Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-03-26

ἳ το εν ορ Νο ο 11978. «1 18 ΜΙΡΙΙΚΟ ΙΚΜΤΗΗΕ ΜΜΚΟΙΟΣΡΥ--ΜΑΡΝΜΙΟΣ ΠΡΩΤΩΚΟΛΛΗΤΕΙΘΝ ΜΝΝΟΧΩΤΤΟΥ Ἐνώπιον τοῦ Προέδρου Ε. Δ. καὶ Δικαστοῦ Μαυρομμάτη. Ἐπὶ τοῖς ἀφορῶσι τὰς περὶ Πτωχεύ- δεως διατάξεις τοῦ ᾿Οδωμανικοῦ Ἐμ- πορικοῦ Εώδιχκος. κοὶ ἐπὶ τοῖς ἀφορῶσι τὴν περιουσίαν τοῦ ἀποβιώσαντος Λάμπρου ᾿Αναστάση Κε- φάλα τέως ἐν Παραλιμνίοευ ἐμπόρου, ἀντιπροσωπευθμένης ὑπὸ τῶν οπληρό- νόμων του ἥτοι Ἰῆς συζύγου τον «Ἑλουρεντζοῦς «Ὡάλπρου Κεφάλα ὁι' ἑαυτὴν καὶ ὡς φυσικοῦ κηδεµόνες τοῦ ἀνηλίκου τέκνον των ᾽᾿Αναστάση Λάμ- πρου Κεφάλα ἐχ Παραλιμνίου , καὶ ἐπὶ τοῖς ἀφορῶσι τὴν αἴτησιν τῆς Ἐμ- πορικῆς Ἑταιρείας «Π. Ν. Χατζηϊω- άννου καὶ Χ. Μ. Τσεριώτη» ἐκ Άεμε- σοῦ, ὅπως ἡ περιουσία τοῦ ἀποβιώσαν- τος Ἀάμπρου ᾿Αναστάση Κεφάλα χπη- ρυχθῇ εἷς χατάστασιν πτωχεύσεως. Τῆ αἰτήσει τοῦ κ. Σάντη ἔχν µέρους πῶν αἰτητῶν καὶ ἄλλων δανειστῶν γε- νοµένῃ σήμερον πρὸς τὸ Αικαστήριον τοῦτο 'ἐπὶ παρουσία τοῦ κ. Δοῖζου διὰ τοὺς σχληρβονόμους τοῦ ἁποβιό- σαντος Λάμπρου ᾽Αναστάση Κεφάλα καὶ τοῦ κ. Σιαπαλλῆ δι τὸν ὅδανει- . στὴν ᾿᾽Αναστάσιον Κεφάλαν καὶ ἅλ- λονς δανειστὰς ἐδαιτουμένων ὅπως διά διατάγματος τοῦ Δικαστηρίου κηρν- χθᾷ ἡ περιουσία τοῦ τέως ἔν Παραλι- µνίου ἐμπέρου ἀποβιώθαντος Λάμπρου ᾿Αναστάση Κεφάλα εἲς χατάστασιν πτωχεύσεως, τὸ Δικαστήριον τοῦτο ἀχκοῦσαν πᾶν ὅ,τι ἐλέχθδη ὑπὸ ἢ ἕκ µέ- Ρρους τῶν ἐμφανισθέντων διαδίχὼν διὰ τοῦ παρόντος διατάττει ύπως ἡ ἓν λόγῳ περιουσία τοῦ τέως ἐκ Παραλι- ᾽μνίου ἐμπόρου ἀποβιώσαντος ἱλάμπρου ᾽Αναστάση Κεφάλα κηρυχδῆ παϊὶδιἀτοῦ πὰρόντος κηρύσσεται εἰς πατάστασιν πτωχεύσεως καὶ ὅπως ἡ δη Μαρτίου 1936 ὁρισθῇ καὶ δὲ διά τοῦ παρόντος Ἔ προσωρινῶς ὀρίξεται ὡς ἡμέρα παύσεως τὸν πληρωμῶν, τῶν ὀφειλῶν, καὶ πε- ῥραιτξέρω τὸ Διιαστήριον τοῦτο ὅια- τάττει ὅπως ὁ κ. Σιοπαλλῆς διορισθῇ Ἐϊσηγητὴς καὶ ὃ κ. Σάντης προεσωρι- νὸς Σύνδικος ἐν τῇ εἱρημένη πτωχεύ- σει. Τὸ Δικαστήριον τοῦτο περαιτέρω διατάττει ὅπως ὅλαι αἱ ἐπιστολαὶ οαἳ ἀπευθυνόμεναι πρὸς τὸν ἀποβιώσαντα πτωχεύσαντα Λάμπρον ᾽Αναστάση Κε- φάλαν, παραδίδωνται εἴς τἐνεἰρημένον Σύνδικον καὶ ἀνοίγωνται ὑπ αὐτοῦ ἐπὶ παρουσίᾳ τῶν κπληρονόμων τοῦ εἰ- ρηµένου ἀποβιώσαντος πτωχεύσαντος, :ὃ δὲ εἱρημένος Σύνδιχος θέλει παρα- δίδει πρὸς τοὺς κληρονόμους τοῦ εἴ- ρημένου ἀποβιώσαντος πτωχεύσαντος: ὅλας τὰς ἐπιστολάς, αἴτινες «ἤθελον φανῇ εἰς αὐτὸν ὅτι εἶναι ἰδιωτικοῦ χαρακχτῆρος, καὶ νὰ πρατῇ ἓν ἀνάγπηῃη ὅλας τὰς ἐπιστολὰς τὰς σχετιζοµένας μὲ τὰς ἐμποριχὰς ἐργασίας καὶ τὸ Αι- καστήριον τοῦτο περαιτέρω διατάττει ὅπως δυνάμει τοῦ ἄρθδρου 17 τοῦ περὶ Ταχυδρομείων Νόμου τῆς 26ης Ῥεπι- | ο)ὗλ ᾽Αχὴρ 1276 ναὶ τοῦ ἄρθρου 179] . τοῦ Όθδωμ. Ἐμπορικοῦ Κώδικνος, ἅπα- σαι αἱ ἐπιστολαὶ ἔγγραφα ἢ δέµατα.: εὑρισκόμενα εἲς τὴν χατοχἠήν τοῦ Γε- νυιοῦ Διευθυντοῦ τῶν Ταχυδρομείων καὶ ἀπευθυνόμενα πρὸς τὸν ἐν λόγω ἁπόβιώσαντα πτωχεύσαντα παραδίδων- ται εἲἷς οὐδένα ἄλλο πρόσωπον παρᾶ | µόνον πρὸς τὸν εἴρημένον Σύνδικον ὅστις δέλει λαμβάνει ὅλας τὰς τοι- αὗτας ἐπιστολάς, ἔγγραφα καὶ δέματα μέχρι ᾿νεωτέρων διαταγῶν τοῦ Δικα- « στηρίου τούτου.Τὸ Δικαστήριον τοῦτο περαιτέρω ἔξουσιοδοτεῖ τὸν εἰρημένον Σύνδυον νὰ λαμβάνη καὶ δίδῃ΄ ἀπο- δείξεις εἲς τὸν Γ. Διευθυντὴν τῶν Τα- χυδροµείων διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν(Σύνδι- κον) παράδοσιν ὅλων τῶν τοιούτων ἔπι- στολῶν κ.τ.λ. ᾽Αντίγραφα τοῦ παρὀν- τὸς διατάγµατός θέλουσι καταχωρηδῆ δὶς εἲς ἔγχώριόν τινσ ἐφημερίδα, προσ- κολληθῇ ἐπὶ τοῦ Πίνοος τοῦ δινα- στηρίου τούτου καὶ ἐπὶ τῆς θύρας τοῦ καταστήματος. τοῦ εἱρημένου ἄποβι- ώσαντος πτωχεύσαντος. Ἐξεδόδη τῇ 10ῃ Μαρτίου 1925. Συνετάχθη τῇ 10ῃ Μαρτίου 1928. (Υπα.) Κ. Κοξ Ἡρύεδρος Ε. Αι. Ηιστὴ μετάφρασις ΑΔΗ ΡΙΖΑ ΚΙΑΜΗΛ Μοηδὸς Πφωτοκολλητοῦ Ρ. ΔΑ. ᾽Αμμοχ.-Λάρνακος. ΕΝΟΙΚΙΗΣΙΣ Ἐνοιχιόζονται ἐν ᾿Αμμο χώστῳ ε ἀποθῆχαι μὲ ἄριθ-᾽ μὸν 41, 25 καὶ 26. καὶ χάνι μὲ νερὸν ἕνα δωμµμάτιον δν ἑστιατόριον καὶ πάντα τὰ ἄναγχκαῖα. Διὰ πᾶσον πληροφορίαν δύνασθε νὰ ἀποταθῆτε πρὸς τὸν ἐν Τρικόμῳ κ, ΓΕ. Α. Κωνσταντινίδην, πμ ὔνντ α- πα. ορ. όν ου ε.᾿. ΕΝΠΟΡΙΚΟΝ , ΛΕΛΤΙΟΝ Αγορὰ Βαρ Ῥαρωσίων, Ἐν ο ἀγορᾷ Βαρωσίων πιολοΌνταν ΜΗΝ ΜΜ ΟΧΣΕΓ λητ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προσκαλοῦνται πάντες οἱ μέτοχοι τῆς Ἱραπέξης ᾽Αμμοχώστου Αμτ. ὅπως προσέλθωσιν εἷς τὴν συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 1ὸ του χαταστατικοῦ ἐτησίαν Γενικήν ἈἨωνέλευσιν τὴν Όθην Μαρτίου 1928, ἠμέραν Παρασχευ]ν καὶ ὥραν ὃ µ. µ. ἐν τῇ µεγάλη αἲ υδύ- ση τοῦ Δημαρχείου ᾽Αμμοχώστου---Βα- ῥωσίων ἵνα : «1ον) Λάβωσι γνῶσιν τοῦ ἴσολογισμοῦ καὶ ἐκδέσεως τῶν ἐλεγκτῶν ὅδια τὴν χρῆσιν τὴν λήξασαν τὴν ὃΙ Δεκεμβρίου 1921, 2ον) ᾿Ἑγχρίνωσι τὸ διανεµ.ητέον µέ- ρισμα διά τὴν γρῆσιν τοῦ 1921. δον) Εκλέξωσι 4 μέλη τοῦ Δ. Συμ- βουλίου εἰς ἀντικατάστασιν τῶν συµ.- φώνως πρὸς τὸ Καταστατικὸν κατ ἕ- τος ἀποχωρρούντων. ο Οἱ ἀποχωροῦντες εἶνε ἐπαγεχλέξιμοι, Ἶ 4ου) Ἑκλέξωσιν ἐλεγκτὶν Ἰ] ἐλεγκτᾶς διὰ τὴν χρῆσιν 1928. Βαρώσια τῇῃ 15η Μαρτίου 1998. Ἐκ τοῦ 4. Συμβουλίου. | ΣΗΡΦΤΡΟΦΦΟΙΙ Ὅλοι ζητῆστε μεταξόσπορους παρα- ζωτνῆς Ῥρλομ. κετε τὸ Σμφέρον σας! Βρηθεῖτε τὲς ε ΠαναγίΡρη. “Ὑπερααπί- ἐνέργειες τοῦ παραγωγοῦ των ὑπὲρ τῆς Κυπριακῆς Ἀηροτρογίας ! Ἰβοὺ τὶ γράφουν πελάται τῶν µετα- ξοσπόρων τούτων ! Λεμεσὸς 6)θ)9οτ. Κύριε Παναγίδη, κι δὲ μεγάλη ου εὐγαρίστησι σοῦ ἄναγγέλλω ὅτι τὸ Χαματερό µου μοῦ ἀφηκα ἀπόδοση 15 (δέκα πέντε) ὀκάδες (3 δρἀμ.). Ἡ ἐπιτυχία ὑπῆρξε πλήρης... εἲς τοῦτο συνετέλεσε βέβαια ὁ ἐχλεκτὸς καὶ Φαυμάσιος σας σπόρος ποῦ ἔχρυβε µέσα του τὴ βάση τῆς ὕ- γείας. Νυνηδίζω νὰ πέρνω καματερὸ 90 κατὰ σειρὰν γρόνια« καὶ ποτὲ δὲν εἶχα παρόμοια ἀποτελέσματα. Νὰ φαν- | άῆμε ὅτι πέντε Ἱνωστὰ µου πρό- Ίσωπα τὰ ὁποῖα εἴχαν πάρει ιεγάλες | ποσότητες Γαλλικ2ῦ σπόρου ἀπέτυχαν θεεβόσατα τε Εϊσὃε ἄξιος συγχαρητη- ἐρίων καὶ εὐγνωμ2σύνης γιὰ τὴν Ὀπέ- ἴροχον παραγωγἠν τῶν µεταξοσπόρων σου», | (χπ. Κατίνα Χατζηγεωργίου, ᾽Απευδυνθῆτε Λευκωσίαν Ἱ. Γ. Κασουλίδην ἔσ- ετις μόνος ἔχει τὸ δικαίωµα νὰ πωλῆ ιτοὺς µε ταξοσπόρους 3 Φολ. Παναγίδη εἰς τὰς Ἠπαρχίας Ἀευκωσίας-ἱκυρηνείας. Γ. Φυλακτοῦ Ἔμπτρον Λεμεσέν. ᾿Ανδρέαν Πετρίδην Βαρώσια. Σωκράτην Ποαπᾶ Ἀριστοφόρου Καλὸν Χωρίον Λεμεσοῦ ασ --ττνοςσςς χο τσ, ΕΝΘΙΕΙΑΖΕΤΑΙ τὸ λΙαγα- ζεῖον τῆς κ Αδηνᾶς Δ. Ῥογια- τὰ κάτωδι εἶἴδη εἷς τὰς ἀγολούδους διμάς: Σῖτος κατὰ ποιλ. Μελ. Ν Νριδή, » η 44 Ὄροβος ἑντόπιος » ἵρ. 40 Βρώμη » σελ. ὁ1}2 Πατάται γου5ρ. ὁκ Ὁρ. Φ Κρόμμνα » » 4 Φακὴ, » 5» 5 Ὃν Κρυκκία » 4 12 Φασύλια ἑντιόπια » » τ 195 8 » ἐξωτερκὰ 5» » ὃ Λακχάρεις ». » 0--0 1)4 Καφφέδες » 94-20 ΄Αλευρα » σάχγον ελ. 99)4 109 Πετρέλαιον ὁ τεν. ἢρ 4-42 ᾽ χύμα » » » Ἡ4 Βενζίνα 2 »σελ. 0 1)ὸ Φυτικὸς βούτυρο » » » 99) Βάμβαξ ἡ ὁκ. Ερ. 1δ Καλλούμια ἡ κ Πρ. 20-24 Λάδι γρ. [2-14 Πορτοκάλλια γιαφίτικα σελ. ὂι)-- 66 [- Πορτοχάλλια στρογυἁ » οὐ--3ύ ο ο ως ση τα ο - εορύσοσν τς: ο ος ο θε βράδυ μὲ τῆν βεβαιότητα το ΕΑΝ ΊΠΟΦΕΡΕΤΕ Ε ΜΝΙΤΗ ΙΡΠΙΠΙΗΙ, ΚΤΛΒΡΙΙ ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΗΤΕ. 'ὁ διασημότερος Βρεττανὸς εἰδικὸς περὶ τὸ ἄσθμα λέγει:-- «()ὐδένα εἶδον ὅστις δὲν δύναται γὰ Νεραπευνή-ἐχτὸς ἐὰν ὑπάρξουν σρβαραὶ ἐπιπλοκαί,- ἆδ.άρ2ρον ποία Ἡ διάρχεια τοῦ ἄσθματος». Χιλιάδες πασχόντων- -πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἀπελπιαθέντες τελείως περὶ τῆς θεραπείας των-- τώρα κατακλίνονται χά- σιν ἀδιατάραχον. Χάρις εἰς τὴν δεραπείαν τοῦ Ὢτ ΗΛΙΕ, ᾖ ὁποία αἴρει τὴν αἰτίαν τῶν σπασμῶν, δὲν πρέπει κανεὶς νὰ ἀπελπίζεται. ᾽Ολίγαι δόσεις ἐκ τοῦ ὑγροῦ φαρμάκου φέ- | ρουν ἀνακούφίσιν, ἐντὸς ὀλίγου δὲ ἀποδίδεται εἰς τὸν πά- '. σχοντα ἡ ὑγεία του, ἡ δύναμµίς του καὶ τὸ βάρος του. Γ. θεραπεία τοῦ Ὡς ΗΑΙΕ δὲν εἴνε ἁπλᾶῶς πρόσκαιρος καὶ ἄνα- | κουφιστική’ εἶναι διαρκής, καθότι τὸ φάρμακον εἰσερχό- μενον εἰς τὸ αἷμα θεραπεύει τὸ νόσηµα εἰς τὴν ῥίξαν του. Ἡ ταχεῖα ἐνέργεια καὶ τὰ διαρχΏ ἀποτελέσματα τῆς 6δε- ραπείας τοῦ Ώτ ΗΔΙΕ καθιστῶσιν αὐτὴν πραγματικῶς ἀνέ- ξοδον, προσιτὴν Ἐὶς τὸν κάθε πάσχοντα. ότι θὰ ἀπολαύσουν ἀνάπου- Ἡ δίδουσι τὴν µαρτυρίον των. Ὁ Κανονικὸς Ῥ. Ἡ), 1 Κίπξδοι ὮὉ Κανονικὸς Α. ΑΕΚίπδοα Ὁ Σρατηγὸς Μ. Α. Όνκες Ἡ Λαίδη Θατρεπί, Ἡ Βαρώνη Ἑ, ΝοΙ1, 19---12 --... Ὁ. Βασιλικὸς Ἰατρὸς ἐπικυρώγει τὴν δραστηριότητα τοῦ διὰ τὺ ἆσῦμα φαρμάκου τοῦ ντ ΗΔΑΙΗ, Αἱ δὲ χιλιάδες τῶν λαμβανοµένων ἐπιστολῶν παρέχου- σιν ἀναμφισβήτητον ἀπόδειξιν τούτου. Ἰδοὺ τὰ ὀνόματα μερικῶν ἐδεχόντων προσώπων ἅἄτινα Ὁ Στρατηγὸς ῥῖτ Ἡ. Α. ΑπάρθΙςοΠ Ἡ Λαίδη Ε. ΕΒ. Μα1ος, Ἡ Ἔντιμος Κυρία Βαΐ]ος, Ἐπίσης ὁ καθηγητὴς ϱ. ]. Απιαπ, Διδάκτωρ τῆς Ἱατρι- κῆς, Μέλος τῆς Βασιλικῆς Ἑταιρείας καὶ τέως Πρόεδρος τῆς Βρεττανικῆς Ἑνώσεως λέγει :-- «Χρησιμοποιῶ τοῦτο (τὸ διὰ τὸ ἆσθμα φάρμακον τοῦ Ὁτ ΗΑΙΕ) μὲ µεγίστην ἐπιτυχίαν». Γενικὸς ᾿Αντιπρόσωσος ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ «Φαρμακοποιὸς Ὁ Ῥυνταγμ. Ἠ). 6, λς Ὀοιυρα1 | Ἡ Λαίδη ΠεγιοεςΏιτγ Ἡ Λαίδη 1]. Α. Ῥετκ1ης Ἡ Λαίδη 6. Βετίῖε | ΒΑΡΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΥ. (ὔκ------κας -π.---- αμμωζςΕραεκκός 8 ἐν ΛΕΜΕΣΩ Οδὸς “Αγ. ΜΥΟΩΠΙΑΣ., ἡλίου εἷς ὅλα τὰ χρώματα. κ.τ.λ. κ.τ.λ. ὅλα τὰ χρειώδη ὀπτικῆς. Πώλησις χονδρικἡὴ καὶ ᾿Εκτελοῦνται συνταγαὶ ποιηµέγοι. Καδίσταται γνωστὺν ὅτι εἰς τὸ Κατάστημα τοῦ κ. ΝΙΚΟΥ Σ. ΝΙΚΟΛΑ” ΔΟΥ ᾿ µεγάλη ποιχιλία ἀπὸ ὅλα τὰ εἴδη ὀπτικῆς, ὡς ΦΑΚΟΙ ΠΡΕΣΒΥΟΠΙΑΣ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ, ὐαλιὰ ἑναντίον τῶν ἀκχτίνων Σικελετοὶ ὅλων τῶν ποιοτήτὼν. ΑΠΟ ΤΑΡΤΑΡΟΥΓΑ., ΕΠΙΧΡΥΣΟΙ ΚΑΙ ΝΙΕΕΑΙΝΟΙ Ἐπίσης ΡίποῬ-πεῖ θῆχες ὀμματοῦαλιῶν καὶ ἓν γένει τὴν µεγαλειτέραν ἀπρίβειαν καὶ μεδοδικότητα. ᾿Αποτείνε- σῦε πάντοτε εἷς τὸ ἄνω κατάστημα καὶ δὰ μείνετε ἴκανο- ᾿Ανδρέου ᾿Αριδ. 95. Ἔφθασε ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ τοῦ λιανική. ὕλων τῶν ὀφδαλμοϊατρῶν μὲ Τὸ µεγαλείτερον ταμεῖον ἀνθρωπίνης σοφίας ή ΝΛΛΑ ΕΛΛΗΝΚΙ Ἐγκυχλοπαιδεία Π. Γ. Μακρῆ καὶ Σιο.. -- -- Μὲ µηνιαίας δόσεις. τοῆ τὸ παρὰ τὸ Κατάστημα τοῦ Σ, Ὁ. δ. αν ὐξς γτίου, 9 » Αντιπρύσωπος ΣΜΡΛΣ ΙΘΛΙΝΡΥ Ῥαρώσι α, ΕΝΟΙΝΙΛΙΗΤΛΙ κια κείμενα ἓν Ῥαρωσίοις πλη- σιον τοῦ «ΦὈωτογραφείου τοῦχ. Νικολαΐδη καὶ ἔναν- τι τοῦ Ξενοδοχείου «Βυ- ξάντιον) τοῦ κ. Γαβριήλη. Πλπροφορίαι παρὰ τῷ ἐν Ῥοαρωσίοις κ. Αθ. Ιωάννου ἤ παρὰ τῷ ἰδιοχτήτῃη κ. Μιχ. Ἱεροδιακόνου, διχι- γόρῳ ἐν Λευκωσία. α---ὖ 2 µαοα-: ΜΗΧΑΝΟΥ ΡΓΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 'Φδὸς Πλούτωνος ἀριθ. 4. Εν ΠμΗΙΡΑΙΕΙ Τελειότατον σύστημα Πλυντηρίων καὶ στεγνωτηρίων σίτου. Κατασκευάζονται καὶ στεγνωτήρια σίτου τελειοτά- του συστήµατος εἰς πολλὰ µεγέ- δη, ἀπὺ 500 ὀκάδας ἕως 4χ. ὀκά- δας παραγωγῆς καθ᾽ ὥραν. Καδαρίζει τὸν σῖτον ἀπὸ πέ- τρες, δαυλίτην καὶ ἀπὸ ὕλα τὰ πλυντήρια ἐλαφρὰ σώματα καὶ τὸν στεγνώ- γει στιγµιαίως. Διεύθυνσις Μηχανουργείου ΕΚΣΝΣΤ. Ζ2ΓΡΑΦΟΥ Πλούτωνος καὶ Κάστωρος ᾽ Ἐν Πειραιεῖ. ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΟΣ ΠΟΩΛΗΣΙΝ Προκειμένου νὰ µετατραπῇ ἡ Χίνησις τῶν πιεστηρίων µιας εἰς ἠλεκτρικὴν ἔχομεν πρὺς πώλησιν µίαν μηχανὴν Ροϊίετ ὃ ἵππωγ, ἑργασθεῖσαν ἐπὶ 1 µόνον ἔτος, εἰς ἀρίστην κατάστασιν. Π]ληροφορίαι παρ᾽ ἡμῖν. Εκ ΤΟΥ ΤΥΠΙΓΡΛΦΕΙΒΥ | ΤΗ «ΜΗΝΙΠΤΠΛΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΊΙΙ Μὴ βιασῦῆτε νὰ προμηδευθῆτε τοὺς μεταξύσπουρους σας. Περιμένττε γὰ σᾶς παρουσιασθοῦν ἢ ζητήστε :.ς µετα- Ἑόσπορους ἆἈολομ. Παναγίδ., γιὰ τοὺς ὁποίους μὲ δαυμασμὸν ὁμιλοῦν ῥὅσοι τοὺς ἐδοχίμασαν. Ἐ ο Ὁπσυν Παναγίδης....«κατώρθωσε νὰ χαλλιερ- γήσῃ σύμφωνα μὲ τὴν τελευταίαν λέ- ιν τῆς ἐπιστήμης, μὺ μοναδικὴν ἔπι- ἐπιμέλειαν, προσοχὴν καὶ ἐπιλογὴν µε- ταξόσπορον ποῦ ὅσοι τὺν ἐδοκίαασαν ἐμείναν πατενθουσιασιέγον, πόρος µι- κροσχυπηµένχος, ἁπηλλαγμένος κάνε μοναδικὸν καὶ εἷς μετάξι 5 πιωτορανὺς., » Ἡ «Ελευθερία» τῆς 4 Ίαν. 1921 ἔγραφεν εἰς ἀνταπόκρισιν ἐκ.Δικώμου. Αοιστην ἁπόδοσιν εἶλιν ὅσοι ηὐ- τύχησαν νὰ ποομηθευθοῦν σπόρους πα- ραγωγῆς κ. Φολ. Παναγίδου διδασχά- λου. ἛἜνας ὅὃ κ. Ἱ Μιχ «ηλίδης διδά- σκαλος ἐπῆρεν ἀπὸ ἕνα πουτὶ 63 ὀκ... Δὲν ἐνδυμεῖται λέγει ὁ ἴδιος νὰ ἕκαμε τόσο κουκοῦλι οὔτε ὕταν ἕπερνε ἆλ- λους ἑντόπιους σπόρους οὔτε ὅταν ἕ- παιργε Γαλλικοὺς. Γι’ αὐτὸ καὶ ὃ ἐν- Δουσιασµός του ὕπως ναὶ τῶν ἄλλων εἶναι ἀπερίγραπτος. Αξίζει ἆληθινὰ ὑημόσιος ἔπαιγος στὸν κ. Σολ. Πἴανα- γίδην ὃ ὑποῖος δὲν συλλογίζεται οὔτε κόπους οὔτε ἔξοδα γιὰ νὸ δώσῃ στὸν Κύπριολ σπόρον ἐξαιρέτου ὑγείας ποι- ότητος καὶ ἁἀποδόσεως.» ᾽Απευθοντσῶτε: Λευκωσίαν Ἱ. Γ. Κασουλίδην ἔσ- τις μόνος ἔγει τοὺς µεταξόσπορους Ἠ2λ, Παναγίδη εἰς τὰς Ἐπαρχίας Λευκωσίας-Κυρηνείας. δλο.. 3 ν τὸ δικαίωµα νὰ πωλῇ Γ. Φυλακτοῦ μπορον λεμεσόν. ᾿Ανδρέαν Πετρίδην’ Βαρώσια, Σωκράτην Παπδᾶ Χριστοφόρου Καλὸν Χωρίον Λεμεσρῦ. ο” Ὁ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΛΕΑΣ, ἀσφαλίξει ὁµολογίας Ετηματικῆς Πίστεως Αἰγύπτου κατὰ τῆς εἰς τὸ ἄρτιον κληρώσεως Ίης Μαρ- Τίου ὑπὸ τοὺς εὐνοϊκωτέρους δ- ρους καὶ ἐξαργυρεῖ ἀμέσως τὸ το- κοµερίδια αὐτῶν. Πωλεῖ. 'Ομολογίας Βελγικοῦ. Δανείου 5 9)ο. Κληρώσεις μηνιαίως. Ίος λαχνὸς 1.000.000 φρ. Ἡ. ᾿Απενδυντέον: Ταχ. Κιβ. 23 Βαρώσια -.. σιτεχνῶν) δι’ ἑνὸς ἱστίου, Ὁ «Παρατηρητὴς» Λεμ. τῆς 14193) ωρών” ἀρρώστειας, μὲ ἀπύδοσιν ες κουκοῦλι να σος σᾶ τα ωποπωσπορτηπρν-οες ννλσνςς Ὕλο- ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ Ν΄ ΠΑΓΙΠΡΙΩΝΛΓΗΛΛΝ - ΕΝ ΑΑΡΝΑΜΙ { ΑΡΟΜΟΙ ἑντὸς-- ατίβον Ααλοῖ: 100, 200, 400, ἀὐ0, 1,900 καὶ 5/09) µέ- τρωγ.---ΝΕετ) ἐμποδίων, 110 καὶ 4005: μέτρων.---κυταλοδροµία 400 µέτρων, 4100) κιὰ {1,000 µ. (4400). Δρόμοςς . ἐπὶ δηµοσίας ὁδοῦ. (Μαραθώνιος) .φ 090 µέτρων. ΛΑΜΑΤΑ μετὰ φορᾶς,---ἒρις μῆκυςαἃ ἁπλοῦν, εἰς μήκος τοιπλοῦν, (διασκε- λισμὸς), εἰς ὕψος καὶ εἰς ὕψος ἐπὶ ποντῷ. πι ΡΙΨΕΙΣ ᾿Ακοντισμὺς ἑλληνικὸς, δι- σκοβολία ἑλληνική, δισκοβυλία ἐλευθέ- | ρα, σφαιροβαλίά διὰ. μιᾶς καὶ δι ᾱμ- φοτέρων τῶν χευρῶν, λιδοβολία. ΠΕΝΤΛΘΛΟΝ (Αλμα εἲς µῆκος, ἀκοντισμός, δρύμος ὃ () µέτρων, ὄνσχο- βολία ἐλευθέρα, δοόµος 4900 µέτρων). ΠΟΔΗΛΑὁ ο 49 χιλ. µέτρων. ΠΕΖΟΠΟΙ η λγγλικῶν μιλίων. ΠΟΔΟ.. Ῥεῖς .Ο7: ΗΠΟΕΚΗΕΝ ν- ΠΕΤΟΣ ΟΜΡΟΝ Ναυτικά ᾿ ἀγωνίσματα: --Κολύμ- Άησις ἔλευ. 100 μ., ἐπὶ ράχεως 100. 3 π,, ἐλευθέρα 400 µ., ἱστιοδρομία (ἔρα- πωπηλασία τετρακώπων λί βων 00 μ. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1) Εὶς τοὺς Παγκυπρίους ᾽Αγώνας, | δύνανται γὰ µετάσχουν οἳ ἀθληταί, σὐ | ἀνήκοντες εἷς πάντας τοὺς ἐν Εύπρφ | Γυμναστικοὺς Ῥυλλόγους τοὺς ἄνεγνω- ρισµέγους ὑπὸ τοῦ ἐν ᾿Αὐήναις Συνδέ- σιιου τῶν Ελληνικῶν ᾿Αθλητικῶν καὶ Τ υμναστικῶν Σωματείων καὶ ὄντες ἓν τάξει προς πρὺς τὴν Ἐγκύκλιον αὐτοῦ ὑπ ἂρ. δ]9ἱ8 καὶ μερομηνίαν ὦ0 Ἰαννονυαρίου 1928. ἱ 9) Αἱ δηλώνει ζυμμετοχῆς ὑποβάλ- λονται εἷς τὸν { υμναστικὺὸν Σύλλογον « «Ζήνωνα» ἀναφερόμεναι εἷς τὸ ἁγώ- Ἡ γισµα, εἲς τὸ ὁποῖον ἕκαστος ἀθλητὴς δὰ συμµετάσχῃ : οὐχὶ βραδύτερον τῆς | 4ης ᾿Απριλίου 1958. ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Τ).Σ.2. 4-4 ΛΗΝΤΑΝΛΗΜ ΕΡΓΩΝ Πώλησις διὰ Δημοπρασίας. Τὸ ὙΣάββατον δίην Μαρτίου, {9358 καὶ ὥρα 10π. µ. δὰ λάβη γώραν ἓν τῃ ὑάρδᾳ τοῦ Τμήματος τῶν Δημο- σίων Ἔργων ἓν Λενκωσίᾳ πώλισις διὰ δημοπρασίας. Εΐς τὴν πώλησιν θὰ περιλαμβάνων- ται τὰ ἑξῆς : Ὃν αὐτχίνητον «ται» (ἓν μέρει καέν), μίαν πετρελαιομηχανἡ «Ὀετηιίδ» ὑννάμεως 40 ἵππων μετὰ δυνάµου, εἷς συνήθης ὁδοσιρωτὴο, µία κάµτνος (σι-΄ δηοουργοῦ) φυσερὸν, µία (μικρὰ) διατρητικὴ μηχανὴ (τρυπάνη) τῆς χει- ρός, χυτοσίδηρος καὶ τεμάχια σιδήρου βάρος περίπου ὁὶ 139 τόννων. « με Ἀβειρωσσρρείας: άμκισι Ἕναο αἰώνιον ἔργον, 18 ΜΕΛ ΕΚΛΟΠΜΛΗΗΝ ΜΞΙΜΝ ΕΛΕΥΒΕΡΟΥΛΛΚΗ ΤΟΜΟΙ 2 Έχω διαθέσιμα ὃ σώματα, 1 δεμένα μὲ δέρµα Φ16-0-0 ἳ - τστ » » πανὶ »14-0-0 » ΠΠ ληρωμὴ 10]- τὸν μῆνα ἄνευ ἄλλων ἐξόδων. Ἡ Βιβλιοθήκη σας ἄνευ τοῦ Ἐγκυκλοπαιδιχκοῦ Λεξικοῦ θὰ εἷ- ναι ἑλλιπής. Ἐγραφεῖτε ἐγκαί- ρως. Βαρώσια 19-19-0921, Πρόδυμος Χ. ΙΑΝΝΟΥ ΝΕΟΙ ΜΕΛ λοίο, ᾿Απριλίου 192435 τὸ παρὰ τὸν κῆπον Π. Ἱω- άννου καὶ εἰς τὸ ὑψηλότερον μέ- ρος τῶν Ῥαρωσίων εὑρισχκόμενον ἐξοχικὸν κέντρον «Ακρόπολις διοκτησία Μάστρε Γιακουμῆ) μὲ ἀπέραντον πλατεῖαν, ἄφθο- νον ὕδωρ ἀνεμομύλου μετὰ ὅδε- ξαμενῆς, Πληροφορίαι παρὰ τῷ κ. Ἰω- ἄννῃη Ἰαχκώβου, Μαρώσια τῇ! 209248, Ἱ. Ἐκεῖνο λοιπὸν τὸ ὄπεῖον ἀρνεῖται ἡ Κυβέρνησις, πρέπει νὰ τὸ στηρίξω- μεν στὰς ἰδιχὰς µας δυνάμεις, ᾿Αφοῦ καλῶς χατενοήδη ἡ ἀξία τῆς δενδροκοµίας---καὶ ἐκεῖ ποῦ εὑρίσπεται ἄκόμη ἐν ἀγνοίᾳ παρακαλοῦνται οἳ Χ. διδάσκαλοι νὰ ἀναπτύξουν τὰ σωτήρια οἰκονομικὰ ἀποτελέσματα τῆς δενδρο- ποµίας---προτρέπω καὶ παρακινῶ πάν- τας τοὺς Ὀέλοντας Υὰ δοῦν τὸν τόπον νὰ εὐημερήσῃ, νὰ συγκαλέσουν τοὺς ἀγρότας κάδε κοϊνότητος εἷς συνελεύ- σεις, μιὰν δυὸ ἤ καὶ περισσοτέρας νὰ ἀναπτύξουν τὰ ἀγαδὰ ἀποτελέσματα τῆς δενδροκοµίας, νὰ τονίσουν τὴν ᾱ- διαφορίαν τῆς Κυβερνήσεως διὰ τὴν ἑνίσχυσιν τῆς δενδροκοµίας, καὶ νὰ προτρέφουν καὶ νὰ παρακινήσουν τοὺς ἀγρόχας νὰ ἑνωθοῦν εἰς συλλόγους, συ- νεταιρισμοὺς δενδροκοµικούς, ὦν ὁ σχο- πὸς νὰ εἶναι ἡ ὑποχρεώτικὴ δενδρώ- δης καλλιέργεια εἷς ὡρισμένην περι- οχὴν εἰς ὠρισμένον χρονικὸν διάστημα, ἡ συδτηματικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ καλ- λιέργεια, λίπανσις, χλάδευσις,, ὁ ἐμ- βολιασμὸς δι ἐκλεκτῶν ποικιλιῶν, καὶ ἡ συσκευασία τῶν διαφόρων προϊόν- των. Ἐμπρὸς λοιπὸν γερὴν ὤδθησιν στὴν δετικῶς πλουτοφόρον πηγὴν τοῦ τόπου µας, στὴν δενδροχοµίαν. (ῴτὸ ἑρχόμενον ἡ συνέχεια) ον Ὁ σκρπθ ΑΝΡΕΑΡΤΗΤΗ ΓΝΩΜΗ ΔΙΑΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΛΕΤΗΡΙΛΙ Αξιός, Ῥνντάμτα τῆς «Δημιουργίας» Σᾶς παρακαλῶ ὅπως μοῦ πα- ῥραχώρήσετε ἑλάχιστον χᾶῶρον ἐν {ᾷ ἑριτίμῳ ἐφημερίδι σας διὰ νὰ γράφω ὀλίγα τινὰ σχετικῶς μὲ τὰς ἑορτὰς τῆς Πεντηκονταστης ρίδος. ᾽Απὸ μηνὸς καὶ πλέον ὅλος ὁ Κυπριακὸς τύπος οἳς κᾶθε του ἔχδοσιν ἐχτοδεύει τοὺς µύδρους του ἑναντίον τῆς Κυβερνήσεως ὅσον ἀφορᾷ τὰς μεδλλούσας ἔορ- τὰς τῆς πεντηκονταετηρίδος. 2 Πρὸ ἑβάομάδος συνῆλθον ἐν ᾿᾽Αρχιεπισκοπῆ ὅπαντες οἱ ἕλλη- Ίνες: Βονλευταί, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μετὰ τοῦ Δημάρχου “Ἀξυκωσίας Φἀὶ-ὁμοφώνως ἀπεφάσισαν ὅπως :δ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς τῆς Κύ- πρου ἁπόσχῃ παντάπασιν ἀπὸ υπὰς, ἑορτὰς τῆς Πεντηχονταετη- ρίδος. Αἱ ἀποφάσεις, οἳ οἱ ὑπερπατριωτισμοὶ τῶν ἑκάστο- Ὅ τε ἡγετῶν µας οὐὑδόλως μᾶς ὄνγ- κινοῦν, καθ᾽ ὅτι τοὺς ἑγνωρίσα- μεν τόσον καλὰ εἰς τὸ παρςλθὸν, σεις των. νι Ἡμεῖς ὁ ἑλληνικὸς ἀγροτικὸς «πληθυσμὸς τῆς Νήσου, πρὶν ἤδη ἁποφασίσουν οἱ ἡγέται µας νὰ ἀπόσχουν τῶν ἑορτῶν, ἄπεκρυ- σταλλώσαμεν τὴν γνώµην ὅτι πρέπει νὰ ἀπόσχωμεν τελείως ἀπὸ [ἑορτὰς, αἱ ὁποῖαι πληγώ»͵ νουν καιρίως τὴν ἐθνικήν µας τιμὴν καὶ τὰς ἐθνικάς βλέψεις. Φὰ ἤθελα νὰ σιωπήσω διὰ ζή-, 14) λλλων χωρῶν τηµα διὰ τὸ ὁποῖον ἔγραφαν καὶ δὰ γράφουν ἁρμοδιώτεροι ἐμοῦ, ἀλλὰ πλεῖστα γεγονότα μὲ ἀ-ι ναγκάζουν νὰ γράφω τὴν πα-] ροῦσάν µου πρὸς διαφώτισιν τοῦ κοινοῦ διὰ τὴν πορείαν ἑνίων πολιτευοµένων, ὅσον ἀφορᾷ τὴν πολιτικήν των πορείαν καὶ ἑξη- γοῦμαι. Εἰς τὰς ἑκάστοτε ἐθνοσυνελεύ- σεις, αἵ ὁποῖαι ἐλάμβανον χώραν ἓν ευκωσία ὁτέ μὲν ἐν ᾽Αρ- Χιεπισκοπῇ, ὁτὲ δὲ ἐν τῷ θεάτρῳ Ποπαδοπούλου εἶχα τὴν τιμὴν νὰ ἀντιπροσωπεύσω τὸ χωρίον µου, καὶ ἠχοῦσιν εἰς τὰ ὠτά µου ἀκόμα οἱ πατριωτιχοὶ καὶ κεραυ- νοβόλοι λόγοι τῶν τότε πολιτι- κῶν ἀργηγῶν µας. Εἰς τοὺς ἑκάστοτε ἑἐράνους ὕ- πὲρ τῆς Μητρὸς Ἑλλάδος οἳ ἐγ- χώριαί µου ὅπως καὶ ἄλλοι χω- ριχοὶ συνεισέφερον ἀναλόγως τῶν οἰχονομικῶν των δυνάμεων ἀρχετὰ σεβαστὰ ποσὰ, μηδὲ τῶν γυναικῶν ἐξαιρουμένων,αἶδποῖαι ἀπέσπων τὰ χρυσδτων κοσμήματα καὶ τὰ προσέφερον μετ ἐνθου- σιασμοῦ εἰς τὴν ἐπὶ τῶν ἐράνων ἐπιτροπείαν. Ἔκτοτε ἐβαυκαλή- δηµεν μὲ τὴν γλυκερὰν αὐταπά- ρητορισμοὶ, την ὅτι τὸ Νησί µας ἀπέκτησε Πατριώτας τοιούτους, οἳ ὁποῖοι δὰ συνέχιζον τὸ ἔνδοξον παρελ- δόν του καὶ δὰ ἐδημιούργουν ἐνδοξότερον µέλλον, ἀλλὰ ὅνστυ- χῶς κοῦφαι αἲ ἐλπίδες µας. Δὲν παρῆλδε πολὺς καιρὸς καὶ εἴδομεν αὐτὸν τοῦτον τὸν εἰση- γητὴν τῆς ἀποχῆς νὰ διορίξδε- ται Ευβερνητικὸς ὑπάλληλος. Εἴ- ὅομεν µέλος τοῦ Ἐθνικοῦ Συµ- βουλίου, ὁ ὁποῖος ἐξέδιδε παραρ- τήµατα πύρινα διὰ νὰ ἀπόσχῃ ὁ µια καὶ ὁ ὁποῖος τελῶν τοὺς γά- µους τῆς θυγατρός του μετὰ πα- ρέλευσιν ὀλίγου χαιροῦ, προσε- χκάλεσεν εἰς αὐτοὺς ὅλους τοὺς ἐπισήμους” Αγγλους ὅπου «ἔρρευ- σεν ἄφθονος ὁ χαμπανίτης καὶ» τὰ τὴν ἔκφρασιν τῶν ἐφημερί- ὅδων. Εἴδομεν πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς νὰ προσκαλοῦσι τοὺς Μυβερνή- τας στὴν οἶχίαν των διὰ τρα- πέζιο' εἴδόμεν ἀρχηγοὺς νὰ ἑ- πιδιώχωσι θέσεις Πυβερνητικὰς στέλλοντες ᾿᾽στὸν ῥιάβολον καὶ λαὰν χαὶ Πατρίδα. Τὸ δὲ χείριστον εἴδομεν βου- λευτὴν πρὸς τὸν ὁποῖον µία ὃ- λόχληρος ἐἑπαρχία ἐνεπιστεύθή τὴν ἀντιπροσωπείαν της γναὶ τὰ συμφέροντά της ἕναντι τῆς ξε- νικῆς Κυβερνήσεως, νὰ τὴν ἀφί- νη ἐγκαταλελειμμένην ὀναπο- λογήτως καὶ νὰ προσκολλᾶται εἰς Κυβερνητικὴν δέσιν, ὌἜχω τόσα πολλά παραδείγµα- τα νὰ ἀναφέρω διὰ τὴν ἆνακο- λουθίαν τῶν Πολιτικῶν ἀρχηγῶν µας ἀλλὰ περιορίζοµαι εἰς τὰ ὁ- νωτέρω, μὲ τὴν «ἐλπίδα ὅτι ἅλ» λοι ἁρμοδιώτεροι ἐμοῦ θὰ καυ- στηριάσουν τὴν πολιτικὴν ὁνρᾶ- διν τῶν ἡγετῶν µος. Ὕφωνας (Αεµεσοϱ) ἉΧ. Χ. 4. ΕΚΘΕΣΙΣ ΜΗ τσ ΕΙΣΤΕ ΓΗ) ΚΑΙ ΕΞΜΓΗΓΗΣ 1911. (Ἐκ τῆς Ἠπισήμου Ἐφημερίδος ἦμερ. »ὶ Μαρτίου 19»8.) Ἡ ὁλικὴ ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν ἓμ- πορευµάτων διαρκοῦντος τοῦ ἔτους 1907 ᾖτο «1.585.940 ἕναντι 1.570. ϱΤ8 τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ 1926 ἴτοι ἓ- γόνατο αὔξησις τῆς 'εἰσαγωγῆς κατὰ κ1ῦ.6θΡ. Ποσοστὸν εἰσαγωγῆς ἐν διαφό- ρων χωβων. ὥστε οὐδεμίαν προσοχἠν νὰ δί-| δωμεν εἰς τὰς ἑκάστοτε ἀποφά-! 1) Ἐκ τοῦ Ηνωμένου Βααιλείου καὶ ἄλλων μερῶν τῆς ᾽Αγγλικῆς Αὐτοκρα- τορίας ϱ)ο 44.05 9) Λὐστρίας 1.51 ὅ) Βαλγίόν 244 4) Τσεχοσλοβακίας 8.64 (8) Γαλλίας 6.10 ϱ) Ἱλερμανίας 4.92 [τ) Ἑλλάδος 179 «ϐ) Ὀλλανδίας 129 «9) Ἰναλίας δ.6δ 10) Ῥουμανίας 3,15 11). Τουφκίας 148 {19) Αἰγύπτου 4.48 19) ᾽Αμεοικῆς 4.δΊ 8.90 | 5 100.00 4 Εἰσαγωγὴ τοῦ 19256 ΑΛ. 1.910.218 ᾿Ἠξαγωγὴ τοῦ 1926 Λ. 1.100.511 ἤτου ἡ ἔξαγωγὴ ὑστέρησε κατὰ 400. 00: λίρας τῆς Εἰσαγωγῆς. Ἱκατὰ τὸ 1907 εἴχομεν εἴσαχωγὴῆν 3 1.950.940 Κατὸ τὺ 1991 εἴχομεν ἐξανωγὴν { 1.542.810 | | «45.010 ται ὑπελείφδη ἡ ἐξαγωγὴ τῆς εἶσ- ᾽αιωγῆς µόνον κατὰ 5 45.010, Ἡ ἐξαιωγὴ συγεπῶς ἐκ Κύπρου κα- τὰ τὸ 192Τ ὑπερέβη τὴν ἐξαγωγὴν κωτὰ τὸ 1996 κατὰ Λ. 459 299 τοι κατὰ 9. 8 ο)ο ἡ αὔξησις αὕτη οἶνε λίαν ἱπανοποιητικὴ διὰ τὴν οἴκογομι- | πὴν ἰσοζύγιαιν τοῦ τόπου. | )λξιοσημείωτον’ εἶνε ὅτι καίτοι ἡ ἔ- νσοδαία τοῦ 1927 ἡἧτο ἀπὸ τὰς καλὰς ἐν τούτοις ἡ εἴσαγωγὴ ἀλεύρων ἓκ τοῦ ᾿ἐξωτερικοῦ πὐξήδη κατὰ Α. 19.000 Γποῦτο ἀποδοτέον εἷς τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ἐξωτεοικὰ ἄλευρα εἶνε εὐθυγότερα τῶν ἐπιτοπίων καὶ εἷς τὸ ὅτι ὁ ἀστικὸς πλη- θυσμὸς συνειθίζει ὁλονὲν εἷς τὴν προ- ἱτίμησιν τοῦ λευκοῦ ἆοτου, ὁ ὁποῖος δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀπὺ τὰ ἔπιτόπια ἄλκυρα, Ἡ εἴσαγωνὴ τῶν. γη. λιπασμέτων λαὸς ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ ἱπποδρό-' αὐξάνει διαρκῶς καὶ θὰ ἐξακολουδή- “σῃ νὰ αὐξάνῃ, ἐφ᾽ ὅσον οἵ γεωργοὶ ἑάντιλαμβάνονται τὴν ἀξίαν των. Τὰ βαμβακερὰ καὶ μάλλινα εἴδη δει- κνύουσι σημαντικὴν αὔξησιν τῆς εἶσ- αγωγῆς, ὀφειλομένην εἷς τὴν αὔξουσαν ἀγοραστικὴν δύναμιν τοῦ πληδυσμοῦ ὀφειλομένην εἷς τὰς καλὰς τιμὰς τὰς ὁποίας εὐρίσχουσι τὰ προϊόντα των. Ἡ ἑλάττωσις εἰς τὴν εἰσαγωγὴν µη- χανηµάτών κατὰ Λ. ὅ8.406ῦ ὀφείλεται εἷς τὺ γεγονγὸς ὅτι αἳ Μεταλλευτικαὶ ἑταιρεῖαι ἐκάλυψαν τὰς παρούσας ἆᾱ- νάγκας των. Ποσοστὸν ἐξαγωγῶν ἐχ Κύπρου εἰς διαφόρους χώρας 1) Εὶς ᾽Αγγλίαων 9) Άλλα µέρη τῆς Αὐτοχρατ, ϱ)ο 18.04 9.68 ϐ) Εἰς Αἴγυπτον 11.94 4) Εὶς Γαλλίαν τ.16 ϐ) Εἰς Τερμανίων τ.ῦ 6) Εἰς Ἑλλάδα 10.168 τ) Εἰς Ἰταλίαν 19.64 8) ΒΕὶς ἸἹσπανίαν το τ 9) Εὶς Τουρκίαν 0.58 10) Ἠνωμένας Πολιτείας 1.90 11) Εἰς διαφόρους ἄλλας χώρας 19.69 100,00 Ἐλάττωσις εἲς ἐξαύωγὴν ἑπῆλ- (θεν εἰς τὰ ἐδῆς εἴδη. Εὶς βώδια Λ. 11.996 Εἰς µεταξοκάρύα 9.994 Βὶΐς σουµάκι 8.679 ΒΕὶς Γύψον τ.50Ι Εἰς ὄνους 5.966 Ἡ ἑξαγωγὴ κατὰ τὸ 1921 ᾖἦτο ἡ μεγίστη καὶ τοῦτο ἀποδεικνύει στροφὴν πρὸς τὴν εὐημερίαν τῆς χώ- ρας ἁκόμη ἕνας τοιοῦτος χρόνος θὰ κάµη τοὺς γεωργοὺς νὰ σταθοῦν στὰ πόδια των. Ἡ ἄξία τῶν ἐμπορευμάτων τῶν ἑξ- αχθόντων ἕν ἘΚύπρου εἲς τὸ Ἠνωμά- γον Ἡασίλειον ηὐξήδη ἀπὸ Λ. 91.966 εἲς ΑΔ. 978.961. Ἡ ἑλάττωσις εἷς τὴν ἐξαγωγὴν τοῦ Γύψου ὀφείλεται εἷς τὺ γεγονὸς τῆς ἱδρύσεως ἐργοστασίων ἓν Αἰγύπτφ, τὰ ὁποῖα εἰσάγουν ἐκεῖ τὴν πρώτην ὕλην ἐξ ἄλλών χωρῶν. Ἡ αὔξησις τῆς ἑξαγωγῆς ὀφείλεται ὄχι µόνον οἲς τὰς ἑξαχθείσας ποσότη- τας. ἀλλὰ καὶ εἷς τὰς καλὰς τιμὰς, τὰς ὁπσίας -ὂ ᾱ Ωυυσίασαν αὔξησιν κατὰ 5 160.414 τοῦτο ἁποδοτέον ἓν μέρει οἷς προὐπάρ- χον στὸκ καὶ ἓν µέῴει εἷς καλὰς τιµάς. Αἱ σταφυλαὶ ἁπὸ 66.069 κ. ηὐξήδη- σαν εἷς 87.949 κ. καὶ ἢ ἀξία των ἀπὸ ἆ 58.198 εἷς 86.508 λ. . Πατᾶτες ἐξήχθησαν ἀπὸ 119.999 κ. εἷς 984.166 κ. καὶ εἷς ἀξίαν κατὰ Λ. 90.811. Μεταξοχάρυα : ἠλοτίώδη ἡ ἐξωγωγή των κατὰ 92904 λ. ἀλλ ἡ ἐξοκθεῖσα µέ- ταξα ηὐξήθη κατά 9.064 λ. Ἡ ἔξαγωγὴ τῶν πορτοκαλιῶν ηῦ- ξήδνη ἀπὸ 14.215.469 εἲς 20.114.508 ἤτοι κατὰ 46 ο)ο' οἳ πορτοκαλλεῶνες πρὸ πάντων περὶ τὴν ᾽Αμμόχώστον δι- αρκῶς αὐξάνουν. Ὁ ὄγκος τῶν πορ- τοκαλιῶν ἑξάγεται εἷς Αἴγυπτον καὶ Ἑλλάδα, ἆλλ’ ἐφ᾽ ὅσον ἡ παραγωγὴ αὐξάνει θά καταστήση ἀναγκαιοτέραν τὴν ἐξεύρεσιν καὶ ἄλλων ἁγορῶν κα- ταναλώσεως δυχιμαὶ γενόµεναι ὅπως εἰσαχθοῦν ταῦτα εἷς τὴν ᾽Αγγλικὴν ᾱ- γορὰν ἀπέτυχον ἕνεκα τῆς ἀποστά- σεςς, ἐπιβαλλούσης μµεγαλείτερα ἔξοδα καί κινδύνους βλάβης κατὰ τὸ μακρὸν ταξείδιον᾽ ἓν τοσούτῳ μιὰ ἁποστολὴ ἓξ 100 κιβ. ἐγένετο διὰ τὴν Αγγλί- αν ἐπιτυχῶς ἡ Κυβέρνησις ἐπλήρω- σεν εἲς τὸν ἐξαγωγέα Λ. 2.10.0µἔπιχο- ρήγησιν. Αὔξησις σημαντικὴ ἐγένετο εἷς τὺ μεταλλεύματα. Ὁ ἀμίαντος ηὐξήδη εἷς Λ. 89.866 καὶ ὅ πυρίτης εἷἲς Λ. 405το9, ΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗΙΣ ΚΛΙΛ τῇ ΣΑ) ΤΟΥ 1928 Καθίσταται ὧδε γνωστὸν ὅτι ᾗ κα τὰ τὸ Ἔαρ Κυπριακὴ Δασικὴ Ἔκθεσις δὰ λάβῃη χώραν ἀπὸ τῆς Δεντέρας 98 Απριλίου, µέχρι τοῦ Σαββάτου, ὅης Μαΐου 1928, ἐν Λευχκωσίᾳ, παρὰ τῷ Γραφείῳ τοῦ Δασονομείου (Πλατεῖα Δικαστηρίων), ἀπὸ τῆς 8 30 π. µ. µέ- οι 1 µ. μ. καὶ ἀπὸ 5 μ. µ. µέχρι τῆς ϐµ.µ. καὺ) ἑκάστην. Ἡ Ἔκδεσις δὰ περιλαμβάνῃ µεγά- λην ποικιλίαν δενδρυλλίων, δειγµά- των ἕξυλείας, ἐπίπλων καὶ ἄλλων ἄντι- κειμένων πολλοῦ ἐνδιαφέροντος. Τὸ κοινὸν προσκαλεῖται ἐγδέρμως ὅπως ἐπισκεφῦῇ τὴν Εκδεσιν. Λευχωσίᾳ, τῇ 6 Μαρτίου 1928. Α. Χ. ΑΝΟΥΊΝ, ᾿Αοχιδασονόμος. τὴνι Ἡκ ΤΗΣ ΠΠΙΣΗΝΟΥ ΤΦΗΚΕΡΙΛΠΣ ( Ἡμερ. 35 Μαρτίον 1936). Δημοσιεύονται κανογισμοὶ, τροποποι- οὕντες τοὺς κανονισμοὺς περὶ »υγ- εργατικῶν Πιστωτικῶν ἑταιρειῶν τοῦ 1994. ϱ) Ὁ ἀρχικὺς θδεσμὺς ται καὶ ἄντ αὐτοῦ Ὀεσπίζεται ὁ ἅἁκό- λονθος : 9. Καάδε τοιαύτη αἴτησις α) δὰ ἐπιμαρτυρεῖται ὑπὺ τῶν ὕπογρα- φῶν ἢ σημείων μετὰ μαρτύρων ἑκά- στου αἰτητοῦ καὶ β΄) δὰ. πιστοποιεῖται ὥς ἁληδῆς καὶ ὀρθὴ ὑπὸ τῆς ὕπογρα- φῆς καὶ σφραγίδος τοῦ Μουκτάρου ἢ ἑγὺς ἐκ τῶν Μουκταρῶν τοῦ χωρίου καὶ διαβιβάζεται πρὺς τὸν ἔφορον μέσῳ τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ἐπαρχίας. Δύο ἄντίγραφα τῶν προτεινοµένων κανογισμῶν (τῆς «Ἀννεργατικῆς) δὰ στέλλωνται μετὰ τῆ- αἰτήσεως. Ὁ ἀρχικὸς θεσμὸς 11 τρυποποι- εἴταυ διὰ τῆς ἀντικαταστάσεως τῆς λέξεως «Ἰούνιος» διὰ τῆς λέξεως «Ἰ- οὔλιος». | 4. ὍὉ ἀρχικὺς δεσμὺς 19 τροπο- ποιεῖται διὰ τῆς ἀντικαταστάσεως τῆς λέξεως «Ἐλεγκτὴῆς» ὑπὺ τῆς ᾿ λέξεως «Ἔφορος». δ. ὍὉ ἀρχικὺς Ὀεσμὸς 16 ἀκυροῦ- ται ἀντ αὐτοῦ δὲ δὰ ἔχῃ ἰσχὺν ὁ ᾱ- πόλουθος : 15 (1) Ὅταν µία ἑταιρεέία ἅποτε- λεῖται ἀπὸ οὐχὶ περισσότερα τῶν 40 μελῶν, 10 µέλη ὃ᾽ ἀποτελῶσιν ἆπαρ- τίαν, Χατά τινα ἐτησίαν ἢ εἰδικὴν γε- νικὴν συνέλευσιν. (ϱ)) Ὅταν µία Ἑταιρεία ἀποτελεῖ- ,ται ἀπὺ' µέλη ἄγω τῶν 40, τὸ 1)4 τοῦ ὁλικοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν της ὃ᾽ ᾱ- αοτελοῦν ἁπαρτίαν διὰ. τοὺς σχοποὺς 3 ἀκυροῦ- Φα Φ. ἐτησίας ἢ εἶἰδικῆς γενικῆς συνελεύσεως. 6. Ὁ ἀρχικὸς θεσμὺς 25 τροποποι- εἴται διὰ τῆς προσθήκης εἷς τὸ τέλος αὐτοῦ τῆς ἀκολούθου παραγράφου -- «Τοιοῦτο συµβόλαιον ἢ ὑποδήκη δὰ περιόχῃ συµφωγίας περὶ τῶν ἑξῆς προ- βλέψεων (α’) δέι ἡ ἕἑταιρεία δύναται γὰ πληρώνῃ συλλήβδην καὶ συνολι- πῶς πρὸ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας τὸ δανεισΏὲν ποσὸν χαὶ ὅτι ἐν περι- πτώσει τοιαύτης πληρωμής ἡ Εταιρεία λήξασαν περίοδον καὶ β΄) ὅτι ἡ ἝἙται- ρεία δύναται νὰ πληρώνῃ τὰς δόσεις πρὺ τῆς λήξεως τῆς προῦεσμίας των καὶ ἓν τοιαύτῃ περιπτώσει ἑκάστη δό- σις δὰ ἀπολαμβάνῃ ἀπὸ τῆς πληρο: μῆς τῆς δόσεως τὸν ἴδιον τόκον, ὁ ὅ- ποῖος συνεφωνήθη ἐπὶ τοῦ συμβολαίου ἢ τῆς ὑποδήκης, μεῖον 2 ο)ο. π. Ὁ ἀρχικὸς δεσμὸς 26 τροποποι- εἶται διὰ τῆς ἀφαιρέσεως τῆς λέξεως «Ἰούνιος» καὶ τῆς προσθήκης, ἄντ αὖ- τῆς τῆς λέξεως Ιούλιος καὶ τῆς ἆφαι- ρέσεως τῶν λέξεων «ἀντίγραφον τῆς ἐκθδέσεως τοῦ ἸἨλεγκτοῦ δά ἀποστέλ- λεται ἐπίσης εἷς τὸν Ἔφορον μετὰ τοῦ ἐτησίου Ἰσολογισμοῦ.» (ἔπετωι τὸ τέλος) (Σημ. «Δ.» Ἕνεκα τοῦ σπουδαίου ἑνδιαφέροντος, τὺ ὁποῖον παρουσιάζουν οἳ θεσμοὶ οὗτοι διὰ τὴν εὐεργετικὴν ἐξέλιξιν τῶν Συγεργατικῶν ἑταιρειῶν, δημοσιεύοµεν ἐν μεταφράσει τούτους, ἐφιστῶντες ἐπ) αὐτῶν τὴν προσοχὴν τῶν ἐνδιαφερομένων προκαταβολικῶς σημειοῦμεν ὅτι διὰ τῶν ἑπομένων Θε- σμῶν δεσπίζεται ὅτι ἣ ἐξέλεγξις ὑπὸ τοῦ Ἐλεγηκτοῦ τῶν συνεργατικῶν δὰ γίνεται δωρεὰν, τὺ ἀνώτατον ὅριον δα- γείου δι’ ἕκαστον µέλος ἀναβιβάζεται ἀπὸ 100 εἷς Λ. 200 καὶ ὅτι ὁ προστι- δέμενος τόκος ὑπὸ τῶν συνεργατικῶν δὲν θὰ εἶνε κάτω τοῦ 1 ο)ο καὶ ἄνω τῶν 9 ο)ο. 90.0 Ἐν τῷ ἴἰδίῳ ἀριδμῷ δημοσιεύεται τὸ ἀκόλονδον νοµοσχέδιον : Περὶ τροποποιήσεως τοῦ περὶ Σύυνεργ. Πιστωτ. Ἑταιρειῶν Νόμου. ΄ Διὰ τοῦ νομοσχεδίου τούτου λαμβά- γεται πρόνοια ὅπως ὁ ἔλεγχος τῶν συν- εργατικῶν γίνεται συχνότερος καὶ αὖ- στηοότερος ὑπὸ τοῦ Ἐφόρου ἢ τοῦ προσώπου, τοῦ ὑπ αὐτοῦ ἐξουσιοδοτη- µέγου πρὸς τοῦτο, τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ἐπαρχίας Ὀεώρουμένου προσώπου ἐ- Ἑουσιοδοτημένου ὅπως ἐλέγχῃ συνερ- γατικὰς τῆς Επαρχίας του. Προκειμένου ἡ ἑταιρεέία νὰ προβῇ εἷἲς ἀγορὰν ἢ πώληαιν διὰ λογαρια:- σμὸν τῶν μελῶν της, ὅ ἔφορος δύνα- ταν ν᾿ ἀπαιτήσῃ ἀντίγραφον τῆς ἄπο- φάσεως καὶ τῶν σχετικῶν πρακτικῶν τῆς Γεν. Συνελεύσεως τῆς ἑταιρείας, ἐ- πιδοχιμαζούσης τὰς τοιαύτας πωλήσεις . - ΄ ἡ ἆγοράς. ΑΙ ΙΟ ΧΙΛ. ΛΙΡΕΣ ΤΙ ΕΚΠΜΙΙ. ΒΟΛΟ] ΚΑ Ὁ ΜΤΡΛΝ ΧΜ ΒΕΒΑΙΑ ΓΕΛΑΤΕ ΤΩΡΑΙ! Ὅπως ἡ Ἰζυβέρνησις, ἔτσι κι’ ὁ Ναστραδὶν Χότζας εἶχε κἄ- ποτε πολλὶς καὶ διάφορες ὑπο- χρεώσεις. Μιὰ µέρα τοῦ κατέ- βησαν πολλοὶ δανεισταὶ του καὶ τὸν ἠρώτησαν, πύτε ἐπὶ τέλους θὰ τοὺς πληρώσῃ. «Μείνετε ἤ- συχοι, χαλοὶ µου ἄνθρωποιυ) τοὺς ἀπεκρίῦδη. «Ἀδὲς ἀγόρασα άρχε- τὸν ἀκανδόσπορον, τὸν ὁποῖον δὰ σπείρω στὺ χωράφι µου κι ἀφοῦ γίνουν τὰ ἀγκάδια, δὰ βάλω ἀνθρώπους νὰ τὰ κόψουν καὶ νὰ τὰ βάλουν στοὺς δρόμους ἀπὺ ὅπου περνοῦν τὰ γαϊδού- ρια, φορτωμένα μὺ βαμβάκι δὰ κολλᾷ ἐπάνω στ ἀγκάδια πα- µπάκι, τὸ ὁποῖον ἀφ᾿ οὗ συνάξω δὰ τὸ πουλήσω καὶ δὰ πληρώ- σω ὅλους. Οἱ δανεισταὶ ἀκούσαντες τὰ λόγια τοῦ Χότζια, ἀφῆκαν ἆ- κράτητα Ὑέλοια. Τότε μὲ σοβα- ρότητα καὶ μὲ ὕψος προέδρου ᾽Αγγλικῆς Βουλῆς ἀποκρίνεται ὁ Χότζιας: «Βέβαια γελᾶτε τώρα, ἀφοῦ ἐβε βαιώθητε ὅτι θὰ πληρωθῆτε ο Ε! τὶ λέτε εὐκολόπιστοί µου δασκά- λοι,γιὰ τὶς ὑπασχέσεις τοῦ Κυβερ- νήτου καὶ τὴν διάὔεσιν 10 χιλι- άδων λιρῶν ὑπὸ τοῦ ἐκπαιδευ- τικοῦ Συµβουλίου, κατὰ τὸ Όαυ- µάσιον σύστημα τοῦ ἀθανάτου Τζιαφέρη τοῦ κ, Ρωσσίδη: Δὲν εἴμεῦδα, λοιπόν, ἄξιοι τῆς τύχης µας Μαραδάσα 14-5-9289 σσ, Ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Λευκωσίας αἲ ἕξῆς δύο 1) Αγ. ᾿Ἐπιφανίου καὶ 2) Τοι- μυδιᾶς. Λἴτησις ὑπεβλήθη καὶ ἐκ τῆς Λα- χατάµιας.. Ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ Λάρνακος ἓν Τρε- µετουσιᾷ, Καθὼς πληροφορούμεθα διετέθησαν µέχρι τοῦδε ὑπὸ τῆς Γεωργ. Τραπέζης δάνεια Α. 108.ΟΟΟἐνεκρίθησαν δὲ προσ- φάτως τοιαῦτα ἐκ Α. 6.000 εἰς διάφοριι χωρία τῆς Πάφου ᾖἴτου Κισσόνεργαν, Λυσώ, Τέρραν, Ν. Χωρίον, Περιστερώ- γαν, Μελάδιαν καὶ Χλώρακα Αἱ συνεργατικαὶ Γράπεζαι, αἳ ὁποῖαι µέχρι τοῦ 199ὔ ἦσαν 98 ἀνῆλθον ἤδη εἲς 190 μὲ 6.880 µέλη. Τὸ κἠρυγιά µας καὶ τὸ σύνδηµά µας εἶναι: Φὐδὲ ἕνα χωρίον τῆς Κύπρου χωρὶς τὴν συνεργατικήν του! ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΡΡΤΚΙΝ ΜΙΝΝΗΗΛΙΙΚΝ ΜΙΝΙ ΕΝ ΠΟΛΕΙ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Ἡ ἐπιτροπεία τοῦ ἀἁρτισυστά- του Γυμναστικοῦ Συλλλόγου Πόλεως Χρυσοχοῦς «ὁ ᾽᾿Ακάμας» προκηρύσσει τοὺςΑ΄. ᾿Αγροτικοὺς διαμερισματικοὺς ἀγῶνας, τελε- σθησυμένους ἐν τῷ υµναστη- ρίῳ Πόλεως κατὰ τὴν Δευτέραν, Τρίτην καὶ ΤΓετάρτην τῆς Δια- καινησίμου ἤτοι τὴν 16ην, 1Την καὶ 1δην ᾿Απριλίου 1928. Προσκαλοῦνται ὅδεν πάντες οἱ ἀθληταὶ τοῦ Διαμερίσματος εἰς συµµετοχήν, ὅσοι δὲ θὰ λά- βουν µέρος παρακαλοῦνται νὰ καταστήσουν τοῦτο γνωστὸὺν δι’ αἰτήσεώς των πρὺς τὴν ἔπιτρο- πείαν. Αἰτήσεις ἐγγραφῆς γίνονται δεκταὶ µέχρι τῆς 10ης ᾽Απριλίου 9 ως 3 ν εωιλὰ Ῥόσνιι ν ἄνσον μι ««ὅνατ ασ πα ο µας ΠΕΡΓΛΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ Τὸ κήρυγμα τῆς «Δημιουργίας» καὶ ἢ διδασκαλία τοῦ δερμοῦ διασώτου ε . , 4 τὸῦ συγεργατισμοῦ κ. Ῥωσσαίδου ἀνὰ τὴν Κύπρον ὅλην ἀἄφ' ἑνὺς καὶ ἡ δραστηριότης καὶ ζέσις τοῦ ἐφόρου τῶν Συνερ. Ἑταιριῶν κ. Μ. Ζαρίφη ἆφ' ἑτέρου, ἤρχισαν νὰ φέρουν ἀφὺύ- γους καρποὺς' τοιουτοτρόπως ἡ ἆγρο- τικὴ Κύπρος ὀργᾶ ἁκάθεκτη πρὸς τὴν σύμπηξιν συνεργατικῶν ἨἘραπεζῶν. τὸ συγεταιριστικὸν πνεῦμα ὠρίμασε σγε- δόν, αἳ ἐπιφυλάξεις αἴρονται, αἳ φῦη- γαὶ καὶ γραωδεις μµεμψιμοιρίαι τῶν ἐθεμερίων περιφρονοῦνται καὶ οἱ γε- ὠργοὶ σπεύδουν νὰ ἑνωθοῦν διὰ ν᾿ ἁπαλλαγοῦν ἀσφαλῶς καὶ ἄποτελεσ- ματικῶς ἀπὸ τὴν τοκογλυφίαν καὶ τοὺς κινδύνους τῆς ἀπτημοσύνης. Τοι- ουτοτρόπως κατὰ τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα ἐνεγράφησαν ἐν τῇ ᾿Επαρχίᾳ Λεμεσοῦ ὃ γέαι συγερΥ. τράπεζαι: 1) Πισσουρίου 2) Αὐδήμου ὃ) Πάχνας 4) Ἡραστειοῦ καὶ ϐ) ᾽Ανωγύραςι ΗΝΗΜΟΣΙΝΟΝ Οἵ μαῦηταὶ τοῦ παρ᾽ ἡμῖν Γυ- µνασίου τελοῦντες μνημόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πολυφιλήτου καὶ πολυκλαύστου πατρὺὸς καὶ Διδασκάλου αὐτῶν μακαρίτου ΜΗΝΙΗΙΙ ΙΝΗΛΠΠΙΙ Γυμµνασιάρχου, τὴν προσεχῆ Κυ- ριακὴν {ην ᾿Ααριλίου, ἐν τῷ Ἱε- ρῷ Ναῷ ᾽Αγίου Νικολάου, παρα- καλοῦσι πάντας τοὺς τιμῶντας τὴν μνήμην αὐτοῦ, ὅπως προσ- έλθωσι καὶ ἑνώσωσι μεῦ᾽ ἡμῶν τὰς πρὺς τὸν Ὕψιστον δεῄσεις των. Ἐν Βαρωσίοις τῇ 25)9)998. (Ἐκ τοῦ Γραφείου Γυμνασίου) πρὸς τὺν γραμματέα τοῦ Συλλό- γου κ. Ἆρ. Παπανικόπουλον. Κατὰ τὸ ἑσπέρας τῆς πρώτης ἡμέρας τῶν ἀγώνων δὰ παιχῦῇ ὑπὺ φιλομούσων νέων καὶ δεσποι- γίδων τὸ Κυπριακὸν Ἱστορικὸν ὁρᾶμα «Κουτσοὺκ Μεχμέτ.» Αἱ εἰσπράξεις θὰ διατεθοῦν ὑπὲρ τοῦ Γυμναστικοῦ Συλλόγου. Ἠόλις, 19 Μαρτίου 1928. Ἐκ τῆς ᾿Επιτροπείας τοῦ Ρυμν. Ῥυλλόγου «ὁ ᾽Ακάμας» Ὁ Γραμματεὺς Χρ. Παπανικόπουλος ΗΝΡΙΗΝ ΠΗΙΝΙΜΗΤΠΙΝ ΠΡΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ἡ ῥἑτησία Τενικὴ Ῥυνέλευσις τοῦ Κυπριακοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου δά γίνη εἷς τὰ γραφεῖα τῆς Τραπέζης Κύπρου τὸ Ῥάββατον δἱην Μαρτίου κατὰ τὴν 10ην ὥραν. --Θθέματα: 1) Παρουσίασις τῶν λογαριασμῶν, 9) ᾿Επιθδεώρησις τῆς ἑτησίας ἔργα- σίας, ϐ) Ἡροτεινομένη τροπροποΐησις τῶν Κανονισμῶν διὰ τὰ Μέλη τῆς Λάρνα- πος. 4) Προτεινομένη πρόσθεσις εἷς τοὺς Κανονισμοὺς διὰ τὰ Ἠπίτιμα Μέλη. ϐ) ᾿Εκλογὴ Συμβουλίου. ϐ) Οἰονδήποτε ἄλλο παρουσιασθη- σόμενον ζήτημα. Ρενιιὸς Γραμματοὺς ΤΥ ΚΥΠΡ. ΕΠΠΙΡΙΚΠΥ ΕΠΙΒΕΛΗΤΗΡΙΕΗΥ πετπαππντσπην-ηποἨρασπιραποὴ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ὅ ὀφθδαλμολόγος ἰατρὸς κ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ ἡΌὰ εὑρίσκεται εἰς τὴν πόλιν Βαρωπίων τὴν προ” σεχῆ Κυριακὴν 1ην ᾿Απριλίου 19056 δὰ ἐξετάσῃ δὲ τοὺς πά- σχοντας ἐξ ὀφδαλμικῶν νοσηµά- των εἰς τὸ Φαρμακεῖον ὃ «Φοῖ- γιδ» τοῦ κ. Γ. Β. ΠΑΛΜΑ. 2 . Ὁ. ΕΊδΣἨο - Ἐν ΒΑΡΩΣΙΟΙΣ (ΚΥΠΡΟΥ) Τετάρτη 3δῃᾳ Μαρτίου {638 Αριθ: 67 δὴ α) ἑποίησε τὸν χόσμεν πια . Ἔπυ μαὶ τῖν ἠφθρτωαε στοὺς γενρ. ἵτ ---.... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. Ψοῦς νὰ τοῦ τὸν αυντηροῦν». ΣΠ ΦΝΡΗΣ ΒΛΟΜΜΙΛΙΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ. κ κ }χ «Ἔχει ὁ χθδριχὸς χρήματα, Εχει ὁ χόσμος ὅλος». (ἈΔρχαία Λατινικἡὴ παροιμία). κ Σχ «Ἐτεροῦντοι εἷς αὐτὸν τὸν πὀ- ΟΡΟΙ ΣΥΝΔόΡΟΜΩΝ: ' Εσωτερικοῦ ἔ-ησίως 5 0. 10. 0. Ἐξζωτερικοῦ » 5]. 0. 0. η Ἐντιστολαί, χειρόγραφα καὶ ἐμ- βάσµατα δέον νὰ διευθύνωνται σερὸς τὸν Κον λ. Τ. ΙΛΛΟΙΝΙΔΗΝ, Ὑποδιευὺθυντὴν καὶ 4ιαχειρι- στὴν «Δημιουργίας». Ἐπιστολαὶ προσωπικαὶ καὶ ἀπο- πλειστικχῆς ἐμπιστευτιπῆς φύσεως πρὸς τὸν ἵον ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΠΒΥΛΟΝΥ ΡΩΣΣΙΔΗΝ μὲ τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ φα- κχέλλου «πρεσωπικῶς». οροί ΕΓΓΡΑΦΗΣ. α!) Τοῦ ἐξωτερικοῦ προπληρό- νονται αἱ συνδρομαὶ΄ἤ εἶνε πληρω- τέαι εἰς πρώτην ζήτησιν, β’ Τοῦ ἐσωτερικοῦ αἵ συνδρο- μαὶ πληρόνονται ἀνυπερθέτως μέ χρι τοῦ Αὐγούστου ἢ Σεπτεµβρίου ἑπάστου ἔτους, ὁποτεδήποτε καί ἂν ἤθελεν ἐγγραφῇ κανείς. γ’ Αἴ συνδρομαὶ ἀνεξαιρέτως εἷ- νε τοὐλάχιστον δι’ ἕνα τος. ΄, ππᾳ 77 2 ΠΜ / ή -ν µ.” 2), μον τοῦ ἐπιουσίου ἄρτον, ἔπεῖ- νοι ἀκριβᾶς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔσπει- ραν, τὸν ἐκαλλιέργησαν καὶ τὸν παρήγαγον».ν Ὀντ, αν” κ ὃ ἳ Τὰ χειρόγραφα νὰ εἶνε εὖα νάγνωστα., 3 τὸ χειρόγραφα δὲν δὰ ἐπιστρέ- φωνται. Ἐκτυποῦται εἷς τὰ ἴδιόντητα Ἑυπογραφεῖα ἡ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ ο. ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΠΛΡΛΓΩΓΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝ ΟΠΗ ΚΗΣ ΚΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΝΟΡΘΩ ΣΕΩΣ ώακκαν ως - ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: 6«ΥΡΒΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΒΩΣΣΙΔΗΣ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: νο ιεώφανώενα. Λ./Γ. ΖΑΛΟΥΠΜΙΔΗΣ. ο... ο... ᾿Επροχωρήσαμε, Λοιπὸν, καὶ κα- ο ο ου το ΖΗΤΗΝΙΑ δὲ τάξεις γεώργικαὶ, εἰδικαὶ δι᾽ ἑκάστην περιφέρειαν, νὰ προσ- τεδῶσιν εἰς τὰ 4ημοτικὰ σχο- λεῖα διαφόρων κέντρων τοῦ ὃ- µήσεως τῶν ξένων προπαγαν- διστικῶν Σχολῶν (δηλέων) -ϱ) Γενικῶς περὶ βελτιώσε- ως τῆς Λειτουργείας τῶν Σχο- θὼς εἴχαμε σηκώσῃ ἐκ τύχης τὸ κε- Γ Ε Ω Ρ [0 | φάλι µία στιγμή, ἐδεχθήκαμε τὸ δοτο, ΚΙΛΠ]ΡΙΦβΙ [ἱ [ΕΙ ΚΙΝΙΙ µπουκάρισµα τοῦ στολισµένου ἀπεί-: ΙΜόνον εἰςτὰς ἰδικᾶς σας δυνάμεις ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΛΙΛΕΥ ΣΕΩΣ ἑ τὰ ὁ φὺ ἁ ος ουν μα πα μαμα ου σησπρισώ, στηρίξαταε τὸ μέλλον σας καὶ ο υπῶν ὁποίων ὑδέλει Ὁ ἑλλόγιμος {υκειάρχης καὶ Ι παρασίτων’ οἵ ἀπόφοιτοί των Διευθυντὴς τοῦ ᾿Ανωτέρου Παρδεναγωγείου «(άρνακος κ. 4. ἈΚουτουμᾶνος ἀπέστειλε πρὸς τοὺς καδηγητὰς τῆς Νή- σου ἐγκύκλιον διὰ τῆς ὁποίας ὑποδεικνύει ὅτι οἱ Παγκύπριοι ᾽Αγῶνες δὰ ἀποτελέσωσι κα- Λλὴν εὐκαιρίαν διὰ τὴν σύγκλη- σιν τοῦ µελετωμένου Συνεδρίου τῶν Λειτουργῶν τῆς Μ. Ἐκ- παιδεύσεως κατὰ τὴν ἑβδομά- δα τῆς Δαπρᾶς ἐν (άρνακι. Διὰ τῆς αὐτῆς ἐγκυκλίου δι- αβιβάξονται καὶ τὰ δέματα ἐπὶ ἀσχοληδῆ τὸ Συνέδριον. 1) ᾿Εὰν ἀνταποκρίνεται ἢ κ Μέση Παιδεία πρὸς τὰς κοι- νωγνικὰς ἀνάγκας τῆς Νήσου καὶ ἐν ἑναντίᾳ περιπτώσει τίνι τρόπῳ δυνατὸν νὰ ἐπιτευχῦῇ. τοῦτο. 2) ᾿Εὰν εἶνε δυνατὴ καὶ συμφέρουσα ἢἡ σύστασι ἘἜκ- παιδευτικοῦ Συµβουλίου, κµα- πρὰν τῆς Πολιτικῆς, διὰ τὴν Μ. Παιδείαν, κατευδύνοντος καὶ ἐποπτεύοντος αὐτὴν κ.τ.Λ. Φβούμεὺδα ὅτι ἤ πΛΊηδώρα τῶν δεµάτων ὑδὰ συντελέση ἀσφαλῶς εἷς τὴν ἁποτυχίαν τοῦ Συνεδρίου. ὅλα τὰ δόµατα εἶνε τεχνικῆς φύσεως, ἀπαιτοῦντα µελέτη» καὶ εἰδικὰ συμµπεράσµα- τα καὶ μὴ ἐπιτρέποντα συνε- πῶς οὔτε ῥητορικὴν ἀοριστο- Αογίαν καὶ γενικοΛλογίαν, οὔτε λόγους λιγάκι γιὰ ὅλα. Τὸ πρῶ- τον θέµα ἄλλως τε εἶνε τόσον εὐρὺ καὶ σοβαρόν, ὥστε οἱ Σύν εδροι νὰ εἶνε καὶ ἵκανοστοιη- µένοι καὶ ἄξιοι ἐπαίνων ἄν κατορθώσουν νὰ τὸ ἕἔξονυχί- σουν, νὰ τὸ ἐξαντλήσουν καὶ «ἀποκρυσταΛλλώσουν συγκεκρι- µένας καὶ δετικὰς ὑποδείξεις καὶ προτάσεις. Ἡ παροῦσα σύνδεσις τῶν ἐκ- παιδευτηρίων τῆς Μέσης Παι- δείας τῆς Κύπρου ὄχι µόνον δὲν ἐνπληροῖ κανένα ἆγαὺδο- ποιὸν καὶ κοινωνικὸν σκοπόν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἀποβαίνει πη- οὐ ὖ κοινωνικῶν καὶ ἐπαγγελμα- τικῶν ἀνωμαλιῶν' ᾗ κΛλασσικἢὴ μορφὴ τῶν δευτεροβαὺδµμίων ἐκπαιδευτηρίων εἲς ὅλας: τὰς πόλεις τῆς Κύπρου, πλὴν τῆς 4άρνακος, εἶνε μιὰ ἐκ τῶν κυ- θιωτέρων ἀφορμῶν τῆς χακο- δαιµονίας τῆς Κύπρον, χθησι- µεύοντα µόνον ὡς ἐκκολαπτή- «ρία κοινωνικῶν κηφήνων καὶ ὄχι µόνον δὲν εἶνε χρήσιμοι διὰ τὴν οἰκονομικὴν εὐεστὼ τῆς χώρας, ἀλλὰ τοὐναντίον καΛ- Λιεργοῦσι καὶ διαδίδουσι τὴν ἀργοσχολίαν, τὸν παβθασιτισμὸν τὴν κατάπτωσιν χαρακτήρων, τὴν ὀπνηρίαν καὶ διαφδορὰν καὶ δημιουργοῦσι τὴν διαρκῶς ἐπεχτεινομένην ἀντιπΛουτολο- γικὴν τοῦ τόπου κατάστασιν, ἐλάττωσιν τῆς παραγωγῆς καὶ αὔξησιν τῆς καταναλώσεως' τὸ µπαστουνάκι, τὸ κολάρο, ὁ τσάρλεστον καὶ τὸ μῖσος πρὸς γὴν: Ρὐγεγεστέσαν- καὶ θείνα] τέραν τῶν ἐπαγγεματικῶν ἆσ- χολιῶν, τὴν γεωώργίαν, εἶνε τὰ µόνα ἑἐφόδια, τὰ ὁποῖα ἄποκο- µίζουσιν ἐκ τῶν Γυμνασίων οἱ τρόφιμοί των, ὁλόκληρος δὲ ὁ μετέπειτα βίος των Άκατανα- ναλίσνεται εἲς τὴν ἐξεύρεσιν μιᾶς οἴασδήποτε παρασιτικῆς καὶ ἁἀστικῆς δέσεωὼς διὰ τῆς ὅ- ποίας νὰ ἱκανοποιῶσι τὴν ἔσεί- δειξιν µαταιοδοξίας, φούσκω- µα, ἀερολογίαν καὶ µικροΆο- γίαν τῶν καφεγείων, Λεσχῶν καὶ τὰ Λοιπά. Αἱ διάφοροι πό- λεις τῆς ἸἈύπρου ἁμιλλῶνται εἰς τὴν συμπλήρωσιν τῶν τά- ξεων τῶν γυμνασίων των καὶ εἷς τὴν προσέΛλκυσιν μαδητῶν ἁπλῶς καὶ µόνον δι’ ἀργυρο- Λογίαν καὶ συμφεροντολογίαν ἐκ τῆς ἓν αὐταῖς διαβιώσεως τῶν μαδητῶν καὶ ἀδιαφοροῦν τελείως διὰ τὴν ἀναγκαιότητα καὶ σκοπιμότητα τῶν τοιούτων ἐκπαιδευτηρίων διὰ τὴν χώραν µας ἐπνίγη ἡ Ιζύπρος ἀπὸ τὴν σληδωριωιὴν παραγωγὴν τῶν Γυμνασίων της καὶ ὅμως οἳ ἁρμόδιοι ἀντὶ νὰ σκεφθδοῦν σοβαρῶς περὶ τῆς δεραπείας τοῦ κακοῦ, διὰ τῆς μεταβοΛᾗῆς τοῦ παρόντος ἔκπαιδευτικοῦ συστήµατος, ἐξακολουδοῦσι νὰ ἀντιλαμβάνωνται τὸ ὑψηλότε- ϱον καὶ σοβαρώτερον ὄργανον τῆς ἠδικῆς µμµορφώσεως καὶ προόδου τοῦ τόπου ὥς μέσον ἐγωϊστικῆς καὶ ταπεινῆς χρη- µατολογίας τῶν πόλεων. ᾿ Ἡ «Δ4ημιουργία» δὲν εἶνε ποσῶς διατεδειµένη νὰ ἓν δαρ- θύνῃ καδ᾽ οἱονδήποτε τρόπον τὴν ἐξακολούθησιν ἤ ἐπιδεί- γώοιν τῆς καταστάσεως) φρονῶ ἀδιστάκπτως ὅτι τὰ γυμνάσια πρέπει ν᾿ ἀντικαταστήσουν εἲ- δικαὲὶ δι᾽ ἑκάστην πόλιν ἔπαγ- }ελματικαὶ σχολαὶ, ἀνώτεραι παίδρου. νὰ μεταβληδῆ πρω- τίστὼς τὸ πρόγραµµα καὶ ἢ ὕλη τῶν δημοτικῶν σχολείων τῶν χωρίων' ὅπως ἔχουσι σή- µερον τὰ προγράµµατα τῶν δημοτικῶν σχολείων οὐδένα σκοπὸν ἐξυπηρετοῦσι παρὰ νὰ παρασπευάξουσι τοὺς ἐπιστή- µονας καὶ τοὺς Λογίους' ὃὅ χὠ- ρικὸς δουλεύει καὶ δυσιάξεται ἐκπαιδευτικῶς, ἁπλῶς καὶ µό- νον διότι 8, ο)ο ἐκ τῶν χωρίων καὶ τῶν πόλεων πρέσει γὰ γί- νουν γιατροί, δικηγόροι, ἴλεο- Λόγοι, φιλόλογοι κ.τ.Λ. τὸ φαι- γόµενον τοῦτο ἀποτελεῖ μίαν θηε- «ορ μουνπηνῬητήάσστον | τοῦ ἀστισμοῦ ἐπὶ τοῦ ἀγροτί: κοῦ παθδεστῶτος' ὣς βάσις καὶ σκοπὸς δὲν ἑλήφὺδησαν ποσῶς ἡ δέσις καὶ αἱ ἐκπαιδευτικαὶ ἀνάγκαι τῶν 96 ο)ο τοῦ ση ὑὼυσμοῦ, ἀλλ᾽ αἲ βλέψεις τῶν ὀλίγων' τὸ δημοτικὸν σχολεῖον τοῦ χωρικοῦ, ποῦ ἁποτελεῖ τὸ ἅπαντόν του διὰ τὴν ἐκπαίδευ- σιν καὶ μόρφωσίν του, ἱδρύδη τὸ ἴδιον καὶ ἀπαράλλακτον μὲ τὸ δημοτικὸν σχολεῖον τοῦ ἆ- στοῦ, ὃ ὅποῖος ἔχει περαιτέρω καὶ τὸ γυμνάσιον καὶ τὸ πανε- πιστήµιον πρὸς συμµπλήρωσιν τῆς Λίγα ἀπ᾿᾽ ὅλα εἲς θἔτη στοιχειώδους διδασκαλίας. Πάντα ταῦτα ἀποτελοῦν δὲ- µατα τόσον σοβαρὰ καὶ σπου- δαῖα, ὥστε δὰ ηὐχόμεῦα νὰ ἑἐ- ξηντλοῦντο κατὰ τὸ συγκλΛληδὲν συνξδριον' ἕκαστον ἐκ τῶν ἅλ- Λλων δεμάτων, ἁλλὰ καὶ ὅλα ὁμοῦ δὰ ἠδύναντο γὰ ἅπασχο- Λήσουν τοὺς ἁρμοδίους εἲς ἅλλο ἤ ἄλλα συνέδρια. ἔτσι θὰ κα- ταστῇ δυνατὸν νὰ μεΛλετηδοῦν καλὰ καὶ τελειωτικὰ ὅλαι αὐ- ταὶ αἱ ἀπόψεις καὶ γὰ ἐξαχδοῦν ἀκριβῇ συμπεράσματα καὶ δια- τυπωὺδοῦν ὀργανωτικαὶ καὶ τεχνικαὶ διατάξεις, ἔπιβάλλου- σαι µύναι τὼν τὴν νοµοὺδετι- κὴν ἐφαρμογήν' ἑκτὸς ἐὰν τὰ ὃ ὑΨόματα ἑτέδησαν ὅλα μαξύ, ἄνευ βλέψεως ἐξευρέσεως καὶ ἐξαγωγῆς ᾖύσεων, ἅλλ᾽ ἁπλῶς ὡς τιμητικὴ συνοδεία τοῦ Θου Νόματος....... κενο ϐ) Περὶ τῆς ἀνάγκης οἶκο- νομικῆς ἐνισχύσεως τῶ» Σχο- Λείων τῆς Μ. ᾿Εκπαιδεύσεως ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως ἐγεργεί- αις τῶν Βουλευτῶν καὶ Ἔφο- ρειῶν. 4) Περὶ Μέσης ᾿Εκπαιδεύ- σεως τῶν δηΛλέων καὶ τοῦ τρό- λείων τῆς Μέσσς Παιδείας. ϐ) Περὶ βελτιώσεως τῆς δὲ- σεὼς τῶν Λειτουργῶν τῆς ΠΜέ- σης Παιδείας. (ὔτοι «βελτιώσεως τοῦ μισδοῦ αὐτῶν, µονιµοποι- ἤσεως καὶ ἐξασφαλίσεως συν- τάξεως). 7) Περὶ συντάξεως σχεδίου νόµου ἐκπονουμένου ὑπὸ ἔπι- τροπείας καδηγητῶν καὶ ὅπο- βαΛλομένου απρὸς υἱοδέτησιν εἷς τοὺς βουΛευτάς. ϐ) Περὶ ἱδούσεως ὅμοσπον- δίας Λειτουργῶν ἵΜ. Παιδείας ζζύπρον. νεο ἐν κος ον. αλ πμακρα “ΑΤΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΝΥΚΤΙΑ΄ ΜΕΣΤ’ ΒΣΤΡΡΑ..., Ἑΐνε βράδυ βουβό, ἀπιὸ τὰ πρῶτα βράδνα τοῦ «φδινοπώρου, καὶ κυ- Λοῦμε νοργὰ, ἀἁπαλὰ μ᾿ ἕνα ἀθόρυ- βο αὐτοκίνητο πλάὶ στὸ γαλήνια ἀκρογιάλια τοῦ Κορινδιακοῦ, µέσα σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα, γλυκὰ περιχω- µένη ἀπὸ χλιαροὺς ἀτμοὺς. Οἵ δά- µνοι, ποὺ χωρίξουν δεξιὰ καὶ ἄρι- στερὰ τὸ μακρὺ, ἔρημο, ἀγροτικὸ δρόμο ἀπὸ τὰ σταφιδάµπελα, μᾶς πολιορκοῦν μεὺδυστικὰ τὰς αἰσθή- σεις μὲ τὸ δυνατὸ, νοτισµένο μῦρό τους. Κἄτι γυρεύουμε, κἄτι ἔξω ᾱ- πὸ] τὴν ἑπίμονη συντροφιὰ τῆς ἆ- νίας µας, καὶ ξάφνου νὰ ἀπὸ ψηλὰ ᾗ γιορτάσεικη ἀποθέωσις τῆς ἆστρο- φεγγιᾶς κατάστικτο σκοῦρο τελλάρο τοῦ στερεώματος. Νάτην / ᾽Αλήδεια ἐσκεφθήκατε σποτὲ νὰ ὑψώσετε τὰ µάτια πρὸς τὸν οὐρανό Ταπεινοὶ καὶ βασανισµένοι ἂνθρω- σοι, προσκολλημένοι σὰν ὅστρακα στὴ σκουριασµένη κόρα τῆς γῆς-- ὅλο πρὸς τὰ κάτω κυιτάξοµε. Ερ” ποντες ἀνασκαλεύσυμε στὰ σκουπί» δια τὴν ἀσποξήτησι τῆς εὐτυχίας µας. Μᾶς ἔχει φάῃ τὸ ἀγωνιῶδες σεξο- δρόµιο καὶ ἡ ἄσφαλτος μὲ τὴς ἔγνοι- εςτης. Γνωρίζω ἄνβρωπον διοστρο- φύρον- τὸ σύμβολον τῶν βασάνων µας-- ὅ ὅὁτιοῖος σιερτίατάει διαρκῶς σκυφτὸς, μὲ τὸ ὀξὺ, διαπεραστικό του βλέσμα καρφωμένο σιρὸς τὸ ἕ- δαφος. Καὶ ὁσάκις τὸν βλέπω, ὃυ- μᾶμαι πάντα ἐκεῖνο τὸ περίφημο : --Αἴ, τὶ ψάχνεις χάµω ἀπὸ ψηλὰ δὰ τὸ βοῇς /’» Όλοι µας ποιὸς Λί- γοΟ, σποιὸς πολὺ, ἔχουμε λησμονήσῃ τὸν οὐρανὸ ποὺ περιβάλλει τὰς σερά- ξεις µας μὲ τὴ σκέπη του. ἄλλοτε τοὐλάχιστον, οἳ ἄνθρωποι Νατώρ- ωναν κι᾿ εὕρισκαν καιρὸ ν᾿ ἆσχο- Λλοῦνται κάποτε μὲ τὸ φεγγάρι καὶ μὲ τὰ σύννεφα, καὶ ἀσφαλῶς τότε ὁ κόσμος ἦταν καλλίτερος. Σήμερα τὰ πράγματα ἄλλαξαν ἐντελῶς. Δὲν βλέπει κανεὶς Λίγον οὐρανὸ οὔτε στὰ ταμπΛλῶ τῆς ζωγραφικῆς ἀλλὰ καὶ ἂν ἀκόμη συμβῇ νὰ τὸν δοῦμε ἐκεῖ δὲν ὑδὰ τὸν ἀναγνωορίσουμε πλέον μὲ τὸν τρόπον ποὺ δὰ ἔχη ζωγρα” που τῆς δι ἔργων κατασοΛέε-' φισθῇ.... ἄστρα του, σὰν ἄνοιγαν πραγματι κῶς µπραστά µας οἱ οὐρανοὶ τῆς βι- βλικῆς ἀποκαλύψεως. Αἴ, τώρα, ἃς προχωρήσουμε :μὲ μιὰ τέτοια σία- τὴν εὐτυχίαν τῶν παι- διῶν σας. δεῖς εἴσθε οἱ παραγωγεῖς οἰουδή- νηγυρινὴ συνοδεία, κι’ ἃς ἦταν ἡ ποτε προϊόντος καὶ οἰασδήποτε Όλης, νύχτα καὶ ὁ δρόμος νὰ μὴν τελείω- ἡ ὁποία θὰ χρησιμεύση δι ὅλας τὰς ὃ ὃ . ο νο ναν ποτέ. Νὰ, γιατὶ ὅλα ἀπόψε ἕ- κοιγωγικάς ἀνάγκας. Σεῖς εἶσθε ἐκεῖ- φάνταξαν ἀπὸ νωρὶς τόσο ὥραῖα τὰ ἴγρι, οἳ ὁποῖοι Ὀὰ τροφοδοτήσετε τὴν πεῦκα καὶ οἱ ἀμμουδιὲς καὶ τὰ βου- ναλάπια, τὰ ὑψώματα, .οἳ στροφὲς τὰ δροµάκια ποὺ χάνονται στὸ δά-᾽ σος, τὰ σπαθρµένα ἄσπρα ἐκκλῃσι- δάκια, οἳ φράχτες, Οἱ .βραγιὲς καὶ | κἄποια χωριονδάκια, ἁλαργινά, συ» σπειρωμένα΄ ποὺ λαυφάξουν στὸ βά- Όος ἁἀσαφῆ σὰν σὲ ὄνειρο. Γιατὶ ὅ- λα ἦσαν στὴ ρέμβη τῆς ἄσιροφεγ- γιᾶς ἀπὸ τὴν ἀθέατη, τὴν ἀάμβίβο- 1η λάµμψι τοῦ οὐρανοῦ ἔπαιρναν ἱπὸ διάφανο πέπλο σιοὺ τᾶχει ὅλα περιτυΛλίξῃ σὲ κἄει ποὺ δὲν εἶνε ᾱ- πολύτως σκοτάδι, χὼρὶς ὅμως νὰ εἶνε ἐντελῶς φῶς. Κἄτι πιοὺ τὰ κά- νει ὅλα εὐαίσδητα, ριγηΛλὰ, τρεµα” Λέα, σὰἂν νὰ πρόπειται νὰ κινηθοῦν καὶ ν᾿ ἀργοταξειδέψοαν σερὸς τὰ νὲ- πεῖ στοὺ ὃ᾽ ἄθελαν νὰ σεᾶν..... Προχωροῦμε, μὲ τ. ἄστρα, σὰν συγεπαρµένοι ἀπὸ ἀερικὰ µεσ᾽ τὴ βουβὴ γαλή: η τοῦ ἀπείρου, καὶ δὲν φνοιώθουμε ἀκριβῶς ἂν πυλοῦμε στὸ κενὸν ἢ ἐπάνω στὴν «ἐπιφάνεια τῆς γῆς. Τὸ βράδυ ἔχει παραδοθῇ τελείως στὴ γοητεία τοῦ οὐρανοῦ ποὺ ἁπλώνει τὰ ξΚόμπλια καὶ τὰ µάγια του, τὸ γαλαξία, τὴν ἄρκτο, τὸ σιλῆθος ἁἀμέτρητα ἀστράκια, καὶ τὰ ἄλλα, τὰ μµακρυνότερα ποὺ ἕ- χουν ἀποσυρῦῇ στιὴς γωνιὲς καὶ ἐποπτεύουν μ᾿ ἕνα ἀκτινοβόλημα 'διαμαντιῶν σιοὺ σπάξουν κάὺε δευ- τερόλεπτο σὲ χίλια κομμάτια καὶ λὲς σπρόπειτα νὰ πέσουν σὲ μιὰ ἑἐ- ξωτικὴ βροχή. Ένας διάττων κά” δε τόσο στερνάει ἀπὸ τὴν μιὰ ἄκρη ἕως τὴν ἄλλη καὶ ἐπιδεωρεῖ. Καὶ ὅλα τὰ πάντα σιωσοῦν στὸ πέρασμά του ἀπὸ εὐλάβεια. Εΐνε µία σα- θάταξις μυσεικῆς τελετῆς, ποὺ µου” σική της εἶνε ἡ ἀταραξία, πᾳὶ σὲ ὅ” ποβάλλει σὲ προσευχή. ὍΟα, Ῥάλασσα, δέντρα, ἄνεμοι, ἔχουν ᾱ- κινητήση ἀπὸ ᾿ἕκτασι καὶ τρέμουν μήπως διαταράξουν τὴν ἁθμονία τοῦ συνόλου περνοῦμε ἀπὸ τὶς στάνες καὶ δὲν γαυγίξουν οὔτε τά σκυλλιά... Ἔτσι, μὲ τ) ἄστιρα, ἐταξειδεύαμε ἕνα βράδυ ἀπὸ τὰ πρῶτα τοῦ φδι- φοπιώρου, τυλιγµένοι στὴ γλύκα τῶν χλιαρῶν ἀτμῶν, µεῦυσμένοι ἀπὸ τὸ δυνατὸ, νοτισµένο μῦρο τῶν δά- µνῶν, γητεμένοι ἀπὸ τὺ δέος τῆς σιωπῆς, κι ἐκυτιάξαμε ὅλο στὰ ψηλά, ἄφωνοι μάγοι ζητῶντας κἄ- στοιο ἀστέρι µέσα στἆᾶλλα, στοὺ μᾶς τῶχει πάρῃ καὶ μᾶς τῶχει ρίψει τὸ πεξοδρόμιο μὲ τὴν ἀγωγίατον καὶ ἡ ἄσφαλτος μὲ τὴν ἔγνοιαν τῆς. Ταπεινοί, βασανισµένοι ἄνθρωποι, προσκολληµένοι στὴ σκουριασµένη κόρα τῆς γῆς-- ὅλο πρὸς τὰ κάτω κυττάζουµε, ἕθποντες ἀνασκαλεύου- µε στὰ σκουπίδια τὴν ἁποξήτησι τῆς εὐτυχίας. κι ἔχουμε λησμονήσει καὶ μᾶς ἔχει Λληύμονήσει τὸ ἀσύλλη- στο ἀστέρι τῶν πόθων µας ποὺ βγαίνει τὸ βράδυ, χωρὶς νὰ τὸ βλέ- πτουμε, ψηλὰ στὸν οὐραγύ..... ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ ἀνθρωπότητα καὶ δὰ τὴν ἐνδύσετε, Τὸ µέγα καὶ ἀνθρωποσωτήριον ἔρ- γσν σας οὐδείς δυστυκῶς τὸ ὕποβο- ηθεῖ. Ἡ Κυβέρνησις τίποτε ἄλλο δὲν σκέπτεται γιὰ σᾶς, παρὰ µόνον πῶς νὰ εἰσπράξη τοὺς φόρους, καὶ τίποτε περιπλέον. 0ὐδὲν 8ετικὸν ἔργον ἐγένετο διὰ τὴν πρόοἸον τῆς Γεωργίας, Κτηνοτρο- φίας καὶ δενδροχοµίας ἐκ μέρους τῆς Ἰζυβερνήσεως. . .Ἡ Γεωργία δὲν ἐσημείωσε καὶ σο- βαρὸν βῆια ἀπὸ τῆς ᾽ΑΙγλ. πατοχῆς' τὸ ὅτι ἐσήμείωσε, τὸ τοιοῦτο ὀφείλε- ται οὐχὶ εἰς τὴν Κυβερνητικὴν φρον- τίδα ἀλλὰ εἰς τὴν ἰδιωτικὴν πρωτο» βουλίαν. Διὰ τὴν Δενδροχομίαν τίποτε τὸ ὃε- τικὸν δὲν ἔγινε. | | Τὴν δὲ κτηνοτροφίαν, τὸν δετικώ- τερον πλοῦτον τὸν Ἰατεδίωξε, καὶ ἐ- φεῦρε νέα µέσα παντελοῦς καταστρο- φῆς της τὴν αἶγα τὴν ἀποκομίσα- σαν Φετικὸν Χέρδος στὸν τόπον µας, κατέβαλε ὅλα τὰ δυνατὰ µέσα πρὸς τελείαν ἐξολόθρευσιν εἷς τὰ πλέον αἷ- Ὑοτρόφα µέρη. Ἡ ἑἐμμονὴ εἲς τὴν δηιιητριακοκαλ- λιέρχειαν ἕνεχα τῆς ξηρᾶς καὶ ἀστόργου Κυπριαχκῆς ἀτμοσφαίρας, ἐπέφερε οὐχὶ εὐχάριστα οἰχονομικὰ ἀποτελέσματα. Τὴν Δημητρακοκαλλιέργειαν νὰ πε- ριορίσωµεν Ἰόνον εἷς τὰ ἐδάφη τὰ ὅ- ποῖα Ὁὰ μᾶς ἀποδώσουν ἕκανοποιη- τικὰ ἀποτελέσματα, Ἀκαλλιεργοῦντες αὐτὰ μὲ τὰ νεώτερα τῆς ἐπιατήμης μηχανήματα καὶ ἐργαλεῖα, ἐμπλουτί- ζοντες αὐτὰ καὶ μὲ τὰ εἰδικὰ δι ἕ- καστον φυτὸν χημικὰ λιπάσματα. Ἡην. προσοχήν µας πρέπει νὰ χα- τευψύνωμεν εἰς τὰς δύο 9ετικὰς πη- γὰς πλούτου διὰ τὴν οἰκονομικῶς αἷ- µάσσουσαν νῆσόν µας. Αί Φετιχαὶ πηγαὶ πλούτου εἶναι Ἡ δενδροκοµία καὶ ἡ κτηνοτροφία. Μετ) εὐχαριστήσεως βλέπω τοὺς γε- ὠωργοὺς µας νὰ πατανοοῦν τὴν ἀξίαν τῆς δενδροχοµίας, καθ ὅτι κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἔχουν ἐπιδοῦῇ ἁρκούν- τως εἲς αὐτὴν. Ἀυστηματικὴ καὶ γενικὴ ἐπίδοσις εἲς τὴν δενδροκοµίαν δὲν ἐγένετο' τοι- αύτη ἐπιβάλλεται καὶ δι οἰκονομιχοὺς καὶ διὰ μετεωρολοχικοὺς λόγους. Τοιαύτην ἐπεζήτησε καὶ ὁ ἀκάμα- καὶ εἷς ἄκραν ὑιασώτης τῆς γε- ὠωργίας ἔντ. βουλευτὴς κ. Κ. Π. Ῥωσ- σίδης, ὑποβαλὼν πρὸς τοῦτο ἀπὸ δύο Ίδη ἐτῶν σχετικὸν νομοσχέδιον, πρὸς Υενίκευσιν καὶ ἐνίσχυσιν τῆς δενδρο- Χομίας. Δυστυχῶς παρ) ὅλα τὰ δια- ῥήματά του, παρ) ὅλον τὴν ἔντονον συνηγορίαν ὅλου τοῦ γεωργικοῦ κὀσ- µου, ἡ ἸΚυβέρνησις ἐξαχολουθεῖ νὰ τηρῇ σιγήν, τις οὐδὲν ἄλλο σηµαίνει εἰμὴ ὅτι δὲν Ὀδέλει τὸν τόπον νὰ δῇ .. ν ς καλυτέρας ἡμέρας. μμ μα. «Δημιουργία» ο ὃς ---- ανω ηνᾶς μμ οὐ σμου κονήἜ πατε βμοα - κας πλ υπ δεττνεκο τς : ἐς οαμαλώωάα. ου. . ---'-.-.-.-... .. ο ο οώνιςο ποώς ο. σον σκνοθδν ενα ελα» ἀρὼμενοεκκορνμος ποα Ἐν αν ο ο Μακ ο μον οφ οικου ο οφ ο ο μμ... μμμμαωφακκ μι αμ ο ο. Ἐν ρα μμ ΙΙΙ ΕΣΡ ΜΕΡΙ ΕΡΕ ΙΕΡΕΣ: ΑΙ ο ΕΙ ΕΡΕ ΕΙΡ. μες ΕΕ ΕΙ. Ἐκ μα ο ο ος πω εκατο κος Ιδού πῶς εἶναι οἱ πάσχοντες καὶ πῶς θεραπεύονται ἄνεν ἐγχειρήσεως - σος Ἡ ν 3 - δι δες ο σονς Ἂ αρ εαι ως ἐν ἐν] ο σ κ, - ἕνα] ο σν Σί ὃ τί Ὕ 8 ο σα τρ - Ἂρις «ΦΑΝ ᾿ 3 αν Ὄρο : αἱ νι κ Ρος Ν. } . τ κ. ο. ἃ αι το . 3 Μ ον - κι ν Ακ π ἡ . Ἂ .- ν ὃς λῷ ΔΝ - ἡ | ο ον ) .... ον ή ή νι ᾗ ο3 ῴ ως / α᾿ ͵ ο ελ. ἐν αν ἳ ὴ ον - | Ἂ ή .. Ἡν ἳ : «51 . Ρ ν δ 1] 1 Ι ς Ἐκ ον αλ .. ἡμμὶ αι λ ῥ ο δομς ον ΝΑΙ). ΙΡ ΝΑ δρ μι Ἂ ον 1 απ. Δι ἃ ρενιν.. οι : ἐ ἐλ ᾗ τὰ ος ὄ ώ ων ΑΔ « ν ἓ μη ς ᾗ, : ἥ 3 ν ψ στ. ς ΗΕ ο) η µ ντ) ν : ἲ / ΠΕ ΜΙΠ ος | ἡ ή! [ν : ἠν ήΐη 1ου Ἆνά ἴ τοῦ. Πτώσις Ν ῦ ἆ ξ αὐτοῦ. Δ συής ὑτομία : ει Μα. , ----- ' ῃα ία :ἸΚαλαιοθησία, «Πτῶσις Στοµάχου Ἀνάταξις αὐτοῦ Πτῶσις Νεφροῦ Ἄναταξις αὐτοῦ. Ωυστοὰι ία ία Περισυλλογπαυτής ύφωσι Όρθοπεδωσιο αχυσαρι! | του, του ο » Κἠλπ Ὀεραπεία αὐτῆς, «Ἱρογαστορία Περ γπαύής Κύφωσις ρ , ον ὁ θεραπεία ] πήλης (Βουθονοχήλης, Ἐντεροχήλης, Ὀμφαλοχήλης, Μηροχκήλης, Κιρσοκήλης, Ποιλιοκήλης, Μητροκήλης, Μεν τεγχειριτικῆς Κήλης). ἩΠρογαστορίας, Κυφώσεως, Παχυσαρχιας, Πτώσεως στομάχου, Ππώσεως νεφρῶν, Ανοπισιο καὶ γενικής σπλαγχνοπτωσίας, διὰ τῶν προνομιούχων ἀνθρωποσωτηρίων χηλεπιδεσµων, κοιλιοδξσµων, καὶ. ορ τα πεῥικῶν τοῦ ἐφευρέτου Ἰατροῦ χ. Δ.Η.Ηρομπονα, τὺχοντος ἆ προνομίων ευρεσιτεχνίας ἕξ 6ραθείων. δἱεθνῶν ἐκθέσεων καὶ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἀνωτάτου Ἠγιειονομικοῦ Συµθονλίου του Ἑλληνιχκοῦ προς Ἀποφεύγετε τάς ἀπομιμῆσεις» . Οἱ κηλεπίδεσμµοι τῆς ἐφευρέσεώς µας πωλοῦνται μονοπωλιαχκῶς εις το ἐπιτῆς Ὁδοῦ Πειραιῶς Ἀριθ. ν Καταστηµά µας. Δέν ἔχομεν ἀντιπροσώπους διότι τα ειδη τῆς ἐφευρέσεως µας δὲν εἶναι εµπος ρεύματα ἀλλά θεραπευτικά Ἰάματα πατασχευαζόµενα καΐ ἐφαρμοζόμενα κατόπιν τῆς διαγνώσεως, ἑχάστης παθήσεως καὶ ἀναλόγως τῆς σωµατικης διαπλασεως εκάστου ἀτομον. .. - ἑ Ἀπευθυνθῆτε εἰς τὸ μόνὸν Μονοπύλιον τῶν Κηλεπιδέσµων τοῦ Ἰατροῦ χ. Δ.Η.Ηρομπονᾶ εἰς Άθηνας Ὁδός Πειραιῶς ὃ » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ “Οδὸὺς Λήδρας ἀριθ. δὲ Α΄ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. νε. Ες ΕΕΣ ΙΕΡΕΣ ΕΕ ΕΣ ΙΝΕ ΙΕΡΕΣ ΕΕΒΕ ΕΕ Ες Ες ΕΙ ΕΕΕΙΕΕ ΓΣΕΕ ή] ἔαᾖ[οοει [σσ [οιᾖ[σε[ος οι[ροε[ου (κο νσε Ιοοοοοσ[νοςσα[κε[ρδο κος ο σον οου ια δο[οσεα] μπα αμ ολα. . “ΝΑΣΙΟΝΑΛ/ ΕΤ 3ἃ ω ο ανν υ. ᾗ Ἶ ΗΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝΑΓΓΛΙΚΩΝΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 5 ΤΕΛΕΙ ΠΤΕΛΛΙ ΚΑΙ. ΚΑΤΝΛΜΗΛΙΤΕΡΝΙ ΝΗΝΝΝΛΙ ΝΙΛ. ΤΟΝ. ΚΠΡΙΒΗ ΑΛΛΕΡΓΗΤΗΝ ΙΙ ΡΙΡΝΗΝΙΝΟΝ -- ΘΡΙΖΟΝΤΙΟΙ - ΘΛΙΓΟΣΤΡΟΦΟΙ - ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ -- ᾠὑιὑιὑὕὑκὑἱι ὂ«“ ο ὕὂὃὂὕὂὃὂὃὕἃὕὃ«ὃ«ὃὕ«ὕ-αυυυσνυοοοωοουονουοουουνοουυυυουυυυουυν ή ἂἳ εοσοζρτοςεος ῶρτϱρἝρτος τος τῶς τρ τος ορο τῶς τορ τος εὔςτοο ο0ς ο0ρ ο0ς ε0ς «ο οὖν οὖν ο0ὲ «0ο οὔν ορ: 0ο --- Ι ᾿Απὺ 5 1)2 ἵππων δυνάμεως ᾽Απὸ 4 ἵππων δυνάµεως καθαροῦ πετρελαίου ἀκαθάρτου πετρελαίου ΗΝΙΝΙ ΝΝΛΝΙ ἰ Τὰ ΙΗΝΝ ονὰ------ Το ΟΝΟΜΑ ΝΑΣ ΙΟΝΑΛ,, ΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΗΤΗΝΤΗΣΕ ΣΥΝΩΝΥΜΟΝ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΛΟΤΗΤΟΣ ΤΗΕ ΝΑΤΙΟΝΑΙ, σΑ” ΕΝΘΙΝΕ ζο ΙΓΤὴῦ ΓΕ ΑΡΗΤΟΝ-ΌΝΡΕΗ-ΙΥΝΕ δηλοῦμεν ἐπισήμως ὅτι εἶναι τὸ µεγαλείτερον ἐργοστάσιον τοῦ κόσμου τὸ κεἰδιχευόμενον εἰς την Ματασκευην ιγητηρίων μηχαν ὤν. Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΟΦΑΣΕ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕΝ ΑΝΑΡΠΑΣΤΟΣ ΔίΑ/ΑΙΑΙΑΑΑΙΑΙΑΑΙΑΙΑΗΑΙΑύ ο /Α/Δ{Α(Α(ΔΙΑ/Α/ΔΙΑ(Α/ ΔΙΑ ΑΥΛ ΔΙΑ ΔΙ μ. κκε ᾿Αγοράζοντες μηχανῆν «στ. τς Τ.2.--ζνὸ εἶνε ἡ καλλιτέρα ἐγγύησις διὰ τὴν συνεχῆ καὶ ἀπρόσ- ἤ όρκο κοπτον λειτουργείάν τῆς ἐργασίας σας καὶ ἀσφαλῆς τοποθέτησις τοῦ χρήματός σας. ΓΡΑΙΨΑΤΕ απρὺς τὸν Γενιχὸν ᾽Αντιπρόσώωπον διὰ τὴν Κύπρον χ. ΖἜτυτωντῶα ὃν. ΤττΈἜΈ ἙτοἝτ Ταχ. Κιῤ.οὸ, ΜΡΝΛΚΙ, - ᾽Αναλαμβάνομεν οἰανδήποτε ἐγκατάστασιν διὰ τοῦ διπλωματούχου μηχανικοῦ µας, ἐργασθέντος ἐπὶ ἑπταετίαν παρὰ τοῖς ἐν Ελλάδι Γενιχκοῖς ᾽Αντιπροσώποις τῆς Εταιρείας. - ο ο λππο ας Δ/Δ(Δ/ΔίΔ/Δ/ΔΓΔΙΑ ΓΔ Δ/ΑΓΔΙΑΙΔΑΙΑ/Α/ΑΗ -ν. ΔΙΑΙΑ/ΑΙΔ/Α/Α/Α(Α/Α(Δ/Α/ΑΑΙΑΙΑ(ΑΙΔΙΔΙΙΓ 8 ἈνΑνΔή, Ανν 1/ κ. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΜΕΓΑΑΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΗ} ΤΟΙΣ ΜΠΌΠ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΡΓΛΝΗΥΝΕΝΗ ΥΠΕΤΟΥΙΛΗΓΕΙ (ΒΗΝΗΩΙ ΙΕ “ΛΠΗΙΝ., Τὸ θαλαμηγὸν ἀτμόπλοιον 'ΊΛΛΙΤΣ,, τόννων 5,000, ταχύ- τητος 14 μιλίων μὲ Καμπίνες ΛΦΥΞ Α΄’ Β΄ ἐπίσης Β΄ οἰχονομικῆς καὶ Γ΄ θέσεως μὲ πολυτελεῖς αἰθούσας φαγητοῦ, καπνιστήρια, ἄνα- γνωστήρια »σ’.λ. φέρον τοὺς ἐδ Ελλάδος προσχυνητός, δὰ φθάσῃ εἰς λάρ νογοςξἠν ΜΕΓΑΛΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ πρωῖαν καὶ θὰ ἆνα- χωρήσῃ τὴν εόημβρίαν κατ᾽ εὐδείαν διὰ ΓΙΑ ΦΟΦΑ, ὁπόθεν θὰ ἀναχωρήσηῃ τή” }ΡΙΤΗΝ τοῦ ΠΑΣΧΑ καὶ θὰ φθάσῃ εἰς Λάρνακα τὴν ΤΕΤΑΡ΄ ὧ] κο] Σύλλον-ς ᾿Αθηναίων ἡ «ΑΓ ΑΠΗ) ἐκανόνισε τιμὰς ἐξαιρε- τικῶς” χαμηλας, ἵνα] διευκολύνῃ τὴν µετάβασιν εἰς τοὺς ΑΙ1ΦΥΣ ΤΟΠΟΥΣ {παντὸς | προσχυν ἠτοῦ µέχρι καὶ τοῦ πτωχοτάτου χωρὶς νὰ ἀποβλέφ.'- εἰς κέρδος, ὡς ἀχολούθως: Α΄ [Φέσεως μετὰ τροφῆς « 6. ο. ο. Βδ.. » » 6. Ο. Ο. β’ » οἰκονομικῆς ἄνευ τροφῆς 5 4, 1Ο. Ο. Γ΄ | » » » » 5 3. Ο- Ο. Εἰς τοὺς ἄνω ναύλους συμπεριλαμβάνονται οἱ ναῦλοι τοῦ ἆτμο- πλοίου ἀνόδου χαὶ καθόδου, ἡ ἀποβίβασις καὶ ἐπιβίβασις εἰς Γιόφ- φαν καὶ 6 ναῦλος τοῦ σιδηροδρόμου µέχρι Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐξ Ἱε- Ρρουσαλὴμ εἰς Γιάφφαν. Μέλη τοῦ Συλλόγου ἡ «ΑΓΑΠΗ» θέλουσι συνοδεύσει τοὺς προσχυνητὰς καθ’ ὅλον τὸ ταξείδιον, ἵνα τοὺς διευκολύνωσι κατὰ τὴν ἀπορ'βασιν καὶ ἐπιβίβασιν εἰς ιάφφαν καὶ τὸ σιδηρὀδροµι- νὸν ταξείδιον χαθὼς παὶ εἰς Ἱες' ὄλυμα διὰ τὴν στἐγασίν των καὶ τὰς τοπικὰς ἐχδρομάς. Ἡ μοναδικἡ αὕτη εὐκαιρία, τῇ συνοδεία ἐπιλέχτων ταξειδιω- τῶν ἐξ Ἑλλάδος εἶναι λίαν κατάλλ ος πρὸς πραγµάτωσιν τοῦ πό- θου παντὸς χριστιανοῦ διὰ τὴν ἐπ «πεφιν τῶν Ἱερῶν Τόπων. Διὰ περισσοτέρας πληροφορίας παρακαλοῦνται οἱ βουλόμενοι νὰ ἀποταθῶσιν εἰς τὸ Πρακτορεῖον. Αμμόχωστος τῇ 30ῃ ΒΜαρτίου «9419. Ἔκπ τοῦ Πρακτορείου ΕΠΑΜ. Τ. ΚΟΚΚΩΝΗΣ. ο οτι πλω ωο ἃ 4 | ὴ ΑΝΙΝΜΙΟΦΩΣ Ψ] | Πἰ β) κα | Ι 6) 0, ἡ ἡ ῤ (ν Ἡ | ῃ υ ῇ) ἡ ή ῇ κ. ΤΗΝ ΜΙΜΝΝΛΙΝΗΑ ϱ] | ο Λ)) ΓΕΩΟΡΓΟΙ ιν [ὴν . ο. --- ή {β) Ἀν θέλετε νὰ ἔχετε καλλιτέραν παραγωγήν. Αν θέ- ή 1ῇ λετς νὰ ἔχετε περισσότερα κέρδη ἀπὸ τὰ σπαρτᾶ σας. ({], ή Αν θέλετε νὰ χάµνετε ὀλιγώτερα ἔξοδα εἰς τὰς καλλιερ-[ή | γξίας σας. ᾿Αν θέλετε πολὺ σύντομα νὰ γίνετε εἰς θέσιν ἥ β νὰ φυλάξετε χρήματα διὰ τὴν οἰκογένεια σας καὶ τὰ παι- [ῇ ελ διά σας. Πρέπει νὰ µεταχειρίζεσθε πάντοτε δι όλας σας τὶ Ἠ] τὰς καλλιεργείας τὰ ἀνώτερα εἰς συστατικὰ ὅλων τῶν ἓν ή / Κύπρῳ εἰσαγομένων λιπασμάτων, τὰ ᾽Αμερικανικὰ τοι- (αν αὖὕτα ΑΜΜΟ-ΦΕΣΣ. α Τὰ λιπάσματα ΑΜΜΟ-ΦΟΩΣ εἶναι ἡ τελευταία λέδις {ῇ], τῆς ἐπιστήμης, ἐδοχιμάσθησαν ἐπιτυχῶς καὶ Χρησιμοποι-(ή οὔνται εἰς τεσσαρᾶκοντα ἑπτὰ χώρας τοῦ κόσμου, εἶναι δὲ αι τὰ πρῶτα λιπάσματα ποῦ προσφέρονται εἰς τὸν Κύπριον[ῃ Γεωργόν, ἁππλλαγμένα προσδέτου ἀχρήστου ὕλης, (σα- (1, βούρας) τὴν ὁποίαν ὅλα τὰ κοινὰ λιπάσματα περιέχουν[{ 80 9)ο κατὰ (ὀγδοήχκοντα τοῖς ἕκατὸν) τουλάχιστον. αἲ Οἰκονομία μεταφορικῶν. Ἐὐκολία χρήσεως. Πωλοῦνται [ῃ 1 ς εἰς σάκκους τῶν 40 ὀκκάδων εἰς τόσον χαμηλὰς τιμὰς |)) ὥστε νὰ στοιχίζῃ ἡ λίπανσις μὲ ΑΜΜΟ-ΦΕέΣΣ πολὺ ἔφδη-[ νότερα ἀπὸ κάθε λίπανσι μὲ κοινὰ λιπάσματα. ἳ ὕ Ἡ πρώτη δοχιμὴ θὰ σᾶς πείσῃ ὅτι µόνον μὲ τὸ ΑΜ-Ιῃ 3) ΜΟ-ΦΕὸΣ δὰ ἔχετε τὰς ἐσοδείας ποῦ τώρα μὲ τὰ κοινὰ {ή λιπάσματα µόνον ὀνειρεύεσδε. 4 ) ΓΕΩΡΓΟΙ, π ῃ ᾿Απαιτήσατε ἀπὺ τοὺς ἐμπόρους σας νὰ ᾗ] ἰᾷ σᾶς προμηθεύσουν τὸ ἰδεῶδες λίπασμα ΑΜ. ἰή (4 Πι [ ΜΟ-ΦΩΣ. ν π “Ὁδηγίαι χρήσεως ἀποστέλλονται δωρεάν. (1 { Γενικὸς ἓν Κύπρῳ ᾽Αντιπρόσωπος(ή 1 ῇ ΜΛΙΚΗΣ Ι. ΜΙΧΒΗΛΙΔΗΣ { ω Ταχ. Κιβ. 57. ΛΕΥΚΟΣΙΑ( ἄξεπεξξξεςξΞεςξΞΞΞΞΞΕΞΞΞΞΞΞΗ «Δημιόοργία» πὩωώωωωοοοοσουοοουουυυὕουοὑο συ υσυμυου͵ι μυ αμ πΨα Ανν ον «ον ον ος ος ον ανν ος αν ο άον ος 4ἡν ον 4ο ονο φον οἡ ο φῤ φον 4ο ος ο οφνος ο οὖν ο ον ον ανν οον ον Ὀ 9 «ον ο» Ός «ον «5 Φ 9 | 9 ος | ως ο ο «ο 5 Φ ον | Φ οὖν ο | ΕΚ ΞΕΕΡΒΟΥ Καυγὰς γιὰ μᾶς Ἕνας πεισματώδης ἀγὼν διξ- ξάγεται μεταξὺ τῶν Καραβοστα- σιτῶν καὶ Λευκατῶν, δητούντων ὅπως ἡ γἢῆ τοῦ Ἑεροῦ ὑπάγεται εἰς τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο χωριό. Ἐπειδὴ δὲ τελευταίως ἐφάνη ὅτι ή Κυβέρνητικὴ πλάστιγξ ἤρχισε νὰ γέρνη πρὸς τοὺς (Ἀξυκάτες, αὐθόρμητοι οἳ κάτοικοι Ἑεροῦ δι’ αἰτήσεώς των πρὸς τὸν Γἔνι- κὸν Διευθυντὴν τοῦ Ετηµατο- λογίου ἐκφράζουσι τὴν ἔππληξίν των, διότι τὸ ζήτημα ἔχει φθάσει εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ χωρὶς κᾶν νὰ ἐρωτηθῶσιν οἱ ἴδιοι, οἳ ὁποῖοι εἶναι καὶ οἱ μόνοι ἐνδιαφερό- µενοι καὶζητοῦσι νὰ ὑπάγωνται εἲς τὸ Εαραβοστόσι. Εἰς τὴν αἴτησίν τους πτύσσουν δι ἐκτενῶν καὶ δικαι- ολογημένων ἐπιχειρημάτων τοὺς οἰκενεμικοὺς καὶ ἐππαιξευτικοὺς λόγους (ὐφίσταται ἤδη σχκολξεῖον συμπλεγματικὸν Ἑεροῦ- Βαρα- βοστασίου) οἱ ὁποῖοι τοὺς ὠδοῦν νὰ προβοῦν εἰς τοῦτο καὶ χατα- λήνουν εἰς τὴν τρίτην παρά- γραφον ώς ἑξῆς: «Ἐκ τῶν 195 κατοίκων Ξιεροῦ οἱ 191 εἴμεδα Ἀριστιανοὶ Ορθόδοξοι κχὶ ἔχο- μεν ὀνόγχην νὰ ἐνχλησιαζώ- μέθα, τούτου ἔνεκεν ἤλδαμεν εἲς συμφωνίαν μὲ τοὺς ὁμόδρή- σχκους µας κατοίκους Ἠαραβο- στασιοῦ καὶ καταγινόµεδα νὰ κτίσωμεν ἐκχλησί»ν. Προχειμέ- νου νὰ ὑπαχθῶμεν εἲς τοὺς Λευ- κἄτες, τότε καὶ τὸ ζήτημα δὰ ναυαγήσῃ καὶ δὰ μᾶς δώσετε όλον τὸ δικαίωµα νὰ θεωρήσωμεν ἄνα- ΞΞΛΝΊΛΠΟΚΡΙΕΙΞΞ τὴν Ευπριακὴν Κυβέρνησιν ὅτι ὄχι µόνον δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν εὐημερίαν µας (Σημ. ἀνταπ. πρᾶγμα τὸ ὁποῖον εἶναι ἄναμ- φισβήτητον) ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τὴν παιδείαν καὶ τὴν δρησχκείαν µας καταδιώκει. Συμπαθοῦντες πρὸς τοὺς κπαθ᾽ ὅλα δικαιολογηµένους συγκατοί- κους µας καὶ δεδομένου ὅτι ὁ Ειερὸς ἀπέχει ἐκ μὲν τῆς Λεύκας 3 ᾽Αγγλικὰ µίλια ἐκ δὲ τοῦ Κα- Ρραβοστασιοῦ ὀλίγα µόνον µέτρα, ἐλπίζομεν ὅτι ἡ Κυβέρνησις δὲν θὰ κάμῃ τὴν ἀδικίαν νὰ παρα- χωρήσῃ σὰν ατήνη 19Ι ὀνθρώ- πους ἐχεὶ ποῦ ἐκχεῖνοι δὲν θέ- λουν, οὔτε ἡ ἠθικὴ τὸ ἐπιτρέπει. ᾿Αρχαιολογιχᾶ. ᾿Απὸ τῆς παρελθούσης ἑβδομά- ὅος ἐπανήρχισε τὰς ἀνασκαφάς της ἤ Σουηδικὴ ᾿Αρχαιολογικὴ ᾿Αποστολή, παρὰ τοὺς ἀρχαίους Σόλους, ἐλπίξεται δὲ πῶς ἐντὸς δύο ἑβδομάδων δὰ ξεθάψῃ ὁλό- τελα τὸ Ἑλληνικῆς τέχνης µε- γάλο θέατρο τῶν Σόλων. Λιμενιχκά. ᾿ΑπὸἌ 1 Ἰανουαρίου 1925 χατέ- πλευσαν εἷς τὸν λιμένα µας 14 ἀτμόπλοια πρὸς παραλαβὴν χαλ- ποπυρίτιδος ἐκ τῆς Ονύτις Άμπες 0οτροταξίοῃ. Ἐδ αὐτῶν 6 Ἑλληνι- κἀ μὲ παραλαβὴν 34,9δ4 τόννων 4 Ἰταλικὰ 11626 τόννων καὶ 3 Γερμανικά, παραλαβόντα ᾖ7550 τόννους. Χθὲς εἰσέπλευσε καὶ τὸ πρῶτο πλοῖο«Παναγῆς Δενδρινός) πρὸς παραλαβήν πορτοκαλιῶν. 19)0)029 ΣΕΠ, ον ΡΕΤΤΕΡΒ εἶναι τὸ ὄνομα τῶν πετρελαιομηχανῶν ποῦ κατέχλυσαν κατὰ τὴν τελευταίαν «ο Φ πενεκκτίαν ὅλον τὸν κόσμον καὶ ἰδίως τὰς γεωργικὰς χώρας. , ο. 9 κα . Πδη καὶ ἐν Πύπρῳ ἐξετιμήδη ἡ ὑπεροχή των, καὶ ἀπόδειξις εἶναι ὁ σεβαστὸς ἀριθμὸς 4ο καν τῶν 120 μηχανῶν, αἴἵτινες εἰσήχθησαν ἐντὸς 16 μηνῶν, διὰ κάθε χρῆσιν καὶ ἰδίως δι᾽ ἀρ- οὖν .ν δεύσεις ἈΠπων, καὶ ἡ σωρεία τῶν παραγγελιῶν, αἱ ὁποῖαι μᾶς ἀπεστέλλονται καθημερινῶς | «ο κκ από ὅλα τά µέρη τῆς Κύπρου, ο ὧ]. Φὐδεὶς κάτοχος πετρελαιομηχανῆς ΠΕΤΤΕΡ ἐρωτώμενος θὰ ἀρνηθῇ ἠ δὰ διστάσῃ νὰ | ον ν ἔχφράσῃ την πλημμυροῦσαν αὐτὸν εὐχαρίστησιν διὰ τὰ μοναδικὰ πλεονεκτήματα καὶ τὰς | ον κκ ξὐκολίας ποῦ ἔχει ἡ μηχανή του. Φ ιοος θ-μθτιο-ο πονρε 9 ον ε ον ὁν ὁ ἀγοράξων μηχανὴν ΠΕΤΤΕΡ γίνεται ὁ φανατικώτερος ὑποστηρι- κά ον πτὴς τῶν μηχανῶν τούτων. ὃν 9 Είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΑΤΑΙ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΔΟΥΣΤΑΤΑΙ, ο 9. ολ. , ση 5, 9 ον , - ο. πτι α ο Γὸ ἐργοστάσιον ΠΙΤΤΕΡ ἔγει τὸ μοναδικὸν πλεογέκτηµια τῆς κατασχευῆς ΔΙ ΓΑΛΙΚΗΣ | κά χει | ἵνα τῆ 5 δ πετρελαιομηχανῆς ὅ ἵππων ἐργαζομένης δι’ ἀκαθάρτου πετρελαίου. .’ κά Προτοῦ ἁγοράσετε τὴν πετρελαιοµηχανήν σας, ζητήσατε πληροφορίας ἀπὸ τοὺς κατόχους τ ΣΙΡΕΤΤΕΠΗ. : φ 9 ΄ 9 ΔΝ “ Ν ΄ - 9 -” 6 ᾗἹ ο ά ον Ἀγοράξοντες πεερελαιομηχὰς ΠΕΤΤΕΡ δὲν ἔχετε τὸν φύβον ὅτι δὰ καθυστερηῦῇ ἡ ἑρ- [ «ο Υασία σας ἢ ὅτι Ῥὰ καταστραφοῦν αἳ φυτεῖαι σας διὰ βλάβην ἐξαρτήματός τινος, διότι κρα- ϕ, οὗ» τοῦμεν πλουσίαν παρακαταθήκην ὅλων τῶν ἐξαρτημάτωγν. 9 Σ ϱ ηκη ρτη! κά «ο εξω» κκ 90 ό ι ” ἑ ” π 9 ΄ -- - φ ἃ κά Αναλαμβάνομεν ὑπευθύνως τὰς ἐγχαταστάσεις τῶν μηχανῶν µας ὑπὸ κκ ο - 3 ϱ ” { -- ” α πεπειραμένων μηχανικῶν εἰς οἱονδήποτε µέρος τῆς Κύπρου. κά Φ 4 ὁΗΑΡΕΝΧΟΝΊΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝΙῳ 9. σττοντσττο--τπκαασικακσνααο « 5 ρα ασε .”. ος Φ6 Ἴ ορ κάτ μι » ο 9 Φ Περισσότεραί πληροφορίαι δίδονται : ο. «δν κά Ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ᾽Αμμοχώστου ὑπὺ τοῦ κ. ΤΑΚΗ ΣΑΝΤΑΜΙΑ ἤ τοῦ κ. Γ.ΚΑΚΟΥΡΑ ον κά » 5.» λεμεσοῦ » »» ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.ΓΑΒΡΙΑ ο ον ἢ παρ’ ἡμῶν ἐν Λευκωσίᾳ. «ο ὁ ο ὦ Β, Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ὃ Σα {|ὁ φο (26-15) Γενικοὶ ἀντιπρόσωποι ἐν ΕΥΠΡΟ. ος οὖν 4 Φ ) ος οὐ στο σσ τπτ --- - ο ος ΙΕΞ ΑΓΡΒΙΔΑΚΙΟΥ Ἑορταὶ Πεντηκονταετηρίδος Συγχαίρομεν 2ύνοδον βουλευτὰς διὰ ὁλοψύχως τὴν “Ιε- καὶ τοὺς Ἐλληνας τὴν ἀξιοιιρεπῆ καὶ δικαίαν καὶ ὀρδὴν στάσιν, τὴν ὁ- ποίαν ἐιήρησαν εἰς τὸ ζήτημα τῆς συμμετοχῆς ιοῦ (ποῦ εἷς τὰς ἕορ- τὰς τῆς πεντηκονταετηρίδος ἐπιδο- Ἠιμάζομεν καὶ ρὰν ἐπικροτοῦμεν τοὺς λόγους ἐπὶ τῶν ὁποίων στηρίξουσι καὶ δικαιολογοῦσι τὴν ἀποχήν, ἡ δὲ ὑνιέροχος προκήρυξις, τὴν ὁποίαν ἀπηύθυναν πρὸς τὸν 4αὸν ἐπροκά: λεσε βαδεῖαν ἑκανοποίῆσιν καὶ ἑξ- ύψωσε τὸ φρόνημα καὶ τὰς ἐλπίδας του διὰ τὴν μεταβολὴν τῆς τύχης του. Δευτέρα ἐπίσκεψις Μηχανικοῦ ᾿Επιέρασεν ἑνάμιου ἔτος ἀφ᾿ ὅτου ὁ τέως Διοικητής, ὃ ὁποῖος ὑπέσχε- το Λαγοὺς μὲ πετραχήλια, ἔστειλε τὸν μηχανικὸν τῆς Κυβερνήσεως διὰ τὴν µελέτην τῆς μεταφορᾶς τοῦ ποσίµου ὕδατος τῆς {άρνακος καὶ ἐν ᾧ ἐπεριμέναμεν τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἀλύτου τούτου ζητήματος, ἴδοὺ ὅτι στέλλεται τώρα πάλιν μηχανικὸς διὰ ζὴν κατασκευὴν νέου σχεδίου φο- βούμεῦα ὅτι καὶ ὃὅ νέος Διοικητὴς δὲν δὰ πσπαραλλάξῃ ἀπὸ τὸν σιρῶ- τον καὶ ἔτσι δὰ ἐξακολουθήσουν ᾱ- κόμη τὰ δεινὰ τῆς Πάρνακος. Καταδίκη εἰς θόνατον Παρουσιάσῦδη πρὸ τοῦ Κακουργο- δικείου Κυρηνείας ὁ δολοφόνος τοῦ πολυκλαύστου Μουκτάρου Λάρνακος ]ωάννου Παυλίδη καὶ εὑρεθεὶς ἕνο- χος φόνου ἐκ προµελέτης κατεδι- μάσθη εἷς τὴν ἑσχάτῃην τῶν ποινῶν' ἔτσι δὰ ἐξαλειφὺῇ ἀπὸ προσώσου τῆς γῆς ὁ Ἠλίας ἨΝικόλα Πίσσα Μαὔρθος, }ἡὶ µάσειξ τῶν πέριξ χω- ρίων, φυλακισδεὶς σπλειστάκις διὰ διάφορα ἐγκλήματα᾽ αἱ κοινότητές µας ἀνεκουφίσδησαν ἐκφράξουσι δὲ στήριον ᾿Ὑπασιυνόμον µας κ. δ. 4η” µητριάδην διὰ τὴν δραστηριότητα καὶ ἀνακριτικήν του ἱκανότητα µε- τὰ τῆς ὁποίας ἐρευνᾶ καὶ ἄποκα- Ἀύπτει τοὺς ὁράστας καὶ παρουσι- άξει τούτους ἑνώπιον τῆς δικαιο- σύνης, ὅπου δίδουσι λόγον τῶν πρά- ξεών των. Παρᾶστασις δράµατος Χάρις εἰς τὴν πρωτοβουλίαν καὶ ἐπιμέλειαν τοῦ ἀόκννου διδασκάλον 4άρνακος καὶ τὴν βοήθειαν τῶν φι- λοπροόδων νέων γη. κ. ἹΜµηνᾶ Φω- τίου, Δριστοφόρου Παντελίδου καὶ τοῦ νέου ἹἩΜουμτάρον Δάρνακος ᾽]- ὠάννου Ζησίμου σιροπαρασκευάξε- ται ἡ παράστασις τοῦ πατριωτικοῦ δράματος «Σκλάβα»' ὅ ἐρασιτεχνι- πὸς ὅμιλος ἔχει σκοπὸν νὰ περιέλ- Όῃ τὰ πἐριξ χωρία πρὸς διδασκα- λίαν, αἲ δὲ εἰσπράξεις δὰ διατεθοῦν διά τὸ ἀεροπλᾶνον «Κυρηνείας». ΝΟΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ αν 6. ΕΚ« «ΤΗΜΑΤΟΣ Δεῖγμα Βρεττανιχκῆς Διοικήσεως ἛἜκ Λεμεσοῦ φθάνει τὸ τα- 1χυδρομεῖον καθ ἑκάστην κατὰ τὲς 4---ὅ µ.]. ἆλλ ἡ διανομὴ γίνε- ται τὴν ἐπομέγην κατὰ τὴν 8 π. µ. ἤτοι μετὰ 16 ὅλας ὥρας, ἐκτὸς τῶν πληρονόντων τὰ ὅ 1) γο. ἢἤ τῶν προνομιούγῶν, οἱ ὁποῖ- οι ὄχουν ταχυδρομικὰ κιβώτια᾽ δὲν γνωρίζοµεν ἄν τὸ τοιοῦτο σύστημα ἐπικρατῇ καὶ εἷς τὰς ἂλλας πόλεις ἀλλ᾽ εἶνε ἆκατα- νόητον καὶ γελοῖον νὰ φθάνῃ ἕνα ταχυδρομεῖον καὶ νὰ περι- µένῃς τὴν ἂλλην ἡμέραν νὰ λά- βῃς τὰς ἐπιστολάς σου διὰ γὰ χάσῃς καὶ µίαν ἡμέραν διὰ ν᾿ ἀπαντήσῃς. Μήπως μογαδικὴ φροντὶς τῶν ἁρμοδίων εἶνε ἢ εἴσπραξις τῶν δικαιωμάτων καὶ τῶν λοιπῶν φορολογιῶν ἡ κα- τάστασις αὐτὴ Ἡ ὁποία τόσον στενοχωρεῖ τοὺς πολίτας, ἀλλὰ καὶ μειώνει τὸ διοικητικὸν γό- ητρον μιᾶς πολιτισµένης Κυ- ραπευῦ ἢ διὰ δαπάνης µόνον δ0--- 60 λιρῶν πρὺς διορισμὸὺν ἐνὸς ταχνδροµ. διαγοµέως. 'Ἡ ἀνάγκη δὲ αὕτη εἶνε ἐπιτακτικὴ καὶ ᾱ- µεσος, ὥστε ἐλπίζομεν ὅτι ὁ Τ. Διευθυντὴς τῶν ταχυδροµείῶν δὰ ἐπιδείξῃ τὸ ἀπαιτούμενον ἐν- διαφέρον διὰ τὴν διόρθωσιν αὖὐ- χακίζωµεν τὴν [Κυβέρνησιν μὲ ὅλον µας τὸ δίκαιον διὰ τὴν πε- ριφρόνησιν καὶ ἀκηδίαν της ΄ διὰ τόσον σπουδαῖα συμφέροντα τῶν φορολογουμένων. Π. Χ.Μ. ΕΞ ΙΕΡΟΥ Κ«ΒΗΠΠΟΥ Ἠγκατέλειψε τὸ ἔδαφός 'μας ἀπὸ τοῦ παρελθόντος Σαββάτου ὁ Ἰταλὸς Διευδυντὴςτοῦ λΙεταξουρ γείου, ἀλλ οὐχὶ διὰ πολιτικοὺς λόγους, ὡς ἔγραψεν ὃ ἀνταπο- κριτὴς τῆς φίλης «Ἐλευδερίας») οἱ λόγοι τέλος πάντων δὲν μᾶς ἐνδιαχέρουν μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ γεγονός ἡ Νέμεσις ἠδέλησεν ὥστε αὐτὸς, ποῦ ἔστελλε πολλοὺς εἰς αὐτὸς εἰς τὴν δουλειὰν του κατ’ ἀρχὰς ἦτο πολὺ εὐπροσήγορος καὶ ἁπλοῦς καὶ πολχ]οἱ, ποῦ τὸν ἐγνώ- ριζαν, ἀποροῦσαν διὰ τὴν ἀπότο- μον µεταβολήν του. Φ(αίνεται ὅτι ἡ Πάφος πολὺ τοῦ ἤρεσεν, ἆφ οὗ ἐζήτησε νὰ ἐγοιχιάσῃ τσιφλίκι ἔτσι θὰ φο- βοῦνται τὰ κορίτσια µας καὶ ἀπὸ τὸ φάσμα του ὀἀκόμη καὶ μήπως ὀκούουν τὸ τροµερόν του σαστα- υλοπίώ. ΛΕΑΤΑΣ, τὰ συγχαρητῄήριά τῶν σιρὸς τὸν ὅρα- μ-- βερνήσεως δὰ ἠδύνατο νὰ δε- . τῆς, ἄλλως δὰ δικαιούμεῦα΄ νὰ, τὴν δουλειάν των νὰ πάῃ καὶ Φ ώ 25 ΜΒΡΤΙΟΥ Ἡ ἀνατολὶ τῆς Μεγάλης Ημέρας εὗρε τὴν πόλιν πλέουσαν µέσα εἲς τὴν Ἐθνικήν της στολήν. Ὅλα τὰ Σωματεῖα, ἡ Λέσχη «“Ἔ- νωσις» ἡ «Ἐλενθερία» ἡ «Νέα 4έ- σχη» καὶ ἰδιαιτέρως τὸ ᾿Αναγνω- στήριον «᾿Ανόρθωσις» τὸ ὁποῖον ἐ- ώρταξεν, ἦσαν καταλλήλως ἔστολι- σµένα. ᾽Αλλὰ καὶ καταστήµατα καὶ οἰχίαι καὶ πλατεῖαι, συµβαλόντος Ίφπρὸς τοῦτο καὶ τοῦ Δημαρχείου, δὲν ὑστέρησαν εἷς στολισµόν. διαιτέ- ϱως ἡ σρὸ τῶν καταστημάτων καὶ τῆς οἰκίας τῶν κ.κ. Π. Ἰωάννου καὶ Σα, δαπάναις τῶν ἰδίων, πα- οουσίασεν ἐξαιρετικὴν φιλοκαλίαν. Εἰς τὴν πανηγυρικωτέραν ἐμφάνισιν τῆς πόλεως θὰ συνέβαλλον καὶ ᾱ- κόμη πολὺ περιαθφτερον οἱ Ἔ- παρχιακοὶ ᾽Αγῶνες, ἐὰν ὁ ἄνεμος καὶ τὸ ψῦχος δὲν ' ἠἡμπόδιξον τοὺς ο ολῖτας ννάντας νὰ προσέλθουν. Άμα τῇ ἀνατολῇ τοῦ ἡλίου, ἠχού- σης ᾖτῆς σάλπιγγος ὑψώθδη ἡ Ἓλλ. Σημαία εἷς τὸν ἰστιὸν τοῦ Γυμναστηρίου. Κατὰ τὴν τελεσδεῖσαν δοξολογίαν τὴν 10 1)8 απ. µ. ἓν τῷ καταµέστῳ ὑπὸ τοῦ πλήθους ναῷ τοῦ Αγίου Νικολάου προσῆλθον ἐν σώματι μετὰ τῶν Λαβάρων τῶν ὅλα τὰ Ἐκ- παιδευτήρια μετὰ τοῦ διδάσκοντος προσωπικοῦ, ὠσαύτως δὲ ἐν σώμα” τι καὶ τὰ µέλη τῆς «Ανορθώσε- ως» μὲ τὸ Λλάβαρον τοῦ Σωματείου καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ Παλαιῶν Πα- τρῶν Γερμανοῦ. Τὰ κεκανονισµένα κατὰ τὴν δοξο΄ Λογίαν ἔψαλεν ἐμμελέστατα χορφ- δία ὑπὸ καλλίστων νέων, ὑπὸ τὸν ν. Κυδωνόπουλον, καθηγητὴν, μεθ.” ἄ ἠκολούθησεν ὡραῖος καὶ ἐνθου- σιώδης πανηγυρικὸς ὑπὸ τοῦ κ. Πο- Λυβίου Α. Παπαδοπόύλου, Διευὺ. τῆς Α᾽᾿Αστικῆς, τὸ τέλος τοῦ ὁποίου ἐκάλνψαν ξητωκραυγαὶ ἐνθουσιώ- δεις ὑπὲρ τοῦ Εθνους καὶ τῆς ἕ- νώσεως τῆς Κύπρου μετὰ τῆς µη” τρὸς ῬἙλλάδας, ὀόντος τὸ σύνόη- µα τοῦ ἔντιμον ΑΠμιμα- - --- 7 -5- Ἐμφιετξή. Μειὰ τὴν ἔξοδον ἐκ τοῦ ναοῦ ἐν τῷ σπεριβόΛλῳ αὐτοῦ, οἳ µαῦδη- ταὶ καὶ αί µαθήτριαι ἔψαλον ᾧ- ροαἴα καὶ ἐπίκαιρα ἄσματα ὑπὸ τὰς ἐπευφημίας τοῦ σπλήθους, μεθ᾽ ὅ ἔκαμον παρέλασιν διὰ τῶν πεντρι- κωτέρων ὁδῶν, ἓν συνοδείᾳ τοῦ κόσμον καὶ κατέληξαν εἷς τὰς σχο- Λλάς των, ὅπου καὶ διελύθησαν. Κατὰ τὴν δσπέραν ἐφωταγωγή- Όησαν ἁπλέτως ὅλα τὰ ΣΖωματεῖα καὶ αἱ σιλατεῖαι κτλ. καὶ ἐκάησαν : διάφορα πυροτεχνήματα περὶ τὴν Θην µ. µ. ἐγένετο ἡ ἑορτὴ τοῦ Λαμ- προῦ κέντρυ «᾿᾽Ανόρθωσις» ἐν µέσῳ ἀπείρου πλήθους κατὰ τὴν ὅποίαν ὠμίλησε λίαν καταλλήλως καὶ ἐνθουσιαστικνῶς περὶ τῆς Δἀι- σπλῆς Μεγάλης ἑορτῆς ὁ Πανοσιολ. ᾿Αρχιμανδρίτης κ. Ιουβενάλιος Ἔ- Λλενθεριάδης, καταχειροκροτη δείς. ηὸν Πανοσ. ᾽Αρχιμανδρίτην διε- δέχθη εἰς τὸ βῆμα, ἐπὶ τούτῳ προσ- κληθείς, ὁ κ. ᾿Αγησίλαος Φραγκού- δης, ὅστεις δι ὥραίων καὶ ἐνθουν- σιωδῶν Λόγων ἑξῆρε τὸ Μεγαλεῖον τῆς Ἠμέρας καὶ ἀπήγγειλεν ἐμ- πνενσµένον στοίηµά του, καταχειρο” κροτηθείς. Τὸ τέλος τῆς ξορτῆς ἐπέστεψεν ὁ ἐθνικὸς ὕμνος. Καὶ οὕτὼς ἔληξεν ἡ ᾿Εὐνικὴ Ἔορ- τή. Οὕεω πανηγυοίξει ὁ Ἕλλην. σπληθυσμὸς τῆς Κύπρου διὰ τὰ ἶ- δεώδη τον, διὰ τὰς ἐθνικάς του βλέψεις ’ Καὶ βλέποντες οὐ βλέ- πουσιν οἳ ᾿Αρχοντές µας ’ Διότι, ἐὰν, βλέποντες, ἔβλεπον, πρὸς τὶ ἡ εἰρωνεία τῆς προσκλήσεώς µας εἷς συμμετοχὴν ἑορτασμοῦ τῆς Πεντη- κπονταετηρίδος, ὁ ὁποῖος ταπεινώνει τὸ ἐθνικὸν 'Εγώ µας, ὁ ὁποῖος ἑξ- ευτελίξει τὴν ἀνθρωνίνην ὑνιόστα- σίν µας Εϊπομεν καὶ Λέγομεν πάντοτε : Κύριοι Αγγλοι: Ἔνα πανηγυρι- σμὸν» θὰ κάµωμµεν διὰ Σᾶς, µεγα- λειώδη, ἀφάνταστον, μοναδικὸν, ὁ- πόταν θὰ μᾶς πῆτε: ἰδοὺ εἶσθε ἐλεύθεροι ἑνωθῆτε μὲ τοὺς ἐλευδέ- ϱους ἀδελφούς σας ’ Καὶ τὸτε δὰ μᾶς δῆτε πῶς πανηγυρίξοµεν µιάν τέτοιαν χειφθονομίαν σας!!!’ Η ΕΓΠΑΕΧ. ΑΓΩΝΕΣ Γ.Σ.Φ «ΕΥΑΓΟΡΑΣ) παρ. Κυριακῆς ἐγένετο ἡ ἔναρξις τῶν ΚΕατὰ τὴν ὅην μ.μ. τῆς Η΄ Ἐπαρχ. Αγώνων, ἀαφ᾽οῦ πρὸ- τον, ἐγένετο ἁγιασμὸς ὑπὸ τοῦ ἱερατείου τῆς πόλεως, ἐχαιρετί- σθη ἡ σηµαία καὶ παρήλασαν οἱ ἀθληταί. Δυστυχῶς ὡς ἐκ τῆς κακοκαιρίας τὸ πλῆθος τῶν θεατῶν δὲν ἧτο καὶ μέγα. Δρόμος 100µ. α) Μ. Φι- λίππου β΄) Χρ. Τερέντης. ἌἍλμα ἁπλοῦν. α) Μά- χης Κουμούλης, β) Μ. Φιλίππου Ἐλευθ. Δισκοβολία, α’) Ἰ. Κυριακίδης β’) Ν. Κόκκι- νος. (Κατάρριφις Ἐπαρχ. ἐπιδόσε- ως 30,52.). Ἱιομ. μετ ἐμποδίων.α) Βάσος Συμεωνίδης, β) Δημήτρ. Κουννᾶς. Αιθάρι. α) Μ. Φιλίππου, β) Μάκης Κουμούλης. ὄχ.μέτρα, α) Μ. Τσούκας, β’) ᾽Αντώνης Γεωργίου (Παραλ.) Σφαιροβολία. α) Γεώρ- γιος Δ. ᾽Αντωνίου, β') Ν. Κόκ- χινος. 1500 µέτρα. α’) Τσούχας β᾽) ᾽Αντώνιος Γεωργίου. Τὰ λοιπὰ ἀγωνίσματα ἀνεβλή- θησαν διὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Πάσχα. ιν ΛιΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Κατὰ τὸ λῆξαν δήμερον κατέπλευ- σαν καὶ ἀπέπλευσαν ἐκ τοῦ λιμένος ᾽Αμμοχώστου τὰ κάτωθι : ἀτμόπλδια : Τὸ Αἰγυπτιακὸν ἀτμόπλοιον «Μπελ- κάς,» προερχόµενον ἐκ Συρίας μὲ εἶσα- γωγὴν 16 κώλων, καὶ μὲ ἐξαγωγὴν δι) Αἴγυπτον 485 σαχ. πατάτες, 904 κόφ. πορτοκάλια, 2 κιβ. χαλλούμια καὶ τυριά. Ἐπιβάται ἀφίχθησαν 10 καὶ ἀνεχώ- ῥησαν Τ. Τὸ: ὀΑγγλοιὸν ἀτμόπλοιον «Εετίο». μξ εισαίωτη «ο ο}. ἐξ Αγγλίας. | Τὸ Ἱταλικὸν ἀτμόπλοιον «ΝΠξατεία» μὲ εἰσαγωγὴν 1,100 βαρελίων τσιµέν- των. Τὸ Αἰγυπτιακὸν ἀτμόπλοιον «Μπίλμ- πεῖς» χοµίσαν τὰς μεταφορτώσεις τῶν ἀυμοπλοίων «Ἐρυρίίαα, Ὀνπίαα ἅ Φα1]οτ Ῥτίπςε, Καπίατα, Ἐοάα, υΠ]- Ιο ἂε Όαπιας, ΡΙεττο Ἰμουί, Καάμα ὃς ἡλατῆεἰά καὶ περὶ τὰς 95395 κῶλα ἐξ ὤν 9098 σάκ. ἄλευρα, 100 σάκ. ὀρύζια, 190 σάκ. ζακχάρεις 2ὔ σἀκ. σουδάνια, ὉἹ βαρ, μηχανέλαια. 96 βαλ. νήματα, 0 σάκ. σησάµια, 89 κ. σαπούνια, ὃ κιβ. πυρηνέλαια, 185 κιβ. τἐέῖα, 44 σἀκ. πουτσούδια, ὅ κιβ. ἔνδι- κόν, 8 βαλ. Δέρματα, ὃθ βαρ. ἐντομο- πτόνον ὑγρόν, 18 δεµ. ττέλι, 15 κιβ. ἀφρόζες, 2981 δέἐμ. σωλῆνες, ὃδ σάκ. παραφίνα, 8 κιβ. καὶ βάλ. βαµβακε- ρὰ ὑφάσματα καὶ διάφορα ἄλλα ἐμ- πορεύµατα. Διὰ τοῦ ἰδίου σκάφους ἐξήχὺησαν διὰ Συρίαν ὅ4ρ0 σἀχ, πατάτες καὶ 5 κιβ χαλλούμια. Ἐπιβάται ἀνεχώρησαν 4. λικιφ ρω» ------ᾱ------- ΠΟΙΚΙΛΕΞΞΞ -Οἱ βουλευταὶ προσεκλήδησαν εἷς σύσκεψιν ἐπὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζη- τήµατος ἐν τῇ Μητροπόλει Κιτίου κατὰ τὴν μεθαύριον Παρασκευὴν ὃ μ.μ. Εὐχόμεδα ὅπως οἵ βουλευταὶ δείξω- σιν αὐτὴν τὴν φορὰν ὅτι γνωρίζουσιν ἢ ἔχουν φοθντίσει νὰ µάδουν καὶ κἄτι περισσότερον ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ παρθέ- νου τούτου ζητήματος. --Κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Ἐὐνικῆς ἔορ- τῆς ὁ ἔντ. Βουλευτὴς Μεσαορίας--[ζαρ- πασίας ἐπεσχέιῦη τὴν Ἑπτακώμην ὕπου παρέστη εἷς τὴν δοξολογίαν καὶ εἰς τὴν λαμπρὰν εὐνικὴν τελετὴν, τὴν ὑποίαν διεξήγαγον ἐνώπιον ὅλων τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου οἳ ἐνδουσιώδεις καὶ προοδευτικώτατοι διδάσκαλοι κ. κ. ᾽Αντωνιάδης καὶ ᾿Απέργης' τὰς ἔνδου- σιώδεις καὶ ἐμβοιδεῖς ὁμιλίας τῶν δι- δασκάλων ἠκολούθησαν ἀπαγγελίαι, τραγούδια καὶ χοοοὶ ἐθνικοὶ, ὁ δὲ -. Ῥωσσίδης ἀγέπτυξε μὲ γλῶσσαν ἁπλῆν καὶ ἔντονον τοὺς λόγους, τοὺς ἔπιβα- λόντας τὴν ἀποχὴν ἀπὸ τῶν ἑοοτῶν τῆς Ὀθετηρίδος, ὑπὸ τὰ χειοοκοοτήµατα καὶ τὰς ἐπιδοχιμασίας τοῦ πλήδους. ον ἀλημιιουργίαὸ λ.ν”- Ὀλαδικοὶ ” δα αν --Μεθαύριον εἲς Κύπρον διὰ τοῦ Ρουμανικοῦ. «Βα-' σιλεὺς Κάρολος» ἣ Α. Μ. ἡ χήρα Βα- σίλισσα τῆς Ρουμανίας μετὰ τῆς πε- ρικαλλοῦς Βνγατρός της Πριγκηπίσσης Ἰλεάνας' δὰ διατρίψωσιν ἓν Κύπρῳ ἐπί τινας ἡμέρας, ξεγιζόμεναι ἓν τῷ Κυ- βεργείφῳ. Εὐχόμεῦα ὁλοψύχως ὅπως ὦ οὔρα- γὺς καὶ ἡ δάλασσά µας εὐνοήσουν τὰς ὑψηλὰς ἐπισκέπτιδας καὶ παράσχουν εἷς αὐτὰς τὰ πλούσια δῶρα τοῦ φωτός, τῆς γαλήνης καὶ τῶν δελγήτρων τῆς πατρίδος τῆς ᾿Αϕροδίτης. ---Τὰ σπαρτὰ μετὰ τὰς τελευταίας βροχὰς ἐξακολουθοῦν ἀναπτυσσόμενα κανογικῶς, δυστυχῶς ὅμως εἴς τινας ρέντων κατὰ Ὀκτώβριον, ἕνεκα τῶν τελευταίων παγετώνων, ὑπέστησαν βλά- βας, μὴ καρποφορήσαντα' τὰ δένδρα ἐξαιρετικῶς καθυστεροῦν ἀκόμι εἷς τὸ ἄνοινγμα τῶν «ρύλλων των αἳ συκές, αἵ συκαμινιὲς ἀκόμη ν’ ἀνοίξουν καὶ αὐτὲς οἱἳ ἀμυγδαλιές ποῦ ἄλλοτε ἄν- διζαν κατὰ Ἰανουάριον μόλις τώρα στολίζονται καὶ καμαρώγουν µέσα στὲς ῥλόλευκες καὶ φιλάρεσκες στολές των τρανὴ ἀπόδειξις ὅτι ὁ καιρὸς εἶνε πραγ” ματικῶς ὄψιμος καὶ συνεπῶς εὐνοϊκὸς διὰ τὰ σπαρτὰ καὶ τὴν κάρποφορίαν τῶν δένδρων. --Τὸ παρελδὸν Σάββατον πὐλογή- Όησαν ἐν “Αγ, Δομετίφῳ ὑπὸ τοῦ Πα-| νοσιολογιωτάτου ᾿Αρχιμανδρίτου ᾿Αρ- χιεπισκοπῆς Κου Φιλοδέου Ἱερείδου οἳ ἀρραβῶνες τῆς λαμπρᾶς Δίδος Μαρίας ᾽Αῦ. Παπαέλληνα, ἁδελφῆς τοῦ ἐν ᾽Α- λεξανδρείᾳ ἐγκρίτου Ἰατροῦ .κ. Ελ. Α. Παπαέλληνα καὶ Νυγατρὸς τοῦ ὅβα- στηρίου Μουκτάρον ᾽Αὐ. Παπαέλληνα μετὰ τοῦ. πρυοδευτικοῦ παραγγελιοδό- χου ἐκ Λευκωσίας κ. Γεωργ. Ν. Δρυ- μιώτου. Πρὸς τὀὺς μνηστευθέντας καὶ τοὺς οἰκείους των Ἐκφοάζομον τὰς θερμάς µας εὐχάς. -Ὅ Κος καὶ ἡ Κα Φιλ. Λ. Ἰωανί- δου θὰ δεχθῶσι τὰς συγαρητηοίους ἐ- πισκέψεις των, τὴν προσεχή Κυθιακὴν 1ην Απριλίου 1998. --Ἐν Τρικώμφ κατὰ τὴν ἑσπέραν πιο. Κνρισχῆς ἐδιδάχθη ὑπὸ καλ- Άθως τν. ομκλο νόμο Ἀπάσιτηφῶψ-νὸ ὃρᾶμα ἡ Βεζλιμι καὶ ἐν Δεουνείᾳή ὡσαύτως τὸ δρᾶμα ὁ «Σταυρός» ᾿ --Τῇ ἑσπέρᾳ τῆς προσεχοῦς Κυρια- κῆς δὰ διδαχδῇ ἀπὸ σκηνῆς ἐνταῦθα ὑπὸ τῶν ἄριστα προπονηθέντων µε- μορφωμένων ἐρασιτεχνῶν τὸ ἀθάνατον ἔργον τοῦ δαιµονίου τραγωδοῦ Σοφο- χλέους ἡ «᾿Αντιγόγη» αἱ εἰσπράξεις τοῦ ὁποίου προορίζονται διὰ τὰς ᾱ- γάγχας τοῦ κοινοτικοῦ γυμναστηρίου μας. ᾽Αναμφιβόλως πάντες οἱ πολῖται, δὰ προσέλθουν διὰ νὰ δαυμάσουν τὸ σουν τοὺς Φιλοτίμους ἐρασιτέχνας, ᾿ὃ- ποστηρίξουν δὲ οὕτω καὶ ἕνα τόσον ὡραῖον σκοπόν, --Διὰ τοῦ ταχυδρ. τῆς παρ. ἕβδομά- δος ἀφίκοντο περιηγηταί τινες, οἳ ὅ- ποῖοι, ἀφοῦ ἐπεσκέφθησαν τὰς ἀρχαί- ότητας καὶ τὴν πόλιν ἀνεχώρησαν εἲς τὰς ἄλλας πόλεις. ἀβλεψίας, δὲν ἐσημειώθη ὅτι καὶ τὰ Τουρκικὰ ὙΣχολεῖα ᾽Αμμοχώστου κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς κήδείας τοῦ ἀειμνήστου Δ. Χαμουδοπούλου διέκοψαν τὰ µα- Φήματά των καὶ οἳ ὃ.δάσκαλοί των μετὰ τοῦ ἐντ. Βουλευτοῦ Μαχμοὺτ Βέη, τοῦ ἔντ. παρέδρου κ. Χουλουσῆ καὶ ἄλλων, παρηκολούδησαν τὴν κηδείαν. Ὁ καθδηγητικὸς Σύλλογος ἐξέφρασε πρὸς αὐτοὺς ὥς καὶ πρὸς τὰ λοιπὰ ἐκπαιδευτήρια τῆς Κύπρου τὰς εὖχα- ριστίας του διὰ τὴν τιμητικήν συµ- μας. ---Αἴ ἀξιότιμοι οἰκογένειαι Νικοπούλου, Παρασκενᾶ Μιχαὴλ καὶ προστασίαν τοῦ Παιδ. Στανμοῦ νήπια. ͵ παρ. Παρασκευῆς καὶφαββάτουἐδιδάχθη τουρπιστὶ ἀπὺ σχηνῆς τὸ δαυμάσιον, ἔρ- γον ὅ «Ὀδέλλος» τοῦ ἐξόχου τοαγῳδοῦ Σαίξπηρ ὑπὸ καλλίστων γέων τούρκων ἐρασιτεχνῶν, τὸ ὁποῖον ὑπερήςτσεῖ. Οἵ ἐρασιτέχναι, ἴδίᾳ ὅ ὑποδυθεὶς τὸν Ὀδέλ λον ἔπαιξαν θαυμάσια. --Κατὰ τὸ ἀπόγευμα τοῦ παο. Σαβ- βάτου ἔλαβον χώραν ἓν ᾽Αμμοχώστῳφ ἄγῶνες ὑπὸ τῶν ἀστυνομικῶν κατὰ δὲ τὸ ἀπόνευμα τῆς παρελδούσης Κυριακῆς ἀγῶνες τῶν ᾿Ὀδωμανῶν εἲς τὸ γήπε- Παρασχευήν φθάνει | περιοχὰς πολλὰ κριδάρια ἓκ τῶν σπα- |΄ μοναδικὸν ἔργον καὶ νὰ χειροκρότή-|. --Εὶἰς τὸ προηγούµενον φύλλον, ἐξ ) µετοχήν των εἷς τὸ πένθος τῆς πόλεώς |’ Ὁμήρου Κ. Γιαννάκη ἐδήλωσαν εὐγενῶς ὅτι] δὰ παραδέσουν γεῦμα εἷς τὰ ὑπὸ τὴν |. --Ἑν ᾽Αμμοχώσιῳ τῇ ἑσπέρᾳ τῆς| ποσν] των ὁ ἔντιμος δὲ χ. Πόπαμ διοικητής, καὶ πλεῖστοι ἐκ τῶν ἡμετέρων συνε- χάρησαν αὐτοὺς εἰς τὰς Λέσχας των. --Παρεκλήθημεν ἔκ µέρους τοῦ Μου- κτάρου Αν. Ἑρμολάου κ. Ἰωάννου Μ. Φλωρέντζου νὰ διερμηνεύσωμεν καὶ δηµοσίᾳ τὰς Ὀερμὰς εὐχαριστίας τῆς Ἓνυνερυ. {]ιστωτικῆς ριιπέζης τοῦ χώ- ρίου πρὸς τὸν ἔντ. κ. Μ. Ζαρίφην, ἕ- φορο, ὑιὰ τὴν ἀτοτελεσματικὴν ἓ- πέμβασιν παρέσχε διὰ τὴν ἅραιν τῶν δυσκολιῶν, τὰς ὁποίεις οἵ μικροτοκογλύφοι τῶν µε- ϱῶν ἐκείνων πιρεεεβαλλοῦ διὰ τὴν ἵδρυσιν αὐτῆς. - --Δὲν μᾶς ἔφῦανεν ἡ στεγύτης ποὺ εἴχαμεν ἕως τώρα, τοῦ χρήµατος δηλα-|» δὴ (θέλει τζαὶ πεῖν)) καὶ τώρα μᾶς κατέλαβε καὶ ἄλλη στεγότης, τοῦ χώ- ρου πληθώραν ἄρθδρων καὶ ἀν- ταποκρίσεων, λοιπόν, προσεχῶς. -ὍὉ κ. Ἱ. Κατσαμπᾶς ἀπέστειλεν εἷς τὸν Φιλόπτωχον Σύλλογον«ο.Ε.Ε.» 10 σελ. εἰς μνήμην τοῦ µακαρίτου Δ. Χαμουδοπούχου. --Ἕνεκα δυσνοήτων σημείων ἡ πατάταξις τῆς ὕλης τοῦ κυρίου ἄρδρου ἐγένετο ἀνώμαλος καὶ πρωθυστέρως' οἵ συνδρομηταὶ παβακαλοῦνται γ᾿ ἀναγνώ- σουν πρῶτον τὴν εἰσαγωγὴν καὶ τὰ 8 θέµαῖα τοῦ συνεδρίου καὶ κατόπιν τὴν κριτικὴν τῆς «Λημιουργίας». --Παρακαλοῦνται ὅσοι συνδρομηταὶ πέρνουν µισδόν, ὑπάλληλοι, διδάσκα- λοι, Ταπτιέδες κ. τ.λ. νὰ μᾶς ἐμβάζουν τὴν ᾽συνδρυμήν των ταχυδρομικῶς ἅμα πληρώνονται 'παὶ μᾶς....ξεχρεώνουν. 'Ἐνγοοῦμὲν τὰς καθυστερουμένας ισυνδρομὰς τοῦ 1926---1921, διότι τοῦ 1998 αἱ συνδρομαὶ δὰ πληρωθοῦν ὅλαι ἀνεξαιρέτως τὸν προσεχή Αὔγουστον καὶ Ῥεπτέμβριον, ὅπως εἴπαμεν καὶ λέγομεν. --Παρακαλοῦμεν καὶ πάλιν τοὺς συν- δρομητὰς ποῦ δικαιολογοῦνται νὰ παύ- σουν νά εἶνο συνδρομηταὶ, νἀ μᾶς γρᾶ- φουν ὀλίγες γραµµές, ἐξηγοῦντες τοὺς λάγους καὶ χάριν τῆς τάξεως καὶ πρὸς ἆρσιν τυχὸν ὑπαρχόντων λόγων παρε- ξηγήσεως. κκ Π]αριλαλαὔνται οἳ συνδρομηταὶ, οἳ ϕλλήσσοντες «διαμονην νὰ -μᾶς. κοθι- πα Ὄηκερς πεθι τούτου» τα Οἳ φονεῖό τοῦ ᾿Αστυνομικοῦ. αληῆ- αίον τῆς' Ὑκουργιώτίσσης Ὁσμὸν 'Χα- λὴλ. ᾿Ἀρκότουρχος καὶ Οὐσεῖν Μεχμὲτ Γκατεδικάσθηόαν ὑπὺ τοῦ Κωνουργο- δικείου εἷς θάνατον. --Ἑν ἡλικίᾳ 94 ἐτῶν τῇ παρ. 'Πα- “οασχευῇ ἐξεμέτρῆσε τὸ ζην ἡ χρηστὴ καὶ ἐνάρετος Παρασχευἡὴ Νικολάου καὶ ἡ κηδεία της ἐγένετο τὸ ἀπόγευμιι παρακολουῦησάντων πολλῶν φίλων καὶ τῶν οἰκείων της. Τοὺς φίλους οἰκείους συλλυπούμεῦα. Ὁ ΓΠΩΛΕΙΤΑΙ ἕν λοὺξ εἲς καλλί- στην κατάστασιν 1960 πηρίωχ. [Πληρο- Φορίαι παρ ἡμῖν. --Ὁ κ. Χρ. Καλαβῥός, ὀφθαλμολό- Ίος, δὰ εὑρίσκεται ἐνταῦθα τὴν προ- όεχῆ Κὐριακὴν καὶ οἳ ἔπιδυμοῦντες θὰ τὸν συναγτήσωσιν ἓν τῷ Φαρμαχείῳ τοῦ κ. Τ. ΠΠ. Πάλμα.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ . Ἡ ὑπογεγραμμένη Παναγιώτα ΧἈρί- στου ἐκ Πηγῆς δηλῶ διὰ τοῦ παρὀν- τος ὅτι τὸ ὑποδηματοποιεῖον, τὸ ὁποῖον ἐλειτούργει ἐν Πηγή µέχρι σήμερον διὰ λογαριασμὸν καὶ ὑπ εὐθύνην τοῦ συζύγου µου τυλιανοῦ ᾿Ανδρέα, 9ὰ ἐργάζεται ἀπὸ σήμερον διὰ λογαρια-[ε σμὸν καὶ εὐθύνην µου πᾶν δὲ χεφά- λαιον ἀνήκει εἰς ἐμὲ καὶ κάθε πρᾶξις καὶ δοσοληφία τοῦ συζύγου µου δὰ εὖ- δύνῃ ἀποχλειστικῶς ἐμὲ τὴν ἰδίαν. Ἐν ΠηΥΗ τῇ 26)95)1945. Ἡ δηλοῦσα Παναγιώτα Χρίστου ἐχ Πητῆς. ΔΗΛΩΣΙΣ ὋὉ ὑπογεγραμμένος Στυλιανὸς Ανδρέα ἐκ Πηγῆς δηλῶ ὅτι ἔπαυσα νὰ ἐργά- δωμαι ὡς ὑποδηματοποιὸς διὰ λογαρια- σμὸν καὶ ὑπ᾿ εὐθύνην µου, ἀπὸ σήµε- ρον δὲ διευδύνω τὸ ὑποδηματοποιεῖον τὸ ὁποῖον συνέστησεν ἡ σύζυγός µου Παναχιώτα Χρίστου! πᾶν δὲ χεφάλαιον καὶ χάὃε ἐργασία καὶ πρᾶξις σχετικἠ δὰ γίνεται διὰ λογαριασμὸν καὶ εὐδύ- νην τῆς συζύγου µου. Ἐν Πηγη τῃ 26)9)1928. ὍὉ δηλῶν Στυλιανὸς ᾽Ἀνδρέα δον τοῦ ποδοσφαίρον. ἐκ Πητῆς. οι φίλοι Ὀθωμανοί ᾿Αμμοχώστου΄ ἑώρτασαν μειάλοπρεπῶ-ς τὸ Βαϊράμιόν|...... καὶ βυήδειαν, τὴν ὁποίαν] ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ “ὃ Βρεττανὸς ᾽Αντιπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπείας διὰ τὴν διαχα- νόνισιν τῶν ἐν Τουρκία ζημι- ὢν ἐλπίζει ὅτι πατὰ ἤ πρὸ τῆς Ίδης ᾽Απριλίου 192δ δὰ ἄποπε- ῥρατώσῃ τὰς ἐρεύνας του ὅσον ἀφορᾶ ἀπαιτήσεις γενοµένας ἑ- των, ὅσοι εἶνε Βρεττανοὶ ὑπή- χοοι, δυνάμει τῶν περὶ Κύπρου (Προσαρτήσεως) Διαταγμάτων ἓν Φυμβουλίῳ τοῦ 1914 ---1917. Πᾶς αἰτητὴς όστις ν Δὲν ἠκούσθη ᾿ 2. Ἔχει εἰσέτι εἴτε μάρτυρας εἴτε ἔγγβαφα νὰ παρουσιάσῃ ἐ- νώπιον τῆς ἐπιτροπείας, δέον ἄνευ ἀναβολῆς νὰ ἐπικοινωνή- σῃ εἴτε ψραπτῶς εἴτε προσωπι- πῶς µετὰ τοῦ κ. Α. ᾿΄᾿Ασσατον- ριάν, φβροντίδι τοῦ Βρεττανοῦ ᾽Αντιπροεσώπδυ Αευχκωσίαν Κύπρου απεσεμπαοκκας Η Τὸ ΗΙΛΡΣΙΛΚΟ ΜΚΛΣΠΗΕ ϱ ΑΝΙΟΠΟΥ--ΛΛΡΚΛΚΟΣ. «κκασναακαμστικνκσπραρη-κσαω ΠΡΩΤΩΚΟΛΛΗΤΕΙΝ ΛΕΝΟΧΩΣΤΟΥ ᾿Αριδ. 56)ἱ928. Ἐνώπιον Μ. Χουλουση Ε. ᾱ. Μεταξὺ Μαρίας Γιαννη Μούχκκου- ρου ἐκ Βαρωσίων Ἐναγούσης καὶ τῆς περιουσίας τῆς ἀποβιωσάσης Πα- ναχγιώτας Γιωργῇ Σαχκᾶ, τέως ἐκ Ῥιζο- καρπάσου διὰ τῶν κληρονόμων της η- τοι: 1) Νικόλα Γιαννὴ Μούκκουρου 2) Χριστοδούλου Γιαννή λ Μούκκουρου, ' ᾱμ- φοτέρων ἐκ Ῥιζοκαρπάσου. ὃ) Άβρα- άμη Γιαννη Μούχκουρου ἐκ Ριζοκαρ- πάσου, νῦν ἀγνώστου διαµονῆς, Ἐναγομένων. Τὴ αἰτήσει τοῦ κ. Σαβεριάδη: δύη- γόρου διὰ τὴν .ἐνάγουσαν ἵνα τὸ Δικα- στήριον διατάξη τίνι τρόπῳ δξέον νὰ Ἰίνη ἡ ἐπίδοσις τοῦ κλητηρίου ἑντάλ- μάπες πρὸς τὸν ὃον ἐναγόμενον, ὅστις εἶναι ἑμτὸς τῆς Κύπρου καὶ ἀγνώστου διαμιονῖς, τὸ Δικαστήριον' τοῦτο δια- ο ἕνα ἢ ἐπίδοσις τοῦ πλητηρίου ἐντάλματος πρὸς τὸν ὅον ἑναγόμενον γένη ὡς ἀκολούδως: | ϐ Ὅπως ἀντίγραφον τοῦ κλητη- ρίου ἐντάλματας νετ ἀντιγράφου τοῦ παρόντος διατάγματος Ἱπροσκολληθ ἐπὶ τῆς θύρας τῆς τελευταίας ἐν Γύ- πρῳ γνωστῆς κατοικίας τοῦ ὅου ἕνα- γοµένου. 2) Διὰ δηινοσιεύσεως ὁμοίων ν ΕΥΧΑΒΙΣΤΗΒΡΙΟΝ Αἱ βαρυπενθοῦσαι οἰκογένειαι Ῥ. Λειμωνίδα καὶ ϐ. ἨΜογάπγαπ ἐπιδυ- μοῦσιν ὅπως εὐχαριστήσωσιν ἐκ βά- ους καρδίας τὰς κοινότητας Βαρωσί- ων καὶ ᾽Αμμοχώστου διὰ τὰς τόσας ἐχφράσεις συµπαδείας κατὰ τὸ πρόσ- φατον βαρύτατον πλῆγμα, ὅπερ ὑπέ- στήησαν διὰ τῆς ἀπωλείας τῆς πολυαγα- πηµένης των Μαίρης. Ἐπίσης αὐχαριστοῦσι δηµοσίᾳ πάν- τας τοὺς καταδέσαντας στεφάνους παὶ αὐτάς, ὡς ἐπίσης ἐκφράζευσι τὰς εὖ- γαριστίας των καὶ τὴν ἄπειρόν των εὐγνωμοσύνην πρός τε τὸν Διευθυντῆν τοῦ Σιδηροδρόμου καὶ τὸ λοιπὸν ἀνώ- τερον καὶ χατώτερον προσωπικὀν τοῦ τμήματος διὰ τὰς τόσας ἐκ μέρους των ἐνδείξεις συ.παθείας, οἵτινες ἐβάστα- ζον τὸ φέρετρον καὶ παρηκολούὃθησαν ἐν σώµατι τὴν κηδείαν. ΕΦΘΑΣΙΑΝ τιμὰς ἀσυναγωνίστους εἰς Ἐργαλείων νώπιον τῆς ἐπιτροπείας ὑπὸ πάν-' ἄνθη καὶ τοὺς καῦ᾽ οἱονδήποτε τρόπον ἀπὸ τὰς ἄλλας πόλεις συλλυπηῦξντας. - ἀντιγράφων εἲς δύο κατὰ συνέχεια» φύλλα τῆς ἐν Βαρωσίοις ἑκδιδομένης ἐφημερίδος «Δημιουργία». ὁ) Διὰ προσ- πολλήσεως ὁμοίων ἀντιγράφων ἐπὶ τοῦ πίναχος τοῦ Δικαστηρίου τούτου, Ἐὰν δὲ ὁ ῥηδεὶς ἐναγόμενος πα ραλείψη νὰ ἐμφανισθῇῃ ἑνώπιον τοῦ Δι- καστηρίου τούτου πατὰ τὴν 14ην Μαϊ - ου 1938 τὴν Όην ὥραν π. μ. πᾶσα πὲ- ῥαιτέρω εἰδοποίησις πρὸς αὐτὸν ἐν σχέ- σει μὲ τὴν ἀγωγὴν ταύτην, γενήσεται διὰ προσκολλήσεως ἐπὶ τοῦ πίναχος τοῦ Δικαστηρίου τούτου, Ἐξεδόθη τῇ 90ῇ Μαρτίου 1998. Συνετάχθη τῇ 21ῃ Μαρτίου 1928. Πιστὴ µετάφρασις ΕΚ, Γιαννάκης (Ὑπ.) Μ. Χουλουσᾶ, Ε. Δ. η 18 ΕΠΜΡΣΙΛΚΟ ΜΚΛΗΗΗΕ ΜΝΝΟΙΟΣΟΙ -- ΜΛΡΝΠΙΣ ΠΡΩΤΩΚΟΛΛΗΤΕΙΟΝ ΜΜΕΟΧΗΣΤΡΗ Αριθ. 56)1928. Μεταξὺ Μαρίας Γιαννη Μούκκου- ὁου ἐκ Βαρωσίων. Ἐναγούσης καὶ τῆς περιουσίας τῆς ἀποθανούσης Πα- ναγιώτας Γιωργὴ Σακκᾶ τέως ἐκ ΡῬι- .] ζοχαρπάσου διὰ τῶν πληρονόμών της ἦτοι: 1) Νικόλα Γιαννὴ Μούχκουρου 2) Χριστοδούλου Γιαννῆ Μούκκουρου ἂμ- φοτέρων ἐκ Ῥιζοκαρπάσου ϐ) ᾿Αβρα- άµη Γιαννη Μούκκουρου ἐν Ῥιζοχαρ- πάσου νῦν ἀγνώστου διαμονῆς. Προστάττεσθο διὰἁ τοῦ παρόντος νὰ ἐμφανισθῆτε ἐνώπιον τοῦ ἄνω ὀνάφε- ροµένου Δικαστηρίου ἐν ᾽Αμμοχώστϕ τῇ 14η Μαΐου 1928 τῇ 90 ὄρᾳ π. μ. δυ ἀγωγὴν ἢ ὁποία ἐχινήδη ἑναντίον ὑμῶν ὑπὸ τῆς ἄνω ἀναφερομένης Ἐνα. Υούσής. Ἔστω δὲ εἰς γνῶσιν ὑμῶν ὅτι ἐὰν δὲν ἐμφανισθῆτε ἡ Ἐνάγουσα δύναται νὰ ἐπιδιώξη τὴν ἀγωγὴν της ἄνευ πε- ῥαιτέρω εἰδοποιῄσειας. Ἡ Ἐνάγουσα ἀξιοῖ 5 80. 0. 0, ὡς έξῆς α) Λ. 50. 0. ο, τὰς δποέας ἡ ἐνλ. γουσα ἐμέτρησεν εἷς τὴν ἁποῦανοῦσαν Παναχιώταν Γιωργῇ Σακκᾶ τὸν ἹἸα- γουάριον τοῦ 191. β) ΑΔ. 80. 0.0. ποσὸν ὅπέρ ἡ ἑνά- γουσα ἐξώδευσε πρὸς διατροφἠν, νοση- λείαν, καὶ ἔξοδα χηδείας τῆς ἀποῦα- νούσης ἀπὸ τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1997 μέχρι 16 Ἰανουαρίου 1936. | ΄. Νομίμους τόκους ἀπὸ τῆς ἀγωγῆς καὶ τὰ ἔξοδα ταύτης, Ἐξεδόθη ἐν ᾽Αμμοχώστῳ 14)9)1958 Πιστὸν ἀντίγραφον Κ. Γιαννάκης Π. Ε. ᾱ. . Διά τὴν ἐνάγουσαν Σ. Κ. Σαβεριάδης Δικητόρος. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΒΙΟΝ Θιωρῶῷ καθἠκόν µου καὶ δηµοσίᾳ νὰ ἐκφράσω τὰς ἀπείρους µου εὐχαρι- στίας πρὸς τὴν χαλλίστην καὶ πολύ- πειρον µαίαν χ. Ἑλπυίκην Δ. Ἔγγλε- ζάκη, ἡ ὁποία διὰ τῆς ἄχρας ἔπιδε- ξιότητός της κατώρθωσεν ὥστε ἢ σύ- ζυγός µου νὰ γεννήσῃ αἰσίως παὶ ἐν τελείᾳ ὑγιεῖ καταστάσει δίδυμα. Βαρώσια 26 Μαρτίου 1928. , Πρόδρομος Ἡλιάδης Ὑπάλλ. Κλωστηρίου «Μαντζούρα καὶ Γεωργίου» ----οταρλνααααανμταπη ΖΗΤΕΙΊΛΙ ἀνώγειον δωµάτιον. Πλη- ροφορίαι εἲς τὰ Γ ραφεῖά µας. ΜΙ ΘΕΡΙΣΤΙΚΛΙ ΚΗΟΡ,, ρου 5 σσ στ Διακρίνονται διὰ τὴν στερεότητα καὶ ἑλαφρότη- τά των. Φερίξζουσι καὶ νοτιασµένα σπαρτά, µεταφέρον- ται δὲ καὶ εἰς τὰ πλέον δύσβατα µέρη. Πωλοῦνται εἰς τὰς ἀποθήκας Γεωργικῶν Χ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ Ῥαρώσια.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Πολιτισμός 5p
ΠΟΙΚΙΛΑ 3p
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 3p
ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2p
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΑΕΤΗΡΙΔΑ 2p
ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΙ Γεωργία 1-2p
ΜΕΣΤ' ΑΣΤΡΑ... 1p
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 1p