| : Ὅλοι, ἀποτεϊοῦμη ο νι σύνόλο», :Δὲν δύναται νά εήση ἒνας.. Λαός ἀὐοημᾶνος καὶ ἀνταγωβιξ. μενος. πό Εθνος καὶ. ῥανείς δὲν μπορσῖ «βδευχὴς,. ὅταν. οἳ ς Ἠλαχενάή ΄ἔου υ φυθημχοῦκ. ου. ΤΠΗΜΕΙΙ τα | ΤΙ ΤΥ τν .θςι - ν ὰ εἶναι, ο ο τ σ τος: ον. ο Αρ. Φύλλου 9δ6 . Πιμή 1 γρ. σ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ τα ..' Εναντίον τῆς φαινοµένης καί ἀφανοῦς πολιτικῆς ἢγεα- σίας τῆς πατρίδος µας ἐπανειλημμένως: ἐγράψαμεν καὶ ἐσχο ιάσαμεν τάς μεθόδους καὶ τοὺς τρόπους τῆς υἱοῦετουμένης ” πολιτικῆς ὁράσεως. ᾿Ενωρίς ἐκρυὺσαμεν τὸν κὶνδυνον ἐκείνης τῆς πολιτι- υκῆς ἡγεσίας, ἡ ὁποία ἀπειθάρχητος καί ἀναρχοῦσα, ἔστεργε νά καλυφθῇ πίσω ἀπὸ τὸ Ῥυπριακόν ράσον καί τήν Εθναρ- ΄ χίαν τῆς Κύπρου. Ὅ,τι δὲν ἔπρεπε κἄν καὶ νά διανοηθῇ τις, ἔγινε ἡ βάσις πάσης ἐνεργεὶας καὶ τὸ μοναδικὸν κένητρον τῆς κυπριακῆς πολιτικῆς. Καΐ τό ἀπωτέλεσμα, νά παρουσιά ζεται ἡ Κύπρ ς στερουμὲνη οἰασδήποτε πολιτικῆς ἠγε- οἷας καί ΜΗ οἵεινες νά λαμβάνωσι ὑπεύθυνον δέσιν ἔναντι τοῦ Κνυπριακθῦ Δαοῦ, τὸν ὁποῖον όχι, δια: κηρύττοισί ὅτι ἀντιπροσωπεύουν. Οὐαἱ καί ἀλοίμονον, ἂν ὁ πυπριακός λαὸς ἐξακολουθήση «νά ἁνέχεται µίαν τοιαύτην κατάστασιν, ἥτις τοῦ ἐγκυμονεῖ τὸόσυς συβαρούς κινδύνους καί ὅ ὄχι µόνον τοῦτο,ἀλλ ὡς ἔτο ) οῦ ηὁ δηγαί εἰς τὸν ὄλεῦρον καί τὴν ἐξουθὀνώσιν. τοῦ λαοῦ. /Ἑρωτῶμεν χαὶ ἡ ἐρώτησις αὐτή εἶνε ἡ καθημερινή ἐ- οώτήσις, τοῦ οἴουδὴποτε πολἰτου, τοῦ Κυπρὶου γενικῶς, τοῦ. ἀνθρώπου τοῦ δρόμου : Ποῖος χαρθάττιι καί κατευθύνει τήν ἀκολουθουμένην πολωτικήν Ποῖος λαοπρόβλητος όὁρα- µατιστής, ὁρμηνεύει τοὺς οἰωνυὺς τῆς πολιτικῆς αὐτῆς νου: τροπίας καί παραγγέλλει νά πρραμερισὺῇ, ἡ ἡ οἰαδήποτε προ «απάθεια ἀνορδώσεωῶς τοῦ τόπου, ἐν ὄψει τῶν λαμπρῶν άπο τελἐσμὰτων τῆς πολιτικῆς ἀκροβασὶας : Οἰοιδήπυιε καί ἂν εἶνε, οἱ κεκρυμμένοι αὐτοὶ Ψησαυ- οοἱ,. τοῦ κυπριακοῦ ἰδιωτικοῦ συμφέρόντος,. οἱ ἀπερὶσκε- πτοι αὐτοὶ τυφλοπδντικες τῆς ἀνεμώδους πολιτικῆς, τὸ χειρότερον δι΄ ἑαυτοὺς εἶναι, διότι στεροῦνται οἰουδήποτε πολιτικοῦ λαϊκοῦ ἐρείσματος. ᾽Αλλ΄ ἑάν αὐτό καὶ µόνον εἶνε ἡ πραγματικὸτης, δά ἐρωτήσιμεγ, ἀφοῦ ἡνηπρήαπατμει ήν οἰανδήποτό ἰδιότητα δέν ἔχουσιν, ὅλοι αὗτοί... οἱ καθορίζοντες τήν πολιτικήν τοῦ δύστυχου αὐτοῦ τοπον, τότε πῶς Όλλουσιν νά τύχῶσι ἔσιῳ καί οἰασδήποτε σοβαροφανοῦς προσοχῆς οἱ ἐπιδεικνυόμενοι πολιτικοί τῶν ττλοῖῦ ἐκ τοῦ διθ- ρισμοῦ ἔχουσι τήν προὲλευσιν καί ἀπὸ τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ διορίζοντος τεχµαίρόυσι τήν διάρκειαν καὶ ἰσχὺν ο των.’ Ἐπειδιώκοντες διά παντός µέσου ὅμως, διορισµόν καὶ ἐξομοιούμενοι, καθόλα μὲ τούς ἄλλους διωρισµένους τῆς πυβερνητικῆς πολιτικῆς, τούς ὁποίους ἀποχκηρύττουν καί ἆ- ποτάµσουγ, ὡς τὸν «σαταγάν», δέν Ὀέλουσι νά ἀνολάβωσι -- η οἰώνδήποτε εὐθύνην, διότι καί ὁ µετά πολλοξ-.κόπου καί μό χθου ἀποκτηθείς διορισµός, τό λέγει καθαρά: «νά παρὲ- χῶσιν, ὁσὴκις τούς ξητηδῇ, γνῶμην εἷς τὴν ἐθναρχοῦσαν ἐπὰ κλησίαν, ἣν δὲν δά ἔΧῃ ὑπσχρέωσιν νά δόχεται καί νά καέ τἐχώσιν τήν δέσιν τοῦ ἑθναρχικοῦ συμβουλίου κατὰ τὴν ἀνεξέλεγκτον αὐτῆς θέλησιν». Καὶ νά σκέπτεται κανεὶς, πόσαι προσπὰδειαι, πόσοι μόχθοι διά τὴν κατάµτησιν μιᾶς τοιαύτης θΏέσεως. Πόσοι ἔνθεν κακεῖδέεν ἐπηνεασμοὶ, διά μἱαν ἐπὶ πλέον «διεύρυνσιν». τυῦ περιφῆμου αὐτοῦ πολιτικοῦ Ἀατασχευὰσμάτος, τοῦ ἐ- ὑναρχικοῦ συμβουλίου, διὰ νά χωρήσουν ἀκόμοι ὄλίγοι μι». κρόσχηµοι ἢ µεγαλόσχημοι πολιτικοὶ ἐκ τοῦ ἀφανοῦς ύποτα ᾗκτηκοί,. τῆς. εµεγαλάπνοης» πολιτύκῆς. πυπριακῆς ἡγεσὶας. Καταλήγομεν λοιπάν εἷς τά ἀσφαλές συμπὸρασμα, ὅτι πολιτικὴ ἠγαοία δέν ὀφίστατοι, ὁπωσδήποτε καὶ ἄν ἔξετα- σθῇ τὸ ζήτημα οἱ Κύπριοι πρέπει νά πάρουν ἀπόφασιν' μέ τήν ὑπάρχουσαν κατάστασιν, εἰποτε δὲν ὑπὰρχει καὶ ἀπό τοῦ . κακοῦ εἰς τό χείρων δά ἐξακολουθήσρυν τὰ πράγματα ἡ ή νά βαϊνωοιν, ξὰν ὁ ὑπεύδυνος λαός δέν ἀναλάβει τήν πθω- τοβουλίαν καὶ χαράξει νά ποπρώµένα του μό τὰς ἰδίας αὐ- τοῦ χεῖρας Δέν ἡ ἡμπορεῖ νὰ μᾶς σώσῃ καμμὶα δύναμις, ἅλλ οὔτα οἱ εὖχαί καί αἱ εὐλογίαι τῆς «πολιτευομένης» Ἐκκλησίας μας. Μαξὶ µέ τήν αἰαγδήποτε προσπάθειαν τοῦ λαοῦ, πρὲπει νά ἀναληφὺῇ καὶ τοῦτο: Να πραιηδῇ µακρᾶν τῆς πο. ᾿ λιτικῆς, ἡ ᾿Εκκλησὶία, πάσῃ Ουσία. Νά περιορισθῇῃ ἡ ἐκ- κλησία εἰς τὰ ἴδικά της, µεγαλόπνοα καί ὀπίτονα παθήκοντα. Τά καθήκοντα αὐτὰ ἄλλως τε εἶνε τὸσον βαρέα, ὥστε νὰ µή ἀπομένῃ οὔτε ὁ ἐλάχιστος Ἰρόνος διά τά ξένα πρός τήν Ἐκκλησίαν, ἁγιαρὰ ἄλλως τό καί ἐπικίνδυνα καθήκοντα τῆς πολιτικῆς. Νὰ πηρυχῇ, ὕπως εἷς τὴν μητέρα πατρὶδα, ὡς ἔγλημα, ἡ ἀνὰμιξις εἰς τὴν πολιτικήν τῆς ᾿Βκκλησίας. Πάντως ἔχο μεν κάθε λόγον νὰ πιστεύωµεν, ὅτι δὰ γὶνῃ πλὸον κατα- ληπτόν ἀΔό τούς ἐκκλησιαστικούς µας ἀρχηγούς, ὅτι εἶνε τρομερὰ ἐπιζήμιον διὰ τὸν μεγὰλον προορισµόν τῆς ᾿Εκκλη σίας καὶ μεγὰλου κακοῦ γίνεται πρὺξενος. ἡ ἀντίθετος ἄποψις, ὥστε νὰ µή γίνη ἀνάγκη τοιαύτης νγομοδετικῆς ὀνρργείας. Χρειαξζὀμεδα λοιπόν πραγματικὴν πολιτικὴν ἡγεσὶαν καί πρὸς ἀπὸκτησιν αὐτῆς πρέπει νὰ στραφῇ ἀμέριστος ἡ προσοχή τῶν συμπατριῶτῶν, χωρίς. πὰνδος, χωρὶς προκατά- ληψιν’ δὰ χρειασὺῇῃ δηµὸσιοκ πνεῦμα» Κατανόησις καὶ ἁ- ᾿ ποσκορᾶκισις πολιτικῶν φιλοτιμιῶν, ἀλλὰ δὰ ἐπιτύχωμεν. --------α - ο διλρακὰν - ὃαᾳα δελες η ἈραβΣις ΄ Παρασχευὴ «1 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ... Εμ ο μ Ῥοιφλιωοφδια ἀθγοστάσια τῆς Μεὶ ο ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ερ πρμα οτά Εξοδα» λέει μιωὶ Αν ον Βιορησανικῆς φον δν λυπριοκή ἔχφρασις αὶ ἀσφαλῶς, εἶνε ἡ πλάον ἔκ- --ὐ--- απ ο Κοβενήτης τὰ ες γ. ' φραστική διὰ τήν περἰπτὼσιν τῶν ἔργων, τά ὁποῖα ἔγιναν φωνήσεις ἓν μέρους τοῦ ἐν τῶν μευθννεῶν εῆς 3 μέ δαπάνην τόσων Χιλιάδων λιρῶν, Εἰς τὴν ἑπαρχίαν ΑΕ] Γλυκὺ καὶ τῆς 4. ἕᾱ., ἠνοἰχθη ὑπό τοῦ Κυβερνήτον μεαοῦ, ἀπό πρὀσφατον ἐπ]οχεφίν Μας εἰς να τήν ἕπαρ-] οιάσιον Ἀέπύρας. Κὶς «οὺέ ἐπισήμους καὶ τούς λοιπούς δαν, δέν βλέπει κανεὶς τίποτε ἄλλο. ἀπὸ -ἀκοδηραμένες] κληµένους ἕναμά. ἑωηράν ἐνεύπασιν . ὁ λεπτόλογος ὃς | εξωμενές καί κατάξηρα αὐλάχιά, Καὶ διερωτᾶται κανεῖς,μαί αἲ πολὐπλοκβι ἐγκαταστάσευς, ἄπως ἐπίσης καὶ ἡ πού εἶνε τὸ νερὸ πού διετυµπανἰσδη ὅτι μέ τά φενόμένα πτονοᾷ Ναθαριότης τῶν πάντων, γεγονὸςρ τὸ ὁποῖον | Ἔρνα, Χιλίάδες στρεμμᾶτων θά ἐποτίζοντο καὶ ὁ Εὐπριδς] τὸν Χυριώτερον συνεελεστὴν διὰ τοιούτον εἴδους βιοµ ἂγρ μη ἔπαιρνε διαξύγιον μέ τὴν ἀνέχειαν, Νομίζο:ἱ µλετὰ τὸ ἄνοιγμα καί τὴν ὑπὸ τῶν πολυπληθῶν πρός: μεν μια πιβάλλετοι μία ἀναθεώρησις τῆς ἀρδευτικῆς κάΐ μένων ἐπιθεώρησιν τῶν ἑργοσιασὶων τῆς µπύρας, ἐπηνολφ ὅρο γωκῆς πολιτικῆς τῆς Κυβερνήσεως. “ὃ τόπος χρειᾶ-] σε δεξίωσις ὁπὸ τῶν διευθυνεῶν τῆς Κταιρείας εἴς κυὰ τς κα . ο ση ρέει διά τὴν ἐδασφὰλισιν ιἐπαρκεῦς νεροῦ καὶ παρεσχέθηεαν Φερμδταται περωποιήσεις εἴς ἅπανι ος ὄλε να ῥήσι, Ἐξέῥέσαμαν διὰ μαμρῶν πλαν αωστικὰ δνδ[''. 0” Ἰωῤρνάνην,ὁ- ἀποῖο, παρών παηνκρλοόθη τὰ πάς εἶναι καθωρισµένα ας δὲν ἁρειάξονται Ὃτωκός εὖν ἴδια ἄΕδει μαδί ἃμέ δλου. μαδς ώς ονντελεσνάς .. νά - : ’ τοῦ μεγὰλου αὐτοῦ ἔργον, τ το αι ἂν ἀ ώς μοθού, ἃ] Εὖπρ ο πού ἀπασχολεῖ μό παχυ-Ίρους ὅλων τῶν πρίν». Αἱν ὁιάρεει νομμῖα ἀμφιῤολία ΜΠΥΡΑ Ε.Ε. -- Μειὰ πάσης ἐπισημὸτητο ε ένο : ος ά. λα ἓ ο ο. νι ον παν | Ε.6, ν ί «δνς τὰ ὀρμμα ἂάν τὰς ὀνκπεάνης Ὃ : η μάκ τοπὶους ἂνάγκας ἀλλά πολύ ταχέως θά ἐξάγεται εἰς μεγὰ ΠΜ Στέεᾷ µαπ.... πεύψωνόσ ο | ἷ 4. ΠΕΛΑΠΙ4Σ Ί. ΠΠ. ᾿Οκκόνορ. Αρ. 6 ᾿ εμεσὸς. Τύποι: «ΚΡΟΝΟΥ». ᾽Αδηνῶν» ϐδ-- 4εμεσὸς.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 2p
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 1p