Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-01-25

) μ1ος ᾷσν .. ΕΝ ΒΑΡΩΣΙΟΙΣ (ΚΥΠΡΟΥ) Τετάρτη 25Π Ἰανουαρίόυ 1914: ολ 3ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.. ΓΟΝΕΙΣ ΡΟΝΛΗΙΛΙΙ Συνδροµητοὶ σωμα ἐγγεγραμμένοι μέχρι σήμερώόν 2210 ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΝΛ ΣΙ: Εσωτερικοῦ ἐ-ησίως κα ὃ. 10. ὅ. Ἐξωτερικοῦ ν.δ 1. ο. 5. Τηλεγραφινή Διεύόυνοις: «ΛΗΜΙΟΥΡΕΡΙΑΝ» ὠδτιστολαί, χειρόγραφα καὶ ἐμ ῥάσματα δέον νὰ διευδύν ονετὶ πρὸς τὸν Κον Λ. ἵ. ΣΛΛΘ ΜΙΑ ΜΗ, Ὑποδιευθδυντὴν καὶ ἄιαχειρι- σιὴν «Δημιουργίας». Ἐπιστολαὶ προσωπικαὶ καὶ οπῶ- χλειστικῆς ἐμπιστευτικῆς φύσεως πρὸς τὸν Γον ΗΥΡΙΑΜΟΝ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΝ μὲ τὴν λἒξιν ἐπὶ τοῦ φα- κέλλου «πρὀσωπικὼς». -π--κσνα- κάκοσσοσκ σι να δ-- ο. η/ σσ. ἁ ΟΡΓΚΟΝ ΤΗΣ ΠΛΡΛΓΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΝ ”, «7/22 0Ρ80 ΣΕΩΣ λα ασ κας--πα-ι πω οο πουγαρνοκτι «πρεπσασκ των ΤΙ 77777772 ον ἁρίθ δᾶ ρααασααω κ κα χχ «Ὁ Θεὸς ἐποίησε τὸν χόσµον του καὶ τὸν ἐφόρτωσε στοὺς γεωρ- γοὺς νὰ τοῦ τὸν συντηροῦν. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ. »ί ὃς «ἝἜχει ὁ χωριχὸς χρήματα ἛἜχει ὃ χόσµος ὅλος». (Αρχαία Λατινικὴ παροιμία). πα αΧ «σΣτεροῦνται εἰς αὐτὸν τὸν χόσ- μον τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου, ἑκεῖ- νοι ἀχπριβᾶς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔσπει- ῥραν, τὸν ἐχαλλιέργησαν καὶ τὸν παρήναγον». ντ. Ἰὰ χειρόγραφα νὰ εἶνε εὖα νάγνωστα, Εε. Τὰ χειρόγραφα δὲν δὰ ἐπιστρά- Φφώνται. Ἐκτυποῦται εἷς τὰ ἴδιόχτητα Ἰυπογραφεῖα ἡ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤ Φποννα. ψ ς ο ο ο μυ μυ τα ΠΜΙΗΛΙΚΙΜΙΚΟΙ ΠΙΕΙ ὰ 9 Οἱ σκοποὶ τοῦ ὑπαλληλοκρα-] τικοῦ πολιτεύματος εἶνε σοΛ- Λοὶ, ἆλλ᾽ οἱ σπουδαιότεροι καὶ καθολικώτεροι εἶνε δύο. Πρῶτον ἡ στειδοποίησις τῶν προσόδων καὶ τῶν δημοσίων ͵ οἰκονομικῶν, ὥστε ἡ Κυβέρνη»' σις ὀχυρουμένη ὄπισδεν τῆς ᾱ- γεπαρκείας τῶν κχρηματικῶν Ἐέσων τοῦ προὔπολογισμοῦ γ΄ ἀρνῆται εὐσχήμως τὴν ἐκγφδ- λεαιν ἔργων κοινῆς σπΛοντόλο- γικῆς ἀναπτύξεως, προωφθισµζ- νων ν᾿ αὐξήσωσι τὸν σελοῦτον τοῦ τόπου καὶ συντελεστικῶν εἰς τὸν οἰκονομικὴν ἄνεξαρτη- σίαν τῶτ κατοίκων ἄντιδέτως «ποὺς τοὺς ἠλιυθδίους καὶ σρο- χειροΛλόγους πολιτειολόγους τοῦ κυπριακοῦ πολιτικοῦ παὶ δΊ- μοσιογοαφικοῦ κύκλου, ΦΦΟ- νοῦντας καὶ εὐνοοῦντας τὴν πε- νίαν καὶ ἁδθλιότητα ὡς ἄριστον «ύμβουΛον καὶ ὀξὺ ἐγερτήριο» διὰ τὴν ἐπιδίωξιν τῆς ἐθνικῆς ἁποκαταστάσεώς του, οἱ ἀγ- ἁλοι γνωρίξουν πολὺ καλὰ ἐκ τῆς ἱστορίας ἀποιπκιατῆς των πείρας ὅτι ἀντιβττως Ἡ οἳ- κογομικὴ ἀνεξαρτησία ἑγὺς 4- μοὶ , οὔ εἶνε ἡ ἐπιβάλλονσα εἰς αὖ- τὸν τὴν ἀνάγκην, φιᾖοδοξιαν καὶ τὴν ὤδησιν οερὸς τὴν πο Λιτικὴν ἀνεξαρτησίαν' εἶνε τό: σον ποόδηΛος ἡ ὀρδότης ταὶ Ἀκόσον ψυχολογωιῶς συτοπὴς ἡ τελενταία σὕτη Ὀεωρία ὥστε νὰ μὴ χρειάξεται περαιτέρω ἆ- γάλυσιν καὶ ἆ- άπτυσιν' τοῦευ ὤ » ' ς π ”» . ἑκάμσμεν εἷἲς ἄλ την ἄλλως τὲ σεερίστασιν, ἄναπτε,σοόογεςς ες Ὀεκελιώδτις ἀθχὰς τοῦ μη] εέτί- ϱου «πολιτικοῦ «τουγφάµμµατος. ὌἜχουσα ἡ Αγγλικὴ αὐςο- κρατορικὴ πολιτικὴ ὧς κύριον ᾿γνώμονα τῆς διοεήσεως αὐτῆς τὴν οἰνογομικὴ» καὶ τὴν εἰς τὸν ξηρὸν ἄρτον ὑιιοδούλωσιν τοῦ . Λαοῦ αὐτῆς, µετίοχτται ἓς ἄρχη. σεολιτικὴν στείοαν ταὶ ἀἄδιόάφο- ϱον, διὰ νὰ φαίνεται ὃ ἓν τοσο ή- τφὠςεὐσχήμωςάρι ουμόνἡ καὶ ἓς ἀνάγιο]ς ἀπολίπυυσα τ] δεν ”- Λεσιν ἔργων ἐν ύποῳ ὃἱ ουργικῶν πλούτο, ἕνεκα εἰ ] ψεως χοηιιάτων, πατέςουγΣΗ εἰς: .στειοότήτος τν δαπσνῶν τοῦ δύο κατὰ σειλὰν ἀντεδέτους δι- μονομίας' τὴν ἀτὸ τῆς ᾽ΑγγΛι-: γῆς πατοχῆς µέκοι 3.ν αν Στήβενσω» φιλαςγυρίαν «-αϊ ὅ-ι βραίύκην εὐπάδειαν ἀπέγαντι τῆς δεκάρας μὲ δικαιολογίαῦ «εὔσχημον τὴν ἔλλειψιν ἔπαρ- κῶν ἐσόδων, τὴν κάλυψιΥ τῆς ὑποχρεώσεως τοῦ φύρο» τῆς η] ᾿χομήνους χρόνους ἀφορίας καὶ ιόν σημαντικώτατα, ὥστε ιο ο ο ο } ο, -- [ζει διαριῶς καὶ 2εὸ ἱ 4 Ὀποτελείας καὶ τὴν δηµιουθ- περισσευµάτων δι’ ἐνδε- ἐπτάκτων ἀναγκῶν. ᾿441” ἐπῆλδον καιροὶ καὶ στε- | θιστάσεις ἀπρόοπτοι ὅπως ταὶ τὰ εἰσοδήματα τοῦ νπυπριακοῦ ταμείου αὐτηθοῦν ἄφδόνως, ἃ { π ΄ ναῴτα απεφιόσεύματα συσσο- αἱ ἐπάρπεια µ΄σων νὰ εἶνο ἆδύ- νατον σιλέον νὰ πρυβῇ καὶ τὰ προσχήματα νὰ τηρηδοῦν καὶ ἀποτόμως μεταβάλλεται ἡ στο- λιτική. ἀπὸ πολιτικῆς τῆς ᾱ- ἠδεστέρας φιλαργυρίας καὶ µι- ξέριας εἰς πιολιτικὴν ἂνηλο στου γεννοαιοδωβίας καὶ σποτά ” ζὕ- Λη: ἡ κυβερνητικὴ μηχανὴ ἓ- πΛουτίσδη διὰ γόων μηχανημά- των, νέαι ἐγκαταστάσεις ὕπερ- τροφικαί, µεγάλαι ιαὶ διᾶξ μὸ- γάλα κράτη π.ὶ ὀρνανισμούς, ἓ- γόνοντο εἰς τὸ Φτωχόρησον παὶ τῶν πυβεοΥητὲ- καὲ εηχα νεῶν αὐτὸ ἁλ ατωδῶς παὶ ᾱ- φαντάσιως ὑπὺ διάφορα σεθο: ὁ]λὸ μὲ ἕνα σποπόνγ: . γ13 σχγ ἑμσατο, ο νο μὸ πῶς νὰ νομιιοπτοιήσουν τὴν στειρότητα τῶν ὃρμοσίων εἴσο- 3 τ Ξζ που. - ἑδοςὃ οὐ ὁσ ἐν νε} Μο δη αστών, ὅἃ- ς δα σεως μεφαλά (ων οἰμονουνὴν ἀνύφμωσιν καὶ τὴν ἀνεξαρτησίαν τοῦ τοσο ϱι οἳ 84 . τν τν ίσ- κ». 5 ον τν ωα ο αν τὰ πο: ς ᾗ ερ ο ο πι ο ποςαάν δή ην εως ὀνοέ ζει να ἐ 5 εν ὦ οσο αθ σια: αἱ 960 χι]. ἀτρι τῶν σεὲ- πο ορ σνν οισσου ωατων αντ : ο σι ὃν ιδ μωτ «δι ἄν ἀοσνδίνου ο οντυς Ὁκ {όσων τν ο - ὃν ο αἲς σον ἡ σαν δε τὴν τῶν ἐλαλειιμάτων τοῦ ὁ τορτοο- ἑ ὰ φικοῦ Ματαφύρτο» τροῦ τοΛο- γισιοῦ τῆς ο βερνητικῆς η- χανῆῇς! νίαι φορεολογμίαι ἔπε- μ ” 3 β1.8ησαν καὶ ὁὅτήτος ἄτνικφι- ἄρνησιν τῆς ἐ τετεν ν χειωδῶν ὄἕργων καὶ πάω” συν κος ἅπαραισητων (τον οδ- νοπνων ὑνεὺ τῆς δίκατοἰο- ἡ η γίας τῆς ἐἰλείφψεώς διαϊεισν- ἑνίο νεο Σα Ἱ15 - -υ-υ- {νι ἡ τὸ τν εῷ- νητιπῇς οπως τν τῆς ποροῦ-εο]ογισμοῦ ἔσγε καὶ ον ἄλ. τῆς ἐγπαδιδρύσεως ἐν ἴύπρῳ τῆς ὑι: ἀληλοκθατίας καὶ τος ὑντα,.- ἡηλοκρατικοῦ σεολιτούµατος. ΄ μ. ν ᾿αλίὰ υτεοὶ τούτου εἰς τὸ αεχός. ΚΤΕΙΜΑΣ ΠΙΟ ΓΑΛΛ Βὸ -----οο-------------------.--- -ᾱ-- ----ῬηἍἸὭἼΏὔἤ ΗΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ ᾖΥη ΠΤροΓκοι ΓΣ ρΙΠΑ οί στ ΤΩΤ.Α ἝἛνας ἄνδοωπος σταρουσιάσδη στὸ καφενεῖογ. ---Ποιὸς ἀγοράξει παιδιὰ --Ρὶ ἔκαμε λέει Παιδιὰ --Ἱήάλιστα, Ἀύρ:ε. ἀγοράκια. Ἰὸ ἕνα πέντε χρονῶν, τὸ ἂλλο τυιῶν, τὸ ἄλλο δύο. Γερὰ, απαχουλὰ, ἐγγυημένα. Διαλέγετε καὶ σαίρνετε..... Μετὰ τὴν πρώτην κατάσπλήξιν, τὸ σερᾶγμα ἄρχισε νὰ Λαμβάνῃη ἀἁστείαν µορφήν. -Πόσο τὰ δίνεις --δέ µαλλώνουμε, κύριε, Ἰπο- ρεῖτε ὅμως νὰ σιληρώσετε μὲ δόσεις. -- Ἔχεις μαξὶ σου Ὁ ---Λεῖγμα, κύριε, εἶμαι μοναχὸς κανένα δεῖγμα µου. Ἰστορεῖτε νὰ πάρετε μιὰ ἰδέα. Κατὰ τὸν πατέρα καὶ τὰ σιαιδιὰ. Κἄποιος τὸν ἐρώτησε τότε: --“Δικὰ σου εἶναι τὰ παιδιᾶ, μσερὸ Ψεοσποτωμένε --Λικὰ µου βέβχια. δὰ πουΛλήσω «0Ο περίεργος τύπος ἄρχισε νὰ κιγῇ τὸ γενικὸν ἐνδιαφέρον. ---Πουλᾶς τὰ τιαιδιὰ σου μπερὲ Δὲν τρέτιεσαε 4 πουλ]άω βέβαια. 1}ὶ νὰ τὰ κάν ας ----ἐὰ δουΛέψῃς νὰ τὰ ζήσῃς. --Λουλεύω., κύοιε. Ποιός οᾶς εἶ- ένα παιδιὰ πε πτὼς δὲ δουλεύω ---Γιατὶ τὰ πουλᾶς Λοιιὸν Τὰ βαρέθηκες ---λὲν τὰ βαρέδηκα ἐγὼ, κύριε. Πὰ βαρέδηκε ὁ κόσμος. Καὶ ὁ περίεργος τύσος ἔσσπευσε νὰ ἐξιηγήσῃη σερὶ τίνος ἐπρόκειτο. ---{οισὸν, Μύρις, ἕνα µῆνα τώρα «δέσµονυ τῶν Ἑλληνικῶν ᾿Ἀθλητι- γυρεύω νὰ β09 ἕνα οπιτάκι νὰ χωθῶ 'έσα. ᾿Αδύνατον. Οἱ σσπιτο- δὲ δέλουνε παιδιά. Αμ’ ἀκούσουνε γιὰ παιδιὰ, κόβο- ται ἡ συμφωνία στὴ µέση. Κανένας δὲ μὲ βάξει στὸ σπίτι του. Γυρεύω νὰ ο, μονγομηδῶ σὲ κανένα ξενοδο- νοιμοκυραῖοι Ίχεῖο. δι ἐκεῖ τὰ ἴδια. Παιδιὰ καὶ 5 Καμιγέτα, σοῦ λέει ὁ ξενοδόχος, παγορεύεται σιὰ δωμάτια. ὁσηρότοια. Δὲν ἔρχεται Ὅλα κι᾽ ὅλα, ἀλλὰ σὲ σπίτι μὲ µι- κρὰ σοιδιὰ δὲν ἐννοοῦν νὰ ὑισοῦνε. διὴν ἀπελπισία µου, ἀπεφάσισα νὰ ξαναπαντρευτῶ, γιατὶ πρέσει νὰ σᾶς σιῦ, ὅτι εἶμαι καὶ ζωντοχῆρος. Ἰζαμ-] ᾽αἨνων», τελῶν τὰ Η΄ Παγκύ- ᾽Αλλὰ Αν. δὲν σαιδιὰ, σοῦ λέει, μάλιστα, μιὰ δὲ μὲ σπαίονει. εἶχα ποιὰ τρελλάδηκε νὰ φορτωῦῇ ἄντοα μὸ μιμρὰ παιδιὰ διὰ καὶ νὰ τὰ κάνω, λοιπὸν, τὰ κύριε Νὰ τὰ σπνίξω Νὰ τὰ σφά- ἕω Νὰ τὰ ρίψω στὸ πηγάδι Δὲ μὲ βαστάει ἡᾗ Καθδιὰ µου. Τὰ που- λάω.... Ἐννοεῖται. ὅτι, καὶ ἄν εὐροίσκετο : κανεὶς εἰς τὸ καφενεῖον, ἄποφα- σισµένος νὰ τοῦ κάν «ἀλισβερίσι» Έστερ᾽ ἀπὸ τὴν τῶν εὐτυχιῶν ποὺ φέρνουν εἰς τὸν, ἄνδρωστον τῶν ἡμερῶν µας τὰ σαι: διὰ, ἄλλαξε γνώµην καὶ διάθεσιν. Καὶ τὰ τρία ᾱ- Ἄὀββοτον καὶ Ζητάωι καμμία. | ε π α Γτοχὴν τοὺς ἓν Κύὐπρῳ Γυµνα- Σήμερα οἳ γυ-. γαῖκες δὲν κάνουν δικὰ τους πιαι͵ δὰ νταντεύουν τὰ ξένα ᾽Απσλυεισία Λοιπὺν κι ἀποδῶ. πὶ, ἔρημα, ἱπατρίδου Είµωνος κοὶ τοῦ ἀρχαγέτου τῆς ἀνεσπέρου ἀνάσιτυξιν αὐτὴν --“Ῥορκισμένα νὰ εἶναι, χριστιανὲ µου. Δὲ μᾶς χρειάξονται, μᾶς τὰ λαρίξῃς. καὶ νὰ ὍὉ περίεργος Τύπος, ἀφοῦ ἄπελ- πίσθη ἀπὸ τὸ καφενεῖον, ἑβκῆκε στὸν δρόμον, ἐσταμάτησαν εἷς τὴν γωνίαν τοῦ πεζοδρομίου καὶ ἄρχι- σε νὰ φωνάξζῃ: ---μἱαιδιὰ, ὡὧραῖα παιδιὰ, πονλάω. Αλλος, κύριοι...... ..δτὴ φτήνια τὰ βάλαµε..... Τοία ἀπομείνανε. Πάρ᾽ τετα, ὅσα-δὅσα, νὰ φεύγουνε. ᾿Απὸ κἄποιο παράθυρο ἑπερόβα- Λε µία μορφὴ ὑλιβερὴ καὶ τοῦ εἷ- στε: --Θέλεις νὰ σοῦ δώσουμε ἄλλα τρία νὰ τὰ Μάνῃς ἕξη Δὲν γνωρίξω, ἄν ὃ περίεργος τύ- πος ἔκαμνε σοβαρὰν ἐπιχείρησὶν ἤ ἀστείαν φάρσαν. ᾿Εὰν ὅμως δὲν ἤ- το καλὸς πατέρας, ᾖἦτο, χωρὶς ἅλ- Λο, Λλαμπρὸς σατυρικὸς ποι ἡτής. αν ἕνας ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΓΒΑΝΑΣ ΠΠππΙ ΤΕΛΗΣΟΗΣΟΝΙΒΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΤΥ- ΝΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΑΛΔΟΡΟΥ «0 ΖΗ- ΝΩΝ», ΕΡΙΚΡΙΣΕΙ Τοὗ αν Α- ΟΗΝΑΙΣ ΣΥΓΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ὑΛΛΗΝΙΝΟΝ ΑΟΛΗΤΙΟΝ ΚΑΙ ΤΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ 56- ΜΑΤΗΙΩΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΛΙΑΔΑ ΤΗΣ ΔδΙ-. ΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. ᾿ὁ Γυμναστικὸς Σύλλογος «Ὁ ήνων» συνεχίζων τὴν ὑφηλὴν ἐθνινὴν παράδοσιν τῆς προαγωο- γῆς τῆς γυμναστικῆς καὶ τοῦ ἀθλητισμοῦ διὰ τῶν ἀγώνων, ἐγχρίσει τοῦ ἐν ᾿Αθήναις Σὺυν- νῶν καὶ ΓΡ υμναστικῶν Σωμµατεί- ὧν, προκηρύττει τὰ 1Η΄ ΠΑΓΕΥΠΡΙΑ, τελεσθησόµενα ἐν Λάρναχι κατὰ τὴν Ἑβδομάδα τῆς Διαοκαινη- σίµου, Πέμπτην, Παρασκευήν, Πυριαχὴν, ἦτοι 19ην, 20ἡν, 21ην καὶ 22αν ᾽Απρι- λίου 1925, καλεῖ δὲ εἰς συµµε- στικοὺς Συλλόνους, ἐπιφυλασσό- µενος νὰ ἐκπδώσῃ βρχδύτερον Γλεπτομερὲς πρόγραµµα. 'ὁ Γυμναστινὸς Σύλλογος «9 πρια, καλεῖ εἲς συμπαράστασιν ναὶ σύµπαντα τὸν φίλαθλον κόσ- μον τῆς Νήσου, ἀλλὰ ναὶ ἕκ- προσώπὀους τοῦ ἀλλαχοῦ ἑἐλευθέ- ρου μαὶ ἀλυτρώτου Ἑλληνισμοῦ. ᾿Αφοῦ εἰς τὴν γωνίαν ταύτην τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος, ὅπου ἀκριβῶς ἔκειτο τὸ περιώνυµον Είτιον- πεδίον τῆς εὐθανασίας τοῦ μςγαλουργοῦ ᾿Αθηναίου εὖ- κοιτὶς στωϊγῆς φιλοσοφίας Ἀήνωνος--- ἔλαχεν ἡ τιμὴ νάναγράφῃ νέαν σελίδα τοῦ πατροπαραδότου δε- σμοῦ τῶν ἀγώνων, εἶναι πολ- λαχῶς σκόπιµον, ὅπως κπαταβλη- δῆ κοινἠ προσπάθεια ὑπὲρ τῆς ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:/Λ. Γ. ΖΑΛΟΥΜΙΔΗΣ λαμπροτέρας κατὰ τὸ δυνατὸν διεξαγωγῆς του. Ἡ ἀθλοῦσα νεότης ἄς κατέλθῃ ἅπαξ ἔτι ἐν πυκνῇ φάλαγγι εἰς τὸ σεμνὸν στάδιον, διεχδικοῦσα μετ εὐγενοῦς ἀμίλλης τὸν κό- τινον τῆς νίκης εἰς σωματικὴν δεξιότητα καὶ ἀλκὴν, ἀλλὰ καὶ ἀτενίζουσα πρὸς τὴν νίχην τοῦ ἤθους, τοῦ χαρακτῆρος καὶ τοῦ φρονήµατος, ὁ δὲ φίλαθλος κόσ- µος ἄς προσέλθη καὶ πάλιν ᾱ- Βρόος, ἐχκδηλῶν τὴν πρέπουσαν τιμὴν πρὸς δρᾶσιν ἐξόχως ἄνυ- φωτικὴν τοῦ ἐθνικοῦ βίου καὶ ἀποτίνων τὸν ὀφειλόμενον σε- βασμὸν πρὸς τὸ ἀξίζωον ἕλληνι- κὸν πνεῦμα τῆς ἀρχαιόζητος, τὸ ὁποῖον καθιέρωσε τὴν συγκινη- τικὴν ταύτην μµυσταγωγίαν τῶν σωματικῶν ἀρξετῶν, ὡς ἐνέπνευ- σε καὶ καθωδήγησε τὴν ὅλην ἀν- δρωπότητα εἰς τὰ ποικίλα στάδια ἰδεώδους πολιτισμοῦ. Αόρναξ, 18 Ἰανονυαρίου 1928. “Ὁ Γραμματεὺς, Λ. Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ :ὃ Πρόεδρος, ΚΑΙΟΒ. Ν. ΜΕΣΟΛΟΡΓΙΤΗΣ.. --- ΠΆΘΗΣΕΙΣ ΦΥΤΩΝ ΨΡ ΤΝ ΕΠΕΙΗΙΝ Ἡ καλλιέργεια τῶν ἕσπεριδοειδῶν παρ’ ἡμῖν ἔχει ὑψὶστην σπουδαιότητα ἅπὸ πλουτολογικῆς καὶ παραγωγικῆς ἀπόψεως, καθ’ ὅσον τὰ ἑσπεριδοειδῆ εὐδοκιμοῦν, λόγῳ τῶν κλιματολογικῶν συνθηκῶν σχεδὸν καθ) ἅπασαν τὴν Παλαιὰν καὶ Νέαν Ἑλλάδα. Δυστυχῶς ἡ καλλιέργεια τῶν ἔσπερι- δοειδῶν ὑφίσταται κατ᾽ ἔτος παρ ἡμῖν τεραστίας ζημίας ὀφειλομένας: 1ον) Εὶς τὰς ἐφαρμοξδομένας ἀτελεῖς καλλιεργητικὰς μεθόδους καὶ τρόπους λιπάνσεως (ἔδαφος ᾱ- καλλιέργητον ἤ καλλιεργούμενον ἕλ- λειπῶς). Πυχκνῶς φυτευµένα δένδρα, ἐξ οὗ ἀγεπασκὴς άερισμὸς, καὶ διαρκὴς ὕγρα- σία εὐνοοῦσι τὴν προσβολὴν ὑπὸ δι- αφόρων πανήσεων. | Δένδρωι ἀφιέμενα τελείως ἁκλάδευ- τα, η κλαδευμένα τελείως ἀκαταλλή- λως. Μὴ λίπανσις, ἤ ἀτελὴς τοιαύτη διὰ τῆς χρησιμοποιήσεως ὑπεράγαν ἀφθό- νου ζωϊκῆς κόπρου, ἀκαταλλήλου εἲς πλείστας ὅσας περιστάσεις διὰ τὰ ἑσ- περιδοειδῆ, λόγῳ τῆς ἄνισορρόπου συ- στάσεώς της. Καλλιέργεια ὑπὸ τὰ ἑσπεριδοειδῆ δι- αφόρων λαχανικῶν. Ὑπεράγαν, ἀφδό- γων ἀρδεύσεων χ.τ.λ.). 2ον) Εὶἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν ποικίλων ἐχθρῶν ἀφιεμένων ἆ- νενοχλήτων νὰ δρῶσι, μεταξὺ τῶν ὑποίων ἐπικινδυνωδέστερος ἀποτελεῖ- ται ἀπὸ διάφορα ἔντομα τῆς οἶκο- γεγείας τῶν κοκκοειδῶν γγωστῶν ὑπὸ τὸ γενικὺν ὄνομα τῆς ψώρας. Τὰ ἔνγτομα ταῦτα ἐπιφέρουσι τερα- στίας καταστροφὰς λόγῳ τῆς ταχύτη- τος μὲ τὴν ὁποίαν πολλαπλασιάζον- ται ἄν καί μικροσκοπικὰ δὲ, κατωρ- Ὀώγουν λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριομοῦ τωγ, διὰ τῆς ἀναμυζήσεως τοῦ χυμοῦ τῶν δένδρων νὰ ἐπιφέρουν τάχιστα γεγικὴν ἐξάντλησιν καὶ τελείαν κα- ταστροφὴν καὶ ἀποξήρανσιν, ἐὰν δὲν καταπολεμηῦοῦν, καὶ ἀφεδοῦν ἀνενό- χλητα. Ἑμτὸς ὅμως τῆς τελείας ταύτης κα- ταστροφῆς, ἥἤν ἐπιφέρουν τὰ ἔντομα ταῦτα, καὶ ἥτις εἶνε κἄπως βραδεῖα ἐπιφέρουν ἁἀμεσωτέρας ζημίας είς τὴν ἀρχὴν μὲν διὰ τῆς µολύνσεως τῶν καρπῶν, οἵτινες ψωριῶντες δὲν ἆπο- λαμβάνουν εἷς τὸ ἐμπόριον ἵκανοποι- ητικῆς τιμῆς, ἁμέσως δὲ κατόπιν διὰ τῆς ἑλαττώσεω- τῆς ἐσοδείας εἲς πο- σὺν καὶ εἲς ποιότητα. Τὰ εἴδη τῶν κοκκοειδῶν τούτων εἷ- γε πάµπολα, ἡ ἀπαρρίθμησις δὲ καὶ ἡ περιγραφἡ των οὐδὲν πρακτικὸν ἆπο- τέλεσμα δὰ εἶχε διά τὸν γεωργὸν, ἐφ᾽ ὅσον τὰ χρησιμοποιούμενα χημικὰ τοῦ- λάχιστον µέσα πκαταπολεµήσεως εἶναι τὰ αὐτὰ δι’ ὅλα τὰ εἴδη τῶν ἑντόμων τούτων. Ὅλοι δὲ οἳ ἀσχολούμενοι μὲ τὴν καλλιέργειαν τῶν ἑσπεριδοειδῶν ἀναγνωρίζαυν γενικῶς τὴν ψώραν. Θἁ περιορισθῶμεν ὅθεν εἷς τὰς ᾱ- παραιτήτους µόνον γενικὰς γγώσεις ἐπὶ τῆς οἰκογεγείας τῶν- κοκκοειδῶν, καὶ τοῦτο ἵνα γνωρίσωµεν καλύτερον τὸν ἐχὺρὸν µας καὶ τὰ µέσα ἅτιγνα διαδέ- τει, διὰ νὰ μὴν τὸν ὑποτιμῶμεν καὶ παραμελοῦμεν ἐπικιυγδύγως τὴν καταπο- λέμησίν του. Γενικοι χαρακτῆρες τῶν ἐντόμων Τὰ κοκκοειδῆ, κοινῶς ψῶρες, εἶναι πολὺ μικρὰ ἔντομα ἀνήκοντα εἷς τὴν τάξιν τῶν ἡμιπτέρων: Τὰ ἄρρενα ἔχουν πτερὰ, ἑνῷ τὰ δήλεα δὲν ἔχουν τοιαῦ- τα. Τὰ ἔντομα ταῦτα ἔχουν τὴν ἶδιό- τητα γὰ ἐκκρίνουν κηρώδη οὐσίαν, ἥτις χρησιμεύει διὰ γὰ προφυλάττῃ τὸ σῶμα των, τὸ ὁποῖον εἶνε μαλακὸν καὶ κατὰ συγέπειαν εὐπρόσβλητον, καὶ τ) αὐγὰ των. Ἡ κηρώδης αὕτη οὐσία σχηματίζει οὕτω ἕνα εἶδος καβοῦκι, ὅ- πως εἶναι τῆς χελῶνας, τὸ δὲ ἔντομον εὑρίσχεται ἀπὸ κάτω. Τὰ μικρὰ στίγµατα τὰ ὁποῖα βλέ- ποµεν ἐπὶ τῶν ψωριώντων ξυνῶν δὲν Εἶναι ἔντομα, ἀλλὰ τὸ χελώνιόν των, τὸ δὲ ἔντομον εὑρίσκεται ἀπὸ κάτω. Αὐτὸ ἐξηγεῖ διατὶ ἡ καταπολέμησις τῆς ψώρας ἀποτυγχάγει πολλάκὶς ἐὰν δὲν γίνει μετὰ μεγίστης ἐπιμελείας. Τὸ ἔντομον εἶναι τόσον καλὰ προ- φυλαγμένον, οὕτως ὥστε, ἐὰν δὲν δια- λνδῆ ἡ κηρώδης οὐσία, ἥτις τὸ προφυ- λάττει, δὲν προσβάλλεται ἀπὸ τὰς ἓν- τομοκτόγους διαλύσεις. ὍὉ πολλαπλασιασμὸς τῶν ἐντόμων τούτων εἶναι ταχύτατος τὸ δῆλυ γεν- νᾷ, εἷς μερικὰ εἴδη, ὅπως εἶναι τὰ «λε- κἀνια» ἕως 5000 αὐγά. Ἐὰν δὲ λάβω- μεν ὑπ' ὄψιν µας ὅτι εἲς τὸ δερμὸν κλῖ- µα µας πολλαὶ γενεαὶ ἀκολονδοῦν ἡ μιὰ τὴν ἄλλην, τοῦτο μᾶς ἐξηγεῖ τὴν ταχύτητα, μὲ τὴν ὁποίαν ἐξαπλοῦται ἡ ἀσθένεια αὕτη εἲς τὰ µέρη µας. Πρέπει ὅθεν νὰ φροντίζωµεν διὰ τὴν καταπολέμησιν τῆς πανήσεως ταύτης μόλις ἀναφανῇ καὶ ὄχι ν᾿ ἀναμένωμεν γὰ μᾶς κατακλύσῃ ἣ ψώρα ἀπὸ παντοῦ καὶ κατόπιν ν᾿ ἀποφασίσωμεν νὰ τὴν καταπυλεμήσωμεν. (ἀκολου δεῖ) (Ἐκ τοῦ ᾿Αγρ. Ταχυδρόμου). Φ. Δυχιαρδόπουλος -----.----- Λ να ον ἁλημίέορ ΣΛΒΒΛ ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΝΟΥ Ι.ἱς τὸ καινουογὺς Κατάστιμια (κ. Ἰωαγιαμ. ἐγκατοτάῦδη τὸ νεον ἱζουρεῖον. τοῦ. γγώστοτάτου καὶ πλ) ρ ὁραστηριωτάτου κ. Σάῤρα Κων- . υπ σσ σοκ πο ο 9, προς ςρρρορξ ταροκρίθι εἴτε οξ βαμβάκι, εἴτε σὲ ἁμπέλι, εἴτε σε σππο λ .α ΝΕΟΝ ΚΟΥΡΕΙΟΝ ον] «δν [| Χανικᾶ, καπνὰ, ἑλαιόδενδρα ἢ όσπρια αυματς Ῥγει. το ο ος ον δὲ] τὸ συγκεντρωμενον λίπασμα 11-0-4 με Ηισον σι το ον ἐκτὸς ὅτι περιέχει καὶ τὰ τρία συστατικὰ εἰς μεγάλην ποσότη- ἃ δι ήν παρχέχαι ῥιά, πλου ὥσαν' ἅππ περιΒσαὴ σσ νἍ δι 9Υ πρ τὸ Φαρμακεῖον. τοῦ ᾖ. δ | ουδήποτε ἄλλου γνωστου λιπάσµατος. 3 5 κά Αὐτὸ εἶναι μὲ λίγα λόγια τὸ συγκεντρωμξενον ολ ος κά ο ΓΕΛΑΔΟΣ, τὸ ὁποῖον προσφέρει σήμερον εἰς τὸν 111 νι κ | ΙΙΓΕΩΡΓΟΝ. μ .ν Νὰ μὴ σᾶς γελοῦν οὔτε νὰ πιστεύετε εἰς κοιν ᾶνθι. σταντίνου. Τὸ πᾶν ὲ Αν ἔχετε ἀμφιβολίαν διὰ τὴν. δύναμιν παὶ τὴν ἀξίαν τῶν λιπασμάτων ὡρισμένης µάρχας πάρτε µισὸν ἢ ἕνα σάχκχον χαὶ δοπχιµάσατέ τον διὰ νὰ ἰδῆτε µε τὰ δικά σας μάτια καὶ νὰ πιστέφετε ποιὰς μάρκας τὸ λίπασμα δίνει τὰ καλήτερα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ἀποτελέσματα. ν αὐιῷ εἶναι γέον καὶ τελείως ἀνταποχρινόμο- γον πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς ἔξε- λυγὈείσης τέχνης. Ἱκαδαριότης καὶ ἀπολύιανοις εἷς τὰ διάφορα ἐργαλεῖα με” ὅλης εῆς ὃυν ατῆς Ζητήσατε ὁδηγούς. ᾽Αποχλειστικὸς εἰσαγωγεύς ἐν Ἀ ύπρφ Εκ φοοντίδος. Ἰὸν αὐιῷ, ὃν κεχωρισομένῳ λια- µερίσματι, ὑπάρχει Νομμωτήριον .Φ,. ΔΑΥΤΔ ὦν] ΡΕΤΤΕΡΒ εἶναι τὸ ὄνομα τῶν πετρελαιομηχανῶν ποῦ κατέκλυσαν κατὰ τὴν τελευταίαν αςν' οὖν πενταετίαν ὅλον τὸν χκόσμον καὶ ἰδίως τὰς ψεωργικὰς χώρας. , οὖν «νο Ηδη καὶ ἐν Κύπρῳ ἐξετιμήθδη ἡ ὑπεροχή των, καὶ ἀπόδειξις εἶναι ὃ σεβαστος ἀριθμὸς ον «ον τῶν 120 μηχανῶν, αἴτινες εἰσήχθησαν ἐντὸς 16 μηνῶν, διὰ κάθε χρῆσιν καὶ ἰδίως δι ἀρ- 9» οφ δεύσεις κήπων, γχαὶ ἡ σωρεία τῶν ποραγγελιῶν, αἲ ὁποῖαι μδς ἀπεστέλλοντοαι καδημεξερινῶς «0 «ο ἀπὸ ὅλα τά µέρη τῆς Κύπρου. , ο -.. «δν «ον Φὠὐδδεὶς κάτοχος πετρελαιομηχανῆς ΠΕΤΤΕΡ ἔρωτωμενος θὰ ἀρνηδῇ ἡ δὰ διστάσῃ νὰ ον οὖν ἐχφράσῃ τὴν πλημμυροῦσαν αὐτὸν εὐχαρίστησιν διὰ τὰ μοναδικὰ πλεονεκτήματα καὶ τὰς | οὖν Φ εὐκολίας ποῦ ἔχει ἡ μηχανή του. Φ ιό ο ᾿ ος νὰ. ά ρ ” . 9 τς «9 ἀγοράζων μηχανὴν ΠΕΤΤΕΌ γίνεται ὁ φανατικώτερος ὑποστηρι- . 9 ψ. ὧν] κτὴς τῶν μηχανῶν τούτων. : «9 Εἶναι ΟΙΚΟΝΟΔΙΚΩΤΑΤΑΙ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑΙ. ορ ὧν] Τὸ ἐρυοστάσιον ΠΕΤΤΕΡ ἔχει τὸ μοναδικὸν πλεονέκτημα τῆς κατασκευῆς ΔΓΓΛΙΚΗΣ/{ 9: ϱΥ Ἰ, α | 5 «ο πετρελαιομηχανῆς ὃ ἵππων ἐργαζοιιένης δι ἁμαθάρτου πετρελαίου. Φ ώ Προτοῦ ἀγοράσετε τὴν πετρελαιομηχανήν σας, ζητήσατε πληροφορίας ἀπὺ τοὺς κατόχους τ ο” ὁ ΙΡΕΤΤΕΠΗ. : ιός 4 σι π ολ ” Ν , ο 9 - ο» ο ὧν ᾽Αγοράζοντες πετρελαιοιηχὰς ΠΕΤ ΤΗΝ ὃὺν ἔχετε τὸν φόβον ὅτι δὰ καθυστερηῦῇ ἡ έρτ], «| Υασία σας ἢ ὅτι δὰ καταστραφοῦν αἵ φυτεῖαι σας διὰ βλάβην ἐξαρτήματός τινος, διότι κρα- ὧν «ο τοῦμεν πλουσίαν παρακαταδήκην ὅλων τῶν ἐξαρτημάτωγ. ὦ οὖν τραμ τπτ ον 9 ... 9 4ο ᾿Αναλαμβάνομεν ὑπευθύνως τὰς ἐνψκαταστάσεις τῶν µμηχανων µας ὑπὸ Φ Φ , -- 3 ο σ , - ” . πεπειραµένων μηχανικῶν εἰς οἱονδήποτε µέρος τῆς Κύπρου. κ ΦΙΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΔΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝΙΑ 9 οσοουςσσωυ---- ος Φ , Φ φορ Περισσότεραι πληροφορίαι δίδονται : ον 9 Ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Αμμοχώστου ὑπὸ τοῦ κ. ΤΑΚΗ ΣΑΝΤΑΜΑ Πτοῦχ. Γ.ΚΑΚΟΥΡΑ ὧν Ἱ ο ος » » » ἍἈΛεμσουῦ ὁ »» ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.ΓΑΒΡΙΑ ο 9 ἢ παρ’ ἡμῶν ἓν Λευκωσία. ᾧ ϕ ο γ ο νά Β. Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ὃ Σα ᾖ{|ὃ ον (26-- 5) Γενικοὶ ἀντιπρόσωποι ἐν ΕΥΠΡΑΣ, αν 99 «9 ὡσοο : στ σαν ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΛΕΛΤΙΟΝ ᾽Αγορὰ Ῥαρωσίων. Ἐν τῇ ἀγορᾷ Βαρωσίων πωλοῦνται τὰ κάτωδι εἴδη εἷς τὰς ἀγνολούνους τιµάς: τος κατὰ κοιλ. δελ. ὁ 4 1)ὸ τ Κριυοὴ 2 3 9)5 Ὄροβος ἑντόπιος » γρ. 50 Ῥρώμη » σελ. ὃ 1)3 Πατάται: λιαν. ἐκ Ὦρ. ὃ Κρόμμυα » 2 Φακὴ » 4 Κουκκία » » 4 Ό» Φασόλια ἐντόπα » » τ » ἐξωτερικὰἀ » » 4 14 ζακχάρεις » » 0--θ 1934 Κατφέδες » 5» 25 19 λλευρα » σάἈκον «3δλ. 25/9 Πετρέλαιον ὁ τεν. Ὦρ 3δ-43 η γόμα » » » ὃοῦ Ῥενείνα Σ » ο»σξλ, τ Φυτ'κὸς ῥούτυρος 5» 5 » 99) Βάμβαξ ἡ ἐκ. Ἑρ. 5 Καλλούμια ἡ ἐκ Ὁρ. θ0-δί Λάδι γρ. Τὸ ---14 απο ο οτ απ νε ον ΛΙ ΠΡΩΙ νὰ ϊ Πωλεῖται µία μηχανὴ ἆκαλάο- του πετρελαίου δυνάµεως 90-νΝ ἵππων δουηδικῆς κατασκευνῆς. ἷζαὶ ἑτέρα µία μηγανὴ δυνά- µεως 13-14 καδαροῦ καὶ ἆχκα- Δάρτου παειρελαίου, ἀγγγικῆς κατασχευῆς, αἲ ὑποῖαι σήμερον εὖ ρίσκονται ἐν λειτουργία. Παρέχονται εὐγολίαι εἰς πληρωμήν. Οἱ βουλόμενοι ὥς ἀποταβῶ- σι πρὸς τὸν κ. Δ)έξανδρον Λη- ΄ ., μητρίου Ῥαρώσια. τὴν το ΝΕΟΝ ΝΗΜΙΕΟΝ ΛΙΠΑΣΜΑ 11--0---4» ἤ ΝΙΤΡΟΚΑΛΙ ΜΑΡΕ ΑΣ ΑΓΕΛΑΔΟΣ Εἶνοι τὸ πλουσιώτερον κχὶ τὸ οἰκονομικώτερον λίπασμα ἀπὸ ὅσα λιπάσματα εἰσήχξησαν µέχρι σήμερον εἰς τὴν νῆσόν µας. Ἡ συμπύκνωσίς του εἶναι τοιαύτη ὥστε νὰ τὸ χπαθιστᾷ εὔθη- νότερον ὁὀπὸ ἕλα τὰ ὄλλα λιπάσματα. Τό λίπασμα 11-0-42 ἢ ΝΙΤΡΟΚΑΛΙ (αὐτὸ εἶναι τὸ ὄνο- ο . Ἡ ο ή ο 2 μά του) προτιμᾶται σήμερον εἰς ὅλας τὰς γξωργικῶς ἀνεπτυγμέ- νας χώρας. ο Δὲν ὑπόρχει κράτος εἰς τὸν κόσμον, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ μὴ εἶννι γνωστὸν τὸ λίπασμα αὐτὸ καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εὖ- ρεθῃ 1 εωρνὸς μορφωμένος εἰς όλα τὰ κρότη, ὃ ὁποῖος νὰ μὴ κά- μη τακτικὴν Χχρῆσιν τοῦ ὑπερσυμπεπυπνωμένου λιπάσµατος 12- 1-0 -33. Δὲν ὑπάρχει καλλιέργεια, δὲν ὑπάρχουσι φυτά, εἴτε Ἁπμη- τριακὰ εἴτὲ παανα, Εἶτε λαχανικά, εἴτε βαµβάκια, πατάτες, ἅμ- πέλια« ἢ εένδρα κ.λ.π. ὅπου ἡ χρῆσις τοῦ λιπάσματος αὐτοῦ νὰ μὴ δουματουργῇ. Ἡ δύναμις δὲ καὶ πυχνότης τοῦ λιπόσµατος αὐτοῦ εἶνετό- σον μενώλη ποῦ γλυτώνουν τὸν ξεωργὸν καὶ ἀπὸ κόπους καὶ ἀπὸ μεταφορικά κκὶ ἀπὸ τόσα ἄλλα περιττὰ ἔξδοδα. ἴοὶ εἶνε ἀκριβῶς αὐτή ἤ συγκέντρωσις, οὑτὴ ἤ πυκνότης τῶν Όρεπτιμῶν τόὸυ μονάδων ποῦ ἔνῷ φαινομενικῶς τὸ νομίζει κανεὶς ὡς ἐέπχσισ ὀχριβὸν ἓν τούτοις ὅταν προσέξη κανεὶς καλὰ εἰς τὴν ποσότητα τῶν μονάδων ποῦ εὑρίσκονται µαρκαρισμένες εἰς τοὺς σύχκους ἐπύνω παὶ ἐπιβεβαιωμένες μὲ τὴν φραγῖδα τοῦ Γεωργ. Τμήματος δὰ καταλάβῃ ὅτι μὲ τὸ ΝΙΤΡΟΚΑΛΙ ἀγοράξει τὸ εὖὐ- θµηνότερον λίπασμα, πρὸ πάντω δὲ πλούσιον, πλουσιώτατον εἲς χάλι καὶ πρὸς ὀδηγίον σας. ᾿ΑπὸἌ τὸ συστατικὸν οὗτο, τὸ πάλι, διὰ τὸ ὁποῖον δὰ ἀπκούση- τελείως περὶ τῆς θεραπείας τ βε βράδυ μὲ τῆν βεβαιότητα σιν ἀδιατάραχον. Χάρις εἰς ρουν ἀνακούφίσιν, ἐντὸς ὁλί ΕΙΝ ΥΠΟΦΕΡΕΤΕ ΕΝΤΙ ΜΗΝ ΚΤΜ! | ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΗΤΕ. | «Ὁ διασημότερος Βρεττανὸς εἰδικὸς περὶ τὸ ἄσθμα λέγει:-- : «Οὐδένα εἶδον ὅστις δὲν δύναται γὰ Όεραπευῦ]-ἑκτὸς ἐὰν ὑπάρξουν | ΛΕΞΙΚΟ Ν ΕΛΕΥΘΒΕΡΕΥΛΛΗ σοβαραὶ ἐπιπλοκαί,- ἀδιάφ2ρον ποία ἡ διάρκεια τοῦ ἄσθματος». Φατπαατοτυιστταπαντπασπαπστππασο, Χιλιάδες πασχόντων- πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἀπελπισθέντες | ἡ ὁποία αἴρει τὴν αἰτίαν τῶν σπασμῶν, δὲν πρέπει κανεὶς νὰ ἀπελπίζεται. Ολίγαι δόσεις ἐκ τοῦ ὐγροῦ φαρμάκου φέ- '. σχοντα ἡ ὑγεία του, ἡ δύναμίς του καὶ τὸ βάρος του. Ἡ '. θεραπεία τοῦ Ὀι ΗΔΙΕ δὲν εἶνε ἁπλῶς πρόσκαιρος καὶ ἄνα- πουφιστική’ εἴναι διαρκής, καθότι τὸ φάρµακον εἱσερχό- | µενον εἰς τὸ αἷμα θεραπεύει τὸ νόσημα εἰς τὴν ῥίζαν του. Ἡ ταχεῖα ἐνέργεια καὶ τὰ διαρκῆ ἀποτελέσματα τῆς δε- | ραπείας τοῦ Ώτ ΗΛΙΕ καθιστῶσιν αὐτὴν πραγματικῶς ἀνέ- ξοδον, προσιτὴν εἰς τὸν κάθε πάσχοντα. 8. 5 Ταχ. Κιβ. Τιο ΛΕΥΚΕΣΣΙΑ (Κύπρου). τῶν ΙΚυριῶν καὶ Δεσοποινίδων. τεἰς ον ος [τὰς ἀξιοτίμους πελάτιδας τυγχά- γει γνωστὸς ὁ περιποιητικώτατος τὰ -- κνττπππωστππα η ο”. ο Σάββας Ιζωνσταντίνου, Ἠπιοχεφ ῆτε τὸ Ἀύον. Κατά- στηµα΄ θὰ μείνετε πατεν ουσια σμέόνοι. Ἕνα σἰώνιον ἔργον, Τη ΕΛ ΕΥΙΟΠΛΙΛΙΚΟΝ Ι2 σώματα, ΤΟΜΟΙ α. «) γω διαθέσιμα 1 δεμένα ὸ δέρµα Ε15:0:0 ἕπαστ, » » »1-0-ο ὃ Πλησωμὴ 10]- τὸν μῆνα ἂνευ ἄλλων ἐξύδων. Ἡ Ειβλιοδήχη σας ἄνευ τοῦ Ἐγκυκλοπαιδικοῦ εξικοῦ δὰ εἷ- ἡ Ίναι ἑλλιπής. Ἐγραφεῖτε ἑἐγκαί- Ἡ Ἶρως. Βαρώσια 19-19-955. ων- τώρα κπατακλίνονται κά- ὅτι θὰ ὁπολαύσουν ἀνάπαυ- τὴν δεραπείαν τοῦ Ὁτ ΠΛ, ς πανὶ γου δὲ ἀποδίδεται εἰς τὸν πά- Ηρόδυμος ΙΡΑΝΝΟΥ τὸ «-. δίδουσι τὴν µαρτυρίαν των. Ῥ Λ), 1] ΚΙάςοι ὍὉ Κανονιχκὸς ὃς ΔΑ, ΑεΚίπδοι 0) Κανονιν Ὁ δρατηγὸς Μ. ΑΔ. Όγκες Ἐπίσης ὁ ναθδηγητήὴς (. ]. Ὀ Βασιλικὸς Ἰατρὸς ἐπικυρώγει τὴν δραστηριότητα τοῦ διὰ τὸ ἆσῦμια φαρμάκου τοῦ 1: 111, Αἱ δὲ χιλιάδες τῶν λαμβανοµένων ἐπιστολῶν παρέχου- σιν ἀναμφισβήτητον ἀπόδειξιν τούτου. Ἰδοὺ τὰ ὀνόματα μερικῶν Ὁ Μτρατηγὸς ὢὶτ Η. ἡ. Δαάσσδομ Ἡ Λαίδη ῥατρουί, Ἡ λαίδη Ε Ὦ, ΑΠ ]λοσ, Ἡ Βαρώνη 1, Νο, Ἡ ντος κυρία Ὀαί τον, πῆς, Μέλος τῆς Βασιλικῆς 'Ἑτσιρείας καὶ τέως Πρθεδρες τοῦ Ὁτ ΗΠΑ ΙΠ) μὲ Ινείστην ἐπιτυγίαν». Γεγικὺς ᾿Αντιπρόσωπος ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ. νο Αλλα ολ ώς δολ ών ΚΟΥΡΡΙΟΝ Α. ΚΑΝΙΚΛΙΔΟΥ ΕΝ ΒΑΡΩΣΙΟΙΣ | ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ “Ὁ Ῥυνταγ, Ν. 0. δίο Ὠοιι σα | στων Ἡ Λαίδη Πογ{οδίιτγ | Ἡ Λαίδη 1. Α. ον ήις Ἡ Λαίδη ο. Ὀοτείς ο. ἐξεχόντων προσώπων ἄτινα Καὐιστῶ γνωστὸν εἰς τὸ ἀξιό- τιμον κοινὸν τῆς πόλεώς µας ὅτι ἀποσυρθέντος ἤδη τοῦ ὑπαλλή- λου µου κ. Σάῤῥα Κωνσταντίνου ἐκ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ κχουρείου Απιααν Διδάκτωρ τῆς ἄστρι- , ᾿ ρ της ΡΙ ᾗ Ίμου αροσέλαβον τὸν κατὰ πάντα ἳ { ο σ ..-- Αα 4 ” Φ ἱνανώτατον καὶ ἐπὶ πο).]ὰ ἔτη ἐρ- } (πασῦεντα. ἐν τῷ ἐξωτερικῷ κ. '᾿Ανδοέαν Ἰωάννου ἐκ Λομεσοῦ, « ὡ ον Λιὰ τῆς απροσλήψεως τοῦ νέου τούτου ὑπυλ] μου τὸ προσωπι- , , 1 κὺν τοῦ κουρείου γένοται τελειύ- αι 3 ᾿Ἠπειδὴ πολλοὶ μᾶς ἐρωτοῦν ἑὰν τὰ προσφερόµενα εἷς τὴν ἆ-ι γορὰν ἐμφιαλωμένα κρισιὰ Πέ- ρα Πεδίου εἶνε κρασιὰ τῆς - ταιρίας µας «ΚπΕΘΟ» δηλοῦμεν διὰ τοῦ παρόντος «ΕΕ Ο) δὲν ἐδόδησαν ἀκόμη εἰς τὴν κατανάλωσιν ἐν ἹΚύπρῳ καὶ συνεπῶς τὰ ὡς κχρασιὰ Ἱ[έρα Τε- δίου προσφερόµενα εἰς τὴν ἆγο- ρὰν δὲν ἔχουν καμµίαν σχέσιν ιό τὴν Πταιρίαν [ας καὶ τὰ ποοῖ- όντα τῶν ἐν Πέρα ΙΠεδὶ ἐργοστα- σίὠν µας. ὕτι χοασιὰ ρασιὰ «ΠΕ9) εἷς φιάλας καὶ εἰς γῦμα Ὀὰ δοῦοῦν εἰς τν κατανάλωσιν ἐν Κύπρῳ, οὐγὶ ἑ- νωρίτερον τοῦ προσεχοῦς Φτβοου- . αρίου. Δεμεσὸς, τῇ 20] Δβρίου {95τ, ΚΥΠΡΙΛΗΗ ΕΤΜΡΙΑ ΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΗΠΝΩΗΛΤΑΗΝ 0 αν πα ΤΛ ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕΙ ἡ οἰκία τοῦ κ. ΝΔ. Φ. Γεωργιάδου, ποδηλατᾶ, συγχειμένη ἀπὸ «ἰ δω- Ἱτο ἀπὸ τοὺς Γεωκένους ὅτι ὅπου καὶ ἂν τὸ βάλετε, εἴτε σὲ σι-|μάτια μετὰ ἡλιανοῦ γ).π. .Φαρμακοποιὸς ἵτερον καῦ᾽ ὅλα. ΕΠ κπόµµωσις ἰδίᾳ ιο. 4 ΏΑΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΟ. τοῦ ὡρσίου φύλου δὰ, γένετσιτς- ἓ ο σα τωσσοαασ σερ σιωος | Χχνικωτάτη ὑπὸ απᾶσαν ἔποψιν. πο. . πα Επίσης τὸ πουρεῖόν µας δὲν δὰ ΙΜΝΛΙ ΚΑ ΗΕ ΛΑΣΙΣ 8 ΚΑΛΑΙΤΕΡΟΣ ον τὰ αμωέτη τὰς ημας παύσῃ νὰ ααρέγη τὰς Ὀπηρεσίας ς- Όρου --. αλ ΣΠΟΩΡΩ » ΠΑΤΑΤΑ ὃ, Ίτου καὶ κάτ οἴκον τῶν πελατίδων : πω σπα σπα πσστεα -ραεε | ος πρ τιτομν ὃς η ΄ Ν μμ τ , . - Γάποστελοιένου αρὸς τοῦ ὔ Εἰδοποιοῦνται οἳ (τατατηκαΛ-' τι ο Εν ἄψ . ὃἃ , γόυυ ὑπολλήηλου πας τοντινώιυ- Λιεργηταὶ ὅτι συντόμως δὰ | [.τ μον ας τα, ἠνἶναι περιττὸν νὰ ἑπόνω)ά- τν --- τπ ρ νὰ ἑπόνα)ά φδάσῃ εἲς ᾿᾽Αμμόχωστον τὸ ϱι εν ὅ ) το ν | ο .... ὲ 1 μι. οτι το ο οσον απσστενοα φόρτιον µας τοῦ ὁλλ πτοῦ [πι ν η ο Ἕπον ανδιοῦ στ ζω . -. ο. ο ΕΤΊΝ Αλ ο αυτος οατατιὸν της γγὠστῆς το/νήην ως τα «ΠΙΤΤΑΚΟΥΡΑΣ’ ἀνωτέραν καθαριότητα καὶ μόνα ἑφώδια τοις, Λιατελῶ μετὰ τιμῆς ᾽Αντώνιος ΓΕ. Κσανικλίδης. 1 ὁποίαν ἐπὶ τόσα μούνια προιη- ο νο. εν ώησεεοε δεύομεν εἲς τοὺς πι τατοκα λε. ͵ εὐγητὰς χρειάζονται ϱ0-) κλάµες, διότι τὰ ἠαμοτρὰ πιο 4 ρν» ἕ πμ Ἑ ζεί οξτα . -σ , τα, απ λοπιον Ἀείµενον ον Ῥαρωσίοις πλ]- δὲν ἅσο- το ο ͵ , , ο , λ(ωτγ. τι - τελέαματά των εἶναι σον του Φωτογωαφτίου. τοῦ χ. ΄ ασ ον ην . γνωστό. ᾿Δικολοἴδη, κ ηἨροφορίαν αιρὰ ή κ { κ, ώ ΄ . . : η ο Ί) π 3 ᾿ 4 Ο-οι δουν ἐκλεκτὸν καὶ τῷ ἓν Ὀαρωσίοιςκ. ΑἩ, Ἰωάν- 5 Ν ” ιν 3 .. εὐθδηνὸν στόρον ἂς ἁποταδοῦν ἐγκαίρως «τοὺς τοὺς η. η. δι. Π. 4 ΝΙΤΗΝΙς δίαν σου Ἠ απαωὸ τῷ ἰδιοκτήτῃ Ἡ. ΛΤΙΥ λοι- 1 πωσια. --- :Γεροδιώύνου, Διηπόσῳ, ετγ ο Ας 3 , Ὑποκατόστιμια ᾽Αμμογώστου. οκ οο ο ως στο πλαν στον οοδν οε γνσεκ-ρτοες ακοκοκ. ας. ΚΔ.Νως, ΔΟΙΝΤΑΖΟΝΤΑΤ δύο γε-- : ύδμηται χατοιμίαι πλήρεις. { ΕΕ ἔν ο Ἔνφιοοιότοτοι τὸ ἤδη ὡς ᾿Ανοννωστήριον ϱἳ α- δωσις» οἵψιηλικ ὠργίου Χ. Αὺ ξ Πλπροφορίαι παρὰ τῷ ά μὲ ὅμα τὰ γφειώδη καὶ μετὰ νο-. τοῦ -- ο ο δος ’ | . | ρου κοιν 1) εκτρυφωτιστοι. 1 ληροφορίαι παρὰ τῷ ἰδιοχτή- τη. Ἀ. ἸΚανικλίδῃ. , τς Εἡμιοργίων πας σπα πλ”. ανμτοσανανω--αμαααααααακκ«μπκαν---------- αν σιν νὰ σᾶς πληροφορήσω ὅτι δὰ συμβουλεύσω τὸν ἀσθενῆ αὐτὸν πὺὸ τὸ χωρίον Γουδὶ τῆς ἐπαρχίας ΠΙά- φου ἐτῶν 00, μετρίου ἀναστήματος τὰς εὐχάς µας ὅπως Υίνουν ἰδιοκτῆται τῆς Ὀδωμανικῆς Τραπέξης. [δουλεύχει οὖλον τζοιμᾶται' κἄπως ἐδ- :πιέβασα πῶς τοὺς λαλοῦν τζείνους ΣατΥΡικη ΣΤΗΛΗ ΛιΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ | ' «πέφτει στὸν ΠΠ ΠΗΠΙΕΠΗΤΗΙ «Ὁ Τουυλῆς τζαὶ ὁ Γεωρκῆς. τ 4 εἰς Τουυλῆς. Ιν εἴμαστιν καβενὲν ἐν νὰ πῶ τζαὶ γιὼ τὸ δικὸ µου’ εἶντα εἷς τὸν καβενὲν ἐρκούμα- στιν μανιχὰ γιὰ νὰ παίζουµεν δαμὶν τζαὶ νὰ πίννουµεν τὸ κογιάκιν τὸ ᾱ- τιµον ἄκου, σιὸρ, ἀδρωπιὰν νὰ μὲν) θεὺς, - , -λ | συντύχουµεν᾽ «φοᾶστε [ιέμπι τζαν λατ] λῶ σας τὰ κχαμώματὰ σας τζ τες προκοπάες σας’ ἀμμὰ ἓν νὰ συντυγάννω τογι τγιάνρυµεν επει πρῶτα νὰ καταλάβουµεν τὸ λάχη ποῦ τζοιμοῦνταν σᾶν παρπατοῦν΄ γοι- πτομάτες, νυκτοβάτες ἕναν τόσον’ οἳ τξυπριῶτες βάτες᾽ Τοουλῆς. Οἱ, Γεωρκῆ, τὰ λόγια σου ἓν καλὰ μὰ ἔν κάµνουν γιὰ λλόου µας ἔν ἦρτεν ὁ τζαιρὸς µας ἀκόμη' εἶναυ παντοτεινοὶ νΌπτο- .μὲν καρτερᾶς μογνομιᾶς νὰ Ἑυπγήσου- ἳ 5 μεν οὖλοι µας σήµερα ἐσεῖς, αὔριον ἐμεῖς, πιχιρκοῦ ἄλλοι, τζαὶ ἔσιει ὁ Γεωρκῆς. Σωστὰ, ἁμμὰ γιὰ νὰ τζαὶ γὰ γισιώσουµεν πρέ- ς ο... λῶ τὲς λίτε-σ ζαλ] νο ον ͵ 9, 9 τζαὶ γνὰ σᾶς λαλῶ τες 5 σας λα ο. τζαὶ τὰ φταισίματὰ µας ὄϊ νὰ τὲς στραβάρες σας ἓν τζαὶν πῶς εἷ-' , - ν 3 ν µε} μαι καλλίτερος Εγιῶ, ἀμμὰά ἐγιὼ ποῦ τὸν τζαιρὺν ποῦ ἐπάττησα ἔβαλα γοῦν, τζαὶ ποῦ τὸν τζαιρὸν ποῦ δκεβάζω «Δημιουρχίαν»---ὅ Θεὸς µακαρίσει τὸν τζὺριν τοῦ Ρουσίη, τζυ ὁ θεὸς νὰ τοῦ δχιᾶ καλὸν-- Γεωρκῆς. ”Λφισ τὸν θεὸν, τζεῖ- γος ἠξέρει ἀτέν νὰ τοῦ δώσῃ τς’ εἶν- ταν ποῦ νὰ τοῦ δώσῃ’ ἐσοὺ ἐπκιόρωσὲς του τὴν συντροιήν Τοουλῆς. Πΐντα ἄν εἴτουν μὲ τοὺς παράες εἶντα παράες κάμνει' χέλει τζαὶ παράες εἴντα ἐμεῖς, ἐπήαμεν χῶ- οἷς πχιορωμὴν τς) ἐψηφίσαμὲν τον) ἀμμ) ἅμαν ἦρτεν τὸ ἔχελεν παράες ἔστρεψιι του την πίσω ἀμμὰ ἄφισμε, Γεωρκῆ, τζαὶ μὲν μὲ Χάμγεις νὰ χυµό- γουµαι γιατὶ ἐγιὼ εἶμαι τζαὶ καλὸς, ἀμμὰ εἶμαι τζαὶ κακὸς. Γεωρκῆς. ΙΙάρε πάνω Το- ουλῆ, τζαὶ μὲν θυμόνεσαι, τζαὶ γυνί- συναφέρουν σον, σκεσαι κακὺς, ἅμα σοῦ γὰ πκιορώσῃς γιὰ τὸ καλὸν σου’ οὗ- λοι µας ἔτσι εἴμαστιν ἔνοιι σου᾿ ἅμα μᾶς ποῦν γὰ δώσουµεν μιὰν δεκάραν γιὰ γὰ κάµουµεν τζαὶ μεῖς πέντε παραδκιῶν ὑπόλεψιν τζαὶ γὰ δοῦμεν τζαὶ λλίην ὠφέλειαν γεγισκούµαστιγ δερία τῆς ᾽Αμερικῆς καὶ φορτόννουμὲν τι στὸν Φεὸν. τζ’ ἔτο χαΐοι µας πίν- γουιεν πέντε σελλινιῶν κογιάκιν κά- χα κάτσιμον ὁ καχάνας µας τς ἔν το χαπαρίζουµεν, τξ ἅμα μᾶς ζητήσουν μιὰν δεκάραν γιὰ κανέναν σκοπὸγ, γιὰ μιτοὶν γιὰ µιάλον τζαὶ τῆς που: κοπῆς Ὑεγισκούμαστιν δράιζου τζαὶ Δηρία στὸ πιντιλλίκκιν' Οὗλος ὁ κόσ µο- σκέφτεται μὲ τὴν τζεφαλὴν τζαὶ τὴν καρκιάν του, οἳ Ἑξυπριῶτες χῶρ- κᾶτες τζαὶ πολῖτες, μὲ τὴν πούγκαν, μὲ τὴν τζοιλιὰν, τξαὶιινω τὰ λοιπὰ. Σημ. «Δ.» πρόσεξε καλὰ ἐδῶ, στοιχει- οὐ έτη.) Τουυλῆς. Ἐμεῖς, ἀέρφιν, ἔχουμεν δίτζηον, τζαὶ μὲν ἀζτίζεις πολλὰ, πολλὰ. ἐμεῖς γιὰ τόχους νὰ πκιορόνγουµεν, γιὰ φόρους νὰ πκιορόνγουµεγ, γιὰ τοὺς δικηόρους γιὰ τοὺς Υιατροὺς, γιὸ τοὺς καβετζῆες, ὄϊ γὰ ππιορύγ- γουµεν τς’ ἐθεμερίαν! Γεωρκῆς. Ἔνονα σου, τζαὶ μὲ τοῦν- τον νυῦν ποῦ παρπατοῦμεν, ἔτσι μᾶς τερχάζει’ ἕν χαρράµιν µας ποῦ βρίσκει κανέναν ἡ πελλάρα τζαὶ µάσιεται γὰ μᾶς βάλῃ γοῦν, τζαὶ γὰ προσπαχᾷ γιὰ λλόου µας ὁ Ῥουσίης, ξέρεις το πολλὰ καλὰ πῶς ἤκιουν ἐναντίος του, τς) οὔτες ἑπῆα νὰ τὸν ψηφίσω’ ἀμμὰ εἴντα γὰ σοῦ πῶ' ἀντρέπουμαι τωρὰ ποῦ ἔν τὸν ἔχελα ἔσιει κανέναν ἄλλον, σιὸρ, πέτε |ου στὸν δεὸ σας ποῦ ἑξαπό- λυσεν τὸ δικηγοθλίκιν του, τὲς δου- λειὲς του τζαὶ βουρᾷ µέρα γύκτα τζαὶ µάσιεται μὲ οὔλην του τὴν καρκιὰν γὰ μᾶς ὑποστηοίξῃ, νὰ μᾶς σηκώση στὸ πάνω πινάτζιν ἐμᾶς τοὺς ρεσπέ- ρηες πέµου, ὁλάν, πκιὸς ἔσιει τὸ καρ- ταιλίκκι νὰ γινῇ κουρπάνι γιαλλόου µας τζαὶ γὰ τὰ βάλῃ χὴ τὴν Τζυ- βέρνηση, μὲ τοὺ: αωολίτες, μὲ τοὺς ὗ- παλλήλυυς τῆς Τζυβέονησις, γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ, νὰ μᾶς ὑποστηρίξῃ ἐμᾶς ἀμμὰ ξέρεις εἶντα ππιορωμὴν ἑκάμαν τοῦ Ῥουσίη οἵ οεσμπέρηες ἓν ἀἆντρο- πῇ νὰ τὸ λαλοῦμεν, μὰ ἓν νὰ τὸ πῶ: ἐπετάξαν του κατάµουτρα 800 ρεσ]ιπέρηες τὴν «Δημιουρχίαν»' λαλῶ το, γιατὶ ἐν ἀντροπὴ µας ἐμᾶς' ἔκά- µαµεν οὖλες τὲς ἄλλες οἰκονομίες, τζαὶ µεινεν μιὰ δεκάρα. τὴν ἡμέραν ποῦ δὰ ἐδικιούσαμεν γιὰ γὰ ὕποστη- οίξωμεν τοὐλάχιστον τὰ μωρὰ του, ποῦ εἶνε ἀἄϊστυ οὖλλον κηλυτζοὶ, ποῦ γιὰ λλύου µας τζαὶ μόνον ἐν νὰ μείνουν μὲς τὲς στράτες᾽ ἐφοούμαστιν µέμπα, τζαὶ δχιεβάζουµεν τζαὶ μεῖς τζαὶ φω- τιστοῦμεν Λλλίον τξαὶ Ἑυπνήσουμιεν' γιατὶ οἳ Τζυπριῶτες εἶνε ἀθὑρῶποι ποῦ τζοιμοῦνται μὲ ἀνοιχτὰ τὰ μαάτια᾿ ἀτάρακτον ἅμαν σηκω- ὕπγον' σᾶν παρπατεῖ, σᾶν ἀκούει, σᾶν βουρᾷ, σᾶν χῆ ποῦ τὸν χάσιει, σᾶν ῥίῤκουμεν τὰ φταισίµατα οὖλα στοὺς ἄλλους, Τουυλῆς. λλλην βυλὰν πάλε συν- τυχάννοµεν καβετζῆ, ἔλα, γυϊὸ φέρµας δκυὸ κονιάχλια. μου, ΡΕΠΙΣΤΦΟΛΑΙ [ρη ΤΝ «ΜΙΤ» λΣΡΛΟΜ. ΚΑΙ ΜΚΗΤΤΡΟΙ Σχρλιάζουσα ἡ «Δημιουργία» εἰς τὸ προγὈεσινὸν αὐτῆς φύλλον τὸ ψήφι- σµα πτοῦ ἐντίμου Βουλευτοῦ ΆΛευκω- σίας κ. Ἀταυρινάκη περὶ ἀνανέσεως τῆς νοµικῆς ἐργασίας τῆς ἀστυνομί- ας εἰς γομομανεῖς, καταλήγει εἷς τὸ συμπέρασμα, ὅτι διὰ τοῦ μέτρου τού- του πρόκειται ἁπλῶς νὰ σωὺοῦν ἕξ δικηγόροι, Παρακαλῶ, ὅπως μοῦ ἐπιτρέφετε νὰ παρατηρῄσω, ὅτι Ἡ τοιαύτη Χρίσις τοῦ Ψηςφίσµατος τούτου ἀντίκειται καὶ πρὸς τήν λογικήν καὶ πρὸς τὸν ἀγῶνα, τὸν ὁποῖον διεξάγει Ἡ «Δημιουργία» κατὰ τοῦ ὑπαλληλοκρατικοῦ πολιτεύματός μας. ᾿Αντίκειται πρὸς τὴν λογικὴν, διό- τι εἶνε προφανές, ὅτι νομική ἑργα- σία δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ διεξαχνή κα- νονικῶς παρ) ἀξιωματικῶν ἢ ὑπαξιω- ματικῶν τῆς ἀστυνομίας, στερουµένων παντελῶς νομικῆς µορφώσεως. Δὲν γνῶ- ρίζω ἄλλο µέρος τοῦ κόσμου εἰς τὸ ὁποῖον νὰ εἶνε τόσον σοβαρὰ κανη- κοντα ανατενειµένα εἷς μὴ εἰδικοὺς. Ἐϊνε δὲ ἐπίσης Ἡ τοιαύτη κρίσις τῆς «Δημιουργίας» ἀσυμβίβαστος πρὸς τὸν ἀγῶνα, τὸν ὁποῖον διεξάγει αὕτη πρὸς καλυτέραν ῥύόὃμισιν τοῦ ὑπαλ- ληλικοῦ µας ζητήματος διότι θὰ συµ.- φωνήῆτε πιστεύω μετ ἐμοῦ, ὅτι, ὅταν λέγωμεν ὑπαλληλικὸν ζήτημα, δὲν ἐν- γοοῦμεν µόνον ὅτι πρέπει νὰ παύση νὰ ἀμείβετοι µία µεγάλη τάξις ὑπαλ- λήλων διὰ μισ)ῶν ἁδροτάτων καὶ δυσ- αγαλόγων πρὸς τὰς οἰκονομικὰς δυνά- µεις τῆς χώρας. Ἐγὼ τοὐλάχιστον ὃε- ωρῶ τοῦτο ὡς μίαν ἄποψιν, ὄχι βεβαίως τήν ὀλιγώτερον ἐνδιαφέρουσαν τοῦ ὃ- παλληλικοῦ ζητήματος. Ἡ ἁπλοποίησις τοῦ διοικητικοῦ µας συστήµατος καὶ συνεπῶς ἡ ἐλάττωσις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὑπαλλήλων εἶνε µία ἄλλη ἄποψις τοῦ ὑπαλληλικοῦ ζητή- µατος, τὴν ὁποίαν δὲν πρέπει νὰ παρα- βλέπωμεν. ᾽Αλλὰ διὰ νὰ ἁπλοποιηῦῃ τὸ διοικητικόν µας σύστημα χωρὶς νὰ ἐπηρεασθῇ ἡ κανονιυκὴ λειτουργία τῆς διοικητικῆς μηχανῆς εἶνε ἀπαραίτητον νὰ γίνεται ἐπιλογὴ τῶν ὑπαλλήλων µε- τὰ προσοχῆς. Ἔκαστος υπάλληλος πρέπει νὰ ἔχη µόρφωσιν ἀρκετὴν καὶ προσόντα εἶδι- κὰ διὰ τὴν δέσιν εἰς τὴν ὁποίαν τοπο- δετεῖται, διότι τότε µόνον Ἡ ὑπηρεσία δὰ διεξαχδῇ ταχύτερον καὶ κανονικώ- τερον. Διὰ τοῦ διορισμοῦ δὲ δικηγόρων εἰς εἰσαγγελικὰς θέσεις ὄχι µόνον Ἡ δι- παιοσύνη καλύτερον ὃ᾽ ἀπονέμηται καὶ χρόνος δὰ ἐξοικονομῆται, ἀλλ᾽ εἷ- νε δυνατὸν καὶ ὁ προὐπολογισμὸς νὰ μὴ ἐπι]αρυνδῇ διότι ἱσάριθμοι ὓέσεις ᾱ- ξιωματικῶν τῆς ἀστυνομίας δύνανται σὺν τῷ χρόνῳ νὰ καταργηδοῦν. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳα ταύτῃ νομίζω, ὅτι πρέπει νὰ λεχθ. ὅτι ἡ Κύπρος εἶνε ἵ- σως ἢ µόνη χώρα τοῦ Χόσμου, ἣ ὁποία δὲν ἐπωφελεῖται τῆς ὑπηρεσίας νοµοµα- δῶν ὑπαλλήλων. Ποῖος εἶνε ὁ αἴἶτιος δὲν εἶνε τοῦ παρόντος νὰ ἐξετάσωμεν' Δὲν πιστεύω ὅμως νὰ ὑπάρχη τις Συ- νάµεγος νὰ ἀμφισβητήση ὅτι διὰ κλά- δους τινας τῆς διοικήσεως µόνον ἀρτίως κατηρτισµένοι νομομανεῖς εἶνε ἁρμό- διοι καὶ θἱδικοὶ καὶ διὰ πολλοὺς λόγους οἳ μόνοι δυνάµενοι νὰ εἰδικευδῶσιν εἰς ἐλάχιστον χρονικὸν διάστηµα. 20--ἱ---1928. Διατελῶ μετ’ ἐξαιρέτου ὑπολήψεως ΕΙΛΓΟΡΑΣ Γ. ΠΛΠΜΗΙΚΟΛΑΟΙ δικηγόρος. ΑΘΙΣΤΑΤΑΙ γνωστὸν ὅτι ἡ απτυχιοῦχος τῆς σχολῆς τῶν Ιζαλογραιῶν Λευκωσίας Κα Μαρία Λ. Μιχαηλίδου ἀναλαμβά- γει τὴν διδασκαλίαν τῆς Ταλλι- κῆς καὶ ᾽Αγγλικῆς κατ οἶκον τῶν ἐπιδυμούντων. Πληροφορίαι παρ᾽ ἡμῖν. Κατὰ τό λῆξαν δήµερον κατέπλευ- σαν καὶ ἀπέπλευσαν ἐκ τοῦ λιμένος ᾽Αμμοχώστου τὰ κάτωδι ἀτμόπλοια καὶ ἱστιοφόρα : Τὸ “Ελληνικὸν ἀτμόπλοιον «Αλκμή- γη», πρ,εργόµενον ἐξ Ἑλλάδος μὲ εἰ- σαγωγήν 156ἱ Κώλων, τοι 1100 σάκ. λιπασμάτών, 190 κιβ. Σαπώΐζων, 52 κιβ. Φαρδελλῶν, 90 κιβ. κανέλλας, 2 δεµ. ταπήτων, 9 χιβ. φαρµάχων καὶ ὃ δεµ. ἐντύπων, Ἐπιβάται ἀφίχθησαν 10 καὶ ἀνεχώ- ρῃσαν ὃ. Τὸ Αἰγυπτιακὸν ἆ)π Μπίλπεϊς προ- εργόµενον ἐξ Αἰγύπτου πυμίσαν τὰς μεταφορτώσεις τῶν ἀπ Οἱγ οἳ Ἐήτε- Κα, Ὀιπια]απά, Καπίατα, ΄Άπιαδίς, Όυντίαπ, Ῥτίπςε Ἐαποᾖί, Μαϊάα Οα- ἔμαν, ΤΠπεορμίΐο (σαπΐΐετ, μὲ εἶσα- γωγὴν 1166 κώλων, τοι 600 σάκ. Αλεύρων, 210 σάκ. πατατῶν φυτείας͵ 150 βαρ. ρεγγῶν, 40 κιβ. σπύρτων, 60. ιβ. παλικοριζῶν ὅθ βαρ. πετρε- λαίου, Ὑαὶ διάφορα ἄλλα ἐμπορεύμα» τα. Ἐπιβάται ἀφίχθησαν 9Ὁ καὶ ἄνε- χώρησαν 2. Διὰ τοῦ ἰδίου σκάφους ἐξήχνησαν 1955 σάκ. πατ. καὶ φρούτων. Τὸ Αἰγυπτ. ἆ)π Μιελκὰς προερχό- μενον ἐξ Αἰγύπτου, κομίσαν τὰς με- ταφορτώσεις τῶν ἀπ Ὠϊάο, Ῥντίαι Ῥτῖίπσς, ΟΥ οἳ Οσκίοτά, (α]εα Ὑ]ατβα]ά, Ψδρία, μὲ εἰσαγωγὴν 2849 χώλων ἤτοι 11856 σάκ. ἀλεύρων, 350 σάκ. Ἰαχάρεων, 190 σάκ. Ὀρύζης. 62 σάκ. Καφέδων, 20 κιβ. σαπώνων. 120 βάλαις χαρτίκῶν 20 βαλῶν νηματικῶν καὶ βαμβακερῶν ὑφασμάτων 50 κιβ. σαρδελλῶν ᾿παὶ διάφορα ἐμπορεύματα: Ἐπιβάται ἀφίχφδησαν 11 καὶ ἀνεχώ- ρησαν Ἱ. Διὰ τοῦ ἱδίου σκάφους ἐξήχὃησαν 48 διάφορα χῶλα ἐμπορευμάτων διὰ: δυρίαν. Ῥὸ ᾽Αγγλικὸν ἆ)π «ΦΙρίαΗ» μὲ εἷ- σαγωγἠν 1000 σακ. πατατῶν φυτεί- ας καὶ 20ἱ διάφορα [κῶλα ἄμπορευ- µάτων. Τὸ Ἑλληνικὸν ἆ)π «Αλκμήνη» προ- ερχόµενον ἐξ Αἰγύπτου μὲ εἰσαγωγὴν Φ448 σάκ. ἀλεύρων, 100 σάκ. ζαχά- ρεων, 19 δέµ. σιδήρου καὶ 169 κιβ. σαπώνων. Διὰ τοῦ ἰδίυ σκάφους ἐξήχθησαν δύ Ἑλλάδα 2056 σάκ. πατατῶν Ἰ- τοι 180 τόννοι καὶ 2ὔ κενὰ σιδηρᾶ βα- ρέλια. Τὸ Ἰταλικὸν ἰἱστιοφόρον «Ματδα]α» μὲ εἰσαγωγὴν 451 βαρ καὶ 8ἱ Χιβ. σαρ- δελλῶν καὶ ὃ τόνους ἅλατος. Τὸ Αἰγυπι. ἀτμόπλοιον «Μαᾶςτ» μὲ εἰσαγωγὴν 4000 τεν. βενζίνης 4000 τεν. καὶ 2900 βαρ. πετρελαίων. Τὸ Ἰταλυιὸν ἀπ. «Βοιισονίπα» τῆς ΑΛλόῦδ Τριεστίνο μὲ εἰσαγωγὴν 900 κώλων, ἠτοι 961 σάχ καὶ 106 κιβ. ζαχάρεων, 110 σάκ. ὀρύξης 88 σάκ. Καφέδες καὶ 180 πῶλα διάφορα ἐμ- πορεύματα. Τὸ Ἱστιοφόρον «Αείϊ Αα» μὲ ἐξαγωγὴν διὰ Βυρηττὸν 200 σάκ πα- τατῶν, καὶρτθ καμηλιὲς ἀχύρου. πανε... ΠΟΙΚΙΛΞΞΞΕ ---Κατὰ τὴν πᾶρελδοῦσαν ἑβδομά- δα ὁ καιρὲς ἐξηκολούῦησε βροχερὸς μὲ διαχοπὰς ἡἠλιολούστων ἡμερῶν, οἱ δὲ γεωργοὶ μὲ ἀκράτητον ζέσιν, τὴν ὁποίαν τοὺς ἐμπνέει ἡ καὺυστέρησις ἕνεκα τῆς μακρᾶς καὶ πρωτοφανοῦς ἀνομβρίας καὶ τὸ Ὀάρρος ἐκ τῆς ἀνελ- πίστου σωτηρίας, ἐπεδόνδησαν εἲς τὸ δημιουρχικὸν ἔργον τῆς σπορᾶς, ἡ ὁ- ποία εὐαγγελίζεται τὴν ἑαυτῶν καὶ τῆς πατρίδος σωτηρίαν --᾽Ανεχώρησε κατὰ τὴν παρελ- Φοῦσαν ἑβδομάδα διὰ τὴν Ἑλλάδα ὁ μεταχκληθεὶς ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Κυ- βερνήσεως διακεκριμένος καὶ πανελ- ληνίου κύρους οἰνολόγος µας κ. Ἰο- λύκαρπος Αντωνιάδης ἢ Κλόκκαρης, ὅπως ἀναλάβη τὴν ἐπὶ νεωτέρων καὶ ἐπιστημονικωτέρων βάσεων καταπολέ- μησιν τοῦ καταστρεπτικοῦ περονο- σπόρου. Ἡ Κυπριακὴ Κυβέρνησις πιστεύο- μεν ὅτι ἔστερξε νὰ δεχθῄ ὅπως στε- ρη8ῇ ὁ τόπος τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Χ. ᾽Αντωνιάδου, ἔστω καὶ ροσωρινῶς, μὲ τὴν ἀγανὴν καὶ καλύβουλον ὑστε- ροβουλίαν νὰ μᾶς παραχωρήση καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις εἷς ἀντάλλαγμα τὸν Διευθυντὴν τῆς Γεωργίας µας καὶ τὸν ἐμπειρογνώμονα τῆς καπνοφυτείας. --ῆίἈεται ὑπὸ σύνταξιν ὁ χαλώτα- τος καὶ προσηνέστατος ταµίας τοῦ ἐν ᾽Αμμοχώστφ Ὑποκαταστ. τῆς Ὄδωμα- νικῆς Τραπέζης κ. Ῥέτζιο εἷς τὴν δέ- σιν δὲ τούτου προάγεται ὁ ἐξαίρετος καὶ νόστιµος ὑπάλληλος τῆς αὐτῆς Ἱραπέζης κ. Γιάγκος Σανταμᾶς εἰς τὴν δέσιν τοῦ ὑποδιευδυντοῦ προάγε- ται ὁ δαιµόνιος Καὶ Ὑεμᾶτος ἅλας καὶ γλύκαν κ. Τέλλα Τόλλα. Ες τοὺς δύο τούτους ζωντανοὺς ὑπαλλήλους ἐχφράζομεν τὰ συγχαρητήρια µας καὶ ---Τὸ Κακρυργιοδικεῖον ἐπεράτωσε, μετὰ 10 ἡμερῶν ἐγδίκατιν, τήν ὑπόνε- σιν τοῦ ἐκ Ριζ»καρπάσου Παναγη, κα- τηγορουµένου ὅτι ἐδολρφρόνησε τὸν πενθερὸν του διὰ λόγους κληρονοικ2ὺς καταλικάσαν τοῦτον εἲς δάνατον ἡ μετ αὐτ,ῦ συγκατηγορυµένη σύζυγος τοῦ φονέως καὶ Φυγάτηρ τοῦ «φονευὈέντος Πδωώνη’ ἡ καταδίκη ἐφεσιῤλήνη. ---Ὁ ἔντιμος Διοικητὴς ᾽Αμμοχὼστου κ. Πόπαμ ἐπεσχέφθη κατὰ τὴν νύκτα τῆς παρελθ2ὐσης Τετάρτης τὸν Αγ. Θεόξωρο»ν καί ἀκολούθως διάφορα χω- ρία τῆς Καρπασίας ἐν Αγ. Θεοδώ- ρῷῳ ἤκσυσε τὰ παράπονα τῶν κατοί- χων, ἐπιδείξας θερμὸν ἐνδιαφέρον διὰ τὰ ὑποβληδέντα εἷς αὐτὸν ἱητήματα, ἐξέβαλε δὲ κραυγὴν φρίκης ὅταν Ίκου- σεν Ότι ἐπὶ 15 γυναικῶν ποῦ ἐγέννη- σαν ἐπέζησαν μόνον ὃ. τὴν δὲ Ἡαρα- σκευὴν συνοδευόμενος καὶ ὑπὸ τοῦ βου- λευτοῦ κ. Ῥωσσίδου περιῆλΏε τὸ δά- σος Βάλια καὶ ἀπεθαύμασε τὴν Ύρα- φικότήητα τῶν ἀπεράντων ἀγρίων ἔλαι- ώνων καὶ τὴν ἐριβώλαχα γην του. ---Ὀφείλομεν νὰ δηλώσωμεν διὰ τε- λευταίαν φορὰν ὅτι οὐδεμίαν ἔπιστρο- φὴν φύλλου ἐξ ἐκείνων, τῶν ὁποίων ἡ συνδρομὴ ἔληξεν ἀπὸ τῆς 0ης Δεχκεμ- βρίου 9ὰ λάβωμεν ὑπ ὄψιν. μετὰ τὰς ἐπανειλημμένας καὶ μέχρις ἠλιδιότη- τος ἐντίμους καὶ εἰλεικρινεῖς προειδο- ποιῄσεις µας’ ὅλα τὰ πράγματα εἰς τὸν Χόσμον ἔχουν τὰ ὅριὰ των, ἀχόμη καὶ Ἡ ἀναίδεια τοῦ Τζυπριώτη. --Παρακχλοῦνται οἱ διάφοροι πρά- Ἆτορες τῆς ὑπαλληλικῆς φατρίας νὰ παύσουν νὰ μάς ἐπιστρέφουν φύλλα τῆς «Δημιουργίας» ἐν ἀγνοὶᾳ καὶ παρά τὰς διαμαρτυρίας τῶν συνδρομητῶν' ὑπο- µένομεν μετ ἀπαθείας τὴν χαμερπῃ αὐτὴν ὃρασυδειλίαν τῶν παλληκαράων ἀπὸ ἄρκετοῦ χρόνου, ἀλλὰ φοβούμε- δα ὅτι καὶ ἡ ὑπομονὴ µας ἀκόμη ἔχει καὶ αὐτὴ τὰ ὅριά της. --ΕΒὶς τὴν Κ. Κεπηρ, “Αγ. Θεόδω- ρον καὶ λοιπὰ Χχωριὰ ὁ ἔντιμος κ. Μαατᾶ καὶ Μεχμέτ )Αζὶς ἐφφ. ἐπι- τετραμλένοι διἀτὴν καταπολέμήσιν τῆς ἐλονοσίας ἑἐπρόβαλαν πινηµατογρ. ται- γίας ἐνώπιον τῶν πατοίχων, κανὼς καὶ τῶν μαῦητῶν διδαχτικὰς τοῦ τρόπου τῆς γεννήσεως καὶ δράοεως τῶν ἄνω- φελῶν κωνώπων. ---Ἠρχισεν ἡ πολιτικὴ δίκη μεταξὺ τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου Ῥυλότυμπου καὶ τοῦ Δασονομείου ἐν σχέσει μὲ τὰ ἀξιούμενα παρ᾽ αὐτῶν δασικὰ δικαιώ- µατα᾽ δικηγόροι τῶν Ῥυλοτυμπιωτῶν εἶνε οἱ κ. κ. Θεοδότου καὶ Τριανταφυλ- λίδης. -᾽Απέθανεν ἐν Ξυλοτύμπῳ ἡ Φω- τοῦ Παρασκενᾶ, τῆς ὁποίας τὸ σπίτι το τὸ καταφύγιον τῶν ξένων καὶ τῶν πτωχῶν, κηδευθεῖσα πανδήµως. --᾽Απὸ τῆς γνωστῆς καλλιτεχνικῆς σχολῆς κοπτικῆς καὶ ῥαπτικηῆς τῆς κ. Ῥοφίας Π. Χαρελάμπους ἀπεφοίνησαν μὲ ἐπίζηλον ἐπίδοσιν αἱ Δες Πολυξένη ἸΑριστ. Ἠλιάδου καὶ Ἰωάννα Κυριάκου Ζησίμου. --Ἡ ἀξιότιμος ἐπιτροπεία τοῦ λαμ- προῦ σωματείου «Ανόρθωσις» συσχε- φδεῖσα μετὰ τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς νυἈτᾶ- ρινῆς σχολῆς κ. Ἰ. ἃ. Δικωμίτου, ἄπε- ]φάσισεν ὅπως ἡ σχολη αὕτη στεγασὺἩ ἀπὸ τῆς προσεχοῦς Δευτέρας εἷς τὰ κάτω δωμάτια τοῦ σωματείου. Ἐν τῇ ἐν λόγῳ σχολῇ δὰ διδάσκων- ται ἡ ἑλληνικὴ. ἀγγλικη, καὶ τουρκι- κἡ ἑκάστη ὑπὸ δύο διδασκάλων' Ἡ ἐποπτεία δὲ υῆς σχολῆς ἀνετένη εἷς δύο πολίτας διὰ τὴν παρακολούδη- σιν τῆς κανονικῆς λειτουργείας της. Τὰ δίδακτρα δὰ εἶνε σχεδὸν δι’ ὅλους δωρεὰν. Παρακαλοῦνται ὅσοι ἔχουν παρ᾽ αὖ- τοῖς παιδιὰ νὰ παραχωροῦν πρὸς αὐτὰ τὸν ἀπαιτούμενον χρόνον διὰ νὰ ἆκο- λουδήσουν τὰ μανήματα. Τακτικὰ µαὺδήγατα ἀρχίξουν ἀπὸ τῆς προσεχοῦς Δευτέρας ὃθ Ἴανου- αρίου. Ἡ ὡς ἄνω ληφθεῖσα ἀπόφασις εἶναι ἀξιέπαινος διὸ καὶ συγχαίρο- μεν θερμῶς τοὺς λαβόντας αὐτὴν. Πεποίδαμεν ὅτι πάντες οἱ πολῖται δὰ ὀυντρέξουν, ὅπως δύνανται τὸ φι- λοπρόοδον ἔργον τῆς σχολῆς. --Διῆλθε τῆς πόλεώς µας ὁ φίλος συνάδελφος κ. Κλ. Μεσολογτίτης, δι- ευθυντῆς τοῦ «Νέου Ἔνθνους» ---Σήμερον δ. 50 µ, µ. ἡ πεφηµισµέ- νη καλλιτέχνις ἀοιδὸς Μπιε Ίωι Τ]- πιϊάα δίδει ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς ἀξιοτίμου Κυρίας Πόπαμ τὴν τελευταί- αν καλλιτεχνικὴν ΣῬυναυλίαν ἐπὶ τῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς ἐκ τῆς Νήσου µας, ἥτις προμηνύεται ἐξαιρετικῶς ἐπιτυχής. Αἲἴ τιμαὶ ὠρίσθησαν λαϊκαὶ ὅπως δυ- γηθῇ τὸ κοινὸν τῆς ᾽Αμμοχώστου νὰ ἀκούσῃ διὰ τελευταίαν φορὰν τὴν ἄξιό- λογον ἀοιδόγ. --Ὁ ἐν Βαρωσίοις Κάλλιστος γέος κ. Ἡασίλειος Χο. Χ΄ Πασχαλῆ, ατη- µατίας, ἔδωκεν ἁμοιβαίαν ὑπόσχεσιν γάµου μετὰ τῆς καλλίστης καὶ εὖ ἠγμέ- γης δος ᾿Αγδρονγίκης Ν. Παπαδοπού- λου. Συγχαίροµεν δερμότατα. --Αγαχωρεῖ εἷς ᾿Αθήνας πρὸς ἐγ- κατάστασιν ὁ κάλλιοτος συμπολίτης µας κ. Γεώργιος Δημητρίου, ἐμπορευόμεγος. --Παρακαλεῖται ὁ γνωρίζων ποῦ εὖ- ρίσκεται ὁ π. Ἠλίας Χ” Φιλίππου ᾱ- καὶ ὀλίγον πκυφὸς ὁ ὁποῖος ἀπὸ 2 1)2 μηνῶν ἀνεχώρησεν ἀπὸ τὸ χωρίον ποὸς εὕρεσιν ἐργασίας, γὰ μᾶς πληροφορήσῃ. --ὍὉ ἀγαπητὸς «φίλος καὶ ἄριστος παθηγητὴς τῶν φνσικομαῦ ηματικῶν ἐγ τῷ παρ’ ἥιϊν Γυμνασίῳ κάλλιστος γέ- ος κ. Ἰωάννης Διογυσιάδης (κάλλι- στον µέλος τοῦ Συλλόγου ᾿Αγάμων) ἔδωκεν ἀμοιῤαίαν ὑπόσχεσιν γάμου µε- τὰ τῆς ἓκ Λευκωσίας εὖ Ἱγμένης καὶ συμπαθεστάτης. Άλος ᾽Αντιιόνης Θεο- δώρου Δημητριάδου. Τὰ δερµότατα συγχἀρητήριά µας Ῥὸ μυστήριον δὰ τελεσῦῇ τὸ προσ- εχὲς Ῥάββατον 25 Ἰανουσίου ὥραν ὃμ. µ. --Οἱ ἐκ Πέρᾳ καὶ ἀπὸ πολλοῦ ἔγκατε- στηµέγοι ἐν Αλεξανδρείᾳ Αἰγύπτου κ. κ. Νικόλαος, Χρίστος, ᾽Αχιλλεὺς καὶ '᾽Αλέξανδρος Α. Σηοαῖοι, προσέφερον ὑπὲρ τοῦ περιτοιχίσµατος τοῦ νεκρο- ταφείου τῆς κοινότητος, «ὐὔ-0-0. -Ὁ ἐξ Αλεξανδρείας ἔμποοος κ. ΑυάοεΙί 11 Ιοπ1 ἀπέστειλεν εἷς τὸν παρ) ἡμῖν Φίλόπτ. Σύλλογον εἲς μνήμην τοῦ µακαρίτου Π1ναγ. Τσικ- κίνη 1 λίραν. --᾿Ασθεγής τις ἓν τῷ Νοσοκοµείῳ µας ὀνόματι Ἱ. ᾽Αντονὴ προσποιηθεὶς ὅτι δὰ ἐξήρχετο διὰ τὸ Μέρος τῇ π. Δευτέρα, ἐρρίφῦη εἲς τὴν δεξαµενὴν τοῦ Νοσοκομείου καὶ ἐπνίγη. --Ελλείψει χώρου, ἀνταπόκρισιν ἐξ Αἰγιαλούσης καὶ πλείστην ἄλλην ὕλην εἲς τὸ προσεχές. πακον τὸ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΔΙΔΑ- ΣΚΑΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕ- ΔΡΙΦΥ Ἡ συνελθοῦσα σήμερον τὴν ην Ἰανουαρίου 192δ, ἐν «Άευ- νωσία, ἕχτακτος γενικἡ συνέλευ- σις τῶν διδασκάλων τῆς Κύπρου κατόπιν συσκέφεως ἐπὶ τῶν γε- νοµένων ἐν τῷ Νομοθετικῷ Συµβουλίῳ συξητήσέων ἐν σχέσει πρὸς τὸ οἰκονομικὸν ζήτημα τῆς Παιδείας τῆς Κύπρου, φηφίζει τὰ ἀκόλουθα: α’) Εκφράζει πρὸς τοὺς ἑντί- µους ἀντιπροσώπους τοῦ τόπου τὰς εὐχαριστίας τοῦ διδασκαλ - κοῦ σώματος διὰ τὴν ἀναγνώ- ρισιν τῶν δικαίων τῶν διδασκά- λων καὶ διὰ τὴν ἔνθερμον συ- νηγορίαν αὐτῶν διὰ τήν βελτί- ὡσιν τῆς οἰκονομικῆς θέσεως οὖ- τῶν. β΄ Ὑποβάλλει εὐσεβάστως τὴν γνώµην ὅτι τὸ ποσὸν τῶν Α. 10, 000 τὸ ὁποῖον ἐφηφίσθη ὑπὸ τοῦ Σεβαστοῦ ᾿ἘΕκπαιδευτικοῦ Συµ- βουλίου, δὲν εἶναι ἐπαρκὲς διὰ νὰ λύσῃ τελειωτικῶς τὸ πρόβλη- µα τῆς µισθοδοσίας τῶν ὅδιδα- σκάλων καὶ παρακαλεῖ θερμός, ὅπως οἱ ἔντιμοι Βουλευταὶ ἐν- τεΐνωσι τὰς προσπαθείας των διὰ τὴν ταχεῖαν καὶ τελειωτικὴν ἐπίλυσιν τοῦ ζητήματος τούτου, τὸ ὁποῖον ἐμποδίξει τὸν διδα- σχαλικὸν κόσμον, ὡς ἐκ τοῦ οἱ- κονομικοῦ βαράθρου, εἰς τὸ ὁποῖ- ον εὑρίσκεται, νὰ ἀσχολῆται ἆ- περισπάστως εἰς τὸ ὑψηλὸν ἔργον του. γ/) ᾿Αναθέτει εἰς τὴν Ἐπιτρο- πείαν τοῦ Παγκυπρίου Αιδασκα- λικοῦ Συνδέσμου νὰ διαβιβάσῃ πρὸς τοὺς ᾿ἘΕντίμους Βουλευτὰς τὸ παρὸν φήφισμα. Ἐν Λευυωσίᾳ 9)1)928 “Ὁ Γραμματεὺς 'ὃ Πρόεδρος ΝΜ. Ζαννετίδης Χ. Πα)δόπουλλος αι ΜΙΝΙ φΙΙΣΙΛΙΡΗΕ ΛΙΤΝΗΙ «ὢ ἔντ. Βουλευτής Μεσαορίας- Καρπασίας ἐθεώρησε σκοπιµώτε- ρον καὶ μᾶλλον φιλάνθρωπον νὰ διαβιβάσῃ δι᾽ ἰδιαιτέρας ἔπιστο- λῆς, πρὸς τὸν ἔντιμον Κον ᾿Αρ- χίατρον,τμῆμα ἀνταποκρίσεως ἔκ τινος χωρίου, ὅπου διετυποῦντο παράπονα διότι ἐπιτρέπεται εἰς τοὺς ἐν τῷ Φδισιατρείῳ τροφί- µους νὰ ἐπισκέπτωνται συχνὰ τὰ χὠρία των καὶ νὰ ἕἔρχωνται εἰς συγχρωτισμὸν μὲ τοὺς συγ- γενεῖς καὶ συγχωρίους τὼν. Εἰς ἀπάντησιν τῆς ἐπιστολῆς ταύτης ὁ ἔντιμος Κος “Αρχία- τρος ἀπέστειλε τὴν ἑξῆς ἐπιστο- λὴν: ποτ Ἔντιμε Πύριε, Λαμβάνω τὴν τιμὴν ν᾿ ἄνα- γνωρίσω μετ’ εὐχαριστήσεως πα- ραλαβὴν τῆς ἐπιστολῆς σας τῆς [10ης ἱσταμένου καὶ εἰς ἀπάντη- ὅσον τὸ δυνατὸν νὰ ἀποφύγῃ ἀπὸ τοῦ νὰ µεταβαίνῃ εἰς τὸ χωρίον του καὶ συγχρωµατίξεται μετὰ τῶν συγγενῶν του ἤ ἄλλων. Οἱ ἐν τῷ «Φθισιατρείῳ ὅμως δι- αιτώµενοι δὲν εἶνε φυλακισμέ- νοι, οὔτε κρατοῦνται ἀναγχκαστι- κῶς διὰ νόµου, καὶ εἶνε ἐλεύ- θεροι νὰ φύγουν ὁπότε θέλουν. Διατελῶ κ.τ.λ. 1. Κορσέλλης )Αρχίατρος Καὶ τὸτε γιατὶ ὑποχρεόνουν τοὺς ἰατροὺς νὰ ἀναφέρουν εἰς τὴν Πυβέρνησιν κάθε χκροῦσμα φθίσεως ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οἱ ὑποφαινόμενοι Π. ᾿]ωάννου ὃζ Σία καὶ Μορφῆς Μιχαὴλ, οἱ ἅποτε- λοῦντες τὴν ἕν Βαρωσίοις (Κύπρου) ἑδρεύθυσαν Εμπορικὴν Εταιρίαν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν Ι9ΑΝΝΟΥ ὃς ΜΟΡΦΗΣ Ὥλαμβάνομεν τὴν τιμὴν νὰ φέρωμεν εἷς γνῶσιν ὑμῶν ὅτι ἀπὸ τῆς πρώτης Ιανουαρίου 1936 προσεΛλάβοµεν ὣς τρίτον συνέταιρον εἰς τὴν ἄνω ἀναφερομένην ἑταιρίαν µας τὸν καὶ προηγουμένως παρ ἡμῖν ἑργαξόμενον κ. Κυριακὸν Κ. Κατσα” μπᾶν, ὅστις ἀπὸ τῆς ἄνω ἀἆναφερο” µένης ἡμερομηνίας δὰ κάμνη χοῆ- σιν τῆς ᾿Εμπορικῆς ὑπογραφῆς τῆς Ἐταιρίας µας Ἰωάννου ὃς Μορφῆς τῆς ὁποίας ὑπογραφῆς µέχοι σήμε- ϱον µόνον ὅκ. Μορφῆς Μιχαὴλ ἑἐ- δικαιοῦτυ νὰ κάμνῃ χρῆσιν. ἘἙλαπίξοντες ὅτι δὰ ἐξακολουθή- σητε νὰ περιβάλλητε διὰ τῆς ἐμπι- στοσύνης σας ὥς καὶ πρότερον τὴν ἀνασυσταθεῖσαν “Εταιρίαν µας, σία- ρακαλοῦμεν νὰ Λάβετε γνῶσιν τῶν κάτωῦδι ὑπογραφῶν µας : Διατελοῦμεν μεθ) ὑπολήψεως Π. ΙΩΑΝΝΟΥ δ Σία ΜΟΡΦΗΣ ΜΙΧΑΗΒά ὍὉ κ. Μορφῆς Μιχαὴλ δὰ ὑπογράφῃ : «Ὁ κ. Κ. Κατσαμπᾶς δὰ ὑπογράφῃ : ΔΗΛΩΣΙΣ Διὰ ταύτης παρακαλοῦνιαὶ πάντες οἱ ἔχοντες μετὰ τῆς ᾿Ἱερᾶς Ἰονῆς “Αγίου Παντελεήμονος πᾶσαν σχε- τικὴν ὑπόθεσιν, ὅπως ἀπὸ σήμερον ἀπευθύνωνται πρὸς τὸν Διευδυντὴν αὐτῆς Παγκράτιον ᾿Ἱερομόναχον ἤ πρὸς τὸν Ταμίαν Σωφρόνιον Ἱερο- διάκονον. Προσέτι παρςσκαλοῦνται οἵ ἔχον- τες εἴτε ἀφιερώματα εἴτε δωρήµατα πρὸς τὴν ἓἕν Λόγῳ ἡΜονὴν ν᾿ ἆ- πευὑδύνωνται πρὸς τὸν ἐν {ευκωσίᾳ ἀντιπρόσωσπον αὐτῆς . ᾿Αντώνιον Πετρίδην ᾿Οδὸς Ἑρμοῦ ᾿Αριὺ. 4. Ἐν ᾽Αγίῳ Παντελεήµονι 6)1)1928. “Ο Διευθυντὴς Παγκράτιος Ἱερομόναχος «Ὁ Ταμίας Σωφρόνιος “Περοδιάκονος ΕΥΧΑΒΡΙΣΤΗΒΡΙΟΝ Τὸ αἴσθημα εὐγνωμοσύνης, πρὸς τὸν διάσηµόν µας χειροῦργον µαιευ” τῆρα κ. Χαρίλαον Κ. Ἰωαννίδην, ποὺ γεµίξει τὴν ψυχήν µου, διότι ἕἔ- σωσε τὴν προσφιλῆ µου σύξνγον ἀπὸ ἐξαιρετικὴν δυστοκίαν καθὼς καὶ τὸ υταιδὶ, τὸ ὁποῖον ἦτο ὑπερβο- Λικοῦ μεγέθους, μοῦ ἐπιβάλλει νὰ ἐκφράσω καὶ δηµοσίᾳ τὰς ἀπείρους εὐχαριστίας µου πρὸς τὸν ἐν Λόγφ χειροῦργον καθὼς καὶ σρὸς τὴν νο” σοκόµον του ἀδελφὴν 181118 καὶ νὰ ἐκφράσω συγχρόνως τὴν χαράν µου διότι ἡ Κύπρος ἔχει τὸ εὐτύχημα νὰ ἔχῃ ἕνα τόσον ἱκανὸν χειροῦργον. Αἰγιαλοῦσα τῃ 15-1-928. ὍὉ εὐγνωμονῶν σύζυγος Μ. Ἱ. Λοβαρίδης Μουδίρης ᾽Αμμοχώστου. Τὸ µεγαλείτερον ταμεῖον ἀνθρωπίνης σοφίας Ι ΝΕΓΛΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ἐγχκυχλοπαιδεία Π. Γ. Μακρῆ καὶ Σια. Μὲ µηνιαίας δόσεις. ᾽Αντιπρόσωπος ΣΛΒΡΛΣ ΙθλΠ0Υ, Βαρώσια. ΙΚΨΗ ΕΠ ΠΕΗΤΗΚΟΝΤΛΕΤΗΡΙΛΟ Οὰ ἦτο πολὺ προτιμύτερον καὶ ἄξι- οπρεπέστερον διὰ τὴν Κύπρον ἂν ἠρνεῖ- το συζήτησιν ἐπὶ τοῦ ζητήματος, ποῦ μὲ ἐξαιρετινὸν πυλιτικὸν τάκτ ἔθεσεν ἐγώπιὸν τής ὁ Κυβερνήτης. Μὰ ὁ πολυµήχανος Εξοχ. κ. Στόρς ἕ ὕεσεν ἡδη πολὺ ἐπιτηδείως τὸ ερριχιαστι κὸν ζήτημα, καὶ τὰ µέτωπα ποὺ ἐδέχὺτ]- σαν τὰς πρώτας «κρούσεις» δυστυχκῶς δὲν ἀπήντησαν ἀπελπιστικὰ καὶ πα- ραδειγματικὸ εἷς τὴν φιλοδοξίαν του’ διὰ τοῦτο αἰσθανόμεδα τὴν ὑποχρέω- σιν, κοντὰ στοὺς ἄλλους, νὰ ἐκφέρω- μεν ἐπὶ τοῦ ζητήματος τὲς κρίσεις µας. Τὸ ὅτι ἐνδιαφέρεται--κατὰ τὴν ἆ- γακοίνωσιν τοῦ Κυβερνήτου---διὰ τὴν συμμµετοχὴν τοῦ Κυπριακοῦ Λλαοῦ εἲς τὴν ἑορτὴν τῆς πεντηκονταετηρίδος τῆς ἀγγλικῆς κατοχῆς ὁ βασιλεὺς τῆς Α/- γλίας καὶ διάφορες ἄλλες προσωπικό- τητες, δὲν μᾶς συγκιγεῖ καθόλου τὸ ἐννοοῦμεν καὶ τὸ ἐπεριμέναμεν Ὁ Βασιλεὺς καὶ οἳ ἄλλες ὑψηλὲς προσώ- πἰκότητες βεβαίως ἐνδιαφέρονται νὰ µάδουν ποίαν ἴδέαν ἔχουν περὶ ἔλευ- δερίας οἳ ὑπόδουλοὶ των λαοὶ, καὶ εἷς ποῖον βαῦμὸν ἐξελίξεως εὑρίσκεται ἡ ἐθγικὴ καὶ πολιτικὴ ἀφύπγισις τοῦ τό- που, καὶ ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καὶ ἀντίληψις τῶν σκλάβων των. Καὶ τὸ γὰ εἶναι δουλοπρεπὴς ἕνας ὑπόδου- λος λαὸς, ἢ νὰ βράζῃ µέσα στὰ στή- Ῥη του ὅὁ πόθος τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ ἐλευθεοίας, ἔσεω καὶ ἄν πρόκηται περὶ ἔχει σημιασίαν γ1ὰ τῆς μικρᾶς Κύπρου, ἕνα κυρίαρχο κράτος. Ἀὲν νομίζοµεν ὅτι δὰ εὑρεδῇ καγεὶς ἐκ τῶν Κυπρίων-- ἐγνοῶ πάντοτε Ἑλ- λήνων-- ποῦ δὰ ἤθελε νὰ ἀκολονῦήσῃ τὰ ἴχνη τοῦ κ. Στὺρς, καὶ θὰ ἔδετεν ὡς κίνητρον τῆς σκέψης τοῦ τὸν σχκο- πὺν νὰ φανῇ εὐάρεστος εἷς τὸν Ἱνυ- βερνήτην καὶ τὰς ἄλλας προσωπικό- τητας, ποῦ κατεδέχὃησαν γὰ λάβουν ἐνδιαφέρον διὰ τὴν ἁθλίαν µας ὕπαρ- ἕιν καὶ δὰ παρεγνώριζε τὸν ἔξευτε- λνσμὸν “καὶ τὸ πλῆγμα ποῦ δὺὸ ὑφί- στατο ἡ ἀξιοπρέπεια µας, δὲν λέω ὥς Ἑλλήνων µόνον. ἀλλὰ ὡς ἀνθρώπων ἁπλῶς. Ὁ πολυµμήχανος Κυβερνήτης ἔπρο- σπθησε νὰ µετατοπίσῃ τὴν µόνην ση- µααίχν ποὺ δὰ εἶχεν ἡ συμμετοχὴ µας εἷς τὴν ἑορτὴν τῆς πεντηκοντα- ετηρίδος τῆς ᾿Αγγλικῆς κατοχῆς ἀπὺ τῆς πολιτικῆς ἀπόψεως καὶ ἀνῦρω- πιστικῆς, εἰς «Ἡ συμμετοχὴ µας δὰ ἐνθαρρύνῃ τα ἆγ- γλικὰ κεφάλαια νὰ πατακλύσουν τὴν Κύπρον». Μὰ γιατὶ αὐτὸ το ὄψιμον ἐνδιαφέρον τῶν σπλαγχνικῶν ἀγγλικῶν κεφαλαίων νὰ περιµένῃ τὴν πεντη- κονταετηρίδα νὰ μᾶς φανερωῦῃῇ Καὶ γοιίζει ὅ Κυβερνήτης ὅτι ὁ ἴνυπρια- κὸς λαὸς εἶναι δυνατὸν νὺ γἴνῃ ἕνας ἨἩἨσαῦ πωλῶν τὴν ἀξιοπρέπειαν, τὰ φοονήµατα καὶ τὰ Ἰδανικὰ του, ἀντὶ πινακίου ἁπατηλῶν Ἡ καὶ πολὺ πραγ- ματικῶν ὑποσχέσεων τὴν οἰκονομικὴν. Ὁ κυβερνήτης τονίζων εἷς τοὺς Κυπρίους ὅτι τὴν οἰκονομικὴν µόνον ἄποψιν τοῦ ζητήματος δέον νὰ λά- βουν ὑπ ὄψιν, ἀσεβεῖ πρὺς τὰ αἴσ- δήµατα, καὶ τὴν ἀξιοπρέπειαν τοῦ λαοῦ, προσβάλλει τὴν διαγοητικότητα τοῦ τόπου, καὶ μᾶς δίδει τὸ δικαίωµα νὰ ἐννοήσωμεν ὅτι ἤ ἰδέα ποῦ ἔχει διὰ τὴν ὑπόλήψιν καὶ τὸ ἰδανικὰ µας καὶ τὴν ἀντίληψιν ποῦ ἔχοιεν περὶ τοῦ πφοορισινοῦ µας, δὲν εἶναι καὺόλου τιμητικὴ καὶ ἀξίᾳ τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ μέλλοντος τοῦ τόπου’ ἄς ὄψωνται ὕσοι τοῦ. ἔδωκαν τὸ δικαίωµα γὰ σκέπτε- ται ἔτσι περὶ τῶν Κυπρίων. Ἀέγοντάς µας ὁ Ἰυβερνήτης ὅτι τὴν οἰκονομικὴν σηµασίαν τῆς συμμετοχῆς σκεφθῶμεν µόνον, εἶναι λέγη: ἄς τε τὰ φρονήμα- τα, τὰς ἴδέας περὶ ἐἑλευδερίας, τὴν ᾱ- Ἐιοαρέπειαν, καὶ ἓν γένει κάθε ἴδεολο- μίαν, ὅτι δηλαδὴ χαρακτηρίζει ἕνα ποὺ εἶναι ἄνθρωπος, καὶ σχεφῦῆτε µόνον τὸ συμφέρον σας τὸ οἴκονομι- κὀ, δηλ, τὸ στομάχι αὐτὸ δὲ πάλιν ᾱ- γαλύεται: μὴν «σκέπτεσθε ὡς ὄντα μὲ πγευματικὴν καὶ ἠδικὴν ἀξίαν, ἀλλὰ ποὺ ἰδανικὸν στυμάχι, δηλαδὴ σᾶς δέλω νὰ φανῆ- τε ζῷα. Δὐτὸ ἐγδιαφερόμεῦα νὰ θωμεί ἐμεῖς οἵ Ἐγγλέτοι, Μποοστὰ σ’ αὐτὸν τὸν τρόπον σχέ- Ψεως, καὶ τὸ µέτρον τῆς ἐχτιμήσεως ποὺ δίνει εἷς ἕνα λαὸν ὁ Ἱκυβερνή- της, ἔχει καθῆκον καὶ ὑποχρέωσιν ὁ Κυτοιακὸς λαὸς νὰ ἀντιτάξῃ καὶ ἐ- πιδείξῃ τὸ ψυχικὸν καὶ ἠδωών τον ποέπει νὰ σὰν νὰ μᾶς ὡς μᾶζαι, νὰ ἔχειτε τὸ μά- «ο κ. ὍὉ ο, Αὺ. Ἰωάννου ἀνάστημα, τὰ ὑψηλὰ του φρογήµατα, καὶ τὴν µμαρτυρίαν ὅτι παρ ὅλους | τοὺς ἀφεντάδες ποῦ ἄλλαξεν ἡ Κύπρος | δὲν ἔχει ἐκφυλισθῇ εἰς τοιοῦτο ση- μεῖον, ὥστε νὰ φανῇ πανηγυρίζου- σα τὰ τρόπαια τῶν ἀρχόντων της, καὶ νὰ ἐπιτρέψῃ ν’ ἀκουσθῇ στὸν κώσ- μον καὶ νὰ γοαφῇ στὴν Ἱστορίαν ὅτι οἳ Κύπριοι ἑώρτασαν τὶν πεντηκον-| ταετηρίδα τῆς ἀγγλικῆς κιτοχῆς μαξὶ | μὲ τοὺς ᾿Εγγλέζους. Εέτοια δουλικό-] της καὶ ἀνθρώπιγη κατάπτωσις δὲν δὰ μαυρίσῃ τὴν ἱστορίαν τοῦ τόπου. Αν δὲν εἶνων ἀνάγκη νὰ φανοῦ- μεν ὅτι εἴμεῦα Ἕλληνες-- αὐτὸ εἴγαι ζήτημα τόσον πολὺ ἐξηντλημένον, ὥστε οὔτε νὰ τίθεται δὲν εἶναι ἀνάγκη-- εἶναι ὅμως καθῆκον τιμῆς καὶ ὑποχρέ- ωσις ὑψηλὴ, να δείξωµεν ὅτι εἴμεῦαι ἄνθρωποι. Καὶ αὐτὸ δὰ τὸ µαρτυρή- σῃ ἡ ἁπόλυτη ἀποχὴ µας ἀπὸ τὴν ἑορτὴν ποὺ ἑτοιμάζουν μὲ τὰ ἔξοδά µας οἳ δεσπόται µας, καὶ ἡ ψυχρὰι ἀδιαφορία µας πρὺς ὅ,τιδήποτε σχετι- κὺν μὲ τὴν ἑορτὴν. Ας ἑουτάζουνι οἳ Ἰγγλεζοι τὰς νίχας καὶ τὰς κα- τακτήσεις των δικαίωμὰ των ἴσως᾽ ἀλλὰ καὶ δικὺ µας καθῆκον νὰ μὴν πα γηγυοίσωµεν διὰ τὴν δουλείαν µας. Καὶ αὐτὸ δὲν δύναται ποτὲ νὰ ἐξηγηθῇ, ὡς ἐχθρότης πρὸς τὴν ᾽Αγγλίαν. Ἡ] Φφιλοτιµία µας, ἡ ὑπόληψίς µας, ἡ ᾱ- Ἐιοπρέπειὰ µας ὡς λαοῦ καὶ ὡς ἄν- θρώπων, αὐτὰ, ἀποτελοῦν γιὰ τοὺς Κυπρίους ἱερὰν ὑποχρέωσιν γὰ ἀπό- σχωσιν ἀπολύτως τοῦ πανηγυρισμοῦ, καὶ ὄχι τὸ αἴσθημα ἐχθρότητος πρὺς | τὴν ᾽Αγγλίαν. Οὐδέποτε ἐνο]ώσαμεν αἴσδημα ἐχθρότητος πρὺς τὴν ΑγΥΝτ! αν μάθετὲ το καὶ πιστέψετε το οἱ ἐδῶ Ἠγγλέζοι: παράπονα µόνον βα- δειὰ ἔχομεν ἀπὺ σᾶς. Δέν σᾶς ἐχδρευό- µεθα ὡς ἔθνος καὶ ὡς κράτος, διό- τι εἷς τὴν κλίμακα τῶν ΔΛεσποτῶν τῶν διαφόρων λαῶν τῆς γῆς, εἶσδε συγκριτικῶς οἱ εὐγενέστεροι, οὗ πολι- τιχώτεροι, οἵ φιλελευδερώτεροι, μὲ ἕ- γα λόγο οἳ ὑποφερτότερο, Μὰ αὐτὸ δὲν εἶναι λόγος παὶ νὰ πανηγυρί- σωµεν μαζὶ σας τὴν δουλείαν µας' αὐτὸ θὰ ἦτο αὐτοκαταδίκη δι’ ἕνα λα- ὁν, ποῦ δὲν δέλει νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς κοπάδι ἀπὸ κτήνη, διότι ὃὰ ἐσή- µαινεν ἀνοχὴν πλήρη τῆς δουλείας µας᾽ ποῦ αὐτὸ πάλιν θὰ ἐσήμαινε ὅτι ἐμεῖς οἳ Κύπριοι δὲν νοιώδουµε κανένα πλέον προορισμὸ πάνω στὴν γῆν ἐκτὸς τοῦ φαγιοῦ. Ξέρετε το «Λαοὶ, ποῦ ἀγέχονται τὲς ἁλυσίδες τῆς δουλείας, ὕσον χρυσὲς κι ἀγάλαφρες κι’ ἄν εἷ- γαι, ἐκεῖνοι καὶ αἰσθάνονται, τὴν ᾱ- ποστολὴν των λήξασαν». Ἡ ἀτιμία ὕμως αὐτὴ δὲν δὰ στιγµατίσῃ ποτὲ τὴν Κύπρο. Γιαλοῦσα 19)1)1928 Α. Η. Γ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οἱ ὑποφαινόμενοι Παναγιώτης Ἰωάννου καὶ ᾿Αδανάσιος ᾿]ωάννου οἱ ἁποτελοῦντες τὴν ἐν Βαρώσίοις (Κύπρου) ἑδρεύουσαν ᾿Εμπορικὴν ξταιρίαν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν Π. ΙΩΑΝΝΟΥ καὶ δία, λαμβάνομεν τὴν τιμὴν νὰ φέρωμεν εἷς γνῶσιν ὃ- μῶν ὅτι ἀπὸ τῆς σερώτης Ἰανουαρί- ου 19368 προσελάβοµμεν ὥς τρίτον συνέταιρον εἰς τὴν ἄνω ἀἄναφερομέ- νην ἑταιρίαν µας τὸν ἀνεψιόν µας . ᾿Ἱωάννην ϐΘ. Ἰωάννου, ὅστις ἁπὸ τῆς ἄνω ἀναφερομένης ἡμερομηνίας δὰ κάµνη χρῆσιν τῆς ἐμπορικῆς µας ὑπογραφῆς Π. Ἰωάννου ὃξ Σία. Φέρομεν ἐπὶ πλέον εἲς γνῶσιν ὅ- μῶν ὅτι ὁ ἓν τῷ γραφείῳ µας ἔργα- ἑόμενος ἕτερος ἀνεψιός µας κ. Πα- ναγιώτης Κ. Ιωάννου δικαιοῦται ἀπιὸ τῆς πρώτης ᾿Ιανουαρίου 19328 νὰ ὑπογράφῃ διὰ τὴν ἕἑταιρίαν Π. ΙΩΑΝΝΟΥ δ Σία ὡς ἀκολούθως Διὰ Π. Ιωάννου ὃ Σία Π. Κ. Ἰω- άννου, -τᾶσα δὲ πρᾶξίς του σχετικὴ μὲ τὴν ἐργασίαν τῆς ἑταιρίας, φέρου- σα τὴν ὑπογραφήντου ὡς ἀνωτέρω, δὰ εὐθύνῃ τὴν ἑταιρίαν. Ἐλαπίξοντες ὅτι δὰ ἐξακολουδή- σητε νὰ περιβάλλητε διὰ τῆς ἐμπι- σιοσύνης σας ὥς καὶ «πρότερον τὴν ἀνασυσταθεῖσαν “Εταιρίαν µας, στα” ρακυαλοῦμεν νὰ λάβετε γνῶσιν τῶν κάτωῦι ὑπογραφῶν µας: Διατελοῦμεν μεῦ) ὑπολήψεως ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι49ΑΝΝΟΥ Η. Ἰωάννου δὰ ὑπογοάφῃ : » » ο κ. 1. 9. Ἰωάννου » » Γχενεῖ συνοδείχ τοῦ :τῶν ἠρώων τῶν ἀτομικῶν καὶ δηµουσί- «Δημίόυῤγία» ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΙΣ | σ-- ΤΟΥ ΕΝΤ. ΒΟΥΛΕΝΥΤΟΥ «κ. ΡΩΣΣΙΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΛΞΙΟΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ πιωςτ ΘΑ ς.ΤΕΣΣΤΚΟΤ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ κ.Ι. ΚΑΖΦΥΑΗ Ὁ κ. Ῥωσσίδης κατὰ τὶν ἐν ἸΑλε- ξανδρείᾳ τελευταίαν παραμονήν το ἔσγε τὴν τιμήν νὰ ἐπισκεφυήῇ, ἐν κα ἡμετέρου συµπα- τριώτου κ. Π. Δανδόλου, τὸν όμογε- γή κ. {. Καζούλην, τὸν δερμουργὸν καὶ μεγαλεπήβουλον Δωδεκανήσιον πατρι- ώτην, ὁ ὁπρῖος συνδυάζει δαυμάσια αρεῖς ἀρετὰς : τήν δρᾶσιν μὲ τήν 9ὼυσίαν καὶ.,.τοῦ πλούτου του συνδυασμὸς κατὰ τοσού- τῷ μᾶλλον ἄξιος ἐχτιμήσεως καὶ µα- καρισμοῦ ἓκ μέρους ἡμῶν τῶν Κυπρί- ων, καθόσον εἶνε καολοκληρίαν ἄγνω στος ἐδῶ στὴν Κύπρον, ὅπου ὁ πατριω- τισµός δυστυχῶς δὲν ἀπέχτησε καμ- µίαν ἄκόμη γνωριμίαν μὲ τὴν τζέπην μας καί ἡ Κύπρος ὃ ἀναμένη ἄχόμη Ιἐπὶ πολὺ, φαίνεται, ἕως ἕτου γεννή- ση. τὸν Καζούλην της. Ὁ κ. Καζούλης εἰσέρχεται εἲς τὴν ᾽αἴδουσαν ὡραῖος καὶ λυγερὸς μὲ τὴν ἀκτινοβολίαν τῶν ἐκτελβστῶν ὕύψη- λῶν καθηκόντων καὶ τὴν ἱλαρότητα τὸν πατριωτισμὸν γαὶ ων. νικῶν. --Βΐμαι ἰδίαιτέρως γνωρίζω κ. Ῥωσσίδη, νυπόµρονος ὅπως καὶ φράσω καὶ πρὸς ὑμᾶς καὶ πρὸς τὸν κυπριαχκὸν λαὸν τὴν εὐγνω- μοσύνην τῶν Δωδεχανησίων διὰ τὰς µεγάλας ὑπηρεσίας, ποῦ πα Ίπχεν εἰς τὸν δωδεκανησιαχὸν ἀγῶνα κατὰ τὴν ἐπίσχεψιν τοῦ Διοικητοῦ µας εἲς τὴν γήσόν σας. --Ἑὐχαριστῷ πολὺ, κ. Καξούλη, διὰ τήν τιμὴν ποῦ μοῦ παρέχετε καὶ χαίρω ἰδιαιτέρως διότι ἔσχον τὴν εὖ- καιρίαν νὰ γνωρίσω καὶ ἐκ τοῦ πλη- σίον ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖον μαχκρόνεν ἐ- γνώρισαν ὅλοι οἱ Ἕλληνες οἱ Ιύπριοι ἄλλως τε δὲν ἔκαμαν παρὰ στοιχειῶ- δες κπανῄκον, --Ὄχι ! τὸ ἐπιτελεσδὲν ἦτο ὑπέρο- χον καὶ ἐνεποίησε παντοῦ βαθεῖαν αἴσνησιν' ἐπεῖνο τὸ ὁποῖον τονίζω εἷ- νε ὅτι ὁ Χυπριακὸς πατριωτιαμὲς ἅπο- τελεῖ τὸ εὐγενέστερον εἶδος τοῦ ἕλ- ληνικοῦ πατριωτισμοῦ' οἵἳ Δωδεκανή- σιοι εἶνε βεβαίως πατριῶται, ἀλλ᾽ ὁ πατριωτισμός των εἶνε δυνατὸν νὰ ἐ- ξηΥηΡΠ ὡς ἐπιβαλλόμενος ὑπὸ τῆς τυ- ραννίας τῆς ᾿Ιταλικῆς Διοικήσεως ἅλ- λα τμήματα τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐπέδει- ξαν κατὰ διαφόρους ἐποχὰς ἑχκρή- ξεις Ἠπατριωτισμοῦ, ὁ ὀποῖος ἐπίσης , δύναται γὰ λεχὺῃ ὅτι ἐδημιουργεῖτο ἐκ τῶν καταπιέσεων καὶ τῆς ἀτασθαλίας τῆς Τουρπικῆς βαρβαρότητος' ἀλλ᾽ ὁ πα᾽ τριωτισµός τῶν Κυπρίων εἶνε ἀὐτού- σιος καὶ εἰλικριγῆς, διότι πηγάζει καὶ ἀχμάζει ἐφ᾽ ὅσον ἡ ᾽Αγγλικὴ δι- οίκῃησις καθίσταται ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον φιλελευθέρα' οἱ Κύπριοι ἀντὶ- λαμβάνονται κάλλιστα ὅτι ἡ ᾽Αγγλικὴ διοίκῃσις ἐν ταῖς γενικαῖς τοὐλάχι- στον γραμμαῖς, εἶνε ἀνυπέρβλητος καὶ | ὅμως ἀγωνίζονται ἀνενδότως καὶ ἀκάμ- πτως τὸν ἐθνικὸν ἀγῶνα ὁ πατριωτι: σμὸς τῶν Κυπρίων δὰ παραμείνη ἵστο- ρυκὸς. εὐτυχῆὴς ποῦ σᾶς διότι ἤμουν προσωπινῶς ἐν δι ὑμᾶν ᾱ- --Φοβοῦμαι ὅτι ὑπερβάλλετε ἐν τῷ, ἐνδουσιασμῷ σας τὴν ᾽Αγγλικήν διοί-: καὶ τὸν Ἀυπριακὸν πατρι-ι ωτισμὸν΄ ἔχουσι καὶ οἱ Ἀύπριοι τὰς ' ἀφορμὰς τῶν σοβαρῶν παραπόνων των κατὰ τῆς ᾽Αγγλικῆς Κυβερνήσεως ἐ- πὶ παραδείγματι διὰ τὴν ἄκαμπτον καὶ ἁχατανόητον στάσιν της ἐν τῷ ζητήµατι τῆς ὑπηκοότητος τῶν ἐν Αἰ- γύπτῳ Κυπρίων. ἐν ᾧ Ἱ Ἰταλία ἔπι- διώχει καὶ ἀγωνίξδεται νὰ πείσῃ τοὺς Δωδεχαγησίους νά γίνουν ὑπήχκροί της ἡ ᾽Αγγλία ἀποδιώχει καὶ λακτίςε: Κυπρίους, ἐκλιπαροῦντας νὰ γίνουν ὐ- πήκροί της. Άησιν τοὺς --Καϊὶ δικαιολργεῖται νομίζω διὰ τῆς διατάξεως τοῦ ὅου ἂρΌρου τοῦ Αἰγυ- πτιακοῦ νόµου ὅτι ἐὰν οἱ νέοι ξένοι ὑπήκουι δὲν ἐγκαταλείνουν τὸ Αἰγυ- πτιακὸν ἔδαφος δὰ Ἰίνουν αἰγύπτιοι ὑπήχοοι. ---Μάλιστα, νομίζω ὅμως ὅτι ἡ ἁί- γυπτιακὴ υῤέρνησις οὐδέποτε δὰ ὃε- λήση νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν Σιάταξιν αὐτὴν ἀπὸ πρλιτικῆς περισχέψεως' διότι ἄν Ίδελε καταστήσει νὰ ἡ 88 περὶ τὰς 100 χιλ. νννςς αἲ Ὁ ». ΠΠ. . Ἰωάννου » » ἔβλεπε υπτ , ους ὑπηχκέους δὰ τὴν πολιτικήν τῆς κατάστασιν ι “0 ἐ τι τα τῶν διαπιούντων ἐν 'δεκανησιοις ἀλελεῶν των. ο { γῆσις «Ὁὰ ἠδύνατο νὰ ἀρθῖρ, ἐὰν ἐδή λουν καὶ ἐξήγουν δημοσία τοὺς λό- γους δι οὓς ἀποδέγονται τήν ὑπηχού- τητα. τιμητικήν εὐχαιρίαν, διγομένην σοβαρώτατα διὰ τῆς ἄνα- υ{µέξεως τῶν ξένων εἷς τὴν διοίκησίν της' οἱ ξένοι ὑπήκουί της δὰ ἀπέκτων φυσικὰ καί δικαιώµατα ἑἐχλογέως καὶ ἐχλεξίμου, δὰ ἐπεβὰλλοντο δὲ διὰ τῆς ἐπιρροῆς των, τῆς ἐργανώσεώς των καὶ τοπλούτου των εἰς τὴν πρλιτικὴν ζωήν τῆς χώρας δὲν φαντάζομαι συνεπῶς ὅτι οἱ Αἰγύπτιοι δὲν ἄνπονμάκανναὶ τὸν ακίνδυνον κατὰ τῆς χώρας τῶν, ὥσ- τε νὰ δελήσουν νὰ τὸν ἐπιῤάλουν. ---Ἔχετε πλῆ δίκαιον εἰς τὰς ᾱ- ρ πόψεις αὐτὰς καὶ τὰς ἀντιλήψεις σας καὶ πιστεύω ὅτι τὸ ζήτημα ὃὰ λάρμ εὐχάριστον τροπὴν, ἰδίως τώρα μὲ τὴν ἐνεργὸν ἀνάμιξιν εἰς τὸ ζήτημα τοῦ Νυβερνήτου σας. --Ἠπιτρέπετε, δω. τὸν λόγον, διατὶ οἱ ει ἀποκρούουν τὴν Ἰταλικὴν ὑτηκού- τητα : -Ὁ μόνος λόγος εἶνε διότι οἱ Άω- δεκανήσιοι ἁποδοκιμάζουν τὴν κατογἣν ὑπὸ τῆς Ἰταλίας, ἀπε- ες τὰ 3 κ. Καζούλη, νὰ µά- Δωδεχανήσι- - σ τῆς πατρίδος των παρὰ τὰς συνθήκας παὶ ἐὰν δέχοντο τὴν Ἰταλικὴν ὑπηκοότητα δὰ ἔλιδαν ἀφορμὴν εἰς τὴν Ἱπαλικὴν δι- πλωματίαν νὰ ἐκμεταλλευδι τὴν ἀπό- Χτῆησιν τῆς ὑπηκοότητος ὡς ἀπιδογὶιν καὶ ἔγχρισιν τῆς κατοχῖς ὑπὸ τῶν λω- δεκανησίων. ---Βεβαίως αὐτὴ εἶνε µία πολὺ εὖ- ἱογος καὶ προφανής ἔικαιολογία, ἀλλὰ δὲν νομίζετε ὅτι ἀπὸ ἐθνικῆς ἀπόφτ- ως ἢ στάσις σας αὐτὴ εἶνε ἐπιςημία » --Κατὰ ποῖον τρόπον, παρακαλῶ --Βεβαίως σεῖς, ὡς ἀμέσως ἐνδιαφε- ῥόµενοι, γνωρίζετε καλλίτερα τὰς ἀπό- ψεις τοῦ ζητήματός σας Αλλ᾽ εἰς ἐμέ- να γεννᾶται ἡ ἑξῆς σειρὰ ἀντιλήψεων:! Μὴ ἀποδεχόμενοι τὴν Πταλικὴν ὕ- πηκοότητα δὰ γίνετε αὐτομάτως Αἱ- γύπτιοι ὑπήχοοι κατὰ τὸν σχετικὸν αἰγυπτιακὸν νόμον' ἀσχέτως τοῦ ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τῆς προσωπικῆς καταστάσε- ως τῶν ἐν Αἰγύπτῳ Δωδεχανησίων δὰ δημιουργήση συγχύσεις εἰς τὰς Ἰδικὰς καὶ νομικὰς σχέσεις ἄδελφων, γονέων κ. τ.λ. διαβιούντων ἐν ταῖς Δωδεχα- γήσοις «καὶ ὄντων συνξπῶς Ἰταλῶν ὑπηκέων, αὕτη δὰ ἐσήμαινεν ὁριστι- ἀπώλειαν σΊµιαν- μὴν γαὶ διά παντὸς τικοῦ μέρους μελλόντων Ελλήνων ὃ- πηκὀἑων καὶ πολιτῶν τότερή Δωδεκανησίων καὶ ὁ χύρνος τοῦ ἀγῶνός των εἶνε Ἡ ἔνωσί τὰ τῆς Ιιητρὸς λλάλος ἂν ἡ ἕνω- σις συνετελεῖτο μετὰ 3-ὑ ἢ ὅ ἔτη οἱ ἐν Αἰγύπτῳ Δωδεκανήσιοι Αἰγύπτιοι ὑπήκουι δὰ ἧτο ἀδύνατον νὰ Ἰίνουν ἵρσμιια τῶν σποπὸς των µε- ἕλληνες ὑπήκοοι ὅπως δὰ ἐγίνοντο οἳ ἐν ταῖς Δωλεκανήσοις ἍἈατοι- κοῦντες ὁὀμρεὺγεῖς καὶ συγγενεῖς τωγ' τοιουτοτρόπως ἀπὸ ἐδνικιστικῆς καὶ ἕ- νωτικῆς ἀπόψεως ἡ στάσις τῶν ἐν Αἰ- χύπτῳ Δωδεκανησίων καταλήχει εἷς ἀντιομίαν καὶ ἀντίφασιν ἀπὸ πωτρι- ὠτικῶν, συνεπῶς, βλέφεων οἳ Δωδεχα- γνήσιοι ἔπρεπε νὰ δεχθοῦν, νὰ ἐπιδι- ῴξουν μάλιστα τήν Δωδεκανησιακὴν διὰ νὰ ουν- ος Ἱταλιμκήν ὑπηκοότητα, τονίσουν καὶ συνταυτίσ»ων τὶν παρ»ῦ- μετά σαν καὶ µέλλουσαν τύχη» των - --δᾶς ῥεβαιῶ, κ. Ρωσσίδη, ὅτι αἳ ἀντιλήψεις σας, αὗται εἶνε απολύτως λογικαὶ καὶ σκόπιµοι, ἀλλὰ φοβοῦμαιότι εἶνε πολὺ ᾿ἀριὰ διὰ νὰ εὑρενήι ὁ πιλμη- ος ὃὰ ἀΑπεπειρᾶτο νὰ µετατρέ ὠδείσας Ίδη αντιλήψεις τῶν ἐν πάστι πρκρισεεβμσαι αἱ ο νο . ͵ 3 ι- - --λαὶ πάλιν σᾶς εὐχαριστῷ δια τήν την ὀποίαν εἶγα σήμερον, Χ. Ίαν οὐκ, νὰ νωρίσω γαὶ πρρσωπικῶς ἕνα ἐκ τῶν ἑλίὼν δρών-|. των καὶ ἐργαςομένων τὸν ἐὐνικὸν ἀγῶνα ὁμοενῶγ. . πρανματικῶς -Εὐχαριστῶ πολὺ χευτικὰς ἐχσράσεις τυχής, διότι σᾶς ἐγνώ ὦ ὅτι ἡ υρνα μὸε τελέσῃ τ εὑρυτέρους χαὶ ὑψηλοτέ τας, ασε] ΞΞΛΝΊΛΙΟΚΡΕΕΙ--- ΕΚ ΤΡΙΚΩΜΟΥ Μειὰ τὰ Ἀρισιούγεννα ἐπεσκέ- φῦη τὴν Κοινότητά µας. ὁ νέος κὠ- µοδίκης κ. Εὐριπίδης δης. “Η µετάθδεσις τοῦ κ. κ. Γ. Σώτη” ριάδου ἑλύπησε σύμπασαν τὴν Κοι- νότητα, ἥτις καθ᾽ ὅλον τὸ μακρὸν διάστηµα τῆς ὑπηρεσίας του ἔσχε δείγµατα ἁπτὰ τῆς εὐδύτη-ος καὶ εὐσυνειδησίας του, ἐν τῇ ἐπιτελέσει τῶν καθηκόντων του. Ἡ Λύπη ὅμως τῆς Κοινότητος μετετράπη εἰς χαρὰν, διότι καὶ ὁ διαδεχθεὶς τοῦτον κ. ᾿Ιακωβίδης εἷ- νε καῦθ᾽ ὅλα ἀντάξιος τοῦ µετατε- Δέντος, διότι κοὶ πεῖραν ἱκανὴν κέ- πτήται καὶ Δέλησιν ὡς ἄτομον ἐν- εντοίησεν ἀρίσεην ἐντύπωσιν. ---Ίὴν παρ. Δευτέραν 16. 1. 38 πεσκέφθη τὴν Κοινότητά µας ἡ ἐ- πὶ τῶν χρεῶν Επιτροπεία, ἀπο τελουµένη ἔκ τῶν ἔντ. Προέδρου Δάρνακσς, Χ΄΄ Εὐτνχίου καὶ Π){{έ- τρου, ἥτις ἦλδεν ος ἐπικοινωνίαν μὲ πλείστους χωρικοὺς, παρ ὧν ἕ- λαβε σληοοφορίας πόδεν προῇλ- ὣαν τὰ χρέη των καὶ πῶς ἀπέβη- σαν ὑσέρογκα. ᾿Ἐπίσης ἐξήτησε πληροφορίας πε- οἱ τοῦ τρόπου, καθ᾽ ὃν συνεργά- ἕονται μειὰ τῶν χωρικῶν οἱ ἔμπο” ροι καὶ περὶ τοῦ ὠφελίμου ἢ μὴ τῶν Συνεργατικῶν. Ο Μουχτάρης κ. Ἀριστοφῆς Παν- τελῆς ὁρθῶς παρετήρησε», ὅτι ὁ τό- κος ὃ 0]ο ἐκ µέρους τῆς Κεντρικῆς Τραπέξης καὶ 10 9)ο τῶν ἛΣυνερ- γατικῶν εἰς τὰ χωρία εἶνε ὑπερβο- λικός, καθ ἥν στιγμὴν 8 ἢἡ 10 9)ο πολλοὶ δύνανται νὰ εὕρῶσι χοήµα- τα καὶ παρ ἄλλων δανειστῶν᾽ ἐπί- σης ὁ ἴδιος ὥς ταµίας τῆς Συν- ερνατικῆς παρετήρησεν, ὅτι ἡ στρο- Θεσμία 6 ἐτῶν εἶνε ὀλίγη, καὶ ἕ- πρεπε νά εἶνε τοὐλάχιστον 10 ἔτη. Ἐξήτησε νά µάθῃ ἡ ᾿Επιτροπεία ἂν ἕν νοµοσχέδιον ἀπαγορεῦον τὴν ὑποθήκευσιν οἰκίας, δὰ ἦτο εὐπρό: σδεκτον Ἰ ὄχι. Σννέστησεν αὕτη εἷς χὠρικοὺς, ὅπως κηούττώωνται εἷς πτώχευσιν μειὰ τὴν σιώλησιν τῶν κτημάτων των, ἵνα μὴ δικαιοῦνται οἱ δανει- σταὶ νὰ κατάσχῶώσι τὸ εἰσόδημα ἓν τῶν ἐξαιρουμένων ὑπὸ τοῦ δικασιη- ἀ ξ ρίου κτημάτων. ᾽Σπὶ τοῦ ἑητήματος τῶν χρεῶν δὰ ἐπανέλθωμεν, ἡμεῖς τὴὺν ταπε:νήν µας γνγώ/ην. --Πὴν παρελὺδ. 4ευτέραν ἐξηκολού- ἕνα εἴσωμεν καὶ Ιακωβί- : ὑπάλληλης διτρι Όησε νὰ βρέχῃ δι’ ὅλης τῆς ρας καὶ νυκτός) σχεδὸν χόρτασε. Καὶ ἐν ᾧ µέχοι ἴο ἕλλειψις ἀχύρου διὰ τὰ ἑζῷα, καὶ σίτου διὰ τροφὴν καὶ σπόρον, τώ- ρα παρουσιάσθη ἁἀρκετὴ ποσότης. Τρίκωμον 20. 1, 925. ΛΡΙΣΡΗΥΣ τοῦδε παρετηρεῖ- ΕΞ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΗΣ Αί οεῄσεις καὶ πανγνχίδες τῶν κα- τοίχων πρὸς χατάρδευσιν τῆς γῆς µε- ππράπηρον ἀπὸ της Μω, ἐφδ ὃον γείµαρροι μας ρύακες ταις Ἵξωρί ίας χοῦ τῆς Ἀήσου, ὡς πλήροιρο, ῥη ἵκανοπυίγσιν ” ---Κατὰ τὴν διαρρεύσασαν ἔδδ διηλθεν ἐντεῦθεν ὁλύχληρον τὸ Σικα- στικὸν σῶμα τοῦ ἐν ᾽Αμμοχώστῳ συ- νεδριάζοντος χακουργ»δικείου μεταβὰν εἰς Σιζοκάρπασον καὶ ἐξετάσαν ἐπὶ τόπου τὰ ἔχνη καὶ τὰ τεκμήρια πρὸ μηνὸς καὶ πλέον συμβάντ» τόθι ο ταρ πακουρνήµατος τῆς τογίας, τῆς ὁποίας ὡς ορ τν δρᾶσται ο παδὸ νη παὶ δρχστηρίων ἔρευ- ”υ--- ὤν Ὁπὸ τοῦ ἀόχνου θδυνόμσω ἡμῶν τοῦ ὑουμένον Ἡ ὑπὸ σσ υ 2τσιο ὃ λογίου Αἲ- δήσαν παν Ἀστη- ο αρακτη ῥωσις, τις ἀἁκόμη βασι λεύει. ος τὰς Χαρδίας τῶν μὴ τυχόντω καὶ ἐχπαιδεύσεως πλείσ ρικῶν µας, ν ἀνατροφῆς των ἐχ τῶν χω- ἡμέ- : ὁ τόπος ἔ- ' ο. Ἑ ὁ τοπιγχὸν δικαστήριον τ.ῦ διαµε- ρἰσινατὲς Ίνας συνεξριάσαν κατὰ τὸ πρῶτον ξεκαπενΨήμερον τοῦ τρέχοντος μηνός εὖρε διὰ πρώτην φορᾶν τὸ πινά- Χτον λευγχὸν τέσον ἐνταῦθα, ὅσον καὶ εἰς τὰ ληιπὰ πέντρα τῆς δικαιοδοσίας του Ριςκάρπασον, Άγιον Οεόδωρον καὶ Ἑρέκωμον οδγὶ μόνον ποινιχῶν ὑπρῦέ- σεων, ἀλλὰ καὶ πολιτικών τειρύτων. Ἐν Ριςοκαρπάσῳ ὁ ἔντ. κ. Αρχιδι-ι χκαστὶς ἐπισκεφθεὶς τὸ κωμοδικεῖον ἠρώτησε τὸν λόγον τῆς τοιαύτης δι- καστικῆς ἀποχῖς τοῦ λαοῦ, καὶ πλη- ροςορηδεὶς, ὅτι τοῦτο ο ξρμε εται χυ- ρίως ἐκ τῆς ἐπὶ τῇ βάσει τῶν νέων δικαστικῶν Ψεσιῶν, αὐξήσεως τῶν Σι- Χαστικῶν τελῶν, ἀπεμάνδη, ὅτι ἔδω- κε διαταγὰς, ὅπως ὅσον οὕπω ἐλατ- τωῦθῶσι ταῦτα χαὶ ἐπανέλίωυσι πάλιν ςτὶν πλαιὰ, των μπάκητεν συστή- σας, ὅπως τοῦτο ΠΙΝΗ Ῥεόντως να, στὸν εἲς τὸν Ἀχλν. Οσαιξήποτε ὅμως εὐκολίαι καὶ ἂν συιιῤῶσι τώρα κι εἲς τὸ μέλλον, ἓν ζενη δὲν διὰ τς νέας δικα- 2λτ Ἶς δὲν ὀύνα- σ” ρᾷ πυβίτ ἁποιάπκρυν»ιν {ἡμῶν χα ις τοῦ ἐπὶ δε- ἑτῶν ἐνταῦθα οἶχο- ς χαλοχαγάνὃου κω- πρᾶγ- µεγάλως ἐλύπλσε τοὺς χα- τὴν μετάδεσιν τῆς ἕδρ λάδα καὶ πλέον γενειακῶς ἐδρεύοντο οδίνου ἡμῶν κ. ο. ΠἸακωβίδου, μα, ὅπερ τοίχους ὅλους καὶ τὰς οἰκογενείχς των, αἴτινες ἄναστρεφ αὐτοῦ καὶ τῆς ἀξιοτίμου καὶ εὖὑ ἡἢγ- ἱέγης αὑτοῦ οἰκογενείας ἐλάμβανον μανδήματα εὐγενοὺς ουμπεριφορᾶς καὶ καλής ἀνατροφῆς, ὑπὲρ τῶν ἰδίων τέ- δὰ ἐξηκολού- τὴν όμεγαι ἑχάστοτε μετ) χνων, ὅπερ ἕφερε καὶ δει νὰ ἔγη σημαντιχ]ν ἐπίδρα- τὴν ἐν γένει νε λμωὴν πρόα οδον τῆς παρ ἡμῖν ποινότητος. Ἠλ.᾽ πίςρμεν ὅμως, ὅτι ᾗ ἀνάγχκη τῶν ἐν- ταῦθα δικαστικῶν ὑποῦέσεων δὰ συ- σιν ἐπὶ νεπιφέργ τὴν ἐν τῷ μέλλοντι αὔξησιν τοὐλάχιστον τῶν ἡμερῶν τῆς μεταξὺ ἡμῶν πατὰ μηνα διατριβῖς του. 2 --Ί]ὸξ ὅλων τῶν αἰτημάτων τῆς κ νότητος, ι- ἅτινα προσωπικῶς ὑπεβλή- ὃησαν τῷ ἐντίμῳ κ. Διουητῇ τῆς Ἐ--. παρχῖας κατὰ τὴν πρώην του ἐπί-Ἱ σχεψἰν µας, ἕν µέχρι σήµερον ἐπριγ- ἱατοποιήνη τὸ τοῦ διορισ]ιοῦ ἐνταῖθα εἰδικοῦ ὑπαλλήλου, ὅστις νὰ ἆχρησι- Μεύῃ ὡς ὁδηγὸς διὰ τὴν βελτίωσιν τῆς εἰς μεγάλην γα καὶ ἀχκτῖνα γενομένης ἐνταῦ- τοῖς περιχώροις καπν,φυτείας αὐτοῦ. ϱ ἐν λόγω τεστάβ η ἐν- » δ το θ καὶ συσκευασίας αὐτοῦ. έἔγχα σὺεὶ «ν ταῦὺθα ᾽ σι Χδὲς. ὄ ο ” Ίμιτν κοινότητας εἶνε νὰ ἀνταλλάσ- σοὺν σχ καὶ λ ψεις : Ὀνώιιας 20σ2ν γὰ ἕρρτα ὡς πρὲς α ὦπὸ τῆς τρένα τῆς ξὁλοκλή- εἰς τὴν ἁἀπροχὴν Ελλήνων χατοίκων. Τδτ σχέ. τὴν μέλλ κ ωβεμρῥασως πεντηκοντο λυπριαχῆς κατογ]ς, αἵ πογες φου καταλίγουσιν ἐν. μέρους τῶν ἠναγωγίως δὲ ςὐ ησομένη ανσμένετιι απόιασις { λη- σγετιγ τῆς τᾶ Ἱερᾶς ἡμῶν Συνέδου χαὶ τὸ Βουλευ- τικοῦ Ἑλληνικοεῦ σώματος. Γιαλοῦσα 21)1)925 Π1ΠΑΤΦΙΚΟΣ νο ων αἰλιιαλλνα, Ας δᾶ κ οδικού κ” Ὡς πο αι τος δα ζλώνώον ιο: Ακ λκαρλ.ς ΜΗΧΑΝΗ αμάδα ὃ 3 Γἐργασθεῖσαν ἑ ἐπὶ 1 μύνον ἔτος, ΠΕΟΣ ΠΏΛ ΣΙΣΙΝ Προκειμένου νὰ μετατραπῇ ἡ ἡ ᾿Ἀθνησις τῶν αιεστηρίων µας εἰς “η εκτριυκν ἔχοιιεν ο πρὸς πώ]. ῆσιν « ΟΥ τµίαν μηχανη ὃ ἵππων - ᾿ 5 δις ἀρίστην κατόστασιν. 11) ηροιροφίαι. παρ᾽ ἡμῖν. ἔκ ΤΗΥ ΤΥΠΗΓΡΜΗΕΙΗ ΤΗΣ «ΛΗΝΙΠΥΡΓΗΤ» Ἄλρσιν αρα νου ον ὀκτ 2ο μισο ΕΥΧΑ ΙΣΤΗΡΙΟΝ - Αλοάνομαι κιν εὐχαρίσεη- ] σιν ὅτι διαβιβάζω καὶ διὰ τῆς «4η- ΄ µιουργίας» τὰς ἠλερμάς µου εὖχαοι- στία- καβὼς καὶ τῆς τσκ σφτσωσον. «νον- απο” οἰκογενείας µου πρὸς τοὺς κατοίκους Μηλιᾶς, οἱ ὅ- οῖοι ἔσπευσαν πρ΄θυμοι καὶ ἆδρό- οι νὰ ῥυμουλκήσουν τὺ αὐτοκίνητόν µας καταποντισθὲν µέσα σεὲς λάσπες τῆς τραχωνιᾶς Μηλιᾶς- Γύψου κατὰ τὴν σκοτεινὴν νύχτα τῆς παρελδού-- σης Κυριακῆς. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΛΊΛΟΥ ΡΩΣΣ:ΛΗΣ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 3p
ΠΟΙΚΙΛΑ 3p
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 3p
ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ 3p
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 2p
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤ. ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ κ. ΡΩΣΣΙΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ 2p
ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 2p
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΦΥΤΩΝ 1p
Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 1p
ΠΑΙΔΙΑ 1p
ΥΠΑΛΛΗΛΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ 1p