Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-02-29

᾽᾿Ἀγορὰ Ῥαρωσίων. Ἐν τῇ ἀγορᾷ Βαρωσίων πωλοῦνται τὰ κάτωδι αἴδη εἰς τὰς ἀχκολούθους τιµάς: Σΐτος κατὰ κοιλ. Μελ. τ)5 Κριδὴ υ ᾿ 2)8 Ὄροβος ἑντόπιος » γρ. 19 Βρώμη » σελ. 9 1)» Πατάται λιαν. ὃν ρ. 3Ἡ Κρόμµμυα » » 2 Φακὴ » ν 4 Κουκχία » » 4 Όν Φασόλια ἑντόπια » » ϊ » ἐξωτερκὰ » » 4 Οἱ Ζακχάρεις .. » ὕ--θ 1 Καφφέδες » 3 ϱὸ Ὁ» ὌΆλευρα » σάχχον ελ. 339)4 1)3 Πετρέλαιον ὁ τε. Ὦρ 41-49 » Ἰγὺα » » » δὺὐ Ἠενξίνα » » »σελ, ο) Φυτικὸς βούτυρος » » » 9 Βάμβαξ Ἡ ἐκ. Τρ. 18 Χαλλούμια ἡ ἐκ Πρ. 2ὔ-2τ ᾿Λάδι γρ. 10-14 Πορτοχάλλια ιαφίτικα σελ. 345--50 Ἡορτοχάλλια στρογυἁὰ » 0--350 Τὸ µεγαλείτερον ταμεῖον ἀνθρωπίνης σοφίας Ι ΝΙΓΛΛΗ ΕΛΛΗΗΝΙ Ἐγνκυχλοπαιδεία Π. ΓΡ. Μακρῆ καὶ Σια. Μὲ µηνιαίας δόσεις. ᾿᾽Αντιπρόσωπος ΣΛΒΑΛΣ ΙβΛΝΝΟΙ Ιλαρώσια. αεπασισπαη ο τσι στι τπτ στ ΜΗΧΑΝΦΥΡΓΕΙΟΝ ΙΚΩΝΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 'Οδὸς Πλούτωνος ἀριδ. 4. ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ Τελειότατον σύστηµα Πλυντηρίων καὶ στεγνωτηρίων σίτου. Ἱζατασκευάζονται πλυντήρια καὶ στεγνωτήρια σίτου τελειοτά- του συστήµατος εἰς πολλὰ μεγέ- θη, ἀπὸ 600 ὀκάδας ἕως 4}. ὀκά- ὃας παραγωγῆς καθ’ ὥραν. Καδαρίζει τὸν σῖτον ἀπὸ πέ- τρες, δαυλίτην καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἐλαφθὰ σώματα καὶ τὺν στεγγώ- γει στιγµιαίως. Διεύθυνσις Μηχανουργείου ΕΟΝΣΤ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πλούτωνος καὶ Μάστωρος Ἐν Πειραιεῖ. ΜιΡΗΝ ΠΜ Ἡ διδασκάλισσα τοῦ πιάνου κ. Μαρία ᾽Α. Δημητρίου ἐκ λάρνα- κος τυχοῦσα ἀρίστου πιστοποιη- τικοῦ πρὸς διδασκαλίαν Πιάνου παρὰ τοῦ ἐν Βηρυτῷ καθηγητοῦ καὶ µουσικοσυνθέτου κ. ΑΔ. Κοι- ρα]ἱ διδάξασα δὲ ἐπὶ μακρὸν εἲς τὴν Σχολὴν τοῦ ὢί ]οδερίι ἆε 1’ Αρραταϊῖοι ἐν Βηρυτῷ ἄναλαμ- βάνει νὰ παραδίδῃ µαθήµατα πιάνου ἐν τῇ πόλει Βαρωσίων. Οἱ βουλόμενοι ἀποταθήτωσαν πρὸς τὸν κ. Σάββαν Μιχαηλίδην, φαρμµακοποιέν, ἘΕνταῦθα. Ἕνα αἰώνιον ἔργον, Τὸ ΝΕΑ ΕΓΑΚΑΡΠΛΙΝΚΟΝ ΙΕΞΙΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΛΗ ΤΟΜΟΙ ι2 Ίέχω διαθέσιμα ὃ σώματα, 1 δεμένα μὲ δέρµα 812-0-08 ἕκαστ. ϱ » » πανὶ »14-0-ὐ ὁ Πληρωμὴ 10]- τὸν μῆνα ἂνευ ἄλλων ἐξόδωγ. Ἡ Βιβλιοθήκη σας ἄνευ τοῦ Ἐγκυκλοπαιδικοῦ Λεδικοῦ δὰ εἷ- ναι ἑλλιπής. Ἐγραφεῖτε ἐγκκί- Ρως. Βαρώσια 19-{2:93τ. Πρόθυμος Σ. Ι(εΑΝΝΦΟΥ αΔημιουργίαν ο |) ὢ νο φορ τασς, ὡομκό οκ άλας : βλ πα σοό ο. Ειμαι μα . ο ποσα ὃν δ ὃ ὁ ϕ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ δ ὁ ὁ ὁ ὁ δ ϕό ὁ ὁ ὁ ὁ δ ὀ ὁ δ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ κκ ροὰο λος ολλ ολλ λοἷἳ «9 ο ορ ο ο όρο ον ορ νο νο οή ος ο νο νο ον ανν οςδ ος | ο 9 1 | φ | οὖν ς .ά Ἐἃ ον δι «9 ολο ἡ ν : ς Φ : ο Φ . τὰ 9 αν σπασπσομοω ο ωσσατσασαν ο0 Φ αν ] ον ἳ ο η ν | 9 ος αν ή ο ͵ ος ον ο. Ἑ οὖν | : «8 {4ο Ξ 3 - κ - εν » . π ΡΕΤΤΕΗ εἶναι τὸ ὄνομα τῶν πετρελαιομηχανῶν ποῦ χατέχλυσαν χοτὰ τὴν τελευταίαν . Φϕ κά ος | Φ μας ον ὅλον τὸν κόσμον καὶ ἰδίως τὰς γεωργιχκὰς χώρας. ία Ἰ : ὶ ἐν ΚΓ/ σας .. . ᾽ ΄ ν Ξ ΄ . . . Φ | ορ - δη καὶ ἐν Μύπρφ εξετιμήθδη ἡ ὑπεροχή των, καὶ ἀπόδειξις εἶναι ὁ σεβαστὸς ἀριθμὸς ὀν) κι κο μηχανῶν, αἴτινες εἰσήχθδησαν ἐντὸς 16 μηνῶν, διὰ κάθε χρῆσιν καὶ ἰδίως δι) ἀρ- ον | |95υ ον ΗπΩΝ, πια η σωρεία τῶν παραγγελιών, αἱ ὁποῖαι μᾶς ἀπεστέλλονται χαθημερινῶς -α κ | Οπὸ ὅλα τά µέρη τῆς Κύπρου. ᾧ ν . ἃ φον, - ἃ - 3 ” ν ν ς - - π ΄ 9 Φ νά : Οὐδεὶς κάτοχος πετρελκιομηχανῆς ΠΤΕΤΤΕΡ ἐρωτώμενος θὰ ἀρνηθή ἡ δὰ διστάσῃ νὰ οΐνι ο Ἀφραση ΜΗΝ πλημμυροῦσαν αὐτὸν εὐχαρίστησιν διὰ τὰ μοναδιχκὰ πλεὀνεκτήµατα καὶ τὰς «ο! ο Εὐκολίας πὀῦ ἔχει ἡ μηχανή του. | Φ| ο π ͵ ο --ιι-.-..--- Φ 9 πλλνοας ες αρκεκαε-μαοα-ν Φὀ Φὁ | ϕΦ . 3 ”. κ « ᾱἝττατρι ΄ 2 ο . 8 | ὰ 6 ἀαγορᾶάζων μηχανὴν ΠΕΤἘΤΕΡ γίνεται ὁ φανατιχώτερος ὑποστηρι- | ῥο!πτης τῶν μηχανῶν τούτων. η ϕ π Π τς} Ἰ σΓλΠ .. ο. ασ µι . φ ΓΕΝ ΤΟ ο]. ο κά Εἰναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΑΊΤΛΙ ΣΤΗΡΜΝΩΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΛΗΙΑΔΟΥΣΤΑΤΑΙ. κα λα , . ΤΗΥ ά ο Δ , - - π1 - Ν Φ κά Ἑὸ ἐργοστάσιον ΗΙΣΤΤΤΕΡ ἔχει τὸ μοναδικὸν πλεονέκτημα τῆς πατασκευῆς ΑΕ ΓΛΙΚΗΣ 13 κ: πετρελαιομηχανῆς ὕ ἵππων ἐργαζομένης δι ἀκαδάριου πετρελαίου. «ο Φ -. / σ --- ο ς ’ .. , Λ ΄ 3 Δ ΔΝ ’ ἰ ας Προτοῦ ἀγοράσετε τὴν πετρελαιοιιηχανήν σας, ζητήσατε πληροφορίας ἀπὸ τοὺς κατόχους ν΄ ΦΙΡΕΤΤΕΗ ς 9 . ον ον οφ 3 ἃ .ν- πωυ δ ο . Ν . Ε ”] σν ο μ 1 Δ 3 σ/ Ν { λ - - 3 ιο ᾧ Ἅ ἵοράξοντες πε ερελμιομηχὰς ΠΕΤΤΕΡ δὲν ὄγετε τὸν φύβον ὅτι δὰ καθυστερηῦῇ ἡ ἐρ-{Α, .ὰ Υασία σας ἢ ὅτι δὰ καταοτραφοῦν αἱ φυτοῖαι σας διὰ βλάβην ἐξαρτήνιατός τινος, διότι κρα- ος) [3 |τοῦμεν πλουσίάν πυφακαταδήκην ὅλων τῶν ἑξαρτηιιάτων. 5 9 ) 5 ον ο ο προ» «Ἡνο--ο---- 9. το κΦ ν Φ6 : φόὖ ν ” φ - ” ἀ νὰ ᾱ. ΄ - - φ Ν Φ ο Αναλαμβάνομεν ὑπευδύνως τὰς ἐγχατασταίσεις τῶν μηχανῶν µος ὑπὸ ὧν , πεπειραμένων μηχονιχῶν εἰς οἱονδήποτε µέρος τῆς Κύπρου. 9, {9 ι . - ’ - ϕ Ἀ τν - . ῷ ΠΑΡΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΔΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝΙὁ « ἀ κ σος : : ανίο--θωε κα Εν Περισσότεραι πληροφορίαι ὀίδοντοι: ὃς οφ α -. 3 , ' , ς ο. 2, - . κα ον τῇ ἐπασχίᾳ Ἀμμιοχώστου ὑπὸ τοῦ κ. ΤΑΚΗ ΣΑΝΤΑΜΑ Ἠ τοῦ». Γ.ΚΑΚΟΥΡΑ «ο 3 -.. λεμεσοῦ » » »ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.ΓΑΒΡΙΑ .. ο 9 ἡ παρ ἡμῶν ἓν Δευκωσίᾳ: ον ον Φὸ : 9 - 9 Φ ἳ 4 ὁ Β. Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ϐ Σια | | οφ ζ6--10) Γενικοὶ ἀντιπρόόωποι ἐν ΕΥΠΡΟ, κά 9 9 ον ϕ σος ας -- ον οἳο ον : Φ | στ το ας 51 ΣΛΒΒΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .α πα τος ἰ Ὁ εα 59 εἰς τὸ καινουργὺς ἹΚατάστημα ποσο ! αν ) 3 --. πο τὸ Φαρμακεῖον τοῦ κ. Ἱκ. στούργηµα τῆς μηχανικῆς νετ ἄριστος ὙὝόρχῃη ἔχθεσιν. ἀφιξίν του καὶ ἐξελίξεως. προϊόντος τῆς Ἐζένέραλ ὀργανισμοῦ αὐτοχινήτων τ ᾿Αποχλειστικὺς ᾽Α Γ. ΠΠ. 4 ΑΘΙΣΤΑ ΤΑΤΙ γνωστὸν ὅτι Ἠ. ἡ ατυγιοῦγος τῆς σγολῆς τῶν Καλογραιῶν Αευκωσίας Ίνα εν τὴν διδασχαλίον τῆς ΓΓα).ι- οἴχον κῆς καὶ ᾽Αγιλικῆς κατ κῆς μαι Ἁγγσος κά τῶν ἑπι υμούντων, Ε{Ιἠροφοοιαι παρ μιαν. κὔοουσι ασ πστρτ πασσρν ποπτσνππσ σσ σπε νο πσο | Γφορίαη παρὰ τῷ κ. Ἑόκη δαᾶν- δΙαθία Α. Δ[ιαιῤίδου ἀναλαμβά- [νταμὸ πράκτορι ἓν Ῥαρωσίοις, 9.85 Ἑτοιμκσθῆτε διὰ τὸ νέον θαῦμα, τὸ νέον ὁρι- τέχνης, τὸ ᾿πραγματικῶς συυακρπάσαν τὸ παγκόσµμιον καὶ περὶ τοῦ ὁποίου ἐγέ- ] µνείκ κχατὰ τὴν τελευτχίχν ἓν Νέα ΦΘὰ τὸ ἔχωμστν πρὸς ἔχνθέσιν ἐντὸς ὀλίγου. Φὰ καταπλήξηῃ εἰς τοιοῦτον βαθµόν. ὥστε ναὶ ὁ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν ν᾿ ἀγορόσῃη αὐτοχίνητον θέλει σπ]{ύσει νὰ πχραγγείλη τὸ ΝΕΦΟΝ ΣΕΒΡΟΛΕ.- ᾿Ολίγαι µόνον ἡμέραι μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὴν τὸ «ΣΕΡΡΟΙΛΕ᾿ ἑ 9 3 3 ” - - ὡς γνωστὸν εἶνε αὐτοπίνητον ὀξκαξπταστοῦς πείρας ΣΑποφσεύνετε τὰς εἰς βάρος σας δοηιμὰς νεοχατκ- υν.ν 5 μας ατα σχτυκξζοµένων αὐτοχινήτων καὶ προζυιήσατε µόνον τὴν ἔκ πείρας ἀνεγνωρισμένην ἐπιτυχίαν τοῦ ΕΕΣ Ε Β Ῥ ὁ ΑΛ Ε.---- Μότορς, τοῦ μεγαλειτέρου οῦ χόσμµου. γτιπρύσώπος πωλητὴς ἓν Κύποῳ ΜΑΥΡΟ} ΔΗΣ.- ο ο ο κώλο κοκ λε κρσς ο ΠΗΤΟΥΝΣΥ ΑΙ 2 κορίτσια διὰ Γπεντήτριες εἰς τὸ πατάστηµα ρ« πτομηχοανὼν Νάουμαν. Πληρς- οι μλοδωλλώσος δες εν η ἡ οἰχία τοῦ κ. δ, ὁ, Ε εὐονιάδου. ποδηατᾶ. σι χειμένη ἀπὸ | δς,- µώτια εετὸὰ ἡλιωκοῦ πι 1ωακεὶμ ἐγκατεστάδη τὸ γέον {ΚΚουφεῖον τοῦ. γνωστοτάτου καὶ Γδραστηριωτάτου κ. Σάββα Κων- | σταντίνου, Τὸ απᾶν ἐν αὐ ΐ τῷ εἶναι γέον κοὶ τεαίως. ἀνταποκριγόμε- ὰ ) ---- , οι γον πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς ἑξε- στ ασ - δω Ἰιχθείσης τέχνης, Καῦαριότης καὶ ἀπολύμανσις εἷς τὰ. διάφορα ἐργαλεῖα με” ὅλης τῆς δυνατῆς φροντίδος. Ἐν αὐτῶ ἐν ος: / , ὃν αὐτῷ, ἓν κεγωφισμένῳ Ἆια- ΄ ς ” . φ. µερίσιατι, ὑπάργει Κοιμωτήριον τῶν Ινυριῶν καὶ Δεσποινίδων. ΓΕἱς τὰς ἀξιοτίμους πελάτιδας τυγχά- γει γνωστὸς ὁ περιπονητικώτατος ο Ὃνρρι 1 / κ. δάῤῥας Ἱκωνσταντίνου. ΛΣ ινε ος . το ” , Γιπισκεφύῆτε τὸ Ἀέον Ἱκατά- 9 ε Ὁ Ν ΄ στοµιά΄ δὰ μείνετε κατεγουσια- , σιένοι. ἳ ΦΑΣ ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΟΣ ΠΩΛΗΣΙΝ 2 | 5 Ποοπμειμένου νὰ μετοτρααπῇ Ἀίνησις τῶν. πιεστηρίων |ιάς εἰ ἡεωτρικὴν ἔχομεν αρὺς πώλησιν μίαν μηγανὴν Γοο ὃ ἵππων ν 3 3 ἐργασῦεῖσαν ἐπὶ 1 μόνον ὅτος, εἰς ἀρίστην κατάστασιν. Πληροφορίαι παρ ἡμῖν. Εκ ΤΡΥ ΤΠΕΓΡΛΦΗΘΥ Ἠν «ΙΙΙ ΡΥΡΙΝΣΙ πηρα κορν» τν ο «παν σσ ελών μνκ ν ΕΛΝ ΥΠΟΦΕΡΕΤΕ ΕΝΤΙ, ΜΙΤ], ΚΜΤΗΡΙΙ ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΗΤΕ «Ὁ διασημότερος Βρεττανὸς εἰδικὸς περὶ τὸ ἆσθμα λέγει:-- «()ὐδένα εἶδον ἔστις δὲν δύναται νὰ δεραπευνῇ-ἑκτὸς ἐὰν ὑπάρξουν σοβαραὶ ἐπιπλοκαί,- ἀδιάφορον πρία ἡ διάρκεια τοῦ ἄσνματος». ----ᾱ-ἷ α 8 ᾿ Χιλιάδες πασχόντων --πολλοὶ ἐξ αὑτῶν ἀπελπισθέντες τελείως περὶ τῆς θεραπείας των-- τώρα κπατακλίνονται καἄ- θε βράδυ μὲ τῆν βεβαιότητα ὅτι θὰ ἀπολαύσουν ἀνάπαυ- σιν ἀδιατόραχον. Χάρις εἲς τὴν δεραπείαν τοῦ Ὀτ ΗΛΙΒ, ἡ ὁποία αἴρει τὴν αἰτίαν τῶν σπασμῶν, δὲν πρέπει κατεὶς νὰ ἀπελπίζεται. Ὀλίγοι δόσεις ἐκ τοῦ ὑγροῦ φαρμάκου φέ- ρουν ἀνακούφίσιν, ἐντὸς ὀλίγου δὲ ἀποδίδεται εἰς τὸν πά- σχοντα ή ὐγεία του, ἢ δύναμίς του καὶ τὸ βάρος του. Ἡ θεραπεία τοῦ Ὀτ ΗΛΙΚ δὲν εἶνε ἁπλῶς πρόσκαιρος καὶ ἄνα- κουφιστική’ εἶναι διαρκής, καθότι τὸ φάρµακον εἰσερχό- µενον εἰς τὸ αἷμα θεραπεύει τὸ νόσηµα εἰς τὴν ῥίζαν του. Ἡ ταχεῖα ἐνέργεια καὶ τὰ διαρκῆ ἀποτελέσματα τῆς δε- ῥαπείας τοῦ Ώτ ΗΛΙΙ καθιστῶσιν αὐτὴν πραγματικῶς ἀνέ- ξοδον, προσιτὴν εἰς τὸν κάθε πάσχοντα. Ὁ Μασιλικὸς Ἱατρὸς ἐπικυρώνει τὴν δραστηριότητα τοῦ διὰ τὸ ἆσθμα φαρμάκου τοῦ Ὀτ ΗΑΙΠΝ, Αί δὲ χιλιάδες τῶν λαμβανοµένων ἐπιστολῶν παρέχου- σιν ἀναμφισβήτητον ἀπόδειξιν τούτου. Ἰδοὺ τὰ ὀνόματα μερικῶν ἐξεχόντων προσώπων ἅτινα [. δίδουσι τὴν μαρτυρίαν των. Ὁ Κανονικὸς Ῥ. Ν, ἹΝΠξίπξου Ὁ {) Κανονικὸς Α. ΑΙΚΙΠΡΟΠ Ἡ «Ὁ τρατηγὸς ὢίτ Π. Α. Απάστςοπα Ἡ Ὁ πρατηνὸς λί. Α. ΘΥΚες Ἡ | Ἡ Λαίδη ΒατρεΠί, Ἡ Λαίδη Ὦ, Β. Ἠ111εσ, Ἡ Βαρώνη Ἡ. ΝοιΙ, Ἡ Ἔντιος Κυρία Βαΐ]ες. Ἐπίσης ὁ καθηγητὴς ο. ]. ΑΙπιαν, Διδάκτωρ τῆς Ἰατρι- κῆς, Μέλος τῆς Βασιλικῆς Ἑταιρείας καὶ τέως Πρόεδρος . τῆς Βρεττανικῆς Ενώσεως λέγει :-- «Χρησιμοποιῶ τοῦτο (τὸ διὰ τὸ ἄσθμα φάρµαἎον Μυνταγμ. Ν. 0. Μο Ώουρα]] Λαίδη Ηεγιεςῦατυ Λαίδη 1. Α. ῬΡετκίμ5 | λαίδη Ὁ. Βετεῖε | τοῦ Ὃτ ΠΑΙΕ) μὲ μεγίστην ἐπιτυγχίαν». Γενικὸς ᾽᾿Αντιπρόσωπος ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ «ὤοαρμακοποιὸς Ὅτα ΒΕΡΙΤΙΚΛΙ ΜΗΧΛΝΗΙ -- ον , Αἱ γνωσταὶ Θεριστικαὶ Μηχαναὶ «ΕςΡ9[)ΡΒΡΣΡ» τοῦ πατιδιοῦ τῶν 5 ποδῶν φθάνουν ἐντὸς ὀλίγου διετέθει δὲ ἤδη ἡ πρώτη παραγγελία. . Σπεύσατε νὰ ἐξασφαλίσετε τὴν Φεριστικήν σας ἐχ τῆς νεωτέρας παραγγελίας. Χαρονχτηριστικὰ πλεονε- Ἀτήματα τῆς μηχανῆςταύτης εἰνεἡἐλαφρότης καὶ ὅτι δερίζε ᾿ ὅ ας ὅ ἤ ς ὴ ἰ ὅ ρ ζει κοεθ ὅλας τὰς ὥρας τῆς ἡμέρας, δηλαδὴ καὶ ὅταν ὃ καιρός εἰνε ὑγρὸς ἤ τὰ σπαρτὰ εἵνενοτι- ασμένα. Τιμαὶ ἀσυνονώνιστοι. ᾽Αποταθῆτε πρὸς τὸν κ. ΧΑΡΙΛΛΑΟΝ Γ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΝ ᾽Αμμόχωστον. πα ο θ τος ᾿Αποθήμας ΙΓεωργι- ων Ἠργαλεων ΧΑΡΙΑ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ἐξ ᾽Αμμοχώστου' δὰ εὔρετε τὰς τε]ειοτέρας Κα- Ό Ώριστιμὰς Μηιχανὰς εἲς τὰς κάτωθι τιμάς: Με ἃ α τμ Μέγεθος πρὀς 4 1δ--.ο--ο ἑχάἄάστη 2όν » ». τατ]-ς--ὁ » 1ὸν » » » Ἔς ) ιο-- ο-ὂ ) . 4 , κ... 9 - “Οοχιμάσθησαν καὶ ἔδωκαν ἄριστα ἀποτελέ- σµατα, Ικανοποιοῦν δὲ τελείως τὸν περὶ Νοδθείαςι Ἀόμογ, -. ο ος ολ παραγωγὴν καὶ τὸν ἓν γένει μύκλαν τῶν ἐργασιῶν μὲ τὰς ὁποίας θὰ εἶνε ἐπιφορτισμένος. Ἐπειδὴ ἐν ᾽Αγγλίᾳ τὰ κυπρ. προϊόντα εἶνε σχεδὸν ἄγνωστα εἶγε ἀγάγχη ὕπως ἓν Λογδίνῳ τὸ γραφεῖον τοῦ ἐμπορικοῦ πράκτορος πλουτισδῇ μὲ τελείας συλ- λογὰς καὶ δείγµατα τῶν διαφόρων γε” ὠργικῶν καὶ βιομηχανικῶν ποοϊόντων μας, μὲ ὁδηγοὺς καὶ διάφορα φυλλά- δια ἐπεξηγηματικὰ διὰ γὰ καταστῇ γγωστὸν εἷς τοὺς ἐν λΑγγλίῳ εἴσαγω- γικοὺς οἴκους τὶ παοάγει ὁ τόπος καὶ τὶ δύναται νὰ προμηδεύσῃ. 10ου) Τὸ Ε. Β. Κ. ὥς ἐπίσημος ἐμ- πορικὸς ὀργανισμὸς τῆς νήσου καὶ μὲ τὸ κύρος τῆς Κυβερνήσεως δὰ µερι- μνήσῃ διὰ τὴν δηµιουργίαν συμβάσεων καὶ συμφωνιῶν μὲ διαφόρους χώρας, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ μᾶλλον εὐνοουμέ- γου κράτους διὰ γὰ δώσῃ τὴν εὐκαιρίαν εἲς πολλὰ τῶν προϊόντων τῆς νήσου γὰ εἰσαχθοῦν καὶ προτιμώμενα λόγῳ τῆς διαφορᾶς τῶγ τελωνιακῶν δασμῶν, γὰ γγωρισθοῦν εἷς τὰς ἀγορᾶς τῶν χω- ρῶν τούτωγ. Που) Τὸ Ε. Ε. Κ. κῆς ἀπόψεως τὴν µελέτην καὶ τὴν ᾿πρωτοβουλίαν διὰ τὴν σύστασιν ἄνω- γύµων ἑταιριῶγ πρέπει πρωτίστως νὰ µεριμνήσῃ διὰ τὴν σύστασιν μιᾶς ἆτ- μοπλοϊκῆς ἑταιρίας, ἧς ἡ ἀνάγκη ἐγέ- γετο τόσον πασιφανὴς ἤδη, διότι διὰ νὰ ὑπάρξῃ ἑμπόριον καὶ ζωὴ συστη- ματικἡ πρέπει πρὸ : πωαντὸς γὰ ἐξασφα- λισδῇ τακτικὴ συγκοινωνία καὶ -εἶ δυνατὸν συχνοτέρα, πράγματα, τὰ ὁ- ποῖα τότε µόνον θὰ ἐπιτευχδοῦν ὅταν ἡ ἀτμοπλοϊκὴ ἑταιρία δὰ εἶναι κτῆμια τοῦ ἐνδιαφερομέγου ἐμπορικοῦ κόσμου. 19ου) Τὸ ἐπιμελητήριον ὑὸ ἔχη ἴδι- ον μηνιαῖον δελτίον γεγοαμµένον Ἁγ- γλιστί,΄ Ἑλληνιστὶ καὶ Γαλλιστὶ εἲς τὸ’ ὁποῖον θὰ ἀναδημοσιεύωνται διάφο» ροι εἰδήσεις καὶ ζήτηµατα, ἐμπορικὰ, παραγωγικὰ, οἰκονομικὰ κλπ. ἔχοντα σχέσιν μὲ τὴν δρᾶσιν' τοῦ ἓν Ἰέγει Ἐν πυμολητηρίον. Ἑϊΐς τὸ τέλος τοῦ δελτίου τούτου θὰ ὑπάρχῃ πάντοτε ὁ κατάλο- γος τῶν μελῶν τοῦ ἐπιμελητηρίου δν- ότι τοῦτο ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῶν μελῶν, τὰ ὀνόματα τῶν ὁποίων ἀναγιγωσκόμενα εἷς τὰ διάφορα ἔπιμε- λητήρια ὅπου τὸ δδλτίον τοῦτο δ’ ᾱ- ποστέλληται δωρεὰν δὰ καθίστανταν γνωστὰ εἷς τοὺς ἐνδιαφερομένους εἷς τὸ ἕνα ἤ τὸ ἄλλο εἶδος τῆς : παραγω- γῆς τῇς νήσου. 18ου) Τὸ Ἐπιμελητήριον ἐν Κύπρφ πρέπει γὰ διατηρῇ αἴθουσαν εἷς τὴν διάδεσιν τῶν μελῶν του, ὅπου προσ” ερχόμενα νὰ δύνανται νὰ λαμβάνουν γγῶσιν τῶν διαφόρων περιοδικῶγ, ἐ- πιστολῶν, ἐγγράφων, προτάσεων, ὁδη- γῶν κλπ. ἄτινα ὃ) ἀποστέλλωνται πα- ρὰ τῶν ἐν τῷ ἐξωτερικῷ ἐπιμελητη- ρίων καὶ ἐμπορικῶν ὀργαγώσεων τῶν{., διαφόρων χωρῶγ. ᾿ Ἐπειδὴ βεβαίως δὲν εἶνε ὀυνατὸν, τοῦ ἐπιμελητηρίου ὄντος ἓν Λευκωσίᾳ, γ ἀπολαμβάνουν τοῦ εὐεργετήματος τούτου καὶ οἱ εἲς τὰς ἄλλας πόλεις τῆς Νήσου ἐγκατεστημένοι ἔμπορουι, θὰ γίνεται προσπάθεια ὅπως ἀπὸ μὲν τὰ διάφορα περιοδικἁ ἀναδημοσιεύων- ται εἲς τὸ δελτίον τοῦ ἐπιμελητηρίου τὰ χυριώτερα δέµατα τ) ἀφορῶντα ’ 2ος ἔχον ἅπυ γενι- τὸν τόπον καὶ τὸν ἐντόπιον ἔμπορον |΄ ὑσάκις δὲ προχεται περὶ προτάσεων, προσφορῶν. ἐρευνῶν, ἐρωτήσεων καὶ λοιπῶν, αὗται 8) ἀνακοιγοῦνται ταῦ- τοχρόνως, εἲς ὅλα τὰ µέλη τοῦ ἐπιμελη- τηρίου δι’ ἐντύπων ἐπιστολῶν, ὅπως ὅὕλοι λαμβάνουν γνῶσιν καὶ οὕτω οὔ- δεὶς ἀδιπεῖται, 14ον) Τὰ µέλη τοῦ. ἐμπορικοῦ ἐπι- µελητηρίου δὰ καταβάλλουν ἐτησίαν συνδρομὴν τοὐλάχιστου, ἶ λίραν, καὶ δὸ τοῖς ἀποστέλλεται δωρεὰν τὸ δελτίον ὃς καϊκάθδε ἄλλη ἀνακοίνωσις. ὣς ἄνω- τέρω ἐγένετο μνεία. (Συνέχεια καὶ τέλος εἷς τὺ ποοσεχὲς) Κ. Ν. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ. Κάῑρον ΚΙΜΗΝ λρλοι ΕΝθ Ἀπριδίον 1928 τὸ παρὰ τὸν κῆπον Π άννου καὶ εἰς τὸ ὑφηλότερον Ἶ. ρος τῶν Βαρωσίων εὑρισκόμενον ἐξοχικὸν κέντρον «᾿Ἀκρόπολις» (ἰδιοκτησία Μάστρε Γιακουμῆ’) μὲ ἀπέραντον πλατεῖαν, ἄφθο- νον ὕδωρ ἀνεμομύλου μετὰ ὅς- ξαμενῆς. Πληροφορίαι πκρὰ τῷ κ. Ἰω9- άννῃ Ἰακώβου, βαρώσια τή 30993, ΞΞΙΝΙΜΠΙΟΚΡΗΕΙΣ:- ΕΚ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ ἁμάξια μας] οὔτε τετρακόσιες ὁ- κάδες πρᾶγμα. Καθὼς γνωρίζει ὁ Τὸ φήφισµα τοῦ ἑντ. Βου: | χόσµος, τὸ χωρίον µας εἶνε τὸπλέ λευτοῦ µας κ. Ῥωσσίδου διὰ τὰ Κωμοδικεῖοα. Όλος ὁ ἀγροτικὸς πληθυσμὸς τοῦ διαμερίσματος µας ἐπιδοκι- µάζει μετὰ Χχαρᾶς τὸ ψήφισμα, τὸ ὁποῖον ὑπέβαλεν ὁ ἔντ. βου- λευτὴς Μεσαορίας -- Καρπασίας διὰ τὴν ἐπαναφορὰν τοῦ Κωμο- δικειακοῦ καθεστῶτα. Μερικὰ παραδείγματα θὰ πεί- σωσι καὶ τοὺς ἐναντιοφρονοῦν- τας πόσον ἐπιζήμιον ἀπέρη εἰς τὸν ἀγροτικὸν κόσμον τὸ νέον δικκστηριακὸν καθεστὼς καὶ πρὸ πάντων ἡ κατάργησις τῶν Κω- µοδικείων, τὰ ὁποῖα ἐχρησίμενα καὶ ὡς Πταισματοδιχεῖα. Ὁ Κυριάκος Βασίλη Χοίρας κατηγορήθη διὰ κτύπημα καὶ ἐ- δικἀόθη εἰς Βαρώσια' ἔγιναν ἀνοβολὲς καὶ πόσα νοµίξετε ὅτι, ἑστοίχισεν ἡ δίκη Δέκα (Αρ. ςἶς.) λίρες, ἐν ᾧ ἂν ἐδικάξετο εἰς Αευκόνοικον δὲν θὰ ἑστοί- χιζεν οὔτε 2. Κάτοικος Τρυπηµένης. δι ἁ- πλευστάτην κατηγορίαν ἐπλήρω- σε δι ἔξοδα μαρτύρων µόνον οἱ. 12.4 1)2, ἐν ᾧ ἐδῶ δὰ ἑστοί» χιζε µόνον 9 σελλ. ἀλλ ἁπη- σχολήθη εἰς Βαρώσια”. μαὶ ὁ δα- πτιὲς, ἀπουσιάσας ἕκ τῆς Βέσεώς του, τθιουτοτῤόπως δὲ ἡ ἐπίβλε- φις τόν Αστυνομικῶν ὀργάνων᾽ παύςδι αυχνὰ ἕνοκα τὸν συχνὸν µεταβάσξεων καὶ μακρῶν παρα” μονῶν ἑκτὸς τὸν σταθμῶν των. Α.Π. οκ [ᾷ Μ. ΜΡΡΙΙΑΥ (Κους) «ὁ Αγ. ᾽Αμβρόσιος εἶνε τὸ πο- λυπληθέστερον χωρίον τῆς Ἐ- παρχίας µας μετὰ τὴν Ἀάπηθον καὶ Καραβᾶν: ἐν ᾧ δὲ ἔχει 14 κα» φενεῖα δὲν ὄχει οὔτε ἕνα άνα- γνωστήριον, ὅπου νὰ δύνανται νὰ συγκεντρώνωνται οἱ γδωργοί. Εἰς μικρότερα χωρία ὑπάρχου- σιν ἀναγνωστήρια καὶ ὀκεῖ οἱ κάτοιχοι εἶνε καὶ οἰκονομικῶς καλλίτεροι καὶ κοινωνικῶς εὖὐ- πρεπέστεροι. ' Παρακαλοῦμον τοὺς ὁιδασκάλους µας κ. κ. Π. Μαχαλλεκίδην καὶ Γ. Γιαννάχην νὰ λάβουν τὸ ἐν- διαφέρον καὶ τὴν πρωτοβουλίαν καὶ Ἰδρυδῇῃ ἕνα τοιοῦτο κέντρον ὅπου νὰ μπορῇ κανεὶς ν᾿ ἀποφεύ- ΝνΠ τὸ χαρτοταίγνιον καὶ τὴν µέ- θην καὶ νὰ μποροῦν οἱ κάτοικοι ν᾿ ἀκούουν καὶ ν᾿ ἀναγινώσκουν τίποτε τὸ ᾿ὐφέλιμον καὶ χρήσι- μον µανθάνοµει’ ὅτι εἰς ἄλλα χωρία ποῦ ὑπηρέτησαν ἑφάνη- σαν ὠφέλιμοι ὄχι µόνον εἰς τὸν µαθητικὸν κόσμον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν γεωργικόν' τὸ ἴδιον καὶ πε- ρισσότερον μποροῦν νὰ κάµουν καὶ εἰς τὸ χωρίον µας, τὸ ὁποῖον εἷνς καὶ μεγάλον χαὶ σχετικῶς εὔπορον. --“Ἡ σπορὰ ἑτελείωσε καὶ οἳ γξ- ὠργοί µας ἀσχολοῦνται εἰς τὴν φυτείαν τῶν πατατῶν καὶ τὴν πρεπαρασκευὴν τῶν μποστανιῶν. --Ὁ καιρὸς ἐξακολουθεῖ βρο- χερός. Μ. Σ, ----ᾱ- ΕΚ ΣΩΤΗΡΒΡΑΣ (Σηµ. «Δ. Παραλείπομεν τὰ συγχαρητήρια καὶ τὲς εὐγνωμο- σύνες τοῦ ἀνταποκριτοῦ διὰ τὸν χ. Ῥωσσίδην, διότι ὁ κ. Ῥωσσί- δης δέχεται µόνον χρίσεις καὶ ἐ- πιχρίσσις δι ὡρισμένας ἑκάστοτε πρᾶξεις καὶ ἐνεργείας του αἳ ω» ἐκφράσεις εὐγνωμοσύνης καὶ ἑ- παίνων δὲν τὸν συγχινοῦν, δι- ότι τοῦ ἔδοσαν οἱ χωρικοὶ καὶ ἑ- κατάλαβδ καλὰ ποίας λογῆς εἷνε αὐτὰ τὰ πικρὰ φροῦτα' πλέον ἀφὰ ἀπὸ ὄξος καὶ πλέον πικρὰ ἀπὸ τὴνχολήν.) ΦΟἵ δρόμοι µας. Οἱ δρόμοι µας ἐρήμαξαν εἰς τέτοιον σημεῖον, ὥστᾶό νὰ μὴ μποροῦμεν νὰ μεταφέρωμενμὲ τὰ 1 νὰ ἑἐξερευνῶσι δύ ον παραγωγικὸν τῶν περιχώρων’ παράγει ὅλα τὰ εἴδη τῶν προϊ- όντων καὶ εἰσάγει ὅλα τὰ εἴδη τῶν γεωργικῶν μηχανημάτων᾿ ἀλλὰ συνεπεία τοὺς δρόμους θὰ καταντήσωμεν μετὰ 1-2 ἔτη νὰ ἀφίνωμεν τὰ. προϊόντα µας νὰ σέπωνται εἰς τὰ χωράφια μας καὶ νὰ τὰ δάπτωµεν μέσος, ἀφ᾿ οὗ δὲν δὰ μποροῦμεν νὰ τὰ µεταφέ- ρωμεν εἰς τὴν πόλιν µας ἀπὸ τοὺς δρόμους µας δὲν μποροῦμεν οὔτε πεζοὶ νὰ περάσωµεν. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Β. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ. ΕΞ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΗ» «Οβουλευτὴς µας καὶ ἡ ὁρᾶσις του Ἐκεῖνο, ὅπερ, νομίζομεν, πιβάλλε - ναι εἰς τοὺς βουλευτὰς εἴνε, οὐχί µό- νον ᾿συνεδριάζοντες εἷς τὴν βουλὴν νὰ ᾿ψηφίζωσι νόµους καὶ νὰ ὑποστηρίζω” σι τὸν προλαλήσαντα, ἀλλὰ χυρίως νὰ δεικνύωσι τὴν δρᾶσὶν των καθ) ὅν χρόνον ἡ βουλὴ ἀργεῖ, δηλαδή ὀφείλουσιν οὗτοι νὰ ἐπαγρυπνῶσι δι- αρκῶς περὶ τῶν συμφερόντων τοῦ. ὠπ᾿ αὐτῶν ἀντιπροσώπευομῖνου λαοῦ καὶ. ἐπιτοπίου ἐπισχέ- Ψεως πάσας τὰς ᾿ζωτικὰς Ἀνάγχκας αὐτοῦ καὶ δι ὑπομνημάτών, ψηψι- σιάτων, δι εἶδικῶν συνεντεύξεων: ωχαι διὰ δημοσιογράφικοῦ ὀργάνου νὰ -ἐ- ξαΐρωσι, τονίζωσι καὶ ἐκδέτωσι ταύ- τας, ἵνα ἂφ ἑνὸς μὲν αὗται καθί- στανται γνωαταὶ καὶ υἱοῦετῶνται. ὑφ᾽ ὅλων τῶν ἑνδιαφέρομένων καὶ πογούν- των τὸν λαόν, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ μελετῶνται ὑπὸ τῆς Κυβερνήσευς πρὸς ἐφαρμα: γήν. Ἔχοντες δὲ καθήκον καὶ ὑποχρέ- ὥσιν νὰ παρακολὀυθῶμεν τὰ πολιτικἁ βήματα καὶ τὴν δρᾶσιν τοῦ βουλευτοῦ ἡμῶν κ. Κ.Π.Ρωσαίδο», δὰ ἐδεικνύομεν ὁμολογοὐμένως ἀχαριστίαν καὶ ἕλλει: ψιν Σιορατικότητὀς, νὰ μὴ ἀνομόλοί γῶμεν καὶ νὰ» μὴ τονίδωμεν καὶ διὰ τοῦ τύπου, ὅτι τὸ διαμέρισμα τυγχά- γει καθόλου ἱκανοποιημένον ἀπὸ τὴν µέχρι τοῦδε πολιτείαν αὐτοῦ, εὐρίσκον, ὅτι ἐνεργεῖ καὶ πέραν, ἀκόμη τῶν ὁ- ρίων τῆς δικαιοδοσίας του ἄνευ ἔνδοι- ασμῶν καὶ ἀμφιταλαντεύσεων, αἰ. δὲ ἐνέρχειαί του ἑξυπηρετοῦσιν εὐρέως πάσας τὰς τάξεις τοῦ λαοῦ, ἰδίᾳ «δὲ τὴν μάλλον παραγωγικἠν, τὴν τῶν γε- ωργῶν. Καὶ τοσούτῳ μᾶλλον Ἡ. Καρπασία ὀφείλει εὐγνωμόνως νὰ Χκάμνη μνείαν τῆς πολιτικῆς δράσεως τοῦ βουλευτοῦ της, καὺ, ὅσον οὗτος πολὺ. ἑναρὶς κατανοῄσας καὶ διαγνώσας, ὅτι σπαν- δαιότερος πόρος ζωῆς διὰ τὸ διαμέ- ρισμα ὃ’ ἀποτέλει ἡ εἷς μεγάλην ᾿ κλί- µακα μεθοδικὴ καὶ τεχνικὴ καπνοκαλ- λιέργεια, κατέβαλε πᾶσαν προσπάδει- αν, ὅπως πείση τὴν Κυβέρνησιν νὰ διορίσῃ ἐνταῦθα εἰδικὲν ἐπὶ ταύτης ἐμπειροινώµονα, πθρὶ οὗ εὔφημον μνείαν ἑκάμαμεν εἷς πρρηγουμένην µας ἀνταπόκχρισιν. Ὁλόκληρος ὁ τύπος, οἱ διανοούμε- νοι. ἓν Ὑένει καὶ αὐτὸ τὸ γεωργικὸν | τμῆμα τῆς Κυβερνήσεως οὐδέποτε πα- ῥραλείπουσι τὴν εὐκαιρίαν νὰ συνιστῶ- σιν εἰς τοὺς κατοίκους τῆς ἸἈήσου τὴν εἰς τήν δενδροχοµίαν ἐπίδοσιν. Ταύτην θεωροῦσι πάντες ὡς τὸν μᾶλ- λον πλουτοπαραγωχὸν κλάδον τῆς Υε- ωργίας καὶ ἀποροῦμεν ἕνεχα τούτου καὶ ἐξιστάμεῦα, διατὶ ἡ Κυβέρνησις νὰ μὴ υἱοθετήση τὸ” τόσον σωτήρι.» διὰ τὴν ξηρικὴν παλλιέργειαν Υ2μ”- σχέδιον τοῦ ᾖ,υλευτοῦ µας κ. Ῥωσ- σίδου καὶ διατὶ λοιποὶ βουλευταὶ ἐν σώματι καὶ ὁλόχληρος ὁ τύπος νὰ μῆ συνηγορήσωσι διὰ τὴν τοῦ νομοσχεδίου ὑπὸ τῆς Κυβερνή- σεως. οἱ ᾿Ἐπιξωοτία Κατὰ τὸν τρέχοντα μῆνα ἐνέσκηγεν ἐνταῦθα ἐπιζωοτία, ἐξ Ἡς εὗρον ἕως τώρα τὸν Φάνατον ϐ τὸν ἀριθμὸν βώδιι. Ἰὸ νόσημα ἐχαρακτηρίσὺη «Μαυροτέταρτον» ὑπὸ πτηνιάτρου τῆς Κυβερνήσεως, ὅστις διατρίψας ἐνταῦθα ἐπί τινας ἡμέρας διενήργησεν ἀρχετοὺς προληπτικοὺς ἐμβολιασμοὺς. Ὑπόσχεσις Προέδρου ᾽Αμ)χώστου Κατὰ τὴν παρελΏοῦσαν ἑρῥομάδα ἐ- νἱονέτησινι τοῦ βοηθ.δ| πεδόθη ἐν Βαρωσίοις διὰ τοῦ ἔγχω: ῥίου µας ἰατροῦ κ. Α. Η. Γεωργιάδου ἡ σχετικὴ ἀναφορὰ τῶν χωρίων βαρ- πασίας εἷς τὸν Πρόεδρον δικα- στηρίων Αμμοχώστου, με οὗ ἔλαβε χώραν καὶ ἦν ὃ ἐν λόγῳ λίαν εὐγενῆς Θεμ:στο- πόλος προΒύμως καὶ εὐμεγνῶς μμ» άσατο τῶν σχετικῶν μὲ τὴν νέαν ᾱ- τῶν μακρὰ συνέντευξις, καθ γροτικήν Σξικαστηρ: αχὴν μεταβολ]» πα- ῥαπόνων, ὑποσχεδεὶς ἔτι εἰς τὸν κατὰ μᾶνα συνεδριάζοντα εἲς τὰ διάφορα κέντρα ΡΒ. Ε. ὰ. δὰ ἀνατίδενται πρὸς ἐχδίκασιν εἲς τὸ ἑξῆς µόνον αἱ πο: λιτικαὶ ὑπλφέσεις, διὰ δὲ τὰς ποινικὰς δὰ ὀρίζωνται ἄλλαι τοῦ Πηνὸς ἡμέ- ραι, καθ ἄς ὑπό τινος ἵ παρέδρου δι- καστοῦ νὰ ἑκδικάζωνται αὗται ἔν τινν ὡρισμένῳ χέντρῳ τοῦ Σιαµερέσματος. Τάσις βελτιώσεως δενδροχοµίας Παρατηρεῖται ἀπὸ τινος ἐνταῦνα καὶ τοῖς περιχώροις κάποια τάσις δενδροχκόκων ὡς πρὸς τὸ ἐπιστημονι- κὀν λεκάνωμα χαὶ τὴν Ἀλάδευσιν τῶν ἑλαιοδένδρων των χαὶ τοῦτο ὀφείλεται ἂφ᾿ ἕὄνὸς μὲν εἷς τὰς Ἰενομένας αχε- τικὰς διαλέξεις κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ δένδρου καὶ ἂφ᾿ ἑτέρου εἰς τὴν ἐπὶ τόπου τακτικήν παρουσίαν τοῦ ϐν- ΙΧ ταῦθα διορισθέντος βοπδοῦ ἐπαρχια» ποῦ ἐπιμελητοῦ τῆς γεωργίας κ. Δ. Κομήτου, ὅστις πραγματικῶς δὲν φεί- δεται κόπων καὶ Χρόνου, ὅπως λόγῳ τε καὶ ἔργῳ ὑποδεικνύῃ τὸν μᾶλλον εὐμέὃοδον τρόπον τῶν ὡς ἄνω περι- ποιήσεων καὶ ἄλλων τοῦ κλάδου του. Τρομερὸς χξραυνός. Κατὰ τὰς μεσονυχτίους ὥρας τῆς Ί4ης πρὸς τὴν 1ὅην τρέχοντος, ἴσχυ- ραὶ ᾿καὶ φοβεραὶ ἀστραπαὶ κατετά- ῥαξαν΄ τὴν κοινότητα ὁλόκληρον, τῶν ὅπρίων τὸ δυσάρεστον ἀποτέλεσμα ᾖτο, ὅτι ἐνέσκηψε κεραυνὸς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ κ. Μ. Λοβαρίδου, πρᾶγμα ὅπερ μεγάλην συγχίνησιν, τρόμον καὶ ἆνη- αυχίαν προυξένησεν οὐχὶ μόνον εἰς ὁλόκληρον τὴν ἃρτι ἐπανακάμφασαν ἐκ Λευκωσίας οἰκογέγειάν του, ἀλλά καὶ εἲς ὅλους τοὺς κατοίκους, συμπαθείας καὶ δικαίας ἑκτιμήσεως ἔνεκεν. Εὐτυ- χῶς ὅμως, ἄν καὶ εἰσήλασε τὸ ρεῦμα καὶ ἡ ὑπερμεγέὃης λάμψις τοῦ ἈΧ8- ῥαυνοῦ εἲς τὰ δωµάτια τῆς ἐν λόγῳ οἰκίας καθ Ἡν ὥραν κατεκλίνοντο ἅπαντα τὰ μέλη τῆς οἰκογενείσς, οὐ- ἐν τὸ ἀπευκταῖον καὶ ἀδιόρὃωτον συνέβη, πλὴν ὁλικῶν τινων ζημιῶν ἐπὶ τῶν οἰκιακῶν ἐπίπλων, ἀνερχομένων περίπου εἰς τὰς 5 15. Αἰγιαλοῦσα 20)2)948 τῶν ΚΑΊΦΘΙΚΟΣ ΕΞ ΑΒΥΣΣΙΝΙΑΣ εἈννέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου) Ἐθνολογικῶς καὶ πολιτικῶς ἕξε- ταξοµένη ἡ ᾽Αβυσσινία εἶναι ἆρκε- τὰ ἐνδιαφέρουσα. Οἱ κάτοικοί της ἀνήκουν εἷς διαφόρους φυλὰς. κυρίαρχος τάξις, ἡ τῶν ἀβυσσινῶν, εἶναι μόλις 3 ἑκατ. τὰ δὲ ὑπόλοισα 8 ἔκατ. ἀποτελοῦνται ἀπὸ Κόττου ἢ Γκάλλα, «Ἐομάλι καὶ ἄλλας συγ- γενεῖς πρὸς τὰς δύο αὐτὰς φυλάς ὅλας μωαμεῦδανικοῦ Ὀρησκεύματος. Οἱ ἁβυσσινοὶ ἔχουν ἰδίαν γλῶσσαν τὴν ἁμαρικὴ» καὶ ἴδιον ἀλφάβητον ὡς καὶ ἀριθμοὺς, παιδείαν ὃ᾽ εἷς τὰ σπάργανα. Αἱ Λοιπαὶ φυλαὶ ἕ- χουν ὡσαύτως ἰδίας διαλέκτους, ἆλ- λὰ στεροῦνται παιδείας. Εὶς τὴν ἆ- μαρικὴν εἶναι γραμμένα τὰ ἐνκλη- σιαστικὰ βιβλία, τῶν ὁποίων τὸ προσφιλέστερον εἶναι τὸ «ψαλτή- οιον» τοῦ Δαυϊὶὃ, εἰς τὴν αὐτὴν δὲ γλῶσσαν µόνην ἡἤ καὶ μὲ τὴν Γαλ- λικὴν αρατοῦνται τὰ βιβλία καὶ ἀρχεῖα τῶν διαφόρων δημοσίων ὁ- πηρεσιῶν, ὑπουργείων, τελωνείω», διµαστηρίων, δημαρχιῶν κ. Ά. Ἡ πολιτικὴ ὀργάνωσις τῆς χώ- ρας εἶναι φεουδαρχική. Ἡ χώρα εἶναι διηρηµένη εἰς ἐπαρχίας, ὧν ἑκάστη ὑπάγεται εἷς ἰδιαίτερον «Ρὰς» (βασιλέα ἤ ἀρχηγόν), ὅλοι δὲ οἱ Ρὰς ὑπάγονται εἷς τὴν Κεν- τρικὴν Κυβέρνησιν, ἀποτελουμένην κανονικῶς ἐκ τοῦ αὐτοκράτορος, τι- τλοφορουµένου «βασιλεὺς τῶν βα- σιλέων.» ᾽᾿Απὸ τοῦ 1916 ἑλλείψει αὐτοκράτορος ἡ Κυβέρνησις εὗρί- σκεται εἰς χεῖρας τῆς αὐτοκοατεί- ϱας Ζαουδίτου. κυρίαν δὲ τοῦ ῬΡὰς Τάφαρι, Πρίγκηπος Διαδόχου καὶ Αντιβασιλέως. Ἐν τῷ φεουδαρχικῷ αὐτῷ συστήµατι χωροδεσσόται εἶναι | τικοὶ γαιοκτήμονες οἱ οἱ διάφοροι ἀρχηγοὶ καὶ πραγμα” κατώτεροι ἀβυσσινοί, δονλοπάροικοι δὲ ἢ εἴ- λωτες οἱ Γκάλλα ἢ Κόττου, οἵ ὅ- ποῖοι ἀποτελοῦν τὸ µεγαλείτερον µέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας. Οἱ τελευταῖοι οὗτοι ἐργάξονται τὴν γῆν σπληρώνοντες εἰς τοὺς γαιοντή- µονας ἢ δεστότας των τὸ µεγα” Λείτερον µέρος τοῦ εἰσοδήματος. Ἕκαστος ᾽Αβυσσινὸς εἶναι στρατιώτης ὑπὸ διαρκῆ δπλοφορίαν, ὄτοιμος νὰ προσέλθη εὐθὺς ὥς κληθδῆ ὑπὸ τὰ ὅπλα. Οἱ ᾿Αβυσσινοὶ ἐπτὸς ἄλλων Ἰἰδιοτήτων ἀγαποῦν πολὺ τὰ δικαστήρια Όταν δύο ἔχουν διαφοράν, ὁρίζουν ἀπὸ συµ”- φώνου οἴονδήποτε ὡς δικαστὴν τῶν, οὗτος δὲ εἶναι ὑποχρεωμένος ὅσον- δήποτε ἀπησχολημένος καὶ ἂν εἶναι καὶ ὁπουδήποτε καὶ ἄν τύχῃ νὰ εὖὐ» οεδῇ νὰ ἀκούσῃ τοὺς διαδίκους καὶ ἀποφασίση. Καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτωρ ὁσάνις παρουσιασθδοῦν ἕνας ἤ δύο διάδικοι παὶ φωνά- ἔουν «ἀμπὲτ» (δικαιοσύνη) εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀκούσῃ καὶ ἆπο- φασίσῃ ἤ παραπέµψῃ τὴν ὑπόθδε- σιν εἷς τὸν ἁρμόδιον. καὶ Ἰνῷ ἡ χώρα διαβιοῖ ἐσωτερι- κῶς κατὰ τὸ μᾶλλον ἤ ἤττον εὖ- ιστηµένη, ἐξωτερικῶς δὲν βλέ- ὃ Ίὴκ θέσιν της καὶ πολὺ ἵνα” νοποιηνινήν. Οἱ γείτονές της, καὶ ἴδίως ἡ ᾽Αγγβία καὶ α. ὠδσύ- µενοι ὑπὸ τῆς κρίσεως Ἱτοῦίάμ πα” ρίαυ καὶ :ῆς βιομηχανίςς ἤ ὑπὸ τῆς ἄἀποικιακῆς στολιτινῆς των-- προκειµένου περὶ Ἰταλίας-- βλέ- πουν μὲ κατακντητικὸν βλέμμα τὸν πλοῦτον τῆς ᾽Αβυσσι»ίας, ὁ ὅποῖος θὰ ἡδύνατο τιθέµενος ὑπὸ ὃρασεη- ρίαν ἐκμετάλλενσιν νὰ δώαῃ ἔργα” σίαν εἰς τὰ ἑκατομύρια τῶν ἀέργων των εἴτε διὰ μεταναστεύσεως, εἶτε δι ἀναξωογονήσεως τῆς βιοµηχα- νίας͵, καὶ τοῦ ἑμπορίου των καὶ ζη- τοῦν διαρκῶς ἀφορμὴν διὰ νὰ πραγ- µατοποιήσουν τὰς βλέψεις των. Ἡ ᾿Αγγλία εἰδικῶς ἔχει ἰδιαίτερον Λόγον νὰ ἔχῃ βλέψεις ἐπὶ τῆς ᾽Α- βυσσινίας. ἓν τῇ ἐἑκτελέσε τοῦ προγράµµατός Χης τῆς ἁπαλλαγῆς τῆς βιομηχανίας της τοῦ βάμβακος ἀπὸ τὴν κπυριαρχίαν καὶ ἐπιρροὴν τῆς ἀἁμερικανικῆς ἀἁγορᾶς σιροσσπα- δεῖ νὰ καταοτήσῃ τὸ Σουδάν πα- ραγωγέα βάμβακος ἱκανὸν νὰ τρο- φοδοτήσῃ ἐπαρκῶς τὸ Μαπῖςμθδέες καὶ τὸ ἁπαλλάξῃ τῆς ἀμερικανι- κῆς κηδεµονίας. Πρὸς τοῦτο ὅμως ἔχει ἀνάγκην ὕδατος ἀρκετοῦ πρὸς ἄρδευσιν τοῦ Σουδάν, καὶ τὸ ὕδωρ αὐτὸ µόνον ἐκ τῆς ᾽Αβυσσινίας δύναται νὰ Λλάβῃ. Ο κυανοῦς Νεξ- λος, ὃ ὁποῖος διαρρέει τὸ ὧ2ουδὰν λαμβάνει τὸ περισσότερον µέρος τῶν ὑδότων του ἓἕν τῆς Λίμνης Ίσάνας ἡἤ ὁπσοία εὑρίσοκεται εἲς τὰ βόρεια τῆς ᾽Αβυσσινίας. Ἡ ΛΑίμνη αὕτη ἄποτελεῖ τεραστίαν φυσικὴν δεξαμενὴν ἔχουσαν μίαν µόνην δι- έξοδον. Διὰ τῆς ἀνεγέρσεως τει- χώματος πρὸς τὴν διεύθυνσιν ταύ- την μὲ τὰ ἀναγκ ιἴα ὑδραυλικὰ ἐρ- γα δύναται ἡ Λίμνη αὕτη νὰ δέ- χεται τεραστίας ποσότητας ὕδατος ἐναποθηκευομένας ἓν -αθιῇ. καὶ ει- Φεμένας εις διάδεσιν τοῦ. Σουδὸν πρὸς ἄρδευσιν κατὰ βούλησιν. ” “Ὅτε περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ τα” ρόντος αἰῶνος ἡ Γαλλία πατώρθωσε τὰ Λάβῃ τὸ περονόµιον κατασκευῆς σιδηροδροµικῆς. γροαμμῆς ἁπὸ Ὡ]]- Ρουμ], τὸ κέντρον τῆς Γαλλικῆς Σο-. µαλίας, μέχρις λάῑ5--ΑΡεῦᾶ, τῆς πρωτενούσης τῆς ᾽᾿Αβυσσινίας, ἡ ᾽Αγγλία καὶ Ιταλία ἔσπευσαν νὰ συνάψουν κατὰ τὸ 1906 συνδή- κην ἐν Δονδίνῳ, δι᾽ ἧς ἀνελάμβα- νον ἁμοιβαίαν ὑποχθέῶσιν νὰ ὑπο- στηρίξρ ἡ μὲν Ἱταλία τὴν ᾽Αγγλίανὴ σερὸς ἐπίτουξιν προνοµίου κατα- σκευῆς ὑδραυλικῶν ἔογων ἐπὶ τῆς λίμνης Τσάνας μετὰ τῶν ἀναγκαίων ἐδαφικῶν παραχωρήσεων, ἡ δὲ Αγγλία τὴν ᾿Ἱεαλίαν πρὸς ἐπί- τευξιν προνοµίου Νατασκευῆς σιδη: οοδροµικῆς γοαμμῆς ἀπὸ βορρᾶ στρὸς νότον τῆς ᾽Αβυσσινίας καὶ διὰ τῆς πρωτευούσης, προσέτι δὲ καὶ οἴκο- νομικῆς ἐπιρροῆς ἐπὶ τῆς ὀντινῆς, 'Αβυσσινίας. Τὸ σχέδιον τοῦτο 38 Ἱπαλίας εἶναι μὲν σπουδαῖον, διότι Φὰ ἑξυπηρέτει τὰ συμφέροντα τῶν σελουσιωτέρων ἐπαρχιῶν τῆς χώρας, - πρὸς δὲ θὰ τὴν παθίστα προτε-. κτορᾶτον της καὶ δὰ ηὔξανε τὴν - : λιμενικὴν πίγησιν τῆς Μασσάβας. .. φοῦ ἄνενυ µεγάλης σπουδαιότητος: λιμένος τῆς πτωχῆς Ερυθραίας, δι ότι ἡ γοαμμὴ αὕτη συνδεομένη μετὰ τῆς γοαμμῆς Αππιατα- Μαςεαοις. θὰ κατέληγεν εἷς τὸν λιμένα αχ, τὸν, ἆλλ᾽ εἶναι καὶ πολὺ τοἆμη- ϱὸν καὶ συνεπῶς δυσεπίχονκεον. Αὲν δὰ ᾖτο δὲ τολμηρὸν νά εἴπι τις ὅτι ἡ Αγγλία, ἡ ὁποίὰ ἂγνώ- οιξε μαλῶς τὰς διαθέσεις τῶν Α- βυσσινῶν ἀπέναντι τῶν Ιταλῶν, συνῆψεν δπιαθοβούλως τὴν ουνθή- τ ην αὐτὴν, 4 θποία εἶναι ἵεροω.' ορισμένη νὰ ὀποβοηθήση µόνον τὰς ἰδιμὰ της συμφέροντα, τὰ ὅποδ΄ εἶναι πλέον ἐπιτευκτά, οὐχὶ δὲ νακ τὰ τῆς ἹΙταλίας, τὰ ὃποῖα εἶναι αι , μαιρικά. (ἀκολουθεῖῦ Δ. Δ. 639238 | Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ απονασεπυμπμοαα ΝΗΧΛΝΙΝΜΗΛΙΡΟΙ ΜΗΝ Ἔχομεν πρὸς πώζησα µέαν ἀτμομη: λ χανὴν μάρκας Κλέϊτον Σιάτλε, «ΧΤ0- ΟΡΕΟ» 6 ἁλόγων μὲ 8, εἷς ἀρίστην κατάστασιν, μὲ πριόνι, σιδερένον πάχ- κον πριονιοῦ, ἰδιαίτερα προύντζα, νι ωστὶ προμηθευθέντα ἓκ τοῦ ἰδίου ἑρ. γοστασίου. Παρέχομεν εὐκολίας εἲς τὴν πλη: ρωμήν. Δυνάμεθδα νὰ τὴν ἀνταλλάξωμεν νὃ αὐτοχίνητον φορτηγόν. 9, Πωλοῦμεν ἑπίσης Ἰύψον κουπαι σµένον πρὸς 3 Υρ, τὸν τενεκέν.. Γύψος (Μεσαορίας) τῇ 11)2)928. ΚΩΣΤΑΣ Χ” ΔΗΜΗΤΡΗ Μηχανικός. μι πρωι ἐτριπλασίασε τὸν ἀριθ « κά Π ΤΕΒΡθ ΛΕ μὸν τῶν ἐν Αἰγύπιο φ’ πωλήσεων ἀφ᾿ ὅτου ἐγέ: νξετο ἡ ἔχθεσις ὡρισμένων εὐθυνὸν αὐτοχινήτων ὄλλων ἐργοστασίων, διότι τὸ κοινὸν ἠννόησεν ὅτι τὸ ΣΕΒΡΟ- ΛΕ εἶναι κατὰ πολὺ ἀνώτερον παντὸς ἄλλου εὐθυνοῦ. αὐτοκινήτου καὶ διὰ τοῦτο πολὺ ὀρθῶς εἶναι καὶ κατά τι ἀχριβώτερον. τὸ ΣΕΒΡΟΛΕ συνδυάζει πάντα τὰ πλεονεκτήμαϊα τῆς οἰκονομίας καὶ διὰ τοῦτο ἀνεγνωρίσθη παγκοσμίως ὅτι εἶναι τὸ αὐτοκίνητον τῆς «[ΠΙΚΝΛΗΙΗΙ ΠΤΙ ο 3 ᾿Επειδὴ τὸ ΣΕΒΡΟΛΕ κατέστη, λίαν ἐπαξίος, τ ᾱἳ ὁημοφιλέστερον αὐτοχίνητον, διὰ τοῦτο καὶ ἐν Εναν δητοῦν μὲ κάθε µέσον, ὠρισμένοι χύχλοι, νὰ μᾶς ἔλατ τώσουν τὸν ἀριθμὸν τῶν πωλήσεών µας, αἴτινες τοὺς ἀνησυχοῦν. ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝ 19ν) Τοὺς πατόχους ΣΕΒΡΟΛΕ νὰ ἐπιδιορθών τὰ αὐτοχίνητά τὼν Μόνον εἰς τοὺς ἰδικούς µας ο θώνο (Γ καρὰζ) ἐπιδιορθώσεων, ὅπου θὰ ἐξυπηρετῶνται εἰλιὰ κρινῶς καὶ εἰς τιµάς λογιχάς. 2ον) Τοὺς ἐπιθυμοῦντας νὰ ἀγοράσ νὰ μᾶς πλησιάξουν διὰ νὰ τοὺς αμαν μως Θ ν πληροφορίαν καὶ νὰ τοὺς λύωμεν χάθε ἀπορίαν προερ- Χομένην ἀπὸ εἰσηγήσεις παλοθελητῶν. ᾿Αποχλειστικὸς ἐν ἘΚύπρφ ἀντιπρόσωπος πωλητὴς 1... Ὁ ᾿Εμπορικὸς Οἶκος π. Α. ΜΑΥΡΟ: ΔΗ. / ΠραγΜατα - ἕλι ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ᾿Ἔνφλοὶ μὲ μάτια καὶ | τυφλοὶ χωρὶς. µάτια Στραβοὶ καὶ θεόστραβοι Βιβλιοθήκη καὶ τὸ Ἰρδεῖον Π ἦσαν τὰ µέχρι. τοῦδε πρό- παια τῆς μεγαλοπραγμωσύνης τοῦ ᾿Εξοχωτάτου Σὲρ Στὸρρς, εἰς αὐτὰ ἅμως προσδτέθη ἀπὸ τῆς πα- ρελθούσης ἑβδομάδος καὶ το ᾱ- συλον τῶν τυφλῶν. ΄ Βεβαίως ἦτο πλέον καιρὸς νὰ ξεκουρασθῇ ὀλίγον ἡ Αὐτοῦ Ἔ- ξοχότης ἀπὸ τὰς ἑἐξαντλητικὰς φροντίδας ὑπὲρ τῆς εὐημερίας τῶν 350 χιλ. θεοστράβων ψατοί- χων τῆς. Νήσου αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι ἔχοντες ὀφθαλμοὺς διὰ νὰ βλέ- πωσιν οὐχ ὁρῶσι καὶ ὦτα ἀπούειν : οὖκ ἀκούουσιν' εἰς αὐτοὺς ἐδόθη ἤδη τὸ µακάβριον φάρµακον ἤ φαρμάκι τοῦ προὔπολογισμοῦ τοῦ 1926 καὶ ἀπὸ παιροῦ εἰς καιρὸν δίδεται γενναία δόσις στάκτης στὰ µισόστραβα µάτια γιὰ νὰ γί- νωµεν ὅλοι ἴσοι φαὶ ἀπαράλλα- πτοι πέρα ὡς πέρα: 548 χιλ. δε- όστραβοι μὲ μάτια καὶ 2 χιλ. τυ- φλοὶ χωρὶς µάτια ἡ μόνη δια- φορὰ εἶνε ὅτι οἳ πρτοι στέλ- Ὁ λονταϊι στὸν διάβολον καὶ οἱ ὁεύ- «ἱτεροι. εἰσέρχονται εἰς ἄσυλον.... δι ἀντιπροσώπὼν. ον Εἄποιος δὲ φιλάνδρωπας γραφ» κιὰς, ὁ ὁποῖος ἀναμφιβόλως θὰ ᾿πετᾶ ἔξω μὲ κλωστσιὲς καὶ ῥαφι- «νδτες ὑβρισίες δεκάδες τυφλῶν ναὶ κωφαλάλων ἡμερησίως, εἷς κᾶ ποιαν. ἐθεμερίαν, δσὶσηγεῖτοι εἰς τὴν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα νὰ ἱδρύ- σῃ καὶ σχολὴν πωφαλάλων. Συγκινουµένη ἡ «Δημιουργίο ἀπὸ. τὰς παθολογικὰς αὐτὰς ἑκ- δηλώσεις εἰσηγεῖται ὅπως ἡ Α. Ἐξοχότης σπεύσῃ νὰ ἱδρύσῃ καὶ ἄσυλον νουνεχῶν: αὐτοὶ εἶνε οἱἳ δυστυχέστεροι καὶ οἱ μᾶλλον ὑύπο Ἱταμάραν καὶ ἀνισσοροπίαν: θὰ »αὖνςε -ὤλλως τε-τὸ ἆσυλον τοῦτο τὸ μᾶλλον ὁλιγάριθμον καὶ τὸ ἐλάχιστα δαπανηρόν.....''' ρου Ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Κυῤβερ] νήτης εἰς λάρνακα-- Ἐ- κρήξεις φιλοφρονήσᾶ- ὧν καὶ χείµαρροι δι” αχύσεων. Αονράφοµιν εἰς τὴν στήλην αὐτὴν ξηρὰ, κατάξηρα τὰ γε- γονότα τῆς Αάρνακχος ὅπως τὰ ἀναγράφει ὁ παγκύπριος (ὄχι ὁ παγκόσμιος) τύπος, ἀπηλλαγμένα '. ἀπὸ κάθε ἴχνος φαχνοῦ, λίπους ἤ λαδιοὸ. --- «Εἰς τὸν 'στίβον τοῦ Γ. Σ. ἆ. ἔπαιξαν ποδόσφαιρον ἡ 'Αμερι- κανικὴ καὶ ἡ ᾽Αγγλικὴ ὁμάς τὸ παιγνίδι ἐτίμησαν διὰ τῆς πα” ῥρουσίας των ὁ Δήμαρχος Λάρνα- πος ὁ ᾽Αντιπρόεδρος τοῦ Γ. Σ. 7, ὁ Διευθυντὴς τοῦ «Ν. Ἔθνους». καὶ ἄλλαι προσωπικότητᾶς. Ἡ Α. Ἐξοχότης ἐγνώρισε τὸν κ. Μεσολογγίτην καὶ τὸν κ. Οἱ- πονοµάκην, πρὸς τοὺς ὀὁποίους ἀπέτεινε πολὺ Φφιλόφρονας καὶ πολακευτικοὺς λόγους εἶπεν ὅ- τι παρακολουθεῖ τὸ «Ν. Ἔθνος» μετὰ θερμὀῦ ἐνδιαφέροντος, δι- ότι διαπραγματεύεται μετὰ πολ- λῆς σοβαρότητος καὶ ἐμβριθείας τὰ ζητήματα τοῦ τόπου: ὁ κ. Με- σολογγίτης, Πρόεδρος τοῦ Γ.Σ.0. ἑδράξατο τῆς εὐχαιρίας νὰ προσ- καλέσῃ τὴν Α. Ἐξοχότητα καὶ τὴν Λαίδην Στὸρρς εἰς τούς προσεχεῖς ἐν (ϱἈάρναχι Παγκυ- πρίους, ἡ δὲ πρόσκλησίς του ἐγένετο εὐμενῶς ἀποδεκτή. Ἡ Α. Ἐξοχότης ἰδὼν τὰ σχέ- δια τῶν προπυλαίων καὶ στίβου καὶ κερχίδων εἶπε πρὸς τοὺς συ- « νοµιλητάς του «Σξδς εὑδαιμονί- ζω καὶ σᾶς συγχαίρω διότι τὸ ἔρ- νον τὸ ἑστηρίξατε ἐπὶ σχεδίου ἀκολουθοῦντος τὴν Ἑλληνικὴν ἀκρίβειαν καὶ ἀναλογίαν, διότι ἀγαπῶ πολὺ τὸν ᾿Ελληνικὸν ρυ8- μὸν καὶ τὸ Ἑλληνικὸν µέτρον ἐν τῇ τέχνη.» Ἐξῆρε τὴν γδνναιοφροσύνην (φέροντες ἀπὸ τὴν γενικὴν χκου-[ β, καὶ δι αὐτῆς τὴν πόλιν διὰ τὸν ζῆλον καὶ συµκάθειαν δι ἧς ὑπεστήριξαν τὴν ἐπιτύλεσιν αὐτοῦ τοῦ ἔργον.» ἝἜως ἐδῶ τελειώνει ή ἐξιστό- ρισις καὶ χρονογραφία τῶν δαυ- μαστῶν πραγμάτων καὶ Φφαντα- σµμάτων ποῦ συνέβησαν ᾖἵΤὴν πα- ρελθοῦσαν ἑβδομάδῳα εἰς τὴν Λάρνακα τοῦ πατριώτου «Ν Ἓ- ἑορτῶν τῆς. 5θετηρίδος' καὶ ὡς γνωστὸν ὅλων τῶν βιολιὼν. ο σεσὲς δὲν βγαίνει ἁμέσως μὲ τὲς δοξαριές' . ὑπάρχει ἐπὶ παραδείγ- ματι καὶ τὸ βιολὶ τοῦ Ναστραδὶν ρα βναίνει........ Κυπριώτικη φιλοσοφία Θ Φεὸς ἃμα θέλῃ νὰ χάσῃ τὸν λίμπουραν ὅκιᾶ του φτερά, τὸν γραμματισμµέ- νον τῆς Τζύπρους χάμνει τον διχηόρον ἢ καζέτατξιην, τὸν ἄρκονταν πολιτευόµενον ναἰτὸνἀγράμματονφακ- κᾶ του αὐτοκίνητον. λεγαν γιὰ τὸν ὀκύλλον Ε ὅτν εἶνε τὸ ᾿ἠλέον ἔξυπνον ζοῦ δλλά ὃπὰ αὐτοχίνητα τὸν ἀξεσκἐπᾶσαν όσον ἂγρια, ὥστε ν᾿ ἀποδεικνύεται ὅτι πραγµατι- κῶς εἶνε ὁ κουφιοκεφαλάκης τὸν ζώων: εἴκοσι Χρόνια ἐπέρασαν 'ἀφ ὅτου ἐφάνησαν εἰς τὴν Κύ- δἱ σκύλλοι δὲν μπόρεσαν νὰ ἑν- νοήσουν ὅ,τι ἐννόησαν ἀπὸ τὲς πρῶτες ἡμέρες ὁ κακολογούμε- νος κάµηλος καὶ ὁ περιφρονού- ενος γάδαρος: ὅτι δηλ. τὰ αὖ- τοκίνητα δὲν εἶνε οὔτε λαοὶ περατιτζοί, οὔτε κόχκαλα τοῦ παντοπωλείου: καὶ τρέχουν καὶ καρκιοσπάζουν ἐπί µίλια καὶ κα” τασκοτώνονται ἡλιδίως καὶ ἀθς- ραπεύτως διὰ νὰ φᾶν λαὸν πε- ᾽ρατικόν, καὶ τρῶν τὴν ἅμυσλην (κεφαλήν τους. '. Κάθε ἄνθρωπος, χάθε ζῶον καὶ φάθε πρᾶγμα ὄχει τὴν λυδίαν λίθον του, ἡ. ὁποία ξεσκεπάξει τὴν κιβδηλείαν του, .Ἑλέποντες δὲ τὸ κατάντηµα τοῦ σκύλλου δοξάζοµεν τὴν θεί- αν Πρόνοιαν ὅτι δὲν ἔδοσε τὸν νοῦν τοῦ σχύλλου εἰς τὸν σω- µατώδη καὶ πδλώριον κάµηλον, ἄλλως εἰστὴνΚύπρον θὰ ἦτο ᾱ- δύνατον νὰ κυκλοφορήσῃ αὖτο- φίνητον. --.... Η ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ο ΕΜΡΟΛΙΟΡΣ ΕΛΡΙΙΛ μΠῦ ΚΥΡΙΛΚΙΣ ΕΙΣ ΣΒΑΑΤΟΝ Ὑπεβλήθη κατὰ τὴν ἑβδομάδα ταύτην ἀἄναφορά, ὑπογεγραμμένη ὑπὸ ἑκατοντάδων κἸίαστηματαρχῶν τῆς πόλεως Βαρωσίων σιρὸς τὸ δη: μοτικὸν Συμβούλιον αὐτῆς, ὅπως |τοῦτο προβῆ εἰς διαβήµατα καὶ ἑ- νεργείας διὰ τὴν µετάθεσιν τῆς ἕ- βδοµαδιαίας ἐμποροαγορᾶς, τῆς συγ- προτουµένης ἐν οἰκογενειακῷ κύκλφ ἀπὸ τῆς Κυριακῆς εἲς τὸ Σάβῤβατον διὰ τοὺς Λόγους, τοὺς ὁποίους ἄ” νέπτυξεν ἡ «Δημιουργία» ἐπανει- ληµµένως' τοιαύτη ἀναφορὰ σεΛηρο: φορούμεθα δει περιά-εται καὶ εἷς τὰ Ἀμεσώτερον ἐνδιαφερόμενα Κοκκι- νοχώρια, καλυπτοµένη ὁμοδύμως ὑπὸ ὑπογραφῶν. Μετὰ τὴν οὕτως ἐκφραξομένην Φέλησιν τῶν σολι- τῶν καὶ ἀγροτῶν τὸ Δημοτικὸν Συμ- βούλιον οὐδεμίαν βεβαίως δὰ αἰ- σθανθῇ δυσκολίαν ὅπως προβῆ εἰς τὰ κατάλληλα διαβήµατα διὰ τὴν ἱκανοποίησιν αὐτῆς. ᾽Αλλὰ τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον καὶ ἡ πόλις δὲν σρέσει νὰ περι- ορισθοῦν εἰς ἁπλᾶ µόνον µέτρα µε- ταθέσεως τῆς ἐμποροαγορᾶς) οἱ ἆρ” µόδιοι ἔχουσι καθῆκον νὰ προβῶ- σιν εἰς ἐνεργείας παρὰ τῇ Χυβερ- φῄσει διὰ τὴν ἐἑλάττωσιν τῶν εἰ- σιτηρίων τοῦ σιδηροδρόµου κατὰ Σάῤβατον διὰ τὰ Βαρώσια καὶ εἷς καταλλήλους γνωστοποιήσεις καὶ διαφημίσεις ἀνὰ τὴν ἐπδοχίαν ὅ- πως προσελκύσωσι πωλητὰς καὶ ἁγοραστὰς εἰς τὴν ἐμποροαγορὰν αὐτὴν, ὥστε νὰ ἐξελιχθῇ ἀπὸ οἶκο- τοῦ κ. Δημητρίου καὶ συνεχά- ρη τὴν ᾿Επιτροπείαν τον Γ.Σ.ὶ γενειακῆς εἰς ἐπαρχιακήν. --..4«----ε ποσο ο ὂνους», εἰς τὰς παβραμονὰς τῶς |. Χότζα, τοῦ ὁποίου ὁ σεσὲς ὕστε- προν.τ αὐτοκίνητα καὶ ἁκόμη, λος «δη ΧΕΡΙ] ΝΕΤΙΝΦΙΡΝΕΝΩΝ Ὁ κατὰ τὴν αέριο τοῦ παρελθόν” τος Σαῤῥάτου δαξαχθεὶς ᾿χορὸς τῶν Μετημφιεσμένων ἓν τῇ Αἰθούσῃ Χούρη ὕπερ τοῦ. Ἑ εγαστησίου. ὑπῆοξεν ἂρ- πούντως ἑπητοχής, γήαις εἲς τὰς προῦ- παδείας τῆς ἐπιτουπείως τοῦ. ο άγις- στηρίου «ιά πλείστων μελῶν «τοῦ Ἰλ- γαγγωστηρίου. δν Ἡ διακόσµησις ἦτο οἵα καὶ κατὰ τὸν χορὸν τοῦ. Νιμοκομείου, μὸ φῶ: τισμὸν’ δουμάσιαν. Ἡ Μουαικὴ ὑπὸ τὸν κ. Γεπουτὶ ὑπερήθεσεν, ΤΙ πρυσέλενσις τοῦ κόσμου ἦτο µε- γίστη, ἐμοίοαζον δὲ οἳ Μετημεριεσμέγοι μὲ τοὺς μὴ. τοιούτους. Τὸ νὰ ζητήσῃ κανεὶς νὰ κριτικάρῃ κάθε πρύόσωπον, δὰ ἧτα ἀδύνατον, ἐφ᾽ ὗσον δὲν ἔχει εἷς Ἰεῖρας κατάλογον τῶν ἄλλων πύλκων πι τῶν ἄγγλων. Δύὸ αὐτὸ εἴ- μεθα ὑπυχοεωμένοι μόνον τῶν ἀμφβή μν ὀνομότων, Ἰδίᾳ. τῶν εξ ὅσεων νὰ χάμωμεν μγείαν. | Ἡ ἁμφίεσις, γενυνῶς εἰπεῖν, ᾿ ἧτο ἁρπούντως ὡραία, Ἡ αυυσποίμιλτος ὡραία πεταλούδα. ἐσκόρπιζε δροσερὸ τὸ ἀεράκι εἷς ὅλην' τὴν αἴθουσαν καὶ ἡ γλυκυτάτη Ἰάή πωγέζα τὴν χάριν. ᾽Αλλὰ μήπως πα” ρακάτω τὴν ἐμφάνισίν των αἱ ὡραῖαν. ποικιλοτρόπως ὑπὸδυ- δεῖσοι. τὰ. μυστικυπαδῆ χανόυμάκια τῶν παλαιῶν καιρῶν Νή, δά, ὀλιγώ- τερον αἱ ὠψαῖαι πυερροττίνες “καὶ αἳι ἐσημείωσαν ἱππύτισσις καὶ αἳ Σπιινιόλες καὶ ἡ σά- τυρα. τῆς πιαλαιᾶς γυναικείας ἐνδυμκς] σίας: Η ὀλιγώτερον ἧσαν τάχα ὢ- ραῖαι αἳ ἑλληνικὰς. καὶ ἱνοσῦ-ὴ χομειακὰς στολὰς ναὶ τόσας ἄλλας. χα» ρίεσσαι κυρίαι καὶ δεσποιγίδες ᾽Αλλὺ καὶ οἳ ἂνδρες δὲν ἦσαν ὅλι- νώτερυν. ἐπιτυχεμένοι δυσιν.' Ὁ. Ὀδέλλος καὶ ἀπὺ ἀπόψέως πιυαστωτικότητυς καὶ ἐνδυμασίας: τέ- λειος, ὡς ἐπίσης τέλειος ὁ Φελλᾶχας τῆς Πιλαισιίνης. Ὡς ἔμπνενσις ἁμί- µήτος ὁ ὑποχριθεὶς τὸν .ἠλιθιάδην -δά- σχαλον, ὁ ἄλλως φίλος, σατυρίσας μὲ εδ ἐπιχαρίτως. τὸν ἐπί- βιβλιοθήκης, τὸ ἐπί- Λέσχης Ζατραπίου: ᾽Αλλὰ καὶ ὁ ὕποδυς τιµον ἔφορου τῆς τιιον. µέλος τῆς - καὶ τοῦ Ὠδξίου, δεὶς τὴν Βεκλάμαν καὶ οἳ πιερρόττον καὶ :οἳ µαχαραγιάδες καὶ οἳ' ἀπάχη- μιδυργίαὺ ο αιὶ ο 9 ο εἰς την υπο.) μή το 9: 2 τε τόσον ἔξύπνος|- ε . ο --ὍὉ καλὸς καὶ ἀἁγαπητὸς νέος κ. ᾿Αλέξανδρος Χ. Κουζά ὶ ἡ ρος Χ. Κουζάρης καὶ ἡ συμ- { α παθὴς καὶ καλὴ Αγὶς Αννα Χρίστου δρ - λ ΄ Ν΄ Παυλῆ ἐκ Βαρωσίων ἔδοσαν ἆᾱ- 7 : µοιβαίαν ὑπόσχεσιν γάμου. Τὰ συγχα- ρητήριά µας. Δωο Ν Ἀ- ιά ν ο 4 - ΓΤὸ ἀναμενόμενυων ἀτμόπλοιον τῇ [ον ἨΠέμπτῃ - τῶν περιηγητῶν ᾿Αμε- Ἠθωνῶν, λύγῳφ: τριλυµίας ἓν Κάῑψα, ολὰν. ἠδυνήδη νὰ παριλάβῃ. αὐτοὺς διά τοῦτο. μετέβη εἷς Βηουτὸν πρὸς, παριλαβὴν των καὶ οὕτως ἀπώ- φεσε μίαν ἡμέραν ἓκ τοῦ δρομολο- Ὑνου. του καὶ δὲν ἠδυνήδη νὰ περι- λάβῃ καὶ τὸν λιμένα µας εἷς αὐτὸ. -- Απὺ τῆς 1ης Μαρτίου τίθεται ὑπὸ σύνταξιν ὁ ἄριστος ταµίας τῆς ὅθωμ. Τραπέζης κ. Ἰ. Ρέτζιο, ὅ ὁποῖος θὰ ἱπαραμείνῃ μετὰ 'τῆς ἄξιοτ. οἰκογενεί- {ας του ἐν τῇ πόλει µας, τὴν κοινῶ- υίαν τῆς ὁποίας ἠγάπησε καὶ παρ) ἧς ἀντηγαπήδη. --Ἠρὸ ἡμερῶν ἤρχισεν ἄνεγειρομέ- γη ἢ Α΄. ᾿Αστικὴ,Σχολὴ παρὰ τὸ κτί- ᾷλον τῆς νῦν τοιαύτης, ἡ ὁποία εἷς τὸ μάλλον «θὰ ᾖκχρησιμοποιηθῇ ὡς Α’. Παρθεναγωγεῖον, σος ο-“Μέγα µέρος τοῦ δρύµον Φαλήρου ἀπιδιωρδώῦη ὑπὸ τοῦ Δημαρχείου. α τΊπὸ τῶν Δημοτῶν ὑπεγράφη αἴτησις πρὸς τὸ ,«Δημαρχεῖον, δι’ ἧς ζητεῖται ἡ µετάθεσις τῆς ᾿Αγορᾶς τῆς ποίαν τὸ Δημαοχεῖον, ὥς ἐπληροφορή- Ῥημεν, δὰ ἐκτελέσῃ δὰ ἦτο ἁστεῖον καὶ ἐπιζήμιον, ἐν ὦ ὅλα τὰ Καταστή- µατα δὰ εἶναι κλειστά, γὰ ἑἐργάςο- ται τὸ Παντοπωλεῖον. ---Εκ τοῦ χοροῦ τῶν Μετημφιεσµέ- Νωγ,εἰσεπράχθησαν 5 δΙ. 0. 0. ωσ- Ὃν Περιστερωνοπηγῇ ἀπέθανεν ὅ. καλοκάγαθος Ἐνριάκος Λούκα κηδευ- δεὶς σεμνοπρεπῶς. Εὶς τοὺς οἰκείους του ἀπενθύνομεν θερμὰ συλλυπητήρια. [ΜΜΙΚΟΝΙΚΙΙ ΠΙΕΙ Συμπολῖται, παρουσίᾳ τῶν ᾿Αρχῶν ἑτελοῦντο ἔπι- σήµως ἓν τῇ πόλει µας τὰ ἑγχαίνια τοῦ πρώτου ἐν Κύπρῳ Παιδοχομικοῦ Φταθμοῦ, πάντες μετ αὐθορμήῆτου προθωμµίας, πρασήλὃετε καὶ ἐξ. ὅλης ᾽ ο ΄ : ν , κ. 9 1 . ἂ-- ο δες κιὰ οἵ Κοζάμοι καὶ οἵ λόρδου καὶ ι νυχῆς ἐπεκροτήσατε τὴν ἵδρυσιν Κὲν- χα ναντόπουλα καὶ οἵ μάγειβον ἦσαν. Βωυμάσιοι καὶ οἳ. ἄγγλοι καὶ αἳ ἂγ- γλίδες καὶ οἳ ἐν τῶν ἄλλων πόλεων. Θὰ ᾖἦτο ὅμως παράλειψις, ἐὰν 'δὲν ἐσημείωνα Ἰδιαιτέρως τὴν παρονό εν τοῦ ἀγαπητοῦ ᾽Αντιπροέδρου τοῦ Ἠ]α- ραρτήµατος τοῦ Συλλόγου. Ἀγάβών τῆς φίλης Δάρνακος, ὁ. ὁποῖος φέρων πλήρη τὴν μεγαλοπρεαῇ στολὴν. τοῦ ἀξιώματος τοῦ ᾽Αντιπροέδβος. ἔλαβφε ποικιλοτρόπως, κατ’ ἀντίθεσιν τοῦ προ έδρου, ὁ ὁποῖο- πάρουσιάσθή ΛΦθὰΣ σήµως, μὲ τὴν κοσμικὴν στολήν δη γιὰ γὰ δώσῃ καιρὸν γὰ λάµψῃ ὁ Ἰς Αντιπρόεδρος, Ἑεγίας καὶ μετριοφῥό- σύνης ἕνεκαι καὶ ὃ ὁποῖος περιδιά- βαζς ιιεταξὺ ὅλων τυρβάζων καὶ ὧν-. λοσοφῶν διὰ τὴν ποικίλην ψυχοσύν- θεσιν τῶν ἀνθρώπων, ποῦ ἄλλοι εἷ- γαι ἀποκλειστικοὶ εἰς τὰ κομπλιµέντα καὶ τὴν οἰκειύτητα καὶ περιποιήσεις καὶ ἄλλοι μοιράζουν αὐτὸ ὅλα εἲς πλεί- ονα τοῦ ἑνὸ. πούσωπα. Ανθρώπινα τὰ πάντα { «Ὁ Χορὺς διήρκεσε µέχρι τῆς 4ης ποωϊνῆς, ἆλλ' ὁ ἠποφαινόμενος ἀπῆλδε περὶ τὴν ὃην διὰ νὰ ἠσυχάσῃ καὶ ρεµμ- βάσῃ καὶ ποὶν κλείσῃ τὰ µάτια ἄθελαὴ ἀγεφώνησεν: αἰωγία ἡ μνήμη τῶν ἴδαα γικῶν, αἰωνία των ἡ μνήμη: Ἡ Γῆ των εἶναι βαρετή ! Δὲν δὰ ξυπνήσουν πει: | Λ. Γ. ΖΑΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΟΙΝΙΛξἉἨ --“Κατὰ τὺ διαρρεῦσαν δεκαπενδή- µερον ὅ καιρὺς ὑπῆχξε βροχερὺς μὲ ἐλαχίστας διικοπὰς ψυχροῦ βορρᾶ, ὁ ὁποῖος χρησιμεύει κἄποτε ὡς διάλειµ- μα καὶ κάποτε ὡς συνοδᾶς τῶν βρὀ- χῶν' δηιιουογεῖται ἔνεχα τούτου χα- τάστασις πολυυµῥρίας μὲ τὰ πλεογεκτή- µατά της καὶ τὰ μειογεκτήµατα καὶ τοὺς κινδύνους της’ ἀλλ ὁ καιοὺς κά- τὰ τοῦτο παρουσιάζεται ἀσυνήδης ἐ- φέτος, ὅτι αἵ ᾖῥροχαὶ συνοδεύοντά: ἓν πλήθει χειμῶνι ὑπὸ ἀστοαπῶν, βρου- τῶν, κεραυνῶν καὶ χαλάζης, προσλαµ- βάνουσαι συγχγὰ. µορφ ἡγ κατιιγίδων. Αλλά. κάλὰ ὕστερα, τρου πρὸς προστασίαν τῆς µητρότητες καὶ τοῦ παιλός.- Τοῦ Κέντρου τούτου σκοπὸς δὲν εἶναι ἡ ἁπλῆ ἀγαδοεργία, ἀλλ᾽ ἡ προ- αγωγὴ τῆς: φὺὐσικῆς ἑκανότητος τῆς διώξει τῶν ἀρίστων σκοπῶν τοῦ βίου. « Νεόλαία ὑγιῆς καὶ εὕρωατος εἶναι :σοβαρ»ν πεφάλαιον προαγωγῆς καὶ δη- μιουργίας, ἓν ᾧ νεολαία ἀσθενὴς καὶ παχεκτικὴ κατ ἀνάγχην ὃὰ φυτο- ζωήση, ἐὰν βὴἡ γίνῃ παράσιτος. ὡς γέροντας σωματικῶς καὶ ψυχικῶς ἐρείπια, ἀλλὰ σφριγηλοὺς καὶ ἀκμαί- ους, ἀκτινοβολοῦντας ἑνεργητικότητα, ὀφείλει νὰ προστατεύσῃ τὴν μητέρα καὶ τὸ παιδ'. ) Ὅ προσφέρων τὸν ὀβολόν του δὲν συνεισφέρει ἐπὶ µαῖαίῳ, ἀλλὰ συµ- οἰκονομικὴν εὐρωστίαν τῆς κοινωνίας μας. Κύριοι, μὴ φανῆτε φειδωλοί, διότι Κυριακῆς διὰ τὸ Σάββατον, τὴν ὅ-ἰ -Σσυστήµατος. τε τὴν 4ην Δ)βρίου 1921 ἐπί] Ἠίας γενεᾶς, ἢ ὁποία «δὰ ἐπεξεργασδῃ | (τὸ βέλλον «τῆς πρινωνίας ἐν τῇ ἐπι- ἰ τὰς ὥρας. -{ .. Πάντες δὲ οἱ ἔχοντες ὑποδέσεις ὐ-. σεις: ο «Ίνα μὴ ἡ κοινωνία βλέπῃ νέους βάλλει δεόντως διὰ τὴν ἠθικὴν καὶ | πλήρης... εἲς τοῦτο συνετέλεσε βέβαια ὁ ἐκλεχτὸς καὶ Θαυμάσιος σας σπόρος ποῦ ἔχκρυβε µέσα του τὴ βάση τῆς ὑ- γείας. Συνηθίζω νὰ πέρνω πχαματερὸ 90 κατὰ σειρὰν χρόνια γαὶ ποτὲ δὲν εἶχα παρόμοια ἀποτελέσματα. Νὰ φαν- [σωπα τὰ ὁποῖα εἶχαν πάρει µεγάλες ποσότητες Ε αλλικοῦ σπόφευ ἀπέτυχαν οἰκτρότατα.....Ώΐσνὃε ἄξιοςς συγχαρητη- ῥρίων καὶ εὐγνωιοσύνης γιὰ τὴν ὑπέ- ρΊχον παραγωγἠν τῶν μξταξοσπόρων σου». ᾿ «χπ.) Κατίνα Χατζηγεωργίου. ᾽Απευθυννητ.: Λευκωσίαν Ἱ. ΓΕ. Κασουλίδην ὅσ- τις βόνος ἔχει τὸ δικαίωµα νὰ πωλῃ τοὺς µεταξοσπόρους Σολ. Παναγίδη εἰς τὰς Ἐπαρχίας Λευκωδίας-Κυρηνείας. Γ. Φυλακτοῦ Εμπορον Λεμεσόν. ᾿Ανδρέαν Πετρίδην Βαρώσια. Σωκράτην Παπᾶ Χριστοφόρου Καλὸν Χωρίον Δεμεσοῦ. λα ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Θεωροῦμεν καδῆκὸν µας ὅπως καὶ δηµοσίᾳ ἐκφράσωμεν τὰς εὐχαριστίας µας πρὸς τὸν λογιστὴν κ. Αμϕιλό- χιον -Ἰ. Πιπερίδην, ὅστις ἀφιλοκερδᾶς διὰ τῆς συστηματικῆς του διδασκαλίας καὶ τῆς μεγάλης προθυµίας του, ἐγτὸς πολὺ ὀλίγου διαστήματος μᾶς κατέστη- σεν ἴκανοὺς ὅπως κρατῶμεν διπλογραφ. Βιβλία εἲς οἴογδήποτε ὀμπορικὸν οἵ- κοΥ κατὰ 4 συστήµατα Λλογιστικῆς: Ἠπειρωτικῶς, Συγκεντρωτικῶς, Σνγ- θετ. Ἡμερολογίου καὶ ᾿Αγγλοαµερικαγ. Βαρώσια. 99)2)995 Μετὰ τιμῆς. - ᾿Ανδρέας Ε. Τσαππαρίλλας ”. Σ. Φαλᾶς στ Μ. Γ: Ποιητὴς ᾿Ἐ. Νικολάου ΙΜΧΙΗΜΚΟΠΗ ΚΠΡΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Διὰ τοῦ παρόντος {νωστοποιεῖται Ἰδτι τὸ ᾿Εκκλησιαστικὸν Δικαστήριον /᾿Αρχιεπισχοπῆς ὑπὸ τὴν προθδρείαν τοῦ ᾽Αρχιμανδρίτου ᾽Αρχιεπισκοπῆς χ. Φιλοθέου Φέλει συνεδριάζῃ ἐν ᾿Αρχι- επιτκοπῇ μὲν ἑκάστην Τρί-ην καὶ Τε- τάρτην τῆς ἑβξομάδος ἀπὸ τῆς ὃ π. µ. --μεσημβρίας. ἓν ΒῬαρωσίοις δὲ ἐν τῇ ᾿Μονῃ ᾿Αποστόλου Λουχκᾶ: τὰς τρεῖς τελευταίας ἡμέρας τῆς τελευταίας ἐβ- δοµάδος ἑκάστου μηνὸς κατὰ : τὰς αὖ- παγοµένας εἰς τὰ Δικαστίρια ταῦτα δέον νὰ ἀποτείνωνται ἑγχαίρως πρὸς τὸ γραφεῖον ὑπὸ τὰς, ἑξῆς διευθύν- «Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικοῦ Δικα- οτηθίου ᾿Αρχιεπισκοπῆς ᾿Λευκωσίαν» καὶ Τραφεῖον ᾿Βκκλησιαστικοῦ: Λικα- | δοηρίου ᾽Αμμοχώστου, Ώαρώσια». Εν ᾽Αρχιεπισκοπῇ 51 Φεβρ. 1928, ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Σημ. Ἡ παροῦσα νὰ ἀνάγνώσδῃ ἐπ᾽ ἐκκλησίας εἷς ἐπήκοον τῶν Ἆριατι- ανῶν. τὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα σήμερον δίδετε, δὲν τὰ χάνετε, ἀλλὰ τὰ δανείξετε, δηµιουργικὴν ἐργασίαν ὀργῶσα νεότης δὰ σᾶς τὰ ἀποδώσῃ πολλαπλᾶ. Ἐγγραφῆτε, λοιπόν, συνεισφέροντες γενναίως στὸ Βιβλίον τῆς Χρυσῆς Τε- γεᾶς. , ᾽Αμμόχωστος τῇ 2ὅη Φεβρ. 1928. | ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ, ΣΗΡΟΤΡΟΦΟΙ ] Ὅλοι ζητῆστε µεταξόσπορους παρα” ζετὲ τὸ Συµφέρον σας! Βοηδεῖτε τὲς ἐνέργειες τοῦ παραγωγοῦ των ὑπὲρ τῆς Κυπριακῆς Σηροτροφίας | Ἰδοὺ τὶ γράφουν πελάται τῶν µετα- ξοσπόρω»ν τούτων ! Λεμεσὸς ὀ)θ)927. χαθότι αὗριον ἡ σφύζξουσα καὶ οἷς | χωνῆς Σολοµ. Παναγίδη. Ὑπερασπί- |. ΕΝΦΙΕΙΑΖΕΤΑΙ τὸ Μαγα- ζεῖον τῆς κ. ᾿Αθηνᾶς Δ. Βογια- τζῆ τὸ παρὰ τὸ ἰατάστημα τοῦ κ. Ῥ. Χ. Δὐξεντίου. σὅµιον ναὶ περὶ ΕΦΦΘΑΣΕ Τὸ ἔχομεν ση Κύριε Παναγίδη, νλοσεε Μὲ µεγάλη µου εὐχαρίστησι σοῦ ἆναι/έλλω ὅτι τὸ Καματερό μου [μου ἀφῆκε ἀπόδοση 1ὔ (δέκα πέντο)͵ ᾿ὀκάδες ( δράµ.). Ἡ ἐπιτυχία ὑπῆρξε τασῦῆτε ὅτι πέντε γνωστὰ µου πρό-, Θὰ καταπλήξη εἰς τοιοῦτον βαθµόν, ὥστε ναὶ ὁ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν νὰ ἀγοράσῃ αὐτοχίνητον, θὰ σπεὺ- νὰ παραγγείλῷη τὸ Νέον -ν ΣΕΒΡΟΛΕ ὁ- προϊόν τῆς Τζένεραλ Μότορς, τοῦ µεγαλειτέρου ὀργα” νισμοῦ αὐτοχινήτων τοῦ κόσμου. ρε ο σον ΚΑΡΒΝΑΒΑΛΟΣ Λέγουν καὶ γιὰ τοὺς ἀνυπάνδρους ὃτι στεράνι Ῥέλευνε πῶς τρέχουν ὅλο καὶ κ ητᾶνε Τὴ Νύμφη γιὰ νὰ εὔρουνε -- Ὅποιος ζητάει Νὲ νὰ εὕρη κατ ἑκατὸν τοῖς ἑκατόν' Κόρες µονάχες τὶ νὰ κάνουν χωρὶς στὸ πλάϊ των.....γαμβρόν | Λέγουν καὶ ὅτι τὰ κορίτσια Σύλλογο δὸ νὰ κάνουνε νὰ βοηδήσουνε τοὺς νέους ὅρτι ποθοῦν νὰ εὕρουνε | Ε Ὅποιον οἱ νέοι πόδον ἔχουν καὶ τὰ κορίτσια τὸν αὐτὸν πρύβουνε µέσα στὴ ψυχή των χωρὶς καμμλάν......«ἐξεφιών 11! Διάφευσις Κάποιος ἐκατηγόρησε τὸ Σύλλογον -, (ἀδίκως τὰ Μέλη του πῶς δὲ Φέλουν στε- (φάνι στὸ Χεδφάλι καὶ κάμνει ὅτι δὲ βλέπει αὐτὸς ὁ ος (4ιφιρῖκος τὴν τῶν Μελῶν διάΨεσι καὶ (μεγάλη | .. Δὸ βλέποι τὲς ἐνέργειες τὸ πόνο τὸ (Μεγόλο χιὰ νὰ καθήσουνε Ταμπροί, τὸ Κλὰκ ο. (χιὰ νὰ φορέσουν πῶς τρέχουν ἁδιάκοπα ᾿πόνα µέρος , (εἰς ἄλλο τὴ Νύμφη τὴν ἀσλλέρευτη Υ᾿ ἁρπά- Ἱτ (ξουν ἄν... μπορέσουν || Α. Γ. ἆ. ε. το ΕΥΧΝΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ὁ. ὑποφαινόμενος καὶ δηµοσίᾳ ὃε- ωρῶ καθῆκον µου νὰ ἐκφράσω τὰς εὐχαριστίας µου πρὸς τοὺς κ. κ. Β. Σ. Πετρίδην καὶ Σία, διὰ τὴν λαμπρὰν ἑγκατάστασιν τὴν ὁποίαν ἔκαμαν εἷς τὸν κῆπον µου, συγ«βυµέγης ἐκ μιᾶς μηχανῆς ἀκαθάρτου πετρελαίου ΠΕΤ- ΤΕΡ ὅ ἵππων, καὶ ἀντλίας διπλῆς ἑνεργείας Μηχανουργείου [ασιανίδη καὶ ἁἀδελφοῦ. Ἡ ὅλη ἐργασία εἶναι στερεωτάτη καὶ ἢ οἰκονομία καυσίµου ὕλης ἀφάν- ταστος. Μόνον µέ 60 παράδες τὴν ὦ- ϱαν πετρέλαιον καὶ λάδι. Τὸ εὐχαριστήριον τοῦτο ἐπέχει καὶ θέσιν ἁπαντήσεως εἷς τὸν ἄγνωστον ἤ τοὺς ἀγνώστους, ἄν καὶ εὑρίσκον- ται ὄπισθεν πολὺ διαφανοῦς πέπλον, οἵτινες ἂν ὄχι ἐκ µοχδηρίας ἀπέ- γαντι µου, διότι οὐδέποτε δυεγοήθην κἄν {ὰ βλάψῳ κανένα ἐκ τῶν συµ- πολιτῶν µου, ἀλλὰ διὰ λόγους ἄγ- ταγωνισμοῦ πρὺς τοὺς κ. κ. Β.Σ. Πε- τρίδην καὶ Σίαν, ἐπεχείρησαν δὶς δι ἀτίμων µέσων νὰ μοῦ καταστρέψωσι τὴν μηχανὴν καὶ πόµπαν, τὴν πρώ- την φὀρὰν καταστρέψαντες τὴν ἴσορ- οοπίαν τῶν ἑδράνων τῆς πόµπας καὶ μὴ ἐπιτυχόντες τοῦ σκοποῦ των, ἔρ- οιψαν τὴν δευτέραν φορὰν ἐντὸς τῆς ᾿πόμπας τεμάχια ἐκ σιδήρου. Εὐτυχῶς καὶ τὴν δευτέραν φορὰν μικρὰ ζημία ἐγένετο διὰ τὴν ὁποίαν ὅ οἶκος Πε- τρίδη πάνυ προθύμως ἀγέλαβε καὶ ἔκαμε τὴν δέουσαν ἐπιδιόρῦωσιν ἄγευ περαιτέρω ἐπιβαρύγσεως. :.Ταῦτα πρὸς γνῶσιν τῶν ἐγδιαφερο- μένων. Βαρώσια 134)9)928 Λιατελῶ κ.λ.π. Μιχαὴλ Ἱερείδης ες ΣΕΒΡΟΛΕ,, αστος Ἑνστος 1998 Τὸ νέον θαῦμα, τὸ νέον ἀριστούργημα τῆς µηχα- νικῆς τέχνης, τὸ πραγματικῶς συναρπασαν τὸ παγχκό- τοῦ ὁποίου ἐγένετο ἀρίστη μνεία πατὰ τὴν τελευταίαν ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ ἔχθεσιν πρὺς ἔκὃεσιν 4 Απονλειστικὸς ἀντιπρόσωπος πωλητὴς ἐν Κ ύπρφ. α-ὖ Γ,Π. Λ, ΜΑΥΡΟ ΙΔΗΣ . ο. βίον ΄ΕΝ ΒΑΡΩΣΙΟΙΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ἠετάρτη 19ῃ ἄνιβρόυκρίδὺ ἰ91ᾷ .., σα ΑΡΙΘ. ϐ66 τον μα ὧν ἠρόρονας ὄτς ορ -ππστστη. “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ., γοὺς νὰ τοῦ τὸν ουντηροῦν». πρ Ἡ | ΕΦΗΝΤΡΙΣ ΕΒΛΛΝΛΛΙΜΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ. α α κα «Ἔχει ὁ χωρικὸς χρήματα ἛἜχει ὁ κόσμος ὅλος». (Αρχαία Λατινικἡ παροιμιας, α χχ «Στεροῦνται εἰς αὐτὸν τὸν κος. μον τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου, ἐπεῖ- νοι ἀχριβᾶῶς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔσπει: βαν, τὸν ἐπαλλιέργησαν καὶ τὸν παρήγαγον». , οι. αχ κ ἂκ ν Τὰ χειρόγραφα νὰ εἶνε εὖα νόγνωστα. Τὰ χειρέγρχφα δὲν δά ἐπιστρέ- Φωνται. Ῥατυπεῦται εἷς τὰ Ιδιόπτητα Τνπογραφεῖα ἡ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ος παν τς 7 { / ος ᾷ ανν. ΑΝ’ τς ῄή τε Ἡ / / { /ΝΠ” ὃν 2222 Α2ΣΟ 7 77 ”” / ώς. οι ἑυνδρομηταὶ 24)30 πασοωατωκαρασπααωαϊσκατκσασττενανσκσα-τακσασιρ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΕΟΜΩΝ: Εσωτεριχοῦ ἐτησίως ς 0. 10. 0. Ἐξωτερικοῦ » ϐ 1. ο. 0. Τηλεγραφικὴ Διεύδθυνσις: «ΔΗΜΙΟΥΡΕΙΑΝ. Ἐπισιολαί, χειρόγραφα καὶ ἑμ- Αβάσµατα δὲον νὰ διευθδύνωνται σρὸς τὸν Κον λ. Γ. ΙΛΛΕΤΜΙΛΗΝ, Ὑποδιευθυντὴν καὶ Διαχειρι- στὴν «Δἡμιουογίας». Ἐπιστολαὶ προσωπικαὶ καὶ ἀπο- κλειστικῆς ἐμπιστευτικῆς φύσεως πρὸς τὸν Κον ΚΥΡΙΒΚΟΝ ΠΒνΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΝ μέ τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ φα- κέλλον υπροσοπικῶς», 0 ΡΓΙΝΟΝ ΤΗΣ ΠΛΕΒΛΓΩΓΙΚΗΣ, ΘΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΛΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΝΟΡΘΩΣΕΩΣ -'Γ --- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΒΩΣΣΙΔΗΣ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕ ΙΡΙΣΤΗΣ:Λ. ΙΓ. ΖΑΛΟΥΠΜΙΔΗΣ ΠΠΛΜΝΗΝΝΜΙΚΝΙ ΠΕ ΚΙ ίί ΠΜ κ Χρόνια τώρα ὃ διδασκαλικὸς | ἐξώδευε καὶ ἔφδειρε τὰ ὡραι- ότερα χρόνια τῆς νῃότης του,! καὶ γεὠργικὸς κόσμος ἀξιοῦσι τὴν ἱκανοποίῆησιν στοιχειωδῶν ἀναγκῶν των' οἱ διδάσκαλοι νὰ τοὺς παρασχεδοῦν τὰ οἶκο- νομικὰ µέσα νὰ ζοῦν καὶ δι- εξάγωσι τὸ τόσον ὑψηλὸν καὶ ἠδικὸν ἀλλὰ χαλεπὸν ἔθγον των' καὶ ὅ. πληθυσμὸς τῆς ὑπαίδρου χώρας νὰ ληφδοῦν ἁπαραίτητά τινα µέτρα: διὰ νὰ διεξάγη ὀὁλιγώτερον µαρτυρι- κῶς τὴν ἀἁκανδώδη ἀλλ᾽ ἐξί- «σου ἱερὰν ἀποστολήν του. Οἱ γεωργοὶ ἐπιφορτισμένοι καὶ κα- τἀδικασμένοι νὰ διεξάγωσιν αἷ- ματηρὸν ἀγῶνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως, τὲς κακοτροπίες τοῦ οὐραγοῦ καὶ τὴν ἁπληστίαν καὶ ἁδικίαν τῶν ἄλλων τάξεων διὰ νὰ δημιουργῶσι, συντη- ρσι καὶ βελτιόνὼσι τοὺς ὅ- ρους τῆς ἰδικῆς των ζωῆς. ἆλ- Λὰ πρωτίστως τῆς τῶν ἅλλων τάξεων καὶ οἱ διδάσκαλοι ἕ- χοντες βαρεῖαν, ἀλλ᾽ ἱερὰν ᾱ- ποστολὴν νὰ Λαμπρύνωσι καὶ τελειοποιοῦσι τὸ ἀνδρώπινον ὑδηρίον σμιλεύοντες δεϊνῶς σώ- µατα καὶ ψνχάς. 'Α1᾽ εἰς τὸν ἐξαπατώμενον ἤ αὐταπατώμενον αὐτὸν τόσον ἐπὶ χρόνια τώρα καὶ δεπαετη- ρἶδες, αἱ δύο αὗται περιούσιαι τάξεις ἔτυχον τῆς ἐσχάτης ἆᾱ- διαφορίας καὶ περιφρονήσεως ἡ μὲν ὡς δάσκαλος, ἡ δὲ ὣς χωρκάτης' καὶ ἔτσι ἐκεῖνος μὲν ἔφψθασεν εἰς τὸ κατάντη- µα νὰ ζξηλεύῃ τὴν Όὑέσιν τοῦ ζαπτιὲ καὶ τοῦ κυβερνητικοῦ σκουπιστῇ, αὐτός δὲ εἰς δέσιν νὰ εὐχαριστῆται καὶ ἵκανοποι- ῆται, διότι τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ ἀναπνέῃ τὸ ἀνθρακικὸν ὀξὺ τὸ ἐξερευγόμενον ὑπὸ τῆς ἆ- χαρίστου πατρίδος του. Ὁ διδάσκαλος, καταναλώ- σας ἔτη διὰ ν᾿ ἀποντήσῃ τὸ δικαίὠμα τῆς ἀσκήσεως τοῦ ἐπαγγέλματός του καὶ ὅαπα- νήσας ἑκατοντάδας Λιρῶν καὶ ᾿ἐξουδενώσας τὰ κτήματα τοῦ πατρὸς του, λαμβάνει μιοδὸν ὅσος δὲν εἶνε ὁ τόκος τῶν Ὁ χρημάτων καὶ ἢ κεφαλαποί- Ὅ ησις τῶν ἐτῶν τῶν σπουδῶν του ὃ ὑπάλληλος τῆς κυβερνή- σεως, ὃ διαπρέπων εἰς ἀναᾖ- φαβητισμὸν καὶ ἀνικανότητα καὶ ἀπ ολαμβάνὼν πολλὰ ἢ ὁ- Λίγα καὺ᾽ ὅν χρόνον ἐκεῖνος λαμβάνει ἕἑκατοντάδες Λιρῶν ᾿ 39 ώς 35 φ καὶ ἀποκτᾶ ταὐτοχρόνως τὴν συνήθειαν νὰ δεωρῇ ὀλίγες τές δΟΟ Λίρες μισθδὸν καὶ ᾱ- δικίαν, διότι δὲν τοῦ δίδουν 1000’ καὶ παραπάνω ἀκόμη, διότι ἡ 1600 Άίρες εἶνε ἔξευτε- Λιαμένος μισδὸς, καὺδ᾽ ὅν χρό- νον ἃΟ0 διδάσκαλοι δεωρεῖται δίκαιον καὶ εὔλογον νὰ ζοῦν μὲ τὸ ἴδιον ποσὸν μὲ τὸ ὁποῖ- ον ὁ ἕνας, Λέγει, δυσκοΛλεύε- ται νὰ ξήσῃ ᾿Απὸ τὸ ἄλλο µέρος χιλιάδες χωρικοὶ, μένουν καταδιμασμέ-, νοι νὰ κινδυνεύουν, νὰ κατα- συντρίβωνται, νὰ καταδυνα- στεύώνται νὰ καταδικάξωνται εἷς καταστρεπτικὴν τῆς ἑαυτῶν καὶ τῆς τῶν ὅλων προόδου καὶ ι παραγωγικότητος, δίότι δὲν ὃ- πάρχουν 100 λίρες γιὰ ἕνα γεφύρι, ἓν ᾧ ὑπάρχουν χιλιά- δες διὰ νὰ δίδωνται ἐπιδόμα- τα προσωπικὰ καὶ ἐπιδόματα κἀδήκοντος εἰς τοὺς παχυµί- σθους, ὡσεὰν δὲν εἶνε ἆρκε. τὲς ἡ 70Ο ἤ δΟΟ Λίρες ποῦ πέρνουν, ὥστε νὰ ἐπτελοῦν τὸ καὺδῆκόν των' δ4ά χιλ. ΛΆίρες µετεβλήδησαν ἐντὸς ὀλίγων ἡ-] μερῶν εἰς κόλυβα, τὰ ὁποῖα δι- ενγεµήδησαν μεταξὺ τῶν Ἡρα- κλέων τοῦ ὑπαλληλοκρατικοῦ Ἀρόνου, 200 δὲ Λίρες ἑστάδη ἀδύνατον ἐπὶ χρόνια τώρα νὰ ἐξοικονομηδοῦν διὰ νὰ κατα- σκευασὺῇ ἑνὸς ᾽Αγγλικοῦ µι- λίου δρόµος Αὐγόρον, τοῦ σα- θράγοντος καὶ ἔχοντος νὰ µε- ταφέρῃ εἰς τὴν πόλιν δεκάδων χιλ. Λιρῶν πατᾶτες καὶ ἄλλα ζωηφόρα προϊόντα καὶ ὀλίγαι ἑκατοντάδες διὰ τὴν κατα- σνκευὴν μερικῶν μιλίων δρόμων εἰς τὰ Ποκπκινοχώρια ἤ τὴν Μεσαορίαν διὰ τὴν κίνησιν καὶ μεταφορὰν τῶν µμοναδικῶν σουτοφόρων προϊόντων των. Καὶ ὣς σαρκαστικὸς ἐπική- δειος τόσων προσδοκιῶν καὶ ἐλπίδων, τὰς ὁποίας ἔδικαι- οΛόγει ἡ κατάργησις τοῦ ὗσο- τελικοῦ φόρου ᾖλὺδεν ἡ ἐν Καΐρῳ ὁμιλία τῆς Αὐτοῦ ἜΕ ξοχότητος τοῦ Κυβερνήτου «Οἱ Κύπριοι ἐγόμισαν ὅτι αἱ ὃ ὃ χι1. Λιρῶν τοῦ ὑποτελικοῦ φό- ϱου ἦσαν κόλλυβα καὶ ἅπλωῳ- σαν ὅλοι τὸ χέρι διὰ νὰ πά- ρουν.» | | ΑΛ οἱ Κύπριοι δὲν ἑδε- Ιώρησαν τὲς ὼὸ ἤ μᾶλλον τὲς δ4 χιλ. Άίρε ὣς ,πόλλυβα, | 411) ὡς τὸ ἀναγκαῖον περίσ- Ίσευμα, μετὰ τὸν κορεσμὸν τῆς ὑπαλληλοκρατικῆς ὁλιγαρχίας διὰ τῶν ὑπαρχόντων τότε ἐσό- δων, διὰ τὴν στοιχειώδη ἕκα- :νοποίησιν κοινωφεΛλῶν καὶ δη- μιουργικῶν ἀξιώσεων καὶ ᾱ- [ναγκῶν' τοὐναντίον δὲν ἐφαν- ιτάξοντο ὅτι αὐτὸς οὗτος ὅ Κυ- Ιβερνήτης, ὃ ἐπαγγελδεὶς ἐν τῷ [όγῳ τῆς ὅ [ης Αὐγούστου τὴν ἱἐπαύξησιν τῶν µέσων τῆς πα- θραγωγικόύτητος, τὴν ἠδικὴν καὶ ὑλικὴν ἀνακούφισιν τοῦ τόπου διὰ τῆς περισώσεως τῶν ὃδ χιΛ. Διρῶν θὰ µετεποίει αὐτὰς ἀλχημιστικῶς εἰς κόλλυβα, τὰ ὁποῖα δὰ διένειµεν εἲς τοὺς νεκροὐδάπτας καὶ µόνον. ᾿Επὶ τέλους ὅμως ἐπῆλὺδε καὶ τὸ μοιραῖον τοῦτο περι- ὕτατικὸν γιὰ νὰ πείσῃ ὅλους καὶ ἱκανοὺς καὶ ἀνικάνους καὶ διατεδειµένους καὶ μὴ νὰ πα- ραδεχδῶσι καὶ ἀντιληφὺδῶσι τὴν χαΛυβδίνην ὀρθότητα καὶ μαδηματικὴν ἄἀκρίβειαν τῆς ἀρδογραφίας τῆς «4ημιουργί- ας» τὴν ὁποίαν διεξάγει ἅπε- γνωσµένως μὲν ἁλλὰ ἀἁκάμ- πτως ἀπὸ τῆς ἐκδόσεώς τῆς. Καὶ οἱ διδάσκαλοι καὶ οἱ γεωργοὶ ἕνα ἀγῶνα ἔχουσιν { «ρ 6 ” ὅπως ἀναλάβωσι βάσιµον παὶ ἀποτελεσματικόν οὐδεμία ἀξίωσίς των εἶνε δυνατὸν νὰ ἱκανοποιηδῇ, διότι δὲν μένουν χρήματα, διατιδεµένου Χανο- | βούλω:ς, ἀδίκως, ἀγόνως, συν- ἱτριπτικῶς, τοῦ μεγίστου µέρους τῶν εἰσοδημάτων τοῦ προῦπο- Λογισμοῦ. Ἔνα καὶ µόνον περέπει νὰ εἶνε τὸ σύνθημα καὶ ἕνας ὁ ἆ- γὼν: «Κάτω τὸ ὑπαλληλοκρα- τικὸν πολίτευμα)» Εκτὸς ἐὰν καὶ οἱ διδάσκα- Λοι καὶ οἵ ἀγρόται δεωροῦν ἵ- κανοποιητικὰς τὰς αὐξήσεις καὶ τὰς γενναίας παροχὰς τῶν ὃι- αφόρων Τξιαφέρηδων, ὁπότε ιεἶνε ἄξιοι ὄχι µόνον τῆς πα- θρούσης τύχης των, ἀλλὰ καὶ «χειροτέρας ἁκόμη. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΟΣΣΙΛΗΣ Πρρ-νοι ΠΕριπατοι ΕΞΝΓΙΣΙ ΦΛΙΝΝΕΝΑΙ Ὁ ἁλκοολισμὸς δὲν ἔχει ἀκόμη πολλὰ ὑΝύματα εἷς τὴν Ἑλλάδα. ᾽Αλλὰ τὶ σηµαίνει Τὸ οἰνόπνευμα κάμνει δραῦσιν εἰς τὸν πΛληθυσμὸν τῆς χώρας. Κάθε τρεῖς ἡμέρες. καί- εται καὶ ἀπό μιὰ γυναίκα. Προχδὲς, κόμιοναςς πάλιν µία Νυρία µετεβλήθη εἷς σευ- θοτέχνηµα. Δὲν εἶχε κανένα σκο- σπὸν ν᾿ αὐτοκτογήσῃ, οὔτε εἶχεν ἐ- κλέξῃ τὸν διᾶ πυρπολήσεως θάνα- τον. ᾽Απεναντίας, εἶχεν ὅλας τὰς κα: ὶ λὰς διαθέσεις νὰ θεραπεύσῃ τοὺςι θευµατισμούς της. Καὶ ἀπεφάσισε νά κἄμῃ ἐντριβὰς δι᾽ οἰνοπνεύμα- τος. Πασαλειμμένη ὅμως, ὅπως ἦτο, μὲ τὸ θανυματουργὸν φάρμακον-- μᾶς σιληροφοροῦν αἳ ἐφημερίδες-- ἀπλησίασεν εἰς τὸ .σῶμά της τὴν φλόγα ἑνὸς κηρίου. Τὸ ἀποτέλεσμα ὑὁπῆρξεν ἐκεῖνο ποὺ ἄνεμένετο. Ἔ- Φδεραπεύδη ἐντελῶς ἀπό τοὺς ϱευ- µατισμούς της, παραδώσασα τὴν ἆλ- γοῦσαν φυχήν της εἰς τὰς φλόγας. Αὐτὴ εἶνε πλέον µία συνηδισµέ- νη ἱστορία. Πότε τὸ καµινέτο, στό- τε ἡ λάμπα τοῦ οἴνοπνεύματος, πό» τε τὸ ἄναμμα τῶν καρβούνων, πότ ἡ ἐντριβὴ, ἀνασταίνουν γύρω µας τὸν Ἱσπανίαν τῆς ]εοᾶς Ἐξετάσεως Ἐν µέσῳ εἰκοστῷ αἰῶνι. ἐξαγνιστή- θιον πῦΌρ δουλεύει ἁκαταπαύστως μαὶ ἡ ψυχὶ τοῦ Τορκουεμάδα ἀγάλ- Λεται εἷς τὰ ὕψη ἢ τὰ βάθη τῆς αἷ- ὠνιότητος. ᾽Αλλὰ τὶ συμβαίνει Ἆσι- πόν Αἱί Ελληνίδες, ποῦ ἀποτε λοῦν καὶ τὰ κύρια, μοιραῖα θύμα-] τατῆς ὈῬεομηνίας αὐτῆς, ἀγνοοῦν, ὅτι τὸ οἰνόπνευμα εἶνε εὔφλεκτος ὕλη δὲν πιστεύω εἰς τόσην ἀμᾶ- θειαν. Ἔχουν τὴν ἰδέαν, ὅτι εἶναι πλάσματα ἁπρόσβλητα ὑπὸ τοῦ πυ ῥός Σ Δὲν μοῦ. φαίνεται σιδανόν. Ἐν τούτοις ὁ τόνος, κατὰ τὸν ὅ» ποῖον ἀναφλέγονται, εἶνε στερεοτύ- πως κποινότατος. Παίρνουν τὴν φι-[ άλην τοῦ οἰνοπνεύματος καὶ τὴν ᾱ- δειάξουν ἐἑπάνω εἷς τὴν φλόγα τῆς Λάµπας, εἰς τὴν φλόγα τοῦ Χαμι- νέτου ἢ τὰ ἀναμμένα κάρβουνα. Τὸ σιροχθεσινὸν θῦμα ἠθέλησε νὰ πρω τοτυσίήση κἄᾶπως. ᾽Αντὶ νὰ πΆησι- άσῃ τὸ οἰγόπγεμμα πρὸς τήν φλό- γα, ἐπλησίασε τὴν φλόγα «πρὸς τὸ οἰνόσνεμα. Τὸ ἁποτέλεσμα ὑπῆρξε τὸ ᾽αὐτό. ᾽Αλλὰ ἐδῶ συμβαίνει, ἐ- σπὶ τέλους, κἄτι τι, τὸ ὁποῖον σερέ- πει νὰ ἐξακριβώσωμεγ. -Απλούστατα--μοῦ ἑἐξήγησε κἄ- ποιος τρομεθὸς μισογύνης--τὸ σπρᾶγ- μα ὀφείλεται εἰς τὸ σινεῦμα τῆς ἄν- τιλογίας, σεοὺ εἶναι τὸ πνεῦμα ὅλων τῶν γυναικῶν. Κάνουν καὶ εἷς τὴν περίσπτωώσιν τοῦ οἴνοπνεύματος, τὰ ἀντίθετα ἁπὸ ὅσα τὰς συμβουλεύουν --Εἴσθε βέβαιος τοῦ εἶπα. --Σᾶς ὁμιλῶ ἐκ πείρας κύριε. Κἄποτε εἶχα φέρη΄ μιὰ ὑσιπρέτρια ἀπὸ. τὸ χωριό. Ἐπειδὴ μεταξὺ τῶν καθηκόντων της ἧτο καὶ τὸ ν᾿ ἆνα- βῃ κάθε πρωῖ, τὸ καμινέτο καὶ νὰ μοῦ ψήνη τὸν καφέµου, ἐδεώρη- σα καθῆκόν µου νὰ διδάξω στὸ ξῶον αὐτὸ τὴν χρῆσιν τοῦ ἑργαλείου καὶ νὰ τοῦ ἀναπτιύξω ὅλους τοὺς κινδύνους, ποὺ διέτρεχεν, εἷς τὴν περίπτωσιν, ποὺ θὰ ἐδοκίμαξε νὰ τροφοδοτήσῃ τὸ καμινέτο, χωρὶς γἁ τὸ σβύσῃ προηγουμένως. Καὶ ὅμως ἕνα πρωῖ ἔγινε πυροτέχνηµα. --Λὲ δὰ κατάλαβε ἡ δυστυχισµέ» γη τὸ µάδημα. --Μακάρι νὰ μὴν τὸ εἶχε κατα- λάβη. Δυστυχῶς τὸ ἑκατάλαβε στο- λὺ καλά. Καὶ γι, αὐτὸ ἑκάηκε. Ε- παμε καὶ αὐτὴ, τὰ ἀντίδεια ἐκεί- γω», ποῦ τὴν εἶχα συμβουλεύσει. ᾿Εδυσκολεύθηκα..νά δεχδῶ τὴν παράτολμον αὐτὴν ἔξήγησιν. ᾽Αλλὰ ὁ ἄνθρωπος, σποῦ ὠμιλοῦσε ἓν πεί- ρας, μὲ ἀπεστόμωσε μὲ ὁξύτερον πα- ράδειγµα. --Ακουσε τώρα καὶ τὴν ἄλλην ἕἔκδοσιν τοῦ φαινοµένου....μοῦ εἶπε. Κᾶάποτε-- καὶ σᾶς ἐμιιστεύομαι τὸ πρᾶγμα, ὑπὸ ἁπόλυτον ἐχεμύθειαν --ἐσμέφθηκα, ὅτι δὲν δὰ ἦτο καὶ ἀπολύτως δυσάρεστον νὰ παραδώ- σω τὴν γυναῖλα µου εἷς τὰς φλόγας. Τῆς ἔφερα, λοιπόν, μιὴ λάμπα οἳ- νοπνεύματος καὶ, ὅταν ἐξήτησε νὰ µάδη νὴν χρῆσιν της, τῆς ἐξήγησα, ὅτι ἀφοῦ τὴν ἀνάψη πρῶτα. δὰ πάρῃ κατόπιν τὸ µπουκαλάκι τοῦ οἰνουινεύματος καὶ δὰ γεμίσῃ «τὸ δο- χεῖον. Δὲν μοῦ τιορουσίασε Καμμίαν ἀντέρρησιν καὶ ὑπεσχέῦτ ὅτι δὰ ᾱ- κολουδήσῃ κατὰ γράμμα τὴν όδη- γίαν µον. Δοισιὸν,--θὰ τὸ σπιστέψε- τε, κύριε --ὄχι µόνον δὲν γεµίξει σοτὲ ἀναμμένη τὴ λάμπα, ἀλλὰ καὶ, ἀφοῦ τὴν σβύσῃη, περιμένει σέντε Λεπτὰ τῆς ὤὥρας γιὰ νὰ κρυώσῃ. -- Ἔπρεπε γὰ νὰ τὴν συμβουΛέ- Φετε τὰ ἀντίδετα σύμφωνα μὲ τὴν Φεωρίαν σας.....τοῦ εἶσα. ᾿Ανεστέναξε. ---Δ4υστυχῶς-- μοῦ ἀπήντησε-- τό- τε δὲν ὕμουν ἀκόμα τόσο δυνατὸς εἷς τὴν ψυχολογίαν τῶν γυναικῶν. Τώρα, ποὺ ἔγινα ξεφτέρι, εἶναι σιλέ- ον ἀργάᾶ. ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΙΝΙΝΙΝΙΝ ΙΤΙΞΙ] ᾿ηἈννέχεια ἔν τοῦ προηὐουµένου) Ἡ ἐγκατάστασις ἐκπινηστη- ρίου ἐν Ιάύπρῳ ἔχει ἐξασκήσει ἐπίδρασίν τινα εἰς τὰς τιμὰς τῶν µειαξοχαρύων. Ἴσως ὁ γωρικὸς ἔλαβε περὶ τὰ 15 ο)ο περισσότε- ϱον παρ᾽ ὅτι δὰ ἠδύνατο νὰ ἔχῃ ἄλλως κατὰ τὴν διάρχειαν παρελθούσης παραγωγῆς, ἀλλὰ φοβούμεθα ὅτι ὁ χὠρικὸς ἐπε- ρίµενεν ἓν αἰφνήδιον ἑλδοράδο--- κἄτι περισσότερον παρὰ 100 τοῖς ἑκατόν. Τοῦτο φυσικά, δὲν ἡμ- ποροῦσε νὰ γίνῃ. Ἱζατὰ ποῖον, τρόπον τὸ ἑργοστάσιον δὰ ἠδύ- γατο γΥ᾿ ἀποβῇ εὐνεργετικὸν διὰ τὴν βιομηχανίαν Δύναται νὰ συντελέσῃ, διὰ τῆς διδασκαλίας εἰς σηµμαντιλΊ]ν βελ- τίωσιν τῶν ὑπαρχουσῶν συν δη- χῶν. Λύναται νὰ εἰσαγάγῃ καὶ διανέµῃ τὴν ἀρίστην ποιότητα σπόρων καὶ τοῦτο εἶνε ἐν τῷ συμφέροντί του νὰ τὸ κάµῃ. καλ- λίτεροι σπόροι καλλίτερα µετα- ξοκάρυα' καλλίτερα µεταξοκάρυα καλλιτέρα µέταξα. ᾿ΕἨπὶ τοῦ πα- ρόντος ὃ µέσος ὄρος τοῦ βάρους τῶν παραγοµένων χρρύων ἀπὸ 1. οὐγγίαν σπόρου δὲν εἶνε |ε- γαλείτερος τῶν 69 Λλιπρῶν ἐν Γύπρῳ' ἓν Ἱταλίᾳ ὁ µέσος ὄρος σπα ζαοσασοοᾱ-πω σας, εἶνε 140 λίπρες' τοῦτο ὁμιλεῖ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ. Τὸ ἐργοστάσιον μπορεῖ ἀχόμη γὰ διδάξῃ τὸ κατάλληλον χλά- δευµα τῆς συχαμιγιᾶς. Ὑπάρχου- σι πολλὰ δένδρα ἐν Κύπρῳ τὰ ὁποῖα δίδουσι τὸ ἥμισυ τῶν φύλ- λων, τὰ ὁποῖα θὰ ἠδύναντο νὰ δώσουν. Τέλος τὸ Μεταξουργεῖον ἀνυπομογνεῖ νὰ ἐνδαρρύνῃ τὸν συνεταιρισµόν. ὍὉ Ἰωρικὸς εἶνε ὕποπτος ἐκ φύσεως διὰ κάθε χκαι- γοτοµίαν, ἆλλ᾽ ἐὰν Ίθελε προσ- ελκύσει τὴν ἐμπιστοσύνην του δὲν ὑπάρχει λόγος διατὶ νὰ μὴ συμμετάσχῃ καὶ ἐπωφεληῦῇ τῶν κερδῶν του μιὰ μικρὰ ἀρχὴ πρὺς τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴν ἔχει γί- νει΄ ἔν ἐγδιαφέρον βλέμμα δυνά- µεθα νὰ ῥίψωμεν εἰς µίαν γέαν περιπέτειαν μόλις πατώρῦωῶσε νὰ ἐξέλὃῃ τοῦ λίκνου του τὸ Με- ταξουργεῖον, κατέστη ἰκανὸν νὰ δώσῃ χεῖρα βοηδείας εἰς ἕνα νε- ώτερον προστατευόµενον τοῦ Αὐ- τοκρατορικοῦ Ἰνστιντούτου δηλ. εἰς τὴγσκωληκοτροφίαντοῦ Ἴράκ. Ἡ χώρα αὕτη ἀνέλαβε νὰ ἀνα- βιώσῃ ὅτι ἀπετέλεσεν ἄλλοτε ἀρχαίαν βιυμηχανίαν, διότι ἐκεῖ ὑπάρχει µία διακεκριµµένη φυλὴ µεταξοσχωλήκων, ἡ ὁποία τώρα ἀναφαίνεται εἰς τὴν ᾿Ανατολίαν, Περσίαν, Βουλγαρίαν καὶ Εὐρω- παϊκὴν Γουρχίαν, γνωστὴν ὡς τὴν «Λευκὴν Βαγδάτην» ᾿Αριὺ- µμός τις μωρεῶν ὑπάρχει ἐκεῖ καὶ κατέστη δυνατὸν νὰ παραχθοῦν μερικὰ µεταξοχάρνα, ἆλλ᾽ ἐπὶ πα- λὺ περιώρισµένης Χλίμακος. (Τὸ τέλος εἰς τὸ προσεχές) Μετάφρασις ἐκ τοῦ Αγγλικοῦ Ε. Π. Ρ. .« ΕΚΘΕΣΙΣ᾽ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΗΙΝΡΛΗΤΗΡΙΙΥ ΤΡ (Συνέχεια ἐν τοῦ προηγουμένου) Ὁ ον) Ὁ ἓν Αἴἰγύπτῳ ἀντιπρόσωπος τοῦ ἐπιμελαητηοίου θὰ ἔπιφορτισθῇ τὴν ὀργάνωσιν τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ταύτη Κυ- πρίων εἷς ἕνα ἐμποριχὸν σῶμα, τὸ ὁ- ποῖον νὰ δεωρῆται ὥς παράρτημα τοῦ ἓν Κύποφ ἐπιμελητηρίου μὲ εἰδικὸν συμβούλιον διευδυγόµμενον ἀπὺ ἐμπό- ροὺς καὶ εἶσαγωγεῖς Κυπρίους µέλη τοῦ ἐπιμελητηρίου. Οἵ ἐγγραφόμενοι ες τὸ ἐνταῦθα παράοτηµα τοῦ ἔπι- µελητηρίου θὰ ἀποτελοῦν µέλη ἄντε- πιστέλλοντα τοῦ Κεντρικοῦ Ἐπιμελη- τηρίου ἡ δὲ συγδροµὴ τὴν ὁποίαν δὰ παταβάλλουν δὰ περιέρχηται ἀπεὐθείας εἷς τὺ Ε. Ε. Κ. ἄφοῦ ὁ ἐνταῦθα ἀἆντι- πρόσωπος δὰ τροφοδωτῆται ἐκ τοῦ τα- µείου τοῦ Ε. Ε. Κ. ᾷον) ὍὉ ἐν Λονδίνῳ ἀντιπρόσωπος θά ὑπωχθῇ εἷς τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Ε, Ὦ. ἵ. καὶ δὰ ἔχη ἐντολὴν νὰ συγ- εννοῆται ᾖἅπ' εὐθείας κζύ του διὰ πᾶν ζήτημι ὀιρουὺν. τὸ ἐμπόριου, τὶν ”

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΠΟΙΚΙΛΑ 3p
ΧΟΡΟΣ ΜΕΤΗΜΦΙΕΣΜΕΝΩΝ 3p
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ 3p
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 2p
ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1-2p
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΞΗΣ 1p
ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 1p
ΥΠΑΛΛΗΛΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ 1p