ΔΡΑΣΙΣ εὐθείας μετὰ τῆς Ἑταιρείας, ἄνευ τῆς µεσολαβήσεως προσώ- πων ἔχτὸς αὐτῶν εὑρισχομένων, εγονὸς τὸ ὁποῖον παρουσιάζϐ- το ἐκ µέρους τῆς ᾿Ἑταιρείας, ὣς ἡ πέτρα τοῦ σκανδάλου. Νο” μ:ζουμεν ὅτι εἶνε πλέον, καιρὸς νά ληφθοῦσι ριζικὰ µέτρα δθ- ῥαπείας τοῦ πακοῦ προτοῦ φανῆ ὅτι εἶνχι ἀργά. Μητροπολιτικαὶ ἐκλογαὶ | Μὲ τὴν Μητροπολιτικὴν ἐκλογὴν ἥτις ὃδὰ λά- βη χώραν αὔριον Κυριακὴν 14 Μαρτίου εἰς τὰ ἐπὶ τούτω ὁρισδέντα ἐκλογικὰ κέτρα, τῶν Γενικῶν ᾽Αντιπροσώπῶν, διὰ τὴν ἀνάδειξιν ὃ Μητροπολιτῶν εἰς τάς χενὸς Μητροπο- λιτυκὰς ἔδρας, κλείει ἄς ἐλπίσωμεν ὁριστικῶς µία ἀκόμη µε- λανὴ σελὶς διὰ τὰ πολιτικὰ χρονικὰ τῆς πατρίδος µας. Δὲν ἔχωμε σκοπὸν νὰ σχολιάσῶμεν ὅλα τὰ λαβόντα χώ- ϱαν πρὸ καὶ κατὰ τὴν διεξαχθεῖσαν ἐκλογὴν, διότι ἐπιθι μοῦ- μεν νὰ πρόξωµεν τοῦτο ἀφοῦ ὁριστικῶς κλείση αὐτὴ ἡ ὑπό- Ἆεσις ὥστε ἀπερίσπαστοι καὶ ἀνεπηρέρστοι νὰ προβῶμεν εἰς ἕνα ἀπολογισμὸν, χάριν τῆς ἱστορίας καὶ διὰ παριδειγµ.χ- τισμὸν τῶν νέων µας, τοὺς ὁποίους ἀγωνιζόμεῦα νὰ προστα- τεὺσωμεν ἀπό τὸ µίασµα τὸ ὁποῖον ἐδηλητηρίασε καὶ δνα- κατέχει τὴν ἀπερχομένην εὐτιχῶς γενεὰν. Πρέπει νὰ γίνουν γγώστ.ὶ καὶ αἳ τελευταῖαι λεπτοµέ- ρειαι καὶ ἀσχημίαι αἵ λαβοῦσαι χώραν ἀπὸ τούς ὀλίγους εὖ- τυχῶς, ἀλλὰ πολλὸ κακὸ ἐπιφέροντας εἰς τὴν πολιτικὴν καὶ κοινωνικὴν µας ζωὴν, χαμερπεῖς πολισκάντιδες. Καὶ ρέπει ἀφοῦ ἡ κοινωνία καὶ οἵ γέοι κατατοπισθῶσιν πλήρως περὶ ὅλων τῶν λεπταμερειῶν, καὶ ἀφοῦ γνωρίαῶσι τὰς φαβλοκρα- τιχὸς μεθόδους, τὰς στείρας καὶ ἀνεπιδέχτους προσαρμογῆς, τὰ ψεύδη καὶ τὰς ἀναισχύντους συκοφαντίας μὲ νὰς ὁποίας ἐπεγείρησαν, οἱ ἐπιζῶντες πολιτικοὶ χαμµαιλέοντες, νά κατα- διιάσωσι διὰ παντὸς, τοὺς ἐπιχειρήσαντας νὰ παρασύρῶσι Ἰιεγάλην μερίδα τοῦ πατριωτικοῦ Λαοῦ εἰς τὸ βάραῦρον καὶ τὸ σκότος, ἀπὸ τὸ ὁποῖον αὐτοὶ οἱ ἴδιοι οἱ ἰβύνοντες προέ- χυψαν καί εἲς τὸ ὁποῖον ἀσφαλῶς φέρονται ἀνεπιστρεπτεὶ. ΜΗΧΙΝΥΡΓΕΙΙΝ ᾱ ΧΤΗΡΜΙΝ ΛΕΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΦΙ Καρὰ Πουπᾶ ἀρ. 16-18 το. 900. Παρελήφὃησαν. καὶ πωλοῦνται εἷς τιμὰς διατιµήσεως: Κινητήροιοε μηχαναὶ ὅ- --1θ Η. Ε. Παλάγκα Βελγεκὰ 1)2-- πόννων. Κολάνια Χρωμέον θλλανδεκῆς. κπαπασκενῆς ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΟΣΙΝ Πιοοχαλέες Ὀιαφόρων μεγεὺῶν ᾽λκωνισπεχὲς μ.ηχανὲς μὲ ἀπόδοσω 15-20 ο. 9 ” Ν Ν 7 , κελῶν τὴν ὠραν χαῖ ρε ἄχνροον κανονεκόν. ᾽Αναλαμβάνομεν τὴν χατασχευὴν καὶ ἐγκατάστασιν παντὸς εἴδους μηχανημάτων (ἀντλίαι περιστροφικαὶ ἐμβολικαὶ, ἆλευ- ῥρόμυολοι, Ὑυψόμολοι, ζυµωτήρια, ἔργανο µβταδόσεως πινή- σεων Άλπ. ΕΠΙΣΚΞΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ διὰ τὸ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑ Λευκωσία, ὁδὸς 1... Διότι πρέπει ἀσφαλῶς νὰ μᾶδη ὁ πατριοτικὸς Λαὸς τῆς Κύ- πρου, πῶς ἐκινδύνευσε νά χαδῆ ἡ εὐκαιρία νᾶ ἀποκτήση ἡ Κύπρος τοὺς ἀρίστους, ἱεράρχας εἰς τὰς τρεῖς Μητροπολιτι- κὰξ περιφερεία- καὶ πῶς τὸ κήρυγμα τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήγης μὲ τὸ ὁποῖον ἐητήθη νὰ διεξιχὺῆ ὁ ἐκλογικὸς ἀγὼν, ἐδεω- ῥήθη ἀπὸ τοὺς συμφεροντολόγους μικροὺς καὶ καινοὺς πολι- τιχολόγους, ὡς ἀνήδικος καὶ ἅπατρις ἐνέργεια ἐκ μέρους τῶν πολιτῶν καὶ ἀγροτῶν, οἵτινες τὸ ἔκαμαν ἔβλημα καὶ ση- µαίαν τῆς πρὸς τὰ ἂνω ἀναδημιουργικῆς των προσποδείας. ᾿Επιφυλαττόμεθα νὰ φέρωμεν ὅλα αὐτὰ εἰς γνῶσιν τοῦ Κν- πριακοῦ κοινοῦ διὰ νά δυνηδῆ τοῦτο νά κρίνη καὶ ἀποφα- σίση διὰ τὴν ἰδικήν του πολιτείαν καὶ τήν τύχην τῶν κατὰ αὐτοῦ τόσα δεινά ἐπιδιωξάντων χάριν τῆς ἰδικῆς των πολι- τικῆ καὶ ἐκλογικῆς σκοπιµότητος. Γεωργικὴ Στήλη Τὸ ξελάκκωµα, εἶνε μιὰ δουλειὰ ποὺ πρέπει νὰ Ὑίνεται κάθε. χρόνον συστηματικὰ. Τὸ ξελάκχωµα παίζει µεγάλο ρόλο στὴν Χαχρποφορία τοῦ ἀμπελιοῦ, στὴν χαλ] ἀνάπτυξι τῶν στα- . φυλιῶν, ὅπου κυρίως τὸ ἁμπέλι κατὰ τὰς θερμὰς περιὸδους στερεῖται ἀφνόνου ὑγρασίας, Μὲ τὸ λάκκο γύρω ἀπὸ τὴν κουζοῦπα, πού ἀνοίγομε ὅσον τὸ δυνατὸν ἑνωρὶς, τὸ φθινόπωρο συντελοῦμεν ὥστε νὰ µαζευ- φθοῦν τὰ νερὰ τῶν βροχῶν, τὰ ὁποῖα ἀποῦ ηχευόµενα ἐξυπηρθ- τοῦν τὸ ἀμπέλι κατὰ τάς Ὀερμὰ ἐποχὰς τοῦ παλοκαιριοῦ. Σο ντελοῦμε ἐπίσης µέ τὸ ξελάκκωµα νὰ ἀερισθοῦν οἵἳ ρίζες καὶ ἀχέμη εἷς τὸ νὰ ευγχεντρωὺοῦν τὰ ξηρὰ φύλλα τὰ ὁποῖα με- ταβάλλονται σὺ χοπριὰ. Διὰ νὰ εἶνε ἐπιτυχὲς τὸ ξελάκκωμα) ἀνοίγομεν τοὺς λάκκους πυχλικὰ στὸν πορμὸ τῆς κουζούπας σὲ πλάπος 40-60 πόντων ἀπὸ τοῦ χορμοῦ ἀναλόγως τῆς ἀναπτύ- ξεως τοῦ ἀμπελιοῦ καὶ σὲ βάὓος πέριξ τῶν 15 πόντων. Μι- .. κρότερο ξελακκωµα σέ τίποτε δὲν μᾶς ἐξυπηρετεῖ, ὅπως καὶ τὸ σὲ πολὺ µεγάλο βάθος τοιοῦτο, Ἰιατὶ καὶ δαπανηρὸ εἶνε χαὶ μπορεῖ νὰ καταστραφοῦν ἀρχετὲς ρίζες. Τὸ ξελάχκωµα πρέπει νά γίνεται κάθε ἸΧρὸνον σὰν μιὰ ἀπάραίτητη παλλιεργητική ο δουλε ιὰ, ϱ --.. π τιΜΑΙ ΠΡΟ ΟΝΤΩΝ Κρασὶ μαῦρο ξηρὸ Λ. ὅ-ὅ-0 τὸ γοµάρι » » Γλυκὸ » ϐϱ-0:0 » Λιβανία 90 γρ. ἡ ὀχὰ | ,Καρούπια Λ. ὄὅ-10-0 τὸ παντάρι Πατάτες 8 γρ. ἡ ὁχά λιανικῶς Ερεμύδια ϐ » » » Κολοχάσι 10 » » .- Κουνουπίδι 9 » » » Κουκιὰ φρέσκα 18» ον » Μπιζέλια ) 24 » » » Χαλλούμια ὃ σελ. χονδριχῶς καὶ 10 σελ. λιανικῶς «Υπεύθυνος : 1. ΠΕΛΑΓΙΑΣ:, Τ. Π. Ὀχκόνορ Νο 9 Λεμεσὺς «ΑΣΤΡΟΝ», Γεωργίου ὃτ ἨἈΝο 111, Λεμεσὺς, Τύποις : ᾿Ἰδιοκτήτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΜΓΙΑΣ Δισεβδομαδιαία | ἐφημερὶς. Γραφεῖα : τν Τ.Πό ϱΕΕΡΕΡ κι 8 πο. .. ππς πα σπτωεσε απιασπασπαω ᾖ ΛΕΜΕΣΟΣ τ. κ 4ἳ, ΤΗΛ. 256-149 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 3 ᾿Αγρὸτες Ἡ ᾿ Αγροτική ζωὴ καὶ αἳ προὐποδέσεις τῆς µελλο- ντικῆς της ἐξελίξεως ἀσφαλῶς δέν εἶνε εὐνοϊκαὶ ὕσο δὰ ἀνὰμενὲ τις. “Ἡ παραβολὴ δὲ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγρὂτου αρῦς τήν ἀστικὴν μὲ τος ἑκατέρωθεν προῦποδέσεις πρέπει νὰ ὁ- δηγήση τὸν ἀμερόλμπτον παρατηρητὴν, τόν ἐνδιαφερόμενον διὰ µίαν ἁληθδεινὴ προοδευτικὴν αὔριον τοῦ ἀγρὂτου εἰς Ὀλιβερὰ συμπεράσµαια. Ὅ ἀγροτικὸς πληθυσμὸς, ὅστις εἶνε ὁ αλυπληθέστε- ϱος παὶ ὁ περισσὐτερον μοχθῶν ἐξακολουδεῖ νὰ ἔχῃ κατὰ γενικὸν κανὸνα---αἱ ἐλάχιστοι ἐξαιρέσεις δὲν «φέρουν καµ- υ µίαν ἀλλοίωσιν τῶν γεγογότων-- πολὺ χαμηλὸν εἰσόδημα, µή ἐπαρκοῦν οὔτε διὰ τὰ στοιχειώδη. µέσα συντηρήσεως. Καὶ δέν εἶνε µόνον τοῦτο τὸ κακὸν, τὸ μικρὸν κατὰ ᾿ κεφαλὴν εἰσὸδημα τοῦ ἀγρότου εἶνε καὶ διαρκῶς ἀβέβαιον καὶ ἀσταθὲς ἐπηρεαζόμενον ὄχι µόνον ἐξ εἴκονομικῶν μθ- ταβυλῶν, ὡς πᾶν εἰσόνημα, ἀλλὰ καὶ ἐκ «φμσικῶν αἰτίων, Τὸ κλῖμα μὲ τὰς μεταβολὰς του εἶνε διαρκὴς ἐγθρὸς του ἀγρότου.Ξηρασία, ἀνομβρία, χάλαζα, πεγετὸς, ἀρουραῖοι κλπ. ἐξαφανίζουν τοὺς καρποὺς πολυμ.Ίνου μόχθου καὶ στερή- σεων. “Ἡ ἀγωνὶα διὰ τὴν αὔριον, ἀγωνία διαρκἠς, πνίγει τὴν ζωὴ τοῦ ἀγρότου. , Ἀννέπεια τῶν ἀνωτέρω, τοῦ μικροῦ καὶ ἀβεβαίου εἰσοδήματος. εἶνε στοιχειώδεις µόνον ἀνάγκαι τῆς ζωῆς τοῦ ἀγρύτου νά ἐπιζητοῦν ἰιονοποίησιν καὶ τοῦτο ἀτελῶς καὶ ὑυσκόλως ἐπιτυγχανόμενον. Αί πνευματικαὶ καὶ πολιτιστικαὶ ἀνάγχαι διὰ τὸν ἆ γοότην δὲν ὑπάρχουν. Ἡ ζωὴ του περνᾶ εἰς ἕνα διαρχῆ μόχὃον, ἐρήμωσιν, µελαγχολὶαν. Φῶς, ὑγιεινὴ κατοικία, κα- δαριότης, ἄγεσις, µόρφωσις, ανευματικὴ καλλιέργεια εἶνε ἄγνωστα εἰς τὴν ὕπαιθρον. Ἔτσι ἡ καβνστέρῃσις, ἡ ὀπισβο- ὁρομικότης, ἡ πρόληψις, ἡ µοιρολατρεία δεσπόζουν εἰς τὴν ὑπαιθρον. Ἡ µέση ζωὴ τοῦ ἀγρότου εἶνε ὑπερβαλλόνιως χα- Γμηλή. Ἡ ὑγεία του ἐπισφαλὴς ἡ δὲ περὶθαλψις νόσου σχεδὸν ἀδύνατσς. Διὰ τὸν ἀγρότην μία νὸσος αὐτοῦ ἤ μὲ λους τῆς οἰκογενεῖας του εἶνε αὐτόχρημα καταστροφἡ..Τό - εἰσόδημὰ του δὲν ἐπαρχεῖ δι᾽ ἰατρικήν καὶ φαρμαχευτικήν περίθαλψνν καὶ ἡ περιουσία, του πρέπει νὰ ἀντιμετωπίση τὴν δαπάνη ἐπὶ βεβαὶα καταστροφῆ τοῦ. ”Λς μὴ ὑπολογὶ- οώμεν τὴν παρεγοµένην ὑπὸ τῶν κυβερνητικῶν διότι τον Ότο µόνον σαρκασµόν µμπορεῖ γά προχα- Ἱέση εἰς τό ἐρευνητὴν τῆς ἀληθενιῆς ἀγροτικῆς προστα- τας, - η] (ων ασε. εί ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΡΓΑΝΟΝ του αΏροτίκου :Μεταλλωρύχοι ἰατρῶν ᾿ .”. ΣΛΗΒΛΤΙ ὴ | ο 18. | Μαρτέου . ' 1945. Ἔτος Ίον, Αρ.φύλ.] ολ ατα μηπκνιννσα σεν ο Τιμὴ ἆ γρ. πα η Ί Ἡροχωροῦντες περαιτέρω, δά ἀναζητήσωμεν ἐπὶ µα- ταίω, διότι δὲν ὑπάρχουν, ταμεῖα ὑγείας, ταμεῖα συντάξεων, ἀνεργείας χοινωνικαὶ ἀσφαλίσεις καμμιά ἀπολύτως βοήθεια διὰ τοὺς οἰχονομικῶς. ἀδυνάτους, κατὰ τῶν ἀτυχιῶν τῆς ξωῆς. Οὗτε καμμία πρόνοια διὰ συντάξεις γήρατος, ἤ ἄνατη- θίας. Οχι µόνον ἡ ζωὴ τοῦ ἀγρότου δὲν ἀσφιλίζεταν, ἀλλ’ οὔτο ὀργάνωσις ἀσφαλίσεως τῶν προὔόντων του κατὰ νύ- σῶν καὶ ἄλλων ἐχδρῶν, ἀλλ οὔτε παρεμφερὴς ἐξασφὰλισις διὰ τά ζῶατου, ὥστε νὰ προλαμβἀνεται κάθε ἀπώλεια ἢ νὰ ἀποχαδίσταται ἡ ζημὶο του μὲ τὴν ἀλληλεγγύην ὅλων. Ἡ χαρά τῆς ἐν ὑπαίθρω ζώῆς εἶνε διὰ τὸν ἀγρότην σχληρά μοῖρα βαρέος μόχθου. Δέν ἡμπορεῖ τις νὰ χαρῆ τὴν ζωὴν, ὅταν δὲν ἠμπορεῖ νὰ ὑψώση τὸν ἑαυτόν του πέραν τῆς βαρείας καθημερινῆς φροντίδος διά τὸν ἄρτον του. Οὔ- τῶς δχόντων τῶν πραγµἀτων, ὁ πολιτισμὸς εἶναι ἀνεπαρκὴς, διότι ὁ ἀγρότης δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ ἀνακύψη καὶ νά στρά- ψη τὸ βλέμμα ποὺ τόν νοῦν του αρὺς τὴν φὺσιν καὶ τὸ περιβάλλον μὲ περιέργειαν γνώσεως καί ἀπολαύσεώς του. Μοιραϊίως τὸ πολιτικὸν ἐπίπεδον τοῦ ἀγρὸτου ὥς καὶ τὸ βιωτικὸν αὐτοῦ ἐπίπεδον εἶναι, δυσαναλὀγως χαμηλὸν. Ἔναντι τῆς τοιαύτης καταστάσεως αἱ πὺλεις αἴτινες εἶναι πολλάχως ὀφειλέτιδες πρὸς τὴν ὕπαιθρον, πρὸς τὸν ἀγροτν- τικον πληθ υσμὸν, τὴν ρίζαν ταύτην τοῦ ἐθγικοῦ κορμοῦ, ποίαν ἐτήρησαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ τηροῦν µέχρι σήµερθν στάσιν .. Αἰσθάνονται τὰς ὑποχρεώσεις των διὰ τὴν τοιαύτην ἄστο» ϱΥΟΥ τοῦ ἀγρότου ἐγχατάλειψιν καὶ συνειδητοποιοῦσι τὸν κίνδυγον διὰ τὴν ὁλότητα, τὸν προερχόµενον ἀπὸ τήν ὑπο- βίωσιν ταύτην τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ, τοῦ ἤρωος τοὺ- του τῆς σκληρᾶς ἐργασίας καὶ τῆς πενιχρᾶς ἀποδόσεως Τοῦτο θὰ τὸ ἐξετάσωμεν εἰς τὸ προσεχὲς. , Ἡ ἀποργία τῶν µμεταλλωρύχων ἐξακολουθεῖ ὣς µία χαί- νουσα διὰ τὰν τόπον πληγή τόσους κινδύνους διὰ τὴν Κυπρια- κὴν ζωὴν ἐγχυμονοῦσα, χωρὶς νά φαίνεται οὔτε πότε οὔτε πῶς δὰ κλείσε, διὰ τὸ ἔφελος τῶν τόσων χιλιάδων µεταλλωρόχων καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν ἐξαρτωμένων, τῆς Νεταλλευτικῆς Ἑταιρείας καὶ τῆς Ευπριακῆς οἰκονομίας. Ῥΐνε ἀρχετὰ ἀποχαρδιωτικόν νὰ βλέπῃ τις τὴν παντελὴ ἔλλειφιν Χατανοήσεως ἓκ µέρους τῶν ἐδυνόντων τὴν 'Ἑταιρείαν καὶ ἐκ μέρους τῆς ἴζυβερνήσεως, ἥτις ἐξακολουὓεῖ νὰ παρακολουὺῇ τὴν πκατάστασιν διὰ «νὰ τηρῃ τὴν τάξιν καὶ τὸν νόμον» κατὰ τὴν δήλωσιν τοῦ ᾽Αποι- πιακοῦ Τραµµατέως πρὸς τοὺς ἐπισχεφθέντας αὐτὸν ἐπὶ τούτῳ Δημάρχους τῆς Κύπρου, Προξενεῖ ἀκέμη ἀλγεινὴν ἐντύπωσιν, ἡ παρατεινομένη ἁδιαφορία τῶν ὑπευδύνων οἵτινες δὲν ἠθέλησαν νὰ ἐνξιαφερθῶ- σιν καὶ µετά τὰς σχενικὰς δηλώσεις τῶν Μεταλλωρύχων, ὅτι εἴψε διατεψειμένοι νὰ διαπραγματευθῶσιν τοὺ ὄρους ἐργασίας ἀπ᾿

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 1-2p