Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-04-04

ψε κ τά υυυυ-ὁ ν, Ἀ. νά νων, πα ν να τν : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ - -- ο 2 υα |... νὰ, ᾿Απὸ νιν. ερ οσο τορρς ος αρ ορ. «ες «1 δζω ο0ο ης οῶν ε0ς ὅσο ε0ς σος «ο φοσς σοβσεσξοὖ, «ας ὃς. «οφ οροϱς ο0ς 1)2 ἵππων δυνάµεως καθαροῦ πετρελαίου ΗΠΝΙΙ Ππ Π [ή ΠΡΙΝΙΝ -ᾱς κ νου τώ ν Ἂ νψ ον α η ή να Ν ᾳ πα ον ο, αν [ὰ Ἡ - «Δημιουργίας ΕΝΑΣΙΟΝΑΛ’ ΗΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΄ | [ΕΜΙΕ ΚΑΙ ΚΑΤΛΛΛΗΛΟΤΕΡΛΙ ΜΗΛΛΝΛΙ ΛΑ. ΤΟΝ. ΚΥΠΡΙΛΝ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΝ ΛΙ ΒΙΝΗΧΛΝΟΝ ΦΑΛΙΓΟΣΤΡΟΦΟΙ - ΤΕΙΡΑΧΡΟΝΟΙ κ. αᾷρ εῷο οὖς οΏο «Ώοοςς τς τος αἲρ τος ος οροεος ερ οΏο τῷ ἐῶ5 ερ εῷο ες οὖν οὖν ες οὐς ος ο 2η είς «ο ἐδ αρ. «δρ ᾿Απὸ 4 ἀκαδάρτου πετρελαίου ἵππων δυνάµεως ΜΙΙ ΠΠΠΠΠ [ ΝΙΙΗ Το ΟΝΟΜΑ «ΝΑΣΙΟΝΑΛ, ΕΙΣ ΟΛΟΒ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΗΤΗΝΤΗΣΕ ΣΥΝΩΝΥΜΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΕ ΝΑΤΙΟΝΑΙ. σΑς ΕΝΟΙΝΕ ςο ΙΤ) 6Ε ΑΡΗΤΟΝ-ΌΝΡΕΕΙΥΝΕ ΣΤΕΡΕΟΤΗΙΟΣ ΑΠΛΟΤΗΤΟΣ δηλοῦμεν ἐπισήμως ὅτι εἶναι τὸ µεγαλείτερον ἐργοστάσιον τοῦ κόσμου τὸ εἰθικευόμενον εἰς τὴν κατασκευὴν Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΘΑΣΕ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕΝ ΑΝΑΡΠΑΣΤΟΣ Αγοράζοντες μηχανην «Τὸ Οζ (ςζὰζω.» εἶνε ἤ καλλιτέρα ὀγγύησις διὰ τὴν συνεχή καὶ ἀπρόσ- κοπτον. λειτουργείαν τῆς ὀργασίας σας καὶ ἀσφαλῆς τοποθέτησις τοῦ χρήματός σας. απο. Ἄ ΑΙΗΑΩΔΗΡώ ΗΔΗ Η ΑΗ ΑώΡΗΡΗΡΗΡΗΑΙΑΙΔΑΗ 23) ᾿Αναλαμβάνομεν οἰανδήποτε ἐγκατάστασιν διὰ τοῦ διπλωματούχου μηχανικοῦ µας, ΤΟ ΠΕΡΙ ΞΗΡΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ |.” νανωσήοια μὲ βιβλιοδήνας | ὰ ἀπτὸ γεωπονικά καὶ ἄλλα διδακτικἁἀ ΝΟΝΟΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ κ. Κ.Π. ΡΩΣΣΙΔΟΥ κα ὠρέλμα ῥιῤλία, θὰ πφοικίσα.| ΒΙΛΛΑΚΗΙ Κ. ΙΤΙΝΙΝΙΗΗ { πσπσππτσσσσσσσσσ σι τὰ σχολεῖά των μὲ διδακντικὰ ὅο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Εἴδομεν ἐν τῇ φίλη «Δημιουογίᾳ» ρεύεται ἡ βόσπησις ζώων εἰς τὴν γανα καὶ διδακτικὰ βιβλία, ὥστε Βαρώσια, ὅτι τὸ νοµοσχέδιον τοῦ ἔντ. Βου: περιοχἠν αὐτήν καὶ ἔτσι δὲν θὰ οἱ μαθηταὶ νὰ δύνανται καὶ μετὰ «ν ον Λευτοῦ Ν. Ῥωσσοίδη περὶ Σηρικῆς καταστρέφῃ ὃ βοσκὸς ὅ,τι ὁ γεῶθ: | τὴν ἀποφοίτησέν των ἓκ τοῦ σχο-] - ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ δενδροκοµίας ἐγένετο ἐπὶ τέλους Φδεντὸν ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως. Τοῦτο ἐχαροποίησεν «ὄχι µόνον τοὺς δενδροφίλους, ἀλλὰ καὶ ὅσους πονοῦν τὴν φπἀατῥίδα των καὶ πο ὼοῦν τὴν πρόοδόν της. Αἱ ἐπερχό- µεναι γενεαὶ Φὰ εὐλογῶσι τὸν εἰ- σηγητὴν τοῦ νομοσχεδίου τούτου, ὡς καὶ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι δὰ συν” τελέσωσιν εἰς τὴν ἐπιψήφισιν καὶ ἐφαρμογὴν τούτου. Οἱ ἀντιπρόσω” ποι τοῦ Λαοῦ πρέπει νὰ ἔχωσιν ὐπ᾽ ὄψιν ὅτι, ἡ ἐπιψήφισις τοῦ νοµο” σχεδίου τούτου, δὰ εἶναι χιλιάκις ὠφελιμωτέθα τῆς ἱδρύσεως 100 Γεωργ. Τοαπεζῶν μὲ κεφάλαια ἕ- κατομµ. Λιρῶν, διότι αἵ Τράπεξαι εἶναι ἀἁπομυξζητικὰ ἱδρύματα, ἐνῷ ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν «πρασίνων σχλάβων τοῦ ἁγαπητοῦ Κλόκκαρη, τῶν εὐλογημένων ὁηλαδὴ δένδρων, εἶναι µέσον παραγωγικὸν καὶ πλου- τοφόρον. , Ο πολλαπλασιασμός τῶν δέν ὅρων εἶναι ἔκεῖνος, ὁ ὁποῖος θὰ ἐ- πιφέρῃ τὴν οἰκονομικὴν ἀνόρθω- σιν καὶ εὐημερίαν τῆς Κύπρου ἐν τῷ σπροσεχεῖ μέλλοντι καὶ ὄχι αἱ Τοάπεξαι, αἵ ὁποῖαι δὲν θὰ σκορ- πίσωσι δωρεὰν τὰ χοήµαιτά των εἰς ἡμᾶς ὥστε νὰ μᾶς -µεταβάΛλωσιν εἰς Κροίσους. Τὰ δένδρα ὅμως ὥς «πθάσινοι σκλάβοι, δὰ ἀπομυζῶσιν ἀδιακό- πως ἀπὸ τὰ βάδη τῆς γῆς ἀσῆμι καὶ χρυσάφι διὰ τοὺς κυρίους των. :ἙἝκαστον χωρίον θὰ εἶναι ἐλεύ- Φερον νὰ ὀρίσῃ τὴν περιοχή», τὴν ὁποίαν Ἀέλει νὰ δενδροφυτούση μὲ διάφορα παρποφόρα καὶ ὅασι” πὰ δένδρα. Αὐσεηρᾶς δὰ ἁπαγο- γὸς φυτεύει. Οὕτω πῶς μετὰ δε- κάδας τινὰς ἑτῶν, ἡ ὄψις τῆς πα” τοίδος µας δὰ μεταβληῦῇ’ οἱ λόφοι, καὶ τὰ βουνά, αἲ πεδιάδες καὶ αί κοιλάδες, δὰ εἶναι ὀκεπασμέναι ἀπὸ τὰ ὁλοπράσινα δένδρα. Ὅταν δὰ ὄρχεται ἡ ἄνοιξη, ὃ ἀέρας θὰ εὐωδιάξῃ ἀπὸ τοὺς μµυρωμένους ἀνδοὺς τῶν δένδρων καὶ τῶν θά- µνων.' Ἡ μέλισσα θὰ ἀποθηκεύῃ τόννους ὁλονλήρους ἁπὸ τὴν γῦριν καὶ τὸ νένταρ τῶν ἀνθέων, καὶ δἀ µειασκευάξῃ ταῦτα εἰς κερὶ καὶ γλυκὺ μέλι. Ἡ γονιµότης τῆς γῆς δὰ αὐξηθῇ, διότι τὰ δένδρα διὰ τῶν φύλλων. των παίρνουσι κάρβουνο ἀπὸ τὸν ἀέρα καὶ διὰ τῶν ῥδιζῶν, αί ὁποῖαι προχωροῦν εἰς τὰ βάδη τῆς γῆς, µεταβάλλουσι τὰς ὀρυπντάς οὖσίας καὶ αὐτοὺς τοὺς βράχους εἷς γονί- µους ὄὀργανικὰς οὗσίας. Διὰ τῶν ῥιξζῶν των τὰ δένδρα-θὰ ἀπορροφῶσι καὶ δὰ συγκρατῶσι τὰς βροχὰς τοῦ χειμῶνοξ καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέπουν εἷς αὐτὸς νὰ .παρασύ- ρουν εἰς τὴν ᾠάλασσαν τὴν γόνι- µον γῆν. Τὰ ὁδατα τῶν πηγῶν καὶ αὐταὶ αἲ πηγαὶ δὰ πολλαπλασιασθῶσιν ἐκ τῆς συγκρατήσεως τῶν ὑδάτων τῶν βροχῶν. Μὲ τὰ φύλλα τής συκάβινιᾶς καὶ τῆς ἀμυγδαλῆς καὶ ἄλλων δέν- δρων δὰ διαερέφωµεν πολλὰ ζῷά μας. Κατ) αὐτὸν τὸν τράπον οἱ χωρι- κοὶ µας θὰ γίνωσιν οἰκονομικῶς ἀνεξάρτητοι καὶ τότε θὰ ἐπιξητή- σῶσιν ἀναμφιβόλως καὶ τὴν βελ- τίωσιν τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς πνεύµα- τωκῆς τῶν ὑποστάσεως θὰ ἱδρύσω- λείου νὰ ἐξακολουθῶσι νὰ συµ’ σληρώνωσι τὰς γνώσεις τω», καὶ ὄχι νὰ χάνωώσι καὶ ἐκείνας τὰς ὅ- ποίας ἀποκτῶσιν εἷς τὸ ἄημοτ. Σχο- λεῖον. | Οὲ διδάσκαλοι τότε δὲν δὰ ὡθῶ- μεν ἀδίκως, ὣς ἄλλοι Σέσυφοι, τὸν μαθητικὸν Λίθον πρὸς τὰς γνώσεις καὶ τὸν καλὸν χαραµτῆρα Σαλαμιοῦ 939)9)998. Εὐστάθιος Χριστοδούλου διδάσκαλος ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΛΕΛΤΙΟΝ ᾿Αγορὰ ῬΒαρωσίων. Ἐν τῇ ἀγορᾷ Βαρωσίων πωλοῦνται τὰ κάτωθι εἴδη εἷς τὰς ἀκολούθους τιμάς: Σττος κατὰ κοιλ. Σελ. δ Κριδὴ , » 4)4 Ὄροβος ἑντόπιος » γρ. 4ὔ Βρώμη . οελ. 212 Πατάται χονδρ. ὁκ Ἡρ. ο Κρόµµυα » ν 4 Φακὴ » » ὃ 15 Κουχχία » » 4 1)ὸ Φασόλια ἑγόπια » » τ 15 » ἐξωτειἁ » » 6 Ζακχάρεις » » ϐ0--θ 14 Καφφέδες » 425 Άλευρα » σάκκον Σελ. 99)4 1)9 Πετρέλαιον ὁ τον. ἵρ 49-46 , χύμα » » » 36 Ί Βενζίνα η 5» »οελ. ϐ Φνυτικὸς βούτυρο » » » 99 Βάμβαξ., ἡ ὁκ. Γρ. 18 Χαλλούμια ἡ ιν Ὦὗρ. 90-24 Λάδι γρ. 12--Ι4 Πορτολάλλια γιαφίτικα σελ. δῦ-- 56 Π»ορτοχάλλια στρογιὰ » ο0--55 ΤΙΝ ΝΙΛΜΗΙΝΙΙΙΚΟΗ ΛΙ ΤΝΙΗ ᾿ΕΝ ΠΟΛΕΙ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Ἡ ἐπιτροπτία τοῦ ἀρτισυστά- του Γυμναστικοῦ ᾖΣυλλλόγου Πόλεως Χφρυσοχοῦς «ὁ ᾿Ακάμας» προκηρύσσει τοὺςΑ΄’, ᾿Αγροτικοὺς διαμερισματικοὺς ἀγῶνας, τελε- σθησυμένους ἐν τῷ Γυµναστη- ρίφ Πόλεως κατὰ τὴν Δευτέραν, Ἱρίτην καὶ Τετάρτην τῆς Δια- καινησίμου ἤτοι τὴν 16ην, 1 Την καὶ 18ην Απριλίου 1908. Προσκαλοῦνται ὅδεν πάντες οἱ ἀδληταὶ τοῦ Διαμερίσματος εἷς συμµετοχήν, ὅσοι δὲ δὰ λά- βουν µέρος παρακαλοῦνται νὰ κατἀστήσουν τοῦτο γνωστὸν δι’ αἰτήσεώς των πρὸς τὴν ἔπιτρο- πείαν. Αἰτήσεις ἐγγραφῆς γίνονται δεκταὶ μέχοι τῆς 10ης ᾿Απριλίου καὶ δέον ν᾿ ἀπευῦύνωνται αὗται πρὸς τὺν γραμματέα τοῦ Συλλό- α[ ου κ. Χο. Παπανικόπουλον. Κατὰ τὸ ἑσπέρας τῆς πρώτης ἡμέρας τῶν ἀγώνων θὰ παιχθῇ ὑπὸ φιλομούσων νέων καὶ δεσποι- γίδων τὸ Κυπριακὸν Ἱστορικὸν ὃρᾶμια «Πᾷουτσοὺκ Μεγμέτ.» Λίἱ εἰσπράξεις δὰ διατεῦοῦν ὑπὲρ τοῦ Γυμιναστικοῦ Συλλόγου. Πόλις, 19 Μαρτίου 1998. Ἐκ τῆς Ἐπιτροπείας τοῦ Γυμν. Συλλόγου «ὁ ᾿Αχάμας» Ὁ Γραμματεὺς Χρ. Παπανικόπονλος Ῥη, ἀπὸ 600 ὀκάδας ἕως 4χ. ὁκά- ΓΡΑΨΑΤΕ πρὺς τὸν Γενικὺν ᾽Αντιπρόσωπον διὰ την Κύπρον κ. ΖἜτιτωντοῶο Δδ. ΤτττἙἙτοἳτοτ Τωχ. Κιβ. 25, ΛΛΡΑΛΙ). ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Οδός Πλούτωνος ἀριθ. 4, ΤΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ Τελειότατον σύστημα Πλυντηρίων καὶ στεγνωτηρίων σίτου. Κατασκευάζονται απλυντήρια καὶ στεγγωτήρια σίτου τελειοτά- του συστήµατος εἷς πολλὰ µεγέ- ὅας παραγωγῆς καθ᾽ ὥραν. Καῦαρίζει τὸν σῖτον ἀπὸ πέ- τρες, δαυλίτην καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἑλαφρὰ σώματα καὶ τὸν στεγνώ- γει στιγµιαίως, Διεύθυνσις Μηχανουργείου ΚΩΝΣΊΤ Ζ0ΓΡΑΦΡΟΥ Πλούτωνος καὶ Κάστωρος Ἐν Πειραιεῖ. Ἐπττκρ σον Ἕνα αἰώνιον ἔργον, Τῦ ΝΕ ΕΗΗΚΛΘΠΜΛΙΚΟΝ ΙΕΞΙΜΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΛΗ ΤΟΜΟΙ 2 Εχω διαθέσιµα ὃ σώματα, 1 δεμένα μὲ δέρµα Φ1 6-0-0 ἕκαστ. ὃ » » πανὶ »14-0-0 » Πληρωμὴ 10]- τὸν μῆνα ἄνευ ἄλλων ἑξόδωγ. Ἡ Βιβλιοθήχη σας ἄνευ τοῦ Ἐγκυκλοπαιδικοῦ Λεξικοῦ θὰ εἷ- κινητηθίων μηχανῶγ. ναι ἑλλιπής. Ἐγραφεῖτε ἐγκα[- Ρως. Βαρώοια 19.19.9907. Πρόδυμος Σ. Ι9ΑΝΝΦΥ Τὸ µεγαλείτερον ταμεῖον ἀνθρωπίνης σοφίας Ν ΝΗΓΛΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΙ, Ἐγνκυνλοπαιδεία Π. Γ,. Μακρῆ καὶ Σο. -- -- Μὲ µηνιαίας δόσεις. ο ᾿᾽Αντιπρόσωπος σσ ΣΛΡΡΛΣ ΙΑΝΛΟΤ Βορύσια ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΙΝ Προκειμένου νὰ μετατραπῇ ἡ Χίνησις τῶν πιεστηρίων µας εἰς ἠλεκτρικὴν ἔχομεν πρὺς πώληοιν µίαν μηχανὴν Ροΐίε ἃ ἵππων, ἐργασῦεῖσαν ἐπὶ 1 µόνον ὅτος, εἷς ἀρίστην κατάστασιν. Πληροφορίαι παρ’ ἡμῖν. εκ ΤΟΥ ΤΙΠΟΓΡΙΦΕΙΡΥ ο μην ο κο. 32 µα. ΕΗΙΚΙΜΖΠΝΤΙ Καδειό χείµενα ἐν Βαρωσίοις πλη- σον τοῦ Φωτογραφείου τοῦ κ. Νικολαΐδη καὶ ἕναν- τι τοῦ Ξενοδοχείου «Βυ- ξάντιον» τοῦ χ.. Γαβριήλη. Πληροφθρίαι παρὰ τῷ ἐν Ῥαρωσίοις κ. Αθ. Ἰωάννου παρὰ τῷ ιἰδιοχτήτῃ κ. Μιχ. Ἱεροδιακόνου, διχη- γόρῳ ἐν Λευκωσία, - : 1.4 -. εδημισύρηω ..-- ὔι ο... ο ο να πω -ανλας,- σι ασρνκον « τι. ᾱ-ὖ- -----δ. -----ε--οο τς ποσο πο ο ὁ το ο το, οι -----ἕυ---υ--- ο αμ. ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ο ο νο ος ο ο ρα άρον λἡο ος ον 4 ο 4ς ο ος ος 4ο δρ ο οδ ος ο οὐ ον ος 4 ο 4ἡ ο ος 9ὰο οὖν Στ Φις τς κοζοκοςκοκο κ κοολοςοἷς” αν ΤΩΝ οὖν | ον ῤ Σ « , ν κ ὁ 1 0] . [ιτ ΠΛΗΡΗ ΛΤΗΝΗΝ κ ΛΤΓΝΗΑ ΠΕΤΡ ΕΛΛΙ ΜΗΧΛΝΛ Η -- (ί ΕΝ ἀΑρνΑκΙ Α. ὧν 8) : ο κά τὴ) ιο ΡΕ ἰή ΤΟΜΟΙ ἐνιὸς- στίβου Απλοῖ: 100, 9 . ἡ ή κ Ὀι 0) ωυυ, 4οο, ἄθυ, 11900 καὶ δ,θ0ῦ µέ- ος ομως ------------- 90 π μες, ΤπΑΟΕ ΜΑΗκ { ος κ, . Σ ---τοποσαηργντπααη [ον ὴ} . Στρωγ.---Α1ετ) ἐποδίων, 110 καὶ 400 κά -------ξξξ-- μορμακιικας κά ΙΙ . - ίι 4 µέτρων.---Χκὐταλοδρομία 400 µέτρων 5 : .. | , ε 810) κιά {νο00 µ. (48400). Αρόμυς τῇ (αἱ ἐπὶ δημασίς ὁδοῦ.. (Μαραθώνιος) 20, ῃ) [ ο ου µέτρων, ή ὡ ῇ : ΑΑΜΑΤΑ μετὰ ος λῖς μῆκος ΗΠΠΓΠ ΙΤΙΣΙ ἡ ο α λισμὺς), εἰς ὕψος καὶ εἷς ὕψος ἐπὶ ] ΓΕΟΡΙ 91, ... 1) ο, . ος .. ΡΙΨΕΙΣ ᾽Ακονιιυμὸς ἑλληνικὸς, δι- αλ Αν θέλετε νὰ ἔχετε καλλιτέραν παραγωγήν. Ἂν δέ- έ υκοβολία ἑλληννή μονο ) λετε νὰ ἔχετε περισσότερα κέρδη απο τα οπαρτα πρ ι κ σερ η χι διὰ μιᾶς κιὶ δ) ἓμ ᾿ -- Γ . Αα , , --- ΄ αχ δα εἰ τὰς καλλιερ- ( ιν σι ρου νε “ µας κι, , ἆμ- η) Αν θέλετε νὰ κπαµνετὲ ὀλίγώτερα δ59 ι 2 .. ϱό ο φοτέρων τῶν χι μνῶν, λιδοβυλία |} γείας σας. Αν θέλετε πολὺ σύντομα να γίνετε εἰς θέσιν {ι μΧ ΡλΟλΟΝ (λ) -.. : : Ἐν κο ἄμρρη ο τὸν οἱ ένεια σας καὶ τὰ παι- ἰι ΑΓΛΟΔΟΝ (Άλις εἷς µῆκος, ϱ] νὰ φυλάξετε χρήματα διὰ την οἱπογΕΝ εἰ, ἀκοντισμός, δρύµος 9009 µέτρων, ὃ : ἐπει νὸ ίζεσθε πάντοτε δι ὅλας σας (Η: το τσμῦσν νρυος μετρών, ὀυσκό- ἢ διά σας. Πρέπει να μεταχειρινεσοξ ο, οι βολία ἐλευδέρα, δρύµος 4,000 µέτρων) )} τὰς καλλιεργείας τὰ ἀνώτερα εἰς συστατικὰ όλων τῶνεν/{[/ νι 6 ή 5900 µέτρων). : 3 , .. κ ι . ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 49 χιλ. µέτρων, }ἡ Εύπρῳ εἰσαγομένων λιπασμάτων, τὰ ᾽Αμερικανικὰ τοι- (Π ΠΕΖΟΠΟΡ ΤΑ {ο ἀνγλικῶν μιλίων « - ο ὤ ͵ σλικὠν . ὁρ[ Ρ εἶ ὁ ὅ τῶν πετ ῶ ῦ - ͵ ὰ τὴν τελευταίαν ον /ῃ) αὕτα ΑΜΜΦ-ΦΕΣΣ. ͵ , ---- 3 2ΟΝ Σ πενακμς ο ΜΑ τὸ ὀνόμα τῶν πετρελαιομηχανῶν ποῦ κατέκλυσαν χατα τη ϕ, Ἰῇ Τὰ λιπάσματα ΑΜΜΟ-ΦΞΣΣ εἶναι ἡ τελευταία λέξις πι ΠΟΔΟΣΦΑΗ 0Ν 9 .. 9λον τὸν κόσμον καὶ ἰδίως τὰς γξεωργιχας χώρας. , , ο. ο 9) ο ) ἐδοχιμάσθησαν ἐπιτυχῶς καὶ χβησιµοποι- [{ ΗΠΟΕΚΕΝ Φί Ἡδη καὶ ἐν Κύπρῳ ἐξετιμήθη ἡ ὑπεροχή των, καὶ ἀπόδειξις εἶναι ὁ σεβαστὸς ἀριθμὸς |» μ τῆς μα η ἑπτὰ χώρας τοῦ κόσµου, εἶναι δὲ Ἡ πμ ΟΣΦΑΙΡΟΝ [των 120 μηχανών, αἴτινες εἰσήχθησαν ἐντὸς 16 μηνῶν, διὰ κάθε χρῆσιν καὶ ἰδίως δι’ ἀρ- | ον 3] οὔῦντοι εἰς τεσσοαρ 5 προσφέρονται εἰς τὸν Κύπριον ἴῃτ | Ναυτικά ἀγωνίσματα:- -Κολύμ- ον δεύσεις πηπων, καὶ ἡ σωρεία τῶν παραγγελιών, αἱ ὁποῖαι μᾶς ἀπεστέλλονται καθημερινῶς [9 ῃ τν πρῶτα Ὃ πλλαγμένα ο οθεναν ἀχρήστου ὕλης, δα. ἴ Εδησις ἐλευθέρα, 100 μι, ἐπὶ ράμεως 100 4 ἀπὸ ὅλα τά µέρη τῆς Κύπρου ον α) ξωρὺον, οαπηλΑς 7 2 .. ες μ., ἐλευθέρα 400 ἶ δρομία (ἐρα- ὶς νώ - Γ ἅ α. -. - 3 ρ . ᾱ . τν ὦ ό « ὁ ὸ ατο περιέχουν . ερς Μ., ιστιοορομία ( οα Φ Φὐδεὶς κάτοχος πετρελαιομηχανῆς ΠΕΤΤΕΡ ἐρωτώμένος θὰ ἀρνηθῇ ἢ θὰ διστάσῃ νὰ 49 ϱ) βούρας) τὴν οποίαν όλα τα Ὃ ικόνὴ σώὰ οσον : σιτεχνῶν) δι’ ἑνὺς Ἱστίου, κωπηλασία 3” ἐκφράσῃ τὴν πλημμυροῦσαν αὐτὸν εὐχαρίστησιν διὰ τὰ μοναδικὰ πλεονεκτήματα καὶ τὰς «οι Ἡ]] δ0 9)ο κατὰ (ὀγδοήκοντα τοῖς ἔκα : χ . 1) τἐτρακώπων λέμβων 800 μ. 4» εὐχολίας ποῦ ἔχει ἡ μηχανή του. | ἢ Οἰκονομία μεταφορικῶν. Εὐκολία χρήσεως. Πωλοῦνται ή ο Ν ὃν ἑ «ὃς |] εἰς σάκκους τῶν 40 ὀκκάδων εἰς τόσον χαμηλας τιμὰς (ἳ) ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ όν μα. , μμ. ' . , . ολο ] ὥστε νὰ στοιχίζῃ ἡ λίπανσις μὲ ΑΜΜΟ-Φ{ὸΣ πολὺ ἐφθη-[ῃ ο... - οὖν ὦ ἀγοράζων μηχανὴν ΠΕΤΕΡ γίνετοι ὁ φαονατικώτερος ὑποστηρι- ο Ἰ] νότερα ἀπὸ κάθε λίπανσι μὲ κοινὰ λιπάσματα. ιἰ 1) Εἰς τοὺς Πιγκυπρίους ᾽Αγῶνας 9ο Ἀτὴς τῶν μηχανῶν τούτων. ολο Πῃ Ἡ πρώτη δοκιµἠ θὰ σᾶς πείσηῃ ὅτι µόνον μὲ τὸ ΑΜ- [{ | δύνανται νὰ µκιάσχουν οἳ ἀθληταί, οἳ Φ Εἶναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΑΤΑΙ ΩΡΑ ΕΡΑΛΙ ΚΑΙ ΔΗΠΔΟΥΣΤΑΤΑΙ. δν] Ἡ]) ΜΟ-ΦΚὲΣ δὰ ἔχετα τὰς ἐσοδείας ποῦ τώρα μὲ τὰ κοινὰ π ἀήβυναως εἰς. πιάντας τοὺς ἐν Κύπρφ «| ἍἠΤὸ ἐργοστάσιον ΠΕΤΕΡ ἔχει τὸ μοναδικὺν πλεονέμτηµα τῆς κανασκευῆς ΔΙ ΓΛΙΚΗΣ ὦδ] 4ἢ λιπάσματα µόνον ὀνειρεύεσδε. ον Ἠμαρσν ο αλά τοὺς ἄγαγνιο» ο οἱ ον ασ --- --ν , ο) 1 ΓΕΩΡΓΟΙ 1] οισµένους ὑπὺ τοῦ ἐν ᾿Αδήναις Συνδέ- 5 πετρελαιομηχανῆς ὃ ἵππων ἐργαζομένης δι ἀκαάρτου πετρελαίου. οὁ| {: ᾽ | ο. κῶν καὶ ος α ͵ ν ! 9 3 . Ἀ 4ο η] 9 : ο ον 9 κ ο... ο. ἵ {σμου τῶν Ἑλληνικῶν Αθλητικών καὶ ὧν Ἡροτοῦ ἀγοράσετε τὴν πετρελαιοµηχανήν σας, ζητήσατε πληροφορίας ἀπὸ τοὺς κατόχους. δὴ Απαιτήσατε απο τους ἔμπορους σας νά ΠΙ. Γυμναστικῶν Σωματείων χαὶ ὄντες ἓν 9 ΡΕΤΤΕΡΒ. κά ἥ σᾶς προμηὓεύσουν τὸ ἰδεῶδες λίπασμα ΑΝ): πῃ τάξει συμφρώνος πρὸς τὴν .Ἠγκννλιον ο Ἀγοράζοντες πετρελαιομηχὰς ΠΕΤΤΕΡ δὲν ἔχετε τὸν φόβον ὅτι δὰ καὺυστερηῦῇ ἡ ἐρ- ο, β ΜΟ-ΦΩΣ {) αὐτοῦ ὑπ ἆρ. 61918 καὶ ἡμαρομηνίαν «5 Υασία σας ἢ ὅτι δὰ καταστραφοῦν αἱ φυτεῖαι σας διὰ βλάβιην ἐξαρτήματός τινος, διότι κρα- ὃν ἥ - ναι . , , ή 20 Ἰαννουαρίου 1928. ο, «ο τοῦμεν πλουσίαν παρακαταθήκην ὅλων τῶν ἐξαρτηιιάτων. ον [η Οδηγίαι χρήσεως πορρέλλνοταα δωρεάν. , υ) 9) Αἱ δηλώσεις συμμετοχῆς ὑποβάλ- - 90 εαν «α--α-- οὸν ῄ Γενικὸς ἐν Πύπρῳ ᾽Αντιπρόσωπος/[ῄ λονται εἰς τὸν Γυμναστικὸν Σύλλογον κ , ο , ἃ 5 2 ο - ο ον 3 τὰ | 7ή ναφερόμεναι εἷς τὸ ἁγώ- |. ᾽Αναλαμβάνομεν ὑπευθύνως τὰς ἐγκαταστάσεις τῶν μηχανῶν µας ὑπὸ ὁ µ ΜΙΚΗΣ Ι. ΜΙΧΒΗΛΙΔΗΣ ς Ὃν νω οἳ, ἳ ἁτοίν Ἐλιφίοα ἀθλην, Φ ς ον τα : ζ - ς 9 ω) ' . να. ᾿ ΄ : 3 ᾿ ὁ πεπειραµένων μηχανικῶν εἰς οἰονδήποτε µέρος τῆς Εύὐπρονυ. κ. Ἡ Γαχ. ἄιϊβ. 5]. ΛΕΥΚΟΣΙΑ ἵἹ, θὁ συμµετάσχη οὐχὶ βραδύτερον τῆς ΦΠ1ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΔΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝΙ/ ΑΣ 6 ΞΞΞΞΙΕΕΞΕΞ ΕΞ ΞΞΞΛΗ) 4ης ᾽Αποιλίου 1928. Φ ἂν α μα. ΕΙΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Σ. ο Περισσότεραι πληροφορίαι δίδονται : ὧ | 0 Ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ᾽Αιιμοχώστον ὑιπὶ : ΤΑΚΗ ΣΑΝΤ ΚΑΚΟΥΡΑ.. ....μὼ στ : Φ αν τῃ ἔπαργίᾳ Αιμοχώστου ὑπὸ τοῦ ν. ΝΤΑΜΑ ἠ τοῦ ο. Γ. ώσωωω μών ο με “Αν Εαώάφκα κε) μες ώθαα αρρένων, λεν» αμ τμ τὴ κ 9 5 αι κ ν.δ Αμροῦ 5» » ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.ΓΛΒΡΙΑ ὦ ο ΕΝΟΙΚΙΒΣΙΣΛΗ, κά ἢ παρ’ ἡμῶν ἐν Αευκωσίᾳ. ϕ Λ ΕΡΙΣΤΙΚΛΙ κΚ [- υ Ρ ξουτα τά 3 9 να - Ἐνοικιαξονται εν ᾿Αμμο ο Β, Σ, , ΠΕΤΡΙΔΗΣ ὣ ΣΙΑ ο Τις 5 ττοω ο 22 χώστῳ 1 ἀποθῆχαι μὲ αάριθ- 5 (26---14) Γενικοὶ ἀντιπρόσωποι ἐν ΕΥΠΡΕ», «9 πλ. ζῶ τπτ γ .. λ 1 αὸ 0 - κά ανααττταῦτποάκτπς μόὸν 11, 25 καὶ 26, καὶ χάνι ρόδο -- μ... κα Διακρίνονται διὰ τὴν στερεότητα καὶ ἑλαφρότη- μὲ νερὸν ἕνα δωμάτιον ἀπὸ τῆς 1 ᾿(ἰδιοκτησία Μάστρε Γιακουμῆ-)| 01] ᾗ τᾶ των. Φερίξφυσι καὶ νοτιασµένα σπαρτᾶ, µεταφέρον- δι᾽ ἑστιατόριον καὶ πάντα ᾽Απριλίου | μὲ ἀπέραντον πλατεῖαν, ἄφθο- ὲ ἥ. ΣΤΛΚΛΛΛΗΣ ται δὲ καὶ εἰς τὰ πλέον δύσβατα µέρη. Πωλοῦνται,εὶς τὰ ἀναγκαῖα. ΓΝΙΙΚΙΤΕΙΙ κ 1928 τὸ παρὰ τὸν κῆπον Π. Ἰω-͵ νον ὕδωρ ἀνεμομύλου μετὰ δε- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ τιμὰς ἀσυναγωνίστους εἰς τὰς ἀποθήχας Γεωργικών Διὰ πάσοιν πληροφορίαν άννου καὶ εἰς τὸ ὑψηλότερον µέ- Σαμενῆς. Τυχὼν ἀδείας παρὰ τοῦ Ἐργαλείων δύνασθε νὰ ἀποταθῆτε πρὸς ῥρος τῶν Βαρωσίων εὑρισχόμενον| Πληροφορίαι παρὰ τῷ κ. Ἰω- ᾿Αρείου Πάγου. Χ. ΠΤΑΝΤΕΛΙΔΗ τὸν ἐν Τρικώμῳ χ. Κ. Α. ἐξοχικὸν κέντρον « Ακρόπολις | άννι Ἰασκώβου, Ἕδρα ἐν ΛΑΡΝΑΜΙ. Ῥαρώσια. | Κωνσταντινίδην. Ἰδού πῶς εἶναι οἱ πάσχοντες καὶ πῶς θεραπενονται ἄνευ ἐγχειρήσεως -- στ. Άφι ΘΑ 1 ΕΠΕ ἦ , 7 , - ας ω , , - ) -ἷ, , η ών ᾱ «ύφωσι «Παχυσαρυία ἸΚαλαιοθπσία,, «Πτῶσις Στοµάχου Ἀνάταξις αὐτοῦ, Πιῶσις Νεφροῦ Ἄνάταξις αὐτοῦ. Δυστοιέα Εὐτοιία . ση α ὃ Γ απεία αὖ Κπλιι θερ τής, «Προγαστορία. Περισυλίογὰ αὖπε δ νο Ἅ ο ταν ο -- θεραπεία ήλης (Βουθονοκήλης, Ἐντεροχήλης, Ὀμφαλοχήλης, Μηροκήλης, Κιρσοχηλης, Κοιλιοχήλης, Μητροχήλης, Με: τεγχειριτυκῆς Κήλης). Ἡρογαστορίας, Κυφώσεως, Παχυσαρλίας, Πτώσεως στομάχου, Ππώσεως νεφρῶν, Δυστοχιίας, καὶ γενωκῆς σπλαγχνοπτωσίας, διὰ τῶν προνομιούχων ἀνθρωποσωτηρίων κἠλεπιδέσµων, χοιλιοδέσµων, καὶ ὀρθο- πεδιχῶν τοῦ ἐφευρέτου Ἰατροῦ Χ. Δ.Η.Προμπονα τυχόντος ἆ προνοµιων εὐρεσιτεχνιας ἕξ δραθείων, διεθνῶν ἐχθέσεων καί τῆς ἐγχρίσεως τοῦ Ἀνωτάτου Υγιειονομικοῦ Συµθονλιου του Ελληνικοῦ Ἡρατουὸό | Αποφεύγετε τάς ἀπομιμῆσεις». Οἱ κηλεπίδεσµοι τῆς ἐφευρέσεώς µας πωλοῦνται μονοπωλιακῶς εἰς το ἐπί τῆς Ὁδοῦ, .- Πειραιῶς Ἀριθ. ὃ Καταστηµά µας. Δέν ἔχομεν ἀντιπροσώπους διότι τά εἴδη τῆς ἐφευρέσεώς µας δέν εἶναι ἐμπο:΄ ρεύματα ἀλλά θεραπευτικά Ἰάματα πατασχευαζόµενα καί ἐφαρμοζῤμενα χατόπιν τῆς διαγνώσεως, ᾿ἑκάστης παθήσεως καὶ ἀναλόγως τῆς σωματικῆς διαπλασεως εκάστου ἀτομοῦ. ιν 9 τς -- Ἀπευθυνθῆτε εἰς τὀ μόνον Μονοπώλιον τῶν Μηλεπιδέσµων τοῦ Ἰατροῦ χ. Δ.Η.Προμπονᾶ εἰς Ἀθήνας Ὁδός Πειραιῶς9 « 3, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ᾿Οδὺς Λήδρας ἀριὸ. 5 Α΄ ΛΕΥΚΟΣΙΑ. όλ βόν ος... ΒΝ ΒΑΡΩΣΙ6Ιξ (Κ«/ΠρσΥ) Ἐκτάρτα κ: ᾽Απριλιόῦ 1448 Λριὸ δέ κο θα κοίτα κάν κδνμας µας --- -.--. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, μνδρλάνομκώδν ημ ΕΦΗΕΡΙΣ ΕΒΛΠΚΛΗΙΛΙ ΜΥΡΙΑΚΟΣ ΠΆΥΛΟν ΡΩΣΣΙΔΗΣ. Φ κ ας ὃᾳ «Ἔχει ὁ χωριδὸς χρήματα. Ἔχει ὁ κόσμος ὅλοιὰ, (Αρχαία Λατιγικὴ παρυιµία), κ α «στερούνται εἰς αὐτὸν τὸν πὸσ- μον τοῦ ἐπίφυσίου. ἄρτου, ἐκεῖί νοι ἀπριβῶς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔσπει- ῥαν, {ὸν ἐπαλλιέργησαν καὶ τὸν παρήγᾶγον». . σφι, σ τὰ παιῤόγραφα νὰ ᾿ εἶνα εὖύα νάγνωστα, Τὰ χειρόγραφα δὲν θὰ ἐπιστρέ- Φωνται. | Ἐκτυπούται εἰς τὰ Ιδιόπτητα Τνπογραφεῖα ἡ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ο” αμα Ξ . αρα ή, 7, ή 7 η “ 5 Ζ ὅ 2), ρον ορ 2. ος . - ΒΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΠΛΡΛΓΩΓΙΚΗΣ, ΘΙΚΟΝΟΜΙ ΚΗ Σ ΚΛΙ ΤΗΣ ΕΝ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Εσωτερικοῦ ἐτησίως « 0. 10. 0. ἜἘξω-ερικοῦ » 5. 0. ὐ. ἜἘπιστολαί, χειρόγραφα καὶ ἐμ- βάσµατα δέον νὰ διευθύνώνται πρὸς τὸν Κον ᾖ. [. ΙΛΛΘΤΜΙΔΗΝ, 'Ὑποδιευθυντὴν καὶ Διαχειρι- στὴν «Δημιουργίας». Ἐπιστολαὶ προσωπιχκαὶ καὶ ἆπο- πλειστικῆς ἑμπιστευτιχῆς φύσεως πρὸς τὸν Κον ΚΥΡΙΗΚΟΝ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΗ μὲ τὴν λάξιν ἐπὶ τοῦ φα- κέλλον «προσωπικᾶς», ὁροι ΕΓΓΡΑΦΗΣ. αἲ Τοῦ ἐξωτερικοῦ Ἰ! προπληρό- νονται αἳ συνδρομαὶ ἤ εἶνε πληρω- τέοαι εἷς πρώτην δήτησιν. β” Τοῦ ἐσωτεριχοῦ οἱ συνόρο- μαὶ πληρόνονται ἀνυπερδέτως μά- χρι τοῦ Αὐγούστόυ ἣ Σεπτεµβρίου ἑκάστου ἔτους, ὁποτεδήποτε καί ἂν ἤδελεν ὀγγραφῆ κανείς. ν’) Αἱ συνδρομαὶ ἀνεξαιρέτως εἷ-- νε τοὐλάχιστον. δι’ ἕνα ἔτος. ΛΝΟΡΘΩ ΣΕΩΣ ΤΕΝΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΒΡΩΣΣΙΔΗΣ ΓΤΕΡΡΓΟΙ ΠΟΡΤΜΤΕΙ ..... Τὸ περιμέναμεν. ξ- πῥεπε κανένας νὰ στερῆται τοῦ κοινοῦ νοῦ, νὰ μὴ µπορέση νὰ ἐννοήσῃ τὴν οἰκονομικὴν διὰ τὸν τόπον µας σηµασίαν τοῦ περὶ ξηρικῆς δενδροφυτείας νό- µοσχεδίου, ἢ νὰ ἤθελεν ἐσκεμ- µένως ὁ δύσµοιρος αὐτὸς τό- πος νὰ μὴ βγῇ ἀπὸ τὴν φτώ- χειαν' οὔτε τὸ πρῶτον οὔτε τὸ δεύτερον ἤτο δυνατὸν νὰ εὖ- ρίσκετο εἰς τὰ μυαλὰ τῶν Κυ- βερνώντων µας. Καὶ «νὰ! τὸ ὅ- νειρον ὅλων ἐκείνων ποῦ ὥρα- µατίσθησαν καλύτερον οἶκο- νομικὸν μέλλον γιὰ τὸ νησί µας, γίνεται Τὸ περὶ ξήρινβὲ ἀενξὰ- ᾿'Φφυτείας νομοσχέἑδϊῖὀν προ. σεχᾶς γίνεται νόμος ] :.Ζτὸν τόπο µας ὅπου τὸ «δού- λευε σκαφιᾶς» εἶνε ἁκόμη ὃ- βριστικὸν, ὅπου ἡ δεραπεία τῆς γῆς ὑδεωρεῖται κατάρα καὶ τὸ κολΛλαροφόρηµα καὶ οτὴν πόλιν Φρόνιασµα τὸ ὄνειρο τοῦ χω- 0ικοθ, καθόλου ἀπίδανον, νὰ μὴ ἐκτιμηδῇ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὅσον ἀξίδει. ᾽ΑΛΛ' ὦ διανοού- µενοι καὶ πρὸ πάντων γεωρ- γοὶ, Φελήσείε ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπιψηφίσεως τοῦ νόµου τούτου, νὰ ἀφιερώσετε Λίγα {επτὰ καὶ Λέγα ἐγκεφαλικὰ . κύτταρα, νὰ | βαθύνετε στὰ οἰκονομικὰ μἒΛ- Λοντικὰ ἀποτελέσματα τοῦ νό- µου περὶ ξηρικῆς δενδροφυτεί- ας. Θὰ σᾶς µπιάσῃ ᾖἴλιγγος μπροστὰ στοὺς κολοσσιαίους 4ριδμοὺς, ποὺ δὰ ἀραδιασὺθοῦν σεὴν φαντασία σας, ὡς γεννή- µατα τοῦ λόμον. ᾿Κύπριοι, γιορτᾶστε Ἱ .Ἡ ἀνθρωποδουλεία εἶνε χρό- για ποὺ καταργήθηκε» { Ἡ ἐκ- µετάλλευσις σκλάβων τοιούτων ἀπηγοῤεύτηκε. Σεὴν Εύπρο μας, προσεχῶς δεσπίξεται ἐπι- σήµως ἡ ὑπεράσπισις τῆς δη- µιουργίας τοιούτων σκλάβων πειὸ εὐγνωμόνων, πειὸ εὖπει- δῶν ἀπὸ ᾿ τοὺς ἀνδρωπίνους, τῶν δένδρων. Κύπριοι γιορτᾶστς ᾿Ανενόχλητοι δὰ μπορεῖτε νὰ δημιουργήσετε μηχανὲς, ποὺ νὰ σᾶς ἀνεβάξουν τοὺς Όησαυ- ροὺς τῆς γῆς στὴν ἐπιφάνει- ἄν ὑπὸ βμορφὴν καρπῶν / Κύ- πριοι γιορτᾶστε / Κύπριοι γιοριᾶστεΙἹ Πὰ ὄρη σας, οἱ κάμποι σας, δὲν ὁπάρχει Λόγος νὰ εἶνε χὲρ- σα ποὶ ἀνεκμετάλλεντα / Οἱ πραγμµατικότης. σε τν Τώνηδες, Παναγίδες ἂς βάλουν τὰ βέλη τους στὲς ὑδῆκες καὶ ἄς δώσουν τὸ χέρι ὅ περὶ ξη- ρικῆς δενδροφυτείας νόμος δὰ συµβιβάση καὶ τῶν δύο τοὺς χαδεµένους γεωργικοὺς κλά- δους, Ἱτηνοτροφίαν, «4ενδρο- ποµίαν / ”4ς βόσκουν ἡ αἶγες µας, τὰ βώδια µας, τὰ πρό- βατά µας στὲς ἐλεύδερες πε- θιοχὲς. Στὲς ἀποκλεισμένες ζῶ- γες, ἀνενόχλητες, ἐλευδερω- µένες ἀπὸ ἀσφυκτικοὺς φρα- μοὺς, ἂς ἀναπτύσσωνται οἱ ᾱ- μυγδαλιὲς, οἳ ἐλἠὲς, ἡ συκιὸς, οἱ συκαμιὲς, οἳἵ χαρουπιὲς, τὰ κυπαρίσσια, οἱ ἁκανίες / Ὄνοι- ὧν κ ΚΩΝ χος: κανένα ξῶον δὲν δὰ µπο- ρέσῃ νὰ τὲς χροησιμοποιήσῃ γιὰ δεῖπνόν του, καὶ νὰ σηκωὺδῆ τὸ πρωῖ νὰ ὑρηνῇ τὸν χαµόν τους / Ὁ νίος νόμος ὑδὰ τοῦ τὲς φυλάττη! ὍὉ ἄνθρωπος τότε μπορεῖ οἰκονομικὰ νὰ ὀρδοποδίσῃ ὅ- ταν στὲς ἐνέργειές του πέρνῃ βοηθοὺς τοὺς φυσικοὺς νόμους. ι Τῆς νήσου µας ἡ φύσις φωνά- ζει διαρκῶς στὸν καλΛλλιεργη- τὴν της : «εἶμαι ξηρικἠ. στὴν Σξηριχκἡὴν ἑνέργειαν ὅόσε ἰδιαιτέραν προσο- χὴν Ὁ) Οἱ μακροὶ µῆνες τελεί- ας ξηρασίας, ἡ σουδανικὴ αὔ- ϱα τοῦ καλοκαιριοῦ, τὰ χάσµα- τα τῆς πεδινῆς µας χώρας, μᾶς φωνάξουν νὰ βροῦμεν ἐ- κεῖνες τὲς καλλιέργειες ποὺ νὰ μποροῦσαν νὰ ζήσουν», νὰ πα- ράγουν μὲ τὲς συνθῆκες αὖὐ- τὲς. Τὰ ξηρικὰ µόνον δένδρα μποροῦσαν, σχίξονγτας μὲ τὲς βαδειές τους ρίξες, νὰ ἀἄναξη- τήσουν στὰ βάδη τῆς γῆς µας, τὴν ὁλιγοστὴν ὑγρασίαν ποὺ δὲν μπόρεσαν οἱ κπαυστικὲς ᾱ- πτῖνες νὰ τραβήξουν { ὌἨκουε καὶ ἠσδάνετο τὴν φωνὴν αὐτὴν τῆς γῆς του ὁ Κύ- πριος ἁλλὰ μὲ φόβον τὴν ἑ- φήρµοξεν. ᾿Ορθώνετο ὡς φάν- τασµα τρομακτικὸν τὸ ἵἴῷον καὶ δὴ ἡ αἶγα / ᾿ΑΛΛ’ ὃ περὶ ξηρι κῆς δενδροφυτείας νόμος ἕἔξα- σφαλίξει τὸ δένδρον. Πῶς δὲν δὰ σπεύσῃη νὰ ἀπολαύσῃ τὰ ἀγαδά του 9 γεωργοὶ, ὅσοι ἔχετε νὰ κάµετε μὲ τὴν γῆν / Ἑτοιμᾶστε τὲς ἀποκλεισμέ- νες περιοχές σας. “Ετοιμᾶστε τὲς ἑῶνες τοῦ μελλοντικοῦ οἳ- πονομικοῦ σας ὑψωμοῦ. Ἔτοι» ”- αρα α΄ Δακώρμώυσικο τὲς ὁποῖες ἑκατοντάδες χιλιά- δων ΛΆίρες δὰ ξεχνδοῦν σὲ Άί- γα χθόνια, γιὰ τὴν τσέπη σας, γιὰ τὰ χωρία, γιὰ τὴν Νῆσόν µας Ι Ὅταν μεδαύριὀν ἁκού- σετε τὸν ψηφισμὸν τοῦ Νόμου τούτου, Κύπριοι ἁγρότες, κτυ- πᾶτε τὲς καμπάνες, διαλαδῆή- στε στὰ πέρατα τὸ δεμελίώμα τῆς οἰκονομικῆς σας εὐρωστί- ας, μεθῦστε ἀπὸ τρελλὴν χα- ρὰν καὶ συναγερμὸν, µαζευδ- τε στὰ κέντρα σας καὶ μὲ εὖ- Λάβειαν γεµίστε βιαστικὰ μὲ ὑπογραφὲς τὰ ἔγγραφα ποῦ δὰ καδορίξουν τὲς ἀποκλεισμένες περιοχές { Μὴ χάσετε, ὄχι μέ- ϱες, οὔτε ὧρες' καὶ ριχδῆτε ὅ- Λοι μὲ τρέλλαν στὴν δενδρο- φυτείαν /..... ----- Ωργααμὸς πρ. ς τὴν δενδρο- φωυςέων» ὄ κου δν μα τὴν Νῆσόν µας. Οὐδεμία ἀμφι- βολία ὅτι τώρα, μὲ τὴν προ- στασίαν τοῦ νόµου, ὁ ὀργασμὸς δὰ ἐπεκταὺῇ καὶ δὰ ὑψωῦὺῃ. νο Ἡ φαντασία µου προτρέχει μερικὲς δεκάδες χρόνια µπρο- στά /.... Καὶ βλέπω τὴν νῆσόν µας ἕνα κῆπον, ἕνα δάσος καρποφόρον. Ἰοὺς λόφους, τὰ ἄγονα βουνά, τὰ φτωχά χω- θάφια, τὲς χδεσινὲς στεῖρες καὶ ἔρημες ἐἑκτάσεις σκεπασμὲνες μὲ ἑκατομμύρια καρποφόρων Δάση ἐληῶν ὁδῶ, δάση ἆμυγδα, Λιῶν ἐκεῖ, συκιὲς ἀλλοῦ. συ- καμιὲς, Χαρουπιές διπλάσιες τῶν σημερινῶν' ἀμπέλια στὲς πεδιάδες, δένδρα διὰ ξύλευσιν καὶ ξυλείαν κ.λ.π. ὅδτὸν χαι- ϱὸ τῆς ἄνῦησης ἀφηρημὲνος ἀπὸ αἰσδητικὴν ἕνστασιν, βΛέ- πω τὴν νῇσόν µας ὅλην µέσα σὲ πολύχρωμα σεντόνια τυΛλιγ- µένην, ἀληδινὴν ᾿Αφροδίτην νεράΐίδαν τῶν ἀρχαίων / Τὸ κλῖμα εὑρίσκει γλυκύτερον καὶ ὁροσερώτερον’ τὰ γνερὰ ἄφῦο- να καὶ τὲς ποιητικὲς βρυσοῦ- Ίες ποΛλαπλασιασμένες { Τὰ πουλιὰ ὡς καὶ αὐτὰ νὰ εὖχα- θριστῶνται καὶ ἐπισκέπτωνται τὴν νῆσόν µας πολὺ πειὸ σεοΛ- λὰ ποὺ τὰ σημερινὰ / Στὲς ση- μερινὲς ἄχρηστες κτηνοτροφι- πῶς ἑντάσεις, βλέπω πολλὲς ἑκατοντάδες ἑῴων νὰ βόσκουν στὸ χορτάρι ποὺ θὰ βλαστᾶ κά- τω ἀπὸ τὰ δένδρα καὶ ἄλλα τόσα νὰ τρέφωνται ποὺ τὰ φὺι- νοπωρινὰ φύλλα τῶν καρπο- φόρων δένδρων ).... Καὶ βλέπω στὰ Λιμάνια πλΛοῖα γὰ φορτώνουν τὰ ἀμύγδαλα, τὸ Λάδι, τὰ διπλάσια χαρού- πια, τὰ διπλάσια σταφύλια, τὰ μᾶοτε τὰς τραπίξας σας, ἀπὺ φιντούκια, τὰ κουκούλια, τὸ | Υπο ον τσι... ροδέλαιον / Ἰαὶ τὸν χωρικόν µας καλοντυμένον, καΛλοὺῦρεμ- µένον, κύριον τῆς γῆς του, μὲ τὴν τσέπην του βαρετήν /.... 9 πόσα δὰ εἶνε τὰ ἀγαδὰ τοῦ Νόμου τούτου { Καὶ γιατὶ νὰ μὴ ἦταν ψηφισμένος σερὸ ΘΟετίας γιὰ νὰ ἁἀπολαύώμεν τὰ ἁγαθά του καὶ μεῖς σήµερα / ᾿Ασφαλῶς δὲν δὰ μµουρμουρού- σαμε γιά φτώχειαν / Εὐγνωμοσύνη ἐκ μέρους τῶν] Κυπρίων, σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ συν- έλαβε τὴν ἰδέαν, σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ ἐσχεδίασε τὸ ἔξοχον σύστημα, σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ ἔπλασε τόν ὃανυ- µάσιον νόµον, σ᾿ ἐκεῖνον στοῦ ὁποίου τά σφυροκτυπήµατα ὁ- φείλεται τὸ κάµψιµο τῆς Κυ- βερνήσεως νὰ δεχδῇ νὰ περά- ση τὸν «Νόμον τοῦτον, στὸν κ. ο. ο. ”»- ο Νέα περίοδος γεωργικὴ ἀνοί- γεται / Εἰς νέαν οἰκονομικὴν ἕἑ- ποχὴν µπαίνοµεν { Βάλτε γε- ωργοὶ τὸν σταυρόν σας / Ριχ- δῆτε Σένοιαστοι στὴν δενδρο- φυτείαν / Συντονίστε τὲς γεωρ- γικὲς σας ἐνέργειες μὲ τοὺς φυσικούς σας ὄρους τοῦ κλί- µατος τῆς Νήσου µας) ἘΕξα- σφαΛίξετε τὸ οἰκονομικόν σας μέλλον καὶ τῆς πατρίδος µας / Ὁ νέος περὶ ξηρικῆς ὅδενδρο- φυτείας νόμος σᾶς βοηδεῖ / Ῥμπρός. Πιτσιλιά. Δάσκοαλος-ΠΓεωργός. ΕΕ ρω(νοι ΠΗΡΙΠΑΤΟΙ “ΠΙΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ᾽ Τι. δὰ ἀπογίνωμεν, Λοιπόν, μὲ αὐτὰς τὰς «παρενοχλήσεις:» '4λ- Άοτε τὰ ὡραῖα θήλεα. παρεπονοῦν- το διαρκῶς, ὅτι τὰ παρενοχΛλοῦν οἱ ἄνδρες. ζαὶ ἡ Λέξις εἶχε καταντή- σει νὰ σηµαίνῃ ὅλα τὰ πράγματα, ὅσα λέγονται καὶ ὅσα δὲν Λέγοντας, καί μερικὰ ἄλλα ἁκόμη: Ἡ εὖτνυ- χὴς παρενοχλουµένη ἐδημιούργει ἆ- µέσως ἐπεισόδιον. Καὶ πάραντα, ἐξ- δστράτευαν κατὰ τοῦ «ἀχρείου» ἆ- στυνοµίαι, σύζυγοι, ἀδελφοὶ, ἐρα- σταὶ καὶ οἱ χρονογράφοι τῶν ἐφη- µερίδὼν | τπΓιατὶ παρενοχλεῖς, κύριε, τὸ κορίτσι : σ Ἐγννοεῖται, ὅτι σιολλὲς φορὲς, μὲ τὴν ἐεὐπάθειαν αὐτὴν τῶν θηλέων, εἷς σολλὰ ἓἐκ τῶν ὁσοίων :ἡ παρε” νόχλησις εἶχε καταντήσῃ ἕνα εἶδος ὑπερηφάνου μανίας. καταδιώξεως, εὔρισκαν τὸν µπελά τους καὶ ἀθω- ότατοι διαβάται. Καὶ θυμοῦμαι, ὅ- τι κἄποιος σοβαρώτατος συνάδελφος ἐκινδύνενσε, «κἄποτε, νὰ περάσῃ ὣς “«ἀχρεῖος» καὶ νὰ ραβδισθῇ ἁγρίως, ὥς παρενοχλῶν δῆθδεν, µίαν ὥραίαν ἄγνωστον, τὺν. ἁποίαν. οὐδέποτε ἐ- σκέφθη νὰ παρενοχλήσῃ. Ἐν τού» τοις, ἡ ὡραία ἄγνωσιος ἐβεβαίωνεν ὅτι κἄδε βράδν, ες ὡρισμένην ὤὥ-ὶ ραν, ὁ συνάδελφος τὴν παρακολου- δοῦσε µέχρι τῆς δύρας τοῦ σπιτιοῦ της, ἓκ μικρᾶς ἀποστάσεωώς. ᾽Απλού- οτατα, ὃ ἄνθρωπος, τὴν ὥραν αὐτὴν, ἐπέστρεφε στὸ σπίτιτου, ἡ ἄγνωστος ἐπέστρεφεν ἐπίσης, τὰ σπίτια των ἔκειντο ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ δρόµου καὶ ἡ μοιραία παρακολούθησις δὲν θὰ εἶχε καμµίαν ἰδιαιτέραν σηµασίαν, ἐὰν δὲν Ίθελε νὰ τῆς ἀποδώσῃ τοι- αὐτην ἡ φιλοδοξία τῆς ἀγνώστου. Τέλος σιάντων, οἵ ἄνδρες παρενο- χλοῦσαν ἢ ὑπετίδετο, ὅτι παρενο- χλοῦσαν τὰς γυναῖκας. Καὶ εἴχαμεν συνηδίσει, ὁπωσδήποτε, εἰς τὴν κα- τάστασιν αὐτὴν. }Γώρα ἄρχισαν καὶ αἱ γυναῖκες νὰ πεαρενοχλοῦν τὰς γυναῖκας. Είδατε τὸ χθεσινὸν σχε- τικὸν ἐπεισόδιον. Κατὰ ποῖον τρό- τον, τώρα, µία γυναῖκα μπορεῖ νὰ παρενοχλῇ µίαν ἄλλην γυναῖκα εἷ- νε μυστήριον Ἐν τούτοις εὑρισκό- µεδα πρὸ Φὠρισμένης χειροδικίας| οι κοοδααλοωο λα δαζοζομακιώςιώδάας, , ᾽ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Λ. ΙΓ. ΖΑΛΟΥΜΙΔΗΣ µεν. Νὰ προστατεύωµεν τὰς γυναῖ κας, ἐναντίον τῆς αὐδαδείας τῶν ἀνδρῶν εἶνε µία ἱπποτικὴ ὑσεοχρέ- ὡσις, τέλος πάντων, διὰ κάδε γεν- ναῖον ἄνδρα. ᾽ ἀλλὰ νὰ ἔχωμεν νὰ τὰς προστατεύώμεν καὶ ἑναντίον τῶν γυναικῶν εἶνε ἀνυπόφορον. Ἐν τούτοις κατὰ τὰ φαινόμενα, θὰ ἀναλάβωμεν καὶ τὴν ὑποχρέωσιν αὐτὴν, µίαν ὑποχρέωώσιν γεµάτην πινδύνους καὶ παρεξηγήσεις. ᾿Εκτὸς ἂν καταρτισθῇ εἰδικὸν ἆἄστυνομι- κὸν σῶμα, ἀποτελούμενον ἀποκλει” στικῶς ἀπὸ γυναῖκας, διὰ νὰ σερο- στατεύῃ τὰς γυναῖκας, ἁπὸ τὰς γυ- : ναῖκας ποὺ εἶνε καὶ τὸ λογικώτερον. Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ ἄνδρες, ποὺ πα” οενοχλοῦνται ἀπὸ τὰς γυναῖνας-- καὶ εἶνε γνωσ.ὸν εἰς ποῖον βαῦδ- μὸν σπαρενοχλοῦνται, ἐπὶ τῶν ἡμε- οῶν µας- δὲν κάνουν καµµίαν φα” σαρίαν. Έως πότε ὅμως δὰ κρα- τήσῃη ἡᾗ ὑπομονή των Αὔριον 9’ ἀρχίσουν νὰ παραιονοῦνται καὶ οἳ γαἱ ὡὠρισμένης καταγγελίας. : ᾿ --Αὐτὴ ἡ νέα ἐξακολουθοῦσε νὰ παρενοχλῇ ταµτικὰ ἑἐμένα καὶ τὴν ἁδελφή µον.....καταγγέλλει ἡ ττα- δοῦσα. ) | ἀίαὶ καλοῦνται οἱ φύλακες τῆς ἡ- δικῆς νὰ προστατεύσουν τὴν ἀρε- τὴν τῶν γυναικῶν κατὰ τῆς ἐπι- αὐτὸ καταντᾷ παραπολύ. Καὶ, ἂν ἐξακολουθήση αὐτή ἡ ἰἱστορία, δὲν γνωρίξει κανεὶς ποῦ Φὰ κπαταλήξω- βουλῆς τῶν ὁμοφύλων των. ᾿ΑΛλ’' ἄνδρες, ὅτι παρενοχλοῦνται ἀπὸ τὰς γυναῖκας. Ἰζαὶ νὰ δημιουργοῦν σχε- τικὰ ἐπεισόδια. Καὶ τότε, ἡ ζωή, εἰς τὰς ᾿Αθίίνας, δὰ παταντήσῃ µία διαρκὴς σύνθεσις παρενοχλήσεων. Οἱ ἄνδρες δὰ παρενοχλοῦν τὰς γυ- ναῖκας, αἵ παρενοχλούμεναι γυναῖ- κες θὰ παρενοχλοῦν ἄλλας γυναῖ- μας, παρενοχλοῦσαι δὲ καὶ παρενο- χλούµμεναι γυναῖκες θὰ παρενοχλοῦν ἀπὸ κοινοῦ, τοὺς ἄνδρας. Καὶ θὰ περνοῦμε Φδαυμάσια / ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ Προγδὲς Κυριαχὴν (25 τρεχ.) ἔλαβε χώραν οἷς τὴν αἴθουσαν τοῦ λαμπροῦ Σωματείου «Αἰσχύλος- Αρίων» εὖγε- νῶς πρὸς τοῦτο παραχωρηδεῖσαν, ἡ τησία γενικὴ] Ῥυνέλευσις τῶν μελῶν τῆς ᾿Αδελφότητος. Πλέον τῶν 900 πα- ρίσταντο, ἐκ τῶν ὁποίων µόνον 120 εἷ- χον, δυστυχῶς, τὸ δικαίωµα ψήφου ὍὭρα 4 1) µ. µ, ἀκριβῶς ἄρχεται ἡ συνεδρία ὑπὸ τὴν Προεδρείαν τοῦ συµ.- παδοῦς καὶ μεγάλην ἀπολαύοντος ἑκ- τίμησιν ἀγαπητοῦ µας Προέδρου κ. Ἱ- ακωβίδη τὸν ἀξιότιμον ὑποπρόξενον κ. Σούρλαν καὶ τὴν Α. ΔΙ. τὸν Πάπαν καὶ Ἱα- τριάρχην κ. κ. λ[ελέτιον. ὍὉ ἸΑγγλος Πρόξενος καὶ ὁ Πρόε- δρες τῆς “Ελληνικής ἐνταῦθα Ἰοινό- τῆτος, προσκληθέντες δὲν προσῇλθον, δικαιολογήσαντες τὴν ἀπουσίαν των δι᾽ ἐπιστολῆς. | Ἰχκτὸς τῶν ἄνω παρῆσαν χαὶ ἀντι- προσωπεία τῆς ἐν Καϊρῳ ᾽᾿Αδελφότη- τος καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ «Αἰσχύλου-Α- ρίωνος» κ. ΤΡ. ᾿Αναστασιάλης. 'Ο Πρόεδρος κ. ᾿Ιακωβίδης λαβὼν τὸν λόγον, δι) ὡραίας προσλαλιᾶς εὖ- χαριστεῖ τοὺς παρευρεδέντας. ἐπισή- µους διὰ τὴν τιμητικὴν των ἐπίσχεφιν, τιμὴ τις ἀντανακλά ἐφ᾽ ὁλοκλήρου τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ. Διεξελθὼν εἶτα ἅπασαν τὴν οἰκονομιχὴν κατάστασιν τῆς ἀδθελφότήητος κατὰ τὸ διαρρεῦσαν ὅτος, ἐν ἁπάσαις ταῖς λεπτοµερείαις αὐτῆς, δίδει τὸν λόγον εἷς τὸν Γεν. Τραμ... τῆς ἓν Ἰναίρῳ ἀδελφότητος ἔχοντος πρὸς τὰ ἄριστερὰ: ΕΤΗΣΙΒ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΛΕΞΛΝΛΡΕΙΑ ΛΛΕΛΦΟΤΗΤΟΣ πως ας ΥΣ Ἐ στ κ. Κ. Ν. ᾿Αντωνιάδην, ὅστις δι ἐξόχου καὶ συγκινητικοῦ πράγματι λογιδρίου ἀποτείνεται πρὸς τὸν Πα- τριάρχην, παρακαλῶν αὐτὸν ν ἆνα- πάμφῃ δεῄσεις πρὸς τὸν ὕψιστον, ἵνα εὐοδώσγῃ τὸ φιλάνθρωπον ἔργον τῆς ἆ- δελφότητος. ών Ὁ Λόγος τοῦ κ. Κ. Ν. ΛΑΤΩΝΙΛΛΟΙ Λογίζομαι εὐτυχής δι’ ὅσα καλὰ τὸ Νωματεῖον µας ἐπετέλεσε, τῇ συνεργα- σίᾳ ὅλων, κατὰ τὸ ὑπὸ λογοδοσίαν ἕ- τος, καὶ τῶν ὁποίων σαφῆ περίληψιν μᾶς ἔδωσαν οἱ προλαλήσαντες. Λογίζομας εὐτυχής, διότι τυχών τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐν Καΐρῳ μελῶν πα- ῥευρίσκοµαι σήμερον εἲς τὴν ὡραίαν ταύτην τελετήν, μεταξὺ ἀδελφῶν, ἆπο- τελῶν οὕτως εἰπεῖν τὸν συνδετικόν κρῖκον μεταξὺ τῶν δύο ἀδελφῶν πό- λεω», ἀλλὰ λογίζοµαι ἐξαιρετικῶς εὖ- τυχῆς διότι ἔχω ἐντολὴν νὰ σᾶς δια- βιβάσω τοὺς ἐγκαρδίους καὶ ἆδελφι- χοὺς Χχαιρετισμοὺς τῶν ἐν Ἱαΐρῳ µε- λῶν, τῶν πάντουε μὲ ἁδιάπτωτον ἐν- διαφέρον παρακολουθούντων τὴν ἑξέ- λιξιν τῶν πραγμάτων τῆς καν ἡμᾶς ᾿Αδελφότητος. Ἡ παράδοσις τῆς ἀντιπροσωπείας μιᾶς ὁλότητος ἀδελφῶν καὶ τῆς συµ- μετοχῆς των. εἰς ἐτησίας Γενικὰς Συ- γελεύσεις τοῦ Ῥωματείου µας, Ἀλήηβονο- μηθδεῖσα ὑπ αὐτῶν τούτων τῶν ἵδρυ- τῶν, συνεχίκεται ἁἀδιαλείπτως ἐπὶ ἡ- µισυ καὶ πλέον αἰῶνα, καὶ δὰ συγε» χίζεται, ἐφ᾽ ὅσον δά ὑπάρχῃη γναὶ δρὰξ Κυπρίων εἰς τὴν χώραν ταύτην, διατηροῦσα τὴν λαμπράν τῆς Α,ελ- φότητός µας παράδρσιν. θά συνεχίζεται δὲ, διότ' ἡ συνεργα- σία αὕτη καὶ ᾿Ἡ ἔνωσις ἀδελφῶν κοινὰ ἑχόντων αἰσθήματα καὶ συμφεροντα, εἶναι αὐτὸς οὗτος ὁ Χύριος σκοπὸς τοῦ Σωματείου, εἶνε ἡ θεμελιώδης Αάσις τῆς Χριστιανικής πίστεως, εἶναι ὁ ἆᾱ- κρογωνιαῖος λίδος τῆς ᾿ἘΕκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τοῦ κηρύξαντος «ΑΓΑ- ΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ». Ὁ ἀξιότιμος Πρόεδρός µας κ. Ἰἷα- κωβίδης, μᾶς ἀπένειμε δαφιλεῖς εὖχα- ριστίας χαὶ ἐπαίνους, δι ὅσα διὰ τὸ σωματεῖον µας εἱργασάμεῦα, ἀλλὰ δὲν ὑπερβάλλω ὅταν τονίσω ὅτι ποτὲ δὲν δὰ δυνηδῶμεν νὰ φδάσωμεν τοῦτον εἷς τὴν ἐπιτέλεσιν τοῦ καθήκοντος. ᾽Αληδὴς στρατιώτης καὶ ἀξιωματὰ κὸς ταυτοχρόνως ὁ κ. Ἰακωβίδης εἶνε ὁ ἱδεώδης Πρόεδρος, ὁ συνδέσας καὶ λέγω τοῦτο ἀπεριφράστως, τὸ εἶναι του ὁλόκληρον, μὲ τὴν πρόοδον τοῦ Σω- µατείου µας, εἶνα. ἐκ τῶν ὀλίγων, τῶν ἑχόντων ἀληθδή ἐπίγνωσιν τῆς ἄποστο- λῆς των, τῆς κοινωνικῆς καὶ πατριω- τικῆς. Ἡμεῖς ἀγαπήσαντες χαὶ ἀγαπῶντες τὴν ἁδελφότητά μάς, ἔχομεν τὴν εὖ- γενὴ φιλοδοξίαν νὰ συνεχίσωμεν τὸ ἔργον δύο ὁλοκλήρων γενεῶν, νὰ τὸ λαμπρύνωμεν ἐν τῷ µέτρῳ τῶν ἆσδε- νῶν δυνάμεών µας καὶ νὰ τὸ παρα- δώσωμµεν εἰς τοὺς µεταγενεστέρους, ὡς ἱερὰν ὑποθήκην, ἵνα τὸ δοξάσουν διὰ τῆς ἐργασίας των καὶ διὰ τῆς αὐὗτα- παρνἠσεώς των τὸ ἐξυψώσουν ἐκεῖ ὅ- που ἀἁρμόζει, '. Θὰ πηὐχόμην ὅπως ᾖᾗ ὑπάρχουσα σ»- νοχή καὶ συνεργασία μεταξὺ τῶν Κυ- πρίων τῶν δύο κυριωτέρων πόλεων τής χώρας ταύτης ἐπεχταῦῇ εἷς τρόπον ὥστε νὰ συμπεριλάβῃ εἷς τοὺς κόλ- πους της καὶ τοὺς εἲς τὰς ἄλλας πόλεις τῆς Αἰγύπτου καὶ τοῦ Σουδάν ἑγκα- τεσπαρµένους Κυπρίους, ἵνα οὕτως ἆ- δελφωμένοι πάντες οἳ ἐνταῦθα διαβι- οὔντες Κύπριοι, ἀποτελέσουν μίαν µε- γάλην ὀργάνωσιν ἀνταξίαν τῶν παρα- δόσεών µας. ᾿Αναλογισθήτε, ἀδελφοί µου, πρὸς στιγμήν, τὸ μεγαλεῖον τῆς Συνελεύσε- ως ταύτης, συγκεντρούσης ἀπὸ τὰ 4 ση- μεῖα τῆς Αἰγύπτου, ἀντεπροσώπους τῶν ἁδελρῶν µας, πρὸς κοινὴν διάσχε- Ψιν καὶ μεταβάλλοντας διὰ τῆς συµ- µετοχῆς των, τὴν σηµερινήν ταύτην συνάὃροισιν, εἷς Παγκύπριον δυνέ- δριον. Σᾶς τὸ ὑπόσχομαι ὅτι τὸ προσεχὲς ἔτος δὰ παρουσιασὺῶ ἐνώπιόν σας μὲ πλῆρες σχέδιον διὰ τὴν συνένωσιν ταύ- την, Ἶτις ᾽ ἀποτελέση πραγματικῶς μίαν ἀπὸ τὰς λαμπροτέρας σελίδας τῆς σταδιοδρομίας τῆς ᾿Αδελφότητός µας. Κατὰ τὸ ὑπὸ λογοδοσίαν λῆξαν ἔτος μὲ ἀπησχόλησε σοβαρῶς, τὸ ζήτημα τοῦ δανείου, συμπέρασμα δὲ μακρᾶς Μελέτης εἶναι ἡ δι ἐκδόσεως τίτλων, ᾱ- γοραστέων μεταξύ µας, ἀπόσβεσις τοῦ Χρέους, πρότασις ἦτις ὅσον οὕπω πρό- κοιτα: νἁ μᾶς ἁπασχολήσῃ, καὶ δὲν ἅμ- φιβάλλυ ὅτι δὰ συζητηῦῇ εὑρύτατα, διότι ἀποτελεῖ σηιιεῖον ζωτιχκόν διά τὴν ᾽Αδελφότητά µας. Τὸ προταθησόμενον σχέδιον προνρεῖ περὶ ἁποσβέσεως τοῦ χρέους ἑντὸς μιᾶς ἐξαετίας, ἁπαλλάασον τελείως ἡμᾶς τῆς φαγεδαίνης τῶν τόχων, ἑἐλεύδεροι δὲ µετά τὰ 6 αὐτὰ ἔτη δά δυνηθῶμεν νὰ ἐπιτελέσωμεν πληρέστερον τὸν Οψηλὸν προορισµόν µας. Ὑμεῖς Παναγιώτατε Δέσποτα, Πάπα καὶ Ἡατριάρχα τῆς καδ᾽ ἡμᾶς χώρας, ἀντάξιε συνεχιστὰ τῆς δόξης τοῦ δρό- νου τῶν ᾿Αδανασίων καὶ Κυρίλλων, ᾱ- ναπέµψφατε δέησιν τῷ Ὑψίστῳ, τῷ διὰ τοῦ λόγευ τοῦ Γαβριηλ ἐνσαρχωδέντι, τῷ διδάξαντι διὰ τῦ ἐπὶ τοῦ σταυροὺ δανάτου του, ὅτι τῆς ἀρετῆς ἡ ὀδὸς ἡ συμβολιζομένη διὰ τῆς εὐδείας τοῦ σταυροῦ γραμµῆς, δὲν δύναται νὰ φθά- ση τὴν τελειότητα, ἐὰν δὲν διέλδ διὰ τῆς δοχιµασίας τῆς κακίας, τῆς διά τῆς καθέτου τοῦ. σταυροῦ Υραμμῆς συιβη- λιζοµένης, ὅπως στερεώνη ἡμᾶς εἰς τὴν πίστιν Λὐτοῦ τὴν 'Αγίαν, ὅπως καδοδηΥ τὸ ἔργον νας, καὶ φωτίςῃ τὰς διανοίας µας πρὸς ἐπιτέλεσιν παν- τὸς καλοῦ, ἐπ᾽ ἀγαὺῷφ τοῦ πλησίον, τῶν ἀδελφῶν µας καὶ τῆς ἀνδρωπότη- τον ΤδΗΗ ῬμχοΙπο Ῥυγκέχινημένος ὁ Πατριάρχης ἐκ τῆς ὡραίας ταύτης προσλαλιᾶς τοῦ κ. . Ν. “Αντωνιάδου λέγει : να «Φ λόγος τοῦ Πατριάρχου Αἰσθάνομαι χαρᾶν μεγάλην συμπλη- ρώγων τὴν ὁποίαν ὅλοι αἰσθανόμεῦα .. επεσε Ν τὴν ἡμέραν ταύτην, εὐρισκόμενοι µε- ταξὺ τῆς πατριᾶς τῶλ ἁυπρίων, δι. αιτέρως αἱἰσθάνομαι χαρὰν δι ὅσα ἢ- Ἄρυσα ὅσον ἀφορᾷ τὸ Φιλανθρωπικὸν ἔργον, τὸ ὁποῖον ἐπετελέσατε. Δὲν μοῦ ἐπιτρέπετα:ι νὰ χάµω διάκρισιν διὰ τὰ πνευματικὰ µου τέκνα καὶ δὲν γάμνω ἀλλ᾽ εὑρίσκομαι εἷς συνέλευσιν, τις αριθιιεῖ περὶ τὸ 1)6 τοῦ ποιμνίου ου καὶ αἰσθάνομαι τὴν ἂνάγκην νὰ πα- ῥακολουνήσω μετ ἰδιαιτέρας προσο- χῆς τὰ γατ᾽ αὐτῖν. Ἐπιδυῃ ὤ νὰ ἀπρύ- σω τὴν πρόρδον σας καὶ νὰ ἀποχωρή- σω ἀπὸ τῆς αἱ δύσης τούτης ἵκανοποι- Ἰμλένος. Αὲν δά λείψφω ὡς ἐκ τούτου ἀπὸ τῆς δέσεώς µου, τοῦ ΙΙνευιατι 20 Πατρὸς, νὰ εἴπω ὀλίγα τινά. θέλω ἄν εἶνε δυνατὸν ἕλοι οἱ Κύπριοι νὰ συµμ- περιληφὺοὺν εἷς τὰ βιβλία τῆς ᾿Αδελ- φότητος, Πρέπει νὰ «ἴνουν µέλη. Ζη- τοῦμεν ὄχι µόνον συνδρομµήν, ἀλλὰ ὀργάνωσιν ἀἁτόμων. Φέλο- μεν νὰ συνηδίσουν οἱ Ἕλληνες εἰς τὴν ὁμαδικὴν ζωήν. ΄Όπως εἴμεθα {κανοὶ καὶ δυνατοὶ εἰς τὴν ᾱ- τομικὴν ζωὴν πρέπει νὰ γίνωμεν καὶ εἰς τὴν ὁμαδικήν. ᾿Ἠνῶ ὁ Ἕλλην ἀνοί- Υει δρόμον εἰς ἑαυτὸν καὶ προκαλεῖ τὸν δαυμασμὸν τῶν ἄλλων, τοῦ λείπει δυστυχῶς τὸ ὁμαδικὸν πνεῦμα, τὸ ὁποῖ. ον διακρίνει τοὺς πολιτισµένους λαοὺς. Μόνον αἱ ἀμάδες ἐκεῖνα:, αἱ ὁποῖαι εἷ- νε παλῶς . κατηρτισμέναι ὡς ὀργανώ- σεις, µόνον ἐκεῖναι θὰ ζήσουν. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον µόνον, δὰ ἄντιμετω- πισθῶσιν αἱ. κρίσιµοι πἀριστάσεις. Ἡ ἑνότης ἀποτελεῖ Ανάγκη». Παράδειγμα ὁ πατὴρ ἐκεῖνος, ὅστις ἔδωκεν εἰς τὰ φιλονεικοῦντα τέκνα του δέσµην ῥάβ- δων διὰ νὰ τὴν σπάσωσιν, ἀλλὰ ἀφοῦ ἕ- Χαστος ἐδοχίμασε μὲ τὴν σειρὰν δὲν ἠλυνήδησαν νὰ τὴν σπάρωσιν. Λύσας τὴν δέσµην, ἔδωσεν εἷς ἕνα ἕκαστον ἀνὰ μίαν ῥάβδον καὶ ἁμέσως ἄνευ οὗ- δεµιᾶς ἀντιστάσεως ὅλαι αἱ ῥάβδοι μία πρὸς μίαν ἔσπασαν. Τοιουτοτρόπως καὶ οεῖς ὅταν εἶσδε, ὅπως μετὰ χαρᾶς μεγάλης τὸ βλέπω, ἠνωμένου καὶ ἔχετε ἁπόλυτον πίστιν εἰς τοὺς ἀρχηγοὺς σας τότε µόνον δὰ πρροδεύσητε. Δὲν δὰ εἰσέλδω εἰς λε- πτοµερείας τῶν ἑητημάτων σας, διότι Βλέπω ὅτι ἐδῶ ἔχω νὰ κάµω μὲ ὁ- πουργεῖον, τὸ ὁποῖον ἐπικοινωνεῖ μὲ τὰς ἀρμρδίους ἀρχὰς γαὶ φροντίζει δὺ ὅλα. Ἐπιμάνω καὶ πάλιν µόνον εἰς τὴν ἕνωσιν, εἷς τὴν ὀπείαν θὰ εὕρητε ἑκανοποίησιν' Φὰ ἦτο σπουδαῖον ἔργον ἂν τὴν 'νοσήηλείαν καὶ τὴν Φιλανθρω- πίαν σας τὴν ἑξασκούσατε εἰς πολὺ εὑρυτέραν χλίμαχα. ) Αν καλῶς Ἴκουσα, ἀξεφράσνφησαν φόβοι διὰ τὴν πτωχείαν, ἧτις χαδημε- ρινῶς αὐξάνε. θὰ ἐπιδυμοῦσα νὰ συστήσω εἰς. τὸ Προεδρᾶῖον ὅπως ἑγ- καταστήση ΓΤραφεῖον ἐξευρέσεως θέσεων. Ἡ προσπάθεια σας πρέπει νὰ τείνη νὰ ὁλιγοστεύσωμεν ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἁπλώνουν τὸ χέρι, Είναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα δύναται νὰ ἑ- πιτελέσῃ ἦ ἀδελφότης σας ὄχι μόνον Σιὰ τοὺς Κυπρίους ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς ἄλλους Ἓλληνας, Φιλοδιξήσατε νὰ εἷ- πῆτε ὅτι δὲν χάµνετε διάκρισιν µετα-- ξὺ τῶν Ἑλλήνων. μαι βέβαιος ὅτι δἀ γίνη τοῦτο ἄν ἀπὸ τὰ 1000 µέλη τῆς ἀδελφότητος ποῦ εἶνε σήμερον γίνετε τοῦ χρόνου 2000, Ἔχετε βεβαίως, ἄν. καλῶς Ἴκουσα, χρέος ἄνω τῶν 6000 λιρῶν, τὸ ὁποῖον καλεῖσὺς νὰ ἑἐξοφλήσητε καὶ εἶνε ζή- τηµα μικρᾶς Ουσίας ἐκ Ἱέρους σας, μιᾶς λέρας τὸν χρόνον. Τώρα δέλω καὶ ἐγὼ τὸ μερίδιὀν µου, Μάλιστα Νέλω τὸ µερίδιον µου καὶ τὸ λέγω μὲ θάρρος διότι εἲς τὸ Πατρι- αρχικὸν Ὀρφανοτροφεῖον σήμερον µε- ταξὺ 110 περίπου ὀρφανῶν στεγάζονται περίπου 28 ὀρφανὰ ἐν Κύπρου, ὁρ- φσνὰ εἴτε πατρὸς εἴτὲε μητρός, εἶτε καὶ τῶν δύ2 καὶ διὰ τὰ ὁποῖα σᾶς βεβαιῶ, τρέφω ἰἱδιαιτέραν συμπάθεια, τρέφω, σᾶς τὸ ἐπαναλαμβάνω ἱδιαιτέ- ῥαν συµπάδειαν, διότι ἐῑνε Κύπριοι, καὶ διότι ἐγνώρισα ἓκ τοῦ πλησίον τὴν ὡραίαν καὶ φιλόξενον πατρίδα των ὡς βλέπετε ἡι Κύπρες ἔρχεται δευτέρα εἷς σειρὰν διότι τὴν πρώτην σειρὰν μὲ 90---δ2 ὀρφανὰ κατέχει ἡ Μικρὰ Ασία. Ἡ λέξις ἑσταμάττσεν εἰς τὸν λαιμὸν µου διότι δὲν δύναµαι νὰ τὴν προφέρω, σήμερον 20ην Μαρτίου, ἐδυνικὴν Ἔορ- τήν. Εχοιιεν λοιπὸν πρώτην τὴν Μι- πρὰν ᾿Ασίαν μὲ ὃν ὀρφανὰ καὶ δευ- τέραν τὴν Κύπρον μὲ ὃύ παιδιά. Δὲν οᾶς ζητῶ βεβαίως τὸ ἕκτον τῆς δαπά- υῃς τοῦ Ὀρφσνετροφείχυ ᾽ἁλλὰ ἀξιὼ νά ὑποστηρίξετε γενναιότερον τὸ ἅσυ- λον αὐτὸ τῆς ὀρφανιᾶς. ὅσϱ. Μοτὰ ταῦτα ἀπῆλθον τῆς Σενεδριά- σεως ὅτε Πατριάρχης καὶ ὁ Ὑποπρό- ζενες ἄρχεται δὲ ἡ συζήτησις ἐπὶ τῆς Ἡμερησίας διατάξεως. Κατά ταύτην ἐψηφίσῦῃσαν αἱ ἑξής ἐπιγ2ριήήσεις: ον) Λίραι Αἰνυπτ, ὂ0 εἲς τὸν «Αἲ- σχύλον---᾽Αρίωνα» 2ον) Λίραι Αἰγυπτ. 40 καὶ αἱ 90) τοῦ Καΐρου ἐν ὅλῳ 64) εἷς τὸ Πατριαρχι- κὸν Ὀργανοτροφεῖον. ὤον Αίραι Αἲγ. ὃ διὰ τὸ ἄσυλον τῶν ἁατέων. 3ον) Αίραι ΑΙγ, 2ὺ διὰ τήν Κοινό- τητα Ιμπραημίας. ὄον) Λίραι ΑΙ. 100 ἂφ τῆν αοινό- τητα ᾿Αλεξανδρείας παὶ διάφορα ἄλλα ποσὰ ὑπὲρ διαφόρων ἄλλων ἄοινωφε- λῶν ἑδρυμάτων ἐνταῦψα γαὶ ἐν Κύ- προ. ᾿Απεςασίσὂη ἐπίσης ὅπως οἵ ὑπὸ τῆς ᾿Αδελφότητος νοσηλευόμενει δω- ρεὰν ἀσθενεῖς, »2σηλεύωνται ὅλοι γε- νικῶς εἲς τὸ Ελληνικὸν Ἀρσοχκομεῖον καὶ ὄχι νἁ ΔΙΟΝΕΤΕΓΩΝΤΑΙ (κατὰ τὴν ἔκφρασιν τοῦ κ. Ιακωβίδη) εἷς τὸ Γαλλικὸν ἈΝοαοκομεῖον διότι συναγω- γίζεται τὸ 'Ελληνικὸν. Μεταξὺ τῶν ἄλλων συνεζητήδη καὶ πρότασις τοῦ Γεν. ΓΠραµιι. Καΐρου γ. Κ. Χ. ᾽Αντωνιάδου ἐκδόσεως 12900 ὁ- μολογιῶν, ἡγγυημένων παρὰ τῶν ἂκι- (νήτων τῆς ἀδελφότητος, ἐκ Λ. Αἱγ. 6 ἑκάστης, ἐνομαστικῆς ἀξίας, αἱ ὁποῖαι δὰ ἐξοφληδῶσιν ἐντὸς ἑξαετίας παρὰ τῆς ἀδελφότητος. Ἡ ἁρχικὴ ἀξία τῶν ὁὀμολογιῶν τούτων δὰ εἴνε Λ. Αἰν. ὅ 1)9 πληρωτέαι ἀφ᾽ ἅπαξ. Οἱ ὀμολογίαι αὖ- ται δὰ Χκυκλοφορήσωσιν ἄποχλειστι- πῶς μεταξὺ τῶν Κυπρίων. Κατόπιν πολλῆς συζητήσεως, ἀπεφασίσθη νὰ παραπεμφὺῇ τὸ ζήτημα εἷς εἶδικὴν ἑ- πιτροπήν, ἐκ νομομαθῶν, ἣτις καὶ ἔλα- βε τὴν ἐν λευκῷ ἄδειαν νὰ πράξη ὡς Ίνελε κρίνει, ᾿Απεφασίσθη ἐπίσης ἡἢ πρεσωρινὴ ἵδρυσις «Γραφείου ἐξευρέσεως ἑἐρ. γασίας τῶν ἀέργων Κυπρίων» ὅπερ δὰ ἀσχολῆται ἀποχλειστικῶς εἰς τὴν ἐξεύρθσιν Ἐργασίας εἰς ἀέργους Κυπρίους, ἄνευ οὐδεμιᾶς εὐθύνης Ἶ ἐγγυήσεώς τινος παρὰ τῆς ᾽Αδελφότη- τος. Μετὰ ταῦτα ἄρχονται αἱ ἐχλογαί, τοῦ Συμβουλίου, γαἈ’ Ας ἡνεδείνφνηαα οἵ κάτωδι, Πρόεδρος Ρ. Σ. ΙΠακωβίδης ᾿Αντιπρόεδρος Κ. Πηλαβάκης . Εραμματεὺς ὮὉἵ. ΕΜ. Αντωνιάδης Ταμίας Σ. Σ. Κυριακίδής ΜΕΛΗ Κ. Παπαέλληνας (ἰατρὸς), ΚΚ. ἅτυλια- γίδης, [. Κ. Ἰωάννου, Χρῖστος Περαῖος, Ν. Πουλλάριζος, Χ. Αντωνιάδης, ἩΠ. Ῥχίζας, Δημ. Οἰκονόμου. «χίνας, ΕΔΕΓΗΤΑΙ Ὅμηρος ᾽Αβερχιάδης, ᾿Ἡραχκλὴς Ζαν- τίδης, ᾿Αδαν. Κ. Ἰωάννου. ο. Εἰς τὴν ὡραίαν ταύτην, ἃς τὴν ὄνου μάσωμεν, ἑορτήν, πάντες προσῆλθον μετὰ περισσῆς χαρᾶς καϊκαθδαρᾶς συν- ειδήσεώς καὶ ἀπῆλθον εὐχαριστημέ- νοι πλήρως, βέβαιοι ὄντες ὅτι ἐπετέλε- σαν τὸ χαθῄκόν των εὐσυνειδήτως. Συγχαίρομεν ὀλοφύχως τὸ ἄναβαπτι- ζόμενον Νυμβούλιον, ἰδιαιτέρως ὅμως ὀφείλομεν νὰ ἑξάρωμεν τὴν δερμουργὸν καὶ φιλομειδῇ δρᾶσιν καὶ ἐξαιρετικὴν ἀξίαν τοῦ κ. Κ. Ν. ᾽Αντωνιάδου, Γραμ- µατέως τῆς ἐν Καΐρῳ ᾿Αλελφέτητος, ὁ ὁποῖος διὰ τῆς ἐργατικότητος καὶ εὐ- φυῖας του ταίνει νὰ ἀναδείξῃ ἐν αυνερ- Ὑασίᾳ μετὰ τοῦ ἐγκρίτου ἰατροῦ Ἡρο- έδρου κ. Χριατοφίδου, τὴν ἐν Καϊρφ ἀδελφότνητα εἰς διακεκριμμένην καὶ ἑ- πίζηλον Ψέσιν͵ 21)3)908 Ι. ΧΑΤΙΝΝΙΚΟΛΛΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Διὰ τῆς τελευταίας εὐχαιρίας ἔφδασαν εἰς τὸ Κατάστημα τοῦ κ. ΚΩΣΤΑ Γ. ΠΑΝΤΖΑΡΗ, ἐν Βαρωσίοις, Διάφορα κασμίρια ἀνδρικὰ ᾽ἉΑγγλικῆς καὶ Βελγικῆς κατα- σχευῆς ὡς καὶ λινὰ τοιαῦτα, ποι- βατῶν, καλτσῶν, ὡς καὶ ποικιλία ων, ἰταμιῶν τῆς τελευταίας µὀ. δας, τὰ ὁποῖα θὰ πωλῶμεν εἰς τι- μὰς ἀσυναγωνίστους. Μία ἐπίσχεφις θὰ πείσῃ πάντα διὰ τὴν ὡραίαν συλλογὴν τῶν πραγματειῶν µας. . καὶ Κιτίου. κατεδηλώδη ὅτι διαφω- π τε |γοῦμεν ριξικῶ- εἷς τὰς διατάξεις περὶ χιλία φαθίνων καπέλλων, γραβ. µεταξωτῶν, κλαδωτῶν καὶ σκέτ. Σημ. «» Ἡ «δΔημιυυυγία» ἆπ- έσχε κατὰ τὴν παωελθοῦσαν ἔκδοσίν της ν᾿ ἀναγράψῃ τὰ τῆς συνεδρίας διὰ τὴν συζήτησίν τυῦ Ἐκκλησ. ζητήμι- τος κατὰ ὕμως αἲ διάφυροι ἐιρημεοίδες διὰ σκο- ποὺς ἐκιεταλλεύσεως καὶ δηµυκυπίας ᾿συνεχιζοµένης. ἀκόμη τῶν εὐνοουμένων των ἐδημοσίευσαν κατ’ ἀνακριβὴ καὶ ᾱ- γευλαβῆ ποὸς τὴν πραγματικότητα καὶ τὴν ἀλήδειαν τοόπον, εἴμεφα ὕποχρε- ωµένοι νὰ δηµοσιεύσωµεν σύντομα ἀλλ) ἀκριβῆ πρακτικά τῶν ἀνταλλαγέντων πρὺς διαφώτισιν τῆς κοινῆς γνώμης). Παρόντες : “Ἡ Ἱερὰ Ἀύνοδυς, πλὴν τοῦ Π. Μητρυπολίτου Ι[άφου καὶ οἱ Ἕλληνες βουλευτιὶ, πλὴν τῶν τῆς ΠΙά- φον καὶ Λεμεσοῦ. Α. Μ. ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος, “Ἡ κοι- νὴ γνώµη ἀνυπομονεῖ διὰ τὴν λέσιν τοῦ ζητήματος τούτου καὶ δέον. νὰ κι- γηθῶμεν ὅπως φὑάσωμεν εἷς ἅποτε- άσματα. Ἡ “Ἱερὰ. Σύνοδος παρεσκεύα- σεν ἕνα σχέδιον, τὸ ὁποῖον σᾶς παρον- σίασε πρὸ » ἐτῶν, ἀλλ’ εἶνε ἑτοίμη νὰ ἀκούσῃ καὶ συζητήσης, τὰς ἀπόψεις, εἷ- σηγήσεις καὶ παρατηρήσεις τῶν ἆἄντι- προσώπων τοῦ Λαοῦ. Σ. Χταυρινάχης. Εἴχομεν µελε- τήσει τὸ σχέδιον τοῦ καταστικοῦ χάρ- του μετὰ τῶν Μητροπολιτῶν Κυρηνείας οϊκονομικῆς διαχειρίσεως' διελύθηµεν διὰ νὰ ὑποβάλωμεν σχέδιον περὶ ταύ- της συνηντήδημεν μετὰ τοῦ Άγ. Κι- τίου καὶ εἴδομεν δεῦ δὲν ὑπάρχει στά- διον συννεγοήσεως, ἐφ᾽ ὅσον οἱ Άγιοι Σννοδικοὶ δὲν συμφωνοῦν ν᾿ ἄποσπα- σὺῇ ἡ διαχείρισις ἀπὸ τὰς χεῖρας τῶν κληοικῶν. Π. Μ. Κιτίου. Αὐτὸ μοῦ τὸ εἴπα- τε μόλις πρὺ 2--ὸ μηνῶν' καὶ σεῖς εἴχατε δηλώσει ὅτι δυσπιστεῖτο πρὺς τοὺς Λαϊκούς. Π. Μ. Κυρηνείας, ᾿Εχωρίσθημεν πρὸ 3 ἐτῶν διὰ νὰ ὑποβάλετε σχέδιον ουσίας, ἀλλὰ µέχρι σήµερον ἀπελίπετε. Σ. Σταυρινάχηῆς. ᾿Απέσχομεν, δι- ότι ἀντελήφὺημεν ὅτι διαφωγοῦμεν ϱι- ζνκῶς, Κ΄ Ῥωσσίδης. λς εἶνε' ἔχετε ἆπο- Ἀρυσταλλώσει ἀπόψεις καὶ σχέδια διαρ- θυμίσεως τῆς διαχειρίσεως τῆς ἐκ- Ἀλησιασ. περιουσίας, ὥστε νὰ γίνεται αὕτη καλλιτέρα καὶ ἐπωφελεστέρα διὰ τὸ κοιγόν Σταυρινάκης. Οἱ κληρικοὶ πρέπει νὰ περιορισῦοῦν εἰς τὰ καθαρῶς πγευ- ματικὰ καθήκοντα ἡ περιουσία νὸ δι- Ἀχειρίζεται ὑπὸ Κεντρικῆς πιτροπείας Χαὶ Ἐπαρχιακῶν τοιούτων. κ. Ἠιτίου, Ἰοννοεῖτε τελείαν ἀπυμιί- αρυνσιν τῶν Ἱεραρχῶν ἀπὸ τῆς δύεχει- φήσεως : : Μτανρινάκης. Μάλιστα, διότι τώ- ρα. τὰ κληρικὰ µέλη ἔχουν πλειονο- ψηφίαν. Πιτίου. Ἔχυυν τὴν πλειονυψηφίαν, τὴν ὁπουίαν χρησιμοποιοῦν διὰ νὰ πε- υιορίζουν τὰ λαϊκά ἀπὸ σπατάλας καὶ διασπάθησιν τῆς ἔκκλησ. καὶ ὕρονι- κῆς περιουσίας. τὴν την Μαοτίου: ἐπειδὴ | (νε ὅτι οἳ κληοικοὶ δὲν πρέπει ν’ ἄνα- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΡΕΙΛΕΙΤΗΝ ΚΙ ΤΝΟΙΙΚΩΝ. ΕΝ. ΤΗ ΜΡΧΙΗΗΚΙΠΙ ΔΙΒ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΒΣΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΗ ΄ - Ἡ σαφὴς δηλῷ ἓκ τῶν πρυτεβων ὅτι τὸ ὅτι μάς ὑνδιαφέρει ἀπὺ περιουσιακῆς ἀπόψεως᾽ αἰάπόψεις τῶν συνοδικῶν µε» ο ἃ ος ι ες λῶν εἶγε γνωσταί αἲ ἀπόψεις µας εἷ- μέρος᾽ . ΄ ”. - 9 9 γα γίνῃ ἕνα ταμεῖον κοινον καὶ µονα- , 9 μιννύωνται εἷς τὺ οἰχονομικὸν δικόν, Ῥωσσίδης. Εὶς τὺ ταμεῖων αὐτὺ νὰ εἰσρέουν καὶ τὰ εἰσοδήματα τῶν ἕκ- κλησιῶν ὅλων τῶν χωρίων : Χατζηπαύλον. λάλιστα. Ῥωσσίδης. ὍὌστε νὰ κάµωμεν καὶ χοιστιιννκόν Εβκάῳ: Χατζηπαύλου. Μάλιστα, περίπου λαμβάνῃ τὰς ἑξῆς προνοίας : περὶ τῶν ἀνανκῶν τῶν ἐκκλησιασιῶν, περὶ φι- λανθρωπικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν σκο- πῶν καὶ ἂν ὑπάρξουν καὶ περισσεύµατα ὑπὲρ ἰδούσεως πιστωτικοῦ τινος ἵδρύ- µατος' ὅταν διετυπώσαµεν τὰς γγώµας αὗτὰς, ἀντελήφὃημεν ὅτι τὰ κληρικὰ µέλη δὲν θὰ συνεφώνουν πυτὲ καὶ τοι- ουτοτρύπως ἀπέσχομεν περιιτέρω συν- αντήσεως. Σεβέρης. “Ὑπεβάλατε σχέδιόν τι Χατδηπαύλου. Ὄχι. Κιτίου. ᾽Αλλ’ ἀπεχωρίσθημεν μετὰ τὴν ποώτην συνάντησίν µας μὲ τὴν ὃ- πόσχεσιν τοῦ κ. Ἀταυρινάνη ὅτι δὰ ἐ- ζήτει καὶ Φὸ μᾶς παρουσίαζεν ἀἄντί- Ύραφον καταστατικοῦ τοῦ Ἐβκάφ. Χατξηπαύλου. ᾿θεωρήσαμεν ὅτι ἦτο µαταιοπογία νὰ ἑτοιμάζωμεν σχέ- διον, τὸ ὁποῖον ἐγνωρίζαμεν ὅτι δὰ ἀπερρίπτετο ὑπὺ τῆς “Ἱερᾶς Συνόδου. Ῥωσσίδης. ᾽Αλλὰ δὰ ἦτο δυνατὸν γὰ τὸ ἀποδεχθοῦν οἳ ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ' οἳ συγοδικοὶ ὑπέβαλον τὸ σχέδιόν των, ὠφείλατε νὰ ὑποβάλεε καὶ σεῖς τὸ ᾖἴδικόν σας ὡς ἐκλεγεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν ἐπιτροπεία, ἄλλως νὰ κατα- δέσετε τὴν ἐντολήν. :.Ῥεβέρης. Συμφωνῶ, τὸ σχέδιόν σας δὰ ἠδύνατο γὰ χρησιμεήσῃ ὡς βά- πη σεων μετὰ τῆς Ἱ. Συνόδου. Χατζηπαύλου. Θὸ ᾖἦτο ἄσχοπον γὰ ἀγρυπγήσωμεν, νὰ κοπιάσωµεν ὅπως ἑτοιμάσωμεν σχέδιον, τὸ ὁποῖον δὲν δὰ ἐγίγετο δεκτὸν ὑπὺ τῆς Ἱ. Συνόδου. Ἐμφιετζῆς, Ὠφείλατε νὰ ἑτοιμά- σετε ἀντισχέδιον καὶ ἄν δὲν ἐγένετο ᾱ- ποδεκτὸν ὑπ αὐτῆς γὰ καλέσετε τοὺς βουλευτὰς διὰ νὰ τοὺς καταστήσετε γγωστὴν τὴν θΔέσιν τοῦ ζητήματος! ἐξ- ελέξαμεν ἐσᾶς, διότι εἶσθε κάτοικοι Λευ- χωσίας καὶ ἧτο εὔκολον νὰ συναντᾷ- σῦε μὲ τοὺς Συνυδικοὺς' διὰ τὸν λό- ον αὐτὸν μάλιστα ἠρνήθη τὴν ὀκλυ- γήν του. ὡς µέλος τῆς ὀπιτρυπείαμς ὁ π. Ῥωσσίδης, «Ῥωσσίδης. “Ὑπενθυμίζω τὸν ἕντ, συνάδελφον ὅτι ὁ λόγος τῆς ἀργήσεώς µου ἦτο διότι δὲν ἐγένετο δεκτὴ ἡ πού- τασίς µου ὅπως διαµένω ἕν τῇ Αθχι- Επισκοπῇ κατὰ τὰς συχνὰς καὶ μιικοὰς ἐπισκέψεις µου ἓν Λευκωσίᾳ διὰ τὴν µελέτην καὶ δύνταξιν σχεδίου λύσεως ζητήματος τόσον πολυπλόκου καὶ πο- λυσυνθέτου. Χατζηπαύλου. Ἰγὼ διὰ νὰ εἶμαι ο... ΠΠ ΠΕΠ | ΓΑΦΡΟΔΙΤΗΝ : Γαλανὴ καθὼς ἡ Ὀάλασσα τῆς µακαρίας νήσου Δευκἡ καὶ ἀβρὰ καθὼς οἱ ἀφροὶ τοῦ παφιακοῦ γιαλοῦ, ἁπὸ τοὺς ὁ- ποίους ἐπλάσθη ἡ ἀφρόπλαστη ᾽Α- φροδίτη' θελκτικἠ, μὲ µειδίαµα ἀνατέλλον ἐπὶ ἀειθαλοῦς μορφῆς, καθὼς αἲ δαλπεραὶ καὶ θελκτικαὶ ἀκτίνες τοῦ ἀθανάτου ἑλληνικοῦ ἡλίου εἰς ἡμέ- ϱας ἁλκνωνίδας) , 8 ᾽Ανέδυσες ὅπως πάλαι ποτὲ ἡ ᾽Αφρογόνεια, εἰς τοὺς ἐρατεινοὺς ᾽αἰγιαλούς µας, σκορπίξουσα χάρι- τας καὶ γοητείας᾽ Ἡασίλισσα καὶ χωςίς στέµµα, ἆ- ειδαλής, καλλονὴ ἀνάμεσα στὲς βα- σίλισσες καὶ βαοίλισσα ἀνάμεσα στὲς καλλονές Χαῖρε, ἐστεμμένη Αφροδίτη, ὃρο- ιασµένη στὸ ἀντάξιόν σου ἐνδιαί- τηµα, τὴν ἀφροσιεφανωμένην Κύ- ς (στὸ προσεχὲς ἡ συνέχεια) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε, Οἱ ὑποφαινόμενοι Κριστόδου- λος Γεωργάκης καὶ Ζαχαρίας Ν. Κατξηλάμπρου ἐκ Βαρωσίων, ἆ- ποτελοῦντες τὴν Ἑταιρείαν «ΓΕΠΡΓΛΚΗΣ καὶ ΧΤΙΗΛΝΙΡΕΙ) καδθιστῶμεν εἰς ὑμᾶς γνωστὸν ὅτι ἀπὸ σήμερον μόγον ὅ εἷς τῶν ἕ- ταίρων, ὁ κ. Ζαχαρίας Ν. Χα- τζηλάμπρου, ἔχει τὸ δικαίωµα ὃ- πογραφῆς, δεαμευούσης τὴν ἑται- ρείαν µας «Γεωργάκης καὶ Χα- τξηΛλάµπρου». Θὰ ὑπογοάφῃ δὲ ὁ ῥηδεὶς Ζαχαρίας Ν. Χατζηλάμ- πρου διὰ «1 εωργάκην καὶ Χα- τζηλάμαπρου», Ζαχαρίας Ν. Χα- τζηλάμπρου. Ἡ προγενεστέρα ἡμῶν σχετι- κὴ ἐγκύκλιος διὰ τῆς παρούσης ἀκυροῦται. τοῦτο ὑπὸ σηµείωσιν, : Διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς Χρ. Γεωρνάκ Ζαχαρίας Ν, ,ατζηλα προν / Κ, Π. Ρ. Βαρώσια τῇ Ἡι Απριλίου 1998, ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα τὸ ἐννοῦ ώνον] τὸ κουγὸν. αὐτὺ.. ἐκ) τιµεῖογ νὰ. ᾿Παρακαλοῦντες ὅπως λάβητε Χατζηλάμπρου ο ο” Ιἔτηλη Ποιηταρικη { (Σημ. «ΔΣ ᾿Απὸ τὸ ποίηµα τῆς : Ἰωάννας λ.. τὸ Α]ίδος .. ἡ Ηλ. Κονῆ ἐκ παραδρομῆς παρε- | Δείφθη ἕνας στίχος «πὸ τζεῖνες ποῦ λαλοῦ- [αι» κά διὰ τοῦτο ἀναδημοσιεύομεν τοῦτο | διὰ λόγοὺς μετρικῆς, καίτοι ἡ ὅλη ὑφὴ ναὶ ἔννοιά του δὲν ἐπηρεάζοψεκι ἀπὸ τὴν πα: εθάλειψιν) Ειὰ νᾶρτθυν πέντε ἀστοσιὲς πὸ τζεῖνες ποῦ λαλοῦσι μὲ πουμπουρκᾶν ν’ ἀχούσουν μὲ σύννεφα νὰ δοῦσιν τζ’ ἔπον ὀπάρχουσιν νερὰ «τρεχᾶτα νὰ σταθοῦσιν νὰ ξερανίσκουν τὰ δεντρὰ Χόρτα νὰ μὲν βλαστοῦσιν νὰ σφάξουν οἱ γενειοὶ παιδκιὰ νὰ φήνουν πάνω στὴν φωδχιὰν νὰ τρῶν ποῦ ννὰ πεινοῦσιν ἐγιὼ τὸν νέον π᾿ ἀγαπὸ ἐν τὸν ἀρνιοῦμαι ννὰ τοὺς πῶ νὰ μὲν μὲ τυρανιοῦσιν. ἳ 0σωθνκμθκ.- ΜΜΤΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΛΛΑΝ ΙΡΛΗΝΛΑ. ᾿Απὸ τήν πρώτην ἀστοσιὰν δὰ φύη γιὰ τὴν περασιὰν ὁ νέος σου νὰ ζήσῃ πρὸ πάντων νᾶν τζαὶ παροιλῆς. ἓν νὰ σὲ σχανταλίσῃ . ΧΡΙΣΤΟΔ. Σ.ΠΑΧΥΣ Περιστερωνοτηγή 1) Πᾶῶς σοῦπουν δέσµου ᾿νὰν φιλὶν εἷν. τοι σοῦ πακοφάνη, ὀξὰ τοὺς ἄλλους ἐν φυσιὴ τζαὶ µέναν ἓν βαζάνι Έ 2) Τὰ σιείλη σου, τὰ σιείλη µφυ ποῦ πρωτοφιληθῆκαν ἕκαμα ὅνὸ µερόνυχτα τζ’ εἶχά τα ἔτσι κρὀνοιµπτα τξ’ αἰστάνουμουν τὴν γλύκαν Μο -.- µαυρομματοῦ, δέλω νὰ τὰ «φιλήσυ τζν ἄν θέλῃς τὴν φυχοῦλλάν µου ὅ6. ρον νὰ σοῦ χὰρίσν τξαὶ γίνου ἐσοὺ μὲ ὅχυὸ φυσιὲς, το ἐγιὸ ἓν θέλω νὰ ζήσω, δ 4) Την ὅραν τοῦ θανάτου σου νὰ μὲ εἰδοποιήσῃς τραὶ πάω γιὼ στὸν τόπον σου τζαὶ μαῖνε σοῦ νὰ ζήσῃς ΒΑΣΙΛΗΣ Χ΄ ΚΩΣΤΗ (θιολάρης) - 3) τὰ σιείλη. σου, Πατρίπι (Ἠμερ. 30.53.1928). Ῥὸ Ἀρμοὺ. Συμβούλιον θὰ κάµη ἕ- ναρξιν τῆς προσαχοῦς Σννόδου κατὰ τὴν ΊΤην Απριλίου, ρίτην τῆς Δια- Χαϊνησίμου, καὶ ὥραν «9.90 μ. μ. Ἀημοσιεύεται νέον νομοσχέδιον «περὶ Φδιακανονίσεως τοὺ διορισιρὺ νεαρῶν προσώπων καὶ παιδίων εἰς βιομηχα- γικὰ ἐργοστάσια»: Αιά τοῦ νομοσχεδίου τούτου: α) Οὐδὲν παιδίον κάτω τῶν 19 ἐ- τῶν δά ἐπιτρέπεται νὰ διορίζεται εἰς ἐργοστάσιον παρὰ ὅπου ἑργάζονται καὶ μέλη τῆς ἰδίας »ἰκογενείας, ᾖ) Οὐδὲν νεαρὸν πρόσωπον μεταξὺ 1 καὶ 14 ἐτῶν ἡλυκίας 9ὰ διορίζεται Ρων ἡμερησίως, ὦ) Ο0ὐδέν νεαρὀν πρότωπον μεταξὺ τῶν 14 καὶ 16 ἐτῶν ἠλιγίας Βὰ διορί- δεται δι᾽ ἐργασίαν πέραν τῶν ϐ ὡρῶν ἡμερησίωζς,. ) ο. Ἐνεγράφησαν αἱ ἑξῆς 4 νέαι Συν- ἀργατικαὶ Τράπεται: | | 1. «Ἠλπὶς» Κυνούσας (ἱάφου). 2, Εἰς Λακατάμιιν. 3. Εἰς Αγ. Νικόλαον (Πάφου). 4. Εἰς Ἴνστιο (Πάφου). (Βἱς πάσας εὐχόιεῦδα ὀλοφύχως ἐπι- 'τυχίαν τοῦ σωτηρίου ἔργου των.) ανα Τὸ ᾽Αγγλικὸν πολεμικὀν «Χρυσάνθε- μον» ὑπὸ Κυβερνήτην τὸν Η,. Ἡιάςοῃι δὰ παραμείνῃ ἐν ᾽Αμμοχώστῳ ἀπὸ τῆς Παρασκευῆς {5 ᾿Απριλίου μάγρι τῆς Τρίτης ὁ4 Απριλίου. απο οπώμκο σσ --απατορκ ΕΙΜΗ ΔΙΚΟ} Τὰ κάτωδι οεἴδη οἰκοδυμῆς δύ- ναται νὰ εὕρῃ τις εἰς τὰ ἐν Ώα- ρωσίοις Καταστήματα τῶν κ. κ. Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ἃ Σια Ἐθλείαν παντὸς εἴδους. Τσιμέντα Ἱ Κεραμείδια. Σιδηροδοκούς. ᾿Αναμένονται σι σποτ σα -αστ στ ατα τῆς ᾿Ανατολῆς. Τιμαὶ ἀσυναγώνιστοι. 'κατ᾽ αὐτὰς |νε- γάλα φορτία Ἐυλείας λευκῆς καὶ τζ ἄν ἠβρεθ'’ ἕνας μέρακλῆς σσ κ Τμ ΕΙΡΗΝΗ ΙΦΗΡΡΙΙΩ | δι) ἐργασίαν πέραν τῶν τεααάρω»- { «δημιιουμγίαν ΠραΓΜΑΤΑ. 5 Ὅ Και ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ «Ἐλευθερία» γναὶ «Ἔλευθε- ριότης» ᾿Ανδροπρέπεια καὶ ὀἀχχισμοί. λευθερίαν πολιτικἡἉ γελοιοπό(ῆταν καὶ γελυποιεῖ σοβαρώτερα ζητήματα, ἀποφεύγει ἀναγράψῃ πθοκαλουµένη, καὶ παρα παλουμένη τὰ ὀνύματα ἐκείγων ἓν τῶν βουλευτῶν, οἳ ὁποῖοι κατὰ τὰς σχξτι- κὰς συνεδριάσεις σαν ὑπὲρ τῆς συµ- μετυχῆς εἷς τὰς ἑορτὰς τῆς Ὀθετηρίδος, καίτοι εἴχε δικαίωµα. καὶ καθῆκον γὰ ἐλόγχῃ καὶ ἐπικρίνη εὐδαρσῶς καὶ εὖ- αύτη δικαιοῦταν γ) ἀκολουδῇ ἓἐ- καὶ συγεπῶς καὶ ς νὰ τὰ ι νὰ 9 4 / τόλλως τοὺς ἐπιζημίως εἷς τὰ συμφέ-. Ρόντα τοῦ τόπου πολιτευοµένους καὶ ἄνευ προκλήσεων καὶ παρακλήσεων᾽ ἀνιεὶ τούτου καταφεύγει εἲς -ἆκωόμοὺς καὶ ἆσοι πας σιρὀφἰκᾶς, ὥστε ν᾿ ἀποδεικγύετωι ὅτι ᾗ πληροφορία της ἢ ἡ ἀναγραφὴ τῆς εἰδήσέως ἠτό ψευδὴς ἤ πλαστὴ καὶ κακόβουλος. «Ἐν πάσῃ περιπτώσει δὲν ἔχομεν σχὐπὸν νὰ ἔξακολουῦ ήσωμεν ὑπερασπί- Ἕσντες βουλεύτὰς, οἳ ὁποῖοι ἔχουσί καὶ πέγναν καὶ μελάνι καὶ ἐδεμερίες δι- ές τους διὰ γὰ διαμαρτυρηθοῦν' ὁ κ. Ῥωσσίδης δηλοῖ κατηγοφηματικῶς ὅτι ὑπῆρξε καὶ εἶνε ἀδιάλλακτος κατὰ τῆς συμμετοχῆς καὶ προκαλεῖ οἴονδήπο- το νὰ εἰπῇ δηµοσίᾳ τὸ: ἐναντίον ἦτο ἄλλως τε περιττὴ ἡ τοιαύτη δήλωσις ᾿ διότι εἶνε γνωστὴ καὶ πανδοµᾶλογον- µένη-- καὶ ὑπὺ τῆς «Ἐλευβερίας» ᾱ- κόμη--ἡ τόλμη καὶ τὸ θάρρος του, ὥσ- (τε ἂν ἔχριγεν ὅτι τὸ: συμφέρον τοῦ τό- στου ἐπέβαλλεν ἐναντίαν στάσιν τοῦ λα- οὔ, δὲν δὰ ἐδίσταζε νὰ ἀναλάβηῃ, ἆνα- Ἱπτύξῃ καὶ δίακηρύξῃ΄ τοιαύτην πολιτι- κήν. ὅόονσσν ᾽Αυτρωμὸς τοῦ τόπου καὶ λυτρωμὸς τῶν πουγχῶν -Ὑπάλληλοι καὶ ὅε- κασέλινα. ν΄ ἐνθερία» εἴρω- γεύεται κα «Δημιονργίαν» καὶ τὸν Διευθυντήν' πης ὅτι ἐβάλθησαν νὰ ἐξοντώσουν : τοὺς κυβερνητικοὺς Ὅπαλ- λήλους διὰ νὰ λυτρωθῇ ὁ τόπος’ ἆμ- φότεροιν τὴν“ εὐχαθιστοῦν θερμῶς διὰ τὴν τιμητικὴν εἰρωνίαν τῆς καὶ ἄπο- δέχονται ταύτην ὥς τίτλον τιμῆς διὰ τὴν ἠρωϊκὴν αὐτοδυσίαν των, ἵκονοποιη- μένοι µόνον μὲ τὴν ἠρεμίαν τῆς συβι ειδήσιώς των ὅτι δὲν ἐπροτίησικν νὰ συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς λιπαρωτέρας παχύνσεως τῶν κυβερνητικῶν ὑπαλλή- λων μέ ἀποκλειστικὸν σκοπὺν τὴν εἱποπκαλέτωσιν τοῦ τόπου καὶ τὴν πάχυνσιν τῆς ἀτροφικῆς πούὐγκάς τωγ. 60ο . «Φἱ δικαιολογητικοὶ λόγοι τῆς ἀποχῆς. Δ' ἔχομεν κανένα δισταγμὸν νὰ ἲ ἐκθέσωμεν τὴν πραγματικὴν καὶ ἀληδ ῆ ἱστορίαν τῶν συνεδριάσεων ΄Ἱ]- ερᾶς Συνόδου καὶ Βουλευτῶν, ἓν σχέ- σεν μὲ τὴν . στάσιν τοῦ Κυπριακοῦ ἑλ- ληνικοῦ λαοῦ «ἀπέναντι τῶν ἑυρτῶν τῆς οθστηρίδος. Κατὰ τὴν πρώτην συγεδρίασιν όμο- φώνως καὶ ὁμοθύμως πάντες ἄνς- ξαιρέτως. ἐχηρύχθησαν ὑπὲρ. τῆς ἀποχῆς καὶ μερικῆς ἀντιστοίχου ἀντιδραστικῆς ἀνεργείας' ἆποφα- σισδείσης τῆς ἁπολύσεως προκηρύξε- ὥς, προωρισµένης ν’᾿ ἀναπτύξῃ πρὸς τὸν λαὀν, τοὺς ἓν τῷ ἐξωτερικῷ Κυπρί- ους καὶ ἕλληνας, τοὺς ἐλευθέρους τοι- ούτους καὶ τὸν πεπολιτισμένον χύσμον τοὺς λόγους, τοὺς ἐπιβάλλοντας εἰς τὺν Ἑλληνιιὸν Κνυπρ, λαὸν τὴν τοι- αὗτην στάσιν του, ἀπέναντι τῆς Κεν- τρικῆς καὶ τοπικῆς Κυβερνήσεως, ἐγέ- νουτο δύο εἰσηγήσεις : ὅτι μοναδικὸς ἆνγος αὐτῆς εἶγε οἳ ἐνωτικοὶ πόδοι ν Κυπρίων ἡ εἰσήγηαις αὕτη ἔπρο- . δη ὑπὸ τοῦ Μητορπολίτον Κυρη- γείας δευτέρα -εἰσήγΏησις ὅτι λόγοι αὐτῆς πρέπει νὰ τεθοῦν ὄχι μόνον ἕ- νωτικοὺ πόθοι, οἵ ὁποῖοι ἀναφέρονται εἷς τὴν Κεντρικὴν Κυβέρνησιν, ἀλλὰ καὶ ἡ κακοδιοίκησις, ἡ κακοδαιµογία τὸ δημοσιογομικὸν καὶ οἰκογομιχὸν κα- ταβαράδρωμα, τρὰ ἐν Ὑένει ἆπο- υπυχία τῆς Διοικήσεως τῆς ᾽Αγγλίας ἓν «Κύπρῳ' ἡ εἰσήγησις αὕέη ἐποοτάθη ὗ- πὸ τοῦ κ. Ρωσσίδη μετὰ τὴν ἀγάπτυ- πολυδεῖσα σωπῤδελφος «Ἐλευθερίαν ὡς τοι-͵ πᾶς καὶ περι-]6 συνέλεγαις ἐκησύκθ το. ο τῆς δευ- τέρας. προτάσεως καὶ κατ ἀκολουδίαν | συνετάχθδη, τοῦ κ. Ῥωσσίδου ὄντος με- λους τῆς συντακτικῆς Επιτροπείις, ἦ ᾗ ὁποίε κιὶ ἔσω καὶ ἔξω ἐκωίδη ὡς ὑπέροχον ἕἔγ- ποοκήρυξις, γράφον καὶ διαφωτιστικότατον, Ἡ µία ἄπυφις εἶνε ὕτι μὴ περιυ- ρισθέντες µύνυν εἷς τοὺς ἑνωτικοὺς πό- θου- διὰ γὰ, δικαιολόγήσώµεν τὴν ἅπο- χήν δὰ ὑποκείμεθα ἐξ ἀντιδιαστολῆς εἰς παρεξήγησιν ὅτι δὰ ἑλωβάναμεν µέρος εἰς τὰς ἑορτάς ἐὰν εἴμεθα εὖχα- ριστηµένοὶ ἀπὸ τὴν διοικητικὴν καὶ οἱ- χονομικὴν, κοτάστασιν’ ἀλλὰ τοῦτο λέ- γεται ῥητῶς εἲς τὴν προκήριξιν καὶ τονίζεται ἐντόνως, ὥστε νὰ. μὴ χωρῇ παρεξή/ησις. ΣλΛλλ’ ἡ ἄλλη ἄποψις εἴνε : ὥστε οἱ ΄ ο Ν ον « ο 5 ΄ Κύποιοι, ἐὰν δὲν εἶχον ὡς ἐλατήρια τοὺς ἐνωτικούς των πύδους καὶ βλέ- ψεις, δὰ ἐλάμβανον ἤ θὰ ἔπρεπε νὰ λάβουν µέρος εἷς ἑοοτὰς τῶν δ0 ἐτῶν τῆς ᾽Αγγλικῆς Διοικήσεως, Ἡ ὁποία τοὺς -κατέστίήσεν εὐδαίμονας καὶ πα- ῥάδειόον τῆς ᾿Ἀνατολής' τοῦτο δὲ ἆᾱ- κριβῶς δὰ ἀπετέλει διὰ τὴν τοπικὴν Κυβέργησιν καὶ τὴν ἐν Κύπρῳ ᾿Αγ- γλικὴν Διοίκῆσιν τὺ πολυτιµότερον πιστοποιητικὸν καὶ ἀνεπιφύλακτον συγ- χωφοχάρτι. Τοιουτοτρόπως ἡ Κυβέρ- νησις τοῦ Ἠξοχωτάτου οίτ Κοπα]ὰ, ἡ ἐξανεμίσαισα ἤ μᾶλλον µισδοποιή- σασα ἐντὸς ἑγὸς ἔτους τὰς 100 χιλ. λιοῶν τοῦ ὑποτελικοῦ φύρου, τῶν πε- ρισσευιάτων «καὶ ᾿τοῦ πκονδυλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, δὲν δὰ ἤθελε πα- γηγυρικωτέραν ἀδώωσιν καὶ ἐπισημο- τέραν βάσιν διὰ ΄ νὰ διακηρύξιηκῦει οἳ Κύπριοι πλέουν εἷς πέλαγος εὐὶ ἄνμο- γίας καὶ [ωϊσθάνονται χάριτας απρὺς τὴν ἐργώδη διοίκησίν του, καὶ ἔχουν κάθε λόγον νὰ συμμετάσχουν, ἐὰν δὲν ἐκωλύοντο µόνον ὑπὸ τῶν βλέψεών των πρὸς τὴν ἕνωσιν' οὐδὲ ὠφείλα- μεν νὰ παραβλέψωμεν τὸ γεγογὺς ὅ- τι τόσον ἐν Αἰγύπτῳ ὅσον καὶ ἓν τῇ Ἐλευθέρᾳ Ἑλλάδι ἐπικρατοῦν πολὺ ἐσφαλμέναι ἀντιλήψεις περὶ τῆς οἶκο- γομικῆς καὶ διοικητικῆς Χαταστάσεως τῆς Κύπρου : «εὐτυχεῖτε, εὐδαιμονεῖ- τε, διατελεῖτε ὑπὸ τὴν λαμπροτέραν διοίκησιν τοῦ κόσμου, συγεπῶς δύνα- «.σθεν Ὕ»- ἀνωμέχετει». αοῦ λέχονγ, δα. -αὰ] κωῦ νωσνοςν «δεν «κώνο» ε Ὕννψον γὰ, διασκεδάσῃ τὴν οἰκτρὰν αὐτὴν πλά- γην, Χατὰ μίαν τόσον διακεκριµένην καὶ ἐγδιαφέρουσαν περίστασιν. Περιοριζόµενοι ἀσκόπως -ἐπὶ τῆς ἐθνικῆς ἀπόψεως ὑδὰ ἀπεδεικγυόμεῦα οἳ εὐτελέστεροι φιλόκυβερνητικοὶ καὶ ὑπὸ τὴν ἐπίφασιν τῆς ἑνωτολογίας δὰ ἐφαινόμεθα ἀγαίσθητοι πρὸ τῆς οἴκτρᾶς ἀπὸ πάσης ἀπόψεως καταστάσεώς μας. '.'Ῥόσον. ὃ. προτείνας συνεπῶς ὅσον καὶ οἱ ὑποστηοίξαντες και οἳ σύμφω- γήσαντες ἐξεδήλωσαν καὶ ἐπέδειξαν δικαίαν ἀδιαλλαξίαν ἀπέναντι καὶ τῆς Κεντρικῆς, ὅσο γκαὶ τῆς τοπικῆς ἵυ- βἐρνήσεως.. οξλ” Γράμματα καὶ ἄνθρωπι- σµός.- Δάσχναλος καὶ Διδάσκαλος. Ἡ «Δηιιουσγία» ἔχει νὰ ἐπιδιώξῃ ποικίλους προυρισμούς µέσα εἷς τὺν τόπον αὐτὸν τῆς οἰκονομικῆς καὶ ἠδικῆς καταπτώσεως' χρησιμοποιεῖ τὴν πέγναν της καὶ ὡς χειρουργικὴν µά- χανραν διὰ νὰ καδαρίζῃ τὰ σάπια ᾱ- πὺ τὴν ψυχὴν τοῦ Κυπριώτη καὶ ὣς βυθοὺς τῶν διαφόρων κοινωνικῶν βούρκων, διὰ νὰ μποροῦν αν ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου καὶ ὁ ἀποστειρωτικὸς ἂνε- µος νὀ βαλσαμώνουν .τὲς -βουρκωμένες πληγές. ἽἜνας δάσκαλος-- ἀλλοίμονον ἂν ἡ- το διδάσκαλος-- ἐλάμβανεν ἐπὶ ὁλό- κληρον ἔτος τὴν «Δημιουργίαν»' τὰ τὸν παρελθόντα Λεκέμβριον ἐπι τῇ λήξει τοῦ πρώτου ἔτους καὶ μετὰ τὴν, σχετικήν µας εἰδοποίησιν ἔγραψεν εἰς τὰ γραφεῖά της νὰ διαγραφῇ' ἐπειδὴ ὅμως εἶχε µετατεδῇ ἀπὸ τὴν Μοσφι- λωτὴν εἲς τὸν Ψευδᾶν, χωρὶς νὰ εἷ- δοποιήσῃ περὶ τούτου τὴν διεκπεραί- ωσίν ἡ «Δημιουργία» ἐξηκολούθει γὰ στέλλεται : εἲς τὴν ποώτην διεύθύνσιγ: συνέπεια τούτου ὑπᾶρξεν ὅτι ἡ ὕπαλ-ι. ληλίνα µας΄ μὴ δὐναμένη΄ νά εὕρῃ εἲς κα” γράψῃ ἐξηκολούδησε τὴν εἲς τὴν Μο-. σφιλωτὴν ἀἁποστολήν. πηκολούθησεν ἡἢ ἑξῆ- ἐπιστολὴ τοῦ δα- σχάλου : Κύριε Διενθ. τῆς «Δημιουργίας» | Πρὺ 6--Τ μῆνας σᾶς εἶχα γοάψει λοστὸν διὰ νὰ τοὺςάναδεύῃ τελµατώδεις, Ιχολογημένα καὶ παραστατικά. ἨἘπίσης ἡ Δις Πολυξένη ᾿Ιωαννέ]'' λινκ κε Ὄ.ο ος 22 ον ο ο. --- τοῦ) άχιστον φίλλον σας, ἀλλὰ ἐσεῖς τε νὰ. μοῦ τὴν στέλλητε᾽ ἂν μοῦ τὴν ἑστέλλετε ἐδῶ, ἐν ᾧ ἐ- σεῖς ἐξακυλουθεῖτε νά τὴν στέλλετε εἷς τὴν Ἀ[οσφιλωτήν: φαντάζεσδε ὅτι ὑὰ, στέλλεις τὺν. φύλλον σας, ὅπου φὐκάσετε καὶ αὔριον. νὰ ἔχετε τὴν ᾱ- παίτησιν νὰ δέλετε καὶ χοήματα, αἴς ᾽Απατάσῦε, Ἡ. Περιπλέον ἐγὼ δὲν σᾶς μοῦ. στέλλετε τὺ «ρύλλον σας καὶ συ- γεπῶς δὲν εἶμοι ὑπόχρεως νὰ σω τίποτθ. ος ) Μετὰ ἐξαιρέτοι. σεβασμοῦ Φεοδόσιος Ἰωάννου διδάσκαλος Ψευδᾶ. , .. Ἀιευ υντα, : φλον ων ἔψοωψὰ νά πληοώ- Ζητοῦμεν μετὰ συντριβής συγγγῶ: µην ἀπὺ τὴν «Δημιουργίαγ» διότι ᾱ- κουσίως ὅλων ὑπεβάλλετο εἰς τόσην ταπείνωσιγ, ὥστε ἐπὶ 608 ἑβδομάδες γὰ] ἀντικρύζῃ τὸν εὐγεγέστατον αὐτὸν. δά- σχαλογ. | Ἡ «Δημιυυθγία» ὡς ὄργανον ἀγῶ- γος ὑπρηλοῦ καὶ ἡρωϊκοῦ, ἐπεδίωξεμιαὶ ἐπιδιώκει ν᾿ ἀποκόψῃ ἀπὸ τὰ σώματά τῶν ἐκλεκτῶν καὶ πιστῶν Φυνδβοµη- τῶν της τοὺς ταπεινοὺς, χυδαίους καὶ τυχαρπάστους, περιφρονοῦσα τὰ παρ: ελθόντα, παρόντα καὶ: μέλλοντά 'τωγ ψωροδοκαάσέλινα. ----ν. '----ο «Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Ἡ προαγγελθεῖσα Δναπαράστασι τῆς «Αντιγόνης» τοῦ δαιµονίου, τοῦ ἀθανάτου τραγῳδοῦ τῆς άρχαιφεῃ τος Σοφοκλέους, ἔλαβε χώραν. τ ἑσπέρᾳ τοῦ παρ. Σαββάτου ἐν τ Αἰδούσῃ Χούρηή πρὸ ἐξαίρετικῆς ὄντως συγκεντρώσεως, πρᾶγμα στο τιμᾷ τὴν σόλιν. Οὐδὲ ἦτο δυνατὸν νὰ φαντασθῶμεν ὅτι οἱ ἂγαπητοὶ συμπολῖται, προκειµένου νὰ ἔβλε- πον μίαν πτυχὴν ἐκτυλισσομένην τοῦ ἀθανάτου ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος, τὸ ὁποῖον ἐκράτησε καὶ δὰ κρατῇ εἰς τὸ διηνεκὲς εἷς ὃαν- μασμὸν ὅλους τοὺς παρερχοµένους αἰῶνας, ἕστω καὶ ὑπὸ ἐρασιτεχνῶν, δὰ παρέλεισπον. εἰς τὸ νὰ ἐντρυφή- σονυν.-οἱς αὐτήν οαἱ.-νὰ. ἐπαμάρρυν) ποοσπάθειάν των. την ὀντεως «ΦεΛύτιμων «εμυνν ἁβθυοκ τῶν μορφωμένων αὐτῶν νέων, οἱ ὁποῖοι γεμᾶτοι ἀπὸ ἕνα ζῆλον, ἀνέ- λαβον ἀπό τινος νὰ δώσουν µίαν νέαν ὤδησιν, πνευματικὴν αὐτήν, εἷς τὴν ἀγαπητήν µας γενέτειραν. Γνωρίξοµεν ὅτι οἱ ὑσπερβολικοὶ ἕ- παινοι πολλάκις συνέτεινον εἰς τὸ νὰ ἐκτρέψουν» τῆς γραμμῆς των ἑνί- ους ᾽Αλλ' ἡμεῖς ἐπαινοῦντες,' δίδο”. µεν δίκαιον ἔπαινον, μὴ ὑπερβολι κόν, εἲς ἁπροσδόκητον ἐπιτυχίαν τῶν ἑρασιτεχῶν αὐτῶν. 3 Οὗὕτως ἡ Δὶς Μαρία Ανδρέου, ὡς ᾽Αντιγόνη, ὑπεδύδη Φαυμάσια΄ τὸν ὄντως δύσκολον ρόλον της«καὶ πέν δωώκεν ἀρπετὰψυχολόγήμένωςτὰ΄ πού κίλα συναισθήματα τῆς δυσµοίρου |. ᾽Αντιγόνης. Τὰ τρία τὀαγὀυδάκια της, τὰ ἐτραγούδησε μὲ τὴν ἀρκετὰ γλυκεῖαν φωνήν της μὲ πολλὴν' σεε- ριπάθειαν, Ωσαύτως ἡ ἄις Ιωάννα ἰ. Χρυ- σοστόµον, ὡς σμήνη, εἰς τὸν δεν” τερεύοντα ῥόλον της ἔπαιξε μὲ µε” γάλην χάριν, εἲς τὴν δευτέραν δὲ ἐμφάνισίν της, πληρωμένη ἀπὸ οι µον ἐξωτερίκευσεν αὐτὸν λίαν ψυ- δου, ὡς Εὐρυδίκη. (Βασίλεσσα) μὲ ἀρκετὰ μεγάλην ἐπιτυχίαν ὑπεδύδη τὸ µέρος της καὶ ἐξωτεθίκευσε δε- όντως τὸν βαθδὺν πόνον τῆς μητρός. Τὴν Βασίλισσαν συνώδεύσαν μὲ χάριν ὥς Φαλαμησίόλοι αἲ 4ες 4έ- σπω -Χ. Οἰκονομίδου καὶ Θεοδώρα )᾿Αναστασίου. Πὸν ῥόλον τοῦ «Κρέοντος» ὅπε- δύθη ἁἀρκετὰ δυνατὰ καὶ μὲ ὄφος ἆ- ᾿φάλογον τῆς ὑποκρίσεως δν. Ἂνα- ἱστάσιος Χ. Οἰκονομίδης καὶ μὲ: µε-] ᾿ γάλην “συναισθηματικὴν ἀπόδόσιν ᾿ἀπέδειξε τὴν µεταµέλειαν καὶ ἑὸν ᾿πόνον του διὰ τὰ συµβάκτα. ᾿ ὍὉ κ. ΙΓ. Μ. Σπανὸς ὢὰ-« Αὔμλών»ις ᾿ὑπεκρίδη σπολύ, πολὺ ὡράῖα. σφάὸ. νον ἀνάλογον τοῦ ἀπὸ πεποιλήσεως ἡ καὶ τιµιότητος ὁμιλοῦντος. . Οἱ κ. κ. ᾷ. Καισαμίῖᾶς, ὡς «Φύ-. Λαξ», Σωτήρ. Χ. ᾿Οἰκονρμίδης, ὥς ιν τῶν παάψιρακίςν ἐπιχειθημάτων ἡ γὰ σταματήσετε νὰ μοῦ στέλλετε τὸ «Άγγελος» καὶ Αγ. Μ, Στεφάνου, ζκιπισκέπτιδας, τὰς ὑποίας παράλαβὼν ολη ρστ στο οκ κοοοιν τοσο ο οσο ἁρονσ Ἡ ὥς «Εάγγελος- ρλφι- πολὺ [κφ- νοποιητικῶς ἔπαιξαν τὰ µέρη τῶν. ον πήν. διδασκαλίαν τοῦ μουσικοῦ µέρους τοῦ δράµατος, τῆς τε ὀρχή' στρας καὶ τοῦ χοροῦ τῶν Γερόντων, ἔκαμεν ὁ πασίγνωστος καλλιτέχνης μµουσικοδιδάσκαλος Μ. 4. Δημητριά- δης, τοῦ ὁποίου ἡ ἐμτέλεσις ἐπέτυ- χεν ἐξαιρετικά, ἁπταίστως. Ἡ ὀρχήστρα ἀπειελεῖτο ἐκ τοῦ η. ἄημηήτριάδου, μὲ Φλάουτον καὶ τῶν καλλιτεχνῶν κ. κ. ἸΜιχαλ. Κ-. Καιζηδημητρίου, {Πουκῆ ᾿Αιτεσλῆ καὶ Τιμολ. ΜιχαηλΛλίδου μὲ βιολιά. Ὁ χορὸς τῶν Γερόντων ἄπετε- Λεῖτο ἐκ τῶν κ. κ. Ἱ. Πιειρώνη, ὣς κορυφαίου, 4. Χαβᾶ, ᾿Αγγ. 4ούβρη, 2. Ἰωαννίδου, Χρ. καὶ Γ. ᾿Ανα- στασιάδου, Εὐρ. καὶ Αλεξ. Ἰακω- βίδου, Μάκη καὶ Παν. Δημοσθένους, Τάκη Δημητρίου, Τάκη 4αδᾶ, Τηλ. Κάνδου, Γ, Μασούρα καὶ Ν. Κων-. σταντίνον.. «Τήψνιτε ὀρχήστραν. καὶ τὸν χορὸν διέκρινε τελεὶα ἁρμονία ἀπ ἀρχῆς μέχοι τέλους. - μας ο Τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἔργου: εἷς δημοτικὴν γλῶσσαν ἀνέλαβεν ἆμου- οάστως καὶ μὲ ἐπιδεξιότητα ὁ Ἠ. Πολύβ. Α..Παιαδόπουλος. Τοὺς διαφόρους ῥόλους ἐπιμαί- ρῶς ἐπεδοκίμαξε τὸ ἀκροατήριον μὲ παρατεταμένα χειροκροτήματα καὶ ῥίπτον ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἀπειρίαν ἂν- Φοδεσμῶν, εἰς τὸ τέλος δὲ ἐκάλεσε σαταγώδῶς ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοὺς ἑ- ρασιτέχγνας καὶ τὸν διδάξαντα, ὅστις || ηὐχαρίστησε τὸ ἀκροατήριον καὶ τὸν κ:'Δ. Δημητριάδην. τὸν ὁποῖον, στθ- ΓΛὺ δικαίως, ἀπεκάλεσε πατέρα τῆς μουσικῆς ἐνταῦθα κινήσεως. ο Καὶ οὕτως ἔληξεν ἓν πλήρεί ἐπιτυ- χίᾳ ᾗ ἀναπαράστασις τοῦ ἔργου καὶ ἐν πλήρει ἱκανοποιήσει τοῦ. ἀκρο- ατηρίου ἀπὸ πάσης ἀπόψεως. Συγχαίροµεν Δερμότάτα τούς τε ἑρασιτέχνας καὶ μουσικοὺς καὶ δι- δάξαντας καὶ ἔχομεν δι’ ἐλπίδος ὅτι συχνᾶ θὰ μᾶς ᾿δίδουν τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἐντρυφῶμεν καὶ ψυχαγωγώμεῦα εἷς ὠθαῖα Έργα καὶ νὰ χἐιροκροτῶ- μεν δικαίως τὴν ὡὥραίαν καὶ φιλό- ”- νν Ἐν. περι το. ΕΚΚΛΗΣΙΛΣΤ.. ΙΗΤΗΜΙΛ Οἱ ὄρυλευταὶ ρω τῶν ἐντ, κ.κ. ἸὨὈμφιετζή, ο. Η. Μυαηλίδον, Ἱκακογιάννη (Ἡραύσαντος ὀυστυχῶς τὸν πόδα του) καὶ ΑΔ. ΗΠιερίδη. (ἀσὺε- νοῦντος) συνῆλθον :Χατὰ τὴν παρελ- Φοῦσαν Παρασκευὴν ἐν τῇ Μητροπό- λει Λάρναχος, ἀσγοληθδέντες περὶ τὸ ψἐχκλησιαστικὸν ζήτημα ἐπὶ δύ2 -ὅλο- Ἀλήρους ἐσπευσμένας ὥρας' ἡ συνε- δρίασις ἐδέησε νὰ συνεχισθῇ τὴν ἕ- πομένήν ἐν τῇ ᾿Ἀρχιεπισκοπῇ. Μετὰ τὴν ἀνταλλαγὴν γνωμῶν, χα- τὰ τὴν ὁποίαν κατώρθωῳσαν νὰ-προ- χωρήσουν ΄ πέραν τοῦ ὀνόματος τοῦ λα- τρευτοῦ΄ καὶ πολυφέρνου τούτου ἕη- τήµατος, αἱ συνεδριάσεις ἀνεβλήὃη- σαν ὅπως συνεχισδῶσι κατὰ τὴν πε- {δον τῶν συνεδριάσεων. τοῦ Χομοῦ. ανν δα, ΠΟΙΚΙΛΛΞΞΞ --Λλιὰ τοῦ καταπλεύσαντος εἰς Λάρ- γαχκα παλλεύκου καὶ μεγαλοπρεποῦς ἀτμοπλοίου «Ῥασιλεὺς Ἰάρολος» ἔφ- ὃασεν εἷς Κύπρον ἡ Αὐτῆς Ἠεγαλει- ότης ἡ χήρα Ἡασίλισσα τῆς Ῥουµαγίας Μαρία καὶ ἡ Ὀυγάτηρ αὐτῆς Βασ. Ὕ- ψηλότης Ἰλεάνα, Αἲ εὐχαὶ τῆς «Δημιουργίας» εἰσηκού- σθησαν καὶ ἐξαιρετικῶς λαμπρά καὶ ἔ- ρατειγὴ ἡμέοα ὑπεδέχδη τὰς ὑψηήλὰς ἔ- Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὃ Ενυβερνήτης «συνώ- Ἐν εἷς τὸ Κυβεργεῖον' δὰ παραµεί- Ψενδᾶν συνδρομητὴν διὰ γὰ τὸν δια, συνειδητὰ τὸν ῥόλον.του ἀπὸ πάσἠής :. ουν εἰς Κύπρον ἐπὶ 10--15 ἡμέρας. ἀπόψεως, ὡσαύτως δὲ καὶ -ᾱ ὅ κ.) 1. 6, Ιωάννου, ὥς. «Τειρεσίας». ἕ- Τὴν ἀχκουσίαν αὐτὴν ἁποστολὴν ἕ- παιξε πολύ, πολὺ ὡραῖα καὶ. μὲ. τό». χκότητας ἀπευῦύγει εὐλαβῶς τὸ «ὡς εὖ Ἡ «Δημιουργία» εἷς τὰς ἐπισήμδυς «παλλογὰς καὶ διακεκριµένας πρωσοσι- παρέστησαν» καὶ εὔχεται ὅπως ἀποχκο- μέσωσι μετ) αὐτῶν φεύγουσαι πλούσιον φαὶ. σφοδρὺγ αἴσθημα γοσταλγίας διὰ τὴν χώοαν τῆς ᾽Αφορδίτης, τῆς ἁρχαία:, ποογόγου τῶν, . ἔντ, Ἱξασπάσῖας ἐπεσχέφθη κατὰ τὴν παρ- πολευσὴς ” π- ελθοῦσαν ΓΚυριακὴν τὰ χωρία Πύλαν,Ὁ- ρόκλιγην καὶ Λειβάδια τῆς ἐπαρχ. λάρ- γαχυς ὅπου ὠμίλησε καὶ ἀγέπτνξε δι- ροσα Ὀητήμστες, ΐς Ὀρόκλινην ἔσχε τὴν εὐτυχή εὐκαιρίαν νὰ συναντήσῃ τμῆμα τοῦ πεζοπορ. ὑὁμίλου. λάρνακος, τὸ ὁποῖον ἐξέδριμεν ἐκεῖ πεζῆ και ἔ- παιξε μετὰ τοῦ ποδυσφαιρ. ὁμίλον τοῦ χωαίοι. Οἱ λωιπροὶ γέοι εἶνε ἄξιον τῶν εὖχα- οιστιῶν τῆς πωτοίδος, διότι µέσα εἷς τὴν γεγικὴν ραμοπληξίαν καὶ τελματό- δη ζωὴν τῶν πόλεων παρουσιάζουν µίαν ἄνίησιν καί συνένωσιν ὑγίειας καὶ ἆλ- κῆς, διὰ δὲ τῶν ἐχδρομῶν τῶν τιμῶσι καὶ ἑαυτοὺς καὶ τὰ χωρία, τοὺς κατοί- κους τῶν ὁποίων διεγείροῦυσιν εἷς ἅμιλ- λαν ἐν τῷ ἀθ)ητισμῶ καὶ τῇ ἄνδροπρε- πεῖ ζωῇ. --ΕΠπαο. κ δύδηΙ ὑπὸ τῆς ἀξιοτίμου οἱ είας τοῦ κ. Ὁ. Ε. Ἰμ- φιετζῆ λονσιωκάρυχον πεῦμα εἰς τὰ ὑπὸ᾽ τὴν προστασίαν τοῦ Παιδ. Σταῦ- μοῦ νήπια, τὰ ὁποῖα παρέμειναν ἓν ὑ- παίθρῳ μετὰ τῶν νηπιαγωγῶν των παί- ζοντα καὶ τραγουδοῦντα μέχρι τῆς δὰς μ. µ. Ὡς μᾶς εἶπεν ὁ διευῦ ύνων τὰ τοῦ παιδικοῦ ταθμοῦ κ. {. Πιετορώνης καὶ κ. Εὐαγόρα Πωαντελίδου καὶ οἱ ἀξιότιμοι Δλὠνίδες λἱολνβίου Γεωργίου ἐδήλωσαν πάνυ εὐγενῶς, νὰ δώσουν κατὰ σειρὰν γεῦμα εἷς τὰ νήπια. -ἑ)Απῆλθδεν εἷς Βηρυτὸν ὁ φίλος κ. Γ. Χ. Οἰκονομίδης καὶ εἲς Ἱεροσόλυμα τὰ ἀγαπητὰ Μέλη τοῦ Σνλλόγου ΣΑγά- )ΑΡθανάσιος Ἰωάννου, Φρ. Μουρὰτ καὶ Ὁ. Κοιστοφίδης, ἵνα διὰ τῆς προσευχῆς ἐξιλεώσουν τὸ θεῖον καὶ καταπέμψῃ ἐπ᾽ αὐτῶν τὴν χάριν του καὶ τὸ μέγα ἔλεος πρὸς εδροσιν ποῦον- μένού ἡμίσεος. 'ὰν ὅ Θεὸς βάλ] τὸ χέρι του, ἀφεύ- χτως κατὰ τὸ προσεχὲς ἔτος ὅλα τὰ μέλη τῶν Κυπριακῶν Συλλόγων ἄρρενα καὶ θήλεα θὰ µεταβοῦν εἷς τοὺ- “Αγίους Ῥύπους, ἵνα καὶ αὐτὰ διὰ τῆς εὐνοίας ἡ ἀξιότιμος οἰκογένεια μων η. . τοῦ) Ψείου εὕρωσι τὸ δυσεύρετογ. ὤ--Ἡ φημισμένη καλλίστη ἠθοποιὸς, ἄριστος ἠθοποιὸς ᾿αρτογροῦλ Σἀτῆ ἀφί- κοντο ἐνταῦθα κιὰ θὰ δώσουν τὴν πρώ- την παράστασίν των ποικιλιῶν ἐν τῇ ΑἰΦούσῃ Χούρῃ τῇ ἑσπέρᾳ τῆς σήμερον. 'Αναμφιβόλως τὸ κοιγὸν θὰ σπεύσῃ ἀδρόον διὰ γὰ ἀπολαύσῃ καὶ οὕτω ἐν- θαρουνδοῦν αἳ περιοδικαὶ ἐπισκέψεις καλλιτεχνῶν εἷς τὴν πόλιν µας. ---Ὁ) ἀγαωπητὺς φίλος κ. Γιάννης Στωυριγὸς Οἰμονυμίδης, δικηγόρος, ἔχει ἐγκατασταῦῇ ὁριστικῶς ἐνταῦθα. ---ΙΚατὰ τὰς τελευταίας ἐξετάσεις τοῦ σχολείου πολέμου ἐπέτυχον 13 ἓν συνό- λῳ ἀξιωματικοί, 94 δὲ ἀπερρίφθησαν. Μεταξὺ τῶν ἐπιτυχόντων συγκαταλέ- γεται ὁ συμπωλίτής ἡμῶν καὶ ἀγαπη- τὸς φίλος κ. Μενέλαυς Ὦ, Παντελίδης, ταγματάρχης, τετιμημιέγος δι’ ἕλληνι- κῶν καὶ. γαλλύκῶν παρασήµων δι ἆν- δρείαν παὶ ἵκανότητα. Τοῦ σφίγγοµεν δερμῶς τὺ χέρι καὶ τοῦ εὐχόμεθα τὰ βέλτιστα. μνήμην τοῦ µακαρίτου Δ. Καμουδοπού- λον ὃ ζεύγη ὑποδημάτων, ἵνα διαγεµηή- βῶσιν εἷς πτωγὰς µαῦητρίας. | ---Πλήρης ἡμερῶν ἐξεμέτρησε τὸ ζῆν τῇ παρ. Πέμπτῃ ἡ χρηστὴ καὶ ἑνά- ρετος Ἠλένη Χαραλάμπους. Τἡν. κη- δείαν γενοµένην ἐν τῷ. “1. νάῷ Αγ. Ζώνης παρηκολωύθηκαν πλαῖστοι φίλοι καὶ συγγελεῖς. ζ -. Τοὺς φίλους οἰκείους τής συλλυπού- μεδά δερμῶς. . --Γακτικὰ καταφθάνουν μὲ διάφο- ρα ἀτμόπλοια διάφοροι περιηγηταὶ. -Απῆλθον εἲς τοὺς Αγίους Τό- πους πολλοὶ προσκυνηταί. ---Ἡ πανήγυρις τῆς 'Εληᾶς ἐνταῦθα προμηγύεται µεγάλη καὶ ἀπὸ ἀπόψεως ἐμπορικῆς κινήσεως πραγματειῶν καὶ ἁγοροπωλησίας ζώων. «Τὸ διδακτικὸν προσωπικὸν τοῦ παρ’ ἡμῖν Γυμνασίου δι’ ἐπιστολῆς του ἐδήλωσεν εἲς τὴν ἐπιτροπείαν τῶν Ἐκ- παιδευτηρίων ὅτι ἀναλαμβάνει τὴν πλή- ρώσιν τῶν ὡρῶν τῆς διδασκαλίας τοῦ Δειμνήστου Δ. Χαμονδοπούλου, γυµνα- σιάρχου, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅπως ὁ μισθὸς του τοῦ ἔτους δοθδῇ ἐξ ὁλοκλήρου εἷς τὴν ἐρίτιμον χήοαν Χαμονδοπούλον, Τοὺς κ. κ. καθηγητὰς συγχαίροµεν διὰ τὴν γενγωιόφρονα χειρογοµίαν τωγ. -Σρβαρὺν «δυστύχημα. συγέβη εἷς τὸν ἔντιμον βουλευτὴν Λεμεσοῦ κ. Κα- κογιάννην' ἓν ᾧ ὥδευεν ἑσπευσμένως πρὸς τὸ ΄᾿ Δικὰστήριων ἐγλύστρησε καὶ ᾗ ὡσαία Φατμὰ. Τουρνὲβ χανοὺμ. καὶ ὁ |” --Ὁ κ Α. ζάνικλίδης ἀπέστειλεν εἰς κ-4 . ορ - αρα ττ σαιό. ἔπεσεν' ἐκ τῆς πιώσεώὼς δὲ ἐἑδραύσθη τὸ ὑστοῦν τοῦ δεξιοῦ. μηφοῦ. Συλλυπούμενοι τὺν }. Κωωγιάννην διὰ τὸ σοβαρόν του δυστύχημα εὐχόμε- ὕα ὅπως ἀναλάβῃ τιχέως καὶ ὑγιῆς καὶ σφριγῶν «ἐπιδοῦ ῇ εἰς τὰ βαρέα καδή- κοντα τοῦ ἐργώδους ἀξιώματός τον. -“ὍὉ καιρὺς ἐξηκολούθησε καὶ κατὰ τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα εὐνοϊκώ- τατος διὰ τὴν γεωργίαν, διατηρήσας τὴν χειμερινὴν του ἐμφάνισιν' κατὰ τὸ παρελθὸν δὲ. Σάββατον σποραδικαὶ βροχαὶ πολύτιμοι διὰ τὴν κοιδὴν κατ- έπεσαν εἷς τινα χωρία τῆς Λάρνακος καὶ Καρπασίας. --ῬΤὸ προῖὸν τῆς εἰσπράξεως ἐκ. τῆς παραστάσεως τῆς «᾿Αντιγόνης» -ᾱ- γῆηλδεν εἰς «49-9-0. Ἡ ἐπανάληψις τῆς παραστάσέως τοῦ ἔργου θὰ γίνῃ τῇ ἑσπέρᾳ τοῦ πρ. Σαββάτου μὲ ἠλαττωμένας τιμὰς εἰσό- δου. Ξ -Ἔνεχα στενότητος χώρυύυ μετὰ δυσφορίας ἀναγκαζόμεὓα ν’ ᾿ἀναβάλω- μεν τὴν δηµοσίευσιν πολλῆς ἀἆρδρο- γραφίας καὶ ἀνταποχρίσεων. Οἱ συνερ- γάται µας ἅς συμμερισδοῦν -τὴν ὕπο- µογήν µας. ΕΙΔΦΠΟΙΗΣΙΣ Εἰς τὸ. Βιβλιοπωλεῖον τοῦ κ. Σάββα Ἰωάννου ἔφθασαν Νέοι Παιδικοὶ Διάλογοι καὶ ποιήματα. Τιμῶνται γρ. 6. Ελεύθερα τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν.. παν ΤΗΝ ΕΝΙΗΗΙ ΤΝ ΠΠ ΠΕΡΙΙΕΙΒΗΛ. ΤΡΙ ΤΡΙΚΙΝΝΙ ΣΙ Φέρθται εἷς ο βσρε τῶν ἔνδιαφε- ροµένων ὅτι τὸ Γεωργ. . Ἰμῆμα προ- τίὃεται νὰ δώσῃ ἐφέτος μίαν σειρὰν. πρακτικῶν τυροκοκομικῶν΄ µαδηµάτων εἷς τὰ κάτωθδεν χωριὰ. καὶ κατὰ τὸς ἀκολούδους ἡμερομηνίας. . 19 Περιστερῶνα . (Μόρφου) ἀπὸ ιν Όαν µέχρι θην Απριλίου. 9, ᾿Αγγλισίδες ἀπὸ τὴν 2ὃ μέχοι 9η ᾿Απριλίον. εδ, Ἐπισκοπὴ (Λεμεσοῦ) ἀπὸ. τὴν 50 Απριλίου µέχοι -4 Μαΐου. 4. Πόλι ἀπὸ τὴν Ττ «Μαΐου Μέχοι 11 Μαΐαυ.. 6. 'Γαλάτεια ἀπὸ τὴν. 14 Μαΐου μέ- χρι 18. ολ ο] 6. “Ῥιζοκάρπασον ἀπὸ τὴν 92ἱ µέχρι 20 Μαϊου. ᾿ Ἰᾶς ὁ βουλόμενος νὰ παρακολουθή- σῃ δέον νὰ συγενγοηδῇ μετὰ τοῦ Διευ- δυντοῦ τῆς Γέωργίας. Π. Σὐμεωνίδης Διὰ τὸν Διευθ. τῆς Γόωργίας επ τα ΛΙΠΑΝΗΤΕ ΠΡ) 'Ῥὰν ἡ καλὴ καλλιέργεια καὶ ὁ καλὸς σπόρος αὐξάνουν τὴν ἀπό- δοσιν τῶν προϊόντων, ἡ καλὴ λί- παγσις διὰ πλήρων καὶ ἰσορροπη- μένων λιπασμάτων διπλασιάζει καὶ τριπλασιάζει τὴν τοιαύτην. ἀπόδοσιν. Λιπαίνετε λοιπὺν ὅλα σας τὰ προϊόντα καὶ πρὸ παντὸς τὰ βαµ- βάκια σας, τὰ .ὁποῖα μόνον ὅταν λιπανθῶσι μὲ. γνήσια καὶ κατάλ- ληλα λιπάσμεσας δὰ σᾶς ἀφίσουν κέρδος, Ῥὸ. οἰδικὸν. λίπασμα διὰ τὰ Ῥαμ- βάκια εἶνε ὁ τύπος 4-19:. τὰ δὲ. .. ως, ὁ γνησιώτερα λιπάσματα εἶναι τὰ γνωστά σας Ἑλληνικὰ Λιπάσµα- τα τοῦ ΠΕΤΕΙΝΟΥ, τὰ ὁποῖα ξητήσατε ἀπὸ -ὅλους τοὺς λιπα- σματεµπόρους τῶν πόλεων καὶ τῶν χωρίωγ. Δι’ οἰασδήποτε ὁδηγίας ἤ ἤ πλη- ροφορίας ἀποταθῆτε εἰς τοὺς κ. κ. Ν. Π. ΛΛΝΙΤΗΝ ἆ ἔλαν εἰς Λεμεσὸν Ἰ ᾽Αμμόχωστον . | «Δημιουργία» Ξ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΗΣ Τὸ νοµοσχέδιον τοῦ κ. Ῥωσσίδη. 'Η νἰοθέτησις τοῦ νομοσχεδίου τοῦ κ. Ῥωσσίδη περὶ πρθστασίας τῆς ξπρικῆς δενδροχκοµίας ὑπὸ πρῶτον σταθμὸν τῆς πραγµατο- ποιήσεώς του’ τὸ γεγονὸς ἐπρο- :«Ἑένησε πολὺ εὐχάριστον ἑντύ- πωσιν, καὶ ἀνδπτέρωσε τὰς ἑλ- πίδας τῶν ἀγροτῶν, οἱ ὁποῖοι οὕτω δικαιοῦνται νὰ ἀνατενί- δωσι πρὸς ἕνα λαμπρὸν οἶκονο- μικὸν µέλλον, προσεχὲς καί ᾱ- σφαλὲς' χωρὶς ὑπερβολὴν τὸ νο- µοσχέδιον αὑτό, τὸ ὁποῖον ᾱ- ναμφιβόλως δὰ τύχη τῆς ἐκδύ- µου ὑποστηρίξέως πάντων τῶν βουλευτῶν, θὰ σημειώσῃ σπου- δαῖον καὶ ἀλησμόνητον στοαθ- μὸν εἰς τὴν οἰκονομικὴν ἰστο- ρίαν τοῦ τόπον. Φὰ ἦτο περιττὸν νὰ προσπα- θήσωμεν νὰ χρωμµατίσωµεν δη- μοσίᾳ τὸ τὶ θὰ ὀφείλῃ ὁ τόπος εἰς τὸν κ. Ῥωσσίδην, τὸν εἰσῃ- γητὴν τοῦ νομοσχεδίου. Τὰ πράγ µατα ὁμιλοῦν μόνα των καὶ θὰ ὁμιλήσουν εἰς τὸ µέλλον εὐγλωτ- ο τότερον. Τὰ δάση ὁ κ. ᾿Ανουϊῖν, ὁ ὁποῖος κα- τήνἔηδεν ἔνοις ὑπὸ τοὺς ἐφιάλ- τας τῆς Κύπρου, θὰ εἶνε πολὺ ὑπεύθυνος ἀπέναντι τοῦ τόπου διὰ τὸ σύστημα, ποὺ ἀκο- λουθεῖ πρὸς ἀνάπτυξιν καὶ δια- φύλαξιν τῶν δασῶν. Τᾶβαλε μὲ τὴν αἶγα. καὶ ἀφῆκεν ἀπὸ όλων τῶν ἄλλων ἀπόψφεων ἀπροστά- τευτα τὰ δάση' τραγικὴ ὑλοτο- µία γίνεται καθημερινῶς, διότι τὰ δάση µένουν τελείως ἀφρού- ρητα καὶ ἐκτεθειμένα εἰς τὴν διάβεσιν τῶν Συλοχόπων καὶ παρ: βοννάρηδων. Πότε θὰ πεισθῆ ἆ- ρά γε ὁκ. Ανουϊῖν ὅτι τὰ δα- σή καταστρέφει ἡ ἀδίνη, ὅταν μά- λιστα ἀφίνεται τελείως ἀνενό- Χλητος εἰς τὸ ἀνηλεὲς ἔργον της καὶ ὄχι τὰ ζῶα : ἢ ἐπιτρέπει ἐ- πίτηδες τὴν ἀποψίλωοιν τῶν δα- σῶν, ἵνα ἀποδώσῃ κατόπιν τὴν παταστροφήν των εἰς τὴν αἶγα, καὶ ἱκανοποιήσῃ αὕτω µίαν ᾱ- κατανόητον φύχωσίν του Εὐγενής ἔρονος. Ιδοὺ ὁ Ἕλλην : εἴτε πτωχὸς εἴτε πλούσιος, εἴτε εἰς τὴν πα- τρίδα του εἴτε εἰς τὴν ξενιτειὰν, τὸ πρῶτον καθῆκον ποὺ θερµαί- νει τὴν καρδιά του εἵνε νὰ βοη- δήσῃ τὴν πατρίδα του. ᾽Απὸ τὴν ὤθησιν μιᾶς τοιαύ- της εὐγενοῦς ἀντιλήφεως ὁρμώ- µενοι πολλοὶ νέοι ἐν Γιαλούσης, οἱ ὁποῖοι µετηνάστευσαν εἰς Αγ- γλίαν πρὸς εὕρεσιν ἐργασίας, διὰ ποινοῦ ἐράνου συνήθροισαν τὸ σεβαστὸν ποσὸν «Λ. 40, τὸ ὁποῖον ἀπέστειλαν εἰς τὴν ἐπιτροπὴν «Αγ. Φερίσσου ἵνα τὸ διαθέσῃ διὰ σκοποὺς ἀναδείξεως τής ὦ- ραίας αὐτῆς τοποθεσίας εἰς ἐξο- χικὸν κέντρον. υπ οισινότης Γιχλούσης τοὺς ἀπονέμει ἕνα δερμὸν ἴἔπαινον καὶ τοὺς εὐχαριστεῖ δημοσία διὰ τὸν σηµαντιχκόν των ἔρανον. Τὰ ὀνόματα τῶν ἐν λόγω εὐγενῶν νέων δηµοσιεύοµεν ὡς µέρος ὁ- Φειλομένης ἁμοιβῆς, καὶ ὡς φ»- τεινὸν παράδειγµα. Μιχαὴλ ]. ᾿Αργυροῦ «Α. 1, Πρα- ξιτέλης Π. Χ΄΄ Λοϊζη 4. 1, Παν- τελῆς ᾽Αχιλλέα «. 1, Ζαχαρίας Μ, Μιξίδης ΑΛ 1, Χρῖστος Π. Χάν- να {. 1, Χρυσόστομος Παπᾶ Γε- ώργη «. 1, Νικόλας Ἱ. Χ΄ Παν- τελῆ 4. 1, Ελυκέριος Παντελῆ Α.1, Πολύχκαρ. Παπᾶ Νικόλα Α.1. Χριστόδουλος ὦ. Μονογιοῦ «. 1, Ἰωάννης «Ἀίλλιτος (Δ. 1, Λοϊζος Χ᾿ Νικόλα 15 σελλ. Ἰωάννης Καλλῆ Μεσκάβου σελλ. 10, Χρῖ- στος ᾽Αντωνιάδης σελλ. 16, Κυ- ριαχὸς Ε. Κελάριος σελλ. 190, Ἰωάννης Κίκης σδλλ. 10, ᾿Αν- τῶνιος Γρ. Ἡο]οδρόμου σελλ. 10 Ζαχαρίας Σπανούδης σελλ. 160, Μιλτιάδης Χριστοφόρου σελλ. 10 ὃ Λοΐζος Ἱ. |λαοῦ σελλ. 10, Αύσαν- ἱχαρίας Δ. Χ΄ τῆς Κυβερνήσεως, σημειώνει τὸν . παχαρίας Ε. Σαββίδης ὅ Μιχαήλ ὃ)) ὄρος ΣΧ. αοῦ σελλ. 10, Αριστο” τέλης ἔἅ. (ένας σελλ. 10, ἥυρι- αχὸς Α. Μοσκόβου σελλ. 10, ᾽Α- ναξαγόρας Μιχαἡλ σελλ. 10, Πέ- τρος Π. Γεωργίου σελλ. 10, Νεό- Φυτος Κ. Σαββίδης σελλ. 10, Μι- χαὴλ Χ. Κασιουµέρη σελλ. 19, -0- Ζαχαρία σελλ. ὃ Χρ. Σιάλος σελλ. 5. ΓΙΑΔΟΥΣΙΤΗΣ, μμμ-- δουν ΕΚ ΚΤΗΜΑΤΟΣ Πρόοδος δενδροφυτείας Παρατηροῦμεν µετ᾽ εὐχαριστή- σεώς µας, ὅτι ἀπό τινος οἱ χω- ρικοὶ τῆς ᾿Επαρχίας Πάφου ἑ- πεδόθησαν μετὰ ζήλου εἰς τὴν δενδροχοµίαν. Τὰ πράγματα ἀπέδειδαν ὅτι τότε µόνον διὰ τὴν Νῆσον ϐ8' ἀνατείλωσι καλλίτεραι ἡμέραι όταν ὁ χωρικὸς συνδὀνάσῃ τὴν γεωργίαν μετὰ τῆς δενδροκοµίας, αἴτινες γεωργία καὶ δενδροκομία ὡς δύο γαλακτοφόροι μαστοὶ θὰ ἐξυπηρετῶσι τὰς ἀνάγχας τῆς ἂν- δρωπότητος. Εἴμεθα ὑποχρεωμένοι δημοσία νὰ ἐπαινέσωμεν τὸν κ. Ανδόρέαν Παπαστυλιανοῦ, ἔμπορον ἐκ Στρουμπίου καὶ συγχρόνως ἀξιο- µίµητον παράδειγµα νὰ τὸν φέ- ρωμεν, ὁ ὁποῖος ἐφύτευσενέφέτος εἰς τὰ ατήµατά του 10,000 ἃθα- σιὲς καὶ συκαμµινιές. ᾿Επίσης τὸν Πανοσιολογιώτατον γήραλέον-- γερὸν ὅμως-- 'Ηγ. τῆς Ἱερ. Μο- νῆς “Αγ. Νεοφύτου φροντίδι τοῦ ὁποίου ἐφυτεύθησαν εἰς τὸ Με- τόχιον τῆς Μονῆς «Ανατολικά» φέτος 3,000 ἀθασασιές. Τὰ πράγ- µατα ὅμιλοῦσιν ἀφ᾿ ἑαυτῶν, ὥστε φοβούμενοι µήπως προσκρούσω- μεν εἰς τὴν µετριοφροσύνην τῶν ἀξιομιμήτων τούτων ἀνδρῶν, πα- ῥαλείπομεν διὰ περισσοτέρων νὰ ἐξάρωμεν τὴν εὐγενῆ των ὁρᾶσιν. Εὐχόμεθδα, όπως τὸ παράδειγµα τῶν ἐν λόγω ἀνδρῶν εὕρῃ πολ- λοὺς μιμητὰς καὶ τότε ἄς εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι οὐσιωδῶς τὸ οἰχονο- μικὸν πρόβλημα τῆς Νήσου δὰ λυθῇ. Δημόσιοι διαλέξεις Μὲ θέµα «Η κοσµογονία κατὰ τὴν Αγ. Γραφήν» προσκληδεὶς ὠμίλησε κατὰ τὴν παρελθοῦσαν ΠΚυριακὴν 15)3)928 εἰς τὴν αἴθου- σαν τοῦ Ελληνικοῦ Συλλόγου ή «Εὐσέβειο» ὁ µελίρρητος ἱερο- χήρυξ τῆς Μητροπόλεως Πάφου Ἀι ϱξεόντιος Ε. Λεοντίου. Τὴν διάλεξιν τοῦ διαπρεποῦς Αευῖτου ἐτίμησαν ὁ Πανιερώτα- τος Μητροπολίτης, ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως, οἱ Βουλευταὶ τῆς Ἐ- παρχίας καὶ πλῆθος κόσμου. ᾽Α- διάπτωτον ἐπὶ µίαν καὶ ἡμίσειαν ὥραν ὁ νέος Χρυσόστομος ἐκρά- τησε τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἄκρο- σαν αὐτὸν χάριν καὶ καλλιέπειαν διεξῆλθε τὸ θέµα του ἐπιστημο- νικώτατα ἀποδείξας συγχεχριµ- µένως, ὅτι ἡ Αγία Γραφὴ εἶναι Φεόπνευστος, .. ο θαυμάσιος ἀγορητὴς ἐδέχδη τὰ ἐγχκάρδια συγχαρητήρικ τοῦ ἀκροατηρίου. Διάφορα --Τὰς χειμερινὰς ἡμέρας διξ- δέχθδησαν ἀλκυονίδες ἡμέραι καὶ ἀθρόος ὁ κοόµάκης ἑξέρχεται εἰς περίπατον διὰ νὰ θαυµμάση τὸ μεγαλεῖον τῆς φύσεως. 'Ἡ Πάφος κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς εἶναι τόσον ὡραία, ὥστε νὰ ὅδικαιο- λογῆται πλήρως διατὶ ἡ θεὰ τοῦ ἔρωτος ἐξέλεξεν αὐτὴν ὡς τόπον τῆς γδεννήσεώς της. --Εἰς τὰ εὐγενικὰ µέλη τοῦ «Αθλητικοῦ συλλόγου νέων» τῆς πόλεως Κτήµατος εὐχόμεθα πλή- ρη ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ των. Πάφος 99)9)9398 «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» ΕΚ ΤΒΙ«ΩΜΟΥ Μετὰ. µεγίστης λαμπρότητος 5 καὶ µεγαλοπρεπείας ἑωρτάσθη ἡ ατηρίου καὶ μὲ τὴν διακρίνου-|” ἐπέτειος τῆς 2ὔης Μαρτίου, ὅσον οὐδέποτε παρ᾽ ἡμῖν. Περὶ τὴν Την απ, μ. ὅλος ὁ µα- Ῥητικὺς κόσμος ἐν σώματι ὁ: δηγήδη λαμπροφορεμένος ὑπὸ τῶν οἰκείων διδασκάλων οἷς τὴν ἐκχκλησίαν, ὅπου παρηκολούὃησε τὴν λειτουργίαν, ὡς γίνεται καῦ᾽ ἑκάστην Κυριακήν’ μετὰ τὸ τέλος τῆς λειτουργείας ἀπελύθησαν. Περὶ τὴν 10ην π. µ. οἳ κώδωνος τῶν ἐκκλησιῶν χἀριιοσύνως ἐκά- λουν τὸν κόσμοΥ, ἵνα παραστῇ εἷς τὴν ὁοξολογίαν. Οἱ ιιαῦηταὶ, αἳ µαθήτριαι καὶ τὰ νήπια, ἕκαστος μὲ τὴν ἐθνι- κὴν ταινίαν, ἐξεκίνησαν ἐκ τῶν σχολείων τῶν, εὐζώνων μετὰ τῶν Σημαιῶν καὶ κατην )ύνθησαν μὲ στρατιωτικήν παράταξιν καὶ ἄσματα διὰ τῆς κεντρικωτέρας ὁδοῦ εἰς τὴν ἐς κλησίαν, ἔνθα ἐψάλη δοξολογία, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας ὅ δι- ευθυντὴς τοῦ ἀρρεναγωγείου µας ἔδωκε τὸ σύνθημα τῶν ζητωκραυ- γῶν ὑπὶρ τοῦ Ελληνικοῦ Ἔθνους καὶ τῆς ἑνώσεως τῆς Κύπρου μετὰ τῆς μητρὺς Ἑλλάδος. Ἐκ τοῦ ναοῦ ὁλόκληρος σχε- δὸν ἡ Ιζοινότης μετέβη εἰς τὸ ἀρρεναγωγεῖον, ὅπου ὁ διευθυγ- τῆς κ. Χρ. Π. Λουκαΐδης εἶπε τὸν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἕ- ξάρας τὴν σηµασίαν καὶ σπου- δαιότητα τῆς Άδης Μαρτίου ἀπὸ Όρησκευτικῆς καὶ ᾿Εὐνικῆς ἀπό- Ψεως διὰ τὸν Ἑλληνισμόν καθό- λου. Ἐπηκολούθησαν µονόλογοι, δι” άλογοι καὶ ἄσματα ὑπὸ μαῦη- τῶν καὶ μαῦητριῶν καὶ ἐν τέλει ἐψάλη ὁ ᾿Εθνικὺς Ὕμνο. Τὸ ἀπόγευμα µία κίνησις, µία προθυμία παρετηρεῖτο πρὸς προ- ετοιµασίαν διὰ τὴν ἑσπερινήν παράστασιν τοῦ δράματος «Γκόλ- φώ». ου... Πολὺ πρὸς τῆς ὡρισμένης ὦ- ρας τὸ Παρεναγωγεῖον κατε- κλύσθη ὑπὸ κόσμου ἀμφοτέρων τῶν φύλων οὐ µόνον τῆς Κοινό- τητός µας, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν πέ- οιξ χωρίων ἔσπευσαν νὰ παρα- κολουνήσωσι τὸ ὁρᾶμα. Μόλις ἔφθασεν ἡ ὠὡρισμένη ὥρα ὃἃ μ. µ. ἀμέσως Ίρχισεν ἡ παράστασις, ἥτις διήρχεσε µέχρι τοῦ µεσονυ- πτίου κατὰ τὰ διαλείμματα ἆ- πηγγέλθησαν ποιήματα πατριῶ- τικά. Ἡ γενικὴ ἐντύπωσις Διῆσδεν ἀρίστη, ὡς πρὸς τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ δράματος. Οἱ ἐρασιτέχναι ἔπαιξαν μὲ χάριν καὶ τέχνην ἕ- καστος τὸ µέρος του, διὸ καὶ τοὺς ὀφείλεται ἕνα εὖγε' ὡς κα- τακλεὶς τοῦ δράµατος ἐψάλη ὁ Εδθνικὺς Ύμνος. Ὀφείλῶ νὰ συγχαρῶ ὁλόκλη- ϱον τὴν Κοινότητα, ἥτις µέ τό- σην ἐθνικὴν προθυμίαν ἑώρτασε τὴν ᾿Εθνικὴν ἑορτήν, ἰδιαιτέρως ὕμως τοὺς διδασκάλους µας, οἵ- προηγουμένων δ’ λα, τινες εἰργάσῦησαν μετὰ ζήλου διὰ τὸν λαμαρότατον ἑορτασμὸν: τῆς ἑορτῆς, τὴν ἐπιτροπείαν τῶν Σχο λείων, καὶ τὴν ἐπιτροπείαν τοῦ δραματικοῦ ὀμίλου {Αἰσχύλου» Ἐπαινοῦμεν τὴν ὃραστηριό- τητα τοῦ λοχίου κ, Χριστοδούλου, ὔστις μετὰ τῶν βοηθῶν του ἑτή- ρήσεν ἀπόλυτον τάξιν καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ νύκτα τῆς ὃδης Μαρτίου, ὡς καὶ πάντοτε. Οὰ ἦτο βεβαίως παράλειψις ἐκ μέρους τῆς ΙΚοινότητος ἄν «ἀπὸ τῆς στήλης ταύτης δὲν :ἐ δοφρᾶ- ζοντο εὐχαριστίαι πρὺς τὸν ἔντ. Διοικητήν µας, ὅὕστις πάνυ προ- ὑύμως ἐπέτρεψε τὴν παρέλασιν κατὰ τὴν Ἐθνικὴν µας ἑορτὴν᾽ διὸ καὶ εὐγαρισιοῦμεν τοῦτον Ὀερμῶς. Τρίκωμον μὲ Εκ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ. Τὴν παρ. ἑβδομάδα ἕἔκαμεν ἕναρ- ξιν τῶν ἑργασιῶν της ἡᾗ Συν. Πι- στωτικὴ Ἑταιρεία ἡ «Κισσόνεργα” μὸ δάνειο 1018 λιρῶν, τὴν αὐτὴν ἡμέραν 17. ὣ. ἕτερα δύο χωρία ἡ Χλώρακα ἐξ 100 Λιρῶν καὶ ἡ Τέρ: ρα ἐξ 600 λιρῶν. Κατόσιν τούτων ἔρχονται ἄλλα «3-4 χωρία, ἄλλα μὲν νὰ κάµουν δεύτερα δάνεια, ἄλλα νὰ κάµουν σερῶτα, ἀλλὰ γι) αὐτὰ δὲν δὰ δια- τρέψω, διότι ἐξηπλώθδη τόσον τὸ συνεργατικὸν πνεύμα εἲς τὴν - παρχίαν αὐτὴν, ὥστε ἐντὸς ὀὁλίγου σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι τὰ Παφιακὰ κε” φάλαια είθενται ἑπτὸς µάχης. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον θέλω. νὰ πῶ ([εἶνε ὅτι οἱ παλαιοὶ δανεισταί τῶν μελῶν κατέβαλαν πολλὰς προσπα- δείας καὶ μετεχειρίσθησαν κάθε δυ- νατὸν μέσον διὰ νὰ τὴν διαλύσουν. 1ον ἐνέπνευσαν τὸν φόβον εἲς τὰ μέλη τῆς Συνεργατικῆς καὶ εἷς τὰ μὴ μέλη ὅτι ἡ προθεσμία εἶνε µι- κρὰ καὶ τὰ τοκοχρεωλύσια θὰ εἶνε µεγάλα καὶ δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ φα νοῦν συνεπεῖς εἰς τὰς ὑποχρεώσεις των. Δον Ποῦ θὰ βροῦμεν παράδες, ἆᾱ- φοῦ δεσμεύσωμεν τὴν περιουσίαν μας, ἀιὰὸ τὴν συγκομδιὺν τῶν σροῖ- όντων µας, διὰ Λυπάσµατά µας καὶ ἄλλας ἐκ τυχαίων δυσιυχηµάτων ἀνάγκας µας Αιὰ νὰ διασκεδάσωµεν τὸν ὕπου Λον καὶ ὑστερόβονλον τοῦτον φόβον των παλαιῶν δανειστῶν µας ἀπαντῶ μεν εἰς τὴν 1ον καὶ 2αν συμβουλήν τωνδτι ἔχομεν τὴν διαβεβαίώσιν τῶν ἁρμοδίων καὶ τοῦ Μη. Ῥωσσίδου, «βουλευτοῦ καὶ µέλους τῆς Ἔπιτρο- πείας διὰ τήν µελέτην τῶν Συνεργ. Τραπεξζῶν ὅ-ι ἑντὸς ὀλίγον θὰ γί- νουν μακροπρόθεσμα δάνεια 16-30 ἐτῶνκαὶ δ᾽ ἀνοιχῦῇ καὶ τρεχούµε- νος διὰ τὰς ἑκτάκτους ἀνάγκας τοῦ γεωργοῦ γενικῶς. ὝἜπρενιεν οἱ φίλοι µας καὶ σια- λαιοὶ δανεισταί µας νὰ μᾶς εὖχα” ριστήσουν, νοµίξω, διὰ τὸ γεγονὸς ὅτι παρουσιάσθη τόσον λαμπρὰ εὖ- Μαιρία νὰ μαζέψουν τὰ χρήματά πας ο.ιαἱ ὤφειλαν ἁπίσης νὰ φα- νοῦν ἀξιοπρεπεῖς, ὥστε νὰ κατέλ- Φουν εἰς μικροπρεπῆ τεχνάσματα τὴν τελευταίαν στιγμὴν διὰ νὰ δη- µιουργήσουν τόαους περιττοὺς κό- πους καὶ ἐνοχλήσεις εἰς τὰ µέλη καὶ τὸν κ. Ζαρίφην. Ἡ Ἐπιτροπεία τῆς Σ. Π. Ἔται- ρείας ἡ «Κισσόνεργα» σπεύδει καὶ διὰ τῆς «Δημιουργίας» νὰ δώση τὰς µυρίας εὐχαριστίας τῆς εἰς τὸν κ. Ζαρίφην, εἰς τὸ σροσωπικὸν τοῦ Κτηµατολογείοο καὶ εἲς τοὺς κκ. Παῦλον ἈΧριστοδούλου καὶ Καῦη- τζιότην, ὑπαλλήλους τοῦ Διοικη” τηρίου, οἱ ὁποῖοι πραγματικῶς ἔδει- ξά9, μπορεῖ νὰ πῇ κανείς, ἀδελφι- κὸν ἐἑνδιαφέρον διὰ τὴν ««ραγμα- τοποίησιν τοῦ σωτηρίου τούτου µέ- τρου. ΣΥΝΕΡΤΑΊΤΙΚΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ἡ ὑπογεγραμμένη Παναγιώτα Χρί- στου ἐκ Πηγῆς δηλῶ διὰ τοῦ παρόν- τος ὅτι τὸ ὑποδηματοποιεῖον, τὸ ὁποῖον ἐλειτούργει ἐν ΠηΥῆ µέχρι σήμερον διὰ λογαριασμὸν καὶ ὑπ εὐδύνην τοῦ συζύγου µου Φτυλιανοῦ ᾿Ανδρέα, δὰ 1 ἐργάζεται ἀπὸ σήμερον διὰ λογαρια- σμὸν καὶ εὐθύνην µου' πᾶν' δὲ χεφά- λαιον ἀνήχει εἷς ἐμὲ καὶ κάθε πρᾶξις καὶ δοσοληφία τοῦ συξύγου µου δὰ εὖ- δύνῃ ἀποχλειστικῶς ἐμὲ τὴν ἰδίαν. Ἐν ΠηΥῃ τὴ 26)95)19 43. | Ἡ δηλοῦσα Παναγιώτα Χρίστου ἐν Πηγῆς. ΔΗΛΟΩΟΣΙΣ Ὁ ὕπογε ραμμένος Στυλιανὸς Ανδρέα ἐκ Πηγῆς δηλῶ ὅτι ἔπαυσα νὰ ἑἐριά- ζωμαι ὡς ὑπαδημοποπαιᾶς διὰ λογαρια- σμὸν καὶ ὑπ' εὐθύνην µου, ἀπὸ σήτε- Ῥον δὲ διευθύνω τὸ ὑποδηματοποιεῖον τὸ ὁποῖον συνέστησεν ἡ σύζυγός µου Παναγιώτα Χρίστου πᾶν δὲ χεφάλαιον καὶ κάνε ἐργασία καὶ πρᾶξις σχετικὴ ψὰ γίνεται διὰ λογαριαασμὸν καὶ εὐδύ- γην τῆς συζύγου µου. Ἐν Πηγὴ τῇ 26)8)1928. Ὅ δηλῶν «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» --ᾱ--µ-ιῖἊιῖὸῖο--. Στυλιανὸς ᾽Ανδρέα ἔκ Πηγής. ΠΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Ευ ΤΘΤΣ ΙΟΣ ΤΟΠΟΤΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΝΠΡΓΛΝΤΥΜΕΝΙ ΥΠΗΤΗΥ ΤΥΛΛΠΓΙΥ ΑΘΙΝΛΙΙΝΗ ΑΓΑΠΗ, Τὸ δαλαμηγὸν ἀτμόπλοιον '{ΛΛΙΤΣ,, τόννων 5,000, ταχύ- τητος 14 μιλίων μὲ Ἱιαμπίνες ΛΘΥΣ Α᾿ Β΄ ἐπίσης Β΄ οἰκονομικῆς καὶ Γ΄’ θέσεως μὲ πολυτελεῖς αἰθούσας φαγητοῦ, καπνιστήρια, ἄνα- γνωστήριο κ.τ.λ. φέρον τοὺς ἐξ Ἑλλάδος προσκυνητάς, δὰ φθάσῃ εἷς Λάρνακα τὴν ΜΕΙΓΑΙΛΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ πρωῖαν καὶ θὰ ἆνα- χωρήση τὴν μεσηµβρίαν κπατ᾽ εὐδείαν διὰ ΡΓΙΑΦΟΦΑ, ὁπόθεν δὰ ἀναχωρήση τὴν ΤΡΙΤΗΝ τοῦ ΠΑΣΧΑ καὶ θὰ φθάσῃ εἰς Λάρνακα τὴν ΤΕΛ ΟΤΙΙΝ, ο Συ Αὸ.: πὸς ᾿Ἀδηνσίων ἡ «ΑΓΑΠΗ) ἑχανόνισε τιμὰς έξαιρε- τικῶς χαµηλάς, ἵνα διευκολύνῃ τὴν µετάβασιν εἰς τοὺς ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ παντὸς προσκυνητοῦ µέχρι καὶ τοῦ πτωχοτάτου χωρὶς νὰ ἀποβλέφῃ εἰς κέρδος, ὡς ἀκολούθωςι Α’ ὠέσεως μετὰ τροφῆς ἃ 8. Ο. Ο. Μ΄ ν » » 6. Ο. Ο. ΡΕ’ ». οἰπονομικῆς ἄνευ τροφῆς {5 4. 1Ο. Ο. Γ΄ } » Σ » 5 3. Ο. 0. Εἰς τοὺς ἄνω Ναύλους συμπεριλαμβάνονται οἱ ναῦλοι τοῦ άτμο- πλοίου ἀνόδου καὶ καθόδου, ἡ ἀποβίβασις καὶ ἐπιβίβασις εἰς Γιάφ- φαν καὶ ὁ ναῦλος τοῦ σιδηροδρόμου µέχρι Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐδ Ἱε- ρουσαλἡὴμ εἰς Γιάφφαν. Μέλη τοῦ Συλλόγου ἡ «ΑΓΑΠΗ» θέλουσι συνοδεύσει τοὺς προσκυνητὰς καθ᾽ όλον τὸ ταξείδιον, ἵνα τοὺς διευκθλύνωσι κατὰ τὴν ἀποβίβασιν καὶ ἐπιβίβασιν εἰς Γιάφφαν καὶ τὸ σιδηροδροµι- κὸν ταξείδιον καθὼς καὶ εἰς Ἱεροσόλυμα διά τὴν στέγασίν των καὶ τὰς τοπικὰς ἐκδρομάς. Ἡ μοναδιμὴ αὕτη εὐκαιρία, τῇ συνοδεία ἐπιλέκτων ταδειδιω- τῶν ἐξ Ἑλλάδος εἶναι λίαν κατάλληλος πρὸς πραγµάτωσιν τοῦ πό- Βου παντὸς χριστιανοῦ διὰ τὴν ἐπίσκεφιν τῶν “Ἱερῶν Τόπων. Διὰ περισδοτέρας πληροφορίας παραχαλοῦνται οἱ βουλόμµενοι νὰ ἀποταθῶσιν εἰς τὸ Πρακτορεῖον. ᾽Αμμόχωσιος τῇ 26η ΠΜαρτίου 1936. Ἔκ τοῦ Πρακτορείου ΕΠΑΜ. Τ. ΚΟΚΚΩΝΗΣ. η Τϱ ΕΠ ΧΙΛΚΕ ΚΜΙΗΡΑ ΜΝΝΟΙΟΣΙΘΙ- ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ ΤΠΚΟΛΝΤΕΙΠΝ ΝΙΧΟΤΗΙ Αριθ. 56)1926. Ἐνώπιον Μ. Νουλουσῆ ΕΣ. ἂ. Μεταξὺ Λίαρίας Γιαννή Μούκκου- ρου ἐκ Βαρωσίων ᾿Σναγούσης καὶ αποβιωσάσης Ἱα- ναγιώτας {ιωργῖ δαχκᾶ, τέως ἐκ. Ριζο- καρπάσου διὰ τῶν γληρτνόμων της ἡ- τοι 1). Νικόλα Γιαννη ἡ[οὔκκουρου ὁ) Κριστοδούλ.υ Εν ανν] Μούκκουρου, ἂμ- φοτέρων ἐκ Ριζυπαρπάσου. ὃ) ἌΆβρα- ἀμη Γιαννη Μ.ύκλ2υρου ἐκ Ριζοκαρ- πάσου, νῦν ἀγνώστου διαµονής, τῆς περιουσίας τῆς Ἐναγομένων. Ἡῃ αἰτήσει τοῦ κ. Ναβεριάδη δικη- γόρου διὰ τὴν ἑνάγουσαν ἵνα τὸ λικα- Ίπρῳ γνωστῆς χατρικίας τ στήριον διατάξη. τίνι τρόπῳ δέον νὰ Μένη Ἡ ἐπίδοσις τοῦ κλητηρίου ἐντάλ- ματος ο. τὸν ὃν ἐναγόμεγνον, ὅστις εἶναι ἐ τῆς ἱζύπρου καὶ ἀγνώστου διαινονῆς, τὸ Αικαστήριον τοῦτο δια- τοῦ πλητηρίου 2ν ἐναγόμενον κτὸ μήν, ἵνα ἡ ἑἐπίόσσις ἐντάλματος πρὸς τὸν ὃ γίνη ὡς ἀχολούδως: 1) Όπως Αντέγραηον τοῦ κλητη- ῥρίου ἐντάλματος μετ ἀντιγράφου τοῦ παρόντος διατάγματος προσχολληνή ἐπὶ τῆς Ὀύρας τῆς τελευταίας ἐν Κύ- οὉ Όου ἑνα- , ταττει Υομένου. Ὁ) Διά δηµοσιεύσέως ὁμοίων ἀντιγράφων εἷς δύ0 γατὰ συνέγειαν φύλλα τῆς ἐν Βαρωσίοις ἐκδιδομένης ἐφημερίδος «Απγημιουργία». ὅ) Διὰ προσ- πολλήσεως ὁμιοίων ἀντιγράγων ἐπὶ τοῦ πίναλος τοῦ Δικαστηρίου τούτου. Ἐὰν δὲ ὁ ὀῥηδεὶς ἐναγόμενος πο- ραλείφῃ νὰ ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ Αι- καστηρίου τούτου κατὰ τὴν Ἱάην Μαῖ- ου 1905 τὴν Όην ὥραν π.μ. πᾶσα πὲ- ῥαιτέρω εἰδοποίησις πρὸς αὐτὸν ἐν σχέ- σει μὲ τήν ἀγωγὴν ταύτην, γενήσεται διὰ προσκελλήσεως ἐπὶ τοῦ πίναχκος τοῦ Αικαστηρίου τούτου, Ἐξεδέῦδη τῇ 20ῇ Μαρτίου 1958. δυνετάχνη τῇῃ Οἱ ῃ Μαρτίου 194δ. Πιστὴ µετάφρχσις ΠΜ. Γιαννάκης (Υπ) Μ. Χουλουση, Μ, Δ. με 19 ΜΠΛΕΧΙΛΚΑ ΜΚΟΤΠΗΕ ΜΝΝΟΙΟΣΡΙ --ΛΑΡΝΕΙΣ ΠΡΕΩΤΚΟΛΛΗΤΕΙΟΝ ΜΝΝΟΧΩΤΗΥ ᾿Αριθ. 56)192δ. Μεταξὺ λίαρίας Γιαννῆ Μούκκου- ὀου ἐκ Βαρωσίων. Ἐναγούσης καὶ τῆς περιουσίας τῆς ἀπονθανούσης Ἱ]α- ναγιώτας. Γιωργῇ. Νακχᾶ τέως ἐκ Ῥι- ξοκαρπάσου διὰ τῶν κληρονόμων της ἦτοι: 1) Ἀικόλα Γιαννῆ Μούχκουρου 9) Ἀριστοδούλου Γιαννη Μούκχκουρου ἂμ- φοτέρων ἐκ Γιζοκαρπάσου ὃ) ᾿Αβρα- άμη Γιαννη Ἀ[ούκκουρου ἐκ Ῥιζοκαρ- πάσου νῦν ἀγνώστου διαμονῆς, Ἡροστάττεσὃε διὰ τοῦ παρόντος νὰ. ἐμφανισνῆτε ἐνώπιον τοῦ ἄνω ἄναφε- ῥομένου Δικαστηρίου ἐν ᾽Αμμοχώστφ τῇ 14η Μαΐου 1928 τῇ 9ῃ ὥρα π. µ. δι ἀγωγὴν ἡ ὁποία ἐκινήὃη ἑναντίον ὑμῶν ὑπὸ τῆς ἄνω ἀναφερομένης Ἐνα- γούσης. Ἔστω δὲ εἰς γνῶσιν ὑμῶν ὅτι ἐὰν δὲν ἐμφανισθῆτε ἡ Ἰνάγουσα δύναται νὰ ἐπιδιώξι τὴν ἀγωγήν της ἄνευ πε- ῥραιτέρω εἰδοποιήσεως, Ἡ ᾿Ενάγουσα αἀξιοι ας 50, 0. 0, ὡς ἑξῆς | α) Αα. 0, 0. 0. τὰς ὁποίας ἡ ἑνά- γουσα ἐμέτρησεν εἰς τὴν ἀποδανοῦσαν Παναγιώταν Γιωργήὴ Ναχκκᾶ τὸν Ἰα- γουάριον τοῦ 1961, ϐ) ΑΔ. 50. 0.0. ποσὸν ὅπερ ἡ ἑνά- ἥρυσα ἐξώδευσε πρὸς διατροφἠν, νοση- λείαν, καὶ ἔξοδα κηδείας τῆς ἄπονα- γούσης ἀπὸ τὸν Ἰανουάριον τοῦ 199ἳ µέχρι 16 Ἰανουαρίου 1928. Ἀομίμους τόκους ἀπὸ τῆς τὰ ἔξοδα ταύτης. Ἐξεδόδη ἐν ᾽Αμμοχώστῳ 14)δ)1958 Πιστὸν ἀντίγραφον Κ. Γιαννάκης Π. Ε. Α. ἁγωγῆς καὶ Διά τὴν ἐνάίουσαν ΣΧ. Ε. Σαβεριάδης Ἀνκηγόρος, ΕΝΘΙΚΙΑΖΕΤ ΑΙ τὸ Μαγα- ζεῖον τῆς κ. ᾿Αθηνᾶς Δ. Βογια- τζῆ τὸ παρὰ τὸ Κατάστημα τοῦ 1. ᾱ. Αὐξεντίου.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Γεωργία 5p
ΤΟ ΠΕΡΙ ΞΗΡΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ 4p
ΠΟΙΚΙΛΑ 3p
ΠΕΡΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΖΗΤΗΜΑ 3p
«Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 3p
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ 3p
ΣΤΗΛΗ ΠΟΙΗΤΑΡΙΚΗ 2p
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 2p
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ 1-2p
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ 1p
ΓΕΩΡΓΟΙ ΓΙΟΡΤΑΣΤΕ! 1p