Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-06-01

εππµιίσορφα -- νι ὃς κδς αδι κ ὃς δι δι δα δν ὃς δν ὃς θιοδο δι δο δικός τς δι ιδ. δε δο σδς «δι τδς -δ Φάρος ος ήν ος ο ο ο ολα νν ο άν ορ αν οἑ ας ο ος ϕὰο «ο ολ να νάνος αρ ο ννος αμ νο ος 4ὰ ος οσο ος 4μ 4ςο Φ τος αφ ο) 0 να «» 9ο «ο οφ «ο Φϕ 9 ῷ ιδ ὁ «5ο ϐἩ ΞσπΕεττΕΡ--- 4.9... Φ.Φ..Φ..Φ. νο ος ο ο ος ο οο,οος “ὃ ἀγοράξων μηχανἠὴν ΠΕΤΤΕΡ γίνεται ὁ φανατικώτερος ὑποστηρι-| πτὴς τῶν μηχανῶν τούτων. Εἶναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΑΤΑΙ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑΙ. ον ο Τὸ ἐργοστάσιον ΠΕΤΤΕΡ ὄχει τὸ μοναδικὸν πλεονέκτημα τῆς κατασχευῆς ΑΓΓΑΙΚΗΣ ὠ π πετρελαιομηχανῆς ὅ ἵππων ἐργαζομένης δι ἀκαθάρτου πετρελαίου. σον 9ρ .. Προτοῦ ἀγοράσετε τὴν πετρελαιοµηχανήν σας, ζητήσατε πληροφορίας ἀπὸ τοὺς κατύχους Φ 1Φ1ΙΡΕΤΤΕΡΗ. ) | ο ᾧ Αγοράξοντες πετρελαιομηχὰς ΠΕΤΤΕΡ δὲν ἔχετε τὸν φύβον ὅτι θὰ καῦυστερηθῇ ἡ ἐρ- κά «ο Υασία σας ἢ ὅτι θὰ καταστραφοῦν αἱ φυτεῖαι σας διὰ βλάβην ἐξαρτήματός τινος, διότι κρά- ὰ κά τοῦμεν πλουσίαν παρακαταθήκην ὅλων τῶν ἑἐξαρτημάτων. δν, .ὰ , δα | , 4 9 ο ο. - ο» 9 ὧ) τσ Αναλαμβάνομεν ὑπευθύνως τὰς ἐγκαταστάσεις τῶν μηχανῶν µας ὑπὸ Φ ὁ -- πεπειραµένων μηχανικῶν εἰς οἱονδήποτε µέρος τῆς Κύπρου. 2 ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΔΙΔΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΔΗΡΩΜΗΝ 9ο ΡΕΤΤΕΡΒΗ εἶναι τὸ ὄνομα τῶν πετρελαιομηχανῶν ποῦ κατέκλυσαν χατὰ τὴν τελευτοίαν ον] 5 πένταετίαν ὅλον τὸν κόσμον καὶ ἰδίως τὰς γεωργικὰς χώρας. ο «οἱ Ηδη καὶ ἐν Κύπρῳ ἐξετιμήθη ἡ ὑπεροχή των, καὶ ἀπόδειξις εἶναι ὁ σεβαστὸς ἀριθμὸς «ο Φ τῶν μηχανῶν, αἴτινες εἰσήχθησαν ἐντὸς ὀλίγου χρονικοῦ ὁιαστήμµατος, διὰ κάθε χρῆσιν 9 4 καὶ ἰδίως δι᾽ ἀρδεύσεις κήπων, «καὶ ἡ σωρεία τῶν παραγγελιῶν, αἲ ὁποῖαι μᾶς ἀπεστέλ- «ο Φ λονται καθημερινῶθ ἀπὸ ὅλα τά µέρη τῆς Κύπρου, | 9ο [{ Οὐδεὶς κάτοχος πετρελαιομηχανῆς ΠΕΤΤΕΡ ἐρωτώμενος θὰ ἀρνηθῇ ἢθδὰ διστάσῃ νὰ | ὃν ὁὁ ἐπφράσῃ τὴν πλημμυροῦσαν αὐτὸν εὐχαρίστησιν διὰ τὸ μοναδικὰ πλεθνεκτήµατα καὶ τὰς [9ο εὐχθλίας ποῦ ὄχει ἡ μηχανή του. | | 9ο ' Φ » 5» 5 Λεμσοῦ Φθ. Φ.Φ.Φθδ..9. ορ Φα 66--21) 4 4 ο ον οκ -- ᾿ἢ παρ ἡμῶν ἐν Λευκωσίᾳ. Περισσότεραι πληροφορίαι δίδονται : Ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ᾽Αμμοχώστου ὑπὸ τοῦ ν. ΤΑΚΗ ΣΑΝΤΑΜΑ ἥτοῦκ.Γ.ΚΑΚκοΥΡα » ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.ΓΑΒΡΙΑ Β.Σ, ΠΕΤΡΙΔΗΣ ὃ Σια Γενικοὶ ἀντιπρόσωποι ἐν ΕΥΠΡΟ, » » δα δε δο.δ. ο ον 4 ΦΦδ.οθ Φροροο ϕ. ο ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πωλοῦνται εἰς τιμἁς συγκαταβατι- κὰς καὶ μὲ εὐκολίας εἷς τὴν πληρυ- Νήν: , 1) Μία δεριστικὴ μηχανὴ µεταχει- ρισμένη εἷς καλλίστην κατάστασιν. 2) Μία πετρελαιομηχανἡ ὃ ἁλόγων μεταχειρισµένη μὲ ἀντλίαν (πόμπαν) διπλῆς ἑνδργείας. (ἀπορροφητικὴν καὶ καταθληπτικήν). 8) Τρεῖς ταῦροι ἔτοιμοι πρὸς ἐρ- Ὑασίαν. , 4) Μία γαλακτοφόρος ἀγελὰς ὃ ἐ- τῶν ᾽Αγγλικῆς ῥάτσας μετὰ µόσχου 20 ἡμερῶν. ϐ) ΄ Μία γαλακτοφόρος ἀγελὰς 4 ἐ- τῶν ᾽Αγγλιιῆς ῥάτσας μετὰ µοσχίδος ἑνὸς μηνός, ϐ) ἨἩΜόσχοι καὶ μοσχῖδες ϐ μηνῶν τέχνα γαλακτοφόρων ἀγελάδων. 1) Εριοὶ (κλιάροι) ὃ καὶ ὅ ἐτῶν κατάλληλοι δυ ἀναπαραγωγὴν ἐκλε- κτῆς ῥάτσας. ο Πληροφορίαι παρὰ τῷ Ιἰδιοκτήτῃ κ. Λούῃ Εὐαγγ. Λουΐδου δικηγόρῳ ἐκ . Ῥαρωσίων. ΕΞΕΤΛΣΕΙΣ ΝΓΓΛΙΚΗΣ Γνωστοποιεῖται ὅτι αἱ Κυβερνητικαὶ ἐξετάσεις εἷς τήν ἀγγλυκὴν δὰ λάβουν χώραν τὴν 15, 14 καὶ 16 Ἰουνίου 1998 εἷς τὰς 4 µ. µ. ἑκάστης ἡμέρας. Οἱ ἐπιδυμοῦντες νὰ ἐξετασθῶσι δέων νὰ ἀποστείλωσι τὰ ὀνόματά των καὶ τὰ ἔξοδα εἰς τὸ Γραφεῖον τῆς Παιδείας καὶ νὰ δηλώσωσιν ἐὰν ἐπιδυμῶσι νὰ ἐξετασθῶσιν ἐν Βαρωσίοις. ΕΙΔΟΠΦΙΗΣΙΣ Εἰς τὸ Βιβλιοπωλεῖον τοῦ κ. Σάββα Ἰωάννου ἔφθασαν Νέοι Παιδιχκοὶ Διάλογοι καὶ ποιήματα. Τιμῶνται γρ. 6. Ἐλεύθερα τῶν ταχυδρομικὸν τελὸν. ΕΦΟΦΘΑ ΣΑΝ 9. ο Ν ΘΕΡΙΣΤΙΚΛΙ “ΚΕυΡ. ας Ε.Τ 5 στο ρα Διακρίνονται διὰ τὴν στερεότητα ναὶ ἑλαφρύτητά των, ΦΘερίδουσι καὶ νοτιασµένα σπαρτᾶ, μεταφέρονται δὲ καὶ εἰς τὰ πλέον δύσβατα µέρη, Πωλοῦνται εἰς τι- μὰς ἀσυναγωνίστους εἰς τὰς ἀποθήκας Γεωργικῶν Ἔρ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 'Φδὸς Πλούτωνος ἀριθ. 4. ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ Τελειότατον σύστημα Πλυντηρίων καὶ στεγνωτηρίων σίτου. Κατασκευάζονται πλυντήρια παὶ στεγνωτήρια σίτου τελειοτά- του συστήµατος εἰς πολλὰ µεγέ- δη, ἀπὸ δ00 ὀκάδας ἕως 4χ. ὁκά- ὃας παραγωγῆς καῦ᾽ ὥραν. Καδαρίξει τὸν σῖτον ἀπὺ πέ- τρες, δαυλίτην καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἑλαφρὰ σώματα καὶ τὸν στεγνώ- στιγµιαίῶς. Διεύθυνσις Μηχανουργείου ΕΕέΣΝΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πλούτωνος καὶ Κάστωρος Ἐν Πςειραιεῖ, γαλείων. Χ. ΠΤΑΝΤΕΛΙΔΗ 7 Βαρώσια. ΜΗΧΑΝΦΥΡΓΕΙΦΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΩΝΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Καθιστῶ γνωστὸν ὅτι ἐν τῇ ᾽Α- Ἀενρομηχανῇ µου ἓν Γύψῳ ἀλέδε- ται σῖτος πθὸς ὁ -ταρ. κατ’ ὁκᾶν καὶ κριδὴ πρὸς 4 παρ. Υπάρχει παρακαταθήκη Γύψου | πρὸς 1 1)232 γο. Ἕνλόνς θῶλοδα νο Μετὰ τιμῆς Κώστας Χ: Δημήτρη μηχαγεκὸς ΣΝΕΙΤΙΚΝ ΠΛΗ ΛΙΝΗΝ ἐἱ! ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καδίσταται γνωστὸν εἰς τὸ κοινὸν τῆς ἐπαρχίας ᾿Αμμο- χώστου ὅτι ἀντιπρόσωπος τῆς 4ημ. Β. Παραλιμνίτη, ἄποχω- θήσαντος, διωρίσδησαν οἱ κ. κ. Παῦλος καὶ ᾿Γωάννης Ιακώβου ἐν Βαρωσίοις, πρὸς τοὺς ὁποί- ους οἳ βουΛόµενοι δύνανται νὰ ἀποτείνωνται. ὁ οθροθν 4οο-- [ε: ΕΛΝ ΥΠΟΦΕΡΕΤΕ ΜΛΝΛΙΕΙ, ΜΙΤ, ΚΛΙΛΡΗΙ ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΗΤΕ «Ὁ διασημότερος Βρεττανὸς εἰδικὸς περὶ τὸ ἄσθμα λέγει:-- «0ὐδένα εἶδον ὅστις δὲν δύναται νὰ Ψεραπευθῇ-ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρξουν σοβαραὶ ἐπιπλοχαί,-ἁδιάφ2ρον ποία ἡ διάρκεια τοῦ ἄσθματος». Χιλιάδες πασχόντων--πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἀπελπισθέντες τελείως περὶ τῆς θεραπείας των--- τώρα κατακλίνονται κά- δε βράδυ μὲ τῆν βεβαιότητα ὅτι θὰ ἁπολαύσουν ἀνάπαυ- σιν ἀδιατάραχον. Χάρις εἰς τὴν θεραπείαν τοῦ Ὁτ ΠΑΙΕ, ἡ ὁποία αἴρει τὴν αἰτίαν τῶν σπασμῶν, δὲν πρέπει κανεὶς νὰ ἀπελπίζεται. Ὀλίγαι δόσεις ἐκ τοῦ ὑγροῦ φαρμάκου φέ- ρουν ἀνακούφίσιν, ἐντὸς ὀλίγου δὲ ἀποδίδεται εἰς τὸν πά- σχοντα ἡ ὐγεία του, ἡ δύναμίς.του καὶ τὸ βάρος τον. 'ἩΗ θεραπεία τοῦ Ὀτ ΗΑΙΕ δὲν εἴνε ἁπλῶς πρόσκαιρος καὶ ἄνα» κουφιστική' εἶναι διαρκής, χαθότι τὸ φάρµακον εἱσερχό- «.µενον εἰς τὸ αἷμα θεραπεύει τὸ νόσημα εἰς τὴν ῥίδαν τον. Ἡ ταχεῖα ἐνέργεια καὶ τὰ διαρκΏῆ ἀποτελέσματα τῆς δ8ε- ραπείας τοῦ Ὁτ ΗΑΔΙΕ καθιστῶσιν αὑτὴν πραγματικῶς ἀνέ- ξοδον, προσιτὴν εἰς τὸ χάθε πάσχοντα. ὍὉ Βασιλικὺς ἰατρὺς ἐπικυρώνει τὴν δραστηριότητα του διὰ τὸ ἆοῦμα φαρμάκου τοῦ Ὀτ ΠΑΙΕΚ, Αἱ δὲ χιλιάδες τῶν λαμβανοµένων ἐπιστολῶν παρέχου- σιν ὀναμφισβήτητον ἀπόδειξιν τούτου. Ἰδοὺ τὰ ὀνόματα μερικῶν ἐξεχόντων προσώπων ἄτινο δίδόυσι τὴν µαρτυρίαν των. Ὁ Κανονικὸς Ρ. Υ). ἸΝάπςδου Ὁ Συνταγμ. Ἠ. 6, Με Ὀοιμαί! “0 Κανονικὲς ΑΔ. ΑεΚίπςου Ἡ Λαίδη ΠεντεςρατΥ Ὁ Στρατηγὸς ὢῇτ Η. Α. Αιμάετςοπή Ἡ Λαίδη ], Α. Ρεγκίτης Ὅ Στρατηχὸς Μ. Α. Όνκος Ἡ Λαίδη 6, Βετίείε Ἡ Λαίδη, Φατρεβί, Ἡ Λαίδη Ε. Ε. ΜΙ]ετ Ὁ.Ἡ Βαρώνη Ε. Νο], Ἡ Ἔντιμος Κυρία Ἠωιίοτ, ᾿Επίσης ὃ καθηγητὴς 6. ]. ΔΠπιαπ, Διδάκτωρ τῆς Ἱατρι- χῆς, Μέλος τῆς Βασιλικῆς Εταιρείας καὶ «τέως Πρόεδρος τῆς Βρεττανικῆς Ἑνώσεως λέγει :-- «Ἀρησιμοποιῶ τοῦτο (τὸ διὰ τὸ ἆσθμα φάρμακο» τοῦ Ὁς ΗΑΙΒ) μὲ µεγίατην ἐπιτυχίαν. Γενικὸς ᾽Αντιπρόσωπος . ΣΒΒΒΒΣ ΜΙΧΒΗΛΙΔΗΣ «αρμακοποιὸς 5 ΒΑΡΩΣΙΑ-- ΚΥΠΡΟΥ. σ 6 6.9. --------ᾱρ9 9 κ κα «9 Φα δο«θοο0. Φα ο. Φορ ον. ο ρος ο” ορ ου οὐ οὐ Φ0 9 ο 99909 9 Φ.Α 4. 9. ο Φ θοο ο φ 9 Φ, ο οδο «οοδοΦ. 909 Φᾳ νοροῴο. ο ο ἑταιρίας µας ἐκεῖ, ἀντὶ τοῦ κ. ΑΝΙΜΟ-ΦΩΣ τι ΜΗΝ ΛΝΕΡΙΚΝΗΙΝΙΗ ΙΜΝΙ ΓΕΩΡΓΟΙ, ”Αν δέλετε νὰ ἔχετέ καλλιτέραν παραγωγήν. Αν δέ- λετε νὰ ἔχετε περισσότερα κέρδη ἀπὸ τὰ σπαρτά σας. Αν θέλετε νὰ κάµνετε ὀλιγώτερα ἔξοδα εἰς τὰς κολλιερ- γξίας σας.’ Αν θέλετε πολὺ σύντομα νὰ γίνετε εἰς θέσιν νὰ φυλάξετε χρήματα διὰ τὴν οἰκογένειάν σας καὶ τὰ παιδιά σας. Πρέπει νὰ µεταχειρίζεσθε πάντοτε δι ὅλας σας τὰς παλλιεργείας τὰ ἀνώτερα εἰς συστοτικὰ ὅλων τῶν ἐν Κὺ- πρῳ εἰσαγομένωυ λιπασμάτων, τὰ ᾽Αμερικανικὰ τοιαῦτα ΑΜΜΟ-ΦΟΣ. Τὰ λιπάσματα ΑΜΜΟ-ΦΩΣ εἶναι ἡ τελευταία λέξις τῆς ἐπιστήμης, ἐροχιμάσθησαν ἐπιτυχῶς καὶ χρησιµοποι- οὔνται εἰς τεσσαράκοντα ἕπτὰ χώρας τοῦ κόσµο», εἶναι δὲ τὰ πρῶτα λιπάσματα ποῦ προσφέρονται εἲς τὸν Κύπριον Γεωργόν, ἀπηλλαγμένα προσθέτου ἀχρήστου ὕλης, (σα- βούρας) τὴν ὁποίαν ὅλα τὰ κοινὰ λιπάσματα δ0 9)ο κατὰ (ὀγδοήκχοντα τοῖς ἕχατὸν τουλάχιστοξ. Οἰκονομία μεταφορικῶν. Εὐκολίο χρήσεως. Πωλοῦνται εἰς σάχκους τῶν 40 ὁκκάδων εἰς τόσον χαμηλὰς τιμὰς ὃ- στε νὰ στοιχίζῃ ἤ λίπανσις μὲ ΑΜΜΟ-ΦΩΣ πολὺ ἐφθη- νότερα ἀπὸ κάθε λίπανσι μὲ κοινὰ λιπάσματα. Ἡ πρώτη δοχιμὴ θὰ σᾶς πείσῃ ὅτι µόνο 6 ὧ ΦΟΣ δὰ ἔχετε ος ἐσοδείες ποῦ τώρα. μὲ Ὃ ας ωὰ να, σµατα µόνον ὀνειρεύδσθε, ΓΕΟΡΓΟΙ, ᾿Απαιτήσατε ἀπὺ τοὺς ἐμπόρους σας νὰ σᾶς προμηθεύσουν τὸ ἰδεῶδες λίπασμα ΑΜΜΟ-ΦΩΣ,. ᾽Ὀδηγίαι χρήσεως ἀποστέλλονται δωρεάν. Γενικὸς ἐν Κύπρῳ ᾿᾽Αντιπρόσωπος ΜΙΚΗΣ |. ΜΙΧΒΗΛΙΛΗΣ Ταχ. Κιβ. 5]. ΛΕΥΚΟΣΙΑ . περιέχουν ΛΙΠΑΝΑΤΕ Τι ΜΙΝΙ 1 Ἐὰν ἡ καλὴ καλλιέργεια καὶ ό χαλὺς σπύρος αὐξάνουν τὴν ἁπά- δοσιν τῶν προϊόντων, ἢ καλὴ λί- πανσις διὰ πλήρων καὶ ἵσορροπη- µένων λιπασμάτων διπλασιάζει καὶ τριπλασιάζει τὴν τοιαύτην ἀπόδοσιν. Λιπαίνετὸ λοιπὸν ὅλα σας τὰ προϊόντα καὶ πρὸ παντὸς τὰ βαµ- βάκια σας, τὰ ὑποῖα μόνον ὅταν ἀιπανθῶσι μὲ γνήσια καὶ κατάλ- ληλα λιπάσματα δὰ σᾶς ἀφίσουν κέρδος. Τὸ εἰδικὸν λίπασμα διὰ τὰ βαμ- βάχια εἶνε ὁ τύπος 4-12:8 τὰ δὲ γνησιώτερα λιπάσματα εἶνε τὰ γνωστά σας Ἑλληνικὰ Λιπάσμα- τα τοῦ ΠΙΙΤΕΙΝΟΥ, τὰ ὁποῖα. ζητήσατε ἀπὸ ὅλους τοὺς λιπα- σµατεµπύρους τῶν ᾿πόλεων καὶ τῶν χωρίων. Δι’ οἰασδήποτε ὁδηγίας ἢ πλη- Ἐ Ἱροφορίας ἀποταθῆτο εἲς τοὺς κ. κ. Ν.Π. ΛΝΙΤΗΝ ἆ ἵταν εἰς Λεμεσὸν ἤ ᾽Αμμόχωστον μσσεεσαί ο -ν---ατωπεν --- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Διὰ τῆς τδλευταίας εὐκαιρίας ἔφθασαν εἰς τὸ Κατάστημα τοῦ κ. ΚΩΣΤΑ Γ. ΠΑΝΤΖΑΡΗ, ἐν Βαρωσίοις, Διάφορα χασµίρια ὀνδρικὰ ᾽Αγγλικῆς καὶ Βελγικῆς κατα- ακευῆς ὡς καὶ λινὰ τοιαῦτα, ποι- πιλία φαθίνων καπέλλων, γραβ- βατῶν, καλτσῶν, ὡς καὶ ποικιλία μεταξωτῶν, κλαδωτῶν καὶ σκέτ- των, ἰταμιῶν τῆς τελευταίας µό- δας, τὰ ὁποῖα δὰᾷ πωλᾶμεν εἰς τι- μὰς ἀσυνανωνίστους. Μία ἐπίσχεφις θὰ πείσῃ πάντα διὰ τὴν ὠὡραίαν συλλογὴν τῶν πραγματειῶν µας. , ΕΙΣ τὴν ἐν ᾽Αμμοχώστωῳ ΚΛΤΤΙΝ τῆς ᾿Αστννομίας πωλοῦνται χονδρικῶς εἰς τὰς ἰδίας τιμὰς τῆς πωλήσεως καὶ παρὰ τῶν ἀἄντιπρο- σώπων τῶν ἐργοστασίων ὅλα τὰ εἴδη τῶν σιγαρέττων τῶν πεφη- µισµένων Ἑργοστασίων. Α. Γ. ΠΑΤΙΚΗ, Λεμεσοῦ. Γ.Δ. ΔΙΑΝΕΛΑΦΥ Αάρναχος. ΤΑΕΚΗ ΠΑΤΙΚΗ,, Λευκωσίας καὶ τὰ ᾽Αγγλικὰ γνωστὰ σιγαρέττα ΜΙΡΟΟΙΕΡ. το ΜεΑ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΙΛΤΡΙΚΗΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Συγγραφεῖς 20 διεθνεῖς διάσημοι ἱατροί. Ἐκδόται Φεοφ. Μάνος καὶ Κωνστ. Φἰκονομίδης Γραφεῖα ὁδὸς Βουλῆς ᾿Αρ. 6. Ἐτησία συνδροµὴ : 5 1.9.0. ἐξάμηνος ς 12 ο ΘΕΣΗ ΚΙ ΠΧΝΝΙ «ΜΕΛΙΓΓΑΡ2Σ Ῥέλειες καὶ ἐλαφρές. Γίνονται ἀνάρπαστες, ἅμα φθάσουν. Ὅσοι θέλετε ἀποταθῆτε ἐγκαίρως πρὸς τὸν χ. Παναγῆν Χαϊράλλαν κ «ο τρ -οο τς 90Ο «ο ο0ο 000 900 οθο ο0ο αΏρ οσροῦο να σποτ σος οθκςϱ 9Ο «09 εῶρ 0ο οὔς οὐν ορ ορς εῶοτοσεορτζνεο ἱεἷς Λευκόνικον. ΝΑ ΝΑ ΣΙΟΝΑ ΛΑ | ΗΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ | ΙΡ] άἱ ΚΛΙΛΛΝΙΛΌΤΕΡΗΙ ΝΙΛ Μ. ΤΟΝ. ΙΤΠΡΙΒΗ ΚΛΛΜΙΕΡΓΗΤΗΝ ΚΑΙ ΡΙΗΝΙΝΟΝ α ΦΡΙΖΟΝΤΙΟΙ - ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ -- ) ᾽Απὺ ο 1)92 ἵππων «δυνάµεως καθαροῦ πετρελαίου ΕΗΝΙΙΛΙ ΜΗΛΙΝΙ ΜΙΤ ΠΡΙΝ. πμ ΦΛΙΓ ΟΣΊΤΡΟΦΟΙ - απ ο ώλοσοςομΑΗ ο πνρθο. ᾽Απὺὸ 4 ἵππων δυνάµεως ἀχαθάρτου πετρελαίου ΕΕ ΠΠΙΠΕΗΠΠΠ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΟΣ [ΑΙ ΜΗ ΜήΣώ ΔΙΑΜ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ποπ μι δηλοῦμεν ἐπισήμως ὅτι εἶναι τὸ μεγάλείτερον ἑργοστάσιον τοῦ κόσμου τὸ εἰδικευόμενον εἷς την κατασκενυὴν Η ΠΒΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΘΑΣΕ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕΝ ΑΝΑΡΠΑΣΤΟΣ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΘΑΝΕΙ ΑΡΧΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Αγοράζονιες, μηχανην «στι ΤΟΠ...» εἶνε ἡ καλλιτέρα ὀγγύησις διὰ τήν συνεχή καὶ ἀπρόσ- ποπτον λειτουργείαν τῆς ἐργασίας σας καὶ ἀσφαλὴς τοποθέτησις τοῦ χρήματός σας. ᾽Αναλαμβάνομεν οἰχνδήποτε ἑγχανάστασιν διὰ τοῦ διπλωματούχου μηχοανικοῦ µας, π ν..... | πιν ητηρίων μηχανῶν. Το ΟΝΟΜΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ, ΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΒΤΗΝΤΗΣΕ ΣΥΝΩΝΥΜΟΝ το | ΑΠΛΟΤΗΤΟΣ ΤΗΕ ΝΑΤΙΦΝΑΙ, 6Α5 ΕΝΘΙΝΕ ζο. ΙΤ δΕ ΑΡΗΤΟΝ-ΟΝΡΕΒΙΥΝΕ σκωρθν ΓΡΑΙΨΑΤΕ πρὸς τὸν Γενικὺν ᾽Ανιιπρόσωπον διὰ την Κύπρον. Χ. σΖΈσαισ Ω στ -ᾱ ΑΦ. «πασΏστΆπαασ Ταχ. Κιβ. 2ὔ, ΗΝ ἐργασθέντος ἐπὶ ἑπταετίαν παρὰ τοῖς ἐν Ελλάδι Γενικοῖς ᾿Αντιπροσώποις τῆς Ἑταιρείας. ο Όσ- αο-ιρῬΈτωχ Ῥ-.«Ο--Οο-ΙΣτωσς ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΔΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΕΗΙΡΒΟΤΙΟΝ τῶν Μεγαλητέρων καὶ ᾿᾽Αρχαιοτέρων . Αὐστριακῶν ναὶ Γερμανικῶν ᾿Εργοστασίων ΚΟΜΦΨΟΤΑΤΑ-ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ ᾿Επίσης κιβωτίδια σιδηρ6ε, τὰ ὁποῖα βιδώνονται εἲς τὰ ἑρμάρια ἤ κτίξονται εἲς τοὺς τοίχους. ΗΕ 0 ΠΣΟΤΗΙΣ ΚΑΙ μΦΙΛΜΗΟΣ ΦΥΛΛΕ Τιμαὶ συγκαταβατικαὶ καὶ εὐκολίαι εἷς τὴν πΛη- ρωμήν. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ “Οδὸς Αυμπουρίδη 1-12. Λευκωσία. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ᾽Αμμόχωστος 12--2 ααπαρσυς θεα πποωνααοακππππαππαπαππωσαποσκασοπκώσνα ϱΝ ΛΕΑΤΙΟΝΙΟ. τς ον ΕΜΠΟΡΙΚ Κουκπία » 5» 4 ῷ 5 , Φασόλια ἑντόπια » » { 1 8 Άγορα Ῥαρωσιων. } ἐξωτερικὰ» » ὅ Ἐν τῇ ἀῑορᾷ Βαρωσίων πωλοῦνται δες ᾿ ᾿ ὃ αλ τὰ κάτωδι εἴδη εἰς τὰς ἀπολούδους Άλευρα σάκλον Φ6λ, 24---26 τιμάς | .- Πετρέλαιον ὅ τεν, Γρ. δ4--- Στο κατὰ κοιλ. Σελ. ὃ . . χῦμα 5 ὠΜ ριδἠ » ρ. ὃδὺ--2ῦ Βενζίνα . σε. δ)τ ὌὌροβος ἐντόπιος . 4ὅ Φυτικὸς βούτυρος . 99 Βρώμη το 3 Σελ. 2 192 Βάμβαξ ἡ ὁκ. Γρ. 1θ] . Πατάται χονδρ. ὁχ. Βρ. 2᾿ Χαλλούμια ἡ ὀκ. » 90-24 5 Λάδι » » 19-14 Κρόμμυα . Ἡ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΙΓΚ ΚΑΙ ΝΡΙΝΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ. ὍὉ γνωστὸς κ. ᾽Αμϕιλόχιος Πιπερίδης διπλωματοῦχος τῆς, } Ππςάίαι Ῥπιοίθομηίαιο Ώρυξελ- λῶν ἐπαναρχίζει ἀπὸ τῆς δ0ῇς προσοχοῦς Ἰουγίου τὰς ἰδιαιτέρας παραδόσεις του διὰ μαὺδήματα Λογιστικῆς, ᾿ΒΕμπορικῆς ᾽Αοιῦμι- τικῆς καὶ Διπλογραφίας μὲ σύ- στηµα ὅλως νέον. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποκτή- σουν τὰς ἄνω γνώσεις, αἱ ὁποῖαι εἶνε τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια διὰ κάθε ἔμπορον καὶ διὰ κάδε ὕ- πάλληλον δύνανται να ἁποτα- Ὀοῦν πρὸς αὐτόν. Κατόπιν τῶν µέχρι σήμερον γνωστῶν ἀποτελεσμάτων τῆς δι- δασκαλίας του, δεωρεῖται περιττὴ κάδε διαφήμισις ὅσον ἀφορᾷ τὸ εὐμέθοδον σύστηµα τῆς διδασκα- λίας του. ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ .Τὰ κάτωθι εἴδη οἰκοδομῆς δύ- ναται νὰ εὕρῃ τις εἰς τὰ ἐν Βα- ρωσίοις Κατοστήµματ τῶν κ.κ. ΤΠ. ΙΩΑΝΝΟΥ ἃ Σίας Ἐιυλεία παντὸς εἴδους, Τσιμέντα., Κεραμείδια. Σιδηροδοκούς. ώσοι θέλετε νὰ κτίσητε, καλὰ κπόμνετε πρὶν ἀγοράσετε τὰ ὑ-ι λικὰ ποῦ θὰ σᾶς χρειασθοῦν νὰ: ἐπισκευθῆτε τὰς ἀποθήκας τῶν, Χ. κ. Π. Ἰωάννου ἃ Σίας δὰ εὔὕ- ρητε πρᾶγμα ἐξαιρέτου ποιότη- τος καὶ τιμὰς ἀσυναγωνίστους. ΠΗΡΕ ΛΙ--ΕΤΕΕΡΙΝΙ 5ςΗκσινα Ἐπιθδυμοῦμεν νὰ φέρωμεὺ εἲς Υγνᾶ- σιν τοῦ [κοινοῦ τὴν κάτωθ: εἰδοποίησιν τῶν δικηγόρων τοῦ Οἴκου ΩΜΕΒΙΝύ-- ΚΜΗΙΒλύΝ κ. 6. ἐκ Βερολίνου, ἡ ὁποία ἐστάλη εἷς ἕνα ἕκαστον τῶν ἀμεσώ- τερον ἐγδιαφερομένων καὶ τὴν ὁποίαν δηµοσιεύομεν κατωτέρω πρὸς γενικῶ- τέραν πληραφορίαν. 4 Μαΐου 1928. ΓΕ. Μ. Χριστοφορίδης Γενικὸς ἀντιπρόσωπος ἐν Κύπρφ τῶν ᾿Εργοστασίων ΦολμοτιπσζαΠ]θαυα Α. 6. 2... ΕΜΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ἐπὶ τοῖς ἀφορῶσι τὸν Νόμον 12 τοῦ 1892 περὶ ὅολίων Σημάτων ο καὶ ἐμπορευμάτων καὶ ἐπὶ τοῖς! ἀφορῶσι τὸν περὶ ἐγγραφῆς Ση | µάτων Νόμον ὃ τοῦ 19160. Ἐγετάλημεν ὑπὸ τῶν πελατῶν µας μ. κ. Φομεσίπςσ-Κλα]λάαασι Α. ϐ. ἐκ Βερολίνου νὰ φέρωμεν εἲς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων τὰ ἄκόλουθα : 1. Ὅτι οἱ πελάται µας ἐνέγραφαν ἐν Κύπρῳ. συμφώνως πρὸς τὸν περὶ ἐμπορικῶν σγµάτων ἈΚόμον, τὰ ἔμπο- ριχὰ σήματα τῶν φαρμακευτικῶν εἴ- δῶν τῶν γνωστῶν 5ρεοϊαἡτές Λ{ορΠα- πο ὃς Ὀτοίτορίπα, τῶν ὁποίων εἶναι οἱ ἀποχλειστικοὶ κατασκευασταὶ καὶ ἰδιακτῆται, Ἡ δὲ Ὑγενομένη ἐγγραφὴ περιλαμβάνει αὐτὰς ταύτας τὰς λέξεις «Λίορβαπο» δι «Ὀτοίτορίποα». Ὁ. Ὅτι κυκλοφοροῦσιν ἐν Κύπρφ φαρμακευτικὰ εἴδη, ζητοῦντα νὰ ἄπο- μιμηθῶσι τὴν χημικὴν σύνὃεσι» τῶν ἄνω ερεςϊα]ίές καὶ φέροντα τὴν αὖ- τὴν προσωγυµίαν, τοι «Αίορᾶαπε» ὃς «Ὁτοίτορίπο», Ἡ παροµοίαν ἐπωνυμίαν καὶ οὕτω δυνάµενα νὰ ἐξαπατήσωσι τοὺς ἀγοραστάς, ἰατροὺς καὶ ἀσὺενεῖς. τοὺς ποιουµένους χρῆσιν τούτων. ὃ. Ἐπιδυμοῦντες νὰ σταµατήσω- μεν τὴν τοιαύτην ἐπιλήψιμον ἄπομί- μησιν τῶν προϊόντων τῶν πελατῶν µας καὶ οὕτω. γινοµένην παραπλάνησιν τοῦ “κοινοῦ, Ὀεωροῦμεν καλὸν νὰ δη- λώσωμεν πρὸς πάντας τοὺς τυχὸν. ἐν- διαφεροµένους ὅτι εἴμεδα ἐντεταλμένοι νὰ καταδιώξωμεν πολιτικῶς καὶ ποι- νικῶς πάντα πωλοῦντα, Ἰ ἐκδέτοντα πρὸς πώλησιν, ἢ ἔχοντα εἰς τὴν κα- τοχήν του πρὸς πώλησιν Φφαρμακευ- τικὰ εἴδη φέροντα τὰς ἄνω ἐπωνυμίας «Δίορβαπε» δι «Ὀτοίτορίπε» καὶ μὴ προερχόμενα ἐκ τοῦ ἑργοστασίου τῶν κ. κ. Φολετίαρ-Καμίρααπι Α. 6. ἐκ Βερολίνου. 4. ᾿Ἐφιστῶμεν ἰδιαιτέρως τὴν προ- σοχὴν τῶν ἐνδιαφερομένων εἰς τὸν περὶ Δολίων σημάτων ἐπὶ ἐμπορευμάτων Κόμον 19 τοῦ 1895 ὅστις τιμωρεῖ τὸν παραβάτην τῶν διατάξεών του διὰ φυ- λακίσεως µέχρι τριῶν ἐτῶν ἢ κάὶ προσ- τίµου µέχρι 5 100 καὶ δημεύσεως τῶν ἐμπορευμάτων. 4 Μαΐου 1928. Οἱ πληρεξούσιοι ὄνμιδροι ΑΝΊ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ πω «ασσωωσκσως ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ἡ οἰχία μου (πρῴην τυπογραφείου ν μου κτλ.) ἐκ διαφόρων δωματίων μετὰ τῶν χρειωδῶν, νεροῦ καὶ αὐλῆς ἐξ ὁλοκλήρου ἤ κατὰ δω- μάτια. Λ. Ὀ. ΖΑΛΟΥΜΙΛΗΣ ΗΕ δίσταται γνωστὸν ὅτι ἡ πτυ- χιοῦχος τῆς σχολῆς τῶν Κα- λογραιῶν Λευκωσίας Κα Μαρία Α. Μιχαηλίδου ἐνταῦθα ἀναλαμ- βάνέι τὴν διδασκαλίαν τῆς Γαλ- λικῆς καὶ ᾽Αγγλικῆς κατ᾽ οἶκον τῶν ἐπιθυμούντων. Πληροφορίαι παρ᾽ ἡμῖν. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οἱ κάτωδι ὑποφαινόμενοι λαµ- βάνομεν τὴν τιμὴν νὰ φέρωµεν εἲς γνῶσιν τοῦ κοινοῦ ὅτι ἵδρύ- σαµμεν ὁμόῤρυῦμον ἑταιρείαν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν: ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΥΙΛΝΘΟΥ ΣΤΥΜΛΝΟΥΔΠΗΣΧΛΛΗ ΠΕ καὶ Σ1α, μὲ ἔδραν τὸ χωρίον Ῥη- µολόφου. Θἀὰ 'ἀθχολῆται δὲ αὕτη εἲς τὴν κατεργασίαν ἀἁκατεργάστων δερμάτων καὶ μετατροπὴν αὐτῶν εἷς τοµάργια. Δικαίωμα ὑπογραφῆς τῆς Ἑ- ταιρικῆς ἐπωνυμίας θὰ ἔχη ὅ ἐξ ἡμῶν Πασχάλης Γιώργα, ὅστις θὰ ὑπογράφῃ Διὰ Βνρσοδεψι- κὴν Ἑταιρείαν Χρυσάνδου Στυ- λιανοῦ καὶ Πασχάλη Γιώργα καὶ Σλαν. ο / Διάρκεια τῆς “Ἑταιρείας µας δὰ εἶναι τριετὴς ἀπὸ σήμερον. Ψημολόφου 6)4)928. Οἵ Συνέταιροι Πασχάλης Γιώργα, Πανάγος Μι- “χαὴλ, Μιχαἡλ Χ΄ Σάββα, Χρυ- σανθῆς Στυλιανοῦ, Αρτέμης “οἳ ζου, Λοΐζος Ν. Ἀχόφτου, Χαρά- λαµπος Ε. Χηράτου, Χαρίλαος Χρυσάνθου, Ἠλίας Γεωργίου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πωλεῖται δεριστικὴ μηχανὴ µεταχειρισµένη εἰς καλλίστην κα- τάστασιν καὶ εἰς τιμὴν συγπατα- βατικήν. Πληροφορίαι παρὰ τοῦ κ. Λ. Εὐαγγ. Λοΐζου δεκηγόρον ἓν Βαρωσίοις. | κα μωρο κἈασοος » ΠΡΑΓΜΑΤΑ χι ΤΝ ΜΠΕΤΙ (συνέχεια ἐκτοῦ προηγουμένου) Δευτέρα ἀπόδειξη τῆς κακὰ νουυµέ- γης ἀνιδιοτελείας τῶν νέων μας εἶνε ὁ ἄγριος πόλεμος ποῦ ἐκήρυξαν, χωρὶς καμιὰ πραγματικῶς συστολὴ, ἑναντίον τοῦ Σχολαρχείου µας. Αγ ὄχι ὅλοι, τοὐλάχιστον ὅσοι ἐπρό- κειτο νὰ στείλουν παιδιὰ στὴ Σχολή μας, διατηροῦν πολὺ ζωηρὰ µέσα στὴ ψυχή τους τὰ ταπεινὰ λόγια ποῦ µε- τεχειρίσθησαν οἳ νέοι µας γιὰ νὰ τοὺς πείσουν ὅτι εἶνε προτιµότερον νὰ πᾶγε σ ἕνα Ἐένον προπαγανδικὺ σχολεῖο, : ἢ καλλίτερα νὰ μὴ πᾶνε πυυδενὰ παρὰ γὰ ἔλδουν στὴ Σχολή µας, :Ἡ ὁποία ᾿Νῖνε ὄχι µόνον περιττὴ, κατὰ τὴ νου- τροπία τους. ἀλλὰ καὶ καταστρεπτικὴ ψιὰ τὴν κοινότητα. Ὅλοι γνωρίζουµεν ὅτι στοὺς πολιτισµέ- νους λαοὺς ὑπάρχει ἡ πεποίθηση πῶς ᾿ ἡ µόῤφωση εἴνε μιὰ µεγάλη δύναμη], : ἀνάγκη στὴ πρόοδο καὶ τελειοποίηση τοῦ ἄν- δρώπου: οἱ δὲ μεγάλοι ἄνδρες τὴν ἑ- θεώρησαν πάντοτε ὄχι µόνον σὰν μιὰ τῆς πολιτείας ἀναπόφευκτη ἀλλὰ καὶ τὴν μοναδικἡ συγχρόνως κλί- µάκα γιὰ ν’ ἀνεβοῦνε τὰ «ἔθνη τὸν ᾱ- νηφορικὸ δρόµο τῆς δόξας. Οἵ νέοι µας λοιπὸν διαφωνοῦν. ὅ- πως βλέπουμε, πρὺ- ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἄνδρας καὶ ὥς ἐκ τούτου δὲν ἔχομεν «παρὰ νὰ τοὺς παρακαλέσουµε, γιὰ νὰ εἶνε εὐεργέται ὄχι µόνον τῆς κοινό- τητός µας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνδρωπότη- τος ὁλάκαιρης, νἀεὑρύνουνπιπολὺ τὸν κὺχλο τῆς ἐνεργείας τους, ὥστε γὰ Ἰξπικρατήσῃ ὄχι μόνο στὴ δική µας κοι- γωνία, ἀλλὰ, ἄν εἶνε δυνατὺν, σ ὅλες τὲς ἀνθρώπινες κοινωνίες, ἡ δική τους ο ἡ πεποίθηση ποῦ ἐκφράζεται ἁπάνω κάτω σ) αὐτὰ τὰ λόγια : «ᾗ μόρφωση εἶνε τὸ σπιὸ οοβαρὸ ἐμπόδιο στὴ : πάόόδο ναὶ τἐλειοποίηση τοῦ ἀν δρώ που». (Σημ. «Δ.) ναὶ ἀλλ ἄλλο εἶνε : µόρφωσις καὶ ἄλλο κολλνβογράμματα.) -Ἑρίτη ἁπόδειξη εἶνε ἡ μετάθεση τῶν δαόκάλων µας. Εἶνε εἷς ὅλους µας γγωστὸν ὅτι οἳ 'Φαδκάλοι µας µετετέθησαν γιὰ λόγους «Φιαθαρῶς προσωπικούς ἡ ἐργατικότητα σα) ἡ συμπεριφορά τους µέσα καὶ ἔξω ο» κ ο] σχολεῖον καὶ γενικὰ ἢ κοινω- ψιχή τους δράση ἓ ἐχίνησε τὸν ζῆλον ιτῶν ξηλοτύπων γέων µας καὶ ἓν τῷ ᾿ζήλφ τους ὅπως µεταβάλωσι τὰ καλῶς ἔχοντα ἐθεώρησα ν ἀναγκαίαν τὴν ἅπο- ᾿μάκρυνσί τους. ᾽Αφοῦ δὲ γίνεται λόγος περὶ ἁγιδιοτέ- λείας, ἀξίζοι μοῦ φαίνεται, Υ᾿ ἀναφέρω καὶ τὸ Ἐήτημα τῶν βιβλίων, τὸν κα- θρέφτη νὰ ποῦμε τῆς ἀνιδιοτέλενας | Μοῦ Δημάρχου ΄µας. Εἰς ὅλας τὸς χοι- γότήτας ὅ πρόεδρος, νυµίζω, τῆς ἔπι- τροπῆς τῶν σχολείων, πληρεξουσιοδο- Ἔφῦμενος καὶ ἀπὸ τὰ ἄλλα µέλη Φρογ- τίζοι ψ’ ἁγοράσῃ τὰ βιβλία εἲς ὅσου τὸ δυνατὸν Χαμηλοτέρας τιμὰς, γιὰ τὸ | συμφέρον τῆς κὀινότητος, χάριν τῆς -ὅμως ἔχων ὥς ἀρχήν ὁποίας ἐργάξεταν- Στὴ ἈΧοινότητα τὴ δική μας καὶ πέ- (ρύσι καὶ Φέτος συνέβη τὸ ἐναντίον ττ ὅ αρόεδρός᾿ µας, ποὺ συμβαίνει νὺ εἶγε ἔμπορος, ἐνῶ πῆγε στὴ Λενκωσία καὶ ἀφόρασε τὰ. βιβλία χὠρὶς τὴν ἐντολὴ τῆς ἐπιτροπῆς, κάµνοντας ἁπλούότάτα μιὰ ἀμπορικὴ ἐπύχείρηση, εἶχε τὴν ᾱ- Είωσι νὰ πιστεύσουµθ πῶς τὰ πωλεῖ ὣς ἐπίτροπος πὸ δὲ χειρότερο, ἐπέβαλε καὶ στοὺς δασκάλους νὰ μὴ ἐπιτρέψω- σι ὁτὰ ᾽ παιδιὰ νὰ πάρουν ἀπὸ κανένα ἄλλον τὰ βιβλία: τους καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν τρύποὺν ὅ δήµαρχός µας, ἐπωλοῦ- σε τὰ βιβλία, ὑπὸ τύπον ἀνιδιοτελείας (519) πάντοτε πολὺ ᾿ ἀκριβώτερα ἀπὸ ἄλλους οἳ ὁποῖοι εἶχαν τοὐλάχιστον τὴν ἐϊλικρίνειαν νὰ λέγουν ὅτι ἤ πώ- λησις τοὺς ἄφινε ἕνα 9ὔ ο)ο κέρδος. Ὅπως ᾖἦτο ἔἑπόμενο διετυπώθησαν, ἀπὸ ἔνδιαφερομένους βέβαια, παράπο- γα σἳ μερικοὺς ἐπιτρόπους, καὶ ἔγινε ἀνάγκη τὸ συμβούλιο γὰ ζητήσῃ ἔξη- ηήσεις ἀπὸ τὸν δήμαρχο ὅ πρόεδρος του ὅτι, οἵ διευθύνοντες τὰ κοινὰ εἶνε ἀγεύδυνοι γιὰ τὲς πράξεις τους» καὶ ἐθεώρησε πε Οὐττὸν νὰ δώσῃ ἔστω καὶ τὴν ἔλα- χίστην ἐξήγησιν. Εὐτυχῶς ὅμως ἦλδε τελευταίως στὴν κωµύπολή µας ὁ ἆρ- χιεπόπτης τῶν σχολείων κ. Νιούχαμ μαζὶ μὲ τὸν ἐπιθεωρητὴ κ. ᾿Αράπη γιὰ κάποια ἄλλα ζητήματα μὲ τὴν εὖχαι- οία δἑαὐτὴ ἑρωτήδηπε. καὶ πάλιν ὅ δή- µαρχός µας, τὶ ποσὺν ἐπερίσσευσεν ᾱ- πὸ τὴν πώληση τῶν βιβλίων’ ἀπήν- «τησε δὲ πὼς δὲν ἔμενε κανένα περίσ- σευµα γιατὶ τὸ ποσοστὸ ποῦ μπῆκε στὴν ἠξία τῆς ἡγορᾶς, μόλις ἐκάλυψε τὴ φτωχὰ παιδιὰ σ) αὐτὺ ἐμέναμεν ὅπωσ- δήποτε ἵκανοπυιημένοι, μολονότι καλ- λίτερα δὰ ἦταν νὺ ὁμιλοῦσαν οἱ ἁριῦ- μοὶ µονάχοι τους τὺ µόνον ποὺ δὲν μποροῦμεν νὰ ἐγνοήσωμεν βιβλιοπώλης, ἐνῷ εἶχε µπροστά του µία µεγάλη παραγγελία βιβλίων γιὰ τὴν κοιγότητά µας, ἀρνήνδηκε μιὰν ὁ- ποιαδήποτε ἕκπτωση καὶ πῶς συγχρό- νως ὁ πρὐεδρός µας, ὕστερα ἀπ αὖ- τὴ ἄργηῃησι δὲν πῆνε γένα ὅλλυ Βιβλιυπωλεῖο, ἴσως κπατώρ- Ῥωνε νὰ ἐξασφαλίσῃ, ἔστω ἕνα 20 ο)ο ἕκπτωσι, απρὺς Όὄφελος µας τὶ, δὲν συμφωνοῦσε κι’ αὐτὸ τὲς ἀρχές τους Μολονότι μποροῦσα ν᾿ ἀναψέρω καὶ ὑρκοῦμαν τ ν. ς εἶνε, πῶς ὁ τι μὲ ἄλλα, ριο τῆς πκοινῆς γνώμης δώσῃ τὴν ἀπόφασή του. Λάπηθος 18)9)1928 ΔΑΜΕΡΟΔΗΠΤΟΣ. ἵνα». ΜΙΝΛΙΚΛΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΓΝ σιν ἀπὸ τῆς ἠἡμέρας, κατὰ τὴν, ὁποίαν τὰ µέλη τοῦ Ἐξεταστικοῦ. Συµβουλίου ὑπὸ τὴν προεδρίαν συνέλθωσι διὰ νὰ προαγάγωσιν, ἀναλόγως τῆς ἐπιδόσεώς τῶν καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐργασίας των, τοὺς διδασκάλους. Ἔχκω ὑπ ὄψιν µου τὸν ἀριὸ- μὸν τῶν προαγωγῶν περασµέ- νων συνεριάσεων χωριστὰ ἑκάσ- της τάξεῶως καὶ εὐρίσκω νον προαγοµένώων διδασχάλων εἶναι δυσανάλογος πρὸς τὸν ἆ- τάξεως. Προάγονται καθ” ἕκασ- τον χρόνον μετὰ φόβου Θεοῦ, σποραδικῶς ἀπὺ ἐκάστην τάξιν 9, ὃ, δ. καὶ κἄποτε καὶ καθόλου εἶναι 250, 80, 40: δηλαδὶ ὑπάρ- χει τόση δυσαναλογία, ὥστε οἳ διδάσκαλοι ἑκάστης τάξεως πρέ- πει νὰ εἶναι 1ον αἰωνόβιοι καὶ 2ον νὰ ἔχωσιν ὄνειον ὑπομονὴν διὰ νὰ ἐλπίσωσιν, ὅτι µίαν ἡμέ- ραν δὰ προαχδῶσι. Δὲν χωρεῖ ἡ παραμικρὰ ἀμφι- βολία ὅτι μὸ τᾗν τακτικὴν αὐτὴν τοῦ Ἐξεταστικοῦ Συµβουλίου ᾱ- δικοῦνται οἱ διδάσκαλοι’ ἄν ζητή- σῃῇς τὸ γιατὶ σοῦ ἀπαντοῦν ἀφε- λέστατα ὅτι δὲν ὑπάρχουν δέσεις᾽ μπορεῖ νὰ εἶναι, ἐξακολουδοῦν, χαλὸς διδάσκαλος, κάµνει καλὰ τὴν δουλειὰν του, ἀλλὰ τὶ νὰ γί- νη ἐπαναλαμβάνουν᾽ δὲν ὑπάρ- χουν θέσεις’ εἷς τὸ μέλλον ! κι’ ὃ καῦμέγος ὃ δάσκαλυς πιέξει ὅσον μπορεῖ τὸ εἶναι του, τὴν ὕπαρξιν του, τὸν ἑαυτόν του διὰ νὰ ἀν- τλήσῃ...... ὑπομονὴν καὶ µά- λιστα, ἐπιτραπήτω µοι ἢ ἔκφρασις νγαδουρίσιαν. Αν κύριοι Ἐξεταστικοὶ Σύμ- βουλοι ἐξαρτᾶτε τὴν προαγωγὴν τῶν διδασκάλων ἀπὸ τὰς ὕπαρ- χούσας ἤ μὴ θέσεις, αἴτινες, ἐφ᾽ ὅσον ἡ Παιδεία ἐν τῇ Νήσῳ δὲν εἶνωι ὑποχρεωτικὴ, δὰ «εἶναι ὁλί- γισται, δὰ ἐξακολουθεῖτε ν΄ ἀδι- κῆτε τὸν διδασκαλικὸν κόσμον ἀπὸ τὸν ὁποῖον ὃ τόπος µας πολ- λὰ ἐλπίζει καὶ προσδοκᾷ. Δικαιωματικῶς κάθε διδάσκα- λρς, ἅμα χλείσῃ τοὐλάχιστον ἕ- πτὰ χρόνια ὑπηρεσίας πρέπει νὰ νην τάξιν ἀνεξαρτήτως ἄν ὑπάρ- χο Ἡ ὄχι δέσις, οὕτως ὥστε, ἐφ᾽ ὕσον ἔχει ὑπηρεσίαν, νὰ ἵκανοποι- ῆται τοὐλάχιστον οἰκονομικῶς. Εἰς τὴν δικαιοτάτην καὶ ἀνδρω- πιστικὴν αὐτὴν µου πρότασιν ᾱ- τήθησιν: λησμονεῖς, ὅτι χρειαζό- αἩ ἰέδα χρήματα πο θὰ εὔρωμεν Ίσα τῶν βιβλίων ποῦ ἐδόθησαν εἲς τὰ σὲ κά] τῶν παιδιῶν, ἐπὶ τοῦ παρόντος ο): 9 ΄ ΄ ΐ αὐτὰ µύνον καὶ περιμένω τὸ δικαστή- . νὰ ἐκ-᾽ | ᾗ | Ὀλίγες ἡμέρες μᾶς Ἰωρίζου-. τοῦ Διευδυντοῦ τῆς Παιδείας Αἰ-͵ δεσιµωτάτου (.ποπ Νενλαπ δὰ, ὅτι 3 π τ ᾳ5 ο .. ὃ ἀριθμὸς τῶν καὺ’ ἕκαστον χρό- ριὸμὸν τῶν διδασκάλων ἑκάστης΄ ὀνῶ ὅ ἀρισμὸς ἐκείνης τῆς τάξεως] ν σαπύλες τοῦ τόπου µας γιὰ νὰ προάγεται εἰς τὴν ἀμέσως ἑπομέ- µέσως δὰ μοῦ κάµουν τὴν παρα”| Τὸ εἰς ποιότητα αῇ τέρας τιµάς. τηγὰ αὐτοχίνητα. Συνιστῶμεν δερµότατα καὶ Κοινόν. ΓπΕΙΠΙΤΕΤ ἀνὰ τὸ παγκόσµιον Αὐτοκίνητον «ΣΕΒΡΟΛΕ ----ντν- ο Μεγαλείτερον, καλλίτερον παὶ εἰς χαμηλο- Ἡμερησία παραγωγή Ίουυ ἐπιβατικὰ καὶ φορ .--- Σταθμοὶ ἐπιδιορθά εἰς τὰς κυριωτέ 0] ῆ Σταῦμοὶ ἐπιδιορθώσεων εἰς τὰς κυριωτέρας πόλεις τῆς Κύπρου ὑπὺ τὸν ἔλεγχον εἰδικοῦ διπλωματούχου μηχανικοῦ. Δίδεται ἐγγύηῆσις Σνὸς ἔτους εἰς ἕκαστον ἀγοραστὴν αὐ- -ιοχινήτοωυ. γοθηγοῦσα τὸ δικαίωµα τῆς δωρεὰν ἀνταλλα-π] γῆς οἰσιδήποτε ἀνταλλακτικοῦ τεµαχίου, ὕπερ ἤδελεν ᾱ- ποδειγῦῃ ὅτι ἐβλάβη ἐξ ἐλαττωματικῆς κατασκενῆς. μοῦντας νὰ παραγγεί]ώσιν αὐτοχίνητον νὰ πράξωσι τοῦτο ταχέως, καθόσον ἡ ζήτησις εἶναι ὄντως καταπληκτική. Τοῦτο καὶ µόνον εἶναι ἀρκετὴ ἀπόδειξις τῆς ἐκτιμήσεως, ἣν ἀποδίδει εἰξτὸ«ΣΕΒ ΑΡ Ο Λ Ε) τὸ Κυπριακὸν ρω τὰ σκήπτρα εἰλικρινῶς εἰς τοὺς ἐπιὂυ- ΣΗΜΕΡΙΝΗΙ ΤΙΜΠΙ : » » γισμοῦ τοῦ κόσμου.. ΑΠΟΚΛΗΙΣΤΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΑΙ ΕΝ ϱ0ΙΚΣ [. Π. Λ. ΤΛΥΡΗΤΛΗ ΛΑΡΙ καὶ ΛΡΥΚΟΙΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ : Ἓν' Λεμεσῷ: ᾽Αμμοχώστῳ: Πάφφ Λίαν προσεχῶς ἀναμένομεν τὰ παγκοσμίου φήμης έξα- χύλινδρα αὐτοχκίνηταο τικ Σπεύσατε νὰ ἐξασφαλίσητε ἐγκαίρῶς τὰ τελειότατα προ- ιόντα τῆς Ἐ ζένεραλ Μότορς, τοῦ δυνατωτέρου ὀργα-ππ] 119.15.9. Ἰ { ἘΕπιβατικὸν ὃὁ θέσεων Τουτίπς ο | Ι » 2 » Ἑοβάδίετ » 179.:15.0.1 | Ἐ Ἠλειστὸν ο ν ζ0οαςῇ » 220. 0.0.1 1 » 2 » ζοαρέ » 219, 0.0.1 1 ζαρεῖοιες 4 » » 205.10.9.1 -. Ἰ δεάαη 5 » » 23910901 -- το ᾗ Αὐτοκρατορικὸν | ἆ Ἱαπάαα ο » » 4250, 90. | 1 Φορτηγὸν 1)2 τόννου χωρὶς κάσιαν » 199. 0. ο. σὃ ». 1 12 » ὸ ὃ » 15ε. α οις κΥυπΡρορ κ. Ἱ.. Παυλίδης κ. Τ. Φἰκονομίδης κ. Ν. Εονιώτης καὶ δῶρα τῶν ᾿Ὀθωμανῶν διδα- σχάλων καταβάλλονται ὑπὺ τῆς Κυβερνήσεως χωρὶς ποτὲ νὰ Ἰένῃ τοιαύτη κατακράτησις ἐκ τοῦ Ἐκ- παιδευτικοῦ ταµείου--- Ἡ ὑπάρ- Ίει ἡ διάταξις αὕτη διὰ νὰ φαι- γώµεῦα ὅτι διαφέροµεν ἀπὺ τοὺς Τούρκους ᾽Αλλὰ τὺ ἰδικόν µας δὲν εἶναι τὸ καλλίτερον σύστημα. Ἐὰν ἀπὺ τὸ κατακρατούμενον ποσὸν παραχωῤηθδοῦν δύο µηγι- αἴοι μισῦοὶ δὰ ὑπάρξῃ καὶ περίσ- ἴσευμα ἀρκετῶν χιλιάδων λιρῶν διὰ τὰ φιλοδωρήµατα. Οἱ Διδασ. ᾿Σύνδεσμοι κάµνουν καλὰ νὰ στρέ- ψουν τὴν προσοχὴν των εἰς αὐ- τὸ τὸ ζήτημα καὶ νὰ μὴ κατα- π]άνωνται μὲ τὺν Γυβερνητικὺν Ἱπροὔπολογισμὸν ἀπὸ τὸν ὁποῖον δὺν ἔχουν νὰ ὠψεληθοῦν τίποτε διότι ὃ ὑπαλληλικὺς Μινώταυ- ρος δὲν ἐπιτρέπει νὰ πλησιάσῃ τις 'κὂν καὶ ὄχι νὰ Ὀίξη. ἆ. 4. ἄ. ΠΕΝ ΡΜΚΝΙ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ ᾿Αξιότιμε Πύριε Κύριε Ῥωσσίδη, ᾿Απὸ καιροῦ μὲ δαυμασμὸ καὶ κατάπληξι παρακολουθῶ τὸν ἀγῶνα ' ποῦ διεξάγει ἡ ὄγκριτος «Δημιουρ- γία» ἑναντίον τοῦ πλουτοκρατικοῦ [καὶ κοινώνικοῦ ξεχαρβαλώματος τοῦ νησιοῦ µας καὶ δὰ σᾶς εἶμαι ὑσιό- |ἄθεος, ἐὰν δημοσιεύσετε τὸ κατὠτέρω {άρθρον μου: ἨΒύριε Ῥωσσίδη, Σύ, ποῦ σᾶν ἄλλος ᾿Ηρακλῆς, μὲ τὸ ρόπαλο τοῦ Δικαίου καὶ τῆς ἆλη- Φείας τὸ τόξο, κπτυπᾶς ἀἁλύπητα τὸν γαµψόνυχα γῦπα ποῦ χρόνια τώρα ΙΣεσχίξει ἁλύπητα τὲς σάρκες καὶ ὁοφᾶ τὸ αἷμα τοῦ Ατλαντος χω” ρικοῦ, προσηλωµένου μὲ τῆς φτώ- χειας τὰ καυτερὰ καρφιὰ στὸν Καύ- καυσο τῆς Ἰοκογλυφίας, τῆς Κύ- πρου ἤ σκλαβωμένη καὶ χειροσπό- δαρα ἆἁλνσσοδεμάκν (1) τόσα χρήµατα γιὰ νὰ σᾶς ἵκανο- ποιήσωμεν! Καὶ ὅμως διὰ τοὺς ἄνβερνη- τικοὺς ὑπαλλήλους, κυανοαί- µους καὶ ἰδαγενεῖς ὑπάρχουσι παὶ καλοὐπάρχοῦὺσι καὶ γιὰ τοὺς δασκάλους δὲν ὑπάρχουσι ἤ µή- πως ἐκεῖνοι ἔχουν ὅκυὸ φυσιὲς ὍὍσα πιάννει ἕνας δάσκαλος ἕνα χρόνον αὐτοὶ τὰ πιάννουν σ’ ἕναις μῆνα ἔχουν αὐτοὶ περισσότερα ἀπὸ τὸν ἄλλον κόομον δικαιώµα- | τα εἷς τὴν ζωήν ἤ μήπως γίνη- κεν ὃ ἄλλος. κόσμος, ὅ ὄχλος γι’ αὐτοὺς εἴλωτες Αὐτὴ ἡ σκανδα- [., λώδης μισθοδοσία τῶν Γζυβερνη- τικῶν ὑπαλλήλων καὶ ἄλλες ἆνα- ποδιές, ἅμα κτυπηδοῦν γερὰ καὶ μὲ τρόπο δὰ περισσεύσουν πολλὰ χρήµατα ἀπὺ τὸν Κυβερνητικὸν προὔὐπολογισμόν, τὰ ὁποῖα δύ- γανται νὰ διατεθδῶσιν ὅχι µόνον γιὰ τὴν βελτίωσιν τῆς οἰκογομι- κῆς Ὀέσεως τοῦ ἤρωος ποῦ λέγε- ται δάσκαλος ἀλλὰ καὶ γιὰ ὃε- ραπεία τῶν πληγῶν τοῦ κορμιοῦ τῆς ὡραίας µας χώρας. Ἐσὺ «Δημιουργία» ποῦ εἶσαι μὰ τὴν ἀλήδειαν, ἡ φωνὴ τῶν ἀδικουμένων τῶν πενοµένων, κτύ- πα ὅσον μπορεῖς ποιὸ δυνατὰ τὲς ἱκαδαρίσῃς ἀπὸ τὲς σάπΊες πλη- γὲς τὸ κορμὶ τῆς Γζύπριδος χώρας. Πάφος τῇ 19-9-1936 ΠΑΦΙΤΗΣ- ΔΑΣΚΑ4ΟΣ ᾗ [μυ κ ΜΗ Ἰ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ῥαρώσια, 10 ΕΚΠΝΛΗΤΙΜΗΝ ΤΛΝΕΟΝ Τὸ ἐκπαιδευτικὸν ταμεῖον ἔχει πλεόνασμα τεσσάρων ἐτῶν χρή- τὸ ὅποῖον κατ ἔτος χρησιμοποιεῖ- ται ὡς δάγεια εἲἷς διαφόρους ἔκ- παιδευτικὰς ἐπιτροπείας δι’ ἀνέ- γερσιν σχολικῶν πτιρίων. ΜἩ πρ” ξις αὕτη ὁμολογεῖ µόνη της ὅτι διαπράττεται μογίστη ἀδικία εἲς, βάρος τοῦ διδασκαλικοῦ κόσμου τῆς Κύπρου. Δαγείζει φυσικὰ ἐκεῖνος ὁποῖος ἔχει περίσσευµα, ᾽Αλλ) οἱἳ δυστυ- χισμένοι διδάσκαλοι ἐλλείματα ἕ- χουσι κατ ἔτος καὶ ὄχι περισσεύ- µατα. ᾿Ἠπιτρέπεται γὰ ἀποκόπτε- ται τὸ ψωμὶ τοῦ διδασκάλου διὰ νὰ γίνεται δάγειον εἷς Σχολ. Ἔ- πιτροπείας ᾿Ἠλέχδη ὅτι φυλάτ- τονται τὰ γρήµατα αὐτὰ διὰ νὰ ἁρκοῦν μίαν ἡμέραν εἰς τὰ φιλο- δωρήµατα τῶν διδασκάλων. ᾿Αλ- λὰ τὰ κανονικὰ δῶρα τὰ ὁποῖα θὰ δίδωνται εἰς τοὺς διδασκάλους μετὰ τὴν ἀποχώρισιν των εἶναι εἷς μηνιαῖος μισδὺς καῦ’ ἕκαστον ω. ποῖον λοιπὸν λόγον νὰ γίνε- διὰ τοὺς ὀδωμανοὺς δὲν ὑπάρχει. σεωώς ὑπὸρ τὰς 80 χιλιάδας λίρας ἔτος ἐργασίας. ᾽Αλλὰ τὸ κατακρά- τούμενον ποσὺὸν ἀναλογεῖ πρὺς τρεῖς µηνιαίους μισθοὺς διὰ κάθε διδάσκαλον κατ ὅτος. Ἐν οὖδε- δυνατὸν νὰ διατεῦῇ ὅλο τὸ πε- ρίσσευµα πρὸς τὸν ἄνω σκοπόν.. Καὶ αἳ συντάξεις, φιλοδωρήµοτα. Χεύοντας ἀπὸ τὰ φτωχά της παιδιὰ τῆς χαρᾶς τὰ δάκρυα, σοῦ πρεσφέρει εὐγνωμοσύνης ἑκατόμβας. Μεγάλο τὸ ἔργο, µέγας ὁ ἀγὼν καὶ δύσκολοι οἳ ἆθλοι ποῦ ἀνέλα- βες νὰ Λύαῃς, ἀλλὰ µεγάλη δᾶναι ἡ δύναμίς σου, γιατὶ τὴν κραταί ώνει καὶ τὴν γιγαντώνει τοῦ Δι- καίου ὁ βραχίῶν καὶ τῆς ᾽Αλήδειας ἤ πυγµή. Προχώρει ἁἀγέρωχα, μὲ ὨὈάρρος καὶ γενναιότητα στὸν δύσκολο, ἀλλὸ {μεγάλο δρόµο ποῦ πῇῆρες καὶ χύσε ἀκράτητα τῆς ψυχῆς σου τὰ ρεύματα γιὰ νὰ καθαρίσῃς τοῦ Νησιοῦ µας «τὰς κοινωνικὰς Αὐγείους κοπρείας. ᾿Σύντριψε τὴν πολυκέφαΛλον ὕδραν τοῦ ὑπαλληλικοῦ καπιταλισμοῦ ποῦ | σἂν μυδολογικὴ Μέδουσα ροφᾶ ᾱ- χόρταγα καὶ ἀφαιμάσσει τοῦ φτω» χοῦ µας νησιοῦ κάδε ἱκμάδα καὶ [ξωή. «Στραγγάλισε ἁλύπητα στῆς ἱ ἐὐνικῆς µας φωνῆς τὸν βράχον τοὺς κυανοαίµους πιτυοκάµστας τῆς ἑ- ὀνωεῆς µας ὑποστάσεως καὶ {έλος σᾶν ἁληθινὸς Ἱύπριος ᾿Ηρακλῆς καθάρισε καὶ κρέµισς κάδε ἐμτιόδιο καὶ πρόσκοµµα ἀπὸ τὸν δρόµο ποῦ φέρνει στῆς εὐτυχίας καὶ προόδου τὸ ὀνειραυτὸ παλάτι, καὶ ξυπνῶν- τας ἄπ᾿ τοῦ θανάτου τὸν λήδαργο τὴν πεντόµορφη Νεράϊδα τῆς Κύ- πρου, ὁδήγησέ την νὰ στήσῃ τὸν Θρόνο τὴς στὸ µαγευµένο τῶν ἙἜ- σπερίδων κῆπο. Γεωργικἡ Σχολή. ΑαβΙΟΟι ΑΡ. ΔΗΛΩΣΙΣ Οἱ κάτωδι ὑποφαινόμενοι λαμ- βάνομεν τὴν τιμὴν διὰ τῆς πα- ρούσης δηλώσεως νὰ καταστήσω» μεν γνωστὸν εἰς τὸ ἀξιότιμον κοι- νὸν καὶ τοὺς ἀξιοτίμους κυρίους τοὺς μεὺ᾽ νους ὅτι αἱ συνερναξόμεναι ἔται- ρεῖαι, Ότοι 1ον Ἡ ἑταιρεία ἡ ἆπο- τελουμένι ἐκ τῶν κ. κ. Σάββα Βραχίµη, Σωτηρίου Βραχίµη καὶ Λοΐζου Πραχίμη, ον ἡ ἑταιρεία ἐκ τῶν κ, κ. Π. Τσικκίνη, ᾽Αντο- γίου ἢουμαζῃ καὶ Γεωργίου Μ. Ψαρᾶ καὶ 8ον ἡ ἑταιρεία ὂκ τῶν κ. κ. Δ. Νατζηχαμπῆ, Χ΄΄ Γεώρ- γου Χ΄ Κουμῆ καὶ Ῥυμεὼν Ν. Συµεωνίδου ἀπὸ σήμερον 94)5) 1998 διαλύονται’ ἤτοι: διαλύοµεν τὰς ἐργασίας τῶν οὕτω συνεργα- ζομένων ἄνω τριῶν ἑταιρειῶν. Ἔ- πίσης διαλύομεν καὶ τὰς τρεῖς ἱ- ϱ. απῷ Ά ἡμῶν. συναλλαττοµέ- διαιτέρας μεταξὺ µας ἑταιρείας ὥς ἄνω καὶ ἕκαστον µέλος τῶν ᾱ- ποτελούντων αὐτὰς δικαιοῦται ἁπὸ σήµερον νὰ ἐργάζεται δι’ ἴδι- ον ἀποχ]ειστικῶς λ)σµόν. Παρακαλοῦνται, ὅδεν ὅσοι ἔ- χουσι δοσοληψίας μὲ τὴν ἄνω ἐκ τῶν τριῶν ἑταιρειῶν νὰ προσέλ- Όωσι πρὸς αρ τῶν λο- αριασμῶν των μέ 11ης... -ούττοῦ τ9ςσδ-εῖς ὰ έχοι σήμε- ϱον γραφεῖα τῆς ἄνω ἔταιρείας, τοι γραφεῖον τοῦ κ. Δ. Χατζη- χαμπῆ. Ἐν Βαρωσίοις τῇ 9δηῃη Μαΐου 1928. Διατελοῦμεν μετὸ τιμῆς Οἳ ἁποτελοῦντες τὴν οὕτω ἑταιρί- αν καὶ τὰς τρεῖς ἰδιαιτέρας ἑταιρίας. Σάββας ἩἘραχίμη, Δημήτριος Χα: τξηχαμπῇῆ, ᾽Αντωνῆς Τουμαξῆ, ἵ. Μ. ΦΨαρᾶ, Συμ. Ν. Συμεωνίδης, Σωτήριος Ἡραχίμης, 4οἴξος Βραχί- µης, Χ΄’ Πεώργιος Χ΄΄ Κουμῆ, Κλη: ρονόμµοι τοῦ Π. Τσικκίνη: Ἰσικκίνης Π. Τσικκίνης διὰ ἸΜαργαρίταν Π. Τοικκίνη ὥς ἀντιπρόσωσός της καὶ δι’ ἑαυτὸν Τσικκίνης Π. Τσικκίνη, 'Αδριανοῦ Π. Τοικκίνη, Δέσποινα Π. Τσικκίνη, ᾿ Αναστασία ἩΠ. Τσεκ- κίνη, Ελένη Π. Τσικκίνη, Μαρίτσα Π. Τοικκίνη, Μιχάλης Ἡ. Ἰσικκί- νης, Χρισταλλοῦ Π. Τσικνίνη. { Ι | ι ΕΙΡΖΙάΕΗ Μ ΠΜΣ ΜΗΙΨΙΣ Ἠΐνε ἢ καλυτέρα, πεντρικωτέρα καὶ ἣ πλέον μιᾷ λοιπὸν περιπτώσει δὰ εἶναι συμφέρουσα ἀγορὰ τοῦ κόσμου καὶ ἡ µεγαλειτέρα ἔχθεσις δειγμάτων τῆς Εὐρώπης. Πλέον τῶν 1.600 κλάδων ἐμπορευμάτων ὅλων τῶν ται τόση ἀδικία εἰς βάρος τῶν ᾿ἀντιπροσωπεύονται' 10.000 ἐκδέται ὃξ 51 χωρῶν Ἑλλήνων διδασκάλων Δέγῳ δὲ, προσ έρὀυν τὰ Ἑλλήνων διδασκάλων διότι ὧς᾽ ανα παλλίτερα παὶ τε]ειότερα εἴδη. π]ηροφοροῦμαι τοιαύτη διάταξις᾽ Διὰ πληροφορίας: ἤ Κον Λ. Ζ. ΠΙΕΡΙΔΗΝ, Βιομηχανιῶν ΕΞΡΑΜΤ, μΕΙΡΣΖΙᾳ ΛΗΡΜΑΚΕ, ἁπαγορεύεται ἐχτὸς ὡς ἓν τοῖς περᾶαι» τέρω προνοεῖται--- (ϐ) Αἱ κατὰ τὰς Κυριακὰς ὥραι ἀνοίγματος τῶν ἀκολούδων Χαταστη- µάτων ἐντὸς τῶν πόλεων περιορίξον- ται διὰ τοῦ παρόντος κατὰ τὸν ἑξῆς τρόπον’-- (α) Καφενεῖα (μὴ ἀἄδειοῦχα πρὸς λιανικὴν πώλῃσιν οἱουδήποτε μεὺν- στικοῦ ποτοῦ) δύνανται νὰ ἄνοίγωνται καὶ δύνανται νὰ µένωσιν ἀνοικτὰ ἂ- πὸ τῆς Θης π.μ. µέχρι τῆς [ης ν. ν. ὥρας καί ἀπὸ τῆς 4 μ. µ. ἵἔχρι τῆς 11 μ.μ. κατὰ τὸν χειμῶνα, κατὰ δὲ τὸ 9έρος ἀπὸ τῆς Όης π. µ. μέχρι τῆς 19ης μ.μ. ὥρας γαὶ ἀπὸ τῆς 4 μ.Μ. μέχρι τοῦ μεσονυκτίου. (β) Πᾶσαι αἳ ἀδειοῦχοι περιοχαὶ πρὸς λιανικὴν πώλησιν οἴουδήποτε Πεῦυ- ατικοῦ ποτοῦ δύνανται νὰ ἀνοίγωνται καὶ δύνανται νὰ διαµένωσιν ἀνοικταὶ μόνον ἀπὸ τῆς Όης π. υ. μέχρι τῆς Ίδης μεσηµβρινῆς ὥρας καὶ ἀπὸ τῆς 4 μ.μ. μέχρι τῆς 10 μ.μ. κατὰ τὸν χει- μῶνα, κατὰ δὲ τὸ δέρος ἀπὸ τῆς θης π. μ. μέχρι τῆς 12 μεσηβρυῆς ὥρας καὶ ἀπὸ τῆς ϐ μ.μ. µέχρι τῆς 11 µ. μ. Νοεῖται ὅτι καφενεῖα, καὶ καφενεῖα καὶ παντοπωλεῖα ἓν συ)δυασμῷ, ἄδει- οὔχα πρὸς λιανικὴν πώλησω οἱουδή- ποτε μεθυστικοῦ ποτοῦ δύνανται νὰ ἀνοίγωνται καὶ δύνανται νὰ µένωσιν ἀνοικτὰ διὰ τὴν συνήθη ἐργασίαν κα: φενείου κατὰ τὴν διάρχεταν τῶν ἕ- ρῶν αἴἵτινες ἀνωτέρω ὁρίζονται διὰ καφενεῖα ἀλλὰ δὲν δὰ πωλῶσιν εἴδη παντοπώλου ἢ ἄλλα ἐμπορεύματα ἐκ- τὸς ἐκείνων ἅτινα συμπεριλαμβάνον- ται ἐν τῇ συνήδει ἐργασίᾳ καφενείου, κατὰ τὴν διάρχειαν τῶν ὡρῶν καθ’ ἂς ἡ πώλησις τοιούτων εἰδῶν παντο- πώλπυ ἢ ἄλλων ἐμπορευμάτων ἅπα- χορεύεται δυνάµει τοῦ παρόντος δια- τάγματος καὶ δὲν δὰ πωλῶσι μεῦυ- στικὰ ποτὰ λιανικῶς ἑχτὸς κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ὡρῶν αἵτινες ἀνωτέρω δρίζονται. δι ἀδειούχους περιοχάς. (δ) Οὐδέν τῶν ἐν τῷ παρόντι διατάγ- ματι διαλαμβανομένων δὰ 8εωρῆται ὡς ἐφαρμοζόμανον εἷς τὰ κάτωθι ἄναφε- ῥόµενα καταστήματα ἐντὸς τῶν ὅποί- ὧν διεξάγονται τὰ ἑξῆς ἐμπόρια Ἡ ἐρ- .χασία, ἠτοι---- των Ἀξριιαιρορὰ «παντὸς εἴδαυς. Γραφεία. καὶ Ἡρατορεῖα αὐτοχινήτων, ἁμαξῶν, καταστήματα ῥἑνοικιάζοντα ποδήλατα καὶ πᾶν ἄλλο ὄχημα. Καταστήµαβα πρὸς ἐπισκευὴν αὐτοκινήτων καὶ ἄλλων ὀχημάτων. Καταστήματα πρὸς πώ- λησιν ἑξαρτημάτων ὀχημάτων π. χ. ἐ- λαστικῶν καὶ βενζίνης. Στανμοὶ αὖ- νοκινήτων (Καράς). ᾽Ατμοπλοϊκὰ Τρα- φεῖα καὶ Πρακτορεῖα. ᾿Εργαλάβοι κη- τὸν κατὰ τὰς ὥρας τὰς ὁριζομένας ἐν τῇ τοιαύτῃ ἀδείᾳ πρὸς τὸν σχοπὸν μόνον νὰ ἐφοδιάζη τὰ ἀναγκαιοῦντα εἷς οἰονδήποτε ἑλλιμενισμένον πλοῖο». Ἐν τῷ παρόντι Διατάγματι---- «Πόλεις» ἐννοεῖ (1) Τὴν πόλιν Λευκωσίαν καὶ τὰ χωρία Παλλουριώτισσαν, Καϊμακλὶ, Ὀμορφίταν, Αγίους Ὅμολογητὰς, Μιν- τζέλλι (Ὀρτὰ Κο), Τράχωναν (Κιζιλ- πὰσ]) καὶ Άγιον Δομέτιον. (2) Την πόλιν ᾽Αμμόχωστον καὶ τὰ χωρία Α- νω καὶ Κάτω Βαρώσια, Άγιον Λουκᾶν καὶ Αγιου ἸἨΜέμνονα. (9) Τὴν πόλω Λάρνακα. (4) ην πόλιν Λεμεσὸν καὶ τὸ χωρίον Τσιφλικούδια. (ὅ) Τὴν πόλιν Κτῆμα (συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Παλαιᾶς Πάφου). (6) Τὴν πόλιν Κε- ρύνεια) παὶ τὸ χωρίον θέρµια. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ Γενικά, (7) Ἐν τῷ παρέντι Διατάγματι:--- «ἄειμὼν» ἐννοεῖ τοὺς μῆνας Ἴανου- άριον, Φεβρουάριου, Μάρζιον, ᾿Απρίλιον Μάΐον, Ὀκτώβριο», Νοέμβριον καὶ Δε- Ῥέμβριον ἑκάστου ἔτους. «Θέρος» ἐννοεῖ τοὺς μῆνας Ἰούνιον, Ἰούλιον, Αὔγουστον καὶ Σεπτέμβριον ἑκάστου ἔτους. 8. Ὁσόκις ἡ Ἠμερομηνία οἰασδήπο- τε τῶν ἀχολούθων ἑορτῶν, δηλ. τῶν Χριστουχένων, τῆς Πρώτης τοῦ Ἔτους τῶν Θεοφανείων, τῶν 'Αγίων ᾿Αποστό- λων (99η Ἰουνίου), τῆς Παναγίας (1ὔἨ Αὐγούστου), Ῥαμαζὰν Παιρὰμ, Έουρ- πὰν Παϊρὰμ, καὶ Τενεθλίων τοῦ Ἡρο- φήπτου συμπέσῃ νὰ εἶνε Δευτέρα, αἱ διατάξεις τοῦ Διατάγματος τούτου δὲν θὰ εἶνε ἐν ἰσχύὶ κατὰ τὴν Κυριακὴν τὴν ἀμέσως προηγουµένην τῆς τοιαύ- της ἑορτῆς. 9. Οὐδὲν τῶν ἐν τῷ παρόντι Δια- τάγµατι διαλαμβανομέτων ὃὰ ἐφαρμό- ζηται καὺθ οἴανδήποτε Κυριαχὴν χα- τὰ τὴν διάρκειαν τοῦ μηνὸς τοῦ Ῥαμα- ζανίου εἷς καφενεῖα (μὴ ἀδειοῦχα πρὸς λιανικὴν πώλησω μεῦυστικῶν ποτῶν) διατηρούµενα ὑπὸ Μουσουλμάνων. 10. Ὁ Κυβερνήτης ἓν Συμβουλίῳ δύναται ἀπὸ καιροῦ εἴἷς Καιρὸν διὰ Διατάγματος νὰ ἀναστέλληῃ εἴτε Ύενι- κῶς εἶτε δι’ ὡρισμένην περίοδον, τὴν ἰσχὺν τοῦ παρόντος Διατάγματος ἢ ρἰωνδήποτς...τῶν διατάξεων τοῦ Δια-. τάγματος τούτου ἐντὸς οἰουδήποτ6 γω- ρίου ἢ πόλεως, Ἡ ἐν οἰφδήποτε μέ- ρει τῆς περιοχής οἱουδήποτε χωρίου Ἡ οἴασδήποτε πόλεως, ὁσάχις φανῇ εἲς τὸν Κυβερνήτην ἓν Συμβουλίῳ σἁόπι- ον δι ἰδιαιτέρους λόγους νὰ πράξη τοῦτο. Ἐξεδόθη τῇ τε ἰδιοχείρῳ ὑπογραφῇῃ καὶ ἐπισήμῳ σφραγῖδι τοῦ Κυβερνή- δειῶν, καὶ Κξυλουργοὶ καὶ ἄλλα κα- ταστήµατα πρὸς τὸν σκοπὸν µόνον γὰ προμηθεύωσι φέρετρα ἡ ἄλλα χρειώ- Ἴδη διὰ κηδείας. Καταστήματα πρός πώλησιν ἤ ἐπισχευὴν ἠλεκτρικῶν ἐ- ξαρτηµάτων, σταῦμοὶ Ίλεχτροπαρα- γωγῶν μηχανῶν. Θέατρα καὶ Κινηµα- τογραφικαὶ παραστάσεις. Συναυλεῖαι καὶ ἄλλαι δηµόσιαι φυχαγωγίαι, Δη- μόσια λουτρά. Φωτογράφοι. ᾿Αρτοποι- εἴα καὶ καταστήματα πρὸς πώλησιν ἄρτου. Ζαχαροπλάσται, καὶ καταστή- ματα πρὸς πώλησιν τροφῆς καὶ μὴ µε- Φυστικῶν ποτῶν πρὸς ἄμεσον Άατα- νάλωσιν, Ἰχ9θυοπῶλαι. Τυροχομεῖα καὶ γαλακτοπωλεία. Κρεοπῶλαι. Μαχει- ρεῖα καὶ ἔστιατόρια. Παχοποιεῖα καὶ παχοπωλεῖα. Καταστήματα στιλβω- τῶν ὑποδημάτων. Πεταλωταί. Δωμά- τια ἰατρῶν, ὀδοντοϊατρῶν καὶ ὀφθαλ- µολόγων ἰατρῶν δι’ ἐπίσκεφιν ὑπὸ ἀσ- Φενῶν. Μαιευτήρια. Κτηνίατρεῖα. Τν- πογραφεῖα καὶ ἐκδοτικὰ γραφεῖα Ἔ- φημεριδοπῶλαι καὶ βιβλιοπῶλαι. Φαρ- µακοποιοί. Καπνοπῶλαι. Ὀρνιδοπῶλαι. 4, Οὐδεὶς δὰ πλανοδιοπωλῇῃ ἡ δὰ δι- εξάγη οἰονδήποτε ἐμπόριον ἡ ἑἔρία- σίαν λιανικῶς ἢ δὰ πωλῃ ἢ δὰ προσ- φέρηῃ πρὸς πώλησιω κατὰ τὰς Κυρι- ακὰς οἰαδήποτε ἀντικείμενα εἰς οἵου- δῄποτε µέρος (τὸ ὅποῖον δὲν εἶνε κα- τάστημα) ἐντὸς τῶν πόλεων εἲς τὰς ὁ- ποίας τὸ διάταγμα τοῦτο ἐφαρμόζε- ται. Νοεῖται ὅτι αἳ διατάξεις τοῦ ἄρὃρου τούτου δὲν δὰ ἐφαρμόζωνται εἷς πλα- γόδιον πώλησιν ἢ τὴν διεξαγωγἠν ἐμ- πορίου ἤ ἐργασίας ἡ εἷς τὴν πώλησιν ἡ προσφορὰν πρς πὀώλησιν οωνδήπο- τα τῶν ἀντικειμένων τῶν ὁριξομένων εἷς τὸ ἄρθρον ὃ (ϐ) τοῦ Διατάγματος τούτου. Ανεξαρτήτως οἴωνδήποτε περί τοῦ ἑναντίου διατάξεων τοῦ Διατάγματος του ἐν Δευχοσίᾳ σήμερον τὴν 26ην Μαΐου 1928. Χ. ΜΑΚΛΟΕΛΑΝ, Τραμματεὺς τοῦ Συµβουλίου. Ὢ) ΕΤΕΛΓ ΜΟΙ ΜΝΛΚΙΥΦΡΙΛΙ. Κατὰ τὸ παρελθὸν Σάββατον συνεκροτήθη ἕχταχτος συνεδρί- ασις τοῦ Νομοθ. Συµβουλίου κα- τὰ τὴν ὁποίαν ἐφηφίσφησαν, τὸ διάταγµατῆς ΕΒυριακῆς᾽Αρ- γίας καὶ ἡ κατάργησις τοῦ καταθλιπτιχκοῦ καὶ καταοστρεπτικοῦΌὈφόρου τῶν οἰνοπνευμάτων καὶ εἰδικᾶῶς τῆς ζιβῤα- νίας, Τὰ δύο ταῦτα ἀναγχκαι- ότατα µέτρα εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἠκολούθησον βαθύτατοι στεναγ- μοὶ ἀναχουφίσεως χιλιάδων γε- ὠωργῶν καὶ ἀστικοῦ πληθυσμοῦ. Διὰ τὴν σηµασίαν, σχοποὺς καὶ λόγους τῆς Κυριακῆς ἁργίας διὰ τὰς πόλεις καὶ χωρία ὠμιλήσαμεν. ἐν ἐχτάσει εἰς τὸ παρελθὸν φύλ- λον τῆς «Δημιουργίας». σον ἀφορᾷ τὸν ἀπαισίας µνή- µης φόρον τῶν οἰνοπνευμάτων, ὁ ὁποῖος παρέσυρεν ἐν τῇ ἕξε- λίξει του καὶ τὴν ζιβανίαν ὅδυ- νάµεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι οὐδέποτε Φόρος καταστρεπτικώτερος καὶ τυραννικώτερος ἐπεβλήδη ἐπὶ πληθυσμοῦ! καὶ αὐτὴ ἡ µέγαιρα δεκάτη ἐφαίνετο ἥμερη ἀπέναντι τῆς φάσουσας αὐτῆς' ἐπὶ τέλους οἱ γεωργοὶ τῶν δημητριακῶν μετὰ τὴν εἴσπραξιν τῆς δεχάτης ἔδι- καιοῦντο νὰ πωλήσωσιν ὁσονδή- ποτε ποσὸν εἰς οἱονδήποτε, ὅπου- δήποτε ἤθελον' ὃ παραγωγὸς ὅ- τούτου καὶ ὑπὸ τὸν ὅρον ὅπως ληφὺῇ προηγουμένως γραπτὴ ἄδεια παρὰ δη Αστυνόμου, κατάστημά τι δύναται νὰ µως τῆς διβανίας δὲν ἐδικαιοῦτο νὰ πωλήσῃ εἰς τὸ χωρίον του οἱ- ανδήποτε ποσότητα ὁσοιδήποτε ἀνοίγηται καὶ δύναται νὰ μένῃ ἀἆνοι- ἀγορασταὶ καὶ ἄν παρουσιάζοντο ἔστω καὶ ἄν ὁ κάτοχος χιλιάδων ὀκχάδων ἀπέθνισκε τῆς πείνης ἢ ἐπρόχειτο νὰ τὸν σύρουν εἰς τὰς φυλακὰς γιὰ ὃ σελ. πρόστιµον’ ὑπεχρεοῦτο ἐν οἰαδήποτε κατα- στάσει καὶ ὑφ᾽ οἰασδήποτε περι- στάσεις νὰ μµετανκομίσῃ πολλάκις ἀπὸ 45-50 μιλιῶν εἰς τὰς πρω- τευούσας τῶν ἐπαρχιῶν διὰ νὰ πωλήσῃ τὴν διβανίαν του γιὰ νὰ ἴδουν τὴν ἀξίαν της καταβρο- χδιξοµένην ὑπὸ τῶν ἐξόδων, ἡ- μεραργιῶν, καµάτων καὶγωγίων Διὰ τοῦτο δικαίως ὁ κ. Ῥωσσί- δης ἔκαμεν ἔκχλησιν κατά τὴν τελευταίαν συνεδρίασιν πρὸς τοὺς συναδέλφους του ὅπως πα- ραιτηθοῦν τῶν ὁμιλιῶν των «διὰ νὰ φθάσῃ ὅσῳ τὸ δυνατὸν γρήγο- ρα ἡ ὥρα τῆς ἀπελευθερώσεως ἀπὸ τοῦ καταθλιπτικωτέρου µυ- λολίθου, ὁ ὁποῖος ποτε ἐπεκάθη- σεν ἐπὶ τοῦ στήθους γεωργῶν. Ἡ «Δημιουργίω αἰσθάνεται πλήρη Ἱἱκανοποίησιν, διότι ὄχι μόνον ἐπανειλημμένως συνηγό- Ρησεν ὑπὲρ τῆς ἀντικαταστάσεως τῆς ἐπαχθοῦς ταύτης φορολογίας ἀλλὰ καὶ διότι ὁ κ. Ῥωσσίδης διὰ τοῦ ὑπομνήματός του, τοῦ ὑπο- βληθέντος πρὸ τινων μηνῶν πρὸς τὴν Ἠυβέρνησιν ὅτ ἐπιχει- ρημάτων αδροτάτων κατέστησε τὴν κατάργησίντης ἀναπόδρασ- τον’ δυνάµεθα δὲ τώρα ν᾿ ἆποχα- λύφωμεν ὅτι τὴν ἀντικατάστασιν τοῦ φόρου τῆς ζιβανίας διὰ τοῦ. προσθέτου εἰσαγωγικοῦ δασμοῦ ἐπὶ τῶν καπνῶν ὑπέδειξεν ὁ κ. Ῥωσσίδης διὰ τοῦ ὑπομνήματος τούτου, τοῦ ὁποίου ἀντίγραφον ἐδημοσίευσεν ἡ «Δημιουργία», παραλείφασα µόνον νὰ δημµοσιεύ- σῃ τὸν τρόπον τῆς ἀντικαταστά- σεως' τὸ ὑπόμνημα ὑπεβλήθη πρὸς τὴν φορολογικἠν ἐπιτροπεί- αν, ἡ ὁποία ἐπεδοκίμασε τοῦτο ἐχθύμως' καίτοι δὲ ὁ κ. Ῥωσσίδης εἶχε πληροφορηθῇ ἀπὸ πολλῶν μηνῶν τὴν ἀποδοχὴν τοῦ τρόπου τῆς ἀντικαταστάσεως, ἐν τούτοις παρέµεινεν οὗτος ἀπολύτως µυσ- τιχκός. .. Ἡ «Δημιουργίω φρονεῖ ὅτι ἀνταποκρίνεται πλήρως πρὸς τὴν θέλησιν τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσ- μοῦ ἀπονέμουσα μετὰ τῶν ἰδικῶν της καὶ τὰς θερμὰς αὐτοῦ εὖχα- ριστίας πρὸς τὴν Κυβέρνησιν τῆς Α. Ἐξοχότητος ὢί Ἐοπα]ά ὄχι μόνον ' διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν.} ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν τρόπον τῆς ἂν- τικαταστάσεως. Εὔχεται δὲ ὅπως ὁμοία ἐπιτυχία στέφη καὶ τὰς µελετωμένας φορολογικὰς διευ- θετήσεις, τηρουµένης ἅπαρασα- λεύτου τῆς δημοσιονομικῆς ἀρ- χῆς, τῆς τεθείσης ὑπὸ τῆς Αὐτοῦ Ἐξοχότητος τοῦ Μυβερνήτου διὰ τοῦ ἐναρχκτηρίου τοῦ 1926 καθ ἤν «οὐδεμία ΦφΟόΡΟολογι- κὴ ἐπιβάρυνσις δέλει τίθεσθαι ἐπὶ τῶν γε- ὠωργῶν ἤ τῶν προῖϊόν- των των) καὶ ἁἀποδεχθείσης ὑπὸ τοῦ Νομοθετικοῦ Συμµβουλί- ου ἐν τῇ ἀντιφωνήσει τοῦ 1928, κατόπιν τροποποιήσεως, εἰσαχθεί- σης εἰς τὸ σχέδιον ὑπὸ τοῦ κ. Ῥωσσίδου. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρία ταύτῃ θεωροῦ- μεν ἀναγκαῖον νὰ τονίσωµεν ὅτι μετὰ τὴν διευθέτησιν καὶ τοῦ φόρου τῆς ζιβανίας συνεπληρώ- δη ἡ ἁπαλλαγὴ ὅλων τῶν γεωρ- γικῶν προϊόντων ἀπὸ οἰουδὴπο- τε φορολογικοῦ βάρους καὶ συ- νεπῶς ὃ γεωργ. πληθυσμὸς δὲν θὰ εἶνε διατεθειμένος ν᾿ ἀποδε- χδῆ Φορολ. διευθετήσεις, αἵ ὁ- ποῖαι δὰ µεταβόλωσι τὸ μετὰ τό- σους ἀγῶνας δημιουργηθὲν φορο- λογικὸν καθεστώς. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Δαμβάνομεν τὴν τιμὴν οἱ κάτωδι ὑποφαινόμενοι νὰ φέρωμεν εἷς γνῶ- σιν ὑμῶν ὅτι ἀπὸ σήμερον ἱδρύσα- μεν ἐν Βαρωσίοις ᾿Εμπορικὴν ἔται- οείαν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ἩΛΒΒΙΣ ΒΡΙΧΙΝΗ ἆ ΜΕΛΦΟΙ, σκοπὸς τῆς ὁποίας εἶναι ὁ γνωστὸς κύκλος τῶν ἑργασιῶν, ὥς καὶ σρό- τερον. ἝἜκαστος τῶν συνεταίρων δὰ ὃ- πογράφη: Ἀάβρας ἩΒραχίμη καὶ ᾿ΑἈδελφοὶ. Εὐελπιστοῦντες ὅτι θέλολεν τύχει τῆς αὐτῆς ἐμπιστοσύνης, ὥς καὶ πρό- τερον, Ἐν Βαρωσίοις τῇ 50)9)1926 Διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς. Σάββας Βραχίμη Σωτήριος Βραχίμη Λοΐζος Βραχίμη. Ἐρωσίων μὲ τὰ γνωστὰ πρόσωπα τοσοῦ- ΜΣΙΙΦΙΜΙΝΟΠΚΕ ΠΕΡΙ Τῇ ἑσπέρα τῆς παρ. Κυριανῆς, ἓν µέσῳ πολυπληθοῦς συγκεντρώσεως, δι- εξήχδη μετὰ πλήρους ἐπιτυχίας Μου- σικοφιλολογικὴ Ἑσπερίς, τῇ εὐγενεῖ συμμετοχῇ Δεσποινίδων, Νέων καὶ µα- θητριῶν, ὑπὲρ τοῦ Παιδοκομικοῦ Κέν- τρου ᾽Αμμϕχώστου. Πρὸ τῆς ἐνάρξεως, ὁ κ. Ἰ. Πιετρώ- νης ἀνέλυσεν ἕἐμπεριστατωμένα καὶ σαφῶς τὰ τῶν ἐπιδιωκομένων σχοπὸν ὑπὸ τοῦ Παιδοκ. Κέντρου καὶ πὐχήδη ὅπως ἀναφανῇ µεταξύ µας ὁ φιλάν- θρωπος ἐχεῖνος, ὁ ὁποῖος θὰ ὑπόστη- ρίξῃ τὸ Κέντρον διὰ γενναίας χρηµα- τικῆς χορηγίας, Χαταχειροκροτηθείς. Τά διάφορα ὁραῖα μουσικὰ τεμάχια ἐν ποικίλῳ συνδυασμῷ ὑπὸ τὸν κπαλ- λιτεχνῶν ἐρασιτεχνῶν κ. κ. Μ. ΕΚ. Χα- τξηδηµητρίου, Τ. Μέντζη, ΑΔ. Άττε- σλῆ, Χ. Χαραλάμπους, Ε. ΔἈούβρῃ, Ἱκ. Νικολάου καὶ ΜΜ. Μαρκουλίδου ἀπε- δόδησαν πιστός καὶ κατεχειροκροτή- θησαν. : Αἱ Δες ἛἜλενα καὶ Δεονὴ Ῥέτδιο, αἱ πάντοτε συµβάλλουσαι μετὰ πά- σης προθυµίας εἷς τοιούτους σποπούς, ἡ μὲν πρώτη διὰ τῆς ὁραίας, τῆς θαυ- µασίας τέχνης της εἲς τὸ πιάνο καὶ ἡ δευτέρα δίὰ τῆς τεχνικῆς παὶ ὁραίας φωνῆς της «καὶ τοῦ ὁραίου ταλάντου της εἰς τὸ πιόνο͵ ἐξετέλεσαν μετὰ πε- ρισσῆς ἐπιτυχίας τὰ µέρη των, δεχθεῖ- σαι πληθὺν ἀνθβοδεσμῦόν καὶ νπαταχει- ροχροτηθεῖσαι. Ὁ Ἑλληνιιὸς χορὸς μὲ ἀρχαίας ἕν- δυμασίας ὑπὸ τῶν -μαθητριών Μορ- φούλλας Σκόττη, ᾽Αγνούλλας Μ. Άου- Ἰξίδου, Ἑλένης Σ. Μιχαηλίδου, Ἀένας Μ. Μιχἀηλίδου, Αἰκατερίνης Γ. Πόλ- μο, Ἑλέγχως Σ. Ἀπυρίδωνος, Χρισταλ- λένης Α. Κονικλίδου, καὶ Εὐαγγελίας Ν. Μαραγκοῦ, ἡ ζῶσα εἰχὼν (μητέρες) ὑπὸ τῶν μαθητριῶν Α. Μιχαηλίδου, Φ. Αναστασίου, ϐὉ. Παπαδοπούλου ναὶ Σ. Παπαγνιάννη, ὃ ἕτερος- ἕλλη- νικὸς χόῤὸς ὑπὸ τῶν μαθητριῶν Α. δη- µητρίου, Ε.. Γιαννάκη, Γ. Παπαδοπού- λου καὶ ΣΧ. Μιχαηλίδου. καὶ ἡ ξὅσα εἰκὼν (παιδ. παιγνίδιο) ὑπὸ τῆς ἂἎος Σιούκρη καὶ μικρῶν ἐξετελέσθησαν μετὰ πάσης ἐπιτυχίας καὶ κπατεχειρο- τήθησαν. . / Διάφορα μουσικὰ τεμάχιο ἐπὶ κλει- δοκυµβάλου ὑπὸ τῆς Δος Ε, καὶ τοῦ κ. ζ.. Γιαννάχη, τῆς Δος Μ. Εδυλα- πίδου τῆς Δος Χ. Συμεωνίδου χοὶ Δος Γιαννάκη ἐπεδόδησαν ἀρχκετὰ καλά, Ὁ παιδ. χορός διδαχθεὶς ὑπὸ τῆς Δος ΑΔ. Ῥέτδιο, τῇ συνοδεῖᾳ αλειδον. ὑπὸ τῆς Λος “Ελ. Ῥέτξιο καὶ τοῦ κ. Μ. Χατζηδημητρίου ἦτο ἀρχετὰ ἔπι- τυχής. Τὸ ἆσμα «ἐσεῖς ποῦ ξέρετε» ὑπὸ τῆς |αρίστῃς Χορωδίας Ῥαρωσίων, τῇ συνο- δείᾳ τῆς ἀρίστης Μανδολινάτας Ῥα- τον ὕρεσεν, ὥστε τῇ ἐπιμόνῳ ἀπαιτή- σει τὀῦ ἀκροατηρίου ἐπανελήφδη. Επίσης ἤρεσεν ἀρχετὰ ἡ δυφδίο ὑπὸ τοῦ κ. Εὐρ. Ἰοχωβρίδου καὶ κ. Σ. Πι- πέρη, ὡς καὶ ἡ ἀπαγγελία ὑπὸ τοῦ κ. Σ. Πιπέρη. τὸ ὥσμα ὑπὸ τοῦ κ. ἨΠιετρώνη, τῇ συνοδεία πλειδοχυμβάλου ὑπὸ τῆς Δος Ἐλ. Ῥέτζιο ὡσαύτως ἴρεσε πολύ. Τὸ τέλος ὅλων τὸν μερῶν τοῦ προ- γράμματος ἐπεδοχίμοξε τὸ ὀἀκροατή- Ρριον διὰ χειρὀκροτηµάτων καὶ διὰ ρι- πτομένων ἀνθοδεσμῶν κλπ. Ἱὴἡὴν πώλησιν ὀἀνὰ τὴν. πόλιν τῶν Εἰσιτηρίων τῆς ἕσπερίδος διενήργησεν ἡ Ἐπίτροπεία τοῦ Κέντρου, ἕν τῶν ἐριτίμων κυριῶν Πόποαμ, Διοικητοῦ, ΥΓ. Σ. Ἐμφιετζῆ, Δημάρχου κλπ. καὶ Φὐ- {λσον, ἀρχιτελώνου. Αἳ εἰσπράξεις ἄνῆλδον εἰς 26 περί- που λίρας. Πρὸς τοὺς ὄἄνω ναὶ τὸν κ. Πιετρό- νην χαὶ τοὺς καθ’ οἸονδήποτε τρόπον συντελέσαντας εἷς τὴν διεξογωγὴν τῆς ξσπερίδος ἐχφράξοµμεν τὰ θερμά µας συγχαρητήρια, ἀλλ ἰδιαιτέρως συγ- χαίροµμεν τὴν ἀχάματον πρωταγωνί- στριαν πάσπς γυναικείας ὁράσεως ἕν- τοῦδα ἀπὸ ὀ2βετίας, τὸν συνεκτικὸν αὐτὸν πρίκον περὶ τὰ τοιαῦτα, ἑλλό- γιµον Δεσποινίδα Ἑλένην Ῥ. Κατζη- πέτρον, Διευθύντριαν τοῦ ἐννεαταξίου Παρθεναγωγείου. , Ἡ ἀπό τινος ἐντατικχωτέρα πρὀσπά- θεια ἐν τῇ πόλει µας περὶ τὴν µευ- σικοφιλογικὴν κίνησιν μᾶς συγκινεῖ βαθύτατα, καὶ ἔχομεν δι’ ἐλπίδος, ὅτι θὰ καταβάλλεται ἔτι ἐντατικχωτέρα τοιαύτη ὁλοὲν ὑπὸ τῶν δυναµένων᾿ πρὸς τοὺς οὕτω ὑφηλοτέρους ὀρίξον- τας φυχικοὺς καὶ πνευματικούς. Ἡ προσφιλής µας πόλις δέον νὰ βαίνῃ ἐν παραλλήλῳ προόδῳ, πνευματικῇ καὶ οἰπονομικῇ. Εἴμεθα ὁλοφύχως παρὰ τὸ πλευ- ρόν σας. Δ.α ΒΙΒΛΙΟΠΡΛΗΘΝ ΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Ἐν Βαρώωσίοις (Κύπρου) Παιδικἡὴ Χαρὰ ἤτοι παιδικοὶ δι- άλογοι, ποιήματα καὶ µονόλογοι. Σχολικὰ ποιήματα καὶ δράµατα. Αμϕότερα τὰ ἄνω εἴδη εὑρίσκον- ταί κα πὠλοῦνται εἰς τὸ βιβλιοπω- Λεῖον Σάββα ᾿Ἰωάννου, Βαρώσια᾽ πρὸς 6 γρόσια ἕκαστον, ἐλεύθδεραι Ἐν τῇ τοποσεθίᾳ «Οὐρὰ» σταρὰ τὴν Κορόβιαν πρὸ δύο μηνῶν ἆνευ- ρέδη ὑπὸ χωρικῶν ἄγαλμα Σφιγ- γός, τὸ ὁσιοῖον οὗτοι ἐπώλησαν ἀντὶ 4 94.Ο0.0 καὶ τὸ ὁσποῖον µετεφέρθη εἷς Αγιον «Σέργιογ. Τὸ γεγονὸς τοῦτο περιῆλδεν εἷς γνῶσιν τοῦ ἀστυνόμου κ. 1. Τιλ- Λήρου, ὁ ὁποῖος ἓν τῇ ἐγνωσμένῃ δραστηριότητί του καὶ τῇ ἐπιδεξίᾳ συμπεριφορᾷτου κατώρθῶσεν, ὥστε νὰ παραδοῦῇ τοῦτο ὑπὸ χωρικῶν εἷς αὐτὸν τὴν 9ά4ην Μαΐου. 'Ῥὸ ἄγαλμα τοῦτο εἶναι παγοµοιό-. τυσον τῆς Σφιγγὸς τῶν Θηβῶν, ἡ- τοι: ἔχει μορφὴν καὶ στῆθος γυναι κός, σῶμα στερωτοῦ Λέοντος καὶ οὐράν. Εἶναι ἐξειργασμένον ἐπὶ λί- ου καὶ ἔχει µῆκος 1 µ. καὶ σιλά- τους στήθους Ο,95 µ. ΒΗ κεφαλὴ στολὺ ὡραία, ἀλλὰ ἀποκομμένη, ὡς καὶ ἡ µία πτέρυξ, δύνανται δὲ νὰ προσκολληθοῦν τελείως. Ὁ ἕἔφορος τῶν ἄρχαιοτήτων ἀφί- κετο καὶ ἐξήτασε τοῦτο καὶ ἆἄπτε- φάνδη ὅτι εἶναι πολύτικον. Ἠδη ἡ Σφὶγξ ἀπεσιάλη εἷς τὸ ἓν ἠεύκωσίᾳ ἸΜουσεῖον. .. ΠΑΙΔΟΚ. ΚΕΝΤΡΟΝ Τὸ πρόγραµµα τῶν ἑορτῶν τῆς «ἕβδο- µάδος τῆς Μητρὸς καὶ τοῦ Παιδίον» τοῦ Παιδοκομικοῦ Κέντρου ᾽Αμμοχώστον ἤρ- χισε διὰ τῆς ἐκδρομῆς κατὰ τὴν παρελθ. Πέµπτην τῶν νηπίων καὶ τῆς παραθέ- σεως τεῖου, ὥς ἀλλοῦ γράφοµε», μετὰ τὸ ὅποῖον ἐπέδειξεν ἐν τῇ Αἱδούσῃ Χού- ρῇη διαφόρους εἰκόνας σχετικῶς μὲ τὴν ὄψείαν τοῦ σαιδὸς μετὰ καταλλήλου ὅ- µιελίας ὁ κ. Πιετρώνης. ᾿ Πὴν ἑπομένην Παρασκευὴν ἐγένετο δι- άλεξις ἓν µέσῳ πλήθους ὑπὸ τοῦ κ. Αδαν. Κωνσταντινίδον, καλλίστου ὁδον- τοϊατροῦ. Τὸ δέµα του ὃ κ. ζζωνσταντι- νίδης διεξῆλὃδε πστολὺ, σιολὺ ὥραῖα, κατα- χειροκροτη δείς. , / Κατὰ τὴν ἑσπέραν τῆς Κυριακῆς διε- ξήχδη μουσικοφιλολογικὴ ἑσπερὶς ὥς ἐν ἆλλῃ στήλῃ. Τῇ ἐπαύριον, κατόπιν προσκλήσεως, ἔκαμε διάλεξιν ἓν τῇ Αἰθούσῃ Χούρη ὃ σιαγκυσερίως γνωστὸς Μ. Καλαβρὸς, ὃ- φθαλμιατρὸς τὸν ὁποῖον σιαρουσίασε δι᾽ ὥραίων Λόγων ὃ κ. Πιετρώνης, περὶ τῆς ὑγιεινῆς τῶν ὀφθδαλμῶν καθ᾽ ὅλα τὰ στάδια. Ὁ κ. Καλαβρὸς μειὰ σαφηνείας καὶ πρακτικώτατα διεξῆλθε τὸ θέμα του, τὸ ὁποῖον μετὰ ἀδιαστώτου προσοχῆς πα- ρήκολούδθησε τὸ ἀκροατήριον. τὸ ὁριοῖον εἲς τὸ τέλος ἐξέσπασεν εἲς παρατεταµέ- να χειροκροτήματα. Ὁ πὴν ᾿Επαύριον ἐγένετο διαγωνισμὸς τῶν μαθητριῶν τοῦ ἀνωτέρου παρ᾽ ἡμῖν Παρθεναγωγείὀν περὶ τὴν ἐνδυμασίαν κουκλῶν ἓν τῇ Αἱθούσῃ Χούρῃ. Τὰ τοῦ σκοποῦ τοῦ διαγωνισμοῦ τού- τούτου ἐξήγησεν ὥραῖα δε᾽ ὀλίγων ἡ διευ- δύντρια ἀξιότ. Δὶς Ελένη Γ. Χατδησέ- τρου, : Ἡ Ἀριτικὴ ᾿Επιτροπεία ἁποτελουμένη ἓκ τῶν μελῶν τῆς ᾿Επιτρουείας τοῦ Κέντρου ἔδωκε τὸ πρῶτον βραβεῖον τῆς δερινῆς ἐνδυμασίας ᾳαὶς τὴν µαθδήτριαν Ἑλένην. Σ. Μιχαηλίδου καὶ τὸ δεύτερον εἲς τὴν Αγνὴν . Λοϊξίδου, τὸ δὲ σρῶ- τον. τῆς χειμερινῆς τοιαύτης εἷς τὴν 4έ- ναν ΙΜ. ΠΜιχαηλίδου καὶ τὸ δεύτερον εἷς τὴν Ἱαρίαν Κυριακέδου. Τὰ τῆς ὃ]ης Μαϊου εἷς τὸ σεροσεχές. ασε». ΠΟΙΚΙΛΛΞΞΞ Ἡ Δασιχὴ Ἐπιτροπεία περατώσασο. τὸ ἔργον αὐτῆς ὑπέρμαλε κατὰ τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα τὴν ἔχθεσίν της πρὸς τὴν Κυβέρνησιν ἐξ 15 σε λίδων γραφομηχανῆς' καθίσταται ἔπι- βεβλημένον ὅπως ἡ ἔχδεσις διὰ τὸ πο- λυρύνδετον καὶ πολύγνωμον ὁδασιχὸν ζήτημα ὀὁημοσιευθῇ ὑπὸ τῆς Κυβερ- νήσεως: τὰ µέλη τῆς Ἐπιτροπείας μετὰ τὸ πέρας τῆς περιπετειώδους καὶ πὸ- λυμόχδου μακρᾶς ταύτης ἐρεύνης ἡ- σθάνδησαν πραγματιχὴν ἀναχκούφισιν. -Ὁ ἐντ. ΒουλευτὴςΜεσαορίας-Κοαρ- πασίας ἀνεχώρησε ΚΧδὲς διὰ τοῦ Συµ- βατιιοῦ εἲς Αἴγυπτον, Παλαιστίνην,, καὶ Συρίαν, χάριν τῆς «Δημιουργίας« καὶ χάριν ἀναπαύσεως ἀπὸ ἁδιαχόπων καὶ μακρῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν. --ὃ κ. Ῥωσσίδης κηρύσσει ἔκεχει- ρίαν κατὰ τὸ διάστηµα τῆς ἔχ Κύπρου ἀπουσίας του. Ἰ . -“Ἐπανῆλθεν εἲς τὴν γενέτειραν πρὸς παρσθερισμὸν ὁ ἐκ Πολιτικοῦ κα- ταγόµενος καὶ ἐν Μίνα τῆς Ανω Αἰ- γύπτου ἄριστα ἐγκατεστημένος κ. Νι- χόλαος Χριστοφίδης, γλωσσοµαθέστα- τος καὶ δημοσιολόγος ἄριστος, τοῦ ὁ- ποίου ἐμβριθῆ ὄρθρα ἐπὶ τῆς οἴκονο- μολογικῆς κατευθύνσεως τῆς Κύπρου πολλάκις ἐφιλοξένησεν ῥὁ κὺπρια- χὸς τύπος. --Μδς διεβιβάσθησαν παρὰ πολίτου ἔν Ῥαρωσίων παράπονα διὰ τὸ ἄἆτδ- λὲς πατάβρεγµα τὸν ὁρόμων καὶ ἰδίως τῶν μὴ χεντρικχῶν καὶ ἐλπίξομεν ὅτι ὃ ἀξιότιμος Δήμαρχος δὰ ἐπιστήσῃ ἐπὶ τούτου τὸ ἐνδιαφέρον του ὅρα- στιχώτερον. -Ἐν ἐχτάκτῳ παραρτήµατι τῆς Ἐ- πισήµου Ἐφημερίδος ἡμερ- 2δ Μαΐου 1926 δημοσιεύεται τὸ διάταγμα τῆς Κυριακῆς ἁργίας καὶ συνεπῶς αὕτη ἔ- τέδη ἤδη εἰς ἐφαρμογήν' οἳ ἔνδιαφε- ρόµενοι ὀφείλουσι νὰ ἔχωσιν ὑπ᾿ ὄψιν των ὄχι µόνον τὸ διάταγμα ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τοῦτον τὸν νόμµον. -«Ἡ «Δημιθυργίο» συγχαίρει θερ- ταχυδρομωκῶν τελῶν. Επειδὴ ἡ ἀξία των εἶναι μικρὰ ξοντας τὰ χρήματα. δὰ στέλλωνται µόνον εἰς τοὺς ἐμβά- Ίτος καὶ µεθοδιχότητος ἐδαιρετικῆς ἐ-ὶ μῶς τὸν ἔντ. Βουλευτὴν Μεσαορίας- Καρπασίας, ὁ ὁπῖος διὰ δραστηριότη- λὼν τὸν νόµον τῆς ΚυριακΏς ἁργίος δι ὅλας τὰς ἐδνικότητας, θρησκεύματος καὶ δόγματα καὶ εὔχεται ὅπως ἡ ἰδίο ἐπιτυχία στέφη τὰ νοµοσχέδιά του περὶ δενδροφυτείας, συμβιβαστικῶν χω ρικῶν ἀρχῶν καὶ ἄλλων. --Ἡ «Δημιουργίαν πατὰ τὴν διάρ- χειαν τοῦ νέου δρομολογίου τοῦ Συµ- Βατικοῦ θὰ ἐπδίδεται πατὰ Παρασχεν- ἡἠν διὰ νὰ παρέχεται ἡ εὐχαιρία νὰ ἀνοδημοσιεύῃ ἔκ τῶν ἐφημερίδων Ἓλ- λάδος καὶ Αἰγύπτου τὰ μᾶλλον ἐνδι- ἀφέροντα ἐξωτερικὰ νέα. --Πληροφοροῦμεν τοὺς συνδρὀμητὰς τοῦ ἐσωτερικοῦ ὅτι ἡ εἴσπραξις τὸν φαθυστερηµένων συνδρομῶν τοῦ παρ- ελθόντος ἔτους, καὶ τῶν νέων ἆνα- στέλλεται µέχρι τῆς Ίης Αὐγούστον, ὑπὸ τὸν ἀπαράβατον ὅρον ὅτι κατ’ Αὔγουστον καὶ Σεπτέµβριον πρέπει χωρὶς ἄλλο νὰ γίνη γενικὴ ἡ ἐξόφλη- δις. Διὰ τοῦτο οἱ συνδροµηταί µας ὁ- φείλουν νὰ ἔχουν ἀπὸ τώρα ὑπ ὄψφιν των, νὰ ἐχτελέσουν ἐφ᾽ ἅπαξ στοιχει- ὥδες καὶ ἐλάχιστον καθῆπον διότι οὐ- δεµία πρόφασις θέλει δικαιολογήἠσέι τὸν οἰκονομικὸν κλονισμὸν τῆς «Ἀπ- µιΦυργίας»' δὲν ἔχομεν διάθεσιν οὔτε τὰ φονευθῶμεν τόσον νέοι, οὔτε ν᾿ αὐτοχντονήσωμεν. -οἘφισοτᾶται ἡ προσοχη τῶν συνδὅρο- μητῶν καὶ συνεργάτὃν ὅπως μὴ όπευ- θύνωνται διὰ προσωπικᾶς ὑποδέσεις πρὸς τὸν κ. Ῥωσσοΐδην, ἐφ᾽ όσον ουτος Β’ ἀπουσιάδη ἔν Κύπρου νὰ, ἀποφεύ- νουν δὲ νὰ γράφουν ἐπὶ τοῦ φαχέλλου τὴν λέξιν «προσὸπινδς»)) ὅνδ᾽ κάθε ζήτημα ποῦ ἀφορῦ τὴν διαχείρησιν. ἤ σύνταξιν τῆς «Δημιουργίας» --Μετὰ λύπης ἠκούσθη εἰς τὴν Ἐν- λότυμπον ἡ µετάθεσις τοῦ ἀγροτικοῦ ἰατροῦ κ. ᾽Ατρείδου, ἀγαπωμένου καὶ ἐκτιμωμένου διὰ τὴν Ἱπανότητα παὶ προθυµίαν του. Ἐλπίξουν ὅτι ὁ διάδο- χός τδυ ἡ. Ανθ. Ἰώσηφάπης δὰ προ- καλέση τὴν ἰδίαν ἐκτίμησιν καὶ συμ- πάδειαν. , --Τὸ Σχυμβούλιον τῆς Σ. Π.Έ. Άγ. Φεοδώρου Γαρπασίας καὶ ἡ Χωριτικὴ Ἐπιτροπεία αὐτοῦ ὑπέβαλον διὰ τοῦ. Ῥουλευτοῦ Μεσαορίας-- Καρπασίας ᾱ- ναφορὰν πρὸσ τὴν Α. Ε.τὸν Κυβερνή- την, δι ἧς παραχαλοῦν ὅπως Φηφισδῆ ἡ εἰσήγησις τοῦ κ. Ῥωσοίδου περὶ προσ- θέτοὺ φορολογίας τῶν ἀγροτ. ατηµά- των κατὰ 1 τοῖς χιλίοις διὰ τὴν ἕἔνί- σχυσιν τῶν ταμείων τῶν Ἄννεργ. Τρα- πεξῶν. --Ἐξελέγηπ Ἐπιτροπεία ἐν τῇ πόλει µας πρὲς διενέργειαν ἐράνων ὑπὲρ τῶν ἐν Ἑλλάδι σεισμοπαθῶν . : -- Αφίκετο ὁ ἐν ᾽Αμερικῇ ἔγχατεστη- μένος συµπολίτης µας κ. Νικόλαος Με- νοίιου. --Ἐν τῷ ῥομαντικῷ «Ακταίῳ» ἐδόθη ὑπὸ τοῦ ῥέχτου διευθυντοῦ του χορὸς τῇ ἑσπέρᾳ τοῦ παρ. Σαββάτου µετα πλήρους ἐπιτυχίας ναὶ συγκεντρώσεως θὐχὶ μιχρᾶς. | Τὸ νυλικεῖον ἧτο τέλειον καὶ ἄφδο- νον. -«Ῥέρομεν εἷς Υνῶσιν τοῦ κοινοῦ ὅτι ἡ ἑταιρία αὐτοχινήτων ᾿Ασὴμ καὶ 'Ῥωσσίδη διελύθη ἀπὸ τῆς 15 Μαϊον, : πάσας δὲ τὰς ὑποχρεώσεις καὶ δικαιώ- µατα άνέλαβεν ὁ ᾽Αχμὲτ '᾿Ασῆμ Ἐφφ. εξ 'Αγ. Φεοδώρου. .... - --ἨΤῇ παρ. Πέμπτη ἐδόθη εἲς τὰ ὑπὸ τὴν προσταςείαν τοῦ Παιδ. Σταθμοῦ νήπια καὶ τὰς μητέρας τῶν πλουσιο- πάροχον τἐῖόν μετὰ γάλακτόὸς χλ. ἓν τῷ Ἰωβιλαίῳ ὑπὸ τῆς ἀξιοτίμου οἶχκο- γενείας Εύαγ. Ὦ. Παντελίδου.' . Τὰς παιδιὰς τῶν νηπίων, ὑπὸ τὰς ὁ- δηγίας τῶν ἀρίστων νηπιαγώὠγῶν, παρ- Πηλθλούθησε πολὺς χόσµος. --ῇῇ παρ. Πέμστῃη ἑτελέσθησαν οἱ γά- µοι τοῦ καλλίστυ νέου Κυριάκου Α- ναστασιάδου μετὰ τῆς παλλέστης καὶ συµ- παθοῦς ἄ)ος Γεωργίας Σ. Λιασίδου. --Ὡσαύτως τῇ παρ. Κυριακῇ τοῦ καλ- Λίστου νέου κ. ᾽Αντωνίου Ι. Εαγιάτον μετὰ τῆς Καλλίστης καὶ συμπαθοῦς δος Μαργαρίτας {. Φιλίπσιου. τ--Ἔσπίσης τοῦ καλλίστου νέου 1. Βού- θου, φαρμακοποιοῦ μετὰ τῆς καλλίστης καὶ συμπαθδοῦς ὅδος Πολυξένης ἆ. Ἀα- θαγκοῦ. Τρὸς ὅλους τοὺς νεονύμφους ἐνφράξο- μεν τὰ δερµά µας συγχαρητήρια. -“Ἠὐτοχτόνησεν ὁ ἐν Δευχωσίας πα- σίγνωστος βιβλιοπώλης ᾽Απόστολος Ἰ- ωαννίδης λατόπιν οἰπονομικῶν ὅνσ- χερειῶν, ἀφίσας ἀπροστάτευτον σύξυ- γον καὶ πολυµελῆ οἰκογένειαν. Αὖ- τοχτονία ὑπὸ τοιαύτος περιστάσεις προὐποθέτει ἔσχατον βαθμὀὸν ἐγωῖστι- κότητος καὶ σκληρότητος πρὸς τὰ τέ- ννα του, τὰ ὁποῖα ἀχριβῶς κατὰ τοι- αύτας οἰκονομικὰς δυσχερείας δὰ εἷ- χὸν ἀνάγχην τῆς προστασίας τοῦ οἳ- πὀγενειάρχον. --“Βλείστη ὕλη εἰς τὸ προσεχές. ΤΜΗΓΡΙ ΚΛΙΜΤ Φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν γειτονικῶν µας χωρίων καὶ ἓν γένει παντὸς ἓνδι- αφεροµένου, ὅτι -ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Κα- τακλυσμοῦ, ὅστις κατὰ τὸ εἰωθὸς τε- λεῖται εἷς τὸ παρεκχλήσιον “Αγ. Γεωρ- γίου, παρὰ τὴν Νάλασσαν, Ῥέλει ἕορ- τασθῇ ἐφέτος, τῇ πρωτοβουλίᾳ καὶ συν- εργίᾳ ποῦ ἀόχνου διδασκάλου ἡμῶν εὐπρεπέστερον, καθ΄ ὅτι Νέλουσι λά- βει χώραν κατ᾽ αὐτὴν καὶ διάφορα ᾱ- γωνίσματα, οἷον δρόµος, πήδημα, ἈΧο- λύμβημα, λεμβοδροµία, ἵστιοδρομία ὕ- πὸ διαφόρων ὁμάδων καταρτιαδεισῶν καὶ διοργανωθεισῶν πρὸς τοῦτο πολὺ ἐπιμελῶς ὑπὸ τοῦ διασκάλου καὶ οὕτω ἡ λαμπρὰ αὕτη ἀπαρχὴ δὰ χρησι- μεύση ὡς ἔναυσμα καὶ ὤθησις ἐν χέ- γει τῆς ἀγροτικῆς νεολαίας ἂἷς τὲν ᾱ- Ἀλήτισμόν., Οἳ βουλόμενοι ὅδεν ἂς προσέλδωσι, βέβαιοι ὄντες ἐκ τῶν προτέρων, ὅτι δὰ τύχωσιν εὐμενοῦς ὑποδοχῆς ἐκ μέρους τῆς ᾿Ἐπιτροπείας, ἐπὶ πλέον δὲ οἳ 'γα- ράδες πρὸς χάριν των δὰ ἀφιερώσουν τὸ κατ ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἅλιβυό- µενον φάρι των εἷς Ἀρινὸν γεῦρα. πετέλεσε πραγματικὸν ἆθλον, ἔπιβα- Αγία Νάπα τῇ 25)9)1938. Εκ ΤΗΣ ΕΚΚΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΣ. ται ταῦτα ἀπ᾿ εὐθείας εἲς τὸν -- μον. “Ἡ ἐπὶ τῶν Δασῶν Έκδεσις δὰ λωτήν, καὶ τοῦ ὁποίου ἑργοστασίου ἡ |εὐρίσχηται εἲς χεῖράς µου κατὰ τὸ τέ- ἵδρυσις, ἐκτὸς τῆς χρησιµοποιήσεως εἶἷ- [λος τοῦ ἔαρος, καὶ ἡ τῆς ᾿Αγροτικῆς δικοῦ καὶ μὴ ἐργατικοῦ προσωπικοῦ, συνεπάγεται καὶ τοκοδέτησιν κεφαλαί- ων ἓν Κὐύπρῳ ἵ Θὰ παρασχεδῇ εὐκαιρία εἷς τοὺς ἅμ- πεολουργοὺς καὶ τοὺς οἵνοπαραγωγοὺς νὰ κάµωσι κέρδη ἐπὶ πρωτοφανοῦς κλί- µακος, συνεπείᾳ διευδετήσεώς τινος, ἤ ὁποία εὑρίσκεται ἤδη εἷς τὸ στάδιον τῶν διαπραγματεύσεων, μετὰ σηµαίνον- τος ὁμίλον, ὅ ὁποῖος εἶναι διατεθειµέ- ος νὰ ὑποσεῇ ἐνοχλήσεις καὶ δαπάνη» ὅπως καταστήσῃ τὸν τοπικὸν τουγητὸν κατάλληλον δι’ ἄλλας ἀγορὰς καὶ νὰ ἕ- Ἑαγοράσῃ, ἄνεν ἐπηρεασμοῦ τῶν ὄφι- σταµένων συµφερόντων, µίαν μεγάλην ἀναλογίαν ἐκ τῶν µέχρι τοῦδε μὴ ἆπο- στελλομένων εἷς τὸ ἑξωτερικὸν οἴνων τῆς Κύπρου. “Ἡ Κύπρος δὲν δὰ προσελκύσῃ ἔπι- σκέπτας µέχοις ὅπου ληφδῆ πρόνοια διὰ κατάλληλα παταλύματα. μην συ- γοπῶς τνχηρὸς, κατόπιν μιᾶς σειρᾶς ἅρ- νητικῶν κἄπως ἁποτελεσμάτων διὰ τὴν ἀναζήτησιν ἐντὸς καὶ ἑκτὸς τῆς Κύπρου κεφαλαίων διὰ ξενοδοχεῖα ἤ διὰ τὴν ἐπιχείρησιν αἰπήν, νὰ ἀνακαλύψω ὅταν εὐρισκόμην ἕν Αἰγύπτῳ ἕνα ἤ δύο ἴσ- χνρὰ µέλη τῆς ἐμποοικῆς κοιγότητος μὸ «κεφάλαια καὶ μὲ πνεῦμα ἐπιχειρη- µατικόν, τὰ ὁποῖα ἁπέστειλαν ἐδῶ ἕνα πολὺ γνωστὸν εἰδήμβνα διὰ ξενοδοχεῖα. Ὅ κύοιος οὗτος ἐπέστρεφε τόσον εὖ- γοϊκὰ ἐπηρεασμένος, ἓξ ὅσων ἀνεκάλυ- ψεν ἐδῶ, διὰ τὸ κατορθωτὸν τῆς ἔπι- χειοήσεως ὥστε σχέδιον διὰ µίαν ἄλυσιν νεωτέρων Ἐενοδοχείων νὰ ἔξετάζηται σοβαρῶς καὶ ἐὰν τοῦτο γίνῃ ἀποδεχτὸν 9δὰ ἀγυψώσῃ τὰς ἀρεστότητας καὶ τὴν εὐημεοίαν τῆς Κύπρου. Μὲ ἕἔκάστην τῶν ἄνω 'Ἑταρειῶν, ἐλπίζω δὲ καὶ μὲ ἄλλας Εταιρείας αἱ ὅποῖαι πιθανὸν νὰ ἐργασθῶσιν ἓν Χύ- πρῳ, καταλήγα, εἷς εἰδικὴν διευθέτησιν : δυνάµει τῆς ὅποίας οἳ Κύπριοι δὰ δύ- νανται νὰ λάβωσι μὸ ὅρους τὰ μάλιστα ἐπωφελεῖς ὅσας μετοχὰς ἐπιδυμοῦσιν, ἑξασφαλίζοντες οὕτω πρακτικὸν ἔνδια- φέρον εἷς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς χώρας των καὶ ὠφελούμενοι ἔκ τῆς εὐχαιρίας ἢ ὁ- υποία τοὺς παρέχεται νῦν, ταρὰ ἀπὸ τὴν τοκογλυφικὴν ἀπόκτησιν καὶ ἄντιπατρι- οτιχὴν ἐξαγωγὴν Ιζυπριακῶν κεφαλαί- ὤγ. ΧΧΝ, Από τινος χρόνου εὑρίσκον- ταν πρὸ ἑοῦ Ὑπουργοῦ τῶν ᾿Αποικιῶν προτάσεις διὰ τὴν ἑγκατάστασιν συγ- κοινωνίας μετὰ τοῦ ἔξω κόσμον δι’ ᾱ- συρµάτου καὶ τηλεφωνικοῦ συστήµατος δυ ἐσωτερικὴν συγκοινωνίαν. “Ἡ ἐπὶ ἕῶν προτάσεων τούτων ἐνέργεια ἔπε- βραδύνθη ἀναποφεύχτως ἓν ἀναμονῇ τῆς ἐκθέσεως τῆς Αὐτοκρατορικῆς δὺ ᾽Ασυρμάτους καὶ Τηλεγράφους Ἄυνδια- σκέψεως, ἥτις Συνδιάσχεψις συνεδριά- ζει ἤδη ἓν Λονδίνῳ καὶ ἐξετάζει ζητή- µατα γθνικῆς πολιτικῆς ἐπηρεάξοντα τὰς δι’ ἀσυρμάτου καὶ τηλεγράφου συγ- κοινωνίας τῆς Αὐτοχρατορίας ἓν γένει, ἀλλ᾽ ἐλπίζω ὅτι δὲν δὰ ἐπιβραδυνὸῇ ἐπὶ πολὺ ἡ λῆψις διαβηµάτων πρὸς ἐγ- κατάστασιν ἁμφοτέρων τῶν ὑπηρεσιῶν τούτων, ΧΧΝΙ. Τὸ πρόβλημα τῆς Παιδείας τὸ ὁποῖον βασανίζει ἑκάστην χώραν τοῦ χόσµον, δέν ἐλύθη εἶσέτι ἓν Κύπρῳ καὶ ἡ ὑπερβολικὴ ποσότης καὶ ἀκατάλ- ληλος ποιότης τῆς ἐππαιδεύσεως (τὰς ὁποίας δικαίως τὰ Ἔντιμα Μέλη ἕψε- αν) ὁμοῦ μὲ τὰ παράπονα διὰ τὴν δέ- σιν καὶ τὸν μισθὺν τῶν τε διδασκάλων καὶ διδασκαλισσῶν μελετῶνται ἔπιστα- µένως, καὶ ἐπιδυμῶ νὰ γνωρίζῃ ἡ ἔπα- ξιωτάτη αὕτη τάξις τῶν ὑπαλλήλων τοῦ κοινοῦ ὅτι ἤ Κυβέρνησις, ἥτις ἔκπλη- ροἵ τὰς δι’ ἄλλας ζητήματα ὑποσχέσεις της, δὲν δὰ λησμογήσῃ τὰς ἀνάγκας τῶν. Τοιαῦται ὅμως μεταρρυδμίσεις ᾱ- παιτοῦσι πρὸ τῆς ἐφαρμογῆς τών ὄχι µόνον ἐπαύξησιν τῶν οἰκογομικῶν ἔφο- δίων ἀλλὰ καὶ συσκέψεις μεταξὺ τῶν τε ἀνεπισήμων καὶ Κυβεργητικῶν ᾿Αρχῶν, καὶ δὲν θὰ εἶναί ἐμπράκτως κατορῦς- τὸς ὅ διορισμὺς οἴασδήποτε ἄλλης ἔπι- τροπείας μέχρις ὅτου τεδῶσιν ἓν ἔγερ- γείᾳ αἱ εἲς τὰς ληφδείσας ἤ ἄποσταλη- σομένας ἐκθέσεις περιλαμβανόμεναι συστάσεις τῶν διαφόρων ᾿Ἐπιτροπειῶγ. ΧΧνΙΙ. ᾿Αναφέρδην εἷς τὴν Γεωρ- γικὴν Πίστιν, τοὺς περὶ Γοχογλυφίας Νόμους, τὴν ἀναθεώρησιν τῆς Φορολο- γίας τὴν προτεινοµέγην ὑπὺ τῶν Ἐπι- τοοπειῶν διὰ τὰ Δημαρχεῖα καὶ διὰ τὴν »Αγάατυξιν τῆς Χώρας, αἱ ἀνετίμητοι τῶν ὁποίων συστάσεις μετατρέπονται ἥδη εἲς ἔργα. Ἡ Ἔκδεσις τῆς ἐπὶ τοῦ ΣΞιδηροδρομικοῦ Συστήματος καὶ τῶν Λιακομιστικῶν Δικαιωμάτων Ἔπιτρο- πείας ἑλήφδη καὶ τυγχάνει τῆς μελέτης ξένων εἰσῆλθον λαδραίως Ἐξετάσεως πρὺ τοῦ Φθιγοπώρου. Τά τε ἐπίσημα καὶ ἀνεπίσημα µέλη τῶν Ἐπιτραπειῶν τούτων δὲν ἐφείσθησαν τοῦ χρόνου των ἤ ἐνοχλήσεων καὶ δὰ ἐπανεκφράσω ἐδῶ πρὸς αὐτὰ τὴν ὄψη- λήν µου ἓκτίμησιν διὰ τὴν συγεργασίαν των εἷς τὰ οὐσιώδη ταῦτα προκαταρητι» κὰ διὰ πᾶν μελετηµένον Ευβερνητικὸν σχέδιου. Ἡ ἐξέτασις καὶ ἔτέλεσι- τῶν ὑποβληθέντων συμπερασμάτων συνεπή- γαγου ἀπαιτήσεις ἑκτάχτως βαρείας ἔρ- γασία- ἐπὶ τοῦ προσωπικοῦ τῆς Λιοική- σεως, τὸ ὁποῖον προσωπικύν, Κυπρια- κόν τε καὶ Βρεττανικὺν ὅλων τῶν τά- ἔεων, κατέστη εἲς ἀπάντησιν καὶ ὑπὸ περιστάσεις οὐχὶ πάντοτε ὑπεράγαν ἔν- δαρουντικὰς ὑπόδειγμα καθήκοντος καὶ ἐπιμελείας ἀνταξίων τῶν ἀρίστων πα- ραδόσεων τῆς Πολιτικῆς Ὑπηρεσίας. (Τέλος) ΕΞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τὸ ναυτικὄά ὀσφάλιστρα Ἓνεκα τῶν μαγάλων ΟΝαλασσίων ζημιῶν, τὰς ὁποίας ὑπέστησαν χατὰ τὸ τελευταῖα ἔτη αἲ διάφορο. ζσφὰλι- στικαὶ ἔταιρεῖαι, ἀπεφάσισαν νὰ αὐξή- σουν τὰ ἀσφάλιστρα χατὰ 10 οἷ]ο ἐ- πὶ τοῦ ἰσχύοντος πιμολογίου, ἀπὸ τῆς πρώτης προσεχοῦς ἔτους, Δίπλωμα Ἑδρεσιτεχνίας “Ὁμογενοῦς Εἰς τὰ Μικτὰ Δικαστήρια κατετέθη παρὸ τοῦ ἐμογενοῦς Ἠ. Ἰ. Ἱερωνυμί- δου, σχέδιον μηχανήματος, διὰ τοῦ ὅ- ποίου 9ὰ δύναται τὸ πλήρωμα τοῦ κα- ταβυθισθέντος ὑποβρυχίου νὰ ἀνέρχα- ται εἲς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς Φαλάσσης. Κατ αὑτὰς Ὀέλει τοῦ ἀἆπονεμηνῃ προνόµιον εὑρεσιτεχνίας. Αποτεία ἢ λαθρεµπέριθν Ἐνῶ ἡ ταχεία ἁμαξοστοιχία ᾿Ανω Αἰγύπτον-- Καΐρου, κατῄρχθτο εἷς Κά- ἔρον, ὁ ὁδηγὸς ἀντιληφθείς, ἐπὶ τῆς χραµµῆς ὀγχολίθους ἐσταμάτησεν ἔγ- καΐρως, ἀποσοβῆσας οὕτω ἀνυπολογί- στους ζημίας, Μόλις ὅμως τὸ τραῖνον ἑσταμάτησε, πυροβολιομοὶ ἐρρίφὃησαν κατὰ τῆς ὀλκῆς, προερχόμενοι ἐν τῆς ἔχεῖ πλη- σἷον συστάδος καλαμώνων. ὍὉ ὁδηχὸς δὲν ἔχασε τὴν ψυχριμίαν του καὶ ᾱ- φοῦ ἀπηλευδέρωσε τὴν χραμμὴν ἀπὸ τὰ ἐμπόδια, ἐξηκολούθησε τὸν δρόμον του. μὲ μικρὰς ζημίας εἷς τοὺς ὅαλο» πίναχας τῆς ὁλκῆς. Όταν τὸ τραῖνον ἔφθδασεν οἷς τὸν σταῦμὸν εἰδοποιήθη ὁ “Αστυνόμος, ὅσ- τις ἐπὶ κεφαλῆς ἰσχυρᾶς ἄστυνομι- κῆς δυνάµεως µατέβη εἷς τὸν τόπον τοῦ αἰφνηδιασμοῦ καὶ περιεκύχλωσεν ὅλον τὸ χωρίον. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου ᾱ- νακρινόµενοι ἑδήλωσαν ὅτι προέβησαν εἲς τὸ σταµάτηµα τῆς ἀτμομηχανῆς ἁ- πλῶς ἵνα ἀνακόψη τὴν ταχύτητά της καὶ δυνηδὴ νὰ κατἐλδῃ συγχωριανός των, ὁ ὁποῖος ἑταξείδευε χωρὶς εἶσι- τήριον. Φαίνεται ὅμως καὶ εἴνε βέβαιον ὅ- τι ἐπειδὴ εἷς τὸ χωρίον τοῦτο διενερ- χγεῖται οἷς εὗρεῖαν κλίμακα τὸ λα- θρειιπόριον τῶν ναρχωτικῶν, ἑσταμά- τησαν τὴν ὀλκὴν ἵνα δυνηδοῦν καὶ ἀποβιβάσουν τὸ ἐμπόρευμά των ἆνε- νόχλητο. προτοῦ τὸ τραῖνον φδάσῃ εἷς τὸν σταῦμόν. Φράσος αλεπτὸν Θρασεῖς ἁλέπται ἐπεχείρησαν νὰ κλέφωσι τὸ ἐν Καΐρῳ τηλεβόλον, τὸ σηµαῖνον τὴν μεσημβρίαν. Αυστυχῶς χιὰ τοὺς ἀγγώστους αὐτοὺς Κυρίους τὸ τηλεβόλον ἔμεινε πιστὸν οἷς τὴν Θέσιν του, καὶ διὰ τοῦτο ἠρχέσὺησαν νὰ συµπαραλάβουν μαζύ τους τὰ ἐ- ξαρτήματά του. Μέχρι τῆς στιγµῆς δὲν ἐγνώσδη ἡ ἀκριβὴς διεὺὃυνσις τῶν ἀφελῶν αὐτῶν ἐπισιαπτῶν, ἵνα δυνηῦῃ Ἡ ἀστυνομία µας νὰ τοὺς συγχαρῇ. “Ἡ προστασία τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἑίνας. Αί Ἑλληνικαὶ : ἐφημερίδες ἀναγρά- φουν ὅτι συνεπείᾳ τῆς ἀρνήσεως τῆς Κίνας νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν Γαλλικὴν προστασίαν ἐπὶ τῶν Ἑλλήνων ὑπηκό- ων, αἳ διεξαχθεῖσα: ἀπ᾿ εὐθείας µε- ταξὺ τῶν δύο Κυβερνήσεων διαπραγ- ματαύσαις κατέληξαν εἰς συμφωνίαν διὰ τῆς ὁποίας ἐξασφαλίζεται ἡ προσ- τασία τῶν Ἑλλήνων ὑπηκόων, τῶν διαµενόντων ἐν Κύνα. Ἡ µετανάστευσις εἰς ᾽Αμεριχήν «Ἑνάμισυ γαὶ πλέον ἑκατομμύριον, χατὰ τὰ 5 τελευταῖα τρία ἔτη εἷς τὴν ᾽Αμερική». ἐστάλησαν ὀπίσω εἷς τὰς Πατρίδας των. Ας προσέξουν καλὰ οἱ Κύπριοι ἀπὸ τὸν τόπον των ἐὰν δὲν ἔχουν στὰ χέἑριά των τὰ ἐπίσημα χαρτιά των ἐν τάξει καὶ νὰ μὴν βασίζωνται εἷς τὰς ψευδοὐποσχέσεις τῶν διαφόρων ἅπατε ώνων γραφείων ὅτι δὰ τοὺς βγάλουν σουν χρήματα καὶ μόνον χρήματα. Πρὸ μηνὸς ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις προέβη εἰς τὴν σύλληψιν τῶν τριῶν ἁδαλφῶν Κοντόνη, οἵτινες διηύθυνον τὰ ἓν Ἑλλάδι πρακτορεῖα τοῦ μθγά- λου μεταναστευτικοῦ γραφείου των, ἐ- πὶ τῷ λόγῳ ὅτι οἳ Εύριοι οὗτοι ἐφω- δέαζον μὲ φευδῆ ἔγγραφα τοὺς προτὶ- Φεµένους νὰ μεταναστεύσουν διὰ τῆν ᾽Αμερικῆν. Αἱ ἀνακρίσεις ἀπέδειξαν ὅτι τὸ µένα τοῦτο πρακτορεῖον εἶχεν ὁλοκλήρους ηχανὰς κ.λ.π. διὰ τὴν πλαστογράφησιν τῶν διαβατηρίων. διατελοῦσιν ἓν προφυλαχίσει. Τὸ δήτηµα τῆς ὑπηκοότητος. Ζωηρὰν ἐπροξένησεν ἐντύπωσυ εἰς τὴν ἐνταῦθα πατριὰν τῶν Κυπρίων ἡ ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας καὶ ΈΒου- λαυτῶν νὰ ἀπευθύνωσιν ὑπόμνημα πρὸς τὴν Α. Μ. τὸν Βασιλέα τῆς ᾽Αγ- γλίας, ζητοῦντες τὴν ἕνωσιν μετὰ τῆς Μητρὸς Ἑλλάδος. Τὸ διάβηµα τοῦτο τῶν Κυπρίων» ἀρχηγῶν σχολιάζεται ἐνταῦδα ποικι- λοτρόπως, καὺθ Ἡν στιγμὴν οἱ ἐδῶ Κύπριοι ἀναμένουν ἕνα γωνίως ἀπὸ στιγ- μῆς εἲς στιγμὴν τὴν ἀναγνώρισίν των ὡς ἄγγλων ὑπηκόων. Ῥχολιάζων εἷς ἄρῦρον του ὅ «Ἴα- χυδρόµες» τῆς πόλεώς ἀφίνει νὰ ὃ- πονοηῦ ὅτι δὲν εἶνε ἁπλῆ σύμπτω- σις Ἡ εἰρηνικὴ αὕτη ἑπανάστασις τῆς Κύπρου μὲ τὴν ἐπάνοδον εἷς τὴν ἐ- νερχὸν πολιτικὴν τοῦ μεγάλου πολι- πικοῦ, ὅστις ἔλυσε τὰ δεσμὰ τῆς Δω- δεκανήσου καὶ ἐρρίνησε τὰς χρυσᾶς ἁλύσεις τῆς Κύπρου. Καὶ συνεχίζων ὅ ἀρδρογράφος δια- τείνβται ὅτι δὲν θὰ λείψωσι καὶ τὴν φορὰν ταύτην οἳ εἴρωνες ἐπικριταὶ τῆς ἀφελείας ταύτης τῶν Κυπρίων, οἳἵ- τινες ἐπιςητοῦν τὴν ἕνωσιν μοτὰ τῆς ἩΜητρός των Ἑλλάδος μὴ ἀναλογιζό- μανοι ὅτι τὰ ἀγγλικὰ συμφέροντα εἴνε ἀνώτερα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµά- των. Φεατρικά Σήμµερον ἔφδασεν εἰς τὴν πόλιν µας ὁ πολυµερὴς θίασος τοῦ κ. Τ. Χέλµη. θὰ παίζη μέχρι τῶν µέσων Σεπτεµ- βρίου εἷς τὰ ἐδῶ Νέατρα Λούνα Πά- ϱχ καί ἩΜπελβεντέρε, ὅπότε Όὰ µετα- βῇ διὰ σειρὰν παραστάσεων εἷἲς Κάῑ- ρον καὶ Πὸρτ-Σαΐτ. Καθὰ ἐδήλωσεν ὃ Φιασάρχης κ. Τ. Χέλμης προτίθεται νὰ ἐπισχεφθῇ μὲ τὸν δίασόν του καὶ τὴν Κύπρον. Θὰ παιχθῶσι δράματα, τραγωδίαι, ὁπερέτται κ.λ.π. ᾿Εὰν χκρίνωμεν ἀπὸ τὰ ἀποτελοῦντα τὸν θίασον πρόσωπα καὶ ἀπὸ τὸ πλούσιον ῥεπερτόριόν του δὰ κάνη καὶ ἐφέτος χρυσὲς δουλειές. Τοῦ εὐχόμεῦα καλὴν προκοπήν. Αλεξάνδρεια 21)6)998. Σ. ΧλΛΙΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Τὸ «Ν. Ἔθνος» καὶ οἳ σὺν αὐτῷ ὀλίγοι ἐπιτήδειοι µεταμορφωταί, κα- ταφεύγουν, ἓν ἑσχάτῃ ἁμηχανίᾳ σπε- οιελθόντες, εἷς τὸ τετριμµένον τέ- χνασµα εἰς τὸ ὁποῖον καταφεύγουν οἳ κουτοπόνηροι πολύποδες ὅπως αὐτοὶ ἔτσι καὶ ἐκεῖνοι χύνουν πέριξ τῶν µαῦρες ἁκαδαρσίες γιὰ νὰ Όο- Λλώσουν τὰ νερὰ καὶ ὅεσι νὰ κατορ δώσουν νὰ διαφύγουν τὴν δικαίαν Λαϊκὴν παγκύπριον καταδίωξιν ὃ- ποστάντες ἁπροσδόκητον ἐπίθεσιν ὑφ᾽ ὁλοκλήρου τῆς ἐξαναστάσης ὅ- µοφροσύνης διὰ τὴν μοναδικὴν κα- ποφωνίαν μέσα εἰς τὴν ἀξιοθαύμα- στην ἁρμονίαν καὶ µελωδίαν ποῦ ᾱ- φέπεµηρεν ὅ ἑλληνικὸς κυπριακὸς Λαὸς ἓν μιᾷ φωνῇ καὶ ἓν ἐνὶ στόµατι κατὰ τὴν παροῦσαν ἱστορικὴν καμ- πὴν τῆς κυπριακῆς σταδιοδρομίας εὑρίσκονται εἷς ἀπόλυτον ἄδυναμί- αν νὰ εὕρουν προσχηµατικήν τινα τοὐλάχιστον δικαιολογίαν᾿ καὶ φυσι- κὰ ' φεύγοντες προτροπάδην ἐκσέμ- πουν ὄβρεις καὶ δυσωδίες, ἀπαράλ- Λακτα ὅπως ἡ ὄξαινα φεύγουσα τὴν καταδίωξιν, ἐκτοξεύει δυσώδη ὑγρά, ἐν τῆς ἀηδίας καὶ κακοσµίας τῶν ὅ- | Οἱ πλεῖστοι τούτων συνελἠφὃησαν καὶ νὰ διακόψουν τὴν καταδίωξίν της' | µετανάσται, υἵ προτιδέµενοι νὰ µετα- καὶ τετριµµένον τέχνασμα γιὰ νὰ πα” βοῦν εἷς ᾽Αμερικὴν νὰ μὴ τὸ κουνήσουν ραπλανήσουν τοὺς ἑαυτοὺς των᾽ ἀντὲ χλήγορα τά χαρτιά των, ἀρκεῖ νὰ δώ-' Ηδη οἱ Κύριοι ᾿Αδελφοὶ Γοντόνη᾿ ΟΙ ΒΝΗΠΟΛΟΓΗΤΟΙ ποίων οἳ ὁιῶκται της ἀναγκάξονται: ἆλλ᾽ οἱ ἐπιτήδειοι μεταμορφὼταὶ µε” ταχειρίξονται καὶ τὸ συνειδισµένον φ᾿ ἁπολογηθοῦν ἐνώπιον τῆς κοινῆς γνώμης διὰ τὰς πανταχόθεν τῆς Κύ- πρου διατυπωδείσας κατ΄ αὐτῶν κα” τηγορίας προσπαθοῦν νὰ παραστή- σουν τοὺς κατηγόρους, ἔχοντες τὴν]! ἁπλοϊκότητα νὰ φαντάξώνται ὅτι ἱποιουτοτρόσιὼς θὰ µετατοσπίσωσι τὴν προσοχὴ» τοῦ κοινοῦ καὶ ἡὑλὰ µετα- τρέψωσι τὴν δέσιν των. ΑΑΛλΛ᾽ ἡ «Δημιουργία» δὲν εἶνε δι- ατεδειµένη οὔτε ἓν τῶν ὕβρεων ν᾿ ἀνακόψῃ τὸν ἀγῶνά της, οὔτε εἷς τὴν παγίδα νὰ συλληφὸΏ. Επὶ τοῦ παρόντος ἡ συξήτησις εἶνε διὰ τὴν συμμετοχὴν τοῦ κ. Δημητρίου εἷς τὰς ἑορτὰς τῆς δΟετηρίδος κατὰ τὸ 19268 καὶ ὄχι ἡ ὑποβολὴ ὑποψηφιότητος βουλευτικῆς ὑσιὸ τοῦ κ. Ῥωσσίδου κατὰ τὸ 19924 ὅταν τελειώσῃ ἡ ὑπόθεσις τῆς κατηγορίας κατ τοῦ κ. Δημητρίου καὶ τοῦ ὀργά- νου του «Ν. Ἔθνους,. ὃχ. Ῥωσ- σίδης εἶναι ἔτοιμος νὰ κάµῃ πλή- Ἶρη ἀπολογίαν τῆς τότε πολιτι- Ἰμῆς του ἐνεργείας καὶ τοῦ σχο- ποῦ τῆς ὑποφηφιότητός τοῦ, χω” Ἶρὶς μάλιστα νὰ ὑβοίσῃ κανένα. Ἐπὶ τοῦ παρόντος καθῆστε στὴν Φέσιν σας καὶ ἄφίστε τὸν κ. Ῥωσσί- ὅην καὶ τὴν κοινὴν γνώμην οὔτε ὅ κ. .Ῥώσσίδης µετέσχε τῶν ἑορτῶν τῆς δΌετηρίδος, οὔτε ἡ κοινὴ γνώ” µη σᾶς ἀνέθεσε νὰ τὴν ἀντιπροσω- πεύσετε ἄν δὲ ἰσχυοίξεσθε ὅτι ἡ κοινὴ γνώµη σᾶς δικαιολογεῖ διὰ τὴν στάσιν σας, τότε ὑβοίξετε τὴν κοινὴν γνώµην, τὸν κυπριακὸν Λα” όν, ὅ ὁποῖος ὄχι µόνον ἓν ἀρρήντῳ καὶ ὁμοφώνῳ γνώµῃ ἀπεφάσισε νὰ ἀπόσχῃ τῶν ἑορτῶν τῆς δουλείας του, ἀλλὰ καὶ ὅμοφώνως ὡσαύτως σᾶς ἑστηλίτευσε καὶ βεβαίως κοινὴ γνώµη δὲν εἶνε τὰ 200 φύλλα τοῦ «Χ. Ἓθνους» ἆλλ᾽ ὁ τύπος δλοκλή- 0ου τῆς ἈΝήσου «Χρόνος», “«Α” Λήθεια» (ἀρνητικῶς) «Καμπάνα» «Κ. Φύλαξ» «ἘἙλευδερία» : «Φ. τῆς Ἐύπρου» «Ἱσότης» «Ν. Ανθρω”-] πος» «4ημιουργία» κ.τ.λ. ο: Διὰ τῆς δικαιολογίας σας ὅτι ἡ κοινἠ γνώµη ἐπιδοκιμάξει τὴν στά- σιν σας, διαπράτετε σφᾶλμα πολὺ βαρύτερον τοῦ πταίσµατός σας ἆλλ᾽ ᾗ κοινἠὴ γνώµη σᾶς κατεδίκασεν ἤδη, τόσον ἀπροκαλύπτως καὶ ὁμοφώ- γῶς ὥστε καὶ ᾗ συμπεριφορά σας καὶ ἡ δικαιολογία σας γὰ μὴ εἶνε δυ- νατὸν οὔτε τὴν πατριωτικὴν στάσιν τοῦ λαοῦ νὰ Ὀίξουν, οὔτε τὴν δέσιν σας ὥς τασεινῶν ἐκμεταλλευτῶν διὰ µικροσυµφέροντα καὶ ταπεινὰς αὖ- ΛλοκοΛλακείας τοῦ κυπριακοῦ ἀγῶνος, νὰ καταστήσουν ἐλαφροτέραν. ᾽ΑΛλΛ᾽ οὔτε ἐπερίμενε κανεὶς οὔτε σᾶς ἦτο δυνατὸν νὰ εὕρουν οἴανδήποτε ὃδι- καιολογίαν διὰ τὴν κατηγορίαν ὅτι ἑσκεμμένως καὶ σκοπίμως συµµε- τέσχον τῶν ξορτῶν τῆς θοετηρίδος κατὰ τὴν 89ην ᾿Απριλίου, ἡμέραν ὁρισθεῖσαν ὣς τοιαύτην ἑορτὴν ὑπὸ ἐπισήμου προγράµµατος, ὅήημοσιευ- Δέντος εἷς τὴν ἐπίσημον ἐφημερίδα καὶ εἷς ὅλας τὰς κυπριακὰς έφηµε- ρίδας καὶ εἷς τὸ «Ν. Εδνος» ἅπο τελέσαντὲς οἰκτρὰν καὶ μοναδικὴν παραφωγνίαν ἀνάμεσα εἷς τὴν συναυ- Λίαν “Ἱεραρχίας, βουλευτῶν, Δημάρ- χῶν, τύπου καὶ Λλαοῦ τοῦτο ἄλλως τε καὶ ἀνεμένετο Λλαμβανομένης ὅὃσι᾽ ὄψιν τῆς ὁμοίας συμπεριφορᾶς των καὶ κατὰ τὴν πολιτικὴν ἀνωμαλίαν τῆς περιόδου 1991--1936, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐνῷ ὁ λαὸς καὶ ἡ Κυ- βέρνησις εὑρίσκοντο εἷς τοιαύτην ὅι- Γάστασις, ὥστε νὰ καλῶνται πολεµι” κἁ εἷς βοήθειαν τῆς τελευταίας, αὖ- τοὶ ἐδέχοντο τὸ µεγαλείτερον κυπρι- ακὸν ἀξίωμα, συνεργαξόµενοι μετ) αὐτῆς ἁρμονικώτατα καὶ....µικροσο” Λιτικώτατα. Αὐτὰ εἶνε τὰ σημεῖα καὶ τὰ γεγο- νότα βεβαίως τίποτε ἄλλο δὲν ἔπτε- οίμενε κανένας ἀπὸ αὐτοὺς παρὰ ὕ- βρεις καὶ ἀποπείρας µετατοπίσεως, διότι τὰ σπράγµατα καὶ τὰ περιστα- τικἁὰ εἶνε τόσον κατάδηλα καὶ κατά- φωρα, ὥστε νὰ εἶνε ἀδύνατος ἡ εἷς αὐτὰ ἀπάντῃσις καὶ ἁπολογία. Είς αὐτὸ µόνον ἔχουν σπλῆοες ὅ(- καιον. ΜΗΝ ΜΗ ΠΠ 26 ΜΑΙ ΟΥ 1928. ΠΡΩΕΛΡΕΙΛ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ «Ορχίζεται ὣς ἔπισημον µέλος ὁ γέος Διευθυντὴς τῆς Γεωργίας. . Παρόντες ὅλοι οἳ βουλενταὶ πλὴν τοῦ ἀσθεγοῦντος, ἀλλὰ δηµοσιογρα- φοῦντος κ. Π. Κακογιάννη. . , εϱ Ἔντ. Γενικὺς Εἰσαγγελεὺς κατό- πιν ἀναστολῆις τῶν ὄργαν. πανογισμῶν εἰσάγει τὰ νοµοσχέδια: 1). Περὶ τοοποποιήσεως τοῦ περὶ τελωγειακῶν τελῶν, φόρων καταναλώ- σεως καὶ δημοσίων προσόδων. 9). Περὶ προνοίας διὰ τὴν πατάρ- γησιν τῆς λήψεως φόρου ὑπὶ πνευµα- τωδῶν ὑγρῶν. ᾽Αρχιτελώνης. Ὁ σκοπὸς τῶν πα- οόντων γοµοσχεδίων εἶνε ἡ κατάργησις τοῦ δασμοῦ ἐπὶ τῶν οἰνοπγευμάτων καὶ ᾗ ἀντικατάστασις αὐτοῦ διὰ προσ- θέτου δασμοῦ ἐπὶ τοῦ καπνοῦ. Ἐκ τοῦ δασμοῦ οἰνοπγευμάτων ὕπε- λογίσθησαν ἔσοδα 50 χιλ. λιο. ἀλλ) ἐπραγματοποιήθησαν µόνον 16 χιλ. ὃ πρόσβετος νῦν ἐπὶ τοῦ καπνοῦ δασμὸς 8 ἄποφέρῃ 90 χιλ. λ. τὸ δὲ ὕπολει- πόµενον ποσὺν τῶν 10 χιλ. λ. ὃὰ προ- βλεφδῇ. κατὰ τὴν διευθέτησιν τοῦ ὅ- λου φορολογικοῦ συστήµατος’ ἀλλὰ διὰ τοῦ νομοσχεδίου δὲν ἐπιβάλλεται ἁπλῶς δασµός, ἀλλὰ διαρουὺμίζεται οὕτως ὥστε γὰ ὑποστηρίζεται ἡ ἑγχώριος καλλιέργεια τοῦ καπνοῦ, καθὼς καὶ ἡ βιομηχανία τῶν σιγαρέττων’ ἢ Ἰζυβέρ- γῆσις 9ὰ ἐπιστρέφῃ εἷς τοὺς ἔργοστα- σιάρχας 1 1)2 σελ. δι ἑκάστην ῥκᾶν ἐξαγομένων σιγαρέττων. Χατξζηπαύλον. Αφ’ οὗ περισσεύ- ουν ὅ χιλ. λ. Ἡ τ χιλ. λ. καὶ κατ’ ἐμέ. δὲν θὰ ἦτο διατεθειµένη ἡ Κυβέρνη- σις νὰ ἑλαττώσῃ τὴν τιμήν τοῦ ἅλα- τος Φὐϊλσων. “Ὅταν τὸ ποσὸν τῶν 90 χιλ. λ. κατῆλδὃεν εἷς τὰς 15 χιλ. τὸ Ἓλλειμμα δὲν συγεπληρώὺη διὰ προσ- Δέτου τινὸς φορολογίας, ἆλλ᾽ ἑναλύ- φδη ἓκ τῶν γενικῶν ἑἐσόδων' ὑποῦέ- τοµεν ὅτι θὰ ἔχωμεν ἑλάττωσίν τινα εἲς τὴν κατανάλωσιν, ἔπομένως δὲν γεννᾶται ζήτημα διὰ τὴν ἑλάττωσιν καμµίας. ἄλλαις φαρολογίας Ἡ ὀλώκνω-. σις τῆς τιμῆς τοῦ ἅλατος δὰ προβλε- φδῇ εἷς τὸ µέλλον. “Αγ. Πιτίου. ὍὉ ἔντιμος προλα- λήσας βουλευτὴς Μόρφου-Λεύκας Ἡ- Ὕειρε σοβαρὸν ζήτημα’ διὰ τῆς καταρ- γήσεως τοῦ φόρου οἰνοπυευμάτων ἢ ἀπώλεια τῶν προσόδων εἶνε 14 χιλ. λ. ἡ ἁπόδοσις δὲ τοῦ καπγνοῦ ἓν πάσῃ περιπτώσει δὰ εἶνε πατά τι περισσο- τέρα τῶν 90 χιλ λ. διὰ τοῦτο εἰσηγοῦ- μαι τὴν ἑλάττωσιν τῆς τιμῆς τοῦ ἅλα- τος κατὰ 1 γρ. κατ ὀκᾶν' κατὰ Φεβρ. τοῦ 1901 ἐπεβλήθησαν διὰ Βασιλικοῦ Διατάγματος φορολογίαι ὑπερχαλύψα- σαν τὸ ἔλλειμμα. Αποικ. Γραομματεύς. Ἡ ἑλάτ- τωσις τῆς τιμῆς τοῦ ἅλατος ἦτο πρό- θεσις καὶ τῆς Κυβερνήσεως, ὅπως ᾱ- γέφερεν εἲς τὸν λόγον του ἡ Λὐτοῦ Ἐ- Ἐοχότης ὃ Κυβερνήτης ἀλλὰ τοῦτο δὰ γίνῃ πατὰ γενικὴν φορολογικὴν διευ- δέτησιν. Ῥωσσίδης. ᾿Ἐγείρομαι, Κύριε Πρό: εδρε, ὄχι διὰ νὰ μιλήσω, ἀλλὰ διὰ γἀ παρακαλέσω ὅλους τοὺς συναδέλφους µου νὰ παραιτηθοῦν περαιτέρω ὅμι- λιῶν διὰ νὰ φθδάσῃ σύντομα ἡ στιγμὴ γὰ ἐλευθερωθοῦν Ἅµκιλιάδες γεωργῶν ἀπὺ τὴν καταθλιπτικωτέραν φορολο” γίαν ἁπὺ ὅσας ἔχουν ἐπιβληϊ3ῇ ποτὲ εἷς γεωργοὺς τῆς Κύπρου. ... Καὶ τὰ δύο νοµοσγέδια ψηφίξοντας, ὁμοφώγως. --- Τ8 ΜΙΝΙ ΤΗ ΚΡΙΛΜΗ ΜΠΝ Διοικητὴς Λευκωσίας. Εἰσηγεῖ- ται τὸ διάταγµα τῆς Κυριακῆς ἀργίας οὐδεμία μεταβολὴ ἐγόνετο παρ) ὅτι κατέστη πλέον σαφὲς ὅτι τὰ παντο- πωλεῖα ἀνάμιμτα μὲ οἴνοπνευματοπω- λεῖα δὰ πωλοῦν μόνον οἰνοπγεύματα: εἷς τὰς ξορτὰς πφοσετέδη ἡ ἑορτὴ τῶν. Ἐπιφανειων: ἀντὶ κοιροπωλεῖο ἑτέδῆ ενικῶς κρεοπωλεῖα ὣς ἐξαιρούμενα, ᾿Αποιι. Γραμματεύς. ᾿Επικυρῷ τὰ λεχθέντα ὑπὺ τοῦ ἐντίμου εἴσηγη- τοῦ εἶνε ἓν :εἴδει πρώτης δοκιμῆς' ἓθ ἡ πεῖρα δείξῃ ὅτι χρειάδονταν τροπο” ποιήσεις. πρὸς ὄφελος ἓν γέγει τῆς κοι- γωνίας, ἢἡ Κυβέρνησις δὰ παρουσιάζῃ τοιαύτας' ἐπὶ τοῦ παρόντος ἡ Κυβέρ- γησις δὲν. εἶνε διατεθειµένη γὰ δεχαβ τροὠοπονήσεις, ἆλλ᾽ εἷς τὸ μέλλον πᾶγ µέλος δύναται νὰ ὑποβάλλῃ εἰσηγήσεις εἴτε πρὸς ἐμὲ εἴτε πρὸς τὸν Ἔντιμον Διοικητὴν Λευκωσίας. 4. Πιερίδης, Νὰ προστεὺῇ εἲς τὴν Λάρνακά ἢ Σκάλα διὰ ν᾿ ἀποφευχθῇ ἀμφισβήτησις ἓν τῇ ἐφαρμογῇ- ᾿Αποικ. Γραμματεύς. Ἐὰν νο- μικῶς εἶνε ἀνάγκη δὰ αροστεῦῇ. Σεβέρης. Εϊσηγοῦμαι ὅπως ληφὺᾶ µέτρον ὥστε τὸ καφεγεῖα καὶ τὰ οἶνός πωλεῖα τῶν χωρίων παραμένουν χλει-. στὰ καθ’ ὅλας τὰς καδημερινγὰς ἡμέ-. ρας µέχρι τῆς 4 µ. µ. Χατληπἀύλου. Ἐγείρομα ὅπως διατυπώσω τὴν γνώµην ὅτι δέον συγ- τόµως νὰ προσαχθδῇ καὶ διάταγμα περὶ περιορισμοῦ τῶν ἑρνααίπων -Ἐκδν- ὤ-ι- του περὶ ὀκταώρου γίνομαι διερµη- γεὺς τῆς εὐχῆς τῶν ἐργαζομένων τ ξεων ὕπως ψηφισθῇ τοῦτο ὅσῳ τὸ δὺά γατὸν συντόμως ἡ εὐρεῖα ἑργατικὴ τάξις ἀποβλέπει πρὸς τὴν μες. Εξοχότητα ὣς πρὸς τὸν πατέρα καὶ ΄ προστάτην της καὶ τὴν ἡμέραν, κατὰ τὴν ὅποίαν δὰ παρουσιάσῃ τοιοῦτο διάταγμα δὰ κατακτήσῃ ὄχι µόνον - τὴν ἀγάπην της, τὴν καρδίαν της, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν της δι καιοῦται δὲ νὰ ξητῆ παρὰ τῆς Βοετ-, τανικῆς Αὐτοκρατορίας πᾶσαν σπρ9ν τασίαν. (Σημ. «Δ». Ὅ Φάουστ πώλησε τὴν ψυχήν του διὰ τὸ ἑλιξήριογιτῆς ζω- ῆς, ἑνῷ οἳ ἐργάται μόνον διὰ τὸ ὃκ- τάωρον᾽ ἆλλ' ἂν διὰ τὸ ὀκτάωρον δὰ παραδώσουν τὴν ψυχήν των τὶ δὰ πα- αδορ-ᾱ--- ὢ-έ.. ο «ὅλ. ος-έν- ραδώσουν ἀἄντὶ ἄλλων προστατευτικῶν , μέτρων) νν ΤΗΣ ΛΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΕΡΝΗΤΟΙ ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ--ΑΡ. 233. ΡΟΝΑΑΤ ΣΤΟΡΕΣ Κυβερνήτης. Ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν εἰς αὐτὸν πα- ρεχομένων ἐξουσιῶν ὑπὸ τοῦ περὶ Ὢ- ρῶν Καταστημάτων Ἀόμου τοῦ 1921, καὶ τῇ συμβουλή τοῦ ᾿Εκτελεστικοῦ Συµβουλίου, ἢ Α. Ἐξοχότης ὁ Έυβερ- νήτης εὐδοχκεῖ νὰ διατάξῃ καὶ διατάτ- τεται διὰ τοῦ παρόντος ὡς ἑξῆς---- ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΩΡΩΝ ΚΜΑΤΑ- ΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Χοωρία 1, Αἱ κατὰ τὰς Κυριακὰς ὥραι καν’ ἄς δὰ ἀἄνοίγωνται τὰ ἀκόλουῦα κα- ταστήµατα εἷς τὰ χωρία, εἴτε ἀσκεῖ- ται ἐντὸς αὐτῶν ἐξουσία ὑπὸ Δημο- τικοῦ Συμβουλίου εἴτε μὴ, περιορίζον- ται διὰ τοῦ παρόντος κατὰ τὸν ἑξῆς τρόπον΄ἰ-- (4) Καφενεῖα (μὴ ἀδιεοῦχκα πρὸς λι- ανικὴν πώλησιν οἴουδήποτε µενυστι- κοῦ ποτοῦ) δύνανται νὰ ἀνοίγωνται καὶ δύνανται νὰ }ένωσιν ἀνοικτὰ µό- νον ἀπὸ τῆς Όης π. µ. µέχρι τῆς 12 μθσημβρινῆς ὥρας, καὶ ἀπὸ τῆς ὃης μ.μ. µέχρι τῆς Της µ. µ. κατὰ τὸν χειμῶνα, κατὰ δὲ τὸ θέρος ἀπὸ τῆς Θης π. µ. μέχρι τῆς 19ης μεσημβρυνῆς ὥρας καὶ ἀπὸ τῆς 4ης µ. µ. μέχρι τῆς δης μ.μ. (9) Πᾶσαι αἳ ἀδειοῦχοι περιοχαὶ πρὸς λιανικὴν πώλησιν οἱουδήποτε µε- Ρυστικοῦ ποτοῦ δύνανται νὰ ἄνοίγων- ται καὶ δύνανται νὰ µένωσιν ὀνοικταὶ μόνον ἀπὸ τῆς 10ης Ρ. υέχριτῆς 19ης μοσημβρινῆς ὥρας καὶ ἀπὸ τῆςθης μ.µ. μέχρι τῆς Της μ. µ. κατὰ τ χειμῶνα, κατὰ δὲ τὸ θέρος ἀπὸ τὴς 10ης π. µ. μέχρι τῆς 12ης µασημβρι- γῆς ὥρας καὶ ἀπὸ τῆς Της μ. μ. µέχρι τῆς ὃ µ. μ. Νοεῖται ὅμως ὅτι Ἀκαφενεῖα καὶ καφενεῖα καὶ παντοπωλεῖα ἓν συνδυ- ασμῷ ἀδειοῦχα πρὸς λιανικὴν πώλη- σιν οἴουδήποτε μεθυστικοῦ ποτοῦ, δύ- νανται νὰ ἀνοίγωνται καὶ νὰ μένωσω ἀνοικτὰ κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ὡρῶν, αἵτινες ἀνωιέρω ὁρίζονται διὰ καφε- γεῖα ἀλλὰ δὲν 9δὰ πωλοῦσι μεθυσῶν κὰ ποτὰ λιανικῶς ἑκτὸς κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ὡρῶν καθ’ ἅς ἀνωτέρω ὁρίξονται δι ἀδειούχους περιοχάς--- «Χωρία» ἐννοεῖ ὅλα τὰ ἐν τῇ ᾿Αποι- πίᾳ χωρία πλὴν τῶν χωρίων ἐκείνων, τινα εἰδικῶς ἀναφέρονται εἷς τὸ 6ον ἄρθρον τοῦ ου μέρους τοῦ παρόντος Διατάγματος. ) ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ Πόλεις. ὃ.--({) Τὸ ἄνοιγμα παντὸς καταστάς.΄ µατος ἐντὸς τῶν πόλεων κατὰ τὰς δν ριακὰς, διὰ τοῦ παρόντος ἀπολύτω- -- 4.» ο τό Βεν «Ὁ Φεὸς ἐποίησε τὸν κόσμον ΕΝ ΒΑΡΩΣΙΟΙΣ (ΚΥΠΡΟΥ) Τενάρτῃ ἴπ Ἰθυνίου 1926, πως τον τε του καὶ τὸν ἐφόρτωσε στοὺς γεωρ- Υεὺς νὰ τοῦ τὸν ουντηροῦν», ΕΥΡΙΑΝΟΣ ΠΛΥΛΟν ΡΟ ΣΣΙΔΗΣ. κ κ 1 «Ἔχει ὁ χαρνὰὸς χρήματα, Ἔχει ὁ πέσμος λος». ϱ Αθχμία Λατιννκὴ, αφ μέ]ς κ κ αἈτεροῦνται εἷς αὐτὸν τὸν χὀυ- Αν τοῦ ἐπιονσίου ἄρτου, ἐχεὶ- νθι ἀκριβῶς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔσπει- ῥοιν, τὸν ἐκαλλιέργησαν. καὶ τὸν παρήγαγον», Ὀνντ{ε ή κ Ἐκ τὰ χειρόγραφα νὰ εἶνε ες νάγνωστα, .----- Τα χειρόγραφα δὲν θὰ ἐπιστρέ. Φωνται, Ἑλτυποῦται εἲς τὰ Ιδιόπτητα Ἱνπογραφεῖα ὁ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ης ον τς / 77 «ή σ ανα 7“, λ Τη / / {/ ή ή / ον σον τς ς ος τος ο, {/ όνς / -- ου ο μωμυυ- παλ | ν “, Ξ ο « εδεκθο πκικκε να κκεαν-ραμ-ρανν- ΑΡΙΘ: 16 “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΙΦΡΝΕΡΙΣ ΕΒΜΩΚΛΛΙΛΙΝ οροι ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Εσωτερικοῦ ἐτησίως «0. 10. 0. Ἐξωτερικοῦ να. 0. 0. ᾿Ευιιστολαί, χειρόγραφα καὶ ἐμ- ῥάσματα δέον νὰ διενδύνωντον σερὸς τὸν Κον Λ. [. ΙΛΛΟΥΒΙΛΗΝ, Ὑποδιευθυντὴν καὶ άιαχειρι: στὴν «Δημιονοργίας». Ἐπιστολαὶ προσωπικαὶ καὶ ἅπες. χλειστικῆς ἐμπιστευτικῆς φύσεως πρὸς τὸν Γον ΕΥΡΙΒΚΟΝ ΠΒΥΛΟΝ ΡΩΣΣΙΔΗΗ μὲ τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ φα- κέλλου «πρὀσωπινῶς». ὡοΡροΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ο) Τοῦ ἐξωτερικοῦ πβροπληρέ- νόνται αἱ συνδρομαὶ ἥ εἶνε κληρω- τέαι εἰς πρώτην δήτησιν. β’ ἸΤοῦ ἐσωτερικοῦ αἳ συνδρο- μαί πληρόνονται ἀνυπερθέτως µέ- πρι τοῦ Ἀὐγούστου ἢ Σεπτεμβρίου ἑχάστου ἔτους, ὁποτεδήποτε καί ὃν ἤθελεν ἐγγραφῇ κανείς. ἱ Ψ) Αἱ σουνδρομαὶ ἀνεξαιρέτως εἷ- νε τοὐλάχιστον ὅν' ἕνο ἔτος. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Κ«ΥΒΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΒΩΣΣΙΔΗΣ ΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΠΛΡΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΘΙΚΟΝΟΜΙΚ ΗΣ ΛΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΝΟΡΘΩ ΣΕΩΣ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Λ.ΙΓ. ΖΑΛΟΥΠΜΙΔΗΣ «ΤΟ ΛΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΤΤΝΣ, σντασστωσσανσασσσιωσστασσπασπανσσσασσστεαπνασασω ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝ. ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ -“ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ Κου ΡΩΣΣΙΔΟΥ. » Ὁ ἔγκριτος ἀρδρογράφος πο-͵ λὺ ὁρθῶς ἐξαίρει τὸν στενὺν δεσμὸν τὸν ὑπάρχοντα μεταξὺ τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ ἐδνικοῦ φἑλληνικοῦ αἰσδήματος' ἀλλ’ ὁ στενὸς οὗτος σύνδεσμος δὲν δύναται νὰ ὑπερτιμηδῇ μµἔχρι τοῦ σηµείον, ὥστε νὰ δεωρῦ- µεν τὴν ἐκκλησίαν ὣς τὴν πη- γὴν καὶ ἔμπνευσιν τοῦ ἑδνι- -μοᾶ. αἰσθήματος' μὴ ὀξὺς, ἆλλ᾽ ἁμερόληπτος παρατηρητῆς δύ. αται καλῶς ν᾿ ἀντιληφὺδῇ ὅτι ᾗ ἐκκλησία διατηρεῖ καὶ καῦδο- δηγεῖ τὸ αὐτοτελὲς ἀρχαῖον καὶ ᾿ἰσχυρὸν τοῦτο ἐλατήριον τῆς ἑλληνικῆς φυλετικῆς σταδιοδρο- µίας. καὶ δυνάµεῦδα εὐκόλως νὰ ἐννοήσωμεν ὄχι µόνον τὴν ἁληδῆ σχέσιν τὴν ὑπάρχουσαν ᾿'μεταξὺ τούτων, ἀλλὰ καὶ τὴν αἰτίαν τῆς κατὰ τὸν ”Αγγλον ἀρδρογράφον ἐκλησιαστικῆς ᾱ- πρεπείας, ἂν λάβωμεν ὑπ᾽ ὄψιν : ἕν πασίγνωστον γεγονὸς, ἅπο- “τελέσαν ἑστορικὴν καμπὴν τοῦ μεσαιωνικοῦ βυξαντιακοῦ κρά- τους : ὅτι μετὰ τὴν κατάλυσιν τῆς Βυξαντιακῆς Αὐὔτοκρατο- ρίας ὃ Πατριάρχης τῶν Ελλή- Ὕψων ὄχι µόνον νόμῳ ἀἄνεκη- ούχδη ἐδνάρχης, ἀλλὰ διὰ τὸ ἔδνος καὶ τὸ γένος ἀπέμεινεν ὁ μόνος προστάτης καὶ ἀπέ- βη ἡ ἐνσάρκώσις καὶ τὸ ἁπτὸν σύμβοΛον ὄχι µόνον τῆς ὃρη- σκείας καὶ ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος ὑπὸ τὴν µακραίωνα περιπέτειαν ὃ- ππὸ τὴν Τουρκικὴν τυραννίαν ὃ δεσμὸς κατέστη στενώτερος καὶ αἳ κοιναὶ καταδΛίψεις καὶ διωγμοὶ ἐνίσχυον ὁλονὲν τὴν ἁμοιβαίαν βοήδειαν καὶ ἐκτί- μησιν. Ἡ ἐχχλησία τῆς Κύπρου καὶ ἡ ἀποχή. Εἶνε ποΛὺ περίεργον πῶς ὁ αὐξυδερκὴς ἀρθρογράφος δὲν ἀντελήφδη καλῶς τὸν ρόλον, τὸν ὁποῖον διεδραμάτισεν ἤ Κυ- πριακὴ ᾿Εκκλησία τῆς Κύπρου κατὰ τὴν πρόσφατον ἀπόφα- σιν περὶ ἀποχῆς τῶν ἑλλήνων κατοίκων ἀπὸ τῶν ἑορτῶν τῆς δΟετηρίδος. πᾶς παρακοΆου- 'Δήσας τὴν ἐξέλιξιν τῆς κινή- Ἄξεως αὐτῆς ἀναμφιβόλως ἔχει ἀντιληφδῆ νάλλεστα ὅτι ἡ ἔκ- κ πλησία εἶπε τὸν τελευταῖον Λό- γον μετὰ μακρὰν καὶ ὁμόφω- νον ἐκδήλωσιν τῆς κοινῆς γνώ- ης περὶ ἀποχῆς, πειδαναγκα- σθεῖσα, οὕτως εἰπεῖν, νὰ συγ- καλέσῃ συγεδρίασιν ὅλως ἐσχά- τως, ἁπλῶς διὰ νὰ ἐπικνρώσῃ ἐν κοινῇ συνεδρίᾳ μετὰ τῶν ἐπισήμων ἀντιπροσώπων τοῦ ἑλληνικοῦ Λαοῦ τὴν ὑπὸ τοῦ Παγκυπρίου Ληφὺδεῖσαν ἤδη ὁ- µόφωνον ἀπόφασιν' τόσον τοῦ- το εἶνε ἀληδὲς, ὥστε οὔτε διὰ τοῦ πΛληδωρικοῦ τύπου, οὔτε πρὸ τῆς συνεΛλεύσεως ἐτέδη πο- τὲ εἰσήγησις ἄλλη ἢ ἡ τῆς ἅπο- χῆςὥστε νὰ δικαιολογῆται ὃ ἅξι όλογος ἀρΏρογράφος ἀποδίδων τὴν ἀπόφασιν ταύτην εἲς ἔπι- βοΛὴν ἢ ἐπίδρασιν κἄν τῆς ἐκ- κΛησίας. ϕ Ἡ στάσις τῆς Ἐνκλησίας παὶ τῆς Ἐεβερνήσεως ἀπέναντι τῶν προσφύγων. '4ΛΛ᾽ ὁ ἀρθρογράφος περι- πίπτει εἰς σφάΛμα κακοσστίας, ἰσχυριξόμενος ὅτι ἤ ἐκκλησία ἑστάθη ἀνάλγητος καὶ ἀνίκα- νος νὰ παράσχη βοήδειαν εἲς τὰς µυριάδας ὁμαιμόνων προσ- φύγων, οἵτινες εἶχον συρρεύ- σει εἰς τὴν νῆσον ἓκ ἸΠΜικρᾶς 'Ασίας' τοῦὐναντίον εἶνε ποΛᾖὺ πρόσφατος ἡ ἱστορία, ὥστε νὰ μὴ ἔχη ἀκόμη παρέλθει ἡ ὂρ- γή καὶ ἡ κατάπληξις τῶν κα- τοίκων ἔκ τῆς ἀπανδρώπου συμπεριφορᾶς τῆς ᾽Αγγλικῆς Κυβερνήσεως, ἀπέναντι τῶν εἲς Κύπρον καταφυγόντων ἑλλή- νων προσφύγων, ἡ ὅποία μετὰ ἐπιμόνους παρακλήσεις καὶ ᾱ- πέλπιδας παραστάσεις καὶ ὅπε- ρόγκους ἐγγυήσεις τῶν ἄντισπρο σώπων τοῦ τόπου καὶ τῆς ἓκ- κλησίας ἐδέχδη τέλος νὰ παρά- σχηπροσωρινὸν ἄσυλον εἲς τοὺς φρικτοὺς τούτους φυγάδας τοῦ δανάτου, οἱ ὁποῖοι ἠπειλοῦν- το νὰ ἐπαναχὺδῶσιν εἲς τὴν ᾽Α- νατολὴν πρὸς βεβαίαν σφαγὴν' στάσις τοσούτῳ μᾶλλον ἄπεχ- δὴς, καὺῦ’ ὅσον ἤ τραγικὴ αὔ- τη περιπέτεια τῶν ἉἙλλήνων τῆς Μ. ᾿Ασίας ὑπῆρξε τὸ ἆπο- τέλεσµα συνεργείας τῆς ᾿Αγ- γλικῆς πολιτικῆς μετὰ τῆς ἑλ- Ληνικῆς τοιαύτης, παραβαΛΛο- µένη μάλιστα μὲ τὴν σκανδα-: .. . : , ΓΛώδη ὑποδοχὴν καὶ προστασί- αν, τὴν ὁποίαν ταὐτοχρόνῶς ΚΑΙ ΤΡ ΜΚΗΝ λΗΝΗ Τί ΜΜ ἐπεδείκγυε σρὸς τοὺς πρόσφυ- γας ᾽Αρμενίους καὶ Πεβαντί- νους, μὲ τὴν ὠμὴν δικαιολογίαν Μ οἱ ἕλληνες εἶχον τὴν Ελλά- δα καὶ ἠδύναντο νά καταφύγώ- σιν ἐκεῖ, ἐν ὦ οἱ Αρμένιοι δὲν εἶχον πατρίδα. ᾽4ΛλΛ᾽ ἂν ἡ στάσις αὕτη τῆς ᾽ΑγγΛ. Κυβερνήσεως ἦτο αὐτὴ καὺ' ἑαυτὴν ἀπάνθρωπος, δὲν ἦτο ὁλιγώτερον ἐπιξημία διὰ τὴν ἀνάπτυξιν καὶ βελτίωσιν τῆς παραγωγῆς τοῦ τόπου ἂν ἐπετρέπετο τότε εἰς τὰς οἶκογε- ψείας ἐκείνας γὰ παραμείνουν ἐν. Εύπρῳ, ἤ καλλιέργεια τῶν παπνῶν καὶ τῆς σταφίδος ἓν Κύπρῳ δὰ µετέβαλΛε τὴν οἶκο- νομιὴν ὅχιν αὐτῆς μαὶ δὲν ὑλὰ εὑρίσκετο σήμερον εἷς τὴν ἀνάγκην νὰ µετακαΛᾖῇ προσῶ- οινῶς εἰδικὸν διὰ τὴν διδασκα- λίαν τῆς τέχνης τοῦ μαπνοῦ, μὲ ἀμφίβολα καὶ ἀσήμαντα σχε- τικῶς ἀποτελέσματα' τὴν τότε στάσιν τῆς Κυβερνήσεως ἀπέ- ναντι τῶν προσφύγὼν ἀπὸ δι- εὐνοῦς καὶ ἐσωτερικῆς ἀπό- Ψεως, ἀνώτατος ”ΑγγΛλος ἓν Κύπρῳ ὑπάλληλος ἀπεκάλεσεν «αἶσχος {» (5Ἱαπιο). Ἡ στᾶσις τῶν Κυπρίων ᾱ- πέναντι τοῦ Ιταλοῦ ἂι- οικητοῦ Ρόδου καὶ ἡ Ἐνχλησία. «Καΐτοι ἡ ᾿Εκκλησία ἕνεκα τῶν ἐντεδέεντων Λόγων εὑρί- σκεται ἓν τῷ στοιχείῳ καὶ δι- καιοδοσίᾳ της, πρωτοστατοῦσα εἷς τὴν ἐκδήλωσιν πολίτικο--- ἐθνικῶν κινήσεων, ἓν τούτοις ἐν τῇ περιπτώσει τοῦ ᾿Ιταλοῦ Διοικητοῦ Ῥόδου, ἡ στάσις τῶν Κυπρίων ὑπῆρξε τόσον παν- δήµως αὐδόρμητος, ὥστε ὃ ἵ- σχυρισμὸς ὅτι ᾗ ᾿Βκκλησία ὃ- πεκίνησεν ἢ ἐνέπνενσε ταύτην γὰ στηρίξεται ἐπὶ ὑποδετικῶν Λόγων καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῆς πραγ- µατικότητος' οἳ πρῶτοι κΛη- Όεντες γὰ ἐγκαιγιάσωσι τὴν ἐ- πίσηµον ὑποδοχὴν τοῦ Ιταλοῦ Διοικητοῦ ἦσαν οἳ βουλευταὶ ᾿Αμμοχώστου, διὰ τοῦ λιμένος τος, κατ᾽ αὐτὴν τὴν παραμο- νὴν τῆς ἀποβιβάσεως' οἳ δύο βουλευταὶ μετὰ πρόχειρον σύ- σκεψιν καὶ ἄνευ ἄλλης προ” συνοννοήσεωὼς μεῦ’ οἱουδήποτε ἀπεφάσισαν νὰ ἀπόσχουν, ἡ δὲ πόλις Βαρωσίων ὃι’ ἄνακρινω- δέντων «κατέστησε γνωστὴν τὴν τηρητέαν στάσιν' τὰ πνεύ- µατα ἐν Κύπρῳ ἦσαν τόσῳ προδιατεδειμένα ἐξ αἰσδήμα- τος ἐθνικῆς ἀλληλεγγύης πρὸς τῆς ὁποίας 3 ἀπεβιβάξετο οὔὗ-[᾽ τοὺς ὁμοεῦνεῖς Δώδεκανησίους, ὥστε ἡ ἐγκαιγιασῦεῖσα παδη- τικὴ στάσις νὰ διατρέξη ὁλό- κΛηρον τὸ κυπριακὸν σῶμα, ὡς ἠλεκτρικὸν δεῦμα. Παρργκοι ΓΓερμλτοι «ΣΕΙΣΜΟΙ ΦΡΕΝΩΝ Ὁ Γάλλος παδηγητὴς Εσνὰρ, ἐ- πισκεφθεὶς τὸ νοσοκομεῖον τοῦ Ε- ουθροῦ Σεαυροῦ, εἲς τὴν Κόρινῦον, ἐξέφρασε τὴν ἀπορίαν του, πῶς, κατόπιν ἑνὸς τόσον καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ, µόνον µία γυναίκα ἕνα δεν ἐλαφρὰν διατάραξι» φρενῶν. Ὁ κ. 'Εσνὰρ δὲν εἶχεν ἄδικον. Πρέ- σει νὰ ἔχη πιολὺ στερεὰς φοένας κανεὶς, στερεὠτέρας τούὐλάχιστον ᾱ- στὸ μευικὰ σπέεια τῆς συγχρόνου ἑλ- ληνωκῆς οἰκοδομικῆς, γιὰ. νὰ μὴν τοῦ σαλευδοῦν, τὴν στιγμὴν, ποῦ πέφτει τὸ σπίτι καὶ τὸ πλακόνευ. Αἱ µεγάλαι καταστροφαὶ ἔχουν, πάν- τοτε, τὸν ἀντίκτυπόν τους, µεγά- λον ἢ μικρὸν, εἰς τὰς φρένας τοῦ ἀνδρώπου. αἱ εἶχεν πολὺ δίκαιον, ἐπίσης, ὁ Γάλλος καδηγητὴς νὰ ἓν- διαφερθῇ, ἐπιστημογικῶς, διὰ τὰς φφυχολογικὰς συνεπείας τοῦ σεισμοῦ ἐπὶ τῶν κατοίκων τῶν σεισμόσλή- πτων περιφερειῶν. Διότι ἂν µία γυναίμα µόνον ἔπαῦε καταφανῆ ψυ- χοπάδειαν, ἀπὸ Ιτὸ σεισμικὸν «πος, πολὺ περισσότεροι τοῦ ἑγὸς δὰ ὃ- πέστησαν ἑλαφροτέρας, ἕστω καὶ παροδικὰς ψυχικᾶς διαταράξεις, ποὺ θὰ ἦτο ἐνδιαφέρον νὰ μελετηδοῦν ἀπὸ τοὺς εἰδικούς. Δὲν εἶνε μικρὸν πρᾶγμα-- διάβο- Ίε-- ἕνας μεγάλος σεισμός. Νὰ αἴ- σθάνεται κανεὶς, ὅτι σαλεύει κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του ἡ γῆ, τὸ στερεώ- τερον δηλαδὴ πρᾶγμα, ποὺ φαντα” ἑόμεδα, καὶ ἐπὶ τοῦ ὅποίου ὄνει- οευόµεδα νὰ πατήσωµεν, ὅταν μᾶς κλυδωνίξουν τὰ κύματα τῆς Ἀαλάσ- σης, εἶνε ἤδη ἀρκετὸν, γιὰ ν᾿ ἀρχί- σῃ νὰ χάνῃη τὸν ουὺμὸν τοῦ κόσμον. Καὶ σύμφωνα μὲ 'τὸν Ῥαυμάσιον δρισμὸν τῆς «αραφροσύνης, ποὺ ἕ- δωκεν εἷς δύο στίχους του, γραμ: µένους εἲς τὸ φρενοπομεῖον ὁ ἅτυ- χὴς Βιξυϊνὸς, ἕνα δρισμὸν ἄξιον νὰ υἱοθετηθῇ ἐπισήμως ἀπὸ τὴν Ἡνυ- χιατρικήν, .μεταβολὴ τοῦ ρυῦμοῦ τοῦ κόσμου ἑντός µας εἶνε ᾗ παφαφρο- σύνη. Κι ἀπὺ τότε ποὺ ὀρηνῶ τὸ ξανθὸ, τὸ γαλανό, τὸ ἐπουράγιον φῶς µου µετεβλήθη ἐντός µου ὃ ρυθμὸς τοῦ κόσμου. 'Ῥὰν δὲν ὑπῆρχαν σεισμοὶ εἰς τὴν πραγματικότητα, µόνον ἕνα σιαρα” Λήρημα δὰ ἡμποροῦσε νὰ τοὺς δη- µιουργήση. Μόνον ἕνας τρεΛλλὸς δὰ ἠμποροῦσε νὰ φαντασὸῇ, ὅτι σα” Λεύει ἡ γῆ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του καὶ ὅτι πέφτουν, ὥς πύργου ἀτιὸ τραπουλόχαρτα, τὰ σπίτια καὶ τὸν πλακόνουν. Όταν ὅμως αὐτὰ τὰ ἄπέθανα καὶ ἀφάνταστα πράγ’ µατα συμβαίνουν εἰς τὴν πραγμα” τικότητα, γιὰ νὰ προσαρμοσθῆ κα- γεὶς πρὸς τὴν παραφροσύνην αὐτὴν τῶν στοιχείὼν τῆς φύσεως, σερέσει νὰ παραφρονήσῃ ὁ ἵδιος. Καὶ εἶνε, ὅπως εἴπομεν, ἀξιοπερίεργον σῶς ἔρας σεισμὸς δὲν μεταβάλλει εἰς φθε- νοχομεῖον ἕνα σεισμόπληκτον τόπον. Ας μὴν ὑποθέτωμε», ἓν τούτοις, ὅτι ὅλοι µας εὐρισκόμεδα ἀπολύ- τως παλὰ εἷς τὰς φρένας µας, µε- τὰ τοὺς τελευταίους σεισμούς. ὍὉ «ρυθμὸς τοῦ κόσμου» ἔχει µεταβλη- δῇ, περισσότερον 3) ὀλιγώτερον, ἕν- τὸς περισσοτέρων ἐξ ἡμῶν. Εὶς τὰς στερεὰς αὐτὰς, ἀκόμη, καὶ ἑτεροσείστους ᾿Αθήνας, ἔφθασαν ὁ- λίγοι σεισμοὶ τῆς γῆς καὶ ὀλίγα γκρεµίσµατα σοβάδων, γιὰ νὰ δηµι- ουργηδῇ µία ὁμαδικὴ Ψυχολογία, ἡ ὁποία, χωρὶς ἄλλο, δὲν εἶνε στο λύτως ὁμαλή. Καὶ ἄν ὁ σεισμογρά Φος τοῦ ᾿Αστεροσκοπείου εἶχε τὴν μμ τῶν ΧΧΤΙΙ. “Ὑπελογίσθη ὑπὸ τοῦ ἕτη- µατολογίου τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ ἀσυγκοί- τως ἀρίστη καὶ μάλιστα ἀκριβὴς αὖ- δεγτία πρὸς τοῦτο, ὅτι ἡ ὁλικὴ ἀξία τῆς ἀκινήτου ἓν Κύπρῳ περιουσίας ἦτο κα- τὰ τὴν δίην τοῦ παρελὺόντος Δεχεμ- βρίου 5ἰἱ4,200,000 ἤ 41,59 κατὰ πεφα- λὴν ἐπὶ τοῦ πληθυσμοῦ, καὶ ὅτι τὰ ἐγυπόθηκα χρέη τῆς Αποικίας ἀνέρ- χονται εἲς 51647,510 δηλαδὴ «11,60 ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν τῆς ἀνωτέρω ἀξίας. ὙἙ Ἐπιτροπεία, Ἡ συνεπείᾳ τῆς ἄνησνχη- τικῆς ταύτης καταστάσεως τῶν πραγ- µάτων διορισθεῖσα νὰ ἐξετάσῃ τὴν τε φαρμογὴν τῶν Νόμων τοῦ 1919, τῶν ἀναφερομένων εἷς τὴν» Τοχκογλυφίαν καὶ εἷς τοὺς Αγαξιοχοέους Γεωργοὺς, ὡς καὶ τὴν δυνατότητα τῆς ἐπεγτάσε- ως τῶν Γεωργνκῶν Πιστώσεων ὑπέβαλε μετὰ πλήρη συνδιάσκεψιν ἐπὶ τῶν σχε- τιζοµένων πρὸς ταῦτα συμφερόντων, περιεμτικὰς καὶ πολντίµονυς Ἐκθέσεις ἐπὶ τῶν σχετιζοµένων πρὸς ταῦτα συµ- «φεοόντων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἡ Κυβέρνη- σις προτίθεται νὰ ἐφαρμόσῃ ἀμέσως ἓκ- τελεστικὰ µέτρα καὶ νὰ δέσῃ ἐγώπιον ὑμῶν νομοῦεῖικὰ µέτρα ὡς ἀκυλούθως: παροχὴν ἀδείας εἷς τὰς Ῥυγεργατικὰς Πιστωτικὰς “Ἑταιρείας νὰ ἀγοίγωσι τρυχοµένους λογαριασμοὺς ὅπως δύναν- ται γὰ παρέχωσιν εἷς τὰ µέλη των προ” σωριγὰς χρηματικὰς εὐχολία- αὔξησιν ἀπὸ «100 εἲς «200 τοῦ ποσοῦ τὸ ὁποῖ- ον δύναται νὰ χορηγηθῇ ὡς ἀτομικὸν δάνειον καὶ ἐπέχτασιν τῆς περιόδου τοῦ δαγείου ἀπὸ ἕξ εἷς εἴκοσιν ἔτη᾽ τὴν ὡς γενικὸν μέτρον ἀποδοχὴν πληρωμῶν ἔγιντι χρέους καθ’ οἴογδήποτε χρόνον καὶ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ σχετικοῦ τόκου διὰ τὰς τοιαύτας πληρωμάς, τὴν ἄνευ πληρωμῆς καὶ ἐπιτοπίως ἐξέλεγξιν τῶν Ῥυνεργατικῶν Πιστωτικῶν Ἑταιρειῶν ἀπαγόρευσιν τῆς ἀποπληρωμῆς χεφα- λαΐου ἤ τόκου εἲς εἶδος καὶ τὴν αὔξη- σιν͵ διὰ τῆς ἐγγυήσεως τῆς Κυβερνήσεως, τοῦ διὰ δάνεια γεφαλαίου τῆς Γεωργν- | κῆς Τραπέζης εἷς «500,000. Προτείνε- ται ἐπίσης ὅπως, πρὸς ἀγαχαίτισιν κερ- δοσχοπίας ἐπὶ τῶν γαιῶν ὑπὸ τῶν το- κιστῶν, παραχωρηδῇ δικαίωµα τῆς ἔκ γέού ἀγορᾶς γαιῶν, ἐντὺς ἑνὸς ἔτους ἀπὺ τῆς πωλήσεώς των καὶ εἲς τὴν πώ- ! - 9 9 2. ΄ τν ληδεῖσαν τιμὴν μετ) ἀναλόγου τόκου, αππκκεέσ τπτ ερητοκτανασπεαε» δύναμιν νὰ σημειώνῃ καὶ τοὺς σει- σμοὺς τῶν ἀνθρωπίνων φρενῶν, θὰ ἐσημείωνε» ἀπὸ ἕνα τούλάχι- στον κατὰ δευτερόλεπτον. ᾽Απὸ τὸ γειτονικὸν σπίτι ἄκουσα, τούλάχι- στον, σήμερον τὸ προωῖ, κἄσοιον ᾱ- τυχῆ σύξυγον νὰ φωνάξῃ πρὸς τὴν γυναίκα του --Λὲ σὲ ξεσυνερίξοµαι καμένη. Σ᾽ ἔπιασε ὅ σεισμός. Καὶ ἐκείνη τοῦ ἀπαντοῦσε : -- Ῥσένα σ᾿ ἔπιασε ὁ σεισμὸς καὶ τρέµεις ὁλόκληρος, σὰ νὰ εἶσαι ἡ Κόρινδος. Ἐν τούτοις, τὸ ΄Αστεροσκοπεῖον, κατὰ τὴν ὥραν ποὺ συνέβησαν οἱ ἀνωτέρω σεισμοὶ, δὲν ἐσημείώσε καμ µίαν δόνησιν. ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΡΒΑΝΑΣ Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΑΡΕΙΣ. ΤΗΣ ΝΟΜΟΘ. ΠΕΡΙΟΛΟΙ [915 ἀγορασθεισῶν κατά τὴν πώλησιν ὑπὸ δανειστῶν. Οἱ περὶ Τοκογλύφίας Νόμοι τοῦ 1919 ἀπέτυχον τοῦ σκοποῦ των, διότι τὰ ληφθέντα µέτρα δὲν συγωδεύ- οντο ὑπὺ ἀποτρεπτικῶν κωλυμάτων ὑπὸ µορφὴν ποινῶν μιᾶς δηλαδὴ παρα- λείψεως ἡ ὁποία πέποιδα ὅτι δὰ διορ- δωδῇ γενναιοδώρώς εἲς οἴαδήποτα µέλ- λοντα γοµοθετήµατα τοῦ Συμβουλίου τούτου. Οἱ ἄγρόται πρέπει νὰ προστα- τευθῶσι καὶ ὃ Νόμος πρέπει νὰ ἔνισχυ- θῇ, νὰ Ὑίνωσι δὲ ἁμφότερα ταῦτα δι’ ἐξόδων τοῦ τοκογλύφου, Ὁ τρίβος των πρέπει νὰ γίνῃ ὁμαλός, καὶ ἐκείνου ὁ τρίβος τραχύς. Αὐτοὶ πρέπει γὰ πολ- λαπλασιασὺῶσι καὶ ἐκεῖνος νὰ µειωὺῇ, καὶ ἀναπαραστῶ ἓν τῇ φαντασίᾳ΄ µου ὅτι τὰ δάκρυα τὰ ὁποῖα δὰ χυθῶσι διὰ τὴν σµίκρυνσίν τού δὰ εἶναι ἅπο- κλειστικῶς ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα δὰ ρεύσω- σιν ἔκ τῶν ἴδικῶν του ὀφθαλμῶν. ΧΧΙν. Ὑπάρχει ὑπὸ µελέτην σχέδι- ον διὰ τὴν ἐπέκτασιν τῆς ἓν . Κύπρῳ χοήσεως τεχνητῶν λιπασμάτων, ἡ ὁποία χοῆσις ἐπεβραδύν δη µέχρι τοῦδε ἔγεκεν τῆς ἀβεβαιότητος ὥς πρὸς τὰς μᾶλλον καταλλήλους ποιότητας διὰ τὰ διάφορα εἴδη τῆς συγκομιδῆς, τῆς ἐλλείφέως χοηµάτων Κυβερνητικῶν Ἡ Ἰϊδιωτικῶν διὰ πειράµατα, καὶ τοῦ προβλήματος τῆς πληρωμῆς τῶν τεχνητῶν λιπασμά των, εἴτε πρὸ εἴτε μετὰ τὸν δερισμὸν καὶ τὴν πώλησιν τῆς ἐσοδείας μὲ τὰς συγεπεῖς ἐπιβαρύνσεις ἐπαχθοῦς τόκον. Τὸ σχέδιον περιλαμβάνει πρόνοιαν διὰ τὸν ἄγευ πληρωμῆς πειραματισμὸν μὲ τεχγητὰ λιπάσματα, καὶ τὴν παράδοσιν μετὰ τὸς δοκιµάς ταύτας, τεχνητῶν λι- πασμάτων εἲς τὰς κατὠτάτας τιμὰς ἔναντι πληρωμῆς μετὰ τὴν συνάὃροισιν καὶ πώλησιν τῆς ἐσοδείας. Καὶ δεωρῶ περιττὸν νὰ προσθέαω ὅτι τὸ σχέδιον τοῦτο οὔτε Κυβερνητικὸν ἤ ἄλλο µονο- πώλιον οὔτε ἄτάμιξιν εἲς ἴδιωτικὴν ἔπι- χείαησιν συνεπάγεται. Μία ὀνιολῶς γέα ἀνάπτυξις τῆς βΡιο- µηχανίας τῶν χαρουπίων εἶναι Μι ἐγ- κατάστασιό ἐν Λεμεσῷ ἑργοστασίου (τὰ μηχανήματα τοῦ ὁποίου εὐρίσκονται Ίδη εἷς τὸ πέλαγος) ὑπὸ τῆς Ῥτιήςα Ττα- σασοἱ Ῥτοάνςεσ5 1 πάτε διὰ τὴν με ταχείρισιν καὶ παρασχενὴν χαρουπίων κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε γὰ πωλοῦν -