Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-04-11

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΙΝΗΣΙΣ 80 Μαρτίου 1928. Ἡ 4. ᾿Εξοχότης ὁ Κυβερνήτης συν- οδευόµενος ὑπὸ τοῦ κ. Πίπη Τόμ- μπσον, Συμβούλου Μηχανικοῦ τῆς Κυβερνήσεως Κύπρου, ἐπεσκέφδη καὶ ἐπεθεώρησε τὸ Συριανοχῶρι καὶ τὴν Δεύκαν σχετικῶς μὲ τὰ µελε- χώµενα σχέδια Ὑδραυλικῶν Έρ- ο }ῶν. 8 Μαρτίου. Ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Κυβερνήτης ἀκολουθούμενος ὑπὸ τοῦ κ. Ροῦ- σπ»- Γμάνις, μετέβη εἰς ἠάρνανα, ἐπεθεῶ.,ῆσε τήν Τιμητικὴν Αὐτοῦ Φρουρὰν καὶ ἀνῆλθδεν ἐπὶ τοῦ ἀτ- µοπλοίου «Βασιλεὺς Κάρολος» ἵνα χαιρετίσῃ τὴν Αὐτῆς Μεγαλειότητα τὴν Βασίλισσαν τῆς Ῥουμανίας καὶ τὴν 4. Ὑψηλότητα τὴν Πριγκήσισ” σαν ᾿]λεάνα. “Ἡ Αὐτῆς Μεγαλειό- Ὅπης, ἡ Αὐτῆς Πασιλικὴ “Ὑψηλότης, ἡ Α. ᾿Εξοχότης καὶ ἡ ἀκολουθία ἀπεβιβάσθησαν ἄμέσως καὶ οἱ ἑξῆς εἶχον τὴν τιμὴν νὰ σπαρονυσιασθῶ- σιν εἰς Αὐτάς. ὍὉ Διοικητὴς καὶ ἡ Κα Σάροιτς, ὁ Ταγματάρχης καὶ ἡ Κα Νόοῦκοτ, ὅ ἁντιµος κ. Δημητρίου, Μ. Ε. Σ., Δήμαρχος 4άρνακος καὶ ἡ δὶς 4. Δημητρίου, ἡ 4ὐτοῦ Πανιερότης ὅ Μητροπολίτης Κιτίου. Μ. Ν. 3, καὶ ὃ ΜΜ. Χουλουσσῆ Ἐφφ. ἀντι- προσωπεύων ἕκαστος τὴν ᾿Ορθόδο- ἓον καὶ τὴν Τονρκικὴν κοινότητα, καὶ ὁ Μ. Ποόξενος τῆς Ῥουμανίας. ᾿Ανθοδέσµαι µπροσεφέρθησαν ὑπὸ τοῦ μικροῦ ]. Νόρθκοτ καὶ τοῦ µι- κροῦ Ν. Δημητρίου. Ηβάὐτῆς Με: γαλειότης, ἡ Αὐτῆς 'Υψηλότης καὶ ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης μετὰ τῆς ἆνο- λουθίας αὐτῶν ἀνεχώρησαν διὰ τὸ Κυβερνεῖον ὅπου ἔφθασαν τὴν 11. 46 π.μ. ' 1 Απριλίου 19525, : Ἡ Αὐτῆς Μεγαλειότης ἡ Βασί- Άισσα τῆς Ῥουμανίας καὶ ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχύτης ὁ Κυβερνήτης καὶ ἡ Ααί- δη Στεδρος παρηκολούθησε τὴν δεί- αν Λειτουργίαν ἓν τῇ Αγγλικανι- κῇ Ἐκκλησίᾳ. σπα Αὐτῆς-- Ἠασελινὸ ηλ ότης πρ περυσι Εξαταστς Ὁπσσσεσ στρ εδημιιουργίο | | -ἈἈἈἈἈ--ἃ-ἃ--ἐᾱ- νασοορμησηαπσπννςαπομμνς τοεσοκν κενο τετοσβρρεκνντασρω-σησο νρνασιββνθκανσιοθαρτακααναπφσκαωφκιρανκνσπαπνλασονπνωκασηικαννισχ «γροπεμς-ν 1 σα ὀρρ ο νωρασα.α-μ. ωρθτων-νλ--- ο ΡΑΚΠΥ--ΡυΒΑΝΤ ο ΤΑ ΜΕΓΛΛΛ ΕΡΓΟΣΤΛΣΙΛ ΜΤΕΚΙΝΗΤΩΝ Φ ον «ο, 9 9 ὦν ὃ ν ος 3 ῤ τ ὃ τς 9 τι ΚΥΜΑ Τι ΠΑΠΙΚΗ Φ Φ ο ον Φ 2 9 ον ᾱ . ο 4 ο... σ 5 οσο 9 ων » « 9 4 2 ο 4 ι-- ο φ 9 ἓ , «0 ν « : μ 6. | μα Ῥὰ παρουσιάσῶσιν ἔκπ]ήξεις μὲ τὸν ο ΝεονΝ ΤΥΠΟΝ Ι928. ΡΑΤΙΑΤΕΡ ΣΤΟΠΕΙ κ. Λ. Π. Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΥΤΟ «ΑΡΓΟΣ ΣΕΡΟΙ µανρυ Αἱ γενόµεναι βελτιώσεις εἰς τὸν Νέον Τύπον 19328. εἶναι μΦΛΙΤΠΙ΄ µεγαλείτερον νέου συστήµατος ὠραιοτάτου ., ἐσωτεριχκὰ καὶ εἰς τοὺς τέσόαρας τροχοὺς τέρα μὲ χρωματισμοὺς ποῦ δὲν θὰ δῆτε εἰς ἄλλα Αὐὑτοχίνητα [ Ν ΤΠ ΜΤΙΝΙΝΝΙΙΝ ἹμΙ, [ΙΙ ΕΥ ΠΗΤΗΙ Α ΑΥΞΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΙΣ ΟΥΔΕΜΙ ΡΑΚΠΥ κ ΜΗ ΕΠΗΡΕΑΣΘΗΤΕΙ ΓΜΗ ΒΙΑΣΘΗΤΕ ! ασ” ἡ Πριγκήπισσα ᾿]Λεάνα ἀκολουθου- µένη ὑιὸ τῆς κυρίας Λαχοβάρη καὶ τοῦ κ. Γκάννις παρηκολούθησε τὴν δείαν Λειτουργίαν ἓν τῷ τῶν Ορθοδόξων Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ “Ἁγίου ᾿Ἰωάννου. Τὴν μεταμεσημβρίαν ἡ «4. Μεγα- λειότης ἡ Βασίλισσα, ἡ Αὐτῆς Βα- σιλικὴ Υψηλότης καὶ ἡ Α. ᾿Εξοχό- της ὁ Κυβερνήτης ἐπεσκέφθησαν τὸ Μουσεῖον ὅπου τὰ ἑξῆς µέλη τῆς Ἐπιτροπείας τοῦ Μουσείου εἶχον τὴν τιμὴν νὰ παρουσιασθῶσιν εἷς Αὐτάς. “Ὁ Κος καὶ ᾗ Κα Ν. Πασχάλη, ὁ η. Σ. Παυλίδης, ὁ κ. Μ. Μαρκί- δης. Ἡ Δὶς καὶ ὁ μικρὸς Μ. ἸΜαρκίδου προσέφεραν ἀνθοδέσμας εἰς τὴν Αύὐ- τῆς Μεγαλειότητα καὶ τὴν Αὐτῆς Ὑψηλότητα, Π «Συνοδεία διέθε- σε µίαν ὥραν ἐπιδεωροῦσα τὸ Μου- σεῖον. ᾽Απριλίου 1928. τὴν πρωΐαν ἡ Αὐτῆς Μεγαλει- ότης ἡ Βασίλισσα τῆς Ῥουμανίας καὶ ἡ Αὐτῆς Βασιλικὴ Υψηλότης ἡ Πριγκήπισσα Ἰλεάνα ἀκολουθού- µεναι ὑπὸ τῆς Κας «4Δαχοβάρη καὶ τοῦ κ. Γκάννις ἐπεσκέφῦησαν τὴν Λενκοσίαν καὶ περιῆλθον τὴν πό- ἀιν. Τὴν µεταμεσημβρίαν ἡ Βαδιλι- κὴ συνοδεία, συνοδευοµένη ὑσιὸ τῆς Λαίΐδης «Στρος καὶ ἀκολουδουμένη ὑπὸ τοῦ κ. Γκάννις ἐπεσκέφθησαν τὸ τέµενος τῆς Αγ. Σοφίας, τὴν ΣονΛτανικἡὴν Βιβλιοδήκην καὶ τὸ τέµενος Χαϊδὰρ Πασᾶ. Τὸ ἑσπέρας ἡ Αὐτοῦ ᾿ἘΕξοχότης ὁ Κυβερνήτης καὶ ἡ 4αίδη Στὸρος παρῆσαν εἲς τὴν ὑπὸ τοῦ κ. Γκα”. σελῆ ἐν τῇ Δημοσίᾳ Βιβλιολήκῃ δοθεῖσαν διάλεξιν. ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΟΣ ΠΟΩΟΛΗΣΙΛΝ Προκειμένου νὰ µετατραπῇ ἡ κίνῆσις τῶν πιεστηρίων µας εἰς ἠλεκτρικὴν ὄχομεν πρὸς πώλησιν µίαν μηχανὴν Εεϊεγ ὃ ἵππων, ἐργασθεῖσαν ἐπὶ 1 µόνον ἔτος, εἰς ἀρίστην κατάστασιν. Πληροφορίαι παρ ἡμῖν. ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΙΓΡΛΕΙΙΥ ΤΗΣ «ΜΙΝΙ ΛΥΡΠΝ» Ν΄ ΑΓΟΡΒΣΗΤΕ ΒΝΤΟΜΗΙΝΗΤΟΝ. ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ ΘΑ ΚΑΝΗ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΤΟΥ ΙΟΒΑΚΠΥ Λο ΊΘ28 ῬΑΚΠΥχ ΦΟΡΤΗΓΗ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΦΟΥ ΤΟ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΕ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ. ς 9 σι ΘΑ ΤΟ ΕΚΘΕΣΩΜΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑι ΛΕΜΕΣΩΙ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΙ ΡΗΚΠΝΥ ΤΕΤΡΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ἀπὸ 4, 185.00 Ρ(ΙΡΒΝΤ ΕΞ ΆΚΥΛΙΝΔΡΗ ἑνὸς τόννου Διὰ περισσοτέρας πληροφορίας ἀποταθῆτε πρὸς τοὺς Γενικοὺς ἐν Κύπρῳ ᾽Αντιπροσώπους τοῦ ᾿Εργοστασίου ΡΏΌΚΑΝΤ ΧΙΙ ἤ πρὸς τὸν κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΤΖΑΤΠΡΑ ΠΙΕΡΙΔΗΝ, ἐν Λάρνακι. , ἡ .. ΜΗ Ηκ ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΛΕΜΕΣΟΣ » ος 195.0.0 ” λΗη νά 250.0.0. - ΝΙΛ ΝΙΤ . | 1! | (συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουιιένου). ᾿Αρχιεπίσκοπος. ΄ωστε εὑρίσχε- τε εὔλογον νὰ παραρῶμεν τοὺς ἱεροὺς κανόνας Πολλοί. Μάλιστα. Ῥωσσίδης. ᾽Αποτείνομαι πρὸς τοὺς κ. κ. Μταυρινάκην παὶ ΧΝατζηπαύλου οἳ ὁποῖοι ὄχι Ἰόνον ἐξελέγησαν εἴδι- κὴ ἐπιτροπεέία, ἀλλὰ καὶ οἱ ὁποῖοι καὶ προεχλογικῶς καὶ μετεκλογικῶς διεκήρυττον καὶ ὑπέσχοντο κατηχο- ρηματικῶς τὴν λύσιν τοῦ ἜἘκκλησι- αστικοῦ ζητήματος νὰ μοῦ εἴπωσι τὰς ἀπόψεις καὶ τὰ πορίσματα ἐκ τῆς μελέτης καὶ ἀσχολίας των μὲ τὸ π-- λυπαθὲς τοῦτο ζήτημα ἐγὼ καίτοι οὔτε στὸ πρόγραμμά µου περιέλαβον τὸ ζήτημα τοῦτο, οὔτε πολιτικήν τινα ὑποχρέωσιν ἀνέλαβον ἀπέναντι τοῦ κοινοῦ, ἐντούτοις ὡς Κριστιανὸς Ὢρ- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΒΥΛΕΥΤΩΙ ΚΛΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΝ ΤΗ ΜΡΧΙΗΡΚΙΠΙ ΔΙΛ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΒΣΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ δόδοξος καὶ ἐγὼ ἐσκέφνην καί ἐξήτασα χατὰ µόνας τὸ ζήτημα τοῦτο ἀλλὰ συ- ἀπόψεις καὶ ὁμολογῶ ὅτι πρὸ ἄπιηχα- γήντησα τόσας δυσχύλους τόσον πολλὸς, ὥστε νὰ εὑρέθην καὶ εὑρίσκομαι νίας δυστυγῶς οὔτε οἳ ἔκμείαλλεν- Νέντες τὸ ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα βου- λευταί, εὖτε οἱ δημοσιογράφοι καὶ δη- µοσιρλόγοι ἐπροχώρησαν πέραν τοῦ τίτλου «χχκλησιαστικὸν ζήτημα» «χαὶ θὰ καὶ δὰ» ὥστε νὰ δύναται νὰ πὶῃ κανεὶς ὅτι τὸ ζήτηια τοῦτο εἶνε τὸ πλέον παρθένον ἀπὸ ὅλας τὰς παρθέ- γους τοῦ κόσμου. Θὰ ἥμην, λοιπόν, ὑπόχρεως νὰ µά- Φω πῶς ῥλέπετε, ἐὰν ἀντελήφὕητε τὰς δυσκολίας αὐτὰς αὶ πῶς τὰς ζ- περενιχίσα”-ε. Χατζηπαύλου. Ἐρωτᾶτε µε, Χ. συνάδελφε καὶ σᾶς ἀπαντῶ. Γ’. Ῥωσσίδης, Εὐχαριστῶ. ---Τὰ εἰσοδήματα τῶν ἐκκλησιῶν τῶν χωρίων θὰ εἰσέρχωνται εἴπατε εἲς τὸ κοινὸν ταμεῖον : ὅταν θέλουν νά κάµουν μιὰν εἰχόνα, ν᾿ ἀγοράσουν κερὶ, λάδι --Ν᾽ ἀπευῬύνωνται εἷς τὸ κεντρι- κὸν ταμεῖον εἷς Λευχωσίαν. :--Βῦχαριστῶ, τὴν λύσιν τοῦ ἐκκλη- σ.αστικοῦ ζητήματος τὴν ἐνλοεῖτε ὡς διαχείρῃσιν τῆς ιὐὑπαρχούσης περιου- σίας Ἡ ὡς ἀἁπαλλοτρίωσιν -- ὃς ἁπαλλοτρίωσιν τῶν χτηλότων, ἄγροτ. --Πολὺ καλά’ τὴν «διαχείρισιν τοῦ ταμείου τῶν µοναστηρίων τῶν Θρο- νικῶν πτημάτων ὅσα. δὰ μείνουν, δὰ τὴν ἀναλάβουν πεῖοι : ᾿ --Οἱ διορισὺησόμενοι καὶ οἱ ὁποῖοι δά πληρόνωνται, --Ηοῖος δὰ διορίζη καὶ πῶς δὰ κα- τοχυρωὺδῇ Ἡ τιµία καὶ σώφρων δια- χείρισις 5 --Αὐτὰ εἶγε λεπτομέρειες. --λὲν εἶνε καθόλου λεπτομέρειες εἶνε τὸ πᾶν' διότι ἂν δέν κανονίσω- μεν ἐκ τῶν προτέρων τὸ σύστημα τῆς λαμβάνω νὰ παρουσιάσω κανένα σχέ- διαγειρίσεως, τοῦ ἑλέγγου, τὴν ἄρμο- διότητα καὶ Ἰδυκότητα τῶν προσώ- πων ποὺ θὰ τοὺς παραδώσωμεν τὴν ἱερὰν αὐτὴν περιουσίαν δὲν δὰ κα- τορθώσωμεν τίποτε ἄλλ» παρὰ νὰ πάρφμεν τὴν περ:»υσίαν ἀπὸ τοὺς φα- γάδες μεν χαλω(ήρους διὰ γὰ τὰ παραδύ- αταρύλΊδες, οἱ ὁποῖοι νὰ τήν ζεκοχκαλίσουν εἲς πέντε Ὑρόνια. Ἀρειάξεται ἐργασία μαχρὰ καὶ πε- βίσχενις ᾖαθεῖα καὶ νομίζω ὅτι ὑπο- χρεύμεδα πλέον Υ᾿ ἀφίσωμεν τὰς γε- υικόνητας καὶ προγχειρολογίας, ἂν νέ- /01ιν ε,λικρινΏς να φδάσωμεν εἷς εὖ- εργετικὰ ἀποτελέσματα διὰ τοῦτο νο- μίω. ὅτι ἐπιθάλλεται εἰς τοὺς βου- λευτᾶς νὰ συνέλθούν εἰς συσκέψεις καὶ νὰ ἀποπκρυσταλλώσουν τὰς γνώμας των παὶ τὰς σχέψεις των ἐπὶ τῶν ἐργωδῶν ἀπόψεων, ποὺ παορρυσιάζει εἰς τὸ βά- Όος του τὸ ζήτγμνα τοῦτο, Σεβέρης. Δὲν αὺ φαίνεται νὰ ὐ- πάρχη τόση λυσχολία μετὰ τὴν δή- λωσιν τῶν ον ουν με)λῶν' ὅσον ἓ- . σε” ος πιλήφιμον καὶ ἁγτιλαϊικὸν εἶνε νὰ µέ- νη Ἡ διαχείρισς τῆς ἐκκλησιαστικῆς οὐσίας εἷς χεῖρας τοῦ κλήρου εἶνε ἐπίσης Ἰαὶ εἲς µεγαλείτερον βαν]ὸν ἐπιλήγιμος ἤ ἀνάθεσις ἀνεξελέγκτου τῆς διαχειρίσεως εἷς µόνον τὰ λαϊ- κἁ μέλη εἶμαι ἐναντίον τῆς τελευ- ταίας ἀρχῆς καὶ τάσσομαι ὑπὲρ μέ- σης τινος λύσεως. Στουρινάκης. Συμμετοχῆν µόνον τῶν κληριγῶν δεχόµεθα. Πιτίου. ᾽Αλλὰ πρὸ ὀλίγου ἠρνήθη- τὲ τοιαύτην. Σταυρινάκης. Ἡ Σύνοδος ἔχει σήμερον ἕνα σχέδιον' ἀπόπειται πλέ- ον εἰς τοὺς ῥουλευτὰς νὰ συσχεφθοῦν καὶ ἀποκρυσναλλώσουν τὰς γνώμας των καὶ νὰ ἑτοιμάσουν σχέδιον, τὸ ὁποῖον νὰ παρουσιάσουν εἲς τὴν “Ἱ. Σύνοδον διὰ τοῦτο προτείνω ν᾿ ἀναβληνη ἡ συνεδρίασις τὸ ἐπ ἐμοὶ δὲν ἆνα- διον. ΕΚ ΛΕΥΚΟΝΙΚΟΥ Μετ) ἐκτάκταυ µεγαλοπρεπεί- ας καὶ λαμπρότητος ἑωρτάσδη ἐν Λευπκονοίκῳ ἣ µεγάλη ἐπέτειος τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν παλιγγενεσίας. Ὁ ἹἹερὸς ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ὅπου ἔμελλε νὰ ψαλῇ ἡ Δοξολο- γία εἶχε πληρωῦῇ ἀσφυκτικῶς ὑπὸ πολλοῦ κόσμου, ἐν µέσῳ τοῦ ὁποίου διεκρίνοντο τὰ σχολεῖα τῆς κοινότητος μετὰ τῶν ἐθνικῶν λαβάρων ἡμῶν. Μετὰ τὸ τέλος τῆς Δοξολογίας ὃ ἐκ τῶν διδα- σκάλων τῆς κοινότητος κ. Σταῦ- ρος ᾽᾿Αναστασιάδης ἐξεφώνησε μβρὸ πατριωτικοῦ ἐνδουσιασμοῦ τὸν πανηγυρικὸν τῆς ἡμέρας, ὁ δὲ ἐνδουσιώδης καὶ θαλερὺς γέ- ρών κ. Αντ. Παρασκευᾶ ἀπήγ- γειλε κατάλληλον ποίημα. Εὐθὺς ἀμέσως ἐχεῖ εἰς τὸ προαύλιον τοῦ γαοῦ οἱ μαῦηταὶ καὶ αἵ µαδήτριαι τῶν σχολείων ὑπὸ τὸ πρόσταγμα τῶν οἰκείων διδασκάλων ἐχόρευ- σαν ἑλληνικοὺς χοροὺς ψάλλον- τες τὰ κατάλληλα ἄσματα ἐμμε- λέστατα µκαὶ καλλιφωνόιατα. ἔπειτα δὺὸ ἀκολουθούμενοι ἀπὸ ὅλον ἐκεῖνο τὸ πλῆθος παρήλα- σαν διὰ τῶν κεντρικώὠτέρων δρό- µων Ψάλλοντες πατριωτικὰ ἐμ- βατήρια καὶ κατέληξαν εἲς τὸ ᾿Ανογνωστήριον, ὅπου ἐψάλη ὁ Ἠδγικὺς Ὕμνος. Τὴν ἑσπέραν τῆς αὐτῆς ἡμέρας παρεστάδη ὑπὸ ἐρασιτεχνῶν µε- λῶν τοῦ ᾽᾿Αναγνωστηρίου μετὰ πολλῆς ἐπιτυχίας τὸ πατριωτι- κὺν ὃρᾶμα «ὁ Χορὸς τοῦ Ζαλόγ- γου». Ἡρὺὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς παραστάσεως ὁ διευθυντὴς τοῦ ᾿Αρρεναγωγείου κ. Μ. Χαραλάμ- πους ὠμίλησε περὶ τῶν ἠρωϊκῶν ἀγώνων τῶν Σουλιωτῶν κατὰ τοῦ ᾽Αλῆ-πασᾶ καὶ ἔκαμε σύν- τοµον ἀνάλυσιν τῆς ὑποδέσεως τοῦ δράµατος. Αἱ ΄ἐντυπώσεις ὅ- λων τῶν προσελθόντων καὶ ἐκ Λευκονοίκου καὶ ἐκ τῶν περιχώ- ρων ὑπῆρξαν πολὺ ἐγκωμιαστι- καί. Αί εἰσπράξεις διετέῦησαν πρὸς ὄφελος τοῦ ᾿Αναγνωστη- ρίου. --Ἠροσεχῶς μερικαὶ σκέψεις μου ἐπὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ζη- τήµατος. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΤΩΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 'Φδὸς Πλούτωνος ἀριθ. 4. ΒΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙ Τελειότατον σύστημα Πλυντηρίων καὶ στεγνωτηρίων σίτον. ο Κατασκευάζονται πλυντήρια καὶ στεγνωτήρια σίτου τελειοτά- του συστήµατος εἰς πολλὰ μµεγέ- Όη, ἀπὸ 500 ὀκάδας ἕως 4χ. ὅκά- δας παραγωγῆς καθ’ ὥραν. Καθαρίζει τὸν σῖτον ἀπὸ πέ- τρες, δαυλίτην καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἐλαφρὰ σώματα καὶ τὸν στεγνώ- γει στιγµιαίως. Διεύθυνσις Μηχανουργείου ΕΟΩΝΣΙ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πλούτωνος καὶ Κάστωρος Ἑν Πειραιεῖ. ενα ΛΙΠΒΒΒΤΕ Τὰ ΝΙΝΙΙ 1λ 'Εὰν ἡ καλὴ καλλιέργεια καὶ ὁ καλὸς σπόρος αὐξάνουν τὴν ἀπό- δοσιν τῶν προϊόντων, ἡ καλὴ λί- πανσις διὰ πλήρων καὶ ἴσορροπη- µένων λιπασμάτων διπλασιάζει καὶ τριπλασιάζει τὴν τοιαύτην ἀπόδοσιν. . Λιπαίνετε λοιπὸν ὅλα σας τὰ προϊόντα καὶ πρὺ παντὸς τὰ βαµ- βάκια σας, τὰ ὁποῖα µόνον ὅτάν λιπανθῶσι μὲ γνήσια καὶ κατάλ- ληλα λιπάσματα δὰ σᾶς ἀφίσουν κέρδος, Τὸ εἰδικὸν λίπασμα διὰ τὰ βαμ-. βάκια εἶνε ὁ τύπος 4-12-5 τὰ δὲ γνησιώτερα λιπάσματα εἶναι τὰ γνῶστά σας Ἑλληνικὰ Λιπάσμα- τα τοῦ ΠΕΤΕΙΝΟΥ, τὰ ὁποῖα ζητήσατε ἀπὸ ὅλους τοὺς λιπα- σµάτεµπόρους τῶν πόλεων καὶ τῶν χωρίωῶν. Δι οἴασδήποτε ὁδηγίας ἤ πλη- ροφορίας ἀποταῦ ῆτε εἰς τοὺς κ. κ. Ν. Π. ΜΝΙΤΗΝ ἐ ἥταν εἰς Λεμεσὸν ἤ ᾽Αμμόχωστον ῤ σαππσωκώποσπασπωπασπ 2 µα- ΟΙΚΙΜΙΟΝΛΙ Κέι κείµενα ἐν Βαρωσίοις πλη- σίον τοῦ «Φωτογραφείου τοῦ κ. Νικολαΐδη καὶ ἕναν- τι τοῦ Ἐιενοδοχείου «Βυ- ζάντιον» τοῦ κ. Γαβριήλη. Πληροφορίαι παρὰ τῷ ἐν Ῥαρωσίοις κ. Αθ. Ἰωάννου ἤ παρὰ τῷ ἰδιοχτήτῃ κ. Μιχ. Ἱεροδιακόνου, δικη- γόρῳ ἐν (ευχωσίᾳα. παπα ΜΜ ΠΚ ΛΛΗΗ} Τὰ κάτωθι εἴδη οἰκοδομῆς δύ- . ιά 3 Ἆςι 9 γαται νὰ εὔρῃ τις εἰς τὰ ἐν Βα- ----- ρωσίοις Καταστήματα τῶν κ. κ. πΠ. ΙΩΑΝΝΟΥ ἃ Σ]α. Ῥνλείαν παντὸς εἴδους. Τσιμέντα Κεραμείδια. Σιδηροδοκχούς. ᾿Αναμένονται κατ᾽ αὐτὰς µε- γάλα φορτία ξυλείας λευκῆς καὶ τῆς ᾿Ανατολῆς. ΑΒΥΚΟΝΟΙΚΙΑΤΗΣ Τιμαὶ ἀσυναγώνιστοι. ΠΠ ΄ 1! μή ς ε ΕΙ | { α Ἡἵ | Ἡ .. (ή ια αὐτῆ ί ουλλ -. ἅ Θεραπεία αὐτῆς, .Ἡρογαστορία Περιου } οἡ τε Δ μα ν η τα 1 Ν Η! αφ η ἐν. ν . ν 1 η : : ἡΗΙ] Ἡ ᾗ ! μμ] Γι { ογἠ αὐτῆς «Κύφωσι 8 η Ὀρθόπε μα ο ο ο εὐδηνοτάτη. Ἠφλαιαθμάία Πτῷσις Ζτοµάχου Ἀνάταξις αὐιοῦ ω.- «ος απ ἄνευ ἐγχειρήσεως τς η τ . α μπλα ον ..» ἐν ) ἢ παραλαμβάνουν ο Ἱ ὄργον δὲ ὰ ἐνισχύσουν µεγάλως | ποι εν Αφρικῇ παραλαμ , ὁ ο οοος οὖν ον ο ος ον νο ος ο ος ανν ο ςνοςο οὖν ο οορ ον σσ σσ κκ σσ Σχ κζα Η βΕΡ ΛΙΕ λ ΤΗ ΛΙ β η] λα Κυβερνήσεις ν Κτήσεων τὴν παραγωγήν. Τὸ κύστος τῆς σσ ΟΝΕ ΗΝ Ν : Ἱπο ΚΑ ΤΟ μη ο τος οστά δε ο η ο ον ο νο μμ . ο Ἂν : ι ἵ 3 ὧν {. Κατὰ τὴν ἀναγνωσὺεῖσαν ἑτη- Ὑπολογίξεται ὅτι οἵ ἀνὰ τον Ἀαραγωγῆς ἁνάιωισι ας ἳ . ή Ἅ 3 3 : τσ , ο . - - : .- ο ὰ , σε λὺ ι ΛΤΛΙΚΛΙ ΠΕΤΡΕΛΛΙ0 ΠΧΛΛΛΙ ἅρ[]σίων ἔκθεσιν τῆς Βροττανικῆς Γκήσμων λεπομααδεῖς ὕνωο ον γιος, ἀλλὰ διὰ νξας μεῦόθον κι: 5 σον πο τα, 3 ος 9 Αὐτοκρατορικῆς! ἀντιλεπρικῆς ἕ- | τὰ ἑκατομμύρια, ἐξ ὧν 416, η ρ θὰ ὑποβιβασθῇ εἰ ο ) σον ος : Φρ : δ πήι ἃ ἐντὸς τῆς Πρεττανικῆς Αὐτοκρα- | τευγασιᾶ» ο π ὃς ὥς ἜΤ Τ -. μμ πλήρης καταπολόμη: [3 τν μη. 1 1)» απένναν. λαμβάνονται ἤδη | 64 πο ο ας κ. πππππππεηνε 5 [σις τῆς νύσου δὰ καταστῇῃ δυνα- τορίας. , ο ως, ως μαλ- - : ωΠ Ε η | ε Ἱ Φ]: αν. ὣύ ων ὁ δν ͵ ο..- .. μέτρα διὰ τὴν διάδοσιν τῆς καλ-- μουσικα : α α ἐπ αώκώκζζδκος τὰ η οντὸ 2 (] .. .. ἃ- Σξὲρ { Ν 0 ὲ ως , . . ὁ ῥ κά τή, ἔντὸς των δέκα ΕΟΒΦΗΙΕΩΝ ὅτε -ρ - ήναραα νὰ λιεργείας τοῦ ὑδνοκάοσπου εἷς τας : | σσ σ. στ σος. τῶν διὰ ο ὑνο ασείας τν ὑαί- Σχυλῆς πες οπιῆς «αν καταλλήλους χώρας Χιλιάδες δὲ 41ο .. ου Σηρῶν. καρπῶν ὑδνοκάμπου. λέγει ὅτι ἡ ζήτησις δι΄ ἔλαιον ὕ- σπόρων διενμήθησαν ἐν Οὐ- ο. αν Σταῦμοὶ θεραπείας δι ὑδνοκάρ- Γπερβαίνει τὴν παραγωγήν. 100 ντα τ που. ὑδὰ ὁγκαιασταῦοῦν παντα-] 000. δόσεις ἀπεστάλησαν διαρ-[ ο κ ---- .«- . -μ----- οκ. - ἁ , κ. Ὁ Σὲρ Λίουναωντ ΕΡότεερς -ι Ἰοῦ τῆς Αὐτοκράτορίας ὅπου [κούντων τῶν τελευτάων τριῶν{., ον ἵναι βέβαιον ἤδη. ὅτι εἶνιι διαδεδομένη ἡ νόσος, τὸ μηνῶν καὶ ἑξήκοντα ἀντιπρόσω-] λέγει κ.ἡ ναι βέ νου ] Ἡ ὃ δύναται νὰ προληφῦῇῃ ἡ µυταθο- μα ο ο Πτι ης νύ καὶ ἄν τοῦτο πο σσ πο σπν σπθο ας τικοτης οἰ]ς νυοσου, και , ο σ ΈΞΈ η καιασιῇ δυσκυλώτερον ἐν ᾿Αφρι- κῇ, λόγῳ τῆς ἑλλείψυως µέσων, ὅ- πάρχει ἐν τούτοις τὸ απλεονέκτη- τμα τῆς πείρας τῶν Ιιαύφων περὶ τὴν ὀσθένειαν ταύτην 40 πάσ- εδ τν Ἰονιες Ὀεραπούονταν, ὑπὸ ἵσρα- ΡΕΤΤΕΡΗ εἶναι τὸ ὄνομα τῶν πετρελαιομηχανῶν ποῦ κατέχλυσαν κατὰ τὴν τελευταίαν ολ ποσοτόλων ἐν Νιγηρίᾳ καὶ 2000 3 {9 πενταξτίαν ὅλον τὸν κόσμον καὶ ἰδίως τὰς γεωργικὰς χώρας. ον «ο ἐν Οὐγάνδᾳ. ϕ . Ηδη καὶ ἐν Κύπρῳ ἐξεειμήθη ἡ ὑπεροχή των, καὶ ἀπόδειξις εἶναι ὁ σεβαστὸς ἀριθμὸς ὧν --Ἐτηλεγραφήθη ποὺ τινων ἡ- 9 τῶν 120 μηχανῶν, αἴτινες εἰσήχθησαν ἐντὸς 16 μηνῶν, διὰ κάθε χρῆσιν καὶ ἰδίως δι ἁρ- ο μερῶν σπουδαιοτάτη ἀνακοίνωσις κά δεύσεις κήπων, καὶ ἡ σωρεία τῶν παραγγελιῶν, αἱ ὁποῖαι μᾶς ἀπεστέλλονται καθηµερινᾶς | ὃν ή «Ἄνηλου ἐπιστήμονος, ἀνακαλή» ν ἀπὸ ὅλα τά µέρη τῆς Κύπρου, αλ | ο ΡΙΠ ] μΙ/ ΛΝΗΙΚΙΙΝΙΝ ΜΙΜΝΛ Ἄφγβσηι Δάισαήμαχοες ὄνωήα” : Οὐδεὶς κάτοχος πετρελαιομηχανῆς ΠΕΤΤΕΡ ἐρωτώμενος θὰ ἀρνηθῇ ἢ θὰ διστάσῃ νὰ «ο ἤ ψαντος ἀποτελεσματικὸν φάρμα ῤ ἐκφράσῃ τὴν πλημμυροῦσαν αὐτὸν εὐχαρίστησιν διὰ τὰ μοναδικὰ πλεονεκτήματα καὶ τὰς ὁρι 4 ΓΕΩΡΓΟΙ - κον κατὰ τῆς λέπρας, Γ[αρέχομεν ῷ Σὐκολίας ποῦ ἔχει ἡ μηχανή του. σον ᾗ ᾿ | . {8 Ισήµερον σχετικἀς λεπτομεθείας. αῷ στι ϕ ἱ ΄ Αν θέλετε νὰ ἔχετε καλλιτέραν παραγωγήν. Αν δέ- Κατὰ τῆς φρικώδους ταύτης νό- » ο . 9 ρ . ᾳ : ὴ έ απὲ ὰ Ἰ σας. » - . 4 ἡ ὧν ὁ ἀγοράζων μηχανὴν ΠΕΤΤΕΡ γίνεται ὁ φανατικώτερος ὑποστηρι-| Ἑ] | Ἡὴ λετε νά ἔχετε περισσότερα κέρδη ἀπὸ τὰ ο μοδα Ἡ) [σου ἔχει συστηθῇ Παμβρεττανικὴ τί : Ξ - ὁ . ο Ἀν θέλετε νὰ κάµνετε ὀλιγώτερα ἔξοδα εἲς τὰς χα ρ{η |. πα ῥποί ὰ µέλη ἀπὲ ) Φ πτὴς τῶν μηχανῶν τούτων. 9ν { γείαό σας. Αν θέλετε πολὺ σύντομα νὰ γίνετε εἰς βέσινα Ενώσις, της οποιαςτ μέλη πο ϕ Είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΑΤΑΙ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑΙ/ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑΙ. Φ | 4η] νὰ φυλάξετε χρήματα διὰ τὴν οἰκογένσια σας καὶ τὰ παι- ή | δέκα ἤδη ἐτῶν καταγίνονται. μὸ «ν ἍᾖΤὸ ἐργοστάσιον ΠΕΤΤΕΡ ἔχει τὸ μοναδικὸν πλεονέκτημα τῆς κατασκευῆς ΑΓΓΛΙΚΗΣ Φ ς διά- σας Πρέπει νὰ µεταχειρίζεσθε πάντοτε ὅτι ὅλας σας 1] τὴν κιταπολέµησιν τῆς λέπρας, δ πετρελαιομηχανῆς ὅ ἵππων ἐργαζομένης δι’ ἀκαδάρτου πετρελαίου. «ὐ 41) τὰρ καλλιεργείας τὰ ἀνώτερα εἰς συστατικά ὅλων τῶν ἐν η ἥτις ἀριθμεῖ σήμερον ἥμισυ πε- ὧ Ὃ ο ἀγοράσετε τὴν ετρελαιομηχανήν σας, ζητήσατε πληροφορίας ἀπὸ τοὺς κατόχους κά .ὔ Ἀναρν σος λιπασμάτων, τὰ ᾽Αμέρικανικα τοι- (4) ρίπου ἑκατομμύριον θυμάτων, ΦΙΡΕΤΤΕΗ. | 1] ο Ὅς | ) ἷ : ο λέ Ὅ ΣἩ τηλεγραφηθεῖσα ἀνακάλυψις . ν . ν ο . οκ 11» Τὰ λιπάσματα ΑΜΜΟ-ΦΕΣΣ εἶναι ἡ ταλευταίο λάξις Φ Αγοράξοντες πετρελαιομηχὰς ΠΕΤΤΕΡ δὲν ἔχετε τὸν φόβον ὅτι δὰ καθυστερηδῇ πρι ᾖὶ) τῆς ἐπιστήμης, ἐδοκιμάσθησαν ἐπιτυχῶς καὶ χβησιµοποι- [{ τῆς θεραπείας τῆς ἀποτροπαίου ϕ γασίᾳ σας ἢ ὅτι δὰ καταστραφοῦν αἱ φυτεῖαι σας διὰ βλάβην ἐξαρτήματός τινος, διότι κρα- οὃν ϱ οὔνται εἰς τεασαράκοντα ἑπτὰ χώρας τοῦ κόσμου, εἶναι δὲ (ᾷ σου ἀκοόπενιο, νὰ ἄναου δή -ς ὁο τοῦμεν πλουσίαν παρακαταθήκην ὅλων τῶν ἐξαρτημάτων. ον τὰ πρῶτα λιπάσματα ποῦ προσφέρονται εἰς τὸν Κύπριον ἰέ έ 19 τὰ πράτα λιπάσμ πο ας ὕλης : ἐπισήμως εἰς τὴν Παμβρεττανι- νν ᾽ . : μον Γεωβγόν, ἀπηλλαγμένα προσθέτου ἀχρήστου ὅλης, ἴσα- . μι Μν “4 Αναλαμβάνομεν ὑπευθύνως τὰς ἐγχαταστάσεις τῶν μηχανῶν µας ὑπὸ 9 βούρας) τὴν ὁποίαν ὅλα τὰ κοινὰ λιπάσματα περιέχουν κὴν Ἕνωσιν τῶν Αγγλων ἐπι- ]ώ πεπειραµένων μηχανικῶν εἰς οἱονδήποτε µέρός τῆς Κύπρου. δ ος καν κνρήμανια τν ὄνμτὸν) τουλάχιστον. [) |στημόνων χθὲς Παρασκευὴν' ἑ- : χο αξτς Ίτο Οἰχονομία μεταφορικῶν. Εὐκολία χρήσεως. Πωλοῦνται Μα. ο. ζ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΕΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ νά εἰς σάχκονς τῶν 40 ὀκκάδων εἰς τόσον χαμηλὰς τιμὰς (ᾗ γνώσθη ὅμως ὅτι ἤ θεραπεία τῆς | ο. νρος ὰ ὥστε νὰ στοϊιχίζῃ ἡ λίπανσις μὲ ΑΜΜΟ-ΦΩΣ πολὺ ἐφθη- { λέπρας ἐπιτυγχάνεται δι’ ἑλαίου, : Περισσότεραι πληροφορίαι ῥίδονται : 90 | Πῃ νότερα ἀπὸ κάθε λίπαναι μὰ κιοινὰ λιπάσματα. . , λαμβάνομένου ἐκ τῶν ξηρῶν καρ- κ Ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ᾽Αμμοχώστου ὑπὸ τοῦ κ. ΤΑΚΗ ΣΑΝΤΑΜΑ ἤτοῦκ. Γ:ΚΑΚΟΥΡΑ΄ ο Πα Ἡ πρώτη δοχιμὴ δὰ σᾶς πδίσῃ ὅτι µόνον μὲ τὸ ΑΜ-Π {τῶν ἑγὸς δέ ὃ . ὧν -- | Ὕ » 5. 5 ἈΔλμεσοῦ ὁ »» ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.ΓΑΒΡΙΑ ον ΜΦΘ-ΦΟΣ θὰ ἔχετε τὰς ἑσοδείας ποῦ τώρα μὲ τὰ κοινὰ (1) |9ν ὃνος Όενδρου την τροπικῶων. ΄ ἓ ἢ παρ’ ἡμῶν ἐν Λευκωσίᾳ. ὶ | Φ ) λιπάσματα µόνον ὀνειρεύεσθε. | χωρῶν, καλουµένου ὑδνοκάρπου | | .0 ΕΩΡΓΡ. Ώ ς τ. . ὴῥ | Β. Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ϐ Σια | ΙΣΕΩΡΓΦΙ, --.- . Ὁ ἐφευρέτης τοῦ φαρμάκου δια ό (2έ--159) ᾿1Γενυιοὶ ἀντιπβόσωποι ἐν ΕΥΠΡΟ, «. Απαιτήσατε πο τοὺς ἔμπορους σας να τείνγεται μετὰ πεποιδήσεως ὅτι κά κά ή σᾶς προμηθεύσουν τὸ ἰδεῶδες λίπασμα ΑΜ: |ἐντὸς δέκα ἐτῶν δὰ ἑξοντωθῇ πο Εδεκως δν ο το το νο νά ο | ΜΟ-ΦΩΣ διὰ τῆς χρήσεως τοῦ φαρμάκου ἐ ἱδιοχτησία Μάστρε Γιαχουμῆ: μ. ο. : ει ς . ΗΕ ΚΛΙΕΗΙΙ πρωι κ μὲ πέραντον λατεῖαν, ἄνθο. ΚΟΣΤΛΣ ἥ. Σ] ΛΧΛΛΛΗ ὠδηγίαι χρήσεως ἀποστέλλονται δωρεάν. ᾷ του ἡ νόσος ἐκ τῆς βρεττανικῆς 1928 τὸ παρὰ τὸν χῆπον Π. Ἰω-] νον ὕδωρ ἀνεμομύλου μεῖὰ δε- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ πνοκος ἐν Κύπρῳ ᾽Αντιπρόσωπος Αὐτοκρατορίας. άννου καὶ εἰς τὸ ὑψηλότερον µέ- ξαμενῆς. Τυχὼν ἀδείας παρὰ τοῦ ἤ ΜΙΚΗΣ |. ΜΙΧΒΗΛΙ ΔΗΣ Εὐτυχῶς δὲ, ἡ παρασχευὴ τοῦ ν ρος τῶν Ῥαρωσίων εὑρισκόμενον| Πληροφορίαι παρὰ τῷ κ. Ἰω- ᾿Αρείου Πάγου. Ταχ. Κιβ. ! Εβεραπασικοῦ τούτου ἑλαίου εἴνε ἐδοχικὸν' κέντρον «Ἀκρόπολις | άννῃ Ἰακώβου, ἛἜδρα ἐν ΑΑΡΝΑΡΕΙ. ῃ χ β. 27. ΛΕΥΚΟΣΙΑ 8 τ ' θεραπεἰᾶ Κήλης (Βουθονοκήλης, Ἐντεροκήλης, Ὀμφαλοχήλης, Μηροκήλης, Ἡιρσοκήλης, Κοιλιοκήλης, Μητροκήλης, Με. τεγχειριτικῆς Κήλης). Προγαστορίας, Κυφώσεως, Παχυσαρχίας, Πτώσεως στομάχου, Πτώσεως νεφρῶν, Δυστοχιας, καὶ γενικής σπλαγχνοπτωσίας, διὰ τῶν προνομιούὐχων ἀνθρωποσωτηρίων κηλεπιδέσµων, κοιλιοδέσµων, καὶ ὀρθο- πεδικῶν τοῦ ἐφευρέτου Ἰατροῦ κ. Δ.Η.Προμπονᾶ τυχόντος 4 προνομίων εὑρεσιτεχνίας ἕξ θραθείων. ὑὋ ἁ εχν δἱεθνῶν ἐκθέσεων καὶ τῆς ἐγχρίσεώς τοῦ Ἀνωτάτου Ὑγιειονομικοῦ Συμθουλίου .του Ἕλληνικος Πράτουδξ Αποφεύγετε τὰς ἀπομιμῆσεις» . 0ἱ πηλεπίδεσμοι τῆς ἐφευρέσεώς µας πωλοῦνται μονοπωλιακῶς εἰς το ἐπί τῆς Ὁδοῦ. Πειραιῶς Ἆριῦ. ὃ Ματαστηµά µας. Δὲν ἔχομεν ἀντιπροσώπους διότι τά εἴδη τῆς ἐφευρέσεώς µας δὲν εἶναι ἐµπο: Ρεύματα ἀλλά θεραπευτικά Ἰάματα κατασκευαζόµενα καὶ ἐφαρμοζόμενα κατόπιν τῆς διαγνώσεως, ἑχάστῆς παθήσεως καὶ ἀναλόγως τῆς σῳµατικης διαπλάσεως ἑκάστον ἀτόμον. - ο πρωι ο :Ἀπευθυνθῆτε εἰς τὀ μόνον Μονοπώλιον τῶν Ἰζηλεπιδέσμων τοῦ Ἱατροῦ χ. Δ.Η.Προμπονᾶ εἰς Ἀθήνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ Ὁδὺς Λήδρας ἀριδ. δδ Α΄ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ον ο ρω ὃ» Ὁδός Πειραιῶς 2 ὁσ ᾿Απὸ πκακακαρθεοεοασοκααρανααςαρορορακ τας βεξιραρορω. ήν ση σσςς αρορας 1)9 ἵππων δυνάµεως καθαροῦ πετρελαίου ΙΠΠΠΠπΕΤΙΙΠ ΤΕΩΡΓΛΙ. τα ΠΠ ΜΜήΙ [1Ι ΝΗΙΙΝΗΙ Μόνον εἰς τὰς Ιδικάς σας δυνά- γε δοἠρίξατε {ὸ μέλλον σος καὶ τὴν εὐτυχίαν τῶν παιδιῶν σας. 8’. Παραλλήλως πρός τὴν γὲνί- κάύδιν τῆς ἠλδὐτόφόρόυ δἐνδρὸ- αθμίάς, κρέαὃι ἓξ ἴσου νὰ ΄φενι- Το ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΟΣ Όνονα μα ΕΝΑΣΙΟΝΑΛ)” ΜΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ « λ ΙΗΡΙΩΝ ΚΙ ΜΙΛΛΛΗΛΟΤΕΡΛΙ ΙΗΜΝΛΝΙΙ ΙΙ. ΤΟΝ. ΚΥΠΡΙΟΗ ΑΛΛΙΕΡΠΙΤΗΝ ΚΙ ΒΙΗλΛΗΟΝ ' ΦΡΙΣΟΝΤΙΟΙ - ΦΛΙΓΟΣΤΡΟΦΟΙ τΕεΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ος -- ᾿Απὸ 4 ἀκαθάρτου πετρελαίου ἵππων δυνάμεως -- ο κ ολ η. ΙΧ ΠΡΙΝ ΕΙΜΙΝΝΤΙΝ [ “ΝΑΣΙΟΝΑΛ, ΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΝΒΤΗΝΤΗΣΕ ΣΥΝΩΝΥΜΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΕ ΝΑΤΙόΝΑΙ, 6Α5 ΕΝΘΙΝΕ ςο. ΙΤΡ 6Ε ΑΡΗΤΟΝ-ΟΝΡΕΚ- ΙΥΝΕ ΑΠΛΟΤΗΤΟΣ ἐηλουμω ἐπισήμως ὅτι εἶναι τὸ μεγαλείτερον ὀργοστάσιον τοῦ κόσμου τὸ εἰδικευόμενον εἰς την κατασκευην µκινητηρίων μηχανᾶν. Η ΓΠΙΡΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΦΑΣΕ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕΝ ΑΝΑΡΠΑΣΤΟΣ ᾽Αγοράξοντες μηχανην «Τα ΣΟΥ Τ.ν- ὢ.» εἶνε ἤ καλλιτέρα ὀγγύησις διὰ την συνεχή καὶ ἀπρόσ- κοπτον λειτουργείαν τής ἐργασίας σας καὶ ἀσφαλὴς τοποῦέτησις τοῦ χρήµατός σας. αάσθεντος ἐπὶ ἑπταξτίαν παρὰ τοῖς ἐν Ελλάδι Γενικοῖς ώΡΙ ΑΛΑ) ᾽Αναλαμβάνομεν ὁϊανδήπότε ἐγχατάστασιν διὰ τοῦ διπλωματούχου μηχανιχοῦ µοις, ηράΑρβρήι” «ροίσκκζνν--ὖ -λλκοιε. 4’ ὃς ων) ννδς ιρής ης κπνδερώίας, ἐ- Σήψε πὀλὺ τὰ μεταξὺ δενδροκό- μῶν κἀὶ κτηνοτρόφων πάθη, καὶ σποπεῖ τὴν καταστροφὴν τοῦ ὁ- νὸς ὑπὸ τοῦ ἄλλου. Τὰ ὀλέθρια ἀποτελόσματα εἴνε παταφανέστατα εἰς ὅλους µας. Τὸ συμφέρον σας καὶ γενικῶς τὸ συμφέρον τοῦ τόπου µας ἅποι- τεῖ ἀδέλφῳσιν τῶν δύ9 τούτων θετικῶν πηγῶν πλούτου τοῦ νη- [σιοῦ µας, τῆς δενδροκοµίας καὶ ἱπτηνοτροφίας. Πράπεν- καλῶς νὰ κευθῇ καὶ ἡ τηνδτροφία, -Ἡ μόνη, παραµελημένη, μαὶ / ἡ Μόνη καταδιωκωµένη εἶναι ἡ κτηνοτροφία. ἑλάχιστον ἴχνας πβθστὰδίὰς ἐδεὶ- [η Σεν ἡ Κυβέρνησίβ, αδυνανηὸν μὲ παντοῖω Μέσα ἐπεδίωξε τὴν ἐ- ξόν{ὼσιν τῆφ πλουτοφόρου αἱγὸς στὰ μοναδικὰ αἰγοτρόφα μέρη. Κατώρθωσε νὰ ἑνσπείρῃ µίση μεταδὺ κτηνοτρόφων χαὶ δενόρο- χόµων, νὰ. ἑξάφῃ τὰ μεταδὺ αὖὐ- τῶν πάθη καὶ νὰ ἐπιτύχῃ ἐν τέ- λει, τῇ ὑποστηρίξει τῶν δενδρο- νόμων, τὴν ἐξολόδρευσιν τοῦ χρυσοφόρου τούτου δώου. »Απηλάδη τὸ χρυδόφόρον τοῦ. το ζδον, ὑπδ' τὸ πρόσχημα δει εἶναι ἡ ααταστροφὴ τοῦ δάσονς. Θἱ μετὰ τόόου ζήλου ἐργασθέν- τες ὑπὲρ τῆς ἑξοντώσεως εῆὲ αἱ. νδὲ, ἄξ ἐπισκεφδοῦν ' τὰ μέρη, εἰς τὰ ὁποῖα πατέστῥάφησαν αἱ αἶγες, νὰ δοῦν μετὰ δικὰ των ὁλάνοικτα μάτια πδία εἶναι ἡ σημερίνὴ θέοιδ τῶν δασῶν μετὰ παρέλεὺυσιν 1χετίας Ναὶ πλέον ἀπὸ τῆς ἑξολοθρεύοεός τῶν αἰγῶν, φαὶ δὰ ὁμολογήσουν ότι. ή τ ἀθλιεστάτης δέσεως τῶν δα- Ὃ µας δὲν εἶναι ἥ αἶγα, ἀλλὰ ἡ τἀκτοιὴ τὸῦ δἀόονομείον. “3 Νόμος τῆς ἀγροφυλακῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι ουντελσθτὴς τῆς κα τὸ µάθωμµεν καὶ νὰ τὸ χωνέφου- μον ὅτι ἡ αρότη εἶνκι ἡ ζωὴ τῆς ο ωτηρς ἡ δὲ δευτέρα ἡ ὕπαρ. δις τῆς πρώτης. Διὰ τὴν κτηνδεροφίαν οὐδὲ τὸ | ε᾽ΑΚαράλλακτα ὅπως εἶχα πῇ, πῶς ὅλοι µας πρέπει νὰ γίνωµεν Ἰδενδροκό νι κατὰ δύναμιν, τὸ Ίδιον 4ρὶ Πει νὰ γίνωμεν καὶ ὅ- χοί ἀκιὰ δύναμιν ἀτηνοτρόφοι[᾿ Ελα ὸς ψέώωβγὸς ἠρέπει νὰ ἔχῃ τοὐλάχιστόν µίαν ἀγελάδα, φο-. ρᾶδα, ἤ γαδοῦραν. Διὰ δὲ τὰς αἶνθας καὶ πρόβατα προϊείνω καὶ ἀὐνίστφ, ὅπως ὅλοι οἱ κάτοικοι Ἀάθε χωρισῦ ἔχόὺν εἴτε τὸ ἕν εῖτε «αἱ τὰ δύδ ταῦτα πλουτοφόρα ζδὰι ὁδλὶ ὁ καθένας ἀτόμικὴν του’ περιονοίαν, ἀλλὰ μετοχιοῶς. Εἰς κάθε χωριὸ ἄπου μπορεῖν νὰ προἀχθῃ ἤ κτηνοτῤόφία, νὰ {- ὃρνδῇ ΚΜτηνοῖροφ.. Ἑυνέταιρις- μὸς. µετοχικόρ. Εὶς τὸν Συνέται- ριαμὸν νὰ εἶναι µέεθχοι ἡ µέλη: κατὰ δύναμιν πάντες οἱ κἄάτοιν- πόι κάθε χωριοῦ, εἴτε δενδροκό- μοι, εἶτε κτηνοτρόφοι. Ποῖα δὰ εἶναι τὰ ὠφέλη ἐκ τῶν τοιούτων Σνναταιρισμῶν 1ον) Φὰ αὐξηθῇ εἰς ἐπίζηλον ἀριθμὸν ἡ πλουτοφόρος ατηνο- τροφία, 190ν) Αἰἱ µέχρι σήμερον µετα- ξὺ κτηνοτρόφων καὶ Φεγδροκό. ων διαφεραν, πόθη, µίδη, άντι. ρα καὶ ὅτι ἄλλο θὰ ἑκλεί- φδυν, καὶ πάντες οἱ μὲν δενδρο- πόμοι θὰ σέβωνται καὶ δὰ περι- θάλπουν τὴν δενδροχομίαν, δι- ότι θὰ ἔχουν νὰ καρπωθὀῦν ἕλα τὰ ὠφέλη τῆς κτηνότροφίας, οἱ δὲ κτηνοτρόφοι θὰ σἐβωνίᾶι καὶ δὰ προὀτατσύουν τὴν δενόδροχο- μίαν, διότι δὰ ἔχουν ἐδ αὐτῆς ὅλα τὰ µέσα πρὸς. προαγωγὴν. τῆὲ πτηνοτροφίας. 3ον) Φὰ ἐκλείφουν ὅλαι αἱ μέχρι σήμερον ὁλονὲν ἀὐξάνου- σαι, αὐθαιρεσίαι καὶ κακόβδυλοι ζηµίαι, αἱ ὁποῖαι δυστυχῶς δὲν ἐπιβαρύνουν µόνον τοὺς κχτηνο- τρόφους, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς ἑργάτας. Δόν) ὢ τόπος θὰ ἔχῃ ὅλα τὰ ἀναγκαῖα γολακτικὰ προϊόντα ἄφθονα. '5ὸόν) Δι’ ἐπιμελοῦς καὶ ἐπι- στηµονικῆς ἕἑργασίας θὰ γνν- σθοῦν εἰς τὰς ξένας ἀγορὰς τὰ δαυµάσιὰ εἲς ἄβωμα γαλακτικὰ μὰς προϊόντα. 6ον) Φὰ ἔχῃ ὁ χωρικὸς µας εἰς τὴν διάθέσ(ν του τὸ δι αὐ- τὸν ἀνάγκὰιότατον πετοὶ διὰ τὴν ὑπόδῃσίν τοὺ. ον) Τέλος ὁ τόπος µας θὰ α εὐήμερήσή, καὶ γενικῶς ὅλοι µας, δίδίι δὰ ἔχωμέν νὰ εἰσάγωμεν οὔχὶ «ηνοτρόφικὰ προϊόντα, ἁλχὰ ἄφθονον Χρυσίον ἐκ τῶν πὐπύὐδτῥοφικῶν µας προϊόντων. Αὐτὰ εἴνε τὰ ἀγαθὰ τῆς ἅτη- νοτροφίαξ καὶ δενδροκοµίας ἐκ τῆς ἁμόιβαίας των ὑποστηρίξεως. ᾿Αγαπήσατε λοιπὸν τὴν Δενδρο- κοµίαν καὶ χτηνοτροφίαν, ὑπο- στηρίξατε μὲ οἰονδήποτε µέσον τὰς δύο ταύτας πλουτοφόρους πη- γὰς τοῦ νησιοῦ µας. Θέλετε νὰ δῆτε ἡμέρας καλυτέρου οἶχονο- μικσῦ μέλλοντος, νὰ εὐτυχήσητε, νὰ ἀφήδητε θέτικὴν περιουόίαν τό πἀιδιὰ όας, Δγαπήσατςο ὅπως . [ω τὰ µάτιασας, προφυλάξετε ναὶ περιποιηθῆτε τὴν δενδροκοµίαν παὶ πτηνοτροφίαν. Ἕνα µόνον νᾶναι τὸ σύνθηµα σα «Ἐτηνοτροφία καὶ Δενδροχο- μία ἀδελφωμένες.» Ἐμπρὸς λοιπὸν ὅλοι µας, ἅ στηρίδωµεν τὴν πρόοδόν µας τ μέλλον τῶν παιδιῶν µας, καὶ τὴν εὐτυχίαν των, εἰς τὸς ἀτόμικάς μας ὄννάμεις. Ἐπτακόμη ΣΤΗΡΙΒΣ ΜΤΟΚΙΛΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΒΣΙΣ ἘΕνοικιάξονται ἐν ᾿Αμμο χώστω 1 ἀποθῆχαι μὲ ἀριθ- μὸν 11, 25 καὶ 26, καὶ χάνι μὲ νερὸν ἕνα δωμµάτιον δι ἑστιατόριον καὶ πάντα τὰ ἀναγκαῖα. Διὰ πᾶσαν πληροφορίαν δύνασθε νὰ ἀποταθῆτε πρὸς τὸν ἐν ΤἘρικώμῳ κ. Εξ. Α. Κωνσταντινίδην. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Διὰ τῆς τελευταίας εὐκαιρίας ἔφθασαν εἰς τὸ Κατάστημα τοῦ κ. ΚΩΣΤΑ Γ. ΠΑΝΤΖΑΡΗ, ἓν Βαρωσίοις, Διάφορα κασµίρια ἀνδρικὰ ᾽Αγγλικῆς καὶ Βελνικῆς κατα- σκευῆς ὡς καὶ λινὰ τοιαῦτα, ποι- χιλία φαθίνων χαπέλλων, γραβ- βατῶν, καλτσῶν, ὡς καὶ ποικιλία μεταξωτῶν, κλαδωτῶν καὶ σκέτ- των, ἰταμιῶν τῆς τελευταίας µό- δας, τὰ ὁποῖα θὰ πωλῶμεν εἰς τι- ὰς ἀσυναγωνίατους. Μία ἐπίσχεψφις θὰ πείση πάντα διὰ τὴν ὡραίαν συλλογὴν τῶν πραγματόιῶν µας. ΓΡΑΡΑΤΕ πρὺς τὸν Ρε ενικὸν ᾽Αντιπρόσωπον διὰ την Κύπρον κ. ΖᾶἝσατωυσσ.α- δ. σσ ξ αώ-δςΥ Ταχ. Κιβ. οδ, ΜΙΝΙ. --- αμόνιὸ. ως - ο ου ο ο. ο ὦ ζ εν κ ια κ. κ ας ες ες ες ιο ιό κ Ε ες ια ες πώ ἳ) ΕΦΦΘΑΣΑΝ. ᾽Αντιπροσώποις τῆς Εταιρείας. {π ΜΙ ΘΕΡΙΣΤΙΚΛΙ “ΚΕΒυΡ, ων 5 ττοδΩπσ Διακρίνονται διὰ τὴν στερεότητα καὶ ἐλαφρότη- τά των. Φερίξουσι καὶ νοτιασµένα σπαρτά, µεταφέρον- ται δὲ καὶ εἰς τὰ πλέον δύσβατα µέρη. Πωλοῦνται εἰς τιμὰς ἀσυναγωνίστους εἷς Ἐργαλείων τὰς ἀποθήκας Γεωργικῶν Χ. ΠΤΑΝΤΕΛΙΔΗ Ῥαρώσια. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Εἰς τὸ Βιβλιοπωλεῖον τοῦ κ. Σάββα Ἰωάννου ἔφθασαν Νέοι Παιδικοὶ Διάλογοι καὶ ποιήµατα. Τιμῶνται γρ. 6. Ελεύθερα τῶν ταχυδρομιχκῶν τελῶν. ΠΩΛΗΣΙΣ ΠΩΛΟΥΝ ΤΑΙ { οἰχόπεδα παρὰ τὴν ἠλεκτρικὴν ἐγκατάστα- σιν καὶ πλησίον τοῦ κήπου τοῦ κ. Λούη Εὐαγγ. Λοΐζου. “Ο ἰδιοκτήτης Γιαννῆς Βασίλη απνοραππασιινοισνσι ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ᾿Πωλεῖται δεριστικὴ μηχανὴ µεταχειρισμµένη εἷς καλλίστην κα- τάστασιν καὶ εἰς τιμὴν συγκατα- βατικήν. Πληροφορίαι παρὰ τοῦ κ, ΑΔ. Ἐδαγγ. Λοΐζου δικηγόρου ἐν Βαρωσίοις, ἩΝΕΡΓΛΤΙΚΗ ΕΗΝΙΡΙΛΙΝΙΝ Λῆ] ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΄ Καδίσταται γνωσεὸν εἰς τὸ ποινὸν τῆς ἐπαρχίας Αμμο- χώστου ὅτι ἀντιπρόσωπος τῆς ἑταιρίας µας ἐκεῖ, ἀντὶ τοῦ κ. Δημ. Ε. Παραλιμνίτη, ἄποχω- ρήσαντος, διωρίσδησαν οἱ κ. κ Παῦλος καὶ '] ωάννης Ἱακώβου ἐν Βαρωσίοις, πρὸς τοὺς ὁποί- ους οἵ βουΛλόμενοι δύνανται ν᾿ ἀποτείνωνται. ΝΕΑ ΜΟΔΙΣΤΡΑ ΕΝ ΒΑΡΩΣΙΟΙΣ “Ἡ Δὶς Τ0ΦΙλ ΓΕΠΡΓΙΛΥ ΤΛΠΛΝΙΙ, μαθητεύσασα καὶ ἀσκηθδεῖσα ἐπὶ μακρὸν εἰς τὴν κοπτικὴν καὶ ῥα- πτικήν, ἀγαλαμβάνει ὅλα τὰ εἴδη τῆς ῥαπτικῆς κατὰ τὴν τελεν- ταίαν µόδαν, εἴτε ἐν τῇ οἴχίᾳ της εἴτε κατ᾽ οἶκον τῶν πελα- τριῶν της, μὲ συγκαταβατικὴν ὁμοιβήν. ρετικῶς ἁδιάλλακτον στᾶσιν καὶ ἀκράτητον ῥιξοσπαστισμὸν, εἰση- γούμενος ὅχι µόνον ἀρνητικὴν ᾽ἀποχήν, ἀλλὰ καὶ ἐνεργὸν ἀντί- ὅρασιν : ᾽Αναγκαζόμεθα νὰ περιορισδῶ- μεν εἰς τὰς δύο αὑτὰς ἐρωτήσεις, ἀδυναντοῦντες νὰ ἀντιληφθῦ- μεν τὶ ἄκριβᾶς σηµαίνει ἄ συμ- μετοχοαποχὴ καὶ ἀποσυμμετοχὴ καὶ ἀναμένοντες ὅπως οἳἵ ἁμέ- σως ἑνδιαφερόμενοι παράσχωσιν ἐξηγήσεις, ἐὰν θεωρῶσι τὸ ἁμή- χανον κοινὸν ἄξιον τοῦ ἐνδι- αφέροντος αὐτῶν. Κυριακἡ ἀργία καὶ πα- ραίΐτησις Φ ἐν Λευχωσία ἀνταποχριτὴς τῆς συναδέλφου «Αληθείας» ἀναγράφει ὅτι καθ ἄς ἔχει αᾱ- σφαλεῖς πληροφορίας ὁ ἕντ. βου- λευτὴς Μεσαορίας-- Καρπασίας κ. Ῥωσοίδης δὰ παραιτηθῃ τοῦ βουλευτικοῦ ἀξιώματος, ἐὰν δὲν ἐφαρμοσθῇ ὁ περὶ Κυριακῆς ἀρ- γίας νόμος. Εΐμεθα ἐξουσιοδοτημένοι νὰ διαφεύσωμεν τὴν εἴδησιν αὐτὴν ὡς ἀνυπόστατον, καὶ παιδαρι- ώδη: οὗτε ἑἐνδείξεις περὶ χινδύ- νου ὅπως μὴ ἐφαρμοσθῇ ὁ ἤᾖθι- χώτατος καὶ εὑεργετικώτατος οὗτος νόμος ὑπάρχουν, ἀλλ᾽ οὔ- τε καὶ ἡ μεμονωμένη παραίτη- σις ἑνὸς βουλευτοῦ ἐξ οἰασδήὴ- ποτε αἰτίας, εἶνε ἐξυπηρετικὴ πανενὸς σκοποῦ ἢ πρακτικοῦ ᾱ- ποτελέσµατος. 'ὁ κ. Ῥωσσίδης ἔχει ἧδη ὅδι- λώσει διὰ τῆς «Δημιουργίας» ὅ- τι ζητήματα δικαιολογοῦντα, ἑ- πιβάλλοντα µάλιστα, ἔντονον ὁρᾶσιν, μιὰ μορφὴ τῆς ὁποίας ἠδύνατο νὰ εἶνε καὶ ἡ ὁμαδικὴ παραΐτησις τῶν βουλευτῶν, εἷνε τὸ τῆς ἀποδόσεως τῶν 600 χιλ. λιρῶν, περισσευµάτων τοῦ ὑπο- τελικοῦ φόρου καὶ τὸ ὑπαλληλό- κρατικόν. στου : Εὐθαρσῶς παὶ ἐντόνως-- Ἐνκλησιαστικὀν ζητημα καὶ λύσις. Ἡ συνάδελφος «Ν. Ἠυπριανκὸς Φύλαξδ σχολιάξουσα τὴν ἕναρξιν ἀνακινήσεως τοῦ ἔκκλη- σιαστικοῦ δητήµατος ἑξαίρει ὡς γεγονὸς παρήγορον καὶ συντελε-. στικὸν εἰς τὴν λύσιν τοῦ ὅνσ- χολωτέρου χαὶ ἀκανθωδεστέρου τῶν Ευπριακῶν ζητημάτων τὸ ὅτι οἱ κ, κ. Σταυρινάχης καὶ Χατζηπαύλου ἐτόνισαν κατὰ τὴν σχετικὴν συνεδρίασιν εὖθαρ- σῶς καὶ ἀπεριφράστως πῶς ἐννοοῦσι νὰ λυθῇ τὸ Ἐκ- κλησιαστικὸν ζήτημα. Ἐκτιμῶμεν βαθέως τὴν παρ- ρήσίαν καὶ τὴν εὐτολμίαν, ἆλ- λὰ «φοβούμεδα µήπως εἰς τὴν προχειµένην περίπτωσιν ὁ- λίγες γραμμὲς πάνω στὸ χαρτὶ ἢἡ ὀλίγες ἀποχρυσταλλωμένες γε- νικὲς γραμμὲς σχεδίου λύσεως, θὰ ἐχρησίμευαν πολὺ περισσέ- τερον εἰς τὴν λύσιν τοῦ ἐπιμόχ- θου καὶ ἀγωνιώδους ξητήµατος παρὰ τόννοι ὁλόχληροι µένους καὶ στόµφου Κυπριώτικος πατριωτισμός. Ζητωκραξία καὶ λογο- διάρροια, Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος δὰ ἤθελε νὰ προχωρήση ὀλίγον παρακά- τω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῶν χυ- πριακῶν πραγμάτων δὰ ἐξεπλήσ- σξτο καὶ θὰ ἐτρόμαζε πρὸ τῆς ἀντιθέσεως μεταξὺ τῆς ἐπιφανεί- ας καὶ τῆς πραγµατικότητος. Οἱ Εύπριοι ἐπὶ µίαν ἡμέραν τοῦ ἔτους ἐπιστρατεύονται ὅπως διαλαλήσουν τὸν ἵἰδιάζοντα πα- τριωτισµόν των: κατὰ τὴν 25ην Μαρτίου µμαστιγοῦται ἀνηλεῶς ὁ .. χκυπριαχὸς ἀέρας, ρεύματα πα- τριωτικοῦ µένους ἀνακυκῶσι τὴν ἀτμόσφαιραν, λάρυγγες βραχνιά- ζουν ἣ διαρρηγνύονται, λαιμοί πρίσκονται µέχρι διαρρήξεως τῶν ἀρτηριῶν, μάτια γουρλώνονται μέχρις ἐκσφενδονίσεως, σάλια κα- τακλύζουσι τὰς, ἐθνικῶς ἐνδε- δυµένας ὁδοὺς, σᾶν σύφωνες χα- ταβρέγµατος καὶ, συνελόντι εἰ- πεῖν, κατὰ τὴν µίαν αὐτὴν ἡ- «. πι κ καρια τε ρρωοοωμαννην µέραν ποιοῦσιν οἵἳ Κύπριοι γῆν | των ἐσεὶ διαφωνίας καὶ μὴ ὑπαρξά- χαὶ οὑρανοὺς τρέµειν͵ [σης ταιαύτης παρὰ προδοκίαν, ἐβάλ- ᾽Αλλ) οἳ πατριῶτες τῆς Κύπρου Όησαν νὰ δημιουργήσουν τοιαύτας καὶ οἱ αρήϊοι ῥήτορες, ἀσκοῦν- Ἡ νὰ παραστήσουν ψευδεῖς διαφω- τες ἐνιαύσιον ἀνεμόπληκτον πα- νίας διὰ νὰ τηρήσουν κᾶποια προσ- τριωτισμὸν, ἀπὸ τὴν ἰδίαν νύ- χήµατα. χτα ποχετάρουσι τὸν πατριωτι-! Αὐτὺ εἶνε τὸ βάθος τῆς ἱστορίας σµόν των γαὶ τὸν διπλοτριπλο- αὐτῆς καὶ προκαλοῦμεν εἰς τὸ ση: διπλώνουσιν ἐντὸς σιδηροφρά-, μεῖον τοῦτο τὴν ἁτενῆ προσοχὴν των κιβωτίων’ τοὺς πάντας χα-͵ τοῦ παγκυπρίου᾽ ὅλα τὰ ἄλλα εἶνε ταλομβάνει πατριωτικὸς λήθαρ-]......,μµουσκουρούδκια. γος, κάµατος καὶ ἐξάντλησις,! 510. ὅμοιος μὲ κωµατώδη λήθαργον ᾿Διδάσκαλοι καὶ ὑπάλληλοι μετὰ προσβολἠὴν παροξυσμοῦ' βί- ος καὶ πολιτεία λεβαντίνικην | (9) ἐκ Λευκωσίας ἀνταποκριτὴς τῆς συμφεροντολογία ἄμετρος καὶ | συναδέλφου « Ἱσότητος» πα ἀποχλειστικὴ, ἀδιαφορία ἀσυνεί- µίαν συγκεκαλυµµένην ἀπειλήν: «ὅ δητος διὰ τὰ προβλήµατα τοῦ τό-]| δρόμος εἶνε χαραγµένος» «δὸ ἕη- που, ἐγωϊσμὸς σκληβρὸς ' καὶ πε- τήσουν (οἵ διδάσκαλοι) τὴν βοή- ῥριφρόνησις πρὸς. τὴν κχατάστα- δειαν ἄλλου καὶ τότε θὰ εἶνε πε- σιν τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ τόπου πλη- οιττὴ ἡ συμβουλὴ τῆς «4ημιουργί- ροῦσι πάσας τὰς 365 ἡμέρας τῆς ας»᾿ καὶ ὁ ἄλλος αὐτὸς µεταφραζό- ξωῆς µας µέχρι τῆς ἐπομένης µενος δίδει εἲς τὴγ ἀπειλὴν τοῦ 25ης Μαρτίου ὁπότε σπεύδον-ι ἀνταποκριτοῦ τὴν ἑξῆς µορφήν: «ὅ τες πρὸς τὰ σιδηρόφρακτα κιβώ-! δρόµος τῶν διδασκάΛλων διὰ νὰ ἐπι- εδημιιευργία» αρ - ᾿ τιά µας, ἀποσύρομεν ἐχεῖθεν τὸν ἑορτάζοντα πατριωτισµόν µας διὰ νὰ ἐπαναληφθοῦν τά ἵ- δια, ἵπανοποιημένοι καὶ χλαυ- σαυχενιζόµενοι ὅτι ἐπιτελοῦμεν οὕτω τὰ πρὸς τὴν πατρίδα µας πολυποίκιλα καθήχοντά µας. Μυπριακὸς πατριωτισμὸς ἔτσι παταντᾶ νὰεἶνε:ζητωκρα- ξία καὶ ἐθνιχὴ ἄνεμο- λογία ἐπὶ µίαν καῖμό- νην ἡμέραν, λεβαντι- νισμὸς καὶ ἁπαννδρω- πία κατὰ τὰς αδῶθὸὀ ἤή μέρας τοῦ ἔτους. Κύπριοι, δὲν ἔχετε οὔτε ἵχνος πατριωτισμοῦ καὶ μὲν ἀκούετε ἐκείνους ποῦ ἀπ ἔξω βλέπουν τὴν ἐπιφάνειάν 'σας' τότε µό- νον θὰ εἶσθε καὶ στὸ βάθος γνή- σιοι πατριῶτες καὶ ἀληθινσὶ ἕλ- ληνες, ὅταν ἡ δωὴ καὶ ἡ πολι- τεία σας εἶνε ὁλόκληρος ἕλλη- νοπρεπὴς, ὅταν ἀγαπήσετε ἑκ βαθέων τῆς καρδίας σας τὴν πα- τρίδα καὶ τοὺς ἀνθρώπους της καὶ πρὸ πάντων ὅταν ἄναγνω- ρίσετε ὅτι πρώτιστον στοιχεῖον της Φφιλώποιρίωςν οἶἷνς ευ Ονωίέν εἲἷς τὴν μᾶλλον ἀχίνδυνον µορ- φήν της, ἡ θυσία χρήματος καὶ ἡ ἀφιλοχέρδεια. Ἡ διαφωνία εὐσεβὴς πόὀ- θος.- Προσπάθεια ὅπ- µιουργίας ἤ ἐμφανί- σξως διαφωνίας. ΑἈ ν ἐπιμένωμεν εἰς τὴν συξήτη” σιν τῆς ψευδοῦς καὶ κακοβού- λου εἰδήσεως σποῦ ἀνέγραψεν ἡ «Ἐν Λευδερία» ὅτι ἐκ τῶν βουλευτῶν κατὰ τὰς σχετικὰς συνεδριάσεις ἅλ- λοι ἦσαν ὑπὲρ τῆς ἀποχῆς καὶ ἅλ- Λοι ὑπὲρ τῆς μερικῆς συμμετοχῆς, μετὰ τὴν τελευταίαν της μάλιστα ἁπιάντησιν δι᾽ ὑπερβολιιῶν τσακκι- σµάτων, δὲν τὸ κάµνοµεν, διότι δί- γέται ἡ «Δημιουργία» ἢ ὁ διευθυν- τής της ἀπὸ τέτοιες ἁπόστειρες, ᾱ- σελούστατα διότι εἶνε ἄθικτες εἷς διότι ἡ ἐξέλιξις τῶν πραγμάτων ἆ- ποκαλύπτει τὰς σεροθέσεις καὶ ἐλα- τήρια τῶν προσπαδθειῶν τοῦ κύ- κου τῆς «ἘΕλευθερίας« σιρὸς δη- µιουργίαν διαφωνίας ἡ Λύση των καὶ ἡ ἀγανάπτησίς των δὲν σεροῆλ- θεν ἢ σιροέρχεται ἐκ τῆς ὑσπάρξεως πραγματικῆς διαφωνίας, ἀλλ᾽ άχρι- βῶς διότι ἀντιθέτως πρὸς τοὺξ εὐσεβεῖς. των πόθους δὲν ὑπῆρξε τοιαύτῃη, διὰ νὰ ὀχυρωδῶσιν ὅπι- τὴν πολιτικὴν καὶ δρᾶσιν των, ἀλλὰ | τύχουν αὔξησιν μισθοῦ εἶνε χαραγ” μένος θὰ γίνουν κυβερνητικοὶ ὅ- πάλληλοι». ᾿Αν αὐτὸς εἶνε ὅ δρό- µος σποῦ ἐχάραξαν καὶ δι αὐτὸ δὲν ἀκολουδοῦν τὸν µόνον, καὶ µονα- δικῶς µόνον, ποῦ ἐν πάσῃ εἶλικοι- νείᾳ, εὐσυνειδησίᾳ, ἐθελοθυσίᾳ καὶ ἐντιμότητι τοὺς ὑποδεικνύει καὶ κα- ταδεικνύει ἡᾗ «Δημιουργία», θεω- ροῦμεν καὶ πάλιν ἐπιβεβλημένον Μαθῆκον νὰ διακηρύξωµεν ἓν πάσῃ καὶ πάλιν εἰλικρινείᾳ, εὐσυνειδησίᾳ ἐδελοθυσίᾳ καὶ ἐντιμότητι, ὅτι ὁ ὀρόμος αὐτὸς δὸ τοὺς ἀγάγη εἷς πολὺ χειρότερα χάλια τὸ ἔκσαιδευ- τικὸν ταμεῖον εὑρίσκεται εἷς πολὺ καλλιτέραν κατάστασιν σαρὰ τὸ κυ- βερνητικὸν ταμεῖον, τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει χοήµατα διαθέσιµα οὔτε μίαν Λίραν, μετὰ τὴν φεουδαρχικἠν κα- τανομὴν τῶν κυπριακῶν εἰσοδημά- των μεταξὺ τῶν σπερονομιούχων πα- χυµίσθων, ἀλλοδαπῶν τε καὶ ἡμε- δαπῶν ἡ στενότης δὲ τοῦ στροῦστο- Λογισμοῦ θὰ ξεσπᾷ εἲς τὴν δάχιν τῶν σπαριῶν ὑπαλλήλων, τὰς τάξεις τῶν ὁποίων ἁπλῶς δὰ πυκνώσουν αἵ πυκναὶ τάξεις τῶν διδασκάλῳν: ἄλλνος | ο ο πο διδάσκαλοι. Ας ἀφίσωμεν τὰς ἄλλας ἀπόψεις τῆς πολιτικῆς αὐτῆς, διότι καμμία ἀπολύτως ἀνάγκη δὲν παρονσιά- ξεται. νο οὗ Πιοῦμεερο ΛΙΜΕΝΙΚΗ Κίνησισ Κατὰ τὸ λῆξαν Ὀκταήμερον κατέ- πλευσαν καὶ ἀπέπλευσαν ἔκ τοῦ λιµέ- γος ᾽Αμμοχώστου τὰ κάτωθι ἀτμόπλοια καὶ ἴστιοφόρα. Τὸ Αἰγυπτιακὸν ἀτμόπλ. «Μπιλπέῖς» προερχόµενον ἐκ Συρίας μὲ ἐξαγωγὴν Τ60 σάκ. πατάτες, 959 κόφ. .Πορτοκάλ- λια, 69 βαρ. Τελεμέ, 6 κιβ. Ἐλαιόλα- δουΥ, Τ κιβ. Τρόφιμα καὶ 96 κενὰ βα- ρέλια, Ἐπιβάται ἀφίχθησαν 99 καὶ ἀγεχώ- ρήσαν ὃ. --Τὸ Αἰγυπτιακὸν ἀτμ. «Μπελκὰς» προερχόµενον ἓξ Αἰγύπτου, κοµίσαν τὰς µεταφορτώσεις τῶν ἀτμ. Ώα]απᾶ, Κ.]φο, ΠΑπιατί1πε. βἱρία1, Γοπια]α Μαίΐαπα ὃς ΟΙ οἳ Εχεῖες, καὶ περὶ τὰς 6900 κῶλα, οἶον, 4950 σάκ. ἅλευ- ρα, 100 σάκ. ὀρύζια, 10 σακ. καφέ, 66, σακ. Σήσάμια, ὃτ βαρ. Μησαγέλαια, 10 κιβ. Τσάϊ, ὅ βάλες χάρτην, 110 σαν. ζαχάρεως, ὅδ κιβ. Σαπούνια, 60 σάκ. ᾽Ανθρακίτην, 51 σάκ. ΚουτσούδΊα, 90 κιβ. Οὐΐσκη, 120 κιβ. ᾿Αφοόζες, 40 κιβ. Ὑπύρτα, 40 βαρ. ᾿Ασιτελίνη, 49 κιβ. Καρφοβελόγες, 20 βαλ. Τυπογρ. . κα. τσ ἩἙ ὴν προσεχΏ Δευτέραν τῆς καιγησίμου καὶ ὥραν 11 π.μ. ὃ κ. λέξανδρος Χ. ἱκουζάρης καὶ ἡ --Τὸ Ἑλληνικὸν ἀτμόπλοιον Τρεῖς | Ἱεράρχαι μὲ ἐξαγωγὴν 1520 σακ.΄πα- τάτες, 2500 κοφ. ποοτοκάλια καὶ ὃ κιβ. διάφορα δι ἑλλάδα. -“Τὸ μὲ Ἰταλικὴν Σηµαίαν ἆ)π Ἕλλη μὲ ἐξαγωνὴν δυ Ἑλλάδα 1986 κοφ, πορτομάλλια Τὸ Ἱυπριακὸν ἱστιοφύρον Δαρόλαιον μὲ εἴσαγωγὴν 9060 σάκ. Νῖτον, 356 σα», ἄλευρα, 140 σάκ. Ζαχάρεις, 140 σάκ. ὀρίζια 66 σάκ. Ἱουτσούδια, 40 σακ. φασόλια, 00 τεν. καὶ 68. βαρ. Πετρέ- λαια. --ΒΠαρακαλεῖται ὁ ἀρδογοάφος τοῦ ιἄρῦρου «Τὰ μλάµατα τοῦ πεύκου», ὅ πρυπτόμεγος ὑπὸ τὰ στοιχεῖα Ο. Σ. νὰ φανερώσῃ εἷς ἡμᾶς τὸ ὄνομάτου, ἄλλως, ὕπως ἑδηλώσαμεν καὶ ἄλλοτε, ἀδυνα- τοῦμεν νὰ δημοσιεύσωμεν ἄρθρα ἄνω- γύµων ἀποστολέων. ---Κατὰ τὴν ἑβδόμάδα τῆς Λιακαινη- σίµου ἤ «Δημιουργία» δὲν δὰ ἐκδοθῇ κατ’ ἔθος οἳ ὑπάλληλοι καὶ στοιχειο- δέται της ἐκφράζουσι τὰς Ὀερμὰς των εὐχὰς εἷς τοὺς συνδρομητὸς τοῦ φύλλου καὶ τὰς ἐκ τῶν προτέρων εὐχαριστίας των διὰ τὴν εὐγεγικὴν ὑπ' ----α ΠΟΙΚΙΛΛΞΞ Περὶ τὴν { µ. µ. τῆς παρ. Δευτέ- ράς ἡ Λ. Μεγαλειότης ἡ Βασίλισσα τῆς Ρουμανίας Μαρία μετὰ τῆς Λ. Ὕψη- λότητος τῆς πριγκηπίσσης λεάνας, συ- γοδευόµεναι ὑπὸ τῆς Α. Ἐξοχότητος τοῦ! καβ’ ὅλην αγρδὸν τὴν γῆσον καὶ κατὰ Κυβερνήτου Σὲρ Ρ. Στόρς καὶ τῆς ᾱ- (τὴν παρελδοῦσ: ἑβδσμάδα, ὁ δὲ χκαι- «κολουθίας των, τῆς Κυρίας τῆς ιμῆ-, οὓς ἐξωκολουδεῖ δροσερὺς καὶ ὁμιχλώ- τοῦ ὑπασπιστοῦ της καὶ τοῦ κ. Γκάνις, ἴδης, ὥστε οἵ γεωργοὶ ὃ ὰ ἑορτάσωσι μετ᾽ ὑπασπιστοῦ τῆς Αἐξοχότητος,ἄφίποντο ᾿εὐφροσύνης καὶ ἁδόλου χαρᾶς τὴν ᾽Ανά- διὰ σιδηροδρ. αὐτοχιγήτου ἐνταῦθα. στασιν τοῦ Σωτῆρος, προοιωνιζοµένην Εἰς τὸν σταὺμὸν τοῦ σιδηροδρόμου τὴν Ἰδικήν των ἀγάστασιν καὶ σωτηρίαν. ὑπεδέχῦησαν τοὺς ὑψηλοὺς. ἐπισκέατας | --Αἵ διατρήσεις εἲς Συριανο χῶρι, ὁ ἔντ. Διοικητὴς κ. Ἡόπαμ μετὰ τοῦ ὕπως ἤτο ἑπόμεγον καὶ ὅπως ὑπεδείξα- ἔντ. ἀστυνόμου κ. Ἰ. Τιλλήρον. ᾿Απὺ τοῦ σιδηροδρ. σταῦ μοῦ πεζῇ µε- τέβησαν πάντες ἓν µέσῳ συγκεντρωδέν- τος πλήθους, εἲς τὴν οἰπίαν τοῦ κ. Δι- οικητοῦ πρὸ τῆς ὁποίας ὁμὸς ἄστυνο-]! μικῶν ὑπὸ τὸν ὑπαστυνόμον κ. Μᾶρκον ᾿Αντωγίου ἀπέδωκε τὰς τιµάς, Κατὰ τὸ ἀπόγευμα ἐπεσκέφθησαν, τῇ᾽ συνοδείᾳ καὶ τοῦ κ. Θ. Μογάπγαπ, τὰς, ἄρχαιότητας τῆς ᾽᾿Αμµοχωστου, τοῦ φω- τογράφου κ. ΙΤ. Κιλικία παρακολου- Ὀοῦντος καὶ Λλαμβάνοντος διαφόρους φωτογραφίας, καὶ περὶ τὴν 4 μ.μ. ἕ- λαβον τὸ τέϊόν των εἷς τὰ δωμάτια τοῦ Πύργου τοῦ ᾿Ὀθέλλου. Κατὰ τὸ τέῖον͵ προσκληθέντες ἔλαβον µέρος καὶ οἵ ͵ βουλευταὶ ᾽Αμμοχώστου κ.κ. Ὁ. Σ. Ἐμφιετζῆς μετὰ τῆς ἀξιοτίμου κυρίας πηλειοῦ καὶ Λιμνατίου ἐξέδραμον εἲς Ἐμφιετζή καὶ ὁ Μαχμοὺτ βέης. κοινὴν ἐκδρομὴν Ὁ κ. Κ. Π. Ρωσοίδης δὲν προσεχλή- καὶ μαΏητριῶν των εἷς Μύλους ὅπου δη τιμητικῶς. (ἓν ἀγαδῇ συναδελφότητι διῆλῦδον τὴν Περὶ τὴν ὅ 1)4 ἐπανέκαμψαν εἷς ἡμέραν, ψάλλοντες διάφορα σχολικό Λευκωσίαν. ἐθγικὰ ἄσματα καὶ ὁμιλοῦντες πρὸς αὐτῶν πα- ραχώρησιν μιᾶς ἑβδομάδος ἀγαπαύσεως. --Πολυτιμόταται βφοχαὶ κωτέπεσαν 'μεν ἔσχεν ἵκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα' ἀπὸ μίαν διάτρησιν, κχαθὼς θετικῶς πληροφυρούμεῦα, ἀγέβλυσε τὸ ὕδωρ εἷς Δ 9 ΄ κ ν 9 , την ἐπιφάνειαν διὰ τοῦτο ἀναβάλλομεν !Ταποχοιτοῦ µας ἓκ Μόρφου, διὰ τὰ :γερὰ τοῦ Συριανοχωρίου, µέχρις ἄποπε- θατώσεως τῶν γενοµένων διατρήσεων., --Πληροφοροῦμεν τὸν ἐκ ἵ. Αἰἶγια- λοῦ ἀνταποκριτὴν τῆς «Ἰλευδερίας» ὅτι ἤ εἰδικὴ Δασικὴ Ἠπιτροπεία οὔτε παρεκάδησε πρὺς σύσκεψιν ἐπὶ τῶν ποβίσµάτων τῆς ἐρεύνης της. --Οἵ διδάσκαλοι Κορφῆς καὶ Λιμνα- παµ καὶ τοῦ ἁἀστυνόμου κ. εἲς ᾿Απόστ. Βαρνάβα καὶ Σαλαμῖνα, ὅ- καὶ τῶν πολιτῶν τοῦ μέλλοντος. «που καὶ ἐγευμάτισαν, ἐπαγέκαμψαν δὲ ᾽ ---Ἡ «Δημιουργία» αἰσθάνεται ἴδιαι- αὐδθημερὸν εἷς Λευκωσίαν. Ἱτέραν εὐχαρίστησιν δηµοσιεύουσα ἓν --Κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαι- ἄλλῃ στήλη τὸ ἀριστουργηματικὸν ποί- νησίµου δὰ λάβουν χώραν Παγκύπριοι μα τοῦ κὠφοῦ ποιητοῦ κ. Κώστα Εὖ- ᾿Αγῶγες ἓν Λάρναχι ὡς προηγουμένως σταθίου «τὰ περασμένα ξεχασμένα» δι- ἐγράφη, ότι αὐτὴ ἀνέσυρεν εἷς τὴν ἐπιφάνειαν Δὲν ἀμφιβάλλομεν ὅτι ἀπὸ ὅλην τὴν τὸν πκεκρυμμένον αὐτὸν. ποιητικὸν ᾱ- Κύπρού δὰ προσέλδουν διὰ νὰ όυμμε- δάµαντα αἰσθάνεται περαιτέρω ἠθικὴν τάσχουν εἰς τὴν ἐθνικὴν αὐτὴν ἑορτήν. ἱκανοποίησιν, διότι ἡ ὤθησίς της πρὺς . -Τὴν προσεχῆ Δευτέραν 16 Ἄπριι. «Υεγικωτέραν καὶ λαϊκωτέραν καλλιτε- θὰ συγεχισθοῦν ἐνταῦθα οἳ Ἐπαρχ ᾽χγικὴν καὶ. πνευματικὴν ἐξάνδησιν ἢρ- ᾽Αγῶγες, οἳ ὁποῖοι δὰ εἶναι προκριτι-͵ χισε: ν’ ἀγαδίδῃ ἐδῶ κι’ ἐκεῖ εὐοιώνους κοὶ΄ διὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς τοὺς Παγ- καὶ παρηγόρους ἄναλαμπάς. κυπρίους τῆς Λάρνακος. --Ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς πόλεώς µας --'᾽Απεφασίσῦη ἡἢ. ἵδρυσις τοπικοῦ ἀπὸ τινος εἶναι πλήρης εὐωδίας ὡς ἐκ Μούσείου ἓν ᾽Αμμοχώστφ. τῆς ἄνθόφορίας τῶν δένδρων. ”Αξί- -“Σήμερον ἀναμένεται γὰ καταπλεύ- ζουν τὸν κόπον οἳ περίπατοι ἔκτὸς σῃ εἷς τὸν λιμένα µας ἀγγλικὸν πο- τῆς πόλεως καθ’ ὅλας- τὰς. διευθύνσέις. λεμικόν, τὸ ὁποῖον θὰ παραμείνῃ µέχοι τῆς 17 Απριλίου. --Εξακολουδοῦν αἳ ὑπὸ τῆς. Σάνη- δικῆς ἀποστολῆς ἀνασκαφαὶ εἲς διάφορα μέρη. ---Σήμερον ἀναμέγονται περιηγηταὶ δι) αὐτοκιγήτων ἐκ Λάρνακος. -Ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Κυβερνήτης | Σὲρ .Ῥ. Στρος λατὰ τὴν ἐνταῦθα δι- αμονήν του τῇ π. Δενυτέρᾳ περιῆλθε τὸν λιμένα µας δι’ ἀτμακάτου. ---Αἵ παραστάσεις τῆς δυάδος τῶν Τούρκων ἠθοποιῶν Φατμᾶ Τουῤγὲβ χαγοῦὺμ. καὶ ᾿Ἐρτουγροὺλ Σατῆ ἔλαβον χώραν ἓν τῇ Αἰθούσῃ Χούρη. Ὡς μὴ Ὑνωρίζοντες τὴν Ὑλῶσσαν δὲν ᾿δυνάμεθα νὰ κρίνωµεν ᾿δεόγτως. Αφίνομεν τὴν αριτικὴν εἲς τὸ φίλον σύνοικον στοιχεῖον. ὍὉ κ. Σατῆ φαίνε- ται δυνατὸς ἠδοποιός. ο κκ Ἡ ἀναπαράστασις τῆς «Αντιγό- -Ἡ παράστασις τῆς «᾿Αγτιγόγής» ἡ όκ κατὰ τὴν ἑσπέραν τοῦ παρ. Σαβ- ἐπαγελήφὺη ὑπὸ τῶν ἑρασιτεχνῶν ἐν Ῥάτου : ἔσημείωσε τὴν αὐτὴν παρίκον Δια.) ΤΑ- Δνὶς Αννα Κοίστου Ν΄ Παυλη ἐκ Βαρώσί- ὢν ὃ’ ἀνταλλάξωσι δακτύλιον ἀρραβῦ- γος, τὴν δηµοσίευσιν ἀξιολόγου ἄρδρου ἂἄν-[- ἔκθεσιν ἔχει ἀκόμη ὑποβάλει οὔτε καὶ ετίου παθὼς καὶ αἱ διδασκάλισαι Κα- μετὰ τῶν μαῦδητῶν Ἠνος κρονουμένην ᾗ Α. λ[εγαλειό- τοὺς μα δητάς των’ τοιαῦται κοιναὶ ἓκ- της μετὰ τῆς πριγκηπίσσης θυγατρὸς ὑρομαὶ εἴναι ἀξιοσύστατοι, διότι συν- της καὶ τῆς ἰδίας ἀκολουθίας µετέβη- τελοῦσιν εἲς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς συνα- σαχ, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Διοικητοῦ κ. Πό- δελφώσεως καὶ εὕρυνσιν τῶν ἀντιλήψε- Τιλλήρον ὧν ὄχι µόνον τῶν διδασκἄλων, ἀλλὰ σθεν αὐτῆς ἵνα συμμετάσχωσιν' εἶνε᾽ χάρτης, 8 κιβ. βαμβ. ὑφάσματα, 40 δεµ. ὁ γνωστὸς συν δυασμὸς τῆς διπλο-| λαμαρίνες 11 βαρ. Λλιγέλαια, Τ9 κιβ. προσωπείας, τοῦ κρατήµατος καὶ τῶν | Κονσέρβαι, 18 κιβ. εἴδη Ζαχαροπλαστι- δυὸ παντῶν ἡ δηµοκοπία καὶ ἡ κῆς, 43 χιβ. Ὕδραυλ. ᾽Αντλίαι, 18 κιβ. στάκτη εἰς τὸ φανερὸν καὶ ἡ ἴδιαι- Ἐντομοκτόγον ὑγρόν, ὅ κιβ. πογιάδες, τέρα ἐκμετάλλευσις ἀπὸ τὴν ἄλλην) καὶ τ0 διάφορα τοῦτο ἀποδεικνύει καὶ ἡ ἐπεθεοης | Διὰ τοῦ ἴδίου Σκάφους ἐξήχθησαν τοῦ κ. ἸΛ1άξςοιπ κατὰ τοῦ κ. Σταυ-ἰ διὰ Συρίαν 500 σαχ, πατάτες. οινάκη ὅτι ἐνῷ πρὸ τῆς συνδριάσεως | Ἐπιβάται ἀφίχβησαν ὅ καὶ ἀνεχώρη- ἦτο ὑπὲρ τῆς συμμετοχῆς, κατὰ τὴν σαν 98. συνεδρίασιν ἐκηρύχῦθη ὑπὲρ τῆς ἂ-) --Τὸ Γερμανικὸν ᾱπ Νααρ]ία μὲ ποχῆς τὸ ἐκδηλούμενον εἰς τὸ βά- |εἰσαγωγὴν 59 κιβ. Καρφοβελόγες Τὅὃ Όος τῆς ἐπιδέσεως αὐτῆς εἶνε πι- βαρ. Στόκκον, 96 χιβ. ὑελοπίνακας 191 κπρὸν παράπονον, διατὶ δὲν ἐπέ- βαλ. χαρτικὰ εἴδη, 190 δεµ. λαμαρίνες, μενεν εἰς τὴν γνώµην του ὑπὲρ 979 τεμ. σιδηροδοκοὺς, 9 κιβ. Μηχανή- τῆς συμμετοχῆς' τοῦτο περαιτέρω µατα, 16 βαρέλια χρώματα καὶ διάφορα ἀνιοδεικνύουσιν αἱ ἀποκαλυσιτόμεναι' ἄλλα ἐμπορεύματα. ὁλονὲν ἐνδείξεις ὅτι κύκλος Σκαλιω-] --Τὸ Ἑλληνικὸν ἆ)π ᾽Ανατολὴ μὲ τῶν δὰ συµµετάσχῃ τῶν δορτῶν', ἐξαγωγὴν διὰ Θεσσαλονίκην δοῦ κοφ.. ἤθελαν οἱ ἄνδρωποι νὰ καλύψωσι 150 κιβ. καὶ 129000 πορτοκάλια χύμα] τὴν παρασπονδίαν καὶ Λιποταξίαν καὶ 90 δωδ. αὐγὰ. Βαρωσίοις καὶ κατὰ τὴν νύκτα τοῦ παρ- ελδόντος Σαββάτου, μὲ συρροὴν τῶν λαϊκῶν τάξεων τῆς πόλεως καὶ χῶρι-{ κῶν καὶ ἀπουσίαν τῶν διακεκριμένων ! πολιτῶν καὶ πολιτίδων, ἄσχολουμέ- γων πυρετωδῶς εἷς τὴν ράμοπαιξίαν αἳ εἰσπράξεις ἀνῆλθον εἰς 514- -0-0 πε- ρίπον. Εἰσηγούμεδα ὅπως ἡ παράστασις ἓ- παναλαμβάνεται τοὐλάχιστον κατὰ μῆνα ἁρκει νὰ καλύπτωνται τὰ ἔξοδα, διότι τὸ παίξιµον εἶναι τόόον ἐπιευχὲς καὶ δὰ καθίσταται διὰ τῆς ἁσκήσεως ὁλονὲν τελειότερον, ὥστε ν) ἀποτελῇ διὰ τὴν πόλιν καὶ τὴν ἐπαρχίαν πολύτιμου καλ-], Ἐπιτυχίαν, τῆς πρώτης. Τὸν Κορυφαῖον τοῦ χοροῦ κ. Ἱ. Πι- ετρώνην ἁπουσιάζοντα ἀνεπλήρωσεν ὁ κ. Δ. Χαβᾶς καὶ τὴν Δα Δεσπ. Χ. Οἳἶ- ππονομίδου ἡ Δγὶς Ῥτέλλα Ἰωανγίδον. . Ὡς Δορυφύροι τοῦ.Βασιλέως καὶ κα- τὰ τὰς δύο ἀγαπαραστάσεις ἦσαν οἵ μαθηταὶ τοῦ Τῶυµνασίου κ. κ. Μάκης 'Απ. Ιζουμούλης καὶ Πόπας Ε. Κλεώπας ὡς ὁδηγὸς δὲ τοῦ Τειρεσίου ὅ. μικρὸς Κουμούλης. λιτεχνικὴν καὶ ἑλληνικὴν ψυχαγωγίαν, ἔτσι τοὐλάχιστου Δὰ νοιώσῃ καὶ ἡ ἆσ- τικὴ κοινωνία ὅτι ἐκτὸς τοῦ τσιάρλε- στον καὶ τοῦ ταγκὸ ὑπάρχούν καὶ -ᾱ- λην ικώτερες καὶ ὑψηλότερες. πολαύσεις ἄλλες ἀνδρωπινώτερες, ἑλ-' καί. Ζᾷα ἠγοράσθησαν δι’ Ἑλλάδα ἀξίαςὶ 1500 λιρῶνι δι Αἴγναπτον δὲ 1000.: -. Ἡ πανήγνρις τῆς΄ Εληᾶς διεξήχθη ἐνταῦθα ἓν µεγάλῃ συρροῇ πανηγνρι- στῶν, πωλητῶν καὶ ἆγοραστῶν. Αἴ ᾱ- γοροπωλησίαι ἦσαν πολὺ ἵκανοποιητι- ---᾿Αφίκοντο ἐξ Ἑλλάδος ὁ κ. Μῆ- τσος Χ. Γαβριηλίδης μετὰ τῆς ἆξιοτ. «9 κυρίας. ἕου ἡρὶ ὅ- φίλος, χι Μίκης Σ, Μιχαηλίδης, φαρμακοποιός. ---Ἠπίσης ἀφίκοντο οἵ «φίλοι κ. κ. Γ, Χ. Οἴκονομίδης καὶ Φορ. ΝΜουρὰτ ἔκ δυρίας, --Ἐν Δερυγείᾳ ἀπέδανε καὶ ἐκηδεύ- δη τῇ παρ. ΓΚυρικῇ ὃ κάλλιστος 1Βετὴς γέος Νικόλαος Παντελῆ. Τὴν κηδείαν του παρηκολούδησεν ὅλον τὸ χωρίον, ἐπικήδειον δὲ κατάλ- ληλον ἐξεφώνησεν ὅ κ. Σωτήρ. Ἱ. Σω- τηριάδης, διδάσκαλος. ᾿Ἐπὶ τῆς σοροῦ του κατετέθησαν πλεῖστοι στέφανοι. Συλλυπούμεθα τοὺς οἰκείους του. “ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ᾿Αξ. Ἐπιτροπείαν ἸἈνα- γνωστηρίου «᾿Ανόρθωσις Ἐνταῦθα Παρακαλῶ ὅπως μὸ πληρο- φορήσετε ἐὰν εὑρέδη ἡ κόπια τοῦ ᾿Αναγνωστηρίου µας, ἡ ὁ- ποία ἐχάδη πρὸ δύο ἐτῶν πε- ρίπου, καὶ ὑπὸ ποίας περιστά- σεις 3 Ῥαρώσια 10)4)928 Μεῦ’ ὑπολήψεως Μιλτ. Χ. Οἰκονομίδης Μέλος τοῦ ᾽Αναγγωστηρίου αν ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εἰδοποιεῖται τὸ ἀξιότιμ. κοινγὸν Ῥαρωσίωγ, ὅτι τὴν Δευτέραν τῆς Λαμπρᾶς ὥραν ὃ µ. µ. δὰ γίνῃ λητανία καὶ τὴν ἐπαύριον Τρίτην πρωΐ λειτουργία ἐν τῇ Ἱερᾷ Μο- γῇ “Αγ. Ἰωάννου ὑπὸ τοῦ αἱδ. Παπᾶ Ἰωάννου Βασιλείου. Ἐκ τῆς Ἐπιτροπείας. τῆς ἐχκλησίας ΑΓΙΑ ΤΡΟΙΑΣ Ἡ ἀκχολουδία τοῦ ἐπιταφίου. ἐγ. τῇ ἐκκλησίᾳ “Αγ. Τριάδος θὰ ἀρχίσῃ τὴν ϐ 1) µ. µ., τοῦ Με- γάλου Σαββάτου τὴν Τ π. µ. καὶ τῆς ᾿Αναστάσεως τὴν 4 π.μ. (Ἐκ τῆς ᾿Ἐπιτροπείας) ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Μόλις συνελθδοῦσα ἀπὸ τὴν βα- ρυτάτην συµφοράν, ἥτις μ’ ἔπλη- ξε διὰ τοῦ θανάτου τοῦ προσφι- λεστάτου µου συζύγου Δ. Χαμου- δοπούλον, Γυμνασιάρχου Βαρω- ισίων, δεωρῶ ἐπιβεβλημένον κα- θηκόν µου νὰ εὐχαριστήσω πάν- τας, ὅσοι εἶχον τὴν εὐγενῆη κα λωσύνην γὰ συμµετάσχωσιν. εἰς τὸ µέγα πένθος µου. Βαρώσια Τ)4)928 Ἡ βαρυπενδοῦσα χήρα Ἑλένη Δ. Χαμουδοπούλου [ΣΕΠ ΠΠ Τὴν ὀ2αν ᾿Απριλίου Κυριακὴν τοῦ Θωμᾶ τελοῦνται ἓν τῷ Ἱερῷ Ναῷ ΑΥγ. Μαρίνης Καλοῦ Χω- ριοῦ Λεμ. οἱ γάμοι µας. . τσ Παρακαλοῦνται οἱ φίλοι µας νὰ τιμήσουν τὸ µυστήριου.: Οἱ νεόνυμφοι τὴν ’ἑπομένην΄ Δεντέραν, δὰ ἀναχωρήσουν εἰς Ἅγ. Ἰωάνν ην. Σολ. Παναγίδης Μαρία Σωκράτους δὰ ῥΊδιαίτεραι προσκλήσεις δὲν σταλοῦν.) ΙΙ “ ἩΠΜΗΗΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Βαρώσια, Φ. αποπεπσπαπωωατακκσασς. «ο ῤ 9 ᾽ προορισμόν των, Οὐδεμία ἐκ μέρους αὐϊῶν πλέον κατάχρησις παρατηρεῖ- ται. των εἶναι πτωχότατα. Ἔλεγχον µάλι- στα | ὄχι ὅμως ἀπορρόφησιν ὶ Τὶ εἷ- εἶνε δυνατὸν, ἄλλως τε, νὰ ἔχη ἕνα ἐκκλησιαστικὸν ταμεῖον ἑνὸς πρὸ παν- τὸς χωρίου, κατόπιν τῆς ἐπισχοπικῆς καθ) ἔκαστον χρόνον ἀφαιμάξεως εἷς λειτουργικὰ, Κκανονικὰ, Ἱεροδιδασχα- λεῖον βοηθητικὸν ταμεῖον κ. τ. λ. Εἰς ἡμέρας καθ’ ἄς εἰς οἰανδήποτε διοέκησιν ἐφαρμόζεται μετ ἐπιτυχίας τὸ ἀποχεντρωτικὸν σύστημα, ἔρχονται αὐτοὶ οἱ κύριοι ἀναχρόνιστικώτατα νὰ συγκεντρώσουν τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν οεἷς χεῖρας τῶν ὀλίγων, ἵ- να διὰ τούτου ἀποκτήσουν νέον ὅ- πλον ἐπιβολῆς κατὰ τῶν δυστυχῶν καὶ ἁπλοϊκῶν χωρικῶν. Καταλήγοντες λέγομεν ὅτι τὰ ἔνο- ριακὰ ταμεῖα πρέπει νἁ μείνουν εἲς τὰς χεῖρας χωρικῶν' διότι οἱ χωριχοὶ εἶναι κατὰ τὴν κοινὴν ἔκφρασιν οἱ μᾶλλον Φςεοφοβούμενοι, διότι τέ- λος πάντων δὲν ἐπιτρέπεται νὰ Ἱίνη καὶ µία τοιαύτη ἀκόμη ὑπρονόμευσις καὶ τοῦ τελευταίου τούτου δικαιώµα- τος τοῦ χωρικοῦ. Θὰ ἐπεδύμουν νὰ εἶχον φωνὴν Στέν- τορος, ἵνα ἀπὸ. τοῦ ᾽Αχκάμαντος μέ- Ἆρι τοῦ ᾿Αποστ. ᾿Ανδρέου βροντοφω- γήσω: Χωρικοὶ δὶς προσοχήν Ἱ ΠΑΦΙΤΗΣ. ΤΟ ΠΕΡΙ ΠΡΙΝ ΤΝ ΙΝΙΡΙΚΗΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑ κ. ΡΩΣΣΙΔΗ. Ὀφείλομεν νὰ τονίσωµεν κατ᾽ ἀρ- χὰς καὶ νὰ ἐπαναλάβωμεν διὰ στοΛ- Λλοστὴν φορὰν ὅτι τὸ σύστημα τοῦ . ἑντ. Βουλευτοῦ ἸΜεσαοίας-- Καρπα- σίας δὲν βασίζεται καθόλου ἐπὶ ᾱ- ναγκαστικῆς δενδροφυτείας. ᾽Ακριβῶς ἐδῶ ἔγκειται ἡ ἐἔξαιρε- τικὴ σηµασία καὶ ἀξία τοῦ συστή: µατος) χωρὶς νὰ βιάξῃ κανένα, χωρὶς νὰ ὑποχζθεώνῃ κανένα διὰ τῆς ψηφί- σεως τοῦ νομοσχεδίου θὰ ἐπιτευχ: Φοῦν τόσον εὐεργετικὰ καὶ σιλούσια ἀποτελέσματα, ὅσα θὰ ἦτο ἀδύνατον]., νὰ δώσῃ μὲ ὅλας του τὰς ἐνοχλήσεις καὶ ἐπεμβάσεις σύστηµα, στηριξόµε- :νον ἐπὶ ἀναγκαστικῆς δενδροφυτεύ- σεως᾽ διότι δενδροφνυτεία δὲν σηµαί- νει µόνον Φύτευσιν, ἀλλὰ σκάλισµα, κλάδευµα, ποτισµόν, προφύλαξιν ψ.τ.λ. | ᾿ Τὸ σύστημα τοῦτο ἑβασίσθη ἐπὶ τῶν ἑξῆς συμπερασµότων, ἐκ τῆς µε- λέτης τοῦ ζητήματος τῆς δενδροφυ- τείας καθ ὅλην τὴν νῆσον : 1) Ότι οἳ χωρικοὶ ἐντιμῶσι σιλή- ος τὴν ἀξίαν τοῦ δένδρου καὶ αἷ- σθάνονται µεγάλον πόθον νὰ ἔπι- δοθοῦν εἰς φυτείας. 3) Ο µόνος λόγος διὰ τὸν ὅποῖον δὲν σπροέβαινον ἤ προέβαινον ἄνευ ἁποτελέσματος εἷς φυτείας ἦτο καὶ εἶνε ἡ ἔλλειψις ἀσφαλείας αὐτῶν, ἡ καταστροφἡ τῶν δένδρων ὄχι µόνον ὑπὸ τῶν βοσκῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν γε- ὠργῶν ἁμοιβαίως καὶ τῶν ζώων τῶν ἰδιοκτητῶν ἀκόμη εἴτε σκοπί- µως εἴτε ἓξ ἀμελείας καὶ ἀβλεψίας. δΣυνεπῶς ἐὰν παρείχετο ἀσφάλεια τῶν φυτειῶν οἵ γεωργοὶ καὶ ἐν γέ- φει οἱ ἰδιοκτῆται χωραφιῶν, θὰ ἕ- σπευδαν νὰ ἐπιδοθοῦν εἰς τὴν δεν- δροφυτείαν΄ ἐκ τῶν δεδοµένων τού” των ὁρμώμενος µελετητὴς καὶ εἶση- γητὴς τοῦ συστήµατος τούτου ἔτει- ζητεῖ διὰ τοῦ νομοσχεδίου του τὴν παροχὴν ὑπιὸ τοῦ νόµου καὶ τῆς σιο- Λιτείας ἀπολύτου ἀσφαλείας δι’ ὥρι- σµένην περιοχὴν ἓν ἑκάστῳ χωρίῳ. Δυνάμει τοῦ νομοσχεδίου οἱ ἔδιο- ' κτῆται ἑκάστου χωρίου ἓν γενικῇ συνελΛλεύσει δὰ καθορίσουν τὴν μᾶλ- Λον κατάλληΛον περιοχὴν τοῦ χωρί- ου τῶν διὰ δενδροφυτείαν ἴσοδυνα- ” μοῦσαν πρὸς τὸ 1)4 ἤ 1)6 τῶν γαι- ὤν τοῦ χωρίου ἐὰν ἀπολείπουν δὰ καθορίξῃ ταύνην τὸ Γεωργ. Ἰ μῆμα᾽ ἐν περιπτώσει ὑπάρξεως εἶἰδικῶν λόγω», δι᾽ οὕς ὃ νόµος δὲν δύναται ἤ δὲν χρειάξεται νὰ ἐφαρμοσθῇ τῇ αἰτήσει τῆς πλειογότητος τοῦ χωρίου δικαιοῦται ὅ Κυβερνήτης νὰ ἅπαλ- λάξῃ τοῦτο τῆς ἐφαρμογῆς του. “Αμα ἢδελεν οὕτω καὐορισὺδῆ ἡ περιοχή, Φὰ κηρύσσεται ὑπὸ τοῦ Κυβερνήτου ἀποκλειομένή περιοχή. συνέπεια τούτου δὰ εἶνε ὅτι οὐδὲν ᾿εἴδους ζῷον θὰ εἰσέρχεται πρὸς βο- σκὴν ἐντὸς αὐτῆς, οὐδὲ τῶν ἑώων τῶν ἰδιοκτητῶν ἐξαιρουμένῶν, παρὰ διὰ σνοσοὺς καλλιεργείας καὶ ἐκμε- ΑΆλλως τε τὰ πλεῖστα ἐκ τού-| ταλλεύσεως τῶν ἐντὸς τῆς περιοχῆς κτημάτων. Τίποτε ἆλλο΄ αὐτὴ εἶνε ἡ σύνθεσις καὶ αἱ γενικαὶ γραμμαὶ τοῦ νοµοσχε- Γδίου᾽ ἁπλοῦν, Λιτόν, εὔκολον, χωρὶς ιἐνοχλήσεις καὶ ἐπεμβάσεις, ἀλλὰ προωὠρισµένον νὰ ἐπιφέρῃ ἄποτελέ- σµατα ἀνεκιίμητα διὰ τὴν οἰκονομι-. κὴν καὶ κλιμματολογικὴν ἑξέλιξιν τοῦ τόπου µας εἶἷνε ἀναμφισβήτη- τον ὅτι οἱ χωρικοὶ δὰ σπεύσουν ἆ- κράτητοι καὶ ἐν ἁμίλλη ἤ ὀξούλᾳ νὰ ἐπωφεληθῶσι τῆς παρεχοµένης ἆσ- φαλείας, ἐφ᾽ ὅσον μάλιστα δὰ χάσω- σι τὴν χρῆσιν τῶν κτημάτων τῶν ὥς βοσκῆς. ᾿Αναβάλλομεν τὴν δηµοσίευσιν τοῦ νομοσχεδίου μέχρις ὅτου ὁ κ. Ῥωσσίδης ἀναθεωρήσῃ τοῦτο ἐν συν- εργασίᾳ μετὰ τῶν Νομικῶν Συμ- βούλων τῆς Κυβερνήσεως, συμφώ- γως πρὸς τὴν δημοσιευθεῖσαν ἤδη ἐπιστολὴν τοῦ ἘΕντιίμου ᾿Αποικια- κοῦ Γραµµατέως. Π ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ ΙΝΝ ΝΠΙΗΝ ΚΙΠΡΙΘΙ ᾿Αναδημοσιούομον ἑ ἐκ τῆς ἐγχρί- του συναδέλφου «Ιζάϊρον» τὴν κατωτέρω εἴδησιν, χαρακτηριστι- χὴν τῆς εὐνοϊκῆς μετατροπῆς τῆς στάσεως τῆς Βρεττανικῆς Κυβερ- Ἰνήσεως ἀπέταντι τοῦ ζωτικωτά- του ζητήματος τῶν ἐν Αἰγύπτῳ Γυπρίων. «Πρό τινος χρόνου αἱ Αἰγ. ἆρ- Ἰαὶ ἐκάλεσαν πρὸς ἐκπλήρωσιν στρατ. δητείας δύο Ιζυτρίους νέ- ους, ἐγκατεστημένους ἐν Αἰγύπτῳ παὶ μὴ ἔχοντες ἀγγλικὴν ὑπηκο- ότητα. Οἵ δύο οὗτοι Κύπριοι άπευ- Ὀύνθησαν πρὸς τὸ ᾽Αγγλ. Ἡρο- χρι τῆς ᾿Αρμοστείας.. “Ἡ. Αρμοστεία ἐγγράφως ἆ- πεφάνθη ὅτι αἱ Αἰγ. ἁρχαὶ δὲν ἔχουν δικαίωµα νὰ στρατολογή- σουν τοὺς Ἱζυσπρίους, τοὺς μὶ Αγ. γλους ὑπηκόους, διὰ τὸν λόγον ὅτι τὸ ξήτημα τῆς ὑπηκοότητος αὐτῶν δὲν ἔχει ἁκόμη καβορι- σδῆ καὶ. συνεπῶς οὗτοι δὲν δύ- νανται νὰ δεωρηθοῦν ὡς Αἱγ. ὑπήκοοι). Φρονοῦμεν ὅτι αἵ παροῦσαι διπλωματικαὶ σχέσεις καὶ προστρι βαὶ ᾿Αγγλίας καὶ Αἰγύπτου ἆπο- τελοῦν εὔθετον περίστασιν, ὅπως οἱ ἐν Αἰγύπτῳ ἁρμόδιοι Ιύπριοι ἀνακινήσωσι καὶ πάλιν τὸ ζή: τηµα, μὴ ἐπαναπαυόμεγνοι ἐπὶ τῶν εὐνοικῶν ἐνδείξεων, αἳ ὁποῖαι πάντοτε σχεδὸὺν καλύπτουσιν ἐξυ- πηρέτησιν τῆς ἀγγλικῆς πολιτι- χῆς. οσο. ΛΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ᾿Αγαπητὲ κ. ΑΒ, Σταυρυίδη Διευδυντὰ τῆς « Ἐλευθερίας». Ἐν τῇ Ἐλευθερίᾳ τῆς 24 Μαρ- τίου εἰρωνεύεσθε τὸν βουλευτὴν Καρπασίας ὅτι «ἐβάλδηχε καλὰ καὶ σώνει νὰ ἐξοντώσῃ τοὺς ὅη- µοσίους ὑπαλλήλους διὰ νὰ λυ- τρωθῇ ὁ τόπος). Παρακολουθῷ τὰ ἐν τῇ «Δη- μιουργίο) ἄρθρα τοῦ κ. Ῥωσσί- δου, καὶ παρατηρῶ ὅτι, ὀοὐδένα ἐξοντωτικὸν πόλεμον διεξάγει κατὰ τῶν ὅημοσ. ὑπαλλήλων μὲ τὸ νὰ ζητῇ νὰ ἐλαττωθοῦν οἱ μισθοὶ ἐχείνων τῶν ὁποίων ὁ ἕ- τήσιος µισθὸς ὑπερβαίνει τὰς 150 λίρας. Τὶ τούτου δικαιότερον δύ- ναται νὰ γίνη : Πῶς ἄλλλως θὰ περισσεύσουν χρήματα ἐκ τοῦ προὔπολογισμοῦ ὥστε νὰ διατε- θῶσι πρὸς βελτίωσιν τῆς συγ- νοινωνίας, τῆς γεωργίας καὶ τῆς παιδείας: «τὸν ἥλιο τόπο δέ- λοµεν καὶ μεῖς λέγει καὶ ὁ ποι- ητὴς Παλαμᾶς. Εἶνε δίκαιον καθ) ἤν στιγμὴν ὁ λαὸς ἐργά- ζεται νυχθημερὸν διὰ νὰ ἐξοι- πονοµήσῃ µόνον καὶ µόνον τὸν ἐπιούσιον ἄρτον, νὰ πλουτίζων- ται μὲ τὸν ἱδρῶτά του, μὲ τὸ αἶμά του, µξρικο Ἱημόσιοι ὃ- ξενεῖον, τὸ δὲ ζήτημα ἔφδασε μό- | πάλληλοι εἴτε ἄγγλοι εἶνε οὗτοι, εἴτε ἰθαγενεῖς Καὶ δὲν νοµί- ξετε κ. Σταυρινίδη καὶ σεῖς δι-͵ άφοροι ἡγέται ὅτι, ἔὰν ἐξακο- λουθήσῃ αὑτὴ ἡ πατάστασις δὰ Βεστῶτος 'ὃ μιοθὸς ἑνὸς παχυ- περβαίνει τὸ εἰσόδημα ἑνὸς ὃ-' λοκλήρου χωρίου. Μήπως νοµίζεται ὅτι ὁ λαὸς᾽ δὲν ἔχει χαμµίαν διαφορὰν ἀπὸ τὰ γαϊδούρια του καὶ πρέπει νὰ ἐργάξηται νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ναὶ νὰ τὸν παρασύρουν οἱ πο-ι ταμοὶ καὶ οἳ χείµαρροι, καθ ἤνι στιγμὴν οἱ ἀνωτέρω ἀφεντάδες του παίζουν τὸ ραμί των, καὶ ΄ παραχκολουθοῦν τὸν κινηµατο- γράφον καὶ τὰ ἱπποδρόμια ᾽Αντὶ νὰ εἰρωνεύεσθε τὸν βου- λευτὴν Καρπασίας διότι τολμᾷ νὰ λέγῃ τὴν ἀλήθειαν, καθῆ-' κόν σας εἶνε νὰ τὸν Βνμηθῆτε] εἰς τὸ θάρρος καὶ τὴν τόλµην καὶ νὰ διακχηρύξητε τὴν ἀλήθει- αν ἐὰν βεβαίως ἀγαπᾶτε τὸν τόπον σας καὶ ἐπιθυμῆτε τὴν πρόοδέν του. Φαλαμιοῦ ὁ2Τ. δ. 1938. Διατελῶ μεθ ὑπολήψεως ΕΙΣΤΑΘΙ0Σ ΧΡΙΣΤΟΛΟΙΛΟΙ διδάσκαλος Στηλη ΠοιητΑαρικΗ ΠΕΡΑΝΕΝΝ. ΞΙΧΝΝΕΝΙ Μέραν τζ]αἱὶ μα τοῦ Θεοῦ ᾗ ἄφοη Ἔρκετουν μέσ᾽ τ) ἀγκάλ]α µου νὰ πο- (σκολιέται (ους ων ιά ἐλάλεν .. ποττέ της ἓν μ. ἀρν]έ- (ται. ο τν . Μὲ τὲς ὀχκάες ἐκουβάλεν µου Μέσα στοὺς πόρφους της τὰ φκ]όρα Τζιαἱ τζ]εῖν᾽ τὰ φοερά της µόσματα Ἐν ἐξαπώλαν ποῦ τὸ στόµαν της μιὰν (ὥρεν. [ ον οας ο -- ἐλάλεν µου πῶς μ᾿ ἀγαπᾶ τζαὶ (σσιέπει µε Περίτου ᾽κόμα ποῦ τὸ φῶς τῆς Τζ1᾽ ἐχιὼ ποῦ τὸ πολλύν µου τέρτιν ( ἔτρεμα Όδλα τὸ φυλλοκάλαμον ὀμπρός της. κ Σὰν τὸν πελλὸν ἐπίστεβκα τὰ λόγ]α (της Τζιαὶ όν ᾽Αφϕέντην τὸν Θεὸν ἔπαρα-] (κάλουν ι «Οὔλου τοῦ . κόσμου τὰ καλὰ τζῖαὶ τ (ἅγια) Νὰ τῆς τὰ δόχης Πλάστη µου» ἐλάλουν : .ξ- Ζωὴν τζ]αὶ κόσμον ἐν ἐσυλλοΐζουμουν το Γιατ' εἴτουν πάνω της οὖλος ὃ νοῦς (μου Τὰ Ἀλλόου της ὀχτὼ βολὲς ἐσβάζου- (μουν Γ1ὰ λλόου της ἀρν]ούμοον τοὺς γον]ούς (μου. εἰ» 1) ἀκόμα Ὑρόνος ἕν ἐτέλειωσεν Τζ]αὶ τὴν καρδκ]άν της τὴν ἐσφάλι- (σεν γιὰ ᾽μένα Ἐξίχασεν τὰ λόγια της ἡ ἄφοη Τζ1) εἶπεν µου τὰ «περασμένα ξιχα- (σµένα». Λιμεά. ΕΚ. Ε. Κουφός. ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ἱν ΠΜ ΦΙΛΜ ΕΝ ΛΕΤΥΜΡΟΙ (ΠΙΦΡΙ) Ἡϊ ἐτησίως τελουμένη κατὰ τὴν Παρασκευὴν τῆς Λιαχαινη- σίµου (20 ᾿Απριλίου) πατήγυρις τῆς ἰαματικῆς τῶν: ὀφθδαλμῶν Παναγίας τῆς Φωτολαμπούσης δὰ. τελεσῦῃ καὶ ἐφέτος, προµη- νυοµένη ἑξαιρετικῶς πολυσπλθής, τῆς ᾿Επιτροπείας ἐργασὺείσῆς ὁραστηρίως ὅπως οἱ προσκυνηταὶ µείγωόι κατὰ πάντα εὐχαριστη- μένοι. | Λετύμβου ὃν Μαρτίου 1928. Παπαμιχαἡἠλ Φϊἰκονόμος μεταβληθῶμεν εἰς Ῥώσσους ἀ- ατήµονας ἐπὶ τοῦ τσαρικοῦ κα» µίσθου ὅημοσίου ὑπαλλήλου, ὑ- Τζι εἰς καῦὰ Θεοὺς τζιυ εἷς τοὺς ΄Αγί-Ι᾿ α΄ ΞΕΕΛΗΤΙΠΟΚΡΙΣΕΙΣΞΞΞ τς ΕΚ ΛΑΡΝΑΚΟΣ (Λαπήδου) ἱ ᾿ 5 ϱ β 8 ς Τὰ ἐκπαιδευτήριά μας καὶ ὁ- λόκληρος ἡ κοινότης µας ἑώρτα- σαν τὴν ἐπέτειον τῆς ἐθνικῆς ἵμας ἑορτῆς μὲ µεγάλον ἐνθουσι- ασμόν᾽ μὸ τὴν κυανόλευκον µα- Ὀηταὶ χαὶ κάτοικοι παρήλασαν διὰ τῶν ὁδῶν καταλήξαντες εἷς τὸ ἀρρεναγωγεῖον, ὅπου ὁ διδά- ᾿σκαλός µας κ. Καλαβᾶς ἐξεφώ- γησε λόγον, συγκινήσαντα τὸ [πλῆθυς καὶ ἀπηγγέλῦησαν διά- φορα πατριωτικὰ ἅσματα καὶ διά- 1λογοι καὶ ἐχορεύθησαν ἑλληνικοὶ [χοροί. Τὴν νύκτα παρεστάθη τὸ πα- ιτριωτικὺν ὃρᾶμα ἡ «Φικλάβα) μετὰ μεγάλης ἐπιτυχίας' τὺ εἶσ- πραχὺὲν ποσὺν δὰ διατεὺῇ διὰ τὴν ἵδρυσιν ἀναγνωστηρίου καὶ γυμναστηρίου, καὶ ὄχι διὰ τὺ ἀε- ροπλάνον ὅπως ἔγραφεν ὅ κ. Ἱκ. Ἠὐσταδίου, διότι διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἔδοσε γενναῖα πυοσὰ ἢ κοι- γότης µας. Τὸ ὃρᾶμα δὰ ἐπαναληφθῇ καὶ εἰς ἓν ἐκ τῶν πέριξ χωρίων᾽ συγ- χαίροµεν τοὺς διδασκάλους κ. κ. Ν. Ῥαμουήλ, Λ. Λαμπράκην καὶ Σοφ. Κ. Πουλίδην καθὼς καὶ τὴν διδασκάλισσαν Δίδα Γεωρ- γίαν Πσυλίδου τοὺς πρωτοστα- τήσαντας καὶ συντελέσαντας εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τῆς ὀδνικῆς αὐτῆς πανηγύρεως. Χριστ. Παντελίδης. ΕΞ ΙΕΡΟΥ ΚΗΠΟΥ 'Απὸ ὅτι βλέπω καὶ ἀκούω, ἐδῶ κι’ ἀλλοῦ. Ἡ ἐχκλήσία “Ἱεροῦ Κήπου εἷνε μιὰ ἐκκλησιῶν, μὲ ἐτήσιον εἰσόδημα 3200λι- ρῶν, ἀπὸ ἀπόψεως ὅμως ἐσωτερικοῦ δια κόσμου ὑὈστερεῖ καὶ τῶν πτωχοτέρων ἐκκλησιῶν. Ποῦ νὰ ἀποδώσωμεν τὴν κανυστέρησιν ταύτην Ποῦ ἀλλοῦ παρὰ εἰςμίαν ἀξιόμεμπτον ἀδιαφορίαν τῶνάρ- µοδίων, ἀνωτέρων τε καὶ κατωτέρων, οἵτινες Ἱκρατοῦσι σφικτοδεµένον τὸν ἐκχλησιαστιχκὸν κορβανᾶν, καὶ λησμο- γούντων ὅτι εἷς τὴν ὑλιστικὴν αὐτὴν ἐποχὴν καθ’ ἣν πολέμιρι λαίλαπες ἆ- πειλοῦσι πάντοῦεν τὴν ἐκκλησίαν, εἶναι ἀπόλυτος ἀνάγκη αὕτη νὰ κάμη γενικὴν ἐπιστράτευσιν ὅλων ἐπείνων τῶν µέσων, δι ὦν δὰ ἀναζωπυρήσῃ τὸ δρησκευτικὸν συναίσθηµα, εἲς τὴν ἀνύφωσιν τοῦ ὁποίου συντελεῖ κατὰ πολὺ καὶ ὁ ἐκχλησιαστικὸς διάκοσμος. Ἐλπίζομεν νὰ μὴ ἐπανέλθδωμεν. 60τορο Πληροφορούμεῦα ὅτι ὁ εὐγενῆς δι- ευδυντὴς τοῦ Μεταξουργείου κ. Ώτείοια ἔδωκεν ώς δωρεὰν πρὸς τὸν ᾽Αδλητι- κρν Όμιλον Κτήματος ὁ λίρας, καὶ κἄποιος ἐκ τῶν προεστώτων τοῦ “Ἱεροῦ Κήπου, μᾶς ἠρώτα διατὶ ὁ εὐγενῆς αὐτὸς ᾿Αγγλος ἐφάγη τόσον ἁδιάφορος πρὸς τὴν σχολὴν “Ἱεροῦ Κήπου, ἐφ᾽ ὅσον Ἡ ποινότης τῆς χωµοπόλεως ταύ- τῆς, παρέσχε πρὸς τὴν ἑταιρίαν τῆς ὁποίας προϊῖσταται ὁ ἄνγγλος εὐπατρί- δής, ὅλα τὰ ἀπαιτούμενα πρὸς συστα- σιν καὶ. πρὀοδον αὐτῆς Ἡ ἀπάντησις βεβαίως δὲν εἶναι ἰδικόν µας δικαίωµα, ἀλλὰ δὲν ἠνδελήσαμεν νὰ ἀφίσωμεν εἲς ἀπορίαν τὸν συνομηλητήν µας καὶ ἀπηντήσαμεν. Καῦὐμένε χωρικέ! ᾽Ακό- μη δὲν ἀντελήφθης ὅτι δὲν λαμβάνεσὃε π᾿ ὄψει σεῖς οἳ χωρικοί ο Καλαὶ καὶ ἅγιαι αἱ ἀπὸ τοῦ βήμα- τος τῆς λέσχης «Εὐσεβείας» ἐν Ἱτή- ματι καθ ἑκάστην Κυριακή» διαλέ- ξεις, καὶ ἀξία παντὸς ἐπαίνου Ἡ ὅιευ- δύνουσα τὴν λέσχην ταύτην Ἔπιτρο- πεία. ᾽᾿Αλλὰ δὲν εἶναι δυνατὸν οἱ διά- φοροι ῥήτορες νὰ ἐκλέγωσι λαϊχώτερα θέµατα, ἵνα γίνωνται καταληπτοὶ καὶ ὑπὸ τῆς µάςης τοῦ λαοῦ, ὅστις πολὺ δυσχόλως δύναται νὰ παρακολουσήσηῃ αὐτοὺς εἷς τὰς αἰθερίους πτήσεις των, ὡς συνέβη μὲ τὸ ἐπὶ τρεῖς ζυριακάς. χοπανισθὲν δέμα τῆς «Ποσμογονίας:»]. Καλλιμάρμαρον καὶ ἀπὸ πάσης ᾱ- ἨἙγημέρις, πόνεως εὐπρόσωπον τὸ σγρλυκὺν Ἀτί- πο προσ ωατάρ ων ἐν λάῳ. ἀχκρισκῶν- Ἱκατὰ τὴν 10ην π. µ. τὴν 35ην ριον Δρούσιας, ἀπὸ τῆς παρελθούσης Κυριακῆς ὑφώνει τὸ ἐπιβλητικὸν του ἀνάστημα, εἲς τὴν εὔανδρον χαὶ ὁ- ραίΐαν ταύτην Ἀκωµόπολιν, ἥτις δικαι- οὔται νὰ σεμνύνεται διὰ τὰ φιλόμουσα τέχνα της.' Τιμὴ εἰς τοὺς Ἀρουσιώτας καὶ συγγχατήρια εἷς τοὺς σχόντας τὴν πρωτοβουλίαν τῆς ἐνεγέρσεως τοῦ [ε- ροῦ τούτου ἱδρύματος. Πολλάκις εὑρέδημεν εἲς τὴν εὐχά- ριστον θΌέσιν νὰ ἀντιληφδῶμεν ἰδίοις ὄμμασι, καὶ παρὰ πλείστων καλῶν προσώπων ἐχ Δρούσιας νὰ πληροφο- ρηδῶμεν, ὅτι ὁ Διευθύνων τὸν ἐκεῖ ἀστυνομικὸν σταῦμὸν ὑποδεκανεὺς Χ. Θεοχάρης Χριστοφίδης Νο 4119 εἶνε τέλειος τύτος ἀστυνομικοῦ, κατωρδώ- σας διὰ τῆς εὐγενῶν του τρόπων, καὶ τῆς εὐπροσηγρορίας αὑτοῦ, νὰ ἀποκτή- σῃ τὴν Ἱενικήν τῆς ἀστυνοιικῆς πε- ριοχῆς του ἀγάπην καὶ ἐκτίμησιν. ο ὥρτορς ---« Ιδοὺ ὃ νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυχτὸς καὶ µακάρις ὁ δοῦ- λος ὅν εὐρῆσει γρηγοροῦντα.ιιιν» Δυστυχισμένοι διδάσκαλοι, Ἡ ρα- δυμία σας, σᾶς ἀφῆχε καὶ πάλιν ἔξω ἀπὸ τοὺς γάμους τοῦ νυμφίου Ἱεροῦ- πολογισμοῦ. ᾿Εστηρίχὃητε εἰς τὸ γαρ- γαλιστικὸν δεκάλιρον, ἀλλὰ πάει γχαὶ αὐτό, Ἰκοιμηδῆτε ἀκόμη ὀλίγον, διότι ὁ ὕπνος εἶνε τὸ πόνου ὁ γιατρός | ΣΕΚΟΡΠΙΟΣ. φον» ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΙΝΗΣΙΣ (Ἐκ τῆς ἐπισίήμιου ἐφημερίδος ὅ-ά-1928 Νομοσχέδιο Λημιασιεύονται δύο γέα γοµοσχέδια, τὸ «περὶ τροποποιήσεως τοῦ περὶ προσ- καίρων ἐξουσιῶν γόµου» (ἄνευ ἔνδια- φέροντος) καὶ τὸ περὶ «περαιτέρω προ- γοίας διὰ τὺ δωδεκάμηνον, τὸ λῆξαν κατὰ τὴν 91 Δεκεμβρίου 1921.» ανα Ὁ συμπληρωματικὸς προὐπολογισμὸς προβλέπει περὶ διαθέσεως ἑτέρων 8,596 λιρ. διὰ δαπάνας Ὑγενοµένας µέχρι τῆς Βίης Λεχεμβοίου 1997’ δι’ αὐτοῦ ζητεῖ- ται συμπληρωματιχὴ πίστωσις καὶ δι ἔξοδα τῆς Παμβρεττανικῆς ἐκδέσεως τοῦ 1925. ὡς “25 ΠραγΜµατα ὢφ- Και ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ - Υπαλληλοκρατία ναὶ σφυροκοπήµατα-- Αὐγὴ ἕξ- Εεγέρσεως. ύο διακεχριµένοι διδάσκα- λοιὲν Πάφῳ ἐμφανίζονται, σήμερον εἰς τὸ δηµόσιον βῆμα τῆς «Δημιουργίας» διὰ νὰ ἅπη- χήσουν μὲ σεμνότητα σναὶ κθ- σµιότητα, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀξιοξήλευ-ς τον σθένος καὶ τόνον τὴν ἕναρ- ξιν ἐξεγέρσξως τῆς κοινῆς γνώ- µης διὰ τὸν στυγερὸν καὶ τε- ρατώδη ὑπαλληλοκρατικὸν πο- λύποδα, τὸν περισφίγξαντα καὶ περισφίγγοντα ὁλονὲν τὸ πατε- σχκληκὸς σῶμα τῆς Κύπρου µέ- Χρις ἀσφυξίας, συντριβῆς καὶ θανάτου. Ἡ «Δημιουργία», ἔχουσα στερ- ρὰν τὴν ἀπόφ κσιν ὅπως καὶ µό- νη καὶ µετὰ πολλῶν διεξαγάγᾳ ἀμείλικτον καὶ ἁδιάλλαχκτον ᾱ- γῶνα διὰ τὴν πτῶσιν τοῦ ὕπαλ- ληλοκρατικοῦ πολιτεύματος ἂν- τὶ πάσης δυσίας, εὐχαριστεῖται ἀτενίζουσα πρὸς τὴν ὑποφώσκου- σαν αὐγὴν τῆς νικηφόρου ἡμέ- ρας καὶ χαιρετίδει τοὺς πρώτους διδασκάλους στρατιώτας, οἱ ὁποῖ- οι σπεύδουσιν αὐθόρμητοι ν ᾱ- γωνισθοῦν τὸν τιμιώτερον, ὅι-ψ καιότερον καὶ ξωτικώτερον διά 3: τὴν νῆσόν µας ἐσωτερικὸν ᾱ- γῶνα. Μόνον ὅταν οἳ διδάσκαλοι νοιώσουν βαθειὰ τὸ κήρυγµά µας καὶ κινηθοῦν καὶ κινήσουν τὰς ἀγροτικὰς μάζας πρὸς ἑἐξέγερσιν καὶ πείσµονα ἀξίωσιν διὰ τὴν περισυλλογὴν καὶ τὴν σωτηρίαν θὰ δικαιούμεθα νὰ Ἀτενίζωμεν, µέ βασίµους ἑλπίδας καὶ πεποί- θησιν εἰς τὴν ἡμέραν τῆς παγ- πυπρίου νίκης. Συμμετοχὴ ναὶ ἀποχή. Ὅπου ἐμφανίξονται καὶ ἡ ο κ. Μάλαχἡ Παπέττας ἆ ἄποσύρεται τῆς κυβερ. ὑπηρεσίας ἀπὺ. 1ης πθιιου 1928. ν ο Ἐνευράφησαν αἳ ἑξῆς δύο γνέαι συ- γεργατικαὶ ἑταιρεῖαι: 1) «“ΑΥγ. Γεώργιος» Μαρονίου (Λάο- γάκος) 9) Σννεργατ. 'Ἑταιρία Βυρσοδεψῶν Ψημολόφου. Ἡ «Δημιουργία» εὔχεται εἲς ἆμφο- τέρας πᾶσαν ἐπιτυχίαν γαὶ προχοπήν. ων Ἡ Α, Ἐξοχότης ὁ Κυβερνήτης θὰ ἀνοίξῃ τὴν ἔκθεσιν τοῦ Λασογομείου ᾿Απρι- λίου, - ΙΡΛΗΣΙΣ ΜΑ ΜΙΠΡΛΣΙΛΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 110 κουδέλλες ἐκ τῶν ὁποίων 90 μὲ τ᾽ ἁρνιά τους. 81 αἶγες ἐκ τῶν ὁποίων 12 μὲ τὰ ῥίφια τους, 9 καμῆλες ἁρσενικὲς καὶ Όη- λυκὲς καὶ ὃ καμήλια. 1 γαΐδαρος καὶ ἶ γαϊδάρα 1 ἵππος. Καθίσταται γνωστὸν εἰς τὸ κοινὸν ὅτι τὰ ἄνωδι κινητὰ τῆς περιουσίας τοῦ ἀποβιώσαντος ᾽Α- λη ᾿Εφφ. Πουπαλὴκ ἐκ Γαλη- γοπόρνης θὰ κωληδῶσιν ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου Σιερὶς διὰ δηµοπρα- σίας εἰς Γαλάτειαν (Καρπασίας) κατὰ τὴν 18ην ᾿Απριλίου ἡμέραν Παρασκευήν, καὶ ὥραν 9 π.μ. Οἱ ᾖὈῬέλοντες ν᾿ ἁγοράσωσι προσκαλοῦνται νὰ παρευρεθῶσι. Ὁ κηδεμὼν τῆς περιουσίας Μεχμὲτ Χ΄΄ Μουσταφᾶ ἐκ Γαληνοπόρνης επ ΕΝΟΙΕΙΑΖΕΤΑΙ τὸ Μαγα- ζεῖον τῆς κ. Αδθηνᾶς Δ. ΈῬογια: τζῇ τὸ παρὰ τὸ Κατάστημα τοῦ ᾱ, Ὁ. κ. Αὐξεντίοι, «ωμιριςςθχςεασςαἩ πσῖ ἀποχοσυμμετοχή. Φ Χ. Ἰιάοδοπ τῆς συναδέλφου- «Ἐλευθερίας διαχηρύττει ὅτι οἳ ἕἔντ. κ.κ. Δ. Ν. Δημητρί- ου, Δήμαρχος «Ἀάρνακος καὶ οἱ βουλευταὶ ΣΧταυρινάχης καὶ {. Πιερίδης ἧσαν ὑπὲρ τῆς συµµε- τοχῆς εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς 50ετη- ρίδος' ἦτο δικαίωµα τοῦ κ. λ1- άσςεπ ν᾿ ἀναγράφῃ τὴν εἴδησιν ὅπως καὶ δικαίωµα τῶν προσώ- πων τούτων νὰ ἔχωσι τὴν ἀπθ- διδοµένήν εἲς αὐτοὺς γνώµην. ᾽Αλλ) ὑπάρχουσιν εἰς τὴν πολυ- σύνθετον αὐτὴν κωμµωδίαν ᾿τό- σον χαώδεις κοὶ ἁκατονόητοι ἁ- πόφεις, ὥστε νὰ δυσχολευώµεθα νὰ ἴδωμεν φῶς, μεθ) ὅλας τὰς ἐπιμόνους προσπαδείας µας ὅπως εἰσδύσωμεν εἰς τὸ µμυστήριον. Διὰ τὸν κ. Δημητρίου, φυ- σικά, δὲν ὑπάρχει ζήτημα, διό- . τι εἶνε, γνωστὸν ὅτι ὁ κ. Δή- µαρχος (Ἀάρνακος πάντοτε, εἰς περιστάσεις καθολικῆς κυπριακῆς κινήσεως, τίθεται ἐχτὸς ὑποχρε- ώσεων ἀποφάσεων καὶ νόµου διὰ νὰ ἀνακηρύσσεται ἀπὸ τὸ ἀδιάλ- λαχτον καὶ πατριωτικώτατον «Ν. Ἔθνος, µέγας πατριώτης καὶ ὃὑ- πέροχος πολιτιχὸς τῶν µιχκρο- συμφερόντων τῆς πόλεώς των, τὸ ὁποῖον ὅμως ταυτοχρόνως ἑρ. γολαβικῶς καὶ μὲ ἱερὸν πατῥριω- τικὸν μένος στηλιτεύει ὅλους τοὺς ἄλλους συναδέλφους τοῦ Μεγάλου πατριώτου ὡς προδότας καὶ πατραλοίας. ᾽Αλλὰ διὰ τοὺς κ.κ. Ἄταυρι- ράκην καὶ «. Πιερίδην ή ἴστο- ρία παρουσιάδει ἐκπλήξεις διότι : Αν εἶνε ψευδὴς ἡ δηµοσιευ- θεῖσα πρὸ 15 ἡμερῶν πληροφο- ρία, διατὶ δὲν ἔσπευσαν νὰ τὴν - διαφεύσουν, ἐφ᾽ ὅσον μάλιστα ὁ | κ. Σταυρινίδης εἶνε ὁ νομικὸς Σύμβουλος τοῦ «Ν. Κυπριακοῦ Φύλακος», ὃ δὲ κ. Πιερίδης κα- τέχει ἰδιχήν τευ ἐθεμερίαν, ἕξα- σέλιδην μάλιστα. Αν δὲ εἴνε ἀληθής διατὶ δὲν ἐξέθετον ἐνώπιον τῆς εἰδικῆς συνελεύσεως τὴν γνώμην των, ἀλλ᾽ ἐκηρύχθησαν ἀπὸ τῆς πρώ- της στιγµῆς, ὑπὲρ τῆς ἀποχῆς καὶ ὁ δὲν. Πιερίδης ἐπέδειξεν ἐδαι. | μα . Ετὸς Βον « ΕΝ ΒὰβῶΣΙόΙΣ (ΚΥΠΡΟΥ) Ἠτάρτη α:η Ακριλίόή ἰχά λριΘ: 69 τν 3 τα ίσια ον την ο... “ πρ νὰ τοῦ τὸν συντηροῦν». ΒΦΗΝΙΕΙΣ ΕΒΛΛΕΛΛΙΛΙΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ. α α α ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Εσωτερικοῦ ἐτησίως ς 0. 10. 0. ς 1. 9. 0. 7 / ον ο / οι ό «Ἔχει ὃὁ χωρικὸς χρήματα: ς πτεςε« Ἐξωτερικοῦ ν μλπν καν αν παρυιμία) ον Ἱ να νο ἳ . σσ : Ἐπιστολαί, χειρόγραφα καὶ ἐμ- ση ναι //) ν ων ἂν βάσµατα δέον νὰ διενθύνωνται απ ακ ο δν αἲ Αι ον ἀνν 61 πρὸς τὸν Κον Λ. [. ΙΛΛΘΙΒΙΜΝΗ, «Ἑτεροῦνται εἰς αὐτὸν τὸν κὀς- η ν ν ον 1 Ν Ὑποδιευθυντὴν παὶ Διαχειοι- στὴν «Δημιουργίας». Ἐπιοτολαὶ προσωπικα] καὶ ἀπο- πλειστιχῆς ἐμπιστευτικῆς φύσεως πρὸς τὸν Κον ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΠΑΥΛΟΥ ΡάΣΣΙΛΗΝ μὲ τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ φςα- κάλλον «προσωπικῶς». οΡροι ΕΓΓΡΑΦΗΣ. , αἲ Τοῦ ἑξωτερικοῦ προπληρό- νονται αἱ συνδρομαὶ ἤ εἶνε πληρω- τέαι αἷς πρώτην ζήτησιν. β’ Τοῦ ἀσωτερικοῦ αἱ συνδρο- μαὶ πληρόνονται ἀνυπερδέτως µά- Χρι τοῦ Αὐγούστου ἢ Σεπτεµβρίου ἑκάστου ἔτους, ἁποτεδήποτε καί ἂν ἥδελεν ὀγγραφῆ κανείς. - /) Αἱ συν ὶ ὁ έτως εἷ- ὃν Α ροομ ἁ ος μον τοῦ ἔἐπιουσίου ἄρτου, ἐχεῖ- νοι ἀχριβᾶς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔσπει- ῥραν. τὸν ἐκαλλιέργησαν καὶ τὸν παρήγαγον». ντε. κ ἂ αχ Τὸ χειρόγραφα νὀ εἶνε νάγνωστα, εὖοι - Τὰ χειρόγραφα δὲν θδὸι ἐπιστρέ- Φωντοαι. ο. ΕΡΓΛΝΟΝ ΤΗΣ ΠΙΡΙΓΩΓΙΚΗΣ, ΘΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΚΕΙ, ΙΗΘΡΘΩ ΣΕΩΣ Σ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ ᾗ ΥΠΟΔΙΕΥ ΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Λ. ΙΓ. Ἐνκτυποῦται εἰς τὰ Ιδιόχτητα τυπθγροφεῖα ἢ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ . νιωώιώωώώωώωώώωώώώσ οοο”-”- ας [δρ [σρ[ςς κακο κκλκας ΟΙΚΟΝΟ τις ιραμζιζῶικύσι ο ο οιολώαἑιωάρσά. ΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ βάρος σας ὑπ᾿ ἑκείνων, οἵτινες σᾶς ἑ- τύφλωσαν καὶ σᾶς τυφλώττουν μὲ την στάκτην, ποῦ καῦθ’ ἑχάστην πετοῦν στά μάτια σᾶς. Νέος ἐξευτελισμὸς δη- μιουργεῖται ὑπ ἐχκείνων, ποὺ κάδε ἡ- µέραν σᾶς πετοῦν κατὰ πρόσωπον τὴν περιφρονητικὴν λέξι «χωρκάτη». Ἔ- γα δυνατώτερον ῥάπισμα πρόκειται διον τὰς ἀπόψεις καὶ γνώµας όεν, ἐκοκκίνσεν Φὠρθώθη, ὥς τῶν. Γολιὰθ ἐμπρός της, Μολονότι ἦτο ᾿Κὰν ὄχι, τότε τὸ ἐκκλησι- ΑπΝΤὸ τὸ ἀνάστημα, καὶ τῆς εἶπο : : ἓ δές ποιὸς εἶμαι 2γώ αστικὸν ζήτημα δὰ παραμείνῃ --Ποιὸς εἶσαι τοῦ εἶπεν ἐκείνη, ἀειπάρῦθενον εἷς αἰῶνα τὸν ᾱἃ- φαίρνοντας τὸ πρᾶγμα στὰ ἀστεῖα. παντα. | --Δοιπὸν ἐγὼ πεταλόγῳ τὸν φύλ- -λον / ἐβουχήθη ἁγριώεερος ἐνεῖ- κάτω ἀπὸ τὸν :ὁποῖον φυλάττονται τὰ περιλά- ΛΊητα ὑέλγητρα καὶ τὸ μέλι καὶ γάλα τῆς ἐπηγγελμένης καὶ ἐ- ἱσταγγεΛλλομένης χώρας. Οἵ φαντασιόπληκτοι Δὸν Κι- χῶται ἐφαντάσῦδησαν καὶ φαν- Ἡ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. εὔχεται εἰς τοὺς Ἕλληνας ᾿ὀρθοδόξους συνδρομητὰς καὶ ἀναγνώστας της νὰ πρ [ς ο γχὴν καὶ πολιτικὴν τρίδος. 'διέλθωσιν ἐν ὑγιείᾳ καὶ χαρᾷ τὰς ποσ- µοσωτηρίους ἑορτὰς τῆς ᾽᾿Αναστάσεως πρὀοιωνιδοµένας τὴν ἠθικήν, οἰχονομι- αηρμμρμμΙωμμμ]ω ντο αΕετ ο ον ών ἀνάστασιν τῆς πα- 5] άν 2: σ[μν νο δ [ζ οὐ ενος, ο 1 ΛΕΙΠΛΡΘΕΝΟΝ τωρ, διότι τὴν ἱερὰν καὶ ἆκα- 'τάληπτον εἰς τὴν ἀνδρωπίνην διάγοιαν Φεολογικὴν ταύτην ἰδιότητα ἁποδίδομεν καὶ εἰς τὸ ἐκκλησιαστικόν µας ζήτημα, τὸ ὁποῖον ἄλλως τε δὲν εἶνε καὶ ἄσχετον πρὸς αὐτήν, ἐφ᾽ ὅσον μέρος αὐτοῦ ἀφορᾶ ἹΜοναστή- Ὄρια ἰδικά της. | ᾽Αρκετὰ πολυάριδµος μερὶς τῆς χριστιανικῆς ἂνὑρωπότη- τος, ἀδυνατοῦσα νὰ κατανοήση τὴν ἀεμιάρθενον μητρότητα, δυσπιστεῖ πρὸς τὴν δοξασίαν ταύτην' ἁλλὰ τὸ φαινόµενον δὲν εἶνε μοναδικὸν καὶ οἱ ἄ- σεστοι οὗτοι Θωμάδες δὲν ἔχου- σι παρὰ νὰ ἐπισκεφὺοῦν τὴν Κύπρον τὴν ἀέρινην καὶ δὰ ᾿ διαπιστώσουν ὅτι τὸ φαινόµε- νον τοῦτο ὑφίσταται καὶ εἰς τὴν πραγματικότητα. 'Επὶ χρόνια τώρα οἱ Κύπριοι καταληφθέντες ὑπὸ σφοδροῦ ἐρωτικοῦ πάδους πρὸς τὴν φαρθένον τῆς Κυπριακῆς Νιρ- βανᾶς, τὴν ὁποίαν ὠνόμασαν μὲ τὸ πιξζὸν ὄνομα «ἐχχλησι- αστικὸν ζήτημονυ ἐπιτίθεν- ται ἐμμανῶς κατ’ αὐτῆς, ὀργι- άξοντες ἁπλήστως' ὑποψήφιοι πολιτικοὶ, ἐρασδέντες τὴν πολι- τικὴν καὶ τὴν πολύφερνον ταύ- την παρὺένον, ὑψώνοντο ἐπὶ τῶν τραπεξῶν. καὶ ἐπὶ τῶν ὃ- φηλῶν τακουνίων των, ὄψω- ναν τοὺς δακτύλους καὶ ἔκα- µνον ὁρμητικὰς ἐκδηλώσεις, παρασυρούσας τὸν Λαὸν εἰς ὅ- μαδικὰς ἐρωτομανίας «θὰ τε- Φῶμεν ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Λαοῦ µας καὶ δὰ σὲ ἁπαγάγωμεν, πρὸς εὐτυχίαν ἡμῶν» «διὰ σοῦ οἱ ἀκτήμονες δὰ γίνουν μὲ κτήματα, οἱ χρεωμέγνοι δὰ ξε- χρθεώσουν, αἱ παρῦένοι δὰ ὃ- παγδρεύωνται προικιξόµεναιὅ- Λοι οἱ νέοι τῆς Κύπρου δὰ γί- νουν ἰατροὶ καὶ δικηγόροι δω- “ονάν' δυσθοῦν νεωσγικὲς Τράπεξες, οἵ ἱερεῖϊςτοῦ Υψίστου δὰ µμισὺοδοτοῦνται ἄξιοπρε- πῶς, στολὲς ἐπάξιες δὰ περι- βάλουν τὸ ἱερὸν καὶ οὐράνιον σχῆμά των, ἄν μὲ ψηφίσετε βουλευτὴν.» 'Εὐεμερίες πολυάριὓδµες καὶ νευρώδεις ἀπὸ δεκαετηρίδων ἀπειλοῦσι τὴν ἀειπάρδενον, ἁσχολοῦνται μαξὺ της καὶ τὴν μµεταχειρίξονται ἀκαταπαύστως διὰ νὰ γεμίσουν τὰς στήλας της, οἱ δηµοσιοΛόγοι ἔχουν νὰ κά- μουν μαξὺ της, Λαὸς καὶ ἀρχηγοὶ ἥνωσαν τὴν τύχην των μετ) αὐτῆς. «Καὶ ὅμως ἡ Παρθένος πα- ρέμεινε τόσον παρθένος, ὅσον δὲν ἦτο πυτὲ καμμιὰ παρὺένος στὸν κόσμον καὶ οἱ παράφοροι καὶ µαινόμενοι ἑρασταί, μεν ὅ- Λας τὰς πομπώδεις καὶ ἆλαξο- νικὰς ἀποστροφὰς πρὸςτὴν δεΛ- κτικὴν καὶ πολύφερνον νύμφην ἐπὶ δεκάδας ἐτῶν ἐπέτυχον ἕνα καὶ µόνον κπατόρδωμµα κυπρι- ακώτατον: ἔμαθον τὸ ὄνομά της : «ἐχκλησιαστικὸν ζή- τηµα»’ μάλιστα ἔμαῦδαν ὅτι ᾗ δεὰ καὶ πάγκαλος αὕτη κόρη, ἡ ἐξεγείρονσα πόθους καὶ ὅθ- μὰς ἀκατασχέτους, ἀκούει εἰς τὸ ὄνομα ἐχνκλησιαστικὸν ζήτημα: καὶ ἀπὸ τὰ στήθη ὅλων, ἡγετῶν καὶ ἡγουμένων καὶ καδοδηγουµένων, ἀπὸ τὰς στήλας τῶν χαζῶν ἐδεμερίων, ἀπὸ δακτύλους, µάτια καὶ χέρια τοῦ σύμπαντος κυπρ. κόσμου, ἓν ὕπνοις καὶ ἐγρηγόρσει ἀναδί- δονται ἰαχαὶ καὶ Λῆροι καὶ πα- ραλαλήματα : «ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα» «ἄχ) τὸ ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα» «βάχ/ τὸ ἐκκλησιαστι- κὸν ζήτημα.» Καὶ ὅμως οὔτε μὲ τὴν ἄκραν τοῦ δακτύλου δὲν κατώρθωσε νὰ ψαύση κανεὶς τὰ κράσπεδα τοῦ ποΛλυπτύχου καὶ καταπύ- τάξονται ὅτι μὲ ἕγα ἔρατειν ὃν µειδίαµα, μὲ ἕνα μιτσοκάμμκη- µα, μὲ ἕγα χάξεµα τῶν σιελορρύ των ᾿ χειλέων των, μὲ ἕνα µεΛο- ὁραματικὸν διάγραµµα τοῦ δα- κτύλου των εἷς τὸν ἄέρα, τὸ ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα δὰ ἔσ- πευδε νὰ Λυδῇ µόνον του, νὰ κανονισὺῇ, νὰ στρωὺῇ ἡ τρά- πεξα καὶ νὰ ἔρχωνται µόνα των τὰ σπλούσια ἑδξσματα µέσα στὰ στόµατά των: τὸ δυσνολώτέρον ἁνανδωδέστέρον, τὸ πολυπΆΛο- κώτερον, τὸ ἐπιπονώτερον, ἓ- χρησίμευε καὶ ἐξακολουὺδεῖ καὶ κατὰ τὴν ὑστάτην αὐτὴν ὥραν νὰ χρησιμεύῃ ὡς ταπεινὸν μέ- σον εὐκόλου καὶ χρεωκοπημέ- γης δηήµοκοπίας, συνειδισμέ- νης καὶ ξεφτισµένης ἀερολογί- ας, προχειροΛλογίας καὶ γενικο- Λογίας' ὁ δὲ λαὸς παρασυρόµε- νος, παραφερόµενος καὶ ποτι- ζόμενος μὲ τὰ εὔκολα καὶ εὐδυ- νὰ αὐτὰ δηΛλητήρια, ἔμαδε νὰ δεωρῇ τὸ ζήτημα ἤ μᾶλλον τὰ ζητήματα αὐτὰ εὐκολώτερα καὶ ἀπὸ τὸ πκιεῖν τοῦ κονιανκιοῦ «ἐν πόδῦεΛλέ τε, ὀξὰ νὰ δέΛε- τε τελειώνει ὡς ποῦ νὰ πκιῇς νερὸ (ἤ κονιάνκίιν, τὸ ἴδιον κάµνει.)» «ἀμμὰ, ἄς ἐν καλὰ τὸ Λάδι.» Διακηρθύσσομεν καὶ διαλα- Λοῦμεν πρὸς ὅλους τοὺς ἑλληνά- δες χοιστιανοὺς ὀρδοδόξους τῆς νήσου Κύπρου ὅτι τότε µόνον δὰ Λυδῇ τὸ ὀρεντικώτατον ἁλλὰ καὶ ποΛλυπλοκώτατον τῶν ξητηµάτων των ὅταν ἀντιλη- φδοῦν ὅλοι τὴν δυσκολίαν του, τὴν ἑἐργασίαν, ποῦ ἀποκλειστι- κῶς χρειάξεται νὰ τοῦ ἄφιε- ρωδῇ καὶ ὅτι ἡ Άύσις δὲν δὰ γίνῃ μὲ τὲς ἀπειλὲς, τὰ λαφα- ξανίχια καὶ τὰ Λόχια, ἁλλὰ μὲ τὴν πένναν, τὴν σκέψιν τὴν μακρὰν καὶ γόνιμον, τὴν μεΛλέ- | την τὴν ἐπίμονον καὶ ἀπονλει- στικὴν καὶ κοπιώδη, ποντὰ εἷς τὸ γραφεῖον, μὲ τὴν κατάστρω- σιν καταστατικῶν καὶ τόμων. καὶ ἄρῦρων καὶ κανονισμῶν καὶ διατυπώσεων' ὃ δὲ Λαὸς ὀφείλει νὰ ἀξιώσῃ ἀπὸ τοὺς ἆρ- µοδίους καὶ τοὺς ἐπαγγεᾖδέν» τας καὶ ἐπαγγελλομένους τὴν Λύσιν, νὰ ἀφίσουν πλὲον τοὺς ΛΊόγους καὶ νὰ ἔλθουν εἰς τὰ ἔργα, διατυποῦντες εἰς ἀντισχέ- «Εκεῖνος ἑπρασίνισεν, ἐπιερίνι «οατανικὴ ἐπινόησις απευωρεῖται εἰς τῶν» αρωσερεανεῶν ξητημάέκων, το] -παουμαημ....- Προ-νοι ΠΕριπατοι ΚΛΛΛΙΚΙΣ ΨΥΛΛΩΝ Ἕνα σννοικάσιον ἐματαιώθη, πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν, εἰς τὸν ΙΠειραιᾶ, ὑπὸ τὰς ἑξῆς ἐξωφοενικὰς -πε- οιπτώσεις. ἘΕκεῖνος, νεαρὸς ἑπαρ- χιώτης, εἶχε φέρει ἀπὸ τὺν ἔπαρ- χίαν του µίαν τροµεράν ναχυπὀφί’ αν καὶ ἕνα διαρκῆ φόβον μήπως σε- άσει ὣς΄ πουτός. Εκείνη, µία. νέα πολὺ εἰλικρινὴς κἀὶ πολὺ ἁπονή- 6ϱευτη ἐφαντάξετο ὅλον τὸν κόσμον όὰν τὸν ἑαυτόν της. “Υπὸ τοὺς ὅ- 0ους αὐτοὺς, ἐννοεῖται, οἱ δύονε- αροὶ µμνηστευµένοι, εἶχαν συχνὰς ἀφορμὰς παρεξηγήσεων. Εκείνη ἕ- οτύπως. Μιπρὲς σκηνὲς ἑηλοευπίας ἑπομένως, δὲν ἔλειπαν ἀπὸ τὸ ζευ” γαράκι. Περνοῦσαν ὅμως ἀνωδύ- γως, κατόπιν ἁμοιβαίῳν ἐξηγήσεων. Ἕνα ἀπὸ τὰ τελαυταῖα ἀπογού- µατα, ὅμως, τὰ σπβάγματα ἕλαβαν γι αὐτοὺς τραγικὴν μορφὴν. Εἷ- χαν συνεννοηῦβ νἁ συναντηθοῦν εἷς κπᾶποιον ξαχαροσπλαστεῖον τοῦ Πασσαλιμανιοῦ, γιὰ νὰ πᾶνε µα- ξὺ στὸν κινηµατογράφον. Ἐνεῖνος ἐπῆγε, τὴν ὠρισμένην ὥραν σιρῶ- τος καὶ τὴν ἐπερίμενε. ᾿Εκείνη ἄρ- λια πράγματα, κατὰ τὴν συνήθειάν του, ἀπεφάσισε νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ σπίτειτης γιὰ νὰ ἐξακριβώσῃ τεὶ συµ” βαίνει. Ἓφυγε, πράγματι, βιατικά, ἁπιὸ τὸ ζαχαροπΛλαστεῖον καὶ διην- Φύνθη σρὸς τὸ σπίτι τῆς µνησεῆς του. Ιρὸ μιᾶς στιγµῆς ὅμως, ἀκρι- ιβῶς, ἐκείνη εἶχε φύγει µέ τὴν µι- «κροτέραν ἁδελφήν της, τὺν ὁποίαν τεβ οὺ τοῦ µνηστῆρος της. Τὶ φυσικώτερον ἀπ᾿ αὐτό Επειδή δὲν ἐκείνην, τὰ κορίτσια ἐκλείδωσαν καὶ ἔφνγαν. ἘΕκεῖνος ἀφοῦ βρῆκο κλει- στὸ τὸ σπίτι, ἐπέστρεψε πάλιν .στὸ ζαχαροπλαστεῖον, μὲ χίλιες κα [κὲς ὑποψίες. Ταυτοχρόνως, σχεδὸ», εμαξέ του ἔφθασε κ᾿ ἑκείνη. --Δὲ συγχωρεῖς Ἰήτσο. 4ργη- [σα Λίγο, γιαεί.... 'Δὲν τὴν ἄφισε νὰ προχωρήσηῃ. ---'Απὸ ποῦ ἔρχεσαι τῆς εἶπε μὲ ἐντελῶς ἀνακριτικὴν» ἐπισημό- τητα. --'Απιὸ τὺ σπίτι.....τοῦ ἀἁπήντη: σεν ἐκείνη. --'Απὸ τὸ σπίτι ἐπανέλαβεν ἐ- εφεῖνος τὴν ἐρώτησιν, ὀπογραμμι” σμένηγ. --Απὸ τὸ σπίτι παιδί µον...τοῦ ἑαναεῖπε ἡ φιωχή. ᾽Απὸ ποῦ Φέ- . λεις νᾶρχωμαι | Ἡ γνωστοτάτη αὐτὴ σ᾿ ἐμᾶς τοὺς ἐντοπίους ἔνφθασις, τὴν δσοίαν ἡ Ὀφιώχὴ κόρη δὲν εἶχε ξανακόύσει οδξωτευινόν, πολὺ ἀφελὴς, επ Ἔχεις τὴν ἀναίδεια καὶ γελᾶς κανε' πράγµατα, χωρὶς κακίέαν, τὰ ὁποῖα ἐκεῖνος παρεξηγοῦσε στερε-. ΄γος ἑνὸς ἀνθρώπον, ποὺ εἶχε τὸ γοῦσε νὰ ἕλθη. “Υποπτευθεὶς, χί-͵ Φὰ ἄφινε σὲ κἄποιο φιλικὸν σπίει, | καὶ πατόπιν θὰ ἐπήγαιγεσεδρα ν- ἧτο ἄλλος στὸ σπίτι, τὴν στιγμὴν: “τοῦ, ἐὰν παρ) ἐλπίδα ὁ προχείµενος Γδήποτε λύσιν καὶ ἑναντίον ἀκόμη τῶν νος. Αὐτὸς εἶμαι / ἄλλοτε ΄ στὴν ζωήν της καὶ οὔτε μµποροῦσε νὰ μµαντεύσῃ ὅτι σηµαί- νει τόν τετραπέρατον ἄνθρωπον, ποὺ δὲν, γελιέται ἁπιὸ κανένα, εἷ- χεν ἄνα καταπληκτικὸν ἀποτέλε- σµα ἐπὶ τῶν νεύρων της. Τὴ» ἑ- σεῇρε κατὰ γράμμα. Καὶ ἡ ἰδέα ὅτι ἕνας ἄνθρωπος µποροῦσε νἁ κατα” γίνεται, σοβαρῶς, νὰ πεταλώνη ψύλ- Ίους καὶ νὰ τὸ διακἠρύσετῃ μάλιστα, ὡς καύχημά.του, εῆς. εἶχε ππροξε- νήσει, μὲ τὸν ἀπρύόπεον μάλιστα τρόπον, ποὺ ἐλέχθη ἡ φράσις, τό» σον κωμινὴν ἐντύπωσιν, ὥστε δὲν ἡμιόρεσε νὰ συγκρατήσνφ µίαν ἕκ- οηξιν ἀπὸ ἀσυγκράτητα γέλια- ἀκόμα τῆς εἶπα ερομορὸς ἐκεῖνος. Καὶ τῆς ἔἕσερεψε τὰ νῶτα, μὲ τὴν δήλωσιν, δει τὰ πάντα ἐτελείωσαν µεταξύ των. Βννοεῖται, ὅτι καὶ ἓκ µέρους τῆς κόρης δὲν ἔγινε κανένα διάβηµα στρὸς ἐπανόρθωσιν. Μὲ ὅλα της τὰ δίκαια, ἡ δεσποινὶς δὲν εἶχε καμµίαν ὄρεξιν νὰ γίνη σύξν κωμικὸν Επάγγελμα νὰ πεταλόνῃ Ψύλλους. ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΗΒΑΝΑΣ θρζξωρ...... ΠΕΡΙ 10 ΕΚΚΛΗΣΙΙΣΤΙΚΙΝ 1ΗΤΙΛΙ ΚΙ ΠΙ ΠΡΗΙΙΗΙ Οἱ κληρικοὶ κινοῦνται καὶ ὁ γόρδι- ος δδσμὸς, τὸ πολυθρύλητον ἐχχλησι- αστυκὸν ζήτημα Ἅᾖτίθεται ἐπὶ τάπη- τος. Ἡ λαϊκὴ τῆς νήσου ἀντιπροσω- ἐπεία μὲ τὴν χειρουργικὴν της µά- Ἴχαιραν, εἶνε ἑτοίμη νὰ προβῃ εἰς τὴν ἀπὸ πολλεὺ ὑποδεικνυομένην ὃσαυμα- τουργὸν ἑγχείρησιν, ὁ λαϊκὸς ἀρχη- χὸς, ὡς ἄλλος Πάπας ἀπὸ καθέδρας γνωματεύων, πἹάμνει πλήρη διάγνωσιν τῆς ἀοὺενείας τοῦ μεγάλου ἀσθενοῦς ᾿χωρὶς νὰ ὑποδεικνύη τὰ πρὸς δεραπείαν φάρμακα παὶ τέλος ἕκαστος τῶν πε- ρἱ τὸν ἐπίσημον ἀσθινη σκέπτεται πῶς δὰ διαθέσῃ τὴν κληρονομίαν αὖ- πλούσιος ἀσθενής, παρ) ὅλον τὸν ζή- λον τῶν Φεραπόντων ἰατρῶν, Ίθελε λάβει τὴν ἄγουσαν εἷς τὰς αἰωνί- ους µονάς. Ἠόνον ὃ χύριος κληρονόμος, ὁ µοιρολάτρης Χύπριος χωρικὸς, κοιμᾶ- ται τὸν νήδυµον, διότι εἶναι ἔποιμος ἐχ τῶν προτέρων νὰ ἁποδεχθῃ οἶαν- συµφερόντων του, ὡς συνήθως, ἔχων βαῦςιὰ εἲς τὴν φυχήν του χαραγμέ- νον τὸ ἀποστολικὸν λόγιον «πείθεσθε τοῖς ἠἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, αὐτοὶγὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ.....τῶν φυ- χῶν ὑμῶν». Χωρικοί / ᾿Ἐξυπνήσατε πλέον ! Νέα νὰ καταφερῦῇ κατὰ τῆς ἀξιοπρεπείας σας, ὑπὸ τὴς σπείρας τῶν ἀστῶν, ὑπ αὐτῶν ἐκείνων, οἵτινες σᾶς χαιρετοῦν µόνον τὴν στιγμὴν ποῦ σᾶς ἔχουν ᾱ- γάγκην, πέρνουν ὑποκριτικὰ τὸ χέ- ρι σας, καὶ ὀκορποῦν δεξιὰ καὶ ἀρι- στερὰ τὰ ὕπουλα μειδιάµατά των τὴν στιγμὴν µόνον ποῦ δὰ ζητήσουν τὴν φῆφόν σας. Χωρικοὶ πτωχοὶ, καὶ καταφρονηµέ- νοι | Βυπνᾶτε | Εἴναι καιρὸς νὰ ἀποκτήσετε χαὶ σεῖς Μίαν θέσιν, ὑπὸ τὸν ἥλιον, μίαν ὀν- τότητα, μίαν ὑπόστασιν, ἕνα εἶναι, ᾿Απὸ ἡμέρας εἷς ἡμέραν χάνετε τὰ πολιτικά σας δικαιώµάτα, ἐκυριέύθη- τε, ἠχμαλωτίσθητε καθ ὁλοκληρίαν παὶ ἐξεμηδενίσθητε. Σᾶς Νεωροῦν ὡς μὴ: δυναµένους νὰ σκέπτεσθε, νὰ κρί- γετε, ὡς μὴ ἔχοντας τέλος συναίσὃη- σιν τῆς δέσεώς σας. Μὴ ἁπατηδῆτε ἀκούοντες ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι ἔργα τῶν «Ἑπταδικῶν»' ὄχι, πάντα ἐγένον- το τῇ ἑνοχῇ καὶ ἀνοχῃ πολλῶν ἄλλων µεγαλοσχήµων, καὶ ἀπόδειξις τούτου εἶνε ὅτι ἐσεβάσῦησαν πᾶν ὅ,τι παρέ- λαβον καὶ συνεχίζοντες, ἐπεκτείνοντες . τὸ πρόγραμμά των, ὑπὸ τὸ πρόσχη- µα τῆς λύσεως τοῦ ἐκχλησιαστικοῦ ζητήματος, πρόκειται νὰ βάλουν χέρι καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ χωριοῦ σας, νὰ ἀφαιρέσουν τὸ ἐκκλησιαστικὸν τα- μεῖον ἀπὸ τὰ χέρια σας, διὰ νὰ τὸ διαχειρίζωνται αὐτοί, διὰ νὰ δηµιουρ- γηδοῦν νέαι ἁἀστικαὶ θέσει ἐκκλη- 6ιαστικῶν ὑπαλλήλων, οἵτινες κατά τοὺς µετριωτέρους ὑπολογισμοὺς ᾱ- χούετε (τοὺς µετριωτέρους 1} δὰ λαµ- βάνουν 20 χιλ. λίρας μισὺὸν κάδ.ε χρό- γον. Νὰ δίδης δυστυχισμένε χωρικὲ, τὸ λάδισου, στὴν ἑἐκκλησίαν τοῦ χω- φριοῦ σου, διὰ νὰ ἀνάπτῃ ἄλλος τὸ κανδήλι του. θὰ δέλης νὰ κάµης µίαν εἰχόνα καὶ δὰ εἶσαι ὑποχρεωμένος νά ζητήσης ἄδειαν καὶ χρήματα. Ἡ ἐκ- κλησία σου δὰ εἶνε ἑτοιμόρροπος, καὶ δὰ περιμένης τοὺς Τραμματεῖς καὶ τοὺς Φαρισσαίους νὰ ἀποφασίσουν ἐὰν πρέπηΏ νὰ ἐπιδιορδωδῇ. Δὲν δά ἔχης, ὡς σήμερον, τὸ δικαίωµα νὰ φθρολο- γῆς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ἸΧωριοῦ σου, διὰ τὸ δάνειον ποῦ ἔκαμες πρὸς ᾱ- νέγερσιν σχολικοῦ ἈΧτιρίου, ἰδιότι τά χρήματά σου χρειάζονται δι ἆἄλλον σχοπὀν. Τέλος πάντων Χάνει καὶ αὐτὸ τὸ µόνον δικαίωµα ποὺ σοῦ ἕ- µεινε. Δὲν εἶνε αὐτὴ ἡ λύσις τοῦ ἐκ- πλησιαστικοῦ ζητήματος Οχι. ἸΕὰν ὃ λαὸς στενοχωρεῖται μὲ τὰ ἐκκλη- σιαστικἀ Χάλια, εἶνε διότι ἔχει ὑπ ἕψει του, τοὺς Ἀρόνους καὶ τὰ Ἰµονα- στῄρια. Τὰ ἐκκλησιαστικά αὐτὰ ἱδρύματα ποὺ ἔχουν τοὺς παχεῖς προύπολογι- σμοὺς, αὐτὰ ποῦ πρατοῦν τὰ χωρά- φια τῶν εἰλώτων χωρικῶν, αὐτὰ ποῦ ἀπομυζοῦν ὅλους τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς πόρους, αὐτὰ τὰ µέρη ποὺ δηµιουρ- χοῦν τοὺς καλογΊρους. ἘἙκκλησιαστ. ζήτημα σημαίνει µο- ναστήρια καὶ Ἀρόνους. Τὰ ἐἑνοριακὰ ταμεῖα ἀρκετάὰ Ἀιλὰ ἐκτελοῦν τὸν