Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-04-25

οθοοθο Φο. 6 δι οθο θθθδ. «ο ρΦο δρ 4 «θφοδορθο ο οθοὁδο δολ θο. Φροὁ νο ο ο ὁ ο ο ο ον ος ος ο οο ο 6 ΑΘ ΑΘ ΑΦ 9 όρο ΛΓΕΓΛΙΚΛΙ ΠΕΤΡΕΛΛΙΟΜΗΧΛΝΝΗ -- ΠΕΤΤτΕΡ - Φ ο ο... ου Φ ο.4, δα. ορ ώ ορος ϕ ἄν 4 Φ ΡΕΤΤΕΒ εἶναι τὸ ὄνομα τῶν πετρελαιομηχανῶν ποῦ κατέχλυσαν πατὰ τὴν τελευταίαν Φον Φ πενταξτίαν ὅλον τὸν χόσμον καὶ ἰδίως τὰς γδωργικὰς χώρας. | «ο Φ δη καὶ ἐν Κύπρῳ ἐξετιμήθη ἡ ὑπεροχή των, καὶ ἀπόδειδις εἶναι ὁ σεβαστὸς ἀριθμὸς | οἳν 4 τῶν 120 μηχανῶν, αἴτινες εἰσήχθησαν ἐντὸς 16 μηνῶν, διὰ κάθε χρῆσιν καὶ ἰδίως δι’ ἀρ» | «ὃν «0 δεύσεις κήπων, καὶ ἡ σωρεία τῶν παραγγελιῶν, αἱ ὁποῖαι μᾶς ἀπεστέλλονται καθημερινᾶς | οὖν 4 ἀπὸ ὅλα τά µέρη τῆς Κύπρον, Φ κά Οὐδεὶς κάτοχος πετρελαιομηχανῆς ΠΕΤΤΕΡ ἑρωτώμενος θὰ ἀρνηθῇ΄ἢ θὰ διστάσῃη νὰ οὖν ῤ ἐχφράσῃ τὴν πλημμυροῦσαν αὐτὸν εὐχαρίστησιν διὰ τὰ μοναδικὰ πλεονεκτήματα καὶ τὰς | οὖν «0 εὐχολίας ποῦ ἔχει ἡ µηχανή του. μῷ ὃ ἃ τε. ἃ «ο Ἅὁ ἀγοράζων μηχανὴν ΠΕΤΤΕΡ γίνεται ὁ φανατικώτερος ὑποστηρι- δ ᾧ πτὴς τῶν μηχανῶν τούτων. ὦ 9 Εἶναοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΑΤΑΙ ΣΤΗΡΕΩΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΊΤΑΤΑΙ. ᾧ : 69. φ Τὸ ἐργοστάσιον ΠΕΤΤΕ ἔχει τὸ μοναδικὸν πλεονέκτημα τῆς κατασκευῆς ΑΓΓΛΙΚΗΣ πετρελαιομηχανῆς ὅ ἵππων ἐργαζομένης δι ἀκαθάρτου πετρελαίου. Ἡροτοῦ ἀγοράσετε τὴν πετρελαιοµηχανήν σας, ζητήσατε πληροφορίας ἀπὸ τοὺς κατόχους ΡΕΤΤΕΒΗ. ᾿Αγοράζοντες πεερελαιομηχὰς ΠΕΤ ΤΕΡ δὲν ἔχετε τὸν φόβον ὅτι θὰ καθυστερηῦῇ ἡ ἐρ- ᾿Ὑασία σας ἢ ὅτι θὰ καταστραφοῦν αἱ φυτεῖαι σας διὰ βλάβην ἐξαρτήματός τινος, διότι κρα- τοῦμον πλουσίαν παρακαταῦήκην ὅλων τῶν ἐξαρτημάτων. Φ, Φ ο 00 6, Ακ, 9 . ανα ᾿᾽Αναλαμβάνομεν ὑπευθύνως τὰς ἑγκαταστάσεις τῶν μηχανῶν μοι ὑπὸ πεπειραµένων μηχανικῶν εἰς οἰονδήποτε µέρος τῆς Κύπρου. ΦΦΦ Φ 6.Φ.ὀ.ϕ..8. ϕ ο ον ρα ος νο ο ονν ον 29 ῄ ή ἡ ἙαξβαξεςξσΕσσΕςΘ Φ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΔΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ : Περισσότεραι πληροφορίαι δίδονται: : . ας λα σοι). ὃ Ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ᾽Αμμοχώστου ὑπὸ τοῦ κ. ΤΑΚΗ ΣΑΝΤΑΜΑ ἤ τοῦ κ.Γ. ΚΑΚΟΥΡΑ ο δ » 5 5 Λεμεοῦ ὁ »» ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.ΓΑΒΡΙΑ Φ ας ἢ παρ’ ἡμῶν ἐν Λευκωσίᾳ. ώ Φ 9 ὧ Β. Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ὅ Σια ᾧ Φ (26---16) Γενικοὶ ἀντιπρόσωποι ἐν ΕΧΠΡΟ, ᾧ ο Φ φῷ δρ ἀπὸ τῆς 1 (ἰδιοχτησία Μάστρε Γιακουμῆ') Ε ΚΙΛΙΕΤΝ Απριλίου μὲ ἀπέραντον πλατεῖαν, ἄφθο- κοσ1 '. ΙΛΚΛΛΛΗ 1928 τὸ παρὰ τὸν κῆπον Π. Ἰω- άννου καὶ εἰς τὸ ὑψηλότερον µέ- ῥος τῶν Βαρωσίων εὑρισκόμενον ἐβοχιχκὸν κέντρον « Ακρόπολις» νον ὕδωρ ἀνεμομύλου μετὰ δε- ξαμενῆς. Πληροφορίαι παρὰ τῷ κ. Ἰω- άννη Ἰαχκώβου, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τυχὼν ἀδείας παρὰ τοῦ ᾿Αρείου Πάγον.. Ἕδρα ἐν ΑΑΡΝΑΝΚΙ. ᾱ ὁ 3 π έδωσ π ἳ . Ὀρθοπέδωσις , -. Κιληπ θεραπεία Μήλης ( τεγχειριτικῆς Κήλης Θεραπεία αὐτῆς, :Ὡρογαστορία Περισυλλογπαύής Κύφωσις η μμ καὶ γενικής σπλαγχνοπτωσίας, «Παχυσαρυία ' Καλαιοθησία,, «Πτῶσις Στοµάχου Ἀνάταῖκ αὐιοῦ, Πτώσι ιΣΞΦΕΟΦΞΦΞΞΞΞΡΕΦΞΕΕΞΞΕΞΕΕΕΕΞΞΕ ΑΜΜΟ: ΦΩΣ ο σμος ὃ Ι ΛΝΙΙΚΛΝΙΝΝ ΙΙΙ ᾧ Ώ ΓΕΟΩΡΓΟΙ, ἂς Αν δέλετε νὰ ἔχετε καλλιτέραν παραγωγήν. Αν δέ- λετε νὰ ἕἔχετε περισσότερα χέρδη ἀπὸ τὰ σπαρτά σας. Αν θέλετε νὰ κάμµνετε ὀλιγώτερα ἔξοδα εἰς τὰς καλλιερ- γείας σας. Αν θέλετε πολὺ σύντομα νὰ γίνετε εἰς θέσιν νὰ φυλάξετε χρήματα διὰ τὴν οἰκογένεια σας καὶ τὰ παι- διό σας. Πρέπει νὰ µεταχειρίξεσθε πάντοτε δι’ ὅλας σας τὰς κφλλιεργείας τὰ ἀνώτερα εἰς συστατικὰ ὅλων τῶν ἐν Κύπρῳ εἰσαγομένων λιπασμάτων, τὰ ᾽Αμερικανικὰ τοι- αὔτα ΑΜΜΟ-ΦέΣΣ. Τὰ λιπάσματα ΑΜΜΟ-ΦΩΣ εἶναι ἡ τελευταία λέξις τῆς ἐπιστήμης, ἐδοκιμάσθησαν ἐπιτυχῶς καὶ χρησιµοποι- οὔνται εἰς τεσσαράκοντα ἑπτὰ χώρας τοῦ κόσμου, εἶναι δὲ τὰ πρῶτα λιπάσματα ποῦ προσφέρονται εἰς τὸν Πύπριον Γεωργόν, ἀπηλλαγμένα προσθέτου ἀχρήστου ὕλης, (σα- βούρας) τὴν ὁποίαν ὅλα τὰ κοινὰ λιπάσματα περιέχουν δ0 9)ο κατὰ (ὀγδοήκοντα τοῖς ἑκατὸν) τουλάχιστον. Οἰκονοθμία μεταφορικῶν. Εὐκολία Χρήσεως. Πωλοῦνται εἰς .σάχκους τῶν 40 ὀχκάδων εἰς τόσον χαμηλὰς τιμὰς ὥστε νὰ στοιχίζῃ ἡ λίπανσις μὲ ΑΜΜΟ-ΦΕΣΣ πολὺ έφθη- νότερα ἀπὸ κάθε λίπανσι μὲ κοινὰ λιπάσματα. Ἡ πρώτη δοκιμὴ θὰ σᾶς πείσῃ ὅτι µόνον μὲ τὸ ΑΜ- ΜΦ-ΦΟΣ θὰ ἔχετε τὰς ἐσοδείας ποῦ τώρα μὲ τὰ κοινὰ λιπάσματα µόνον ὀνειρεύεσθα. ΓΕΩΡΓΟΙ, ᾽Απαιτήσατε ἀπὸ τοὺς ἐμπόρους σας νὰ ' σᾶς προμηδεύσουν τὸ ἰδεῶδες λίπασμα ΑΜ: ΜΟ-ΦΩΣ. ᾿Οδηγίαι χρήσεως ἀποστέλλονται δωρεάν. Γενικὸς ἐν Κύπρω ᾽Αντιπρόσωπος ΜΙΚΗΣ |. ΜΙΧΒΗΛΙΛΗΣ ή Ταχ. Κιβ. 57. ΛΕΥΚΟΣΙΑ ΟΞΘΕΤΙΕΞΕΤΕΕΤΞΕΞ ΕΞ ΞΕΕΞΕΕΞΕΞΕΞΕ ΕΝ ο) ως σσ) αρ ρω) ΟΞΟΞΞΞΞΞΞΙΣΣ: σα μα) Εμμ ροκ η μη Επ μη ο 98 παρ Διακρίνονται διὰ τὴν στερεότητα καὶ ἑλαφρότη- τά των. Φερίζουσι καὶ νοτιασµένα σπαρτά, µεταφέρον- ται δὲ καὶ εἰς τὰ πλέον δύσβατα µέρη. Πωλοῦνται εἰς τιμὰς ἀσυναγωνίστους εἰς τὰς ἀποθήχας Γεωργιχκῶν Ἐρναλείων Χ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ Ῥοαρώσια. ΞΕΕΞΞΞΕΕΕΕΞΕΕΞΕΕΞΕΞΕΞΕΞΕΞΕΞΞΞΞΕΞΞΕ -'Ἴφων ων τλε. ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΛΕΛΤΙΟΝ ᾿Ἀγορὰ Βαρωσίων. ὔ- Ἑν τῇ ἀγορᾷ Βαρωσίων πωλούνται τὰ κάτωθι εἴδη εἷς τὰς ἀκολούθους τιμάς Σῖτος κατὰ κοιλ. Σελ. 8 Κρινὴ ᾽ 4]4 Ὄροβος ἑντόπιος » γρ. 4ὔ Βρώμη η σελ. 2 13 Πατάται χονδρ. ὁι Ἑρ. ο Κρόμμυα . » 6 Φακὴ » 5 ὃ 19 «- Κουχκία .» 4 1)2 Φασόλια ἑντόπια » » τ 05 8 5 ἐξωτεικά 5 δ Ζακχάρεις ». » ϐ--θ 14 Καφφέδες » 24-0ὔ ΄Άλευρα » σάχχον Σελ. 328--24 Πετρέλαιον ὁ τεν. Τρ 42-45 . χα » » » ὃθ Βενζίνα » » σελ. ὃ 15 Φυτικὸς βούτωρος » » » 3 Βάμβαξ ἡ ἐκ. Ὁρ. 18 Χαλλούμια ἡ ὃν ὉὈρ. 20.24 Λάδι γρ. 12-14 Πορτοχάλλια Ὑιαφίτικα σελ. ϐ9--65 Πρρτοκάλλια στρουλἁ » οὁὔ--50 πννπαρνρνφννμαπα ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΟΣ ΠΩΛΗΣΙΝ Προκειμένου νὰ μετατραπῇ ἡ - πίνησις τῶν πιεστηρίων µας εἷς ἠλεκτρικὴν ἔχομεν πρὸς πώλησιν µίαν μηχανὴν Ρείίετ ὃἃ ἵππων, ἐργασθεῖσαν ἐπὶ 1 µόνον ἔτος, εἰς ἀρίστην κατάστασιν. Πληροφορίαι παρ ἡμῖν. ΕΚ ΤΟΥ ΤΙΠΩΓΡΛΦΕΙΡΥ ΤΗ «ΜΗΝΙΥΡΠΙΝΣ» αι 9 ΝΕΑ ΜΟΔΙΣΤΡΑ ΕΝ ΒΑΡΩΣΙΟΙΣ Ἡ δις ΤῃΦΙΙ ΓΕΛΡΓΙΟΥ ΤΑΠΛΝΛΗΙ, | µαθητεύσασα καὶ ἀσκηθδεῖσα ἐπὶ α μακρόν οίς νέρνωυνοκηνγ ποιο” --- πτικήν, ἀναλαμβάγει ὅλα τὰ εἴδη τῆς ῥαπτικῆς κατὰ τὴν τελευ- , ταίαν µόδαν, εἴτε ἐν τῇ οἰκίᾳ της εἶτε κατ οἶκον τῶν πελα- τριῶν της, μὲ συγκαταβατικἡν ἁμοιβήν. παθισεσηεανκαπκσττε«σπαςπεππεικωιφπααρα ΕΙΔΦΟΠΟΙΗΣΙΣ Εὶς τὸ Βιβλιοπωλεῖον τοῦ κ. Σάββα Ἰωάννου ἔφθασαν Νέοι « Παιδικοὶ Διάλογοι καὶ ποιήματα. Τιμῶνται γρ. 6. Ελεύθερα τῶν 3 . να. ἄνευ ἐγχει ταχυδρομιχκῶν τελῶν. , ρήσεως 2 Βουθονοκήλης, Ἐντεροχήλης, Ὀμφαλοχήλης, Μηροχήλης, Μιρσοκήλης, Μοιλιοχήλης, Μητροκήλης, Με ). Προγαστορίας, Κυφώσεως, Παχυσαρκίας, Ητώσεως στομάχου, Πτώσεως νεφρῶν, Δυστοχίας, διὰ τῶν προνομιούχων ἀνθρωποσωτηρίων χηλεπιδέσµων, πεδιχῶν τοῦ ἐφευρέτου Ἰατροῦ χ. Δ.Η.Προμπονα, τυχόντος 4 προνοµιων εὐρεσιτε δἰεθνῶν ἐκθέσεων καί τής ἐγχρίσεως τοῦ Ἀνωτάτου Ὑγιειονο Αποφεύχετε τάς ἀπομιμῆσεις». Οἱ κηλεπίφεσμοι τῆς ἐφευρέσεώς χοιλιοδέσµων, χαὶ ὀρθο- νίας ἕξ Θ6ραθείων͵ μικοῦ Συμθονλίου .τον Ἑλληνικοῦ Πράτουδ, ας πωλοῦνται μονοπωλιακῶς εἰς το ἐπίτῃης Οδοῦ Πειραιώς Ἀριθ. Ὁ Καταστηµά µας. Δέν ἔχομεν ἀντιπροσώπους διότι τὰ εἴδη τῆς ἐφευρέσεώς µας δὲν εἶναι ἐμπο: ρεύματα ἀλλά θεραπευτικά Ἰάματα πχατασχευαζόµενα καί ᾿Ἑκάστης παθήσεως καὶ ἀναλόγως τῆς σωματικῆς διαπλασεως ὃ ᾱν ο αν. Ἀπευθυνθῆτε εἰς τό βόνον Μονοπάλιον τῶν Κηλεπιδέσμων τοῦ Ἰατροῦ χ. Δ.Η.Προμπονᾶ εἰς Ἀθήνας Ὁδός Πειραιῶς 5 ο ευ ς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ “Οδὸς Λήδρας ἀριθ. ὄδ Α΄ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ἐφαρμοζῤμενα κατόπιν τής διαγνώσεως, ἑκάστον ἀτόμον. κ.α... ο -- τη β 4 λα φορς 9 . .- . | ἠφητδωι ον .”. -Η ΣΗΜΒΣΙΒ ΚΕΙ το ΜΕΛΛΟΝ [Ν ΝΕΡΓ, ΠμΤΕΤΙΩΝ ΕΤΝΡΕΗΙΔΙ ΕΝ ΚΥΠΡΩ Ανακινηθέντος σήμερον ζωη- οὐΐερῦν τοῦ δεσμοῦ τῶν Σνυν- εργατικῶν Πιστωτικῶν Ἔταιρει- ὤν, ἐκφέρομεν καὶ ἡμεῖς, ὡς ἁ- µέσως ἐνδιαφερόμηνοι, τὴν γνώ- µην µας. Τράπεζαι Συγεργατικαὶ ἱδρύ- Θησαν καὶ δὰ ἱδρυδῶσιν, ὡς δὲν ἀμφιβάλλομεν, εἰς ὅλα τὰ χωρία τῆς Ἐύπρου καὶ εἰς τὰ µικρό- τερα. ἀχόμα, διότι αὐτὸ εἶγαι τὸ τελευταῖον καταφύγιον τῶν γε- ωργῶν καὶ εἰς αὐτὸ ἐκρεμάσῦη- μεν πάντες ὡς εἰς ἄγκυραν σῶ- τηρίας. Καὶ εἶναι μὲν ἀληδὲς ὅτι διὰ τοῦ εὐεργετικοῦ τούτου συ- στήµατος τῶν Συνεργατικῶν Πι- στωτικῶν Εταιρειῶν ἐσώθησαν πολλοὶ γνωργοὶ ἀπὸ τοὺς γαμ- ψοὺς ὄνυχας τῆς τοκογλυφίας καὶ ἔμειναν κύριοι τῆς περιου- σίας των ἐπὶ τοῦ παρόντος. Αλ- λᾶ διὰ νὰ εἶναι εὐεργετικώτεροι οἱ δεσμοὶ τῶν Σνυνεργ. Πιστ. ''Ἑτανειῶν ἐπιβάλλεται εἰς τὰς παροῦσας περιστάσεις, ἵνα οἱ ἁἆρ- µόδίοι καὶ οἱ ἁρμοδιώτεροι πάν- των, οἱ ἔντιμοι κ. κ. ῬΏουλευ- ταί, ἑνωμένοι πάντες, λάβωσι σύντονα µέτρα καὶ ἐνεργήσωσι παρὰ τῇ Κὐβερνήσει δραστηρίως: Ίον Ὅπως ἐπεκταῦῇῃ ἡ προ- θεσµία τῶν δανείών. µέχρι 1ὅ-- 30 ἑτῶν. 9ον ᾿Αναβιβασῦῇ τὸ ποσὺν δα- νείου δι΄ ἕκαστον µέλος µέχρι 500 λιρῶν (καίτοι ὄλίγισιοι θὰ λά- βωόι δάνεία µέχρι 600 λιρῶν καὶ Ὀδτοι εἶναι οἱ µεγαλείτεροι κτη- µαέίαι τῶν χώρίων, δἱ ὁποῖοι δύνανται .νὰ σῳθῶσι μὲ τὰ µα- κροᾶρόδέσµα δάνεια. ον Νὰ ἀνοιχθῇῃ τοεχούµενος λ)ομὸς εἰς τὰςΣυνεργ. Πιστωτ. Ἑταιρείας. Μὲ τὸ σημερινὸν σύστηµα τῆς ἐξαετοῦς προθεσμίας καὶ ἄνευ τρεχουµένου λ)σμοῦ, αἱ Σ0γερ- γάτίκάὶ Τράπεζαι τῶν γεωργι” κῶν χωρίων δὰ ἔχωσιν ἐγτὸς ὁ- λίγου χρόνου οὐχὶ εὐχάριστα ᾱ- ποτελέσµατα καὶ ἐξηγούμεῦα. Ὑποθέσωμεν ὅτι σήµερον εἰς τοι-- αύτην ἐποχὴν λήγει ἡ πληρωμὴῆ τῆς δόσεῶς τοῦ γεωργοῦ, ἢ τοῦ συγέβη ἕν δυστύχηµα, ἐψόφησε τὸ βῶδι τον, οὐχὶ ἀσύνηδες πά- θηµα εἰς τὸν γεωργόν, ταυτο- χοόνως δὲ ἔρχεται καὶ ἡ ἐποχὴ τοῦ δέρους του, βεβαίως ἡ Συν- εργατικὴ Τράπεζα δὲν ἔχει χρή- ματα νὰ εὐκολύνῃ τὸν πελάτην τής μὲ βραχυπρόθεσμον δάνειον µέχρι τῆς συγκομιδῆς. Τότε ὁ δυστυχἠς Ὑεωργὸς διὰ νὰ φανῇ συνεπὴς εἰς τὰς ὑποχρεώσεις του, δηλ. νὰ πληρώσῃ τὴν δόσιν του κὰὶ τὰς ἄλλας του ἀνάγκας, ᾱ- ναγκάζεται νὰ καταφύγῃ εἰς ἱ- διωτικὰ δάνεια, ὁπότε κατ᾽ ἀνάγ- [ΙΝΛΗΚΕΗΝΗ ΕΙΣ ΑΥΣΙΝΙ 'Από τινος καταβάλλονται προσπάδειαι τόσον ἐκ μέρους τοῦ Ἐντίμου Λιοικητοῦ ᾽Αμμοχώστου ὕσον καὶ τοῦ ᾿Ιεπαρχιακοῦ Ἐπι- μελητοῦ Λάργακος ὅπως ἱδρυῦῇ εἰς τὸ χωρίον µας Οἰνολογικὴ Ἑταιβία, μᾶς ἀνεφέρθη δὲ ὡς παβάδειγμα ἡ Οἰνολογικὴ Ἔται- ρία τοῦ χωρίου 'Οδοῦ, ἥτις ὡς μᾶς ἑλέχθη ἐργάξεται πολὺ κα- λΙ τ - | Βέβαια δὲν ἔχομεν παρὰ νὰ εὖ- χαριστήσωµεν τοὺς ἄνω πνρίους. . κην δεσμεύει.,τὰ προϊόντα του εἷς τὸν ἔμπορον καὶ δανείζεται χρήµατα ὑπὸ δεσμευτιμοὺς ὄρους᾽ τοιαῦται περιπτώσεις συμβαίνου- .. σι ταντι-α Ὑπαὺ τοιαύτας συνθήκας τὰ ἀγαθὰ τῶν Συγεργατικῶν Τρα- πεζῶν δὲν δὰ εἶνοι ὅπως τὰ φανταζόμεῦα, διότι οἳ ὃδνοτυ- χεῖς γεωργοὶ θὰ εἶναι πάντοτε Εἴλωτες τῶν διαφόρων ἐχμεταλ- λευτῶν τῶν τοιούτων περιστά- σεών. Διὰ τοῦτο, λοιπόν, συν- ιστῶμεν θερμῶς ὅπως οἱ ἔντιμοι κ. κ. Βουλευταὶ ἐγεργήσωσι παρὰ τῇῃ Ἰυβερνήσει καὶ τροποποιη- δῶσιν οἱ ἤδη ὑπάρχοντες κανονι- σμοὶ τῶν Συνεργατικῶν Πιστω- τικῶν Ἡταιρειῶν πρὸς σώτηρίαν τῶν γεωργῶν, διότι οὐδεμία ἄλ- λη ἐλαπὶς οὔτε ἆλλο καταφύγιον ὑπάρχει διὰ νὰ σωθῶσιν οἱ γε- ωργοὶ ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸν βά- .ραῦρον εἰς ὃ κατέπεσαν. Αἱ τε- λευταίως δημοσιευθεῖσαι τροπο- ποιήσεις Ὀεσμῶν τινῶν οὐδεμίαν βελτίωσιν Ὀὰ «φέρωσιν εἰς τὴν ὕλην ὀλγασίαν τῶν Συν. ΙΤιστ. Ἑταιρειῶν οὔτε ἡ αὔξησις τῶν δανείων ἀπὸ 100 εἰς 200 λρας, διότι ἡ σύστασις καὶ διατήρησις τῶν Ῥυνεργ. Πιστ. 'Ἑταιρειῶν εἰς τὸ μέλλον διὰ τὸ συμφέρον τῶν γεωργῶν ἀπαιτεῖ µακροπρό- Όεσια δάνεια μὲ αὐξημένα ποσὰ µέχρι 600 λιρῶν δι’ ἕχαστον µέ- λος καὶ τρεχουµένους λσμούς. Ἐφιστῶμεν τὴν προσοχὴν τῶν ἁρμοδίων εἷς τὰς δηµοσιευδεί- σας τροποποιήσεις τῶν δεσμῶν τῶν Συγεργ. Πιστ. 'Εταιρειῶν, ἴδίως.εὶς τὴν πορώγρυφον-6, καθ ἣν «ἡ Ἑταιρεία δύναται νὰ πλη- ρώσῃ συλλήβδην καὶ συγολικῶς πρὸ τῇς λήξεως τῆς προθεσμίας καὶ ἐν τοιαύτ] περιπτώσει δὰ πληρώνῃ ἢ ᾿Εταιρεία τόκον 9 9)ο διὰ τὴν μὴ λήξασαν περίοδον». Περίεργος τροποποίησις! αὐτὸ τὸ πρᾶγμα οὔτε θεῖοι οὔτε ἀνθρώ- πινοι νόμοι τὸ ἐπιτρέπουσι, διότι ὁ Ὀεσμὸς οὗτος εἶνε καταστρε- τὸ κλῖμα µας -ἐδῶ' στὸν πεδινόν μας τόπον δὲν εἶναι καὶ τόσον κατάλληλον γιὰ τέτοιες δουλειές. Δὲν πιστεύοµεν πῶς μᾶς τὰ λέγουν αὐτὰ γιατὶ εἶναι μέτοχοι τῆς Κ. Β. Ο. ἢ καμμιᾶς ἄλλης οἰνολογικῆς ἑταιρίας | Θὰ ᾖτο περιττὸν νὰ ἀναφέ- ροὺς λόγους, ὡς τὸ ἀκατάλλη- λον τῶν σταφυλιῶν µας γιὰ κρα- σιὰ κ.τ.λ. Ἐκεῖνο ποῦ μποροῦσε νὰ γί- γῃ στὰ χωρ]ά µας μὸ σίγουρην καὶ ἐξησφαλισμένην οἰκογομικὴν ὑπερεπιτυχίαν εἶναι ἡ μετατροπὴ τῶν ὑπαργόνιων ἀμπελιῶν µας εἷς ἀιιπέλια παραγωγῆς καλητέ- ρας ποιότητος ἐπιτραπεξιοῦ στα- φυλῆς καὶ ἢ φύτευσις νέων ποι-] κιλιῶν ἀμπέλου. διὰ παραγωγὴν] καὶ σταφίδος. Ἡ Ἡ καλλιέργεια π. χ. Σουλτα-ὴ νίγας διὰ τὰ χωριά µας, τὰ ὅ-' ποῖα κατὰ τὴν γνώµην τῶν καθ΄ αὐτὸ εἰδικῶν εἶναι ἴδεώδη διὰ τοιαύτην καλλιέργειαν θὰ ἐξη- σφάλιζαν ἐντὺς μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος πολὺ μεγάλα καὶ σίγουρα κέρδη χωρὶς νὰ προ- ὑποδέτῃ οὔτε πύλεμον ἐγαντίον τῶν φυσικῶν νόμων, οὔτε κεφά- λαια, οὔτε καὶ κεφάλια οἴνολο- γικά ! | Ἐὐτυχῶς Χάρις εἷς τὰς πολ- λὰς συστάσεις τῶν εἰδικῶν τοῦ Γ. Τµήµατος εἶναι τώρα 2--ὂ ἔτη ποῦ ἐπεδόδημεν εἰς τὴν.καλ- λιέργειαν τῆς Ῥουλτανίνας καὶ τῶν ἄλλων ἐχλεκτῶν ποικιλιῶν ἀμπελιοῦ (ὃ ὑποφαινόμενος δὰ Φυτεύσῃ ἐφέτος ὑπὸ τὰς ὁδηγίας τοῦ Γ, Τμήματος εἰς σύστημα ἀναδενδράδων περίπου ὃ σκάλες δουλτανίναν) καὶ δὰ εὐγνωμο- ύσαμεν πράγματι τὸν Εντι- Ἐν σας νωμοας) κατεύθυνσιν ταύτην μᾶς ἐβοῃ- δοῦσεν. Ἵδρυσις Οἰνολογικῆς Ἔται- ρίας στὺ χωριό µας φρονοῦμεν ὅτι εἶναι ἐπιχείρῃησις καταδικα- σµένη ἐκ τῶν προτέρων εἲς οἶκ- τρὰν ἀποτυχίαν. Χρ. Χατζηπανα γῆς Ετηµατίας-Γεωργός. βῖ Εταιρείας) εἶναι δίκαιον καὶ εὔ- λογον νὰ πληρώνωνται χρέη σή- µερον καὶ νὰ πληρώνῃ ἡ Ἕται- ρεία καὶ 9 ο)ο διὰ τὰ μὴ λή- ἕαντα πέντε ἔτη λ. χ αὐτὸ καὶ ἄδικον εἶναι καὶ παράλογον. ᾽Αγκαστίνα Μιχαὴλ Σ. ᾽Αγκαστινιώτης. (Σημ. «Δ». Διὰ τάς δύ2 προτάσεις. 1ην καὶ δην γράφοµε» ἀλλοῦ' διὰ τὴν 2αν διαφωνοῦιιεν διὰ πολλοὺς λόγους συνεστήσαμεν ἁρμοδίως ὅπως εἰς τοὺς πτικώτατος διὰ τὰς Συν. Πιστ.[ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΞ.. Κ. ΝΟΗΤΟΝ ΒΗΕΤΟΝ ΜΗΝ ΤΗ ΝΗΗΠΗΗ : Άλλαξεν ὁ Μανωλιὸς κι’ ἔβαλε τὰ ροῦχα ἀλλοιῶς» ὁ Δαϊκὴ παροιμία δυναµένη ἐπι- ἁυχέστατα νὰ ἐφαρμοσθῇ γιὰ τὴν ψυμπεριφορὰν, τὴν ὁποίαν ἐξακο- Άουθεῖ νὰ δεικνύῃ ἡ Διεύθυνσις ποῦ Μεταξουργείου πρὸς τὰς έργα ἱτρίας. ᾽᾿Από τινων ἡμερῶν νέα τα- κτικὴ ἐτέδη- ἐντο]ῆ «σπάντως τῆς ΓΔιευθύνσεως-- εἷς ἡμερησίαν διάτα” α.: σα ο ο τὰ αἰτοῦντας δάνεια γεωργοὺς ἄνω τῶν 200 Εχιν, τηρουµένη μὲ τὸ ν καὶ μὲ τὸ ς᾿ λιρῶν δίδονται ποιαῦτα ἀτομικῶς, ἐὰν τὸ εἰσόδημα τῶν Χτημάτων των εἶγε ἀρχετὸν διὰ νὰ ἀνταποχρίνεται εἷς τὸ τοκοχρεωλύσιον). διὰ τὸ ἐνδιαφέρον των πρὸς τὸ «χωρίον µας, ἂς μᾶς ἐπιτραπῇι ὅ- µωώς νὰ ἐκφράσωμεν' τὸν φόβον µας ὅτι τοιαύτη ἑταιρία δὲν θὰ ἠδύνατο ποτὸ νὰ εὐδοκιμήσῃ ἐδῶ διὰ χιλίους δυὺ λόγους, τοὺς ὅ- ποίους ἀποροῦμεν πράγματι, πῶς δὲν ἔλαβαν ὑπ ὄψιν των οἱ ἐ- γεργοῦντες διὰ τὴν ἴδρυσιν τοι- αύτης ἑταιρίις ἐκτὸς ἐὰν---πρᾶγ- μα βέβαια ποῦ δύσκολα παρα- δεχόμεδα, ἡ ἐνέργειάτων αὕτη ἔχει τὸν χαρακτῆρα μονάχα ϱε- Κλάμας καὶ οὐχὶ πραγματικοῦ ἐνδιαφέροντος, [καὶ πρῶτα ἀπ ὅλα, ὅπως ὅλοι οἱ εἰδικοὶ γιὰ τέ- δὲν δέρουν τὰς ἐργατρίας ἀλλὰ τούς κόβουν πρόστιμον' καὶ ἐ- ξηγοῦμαι : Αν καμμιὰ ἀπὸ τὰς ἐργατρίας 1εἰς τὲς πρόβες, αἵτινες γίνονται τρὶς τῆς ἡμέρας, ἐξ ἀβλεψίας πάντοτε σιαρουσιάσῃ µέταξαν Λιποβαρῇ κα- τὰ 1-9 δρ. πρόστιµον 2-3 γρ. ἀπὸ τὸ ἡμερομίσθιον, ᾿Εὰν ἐπίσης σια- ρατηρηθῇ, ὅτι ὠμίλησεν ἡ ἐργάτρια διαρκούσης τῆς ἑργαοίας ἢ κἄπου ἀλλοῦ ἑκτός τῆς λεκάνης ἔρριψεν βλέμμα ἔστω καὶ σιιγμιαῖον πρό- στιμον καὶ πάλιν. Εῖνε τελείως ἀδύνατον νὰ περάσῃ ἡμέρα καὶ νὰ μὴ ὑποχρεωθοῦν εἰς πρόστιµον 90 --ῶο γυναῖκες. Φαντασθῆτε σρὸς στιγμὴν, κ. Ῥωὠσσίδη, τὸν πόνον τῆς ἑργατρίας ἑκείνης, ἡ ὁποίαπε- φτεριµένει τὴν Λῆξιν τοῦ δεκαπεν- Ῥημέρου διὰ νὰ σπλΛληρωθῇ τὰς ἑρ- γασίμους, πάντοτε ἡμέρας καὶ τῆς Φιόβουν ἀπὸ τὰς 11 σελλ. ὃ τὰ 13 ᾖσολλ. τὰ 4 σελλ. ἢ τὰ 6 σελλ. κι’ Ἰάκούεις τότε ἀπὸ ἐργατρίας καὶ γο- το]α Γητήματο μᾶς βεβοιόναυν ψεῖς ἕνα σωρὺ κατηγορίες ἑναντί- ρωμεν καὶ ἄλλους ἐξ ἴσου σοβα-/ ἐκλεκτῆς ποιότητος σταφυλιῶν] ον τοῦ Μεταξονργείουν διὰ τὴν τα- πτικὴν του πρὸς τὰ φτωχὰ καὶ ἆ- δικηµένα αὐτὰ πλάσματα, τὰ ὁποῖα κυριολεκτικῶς στραγγοῦν τὸ αἷμα τῆς καρδιᾶς των γιὰ νὰ κερδίσουν τὸ ξηρό τῶν ψωμί // Εἶνε πραγματικῶς ἀνεξήγητος αὐ- τὴ ἡ συμπεριφορὰ πρὸς τὰς ἐργατρί- ας. “Ο Ποόεδρος τοῦ ἸΜεταξουργείου κ. ΝΟΙἴΟαΠ Βτείοηπ πρέπει νὰ μᾶς πῇ δηµοσίᾳ γιατὶ τηρεῖ αὐτὴν τὴν τακτικὴν ἀπέναντι τῶν ἑργατριῶν᾽ δέν ἄἀντιλαμβάνεται, ὅτι μὲ τὸν τρό- πον αὐτὸν μτυπᾶ καίρια τὸν ἆν- Θρώπισμόν µας : ἢ µήπως εἶνε τὸ πολὺ ἡμερομίσθιον τὸ ὁποῖον δί- δεται-- ἀπὸ ϐ γρόσ.-- 9 γρ.- καὶ ἂν ατερικοπῇ δὲν δὰ ὐποφέρουν : “Ὁ- ταν τοὺς κόβετε πρόστιµον καὶ µά- [λιστα τόσον γενναῖον, πολλὲς γυ- ναῖκες µένουν νηστικὲς, κύριε Πρό- εδρε᾽ δεν σᾶς συγκινεῖ αὐτό Κύριε Ῥωσσίδη, εἶσθε ἕνας ἄν- Όρωπιος, ὁ ὁποῖος ἔχειε ἀφιερώσει τὸν ἑαυτόν σας, χάριν τῶν ἄλλων) ὁ δημοσιογροφικός ἀγὼν µίαν καὶ µόνην κατεύθυνοιν εὐγενῆ ἔχει ᾱ- πὸ τὰ πρῶτα του βήματα, πὼς νὰ βελτιώσῃ τὴν κατάστασιν τοῦ τό- που, υτῶς νὰ ἐπουλώσῃ τὴν αἱμάσ- [σουσαν χώραν µας ποιοῦμαι ἕκ- κλησιν δηµοσίᾳ πρὸς τὰ εὐγενῆ σας (αἰσθήματα, ἅἄτινα καταπλημμυροῦ- ἴσι τὴν ψυχήν σας, ὅπως «φροντί- σητε καὶ Ληφθῶσι µέτρα πατάλ- Ἴληλα, πρὸς παῦσιν τῆς σκανδαλώ’ δους αὐτῆς συμπεριφορᾶς τῆς 4ι- ἙΕυθύνσεως τοῦ Μεταξουργείονυ στρὸς τὰς ἑργατρίας. Ὁ ΑΙ ἑργάτριαι τοῦ χωρίου µου καὶ τῶν περιχώρων δὰ σᾶς εἶνε ἐσαεὶ εὐγνώμογνες . ἨὮξ Ἱεροῦ-- Κήπου ς ΚΑΤΟΙΚΟΣ ο ο ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ [Μ ΠΡΙ ΤΝ ΗΠΙΡΙΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙ’Ι’ΑΣ Ανεγνώσαµεν ὅσα σχετικῶς μὲ τὴν ἐν τῇς εἰσαγωγῆς τῶν ἑτοίμων παπουτσιῶν πολ 13. ὑποδηματοποιῶν, ἔγραψεν ἡ ἁγαπητὴ «Δημιουργία», ᾿Επὶ τοῦ «φ)Λέγοντος τούτου ζητήματος ἠδελήσαμεν ἤ φίλη «Δημιουργια» νὰ ἔχῃ σαφῆ γνώµη» καὶ διὰ τοῦτο σᾶς ἆνα- φέροµεν τὰ ἑξῆς, ἐκ τῶν ὃ- ποίων ἑλπίξομεν ὅτι δὰ πει- σὺῆτε διὰ τὰς δικαίας ἅπαι- τήσεις µας. ᾽Αναγγνωρίξομεν βεβαίως ὅτι τὰ ἔτοιμα παπούτσια πωλοῦν- ται εἲς τιμὰς χαμηΛοτέρας τῶν σιαστικῶς εἶναι ἀκριβώτερα, διὰ λόγους τοὺς ὁποίους καὶ σεῖς δὰ γνωριξετε. ὃς µηχα- Γ μονος νεπιστηµίῳ. ἔετ «τον, ΕΙςἨπιοπά «τΟῦ’Π, πις]αε] χλπ. πρὸς γενικὴν βλάθην. αὐτὰ ὀώνιό, ο ἐγχωρίων τοιούτων, ἀλλὰ οὐ- | ΙΦΕ0Δ. 1. ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΟΥΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΕΘΝ. 1 Ρἱδικῶς ἀσκηδέντος εἲς πλείστας ᾿Οδοντιατρικὰς κλινικὰς ΄ καὶ ᾿Οδοντοτεχνικὰ ᾿Εργαστήρια καὶ ἐπὶ μακρὸν ἑργασὺέν- | τος ἐν τῇ Ιδιωτικῇ κλινικῇτοῦ κ. 1. Γ., Κρανιώτη Τ. Κα-ῇ δηγητοῦ τῆς Ὁδοντικῆς Προσδετικῆς ἓν τῷ ᾿Εὐνικῷ Πα- ας ει Ν ή - 9 ἳ Βεραπεύαντοι ὅλα τὰ γοσήµατα τοῦ στόματος καὶ τῶν ὁδόντων δι’ ὅλως Ἡ γεωτέρων ἐπιστημονικῶν μεθόδων. 9 ΄ ιά . ψ ο Ν . ---Εφαρμόζονται συστήµατα τελείως νέα ὡς τὰ ]αο]κοί εἴουἩ, Έλτας αἶατ- 1η]αΥς ἐκ χουσοῦ καὶ Ηασο]ίΐε, Οατ- Ὦ --Ματασκευάζονται ὀδοντοστοιχίαι διαφόρων συστηµάτων ἤτοι : 3 - - : ες εχ χρυσοῦ καὶ ἁλουμινίου πα ια] δατ κλπ. Γίνονται δεκτοὶ οἱ πάσχοντες καθ ὅλην τὴν ἡμέραν ον σης Ἕλλτ Ἑ ΥΕ ζοΜτ.δι Οδὸς Φανερωμένης ἀρ. 10 (παθαπλεύρως ἐκκλησίας νοποίητα τὰ ἕἔτοιμα ὑποδήματα δὲν εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ ἔχουν τὴν ἀντοχὴν τῶν χειρο- ποιήτων ἰδικῶν µας, ἆλλ᾽ οὔτε καὶ τὴν ἐφαρμογήν των. Ὡς πρὸς τὸ σημεῖον ὅτι ἐκ τῆς παρεμποδίσεως τῆς εἶσα- γωγῆς τῶν ἑτοίμων παπου- τσιῶν δ' ἀφεθῃ ὃ κόσμος εἷς χεῖρας µας καὶ δὰ τὸν ἔκμε- ταΛΛευόμεῦδα, ἔχομεν νὰ εἴπω- µεν ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συµβῇ τοῦτο, διότι ὁ μεταξύ µας συναγωνισμὸς δὰ κρατῇ τὰς τιμὰς εἲς χαμηλὸν ἐπίσε- ὃον' ἐξ ἄλλου ἡμεῖς δὲν ἅγω- νιζόμεδα διὰ κέρδη, ἁλλὰ διὰ τὸ καδηµερινό µας ψωμὶ καὶ ἐν γένει τὴν στοιχειώδη συντή- ρηοΐν µας. Ὑπεβάλαμεν πρὸς τὴν Κυ- βἐρνῆσιν τὸ ὑπόμνημά µας καὶ ζητοῦμεν τὴν ἐπιβολὴν φορο- Λογίας ἐπὶ τῶν ξένων ὑποδη- µάτων, ἑλπίξομεν δὲ ταχέως νὰ ἔλδῃ πρὸς συξήτησιν ἑνώ- πιον τοῦ Νομοῦὺετικοῦ. 4ύο ἀπόψεις πρέπει νὰ ἔχη κατὰ νοῦν κάδε ἄν δρωπος ποῦ θέλει νὰ μᾶς ὑποστηρίξῃη τὴν ἀνδρωπιστικὴν καὶ π)λουτολο- γικήν. Καὶ πρῶτον ἀπὸ ἀπόψεως ἀνδρωπιστικῆς διὰ τῶν ὡς ἄνω µέτρων ἐξασφαλίξεται ἤ ουν- τήρῆσις χιλιάδων ὑποδηματερ- γατῶν, ἢ καλὴ. ἢ κακὴ κατά- στασις τῶν ὁποίων δὲν εἴμπο- ρεῖ παρὰ νὰ ἔχῃ τὸν ἀντίκτυ- πόν τῆς καὶ εἷς τὰς ἄλλας τά- ξεις. 'Απὸ ἀπόψεως πλουτοΛοχι- κῆς, ἐὰν ὁπωσδήποτε ἤθελεν ἀφεῦῇ ἀνεμπόδιστος ἡ εἰσα- γωγὴ τῶν ξένων παπουτσιῶν τὸ χρῆμα τοῦ τόπου δὰ φυ- γαδεύεται εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ον να νὰ γραφοῦν ἀπὸ τὰς στήΛλας τῆς ἰδίας «Δημιουργίας» διὰ νὰ Λάβουν γνῶσιν πάντες διὰ τὸ ζήτημά µας. Ἐν Λάρνακι τῇ 98)4)1928, Μὲ πολλὴν ἀιάπην Γ. Ι. ᾽Ανατολίτης. κ εἰς ακωκακα-ςς-«ὐλαυιρομός - ΤΟ ΜΕΓΑ ΝΞΙΚΝ ΤΝ ΙΤΡΙΝυ ΤΩΝ ΟΙΚΟΡΗΝΕΙΩΝ Συγγραφεῖς 30 διεθνεῖς διάσημοι ἱατροί. Ἐκδόται Φεοφ. Μάνος καὶ Κωνστ. Οἰκονομίδης ᾿α ραφεῖα ὁδὸς Βουλῆς ᾿Αρ. 6. Ἐτησία συνδρομἡ : 5 1.0.0. ἑξάμηνος 5 12 κ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ χυτὲς πλᾶ- Ἡ ο. Φαγερωμέ νης). ο ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΙΝΗΣΙΣ 10 Απριλίου 1928 Ἡ Αὐτῆς Μεγαλειότης ἡ Βα- σίλισσα τῆς Ῥουμανίας,ἡ Αὐτῆς Ῥασιλικὴ Ὑψηλότης ἡ Πριγκή- πισσα Ἰλεάνα, καὶ ἡ' Αὐτοῦ Ἐ- ξοχότης ὃ Κυβερνήτης καὶ ἡ Λαίδη Στδρρς, ἀχολουθούμεναν. ὑπὸ τῆς κυρίας (λαχοβάρη, τοῦ Συνταγµατάρχου Σβήτενεκ χαὶ τοῦ κ. Γκάννις, ἐπεσχέφθησαν χθὲς τήν ᾽Αμμόχωστον ὅπουπα- ρετέθη εἰς αὑτάςϊγεῦμα ὑπὸ τοῦ, Διοικητοῦ καὶ τῆς κ. Πόπαμ. Με- τὰ ταῦτα μετέβησαν ἵνα ἴδωσιν τὴν ἀρχαίαν ,πόλιν ᾽Αμμοχώ- στου καὶ ἐπεθεώρησαν τὸ Μέγα Τζαμίον ᾿χαὶ διάφορα ἄλλα κτί- ρια καί ἐκκλησίας. Τέϊον προσε- φέρθη ἐν τῷ Πύργῳ τοῦ ᾿Φθέλ- λου ἔπου οἱ ἑξῆς εἶχον τὴν τι- μὴν νὰ προσχληθῶσι καὶ συστη- θῶσιν εἲς τὴν Βασιλικὴν Συν- οδξείαν. .. «ὁ Διοικητὴς καὶ ἡ κ. Πόπαμια ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐπορχιαχκοῦ Δι- καστηρίου καὶ ἡ κ. Μὸξ, ὁ ἕντ, Μαχμοὺτ ἸΤζελαλεττὶν Ἐφφ. Μ. Ν. Σ., ὃ ἕντ. Δήμαρχος ᾽Αμμο- χώστου καὶ ἡ κ. ᾿ἘΕμφιετξῆ, ὁ Δρ «ρέϊζερ, ὁ κ. καὶ ἡ κ. Πέπιγ- κτον, ὁ Λοχαγὸς καὶ ἡ κ. Πρόσ- σερ, ὁ κ, καὶ ἡ κ. Τυλλήρον, ὁ κ. Θ. Μογάπγαπ. Τὸ ἑσπέρας οἳ ἑξῆς εἶχον τὴνς τιμὴν νὰ προσκληθῶσιν εἰς δεῖ- πνον ἐν τῷ ἨΜυβερνείῳ ἵνα συ- στηθῶσιν εἰς τὴν Αὐτῆς Μεγα- λειότητα καὶ τὴν Αὐτῆς Βασι- λικὴν ᾿'Υφηλότητα., 'Ὁ ἔντ. ᾿Αποιχκιαχὸς Τραµμα- τεύς, ὁ ἔντ. Ταμίας καὶ ἡ κ. Δε --Πουλέϊ, ὃ ἀνώτερος Ἐφέτης καὶ ἡ κ. Τίκινσον, ὁ Συνταγµα- τάχης καὶ ἡ κ. Γκάλλαχερ, ὁ κ. καὶ ἦν. Οὐϊλσον, ὁ κ. καὶ ἡ κ. Θὺδτς, ὁ κ. καὶ ἡ κ, Πασχάλη καὶ ὃ ὡΦουὰτ Πέη. 10 Απριλίου 1928. Ἡ Αὐτῆς Μεγολειότης ἡ Βα- σίλισσα τῆς Ῥουμανίας, ἡ Αὐτῆς Βασιλικὴ ᾿Ὑφηλότης ἡ Πριγκή- σπιν» κ . ὰ ΗΝ “Σόμόδτης ὁ ἈἘυβερνήτης καὶ ἡ Λαίδη. Στὸρρς, ἀκολουθούμεναι Χυνταογματάρχου Σβήτενεκ καὶ τοῦ κ. Εκάννις ἐπεσκέφθησαν καὶ ἐπεθεώρησαν τὸν ἐν (λάρνα- κι Τεχχέν. Ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ Β8α- σιλεὺς Χουσεϊῖν καὶ ἡ Αὐτοῦ Ὑ- «Ἰφηλότης ὁ Ἐμὴρ Ζέϊτ ἔλαβον τέῖον ἐν τῷ Κυβερνείῳ μετὰ τῆς Βασιλικῆς Συνοδείας καὶ τῆς Λ. Ἐξοχότης τοῦ Πυβερνήτου καὶ τῆς Ααίδης Στόρρς. ΕΥΧΑΡΙΣΤ 4ΡΙΟΝ Καθῖον ἐπιβεβληιιέγον δεωροῦμεν ἵνα καὶ δηµοσίᾳ ἐχφράσωμεν τὰς ᾱ- πείρους Ἰμῶν εὐχαρισιίας πρὸς τὴν Α. Μ.: τὸν ᾽Αργχιεπίσκοπον Ἀύπρου διὰ τὴν εὐγενη δΣωρεὰν τὴν ὁποίαν ἔκαμεν εἰς τό χωρίον µας, τῇ ἑνερ- χείᾳ τοῦ διδασκάλου ἡμῶν κ. Μιγαὴλ Καΐίσαρη, παραχωρήσαντος εἲς τὸ τχο- λεῖον τοῦ χωρίου µας ἕν τεµάγιο- χτήµατος ἐκ τῆς ἐνταῦθα κτημεσύ- γης τῆς ᾽Αργ' πισκοπῆς πρὸς Χαταρ τισμὸν κῄ..ςυ. 'Ἡδη τὸ δωρηθδὲν κτή- μα ἐκαλλιεργή»δη ὑπὸ τῶν μαῦητῶν ἐφυτεύθηῃ ἐντὸς αὐτοῦ ἀρπετὸς ἀριθ- μὸς φυτῶν καὶ μετ ὀλίγον δὰ ἔχωμεν ἕν τέλειον φυτώριον, ἐκ τοῦ ὁποίου ληδῃ τὸ χωρίον µας. Ἐν Ὑπαθαρικῷ τῇ 92. 4. 98. Ὁ Μουχτάρης Γεωργῆς ᾽᾿Αναστάση Οἱ ᾽Αζάδες Χαρῆς Χριστοφῆ Φίλιππος Παπᾶ ᾽Αντωνῆ ᾽Αντώνιος Τ. Πίτσιλλος -- 2 µ ΕΝΚΛΙΝΤΝ νκκα κείµενα ἐν Ῥαρωσίοις πλη- σίον τοῦ «Φωτογραφείου τοῦ κ. Νικολοῖΐδη καὶ ἔναν- τι τοῦ Ξενοδοχείου «Ώυ- ξάντιον) τοῦ κ. Γαβριήλη. Πληροφορίαι παρὰ τῷ ἐν Ῥαρωσίοις κ. Αθ. Ἰωάννου ἤ παρὰ τῷ ἰδιοχκτήτῃ Μιχ. Ἱεροδιαχόνου, δικη- Υόρῳ ἐν Λευκωσία. σσ ὑπὸ τῆς κυρίας (λαχοβάρη, τοῦ. ἐλπίζομεν ὅτι πολλὰ δὰ ἔχη νὰ ὦφε- 4 ἰ κοναρέα ωμήπεσπιανσωποτ' Ε. ΜΗΛΙΙΙ, ΙΙ µέενον εἰς τὸ αἷμα θεραπεύει Σοδον, προσιτὴν εἰς τὸν κάθε ΕΑΝ ΤΠΟΦΕΡΕΤΕ ΑΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΗΤΕ “ὁ διασημότερος Βρεττανὸς δἰδικὸς περὶ τὸ ἆσθμα λέγει:-- «Οὐδένα εἶδον ὅστις δὲν δύναται νὰ Νεραπευῦ-ἑκτὸς ἐὰν ὑπάρξουν σρβαραὶ ἐπιπλοκαί,- ἀδιάφορον πρἰα ἡ διάρκεια τοῦ ἄσνθματος». Χιλιάδες πασχόντων --πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἀπελπιαθέντες τελείως περὶ τῆς θεραπείας των--τώρα πατακλίνονται κά- δε βράδυ μὲ τῆν βεβαιότητα ὅτι θὰ ἁπολαύσουν ἀνάπαυ- σιν ἁδιατάραχον. Χάρις εἰς τὴν θεραπείαν τοῦ Ρι ΗΑΙΕ, ἡ ὁποία αἴρσι τὴν αἰτίαν τῶν σπασμῶν, δὲν πρέπει κανεὶς νὰ ἀπελπίζεται. ᾽Ὀλίγαι δόσεις ἐκ τοῦ ὑγροῦ φαρμάκου φέ- ρουν ἀναχούφίσιν, ἐντὸς ὀλίγου δὲ ἀποδίδεται εἰς τὸν πά- σχοντα ἡ ὑγεία του, ἡ δύναμµίς του καὶ τὸ βάρος του. θεραπεία τοῦ Ὀτ ΗΑΙΕ δὲν εἶνε ἁπλῶς πρόσχαιρος καὶ ἄνα- Γ κουφιστική' εἵναι διαρκής, καθότι τὸ φάρµακον εἱσερχό- Ἡ ταχεῖα ἐνέργεια καὶ τὰ διαρκῆ ἀποτδλόσματα τῆς δε- ραπείας τοῦ Ότ ΗΑΙΕ καθιστῶσιν αὐτὴν πραγματικῶς ἀνέ- ΠΟ], ΚΜΤΝΡΙΗ Ἱ “Ἡ τὸ νόσημα εἰς τὴν ῥίζαν του. πάσχοντα., Ἰδοὺ τὰ ὀνόματα μερικῶν δίδουσι τὴν µαρτυρίαν των. Ὁ Κανονικὸς Ρ. Ν, ἡκίπςοα 0 Κανονικὸς Α. ΑεΚκΙπδοῦ ὍὉ Σρατηγὸς Μ. ΑΔ. Όνκες Ἡ Λαίδη βασρεΠῖ, Ἡ Βαρώνη Ε. Νο]ῖ, Ἡ ΣΑΒΒΑΣ 15--ἰ ὮὉ Βασιλικὸς Ἱατρὸς ἐπικυρώνει τὴν δραστηριότητα τοῦ διὰ τὸ ἆσῦμα φαρμάκου τοῦ Ὁτ ΗΑΙΕ,. Αἱ δὲ χιλιάδες τῶν λαμβανοµένων ἐπιστολῶν παρέχου- σιν ἀναμφισβήτητον ἀπόδειξιν τούτου. “Ὁ Στρατηγὸς ος Π. Α. Ἰλνωὴ Ἡ Λαίδη Ε. Ε. Μ11ες, Ἐπίσης ὁ καθηγητὴς Ο. ]. ΑΗπιαΠ, Διδάκτωρ τῆς Ἰατρι- κῆς, Μέλος τῆς Βασιλικῆς 'Ἑταιρείας καὶ τέως Πρόεδρος τῆς Βρεττανικῆς Ενώσεως λέγει :-- «Χρηαιμοποιῶ τοῦτο (τὸ διὰ τὸ ἄσὃμα φάρμακον τοῦ Ὁς ΠΑΙΕΒ) μὲ µεγίστην ἐπιτυχίαν». Γενικὸς ᾽Αντιπρόσωπος Φαρμασκοποιὸς οσο σος ----. ἐξεχόντων προσώπων ἅτινα “Ὁ Συνταγμ. ΊΝ. 6. Με Ώουμα]] Ἡ Λαίδη Πεγίεςοιτγ Ἡ Λαίδη ]. Α. Ρετκίπ5 Ἡ Λαίδη 5, Βετεῖςο Ἔντιμος Κυρία Βαΐ]ετ. ἡ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΡΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΥ. ΝΙΡΙΤΙΝ ΕΤΗΙΡΙΙ ΛΙΝΟΝ ΛΙ) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καδίσταται γνὠστὸν εἷς τὸ κοινὸν τῆς ἐπαρχίας ᾽Αμμο- χώστου ὅτι ἀντιπρόσωπος τῆς ἑταιρίας µας ἐκεῖ, ἀντὶ τοῦ κ. Δημ. Ε. Παραλιμνίτη, άἀποχω- ῥήσαντος, διώρίσθησαν οἱ κ. κ. Παῦλος καὶ ΓΙ ὠάννης ᾿Ιακώβου ἐν Βαρωσίοις, πρὸς τοὺς ὅποί- ους οἱ βουλόµενοι δύνανται ν᾿ . ἀποτείνωνται. να ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 'Οδὸς Πλούτωνος ἀριθ. 4. ΕΝ ΠΕΗΙΡΑΙΕΙ Τελειότατον σύστημα Πλυντηρίων καὶ στεγνωτηρίων σίτου. Κατασκευάζονται πλυντήρια καὶ στεγνωτήρια σίτου τελειοτά- του συστήµατος εἷς πολλὰ µεγέ- θη, ἀπὸ δ00 ὁκάδας ἕως 4χ. ὁκά- δας παραγωγῆς καθ΄ ὅραν. Καθαρίζει τὸν σῖτον ἀπὺ πέ- τρες, δαυλίτην καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἑλαφρὰ σώματα καὶ τὸν στεγνώ- γει στιγµιαίως. Διεύθυγσις Μηχανουργείου ΚΟΝΣΤ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πλούτωνος καὶ Κάστωρος Ἐν Πειραιεῖ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ο Πωλεῖται δεριστικὴ μηχανὴ µεταχειρισµένη εἰς χαλλίστην κα- τάστασιγ χαὶ εἰς τιμὴν συγκατα- βατικήν. Πληροφορίαι παρὰ τοῦ κ. Λ. Εύαγγε- Λοΐζου δικηγόρου ἐν Βαρωσίοις, ΤΛΙΠΑΝΗΤΕ [κ ΜΙΝΙ ΤΙ 'Εὰν ἡ καλὴ καλλιέργεια καὶ ὁ καλὺς σπόρος αὐξάνουν τὴν ἀπό- δοσιν τῶν προϊόντων, ἡ καλὴ λί- πανσις διὰ πλήρων καὶ ἵσορροπη- µέγων λιπασμάτων διπλασιάζει καὶ τριπλασιάζει τὴν τοιαύτην ἀπόδοσιν. Λιπαίνετε λοιπὺν ὅλα σας τὰ προϊόντα καὶ πρὸ παντὸς τὰ βαµ- βάκια σας, τὰ ὁποῖα µόνον ὅταν λιπανθῶσι μὲ γνήσια καὶ κατάλ- ληλα λιπάσματα θὰ σᾶς ἀφίσουν κέρδος, Τὸ εἰδικὸν λίπασμα διὰ τὰ βαµ- βάκια εἶνε ὁ τύπος 4-12-5 τὰ δὲ | γνησιώτερα λιπάσματα εἶναι τὰ γνωστά σας Ἑλληνικὰ Λιπάσμα- τα τοῦ ΠΕΤΕΙΝΟΥ, τὰ ὁποῖα ζητήσατε ἀπὸ ὅλους τοὺς λιπα- σματεµπύρους τῶν πόλεων καὶ τῶν χωρίων. Δι οἱασδήποτε ὁδηγίας ἤ πλη- θοφορίας ἀποταθῆτε εἰς τοὺς κ. κ. Ν. Π. ΛΙΝΙΤΗΝ ἆ ταν εἷς Λεμεσὸν ἦ ᾽Αμμόχωστον ΠΩΛΗΣΙΣ ΠΟΛΦΥΝΤΑΙ 4 οἰκόπεδα παρὰ τὴν ἠλεκτρικὴν ἐγκατάστα- σιν καὶ πλησίον τοῦ κήπου τοῦ κ. Λούη Εύὐαγγ. Λοῖζου. Ο ἰδιοχτήτης Γιαννῆς Βασίλη πω ἲ 9 ο ος ον οἱ Φ ϱ) ΡΑΚΗΥΧ ΡΑΤΙΑΤΕΡ ΣΤΟΠΕΕ «Δημιουργία» ΡΑΚΤΠΥ--ΡυΒΑΝΤ ΤΑ ΜΕΓΛΛΑ ΕΡΓΟΣΤΛΙΙΛ ΛΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΞΠΙΒΑΝΤέ: Ἰλ ΕΚΕ ΜΟΙ Τλ ΠΜΡΜΠΤΗΤΝ ΤΙΜΗ ΡΑΚΠΥ δὰ παρουσιάσώσιν΄ ΝΕΟΝ ΤΥΠΟΝ 28, Αἱ γενόµεναι βελτιώσεις εἰς τὸν ΄ Νέον ΤΓύπον 1928 µεγαλείτερον νέου συστήµατος ὡραιοτάτου ἐσωτεριχὰ καὶ εἰς τοὺς τέσσαρας τροχοὺς ΚΑ ΡΟΣ ΣΕΡΙ µακρυτέρα μὲ χρωματισμοὺς ποῦ δὲν δὰ δῆτε εἰς ἄλλα κ. Λ. ΠΠ. κ. Λ./Π. ΜΕ ΠΠ λΙΤΙΝΙΝΤΙΝ ΡΙΚ, ΕΙΝ ΕΠΗ ΠΛΗΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΞΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ Αὐτοχίνητο μπλήξεις μὲ τὸν ϕ. ο νο ο δ ϕ ο Φ χληἩμ τά εἶναι μΦλ]λο]/Ι: ΡΑΚΠΥ ὼχ - ΡΑΕΠΥ ᾽Αντιπροσώπους τοῦ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΙ, ΜΗ ΒΙΑΣΘΗΤΕ ΆΓΟΡΗΣΗΤΕ ΒΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ. ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ ΘΑ ΚΑΜΗ ΤΗΝ ΕΝΜΦΛΑΝΙΣΙΝ ΤΟΥ το Ρ Ας Π Υ τοι 1928 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΔΦΟΥ ΤΟ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΕ. ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ, 6. 0 ΘΑ Το ΕΚΘΕΣΩΜΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΛΕΜΕΣΩΙ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΙ κκ. ΡΗΚΠΥ ΤΕΤΡΗΚΥΛΙΝΔΡΑ «τὸ 4185.0.0 ΡΙΙΡΗΝΤ ΕΞ ΦΟΡΤΗΓΗ ἑνὺς τόννου ΒΚΥΛΙΝΔΡΗ Διὰ περισσοτέρας πληροφορίας ἀποταθῆτε πρὸς τοὺς Γενικοὺς ἐν Κύπρο ᾗ ΜΗΛΗΗΝΝ μΜΝΙΗΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΛΕΜΕΣΟΣ Ἐργοστασίου ΡΟΠπΑΝΤ ΚΗΙΗΚ ἤ πρὸς τὸν κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΤΖΑΤΠΡΑ ΠΙΕΡΙΔΗΝ, ἐν «λάρνακι. 1 ώς” ἄ ἡ » 193.0.0 ο ---Ὅἵ---- λΗμΥά 250.0.0 ΠΜ ΠΛ. ΛΙΝ ΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ Κύριε Συντάκτα τῆς «Δημιονογίας» Σὲ παρακαλῶ πολὺ νὰ ἀφί- σῆς λίγο µέρος στὴν ἐφημερί- δα σου καὶ νὰ τγράφηῃς τὰ ὅσα σοῦ γράφω παρακάτω γιὰ νὰ δῇ ὁ κόσμος οὖλος τὴν μεγάλην ἀδικίαν ποῦ ἔκαμεν ὁ Άγιος Καθηγούμενος Κύκκου εἰς τὰ δύο χωρία Πολέμι καὶ Στρουµ- πί, Μὲ τὴν ἀδικίαν αὐτὴν χα- τεδικάσθησαν εἰς τὴν πεῖναν νὰ μὴν πῶ 20 οἰχογένειες ἀλλὰ 10 γιὰ νὰ εἶμαι πάντα µέσα. Θέλω νὰ τὸ δημοσιεύσετε γιὰ νὰ δοῦν οὖλοι ἦντα λοῆς ἔγινεν αὐτὴ ἡ ἁδικία, «9 “Αγ. Καθηγούμενος Κύκ- κου ἔδοσξ λόγον καὶ γερὴν ὃ- πόσχεσιν ὅτι θὰ μᾶς δώσῃ ατή- µατα τῆς Μονῆς σύμφωνα μὲ τὴν ἀναφορὰν ποῦ μᾶς ὄβαλςε καὶ ἑκάμαμεν. Ἔτο ἵ ζήτημα ποιὸν εἶναι. Τὸ ζήτημα ποῦ ἁ- δίκησε 10 οἰκογένειες, εἶνε γιὰ ἕνα χωράφι τοῦ Μοναστηριοῦ Εύχκου ποῦ τὸ λαλοῦν «Αλα- πάτι». Μέσα στὸν Γεννάρην ἦλ- θεν εἰς τὸ Πολέμι, τὸ χωριό µας ὁ Ἅγιος Καθηγούμµενος νὰ ένοι- χιάσῃ τὰ χωράφια τοῦ ἩΜονα- στηριοῦ. ΦἰΠολεμῖτες καὶ Στρουμπιῶτες ἑκάμαμεν κατὰ πῶς διέταξεν ὁ Ἡγούμενος ἀναφορὰν καὶ ἑξη- τούσαμεν τοῦτον τὸ χωράφι νὰ τὸ µοιράσῃ καὶ νὰ δώσῃ τοῦ καθενοῦ ἀπὸ 2 σκάλες νὰ βάλῃ ἀμπέλι γιατὶ εἶνε 42 σκαλες. Ἐ- πίσης ἄλλοι ἕἔκαμαν ἀναφορὰν νὰ ἀλλάξουν τὸ µερίδιον μὲ χωράφι ἄλλο δικό τους. Ἑκάμο- μεν ᾽ναφορὰν 16 οἰκογένειες πά- νω κάτω καὶ ἐζητούσαμεν ἀπὸ 2 σχάλες ὁ χαθένας. Αὐτὸς ὁ 'ΗἩγούμενος μᾶς ἔλε- γε δὲν σᾶς δίδω τώρα τὰ χωρά- φια, δὰ σᾶς τὰ δώσω ὅμως ἐσᾶς ἀλλὰ νὰ µείνωμεν μέχρι τὸν Ἰούνιον ποῦ δᾷ δερισθοῦν τὰ σπαρτὰ, διότι θὰ ἕλθω τότε γιὰ νὰ δώσω καὶ εἰς τοὺς ἄλλους. Τὰ χωράφια, λοιπὸν, τὰ ὁποῖα πιάννουµεν ἀπὸ τὰ Μοναστήρια εἶνε συντροφικά. Βάλλομεν οἱ χωριχκοὶ ὅλα τὰ ἔξοδα τὰ φυτεύ- νομεν ἀμπέλι καὶ το καλλιερ- γοῦμεν µέχρι ὃ ἔτη, ἔπειτα µοι- ράζομεν μὲ τὸ Μοναστῆρι. Ἡ μοῖρα µας ἔχει ὡρισμένην διο- ριαν 20-20-40 ἐτῶν καὶ μετὰ τὸ τέλος τῆς διορίας μένει στὸ Μο- ναστῆρι Τὸ δὲ ἥμισυ τοῦ Μονα- στηρίου τὸ ἐνοιχιάζει ὁ χωριχὸς καλλιδργητὴς σύντροφος. Μὰ ξέρετε τὶ ἔκαμεν ὁ “Αγ. Καθηγούμενος Εἰς τὸ Στρουμ- πὶ ἔχει ἕναν κχαλαδελφόν ποῦ τὸν λαλοῦν ᾽Ανδρέαν Παπδᾶ Στυ- λιανοῦ, µεγαλέμπορον καὶ µξ- γαλθκτηµατίαν, ἅμαν εἶδεν αὖ- τὸς ὅτι ἐξήτηοαν τὸ χωράφι οἱ Χχωρικοὶ ἐπῆγς καὶ τοῦ τὸξήτῃη- σεν καὶ ἀντὶ ὁ Ἡγούμενος νὰ τὸ δώσῃ στοὺς πτωχοὺς γδωργοὺς τὸ ἔδοσεν εἰς τὸν καλαδερφόν Του ᾿Ανδρέαν καὶ ἔτσι ἐπροτί- µησε νὰ καταστραφοῦμεν 10 καὶ παραπάνω οἰκογένειες γιὰ νὰ εὐχαριστήση τὸν συγγενῆ του, ποῦ ἔχει πλῆθες ἀμπέλια καὶ χω- ράφια. Εὶς τὰ δύ9 χωρκὰ ἔχει ἀνθρώπους ἐργατικοὺς, ποὺ δὲν ἔχουν κτήµατα καὶ ἐπροτείναν τοῦ Ἡγουμένου καὶ δὲν τοὺς ἔδωχε παρὰ µόνον δίδει εἰς κἄ- τι συγγενεῖς του καὶ ἔκεῖ ποῦ θέλει. Τὸ κτῆμα τοῦτο ἔχει ἀξί- αν σήµερα γιὰ νὰ πῆ νὰ τὸ πω- λήσηῃ μερίδια λ. 500 καὶ δὲν τὸν μέλλει καὶ τὸ θυσιάζει γιὰ ποιόν γιὰ τὸν συγγενῆ του καὶ µάλι- στα ὄχι φτωχὸν τοὐλάχιστον νὰ δικαιολογεῖται, ἀλλὰ εἰς πλού- σιον. ν Τὶ πρέπει τώρα νὰ πῆ ὁ χό- σµος σὲ παρακαλῶ Μδς λέγουν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, νὰ βοηθοῦ- μεν τοὺς φτωχοὺς καὶ (πολλὰ ἄλλα, αὐτὸς γιατὶ ἕν τὰ κάμνει πρῶτα παρὰ µόνον κάμνει τὸ ἐναντίον Γι’ αὐτὸ μᾶς ἑκάμα- σι καὶ ἀπιστήσαμεν χαὶ ἐν τοὺς διοῦμεν κανένα σέβας, νοµίξουν τίποτε τὸν «φτωχόκοσµον καὶ µόνον σκοποῦν τοὺς ἀρκόντους, ᾽ΑἈλλὰ εἶνε ποὺ μᾶς τοὺς φτω- χοὺς ποῦ περνοῦν τὰ Μοναστή- ρκα καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς ἀρχκόντους, οἳ ἀρκόντοι θέλουν νὰ φᾶσιν, ἑ- νῶ οἱ φτωχοὶ διοῦν. Ἔπρεπε νὰ δώσῃς τὸ κτῆμα τοῦτο, 'Ηγούμενέ µου, εἰς τὲς 16 οἰχογένειες ποῦ τὸ ἐξητήσαν καὶ τοὺς ὑπεσχέθης γιὰ νὰ ζήσουν ναὶ νὰ παντρέφουν τὲς πόρες τους, διότι σὐλλογίξονται ὅτι εἷνε τοῦ Μοναστηρκοῦ καὶ δὲν πουλιέται ἂν καμμιὰν φο- ρὰν κανένας λήσταρχος ἔμπο- ρος τοὺς πουλήση τὰ κτήματά τους τὰ ἄλλα, καὶ δά ἔχηῃ τὰ µά- τια καὶ τὸν νοῦν του σὲ ἐκεῖνο τὸ κπτῆμα καὶ δὰ τὸ σάξῃ κα-- λύτερα, Αλλ αὐτὸς ἐδήτησε τὴν παταστροφὴν τῶν δυὸ χωρ- πῶν. Φἱ παραπάνω Πολεμίτες ζοῦμεν ἀπὸ τὴν ἀρκατιτσὴν καὶ ἂν δὲν ᾿πιστεύκετε παρατηρᾶτε εἰς τὰ δευτέρκα τῆς Κυβέρνησης. Τούτους τοὺς ἀρκάτες χαὶ φτω- χοὺς ἔπρεπε νὰ εὕρῃ ὁ ᾿ἩΗγού- ενος νὰ τὸ δώσῃ τὸ χωράφι καὶ ὄχι τοῦ ἁρκόντου τοῦ Αν- δρέα, Νὰ γιατὶ πρέπει νὰ τελει- ὥσῃ τὸ Ἐνκλησιαστικὸν ζήτημα. Ἐμπρὸς χωρκάτες οὖλοι μὲ τὸ σπαθὶ στὸ χέρι νὰ τελειώσῃ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα. Πολέμι Πάφου τῇ 27. δ. 28. Μὲ πολλὴν τιμὴν Ῥάββας Γιαννῆ 9 ΜΗ {. ΜΜΠΗΗ ς ο : ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Βαρώσια, 9 0 ορ ΕΙ ΠΙΚΕΛΙΝΗΣ Τὰ κάτωδι εἴδη οἰκοδομῆς δύ- γαται νὰ εὔρῃ τις εἰς τὰ ἐν Βα- ρωσίοις Καταστήματα τῶν κ. κ. [π. ΙΩΑΝΝΟΥ ἁ Σ1α, Ἑνυλείαν παντὸς εἴδους. Τσιμέντα Κεραμµείδια. διδηροδοκούς. ᾿Αναμένονται κατ᾽ αὐτὰς µε- γάλα φορτία ξυλείας λευκῆς καὶ τῆς ᾿Αγατολῆς. Τιμαὶ ἀσυναγώνιστοι. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ᾽ Διὰ τῆς τελευταίας σὐκαιρίας ἔφθασαν εἰς τὸ Κατάστημα τοῦ κ. ΚΩΣΤΑΓ. ΠΑΝΤΖΑΡΗ, ἐν Βαρωσίοις, Διάφορα κασµίρια ἀνδρικὰ ᾽Αγγλικῆς καὶ Βελγικῆς κατα- σχευῆς ὡς καὶ λινὰ τοιαῦτα, ποι- πιλία φαθίνων καπέλλων, γραβ- βατῶν, καλτσῶν, ὡς καὶ ποικιλία μεταξωτῶν, κλαδωτῶν καὶ σκέτ- των, ἴταμιῶν τῆς τελευταίας µό- δας, τὰ ὁποῖα θὰ πώλᾶμεν εἰς τι- μὰς ἀσυναγωνίστους. Μία ἐπίσχεφις θὰ πείσῃ πάντα διὰ τὴν ὡραίαν συλλογὴν τῶν πραγματειῶν µας. ριὲ καὶ ἐξίσωσιν ταύ- της πρὸς γῆν μούλα, ὅτε ἡ µεταβίβασις γῆς δὰ χατα- στῇῃ εὐκολωτέρα, ἡ δὲ διὰ διαδή- πης διάθεσις τῆς γῆς γενικῶς δὰ καταστῃ ὀννατή. Τρίτον χρειάζεται καθένας Κύ- πριος ν᾿ ἀποκτήσρ μεγαλν- τέραν ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν ἀξίαν τῆς γῆς. Δὲν γνωρίζοµεν πειστικώτέρα λόγια διὰ τὸ ζήτημα τοῦτο ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ καθηγητοῦ τῆς πο- λιτικῆς Θἰκονομίας Ολατίες Οἷάς: «Αν δεχθῶμεν ὅτι ἡ γῇ συγκεν- τρώνει, ἂν ὄχι ἀποκλειστικά, τοὐλάχιστον εἰς µέγιστον βαθ- µόν, ἐν σχέσει μὲ οἰονδήποτε ἄλλον ἀγαθόν, τὰ τρία χαραντη” γοὺς ἀπὸ τοὺς πλοκάμους καὶ τὰ βδελ- λώδη στόµατα τῶν ἰδιωτῶν τοκιστῶν καὶ ἐμπόρων' ἀλλά μετὰ τὴν ἁπαλ- λαγήν των αἱ ἀνάγχαι βραχυπροδέσµων καὶ μικρῶν δανείων παρουσιάζονται συχνά: δι’ ἐκτάχκτους ἀνάγκας π. χ. ἃ- γορόν ζώων καλλιεργείας, ἀσθενείας , π.τ.λ. ἡ τακτικἁς π. χ. ἀγορὰν Φείου,' θε θούσης Τοίτης ἐγένετο μετὰ ἴ- λιπασμάτων, σπόρων, συλλογἡν χαρου-| διαζ ούσης πομπῆς ἡ ἕναρξις τῆς πιῶν, σταφυλιῶν, δερισμὸν χ.τ.λ. ἑὰν]έας νομοδετικῆς περιόδου τοῦ Νο- δὲ αἱ συνεργατικαὶ δὲν εἶνε εἰς θέσιν, μοθετικοῦ Συμβολίου, ἐπὶ παρου” ὅπω κοἱ ὰὲν εἴν-, ὑπὸ τὴν παροῦσανι σίφ σπολλῶν σηµαινόντων σεροσώ- κορφή» των. οἱ ἀγρόται ἢ δὰ καταδυ-ι 9», τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπι ναστεύωντα: γαὶ περιορίζωσι τὴν πα», σκόπου καὶ τῶν Οδωμανῶν ὃρη- ραγωγήν των ἤ δά καταφεύγωσιν ἑκόν- σπευτικῶν ᾿Αοχηγῶν. τες ἅχοντες εἷς τοὺς χαλοθελητάς καὶ Κατὰ τὴν συνεδρίασιν ταύτην ἑ- παραδ»κοῦντας ἰδιώτας τοχιστὰς καὶ γένετο καὶ ἡ ὁρμομωσία τῶν νε τοιουτοτρόπως, ἐν ὦ ἀφ ἑνὸς προσπα-| ονλεγέντων βουλευτῶν ἔντ. κ. Ν. δοῦμεν νὰ πόψωμµεν κάθε δεσμὸν καὶ Σεβέρη καὶ Νικολαΐδη καὶ τοῦ δι- ἐξάρτησιν παρ᾽ αὐτῶν, ἀφ᾿ ἑτέρου διὰ ορισθέντος ὥς ἐπισήμου µέλους τοῦ Κατὰ τὴν 5. 0 µ. µ. τῆς πα” ριστικά: α) Ν’ .ἀνταποχρίνεται εἰς τὴν οὐὑσιωδεστέραν ἀνάγχκην τοῦ ἀνθδρωπίνου γένους δηλ. τῆς διατροφῆς, β΄’) νὰ ἔχῃ ἁπεριό-, ριστον διάρκειαν ἤ ἐν πάσῃ πε: τῆς ἐγκαταλείψεώς των κατὰ τὰς πε- Νομοδετικοῦ Ζυµβουλίου ἐντ. Ν. ῥριστάσεις τῶν ἑκτάχτων κάὶ ἐπαγγελ- Λ. Πασχάλη. ματικῶ» ἀναγκῶν των, τοὺς ὠθοῦμεν! Ἡ Αὐιοῦ ᾿Εξηχότης ὃὁ Κυβερ «αηµμιιδοΡγια» ῇ Ἡ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΑΡΕΞΙΣ | ΤΗΣ Ν0Ν0Θ. ΠΕΡΙΘΛΟΙ 1928: οτε δα ς ώς 1ί ο πο νο να πμ Τὸ Ιεωργνκὸν Σνυμιβούλιον, συνεδρι- άσαν κατὰ τὴν 10 π. μ. τῆς {Της ᾿Α- πριλέου, παρόντων τῶν κ. κ. Ιπόλ- . ᾗ το τς των, Πνωταμιαληκατέ, Συμεωνίδου,Ρωσ- αισιν ὑκανοποιησει πυυς τω σίδ»υ, Μεν. Κακογιάννη καὶ Ζαρίφη τὰς πνάγνς των. . . Ιἠσχολήθη ἐπὶ τῶν ἑξῆς δεμάτων: Μία ζωτικῶς σπουδαία αὔζησις εἴτι Ἠ Ἐπὶ ἐκβέσεως διὰ τὴν Ψρουτο- ἡ τῆς ἐξωγωχῆς, ἀνελθοῦσα, εἲς παρα ιωγὴν τῆς Σιέρρα λεόνε, συν- τὸ ποσὸν τῶν ΑΛ. 459909, ἓν τῷ ὁποίῳ οδευοµένης ὑπὸ ἐπιστολῆς τοῦ κ. Λρύη τὰ Ἰαρούπια ἀντιπροσωπεύονται διὰ (ασς). ἓχ, ἡδΙµ Τά, ύ ἁμίαντος δν ον 82905 Τὸ Συμβρύλιον παρέποιψε τὴν ἔκ- ὁ πυρίιης λίθος διὰ . 4,010, τὰ Ύε- βεσιν εἰς τὸ Γεωργικὸν Συμβούλων διὰ ώμηλα διὰ Λ. 50011, αν σταφίδες διὰ νο κόμη ἐρεύνας ἐν αὐτῇῃ. διὰ τὴν ᾱ- Α. 08,910, ὁ βάμβαξ διὰ Λ. 2ὅ,421 καὶ η χρήσίλου τινὲς διὰ τὴν πα” ἡ κριδὴ Λ. 25910. Δὲν ὑπερέβησαν ] ραπωγήν μας άσμα δὲ µόνον αἱ ἐξιχδεῖσαι ποσότητες τὰς | 9) ᾿πὶ ἐράφου τοῦ Ὑπουργείου τοῦ. προηγουμένου ἔτους ἀλλ ὑπῆρ τῶν ᾽Αποκιῶν σχετικοὺ μὲ τὴν ἘἜπι- ἕεν ἐπίσης «ξιοσιμείωτος ὑπερτίμη” ἳ εροπείαν πρὸς ἐξεύρεσιν ἀγορῶν τῶν -- ἑαφασόρο ο τα ο Ἄρ τν σος ο οσον να των τν πμ ανα θεσν ντα μπητ. η τοῦ ὅτι αἱ μεταλλευτικαὶ ξιαιρίαι ἕ- πιαρὺν ι γε φίδων καὶ τοῦ οἴνου, συγεπείᾳ δὲ τῆς τορίας: ἡ Ἐπιτροπεία προσφέρει ἐπι- ὑπερτιμήσεως ταύτης ἠδυνήδη ἡ Άεμε- χορήγησιν ἐξ 100 λιρ. περίπου διὰ - ως ο Ἂρς ῶν. ςὸ ως Ἶ ον. αἲ μμ Μέι κα. δ.) . --- / α δις . 3 σις, ἴὔίως τῶν Ἰαρουπίων, των στα προϊόντων τῶν χωρῶν τῆς Αὐτρχρα-. ἡμεῖς πάλιν εἰς τὰς ἀγχάλας καὶ στό. νήτης ἐν ἀπισήμῳ σιολῆ ἀνέγγω- ατα ἑνχείνων. σε τὸν κάιωῦ: ὑμμυσιευόμενον ᾱ- κ” ὅ σα νεό κ κ πο ϐ) Ἔκθεσις τοῦ κ. Ῥωσσίδου ἐπὶ τῆς συμμετοχῆς τῆς Κύπρου εἲς τήν παγκόσµιον ἀπογραφὴν τῆς παρσιἵην, γῆς κατὰ τὸ 1950’ ὁ κ. Ῥωσσίδης νω- μοδοτεῖ ὅτι,ἡ Κύπρος δὲν εἶνε ἄν όλη ἑτοίμη διὰ τοιαύτας χειρονοµίας, ὁλλ᾽ ἠδύνατο νὰ συνδυάσῃ ταύτην ὲ τὶν ἀπογραφὴν τοῦ 1951. ϐ) Ἔκδεσις ἐπὶ τῶν δασῶν καὶ τῆς πεται εἰς τὴν Ἀγμιοσίαν Βικλιοβήκην. σου Η ΗΜΙΟΝΟΤΡΟΦΙΑ Ὁ κ. Ῥωσαίδης ἐγιστὰ τήν πρὸ σοχἠν τοῦ Συμβουλίου ἐπὶ τῆς σπου- δαιότητος τῆς ἡμιονοτροφίας κατὰ τοὺς παρόντας χρόνους {--2 ἐτῶν ἡμιίνοι πωλοῦνται 20---50 λίρες καθ) ὃν χρό- νον συνομήλικες ὄνοι ἢἡ ἵπποι πωλοῦν- ται ὁ--θ' καὶ ἔμως εἷἲς τοὺς Ἀτηνο- τροφικοὺς σταῦιοὺς δὲν ἔχομεν ἐπι- βήτορας διὰ τὴν παραγωγὴν ἡμιιόνων' εἶνε ἐπείγρυσα Ἡ ἀνάνκη νὰ προμη- νεωργίας τῆς Παλαιστίνης, παραπέµ -- ριπτώσει, µακροτέραν ἀπὸ τὴν σός, ἡ ὁποία ὑπέφερε περισσύτερον πά: | πειραµατικὴν καλλιέργειαν φρούτων διάρκειαν τῆς ἀνδρωπότητος, Υ) νὰ εἶνε περιωρισµένη κατὰ πο- τηγορίαν καλλιεργείας, πξριω- ρισµένη διὰ κάθε ἔθνος, περιω- ρισµένη ἐν σχέσει μὲ τὸν πλη- θυσμὸν τῆς γῆς. Τότε ἡ προοδευτιχκἡ καὶ ἀπροσ- διόριστος ὕφωσις τῆς ἁξίας τῆς ιψῆς ἐμφανίζεται ὡς ἀναπόφεν- χτο μοιραῖον». ΣΑΒΒΑΣ 01 ΙΔΗΣ Δρ. Διμ. Δικηγόρος Φμης» | σόν, περιωρισµένη διὰ κάθε κα, ' ᾽ ριωρισμ “πρὸς τοὺς ἰδιώτας τοχιστᾶς, πεφάλαια πλέονσα εἰς πέλαγος εὐδαιμονίας. Γδιαθέσιµα διὰ βραχυπρόθεσμα δάνεια. ᾽λλ’ ἐφ᾽ ὅτον τὸ πυσὸν πμ Υενομέ- ᾿οιστοτεχνικὀν λόγον διὰ τοῦ ὁποίου νῶν ΣΑΡΜΩΝ διατίθεται δια τὴν πλη-᾿ μὲ ἑωηθὰ χρώματα καὶ ποιητικὰς ῥωμὴν τῶν ὑπαρχόντων ἤδη Χβεῶν ῥξάρσεις εἰκονίξεται ἡ Κύπρος ὡς Μετὸ τὴν ἀπαγγελίαν τοῦ Λόγου δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ ὑπάρξουν. καὶ τὴν ἀποχώρήσιν τοῦ Κυβερνή- Πρὸς δεραπείαν τοῦ σοβαρού τούτου του. ἀξελέγη ὑπεπιεροπεία διὰ ἑλλαττώματος τῶν παρουσῶν Συνερὴ: τὴν παρασνευὴν σχεδίου ἄντιφω Πιστ. ΕΒταιρειῶν εἰσηγήδημεν πρὸς ψῄσεως, μεθ ὅ ἡ συνεδρίασις ἀνε- τὴν ἸΚυβέρνησιν τὸν ἀχόλουδον ῥιζο- β1ήδη διὰ τὴν 34η» ᾽ΑπριΛ. 3.930 σπαστικὀν μέν, ἀλλὰ μεγάλων καὶ μ. µ. δαυμαστῶν συνεπειῶν µέτρον, προώ-͵, Ε . ντιµοι Κύριοι Νομοθέται ρισμένον νὰ ἔχη, ἰδίᾳ εἷς τὸ μάλλον, µ ρ µ : σωτηριώδη ἐπίδρασιν ἐπὶ τῆς οἴνονομι- ρΑποικιῶν καὶ συνεπῶς εὑρύνων κατά ᾿Ακολονῦδῶν τὸ παράδειγµα ἄλλων ι οἰκονομικῆς στενοχωρίας, νὰ κάµμη τὰ πρῶτα βήματα πρὸς τὰ ἄνω. Ὅ ὄνσμε- γὴς ἰσολογισμὸς τοῦ ἐμπορίου, ὅ ὁποῖος κατὰ τὸ τέλος τοῦ 1926 ἐδείκνυε πλε- όνασµα τῆς εἰσαγωγῆς ὑπὲρ τὴν ἕξα- γωγὴν ἐκ 5 466.101, ἠλατιώδη περὶ τὸ τέλος τοῦ 1901 εἷς 5 48,010. Πεν- τακόσια δεκαοκτὼ ἀτμόπλοια, ὁλικῆς χωρητικότητος 884,961 τόγων, προσήγ- γισσαν εἷς Κυπριακοὺς λιμένας, οὕτω δὲ ἐσημειώθη αὔξησις, ἓν συγκρίσει πρὸς τὸ 1926, τριάκοντα δύο ἀτμο- πλοίων χωρητικότητος 41,256 τόνων, σης ἄλλης ἐπαρχίας ἓν τῇ Νήσῳ ἐξ] νοτβαν: Κά ἐπιῤληδή πρόσθετος φορολογία 1 τοῖς χιλίοις ἐπὶ τῶν ἀγροτικῶν ατη- ΠΜ 1 ΠΙΜΗΙ ΜΗ. ΕΝΛΙΙ / κῆς ἀνεξαρτησίας τῶν ἀγροτ.πῶν κοι- ο. τὰ νι φ π ἑαρτησίας τρ τι τὴν τακτικὴν ἡ ὁπυία ἠκολονδή- Γ καὶ αὔξησις, ἑγὸς σχεδὀν ἑκατομμυρίου Φή τὸ παρελθὺὸν ἔτος, προτίθεµαι νὰ. εἷς τὸν ἀριδμὸν τῶν μµεταφερθέντων ᾿συγοψίσω διὰ βραχέων τὴν. πρὀοδον διὰ τοῦ ταχυδρομείου ἐμπορικῶν εἰδῶν. ᾽Αξιότιμε Κύριε Ἱκ. Ῥωσσίόη Παρακαλῶ δερμῶς ὅπως ἐνεργήσετε ἱμάτων, οἱονδήποτε δὲ ποσόν εἴσπρατ- τόµενον νὰ παραδίδεται ὁλόκληρον εἷς τοῦ παρελθόντος δωδεκαμήνου καὶ τὸ πρόγραµµά µου διὰ τοὺς ἑπομέγους δώδεκα μῆνας. : ΨΙ. Ἡ κατὰ μέσον ὕρον παραγωγὴ δημητριακῶν ὑπῆρξε καλὴ καὶ αἳ τιμαὶ ὑψηλαί, παρ’ ὅλην δὲ τὴν βλάβην ἡἩ καὶ τροποποιηθοῦν οἱ Φεσμοὶ τῶν Συ- τὰς συνεργατικὰς τῶν χωρίων παρὰ νερΥ. ἸΠιστωτ. Ἑταιριῶν ὥστε νὰ πα: τῶν ὁποίων εἱσπράττεται δωρεάν' ἑάν ρέχεται δάνειον εἰς ἕκαστον µέλος αὖ- π. χ. τὸ Ὅμοδος δὰ πληρώνη 60 λιρ. «πῶν μέχρις 200 προσέτι ἡ προδε- κατ ἔτος διὰ τῆς προσθέτου αὐτῆς σµία νὰ ἐπεχταῦῇ μέχρι δωδεχαετίας. Ὀκτηματικῆς Φορολογίας, ὁλόκληρον τὸ Χδὲς ἦλθεν ἐδῶ ὁ ἑντ. κ. Διοικη- ποσὸν τῶν 50 λιρ. νὰ πληρώνεται ὑπὸ ὁποία ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Δάκου τῆς ἐλαί- ΠΠ. Πρὸς ἐκπλήρωσιν ψηφίσματος τοῦ Συµβουλίου τούτου ὅπως εἷς τὰς Ἕθδρας τοῦ ᾿Ανωτάτου Λικαστηρίου ἐνυπάρχει καὶ Κυπριακὴ ἀντιπροσώ- ας, ἡ παραγωγὴ ἑλαιῶν ἦτο ἓν συνό- Γλφ της ἱκανοποιητική. Ἐν τῶν ἆἄπο- τελεσµάτων τῆς αὐξηθείσης παραγωγῆς' ! . πενσις, ἐπετεύχδη ἡ ἀναγκαία ἆναδι- ἐλαιῶν ἦτο ἡ ἑλάττωσις τῆς εἰσαγωγῆς τής µας καὶ ὑπεγράφαμεν ὅπως ἱδρυδή καὶ ἐδῶ τοιαύτη ἑταιρία. Βασιζόμενοι εἷς τὸ πρὸς τοὺς χωρι- χοὺς ζωηρὸν ἑνδιαφέρον σας, τρέφ2μεν τὴν πεποίθησιν ὅτι θὰ ἑνεργήσητε τὰ δίοντα διὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν αἱ ἀνωτέρω τροποποιήσεις. ὍΌμοδος 11)4)998 | Μὲ ἀγάπην καὶ ἐχτίμησιν Κάτοικος ὠμόδους σου Γ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ | Ὁ ἐπιστολογράφος εἶνε συνδροµητὴς τῆς «Δημιουργίας» γνωρίζει ἄριστα νὰ ἀναγινώσκῃ καὶ ὤφειλε νὰ γνωρίςη ὅτι τὸ ἀνώτατον ὅροιον τοῦ δανείου δι’ ἔκαστον µέλος ἔχει ήδη ἀναβι-. βασθῇ ἀπὸ «100 εἰς «200, συµφώ- νως πρὸς τοὺς) δηµοσιευδέντας τροπο. ποιητικοὺς Φεσμοὺς εἷς τὴν ἐπίσημον ἐφημερίδα ἡμερ. 29-8-0958 καὶ ἀναδη- µοσιευδέντας ἓν μεταφράσει εἷς τὴν «εΔημιουρχίανν ὑπ᾿ ἀριθ. 68' οἱ Φεσμοὶ οὗτοι, ὅπως ἑδημοσιεύθησαν ἔχουν πλήρη ἰσχὺν, διότι δὲν πρόκειται πε- κε ές Ἑν το» ο ο [ακόλουθα τὰς ἑξῆς δημαντικὰς καὶ ἀποτέλεσμα εἶνε ἡ ἐ | 186 Σννεργατικῶν κεφάλαια ἐπαρκῆ τῆς δικαστικῆς ἕρ/ασίας. «διὰ τὰ βραχυπρόθεσμα δάνεια, | ἀγρότας δὲν ὑπάρχει κανένας τρόπος | οργάνωσις τοῦ δικαστικοῦ συστήµατος τῆς Αποικίας, καὶ τὸ διάταγμα ἓν Συμβουλίῳ, διὰ τοῦ ὁποίου ἄνασυγε- στήθησαν τὰ διάφορα Δικαστήρια, ἕ- τέθη ἓν ἐφαρμογῇ κατὰ τὴν ην Ὁ- κτωβοίου 10»τ. τὸ δη ἔτι τοικιθὸ.. τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν Συνεργατικὴν͵, ὍὉμόδευς κ.τ.λ. η. φορολογία αὕτη νὰ διατηρηδή ἐπὶ 16 ἔτη. Τὲ μιέτρον τοῦτο ἐφ᾽ ὅσον παρέρχον- ται τὰ ἔτη καὶ ἰδές μετὰ τὴν πάρο- δον τῆς δεχαπενταετίας Ὁὰ ΕχΏ ὡς ἆἂ- σωτηρίους συνεπείας: ρείας ἐκκρεμῶν ὑποθέσεων καὶ ἡ με- 1.) Θὰ συγκεντρωδοῦν εἷς τὰ ταμεῖα γάλως ῥἐπιταχυγθεῖσα διεκπεραίωσις Ἡ µπεῖρα περὶ δὰ καταδείξῃ πὼς δὰ καταστῇ ὄννα- τῶν ὁποίων ὠμιλήσαμεν ἀνωτέρω. τὴ οὐσιαστικωτέρα ἁπλοποίησις τῆς 9.) θὰ καταστήση τὰ χωρία ἀνε- διαδικασίας καὶ ἑὰν τὸ σύστημά ἐπι- ξάρτητα ἀπὸ πιστωτικῆς ἀπόγεως, μὴ δέχεται µεγαλειτέραν βελτίωσιν. ἔχοντα ἀνάγχην ξένων χεφαλαίων διὰ] Πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Μουσουλμανι- τὴν πιστώτικήν των Χίνησιν, τοσούτῳ κῆς Κοινότητος, ἢἡ περίστασις ἔθεω- μᾶλλον καθ’ ὅσον μετὰ τὴν πάροδον͵ οήδη πρόσφορος πρὸς ἀναδιοργάνω- τῆς δεκαπενταετίας τὸ πλεῖστον μέ- σιν χῶν Ἰσλαμικῶν Δικαστηρίων διὰ ρος τῶν μεγάλων χρεῶν θὰ ἔχουν πλη- τῆς διατηρήσεως τοιῶν Ὀρησκευτικῶν ρωδῇ διὰ τῶν ἑτησίων τοχοχρεωλυ- δικαστησίων, προεδρευοµέγωγ ὑπὸ Μου- τικῶν πληρωμῶν, ὥστε τὰ δάνεια νὰ σουλµάνων “Ἱεροδικαστῶν, οἳ ὁποῖοι περιορίζωνται ἑφεξῆς εἰς βραχυπρό- ἐστρατολογήθησαν ἓκ τοῦ ἐπιτοπίου θεσμα τοιαῦτα. Δικηγορικοῦ Σώματος, καὶ διὰ τῆς 8. θὰ ἑλατιώσῃ τὸν τόκον, ὁ ὁ- ἱδρύσεως ἑγὸς Ἱεροδικείου ὥς ἐφετείου ποῖος, ὡς ἔχουσι σήµερον τὰ πράγ-͵ ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Κυπρίου Μου- ατα, καίτοι εἶνε θψηλὸς διὰ τοὺς σουλµάνον ᾿Ἐφέτου. ΤΠ, Διὰ τοῦ διορισμοῦ μιᾶς Λιαρ- ᾿ἐδωδίμου ἐλαίον ἀξίας «9,268. Ἡ καλλιέργεια γεωµήλων ἐπεκτείνεται ! Υοργῶς καὶ δὰ αὐξήσῃ µεγάλως τὴν εὐημερίαν. Τὰ χαρούπια ἦσαν κατὰ μέ» σον ὅρον μέτρια εἲς ποσότητα καὶ κα- ΓΕ δΑ οὓς νκωυύὐνέµνιν ἀινόμονίιν ος εσανως-. πο οκ - μου αωκωσθΣ μοι « ς σῶ- ετικὰς τιµάς. Συγεπείᾳ τῶν σκαιῶν καὶ συστηματικῶν δόλων οἳ ὁποῖοι ΄ προσ- γίνονται εἷς τοὺς χωρικαὺς κατὰ τὴν ζύγισιν τῶν χαρουπίων των διὰ τῆς ᾱ- συγειδήτου καταχρήσεως τῶν εἰς λίτρας ζυγιζόντων κανταρίων καὶ τῶν ἴδιωτι- κῶν κανταρίων, ἐδόθησαν διαταγαὶ ὅ- ἔπως τὸ καντάρια ταῦτα ἀντικαταστα- δῶσιν, ἐφ᾽ ὅσον καὶ ὁπόταν εἶναι τοῦτο ᾿κατορθωτόν, διὰ κανταρίων ζυγιξόν- των εἷς ὀχάδας, περιπλέον δὲ ὅπως γίνεται ἐπιδεώρησις τῶν ζυγιστικῶν ᾽μηχανῶν καί, ὅπου εἶναι δυνατόν, γίνε- ται αὐτὴ αὕτη ἡ ζύγισις ὑπὸ Μουδιρῶν καὶ ἁστυνομικῶν ἐξουσιοδοτηθέντων ᾿ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον, καὶ ὅπως ἆ- παγορευθῇ ἡ ἐντὸς τῶν δημοτικῶν ὁ- ορίων ζύγισις χαρουπίων ἢἤ οἴωνδήποτε ἄλλων ἐμπορευμάτων δι’ ἄλλων καντα- | ρίων ἐκτὸς τῶν δημοτικῶν τοιούτων. Καΐτοι τὸ 1921 δὲν ἦτο καλὸν ἔτος ϱἱ νόµου, ὥστε νὰ εἴνε ἀνάγκη νὰ πε] νὰ ἑλλαττωδῇ ἄλλως πως ἂφ᾽ οὔ τὰ |κοῦς Νομοπαρασκευαστικῆς ἸἘπιτρο: , διὰ τὸ λίνον, ἓν τούτοις ἡ βιομηχανία ρᾶ δουν ἀπὸ τὸ Νομοδετικὸν. Ὡς πρὸς χρήματα δὰ ἀνήκουν εἰς τὰ χωρία, τὸ ζήτημα τῆς ἐπεχτάσεως τῆς προ: ἀπηλλαγμένα οἰασδήποτε ὑποχρεώσεως Φεσµίας ὑπεδείξαμεν ἀπὸ τοῦ πααελ- 3 εἰγε ἑλεύθδερα ταῦτα νὰ ὀρίζουν Φόντος ἔτους πρὸς τὴν Κυβέρνησιν ὅτι ΄ον τόχον ὅπως δεωροῦν εὔλόγον µέ- πείας παρεσχέδη ἤ εὐκαρία εἷς µέλη αὕτη ἀναζωογονετται ταχέως καὶ ἡ τοῦ Συμβουλίου τούτου νὰ συνρργα» | πρόσφατος ἓν Γλασκώβῃ ἵδρυσις μιᾶς σθῶσι μετὸ τῶν ὙΝομικῶν ΧΣυµβού- Εταιρείας Ἰ]νῶν καὶ Καρπῶν τοῦ Δί- λων εἲς τὴν σύνταξιν νομοθετημάτων γου παρασκεύασε διὰ τοὺς ἓν Μεσαο- αὕτη λογικώτερον χαὶ σκοπιμώτερον δὰ ἦτο νὰ ῥυθμισδῇ ἐπὶ τῇ βάσει κλίμα- κος ὡς ἑξῆς. Ἀπὸς ᾖἹἵ-- 25 ὃ τη | » » οὓ-- 50 ὃ 5 » » δ-- το 10 » ». » ἵτό--100 1 » » » 1Ι00--150 15 » » » 150--2300 30 ν ᾿Ἀλλὰ διὰ νὰ δύναται Ἡ Γεωργ. 1 ρά- πεία νὰ παρέχη δάνεια μὲ τοιαύτας προθεσμίας, δὲον προηγουμένως νὰ τροποποιηδῇ τὸ μεταξὺ Κυβερνήσεως καὶ αὐτῆς συµβόλαιον, ὥστε ἤ δ:άρ- κεια τοῦ προνομίου της νὰ ὁρισδῇ τοὐλάχιστον εἰς 50 ἔτη, ἐν ὦ. ὅπως εἶνε γνωστὸν, τὸ ἤδη ἰσχύον συφωνητικὸν λήχει μετὰ 4 ἔτη, ἤτοι τὸ 1954: αὐτὸς ἀκριβᾶς εἶνε καὶ ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον, τὰ δάνεια δίδονται μὲ προθεσμίαν ῃό- νον 6 ἐτῶν. ᾿Αλλὰ πλὴν τῶν βελτιώσεων τούτων ὡς πρὸς τὸ ποσὸν τῶν Σανείων γαἱ προθεσμιῶν εἰσηγήδτιιεν καὶ ἄλλας οὐσιωδεστάτας ἐκ τῶν ὁποίων ἡ εὔδριε- ᾿πικωτέρα διὰ τοὺς ἀγρότας δὰ εἶνε ἡ ολ µακροπρόδεσµα δάνεια προορισ- μὸν ἔχουν γὰ ἀπαλλάξουν τοὺς ἵεωρ-! Α χρι ὃ καὶ 4 ο)ο. Εἶνε ἀληδὲς ὅτι τὸ μέτρον τοῦτο περικλείει Ἀέσα του ἀρκετὴν δόσιν σοσιαλισμοῦ» διότι δὰ πληρώνουν φό- ῥρον καὶ τὰ Μοναστήρια καὶ οἱ θρόνοι γαὶ αἳ ἐκκλησίαι καὶ οἱ ἀστοὶ οἱ ἕ- Χοντες κτήματα εἷς τὰ χωρία καὶ οἱ ᾿μεγαλοκτηματίαι παὶ οἱ τοχισταὶ κτη- Ἱματίαι π. χ. ὁ φίλος κ. Γιάννης Φιλίπ- που ἀπὲ τὸ Κριλάνι καὶ ὃὅ κ. Χ” Νιό- -λας Βασιλειάδης ἀπὸ τὴν Βατυλὴν χά- Ἶριν τῶν ἀξυνάτων γεωργῶν' ἀλλ᾽ ἆᾱ- επριβῶς διὰ τοῦτο τὸ µέτρον τοῦτο δὰ «ἔχη ἐξαφετικὴν σηιιασίαν, διότι δὰ παράσγη τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἀσκήσω- σιν εὐγενὴ κοινωνικὴν ἀλληλεγγύην ὑπὲρ τῶν ἀδυνάτων καὶ -πασχόντων ᾱ- δελφῶν των. ᾽Αλλ᾽ ἐὰν παρ᾽ ἑλπίδα ἡ- θολεν ἐνδηλωῦῇ ἐκ μέρους τάξεως τι- γὸς ἀντίδρασις κατὰ τοῦ μέτρου τού- του ἐπιβάλλεται εἰς τοὺς γεωργοὺς ἡ ἄντονος δρᾶσις καὶ ἑνέργεια διὰ τὴν πραγματοποίησἰν του. Ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου παρα- καλοῦμεν πάντα ἀμέσως Ἡ ἐμμέσως ἔν- δἀαφερόμενον νὰ μᾶς πῃ τὴν γνώμην του, ΚΡΙΛΚΟΙ ΠΛΙΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ. Βρυλευτὴς Μεσαλρίας---Ἱκαρπασίας[ πρὶν ἢ τὰ νοµοσχέδια εἰσαχθῶσιν εἷς τὸ Συμβούλιον. Ὅ Γεγικὺς Εϊσαγγε- λεὺς μὲ πληθοφορεῖ ὅτι τοῦ παρεσχέ- δη σημαντικὴ βοήδεια ὑπὸ τῶν μελῶν ἐκείγων τὰ ὁποία, ἀφψηφοῦντα τὰς ἱ- δικάς των ἁγέσεις, παρευρέθησαν εἰς τὰς συνεδριάαεις τῆς ᾿Ἐπιτροπείας. ΙΝ. Κατὰ τὴν διάρκειαν φοῦ ἔτους 1921 ἐφηφίσθησαν ἐν τῷ Συμβουλίφ τούτῳ 50 ΧΝόμοι, ἐκ τούτων δὲ τιγὲς τῶν σπουδαιοτέρων εἶνε :--- Υ. Ἡ κατὰ τὸ 1921 εἰσαγωγὴ, ᾱ- γελδοῦσα εἲς ΑΛ. 1:050,940, δεικνύει αὔξησιν ἐκ Λ. 15.602 ἓν συγκρίσει ποὺς τὸ 1966, Ἐπειδὴ δὲ κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ ἔτσους οἳ τελωγιακοὶ εἶσα- γωγικοὶ. δασμοὶ ηὐξήδησαν, ἡ αὔξη- σις αὕτη δύναται νὰ ὕεωρηδῃ ὥς τὰ μάλιστα ἱκανοποιητική. Αἱ σπουδαιό- τεραι αὐξήσεις ἦσαν :---λιπάσματα Λ. 21,955, βαμβανερὰ ἀντικείμενα Λ.οθ, 418, ζάχαρις ΑΛ. 206044, καὶ ἄλευοα Λ. 18,968. Εϊνε ἐνθδαρουντικὸν νὰ ση- Ιιειωῦῃ ἡ ἐξάπλωσις τῶν λιπασμάτων εἷς τὴν ὑποίαν κατὰ μέγα µέρος ὀφεί- λεταν ἡ ἐπαύξῆσις τῆς παραγῶγης γε- ωργικῶν ποοϊόντων. Ἡ εἰσαγογὴ µη- χανημάτων κατέδειξε σημαντικὴν µεί- ωσιν ἓκ Λ. 08.464, συναπείᾳ κυρίως ἀγορὰν πκαταναλώσεως ἀχύρου, τὸ ὁποῖον συνή- ἐγκαταλελειμμένον εἷς ρίᾳ γεωργοὺς τοῦ ἐκ λίνου θως ἀφήνετο τοὺς ἀγρούς, Πρὸς βελτίωσιν τῶν ἐν τοῦ γάλακτος προϊόντων ἐγένοντο διευθετήσεις διὸ µίαν περιοδείαν͵ ᾗ ὁποία κατὰ τὴν στιγ- μὴν αὐτὴν εὑρίσκεται ἐν ἐγεργείᾳ, δι) ᾿ἐμπράκτους ὑποδείξειςγεν ησομένας ὑπὸ- τοῦ Γεωργικοῦ Τμήματος διὰ τὴν κατα- σκευὴν τυροῦ, ὕστις δά πωλῆται διὰ δημοπρασίας εἷς τὸν τόπον εἷς τὸν ὁ ποῖον κατασκευάζεται. “Ἡ Ἑταιρεία τῶν Σιδηροπωλῶν γενναιοδώρως συγ- τηρεῖ Κύπριον σπουδαστὴν εἰς τὸ Βολ- λεγίον Ἑσαάϊπρ καὶ ἡ Ἑτανρεία τῶν Τορνευτῶν ἐδωρήσεν εἷς τὴν ᾿Αποικίαν, διὰ σκοποὺς διδασκαλίας, ἕνα τόρνον γεωτάτου σχεδίου. ᾿Αναφερόμενος ἓν γεγικαῖς γραμμαῖς εἷς τὰ τῆς γεωργίας ἐπιδυμῶ νὰ μνημονεύσω ἐδῶ τὴν πε- ποίθησίν µου ὅτι, ἐφ᾽ ὅσον ἡ Γεωργικὴ Σχολὴ δὲν ἐλευδεροῦται τοῦ περιβάλ- λοντος κά τῶν ἐπιρροῶν τῆς πόλεως καὶ δὲν μεταφέρεται, κατὰ προτίµήσιν εἷς τὴν Ἔπανλιν ᾿Αδαλάσσας, πραγ- ματικῶς ἵκαγοποιητικὰ ἀποτελέσματα δὲν δὸ ἐπιτευχθῶσιν. [ Ἔπεται σννέχεια) πέτυχε, εἰς χατάλληλον µέρος τῆς Κύπρου. Τὸ Συμβούλιον εὐχαριστεῖ μὲν διὰ τήν προσφορὰν Ὀεωρεῖ ὅμως τὴν πρ: δοχήν της ὡς ἄσκρπον καὶ ἀνωφελῆ. δ) Ἐπὶ τῆς καταπολεµήσεως τεῦ δάκου. Ὁ κ. Πόλτων λέγων ὅτι τὸ Συµ- βούλιον εἴχεν ἄλλατε συστήσει τὴν [ἔναρξιν καταπολεμήσεως τοῦ δάχου τῆς ἑλαίας ἀπὸ τῆς Ἐπαρχίας ἕυρη- νείας' συνεπεἰᾳ τούτου ὁ ἐντομολόγος τῆς Κυβερνήσεως κ. Ἰόρρις μετέβη ἐκεῖ, ἀλλ εὑρῆκε τοὺς ἰδιοκτήτας ἂν- διστα]ιένους εἷς τὴν ἐφαρμογὴν τῶν Ινδεικνυρμένων µέτρων καὶ ἕναχα τού- του ἐσταμάτησε πᾶσαν περαιτέρω ἐ- νέργειαν' εἶνθ λυπηρόν, διότι ὁ κ. Μόρ- ρις εἶνε νέος ἀκόμη καὶ δὲν γνωρίζει τὴν νροτροπίαν τῶν κατοίκων ὅπου δεν γνωρίζω τρεῖς ἀνθρώπους νά συµφω: νοῦν' ἔτσι δυστυχῶς ἑπέρασεν ἄχρη- στον ἕνα ἔτος. | ὍὉ κ. Ῥωσσίδης λέγει ὅτι τὸ ζή- τηµα τῆς καταπολεμήσεως τοῦ δάκου τοῦ προξενοῦντος εἷς τὸν τόπον ζημίας ἑκατοντάδων χιλιάδων λιρῶν εἶνε τό- σον σοβαρὸν ὥστε νὰ ἐξαγνίσῃ τὸ Τε- ωρχικὸν Συμβούλιον, ἐὰν ἀσχοληνῃ πολὺ σοβαρῶς ἀπ᾿ αὐτοῦ, διὰ τὰ µι- Χρολόγα καὶ εὐτελῆ θέµατα ἐπὶ ὁποίων πολλάκις ἀσχολεῖται, Ῥονίζει καὶ πάλιν τὴν ἐπιτακτικὴν ἀνάγκην τῆς µετακλήσεως εἰδικοῦ ἐμ.- πειρογνώµονος διὰ τὴν διοργάνωσιυ τῆς ἑκστρανείας καὶ ὡς τοιοῦτον ὕποδει» Ἀγύει τὸν κ. ΙἸσααχίδην, ἀσχοληθέντα εἰδικῶς ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ προὶστά- µενον τῆς σχετικῆς ἐκστρατείας ἐν ]λλ- λάδι ἄλλως νὰ μετακληῦῃ εἰδικὸς ἐξ Ἰπαλίας ὅπου ἐγένετο µεγάλη πρόοδος εἷς τὴν δακοκτονίαν ὑπὸ τοῦ διασΊ- µου Βετο]εζ, Ὁ κ. Πόλτίων λέγει ὅτι συμφωνεῖ μὲ τὰς βάσεις καὶ ἐπιχειρήματα τοῦ Χ. Ῥωσσίδου, ἀλλ᾽ ὁ κ. λόρρις δὲν εὑρί- σχεται ἐδῶ διὰ νὰ κάμνη πειράµατα: ὁ κ. Μόρρις ἦλθεν ἐδῶ διὰ νὰ ἔφαρ- µόστῃ τὴν πεῖραν καὶ τὰς Ὑνώσεις του ἐπὶ τῆς ἀσθενείας' ἔμαῦεν ἀρκετὰ ἀπὸ ἐκείνους, τοὺς ὁποίους ἀναφέρει ὁ Χ. Ῥωσσαίδης' τὸ µόνον λυπηρὸν εἶνε ὅτι ὁ κ. Μδόρρις δὲν ἐγνώριζε τὴν νουτρο- πίαν τοῦ κόσμου καὶ ἐχάδη ἁσκόπως ἕνας Χρόνος εἶμαι ὅμως ἔτοιμος νὰ σημειώσω καὶ διαβιβάσω -εἰς τὴν Κυ- βέρνησιν τὰς συστάσε'ς τοῦ κ. Ρωσσί- δου. ὍὉ κ. Ῥωσσίδης ἀναπτύσσει διὰ μακρῶν ὅτι τὸ ζήτημα εἶνε πολὺ εἶδι- κῆς φύσεως καὶ μακρᾶς ἀσκήσεως ἐν τῇ ὀργανώσει τῆς ἐἑκτρατείας, ὥστε γὰ εἶνε ἄγρηστος ἡ ἑἐντνμολογικὴ Ἱόρ- φωσις τοῦ χ. Ἀόρρις ὅσον εὑρεῖα και ἂν εἴνε εἶνε τὸ ἴδιον ὡς ἐὰν νὰ ἑστέλ- λαμεν τὸν κ. Συµεωνίδην εἰς τὴν Σι- έρρα Λεόνε διὰ νὰ ἀναλάβη τὴν ἐπ- πτείαν διὰ τὴν καλλιέργειαν τοῦ ἀνανᾶ καὶ τῆς µπανάνας. Ὅ κ. Συμεωνίδης λέγει ὅτι τὸ Γεωργικὸν Τμῆμα εἶνε ἐπαρχὲς διὰ τὸν σκοπὸν τοῦτον. Ὅ κ. Μαρίφης λέγει ὅτι συμφωνεὶ καθολοκληρίαν μὲ τὸν κ. Ῥωσαίδην, διότι τὸ ζήτημα δὲν ἐπιδέχεται ἀνα- βολάς, ἀλλὰ μετὰ τὴν διαβεβαίωσιν τοῦ κ. Συµεωνίδη ὅτι τὸ Ἰμῆμα εἶνε ἐπαρχὲς διὰ τὸν σκσπὸν φρονεῖ ὅτι δέον νὰ τῷ παράσχωµεν τὴν ἐμπιστο- σύνην µας... Ὅ κ. Ῥωσσίδης λέγει ὅτι ἐφ᾽ ὅσ.ν τὸ Τεωργικὸν Ίμῆμια ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνην δὲν διστάζει ἕστω καὶ διστα- Ἀτικῶς νὰ τοῦ τὴν φορτώσῃ. 4) Σύστημα ἐλαιοφυτείας ἓν Ῥόδω. ᾽Απορρίπτεται' ἐφαρμοσθὲν ἐδῶ ᾱ. Β ευφοῦν οἱ σταΏμοὶ διὰ τοιρύτων ἃπι- βητόρων ἄνευ ἐνδοιασμοῦ καὶ γρ. τριβῶν. Ὃ κ. Πόλτων συμγωνεῖ καθ ὅλο- πληρίαν μὲ τὴν εἰσὴγησιν τοῦ κ. Ῥωσ: αίδου ναὶ ἐκθύμως ὑποστηρίζει ταύ- την. Κατ’ ἀκολουθίαν τὸ Συμβούλιον δι- εβίβασε τὸ κατωτέρω ψήφισμα: «Τὸ Συμβούλιον ἐφιστά τὴν πρ.σο- χὴν τῆς Κυβερνήσεωςκἐπὶ τῆς ἀνάγ-, κης τῆς ἑνισχύσεως τῆςιἡμιονοτροφίαψί - συνιστᾶ ὅπως ἐπιβήτορες ἵπποι δι ὅ-- νους εἰσαχδοῦν εἰς ὅλους τοὺς Ἀτηνο. τροφικοὺς σταῦμοὺς εἷς περιοχὰς δὲ ἔπου ὑπάρχουν ἁρκετὲς φοράδες ν΄ ᾱ- γοράζη ὄνους διὰ φοράδες καὶ νὰ πα- ραδίδῃ τυύτους ὑπὸ τὴν φύλαξιν καὶ εὐθύνην καταλλήλου προσώπου, κα- τοίκου τοιούτων πόντρωγ». : ἀόριστον. ἄ. ο Νε ὃ τὸ Συμβούλιον ἀνεβλήθη ἐπ' τῶν Στηλη Ποιηταρικη ΠΙΝ ΤΗΝ. ΧΡΙΣΤΟΛΗΥΙΟΝ α. ΠΙΧΙΝ Ἐν Περιστερώνας. ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ἐκ µέρους τῆς κοπέλλας Ἰωάνναςν. Αν ἧτουν μὲ τὰ χρήματα, 4 χαπάρχα τζαὶ μηνύματα σήµερα ν᾿ ἀγαποῦσαν ἐν εἴσιεν νὰ παντρεύκουνταν τζ οὔτες νὰ ἐγυρεύκουνταν ὅσοι ἕν ἐκρατοῦσαν, ᾽Αμμὰ δοξάζω τὸν Θεὸν ποῦ τᾶδει- το (ξεν μὲ τρόπον γὰ μὲν μηνύσκη ἀνάρμαστος μήτε φτωχὸς µήτ ἄνοστος δαπάνω στοῦντον τόπον. μυ. .. ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΑΛΟΥ ἐχ μέρους τῆς Ἰωάννας Τριάντα Χρόνους ἁἀστοσιὰν πάνω στὸν ἄλλον νᾶρτῃ δὲ φεύχκει γιὰ τὴν περασιὰν δὲ φίνει τὴν ξυπνάδαν της τζαὶ τζείν τὴν νοστιιάδαν της ποῦ παρπατεῖ τζαὶ σράφτει. οσοσο ΔΙΣΤΙΧΟΝ Πκιάσ᾽ µε μαζύ σου µισταρχόν, τζυρά ο {1ου μὲ τὸν χρόνον τζύ ἕνα φιλὶν πάδε πρωῖν ὑὰν ὁ |ι- στός µου µόνον. Σιάλος. Πατρίκι, Θεέ! ποῦσαι πουπανωθπιὸν τζαὶ πρωτογνώστης τῶν καρνιῶν τζαὶ τῆς δικαιοσύνης Ἱ αὕριον εἰς τὴν ἔδραν σ»υ ποὺ τὲς φυσιὲς δὰ κρίνῃς στὲς γαλωσύνες τζ ὠμορχιὲς ἂν βασιστῆς τζαὶ κρίνης τῆς παραδείσου τὰ πλειδκιὰ δὰ τῆς τὰ δώσῃς τζείνης. Παντελῆς Ἠλ, Κονῆς. “Αγ. θεόδωρος (Καρπ.) αρημμώαοι ος ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ {ή οἰχία μου (πρῴην τυπογραφείου μου κτλ.) ἐκ διαφόρων δωματίων μετὰ τῶν κχρειωδῶγν, νεροῦ καὶ αὐλῆς ἐξ ὁλοκλήρου ἤ κατὰ δω- | μάτια. ΑΛ. Ὀ. ΖΑΛΟΥΜΙΔΗΣ ακἙφαραῦνται ες αὗτὸν τὸν πὀ»- ών ΡΊΦ5 βοὺ «Ὁ Φεὸς ἐποίησα τὸν κόσμον του καὶ τὸν ἑφόρτωσε στοὺς γεωρ {. πε ΕΝ ΒΑΡΩΣΙΟΙΣ (ήπρου) Τττέσέῃ 358 ᾿ Ἀπριλίσύ 1614 | α ο Ἄριδ Ἱό ”ΛΗΜΙΟΥΒΡΓΙΑ.Ί φοὺς νὰ τοῦ τὸν συντηροῦν». ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΗΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ. κ κ ἂκχ «Ἔχει ὁ χωρικὸς χρήματα, χει ὁ µόσµος ὅλος». (Αρχαία Λατινικῆ παροιμία). χχ κ μον τοῦ ἀπιουσίου ἄρτου, ἑκεῖ- νοι ἀκριβᾶς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔσπει: ραν, τὰν ἐκαλλιέργησαν καὶ τὸν παρήγαγον». κ ἂα αχ ος, ) Τὰ Χσιρόγραφοα νὰ εἶνε εὖα νάγνωστα. Τὰ χειρόγραφα δὲν δὲ ἐπιστρά. φωνται. Ἐπτυποῦται εἷς τὰ ἰδιόπτητο Τυπονραφεῖα ἡ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΤ ΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡ / ᾖ / { οσα τσ ή σσος / « ΞΕΡΓΛΝΟΝ ΤΗΣ ΠΛΡΛΓΩΓΙΚΗΣ, ΘΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ Τ ας ΩΣΣΙΔΗΣ ᾗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ή / ον 2222 / / δ δ. Ἀ ΕΝΕΙ ΛΝΟΡΘΩ ΣΕΩΣ ΕΦΗΝΗΡΙΣ ΒΒΛΗΜΛΛΙΛΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Εσωτι,.: αοῦ ἐτησίως 5 0. 10. 0. Ἐξωτεςικοῦ » αΙ. 0. 0. Ἐπιστολαί, χειρόγραφα καὶ ἔμ- βάσµατα δέον νὰ διευθύνωνται πρὸς τὸν Κον λ. [. ΙΛΛΟΕΤΝΙΛΗΗ, . γποδιευδυντὴν καὶ 4ιαχειρι- στὴν «Δημιουργίας». Ἐπιστόλαὶ πρεσωπικαὶ καὶ ἀπο- πλειστικῆς ἐμπιστευτικῆς φύσεως πρὸς τὸν Κον ΚΥΡΙΑΚΟΝΒ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΝ μὲ τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ φα. κπέλλου «προσωπικῶς». ορόοι ΕΓΓΡΑΦΗΣ. α’) Τοῦ ἐξωτερικοῦ προπληρό- νονται αἳ συνδρομαὶ ἤ εἶνε πληρω- τέαι εἰς πρώτῃην ξήτησιν. β” Τοῦ ἐσωτερικοῦ αἱ συνδρο- μοαὶ πληρόνονται ἀνυπερθέτως μέ- χρι τοῦ Αὐγούστου ἣ Σεπτεµβρίου ἑκάστου .ἔτους, ΄ ὁποτεδήποτε καί ἂν ἤθελεν ἑγγραφῇ κανείς. ν’ Αἱ ουνδρομαὶ ἀνεξαιρέτως εἷ- νε πφὐλάχιστον δι’ ἕνα ἔτος. ΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Λ.ΙΓ. ΖΑΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΕΡΙ Τ0 ΛΕΙΠΛΡΘΕΝΩΝ Εὶς τὸ κύριον ἄρδρον τοῦ ι Ψεις τοῦ ἁγροτικοῦ κόσμου ποι- ν» Τερασμένου φύλλου της ἡ «Δη-| εἴται τὰς ἑξῆς ἐπιφυλάξεις διὰ - παγκυπρίου, ἀειπάρδενον καὶ ο Ἡ.. ὗ ενα. ὁ ἄλλεινις φ 9: ἁπλοϊκοῦ καὶ εὐπίστου κοσμά- -- Ἀνποτέλεσμα τῶν δορύβων καὶ Φµως τὴν ὁποίαν ὑπαγορεύει ἡ Ἀ ὅτι διερμηνεύει καὶ τὰς ἀντιλή- μµιουργία» ἐξήγησε τοὺς λόγους, | διὰ τοὺς ὁποίους τὸ πολυλάλη-! τον καὶ πολυκαμπάνιαστον καὶ πυρίφΛεκτον καὶ ἑράσμιον ἑκ.] κλήσιαστικὸν ζήτημα παρέμεινε μὲ ὅλας τὰς μακρὰς καὶ τακε- θὰς ἐρωτομανικὰς ἐκδηλώσεις' καὶ ἐξάψεις καὶ Λιγώµατα τοῦ ἀσφαλῶς δὰ παραμείνῃ ἐπὶ πο- λὺ ἄκόμη τοιοῦτον. Ἡ ἀδράνεια, ᾗ ὀκνηρία, ὁ ἐρασιτεχνισμός, ἡ πβρχειροΛο- γία, ἡ γενικοΛλογία, ἡ ἀερολο- σοβαρότητος σκέψεως καὶ ὁρ- γανωτικοῦ πνεύματος ἐκλάμ- πονοι καὶ πάλιν, καὶ ἐμβάλ- Άουσιν εἲς ἀἁμηχανίαν καὶ δει- νὴν ἀγωνίαν ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦντες μέχρι τοῦδε ἀκίνδυνον καὶ ἀνεξέλεγκτον δη- µοκοπίαν, εὑρεῦησαν αἴφνης πιασµένοι µέσα στὲς ἀπόχες, μὲ τὲς ὁποῖες ἤγρευσαν ψή- φους καὶ χειροκροτήματα τοῦ μμ ... Ὅταν ὁ κ. Ρὠσσίδης πρὸ δύο ἐτῶν, γνωρίξων καλὰ πρό- σωπα καὶ πράγματα, ἀπέτυχε ἐν νοινῆ συνεδρίᾳ Συνόδου καὶ βουλευτῶν νὰ πείση τούτους περὶ τῆς ἀνάγκης νὰ µετακλη- ὑῇ ὁ κ. ᾿Αδανάσιος Εὐταξίας, ὁ ὁποῖος νὰ τεδῇ ἐπὶ κεφαλῆς εἰδικῆς καὶ µονίµου ἐπιτροπεί- ας σοβαρῶν καὶ φιλοπόνων προσώπων ἐκλεγομένων ἀἄπο- χλειστικῶς διὰ τὴν µελέτην καὶ σύνταξιν τῶν καταστατικῶν καὶ κανονισμῶν τῆς μᾶλλον σκοσεί- -µου καὶ ἐπωφελοῦς διὰ τὸ Παγ- κύπριον διαρρυὑμίσεως, τὸ ᾱ- στόμφὼων ἦτο ἔπτοτε σαφῶς προδικασµένον καὶ ὡς προφή- τῆς, ἔστω καὶ μετὰ Χριστὸν,εἶπε πραγματοποιηδεῖσαν ἤδη προ- φητείαν: «Αμήν, ἁμήν, Λέ- γω ὑμῖν δὲν δὰ τὸ Λύσετε εἲς τοὺς αἰῶνας. ᾽Αμήν» Παρὰ τὴν ἀπαισιοδοξίαν ὅ- ἁποτυχία τῆς ψαύσεως τῶν φαρμπαλάδων τῆς ἑρατεινῆς, ὑεᾶς, δὲν ἀποκλείεται ἡ ἐμφά- νισις ἑνὸς ἀπὸ μηχανῆς δεοῦ τῆς ἐργασίας καὶ τῆς ἐμβριδοῦς µεΛέτης καὶ ὀργανώσεως' ἀπέ- ναντι τοιούτου ἐνδεχομένου, ἢ «Δημιουργία» μὲ τὴν ἀντίληψιν τὴν Λύσιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος: 1) ᾿Αποκρούει οἰανδήποτε ᾱ- νάμιξιν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν διαχείρισιν τῆς ἐκκλησια- στικῆς οὐοίας' τὴν τοιαύτην ᾱ- νάµιξιν δεωρεῖ ὑποδούλωσιν τοῦ ἑλληνικοῦ ὀρδοδόξου κυ- πριακοῦ Λαοῦ, πολὺ δεινοτέ- ραν καὶ ὀλεδριωτέραν τῆς πο- λιτικῆς του ὑποδουλώσεως. 3) ᾽Αποκρούει τὴν κατάργη- σιν τοῦ κπαδεστῶτος τῆς αὖ- τονοµίας τῶν ἁγροτικῶν ἐκ- κλησιῶν, διὰ τῆς συγκεντρώσε αν ὦς τει ο ηωςῶ τς ττοινόν κεντρικὸν ταμεῖον' δὲν εἶναι διατεθειμένος ν᾿ ἀνεχδῃῇ τὴν δημιουργίαν Χχριστιανικῆς ἐβ- κάφ, οὔτε νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν καταστροφὴν τῶν ἐκκλησιῶν του διὰ τῆς στάσεως τῶν ἄγρο- τῶν νὰ δίδουν καὶ δεκάραν στὴν ἐκκλησίαν ἐφ᾽ ὅσον δὰ γνωρί- ζουν ὅτι αὕτη δὲν δὰ ἀνήκη στὴν ἐκκλησίαν των ἢ στὸν 'ᾱ- γιον τοῦ χωρίου των. ὃ.) Οἰαδήποτε καὶ ἄν δὰ εἶνε ἡἥ Λύσις ὃ γεωργικὸς σεΛη- Ὀυσμὸς ἀξιοῖ ὅπως πάντα τὰ ἐν τοῖς χωρίοις ἁγροτικὰ πτή- µατα ἀπαλλοτριωδῶσι πρὸς Ψεραπέίαν τῆς στενότητος γῆς πρὸς καλλιέργειαν καὶ πρὸς ἑ- παύξησιν τῆς παραγωγῆς τοῦ τόπου πολλὰ ἓκ τούτων δὰ ἐδη- µιούργουν, ἀπαλλοτριούμεγνα εἲς γεωργοὺς καὶ κηπουροὺς, πλοῦ- τον σηµαντικόν. 4.) Ἡ πρώτη κατὰ σειρὰν ἀνάγκη τῆς χώρας, ἡ ὁποία δέον νὰ δεραπευὺῇ εἶνε ἡ µι- σὐοδοσία καὶ ἡᾗ συντήρησις ᾱ- ξιοπρεποῦς κλήρου, ὃ ὁποῖος οὕτω δὰ παίξῃ μαξὺ μὲ τὸν διδάσκαλον τὸν σοβαρώτερον ὁόλον διὰ τὴν ἠδικοποίησιν καὶ µετάπΛασιν τῶν κυπριακῶν ἀγροτικῶν κοινωνιῶν. Αὗται εἶνε αἱ βασικαὶ καὶ πρωτεύουσαι ἐπιφυλάξεις καὶ ἀξιώσεις τοῦ ἁγροτικοῦ κόσμου τὰς ὁποίας ὀφείλουν νὰ ἔχουν ὑπ᾽ ὄψιν των οἱ διάφοροι ῥήτο- ρες, δηµοσιοΛόγοι καὶ κοινωνι- ολόγοι, οἱ ἀσχοληὺδησόμενοι μὲ τὴν Λύσιν τοῦ ἀειπαρθένου. 4ὲν δεωροῦμεν δὲ ἄσκοπον νὰ προδηΛλώσωμεν καὶ τογίοώ- µεν ὅτι κατὰ πάσης Λύσεως μὴ βασιξομένης ἐπὶ τῶν ἄνω- τέρω ἐπιφυλάξεων, ὅὃ κυπρια- κὸς ἀγροτικὸς ἑλληνικὸς πΛη- ὈἈυσμὸς δὰ δεωρήση καδῆκόν του ν᾿ ἀντιταχὺῇ. --- πα ενεσν. Πρρ1νοι ΓΤΕΡΙΙΑΤΟΙ να ο) κὰ- Ε-- Δὺν γνωοίξω, ἂν ἡ συνεχὴς βρο- χἠ τῶν ἡμερῶν αὐτῶν ὠφελῇ εἷς τὴν γεωργίαν. Κανεὶς δὲν ἡμπορεῖ γὰ µάθῃ τὶ ὠφελεῖ, ἐπὶ τέλους, καὶ τὶ δὲν ὠφελεῖ εἰς τὴν περιεργοτά- τὴν γεώργίαν. ᾽Ασφαλῶς, ὅμως. ἀποτελεῖ ἕνα ψυχολογικὸν διαγνω- στικὸν τῶν ἀνθρώπων. ᾿Αρκεῖ νὰ προσέξῃ κανεὶς σὼς τὴν παίρνει ὁ καθένας. Καὶ ὑπάρχουν, γύρω μας, τόσαι ἀντιλήψεις περὶ βροχῆς, τὴν στιγμὴν αὐτὴν, ὅσοι καὶ χα- θαμτῆρες. -ῆΠέλος πάντων αὐτὴ ἡ βροχὴ εἶνε µάλαμα γιὰ τὸ σπαρτά. ἼΜα- κάρι νὰ βρέξῃ ἁκόμα / Ἑλς τὰ λόγια αὐτὰ διακρίνετε τὸν ἀνιδιοτελῆ ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἀφηφῶν Λάσπες, ὑγροσίες, κὺχο- Λογήµατα, ὅλας τὰς ἐνοχλήσεις, τιοῦ ὑφίσταται πμοσωπικῶς ὁ ἴδιος. --Ἡρωμόκαιρος / 4ὲν μπορῶ νὰ γλυτώσω ἂἀπ᾿ αὐτὸν τὸν πονόδον- Εἶνε ὁ ἐγωϊστὴς, γιὰ τὸν ὁποῖον ὅλος ὅ κόσμος εἶνε τὸ δόντιτου. ---Ῥὶ μελαγχολία μ᾿ αὐτὸν τὸν καιρό ’ Σοὔῦρχεται νὰ κλάψῃς...... Εῖΐνε ὁ νευρικὸς ἄνθρωπος, ποὺ ᾗ εὐτυχία του ἢ ἡ δυστυχία του ἑ- ξαρτᾶται ἀπὸ ἕνα συννεφάκι, ἀγιὸ µίαν ἀκτιῖνα ἡλίου, ἁπὸ µίαν σινο” ἣν ἀνέμου, ἁπὸ τὸ μετεωρολογικὸν δελτίον, τέλος πάντων. ---4οιπόν, φίλε µου, δὲν ὑσάρ' χει µεγαλειτέρα ἁπόλαυσις ἀπὸ τὸ νὰ κάθεσαι στὸ σπιτάκι σου καὶ ν᾿ ἀκοῦς τὸ τιντίρισµα τῆς βροχῆς στὰ τζιάµια τοῦ παραθύρου σου, τὸ νερό, ποὺ τρέχει ἀπὸ τὸ Λοῦκι, τὴν µμουσικὺὴ τῆς Λλαμαρίνας τοῦ γειτονικοῦ ὑποστέγου Εΐνε ὃ αἰσθητικὸς, γιὰ τὸν ὅ- σοῖον ὅλα τὰ πράγματα, εἶνε ξή: τηµα καλλιτεχνικῆς ἐντυπιώσεως. --Ὅσο συλλογίξομαι, ὅτι αὐτὴ τὴ στιγμὴ, ποὺ ἐγὼ βρίσκομαι ἔα- σπλωμτνος στὸ ντιβάνι µου, οἱ ἄλλοι τσαλαβουτοῦν µέσα οτὶς λάσπες καὶ μµουσκεύουν κάτω ἀπὸ τὴ βροχἡ, γίνεται ἡ καρδιά µου περιβόλι. Χρειάξεται τίποτε περισσότερον γιὰ νὰ μαντεύσετε τὸν χαιρέκακον ποὺ ἀντλεῖ τὴν εὐτυχίαν του ἀπὸ τὴν δυστυχίαν τῶν ἄλλων -- Ἠδελα νὰ ξέρω, τέλος πάν” των, ποὺ ὀφείλεται αὐτὴ ἡ µετα” βολὴ τοῦ ἑλληνικοῦ κλίµατος.... Εἶΐνε τὸ ῥὀἐρευνητικὸν παπγνεῦμα, ποὺ ζητεῖ νὰ µάθῃ τὰς αὐτίας τῶν πραγμάτων. --Πῶς νὰ μὴν εἴμαι ἐνδουσια' σµένος ἀπό τὴ βροχή, κύριοι Ἔ- γέµισεν ἡ στέργα µου καὶ οἰκονό- µησα ἑκατὸ δραχμὲς ἀπὸ τὸ νερὸ, ποὺ Ὀ᾽ ἁγόραξα γιὰ τὴν µπουγά- δα µου. Ομιλεῖ ὁ φιλάργυρος. ---{οισὸν, φίλεµου, δὲν ὑπάρ' χει τίποτε, ποὺ νὰ καταστρέφῃ σε” ρισσότερο τὸ σχῆμα τῶν πατιουτσι- ὤν ἀπὸ τὸ περπάτηµα µέσα στὰ πφοίώαν Ομιλεῖ ὅ φιλάρεσκος. | -α Απελπισία εἶνε αὐτὴ ἡ βρο- χή. Φοῦρχονται ὅλοι στὸ σπίτι σου μὲ Λλασποµένα παπούτσια καὶ δὲν σροφταένεις νὰ καδαρίσῃς. Ὁμιλεῖ ἡ καλὴ νοικοκυρά. --- Ἔτσι εἶνε, φίλε µου. 4λλοι τριγυρίζουν μὲ τὰ αὐτοκίνητα «ἆ- βοόχοις ποσὶ» καὶ ἄλλοι τσαλαβου- τοῦν µέσα στὶς Λάσπες. Ομιλεῖ ὁ φδονερός. ---Κατήντησε ἕήτημα κι’ αὐτὴ ἡ βροχὴ στὰς ᾿Αδήνας. ᾿Εμεῖς, ποὺ ζήσαμε σὲ τόπους, ὅπου βρέχει ᾱ- διάκοπα ὁλόκληρους .μῆνες... Ὁμιλεῖ ὅ ᾖΚΣξιππασµένος σνόμµτ. --Πῶς τὰ περνᾶτε ἑἐσεῖς μ᾿ αὖ- τὲς τὶς βροχές ἐρώτησα κ᾿ ἐγὼ κἄποιον φίλον, τοῦ ὁποίου ἥμουν περίεῤγος νὰ διαγνώσω τὴν κψυ- χολογίαν. Μ᾽ ἐκύτταξε, χωρὶς νὰ καὶ ὁ Γῶδεῖξ ἀνὑρώπους, γιὰ τοὺξ ὁποίοὺς «πέρα βρέχει». ΠΛΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΠ ΙΜΟΚΤΗΣΙΛΣ Τδ. [11 ΕΝ ΚΥΠΡΟ Προτοῦ ὁμιλήσωμεν διὰ τὸ πρόβλημα τῆς ἰδιοχτησίας τῆς γῆς ὅπως παρουσιάζεται σήµε- ρον ἐν Ἠύπρῳ, νοµίξομεν καλὸν νὰ εἴπωμεν ὀλίγα τινὰ περὶ τῆς ἱστοριχῆς ἐξελίξεως τοῦ ζητήµα- τος τῆς ἰδιοκτησίας τῆς γῆς. Ὑπῆρχεν ἐποχή, καθ ἥν ἡ γἢ ἀνῆκεν εἰς ὅλην τὴν κοινότητα. Οἱ κάτοικοι τότε ἑνὸς µέρους ἦσαν ὀλίγοι ἐν ὦ ἡ γῆ ἦτο πάρα πολλή. Καθένας ἐκαλλιεργοῦσε µέρος αὐτῆς καὶ ἐλάμβανε τοὺς καρποὺς, ἡ γῆ ὅμως ἀνῆκεν εἰς τὴν ὅλην κοινωνίαν. Ὕστερον δι- ανέµεται ἡ κατοχἡ καὶ ἐχμετάλ- λευσις τῆς γῆς μεταξὺ τῶν οἶκο- γενειῶν δι’ ὡρισμένον χρονιχκὸν διάστηµα, ἡ ἰδιοκτησία ὅμως τῆς γῆς µένει καὶ πάλιν εἰς τὴν χοι- νότητα. Τώρα βελτιοῦται καὶ ἡ καλλιέργεια, διότι ὁ κάτοχος τῆς γῆς γνωρίζει ὅτι δὰ χαρῃ τοὺς κόπους του µόνος ἐπὶ μακρὸν χρβονιχὸν διάστηµα. Ἡ προσωρι- νἡ κατοχὴ μετατρέπεται σιγὰ σιγὰ εἰς διαρκῆ καὶ οὕτω φθά- νοµεν εἰς τὴν οἰκογενειακὴν ἵ- διοπτησίαν τῆς γῆς. Ὅπου κατακτᾶται ἡ γῆ, ὁ νι- κητὴς θέλει τὴν γῆν ἰδικήν τον. Πρατεῖ δι’ ἑαυτὸν τὴν φιλὴν νο- μικὴν κυριότητα, ἀφίνει δὲ εἲς τὸν κάτοχον τῆς γῆς τὴν ἕἔχμε- τάλλευσίν της ἐπὶ καταβολῇῃ µέ- ρους τῶν προϊόντων χατ᾽ ἀρχάς ἤ ἐπὶ πληρωμῇ φόρου ὕστερον. Οὕτω π.χ. ἐν Τουρχίᾳ ὁ Σουλτά- νος ἐθεωρεῖτο ἔχων νομικὴν κὺυ- ριότητα τῆς γῆς τῶν ἀραζὶ µιριέ, πρᾶγμα ποὺ ὑφίσταται ἁχόμη καὶ σήμερον ἐν Κύπρῳ μὲ τὴν δια- φορὰν ὅτι τὴν Τουρχικὴν διξ- δέχδη ἡ ᾽Αγγλικὴ πολιτεία. νερά. Γι αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ ὑπο φέρω τὴν βροχή. ᾽Ἀλλοῦ, ὅπως εἰς τὰ πλεῖστα µέρη τῆς Εὐρώπης, ὁ νικητὴς ἑ- μοῦ ἀπαντήσῃ καὶ ἄλλαξε θέμα ὅ- ο ποες ὸ γοὺς µυστηρι κράτει δι᾽ ἑαυτὸν τὴν πραγµατι- κὴν ἰδιοκτησίαν τῆς γῆς, ὁ δὲ παλλιεργητὴς ἐδικαιοῦτο µόνον νὰ κρατήσῃ µέρος τῶν προϊόν- των. “Ὁ Πύριος μάλιστα συνδν- άζει τὴν ἰδιδόχτησίαν τῆς γῆς μὲ πολιτειαχκὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐπὶ τῆς γῆς του ἐργαξομένων. Ὑπὸ τοιαύτην μορφὴν ἥχμασεν ἐν Εὐρώπηῃ τὸ φεουδαλικὸν σύ- στηµα, ὅπερ ἀπέσεισεν ἡ Ταλλι- πὴ ἐπανάστασις τοῦ 1789, ἥτις ὦ- δήγησέν εἰς τὴν ἐλευθέραν ὁπό- λυτον ἰδιοχτησίαν τῆς γῆς. Καΐτοι τώρα κατέστη δυνατὴ ἡ ἐκ μέρους κάθε ἀτόμου ἰδιοκτη- σία γῆς, ἡ µεταβίβασίς της ὅμως ἀπὸ ἐνὸς προσώπου εἰς ἕτερον παρουσίαζε δυσκολίας. Μὲ τὸν παιρὸν ἐδημιουργήθη καὶ ἡ εὖ- κολία µεταβιβάσεως τῆς γῆς. Μὲ τὸ σύστημα τῶν κτηµατολογίων ἐκδίδονται τίτλοι διὰ χωριστὰ Γτετιάχιω.ψφῆφ, τῶν ὁποίων.. τίτλων καὶ ἡ ἰδιοχτησία τῆς γῆς. Ἡ εὖ- πολία ἀποχτήσεως καὶ µεταβιβά- σεως γῆς ἀφ᾿ ἕνὸς καὶ ἡ αὔξησις τοῦ πληθυσμοῦ ἀφ᾿ ἑτέρου ἐπέφε- ραν πανταχοῦ ὄφωσιν τῆς ἀξίας τῆς γῆς.. 'Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἰδιοχτησίαν γῆς ἐν Εύπρῳ παρατηροῦμεν τὰ ἑξῆς: Πρῶτον πρέπει νὰ ὁὅμολο- γήσωμεν ὅτι τὸ ἐν Ἐύπρῳ κτη- ματολογικὸν σύστηµα εἶναι καθ ὅλα τέλειον, ὥστε θὰ τὸ ἐζήλευον πολλαὶ εὑρωπαϊκοαὶ χῶραι' πολλαὶ μάλιστα Κχῶρχι, μεταξὺ τῶν ὁ- ποίων καὶ ἡ Ἑλλάς, ἕνεχα τῶν τεχνικῶν δυσχολιῶν τῆς ἐφαρμο- γῆς τοῦ συστήµατος κτηµατολο- γίων δὲν κοτώρθωσαν ν᾿ ἄπο- κπτήτουν τοιοῦτα. Μιὰ ὅμως δυσκολία, ἥτις πα- ρουσιάζεται διὰ τὴν ἐν Κύπρῳ ἰδιοχτησίαν γῆς εἶναι ὁ χωρισμὸς τῆς γῆς εἰς γῆν ἀραδὶ µιριέ, τῆς ὁποίας τὴν φιλὴν νομιχκὴν κυριότητα ἔχει ἡ πολιτεία, τὴν δὲ κατοχὴν καὶ ἐχμετάλλευσιν ἄτομα, καὶ γῆν μούλχ, τῆς ὁποίας ἀπύλυτον κυριότητα ἕ- χουν οἱ κάτοχοι ἰδιῶται, Τὸ κχυ- ριώτερον δὲ ἐμπόδιον ἀποτελεῖ τὸ μὴ δυνατὸν τῆς διαθέσεως γῆς ἀραζὶ μιριὲ διὰ διαθήκης, πρᾶγ- µα ποῦ ἀποτελεῖ μειονέκτημα διὰ τὴν ἀξίαον τῆς γῆς αὐτῆς ἐν Κύπρῳο. Τώρα μεταπολεμικᾶῶς ἐγεννή- θη ἀκόμη ἕνα πρόβλημα σχετι- κῶς μὲ τὴν ἰδιοκχτησίαν γῆς ἐν Κὐύπρῳφ. Διορκοῦντος τοῦ πολέ- µου τὰ γεωργικὰ προϊόντα ἔ- φθασαν εἰς ὑφηλὰς τιµάς, ἡ δὲ ἀξία τῆς γῆς ὑφώθῃ ὑπερβαλλόν- τως. ᾽᾿Αμέσως μετὰ τὸν πόλεμον ἐπηκολούθησεν, ὅπως πανταχοῦ, οἰχονομικὴ κρίσις, ἡ ἀξία τῆς γῆς ἐμειώθη ἀποτιόμως καὶ ση- μαντικῶς καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ ἱ- διοκτῆται γῆς δὲν ἠδυνήθησαν ν᾿ ἀνταποκριθοῦν εἰς τὰ πρὸς ἐμπόρους καὶ τοκιστὰς ὑποχρε- ώσδις των τὰς ἐν πολλοῖς βαρεί- ας καὶ ἀδίκους, οὕτως ὥστε ἡ γῆ ἐξέφυγε τῶν χδιρῶν των. Ἡ παρουσιαζοµένη λοιπὸν ἓν Κύπρῳ σήμερον εἰκὼν εἶνε ἡ τἑξῆς: ᾽ΑφΦ᾿ ἑνὸς μὲν συγκέντρω- μεταβιβαξομένων μεταβιβάζεται σις τῆς γῆς εἰς χεῖρας ὀλίγων, µθναστηρίων ἢ ἐμπόρων καὶ µά- λιστα μὴ γεωργῶν, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ δηµιουργία πολλῶν ἀχτημένων γεωργὸν. ᾽Αποτέλεσμα τῆς συγ- χεντρώσεως, τῆς γῆς εἰς χεῖρας ὀλίγων εἶναι ὅτι µέρος τῆς γῆς πάντως τὸ ὁλιγώτερον προσὀδο- Φόρον, μένει ἀκαλλιέργητον, µέ- ρος δὲ καλλιεργεῖται κατόπιν ἕ- νοικιάσέως, ὅπερ σηµαίνει µειο- νεκτιχὴν καλλιέργσιαν. Μὲ τὴν μερικὴν ὅμως καλλιέρ- γειαν δηλ. τὴν καλλιέργειαν τῶν οκαλῶν µόνον ουγαιῶν δαφῶν, κατέρχεται τὸ ἐπίπεδον τῶν τιμῶν. τῶν προϊόντων µέ- Χρι σημείου, ποὺ ὀρίζουν τὰ ἔξο- δὅα παραγωγῆς τῶν ναλῶν ἐδα- φῶν, καλλιεργουµένων πρὸ παν- τὸς καὶ κατὰ τὰς νέος μεθόδους παὶ μαζὶ. μὲ τὴν πτᾶῶσιν αὐτὴν πίπτει καὶ ἡ γξωργικἡ πρόσοδος ϱΦεωρία ΕΙσατάο). , Πρὸς θεραπείαν τῆς τοιαύτης ἔν Κύπρῳ καταστάσεως νοµίζο- μεν ὅτι χρειάδονται τὰ ἑξῆς µε- ταρρυδθμιστικὰ µέτρα σχετικῶς μὲ τὴν ἰδιοκτησίαν τῆς γῆς: Π ρᾶ- τον γενίκευσις τῆς µι- κρᾶς ἱδιοχτησίας. Παὶ πρὸ τοῦ πολέμου ἤδη ἀλλὰ κυ- ρίως μετὰ τὸν πόλεμον, ἐπελή- Φφθη ἡ νοµοθεσία τοῦ διακανονι- σμοῦ τοῦ ζητήματος τούτου. Ἐὶς ὅλα σχεδὸν τὰ κράτη τῆς ἆνα- τολικῆς Εὐρώπης (Ἑλλάδα, Ῥου- µανίαν, Φὐγγαρίαν) ἐπεβλήθη διὰ νέας νομοθεσίας ἡ μεταβολὴ τῶν μεγάλων ατηµάτων εἰς ἰδι- οχτησίαν χωρικῶν. Βεβαίως τὸ ἀσφαλέστερον µέ- 6ον εἶναι νὰ ἐξαγοράσῃ ἡ πολι- τεία τὰς γαίας καὶ νὰ διανείµῃ ταύτας εἰς τοὺς ἀκτήμονας }γεξ- ωργοὺς, οἵτινες θὰ πληρώνουν τοκοχρεωλυτικῶς τὴν ἀξίαν των. Ὅπου ὅμως τοῦτο δὲν εἶναι δυ- νατὸν δημιουργοῦνται ἱδρύματα ντηματικΏῆς πίστεως, ποὺ ἀντα- ποκρίνονται εἰς τὴν ἀνάγκην αὐτὴν διὰ παροχῆς δανείων ἐπὶ ὑποθηκεύσει τῶν γαιῶν. “Όταν ὅμως ταῦτα ἔχουν καθαρῶς κερ- δοσκοπικὸν χαρακτῆρα καὶ δα- νείζουν ἀκριβὰ καταντοῦν ἐπι- χίνδυνα διὰ τὸν γεωργὸν, διότι καταλήγουν πάλιν πολλάκις εἰς τὸ ν᾿ ἁπαλλοτριώσουν τὴν γῆν. Πολὺ θὰ ἠδύνατο νὰ συντείνῃ εἰς τόν διακανονισμὸν τοῦ ζη- τήµατος τούτου ἐν Εύπρῳ ἡ λ ύ- σις τοῦ ἐἔγκκλησιαστι- κοῦ ζητήματος, ἥτις, καθ ἡμᾶς, τότε µόνον εἶναι ἠθικῶς καὶ οἰκονομικῶς πλήρης ἄν ὅη- μιΦυργηδΏ ἕνα κοινὸν ἐχκλη- σιαστικὸν ταμεῖον δι’ ὅλην τὴν ἐνχκλησιαστικὴν περιοὺσίαν τῆς νήσου µας. . Τότε, ὅ,τι ἐπιβάλλεται νὰ κά- μη ἡ πολιτεία, θὰ ἠδύνατο νὰ πραγµατοποιήσῃ ἡ κοινὴ ἐκκλη- σιαστικἡ περιουσία τῆς Κύπρου, ἥτις κατὰ µέγα µέρος ἀποτελεῖ- ται καὶ ἀπὸ µεγάλας ἑπτάσεις γαιῶν. Δεύτερον ἀναγχαῖον µέτρον νοµίζοµεν τὴν κατάργησιν Ἱφύσεως γῆς ἀραξὶ µ.- καὶ ἐγκατάλειφιν τῶν κανκῶν ἑ-' ᾽ ΕΘΝΙΚΟΙ ΓΠΛΝΗΓΙΡΙΣΗΟΙ τες το ΕΥ. ο δω. ΕΝ ΛΑΡΒΝΑΚ/ ΤΕΤΑΡΤΗ {δ ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Ως γνωστόν, ἡ 18 ᾿Απριλίου εἷ- χεν δρισθῇ διὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ νέ- ενραίσυ Γυμναστηθίου, “ἡημέραν τα καθ’ ἣν δὰ ἀφικνοῦντο καὶ οἱ ἐξ Ἑλλάδος ἀδελφοὶ προσκυνηταὶ τῶν Ἁγ. Τόπων. Περὶ τὴν 1Ο. 9Ο σπ. μµ. φος, τὸ κοµίξον τοὺς ἐλευθέρους ἀδελφοὺς ἀνεφάνη εἰς τὸν δρίξοντα μαὶ ἀμέσως ὅλη ἡ πόλις μετὰ τῶν ἐκ τῆς Λοιπῆς Κύπρου «τροσελθόν- των ἕδραμον εἰς τὴν ἀποβάδραν, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν πρὸς τοῦτο ἔκλε- γεῖσαν ἐπιτροπείαν ὑπὸ τὸν Π. Μη- τροπολίτην Κιτίου πρὸς ὑποδοχήν. εροὶ παλμοί’ Ἰὕυχικαὶ δονή- σεις ’ Φοενῖτις ἐνθονσιασμοῦ Οἱ δοῦλοι Κύπριοι ὁποδέχονται ἐλευθέρους ἀδελφούς. Ἓκ τοῦ αὐτοῦ μεγάλου κορμοῦ καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δέ. Τὴν αὐτὴν λαλοῦσι γλῶσσαν) τὰ αὐτὰ πρεσβεύ- ονσιν ἐσωτερικῶς᾽ ἔχουσι᾽ τὴν αὐτὴν νοοτροπίαν τὴν αὐτὴν ψυχήν, ἡ ὅποία δονεῖται διὰ τὰ αὐτά, χαίρει ἢ κλαίει διὰ τὰ αὐτά / Τὸ φωνάζουν καὶ τὰ ἄψυχά τῶν μνημεῖα καὶ αὐτὰ ὁλοὲν ὄννα- τώτερα. Τὸ υτᾶν τὸ διαλαλεῖ / Καὶ τὸ σκά- μ' ὅμως / Καὶ ὅμως ἑλεύθεροι ἐκεῖνοι...... .. δοῦλοι αὐτοί!,... Δοθλοι.....ταπείνω- σις τῆς ἀνθρωκίνης ὑποστάοεως... παραχάραξις τῶν ἀνθοωπίνων ὃδι- καιωµάτω», ἐμπαιγμὸς σερὸς τὸν ἑξ- : Πηνθρωπισμένον ἄνθρωπον. Ὅπχουν ἡ τα. ὁ κ ᾽Αλλὰ ὑπόμενε....αρτέρει ἁγνὴ Κυπριακὴ Ψυχή, ἡ ὁποία παρέμει- νες ἀναλλοίώτος.....ἀδάμαστος.....τὸ ὄγδοον ἴσως δαῦμα, εἷς τὴν μακρὰν ῥοὴν. τοῦ πανδαµάτορος χοόνου..... ὌἜλπιξε καὶ ἔλπιξε διαρμῶς, ἆν καταπαύστῶς....Οἱ καιροὶ οὐ µενε- τοί. Τὰ πάντα μεταβάλλονται εἰς τὸν πλανήτην τοῦτον. ᾿Απὸ τῆς ἀποβάθδοράς οἱ ἐπισκέ- πται, μεταξὺ τῶν ὁποίων προεξάρ- 5 ιν πεξοῦντος κ. Ἀρύσανθος, ὁὃ κ. Κα κουλίδης, ναύαρχος, . Χρ. Χατξησέ- τρος. συνταγµαρχης, Χουσάνθης, πλοίαρχος πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, Σα” λιάρης, Δημ. Σύμβουλος ᾿Αθηνῶ», Σαγιᾶς καὶ ἅλλοι, ὡδηγήδησαν εἰς τὸ Γυµναστήριον ὅπου ἐν ἔπιβλη- τικότητι ἐγένοντο τὰ ἑγκαίνιά του. Εμπνευσμένον καὶ εὔγλωττον χαι- οετισμὸν εἶπεν ὃ πρόεδρος τοῦ ΓΣ2. κ. Κλ. Μεσολογγίτης, ἀπήντησε δὲ καταλλήλως ὅὁ κ. Κακουλίδης. Κατὰ τὰ ἐγκαίνια ἡ Α. Π. ὁ Μη: τροπίτης Τοαπεξοῦντος ῥἀπένειμε ἐν µέοους τοῦ Πατριάρχου ΄Ἱεροσο- Λύμωῶν μετὰ σπροσφωνήσεωὼς τὸν Χου σοῦν Ἰεγαλόστανρον τοῦ Παναγίου Τάφου μετὰ τοῦ σχετικοῦ διπλώ- µατος εἷς τὸν Ἔντιμον κ. Μιχ. Π. Μιχαηλίδην, βουλευτήν. Μετὰ τὴν Λλῆξιν τῶν ἐγκαινίων οἱ ἐλεύθεροι ἀδελφοὶ ὡδηγήδησαν εἰς πλούσιον γεῦμα ἐν τῷ Ζαννε- τείῳ Περιπτέρῳ, καθ᾽ ὃ ἐγένοντο θερμαὶ προπόσεις: ὑπὸ τῶν ἸΜητρο- πολίτου Κιτίου καὶ Τραπεξοῦντος, τοῦ Ηγουµένου Κύκκου, καὶ τῶν κ. κ. Γ. ᾿Αρσδιπιώτη, Χρ Χατζη” τέτρον, ᾖΓ. Μαρκίδου, Δημάρχου Λευκωσίας, Ἀαλιάρη, Χρυσάνθη, Ν. Ι. Νικολαΐδου, 4ημάρχου Ετή- µατος, «Σαγιᾶ, Ν. ΚλΛ. Δανίτου, Προέδρου ΙΓ. Σ. Ο. καὶ Θ. Θεοδό- του, Προέδρου τοῦ Γ. Σ. 1, Κατὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης ἕλαβον χώραν ἓν τῷ Γυμµναστηρίῳ διάφοροι ἑλληνικοὶ χοροὶ ὑπὸ σεαρ- θΔένων ἐκ Δάρνακος καὶ ἠεμεσοῦ καὶ ποδοσφαιρικὸς ἁγὼν μεταξὺ τῶν ὁμάδων Ἰρὰσι καὶ Ἰανεργα- τικοῦ Λευκωσίας καὶ Γ. Σ. ὔ. ἥτις ἀνεδείχθη νικήτρια ---1. Μειὰ τὸ πέρας τοῦ οὕτω προεορ τασμοῦ ὅλον τὸ πλῆδος ἐκεῖνο προ- έπεµψε συγκινητικῶς μέχρις ἆπο” βάθρας τοὺς ἀδελφοὺς ἐπισκέπτας μὲ τὴν εὐχὴν «νὰ ποῦν στὴ Μάνα µας ὅτι ἐναγωνίως Τὴν περιµένο- μεν». μα. » ὔ-α--- ον” ΠΕΜΠΤΗ. Κατὰ τὴν πρωῖαν ἐγένοτο συνάν-| τησις ποδοσφαιρικὴ μεταξὺ Α.Π.Ο. Ε.Λ. (Δευκωσίας) καὶ Γ.Σ.2 κα κήτρια ἡ πρώτη ὃ- Ο. Περὶ τὴν ὃ.ΦΟ΄ τὸ Γυμµναστήριον ἦτο πατάµεστον κόσμον, 5 Φ- τὰ αὐτὰ ἕδθιμα Ἡ 4. Π. ὁ Μητροπολίτης Κιτίου δι’ ἐμπνευσμένης προσλαλιᾶς ἑκή- ρυξε τὴν ἕἔναρξιν τῶν ΙΗ΄ Παγκν- πρίων καὶ ἀνήγγειλε τηλεγραφικὸν χαιρετισμὸν τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἆδελ- φῶν ζ4ωδεκαν]σίων. Κατὰ τὴν 4 µ. µ. κατέφῦασεν ἡ 4. Κ. ὁ Κυβερνήτης μετὰ τῆς ἆκο- Λλονῦδέας του καὶ κατέλαβε τὴν ἐπὶ τούτῳ δέσιν του ἐν ἐξέδρᾳ, ὁπότε ὁ κ. Θ. Θεοδότου ζητῶκραυγάζει ὑπὲρ τῆς Ενώσεως τῆς Κύπρου μετὰ τῆς Μητρὸς Ἑλλάδος καὶ ὅλον ἐκεῖνο τὸ πλῆθος φρενιτιωδῶς ἑσα” νέλαβε τὴν ζητωκραυγήν. Μετὸ τὸν κποπασμὸν τῶν ἕητω- κραυγῶν ἤρχισεν ἡ ἐκιέλεσις τοῦ σιραγράµµατος μὲ τὰ κάτωδι ὅπο- τεγέσµατα. Λιθάρι μετὰ φορᾶς. 1) ᾽Αρ. Κλεοβούλου Γ.Σ.Ζ. 3) Δ. Παεσαλίδης Γ.Σ.Π. ᾽Αγωνίσματα Νεανίδων (Ανωτέρα τάξις Αν. Παρῦ. Λεμεσ-ῦ) “Αλμα εἰς µῆκος, 1) Δόμνα Λανίτου. 2) Νίτσα Σίτα. Αλμα εἰς ὕψος. 1) Δόμνα Λανίτου. Ὁμαδικὸς ᾽Αποντισμός. Γυμναστικαὶ Ἐπιδείξεις. Δρόμος δ00 µέτρων. 1) Α. Τσουρῆς [.Σ.Π. 3) ἴ. Χα- τξηλοῖξου Γ.Σ.Σ. Ὁ) Μ. Ἰωαννί- δης Ι.Σ.Π. Αλμα εἰς μῆκος μετὰ φορᾶς. 1) Κ. Πετρίδης Ι:.Σ.Π. (ΠανεΛλ- Λήνιος ἐπίδοσις). 3) Τσαχὶτ Γ.Σ.2. ϐ) Τ. Πετρίδης. ε- Τὴν δσπέραν ἐδόδη ἐπιτυχῶς πτα” οάστασις τῆς Ηλέκτρας τοῦ Σοφο- κλέους ὑπὸ μαθητῶν καὶ µαθητρι- ὤν-- “Ἱεροδιδασκαλείου καὶ Δυκεί- ου-- ὑπὲρ τῶν μαθητικῶν βιβλιο- θηκῶν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ὁ. ὥρα 10.90’ π. µ. ᾽Αγὼν Χόκεῦ, μεταξὺ. τῶν ὁμάδων αν πν. ον Ἐν να ἄν πο ν αν α-- εκ νες- πωήπκαυ νικήτρια ἡ ὁμὰς τοῦ Γ.Σ. 2. διὰ τερμάτων 32--1. ΜΕΤΑΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ. Δρόμος 190 µ. τελικός. 1) Ῥένος Μ. Φραγκούδης 1..Σ.Ο. 3) Κ. Πετρίδης Γ.Σ.Π. ὃ) Τάκης Πετρίδης Γ.Σ.Π. ᾽Ακοντισμός. 1) Αγγελος χ΄ ᾿Ιωσὴφ 1.Σ.Π. |} 9) Ν. Κόκκινος Γ.Σ.Ε. ὃ) Σ. Πα- ναγίδης Γ.Σ.Π. ο Πένταθλον. 1) Αγγελος α΄’ Ἰωσὴφ Γ.Σ.Π. 9) Α. Σνιαδὰς Γ.5.1. Δρόμος 200 µ. τελικός. 1) Ῥόνος Μ. Φραγκούδης Γ.Σ.Ο. 3) Τάκης Πετρίδης Γ.Σ.Π. 3) Κ. Πετριδης Γ.Σ.Π. Σφαιροβολία ὅι᾽ ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν. 1) Παλιὰν Γ.Σ.Π. 9) ᾽Ατιαλιὰν Γ.Σ.2Ζ. Ἐλευθέρα Δισκοβολία. 1) Παλιὰν Γ.Σ.Π. ϐ) Γ. Ξενο- φῶντος Ι.5.Π. Δρόμος 5.000 µέτρων. 1) Α. Τσουρῆς Γ.Σ.Π. 9) Τσούκ- κας Ι.Σ.Ε. Ποδηλασία 42 πτ- 1) Γ. Κανάρης Γ.Σ.Π. 3) Ν. Βύσ- ἴσης Τ.Σ.Δ. 3) ΙΓ. θεοφιλάτου ΓΣ0. Άλμα ἐπὶ κοντῷ, 1) Αγγελος χ΄ ᾽᾿Ιωσὴφ Γ.Σ.Π. 3) Χ. Κουλουμᾶς Ι..Σ.2. 3) Α. Σκι- αδᾶς Γ.Σ.2. Πεξοπορία 10. Αγγλικχῶν μιλίων. 1) Χριστάκης Ἰωάννου Γ.Σ.Π. 2) Κ. ᾿Αριέμης Γ.Σ.2Ζ. Σκυταλοδρομία 4Χ400. Ἠκυρώθη | ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Πετόσφαιρον. 192 5.Σ.7. νικα 1.5.0. 9)5.Σ.Β. νυιᾶ Γ.».7. 1.5.Β, νικά 1.5.Π. ἡμιτελικοὶ Γ.Ν. Π. νοιᾶ Γ.5.Ε. 9.2. νικᾶ Τ.Σ.Ε.. ρύττεται νικήτρια διὰ 15ΧΙ9 1ὔΧΙ2 διαιτητῆς ὁ κ. ᾿Αγαστ. Οἰκονομίδης. Δρόμος 110 µ. μετ ἐμποδίων. 1) Κ. Πετρίδης Τ.Σ.Π. 95) Τίγρης Γ.Σ.7. Ἑλληνικὴ Δισκοβολία. 1) Πατσαλίδης Ρ.Σ.Π. 9) Σ. Μι Χαηλίδης 1.5.0.: Δρόμος 1500 µέτρων. 1) Τσουρῆς Τ.Σ:Π. 9) Χατζηλοϊ- ζου Γ.5.Β, Τελικὸς Γ.5.0. νικα Τ.Σ.Π.καὶ ἄνακη- |. «Δημιουργία» Άλμα τριπλοῦν. 1) Κ. Πετρίδης | .5.Η. 2) Ἀπιαδας Γ.Σ,2. (κατάρ. Πανκ, καὶ Πανελλη- νίου ἐπιδ.) Δρόμος 400 µέτρων 1Ώ) Φωτόπρυλες Γ.5.0. 3) Ἱωαννί- δης Γ.5.Π. Σφαιροβολία διὰ τῆς καχ. χξιρός Ὁ) Πολιὰν Ε.Σ. 9) ἸΑταλιὰν Β, Σ,2. ϐ) Ὁ. Α. Αντωνίου. δν Σνπυτκλοδρομία ΦΧ40ῦ µ. 19) ορμὰς Τ.Σ.Π. 2α) Ὁμάς Ι.5.Ἅ. ΚΥΡΙΑΚΗ (πρωῖα). Κολύμβησις 100ὺ µ. ἐπὶ ράχεως. 1) Παῦλος Χριστοδ,ύλου Γ.Σ... 2) Α. Νιηιόρνυ 5.Σ.Ε. Κολύμβησις ἐλευθέρα 406 µ. 1) Α. Νικηφόρου Γ.Σ.Ε. 39) Άτα: λιὰν Γ.Σ.2. Κολύμβησις 100 µ. ἐλευθέρα. 8) Δ. Ἡασιλείου Γ.Σ.0. 2) Π. Χρι- στοδούλου Γ.Σ.0. 3) Αντ. Ἀωηφόρον Γ,Σ.Ε. Κοπηλασία ἆ κωπῶν λέμβων 1) Λέμβος ΑΜΟΑ. 9). ΑΔέμβος 1ε- ζοηπορικοῦ. | ΑΠΟΓΕΥΜΑ Άλμα εἰς ὕφος μετὰ φορᾶς 1) Κ. Πετρίδης Τ. Σ. Π. 3) Ερή- ορίου: Ῥ. Σ. 7. 3) Β. Συμεωνίδης ΓΡ. Σ, Ε. Σκυταλοδδρομία 4χΙ60 /) Ὁμάς Ε, Σ. 0. ) Ὁμὰς Γ.Σ.Π. Μαφαθώνιος δρόμος 20,900 µ. 1) Κ. Τσούχκας ΓΡ. Σ. Ε. 2) Κ. Φάντης Τ.Σ. 7. ὑστερήσας κατὰ 2 ὁλόχληρα ᾽Αγγλικὰ μόνα, Δρόμος 400 µ. μετ ἐμποδίων. 1) Φωτόπουλος ΙΕ. Σ. 7. 2) Κατζη- λοΐζου Τ. Σ. Ἡ. ὃ) Πέτσας Γ.Σ. Π. Οἱ δύο πρῶτοι πατέρριφαν Παγκυ- πρίους ἐπιδόσεις, Ἐσπηκολούθησε ἀθλητῶν ὅλων τῶν Συλλόγων µε- τὰ τῶν Λλαβάρων τῶν διὰ µέσου τῶν ὁδῶν τῆς : πόλεως προηγουμένων πῶν φιλαρμονικῶν «{άρνακας καὶ Δευκωσίας᾽ εἰς τὺν παρέλασιν ἕἔλα- βον µέρος ἡ 4. Π. ὅ ἹΜηιροπολί- της Κιτίου, ὃ ἀξ. κ. Δήμαρχος 4άο- φακος. οἱ πρόεδροι καὶ ἀντιπρόσω” ποι τῶν }Γυμνασιικῶν Συλλόγων τῆς Κύπρου, ὅλοι οἱ ἀθληταὶ καὶ τό πΛλῆθος τὸ ὁποῖον παρηκολούθησε τοὺς ἀγῶνας. Εϊσπράξεις παὶ τῶν δ ἡμερῶν -π ὦ-ο. ΟΙ ΝΙΚΗΤΑΙ ΠΥ ΕΡΠΛΡΙ, ΜΑΚ ΒΛΡΟΣΙΟΝ Δρόμος 2900 µ. Ίος Χατζηλοίΐζου Όος Φιλίππου ἝἙλλ. Δισκοβολία Ίος Ν. Σ Φος Αναστασιάδης Τ. Αλμα εἷς ὕψος. Ίος Βᾶσος Σύμεῳ- γίδης Όος Τ. Δ. ᾽Αντωγίου Δοόμοας 800 µ. Ίος Χατζηλοΐζου 3ος Τσούκκας. Ἑλλ. ᾽Ακοντισμὸς, Ιός Ν. Σ. Κόκκι- νος 2ος Τ. Δ. ᾽Αντωνίον. ». Κόχκινος λης ὂος Ἀατζηλοϊζου. Δρόμος 400 μ. μετ) ἐμποδίων. {ος Χατζηλοΐζου ὃος Ώᾶσος Συμεωνίδης Αλμα ἐπὶ ἸΚοντῷ. Ίος Κουμούλης Ώος Ἀπυρίδωγος. Πετόσφαιρον νικήτρια ὁμὰς ἀποτε- λουµένη ἀπὸ τοὺς μαδητὰςΟἰκονομίδην, Λαδᾶν, Τάκην Δημητρίου, Καραβοκύ- ρην, Ν. Σ. Κόκκινου, καὶ Μάκην Του- μούλην 1510 15Χ9. Ἡ Σκυταλοδροµία ΑΧΙΟ0 καὶ Πέν- ταῦλον θὰ ἐκτελεσθοῦν κατ) ἄλλην ἡ- μέραν. Ἔγινεν ἡ ἀπονομὴ τῶν βραβείων. Πολυγείκης ἀθλητὴς ἹΙ. Καιζηλοῖζου, μὲ 10 ΠΛΚΠΡΠΣ Ἡ ἁἀδλητικὴ ὁμὰς τοῦ Γ. Σ. Ε. ἆ- ποτελουμένη ἐκ 10 ἀθλητῶν καὶ 2 ὅ- µάδων μαῦητικῶν διὰ τὸ πετόσφαι- ϱον, συνοδευομένη ὑπὸ τοῦ προέδρου τοῦ Ὀ. Σ. Ἐ. . Πολυβίου Παπαδο- πούλου ὡς μέλους τῆς Ἑλλανοδίκου Χαρίλ. Παντελίδου ὡς χοονοµέτρου Μιχ. Χατζηδημητοίου ὡς µετρ ητοῦ καὶ τοῦ Γυμναστικοῦ κ. Αναστ. Οἴκονο- µίδου ἀνεχώρησαν τὴν Πέμπτην πρωϊ διὰ Ἀάργακα διὰ τὰ ΤΗ’ Παγκύπρια. ΠΟΙΜΙΛΗ Ὁ δερισμὸς τῆς χριδῆς Ἴρχισε σπο- ραδικῶς καὶ τὸ καλοχαῖρι εἰσήλασεν ἀποτόμως ὅπως συνἠδωώς διὰ νὰ Φέση εἷς στενοχωρίαν τὰ σπαρτὰ τοῦ σίτου ὅπου αἱ τελευταῖαι βροχαὶ σαν ἆνε- παρχεῖς, --ὍὉ κ. Ῥωσσίδης συνοδευόμενος ὃ- πὸ τοῦ μεγαλοφρονηματίου [ατροῦ Χ. Προμπονᾶ, τοῦ ὁποίου τόσοι δεσμοὶ περιβάλλουσι τοὺς Κυπρίους καὶ τοῦ ᾿μεγαλοκτηµατίου κ, Μεν, Κακογιάννη παρέλασις τῶν : Άλμα Γοιπλοῦν {ος Μάκης Ἱζουμού- |’ :]σαῖι ἐν Ν. 8 ” ἐπεσκέφδη Ἱρέτης τὰς ἄρτεσιανᾶς διατρήσεις τοῦ ἀπόγευμα᾽ τῆς προπαρ, Σηωριανογωρίου. οἱ ἐπιοκέπται διεπί- στωσον ὅτι ἡ ΑΔ, Ἐξογχότης. ὁ Κ.ῤερ- νήτης Σὲρ Ῥόναλι Ἓτδρρς εἶνε οὐ πατριώτης τοῦ ἀθανάτου πηιητηὈ πδὸ «ὀνείρου τῆς έαρ: νῆς νυντὸι»ν Σε πηρ' ἐν τούτοις αἱ ἱιπρὂείξεις µς πει- ποίθαµεν ὅτ ὑὰ μᾶς διναώσυν ἐν {τῷ μυἐ]ηληννς ἐν πάσῃ περιπτώσει Ενα ψεύληνεν τὴν εἴδηπιν ὅτι εἰς τὸ Ῥηριανθχωρι ὀνευρένι ὁ Νεῖλος, «Ἡ. πα ω. -ᾱ . Ὅ ἔντ, Διοητης ᾽Αμμηχώστου συν εόπανος ὑπὸ τοῦ α. Ρωσαίδου ἐπεπέσθη καὶ ἐξήταπεν ἐπιτοπίως τος 24 1μὰς Ἡπὶ ἀξιώσεις τῶν ἑρι- εόννων διὰ τὴν διυθέτηδο τῶν ἂρ- ἑωτικών χωφίων τῆς Ἀἰεσαορίας, Ῥτύ- λων. Αιμιῶν, Απ. Σερ ίου, Ίάραστει.ὸ καὶ Γαλ. οος, ἐλπέζομεν δὲ ὅτι ὧι καία καὶ λογική δι) ὅλα τὰ χωρία δι- εὐθέτησις δὰ ἐπιωρηδὴ. ο σ Ες Αάρναχα Ααπήθου ἱδρύδη ανα Ωστήριων ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν. «Φωτισμός, «Μέλη τῆς ἐπιτροπείας ἐξελέγηταν οἳ χ. . Ν.. Καλαβας διδάσκαλος ὡς πόεδρες Ἰωάννης ᾖησίμου, ὡς ντιπρή- Ἴεδρος, Πολύκαρπος Θεοδώρου, ὡς τα- µίας, Μηνᾶς Φωτίου, ὡς χραμματεύς, Κδρες Κωνσταντινίδης, Ἰωάννης 3. Νερφύτου καὶ Χριστόφορος Παντελί- δης, ὡς Σύμβουλοι καὶ Χρῖστος Ἰ- ὠωάννου, ὡς πρσμήτωρ. Ἡ ὡς ἄνω ἐπιτροπεία εἶνε καὶ ἐ- πιτροπεία τοῦ Γυμναστιγοῦ Ῥυλλό- γου ᾿ἡ ᾿«᾿Ασπὶς» καὶ ἡ ὁποία ἐν συνε- δρίᾳ τῆς 238 Απριλίου 928 ὠᾠνόμασεν ἐπίτιμον πρόεδρον τὸν κ. Δ. Ῥεβέρην, Βουλευτὴν Ἰυρηνείας. ---Εὶς τὴν πόλιν µας ἀφίκοντο διά διαφόρων εὐκαιριῶν περιηγηταὶ, οἱ ὁ- πθῖοι μετέβησαν εἰς Σαλαμῖνα καὶ ᾿Απόστ. Βαρνάβαν καὶ περ. ἤλθον τὴν πόλιν. καὶ ἐπεσκέφφησαν τὰς ἀρχαι- όπητας τῆς ᾽Αμμοχώστου. Στη προπαρ. Κυριακῇ ἐδόῦη ἐν τῇ Αἱδούσῃ ἈΧούρη συναυλία ὑπὸ τῶν μελῶν τοῦ Τουρκικοῦ ᾿Ὠδείου Λευκωσίας μετὰ πληρεστάτης τυχίας ὡς καὶ κωμωδία. Ὅλοι σχεδὸν οἱ κάτοικοι τῆς Αμ- µοχώστου καὶ ἀρκετοὶ ἐκ τῶν ἦμε- τέρων παρευρέὃησαν εἰς αὐτήν. --Ἡ ἐν τῇ πόλει µας Τεκτονικἡ ἡτεὰ «Ἐὐαγόρας» ἀπέστειλεν εἰς τὸν ὤι- λόπτωχον Σύλλογον «Ο. Β. Ε.» ἐπὶ τῇ εὐχαιρίᾳ τοῦ Πάσχα Ἰ λίραν, Τη 295ᾳ ᾿Απριλίου ἑτελέσθησαν ἐν ΄Λευκωσίᾳ οἱ γάμοι τοῦ δραστη- ῥίου δασονόµου κ. Ἡρηδότου Σ. Σταυ- ῥινίδη μετὰ τῆς καλλίστης χαὶ σεµνο- 4λσς ἐπι- γάκη: Συγχαίροµεν δερµότατα. - τ-Ἑδοίωνοι ἐτελέσὃησαν τῇ παρελ-| δοῦσῃ. Κυριαχῇ ἐν Τρικώμῳ οἱ γάμοι τοῦ καλλίστου νέου κ. Ἀτυλιανοῦ Κ. Παντέλα μετὰ τῆς συμπανοῦς καὶ σε- μνοπρεποῦς Δ]ος Μυροφόρας Σ. Τσι- νικόλα. --Ὡλσαύτως ἐν ΠΠ οἱ γάμοι τοῦ Χαλλίστου νέου κ. Κωστῆ Ν. Κανάρη μετὰ τῆς. καλλίστης λος Ἑλένης Δ. Χατζηκώστα. --Ἠπίσης ἐν Ὀύφῳ οἱ γάμοι τοῦ Χαλλίστου νέου κ. Τνακουμη Καλλη μετὰ τῆς καλίστης ΔἎ)ος Σοφίας Δ, Παπαδοπούλου, -ἘὋν Βαρωσίοις ὡσαύτως οἱ γάμοι Ὑόρκγ ἐγκατεστημένου καλ- λίστου νέου κ. Νικολάου Κωσταντίνου μετὰ τῆς Κκαλλίστης καὶ συμπαθοῦς Ά)ος Μαρίας ]. Κουλλαπῇ. Πρὸς ὅλα τὰ ζεύγη τῶν νἐονύµφων ἐχφράξομεν τὰ θερµότατα συγχαρη: πήριά µας. Ἱν π Ὁ. διαµένων ἐν Πυργᾷ κ. Κν: ῥιάχος Παπαδόπουλος, τοῦ λὀιποῦ 9ὰ διαμένη ἐν Σίντα. --Κατὰ τὴν νύκτα τοῦ ἐπιταφίου ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 'ΑΥγ. Νικολάου ἡ ὃ- πὸ τὸν παλλιτέχνην καὶ καλλίφωνον φάλτην κ΄ Μῆτσον Χ. Γαβριηλίδην χο ρῳδία ὑπερήρεσεν. --Τὰ |νέλη τῆς Μανδολινάτας μετὰ. Χορφδίας ὑπὸ τὸν γνωστὸν καλλιτέ- χνην κ. Λούβρην προπονοῦνται ἀπό τινος διἁ να δώσουν συναυλίαν περὶ τὰς ἀρχὰς Μαΐου, Ἡ φιλότιμος προσπάθεια τῶν νέων αὐτῶν μᾶς εἶναι Ίδη ἀπὸ πολλὰς πε- ριστάσεις γνωστὴ καὶ ἀναμφιβόλως Βὰ παρουσιάσουν καὶ πάλιν κἄτι τὸ πολὺ ὡραῖον. --Τη προπαρ. Δευτέρχ ἐνταῦθα ὁ Κάλλιστος νέος κ. ᾽Αλέξανδρος Κουζάρης καὶ ἤ καλλίστη καὶ συµπα- θὴς Δί Αννα Χρίστου Χατζηπαυ- λη ᾿ἀντήλλαξαν δακτύλιον ἀρραβῶνα. Σμγχαίροµεν θερμᾶς. --Ἡ Α. Ἐξ, ὁ Κυβερνήτης συνοδευό- µενος ὑπὸ τῆς Λαίδης Ἓτὸρρς χεὶ κολουνούμενος ὑπὸ τοῦ κ. Γκάνγις ἐ- κήρυξε τὴν μεταμεσημβρίαν τῆς Ίρί- της Ἱ'τὴν. ἔναρξιν τῶν τοῦ 1998 συνε- δριάσεων τοῦ Νομοδετικοῦ Συµβου- λίου. Τὸ ἑσπέρας μετέβη εἰς τὴν ἸΑμ- μόχωστον. Τὴν μεταμεσημβρίαν τῆς Τετάρτης ἡ Α. Ἐξοχότης συνοδευοµένη ὑπὸ τῆς Λαΐδης Στὸρρς καὶ ἀκολουδουμένη ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ ᾽Αμμοχώστου χαὶ τοῦ κ. Ἰκάννις, ἐπεσχέφὺη τὰ ἑξῆς χδρία : Ἅγιον Οεόδωρον, Ταύρου, Κώμαν τοῦ Ῥιαλοῦ, Λεονάρισσον, “Αγ. ᾿Αν- Ἀγριοταλλὲνης πα. ττᾶν- Τ Χ.{ να εαν.» δρύνινυ, Ὁ αλοὔπαν, Ῥιζοκάρπασον κοὶ ᾿Απόσι, ᾽Ανγδρέαν ὤπου καὶ ἔλα- ᾷα τὸ τέῖον. Εἰς ὅλα τὰ χωρία ταῦτα ή Α. Εξογότνης ὡλοησε μὲ τούς Μου- κτάρις, τοὺς προ νγοντας καὶ ἄλλους γωριὺς γαὶ ρώτησε περὶ τῶν αἰ- «]τήσεων τὰς ας ὑπέσαλον, ες την λτθηωσαν Κπύρη ἔδω- σειρὰν τι Γραστάσε ων ὁ δεινὸς µε- κ ταν λοπ.έττι Λοπ Αοτορἕέττι μετὸ μρναδιχκὴῆς τα” απο ώ της ο κ. σωπα, τὰ Λτιχιτύμενα διὰ μίαν χω: ολίαν }8τὰ τάσης ἐπινυγίας, ὥστε ἐν πρώτης ὄψεως ν᾿ ἀπατᾶτναι ὁ ὓεα- τῆς, ἐλν. ἐπρόκειτο περὶ του αὐτοῦ πρρσώπου., -- Ἀμί υπ Ἡ τος - μειἁλω» εἰς τὴν ἀπιόδωσιν τῶν διὸ, πολὺ Ἴτο μουσικοσυνὺετῶών, σικῶν τεµαγίων ἐπὶ ξυλοφώνου τῇ συ- νοδεία τῆς συμπαδεστάτης Κριαλέξυ ύπε ερήρεσεν. Βἰς ἑκάστην ἐρ- φάνισίν του τὸ ἀκροατήριον τὸν ὐπ- θδέχετρ᾽ μὲ παρατεταμένα χειροκρο- τήµατα, Οἱ ἐν λόγῳ καλλιτέχναι΄ δὰ., δώσουν τὴν ἀποχαιρετηστήριον. παράστασἰν των τήν ἑσπέραν τῆς προσεχοῦς Πέμ- της. Ὅσοι δὲν ἔτυχε νὰ παρακολουθή- σουν τὰς παραστάσεις ὀμολογουμένως δἁ χάσουν ἀπὸ τοῦ νὰ ἴδουν νούμε- ρα διὰ πρώτην φορὰν ἐν Κύπρφ. ---Ῥὸ Κακουργοδικεῖον. ρχισεν ἀπὸ χδὲς ἐνταῦδα τὰς συνεδριάσεις τοῦ. δη ἐκδικάζεται ἡ ὑπόδεσις Βεχπῆ. σιδηροδρομικοῦ ὑπαλλήλου ἐπὶ χατα- χρήσει. -εΝατὰ τηλεγράφημα τοῦ Ῥέουτερ ἐγένοντο σεισμ»ἱ ἐν Ελλάδι τὀλουτρά- πι χάτεστράγΊ καὶ ἐν Ἱορίνδῳφ κατέ- πεσαν περὶ τὰς ὃ0 οἰχίαι. Νεκροὶ περὶ τοὺς 290. γίου ἀνταπόχρισιν εἷς τὸ προσεχές. --Ῥῆ παρ. Παρασχευῇ- ἓν. ἡλικίᾳ 18 ἐτῶν ἁἀπερβίωσεν ὁ . κάλλιστος νέος Γεώργιος Κ. Κουννᾶς, τοῦ ὁποίου τὴν κηδείαν πἀρηκολούΒησαν πλεῖ- ατοί ᾿ συγγενεῖς καὶ Φίλοι. Τοὺς φίλους οἰκείους τοῦ μεταστάν- τος σολ ῥαδέως ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΧΛΡΙΣΤΙΝΙ 'Κατὰ τὴν ἐνταῦθα ἄφιξιν. τῆς ΔΑ. Μεγαλειότητος τῆς Βάσιλίσσης τῆς Ρουμανίας, ὁ κ. Μιχ. Ιζούμας, ἀπέστειλε πρὸς Αὐτὴν τὸ βιβλίον του «Ἠμέραι τῆς ἀρχαίας Μαλάμῖνος» καὶ παῄς, τὴν ἀκόλυυῦον ἀπάντήσιν: ) Ἰὸν Λευκωσίᾳ 11)4)998 ᾽Αγοπητὲ Ηύριε, ἀγέθηκε νὰ σᾶς διαβιβάσω τὰς δερµάς της εὐχαριστίας διὰ τὸ βιβλίον σας τὸ ὁποῖον αὕτη βεβαίως δὰ µεταφράσῃ καὶ Ὀὰ ἀναγνώσῃ μετὰ. τοῦ μεγίστου ἐγδιαφέροντος' δὰ προσ έσῃ τοῦτο εἷς τὴν εὐάρεστον ἀνάμνησιν, τὴν ὁποίαν ἀποκομίζει ἔκ τῆς Σαλαμῖνος. Εἰλικρινῶς ὑμετέρα μαπιοπίς 1/απονατγν Κυρία τῆς τιμῆς τῆς Α. Μ. τῆς Βασι- λίσσης: Μαρίας τῆς Ῥουμανίας. [ΣΚ ΛΗΤΠΡΙ [ ΓΙΟΥ. λυμέμως. τῶν γάμων ἡμῶν τὴν προσεχῆ Κυριικὴν 29ην ᾽Αποιλίου καὶ περὶ ὥραν 1 Ἡ. µ. ἓν τῷ ἱερῷ γαῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, συγγε- γεῖς καὶ φίλοι ὅπως τιµήσωσιν αὖ- τοὺς διὰ τῆς εὐγεγοῦς παρουσίας των μετὰ τῆς ἀξιοτίμου οἰκογεγείας τῶν. Ἐν Ῥαρωσίοις 260)4)925 Οἱ Μελλόνυμφοι Παναγιώτης Δ. Χ΄ Προδρόμου Μαρία Χρ. Α. ἈΝρίστου ΣΗΜ, Οἱ γεύνυμφοι μετὰ τὴν τέλε- σιν τοῦ μυστηρίου δα ἆ ἀναχωρήσωσιν εἷς Λευκωσίαγ. ΠΡΣΕΞ ΞΙΤΕΙ Ἰμῖς τὸ γνωστὸν καὶ πλουσιώτατον Κατάστημα τοῦ κ. Μήτσου Χ. Γα- καλοῦνται οἳ ᾱ- [βριηλίδου νὰ εὕρετε εἷς τιμὰς λογι- |. κὰς ὅλα τὰ γαμήλια δῶρά σας, τὴν προῖ κά σας, ποικιλίαν μαγειρικῶν σκευῶν, βαρελάκια ὑάλινα διὰ μαγειρε ἴα, παγω- γιέρες, εἷς τὰς ὁποίας μὲ 123 ὀκᾶν πά- γου δὰ πίνετε δι’ ὅλης τῆς ἡμέράς κρύο γερό, κ πανδύλας ἐκκλησιῶν ὑαλίνας καὶ ἐπαργυοωμένας, ἁγάλματα θαυμάσια εἷς διάφορα µενά έδη, κουταλομαχαιροπή ρουνα ἀἱρασα καὶ 51]νετ ὧτλ. κτλ. Ἠκτελοῦνται µονογράµµατα ἆσημέ- για ἤ χουσᾶ.. Ἐπισκεῷῷ ἴπε τ τὸ. Κατάστημα καὶ δὰ ἴδήτε ὅλην τὴν γέαν καταφβάσασαν παραγγελίαν µ.ς. γύτητος ὑπελήύετο ὅλα τὰ ὃ ἤ 6 πρὀ-ἱ α.|οἳ Εαπιακαξία, ῥιχαίως, ἀπέσπα Όεριὰ τὰ γειρΈκρο- τήµατο τοῦ ἀγριατηρίου. - Τὸ παίξιμν τὸ. μ2υσιλῶν τεμ, χίων. Σιὰ τον: πωδώνον Πτο ἐπιτν- χέστατου. Μετὸ τοῦ }. Αοπρἒτ τι. εἷς Σύο πα ῥαστάσεις ἕἔλκβε ὑέρος παὶ τὸ. ζεῦγος. Ερισλέτυ η, Κρυαλέζυ ὡς χωμιχὸς εἶνε ἁμίμηις ναὶ ὡς ἐγτελεστὴς βου- πυρίας: --ἵΑλλην ὕλην καὶ. τὴν ἐξ “Αγ. Σερ. | Η Α. Μεγαλειότης ἡ Βασίλισσα. μοὶ |. τν τς Ιοτειςτ ςοσετ ος ΧΙΟΟΘΙΑ- ΚΥΚΕΝΙΑ ΄ Ῥοειίοα Νο, 217 Ἐεριξέτν οἳ Νἰούδία Ρτοῦαίαε Ταγ1ςά1οί1οΠ. Βείοτς: (5. Ιοαππίάσος ]αᾶρα ἵπ ἴπ6 πιπαίίετ οἳ ἴπα οπσιαῖε οἳ Μαπο]ι Ε]ςα[λμετίοι οἱ Αγίο ἜΤπΠεο- ἆοτο Κατραςίᾶς ἆεςθαδεί. Βε/ί ΚπονἩ ελαί ος ἔῑε τὰ ἆαν οἱ Αρτ, 19258 ]είίδτς οἱ αἁπηπὶξία- ἴοαπ οἳ ἴπο ρτορετίιν οἱ Μαπο]ῇ ΒὶαεεΠοσίοι ]αΐς οἳ Αγίο ΤπΠοοάοτο Κατραδίας πο ἀῑεά Ιπίεσίαίε οἩ ενα τά ἆαγ οἳ Ὠεςειπάες, το26 αἲ Ν]σοςία απἆ 1αά αἲ {πε πιο οἱ Π]ς ἀθαίᾗ Ηΐ5 τἱδααὶ Ῥίαςς οἳ τοδἰάςηςα αἲ ἈΝἱοθθία, Ψετε ρταπίεά ὃν Ελίς Οοατὲ ἴο” Ματίίδα Ἑόμσα Νίσοίαου 5ης :Ἱαν]αρ Ῥεεπ Ητςί «ποια ζαΗ μι {α]1γ. {ο αἁπιπὶςίες ελε 5811ε απά ία εχἡ{β1ξ α τας αιά Ρετᾖεοί ἱπνεπίοι» ἔπετοοί απά {ο τοπάεχ α - Ἰ1δε απά ἴγας αςςοιηέ ἐλετεοῖ νεπενετ τεαῖτεά ΡΥ Ίαν 5ο {ο ο, ΄ Οἶνεπ εμὶς ἔλο 45 αγ οἳ Αρτ], 1028 | Ἶ (54) 6. Ιοαππίάες 1.6. Ἔταςε «ΟΡΥ ο ον ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καθίσταται γνωστὸν ὅτι διὰ τοῦ ἄνω Διατάγματος διωρίσθην διαχειριστὴς τῆς περιουσίας τοῦ ἀποβιώσαντος Μανώλη Ἔλευθε- ρίου ἐξ Αγίου Φεοδώρου Καρπα- σίας, καὶ διὰ τῆς παρούσης κα- λοῦνται πάντες. οἱ ἔχοντες δο- ]σοληφίας μετὰ τοῦ ἄνω ἀποβι- ὥσαντος γὰ Φροντίσωσιν ἐντὸς ἑνὸς μηνὸς ἀπὸ σήμερον ὅπως τακτοποιήσωσι τοὺς λ)σμοὺς τὼν μετ) ἐμοῦ. Ἐν ῬΒαρωσίοις τῇ 93)4)1928 Μαρίτσα Λουκά Νικολάου .. Πτώχευσις ᾿Αριθμὸς 119346. Περιουσίας Λάμπρου ἕε- φάλα ἐκ Παραλιμνίου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Κολοῦνται πάντες οἳ ὀφειλέται τοῦ ὄνω πτωχεύσαντος ὅπως ἑν- τὸς 15 ἡμερῶν ἀπὸ σήμερον προσ- ἕλθωσιν εἰς τὸ ἐν Βαῤωσίοις γρα- φεῖόν µου χαὶ ἐξοφλήσωσι τὰ χρέη των ἄλλως θὰ ληφθῶσι δικαστί- χὰ µέτρα ἑἐναντίὸν των, Ἐν Βαρωσίοις τῇ 20 Απριλίου 1928 Ὁ Σύνδικος Νικ. Γ. Σάντης δικηγόρος ΄ μ.ο Πτώχευσις ᾿Αριθμὸς 111928. Περιουσίας Λάμπρου Κεφά- λα ἐν Παραλιμνίου. -- -- κ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΗ. Μοαλοῦνται πάντες οἱ ἑωνάισταὶ τοῦ ἄνω πτωχεύσαντος ὅπως προσ έλθωσιν τὴν 7 Μαΐου 1928 καὶ ὥ- ραν 4 µ. µ. εἰς τὸ ἐν Βαρωσίοις Γραφεῖον τοῦ Εἰσηγητοῦ ὅπως ἑ- παληθεύσωσι τὰς ἀπαιτήσεις ἤ δό- νειά των κοµίδοντες μεθ) ἕαυ- τῶν καὶ τοὺς σχετικοὺς τίτλους Ἡἤ λογαριασμούς των. Ἡ ἐπαλή- θευσις θὰ ἐδξαχολουθήσῃ καὶ τὰς ἑπόμένας ἡμέρας πλὴν τῶν ἕΚυ- ριακῶν καὶ ἐντὸς τῶν ὑπὸ τοῦ νόµου ὁριζομένων προθεσμιῶν. Ἐν Βαρωσίοις τῇ 91-4-9258. Ὁ Εἰσηγητὴς Μ. Σιαοχαλλῆς Νικ, ΓΡ, Σάντης Ὁ Σύνδικος ΕΥΧΑΓΙΣ ΤΗΒΡΙΟΝ Ἡ ἐπιτρωρεξόα τῆς ἐκκλησίας τοῦ ΄Αγ. Ἰφάῤνου ἐκφράξει καὶ δηµοσίᾳ τὰς πεολλὰς της εὖχα- θιστίας πρὸς τὸν κ. Μιχάλην Νικολάου, παιδονόµον. Γυµνα- σίου, διὰ τοὺς πολΛλοὺς κόπους καὶ τὸν ζῆλόν του ποῦ κατέ- βαΛε διὰ τὴν διενέργειαν ἐρά- νῶν πρὸς ἀγορὰν ἀργυροῦ σταυ- ροῦ διὰ τὴν ἓν Λόγῳ ἐκκλησίαν, ἀξίας περίπου ἑπτὰ Λιρῶν καὶ εἰς τὸν ὁποῖον ἀνετέθδη καὶ πά- Λιν ἡ διενέργεια ἑράνων διὰ τὴν κόσµησιν τοῦ ἱεροῦ Εύαγ- ηλίου: (Ἐκ τῆς Ἐπιτροπείας)