ἄσθμα φάρµαχον Φαρμακοποιὸς ἐξεχόντων προσώπων ἄτινα ϱ δύνταγμ. Ν. ο. δίς Ῥουρα]1 Ἡ Λαίδη Ηοεγίοδρατυ Ἡ Λαίδη Ἱ]. Α. Ρετκίπς Ἡ Λαίδη Ο. Βετιῖε Ἔντινος Κυρία Βαΐ]ετ. την ἐπιτυχίαν». όσωπος ΜΙΧΑΜΗΛΙΔ ΗΣ ΒΑΡΩΣΙΑ-- ΚΥΠΡΟΥ. ἑταιρείας φαίνεται ὅτι ἐπέδρασεν εἷς 6’ ο ΠΠ ΙΙ ή ὁ περὶ νρδείας τῶν Χν- προλόντων λίαν τίψεται εἷς : τρόπον κατ. αὐτὸν τὸν ὅτι ὄχι µόνον οἱ ἔμποροι δὰ απυστέλλλυν εἲς τὰς ἐξω- ὄγορὰς τὰ ἐξαιρετικὰ Ίνας προ- ἰς αΌλίαν γαὶ στασιν ἀλλὰ νὰ αγ Ἅ ἐλεεινῖν πατά- καὶ οἵ πχραγωγοὶ δὰ ᾱ- γὰ ασ ἡ2ῦν παρηυσιάζουν ταῦτα «πρὸς πύλησι ὅσον εἶνε δυνατὸν κα- δαρὰ καὶ περιποιημιένα παραδεχόµε- ὃα ὅτι εἲς τάς ἀρχὸς ὁ πακοσυνει- δισμένος Κυπριώτης ὰ ἂν , δυ- σχολίας καὶ παρισπασ 1. ἀλλ ”ὁ χρό- γος καὶ Ἡ πρᾶξις δὰ τεὺς τἀράρ μὲ τὴν συνήθειαν Ὑαὶ τὴν πεῖραν, ὥστε νὰ συμινρφώνετοι ὁμολῶς μὲ τὴν τά- ξιν καὶ τὸ συμκέρον, τὸ τε ἰῥικόν του ναὶ τῆς γώρας ὀ)λ2λλἠρλυ. Διὰ νό ἐπανπφέρωμεν εἰς τὴν μνή- ην ὅλων τῶν ἐνδιαφερηνένων τὴν ᾱ- γαλογίαν τῶν ξένων ὑλῶν, τῶν ἔπιτρε- πομένων γὰ ὑπάργουν εἲς κάθε προ- ἴὸν διὰ γὰ μὴ γαραἈτηρίζωνται ὣς γαρθευµένα καὶ ὑποχείμενα εἷς τάς βαρείας συνεπείας τοῦ Ἀόμου, ἄναδη- μοσιεύομεν τὸν κατωτέρω πίνακα: ο)ο 1. Καρρύπια 1, 2. Ἠέτος 4, ὃ. Κρι- δὴ 4, 4. Βρώμµη 4, ὕ. Ὄροβος ὃ, 6. Ἀταφίδες 0, Τ. Πατᾶνες {, 8. ΄Ανισον 4, 9. Λινόσπορος 4, 10. Κουμχιὰ 1, 11. Κύμινον (ἀρτυσιὰ) 4, 12. Μαυρέ- κοχνος 4. Σημειωτέον ὅτι ἄγρια χαρούπια, ᾱ- ναμεμιγµένα ιὲ περα ὑεωροῦνται ὣς ξένη ἢ ὑπροδιεστέρα Όλη καὶ συνεπῶς δεωροῦνται ὡς νονεία. Οἱ γεωργοὶ καὶ ἐν γένει οἱ παραγωγοὶ, ὑποχρεοῦνται, πρὶν πρσγέρωσιν εἷς πώλησιν τὰ προ- όντα των, νὰ καὺαρίζωσι ταῦτα ὥστε νὰ μὴ περιξχωσι περισσότερον τῶν ἄνω ποσοστῶν ξένων ὑλῶν εἰς τὸ κά- ὃς εἶδος, ἄλλως θὰ ὑπόκηνται εἰς τὰς συνεπείας τοῦ περὶ Νεθείας νόµου’ δι- ότι κατὰ τὸν γόμον τοῦτον νοδεία δὲν εἶνε μόνον ἡ ἀλλείωσις Ἡ ἐπαύ- ξῃσις τῆς ποσότητος καὶ πριότητος πρόξόντος τινὸς διὰ τῆς εἷς αὐτὸ ἄνα- µέξεως ξένων ὑλῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ ἂρνη- τικὴ νοδεία, ὁ μῇ ἐπαρχκῆς, νὰ ποῦμεν, καθαρισιιὸς αὐτοῦ. Ἔνεχα τούτου οἱ χωρικοί ὀφείλουσι νὰ καθαρίζωσιν εἰς τὸ ἔσον μποροῦ» καλλίτερα διὰ τῶν ἐν Ὑρήσει μέσων τὰ προϊόντα των’ ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῦτο εἶνε ὁπωσδή- σος ε”ς εσδοα εςτις ΓΕΩΡΓΟΙ, π αὔτα ΑΜΜΟ-ΦΕΕΣΣ. βούρας) τὴν ὁποίαν ὅλα τὰ ποτ ὥστε νὰ στοιχίξῃη προς ον ια Ξετσεσθς τσ πο ΓΕΟΩΡΓΡΟΙ, ΜΟ:-ΦΩΣ. ῄ ΕΞΕΞΕΞΕΞΞ ΕΞΕΕΞΞΕΞΕΞΞΣΈΞ εσθασεα Ξσσωςς ΑΜΜΟ-ΦΩΣ [Ηἡ ΜΝΗΙΚΛΝΙΚΝ ΛΠΝΝΙ Αν δέλετε νὰ ἔχετε κπαλλιτέραν παραγωγήν. Αν δέ- λετε νὰ ἔχετε περισσότερα κέρδη ἀπὸ τὰ σπαρτά σας. Αν θέλετε νὰ κάµνετε ὀλιγώτερα ἔξοδα εἰς τὰς κπαλλιερ- νείας σας. ᾿Ἂν δέλετε πολὺ σύντομα νὰ γίνετε εἰς θέσιν νὰ φυλάξετε χρήµατα διὰ τὴν οἰκογένεια σας καὶ τὰ παι- διά σας. Πρέπει νὰ µεταχειρίζεσθε πάντοτε δι ὅλας σας τὰς παλλιεργείας τὰ ἀνώτερα εἰς συστατικὰ ὅλων τῶν ἐν Τῃ Κύπρῳ εἰσαγομένων λιπασμάτων, τὰ ᾽Αμερικανικὰ τοι- : Τὰ λιπάσματα ΑΜΜΟ-ΦΟΣ εἶναι ἡ τελευταία λέξις τῆς ἐπιστήμης, ἐδοκιμάσθησαν ἐπιτυχῶς καὶ χρησιµοποι- οὔνται εἲς τεσδαράκοντα ἑπτὰ χώρας τοῦ κόσμου, εἶναι δὲ τὰ πρῶτα λιπάσματα ποῦ προσφέρονται εἰς τὸν Ἱύπριον Γεωργόν, ἁπηλλαγμένα προσθέτου ἀχρήστου ὕλης, (σα- δ0 9)ο κατὰ (ὀγδθήκοντα τοῖς ἑχατὸν) τουλάχιστον. Φἰκονομία μεταφορικῶν. Εὐκολία χρήσεως. Πωλοῦνται εἰς σάχχους τῶν 40 ὀχκκάδων εἰς τόσον χαμηλὰς τιμὰς ἡ λίπανσις μὲ ΑΜΜΟ-ΦΕΣΣ πολὺ ἔφθη- νότερα ἀπὸ κάθε λίπανσι μὲ κοινὰ λιπάσματα. Ἡ πρώτη δοκιμὴἠ δὰ σᾶς πείσῃ ὅτι µόνον μὲ τὸ ΑΜ- ΜΟ-ΦΩΣ θὰ ἔχετε τὰς ἐσοδείας ποῦ τώρα μὲ τὰ κοινὰ λιπάσματα µόνον ὀνειρεύεσθε. ᾿Απαιτήσατε ἀπὸ τοὺς ὀμπόρους σας νὰ σᾶς προμηθεύσουν τὸ ἰδεῶδες λίπασμα ΑΜ- 'Ὁδηγίαι χρήσεως ἀποστέλλονται δωρεάν. Γενικὸς ἐν Κύπρο Αντιπρόσωπος ΜΙΚΗΣ Ι. ΜΙΧΒΗΛΙΔΗΣ Ταχ. ιβ. 57. ΛΕΥΚΟ μμ . ον μμ ποτε δύσκολον δὰ ᾖτο εὐχῆς ἔργον ἐὰν κάθε χωρίον ἐπρομηὺεύετο τὸ σχετικὸν Ἱκανδαριστικὸν μηχάνημα: μποροῦν μερικοὶ νὰ τὸ κάµουν ὡς ἐ- πιχείρησιν’ ἐὰν π. Υγ. ἔφερνε κανεὶς ἕνα χαθαριστικὸν μηχάνημα ἀντὶ 2ὔ- 90-40 λιρών, ὅπως φέρνει αὐτοχίνητον, καὶ ἐκοσκίνιζε σιτάρι καὶ κριδάρι πρὸς 1)2 Ὑρ. τὸ Χριλὸ δὰ μποροῦσε νὰ βγάλη τὴν ἀξίαν του ἀπὸ τὸ πρῶ- τον ἔτος ἀλλὰ καὶ ἡ συνεργατικὲς τῶν χωρίων δά μποροῦσαν νὰ προµη- δευθῶσι 1-0 μηχανήματα τοιαῦτα μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι ὄχι µόνον δὰ πα- ῥάσχουν ἐκδουλεύσεις εἰς τὰ µέλη των τοὺς καὶ κατοίχρυς ἐν γένει, ἀλλὰ καὶ Νὰ πραγματοποιήσουν χαὶ κέρδη πρὸς ὄφελος τῶν συνεργατικῶν. Οἱ βουλόμενοι ἄς προσέξωσι τὴν εἰ- βήχα” γουργοῦ εἷς Πειραιᾶ, τὴν δηῃηµοσιευ»- µένην εἰς ἄλλην στήλην τῆς «Δημι- ουργίας» χαὶ ἄς Ὑγράφωσι πρὸς τὸν ἴδιον ζητοῦντες περισσοτέρας πληρο- φορίας περὶ τῶν τιμῶν, δοποίηῃσιν τοῦ κ. Ζωγράφου, προσόντων Ἠ.τ.λ. τῶν καδαριστικῶν μηχανημά- των του ἐλπίζομεν δὲ ὅτι Ψέλει συν- δυασὺή ἡ ὑποστήριξις τῆς ἕλλην. βι- ομηχανίας μὲ τὴν χρησιμότητα, τὰ κα- λὰ προσόντα καὶ τὰς λογικὰς τιμὰς τῶν ἁπαραιτήτων πλέον διὰ τοὺς πα- ραγωγοὺς μηχανημάτων τούτων. ΚΡΙΛΚΟΣ ΠΛΥΜΩΥ ΡΟΣΙΛΗΣ [ει[ε/[Ε[[ΕΙ[αΙ[ΕΙΙΕΙ [ΒΙΠΕΙΠΕΙΠΕΙΠΕΙΠΕΙ ΜΙΛΛΙΣ Ν. ΙΩΟΙΙΙΜΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΝΩΠΙΟΗ ΠΛΝΤΩΝ ΤΩΝ ΛΙΚΛΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Γραφεῖον ἐν Λευκωσία 25 Πλατεῖο Δικαστηρίων, 23 (Ὀπισθον τοῦ Γραφείου τοῦ κ. Σταυρινάκη) ΤΑΧ. ΚΙΒ. ΑΡ. 292 ᾿ΑναΛλαμβάνει τὴν διενπεραίωσιν οἱασδήποτε Δικαστικῆς ἥ Κτηματο- Λοδικῇς ὑποθέσεως. 2-2 ή Ἱ η 5. ᾳ ο] χκοινὰ λιπάσματα περιέχουν ο ος ορ» ο ΞΟΞ Σ πως Γπς ΓΣ εώς. ιο ῇ | /] Ι Λλ ή Όπς τ{ξδς ση ην Ἱ | γοστάσιον γὰ κρατῇῃ πάντοτε τὰς χαμηλοτέρας τιµάς, αἴτινες καθωρί- εν τι σῦησαν ἀπὺ σήμερον εἰς τὰς ἑξῆς: σ στ -- Αριθ. ὃ. Μὲ 40 ΠΟΔΑΣ πύργον, 40 ΠΟΔΑΣ σωλῆνας γαλβανισµένους καὶ ΙΥΤΟΜΑΤΟΝ ΛΑΔΩΜΑ ΑΥΤΟΜΗΤΟΝ ΛΑΔΩΜΑ μὲ πόµπαν προύντζενην τῶν 8ΙΝΤΖΩΝ πρὸς | ῷ 96.0.0 ῷ 37.Ο0.0Οο | ᾿Αριθ. 10. 'Ὁμοίως ὡς ἄνω ἀλλὰ μὲ πόμαυν προύντξενην τῶν 4ΙΝΤΖΩΝ πρὸς | 6 45 0Ο.Ο ο 48.090 ᾿Αριθ. 12. 'Ὁμοίως ὡς ἄνω ἀλλὰ μὲ πόµπαν προύντζενην τῶν δΙΝΤΖΩΝ πρὸς 3 60.0.Οο 65.0.0 | ᾿Αριθ. 14. Ομοίως ὡς ἄνω ἀλλὰ μὲ πόµπαν προύντξδενην τῶν 6 ΙΝΤΖΩΝ πρὸς | ες Τ5δ.Ο.Ο ὦ 8Ο. Ο.Ο Ἀριθδ. 16 'Ὁμοίως ὡς ἄνω ἀλλὰ μὲ πόμπαν προύντζενην τῶν 7 ΙΝΤΖΩΝ πρὸς Φ ῃδ. Ο.Ο ὦ 16. Ο.Ο | | | ΙΠΗΡΒΔΟΣΙΣ χρειάξεσθε. ΠΛΗΡΩΜΗ ᾽ 12 1 Λὐγούστου 19231. ΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΜΛΙΗΣ μΝΙΧΩΤΗΗ, ΛΙ Φί ᾽Ανεμόμυλοι ΤΟΡΟΝΤΟ γυρίζουν ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΓΡΑΝΑΚΙΑ διὰ νὰ ἀν- τέχουν εἰς τὴν μεγαλυτέραν ἀνεμοξάλην. . ς . χ : ὰ «ὸ ς τς 5 Φἱ ᾿Ανεμόμυλοι ΤΟΡΟΝΤΟ παρέχουσιν εἰς τοὺς πηπουροὺς νερὸν ἄφθόονον δωρεᾶν καὶ δὲν πρέπει οὔτε ὁ µιχκρότερος πηπουρὸς νὰ µείνῃ χωρὶς ἀνεμόμυλον πλέον. Χρησιμοποιήσατε τὸν ἄνεμον τὸν ὁποῖον μᾶς παρέχει ἡ φύσις ἄφθονον καὶ δωρσᾶν. “ᾷσοι θέλετε ἀνεμομύλους σπεύσατε νὰ παραγγείλετε ἀμέσως διὰ νὰ τοὺς Τοῖς μετρητοῖς, ἤ τὸ τρίτον τῆς ἀξίας εἰς τὴν παρᾶδοσιν, τὸ δὲ ὑπόλοιπον εἰς δύο ἤ περισσοτέρας δόσεις ἐντὸς δύο ἐτῶν ἐντόχως.. Περισσότεραι πληροφορίαι δίδονται : Ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ Αμμοχώστου ὑπὸ τοῦ κ. ΤΑΚΗ ΣΑΝΤΑΜΑ ἡτοῦ Σ.Γ. ΚΑΚΟΥΡΑ. Ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ Λεμεσοῦ ὑπὸ τοῦ κ. ΣΤ. Ε. ΓΑΒΡΙΑ. ἤ παρ ἡμῶν ἐν Λευγωσίᾳ. ᾽«Δημιουργίαύ ΟΙΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ ΟΦΤΙΟΟΡΙΟΟΝΊΤΟΟ:- ΒΡΑΡΕΥΦΕΝΤΗΕΣ ΕΙ ΠΛΕΙΣΤΑ} ΓΕΒΡΠΙΚΑ ΕΚΘΕΣΗ Ἠῖνε πλέον πασίγνωστον ὅτι οἳ ἀνεμόμυλοι ΤΟΡΟΝΤΟ: οἳ ὁποῖοι εἰσάγονται ἓν Ιζύπρῳ ἀπὸ τριακονταετίας, ἀπεδείχγθησαν οἳ | «ο καταλληλότεροι ὥς ὃχ τῆς στερεότητος χαὶ τῆς εὐστροφίας των εἰς τὸν ἑλαφρότερον ἄνεμον. Ἔνεκχεν τῶν πολ)λῶν πλεογεκτηµάτων, τὰ ὁποῖα ἔχουσι προτιμῶνται εἷς ὕλον τὸν κόσμον, ἢ µεγάλη δὲ καταγάλωσίς τῶν ὑποβοηθεῖ τὸ ἑρ- ΜΝΝ ΚΝ ΛΗΝΡΙΗ ἔχετε ἐδῶ τὴν ἐποχὴν ποῦ τοὺς Β. Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ἆ 24 Γεγικοὶ ἀντιπρόσωποι ἐν Ιύποφῳ. ΚΟΥΡΡΙΟΝ Α. ΚΑΝΙΚΛΙΔΟΥ ΕΝ ΒΑΡΟΣΙΟΙΣ ΓΠΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καδιστῶ γνωστὸν εἰς τὸ ἀξιό- τιμον κοινὸν τῆς πόλεώς µας ὅτι ἀποσυρθέντος ἤδη τοῦ ὑπαλλή- λου µου κ. Σάββα Κωνσταντίνου ἐκ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ χουρείου µου προσέλαβον τὸν κατὰ πάντα ἱκανώτατον καὶ ἐπὶ πολλὰ ἔτη ἐρ- γασῦεντα ἐν τῷ ἐξωτερικῷ κ. ᾿Ανδρέαν Ἰωάννου ἐκ Λεμεσοῦ, Διὰ τῆς προσλήψεως τοῦ γέου τούτου ὑπαλλήλου τὺ προσωπι- οσο το ΝΕΟΝ ΧΗΜΙΚΟΝ ΑΙΠΑΣΜΑ 11--0--45 ή ΝΙΤΡΟΚΑΛΙ ΜΑΡΙΚΑΣ ΙΑΓΕΛΑΔΟΣ Εἶναι τὸ πλουσιώτερον καὶ τὸ οἰχκονομικώτερον λίπασμα ἀπὸ ὅσα λιπάσματα εἰσήχθησαν µέχρι σήµερον εἰς τὴν νῆσόν µας. Ἡ συμπύχνωσίς του εἶναι τοιαύτη ὥστε νὰ τὸ καθιστᾶ εὐθη- νότερον ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα.λιπόσματα. Ἱό λίπασμα 11-0-42 ἡ ΝΙΤΡΟΚΑΛΙ (αὐτὸ εἶναι τὸ ὅνο- µμά του) προτιμᾶται σήμερον εἰς ὅλας τὰς γεωργικπῶς ἀνεπτυγμέ- νας χώρας. ο ὲν ὑπάρχει κράτος εἰς τὸν κόσμον, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ μὴ εἶναι γνωστὸν τὸ λίπασμα αὐτὸ καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εὖ- ρεθῇ Γεωργὸς μορφωμένος εἰς ὅλα τὰ κπράτη, ὁ ὁποῖος νὰ µὴ κάἄ- μῃ τακτικὴν χρῆσιν τοῦ ὑπερσυμπεπυκνωμένου λιπόσµατος 12- 11-06-42. Δὲν ὑπάρχει καλλιέργεια, δὲν ὑπάρχουσι φυτᾶ, εἴτε Ἁημη- τριακὰ εἴτε καπνά, εἴτε λαχανιχκὰ, εἴτε βαµβάχια, πατάτες, ἅμ- πέλια ἢ δένδρα κ.λ.π. ὅπου ἡ χρῆσις τοῦ λιπάσματος αὐὑτοῦ νὰ μὴ θαυματουργῇ. Ἡ δύναμις δὲ καὶ πυκνότης τοῦ λιπάσµατος αὐτοῦ εἶνε τό- σον µεγάλη ποῦ γλυτώνουν τὸν Γξεωργὸν καὶ ἀπὸ κόπους καὶ ἀπὸ μεταφορικὰ καὶ ἀπὸ τόσα ἄλλα περιττὰ ἔξοδα. Καὶ εἶνε ἀκριβῶς αὑὐτή ἡ συγκέντρωσις, αὐτὴ ἡ πυκνότης-ῶν βρεπτικῶν του μονάδων ποῦ ἑνῷ φαινομενικῶς τὸ νομίζει κανεὶς ὡς λίπασμα ἀπριβὸν ἐν τούτοις ὅταν προσέξῃ πανεὶς καλὰ εἰς τὴν ποσότητα τῶν μονάδων ποῦ εὑρίσκονται µαρκαρισμµένες εἲς τοὺς σάκχους ἐπάνω καὶ ἐπιβεβαιωμένες μὲ τὴν φραγῖδα τοῦ Γεωργ. μήμµοτος θὰ κπαταλόβη ὅτι μὲ τὸ ΝΙΤΡΟΚΑΛΙ ὀγορόζει τὸ εὓ- δηνότερον λίπασμα, πρὸ πόντω δὲ πλούσιον, πλουσιώτατον εἰς κάλι καὶ πρὸς ὁδηγίαν σας. ᾿᾽Απὸ τὸ συστατικὸν αὐτὸ, τὸ κάλι, διὰ τὸ ὁποῖον δὰ ὀκούση- τε ἀπὸ τοὺς Γεωπόνους ὅτι ὅπου καὶ ἂν τὸ βάλετε, εἴτε σὲ σι- ταροχρίθι εἴτε σὲ βαμβάκι, εἴτε σὲ ἀμπέλι, εἴτε σὲ πατάτες, λα- χανικὰ, κπαπνὰ, ἑλαιόδενδρα ἢ ὅσπρια θαυματουργεῖ. Τὸ λοιπὸν τὸ συγκεντρωµένον λίπασμα 11-0-42 μὲ μισὸν σόχκκον 0-ἱ6-0 ἓχτὸς ὅτι περιέχει καὶ τὰ τρία συστατικὰ εἲς μεγάλην ποσότη- τα, περιέχει πάλι τόσον ὧσον δὲν περιέχουν 5 σόχχοι οἱ- φυδήποτε ἄλλου γνωστοῦ λιπάσµατος. Επ ἃ ας εἶναι μὲ λίγα λόγια τὸ συγκεντρωµένον λίπασμα Α- τὸ ὁποῖον προσφέρει σήμερον εἰ ὃν Ἐ μας. ῥρόσφερει σήμερον εἰς τὸν ΗΥΠΡΙΦΘΝ Νὰ μὴ σᾶς γελοῦν οὔτε νὰ πιστεύετε εἰς κανένα. Αν ἔχετε ἀμφιβολίον διὰ τὴν δύναμιν ναὶ τὴν ἄξίαν τῶν λιπασμάτων ὡρισμένης μάρκας πάρτε μισὸν ἢ ἕνα σόχχον παὶ δοχιµάσατέ τον διὰ νὰ ἰδῆτε μὲ τὰ δικά σας μάτια χαὶ νὰ πιστέφετε ποιὼὸς µόάρχας τὸ λίπασμα δίνει τὰ χαλήτερα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ἀποτελέσματα. ήητήσατε ὁδηγούς, ᾽Αποχλειστικὸὺς εἰσαγωγεύς ἓν Ν ύποφ ἵ. ΔΑΥΊΔ δ- 4 Ταχ. ιβ. νο ΔΕΥ ΕΚΣΣΙΑ (Κύπρου). σαι κκκνναπτ. σττετ-ποκαωες- ππωστα : σπα σοσς ΕΦΘΑΣΕΝΗ ΓΝΗΣ.ΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΠπιττΑακΚκΟΥΡΑ ΜΑΣ ΣΠΟ- ΡΟΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ τρ ἴο ἁαίς, ΕΦΦΑΣΑΝ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑ- ΣΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΑΛΠΑΊΤΡΟΣ (Ποπή- ρας) ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΤΟΚΑΛΑΙΕΡ- ΓΕΙΑΝ ΤΥΠΟΥ 6κδ.δ. ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΣ »ϱ1δ.10ωτ ἴι , Χ.ΙΘΙΝΟΥ παὶ ἵ, Ἱ, ΤΣΕΡΙΘΤΙΣ ἜἌνδρα ἐν Λεμεσῷ Τ. ἅ. Νο 150. χὺν τοῦ κουρείο γίνεται τελειό- τερον καῦ΄ ὅλα. Ἡ κόµμωσις ἰδίᾳ τοῦ ὡραίου φύλου δὰ γίνεται τε- χνικωτάτη ὑπὸ πᾶσαν ἔποψιν. Επίσης τὸ πουρεῖόν µας δὲν δὰ παύσῃ νὰ παρέχῃ τὰς ὑπηρεσίας του χαὶ κατ᾽ οἶκου τῶν πε) ατίδων ἀποστελλομένου πρὸς τοῦτο τοῦ γέου ὑπαλλήλου µας ταχτικώτα- τα. Εϊναι περιττὸν νά ἐπαναλά- βωμεν ὅτι τὸ κουρεῖόν µας ἔχει τὴν ἀνωτέραν καθαριότητα καὶ τέχνην ὡς τὰ µόνα ἐφόδια του, Λιατελῶ μετὰ τηιῆς ΜΙΤ ΚΜΑ ΜΜΣΙΣ ! ΕΜΠΒΡΙΚΟΗ ΔΕΛΤΙΘΝ ΠΕΟΝ ΚΟΥΡΕΙΟΝ στττο- | πο ΣΛΡΒΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΠΘΥ 38 8 -- 5 - ο) 2 ἳ ξεε Επειδή πολ]οὶ μᾶς ἐρωτοῦν, ᾿Ἀγορὰά ἹῬαρωσίων. λα ἳ 38 . - , 3 9 3 πρ -- - ἐὰν τὰ προσφερύµενα εἰς τὴν ἅ-ι .. , ο. τες τὸ .... στ ς : θ0 5, ῃ , Εν τῇ ἁγορᾷ Βαρωσίων πωλοῦνται Εἰς τὸ καινουργὶς Κατάστ ημα Ν, 3 ὅ κι ἅ , ν - Δ : ν Ν - - γοράν μεριό ὠμέσνα ο ασιά ἕ τὰ κάτωθι εἴδη εἷς τὰς ἀχολούθους| ορθά το Φαρμακεῖον τοῦ κ. Κ. ἴνς ο η Ἡ- ᾽ ο) ελα λ ρα Πεδίου .Υ5 ιν της τυμάς: Ἰωακεὶμ ἐγκατεστάθη τὸ νέον ταιρίας µας «ΙΕΘ» δηλοῦμεν ὄττος κατὰ πολ, Σελ. ϐ 4 Ω τ ΙΚουρεῖον τοῦ γνωστοτάτου καὶ 9 μν , ο ο. Ν “. Μα Ν ν«νόν -- νε - - . διὰ τοῦ παρόντος ὅτι κ«κρασιὰ Κριδὴ , . 9) δραστηριωτάτου κ. Σάββα Ἰων- ὃν ἀδ ο δό ἷ ο ! ζ πι ὁ ο ας «ΕΕ δ» δὲν ἐδόδησαν ἀκόμη εἰς Ὄρυθος ἑγτόπιος ν ο ο Ἱσταντίνου. Τὸ πᾶν ἐν αὐιῷ εἶναι ͵ . . (ζ : ς ἆ ας Εεντοπις ο. 4) , : . ο την κατανάώσιν εν υπρῳῷ ῄάι Βρών . σελ. ΙΡ εν και τελείως ἀνταπαγρινόπε- - 8 ο 4 νά ͵ ολη - τί - ξ συνεπῶς τὰ ὡς 2οασιὰ Πέρα ΤΠ1ε- ο , πρὸς τὰς ἆ ήσει- τῃ- ορ δί τη ος ον Πατάται λίαν. ἐν ρ 9 γον ποὺς τᾶς ἀπαιτῆσεις τῆς ἐξε- ίου προσφερόµενα εἰς τὴν ἀγο-]ι,, , 1 αίσς τί , ο ο ο, θυμς ”-- Ῥ γ ς Γρόμμνα .». » ν Λυχδείσης τέχνης. Ναδαριότης ρὰν δὲν ἔχουν καµιάαν σχέσιν μὲ - ου. -- ΄ ο ας ι ος φακὴ » 5 4 καὶ ἀπομύμανσις εἲς τὰ διάφορα τὴν Ἵγταιρίαν µας καὶ τὰ προῖ-] κ. νοία νο ον 4 Ἡ 1, . . ϊ 3: : οιριαν ες ο.υνχί Πἐργαλεῖα μεῦ” ὅλης τῆς δυνατῆς όντα τῶν ἐν Πέρα Ἠεδὶ ἐργοστά- Φασρλια ἀνχέπια ον ντ ἰς ὁ ων κα ) φροντίοος, ο. »ἀξωτερικὰ 5 ΧΙΝ Ἐν ατῷ ἐν κ ς . ϱ, ἐν κεχα ένῳ Λια- Κφρασιὰ «ΙΕῶ) εἷς φιάλας[ζανχάρεις . 5» 4-0 11 ' ὃ, ἓν πεχορισμένῳ Ἆια καὶ εἰς Ίῦμα δὰ δοὺοῦν εἰς τὴν Κα: κ έλες ο ω9 ἣν μερισμστι, νπάρχει Ιζομιωτήριον χατανόλωσιν ἓν Ιύπρῳ, οὐγὶ ἔτι Άλευρα » πάκκον ελ. 9Ἡ τῶν Ινυριῶν καὶ Δεσποιγίδων. Γεῖς γωρίτερον τοῦ προσεγοῦς Φεβρου- Πετρέλοιον ἑτεο, Τρ 3Ο τὰς ἀξιοτίμους πελάτιδας τυγγά- | ΄ « ᾱ ᾿ αρίου.͵ , 5 χδμα 5 » » γει Ύνώστος ὁ περιποιητικώτατος ε. Π ο. Γ ί 6 ..ς ον . - 1 Λεμεσὸς, τῇ 201 Αβρίου 1991, | Εενζίνα » 5» »σελ ς . σιάῤῥας Ιζωνσταντίνου ΗΥΠρις πο ες να η Ἰ ΥΠΡΙΑΜΗ ΕΤΜΡΙ: ΙΝΩΝ ὀυτοης ῥρόνυρς 3Η Ἠπισκεφθῆτε τὸ Νέον Κατά Μάί ΠΙΝΕΠΗΕΥΗΛΤΗΝ ηΙ! [άμβας ἡ ἐν. Ερ. 9 Γστηιια᾽ δὰ μείνετε Ζατενῦσυσια- -- σσστα Χαλλ» Ἱὸκ Τρ 9δ-9τ . Καλλούιια ἡ ὃν Γρ. 9ὅ-δι σμέγοι, ” Ν νά . ρ.. Ε νοικοιόδεται τὸ ἤδη ὡς λάδι 1-18 ΄ 5 πσωσκασοσξ μα ηρηπ σπιτι». μμ. ᾿Αναγνοστήριον « Α ΑΎ ήν σος πρ ταν περ. «ποσα σας «ορ ος, ποδβ --- τών Ὕποπενττν : σ π θα ο ως. νόρθωσιςο ο-Ἴημα τοῦ κ. πἝ ΝΟΙΝΚΙΑΖΕΤΕΙ ἤ οἰχία ζ αλ. ΄ | Ἁ] ο ασ ο κ -- τ 3 Γεωργίου Χ. Αὐξεντίου. ΕΝΦΙΚΙΑ: ΕΣ ΑΙ ἡ ἄνο- τοῦ μ. ΑΔ. Φ. Γεωργιάδου { » ο. ” ἀἎ -. 3. | -- 3 σ ὦ . ΄ .- . , Πληροφορίγι παρὰ τῷ ἱ- Υξιος οικία τοῦ κ. ᾿Αλεξάν- |ποδηλατᾶ, συγκειµέγη ἀπὸ δω- ᾽Αντώνιος Γ. Κανικλίδης δίῳ. 'ὅρου Δημητρίου. ἵμάτια μετὰ Πλιακοῦ χλα, στι... Ἕτοττπαττσττσο-πσπ πα ΝΟΚΙΑ ΖΟΝΤΛΙ δίονς- ’ όδμηται χατοιχίαι πλήρεις ρε ΝΑΙ ΤΡῃ ΤΡΙ 9 ον 5 3 κ. ΄”ς 9 μὲ ὅλα τὰ χρειώδη καὶ π ἷ Ηωλεῖται µία μηγανὴ ἀκαθάο- 1 Ν - του πετρελαίου δυνάμεως Ὁ0-υΝ ω ο τὰ γε- ροῦ καὶ ἠλεκτροφώτιστοι, Ιἵππων Σουϊδικῆς κατασκευῆς, [[) .--- , ς « ω | νους ί ἁ τῷ ἰδ Γ. Ἱκαὶ ἑτέρα µία μἡχανὴ δυνά- Ὅ έν παρά τῷ ἰδιοκτή- ἵτῃ ή. Α. Κανικλίδῃ, πεως 13-14 καθαροῦ καὶ ἆἅμα- { ” ” 3 άρτου πετρελαίου, ἀγγλικῆς Ιρατασκευῆς αἱ ὁποίαι σήµερον εἶι “οίσχονται ἐν λειτουργία, / 2ΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Ἀορίτσια διὰ '.. Παρέχονται εὐχολίαι εἰς τὴν Ἔντητριες εἰς τὸ κατάστημα ρα αλῃορωμήν. πτομηχανῶν Νάουμαν. Πληρο ο ϱ ” «, 3 ο ί ὀ ο) ) Οἱ βουλόμενοι ἄς ἀποταθῶ- ΣΡΙ παρα τῷ κ, Ἰάκῃ Σαν σι. πρὸς τὸν κ. ᾽Αλέξαγδρον / ” 3 μητφρίου Βαρώσια, Λη- ἵαμα πράκτορι ἐν Ῥαρωσίοις. ΠραΓΜΑΤΑ αι ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ. 38 κ. νίας δοἩ φαίνεται ὅτι δὲν «ἀντελήφθη ὅτι ἡ «Δημιουργία» δὲν ἔχει οὔτε τὰ προσόντα οὔ- τετὴν ἀποστολὴν νὰ ἀνταλλάσ- σή Χχυδαιολογίες ἤ νὰ χρησιμεύῃ τὸ δεύτερον πρόσωπον διὰ γυ- ναικοκαυγάδε ς τῆς βρύσης. Ἐν πάση περιπτώσει διὰ τὰ ἓν τῇ «Ἐλευθερία» ἐμετικὰ προϊόν- τα διὰ τὸν Δημιουργὸν τῆς «.Ἀπ- µιουργίας» καί ἄλλα θὰ λάβωσι τὴν καλωσύνην, πιστεύοµεν, νὰ ἀπαντήσωσι τὰ Δικαστήρια. σεν Χαίρετε οἱ Παγκύπριοι ναὶ ἀγοαλλιάσὃς Ἱ Νενικχήκαμεν Ι Ἐσώθημεν] «ΕΝ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ»: τς η ἐν γηραιὰ συνάδελγος «Ἀ. Φ. Κύπρου» εἰς τὸ φύλλον τῆς εὐαγγελίζεται Ἰανουαρίου 1995 σωτηρίαν, τὴν ὁποίαν γοιάδες για ὠνειρεύνησον καὶ ἐποδησαν ταίως' ἐπὶ τέλους, ὥσχννὰι Καλλίτερα ὅ ἶ } σωμεν ἐδῶ πως δικαὶ µα λαμπρότητα το τηρίας: «ΕΝ «λΙὲ ὡραίαν ο τ « α νο ---- ΙΑ» φειλόκενον εἰς ΤΗΡΙΟΝ ΗΦΙΣ ο τὸ ψήφισμα, τὸ τὴν πρωτοὔουλίαν τοῦ ἐντ. βουλευτοῦ Μταυρινάκη περὶ ἃ Ανα νἜσειος στ μον τῆς Λευκωσίας ταύρ Ἂνν υ δι- τ 7γ ..ν οὓς οἩ ά τσιαουσιάδες, ας μέχρι σή»ερον, τίδε- ται τέρµα εἰς μίαν ὀφόρητον νπατάστασιν πραγμάτων.» σωτήριον τοῦτὸ Ψήφισμα, τ ἔρχεται νὰ λυτρύσῃ τν δικαι- » «Τὸ τὸ ἆ- πουν οσύνην ἀπὸ τὴν παρουσία» τοῦ ἄστυ- νομινκοῦ. φεσισῦ..ιωννον » «Δὲν δυνάμεὺδα ὅμως ἵ νὰ λυπ1- θῶμεν καὶ διὰ τὴν ιέγχρι σήμερον (οιρολατρικὴν ἂδ ων τῶν ἐν Κύ- ᾿ ! πρῳ. δικηγορικῶν συλλόγων, οἱ υιᾷ περιέµενον 'φιλοσοφικῶς -Ίν Ψους παρηγορίαν. ἸΑλλ λους ὅτι εἷς δικη χό παρηγορίαν αὐτὴν, ἐξυπηρετήσηι όν ο. σου ρο ο Οτο ον τν η 3 Κύπριοι, τὸ σωτήριον νήπισμα ὃ Μὲ τὸ φήγισιιχ αὖτ δικηγόροι καὶ ὅπως Ύνω ό 3 2 τὴν ἸΚύπρον σώξετα: ἅμα κ, ἕνας έτερος» Ἠ ρίας τς πντασθητε, ληιπὸν γία δὰ καλώ όση σόν µας ὅταν δὰ σωὺοῦν καὶ μπ1λ- λωθοῦν ιιὲ τὰ αυματου µατα τοῦ φορολο (4ρ. 6 } δικηγόροι δὰ πλέουν µέσα ρίας ἐνη δά κατανλυσὺτι καὶ κείιενον ψήφισμα σεως «Ζιαχειριστοῦ τ Μὴν ἀπελπίςεσὺς, { ἕνα κππ τ ᾿σωτηρίσζς την νη- Ἱ( η ν γαὶ δὰ µ ὤν πτωχεύσξων»... Μου ῥα τὸ πωτῄριων Ψήπισινα ὑπερλ ῥαγιάδες - ἄρρος, διδάσκαλ»ἰ σωτήρν η ]ιννῖν λείφανα τῆς πανδαι λύκων ὃὰ ξιατεῦοὸν ερινὰ ὑπ.λ . τα τῶν αυβξερν”- Ξ ἒ ο οἡ : ὃν δικπίός Φε » ἕνεια Ἡ σωτηρία καὶ τῆς πατρίς... Μήν χλαί µένοι καὶ κροὐπάλληλοι τὸ Ἰ. σωτγρία ἕξ δικ Σνκὴ σας σωτηρία. ἀλτρουϊσιι παντων τῆςιν ο κανοσ ν η νο σον»... ρ-- συν καὶ πο -ἳ- ο ὢ, ὢ, ο ἀντελήφθη ἢ κόμνει πῶς δὲν ὁ σχοποῦν τὴν διάθεσιν χρηµά- ἵτων τοῦ προὔπολογισμοῦ δὲν εἷ- ἵνε ἐντὸς τῆς δικαιοδοσίας αἱρε-͵ τοῦ μέλους καὶ τάξεως κοκ 3. ΟΝνΝΣ πώς 6 αωασυνσπος» ἐπρόκειτο διὰ ψήφισμα, ὄπόκα- Βιστὸν καὶ σῶζον ποπίλι” των καὶ συνδρομητὰς ἐτήρησαν σι- γὴν ἐπαίσχυντον. γυναικών, διὰ τὰς πλεῖσότας τῶν ὁποίων εἰς πολλὰ τμήματα τῆς Νήσου ὁ τοκετὸς ταυτίδεται πρὸς τὸν θάνατον, καὶ όπου τὴν µαι- τὸ φρικῶδες Ἰἐκτὸς ἐὰν, Τὸ περὶ ἀγροτ. µμαιών φή-. φισμα τοῦ κ. Ἰωσσίδου παὶ τὸ περὶ διορι- σμοῦ δικηγόρων φήφισια. ρὸ ἑνὸς περίπου ἔτους ὁ ἔντ. Βουλευτής δίςΣσαορίκς-Καρ- πασίος κ. Ῥωσσίδιης ὑπέβαλε φή-᾽ φισμα, ὅπως ἡ Πιβέρνησις εἶσα- γάγη τὸν θεσµον τῶν κυβερνη-΄ τικῶν μαιῶν. ᾽Αλλ’ ἡ Κυβέρνησις µετά τινα καιρὸν εἰδοποίησε τὸν κ. Ῥωσ- σίδην ὅτι τὸ φήφισμὰ του, καθ᾽ | . Γρισσότερον ἐπωφελή διὰ τὸ : ευτικὴν ἐπέμβυσιν ἀντικαδιστό νηµα τοῦ σακκιοῦ καὶ λίνδρωμµα τῆς δυστόκου λεχκοῦς ἐπὶ τοῦ ἐδόφους, δὲν ἀξίζει, δι τς οὐδὲ ὅσον' ν νουασγῶν τοῦ᾽ δίκηνορικοῦ ἐπαγγέλματος. Μέ- ς τοὺς σωτήρας οὐτοὺς ᾖ σωτηρία µξριν « ) νει τώρα νὰ ἴδωμεν ποίαν στά- σιν δα τηρήση ἡ ἨΜυβέρνησις ἀπέναντι ἕνὸς φηφίσματος, τὸ , ὁποῖον ἀποσχοπεῖ τὴν διάδεσιν χρημάτων τοῦ προὔπολογισμοῦ, ὅπως καὶ τὸ πιπναρμσαν καὶ εὐγενὲς φήφισμ τοῦ δεσας ο ίας-ἲ ἐὰν κοὶ ὃτ' ἐνπξῖνο γοι νὸ μὴ εἶνε ἐχτὸς πατὰ τὴν ν πολιτικἍν, «Εκκρπασίας καὶ τας εως έαν Ευ- κ ν βερνητικὴν πολογισμοῦ εἶνε ἑατὸς τάξεως µόνον ὅταν πρόκειται περὶ οὗ- σιαστικῆς καὶ λαϊπκῆς ὠφελείας κποὶ προόδου. νννένένον τς ”Ανθρωπος» ῴ τελευταϊῖύν του «Ἱ]έος µενος εἰς τὸ φύλλον ἐπὶ τῆς δηλώσεως τοῦ ἔννε.͵ οὔτε: Ἠουλευτοῦ η. Ῥωσσίδου ὅτι ἀποβῤλέαπει εἰς κυβερν. Ὀέσιν, οὔτε. καὶ προσφεροµένην τοιούτην, ὅσον- δήποτε ὑψηλὴν θέλει τὴν ἀπιοδεχδῆ,' ἐκτρόπεται εἰς σχόλια, τὰ ὁποῖα τὸν' ἀποκαλύπτουν καὶ στάλιν ὣς ἔστε ρημένον ὄχι µόνον καλῆς σίσυευς, : 119 δὲ ο... } ἀλλὰ καὶ ματιῶν καὶ αὐτιῶν 3αὺ ο... ϱ, γω ας , μυαλοῦ ὅταν ἐσχυρίξεται Ότι τώρα κερδίξοµεν σιερισσότερα ἀπὸ ὅτι, ὑὰ | ἐκερδίξαιεεν ἁπτὸ οἰανδή.τοτε κυβερν.. δέσιν, ἐμεῖς δὲν ἔχομεν τίποτε νὰ τοῦ εὐχηθῶμεν παρὰ «....'.ὸ Θεὸς νὰ τοῦ δώσῃ νοῦν, αὐιιὰ καὶ μάτια. Ἐν αάση περιπτώσει τὸν εὖχα- Γριστοῦμεν διὰ τὴν συμθουλήν του ὅπως ἐπιδοδῶμεν εἷς πολιτυκὴν στε- Λαὺν δὰ τοῦ εἶμεὺδα δὲ ὁ-όχρεοι, ἐὰν μᾶς ἔκαμινε τὸ νόμισμα αὐτὸ ᾖουῤι- στά. ου πο ο. ΠΟΙΚΙΛΗΞΞΞ: τιν -. ἀπό νω- ος ον) --λ[έσα εἷς ον αν, ον ὃν ν σιν τῶν πολ περον ών τς “ ͵ ΐ ν” ταραρίας αἲ τεστι» καὶ Ἡ δενλροοία, ξ μωρο, νο» { Ἀχὺ ὃν καιρὸν οἱ τν η” .ν πυ- ασ 1νταί ουτείαν πατατῶν καὶ ον τω». ἄν ος 3 ρ.. ω ό ΑΧ ΙΥ΄ τότζη την ἆ λατ τας ας πασαντῖις ων κρλλυρω». ἀπέμειναν ἅπ παν αἱμχτηρὸν προύπτ]» ο σιόν χα ἑντῶς' ἸΑλλ᾽ ἡ σωτη-] ρίο τόσων ταλαπώΓων χωριπὸν: καὶ βόρβορον κουύ- τὸ πυ-) τοῦ κ. βουλευ-, ϱ ὑπάρχουν λό-, ἡ διό-| θεσις τῶν κολλύβων τοῦ προῦ-ι ἀσχολού-. σα ον αν -.. : ιο Αμ. ων ο ά-- ν μα | ρικὰ από νη ἁκρπέλια, Ίμιέτερα καὶ ξέ- Ιτδιαῦται σεισμικαὶ ὄφνήσεις παρατε- [να. διὰ νὰ σωθ] ᾗ δόλιο Ἡι πατρίς... [σολ όνο μὲν ἀλλ ἐλκφραί, οἳ ὁποόῖαι Γον παν λε διὰ τοῦ ταγυρονι- οὐδὲν ἄλλο ἀπυοτέλεσμα ἔσχον παορὰνν᾿ α αὶ ο , . Ιάνανεώσφυν . πκοτ ντα παν γοῦ τῆς παρε οτ ης Πεμ στης ἐν τοῦ ν δ 8 Ἡ ἁπσταπο ύσηντα πανι” ο .. .. ο ἵπόν' εὐγχόμισὸχ ὅπως ἔπανέλὸῃ ταχέως Αρὸμς Αξππτο. πε ση πων ὁ Έντι ' ο μ : ” ἡ . Ξ Ξ ... ὀριότιν ως ὃν ΠΡ με τὸ εἰς τὴν ς Ἀλνου» πο θατὴς Μεσαλρίας--Δαρτασίος Ἄ. ομένην γῆν τὴς λεμεσοῦ κφὶ αἷς τοὺς ῥωσσίοις. ανπόυνους ἀατοίχους τῆς παν τόισυτό- ο) ὄγτωως Σευδιντὰς τῶν ἔήμο-ι τρόπος ς διωμαξαμέκης, πέλκας καὶ Ἔ . παρρίος ἁσμεσςῦ. Τα μεσχιωνικὰ παλαιημεροκόνιως πα ἕκτροπα τῆς πόλεως Ἀσμεσοῦ ναὶ λλι ες πρ υβέργησι, ἁ Νυπριῶτες τέτοια Αυρέρνη- α υ ολ (να οἡμιην, τὴν ὁποίαν δὲ ν ω-ο θέσιν νὰ ἐπιῤεῥαιώσωμεν | [ὁ ἒ ουλευτὶις [εσας αρίας---Καί - | Ρωσσίδης σκὲπτεται νὰ πα- βουλευτικοῦ ἀξιώματος. Ὁ κ. Ρωσσίδης α διαµονήν του ἔσχε τὴν τι- εξ Ἑργώτατον ἐπισκεφὺῇ τὸν ς Ἰταλίας ἱππότην Ἀ. ὑπὸ τοῦ διαχε- Η. ἔῖσα | κατὰ τὴν ἐν Α- οτι ΐ Όν οσδὲ ο εν τος ν' (ση περὶ τν Αὖ- αλικὴν Διοίκησω ἐν Ιύ- ζ Ῥωασίλης ἐξήγησεν εἲς υο. . τοὺς δρ τῆς στάσεως τῶν ἵυ- 1.0, 6 ατο, [ἐπ γλοὴν καὶ Ἱτ πρω καὶ Δωρεκανήσοις ὁ κ. , ὃν εὐγενέστατον Χ. πρίων ἀπέναντι τοῦ. ἐξογωτάτου Γεν. Διουκητοῦ τῶν Δωώλεκανήσων, Ἰ εἰλι- ϊ Ἱ Ἱκοιγής, 5ὺθαρσ]ις καὶ λογική ἔχὃε καὶ διπαιρκόνΊσις τῶν γεγονότων καὶ [τῶν σχοπῶν τούτων ἐνεποίῃσ3ν εἰς Γπὸν Ἰταλὸν διπλωμάτην βανεῖαν ἐἓν- πύπωσιν ὔστις καὶ η} αμίστησε ο 2- 5 Ανν υ ζ ιῶς τὸν κ. Ῥωσσίδη ν διὰ την συνέν- 5 4 ! , τευξιν ταύτην. Λυπούμεθα διότι Ἡ τάξδις δὲν μᾶς πιτρέπει τὴν δημοσίευσιν τῶν τῆς νλιαπερούσης ταύτης συνεντεύξεως. ο Ὢ . Ῥωσσίδης ὠσαύτως ἔσχε μα” πρὰν συνέντευξιν μετὰ τοῦ αχραι- φνοῦς καὶ γνησίου πατριώτόου κ. Γ. α- ζούλη, τὴν ὁποίαν ἐλπίδομεν νὰ δηµο- σιεύσω]ιεν πρὀσεχῶς. --- Πραμματεὺς τῆς Ιυπριαχῆς ἐν {Καἴρῳ ᾽Αδελφότητὸς κ. Κ. Ν. Αντω- (νιάδης συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ η. Γω5- σίδου, ἐπεσχκέφδη ἓν τῇ Αἰγυπτιακῇ Αρμοστείας τὴν Α. Ἐξοχότηῆτα τὸν Κυβερνήτην Σὲὶρ Ῥόναλτ παὶ ἐπέδοσε πρὲς αὐτὸν σοβαρώτατον ὑπόμνημα Ιπερὶ η ὀργονώσεως καὶ ὅράσεως τοῦ υπ Ἐν νθ ὃν τῆς ἀξιολόνου ταύτης ἐχδέσε- ροῦμεν γχαλὸν ὅπως ἀντίραφα τοῦ ὑπομνήματος τούτου διαβιβασθῶσι Γπρὸς τὸ «λιοικητικόν Φυμβούλιον τοῦ Ἐμπορ. Ἐπιμελητηρίου καὶ τὰς Ιχυ- επριαχὰς ἐφημερίδαις. --ΚΕυπλοφορεῖ μετ ἐπιτάσεως καὶ ἐπιμονῆς ἡ φήμη ὅτι ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Κυβερνήτης µας μετατίθεται ἐκ Κύ- πρου εἲς ὑφηλοτέραν θέσιν παίτοι ἡ διάδοσις διεφεύσθδη, ἐν τούτοις ἡ φήμη Γἐξαοπολουθεῖ νὰ πυκλοφορῇ. ΓνὉ ἔντ. Ὡουλευτὴς Μεσαεἑρίας-καρ πασίας ὅσχεν ἐπανειλλημένας µακρὸ- τάτας συνδιαλέξεις μετὰ τοῦ νέου Δι- οιχητοῦ µας ἐπὶ τῶν διαφόρων ἄναν- νῶν τῆς ἐπαρχίας µας κατέστησε τοῦ- τον ἑνήμερον των διαφόρων ἔπαρχια- χῶν ζητημάτων, ἐφοδιάσας αὐτὸν με ἀντίγρχφα διαφόρων ὑπομνημάτων του διΧ τὴν ῥδενδροκομίαν, παπνὸ- κπσλλιέργειαν, δῥρόμευς Μ. λ.π. Ὁ ἔντιμος κ. Διοϊνητὴς µας Γρουσιάζεται ὡς ἄνὴρ δραστήριος καὶ εψεμᾶτος ζῆλον πρὸς ἀποτελεσματικὴν ἱ ]ως καὶ τῆς ἱτὴν αἰσίαν ἰπικῶν τιαὶ Γον Ἐπίσης ὅκ. Ῥωσσίδης ἐπεσχκέφδη Γπὸν ἕντ προσωρινὸν Αποιπιοχὸν Γρομματὲς πρὸς τὸν ἑποῖον ονέπτυξε τὸ σύστημά του περὶ τῆς Σηρικῆς δενδροχοµίας καὶ τῆς ἵ- διωτικχῆς ἀναδασώσεως. -- Ἡ σε τὰς ρα νὰ πορισµμάτων τοῦ πολυσγιδοῦς καὶ Δασικοῦ ζητήματος. -.Δυστυχῶς αἲ σεισμιχκαὶ εἰς τὴν Ἀεμεσόὸν ἐξδαπολουθοῦν ἀπὸ λύσιν τῶν ζητημάτων, τὸ- γενικῶν. περιοδείας της απομέν συνέλδη καὶ συσκεφδῇ ἐπὶ τὸν τῆς ἐρεύνης καὶ μελέτης παρελθοῦσαν ἑβνομάδα ἐγένοντο δύο ) ἑντότωσιν εἰς } Ι Ἔμπορ. Ἐπιμελητηρίου, ᾽Αντί- | ως ἐλπίζομεν νὰ δημοσιεύσωμεν πρὀ», σεχῶς. Αλλ’ ἐν τῷ μεταξὺ τούτῳ θεω-, πα” δρᾶσιν οὐδεμία δὲ ἁμφοιβολία ὅτι ἡ, Γαυνεργασία τῶν βουλευτῶν τῆς ἕπαρ- Γχίας μετὰ τοῦ Διοιιητοῦ τῆς πράξε-΄ δράσεως δὰ συντελέσῃη εἰς ἐνθαρρύνσοξως -- Δασικῆ Ἐπιτροωπεία Επερότω-, ει δὲ τώ- οὐσιωδεστάτου | δονήσεις! παιροῦ εἰς χκιρόν' τφοιόυ τοτρόπως τὴν. περιχώρων ἐπροξένησσν τὴν χειρίστην ποντον. στον παὶ ἑπτὸς Πσθάνδησαν ιίαν καὶ Φηδίαν ὄχι µόνον οἵ ἑ- Εύπριοι, ἀλλὰ παὶ οἱ ἐν : προτάσεων ὃ- Γποφηφίων διὰ τὰς προσεχεῖς βόυλευτι- ἴνὰς ἔπλογὰς ἓν Μνυρηνείᾳ παὶ Πάφῳ τὡρί ἰσθη ὁ ἵ εροβρυναρίου 1925 ἀπὸ τῆς 1όης π.μ. μόχρι τῆς µεοημβρίας. τιν πηράφησοαν πατὰ τὴν παρξελ- δοῦσνν ἑῷδομόδα αἱ ἑξῆς 4 νέαι Χον- ερνοτ. Πιστωτικοὶ ἑταιρίαι: Ες Ἱς. Ὁ Γναροῦτε, Περιοτερώνον (Ἀρυσογεοῦς), Ἀοθυρόυζιναν καὶ Μ. Πλάτρες. Ἰὰ συγχαρητήριά µας χαὶ τὰς εὖὐχάς μοις 1 --Ἑκηρύχδησαν ἀφ᾽ ἑτέρὸυ ἓν δια- λύσει αἳ Συνεργατικαὶ Οἰἱνοπδιητικαὶ Ἑτοιρίαι Περαπεδιοῦ, Ἡάσης καὶ Λό- Φᾧδυ. Τὰ συλλυπητήριά µας. --ΑπὸἌ τὴν νύχτα τῆς ᾿παρελθδούσης Παρασνευῆς «13 πρὸς 14 Ιανουαρίου) ηὐδόχησαν ἐπί τέλους οἱ οὐρανοί µας νὰ πἄταπέμφωσι καὶ ἔπὶ τὴν τάλαιναν Κύπρον τοὺς ἀφθόνους καὶ συνεχεῖς ἐπὶ ἡμέρος καὶ νύκτας ὑετούς των, εὖ- αννξελιξδοµένους τὴν ζωήν καὶ τὴν πα- ρηνορίαν εἰς τοὺς ἔπὶ τρεῖς ἀτελευτή- τους µῆνας διελδόντας φριµπτὴην οσγω- νίαν θανάτου ἄυπρίους' αἱ βροχαὶ ἕ- ξαχφλουθοῦν ἀπόμη ἀνὸ τὴν Κύπρον σύμπασαν, χπφσµιχές, ἄφθονες καὶ ζωο- γόνες) αἱ πεσοῦσαι βροχαί, ἔστω καὶ τὴν δωδεκάτην ὅραν τῆς σπορᾶς καὶ ὀνα- πτύξεως τῶν δημητριακῶν, ἀποβαί- νόῦνσιν ὀνυπολογίστου οἰχονομικῆς διὰ τὴν Κύπρον σημασίας δυστυχῶς ὁλί- γόν ὀργὰ ἔφθασαν ὥστε νὰ σώσωσι τὴν κτηνθτροφίαν, ἡ ὁποία ἔπαθεν ἄνε- πανορθώτως. ᾽Αλλός.Μ..λαλὰ Όστερας, δεε µου Σε» . Δλινετ . σ --Ὁ ἐξ ἆγ. ετίου ἈΧάλλιστος γέος κ. Ἱεώρυ. 1. Παπαγεωργίου, ξυ- λέμπορος ἐνταῦθα ἔδωχεν ἁἀμριβαίαν ὑπόσχεσιν γάμου µε καὶ συμπανοῦς Άδος τὰ τῆς χαλλίστης ς Ἠλένης Ἰωάννου δυγγαίροµεν Ψερμῶς. Τὸ µυστήριον τῶν ἀρραβώνων δά πί- νη τὴν προσεγῖ Κυρισκὴν. Τ --ΕΤὴν παρελθοῦσαν ἹΠνριοκὴν ἅν- Γτήλλαξαν δαατύλιον ἀρραβώνος ὁ πάλ- λιστος νέος κ. Δημητράκης Π'. Μφυσιδῦ, καλλιτέχνης αρχιξεργάτης τῆς «Ἀημι- δυργίας» νὰ τῆς κπαλλίστης καὶ συµ- παξδοῦς ὃς Φεςξδώρας 8. ᾽Αντωνίου. τὰ ονομά µας συγχαρητήρια. --Ἐκ Χόϊφα Παλαιστίνης ἀγγέλλον- ται οἳ γάμοι τῆς Δίδος Εὐτυχίας Νι- νολάώυ, Μελαγχροινείοις Σχολαῖς 'Ηλιουπόλε- ἀνήΠανα Ρατ- σιδηροδρόμων ως μετὰ τοῦ Κου /. εἶαν, ἐπιθεωρητοῦ τῶν Παλαιστίνης. -ΕἙὶς τὸ ῥωμυοντικὸν Ἰδάλιον ἐγέ- νόοντο ἐἱ ρωμαντικοὶ γάμοι τοῦ ἀγα- πητοῦ φίλου π. Γεωργίου ἴ. ᾿Αδανα- σιάξου ἤ Οὔὕρρη μετὰ τῆς ἔχ ἨΠύλας ὠραίας καὶ σεμνῆς Ἆλος Ἑλένης Τεωρ- ψίου: συγχαίροµεν ἓξ ὅλης φυχῆς τοὺς νεονύμφους, παρανύμφους καὶ παρα- νύμοας διὰ τὴν λομπρὰν τελετὴν τὸν γάµων τοῦ ἐνθουσιώδους σηµαιΦφόρου ποικίλων ἀγώνων Οὕρρη καὶ ραίΐνό- μεν µπκπκρόδεν τὸ ἐρωτικὸν ἕξεΌγος μὲ ἱὰμάραντα Ἰδανικὰ ἄνδη, εὐχόμενει εἲς αὐτὸ τόν βίον ἀνέφελόν καὶ εὖ- τυχη. -- Απίν 6ερν. ἐμβολιαστὴῆς ἤρλιασμὸν τῶν : ετο ὁ ”υ ον κ. Απγαθομλης εν νὰ μαὐητῶν 3 ὑμούντων Ση- Ἑρίτης ἐν σγηξε 5 σον τὰς ᾱ- κολούῦνυς ὑπο ) Ἴ8ψ κ. η» 5 γευσε τὸν νο ελφόν ος» ἐγγύτσιν 7» το -- , γαλὶν διαγωγή (σεῖν καὶ Νας », “- γευσαν τὸν Αλή ὩὨσμὰν ΠΕ λατονιμῦ κοτηρο ἄνευ φᾷ τὸν ὲν 1ον εἷς 13 ἔτη ιιὲ -ὃν οἱ τον ἐς τὸν ὅξ «ον εἰς ὃ ἔτη. Γι κ ο, Φίιππον Πανίνη ἐκ Περι) πηῆς κ ατηορούμενον ὅτι ἐρίασε τὴν Βθνούτιλα Νεριέν ευ κι εἷς { ἐτῶν φν- λάνισιν Σ ὑπόθεσις τοῦ φόνου ᾿Ῥιζοκχαρπά- σου ἔέν ᾳλλοὐθεῖ ἀπὸ δηµέρον ἔχδικα- ζομένη. Τὰ μαθήματα τοῦ μοῦ ἐπανελήφθησαν τὴν παρ. εἶσιδον. Σταθ- δούσηῃ τοῦ Α΄ Παρθεναογωγείου περὶ ὥραν 2 µ. µ. Φέμα: δίδεται τὸ γάλα». Αἰγύπτῳ τέως διδασπαλίσσης ἐν ταῖξ «Πῶς πρέπει νὰ. | -τ Αφίκετο ἔν Νέας Ὑόρπης ὅπου ἀπὸ ἔτῶν εἶναι κάλλιστα ἐγπατεστη- μένος ὁ συμπολίτης µαςχ. Μᾶρχος Ν. οπκαρχουλίζιις. «παρ. Κυρισκῇ συνηντήδη ἡ ἆ- Ημετέρων ποὐὐσφαιριστῶν µάσδος τῶν Ἀούρχων. Νική- τ ὥτη μὲ 3 πρὸς : ο... τν 4 ας μετ ἁ« τῆς όμ ρε ῃ Φε « {5 ὧν πώραν κ” ο... δς Ῥουρ. των δι21ένει ἐν τῷ Ίυ- -«᾽Απὸ τῆς Ἶης προσεχοῦς ᾿Απριλί- ου τίθεται ὑπὸ αὐνταξιν ὦ ἀξιότιμος ν. Μελῆς Μι αΠλίδης, Διευδυντῆς τοῦ ἐνταῦθα Ἑποπαταστήματως τῆς Ὁ- δωμανικῆς αροπέδης, Ὁ κ. Μιχαηλίόης ὑπηρέτησε τὴν ἓν λόγῳ ἹἘράπεζαν ἐπὶ Δδετίαν εἰς ὅ- λας τὰς πόλεις τῆς Κύπρου καὶ εἰς Χαλέπιον μετὰ τιµιότητος, ὅραστῃ- ριότητος καὶ προσηνείας, παρέχων πάν τοτε πᾶσαν δυνατὴν εὐπολίαν εἰς τὴν πελατείον της. 'Απὸ ἐτῶν ἡ Διεύθυνσις τοῦ Κέν-͵ τρου ἔπαξίως ἐνεπιστεύθη εἰς αὐτὸν τὴν Διεύθυνοιν τοῦ ἐνταῦθο Ὕπο- καταστήματος ὁπερχόμενος δὲ τῆς ὑπηρεσίας ἀφίνει τὰς παλυτέρας τὸν ἀνομνήσεων ἀπό τᾶξ τραπεξιτικῆς καὶ ποινωνικῆς ἀπόψεως, διότι καὶ ὡς ποινονικὸν µέλος ὁ κ. Μιχαηλίδης ὑπῆρξεν ἀγαπητὼὸν διὰ τὴν εὐγόνει- αν καὶ ἀγοθότητο τῆς φυχῆς τὸν. -«Εἰς τὸ χωρίου ζαρώνι τὴν πρώ- την τοῦ ἔτους ἐδιδάχθη ἀπὸ σκηνῆς μετὰ πλήρους ἐπιτυχίας ὑπὸ παλλί- στων ἐροσικεχνῶν «Ὁ χορὸς τοῦ ᾖα- λόγγου», Ἐὴν παράστοσιν παρηχολού- δησεν ὅλον τὸ χωρίον καὶ πλεῖστόι ἀπὸ ἄλλα χωρία καὶ ἡ ὁποία ὑπερή- ρᾶσε καὶ πατεχειροκροτήξη. -«Πληροφορφύμεθα ὅτι ὁ μελετηρό- τατος φοιτητής τῆς ἰατρικῆς κ. Ἄτέ- φανος ᾽Αγαδαγγ. Παπαδόπουλος ἔδω- πε μετὰ πληρεστάτης ἐπιτυχίας τὰς ἐξετάσεις τοῦ δευτέρωυ ἔτους. Συγχαίρσοµμεν δερμώς. -«Αφϕίκετο ἐξ Ἰταλίας ἡ Δὶὶς Μ. Ἐ- ραμιάν. ο Ἐν Ἑπτονώμη ἐνέσπηφεν ἔπιδη- µίᾳ ἐντεριποῦ τόφου μὲ πολλὰ κρού- σµατα βαρείας μορφής παὶ σηµαντι- ποὺς δανάτους' αἱ ὑνιειονομιχκαὶ αρχαὶ ἔλαβον ἕμταντοα µέτρα, ἀπαγερεύσα- σαι εἰς τοὺς Ἠατοίΐμόους τὴν «χβρῆσιν τῶν φρεάτων. τὰ ὁποῖς θεωροῦνται ὡς ἑστίαι τοῦ µικροβίου. -- ἔντ Αιθυητης Αιμογώστου ἐπεσχέγθ-, τὶν [ην του ἔτους τὴν γω- µόπολιν Ἀδυκόνικον ἔνθα τοῦ ἐγένετο δεξίωσις ἐν τῷ ᾽Αναινὠστηρίω: προσε- φώνησε δι ὀλίων τοῦτον ὁ εὐπαίξευ- τος Διευθυντής τῶν Ἀχολείων κ. Μάρ- κος Ναραλάλπους, ὅστις μετὰ τοῦ Μου- κτάρου καὶ ἄλλων πρευχέντων ὑπέρα- λε καὶ τὰ παράπονα τῶν κατοίκων ὁ ὄντ. ἱζας Διοικητῆς ὑπευγέθη νὰ πρά- Ἐγι πᾶν τὸ θυνατὲν πρὸς ἵκανοποίησιν τῶν παραπόνων τῶν κατοίκων. -Ἡ ἔγχριτος συνὰδελφος τοῦ Κα- ο) Ιανουαρίου ἅ ἐυσεν εἷς , ἄρθρον { Νείλου. γε 2η ῥ τὸ ὑτε ελιρὴ τιρη” Α - νὴν Φέσιν τοῦ { --Πλεριοοοῦ εν μετὰ Ἰαθείας λὺ- ί τσ ( 9 πης µας τὸν ἄγαπητὸν ἐν Βοδεςίαᾳ φί- ] ἲ : ' λον κ. Διάχογον ὅτι ὁ ἂἌ, Νλόκκαρης κωλύεται ν᾿ ἀρὺρογραγῖι καὶ αυνεπῶς ἵκανρποι- τράὴ ΐ οὗ τπρή- λυπεῖται μὴ δυνάμενες νὰ ήσῃ τὸν ἐπιδυμίαν του εἲς τὴν «ΑἸμιουργίαν» που τῆς παρασκευῖς τῶν ἀποχτιῶν. : Απέδανε ναὶ ἐπηδεύθη σεµνοπρε- πῶς ἡ καλὴ παγαδὴ Μάρθα Γ. ζαλου- µίδη, ἀδελφὴ τοῦ ἡμετέρου ὑποδιευ- θυντοῦ ν. . ζαλοῦμίδου. Ἐπὶ τὰς σοροῦ της κατετέθησαν πολλοὶ ὁτέφανοι φιλικῶν οἰκογενειῶν. Πρὸς τοὺς οἰπείους της ἡ «Ἀημιουρ- γία» ἔχφράζει τὰ εἰλιχρινῆ της συλλυ- πητήρια. --Ἐπίσης ἀπέδανεν ἓν νεαρᾷ ἡλικία ᾖ συμπολῖτίς µας αΙαρσασκευοῦ Χρυ- σωστ. Χριστόφη, σύζυγος τοῦ ἴπανοῦ ἁτημοατολ. ὑπαλλήλον Αἰγιαολούσης ν. Χρυσοστόμου Χριστέφη. Τὰ θερµά µας συλλυπητήρια. «Απεβίωσε καὶ ἑτάφη πανδήµως ἔν «Αγ. Μέμνωνι ὁ χρηστὸς καὶ ἔνάρετος Παναγιώτης Τσικκΐνης, Φαρουτέµπόρος. Συλλυπούμεδα τοὺς οἰχπείους του. | --Απεβίωσεν ἓν προβεβηκυία ἡλικία ͵ Γὁ χρηστὸς συµπολίτης µος Αντώνης Πατσολιοῦ. λΣυλλυπούμεθα τοὺς ὀϊκείους του. σ πω σν εέ « κ” περν «ἰλειὼ» εἷς τὸ Ἓ λλη της τῆς Γης |- τόν της ἡ νεαρὰ καὶ ἀρετοβριθῆς ΚΜα- τίνα Νικόλα Γεωργοαλλῆ παταλιποῦσα σύζυγον, πατέρα καὶ ἀδελφοὺς ἆπα- ρηγὀΦρήτους. κ. Απέδανεν ἐπίσης εἰς λιμνιὰ ἡ Δέ- σποινα ᾽Αντωνίου καὶ ἡ µήτηρ της Πεζούνα Παύλου ἐξ ' Αγ. Φεοδώρου ἕν- τὸς βραχέος χρονικοῦ διαστήματος: εἷς τοὺς συγγενεῖς ἐκφράζόμεν τὰ δερ- μά µας συλλυπητήρια διὰ τὰ ἀδθρόα αὐτὸ θανατικὰ πτυπήµατα. -ἒἙὴν δῆὴν ᾿Ἰανουαρίου ἀπεβίωσεν ἔν συγκοπῆς ὃ συµπολίτης µας Μ. Ἰ- ωαννίδης καὶ ἐκηδεύδη τῇ ἐπαύριον σεμνοπρεπῶς. Συλλυπούμεθβα τοὺς οἰχείους του. μι ΕΡΕ 188 ΗΝ ΠΡΟ ΠΤ ΠΗΗΙ ΥΠΡΤΡΥΛΣΥΙΟΥ ΤΡΗΤΥΦΛΟΝ Οἱ ἐν Πὸρτ-Σαΐτ Κύπριοι διενεργή- ου ἔρανον προσ- σαντες ἐκ τοῦ προχείρ ἔφεραν κατὰ τὴν ἐκεῖνεν διέλευσιν τῆς Α. ᾿Εξοχότ. τοῦ Κεβερνήτου λ. 0-τ-0 Αἰγύπτου διὰ τὸ ΄Ασυλον βρλῶν τῆς Λαΐδης Στὸρρς' οἱ συνεισενεγκόντες εἷ- γε οἱ ἑξῆς. Κυπριανὴ ᾽Αδελφότης 4 10-0-0 Σόλων Λοϊδίδης 5-0-0 Πολύβιος Φεοδοσιάδης 5-0-0 Ἀρῖστος Α. Δλαμπῆς ο-0-ο Φ. Κουτσοφτίδης 0-0 ΕΚ. Μιχαηλόπουλος 2-0-0 Κ. Βανέξης 2-0-0 Π. Καναχκᾶς 2-0-0 Χρ. Χπιτσονίδης 1-0-0 Γ. Πετρίδης 2-0. Χαρ. Ῥωσσίδης 1-0-0 Σ. Νιιολαϊῖδης΄ 1-0-0 Χ. Μαρχίδης 1-0-0 Ν. Νικολαϊδης 1-0-0 [. Χαραλαμπίόπς 0-106-0 -Π. Ἰωσηφίδης ϱ-10-0 Χρ. Παπαδόπουλος 0-19-0 Εξ. Μιχαηλίδης 0-16-ὁ Π. Δωρίτης 0510-60 ΔΑ. Πηλαβάχκης ὁ-10-6 Α. Πωνταντίνου 0-4-ᾱ Ε. Χριστοδουλίδης 2-0-0 Γ. Μυριανθόπουλος 1-0-0 Χρίστος Λανίτης 0-4-ὂ « 50-7-0 ᾽Απεστάλησαν τὰ ἀκόλουθα δῶρα εἰς τὸ Νόσοκομεῖον. Χ΄ Μάρκος Φράγκου 1 κοφ. ρόδια, Κα Κ. Γιαννάκη πορτοκάλια λεμόνια, Κα Π. Ἰασογίδου Ἰατροῦ ὃ ὁκ. πουργοῦ- ϱιν καὺ φιδὲν, 1 βασιλόπητταν, γιαοῦρ- Ὁτ Έταδεςτ Ἐπαρχ. ἰατρὸς Λ. 1 διὰ τὸ γεῦμα τῶν ἀσθενῶν τὴν ἡμέραν τῶν , Χριστουγέννων 1 ΟΗτδίπιας Οακα Χ” Παῦλος Ν. Παπαδόπουλλος πορτοκάλια, λεμόνια µαντορίνια Ἆος Λούης Ε. Λοΐζου πορτοκάλια Δλγὶς ν λα Ἑ. Λοΐζου 1 συνὶ κατεῖφι, Ἡ Στ Τάξις τοῦ Α΄ Πωαρθεναγωγείου μέσον τῆς διδασκαλίσσης Δἠνίδος ᾿Αγαστασί- Θ. Διχαηλίδου πολλὰ παντισπάνια διάφορα πισκόττα, Μος Ε. Ν. Πωπαδό- πουλλος πορτοκάλια. ΕΥἷΥΧΑΒΙΣΤΗΒΡΙΟΝ Πρὸς τοὺς καθ’ οἰογδήποτε τρόπον συμμετασχόντας τῆς ὃλί- ψεώς µας ἐπὶ τῷ Ὀανάτῳ τῆς προσφιλοῦς ἡμῶν ἀδελφῆς Μάρ- ὗας, ἐκφράζομεν τὰς ἀπείρους µας εὐχαριστίας. Οἵ ἀδελφοί Λουκᾶς Τ. Ζαλουμίδης ᾽Αγγελ. Ὁ. Ζαλουμίδου Μιγαλ. Ε. Ζαλουμίδης ΚΥΠΕΡΝΗΤΚΑ ΜΤΟΝΝΗΛ Πώλησις διὰ Δημοπρασίας Τὴν Παρασκενὴν 21)1)28 καὶ ὥραν 2.50 µ. µ. δὰ δημοπρατηνδῶσιν ἐν τῇ Ὑάρδα τῶν Δημοσίων Εργων, ἐν Λευ- κὠσίᾳ, δύο ἐν καλῇ χατ:.17άσει αὐτο- κίνητα «]αϊ». Ἴσως καὶ ἕν αὐτοχίνητον ποδήλα- τον «Ττίαπιρῃ» καὶ ὢίάσας δὰ ἐ- τεῦῶσι πρὸς πώλησιν χατὰ τὴν ἡ- µέραν ἐχείνην. ο 5 ο --ΞΤΕΛΕΙΑ---- ΠΛΗ ΤΓΜΡΠ ΚΙΝΙΗ ΕΝ ΡΑΡΟΣΙΟΙΣ Τοῦ ᾿Οδοντοϊατροῦ Α.Δ. «Ἐν “Αγ. Φεοδώρῳ Καρπασίας ἀπέ- Βανε τὴν παρελθοῦσαν ἑβόομάδα ὁ ΓΝεόφυτος Ν΄ Γώστα μετὰ βραχεῖαν ! [άσθένειαν εἰς ἡλικίαν 55 ἔτῶν, τύπος ἐγιοιὶ ὐὑπογραμμὸς τιµίου, ἁθώθυ, καλο- Βυρια- Ἰκαγάθου παὶ εἰρηνοποιοῦ χωρικοῦ η] νὴν ὑπὸ τοῦ κ. Τ. Πιετρώνη ἔν τῇ Αἱἰ-ἱ μνήμη του δὰ παραμείνη εἰς ὅσους | Γτὸν ἐγνώρισαν ἀνεξάλειπτος. -- Απέθανεν | θοῦσα κατά τὸν πρῶτον τοκε- Γρῳ πα ἱ ἐπίσης ἐν Αγ. Φεοδό- Κου μΛΛΤΙΥ Π. ΚΝΣΤΑΝΤΝΙΝΗ παρὰ τὴν γγωστὴν οἴκίαν του Ἐκτελεῖται ἐπιστημονικῶς παὶ ἡ σοβαρωτέρα ἐργασία μὲ τελείαν καθαριότητα καὶ ᾽Αντισηφιαν καὶ μὲ τὰς λογικωτέρας τιµάς. Ἐπισκέψφεις καθημερινῶς. ο σαν Τὸ γεγονὸς ἄλλως τε ὅτι ἡ Αὐ- τοῦ ᾿Εξοχότης ὅ Κυβερνήτης Σὲρ Ῥόναλδ μετέβη εἰς Κάῑρον, ὀλίγον μετὰ τὴν ἐπάνοδον τοῦ Λόρδου 465δ ἐκ Λονδίνου καὶ ἡ κατὰ τὴν ἐκεῖ διαμονὴν τοῦ Κυβερνήτου µας συ” ξήτησις τοῦ ζητήματος τούτου πα” θέχει τὸ ἐνδόσιμον νὰ συμπτράνῃ τις ὅτι ἡ συνάντησις τῶν δύο Εξοχο” τήτων δὲν ἦτο αὐθόρμητος καὶ ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας, ἀλλὰ κατόσιν ὁδηγιῶν τοῦ Ἐέντρου σερὸς τοὺς ἐκ- προσώπους τῆς Βοεττ. Κυβερνήσε- ως ἐν ταῖς χώραις, αἱ ὁποῖαν ἁμέ- σως ἐνδιαφέρονται εἰς τὸ ξήτημα τοῦτο. «0 ἕντ. Βουλευτὴς κ. Ῥωσσίδης ὃ- πέβαλεν ἁρμοδίως κατὰ τὴν ἐν Καἳ- ϱ9 διαμονὴν του σχετικὸν ὑπόμνη: μα, ὑποδεικύον τὸν τρόπον διευ: Δετήσεως τοῦ τόσον ἐνδιαφέροντος τοὺς ἔσω καὶ ἔξω Ἑυπρίους τούτου ζητήματος. ο ϐ ΜΣ ΠΗΙ ΚΟ ΤΡΠΩΠΛΙΜΤΙΚΣ ΝΙΝΟ ππ--ο- Ἐτέθη ἤδη εἰς ἐφαρμογὴν καὶ ὃ νέος πεθὶ καπνοῦ τροποποιητικὸς νόμος χάριν τῶν καπνοκαλλιεργητῶν, τῶν καπνο- πωλῶν καὶ τοῦ κοινοῦ ἐν γέγει παραθέτοµεν ἐδῶ τὰς μάλ]ον ἐν- διαφερούσας διατάξεις του, 1ον. Διὰ τοῦ νόµου τούτου ἐπιτρέπεταν καῦολο κλησίαν ἔλευ- θέρα ἡ καπνοφυτεία ὁ Φυτεύών ὅμως καπνὰ ὑποχρεοῦται ἐντὸὺς 10 ἡμερῶν ἀπὸ τοῦ πέρατος τῆς φυτείας νὰ πληροφορήσῃ τὺ τε- λωγεῖον περὶ τῆς τοιαύτης φυ- τείας ἐγγράφως, μετὰ λεπτοµε- ροῦς καδορισμοῦ τῆς τοποῦεσί- ας, τῆς ἐχτάσεως κχ.τ.λ. ἕκάστου φυτευθέντος κτήματος, λαμβάνων παρὰ τοῦ τελωνείου ἔγγραφον ἀπό δειξιν τῆς τοιαύτης εἰδοποιήσεως, ᾿Η ἔχτασις πάσης φυτευομέ- γης διὰ καπνῶν γῆς δὲν πρέπει γὰ εἶνε µικροτέρα τῆς ἡμισείας σκάλας. Φον. Ἡ λιανικὴ πώλησις σι- γαρέττων εἰς χύμα ἀπαγορεύε- διὰ τοῦτο ἐτροποποιήθη ὁ σχετικὸς τουρχικὺς νόμος ὥστε νὰ ἐπιτρέπεται ἤ κατασκευὴ πα- κέτων σιγάρων καὶ καπνοῦ τῶν ὅ δραµίων, τεδέντων μάλιστα ἢ- δη τοιούτων εἰς πώλησιν ὑπὸ, τινων καπνεργοστασίων. Ἱ διά- ταξις αὕτη, ἐκτὸς τῆς εὐκολίας, τὴν ὅποίαν δὰ παρέχῃ εἲς τὸν φτωχόκοσµον εἶνε προωρισιένη γὰ κτυπήσῃ καὶ τὴν κατανάλω- σιν τῶν ἀγγλικῶν σιγαρέττων, ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῆς ἐγχωρίου βιοµη- χανίας. 3 Καὶ ἡ ἐλευθερία τῆς καπνο- φυτείας καὶ πενταδράµων πακέτων ὑφείλον- ται εἷς τὴν ἐπιμονὴν καὶ τὰς ἐντόνους ἐν τῷ νομοδετικῷ ἆᾱ- γορεύσεις τοῦ ἙῬουλευτοῦ Μεσαορίας-Ιζαφπασίας κ. Ῥωσσοί- δου. ὃον Ἡ πώλησις καὶ εἰσαγωγὴ πρὸς πώλησιν σιγαρογάρτου ἆπα- γορεύεται’ κάῦε κυτίον καπνοῦ δὰ ἔχῃ ἐπ᾽ αὐτοῦ προσχεκολλη- µένον σιγαρόχαρτον ἐν ἀναλογίᾳ δ0 φύλλων ἀνὰ 10 δράµια. Τὸ κάπνισιια-δι’ ἄλλου εἴδους σιγαροχάρτου ἤ διὰ άρτου ἂἄν- τικαθιστῶντος τὸ σιγαρόχαρτον ἀπαγορεύεται. ἡ κωτασκευὴ τῶν ἐντ. απεσεσ σαν στο ανν τρ τν ο) σσ Τὸ µεγαλείτερον ταμεῖον ἀνθρωπίνης σοφίος ἡ ΠΕΛΛΑ ΕΛΛΙΝΙΚΙ ᾿Εγκυκλοπαιδεία Π. Ὁ. Μακρῆ καὶ Σ1α. Μὲ µηνιαίας δόσεις. ᾿Αντιπρόσῶπος ΣΛΒΡΛΣ [ΘΜΙΝΟΥ Ῥαρώσια. ΞΞΛΝΤΛΙΟΚΡΗΕΙ--- ἁδημιονρ φὼν ε .λ 8 ” -- ΄ ΠΠ ἐκκλησία τοῦ Ἰωρίου. µας πλησιάζει νὰ τελειώσῃ εἴνε Ἰήδεια ὅτι ἐπο].ήθησαν ὅλα τς ᾱ- τὰ κτήματα διὰ νὰ Ἠτισὺῇ, ὅ- πως ἐδηιοσιεύθῃ καὶ εἲς τὸν «Ἀοόνον» Λεμεσοῦ' ἀλλὰ δὲν εἷ- γε ἀλήθεια ὅτι ἀπὸ τὰ .Ἄτήμιατά τῆς ἐκχ]ησίας ἑζοῦσαν απο]λοὶ απτωγοὶ΄ διότι τὰ κτήματα αὐτὰ ἐνέμοντο ιιερικοὶ πλούσιοι, οἵ ὅ- ποῖοι εἶχαν τὴν δύναμιν νὰ τὰ ἐνοιχιάζουν τὰ ἐχμετα)- λεύωνται' οἵἳ εὐλαβεῖς γοιστιανοὶ ἐστοιβάξοντο µέσα εἰς τὴν παλαι- ἂν ἐκκλησίαν ἐν συνωστισομῷ καὶ οἳ περισσότεροι ἔμεναν ἔξω. ύΡὸ καύχηµα τῆς Ἀλώρακας τώρα εἶνε ἡ ἐκκλησία της (Σ.«Λ.» ἀλλὰ μεγαλείτερον καύχιµα τῆς Χλώρακας εἶνε ἡ πρότυπος Φι” Ἱεργία τῶν κατοίκων της.) τὴν ὁποίαν οἱ ἐπισχόπται της Όαυ- µάζουν διὰ τὴν μεγαλοπρέπεναν καὶ τέχνην της' ἐστοίχισεν ἐν ὅλῳ Λ. 20600’ ὌἜπαινοι ὀφείλονται πρὸς τοὺς ἐπιτρόπους, τὸν τέκτονα κ. Μιχα- ἡλ, Κοντὸν ἐξ Ἱεροῦ Κήπου καὶ ἐπιστήμονα ἀργιτόκτο- καὶ πρὺς τὸν γα κ. Θ. Φωτιάδην, τὸν σχεδιά- σαντα μετὰ τόσης τέχνης τὸν ναόν. ἸἘννκλησισστικαὶ ἐπισχέφεις Τὴν παρελθοῦσόν Πέμπτην ἕ- πεσκέφΌη τὸ χωρίον µας ἡ Αό- τοῦ Πανιερότης ὁ Μητροπολίτης µας καὶ τὴν ἐπομένην ὁ Ἱεροκῆουξ . Λεόντιος Λεοντίου, ἀμφότεροι υὲ ἐξέφρασαν τὸν )αυμασμὸν τών διὰ τὴν ὡραιότητα καὶ μεγαλο- πρέπειαν τοῦ νεοτεύκτου ναοῦ µας καὶ πρὸς τοὺς κατοίκους καὶ τοὺς ἐπιτρόπους τὰ συγχα- ρητήριά των διὰ τὸν ζῆλον καὶ τὴν ὁμόγοιὰν τῶν. ΚΑΤΟΙΚΟΣ Δ ἔκ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙ) ᾽Αξιότιμε Μύριε Ἀυντάνκτα τῆς «Δημιουργίας» Παρακαλῶ νὰ δημοσιεύσετε εἷς τὴν ἀγαπητὴν «Δημιουργίαν» τὸ παθέκαστα τοῦ στυγεροῦ ἐγκλή- µατος τοῦ χωριοῦ µας διὰ νὰ γνωσθοῦν τὰ αἴτια καὶ αἲ περι- στάσεις τοῦ φόνου, τοῦ ὁποίου θύμα ὑπῆρξεν ὁ Μουκτάρης µας. Ἰὰ τοῦ φόνου εἶνε ἐπορκῶς γνωστὰ: ὁ ἩἨλίας Ν. Πίσσα, Ίσα- γκάρης δολίως καὶ ἐκ τῶν ὅ- πισὀεν ἐκτύπησε μὲ τὴν πούτσῃν τῆς κουνιᾶςτὸν ὀνύποπτον Μου- Ἀτάρην Γικννῆν Ἰ. Πουλῆ, ὁ ὁ- ποῖος ἤδη ὑπένυφεν εἰς τὴν ἕπα- κο]ιουθήσασαν ἐγκεφαλικὴν οἷ- µρρραγίαν. ἑ φανερό κοὶ ἐτιφανεικκὴ ᾱ- φερμὴ ὑπῆρξεν ἡ ἂρνῆσις τοῦ Μονκτάρη κατὰ τὴν πρωῖαν νὰ πληρώσῃ πρὺς τὸν τσοκγκάρην ποσὸν χρημάτων διὰ διόρθωµα ποδίνων κἄποιου Ἱωστῆ, τὸ ὃ- ποῖον ἀνέλαβεν ἐκεῖνος νὰ πλ.]- ρώση: ἀλλὰ κπαθὼς φαίνεται τὰ βαδύτερα ἐλατάρια εἶνε οἰχτρᾶς διαφθορᾶς ἀποτελέσματα. Ἐνδυ- μεῖσδε ὅτι πρὸ τινων ἡμερῶν εἷ- χὲν ἀπαχθῃ ὑπὸ τινος Τούρνου | ἐκ Καμπυλῆς, κᾶποια Ἑλληνὶς καὶ τὴν ὁποίαν ὁ ἀπαγωγεὺς µε- τέφερεν εἰς Λευμωσίαν καὶ ἔκρυ- φεν ἑντὸς ᾿Ὀθωμαν, κοῦ καταγω- γίου: ἡ όρη ἓλ να ἦτο δυγά- τηρ τοῦ ὨἨλία, τοῦ ρόνξέως γεται δὲ ὅτι ὁ Ἠλίας συνήνεσεν ρώσῃ μετὰ ταῦτα εἰς 59 λίρες. τὴν ἀπαγωγὴν ἡλταν εἲς τό χω- ρίον ὁ Καμπυλιώται ὀδωμανοὶ τὸν καὶ καθως λέγεται ἐξυλοκοπήδι- λέ-- } εἰς τὴν ἀπαγωγὴν ἀφ᾿ οὗ ὃ ἂν πογωγεὺς συνεφώνησε νὰ πλη-! Ἠλίαν, ᾽ὀλίνας ἡμέρας μετὰ, αἲ σαν ὑπὸ ΑΛαρναχιωτῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἐνοχοποιεῖτο καὶ 6 φονευθεὶς Μουκτάρης ἡ κόρη περιπλέον ἀφῃρέθη ἀπὸ τὸ κατα- γώγιον κνὶ ἔγινεν ὑπηρέτρια εἷς (λευκωσίαν. Ταῦτα εἶνε τὰ βρωμερὰ περι- στατικὰ τοῦ ἐγχλήματος τούτου τὸ ὁποῖον ὄχι µόνον ἀπωρφάνισε σύζυγον καὶ ἕξ τέκνα, ἀλλὰ ἔμ- βάλλει εἰς ἀπαισιοδόξους σχέφξις διὰ τὴν ἠθικὴν πατάπτωσιν, εἰς τὴν ὁπείαν μπορεῖ νὰ φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος, ΛΑΡΝΑΝΙΩ ΤΗΣ ----ορδ--- ΕΚ ΜΑΙΡΒΑΟΘΑΣΗΣ ᾿Επίσχεφις Διοικητῶν Κατὰ τὸν λήξαντα µῆνα ἐπε- σχέφθησαν οἱ ἔντ.Διοικηταὶ Λευ- χὠσίας καὶ ϱξεμεσοῦ κ.κ. Ἠατί Βαν]ος καὶ Ὀτονῃ, συνοδευόμενοι ὁ τοῦ Αου Γραμ. τῆς Διοική- σξως (εμεσοῦ κ. Ἰσαγκαρινοῦ, τὰ ἐν τῇ περιφερεία τῆς Ἔπαρ- Χίας Ἀεμεσοῦ ἔξ χωρία τῆς Μα- ραθάσης: Πρόδροµοὀν, ΑΛεμύθου, Παληόμυλον, Αγ. Δημήτριον, Τρεῖς- Ἑληὲς καὶ ζαμινάργια. Σχοπὸς τῆς ἐπισχέφεως των ἡ- το νὰ πληροφορηθῶσι κατὰ πὀό- σον αἱ ἐν λόγω κοινότητες, ᾖ- σαν εὐδιάθετοι νὰ δεχθῶσι. τὴν ὑπαγωγὴν αὐτῶν καὶ Ἀιοικητι- κῶς-- ἐφ᾽ ὅσον τὰ δάση των ὑπή- χξησαν-- εἰς τὴν Ἐπαρχίαν Άευ- πωσίας, γνωστοῦ ὄντος ὅτι ἕ- δρεύει ἐφεξῆς ὑποδιοικητὴς ἐν Λεύκα. ος ἐπληροφορήθην ὅμως οἱ Μαραθεῦται τῶν εἰρημένων χωρίων, ὀρθῶς σπεπτόµενοι καὶ ποιοῦντες, δὲν συγκατένευσαν διότι ὅλαι αἱ ὑποθέσεις των δὲν δὰ ἑτελείωνον εἰς Δξεύχκαν, ἆλ- λὰ θὰ ἦσαν ὑποχρεωμένοι διὰ τὰς πλείστας ἓξδ αὐτῶν νὰ κατέρ- χωνται εἰς (ευχωσίαν, διανύον- τες διπλασίαν ἀπόστασιν ἀπὸ ὅ,τι τώρα µέχρι Λεμεσοῦ, ἔνθα καὶ ὅ- πάγονται. “ὃ χλκιρὸς )-- ω Εὐτυχῶς τὸ νέον ἔτος μᾶς ἔ- φερε καὶ νέον καιρὸν, καθ ὅ- λα Χχειμερινὸν μὲ τὰ φύχη καὶ τὰς βροχὸς του, ἀνακουφισθέν» των ἀρχούντως οὕτω τῶν δυστυ» χῶν παραγωγῶν καὶ ἐπιδοδέντων μετὰ ζήλου καὶ χαρᾶς εἰς τὴν κπαλλιέργειαν καὶ σπορὰν. ᾽Αλ- λὰ καὶ εἰς χιόνια δὲν ἔμεινεν ἀμέτοχος ὁ ἐφξετεινὸς χξειμὼν µας ὁλόκληρα ἀἄγγλικὰ μίλι. ἀπὸ τοῦ Ἑρούδους καὶ κάτω ἔ- καλύφθησαν ὑπὸ λευκῆς σινδό- νος. Αἰφνίδιος Θάνατος στ ως Ἐπιτροπείας πρὺς ἐξεύρεσιν ἄγο- ρῶν ἐν τῇ Αὐτολρατορίᾳ. Ἀυγ. ωρίσθ ήσαν εἲς δὲ ων, Τὰ ἐκτεθέντα ἐκθόματι περὶ” τούφιμες ἀπετελοῦντο ἓν νονια», ἁμυγδόλων, στι] {δ Όσφ ὃ πο νων σύνων ὴ βερυκόκκων, λουκουμιῶν, σίτου, ὁσποί- ων, ἐλαιολάδου καὶ χυμῶν καρπών. δουν, Ἱαποοικαὶ ζωωτήσνις δὲν ἧσαν δὲ χυμοῦὺς χαρπῶν ας Ξ 0 ᾽ πολυοιῦ μοι, Όσαι ἐνένοντο ἄνει[έ- ροντο κυρίως εἲς εκ [τσ τῶν ὁποίων χύµατα βερυκόνκων, ἓ- ουδρῶν. μεραπελλῶγ, σύκων καὶ που τολαλλίων. ἐδείαθησαν, Τὸ γεννκὺν ἓν- διαφόρων ἐκιγήδη ὡς πρὺς τὰ λουκού- πονιὰκ. 4ον, Διηυηετήῦ η, ὅπως ὁμὰς [άλλων Ἰηλγείρων ἐπισκεφθέντων τὸ Αουγ- αν καὶ τὺ πρ δῖι ἀπεφάνῦησαν οὗτοι εὐνυιχῶς ον. δοµιµάσωσι τὸ κονιάκ. 1 ενυαης πυ- δειγµατιχωὶ διδσκαλίαν διὰ τὴν ποο- παρυσγχευὴν πουτίγγων Χριστουγέννων, Αο- ὑπὸ συμφώνως. μὲ τὴν συνταγὴν τοῦ χιείρου. τοῦ Γασιλέως ἐγέγοτο τὴν αρυστασίαν τοῦ τῶν «Όνοσδυας τας», Κυπριακοῦ. πονιὰν Ι μα οτος Ἡ ωῆσις ποοσείλκυσεν τοῦ ο: κετὴν ποοαοχὴν. ὗον. ρωτήσεις ἀπὸ Πολυάριῦμοι ἓ ποοὐσδυκωµένους ὀπισχόπτις ἑλήφυη- σαν, πολλὰ δὲ βιβλιάοια πεοιγοαΓῆς διενο ήν ησαν. Δεκέμβριος 1921 ο νο Ἰὁὰ 'Εσπεριδοσιδῆ τῆς Πύπρου Ὅ (ᾖατκ Πα, καδηγη: τὴς τοῦ ἓν Πρετωρίᾳ τοῦ 19άν- σβααΆ Πανεπιστημίου, ὅστις προσεκλήδη ὑπὸ τῆς ᾿Ε.τιτρο- πείας πρὸς ἐξεύρεσιν ἁγορῶν ἐν' τῇ Αὐτοκρατορίᾳ, ἵνα ἐφι- σκεφὺδῇ τὸ ᾿Πνωμύνον λειον καὶ μερικὰς πύραν τῶν Ναλασσῶν πτήσεις, ἔνδιαφερῦ- µένας εἲς τὴν παραγωγὴν ριδοειδῶν, ἔφθασεν εἰς «ύπρον τὴν Θην Δεκεμβυίου. ΤῬὴν 10ην μετέβη μετὰ τοῦ Επόπτου τῆς Γεωργίας Η. Π. Μ. Συµεωγίδου καὶ τοῦ ᾿ἴπιαρ- χιακοῦ᾽ Επιστάτου Οσμᾶν Ἆου- οῇ ἐφ. εἲς Δεύκαν ὅπου ἔδει- ξαν εἷς αὐτὸν τοὺς πορτοκαΛ-ἰ Λεῶνας. Ὅὴν στην ἐπ τὴν Ἰυρήνειαν, τὸν Καραβᾶν ον: δα αοζ- Ξ ο ομέετσν εκ δη καὶ τὴν Λάπηθον, ὅπου . ἅ «ξ- ιόνια καἠλιεργοῦντιε εἰς ιεΕγά- Λην κλίµακα. 77 {519 συνο- δευόµενος ὑιτὸ τοῦ ινε δυντο τῆς Γεωργίας συνηντήὕτ] ᾽Αμιοχῶστῳ μὲ ὁά ᾱ προοωπεύουσαν καὶ, εφαεή . α.ἲ Φτι ο τεριδοειθῶν καὶ ἑμ τόσο: ἠδυνήύνη νὰ λάβῃ αν ας, σχετικῶς τὸς .δ ο ὅ συ]λογῆς σον ελεος σ.- ἕείσης 9 μεθόδους καὶ σεν ασίας. «Οδ μή Ἡ ἐν Μάτω-Πλατρῶν Εδανθδοῦ Χ΄’΄ Μικαὴλ εἴχε μεταβῃ πρὸ . μερῶν πρὸς µΗσεταφθρὰν ἐτὶ τῆς: ράχεώς της ξύλων. ᾿Επειδὴ ὅ-] µως τὸ φδρτίον ποῦ ἠθάλῃσε | νὰ σηχκώσῃη ἧτο ὄνσαὶ νόλογον͵ 1 πρὸς τὰς δυνάμεις της, πατέβα-. νινήσεις ἵνα ἔπι-, τοφόρτωσιν, ὅτε, νο. ἰοτρὸς Κοιλανί ιστοποίησεν,' στήλη ὅδι-ὶ ν Απαριατος | ξ 5 ως: ό θεῖς ου κ. Μάυριόν ἡ απονδυλικὴ - ος 3 .. σης ἐπ τὴς τα νο ἕπαν ερρόνα καὶ ῶ θόνο τος. Δ. | μα ει αμῆμα τῆς πάνς Ἐκββσς ὠωςΜανειρινί μοὶ ροφίμων, ακβανσης ην ἐν Πολασι δα .1 ο ὃς Ίδης ὅ) τῆς της μβοίου 107 ὰ μεχρι όξ «ν δν τοῦ /. ΗΕ κ ύπινντ κατοῖνς τὸ ὃν τοίτον -- ὑποῖων τε σ2Υ Νότιος Ὦοῦς τήν τῆς τὸ β 1 τῷ πευιατέσο ος ἁμοτ Ενοίνα, Β ους σία γιά οκ έσπε- 3 δν) ισεκόκύσε ποᾖὺ κα εἴδεν [Η ἐ ἐν ϱω ος εἰς ἰδιακτητῶν κήπους πορτοναΛ τῶν. ι1δην Δεκεμβρίου Κύπρου. 5ς ΄ δσεὸ ο ῥεασόσοτως ΄ νο - {ὴν ΔΣ ὃν ὁ πρ ἔφνγεν Φσένεται ὅτι ὁ [νο ᾱ- σεις ἐς ὅσων εἶδε σεν, ὅτι τὰ ᾗ ᾿Λεύτα ας εἶγε λα τῶν ὧρ αν τρίραν ο ὁλάαχκοῦ. ἐν εῶώ Αάσμ, τὶ τῆς ἑτισκόφεως αὐτοῦ πθεοὶς του ἀναμένεται 8 ετ᾽ νδιαφέροντυος καὶ κατὰ στᾶσ. έεριὸ ειδῶν ἓν κ. δρ κ ε/ 4 τουμα ς μοι ὁ δε Ὁ στα ω δὰ ὦφε, τηδῇ οὗνιω έος συμρουλῶν του. ο ος ενα ολων σος. κα. . ρα | ΥτυμΜΗΠΙᾷᾷ ὢ ς νο ΝΑ Ἡ ή , Ἡ Ἱκυέρνησις προτνετσι νὰ κάπ ὦ δν προαπσρας οεῦ αοινιὸ αν αἲ- κόπερχ ἐν Ανω ἩἨλά 2ειπνύοντα: εἷς εἰς τὰ Ἐπαργιακὰ Ῥραπεῖα λλλανίου Καλοπαναγιώτη, ὑπό υ εξης 2ης: λεπτοκαοτ- ο... τν ὢ ὠ, ελ πιθαγύεητα ἡ καλλιέργεια τῶν] ὃν ν. .ν τν” όλη ο ιο σασενῃ τὰ σις θὰ γίνη δεκτή πρὸ τῆς Ίδης Μαρτίου 19285, πᾷσα δὲ ο τοις λανβανομένη τερὸ τῆς ἵῃν εροιη ας ταὐ- της νὰ ἐπιοτρέγηται εἲς τὸν αξτι ἡρ. υ, Αὐτήσεις Ὁὰ γι ῶσω Ότι γεν Ἆα τὰ σειρὸν γα ᾗν αὖται Ὁὰ ης θῶσι, ὑπὸ τοῦ Αιευθυντοῦ τοῦ Κτηματ ολο τί- ου καὶ Νωφρολετρίας. να Ἐξασφαλι- σὺ] παρ ραχώρησις υἱκοπέδτυ, οἱ αἰτηῆ- καὶ γ Αντ χα τν οὗτοι ἐξετασὴῶσιν. κα” ὅτι ἡι ἱκυδέρνησις θὰ νε ση Ἀπὶ 7 άι τος μ λες ο. ο ἕαος ο ο]νόλα” οσον τό αλ ως λωρτωες τοιοῦτον έρ” 5 σα ο τήγοεις «ο. ὅτι ὁ απιν γ . .. σον σσ βεκαι νο σ] 10, Δον σις των τι γανὰ προσόν νισιν καὶ ὃ Ἄγοιγιια τοῦ αρέου ἐνδεγόνενον Υὰ γί .. ος. Φε ὥπρα ερ ξ ω κ ολνν. θ ια. νῃ ὀνάγκή περι ηνεως πέφονυς τῶ -ἲ σιας των τέέων Ὠτὰ τν πτα- σχευ ήν τῶν ὁ ιά τῆς πορούσης µου δηλῶ ὅτι οὐ δώσω ὀποιβν ιοῶν πέν- τὸ (Ο-0)-01) εἰς ἐνεῖνον ἢ ἐπείνους, οἵτινες ἤδελον. μοὶ ὑποδείξῃ καὶ ποὶ ῥώσωσι τὰ ὀνόπατα, ἐκείνου ἤ ἐκιίνων, οἵτινες πατὰ τὴν νύμγτα τῆς Της Ἰάνου- υοίου τν ὄμοφαν μαὶ ματόστος- ᾠόον ο δένοσα Γι ὐμυκύσπτους, εὖ- ᾿ηισχομένους ὃν τῇ αἴγίᾳ µου εἰς 4 αμαακθ μην πρὸς ἐνοι- | έτη μὲ περοπ ης τέον ἑτή- βχαστον εν παης ἐκτινήσεως, αθακαν- ου τὠσυμγώνως πρὸς τοῦ Αν ν Ἔπι σὔ Ἀτίριων ἓν αὓ δὲν Ὁ πικητοῦ παὶ σμαρεί ίας.Η δα τας , ας ἐ τῶν οἱ ο αθακῷ ν τν ό ἔνοινια τῇ, πλ νι Ἡ ἔγον Ὑτέφιον ἄν τ 2μάτως ἀΦΗΜΦΗ , ω ὃν ἐτῶν. ἐὰν ε κ... τῷ ένοιχια- ὁ τοῦ ἔνοικιὰλ- το ητὸ των σι Ἠοοννλνων Φα τη Ε ανωτένὼ ἅ ο. ὀέον νὰ ἑώσωσιν ἐν ν αλ ον σι κοπέλων νὰ 1 ται ντι των ῷν ον ΄ ο τν ο : το ο οτα, δ ἸΑλεζαν ον λην, Τ4 ΝΕΟΝ. ΜΚΤΗΡΙΜΗΝ ΚΑΦΕΣΤΩΣ (Σω. «4.» Τὸ παρακάτω ἂρῦρον ἐσιά]η ἴἔκτοτε εἰς τὰ γραφεία τῆς «Δημιουργίας» ἀλλ᾽ ἡ ἐπὶ τοῦ φα” Μπέλλου λέξις «Ποοσωπικῶς” ἐγένετο αἰτία ν᾿ ἀναμένῃ τὸ ἄνοιγμα του ἀπὸ τὸν κ. ῬΡωσσίδην, ὁ ὁσοῖος εἷ- χον ἀναχωρήσει εἰς Αἰγυπτον. Δημοσιεύομεν σήμερον τὸ ἂρθρον τοῦτο ἑητοῦντες ἐκ τῶν προτέρων συγνώµην διὰ τὴν ἀπουσίαν καῦυ- στέρησὶν του.) Λευκοσία τῇ Τ-12-927. «Γερίλε Κύριε Διευθυντὰ τή5 «Δημιουργίκο» Χπανίως γράφω καὶ πρὸ πάν- των ὅταν πρόμηται περὶ ἐπαί- χων ἔστο καὶ ὁιοίων φυλάττω διὰ τὸν ἐπυτὸν μου ὅλην τὴν ηθικὴν ἱχκνοποίπσιν καὶ ἀγαλ- λία σιν---ὀμολδγὸ ὅτι εἰς τὸ ση- τοῦτο εἶμαι πολὺ ἐγωῖ- ἣν ὁποίαν οἰσθάνομαι ὅ- , ταν βλέπ ν κἄτι τὸ δίκαιον, ὦ- ροῖον καὶ λογικὸν νά διακηρύτ- τεταὶ μετὰ τολµης καὶ παρρη- σίας, πρὸ πόντων ὑπὸ πόὀλιτευὀ- μένων ἢ τῶν ἀφοσιωμένων εἰς . τὴν πικλαναρθωσεν τῶν δηµοσί- ων, ἄνευ οἰκσςήποτε ἁπαιτήσε- 6 ἔστω καὶ ἠθικῆς ἀμσιβῆς διὰ τὴν ἀθόρυβον ἀλλ᾽ εὐσυνείδητον καὶ ἐργώδη ἐπιτέλεσιν τ τιµίου καὶ ]όφολοῦ ποθήκποντος. κδς Ἠύπριος, ἀλλὰ μὴ κάτοὶ- κος τῆς ἐπαρχίας ᾽Αμμοχώστου αἰσθάνομαι τὴν ἀνόγχκην νὰ ὗ- ποπέσω εἲς τὸν πειρασμὸν τοῦ ἐπαίνου καὶ νὰ διαβιβάσω ἐν- τεῦθεν τὰ βερμᾶ µου συγχαρη- τήρια πρὸς τοὺς ψηφοφόρους συ»-- µπάσης τῆς ἐπαρχίας ᾽Αμμοχό- στου διὰ τὴν ἀρίστην χρῆσιν τῆς τιµίας ψήφου των καὶ ἐκλογὴν, τῶν νῦν βευλευτῶν της) εἶχοι τὴν εὐτυχίαν νὰ παρακολουθήσω τὰς τελευταίας συζητήσεις ἐπὶ τοῦ προὔὐπολογισμοῦ ἀλλ᾽ ὅμολο- γῶ ὅτι ἔμεινα κοτάπληκτος διὰ τὰς ὠγορεύσεις τῶν ἑντ. βου- λευτῶν σας Ῥωσοίδου καὶ Ἐμφὶι- ετζῦ ἰδίως εἰς τὸ Δικαστικὸν τμῆμα ἐφάνησαν ὄφθαστοι εἰς ἐπιχειρήμοτα καὶ ὑπέρτεροι ἐν- δοιασιιῶν καὶ συμφεροντολογ!- κῶν βλέφεων' ἡ σφοδροτάτη καὶ βαρεῖα μονομαχία των μετὰ τοῦ μεῖον της Ὢεν. Εἰσαγγελέως μέχρις ᾿ότου τὸν ἠνόγκσσνν νὰ σιγήσῃ ἄνα- πολόνητος ους. ἠτησιν, κατὰ τὴν ἓν λόγω δὰ μεῖνῃη ὡς ἕνα ῦ- Φφηλὸν µόάδηµο ἀλτρουϊσμοῦ, ά- γνοῦ θάρρους καὶ εἰλικρινοῦς πόνου διὰ τὴν ἐπιβολὴν ἄνεπι- δυιήτου Δικαστηρ. καδεστῶτος Ἠπτὸ παράβαοιν δυθείσης ὐπο- ογέόξως τής ἐλυ υβερνήσεως ὅπως ζητήσῃ προηγουμένως τὴν γνό- µην τῶν σοἱρετῶν μελῶν καὶ ἐπὶ προφανεῖ φὐρολθγίᾳς καὶ δηµία τοῦ πληδυσμοῶ, ἰδίως τοῦ πτωκόθ- τέρον καὶ κατα τικὸν Δικκοτικῶν Έλι ὑπώτξερ» ἕλκτάρι. καὶ σµ9-.. μας τὰ ἀπ) ογήτου ταύτης ὥστως ὀρξως Φιηῃσδόνθδι- πηρα ην εξέδεσαν ἔύρις λυντάκτκ τῆς «δημιουργίας » ὧτι δὰ πορείχετε ν πρὸς ὀύμπασαν τὴν ἔόν ξὐηπμοσιεύςστε λε- τὰς σὐκυτήσεις ἐπὶ ὁλονισμοῦ καί εἰδικῶς απτικὰ των ουζητήσεων ὀνδυλίου τοῦ Ἀικαστινοῦ ' ος' εἶνε καιρὸς πλέον ν υφθῶσιν «οἱ κποράζινου ὰ όποι ὅπου κρύπτονται δ ὰ Λάβωμεν τὰ µέτρα µας ἐν ππιρῷ τῷ δέσδντι Ἐν τῷ μσταδὸ Ενόνω τὰ ἴδι- Ἀξ Λου συγχαρητι µρις καὶ εὖχο- Ριστιος μ- τος τω ν κατοίκων τῆς ἑπαρκίσς ᾿Αμμδώστου διὰ τὴν ξυθκρσῆ αι τιμίαν πολιτινὴν τω μάς | μμ ω ος ὦ- ος νυν ο πο ΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕλΙΗΙ η ΣΗΘΗΗ «Ἠ με Σροασκάλοὔντοι. ὅλα τὰ Μέ- 4] τοῦ. Φιλο: ατώχου. Συλλόγου «Ο. 1, 1. ὅπως προσέλθωσι τὴν πρυσεγη Κυριαὴν 20 Ἶα- γουαρίου καὶ ὥραν 11ην π. μ. εἰς τὸ Α΄. Παρ εναγωγεῖον. Εμιτῆς ᾿Επιτροπείας

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Ο ΠΕΡΙ ΝΟΘΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 5p
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 5p
ΠΟΙΚΙΛΑ 3p
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ 3p
ΤΟ ΝΕΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2p
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 2p
Ο ΝΕΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΠΝΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2p
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΚΥΠΡΙΩΝ 1-2p
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ 1p
ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 1p
ΕΥΡΗΜΑΤΑ 1p
ΥΠΑΛΛΗΛΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ 1p