αὐτοῦ, μέ τὴν ατῶσιν τῶν εμῶν τῶν -ἀμπε- προϊόντων. Ὁ φόρο αὗτος καὶ ἄδικος ᾖτο, ὦ: ὠρισμένην. τάξιν. κατοίκών μονομερῶς, ἀρκετὰ ν. μὲ τὸ ἀναχρ Ἱνιστικὸ “φαρολογικό µας σύστη- ἐπαχθὴς καὶ ἀντιοικονομικὸς. Καμμιά ώρα ν τῇ γενέσει-- της τὴν ἐξαγωγὴν τῶν ἰδικῶν ἀποστράγγισιν καθ. οἰκονυμικῆς ὑμμδυς. τοῦ τ έβλεπεν. ' - Ε, ὃ Κυβερνήτης, εἰς τὴν ἰδικήν, τοῦ ὁπυίου ίων ὀφείμεται ἡ κατάργησις αὐτὴ ἑνὸς άνεπιθυ- ρου, ἐπισύρει ἀσφαλῶς τὴν εὐγνωμοσύνην τοῦ υμεν, ὕτι ὃ γεωργικὸς κόσμος θὰ ὤφειλε Χάρι” ὑτὸν, ἐὰν παραλλήλῶς ἐπελαμβάνετο τοῦ ἐξίσου ζητήματος τοῦ ἀγρυτίκοῦ. κόσμον, τῆς ἀσφαλί- ἀρξία οἰκονυομικῶν μέσών, διότι καὶ οἵ δῃσανρί- ευ τῶν γεωργικῶν προϊόν. τῶν εἶνε ἀρχετὰ ἰκανοὶ νὰ ος. ἐπιδέχεται τόσας περικοπὰξ δά᾽ καταργήσεως Δεριττῶν θέσεων, ὥστε΄ νὰ ὑπερυπάρξουν τὰ ἁπα- ῥήματα διὸ τὴν δήµιουργίαν καὶ συντήρησιν ἑνὸς ἅλης δηµοσίας ὠφελείας. ὑεσμοῦ. . ΑΣΤΗΡΙΑΚΑ: Τὴν τελδυταίαν. ἑβδομάδα, ἡ εἶχε τὸ «εὐτύχημα, κατρχῆς τῆς Κύὐπροὺ. νὰ ἔχη Ἕλληνα πρὸεδρον ωιοῦ. της δικαστηρίου. Ἡ Κυβέργησις προχει- “Εκδικασθῶσ ΄ κατεπέι ρήσης «φύσεως Ὀποθέσεις, ἐν ῷ ο ορια ὃ τὴν κ. Ν. Λαν ην Ἡβρόεδρον. τοῦ ΄ ἐκτάκτου ακαστηρίου. ἩἨ διαδικασία ἔκαμεν. ἰδιαιτέραν ιπὸν δυιασεικὸν κόσμον καὶ τὸ ἀκροατήριων, μάὶ τὴν Κυβέρνηιν καὶ τὸν τιµηθέντα δικοστὴν. ΟΤΡΟΦΙΑ. Ἡροξεγεῖ κατάσληξιν καὶ ὁδυ- συν. ἡ.΄ “παταστερεπινκή: πολιτικὴ τῶν ἀρχῶν φικὰ διὰ τὴν οἰκονομίάν τοῦ όπου. ὅπο- κ. Ἐξητῆσαμεν ἀπὸ. υπὸς ι ΟΣΕ ΞΑΓΩΓΗΣ, ο ο, καὶ εδτα. δει ἰδιαμεέρας προσοχης ἡ ἄμεσος κατάργησις τικῶν ἡ ἄλλων προϊόντων καὶ τὸ σύστημα τοῦτο, : τῶν. διαφόρων ὑπηρεσιῶν. γικοῦ πόσμου. Θα ἠθδέλαμεν δὲ ἐπὶ τῇ εὐκαιρία - εωργικῶν προϊόντων. Δὲν εἶνε ὀυνατὸν νά προβ- ἵν ἕνα. µέγα µέρος τῶν ἀπαίτουμένων. δαπανῶν καὶ. δύλιον τῆς πολιτικῆς ὑπηρεσίας τοῦ δημοσιοπροῦπο- διὰ πρώτην φορὰν ἀπὸ τῆς ν΄ ἐπὶ τοῦτῳ τὸν ἕπαρ- ᾿ Ὁ µίαν ἡμέραν τρεῖς βοσκοὶ εἲς ὁρσκὴγ. ἰς ἀερυνιώτικον: δόσος, «24)10)0, Καὶ τοῦτο εἶνε (οὐμένων ζώων, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦ τὸ ἄλφα. Ὀπτηνοτροφίας ἐν. εΚδπρω.. 'Ἠξεθέσαμεν : μακρῶν τὴν ἀντιδύκονομικὴν. αὐτὴν πολ ατικὴν ἀφχᾶξ νὰ ἄνα- Βεωρήσουν τὴν Εξοντριιὴν πολιτικὴ κατὰ τῶν βόσκῶν ποῦ τόπου. Τούλάχιστον, - ᾿ἕως ὅτου. τὸ ὅλον πτηνοτροφικὸν πρόβλημα, διότι ὅπως ὅλα τὰ. βασικᾶ. ζητήματα τοῦ τόπου, οὕτω μα] τὸ ατηνοτροφικὸν εἶνε “πρόβλημα καὶ πρόβλημα λίαν ὀξὺ καὶ πολ, ύπλευρον, τύχει τοῦ καταλλήλον χειρισμού συογενιζόμενον μὲ τὸ ὅλον οἰκονομικόν τῆς Κύπρου ξήτη μα. Ἐκητήσαμε νὰ παύσουν οἵ ἐπικίνδυνοι απειθαματισμοὶ εἲς τὴν οἰπονομικῆν παὶ κοιγωνικὴν ζωὴν τοῦ τόπου. Ἔξη σᾶμεν ἀκόμή τὴν. Όπαρξιν Τεχνικῶν Συμβουλίων, δι) δία τὰ Σωτικά μας ζἠτήματα, δια νά καθορίζουν τοὺς ἀπαραιτήτους συντελεσ ἂς τῆς, δήµοσιοο ικονομ.κῆς ἀνορθώσεως τῆς πατρί- δοξ µας. Δι) νὰ μᾶς ἐξασφα)” ζουν ἀπὸ τοὺς ἐχύστοτε ἐ- πικιγδύνους πειραματισμοὺς ἐπὶ τῆς οἰχονομικῆς µας ζωῆς, διὰ νὰ προλαμβάνουν τὴν ἐνδιαθετον απρὸς᾽ σπατάλην τάσιν υλιὰ γὰ, βοηθήσουν ὥστε κάδε διαθέσιμος πόρος νά διατεδῆ διὰ ἐπιτυχῆ οἰκονομικὴν -ᾱ- γασυγκρύτησιν τοῦ τόπου. Φωνὴ βοῶντυς,, μένουν αὖ δίκαιαι | εἰσηγήσεις καὶ τὰ πάντα θᾳίνουν τυχαίως καὶ µοιραίως, ὕτου ἡ μοιραία λρησκοπία καταλάβη τὸν τόπον. ἄνοπανορ. . θώτως. ο αηεστράπαὸ δι νὰ : ἑκανέλθωμεν εἰς τὸ Ἑλτήμα τῶν -πατ’ ἀγέλας. βοσχομένων ζώων τῆς Κύπρον, ἦτοι τῶν αἴγῶν, βλόπομεν . τὸν ἐξονιωτικὸν Φόλεμον. εἰς τὸ ζήτημα τῆς µετα- τροπῆς. τῶν ἰδιωτικῶν αἰγῶν μὲ τὰς διαφόρους σπαραβὰσειε τοῦ περὶ αἰγῶν. νόµου, εἷς . εριουσίαν τοῦ ὀτέμματος καὶ τν κατάσχεσιν. ναί πώλησιν: των εἰς πλειστηριασμὸν, διὰ νά περιέλθη. τὸ ἀντίτιπον εἰς τὸ δηµέσιον ταμεῖον. Καὶή. φτωχὴ. οἰχωγένεια, νὰ. μένη, ὄχι μὲ ἀνοικτὰς ἀγκάλας, ἀλλὰ με ἀνοικτὸν στόμα κο. νὰ ' γυρίζη ἄπελπι τὸ βλέμμα αρὸς. τήν ἀναγκαστικὴγ. γηστεία, ἣν : ὡς ἄλλοι µεταξοσκώληκες, εἶνε ματαδιμασµένα νὰ, ὑποστῶσιν. τὰ: µέλη της, διότι ἡ αἶγα της μεταρτέπη εἰς περιονσίὰν τοῦ Στέμματος ἔστω καὶ ἄν ἐν τῶν ὑστερημάτων τῆς «εἰκογενείαὸ. αὐτῆς τοῦ ἀγρότου «ἔπληί- ρώδη, τὸ ΑΡΜΗΦΕΥ, μον. Ἀπὸ οα τὰ ἰδιωτωνὰ πτή», µατα. ᾽Ααὸ τό. λλο. δι, ἡ λῤδίκος διὰ βοσχὴν΄ εἷς τὸ (Κυβερνητιὰ. δᾷση ἑξοντώνόνν ᾿ἀνιλεῶς. καὶ τά ζῶα καὶ τοὺς. ζωοτρόφους. : ᾽Αγαγίνῴδχομεν εἰς καδήημερινὴν ἔφημε ρίδα τῆς πρωτένσούσης, ὅτε: τὴν 27 το. κατεδικἀσθησαν εἰς πρόστιµον καὶ ἀποϊιίῶσιν διὰ: - ἕνα ἐλάχιστον παράδειγµα - τῆς ἐφαρμοζομένης τακτικῆς. η Ας ἀναδεωρηδή ἐπὶ τέλους αὐτὴ ἡ κακή τακτικὴ καὶ ἃς : ὀξευρεθῇ µία λώσις σωοτικὴ τῆς θλιβερᾶς:: ᾿ῄτις ἐξουθενώνει καὶ μοινωνικῶς καὶ ὅ Ὅπον, τὸ παχύτερον: καὶ πρὶν εἶναι ἀνεπανορθώτως ἀργά. ομικῶς τὸν τό-- ον τα το χαριο. Λλνδο μόνου. αὺ τς μθροὲ εποῦ χωριοῦ καὶ τῆς ἑλλείψεως” αθήγοίας. διά θῶσιν αἱ ἀταφαϊτηται συνθῆνιει, ὥσεῇ ευλᾶ ἤρεμα καὶ Ἑρκούρα: κ. ποῦν να ἄλλο ἐπίσῃς χακὸ, ποὺ.. τσυντθλ. ολογημένη μέχρις ἑνὸς: σημείου, .. διὰ τὸ ἄνοργ. άνωώτον τῆς ᾿οἰκονομικῆς ζωῆς ---Τθέφονται. διαρκῶς. μὲ. τὰ ἀπατηλὰ ὄνει- ᾿ ῥα τῆς ἀστυφιλίας. κάὶ μεταγαστρύσεως. :Καδημερινῶς ἀντικρὺξο ο νο Ἄδους, . πρυς νέους, νὰ ἀναζη᾽ ὣσι οἷόν πρὸς ἐξεύρτσιν: πολντένας ξωῆς. Τὰ ἀεροπνάνα κάµνουν χρυ- οὲς δουλειὲς, μεταφέροντας΄ ποὺς ἀδαεῖς ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον καὶ ἀνίδεους. τῆς ἰδικῆς των συμφορᾶς εἰς τοὺς ξένους τό: ποις ὅπου μεταβαίνῶσιν πρὸς ἀναζήτησιν τῆς τύχης. των. η Ζητοῦμε: νὰ ληφὺῶσι µέτρα διά νὰ κρατηδῆ ὁ ἀγρό- ο τῆς εἷς τὸ: χωρίον του, νὰ κρατηδῇ εἲς τὰς ἀγροτικὰς του πα» 'ραδόσεις, νὰ ημαηνβιααν ὄννατα ρήματα εἷς τὴν ἆγ- οουυὴν οἰκογένειαν. | ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ἠΐναι ὅλοι οἳ Δημό ο μοι . δπάλλήλλοι ἁπαμαίτητοι διὰ τὴν. κανονικὴν καὶ ἀπρόσκοπτον λειτουργίαν, τῆς Κυδορνητικῆς μηχανῆς Έχουν ὅλοι οἳ δη- µόσιοι ὑπάλληλοι τὰ ἀναγκαῖα προσόντα διά τήν. πιστὶν καὶ εὔορχον ἐχτέλεσιν τῶν καθηκόντων των Έχουν -ὅλο. οἳ δηµό- δή ὑπάλληλοι συνείδησιν καὶ ἀκριβη: ἀντίληφιν τῶν πρὸς τὸ «Ὁ ημόσιον καὶ τὸ κοιν όν παηκόντων καὶ ὁποχρεώσε- . Ύ τωνς Αὐταὶ εἶναι αἱ προύποθέσεις ἑξο τάσεως ὄφ᾽ ἡμῶν τοῦ -'“ἀνωτέρω ζητήματος ἀπὸ τῶν στηλῶν πικὴν ἐπὶ τούτου. ΙΟ ΙΤΝΗΝΑ ΔΙΔΒΔΤΗΡΙΩΝ κάν ορ λαὶ πάλιν εἰς τὸ ἀτυχὲς αὐτὸ ἀλλὰ τόσον μεγάλης σημασίας ΓΚυβερνητικὸν « αὐτὸ μῆμα. Τὸ ἐπεσκέφῦημεν πρὸ ἡμερῶν καὶ ἡ ἐντύπωσίς 3 µας, εἶναι ὅτι πρόχειται τοὐλάχιστον περὶ ἐργαστηρίου. Κἄτομι- κῆς θόµβας»., Υπεύθυνοι ᾿ὁπάλλήηλοι᾽ μετεφέρθηδαν. εἰς τὰ ἐν- δόἵερά τῶν Ὑραφείων, Ἄαμμία. προσέγγισις μὸ τὸ. ἐνδιαφαρόμενον κοινόνι Καὶ ἀποτέλεσμα νά μὴ ξέρη κανὲὶς “ἐγδιαφερόμενος. ποῦ νὰ προσφύγη διὰ τὸ ἐλάχιστο ζήτημα. ᾿Ασφαλῶς. ἡ Ἰζυβέρνησις Ἱεράπει νὰ. λάβή σοθαρῶς ὑπόφιν, ὅτι τὸ κοινὸν. ἀρκοτὰ Χαταπο- -:|- οκαν δὺν δύναται ποσῶς μετὰ τὸ πανηγνρικὸ ὅν Ἐνδεικνωθμενα µέτρα διὰ, µίαν ἄμεσον καὶ ' τελικὴν. ἀναδιοργάνω - Γ σιν αὐτῶν. Ας. φύγουν. ἀμέσως «ἀπὸ δλαξ. τὰς Ὀπηρεσίας, οἳ πε ριττο, οἳ ᾽ἀνίκανοι ἀπὸ πάσης. ἀπόφεωςς εἳ διάγοντες. πολυτελή 7 ψεῖται ἀπὸ τὰς δήμοσίας ὑπηρεδίας καὶ πρόπαι. νὰ λάβή ὃλα τὰ ἐφποπτον βίον, οἱ καταγινόµενοι εἰς τὐχηρὰς καὶ ἐρωτικὰς ἐπι. « Χειρήσεις. Ἕνα ἀνακοινωθὰν. πρὸ ὀλέγχου ἐπληροφόρει ὅτι «ἀπὸ καιροῦ. ἔκαμνε ἐντόπωσιν εἰς τάς ᾿Αρχὰς, ἡ -παρατηροῦμένη οἱ- . , Χονομικὴ ἀνθηρότης. εἴς τινας. δημοσίου ὑπαλλήλους καὶ ὅπη- «βέτας»: Φάνταζόμεῦα, δὲ «ὅτι παρἀκολουθεῖ. ἡ Κυβέρνησίς. καὶ τὸνι σπάταλον καὶ ἄσωτον δίον, ὃν τυχὸν διάγαὺν' δηµέσιοί ὑπάλ. - ληλοι καὶ (ὑπηρέται της, καὶ τὴν «περιουσίαν ἦν: ἐσχημάτισαν:- Αν. ναὶ, τότε τὸ ὅλον ζήτημα. άρση θνας, διὰ ποῦ ἡ πό δν ὅσ κο παὶ τῆς ἀπολύσεως, ο ΠΕΛΑΡΙΑΣ Ὑπαίθννος .. ) 4] 4. ᾿Οκκόνορ, λος 9 λαός . η Ἰδποις: «ΑΣΤΡΟΝ., Ἀωργίου Στ. Νο 113. ο λς Ἴ πλήν εδ. συότη ματικάντ» αεἰς τὴν ἐξ υυθένωσιν τῆς ἀγουτωῇς ζωῆς, εἶνε' τὸ ζήτημα: τῶν νέων τοῦ΄χωρ οῦ, . ποὺ ἀρχίκουν νὰ μίσοῦν τὴν. ργασίαν, στὸ. χωρὰφι δίκαι-α ῤ οἶαχαὶ τοῦ «ἐθνικοῦ συλ]αληνηρίου». τῆς ὃ Ὀκτώβρ Ὑνάλια Ἓνωσις καὶ Ῥόνον Βνωσις» καὶ ἰδού σήμὲ δυνατοὺς άγροτ» :δ]. τοῦ ἴδίου μηνὸς, εἰς τὸ. «λαϊκὸν. συλλαλητήρ ποῖξ πόρὸν ζωῆέ εἷς τὴς πό- -. λεις καὶ εὐκαιρίας: -διᾶ νὰ μεταναστεύσωσι εἰς τὸ ἐξωτερικὸν | ταυτόσηµος μαὶ ἀπαράλλωκτος, μὲ τάς ἰδίας 4 λέξεις :. ἀπὸ ὅλας τάς γῶγίας τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ τ Ἡ. ουσάγ, ἑκατοντὰδας μόλις µέτρων ἀπὸ τοῦ τόπον. τούτων καὶ εὐχαρίστως Νὰ δεχὺὤμεν καὶ δὰ δημοσαύσωμον κάὺς καλῆς πίστεὼς Χρι- Γαροσεχθῆ, τὸ δυνατὸ Εύπνημα τοῦ Κυπρίου Ἱ. πύριος τοῦ. οἴκου τοι. “Ὁ Ἑλληνικος λαὸς: πισ : τὸ βλέμμα τοῦ, εἰς τὸν ἄνευ ἀροηγουμένου, πολε' Χισμὸν, εἰς ὅν τὸν ἐξηνάγκαόαν ῥλόκληρον ἤδη ἐκράτησεν ἐπὶ. : δῆκον ὅλων τῶν πατριωτῶν, νά ἐπιδιώξωμεν. Ὃ λν - Βναύλον.. εἶνο εἰξ- τὰ. ὦτα ἡμῶν αἵ πραῦ πληροῦσαν «τοὺς Κυπρικοὺς οὐρανοὺς καὶ τά Ῥυπρ νάληψις τοῦ. ἰδίοι ουνθήµατος. ὥς ἀντίλαλος ι τῆς: τρὶτης, - ἐναλλασομένου ποῦ. «μόνον» μὲ τ τηχεῖ ἀπὸ βαδείας γυκτὸς εἷς ὁλόκληρον τὴν ποιοῦνται οἱ συμπατριῶται, διά νά μεταβοῦν εἲς: λητηρὶου τῆς ὃης Οκτωβρίου, διὰ νά διαδηλέ νατικὴν προσήλωσιν, τὸν' Ἱερὺν καὶ ἀναλοίωτον τῶν Κυπρίῶν ποιριωτῶν. καὶ ὅλων τῶτ προηγηῦ ὤν,. καὶ τὴν πίστιν τοῦ. ᾿Βλληνικοῦ Κυπρια εἶνε µία καὶ. μοναδική ἡ ΕΝΩΣΙΣ, Καὶ ἀπὸ τῆς ἄποψεως αὐτῆς, συγχαίρομαξ Υανωτὰς άμφο. έρων τῶν παρατάξεων, διότι της ἐνεργείας τῶν, απ ροέ κνψεν ἕνα φισβήτητον καί ἁλάθητον γυρικὸν δημοψήφισμα, ὅλ ἆ- τοῦ. Βλληνικοῦ Κυπριακοῦ τόσον τῶν ὀλίγων ὀργανωμένων καὶ ᾽ἀνηκὸνε τιμαχομένας πολιτικὰς παρατάξεις, ὅσον τικῆς. πλειοψηφίας. ποὺ ἵσταται εἰς «τὸ μέσον ὓεῖ ἀγρούπνως τὰ ἐξελισσόμενα. Ἰύρω. του ἀμφιβολία, ὅτι δὰ λάβη ἐνλαγδν μέρος. ες ν τῆς τύχης του. ΑΑλλ” ἀνεξαρτήτως τῶν. ἀνωτέρω, ο. τάξεως. καὶ. τῆς ἐπιδυμίας. του νὰ Ὑίνη αὐτὸς. δάντως εἰς τὰ ἐθνικά του παπρωμένα.͵ Ίκανε τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ τέλους τοῦ. ᾿Οκτωβῥϊον πωσδήποτε.. Αλλ’ ὁ Κυπριακὸς -Λαὸς, στρέφει. τὸ μονοκρατιιὸν καὶ. καταπιεστικὸν σύστηµα, τὸ 18 ) ἔτῃ ἑστερημένον. κ καὶ τὸν ἐξηγάγκασεν «εἰς ἀδράνειαν κά πολιτνδη προὔποθέσεις. πολιτ πνῆς, κ οινώνῆς.. μαὶ 9ἱκονοι γώσεῶς. Ἐν οαεττς ἂς “Φρονοῦμεν ὅ διι Απὸ. τὰς, σημερινὰς.« συ θαφέτησιν, διὰ νὰ ἀποχτήσωμεν πολιτιὴν ζω κὸν. πόσμον, φορέα. τῆς Λαϊκῆς παντοδυναµ ΄λως τε τὰ σἡμεῖα. τῶν καιρῶν εἰς αὐτὸ «ὁδηγοῦ: . καθηρίον ἡμῶν. νὰ προσανατολισθῶμεν, ἐὰν αρ Ὀυμοῦμον τὴν ἀνόρθωσιν τῆς πατρίδος μας.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΕΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΩΣΙΝ ΕΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΩΣΙΝ 2p
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 1-2p