Back

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ, 1991-04-02

Τρίτη 2 Απριλίου 19591 «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) σσ ΣΤΙΣ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Πρώτο Κόμμα το ΑΚΕΛ {κι ΑΡΙΣΤΕΡΑ νέες ὀυν Ώρες ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ κόμμα και σ'αυτή την εκλο- γική αναμέτρηση ήταν το ΑΚΕΛ. Στις εκλογές που έγιναν στη Κισ- σόνεργα την περ, Κυριακή γιά την ανάδειξη Συµ- θουλίου Βελ- τίωσης το ΑΚΕΛ αναδείχθηκε πρώτο κόµµα µε 205 ψήφους. Στη δεύτερη θέση εί- χαμε την ΕΔΕΚ µε 132 ψήφους, ενώ Ὁ ανεξάρτητος συνδιασμός εξα- σφάλισε 105 ψή- Φφους και την τρίτη θέση. Ο ΔΗΣΥ πήρε 77 ψήφους καιτο ΔΗΚΟ 66. Σκοπός του σημερινού μας σημειώματος δεν είναι άλλος απὀ την ανάλυση των απο- τελεσμάτων µε στόχο να εξάξουµε κάποια συμπεράσματα εν’ ὀψη των επικείµενων βου- λευτικών εκλογών. Γιά να μπορέσουμε όμως να έχουµε µιά σωστή εικόνα γιά τα ποσοστά των κοµ- µάτων θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμµε τους ψήφους αφού µε τον ανεξάρτητο συν- διασμὀ τα πράγματα εἶναι πολύ δύσκολο να δώσουν ορθό απο- τέλεσμα. Σ6 µιά τέ- τοια περίπτωση µπο- ρούν να εφαρμοστούν δύο µεθόδοι. Ο πρὠ- τος είναι να µοι- ραστούν ξανά τα πο- σοστά του ανεξάρτητου συν- διασμού στα υπόλοιπα κόμματα ανάλογα µε το ποσοστό που πήραν σ' αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Ο δεύτερος τρόπος Είναι να µην λάβουμε υπ’ ὀψιν τα ποσοστά του ανεξάρτητου συν- διασμού, κι αυτό θα γίνει γιά δύο λόγους. Α) Επειδή στις επι- κείµενες βουλευτικές δεν θα υπάρχουν ανε- ξάρτητοι συνδιασμοί και Β) γιά να µην υπο- πέσουµε σε λάθος υπολογισμό ανα- κατανέµοντας τους ψήφους στα διάφορα κόμματα. Είχαμε λοιπόν τα ακό- λουθα αποτελέσµατα στις προχθεσινές εκλογές ΑΚΕΛ 205 ΕΔΕΚ 1342 ΑΝΕΞ. 105 ΔΗΣΥ 77 ΔΗΚΟ 66 Τα προηγούμενα απο- τελέσματα στην Κισ- σόνεργα, και συ- Υκεκριµένα στις βουλευτικές εκλογές του 19869 ήταν: ΚΟΜΜΑ ΕΔΕΚ ΑΚΕΛ 220 ΔΗΚΟ 127 ΕΔΕΚ 114 ΔΗΣΥ 48 ΑΛΛΟΙ 10 Τώρα, αν θέλουμε να δούµε τι ποσοστά εἰ- χαμε θα πρέπει όπως είπαμε να προβούμε σε κάποια αλλαγή των δεδοµένων. Εμείς θα προτιμήσουμε να µην ληφθούν καθόλου υπ' όψιν τα ποσοστά του ανεξάρτητου συν- διασμού. Ετσι βλέ- πουμε την ακόλουθη εικόνα. Το ΑΚΕΛ σ' αυτές τις εκλογές πήρε 2085 ψή- Φους, δηλ. ποσοστό 49.039. Από τις προη- γούμενες βουλευτικές εκλογές παρατηρούμε μιά αύξηση 0.3196,. Θα πρέπει όμως να πούμε πως ένα κόμμα το οποἰο έχει τόσο ιµηλό ποσοστό είναι πολύ δύσκολο να αυξήση ποσοστά. Η ΕΔΕΚ είχε µιά πολύ σηµαντική αὐξηση των ποσοστὠν της αφού µε τους 192 ψήφους έφτασε στο 27.556 σε σύγκριση µε 219790 που πήρε το 1985. Είχε δηλαδή αὔξηση ἵ------μα Διαφημίζεται στην ΕΚΛΟΓΙΚΗ 5.420. τέλεσμα µε βάση το εἰδικό πρόγραµµα του ηλεκτρονικού υπο- λογιστή λαμβάνοντας βέβαια υπ’ όψιν και το δεδομένο των το- πικὠών εκλογών και των ιδιάζουσων σων- θηκών θα πάρουμε το ακόλουθο απο- τέλεσμα: Σηµαντικά αυξημένα ηταν και τα ποσοστά του Δημοκρατικού Συ- ναγερμού αφού από 9.2576 που πήρε το 1980 προχθές έφτασε στο 16.0456. Μιά αί- ξηση του ύψους του 6.795. μραγμµατική πα- νωλεθρία έπαθε το ΔΗΚΟ αφού απὀ δεί- τερο κόµµα που ήταν στις βουλευτικές εκλο- γές του 1985 µε πο- σοστό 24.4 7965 έπεσε στην τελευταία θέση με ποσοστό μόλις 1979536111 Είχε δηλαδή µιά πτὠση του ύψους του 10729611! Αν θέλουμε να προ- χωρήσουµε ένα βήμα πάρακάτω και να επι- χειρήσουμε µιά πρό- βλεψη γιά τελικό απο- (ΔΗ.ΚΟ) ΔΗΣΥ 39.976 ΑΚΕΛ 29.406 ΔΗΚΟ 2256 ΕΔΕΚ 19.156 ΑΛΛΟΙ 1.606 Τα ποσοστά αυτά βέ- βαια θα ήταν αδύνατο να εξαχθούν απὀ µόνο την Κισσόνεργα σαν αποκλειστικό δείγ- μα εκλογικού σώ- µατος. Γιαυτό έχουμδ επιχειρήσει την συ: νολική πρόβλεψη µε βάση τα απο- τελέσμµατα όλων των τοπικών εκλογών που έγιναν τον τελευταίο καιρό, δηλαδή στο Λυ- θροδόντα, την Πύλα, και το Παλαιχώρι. ο) Ασνκεμσία 10-13, δωρωκ Ἀεμκόόςς ὡρο δυιμι ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ”’ Γιά δικό σας κέρδος Τηλεφωνήστε: 4907367 Λευκωσία «ἆᾶὓ 77 Το φαινόμενο αυτό, µε τα «πανώ» και τις αφίσες να κυριαρχούν σε κάθε γωνιά της Κύπρου, ἦταν πολύ συνηθισμένο σε κάθε προεκλογική περίοδο. Στις προσεχεἰς βουλευτικὲς εκλογές, αυτή η κατάσταση θα εκλείψει. 7 Τρίτη 2 Απριλίου 1991 0ι σταυρο! προτµησης ύλων Των υποψηφίων ῥουλευτών το 1985 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΚΕΛ: Κωνστανήνου Ντίνος Σαββίδης Γεώργιος Πέτας Χρίστος Αίγκλης Παύλος 1352 Κληρίδης Φοίβος Παπαπέτρου Μιχάλης Λασεττας Χριστοφής Χριστοφίνης Δώνης Βαρνάβα Παντελής Καυκαρίδης Στέλιος Δημητριάδης Ανδρξας Ολύμπιος Μιχαλάκης Καννάαυρος Ανδρέας Κυριάκου Ανδρέας Βανέζου Μαρία Μιχανικός Νῖκος Χριστοδούλου Δημητριάδου Χριστίνα Χριστοδούλου Αντώνιος Τριανταφυλλίδης Ιωάννης «Κατσουρίδης Νίκος ΄ ) Αντωνιάδης Κωνσταντίνος ΔΗΚΟ: Λαδάς Γεύργιος Παναγιώτου Ανδρέας Κόλοκος Πολύβιος Μιχαηλίδης Θαλής -Ῥοασκαρίδης Πέτρος ΜΙλειτον Λεύκος Λύτρας Μιχάλάκης Παπαδοπούλου Μαίρη Στυλιανού Πέτρος Λοῖζου Κωστάκης Σκάλιώήης Ἀνδρέας Σισµάνης Αντρέας: 1109 Σπυριδάκις Αντρέας Κ. 960 Φρυδάς Αντρέας 2655 Χριστοδούλου Χρίστος (Τάκης) 615 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Ευθυβούλου Αλέξανδρος (Αλεξ) 723 μπαθημ ἥ ιο τὰ | ͵ : Ερωτοκρίτου Κώστας Χατζηπαύλου Μιχάλης Πουργουρίδης Χρήστος Αποστολίδης Φωτάκης Ποταμίτης Αυγουστίνος Ευθυμίου Ευθύμιος (Ἰτίμης) ο. Νεοκλέους Νεοκλής Τσικκίνης Λεύκιος Νικόλάου Φειδίας Δ. Γιαννόπουλος Κυριάκος ΕΔΕΚ: Κατσουνωτός Ιάκωβος Λἐβας Κωνσταντίνος Κιττής Εὐστάθιος Πατάλα Οριάνα΄ Ξενόπουλος Ξένιος Φλωρίδης Μιχαήλ Συμ ς Συμεὼν θεοδότου Παύλος Συλλούρης Ξενοφών Ερωτοκρίτου Ανδρέας Μουσιούττας Νίκος ΔΗΣΥ: Κληρίόης Γλσύκος Μαρκίδης Αλέξανόρος (Αλέκος). “ : Μάτσης Ἰωάννης: Παρισινός Ανδρέας ἱεροδιακόνου Λεόντιος Ζαχαριάδης Λεανόρος 13055 Κασουλίδης Ιωάννης 6.435 Χριστοφίδης Εμμανουήλ (Μανώ 21:645: 11191 11194 λης) 13112 “Ιακώβου Μιχαήλ Συλλούρης Δημήτριος Χριστοφίδης Χριστόκης 4045 Βραχίμη Ελένη |. 6.669. Λάμπρόυ Ανδρέας 7ῶ27 Αγγελίδης Παύλος 2,372 Ανδρέου Ανδρὲας 3, 196 Ερωτοκρίτου ἰωάννης (Γιαννάκης) : 3,153 Οικονομίδης Χριστοφής 2,600 Πύργου (Αβρααμίδου) ο Μαΐρη μον 2466 Πετρίδης Πολύκαρπος: 2254 Κληρίδης Λεύκος 3687 Σηττἠς Ανδρέας 1,668 ΕΔΕΚ: 1, Λυσσαρίδης Βάσβε Χατζηδημητρἰού Τάκης 7176 Ανδρονίκου Ανδρέας 2210 Γεωργίου Δημήτριος (Τάκης) 3,074 Γεωργίου Χριστάκης 1765 Γρούτας Ιωάννης (Γιαν- Ευσταθίου Ευστόθιος 4330 Καδὴς Κωνσταντίνος (Νήΐνος) 1261 Κατσούρη (Παγιάση) Ντίνα 1,723 Κωνσταντινίδης Τρύφωνας 473 Μαύρου Μαρία 1060 Μιχαήλ Κωνσταντίνος (Ντίνος) 1098 Μιχαἠλ Παύλος 398 Μορφάκης Χρίστος 749 Παπανικολάου Παναγιώτης (Πά- νος) αλ] Παυλίδης Ανδρέας (Αντρος) 658 Πέτσα (Χριστοδούλου) Βάσω 841 οι βουλευτές που ήρθαν πρώτοι στα κὀμµατατους παγκύπρια σε σταυρούς προτίµη- 4.408.σης ἦταν ο Γιαννάκης Β. Μάτσης για το ΔΗΣΥ µε 21645 σταυρούς, ο Παῦλος Δίγκλης για΄ 3,798.τρ ΑΚΕΛ µε 11352, ο Κίμων Παναγίδης για το ΔΗΚΟ µε 7956 σταυροὺς και ο Τάκης ᾽ 6251 6,105 4.786 396 1265 2080 1631 916 1225 544 2,386 ΔΗΚΟ: Ευρυβιάδης Γουάτσον Ανδρέας 919 Κυριάκου Χαμπής 2133 Δημητρίου Οδυσσέας 2345 Ηλιάδης Κώστας 714 Κουκούνη Ανδρέας 774 ΔΗΣΥ: Μαθηκολώνης Ανδρέας 4500 Τζιρκώτης Γεώργιος 2744 Γεωργίου Ανδρέας 2483 Ανδρξου Αντώνιος 3031 ' Χάσικος Σάββας 1069 Χατζηδημητρίου για την ΕΔΕΚ µε 71 76 σταυρούς. ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΚΕΛ: Παπᾶωάννου Εζεκίας Χρίστου Κυριάκος 8.242 Μανδριώτης Στέλιος 6523 Ηλία Νεόφυτος :᾿ «δ,147 Κοντίδης Δημήτρης 3614 Μάλιος Αντὠνίος ’ 2346 'Παιονίδη Ελλη 2205 Σουτζιῆς Χριστόφορος 569 Γενεθλίου Χαρόλαμπος 200 Λεωνίδα Κώστας 384 Μιχαηλίδης, Μιχαλάκης 921 Λαμάρης Γιάννος 789 ΔΗΚΟ: . ΓΠαναγίδης Κίμων. 7956. οΨυλλίδης Ανδρέας 5,356 ΣθΘερδούλου Αιμίλιος 283] Χρισοστόμου Άριστος 339] Χαραλαμπίδης Γεώργιος 3,16 Συκοπετρίτου Τούλα 239/ Κλεάνθους Κλεάνθης 1904 Αριστεϊδοὺ Δημόκριτος . 1,781 Μέσης Ανδρέας το 1969 Παπαδόπουλος Ανδρέας 1,180 Αγίομαμῖτής Ευαγόρας 795 Ἰωαννίδης Ιωάννης 3460 ΔΗΣΥ: ο ὃν ἳ Αναστασιάδης Νίκος 1459217 Παπαρὲς Αυγερὶνὸς. 10237 Δανιηλίδης Ἰωάννης (Γιάν- νος) 1280 Ερωτοκρίτου Αθως 16964 Θεοδώρου Δώρος 1381 Ιωαννίδης Γεώργιος 325. ᾿ Κατσικίδης Σάββας 284 Κόλιαρος Αντωνάκης 176 Λούκα Χριστάκης 767 Παναγιώτου Λεωνίδας 224 Πέτρου Χαρίλαος (Χάρης) 222 Χατζηαντώνης Αντώνης 492 Θεοδωρίδης Θεόδωρος (Νεοφύ- του) 277 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΚΕΛ: Ζιαρτίδης Ανδρέας 4,209 ,Χριστοδουλίδης Γεώργιος 4083 Μιχαηλίδης Ανδρέας 747 ΜΕἔλισσος Νικόδημος 198 Λουκά Κυριάκος (Κακουλλής) 365 ΕΔΕΚ: Πρέντζας Ρένος 1114 Ευαγγελίδης Μιχαήλ 284 Κουμή Χριστίνα 247 Κωῤοδρόμος Αντώνιος 368 Πιερίδης Ιωάννης 310 ΠΑΦΟΣ ΑΚΕΛ: Θεοδούλου Μιχαἠλ (Λάκης) 1.969 Γονατάς Λάμπρος 241 Αναστασίου Ιωάννης (Γιάννος) 595 Κορακίδης Ελευθέριος 226 ΔΗΚΟ Παπαδημητρίου Κυριάχος 2,140 Δημητριάδης Ανδρέας 3022 Χλωρακιώτης Γεώργιος 2022 Κρητιώτης Φίλιππος 262 ΔΗΣΥ: Εὐζωνας Ανδρέας 1563 Παπαδόπουλος Γεώργιος 1,627 Θεοδοσίου Τάκης 1056 Χ᾿΄ Χαραλάμπους ἰωάννης 507 ΕΔΕΚ: Ομήρου Γιαννάκης 2563 Δημητρίου Ανδρέας 367 Πέτρου (Πετρίδης) Ανδρέας 307 Στυλιανάκη Καΐτη 135 «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ» ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΣΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Αν χρειαστοδἱ θα επαναλάβουμµε ΄ ό 3 ' ΤΟ λάθος του 74!» ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ βουλευτής που προκάλεσε την ἔντονη Τεμβριώτης Μίκης 200 Ίτου ΔΗΣΥ, ο Ε.Γ. του κόμμµα- αντίδραση του εκκλησιάσµα- τος στη Λευκωσία Δημήτρης τος. ΚΕΡΥΝΕΙΑ Συλλούρης, Φέρεται να ἔπλεξε ΣΥΜΦΩΝΑ µε τα «Πρωϊνά το εγκώμιο των πραξικοπηµα- Νέα ο Δ. Συλλούρης εἶπε και τιών και να δήλωσε ὅτι καν τα εξής: ΑΚΕΛ: χρειαστεί θα επαναλόβουµεν Κουρτελλάρης Χρίστος 1683 ἱτην ἴδια πράξη (ῇ, αναφερό- «ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΜΕ το Ἱ4 Χριστόφιας Δημήτρης 816 Ίμενος στο πραξικόπηµα της για να πετύχουμε το σκοπὀ Χαραλάμπους Σταύρος 21 ΙΕΟΚΑ Β εναντίον του αεί που επιδιώκουν όλοι οἱ λαοί. | µνηστου Εθνάρχη Μακαρίου. Πολλοί µας κατηγορούν γι ΔΗΚΟ: Ο κ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ εἴχε αυτή την πράξη ὅτι ήταν ἕνα Κατσελλή Ειρήνη (Ρήνα) 2,511 |προσκληθεὶ να μιλήσει στην λάθος που επἔφερε την τουρ- Χατζηκύρου Κύρος 557 εκκλησία της Κακοπετριάς για κικἠ εισβολἠ. Εμεΐς θα συνε- Κυριακίδης Σάββας 363 την Εθνική Επέτειο της ὀδης «Χίσουμε να αγωνιζόµαστε κι Μαρτίου. Αφιδρωσε ὅμως το αν χρειαστεί αυτὀ το λάθος ΔΗΣΥ: µεγαλύτερο μέρος του στον που νομίζουν ὅτι κάναµε θα Γεωργιάδης Δημοσθένης αγώνα της ΕΟΚΑ Β΄ πράγμα το επαναλάβουμε καιτώρα». (Δήμος) ᾿ 1987 4 Π ιπαδἀάµου Χαράλαμπος ἆ (Γάμπος) 608 { Γιαμάκη νωσήφ 771 γ ΕΔΕΚ Δ ) Φρακόλας Πέτρος Χρ. 740 . Φιερός Ανδρέας 121 Ωρολογάς Κωνσταντίνος 308 στ διαψεύδει δημοσίευμα Ο υποψήφιος Ῥουλευτής του βλωση της ομιλίας µου. ΔΗΣΥ Λευκωσίας Δημήτρης Στο επίμαχο µέρος τής οµιλί- Συλλούρης αναφερόμενος σε ας µου αναφἐρθηκα στὀν αγώνα δημοσίευμα των «Πρωϊνών Νέ- πης ΕΟΚΑ και στο ιστορικὀ γε- ὧν» µε Ττλο: «Στέλεχος του γονὸς ότι ένας μικρός ἐκανε το ΔΗΣΥ υπερασπίζεται το προξικὀ- λάθος να υψώσει το ανάστημά απημα και Ὦν «ΕΟΚΑ Β», δήλω- του σ8 µια µεγάλη αυτοκρατο- σε: ὃν ρία. ΑΜΜ Σ . ΟχΩστο «Είναι βασική µου αρχή ηπο- Παραθέτω το απόσπασμα απὀ λιτικὴ αντιπαράθεση να γίνεται ΤΠ ομιλία µου ΑΚΕΛ: με ύφος σωστά, µε πολιτπκὀ «Και ἂν κάποιοι αποφόσισαν φάντης Ανδρέας 10351 ἠθος και διαλεκτικότητα. οκ με μανία να µος Εκδικηθούν γι- Μιχαηλίδης Χαμπής 10378] Οι χαρακτηρισμοί, εἴτθ'θετι- απ τολμήσαμε να ἐς διεκδικὴ» Πουμπουρῆς Μιχάλης 9209] κοί εἴτε αρνητικοί εἶναι, νομίζω ανάστηµα τα. να Ἡ Φλουρέντζος Παύλου ότι δεν βοηθούν ων κας κή πιο . αν ππησθο ὅτι τὴν Νίκος 1805/ λειτουργία της πο μαᾳ αδικί δεν θα την αγεχθούμ Παραλη λέγω 694] ζωής. ' ια πολύ και το λέθος που δα. Λαμπρίας Μελἠς 418] Επίσης πιστεύω ότι υπάρχουν Υ'α Τοιέτη ἐ - πρἆξαμε θα τοιεπαναλόβουµε ης Κυριάκος 667] ορισμένα θέµατα όπως π.χ. οι αν αστοί Καὶ τούτο μας επι Κωστέας Κωστής 318] εορτασμοἰ των Εθνικών Επετεί- βάλει ἳ Τσο Ζαννέττου Βενιζέλος 440]ων που πρέπει να στέκουν έξω Επιβάλλει η θυσία των να Κούτρα Γιάννης 470| από πολιτικές αντιπαροθέσεις ἡ αγωνιστών της ΕΟΚΑ Τούτο εἰ. Βανέζη Πέτρος 3271 προεκλογικὲς ανησυχίες. ναι το χρέος µας. Δεν μπορεί η «ΔΗΚΟ: Για τούτους τους δύο λόγους καθημερινότητα και η καλοπὲ- Γαλανός Αλέξανό, 6,368] ἐς αποφύγω παρόλην την πικρία ραση να µας κάνει να ξεχάσου- ωανήδιεΠώωκ ο 3 0β3] μου για την συμπεριφορά των µε απὀ πού ξεκινήσαμα. Γνωρί- Ἐν ας ρωὰ 3971] «Πρωϊνών Νέων» να θεωρήσω ζουμε ότι δεν υπάρχει λαός ουλουρας έοχαριας “ΣΑ ς]υπευθύνους για τούτα τα επἰ- που δεν θέλει την Ελευθερία Γεωργιάδης Ηλίας 2.789 1πεδα, την κομματική ηγεσία της του. Αυτό που ξεχωρίζει τους ΧριστοδουλίδηςΣέλος άρια Ἱ ού τις διόθὂση για θυσία Μαρια ος] Ἐμιζο ὁν δεύτερη σκώψι θα πὰ ὖὰ περδΔεῖ η Ἐλευθεβα Λοϊζίδης Λοΐζος 671 ἐπαραπ]ραὶ σπιν εφημερίδα και ον μα νὰ αυτό για τον ᾿Ελ- Καλογήρου Πιερής 462 ανασκευάσει την διαστρὲἑ- ληνα μικρό». Κουλίας Ζαχαρίας 1059 Μέρτακκας Μιχαήλ 40] Ἡ 3 μον Προεκλογκὲς συγκεπρώσεις Σολωμὴς Χρίστος 110695 ππ Λόρδος Κωνσταντίνος 9716 ἵ Χατζηγιάννης Σοφοκλής 6977 Τ0υ ΝΙΚ : Μακρίδης Νίκος 7ῶ58 Παντελίδης Δημητράκης 1,724 7 Καράς Αντώνης 3,883 ο . ο λευτής , ο Χατζηιωάννου Ιωάννης 3802 τε ὁ Απριδίου 1981 Σταύρος Κασουμµής, Ε.Γ.ΠΕό Βορκάς Ανδρξας 2160 |9ρα ΜΜ. Λάρνακας ἳ : Οἰκημα .Λ.Ο. Ξυλοφάγου - 5, Κούσιος Κυριάκος 2222 β ὃλ Στη συγκἐνχρωσὴ θα παρευ- Σαμμούτας Ευάγγελος 296: Επίσκεψη ἅλων Των πψη: ρεθούν όλοι οι υποψήφιοι: Χωματᾶς Ανδρέας 2269 Φίων. ον : ΕΔΕΚ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ: Τετάρτη Ίο πρωι ΟβΙΣΤΕΡΑ Ηλιάδης Δημήτρης 1533 9-00 μ.μ. Ὅικημα Ὁς ει: ν Καλλής ἰωακεῖμ 648 βαδιών . - νέες ὄύναμεις Κεφάλας Αντώνης 664 Οµιλητής: Δημήτρης Χριστό- . Κτωρής Σταύρος 224 ]Φνας, Γ.Γ. Κ.Ε. ΑΚΕΛ αρασκευή 12.4.1991 Μουττάς Γεώργιος 140 Στη συγκέντρωση θα παρευ- | Νουρἠς Παναγιώτης 142 ρεθοὺν ὁλοι οι υποψήφιοι. 8.00 μ.μ. Προµηθάας Λάρ- Ορουντιώτης Αλέξανδρος ᾖ171 , νακας 9 : Παπαντωνίου Αντώνης 204 11 Απριλου 1991 ἍΟμιλητἒς Κωστάκης Νικο- Πιερίδης Νίκος ο 207 άρα δ.ὀδμμ. λαΐδης, υποψήφιος βουλευ- Φλουρξντζου Νϊῖκος (Ευθύ- ᾿Οἰκημα Λ.Ό. Ορµήδειας τής μι) 3 445 ΓΟµιλητής: Δώρος Χριστο- Λἔνια Καμπανελλά, υποψή- Χατζηδηµήτρη Λὐσανόρος 472 Ιδουλίδης, Υποψήφιος βου- : Φια βουλευτής. «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ» ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ Ν. ΡΟΘΛΑΝΑΗ Ολόκληρη την Κύπρο θα καλύψει η εκστρατεία «Φιλελευθέρων» Ολόκληρη την Κύπρο θα καλὺ- Ψει η προεκλογικἡ εκστρατεία τωή Φιλελευθέρων, µε επικεφα- λἠς τον πρὀεδρο του κόμματος και τους υπόλοιπους, υποψήφι- ους βουλευτές. Σχετικἡ ανακοίνωση του κὀμ- µατος, αναφἑρει ότι το «σλόγ- καν» Των Φιλελευθέρων εἶναι «Εμπρός χέρι µε χέρι για µια Φιλελεύθερη Κύπρο». Ακόμα αναφἑρει ότι συλλαλη- πῄρια θα γίνουν απὀ κοινού µε τον ΔΗ.ΣΥ. ενώ οι θέσεις του κόμματος θα προβληβούν απο τα µέσα μαζικής επικοινωνίας καθώς καὶ µε φυλλάδια που θα εκδοθούν στα οποία Περιλαµβά- γονται μερικές βασικὲς Ιδεολο- γικὲς αρχές και ιδέες. Η προεκλογική εκστρατεία των «Φιλελευθέρων» υπολογἰ-᾿ ζεται να κοστίσει γύρω στις 40.000 λίρες. Τρίτη 2 Απριλίου 1991 Στη Λθμεσό θάµαστε πρὠτο κόμμα λέγει ο Ε.Γ. του ΑΚΕΛ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ... ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΛΕΜΕΣΟΣ (Γραφεία «Φ»).- Το ΑΚΕΛ δεν πρὀκειται να «στήσει οδοφράγµατα αν η πλει- οψηφία του Κυπριακού λαού τα- χθεὶ, το 1992 που θα τεθεί το θέµα υπἑρ της ένταξης πις Κύ- πρου στην ΕΟΚ, εἶπε ο Επαρχια- κὁς Γραμματέας και επικεφαλἠς του ψηφοδελτίου του ΑΚΕΛ στη Λεμεσὀὸ Ανδρέας Χρίστου. Απαντώντας σε ερωτήσεις δη- µοσιογράφων, στη χθεσινή συ- νάντηση γνωριμίας που εἶχαν µε τους υποψηφίους βουλευτές του ΑΚΕΛ Λεμεσού, οκ. Χρίστου εξέφρασε Την αισιοδοξίατου ὅτι το ΑΚΕΛΘα βγει ενισχυμένο απὀ τις κάλπες, λέγοντας χαρακτηρι- στικά ὁτι η πλειοψηφία των αν- θρώπων που το 1985 για διάφο- ρους λόγους εἶχαν διαχωρίσει τη θέση τους µε το κόμμα, έχουν σήµερα επανατοποθετηθεἰ. Ειδικότερα για Τη Λεμεσό, ο ἴδιος υποστήριξε ότιτο ΑΚΕΛΘα αναδειχθεί σε πρώτο κόμμα, ενώ στους στόχους του εἶναιη κατἀ- ληιμη και πόµπτης βουλέυτικἠς έδρας. 9 Για Το ΑΔΗΣΟΚ εἶπε ὁτι θα επηρεάσει το ΑΚΕΛ κατά. ένα πολύ μικρό βαθµό, «ανεπαίσθη- ΤΟ», υποστηρίζοντας ὅτι οὐμφω- ναµε δηµοσκοπήσεις µόνο τοάθ -- 5096 του ποσοστού του θα εἰ- γαι ψηφοφόροι οι οποίοι προέρ- Χονται απὀ το ΑΚΕΛ - Αριστερά. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Υπεγράφη η συμφωνία για αποφυγή ρύπανσης στις δημοτικὸς περιοχές Ο πρόεδρος της Ενωσης Δή- µων Κύπρου, Δήμαρχος Λευκω- σίας κ. Λέλλος Δημητριάδης, εκφράζει τις ευχαριστίες του στα Κόμματα γιατο πνεύμα που έχουν επιδείξει µε την υπογρα- φἠ της συμφωνίας που σκοπὀ έχει την αποφυγἡ της ρύπαν- σης των δημοτικών περιοχών κατά Τη διάρκεια της προεκλο- γικής εκστρατεἰας για Τις βου- λευτικές εκλογές της Ίθης Μαϊου. Η υπογραφή της συμφωνίας ολοκληρώθηκε και στάλη- κε σ᾿ όλα τα Δημαρχεία για εφαρµογή. Με βάση πρόνοια της σ/µφω- γίας, προεκλογικές αφίσιες ἡ ἆλλο υλικό θα τοποθετηθούν μό- νο πάνω σε πινακίδες (70 εκ. Χ 100 εκ.) που θα προετοµάσουν οι Δήμοι σε 3 µόνο κεντρικούς χώρόυς µέσα σε κάθε πόλη. Η συμφωνία περιλαμβάνει ακόµη πρόνοιες για την εξαγ- γελία συλλαλητηρίων ἡ αντ- στοιχων εκδηλώσεων, Τα ΕΚλΟ- γικἀ κέντρα, τις πρρεκλογικὀς συγκεντρώσεις, τις Ἑήετειακές εκδηλώσεις και τα εκλογικά πε- ρἵπτερα. Τη γενυσἡ εποπτεία γνα την τὴ- σημ της συμφωνίας έχει ο κἀ- θε ἄἡμος, ο οποίος ὅμαιούται να προβαίνει σε αναγκαίες ενέργειες για συμμόρφωση µε τους όρους της και να χρεώνει τους Συνδυασμούς µε τα ἐξο- δα. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Σ6 επίπεδο Ιδ8εολογικών προσεγγίσεων και πρακτικής οι διαφορές ΑΚΕΛ - ΑΔΗΣΟΚ Ο Κοινοβουλευτικὸς Εκπρὸ- σωπος του ΑΔΗΣΟΚ Μιχ. Πα- παπέτρου, μιλώντας σε προε- κλογικἠ συγκέντρωση στο Στρὀ- βολο, ανάµεσα σ᾿ άλλα εἰπε ὅτι] «Σε συνέντευξη του σε κυ- πριακἠ εφημερίδα, ο Πρόεδρος πης ΕΔΕΚ προσπάθησε να ταυ- τίσει το ΑΔΗΣΟΚ µε το ΑΚΕΛ και προχώρησε ακόμα να πδι πως καμιά αναγκαιότητα δεν επέβαλλε την δηµιουργία του ΑΔΗΣΟΚ. Εἶναι πραγµατικἁ πο- λὺ περἰεργο πως αυτό που εἶναι φανερό σε κάθε πολίτη, ο Πρό- εδρος της ΕΔΕΚ, ένας ἐμπει- ρος πολιτικός, δεν µπορεί να το δει. Γιατί οι διαφορές µας µε το ΑΚΕΛ και στο επίπεδο των (δε- ολογικών προσεγγίσεων και στο επίπεδο της πολιτικής πρακτι- κής εἶναι τόσο εμφανείς όσο Εµφανής εἶναι και η αναγκαιό” τητα για ουσιαστική ανανέωση, για νέα ποιότητα πολιτικής δρά- σης, για νἐο πολιτικὸ ἠθος που γα διαπερνά ὀχι µόνον τον χώρο της Αριστεράς, αλλά ολόκληρο ΤΟ πολιτικὀ φάσμα.. ΣΚαι εἶναι απορἰας άξιον πως ο κ. Λυσσαρίδης αντιλαμβάνεται µε τόσον υποκειμενικὀ τρόπο την πολυφωνία επιφυλάσσοντας στον εαυτό του το ρόλο τοι! κριτή της αναγκαιότητας για πην ἵδρυση ενὸς πολιτικού κινήµα- τος, παραβλέποντας το γεγονός πως χιλιάδες άνθρωποι σ᾽ αυτό τον τόπο χαιρέτισαν την ἱδρυση του ΑΔΗΣΟΚ σαν µια επιβαλλό- µενη προσπάθεια για να σπὀ- σουν τα αδιέξοδα που για τόσα Χρόνια συσσώρευσαν τα κοµµα” τικἁ κατεστηµένα». Τρίτη 2 Απριλίου 1991 Ανέρχεται το ΑΚΕΛ ΜΙΑ τελευταία δημοσκόπηση που έγινε πολύ πρόσφατα φέρνει στο φως της δημοσιότητας νέα δεδοµένα στο χώρο Των προθλέψεων όσον αφορά τα ποσοστά των διαφόρων κομμάτων γιά τις επικείµενες θουλευτικές εκλογές του ερχόµενου Μαίου, Η έρευνα, όπως πληροφορηθήκαμµε, έγινε πρόσφατα απὀ σοβαρό οίκο μελετών της πρωτεύουσας και κάλυψε άτοµα απὀ ολόκληρη την Κύπρο, µε ένα πολύ σοβαρό και σηµαντικό δείγμα ψηφοφόρων. όακε/ «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ»: πωμρυσυο υπάρχει ακόµα μιά ανοδική τάση στην συμπεριφορά του εκλογικού σώματος. Το τρίτο σηµαντικό στοιχείο της δημοσκόπησης αυτής είναι η επαναβεβαίωση των όσων και εμείς εἰχαμε γράψει στην προηγούµενη µας έκδοση γιά τα ποσοστά του ΑΔΗΣΟΚ. Μετά λοιπόν τις πρὠτες εντυπώσεις που διαφάνηκαν µε την ἵδρυση του νέου αυτού κόμματος, η δημοτικότητα του άρχισε να πέφτει καἰακόρυφα µε αποτέλεσµα να το ” , 7 ο -, ή μι . π4 Ὃ ρινή ζωή του μέσου Κκυ- πρίου. Η αοριστολογία, Δηλώσεις του η γενικολογία και οι σα- Ρ | Σ Τ Ε Ρ4 μονο σήµερα να κυμαίνεται γύρω στο ες δυνΏμ/ε/ς Τα πλήρη αποτελέσµατα της τελευταίας -πο αυτής δημοσκόπησης είναι τα ακόλουθα: ρωτικές δηλώσεις που επιφανειακά αγγίζουν Από πληροφορίες που έχουµε καταφέρει νε υπεύθυνου τύπου να πάρουμε, τα αποτελέσµατα της του Σ.Κ. ΕΔΕΚ κ. έρευνας αυτής περιέχουν ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο το οποίο µέχρι στιγμής γίνεται αντικείµενο πολλών συζητήσεων ανάµεσα σε κόμματα, καθώς και σέ απλούς πολίτες, γενικότερα. Το στοιχείο αυτό δίναι η κατά κάποιο τρόπο ανατροπή της επίµονης εντύπωσης που γίνεται προσπάθεια να δοθεί στον Κυπριακό λαό, γιά τις προβλέψεις στα ποσοστά. Η δημοσκόπηση αυτή λοιπόν, δείχνει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν έχει ξεφύγει απὀ τα όρια των προηγούμενων ποσοστών του, δηλαδή γύρω στο 3909-8455. Επίσης, τα ποσοστά του ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, δείχνουν κατά πολύ ψηλότερα απ’ ότι κάποια άλλα στοιχεία το έδειχναν µέχρι σήµερα. Τα ποσοστά λοιπὀν του ΑΚΕΛ δείχνουν να ανέρχονται στα 29.506 ενώ ΔΗΣΥ 39.570 ΑΚΕΛ 29.536 ΔΗΚΟ 24.096 ΕΔΕΚ 11.036 ΑΔΗΣΟΚ 1.836 Τα ποσοστά αυτά βέβαια, βγαίνουν ύστερα απὀ κάποιες επιστημονικές αναπροσαρμογές και ανακατανοµές των ποσοστών των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, που όµως , όπως διαπιστώθηκε, το ποσοστό τους σε σύγκριση µε προηγούμενες δημοσκοπήσεις, εἶναι τώρα πολύ χαμηλό. Κάτι που δείχνει καθαρά πως το εκλογικό σώμα στην πλειοψηφία του έχει ήδη αποφασίσει τι θα ψηφίσει στις εκλογές του Μάη. τα προβλήματα , δεν καθιστούν ολοκληρω- µένη - Ο κ. Μιχάλης Σ. Μι- πολιτική ἡ υπεύθυνη χαήλ, Εκπρόσωπος αντιπροταση, οὖτε αρ: Τύπου του Σοσιαλιστι- µόζει στο νέο πολιτικό κού Κόμματος ΕΔΕΚ, Κλίμα που όλοι επικα- σχολιάζοντας την πο- λούνται τελευταία. Από ρεία και την αναδίπλω- πλευράς ΄ του Σ.Κ. ση της προεκλογικής ΕΔΕΚ, λέει ο κ. Μι- εκστρατείας στην εφη- Χαήλ, η επεξεργασία, η µερίδα µας, δήλωσε ότι διαµόρφωση και η έκ- πρέπει να δοθεί περισ- ὅοση Των Προγραμµα- σότερη βαρύτητα και τικών µας θέσεων σε έµφαση στις πολυσέλιδη- αναπὀφευκτα- αναλυτι- προγραμµµατικές θέσεις κή και συγκεκριµέη καὶ στην πολιτική των µορφή καὶ µε ύφος µη κομμάτων πάνω στα δηµαγωγικό, αποτελεί διάφορα προβλήματα κενοτοµία στα πολιτικκ που αντιμετωπίζει η» και κομματικά γίγνεσθαι κοινωνία µας. Στη του τόπου που ελπί- : σχόση των κομμάτων ζουμε να παραδειγµατί- και της κοινής γνώμης, σει. Τα κόμματα πρέπει ο η ΑΔΗΣΟΙ( 2:34 αγηνέωση ῶοϱΆπ ΔΗΣΥ ΑΚΕΛ ΙΕ 10ο | ρτ «ΣΚΟΣΙΝ απ σΣσος ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΔΕΚ. ΑΛΔΗΣΟΚ . συνεχίζει ο κ. Μιχαήλ, ζωτικό ρόλο στην εξί- σωση παίζουν τα Μέσα Μαζικής ενημέρωσης και οι συ- ντάκτες και δηµοσιο- γράφοι που έχουν την δύναμη να επηρεάσουν την διαµόρφωση της προεκλογικής ατζέ- ντας. Θα πρόπει , αν χρειαστεί να “στρμώ- ξουν τα κόµµατα να καταπιαστούν και να παρουσιάσουν µε σα- φήνεια και λεπτομέρεια τις θέσεις καὶ τις αντιπροτάσεις τους στα ζητήµατα που επιδρούν στην καθηµε- να εγκαταλείψουν το μάρκετιγκ” σαν αυτο- σκοπό και να εξασκούν οὐσια- στική πολιτική διότι ο λαός έχει δικαίωµα να ξέρει τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνουν και θα κρίνει αν εἶναι εφικτές και ποθητές. Ολοκληρώνοντας ο κ. Μιχαήλ, επισημάνει ότι αν αποτελούν πρόκλη- ση προς ταάλλα | κόμματα αυτά που λέει, γίνεται µε την πεποίθη- ση ότι πρέπει να εισέλ- θουµε σε μιά πιό ώριμη και γόνιµη αντιπαράθε- ση. πα ΟΕ ΒΙΛΕΣ ΜΙΛΑ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΣΥ ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΟΤΗΣ Επαγγεηµατισµός στη νέα θουβλή ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ σήµερα την προθολή νέων υποψηφίων γιά τις θουλευτικές εκλογές, έχουµε µιά πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία µε τον εκπρόσωπο τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Σπύρου Αρότη, δικηγόρου- δημοσιογράφου και υποψήφιου του ΔΗΣΥ στην επαρχία Κερύνειας. Ο κ. Αρότης κατέρχεται σαν υποψήφιος θουλευτής γιά πρώτη φορά γι’ αυτό και η συνομιλία µας µαζί του έχει κατά την άποψη µας Ιδιαίτερη. σηµασία. Ερ. Θα θέλαμε κ. Αρότη να µας πείτε πρώτα, πως θλέπεται αυτές ειδικά τις εκλογές τόσο εσείς σαν υποψήφιος όσο και γενικά το κόµµα σας. Βέβαια κάθε νέος υποψήφιος, όπως και κάθε υποψήφιος, προσδοκά ότι θα εκλεγεί. Μέσω των εκλογών, ένας νέος υποψήφιος αποκτά νέες εµπειρίες κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρτείας, κυρίως της δικής του εκστρτείας. Οινέες εµπειρίες είναι και ευχάριστες και δυσάρεστες, λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων. παρ' όλο που στη πραγματικότητα δεν άρχισε επίσηµα η προεκλογική εκστρατεία, έχω Ὀτέτοιες εµπειρίες. Οι Συναγερµικοί τις αποκτούν λόγω των εσσωτερικών δημοκρατικών διαδικασιών. Είναι σαν να κάνεις µιά δική σου εκστρατεία γιά να µπείς στο ψηφοδέλτιο, και σίγουρα ο υποψήφιος περνά απὀ µιά εκλογική δοκιμασία, πριν τις εκλογές. Ζεἰς τις συνθήκες του ανταγωνισμού ο οποίος κάποτε είναι οξύς, ας τον πούμε ευγενή, κάποτε εντός και κάποτε εκτός εισαγωγ κών. Όµως, εφ' όσον είναι δημοκρατικές οι διαδικασίες, τις δέχεσαι και µε τα καλά τους και µε τα κακά τους. Αυτές οι εκλογές έχουν κάτι το χαρακτηριστικό, το ότι ότι ξεχχωρίζουν απὀ τις προηγούμενες, λόγω των νέων µεθόδων πολιτικής Επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται απὀ όλα τα κόμματα. Μας φέρνουν σίγουρα σε μιά νέα περίοδο της πολιτικής ζωής. Ερ. ΤΙ περιμένει το. κόµµα σας από µιά τέτοια εκλογική αναμέτρηση ᾿Φυσικά την αύξηση των ποσοστών του Φ Φαίνετε ὁτι επικρατεί η αντίληψη στους ψηφοφόρους ότι αυτές Οι εκλογές ἔχουν µεγάλη σημασία και γιά τις προεδρικές εκλογές του 1993. Το αποτέλεσµα, ίσως να Επηρεάσει την πορεία των Προεδρικών εκλογών. Και γνωρίζοντας ὁτι το σύστηµα µας είναι προεδρικό, µεγαλύτερη σημασία είναι να έχει ἑνα κόμμα την προεδρία, παρά την πλειοψηφία στη βουλή. Επομένως το Εκλογικό σώμα, βλέπει τις βουλευτικές εκλογές µε την προοπτική των προεδρικών εκλογών: Χωρίς βέβαια να λέω πως υπάρχει απόφαση απο τον ΔΗΣΥ ότιθα διεκδικήσει την προεδρία. Τέτοια ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ απόφαση δεν πάρθηκε ακόμα. Ερ. Σαν νέος υποψήφιος, αν υποθέσουμε ότι θα εκλεγείται, υπάρχουν κάποια συγκεκριµένα θέµατα τα οποίᾳ έχετε κατά νουν ότι θα προωθήσεται στη θουλή Ο κάθε νέος υποψήφιος του ΔΗΜ. Συναγερμού, κατεβαίνει µε το πρόγραµµα του κόμματος. Στο κόμμα βέβαια συζητούνται στα ἐκλογικά σώματα, όπου παίρνονται αποφάσεις , ήτε ομόφωνα, ἦτε κατά πλειοψηφία. Οποιδήπουε θέµα κριθεί ότι πρέπει να προωθηθεί, προωθείται αφού περάσει απὀ τα διάφορα σώματα. Σίγουρα σκοπεύω να θέσω όποιο θέµα έρθει στην αντίληψη µου και χρ Ώζει ιδιαίτερης προσοχής. Απόψεις βέβαια, ένας νέος υποψήφιος µπορεί να έχει πολλές. Υπάρχουν πράγματα που οι παληότεροι ὅεν τα αντιμετώπιζαν µε . την ἴδια ευαισθησία όπως οι νέοι του σήµερα, όπως γιά παράδειγµα τα θόµατα περιβάλοντος, τα ναρκωτικά, η παιδεία κ.λ.π. Ερ. Ποιά είναι η γενικά σας άποψη γιά την θουλή των αντιπροσώπων Πιστεύω πως πρέπει να µπεί περισσότερος επαγγελματισμός στη βουλή. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να υπηρετήσει σαν βουλευτής, είναι τόσο πολλά και πολύπλοκα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας Βουλευτής που πρέπει να παραμµερήσει τις άλλες επαγγελματικές ασχολείες τοι και να αφιερωθεί αποκλειστικά στα καθήκοντα του βουλευτή πάνω σε επαγγελματική βάση. Αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί µε διαφορετικό φακό η αντιµισθία του βουλευτή. Αυτό εἶναι και απαϊτηση του κόσμου. Μιά τελευταία δημοσκόπηση που ἐγινε, δείχνει ότι το 7056 των ψηφοφόρων ευνοούν τον επαγγελματισμό γιά ἕνα βουλευτή” Ερ. Ποιές είναι οἱ δικές σας απόψεις γιά τα ποσοστά των κομμάτων στις εκλογές Δεν θα πω βέβαια προγνωστικά. Εμείς σαν ΔΗΣΥ ουδέποτε είπαμε ότι προβλέπουµε ότι θα πάρουμε κάποιο συγκεκριµένο ποσοστὀ. Αυτό που λέγουμε εἶναι ότι κάποιες δημοσκοπήσεις , τις οποίες δεν κάναμε εμείς, έδειχναν κάποια ποσοστά για τον Συναγερµὀ. Αυτά τα ποσοστά είναι που λέμε ότιµας δείχνουν .με μοναδικό αἴτημα την εφαρµο- Τρίτη 2 Απριλίου 1991 ΟΜΙΛΙΑ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ. Επιθετικἠ διπλωματία αντί διακοινοτικες υποστηρίζει η ΕΔΕΚ ΑΙΤΗΜΑ Ἡ ΕΡΑΡΜΟΓΗ ΤΑΙ πι. ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ χθούμε, βκανόληψη ενός νέου συ κά ο ζην. γύρου διάκοινοτικών συνομιλιών που εἰναιεκτων προτέρων να δικασµόνες σε αποτυχία, αυτό θᾳ αποτελέσει πισωδρόµη- ση µε τρομαχτικές συνέπειες για την πορεία του πρὀβλή ματος μας» εἶπέ οπροέδρος της ΕΔΕΚ Β. Λυσσαρίδης και πρόσθεσε ότι γἡ των ψηφισµάτων θα πρέπεινα στραφούµε προς επιθετική δι- ᾿ πλωματική πολιτική µε στόχο να θέσουµετην Τουρκία στο εδώλιο καιτη διεθνή κονότητα µπροστἁ στις ευθύνες της. Ο πρὀεδρος της ΕΔΕΚ, π που μιλούσε σε προεκλογικὲς συγ- κεντρώσεις σπῃ Μεσόγη, Κισσό- -- Γ. ὧ ομιοδειαν ὀμο φιοι βουλευτές της περιφἑρει- ας. ποσο ο ο ---------- ---------------- .ὖ-. Ιαμραμαςς ᾳ αἲ ο 67, ΜΑΚΑΜΙΟς Αν. ἃ 2, ΟΗΡΗΕΟς ΟΡΕΙΟΕ 202, ΝΙΟΟδΙΑ- ΟΥΡΗυς Τρίτη 2 Απριλίου 1991 μὰ «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ» ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ α ον) 2 κ λαο (ορ ἔακει ών «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΔΗΧΟΙί ᾖ-έες ὄνόομεις 24 4ΥΑΥεώδΗ σσ ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΔΗΣΟΚ ΑΚΕΛ ΔΗΚΟ ΔΗΣΥ ΕΔΕΚ 1. ΠΑΙΟΝΙΔΗΣ Πανίκος 1. ΧΡΙΣΤΟΥ Ανδρέας 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μάκης 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Νίκος 1.ΑΛΕΞΑΚΗ Μάρσια 2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Νικολ. 2. ΑΓΑΠΙΟΥ Γιαννάκης 2.ΑΡΜΕΥΤΗ Χριστίνα 2. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Κώστας 2.ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ Γιώργος 3.ΗΛΙΑΔΗΣ Χρίστος 3. ΚΟΝΤΙΔΗΣ Δημήτρης 3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης 3. ΠΑΓΠΑΡΕΣ Αυγερινός 3. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΟΥ Δώρα 4. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Χρῖστος 4.ΙΩΣΗΦ Λένιν 4. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ετουίν 4. ΠΟΥΡΓΟΥΡΙΔΗΣ Χρίστος 4. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Γόρης 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ. 5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ανδρέας ὃ. ΚΑΝΑΚΗΣ Μενέλαος 5. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ττίµης 5. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Γιάννος 6. ΛΙΑΣΙΔΗΣ Αθως 6. ΛΥΣΙΩΤΗΣ Λώρης 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μίλτος 6. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ Ρίκκος 6. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δώρος 7.ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Χρίστος 7. ΣΟΥΠΑΣΙΗ ΛΕΩΝ. Γιωργούλα 7. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 7. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Φοίβος 7. ΚΑΤΣΟΥΝΩΤΟΣ Ιάκωβος 8. ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ὁρ. 8. ΟΡΑΤΗΣ Αλέκος 8. ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ Κίμων 8.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ Κώστας 8. ΟΜΗΡΟΥ Ανδρέας 9. ΠΑΡΤΑΣΙΔΟΥ Μαρ. 9. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σπύρος 9.ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ Τάκης 9. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Στέλιος 9. ΠΕΤΡΟΥ Χάρης 10. ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡ. Στ. 10. ΛΑΜΑΡΗΣ Γιάννος 10. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Γεώργιος 10. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Φειδίίας 10. ΣΑΒΒΑΣ Χρύσης 11.ΒΡΟΤΣΙΔΗΣ Χρίστος 11. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Κωστάκης 11. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Αριστος 11. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ρίκκος 11. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ Αντώνης 19. ΣΕΡΓΙΔΗΣ Ευαγόρας 12. ΠΟΥΠΠΗΣ Βάσος 12. ΨΥΛΛΙΔΗΣ Ανδρέας 19. ΛΟΝΤΟΣ Αιμίλιος 12. ΧΡΙΣΤΟΦΙΝΗΣ Μάριος ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΔΗΣΟΚ ΑΚΕΛ ΔΗΚΟ ΔΗΣΥ ΕΔΕΚ ο 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βάσω 1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Θάσος 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Οδυσσέας 1.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ανδρέας 1.Α ΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης 2. ΑΧΙΛΛΕΩΣ Αχιλλέας 2. ΜΩΥΣΕΩΣ Ανδρέας 2. ΗΛΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος 2. ΜΟΥΣΚΟΣ Ανδρέας 2Γ ΕΩΡΓΙΑΔΛΗΣ Κρίτων 3. ΚΥΡΙΑΚΙΛΗΣ Χρίστος 3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Δώρος ϐΙ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ Νίκος 3. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Στέλιος 3 ΚΑΛΟΖΩΗΣ Μάκης 4. ΣΠΥΡΟΥ Μάρω 4Δ.ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΑ Λένια 4. ΣΑΒΒΑ Κύπρος 4. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗΣ Ανδρέας 4. ΠΡΕΝΤΖΑΣ Χρύσης 5. ΧΡΙΣΤΟΥ Χρίστος 5. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Κωστάκης 5. ΧΕΙΜΩΝΑΣ Ανδρέας Φ. ΑΝΔΡΕΟΥ Αντώνης 5. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Σοφοκλής ΠΑΦΟΣ ΔΗΣΥ ΕΔΕΚ ΑΔΗΣΟΚ ΑΚΕΛ κα ΗΤΡΙΟΥ Ανδρέα ΟΝΕ Ανάν. 6 λλογβιὰ Χρισιόδιωλος 2.ΛΟΙΣΙΑΗΣἈδως ο ΘΝΕΟΦΥΤΟΥΑβέΡω ο 2.ΛΑΡΔΟΣ Ανδρέας 2. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Λούης 2.ΛΑΟΥΡΗΣ Χριστόδουλος ς , - : 8. ΟΜΗΡΟΥ Γιαννάκης ΡΙΟΥ Κυριάκος 34. ΦΩΤΙΟΥ Χρίστος ς 3, ΣΙΑΗΛΗΣ Χαράλαμπος 3. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Ανδρέας 3. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤ ί 4. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Κώστας 4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τάσος 4. ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΗΣ Νίκος 4, ΕΥΖΩΝΑΣ Ανδρέας 4. ΣΑΡΙΚΑΣ Φειδίας Τρίτη 2 Απριλίου 1991 «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) ω ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΙΙΑ α ΕΙΥ41 2 Ὢ Λι τς «ἔΑΙΚΕ ὄν βΒΙΣΤΕΡΑ ΑΔΙΣΟιί ον νηγόωση γέες ὀυναμεις Ι(ο0οὪἼὙ“ἍπὔὙυ” σ-ποππ ο Εωαξις.... ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΔΗΣΟΚ ΑΚΕΛ ΔΗΚΟ ΔΗΣΥ - ΕΔΕΚ 1. ΔΙΓΚΛΗΣ Παύλος 2. ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ Χριστίνα 3. ΒΑΝΕΖΟΥ Μαρία 1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αβραάμ 2. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ανδρέας Ἆ, ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ Νίκος 1.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Σπύρος 2. ΒΟΣΚΑΡΙΔΗΣ Πέτρος 3. ΘΕΟΔΟΤΟΥ Παύλος 1.ΙΚΛΗΡΙΔΗΣ Γλαύκος 1.ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ Βάσος 2. ΜΑΤΣΗΣ Ιωάννης 2. ΑΒΡΑΑΜ Πόπη 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θέμος 5. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Σταύρος 6.ΘΕΜΟΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Κώστας 7. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ Μάρω 8. ΚΟΝΗΣ Τάκης 9. ΜΙΧΑΗΛ Δώρος 10.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γιαν. 11.ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Μιχάλης 12.ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ Χριστάκης 19.ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗΣ Νίκος 14.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Αντρος 15.ΠΟΦΑΙΔΗΣ Ζήνων 16.ΣΑΜΑΤΑΣ Πάνος 17.ΣΙΑΝΗΣ Μίκης 18.ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Θεόδωρος 19.ΤΕΜΠΡΙΩΤΗΣ Μάριος 20.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ανδρέας 21.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος ΑΔΗΣΟΚ 1. ΑΒΡΑΑΜ Ακης 2.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γνώσσα ἃ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σόλων 4. ΚΟΝΤΕΑΤΗ Παναγιώτης 5. ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΥ Παντελής 6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή 7. ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ Γιαννάκης 8. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Πάμπος 9. ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ Γιαννάκης 10.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 11. ΨΥΛΛΑ Τώνια ΑΔΗΣΟΚ 1.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Σωτήρης 2.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Πανίκος 8.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αρης 1.ΚΑΖΑΜΙΑΣ Κίκης 2. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Χρίστος 2.ΓΑΛΑΝΟΣ Αλέξης 3. ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Ανδρέας 4. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ελένη δ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Διόφαντος 5. ΜΟΣΦΙΛΗ ΜΑΡΚΟΥ Ελένη 6. ΓΙΑΓΚΟΥ Κίκης 7. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Λούκας 8. ΜΑΛΑΣ Διονύσης 9. ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Άντρος 9. ὸΣΙΟΓΙΑΧΑΣ Ανδρέας 10. ΖΑΝΝΕΤΟΥ Κυριακή 11. ΜΙΝΤΗΣ Γιώργος 1.ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ Δημήτρης 2. ΜΑΥΡΟΥ Ελένη 3, ΛΑΠΗΘΙΩΤΗΣ Πανίκος 4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αριστοφάνης «4.ΚΙΤΤΗΣ Στάθης 5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παύλος 5. ΚΟΛΟΚΟΣ Πολύβιος 6. ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ Στέλιος 7. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Χριστίνα 7. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Μιχαλάκης 8Β.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ανδρος 9. ΕΥΑΓΟΡΟΥ Σταύρος 10. ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ Αλε 11. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΠάµπης 19. ΑΧΙΛΛΙΔΗΣ Ανδρέας 19. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ανδρεάς 14. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ματθαίος 19.ΤΤΙΓΓΙΡΙΔΟΥ Σύλβα 16. ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗΣ Κύπρος 16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τάσος 17. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κώστας 18. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χάρης 19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κωστ. 19. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Πέτρος 20. ΤΥΡΙΜΟΣ Κυριάκος 21. ΣΑΒΟΥΛΛΗΣ Ανδρἑας 6. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Μάρκος 8. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Νέστωρ 9. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Χάρης ξάνδρα 10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ανδρέας Ἠ1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νεόφυτος 12. ΛΥΤΡΑΣ Μιχάλης 13. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Θαλής 14. ΜΟΥ ΣΙΟΥΤΤΑΣ Νίκος 15. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ανδρέας 17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαίρη 18. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ Σπύρος 20. ΧΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Αρης 21. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Κύπρος ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΗΚΟ 1. ΒΟΡΚΑΣ Ιβικκος 3. ΙΩΑΚΕΙΜ Άγις 4. ΚΟΥΛΙΑΣ Ζαχαρίας 6. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Πέτρος 7. ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Ανδρέας 8. ΣΙΑΛΑΡΟΣ Σώτος 10. ΤΟΥΛΟΥΡΑΣ Ζαχαρίας 11. ΧΡΥΣΟΔΟΝΤΑΣ Κωνοτ. ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΔΗΚΟ 1. ΗΛΙΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 2.ΚΑΤΣΕΛΛΗ Ρήνα 3. ΣΕΡΓΙΛΗΣ Γεώργιος 3. ΡΟΛΑΝΔΗΣ Νίκος 4.ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ Λεόντιος 5.ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ Γιαννάκης 6. ΜΑΡΚΙΔΗΣ Αλέκος 7. ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΣ Ανδρέας 8. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ Δημήτρης ϐ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Θάσος 10. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ Χριστάκης Τ1. ΛΑΔΑΣ Ανδρέας 12. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Μανώλης 13. ΚΛΗΡΙΔΟΥ Καΐτη 14. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Χριστάκης 19. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Λέανδρος 16.ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ Ανδρέας 17, ΔΡΑΚΟΣ Αντώνης 18. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Πίτσα 19. ΒΡΑΧΙΜΗ Ελένη 20. ΡΟΤΣΑΣ Χρίστος 21. ΓΙΑΜΑΚΚΗΣ Νίνος ΔΗΣΥ 1. ΧΓΙΑΝΝΗΣ Σοφοκλής 2.ΣΟΛΩΜΗΣ Χρίστος 3. ΜΑΚΡΙΔΗΣ Ισίδωρος 4. ΚΑΡΡΑΣ Αντώνης 5.ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Κλαίρη 6. ΒΟΡΚΑΣ Ανδρέας 7.ΣΑΜΟΥΤΤΑΣ Ευάγγελος 8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Πάνος 9. ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ Γεώργιος 10. ΛΟΙΖΙΔΗΣ Λοίζος 11. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ζαχαρίας ΔΗΣΥ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Δήμος 2. ΧΑΣΙΚΟΣ Σωκράτης 3. ΑΡΟΤΗΣ Σπύρος 3. ΑΡΚΑΤΙΝΗΣ Γεώργιος 4. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Ντίνος 5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χριστάκης 6. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ευστάθιος 7. ΠΛΙΟΦΩΤΟΥ Σάββας δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σταύρος 9.ΚΑΤΣΟΥΡΗ Ντίνα 10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Τρύφωνας 11. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Κυριάκος 12. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μιχάλης 13. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Χάρης 14. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τάσος 15. ΠΡΕΝΤΖΑΣ Ρένος 16. ΣΙΣΜΑΝΗΣ Ανδρέας 17, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Στέλλα 18. ΤΣΙΑΝΙΔΗΣ Σάββας 19. ΦΡΥΔΑΣ Ανδρέας 20. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τάκης 21. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Τάκης ΕΔΕΚ : ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ Άννα ε ΗΛΙΑΔΗΣ Δημήτρης ΚΑΛΛΗΣ ἱωακείμ ΚΕΦΑΛΑΣ Αντώνης ΚΤΩΡΗΣ Σταύρος ΛΕΙΒΑΔΑΣ Βίας ΠΙΕΡΙΔΗΣ Νίκος ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΣ Σώζος ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Ευθύμιος Χ΄ΣΤΕΡΚΩΤΗΣ Χριστόφορος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ρένος Φωπσοσώλ-ι αν -ᾱ ΕΔΕΚ 1. ΦΡΑΚΑΛΑΣ Πέτρος 2. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ Ανδρέας 3. ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣ Ανδρέας Τρίτη 2 Απριλίου 1991 Φ γ ο μη 101 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ σε μιά συ- νέντευξη σε προεκλογική περίοδο, Τόσο ο συ: ντακτης όσο και ο ὑυπο- ψήφιος που δίνει την συ” νέντευξη, μιλούν γιά το κόμμα, τα ποσοστά, τις πι- θανότητες,τα θα.. θα...θα. Σήµερα όμως έχουμε μιά αλλιώτικη, πιό πραγματική και πιό προσγειωµένη αντικρυση στο θέμα µας. Θα παρουσιάσουμε τον Ανδρέα Φιλίππου, Τον κα- θηγητή του πα- νεπιστηµίου της Πάτρας, τον πρώην υπουργό Παιδείας, που αποφάσισε πως οι γνώσεις του, η πείρα καὶ Ἡη προ- - σωπικότητα του είναι και αναγκαία στην πατρίδατου Ακε/α ΡΙΣΤΕΡΑ νέες ὄνναμεις την Κύπρο. Ολα αυτά σίἰ- γουρα θα μεταφραστούν σε έργα, πραγματικά και ουσιαστικά , αν στην νέα βουλή έχουµε τον κα: θηγητή Ανδρέα Φιλίππου. Αυτό βέβαια θα το απο- φασίσει ο Κυπριακός λαός με την ψήφο του στις 19 Μαίου. Σήµερα παρου οσιά- ζοντας σας την εξέχουσα αυτή προσωπικότητα θα δώσουμε απλά ένα βιο- γραφικό σημείωμα, καθώς και µερικά στοιχεία, απο- τέλεσμα της συνομιλίας που είχαμε μαζίτου. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ο Ανδρέας Μπεν γεν- Ένας καθηγητής Πανεπιστηµίου γιά αἰν Κυπριακή ῥουλή! νήθηκε στην Κατωκοπιάτο 1944 και τώρα μένει στη ΛΑβυκωσία. Είναι έγγαμος καιέχειτρεις κόρες. Αρχισε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αγγλική Σχολή, τις συνέχισε στο Ελληνικό γυμνάσιο Μόρ- φου και αποφοίτησε απὀ | Σηκεπρώσεις ΤΙΕΕΛΘΝ τῆς ὃς ας χωρίζουν απὀ τις βουλευτικὲς εκλογές αἡ Εκλογές Ἠπου το αποτέλεσµα τους θα σφραγίσει αποφασιστικἁ την πορεία του τόπου µας. Πιφβ(ώοντας δτι ριἐκλογὲές αυτὲς έχουν γιατους νξους τη ὁκὴ τους δέχώρη σηµάσία, η ΕΔΟΝ οργανώνει συγκεντρώ- : σέις αδοικτὲς για όλους, για ανάλυση των θἐσεων και προτά- σέων του ΑΚΕΛ για τη νεολαία. Οι συγκεντρώσεις που ἔχουν κἀθοριστεί για την ερχόµενη βδομάδα εἶνοι: Λ ΥΚΩΣΙΑ. 2/4: Ακάκι 70ο μ. µ. Οικ. Λαϊκών Οργανώσεων ΛΕΜΕΣΟΣ: 274: ής Νικόλας 6:30 µ.µ. Σωματείο «Όλυμπος» 214: ἠοναγρούλλίγΠεντάκωμο 7.00 μ.μ. Οικ. Λαϊκών ΟΡΥ. Μυναύρ: 3/4: ΠΠΠΠΠΠΗΠ Ταμιευτ. 6.30 μ.μ. Επαρχιακά Γραφεία ρα Μ αν αἳ ἡ ΠΠ ον αν τς η ι αι οι Ὃ / δακτορικό του. Είναι κα- θηγητής στο [Πα- γεπιστήµιο Πατρών απότο 1974 μετά την πτώση της Χούντας. Δίδαξε επίσης στα Πανεπιστήµία του Οιν- σκόνσιν͵ του Τέξας καιτης Βηρυτού. Διειτέλεσε Αντι- πρύτανης του Πανεπι στη- µίου Πατρὠν και Ανα- πληρωτής Πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Ως φοιτητής και μεταπτυχιακός ερευ- γητής ανέπτυξε πλούσια συνδικαλιστική και αντι- στασιακή δράση. Διαι- τέλεσε Αντιπρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Εθνικής Φοιτητικής Ενω- σης Κυπρίων, Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Φυσικομαθηματικής Σχο- λής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Πρόεδρος του Διεθνούς Οµίλου του [ΠΠα- νεπιστηµίου του Όυ- ινσκόνσιν. Το 1964 εγκα- τέλειψε της σπουδές του στην Ελλάδα καιήρθε εθε- λοντής στην Κύπρο. Το 1972 πήγε απὀ τις ΗΠΑ στην Ελλάδα µε ειδική αντιστασιακή αποστολή. Το 1974 συνελήφθει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και απελάθηκε στην Κύπρο. Εχει συγγράψει δύο δια- τριβές, εξέδωσε τρία βιβλία με Διθθνείς Εκδοτικούς Οἱ- κους, µετάφρασε άλλα δύο και δημοσίευσε εβδομήντα ερευνητκές μελέτες και προβλήµατα στην Ευρώπη, στην ΕΣΣΔ, στις ΗΠΑ και την ἰαπωνία. Διοργάνωσε επίσης και προήδρευσε σε τέσσερα Παγκόσμια Συνέδρια και συμμετείχε σε πολλές δε- το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1962. Σπούδασε Μα} θηµατικά στο Πα νεπιστήµιο Αθηνών μ υποτροφία του ΙΚΥ καιστα τιστική µε υποτροφία Φουλμπραιτ στο Παγ νεπιστήμιο του Ουισκόνσιν απὀ ὁπου πήρε το δι | Διευκρίνηση για υποβολή υποψηφότητας ᾿«Ἡ υποφαινόμενη Ελένη, Μοσφίλη ---Λοϊζου εξ Αμµο- χώστου συντοξιούχος δασκά- λα, γνωστή απὀ τα βιβλία Μαγειρικής «Μαγαρική ζα- χαροπλαστική και Στοιχειώ- δης διαιτολογἰα» και «Μαγει- ρική για σας», δηλώνω υπεύ- θυνα και κατηγορηματικά ότι δεν ἔχω υποβάλει υποψηφιό- τητα βουλευτού γιατην Αμμὸ- χωστο στις επόμενες Βου-- λευτικὲς εκλογές του 19515. Αφορμήγια τη δήλωσητης αυτἠἡ πήρε απὀ την σύγχυση που ἔχει δημιουργηθεὶ γύρω απὀ το ὀνομα Της καθώς και απὀ πληθώρα τηλεφωνημά- των απὀ γνωστούς και Φὶ- λους. Σχετική υποβολή υποψη- Φιότητας υπέβαλε η Ελένη Μάρκου Μοσφίλη, εκπαι- δευτικὸς µε το ΔΗΚΟ στην Αμμόχωστο. ---ωσασαωνασααικνσιααν--ασο- Ηγέτες κομμάτων από την οθόνη ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ στην τηλεοπτική οθόνη το δεκαπενθήμερο που πέρασε ήταν οι πολιτικοί ηγέτες. Παρόλο που δεν έχουµε στην Κύπρο᾽ τον αυτόματο μετρητή ' ακροαµατικότητας, οἱ ενδείξεις φανερώνουν ότι οι δηµοσιογραφικές διασκέψεις του Προέδρου Βασιλείου καιτων πέντε πολιτικών αρχηγών προκάλεσαν ενδιαφέρον, συζητήθηκαν και έδωσαν τροφή στην ειδησεογραφία. Οιδιασκέψεις των πολιτικών αρχηγών σηµατοδότησαν ουσιαστικά και την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, ο οποίος δεν θα γίνει αυτή τη φορά από μπαλκόνια και λαριςς αλλά κυρίως από την τηλεόραση και τα ραδιοφωνικά στούντιο. Οιεπιτελείς των κομμάτων φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τα νέα δεδομένα, Υἱ’ αυτό φρόντισαν και “σκηνογραφικώς”τις τελευταίες τους διασκέψεις. Οι πρωταγωνιστές δεν τα πήγαν άσχημα, πρέπει όµως να επανεξετάσουν καινα επανακαθορίσουν την όλη εικόνα, που απαιτείο νέος τους ρόλος καισ ότιαφορά τολόγο καιτο περιεχόµενο του, αλλάκαιτο στυλτης εμφάνισης. Τανέα δεδοµένα οφείλουν ναμελετήσουν και οἱ δημοσιογράφοι ορισμένοι απότους οποίους δεν διαχωρίζουν την ερώτηση από την ομιλία - άποψη. [ κάδες άλλα. Σαν Υπουρ- γὸς Παιδείας της Κυ- πριακής Δημοκρατίας (1988-1990) προώθησε την ἵδρυση τουΠανεπιστηµίου Κύπρου µε τον Νόμο 144 του 1989 που ψήφισε οµό- Φωνα η Βουλή. Ο κα- θηγητής Ανδρέας «ῥΦι- λίππου δεν αρέσκεται να δίδει συνεντεύξεις µε τον παραδοσιακό τρὀπο. “Αντί αυτού προτιµά την- συνομιλία. Για αυτό και εμείς αρκεστίκαµε στην συ- νομιλία µαζί του. Μόνο µια σοβαρή ερώτηση θέλαμε επικόνως να µας απα- ντήσει. Τελικά το κα- ταφέραµε. Σε σχετική µας ερώτηση λοιπὀν γιατί απο- Φφάσισε να πολιτευθεί µε το ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυ- νάµεις ο τέως Υπουργός µας απάντησε.: Ἡ ανανέωση και ο εκ- συγχρονισμός της ἨΠπο- λιτικής µας ζωής άρχισε µε την εκλογή στην Προ- εδρία της Κυπριακής Δη- µοκρατίας του κου Γιώρ- γου Βασιλείου και συνεχίστηκε οὐσιαστικά µε την ανάδειξη Της νέας ηγεσίας και αλλαγής δια- δικασιών στο Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζοµένου Λαού. Αποφάσισα να πο- λιτευθώ µε το ΑΚΕΛ Αρι- στερά Νέες Δυνάμεις για να συµδάλω στην απα- ραίτητη ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των ὅδια- δικασιών και για να 6οη- θήσω, στην επίλυση των χρόνιων προθληµάτων που µαστίζουν την Κυ- πριακή Κοινωνία. Έτος ώΕ] ΕΓΓΥΗΜΝΜΕΝΗ ο Ἕ τΝ Θέλετε να δώσετε µια καλύτερη, σπιτίσια γεύση στα µακαρόὀνια, ταλιατέλλες, στα φύλλα για γλυκίσµατα, ακόµη και στο παραδοσιακὀ τρῖί, Πάρτε µια ΙΜΡΕΒΙΑ. Εἶναι τόσο απλἠ στη χρήση αλλα και στη κατασκευἠ ὥστε να µην χαλάει σχεδὀν ποτέ. Γι αυτό άλλωστε και σας δίνουµε Εγγύηση για Πάντα. Κι αν σας αρέσουν οι ραβιόλες, οι εἰδικὲς φόρμες ΒΑΝΙΟΙΑΜΡ 36 που πωλούνται μαζί µε το µασδράκι τους εἶναι ιδανικὲς για Το κόψιμο ραβιόλων σε συμμετρικό σχήμα. ΙΜΡΕΒΙΑ και ΒΑΝΊΙΟΙ ΑΜΡ 96 Θα τα βρείτε παντού. Ἀντιπρόσωποι - Διανομεις Τηλ. 444286 Λευκωσία [ ΧΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ρο/5ορ8 ΟΠΩΣ σας εἶχαμε υπο- σχεθεί απὀ την προη- γούµενη µας έκδοση, σή- μερα θα σας δώσουμε µια κατά κάποιο τρόπο εικόνα την οποίαν παρουσίσαν οι αρχηγοί των κομμάτων στις δηµοσιογραφικές διασκέψεις που είχαν απὀ τηλθοράσεως. Θαήταν βέ- στο ΙΙ 1υσ Ποιός άρεσε πι ρίτη 2 Απριλίου 1991 και πιό καταρτιοµένα την ως μάχη” που λέγεται προ- εκλογικὀς αγὠναςἡ Σε προσεχείς εκδόσεις µας, η εφηµερίδαµας σας επιφυλάσσει µιά σειρά απὀ νέες, Ἱπρωτότυπες δη- µοσκοπήσεις και έρευνες πάνω σε διάφορα θέµατα Η κάλυ 'Ῥάδιο Το Ράδιο Πάφος σε συ- νεργασία και µε την οµό- φωνη απὀφαση ὅλων των κομμάτων ετοίµασε ἑνα πρωτοπορειακό κώδικα προεκλογικής κάλυψης των κομμάτων. ὨΠ προ- εκλογική κάλυψη ξεκίνησε στις 18 Μαρτίου και θα τε- ψη των εκλογών απὀ το Πάφος εβδομάδα ανά κόµµα, ένα το μεσημέρι στις 12.45- 19.00 καιένα τοβράδυ στις 19.45-ο0.00. Θα πραγ- ματοποιηθούν επίσης δύο κεντρικές συζητήσεις εφ' όλης της ύλης µε τους εκ- ΄ προσώπους όλων των κου-, µάτων. Το Ράδιο Πάφος θα που ασφαλώς ἐχουν ]λειώσει στις 17 Μαΐου καλύψει όλα τα κόμματα βαια πιό εύκολο γιά µας να σχέση µε τις βουλευτικές 1991. Σύµφωναμε τον κώ- καιτους υποψηφίους στις δώσουμε µιά ανάλυση γιά εκλογές. δικα αυτὸ , θά. πα- πρεκλογικές εξορμήσεις το πως εἴδαμε τις δια- ραχωρούνται δύο δε: στην πόλη και επαρχία σκέψεις αυτές, ποιά συ- καπεντάλεπτα την Πάφου. μπεράσµατα βγάλαμε, ποιὸς µας άρεσε καιποιός όχι. Αντ' αυτού όµως προ- τήσαµε τον δύσκολο δρόμο. Το δρόµο της ΔΙ- ΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, µιά και τις µόρες αυτές κάτι τὲ- τοιο εἶναι πολύ στην ημε- ρήσια διάταξη. Επιτελείο λοιπόν της εφημερίδας μας, δούλεψε σ'όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύ- πρου µε σκοπὀ να σας µε- ταφόρουµε σήμερατοπως ἔννοιωσε ο Κυπριακός λαός από τιςδιασκέψεις αυτές, ποιός έκανε την µε- γαλύτερη εντύπωση. τι δεν άρεσε γενικά στον κόσμοαπο Γ. Κληρίδης... 2912760 Δ. Χριστόφιας 91.1056 Β.Λυσσαρίδης 19.17396 Σπ. Κυπριανού 124036 Π. Λίκλης....5.1196 Ν.Ρολάνδης...2.0236 Δεναπαντώ/ κανένας]1.0856 ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Πι- στεύεται πως η Παρουσία πεστοἰ... προσέλθετε! Τ ΜΑΘΗΜΑ 1ον.ΤΑ «ΜΗ» Μικρὲς πρακτικές συμβουλὲς Άρος.. µαθητευόμε- νους ομιλητὲς των προσεχὠν βουλεντοιὼν συμβουλές αντὲς μπορούν να φανούν χρήσιμες χαισε βουλευτὲς µε «πεἰρα». Ας µην τις σνομπάρουν! ΑΚΟΥΣΤΕ λουπὸν ᾿συγκεντρώση. | Από το «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» : αναδημοσιεύουµε τις πρώτες 18 οδηγίες προς τους υποψήφιους βουλευτές. ᾿Όσοι νι 4 1. Μη φτάσετε καθυστερηµένοι σε µια προεκλογικὴ Δι Μην αγνοέίτε την ιδιότητα (επάγγελµα, μόρφωση) Ἱ κάν. την. Κοινωνικἡ θέση ῥσῳν αποτελούν τό την όλη διαδικασία. Πριν ὃν να ακροατήριὸ σας. ὅμως σας δώσουμε τα χρήσιμες γιά την εξαγωγή ἃ, Μην ξεχνάτε να συστηθείτε. νας τας Ὅρα δώσουμε μα. σωστών συμπερασμάτων 4 Μη μιλάτε χΑμηλόφωνα, ρικἀ οτοιχεία που πι- δ, Μη µλάτε πολύ γρήγορα. ΝΑΙ......62.2706 αν πια ΙΒ ΟΧΙ......92.2150 6. ΜηΥ ἔχετε στεγνό λαὶμὀ, λα : οἳ Ἂτη πας ΙΣΩΣ......Β.8916 7: Μην εμφανίζέστε συνεσταλµένος. δημοσκόπησης μας, ΔΕΝΞΕΡΩ..7.2056 Πρώτα να αναφέρουμε ότι Ὡόρευνα έγινε ανάµεσασε ένα µεγάλο αρἰθµό ατὀ- µων, κάθε ηλικίας, φύλου, επαγγέλματος κ.τ.. Η ἐρευνα µας εἰχε κα- ταπιαστεί βασικά µε τρία ερωτήματα: ο Δημήτρης Χριστόφιας που αναδείχθηκε πρώτος στην δημοσκόπηση µας ανάµεσα στους πολιτικούς αρχηγούς ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΡΙΤΗ: ΝΟ- µίζετε πως µιά καλή πα- ῥρουσία ενός πολιτικού αρ- χηγού έχειτις επιπτώσεις της πάνω στην πορεία του κόμματος του 8. Μην αερὀλογεῖτε. απὀ τη ζωή σας, θέματος. . 9. Μην πετάγεστε απὀ το ἕνα θἐµα στρ ἀἆλλο. 10. Μην αρχίσετε να διηγήστε λεπτομερώς γεγονότο 11. Μη φεύγετε αλὀ το δὲμᾶ σας και µην αφήνετε το κοινὸ να σας παρασύρει µε ερωτήσεις εκτὰς α) Ποιός κατά την γνώµη που παρουσιάστηκαν στην τηλεόραση οἩ - Ὃ ορ 12. Μη θίγετε πρόσωπα, ἔστω κι αν αυτὸ γίνεται σας πολιτικός αρχηγός ΙΣΩΣ. 8 ρου ασυναΐσθητα, έκανε την καλύτερη εντύ- εδ 76 πωση στις δηµοσιογρα- φικὲς διασκέψεις που πα ρουσιάσθηκαν πρόσφατα αποτην τηλεόραση, β)Πιστεύεται πως η πα- ΔΕΝΞΕΡΩ 3.2006 Αυτά, χωρίς καμιά δια- Φφοροποίηση ἦταν τα απο- 19. Μη διακόπτετε τους συζήτηση, ἄλλους ομιλητὲς σε µια 14. Μην αρνηθεῖτε ερωτήσεις απὀ το ακροατἠρ!ο.- 16. Μην απολογήστε, εἶναι δείγµα ηττοπάθειας. τελέσµα 2 , Ῥουσία απὀ τηλεοράσεως ΙΣΩΣ απυ νο μι 16. Μην ξεπεράσετε το χρὀνο, που το ακροατήριο των διασκέψεων αυτών 8.32 βδομάδα ομάδα ου- µπορεί να έχει συγκεντρωμένη την προσοχή του εἶναι χρήσιμες γιάτην εξαγωγἠ σωστών συ- µπερασμάτων, και Υ) Νο- µίζετε πως µιά καλή πα- ρουσία ενός πολιτικού αρχηγού έχει τις οπι- πτώσεις της πάνω στην πορεία του κόμματος του Πρέπει να πούμε ακόµα ΔΕΝ ΞΕΡΩ τ.2 νεργατών της εφημερίδας μας, όπως προαναφέραμε σ᾿όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Πι- στεύουµε πως σ' αυτὴν υπάρχουν πολύ ἓν- βιάζεστε. Καταλήξτε σ᾿ 17. Μην πίνετε. Αν έχετε πιει, µην προσπαθήσετε να απενθυνθεῖτε-σ» ακροατἠριδ. 18. Μην κλείνετε απότομα την ομιλία σας επνδή ἑνα σύντομο συμπέρασμα. διαφέροντα στοιχεία τα οποία βέβαια θα σας βοη- θήσουν να πα- ῥρακολουθήσετε καλύτερα ----- οὐ ο-- ως ο ο πο ο ο ο ο... -- μμ. -ᾱ --- ου αι σπα παν απο σα αις πως τλειοψηφα των. 96 ο -ᾱ-λ-λ-ἷ-- «ρω ο. ΥΣ ο ο θρώπων που ρωτήσαμε µας απάντησε µε µεγάλη 90 - ευχαρίστηση, κάτι που φα- νερώνει πως στην πλειο- νότητα του ο Κυπριακός λαός αντικρύζει µε καλό Ρολάνδης:0 Συνασπισµὀς. γ γ µάτι τέτοιου είδους δη- . 4000 πό 20 δσπασε το φραγμα του σκέψεις. Να περάσο νἁγια | τώρα στα πιο Ἱδμα.- ἰἰµἱἼµἼµἼ-Ἴ--- . τα χωριά Καμπιά, Α Ναι καθὶζ ᾿Φιλελεύθεροι της έρευνας µας. ) Κοτσιάτη, επισκέφθηκε ο πρὀε- Ὃ ρνσαι, ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ: Ποιός εμπλουτίζουν τις τάξεις τους μα πολιτικός αρχηγός σας ὄρος του κόμματος των Φιλε- κα πρόσωπα». Ο συνασπι - λευθέρων και υποιµήφιος βου- ὕ λευτἠς Ν. Ρολάνδης. ΔΗΣΥ -- Φιλελευθέρων, εἰπδ, έκανε την µεγαλύτερη να δης «έχει ἠδη σπάσει το φράγµατου εντύπωση κατά την δη ο. ων οσς για το Κυπριακό και 4096 και το πλατύ φάσμα του που |. διάρκεια των τηλεοπτικών λλα θέµατα, λέγοντας μεταξύ επεκτείνεται απὀ τη δεξιἁ μέχρι δηµοσιογραφικών ὅια- σ: Ὃ αν μι χόσο πλησιάζουν οι τοκέντροθα αναδείξειτις δυνά- μμ ζών, ᾽ . «αμ μα ενώ ἡλλα ατα: αφόστερο πως μεις εκείνες που θα δώσονν νέα Πιὸ κάτω παραθετουµε σε ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΙΑΗΣ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ κυπρῖΑνου ΑΙΓΚΛΗΣ ΡΟΛΑΝΔΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ζουν σοβαρά προβλήματα, και Κύπρο τόν ὧν μαδὴ Ἐν δειμὸ ποσοστὀ τις απαντησει πριν προσπαθούν απεγνωσμένα να που πήραμε 5 τν 8 2ο. ο τα δ.ΊΊ 02 108 συγκρατήσουν τη συνεχιζόμενη σπελορ κώνο νο ο Τρίτη 2 Απριλίου 1991 ΑΝΙΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: Κόντρα στο κατεστημένο Θα είθελα πολύ να µπο- ρούσα να κατέθαινα στις εκλογέςσαν ανεξάρτητος υποψήφιος,αντιπροσωπε ύοντας κατά τρόπο όλους τους ανα- πήρουςτης Κύπρου σ'ένα Χώρο όπου ούτε καν πρό- σθαση δεν υπάρχει µέχρι σήµερα ΥΙ' αυτούς. Πέραν όμως απὀ το γεγονός ότι το εκλογικό µας σύστημα δεν ευνοεί καθόλου τέ- τοιου είδους υπο- ψηφιότητες, η Ἅτο: ποθέτηση μοι στο ψηφοδέλτιο του ΑΔΗ- ΣΟΚ, ήταν και μιά πο- λιτική επιλογή. κάποιο, Μ΄ αυτά περίπου τα λόγια άρχισε η συνομιλία µας µε τον Αντρο Προκοπίου, τον τετραπληγικὀ υποψήφιο βουλευτή του ΑΔΗΣΟΚ, που ὅπως χαρακτηριστικά µας είπε, η υποψηφιότητα του εἶναι και µιά προ- οπάθεια να κτυπηθεί το κατεστημένο που χρόνια τώρα κρατά έξω από όλες σχεδόν τις πτυχές της ζωής κάθε άνθρωπο µε κά- ποια αναπηρία. Παραθέτουµε πιὸ κάτω ολόκληρη την συνομιλία μας µετον Αντρο. Ερ. Πρώτα πρώτα θα θέ- λαμε να µας πείς γιατί αποφάσισες να υπο- θόλεις υποψηφιότητα για τη νέα θουλή 3Η απὀφαση µου ήταν κα- θαρά µιά πολιτική επιλογή. Πέραν όὁµωςαπ’ αυτό ήταν πιστεύω και µμµιά οϱι- ζοσπαστική απόφαση µέσα στα δεδοµένα της κατάστασης µου. Είναι ακόµα η απόφαση µου µιά φωνή. διαμαρτυρίας ενα- ντίον της αναπηρίας των κατεστηµένων, των εξου σιών που δεν δέχονται ἀτομα µε σοβαρὲς ἡ και πιό µικρὲς αναπηρίες µέσα στα πόδια τους. Εµαθαν όλοι να µας απορρίπτουν, ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΩ.ΜΙ.Ζω. ΛΤΔ Διευθυντής Πωλήσεων ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΤΗΛ. 485924 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ εΙΎΑ) 4 κ ΛΣ Αα τς ΑΔΗΣΟΙί 2:4 Φνηγέωσν ῶοῬ0ῬοῬοϱἎπ λόγω βέἐβαία της δικής τους αναπηρίας,της ανα- πηρίας το μυαλού. Ένα απλὀ παράδειγµα, είναι το γεγονός ότι η βουλή δεν ἐχεικαμιά πρὀσβαση γιά αναπηρα άτοµα, οὗτε.καν γιά να παρακολουθήσουν τις εργασίες της. Κα- τεβαίνοντας όμως σαν υποψήφιος θάθελα να κα- τηγορήσω και τον εκλο- γικό νόμο που κατά την γνώμη µου εἰναιάδικος. Τα παραδοσιακά κόμματα θέλοντας νακρατήσουν τα ποσοστά τους αρνούνται να αλλάξουν τον εκλογικό µας νόμο. Αν το σύστημα ήταν διαφορετικό, Θα κα- τέβαινα σαν ανεξάρτητος και εἰμαι σίγουρος πως θα εκλεγόµουν, και μάλιστα σαν µιά φωνή μιάς κοι- νονικής ομάδας, καθόλου βυκαταφρόνητης. Ερ. Αν εκλεγείς, τι προ- τεραιότητες έχεις υπ'όψιν σουπου θα έπρεπενα προωθηθούν Οπωσδήποτε αν εκλεγώ δεν πρὀκειτε σε καμιά πε- ρίπτωση να κάνω ὅδια- κρίσεις σε βάρος των αρ- τιµελὠν πολιτών. δεν πρὀκειται δηλαδή να πάμε στο άλλο άκρο και να κά- νουμε αυτά που σήµερα διαµαρτυρόµαστε ὁτι γΥί- νονται σε βάρος µας. Αυτά που πιστεύω ὁτι ὄχουν προτεραιότητα εἶναι τα προβλήµατα που απα- σχολούν όλους τους πο- λίτες. Με ιδιαίτερη έµφαση βέβαια πάνω σε Ώπρο- βλήματα κοινονικής ὃδι- καιοσύνης.” Ερ. Για το κόμμα σου τ! έχειςναµας πεις, . Αυτό που θέλωνα τονίσω πάνω σ' αυτὀ είναι το Υε- γονός ὁτι κάνοντας μιά αρχή µου πρότειναν να μπώ στο ψηφοδέλτιο, κάτι που ὅεν ἐχει προη- γούµενο. Μιά τέτοια πρό- ταση εἶναι οπωσδήποτε ενδεικτική. Είναι αυτό που λέμε νέο πολιτικό ήθος και γέα σκέψη. Μιλούμε γιά µιά νέα πολιτική κουλ- τούρα, ανανέωση γεινκά της πολιτικής ζωής. Με αλ- λαγή του εκλογικού νό- µου, στον τερματισμό της Ψηφοθηρίας. Απόφαση μας εἶναι να βλέπουμε τα προβλήματα των Ἅαν- θρώπων και να τα λύουμε στο περιεχόµενο τους και όχι επιφανιακά. Ερ. Αντρο, τώρα τε- λευταία ακούµε συχνά την φράση ᾿νέο ήθος στην πολιτική. Μπορείς να µας εξηγήσεις τι εννοείτε ακριθώς μ'αυτό Νέο ήθος εννοούμε γε- γικα τον τρὀπο που λει- τουργούν τα κόμματα, τον τρόπο που σκέφτονται, το πως παίρνονται οἱ απο- «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ ο ιτ. ΥΣ ΕΦ΄ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ φάσεις, τον τρὀπο που ενεργεί αυτή ακόµα η βουλή που τείνει να αντι- καταστήσει ακόµα και την εκτελεστική εξουσία. Ολα αυτά τα ονομάζουμε νἑο ἠθος στην πολιτική µας ζωή. Και είναι αυτόπου υπόσχεται να εφαρμόσει το κόμμα µας στη νέα βουλή.. ΜΙΛΩΝΤΑΣ γιά ανα- νέωση και αλλαγές στην πολιτική µας ζωή, σκεφτήκαµε πως θάταν καλό «να .δοήύµε-κοι µε- ρικά στοιχεία.που ἄφο- ρούν τα άτοµα που απαρτίζουν την ση- µερινή µµας θουλή καθώς και το ποσοστό απ’ αυτούς που ὄιεκ- δικούν την επανε Κλογή τους στη νέα θουλή. Πόσοι είναι λοι- πόν οι νέοι που στο- χεύουν ένα από τα 56 έδρανα της θουλής των αντπροσώπων και πόσοι οἱ 'παληοί” που θα ξαναθρεθούν στα... παλιάτους ληµέρια Ας δούµε όμως πρώτα ποιο εκλέγηκαν βου- λευτέςτο 1985 κατά επαρ- χίακαϊµε τοκόµµαπου τουςανέδειξε: ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Παύλος Δίγ- κλης (ΑΚΕΛ), Ντίνος Κων- σταντίνου (ΑΚΕΛ), Γε- ὠώργιος Σαββίδης(ΑΚΕΛ), Φοίβος Κληρίδης (ΑΚΕΛ), Μιχάλης Παπαπέτρου (ΑΚΕΛ), Γεώργιος Λαδάς (ΔΗΚΟ), Θαλής Μιχα ηλί- δης (ΔΗΚΟ), Νίκος Μου- σιούττας (ΔΗΚΟ), Αν- δρέας Παναγιώτου (ΔΗΚΟ), Πέτρος Στυ- λιανού(ΔΗΚΟ), Πολύβιος Κόλοκος (ΔΗΚΟ), Γλαύ- κος Κληρίδης (ΔΗΣΥ), ἱω- άννης Μάτοης (ΔΗΣΥ), Λεόντιος ἱεροδιακόνου (ΔΗΣΥ), Αλέκος Μαρκίδης (ΔΗΣΥ), Εμμανουήλ Χρι- στοφίδης (ΔΗΣΥ), Λέ- ανδρος Ζαχαριάδης (ΔΗΣΥ), Ανδρέας {Πα- ρισινός (ΔΗΣΥ), Βάσοσ Λυσσαρίδης (ΕΔΕΚ), Τά κης Χατζηδημητρίου (ΕΔΕΚ), Ευστάθιος Ευ- σταθίου (ΕΔΕΚ). ΛΕΜΕΣΟΣ: Εζεκίας [Ππα- παιωάννου (ΑΚΕΛ), Κυ- ριάκος Χρίστου (ΑΚΕΛ), Στέλιος Μανδριώτης (ΑΚΕΛ) Κίμων Παναγίδης (ΔΗΚΟ), Ανδρέας Ψυλ- λίδης (ΔΗΚΟ), Ιωάννης Ιω- αννίδης (ΔΗΚΟ), Αριστος Χρυσοστόμου (ΔΗΚΟ), Γε- ώργιος Χαραλαμπίδης (ΔΗΚΟ), Νίκος ἍΆΑνα- στασιάδης (ΔΗΣΥ), Αυ- γερινὸς Παπαρές (ΔΗΣΥ), Κώστα Ερωτοκρίτου (ΔΗΣΥ), Ιάκωβος Κα- τσουνωτόὸς(ΕΔΕΚ). ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Χαμπής Μιχαηλίδης (ΑΚΕΛ), Αν- δρέας Φάντης (ΑΚΕΛ), Μι- χάλης Πουμπουρής (ΑΚΕΛ),Νίκος : Παύλου Φλουρέντζθε---- (ΑΚΕΛ), Αλέξανδρος ἡΓαλανός (ΔΗΚΟ), Ζαχαρίας Του- λούρας (ΔΗΚΟ),Χρίστος Σολωµής (ΔΗΣΥ), Κων- σταντίνος Λόρδος(ΔΗΣΥ], Νίκος Μακρίδης (ΔΗΣΥ), Σοφοκλής Χατηγιάννης (ΔΗΣΥ), Δημήτρης Ηλιά- δης(ΕΔΕΚ). ΛΑΡΝΑΚΑ: Ανδρέας Ζιαρ- τίδης (ΑΚΕΛ), Οδυσσέας Δημητρίου (ΔΗΚΟ), Αν- δρέας Μαθηκολώνης (ΔΗΣΥ), Αντώνιος Αν- «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ» Πόσο ανανεώθηκαν , ς νοβουλευτικής ομάδας του τα κόμματα δρέου (ΔΗΣΥ), Γεώργιος Τζιρκώτης (ΔΗΣΥ). ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ ϐΘε- οδθύλου (ΑΚΕΛ), Ανδρέας Δημητριάδης (ΔΗΚΟ), Γε- ώργιος Παπαδόπουλος (ΔΗΣΥ), Γιαννάκης Οµή- ρου(ΕΔΕΙΚ). ΚΕΡΥΝΕΙΑ: Χρίστος Κουρτελλάρης (ΑΚΕΛ), Ρήνα Κατσελλή (ΔΗΚΟ), Δήμος Γεωργιάδης (ΔΗΣΥ). Σημ. Το 1990 πέντε βου- λευτές του ΑΚΕΛ- Αριστερά (οι Παύλος Δίγ- κλης, Ντίνος Κων- σταντίνου, Μιχάλης ΠΠα- παπέτρου, Ανδρέας Φά- ντης και Ανδρέας Ζιαρ- τίδης) αποχώρησαν από το ΑΚΕΛ και σχημάτισαν την ομάδατου ΑΛΗΣΟΚ. Σημ. Αλλαγές στην σύν- θεση της βουλής έγιναν σε τέσσερεις περιπτώσεις, όταν απεβίωσε ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Εζεκίας Πα- παιωάννου Και την θέση του κατέλαβε ο Νεόφυτος Ηλία, όταν απεβίωσε ο Γε- ώργιος Τζιρκώτης του ΔΗΣΥ καιτην Θέση του κα- τέλαβε ο ͵,Κκαισε δύο πε- ριπτώσεις όταν οι βου- λευτές του ΑΚΕΛ, Φοίβος Κληρίδης και Χαμπής Μι- χαηλίδης αποχώρησαν και τις θέσεις τους κατέλαβαν οι Χρίστος Πέτας και Κυ- ριάκος Τοιέττης αντί- στοιχα, Αυτοί που φεύγουν κ/αυτοί που... θα μείνουν Πόσοι όμως απο τους ση- μερινούς µας βουλευτέςθα διεκδηκίσουν την επα- νεκλογή τους στο- ᾿βουλευτικό αξίωμα Τώρα, γιά το πόσοι θα επα- νεκλεγούν, αυτό µόνο µετά τις 19 του Μάη θα µπο- ρούμε να το πούμε µε σι- γουριά. Προς το παρών είναι όλοι ... αισιόδοξοι!!! Ας πάρουµε όµως τα κόμ- µατα ἑνα προς ένα γιά να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια πιό συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Το ΑΚΕΛ, το 1985 ξξέλεξε 15 βουλευτές. Απ' αυτούς στονἑο ψηφοδέλτιο µόνο ένας έιναι υποψήφιος, ο Λάκης Θεοδούλου στην εκλογική περιφέ ρεια- Γάφου. Δηλ. µόνο ένα- ποσοστό 6.036 απὀ τους βουλευτές του 1985 είναι και φέτος παρών. Αν προ- χωρήσουμε ακόµα λιγο πιό Κάτω θα δούµε πως στην περίπτωση που θα ΕΚλεγεί ΟΛάκης Θεοδούλου, η σνα- νέωση κοι- ΑΚΕΛ-Αριεστερἁ θα είναι 993.436. Αν ὀχι τότε η ανα- νέωση θα εἶναι του ύψους του 100556. Κληρίδης, Λυσσαρίδης και Δίγκλης διεκδικούν επανεκλογή τους και στη νέα βουλή Χριστόφιας και ρολάνδης σκοπεύουν γιά την πρώτη εἰσοδο στη βουλή ενώ επανέρχεται και ο Σπύρος Κωπριανού ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ Συ- ναγερµό, τα πράγµτα δεν εἶναι καθόλου τα ἰδία µε το ΑΚΕΛ. Από τους 19 βοι- λευτές που διαθέτει σή- μερα στη βουλή, µόνο οι τρείς δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιοι, Οι κ.κ. Κων- σταντίος Λόρδος και Νίκος Μακρίδης στην επαρχία Αμμοχώστου, και Ὁ κ. Γεώργος {Πα- παδόπουλος στην επαρχία Πάφου.Εχουµε δηλ σ' ένα εντελώς υποθετικό υπο- λογισμὸ κατά τον οποίο θα εκλεγούν όλοι οι παλιοί βουλευτές µιά ανανέωση του ύψους του 15.856, αφού το 84.9236 των πα- λιών βουλευτών εἶναι και στονέο ψηφοδέλτιο. Στην ΕΔΕΚ -µε βάση το ἴδιο σκεπτικό και τον ὑπο- θετικό µας υπολογισμό, η “ανανέωση” της κοι- νοβουλευτικής ομάδας είναι στο 036 αφού όλοι οι Βουλευτές του είναι και πάλι υποψήφιοι γιά την νέα βουλή. Οι μόνες δια- Φορές που παρατηρούνται στο ψηφοδέλτιο του Σ.Κ. ΕΔΕΚ είναι ὅτι µε την αλ- φαβητική σειρά που χρη- σιοποιρί το κόμμα, ο Γ.Γ. Κ.Τ. Χατζηδημητρίου απὀ δεύτερος που ήταν στις προηγούμενες εκλογές , τώραθαείναιοθος. ΑΝ µας διδόταν η ευκαιρία να πούμε και δυό λόγια για την ομάδα του ΑΔΗΣΟΚ, θαδούµεπως δύο απὀ τους πέντε βου- λευτές που απαρτίζουν την σηµερινή ομάδα επα- νἑρχονταιως υποψήφιοι (Διγκλης και 'Πᾶ- παπέτρου). Έχουμε «δηλ. μιά ανανέωση” του όψους του 6036, κἀτιβέβαιαποιι Είναι λιγάκι δύσκολο να το θεωρήσουμε σαν ορθό συλλογισμό, αφού και οι 5 βουλευτέςπου απαρτίζουν σήµερα την ομάδα του ΑΔΗΣΟΚ, εξελέγησαν µε το. ψη- φοδέλτιο του ΑΚΕΛ- ΑΡΙ- ΡΑ. ΣΤΕ Τρίτη 2 Απριλίου 1991 Για το ΔΗΚΟ, απότους 16 σημερινούς του µβου- λευτές, οι Ί4 επα- νέρχονται διεκδηκόντας Εκ νέου την εκλογή τους. Μόνο δύο υποψήφιοι δεν θα εἶναι και πάλι στο ψη- φοδέλτιο. Αυτοί εἶναι οι κ.κ. Γεώργιος Λαδάς και Αν- δρέας Παναγιώτου και οι δύο από την εκλογική πε- ριφἑρεια Λευκωσίας. Αν Και πάλι µε βάση αυτή την υποθετική σκέψη πούμε πως και οι 4 σημερινοί βουλευτές επανεκλεγούν͵ τότε θα δούµε πως η ανα- νέωση” της κοι- νοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ θάναι του ὕψους του 12.536, αφού το 87.536 θα βρίσκεται και πάλι στη βουλή. τε- λειώνοντας το ρεπορτάζ ὁ μας αυτό θαθέλαµε να πούμε πως ὁόλα τα πιό πάνω στοιχεία βγαίνουν µε βάση την σηµερινή δύναμη των κομμάτων στη βουλή, χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν πιθανές αυ- ξομειώσεις στα ποσοστά Εγγραφείτε έγκαιρα στους εκλογικούς καταλόγους Ανακοινώθηκε επίσημα ότι όσοι νέοι ψΨηφοφό- ροι θα κλείνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά και µέχρι την Ίδη Μαΐου θα δικαιούνται να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλό- γους και να ψηφίσουν κατά τις επικείµενες βουλευτωές εκλογές. Διευκρινίζεται όμως πως αυτό πρέπει να γίνει έγκαιρα γιαυτό όσοι δεν έχουν ακόµη κάνει αἰτηση γιά την εξασφάλιση λευκού εκλογικού µβιβλιαρίου να το πράξουν αμέ- τους, Αι Ες ΑΜ ντος σως. Ο Μόδεστος Πίτσιλλος στις εκλογές Το Κόμμα Δικαιοσύνης, ανα- κοίνωσε σε ᾿ΕΈκτακτῃ Γενική Συνέλευση του αποφάσισε ορό- Φωνα πως κατόλθει στις προ- τα πολλά προ ί λαιπωρούν᾽ µερινά τον λαό εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα λόγω ης αδιαφορῶς των κοινοβουλαυτικὠν κομµάτῶν και της εκάστοτε γιός πα γεγονός που επιβάλλει - ξάρτητη κἀθοδο του κόμματος. στς προσεχείς εκλογές». 21-ἱπος Οοἱουτ Τν ο ΕΙ. ΤΕΕ ΟΑ2Ί159 19 - ΘΥΘΤΕΝ ΕΙΑΤ 9ΟαὐΑΗΕ ΤυΒΕ οοΟιΟουΒ Τν 19-9γΜἰεπι 54 οπη (217) 09ἱ0Ι Τεἱβήκίοι ΜΙῃ 9ΙΕΙΕΟ ΡΙΑγρ8ΟΚ Οορεῦῇ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣ ΩΠΟΣ Βμαπος Αααρίίος Το. 4 στ ηλ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 628 ΑΙΠθΙαςςης Αν., δίτονοίος Νὶςοςἰ8. 26917 - 319956 Τεἰαχ: 6068. Τοαἱείαχ: 494193 μμ, 2 ΑΓΡΙΛΙΟΥ 91 ΕΤΟΣ Ίον ΦύΔΔο 2 νε ολ ΠΠ ΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ τελικά και η επιλογή Των υπο- ψηφίων όλων των κομµ- µάτων για τις εκλογές του Μαΐου. Με την ανα- κοίνωση των υποψηφίων του ΔΗΚΟ τν ᾖῄπε- ρασμένη Κυριακή, όλα τα κόμματα έχουν πιά πε- ρατώση την διαδικασία αυτή, που ομο- λογουμένως γιά πολλά απο τα κόμματα, μτα- τράπηκε σε πραγµατικό θραχνά. Ηταν ἴσως η πρώτη φορά που επι- δείχθηκε τόσο υπέρ- µετρος ζήλος και ζή- τηση γιά μιά θέση σε ψηφοδέλτιο. Αυτό θέθαια µπορεί να ερμηνευθεί µε διάφορες απόψεις, Δύο όµως εἶναι οἱ επι- κρατέστερες. Η πρώτη, είναι ίσως η αλλαγή στην νοοτροπία του Κυ- πριακού λαού και η απὀ- φαση πολλών απο εµός να δουλεψουμε γιά τα κοινά, γιά το κοινό καλό και γιά τους συ- νανθρώπους µας. Η δεύ- τερη εκδοχή, που ίσως γιά πολλούς νάναι καὶ η επικρατέστερη, είναι η ... δόξα και το χρήμα” που προσφέρει σήµερα ἑένα θουλευτικό έδρανο. Τώρα μάλιστα µε την αύξηση του μισθού... Ας δούµε όµως και λίγο την διαδικασία την οποία τα κόµµατα Χρη- σιµοποίη-σαν γιά να επι- λέξουν τους 56 εκλε- κτούς' τους. Ας µην Ἐεχνάμε πως γιά πολλά χρόνια η διαδικασία απο- τελούσε το υπ’ αριθμόν ένα προεκλογικό σύν- θηµα γιά δημοκρατία, δη” μοκρατικούς θεσμούς ελε υθερία στη σκέψη, ελευθερία στην έκφραση, κ.ο.κ. Μέσα σαυτά τα ρΡΜοί 7 πλαίσια λοιπόν, και συγ- κρίνοντας τον τρόπο που φέτοςέγινε η επιλογή των υποψηφίων, ας θγά- λει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα στο πιό κόμ µα λειτουργεί πε- ρισσότερη και στο πιό λι- γότερη δημοκρατία. Να πούμε όµως πρώτα πως κάθς κόμμα λειτουργεί µε θόση το καταστατικό Του, και σ’ αυτό θέθαια δεν έχουµε καμιά πρόθεση να υπησέλθουμµε. ΔΗΣΥ Πρώτα είχαμε την εξά- σκηση απὀ Τον πρόεδρο του κόµµατος, της εξου- σίας που του παρέχει το καταστατικό να διορίζει αριστίνδην” υπο- ψηφίους. Ετσι ο κ. Γλάυ- κος Κληρίδης διόρισε τρείς (Χρ. Κατσαμπάς, Παπαδήμας και Αγ- γελίδου). Προ- αποφασίστηκε μάλιστα και η θέση την οποία θα έπερναν στο ψηφοδέλτιο. Μετά, είχαµε τους 6 υπο- ψήφιους των Φι- λελευθέρων γιά τους οποίους και πάλι απο” φασίστηκε εν στενώ κύκλω η θέση την οποία θα έπερναν στο Ψη- φοδέλτιο. Γιά τις ενα- ποµείναντες 45 θέσεις υποψηφίω ακολουθήθηκε ῃ διαδικασία της διπλἠς ψηφοφορίας. Ο Πρόε δρος και αναπληρωτής πρόεδρο τοποθετή θηκαν αυτόματα στην πρώτη και δεύτερη θέση στο ψηφΦφο δ,έλτιο της Λευκωσίας. Οι επραχιακές συωνδιασκ Ψψεις των εκλεκτόρων, ψηφίζοντας κατέταξαν τους υποψηφίους σε μιά σειρά. Ακολούθως, τα 310 µέλη του Ανώτατου µε την δική τους ψήφο έδωσαν µιά δεύτερη κα- τάταξη. Συμψηφίζοντας τς δύο ψηφοφορίες, θγήκε η τελική κατάταξη. Εδώ είναι που είχαμε και τι µμεγαλύτεες κό- ντρες'' μεταξύ κάποιων που θγήκαν και κάποιων που έμειναν έξω. Κι αυτό γιατί µε τις εκλογές στις Επαρχιακὲς Συν- διασκέψεις των εκλε- κτόρων, αρκετοί έμειναν έξω απὀ το ψηφοδέλτιο, µε την ετηµυγορία του Ανώτατου, ανατράπηκε κατά πολύ η κατάταξη που θγήκε απὀ τις επαρ- χιακές. Αποτέλεσμα ήταν µερικοί υποψήφιοι να κα- ταγγείλουν δημόσια κά- ποιες παρεμθάσεις στον τοµέα αυτό. Οπως είπαµε όμως και πιό πάνω η δια- δικασίες περιέχονται στο καταστατικό κάθε κόμ- µατος και εἶναι ανα- γκασμµένοι να τις ακο- λουθούν. ΔΗΚΟ Τελευταίο απ’ όλα τα κὁμ- µατα έδωσε στη δη- µοσιότητα τον κατάλογο των υποψηφίων του, Το Δημοκρατικό Κόμμα. Εἰ- χαμε όμως και μιά- καινοτομία στο χώρο του ΔΗΚΟ αφού γιά πρώτη φορά οι υποψήφιοι κα- τατάσσονται! με αλ- φαθητική σειρά µε εξαί- ρεση τον πρόεδρο του κόμματος κ. Σπύρο Κυ- πριανού που ηγείται στη Λευκωσία. Αν θέλουμε 6έὲ θσια να θρούµε την αιτία για την αλλαγή αυτή πρέπει να προστρέξουµε σε αρκετές τριθές και αντιπαραθέσεις που προηγήθηκαν της απὀ- Ἴφασης του Εκτελεστικού Γραφείου και Του Προ- έδρου του κόμματος, πριν ακόμα καταρτιστεί το ψη- φοδέλτιο. Με την αλ- φαθητική σειρἀ λοιπόν θρέθηκε η ᾿χρυσή τομή που θα κρατούσε τα πράγµατα σε Χαμηλούς τόνους. Για την εκλογή των υπο- ψηφίων τώρα, µετά τις προτάσεις των Τοπικών Οργανώσεων, της νε ολαίας του κόμματος ΝΕΔΗΚ, και της ΓΟΔΗΚ, συζητήθηκαν ὀλες οἱ υποψηφιότητες στις επαρχιακές επιτροπές. Στο δεύτερο στάδιο, το Εκτελεστικό Γραφείο συ- ζητώντας µε κλιμάκια των επαρχιακών επἰ- τροπών, ξεκαθάρισε τους υποψηφίους. Βάση όµως του καταστατικού του κόμματος τον τελευταίο και καθοριστικό λόγο στην επιλογή όλων των υποψηφίων είχε ο Πρό- εδρος του κόμματος. Μ' αυτό τον τρόπο κα- ταρτίστηκε τελικά το ψη- φοδέλτιο του κόμματος. ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Στο ΑΚΕΛ όλοι οἱ υπο- ψήφιοι προτάθηκαν από τις Κομμµατικές Οµάδες Κε ΡΙΣΤΕΡΑ εες ὄψναμεις θάσης Του κόμματος και συζητήθηκαν απὀ της επαρχιακές επιτροπές. Η επιλογή Των υποψηφίων έγινε µε ψηφοφορία στις επαρχιακες εκλογικές συνδιασκέψεις. Σ' αυτές τι συνδιασκέψεις µε θάση τους κανονισμούς λειτουργίας του κόμ- µατος, συμμετείχαν τα µέλη της Κ.Ε., των επαρ- χιακών επιτροπών, των επιτροπών πόλεων, των συμπλεγµατικών γρα- Φφείων των χὠριτικών επι- τροπών, των γραφείων των ΚΟΒ των κεντρικών και επαρχιακών σω- µάτων, των μαζικών λαι- κών οργανώσεων (ΠΕΟ, ΕΚΑ, ΠΟΓΟ, ΕΔΟΝ) των αντίστοιχων επαρχιών. Τέλος, η Κ.Ε. του κόμ- µατος ολοκλήρωσε την διαδικασία εγγρίνοντας τα Ψηφο- δέλτια όπως Ψηφίστηκαν στις επαρ- χιακές εκλογικές συν- διασκέψεις. Απ’ ότι έγινε γνωστό, κάποιες αλλαγές που αφορούσαν την κα- τάταξη τριών υποψηφίων έγιναν µόνο γιά την επαρχία Λευκωσίας,ενώ στις άλλες επαρχίες Τα ψηφοδέλτια εγγρίθηκαν ως εἶχαν. Να ση- μειώσουμε εδώ ότι ακόµα και οι εξωκομματικοί υποψήφιοι που Ἅλαµ- θάνουν µέρος στο Ψη- Φοδέλτιο πήραν ερος στις επαρχιακές εκλογές και ηραν την θέση στο Ψηφοδέτιο την οποία τους κατέταξαν µε την ψήφο µετάσχοντες στις συν- διασκέψεις. τους οι συµ- ΕΔΕΚ Και το Σ.Κ. ΕΔΕΚ θα έχει τους υποψήφιους του µε αλφαθητική σειρά, µιά διαδικασία όµως που επι- κρατούσε πάντα οτις εκλογικές αναμετρήσεις που λάμθανε µέρος. Γιά την επιλογή των υπο- ψηφίων η Κεντρική Επι- τροπή του κόμματος µε- λέτησε διάφορες εισηγήσεις και δεδοµένα µε αση τα οποία κα- Ττάρτισε Τα ψηφοδέλτια στις έξη επαρχίες. εἰν1) α αδ ΄ 55 5 ων ΑΔΙΗΧΟΙ( ΑΔΗΣΟΚ ΟΙ υποψήφιοι του ΑΔΗ- ΣΟΚ, θγήκαν, ὅπως ανα- κοινώθηκε απὀ κάποιες επαρχιακές συν- διασκέψεις , ενώ και ο αυτή την περίπτωση θα εχουμε Τους υπο- ψήφιουε µε αλφαθητική σειρά. Στις συ- γκεντρώσεις που έγιναν γιά Την επιλογή, εκλέ- γηκαν µµόνο οἱ επι- κεφαλής κάθε επαρχίας αφού οι υπόλοιποι µπή- ο αα ας τα ἃτα ατα πα ἅπα παν πα πω πα πα παν ὅσα παν πα πα πα πως μπα πα πω απ πα ατα κα απ πα απ πα τα τας ος αᾱ --ᾱ μὲ -ᾱ α- ᾱᾱ τα. ε.α ο. αι -α ο αι σα ο σα νο με νυν ὁ ῇ επιλγῇ τῶν ο καν όπως είπαµε µε αλ- φαθητική σειρά. Απ’ ότι πληροφορηθήκαμε,οι υ ποψήφιοι που παρου σιάστηκαν στις επαρχια κές συγκεντρώσεις ήταν τόσοι, όσος και ο αριθ- µός που µπορεί να εκλε- γεί σε κάθε επαριχία. Οἱ παρευρεθέντες απλώς επικυρωσαν τς απο- φάσεις. ΠΑΚΟΠ Τέλος, ένας μικρὸς αριθ- µός υποψηφίων ανα- κοινώθηκαν ἠδη ὁτι θα συμπεριληφθούν στο ψη- φοδέλτιο του ΠΑΚΟΠ. Στην ἴδια ανακοίνωση εἰ- δαµε πως και άλλοι ὑύπο- Ψψηφιοι θα λάδουν µέρος στις εκλογές, θα ανα- κοινώνοντα!ι όµως ... στα- διακά. Διαβάστε

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Πρώτο Κόμμα το ΑΚΕΛ 12p
O Δ. Συλλούρης διαψεύδει δημοσίευμα 11p
«Αν χρειαστεί θα επαναλάβουµε το λάθος του 74!» 11p
Οι σταυροί προτίμησης όλων των υποψηφίων βουλευτών το 1985 11p
Σε επίπεδο ιδεολογικών προσεγγίσεων και πρακτικής οι διαφορές ΑΚΕΛ - ΑΔΗΣΟΚ 10p
Υπεγράφη η συμφωνία για αποφυγἠ ρύπανσης στις δημοτικές περιοχές 10p
Στη Λεμεσὸ θάµαστε πρὠτο κόμμα λέγει ο Ε.Γ. του ΑΚΕΛ 10p
Ολόκληρη την Κύπρο θα καλύψει η εκστρατεία «Φιλελευθέρων» Πολιτική 10p
ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 9p
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ Ανέρχεται το ΑΚΕΛ Πολιτική 9p
Επιθετική διπλωματία αντί διακοινοτικές υποστηρίζει η ΕΔΕΚ 8p
Επαγγελματισμός στη νέα βουλή 8p
ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 6-7p
Ένας καθηγητής Πανεπιστηµίου για την Κυπριακή βουλή!!! 5p
Ποιός άρεσε πιό πολύ Πολιτική 4p
ΑΝΤΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: Κόντρα στο κατεστημένο 3p
Πόσο ανανεώθηκαν τα κόµµατα Πολιτική 2p
Η επιλογή των 56 Πολιτική#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p