Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-05-09

- Ἑ ΝΤΥΠ ζδ ΣΡΙΣ π πι ΠΙΚΗΠΗ 1 ΓΙ Ἐν ὅ όες ἀφελεῖς Κλκίιοι | ἐπὶ” στεύσᾳμεγ.. ὅτι-ὁ. Μάριο Ἀάγκο δὰ ἔπαφνε μαΒάματα πολιτικῆς μαὶ φιλευθεθωσύνης ἀπὸ τὴν ἁγ- γλικὴν Κυβέρνησιν τῆς Κύπρου, στῆν ἐπίσκεψιν. ποῦ μᾶς ἕἔκαμε, ἰδοὺ ποὺ εὐρεθήκαμεν πρὸ μιᾶς ἀπροσδόκησης καὶ παραδόγμα- κῆς ἐκπλήξως.. Ὁ Λάγκο, ὡς, φαίνεται, ἀντὶ νὰ πάρῃ ἔδώκε- µαδήματα ἀντὶ νὰ ἐπηρεασθῇ καὶ ποτισὺῇ μὲ φιλελευθεθώτερές, καὶ ἀνδρωπι- στικώτερές' ἀρχές, τοὐναντίον -ἐ- πηρέασε, ναὶ μετέδοσε, φοβούμεῦα,' τὸν τραχὺγ. ᾿ὁβσποτισμὸν, του καὶ τὲς πολιτικὲς,του ἀρχές, «ποὺ πο- λὺ ἀπέχονυν:, ἀπὸ «τὸ -κάστρυ τῶν. ἂν θρωπιστικῶν διοικητικῶν -ἁρ-: χῶν. Ἡ ἐπίσμεψις : τοῦ Κυβερνήτη στὴν Καρπασία αὐτὸ τοὐλάχιστον μᾶς ἐπιτρέπει νὰ εἰκάσωμεν᾿ ἐσή-, χωσε νόρ, παφαδετάσµατα τῆς Κν- βερνητικῇέ- σκηγῆς, καὶ μᾶς ἀφῆ- κε νὸ δοῦμον.νέες ὄψεις τῆς :ἀσ.4 κουµένής στὴν ΓΚύπρο᾿ ἁγγλικῆς πολιτικῆς καὶ αἱ ὄψεις αὐτές, ὡς ἐμεῖς γνωρίζόµεν, δὲν ὑπάρχουν εἰς καμμίᾶν. ἀγγλωκὴν πολετικῆν. παράδοσιν, διότι ἀποπνέουν δε. σποτισμὸν «χαὶ. Δεουφρόνηαιγ.. τῶν φιλελενθέφων ἐκείγωγ. ἀρχῶν, | ἐπὶ, (τῶν ὁποίων πάντοτε στερεὰ. ἐβά-: σισε τὸν ἱμπεριφλιστικὴν ἄολιτι- . της ἡ Μεγάλη: Βρεττανία. - | φήτής τοεῖς ἡμέρας δν τῆς ς ἐπισχέψέώς του λατέστη- σε στὸκ.λβὸν κβήατ]ν., τὴν «μέλ: λουσαν ἐπίσαφίά» τον χαὶ τὴν. ἐ-. πιθυμίβγσον.-χὰιῤκούαῃ αοντό-- ως τὰ. Παδάπονά «τοῦ. τόπου. ᾽Αλλὰ ὅ λαὺς πάντα τὰ. τοσικὰ του. παράπονα, τὰ ὁποῖα «εἶναι χρόνια, τὰ, «ὑπάβαλε πλειστάνις καὶ διὰρ δόἵό πώς, πρὸ πολλοῦ εἷς τὴν Κυβέρνήσιν, καὶ δὲν. π- τύχησε ποτὲ νὰ ἀκούσῃ εὐνοϊκὼ- τέραν. ἁπάὼ(όὐκἀπὸ «τὰ στερεό: τυπον καὶ µογότονον τραγοῦδι, [6 δὲ Ἠξνβερνηική μην. χανὴά« μη. ζχακαι ἑλληίψεως, χθη:, μάτωνφις. λιυλνο παρχία ἠαὐτύχησε νάπαλληνῆ- ἀ-] πὸ ἕνα Δνουλητήν ὁποὺ «ὁαουδή-- ποτε ἀλλοῦ Ἠβύναίὃ νὰ ἔχῃ. δια- κεχρι μένήν δέσιν,΄ ὄχι ὅμως καὶ εἰς τὸ Διοϊκητήρίον” ᾽Αμμοχώστου καὶ τὴν ταλομφωρηβεῖσῳ’. φέσι, του κατέλαβε ἄνδρωπος λωό- κριµένων. «πολκτικῶν ἀρχῶν, αλή- αν ο” οης ἀόκναν»ὑραστηριότητος: καὶ διακαοῦς Αόλοὺ καὶ ζήλοῦ. νά: δῇ. τὴν δοαμµαζοµέηην µογάλην, του |: ᾿ἐπαρχίαν κάµνουσαν ήν σρο”.|: όδου καὶ «θήμερίᾶς, Οἳ . ωαώτοικοι. Γιαλοφᾶας! ιἡαλ «πάσῶνικῷγ, ιὅλε λων κομοτήτῳνιι θὐέλαιδος,. ὁ--]- πέβαλον εἷς τὴν ἐντιμότητά του. τὰ ζωτῴώτερά» τῶν «παράπρνά, μὲ τὴν θερμή προσδοχίαν ὅρε: ὅ: οδεξιὸς νναὶ ὀνθερμόςετωγ «συνήκ]: γόρος δὰ ἐπέφερο τὸ ποθητὸν' τέρμα εἷό τὰς ὑπαθέσειρτων.Αλ-]. λὰ καὶ πάλινιἐπηκολούθῃσα-τρα- γικὴ διάψευσια. Ἡ : Καβεαγητι- κὴ. μηχανὴ δὺν. ἔστερξε νὰ, τον-| δορίσῃ ἄλλον,ι καβᾶν, ἁλὺ. αὓ καΏ. ἕξιν πλέον. ἐπαναλαμβανόμενον., «.....ἕνεκα ἑλλλίάκως χρημάτων», Ἑν τῷ μεταξὺ ὁ τύπος ἀνήγηελ-} λε καθημερινῶς δηµιουργίαν νέ-], ων παχυµίσδων δέσεωνι αοὺ, ἐ- στοίχιζαν εἰἷς τὸν πάσχονχᾳ. Κυ- πριακὸγ, ον κολνννη δεκάτ ὃας χάβρν Ἰμφβν. Ὁ λοὸς. | δικαιοῆτα. τήτα..:νὰ. βυδισθῇν εἰς. μελαγχολικσὺς «καὶ, ἀπελπιστικοὺς᾽ ὀρμβασμόές, καὶ νὰ οἰκτείρῃ ἑαυ-] δὲν. εἶναι οἵα ἔπρεπε. νὰ εἶναι ὕστεβα ἀπὸ δ0.χρόνια΄ ἀγγλικὴν ϱι «διοίκησιν καὶ παρακάτώ: «Αν Γπαὶ ὃ λαὸὺς κάµπτεται ὑπὸ βα- Τὸ αϊμά του καὶ ὅ. ἱδρώτάς του .ἀφειδῶς καὶ ἀστενοχώρητα παρε-. χωρυῦντο διὰ τὴν εὐζωίαν χαι εὐμάρειαν ὀλίγων, ἐν .ὦ ἀνάγκαι' του ἀδυσώπητοι οὐδόλως ἐλαμ- βάνυντο ὑπ ὄψιν ἢ φαινοµενι- κῶς µύνον. Έβλεπε π. κ. ὅτι ἡ πληγωμένη ὑγεία μιᾶς μεγάλης ἑπαρχίας, ὡς εἶναι ἡ ἐπαρχία ᾽Αμμοχώστου, δὲν ἄξιξεν εἰς την] ἐκτίμησιν τῆς Κυβερνήσεως, οὔτε τὸν μισὸν μισδὸν ἑνὸς ἄγγλου ὑ-] παλλήλον᾿ (4560 λίρες µόνον πα”, θεχωρήβησαν διὰ τὴν καταπολέ-, ΄µησιν -τῆς ἑλονοσίας.) Καὶ ἡ ἐµ- | πορικὴ συγκοινωνία 10 χωρ]ῶν, ἀπὸ τὸ Λεονάρισσον---Ριζοκάρ:, πασου,δὲν ἄξιζεν ὀπίσης περισσο. τέραν πρυσοχὴν καὶ µέριμναν. Ὅταν λοιπὺν΄ ὁ Κυβερνήτης πονα τοῦ τόπου---ἀφ᾽ οὗ τὴν προ- ηγουµένην ἐν λόγοις μᾶς ἔφε- ϱε. τὸ νερὺ ἀπὺ τὸ Συργ]ανοχᾶ- ον διὰ νὰ. ὑφαρπάσῃ τὰ πνεύµα- 'τα τῶν ἁπλοϊκῶν ---ἀβίαστον καὶ αὐθόρμητον ἀνέβη ἀπὸ τῆς λαϊ- κῆς ψυχῆς τὰ βάδη εἰς τὰ δου- λικὰ χέίλη τὸ πύρινον παράπο” ΝΟΥ «....ἡ κατάστασις τοῦ τόπου θείας: φορολογίας, παρὰ τὴν κα- Ἰπάργησιν τοῦ. ὑποτελικοῦ φόρου, δύσθναλόγως: οὗτος ἀπολαμβάνει τῶν ἀγαθῶν εὐεργετικῆς διοική- -σεως' καὶ αἱ µεγάλαι αὐτοῦ ᾱ- γάγκαι (συγκοινφνία, γεωργία, δαν ᾿ὑγεία) μένουν ἁνικήνον 1 ὅεαὶ᾽ πηληδάπάνου, ἡτουργίας ης Ἐβερνητικῆς μηχανῆς, άντικα- τοπτριζυμένης εἰς τοὺς Ὀπερόγ- κους | καὶ - υπαχεῖς μισθοὺς τῶν Κυβερν. ὑπαλλήλων καὶ εἰς τὴν πληθώραν.. τούτων.) Τὸν λαϊκὸν τόῦτου παταιονιόμὸν ὑπεδέχθη. ᾿ἀνβερνήτης μὲ ἀσυγκράτητυν, Ἱταραχήν, . καὶ, διέκοψε τὸν διδά-, σκαλογ.: διὰ μέσου ᾿ τοῦ ὁποίου ὔ- ν πεβάλλοντο: τὰ. παράπονα, μὴ ἑ-, πιτρέψας νὰ ὑποβάλῃ ἐν συνε- | ὑ(εῖᾳ : Τὰ, τοπικὰ παράπονα τῆς᾽ κοινότητος. : Ἴδοὺ ὁ ἐξοχ. κ. Ῥτόρς ποῦ κα: ταργεῖ Ἱτὴν. ἐλευδερίαν τῆς σκέ- τὸ μεγαλείτερον ἀγαθὸν τῆς ἀγ- καθίφτοῦν. (ἑλαφρὸν. καὶ ἀνεκτὸν τὸν ἀγγλικὸν. ξυγόν. “Ο]Κυβερνήτης. μᾶς πληροφο: πνενματικἡν- καὶ ὑλικὴν πρόοδον [τῆς νήσου, τὴν ᾿ἐπιθυμίαν του καὶ]. τὴν ὥδηαίν του πρὸς τὴν πνευ- ᾽ματικὴν πθόρδογ. τὴν ἐμαρτύρήσε διὰ τῇς ἰδρύσεως Δημ. Βιβλιοθή- κῆς,, Φφδείοις φαὶ,τῆς ἀπαράιτήτόυ [ὲ ᾿λέσχῃς ζατρικίου. «Ἐπιφυλάσσε- ται ὃν” σπουδαίισε΄ νὰ ὠδήσῃ τὸν ασ ἡκὴν πρόοδον,, Ὑπουδαίως ὅμως δύναται, γὰ ἀπορήσι ἕκάστος ἀῶς συμβιβάζετοι. “ἡ πνευματικὴ πρό- οδος. πρὸς :τὸ-ταπεινὸν φῥόνημα, αἱ υτὴν Ματάργησιν τῆς ἔλενθε- ρίας σἈέψεωςΗαὶ λόγου, τὴν ὅ- ποίαν φαίνοται ὅτι ἡ Κυβέρνη” σις ἐπιδιώκει,. Καὺ᾽ ἡμᾶς τὰ δύο αὐτὰ | πράγµάτα όυψκρούονται δεινῶς' κἀὶ νομίζοµεν ὅτι οὖδε- µία, ἄληδινὴ πγευματικἡ πρόοδος εἶναι δυνατὴ καὶ νοητή, ἐκεῖ ποὺ δὲν. ὑπάρχει καὶ δὲν εἶναι σεβα- τὸν. καὶ τὴν Ἀγγαικὴν διοίκησίν. παρονσιάσδη ν΄ ἀκούσῃ τὰ παρά- | ψεως. καὶ.. τοῦ λόγου’ καταῤγεῖϊ , Ὑλικῆς διοικήσεως, τὰ μάγια ποῦ] . τόπον καὶ. εἰς. ἐἐκθδαμβωτικὴν «ὐ-] λαο ελα ο . ο Φ ας ὃν « ο κ ΒΑΤΙΑΤΕΡΕ ΣΤΟΠΕΒΕ᾿ 6. Λ. Π. κ. Λ. ΠΠ. ΤΑ ΜΕΓΛΛΛ ΕΡΓΟΣΤΛΣΙΛ ΜΙΤΟΚΙΝΗΤΩΝΙ ΠΕΙ ΠΑΝΤΙ Τι ΙΙΚΕΗΜΟΗΝ Τι ΠΗΜΗΤΗΤΝ ΤΙΜΗ . σον . 4 ἦ Φ4 ο: ος . 5 ον ν ος ο . : : όσθ.. 9 : 9 ο. Φρα συ ὀ5 0 : |... δὰ παρουσιάσωσιν ἐκπλήξεις μὲ τὸν ΝΕΟΝ ΤΥΠΟΝ 1928. π γενόμεναι βελτιώσεις εἰς τὸν Μέον Τύπον 1958 εἶναι ΦΠΠΠΙ μεγαλείτερον νέου συστήµατος ὁραιοτάτου ἐσωτεριχκὰ καὶ εἰς τοὺς τέσσαρας τροχοὺς᾽ ΚΑ ΡΟΣΣΕΡΙ µακρυτέρα μὲ χρωματισμοὺς ποῦ δὲν θὰ δῆτε εἰς ἄλλα Αὑὐτονχίνητα ἰ τη ΤΝΠΣ ΜΙΤΙΝΙΝΙΤΙΝ “ῬλΙΙ, ΗΝΙ (:1ῆ! ΠΙΙΤΕΛΗΝΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΞΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΡΑΚΠΥ..ΡυΒΑΝΤΞ σκλἀκκζ εώς Ὁ | | | 9 ικῆς χάνει αῖν κρέτιτον, μι. πρὸν ἢ µεγώλο ποῦ εἶχε -Ἀρδὶ τοῦ γίνῃ µέλος καὶ καθίσταται οὕτω τόσον ᾿ἀνίκανος, ποῦ οὗτε νὰ σπείρῃ, οὔτε ἕνα σάκκον λί-- τ ρσμα νὰ ἀγοράσῃ: ᾿Εϊνε πολὺ σκληρὸν νὰ εὑρε- θῇ ὁ γεωργὸς σὕτως ἀντιμέτω” πὸς τοῦ Ἠοχθηροῦ ΄ τονσφλόφου | Ι6 ὁποῖος ἔχει πδρισσότερα πόδια ᾿ |καὶ χέρια ἁπὸ τὸν πολύποδο καὶ νὰ μὴ ἔχῃ τὴν Συνεργατικήν, του ἑτοίμην ἢ ἱκανὴν νὰ τό μ᾿ )) Ἠ]προστατεύῃ. ᾿Ασπαζόµεθα τὴν πρότασινσ 5 περὶ ἀναγκαστικοῦ Εεφαλαίου διὰ τὰς προχείρους ἀνάγκας Ἐῶν Σ. Π. Ἑταιρειῶν, ἀλλὰ φοβού- Ῥενοι ὅτι δὲν θὰ τύχῃ ὑποστὴ- ρίξεως, ἵνα γίνῃ νόμος, ᾿δρο- ' νοῦμεν (ἀφοῦ εἴχετε τὴν κπαλώ- : σύνην νὰ δητήσατο᾽ παὶ ἄλλων τὰς γνώμας) νὰ. συστηθῇ, τὸ ᾱ- . χόλουδον, χατὰ τὴν ταπεινήν Σχ μή ΕΠΗΡΕΑΣΘΗΤΕΙ. ο ᾿ ἈΓΟΡΗΣΗΤΕ. ἍντΟΚΙΝΗΤΟΝ., εντος ΟΛΙΓΟΥ΄ 8Α ΚΑΜΗ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ. : ΤΟΥ. µ ΞΡΑΚΠΥΞΞ ΡΕΑΝΤ ΕΞ ΕΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΙ, ΦΟΡΤΗΓΗ΄ ἕνὸς τόννου ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΦΟΥ ΤΟ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΕ ΟΙΟΝΔΗΠΟ ΓΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ. νό σον ΘΑ. το ΕΚΘΕΣΩΜΕΝ΄ “ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ’ ΛΕΜΕΣΩιΙ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΙ. ------------ ΡΗΑΚΠΥ. ΤΕΤΡΗΚΥΛΙΝΔΡΑ ἀπὸ 3 185.0.0: ἨἈΚΥΛΙΝΔΡΑ: » ο) νΔιὰ περισσοτέρας πληροφορίας ἀποταθῆτε πρὸς τοὺς Γενικοὺς ἐν Κύπρῳ ᾿Ἀντιπροσώπους τοῦ Ἐργοστασίου ΡΟΚΑΝΤ ΠΜ ΜΙΙ αμήκῶσα»» ΛΕΜΕΣΟΣ [ή ς Ἡ πρὸς τὸν κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ τζαπρα. ΠΙΕΡΙΔΗΝ, ἐν Λάρναχι. θεί. ὅτι εὑρίσχεται ἐδῷ διὰ τὴν [------ χηππινγαά » 250.0.0 195.0.0 ΕΙΝ ΙΙ -τ-- 2 ο Τὸ νὰ ἀρθῇ ὁ λαὸς εἰς ἕνα ὔ- ψος κριτικῆς καὶ παραπόνου, ποὺ νὰ, θίγῃ τὴν γενικῆν 'πολιτικὴν τῆς Κυβερνήσεως ἐδέωρήδη ἴσως (ἐπτὸς τῶν δικαιωμάτων του’ καὶ ἔπρεπε ἡ τόλμη του αὐτὴ νὰ κτυ-| πἠθῇ..Μὰ λαός, :ὃ ἁποῖος τὸ πο- λιτικόν του ἑνδιαφέρον καὶ τὴν Ἀνθρωπιστικὸν Ρυθµόν, δὲν εἶναι ἄξιος διὰ κανένα καλύτε- ϱον µέλλον, καὶ ἡ ἀποστολὴ του καὶ τὸ ἅπαντον τῶν ἑλπίδων καὶ τῶν δυνατοτήτων του εἶναι γὰ Τρώγῃ καὶ νὰ πίνῃ διὰ νὰ μὴν ἀποθάνῃ ἐξ ἀσιτίας, καὶ νὰ κυ- κλοφορῇ «εὐκόλως, ἵνα. ἐκπληροῖ καλύτερον τὸν σκλαβικόν του ᾿στὴ΄ ἡ' ἀλευθερία σκέψεως καὶ λό- γου, προορισμός 'δὰν τοιοῦτον θέλετε ᾠδεῖον, διὰ νὰ μὴν παρατηρῇ- Μηαλύτερον πολιτικὸν ὀξύμορον. πολιτικήν του κριτικἠν τὴν περι- | ορίζει. εἰς τὸ χαµηλὸν ὄψος ἑνὸς. δρόμου, μιᾶς γεφέρᾶς, ἤ μιᾶς νε» Ἰραπόθήκης ποὺ δὲν Ἔχει ἄνω- τέρανιπολίτικῆν Δνοὴν καὶ τὸν Κυπρ. λαόν, ἐξοχώτατε, τό (του κάὶ τοῦ τόπου τοῦ γενικῶς. τε κλεῖστε καὶ Βιβκιοδήκην καὶ ται. τόὐλάχιστον στὴν Κύπρο τὸ Ειαλοῦσα ΛΑΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ἰατρὸς θαθνι».. . ΕΚ ΤΣΙΦΛΙΚΟΥΛΙΩΝ ο. Κύοε «Κ. Βωσσίδη, Σᾶς συγχαίρω εἰλικρινῶς διό- τι, ὡς ἀναμιγμένος µέ τοὺς Γε- ωργοὺς καὶ τὴν γεωργίαν, κα. πανοεῖτε τελείως τὰς ἀνάγκας τῶν γεωργῶν Ατόσον, ὅσον ἐπί- σης παὶ τὰ µέσα καὶ µέτρα μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Γεωργὸς θὰ ὄυνη- Βῇ νὰ σηχώσῃ κεφάλι, ὡς ἐπίσης καὶ τὰ µέτρα χαὶ µέσα. μὲ τὰ ὁ- ποῖα ὁ γεωργὸς πρέπει νὰ εὗρε- Θῇ ὑπὸ μίαν προγραμμµατισµένην ὤθησιν ὅπως προαχδῆ καὶ εὖη- Μδερήσῃ, πρὸς ὄφελος τοῦ ἑαυτοῦ Εἶνε βέβαιον ὅτι αἱ Συνερν. Πιστωτ. ΄ Ἑταιρεῖαι, - εἶνε ῥἕ- νας σωτήριος'θεσμὸς καὶ αἲ δι αὐτῶν παρασχεδεῖδαι λαὶ παρεχό- Ηεναι εὐκολίαι κάὶ ἰδίως μὲ τήν πύκνωσίν των εἰς τὰς Ἐπαρχίας κατὰ. τὰ τελευταῖα ἔτη, χάριν ἱ-]- δίᾳ τῆς ἀκαταπονήτόυ δράσεωςἡ καὶ τοῦ στοργἰκοῦ ἐνδιαφέρον-] - τος τοῦ | Ἐφόρου τῶν Εταιρεί- ὤν κ..Μ, Ε. Καρίφη, ἁπηλλάγη μέγα Ἠέρος τῆς γεωργικῆς τά-] ξεως ἀπὸ τὰ νύχια τῆς τοπογλυ- φιχῆς Τίγρεως, ἀλλὰ ὡς πολὺ] ὀρθῶς . παρατηρεῖτε. ..εἰς τὴν ὁ- πό ἡμερ. 2δ. 4. 26 ἐφημερίδα σας «Δημιόνργία» εἰς ἀπάντησιν κα. τοίκου 'Ὁμόδους ὁ γεωργὸς δί- Χως βοῦν, χωρὶς λίπασμα καὶ χω- ρὶς σπόρους καὶ ἀπένταρος, δὲν σηχώνξι κεφάλι καὶ μὲ. τὸ νὰ ἆ. παλλαγῇ :τοῦ. τοκογλύφου: ἀπὸ] : τὴν ὑποθήκην ποῦ : τοῦ .εἶχε ὐ. Τὸ Γεωργικὸν αμῆμα νὰ προμηθεύσῃ ποσότητα Μηχανη- ΄ µόάτων, τοι, Τράκτορ, ΘΦεριστι- νῶν καὶ ᾿Αλωνιστικῶν, τὰ ὁποῖα νὰ πωλῆ εἰς τὰς Σ. Π. Ἔται- ρείας, μὲ 25 ἑτῶν διορίαν χρεω- | λυτικῶς καὶ αἷς τὴν τιμὴν ἀ- πριβῶς ποὺ στοιχίζουν, μὲ τόχον | ἅμα Ἰτδἑτησία ἐσοδεία. Τὸ Γεωργικὸν Τμήμα, β. {καὶδοο πληρωτέα 3). Ἑταιρεία' τιρι ἐγγνυήσετ' εὴς Κυ. - βδρνήσεως, νὰ παρέχη. λἰπάσµα» τα καὶ αἱ δυνατὸν καὶ όηόβους εἰς τὸὺς ᾿ γεωργδὺς, Μέλή΄ ἂν Συνεργ. Πιότωώτ. Ἑταϊρείοῦ, τά παρουσιάζοντα πιστοποιπίβόν καὶ ἐγγύῃσιν τῆς. Ἑταιρείας, ψαὶ ἅμα τῇ ἐσοδείᾳ νὰ πληρώνῃ τὸ μέλος,΄ φροντίδι τῆς ἐγγνηβεῖ- ᾗ]σης αὐτὸν Εταιρείας του... Αὐτὰ ἀσφαλῶς φρονοῦμεύ δει αἶνε ἀρχετὰ, ὥστε, νὰ πατάατή- σουν ἱκανοὺς τοὺς γεωργούό νὰ πλήρώνουν σαὶ τὰ ἄλλα ΄δων. χρεολύσια”, διότι δὰ. ὄχῃ καὶ εἰ- σόδηµα, δυνάμει τῶν ὡς ἄνὼ εὐ- πολιῶν. Τσιφλιπούδια Λεμεσοῦ τῃ 21. 4: 4:28. Μεδ’ ὀπολήφεως ΙΙ) .-. Τραμματεὺς τῆς Σ. Π.Ε. ο (1ημ. «Δημιουργίας» Διαφωνοῦ-. Ἴ μεν ἀἁδιαλλάκέως μὲ τὸν ἀξιότιμον ! ἀρθρογράφον' οὔτε. καθῆκον . οὔτο δικαίωμὰ ἔχει µία Κυβέργησις νὰ ἀνακατεύέται μὲ τὰ ἰδιωτικὰ στράγ- µατᾳ᾽ κάθε πρᾶγμα ποὺ ἀγοράξἒι ἢ κάμνεὶ ἡ Κυβέρνησις κοσείζαἱ δι πλΛάσια, διότι ὑπάρχουν οἱ ΟἱοψἩ αρεΏαίς στὴν µέσην καὶ διότι ὁ κά- δε ἕνας θεωρεῖ καθῄῆκόν. του νὰ δῆκον τοῦτο εἷς ὅλον τὸν κόσμον τὸ ἔχουν ἀναλάβει οἱ συνεταιρι- σμοὶ παταναλώσεως' αὐτὸ δὲ ἕνα” µαν πολλαὶ συνεργατικαὶ τῆς Ἐ- παρχίας µας ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἐὰν ἐ- γένετο - δὲν θὰ ({κανοποιοῦντο οἳ Γδωργοὶ΄ ἐκτὸς ' ἐὰν ἐννοεῖτε ν᾿ ἀναλάβη ἡ Κυβέρνησις καὶ νὰ μᾶς θαρίζη ΄ τὰ σπαρτᾶ µας, ᾿ νὰ μᾶς του- [γᾷ ἵτ᾽ ἀμπέλια µας, νὰ συνάξῃ τὰ Γχαρούπια µας, Νὰ, ἐπιμένεε, Κύριε Παπαδό- Φουλὲ, μαξὺ μὲ τοὺς γεωργοὺς ὅ- διὰ τὴν ἀνάστασιν ἀντίδρασις ὅ γεωργ. καὶ κοατερόν). σνπττ---ττ-λ σποτ σπεν ο σσττεντο- - ΠΡΟΣΕΣ ΞΛΤΕ βριηλίδου 9ὰ εὕροτε εἷς τιιὰς λογί- κὰς ὅλα τὰ γαμήλια δῶρά σας, τὴν προῖ βαρελάκια ὑάλινα διὰ μαγειρεῖα, παγὼ” γιέρες, εἷς τὰς ὁποίας μὲ 1)2΄ ὅκᾶν πά- γου θὰ πίνετε δι’ ὕλης τῆς ἡμέρας κρύο νερό, κάνδύλας ἐμκλησιῶν ὑαλίνας καὶ ἐπαργυρωμένας, ἀὀγάλματα δαυμάσία εἷς διάφορα μεγέθη, κονταλομαχαιροή ρουνα ἀἱραςσα καὶ νετ κτλ. κτλ. ''Ἐκτελοῦνται μογογράμµατα ἀσημέ- τια ἤ χρυσᾶ, τοὐνάντίον, µάλίστα, ὡό᾽ Ἔχομεν πικρὰν πεῖρὰν, 5 ἐτῶν, ὁ γξωρ- | ἴδητε ὅλην ΄ τὴν νέαν χαἑαφθάσασαν γὸς γενόμενος μέλος Σννεργα- Ἐπισκεφθῆτε τὸ Κατάστημα καὶ θὰ παρανγελίαν µας. κά σας, ποικιλίαν μαγειρικῶν σκευῶν, φάγῃ ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν τὸ κα” ! νὰ µμᾶς ἀγορά-. Ξ ξη τὰ βώδια καὶ χωράφια καὶ νὰ μᾶς καλλιεργῇ καὶ τὰ κτήµάτά μᾶςι λης τῆς Κύπρου, νὰ ἐπιβληθῦῆ ἡ λαμπρὰ καὶ σπουδαίὼν συνεπειῶν . τῶν γεωργῶν... ἰδέα τοῦ κ. Ρωσσίδη' ἐὰν ὑπάρξη '' ᾿σληθνσμὸς πρέπει ν᾿ ἄἂναλαβῃ ἀγῶνα ἕντονον Ἐϊς τὸ γνωστὸν καὶ πλόνσιώταϊον Κατάστημα Τοῦ κ. Μήτσου Χ. Τα- «Δημιουργία ο ΔΙΑ ΤΟ ΔΝΕΦΝ ΕΦΝΟΣ:' Τὸ «Ν. Ἓθνος» ἀπαντᾷ ὡς ἑξῆς εἷς τὴν ἐπίκοισιν τῆς «Δημιουργίας» διά τὴν συμμετοχὴν τοῦ κ. Δημάρχου Λάρνακος εἷς τᾶς ἑορτὰς τῆς θμτηρί- δος καὶ τὴν σιάσιν τοῦ ὀργάνου του «Ν. Ἓθνους, » «Τὸ «Ν. Εθνος» τότε μόν μιουργίαν» ὅταν ἡ σύνταξίς της δώσῃ πειστικἁ ὁπωσδήποτε δείγµατα πολιτν- κῆς καὶ δημοσιολογικῆς ἰσορροπίας. » Ποῖος ὅμως τὴν ἐκάλεσε νὰ τὴν ἆ- ξιώσῃ πσηηςι ὁ κατηγορούµε' νος καὶ ὕπβδικος δὲν καλεῖταν νὰ πῇ ποίαν γνώµην ἔχει διὰ τὸν δηµόσιον κατήγα» ρον, ἀλλὰ τὶ ἔχει νὰ εἴπῃ διὰ τὰς ὑπ) αὐτοῦ διατυπουµένας ἐναντίον του «κα: τηγορίας, ἑνώπιον τοῦ Δικαστηρίου τῆς δηµοσίας γνώμης. Ἠ «Δημιουργία» κατηγόρησὃ παὶ κατηγορεῖ ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Δικαστη” ρίου τῆς ἀγωνιξομέγης πατρίδος τὸ «Ν. Εδνυς» ὅτι ἐπαγγέλεται ἕκ περιτρο- πῆς τὸν ἀδιάλλωκχτον σωβινιστὴν καὶ πατριδολόγον καὶ τὸν ταπεινότερον : αὐλοκόλκκά τοσαγποσσττσσαα- θὰ μιά βλεψεν εἰς ποίσεις του περὶ τῆς σι Συν- τάφεως τῆς «Δημιουργίας» ἐφ᾽ ὅσον τὸ «Χ. Ἓθνος» ἦτο ὁ κατηγορούµεγος ἆλλ᾽ οὔτε καὶ εἷς ἀπολογίαν αὐτοῦ, 3 8 ο 9 , 3 ον - 9 ρ ! ἐφ᾽ ὧσον τὸ γεγογός, ἐπὶ τοῦ ὑποίου ἐστήριξε τὴν κατηγορίαν ἦτυω, ἐπ᾽ αὖ- τοφώρῳφ καὶ αὐταπόδεικτυον. Ἑὶ ὅμως ἐννοεῖ ἰσορροπίαν δὲν εἶνε εὔκολον νὰ γνωρίξῃ κανείς εἶνε τόσον εὐρὺς ὁ ὕρος ἰσορροπία παὶ ἀνισορροπία, ὥστε ἰσόρροποι νὰ εἶνε οἱ κοιγοὶ καὶ τῆς ντουξίγας ἄνθρω- | πᾶκοι καὶ ἀνισσόροποι οἳ μεγαλοφνεῖς | παϊμήρωες καὶ ἀρχηγέται Λαῶν καὶ δη- μιουργοὶ µεγαλείων καὶ ἐποχῶν, ὅπως ὁ Μ. Ναπολέων, ὁ Οὐγκὼ κ.τ.λ. Αλλ) κ ήσ ἔννοιαν καὶ ἄν δέλῃ τὸ «Ν. Ἔνθνος» νἁ δώσῃ εἷς τὴν λέξιν αὐτήν, ἣ «Δημιουργία» ἕνα πρᾶγμα ξεύρει: ὅτι τόσον αὐτὴ ὅσον καὶ ὁ κ. Ρωσσίδης ἓ- πετέλεσαν καὶ ἐπιτελοῦσιν ἕκαστος τὸ καὺῆκον καὶ τὴν ἀποστολὴν των μὲ ἐντιμότητα, εὐθύτητα, ἀκεραιότητα, εὖ- στάδειαν, αὐτοθυσίαν, προγραμµατικό- τητα, ἁμεροληψίαν, φιλαλήδειαν, εἷ- λιάγειαν, ἀγάπην ἁγνγὴν καὶ ἁδιάκο- πον προσπάδειαν καὶ ἐργασίαν διὰ τὴν τύχην καὶ τὴν πρόοδον τῆς πατρίδος καὶ τῶν ἀδελφῶν των’ ὥστε ὕλα αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν ἀνισορροπίαν τὸ«Ν. Ἔ- Όνος» ὡς ὄργανον δημοσιογραφικὸν εἷ- χε καὶ ὄχει καὺῆκον νὰ ἐπικρίνῃ καὶ ἑλέγχῃ τοὺς πολιτικοὺς τῆς χώρας του καὶ ἄμφότεροι δὰ ᾖσθάνοντο εὐχαρί- στησιν καὶ δὰ τὸ ἐθεώρουν ὑποχρέω- σιν νὰ επεχρίνοντο παν Πκέτπσττσπατὰ τὴν. ἑκάστοτε στάσιν καὶ πολιτικήν πο ἀπέναντι τῶν ἑκάστοῖε ἕκτυλισ- σομέγων γεγονότων πολιτικῆς καὶ δη- µοσίας κυπριακῆς σταδιοδρομίας. Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡ «Δημιουργία» δικαιοῦται νὰ δεωρῇ ἑαυτὴν ἰσόρροπου, διότι τηρεῖ ἀσάλευτον σταδερῶς πηδα- λιοχουµένην ἐντὸς τῶν ἀρχῶν ναί τοῦ προγράµµατός της, πυρείαν καὶ κατεύ- Όυνσιν ἄνευ τῆς ἑλαχίστης παρεκκλί- σεως καὶ κλονισμοῦ, ἀτεγίζουσα μὲ ἱερὰν ἀφοσίωσιν πρὸς τὰ ἰδανικὰ καὶ τὺ μεγαλεῖον τῆς πατρίδος, ἀμείλικτος κάτα τῶν συμφερόντων της καὶ τῶν προσωπικῶν δεσμῶν καὶ συμπαθειῶν της καὶ ἔχουσα ῥδηγὸν καὶ ῥυὺμιστὴν ἁκμιρῃ κα φώτεινον τὸν ἀστέρα τῶν συμφερόντων τῆς. χώρας µας «φίλος μὲν Πλάτων, ἀλλὰ φιλτάτη ἡ ἀλήδεια.» ᾽Αλλ’ εἶνε ἰσόρροπον τὸ «Ν. θγος» τὸ ὁποῖον, ἐπαγγέλλεται ἄφ᾽ ἑνὸς τὸν ἀδιάλλακτον καὶ ἀρευμάνιον πατριώτην, ἀλλ’ ἀφ᾽ ἑτέρου τοὺς διαλλακτικωτά- τους καὶ παραβάτας τῶν ἀποφάσεων τοί- παγκυπρίου ἐξυψόγει µέχοι τοῦ τρίτου οὐρανοῦ τῆς φιλοπατρίας καὶ πολιτικότητος, χάριν εὐτελῶν µικροσυµ- φερόντων καὶ ἑνῷ ἄλλους ἀποκαλεῖ προδότας καὶ ἀπεμπολητὰς τῶν ἴδεω- ὃῶν ἄλλου- τὴν ἴἰδίαν πολιτικὴν καὶ στάσιν τηροῦντας, ἐγκωμιάζει καὶ προ- βάλλει εἷς µίμησιν εἴνε ἰσόρροπον, ὅταν εἷς µακροκάλαµα καὶ στομφώδη πύρινα ἄρ ρα κηρύσσει τὴν ἀποχὴν ἀπὸ τῶν ἑορτῶν τῆς Ὀθετηρίδυς, ἀλλὰ τηρεῖ χαμερπῆ καὶ Εθελόδουλον σιγὴν ὅταν : ὁ πάτρωγ αὐτῆς µόγος ἓξ ὅλου ., τοῦὰς Ελληνικοῦ Παγκυπρίου σπεύδῃ ἐκ Λάρνακος εἷς τὴν τάφρον τῆς Λευκω- σίας διὰ: νὰ παρακολουδήσῃ τοὺς ᾱ- γῶνας τῶν τουρκοπρεπῶν {απτιέδωγ, τοὺς γδνοµένους πρὸς ἑορτασμὸν τῆς ὄθετηρίδος εἶνε ἰσόρροπος. ἣ Ἀύνταξις τοῦ «Ν. Ἓθνους» ὅ ὅταν μετὸ τὴν κήρυ- ἓνν τῆς ἀποχῆς ἀπὸ τῶν ᾿Αγγλικῶν ἕ- ορτῶν καὶ τὴν ἀπόφασιν ὅπως ἔορτα- σθῶσι µεγαλοπρεπέστερον αἴ ἑλληνικαὶ ἑορταὶ καὶ πρὸς ἀντιπερισπασμὸγ, σπεύ- δῃ νὰ προκαλέσῃ μὲ τὴν ΄ ἁηδεστέραν αὐ]οχολακείαν τὴν Αὐτοῦ ᾿Ἠξοχότητα τὸν Κυβερνήτην εἷς τοὺς Παγκυπρίους ἀἁγῶνας τῆς Δάρνακος ᾽Αλλ'ἒ ἔστω, ᾿ξητεῖ γὰ τῆς ἀποδείξω- μεν ὅτι εἴμεδα Ἰσορροπημένοι΄ εὖχα- ρίστως καὶ ὡς μάρτυρα προσάγοµεν τὸ ἴδιον τὸ «Ν. Ἓθνος», τὸ ὁποῖον κα- τὰ τὸν παρελθόντα Σεπτέμβριρν μετ) ᾿ἔγκωμίων ἀναδημοσίευσεν ἓν κυρίῳ ἄρ- Όρῳ ὁλόκληρον σχεδὸν ἄρὃρουν τῆς «Δημιουργίας» συνοδεύσας τοῦτο καὶ δι’ εὐφήμων λέξεων διὰ τὸν χ. ῬΡωσσί- δην ϊσό αχ ποι διὰ τὸ «Ν, Ἓδθνος», τώρα κ Τότε εἴμεθα ἄξιοι προσοχῆς καὶ Ι δὲν εἴμεθα” ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἀκόμη ᾱ- ποδἐιχγύει τὴν ἀνισορροπίαν του. Σᾶς ἀπεδείξ τάμιεν καὶ ἀποδεωινύεσθς ἄνισόρροποι καὶ ἀἁγεράνιστοι σᾶς προ καλοῦμεν νὺ διατυπώσειτε ὡὠρισμένες κατηγορίες καὶ ἐπικρίσεις ἐγιντίον µας᾽ ἀλλ ἔχομεν τὸ Ὀάαρος τὸς ἠδθιόνη: τος καὶ ἰουρρυπίας νὰ σάς εἴπωμεν πηοκαταβολικῶ- ὅτι δὰ χάσετε τὸν κόπαν σασ' ἁπλούσίατα διότι εἶμεθα ἄψυγοι. θαα) ἹΜ ΠΝΙΝΙΜΙΙΚΙΝ ΠΜΙΗΝΙ ᾽Ανόγνωσοα τὴν ἁλημιουργίαν » ἡμ. 11-4-9238 καὶ εἶδα μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰς συζητήσεις τῶν' βουλευτῶν διὰ τὸ ἐκ- πλῃησ. ζήτημα τόσον ἐγὼ ὥὅσον καὶ οἱ χωριανοὶ µου μὲ λύπην καὶ ἀγανάντη- σιν ἐνθυμηθήκαμεν τὰς ὁποσχέσεις τῶν βουλευτῶν πρὸ τῶν ἐχλογῶν' ἀλλὰ ἡ παροιμία λέγει «ὥσιι ὅσιι νὰ σὲ βάλω στὸ λιθάρι, τζ’ ἅμα -σὲ τυλίξω ἀνάθθε- μα ποῦ νὰ σὲ πάρῃ» ὪὭστε οἳ ἀντιπρόσωποί µας δητοῦν νὰ μεταχειρισθοῦν τὸ ἐχχλησ. ξήτημα πρὸς καταπολέμησίν µας' νὰ πάρουν λέοι, Οἳν οὗ. χέρι τὸ ἑωμοτο τῶν ἕρενιλτι- σιῶν µὰς' ἀλλὰ ποῖος μετὰ τὴν λύσιν αὐτὴν θὰ ῥίξῃ στὴν ἐνκλησίαν, ἔστω καὶ δεχάροαν ποῖος δὰ πάῃ εἷς προσχύ- ' νηµα καὶ νὰ δώσῃ τὸν ὀβολέν του, ὅταν θὰ γνωρίδη ὅτι δὰ ἕλδῃ τὸ χέρι τοῦ κεντρικοῦ ταµία νὰ τὸν ἁρπάξῃ διὰ νὰ τὸν ῥίφη εἲς τὸν χάραγγα τοῦ πεντρικοῦ ταμείου θὰ παταστραφοῦν τελείως αἱ ἐκχλησίαι μετὰ τὴν τοι- αὗτην λύσιν' διότι ἄν σήμερον ὅπωσ- [δήποτε συντηροῦνται μὲ τὰ ἔσοδά των πῶς θὰ συντηρηδοῦν οαὗριον, ὅταν τὰ ἰῤλίγα των εἰσοδήματα δὰ ἔρχωνται οἳ ἰσχυροὶ νὰ τὰ τυλίνουν δὰ μένουν δι» αρχῶς σβυστές' μᾶς λέγουν εἷἲς τὰ φύλλα ὅτι θὰ ἀφαίρέσουν τὰ χρήµατα καὶ τὰ πτήµατα ἀπὸ τὰ χέρια τῶν κα: λογήρων’ παλά, ἀλλὰ τότε γιατὶ νὰ θέλουν νὰ πάρουν τὰ χτήµατα καὶ τά χρήματα τῶν ἐχχκλησιῶν µας μᾶς λέ- γουν ὅτι δὰ κάµουν τράπεξδαν’' ἀλλ) ἄν πρόκειται νὰ κπαταστραφοῦν αἱ ἐνκλη- σίαι µας γιὰ νά. γίνηῃ,.ἄς λείφη- τέτοια τράπεζα καὶ ἐμεῖς περνοῦμεν μὲ ἅλ- Ἄους τρόπους δὲν πρέπει νὰ σκεπτώ- µεθα νὰ περάσωµεν τώρα, ἀλλά τοὺς αἰδνας ποῦ θὰ ξήσωμεν ἔἐμεῖς καὶ οἱ ἀπόγονοί µας μὲ τὴν ἐχκκλησίαν' μὲ | «[τέτοιαν λύσιν δὰ φέρετε ἀσφαλῶς ὅχι τὴν σωτηρίαν Χχαὶ τὴν πίστιν, ἀλλὰ τὴν καταστροφὴν καὶ τὴν ἀπιστίαν καὶ ἔχετέ το ὑπ ὄψιν σας ὅτι θὰ ἄν- τιστοῦμεν μὲ ὅλας τὰς δυνάμεις µας. Πύλα ΑΝΔΑΡΕΑΣ Ν. ΚΑΣΕΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΙΝΗΣΙΣ Ἐλήφδη πληροφόρία μέσον τοῦ ἐν Ἀθήναις Προξένου τῆς Αὐτοῦ Ώρετ- τανικῆς Μεγαλειότητος ὅτι ἐδόθησαν διαταγαὶ εἲς τὴν Ἑλληνικὴν Αστυνο- µίαν ὅπως ἐφαρμόσῃ τοὺς νόμους τοὺς περιορίζοντας εἲς Έλληνας πολίτας τὴν ἐξάσχησιν ὁρισμένων ἐπανγελμά» των ἓν ἙΕλλὰδι. ᾽Απαγορεύεται εἰς τοὺς ξένους τοὺς ἐγκἀτεστημένους ἓν Ἑλλάδι ἀπὸ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ὁᾧπ- 1925 νὰ ἁγχολουθήσωσιν Φἰονδήποτε ἕ- πάγγελµα ἓν Ἑλλάδι ἤ νὰ ἀναλάβωσιν οἰονδήποτε εἶδος κχειρονακτικῆς ἕρ- Νγασίας ἐπτὸς ἔὰν λάβωσι προηγουµέ- νως τὴν ἄδειαν τοῦ Ὑπουργείου τὸν Ἐσωτέρικῶν, Ἡρεττανοί “Ὑπήνοοι προ- ειδοποιοῦνται ὅθεν ὅτι δὲν πρέπει νὰ µεταβαίνωσιν εἲς τὴν Ἑλλάδα μὲ πρό- θεσιν ὅπως ἀπολουθήσωσιν οἱθονδήπο- τε τῶν κάτωθι ἀναγραφομένων ἔπαγ- γελµάτων: Ὑφαντουργοῦ, ᾽Απονιστοῦ µαχαιρί- ὧν. 'Ἐπιπλοποιοῦ, Τυπογράφου καὶ Λι- Βδογράφου, Ἠλεκτρολόγονυ, Γουναροπύ- λόυ, Βαρελοποιοῦ, Παχαροπλάστου, Ζωγράφου, Χοιροπώλου, Ἡτίστου, Ἐρ- γολάβου πρὸς στέγασιν πτιρίων, Ἡη- ροποιοῦ, Κατασκευαστοῦ σπἀάγου, Βερ- νικχωτοῦ, Ναυπηγοῦ, Κσοπνοδοχοχαδα» ριστοῦ, Ώάπτου γενιχῶς. Ναύτου, ΑἉγ- γειοπλάστου, Σαπωνοποιοῦ, Πεταλω- τοῦ, Σανδαλοποιοῦ, ἙΕατοασνευαστοῦ κλινθστρωμνῶν, Ξάντου, Ὡδρολογόοποι- οῦ, ὙΥποδηματοποιοῦ, Χρυσοχοῦ, Κασ- σιτερωτοῦ, ᾿Αχθοφόρου, Δεβητοποιοῦ, Κουρέως, ᾿Αρτοποιοῦ, Σιδηρουργοῦ, -ἈΑμοξςποιοῦ, Ώοσχκοῦ, Πωλητοῦ σαλε- πίου, Πωλητοῦ ζαχαρωτῶν, Ταλακτὸ- πώλου, Ἐργάτου εἰς ἐπαύλεις, Πωλη- τοῦ χαλουβᾶ, Σιωφὲρ, ἁμαξηλάτου, καρραγωγέως. κ.λ.π. Δεμβούμου, Πω- λητοῦ λεμονιὸν, Πωλητοῦ μποζᾶ, Πω- λητοῦ καστάνων, Πλανοδιοπώλου, δτιλ βωτοῦ ὑποδημάτων, «ΦὈύλαχος χατα- στηµάτων, Γκορσονιοῦ καὶ γενικῶς ὃ- πηρέτου εἷς «Μπὰρ» (πλὴν τῶν ἔἕενο- δόχων ΜΒΙΤΕΕΣ Ρ’ ΗΟΤΕΙΣ καὶ ἐκείνων οἵτινες ἔχουν ὠρισμένην εἰδικότητο) ᾿ΑἈχδοφόρου ξενοδοχείων καὶ ἓν γένει Ἱδρυμάτων συμπεριλαμβανομένων τῶν Τραπεζόν, ᾽Ασφαλιστικὸν 'Εταιρειῶν, Πρακτορείων, χ.λ.π. 1π Μαΐου 1928. Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης συνοδευὀμµένη ὑπὸ τῆς Λαίΐίδης Στόρρς καὶ ἆχολου- ΒΔουμένη ὑπὸ τοῦ κ. Γκάννις μετέβη ισήµερον εἷς Κερύνειαν ἵνα τελέσῃ τὰ ἐγχαίνια τοῦ Δικαστηρίου. Ἡ ' Λὐτοῦ Ἐξοχότης πρῶτον ἐπεθεώρησε τὴν Τι- μητικὴν φρουρὰν καὶ κατόπιν συντό- Μον ᾿πρὀσφωνήσξως ἐχήρυξε τὸ ἄνδιγ- φισθέντος Νόμουιτῆς Ίθης ΜἈρτίου τοῦ μὰ τοῦ Δικαστηρίου. Ἡ Αὐτοῦ Ἐξο- χότης µετά ταῦτα ἤρχισεν ἐπιθεωρῶν τὰ διάφορα ἐν τῷ κτιρίω γραφεία, Ἱλέϊῖον παρετέδη ὑπὸ τοῦ Δημαρχείου, ἐλήφδη δέ ἐν τῷ ἕτημοατολογικῷ Γρα- φείῳ. ας Μαΐου 1909. 'α Λὐτου Ἐξοχότης ἐπεσχέφθη την Άαρνακα, συνοδευοµένη δὲ ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ, τοῦ Δημάρχου παὶ τοῦ η. Δεβασσὲρ τοῦ Εἰδιιοῦ Μηχονικοῦ Άι- μενιωῶν Έργων τῆς Διώρυγος τοῦ Σιονέδ, ἐπεθεώρησε τὸν Ἀιμένα Λάρνα- χὸς. Ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης μετέβη μετὰ ταῦτα ναὶ ἐπεθεώρησε τὸ Εαπνεργό- στάσιον τοῦ χ. Διανέλλου ἐπίσης ἐ- πεσκέφθη καὶ ἐπεθεώρησε μετὰ ταῦτα τὸ Σοαπωνοποιεῖον τῶν χ.Χ, Σεραφείμ. Τεῖον ἐλήφθη ἐν τῇ οἰχίαᾳ τοῦ Δι- θικητοῦ ὅπου οἱ ἑξῆς εἶχον τήν τιμήν νὰ προσκληθῶσιν ἵνα συναντήσωσι τὴν Αὐτοῦ. Ἐξοχότητα ὁ Ταγματάρχης καὶ ἡ κυρία Νόρθκος, ὁ ἔντ. κ. Δήμαρχος ὁ Πρόξενος τῆς Γαλλίας παὶ ἡ χπυρία Δε. Περιὲρ ὃς λαρσάν, ὁ Πρέξενος τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ κυρία Ἰγγλέση, ὁ κ. καὶ ἡ χυρία Σιπράτ. αον-. λα ΚΙ Τῆ ΕΡΓΙΝ ΤΗΣ ᾿Αγαπητὲ κ. Ῥωσσίδη Χωρὶς νὰ θεωρήσετε τοῦτο ὡς κολα- κείαν, σᾶς διαβεβαιῶ καὶ ἐκ µέρους ὅλων τῶν συναδέλφων µου ὅτι περι- βάλλομεν τὸ ἔργον τῆς «Δημιουργί- ας» διὰ βαδείας καὶ εἱἰλιχρινοῦς ἐχτι- µήσεως καὶ ἐπὶ πλέον ὅτι εἶνε ἡ μόνη ἐφημερίς, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ὑπόστη- ριχθῇ ὑφ) ὅλων τῶν ἔσω καὶ ἔξω Κυ- πρὶων. Σδς παραναλῦ νὰ δεχθῆτε τὰ θερμὰ μόν συγχαρητήρια διὰ τὴν καθ) ὅλα πατριωτικχἠν ὅρᾶσίν σας, ἢ ὁποία ἕνα καὶ µόνον σκοπὸν ἐπιδιώκει ἀκάμπτως καὶ Εἔντίμως, τὴν εὐημερίαν τῆς Κύ- πρου µας διὰ τῆς ἐκ βάθρων ἀναπλά- σεως αὐτῆς. στ Κάΐρον (᾿Αστικὴ Σχολὴ) Κ.Σ. ζ. ΚΑΝΤΑΡΑ Μία ἐπίσχκέψις. Τὸ μοναδικὸν ἐξοχικὸν Κέντρον ἐν τῇ Ἐπαρχία µας, ἡ Καντάρα, ὁλοὲν βελτι. οὔται, σεροάγεται “Ο δρόµος ἀπὸ Βαρωσίων μεέανμ Τρι- κώμὸυ καὶ ᾿Αρδάνων εἶναι στολύ, σεολὺ καλὸς καὶ ἀπὸ σεδιωρθώθη καὶ ἐξακολονθδεῖ ἡἣ 4ςλκνσες εκέλα. -Ὁ- ἨΠο- ----ξοινὸ--σν-- ἐκτίσθησαν ἤδη ἓξ ὡραῖαι καὲ θωμαντικαὶ οἰκογενειακαὶ κα- τοιχίαι ἤτοι τῶν κ. κ. ᾿4δ. Ιωάννου, {. ΚΕλεώπα, ιλτ. Φιλίπιου, Εὐαγ. Παν- τελίδου, Μ. Ι. Λουϊδίδου καὶ Ἡ. Γ. Χα-] τξηπέτρου καὶ ἀνεγείρεται ἤδη ἡ οἶπία τοῦ κ. Α. Ε. Ἀριστοβουλίδου. «Ὑπὸ τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς ἐκτέσθησαν ἀρκετὰ δωμάτια καὶ δὰ ἀνεγερθῶσι καὶ ἄλλα, ἐγένοντο ἀρκετὸ ἑκανοποιητικὴ ὕ- ὁραποθήκη, σλατεῖα καὶ δρομίοκοι. «Ο δρόµος ἀπὸ Καντάρας εἷς Φλαμοῦδι δι αὐτομίνητα ἤδη ἐπερατώθη καὶ θὰ γίνουν ἐπέσης ὑσιὸ τῆς Ἰυβερνήσεως οἳ δρόµοι ἀπὸ ωννάρας εἰς Κορωνιὰν καὶ 100 στσείτια. Βεβαίως διὰ νὰ ἀνταποκριδῇ τελείως εἰς τὸν σπροσρισµόν της ἡ ἐξοχὴ αὕτη ἔχει ἁπαραίτητον ἀνάγκην καὶ ἑνὸς ξε- νοδοχείον. ᾿Ελσίξομεν ὅτι σιολὺ συντό- µως δὰ πληρωύθῇ καὶ ἡ ἔλλειψις αὕτη. 4έγεται ὅτι ἡ Ἰυβέρνησες σκέσεεται νὰ σεωλήσῃ οἴἶκόπεδα ἐκ τοῦ ὕπερθεν τῆς Πονῆς χώρου καὶ εἶναι ἀνάγνκη νὰ πράξη τοῦτο, διὰ νὰ δώσῃ ὤδησιν εἰς τὴν ὄντως ἐξαιρετικὴν αὐτὴν τοποῦε- σίαν τῆς Επαρχίας, ἤ ὁσιοία δεσπόζει ᾿Αρδάνων µέγα µέρος ἐ- ἐστιδις, ς δύο Φαλασσῶν καὲ σλέεε µέσα εἷς ὥραίας φυτείας μὲ τὸ ὁροσερώτατον ἀεράκε των. Τὰ τριγύρω χωρία ᾿4ρδανα, ΦλΛλαμοῦ- δι, Δαυλός, Γεράνι, ὌὌβγορος κ.τ.λ. καὶ ᾗ σελησίον δάλασσα εἶναι σπολὺ ὠραῖα δι ἑκδρομὰς τῶν σιαραδεριξάντων, καὶ οὗ ὁποῖοι δύνανται νὰ κάµνουν ὅλας τὰς προµηθείας των ἐξ αὐτῶν. ᾽Αλλὰ καὶ οἱ κάτοικοι ὅλων τῶν ἓν λόγῳ χωρίων καν” ἕκάστην µεταφέρουσιν ὅλα τὰ εἴδη τῶν προϊόντων εἰς τὴν ἸΜονήν, εἶναι δέ, χωρὶς κολακείαν, εὐγενικοὶ καὲ στεριστοι- ητικοί. “Ἡ Καντάρα κέκληται νὰ σιληρώσῃ µίαν ἔλλειψιν, σπολὺ συντομώτερον ἀφ᾿ ὅσον σεολλοὶ φαντάζονται, διὰ τὴν ᾿Επαρχίαν µας καὶ ἔδίᾳ διὰ τὴν πόλιν, λόγῳ ἀφ᾿ ἑνὸς τῆς μικρᾶς ἁποστάσεως καὲ τῆς εὖ- δηνίας καὶ ἄφ) ἕτέρου τοῦ γλυκοῦ καὶ ὃ- γιεινοτάτου κλέίµατός της, τῆς ὥραίας, τῆς ἐκτάκτον δέσεως της καὶ σιρὸ σαντὸς τοῦ ἐξαιρετικῶς ὑγιεινοῦ καὶ χωνεντικω τάτου νεροῦ της. Περιγραφὴν ῥωμαντικὴν διὰ τὴν Καντάραν στολλάκις ἄλλοτε ἐἑκάμαμεν, ἤ- δη δὲ νοµίξομεν ὅτι ἐδώσαμεν Άεπτομε- ρεστέραν ἀπτὸ ἀπόψεως σραγματιστικῆς, εὐκόλου παραθερισμοῦ καΐ λόγῳ τῆς µι- νρᾶς ἀποστάσεως καὶ τῇ, εὔθηνίας διὰ μακροχρόνιο». τοιοῦτον. Ἠδη ἐναπόκειται εἷς τοὺς ἰδιοκτήτας, τοὺς ἐπιχειρηματίας καὶ τὴν ᾿Αρχιεσι- σκοπὴν νὰ σεληρώσωσιε ῥεόντως τὰς ἕἑλ- λείψεις. Κάθε προσπάθεια δέον νὰ κα- ταβληθῇ καὶ ἔχομεν τὴν πεποέθησιν ὅτι μαὶ ξένους δύναται νὰ προκαλέση τὸ ἐ- ξαιρετικὸν τοῦτο θέρετρο» μὲ τὸ µονα- δικῶς ὑγιεινὸν γερό του. ΑΔ. ΓΡ, ῶ ΠΟΙΚΙΛΑΞΞΞ Τὸ διάταγμα τῆς Κυριακῆς ᾿Αργίας, ἕ- νεκα ἐλλείψεως χρόνου, ἀνεβλήθη ὅνεως ζεροσαχῦῇ ἐνώσειον τοῦ Νομοθετικοῦ κα- τὰ τὴν υτροσεχῆ Φύνοδον, ἦ ὁπτοία ἐνδε- χόµενον νὰ συγκληθῇ κατὰ τὸ θέρος, ὅ- άως ἐδήλωσεν ὅ Ενι. τεύς. --4ξ συβεδρίωι τοῦ Ν. Συμβουλίου Ό- σε]ρξαν ἑκιάκτως ζωηραὶ Φυελλώ- δεις, ἐψηφίσθησαν δὲ ωτ᾽ αὐτὰς σωραία ᾿Αποικ. Γραµµ- μαὲ γόµων, ζτολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ὑπῆρξανμ ἄνευ ἐνδιαφέροντος, ἀλλὰ μερικοὶ εἶνε σοβαρώτατοι καὶ οὐσιώδους σημασίας ἐλπίξομεν ὅτι περίληψιν τούτων θὰ δώ- σωµεν εἰς τὸ στροσεχές. -ὍὉ κ. ᾿Ῥωσσίδης ἤγειρε τὸ ζήτημα, ἐὰν δὲν ἔτερεσίε νὰ δίδωνται εἰς τὸ κμοι- νὸν ἀντίγραφα τῶν ἐπισήμων σιραµτικῶν. τῶν συνεδριάσεων τοῦ ἣΝομοῦ. «Έυμβου- λίου ὅπως γίνεται παντοῦ: ὅ ἔντ. 'Αποικ. Γραμματεὺς ἐδήλωσεν ὅτι συμφωνεῖ σελή- θως μὲ τὴν εἰσήγησιν καὶ ὑσέδειξεν εἷς τὸν η. Ῥωσσίδην ὅπως διαβιβάσῃ εἷς τὸ Συμβούλιον σχετικὴν σερότασιν' «ἔτσι θὰ λείψη καὶ ἡ συχαµερή τακτικὴ τῶν ἐδε- Ἰ µερίω» νὰ παρουσιάξουν τὰ κοπέλλια των στοῦ «ὑποστηρίξω, κ. Πρόεδρε» ὣς ΄μµα- άροσκελεῖς ῥήτορας καὶ τοὺς φλυάρους, ὡς ἀφωνοτέρους ἰχθύω»: «ἔπ᾽ αὐτοῦ ὦ- μίλησαν καὶ οἳ κ. κ. εξουνας καὶ : Ἠδρχε- κος». --Ἡ Λασινὴ Επιτροπεία ἤρχισε τὰς. συνεδρίας της διὰ τὴν ὑποβολὴν τῆς ἓἐκ- Φέσεώς της ἀστὸ τῆς πιαρελθούσης Δευτέ- ρας. --Γειά σου, ' διδάσκαλε ᾿Ιακωβίδη, ὅ ὁποῖος ὥς τολμηρὸς σρωτοπόρος ἆγκαι- νίασες εἷς τὴν. Γιαλοῦσαν, ἐν τῇ πρὸς τὸν Ευβερνήτην προσφωνήσει σου, τὸν ἆγρο- τικὸν ἀγῶνα κατὰ τοῦ ὑπαλληλοκρατικοῦ σεολύπεοδος ἡ ὀργὴ καὶ ταραχὴ τοῦ Ευ- βερνήτου εἶνε ἡ ὡραιοτέρα ἀνταμοιβή σας. --Ἡ «Δημιουργία» συλλνσεῖται Όερ- μῶς τὸν ἐν Καΐρῳ ἀρχαιολόγον συµπατρι- ώτην µας κ. Φωκέωνα 1. Τάνον διὰ τὸν τραγικὸν- Δάνατον τῆς μητρός του ΠΠελα- γίας. - . --Αἱ ἐξετάσρις εἷς τὴν Γυμναστικὴν «ά.δλων τῶν παρ. ἡμῖν ᾿Εκπαιδευτηρίων ὥ- οἰσθησαν τὴν προσεχῆ Κυριακὴν 15 Μαϊ - ου ἐν τῷ Κοινότικῷ Γυμνάσταρίῳ. δος καὶ ἀναδημιουργὸς τῆς ἱερᾶς ἹΠΜονῆς Χρουσορροϊατίσσης Ίανοσ. Ἠγούμενος κ. Κύρελλος. --Μετ᾽ εὐχαριστήσεως ἀναγράφομεν ὅτι τὸ τταρ᾽ ἡμῖν Γυμνάσιον θὰ λάβῃ µέρος εἲς τοὺς ἐν Λεμεσῷ Παγκυπρ. Ἰαθητ. Αγῶνας κατὰ τὴν 30 ναὶ 21 Μαΐου. ---Απὸ τῆς παρ. ἑβδομάδος, κατόπιν τῶν πρώτων τηλ. εἰδήσεων διὰ τὴν κατα- στροφὴν τῆς Ἀορίνθδου, εἷς τὴν φίλην κοινότητα 4 αλούσης ἠνοίχθη ματάλο- σ1οιι- πεληρούμενος: Συγχαίροµεν τὴν κοινότητα, καὶ τὴν σπροβάλλομεν στρὸς µίµησιν. ---᾽Από τινος, τὸ παρὰ τὰ δικηγορικὰ Σραφεῖα μαγειρεῖον ἀνέλαβεν ὑπὸ τὴν διεύθυνσίν εον ὃ δραστήριος καὶ στερι- ποιητικώτατος κ. ΧἈρῖστος Ν.' ᾿Αγκαδστι- νιώτης. Τὰ ὑλικὰ εἶναι πρώτης τάξεως καὶ ἡ ᾿καθαριότης ἀἁπαράμελλος. --᾿Ασιὸ τῆς παρ. Ευριακῆς ἤρχισε τὰς δερινὰς ἐργασίας της ἤ Αἴδουσα Χούρη μὲ τὸ παραπλεύρως της γήπεδον ὦς Ἰ4- κρόπολιν ὑσιὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ ῥέκτου καὶ ἄγαν περιποιητικοῦ Ἠ. Ζαχαρία 1. Σωτηρίου. - Ἰβναμφιβόλως τὸ’ κοινὸν δὰ σαράσχη ἔνθερμον τὴν ὑποστήριξίν του. --Συγχαέρομεν τὴν ἐιτιτρουτείαν τοῦ Γυμνασεικοῦ ΕΣνλλύγου µας, ἤ ὁστοία στρο- ετντο» ἆ Ενωνλο λες έβη εἷς. Ἔλη ἀπόφασιν σιρὸς ἐξεύρεσιν 600: λιρῶν δανείου διὰ τὴν συµστλήρωσιν τοῦ Γυμµναστηβίαον. --χ1ὰ διατρητικἁ μηχανήματα τοῦ κ. Ἡ. Παπαδοπούλου ἑργάξονται εἷς τὰ κτήματα τοῦ κ. Π. ᾿Ιωάννου πρὸς ἐξεύρεσιν τοῦ Ἅου νεροῦ. -Ἡ προαγγελθεῖσα Μεγάλη Συναυλία ὑπὸ τῆς χορφδίας καὶ Ἰανδολινάτας ἐξ ἐρασιτεχνῶν νέων ὑιτὸ τὴν διεύθυνοι» τοῦ κ. Βύαγγ. 4ούβρη ἐδόδη τῇ ἑσπέρᾳ τῆς σπορ. Κυριακῆς, ἓν μέσῳ ἀπείρον σελή- ὃους ἐν τῇ Αἰθούσῃ Χούρη μετὰ σληρε- στάτης ἐπιτυχίας, τοῦ ἀκροατηρίου. χειρο- κροτοῦντος ἐπανειλημμένως καὶ δίπκον- τος ἀνβοδέσμας. Συγχαίρομὲν Φερμῶς τοὺς µουσοτρα- φεῖς νέους, ἐῶν ὁπρίων τὰ ὀνόματα ἆλ- λοτε ἀνεγράψαμεν, καὶ ἔχομεν τὴν ἐλπέ- δα, ὅτι συχνὰ ἠδλὰ τέρτεωσιν τοὺς δηµότας μὲ τὴν ὡραίαν των τέχνην. --ὍὉ . Πιεερώνης τῇ παρ. Κυριακῇ ἕ- καµε διάλεξιν ἓν ΓΤύψῳ μεσα ὄγιεινῆς ἓν γένει. --Τῇ παρ. ᾿Κυριακῇ ὃ κάλλεστος νέος κ. Ἠῖκος Γεώργίου δικαστ. κλητὴρ καὶ ἡ καλλίστη. καὶ συμπαθὴς Δ)ὶς Χρισταλλέ- νη Παπαϊωάννου ἀντήλλαξαν δακτύλιον ἀρραβῶνα. Τὰ δερμὰ συγχαρητήριά µας. --Ὅσρι ἔχουν ἀλληλογραφίαν μετὰ τοῦ κατοίκου Πυργᾶς κ. Κυριάκου Γ. Παπα- δοπούλου, παρακαλοῦνται νὰ διευδύνουν τὰς ἐσπισαολάς των εἷς Σίνταν. --1φ παρ. Ἀαββάτῳ ἀπεβίωσεν ἐνταῦ- έλα ὅ κάλλιστος νέος Γεώργιος Ἰωάν- νου, ἓν ἡλιμίᾳ 93 ἐτῶν καὶ ἐκηδεύθη παρακολοὐθησάντων τῶν συγγενῶν καὶ φίλων. Συλλυδεούµεθα δερμῶς τοὺς οἱ- κείους τον. ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΕΛΤΡΙΝ ΧΙΙ «ΑΝΑ ΡΟ ΥΧΗ) ΕΝ ΒΑΡΩΣΙΟΙΣ Ζητεῖται Πουφετξῆς καὶ Καρ- σόνι, ἁμφότεροι νὰ εἶνε πεπει» ραμένοι, τσ. Ε. ΣΤΗΡΙΦΥ. --Διῆλθε τῆς πόλεώς µας ὁ Φελατερδα- ΑΡΙΘ. 106)029. ΜΗ Τ8 ΠΡΙΙ ΙΝΜΗΙ ΜΝΝΟΙΩΣΤΡΙ --ΜΛΡΝΛΚΟΣ ΠΡΗΤΩΚΟΛΛΗΤΕΙΔΝ ΜΝΝΙΧΗΙΤΟΥ Μεταξὺ: νῆς Ἐμποριχῆής 'Επναιρίας Β. Σ. Πετρίρης μαἱ Σία ἐκ Λευκοσίας Ἐνάγοντος παὶ τῆς διαλυθείσης ᾿Βμπορικῆς 'Ἡταιρίας «Αγιομαμίτης καὶ Γεωργάκης» ἐκ Βορωσίων διὰ τῶν µελών ᾖτοι: 1) Χριστοδούλου ΓΤεωργάκη τούτου ἑναγομένου καὶ ὡς πρωτοφειλέτου, τά- ως ἐκ Ἡαρωσίων γαὶ νυν ἀγνώστου διαµονῆς. 3) Ἀριστοδούλου Άγιοµα- [του ἐπ Λεμεσοῦ, Ἐναγομένωον. Πρὸς τοὺς Ἐναγοιένους. Προστάττεσῦὃε διὰ τοῦ παρόντος ὅ- πως ἐμφανισὺῆτε ἐνώπιον τοῦ ἄνω ᾱ- ναφεροµένου Δικαστηρίου ἐν ᾽Αμμο- χώστῳ τῇ 80η Ιουνίου 1928 τῇ 9η ὥρα π. μ. ὃν ἀιωγὴν ἡ ὁποία ἑκι- νήνη ἑναντίον ὑμῶν ὑπὸ τοῦ ἄνω ἀνα- φερομένου Ἐνάγοντος. Ἔστω δὲ εἰς Ὑνῶσιν ὑμῶν ὅτι ἐὰν δὲν ἐμφανισθῆτε ὁ Ἐνάγων δύναται νὰ ἐπιδιώξη τὴν ἀγωγήν του ἄνευ πε- ῥαιτέρω εἰδοποιήσεως. Ὁ, Ἐνάγων ἀξιοῖ ς9ὸ. 9. τ ὑπόλοι- πον Ὑραμματίου ἓκ «ἰὔῦδ. 6. 0 ἐχδο- Φέντος ὑπὸ τοῦ Χριστοδούλου Γεωρ- γάκη τὴν 1)9)1996 εἰς διαταγὴν ἑνα- γόντων καὶ ἐγγυηδ έντος παρὰ ὑπὸ τῆς ἑταιρείας ᾽Αγιομαμίτης καὶ Γε- ὠργάκης καὶ πληρωτέου εἷς δόσεις ἐκ 5 5.16.0 ἑκάστης τῆς πρώτης οὔσης πληρωτέας τὴν 1)9)1926 τῶν δὲ ἄλλων τὴν ἁντίστοιχον ἡμερομηνίαν τῶν ᾱ- κολούδων µμηνῶν καὶ ἐπειδὴ χαθυ- στερῄσατε τὴν πληρωμὴν τῶν δόσε- ων κατέστη ἀπαιτητὸν ὁλόχκληρον τὸ ἄνω ποσὸν συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τοῦ γραμµατίου μετὰ τῶν τόκων πρὸς 9 ο]ο ἀπὸ 19)5)19258 μέχρις ἐξόφλήσεως καὶ τῶν ἐξόδων τῆς ἀγωγῆς ταύτῆς. :Ἐξεδόδη ἐν ᾽Αμμοχώστφ τῇ 90)4)192Ν. Πιστὸν ἀντίγραφον ΕΚ, Γιαννάκης : Ππ.Ρ.Δ. Αι ἐνάγοντα Ν. Γ. Σάντης Δικηγόρος 123)26 ὑπόλοιπον ἀξίας ενὸς αὐτο- κινῄτου ϱ 140.10.0. Τόκος ἀπὸ 09)26- 6)4)96 9. ὃ.4 1)9 149.15.4 199 5.19.0. 156.19.4 1)» 2. 0.4 199 1959.0.0. 8. 0.0. 151. 0.0, 1.19.0. 159.12.0. 15. 4.0. 117. 8.0, 9. Τ.4 1939 η . ν 6)4)26 μετρητὰ Τόκος 6)4)26-4)6)26 4)6)26 μετρητὰ Τόκας 4)6)26-28)1)26 99)1)26 μετρητά ηόκος 98)1)96-19) 1096 μὰ ”.- «ο μ- σι Μ» μ-- .” ο 11.11.0 105. 4.4 1)2 2. τ.4 1)2 104.19.0. 5. 0.0. 99.12.0. 0. 8.0. 100, 0.0. δ. 00. 95. 0.0. 1. 5.0. 6. 9.0. 5. 0.0. 91. 9.0. 0.15.0. 95. 1.0. 10. 0.0. 69. 1.9. 1. 1.0, 89. 9.0. 10. 0.0. 19. 9.0. 1. 9.0. τ4. 5.0. 15. 0.0. 59. 6.0. 0.1.0. 60. 2.0. 9.14.5. 50. τ.4. 0.19.1. 50.19.56. 914.56 41.5.0. 1. 9.4. ὃ. 1.4 12)10)396 μετρητὰ σ 9 Τόκος 19)10)26-19) 10921 19)1)921 μετρητὰ Τόκος 19)1)91-28)1)2Τ 98)1)2ἵ μετρητὰ ]όκος 98)1)91-17)8)91 18)8)ΟΊ μετρητὰ Ἰόκος 11)8)91-26)4)91 26)4)01 μετρητὰ 9 Τόκος 96)4)21-16)6)91 16)6)21 μετρητὰ Τόχος 19)θ)21-18)8)9ῖ 18)δ)90 μετρητά Τόκος 18)8)21-14)10)91 14)10)91 μετρητὰ Τόκος 14)10)21-1)1951 1)19)2ἵ μετρητὰ Τόκος 1)19)21-1919)28 Ἴ8)9)28 μετρητὰ 10. 0.0. 55. 1.4, Ἔξοδα Τραπέζης διὰ δύο : συναλλαγματικὰς 0. 9.5 ποπινμμώως ς 50, 9.7. ΑΡΙΘ. 109)998. ή Τ ΕΙΦΙΙΙΧΙ ΙΚΙΤΗΡΙΗ ΑΝΝΔΙΟΣΠΙ --ΛΡΙΛΚΟΣ ΠΡΩΤΩΚΟΛΛΗΤΕΙΟΝ ΜΝΚΟΧΗΤΗΥ Ἐνώπιον Μ.Χουλουσῆ Εᾶ Μεταξύ: τῆς Ἐμπορικής Ἑταιρίας Β. Σ. Πετρίδης καὶ Σία ἐχ Λευκωσίας Ἐνάγοντος καὶ τῆς διαλυδείσης Ἐμπορινῆς Ἑταιρίας «'Αγιομµαμίτης καὶ Γεωργάκης» ἐκ Βα- ῥωσίων διὰ τῶν μελῶν ᾖτοι: 1) ΧἈριστοδούλου Γεωργάκη τούτου ἐναγομένου καὶ ὡς πρωτοφειλέτου πέ- ως ἐκ Βαρωσίων καὶ νῦν ἀἁγνώστου διαµονῆς 9) Χριστοδούλου ΄Αγίοµα- µίτου ἐκ Λεμεσοῦ, Ἐναγομένον. Ἐπὶ τῇ αἰτήσει τοῦ κ. Ν. Ἐ. Σάντη: δικηγόρου διὰ τὸν ᾿Βνάγοντα ἵνα τὸ Δικαστήριον διατάξη τίνι τρόπῳφ δέον νὰ Ὑίνῃ ἡ ἐπίδοσις τοῦ κλητηρίου ἐν- τάλµατος πρὸς τὸν Χριστόδουλον Γεν ωργάκην, ὅὃστις εἶναι ἐκτὸς τῆς Κύ- πρου καὶ ἀγνώστου διαµονῆς, τὸ Δι” καστήριον τοῦτο διατάττει ἵνα ἡ ἐπί- δοσις τοῦ κλητηρίου ἐντάλματος πρὸς τὸν Χριστόδουλον Γεωργάκην γίνη ὡς ἀκολούθως: 1) Ὅπως ἀντίγραφον τοῦ κλητη- ρίου ἐντάλματος μετ ἀντιγράφου τοῦ. πσρόντος διατάγματος προσκολληῦῇ ἐπί τῆς θύρας τῆς τελευταίας ἓν Κύ- πρφ ἹὙνωστῆς Χατοικίας τοῦ πρώτου Ἐναγομένου. 9) 'Διὰ δηµοσιεύσεως ὁμοίων άντι- γράφων εἲς δύο. συνεχῃ φύλλα τῆς ἓν Βαρώσίοις ἐκδιδομένης ἐφημερίδος «Δη μιουργία». ϐ) δΔιὰ προσκολλήσεως ὅμοίν ἀν- τιχράφων ἐπὶ τοῦ πίνακος τοῦ Δικα- στηρίου τούτου. Ἐὰν δὲ ὁ ῥηθεὶς Ἐναχόμενος. . πα- ῥαλείφῃ νὰ ἐμφανισδή ἑνώπιον τοῦ Δικαστηρίου τούτου κατὰ τὴν ὃθὴν Ἰουνίου 1928 καὶ ὥραν 9ην π, µ. πᾶ- σα περαιτέρω εἰδοποίησις πρὸς αὐτὸν γενήσεται διὰ προσκολλήσεως ἐπὶ τοῦ” πίνακος τοῦ Δικαστηρίου τούτου. .Ἐξεδόθη τὴν 980ἠν ᾿Απριλίου 1928. Ῥωνετάχδη τὴν 8ην Μαΐου 1928. Πιστὴ µετάφρασις | Ε. Γιαννάκης Π.Ε.Δ. Ἐν παν -- (Ὑπ.) Μ. Χουλουσῇ ΄ | Β. Δ. ΕΥΧΑΒΙΣΤΗΒΡΙΟΝ ὍὉ ὁραματικὸς όμιλος Γιαλούσας καὶ ἡ ἐπιτροπὴ ἆγ. Θερίσσου εὖχα- οιστοῦν δερμῶς πάντας, ὅσοι τοὺς συνέδραµον εἷς τὴν παράστασιν τοῦ «Ὀθέλλου», ἥτις ἐδόδη ὑπέρ τῆς μεταφορᾶς νεροῦ εἷς ἅγιον Θέρισσον. Ἐκ τῆς ᾿Επιτροπείας ἁγίου οι Θερίσαον καὶ τοῦ 'Οµίλον. . ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οἱ κάτωδι ὑποφαινόμενοι λαµ-- βάνοµμεν τὴν τιμὴν νὰ φέρωμεν εἷς γνῶσιν τοῦ κοινοῦ ὅτι ἵδρύ- σαµεν ὁμόρρυῦμον ἑταιρείαν ὑπὸ τὴν ἐπωγυμίαν: ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΧΡΥΣΛΝΕΛΥ ΣΤΜΛΝΟΥΣΠΣΧΛΛΗ ΓΙ ΗΓΛ καὶ Σα, μὲ ἔδραν τὸ. χωρίον Ψη- μολόφου. Θὰ ἀσχολῆται δν αὕτη εἰς τὴν ἱκατεργασίαν ἁκατεργάστων δερμάτων καὶ μετατροπὴν αὐτῶν εἷς, τοµάργια. Δικαίωμα ὑπογραφῆς τῆς Ἓ- ταιρικῆς ἐπωνυμίᾳς - δὰ ἔχῃ ὁ ἐξ ἡμῶν Πασχάλης Γιώργα, ὅστις δὰ ὑπογράφῃ Διὰ Βυρσοδεψι- κὴν Ἑταιρείαν Χρυσάνδου Στυ- λιανοῦ καὶ Πασχάλη Γ ώργα) παὶ Σ1αν. - Διάρκεια τῆς Ἑταιρείας μ μας - δὰ εἶναι τριετὴς ἀπὸ σήμερον. Ψημολόφου 6)4)928. Οἵ Συνέταιροι Πασχάλης Γιώργα, Πανάψος Μι- χοὴλ, Μιχαὴλ Χ΄ Σάββα, Χρυ- σανθῆς Στυλιανοῦ, Αρτέμης Λοῖ ζου, Ἀοΐζος Ν. Σκόφτου, Χαρά- λαμπος ΓΕ. ΧἈπηράτου, Χαρίλαος. Ἀρυσάνθδου. Ἠλίας Γεωργίου. ΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΝ οκὸς βιογράφος ὑπάρχουν δύο ἡ µία γράφει διὰ νὰ ἀρέσῃ καὶ πουγγιάσῃ καὶ ἡ ἄλλη γράφει ΚΑΙ Ο κ.ΡΩΣΣΙΔΗΣ (Αἰσδάνομαι εὐχαρίστῃσι, Μέσα στὲς τόσες µου ἀσχολίες, ὅταν διαβάζω τὴν ἕνα κόσμον: Ὑεμάτον ἀπὸ φεῦτες καὶ γας ἄνθρωπος ποὺ :λέε καῦαρὰ καὶ ξάστερα τὴν ἀλήδειαν. ἀὲν σᾶς γνω- ερίζω. καὶ καλὰ, ἀλλὰ μοῦ ἀρέσουν οἳ ἴσιοι ἄνδρωποι, ποῦ τολμοῦν καὶ, πρὸς αὐτοντόν λαὀν,ό ὁποῖος ἀπο λένε τὴν ἀλήδειαν τόπρα Ὑαὶ φωτεινά. ἘἨσωκλείω ἕνα ἂρΏρο γιὰ τὸν ἀγῶ- να ποῦ ἀνέλαβες ἐναντίον τῶν ὑπαλ- λήλων. Δὲν λέει καὶ τίποτε περισσό- σότερον ἀπὸ ὅσα λὲς τοῦ λόγου σου, ἀλλὰ τὸ θεώρησα Χρέος µου νὰ ἑνώ- σω τῆν φωνήν µου, γιατὶ σ) αὐτὸν τὸν Χόσμον δὲν ἁρκεῖ ἕνας νὰ λέῃ τὴν ἀλήδειαν. Πρέπει πολλοὶ νὰ τὴν οἰποῦν καὶ νἁ τὴν ξαναποῦν Χιλιάδες φορὲς χιὰ νὰ φυτευδἠ ΄ στὸ μυαλὸ τοῦ δυσκινήτου ἘΚυπριώτη). ᾿Απὸ τὰ πολλὰ παράδοξα τῆς μεν καὶ τὸ ἀκόλουθον, ἀρχετὰ χαρακτηριστικὸν τῆς νοοτροπί- ας τῶν ἀνθρώπων τοῦ τὸν ὁποῖον ἡ Μοῖρα δίκασε νὰ δήσωμεν : Ἑὐρέθησαν λοιπὸν ἄνθρωπό μᾶς κατε- εἰς τὸν ἀξιοθρήνητον τόπον τοῦ-, τον, οἱ ὁποῖοι κατηγόρησαν τὸν ψ. Ῥωσσίδην διὰ τὸν ἱερὸν ᾱ- γῶνα, τὸν ὁποῖον ἀνέλαβε νὰ ποτηγθρίαι δημοσιογράφων’ ! διὰ νὰ διαφωτίσῃ. : Τὰ πράγµατα μᾶς πείθουν ὅτι «Δημιουργίαν» Χαίρω διότι συμφωνοῦ- οἳ πατηγορήσαντες τὸν κ. Ῥωσ-|. μεν -σ᾿ ὅλην τήν γραμμήν. Μέσα σ’ ᾳίδην γράφουν µόνον καὶ µό- ! νον διὰ νὰ εὐχαριστήσουν ὦ- µπαγαπόντες βρίσκεται. ἐπὶ τέλους ἕ- ρισµένα ἄτομα, ὡρισμένην τά- πεσλήδων συνδρομη τῶν. Ἑπομένως 1 ἒιν ἀνθρώπων, | | | δὲν πρόκειται ἐξἑνδιαφέροντο του. ᾿σπουδαῖον φυσικὸν νόµον. ᾽μόνων βουβάκων. . 9 Ιπολλοῦ ἔπαυσε νὰ λογαριάζεται τόσον ὑπὸ τοῦ Κυβερνήτου, ὅ- σον μαὶ ὑπὸ τῶν θεραπόν- των του. ᾽Αλλὰά καὶ ὁ λαὸς μὲ τὸ δικαίωμά του δὲν λογαριά- ζει τοὺς τοιούτουςφωστῆρας, ὡς ἐκπρθσωποῦντας τὴν γνώµην Φὰ ἦσαν περιὀσότερον δικαιο- λογημένοι οἳ κύριοι αὐτοὶ καὶ τελείως εἰλικρινεῖς ἐὰν ἔλεγον εἰς ἀπάντησιν πρὸς τὸν κ. Ῥωσ- σίδην' «Πύριε Ῥωσσίδη, ἐν τῷ ᾿ἀχράτῳ σου ζήλῳ πρὸς τὴν ᾱ- ζωῆς ἑπέπρωτο νὰ συναντήσω- γροτικἠν τάξιν παραγνωρίρεις τρέ- φε τὰ βλέμματά σου πρὸς µίαν τόπου, εἰς Χυφέλην μελισσῶν. ᾿Ἐκεῖ δὰ συ- Ιναντήσῃς Χιλιάδας Μικροσκόοπι- κών ἐργατίδων μελισσῶν, αἱ ὁ- ι,ποῖαι δὲν κάμνοὺν τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ ἑἐργάζωνται ἀπὸ πρωῖ- ας µέχρι νυκτὸς ὑιὰ νὰ τρέφουν Ιὀλίγας ἑκατοντάδας μεγαλοσχη- Καὶ ὁ Κυπριαχὸς λαὸς εἶνε κ μΗΟΦΗ ΤΡ ΚλΕΡΥ ΚΗΠΡΙΡΙ ΒΗΒΗΙΛΤΕ ΤΗ ΣΕΜΗΛΠΙΘΕΙΙ ΜΕΛΦΟΗΙ ΝΑΙ τὴν Κόρινῦον. 'Ἡ ὡραία Κόρινθος, ἡ νύμφη τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου, τὸ ἀγλάϊσμα τῆς Πελοπονήσου, ἡ ᾱ- φτόγονος τῆς ποτὲ πτερωτύστου ἀρ- χαίας Κορίνθου, ἡ δημιουργὸς τοῦ αἰωνίου Κοριγίιακοῦ ρυῦμοῦ, δὲν ὑφίσταται οτλέον. ἜἘξηφανίσθδη ἀνιὸ τὸ πρόσωντον τῆς γῆς, εἰς µίαν καὶ µόνην στιγμήν) ἡ ὡραία µας Κόρινθος, µετηβλή- δη εἰς σωρὸν ἐρειυίων. Τὸ κῦμα τῶν σεισμικῶν δονή- σεων, ἐπεσκέφθη καὶ τὴν γλυκειὰν µας Μητέρα Ἑλλάδα. Καὶ ἐπέπρω- το ἡ ὡραία Κόρινθος νὰ πληρώ- ση, μὲ ὅλον τὸν σπόνον τῆς κατα” στροφῆς, τὸν υτρὸς τὴν ἀτίθασσον φύσιν φύρον τῆς. Καὶ τὸ ἐπλήρω- σε πολὺ ἀγριβά. ί τ Ἡ ἐπιστήμη, ἡ ὁποία τόσα καὶ τόσα ἔργα ἐπετέλεσε Φαυμάσια, στέ- κεται μὲ σταυρωµένας τὰς χεῖρας, ὥς κατάδικος ἐνώπιον δηµίου, ᾱ- νίκανος πρὸ τῆς ὀργῆς τῆς Φύσεως. Ἡ θάλασσα, ἡ ἀδηφάγος, δι᾽ ἕνὸς µόνου Κύματος, καταβροχθί- ει ὁλοκλήρους πλωτὰς πόλεις καὶ ἡ φύσις, ἀγέρωχος, ὠὡσανεὶ περι Φρονοῦσα τὰ ὅσα ἡ ἐφευρετικότης καὶ ἡ σοφία τοῦ ἀνθρώπου ἐφεῦ- ῥον ἐπὶ τόσους αἰῶνας, διὰ μιᾶς Τρομερὰ καταστροφἡ ἐγένετο εἰς. «Δηµιουργιαν οτε σναι- οσα οκρμνήν τὰ πράγματα ποῦ κατώρθωσαν νὰ διασώσουν οἳ διμοί της. Κρατεῖ ἑπά- νω εἰς τὰ γόνατά της ἕνα «αλουβι, Γστὸ ὁποῖον, ἀνήσυχο καὶ αὐτὸ, Φφτε- ῥρουγίδει ἕνα παναρίνι. --Ἐγνὼ τὸ ἔσωσα τὸ κακόμθιρο τὸ παναρίνη µας Ἱ,.μοῦ λέγει. Δὲν δερε- [τε πόσο δᾶχκλαιγα ἂν σκοτωνότανε [τὸ καῦμένο κάτω ἀπὸ τῆς πέτραις παὶ «τὰ, χώματα ].,.. Καὶ ἡ μιχροῦλα τελειώνει μέ τὴν παρατήρησιν : ᾿ «Μήπως ἔχετε λίγο... παναβοῦρι στὴν τσέπη σας... Εἶνε νηστικὸ τὸ πακόµοιρο καὶ δὲν ἔχω τίποτα νὰ τοῦ -«Νὰ πάω νὰ σοῦ πάρω, μικροῦλα μου -᾿Απὸ ποῦ, χύριε,... Ἔτρεξα κι ἐγώὶ.. Εἶνε ὅλα ὅμως τὰ µπακόλικα γαρε- μισμένοι...... Χ χ σ Νικόλαος Γεωργᾶς καὶ Μαρία σα» λοιπᾶ. Παντρευθήχανε τὸ ἀπόγευμα τῆς τραγιπῆς ΚΠυριαπῆς στὸ χωριό τους, -ἂν δὲν ἀπατῶμαι στὸ Βραχά- τι--καὶ μμ’ ἕνα αὐτοκίνητὸο ἔφθασαν. στὴν Κόρινθον διὰ νὰ περάσουν τὸν µῆνα τοῦ μέλιτος. | . Δὲν ἐπβόφδασε νὰ τοὺς δεχθᾷ τὸ νυφικὸ κρεββάτι, διότι τὸ ξενοδφχεῖο στὸ ὁποῖον κατέλυσαν χατέρρευσεν ἐκ θεμελίων... Σχ Ἔνας γερωχορίνθιος ἀλλόφρων πε» ῥιφέρεται ἀνάμεσα στὰ ἑἐρείπια, -«Ποῦ πᾶς, παπποῦ: τὸν ἐρώτησα. ο.Νἀ βρῶ τὸ σπίτι τοῦ μεγάλου µου γυιοῦ 1. άπου ἐδῷ ἤτανε, ἀλλὰ δὲν τὸ βρίσκω Ἱ.., ἀπήντησεν ὁ ὅὄνστυχι- σµένος γέρος. Ἔνος φωτογράφος ἔχει στήσει τὴν μηχανή του καὶ τραβᾷ φωτογραφίες τῶν ἐρειπίων. -Δὲν φωτογραφίξεις καὶ τὸ σπῆτι λυσύγναστον' ἀρκεῖ νὰ ἐχάρασσεν ὃ- λέγων μιλίων δρόµον ἀπὸ τὸν Αγ. Μά- μαν, Καπηλείου, στὸ Λίμνάτι,...στην ᾿Απεσιὰ καὶ ἀπ᾿ ἐχεῖ στὸν δρόµον τοὺ Καλοῦ Χωρίου παρὰ τὴν Γεράσαν' πλῆδος χωρίων ἔτσι ὃὰ ἀνέπνεαν δὰ ἐκυκλοφόρουν, δὰά᾽ ἐπεδείκγυαν στὸν κόσμον τῆς πρυμμένες ὠμορφιὲς χαὶ τὸν αὑτοφυῆ πολιτισµόν των. | Οἱ ᾿Απεσιῶτες ἔχουν τρεῖς καὺὐμούς: νὰ δοῦν Διοικητήν, Βουλευτὴν καὶ νὰι|. πιοὺν νερὸν νὰ χορτάσουν. Κύριε Πόπαμ, δὲν πᾶτε νὰ δοῦν καὶ οἳ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι Διοικητήν, Δρ ᾿Ανουϊῖν, δὲν τοὺς δίδετε ὅσον πὸ μισὸν νερὸν ἀπ᾿ ἐκεῖνο ποῦ τρέχει χαρωπὸν καὶ κελαρύζον ὀλίγον πάνω ἀπὸ τὴν Γεράσαν μέσα στὸ δάσος Δὲν εἶνε κρῖμα νὰ διφοῦν τς ἡ βρύ- (ση νᾶν ὀμπρός τους νερὸν νὰ μὴν μποροῦν νὰ πιοῦν γιατ (εἶνε ὁ Ἀάνατός τους “Ὁ Τάνταλος ὠρισμένως δὰ κατή- γετο ἀπὸ τὴν ᾿Απεσιάν. --... ο. α ΠΡΙΝ ΙΙΙ ι! ΝΑ ΤΑΣ Σ. Π. Ε, ΚΙ ΤΕΥΣ ΓΕΟΡΓΙΙΙ ΚΤΝΤΛ ΜΕΛΗ 'Αξ. Κύοιε Διευὑυνιὰ τῆς «Δημιουργίας» Παρακαλοῦμεν ὅπως δηµοσιεύσητε εἰς τὴν ἀγαπ. «Δημισυργίαν» τὰ κά- τωδι, σχετικὰ μὲ τοὺς τροποποιηδέν- πας Όεσμαὺς τῶν 3Ἠωνερυς ισα. “Ἡ, ταιρειῶν. , Εἰς τὴν ἔγκριτιον ὑμῶν «Δημιρυρ- γίαν» τῆς Όδης Μαρτίου ἀριδ. θὁ εἴ- δοµεν δημοσιευοµένας τροποποιήσεις | τῶν Θεσμῶν τῶν Σ. Πιστωτ. “Ἔται- ρειῶν, γενοµένας διὰ διατάγματος τῆς Αὐτοῦ ᾿Ἐξοχότητος τοῦ Κυβερνήτου καὶ δηµοσιευδέντας αἲς τὴν ἐπίσημον Ἐφημερίδα τῆς 328. δ. 28. Ἡ τροπο- ποΐίῃσις τοῦ ὑεσμοῦ 25 ἐνεποίησεν εἲς ἡμᾶς μεγάλην ἔκπληξιν τσαὶ δυσαρέσνειαν. Εἶμεὺα δὲ βέβαιοι ὅτι ὄχι µόνον εἰς ἡμιᾶς, ὁλλ᾽ εἰς ὅλας τὸς Σ. Π. Ε. ὅσας ἔτυχε νὰ λάβουν δάνεια παρὰ τῆς Γεωργικής Πραπέζης Ἱ1ά τὴν αὐτὴν ἑἐνεποίησεν αἴσὺησιν. Ἐπὶ Βεύρετε ἀπὸ ποὺ πουρᾶλοῦν νερον οἱ ᾽Απεσιῶτες χιὰ νὰ πιοῦν καὶ πολ- λὲς φορὲς γιὰ νὰ ποτίζουν τὰ ζῶα τους, ᾿Απὸ ὃ ὀὁλάκερα μίλια. Ἔτσι τὲς μισὲς ημέρες τοῦ χρόνου ἐράζονται καὶ τὲς ἄλλες μισὲς κου- βαλοῦν νερό. Μέρα τοῦ Αϊ Γεωρκοῦ καὶ τὰ βιο- λιὰ παΐζουν στὰ σπίτια ἄνδρες, Υὺ- ναῖκες καὶ κορίτσια συνάµενοι μαζὺ χορεύουν ἤσυχα καὶ µ6ρακωμένα. | Οἱ ἄνδρες δὲν ξεύρουν νὰ χορεύουν ἐπιφέρουμεν τὰς ταπα!νάς µας Χρίσεις καὶ παρατηρήσεις μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι δὰ συµβάλωμεν εἰς τὴν ἔπιβαλλομέ- νην ἄμεσον αὐτῶν τροποποίσιν. Ἡ γενοµένη τροποπροΐησις τοῦ ὃε- σμοῦ ὂδ δὰ ἐπιφέρῃ µεγίστας δυσ- κολίας παὶ δὰ προκαλέσῃ διαµαρτι- ρίας δὰ καταντήσῃ δὲ ἡ Γεωργ. Τρά- πεζα φόβητρον εἲς τὰς Σ.Π.Ε. καὶ εἷς τοὺς Ὑεωργούςὲν γένει. ᾿Εξηγού- μεῦα : 1). Μέλος 'Ἑταιρείας δανείζεται μ.έ- σον τῆς Σ. Π. Ὦ. τοῦ χὼρίου του ἀπὸ γεγὀμένης τροπαποιίσεως τολα μάι-.. περικόφῃ ἢ ἄλλως περιορίση τοὺς). ο Ἔ : - παχεῖς μισθοὺς καὶ τὰς ἁπολαυ-| ὂλοσκή μον ας β ου β τν ἁρ τῶν Κυβερνπτικῶν ὑπαλι ον ς του. Ἐσὺ, κύριε Κυρια- λήλων, ἀνεξαρτήτωρ αἵματος ἃι κ πα κινήσεώς της, μεταβάλλει τὸ σᾶν εἷς ἐρείπια. σ Ὁλόκληρος ὁ “Ἑλληνισμὸς Ὄρη- νεῖ διὰ τὴν ἀπώλειαν καὶ τὴν κα- τὴν Τδωργ. Ἱράπεζαν κ4θ-0-0. Εἰς ὃ ἔτη τοκοχρεολυτικῶς µε τόκον 10 ο)ο. Ἡ Τεωρχικὴ Τράπεξα πρὸς ὃ ο)ο μὲ 6 ἔτη τὸ µέλος αὐτὸ μετά 5 :ἔτη. τὰ πορίτσια χορεύουν τοὺς κυπριώτι- Νους καλλίτερα ἀπὸ κάθε κυπριώτ]α- σαν καὶ τοὺς ἑλληνικοὺς σᾶν γνήσιες µου τοῦ λέγει ἕνας Κοδρίνθιος. --«χοῦ εἶνει τὸν ἠρώτησξε ὁ φωτο- γράφος. - -Αὐτὸ ἐδῶ µπροστά σου ἶ προελεύσεως. Ὁ. Εὐρέθησαν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἐμυκτήρισαν τὸν κ. Ῥωσαίδην, | ἁπλῶς καὶ µόνον διότι ὄὕφωσει διάτορον τὴν φωνήν του ἑναν- τίον ΄τῆς αἰσχρᾶς αὐτῆς ἀδικίας, ἡ ὁποία διαπράττεται εἰς βάρος τοῦ Κυπριαχοῦ λαοῦ. : Ἑὐρέδησαν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι τὸν ὠνόμάσάν «ὑπαλληλοφάγον» κὲ Παύλου Ῥωσσίδη, ὅστις κό- πτεσαι τόσον πολὺ διὰ τοὺς γε- ωργοὺς καὶ τὴν γξεωργίαν, πῶς σοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἀγνοῆῇς µίαν τοιαύτην ἀλήθειαν, τὴν ὁποίαν αὐτὴ αὕτη ἡ γεωργία δὰ σοῦ ᾱ- πεκάλυπτε κατόπιν ὀλίγης ἐπι- σταµένης μελέτης ἢ προσοχῆς 5) Ἐδν οἱ κατηγοροῦντες τὸν κ. Ῥωσσίδην ὠμίλουν ὑπὸ τοιοῦτο πνεῦμα καὶ µέ τοιαύτην γλῶσ- ταστροφὴν τῆς ἱστορικῆς ταύτης 7τό- λεως καὶ περισσότερον ὅλων ἡ Ἕλ- λὰς «ὁλοφυρομένη καὶ κλαίόνσα χύνει ἀλλοφροσύνης δάκρυα ἐπὶ τῶν ἐρειπίων. Ἀύνει δάκρυα Λύπης, διότι αὐτὴ βαδύτερον ὅλων, αἶσδά- γεται τὸ ᾖβάρος τῆς µοίρας της πλῆγμα. 7 Τὸ δεύτερον ἤδη ἡ Ἑλλὰς ἐντὸς υτενταετίας͵ σενει µέχοι σταγόνος τὸ ἁπλός καὶ. µόνον διὰ νὰ τὸν εἰ- σαν, ἀσφαλᾶς κάθε λογικὸς ἄν-| πικρὸν ποτήριον τῆς ζωῆς. Μόλις ῥωνευθῶσι, καὶ ἄλλα παρόμοια. ,δρωπος θὰ τοὺς ἐπρόσεχε. Πιθα-| ἀρχίσασα ν΄ ἀνανύφῃ ἀπὸ τὴν Μι- Καὶ τὸ χειρότερον, ἐκτὸς ὁλί- νὸν νὰ μὴ συνεµερίξετο µίαν |κρασιακὴν καταστροφὴν, μόλις τὸ γων σποραδικῶν διαμαρτυριῶν, τοιαύτην ἐχδοχὴν ὁσονδήποτει ποοσφυνικὸν ξήτημα. ἄρχισε νὰ ὃι- ἀδνυνάτων μὲν, ἀλλὰ ἀρχετὰ εὖ- γενικὸν, αἱ ὁποῖαι μᾶς ἔρχον- ται ἀπὸ τὰ χωρία, δὲν ἑξανί- σταται ὁ λαὸς ἐναντίον τοιούτων κακῆς πίστεως µώμων, καθ ἤ στιγμὴν βλέπει ὁλοφάνερα δια- ατρεβλουμµένην τὴν ἀλήθειαν εἰς βάρος του Ι Δὲν ὀρθοῦται σύσ- σωµος κατὰ τῶν διαποµπέων του οἱ ὁποῖοι ἐπὶ ἥμισυ αἰῶνα δὲν ἔπαυσαν ἀπὸ τοῦ νὰ τὸν ἑχμε-ι ταλλεύωνται μὲ τὸν πλέον ἐπο- νείδιστον τρόπον ἶ Οἱ περίφηµοί µας διανοούµε- φυσικὴ καὶ ἃ : ᾽Αλλὰ εἰς πάντα καλῆς πίστε- ως συζητητὴν τὸ πρᾶγμα δὰ ἕ- δηµιούργει σχέφεις. Αἱ ἀρχαί του θὰ διεσείοντο καὶ ἡ ἁμφιβολία θὰ ἐχαλάρωνε τὴν δρᾶσίν τον. Τὸ νὰ εἰρωνεύωνταί ὅμως τὸν κ. Ῥωσσίδην δὲν ἀποδεικνύει τί- ποτε ἄλλο παρὰ καοχὴν πίστιν ἤ ἕλλειφιν ἐπιχειρημάτων. Πρὸς πουριστῶν παραδεχόµεθα τὴν δευτέραν ἄποφιν. τιμὴν τῶν εὐφυῶν πσλαμ- Ὅμως διὰ τὸν κ. Ῥωσσίδην [αρουὑμισηταϊ, ον φρικτὸν ἐξ ἴσου καταφέρεται ἐπὶ τῆς Κεφαλῆς της. το Ἡ ὠραία σιόλις, ἡ πλήρης ἵστο- οικῶν παραδόσεων ἡ πόλις τῆς Δαϊ δος, ἡ πόλις τοῦ ᾿Αποστ. Παύλου δὲν ὑφίσταται σελέον. Ας κλαύσωμεν διὰ τοὺς ταλαι- πώρους Κορινδίους. Ἡ Ελλὰς ἥτις ἀκόμη, κτυπᾷ τὰ Ταμεῖα τῶν Δυνάμεων ἐκλιπαροῦ: σα ὀλίγα χρήματα, ὀλίγα ψυχία ἐκ τῆς Τραπέζης τῶν πιλουσίων, διὰ νὰ θρέψη τὰ τέκνα της, ἀνάγ- Ἡ Μὰ . δὲν φαίνεται τίποτε ἄλλο ἀπὸ πέτραις Γι’ αὐτὸ ἀπριβῶς νὰ τὸ φωτο” γραφίσῃς Ι.... Τὰ σπίτια ποὺ µισοστέ- νυν ὄρθια δὲν δείχνουν τὸ µέγε- θος τῆς καταστροφῆς µας ν κ Τὶ περίεργα τὰ ἀποτελέσματα τοῦ σεισμοῦ εἰς τὸ «Ἀθυτράκχι. Ἑὸ μισὸ χατεστράφη τελείως.--τὸ ξε- νοδοχεῖον «Παλμύρα» κάνει τῆν ἓν- τύπωσιν ὅτι ἐτινάχθη μὲ δυναμίτιδα-- καὶ τὸ ἄλλο μισὸ ἔπαθε ἁἀσήμαντες σχετικῶς βλάβες. Τὴν στιγµὴ τοῦ μεγάλου σεισμοῦ, ὅσοι περιπατοῦσαν στὸν ὀρόμο, εὑρέ- “ο 4 ψ ο ἃς, ο] θνί ον ἃ α - Μλσακε ο 20519 δρα δι τοὶ πῶς, τισμένοι. »Απὸ τὰ ἐρείπια τῆς «Παλμύρας» ἡ- χφύοντο τὴν ἑπομένην τῆς καταστρο» φῆς εὐπρινέστατα δυνατοὶ καὶ συνε- χεῖς κτύποι. Πολλοὶ ἔπαναν τὴν ὑπόθεσιν ὅτι πάποιος θά εὑρίσκετο παταπλακωµέ- νος καὶ μὴ δυνάµενος νὰ χραυγάσῃ ἐχτυποῦσε ζητῶν βοήθειαν. Άλλοι ὑπεστήριζον ὅτι χάπφια σανίδα σἱω- Ρρουµένη δὰ ἐκτυποῦσε ὠθουμένηῃ ἀπὸ τὸν πνέοντα ἄνεμον. Οἱ κτύποι ὅμως ἦσαν τόσὀν χανο- νικοὶ,: ὥστε μᾶλλον ν᾿ ἀποχλείεται ἢ δευτέρα ὑπόθεσις. Κανεὶς ὅμως δὲν ἐτόλμησε νὰ πει- .. λθβέντισσες ἑλληνοποῦλες. Τειά σου Αἱμυλία, λεβέντισσα μὲ τὸν καλαματιανόν σου | Γειά σου ᾿Αγάδη, χαριτωμένη μὲ τὸν καρροτσέρην σου | Συνειθισµένη σειρὰ χορῶν κάθε γυ- ναικείου ζευγαριοῦ: Καρσιλαμάδες, πᾶτε ἈΧορίτσια στὸ χορό, νεραντζοῦλα, καλαματιανός. Ζήν, λοιπόν, ἑλληνοπρεπῶς. κ Κύριε Ῥωσαίδη, σὲ παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς ἐξηγήσεις εἶντα πᾶ νὰ πῃ Συν- ερίατικἡ Τράπεζα. --Καὶ δὲν σᾶς εἶπεν ἕως τώρα κα- χονται ἐδῶ οἱ µιαλάνοι σας. --ΤἜζεῖνοι βάλλουν λόον τξαὶ μεῖς πισκαλίζουµεν, ὅταν Ὑίνουνται ἐχλο- χγές. --Πότε πισκαλίξετε περίτου τσαᾶ- κριστά, ὅταν καταλαβαίνετε τὶ σᾶς λέ- γουν ἢ ὅταν δὲν παταλαβαίνετε ω,-- Ό ᾠ --Ὅταν δὲν Καταλαβαίνουμεν. -ΈἜτσι εἶνε, παιδιά µου, ὅλοι οἱ Κυπριῶτες. Κύριε Κλόκκαρη, Γύριε Φράγκο, κύριον Γεωρχγιχὸν Ἰμῆμα, πηγαί- ἕνεκεν οἰκονομιῶν του Ἡ. ἄλλως πως ἑτοιμάζθι τὸ δανεισδὲν ποσὺν καὶ προσἑρχεται καὶ αἶτεῖ ὅπως ἐξοφλή- ση τὸ χρέος του. Οἱ διευθύνοντες τὴν Σ.Π.Ε. βοηθοῦσι τὸ µέλος τοῦτο' δέ- Χονται ποσὸν ὅπως εὐχολύνωσιν αὖ- τὸ καὶ ἑνδαρρύνωσι τὴν οἴκονομίαν καὶ τὸ ξεχρέωµα δυστυχῶς ὅμως δὲν ἑξαρτᾶται ἀπὸ αὐτοὺς. Οἱ τίτλοι του εὑρίσκονται τοπονετημένοι εἷς τὴν Γε- ωργικὴν Τράπεζαν Ἱμά Ἡ Σ. Π. Ε. αἰτοῦσα ὅπως λάβη τοὺς τίτλους τῆς .ὐποῦήχης καὶ τὸ γρομµάτιον λαµβά- νει παρὰ τῆς Γεωρ. Τραπέζης τὴν ἑξῆς ἀπάντησιν. «Κατὰ τὸν Νόμον εἴμεῦα ὑπόχρεοι , ἀλλὰ, πρέπει γὰ μᾶς πληρώσητε ἢ ἡ Σ.Π.Ε. ἡ τὸ µέλος ἆ ο)ο προμῄήθειαν ἐπὶ τοὔὀφειλομένου ποσοῦ.» Ἡ Σ, Π. Β. ἀναγκάξει τὸ µέλος νὰ πληρώση ἐκὸν ἅκον τὰ ὃ ο)ο. διὰ νὰ λάβη τοὺς τίτλους του, ἀφοῦ τοῦ ἑ- στοίχισεν ἁρκετὰ, δηλ. γεωργὸς αὐτὸς ἐδανείσὃη ἀπὸ τὴν Ἰεωργ. Ἱράπεζαν καὶ ἐπλήρωσε περὶ τὰ 15 ο)» σὺν τοῖς ἐξόδοις, δ). ΑΛλλο μέλος δανείζεται «ο διὰ ὁ ἔτη δι ὑπονήκης. Ἡ ὑπονήκη του μεταβιβάζεται ὐ- πὸ τῆς Σ. Π. Β. πρὸς τὴν Γεωργ:κὴν γὰ δεχὺῶμεν τὰ Όματα καὶ ἐπι- -'. στρ εφῶμεν το ος πο --ποῦ αἴτητοῦ φρονοῦμεν ἀδιστάκτως ὅτι ἔχει δίκαιον. 'Ἡ Κύπρος εἶνε πολὺ μικρὰ καὶ πολὺ πτωχὴ διὰ νὰ σηκώσῃ Ίῷσους βουβάκους. 'ὃ κ. Ῥωσσίδης γράφει διὰ νὰ δια- Φωτίσῃ. Δὲν ἀπομένει παρὰ εἰς νετε στὴν ᾿Απεσιὰν παὶ Ἱαταρ- Ἠράπεζαν καὶ λαµβάναται τὸ ποσὸν διὰ τίστε ἕνα ὑποδειγματικὸν ἀμπελῶνα: ϐ ἔτη. Παρερχομένων τῶν ὃ ἐτῶν καὶ ὁ Κωστῆς ΕΤ. Κουπέπας ἔκαμε σχε-|ἀφοῦ ἐξοφληδῃ τὸ χρέος του. κανο- τικὴν αἴτησιν ἀπὸ τὰ 1996 καὶ ἀκόμη Υικῶς ζητεί παρὰ τῆς 5. Π. Ἐ. τοὺς οὔτε ἀμπελῶνα οὔτε ἀπάντησιν εἴδε. τέτλους που. Βεβαίως κἄτι παρεξήγησις συµβαί-, Ἡ Γεωργικῇ Ἐράπεξα διὰ νὰ ἐπι- νοι καὶ πἀτριδοκάπηλοι ἐκ προ- σθῇ ἓξ ἰδίας αὐτοφίας. θέσεως Ἁτηροῦν σιγὴν ἰχθύος γνωρίζοντες χαλῶς ἐκ τῶν προ- τέρων ὅτι θὰ θίξουν τὴν εὔθι- πτον χορδὴν, ἐν τῆς ὁποίας τό- κάξεται᾽ καὶ πάλιν σήμερον νὰ δεχ» Μῇ εὐγνωμονοῦσα, τὸν ὁβολὸν τῆς χήρας κμαὶ τὴν γενφαιοδωρίαν τῶν σελουσίων, ὑπὲρ τῶν σεισμοπαῦδῶν τέκνων της. Ἅ : κ χ Όταν τὸ αὐτόχίνητον τῆς «Πατρί- δος» ἐπέστρεφεν ἀπὸ τὴν Κόρινδον εἰς τὰς ᾿Αθήνας, µία σπαρακτιµὴ γυ- ναικεία κραυγή μᾶς ἑσταμάτησε. σα καὶ τόόα καλῶς ἐννοθύμενα ευμφέροντά των ἑξαρτῶνται ἶ Θἰοσδήποτε ἄνθρωπος, μὲ κόκ- κον εὐσυνειδησίας, ὅστις πονεῖ τὸν δύσμοιρον τοῦτον τόπον, θὰ ἐχαιρέτιζε ΄ χαρµοσύνως ἕνα τοι- οὔτον ἀγῶνα, ὅστις τείνει νὰ ἁπαλλάξῃ τὸν λαόν ἀπὸ τὴν νάγγραινάν του. Όπως λέγει κἄποιος Αὐστρι- χειται περὶ ὁ ΦΘεὸς, οὔτε ὃ δέάβολος. Σ. Π. τὸ κοινὸν ἂν θέλῃ νὰ διαφω- τισθῇ, ἐὰν ἔχῃ ὄρεξιν νὰ τὸν ᾱ- πθύσῃ. ᾽Αλλὰ ὁ λόγος δὲν πρό- αὑτοῦ. ᾿Εὰν ἕνας λαὸς θέλῃ νὰ αὐτοκτονήσῃ εἶνε ἄξιος τῆς τύχης του. Μανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὸν ἐμποδίση, οὔτε Βρεττανία, μὲ τὴν χαρακτηοίξουσαν, αὐτὴν πάντοτε, φιλανθρωπίαν της ἕκαμεν πρώὠτη ἔναρξιν τοῦ στευτο- Λιτισμένου Ἱόσμου. Εδωσε πρώτη τὸ σύνθημα τῆς παραμυδίας. Ῥϊὶς ὑμᾶς ἐναπόκειται, ἀδελφοὶ Κύπριοι, νὰ δείξετε ἐμπράκτως στό- σον ἡᾗ ἀφοσίωσις καὶ ἡ ἀγάση σιρὸς τοὺς ἐλευδέρους ἀδελφούς µας, εἷ- φελεῖται ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς τῶν νεω- τέρον μεθόδων καὶ διδασκαλία παρέ- χεται. Ἐγένετο διευθέτησις ὅπως Ὃψ- Δαλμολόγοι Χειροῦργοι ἐπισκέπτονταν κατὰ περιόδους τὰ Νοσοκομεῖα Λενκω- σίας, ᾽Αμμοχώστου, Λάρνακος καὶ Λε- μὲσοῦ, εἷς Χειροῦργος ᾿Οδοντοϊατρὸς τὴν ᾿Αστνγομικὴν Δύναμιν καὶ εἷς. Νευρολόγος τὸ Φρενοκομεῖον. Ἰατρικὴ Ἑτωιρεία ἐσχηματίσδη καὶ ἐγκαθιδρύῦη ἐυτὸς τοῦ. περιβόλου τῆς Βιβλιοδήκης. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦ νὰ ἐπιτευχὺῇ ἡ παροχὴ γεωτάτων «καὶ ἀρίστων συµ- βουλῶν' διὰ τὸ σύστημα τῆς δηµυσίας θγείας Κύπρου ἐγένετο ἔκκληισις πρὸς τὸ “Ὑπουργεῖον τῶν ᾽Αποικιῶν καὶ ἕ- στρατολογήθησαν αἳ ὑπηρεσίαι τοῦ Δρος Χόρν, Βἰδικοῦ ἐν τῷ Ὑπουργείῳ τῶν λΑποιχιῶν. ὍὉ Δρ. Χόρν ἔκαμε κατὰ Λεκέμβριον πλήρη ἐπιδεώρῆσιν τῆς Νήσου καὶ ὑπέβαλε. µίαν ἐποικοδομη- τικὴν ἔκθεσιν, ἐνέργεια διὰ τὴν ἔφαρ- µογὴν τῆς ὁποίας, ὥς δὰ περιγραφῇ βηαδύτερον, γίνεται ἄγευ ἀναβολῆς. (ἀκολουδεῖ). ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ χειροῦργος-- µάμμος κ}. σκεφὺῇ τὴν πόλιν τῶν Βαρωσίων τὴν 19]ν Μαΐου, ἡμέραν Κυριακὴν καὶ δὰ ἐξετάσῃ τοὺς πάσχοντας εἰς τὸ Φαρμαμεῖον τοῦ . Κώστα Ίωα- κχείµ. Ο γνωστὸς ἀνὰ τὸ Παγκύπριον Χαρίλαος Κυριάκου Ιωαννίδης, ἐκ {Πευκωσί- ας. εἰδοποιεῖ τὸ κοινὸν ὅτι δὰ ἔπι- νε βαθειὰ ριξωμένη στὴν καρδιά σας 5 ἔμφυτος φιλοπατρία σας, διὰ τὴν ὁποίαν τόσα πολλὰ οἱ ξένοι λέγουν, ἃς ἀναλάμψῃ καὶ «νάλιν πρὸς σωτηρίαν τῶν ἀνηκούσεως δο- πιµασθέντων ἀδελφῶν µας. το Σ. ΧΑΤΙΝΝΙΚΕΛΑΘΥ Καὶ σρώτη, ἐξ ὅλων, ἡ Κραταιὰ |΄ ΜΑΛΠΕΣΑ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΛ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ κριθὴ πρὸς 4 παρ. πρὸς { 1)8 γρ. τὸν τενεκέν. Ἐν Γύψῳ ὅ8)6)1Ι928. Μετὰ τιμῆς Κώστας Χ: Δημήτρη μηχανωεὸς Καθιστῶ γνωσιὸν ὅτι ἐν τῇ ΄Α- ᾿λευρομηχανῇ µου ἐν Γύψφ ἁλέδε- ται σῖτος πθὸς ὃ παρ. κατ ὁκᾶν καὶ «Ὑπάρχει παρακαταθήκη Γύψου ΝΠΟ ΤΗΝ ΣΙΜΦΟΡΛΝ Δύο δευτερόλεπτα.... Καὶ ὅμως ἐφ- θασαν νὰ χάσω τὴν γυναῖνά µου, τὸ παιδί µὀν, τὸ σπῆτι µου, τὰ πάντα Ἱ Ὁμιλεῖ ὁ ἀτυχῆς τηλεγραφητής τῆς Κορίνθου . Φεοδοσόπουλος, Καΐσυ- νεχίδει : -Εὐρέθηχα ἀνάμεσα στὰ ἑἐρείπια τραυματισμένος... Ἐχάθηκε µία πέτρα ν᾿ ἁπαλλάξη καὶ μένα ἀπὸ τὴ φρίκη, τὸ πένθος καὶ τὴν χκαταστροφὴ ποῦ ἀντίχρυσα κατόπιν 60.05 κ ὃς, κ « Μιὰ μικροῦλα κάθεται μπρὀοστὰ στὰ ἐρείπια τεῦ σπιτιοῦ της καὶ φυλάσι Μᾶς ἐπλησίασε µία νέα γυναῖκα ἡ ὁποία ἐχράτει τὸ βρέφος της εἲς την ἀγχάλην. -“Πάρετέ µε μαξύ σας |... εροβοῦμαι λείπει ὁ ὄν- τρας ὠοβοῦ- μαι Ι... Τρέμω |... Πάρτε µε, σᾶς παρα- χαλῶ... “Έχω συγγενεῖς νὰ µείνω στὰς )Ἀθήνας .... Ἡμποροῦσε ν᾿ ἀρνηθῇ κανεὶῖς (Ἐν τῆς ᾿ΑΌ. «Πατρίδυς») -ἆλ. κο ξ-ικαις«σλ» Τὶ εἶνε πάλιν αὐτό : | Δὲν εἶνε τίποτε ἄλλο, παρὰ χωρίον [εἰς τὴν Ἐπαρχίαν Λεμεσοῦ. ἜὌνομα καὶ μή πρᾶγμα. κ κ. κ Κἄπρίος δάσκαλος προσεφώνησε κά- πητᾶ τοὺς κατοίχους τοῦ χωώρίου τού- του. νε Άνδρες, ᾽Απαίσιοι]ν Ὢ] ἄπαίσιε καὶ ἀνόσιε καὶ χάκιστε καὶ μοχνηρὲ Ζεῦ τῆς καθαρευούσης σχολαστικότητος! Οἱ ὁπαδοὶ τῆς γλωσαικῆς συνειδή- σεως καὶ ζωης τὸ νεύµερον τοῦτο µπο- ροῦν νὰ τὸ χρησιμοποιήσουν γιὰ ἁλύ- πήητον µαστίγωμα τῶν ὁστραχοδέρμων µαλακίων τοῦ γλωσσικοῦ τενάγους. : β κ ᾿Απεσιά, χωρίον κατάφυτον καὶ ῥωμαντιχόν, ἀπομονωμένον καὶ ἀπό- κεντρον καὶ ὅμως μὲ ὀλίγην χαλὴν διάδεσιν τῆς Ἰυβερνήσεως Δὰ µπο- οεὗσε γὰ καταστ] περίβλεπτον μαὶ πο-. νευ ἀλλ᾽ εἶνε παλλίτερον ἀπὸ τὴν πα- ρεξήγησιν νὰ συμβῆ ὁ ἀμπελῶνας. Τὸ χωρίον εἶνε ἄνυδρον καὶ χωρὶς ἁμπέ- λια. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εύριε, Οἱ ὑποφαινόμενοι Ζαχαρίας Ν. Χατζηλάμπρου καὶ Λήνων Σ. Φαλᾶς ὃκ Ῥαρωσίων, ἁἀπὺ τῆς 91)4)1 9398 ἱδρύσαμεν ὁμόρρυῦμον ἑταιρείαν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΧΛΤΙΗΛΛΝΠΡΟΥ ΚΙ ΤΗΝ» μὲ ἔδραν τὰ Βαρώσια. Ῥικοπὸς τῆς Ἑταιρείας µας εἷ- ναι ἢ ἀγορὰ καὶ µεταπώλησις οἵ- γων καὶ οἰνοπνευμάτων καὶ ἐν γένει ἡ διεξαγωγὴ πάσης ἔμπορι- κῆς πράξεως. Ἔκαστος δὲ ἐξ ἡμῶν. ὑπογρά- ΄ φων «ΧΛΤΤΗΛΛΝΠΡΗΥ καὶ ΙΗΝΏΝ» δε-, σµεύει τὴν ὡς ἄνω Ἑ μας. Εὐελπιστοῦντες ὅτι θέλομεν τύχῃ τῆς ὑποστηρίξεώς σας. Διατελοῦμεν μθτὰ τιμῆς ΙΛΧΛΡΙΛ Ἡ. ΧΛΤΙΗΛΛΠΙΡΟΙ. ΙΙΝΝ - θΛΛΣ Βαρώσια τῇ 91-4-1958. Ὁ κ. Ζαχαρ. Ν. Χατξηλάμπρου Φὰ ὃ- πογράφη :ΙΛΤΙΗΜΗΙΡΗΙ 1ΝΝΝ. ταιρείαν Ὁ κ. Ζήνων Σ. Φαλᾶς δὰ ὑπογράφη : ΧΜΤΠΙΜΛΝΗΡΟΙ ἆ ΤΙΜΗ. στρέφη τοὺς τίτλους ἀπαιτεῖ ὁ ο)ο ἱπρομήδειαν. ᾽Αλλὰ ποῖος δὰ πληρώ- σῃ τὰ ὁὀο)ο: Τὸ µέλος μὰ διατὶ ἕνεχα ποίας ὑποχρεώσεωςς ἡ δ.Π.Ε. : καὶ διατὶ καὶ ἀπὲ ποῖον ταμεῖον Τὸ μέλος δὲν πληρώνει διότι δὲν ὕποχρε- οὔται εἰς τοῦτο, ἡ Γεωργ. Πράπεζα δὲν δίδει τοὺς τίτλους καὶ ἐπιμένει νὰ εἲσ- πράξη Ὁ ο)ο. Ἡ Ὁ. Π. Β. ἐν τῷ µέσῳ τῶν 2 ἐπιμενόντων τὶ δὰ κάµῃ Σκε- φθῄτε τὴν ὑέσιν της. Πρόβλημα καὶ μάλιστα ἆλυτον. Κύριε Ῥωσσίδη, Διὰ νὰ ος ἀπαριδμήσωμεν περι- στατικἁ τοιαύτης φύσεως δὲν δὰ ρ- κει ὁ χῶρος τῆς ὑμετέρας Ἐφημερί- δος. Βὶς τὰ µέλη τῆς ἡμετέρας Σ. Π. Ε. συνέβησαν καὶ συμβαίνουν τοιαύτης φύσεως ὑποῦέσεις κανημερινῶς ἡλπί- ζομεν δὲ ὅτι τὰ ἐμπόδια καὶ τὰ ἓν γένει δητήµατα δὰ ἐλύοντο ἐπὶ δικαι- οτέρων βάσεων. Ἀήμερον βλέπομεν μετὰ µεγάλης ὑας λύπης ὅτι διὰ τῶν γενομένων τρο- ποποιήσεων μονιμοποιεῖται καὶ νοµι- μοποιεῖται ἐπὶ τὰ Χείρω ἡ κατάστα- Ισις πρὸς βλάβην ἠδικὴν καὶ ὑλικὴν παὶ τῆς Γεωργ. Ἱραπέζης καὶ τοῦ δεσμοῦ τῆς Σ. Π. Β. καὶ τῶν γεωρ- γῶν ἐν γένει. κο Ποιούμεδα ἔχκλησιν πρὸς πάντας τοὺς δυναµένους νὰ συµβάλωσι μὲ τὴν ἐκ νέου τροποποίηοιν τοῦ τροποποιηθἐἑν- τος 2ὃ Φεσμοῦ κ. κ. Διευθυντὴν τῆς Γεωργ. Τραπέζης τὸν ἕἔντ. Έφορον τῶν Σ.Π.Β. καὶ πάντας τοὺς ΄ἄντι- προσώπους τοῦ Τόπου κ. κ. Βουλευ- τὰς ὅπως ἐπιληφδῶσ:. νέων τροποποι- ἤσεων ἐπὶ δικαιοτέρων καὶ σκοπιµιω- τέρων βάσεων, ᾿ Ἀριθ. Ἴὸ2 «Ὁ ως ἐκοίησε δι καόπάε μ | ο ν ση ΜΙΟ γβΓΙΑ τ τος νὰ τοῦ τον ουντηροῦν». ΡΦΗΝΕΡΙΣ ΕΒΙΛΚΗΙΝΙΙ ΚΝΡΙΛΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ’ πα α απ «Ὄχει ὁ χὼρικὸς χρήματα, Έχει ὃ κόσμος ὅλος». (Αοχάώα Λατινικὴ παρσυαό) «Ἀτεροῦνται εἰς αὐτὸν ὃν πὀσ- εν τοῦ: ἐπιαυσίου ἄρι ῥἐπεῖ» νοι ἀκριβῶς, οἱ ὁποῖοι τὶ πιει ραν, τὸν ἐχαλλιέργησαν παρήγαγὀον». ᾿ Ον. χε ἃ Χ τὰ χειρόγραφα νὰ εἶνε εὖα νάγνωστα, Τὰ χειρόγραφα Φωνται. παι τὸν δὲν θὰ ἐπιστρά- Ῥχτυποῦται εἷς τὰ ἰδιόκτητα Τνπογραφεῖα ἡ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΡ᾽ ια. ολώμασώς ΚΛΙ ΛΙ ΕΠΡΤΛΙ ΤΗΣ Μ0ΕΤΗΡΙΔΌΣ ΓΟΝΑΤΙΣΤΟΙ Φ4 Ἐν προσφάτῳ ἑἐκδόσει τῆς «Ν. Δαϊκῆς» ὁ τακτικὸς συνερ- γάτης της «Π. Σ.» Ίαμβάνει ᾱ- φορμὴν ἐκ τῶν διαδόσεων, τὰς ὁποίας ὅ ἴδιος καΛλακεύεται νὰ Φεωρῇ ἀννποστάτους, ὅτι ἡμεῖς οἱ κυβερνητικοὶ ὑπάλληλοι δὰ .Λάβαωμεν µέρος. ες τὰς ἑορτὰς τῆς πεντηκονταξτηρίδος καὶ καταλήχει. νὰ. προειδοποιῇ (οὐχὶ νὰ, ἀπειλῇ, ὡς ΛΕγει) ὅτι πᾶσα συμμετοχὴ ἡμῶν 9δὰ ζη- μιώσῃ ἡμᾶς καὶ µόνον ἡμᾶς. Νὰ. μοῦ ἐπιτρέψητε, κ. συγ- πάκτα: γὰ ύόω τὸν γάτην τῆς «Ν. Δαϊκῆς ὅτι ἡ παράγραφός του ' ἐκείνη ἀἄνε- γνώὠώσθη μετ ᾿ἀρκετῆς δυμηδί- ας ὑφ᾽ ὅλων τῶν Κυβερνητι- κῶν ὑπαλλήλων' δὲν φρονῶ ἅλ- Λλως τε ὅτι καὶ ὁ γβάψας εἶχεν ἀξιώσεις σοβαρότητος ἐπὶ τῆς παραγράφου ἐκείνης. Καὶ πράγματι µόνον ὡς ᾱ- στεῖον δύναται νὰ δεωρηὺῇ ὅτι ᾽ἡμεῖς εδὲν δὰ σιροσέλδωµεν εἲς τὰς µελετωμένας ἑορτάς' δὰ προσὲλδὠμεν οὐχὶ διότι δὰ μᾶς ἀναγκάσῃ ᾗ Κυβέρνησις, ἀλλὰ διὰ νὰ ἐξωτερικεύσωμεν τὸ αἴσ- Όημα τῆς βαδυτάτης εὖὐγνω- μµοσύνης ποῦ τρέφομεν εἰς τὴν στοργικὴν µας Κυβέρνησιν, ἤ- ετις, ἀπὸ δέκα τριῶν ἰδίως ἐτῶν ἔταξεν ὡς ἀποκλειστικὸν πρόγ- γραµµα καὶ σκοπὸν της νὰ γν- μνώσῃ. ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς νήσου, ἁστοὺς καὶ γεωρ- γοὺς, διὰ νὰ ἐνδύσῃ πλουσίως καὶ σεολυτελῶς ὅλους τοὺς κυ- βερνητικοὺς ὑπαλλήλους της διὰ σταροχῆς μισὺοδοσιῶ», τὰς ὁποίας αὔτε κατ’ ὄναρ ένυπνι- άσθημεν. Δ4ὲν πρέπει λΛοωεὸν νὰ....πίνωµεν νερὸν εἰς τὸ ὄνομα μιᾶς τοιαύτης μητρικῆς Κυβερνήσεως Δ4άβετε ὡς πα- ῥάδειγμα τὴν ἰδικὴν µου πε- ρίπτωσιν. Εἰσῆλδον εἲς τὴν ὃ- πηρεσίαν τῆς Κυβερνήσεως ἀπὸ εἴκοσι πέντε καὶ πλέον ἐτῶν. 1ὰ ἐφόδιά µου ἦσαν ἕν ἁπολυ- πήριον ποῦ σχολαρχείου τῆς σιό- λεώς µου καὶ μερικὰ ᾽Αγγλικὰ τὰ ὁποῖα ἑψέλλιζα' οἳ γονεῖς µου διὰ τὴν µετριωτάτην ἐκεί- νην μµόρφωσίν µου δὲν ἐξώδευ- σαν «οὔτε. ἕν γρόσι πέραν τῶν εἰσιτηρίων µου εἰς τὸ σχολαρ- χεῖον. Ἠρχίσα μὲ μισδὸν τριῶν λιρῶν καὶ σήμερον λαμβάνω υκἄτι τι ὁλιγώτερον ἀπὸ τετρα- ᾿κοσίας εἴκοσι τὸν χρόνον’ µέχρι ποῦ 1916 ἀἐλάμβανα µόνον ΠΡΟΣΕΛΦίΣΜΕΝ 3120--- ὑπανδρεύδηκα, ἕναμα παιδιά, τὰ ἐκπαιδεύω εἷς τὴν Εὐρώπην' ἕκτισα σπίτι, ἔχω χρήματα εἰς τὴν τράπεξαν καὶ τοὺς τόνους' πηγαίνω εἰς τὸ γραφεῖόνμουσᾶν ἀκόλουθος καμ μιᾶς μεγάλης Ἡρεσβείας, οἱ δὲ φορολογούµενοι τῆς Νήσου, οἵτι νες πληρώνουν τὸν µισθόν µου, ἐὰν ἔχουν νὰ μὲ ἰδοῦν διὰ καμ- µίαν ὑπόδεσίν των, χρειάξον- ται ππερδὲν νὰ παρονσιασ- ὑδοῦν ἐνώπιόν µου καὶ δὲν Λαμ- βάνω ὑπ' ὄψιν µου ὅτι ὅλην τὴν νους, οἵτινες δειλὰ μὲ ἁτενί- ζουν.--Μετ᾽ ὀλίγα ἔτη δὰ τεθῶ ὑπὸ σύνταξιν, ὑπολογίξων ὅτι ᾗ σύνταξίς µου ἕως ὅτου κλεί- σω τὸ στάδιον τῆς ὑπηρεσίας µου δὰ εἶναι ἄνω τῶν 4970 σύμφωνα μὲ τὸν εὔὐεργετικὸν νόµον τὸν ψηφισδέντα πρὸ δύο ἐτῶν' δὰ ὑποβάλω ἁμέεσως αἵ- τῆσιν νὰ μοῦ δοῦῇ τὸ τέταρτον τῆς συντάξεώς µου μιᾶς δεκαε- τίας ἤτοι ποσὸν ἄνω τῶν 4800 ἐὰν ἀποθάνω καὶ τὴν αὐτὴν ἡ- µέραν ποῦ δὰ μοῦ χορηγηὺδῇ τὸ ποσὸν ἐκεῖνο, ἡ οἰκογένειά µου δὰ τὸ καρπωθῆ καὶ ἁλλοί- µονον εἰς σᾶς ποῦ δὰ τὸ πλη- ρώσητε' ττοιαν Κυβέρνησιν πῶς νὰ μὴ τὴν εὐγγωμονῶ Βλέπω Λόγου χάριν τὸν γείτο- νά µου, ὅστις ἦτο ἕνας πολὺ µετρηµένος καὶ εὔπορος οἶκο- κύρης καὶ ὅστεις τώρα πιέξεται ἀπὸ χοηματικὰς ὑποχρεώσεις, ὡς ἔπὶ τὸ σπ)λεῖστον ὀφειλομέ- .νας εἲς βαρειὰν φορολογίαν. ἐπὶ τῶν κτημάτων του, τὰ ὁποῖα σιν οὐδεμίαν ἔχουν πρόσοδον' τὰ κτήματά του εἶναι ὑποῦδη- κευμένα εἲς ἐμέ' σκέπτομαι ὅτι τὰ χρήματα ποῦ τὸν ἐδάνεισα εἶναι τὰ χρήματα αὐτοῦ τοῦ ἓ- δίου, τὰ ὁποῖα ἐπλήρωνεν εἰς τὴν Κυβέρνησιν διὰ νὰ μὲ µι- σδοδοτήσῃ τόσον γενναῖα καὶ, ἄς τὸ ὁμολογήσω, καὶ παρ ἀξίαν µου. Σκέπτομαι ὅτι μετ ὀλίγον καιρὸν ποῦ δὲν δὰ δυνηδῇ νὰ μὲ πληρώσῃ δὰ μοῦ µεταβιβά- ση τὴν ὑποδηκευμένην περι: ουσίαν του καὶ ἑπομένως ἐγὼ δὰ εἶμαι ἐκεῖνος ὅπως ἦτο πρὸ τριάκοντα ἐτῶν καὶ ἐχεῖ- νος δὰ γείνῃ ἐγὼ ὅπως ἤμην φτρὸ εἴνοσι πέντε ἐτῶν-- Καὶ ὅλην αὐτὴν τὴν μεταβολὴν τὴν ὀφείλω εἷς τὴν στοργικὴν µου ασκν-ρ- --οσσοσσποσκγ--να σήµερα μὲ τὴν οἰκονομικὴν κρί-] ΕΡΓΛΝΟΝ ΤΗΣ ΠΛΡΛΓΩΓΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ καὶ τὴν ζωὴν µου δὰ ἔδιδα καὶ διατὶ ὄχι Ὅταν σκἔπτο: μαι ὅτι τὴν φορολογίαν τῆς) ἈΝήσου ἀπὸ ἑκατὸν τριάκοντα χιλιάδας Λίρας τὴν ἀνεβίβασεν εἲς ἑπτακοσὶας πεντήκοντα καὶ ὅταν σονέπτοµαι ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸ αἷμα τοῦ κυπριακοῦ Λαοῦ. τὸ διαθέτει εἲς μισδοὺς τῶν ὃ-] παΛλήλων της, χωρὶς νὰ κάμῃ κανὲν εὐεργέτικὸν ἔργον εἰς τὸν τόὀπὀν, δίατὶ μιᾶς τέτοιας Κυ- βερνήσεως νὰ μὴν τῆς κάµω πορνίζαν χρυσῆν καὶ νὰ τὴν βάλω µέσα καὶ ὅταν ἐξυπνῶι τὸ πρωῖ νὰ δοξάξω πρῶτα αὐ- τὴν καὶ κατόσεἰιν τὸν δεὸν ποῦ μὲ ἔπλασεν , Δὲν δὰ πάγω εἷς τὰς ἑορτὰς, Μωρὲ καὶ τοῦ θα- Ἐπὶ τῇ εὐναιρίᾳ ταύτῃ δὰ μοῦ ἐπιτρέψητε κ. Ρωσσίδη, νὰ σᾶς παρατηρήσω ὅτι ὀφείλετε πλέον νὰ ᾿προόσανατολισδῆτε πρὸς τὰς περιστάσεις καὶ πρὸς τὴν ὠφελιμιστικὴν πολιτικήν, ἥτις ἐπωτολάξει εἰς τὴν Νῆσόν µας καὶ νὰ σκεφὺῆτε ὅτι ἔχε- τε οἰκογένειαν, τὴν ὁποίαν δὰ διαδρέψητε καὶ νὰ παύσετε τὸν πόΛλεµον ποῦ μᾶς ἐκηρύξατε. Τὶ διάβολον/ δὲν Λανβᾶνετε, παράδειγµα ἀπὸ ἄλλους συνα- δέλφους σας, πολιτικοὺς καὶ δη- µοσιογράφους Καὶ ἄν εἶσθδε ἁδαὴς τῆς τέχνης διατὶ δὲν µα- Ψδητεύετε παρ) αὐτοῖς, διὰ νὰ σᾶς διδάξωσι τὴν μἐδοδον τοῦ χρηματίξεσθαι διὰ τῆς ἄπεμπο- Λήσεως ἱερῶν καὶ ὁσίων ΚΙΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΠΑΛΛΛΟΙ Πρρ-νοι ΠΙΕρπΠατοι ΤΠΛΡΕΜΒΟΛΛΙ Μολονότι δέν εἶμαι κατηχούµε- νος, παρηκολούύησα τὰς ἱερὰς ᾽4- κολουδίας τῶν παθῶν ἀπὸ τὸν νάρθηκα τοῦ ναοῦ. ᾿Απὸ τὸν νἀρ’ Θηκα εἶνε τρόπος τοῦ λέγειν. Τὰς παρηκολούθησα ἀπὸ τὰ σκαλοπά- τια τοῦ ναοῦ. Καὶ δὲν ἤμουν ὁ µό- νος Χοισιιανὸς ὁ παριστάνων τὸν κατηχούµενον. “Ὑπῆρχον μυριάδες εἷς ὅλους ταὺς ναούς. Καὶ ἐπειδὴ δὲν τοὺς ἐχωροῦσαν οἱ νάρθηκες εἶχαν ξεχειλίσει εἷς τὰ πεξοδρόµια καὶ εἷς τοὺς ὁρόμονς ἀκόμη. δὲν ἡμπορῶ, ἐντούτοις, νὰ ἰσχυρισθῶ, ὅτι δὲν ἠκούσαμεν τίποτε ἀπὸ τὰ θεῖα ρήματα. ᾿Ακούσαμε ἁρκετά. ᾽Αλλὰ τὰ ἀκούσαμε, ὅπως ἀκούει κανεὶς, εἰς τὰς ᾿Αδήνας, µίαν µου- σικὴν συμφωνίαν ἁπὸ τὸ ἀσύρμα- τον τηλέφωνον. Μὲ παρεμβολὰς δη” Λλαδή. ΙΠολλὰς παρεμβολάς. Κὶς τὰ Δώδεκα }λύαγγέλια, λοι πὸν, ἐδέχδημεν παρεμβολὰς ὅδια- λόγων, οἱ ὁποῖοι δὲν περιαμβά- Κυβέρνησιν, διὰ τὴν ὁποίανιγονται, βεβαίως εἰς τὰ κείµενα τῶν. ναιτδὲ λὰ εἶκαι 9 πέδνω Μα Ἠμοκάμαθς, Φοὺ εἶνε. 'Αλλὰ δὰ τοῦ ηψέ ας πᾶρη ὅ Διόάολος τὀκ-πατέρα.... ο ππαπαπυσή ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΝΟΡΘΩ ΣΕΩΣ΄ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Εσωτερικοῦ ἐτησίως ς 0. 10. 0. Ἐξωτερικοῦ » «ς 1]. 6. 0. Ἐπιστολαί, χειρόγραφα καὶ εμ- βάσµατα δέον νὰ διευθύνώνται Ἱωτρὸς τὸν Κον Λ. [. ΙΛΛΟΤΒΙΛΗΝ, τ Ὑποδιευθυνιὴν καὶ Διαχειρι- 4 στὴν «Δημιουργίας». Ἐπιστολαὶ προσωπικα] καὶ ἀπο- πλέιστικῆς ἐμπιστεὐτὺκῆς. φύσεως ΄ πρὸς {ὸν Κον ΚΥΡΙΛΜΚΟΗ ΠΆἈνΥλον ΡΩΣΣΙΔΗΗ μὲ τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ φα- κέλλον «προσωπικΒς». . οροι ΕΓΓΡΑΦΗΣ. .α) Τοῦ ἐξωτερικοῦ. π«ροπληρό- ενονται οἱ συνδρομαὶ ἤ εἶνε πληρω- τέαι εἰς πρώτην ζήτπόιν. 'β3 Τοῦ ἐσωτερἰκοῦ αἱ συνδρο- μαί πληρόνονται ἀνυπερθέτως µέ- χρι τοῦ Αὐγούστόν Β Σεπτεµβρίου ᾽ ἑκάστου ἔτους, ὁποτεδήποτε καί ἂν ἤδελέν ἑγγυραφῆ κανείς. ’ὶ Αἱ συνδρὀμαὶ ἀνεξαιρέτως εἷ- νε οὐλάστον δι ο να νο. Ἐθαγφγελιστῶν. Περὶ τὸ τέλος, Λά- γου χάριν, τοῦ κατὰ Ιωάννην Εὐαγ- Ψελίου, κατόπιν μιᾶς κριτικῆς τῶνι τελευταίων µαντέλων, ἀκούσαμε τὴν Σξῆς :᾿ νο | Ἱ γίνεται, τέλος . πάντων, ἡ Ἀκέλλα Θὰ τὴν πάρη ὁ Πετρίδης ὈστιΔὲ .βαρυέσαι ! . Ὅσο τὴν πῇρε Λαὶ ὁ Νικολαΐδης. Αὐτή, παιδί µου, ἀπὸ τότε ποὺ τήν γνωρίξω διαρ- | πῶς. ἀρραβωνιασμένη εἶναι. ’ ᾱ-| κούσο, πὼς «πσπαντρεύτηκε καὶ νὰ μὴ. πιστέψω. λατθαῖον Εὐαγγελίου, ἄλλη παρεµ- βολή: οσο : Τὸν εἶδες τὸ λίκο, ἐπὶ τέλους -τ Ὅσο τὸν εἶδες κ ἐσύ.... -π'Ὥστε δὲν ῥἐἑτελείωσε ἡ ὃσπό- Φεσις / --Ασ΄.τον παλιάνθρωπο. δέρει τί κάλπης . εἶνε Ας ἔχη «χάρη . ἀδετὰ τὸ σιρῶτον ἐδάφιον τοῦ κατὰ Δουκᾶν ἈΕὐαγγελίου. τ-Δέ μοῦ λὲς Πόπη µου / Μπο- οεῖς, σὲ σπαρακαλῶ, νὰ μοῦ δώσῃς ἐκείνη τὴ . συνταγὴ τοῦ κέϊκ μὲ τὸ. γιαούυτι ἵ --Λὰν εἶνε δύσκολη. Νὰ σοῦ τὴν πῶ μὲ δύο Λόγια. Παίρνεις ἑκατὸ δράµια ἀλεῦρι.... Μεταξὺ τοῦ κατὰ Δ4ουκᾶν καὶ τοῦ κατὰ Μάρκον ἈἘδαγγελίον.. ---Εΐδες αὐτὴὺ τὴ μικρούλα, ποὺ πέρασε αε Ποιὰ εἶνε / | 'θὰ σοῦ πῶ ὕστερα..... Έχει {- στορία. --Δὲν εἵνε ἄσχημη. -Νοστιμούλα εἶνε, ἁλλὰ τὴ χα: λοῦν τὰ σόδια της. Εχει φροιντὰ πόδια. Καὶ ἐπηκολούθησε τὸ κατὰ Μάρ: κον Εὐαγγέλιον, μὲ πλῆθος παρεµ- βολῶν, οὕτως ὥστε ἀντὶ νὰ ππληρο- Φφορηθῶμεν τὶ «εἶπεν 'ὅ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς ἀὐτὸν Ἰουδαίους», ἐπιληροφορήθημεν δύο γάµους, τρία διαξύγια, µίαν χρεώ- κοπίαν, µίαν ἐπικειμένην ἅπαγω- γὴν καὶ τὸν τρόσο», μὲ τὸν ὁποῖ- ον κατασκευάζεται ἡ µαγειρίτσα καὶ ὁ σιµιγδαλένιος χαλβάς. Αλλα δὲ τόσα νέα καὶ περίεργα ἐπληροφο- ϱήθημεν καὶ ἀπὸ τὰς παρεμβολὰς τῆς ᾿Ακολουθίας τοῦ ᾿Επιταφίου. Ἂν τῷ μεταξὺ ἔτοιμαξόμεὺὔα, σή- µερον, διὰ τὴν ᾽Ακολουδίαν τοῦ Πάσχα. Αί παρεμβολαὶ δὲν δὰ λεί- αφου», βεβαίως, καὶ εἷς τὰ τροπά» Οιά τῆς ᾿Αναστάσεως. Καὶ ὑποδθέ» τω, ὅτι τὰ ἐριξιανὰ κύματα θὰ μᾶς πληθοφορήσουν, δει, καθ᾽ ἥν στιγ- μὴν ὁ Αγγελος τοῦ Κυρίου κάπο- φυλίει τὸν Λίθον τοῦ µνηµείον, εἰς κάποιο σιεδίο μάχης διεξάγεται µο- νοµαχία Πυροβολικοῦ. Αν ὄλειπαν αἱ σχετικαὶ παρεµ’ βοΛλαί, αἲ ᾿Ακολουθίαι τῶν Παθῶν καὶ τῆς Αναστάσεως δὰ ῥᾖσαν, πράγματι, κατανυπτικώταται. 4υσ- τυχῶς δὲν εἶνε, φαίνεται, δυνατὸν νὰ. Λείψουν οὔτε ἀπὸ τοὺς δέκτας τῶν 'Αθηναϊκῶν ραδιοφώνων, οὔ- τε ὑπὸ τοὺς Φδόλους τῶν ᾽Αθηναὶϊ- κπῶν ναῶν. ΄ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ Ὁ. ΔΠεταξὺ δύο ἐδαφίω» τοῦ. κατὰ | Γδ.--Ἡ μεταλλευτικὴ εὑρίσκεται - ἓν αὐξήσει. Τὸ ἓκ τῆς Ἀκουριωτίσσης ἐ- ξαχθὲν προϊὸν πυρίτου λίθου, ὑπερέβη τὰς 3200,000 τόγνων ἤτοι κατὰ. 40,000 τόγνων περισσότερον οουδήποτε προη- γηθέντος ἔτους. Ἡ Κυπριακὴ Ἔται- μοποιεῖ κατὰ μέσον ὅρον ὃ,τίδ ἄτομα κατὰ μῆνα μὲ µισολόγιον «0,500, κατειργάσδη περίπου 1,500,000 τόνους λίδου, ἔκ τῶν ὁποίων παρήχθησαν 11, 200 τόννοι ἁμιάντου, διπλασία δηλαδὴ σχεδὸν ποσότης τῆς τοῦ 1926. Σνστη- μάτικῃ διὰ διατρυπήσεων μεταλλευήικὴ ἐθγασία εἷς Μαυῤόβοῦνι κατέδειξε τὴν περαιτέρω ὕπαρξιν στρώματος ἓκ µε- αεο λλες πευρίνον λίθου δώδεκα «έρί- ποῦυ µέχρι δεκατριῶν ἑκατομμυρίων τό- γων. Ἡ ἐκμετάλλευσις τῆς περιοχῆς ταύτης ἥρχισε τὸν παρελθόντα Αὔγου- στον καὶ προχωρεῖ δραστηρίως ὅπως τεδῃ τὸ μεταλλεῖον ἐπὶ παραγωγικῆς βάσεως ἐντὸς τῶν προσεχῶν τριῶν ἐτῶν. Τὸ ἐνδιαφέρον διὰ τοὺς μεταλλευτικοὺς πόρους τῆς Νήσου κατεδείχὃη διὰ τῆς ἐπισκέψεως διαπρεπῶν Μεταλλειολόγων Ἱκαὶ Γεωλόγων. Ὡς ἀποτέλεσμα δὲ τῶν ἐπισχέψεων τούτων ὑπῆρξς τὸ ὅτι ἄδειαι ἐκμεταλλεύσεως ἐλήφῦησαν διὰ διαφό- ρους περιοχὰς. ὑπὸ μιᾶς λίαν σηµαντι- κῆς Μεταλλεντικῆς Ἑταιρείας τοῦ Λον- δίνου, ὅ μηχαγικὺς τῆς ὁποίας εὑρίσκε- ται ἐπὶ τοῦ παρόντος εἷς Κύπρον πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦ νὰ ἐξετάσῃ τὸς περιο: χὰς καὶ. νὰἁ δώσῃ συµβουλὴν διὰ τὴν ἀρίστην µέθοδον τῆς ἐκμεταλλεύσεώς των. Ἡ διὰ τὰς μεταλλευτικὰς ἓν τῇ Νήσῳ ἐργασίας πρόύβλεψις εἶναι καλὴ καὶ τὰ ἁποτελέσματα τῶν τελευταίων δύο ἐτῶν ἔχουσιν, ἐντελῶς ἀνεξαρτή- τως τῆς ἀπὺ φιλανθρωπικῆς ἀπόψεως ἀναγκαιότητος, δικαιώσῃ τὸν διορισμὸν τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ τῶν Μεταλλείων. ϱ.---Οὐδεμίᾳ ἄποψις τῆς οἰκονομικῆς ἀναγεννήσεως τῆς Κύπρου εἶναι μᾶλ- λον εὔελπις ἀπὸ τὴν αὔξησιν τῶν Συ- νεργατικῶν Πιστωτικῶν Ἐταιρειῶν. Κατὰ τὸ τέλος τοῦ 1926 ὑφίστανιρ 4ἴ τοιαῦται καὶ οὐδεμία Μουσουλμανική. Ἠδη ὑπάρχουσιν 126 συμπεριλαµβανο- µένων 15. Μουσουλμανικῶν. Τοιαύτη, τωόντι εἶναι ἡ ἀγάπτυξις τῆς Συνεργα- τικῆς κινήσεως ὥστε ἐθεώρησα ἀναγ- παΐον γὰ ἐπιτάξω εἶδικὸν ὑπάλληλον εἷς ἕκάστην ἐπαρχίαν, ἄνευ ἑκτάκτου δαπάνης διὰ τὴν Κυβέρνησιν ἤ τὰς ἕ- ταιρείας, πρὺς ἐπιδεώρησιν καὶ καδο- δήγησίν των. Μία εὐνοϊκὴ ροπὴ ἀγγέλ- λεται ἔσχάτως ἓκ τῆς Ἐπαρχίας Λε- μεσοῦ, παρ’ ὅλην τὴν ἅκαμπτον, ὕπου- λον καὶ ἐγίοτε ἀπειλητικὴν ἀντίδρασιν τῶν τοκιστῶν. Θρυλεῖται μάλιστα ὅτι | οἳ ἔμποροι προσφέρουσι εἷς τὰ µέλη τῶν Ἔταιρειῶν ἐδῶ καὶ εἲς τὴν Πάφον «εὐκολίας» μὲ συγκριτικῶς χαµηλότε- ϱον τόκον. Αλλ) οἳ ἄγρόται τῆς Πά- φου, ἡ ὁποία ἤδη ἔρχεται μετὰ τὴν ᾽Αμμόχωστον εἷς τὴν Συγεργατικὴν ᾱ- γάπτυξιν, ἔχουσι προσφάτους εἷς τὸν γοῦν των τὰς μεθόδους τῶν κατὰ τὸ παρελθὸγ, δαγειστῶν των ὥστε νὰ μὴ ὑ- ποκύψωσιν εἷς τὸ δέλεαρ. Όχι µό- νου ὁ] ἀριδμὺὸς τῶν ἕἑταιρειῶν ἀλλ) ΕιΩΩΑΦΗΕ ἐπίσης---εἴγαι δὲ τοῦτο τὸ μᾶλλον ἐν- ρεία ᾽Αμιάντονυ, ἡ ὁποία μόνη χρησι-. ΒΩΣΣΙΔΗΣ ᾗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:Λ. ΙΓ, ΖΑΛΟΥΜΙΔΗΣ Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΑΡΕΞΙΣ - ΤΗΣ Ν0Ν08. ΠΕΡΙΙΜΗΥ 928 Ὅ (Ἀννέχεια ἓκ τοῦ προηγουμένου). Γθαρρυντικὸν ---ὁ ἀριδμὸς τῶν μελῶν σταθερῶς αὐξάνει. Οὕτω ἦ Κώμη Κε- πήο, ἡ ὅποία ἥρχισε τὸν ᾿Ὀκτώβριον τοῦ 1925 μὲ 20 µέλή, εἶχε κατὰ τὸ τέλος τοῦ παρελθόντος ἔτους 401. µέ- λη, καὶ παρεχωρήθησαν εἲς αὐτὴν ὑπὸ τῆς Τραπέζης δάγεια σχεδὸν «10,000, ἄλλαὶ δὲ κῶμαι παρουσιάζωσι παρο- µμοίαν ἀναλογίαν πραόδου. Ὅλαι αἵ Ἑ- ταιρεῖαι ἀπεπλήρωσαν ἐγκαίρως τὰς ἐ- . τησίας δόσεις των. Θὰ ἀναφερθῷ βρά- . ύτερον εἷς τὰς παρατάσεις αἴτινες προ- . τείνονται διὰ τὸν σκοπὸν καὶ τὴν χρη-΄ σιµότητά των. κ .ἀἑ. ΝΠΙ. ᾿Αναφορικῶς πρὸς τὸ Νομο- σχέδιον τῆς Συμπληρωματικῆς Χρήσεως ἡ Αποικία εἶναι ἀξία συγχαρητηρίων . διὰ τὸ ὅτι ἡ κατὰ τὸ 1927 ὑπέρβασις, .. διὰ τὴν ὁποίαν γίνεται ἣ ἀναγκαΐα πρό- γοια, συμποσοῦται µόνον εἷς «8,556 ἕ- γαντι «498585 κατὰ τὸ 1906. ΙΧ. Ἐν τῷ κεφαλαίῳ τῆς Δημοσίας Ὑγείας ἔχω γὸ σημειώσω τὸν διορισμὸν τῆς ἠσκημένης Κοινωνικῆς ᾿Εργάτιδος τῇ. βοηθείᾳ τῆς ὁποίας ἢ ᾿Ἐπιτροπεία . τῆς Κοινωνικῆς “Ὑγιεινῆς ἔκαμε, τα- κτικὰς καὶ κπαρποφόρους συγεδρίας. Ἡ Πατρικὴ Ὑπεπιτροπεία συνέταξε σχέ- διον μαιευτικῆς ὑπηρεσίας διὰ τὴν Κύ- προν {μέ τινα προσωριγὰ µέτρα µέχρι ἐφαρμογῆς τοῦ σχεδίου) καὶ ᾗ ἐπὶ τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Προπαγάνδας Ὕπεπι- τροπεία εὑρίσκεται . εἷς ἐπαφὴν μὲ το- πικὰς Ἐκπαιδευτικὰς ᾿Ἐπιτροπείας πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς εἲς τὰ προγράµ- µατα τῶν σχολείων. εἰσαγωγῆς ὠργα- γωµένων παιδιῶν, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ὕπο- βάλλει διὰ γοµοθεσίας συστάσεις, αἲ ὁ- ποῖαι εὑρίσχονται Ίδη ὑπὸ µελέτην. . Προτίθεται ἐπίσης ἢ Ὑπεπιτροπεία αὔ- τη νὰ συγκροτήσῃ ἓν Λευκωσίᾳ, διὸ τοὺς «διδασκάλους Θερινὸν. Σχολεῖον , ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς Γεῤκῆς Ὕγι- εινῆς. Τὸ πρῶτον Παιδοκομικὸν Κέν-. τρον ἤνοιξε κατὰ τὸ παρελθὸν ἔαρ ἔν.. - Λευκωσίᾳ εἲς τοῦτο δὲ ἠσκημένη νοσο- - κόμος παρέχει τακτικὰ συμβουλὰς καὶ, ὁδηγίας εἲς σταθερῶς αὐξανόμενον ᾱ-΄ οιὸμὸν µητέρων μὲ μικρὰ παιδία. α- - θόμοια κέντρα ἀνοίγονται ἓν Λάρνακί, ᾿ καὶ, ὑπὸ τὸν Δρα. Πιετρώνην, ἓν Αμ- µοχώστῳ. Ἡ Κλινικὴ τῶν ᾿Αφροδισίων Νοσημάτων, ἡ ὁποία εἷς διοργάνωσιν καὶ µέδοδον εἶναι πιδανῶς ᾗ μᾶλλον γεωτεριστικὴ ἐκ τῶν ἤδη ὑφισταμόνων προσηρτήῦὔη ὑπὸ τὸν προσφάτως διο- οισδέντα εἶδικὸν εἷς τὸ Νοσοκομεῖον Λενχωσίας, ἔχει δὲ ἤδη θέσει ὑπὸ Όερα- πείαν 1,200 περίπου περιπτώσεις καὶ καταγίνεται εἲς τὸ νὰ ἱδρύσῃ κλάδους οἵ ὁποῖοι πιστεύεται ὅτι δὰ ἀρχίσωσιν ἐργασίαν κατὰ τὴν διάρχειαν τοῦ δέ- ρους τούτου. Ἡ πεῖρα τοῦ εἰδικοῦ εἶναι. διαθέσιµος πτρὸς διδασκαλίαν, κἀτὰ τὰς γεωτάτας µεδόδους, οἴουδήποτε ἐξ ἓ- παγγέλµατος ἰατροῦ ὅστις θὰ ἐπεσκέ- πτετο τὴν Ελινικήν. ᾿Απὸ τοῦ. διορισ- μοῦ, κατὰ τὸν παρελθόντα Δεκέμβριον, ἔγός Συμβούλου Χειρούργου, ἡ χεἰρουῤ-΄ γικὴ ἑργασία ἐπεξετάθη εἲς τὰς ἔπαρ- χίας, αἱ ἓν τῷ Νοσοκομείῳ Αευκωσίας κλίναι αὐξάνονται, οἳ ἀσθενεῖς' δύναν- ται γὰ.ἐγχειρισθῶσι καὶ θεραπευθῶσι πλησίον τῆς διαμονῆς των καὶ τὸ προ- σώπινὸν τῶγ τοπικῶν γοσοχοµείων ὦ- Αγ. {1)27. Ες ΡΕ. ο ΟΥ ΑλΡΛΕΙΣ ΦΑΤΕΙΔΛΛΗΤΕΙΕΕ ΛΗΝΗΑΟΣΤΕΙ Ἐνώπιον΄: Σ. Π. Μαυρομάτη Ε. Δ. Μεταξύ : Ανιόνη Χ’ Παυλή, γε- ορίὸν «ἐκ “Ἐρικόμου, 1). Μιχαὴλ Δημήτρη Ζαρροῦ, ἓμπό- βου ἓκ Ἐρικώμου 3). Τῆς περιουσίας τῆς ἁπαβιωσά- 5ης Κακουλλοῦς Δημήτρη Ζαβοῦ, ἐκ ἨἘρικώμου διὰ τῶν Χληρονόμων ἦτοι τοῦ συζύγου της Δημήτρη Ζαβοῦ ἐν Τρικώµου καὶ τῶν τέκνων της α) Νιχα)ὴλ- β) Εὐτυχοῦς, Υ) Χριόταλ- λοῦς Δημήτρη Ζαβοῦ ἐκ Τρικώμου ὅ’) Ῥερργίου Δημήτρη Ζαβοῦ ἐκ Τρικό- | ου παὶ νῶν ἀγνώστου διαµονῆς ε’) | ιαννῆ Δημήτρη Ζαβοῦ ἓκ Τρικόμου μάὶ νΏν ἀγνώστου διαµονῆς--άλληλεγ- γύφν---ὀφειλετῶν ἐκ Τρικώµου, . ας Ἐνεαγομένων Ἐπὶ τῇ αἰτήσει τοῦ κ. Ν. Σάντη Συκηγόρου διὰ τὸν ἑνάγοντα ἵνα τὸ δικαστήριο διατάξῃ τίνι τρόπῳ γίνη ἡ ἐπίδοσις τοῦ -πλητηρίου ἑντάλμα- τος πρὸς τὴν β’ ἑναγομένην Ἶτις εἷ- νο ἁπτὸς τῆς Κύπρου καὶ ἀγνώστου ᾿διερονῆς. Τὸ δικαστήριον τοῦτο δια- πάττει ἵνα ἡ ἐπίδοσις τοῦ κλητηρίου ἐντάλματός πρὸς τὴν β ἑναγομένην Υένη ὥς ἀκολούθως, 1). Ὅπις ἕ ἀντίγραφον τῆς αἰτήσε» ως ἀκινήτου ει ἀντιγράφου τοῦ παρόντος διατάγματος προάκολληδῇ ἓπὶ τῆς θύρας τῆς τελευταίας ἓν.Κύ- σερῳ γνωστῆς κατοικίας τῆς β΄ ἔναγο: μένης. τι). Διὰ δηµοσιεύσεως ὁμοίων ἀντι- γράφων εἷς δύο κατὰ συνέἐχειαν φύλ- 19 τῆς ἓν Βαρωσίοις Ἕφημερίδος «Δημιουργίας». Διὰ προσχολλήσεως ὁμοίων ἀντι» πρ ψπι ου αμα Μι δικα- Φτηβίου τούτου. 'Ἐάν δὲ ηθεῖσα ἑναγονένη Παραλείψη νὰ ἐμφανιαδῇ ἑνθπιον τὁδ Δικαστηρίου τούτου κᾶ- ον 1θην ᾿Ἰδυνίου 1998 καὶ Θην Ν. β. Θραν πᾶσα περαιτέρω εἱδοποί- Ώσις πρὸς πολῄσεως Ἡθηρίου.. ο υἨφάόνη τῇ 1 Απριλίου 1938. ων νκ δη τῇ 91 Απριλίου 1928. «Ἠιοτὴ Μετάφρασις κ. ΝΑΚΗΣ Πβ. Ε. Δ. (ὕπογρ.) Σ. Π. ας ΚΗΠΟ λΕ. αΠΙΟΝΙ - ΡΟ «8 18 ΠΜΤΜΦΑΛΕΤΕΙΩ ΑΕΕΟΧΩΣΤΟΥ .Μνταξ: Αντώνη Χ'΄ «Παυλή, Ἔναργόῦ ἐκ Τρικώμου ο αν λος πφεως Ἑνάγοντος. κα Ἐνάγοντος ΜάΥΡΟΝΑΤΗΣ. Ἐδ. ο ἑκδιδομένης | αὑτὴν γενήσεται διά προσ- | ἐπὶ τοῦ πίνακος τοῦ Δικα- . µένων ἐπ ὀνόματί αίας τῆς ἀποβιωσάσης ἈΚακουλλοῦς Δημήτρη Ζαβοῦ ἐκ Τρικώμου διὰ τῶν κληρονόμων τοι τοῦ συζύγου της Αη- μήτρη Ζαβοῦ ἐκ Τρικώμου καὶ τῶν τέκνων της α΄) Μιχαὴλ, β Βὐτυχοῦς Υ) Χρυσταλλοῦς Δημήτρη Ζαβοῦ ἐκ Τρικώμου, δ) Γεωργίου Δημήτρη Ζα- βοῦ ἐκ Τρικώµου καὶ νῦν ἁγνώστου διαµονῆς, ϱ’) Γιαννη Δημήτρη Ζαβοῦ ἐκ Τρικώμου νῦν ἀγνώστοε διαμ.ονῆς) ἀλληλεγγύων ὀφειλετῶν ἑναγομένων, Πρὸς τὴν Ἐὐτυχοῦν Δημήτρη Ζα- βοῦ ἐκ Τρικώµου καὶ νῦν ἁγνώστου διαμοτῆς. Εἰδοποιῶ ὑμάς ὅτι τὴν 18 ουνίου Ἠ ἀκουσδὴ ἡ αἴτησίς µου δι ἡἧς αἰτοῦμαι ὅπως ἐχδοθῇ διάταγ- μα τοῦ Βοηθδοῦ ᾿ἘΕπαρχιακοῦ Δικα- στοῦ ᾽Αμιιλχώστου-- Λάρναχος ἑδρεύ- οντος ἐν ᾽Αμιοχώστῳ διατάσσνν τὴν πώλησιν τῶν ἀπινήτων πτημάτων τῶν ἐγγεγραμμένων ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς Κα- κουλλοῦς Δημήτρη Ζαβοῦ καὶ Μιχαὴλ Δημήτρη Ἰαβοῦ ἐν Τρικώμου ἐξ ᾱ- ἀποφάσεως ὀφειλέτου πρὸς ἵκανοποί- ησιν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Βοηθοαῦ Ἐ- παρχιακοῦ Δικαστοῦ ᾽Αμμοχώστου--- Λάρνακος ὑπ' ἀριθμὸν 42)19921, ἦτοι 1). Κεφάλαιον ἀποφάσεως 5ἰΙ-12-0 9). Ἰόκον {2 ο)ο ἀπὸ 25. 9. 1921 μέ- χρις ἀποφάσεως καὶ Ὁ ο)ο ἀπὸ τῆς ἆ- ποφάσεως 9). ἼἜξοδα ἀποφάσεως ϱ-4-0 4). Ποιστοποιητικὸν κτηµατολογίον καὶ παράατασις 54111)15. 9.21 5-ὃ ϐ) Διὰ Μεμουράντον ἀριθ. 19)28 καὶ 29388 ἢ διὰ Ο, Ῥ. Α. 1. 0-4-0΄ ϐ). Ἡροπαραακευὴ αἱτήσεως ἆἅπι- νήτων 0.6-0 Τ). Χαρτόσημα καὶ δικηγορικἁ ὕ- ποκαταστάτου ἐπιδόσεως 5-0-0 8). ᾿Ἠπίδοσις αἰτήσεως 0-5-0 9). Ἡαράστασις 1-5-0 Ἐν ᾽Αμμοχώστῳφ τῇ 50. 4. 1938. Ἂν αἰτητὴν Ν. 5. ΣΑΝΤΗΣ Ἡ Ἡ ΠΑΝΙ ΙΝΛΠΙΗΙ ΜΑΚΟΙΟΗΗΥ---ΜΛΡΝΛΕΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΕΙΘΝ ΜΒΝΟΧ ΣΤΟΥ . ΑΡΙΘ. 140)25. . Μεταξὺ: Νικόλα Φιλίππου, ἐμπό- ρου, ἐκ Κώμης-- Κεπὶρ Ἐνάγοντος, καὶ | 1) Λοΐζου Γεωργῇ Πατέρα 9) Χρι- Ἰοτίνης Λοΐζον ϐ) Λοΐζου Γεωργῇ Κον- ναρῇ ἀλληλεγγύων ὀφειλετῶν ὅλων ἕκ Δανλοῦ. - υ---. απ Ἀ Ἐναγομένων. Ἱτρὺς τὸν Λοῖξζον Γεωργή Πατέρα ἓν Δανλοῦ καὶ νῦν ἁγνώστου διαμονῆς. Εἰδοποιῶ ὑμᾶς ὅτι τὴν 18 Ἰουνίου 19968 9) ἀκουσθῇ ἡ αἴτησίς µὸν δυ ἧς αἰτοῦμαι ὅπως ἐκδοθῇ διάταγµα τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου ᾽Αμμοχώστου ---Λάρνακος διατάσσον τὴν πώλησιν τῶν ἀκινήτων κτημάτων τῶν ἔγγεγραμ- σας ἐξ ἀἄποφά- σεως ὀφειλέτον πρὸς ἴκαγοποίησιν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἐ.. Δ. ᾽Αῤμοχώστου ὑπ) Ἡ 1}. Μικαὴλ Δημήτρη Ζαβου Ἐμ- Ἀθβου ἔν Ἠρεκόμου, 3) Της Περιου- ἀριθι 140)595 καὶ ἡμερομηνίας 11.19) 19958 ἤτοι: στ 1) Δυνάμει ἀποφάσεως Λ. 92-1-6. ϱ) Τόκον πρὸς 12 ο)ο ἀπὸ 11.11.25 μέχρις ἀποφάμεως καὶ 9 ο)ο ἀπὸ τῆς ἀποφάσεως. 8) Έξοδα ἀποφάσεως Λ. 4:-60-4 1). 4) [Πιστοποιητικόν Κτηματολογίου 80128)1 85)7)20καὶ παράστασις Λ. 0-1-8. 6) Διά Μεμουράντον ἄριὸμ. ὅ28)οθ Λ.. 0-2-0. Λ. 0-6-0. Τ) Δικανώμητα ἐγγραφῆς Λ. ὃ-10-Ί. ϐ) Ἡρυπαρασκενὴ αἰτήσεως καὶ πα- ράστασις Λ. 2-14-0. ϱ) ᾿Επίδοσις αἰτήσεως Λ. 0:10-0. 10) Παράστασις πρὸς λῆψιν διατάγµ. εΥποκαταστάτου Επιδόσεως Λ. 25140. 11) Χαρτόσημα «ἐνόρχου δηλώσεως Δ. 0-4-0. 19) Χαρτύσημα διατάγµατυς καὶ 6 ἀντίγραφα ὑποκαταστάτου ἐπιδόσεως Λ. 0-18-4 !)2. Ἐξεδόθη τῇ 50)4)1928. . Κατ) ἐντολὴν Ν. Γ, Σάντης ΑΓ. Ἰ40)25. ει Τὸ ΠΡΙΝ) ΙΙΙ ΜΑΝΤΩ --ΛΛΡΝΛΕΟΣ ΠΡΩΤΟΚΘΛΛΗΤΕΙΟΝ ΜΝΝΟΧΗΙΤΕΥ Ἐνώπιον Σ. Π. Μαυρομμάτη ΕΔ Μεταξὺ Νικόλα Φιλίππου, ἐμπό- ρου, ἐκ Κώμης-- Κεπὶρ ᾿Ενάγοντος, καὶ 1) Λοΐζου Γεωργῇ Πατέρα 9) Χοι- στίνης Λοΐζου ϐ) Λοϊζῆ Γεωργῇ Κον- γαρῆ ἀλληλεγγύων ὀφειλετῶν ὅλων. ἐκ Δανλοῦ Ἐναγομένων, Επὶ τῇ αἰτήσει τοῦ κ. Σάντη΄δικη- γόρου διὰ τὸν ἐνάγοντα ἵνα τὸ Δικα- στήριον διατάξῃ τίνι τρόπῳ δέον νὰ γίνῃ ἢ ἐπίδοσις τοῦ κλητηρίου ἐντάλ- µατος πρὸς τὸν πρῶτον ἐναγόμενου, ὅστις εἶναι ἐκτὸς τῆς Κύπρου καὶ ᾱ- γνώστου ΄ διαμονῆς. Τὸ Δικαστήριον τοῦτο διατάττει ἵνα ἡ ἐπίδοσις τοῦ Ἠλητηοίου ἐντάλματος πρὸς τὸν πρῶ- τον ἐναγόμενον γίνηῃ ὣς ἀκολούθως: 1) Ὅπως ἀντίγραφον τῆς αἰτή- ἐπὶ τῆς θύρας τῆς τελευταίας ἐν Κύ- πρῳφ γνὠστῆς κατοικίας τοῦ ἄνω ἔγα- γοµένου. 9) Διὰ δημοσιεύσεως ὁμοίων ἄντι- γράφων εἷς δύο κατὰ συγέχειιν φύλλα τῆς ἓν Βαρωσίοις ἐκδιδομένης ἔφημε- ρίδος «Δημιουργία». ὃ) Διὰ προσκολλήσεως ὅμοίων ἄν- τιγράφων ἐπὶ τοῦ πίνακος τοῦ Λικα- στηρίου τούτου. Ἐὰν δὲ ὅ ῥηθεὶς ἕνα- γόµενος παραλείψῃ νὰ ἐμφανισδῃ ἑνώ- πιον τοῦ Δικαστηρίπυ τούτου τὴν 18ην ϐ) 6..Α:Ι,. Νο 14121 καὶ 11921. - πληρεξούσιος δικηγόρος. ἆ σεως ἀπινήτου μετ) ἀντιγράφου τοῦ παρόντος διατάγματος προσκοκχηδῃ͵ .Ἱουνίου 1998 καὶ 9ην π. µ. ὥραν πᾶ- σα περαιτέρω εἰδοποίησις πρὸς αὐτὸν γενήσεται διὰ προσκολλήσεως ἐπὶ τοῦ πίνακος τοῦ Δικαστηρίου τούτου. Εξεδόθη τῇ 11 Απριλίου 1928. : Σννετάχῦη τῇ 55 Απριλίου 1928. Πιστὴ µετάφρασις ΓΚ. Γιαννάκης Π. Ε, Δ. ... (Ύπ.) Σ. Π. Μαυρομμάτη Β. ΑΛ. σρροννοεμεν ΛΙΠΗΝΒΤΕ Τί ΜΛΝΒΛΝΙΝ 1) Ἐὰν ἡ καλὴ καλλιέργεια καὶ ὁ καλὸς σπόρος αὐξάνουν τὴν ἁπό- δοσιν τῶν προϊόντων, ἡ καλη λί- πανσις διὰ πλήρων καὶ ἴσορροπη- µένων λιπασμάτων διπλασιάζει καὶ τριπλασιάξει τὴν τοιαύτην ἀπόδοσιν. ἠλιπαίνετε λοιπὸν ὅλα σας τὰ προϊόντα καὶ πρὸ παντὸς τὰ βαμ- βάκια σας, τὰ ὁποῖα µόνον ὅταν λιπανὺῶσι μὲ γνήσια καὶ κατάλ- ληλα λιπάσματα δὰ σᾶς ἀφίσουν κέρδὀς, Τὸ εἰδικὸν λίπασμα διὰ τὰ βαµ- βάκια εἶγε ὁ τύπος 4-19-8 τὰ δὲ γνησιώτερα λιπάσματα εἶναι τὰ γνὠστά σας Ἑλληνικὰ Λιπάσμα- τα τοῦ ΠΕΤΕΙΝΟΥ, τὰ ὁποῖα ζητήσατε ἀπὸ ὅλους τοὺς λιπα- σµατεμπόρους τῶν πόλεων καὶ τῶν χώρίων. ο εἷς Λεμεσὸν ἤ ᾽Αμμόχωστον ΓΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ἡ οἰχία ].. μου (πρῴην τυπογραφείου μου κτλ.) ἐκ διαφόρων δωματίων μετὰ τῶν τχρειωδῶν, γεροῦ καὶ αὐλῆς ἐξ ὁλοκλήρου ἤ κατὰ δω- μάτια. | το Λ.Τ. ΖΑΛΟΥΜΙΔΗΣ ΊΕΦΦΘΑΣΑΝ ΕΛ ΥΠΟΦΕΡΕΤ Ε ΝΗΤΗ ΗΠΙΝΗ, ΚΙ! ΑΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΗΤΕ | '. διασημότερος Βρεττανὸς εἰδικὸς περὶ τὸ ἄσθμα λέγει:--- | «()ὐδένα εἶδον ὅστις δὲν δύναται γὰ Φεραπευὺῇ-ἑκτὸς ἐὰν ὑπάρξουν Γ. σοβαραὶ ἐπιπλοχκαί,- ἀδιάφορον ποία ἤ διάρκεια τοῦ ἄσόθματος», -------- Χιλιάδες πασχόντων-- πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἀπελπισθέντες τελείως περὶ τῆς θεραπείας των-- τώρα κατακλίνονται κά» | θε βράδυ μὲ τῆν βεβαιότητα ὅτι θὰ ἁπολαύσουν ἀνόπον- σιν ἀδιατάραχον. Χάρις εἰς τὴν θεραπείαν τοῦ Ὁτ ΗΑΙΒ, ἡ ὁποία αἴρει τὴν αἰτίαν τῶν σπασμῶν, δὲν πρέπει κανεὶς νὰ ἀπελπίζεται. Ὀλίγαι δόσεις ἐκ τοῦ ὑγροῦ φαρμάκου φέ- ρουν ἀνακούφὶσιν, ἐντὸς ὀλίγου δὲ ἀποδίδεται εἰς τὸν πά- σχοντα ἡ ὑγεία του, ἡ δύναμίς του καὶ τὸ βάρος του. Ἠ θεραπεία τοῦ Ὃτ ΗΑΙΚ δὲν εἶνε ἁπλῶς πρόσκαιρος καὶ ἄνα- πουφιστική' εἶναι διαρκής, καθότι τὸ φάρµακον εἱσερχό- µενον εἰς τὸ αἷμα θεραπεύει τὸ νόσημα εἰς τήν ῥίζαν του... Ἡ ταχεῖα ἐνέργεια καὶ τὰ διαρχῆ ἀποτελέσματα τῆς δε- ραπείας τοῦ Ώι ΗΑΙΕ καθιστῶσιν αὐτὴν πραγματικῶς, ἀνέ- ἔοδον, προσιτὴν εἰς τὸν κάθε πάσχοντα. Ὁ Βασιλικὸς Ἰατρὸς ἐπικυρώνει τὴν δραστηριότητα τοῦ διὰ τὸ ἆσθμα φαρμάκου τοῦ Ὁς ΗΑΙΕ, Αἱ δὲ χιλιάδες τῶν λαμβανοµένων ἐπιστολῶν παρέχου- σιν ἀναμφισβήτητον ἀπόδειξιν τούτου. Ἰδοὺ τὰ ὀνόματα μερικῶν ἐξεχόντων προσώπων ἅτινα δίδουσι τὴν µαρτυρίαν των. Ὁ Κανονικὸς Ῥ. ἩΝ, ποια Ὁ Σννταγμ. Ν.Ο. Με Ὀουρα]] Ὁ Κανονικὸς Α. Αἰίαδοα Ἡ Λαίδη Ηενιεςοατν Ὁ Στρατηγὸς Θἱτ Ἡ. Α. Ααάετςοιὴ Ἡ Λαίδη ]. Α. Ῥετί1ς ὍὉ Σρατηγὸς Μ. Α. ΌΥΚες Ἡ Λαίδη 5. Βετίῖο Ἡ Λαίδη Θατμεπί, Ἡ. λαίδη Ε. Β. ΜΙ]ος, Ἡ Βαρώνη Ἐ. Νο], Ἡ Ἔντιμος Κυρία Βάΐ]1ετ. Ἐπίσης ὁ καθηγητὴς ϱ. ]. Απιαμ, Διδάκτωρ τῆς Ἰατρι- πῆς, Μέλος τῆς Βασιλικῆς Ἑταιρείας καὶ τέως Πρόεδρος τῆς Βρεττανικῆς Ἑνώσξως λέγει :-- «Χρηοιμοποιῶ τοῦτο (τὸ διὰ τὸ ἄσθμα φάρμακον τοῦ Ὁς ΠΑΙΕ) μὲ µεγίστην ἐπιτυχίαν». Γενικὸς ᾽᾿Αντιπρόσωπος | ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Φαρμακοποιὸς ΒΑΡΩΣΙΑ--ΚΥΠΡΟΥ, 19---δ νντ--------γ-εο-σκαησοτ-σς-'-σ'ο-ς σαν ποπ τή (ᾷκς”'---- ΜΙ ΘΕΡΙΣΤΙΚΛΙ “κυρ. ο 5 στο ζο Διακρίνονται διὰ τὴν στερεότητα καὶ ἐλαφρότη- τά των. ΦΘερίζουσι καὶ νοτιασµένα σπαρτά, µεταφέρον- ται δὲ καὶ εἰς τὰ πλέον δύσβατα µέρη. Πωλοῦνται εἰς τιμὰς ἀσυναγωνίστους εἰς τὰς ἀποθήχας Γεωργικῶν ᾽ Ἐργαλείων Χ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ Ῥορώσια. Ἴδου πῶς εἶναι οἱ πάσχοντες χαὶ πῶς θεραπεύονται ἄνευ -. Κηλη «Θεραπεία αὐτῆς, θεραπεί πεδιχῶν τοῦ ἐφευρξτου Ἱατροῦ κ. Δ.Η.Προμπονα τυχόντος 4 προνοµιων εὐρεσιτε προγασοβία Δερισλλογλαλής α Κήλης {Βουθονοκήλης, Ἐντεροχήλης, Ὀμφαλοχήλης, Μηροχήλης, Κιρσοκήλης, Μοιλιοκήλης, Μητροκήλης, Με. τεγχειριτικῆς Κήλης). Ἡρογαστορίας, Κυφώσεως, Παχυσαρχίας, Πτώσεως στομάχου, Πτώσεως νεφρῶν, Δυστοχίας, παὶ γενικής σπλαγχνοπτωσίας, διὰ τῶν προνομιούχων ἀνθρωποσωτηρίων χηλεπιδεσµων, χοιλιοδέσµων, καὶ ὀρθο- ἥ -- ύφωσις μα ή Ὃ0ρθ ἵ οπέδωοις , «Παχυαρμία ' Ἰκαλαιοθησία, ο Πτῶσις Στομάχου Ἀνάταξις αὐτοῦ, Πτώσις Νεφροῦ Ἀνάταξις αὐτοῦ. Δυσιαμία ἐγχειρήσεως α νίας ἕξ ὀραθείων. διεθνῶν ἐχθέσεων καί τῆς ἐγχρίσεως τοῦ Ἀνωτάτου Ὑγιειονομικοῦ Συµθονλίου .του Ἑλληνικοῦ Πράτους Ἀποφεύγετε τάς ἀπομιμῆσεις». Οἱ κηλεπίδεσµοι τῆς ἐφευρέσεώς µας πωλοῦνται μονοπωλιακῶς εἰς το ἐπιτῆς Ὁδοῦ. Πειραιώς Ἄριθ, ὃ Καταστηµά µας. Δέν ἔχομεν ἀντιπροσώπους διότι τά εἴδη τῆς ἐφευρέσεώς µας δέν εἶναι ἐμπο: εἑκάστης παθήσεως καὶ αναλόγως τῆς σωματικῆς διαπλάσεως ἑκάστον ἀτόμον. ο Ἐκ κ εὰ τξιης .Απευθυνθητε εἰς τό. μόνον Μονοπώλιον τῶν Εηλεπιδέσμων τοῦ Ἱατροῦ κ. Δ.Η.Προμπονά εἰς Ἀθήνας Ὁδός Πειραιᾶς ὃ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ “Ὁδὸς Λήδρας ἀριδ. ὅδ Α΄ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ὑματα ἀλλά θεραπευτικά Ἰάματα «κατασκευαζὀµενα καί ἐφαρμοζόμενα κατόπιν τῆς διαγνώσεως, τα , νν. Φ ι 4 4 Ἐν τῇ ἀγορᾷ Βαρωσίων πωλοῦνται » χύμα » 32 Βωζία » σε. ὃ νὸ Φντικὸς βούτυρος » 29 Ἓαμμε ἡ ἐκ. Τρ. ΄ «186 Χαλλούμια { ὁκ. » 20-24 Λάδι ος. » 19-- 14 Φος Ώννης. -πὸ ης Δαουτέρας Της Μαΐου, µέχρι ϕ 9 Φ Ὀ 9 νο ρα. Φ 9 Φ 9 9 9. 99 Φ ὁ ὁ 9 ιό ος ό Φ9 νο ο οὲι κ ον 0 «ο οσοας οος αχ 9ο 9 νοον ον 09 «ο Φ οὗ οας. 9. ο ο κος ος φ9 ΔΑ ΑΦ ο Φ ση κά 9 φρ «ο 9ρ ον «9 9 Φ Φ , ιν Ὀο 9 ὁ μμ. 9 «- . 9 ον ον οί τφ ΞΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΛΕΛΤΙΟΝ ᾿Αγορὰ Ῥαρωσίων. τὰ κάτωδι εἴδη εἷς τὰς ἀκολούθους τιµάς : ο, -. κατὰ ποιλ. Σελ, Σττος - 8 Κρινὴ » η δ ὌὌροβος ἑντόπιος Τρ. 46 Βρώμη » Σε. Ὁὃ 14 ΠἩατάται χονδρ. ὀκ. Ἡρ. 2 Ἐρόμμυα » »δ 6 ο οἩ » » ὃ 1)2 Ἐρυκκία » » 4 199 Φασόλια ἑντόπα» » Τ 1)2 ὃ » ἐξωτερικὰ» » - ὅ Ζακχάρεις » » -θ1ά Καφφέδες » » 24--25 Άλευρα σάκκον δελ. οὗ 19 . Πκτοέλαιον. ἆ σεν. κ. ----ν --ᾱθ.... μον πλην ΚΕΙ ΠΛΗ ΓΝ 128 Γνὠστεποιεῖται ᾧδο ᾧδε ὅτι Ἔκθεσις ᾿Επιπλοποιίας δέλει λάβη χώραν ἐν κέντρῳ τοῦ Δημοσίου Κήπου, ᾱ- τοῦ Σαββάτου Ίβθης Μαΐου 1928, ᾱ- πὸ τῆς 3.00 π.μ. µέχρι τῆς Ίης μ.μ. καὺ ἑκάστην. 2. Μεγάλη ποικιλία ἐπίπλων κα- ροκλῶν, ἁρότρων, κάρρων, καὶ ἄλλων ἀντικειμένων ἐγδίαφέροντος . δὰ ἕχτε- 94 ὑπὸ Κυπρίων ξυλουργῶν,, ἐπιπλο- ποιῶν, τροχοποιῶν καὶ ἁμαξοποιῶν. ακοῦ ξύλου κατασκευασθέντα ἆντι- κείµενα δὰ δοῦῶσι τρία βραβεϊῖα : Ίον βραβεῖον -5δ. 2ον βραβεῖον 59. ὃον βραβεῖον 335. 4. ὍὉ Κύρ. Ἰάμπ»λὶ προσφέρει βραβεῖον Λ. 1. διὰ παραθυρόφυλλα κατασκευασθέντα οὕτως ὥστε ἀνοιγό- µενα ἢ κλειόµενα ἐκ τῶν ἔσω νὰ στερεώνωνται εὐκόλως εἲς τὴν Όέσιν των. ὃ, Διὰ τὰ παλλήπερα ἐκδέματα δὰ δοθῶσι τιμητικὰ ποιστοποιητικά. 6. ὍὉ παραδίδων ἐκθέματα παρα- καλεῖται νὰ ὑπογράφηῃ τυπικὴν δή- λωσιν (ὄπισθεν τῆς ὁποίας δὰ ἆνα- φέρωνται οἱ ὅροι) εἰς διπλοῦν τῆς ὁ- ποίας ἕν ἀντίγραφον θὰ κρατῆται ὑπ αὐτοῦ. ) Ἰ. Τὸ Δασονομεῖον δὲν εὐδύνεται Γδιὰ καταστροφὴν ἐν πυρκαϊᾶς, οἶαν- δήποτε ἄλλην βλάβην Ἰἢ κλοπὴν τῶν ἐκδεμάων τὴ ἐφ᾽ ὅσον ταῦτα Ἀ ορίου. τον ἐν τῇ ἐκδέσει....- 8δ. “ὍὉ ἐκδέτης ὀφείλει νά ἁ δηλώσῃ τὴν ἀξίαν τῶν ἐκδεμάτων του, ἐν Ἡ περιπτώσει προτίδεται νὰ πωλήση αὐτά. 9. Ὁ ἐκδέτης εὐδύνεται εἷς τὰ ἕ- ἔοδα διὰ τὴν μεταφορὰν εἷς τὴν ἔκ- Όεσιν καὶ τἀνάπαλιν, καὶ διὰ τὴν τα- ξιθέτησι τῶν ἐκνεμάτων. 10 Ἐκδέματα ᾿δὰ Ὑίνωσι δεκτά, ἐὰν ἀποσταλῶσι μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τοῦ τέλους ᾽᾿Απρ'λίου 1928. Ρήῃ Ὁη. Μαρτίου, 928. Α. ΑΔΟΥ ΤΝ, ᾿Αρχιδασονόμος Κ9ΣΤΛΣ Ε. ΣΙ ΛΚΛΛΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τυχὼν ἀδείας παρὰ τοῦ ᾿Αρείου Πάγου. ἝἜδρα ἐν ΔΑΑΡΝΑΜΙ. Διὰ τὰ καλλίτερα ἐκ Κυπρι- αποηπακπκας: αος: Γαμώ. πανε. πιστοσς Ίο] ΡΕΤΤΕΡΗ εῖναι τὸ ὄνομα τῶν πετρελαιομηχανῶν ποῦ κατέπλυσαν κατὰ τὴν τελευταίαν «ν ο πενταξτίαν ὅλον τὸν κόσμον καὶ ἰδίως τὰς γεωργικὰς χώρας. «ο ολ Ἠδη καὶ ἐν Κύπρῳ ἐξετιμήθη ἡ ὑπεροχή των, καὶ ἀπόδειξις εἶναι ὁ σεβαστὸς ἀριθμὸς | οὖν «ο τῶν μηχανῶν, αἵτινες εἰσήχθησαν ἐντὸς ὀλίγου χρονικοῦ διαστήματος, διὰ κάθε χρῆσιν «ρ «ὁ καὶ ἰδίως δι’ ἀρδεύσεις κήπων, καὶ ἡ σωρεία τῶν παραγγελιῶν, αἱ ὁποῖαι μᾶς ἀπεστέλ- Φ «ἳν λονται καθημερινῶ» ἀπὸ ὅλα τά µέρη τῆς Ἠύπρου, 5 «οἱ Οὐδεὶς κάτοχος πετρελαιομηχανῆς ΠΕΤΤΕΡ ἐρωτώμενος θὰ ἀρνηθῇ ἠ θὰ διστάση νὰ ον «ς ἐκφράσῃ τὴν πλημμυροῦσαν αὐτὸν εὐχαρίστησιν διὰ τὰ μοναδικὰ πλεονεκτήματα καὶ τὰς ον ὦο | εὐκολίας ποῦ ἔχει ἡ μηχανή του. ο Φ αωνμιαπα Φ 9 'ὃ ἀγοράζων μηχανὴν ΠΕΤΤΕΡ γίνεται ὁ φανατικχώτερος ὑποστηρι- µ Σ [ῷε| κτὴς τῶν μηχανῶν τούτων. ὁ] «ο Εἶναι ΟΙΣΟΝΟΜΙΚΩΤΑΤΑΙ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑΙ. «» 4οἱ Τὸ ἐργοστάσιον ΠΕ ΤΤΕΡ ἔχει τὸ μοναδικὸν πλεονέκτημα τῆς κατασκευῆς ΔΑΓΓΛΙΚΗΣΙ| 490 Φ πετρελαιομηχανῆς ὅ ἵππων ἐργαξζομένης ν ἀκαδάρτου πετρελαίου. ο ον ) κά Ἡροτοῦ ἀγοράσετε τὴν πετρελαιομηχανήν σας, ζητήσατε πληροφορίας ἀπὸ τοὺς κατόχους κά ]ΡΕΤΤΕΡ. 9] ὧοἱ ᾿Αγοράζοντες πετρελαιομηχὰς ΠΕΊΤΤΕΡ δὲν ἔχετε τὸν φόβον ὅτι δὰἀ καθυστερηδῇ ἡ ἑἐρ- ὦ ὁ» Ὑασία σας ἤ ὅτι δὰ καταστραφοῦν αἱ φυτεῖαι σας διὰ βλάβην ἐξαρτήματός τινος, διότι κρα- α ο τοῦμεν πλουσίαν παρακαταδήκην ὅλων τῶν ἐξαρτημάτων. ὦρ ὁ Φ -- . «| οἱ ᾿Αναλαμβάνομεν ὑπευθύνως τὰς ἐγκαταστάσεις τῶν μηχανῶν µας ὑπὸ | « ος πεπειραµένων μηχανικῶν εἰς οἱονδήποτε µέρος τῆς Κύπρου. 9 Φ1ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ ἃ «ο | -- ο) ον 9. Περισσότεραι πληροφορίαι δίδονται: «ο 95 ο. Ἑν τῇ ἐπαρχίᾳ ᾽Αμμοχώστου ὑπὸ τοῦ κ. ΤΑΚΗ ΣΑΝΤΑΜΙΑ ἤ τοῦ κ. Γ. κακουρα ..[ - »» » Δεεοῦ 3 »» ΣΤΑΥΡΟΥΕ.ΤΑΒΡΙΑ ον ϕμ Φ ἢ παρ’ ἡμῶν ἓν Λευκωσίᾳ. 9 Ἴδ Β. Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ϐ Σια |ὁ ὃν -έ--18) Γενικοὶ ἀντιπρόσωποι ἐν ΕΥΧΠΡΩ, ϕ, Φ |. ον . ) δν φ 9 ΔΗΛΩΣΙΣ Διὰ τοῦ παρόντος φέρω εἰς γνῶσιν τῶν ἀξιοτίμων πελατῶν µου, ὅτι ἀπὸ τῆς {ης Φεβρουα- ρίου 1928 παρεχώρησα εἰς τὸν υἱόν µου Λοΐζον Ι. Ιουλλαπῆν ὅλην τὴν ἐγκατάστασιν καὶ τὰ δικαιώµατα τῆς ἀλευρομηχανῆς μου ἐν Παραλιμνίῳ περιορισθεὶς εἰς τὴν ἐν Βαρωσίοις τοιαύτην, εὐελπιστῶ δὲ ὅτι καὶ ὑπὸ τὴν νέ- αν διεύθυνσιν δὰ ἐξακολουδῆτε νὰ περιβάλλητε μετ ἐκτιμήσεως καὶ ἐμπιστοσύνης τὸν υἱόν µου. Ἐν Βαρωσίοις 20)9)998. Μετὰ τιμῆς | Ἰωάννης Α. Κουλλαπῆς ΔΗΛΟΩΣΙΣ Πύριε, ᾿᾽Αναφερόμεγος εἰς τὴν ἀάνω- τέρω δήλωσιν τοῦ πατρός µου,κα- Ὀιστῶ εἰς ὕ μᾶς γνωστόν, ὃτιάπὸ τῆς 1ης Φεβρ. 1998 ἀνέλαβα πάν- τα τὰ δικαιώµατα τῆς ἐν Ἱπα- ραλιμνίῳ ᾽Αλευρομηχανῆς, ἡ ὁ- ποία ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας αὖ- τῆς ἐργάζεται δι᾽ ἴδιόν µου λο- ] γαριασµόν. Εὐελπιστῶν ὅτι δὰ ἐξαχολου- Ὀήσετε νὰ περιβάλλετε τὰς ἐρ- γασίας µου μετὰ τῆς ἴδίας ἐμπι- στοσύνης ὡς καὶ πρότερον. Ἐν Παραλιμνίῳ 20)9)928. Διατελῶ πρόδυµος . Λοΐζος Ἱ. Κουλλαπῆς ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ΄ ΤΗΛΕΓΡΛΦΗΜΙΝΙιΝ ΑΘΗΝΑΊΚΟΥ ΠΡΆΚΤΟΡΕΙΟΥ ᾿Αδῆναι 50, 920’ Οἱ σεισμοὶ ἐξακολουθοῦν εἰς τὰ περίχωρα τῆς Κορίνθου. Ἡ δό- γησις τῆς χθὲς µεσημβρίας «ὑπῆθξεν ἰσχυροτάτη, ἐκ παύτης δὲ πλεῖ- σται οἰκίαι τῶν πέριξ τῆς Γορίνθου χωρίων, κατέρρευσαν, Εὶς τὸ Κιάτο (ἀρχαίαν Σδικυῶνα), νῦν σιδηροδρομικὸν σταθµόν, πλεῖσται οἰχίαι κατεστράφησαν. Εἰς τὸ Λουτράκιον γέαι ἑημίαι ἐγένοντο. Ὁ αληθυσμὸς ὕλης τῆς πέριξ χώρας τρομοκρατεῖται. Μ. η. Τὸ Ιαλλικὸν καταδρομικὸν «Στρασβοῦργον» ἔφθασε εἰς. Κό- ρινῦον καὶ παρέσχε σκηνάς, ὡς καὶ ὁμάδας ξυλουργῶν εἰς τὴν διά-|5 ὕεσιν τῶν ἐχεῖ ᾿Αοχῶν. Ὁ Πρεσβευτὴς τῆς Γαλλίας ἵζος .(Ἰεπιεπί ΦΗΟΗ εὐρίσκεται ἐπὶ τόπου διευθύνων τὴν Γαλλικὴν ἐνέργειαν τῶν βοηδειῶν. Ἡ Ἑλληνικὴ Τεχνικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ ἔφθασεν εἷς Κόρινθον πρὸς µελέτην τῆς ἀνοικοδομήσεως τῆς πόλεως. Ι ΓΟΝΟΝΤΙΛΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΕΦΔ. Ι. ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Εἰδικῶς ἁσκηδέντος εἲς πλείστας Ὀδοντιατρικὰς κλινικὰς καὶ Ὀδοντοτεχνικὰ ᾿Βργαστήρια καὶ ἐπὶ μακρὸν ἑργασδέν- τος ἓν τῇ Ἰδιωτικῇ κλινικῇτοῦ κ. ]. Γ. Κρανιώτή Τ. Κα- δηγητοῦ τῆς ᾿Οδοντικῆς Προσθετικῆς ἐν τῷ ᾿Εδνικῷ Πα- νεπιστηµίῳ. -“Θεραπεύονται ὅλα τὰ νοσήµατα τοῦ στόματος καὶ τῶν ὀδόντων δι ὅλως γεωτέρων ἐπιστημονικῶν μεθόδων, --Ῥφαρμόζονται, συστήµατα τελείως γέα ὢ ὡς τὰ 18οΚεῖ οσο Ἡ Ημτες απτ- (ετ «τοῦ, Εἰσμπιοπά ο{ΟΝΠ, Ιπίαγς ἐκ χουσοῦ καὶ Ηοοο]ίες, σατ- πης]ιας] κλπ. ---Κατασκευάζονται ὁδοντοστοιχίαι διαφόρων συδτηµάτων ἥτοι : χυτὲς πλᾶ- πες ἓκ χρυσοῦ καὶ ἁλουμινίου παπα δας κλπ. Γίνονται δεχτοὶ οἱ πάόχοντες παθ᾽ ὅλην τὴν ἡμέραν ποσο ων Ἔ ο .ζ- ἜλΥ «Εδικα αλ) ωζλον (9) «Ῥανερωμένης ἀρ. 10 (παραπλεύρως ἔχκλησίας Φανερωμένης). ων νερο εεεςεσεςΕσΞεξεξςε αΕκΞ απ όπΏ στα ΑΜΜΟΦΩΣ Ὃν. αρ τρλοξ μλπκ ΠΡΙΝ ΙΝΙΡΙΙΝΙΗΝ ΜΝΗΙ 9 Ά ΓΕΩΡΓΟΙ, ή ᾳ Αν θέλετε νὰ ἔχετε καλλιτέραν παραγωγήν. Αν δέ- ἤ [ λετε νὰ ἕἔχετε περισσότερα κέρδη ἀπὸ τὰ σπαρτά σας. | Αν θέλετε νὰ κάµνετε ὀλιγώτερα ἔξοδα εἰς τὰς -καλλιερ- γείας σας. Αν θέλετε πολὺ σύντομα νὰ γίνετε εἰς θέσιν νὰ φυλάξετε χρήματα διὰ τὴν οἰχογένεια σας καὶ τὰ παι- διά σας. Πρέπει νὰ µεταχειρίξεσθε πάντοτε δι’ ὅλας σας τὰς καλλιεργείας τὰ ἀνώτερα εἰς συστατικὰ ὅλων τῶν ἐν Κύπρῳ εἰσαγομένων λιπασμάτων, τὰ ᾽Αμερικανικὰ τοι- αὔτα ΑΜΜΟ-ΦέὸΣ. Π.. τς Ἐ Τὰ λιπάσματα ΑΜΜΟ-ΦΟΩΣ: εἶναι ἡ τελευταία λέξιέ | τῆς ἐπιστήμης, ἐδοκιμάσθησαν ἐπιτυχῶς καὶ χρησιµοποι-' οὔνται εἰς τεσσαράκοντα ἑπτὰ χώρας τοῦ κόσμου, εἶναι δὲ τὰ πρῶτα λιπάσματα ποῦ προσφέρονται εἰς τὸν. Κύπριον Γεωργόν, ἀπηλλαγμένα προσθέτου ἀχρήστου ὅὕλης, (σα- βούρας) τὴν ὁποίαν ὅλα τὰ κοινὰ λιπάσματα περιέχουν δ0 9)ο κατὰ (ὀγδοήχοντα τοῖς ἑκατὸν) τουλάχιστον. Φϊκονομία μεταφορικῶν. Εὐκολία χρήσεως. Πωλοῦνται εἰς σάκκους τῶν 40 ὀνκάδων εἰς τόσον χαμηλὰό τιμὰς ὥστε νὰ στοιχίζῃ ἡ λίπανσις μὲ ΑΜΜΟ-ΦΕΟΣΣ πολὺ ἐφδη- ᾿νότερα. ἀπὸ κάθε λίπἀάνσι μὲ κοινὰ λιπάσματα. » Ἡ πρώτη δοκιμὴ θὰ σᾶς πείση ὅτι μόνον μὲ τὸ ΑΜ: ΜόΟ-ΦΩΣ θὰ ἔχετε τὰς ἐσοδείας ποῦ τώρα μὲ τὰ κοινὰ λιπάσματα µόνον ὀνειρεύεσθε, ΓΕΩΡΓΟΙ, | κι Αλπαντήσατε ἀπὸ τοὺς ὀμπόρους σας νὰ σᾶς προμηδεύσουν τὸ ἰδεῶδες λίπασμα ΑΜ. ΜΟ:ΦΩΣ. ᾿Ὁδηγίαι χρήσεως ἀποστέλλονται δωρεάν. Γενικὸς ἐν Κύπρῳ ᾽Αντιπρόσωπος ΜΙΚΗΣ |. ΜΙΧΒΗΛΙΔΗΣ { Ταχ. Κιβ. 57. ΛΕΥΚΟΣΙΑ ῇΙ ΞΞ Ξ ο ΞΞ ος οσο σσας Ξε 5: ΞΕΕΕΕΞΕΞΕΞ ο οσα) ΕΕΞΕΞΕΞΞΕΞΕΞΕΞΕΞΕΞΕΞΞΞΕ -παά απών | ἠλύπυκνον καὶ ἀγκαθθωτὸν βάτόν: Ἱδλλως- θὰ ἥμουν καὶ ἐγὼ πρὸ πολλοῦ σκοζωμένος. 3 οί ὁποῖοι ἀνηλεῦς δν] Ἔλ ΚΛΑΗΑΤΑ. ΤΦΥ ΠΕΥΕΚΟΥ :«Προχθὲς Ἐτυχε ενὰ ) ἱπερνῶ μέ- σα ἀπὸ ἕνα δάσος' Φφοβορὸς ὄνε- µος μὲ βροχές καὶ - πξραυνοὺς ]μὲ ἠνάγκασε νὰ σταματήσω ὁλί- γον κάτω ἀπὸ ἕνα χαράχωµα ἐντὸς τοῦ δάσους γιὰ νὰ µπο- ῥρέσω νὰ προφυλαχθὸ ὀλίγον ᾱ- πὸ τὴν βροχήν. Ἐκεῖ δίπλα ὑπῆρχεν ἕνας µι- πρὸς πεῦκος ἐσξίετο ὁλόχλήρος ἑγόγγυζε καὶ ἐμυρολογοῦσε ποῦ μὲ έχαμα νὰ «κροασθῶ ὀλίγον καὶ νὰ ἀχούσω κάτι παράπονα ποῦ μονολογεῖ µόνον : Γιατὶ . ἀρά }γς τόση καταστροφὴν σὲ μᾶς: Γιατὶ δὲν ἔχομεν καὶ μεῖς κκκδο υκαμιὰν προστὰσίαν καὶ λύ- ᾿ πῃησιν ἀπὸ ᾿πανέναν Εἶχα.τό- σα ἀδέλφια ἐδὃδ γύρω µου καὶ᾿ μακρυά µου καὶ τώρα δὲν βλέ- πω κανένα ἐγὼ γιὰ νὰ γλυτώ- σω δοξάζω τὸν. ὠεὸν διότι μέ ἔρριφεν ἀνάμεσα σ'αὐτὸν τὸν πο- .Δὲν εἶνεἀπάνθρωπον νὰ κό- πτουν ἑκατὸν θαλερώταξα πεῦκα νιὰ νὰ κάµνουν ἕνα” φορτίον : ξύλα Δὲν εἶνε - κρῖμα νὰ κό: Ἴπτουν ἀπὸ 'μᾶς ἑκατοντάδες καὶ νὰ πκάµνουν μιὰν ἁμοαξιὰν κλάδους . Γιατὶ ἁρά γε δὲν ἐκτέλοῦμεν .καὶ μεῖς τὸν προθρισµόν µας: Χωρὶς. ἐμᾶς πόσες δυστυχίες καὶ. πόσες ἄλλες ἀκόμη ἀσθένξιες δὰ ἐμάστιζον ὅλον τὸ νησί -μᾶς.. οτοὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς Ἰδίοὺς - τσ μᾶς κρε- ουργοῦν ΄ Εἴχαμεν Μητέρα, Πα- τέρα, ἀδέλφια πολλὰ ἀλλὰ δυο. τυχῶς τὰ χάσαµεν ΄ ὅλά στὸν Εὐρωπαϊκὸν πόλεµον. Αλλά χώ- ρα γιατὶ τόση ἁδιαφορία σὲ μᾶς: οἱ προστάται μας προστατεύου- σι περισσότερον ἀπὸ μᾶς. τὲς σχοινιές.. Πολλὰ ἄλλα ᾽ ἔλεγε τὸ πευκα-- ράνι κλαίοντας, ἀλλὰ ράφὼ αὖ» τὰ τὰ ὀλίγα, ὅπως ληφδῃ καὶ γιὰ αὐτὰ τὰ ἀθῶα καὶ πολύτιμα γιὰ μᾶς δένδρα ᾽ Καμία δραστηριωνή- ρα προσίασίας, .. - Ὑ. Σ. | ... . ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΡΝ., | ΚΩΝΣΤ.. ΣΩΓΡΑΦΟΑ:. :ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. | οδὸς Πλόύτωνος ἀριθ. 4. ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ Τελειότατον. σύστημα. π Πλυντηρίων καὶ στεγνωτηρίων. σίτου. Κατασκευάζονται πλυντήρια. καὶ στεγνωτήρια σίτου τελειοτά- του συστήµατος εἷς πολλὰ µεγέ- Όη, ἀπὸ 500 ὀκάδας ἕως 4χ.. ὁκά- ὃας παραγώγῆς καθ᾽ ὥραν.: Καδαρίζαι τὸν σῖτον ἀπὸ - πέ- τρες, δαυλίτην καὶ ἀπὸ. ὅλά»- τὰ ἐλαφρὰ. σώματα πφὶ τὸν. «στεγνώ: γει στιγµιαίως. ον τν κ Δνούθυνσις Ἀδηλανώνρ είού ἃ ΚΩΝΣΤ. Ζ0ΓΡἈΦάΧὁ φ ᾿Πλούτωνός καὶ Κάστωράς.. 4 -' Ἂν Ἠεραι, ΓΒΕΗΙΗΠΗΙ ΠΜΗΝΗΙ μη. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ . | Καδίσταται γνωστὸν εἷς τὸ. νουνὸν᾿ τῆς ἐπαρχίας ᾿Αμμο- χώστου ὅτι ἀντιπρόσωίας τῆς: ἑταιρίας µας «ἐκεῖ, ἀντὶ τοῦ «κ. Δημ. Ε. Παραλιμνίτη, ἀποχῶ-. ρήσαντος, διωρίσδησαν οἱ κ. Ν. Παῦλος καὶ ΙΙ ὠάννης Ιακώβου. |ἐν Βαρωσίὸδις, πρὸς τοὺς ὁσεοί- ους οἳ βουλόμενοι ήσρεα ν᾿ ἀποτρένωνναι. --υ--, ἱ ΕΙΔΟΠΟΦΙΗΣΙΣ Εἰς τὸ Βιβλιοπωλεῖον τοῦ κ. | ἸΣάββα Ἰωάννου ἔφθασαν Νέοι Παιδικοὶ Διάλογοι καὶ ποιήµατα.. Τιμόνται γρ. 6. Ἐλεύθερα τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν.