Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-05-02

ον δὲ µεταμεσημβρίαν παρηκολού- «ΕΞ ΑΓ. ΣΕΡΠΟΣ.. η Τὴν Κυριακὴν δ)4)9286 τὸ ἀπό- ᾿ψευμὰ ἐπεσκέφθδη τὴν ἡμ. χωµό- πολιν ἡ Ῥὰἀσίλισσα τῆς Ῥουμα- νίας Μαρία μετὰ τῆς πριγχηπίσ- σήό θυγατρός της Ἰλεάνας καὶ τῆς -ἀκόλουθίας των, συνοδευό- µεναι ὑπὸ τοῦ κ. Γχκάνις, ὑπασπι- στοῦ τῆς Α. Ἐξ. τοῦ Κυβερνήτου «καὶ τοῦ ἀκαταπονήτου ᾽Αστυνό- µου τῆς Ἐπαρχίας µας ἀξ. κ. Ἰ. Τιλλήροῦ καὶ ἀστυφυλάκων. Αμ’ ὡς ἐγνώσθη τοῦτο πάντες ἕδραμον διὰ νὰ ἴδωσι διὰ πρώ- την φορὰν βασίλιόσαν καὶ ἡ ὁ- ποία ἑχαιρέτησε διὰ Χχειραφίας τὸν Μουκτάρην κ. Αγγσελῆν Πα- ναγιώτου καὶ διὰ κλίσδως τῆς κε- φόδλῆς τοὺς παρευρισκοµένους. Ἀϊ βασιλ. ἐπισκέπτριαι ἐφωτο-| ψραφήθπηηαν ἐντὸς τοῦ ναοῦ καὶ ἐφωτόγράφησαν διάφορα µέρη τοῦ ναοῦ καὶ τὸν ἱερέα ὡς, καὶ μίαν εἰκόνα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου, ἡ ὁποία, κατὰ τὸν κ. Γκάνις, εἶναι μεγάλης ἀξίας πα- ριστῶσα τὸν ᾿Απ. Πέτρον κχρα- τοῦντα τὴν μύτην του καὶ ἄλλα πρόσωπα. Ἓν τοῦ χωρίου µας μετέβησαν εἰς Τρίκωμον χαὶ ἐκεῖθεν εἰς Λευκωσίαν. ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΡΓΙΩΤΟΥ (Μουκτάρης) ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΜΙΝΗΣΙΣ 'πὴν προμεσημβρίαν τῆς ἄευ- τέρας ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Κυβερ-| νήτης ουνοδευόµενος ὑπὸ τῆς Ακίδης Στὸρρς χαὶ ἀχολουθού- ΄µενος ὑπὸ τοῦ κ. Γκάννις ἥνοι- ξε. τὴν Αασικὴν Ἔκθεσιν, τὴν θησε τοὺς ἀγῶνας τῆς ᾿΄Αστυ- νοµίας ὅπου ἡ Λαίδη Στὸρρς ᾱ- πένειμε τὸ βραβεῖα. Τὴν Τρίτην ἡ Α. Ἐξοχότης ἀκολουθουμένη ὑπὸ τοῦ κ. Γκάν- νιὸ ποβηκολούθησε τὸν εἰς τὸ ὅκπλον (Λούΐς διαγωνισμὀὸν µετα- δν τῶν Ότεεπ Ἠοψατάς καὶ τῆς. Μυήριακῆς Στρατιωτικῆς ᾿Αστυ- «Ἀημιουρ ολο οδρλο να ννα λος ᾖ ανν άρο ορ ο ον ο ο αν οὗ ος «ὖν ο λραδο ολ ολ ον ον ολο ο ος ος νο «νο ανν ο ος ος ανν ὖν 9 | στ «ο νι Φ ἡ ΑΤΓΛΝΚΛΙΗ : «ο ! . «Ἀ κ κ) | “| ὡ πετωασπιοααναπωκεωσηπι -------ο ν νὰ πο] ακκζακσοαοσος | ο ο) | 9 ο | ! Π 3 πο πας κ νι λεία 3 1 πα νοµίας, καὶ ἀπένείμε τὰ βρα- βεῖα. Τὸ ἁσπέρας παρετέθη δεῖπνον εἰς τοὺς ἑξῆς : τὸν Σὲρ ᾽Αλεξάντερ καὶ τὴν Λαίδην Σουέντεγχαμ, τὸν Ταγ- Μαϊόρχην καὶ τὴν κυρίαν «λά- νιον, τὴν Α. Μακαριότητα τὸν ᾽Αρχιςσάίσχκοπον τῶν ᾽Αρμενίων, τὸν κ. καὶ χυρίαν Δὲέντξ, τὸν Αἱδ. ἘΚάνον ἉΝιοῦχαμ, τὸν 'Ἡγούμενον Ἐύκκου, τὴν χυρίαν Τουὲπ, τὴν κυρίαν Πέντουϊσξ, τὴν χυρίαν Σιοὺτ, τὸν ᾖκ. καὶ χυβίαν Ε, Ἰωαννίδου, τὸν κ. Τό- μας, τὴν χυρίαν Χόντερς, τὸν α.-παὶ Δίδα. ίτον, τὸν Διχνα- ατὴν κ. Ῥαϊφ, τὸν κ. ἨΜάουελλ.. τήν Δίδα Γουὸλλις. Ἡ Αὐτοῦ Εξοχότης ὁ Κυβερ- νῄτης συνοδευόµενος ὑπὸ τῆς Ααίδης τόρρς καὶ ἀκολουθού- µενος ὑπὸ τοῦ κ. Γκάνις μετέβη. χθὲς εἰς Λάρνακα καὶ παρηκχο- λόύθήσε Ἕλν ἐν τῷ «βαίοπ Έουσε» ὑπὸ τοῦ “Ωδείου δοθεῖσαν συναυ- λίαν. Ἡ Αὐτοῦ 'Εξοχότης μετὰ ταῦτα ἐπεσχέφθη καὶ ἐπεθεώρη- σε τὸ Βυρσοδεφεῖον τῶν κ..κ. Κυπριανοῦ Ἐδιρχώτη καὶ ᾿Άβρα- µίδου Γεῦμα ἐλήφθη παρὰ τῷ Ἡροξένῳ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἰγγλέ- ση, καὶ μετὰ ταῦτα παρηχολού- θησε τοὺς Πογκυπρίους ᾿Αγδόνας ὅπου ᾿ὑπεδέχθησαν αὐτὸν ὁ Δή- μαρχος τῆς (Ἀάρνακος καὶ ὁ κ. Κλ. Μεσολογγίτης, Πρόεδρος τοῦ ᾽ΑἈθλητικοῦ Συλλόγου (άρνακος καὶ ὠδήγησαν αὐτὸν εἰς τὸ 8Εε- ὠρεῖόν τον͵ ρμάνήναα., ΠΟΛΗΛΒΤΗΒ Ἔφῦασαν καὶ πωλοῦνται πα- ρὰ τῷ ἐν ᾽Αμμοχώστῳ κ. Δημη- τρίφῳ Λακαταμίτῃ εἰς τὴν Καν- τίναν τῆς ᾿Αστυγομίας τὰ πε- φημισμένα εἰς στερεότητα καὶ κομψότητα καὶ ἐν γένει καλλί- στην. ποιότητα ᾽Αγγλικὰ Πο- ὑήλατα (παιεπρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ. ΛΕΛΤΙΟΝ ᾿Ἀγορὰ Βαρωσίων. τὰ κάτωθι εἴδη εἷς τὰς ἀπκολούδους τιμάς : Σῖτος κατὰ ποιλ. Σελ. ὃϐ Κριδὴ » » 4 Ὄροβος ἑντόπιος Γρ. 46 Βρώμη » Σελ. ὁ 19 Πατάται χονδρ. ἐκ. Ἑρ. 2 Κρόµµυα » » 6 Φακὴ » 5» ὃ 12 Κουκκία » 4 1)2 Φασόλια ἑντόπια» » Ἱ 1)2 8 Σ ἐξωτερικὰ» » ὅ Ζακχάρεις » » 6---θ. 1)4 Καφφέδες » » 24- οὔ Άλευρα σάχκον Σε. οἳ--θ4 Πετρέλαιον ὁ τεν. Ῥρ. 93 ---40 » χα » 29 Βενζίνα η σελ, 6 Φυτικὸς βούτυρος » 29 Βάμβαξ ἡ ὁκ, Γρ, 18 Χαλλούμια ἡ ὁκ. » 20-24 Λάδι ο » 19---14 ΓκθΗΙ ΕΠΠΜΠΠΙΙ ΤΝ 28 Ενωστεποιεῖται ὧδε ὅτι Ἔχκθεσις Ἐπιπλοποιῖας θέλει λάβη χώραν ἓν τῷ κέντρῳ τοῦ Δημοσίου Κήπου, ᾱ- πὸ τῆς Δευτέρας ης Μαΐου, µέχρι τοῦ Ῥαββάτου Ίδης Μαΐου 1998, ᾱ- πὸ τῆς 3.90 π.μ. µέχρι τῆς [ης μ.μ. καθ ἑχάστην. 2. Μεγάλη ποικιλία ἐπίπλων κα- ῥεκλῶν, ἀρότρων, χάρρων, χαὶ ἄλλων ἀντικειμένων ἐνδιαφέροντος δὰ ἔκτε- δῇ ὑπὸ Κυπρίων ξυλουργῶν,, ἐπιπλο- Γίνονται εὐκολίαι περὶ τὴν { ποιῶν, τροχοποιῶν καὶ ἁμαξοποιῶν. πληρωμὴν καὶ μὲ µηγιαίας δόσεις, Δ.ὰ τὰ καλλίτερα ἐκ ἕΚυπρι- Ἐν τῇ ἀγορᾷ Βαρωσίων πωλοῦνται ηννμανπαυποσπώσαπωνω αχοῦ ξύλου κατασχενασνέντα ΄ ἂνιι- κείµενα δὰ δοῦῶσι τρία βραβεῖα : 1ον βραβεῖον «ὂ. ὀον βραβεῖον «δ. ὃον βραβεῖον «9. | 4. Ὅ Κῦρ. Κάμπ-λ προσφέρει Βραβεῖον Λ. 1. διὰ παραθυρόφυλλα κατασκευασθέντα οὕτως ὥστε ἀνοιγό-, μενα Ἡ κλειόμενα ἓκ τῶν Έσω νᾶ στερεώνωνται εὐχόλως εἷς τὴν Φέσιν των. 5, Διὰ τὰ χαλλίτερα ἐκθδέματα 9ὰ δοθῶσι τιμητικὰ ποιστοποιητικά. 6. “Ὁ παραδίδων ἐκδέματα παρα- καλεῖται νὰ ὑπογράφῃ τυπικὴν δή- λωσιν (ὄπισθεν τῆς ὁπρίας δὰ ἄνα- ΔΗΛΩΣΙΣ Διὰ τοῦ παρόντος φέρω εἰς] γνῶσιν τῶν ἀξιοτίμων πελατῶν Ί µου, ὅτι ᾿ἀπὸ τῆς 1ης Φεβρουα- ρίου 1928 παρεχώρησα εἷς τὸν κυίόν µου Λοΐζου 1. Κουλλαπῆν ὅλην τὴν ἑἐγκατάστασιν καὶ τὰ δικαιώµατα τῆς ἀλευρομηχανῆς µου ἐν Παραλιμνίῳ περιορισθεὶς εἰς τὴν ἐν Βαρωσίοις τοιαύτην, εὐελπιστῷ δὲ ὅτι καὶ ὑπὸ τὴν γέ- αν διεύὃυνσιν δὰ ἐξακολουῦῆτε φέρωνται οἱ ὅροι) εἰς διπλοῦν τῆς ὁ- ποίας ἕν ἀντίγραφον θὰ πρατῆται ὑπ᾿ αὐτοῦ. Ἱ. Τὸ Δασονομεῖον δὲν εὐθύνεται διὰ καταστροφὴν ἐκ πυρκαϊᾶς, οἶαν- δήποτε ἄλλην βλάβην ἢ κλοπὴν τῶν ἐκδεμάων τὴ ἐφ᾽ ὅσον ταῦτα εὑρίσκον- ται ἓν τῇ ἐχφθέσει. δ.. Ὅ ἐκθέτης ὀφείλει νὰ δηλώση τὴν ἀξίαν τῶν Ἐκθεμάτων του, ἐν Ἡ περιπτώσει προτίθεται αὐτά. Ὁ. ὍὉ ἐκθδέτης εὐθύνεται εἷς τὰ ἕ- ξοδα διὰ τὴν μεταφορὰν εἷς τὴν ἔκ- ὃεσιν καὶ τἀνάπαλιν, καὶ διὰ τὴν τα- ξιθέτησιν τῶν ἐκδεμάτων. 10 Ἐκδέματα δὰ Ὑίνωσι δεκτὰ, ἐὰν ἀποσταλῶσι μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τοῦ τέλους ᾿Απρ'λίου 1928, Τή 9η Μαρτίου, 928. Α. ΑΝΟΥΊ.Ν, ᾿Αρχιδασονόμος νὰ πωλήσῃ περα παρα ο Σ ΙΕ ΜΛΗΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τυχὼν ἀδείας παρὰ τοῦ ᾿Ἀρξίου Πάγου. Ἕδρα ἐν ΑΑΡΝΑΚΙ. γὰ περιβάλλητε µετ᾽ ἐκτιμήσεως καὶ ἐμπιστοούνης τὸν υἱόν µου. Ἐν Βαρωσίοις 90)9)928, Μετὰ τιμῆς ΔΗΛΟΩΟΣΙΣ Κύριε, ᾿Αναφερόμεγνος εἰς τὴν ἀνω- τέρω δήλωσιν τοῦ πατρός µου, κα- θιστῶ εἷς ὗ μᾶς γνωστόν, δτιάπὺ τῆς 1ης Φεβρ. 1928 ἀνέλαβα πάν- τα τὰ δικαιώµατα τῆς-ὲν Τα- ραλιμνίῳ ᾽Αλευρομηχανῆς, ἡ ὁ- ποία ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας αὖ- τῆς ἐργάζεται δι’ ἴδιόν µου λο- γαριασμόν. Εὐελπιστῶν ὅτι δὰ ἐξακολου- γασίας µου μετὰ τῆς ἰδίας ἐμπι- στοσύνης ὡς καὶ πρότερον. Ἐν Παραλιμνίῳφ 90)9)928. Διατελῶ ποόῦνιιος Λοΐξδος ἸΙ. Κουλλαπῆς ϱΛΟΝΤΙΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΦΕΦΔ.Ι. ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΟΥ ΠτΥΧΙΟΥΧΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Εἰδικῶς ἁσκη δέντος εἷς πλείστας Ὀδοντιατρικὰς κλινικὰς ἃ. καὶ Οδοντοτεχνικὰ ᾿Εργαστήρια καὶ ἐπὶ μακρὸν ἐργασὺέν' τος ἐν τῇ Ἰδιωτικῇ ΜΛινικῇ τοῦ κ. 1. Τ. Κρανιώτη Τ. Κάα- δηγητοῦ τῆς ᾿Οδοντικῆς Προσδετικῆς ἐν τῷ ᾿Εὐνικῷ Πα- νεπιστηµίῳ. | --τ----ᾖρρ---- ---- --“Θεραπεύοντιι ὅλα τὰ νοσήματα τοῦ στύµατος πιά τῶν ὑδόντων ὃν ὅλως γεωτέρων ἐπιστηυνικῶν. ιισδύδων, --Ειραρμύζονται συστήµατα τελείως γέα ὡς τὰ }αοΚεί οΓΟΝΝΗ, ἔπτοε αίατ- έος στον, Πὶς πιο] οτο Να, Ππ]αγς ἐκ χρυσοῦ καὶ Ηαςο[ῖε, Γατ- μαἰςμαο] κλπ. ... ο ο ’ ... -. ἂν ασ --ΚΚατασκευάζόντων ὀδοντοστοιχίια διαιρύφων σνατήμίτων ἥτοι: χυτες πα κες ἐκ χουσοῦ καὶ ἀλουμινίου ΓἹππο σα] δασ κλπ. σα --Βρ Ἰωάννης Α. Κουλλαπῆς Ὀήσετε νὰ περιβάλλετε τὰς ἐρ-[: ͵ . , , ο 3 . , ας ν ' ν ξ ον «οἱ ΡΕΤΤΕΡΗ εἶναι τὸ ὄνομα τῶν πετρελαιομηχανῶν ποῦ κατέκλυσαν κατὰ τὴν τελευταίαν «ο Γίνόον ται δεκτοὶ οι πα κετες νπαθ᾽ ὅλην τήν ἡμέρ Φ ὑρημκαί ὅλον τὸν κόσμον καὶ ἰδίως τὰς γεωργιχκὰς χώρας. ο. ο, ὁδ| Ηδη καὶ ἐν Κύπρῳ ἐξετιμήθη ἡ ὑπεροχή των, καὶ ἀπόδειξις εἶναι ὁ σεβαστὸς ἀριθμὸς | οὖν Ἔπποστ Αν ἜλὝ το η αι ς - : ᾿ Φ των 140 μηχανῶν, αἴτινες εἰσήχθησαν ἐντὸς 16 μηνῶν, διὰ κάθε χρῆσιν καὶ ἰδίως δι᾽ ἁρ-[ - - σ ͵ Ὀ | δεῦσεις κήπων, καὶ ἡ σωρεία τῶν παραγγελιῶν, αἲ ὁποῖαι μᾶς ἀπεστέλλονται καθημερινῶς | «ἵ' | /Οδὸς Φανερωμένης ἀρ. 10 (παραπλεύρως ἐκλλησίας Φανεουμένης). ὦ [ἀπὸ ὅλα τά µέρη τῆς Κύπρου. 9. Φ], Φὐδεὶς κάτοχος πετρελαιομηχανῆς ΠΤΕΤΤΕΡ ἐρωτώμενος θὰ ἀρνηθδῇ ἠθὰ διστάσῃη νὰ ο | να τὴν πλημμυροῦσαν αὐτὸν Εὐχαρίστησιν διὰ τὰ μοναδικὰ πλεονεκτήματα καὶ τὰς οἳ» . Φ Εὐκολίας ποῦ ἔχει ἡ μηχανή του. 95 Ὅ κα πππσσπσστ οι | σσ φό α ων » . . , - . , . 9 . ὁ 6 αγοραξδων μηχανὴν ΠΕΤΤΕΡ γίνεται ὁ φανατικώτερος ὑποστηρι- ο ΕώΦΘΑΣΑΝ «| Ἀτηῆς τῶν μηχανῶν τούτων. ὃν 3 ὁ Ἆ σσ Ἆ Ρ Ἡ : ᾧ] Εἶναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΑΤΑΙ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑΓ ΚΑΙ ΔΠΛΟΥΣΤΑΊΑΙ. :|ὁ ΤΙΚΛΙ “κρΏυωυρ. φ Τὸ ἐργοστάσιον ΠΕΤΤΕΡ ἔχει τὸ μοναδικὸν πλεονέκτημα τῆς κατασχευῆς ΔΙΓΛΙΚΗΣ ὃν ΛΙ ν Ε β| 1 δ πετρελαιομηχανῆς ὅ ἵππων ἑργαζομένης δι ἀκαδάρτου πετρελαίου. Φ | σοωντ 5 ττοῶ σα κ Προτόῦ ἀγορφάσετε τὴν πετρελαιοµηχανήν σας, ζητήσατε πληροφορίας ἀπὸ τοὺς κατόχους οφ ΦΙΡΕΤΤΕΡΗ. οιὸ τὴ ς ἐ ότη- «ἱ ᾿Αγοράξοντες πεερελαιομηχὰς ΠΕΤΤΕΡ δὲν ἔχετε τὸν φόβον ὅτι δὰ καθυστερηδῇ ἡ ἐρ- | ὃν Διακρίνονται διὰ την στερεύτητα πν προ «ο γασία σας ἢ ὅτι δὰ καταστραφοῦν αἵ φυτεῖαι σας διὰ βλάβην ἐξαρτήματός τινος, διότι κρα- ον τά των. Θερίξουσι καὶ ποτικάμένοι μυ ον ἙἩ ο ὁ τοῦμεν πλουσίαν παρακαταθήκην ὅλων τῶν ἐξαρτημάτων. ὧ ται δὲ καὶ εἰς τὰ πλέον δύσβατα µέρη. Πωλοῦνται εἰς' Φ] ὁρι [τιμὰς ἀσυναγωνίστους εἰς τὰς ἀποθήχας Γεωργικῶν : ᾿Αναλαμβάνομεν ὑπευθύνως τὰς ἐγκαταστάσεις τῶν μηχανῶν µας ὑπὸ ὁ»1 Εργαλείων ὁ πεπειραµένων μηχανικῶν εἰς οἱονδήποτε µέρος τῆς Κύπρου. Φ | Χ. ΠΤΑΝΤΕΛΙΔΗ , 6 ᾧ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ ὧ Ῥαρώσια. 9 π ὧν ππαπικηντρρ οσο «στοτογας ο. Φ « Περιασότεραι πλεηρθφοβίοι δίδ δν ο νο κιωικνβκέπω ας λυφώκα αεκίς και .. κα ο... α τος ὁ ων -- μάνττττσαττε κά πον τῇ ἔπασχίᾳ Ἁμποχώστου ὑπὸ του. ΤΑΗΗΠ ΣΑΝΤΑ ΜΑ τος Ἐ ΡΑ ῆ ώ ἝἜκ ΤΕΛΟΥΝΤ. ΑΙ εἰς τὺ Τυπογραφεῖον τῆς «Δημιουργίας» Φ 5 ΛΔομοῦ ο» »» ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.ΓΑΒΡΙΑ . μετὰ πάσης φιλοκάλίας καὶ ταχύτητος οἴαδήποτε καλλιτεχνικὴ . ἢ παρ) ἡμῶν ἓν Λευκωσίᾳ. , 0 ου πβία ων 9 ἐργασία. ὧν . Β. Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ 8 ΣΑ 3 ο ο μασ σποτ ώση (ασ αωσορ ο (26-17) Γενιχοὶ ἀντιπρόσωποι ἐν ΕΥΠΡΟ, ὧ ςΞΞΞΕΕΕΞΞ τς σετ λ πτσς σποςι ος ς ΑΜΙΜΟΦΩΣ «λος δν πμ ο Ῥμυς Φ β) ἡ ΤΗΝ ΝΗΙΝΝΝΙΝ ΜΙΝΑ | Ώ ΓΕΩΡΓΟΙ, Αν δέλετε νὰ ἔχετε καλλιτέραν παραγωγήν. Αν δέ- λετε νὰ ἕἔχετε περισσότερα κέρδη ἀπὸ τὰ σπαρτά σας. Αν θέλετε νὰ κάµνετε ὀλιγώτερα ἔξοδα εἰς τὰς παλλιερ-1ῃ γείας σας. ᾿Αν θέλετε πολὺ σύντομα νὰ γίνετε εἰς θέσιν Ἡ νὰ φυλάξετε χρήματα διὰ τὴν οἰκογένεια σας καὶ τὰ παι- διά σας. Πρέπει νὰ µεταχειρίζεσθε πάντοτε δι’ ὅλας σας τὰς καλλιεργείας τὰ ἀνώτερα εἰς συστατικὰ ὅλων τῶν ἐν Κύπρῳ εἰσαγομένων λιπασμάτων, τὰ ᾽Αμερικανικὰ τοι- αὔτα ΑΜΜΟ-Φ(ΑΟΣ. ᾿ Τὰ λιπάσματα ΑΜΜΟ-ΦΩΣ εἶναι ἡ τελευταία λάξις τῆς ἐπιστήμης, ἐδοκιμάσθησαν ἐπιτυχός καὶ χρησιµοποι- οὔνται εἰς τεσσαράκοντα ἑπτὰ χώρας τοῦ κόσμου, εἶναι δὲ τὰ πρῶτα λιπάσματα ποῦ προσφέρονται εἰς τὸν Πύπριον Γεωργόν, ἀπηλλαγμένα προσθέτου ἀχρήστου ὕλης, (σα- βούρας) τὴν ὁποίαν ὅλα τὰ κοινὰ λιπάσματα περιέχουν 80 9)ο κατὰ (ὀγδοήχκοντα τοῖς ἑκατὸν) τουλάχιστον. Οἰκονομία μεταφορικῶν. Εὐκολία χρήσεως. Πωλοῦνται εἰς σάχκους τῶν 40 ὁχκάδων εἰς τόσον Χαμηλὰς τιμὰς ὥστε νὰ στοιχίζῃ ἡ λίπανσις μὲ ΑΜΜΟ-ΦΟΩΣ πολὺ ἔφθη- νότερα ἀπὸ κάθε λίπανσι μὲ κοινὰ λιπάσματα. Ἡ πρώτη δοχιµἠ δὰ σᾶς πείσῃ ὅτι µόνον μὲ τὸ ΑΜ. ΜΟ-Φ(ΣΣ θὰ ἔχετε τὰς ἐσοδείας ποῦ τώρα μὲ τὰ κοινὰ λιπάσματα µόνον ὀνειρεύεσθε. ΓΕΟΡΓΟΙ, ᾽Απαιτήσατε ἀπὸ τοὺς ἐμπόρους σας νὰ σᾶς προμηδεύσουν τὸ ἰδεῶδες λίπασμα ΑΜ- ή ΜΟ-ΦΩΣ. ιν ᾿Οδηγίαι χρήσεως ἁἀποστέλλονται δωρεάν. ή Γενικὸς ἐν Κύπρω ᾽Αντιπρόσωπος ωσο ι ο) ) ΞΞΕΞΕΈΞΈΕ , [ ΜΙΚΗΣ |. ΜΙΧΒΗΛΙΔΗΣ Γ ῇ Ταχ. Κιβ. 5Ί. ΛΕΥΚΟΣΙΑ 4 ΡΤΟΣ Βον ο ΕΝ ΒΑΡΩΣΙΟΙΣ (ΚΥΠΡΟΥ) Τετάρτη 24 Μαΐου 1928. . ο Ἵ1ρΙΘ 9 «Ὁ Θεὸς ἑποίησε τὸν κόσµον|. Γ .. σ 7 ”Λ ΗΜΙΟ ΥΡΓΙΑ. Ἐν νὰ νά ανα .... ΕΦΗΝΕΡΙΣ ΕΕΛΚΛΙΙΝΙ ΕΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ. κκ ας «Ὅχει ὁ χωρικὸς χρήματα ή Ἔχει ὁ χόσµος ὅλος». ΐ (Αρχαία Λατινικὴ παροιμία). ο κ . «Ἐτεροῦνται εἰς αὐτὸν τὸν κὀσ- Μον τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου, ἐχεῖ- νοι ὀχριβῶς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔσπει- ῥραν, τὸν ἐπαλλιέργησαν καὶ τὸν παρήγαγον». οί. κ α Χ τὰ χειρόγραφα νὰ εἶνε εὖα νόγνωστα. Τὰ χειρόγραφα δὲν δὰ ἐπιστρέ- Φφωνται. Ἐνκτυποῦται εἷς τὰ Ιδιόχτητα Τυπογροφεῖα ἡ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ῥ. 7 ο ση 7 ή η 7 ο) λ Α/ 2, σσ” ᾗ ώς πρ λή 77722 / / ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: ᾿ Εσωτερικοῦ ἑτησίως ς 0. 10. 0. Ἐξωτερικοῦ » 6. 0. 0. Ἐπιστολαί, (ειρόγθαφα καὶ ἐμ- βάσµατα δέ.ν νὰ διευθύνωνται πρὸς τὸν Κων Λ. {[. ΙΛΛΟΤΒΙΛΗΝ, 'Υποδιευθυντὴν καὶ ἀάιαχειρι- στὴν «Δημιουργίας». Ἐπιστολαὶ προσωπικαὶ καὶ ἀπο- κλειστιιῆς ἐμπιστευτικῆς φύσεως πρὲς τὸν Κον ΗΥΡΙΑΜΟΝ ΠΗβΥΛλον ΡΩΣΣΙΔΗΗ μὲ τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ φα- χέλλου «προσωπικῶς». οροί ΕΓΓΡΑΦΗΣ. α’) Τοῦ ἀξωτερικοῦ προπληρέ- νονται αἱ συνδρομαὶ ἥ εἶνε πληρω- τέαι εἰς πρώτην δήτησιν, β” Τοῦ ἑσωτερικοῦ αἱ συνδρο- . μαὶ πληρόνονται ἀνυπερθέτως µέ- Χρι τοῦ Αὐγούστου ἢ Σεπτεµβρίου ἑπάστου ἔτους, ὁποτεδήποτε καί ἂν ἤθελεν ἐγγραφή πανείς. Υ)) Αἱ συνδρομαὶ ἀνεξαιρέτως εἷ- νε τοὐλάχιστον δι’ ἕνα ἔτος. -ΟΡΓΛΝΟΝ ΤΗΣ ΠΛΡΙΓΩΓΙΚΗΣ, 0ΙΚΟ ΝΟΗ ΙΧΗΣ ΚΜΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΝΟΡΘΩ ΣΕΩΣ αι ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΒΩΣΣΙΔΗΣ ᾗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΕΠΙ ΤΙ ΕΝΛΡΚΤΗΡΙΘΙ ΛΟΡΟΤ ΤΗΣ Λ. ΕΞΩΧΟΤΗΤΟΣ --------υο-υἲ-ὲ-ἆ--µὕἥιοὂςς 'ὩὉμολογοῦμεν ὅτι ρητορικώ- τερον λόγον ἀπὸ τὸν ἑναρντή- θιον τῆς 4. ᾿Εξοχότητος τοῦ Κυβερνήτου Όἱτ Κοπαίά Φίοτίς, τὸν ἐκφωνηὺδέντα ὑπ αὐτοῦ κατὰ τὴν 17ην ᾽Απριλίου, δὲν εἶπαν οὔτε οἱ κορυφαῖοι τῶν πανηγυρικῶν µας ῥητόρων κ. κ. Νικ. Κλ. Δανίτης καὶ Θ. Θεοδότου οὐδὲ κατ’ αὐτὴν τὴν ᾿περίοδον, καὺδ ἥν καὶ οἱ πε- τεινοὶ µας ἔκραῖαν διδυραµβι- κῶς καὶ παταγωδῶς' ἀλλὰ, φαίνεται, ἕνεκα ἡ μακρὰ καὶ Φωτό» ετοςγὸν σος} νὰ σις τοῦ Λιτοῦ καὶ δετικοῦ ᾿Αγ- γλοσάξωγνος ὑπὸ τοὺς πλουσί- ους καὶ δαμβωτικοὺς καταρ- θάκτας τοῦ ᾿Ανατολικοῦ ἥλίου, ἕνεκα ἡ ἐντρύφησις εἰς τὴν δη- τορικὴν ἀνθδοβολίαν τῆς ἑλλη- νικῆς ποιητικῆς Λογοτεχνίας καὶ νοοτροπίας, ὃ ὢὶτ Ἐοπα]ά ἐξειλίχθη καὶ μετουσιώδη εἷς ᾿Ανατολίτην εἰκοσιτεσσάρων καρατίων' ὑπὸ τύπον ἄπο- Λογισμῶν καὶ προγραμματικῶν δηλώσεων ἁἀπήγγειλε Λογοτέ- χνηµα, ἐφάμιΛλον τοῦ περιφή- µου «Χίλιαι καὶ µία νύκτες.» οἰσερηλατούμενος δὲ ὑπὸ ἑξάρ- σεων ποιητικῆς φαντασίας καὶ κυριευμένος ὑπὸ τῶν ἄναδιδο- µένων ὑπὸ τὸν τρίποδα τοῦ νομοῦετικοῦ Μαντείου καὶ τῶν ὑδαυματουργῶν ἱδιοτήτων τῆς µάντιδος δάφνης ἐξήρθη εἲς ἀξιοθαυμάστους Λυρικὰς ἆπο- στροφὰς καὶ μαξὺ μὲ τὸ ἔτος «ποῦ ἐπαναβλέπει τὸ ἔαρ» οἵ κεχηνότες, εὐφάνταστοι καὶ ῥη- τορικόπΛηκτοι Εύπριοι ἐπανεῦ- ϱον τὸν µάστορή των μὲ τοὺς καλοὺς καὶ µακαρίους καιροὺς τῶν ῥητορικῶν καὶ ἀνεμοσλή- κτων πολιτικῶν ἁναστατώσε- ων, προηγµένους εἷς τὸ τετρά- γωνον. ᾽ΑΛΛ᾽ ὅ Λυρικὸς Κυβερνήτης ὅπως κάδε ποιητής, δὲν ἔχει νὰ δώσῃ Λόγον εἷς κανένα διὰ τὴν πραγµατοποίησιν τῶν ἴδα- γικῶν καὶ φαντασιωδῶν τοῦ ἁποκόσμου του πλασμάτων’ οἱ ποιηταὶ δὲν ἔχουν οὔτε Όὕπο- χρέωσιν οὔτε δικαίωμα νὰ µι- κροΛλογοῦν καὶ ταπεινολογοῦν διὰ τὰ χάλια καὶ ἁδλιότητας τοῦ κόσμου τούτου. Εὶς ἡμᾶς τοὺς πεξοὺς καὶ χυ- δαίους καταδίκους τοῦ ἁδλίου τούτου κόσμου καὶ τόπου ᾱ- πόκειται ὃ σκΛληρὸς κλῆρος νὰ ἀντικρύξωμεν ἀγωνιῶντες καὶ Τοὺς καὶ ἀφαγτασιώτους, ὕμνη- ) περίλυποι τὴν κατάστασιν, ὅ- ποία πράγματι εἶνε καὶ, ἁγω- νιξόµενοι κρατερῶς καὶ χαΆε- πῶς, νὰ σπρώξωμεν τὴν πα- τρίδα µας ἐντὸς τῆς τροχιᾶς τῆς ὀρὺδῆς καὶ σωτηρίας ὁδοῦ τῆς περαιτέρω ἱστορίας τῆς. ὍὉ Λυρικὸς καὶ µουσόληπτος Κυβερνήτης δὁραματίξεται, εὖ- θισκόµενος ἑἐντὸς τοῦ στοιχείου του, τὴν Κύπρον, τὴν πάλαι ποτὲ µακαρίαν,ἐπιβιβασδεῖσαν σκάφους καὶ πλέουσαν πβθὸς τὴν χώραν τῶν Μακάρων, καὶ θον ο) 'εη διὰ τὸ χυδαῖον καὶ χαμερπὲς ζήτημα τῶν χρημάτων, μὲ τὰ ὁποῖα δὰ ἐκτελεσθῇ ἡ δηµιουρ- γία. ἑντός ἐὰν ὃ Δ4ημιουργὸς τῆς Συµπάσης Κύπρου, μιμεῖ- ται τὸν Δημιουργὸν τοῦ Σύµ- παντος κόσμου, πΛάσαντα τοῦ- τον διὰ µόνου τοῦ Λόγου του καὶ ἑκτὸς ἐάν, βαδίξων ἐπὶ τὰ ἴχνη τοῦ δαυματουργοῦ Μω- ὕσέως, τοῦ ἐπιτυχόντος τὴν ἓκ τοῦ οὐρανοῦ πτῶσιν τοῦ µάν- γα καὶ τὴν δι ἕνὸς κτυπήµα- τος τῆς ῥάβδου ἀνάβλυσιν ἀφδόνου καὶ διαυγοῦς ὕδατος ἐν τῇ ἐρήμῳ, δὰ κάµῃ διὰ κτυ- πηµάτων τῆς φαντασίας ν᾿ ἄνα- βλύσουν ἐπὶ τῶν αὐχμηρῶν ἓἐκ- τάσεων τῆς Σαχαρώδους Κύ- πρου Νεῖλοι, ἀπειλοῦντες νὰ καταπνίξουν πᾶσαν ἹἩεσαορίαν καὶ Καρπασίαν μαξὺ μὲ τὸν βουλευτήν των. «Ἕν- λ κ υσοιον Μὴ ἔχοντες ἡμεῖς τὸ προνό- µιον γὰ ὁραματιξώμεὺδα τὰ γαϊδουράγκαῦθα ὡς ῥόδα εὐώ- δη καὶ παραδείσια, δὲν ἔχομεν νὰ εἴπωμεν εἲς τὸν πρώην Κυβερνήτην τῶν Ἱερῶν τῆς Ἀριστιανωσύνης τόπων παρὰ ἐκεῖνο, τὸ ὅποῖον ὃ ᾿Τησοῦς Χρι- στὸς εἶπεν εἲς τὴν πολΛυπραγ- μονοῦσαν καὶ πασπατούραν Μάρδαν: «Μάρὺδα, Μάρθα, µε- οιμνᾶς καὶ τυρβάζξεις περὶ ποΆ- Λὰ, ἓν ὦ ἑνὸς ἔστι χρεία.» Ἰαὶ τὸ ἕν τοῦτο εἶναι τὰ χοήµατα καὶ τὰ χρήματα εἶναι αἳ οἶκο- νοµίαι καὶ αἳ οἰκονομίαι εἶνε πρὸ σάντων ὁλιγώτεροι ὑπάλ- Λήηλοι καὶ ὁλιγώτερον παχεῖς µισδοί. Καταπιάνεσῦδε σοβαρὰ εἲς τὸ ζήτημα τοῦτο δὰ ἄνα- δειχδῆτε ἀσφαλῶς ὃ ἄναμενό- µενος Μεσσίας τῆς οἰκονομικῆς σωτηρίας τῆς Ἰύπρου καὶ ὑδλὰ ἀναδείξετε καὶ ἡμᾶς, τοὺς σπε- «κατὸ τὴν ὁποίαν, γιὰ ἕνα φτωχὸν τὰς καὶ ἐγκωμιαστὰς ἐπαξίους τῆς εὐτυχοῦς ἐκείνης πυπρια- κῆς σταδιοδροµίας' ἐὰν ὄχι, ἔ- χετε τελειωτικῶς προεξοφΛή- σετε τὴν ἁποτυχίαν σας καὶ τὸ πρακτιπώτερον καὶ συμφερώ- τερον γιὰ Σᾶς εἶτε νὰ δέσετε ἀπὸ τώρα ὑποψηφιότητα διὰ τὴν διαδοχὴν τοῦ Κοῦετί Βτιά- μες ὡς ποιητοῦ τοῦ ᾿᾽ΑγΥΛι- κοῦ Στέμματος (ροει (Ιαιιτραίς) δὰ ἦτο κρίμα νὰ χαδοῦν τόσα ποιητικὰ χαρίσματα εἰς τὴν αὐχμηρὰν καὶ πεξὴν Κύπρον, ᾗ ὁποία δὲν ἐννοεῖ νὰ χορτά- σῃ μὲ ποιητικὰ ἄν δη καὶ ἄορά- τους ὀνειρώδεις Νείλους. ΝΙ ΒΟΛΙΚΙΙ ΛΥΣΕΙΣ Ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ἑἐφονεύθη χθὲς ἀπὸ τὴν ἐρωμένην του, μὲ τὴν ὁποίαν συνέξη εἰς κἄποιο ξενο- δοχεῖον τοῦ Ν. Φαλήρου, ἦτο ὑπέρ τῶν εὐκόλων καὶ βολικῶν λύσεων, Ἐν πρὠώτοις, ἀντὶ νὰ κοπιάσῃ πρὸς ἀνεύρεσιν ἐρωμένης καὶ νὰ ἀναλά- βη ἀπέναντί της ὅλας τὰς συναφεῖς ὑποχρεώσεις, εὐὑρῆκε µίαν ἀπελσι- σµένην ἁπὸ τὸν σύξυγόν της καὶ, χωρὶς σολλὰς διατυπώσεις, τῆς ἐ- πρότεινε νὰ τὸν ἀντικαταστήσῃ. ἓἊν- νοεῖται, ὅτι ἑκείνη ἐδέχδη εὖχα- οίστως. Όταν, ἄλλως τε, παρου- σιάξεται κανεὶς, ὡς ἐλευθερωτὴς, δὲν εἶνε διατεθειμένος νὰ δεχδῇ ὅρους ἐκ µέρους τοῦ ἀπελευθερου- µένου. 3Τἡὴν ἐπῆρε, Λοιπὸν ἄνευ πολλῶν διατυπώσεών, τὴν ἐγκατέ- στησεν εἷς κάποιο ξενοδοχεῖον, κα- τόπιν εἷς ἆλλο, καὶ τὰ πράγματα, µέχρι τιγὸς, ἐπήγαιναν κατ εὐχήν. Βλδεν ὅμως ἡ µοιραία οστιγμἠ, ἄνδρωπον, καὶ ἡᾗ ὥραιοτέρα γυναῖ- κα ἀρχίξει νὰ γίνεται δυσβάστακτον βάρος. “Ο ἄνθρωπος, τότε, τῶν εὖ- κόλων καὶ βολικῶν λύσεων, ἔπε- νόησε σιάλιν τὴν ἀνάλογον Λύσιν. Καὶ, ἂν κρίνώὼμεν ἀπὸ τὰ ἐξαγό- µενα τῆς ἀνακρίσεως, μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῆς ἐρωμένης του, διηµείφθη περίπου ὁ ἑξῆς διάλογος : ---Ξέρεις ἕνα σιρᾶμμα, ἀγάπη µου πι --Ῥλέπεις, ὅτι ὑὐποφέρομεν. -Τὸ βλέπω, δυστυχῶς. --Πὰ νοίκια τῶν ξενοδοχείων κατήντησαν πανάκριβα, γιὰ νὰ φάῃ καγνεὶς χρειάξεται μιὰ περιουσία, ἐσὺ ἕχεις ἀνάγκη νὰ ντυὺδῇς, ἐγὼ δὲν τὰ βγάξω πέρα...Τὶ θέλεις νὰ γίνη Λοιστιόν --Νὰ ἐργασθῇς, φίλεµου. --Νὰ ἐργασθῶ εἶναι ἕνας λόγος... Δυστυχῶς ἑργασίες δὲν ὑπάρχουν. Κρίσις εἷς τὸ ἐμπόριογν.... --Νὰ δανεισθῇς τότε, ἁγάπη µου, ν᾿ ἀνιικρύσουμεν τὴν περίστᾶσι. --- ΑΛλλοίμονον ’ Ποῦ νὰ ὅδανει σθῶ ἀὲν ἔχεις, Λοιπὸν, ἰδέαν τῆς στενότητος τοῦ χρήματος, ποὺ μα” πα Λοιπόν, σιαρὰ νὰ Ἐμαρός / 4ὲν μᾶς μένει συναποθάνωµεν. --Γιατὶ νὰ εἶσαι τόσον τραγικὴ φιλτάτήη µου. Μήπως ἐχάθηκαν κα- λύτερες Λύσεις --'Εγὼ τοὐλάχιστον, δὲν βλέπω καµµίαν. --αὴν βλέπω ὅμως ἐγώ. --χιὰ Ἀέγε, τέλος πάντωγν.... ---Απλούστατα, παιδίµου, νὰ ξα- ναγυρίσῃς στὸν ἄνδρα σου.... --δὰ ξαναγυρίσω στὸν ἄνδρα µου ᾿Αστειεύεσαι - --Γιατὶ ὄχι, παιδί µου Ὁ 4- σωτος Υἱὸς μήπως δὲν ἐπέστρεψε στὸν πατέρα του Ο ἄνδρας σου ἦτο τόσο καλὸς, ὁ παὔμένος. Όλοι οἱ σύξυγοι, ποὺ χάνουν τὶς γυναῖ- κες των εἶνε, ἔκ φύσεως, ἁγαδὰ πιλάσματα. Οχι µόνον δὰ σὲ δεχ- δῇ,. μὲ ἀνοιχτὲς ἀγκάλες, ἀλλὰ εἶ- 1]ρᾳγνοι ΗΠΕρπΙατο! ------ἶμαι: Βέβαῖος. Α-. ΔΑ πάξν φαὶ τὸν «μόῦχον τὸν σιτευτὸν», γιὰ νὰ πα” νηγυρίσῃ τὴν ἐπιστροφήν σου. Τι σκέψου το λιγάκι / -- αἡραῖα ! ᾿Επειδὴ δὲν μπιρεῖς νὰ μὲ ζήσῃς ἐἑσὺ, μὲ στέλνεις νὰ µέ ζήσῃ αὐτός.... τες. ---ᾖὶ φυσικώτερον ἅπ' αὐτὸ, ᾱ- γάπη µου Δὲν σὲ σεέλνω, βλέπεις, σὲ κανένα ξένον. δὲ στέλνω στὸν ἄνδρα σου. Αὐτὸς, ἐπὶ τέλους. εἶνε συνηδισµένος. 2ὲ ζξοῦσε τόσα χρό- για. Γιατὶ νὰ μὴ σὲ ζήσῃ καὶ τῶ- ρα, ἀφοῦ ἦλθαν ἀνάποδα τὰ πράµ- µατα Τὸ κάτω-κάτω τῆς γοαφῆς Φὰ ἐπανορθώσωμεν κ᾿ ἕνα ἀδίκη- µα, ποὺ τοῦ κάναµεν οἱ δύο. Καὶ δὰ περάσουμε ὅλοι µας καλύτερες ἡμέρες.... Αλλὰ µγιατὶ ἐξάπτεσαι Σκέψου Λιγάκι καὶ δὰ ἰδῆς, ὅτι δὲν ὑπάρχει καλύτερη Λλύσις τι) αὐτήν. Σκέψου παιδί µου, καὶ ᾱ- πάντησέ μον. Ἐκείνη ἑσκέφύη, πράγματι ὁλί- γα δευτερόλεπτα καὶ τοῦ ἔδωκε τὴν ἀπάντησίν της μὲ µίαν σφαῖραν ες τὸ κρανίον. --]δοὺ ἡ ἀπάντησίς µου / Ὁ ἄνθρωπος, ποῦ ἐγνώριζξε καὶ ἔ- καλλιέονει ὅλας τὰς εὐκόλους καὶ βο”- λικὰς Λύσεις εὑρέθδη σιρὸ μιᾶς λύ- σεως, τὴν ὁποίαν δὲν εἶχεν ὕπολο- γίσει. Καὶ ὅμως δὲν ἦτο ὀλιγώτε- ϱον εὔκολη καὶ βολικὴ ἁτιὸ τὰς ἄλλας. ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ Ἐξοχώτατε, 1. Τὰ µέλη τοῦ Χομονετικοῦ Ῥυμ- βουλίου ἐξαιτούμεὓα τὴν ἄδειαν νὰ προσφέρωμεν τῇ Ὑμετέρᾳ ᾿Ἐξοχότη- τι τὰς εὐχαριστίας ἡμῶν ἐπὶ τῷ Λό- γῳ, δι οὗ η Ὑμετέρα Ἐξοχότης προ- σηἹόρευσε τὸ Συμβούλιον. 2. Τὸ Συμβούλιον ἐκφράζει τὰς εὐχαριστίας αὐτοῦ ἐπὶ τῷ ὅτι αἱ συ- στάσεις αὐτοῦ, ὡς πρὸς τὴν συµµε- τοχὴν Κυπρίων δικαστῶν εἰς τὸν σχη- ματισμὸν τοῦ ᾿Ανωτάτου Δικαστηρίου, ἐξεπληρώθησαν. Ὑποδεχόμεὓα τὴν ὑπὸ τῆς Ὑμετέ- ρας Ἐξοχότητος γενομένην µνείαν πε- ρἱ τῆς δυνατότητος τοῦ νὰ µελετη- ΝΠ περαιτέρω τὸ ὑπάρχον δικαστι- κὸν σύστημα. ὃ. Τὸ Συμβούλιον παρατηρεῖ µε- τὰ λύπης ὅτι δὲν ἐπραγματοποιήνη- σαν εἰσέτι αἱ συστάσεις ἐχεῖναι, ὅς ἐποιήσατο πέρυσιν ὡς πρὸς τὴν ἄνα- διοργάνωσιν τοῦ Γεωργικοῦ ἸΤμήμα- τος. Ἡ τοῦ Τµήµατος ἕλλειψις ἑπαρ- πείας φαίνεται ἐκ τοῦ ὅτι δὲν κατώρ- θωσε τοῦτο νὰ καταπολεμήση ἢ κα- ταπολεμήση ἐπαρκῶς τοιαῦτα ἕντομα καὶ τοιαύτας παθήσεις, αἴἵτινες ἑξα- πολουθοῦσι νὰ βλάπτωσι τὰς ἐσοδείας τῆς Ἀήσου, ὡς τὸν ὑπὸ τῆς Ὑμετὲ- ρας ᾿Εξοχότητος ἀναφερόμενον Δάχον τῆς Ελαίας, τὴν πάῦθησιν τὴν Ίνω- στὴν ὡς ἩΒραχυκαρπίαν Ἶτις χατα- στρέφει τὸν χαρουπόχκαρπον, τὴν Φω- ῥίασιν τις προσβάλλει τὰ ἑσπεριδο- ειδῃ καὶ τὰ ὅσπρια, τὴν σκωρίασιν καὶ σιριβίδι τῶν δημητριακῶν, καὶ τὴν βρωμοῦσαν. Πεποίθαμεν ὅτι ἡ ᾱ- ναδιοργάνωσις τοῦ Τμήματος δὲν 9ὰ στίξει τὴν ᾿Αγοράν. βραδύνῃ περαιτέρω καὶ ὅτι δὰ ἐξευ- ο ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ η ΠΠ ΝΜΗΙΚΗ ΝΙΥΜ Εἰς τὸν Λόγον τῆς Αὐτοῦ Ἐξοχότητος τοῦ Κυβερνήτου, τὸν ἁπαγ- γελθδέντα πρὺς τὸ Νομοδετικὸν Συμµβούλιογ, κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς Συνόδου, τῇ 1Τῃ Απριλίου 1928. ρε Ἡ Διευθυντὴς τῆς Γεωργίας, κατά- χων πάντα τὰ ἀναγκαιοῦντα προσόν- τα, τεχνικά τε καὶ ἀτομικὰ, ἵνα ἑ- πιτευχθῇ προοδευτικἡ τακτικὴ ἐν τῷ Τμήματι τούτῳ ὅπερ εἶνε µεγίστης σημασίας διὰ τὴν Νῆσον, Ἡ τακτι- κὴ αὕτη δἑον νὰ περιλαμβάνη ἐνεργὰ µέτρα διὰ τὴν βελτίωσιν τῆς Χτη- γοτροφίας, σηροτροφίας καὶ δενγδροχο- μίας. 4. Τὸ Συμβούλιον Ὀποβάλλει πρὸς σκέψιν τῆς Ὑμετέρας ᾿Εξοχότ. ὅτι τὸ ἔδαφος ὠφελείας τοῦ διὰ τὴν χαπνο- καλλιέργειαν εἰδιιοῦ εἰς ὅν ἄνεφέρ- 9ητε, θὰ ἐπεκτείνετο µεγάλως ἐὰν ὀλίγαι οἰκογένειαι εἰδικαὶ διὰ τὴν κα- πνοκαλλιέρχειαν ἠδύναντο νὰ ἔἕγκατα- σταδῶσιν ἐν Κύπρῳ εἷς κατάλληλα κέντρα, ἵνα παρασχεὺῇ εἲς τοὺς Κυ- πρίους κΚαπνοκαλλιεργητὰς διαρχκὲς χαὶ µόνιμον παράδειγµα τῶν µενόδων, ἄς ἀκολουθοῦσιν ἐν Μακεδονίᾳ. Κατάλ- ληλοι οἰκογένειαι πρὸς τὸν σχοπὸν τοῦτον θὰ ἠδύναντο ἴσως νὰ ἔξευρε- θῶσι μέσον τῆς Ἑταιρείας πρὸς ἐγ- κατάστασιν τῶν προσφύγων ἐν ἝἙλ- λάδι, τὰ δὲ ἔξοδα τῆς Κυβερνήσεως πιστεύεται ὅτι θὰ σαν ὀλίγα. ᾽Αλλ᾽ ἐὰν ἡ μέθοδος αὕτη ἤθελε προσκρού- σει εἲς δυσχερείας ἐν τῇ πραγµατο- ποιήσει της τὸ Συμβούλιον εἰσηγεῖται ὅπως εἶδικοὶ ἐργάται καὶ ἐργάτριαι ἐπ᾽ ἁμοιβή μετακληδῶσι δι ὁρισμέ- γην περίοδον ἐκ Μακεδονίας διὰ τὴν πρακτικὴν ἄσχκησιν τῶν ἡμετέρων ἆγ- ροτῶν ἐργατῶν καὶ ἐργατίδων. Ὁ. τὸ Σδυμβούλιον σημειοῖ μετ εὖ- χαριστήσεως τὴν ἐπέκτασιν τῶν Συν- εργατικῶν Πιστωτικῶν] Ἑταιρειῶν καὶ Λ.ΙΓ. ΖΑΛΟΥΜΙΔΗΣ ονόνο γάνδας καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξιν καὶ ἐνδάρρυνσιν τῆς Κυβερνήσεως, αἱ Ἑ- ταιρεῖαι αὗται θὰ ἐγκαθιδρυθῶσιν εἰς ὅλην τὴν Νῆσον, Τὸ Συμβούλιον συ- νιστᾷ ὅπως ὅ τόκος ἑλαττωθῃ. 6. Τὸ Συμβούλιον σημειο μεθ) ἱκανοποιήσεως τὴν πρόοδον τοῦ ἐμ- πορίου ἐν τῇ Νήσῳ, ἰδίᾳ τοῦ ἕξα- Υωχιχοῦ, καὶ τρέφει τὴν ἑλπίδα ὅτι ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν συνδήκαι εὐνοϊκαὶ πα- ῥόµοιαι πρὸς τὰς τοῦ προηγουμένου ἔτους, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ µεγαλυτέρα µέ- ριμνα Κυβερνητωιὴ πρὸς προστασίαν τοῦ ἑμπορίου Ἀέλουν ὁδηγήση πρὸς σταῦερῶς αὔξουσαν κίνησιν τοῦ ἐμ- πορίου. Ὡς παρετηρήσαµεν πέρυσιν, ἀποφασιστικὴ Κυβερνητικὴ ἑνέργεια πρὸς σύναψιν εὐνοϊκῶν ἐμπορικῶν συµ.- βάσεων πάντως δὰ αὐξήση τὸ ἐμπό- ριον τῆς Νήσου. | Ἀύντομος καὶ εὑρεῖα βέλτίωσις τῶν ὑπαρχόντων δρόμων, πατασκευὴ νέων δρόμων καὶ ἑξασφάλισις κἀταλλήλου μετὰ τοῦ ἐξωτεριμοῦ κόσμου συγκοι- νωνίας, διὰ τῆς ἐνδαρρύνσεως - τῆς ἑ- πιτοπίου Ἠπαραγωγῆς, 9ὰ συνετέλει σημαντικῶς εἷς τὴν αὔξησιν τοῦ ἐμ- πορίου τῆς Νήσού. Τὸ Συμβούλιον σημειο μετ εὖχα- ριστήσεως ὅτι . αἳ συστάσεις αὐτοῦ διὰ τὴν τροποποίησιν τοῦ δροµολο- γίου τοῦ ταχυδρομικοῦ ἀἁτμοπλοίου ἓν ᾿ τέλει ἐξετελέσθησαν καὶ ἐλπίζει ὅτι ἡ διευθέτησις αὕτη θέλει λάβει µορ- φὴν µονιµότητος ἐφ᾽ ὅσον διαρκεῖ τὸ συµβόλαιον ἄνευ περαιτέρω ἐπιβαρύν- σεως τῶν τῆς Νήσου οἰκονομικῶν. Τὸ Συμβούλιον ἐπιδυμεῖ νὰ ἕπα- ναλάβη τὴν ἔἐπιθυμίαν αὐτοῦ. ὅπως ἐπιχορήγηθὓῶσι καὶ ἄλλαι ἀτμοπλοῖ- καὶ γραμμαὶ συνδέουσαι ἡμᾶς μετ ἐκείνων τῶν χωρῶν μεθ) ὧν κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἀναπτόχθησαν ζωη- ραὶ ἐμπορικαὶ σχέσεις, Ἐν ἀναμονὴ λήφεως ἀποφάσεως διὰ σοἹαρὰς λιμενικὰς βελτιώσεις ἐν Κύπρῳ, ὥν µνείαν ἐποιήσατο ἢ Ὑμε- τέρα Ἐξοχότης, ἐπιδυμοῦμεν νὰ ὑπεν- δυμµίσωμεν τὴν Κυβέρνησιν ὅτι ὑπάρ- χουσι σχετικαὶ μικραὶ λιμενικαὶ βελ- τιώσεις, αἴτινες ἠδύναντο καὶ αἴἵτινες ἔδει νὰ δεραπευθῶσι πάραυτα. Σημειοῦμεν μετ᾽ εὐχαριστήσεως τὴν σύστασιν τοῦ ᾿ΕΒμπορικοῦ ᾿Ἐπιμελη- τηρίου καὶ ἐλπίζομεν ὅτι σὺν τῷ χΧρό- νῷῳ τὸ σωματεῖον τοῦτο, ἐπιχορηγού- µενον ἐπαρκῶς ὑπὸ τῆς (ζυβερνήσεως, θέλει παράσχει ἀποτελεσματικὰς - πηρεσίας εἷς τὸ ἐμπόριον τῆς Νήσου. Τὸ Συμβούλιον μετ ἀνυπομονησίας προσδοκᾷ, ἐὰν ἐπιτρέφωσι τὰ πράγ- µατα, ὅπως συντόμως τεθῶσιν ἐν ἔνερ- χείᾳ συγκοινωνίαι ἀσυρμάτου μετὰ ποῦ ἐξωτερικοῦ καὶ τηλεφώνου διὰ τὸ ἐσωτερικόν. Ἱ. Τὲ Μυμβούλιον μετ εὐχαριστή- σεως βλέπει τὰ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσε- ως λαμβανόμενα ὑπὲρ τῆς Δημοσίας Ὑγείας µέτρα. Ἐλπίζομεν ὅτι τὰ ᾱ- ποτελέσµατα θὰ νε ἀνάλογα πρὸς . τὴν συνεπαγομένην δαπάνην. δ. Μετ εὐχαριστήσεως ἀκούομεν ὅσα ἡ “Ὑμετέρα ᾿Εξοχότης πληροφο- ρεῖ ἡμᾶς περὶ τοῦ Μουσείου καὶ τῶν ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν καὶ εὕρη- µάτων, καὶ ἐπιδυμοῦμεν νὰ ἐνώσωμεν μεθ ὑμῶν τὴν ἐκτίμησιν πρὸς τὴν φιλοπονίαν τῆς ᾿Επιτροπείας τοῦ Μου- σείου, ἐπιπροσθέτως δὲ νὰ ἑχφράσω- ἑλήίζει ὅτι διά Καταλλήλου προπα. μεν τὴν πεποίθησιν ὅπως ἡ Ἔπιτρο” σε πεία ἀσκεῖ ἐπαρκή ἐἑποπτείαν κατὰ τὰς διενεργουµένας ἀνασχαφὰς καὶ ἑ- παγρυπνῃ οὕτως ὥστε νὰ καταστα- λή ἡ κρυφίως διενεργουµένη ἐξαγω- γἡ ἁρχαιοτήτων. Ὁ Τὸ Συμβούλιο ἀντιλαμβάνεται τὴν σπουδαιότητα καὶ σηµασίαν, ἣν πέχτηται ἀνάληψις ἐκτελέσεων ἔργων τεινόντων εἰς τὴν γενικὴν ἀνάπτυξιν τῆς Νήσρυ. Ὁμοίως ἀντιλαμβανόμεὓα ὅτι αἱ δηµόσιαι πρόσοδοι, ὡς αὗται διακυβερνῶνται, δὲν εἶνε ἐπαρκεῖς νὰ παλύψωσι τὰς διὰ τοιαῦτα ἔργα δα- πάνας κατὰ τοσοῦτο μᾶλλον καθ’ ὅ- σον αἱ δαπάναι αὗται ὕπολογίξονται εἷς πλέον τοῦ «1,000,0Ώυ. Αι ὅ, ὁ: πὸ τὴν ἐπιφύλαξιν παντὸς ἄλλου ὑφ- ισταµένου δικαιώματος τῆς Νήσου ἐν σχάσεϊ πρὸς τὰ διὰ τὸν Φόρον τῆς Ὑποτελείας πληρωδέντα ποσᾶ, συνι- στῶμεν ὅπως ἐπιστραφῶσι καὶ τενῶ- σιν εἷς τὴν διάθεσιν τῆς τοπιχῆς Μυ- βερνήσεως τὰ ἐπὶ πεντηκονταετίαν συσσωρευθέντα µπερισσεύµατα μετὰ τὴν πληρωμὴν τοῦ διὰ τόκους τοῦ δα- γείου τοῦ 1955 ποσοῦ, καὶ ἅτινα πο- σὰ συμποσούµενα περίπου εἷς «600.000 πρατοῦνται ἐν ᾽Αγγλίᾳ. Ἐπιπροσθέτως δὲ συμφωνοῦμεν ὡς πρὸς τὴν σύναψιν δανείου Λ. ὅ00,000 διὰ τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ ὁποίου πιστεύ- ὃμεν ὅτι αἱ δηµόσιαι πρόσοδοι δὰ ἐ- πήρκουν, ἐὰν ἡ Κυβέρνησις θελήση νὰ ἐφαρμόσῃ οἰκονομίας εἰς τὰς δα- πάνας, ὃὶ ἐἑλαττώσεως τῶν προσω- πικῶν ἀπολαυῶν καὶ τοῦ προσωπικοῦ. Τὸ Συμβούλιο δεωρεῖ εὔθετον τὴν περίστασιν να ἐκφράσῃ τὴν ἐπιδυμί- αν αὐτοῦ ὅπως ἡ ᾿Ἐπιτροπεέία, ἧς ἡ σύστασις ἀνηγγέλδη πρό τινος ὑπὸ τῆς Ὑμετέρας Ἑξοχότητος, ἐπιληφὺή συν- τόµως τῆς ἐρεύνης πρὸς ἐπιδίωξιν τοι- οὗτων οἱκονομιῶν. 10, Μετὰ μεγάλης γχαρᾶς ἡκού- σαμεν τὰ εὐτυχῆ ἀποτελέσματα καὶ τὰς ἀγαθὰς προβλέψεις, ἃς ἐδημιοῦρ- γησεν ἡ ἐπιτυχὴς διάτρησις ᾿Αρτε- 6ιανοῦ παρὰ τὸ Συρ]ανοχῶρι, υαὶ σπεύδοµεν νὰ δέσωµεν εἰς τὴν διάθε- σιν τῆς Ὑμει. ᾿Βξοχότητος τὴν συ- νεργασίαν ἡμῶν μετὰ τῆς Κυβερνή- σεως διὰ τὴν χρησιμοποίησιν τοῦ ὕ- δατος, περ δεύρέδη καὶ διὰ τὴν Κύ- προν. --υ---υ-- 11. Τὸ Συμβούλιον χαίρει ἀποῦον ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἑγχολποῦται τὰς πᾶ- ρἱ παιδείας καὶ διδασκάλων εἰσηγή- σεις αὐτοῦ. Τονίζομεν εἷς τὴν Κυβέρ- νησιν τὴν ἀνάγκην τῆς ἀναδιοργανώ- σεως τῆς παιδείας ἐν τῇ ἀποιχίᾳ ἐπὶ τοιούτων γραμμῶν οἷαι δὰ παρεῖχον σύστημα, ὅπερ δὰ ἦτο συγχρονισμένον παὶ προσηρμοσμένον πρὸς τὰς εἰδικὰς ἂνάγχας τῆς Νήσου. Ἐν τῷ μεταξὺ πεποίθαµεν ὅτι ἡ Κυβέρνησις δὲν δὰ χαλαρώσῃ τὰς προσπαθείας αὐτῆς πρὸς βελτίωσιν τῆς οἰκονομικῆς κχα- φαστάσεως τῶν διδασκάλων. 19. Ἐπιπροσθέτως πρὸς τὰ µέτρα τὰ ληφδέντα πρὸς διακανόνισιν τῆς ὑπηρεσίας νέων καὶ παιδίων, καὶ πρὸς περιορισμὸν τῶν ὡρῶν ἐργασίας εἰς ὡρισμένας ἐργασίας, τονίζοµεν εἷς τὴν Κυβέρνησιν ὅπως σκεφὺῃ περὶ νοµο- Φεσίας προνοούσης περὶ ὀκταώρου ἡ- µερησίας ἐργασίας, περὶ ἐπαρκοῦς ἁποζημιώσεως εἷς ἐργάτας ἢ τὰς οἵ- κογενείας αὐτῶν διὰ βλάβην ἡ δά- νατον, καὶ περὶ καθορισμοῦ κχατω- τόρου ὁρίου ἡμερομισδίου. 18. Μετὰ βαδείας ἵἱκανοποιήσεως ὑποδεχόμεδα τὶν περὶ τῶν Δημαρ- χείων. τῆς Ἰήσου γενοµένην µνείαν ἐν τή 234 παραγράφῳ τοῦ ἑξαιρετι- πῶς σπουδαίου λόγου τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος, καδὼς καὶ τὴν ὑποδή- λωσιν ὅπως τὰ Δημαρχεῖα ταῦτα τε- Φῶσιν ἐπὶ τοιούτων βάσεων οἷαι δὰ συντελέσωσιν εἷς τὴν ἀνάπτυξίν των, ἀναλόγως τῆς προόδου τοῦ σημερινοῦ πολιτισμοῦ. Τὸ Συμβούλιον στερρῶς πιστεύει καὶ πέποιθεν ὅτι, κατὰ τὸ διάστη- µα τῆς ὑπὸ τῆς Ὑμετέρας ᾿Εξοχότη- τος διακυβερνήσεως τῆς χώρας, τὰ Δημαρχεῖα τῆς Ἀήσου µας δὰ τύχω- σὶ τοιαύτης ριζικῆς ἀναδιοργανώσεως καὶ μεταρρυὓμίσεως, ὥστε νὰ ἐπιτύ- χωσιν ἓν τῇ σφαίρᾳ τῶν φιλανῦρω- πικῶν καὶ κοιωνικῶν ἕητημάτων ᾱ- ξιολόγως μεγάλα ἀποτελέσματα, οἷα τὰ ἐν Βὐρώπῃ Ἀημαργχεῖα διὰ τῆς µείάλης αὐτῶν τελειότητος κατώρ- θωσαν νὰ ἐπιτόχουν ὑπὲρ τῆς στι- κῆς εὐημερίας καὶ τάξεως. Τὸ 3δυμ- βούλιον δεωρεῖ καὺΊ[κόν του νὰ προσ- φέρῃ τὴν πλήρη αὐτοῦ συνεργασίαν ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τοῦτο. ο 14, Τὸ Συμβούλιον τὰς φορολογικὰς ἁρχὰς διὰ τὴν µελε- ἐπιδοκιμάσει τωµένην φορολογικὴν διευδέτησιν, µία ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι Ἡ ἐκ τῶν ἄγρο- τῶν µετάθεσις τοῦ οἰκονομικοῦ (Φφο- ῥολογικοῦ) βάρους, καὶ εὐχαριστεῖ ὃερ- μῶς τὴν Ὑμετέραν ᾿Εξοχότητα διὰ τὴν ἀποδοχὴν τῆς πλουτολογικῆς ταύ- τής καὶ ὑγιοῦς δημοσιονομικῆς ἀρχῆς. 15. Ἐν τέλει τὸ Συμβούλιον ἐπι- θυμεῖ νὰ διαβεβαιώσῃη τὴν Ὑμετέραν ἘῬξοχότητα ὅτι μετὰ προσοχῆς ἐση- εἰωσε τὰ ἄλλα ζητήματα ἄτινα ἡ Ὑμετέρα Ἐξοχότης ἔδιξε, ὡς πρὸς τὰ µέτρα ἄτινα ἐλήφὃησαν Ἰ ἄτινα ΤΗΣ Ν0Ν00. (Συνέχεια ἓκ τοῦ προηγουμένου). ΥΠ. Ἔντογος ἔρευνα καὶ εἰδικὴ προ- παγάνδα ἐγένετο διὰ τὴν παραγωγὴν καπνοῦ, µετάξης, κίτρων, οἴνου καὶ, ὑπεράνω ὅλων, διὰ τὰς Συγεργατικὰς Ἑταιρείας, μὲ τὰ ἀκόλουδα ἀποτελέσ- ματα:-- 1--Ἡ παραγωγὴ καὶ κατὰ απροσέγ- γισιν ἐξαγωγὴ καπνοῦ ἔχουσιν ὥς ᾱ- πολούδως:-- Παραγωγὴ Περιοχὴ ᾿Δξία Ὀκάδες Ῥκάλαν 5 1901 141 902 δ11τ 10091 1926 ᾖὅθ,τὸῦ 16084 41204 Ἰξήκοντα ὀκτὼ χιλιάδες καὶ τρια- κόσιαι εἴκοσι ὀκάδες ἐξήχὃησαν κατὰ τὸ 1921 ἕναντι 9,190 κατὰ τὸ 1926, Ἐπιπροσθέτως πρὸς τὰ ἀνωτέρω, ποσό- της ἓκ ὤθ,00Ο0 περίπου λιτρῶν κιτρί- γου φύλλου παρήχδη τὸ 1951 καὶ ἐ- χοησιµοποιήδη ὑπὸ ἐπιτοπίων ἐργοστα- σιαρχῶν, οὕτω δὲ ἡ ὅλη παραγωγὴ κα- τὰ τὸ 1921 ἀνῆλδεν εἲς 286,000 ἤτοι δεικνύεται αὔξησις 460 ο)ο ὑπὲρ τὴν παραγωγἠν τοῦ 1926. Τὸ µέγιστον µέ- ρος τοῦ παραχθέντος καὶ ἐξαχδέντος καπνοῦ εἶναι καπνιστὺν φύλλον τοῦ τύπου Λαοδιχείας, διὰ τὸ ὁποῖον ἡ τοσούτῳ μᾶλλον καῦ) ὅσον ἀγαμολο- γεῖταν ὑπὸ εἰδημόνων ὅτι ἤ ποιότης του εἶναι ἵση ποὸς τὴν. τοῦ καπνιστοῦ φύλλου τῆς ἓν Συοία Λαοδιμείας. Παόσ- Κύπρος εἶναι ἰδιαζόγτως κατάλληλος, ͵ ἀλημιιοῦργίω» εὑρίσχκονται ὑπὸ µελέτην, Ἱαὶ ὅτι Ἡ δέουσα προσοχἡ ἐδόθη εἰς ἔν ἕκαστον Ἐπιθδυμοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν τὴν εὖ- γνωμοσύνην ἡμῶν πρὸς τὴν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα διὰ τὰς προσπαδείας ὃ- μῶν ὑπὲρ τῶν συµφερόντων τῆς χώ: ρας καὶ νὰ παρακχαλέσωμεν ὅπως αὔ- ται ἐξακολουθήσωσιν. Ἡ Ἵμετέρα Ἐξοχότης δύναται νὰ βασίτηται ἐπὶ τῆς συνεργασίας τοῦ Συµβουλίου εἲς τὰ ζητήματα ἐκεῖνα εἷς ἅ συμφωνία κατ ἀρχὴν ἐπετεύχθη ἢ δύναται γὰ ἐπιτευγδῇ ἑχατέρωδεν. ) Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΑΡΕΙΣ ΠΕΡΙΛΟΥ 1948 εργείας ἀκολουθοῦνται καὶ εἷς πολλὰ µέρη τὰ δένδρα κλαδεύονται μεῦοδικώ- τερον καὶ μᾶλλον προσεκὰνά. Ἡ εἲς τὴν βιομηχανίαν ταύτην ἐνθάρρυνσις ὃ- φείλεται κατὰ µέγα µέρος εἷς τὴν ἐγ- κατάστασιν τοῦ Παφιακοῦ Μεταξουρ- γείου, τὸ ὁποῖον ὄχι µόνον Ἰχρησιμο- ποιεῖ 180 περίπου ἐργάτας τῆς ἔπαρ- χίας ἐχείνης ἀλλ) ἐπίσης πληρώγει κατ’ βὐθείαν εἲς τὸν παραγωγέα μίαν δικαΐ- αν τιμὴν τοῖς μετρητοῖς διὰ τὸ προϊόν του. Ἐὰν οἳ παραγωγεῖς διδαχθῶσι νὰ παράγωσι τὴν κατὰ κιβώτιον κατὰ µέ- σον ὅρον παραγομένην ποσότητα ἄλλας χώρας ὑπάρχει καλὸν μέλλον ὅτι ἡ ἓν Κύπρφ παραγωγὴ µετάξης δὰ φθάσῃ ποσότητα τετραπλασίως τοῦλά- Χιστον µεγαλειτέραν οἱασδήποτε «ἄλλης μετάξης. ὃ- “Ἡ ἀνάπτυξις τοῦ καρποῦ τῶν κχι- τροειδῶν δένδρων εἶναι ἴδιαιτέρως ἓν- ὑαορυντική, εἴκοσι δὲ καὶ ἕν σχεδὺν ἔκπατομμύρια πορτοκαλλίων ἐξήχθησαν κατὰ τὺ 1921 ἔναντι 14 οχεδὸν ἕκατομ, µυρίων κατὰ τὸ 1956. ἸΚατὰ τὸ {1926 ὁ Κυπριακὸς καρπὸς ἑτέδη ἐν µειονε- 5 εἷς πτικῇ θέσει ὑπὸ τῶν Αἰγυπτιακῶν ᾿Αο- -” ρ ς .. ᾱ / / χῶν, αἳ ὁποῖαι ἐπέβαλον τίμημα -ἰἱ κατὰ τόνον (περίπου τέσσαρα σελίνια κατὰ χιλιάδα) διὰ κάπγισµα, ἀλλὰ τοῦτο ἔχει ἤδη διορωῇ δι’ ἐπιτοπίου χα- πγίσµατος ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως πρὸς , , ᾿ δύο σελίνι ὀλπὰ πόνων κ ιν τῆ- ὃψ.- ος ᾿σετος δηποστοτης” ἴ σχέὃησαν ἓν τῷ Ἡνωμένῳ Βασιλείῳ καὶ ἀλλαχοῦ εἲς τὴν πώλησιν τῶν Ἐν- πριακῶν σιγαρέττων τὰ ὑποῖα ἀποκλεί- ονται δυστυχῶς εἰσέτι τῆς Αὐτοκρατο- ρικῆς δασμολογικῆς προτιµήσεως συ- γεπείᾳ τοῦ ἓν αὐτοῖς ποσοστοῦ ξένου καπγοῦ. Ὁ ἐν τῇ Νήσῳ. παραγόµεγος διὰ σι- γαρέττα καπνὺς στερεῖται τοῦ κανουι- κοῦ μέτρου. τῆς ποιότητος καὶ τοῦ χει- ρισμοῦ, τῶν ἀπαιτουμέγων ἓν ταῖς ᾱ- γοραῖς τοῦ Ἠνωμένου Βασιλείου, πρὺς τὸν σκοπὸὺν δὲ τῆς θεραπείας τῶν ἕ- λαττωµάτων τούτων ἡ Γυβέρνῆσις προσέλαβεν εἷς τὴν ὑπηρεσίαν της πρα- κτικὺν εἰδήμονα ἔκ Μιτυλήνης. ὁ ὁποῖος ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ ἔτους καταγίγεται εἲς τὸ νὰ διδάξῃ τοὺς καλλιεργητὰς ὅλα τὰ στάδια τῆς καλλιεργείας, ἔπεξεργα- σίας, ταξιγοµήσεως καὶ συσκευασίας τοῦ φύλλου, καὶ εἲς τὸ νὰ ἐξασκήσῃ δύο µέλη τοῦ Γεωργικοῦ Τµήµατος ὅ- πως ἐξακολουθήσωσι καὶ ἐπεκτείγῶσι τὴν ἐργασίαν ταύτην κατὰ τὴν λῆξιν τῆς περιόδου τοῦ συμβολαίον του. Διευ- θετήσεις ἐγένοντο διὰ τὴν φύτευσιν ἆρ- κετῆς ποσότητος καπνοῦ γέας ἐσοδείας πρὸς τὸν σχοπὸν τοῦ γὰ ἴκαγοποιηδῶ- σιν αἳ ἀπαιτήσεις τοῦ Ἠνωμέγνου ῬΒα- σιλείου καὶ τῶν ἐπιτοπίων καὶ ξένων ἀγορῶν. ϱ.---Ἡ παραγωγὴ µετάξης αὐξάγει σταθερῶς: 905,000 ὁχκάδες κουκουλίων κατὰ τὸ 1921 ἔναντι 180000 κατὰ τὸ 1926 ἤ 93 ὀκάδες κατὰ κιβώτιον ἔναντι 19, τόσον μάλιστα ὥστε τὸ ΓΓεωργικὸν Τμῆμα εὑρίσχει δυσκολίαν ν᾿ ἄνταπο- κοιθῇ εἷς τὰς βαρείας ζητήσεις διὰ µο- σχεύµατα συκαμινεῶν, ὑπερεκατὸν τῶν ὁποίων χελιάδες διενεμήθησαν ἀπὸ τὸ 1920 ἐκ τῶν Κυβερνητικῶν Φυτωρίων καὶ πολὺ περισσότεραι ἐκ τῶν Ἓχολι- κῶν Κήπων. ᾿Αγώτεραι μέθοδοι καλλι- ΕΞ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΗΣ '᾿Επίσκεψις Κυβερνήτου. Τὴν Ἰετάρτην τῆς Διακαινη- σίµου ἑἕβδομάδος ἐπεσκέφθη τὴν κωμόπολίν µας ἡ Α. Ε. ὁ Ψυβερ- νήτης τῆς νήσου συνοδευόμενος ὑπὸ τῆς ΑΛαίδης αὐτοῦ, τοῦ κ. Γκάνις καὶ τοῦ κ. Διοικητοῦ τῆς Ἐπαρχίας µας. Ἡ δεξίωσις ἐκ µέ- ρους τῶν κατοίκων ἀγένοτο ἐν πιστοποιηι ων πρὸ ης (ρορ- τώσεως. Προφιυλακτικὸν κάπνισμα τῶν δένδρων Όὰ γίνῃ τὸ δέρος. Οἱ ἓν 'Αμ- µοχώστῳ παὶ τοῖς περιχωροις κῆποι, βοηθούμενοι ὑπὸ τῶν προσφάτως τῇ πρωτοβουλίᾳ τῆς Κυβερνήσεως γεγοµέ- γων ἐπιτυχῶν διατρήσεων δι’ ὕδατα, αὐξάνονται ταχέως, οσεῶς καὶ ὁ Καθηγητὴς Πάουλ, ὃ ἐπὶ τῶν κίτρων εἰδήμων ὁ ὑποῖος ἐπεσκέφῦη τὴν Νῆσον τὸν πα- ρελθόντα Δικέμβριον, ἀνεκήρυξε μίαν τῶν ἐν Ἐύπρφ ποικιλιῶν τοῦ εἴδους τούτου ὣς τὴν ἀρίστην ἓν τῷ κόσμφ καὶ ἔκαμε διαφόρους ὑποδείξεις (αἵτι- γες υἱοδετοῦνται) διὰ τὴν γενικὴν βελ- τίωσιν τῆς καλλιεργείας πορτοκαλλίων. Κιτρικὴ ἄσβεστος, κατασκευασθεῖσα ἐν Κυρηνείᾳ ἐκ τοπικῶν κίτρων καὶ τροµήλων, ἐπωλήδη ἓν ᾽Αγγλίᾳ εἷς μὰς αἵτινες δέον νὰ ἐνδαρρύγωσι τὴν ἀνάπτυξιν τῆς βιομηχανίας ταύτης εἷς τὴν ἐπαρχίαν τῆς Πάφου ἐπίσης. καὶ δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ μὴ δυνηδῇ ἡ Κύ- προς, μὲ µίαν ὀργανωμένην βιοµηχα- γίαν καὶ μὲ τὴν Αὐτοκρατορικὴν δασ- μολογικὴν προτίµησινγ, νὰ συναγωνι- σὺῇ εὐνοϊκῶς τὴν ἐκ τῆς Σικελίας εἲς τὸ Ηνωμένου Βασίλειον μεγάλην ἕξα- γωγήν. 4.--Ὅ ἐπὶ τῆς ᾽Αμπελουργίας Εἰδι- πὺὸς µετετέδη ἐκ Περαπεδίου εἷς τὴν Λεμµεσόν, τὸ κέντρον τῆς ἐπαρχίας τῶν ἀμπελουργῶν. Πρὸς τὸν σκοπὸν δὲ τῆς ἐνδαρρύνσεως τῆς παραγωγῆς ἔπιτρα- πεζίων σταφυλῶν ἀπεστάλη οὗτος εἲς Ἑλλάδα καὶ Κρήτην διὰ νὰ κανονίσῃ µίαν μεγάλην προµήδειαν ἐμβολίων καὶ Ὑι- τι « τήµατά της, δεόντως ὑπογεγραμ- μένα ὑπὸ τῶν 3 μουχταρῶν καὶ ἀζάδων τὸ ὅλον 9 τὸν ἀριθμόν. Τὸ κείµενον τῆς προσφωὠνήσεως. «Ἑξοχώτατεῖ Ἡ κοινότης Αἱ- γιαλούσης Χαίρούσα διὰ τὴν ἑἐν- ταῦθα ἄφιξιν τῆς ὑμ. Ἐξοχότη- τος λαμβάνει τὴν τιμήν, ὅπως δεξιωθῇ ὑμδς καὶ ἀπευθύνῃ ὃ- μῖν καὶ τῇ εὐγενεστάτῃ (Λαΐδῃ σας δι᾽ ἐμοῦ τὸ «Καλῶς ἤλθετευ «Ἔλαχεν εἰς ἐμὲ, Ἐξοχώτατε, ὡς ἕχν τῶν µακροχρονίων διδα- σκαλικῶν µου ὑπηρεσιῶν νὰ προσ φωνήσω πολλάκις προκατόχους σας, ἀλλ᾽ ὁμολογουμένως κατὰ τὴν παροῦσαν στιγμὴν αἰσθάνο- μαι μεγαλειτέραν παρὰ ποτε τὴν συγχίνησιν, καὶ τοῦτο, διότι ἅπ- ευθύνομαι πρὸς τὸν πρῶτον ἄρ- χόντα ἀπὸ τῆς ᾽Αγγλικῆς κα- τοχῆς, ὅστις, ὡς ἡ φήμη μδς κατέστησε γνωστόν, τυγχάνει βαθὺς γνώστης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τῆς Ἑλληνικῆς ἡ- μῶν ἱστορίας καὶ διότι τοιοῦτος ἄρχων ἠᾖλθεν ἐν τοῦ εὐγενεστέ- ρου Εὐρωπαϊκοῦ Ἔθνους νὰ δι- οικήση λαὸν Ἑλληνικὸν καὶ ἕ- ποµένως οὐδεμία ἀπομένει παρ᾽ ἡμῖν ἀμφιβολία, ὅτι οὗτος πρᾶ- τίστως θέλει ἀναγνωρίσει τὰ προ- αιώνια καὶ ἱστορικὰ ΕἘθνικὰ ἡ- μῶν δίκαια. «Ἐνφράζομεν ὀφ᾿ ἑτέρου τὴν ἄμετρον εὑχαρίστησίν µας, διότι μᾶς δίδεται ἡ ποροῦσα εὐκαιρία νὰ δεξιωθῶμεν σήμερον τὸν ᾱ- νώτατον ἡμῶν ἄρχοντα καὶ νὰ ὑποβόλωμεν τὰς σκέψεις καὶ πα- ῥράπονά µας αὑτῷ, ὅστις ἀφ' ἧς ἐπάτησε τὸν πόδα εἰς τὸ ἔδαφος τῆς Νήσου µας, δὲν ἔπαυσεν ἀπὸ τοῦ νὰ ἐπισχέπεται πόλεις καὶ χωρία, νὰ συγχρωτίζεται μὲ τὸν λαόν καὶ τὰς κοινοτικὰς αὐτοῦ ἀρχάς, ἵνα ἐξ ἰδίας ἀντιλήψφεως γνωρίση τὴν κατάστασιν καὶ τὰς διαφόρους ἀνόγκος τῆς πατρίδος μας. «Τρέφομεν ὅθεν τὴν πεποίθη- νι ννουωώυνων πως δὰ Φοδῃ ὑμῖν ἡ ἐὐκαιρία νὰ πεισθῆτε, ότι ἀλλοία ἔδει νὰ ἦτο Π κατάστασις ἓν γένει τοῦ Κυ- πριανοῦ λγοῦ κατόπιν πεντηκὀν- ταετοῦς διοικήσεως ὑπὸ τοῦ μᾶλ- λὸον πεπολιτισμένου καὶ πλου- σίου Ἔθνους τῆς Εὐρώπης καὶ ὅτι κατόπιν τοιαύτης ἐντυπώ- σεως, ἐλπίζομεν, ὅτι µεγόλως δέ- λει βἔλτιωθη ἤ. πατάστασις αὗτη, πρᾶγμα, ὅπερ θάλει ἀνυφώσῃ τὸ γόητρον τῆς Πρεττανικῆς Πν- βερνήσεως καὶ τοῦ Βρεττανικοῦ Ἓθνους, ὑπὲρ τοῦ ὁποίου ἐκ- φράζοµεν διαπύρους εὐχάς». Εἰς τὴν ἄνω προσφώνησιν ᾱ- πήντησεν εὐχαριστῶν µόνον καὶ εἶτα ἐζήτησε νὰ ἀχούσῃ τὰ οἱ- τήµατα τῆς κοινότητος, ἐν τῶν ὁποίων τὸ πρῶτον γενικῆς φύ- σεως εἶχεν ὡς ἑξῆς: «Αν καὶ ὁ λαὸς κάµπτεται ὑπὸ βαρείας Φορολογίας, παρὰ τὴν κατάργησιν τοῦ ὑποτελικοῦ φό- ρου, ἐν εούτοις οὗτος δὺύσανα- λόγως ἀπολαμβάνει τῶν ἀγαθῶν καλῆς διοικήσεως, λόγω, κατὰ τὴν ἀντίληφίν µας, τῆς πολυ- δαπάνου καὶ πολυτελοῦς λει- τουργίας τῆς Μυβερνητικῆς µηῃ- χανῆς, κατοπτριξζοµένης εἰς τοὺς παχεῖς μισθοὺς καὶ τῆς πληθώ- ρας τῶν ὑπαλλήλων, οἵτινες δέον νὰ ἀναθεωριθῶσιν ἐπὶ τὸ οἶκο- νομικώτερον». Τὸ δεύτερον αἴτημα ἀφορᾶᾷ πασπαε ρισθείσας ἀνωτέρω διὰ τὸ ἄνοιγμα 4 ων λουογίας. (ἀκολουδεῖ). ο. τῇ λέσχη «Ὁμόνοια» 1. παραφνάδων μὲ τὰ ὁποῖα τὸ Γεωργι- κὸν Τμῆμα δὸ εἶναι συντόμως εἲς δέ- σιν γὰ ἐφοδιάσῃ τοὺς καλλιεργητάς. Θὰ ἐπανέλθδω ἐν τῷ προγράµµατί µου εἲς µίαν σπουδαίαν ἀγάπτνξιν τῆς ”᾽Αμπε- εἰς τὴν πρόσοψιν τῆς ὁποίας ἐκυμάτιξεν ἡ Ἑλληνικὴ καὶ ᾽Αγγλικὴἡ ση- µαία. ᾿Εκάθισεν ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Λέσχης μετὰ τῆς συνοδείας του ἐπὶ ἡμίσειαν καὶ πλέον ὅὦ- ραν, καθ ἤν τὸν προσεφώνησεν ἔχ µέρους τῆς κοινότητος ὁ δι- ευθυντὴς τοῦ ἀρρεναγωγείου κ. φορτώσεις, τὸ ὄγδοον τὸν σχι- Χρ. Ἰακωβίδης καὶ ἐνεχείρι- ματισμὸν δενδροστοιχιῶν παραλ- σεν αὐτῷ ἑντὸς φαχκέλλου τὰ αἱ- λήλως τοῦ δρόμου Καρπασίας-- τὴν ἐπάνοδον τοῦ παλαιοῦ ἄγρο- τικοῦ δικαστηριακοῦ καθεστῶτος, τὸ τρίτον τὴν παροχὴν ἔπαρ- ποῦς κινίνης καὶ τὴν ῥιξιιὴν ἀντιξλωδιχὴν ἐργασίαν, τὸ τέ- ταρτον τὴν Χορηγίαν ἐκ τοῦ Βεργὶ--Ειμὰτ ποσοῦ 5 400 πρὸς διοχέτέυσιν ἱκανοποιητικοῦ πο- Ἰσίμου ὕδατος, τὸ πέµπτον τὴν ὑπαγωγὴν τοῦ δρόμου Γαληνο- μικοῦ γραφείου ὑπαγομένης εἰς τοῦτο καὶ τηλεφωνικῆς γραμμῆς, τὸ ἕβδομον ἐπιδιόρθωσιν τοῦ µι- κροῦ ὅρμου Γιαλούσης διὰ τὰς πόρνης--Γιαλούσης εἰς τὸ τμῆμα τῶν δημοσίων ἔργων, τὸ ἕχτον τὴν σύστασιν ἐπισήμου ταχυδρο- ᾽Αμμοχώστου μὲ χρησιμοποίησιν πρὸς τοῦτο τῆς ἐργασίας τῶν ἐν- ταῦδα καταδικχαζοµένων ἐλαφρο- ποίνων καὶ τὸ ἔννατον ἐλευθέ- ραν βοσχὴν ἐντὸς τῶν ὀρόδετη- µένων δασῶν. Ἐκ τῶν 9, ἠκρο- ἄσατο µόνον τὸ πρῶτον, χωρὶς νὰ ἐπιτρέφῃ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν λοιπῶν ὃ αἰτημάτων. | Τέλος ἡ Α. Ε. εζήτησε πληρὸ- φορίας περὶ τοῦ αριθμοῦ τῆς µα- θητιώσης νεότητος ἐν τοῖς σχ9- λείοις καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἕκά- στοτε ἐκχλησιαξομένων χριστι- ανῶν εὐχαριστηθεὶς πολὺ ἀπὸ τὰς ληφθείσας ἀἁπαντήσεις καὶ εὐχη- θεὶς εἰς ἅπαν τὸ πλῆθος τὸ «Πα- λὸν Πάσχα». ο ρεαίσα-ττασσοσασεσαῆ, Ἐκ τῆς λέσχης ἐπορεύθη μετὰ τῆς ἀχολουθδίας του καὶ τοῦ πλή. δους εἰς τὴν] Βυζαντινοῦ ῥυθμοῦ ἐκκλησίαν ιτοῦἳ Μιχαὴλ ᾿Αρχαγ. γέλου, ὅπου ἐξήτασεν ἐπισταμέ. νως τόσον ᾿ τὸ κτίριον͵, ὅσον καὶ τὰς ἐν αὐὑτῇ εἰκόνας'διαπυνθα. νόµενος περὶ τοῦ ζωγραφίσαγτος - αὐτὰς ζωγράφου, καὶ περὶ ἅλλων πολλῶν. Ἐκεῖθεν συνεχίσας τὴν περιοδείαν του ἐπορεύθη εἰς Ῥι. ζοκάρπασον καὶ ᾿Απόστολον Αν. δρέαν, ὁπόθεν ἐπέστρέφε καὶ δι. ἤλθεν ἐντεῦθεν τὸ ἑσπέρας. Αἰγιαλοῦσα 21.43.1325. ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ἱ Χωρία, 1) Αἲ ὧοαι καὺ᾽ ἃς ὑλὰ εἶνε ἆνοι- μτὰ κατὰ τὰς Κυριακὰς τὰ ἑξῆς κα: ταστήµατα τῶν χωρίων, 4ημαρχου- µένων ἢ µή, περιορίζονται κατὰ τὸν ἑξῆς τρόσουν: ' (7) Καφενεῖα (μὴ ἀδειοῦχα πρὸς Λλιανικὴν σπωώλησιν οἰνοπνευματω- δῶν σιοτῶν) δύνανται νὰ ἀνοίγωσι καὶ νὰ παραμεινωσιν ἀνοικτὰ µόνον μεταξὺ τῆς Όης ασ. µ. µέχοι τῆς µε- σηµβρίας καὶ ἀπὸ τῆς δηῆς µ. µ. µέ- χρι τῆς 7ης µ. µ. τὸν χειμῶνα καὶ ἀπὸ τῆς 4-- δ µ. µ. τὸ Ὀδέρος. (5) Τὰ ἀδειοῦχα οἰνοπνευματο- πωλεῖα δύνανται γὰ ἀνοίγωσι καὶ σταραμένωσιν ἀνοιπτὰ µόνον μεταξὺ τῆς 10 στ. µ. µέχρι τῆς µεσημβρίας καὶ ἀπὸ τῆς 6-- 7 µ. µ. τὸν τχει- μῶνα καὶ ἀπὸ τῆς /--ὂ µ. µ. τὸ θὈέρος. ’ Νοεῖται ὅτι καφενεῖα καὶ παν- τοσιωλεῖα ἀδειοῦχα σρὸς σιώλήσιν καὶ μεδυστικῶν ποτῶν, δύνανται νὰ ἀνοίγωσι καὶ παραμένωσιν ἀνοιντὰ ματὰ τὰς ὥρας, αἴἵτινες ἀνωτέρω παδωρίσθησαν διὰ τὰ καφενεῖα, ἁλλὰ δὲν δὰ πωλῶσι μεθυστικὰ σοτὰ ιταρὰ κατὰ τὰς ὥρας, τὰς καῦο- τῶν ἀδειούχων καταστημάτων. οκ ἁμκάνλαὢ ν ᾱ κανα ιν. --- 2. Πόλεις. ὅ), (4) Τὸ ἄνοιγμα ὅλωδ τῶν καταστημάτων εἰς τὰς πόλεις κατὰ τὰς Κυριακὰς διὰ τοῦ παρόντος ᾱ- παγορεύεται ἀπολύτως, ἑμτὸς ὅπως προνοεῖται κατωτέρω : λα, οσον (5) Τὰ κατωτέρω καταστήματα τῶν πόλεων κατὰ τὰς Κυριακὰς δὰ ἀνοίγωσι ατὰ τὰς ἁκολούθους ὥ- ρας : (α”) Καφενεῖα δύνανται νὰ ἄνοί- γωσι καὶ παραμείνωσιν ἀνοιμτὰ µό- νον μεταξὺ τῆς ϐ π. µ. µέχοι τῆς 1. µ. µ. καὶ ἀπὸ τῆς 4 µ. µ. µέχρι τῆς 11 µ. µ. τὸν χειμῶνα καὶ ἀπὸ τῆς « µ. µ. µέχοι τοῦ µεσογυµτίου τὸ ὑδέρος. (β0 µατα δύνανται νὰ ἀνοίγῶσι καὶ πα- ραμείνωσιν ἀνοιμτὰ ἀπὸ τῆς 9--15 µεσημβρίαν καὶ ἀπὸ τῆς 4--10 µ. µ. τὸν χειμῶνα καὶ ἁπὸ τῆς 6 µ. µ. µέχοι τῆς 11 µ. µ. τὸ δέρος. Νοεῖται ὅτι καφενεῖα καὶ παν- τοπωλεῖα ὄντα καὶ ἀδειοῦζχα σρὸς σώλησιν μεδυστικῶν ποτῶν δύναν- ται νὰ σπαραμείνωσιν ἀνοικτὰ κατὰ τὰς ὥρας τὰς καδορισθεῖσας ἀἄνω- τέρω διὰ τὰ καφενεῖα, ἆλλὰ δὲν ὁδὰ πωλῶσι μεδυστικὰ ποτὰ παρὰ κατὰ τὰς ὥρας ος σιροσδιορισδείσας διὰ τὰ ἄδειοῦχα καταστήματα. (9) ὸ παρὸν διάταγμα οὖδό- λως δὰ ἀναφέρεται εἲς τὰ κάτωδι καταστήματα ἢ ἐργασίας Ἆτοι : (4) Παντὸς εἴδους μεταφορῶν. (5) Γοαφεῖα καὶ πρακµτορεῖα αὖ- τοκινήτων, ἁμαξῶν, ποδηλάτων καὶ ἐν γένει τροχοφόρων. (3) Καταστήματα ἐπιδιορθώσε- ὧν αὐτοκινήτων καὶ ἄλλλων τρο- χοφόρων. (4) Καταστήματα διὰ τὴν πώ- Λλησιν ἐξαρτημάτων τροχοφόρων ἤ- τοι λαστίχων καὶ πενξίνης. (6) Καράξ. (6) ΓΠραφεῖα ναυλώσεων καὶ αρα” κτορεῖα- (7) Καταστήματα καὶ ἐπιχειρή- σεις κηδειῶν. (6) Καταστήματα πρὸς πώλησιν εἰδῶν ἠλεμτροφωτισμοῦ, ἐπιδιορῦώ σεις καὶ σταθμοὶ ἠλεκτρικῆς δυνά- μεως. (9) Θέατρα καὶ κινηματογράφοι. (10) «Συναυλίαι καὶ ἄλλαι δηµό- σιαι ψυχαγωγίαι. | (11) Δημόσια Λουτρά. Ὅλα τὰ ἀδειοῦχα παταστή- (13) Φωτογράφοι. (15) ᾿Αρτοποιεῖα καὶ ἁρτοπῳ- | Λεῖα. ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΙΑ. ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ (14) ᾖαχαροντλαστεῖα καὶ κάτᾶ- στήµατα διὰ τὴν πώλησιν τροφί- µων καὶ ποτῶν ἀμέσου καταναλώ- σεως. ΄ (16) ᾿Ἰχδυοπῶλαι καὶ ὀρνιδο- πῶλαι. (16) Τυροποιεῖα καὶ γαλακτο- σιωλεῖα. (17) Χοιροπωλεῖα. (18) Μαγειρεῖα καὶ ἔἑστιατόρια, (8) Παγοποιεῖα καὶ παγοπω- λεῖα. | (20) Στιλβωτήρια. (51) ἸἹατρικαί, ὀδοντοϊατρικαί, ὀφδαλμιατρικαὶ κλινικαί. (523) Μαιευτήρια. (55) Κτηνιατρεῖα. (94) Ἰυπογραφεῖα καὶ δηµοσι- ο)ραφεῖα. 3 (26) ᾿Εφημεριδοπῶλαι καὶ βι- βλιοπῶλαι. ο. (96) Φαρμακοσοιοί. (57) Καπνοπῶλαι. ς, ο 4. Οὐὗδεὶς δὰ πωλῇ ἢ δὰ διε- ξάγῃ οἰανδήσοτε ἑργασίαν σιλανω”. δίώς ἢ δὰ πωλῇ ἢ δὰ πῥοσφέρῃ πρὸς πώλησιν κατὰ τὰς Κυριακὰς ἐντὸς τῶν πόλεων ἐν οἰωδήσιοτε τό- πῳ (μὴ ὅὄντι κατάστημα) οἴουδήποτε ἀντικειμένου. αμ σετταὶ ὁμῶς ὅτι αἱ πρόνοιαι τῆς παρούσης διατάξεως δὲν δὰ ἔφαρ: . µόξωνται διὰ πλανοδιοπώλΛησιν τῶν ἀντικειμένων τῶν εἰδικευομένων ἓν τῇ διατάξει ὃ (4) τοῦ παρόντος. 6. Παρὰ τὰς περὶ τοῦ ἑναντίου σρογνοίας τοῦ παρόντος διατάγματος καὶ νοουµένου ὅτι ἔγγραφος ἄδεια κατὰ πρῶτον λαμβάνεται ὑπὸ τοῦ ᾿Αστυνόμου, δύναται κατάστημά τι νὰ ἀνοιχὺῇ καὶ παραµείνῃ ἀνοικτὸν κατὰ τὰς ὤὥρας. αἴἵτινγες δρίξονται ἐν τῇ ἀδείᾳ διὰ τὴν σιώλησιν µόνον ἐφοδίων εἰς πιλοῖόν τι ἑλλιμενισμέ- γΟΝ. 6. Ἐν τῷ παρόντι διατᾶγματι ' «πόλεις» σηµαίνει: (1) Ἡ πόλις Λευκωσία καὶ τὰ χωρία Παλλουργιώτισσα, Καϊμακλί, ὈὉμορφίτα, “Αγ. Ὅμολογηταί, Όρ: τὰ Κιοβέ, Τράχωνας καὶ Αγ. Δο- μέτιος. (3) πόλις ᾽Αμμοχώστου καὶ ί τὰ χωρία ΠΠ. καὶ Κ. Βαρώσια, “Αγ. Δουκᾶς καὶ Αγ. Μέμνων. (4) Ἡ πόλις τῆς {άρνακος. (4) Ἡ πόλις τῆς {εμεσοῦ καὶ τὸ χωρίον Τσιφλικούδια. (6) ΗΒ πόλις Κτῆμα καὶ ἡ Ἱα- λαιὰ Πάφος. (6) Εἴ σιὸλις τῆς Κυρηνείας καὶ ἡ Θέρμια. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ Γενικά. 7. «Χειμὼν» σηµαίνει τοὺς µῆ- νας ᾿Οκτώβριον µέχρι τῆς 3] Μαΐου καὶ «Θέρος» τὸν ᾿Ιούνιον μέχρι τῆς 9Ο Σεπτεμβρίου. δ. ᾿Εὰν ἡ ξορτὴ τῶν Χρισιου- γέννων, τῆς Ίης τοῦ ἔτους, τῶν ᾿)Αποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, τοῦ Δεκαπενταυγούστου, Παἴραμιοῦ, Κουρπὰν Παἱραμίου καὶ ἸΜεβλοὺτ συµπίπτῃ Δευτέραν, αἱ πρόνοιαι᾽ τοῦ παρόντος διατάγματος δὲν δὰ ἐφαρμόξονται διὰ τὴν σπροηγουµέ- γην αὐτῶν Κυριακήν. ϱ.. Οὐδὲν τῶν ἐν τῷ παρθόντι δι” ατάγµατι δὰ ἐφαρμόξεται καὺδ οἵ- ανδήποτε Κυριακὴν κατὰ τὸν µῆνα τοῦ Ῥαμαξανίου εἰς καφενεῖα, δια- τηρούµενα ὑπὸ ᾿Οδωμανῶν. 10. Ο Κυβερνήτης ἐν Συµβου- Λίῳ δύναται ἀπὸ καιροῦ εἷς καιρὸν ῥ η. τ. Λ. “ΠΡΑΓΜΑΤΑ Και ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ -«Νεῖλος καὶ ᾿Αρτεσιανά. «Αντὶ δαπάνης Α. 100.900, ἄφ- Ῥονος ποσότης ὕδατος, Χχημι- κῶς καὶ βαχκτηριολογικῶς κα- Ὁ δύναται νὰ τεθῇ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς μεγάλης χεντρικῆς πεδιάδος τῆς Νήσου συμµπερι- λαμµβανομένης καὶ τῆς Αευκω- σίας καὶ νὰ φθάσῃ διὰ τῶν Ενω- δάρων καὶ τοῦ Λξυκονοίχου εἰς τὰ χωρία τῆς Καρπασίας». Απόσπασμα ἐν λόγου τοῦ Ἑξοχωτ. Κυβερνήτου 17 Απριλίου 1928 ποκαλύπτεται καὶ διαλευκαίνεται, Α λοιπὸν, ὁ σχοπὸς τοῦ προσφάτου ταξειδίου τῆς Α. Ἐξοχότητος Σὲρ Ρό- ναλτ εἲἷς Αἴγυπτον' χαθὼς φαίνεται ἔν τῶν ἀνωτέρω πολιτικῶν ἆπονα- λύφεων, ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης διεξῆγα- γεν ἐπιτυχῶς διαπραγματεύσεις μετὰ τῆς Αἰγυπτιονῆς Κυβερνήσεως ὅπως ὃ Νεῖλος, συνεχίδων τὸν ῥοῦν του ἐντὸς τοῦ λιβυκοῦ πελάγους, ἅἄπορι- βασθῇ τὶς υριανοχώρι καὶ ἀναλάβῃ τὸν ποτισμὸν ὅλων τῶν πεδιάδων Μόρφου, Δευχωσίας, Μεσαορίας καὶ Καρπασίας, συμπεριλαμβανομένων τῶν Ευωδάρων ναὶ Δευκονοίχου, Αἱ δηλό- σεις παὶ ἀπόχαλύφεις αὗται τῆς Α. Ἑξοχότητος εὐλόγως ἐγέννησαον ὄἄνη- συχίαν καὶ πανικὸν εἲς τοὺς κατοί- πους τῶν Χχωρίων, τῶν κειμένων µε- ταξὺ Συριανοχωρίου καὶ ᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέου, ἀπειλουμένων διὰ χατοπον- τισμοῦ ἐκ τῶν ὄγκων τῶν ρείδρων τοῦ Βεοράτου Νείλου ἓν τούτοις δὲν φαί- νονται ἀληθεῖς αἳἵ κυπλοφορήσασαι ἀνησυχητιπαὶ φῆμαι ὅτι οἱ κάτοικοι σπεύδουσι πανικόβλητοι νὰ ἐπχκενώ- σωσι τά ἀπειλούμενο χωρία των καὶ ὅτι τὸ Κυβερνεῖον μεταφέρεται ἔσπευ- σµένως πρὸς τὰ ὄρη τοῦ Μαχαιρᾶ. ο Μεσαιωνισμοὶ καὶ δαιµονοπλη- ξίαι---Βρυχκόλαχες θρησκολη- φίας εἰς Προστειὸν ᾽Αμ- µοχώστου Ετὰ τὴν πρωῖαν τοῦ Πάσχα, ὃε- πάτην πέµπτην ᾿Απριλίου τοῦ σω- τηρίου ἔτους Χιλιοστοῦ ἔννεαχοσιο- στοῦ εἰπιοστοῦ ὀγδόου ἔτους μετὰ αἑριστὸν ἐγένετο συνωστισμὸς µέγας τῶν ΧἈριστιανῶν Ορθοδόξων ἑἐντὸς τοῦ ναοῦ τοῦ ἩΠραστειοῦ σπευδόν- των ποῖος πρῦτος νὰ ἀξιωδῇ τῆς 'Α- γίας Μεταλήψφεως, ἐκ τοῦ συνωστι- σμοῦ τούτου καὶ ἀπροβλέπτου τα- λαντεύσεως, μικρὰ ποσότης τοῦ ἐν τῷ δισκοποτήρῳ οἵἴνου, τὸ ὁποῖον ἐ- βάσταδεν ὁ ἐφημέριος εντὸς τῆς ΄{)- ραίας Πύλης, ἐχύθη ἐπὶ τοῦ δαπέ- ὅου' αἳ τρίχες τῆς ἁγιωσύνης τοῦ Ἱερολ. ἐξάρχου τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς κ. Γερμανοῦ ὀἀνωρθώθησαν ἐξ ἱερᾶς φρί- ώλφ να... ----- «-5 -ν- δικο ο -Ἡ σιον ἁἀνοσιούργημα τοῦ ἐφηµερίου καὶ ἁμέσως ἐπεβλήθησαν εἰς αὐτὸν αἳ ἑξῆς ποιναί : ο α). Ἐπαύθη τοῦ δικαιώματος τῆς Ἱερουργίας ἐπὶ 15 ἡμέρας. β΄). Τὰ µάρµαρα, ἐπὶ τῶν ὁποίων πατέπεσεν ὁ ἱερὸς οἶνος ἐσαρώθησαν ἐπιμελδς ἐξύσθησαν βαθέως διὰ µα- χαΐρας καὶ μὲ τὸ ὅλον μίγμα χωµά- των χμὶ µορμµαροχονίας πεποτισµένη μὲ τὲν χυθέντα οἶνον ἐποτίσδη ὁ ᾱ- πούσιος ἀνοσιουργὸς ἱερεὺς µέχρι τρυ- γὸς, πρὸς Ἱπανοποίησιν τῆς τρωθείσης δρησκευτικῆς καὶ Ἱερᾶς συνειδήσεως. : Μακαριώτατοι, Πανιερώτατοι, “Αγ. Ἔξαρχοι καὶ λοιποὶ Ταγοί τῆς Ἐκ- κπλησίας ἂν διὰ τοιαῦτα ἀκούσια πα- ραπτώματα φριπιᾶτε ναι ταράσσεσδε καὶ ἀγαναχτεῖτς, εἶνε καιρὸς νὰ µε- τεμφυχωθῆτε εἷς μεσαιωνιποὺς ἵεροξξε- ταστὰς καὶ νὰ πᾶτε πίσω στὲς ἐπο- χός σας η σημερινὲς ἐπωοχές δὲν ᾱ- νέχόνται τοιαῦτα ἀνοσιφυργήματα ἐν ὀνόματι τοῦ πράὀου ναὶ ἑτάξοντος καρδίας γκαὶ νεφροὺς γλυκυτάτου Ἰ- ησοῦ. . οσο “ὃ ἔντ. κ. Δήμαρχος Λάρνακος καὶ «Ν. Εθνος)-Πατσιαβοῦρες καὶ ῥξκασέλινα. ντιθέτως πρὸς τὴν «Ν. Φωνὴν τῆς Ἀ Κύπρου», ἡ ὁποία διέτρεξεν ὁλό- χπληρα μίλια ἐγκωμιαστιχῶν ἐἔλιγμῶν διὰ νὰ πῇ εἰς τὸν κ. Δημητρίου ὅτι δὲν ἔπερίμενεν ὅτι θὰ συμμµετάσχη εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς 50ετηρίδος- παρ) ὁλί- γον νὰ τοῦ ζητήσῃ τὴν ἄδειαν νὰ τοῦ χαϊδέφη τὸ αὐτὶ-ἡμεῖς προεφητεύσα- μεν ἤδη πρὸ 15 ἡμερῶν τὴν συµµετο- χὴν καὶ διὰ τοῦτο οὔτε ἐξεπλάγημεν οὔτε ἀπορήσαμεν' ἀλλ᾽ οὔτε καὶ διὰ τὴν ἀφασίαν, ὑπὸ τῆς ὁποίας κατελή- Φδησαν οἱ πατσιαβοῦρες, ἀποροῦμεν καὶ παραξενευόµεδα διότι γνωρίζοµεν κάλλιστα χαὶ τὸ εἴπαμεν πολλάκις ὅτι ἡ πατσαβοῦρες τῆς Κύπρου εἶνε ἔτοι- µες νὰ πουλήσουν καὶ δρησκείαν καὶ πατρίδα γιὰ ἕνα ὀξχασέλινον -οἵ κλε- Φφτοκοχκολάτες-- ὅτι μᾶς ἐξέπληξε χοὶ μᾶς κάμνει νὰ σταυροχκοπούµεθα εἶἷνε ὅτι τὸ «Ν. Ἔθνος» δὲν ἔσπευσεν ἀνχό- μη νὰ ἐξάρῃ τὴν πατριωτικὴν καὶ πο- λιτικὴν χειρονοµίαν τοῦ μεγάλου πα- τριώτου καὶ ἐξόχου πολιτικοῦ ἀνδρὸς τῆς Δάρνακος καὶ παρέλειφε νὰ γράφηῃ ἀδιάλλακτον πύριον ἄρθρον κατὰ τῆς συμμετοχῆς τῶν ἄλλων Κυπρίων εἲς τὰς ἕορτὰς τῆς οθετηρίδος, διὰ νὰ κα- ταστῇ περισσότερον ἀξία εὐγνωμοσύ- νης καὶ µεγαλειτέρας ἀνταμοιβῆς ἡ µε- Μµονωμένη συμμετοχὴ τοῦ ἀντιπροσώ- “που καὶ ᾿Αρχηγοῦ τοῦ Δήμου Ἀάρνα-' Χος..'. ----λ ο Τράπεξαι καὶ τόχος --- Δάνεια πο καὶ πόδοι ρωτῶμεν τὸν κ. Γαλατόπουλον καὶ Ε, «Ν. Φωνὴν τῆς Κύπρου» γ μᾶς ἀπαντήσουν, ἐὰν εὐαρεστοῦνται, ὁ καθέὶς χωριστὰ ἐπὶ τῶν ἕξῆς ἔρωτη- μάτωγ: 9 4 :οἴκογεγ. κ. Λούη Εὔαγγ. Λουϊζου εἷς τὰ | ον ο ν ων παρηκολούθησεν ἄπειρον πλῆθος, ΓΑγγλίδες. Τὸν κ. Γαλατόπουλον: “Ὁ κ. Γαλατόπουλος εἰσηγεῖται ὅπως ἡ Ἐκκλησιαστικὴ ἓν γένει πεοιουσία ἰἔκθεσιν γηπίωχ, ὣς εἷς ἄλλην στήλην χρησιμεύσῃ ὡς ἐχέγγυον διὰ τὴν σύνα- ψιν μεγάλου δαγείου πρὸς ἵδρυσιν Ἐκκλησ. ΓεωρΥ. Τραπέζης. ἡ ὑποία νὰ δανείζῃ πρὸς τοὺς γεωργοὺς μὲ Χχαμη- λὸν τόκον. Ἡ «Νέα Φωνὴ τῆς Κύπρου» εἶἴσιη- γεῖται ὅπως τὺ συναφθησόμενον δά- γειον τῶν ὅ00 χιλ. λιρῶγ, ἐὰν συναφὺῇ, γὰ διατεθῇ ὁλόκληοον διὰ τὴν ἵδρυσιν Γεωργ. Τραπέζης, ἡ ὁποία νὰ δαγείζῃ τοὺς γεωργοὺς μὲ χαμηλὸν τόκον. ᾿Εοωτῶμεν καὶ τοὺς δύο: Πόσα τοῖς ἑκατὺν εἶνε δυνατὸν γὰ συναφῦῇ εἶτε τό ἕν) εἴτε τὸ ἄλλο ὃά- γειον καὶ πρὸς πόσα τοῖς ἑκατὸν ἐνγο- οὔν τὸν χαμηλὸν τόκον μὲ τὸ ὁποῖον γὰ δανείζουν αἱ διὰ δανείου σχηµατι- σθησόμεναι τράπεζαι τοὺς γεωργοὺς δὰ μᾶς ὑποχρεώσουν, ἐὰν Δελήσουν νὰ μᾶς δναφωτίσουν. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ [8 Η ΜΠΠΙΙ ΠΡΙΝ ἘπίσημοςΙδήλωσις ἓν τῷ Νομοθετικῷ Συμβουλίῳ. Ὁ Ἔντ. ᾽Αποικιακὸς Γραμματεὺς χατὰ τὴν συγεδρίασιν τῆς Όάης Απρι- λίου εἶπεν: «Ἐνθυμεῖσθε, Κύριοι, ὅτι κατὰ τὸ τέλος τοῦ παρελθόντος ἔτους ὑπεβά- λετε εἰς τὸν ᾿Εντιμότατον Ὑπουργὸν τῶν ᾽Αποιιιῶν ὑπόμνημα ὑπὲρ τοῦ ζη- τήµατος τῶν ἐν Αἰγύπτῳ Κυπρίων. Εἰς ἀπάντησιν ἐνετάλην ὑπὸ τοῦ Ύ- πουργοῦ νὰ σᾶς εἴπω ὅτι τὸ ζήτημα τοῦτο εὑρίσκεται ὑπὸ προσεχκτικὴν µε- λέτην καὶ ὅτι τυγχάνει καρ᾽ αὐτοῦ εὖ- γοῖκοῦ ἐνδιαφέροντος. ἘἨπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ὀκείλω νὰ φέρω εἲς Υγνῶσίν σας ὅτι καὶ ἡ Το- πικη Ἰυβέρνησις εἰργάσνη καὶ ἐργά- ζεται προσηκόντως ὑπὲρ τοῦ ζητή- ατος τουτου. ΠΟΙΚΙΛΑΞΞ Σποραδικαὶ βροχαὶ πολύτιμοι κα- τέπεσαν κατὰ τὸ παρελθὸν Σάββατον εἲς διάφορα χωρία τῆς ἐπαρχίας µας. Ὁ δερισμὸς τῆς κριθῆς ἐγεγικεύδη. --Τὸ Νομοῦ. Συμβούλιον διακόψαν τὰς ἐργασίας του κατὰ τὸ παρελθὸν Σάββατον, δὰ ἐπαναλάβῃ τὰς συγεδρι- πρι” αἴωιον ΤΓΤένέπτην ΤἹ π΄ τι --Οἵ κανογισμοὶ τοῦ Νόμου τῆς Κυ- ριακῆς ᾿Αργίας διενεμήδησαν εἲς τοὺς βουλευτὰς- καὶ δὰ εἰσαχθῶσι απρὸς ἐπικύρωσιν κατὰ τὴν προσεχή συνε- δρίασιν. --Τὸ Νομοσχέδιον περὶ ξηρικῆς δεν- ὁροκομίας τοῦ κ. Ῥωσσίδου θέλει εἶσα- χθῇ πρὸς ἐπιψήφισιν πρὸ τοῦ Όκτω- βρίου, ὥστε νὰ μὴ περάσῃ ἄπρακτον τὸ προσεχὲς δενγδροκομικὸν ἔτος' ἃς προε- τοιµάζωνται, λοιπόν, οἳ ἀγρόται διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῶν περιοχῶν των καὶ ἄς προπαρασχενάζωνται διὰ τὸν πάνδηµον ἐγκαινιασμὸν τῆς σωτηρίας καὶ ἱστορικῆς περιόδου. {το Ὁ κ. Ῥωσσίδης ἐπεσκέφῦη κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν τὴν Περι- στερωνοπηγὴν καὶ Τουπηµένηγ. --ὍὉ ἔντ. ῬΒουλευτὴς ἸΜεσαορίας--- Καρπασίας προσκληθεὶς ὑπὸ τοῦ ἹΜου- πτάρου καὶ τῶν ᾿Αζάδων τοῦ χωρίου ᾽Απεσιά μετέβη ἔκ τοῦ Καλοῦ Χωρίου εἷς τὸ χωρίον τοῦτο κατὰ τὴν 28ην ’Α- πριλίου’ ὅ κ. Ῥωσσίδης ὠμίλησε καὶ ᾱ- γέπτυξε πρὸς τὸ συρρεῦσαν πλῆθος ἓν τῷ σχολείῳ διδ πλεῖστα ζητήματα ἔπει- γόµεγος δὲ ὁ κ. ΡῬωσσίδης νὰ ἐπιστρέψῃ εἷς Λευκωσίαν δὲν ἠδυνήθη γὰ ἄποδε- χὃῇ προσκλήσεις ἓχ διαφόρων χωρίων, ἐπιφυλαχθεὶς γὰ πράξῃ τοῦτο ἀργότε- θον. --ὋὩς Δημοτ. Σύμβουλος, κατόπιν σφοδρᾶς ἐχλογικῆς πάλης πρὸς τὸν ἔτε- ϱον ὑποψήφιον Μηδὰτ βέην, ἐξελέγη ὁ Γ καλήπ βέης. ---Κατὰ τοὺς Παγκυπρίους τῆς Λάρ- γακος ὅ ἔντιμος κ. Ν. Κλ. Λανίτης, ψυχἠ τῆς Παγκυπρ. ἄθλητ. κιγήσεως ἓν Κύπρῳ, ἔχει προκηρύξει Παγκυπρί- ους Μαθητικοὺς ἀγῶνας ἓν Λεμεσῷ διὰ τὴν 20ην καὶ 21ην Μαΐου καὶ ἐκλήδη- σαν ὕλα τὰ ἱδρύματα τῆς Μέσης Τ]αι- δείας νὰ συμμετάσχωσιν. ᾿᾽Αναμφιβόλως δὰ συμμµετάσχῃ καὶ τὸ Γυµγάσιόν µας. --Κατὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς παρ. ζυ- ριακῆς παρετέδη πλουσιοπάροχον ἓν τῷ Ἰωβιλαίῳ τέῖον ὑπὸ τῆς ἀξιοτίμου ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ Παιδοικ. Σταῦ- μοῦ γήπια, τὰ ὁποῖα ὡδηγήθησαν ὑπὸ τῶν ἄἀναταπονήτων γηπιαγωγῶν των καὶ τὰ ὁποῖα πρὸ καὶ μετὰ τὸ τέῖον ἔκχαμαν παιδιὰς καὶ ἐτραγούδησαν. Τὴν ἀπογευματιγὴν αὐτὴν τῶν νηπί- ὅ ἔντ. Διοικητὴς κ. Ἱ[όπαμ καὶ πολλαὶ Ἐπίσης τέῖον κ.λ.π. ἐδόδη καὶ εἷς τὰς παρακολονῦησάσας τὰ γήπια µητέ- ρας. - ὍὉ κ. Πιετρώνης διοογανώνει τὴν βλέπει ὅ ἀναγγώστης. --Καν' ἑκάστην ἑβδομάδα ἐξάγονται | ο ο αν «Ἀηβιδυ εἷς Συοίαν ποαότητες τῶν δαυμασίων τούβλων ἐκ τοῦ ἐργοστασίου τοῦ ῥηξι- κελεύδου κ. ᾿Αλεξάνδρου Δημητρίου. Ίδη εἷς τὸ ἐν λόγῳ Ἠργοστάσιον κατέφθασαν τὰ σχετικὰ μηχανήματα διὰ τὴν κατασκευὴν κεραμιδιῶν. Ώΐς τὸν φίλον κ. Αλ. Δημητρίου εὐχόμεῦα πᾶσαν πρόοδον διὰ τὰς γέας πατευνθύνσεις του, αἳ ὁποῖαι συντεί- γουν καὶ εἷς κοινὴν ὠφέλειαν. --Τῇ ἑσπέρᾳ τοῦ παρ. Σαββάτου ἔ- λαβε χώραν ἐν τῇ Λἰδούσῃ Χούρη χο- ρὺς ὑπὸ τοῦ Φιλοπτ. δυλλόγου Ο.Ε.15. ὑπὲρ τοῦ ταμείου του καὶ ὁ ὁποῖος, ὣς ]ιᾶς πληοοφοροῦν, ἐπέτυχεγ. Αἱ εἰσποάξεις ἀνῆλθον συνολικῶς εἷς 24 λΜρας ἀκάθαρίστους. -Γῇ παρ. ἑβδομάδι ἀφίκετο ἐκ Ἔου- λοὺς ἔνδα σπουδάζει τὰ ἐμπορικὰ ὁ εὔελαπις καὶ κάλλιστος νέος κ. Νῖκος Δ. Σολοµωγνίδης, προσφιλὴς υἱὸς τοῦ ἐνταῦθα ἐγκρίτου ἰατροῦ κ. Δ. Σο0λο- µωγίδου, --Μετ) εὐχαριστήσεω- ἀναγράφομεν ὕτι καὶ εἲς τὴν φίλήν κοινότητα τῆς κωμοπόλεως Γρικώμονυ ἴρχισε κάποια ἀθλητικὴ κίνησις, δη δὲ παρηγγέλθι- σαν ἐξ ᾿Αδηνῶν διάφορα ἄθλητ. ὅρ- γανα. | Ῥυγχαίροµεν τὴν ἀγαπητὴν κοινό- τητα καὶ ἐλπίζομεν ὅτι τὸ παράδειγ- μα αὐτῆς δὰ μιμηῦοῦν πολλαὶ κωμο- πόλεις καὶ χωρία. .ἑἹ ---Τὸ ἐξοχικὸν Ἐέντρον «Μονμάρτη» ἀνέλαβεν ὑπὸ τὴν διεύθυνσίν του ὁ ῥέκτης κ. Μιλτιάδης Χ. Οἰκονομίδης κατὰ τὴν τρέχουσαν δερινὴν περίοδον. Ηδή τὸ Κέντρον τοῦτο καταγίγεται πρὸς ἐξεύρεσιν καταλλήλου μουσικᾶς μετ) ἀοιδῶν. --Γὰ ἐξοχικὰ Κέντρα ἐν Φαλήρφ «᾿Ακταῖον» καὶ «Κυπριακὸν Φάληρον» καὶ ἡ «Ακρόπολις» ἀπό τιγος ἴρχι- σαν γὰ δέχωνται περιποιητικώτατα ἆ- ραιοὺς θομῶνας καὶ οἱ ὁποῖοι ὁλοὲν πυχνοῦνται. ᾿ 6 ᾿Αναμφιβόλως οἵ ῥέχται διευθυνταί των δὰ λάβουν τὰ µέτρα των, ὥστε νὸ παρέχουν εἲς τοὺς πελάτας των καὶ ψυχαγωγίαν διὰ μουσικῆς καὶ τραγου- διῶν, διότι ὅσῳ καγεὶς καὶ ἐὰν εἶνε φί- λος τοῦ καδαροῦ ἀέρος καὶ τῆς ὥραι- ότητος της φύσεως καὶ τῶν γραφικῶν ἀκτῶν, αἰσθάγεται τὴν ἀνάγκην τῆς πουκιλίας τῆς τέρψεως. Ἴδωμεν. --Κθὲς, ἐπὶ τῇ {ῃ Μαΐου, ὅλα τὰ παρ ἡμῖν ἐχπαιδευτήρια, ἀφοῦ περιῆλ- δον τὴν πόλιν ἄδοντα, ἐξέδραμοι εἷς διαφόρους ἐξοχάς. τοπ ὸ κακουργοδικεῖου” ἐξακολουδαῖι ο ο ο οκ. κ.ς πλ τα δν ὑπάλληλον κατηγορούµενον ἐπὶ κατα- χρήσει ἠδώωσε. Τὸν Χασὰν Τιουσοὺφ ἐκ Βιτσάδας κατηγορούµενον ἐπὶ ἄπο- πείρᾳ φόνου κατὰ τοῦ Μεχμὲτ ᾽Αλῆ Μουσταφᾶ κατεδίκασεν εἷς διετῆ φυ- λάκισιν. --Καρμόσνυνοι καὶ εὐφρόσυνοι ἐγέ- γοντο κατὰ τὴν προπαρελθοῦσαν Ἰζυρι- ακὴν ἐν Καλῷ Χωρίῳ Λεμεσοῦ οἱ γά- μοι τοῦ Λαμπροῦ Διδασκάλου καὶ πυρ- φόρου κήρυκος τῆς γεωργικῆς Όρησκεί- ας κ. Σολομ. Παναγίδου μετὰ τῆς ὦ- ραΐας καὶ σεμγῆς πόρης Μαρίας Σω- κράτους. Παρῆσαν ὅλοι οἳ προεξάρχοντες µύ- σται τῆς ἁγροτικῆς καὶ γξωργικῆς πί- στεως κ.χ. Λουκῆς Πιερίδης, Ῥωσσίδης, Κλόκκαρης, Φράγκος, Κυρίτσης, ἸΑγ- τωγιάδης, Φασουλιώτης, Μίτας, Δεξιά- δης καὶ Ἰζληρίδης καὶ χορεία ὁλόκλη- ϱος ἐκλεκτῶν καὶ εἰλικρινῶν φίλων τοῦ ἐκλεκτοῦ ζεύγους. ὍὉ κ. Ῥωσσίδης εὑρῆκε τὴν εὐκαιρί- αν νὰ πῇῃ τὰ τραγούδια του: καὶ νὰ χορέψη τοὺς χοροὺς του. --Τῇ παρ. Κυριακῇ ἐτελέσθησαν ἐν- ταῦθα οἳ γάµοι τοῦ καλλίστου γέου κ. Παναγιώτη Δ. Χατζηπροδρόμου μετὰ τῆς καλλίστης καὶ συμπαθοῦς Λος Μα- ρίας Χρ. Α. Χρίστου, Ῥυγχαίροµεν θερμῶς. --Ὁ κ. Ῥωσσίδης ἔσχε χθὲς μακρὰν συνέντευξιν μετὰ τοῦ ἑντ. Διοικητοῦ τῆς ἐπαρχίας µας, μετὰ τοῦ ὁποίου συγεγ- γοήῦη διὰ τὴν διάθεσιν τῶν 750 λ. τῶν διατεθεισῶν προσφάτως διὰ τὴν ἐνίσχυ- σιν τῶν χωρικῶν ὁδῶν. ---Ἠλλείψει χώρου πολὺ ὕλη ἀναβάλ- λεται διὰ τὸ προσεχές. ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ Ἡ Σχολικἡ ἐπιτροπὴ «Φρενά- ρου (᾽Αμμοχώστου) δέχεται προ- σφορὰς πρὸς ἀνοιχοδόμησιν σχο- λικοῦ κτιρίου, συμφώνως πρὸς σχέδιον καὶ τεχνικοὺς ὄρους εὑρισκομένου παρ᾽ αὐτῇ. Ἡ Σχολικἡὴ ἐπιτροπὴ δὲν ὃ- ποχρεοῦται νὰ δεχθῇ τὴν τελευ- ταίαν προσφοράν. Οἱ ἐργολάβοι, οἵτινες θὰ κάἄ- µωσι προσφορὰς δέον νὰ ὑποδεί- ξωσιν, ἀξιόχρεον ἐγγυητὴν προ- σωπικῶς γνωστὸν εἰς τὸν πρέ- εδρον τῆς Σχολικῆς ἐπιτροπῆς. Ἡ κατακύρωσις δὰ γίνηῃ κα- τὰ τὴν Ίην Ἰουνίου 1925. ΕΚ ΤΗΣ ΣΧΟΛ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΛΙΛΟΚΟΙΙΚΝ ΚΗΙΤΡΙΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Πρὸς τὰς μητέρας, Ἡ Διεύθυνσις τοῦ Παιδοκομι- κοῦ Κέντρου ᾽Αμμοχώστου ἄπε- φάσισε νὰ ἑορτάσῃ κατὰ τὸν Μά- ἴἵον τὴν ΕΒΛΝΛΛΛ ΤΗΣ ΝΗΤΕΡΛΣ ΛΙ ΤΟΥ ΠΜΛΙΥ Πατὰ τὴν 'ἑβδομάδα αὐτὴν θὰ γίνουν ἑορταὶ καὶ διαλέξεις προ- παγάνδας πρὸς προστασίαν τῆς μητέρας καὶ τοῦ παιδιοῦ. Ἐντὸς τῶν ἄλλων ἑορτῶν δὰ γίνῃ καὶ µία ἔχθεσις τῶν μικρῶν παιδιῶν ἀπὸ ὃ ἐτῶν καὶ κάτω, ἕτε δὰ δοθῶσι καὶ χρηματικὰ βραβεῖα, σαι λοιπὸν ἀπὸ τὰς μητέρας θέλουν νὰ λάβωσι µέρος παρακα- λοῦνται νὰ προσέρχωνται καθ) ἑκάστην στὸ Α΄ Παρθεναγωγεῖον ἀπὸ τὰς 5 20'--6 30’ µ. µ. πρὸς ἐξέτασιν καὶ ἐγγραφὴν τῶν µι- μρῶν παιδιῶν. ΕΚ ΤΗΣ ΛΙΕΙΘΙΝΣΕΛΣ. ΣΗΜ. Παρακαλοῦνται αἱ ἐγγράψα- σαι μητέρες παιδιὰ κάτω τῶν ὃ ἐτῶν, ὅπως προσέλθωσιν εἷς τὸ Α΄ Παρδε- ναγωγεῖον πρὸς ἐξέτασιν τῶν μικρῶν των αὗριον Πέμπτην 4 |. µ. Πτώχευσις ἀριθ. 111928 ΓΑΛΑΜΠΡΟΥ ΕΕΦΑΛΑ ἐν Παραλιµνίου ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πωλοῦνται τὰ κάτωθι ἀντι- κείµενα, ἀνήκοντα εἰς τὴν ὑπὸ τὸν ἄνω ἀριθμὸν καὶ τίτλον ατώ- χευσιν. Παράδοσις τούτων εἰς τοὺς ἆ- γοραστὰς δὰ γείνῃ τὴν 6 Μαΐου 1928 καὶ ὥραν 19 µεσημβρίαν, ἐὰν ἡ προσφορὰ κριῦῇ παρὰ τοῦ Ἀυγδίκου ὡς συμφέρουσα, ο0ςο0ο ΚΜΙΛΛΟΠΙΣ ΜΙΚΗ ΜΗΩΝ 1) Δύο Χρηματοκιβώτια ἐξ ὧν τὸ ἕν ἐντελῶς καινουργές. 9) Μία Γραφομηχανὴ (Μ1Λ8Ρ) μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρας σον) Ἅ λα νοπ/ροτα 4) Μία Πρέσσα Ἰζόπιας μὸ τὸ τραπεζάκι της ϐ) Τρεῖς. μπάλες χάρτου περι- τυλέγιιατυς. ϐ) “ενα αὐτοκίνητον Φόρτ Νο ὄθ μεταχειρισιένον Ἰ) 1685 σακκοῦλλες τῶν 50 ὁκ- χάδων καινουργεῖς. ϐ) 4085 σακκοῦλες µεταχειρι- σμένες. 9) 159 Ζεμπύλια. 960 ψαδιά, καὶ 100. κόφες. 10) τ ΣἙάκκοι λίπασμα. Ν[- ΤΡΟΦΩΣΙΚΑ {«Χ12Χ5 11) 14 Βαρέλλια Ἐῦδι καὶ Δαμιντζάνες. Τὴν ἰδίαν ἡμέραν δὰ πωληδᾶ- σι προχείρως καὶ διάφορα ἄλλα μικρότερα πράγματα. | Ἐν Βαρωσίοις τῇ 24)4)1928. «Ὁ Ἀύνδικος Νῖκος ΓΡ. Σάντης δικηγόρος .χ 0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε, Οἱ ὑποφαινόμεγοι Ζαχαρίας Ν. Χατζηλάμπρου καὶ Ἀήνων Σ. Φαλᾶς ἐχ Ῥαρωσίων, ἀπὸ τῆς 21)4)1928 ἱδρύσαμεν ὁμόρρυῦμον ἑταιρείαν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΧΛΤΤΗΛΛΠΠΡΟΥ ΚΙ ΙΝΩΝ» μὸ ἔδραν τὰ Βαρώσια. Σκοπὸς τῆς Ἑταιρείας µας εἷ- γαι ἢ ἀγορὰ καὶ µεταπώλησις οἵ- γων καὶ οἰνοπγευμάτων καὶ ἐν γένει ἢ διεξαγωγὴ πάσης ἔμπορι- κῆς πράξεως, ... Ἕκαστος δὲ ἐξ ἡμῶν ὑπογρά- φων «ΧΛΤΙΗΛΛΝΠΡΥ καὶ ΠΗΝΙΝ» δε- σμεύει τὴν ὡς ἄνω 'Ἑταιρείαν μας. Εὐελπιστοῦντες ὅτι Ὀέλομεν τύχῃ τῆς ὑποστηρίξεώς σας. Διατελοῦμεν μθτὰ τιμής ΙΛΧΛΡΙΝ Ν. ΜΑΤΙΗΛΛΜΠΡΡΙ. ΙΗΝΕΝ 1- ΦΑΝ Βαρώσια τῇ ὁ1-4-1935. Ὁ κ. Ζαχαρ. Χ. Κατζηλάμπρου δὰ ὃ- πογράφη :ΧΛΤΙΝΛΛΜΙΡΕΙ α ΤΗΝ. Ὁ κ. Ζήνων Σ. Φαλᾶς δὰ ὑπογράφη: ΦΡΕΚΛΡΟΙΣ ΧΛΤΙΗΛΛΜΙΡΕΥ ἆ ΤΗΝΙΝ, ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 0 ὀφδαλμολόγος ἰατρὸς Ν. ΚΑΛΑΒΡΟΣ δὰ εὑρίσκεται εἷς τὴν πόλιν Βαρωσίων τὴν προσεχῆ Κυριακὴν θην Μαΐου, 192δ, δὰ ἐξετάσῃ δὲ τοὺς στά- σχοντας ἐξ ὀφδαλμικῶν νοση- µάτων εἰἲς τὸ Φαρμακεῖον ὅ «Φοῖνιξ» τοῦ κ. ΙΓ. Β. Πάλμα. ᾿Αγ. 42)27Τ. Β 1 ΜΚΜΤΗΡΗ Ε.Ε. ΜΗΝΟΤΩΠΥ - -ΛΑΡΝΚΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΕΙΟΝ ΑΠΝΟΧΩΣΤΟΙ Ἐνώπιον : Σ. Π. Μαυρομάτη Β. Δ. Μεταξύ : ᾽Ανιώνη Χ΄ Παυλή, γε- ωργοῦ ἐκ Τρικώμου, Ἐνάγοντος Και 1). Μιχαϊι Αηινήτρη Ζαροῦ, ἐμπό- ρου ἐκ Τρικώμου ε 9). Ὅῆς περιουσίας τῆς ἀποβιωσά- σης Κακουλλοῦς Δημήτρη Ζαβοῦ, ἐκ Ἠρικώμου διὰ τῶν κληρονόμων ἤτοι τοῦ συζύγου της Δημήτρη Ζαβοῦ ἐκ Τρικώμου καὶ τῶν τέκνων της α’) Μιχαὴἡλ β) Βὐτυχοῦς, Υ) Χρισταλ- λοῦς Δημήτρη Ζαβοῦ ἐκ Τρικώμου δ’) Γεωργίου Δημήτρη Ζαβοῦ ἐχ Ἱρικώ- μου καὶ νῦν ἀγνώστου διαμονῆς ε) Γιαννη Δημήτρη Ζαβοῦ ἐκ Τρικώμου καὶ νῦν ἀγνώστου διαµονῆς-- ἄλληλεγ- γύων---ὀφειλετῶν ἐκ Τρικώµου, :. Ἐναγομένων Ἐπὶ τῇ αἰτῆσει τοῦ κ. Ν. Σάντη δικηγόρου διὰ τὸν ἐνάγοντα ἵνα τὸ δικαστήριον διατάξῃη τίνι τρόπῳ Τίνη Ἡ ἐπίδοσις τοῦ πλητηρίου ἑντάλμα- τος πρὸς τὴν β’ ἐναγομένην ἡτις εἷ- νε ἑκτὸς τῆς Κύπρου καὶ ἀγνώστου διαµονῆς. Τὸ δικαστήριον τοῦτο δια- ἐντάλματος πρὸς τὴν β΄ ἐναγομένην γένη ὡς ἀκολρύδως. 1). Ὅπως ἀντίγραφον τοῦ κλητη- ῥίου ἐντάλματος μετ ἀντιγράφου τοῦ παρόντος διατάγματος προσχολληδή ἐπὶ τῆς Όύρας τῆς τελευταίας ἓν Κύὐ- πρῳ Ὑνωστῆς κατοικίας τῆς β’ ἐναγο: µένης. 2]. Διὰ δημοσιεύσεως ὁμοίων ἄντι- λα τῆς ἐν Βαρωσίοις ἐκδιδομένης Ἐφημερίδος «Δημιουργίας». Διὰ προσκολλήσεως' ὁμοίων ἀἄντι- γράφων ἐπὶ τοῦ πίναχος τοῦ Δικα- στηρίου τούτου. ᾿Βὰν δὲ ἡ ῥηθδεῖσα ἐναγομένη παραλείψη νὰ ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου τούτου κα- την 1δην ᾿Ἱουνίου 1998 καὶ θην π.μ. ὥραν πᾶσα περαιτέρω εἰδοποί- Ίσις πρὸς αὐτὴν γενῄσεται διά προσ- πολήσεως ἐπὶ τοῦ πίναχκος τοῦ Δικα- στηρίου. Φ Ἐξεδόθη τῇ {Τ Απριλίου 1938. Μυνετάχὂη τῇ 2ἵ ᾿Απριλίου 1928. Ηιστὴ Μετάφρασις Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ το Π. Β. Δ. ᾿(ὡπογρ.) Σ. Π. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ. : Β. Δ. ἴ ο ΚΠΕ ΜΗΝΟΚΡΣΤ0Υ---ΛΛΡΗΛΚΣ ΕΝ ΤΩ ΠΡΙΤΟΚΟΛΛΗΤΕΙΩ ΛΗΜΟΧΩΣΤΟΙ ᾿Αριδ. 42)1927. Μεταξύ: Αντώνη Χ΄ Παυλῇ, Γεωργοῦ ἐκ Ἠρικώμου Ἐνάγοντος ο Καὶ 1). Μιχαηλ Δημήτρη Ζαβοῦ Ἐμ- πόρου ἐκ Τρικώµου, ) Τῆς Περιου- σίας τῆς ἀποβιωσάσης Κακουλλοῦς Δημήτρη Ζαβοῦ ἐκ Τρικώμου διὰ τῶν κληρονόμων Ίτοι. τοῦ συζύγου της Δη- μήτρη Ζαβοῦ ἐκ Τρικώμου καὶ τῶν τέκνων της α) Μιχαἡλ, β Εὐτυχσῦς γ΄) Χρυσταλλοῦς Δημήτρη Ζαβοῦ ἐκ Τρικώμου, δ’) Γεωργίου Δημήτρη Ζα- βοῦ ἐκ Τρικώμου καὶ νῦν ἀγνώστου διαμονῆς, ε’) Γιαννη Δημήτρη Ζαβοῦ ἀλληλεγγύω» ὀφειλετῶν ἐναγομένων, Πρὸς τὴν Εὐτυχοῦν Δημήτρη Ζα- βοῦ ἐκ Ἱρικώμου καί νῦν ἁγνώστου διαμοτῆς. Βϊδοποιῶ ὑμᾶς ὅτι τὴν 18 Ἰουνίου δ᾽ ἀκουσῦῃ ἡ αἴτησίς µου δι ἢς ατοῦμαι ὅπως ἐκδοδῇ διάταγ- μα τοῦ Βοηθοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δικα- στοῦ ᾽Αμμοχώστου-- Λάρνακος ἑδρεύ- οντος ἐν ᾽Αμμοχώστῳ διατάσσνν τὴν πώλησιν τῶν ἀκινήτων κτημάτων τῶν ἐγγεγραμμέγων ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς Κα- πουλλοῦς Δημήτρη Ζαβοῦ καὶ Μιχα]ἡλ Δημήτρη Ζαβοῦ ἐκ Τρικώμου ἐξ ᾱ- ἀποφάσεως ὀφειλέτου πρὸς ἴχανοποί- ησιν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Βοηθοῦ Ἐ- παρχιακοῦ ΔΑικαστοῦ ᾽Αμμοχώστου-- Λάρναχος ὑπ' ἀριθμὸν 49)1921, ἦτοι 1). Κεφάλαιον ἀποφάσεως ϱ11-19-0 ϱ). Τόκον 139 ο)ο ἀπὸ 28. 9. 1921 µέ: Ἆρις ἀποφάσεως καὶ Ὁ ο)ο ἀπὸ τῆς ἁ- ποφάσεως ὃ). Ἔξοδα ἀποφάσεως ὅ-4-0 4). Ποιστοποιητικὸν κτηµατολογίον καὶ παράσταοις ὐ4τττ)10. 9. 2ἱ δ-ὔ ) Διά ἩΜεμουράντον ἀριὺδ. 18)28 παὶ 298)28 ἢ διὰ 6, Ρ. Α. 1, ϱ0-4-0 τάττει ἵνα ἡ ἐπίδοσις τοῦ κλητηρίου | γράφων εἰς δύο κατὰ συνέχειαν φύλ- |. ἐκ Τρικώμου νῦν ἀγνώστοε διαμονῆς, | ϐ). Προπαρασχευὴ αἰτήσεως ἆχι- γήτων ϱ-6-0 7). Χαρτόσημα καὶ δικηγορικὰ ὑ- ποκαταστάτου ἐπιδόσεως 5-0-0 8). Ἐπίδοσις αἰτήσεως 0-0-0 ϱ). Παράστασις 1-5-0 Ἐν ᾽Αμμοχώστῳ τῇ 50, 4. 1928. Δι ατητὴν Ν. ΓΡ. ΣΑΝΤΗΣ Μ [ή ΗΝ ΜΙΚΠΗΙΙ ΜΝΩΣΗΥ--ΜΑΡΗΠΟΣ ΡΩΤΟΚΟΜΛΗΤΕΙΟΝ. ΜΗΜΙΧΩΤΟΥ | ΑΡΙΘ. 740)95. Μεταξὺ: Νικόλα Φιλίππου, ἐμπό- ρου, ἐκ Κώμης---Κεπὶρ Ἐνάγοντος, καὶ 1) Δοΐζου Γεωργῇ Πατέρα 2) Ἆρι- στίνης Λοΐζου ὃ) Λοΐζου Γεωργῇ Ἰζον- ναρῇ ἀλληλεγγύων ὀφειλετῶν ὅλων ἓκ Δαυλοῦ. Ἐναγομένων. Πρὸς τὸν Λοῖζον Γεωργῇ Πατέρα ἐκ Δαυλοῦ καὶ νῦν ἁγγνώστου διαμονῆς, Εἰδοποιῶ ὑμᾶς ὅτι τὴν 18 Ἰουνίου 1928 9) ἀκουσθῇ ἡ αἴτησίς µου δι’ ἧς αἰτοῦμαι ὅπως ἐκδοῦῇ διάταγµα τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου ᾽Αμμοχώστου ---Λάρναχος διατάσσον τὴν πώλησιν τῶν ἀκινήτων χτηµάτων τῶν ἔγγεγραμ- µέγων ἔπ᾽ ὀνόματί σας ἐξ ἄποφά- σεως ὀφειλέτου πρὸς ἴκαγοποίησιν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ε, Δ. ᾽Αμμοχώστου ὑπ ἀριδι Τ40)28 καὶ ἡμερομηνίας 17.19) 1925 ἤτοι: 1) Δυνάμει ἀποφάσεως Λ. 92-1-6. 9) Τόκον πρὸς 19 ο)ο ἀπὸ 17.11.25 µέχρις ἀποφάσεως καὶ Ὁ ο)ο ἀπὸ τῆς ἀποφάσεως. : ϐ) Έξοδα ἀποφάσεως Λ. 4-6-4 1)2. 4) Πιστοποιητικόν Ἐτηματολογίου 90198)18)7)οθκαὶ παράστασις Λ. 0-1-8. 5) Διὰ Μεμουράντον ἀριθμ. 528)26 Λ. 0-2-0. ϐ) 6.Ρ.Α:Ι,. Νο 14191 καὶ 114)27. Δ. 0-6-0. .. τ) Δικαιώματα ἐγγραφῆς Λ. 5-10-7. ϐ) Ἡροπαρασκευὴ αἰτήσεως καὶ πα- ράστασις Λ. 9-14-0. 9) ᾿Επίδοσις αἰτήσεως Λ. 0-10-0. 10) Παράστασις.πρὸς λῆψιν διατάγµ. Ὑποκαταστάτου ᾿Επιδόσεως Λ. 2-14-0. 114) Χαρτόσημα .ἔνόρχου δηλώσεως Δ. 0-4-0. 12) Χαρτόσημα διατάγματος καὶ 6 ἀντίγραφα ὑποκαταστάτου ἐπιδόσεως Δ. 0-18-4 1)9. ο Ἐξεδόδη τῇ 90)4)1928. ο. Κατ’ ἔντολὴν Ν. ΓΕ. Σάντης πληρεξούσιος δικηγόρος. ΑΓ. 740)28. Β ΤἩ ΗΡΙ ΙΙΙ ΜΝΝΟΙΟΠΡΙ --ΛΑΡΝΛΕ0Σ ΠΡΩΤΙΚΕΛΛΗΤΕΙΘΝ ΛΝΙΧΙΣΤΙΙ Ἐνώπιον ΣΧ. Π. Μαυρομμάίη Ε Μεταξὺ Νικόλα Φιλίππου, ἁμπό- ρου, ἔκ Κώμης-- Κεπὶρ , ᾿Ενάγοντος, καὶ ος 1) Λοΐζου Γεωργῇ Πατέρα 9) Χρι- στίγης Λοΐζου ὃ) Λοϊζῇ Γεωργῇ Κον- ναρῃ ἀλληλεγγύων ὀφειλετῶν ὅλων ἐκ Δαυλοῦ ἳ Ἐναγομένων, Ἐπὶ τῇ αἰτήσει τοῦ κ. Σάντη δικη- γόρου διὰ τὸν ἐγάγοντα ἵνα τὸ Δικα- στήριον διατάξῃ τίνι τρόπῳ δέον νὰ γίνη ἢ ἐπίδοσις τοῦ κλητηρίου ἐντάλ- µατος πρὸς τὸν πρῶτον ἐναγόμενον, ὅστις εἶναι ἐκτὸς τῆς Κύπρου καὶ ᾱ- γνώστου διαμὀγῆς. Τὸ Δικαστήριον τοῦτο διατάττει ἵνα ἡ ἐπίδοσις τοῦ κλητηρίου ἐντάλματος πρὸς τὸν πρῶ- τον ἐγαγόμενον γίνῃ ὡς ἀκαλούθως: 1) Ὅπως ἀἄντίγραφον τοῦ κλητη- ρίου ἐγτάλματος μετ) ἀντιγράφου τοῦ παρόντος διατάγματος προσκολληθδῇ ἐπὶ τῆς θύρας τῆς τελευταίας ἓν Κύ- πρῳ Ὑγωὠστῆς κατοικίας τοῦ ἄνω ἕνα- γομµένου. | 9) Διὰ δηµοσιεύσεως ὁμοίων ἄντι- γράφων εἲς δύο κατὰ συγέχειιν φύλλα τῆς ἓν Βαρωσίοις ἐκδιδομένης ἔφημε- ρίδος «Δημιουργία». ϐ) Διὰ προσκολλήσεως ὁμοίων ἄν- τιγράφων ἐπὶ τοῦ πίνακος τοῦ Δικα- στηρίου τούτου. ᾿Εὰν δὲ ὁ ῥηθεὶς ἕνα- γόµενος παραλείψῃ νὰ ἐμφαγισθῃ ἑνώ- πιον τοῦ Δικαστηρίπυ τούτου τὴν 18ην Ἰουγίου 19268 καὶ Θην π. µ. ὥραν πᾶ- σα περαιτέρω εἰδοποίησις πρὸς αὐτὸν γεγήσεται διὰ προσκολλήσεως ἐπὶ τοῦ πίνακος τοῦ Δικαστηρίου τούτου. Ἐξεδόδη τῇ 11 Απριλίου 1928. Συγετάχθη τῇ 2ὔ Απριλίου 1928. Πιστὴ µετάφρασις Κ. Γιαννάκης Π. Β. Δ. (Ὑπ.) Σ. Π. Μαυρομμάτη Β. Δ. ΤΙΛΕΓΡΙΦΗΜΝΤΑ ἈΘΗΝΗΑΚΟΥ ΠΡΒΚΤΟΡΕΙΟΥ ᾿Αθῆναι 2]. Αίἱ ὑπό τινων ξέ- ο νων ἐφημερίδων δημοσιευθεῖσαι εἰδήσεις, καθ ἄς τὰ Ἕλληνο- σερβικἁ σύνορα ἑκλείσθησαν καὶ. παθ᾽ ἅς ἡ σιδηροδρομικὴ συγκοι» νωνία διεκόπη ἕνεκα ἐπηδημί- ας ἐπὶ τοῦ Γιουγκοσλαβικοῦ ἑ- δάφους εἰσὶν ἀνακριβεῖς. ἩΜ ὑπηρεσία τῆς ἐσιδηροδρο- μικῆς γραμμῆς Φεσσαλονίχης --Γευγελῆς οὐδέποτε διεκόπη οὐδὲ κᾶν περιωρίσθη. Μόνον ἑ- πὶ τῆς γραμμῆς Φεσσαλονίκης --Μαναστηρίου, ὁ ἀριθμὸς τῶν βαγονίων ἠλαττώθη ἐπὶ 2 ἡμέ- ῥρας ἑἐξ αἰτίας κρουσµότων τινῶν ἐξανθηματικοῦ τύφου σηµειωθέν- των ἐν Περλεπέ. ᾽Αλλ᾽ οὐδενὸς ἄλλου νεωτέρονυ κρούσματος ση- Μειωθέντος κατὰ τὰς τελευτωα(- ας ταύτας ἡμέρας, ἤρθη καὶ τὸ ληφθὲν ὡς ἀνωτέρω µέτρον. Θὐδεμία ἀπολύτως σημασία δέ- ον ν᾿ ἀποδοθῇ εἰς τὴν σύλληφιν ὑπαξιωματικῶν τινων καὶ τριῶν κατωτέρων ἀξιωματικῶν, ἐφ᾽ ὦν ὑπῆρχον ὑπόνοιαι, ὅτι ἐπαχεί- ρουν ν᾿ ἀναμιχθῶσιν εἰς τὴν πολιτικήν. Αδῆ ναι. Εἰὶς δηλώσεις του εἰς τὸν Τύπον ὁ ᾿Ὑπουργὸς τῶν ὀἰκονομιῶν ἵος Κοφαντάρης ἆ- νήγγειλεν, ὅτι τὸ οἰχονομικὸν ἔτος 1927--1926, τῇ λῆξαν τὸ τέλος Μαρτίου, ϐΘ᾽ ἀφήσῃ περίσ- σευµα εἰσπράξξων ἀπέναντι τὸν δαπονῶν διακόσια πεντήκοντα ἕ- χατομμύρια ὅραχμῶν ἢ καὶ πλεί- ονα. Τὸ γεγονὸς τοῦτο ἀποτε- λεῖ μεγάλην ἐπιτυχίαν τῆς οἱ- κονομολογικῆς µπολιτικῆς τῆς Ἠνυβερνήσεως, Τὸ πρῶτον ἤδη ἁ- πὸ πολλῶν ὄσξκαετηρίδων ὁ Ἑλ- ληνικὸς προὔὐπολογισμὸς ἀφίνει περίσσευµα. Ἡ οἰκθνομολογικὴ, βασιζο. Μένη ἐπὶ πνεύματος σοβαρῶν οἰκονομιῶν, θὰ συνεχισθῇ κατὰ τὴν χρῆσιν τοῦ 1926- «1929 καὶ δὰ ἑνδυνομωθῇ μάλιστα. | μολονότι πλεῖστα ξενοδοχεῖα κα. τῆς Δημοσίας ᾽Αντιλήψεως ἐπέ- σθῶσι µόνον διὰ τὴν πόλιν τῆς ἀδημιιουῤγίαῦ ντ σπα σι τοιςχ σον ο αρ άρον τον, σοβαράς. Ἡ ἀνοικοδόμησις τῆς πόλεως εἰς τὸ αὐτὸ µέρος δὰ καταστῇ δυσχερής, (προφανῶς λόγο τῶν ρωγμὸν τοῦ ἐδάφους). Φὰ ἠδύνατο νὰ γίνη σχέδιον ἀνοικοδομήσεως ἐπὶ τῇ βάσει δα- νδίων ἐπὶ ὑποθήχη παρασχεθη- σοµένων ὑπὸ τῆς ᾿Εδνικῆς Τρα- , πάξης. | Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Κυβέρνησις ἔλαβε πάντα τὰ προσήκοντα µέ- τρα πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς δια- τροφῆς τῶν σεισμοπαθῶν, οἵτι- νες ὑπολογίζονται εἰς 15 χιλιάδ. | πρόσωπα ἐκ Κορίνθου καὶ τῶν | ἄλλων μερῶν, ὅτινα ὑπέστησαν ζημίας ἐκ τῶν σεισμῶν. Σκηνοὶ καὶ ὑγειονομικὸν ὁ- λικὸν ἐστάλησαν ἐπειγόντως πα- ρὰ τῶν Στρατιωτικῶν ᾿Αρχὸῶν παὶ τοῦ Ἐρυθροῦ Ἑλληνικοῦ, Σταυροῦ. ὋοὉ ᾽Αμερικανικὸς ΑἈθναι. 27. Χθὲς μεταξὺ Φ1)2 καὶ Ίθης ἑσπερινῆς ὥρας ἔλαβε χώραν σδισμιχκὴ δόνησις ἐπὶ τοῦ βορειθανατολικοῦ µέρους τῆς Πδλοποννήσον γξενοµένη αἱ- σθητὴ εἰς ᾿Αθήνας καὶ εἰς ἅλ- λας πόλεις τῆς Ἑλλάδος, ἰδιοιί- τέρως ὅμως ἰσχυρὰ ὑπῆρξεν εἰς Μόρινθον. Σχεδὸν πᾶσαι αἱ οἰχίαι τῆς πόλεως ταύτης κατέστησαν ἁἅχα- τοίχητοι, ὅσαι δὲ δὲν κατέπε- σαν εἰσέτι κινδυνεύουσι νὰ κα» ταρρεύσωσι. Μέχρι τοῦδε ἐβεβαιώθησαν δύ- µατα ἑἕπτὰ νεκροὶ καὶ ἕξ πλη- γωμένοι. Τὸ ἔδαφος ὁιερράγη εἰς πλεῖ- στα σημεῖα, Τὸ πλῆθος διαµέ- νει ἐν ὑπαίθρῳ. Αἱ ἀρχαὶ διωρ- γάνωσαν τὰς πρώτας βοηθείας. Εἰς τὸ χωρίον Βαλαμάκι, ὅ- περ κεῖται εἷς τὴν εἶσοδον τῆς Ἐρυθρὸς μίας, πατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧτ-| Σταυρὸς ἑτέθη εἷς τὴν διάθεσιν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Παντοῦ ἠνοίχθησαν πατάλο- | γοι ἐράνων, σημαντικὰ δὲ πο- Ισὰ ἐνεγράφησαν ἤδη ἐν ᾽Αδή- ναις. “Ὁ ἀριθμὸς τῶν φονευθέντων δὲν ὑπερβαίνει τοὺς δέκα. 'ὢ σχστικῶφ µμικρὸς ἀριθμὸς τῶν “θυμάτων ὀφείλεται εἰς τὸ γξγο- νός, ὅτι ὁ πληθυσμὸς φοβηθεὶς ἐκ τῶν πρώτων σεισμικῶν δονή- σξων ἐγκατέλειφεν ἀμέσως τὰς Γθἰχίας. ΕΛ ἐφημερίδες ἐπαινοῦσι τὴν Ιφοσίωσιν εἰς τὸ χαθῆκον τοῦ | Διευθυντοῦ τῶν Τηλεγράφων Γτῆς Κορίνθου, ὅστις παρέµεινεν Εἰς τὴν θέσιν του πλησίον τῶν τηλεγραφικῶν μηχανῶν, ἑνῷ ἡ ᾿σύξδυγός του καὶ τὰ τέχνα του ἐφονεύθησαν, ὁ ἴδιος δὲ βαρέως ἐπληγώθη. Τὸ Τηλέἐγραφικὸν Τραφεῖον κατέρρευσε. ᾿Αθῆναι 25. Νέαισεισμικαὶ ἱ δονήσεις, ἀπολουθούμεναι ἀπὸ η. ραγδαίας βροχὰς τὴν παρελθοῦ- διώρυγος τῆς Κορίνθου, ἅπασαι|Ο σχεδὸν αἱ οἰχίαι άσταφαν ᾱ- χρηστοι. Ἡ Δουτρόπολις τοῦ (Άουτρα-| κίθυ ὑπέστη ὁλιγωτέρας ζημίας, τέστησαν ἁκατοίκητα.. Ἡ Κυβέρνησις λαμβάνει µέ- τρα χάριν τῆς βρηβείαρ τῶν πο- θόντων. Αθῆᾶναι 24. οἱ ὑπουργοὶ τῶν Φὠϊἰκονομικῶν, τῆς Συγκοι- νωνίας, τῶν ᾿Εσωτερικῶν καὶ ον 4 ο ον στρέφαν ἐκ Ἱορίνθου, ὅπου µε- τέβησαν ἵν᾽ ἀντιληφθᾶσι τὸ µέ- ΡΑΚΠΥ--ΡΒυΒΑΝΤ ο μονά ος ον ἀπετελείωσαν τὴν καταστροφὴν τῆς Μορίνθου. Ἡ μᾶλλον ἰσχυρὰ δόνησις ἐγέ- νετο αἰσθητὴ ἐπίσης εἰς ᾿Αθήνας τὴν 2 1)2 ὅραν τῆς πρωϊας. σαν νύκτα, Τὸ 'Αγγλικὸν ἀντιτορπιλλι- κὸν «Στούαρτ» ἔφθασεν εἰς Γό- ρινθον. Ὁ Πυβερνήτης καὶ οἱ ᾿Αξιωματικοὶ αὐτοῦ διένειµοαν μπισκότα καὶ σχεπάσµατα, ἕθε- σαν δὲ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς ἘἜπι- τροπῆς τῶν βδηθειῶν τὸ χινητὸν Χξειρουργεῖον. Τὰ ᾽Αγγλικὰ καταδρομικὰ «Ἑσίρες», «Καλυφὼ» καὶ τὸ φέρον ἀεροπλάνο «᾿Αξτὸς» ἀναμένον- ται σήμέρον. “Ολόχληρος ὁ Τύπος καὶ ἡ κοι- νὴ γνώµη ἐκδηλοῦσι βαθεῖαν εὐὺ- γνωμοσύνην διὰ τὴν Βρεττανι- πὴν βοήδειαν. ον ΝΙΝΙΛΛΚΙΕ Κ. ΜΙΤΝΝΝΙΤΗΙΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Βαρώσια, κ) 99. ΤΑ ΜΕΓΛΛΛ ΕΡΟΝΗΛ ΛΙΤΟΚΙΝΗΤΟΝΙ. ΞΟυΒΑΝ Τ Ἱλ [ΑΦΗ ΜΙΝΙ τι ΙΕΡΗ ΜΤΟΚΜΗΤι - ϕ ο Φ ον 95 ϕ, γεθος τῆς καταστροφῆς καὶ δι-[.. ο .. ο ευθύνωσι τὴν ἐργασίαν τῶν βο- 5 όν. . ΜΕ) «νο --- ν . σον ο ο κ ηθειῶν. « 9 : , ' οδ -- ϱ, Β Κατὰ τὰ ὑπὸ τῶν ἐφημερίδων | ἀναγραφόμενα, οἵ ὑλικαὶ ἁπώ- λειαι θὰ ἠδύνατο νὰ ὑπολογι- Κορίνθου εἴς ἐξαχόσια ἕχατομ- μύρια ὁραχμῶν. ἛἜν τριῶν χιλ. οἶκιῶν μόλις πεντήκοντα διςσώθησαν, μὲ δη- ΡΠΑΤΙΑΤΕΑΕ ΣΤΟΠΕΙΟ -- μα ο) ΘΒὺ ει. ΕΛΝ ΥΠΟΦΕΡΕΤΕ - ΛΟΗΛΤΡΙ, ΡΗΤΗ, ΚΛΙΛΡΙΙ ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΗΤΕ 'ὃ διασημότερος Βρεττανὸς εἰδικὸς περὶ τὸ ἄσθμα λέγσι:-- «Οὐδένα εἶδον ὅστις δὲν δύναται νὰ Ὀεραπευδῇ-ἑκτὸς ἑὰν ὑπάρξουν σοβαραὶ ἐπιπλοχαί,- ἁδιάφορον ποία ἡ διάρκεια τοῦ ἄσθματος». Χιλιάδες πασχόντων- ππολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἀπελπισθέντες τελείως περὶ τῆς θεραπείας των-- τώρα καταχλίνονται κά- δε βράδυ μὲ τῆν βεβαιότητα ὅτι θὰ ἀἁπολαύσουν ἀνάπαυ- σιν ἀδιατάραχον. Χάρις εἰς τὴν δεραπείαν τοῦ Ὁτ ΗΑΙΕ, ἡ ὁποία αἴρει τὴν αἰτίαν τῶν σπασμῶν, δὲν πρέπει κανεὶς νὰ ἀπελπίξζεται. Ὀλίγαι δόσεις ἐκ τοῦ ὑγροῦ φαρμάκου φέ- ρουν ἀνακούφίσιν, ἐντὸς ὀλίγου δὲ ἀποδίδεται εἰς τὸν πά- σχοντα ἡ ὑγεία του, ἡ δύναμίς του καὶ τὸ βάρος του. θεραπεία τοῦ Ὁτ ΗΑΙΕ δὲν εἶνε ἁπλῶς πρόσκαιρος καὶ ἄνα- κουφιστική’' εἶναι διαρκής, καθότι τὸ φάρµακον εἱσερχό- μενον εἰς τὸ αἷμα θεραπεύσι τὸ νόσηµα εἰς τὴν ῥίζαν του. Ἡ ταχεῖαἐνέργεια καὶ τὰ διαρχῆ ἀποτελέσματα τῆς 6ε- ραπείας τοῦ Ὀτ ΗΑΙΕ καθιστῶσιν αὐτὴν πραγμµατικῶς ἀνέ- Ἱ Ὅσουον τὰ οεάδς ώσρθν-οι--------ῆ- δὰ παρουσιάσωσιν -ὀἐμπλήξεις μὲ τὸν ΝΕΟΝ ΤΥΠΟΝ |Ι928. Αί Ὑενόμεναι βελτιώσεις εἰς τὸν Νέον Τύπον 1958 εἶναι ΙΦλΛΙΜΠΠΙ: εγαλείτερον νέου συστήµατος ὡραιοτάτου ο ἐσωτεριχκὰ καὶ εἰς τοὺς τέσσαρας τροχοὺς ΚΑΡΒΟΣΣΕΑΒΙ µακρυτέρα μὲ Χρωματισμοὺς ποῦ δὲν θὰ δῆτε εἰς ἄλλα Κ. Λ. ΙΠ. κ. Λ. ΓΠ. μα Πν ΙΝΗΙΝ ΜΗ, ΙΕ ΕΙΝΙΙ ΠΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΞΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ἨΜΗΝ Αὐτοχίνητα ΡΑΚΠΥ Σχ πηγα ΜΗ ΒΙΑΣΘΗΤΕ | | δίδουσι τὴν µαρτυρίαν των. ὍὉ Κανονικὸς, Ῥ, Ν), Ἰκίπςδοτ Ὁ Κανονικὸς Α. Δεκίμδοι Ὁ Σρατηγὸς ΔΙ. Α. Όγκος Ἡ Λαίδη Θατροῃε, Ἡ Βαρώνη Ε. Νο], “Ἡ ΣΑΒΒΑΣ 19--- ! -ασομκώδικρραρίβόω.-----ς : Ὁ Βασιλικὸς Ἰατρὸς ἐπικυρώνει τὴν δραστηριότητα τοῦ διὰ τὸ ἆσῦθμα φαρμάκου τοῦ Ὀντ ΗΑΙΕ, Αἱ δὲ χιλιάδες τὸν λαμβανομένων ἐπιστολῶν παρέχου- σιν ἀναμφισβήτητον ἀπόδσιξιν τούτου. δοὺ τὰ ὀνόματα μερικῶν ἐξεχόντων προσώπων ἅὅτινα ο Στρατηγὸς οίς Η. ΔΑ, Αιάετςοπῇ 'Ἡ Λαίδη ]. Α. Ρετκίπς Ἡ Λαίδη Ε. Ε. Μετ, Ἐπίσης ὁ καθηγητὴς (. ]. ΛΙμμαν, Διδάκτωρ τῆς Ἰατρι- κῆς, Μέλος τῆς Βασιλικῆς 'Ἑταιρείας καὶ τέως Πρόεδρος της Βρεττανικῆς Ενώσεως λέγει :-- «Ἀργησιμοποιῶ τοῦτο (τὸ διὰ τὸ ἄσθμα φάρµακον τοῦ Ώτ ΗΑΙΕ) μὲ µεγίστην ἐπιτυχίαν», Γενικὸς ᾽Αντιπρόσωπος Φαρμαχκοποιὸς ΡΑΚΠΥ ε Φυνταγμ. ἨΝ. Ο. Μς Βοιµαί1 Ἡ Λαίδη Ἠενιεκύιιςγ Ἡ Λαίδη 6. Βετεῖα ΦΟΡΤΗΓΗΒ Ἔντιμος ζΚυρία Ειε]οτ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΡΩΣΙΑ-- ΚΥΠΡΟΥ, ΆΓΟΡΒΣΗΤΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ. ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ ΘΑ ΚΑΝΗ ΤΗΝ ΕΝΦΑΝΙΣΙΝ ΤΟΥ το ΑΚ Π Υ τοι 1928 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΦΟΥ ΤΟ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΕ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ Φ ο ΘΑ ΤΟ ΕΚΘΕΣΩΜΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΙ, ΛΕΜΕΣΩΙ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΙ ΡΒΚΠΥ ΤΕΤΡΗΒΚΥΛΙΝΔΡΗ ἀπὸ 4185.0.0 ΡΟΚΒΝΤ ΕΞ | ΒΚΥΛΙΝΔΡΗ ἑγὺς τόννου Διὰ περισσοτέρας πληροφορίας ἀποταθῆτε πρὸς τοὺς Γενικοὺς ἐν Κύπρῳ ᾽Αντιπροσώπους τοῦ ᾿Εργοστασίου ΏΟΒΑΝΤ ΚΙΝ ἤ πρὸς τὸν κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΤΖΑΤΠΡΑ ΠΙΕΡΙΔΗΝ, ἐν (λάρνακι. ΜΠΕ Μι ἡ ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ. ΧΗηγά 220.0.0 195.0.0 ΗΛΗΝ ΜΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Διὰ τῆς τέελευτοίας εὐκαιρίας ἔφθασαν εἰς τὸ Ματάστημα τοῦ κ. ΚΩΣΤΑ Γ. ΠΑΝΤΖΑΡΗ, ἐν Βαρωσίοις, Διάφορα κασµίρια ἀνδρικὰ ᾽Αγγλικῆς καὶ Ἡελγικῆς κατα- σκευῆς ὡς καὶ λινὰ τοιαῦτα, ποι- χιλία φαθίνων καπέλλων, γραβ- βατῶν, καλτσῶν, ὡς καὶ ποικιλία μεταδωτῶν, κλαδωτῶν καὶ σκέότ- των, ἰταμιῶν τῆς τελευταίας µό- δας, τὰ ὁποῖα θὰ πωλῶμέν εἰς τι- μὰς ἀσυναγωνίστους. Μία ἐπίσχδφις θὰ πείσῃη πάντα διὰ τὴν ὡραίαν συλλογὴν τῶν πραγμµατειῶν µας. ΠΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΙΝ Προκειμένου γὰ μετατραπῇ ἡ πίνησις τῶν πιεστηρίων µας εἷς ἠλεκτρικὴν ἔχομεν πρὸς πώλησιν µίαν μηχανὴν Ρείίετ ὃ ἵππων, ἐργασθεῖσαν ἐπὶ 1 µόνον ἔτος, εἰς ἀρίστην κατάστασιν. : Πληροφορίαι παρ ἡμῖν. Εκ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΗΙΗ ΤΗΣ «ΜΝΙΡΙ» ΝΕΑ ΜΟΔΙΣΤΡΑ ΕΝ ΒΑΡΩΣΙΟΙΣ Ἡ δΔὶς 1)βΙΛ ΓΕΛΡΠΛΥ ΤΗΛΝΛΚΙ, μαδητεύσασα καὶ ἀσκηδεῖσα ἐπὶ μακρὸν εἰς τὴν κοπτικὴν καὶ ῥα- πτικήν, ἀναλαμβάνει ὅλα τὰ εἴδη τῆς ῥαπτικῆς κατὰ τὴν τελευ- ταίαν µόδαν, ἐεἴτε ἐν τῇ οἰκίᾳ της εἴτε κατ᾽ οἶκον τῶν πελα- τριῶν της, μὲ συγκαταβατικὴν ἀμοιβήν. το ΜΕΓΑ ᾽ ΛΙΝ ΤΗ ΙΜΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Συγγραφεῖς 30 διεθνεῖς διόσηµοι Ἱατροί. Ἐκδόται Φεοφ. Μάνος υμαὶ Ἠωνστ. Οἰκονομίδης Γραφεῖα ὁδὸς Βουλῆς ᾿Αρ. 6. Ἐτησία συνδρομὴἡ : 5 1.0.0. ἑξάμηνος ς 12 ματ ΄ 3 µα- ΕΝΟΙΚΙΜΙΟΝΛΙ να κείµενα ἐν Βαρωσίοις πλη- σον τοῦ «Φωτογραφείου τοῦκ. Νικολαϊΐδη καὶ ἔναν- τι τοῦ εενοδοχείου «Βυ- ζάντιον) τοῦ κ. Γαβριήλη. Πληροφορίαι πορὰ τῷ ἐν Ῥοαρωσίοις κ. Αθ. Ιωάννου ἤ παρὰ τῷ ἰδιοχντήτῃ κ. Μιχ. Ἱεροδιαχόνου, δικη- γόρῳ ἐν Λευκωσία. - --.. « ΠΠ τρίο 1928 τὸ παρὰ τὸν κῆπον Π. Ἰω- άννου καὶ εἰς τὸ ὑψηλότερον μέ- ρος τῶν Βαρωσίων εὑρισκόμενον ἐξοχικὸν χέντρον «Ακρόπολις» ἐἰδιοχτησία ἩΜάστρε Γιακουμῆ)’ μὲ ἀπέραντον πλατεῖαν, ἄφθο- νον ὕδωρ ἀνεμομύλου μετὰ δε- ξαμενῆς. Πληροφορίαι παρὰ τῷ κ. Ἰ9- άννη Ἰακώβου, ἀπὸ τῆς ιπεπεοπαππωππαηπαπαποπ ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ἡ οἰκία µου (πρῴην τυπογραφείου μου κτλ.) ἐκ διαφόρων δωματίων μετὰ τῶν Ἰχρειωδῶν, γεροῦ καὶ αὐλῆς ἐξ ὁλοκλήρου ἤ κατὰ δω- μάτια. Δ.Γ. ΖΑΛΟΥΜΙΔΗΣ τή ΜΙΛΑΝ ΤΗΝ ΤΤΦΛΝ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΗ ᾿Απὸ ὅλα τὰ φιλανθρωπικὰ τῆς νήσου ταύτης ἱδρύματα τὸ µόνον ποῦ μὲ συγκινεῖ καὶ διὰ τὸ ὁποῖον δαυμάζω τὸν πολυ- µήχανον Σὲρ Στόρρς διὰ τὴν τε- λείαν διάγνωσιν τῆς ἀσθδενείας τῆς νήσου ταύτης, εἶναι τὸ «ἄ- συλον τῶν τυφλῶν». Τοιούτου πραγματικῶς ἀσύλου εἶχεν ἀπό- λυτον ἀνάγκην Ἡ νῆσος αὕτη διότι ἡ στραβάρα εἰς τὸν τόπον τοῦτον ἐγενικεύθδη. ᾿Εὰν δὲ ὁ φιλάνθρώπος Κυβεργήτης µας, δέλη νὰ ἐπεκτείνῃ τὴν εὐεργετι- κἠν του ὁρᾶσιν ἐπὶ τῆς νήσου ταύτης πολὺ καλὰ δὰ κάµῃ ἐὰν ἀναγράψῃ ἐκ τοῦ κυβερνητικοῦ προὐπολογισμοῦ, ἕνα γενγαῖον ποσὸν πρὸς ἐπέκτασιν καὶ συν-[᾿ τήρησιν τοῦ ἀσύλου τούτου τοῦ ὑποίου ἔχουσιν ἀνάγκην τὰ 9)10 τῶν Κυπρίων. Καὶ τίνος ἄλλου ἀσύλου ἔχετε περισσοτέραν ἀνάγ- κην κακορίζικοι Κύπριοι, ἐφ᾽ ὅ- σον ἔχετε ὀφθαλμοὺς ἵνα μὴ βλέπετε, καὶ ώτα, ἵνα μὴ ἀκού- ετε ᾿Αποτείνομαι ἰδιαιτέρως πρὸς 'σᾶς τοὺς χωρικοὺς ποῦ ἀποτελεῖ- τε τὰ 9)10 τοῦ πληὺυσμοῦ τῆς νήσου ταύτης, πρὸς σᾶς, οἱ ὁποῖ- οι πάσχετε περισσότερον πάσης ἄλλης τάξεως καὶ ἀφίνω κατὰ µέρος τὴν τάξιν τῶν διδασκάλων τῶν ὁποίων ἡ στραβάρα εἶναι κἄπως δικαιολογημένη, ἐφ᾽ ὅσον ἐπαγγελματικῶς βγάλλουν τὸ φῶς καῦ᾽ ἑκάστην ἀπὸ τὰ μάτια τους, καὶ τὸ δίδουν εἰς τοὺς τροφίµους των, παραµέγοντες αὐτοὶ τυφλοὶ. Ἀτρέψατε γύρω σας, ῥίψατε ἔστω ἕνα βλέμμα γύρω ἀπὸ τὴν χοι- νωνικήν, τὴν πολιτικήν, τὴν ἐ- δνικήν, τὴν Ὀρησκευτικήν σας ζωήν, καὶ δὰ ἀντιληφθοῦτε τὰ χάλια σας. ΄ Ὁ. Ῥήκωσε θΘεύστραβε κωρικὲ ψηλά, ψηλὰ τὰ µάτια σου σᾶν περνᾷς ἀπὸ τὰς πόλεις γιὰ νὰ δοῦμεν ἄν µπορέσῃς νὰ µείνῄς ᾿ἀσυγκίνητος, μπροστά στοὺς πύρ- γους τῶν ἁστῶν, ποῦ ἀνηγέρδη- σαν μὲ τὸ αἷμά σου, Συλλογί- σου πρὸς στιγμὴν τὴν ταπεινὴν εἷς τὸ χὠργ]ό σου καλύβην σου µέσα εἰς τὴν ὁποίαν κατοικεῖς ᾿Ἰδου πὠς εἶναι οἱ πάσχοντες καὶ πῶς θεραπεύονται ἄνευ - Κπαλτι σσ θεραπεία Κήλης (Βουθον τεγχειριτικής Κήλης). μαξὺ μὲ τὰ ζῷα σου μικρά καὶ µεγάλα, καὶ ἀναμέτρησε τὴν ἆ- πόστασιν, ποῦ σὲ χωρίζει ἀπὸ τὸν πολίτην. Πέρασε μιὰν νύκτα ἀπὸ τὰ φωταγωγηµένα, ἀπὸ τὰ ἠλεκτροφώτιστα σωματεῖα ΄ τῶν πόλεων, νὰ ὃ[ς τὰ σμήνη τῶν ἀστῶν καὶ ἰδίᾳ τῶν κυβερνητι- κῶν ὑπαλλήλων. ποῦ ἐξοδεύουν ᾽ἁλύπητα τὶς λέρες σου, ποῦ χο- ρεύουν πέραν τοῦ μεσονυκτίου, καθ᾽ ἥν στιγμὴν ἐσὺ «κρατεῖς µέσα στὸ βουρκί σου καὶ τρώγεις ἕνα κομμάτι κριδαρένιο ψωμί. Κοίτταξε τοὺς βουλευτάς σου, τόρα ποῦ ἐπέρασαν ἡ ἐκλογὲς ποῦ δὲν σὺ ξέρουν πλέον. Πό- σοι ἀπ᾿ αὐτοὺς ποῦ σοῦ ἔσφιγγον ἄλλοτε τὸ χέρι, στὸ χωριὸ σου νὰ δοῦν τὶ κάµγεις καὶ πῶς περ- γᾶς Σὸ διατάσσουν νὰ µείνῃς µα- κρὰν τῶν ἑορτῶν τῆς πεντηκον- ταετηρίδος, κι’ αὐτοὶ. λαμβάνουν µέρος. εἰς τὰ συμπόσια στοὺς χο- ροὺς, καὶ δίδουν φιλικά, φιλικώ- τατα τὸ Χέρι τους στοὺς ᾿Αγ- γλους! Ἀτρέψατε τυφλοὶ χωρικοὶ, τὰ βλέμματά σας πρὸς τοὺς Όρησκευ- τικοὺς ἀρχηγούς σας. Τὸ ξεύρω, φοβεῖσθε νὰ τοὺς πλησιάσετε. Ποιὰν Όέοιν ἔχει ἡ σκονισµένη καὶ Σεθωριασμένη βράκα σας, κυντὰ στοὺς βελουδένιους κανα- πέδες, καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ χονδρὴ ποδίνα σας. νὰ πατήσῃ στά πευτσιοστρωµένα σαλόνια τῶν κχαλογήρων Διάρρηξον, ὅδεν, ἁγαπητὲ Ῥωσ σίδη, τὰ ἱμάτια σου, διότι οἱ χω- ρικοὶ δὲν ἀπέκτησαν ἀκόμη μιὰν ὑπόστασιν. ᾿Βκσφενδόνιζε δεξιὰ καὶ ἀριστερά, τὴν πυρίνην λάβαν ποῦ πυρακτώνει τὰ στήδη σου, τὴν στιγµὴ]ν, αταῦ. . ῥλέκεις. κὼν. χωρικὸν νὰ ἀδιαφορῇ, νὰ ἁδρανῇῃ μὲ τὴν ἐγκληματικὴν νωδρότητα τοῦ ᾽Ανατολίτη. Δαπάνησον στα- τῆρας τυπογραφικῆς μελάνης καὶ χάρτου, διὰ νὰ κάµῃς ὅλους νὰ ἐννοήσωμεν ὅτι ἡ ὑπαλληλικὴ καὶ ἁἀστικὴ φαγάνα, ἐπέφερε τὸν οἱ- πονομικὸν τῆς νήσου δάνατον. Στύψε τὰ ἐγκεφαλικά σου κύτ- ταρα διὰ νὰ καταστρώσ]ς νοµο- σχέδιον «ξηρικῆς δενδροκοµίας» καὶ ἄλλα, γίνου, τέλος ὑπεράν- | Πλ ἃ- ή Θεραπεία αὐτῆς, «Προγαστορία Περισυλλογῇ αὐτῆς οΚύφωσις Όρωπος, εἰς τὴν χώραν αὐτὴν τῶν τυφλῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα Ὁ αἰώγιος ὤπνος, ἡ ἀδράνεια, τὸ κισμέτ! Θέλεις πραγματικῶς νὰ εὐεργετήσῃς αὐτὸν τὸν τόπον τῆς σου τὴν ἐπιρροὴν ἐπὶ τῶν ἆρμο- δίων, ἵνα ἐπεκταῦῃ τὺ ἄουλον τῶν τυφλῶν, ἵνα ἱδρυδῶσι καὶ ἄλλα ἄσυλα, τυφλῶν, χωλῶν, πα- ραλύτων, κ. λ.π. ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν, τῃ ἀγ- γελικῇ καταβάσει ΠΑΦΙΤΗΣ. ΛΙΠΑΝΗΤΕ ΤΝ ΜΝΙΝΗΙ 1 ἜΕὰν ἡ καλῆ παλλιέργεια καὶ ὃ καλὸς σπόρος αὐξάνουν τὴν ἀπό- δοσιν τῶν προϊόντων, ἡ καλὴ λί- πανσις διὰ πλήρων καὶ ἱσορροπη- µένων λιπασμάτων διπλασιάζει καὶ τριπλασιάζει τὴν τοιαύτην ἀπόδοσιν. Λιπαίνετε λοιπὸν ὅλα σας τὰ προϊόντα καὶ πρὸ παντὸς τὰ βαµ- βάχια σας, τὰ ὁποῖα µόνον ὅταν λιπανθῶσι μὲ γνήσια καὶ κατάλ- ληλα λιπάσματα δὰ σᾶς ἀφίσουν κέρδος ο ιό. Τὸ εἰδικὸν λίπασμα διὰ τὰ βαµ- βάχια εἶνε ὃ τύπος 4-19-5 τὰ δὲ γνησιώτερα λιπάσματα εἶναι τὰ γνωστά σας Ἑλληνικὰ Λιπάσμα- τα τοῦ ΠΕΤΕΙΝΟΥ, τὰ ὁποῖα ζητήσατε ἀπὸ ὅλους τοὺς λιπα- σµατεµπόρους τῶν πόλεων καὶ τῶν χωρίων. Δι’ οἰασδήποτε ὁδηγίας ἤ πλη- ροφορίας ἀποταδῆτε εἰς τοὺς κ. κ. Ν. Π. ΜΛΝΙΤΗΝ ἃ ἴλαν εἷς Λαμεσὸν ἡ ᾽Αμμόχωστον | ὋὈρ θοπέδωσις «Παχ µοιρολατρείᾶς Ἑξάσκησον ὅλην. ζδημίόυριώ ! η ΙΝ ΤΗΕ ΡΙΡΤΕΙςΤ οοὗτπτ ΟΕ ΝΙΟΟΡΙΑ- ΚΥΚΕΝΙΑ | Ρο τΐοπ Νο. 217 Εορὶςίτυ οἳ Ν{οοςῖα Ῥτουαίαε [ατὶςάιςτίοπ. Βοΐοτς: (0. Ιοαππίάες ]αάρε Ιπ τὰς πιαίίετ οἳ ἔπε οσίαίςο οἱ Μαποᾗ Ε]οβμοτίοι οἳ Αγίο Τήσο- ἆοτο Κατρασῖας ἀεςεαςες. µο ἵε Κπονπ ἐπαί οἩ ἴπε 4{π ἆαγ οἱ Αρτ!], 1928 Ιειεετς οἳ αἁπιπὶρία- οι οἳ επα Ῥτορετίν οἳ Μαπο]ϊ ΕΙαξεμετίοι Ιαΐε οἳ Αγίο ΤΠεοᾶοσο Κατραδίας νο ἀῑεά ἰπεεδαίε οἩ ελα τά] ἆαγ οἳ Ὠεσεπιάετ, το26 αἲ Ν]σοθ]α απά Ἱαά αἲ ἔλς Εἶπιε οἱ 115 ἀθαξ] Ἱάς ιςαα] ρίαςε οἳ τεδιάθπσε αἲ Νϊσοδία, νότες οταπῖοά ὃν {λὶς Οσοάτε {ο Ματίῖδα Ἰοισα Ἱίσοῖθοια οἳ Εαπιαραδία, 5πε Πανίασ Ῥεεῃ Εἰτοί 5ννοτπ αϊε] α]1ν {ο αἁπιπὶδίες ια 5αΠ1ς απά {ο οκΗΙΡίε α Ίτας απά ροτίςσξ Ιπνεπίοτυ {λετεοῖ απά Το τεπάετ α Ιἀδί απά τας αοςοιιΕ Έ εἡστοοί πσπονοτ τεφαίτεά ὮὉγ Ιαν 5ο {ο ἆο, Οἱνοια εἰας ἔπο 461 102δ ἆαγ οἳ Αρτ], (κά) ὁ. Ιοαπμ]άςς 1.6. Ττάς «ΟΡΥ σον» ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καθίσταται γνωστὸν ὅτι διὰ τοῦ ἄνω Διατάγματος διωρίσθην διαχειριστὴς τῆς περιουσίας τοῦ ἀποβιώσαντος Μανώλη ἼἘἛλευθε- ρίου ἐξ: Αγίου Φεοδώρου Καρπα- σίας, καὶ διὰ τῆς παρούσης κα- λοῦνται πάντες οἱ ἔχοντες ὅδο9- σοληφίας µετὰ τοῦ ὄνω ἀποβι- ὥώσαντος νὰ φροντίσωσιν ἐντὸς ἑνὸς μηνὸς ἀπὸ σήμερον ὅπως τακτοπθιήσωσι τοὺς λ)σμοὺς των μετ’ ἐμοῦ. Ἐν Βαρωσίοις τῇ 25)4)19328 Μαρίτσα Ἀουκᾶ Νικολάου ΠΡΩΣΕΞΛΤΕΊ Εὶς τὸ γνωστὸν καὶ πλουσιώτατον Κατάστημα τοῦ κ. Μήτσου Χ. Γα- 1 ν ξ ἴ γι] κὰς ὅλα τὰ γαμήλια δῶρά σας, τὴν προῖ κά σας, ποικιλίαν μαγειρικῶν σκευῶν, βαρελάχια ὑάλινα διὰ μαγειρεῖα, παγω- γιέρες, εἷς τὰς ὁποίας μὲ 1)9 ὀκᾶν πά- γου δὰ πίνετε δι’ ὕλης τῆς ἡμέρας κρύο γερό, πανδύλας ἐκκλησιῶν ὑαλίνας καὶ ἐπαργυρωμένας, ἀγάλματα δαυμάσια εἷς διάφορα µεγέδη, πουταλοµαχαιροπή ρουνα 8Ίρᾶσα καὶ 51ΐνεσ κτλ. ατλ. Ἐκτελοῦνται μµονογράµµατα ἆσημέ- για ἤ χρυσᾶ, Ἐπισκεφθῆτε τὸ Κατάστημα καὶ θὰ ἵδητε. ὅλην τὴν νέαν χαταφθάσασαν παραγγελίαν µας. Πτώχευσις ᾿Αριθμὸς 11926. Περιουσίας Λάμπρου ἔε- φάλα ἐν Παραλιμνίου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Καλοῦνται πάντες οἱ ὀφειλέται τοῦ ἄνω πτωχεύσαντος ὅπως ἐν- τὸς 15 ἡμερῶν ἀπὸ σήμερον προσ- έλθωσιν εἰς τὸ ἐν Βαρωσίοις γρα- φεῖόν µου καὶ ἐξοφλήσωσι τὰ χρέη των ἄλλως δὰ ληφθῶσι δικαστι- κὰ µέτρα ἐναντίον των. Ἐν Βαρωσίοις τῇ 90 ᾽Απριλίου 1928 Ὁ Σύνδικος Νικ. Ὁ. Σάντης δικηγόρος -αασον. Πτώχευσις ᾿Αριθμὸς 111925. Περιουσίας Λάμπρου Κεφᾶ- λα ἔχ Παραλιμνίου. ΠΡΩΣΕΛΒΣΙΣ ΜΗΗΙΣΙ0Ι Καλοῦνται πάντες οἱ δανεισταὶ τοῦ ἄνῳ πτωχεύσαντος ὅπως προσ έλθωσιν τὴν 7 Μαΐου 1928 καὶ ὅ- ραν 4 µ. µ. εἰς τὸ ἓν Ῥαρωσίοις Ώραφεῖον τοῦ Εἰσπγητοῦ ὅπως ἑ- παληθεύσωσι τὰς ἀπαιτήσεις ἤ δά- νειά των κοµίζοντες μεθ ἕαυ- τῶν κοὶ τοὺς σχετικοὺς τίτλους ἤ λογαριασμούς των. Ἡ ἐπαλή- θευσις δὰ ἐξακθλουθήσῃ παὶ τὰς ἐπομένας ἡμέρας πλὴν τῶν Ἠνυ- ριακῶν καὶ ἐντὸς τῶν ὑπὸ τοῦ νόµου ὁριζομένων προθεσμιῶν. Ἐν Βαρωσίοις τῇ 21-4-9328. ος Ὁ Εἱσηγητῆς Μ. Σιακαλλῆς Νικ, 1. Σάντης Ὁ Σύνδικος ΠΩΛΗΣΙΣ ΠΩΑΦΥΝΤΑΙ 4 οἰκόπεδα παρὰ τὴν ἠλεκτρικὴν ἐγκατάστα- σιν καὶ πλησίον τοῦ κήπου τοῦ κ. λούη Εύαγγ. Λοΐζου. Ὁ ἰδιοκτήτης Γιοννῆς Βασίλη ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πωλεῖται δεριστικἡ μηχανὴ µεταχειρισµέγη εἰς καλλίστην κα- τάστασιν καὶ εἰς τιμὴν συγκατα-. βατικήν. Πληροφορίαι παρὰ τοῦ κ. Λ. Εὐαγγ. Λοΐζου δικηγόρου «ἐν Βαρωσίοις. ος { ῥ Ιλ, γα αν Α«)Ἀ γ ο Ὥ 1 ία, «Πτῶσις Στοµάχου Ἀνάταῖι αὐτοῦ Πτώσις Νεφροῦ Ἄνάταξις αὐτοῦ. Δυστουία ΙΚΩΝΣΤ. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Οδὸς Πλούτωνος ἀριθ. 4. ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ Τελειότατον σύστημα Πλυντηρίών καὶ στεγνωτηρίων σίτου. Κατασκευάζονται πλυντήρια καὶ στεγγωτήρια σίτου τελειοτά- του συστήµατος εἰς πολλὰ µεγέ- δη, ἀπὸ 500 ὀκάδας ἕως 4}. ὀκά- δας παραγωγῆς καθ’ ὥραν, | Καδαρίζει τὸν σῖτον ἀπὸ πέ- τρες, δαυλίτην καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ . ἐλαφρὰ σώματα καὶ τὸν στεγνώ- ᾿ γει στιγµιαίως. Διεύθυνσις Μηχανουργείου ΕΚΟΝΣΊΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πλούτωνος καὶ Κάστωρος Ἐν Πειραιεῖ. μες ποσο ΠΛΗ ΗΝΡΙΛΗΙΝΝ μή] ------- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καθίσταται γνωστὸν εἲς τὸ κοινὸν τῆς ἐπαρχίας Αµμµο: χώστου ὅτι ἀντιπρόσωπος τῆς ἑταιρίας µας ἐνεῖ, ἀντὶ τοῦ κ. ) Δημ. Ε. Παραλιμνίτη, ἀποχω- ρήῄσαντος, διωρίσὺδησαν οἳ κ. Ν. : Παῦλος καὶ Γωάνγης ᾿Ιακώβου ἐν Βαρωσίοις, πρὸς τοὺς ὅποί- ους οἱ βουλόμενοι δύνανται ν᾿ ἀποτείνωνται. -α..... ζοκν ΜΗ ΙΚΕΑ 1 ανα η Φπηοφι Τὰ κάτωδι εἴδη οἰκοδομῆς δύ: ναται νὰ εὕρῃ τις εἰς τὰ ἐν Βα- ρωσίοις Καταστήματα τῶν κ. κ. Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ἅ Σ]α. Ἐνλείαν παντὸς εἴδους, Γσιμέντα ᾿Ἱεραμείδια. Σιδηροδοκούς. ον ᾿Αναμένονται κατ αὐτὰς µε- γάλα φορτία ξυλείας λευκῆς καὶ τῆς ᾽Ανατολῆς. Τιμαὶ ἀσυναγώνιστοι. να ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Εἰς τὸ Βιβλιοπωλεῖον τοῦ κ. Σάββα Ἰωάννου ἔφθασαν Νέοι Παιδικοὶ Διάλογοι καὶ ποιήµατα. Τιμόνται γρ. 6. Ελεύθερα τῶν τοχυδρομικῶν τελῶν. εγχειρήσεως 3. Ν ών λώ Προγαστορίας, Κυφώσεως, Παχυσαρκίας, Πτώσεως στομάχου, Πτώσεως νεφρῶν, υσαρµία ' Ἰκαλαι Ἄνο Ἂνα Εὐπουία.”., οχήλης, Ἐντεροχήλης, Ὀμφαλοχήλης, Μηροχήλης, Κιρσοχήλης, Ποιλιοχήλης, Μητροκήλης, Με: Δυστοχιας. α πάρο καὶ γενικής σπλαγχνοπτωσίας, διὰ τῶν προνομιούχων ἀνθρωποσωτηρίων κηλεπιδέσµων, Χοιλιοδέσµων, καὶ ὁρθο- πεδιχῶν τοῦ ἐφευρέτονυ Ἰατροῦ κ. Δ.Η.Προμπονᾶ τυχόντος 4 προνοµιων ευρεσιτεχνιας ἓξ 6ραθείων. δἱεθνῶν ἐκθέσεων καὶ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἄνωτατου Ὑγιειονομικοῦ Συμθουλίου «του Ἑλληνωιοῦ Γράτουξ Αποφεύγετε τάς ἀπομιμῆσεις». θι κηλεπίδεσμοι τῆς ἐφευρέσεώς µας πωλοῦνται μονοπωλιακῶς εἰς το ἐπί τῆς Ὁδοῦ Πειραιῶς Ἀριθ. ὃ Καταστηµά µας. Δέν ἔχομεν ἀντιπροσώπους διότι τά εἴδη τῆς ἐφευρέσεώς µας δέν εἶναι ἐμπο ρεύματα ἀλλά θεραπευτικά Ἰάματα πκατασχευαζόµενα καΐ ἐφαρμοζόμενα κατόπιν τῆς διαγνώσεως, ἑχάστης παθήσεως καὶ ἀναλόγως τῆς σωματικῆς διαπλάσεως ἑκάστον ἀτόμονυ. , Ἀπευθυνθῆτε εἰς τὸ μόνδν Μονοπώλιον τῶν Ιηλεπιδέσµων τοῦ Ἱατροῦ χ. Δ.Η.Προμπονᾶ εἰς Ἀθήνας Ὁδός Πειραιᾶς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ “Ὁδὺς Λήδρας ἀριθ. 8 Α΄ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. κά, δν ρίκ